You are on page 1of 28

10. Teknede “Dümen Palası” nedir?

ADF ADYB SINAVI SORU BANKASI CEVAPLARI


Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde
gitmesini ve dönmesini sağlayan levhaya dümen
01. Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça palası denir.
uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa
edildiği temel yapı elemanı nedir?
11. Posta başlarını birbirine bağlayan ve güvertenin
Omurga en dıştaki ilk parçası nedir?
Küpeşte
02. Teknede “Omurga” nedir?
Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça 12. Teknede “Küpeşte” nedir?
uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa
edildiği temel yapı elemanına omurga denir. Posta başlarını birbirine bağlayan ve güvertenin
en dıştaki ilk parçası küpeşte denir.

03. Karşılıklı postaları birbirine bağlayan ve üzerine


güvertenin kurulduğu, teknenin enlemesine 13. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dış
kirişlerine ne ad verilir? kısmına ne ad verilir?
Kemere Borda

04. Teknede “Kemere” nedir? 14. “Borda” teknenin hangi bölümüdür?


Karşılıklı postaları birbirine bağlayan ve üzerine Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dış
güvertenin kurulduğu, teknenin enlemesine kısmına borda denir.
kirişlerine kemere denir.

15. Teknenin su altında kalan dış kısmına ne ad


05. Teknenin başını ve kıçını oluşturmak için verilir?
uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı olan
uzantılara ne denir? Karina

Bodoslama
16. “Karina” teknenin hangi bölümüdür ?

06. Teknede “Bodoslama” nedir? Teknenin su altında kalan dış kısmına karina
denir.
Teknenin başını ve kıçını oluşturmak için
uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı
olan uzantılara bodoslama denir. 17. Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne
ad verilir?

07. Omurgaya bağlanan ve teknenin kaburgasını Sintine


meydana getiren eğri elemanlara ne denir?
Posta 18. “Sintine” teknenin hangi bölümüdür ?
Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana
08. Teknede “Posta” nedir? sintine denir.
Omurgaya bağlanan ve teknenin kaburgasını
meydana getiren eğri elemanlara posta denir.
19. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç
kısmına ne denir?
09. Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen Alabanda
yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan levhaya, ne
denir?
Dümen palası 20. “Alabanda” teknenin hangi bölümüdür ?
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına
alabanda denir.
21. Teknenin bel kemiği, temel yapı elemanı Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boşlanması
aşağıdakilerden hangisidir? için verilen komut laçkadır.
Omurga
32. Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere
bağlanması için verilen komut nedir?
22. Teknede su yağ vb. sıvıların biriktiği, teknenin iç
tabanı neresidir? Volta
Sintine
33. “Volta” komutunun anlamı nedir?
23. Dümen palasını kontrol eden parça Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere bağlanması
aşağıdakilerden hangisidir? için verilen komut voltadır.
Dümen veya yeke
34. Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken,
bayrak, flama gibi gibi şeylerin aşağı indirilmesi için
24. Aşağıda sayılan parçalardan hangisi teknenin verilen komut nedir?
gövdesine ait değildir?
Arya
??

35. “Arya” komutunun anlamı nedir?


25. Aşağıda sayılan dört parçadan üçü birbiriyle
bağlantılıdır. Farklı olan parça hangisidir? Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken,
bayrak, flama gibi gibi şeylerin aşağı indirilmesi
?? için verilen komut aryadır.

26. Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi, 36. Herhangi bir şeyin (yelken gibi) yukarı
çıkarılması, açılması için verilen komut nedir? kaldırılmasına, çekilmesine ne denir?
Fora Hisa

27. “Fora” komutunun anlamı nedir? 37. “Hisa” komutunun anlamı nedir?
Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi, Herhangi bir şeyin (yelken gibi) yukarı
çıkarılması, açılması için verilen komut foradır. kaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.

28. Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir 38. Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için
flama veya sancağın gönderdeki yerine çekilmesi verilen komut nedir?
için verilen komut nedir?
Vira
Toka

39. “Vira” komutunun anlamı nedir?


29. “Toka” komutunun anlamı nedir?
Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için
Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir verilen komut viradır.
flama veya sancağın gönderdeki yerine
çekilmesi için verilen komut tokadır.
40. Bir yükün indirilmesi, aşağı doğru yavaşça
bırakılması için verilen komut nedir?
30. Halatın tamamen elden çıkartılmadan,
boşlanması için verilen komut nedir? Mayna
Laçka
41. “Mayna” komutunun anlamı nedir?
31. “Laçka” komutunun anlamı nedir?
Bir yükün indirilmesi, aşağı doğru yavaşça 52. Aşağıdaki şemada soru işaretiyle belirtilen yönde
bırakılması için verilen komut maynadır. gördüğünüz bir sandalı nasıl tanımlarsınız?
??
42. “Aborda” olmak nedir?
Bir teknenin, bir başka tekneye, rıhtıma veya 53. Aşağıdaki şemada soru işaretiyle belirtilen yönde
iskeleye bordasını vererek yanaşmasına aborda gördüğünüz bir kayayı nasıl tanımlarsınız?
denir.
??

43. Bir teknenin, bir başka tekneye, rıhtıma veya


iskeleye bordasını vererek yanaşmasına ne denir? 54. Aşağıdaki şemada soru işaretiyle belirtilen alanda
gördüğünüz bir şamandırayı nasıl tanımlarsınız?
Aborda
??

44. Alargada olmak nedir?


55. Aşağıdaki şemada soru işaretiyle belirtilen yönde
Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi gördüğünüz bir yelkenli tekneyi nasıl tanımlarsınız?
durumuna alarga denir.
??

45. Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi


durumuna ne denir? 56. Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş
bölge nasıl tanımlanır?
Alarga
??

46. Usturmaça nedir?


57. Aşağıdaki şemada tekne üzerinde soru işaretiyle
Teknenin iskeleye veya başka bir tekne üzerine gösterilmiş bölgeye ne ad verilir?
bağlanırken zarar görmemesi için araya koyulan
sentetik maddelerden yapılmış balon veya ??
silindir şeklindeki yastıklara usturmaça denir.
58. Aşağıdaki şemada tekne üzerinde soru işaretiyle
47. Teknenin iskeleye veya başka bir tekne üzerine gösterilmiş alan nasıl tanımlanır?
bağlanırken zarar görmemesi için araya koyulan ??
sentetik maddelerden yapılmış balon veya silindir
şeklindeki yastıklara ne ad verilir?
Usturmaça 59. Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş alan
nasıl tanımlanır?
??
48. Avara olmak nedir ?
Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına
avara olmak denir. 60. Aşağıdaki şemada soru işaretleriyle gösterilmiş
hat nasıl tanımlanır?
??
49. Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına ne
denir?
Avara 61. Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş
bölge nasıl tanımlanır?
??
50. Alabora olmak nedir ?
Bir teknenin ters dönmesine alabora denir.
62. Aşağıdaki şemada tekne üzerinde soru işaretiyle
gösterilmiş bölgeye ne ad verilir?
51. Bir teknenin ters dönmesine ne denir? ??
Alabora
63. Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş Teknenin arka yönü, arkası
bölge nasıl tanımlanır?
??
74. Bir teknenin pruvası neresidir?
Teknenin ön yönü, önü
64. Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş
bölge nasıl tanımlanır?
?? 75. Pupa yönüne bakıldığında teknenin iskele tarafı
neresidir?
Sağ
65. Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş
bölge nasıl tanımlanır?
?? 76. Pruva yönüne bakıldığında teknenin sancak tarafı
neresidir?
Sağ
66. Kemere hattı nedir?
Omurga (pruva-pupa hattına) dik olan hattır.
77. Teknenin baş ve kıç kısmında, omurga hattı ile 45
derecelik açı yapan, her iki taraftaki köşelere ne
denir?
67. Pupa-Pruva doğrultusu ile kemere hattı
arasında kaç derecelik bir açı vardır? Omuzluk
90 derece
78. Bir yere aborda olan tekne bu yerden başka bir
yere gidebilmek için ne yapar?
68. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği
noktaya bir saat yerleştirsek, saat 3’te yelkovan Avara
pruvayı gösterirken akrep nereyi gösterir?
Sancak
79. Aşağıdakilerden hangisi avara teriminin zıddıdır?
Aborda
69. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği
noktaya bir saat yerleştirsek, saat 10:30’da
yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir? 80. Neta terimi aşağıdakilerden hangisiyle zıt bir
İskele Başomuzluk anlam ifade eder?

70. Pupa-Pruva hattı hattı ile kemere hattının


kesiştiği noktaya bir saat yerleştirsek, saat 04:30’da 81. Aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerine
yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir? benzemez?
Sancak Kıçomuzluk ??

71. Teknenin rüzgarın geldiği tarafına, tekne aynı 82. Aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerine
rüzgara tabi kaldığı sürece ne denir? benzemez?
Rüzgarüstü ??

72. Teknede rüzgarın geldiği tarafın tersindeki 83. Demir halatının/zincirinin yönü dikkate alındığında
tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldığı sürece ne aşağıdakilerden hangisi diğerlerine benzemez?
denir?
Rüzgaraltı
??

73. Bir teknenin pupası neresidir?


84. Demir halatının/zincirinin yönü dikkate 94. Tekne etrafını güvenlik amacıyla koruyan tellere
alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine ne ad verilir?
benzemez?
Vardevela
??

95. Vardavela nedir?


85. Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili
özellikleri kapsayan genel terim nedir? Tekne etrafına güvenlik amacıyla koruyan tellere
vardevela denir.
Arma

96. Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin


86. Bordalara açılmış ve teknenin içine hava ve ışık havalandırılmasını sağlayan donatı nedir?
girmesini sağlayan sızdırmaz …. ne ad verilir?
Manika
Lumboz

97. Manika nedir?


87. Lumboz nedir?
Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin
Bordalara açılmış ve teknenin içine hava ve ışık havalandırılmasını sağlayan donatıya manika
girmesini sağlayan sızdırmaz pencerelere luboz denir.
denir.

98. Bir teknede direği baş-kıç doğrultusunda


88. Kemerelerin üstünü kaplayan ve baştan kıça destekleyen tellere ne ad verilir?
uzanan alana ne ad verilir?
Istralya
Güverte

99. Istralya nedir?


89. Teknelerde başta bulunan, halat ve demir
manevralarında kullanılan mekanizmaya ne ad Bir teknede direği baş-kıç doğrultusunda
verilir? destekleyen tellere ıstralya denir.

Irgat
100. Bir teknede direği bordalar istikametinde
destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine bağlayan
90. Aşağıdaki hangi donanım halat bağlamak için tel veya çubuğa ne ad verilir?
kullanılmaz?
Çarmıh
??

101. Çarmıh nedir?


91. Halatların tekneye istenilen noktadan kumanda
etmesi için kullanılan donanım hangisidir? Bir teknede direği bordalar istikametinde
destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine
? Güverte donanımı bağlayan tel veya çubuğa çarmıh denir.

92. Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan 102. Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettiği yelkene
vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara gore isimlendirilen halata ne ad verilir?
ne ad verilir?
Iskota
Puntel

103. Iskota nedir?


93. Puntel nedir?
Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettiği yelkene gore
Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan isimlendirilen halata ıskota denir.
vardavela tellerini destekleyen dikmele
çubuklara puntel denir.
104. Mandar halatının ana işlevi nedir?
Yelkeni basıp, indirmeye yarar. 115. Aborda olan bir teknenin rüzgar ve akıntı
etkisiyle rıhtımdan uzaklaşmasını engelleyen halatlara
ne ad verilir?
105. Yelkeni basıp, indirmeye yarayan Koltuk halatı
halat hangisidir?
Mandar
116. Şekildeki gibi aborda olan bir teknenin rıhtım
boyunca ileri-geri gitmemesi için hangi bağlama
106. Yelkenli teknelerde direğin orta noktaları arasında halat vermesi gerekir?
boyunda veya daha yukarısında, ??
çarmıhları iki yana doğru açan metal
veya ahşap çıkıntılara ne ad verilir?
Seren 117. Şekildeki gibi aborda olan bir teknenin rıhtımdan
açmaması için hangi bağlama noktaları arasında halat
vermesi gerekir?
107. Denizcilikte kullanılan bağların ana özelliği ??
nedir?
İşe uygun, sağlam tutan ve kolayca çözülebilir
olmalarıdır. 118. Bir halat koçbynuzuna nasıl volta edilir?
Sekiz çizecek şekilde son tur ters olarak
108. Halatın bağ yapılan ucuna ne denir?
Çıma 119. Roda nedir?
Halatın düzgün bir şekilde sarılmasına roda denir.
109. Bir halatın çıma’sı neresidir?
Halatın bağ yapılan ucuna çıma denir. 120. Bir bağın kolayca çözülmesi ve gevşetilmesi
istenirse bağ nasıl yapılır?
Foralı
110. Halatın yükü taşıyan kısmına ne denir?
Beden
121. Halatın yüküne esneklik kazandırmak ve yükü
paylaştırmak için ne yapılır?
111. Bir halatın beden’i neresidir? Bosa yapılır
Halatın yükü taşıyan kısmına beden denir.

122. Manevrayı etkileyen unsur, aşağıdakilerden


112. İzbarço bağının özellikleri nelerdir? hangisidir?
Sıkışmaz, kaymaz ve kolayca açılır. ??

113. Kesilen halatın uç kısmındaki kolların 123. Yekeli teknede yekenin ucu sancağı gösteriyorsa
dağılmaması için, halat çımasına hangi bağın tekne hangi yöne gider?
yapılması gerekir? İskele
Piyan

124. Yekeli teknede yekenin ucu iskeleyi gösteriyorsa


114. Aborda olan bir teknenin ileri-geri gitmesini tekne hangi yöne gider?
önlemek, yanaşma manevrası sırasında teknenin Sancak
süratini kontrol etmek için kullanılan halatlara ne ad
verilir?
Baş – Kıç Halatı ile Pürmeçe 125. Sola devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı
tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?
Sancak
136. Tornistanda kıçı iskeleye çeken bir tekne,
rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya
126. Sağa devirli bir pervane kullanan teknenin başı rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır.
ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?
Teknenin iskelesinden, rıhtımın sancağından
Sancak

137. Tornistanda kıçı sancağa çeken bir tekne,


127. Sola devirli bir pervane kullanan teknenin başı rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya
ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker? rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır.
İskele Teknenin sancağından, rıhtımın iskelesinden

128. Sağa devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı 138. Başüstünde bulunan kişiye demir atması için
tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker? verilecek komut aşağıdakilerden hangisidir?
İskele Funda demir

129. Dümenin dönmek istenen tarafa basılabildiği 139. Demirlemede kullanılan “Funda Demir “
kadar döndürülmesi için verilen komut nedir? komutunun anlamı nedir?
Alabanda Başüstünde bulunan kişiye demir atması için
verilecek komuttur.

130. Aşağıdakilerden hangisi dümen komutlarından


biri değildir? 140. Demiralma işlemi sırasında başüstündeki kişi
?? kaptana, çapanın dipten kurtulduğunu hangi terimi
kullanarak haber verir?
Salpa
131. Tam pruvanızda gördüğünüz kayalıktan
kurtulmak için dümen komutu ne olmalıdır?
Kayalığı sancakta bırak, kayalığı iskelede bırak, 141. Demirlemede kullanılan “Salpa“ teriminin anlamı
iskele alabanda, sancak alabanda … nedir?
Demiralma işlemi sırasında başüstündeki kişi
kaptana, çapanın dipten kurtulduğunu bildirir.
132. İki tarafı da kayalık dar bir kanaldan geçerken
hangi dümen komutu yanlıştır?
? Alabanda 142. Demir alma sırasında, çapanın dipten
kurtulmadan önceki, zincirin dikine ve gergin olduğu,
durumuna ne denir?
133. Hangi dümen komutu iskele baş omuzlukta Apiko
gördüğünüz size oldukça yakın demirli bir tekne ile
çatışmanıza neden olabilir?
İskele 45 143. Demirlemede kullanılan “Apiko” teriminin anlamı
nedir?
Demir alma sırasında, çapanın dipten kurtulmadan
134. Denizden iskeleye doğru esen sert rüzgar önceki, zincirin dikine ve gergin olduğu,
veya manevra sahasının darlığı nedeniyle teknenin durumuna apiko denir.
başı açılamıyorsa hangi manevrayla avara edilir?
Başı sabit tutularak kıçı rüzgarüstüne doğru
açılır. 144. Demir alma işlemine başlayacaksınız,
başüstündeki arkadaşınıza ırgata sarma (alma)
yönünde vereceğiniz komut nedir?
135. Eğer rüzgar iskele boyunca esiyorsa iskeleye Vira demir
nasıl yaklaşılmalıdır?
Teknenin başını rüzgara verrerek
145. Demirlemede kullanılan “ Vira “ komutunun 154. Çapaya bağlı 5 metre zincir ve devamında halat
anlamı nedir? kullanılan bir tekne, demirleme sırasında ne kadar
kaloma vermelidir?
Demir alma işlemine başlayacaksınız,
başüstündeki arkadaşınıza ırgata sarma (alma) Derinliğin 6 katı
yönünde vereceğiniz komuttur.

155. Uygun bir zemine,9 metre derinliğe ve normal


146. Çapaya bağlı halat ve/veya zincirin denize hava şartlarında tamamen zincir kullanarak demir
verilen miktarına ne denir? atacaksınız. Kaç metre kaloma verirsiniz?
Kaloma 36 m

147. Demirlemede kullanılan “Kaloma” teriminin 156. Çapaya bağlı sadece zincir kullanılan bir tekne,
anlamı nedir? demirleme sırasında ne kadar kaloma vermelidir?
Çapaya bağlı halat ve/veya zincirin denize Derinliğin 4 katı
verilen miktarına kaloma denir.

157. Demirli bulunan bir teknenin rüzgar ve akıntı


148. Hareket halindeki zincirin akışının nedeni ile yer deştirerek salındığı daireye salınım
durdurulması için verilmesi gerek komut nedir? dairesi denir. Salınım dairesi için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Aganta
??

149. Demirlemede kullanılan “Aganta” komutunun


anlamı nedir? 158. Aşağıdaki şekilde demirleyeceğiniz bir koyda
muhtemel demirleme noktalarındaki salınım
Hareket halindeki zincirin akışının durdurulması daireleriniz gösterilmiştir. Hangi demirleme noktasını
için verilmesi gerek komuttur. tercih edersiniz? Mevcut tekneler sarı renkte
gösterilmiştir.
150. Ani gerilimlerden ırgatın dişlilerinin zarar ??
görmemesi için, demir zinciri veya halatın yükünün
bir halat aracılığıyla alınıp, bir koç boynuzuna veya
babaya aktarma işlemine ne denir? 159. Çift çapa demirlemede iki zincir arasındaki açının
ne kadar olması tavsiye edilir?
Bosa tutmak
40 derece

151. Demirlerken, yaygın bilinen ve kullanılan


şekliyle, rüzgar ve akıntı teknenin ne tarafından 160. Demirledikten sonra çapanın tutup tutmadığını
alınmalıdır? aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle anlarsınız?
Baş, pruva ? Hafifçe tornistan yol verip sarsılmayı görerek

152. Uygun bir zemine normal hava şartlarında 161. Demirlemede çapaya şamandıra bağlanması
demir atacaksınız. 12 m. derinliğe tamamen zincir niçin önerilir?
kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz?
Bir takılma durumunda çapanın yerini bilmek ve
48 m çapayı kurtarmak için önerilir.

153. Uygun bir zemine normal hava şartlarında 162. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
demir atacaksınız. 5 m. derinliğe tamamen halat
kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz? ??

50 m
163. Çok yakınınızdaki bir tekneden “tehlike” çağrısı
aldınız. Yasal sorumluluğunuz nedir?
Yardım etmek zorunluluktur.
164. Bir tehlike durumunda, tekne kurtarma 173. Çatışma halinde ilk yapılması gereken nedir?
işlemiyle ilgili olarak size yardıma gelen tekne
kaptanıyla hangi hukuksal durumu mutlaka karara Önce can emniyeti sağlanır sonra teknenin su
bağlamalısınız? yapıp yapmadığı kontrol edilir.

Yardım karşılığı maddi bir isteği olup olmadığını


karara bağlamak gerekir. 174. Çatışma sonrası, suyu kesmek için gerekli
önlemleri aldığınız halde batma ihtimaliniz varsa ne
yapılmalıdır?
165. Aşağıdakilerden hangisi Can Kurtarma amaçlı
görünür işaret değildir? Ne kadar zaman teknenin yüzmeye devam edeceği
hesaplanır.
??

175. Karaya oturmuş bir tekne, oturulan bölge


166. Kötü hava şartlarında güvertede çalışırken hakkında hiç bir bilgi elde edilememişse, öncelikle
aşağıdaki hangi teçhizatı mutlaka kullanmalıyız? hangi yönde yüzdürülmeye çalışılmalıdır?
Can emniyet halatı Oturduğu yönde (tornistan yaparak)

167. Denize Adam Düşmesi durumunda, çevredeki 176. Karaya oturmuş bir teknenin, yardım almadan
tekneleri uyarma amacıyla İşaret Şamandırasının tekrar yüzdürülmesi hangi yöntemle sağlanabilir?
ucunda hangi harf sancağı takılı olmalıdır?
Motorla, ağırlığı bir tarafa vererek, ağırlığı
O (Oscar) azaltarak

168. Deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde 177. Bir teknenin isteyerek karaya oturtulması
gündüz vakti “Denize Adam Düştü” durumu diğer halinde, üzerinde ne kadar yol olmalıdır?
teknelere nasıl duyurulur?
Dümen dinleyecek kadar bir yol
Ses ve ışık ile ikaz, telsiz ile bildirmek, deniz
adam düştü (oscar) sancağı toka etmek
178. Bir tekne isteyerek karaya oturtulurken tekrar
yüzdürüleceği düşünülerek ne yapılmalıdır?
169. Denize düşen adamı pervaneden sakınmak
için hangi manevra yapılır? Kıç demiri atılmalıdır

Vites boşa alınır.


179. Yedeklemeyi kim kontrol eder?

170. 080 derece rotasına ilerlerken sancak taraftan Yedeklenen tekne kaptanı kontrol eder.
denize adam düşürdünüz. Williamson dönüşüyle
kurtarma manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye
gelince, dümeni ters alabandaya basarak kurtarma 180. Yedekleme sırasında yedek halatı hangi
rotasına girersiniz? pozisyonda olmalıdır?

140 derece Terazilenmiş olmalıdır.

171. 180 rotasına ilerlerken iskele taraftan denize 181. Yedek halatı tekne üzerinde nereye volta
adam düşürdünüz. Williamson dönüşüyle kurtarma edilmelidir?
manevrası yapacaksınız. Hangi dereceye döner ve Kurtağzı, koçboynuzu ve vinçe
sonra, ters alabandayla hangi rotaya girersiniz?
120 derece
182. Yedekleme sürati ne olmalıdır?
Gövde sürati kadar, su hattı boyuna göre olan
172. Gece vakti “Denize Adam Düştü”
durumlarunda hangi tip can simidi kullanılır?
Işıklı can simidi
183. Bir yangının meydana gelmesi için
aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir?
190. Güvertede sancak kıç omuzluktaki dolap içinde
Oksijen, yanıcı madde, kıvılcım muhafaza etiğiniz yedek benzin bidonunuz devrilmiş
ve içindeki çok az miktardaki yakıtın tamamı dolap
içine dökülmüştür. Misafirlerinizden birinin
184. Aşağıdakilerden hangisi teknede yangın sigarasından rüzgarın kopardığı bir ateş parçası,
nedenlerindendir? dolap kenarından sızan benzinle temas ederek kıç
üstünde yangına neden olmuştur. Yangına taşınabilir
Motorun aşırı ısınması söndürücüyle müdahale etmeden önce hangi
Elektrik tesisatındaki aksaklıklar manevrayı yaparsınız?

Eksoz borusunun iyi yalıtılmaması Yavaşlayarak tekneye rüzgarın pruvadan


gelmesini sağlamak gerekir.
Kaynak sırasında oluşan kıvılcım
Akü başlarından oluşabilecek kıvılcım
191. Güvertede çıkan yangında ,gerekli manevra
Metal parça kesilirken çıkan kıvılcım yapıldıktan sonra, yanan malzeme denize
atılamıyorsa yangına nasıl müdahale edilir?
Sigara içmek
Yangın söndürücü ile veya yangın battaniyesi ile
Açık ızgara yapmak
Aşırı sıcaklarda teknenin havalandırılmaması
192. Kamara içinde çıkan yangına nasıl müdahale
Yemek yapma sırasına oluşan kıvılcım
edilmelidir?
Hava akımı önlenir, yangı battaniyesi veya yangın
185. Teknelerde yağ ve yakıtın sebep olabileceği söndürücü ile müdahale edilir.
yangınları önlemek için aşağıdaki hangi hususlara
dikkat etmek gerekir?
193. Gerilim altındaki elektrikli cihaz veya elektrik
Sintinenin ve motor çevresinin temiz tutulması
tesisatı yangınlarına aşağıdaki hangi malzemeyle
gerekir
müdahale edilmez?
Deniz suyu ile müdahale edilmez.
186. Teknelerde gaz tüplerinin yangına neden
olmaması için aşağıdaki hangi hususa dikkat etmek
gerekir. 194. Yangın battaniyesi, yangın başladığında hemen
alevlerin üstüne kapatılmalıdır. Bu hangi amaçla
Gaz tüplerinin iyi havalanan yerlerde sıkıca
yapılır?
kapalı tutulması gerekir
Hava ile teması kesmek için

187. Teknelerde elektrik arızalarının neden


olabileceği yangınları önlemek için aşağıdaki hangi 195. Teknelerde katı, sıvı, gaz yangınlarına karşı
hususa dikkat etmek gerekir? hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?
Acemice yapılan ilavelerden kaçınılması, Kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı
elektrik kablolarının eskiyenlerinin
değiştirilmesi
196. Teknelerde çıkabilecek elektirik ve motor
bölmesi yangınlarında hangi tip yangın söndürücü
188. Aşağıdakilerden hangisi teknelerde yangına kullanılması tavsiye edilir?
sebebiyet verebilecek kaynaklardır?
Karbondiyoksitli
??
197. Yangın Söndürme Cihazlarını, farklı yangın
tiplerine karşı kullanırken hangi hususlara dikkat
edilmelidir?
189. Seyir sırasında güvertede yangın çıkması
durumunda önce ne yapılmalıdır? Doğru tipte söndürücüyü belirtilen tipte yangına
karşı kullanmak gereklidir.
Yangın ihbarında bulunulması ve teknenin
yavaşlatılması, rüzgarın tekneye en az zarar
verecek yerden alınmaya gayret edilmelidir.
198. Yangın söndürücülerin bakıma
gönderilmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki hangi
hususa dikkat edilmelidir? 208. Kazazedeler can salı içinde ne miktarda su
kullanmalıdır?
6 ayda bir bakım yaptırılmalıdır
Günde 2 su bardağı (50 cl)

199. Tekne kimin emriyle terk edilir?


209. Can salında bulunan deniz tutmasına karşı
Kaptan ilaçlar ne zaman kullanılır?
Mide bulantısı olur olmaz
200. Tekneyi terk edecek kişiler neden üzerinde
uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum,
rüzgarlık, yağmurluk) taşımalıdır? 210. EPIRB nedir ?

Hipotermiden korunmak için Emergency Position Indicating Radio Beacon

201. Tekneyi bir tehlike anında terk ederken, kişisel 211. Yaralanma, zehirlenme, kan şekerinin düşmesi
açıdan yapılacak en önemli hazırlık hangisidir? gibi durumlarda beyne gelen kan miktarında azalma
veya hiç kan gelmemesi geçici bilinç kaybına
Tekneyi terk edecek kişiler neden üzerinde (bayılmaya) neden olur. Bu durumdaki hasta eğer
uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, kusmuyorsa hangi pozisyonda bekletilmelidir?
rüzgarlık, yağmurluk) giyilmelidir.
Yana yatırılmış bacaklar hafif karına bükülmüş
altta kalan kolu beden doğrultusunda uzatılmış,
baş altta kalan kola dyanmış, üstte kalan el yanak
202. Kışın soğuk denizlerde denize düşen bir ile kolun arasına sokulmuş pozisyonda
kazazede için en büyük tehlike aşağıdakilerden
hangisidir?
Hipotermi 212. Baygın durumdaki hasta ağrılı uyarılara cevap
vermiyorsa; idrar veya dışkısını kaçırıyorsa, koma
durumundadır. Bu durumdaki hasta veya kusan veya
203. Tekneyi terk ederken denize atlamanız üst solunum yollarında kanaması olan hasta, hangi
gerekirse, hangi pozisyonda atlarsınız? pozisyonda bekletilir?
Çivileme Baş yana çevrilir, giyisiler gevşetilir, kolonya gibi
sert kokular koklatılır

204. Tekneyi terk sırasında can salınız hasar


gördü, bu nedenle suyun içinde yardım bekleme 213. Nefes darlığı olan hastalar nasıl bekletilmelidir?
durumundasınız, ne yaparsınız?
Kollar vücuda yapışık, ayakları birbirine bitişik

214. Temel Yaşam Desteğine başlanacak bilincini


205. Açık denizde, su içinde yardım beklemek kaybetmiş bir kazazedede önce hangi kontrol yapılır?
zorunda kalan birden fazla kazazede, nasıl Hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşım kontrol
davranmalıdır? edilir.
Grup oluşturarak birbirine sokulmalıdır

215. Hava yolunun açık olduğunu gördüğünüz ve


206. Can salına bindiniz, bütün kazazedeleri can nabız aldığınız kazazedede solunum olmadığını
salına aldıktan sonra ilk olarak ne yaparsınız? saptadınız, ilkyardıma nasıl devam edersiniz?
Deniz demiri ile çekerek teknenin 80 – 100 metre Suni solunum ile
açığına gelinir.

216. Hava yolu açık ama kalp atışları saptanamayan


207. Emniyetli mesafeye açılan can salında kazazedeye ilkyardım nasıl uygulanır?
öncelikle ne yapmalıdır? Suni solunum yanısıra, göğüs masajı
SART çalıştırılır
Cisim hareket ettirilmez, çıkartılmaya çalışılmaz,
bölge kalp bölgesinin üzerine çıkarılmaya çalışılır.
217. Kalp masajında elinizi nereye koyarsınız ve
hangi tempoyla uygularsınız?
Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına eller konur ve 226. Hafif yanıklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır?
dakikada 60 defa uygulama yapılır
10 dakika su altında tutulur, yanık yeri steril
örtülür, yutabilen hastalara bol su ve sıvı verilir.
218. Tek kişi, kalp masajı ve suni solunumu birlikte
uygulayacaktır, hangi sırayla uygulamalıdır?
227. Giysileri yanmakta olan kazazedelere nasıl
2 kez suni solunum, 15 kez kalp masajı müdahale edilir?
Yere yatırarak alevin yayılması önlenir, üzerine su
dökülür, sarılarak ateşin hava ile teması kesilir
219. İki kişinin uygulayacağı Temel Yaşam
Desteğinde sıra nasıl olmalıdır?
1 kez suni solunum, 5 kez kalp masajı 228. Yanma sonucu yanık bölgesinde kabarcıklar
(bül) oluşmuşsa, ilk yardım ve tedavi için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
220. Dört periyotluk Temel Yaşam Desteği sonunda
kazazededen nabız almaya başladınız ve
gözbebekleri küçülmeye başladı. Henüz solunum
başlamamışsa ne yaparsınız?
229. Hava yolu tıkanıklığı yaşayan kişiye uygulanacak
Suni solunum Heimlich manevrasında yumruk yapılan eller nereye
konur ve nasıl uygulanır?
230. Kırıklarda ilkyardım uygulanırken; önce varsa
221. Kanamayı durdurmak için sargı ile basınç nasıl kanama durdurulur ve yaranın üzerine temiz gazlı bez
uygulanır? konur. kırığa daha sonra nasıl müdahale edilmelidir?
Sargı yaranın üstüne konur ve sararak kanayan 231. Omurga kırıklarında hangi hususa dikkat
damar basınç altına alınır edilmelidir?
Bacaktaki kanamada kasığın 1/3 içi kısmına 232. Deniz tutmalarında ilkyardım uygulaması nasıl
yumrukla bastırılır, kol kanamasında koltuk olmalıdır?
altına parmakla bastırılr
233. Deniz tutmalarında dikkat edilmesi gereken
hususlar nelerdir?
222. Kolda, dirsekten aşağı bölgede, çok ağır atar 234. Hipotermi tedavisi nasıl bir ortamda yapılmalıdır?
damar kanaması olan kazazedeye turnike
uygulayacaksınız. Turnikeyi nereye uygular, hangi 235. Suda, hipotermiye maruz kalmış bir kazazedeye
aralıklarda hangi süre gevşetirsiniz? ilk yardım nasıl yapılmalıdır? (Solunum ve Nabız
vardır)
Kemik ile damarın sıkışması sağlanır, 20 dakika
sıkılı, 5-10 saniye gevşek olarak uygulanır 236. İlk yardım konusunda aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
237. Bilinci kapalı bir kazazedeye ilkyardıma
223. Yara nasıl ve hangi malzemeyle başlarken saniyeler içinde yapılan ilk
temizlenmelidir? değerlendirmede sıralama nasıl olmalıdır?
Oksijenli su, Bitticon, Rivanol ile temizleme 238. İlkyardımın genel ilkeleri nelerdir?
yapılır
239. Yapay solunum sırasında hasta kusarsa ne
yapılmalıdır?
224. Kapalı yaralara nasıl müdahale edilmelidir. 240. Kanamayı durdurmada turnike uygulaması için
Kalp seyiyesinin üzerine kaldırma ve soğuk hangisi yanlıştır?
tedavisi yararlı olabilir 241. Burun kanamalarını durdurmak için ne yapılır?
242. Eklem bağlarının ve yumuşak dokuların
225. Yaralanma sonucu vücutta yabancı cisim zedelenmesi olan burkulmalara nasıl müdahale
kalmışşa nasıl müdahale edilir? edilmelidir?
243. Sıcak çarpması durumunda neler yapılmalıdır?
244. Hayvan ısırıklarında öncelikle ne yapılmalıdır? En yayın meteroloji istasyonuna göre ayarlama
yapılmalıdır
245. Dikenli deniz canlıları ile temas edildiğinde
aşağıda sayılan ilkyardım şekilleri hangi öncelik
sırası ile uygulanmalıdır?
259. Barometreyi tekne içine monte ederken hangi
I- ağrı kesici, antihistaminik ve antibiyotik hususa dikkat etmeliyiz?
verilmeli
Yakında ısıveren cihaz olmamalı, az sarsıntılı bir
II- yarayı yıkamalı, antiseptik solüsyon sürülmeli yere konulmalı, üzerine güneş ışığı gelmemelidir.
III- diken kalmışsa sıcak kompres ile vazelin
veya zeytinyağı uygulanarak atılması
kolaylaştırılmalı 260. İzobarların sıklaştığı bölgelerde rüzgar kuvveti
için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Ruzgar kuvvetlidir
246. Sindirim yolu ile zehirlenmede hangi müdahale
hastaya zarar verebilir?
247. İskorpit, lipsos ve trakonya gibi balıkların ortak 261. Rüzgar nasıl oluşur?
özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Rüzgar havanın yatay hareketinden oluşur, hava
248. El veya ayaklar soğuk ısırığına maruz kalmış alçak basınçtan yüksek basınca doğru hareket
ise ne yapılmalıdır? eder. Soğuktan sıcağa

249. Başına bumba çarpan bir kişide en tehlikeli


belirtiler hangileridir 262. Kuzey yarı kürede, alçak basınç (siklon)
250. Göze yabancı cisim kaçtığında ne yapmak bölgesinde rüzgar nasıl döner (dirise eder)?
gerekir? Saatin tersi yönünde
251. Yaralıların taşınmasında öncelikle
sabitleştirilerek korumaya alınması gereken kırıklar
hangi bölge kırıklarıdır? 263. Kuzey yarı kürede, yüksek basınç (antisiklon)
bölgesinde rüzgar nasıl döner, (dirise eder)?
252. Bilinci kapalı hastada solunum yollarını en sık
tıkayan olay nedir, ne yapılmalıdır? Saat yönünde

253. Bilinci kapalı bir kazazedede kalp ve dolaşım


sistemi değerlendirmesinde bakılan damar 264. Kuzey yarı kürede sırtınızı gerçek rüzgara
atımlarından en sağlıklı sonucu veren hangi döndüğünüzde, alçak basınç merkezi nerenizde kalır?
bölgedir?
Sol tarafın biraz ilerisinde
254. Yaralanma sonucu gelişen kanamanın bir
atardamar kanaması olduğu nasıl anlaşılır?
255. Yaralanmalarda açık kırıklar neden daha 265. Meteorolojik bir haritada seyredeceğiniz bölge
tehlikelidir? üzerinde aşağıdaki işareti gördünüz. Bölgede esecek
rüzgarın yön ve sürati nedir?
??
256. Atmosferin ağırlığından dolayı birim alana dik
olarak etki eden kuvvete atmosfer basıncı denir.
Normal şartlarda deniz kıyısındaki atmosfer basınç
266. Kuzeyden esen rüzgara ne ad verilir?
değeri nedir?
Yıldız
1000mb

267. Yıldız hangi dereceden esen rüzgardır?


257. Atmosfer basıncını ölçmek için kullandığımız
alet hangisidir? 0
barometre
268. 045 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
258. Hava tahmini için barometre okurken hangi Poyraz
hususa dikkat etmeliyiz?

269. Poyraz hangi dereceden esen rüzgardır?


45 Denizden karaya doğru esen öğleden sonra
rüzgarı

270. 090 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?


283. Kara Melteminin özelliği nedir?
Gündoğusu
Karadan denize doğru esen sabah rüzgarı

271. Gün Doğusu rüzgarı hangi dereceden eser?


284. Sıcak cephe yaklaşırken basınç ve sıcaklık
090 değerleri nasıl değişir?
Basınç ve sıcaklık artar
272. 135 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
Keşişleme 285. Kuzey yarı kürede soğuk cephe geçerken rüzgar
nasıl dirise eder?
273. Keşişleme hangi dereceden eser? SE – E – NE – N yönünde
135
286. Kuzey yarı kürede sıcak cephe geçerken rüzgar
nasıl dirise eder?
274. 180 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?
SW – W – NW – N yönünde
Kıble

287. Cepheler hangi alanlarda oluşur?


275. Kıble rüzgarı hangi dereceden eser?
Alçak basınç alanlarında oluşur
180

288. Uluslararası sinoptik haritalarda yüksek basınç


276. 225 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır? hangi harfle gösterilir?
Lodos H

277. Lodos hangi dereceden esen rüzgardır? 289. Uluslararası sinoptik haritalarda alçak basınç
225 hangi harfle gösterilir?
L

278. 270 dereceden esen rüzgara ne ad verilir?


Günbatısı 290. Bir sinoptik haritada izobar çizgileri aşağıdaki
hangi meteorolojik değerin tahmin edilmesine
yardımcı olur?
279. Gün Batısı hangi dereceden eser? ??
270
291. Rüzgarın hızını ve yönünü ölçen aletin adı nedir?
280. 315 dereceden esen rüzgar nasıl adlandırılır? Anemometre
Karayel
292. Basıncın zamana göre değişimi aşağıdaki
sözcüklerden hangisi ile ifade edilir?
281. Karayel hangi dereceden esen rüzgardır?
??
315

293. Basınç eğrilerinin ve cephelerin işlendiği hava


282. Deniz Melteminin özelliği nedir?
haritalarına ne ad verilir?
Sinoptik
304. 21° 55’ N enlemi ile 22° 05’N enlemi arasındaki
mesafe ne kadardır?
294. Bofor ölçeğine göre rapor edilen 5 kuvvetinde
rüzgar yaklaşık kaç knot esmektedir? 10 mil
17 – 21 Knot
305. Bir deniz mili yaklaşık kaç metredir?
295. Rüzgar, sürati 38-40 knot tespit edildiğinde 1852
bofor ölçeğine göre kaç kuvvetinde esmektedir?
8
306. Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında
ölçtüğünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının
bir derece üç dakika olduğunu gördünüz.Ölçtüğünüz
296. Yukarda basit bir sinoptik harita görmektesiniz; uzaklık kaç mildir?
bu haritada “A“ harfi ile gösterilmiş bölgedeki hava
sistemi nedir? 3 mil
Alçak basınç
307. 36° 45’ N ve 36° 45,5’ N enlemleri arasındaki
mesafe ne kadardır?
297. Yukarıdaki sinoptik haritada kırmızı renkli
yarım daireleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi 0.5 mil, 5 gomina
göstermektedir?
Sıcak cephe
308. Aşağıdaki hangi mevki yeryüzünde bulunamaz?
??
298. Yukarıdaki sinoptik haritada mavi renkli
üçgenleri birleştiren çizgi ne tür bir cepheyi
göstermektedir? 309. Bir kerte kaç derecedir?
Soğuk cephe 11.25

299. Yukardaki sinoptik haritada “Y“ harfi ile 310. Güneydoğu yönü kaç kertedir?
gösterilmiş bölgedeki hava sistemi nedir?
12
Yüksek basınç

311. Batı yönü kaç kertedir?


300. Yukarıdaki Sinoptik haritada, Doğu Karadeniz
sahilleri önünde “g” harfi görülmektedir. Anlamı 24
nedir
Fırtına 312. Kuzeybatı yönü kaç kertedir?
28
301. Yukarıdaki Sinoptik haritada, Karadeniz’in
kuzey kıyılarında “r” harfi görülmektedir. Anlamı
nedir? 313. Deniz haritalarında mesafe ölçeği olarak ne
kullanılır?
Yağmur
Mil

302. Bir derece kaç dakikadır?


314. Türk deniz haritalarında hangi bölge açık mavi
60 rengin tonlarıyla gösterilmiştir?
0-10 metre derinlikler
303. Bir derecelik enlem yayı kaç mildir?
60 mil
315. Raporlarda poyrazdan estiği belirtilen rüzgar Gerçekten --- Manyetiğe (E ise çıkart, W ise topla)
kaç kerteden eser?
4
324. Harita üzerinde çizdiğiniz rota (gerçek) 312° dir.
Bulunduğunuz bölgede 2000 yılı için varyasyon değeri
2°05’W, yıllık de ğişimi ise 1’E verilmiştir.
316. Poyraz, karayel, lodos yönleri kaç Seyredeceğiniz muhtemel rotada deviasyon değeriniz
derecededir? 1° W dir. Pusula rotanız ne olmalıdır? (2005)
45, 315, 225 315

317. Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark


nedir?
325. Haritada çizdiğiniz rota (gerçek) 215° dir.
Sancakta rota ile toplanır, iskele ise rotadan Bulunduğunuz bölgede 1999 yılı için varyasyon değeri
çıkarılır 1° 54’ E verilmi ştir. Yıllık değişim değeri, 1’ E dir.
(2005) Teknenizin deviasyon tablosu aşağıdadır.
Buna göre pusula rotanız ne olmalıdır? (En yakın tam
318. Pruvada, dümen suyunda, sancak ve iskele deviasyon değeri kullanılacak)
kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır?
215 - 2 ??
0, 180, sancak 90, iskele 90 (-90)

326. Kadırga burnu fenerini manyetik pusulanızla


319. Manyetik pusulanın yakın çevresindeki metal, 082° de kerteriz etmektesiniz. Bulundu ğunuz bölgede
mıknatıs ve elektrik devrelerinin oluşturduğu 2000 yılında varyasyon değeri 2°55’ E verilmi ştir.Yıllık
manyetik alandan etkilenmesi sonucunda meydana değişim 1’E dir. Deviasyon “0” dır. Harita üzerine
gelen hataya ne denir? plotlayacağınız gerçek kerteriz değeri nedir? (2006)
Deviasyon, yapay sapma 85 01

320. Her bölgedeki farklı manyetik alanlar nedeniyle 327. Bölgenizde doğal sapma değeri 3°E,
bölgeden bölgeye değişen, coğrafi kuzey ile bulunduğunuz rotada yapay sapma değeri ise 2°E’dir.
manyetik kuzey arasındaki açıya ne denir? Gitmek istediğiniz noktaya çizdiğiniz rota değeri 245°
Varyasyon, doğal sapma ise, manyetik pusulanızda kaç dereceye gitmelisiniz?
240

321. Seyrettiğiniz bölgede 1997 yılı için varyasyon 328. Manyetik pusulanızla 165° rotasına
değeri 2°55’ E ve yılda 1’ E de ğişim değeri seyretmektesiniz. Bu bölgedeki doğal sapma değeri,
verilmiştir. Günümüzdeki varyasyon değeri nedir? 1993 yılında 2°32’ E ve yılda 2’ E de ğişim değeri
(2006) verilmiştir. Bu rotadaki yapay sapma değerimiz 3° W
olduğuna göre hakiki rotamız nedir? (2005)
3 04 E
165

322. Seyrettiğiniz bölgede 1995 yılı için varyasyon


değeri 2°15’ E verilmi ş ve yıllık 2’ W değişim olduğu 329. Bölgedeki doğal sapma değeri 1° E, gitti ğimiz
belirtilmiştir. Günümüzdeki varyasyon değeri nedir? rota üzerindeki yapay sapma değerimiz 4° E ise,
(2006) Manyetik pusulamızla 210° kerteriz etti ğimiz fenerin
hakiki kerterizi nedir?
1 53 E

323. Seyrettiğiniz bölgede varyasyon değeri 1°30’E


. Harita üzerinde çizdiğiniz rotanız (gerçek) 148°30’, 330. Seyrettiğiniz bölgede 1995 yılı için doğal sapma
deviasyon değeriniz 0’dır. Varmak istediğiniz değeri 3° 40W, yıllık de ğişim 5’E verilmiştir.
noktaya ulaşabilmeniz için tutmanız gereken pusula Bulunduğunuz rotada yapay sapma değeriniz 2°
rotanız ne olmalıdır? W’dir. İki fenerin transitini manyetik pusulanızda 330°
kerteriz ettiniz. Bu transitin haritadaki değeri nedir?
147 (2005)
0 0
derece ve bu rotaya göre arızi sapma 4 derece E ise
331. Haritaya çizilen rotamız 147 doğal sapma 3
teknemizin hakiki rotası kaç derecedir?
E , teknemizin Deviasyon cetveline göre yapay
0
sapma 2 E olduğu durumda manyetik pusulamızla 345. Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında
tatbik edeceğimiz rota aşağıdakilerden hangisidir? ölçtüğünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının
bir derece üç dakika olduğunu gördünüz. Ölçtüğünüz
0
uzaklık kaç mildir?
332. Manyetik pusulada 342 rotası ile seyrederken,
0
bulunduğunuz bölgede doğal sapma 5 W, tekneniz 63
0
için hesaplanan yapay sapma 3 E olduğu
durumda, gerçek rota değeri aşağıdakilerden 346. 1/25 000 ölçekli haritada 4 cm ölçülen bir mesafe
hangisidir? aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
333. Manyetik pusula ile 335° rotasında 1 km
seyredilmektedir. Var 3° E, Dev 1° E oldu ğuna göre
hakiki rota aşağıdakilerden hangisidir?
334. Manyetik pusula ile 086°’de kerteriz edilen A 347. Cayro pusula ile mıknatıslı (manyetik) pusula
fenerinin hakiki kerterizi aşağıdakilerden hangisidir? arasındaki fark nedir?
(Var 3° E – Dev 5° W)
Cayro pusula gerçek kuzeyi gösterir
335. Haritada doğal sapma değeri 3°36’E (1975)
(1’E) olarak gösterilmektedir. Hakiki rotamız 126°
iken manyetik pusulamız kaç olmalıdır? (Bu 348. Bir teknenin süratini veya belli bir sürede kat
rotadaki yapay sapma 5° W’dir.) (2005) ettiği mesafeyi ölçmek için kullanılan alet
aşağıdakilerden hangisidir?
336. Manyetik pusulayla 197°de kerteriz edilen bir
fenerin doğal sapma, (Var) 5°E, yapay sapma, Hız ölçer, parakete
(Dev) 7°W ise, haritaya çizece ğimiz hakiki kerteriz
hattı derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
337. Bulunulan mevkide doğal sapma 3°E , 349. Bir halat ve ucuna bağlı kurşun bir ağırlıktan
mıknatıslı pusulamıza göre rotamız 080° ve bu oluşan, deniz derinliğini ölçmeye yarayan alet
rotaya göre yapay sapma 2°E ise, tekneniz hakiki aşağıdakilerden hangisidir?
kaç dereceye gidiyor demektir? İskandil
338. Hakiki 290° rotasına giderken do ğal sapma
3°E ve yapay sapma 3°W ise mıknatıslı pusulamız
kaç dereceyi gösterir? 350. Parakete nedir ?

339. Bulunduğunuz mevkide doğal sapma değeri Sürat ölçmeye yarayan sistem
2°E , bulundu ğunuz rotada yapay sapma 3°W ve
harita rotamız 125° ise aynı anda mıknatıslı
pusulamıza göre rotamız kaç derecedir? 351. Görüş şartlarının kısıtlı olduğu gece, sis gibi
durumlarda radarı olan diğer tekneler ve özellikle
340. Manyetik pusula ile 076°de kerteriz edilen gemiler tarafından radar ekranında görülmeyi
fenerin hakiki kerterizi aşağıdakilerden hangisidir? sağlayan alet aşağıdakilerden hangisidir?
(Var “3°E ,Dev”5°W)
Radar reflektörü
341. Kullandığınız haritanın pusula gülü üzerindeki
doğal sapma (Var. ) 2° E (1980), yılda 1’E
değişmekte ise 2005 yılındaki doğal sapma değeri
352. Sığ sularda, liman, marina, barınak, doğal liman,
kaç derecedir?
haliç, kanal giriş-çıkışlarında seyir bölgesinin hangi
342. Seyir bölgenizde doğal sapma 5° E, manyetik ölçekli haritasını kullanmalıyız?
pusulamıza göre rotamız 075° ve bu rotaya göre
Portolon 1/5000
yapay sapma 4° E ise teknemizin hakiki rotası kaç
derecedir?
343. Kullandığınız haritanın pusula gülü üzerindeki 353. Kıyı Seyri nedir?
doğal sapma (Var.) 2° 00’E (1980), yılda 1’ E
artmakta ise bu seneki tabii sapma değeri kaç 0-7 mil içinde yapılan seyir
derecedir?(2004)
344. Seyir bölgenizde tabii sapma 5 derece E, 354. Aşağıda şeklini gördüğünüz şamandırayı bir
Mıknatıslı (manyetik) pusulamıza göre rotamız 075 kanal girişinde hangi tarafınızda bırakırsınız?
?? 364. Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini gördüğünüz
şamandıra ile karşılaştınız. Güvenli seyir için
neresinden geçersiniz?
355. Aşağıda şeklini gördüğünüz şamandırayı bir ??
kanal çıkışında hangi tarafınızda bırakırsınız?
??
365. Haritada çizdiğiniz rota üzerinde aşağıda
gördüğünüz şamandıra simgesi bulunmaktadır.
356. Bir kanal girişinde pruvanızda üzerinde Güvenli seyir için rotanızı bu bölgenin neresine
dörtgen tepelik bulunan kırmızı renkli bir şamandıra kaydırırsınız?
gördünüz. Ne yaparsınız? ??
İskelenize alın

366. Tepeliği, tabanları bir birine dönük iki siyah koni


357. Aşağıda şeklini gördüğünüz şamandırayı bir olan şamandıranın anlamı nedir?
kanal çıkışında hangi tarafınızda bırakırsınız? Doğudan geç
??

367. Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini gördüğünüz


358. Aşağıda şeklini gördüğünüz şamandırayı bir şamandıra ile karşılaştınız. Güvenli seyir için
kanal girişinde hangi tarafınızda bırakırsınız? neresinden geçersiniz?

?? ??

359. Bir kanal girişinde pruvanızda üzerinde üçgen 368. Tepeliği, uçları aşağıya dönük iki siyah koni olan
tepelik bulunan yeşil renkli bir şamandıra gördünüz. şamandıranın anlamı nedir?
Ne yaparsınız? Güneyden geç
Sancağınıza alın

369. Haritada çizdiğiniz rota üzerinde aşağıda


360. İstanbul Boğazından Marmara Denizi’ne gördüğünüz şamandıra simgesi bulunmaktadır.
çıkmaktasınız (aşağıdaki şekilde, yeşil tekne). Güvenli seyir için rotanızı bu bölgenin neresine
İskele baş omuzluğunuzda kalan yeşil renkli kaydırırsınız?
şamandıraları hangi tarafınızda bırakarak yola ??
devam edersiniz?
İskele
370. Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini gördüğünüz
şamandıra ile karşılaştınız. Güvenli seyir için
361. Rotanızın üzerinde aşağıda şeklini neresinden geçersiniz?
gördüğünüz şamandıra ile karşılaştınız. Güvenli ??
seyir için neresinden geçersiniz?
??
371. Tepeliği, uçları birbirine dönük iki siyah koni olan
şamandıranın anlamı nedir?
362. Tepeliği, uçları yukarı dönük iki siyah koni olan Batıdan geç
şamandıranın anlamı nedir?
Kuzeyden geç
372. Haritada çizdiğiniz rota üzerinde aşağıda
gördüğünüz şamandıra simgesi bulunmaktadır.
363. Haritada çizdiğiniz rota üzerinde aşağıda Güvenli seyir için rotanızı bu bölgenin neresine
gördüğünüz şamandıra simgesi bulunmaktadır. kaydırırsınız?
Güvenli seyir için rotanızı bu bölgenin neresine ??
kaydırırsınız?
??
373. Altındaki veya çok yakınındaki bir tehlikeyi 382. Fenerbahçe bankını markalayan şamandıra
gösteren ve bulunduğu noktaya neta bir mesafeden haritada Q(9)W15s5m3M olarak gösterilmiştir. Deniz
geçilmesi gereken tehlike şamandırasının üstünde nasıl gözlemlersiniz?
haritadaki simgesi aşağıdakilerden hangisidir? ?yanlış?
Çizgi ve iki nokta üst üste 383. (Fl WR 5s20m15-11 M) özelliklerine sahip bir
fener normal şartlarda kaç milden görülür?
Beyaz 15, kırmızı 11 milden
374. Aşağıda gördüğünüz şamandıranın anlamı
nedir? 384. (Fl G3s10m 5M) özelliklerine sahip bir fenerin
?? anlamı nedir?
Çakarlı yeşil 3 saniye sönük kalan 10 m
yüksekliğinde 5 milden görünen
375. Tecrit edilmiş su şamandıralarının
385. (Fl WR 5s 20m 5-3M) özelliklerine sahip bir
tepeliklerinin şekli ve ışık karakterleri nedir?
fenerin anlamı nedir?
Yuvarlak, beyaz grup çakarlı ışık Çakarlı beyaz ve kırmızı 5 saniye ışık veren 20
metre yüksekliğinde 5 milden beyaz 3 milden
kırmızı ışığı görünen
376. Aşağıda simgesini gördüğünüz şamandıranın
anlamı nedir?
386. ADF sınav çalışma haritası üzerinde son
?? bulunduğunuz mevki, 40°47’ N – 28°45’ E’dir. 40°52’
N – 29°05’ E noktasına seyretmek istiyorsunuz.
Gerçek rotanız ne olmalıdır?(2005)
377. Etrafında seyre müsait su olduğunu gösteren ??
emniyetli su şamandırasının rengi ve tepeliği
nasıldır? 387. ADF sınav çalışma haritası üzerinde son
bulunduğunuz mevki, 40°47’ N – 28°45’ E’dir. 40°52’
Kırmızı ve beyaz
N – 29°05’ E noktasına seyretmek istiyorsunuz.
Pusula rotanız ne olmalıdır? (Teknenizde pusulayı
etkileyecek yapay sapma yoktur.) (2005)
378. Haritada karakteri FlR3s10m6M olarak ??
verilmiş fenerin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
(Marmara Adası, balıkçı barınağı giriş feneri)
Flaşörlü, kırmızı, 3 saniye söünk kalan, tek 388. ADF sınav çalışma haritası üzerinde Ataköy
çakma yapan, 10 metre yüksekliğinde 6 milden Marina’dan çıktıktan sonra koymuş olduğunuz
görülebilen mevkide 40°58’ N – 28°53’E koordinatlarında
olduğunuzu saptadınız ve 40°55’ N – 28°46’ E
379. 10 saniyelik periyot içinde iki kere beyaz noktasına seyretmek istiyorsunuz. Gerçek ve Pusula
çakan, denizden ondört metre yüksekte ve sekiz rotanız ne olmalıdır? (Teknenizde pusulayı
milden görünen fener haritada nasıl gösterilir? etkileyecek yapay sapma yoktur) (2005)
(İzmir- Güzelbahçe feneri) ??
Fl(2) 10s 14m 8M

380. Kaş limanı batısında Bucak denizine 389. ADF sınav çalışma haritası üzerinde Büyükada
gireceksiniz, giriş feneri haritada FlWRG10s14m5- güneyinde 40°50’N – 29°07’E mevkiinde
3-3M olarak verilmiştir. Anlamı nedir? bulunmaktasınız. 40°47’ N – 29°15’ E noktasına
Grup çakarlı, beyaz – kırmızı – yeşil renkte ışık seyredeceksiniz. Gerçek ve Pusula rotanız ne
veren, 10 saniye sönük kalan, 14 metre olmalıdır? (Teknenizde pusulayı etkileyecek yapay
yüksekliğinde, beyaz 5 milden, kırmızı ve yeşil sapma yoktur) (2005)
ise 3 milden görünen fener ??
381. Nara burnuna yaklaşırken, burun sığlığındaki
fenerin on saniyelik periyot içinde iki kere yeşil 390. ADF sınav çalışma haritası üzerinde son
çaktığını gördünüz. Bu fener haritada nasıl bulunduğunuz mevki 40°50’ N – 28°55’ E’dir. 090°
gösterilmiştir? yönünde seyretmek istemektesiniz. Fakat bölgede
Fl(2) G 10s Yassıada batısında, gösterilen yönde ve 1 knot
süratte akıntı tesbit ettiniz. Süratiniz 5 knot’tır.
Akıntıya gore önleme rotanız ne olmalıdır?
??
391. ADF sınav çalışma haritası üzerinde 40°45’N –
29°04’ E mevkiinde bulunmaktasınız. Tam kuzey 401. Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark nedir?
istikametinde seyrederek Burgaz Ada’ya yaklaşmak Rota
istiyorsunuz. Bölgede 090 yönünde ve 1 knot
süratte akıntı tesbit ettiniz. Önleme rotanız ne
olmalıdır? 402. Pruvada, dümen suyunda, sancak ve iskele
?? kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır?
0 ’ 0 ’
0, 180, 90, -90
392. Saatte 15 deniz mili hız ile 42 50 N - 036 35
0
E koordinatından 180 hakiki rotası ile üç saat
seyirden sonraki yeni mevkiinizin koordinatları 403. İki kerterizle mevki koyma yönteminde, kesin
aşağıdakilerden hangisidir? mevkinin doğruluğu için kerterizler arası açılar kaç
?? derece olmalıdır?
0 ’ 0 90 (30 - 150 arası olabilir)
393. Saatte 10 deniz mili hız ile 41 40 N - 036
/ 0
40 ’E koordinatından 000 hakiki rotası ile dört saat
seyirden sonraki yeni mevkiinizin koordinatları 404. Çapraz üç kerteriz yöntemiyle mevki koyarken,
aşağıdakilerden hangisidir? mevkinin kesin doğruluğu için kerterizler arası açılar
?? kaç derece olmalıdır?
60 – 120 arası, üçgenin alabildiğine küçük olması
394. 080 rotasına giderken nisbi sancak 030° de
kerteriz ettiğiniz bir teknenin hakiki kerterizi kaç
derecedir? 405. Dar bir kanalda ilerleyen bir tekne, kanalın
neresinde seyredecektir?
110
Sağ tarafında

395. Nisbi iskele 120° bir balıkçı teknesi kerteriz


ettiniz. Bu teknenin hakiki kerterizi ise 160°. Rot anız 406. Trafik ayırım bölgesinin kullanım sınırlılıklarına
nedir? göre hangi durumdaki tekneler bu bölgelere
giremezler?
280
20 metreden küçük tekneler ile yelkenli tekneler

396. 310° rotasına giderken, bir tekneyi hakiki 100°


kerteriz ettiniz. Bu teknenin nisbi kerterizi nedir? 407. Boyu 20m.den az olan bir tekne veya bir yelkenli
tekne, trafik ayırım düzeniyle ilgili aşağıdaki hangi
150
kurala uyacaktır?
Trafik ayırım bölgesine giremez
397. 090° rotasına ilerlerken nisbi sancak 050° bir
gemi kerteriz ettiniz. Gemi de sizi nisbi sancak 070°
kerteriz etmektedir. Geminin rotası nedir? 408. Trafik ayırım düzeninde karşıdan karşıya
geçmek zorunda olan bir tekne nasıl geçecektir?
250
Dikine ve en hızlı şekilde geçiş yapan tekneleri
engelemeden geçiş yapar
398. 235° rotasına ilerlerken nisbi iskele 080° bir
fener ve bir burnu kerteriz ettiniz. Bu transit hattının
bulunduğunuz mevkiye göre harita üzerindeki 409. Yelkenli bir tekne, hangi durumda kuvvetle
kerterizi nedir? yürütülen tekne sayılır ?
399. Mavi tekne 025° rotasında ilerlemektedir. B – Yelkenleri açık motorla seyrettiği zaman
C fenerlerini nisbi İskele 090° kerteriz etti ğine gore,
hakiki B-C transit hattı kaç derecedir?
400. 270° rotasına ilerlerken, bir feneri hakiki 260° 410. Seyir fenerleri ne işe yarar ?
kerteriz etmektesiniz; bu fenerin nisbi kerterizi Gün batımından doğuşuna kadar veya sisli
nedir? havalarda teknelerin kullandığı ışık sistemleridir
İskele 10
411. Yol vermekle yükümlü tekne nasıl hareket yaklaşmaktadır. Teknelerin hareket tarzı ne olmalıdır?
eder?
??
Uygun manevra ile tehlikeyi önlemelidir

421. Gece yelkenle seyrederken pruvanızda


412. Yelkenle seyrediyorsunuz, yedekleyen bir gördüğünüz beyaz bir fenere doğru yaklaşmaktasınız,
tekneyle karşılaştınız, ne yaparsınız? ne yaparsınız?
Yol verilir ve açıktan geçilir Yetişen teknesiniz yavaşlayın

413. Gece, motorla seyrediyorsunuz; aşağıdaki 422. Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları gereğince,
şekilde fener gösteren tekneyle karşılaştınız, ne pruva pruvaya gelen motorlu tekneler nasıl
yaparsınız? davranırlar?
?? Dümeni sancağa kırarlar

414. Gündüz, yelkenle seyrediyorsunuz; sivri uçları 423. Gece, teknenizle motor seyrindesiniz; açık
birbirine dönük iki koni gösteren bir tekneyle sularda, silyon ve borda fenerlerini birlikte gördüğünüz
karşılaştınız, ne yaparsınız? bir tekneye yaklaşmaktasınız? Ne yaparsınız?
Balıkçı teknesi, yol verirsiniz Dümen sancağa kırılır

415. Aşağıdaki sayılan durumlardan hangisinde 424. Rüzgarı farklı bordalardan kullanan iki yelkenli
tekneler çatışma tehlikesi içindedir? tekne çatışma tehlikesinde ise hangi tekne diğerinin
yolundan çıkacaktır?
??
Diğerinin iskelesini gören yol verir

416. Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma


tehlikesi doğuracak şekilde bir birlerine 425. Rüzgarı aynı bordadan kullanan iki yelkenli tekne
yaklaşmaları durumunda, hangi tekne diğerinin çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine
yolundan çıkacaktır? yaklaşıyorlarsa, hangi tekne yol verecektir?
Diğer teknenin iskelesini gören Rüzgarüstünde olan tekne yol verir

417. Aşağıdaki şekilde çatışma noktasına 426. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi iki yelkenli
yaklaşmakta olan ve her ikisi de motorla seyreden tekne çatışma noktasına yaklaşmaktadırlar. Yeşil
teknelerden yeşil renkli tekne nasıl haraket teknenin görünür bir yerinde işareti bulunmaktadır.
etmelidir? Teknelerin hareket tarzı ne olmalıdır?
?? ??

418. Aşağıdaki şekilde biri yelken (yeşil), diğeri 427. Gece, yelkenle seyretmektesiniz; sancak
motorla seyreden (sarı) iki tekne çatışma noktasına bordanızda, iskele borda ve silyon fenerini
yaklaşmaktadır. Motorlu tekne nasıl hareket gördüğünüz bir tekne ile çatışma pozisyonuna
etmelidir? girdiniz. Ne yaparsınız?
?? Yelkenli tekneye yol vermelidir Yol verin

419. Hangi hallerde ''yetişen tekne '' sayılırsınız ? 428. Gece, rüzgarı iskele bordadan alarak yelkenle
seyretmektesiniz; sancak bordada bir teknenin iskele
Diğer tekneye pupadan yaklaşan tekne yetişen borda fenerini gördünüz. Ne yaparsınız?
teknedir.
Yol verin

420. Aşağıdaki şekilde biri yelkenle (yeşil), diğeri


motorla seyreden (sarı) iki tekne çatışma noktasına
429. Silyon feneri ne renktir ve hangi sektörde 439. Aşağıdaki şekilde gördüğünüz fenerler ne tip bir
görünür ? tekneye aittir ve tekneyi hangi yönden görmektesiniz?
Beyaz ve 225 derece ??

430. Pupa feneri teknenin neresinde bulunur, hangi 440. Şekilde gördüğünüz fenerler ne tip bir tekneye
sektörden görünür? aittir ve tekneyi hangi yönden görmektesiniz?
Pupasında 135 derece ??

431. Sancak borda feneri ne renktir ve hangi 441. Şekilde gördüğünüz fener, aşağıdakilerden
sektörden görünür? hangisini ifade etmez?
Yeşil ve 112.5 derece ??

432. İskele borda feneri ne renktir ve hangi 442. Dikey bir doğru üzerinde iki kırmızı fener
sektörde görünür? gösteren tekne aşağıdakilerden hangisidir?
Kırmızı ve 112.5 derece Karaya oturmuş

433. Üzerinde yol bulunan, boyu yedi metreden 443. Şekilde görülen fenerler ne tip bir tekneye aittir
uzun yelkenli tekne gece hangi fenerlerini gösterir? ve hangi yönden görülmektedir?
Silyon, borda, pupa fenerleri ??

434. Üzerinde yol bulunan, boyu yedi metreden 444. Boyu 50m.den kısa karaya oturmuş bir tekne
kısa, yelkenli veya kürekli bir tekne hangi fenerleri gece hangi fenerlerini gösterir?
göstermek zorundadır?
Dikey doğrultu üzerinde iki kırmızı fener
Borda ve pupa fenerleri

445. Şekilde görülen fenerler ne tip bir tekneye aittir


435. Boyu 50 m.den kısa, üzerinde yol bulunan ve hangi yönden görülmektedir?
motorlu tekneler hangi fenerleri göstermek
zorundadır? ??

Silyon, borda, pupa fenerleri


446. Şekilde görülen fenerler ne tip bir tekneye aittir
ve hangi yönden görülmektedir?
436. Boyu 50 m.den uzun, üzerinde yol bulunan
motorlu tekne, borda, silyon ve pupa fenerleri ??
dışında hangi feneri gösterecektir?
İkinci silyon feneri 447. Şekilde görülen fenerler ne tip bir tekneye aittir
ve hangi yönden görülmektedir?

437. Boyu 50m.den kısa demirli tekneler hangi ??


feneri göstermek zorundadırlar?
360 derece beyaz fener 448. Ağ balıkçılığıyla uğraşan, üzerinde yol bulunan
bir teknenin fenerleri iskele bordadan aşağıdaki
şekillerden hangisine uygun görünür?
438. Boyu 50 m.den uzun demirli tekneler hangi
feneri göstermek zorundadırlar? Üst yeşil alt beyaz son kırmızı

2 adet 360 derece beyaz fener


449. Pruvanızda dikey doğrultuda iki kırmızı fener ve
borda fenerleri yanan bir tekne gördünüz; bu durum
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Kumanda altında olmayan tekne Siyah küre

450. Dikey bir doğru, üzerinde her yönden görünür 460. Gündüz yelkenle birlikte motor kullanarak
üste kırmızı, altta beyaz, iki fener gösteren tekne, seyreden yelkenli bir tekne hangi işareti
aşağıdakilerden hangisidir? göstermelidir?
Ağ balıkçılığı yapan üzerinde yol olmayan tekne Sivri ucu aşağıya dönük siyah koni

451. Borda ve Pupa fenerlerine ilaveten, dikey bir 461. Kumanda altında bulunmayan bir tekne gündüz
doğru üzerinde, her yönden görünür üste yeşil, altta hangi işareti gösterir?
beyaz fener gösteren tekne, aşağıdakilerden
hangisidir? İki siyah küre

Trol yapmakta olan üzerinde yol olan tekne


462. Karaya oturmuş tekneler gündüz hangi işareti
gösterirler?
452. Sis, pus gibi görüşün kısıtlı olduğu hallerde 12
m. den küçük tekneler nasıl ses işareti verirler? Üç siyah küre

İki dakida bir ses işareti verirler


463. Sivri uçları birbirine bakan iki koni gösteren
tekne, aşağıdakilerden hangisidir?
453. Çatışma pozisyonunda olduğunuz bir tekneye
karşı yol hakkına sahipsiniz. Yol verecek tekne, Balıkçı
çatışma noktasına yaklaşmanıza rağmen
çatışmadan kaçınacağını gösteren manevrayı
yapmamaktadır, hangi ses işaretiyle uyarırsınız? 464. Aşağıdakilerden hangisi tehlike işaretidir?

Bir uzun düdük ??

454. Marina içinde, aynı anda manevra yaptığınız 465. Aşağıdakilerden hangisi tehlike işareti değildir?
bir tekne, muhtemel bir çatışmayı engellemek için ??
bir kısa düdük işareti vermiştir. Anlamı nedir?
Rotasını sancağa çevirecektir
466. Tekneniz yanmakta ve batma ihtimali var. Telsiz
telefonla hangi tip mesajla yardım talep edersiniz?
455. Deniz trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede Mayday
rotanızı iskeleye değiştirmek istiyorsunuz. Bu
niyetinizi diğer teknelere nasıl belli edersiniz?
İki kısa düdük çalar 467. Tekneniz hareketsiz kalmış durumda, çekiciye
ihtiyacınız var. Telsiz telefonla hangi tip mesajla
yardım talep edersiniz?
456. Üç kısa düdük ne anlama gelir? Pan Pan
Tornistan yapıyorum

468. Tehlike ve Aciliyet mesajlarında, tekne adını


457. Bir uzun düdük süresi kaç saniyedir? bildirdikten sonra, öncelikli olarak hangi bilgiyi vermek
zorundasınız?
4 – 6 saniye
Mevkii

458. Bir kısa düdük süresi kaç saniyedir?


469. Yürürlükteki kanun gereğince “denizde kürekten
Bir saniye başka aletle yola çıkabilen her araca, adı, tonilatosu
ve kullanma amacı ne olursa olsun ‘Gemi’ denir. Buna
göre, amatör denizcilerin kullanacakları hangi tip
459. Gündüz demirli bir tekne görünür bir yerinde tekneler, denizde çatma, çatışma ve can kurtarma
hangi işareti göstermelidir? durumlarında “gemi” olarak değerlendirilecektir.
Yelkenli ve/veya motorlu 479. Alacağınız Amatör Denizci Belgesi ile aşağıdaki
teknelerden hangisini sevk ve idare edebilirsiniz?
??
470. Yola çıkmadan önce, teknenin yola ve denize
elverişli olmasından, yolculuk için gerekli belgelerin
ve emniyet teçhizatının tam olmasından kim
sorumludur? 480. Özel tekneler, Türk karasuları içinde hangi
belgeyle seyahat ederler?
Kaptan
Özel Yat / Tekne Kayıt Belgesi ile

471. Kaptanın tutmakla yükümlü olduğu gemi


jurnalı (logbook) hangi sürelerde tutulmalı ve hangi 481. Amatör denizcilerin kullanacağı “özel tekneler”
bilgileri içermelidir? hangi makam tarafından kayıt altına alınır?

Hergün tutulamalı ve önemli olaylar Liman Başkanlıkları tarafından


kaydedilmelidir
482. Özel Tekne/Yatlar için yurt dışına çıkışta hangi
472. Seyirde olan kazalar tarih, saat ve mevki belge düzenlenir.
belirtilerek bütün ayrıntılarıyla rapor haline getirilir. Transitlog
Bu raporun yazılmasından kim sorumludur?
Kaptan
483. Boyu 24 metreden kısa bir “özel tekne”yi
kullanmak için Amatör Denizci Belgesi ile birlikte
473. Aşağıdakilerden hangisi Kaptanı tanımlar? aşağıda sayılan belgelerden hangisini yanınızda
bulundurmanız gerekir?
??
GMDSS VHF Telsiz Ehliyeti

474. Çatışan gemi kaptanlarının görevleri nedir?


484. Gemilerin neden olduğu deniz kirliliğinin
Tekneleri birbirlerine yardıma ihtiyaçları önlenmesi için yapılan uluslararası sözleşme
olmadığına kanaat getirene kadar olay yerinde aşağıdakilerden hangisidir?
kalmalıdırlar.
MARPOL

475. Kaptanın, denizde karşılaştığı “can tehlikesine


uğramış” kişilere karşı sorumluluğu nedir? 485. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolu
Yönetmeliği’ne göre, hangi tip deniz araçları Marpol
Elinden gelen her yardımı yapmaya zorunludur sözleşmesi hükümlerine uymakla yükümlüdür.
400 grostondan büyük gemiler ile 400 grostondan
küçük ama 15 kişi taşıyan tekneler
476. Başka bir tekneden imdat işareti alan bir tekne
kaptanının sorumluluğu nedir?
Yardıma bütün hızı ile gitmek durumundadır. 486. Amatör denizcilerin kullandığı özel tekne ve
yatlarda hangi tip sular, Marpol anlaşması
hükümlerine göre pissu sınıfına girer?
477. Seyir emniyetini tehlikeye düşürecek cisimler Lağım suyu
veya 10 kuvvet üstünde fırtına ile karşılaşan tekne
kaptanının sorumluluğu nedir?
En yakındaki gemilere ve limana bildirmek 487. Marpol’e göre evsel katı atık sınıfına giren
durumundadır çöplerimiz, Özel Alan kabul edilen Akdeniz’de, en
yakın sahile kaç mil uzaklıktan sonra denize
boşaltılabilir?
478. Gemi jurnalinin aşağıdaki teknelerden hangisi 12 mil
için tutulması zorunlu değildir?
??
488. Yiyecek atıklarımız Marpol’e göre en yakın 497. İki zamanlı dıştan takma bir motorun yakıtına, hangi
sahile kaç mil mesafeden daha yakın uzaklıklarda katkı maddesi, hangi oranda katılmalıdır?
denize boşaltılamaz?
Yağ, 1 e 100 oranında
12 mil

498. Dolaysız (direkt) soğutmalı bir motorun gövdesinde


489. Marpol’e göre plastik maddeler, sentetik dolaşan sıvı hangisidir?
halatlar, plastik çöp torbaları en yakın sahile kaç mil
uzaklıktan sonra denize boşaltılabilir? Deniz suyu

Hiçbir zaman atılamaz


499. Ekonomik seyirde motor devir saati motorun azami
devrinin yüzde kaçı mertebesinde olmalıdır?
490. Arıtılmamış pissuların denize boşaltılmasına
ilişkin MARPOL kuralı aşağıdakilerden hangisidir? %50 - %70 arasında

??
500. İdeal (azami değil !) seyir hızına motor devrinin
yüzde kaçında ulaşılır?
491. İçine az miktarda yağ ve yakıt karışmış sintine
suyumuzu, Marpol’e göre en yakın sahile kaç mil %80
uzaklıkta denize boşaltabiliriz?
12 mil 501. Bir tekne dişli kutusunda (şanjıman) hangi konumlar
seçilebilir?

492. Akdeniz içinde seyrederken teknede biriken İleri, boş ve geri


çöplerimizi ne yapmalıyız?
Atık kabul tesislerine bırakmalıyız 502. Dizel ve benzin motorlarını kullandıkları yakıt cinsi
dışında, ayıran belirleyici özellik nedir?

493. En yakın sahilden 3 mil açıkta ve iç sularda Enjektör pompası dizel motorlarda bulunur
kirlilikle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi Buji benzinli motorlarda bulunur
doğrudur?
??
503. Motorun prospektüsünde belirtilen gücü tekne
494. Arıtılmış pissuların denize boşaltılmasına pervanesinde de alabilir miyiz?
ilişkin MARPOL kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir kısmı alınabilir
??

504. Motor kontrol panosunda bir uyarı ışığı yandığında


495. Motorların yardımcı sistemlerini sayınız. ve sesli uyarı duyulduğunda ilk yapılması gereken nedir?
Yağlama sistemi Motor en düşük devre alınmalıdır
Soğutma sistemi
Yakıt sistemi 505. Motorlarda deniz suyu pompası, alternatör gibi
Egzoz sistemi yardımcı donanımları çalıştıran ve sık kontrolü;
gerekiyorsa ayarlanması gereken aksam hangisidir?
Güç aktarma sistemi
İmpeler ?
Dişli kutusu, şaft ve pervane
Gaz ve vites kolu
506. Dizel motorlarda yakıtı, depo tamamen boşalana
kadar tüketmek doğru mudur?
496. Prospektüsünde 10 Kw güç ürettiği belirtilen bir Hayır
motor kaç Beygir Gücündedir (BG)?
13.60 BG
507. Motora yol vermek ve ileri / geri manevra için 517. Dıştan takma motorların ilk çalıştırılmasında hangi
gerekli basit bir kumanda sisteminin temel parçalarını emniyet önlemleri alınmalıdır ?
işaretleyiniz.
Vites boşa alınmalı, durdurucu mekanizma bilkliği
?? takılmalıdır

508. Bir motorda bulunabilecek, bakımı ve belli 518. Salmastra ne işe yarar ?
aralıklarda değiştirilmesi gereken tüm filtreleri sayınız.
Kovan çıkışında su sızdırmazlık için kullanılır
Hava, yakıt, yağ

519. Yakıt buharının bir kıvılcım etkisiyle patlama


509. Dört zamanlı bir dıştan takma motorun yağlaması yaratma tehlikesi açısından bir teknede hangi tipte içten
nasıl gerçekleşir? takma motorlar en çok dikkat gerektirirler?
Yağ kartelinden Benzinli

510. Hem içten hem dıştan takma motorlarda herhangi 520. İçten takma motorların rahat çalışmaları ve
bir göstergeye bakmadan soğutma sisteminin düzgün havalandırması için;
çalıştığını kabaca hangi şekilde kontrol edebiliriz ?
??
Egzoz çıkışından çıkan su kontrol edilerek

521. Teknelerde en çok rastlanan egzos sistemi ne


511. Bir Dizel motorlu teknede depodaki yakıt şekildedir ve hangi parçalardan oluşur?
miktarının sınırlı ve varılmak istenen limana ulaşmak
için yeterli olamayabileceğini tespit ettiniz. Zamansal Manifolt, su kapanı, susturucu, deve boynu
bir sıkışıklığınız yok. Nasıl bir seyir şekli izlersiniz?
%50 devirde ? 522. Motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan
yardımcı donanım hangisidir?

512. Yanaşma manevrası esnasında; tehlikeli bir Marj motoru


duruma düşmemek için:
?? 523. Benzin ve Dizel motorunu kullandıkları farklı yakıtlar
haricinde ayıran temel özellik:

513. İki zamanlı dıştan takma motorlar dört zamanlı Enjektör pompası dizel motorlarda bulunur
benzerlerine göre; Buji benzinli motorlarda bulunur
??
524. Motor yağına yataklık yapan ve motorun iç
514. İçten takma motorlarda Dizeller, benzinli motorlara kısımlarını harici etkilerden koruyan motor parçasına
göre ; ne ad verilir?

?? Kartel

515. Motoryatlarda Z- tahrikli; yelkenlilerde S- tahrikli 525. Motorlarda soğutma sistemi kaç çeşittir?
(saildrive) sistemleri; bilinen şaft ve kovanlı güç İki (direkt, dolaylı)
aktarma sistemlerine kıyasla:
??
526. Motorunuzun kontak anahtarını çevirdiniz ve
marşa bastınız; her hangi bir hareket olmadı, bu
516. Yelken seyrinde katlanır pervane; durumda önce nereyi kontrol edersiniz?

Hızı arttırır ?? Akü


527. Seyir halindeyken aniden oluşan bir yerdesiniz, hız kestiniz ve demir atarak motoru
vibrasyonda ilk bakılacak nokta neresidir? durdurdunuz. Arıza aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Motor? ??

528. Motorunuz çalışma anında egzostan mavi 537. Motorla seyirde sırasında, dolaylı soğutma
renkli duman atıyorsa bunun anlamı nedir? yapan motorunuz egzostan su attığı halde hararet
göstergesi aşırı yükselmiş ve sesli uyarı vermeye
Yağ yakması başlamıştır. Arıza hangi sistemtedir?
Dolaylı soğutma sisteminde
529. Saatteki yakıt sarfiyatı bakımından en
ekonomik tekne makinesi aşağıdakilerden
hangisidir? 538. Kötü havada motorla seyrediyorsunuz;
motorunuz birden durdu. Yakıt deponuzda çok az
?? yakıt bulunmaktadır ve arızanın yakıt sisteminden
kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Arızanın sebebi ne
olabilir?
530. Motor yağının görevi aşağıdakilerden
hangisidir? Yakıt filtresinin tıkanması
Hareketli parçaların aşınmasını önler
539. Motorda güç kaybı gözlemlediniz ve seyir
sırasında egzostan siyah dumanlar çıkmaktadır. Arıza
531. Motor bloğundaki su kanallarında çok miktarda ne olabilir?
pas ve kireç yerleşmişse aşağıdakilerden hangisi
meydana gelir? Yakıt yanmadan çıkıyor

??
540. Sakin bir havada motorla seyrederken tekne
içinde egzos kokusu almaya başladınız. Neyi kontrol
532. Dizel motorların yakıt sisteminde, seyir öncesi edersiniz?
yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
??
Isıtma

541. Dişli Kutusunun (Şanjıman) ömrünü uzatmak için


533. Motorumuzun ömrünü uzatmak ve verimli hangi hususa dikkat edilmelidir?
kullanabilmek için aşağıdaki sayılan hususlardan
hangisine dikkat etmek gerekir? Yağ seviyesinin uygun olması, ileri – geri
geçişlerinde bekleyerek geçiş yapılaması
??

542. Şarj dinamonuzun (alternatörün) bakımı yeni


534. Seyire çıkmadan önce hangi kontrolu mutlaka yapıldığı halde, motor çalıştıktan sonra şarj uyarı ışığı
yapmanız gerekmektedir? yanmış, fakat motor yeterli devire çıkmasına rağmen
Yakıt?? sönmemiştir. Arıza aşağıdakilerden hangisi olabilir?
??

535. Motor seyrinde kontrol panelindeki yağ basınç


uyarı lambası yanmış ve sesli alarm vermeye 543. Tekne elektrik sistemleri kaç volt gerilimle çalışır
başlamıştır. Derhal gaz keserek en düşük motor ?
devriyle yola devam ederken arızayı tesbit etmeye
çalışıyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi arızanın 12 V
nedeni olamaz?
?? 544. Teknenizdeki tüm elektrikli cihazların 24 saat
içinde toplam 30 Ah tükettiğini hesapladınız.
Teknenizin aküsünün (veya akü gruplarının) ertesi
536. Motorla seyirde sırasında, motorun egzostan gün bile motoru çalıştırmak için yeterli kapasitede
su atmadığını ve su hararet göstergesinin hızla olmaları için toplam güçleri en az kaç Ah olmalıdır?
yükseldiğini gördünüz. Demir atmaya uygun bir En az 75 - 90 Ah
545. 12 Voltluk bir aküden hangi noktaya kadar 556. Teknede elektrikli sintine pompası varsa, en
elektrik alınabilinir ? uygun bağlama sistemi nedir?
12.8 ile 11.6 volt arası Bir kumanda panosu üzerinden ve alarmlı olarak
bağlanması uygundur

546. Boşalmış bir akü teknede nasıl ve hangi


yöntemlerle şarj edilebilir? 557. Tekneden ayrılırken elektrik sistemi ile ilgili
Diğer bir (yedek) akü ile motor çalıştırıldıktan alınacak en iyi tedbir aşağıdakilerden hangisidir?
sonra akü sisteme bağlanır ve şarj Gereksiz tüm elektrikli cihazların kumanda
dinamosundan gelen enerji ile şarj edilir. tablosundan kapatılmış oldukları kontrol edilir.
Çok uzun süre ile tekneden ayrılınacaksa akülerin
tam şarjlı olduğu ve tüm elektrikli sistemlerin
547. Basit bir tekne elektrik sisteminin ana kapalı olduğu tespit edilmeli, mümkünse periodik
parçalarını sayınız. olarak motor veya başka bir kaynaktan şarj işlemi
Akü, kablolar, kumanda panosu, sigorta ve yapılmalıdır.
otomatlar, fenerler, aydınlatma, ırgat, pompa,
marş motoru, telsiz ve diğer elektronik aletler. 558. Şimşekli fırtınalarda ve yıldırım tehlikesinde
tekne ekibi hangi tedbirleri almalıdır?
Metal aksamdan uzak durulmalıdır, hassas
548. Geliştirilmiş ve emniyetli bir tekne elektrik elektronik cihazlar sistemden çıkarılmalıdır
sistemi ne şekilde kurulmuş olmalıdır?
Sigortalarla gerekli güvenlik önlemleri alınmış 559. Teknede aküler ve bunları motor ile şarj etme
ve kumanda tablosu ile kontrol edilecek şekilde imkanı olduğuna göre; en doğru kullanım tarzı nedir?
??
549. Teknede akülerin kapasite ve şarj durumu ne
şekilde takip edilebilir ?
Voltmetre ile 560. Teknede kullanım veya tamirat için karadan
alternatif akım elektrik alınması gerekirse ne yaparız?
Tekne üzerindeki soket (priz) ve uygun bir kablo
550. Güvenilir bir elektrik tesisatında kullanılan ile kıyıdaki tesisata bağlanılır
kablolar nasıl seçilmiş olmalıdır?
Kalaylı ve marin tipi olmalıdır
561. Elektrik panomuzda, basit, camlı eriyen tip
551. 12V veya 24 V’luk tekne elektrik sistemi zayıf sigortalar bulunuyorsa; yandıklarında ne yapılır?
akımla çalıştığından herhangi bir tehlike yaratır mı? Aynı kapasitede olan yenileri ile değiştirilir
İnsan sağlığını etkilemez ancak yangın
çıkmasına sebebiyet verebilir
562. Sulu tip akü teknede nereye yerleştirilmelidir?
552. Eriyen tipte sigortalar, otomatlı sigortalara göre Kuru ve düz bir yere, fazla sarsıntı olmayacak ve
hangi avantaj ve dezavantajlara sahiptir? teknenin sallanmalarından en az etkilenecek
Otomatlarda sigorta değişimi gerekmez sadece şekilde yerleştirilir
bir düğmeye basarak tekrar devreye alma
gerçekleşebilir. Sigortalar ucuzdur 563. Akü gözleri kapaklı ve açılabiliyor ise bakımı için
ne yaparsınız?
553. Tekne tesisatları döşenirken kablo renk seçimi Gerekli miktarda saf su eklenir
tercihan nasıl yapılmalıdır?
??

554. Jelli akülerin ‘’sulu akü’’ denen asitle


doldurulmuş akülere göre avantajları nedir?
Jelli aküler kendi kendilerine deşarj olmazlar ve
gaz çıkarma problemleri yoktur, akmadan her
açı ile kullanılabilirler

555. Akü şarj edilirken nelere dikkat edilmelidir?


?? Şarj işaretinin yanıp yanmadığına, akünün
gaz çıkarıp çıkarmadığına, akünün saf su
depolarının gerekli şekilde dolu olup
olmamasına