Struktur Bahasa Melayu

Huraikan persamaan dan perbezaan pandangan antara Asmah (2008/1993) dan Nik Safiah Karim et al (2008) tentang gejala alomorf bagi morfem awalan meN / peN dalam tatabahasa Bahasa Melayu.
PENGENALAN Konsep dan Definisi Sebelum kajian ini dimulakan, perlu diperkenalkan definisi-definisi yang penting dalam morfologi atau kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa.Antara istilah-istilah yang berkait rapat dalam morfologi ialah fonem, morfem dan alomorf. Fonem merupakan unit bahasa yang terkecil yang membezakan makna seperti huruf d dan tdalam perkataan pedang dan petang. Fonem /d/ dan /t/ adalah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna tetapi kedua-dua /d/ dan /t/ tidak mendukung makna. Ini berbeza dengan definisi morfem. Morfem merupakan unit nahu yang terkecil yang mempunyai makna seperti dalam contoh perkataan makan dan makanan. Dua perkataan ini menunjukkan persamaan dan perbezaan antara makna yang didukungnya. Persamaannya ialah pada makna yang didukung oleh makan dalam kedua-dua perkataan itu. Perbezaannya pula ialah keseluruhan makna kata makanan berbeza dengan keseluruhan makna makan. Yang menimbulkan perbezaan itu ialah akhiran –an yang merupakan morfem. Maka dengan itu makanan mempunyai morfem makan dan –an yang masing-masing mempunyai maknanya tersendiri. Alomorf pula merupakan varian morfem. Sesuatu morfem

diwujudkan dalam bentuk fonologi sebagai suku kata, dan suku kata pula diwujudkan oleh fonem. Yang kita dengar apabila disebut sesuatu kata, kata dasar atau morfem terikat ialah kewujudan yang sebenar. Kewujudan inilah yang dinamakan alomorf dalam ilmu linguistik. Misalnya, awalan me(N)- mempunyai banyak alomorf iaitu me-, mem-, men-, meny-, meng- dan menge-. Begitu juga

Emeritus Datuk Dr. Emeritus Datuk Dr. hlm 44). morfem terikat ter. Morfem terbahagi kepada morfem bebas dan morfem terikat. peng. Nik Safiah Karim perihal morfem yang memfokuskan kepada pengimbuhan awalan me(N). memasak dan pengelap pula.memerlukan morfem senyum untuk . pen-. Dalam perkataan tersenyum. pem-. Batasan Kajian Kajian ini akan membataskan perbincangan kepada pandangan Prof. Morfem-morfem terikat yang tersenarai ini memerlukan kata atau morfem lain untuk mendukung makna.dan penge-. Morfem bebas ialah morfem yang dapat wujud bersendirian manakala morfem terikat hanya wujud bersama-sama morfem lain kerana morfem terikat tidak boleh wujud tanpa kata dasar (ibid. terdapat morfem terikat bagi setiap perkataan itu iaitu terdalam tersenyum. Asmah Haji Omar dan Prof. peny-. Perkataan-perkataan ini dapat berdiri dengan sendiri dan dapat mendukung makna yang tersendiri tanpa memerlukan bantuan perkataan atau morfem lainnya. Dalam erti kata yang lain. ISI DAN PERBINCANGAN Nik Safiah Karim serta rakan-rakan seperjuangannya dalam buku Tatatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2009 hlm 43).dalam memasak dan penge-dalam pengelap.dengan awalan pe(N) yang mempunyai alomorf pe-. mendefinisikan morfem sebagai unit yang terkecil dalam bahasa yang mempunyai fungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Antara contoh morfem bebas ialah rumah. me. Bahan Kajian Kajian ini akan menumpukan pandangan dan pendapat yang terkandung dalam dua buah buku yang terkini iaitu Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima oleh Asmah Haji Omar (2009) dan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga oleh Nik Safiah Karim et al (2009). Dalam kajian ini akan dijelaskan pandangan serta pendapat kedua-dua penulis serta menghuraikan apakah persamaan dan perbezaan yang ketara antara kedua-dua penulis ini. sekolah dan ajar.

Asmah Haji Omar pula merincikan lagi pembahagian morfem atau varian morfem ini kepada dua jenis iaitu alomorf lingkungan dan alomorf bebas. perkataan-perkataan dalam Bahasa Melayu terdiri daripada kata dasar dan kata bentuk terbitan. Terdapat morfem terikat ter. morfem kosong dan bentuk fleksi. akhiran. ditentukan oleh ciri-ciri nahu seperti dalam perkataan tertawa. atau penambahan unit-unit bahasa yang tertentu. Perkataan Proses Imbuhan . a. Alomorf Lingkungan Nahu Prof Asmah menjelaskan (ibid. Menurut yang wujudnya Asmah itu Haji Omar. Dan kajian ini akan hanya memberikan tumpuan kepada imbuhan awalan khususnya awalan me(N). Alomorf lingkungan fonologi merupakan alomorf yang wujudnya ditentukan oleh ciri bunyi atau ciri-ciri fonologi yang ada di sekitarnya. Dalam proses imbuhan. apitan. akan berlakunya perubahan makna nahu. Menurut Nik Safiah Karim.dan morfem bebas senyumdalam perkataan tersenyum. sisipan. hlm 10) bahawa untuk alomorf jenis ini. Alomorf lingkungan nahu pula ditentukan oleh ciri-ciri nahu sementara alomorf lingkungan leksikal pula ditentukan oleh ciri-ciri perbendaharaan kata. lingkungan nahu atau lingkungan leksikal. Kata dasar merupakan bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan manakala kata bentuk terbitan ialah bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas kata dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Rincian ini merupakan perbezaan yang amat ketara dalam perbezaan pendapat dan pandangan kedua-dua penulis. Salah satu ciri alomorf lingkungan ini ialah saling menyisihkan.menjadikan perkataan tersenyum itu bermakna. Proses inilah yang dinamakan imbuhan. pada alomorf lingkungan adalah tertentu alomorf seperti didasarkan lingkungan-lingkungan lingkungan fonologi. Jika Nik Safiah membahagikan morfem kepada morfem terikat dan morfem bebas. Imbuhan terbahagi kepada awalan.

dan bukan alomorf te-. Perlu ditegaskan bahawa untuk bahasa tulisan. Begitu juga dengan perkataan kerja yang hanya menerima be-dan tidak ber. alomorf bebas merupakan alomorf yang boleh menggantikan satu sama lain. c.dalam perkataan mentertawakan adalah awalan dan pengekalan takan mempertahankan kedudukan ter. (ibid. timbul alomorf bebas te. Alomorf Bebas Menurut Prof Asmah.dan diikuti dengan penambahan kedua. perkataan tedaya dan terdaya seringkali kita ucapkan. .sahaja.dan ter-. Manakala huruf t akan digugurkan dalam perkataan menulis kerana awalan men-merupakan awalan yang diterima oleh kata dasar tulis. Dalam bentuk lisan. awalan men-.tertawa tulis tiada pengguguran t digugurkan mentertawakan menulis Tiada pengguguran huruf t dalam perkataan mentertawakan manakala huruf t akan digugurkan dalam perkataan menulis. Kata Dasar ajar kerja Proses awalan belbePerkataan belajar bekerja Hanya perkataan belajar sahaja yang menerima proses awalan bel-. ajar hanya boleh menerima proses awalan bel. Dalam erti kata lain. a. Dalam erti kata yang lain. hlm 10) Dalam penggunaan bahasa lisan. Ini disebabkan ter. perkataan daya hanya menerima alomorf ter. terdapat dua penambahan dalam perkataan mentertawakan iaitu penambahan pertama. awalan ter.atau bel-.sebagai awalan. Alomorf Lingkungan Leksikal Alomorf jenis ini ditentukan oleh ciri-ciri perbendaharaan kata seperti dalam perkataan belajar.

hlm 13). istilah yang digunakan ialah penambahan. Asmah Haji Omar juga membahagikan morfem kepada morfem bebas dan morfem terikat. definisi morfem bebas adalah morfem yang boleh berdiri sendiri sebagai satu kata atau sebagai ayat minimal. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif.Jika Nik Safiah mengkategorikan morfem kepada morfem terikat dan morfem bebas. Penambahan didefinisikan sebagai proses dimana sesuatu morfem terikat itu ditambahkan atai ditempelkan kepada morfem bebas (ibid. yang dirincikan lagi dan terkandung di dalamnya tiga bahagian iaitu fonologi. Nik Safiah Karim mendefinisikan imbuhan sebagai unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya (ibid. Dari penerangan ini. Asmah Haji Omar menggunakan istilah penambahan manakala Nik Safiah Karim pula menggunakan istilah ‘pengimbuhan’. tetapi maksud istilah penambahan dan . fungsi alomorf lingkungan oleh Asmah Haji Omar. PENGIMBUHAN dan PENAMBAHAN Menurut Nik Safiah Karim serta rakan-rakannya dalam Tatabahasa Dewan (2009 hlm 57). Perkataan-perkataan dalam bahasa ini terbentuk melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan yang digabungkan secara serentak. Sama seperti Nik Safiah Karim. penyisipan dan penambahan serentak awalan dan akhiran. terdapat perbezaan istilah yang digunakan oleh kedua-dua penulis ini. merupakan ciri-ciri alomorf yang menentukan morfem. Sementara Morfem terikat pula merupakan morfem yang memerlukan bantuan morfem lain untuk membentuk kata (2009. penambahan akhiran. Bentuk awalan merupakan salah satu bentuk yang tercakup dalam pengimbuhan selain daripada akhiran. apitan dan sisipan. hlm 45). Berdasarkan penerangan yang terkandung dalam Nahu Melayu Mutakhir . Menurut pandangan Asmah Haji Omar dalam bukunya Nahu Melayu Mutakhir. Walaupun istilah yang digunakan berbeza. hlm 25) Proses ini terdiri daripada empat jenis iaitu penambahan awalan.

atau yang terdiri daripada sekurangkurangnya dua morfem terikat (2009. lahirlah bentuk perkataan yang disebut kata terbitan (2009. dalam proses pengimbuhan. Bentuk berlapis untuk kata kerja ini dihasilkan dengan proses penambahan dan penambah me(N) merupakan salah satu penambah yang menghasilkan kata kerja berlapis. kedua-dua penulis ini bersetuju bahawa penambah me(N) atau imbuhan me(N) menghasilkan kata kerja berlapis atau kata kerja terbitan. hlm 67). misalnya. hlm 72) Imbuhan me(N) merupakan salah satu kata terbitan berawalan yang wujud dalam kata kerja. akhiran. Kedua-dua penulis mengklasifikasikan penambahan atau pengimbuhan ini berlaku pada bahagian awalan. Selain perbezaan penggunaan istilah. berlapis. Asmah Haji Omar berpendapat bahawa kata kerja terdapat dalam bentuk akar. Kata Kerja dalam bentuk akar merupakan kata kerja yang hanya terdiri daripada satu morfem bebas dan tidak terdapat padanya sebarang penambah. akhiran. penambahan boleh berlaku pada tempat-tempat tertentu iaitu penambah awalan. Terdapat persamaan dalam proses penambahan atau pengimbuhan. Kata Kerja Berlapis pula merupakan kata kerja yang terdiri daripada satu morfem bebas dan sekurang-kurangnya satu morfem terikat. sisipan dan apitan. . tiup. apitan dan sisipan (2009. akhiran. duduk dan sebagainya. Kedua-dua istilah ini menerangkan proses penerimaan atau gandingan morfem terikat dengan morfem bebas. Dan kata terbitan ini terbahagi kepada empat iaitu kata terbitan awalan. Yang membezakan kedua-dua penulis ini ialah istilah yang berbeza untuk menerangkan proses Kata Nama Terbitan. Penambah boleh dikategorikan berdasarkan fungsinya dalam kata. kedua-dua penulis ini mengklasifikasikan ‘penambahan’ dan ‘pengimbuhan’ kepada empat jenis iaitu awalan. akhiran. Menurut Nik Safiah Karim et al. Selain daripada definisi istilah yang digunakan membawa erti yang sama. majmuk dan gandaan. bangun. Menurut Asmah Haji Omar pula. alir. sisipan dan penambah terbahagi.pengimbuhan adalah sama. Asmah Haji Karim menggunakan istilah ‘kata kerja berlapis’ manakala Nik Safiah Karim menggunakan istilah ‘kata kerja terbitan’. apitan dan sisipan. hlm 135).

ny. mem-. Huruf pertama dalam kata dasar berubah menjadi bentuk sengau yang sama daerah artikulasinya iaitu mmenggantikan p.dan meng-.1a) Pandangan Nik Safiah Karim et al dalam Tatabahasa Dewan Alomorf bagi morfem awalan meAwalan meN. ng.ialah awalan yang membentuk kata kerja aktif. r. w dan y seperti dalam contoh perkataan-perkataan yang berikut: Awalan me. men. n. Varian awalan meN.(ibid. t.ini bergantung kepada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya.dipengaruhi oleh bunyi atau fonem pertama dalam kata dasar yang bermula dengan huruf l. ng menggantikan k dan ny menggantikan s.(ibid. sama ada transitif atau tak transitif. n menggantikan t. k dan s. hlm 151) Huruf Kata dasar Imbuhan meawal l m n ny ng r w y lawan masak nanti nyala nganga rayu wangi yakin melawan memasak menanti menyala menganga merayu mewangi meyakin(kan) Ditambahkan juga ke dalam jenis ini kata dasar yang bermula dengan huruf p. hlm 152) Digugurkan Digantikan p t k s m n ng ny Imbuhan mememesan memukul menetap menari mengarang mengata menyalin menyinar . Awalan ini mempunyai empat varian iaitu me-. m. Awalan me. Huruf awal p t k s Kata dasar pesan pukul tetap tari karang kata salin sinar Awalan me.

morfem awalan me dipengaruhi oleh bunyi atau fonem pertama dalam kata dasar yang bermula dengan huruf l. m. hlm 9). t. k dan s. hlm 9) Kata dasar Imbuhan melukis masak nganga nyanyi raung warna melukis memasak menganga menyanyi meraung mewarna Huruf awal l m ng ny r w Terdapat perbezaan pandangan dalam senarai huruf yang memerlukan imbuhan me-. Menurut Asmah Haji Omar. Menurut Asmah Haji Omar. men. ng. Asmah Haji Omar menyenaraikan enam varian me(N)dalam Nahu Melayu Mutakhir iaitu tambahan meny- dan menge.dan meng-. ny. huruf n dan y tidak termasuk dalam senarai bunyi atau fonem pertama dalam kata dasar yang memerlukan imbuhan me. kecuali perkataan nanti. Jika Nik Safiah menyenaraikan hanya empat varian me(N).tetapi akhiran –i atau –kan.(ibid.(2009.1b) Pandangan Asmah Haji Omar dalam Nahu Melayu Mutakhir Alomorf bagi morfem awalan meTerdapat perbezaan yang ketara dalam senarai varian me(N)- pada pandangan Asmah Haji Omar. Selain perbezaan huruf n dan y. Lazimnya kata dasar yang bermula dengan huruf n dan y dalam Bahasa Melayu merupakan perkataan yang memerlukan bukan sahaja awalan me.iaitu me-. m dan w seperti dalam contoh perkataan-perkataan yang berikut: Awalan me. Huruf Kata dasar Imbuhan meawal . terdapat juga perbezaan pendapat serta pandangan oleh Asmah Haji Omar dengan kata dasar yang bermula dengan huruf p. mem-.

yang bermula dengan huruf y yang tersenarai dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) yang menerima imbuhan me-.p dan v yang mengekalkan huruf pertamanya untuk mempertahankan etimologi kata asalnya seperti: Awalan mem.(ibid.(ibid. hlm 153) Huruf Kata dasar Imbuhan mem- . Awalan mem.menjadi mem. hlm 152) Huruf Kata dasar Imbuhan memawal b beri bantu bilas memberi membantu membilas Perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f. perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f.menanti nanti naik nafi nasihat n nama nikmat noda y yakin menantikan menaiki menaikkan menafikan menasihati menasihatkan menamai menamakan menikmati menodai meyakini meyakinkan Tidak terdapat kata dasar yang lain selain daripada perkataan yakin. 2a) Pandangan Nik Safiah Karim et al dalam Tatabahasa Dewan Alomorf bagi morfem awalan memAwalan meN. p dan v serta gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan hurufb.

(ibid. hlm 153) Huruf Kata dasar Imbuhan memawal pelopor pelawa percaya punya peduli mempelopor(i) mempelawa mempercaya(i) mempunya(i) mempeduli(kan) p 2b) Pandangan Asmah Haji Omar dalam Nahu Melayu Mutakhir Alomorf bagi morfem awalan memHanya terdapat perbezaan pada pandangan Asmah Haji Omar perihal kata dasar yang bermula dengan huruf p.awal f v fitnah fatwa veto pamer popular proses praktik plaster blok brek memfitnah memfatwa(kan) memveto mempamer(kan) Mempopular(kan) memproses mempraktik memplaster memblok membrek p b Menurut Nik Safiah. Tiada pengguguran yang berlaku dalam proses penambahan yang lain kecuali huruf p seperti dalam perkataan-perkataan yang berikut: Huruf awal pukul panjat pusing putar pandang memukul memanjat memusing(kan) memutar(kan) memandang Awalan mem. hlm 9) Kata dasar Pengguguran Imbuhan mem- p p digugurkan .(ibid. terdapat beberapa perkataan yang bermula dengan huruf p yang menerima awalanmem.seperti contoh: Awalan mem.

apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf d.(ibid. sy dan z. hlm 154) Huruf Kata dasar Imbuhan memawal t tadbir tafsir takrif tauliah terjemah mentadbir mentafsir mentakrif mentauliah menterjemah . c.s serta perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang juga bermula dengan huruf t dan s.menjadi men. hlm 153) Huruf Kata dasar Imbuhan memawal d deru dayung duga cari cuci jemur jaja syarat syukur ziarah zalim menderu mendayung menduga mencari mencuci menjemur menjaja mensyarat(kan) mensyukur(i) menziarah(i) menzalim(i) c j sy z Terdapat juga perkataan pinjaman yang mengekalkan huruf pertamanya untuk mempertahankan etimologi kata asalnya iaitu: Awalan men. j. Awalan men.(ibid. perkataan yang bermula dengan huruf t.b f v bancuh fail variasi Tiada pengguguran membancuh memfail memvariasi 3a) Pandangan Nik Safiah Karim et al dalam Tatabahasa Dewan Alomorf bagi morfem awalan menAwalan meN.

pula dipengaruhi oleh kata dasar yang bermula dengan s.tanpa berlaku pengguguran.(ibid.(ibid. hlm 9) Kata dasar Pengguguran saman tanda cantas dongak s digugurkan t digugurkan Tiada pengguguran Imbuhan menmenyaman menanda mencantas mendongak 4a) Pandangan Nik Safiah Karim et al dalam Tatabahasa Dewan Alomorf bagi morfem awalan meng- . t. hlm 154) Huruf Kata dasar Imbuhan memawal t ternak tertawa menternak mentertawa(kan) 3b) Pandangan Asmah Haji Omar dalam Nahu Melayu Mutakhir Alomorf bagi morfem awalan menMorfem awalam men. c dan d. Hanya huruf s dan t sahaja yang gugur sewaktu proses penambahan seperti dalam contoh perkataan-perkataan berikut: Huruf awal s t c d Awalan men.s transkripsi sintesis swasta stabil skru mentranskripsi mensintesis menswasta menstabil menskru Terdapat dua kecualian pada bentuk kata dasar iaitu ternak dan tertawa yang menerima awalan men. Awalan men.

tidak akan mengalami pengguguran demi mempertahankan etimologi kata asalnya seperti berikut: Awalan meng. perkataan pinjaman yang huruf pertamanya huruf k.(ibid. hlm 155) Kata dasar Imbuhan memkabul kanun katalog mengkabul(kan) mengkanun(kan) mengkatalog(kan) Huruf awal . hlm 155) Huruf Kata dasar Imbuhan memawal g gh kh h a e i o u gali gulung ghairah ghaib khusus khayal hantar heret ambil alir ejek embun elak ikut ikat olah ulang ulit menggali menggulung mengghairah mengghaib(kan) mengkhusus mengkhayal menghantar mengheret mengambil mengalir mengejek mengembun mengelak mengikut mengikat mengolah mengulang mengulit Menurut Nik Safiah.(ibid. kh dan h (bunyi konsonan) dan semua huruf vokal. Awalan meng. gh.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g.Awalan meN.menjadi meng.

hlm 155) Kata dasar Imbuhan mengstor mengstor brek mengbrek klip mengklip 4b) Pandangan Asmah Haji Omar dalam Nahu Melayu Mutakhir Alomorf bagi morfem awalan mengSeperti Nik Safiah Karim. Imbuhan meng. terdapat pengecualian pada kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan iaitu meng.tidak berubah menjadi menge.(ibid.(ibid. baik perkataan Melayu mahupun kata pinjaman seperti: Awalan menge. hlm 155) Kata dasar Imbuhan memcat mengecat bom mengebom sah mengesah pos mengepos tin mengetin kod mengekod Berdasarkan penerangan Nik Safiah Karim.kategori klasifikasi kritik mengkategori(kan) mengklasifikasi(kan) mengkritik Nik Safiah dan rakan-rakan seperjuangannya telah mengklasifikasikan menge.dalam penjelasan imbuhanmeng-.akan bertukar menjadi menge. Asmah Haji Omar juga berpendapat bahawa morfem awalan meng-dipengaruhi oleh kata dasar yang bermula dengan .apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bersuku kata satu.seperti dalam contoh: Awalan meng.

Morfem awalan menge. Awalan mengeSatu suku kata Imbuhan mengebom mengebom cam mengecam cat mengecat had mengehad pos mengepos Lazimnya.huruf k. penerimaan imbuhan menge. seiring dengan pendapat Nik Safiah. .ditentukan oleh kata dasar yang mempunyai satu suku kata seperti contoh perkataan-perkataan yang diberikan. h.akan berlaku sekiranya digabungkan dengan kata dasar yang mempunyai satu suku kata. pengguguran konsonan pertama dalam alomorf me(N) itu merupakan fonem yang tidak bersuara. hlm 9) Huruf Kata dasar Imbuhan mengawal k g h kh gh a e i o u kunci gari halau khatam ghairah ambil eram ikut olah upah mengunci menggari menghalau mengkhatam mengghairah mengambil mengeram mengikut mengolah mengupah Walaupun. gh dan semua vokal.(ibid. Asmah Haji Omar pula berpendapat bahawa imbuhan menge.merupakan salah satu varian yang tersendiri dalam alomorf me(N). g. Hanya hurufk yang akan gugur dalam proses penambahan seperti dalam perkataan-perkataan berikut: Awalan meng. kh.

Menurut pandangan dan penerangan Asmah Haji Omar dalam bukunya Nahu Melayu Mutakhir (2009. hanya huruf s yang akan gugur seperti dalam senarai di bawah. Rumusan Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam proses penambahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka • Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Dewan .dipengaruhi oleh kata dasar yang bermula dengan s dan c. Tiada penjelasan yang diberikan oleh Nik Safiah Karim mengenai imbuhan awalan meny-. Dalam kebanyakan bahasa. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. bahasa Melayu mampu berkembang dan berevolusi berlandaskan teori dan pendekatan yang ada sejajar dengan peredaran semasa. hlm 9). Ensiklopedia Bahasa Melayu. 2009. • Asmah Haji Omar. Berlandaskan kajian yang telah dibentangkan ini. awalan meny.dalam Kamus Dewan Edisi Keempat. Awalan menyHuruf Kata dasar Imbuhan menyawal s sesuai salah sahut menyesuai menyalah menyahut Tiada pula kata dasar yang bermula dengan huruf c yang menerima imbuhan meny. 2008. Walaupun terdapat dua cendekiawan yang menzahirkan pendapat dan pandangan yang bercambah. ianya merupakan sumber rangsangan serta memperkayakan pemikiran setiap pembaca terutama sekali kepada penuntut yang ingin mendalami bidang ini. Nahu Melayu Mutakhir.

Hashim Haji Musa.blogspot.Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan Edisi Keempat.com/2011/10/struktur-bahasa-melayu. Abdul Hamid Mahmood. 2009. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. • Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka http://hardiaziqin. Farid M.html . Onn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka • 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful