60

Maxis Communications Berhad

penyata kewangan
Laporan Para Pengarah Penyata Pendapatan Kunci Kira-Kira Penyata Perubahan Ekuiti Penyata Aliran Tunai Nota- Nota kepada Penyata Kewangan Penyata Para Pengarah Pengakuan Laporan Juruaudit 61 71 72 74 76 79 120 120 121

Maxis Communications Berhad

61

Laporan Para Pengarah
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002

Para Pengarah dengan ini membentangkan kepada para ahli, Laporan mereka berserta dengan penyata-penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002. AKTIVITI UTAMA Syarikat terlibat dalam beberapa aktiviti utama sebagai pemegang pelaburan dan penyedia perkhidmatan kepada anakanak syarikatnya. Aktiviti utama anak-anak syarikat yang memberi sumbangan besar kepada keputusan adalah sebagai pengendali sebuah rangkaian telefon mudah alih selular, pengendali sebuah rangkaian telefon suis awam nasional dan penyedia perkhidmatan internet dan perkhidmatan aplikasi internet serta sebagai pengendali sebuah gerbang antarabangsa. Tiada perubahan penting berlaku kepada bentuk aktiviti utama Kumpulan dan Syarikat pada tahun kewangan ini. Pada tahun kewangan ini, Syarikat telah mengambilalih keseluruhan kepentingan ekuiti dalam Advanced Wireless Technologies Sdn. Bhd., di mana butir-butir mengenainya dibentangkan dalam Nota 27 kepada penyata kewangan ini. KEPUTUSAN KEWANGAN Kumpulan RM’000 Keuntungan selepas cukai DIVIDEN Dividen yang dibayar oleh Syarikat sejak akhir tahun kewangan sebelumnya adalah seperti berikut: RM’000 Berhubung tahun kewangan berakhir 31 Disember 2001 seperti yang ditunjukkan dalam laporan para Pengarah pada tahun tersebut: 949,666 Syarikat RM’000 371,129

Dividen kasar akhir sebanyak 178.1 sen sesaham biasa ke atas 157,894,739 saham biasa, ditolak 28% cukai pendapatan Malaysia, dibayar pada 22 April 2002 Dividen kasar akhir sebanyak 339.4 sen sesaham biasa ke atas 157,894,739 saham biasa, dikecualikan cukai, dibayar pada 22 April 2002

202,500

535,900 738,400

Para Pengarah telah mencadangkan dividen interim sebanyak 6.0 sen sesaham biasa, dikecualikan cukai, berjumlah RM147,052,500 berhubung tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002, yang akan dibayar pada 7 April 2003. Tarikh kelayakan bagi pembayaran dividen tersebut ialah pada 19 Mac 2003.

62

Maxis Communications Berhad

Laporan Para Pengarah
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002 (sambungan)

DIVIDEN (sambungan) Seseorang pemegang akaun sekuriti yang disimpan dengan Malaysian Central Depository Sdn. Bhd. (“Pendeposit”) akan hanya mendapat kelayakan menerima dividen interim berhubung dengan: (i) saham yang dideposit ke dalam akaun sekuriti Pendeposit sebelum pukul 4.00 petang. (waktu Malaysia) pada 19 Mac 2003 berhubung pindahan; dan

(ii) saham yang dibeli di Bursa Saham Kuala Lumpur berasaskan berserta kelayakan menurut Peraturan Bursa Saham Kuala Lumpur. Dividen akhir sebanyak 12.5 sen sesaham biasa, ditolak 28% cukai pendapatan Malaysia, berjumlah RM220,578,750 telah disyorkan oleh para Pengarah dan tertakluk kepada kelulusan para ahli di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang, akan dibayar pada satu tarikh yang akan ditentukan. Jumlah dividen, selepas cukai, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002 adalah sebanyak RM367,631,250 (2001: RM760,000,000). RIZAB DAN PERUNTUKAN Semua pindahan penting kepada dan daripada rizab atau peruntukan pada tahun kewangan ini dinyatakan dalam penyata kewangan ini. SAHAM KEUTAMAAN BOLEH TEBUS TIADA HAK MENGUNDI Pada 6 Mei 2002, Syarikat telah menerbitkan sebanyak 203,300 Saham Keutamaan Boleh Tebus Tiada Hak Mengundi (“RPS”) berharga RM1 sesaham pada harga premium RM9,999 sesaham melalui penggunaan akaun premium saham. Saham ini tidak disertakan dengan hak mengundi dan bertaraf keutamaan berbanding dengan saham biasa Syarikat. Pada 16 Mei 2002, Syarikat telah menebus sebanyak 114,000 RPS Tiada Hak Mengundi berharga RM1 sesaham pada harga premium RM9,999 sesaham. Nilai nominal RPS Tiada Hak Mengundi berharga RM1 sesaham telah ditebus melalui kutipan daripada penerbitan sebanyak 2,790 saham biasa baru berharga RM1 sesaham pada harga premium lebih kurang RM39.86 sesaham dan harga premium RM9,999 sesaham ke atas RPS Tiada Hak Mengundi telah ditebus melalui penggunaan akaun premium saham. Pada 17 Mei 2002, 89,300 RPS Tiada Hak Mengundi berharga RM1 sesaham pada harga premium RM9,999 sesaham telah ditebus melalui kutipan daripada penerbitan sebanyak 21,857,463 saham biasa baru berharga RM1 sesaham pada harga premium lebih kurang RM39.86 sesaham.

Maxis Communications Berhad

63

MODAL SAHAM Pada 6 Mei 2002, Syarikat telah mewujudkan modal saham dibenarkan sebanyak 203,300 RPS Tiada Hak Mengundi berharga RM1 sesaham. RPS Tiada Hak Mengundi ini telah diterbitkan pada harga premium RM9,999 sesaham pada tarikh yang sama. Pada 18 Mei 2002, modal saham biasa dibenarkan Syarikat telah ditambah daripada 1,000,000,000 saham biasa berharga RM1 sesaham kepada 1,000,203,300 saham biasa berharga RM1 sesaham melalui penyusunan semula 203,300 RPS Tiada Hak Mengundi berharga RM1 sesaham ke dalam 203,300 saham biasa berharga RM1 sesaham. Modal saham dibenarkan telah ditambah lagi kepada 20,000,000,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham melalui pengwujudan sebanyak 18,999,796,700 saham biasa berharga RM0.10 sesaham berikutan pengasingan saham untuk menukar nilai nominal modal saham biasa Syarikat daripada RM1 sesaham kepada RM0.10 sesaham. Perubahan modal saham terbitan dan berbayar penuh Syarikat pada tahun kewangan ini adalah seperti berikut: Tarikh 16 Mei 2002 Tujuan terbitan Penebusan 114,000 RPS Tiada Hak Mengundi Penebusan 89,300 RPS Tiada Hak Mengundi Terbitan bonus Kelas saham Biasa Bilangan saham 2,790 Syarat terbitan Pada harga premium lebih kurang RM39.86 sesaham secara tunai

17 Mei 2002

Biasa

21,857,463

Pada harga premium lebih kurang RM39.86 sesaham secara tunai

17 Mei 2002

Biasa

24,245,008

135 saham baru bagi setiap 1,000 saham biasa dimiliki melalui penggunaan akaun premium saham Tidak berkaitan

18 Mei 2002

Pengasingan saham untuk menukar nilai nominal setiap saham biasa daripada RM1 sesaham kepada RM0.10 sesaham Terbitan awam

Biasa

1,836,000,000

1 Julai 2002

Biasa

410,875,000

Pada premium RM4.26 sesaham bagi 196,668,000 saham biasa dan RM4.75 sesaham bagi 214,207,000 saham biasa secara tunai

Saham biasa baru yang diterbitkan bertaraf pari passu dalam semua hal berhubung dengan saham biasa sedia ada dalam Syarikat.

64

Maxis Communications Berhad

Laporan Para Pengarah
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002 (sambungan)

PARA PENGARAH Para Pengarah yang telah memegang jawatan sepanjang tempoh sejak tarikh laporan yang lepas adalah seperti berikut: Y. A. Bhg. Tun Haji Mohammed Hanif bin Omar Y. M. Tunku Dato’ Seri Mahmud bin Tunku Besar Burhanuddin Khoo Teng Bin Augustus Ralph Marshall Tan Poh Ching Y. Bhg. Dato’ Jamaludin bin Ibrahim Y. A. M. Dato’ Seri Syed Anwar Jamalullail The Lord Killearn Timothy Hugh Ling

(dilantik (dilantik (dilantik (dilantik

pada pada pada pada

23 18 18 18

April 2002) Mei 2002) Mei 2002) Mei 2002)

Menurut Tataurusan 114 dalam Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Augustus Ralph Marshall bersara mengikut giliran di Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan, oleh kerana layak, menawarkan diri beliau untuk dilantik semula. Menurut Tataurusan 121 dalam Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Y. Bhg. Dato’ Jamaludin bin Ibrahim, Y. A. M. Dato’ Seri Syed Anwar Jamalullail, The Lord Killearn dan Timothy Hugh Ling, yang dilantik pada tahun kewangan ini, bersara di Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan, oleh kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula. Berhubung Seksyen 129(6) dalam Akta Syarikat, 1965, Y. M. Tunku Dato’ Seri Mahmud bin Tunku Besar Burhanuddin yang telah mencapai usia 73 tahun bersara di Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan, oleh kerana layak, menawarkan diri beliau untuk dilantik semula. MANFAAT PARA PENGARAH Pada sepanjang dan akhir tahun kewangan ini, tiada pengaturan telah dibuat di mana Syarikat merupakan satu pihak, dengan tujuan atau tujuan-tujuan yang membolehkan para Pengarah Syarikat mendapat manfaat melalui pembelian saham atau debentur Syarikat atau sebarang badan korporat lain, kecuali bagi opsyen ke atas saham yang diberi oleh Syarikat kepada kakitangan yang layak termasuk beberapa Pengarah Syarikat tertentu berhubung dengan Skim Opsyen Saham Kakitangan Syarikat (“Skim”). Skim yang memberi manfaat kepada kakitangan dan para Pengarah Eksekutif yang layak di dalam Kumpulan telah dilaksanakan pada 1 Julai 2002 untuk tempoh sepuluh (10) tahun. Sejak akhir tahun kewangan lepas, tiada Pengarah telah menerima atau menjadi layak untuk menerima manfaat atas sebab sebuah kontrak yang dibuat oleh Syarikat atau sebuah syarikat berkaitan dengan Pengarah tersebut atau dengan sebuah firma di mana beliau merupakan seorang ahlinya, atau dengan sebuah syarikat di mana beliau mempunyai kepentingan kewangan utama, kecuali seperti yang dinyatakan dalam Nota 7 kepada penyata kewangan berkaitan dengan bayaran dan manfaat para Pengarah.

Maxis Communications Berhad

65

KEPENTINGAN PARA PENGARAH DALAM SAHAM DAN DEBENTUR Menurut daftar pegangan saham para Pengarah, kepentingan para Pengarah dalam saham dan opsyen ke atas saham dalam Syarikat pada akhir tahun kewangan ini adalah seperti berikut: Bilangan saham biasa berharga RM0.10 sesaham dalam Syarikat Pada 1 Januari 2002/ tarikh perlantikan Kepentingan langsung Y. A. Bhg. Tun Haji Mohammed Hanif bin Omar Y. A. M. Dato’ Seri Syed Anwar Jamalullail The Lord Killearn Timothy Hugh Ling Y. M. Tunku Dato’ Seri Mahmud bin Tunku Besar Burhanuddin Khoo Teng Bin Augustus Ralph Marshall Tan Poh Ching Y. Bhg. Dato’ Jamaludin bin Ibrahim Kepentingan tidak langsung Y. A. Bhg. Tun Haji Mohammed Hanif bin Omar Y. M. Tunku Dato’ Seri Mahmud bin Tunku Besar Burhanuddin 592,527,665(8) 490,000
(4)

Dibeli*

Dijual

Dipindahkan

Pada 31 Disember 2002

– – – – – – – – –

3,000,000(1) 250,000 100,000(2) 250,000(3) 500,000 500,000(5) 500,000(6) 500,000(7) 400,000(7)

– – – – 10,000 – – – 50,000 490,000

– – – –
(4)

3,000,000 250,000 100,000 250,000 – 500,000 500,000 500,000 350,000

– – – –

– –

– –

– –

592,527,665 490,000

* Perumpukan dan penerbitan saham biasa baru Syarikat di bawah skim peruntukan saham keutamaan berhubung Tawaran Awam Permulaan Syarikat. Nota:
(1)

Dipegang melalui nomini, iaitu, Bumiputera-Commerce Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. 85,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham dipegang melalui nomini, iaitu, HSBC Nominees (Asing) Sdn. Bhd. 41,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham dipegang melalui nomini, iaitu, RHB Capital Nominees (Asing) Sdn. Bhd., dan 209,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham dipegang melalui nomini, iaitu, HSBC Nominees (Asing) Sdn. Bhd. Pengarah tersebut memindahkan 490,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham ke Saluran Masyur Sdn. Bhd., sebuah syarikat yang mana beliau mempunyai kepentingan ekuiti langsung sebanyak 99% pada 25 Oktober 2002. Dipegang melalui nomini, iaitu, EB Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad. Dipegang melalui nomini, iaitu, Bumiputra-Commerce (Tempatan) Sdn. Bhd. Dipegang melalui nomini, iaitu, RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

66

Maxis Communications Berhad

Laporan Para Pengarah
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002 (sambungan)

KEPENTINGAN PARA PENGARAH DALAM SAHAM DAN DEBENTUR (sambungan) Nota:- (sambungan)
(8)

Pengarah tersebut dianggap mempunyai kepentingan dalam saham Syarikat setakat mana Harapan Nusantara Sdn. Bhd. (“Harapan Nusantara”) mempunyai kepentingan, melalui kepentingan beliau dalam Harapan Nusantara. Harapan Nusantara dianggap mempunyai kepentingan dalam semua saham Syarikat di mana Mujur Anggun Sdn. Bhd., Cabaran Mujur Sdn. Bhd., Anak Samudra Sdn. Bhd (“ASSB”), Dumai Maju Sdn. Bhd. (“DMSB”), Nusantara Makmur Sdn. Bhd. (“NMSB”), Usaha Kenanga Sdn. Bhd. (“UKSB”) dan Tegas Sari Sdn. Bhd. (“TSSB”) (“Anak-anak Syarikat Harapan Nusantara”) mempunyai kepentingan, melalui Harapan Nusantara yang layak mengawal pelaksanaan tidak kurang daripada 15 peratus kepentingan ekuiti dalam Anak-anak Syarikat Harapan Nusantara. Mujur Anggun Sdn. Bhd., ASSB, DMSB, NMSB dan UKSB memegang kepentingan masing-masing dalam Syarikat sebagai pemegang amanah mengikut budi bicara dengan tujuan bagi memenuhi keperluan pemegang saham Bumiputra. Oleh itu, Pengarah tersebut dan Harapan Nusantara tidak mempunyai sebarang kepentingan ekonomi dalam saham-saham ini. Bilangan opsyen ke atas saham biasa berharga RM0.10 sesaham dalam Syarikat Pada 1 Januari 2002/ Pada tarikh 31 Disember pelantikan Diberi Dilaksana 2002

Y. Bhg. Dato’ Jamaludin bin Ibrahim

2,293,578

2,293,578

Opsyen saham ini telah diberi berhubung dengan Skim tersebut dan Y. Bhg. Dato’ Jamaludin bin Ibrahim layak untuk melanggan sebanyak 2,293,578 saham biasa baru berharga RM0.10 sesaham pada harga pelaksanaan RM4.36 sesaham biasa. Tiada Pengarah yang memegang jawatan pada akhir tahun kewangan memegang sebarang saham atau debentur anak-anak syarikat atau syarikat berkaitan. SKIM OPSYEN SAHAM KAKITANGAN Skim ini telah dilaksanakan pada 1 Julai 2002 bagi manfaat kakitangan dan para Pengarah Eksekutif sepenuh masa yang layak di dalam Kumpulan. Jawatankuasa Skim ini yang dilantik oleh para Pengarah untuk mentadbir Skim ini, boleh dari semasa ke semasa, menawarkan opsyen kepada kakitangan yang layak di dalam Kumpulan untuk melanggan saham biasa baru berharga RM0.10 sesaham dalam Syarikat.

