5. POLIGAMIA.

5.1. WPROWADZENIE Poligamia nie wywodzi się z islamu, gdyż ta instytucja była powszechnie znana dużo wcześniej. Należy jednak wyjaśnić dlaczego islam, który jest religią reformatorską zawierającą wszystkie systemy życia społecznego zaakceptował ją, a nie odrzucił. Omawiając to zagadnienie chciałbym przedstawić w tym rozdziale islamski punkt widzenia oparty na Koranie, tradycji Proroka Muhammada oraz opinii uczonych muzułmańskich. W momencie zesłania islamu wielożeństwo było już znane, między innymi u starożytnych Greków, Chińczyków, Hindusów, Babilończyków, Asyryjczyków, Egipcjan oraz wśród narodowości wyznających religie tzw. monoteistyczne przed islamem. Na przykład w judaizmie liczba żon nie była ograniczona prawem. Salomon według Starego Testamentu miał siedemset żon oraz 300 nałożnic. Także w Nowym Testamencie nie ma wyraźnego zastrzeżenia w stosunku do wielożeństwa. Czytając go, można nawet wnioskować, że jest ono dopuszczalne: "Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony". Można się tu posłużyć przykładem chrześcijańskiej grupy mormonów.

5.2. Warunki wielożeństwa W przedislamskiej Arabii wielożeństwo było także powszechnie znane, a liczba żon nieograniczona. Ukazuje nam to tradycja Proroka Muhammada. Jeden z jego towarzyszy powiedział: "Przyjąłem islam i miałem osiem żon, powiedziałem o tym Prorokowi, a on mi rzekł: Wybierz z nich cztery". Inny towarzysz Proroka miał dziesięć żon i jemu także Prorok kazał wybrać tylko cztery. Widzimy teraz, że islam regulował kwestię wielożeństwa, ograniczając je do czterech żon: "A jeśli obawiacie się, że nie będziecie sprawiedliwi względem sierot... żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne - z dwoma, trzema lub czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się tylko z jedną albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice (niewolnice). To jest dla was odpowiedniejsze, abyście nie postępowali niesprawiedliwie" (Koran 4/3). Celem małżeństwa w islamie jest miłość, miłosierdzie oraz obrona społeczeństwa przed zepsuciem i zniszczeniem (utrzymanie stabilnego wzrostu ludności): "I z Jego znaków jest to, iż On stworzył dla was żony, z was samych, abyście mogli odpocząć do nich i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie" (Koran 30/21). W wersecie (4/3) ukazującym możliwość, a nie obowiązek wielożeństwa znaczenie słów "które są dla was przyjemne" oznacza spełniające warunki prawa islamskiego. Arabowie przed islamem obawiali się niesprawiedliwości względem sierot, a jednocześnie w tym samym czasie nie interesowało ich czy są sprawiedliwymi dla swych żon. Uczony muzułmański azZamachszari w swojej interpretacji Koranu powiedział: "Jeśli boicie się nie dawać sierotom swych praw, czy być dla nich niesprawiedliwymi, to bójcie się także niesprawiedliwości wobec swych żon, i zmniejszajcie ilość żon, gdyż ten, który obawia się grzechu i odrzuca go, potem robiąc inny grzech nie jest na dobrej drodze. Odrzucając jeden grzech dlatego, że jest on złem, trzeba odrzucić każdy grzech, ponieważ każdy grzech jest złem". Ibn Abbas i inni uczeni powiedzieli: "Obawiali się ludzie niesprawiedliwości dla sierot, a więc powiedziano im: "Jak obawialiście się nie sprawiedliwości dla sierot, tak bójcie się niesprawiedliwości dla kobiet i żeńcie się tylko od jednej do czterech, a jeśli obawiacie się niesprawiedliwości wobec nich, to żeńcie się tylko z jedną lub z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice". Werset mówi o obawie: ,,jeśli się obawiacie'' - a stan ten poprzedza małżeństwo. Mężczyzna żywiący wątpliwość, że nie zdoła być sprawiedliwym dla swych żon, nie może mieć więcej niż jedną, gdyż byłoby to niesprawiedliwe. Na podstawie powyższych zdań można stwierdzić, że nakazana mężczyźnie sprawiedliwość, którą, musi się on kierować, by uniknąć wielkiej kary, jest pierwszym

1

Prorok Muhammad. W sytuacji. Zobaczysz tego Dnia grzeszników zakutych w kajdany. Sprawiedliwość wymieniona wersecie (4/3) odnosi się do sprawiedliwości w sensie materialnym z tą opinią zgadzają się wszyscy interpretatorzy Koranu. który mówi: "abyście nie postępowali niesprawiedliwie (abyście nie mieli wielu dzieci) arab. Chodzi o takie kwestii jak zapewnienie jedzenia. natomiast forma (czyli szata słowna) pochodzi od Proroka. zapominając o wypełnianiu obowiązków religijnych. Abu Hatim powiedział: "asz-Szafi'i bardziej znał język arabski od nas".. 1 Sprawiedliwość według islamu jest bardzo ważnym elementem prawdziwej wiary. adna alla taulu" (Koran 4/3). przeprowadzony zostaje.nie bierz mi za złe tego co nie jest pod moją ręką". Allah objawił hadisy Qudsi. tak by mógł zapłacic Bóg każdej duszy za to. Zaprawde Bóg jest szybki w rachunku" (Koran 14/42-51). Taki hadis rozpoczyna się od frazy "Allah powiedział. islam daje jej prawo rozwodu. a Pr orok przekazał je swoimi słowami. Drugie bardziej prawdopodobne znaczenie podane przez asz-Szafi'iego "abyście nie mieli więcej dzieci" oznacza. iż Aiszę kochał bardziej niż pozostałe żony to zawsze zostawał w stosunku do nich sprawiedliwym. a ich twarze będzie pokrywał ogień.warunkiem wielożeństwa. to lepiej żeby się nie żenił. Koran mówi: "Bądźcie sprawiedliwi! To jest najbliższe bogobojności" (5/8) 1 . ponieważ można kochać jedną żonę bardziej niż drugą pod warunkiem. nie patrząc na siebie wcale. to w takich przypadkach lepiej. zwłaszcza że mężczyzna w świetle religii islamskiej jest odpowiedzialny za zabezpieczenie żony i dzieci.Panie nasz! daj nam krótką zwłokę. nawet gdybyście chcieli" (Koran 4/129). oni się będą śpieszyć przerażeni. z głowami podniesionymi. że wam niesprawiedliwość jest zabroniona.. iż Bóg nie dba o to. kiedy przyjdzie do nich kara! Wtedy ci. wtedy ona może unieważnić swój akt małżeński. Ten warunek materialnego zabezpieczenia żony i dzieci może nawet prowadzić do oddalenia mężczyzny od zamiaru małżeństwa.tj. że nie można kobiety zmusić do małżeństwa. wyraża ona zgodę lub nie na ślub z żonatym mężczyzną. miejsca zamieszkania. gdy mężczyzna nie może być sprawiedliwy czy cierpliwy wobec charakteru żony lub jeżeli rodzina stanie się dla niego przeszkodą w wykonywaniu obowiązków religijnych . Allah mówi odnosząc się do uczuć: "Wy nie będziecie mogli być sprawiedliwi dla każdej z waszych kobiet. gdy kobieta zwróci mężowi mahr (wiano). ich szaty będą ze smoły. a więc nie bądźcie niesprawiedliwi".". Ta sytuacja jest niebezpieczna społecznie. my odpowiemy na Twoje wezwanie i pójdziemy za posłańcami.''. to w dniu Sądu Ostatecznego przyjdzie z wykrzywioną jedną połową ciała". że miłość ta nie stanie się przyczyną niesprawiedliwości. gdyż człowiek nie jest w stanie jej kontrolować.. Allah bardzo przestrzega przed niesprawiedliwym postępowaniom mówiąc między innymi: "I nie uważaj. będą mówili: . Trzeba zwrócić uwagę. Według szkoły malikickiej warunek ten nie jest zalecany. Te słowa Koranu stanowią duże ograniczenie wielożeństwa. że nie będziecie mieli wielu osób do utrzymania. czy poświęcenie tyle samo czasu każdej z żon. Zdaniem szkoły hanbalickiej kobieta może postawić warunek przed małżeństwem. a jeśli on nie dotrzyma tego warunku. kiedy ich spojrzenie osłupieją. a Prorok powiedział w hadisie Qudsi 2: "O moi słudzy! Zabroniłem sobie być niesprawiedliwym i ustanowiłem. co jest pod moją ręką .. Pierwsze znaczenie "abyście nie postępowali niesprawiedliwie" przyjął w swoim tłumaczeniu Koranu Józef Bielawski. co ona sobie zdobyła. co czynią niesprawiedliwi! On tylko daje im zwłokę do Dnia. a w konsekwencji doprowadzi do tego.. ponieważ jeśli wielożeństwo może doprowadzić go do bardzo trudnego stanu finansowego .. 2 . ubrania. Natomiast jeśli pierwsza żona nienawidzi męża.. 2 Hadis qudsi .. Drugi warunek wielożeństwa odnosi się do stanu majątkowego mężczyzny. nazywa się no według prawa religijnego khul (usunięcie lub zdejmowanie). że mężczyzna szukać będzie zarobku w sposób zabroniony. który musi pozwalać mu na utrzymanie wszystkich żon. że mąż nie weźmie drugiej żony. którzy czynili niesprawiedliwość . Kiedy rozdzielał sprawiedliwie dobra materialne między nimi mówił: "Allahu to jest moje dzielenie tego. Można o tym wnioskować czytając werset Koranu. Jeżeli stan majątkowy jego jest bardzo zły. by w ogóle nie zawierał związku małżeńskiego.jest ono zabronione. mimo.. lecz jeśli się go podaje. Ostrzegaj ludzi przed Dniem.w języku arabskim oznacza święty.. a ich serca będą jak powietrze. bo małżeństwo pogorszy jeszcze jego sytuację finansową. Sens Hadisów qudsi pochodzi od Allaha. gdy mężczyzna dbać będzie tylko o rodzinę. Prorok powiedział także: "Jeśli ktoś ma dwie żony i skłania się ku jednej z nich bardziej niż ku drugiej. to lepiej by został dotrzymany. jeśli ograniczycie się do jednej żony. Natomiast jeśli chodzi o sprawiedliwość odnoszącą się do miłości to nie jest ona obowiązkiem.

na przykład ze względu na podeszły wiek lub chorobę. dla kobiet i mężczyzn. że kobieta pochodzi z rodziny.jak to miało miejsce na przykład podczas dwóch wojen światowych. ojców. albo wielożeństwo i unikanie wielu problemów. lepszym jest aby pojął za żonę inną kobietę. W tej sytuacji dopuszczalny jest również rozwód. mające zły wpływ na dzieci). W przypadku nieuleczalnej. Fatimą. albowiem nie można pozbawiać mężczyzny prawa do posiadania potomstwa. ponieważ Ali był żonaty z córką Proroka. iż wielożeństwo. który zabrania tego co jest dozwolone i pozwala na to. chorej oraz zapewni mężczyźnie jego potrzeby. prostytucji. gdy zawiodą inne formy pomocy. ponieważ. oprócz warunku. jak z jedną kobietą. wyciągnąć możemy tylko jeden wniosek. dlatego też on najczęściej pada ofiarą wypadków. Mężczyzna odczuwa bardzo duży popęd seksualny i dlatego w przypadku. Ibn al-Kajjim al-Dżałzi ze szkoły hanbalickiej powiedział: "Jeżeli zakładamy. Jeśli jednak na trzeźwo przeanalizujemy wszystkie za i przeciw. Islam w tej sprawie działa według zasady. uniemożliwiającej kontakty seksualne wielożeństwo stanowi logiczne rozwiązanie. Zezwalając na wielożeństwo islam chronia społeczeństwo przed zepsuciem moralnym oraz patologią społeczną (istnienia domów dziecka. chociaż. to kobieta może prosić o rozwód. że mężczyzna spełnia liczne społeczne i zawodowe funkcje. ma swoje bóle i skutki. lecz po spełnieniu wszystkich wymogów . co jest dozwolone. praktykowane w zgodzie z literą prawa islamu. zrywanie więzów rodzinnych. ma on do tego prawo. że Prorok zabronił Alemu wziąć za żonę. że sam Omar Ibn alChattab i Omar Ibn Abd al-Aziz pozwolili kobiecie lub jej opiekunowi dać taki warunek. przyniesie tylko korzyści zarówno dla jednostki jak i dla społeczeństwa. w której mężczyźni nie żenią się więcej. My muzułmanie zdajemy sobie sprawę. braci czy opiekunów. lecz byłby on rozwiązaniem niemoralnym. który powiedział: "Warunek który ma pierwszeństwo w dotrzymaniu. córkę niewiernego Abu Lahaba. hanafickiej i dżafarickiej szyickiej jest on zabroniony na podstawie słów Proroka: "Wierni muszą dotrzymywać warunków. Dowodem szkoły hanbalickiej na poparcie twierdzenia są słowa Proroka. to ten który dotyczy małżeństwa z kobietami" oraz fakt. dokonując khul’a. Sytuacja taka będzie korzystna dla wszystkich stron oraz dla całego społeczeństwa. albowiem mężczyzna zawrze legalny związek. co jest zabronione". 3 . gdy mężczyzna nie jest w stanie kontrolować swej energii seksualnej. nie będzie szukał ‘potajemnych kontaktów. to ten zwyczaj stanie się jakby umownym warunkiem". Inną przyczyną uzasadniającą wielożeństwo jest bezpłodność kobiety. że kobiety niezamężne mogą szukać zaspokojenia swych potrzeb seksualnych w sposób nieczysty. Skutkiem tego dziesiątki milionów kobiet zostało bez mężów. Szkołą hanbalicka twierdzi. Przewaga liczby kobiet spowodowana jest także tym. Miało to odniesienie do faktu że w wojnach ginęło najwięcej mężczyzn . warunek ten według powyzszych szkół zabrania mężczyźnie żenić się z więcej niż jedną kobietą. Zakładając. które zawsze doprowadzają do zepsucia moralnego i zniszczenia rodziny. zaraźliwej choroby kobiety. nie rozwodząc się z pierwszą żoną.dozwolonym (mubah). którą podejmuje się. Niedopuszczanie wielożeństwa w takim przypadku powoduje. Jeśli sytuacja jest odwrotna. mimo braku winy z jej strony. Zaletami wielożeństwa staje się zapobieganie skutkom wynikającym ze wzrostu liczby kobiet w stosunku do liczby mężczyzn. że zapobieganie chorobie jest bardziej skuteczne niż jej leczenie. że wielożeństwo nie jest czynem zalecanym przez islam (mandub). druga żona będzie pomocna dla pierwszej. Jest jak operacja chirurgiczna. że wielożeństwo jest ostateczną operacją. Stanowi ostateczną drogę wyjścia w celu rozwiązania pewnych problemów społecznych. Zdarzyło się nawet. to jednak znając naturę ludzką będą stanowiły mniejszość. albo dopuszczanie grzesznych kontaktów i co za tym idzie poważne choroby społeczne. gdy żona nie zaspokaja jego potrzeb. że ten warunek nie zabrania tego. Należy zwrócić uwagę.W opinii szkoły szafi'ickiej. lecz daje żonie prawo uznania lub unieważnienia swego małżeństwa. Wówczas społeczeństwo stanie przed wyborem. Ten warunek kobiety pozostaje ważny zanim ona sama go nie unieważni. że niektóre z tych kobiet zachowa wstrzemięźliwość.

a nie ideałem zawodzącym w praktyce. Prorok ożenił się z nią w wieku 25 lat i mimo. i była dojrzałą osobą. Taka sytuacja nie jest logiczna w praktycznym życiu ludzkim. a nie być tylko marzeniem daleko odbiegającym od rzeczywistych cech natury ludzkiej. trzech chłopców (al-Qasim. który był pierwszym mężczyzną przyjmującym Islam. w czasie gdy było koniecznie dla dobra wysłannictwa. Jest to religia. Rukiyya. Kobieta mając dziecko z jednym mężczyzną wie kto ma obowiązek opieki nad nim i znane są związki pokrewieństwa. a co za tym idzie ma nadawać się do praktykowania przez ogół ludzi. Jak nam wiadomo islam ograniczył liczbę żon do czterech dla muzułmanów. lecz przekroczenie zasad przez niektórych stanowi tylko ich winę i wyklucza ich z koła islamu. Wielożeństwo w islamie jest moralnym systemem. Towarzysza. a gdy występuje to tylko dla zapewnienia dobra społecznego. Odpowiadając na pytanie. Małżeństwo to było dla niej opieką i obroną. Miesiąc po jej śmierci. a jednocześnie pomimo tego ograniczenia Prorok posiadał równocześnie dziewięć żon. który musi być zwalczany. Sprawa przekraczania wyznaczonych granic przez niektórych muzułmanów i wykorzystywanie wielożeństwa dla własnych korzyści nie jest wadą islamu. Islam jest religią praktyczną. Zaręczyny odbyły sie kiedy Aisha miała sześć lat. kiedy większość ludzi nie zawsze przestrzega religii. dotyczącym poligamii w islamie. mimo że nigdy jej nie widzia łam". ukochana żona Proroka: "Nigdy nie byłam zazdrosna o żadną z żon Proroka tak jak o Chadidżę. Powiedziała Aisza. Dzięki jej wypowiedziom omówionych zostało 2210 hadisów Proroka. powiemy że islam patrzy na rodzinę przez pryzmat całego społeczeństwa. W sytuacji. Przed wyjaśnieniem powodów posiadania przez Proroka tylu żon należy zaznaczyć. at-Tahir) oraz cztery dziewczynki (Zaynab. które chciałbym poruszyć jest wielożeństwo samego Proroka. islam podawał wiele warunków. proponującym kontrolowanie wielożeństwa jest Abu Zahra.Chadidża. Innym wybitnym nowoczesnym uczonym. zaś małżeństwo zawarte zostało w Medynie. przed niewiernymi Kurajszytami. że ta ilość przekraczająca dozwoloną muzułmanom dotyczyła tylko Jego. dlaczego islam nie pozwala kobietom na związki z wieloma mężczyznami. gdy kobieta będzie miała wielu mężów powstanie chaos społeczny. że mimo wielkiej wiary pierwszych muzułmanów. Wielożeństwo Proroka Muhammada. Aisza była jedną z osób najlepiej znających i przekazujących opinie Proroka. 4 . Małżeństwo to wzmocniło kontakty z jej ojcem. wdowa po dwóch mężach.3. 5. późniejszego I kalifa. Wszyscy chłopcy nie żyli długo. Fatima zmarła kilka miesięcy po śmierci ojca. natomiast córki oprócz Fatimy zmarły za życia Proroka. Jej mąż. Małżeństwa Proroka nie miały na celu zaspokojenia namiętności seksualnej ponieważ wiadomo nam.Muhammad Abduh imam Uniwersytetu al-Azhar w Egipcie żyjący na początku tego wieku twierdzi. lecz jedynie wadą tych ludzi. Kolejnym zagadnieniem. a gdy kobieta ma kilku mężów wówczas istnieje trudność w ustaleniu ojcostwa i wszystkich konsekwencji z tym związanych. Ze względu na konieczność spełnienia wyżej podanych warunków wielożeństwo jest zjawiskiem rzadkim. at-Tayyib. która ma być dobrocią dla wszystkich ludzi. Właśnie dlatego on jest zwolennikiem ścisłego ograniczenia wielożeństwa. była starsza od niego o około piętnaście lat. który nie pozwala na pozamałżeńskie kontakty mężczyzn i kobiet (w większości przypadków stanowi zadbanie i utrzymanie kobiety. córką Abu Bakra. że pierwsza żona . Trzecim małżeństwem był ślub z Aiszą. W czasach. Mieli siedmioro dzieci. Wielożeństwo Proroka rozpoczęło się po śmierci Chadidży. gdy Aisza miała dziewięć lat. przyjaciel Proroka umarł po powrocie z emigracji do Abisynii. Religia podała wszystkie argumenty zapewniające dobro społeczne. która mogłaby stać się niejednokrotnie ciężarem dla społeczeństwa żyjąc bez męża). a całkowita ich liczba sięgnęła jedenastu oraz dwie niewolnice. Um Kulthum oraz Fatima az-Zahra'a). że poligamia była bardzo rozpowszechniona nie wziął innej żony i przeżyli razem w szczęściu i miłości dwadzieścia pięć lat. a na trzy lata przed wywędrowaniem do Medyny odbyło się drugie małżeństwo Proroka ze starszą od niego wdową Sawda Bint Zam'a. aby utrudnić drogę do wielożeństwa.

a małżeństwo było dla niej nagrodą za bohaterstwo i oddanie. gdyż większość z nich nie miała żadnych opiekunów. Dżułajrija Bint al-Haris. że młodość spędził Prorok u boku jednej żony. by nie rozwodził się z nią. Po śmierci męża została całkiem sama. Córka Abu Sufjana. Wielożeństwo nastąpiło w Medynie. Biograf Proroka Ibn Hiszam pisze: "Przyszedł do Proroka jej ojciec i rzekł ''O Muhammadzie! Wzięliście do niewoli moją córkę. którą kierował się Prorok w stosunku do tych kobiet. podczas powstawania państwa islamskiego i stało się ważnym czynnikiem dla rozszerzania religii islamskiej. aby wierni nie mieli żadnej trudności. ale obawiał się opinii ludzi: "A kiedy powiedziałeś temu. Małżeństwo to było okazaniem litości dla niej i dzieci po śmierci jej męża w walce Uhud. lecz ona lekceważyła męża i pogardzała nim. Sam Prorok wydał ją za Zajda. Takie postępowanie w tym przypadku stanowi dla muzułmanów wzór godny naśladowania. co Bóg miał ujawnić w obawie przed ludźmi. bardzo wierna kobieta. 5 . Wówczas ona wybrała Allaha i Jego Proroka. Żony Proroka były nauczycielkami dla wielu muzułmanek. żydówka z rodu Bani an-Nadhir dostała się do niewoli w czasie walki pod Chajbar. i było przejawem szacunku i wdzięczności za jego dobroć i pomoc. Wszystkie żony Proroka noszą w religii islamskiej tytuł "Matka Wiernych". a Muhammad jest Jego wysłannikiem". czy woli wyzwolenie i poślubienie Proroka. Takiej jak moja córka nie bierze się do niewoli''. Zajd często skarżył się przychodząc do Proroka. A kiedy Zajd wywiązał się względem niej ze wszystkich swoich powinności daliśmy ją tobie za żonę. co zadowoliło jej ojca. która podczas bitwy pod Uhud w której zginął jej mąż. że sam powinien ożenić się z Zajnab. kiedy wywiążą się względem nich ze swoich powinności" (Koran 33/37). która była powszechna w tym czasie. starszej od niego o 15 lat. Małżeństwo to miało na celu szerzenie przez nią religii islamskiej wśród Żydów. Towarzysza Proroka. Spowodowało to przyjęcie islamu przez ludzi Bani alMustalik i przyczyniło się do rozszerzenia religii islamskiej wśród ludzi tego plemienia. jeśli chodzi o żony i ich adoptowanych synów. Następnym małżeństwem był ślub z kuzynką Zajnab bint Dżahsz. Po ślubie muzułmanie wypuścili jeńców pochodzących z jej plemienia i powiedzieli: "To są szwagrowie Proroka". Um Hubajba była ósmą żoną Proroka. Słysząc to jej ojciec wykrzyknął: "Oświadczam. a to jest jej wykup. późniejszego drugiego kalifa. To małżeństwo z Hafsą. którego Bóg obdarzył dobrodziejstwami i którego sam obdarzyłeś dobrodziejstwami: "Zatrzymaj przy sobie swoją żonę i bój się Boga" -ty skrywałeś w swojej duszy to. Dziesiąta żona córka władcy plemienia Bani al-Mustalik. Była ona przedtem zamężna z adoptowanym wyzwoleńcem Proroka Zajdem Ibn Haris. wtedy Prorok pozwolił jej wybierać. lecz zawsze odchodził z nakazem. że nie ma Boga prócz Allaha. Piątą żoną była Zajnab Bint Chuzajma. jako wdowa dostała się do niewoli muzułmanów. Dziewiątą żoną była Safija Bint Hujaj Ibn al-Achtab. Prorok wiedział od Allaha. Jej mąż umarł podczas emigracji z Mekki do Abisynii a ojciec był władcą Kurajszytów i wrogiem Proroka. niezbyt urodziwą wdową umocniło więzi Proroka z jej ojcem. Podsumowując kwestię wielożeństwa Proroka. dlatego ten związek stanowił opiekę przed prześladowaniami ze jego strony. po śmierci męża. Um Salma. córka Omara Ibn al-Khattab. oraz że wszystkie pozostałe żony prócz Aiszy były wdowami lub rozwódkami kobietami oraz już niemłodymi. To małżeństwo miało znieść adopcję (chodzi tu o usynowienie a nie opiekowanie się cudzymi dziećmi) w islamie. możemy zaobserwować. Prorok pozostawił do jej wyboru. sześćdziesięcioletnia wdowa. Trzeba zauważyć także dobroć. że jedna żona nie wystarczyłaby do pełnienia takiej misji. Należy podkreślić. podczas gdy Bóg bard ziej zasługuje na to aby się Go obawiać. Jedenastą i zarazem ostatnią z żon była wdowa Majmuna Bint al-Hilalijja było to na trzy lata przed śmiercią Proroka. czy chce by ją wyzwolić i pozwolić na powrót do swego plemienia.Kolejną żoną została Hafsa. stara wdowa z czworgiem sierot była siódmą żoną Proroka. do końca zajmowała się pomocą rannym.

Trzecim..w ten sposób stawał się własnością wierzyciela.należy do nich zaliczyć wojny. Całkowicie nie zniesiono niewolnictwa od 6 . porwania lub przestępstwa takie jak na przykład zabójstwo czy cudzołóstwo. wyzwalając swego niewolnika Zajda Ibn Haris i adoptując go. a stopniowo aż doszło do całkowitego zakazu spożywania alkoholu. jak też powód dla którego nie doszło do całkowitego odrzucenia go przez islam. to jest mój młodzieniec i moja niewiasta". Islam zrównał wszystkich ludzi: "O ludzie! Oto stworzyliśmy was. to niech mu pomoże" oraz powiedział: "Niech żaden z was nie powie. Powiedział Prorok: "Zabijemy tego. a jego dusza jest jak twoja a Prorok napomina panów: "Allah dał wam ich na własność. a gdyby chciał to by was dał im". w kulturze islamskiej oznacza niewolnice. i towarzyszowi będącemu u boku.. Traktowanie niewolników w Persji. najbardziej szlachetny spośród was. i temu. że niewolnicy są braćmi panów.. lecz niech powie. a jeśli nakłada. w którym walczyli najbliżsi przyjaciele Proroka. Ponadto istnieje duża ilość dodatkowych hadisów świadczących o poważaniu i wyzwalaniu niewolników. dał im ludzką godność i nakazał szanować ich i okazywać im litość: "Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym. Haremy. swego brata. Spróbuję teraz wyjaśnić pogląd islamu na niewolnictwo. U Rzymian właściciel niewolnika posiadał pełne prawo do zabicia go czy prześladowania. Termin harem pochodzi od arabskiego słowa haram. i podróżnemu. Zostać niewolnikiem można było sprzedając samego siebie.Który spośród was ma pod swoją ręką niewolnika. w obliczu Boga to najbardziej bogobojny spośród was!" Koran (49. Zaprawdę. Islam unieważnił wszystkie te źródła powstawania niewolnictwa oprócz dwóch: niewolnictwa wojennego oraz niewolnictwa z urodzenia. Prorok powiedział: "Wasi bracia! Wasi bracia!. z osoby męskiej i osoby żeńskiej. ostatnim zagadnieniem dotyczącym poligamii w islamie. a czerwony od czarnego. i biednym. Omawiając tę sprawę należy wyjaśnić pogląd islamu na niewolnictwo. czarny nie jest lepszy od czerwonego. Indiach czy innych cywilizacjach nie odbiegało wiele od niewolnictwa w Rzymie. mającego 17 lat na dowódcę wojska. Istnieli ludzie będący niewolnikami od urodzenia. za którym szedł jego niewolnik: "Weź go ze sobą. Islam ustanowił. to jest twój brat. który jest wam obcy. Arabowie nazywają swoje żony haram. ponieważ nie istniała żadna instytucja broniąca go. sąsiadowi bliskiemu krewnemu i sąsiadowi. który zabija swojego niewolnika". Liczne były źródła niewolnictwa . Niewolnictwo było powszechnie znane już przed islamem. Widzimy że islam podniósł dusze niewolników do rangi ich panów. daj mu usiąść obok siebie. to niech wyżywi go ze swego pożywienia i ubiera go ze swego odzienia i niech nie nakłada na niego ciężaru ponad jego siły.4. natomiast niewolnik nie miał żadnych praw do oskarżenia swojego pana. Opierając się na słowach tego hadisu przyjaciel Proroka Abu Hurajra powiedział do jadącego na zwierzęciu pewnego człowieka. Islam ustanowił.. a to jest moja niewolnica.13) Prorok powiedział: "Arab nie jest lepszy od nie-Araba. które chciałbym poruszyć jest instytucja haremów. abyście się wzajemnie znali. Prorok wyznaczył syna Zajda. sierotom. jak również istniało prawo ojca do sprzedania dzieci oraz prawa męża do sprzedania żony. że honor jest u Arabów bardzo ważny i mają obowiązek bronić go do ostatniej kropli krwi. który nie mógł oddać zaciągniętego wcześniej długu .5. ani nie-Arab nie jest lepszy od Araba. i czyniliśmy was ludami i plemionami. jednakże całkowicie ich nie wyzwolił stosując metodę stopniowej zmiany. Różnica między nimi to bogobojność". gdyż na początku zabroniono pijanym modlitwy. że niewolnicy mają dusze jak inni. nazwa taka świadczy o tym. to jest mój niewolnik. piractwo. które oznacza "niedozwolony lub zabroniony". Termin harem. który jest często przytaczany przez orientalistów. W przypadku niewolnictwa islam otworzył szeroko bramy przed jego wykorzenieniem oraz zostawił wąską bramę do czynienia ludzi niewolnikami. Podobnie było z zabronieniem picia alkoholu. Niewolnikiem mógł zostać także człowiek. Sam Prorok dał przykład postępowania wobec niewolników. Wtedy to karą dla przestępcy by niewolnictwo na rzecz poszkodowanego lub rządu. którym zawładnęły wasze prawice" Koran (4/36).

. Islam stworzył pierwszy na świecie system ustawodawczy uwalniający z niewoli oraz ograniczający jej zastosowanie. w przeciwnym razie robiłyby bezeceństwa." Koran (90 /12-15). W tym przypadku traktował innych. co to jest droga stroma? To uwolnienie niewolnika albo nakarmienie w dniu głodu sieroty spośród krewnych albo biedaka. który dotyczył tylko poszczególnych osób. albo żądajcie okupu. lecz należy zaznaczyć że były traktowane w sposób islamski to jest humanitarnie. Powodowało to. Ten wers et pokazuje. Właściciel niewolnicy miał prawo do kontaktów seksualnych z nią. tak jak zostali potraktowani muzułmanie. Jeśli były zamężne to gdy przebywały w niewoli ich kontakt z mężami został oczywiście przerwany. Koran (4/92).. że traktowano ich humanitarnie. Islam przenosił niewolnice z życia w niewoli do życia małżeńskiego. gdyż nie był w stanie w żaden sposób zabronić innym rządom niewolenia muzułmanów. że wyzwalanie niewolników jest jednym z najbardziej nagrodzonych czynów: "A co pouczy cię. książąt czy bogaczy". choćbyście ją podziwiali" Koran (2. nakazując muzułmanom żenić się z nimi. tego obowiązuje wyzwolenie niewolnika wierzącego i okup krwi wręczony jego rodzinie". 7 . Mówi współczesny islamski myśliciel Sajjid Kutb: "One miały z natury inną chęć i trzeba je było zaspokoić.221). że proces wyzwalania przebiegał wolniej niż w przypadku zakazu picia alkoholu. a jedyny werset. że wyzwolenie niewolnika jest jak ożywienie człowieka. Kończąc ten podrozdział chciałbym przytoczyć słowa myśliciela islamskiego Muhammada Kutba "Z koła islamu odrzucone są przypadki kupowania niewolnic do pałaców kalifów. Innymi drogami uwolnienia są wykupy lub rozgrzeszenia z popełnionych grzechów: "A kto zabije wierzącego przez pomyłkę.razu ze względu na jego powszechność oraz duże znaczenie społeczno-ekonomiczne. mówiący o jeńcach nie mówi o niewolnictwie: "A potem albo ich ułaskawicie. z tą jednakże różnicą. Islam ustanowił także. aż wojna złoży swoje ciężary" (Koran 47/4). Niewolnice zwane w języku orientalistycznym [harem] brane były do niewoli z wojen dżihadu islamskiego w zależności od oceny kalifatu. Jeśli są biedni. Islam ustanowił. nawet jeśli ta ostatnia jest dużo ładniejsza: "Z pewnością wierząca niewolnica jest lepsza od kobiety czczącej bożki. Takie traktowanie było dla nich zabezpieczeniem materialnym i moralnym. jak też ludzi prawych spośród waszych niewolników i niewolnic. Ludzi zrodzonych w niewoli islam nie wyzwolił od razu z tego powodu. W Koranie nie ma żadnej mowy o braniu do niewoli. uzależniając je od oceny rządu islamskiego i w zależności od istniejącej sytuacji światowej. że nie mieliby opiekunów. że wierząca niewolnica jest lepsza od niewiernej. to wzbogaci ich Bóg Swoją łaską " (24/32). Mówi o tym ten werset Koranu: "Żeńcie samotnych spośród was. które niszczą i brudzą całe społeczeństwo". Wypuszczenie ich uzależnione było od tego jak traktowane były muzułmanki przez wrogów islamu. Istnieje jeszcze wiele innych sposobów wyzwalania ludzi z niewoli. Islam dopuszczał niewolnictwo wojenne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful