සුනේත්‍රා - 4

එදා පුංචිලානේ නෙදර ආප ෙමේ පුංචිටයි බාප්පටයි කථා කරප මම නිදාෙේන ගියා.. ඇත්තටම ඒ නෙනනකොට
නම් මට නිදිමතයි..
උනේ නැගිටටිේදි 10ත් පහු නෙලා.. මම නැගිටලා එළියට ආො.. අම්මයි පුංචියි ඉස්නතෝප්පනෙ කතාෙ.. බාප්ප
නම් නප්ේන හිටිනේ නෑ.. කට්ටිය න ොදට කයිය..
නදේනම ඇදේ හිටිනේ නයිටි නදකක්.. නදේනම ඉේන තැන බලේන ගිහිේ චාටර් නෙේන ඔ්් නේ නැති නිසා
මම කථා කනේ ටිවි එකයි ෙටපිටයි බලබල..

අනප් පුංචිටත් තිනයේනේ අනප් අම්මනේ ඇෙට කිට්ටුකරේන පලුෙේ නසක්සි ඇෙක්.. න ොද උසක් එන ම
තිනයනො.. පපෙ එන ම මාර නසක්සි විදියට තිනයේනේ.. පක ෙැනත් ඉතිේ නමොන කථාද.. ෙට්ට්ක්කා
කියේනේ සුපිරිම ෙට්ටක් පලු නදක්ක තමයි.. එයා ෙැනත් හිත හිත මම නෙදර ඉේදි තනියම අනත් ෙ ලත්
නැනත්නතම නෑ..
මම - පුංචි මට තුොයක් නදනෙද නාෙේන ඔ්් නේ..
අම්මා - ආ ්.. නැගිට්ටද. පුංචි නම්් කියේනේ දෙස් 2-3 ක් ඉදල යේන කියලා..
මම - මටත් ඉතිේ ෙැඩක් කියලනම් නෑ.. අම්මත් ඉේනොනම් ඉමු..
අම්මා - ්ම්.. බලමු.. මනේ යාලුනෙකුත් ඉේනො.. එයාෙ ම්බනෙේන යේනත් ඔ්් නේ.. බලමුනකෝ මම දෙේ
නෙේන කියේනම් නමොකද කරේනේ කියලා.. අම්මා එන ම කිව්ෙම මට නපොඩි සැකයක් ආො.. යනකෝ මම
දේනැති ලාෙත යාලුො කව්ද කියලා අම්මනේ..
මට එතනකොට තමයි මතක් වුනේ නිමේ කාරයාත් ඊනේ අපිත් එක්ක ආො නේද කියලා.. ඔන ෝ ඒ කියේනේ
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

අම්මා නම්් නසේලමක් දාේන තමයි නම්් සැරනසේනන්් ..
පුංචි - බාත්රුම් එනක් ඇති පතා.. නැත්නම් ඔය අම්මා හිටප කාමනර්් ඇති.. කිව්ො..
මම අම්ම හිටප කාමනර්් ට ගිනේ බාත්රුම් එනක් එක කව්රු රි පාවිච්චි කරලා ඇති නේ කියලා හිතුණ නිසා..
කාමනර්් ඇතුලට ගිය ෙමේ අම්මනේ න ෝේ එක ඇද උඩ..
අම්මා - පතා මම පුංචිත් එකක් ෙත්ත පේනල ාට ටිකක් යනො.. ඔයා නානෙන එේන..
මට නිකේ ස්වීප් එකක් ඇදුණා ෙනේ.. අම්මනේ න ෝේ එක අරනෙන නකළිේම මම දිව්ො බාත්රුම් එකට..
ොඩිවුණා නකොමඩ් එක උඩ.. මනේ පයිය දැනටම න ෝම් නෙලා.. මම බැළුො මුලිේ ඉේනබොක්ස් එකට ගිහිේ..
නිමේ කාරයානෙේ මැනසේජ් බර ොනක් එක දිෙට..
මම මුලිේම එක විතරක් කියෙනො කියලා හිතාෙත්නත් කානෙවුණත් පේෙලික නේෙේ බලේන ඔ්් නේ නැති
නිසා..
නිමේනේ මැනසේජ් එක :නේ් සිනේ න ට උඹ එේන ඔ්් නේ මම නකෝේ එකක් දුේන ෙමේ.. මම රියට නෙලාෙක් නසට් කරලා උඹට
කථාකරනො.. පට්ටබැේලලි එතනකොට එේන ලෑස්ති නෙයේ.. අද උමට වින ේෂ නදයක් තිනයනො නපේනේ
මට..
දැේනම් මට සියයට සීයක් වි ්ොසයි අම්මනේ යාළුො නිමලාම තමයි කියලා..

මනේ පයිය නම්් නෙනනකොට අනිත් අතිේ මම අතෙො හිටිනේ.. නම්් යකා අනප් අම්මට කථා කරන විදිය
නමච්චර සැප දීලත්.. පට්ට බැේලි කියලා කථාකරේනේ.. නකොන ද ඉතිේ අම්මත් න ොදට සැප ෙේනොනේ
කුණු රුප අ අ .. එයාට න ොදනම් කියලා.. න ෝේ එක පැත්තකිේ තියලා අනප් අම්මට නිමේ ෙ නො
මතක් කරනෙන අනත් පාරක් ඇේදා..
ඊට පස්නසේ නාලා.. මම නෂෝර්ට පිටිේම එළියට ආො.. ඇවිත් ඉස්නතෝප්පනේ් ොඩිවුණා.. අම්මනේ න ෝේ එක
නියම තැන තියේන අමතක කනෙත් නෑ.. අම්මයි පුංචියි ආපහු නෙදරට එේදිම ෙනේ අම්මනේ න ෝේ එක
රිේනෙේන ෙත්තා.. අම්මා දුෙලා ගියා කාමනර්් පැත්තට.. ෂුෙර් එකටම ඔය කථා කරේනේ නිමේ කාරයා..
අම්මා කාමනර්් ඉදේම නමොනාද කථා කරනො.. පුංචිත් කාමනර්් ට ගියා.. මම හිතුො කථාෙ නතර නෙයි
කියලා.. ම් ්.. නෑ.. පුංචිත් හිනානෙනො ඇහුණා.. න ොදට විනාඩි 15 ක් විතර ඇතුනේ කථාෙ..

සම රවිට නෙන කවුරු රිද දේනෑ.. නැත්නම් පුංචි ඉේදි අම්මා බය නැතුෙ හිනානෙවි කථා කරේනේ නෑනේ..
එන ම හිතලා මම ටීවී එක දි ා බලානෙන හිටියා.. ටිකකිේ එළියට ආප අම්මයි පුංචියි කුස්සිය පැත්තට ගිනේ
නමොනාද කුටු කුටු ොන ෙමේ..
මම ඉතිේ කරේන නදයක් නැති කමට ටීවී එක දි ා බලානෙන හිටියා.. නමේන ටිකකිේ අම්මයි පුංචියි ආපහු
කාමනර්් ට ආො.. ඇවිත් ටික නෙලාෙකිේ නදේනම එළියට ආො.. පුංචි ඇදල හිටිය නඩනිම රියට පකටම
තියලා ම ල ෙනේ.. ඒ තරම් පක නප්නො.. නටෝප් එකට ඇදල හිටිනේ රතුපාට බ්ලව්ස් එකක් ඒකත් ඇෙට
න ොදට තිනයනො.. පපෙ එන ම න ොදට පිම්බිලා තිනයනො...
අම්මත් එයාට නදෙැනි නෑ.. එයා ඇදල හිටිනේ නකොට සායක්.. රියටම දනහිස ොෙ ඉදේ අෙේ නදකක් විතර
නකොටට.. නටොප් එනක් කර දැක්කම ඇනඩනො.. පපෙ නප්නො රියට බ්රා එකක් ඇදලා නෑ ෙනේ..
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

පුංචි - පතා.. අම්මයි මමයි අද යනො ලාෙත ටවුේ එකට.. එන ම්ම මනේ යාලුනෙක් ඉේනො ටවුේ එනක්..
එයාෙත් ම්බනෙලා එේන.. ඔයාට නමතන චයිනිස් නරස්නටෝරේට් එනකේ කෑම එකක් ෙේන ලේච් එකට..

අම්මට හුඩු ඒ කියේනේ පුංචිත්... නැ නෑ.. නෙේන බෑ.. අම්මා පුංචිෙ එක්කේ ගිහිේ ලාෙතිේ ලලා.. එයා
තනියම යයි.. එයා ලලා ෙැනඩ්් කරෙේන නකො ාමත් දක්ෂයි නේ.. මමත් ා කිව්ො.. එතනකොටම අම්මානේ
න ෝේ එක රිේවුණා..
අම්මා - ා ා.. රි අපි නම්් එේන යේනේ... රි එතනට එේනම්.. කියලා තිබ්බා..
මට දැේ රි ප්‍ර ්ණයක් අපි???? ෂුෙර් එකටම පුංචිත් ෙැනඩ්් ට සම්බේධයි.. නැත්නම් අම්මා අපි කියේනේ නෑ
නේ.. අද ඒ කියේනේ නිමේ කාරයා නම්් සැප කදෙේ නදකම කයි ෙනේ..
අම්මා - එන නම් අපි ගිහිේ එේනම් පතා.. බාප්පා අද එේනේ නෑලු න ට උනේ එේනේ.. අපිත් එේදි ටිකක්
ෙස් නෙයි.. බය නෑනේ තනියම ඉේන..
මම - පිස්සුද අනේ.. ගිහිේ එේනනකෝ..

බාප්පත් නැති නෙනේ නමයාටත් නම්් තලාෙේන ඔ්් නේ නෙලා තිනයේනේ.. ා ා පලයේනකෝ..
අම්මයා පුංචියි පස්ස නටෙ නටෙ එළියට ගියා.. දැේ නමොකද කරේනේ.. නම්් ක රියේනේ නෑ.. ඉක්මණට
කාමනර්් ට ගිය මම ඇදුම් මාරුකරෙත්තා..

නෙදර තිබ්බා මවුේටේ බයික් එකක්.. මම කානෙද කිේද මේද න ොයේන ගිනේ නෑ.. අරෙත්තා.. නදොර ෙැහුො
නෙදර.. යතුර කනට්් ම තිබ්බ නිසා නලොක් කරලම යතුර දාෙත්තා සාක්කුනේ් .. අද නම් නදනො න ොද මාෆියා
නේමක් කියලා හිතනෙන න ප්
ේ එනක් බයික් එක පාරට දැම්මා.. දාේදිම මම දැක්කා මම පාරට බයික් එක දාේන
කලිේ ආප බස් එනක් අම්මයි පුංචියි නගිනො..
දැේ ඉතිේ පාෙපුංනකෝ.. මම බස් එක නප්න දුරිේ පාෙේන පටේෙත්තා.. අනේ බස් කාරයාට පිේසිේධ
නෙේන ඌ 30ට ෙඩා නේ් නෙේ ගිනේම නෑ.. ඔේන ලාෙත ටවුේ එකටම ආො.. රි නසනෙ ටවුේ එනක්..
නදේනම බහින විදිය මම ඇත ඉදලම බලානෙන..
එකපාරම ෙෑේ එකක් ඇවිත් නැෙැත්තුො.. අම්මත් හිනාෙ දානෙනම නැේො.. පුංචිත් නැේනේ ඔය දඩබඩ
ොලා.. ෙෑේ එක නකළිේම දැම්නම්් එතනිේ ෙමට තිනයන පානර්් ඒක නිකේ නපොඩි පාරක් ෙනේ.. බයික් එක
අයිනනේ නෙත්තප මම එතන ඉේන එනකක්නෙේ ඇහුො අයිනේ නම්් පාර නකොන ටද යේනේ කියලා..
නම්් ක නකළිේම බීච් එකට මේලි..
ඔන ෝ.. ඒ කියේනේ අද අම්මයි පුංචි ෙැලි නපොලනේ් කේන යේනේ..
ටිකක් නෙලා ඉදප මම න මීට බයික් එක පැදේ ගියා.. යේදි පාර නදපැත්නත් තිබ්බ නෙෙේ කඩ දි ා බලබල
ගිනේ ො නේ රි තිනයනොද බලානෙන.. නකොන ොම රි බීච් එක ොෙට එනකම්ම මුකුත් නෑ.. රියටම බීච්
එනක් නපොේ ෙස් ෙෙයක් ොෙ ො නේ නෙත්තලා.. තිබ්බා.. නසනෙ නෙොඩක් ඉදියි කියලා බලානෙන හිටියට
අනේ එතන කිසිඑනකක් නෑ.. ටිකක් නලොකු බීච් නරස්නටෝරේට් එකක් තිබ්බා..

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

නපොේ අතුෙලිේ තමයි ෙනට්් ම සරසලා තිබ්නේ් .. ඒ වුණාට ඒක රි මුසල පාටයි.. මිනිස්සු ඉේනොද නැේද
කියලත් මට හිතුණා.. දැේම යන එක නනෝේඩි ෙනේ හිතුණ නිසා.. මම නෂේප් එනක්.. විනාඩි 15 ක් විතර
හිටියා.. ඉදලා ඒ පැත්තට ගියා.. එළියට දාලා තිබ්බ පටුෙලත් බලු බේනලක් නෑ.. මම නරස්නටෝරේට් එනක්
තිබ්බ පඩිනපල නැේො... එනකක් ඉේනො.. මාස ොණකිේ රැවුල කපලා නැති.. ඇදුම් ඔක්නකොම රිම කිලුටු
පාටයි..
මාෙ දැක්කෙමේන..
ඇයි? නමොනාද ඔ්් නේ..
මට දැේ තමයි මතක් වුනේ අනඩ්් මම නබොරුෙක් කේපනා කනේ නෑ.. දැේ නමොනාද මුට කියේනේ කියලා..
මම - අර නම්් .. කට්ටිය .. ඒ.. නම්් ..
නෂෝ එකට 1500/- ෙේ නෂොට් 3ක් නදනො.. කැමතිද?අද නම් න ොද නෂෝ එකක් තිනයයි.. ෙැනු නදේනයි..
ඒෙත් සුපිරිම බඩු නකොෙඹිේ ද නකොන ද නෙනත් තිනයේනේ..
අර නලොකු ෙැනට්් නම් ොේනේ කියේන දලත් මම කට ෙ ෙත්තා...
ආයිත් ඉතිේ නමොන කථාද?,. මට නිකේ කථා කරලා ස්විප් එකක් දුේනා ෙනේ..
මම - කැමතියි..
නම්් ක න ොදට අ ෙනිේ.. නමතන පිස්සු නකලිේන තියාෙේන එපා.. මට ෙැඩක් නෑ උඹ කවුද කියලා.. මම
උඹෙ මීට කලිේ දැකලත් නෑ.. සේද ෙ නෙන නෂෝ එක බලලා.. බීලා.. පලයේ ..
මම - රි අයිනේ.. මම එන ම කරේනම්..
මනේ පස්නසේ ෙනරේ.. මම බේනලක් ෙනේ පස්නසේ ගියා.. මු මාෙ කාමරයක් ෝේ නැෙැත්තුො.. සේලි
දියේ.. මම පර්ස් එක අරනෙන අතදාලා නෂේප් එන්්් ක රු. 1000 ක් අරේ උනේ අනත් තිබ්බා.. ඌ කාමනර්්
නදොර ඇරියා.. නම්් ොන ෙේනේ ඇඩ්ොේස්.. පැය 1කට.. ෙැඩිනෙන පැය1ට 500/- ොනේ ෙැඩි නෙනො..
නත්රුණානේ..
කාමනර්් ටීවී එක තිනයනො.. ඇද තියනො.. ටිෂු නබොක්ස් එකක් තිනයනො.. මම ෙේ ටික නේේනම්.. කියලා
මු ගියා..
මම - ා අයිනේ..
ඔේන කාමනර්් ඇතුලට ආො.. සාමානයනයේ ඒක ටිකක් නපොඩියි.. කාමනර්් ටම තිබ්නේ් ඇදයි.. ටිවී එකයි
විතරයි.. බාත්රුම් එනකත් නදොර එන ම නෑ.. නෙඩ්ෂිට් එන ම කිලිටු නෙලා.. ඒො මට ෙැඩක් නෑ.. මම ටීවී එක
ඔේ කරේන යේදිම අරු ආපහු ආො නදොර ඇරනෙන.. ඔ්් ක ඔේ කරෙනිේ.. මට ඔය ැමනේම කරේන බෑ..
අද උඹට න ොද නෂෝ එකක් බැලිය ැකි.. පට්ට කදෙේ නදකක් අරේ ආනේ් ..අද ැබැයි ඔකුේ නදේනෙ
මකෙයි උේ ටික..
මම - උේ ටික ?? නපොයි නදයියනේ..
අරු ඇද ලෙ බිමිේ නකොප්පයක් එකක් නබෝතේ කාලක් තිබ්බා.. නෂොට් තුනයි.. ෙැඩිනෙන එකකට 200ක් ොනේ
ෙැඩිනෙනො..
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4

රි අයිනේ..
මු මාෙ අද හිෙේනනක් කරෙයි ෙනේ..
මු ගියාට පස්නසේ.. මම ටීවී එක ඔේ කො.. නපොයි නදයියනේ මම දැකප නදයිේ මට කරෙේන නදයක්
නැතිවුණා.. එතන පිරිමි 4 නදනනක් ඉේනො.. දැනටම ෙැනඩ්් පටේ අරනෙන ඉෙරයි.. අම්මා බිම දණෙ නෙන
එනකක්නේ පයිය නලොෙනො.. නිමේ පුංචිට හුකන භාරදුර කාර්්ය දැනටම පටේ නෙන..
බේනලො ෙ න විදියට ඇද උඩ නෙලා ෙ ේනේ නිමේ රියට මැෂිේ එකක් ෙනේ.. එ ා පැත්නතේ එනකක්
පුංචිට කටට නදනො.. කැමරාෙ රියටම තියලා තිනයේනේ ටිකක් උඩිේ බිම ඉදේ අඩි 8 ක් විතර උඩිේ මුලු
කාමනර්් ම න ොදට නප්නො.. ඒ මදිෙට නම්් කාමනර්් ට ෙඩා ඒක නලොකුයි.. ඇදෙේ 2යි.. ප්‍ර ්නනකට කියලා
තිබ්නේ් නම්් විඩිනයෝ එක විතරයි සේනේ ඇන ේනේ නෑ..
අනප් අම්මට කටට දුේන එකා අම්මෙ නැගිට්ටුො.. නැගිට්ටලා නිමේට කථා කලා.. නිමේ එතනිේ ආප ෙමේ
කටට දිදි හිටප එකා ඇනදේ නම ා පැත්තට පැනලා ආො අනප් පුංචිට හුකේනා.. පුංචිත් කිසි අවුලක් නෑ..
පිළිමයක් ෙනේම ඉේනො.. අනේ මුේ තුේනදනක් නම්් හුකේන යේනේ මනේ අම්මටයි පුංචිටයි නේද?..
අම්මා ලෙට ආප නිමේ අම්මත් එක්ක නතොලක් දාේන ෙත්තා.. ඒ ෙමේ අරු අම්මෙ පිටිපස්නසේ බදානෙන
තේ නදක නලෙකනො.. පුංචිට බලු ස්ටයිේ එකට ෙෙ හිටප එකා පුංචිෙ අනික් පැත්ත ැනරව්ො.. රෙලා..
පුංචිනේ ඇෙ වුඩ ාේනසලා නතොේ උර උර න මිේ ෙ ේන පටේ ෙත්තා..
දැේනම් මනේ එකත් න ොදටම න ෝම් නෙලා තිනයේනේ.. කළිසම ෙලෙප මම මනේ එක අේලේන ෙත්තා.. ඒ
ෙමේම පෙනෙනි නෂොට් එක දාේන ෙත්තා.. අමුනෙේම ෙේ ෙැහුනේ් .. මුනෙේ සැේඩි ඇහුනෙතා්් එන ම
ඒකටත් 500ක් ඉේලයි..
ඔය අතනර්් අම්මෙ නදකට නෙප නිමේ ඇද උඩ දණ ෙැස්සුො.. ෙස්සලා අනිත් එකාට නමොනෙද කිව්ො..
අම්මනෙේ කිසි අවුලක් නපනුනේ නෑ.. නිමේ නඩොගි ස්ටයිේ එකට අම්මෙ නැවුෙට පස්නසේ අරු අම්මනේ
අම්මනේ මුණ නකලිේ යටිේ ාේසි වුණා.. ඔ ්... අම්මට මුේ නදේනම එකපාර ෙ ේන යේනේ.. නිමේ
මනේ ම සුදු අම්මට පනක් අරිේදි අනිත් එකා අම්මනේ නයෝනි හිලට ෙ ේන ෙේනේ.. මනේ පයිනයේ ආප බඩු
පාර ැම තැනම විසිරිලා ගියා.. නම්් ක බහිේනනත් නෑ,.
ඇයි නදයියනේ තමේනේ අම්මට නෙන මිනිස්සු නදේනනක් හුකේන යේදි.. ඒකත් අම්මනේ කැමැත්නතේම. ..
ටික නෙලාෙකිේ අම්මනේ හිේ නදකටම අර නපොලු නදක බැස්සා... අම්මා ඒ පාර නම් න ොදටම දැෙලුො..
අම්මනේ මුණ දැක්කම කියේන පළුෙේ අම්මා න ොදටම නේ් දනානෙේ ඉේනේ කියලා.. නමුත් අරුේ
නදේනම මැෂිේ ෙනේ ෙැඩ කරේන පටේ ෙත්නත් අම්ම ෙැන කිසිම තැනීමක් නනොකර..
පුංචි දි ා බලේදි පුංචි දැේ අරුනේ එක කටට ෙේනො අලුත් ස්ටයිේ එකකට.. පුංචිෙ ඇනේ ාේසි කරප අරු..
පුංචිනේ ඔලුෙ පැත්නතේ ඇවිත් කටට නදනො.. එතනකොට උගුර මැදටම බැස්සිය ැකි පයිය.. න ොදට කටට
ෙේන අතනර්් අරු පුංචිනේ තේනදක අතිේ මිරිකනො.. ඒකත් පට්ටම නසක්සි සීේ එක.. අරු මුලු පයියම
පුංචිනේ කටට බැස්සුෙත් පුංචි නිකේෙත් න ේනලේනේ නෑ.. පයිය උරනො නිකේ තෙ දාපේ ෙනේ..
මම නිකමට නෙලාෙ බැලුො.. ප්පා.. තෙ විනාඩි 15යි.. තිනයේනේ.. මම පර්ස් එක බැලුො සේලි කියක් තෙ
තිනයනොද බලේන.. එතනකොට මතක් වුනේ.. මම ඊනේ ඇදේ ආප කලිසනම්් නේද අනිත් සේලි ටික කියලා..
මේ ොෙ රියටම තිබ්නේ් තෙ 500/-. නමොනා කරේනද පැය ඉෙරනෙේදි යනො කියලා හිත අමාරුනෙේ
දානෙන මම අනිත් ෙේ නෂොට් නදකත් ෙෙම නැව්ො..
අම්මා ලගිේ නැගිටප නිමේ නකලිේම ගිනය ්් පුංචි ොෙට.. අම්ම හිටප විදියමයි.. අරු යට ඉදේ න ොදට
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 5

ෙ නො.. නිමේ කාරයා පුංචිෙ නඩොගී ස්ටයිේ එකට ැනරව්ො.. රෙලා මු අම්මට අරිේ ැදුො ෙනේ පකට
දාේන ැදුො.. පුංචි ඉක්මනට නිමේෙ තේලු කරලා අනදේ එ ා පැත්තට පැේනා.. එතනකොට අරු නමොනා රි
පුංචි එක්ක හිටප එකාට කිව්ො.. ඌ පුංචිෙ ආපහු ඇදට තේලු කලා.. නිමේ පුංචිනේ ඇෙට පැේනේ රියට
නකොටිනයක් ෙනේ.. පුංචිෙ අනිත් පැත්ත රෙප නිමේ.. අරුට නමොනා රි කිව්ො.. ඌ පුංචිනේ අත් නදක තද
කරලා ඇේලුො.. නිමේ කාරයා බනලේම පුංචිට පනක් අරිේන දේනේ..
පුංචි නේ් දනානෙේ දෙලප විදිය.. න ොදට කෑ ෙ ප විදිය මට මැවිලා ඇහුණා.. නිමේනෙේ කිසිම සමාෙක් නෑ.
න මීට පනක් අරිේන ෙත්ත නිමේ පනක් අරින නේ් ෙය ෙැඩි කරේන ෙත්තා.. දැේ නිමේ පනක් අරිේදි අරු
කටට නදනො.. නකොයි ෙෑනිත් මුලිේ බෑ තමයි.. පස්නසේ කියලා කරෙෙේනේ.. මට හිතුණා.
එකපාරම නදොර ඇරෙන අනප් නරස්නටෝරේට් අයිතිකාරයා ආො.. උනඹ්් පැය ඉෙරයි.. තෙ ෙේනොද?..

මම ඉක්මණට ෂර්ට් එනකේ පයිය ෙ ෙත්තා..
මම කිව්ො නෑ. අයිනේ.. මා ොෙ 500/- යි තිනයේනේ... මම ඒක කිව්නේ් මු ආ ් එන නම් තෙ ටිකක් ඉදපේ
කියයි කියලා හිතලා..
මු එකපාරම ආ ් එන නම් එලියට පලයේ.. කිව්නේ් නිකේ රියට මම නමච්චර නලො නිකේ හිටියා ෙනේ..
.
මමත් ඉතිේ ා විනාඩි 5 ක් නදේන මම ඇදුම් ඇදේ එේනම් කිව්ො.. ඌ ගියාට පස්නසේ.. ඇදුම් ඇදෙත්ත මම
පේනල ාට යේන නදොර ඇරියාම.. මම හිටප කාමනර්් ට එ ා පැත්නත් කාමනරත් නදොර ඇරුණා.. ඒනකනුත්
නකොේනලක් එලියට අෝා... ඌ මට හිනානෙලා පේනල ාට ගියා.. එAකියේනේ නම්් දිෙට තිනයන කාමර
5ම තිනයේනේ නෂෝ බලේන..
මාත් ඉතිේ ඉතුරු ෙේ නබෝතේ කාලත් අරනෙන පේනල ාට ආො.. එේදි අයිතිකාරයා හිටියා.. මම ඉතුරු ෙේ
කාලත් දීලා එේන ආනේ් කරේන නදයක් නැති කමට.. අනප් අම්මා පට්ට නේ් සිනයක් නෙලා.. පුංචිත්
නේ් සකම් කරනො.. අනප් අම්මට රි පුංචිට රි මටත් හුකේන අෙස්ථාෙක් අනෙෝත්... මම හුකනොද කියන
ප්‍ර ්න ආපහු මම එේදි මනේ හිනත් රැදිලා තිබ්බා..

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful