-Ñ-Ø√-úø’

II
Laxman: Hi Ramu, may the new year bring you
all happiness.

(éÌûªh Ææç´-ûªq®Ωç Fèπ◊ ÆæçûÓ≠æç ûÁ*a
°ö«d-©E éÓ®Ω’-èπ◊ç-ô’-Ø√o†’.)
Ramu:

So may it to you, Laxman.

(Fèπÿ Å™«Íí ï®Ω-í¬-©E Ø√ éÓJéπ)
Laxman: Thank you.
Lessons

Éçûªèπ◊´·çü¿’
™ May Ö°æ-ßÁ÷-í¬©’
éÌEoç-öÀE ûÁ©’-Ææ’-èπ◊Ø√oç éπ∫ü∆. Ñ Â°j
Sentences ™ May Ö°æ-ßÁ÷í∫ç îª÷úøçúÕ. ÉN
Wishes èπÿ, Greetings (ÅGµ-†ç-ü¿-†©’) èπÿ
¢√úøû√ç. Éçü¿’™ îª÷Ææ’h-Ø√o®Ω’ éπü∆, Laxman,
Ramu †’ wish îËÊÆ--ô°æ¤púø’, Ramu, Laxman
†’ wish îËÊÆ--ô°æ¤púø’ May ¢√úø’-ûª’-Ø√o®Ω’. Å®·ûË
É™«çöÀ Ææçü¿-®√s¥™x May á°æ¤púø÷ Sentence
´·çü¿’ç-ô’çC, Åçõ‰ Sentence May ûÓ
v§ƒ®Ω綵ºç Å´¤-ûª’çC. May ûÓ v§ƒ®Ω綵ºç ÅßË’u
É™«çöÀ sentences, blessings èπ◊ èπÿú≈, Åçõ‰
ÇQ-®Ωy-îª-Ø√-©èπ◊ èπÿú≈ ¢√úøû√ç.

-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 93

Ravi:

-¨¡Ÿ-véπ¢√®Ωç 6 -ï-†-´-J 2006

Please go ahead. What is the matter?

(àçö îÁ°æpçúÕ)
Ñ Ææ綵«-≠æ-ù™ 'May' ņ’-´’A – Permission
Åúø-í∫-ö«-EéÀ ¢√úø’-ûª’Ø√oç éπü∆. ´’†-éπçõ‰ °j≤ƒn®·
¢√∞¡x permission í¬E, ´’†ç î√-™« íı®Ω-NçîË
¢√∞¡x permission í¬F Åúø-í¬-©-†’-èπ◊-†o-°æ¤púø’, May,
question form ™ I/ we ûÓ ¢√úøû√ç.
1) May I sit here?
permission
2) May I use your phone?
phone
permission
3) May I know your name? / May I know who
you are?

(ØËE-éπ\úø èπÿ®Óa-´î√a?)
(O’

¢√-úø’éÓ´î√a?)

4) 'May' in statement forms some times is used
and formal way.

(O’ Ê°-Í®ç-ö/ -O’-È®-´®Ó ûÁ©’-Ææ’-éÓ-´î√a?)
ÉC °æ‹Jhí¬ Å°æ-J-*-ûª’-©ûÓ.

5) May in the beginning of a statement is used

4) How long may I keep this book?

for expressing wishes and blessings.

(ØËF °æ¤Ææhéπç áEo ®ÓV-©’ç--éÓ-´îª’a?)
May official/ formal í¬ permission É´y-ú≈-E-éÀ
statement form ™ (you ûÓ ´·êuçí¬)
¢√úøû√ç. Superior status ™ Ö†o-¢√∞¡Ÿ} éÀçC
¢√∞¡xûÓ ´÷ö«x-úøôç °æ‹®Ωh-®·† ûª®√yûª, O’Jéπ ¢Á∞¡x´îª’a ÅØË Å®ΩnçûÓ May ¢√úø-û√®Ω’.

Now practice the following in English.
a) Anil: Good morning, Sir.

Murthy:

1) You may go now.

O’Jéπ ¢Á∞¡x-´îª’a.

(permission

É´yôç)

O’®Ω’ ´÷èπ◊ high
school ™ teacher, Sir. -N’-´’t-Lo äéπ-≤ƒJ
éπ©’-Ææ’-éÓ-ú≈-EéÀ ´î√a†’.
-†’-´¤y -Ø√èπ◊ í∫’®Ω’h-Ø√o-´¤ -Å-E-™¸. -î√-™«é¬-©ç
-ûª®√y-ûª -E-†’o éπ-©’Ææ’éÓ-´-ôç Ææç-ûÓ-≠æç.É°æ¤p-úËç -îËÆæ’h-Ø√o-´¤?

When may I know the result?
Keshav: Hi Jagan, when are you starting for
Delhi?
(Delhi
Jagan: In a few hours from now. The train is
at 3.30
Train 3.30
Keshav: I am going home now. I may not be
able to come to station to see you off.
May you have a very happy journey!

éÀ á°æ¤úø’ •ßª’-™‰l®Ω’ûª’Ø√o´¤?)

(Ééπ éÌCl í∫çô-©èπ◊.

éÀ)

(ØËEç-öÀéÀ ¢Á∞¡ŸhØ√oE°æ¤púø’. Fèπ◊ OúÓ\-L-´y-ö«EéÀ station èπ◊ ®√™‰éπ§Ú´îª’a. F v°æߪ÷ùç
ÆæçûÓ-≠æçí¬ ≤ƒí¬-©E Ø√ éÓJéπ.)
Jagan:

May you have a happy time in your
new course! When do your classes
begins?
course
classes
)
Keshav: They begin the day after tomorrow.

(F éÌûªh
Öçú≈L. O’
û√®·.

™ †’´¤y ÆæçûÓ-≠æçí¬
á°æ¤púø’ -¢Á·-ü¿-©-´¤-

(á©’xçúÕ)
Ñ Ææ綵«-≠æ-ù™ 'May' ûÓ v§ƒ®Ω綵ºç ÅßË’u sentences ÅFo wishes †’ ûÁ-©°æ-ôç í∫´’-Eç-î √®Ω’
éπü∆. -É-N îª÷úøçúÕ..
u May you live long!

O’®Ω’ î√-™«é¬©ç @Nç-î√-©E.
(*®Ωç-@´! ÅØË ûÁ©’í∫’ ÇQ-Ææ’qèπ◊ Ææ´÷†ç)
u May your business prosper!

O’ ¢√u§ƒ®Ωç ÅGµ-´%Cl¥ îÁçü∆L! (éÓJéπ, ÇQÆæ’q)
u May you celebrate many more birth days like
this!

2) You may use my phone if you want.

-v°æ-¨¡o: Bí∫ ´çTçC, 鬩’ NJ-TçC,

É™«çöÀ °æ¤öÀd† ®ÓV©’ î√™« î√-™« -îËÆæ’éÓ-¢√-©-E!
´çüË∞¡Ÿx @Nç-î√L.
u May God bless you!

üË´¤úø’ E†’o ÇQ-®Ωy-Cç--í¬éπ!
F 'May' È®çúÓ Ö°æ-ßÁ÷í∫ç ÉC. Éçûªèπ◊´·çü¿’
Lessons ™ ´’†ç ûÁ©’-Ææ’-èπ◊-†oC. May, probability E ûÁ©’°æ¤-ûª’çC, ÆæçüË-£æ…Eo ´uéπh°æ®Ω’-Ææ’hç-ü¿E
éπü∆! Åçõ‰ Ŵa, Å´-éπ-§Ú-´îª’a ÅØË Å®ΩnçûÓ.
u 'May' ´‚úÓ Ö°æ-ßÁ÷í∫ç É°æ¤púø’ îª÷ü∆lç.
Srinath: May I come in? (؈’ ™EéÀ ®√´î√a?)
Ravi:
Please do.
Srinath: May I have a few minutes of your
time?

(O’ Æ洒ߪ’ç é¬Ææh BÆæ’éÓ-´î√a)

Spoken English

-ï-¢√-•’:

<´’ ´·E-TçC, °æ¤Ææhéπç
*J-TçC.. -É-™«ç-öÀ -¢√--öÀ-E
-ߪ’-ü∑∆-ûª-ü∑¿çí¬ (--´ç-îª-•-úÕç-C,´·-†í∫-•-úÕç-C, -Å-E é¬èπ◊ç-ú≈)
-Ççí∫xç-™éÀ -á-™« -Å-†’-´Cç-î√-™ -ûÁ-L-ߪ’-ñ‰-ߪ’í∫-©®Ω’.
– ®√°∂æ’-´, -´÷®√\°æ¤®Ωç-

i)
ii)
iii)
iv)

Bí∫ ´çTçC = the wire bent
鬩’ NJ-TçC = the leg broke
<´’ ´·E-TçC = The ant drowned.
°æ¤Ææhéπç *J-TçC = The book got torn.

-§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ..

-v°æ-¨¡o: Idioms, usage í∫’-Jç-* -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’.
-ï-¢√-•’:

Idioms

Sravan:
Bhavan:

-•£æ›-¨» -Öç-úÌ-a. ؈’ ´’Sx °œ©’≤ƒh-†’.
Åçûª-´-®Ωèπ◊ •ßª’ô wait îËߪ’-´îª’a O’®Ω’.
O’®Ω’ front room ™ èπÿ®ÓaçúÕ.
Interview Å®·ç-ûª-®√yûª èπÿú≈ O’®Ω’
âü¿’í∫çô© ´®Ωèπ◊ ¢Á∞¡x-èπÿ-úøü¿’.
result á°æ¤úø’ ûÁ-L-ߪ’-´îª’a?
Í®°æ¤ ≤ƒßª’çvûªç ´®Ωèπ◊ O’®Ω’ expect
îËߪ’-éπçúÕ.

Answers:
Anil:
Good morning sir. You were our
teacher in the high school. I have
come to see you.
Murthy: I remember you, Anil. (I am) happy to
see/ meet you, though after a long
time. What are you (now)?
Anil:
(I am) going to the states for higher
studies. I got the visa the day before
(yesterday). I've come for your blessings.
Murthy: You have my blessings always. May
you have a happy journey and may
you study well and prosper
there!
Anil:
Today is my birthday too, sir.
Murthy: I am very happy. May you live long in
health and happiness!
Anil:
Thank You, sir.
Murthy: You are welcome.
(May you have a happy journey = Wish you
a happy journey; may you live long = Wish
you a long and healthy life)

(°jéÀ

Anil:

°j îªü¿’-´¤-©èπ◊
(O’®Ω’, 鬴-LÊÆh Ø√ phone -¢√-úø’éÓ-´îª’a)
Å¢Á’-Jé¬ ¢Á∞¡Ÿhpermission É´yôç.
Sir.
Ø√o†’,
Å™«Íí éÌçîÁç ´’®√u-ü¿í¬ (Åçûª E≠æ \-®Ω{í¬
¢Á·†oØË visa
é¬èπ◊çú≈) orders É´y-ö«-EéÀ èπÿú≈ statement
´*açC. O’ ÇQform ™ May ¢√úøû√ç.
Ææ’q©
éÓÆæç
´î√a†’.
1) You may not leave office before 5
M. SURESAN
(âü¿’í∫çô-©èπ◊ ´·çü¿’ O’®Ω’ Ç°∂‘Ææ’†’ç* ¢Á-∞Ô}-ü¿’l) Murthy: Fèπ◊ Ø√ ÇQ-Ææ’q™„-°æ¤púø÷ Öçö«®·. F v°æߪ÷ùç Ææ’êçí¬
order
ïJT, †’´yéπ\-úø ¶«í¬ îªCN °jéÀ ®√¢√-©E
2) You may not smoke here
Ø√ ÇQ-Ææ’q©’ (May ¢√úøçúÕ).
(O’J-éπ\úø smoke îËߪ’-èπÿ-úøü¿’) – order.
Anil:
Ñ®ÓV Ø√ birthday èπÿú≈. Sir.
3) You may leave office only after five.
Murthy: î√™« ÆæçûÓ≠æç. †’´¤y î√-™«-鬩ç Çߪ·-®√(O’®Ω’ âü¿’ ûª®√yûªØË •ßª’öÀéÀ ¢Á-∞¡x-´îª’a) – order
®Ó-í¬u-©ûÓ Öçú≈-©E éÓ®Ω’-èπ◊ç-ô’Ø√o. (May
(Åçõ‰ Åçûªèπ◊´·çü¿’ ¢Á∞¡xèπÿúø-ü¿E order).
¢√úøçúÕ).
É´-Fo May Ö°æ-ßÁ÷-í¬©’: äéπ-≤ƒJ Ææçví∫-£æ«çí¬ Anil: î√-™« thanks, Sir.
îª÷ü∆lç.
Murthy: ´’ç*C.
1) 'May' expresses probability (ïJÍí Å´-鬨¡ç)
b) Sravan: ؈’ ™°æ-LéÀ ®√´-î √açúŒ?
2) 'May' expresses doubt (ÆæçüË£æ«ç)
Bhavan: ®ΩçúÕ. èπÿ®ÓaçúÕ.
Sravan:
ØËE-éπ\-úÕéÀ interview attend Å´-ú≈-EéÀ
3) May in the question form, especially with I/
´î√a†’. Ø√ Ê°®Ω’ Sravan. Ø√èπ◊ interWe is used for asking for permission in a very
view á°æ¤p-úø’ç-úÌa?
formal and polite manner.
Bhavan: îÁ§ƒh-†’ç-úøçúÕ. Ç... O’èπ◊ ´’üµ∆u£æ«oç
'May' for permission is used to ask for perÈ®çúø’ í∫çô-©èπ◊ interview Öçô’çC.
mission in a more polite and formal manner
Sravan:
É°æ¤púË äçöÀ í∫çô-†o®Ω Å®·çC éπü¿çúÕ.
than 'can' and 'shall', with I/ We, and 'will',
Ø√ interview É°æ¤púË ÖçúÌî√a? (May
and 'would' with you (in the question form)
¢√úøçúÕ).

u May you live to be a hundred.

Bhavan:

in place of 'shall' to express orders in a polite

– ®Ω£æ…-Ø√-¶‰í∫ç, éπ-©÷x®Ω’

ÅØ√o usage ÅØ√o ü∆ü∆°æ¤ äéπõ‰. ¢√úø’-éπ™
Ö†o ´÷ô© èπÿ®Ω’p, Ç ´÷ô© èπÿ®Ω’p ¢Á·û√h-EéÀ
Ö†o Å®√n-EéÃ, Ç ´÷ô© èπÿ®Ω’p™ Ö†o äéÌ\éπ\
´÷ô Å®√n-EéÀ Ææç•çüµ¿ç Öçúø-éπ-§ÚûË, Ç ´÷ô©
èπÿ®Ω’p idiom Å´¤-ûª’çC. ÅüË ¢√úø’-éπ-™éÀ ´Ææ’hçC
鬕öÀd ÅC usage Å´¤-ûª’çC. use Åçõ‰ ¢√úøéπç.
Åçõ‰ äéπ word †’ sentence ™ use îËߪ’ôç.
O’®Ω’ vocabulary, idioms, improve îËÆæ’éÓ-¢√-©çõ‰
Vocabulary O’ü¿ books (Norman Lewis's Word
Power Made Easy ™«çöÀN) éÌçûª-´-®ΩÍé Ö°æ-ßÁ÷-í∫°æ-úø-û√®·. Idioms O’ active use ™éÀ ®√¢√-©çõ‰

®√´-ôç)

b) Sravan: May I come in (sir)?
Bhavan: Please do/ do come in. Have a seat/
Please sit down.
Sravan: I have come to attend an interview
here. I am Sravan. When may I have
the interview?/ When may be my
interview?
Bhavan: Wait a minute. Let me see... Yes. Your
interview is at 2 in the afternoon.
1.30 sir. May I
Sravan: It's already
have the interview now itself ?
Bhavan: That may be possible. I'll call you
again. Till then you may wait outside.
You may sit in the front room. You
may not leave here till 5, even after
the interview.
Sravan: When may I know the result?
Bhavan: Well, you may not expect it before
tomorrow evening.

(É°æ¤púË)

Öûªh´’´÷®Ω_ç English Newspapers, The Hindu
™«çöÀN, *†o *†o story books ûÓ v§ƒ®Ωç-Gµç*
°ü¿l novels îªü¿-´ôç, ´·êuçí¬ English news
magazines îªü¿-´ôç. Vocab books ™«çöÀ ¢√öÀ´©x words, their meanings ûÁ©’-≤ƒh®·, but we
don't know how to use them. So read, read
and read- that's the best way to improve.
idioms,
words
language
dictionary
Commercials/ Ads
Modern expression
English

Åçû√
îªü¿-Nç-ûª-®√yûª Åv°æ-ߪ’-ûªoçí¬ O’èπ◊ í∫’®Ω’h†o
O’
™ ¢√úË-≤ƒh®Ω’. îªC-¢Ë-Æœç-ûª-®√yûª
Å®Ωnç-é¬E ´÷ô™‰´Ø√o Öçõ‰ Å°æ¤púø’
îª÷úøçúÕ.
èπÿú≈ ¶«í¬ îªü¿-´çúÕ–
´Ææ’hçC. O©’-†o-°æ¤p-úø™«x
™ ´÷ö«x-úøçúÕ.

URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful