BOBBY HUTCHERSON, "SLOW CHANGE

"
Jazz Waltz...

Vox/
Sax

.
& 43 .. œ‰ . œ ˙ œ
J
Free
Locked

Bkgd
Vox/
Rhythm
Section

song
door

& 43 .. œœœ ...

? 3 .. j œ .
4
œ
˙.

Change
Change

œœœ ...

‰ œ.

œœ ...
œ

‰ œ.

œœ ..
œ.

song
lost

œ

œœ ..
œ.

œ

œœœ ...

‰ œ.

song

œœ ..
œ.

œœ ..
œ.

œ.
‰ œ.

œ.

song

œ

œœœ ...

‰ œ.

œœ ..
œ.

Touch
Touch

œœ ..
œ.

œœœ ...

‰ œ.

œ

free

œœ ..
œ.

œ
œ

œ

œœœ ...

‰ œ.

œœ ...
œ

‰ œ.

feel
heal

you
you

œœœ ...

œœ ..
œ.

‰ œ.

œ

œœ ..
œ.

œœ ...
œ

‰ œ.

œ

œ.
‰ œ.

me

œœ ..
œ.

free

œ

œœœ ...

‰ œ.

œ
..

˙˙..

œ.
œ.
‰ œ ˙
J

Touch

œ.
œ.
‰ œ.
œ

me
me

˙˙..

œœ ...
œ

‰ œ.

œ.
œ.
‰ œ ˙
J

free
key

˙˙..

œ.
œ.
‰ œ ˙
J

Free

œ.
œ.
‰ œ.
œ

Transcribed By
J. Mahone 6/09

œœ ..
œ.

..
..

œ

œ.
me

œœ ..
œ.

œ

œ

For More Transcriptions Go To:
www.jamesmahone.890m.com/wordpress

&

œœ ..

b œœ .
.

œ.
œœ ..

the

Catch

&

b b œœ ..

is

j œ.
œ

b b œœœ ...

wat

b b b œœœ ...

Slow

c .. b b œœœ ...

œœ ..

n œœœ ...

œ.
œœ ..

ral

-

œœ ..

ching

God

œ
œ
J

œ

-

.
b œœœ ..

up

b b œœœ ...

œœœ ...

‰ œ.

-

ward

b b œœœ ...

‰ œ.

œ

b b œœ ..

œœ .
.

is

b b œœœ ...

b œœ .
.

œœ .
.

ing

‰ œ.

œ

n œœœ ...

b œœ .
.

fall

œœ .
.

‰ œ.

œ

4x's
Straight 8th Notes...
Vamp For Solos...

.
c .. b œœ .

-

œœ .
.

‰ œ.

œ

b b œœ ..

God

.
b œœœ ..

b b b œœœ ...
spi

b b œœœ ...

? j œ.
œ
œœ ..

b b œœ ..

BOBBY HUTCHERSON, "SLOW CHANGE"

dy

b b œœ ..
-

‰ œ.

c

ing

œœ .. b b b œœœ ...
œ.

œ

œ

c
œ

c

˙
˙

w
w

w
w

..

j
œœ ˙˙
œ ˙

ww
w

ww
w

..

Change

c .. œ œ b œ œ

œ.

œ
J

œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ .
œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful