You are on page 1of 6
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-86-09 Szanowny Panie Marsza ! ku

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-86-09

Szanowny Panie Marsza !ku

Druk nr 2091

Warszawa, 18 czerwca 2009 r.

Pan

Bronis!aw Komorowski

Marsza!ek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

-

zmianie

ze

zmianami w organizacji i podziale

zada # administracji województwie.

w

niektórych ustaw

zmieniaj ! cej

ustaw "

w

o zwi ! zku

publicznej

Rada Ministrów uzna!a wymieniony projekt ustawy za pilny w zwi"zku z konieczno #ci" niezw!ocznej nowelizacji jej przepisów przej#ciowych. Ustawa uchwalona w dniu 23 stycznia 2009 r., która pierwotnie mia!a wej#$ w %ycie w dniu 1 kwietnia 2009 r., zosta!a og !oszona w Dzienniku Ustaw z dnia 16 czerwca 2009 r. w wyniku orzeczenia Trybuna!u Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2009 r.

dotycz"c" zgodno#ci

proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuj &, %e do prezentowania stanowiska Rz "du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa%niony Minister Spraw Wewn &trznych i Administracji.

W

za!"czeniu

przedstawiam

tak%e

opini&

Z powa "aniem

(-) Donald Tusk

U S T A W A

z dnia

Projekt

zmieniaj! ca ustaw" o zmianie niektórych ustaw w zwi! zku ze zmianami w organizacji i podziale zada # administracji publicznej w województwie

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi" zku ze zmianami w organizacji i podziale zada ' administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) wprowadza si & nast & puj " ce zmiany:

1)

art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. Post & powania wszcz & te i niezako ' czone przed wojewod " od dnia wej # cia

% ycie niniejszej ustawy tocz" si & przed organem, który przej"! jego zadania i kompetencje.”;

w

2)

w art. 28:

 
 

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Nale% no # ci zwi " zane z zadaniami i kompetencjami przekazywanymi jednostkom samorz" du terytorialnego staj " si & z dniem wej# cia w % ycie niniejszej ustawy ich nale % no # ciami.”,

 

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Prawa i obowi " zki wynikaj" ce z umów i porozumie' zwi " zanych z przekazywanymi zadaniami i kompetencjami, zawartych przez organy wykonuj" ce zadania przed dniem

wej

# cia w % ycie niniejszej ustawy, staj " si & od tego dnia prawami i obowi" zkami jednostki

samorz" du terytorialnego.”;

3)

w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem wej # cia w % ycie niniejszej ustawy pracownicy urz& dów wojewódzkich, wykonuj" cy do tego dnia zadania i kompetencje podlegaj" ce przekazaniu samorz" dowi województwa, staj " si & pracownikami urz& du marsza! kowskiego, z wyj " tkiem

pracowników, którzy nie wyrazili zgody na zmiany w zakresie ich stosunku pracy,

w trybie okre # lonym w ust. 3.”;

4)

w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownicy parków krajobrazowych utworzonych przed dniem wej # cia w % ycie niniejszej ustawy, wykonuj " cy zadania i kompetencje wojewody przejmowane przez jednostki samorz" du województwa, z tym dniem staj" si & pracownikami parków krajobrazowych zarz" dzanych przez samorz" d województwa.”;

5)

w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem wej # cia w % ycie niniejszej ustawy mienie Skarbu Pa' stwa niezb& dne do wykonywania zada ' przekazywanych niniejsz" ustaw" staje si & z mocy prawa mieniem

w!

a # ciwej jednostki samorz" du terytorialnego.”;

6)

w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki samorz" du terytorialnego otrzymuj" z bud% etu pa ' stwa dotacje na realizacj & przejmowanych od dnia wej# cia w % ycie niniejszej ustawy zada' w! asnych, które dotychczas by! y realizowane przez:

1)

jednostki administracji rz " dowej;

2)

jednostki samorz " du terytorialnego jako zadania z zakresu administracji rz " dowej.”;

7)

art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Ustawa wchodzi w % ycie po up! ywie 45 dni od dnia og ! oszenia, z wyj" tkiem art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 35 ust. 2 oraz art. 37, które wchodz" w % ycie z dniem og! oszenia, oraz art. 5, który wchodzi w % ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w % ycie z dniem 1 lipca 2009 r.

2

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 23 stycznia 2009 r. zosta! a uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw

w zwi" zku ze zmianami w organizacji i podziale zada' administracji publicznej w wojewódz-

twie, zwana dalej „ustaw" ”. Przepis art. 39 ustawy stanowi! , % e wejdzie ona w % ycie – za wyj " tkiem kilku przepisów – w dniu 1 kwietnia 2009 r.

Dzia! aj " c na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent

– wnioskiem z lutego 2009 r. – zwróci ! si & do Trybuna ! u Konstytucyjnego o zbadanie

zgodno # ci z Konstytucj" art. 21 pkt 1 ustawy zmieniaj" cego art. 16 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W dniu 13 maja 2009 r. Trybuna! Konstytucyjny orzek!

o zgodno # ci z Konstytucj" ustawy, a w dniu 22 maja 2009 r. zosta ! a ona podpisana przez Prezydenta.

Ustawa zosta ! a og! oszona w Dzienniku Ustaw z dnia 16 czerwca 2009 r. Nr 92, poz. 753. Jednocze # nie, zgodnie z norm" zawart" w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o og ! aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r.

Nr 68, poz. 449) ustawa ma wej #$ w % ycie po up ! ywie 14 dni od dnia jej og! oszenia, czyli

w dniu 1 lipca 2009 r., z wyj " tkiem art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 35 ust. 2 oraz art. 37, które wesz! y w % ycie w dniu og ! oszenia ustawy oraz art. 5, który ma wej#$ w % ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.

W zwi" zku z tym, % e – jak wspomniano powy % ej – ustawa mia! a pierwotnie wej#$

w % ycie w dniu 1 kwietnia 2009 r. cz &#$ jej przepisów wymaga zmiany i dostosowania do

nowego terminu jej wej# cia w % ycie. Dotyczy to w szczególno # ci przepisów przej# ciowych okre# lonych w art. 27, 28 ust. 1 i 3, 29 ust. 1, 30 ust. 2, 31 ust. 1 oraz 38 . W projekcie przyj & to, % e wskazan" w tych przepisach dat& dzienn" na podj & cie okre # lonych zada ' , tj. 1 kwietnia 2009 r., zast " pi si & terminem wej# cia w % ycie ustawy. Jednocze# nie projekt zak! ada przesuni& cie terminu wej # cia w % ycie ustawy na 45 dni od dnia jej og! oszenia.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które akt oddzia! uje

Przepisy ustawy b & d " mia! y przede wszystkim wp ! yw na wojewodów i jednostki samorz" du terytorialnego.

2. Konsultacje spo! eczne

Stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia! alno# ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó ( n. zm.) projekt ustawy zosta! zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewn& trznych i Administracji.

Z

uwagi na porz " dkowy charakter projektowanej ustawy dodatkowe konsultacje

spo

! eczne nie s " celowe.

3.

Wp! yw aktu na sektor finansów publicznych, w tym bud % et pa ' stwa i bud% ety jednostek samorz" du terytorialnego – brak wp ! ywu.

4.

Wp! yw aktu na rynek pracy – brak wp ! ywu.

5.

Wp! yw aktu na konkurencyjno#$ gospodarki i przedsi& biorczo #$ , w tym na funkcjonowanie przedsi & biorstw – brak wp ! ywu.

6.

Wp! yw aktu na sytuacje i rozwój regionalny – brak wp! ywu.

7.

Projekt ustawy jest nie jest obj& ty prawem Unii Europejskiej.

2

URz ĄD KOMITBTU INTBGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRET ARZ KOMITETU INTEGRACJIEUROPEJSKIEJ SEKRETARZ STANU Miko ł ajDowgielewicz

Min.MD/lUt(/o9tDp/bm

Warszawa,dn, fi czcrwca2009r.

Pnu Maciei Berek Sekret ł rzRady MinistrÓrv

opinia o zgodno ś ciz pril}vemUnii

amianie niektÓą ych u ł taw w zwi ą zku ze zmi ą nani w organizacji i potlziale zada

adminktracji public ł ,nejw wojew dltwie' wyr ł

art.2ust.lpkt2iust.2pkt2austnwyzdniaBsierpnialgg6r.oKomitecielntegracji

Europejskiej(Dz.U. Nr l06' poz.494,zp6 ź n,zm') przezSekretarzaKomitetuIntegracji EuropejskiejMikolnja Dowgielcwicza

Europejskiej projektu

ustil|uyzmieniajqcejustaw ęo

onana podstnwieart. 9 pkt 3 w zwi ą zku z

SzanownyPanielulinistrze,

W zwi ą zkuz przecl ł ozonymprojekternustawy(pismoSygll.RM-l0-86-09) uprzejrnie

przedstawiarn nast ę puj ą c ą r>pini ę :

Przedmiotprojektowanejuslawynie jest obj ę tyzakresemprawaUnii Europejskie3.

Z powa anient,

Do uprzejmejwiadorno ś gij'

Pan GrzogorzSchetyna WiceprezesRady MinistrÓw Minist ę rSprawWewn ę trznychi Administracji