Maxis Communications Berhad

67

SKIM OPSYEN SAHAM KAKITANGAN (sambungan) Ciri-ciri penting Skim ini adalah seperti berikut:(a) Bilangan saham yang boleh diterbitkan di bawah Skim ini tidak boleh melebihi dalam agregat 10% daripada modal saham terbitan dan berbayar Syarikat pada sebarang masa Skim ini wujud; (b) Tertakluk kepada pertimbangan para Pengarah, sebarang kakitangan yang tempoh perkhidmatan mereka telah disahkan dan sebarang Pengarah Eksekutif yang memegang jawatan dalam kapasiti sebagai eksekutif sepenuh masa dalam Kumpulan, akan layak untuk menyertai Skim ini; (c) Bilangan saham baru yang boleh ditawarkan di bawah Skim ini adalah di atas pertimbangan para Pengarah, selepas mempertimbangkan prestasi, tahap kanan dalam jawatan yang disandang dan bilangan tahun dalam perkhidmatan serta sumbangan sebenar atau potensi kakitangan tersebut kepada Kumpulan; (d) Sekiranya berlaku perubahan dalam struktur modal Syarikat, kecuali di bawah keadaan tertentu, para Pengarah boleh membuat atau menyediakan penyesuaian kepada harga opsyen dan /atau kepada bilangan saham bagi opsyen tertunggak seperti yang para Pengarah, menurut pertimbangan ikhlas mereka anggap sama rata bagi mencegah pencairan atau pembesaran hak Penerima Opsyen atau menyediakan penyesuaian kepada bilangan saham untuk memberikan Penerima Opsyen nisbah modal saham biasa terbitan Syarikat yang sama, selaras dengan kelayakan beliau sebelumnya. (e) Harga di mana Penerima Opsyen tersebut boleh laksanakan berhubung sesebuah saham adalah seperti berikut: (i) berhubung pemberian permulaan, harganya adalah pada harga di mana saham tersebut dilanggan oleh seseorang pelabur runcit di bawah Tawaran Awam Permulaan iaitu pada harga RM4.36 sesaham; atau

(ii) berhubung dengan pemberian berikutnya, harganya ialah harga pasaran purata wajaran yang dicatat bagi lima (5) hari pasaran sebaik sahaja sebelum tarikh di mana opsyen tersebut diberikan kurang, jika para Pengarah tentukan sedemikian menurut pertimbangan mereka dari semasa ke semasa atau diskaun tidak lebih dari 10% atau nilai tara sesebuah saham, yang mana lebih tinggi; (f) Opsyen tersebut akan boleh dilaksanakan setakat satu pertiga (1/3) daripada saham yang diberi pada setiap tiga ulang tahun pertama mulai 1 Julai 2002 dengan syarat Penerima Opsyen telah berkhidmat secara berterusan dengan Kumpulan sepanjang tempoh tersebut. Asas di mana opsyen tersebut boleh dilaksanakan melalui Undang-undang Kecil 7.1 Skim tersebut adalah seperti berikut: Bilangan opsyen diberi dan belum dilaksanakan pada 31 December 2002 35,012,578 Bilangan opsyen boleh dilaksanakan 2003 2004 2005 11,982,000 11,807,000 11,223,578

68

Maxis Communications Berhad

Laporan Para Pengarah
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002 (sambungan)

SKIM OPSYEN SAHAM KAKITANGAN (sambungan) (g) Tertakluk kepada perenggan (f) di atas, seseorang Penerima Opsyen boleh melaksanakan opsyen tersebut secara keseluruhan atau sebahagian dalam gandaan 1,000 saham sahaja pada satu-satu masa menurut sebarang garis panduan seperti yang ditetapkan oleh para Pengarah dari semasa ke semasa; (h) Saham yang diterbitkan selepas pelaksanaan sesebuah opsyen akan bertaraf pari passu dalam semua hal sama seperti saham dalam terbitan sedia ada, kecuali ia tidak melayakkan pemegangnya menerima sebarang terbitan hak dan bonus di mana tarikh kelayakannya mendahului tarikh pelaksanaan opsyen tersebut atau untuk menerima sebarang dividen atau sebarang pengagihan lain yang diisytiharkan kepada para pemegang saham Syarikat pada satu tarikh yang mendahului tarikh pelaksanaan opsyen dan untuk menerima dividen yang berkaitan dengan tahun kewangan yang mendahului tarikh pelaksanaan opsyen dan akan tertakluk kepada semua peruntukan yang disediakan di bawah Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat. Senarai kakitangan dengan bilangan opsyen diberi melebihi 150,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham adalah seperti berikut:

Tarikh tawaran 1 Julai 2002 1 Julai 2002 1 Julai 2002 1 Julai 2002 1 Julai 2002 1 Julai 2002

Nama pemegang opsyen Ross Chia Boon Khim Meharani a/p Ramasamy Kiang Chew Peng Azmi Haji Ujang Lee Chin Yik James Edward Alexander Brodie

Bilangan opsyen ke atas saham biasa berharga RM0.10 sesaham dalam Syarikat Pada 31 Disember Harga opsyen Diberi Dilaksana 2002 RM4.36 RM4.36 RM4.36 RM4.36 RM4.36 RM4.36 300,000 216,000 180,000 180,000 162,000 150,000 – – – – – – 300,000 216,000 180,000 180,000 162,000 150,000

Syarikat telah diberi pengecualian oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia daripada keperluan untuk menyatakan nama kakitangan yang telah diberi opsyen bawah 150,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham. Pergerakan bilangan opsyen ke atas saham dalam Syarikat sepanjang tahun kewangan ini adalah seperti berikut: 2002 Pada 1 Januari 2002 Diberi Luput Dilaksanakan Pada 31 Disember 2002 – 35,263,578 (251,000) – 35,012,578

Maxis Communications Berhad

69

PERISTIWA-PERISTIWA PENTING Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada tahun kewangan ini adalah seperti berikut: (i) Kemasukan ke Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur Pada 8 Julai 2002, keseluruhan modal saham terbitan dan berbayar Syarikat sebanyak RM245,087,500 yang meliputi 2,450,875,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham telah dimasukkan ke dalam Senarai Rasmi Bursa Saham Kuala Lumpur dan saham-saham ini telah disenaraikan dan disebutharga di Papan Utama di bawah sektor “Perkhidmatan / Perdagangan” pada tarikh yang sama. (ii) Anugerah Penguntukan Spektrum 3G Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (“MCMC”) telah memberikan Penguntukan Spektrum 3G kepada UMTS (Malaysia) Sdn. Bhd., sebuah anak syarikat milik penuh Syarikat, tertakluk kepada penerimaan MCMC terhadap Pelan Perniagaan Terperinci, yang diserahkan kepada MCMC pada bulan Disember 2002. (iii) Cadangan pengambilalihan TIMECel Sdn. Bhd. (“TIMECel”) Syarikat telah memeterai satu perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan Time dotCom Berhad untuk mengambilalih keseluruhan modal terbitan dan berbayar TIMECel dengan bayaran RM1,325 juta dan penglibatan Syarikat mengaku janji untuk membantu TIMECel supaya menjelaskan sejumlah RM150 juta Pinjaman Antara Syarikat TIMECel. Cadangan pengambilalihan ini dijangka akan diselesaikan menjelang pertengahan tahun 2003. MAKLUMAT BERKANUN MENGENAI PENYATA KEWANGAN Sebelum penyata pendapatan dan kunci kira-kira Kumpulan dan Syarikat disediakan, para Pengarah telah mengambil langkah-langkah yang wajar: (a) untuk memastikan bahawa tindakan sewajarnya telah diambil berhubung dengan pelupusan hutang lapuk dan menyediakan peruntukan bagi hutang ragu dan berpuashati bahawa semua hutang lapuk yang diketahui telah dilupuskan dan bahawa peruntukan secukupnya telah disediakan bagi hutang ragu; dan (b) untuk memastikan bahawa sebarang aset semasa, selain daripada hutang, yang tidak berkemungkinan akan direalisasi dalam urusan biasa perniagaan, seperti yang dinyatakan dalam rekod-rekod perakaunan Kumpulan dan Syarikat, telah dikurangkan nilainya kepada nilai yang dijangka akan dapat direalisasi.

70

Maxis Communications Berhad

Laporan Para Pengarah
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002 (sambungan)

MAKLUMAT BERKANUN MENGENAI PENYATA KEWANGAN (sambungan) Pada tarikh Laporan ini, para Pengarah tidak menyedari sebarang keadaan: (a) yang boleh menyebabkan jumlah hutang lapuk yang dilupuskan atau jumlah peruntukan bagi hutang ragu di dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat tidak mencukupi sehingga ke tahap menjejaskan; atau (b) yang boleh menyebabkan nilai aset semasa dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat mengelirukan; atau (c) yang telah timbul menyebabkan pematuhan kepada kaedah penilaian aset atau tanggungan Kumpulan dan Syarikat yang sedia ada mengelirukan atau tidak wajar. Tiada tanggungan luar jangka atau tanggungan lain yang telah dikuatkuasakan atau berkemungkinan dikuatkuasakan dalam tempoh dua belas bulan selepas akhir tahun kewangan ini yang, pada pendapat para Pengarah, akan atau berkemungkinan akan menjejaskan kemampuan Kumpulan atau Syarikat untuk memenuhi obligasi mereka apabila tiba masanya kelak. Pada tarikh Laporan ini, tidak wujud: (a) sebarang cagaran ke atas aset Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan ini yang menjamin tanggungan sebarang pihak; atau (b) sebarang tanggungan luar jangka Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak akhir tahun kewangan ini. Pada tarikh Laporan ini, para Pengarah tidak menyedari sebarang keadaan yang mungkin tidak diambilkira dalam Laporan atau dalam penyata kewangan ini yang mungkin menyebabkan sebarang jumlah yang dinyatakan dalam penyata kewangan mengelirukan. Pada pendapat para Pengarah, (a) Keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat pada tahun kewangan ini tidak terjejas dengan ketara oleh sebarang perkara, urusniaga atau kejadian yang penting dan berbentuk luarbiasa; dan (b) tidak timbul pada tempoh masa antara akhir tahun kewangan ini dan tarikh laporan ini disediakan; sebarang perkara, urusniaga atau kejadian penting dan berbentuk luarbiasa yang berkemungkinan boleh menjejaskan dengan ketara keputusan operasi Kumpulan atau Syarikat bagi tahun kewangan yang diliputi oleh Laporan ini kecuali seperti yang dinyatakan dalam Nota 32 kepada penyata kewangan. JURUAUDIT Juruaudit, PricewaterhouseCoopers, telah menyatakan kesediaan mereka untuk meneruskan perkhidmatan. Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah menurut resolusi mereka bertarikh 27 Februari 2003.

TUN HAJI MOHAMMED HANIF BIN OMAR PENGARAH Kuala Lumpur

DATO’ JAMALUDIN BIN IBRAHIM PENGARAH

Maxis Communications Berhad

71

Penyata Pendapatan
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002

Kumpulan Nota 2002 RM’000 3,768,706 2001 RM’000 3,031,305 2002 RM’000 453,412

Syarikat 2001 RM’000 881,900

Hasil Perbelanjaan antara sambungan dan kos langsung jualan Keuntungan kasar Pendapatan operasi lain Perbelanjaan pentadbiran Kos operasi rangkaian Perbelanjaan operasi lain Keuntungan daripada operasi Kos pembiayaan Keuntungan sebelum cukai Cukai Keuntungan selepas cukai Pendapatan sesaham – Asas (sen) – Cair (sen) Dividen kasar sesaham (sen)

6

(966,094) 2,802,612 37,872 (818,427) (609,727) (40,876) 7 8 1,371,454 (90,665) 1,280,789 9 (331,123) 949,666

(805,079) 2,226,226 24,580 (772,182) (596,384) (36,761) 845,479 (67,868) 777,611 (176,684) 600,927

– 453,412 23,920 (16,619) – (900) 459,813 (812) 459,001 (87,872) 371,129

– 881,900 7,294 (29,573) – (365) 859,256 (122) 859,134 (97,025) 762,109

10 10 11

42.4 42.3 18.5

29.8 29.8 536.5

Nota-nota di muka surat 79 hingga 119 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini

72

Maxis Communications Berhad

Kunci Kira-Kira
pada 31 Disember 2002

Kumpulan Nota 2002 RM’000 2001 RM’000 2002 RM’000

Syarikat 2001 RM’000

ASET BUKAN SEMASA Hartanah, loji dan peralatan Pelaburan dalam anak-anak syarikat 12 13 3,630,277 – 3,630,277 ASET SEMASA Inventori Penghutang Jumlah dihutang oleh anak-anak syarikat Deposit dengan bank-bank berlesen Tunai dan baki bank 14 15 18 16 17 215,532 604,343 – 1,821,119 28,636 2,669,630 TANGGUNGAN SEMASA Peruntukan bagi tanggungan dan caj Pemiutang Jumlah dihutang kepada anak-anak syarikat Pinjaman (dikenakan faedah) Baki bank Cukai Dividen perlu dibayar 19 20 18 21 25 87,032 1,924,723 – 57,706 – 64,072 – 2,133,533 ASET/ (TANGGUNGAN) SEMASA BERSIH 536,097 58,614 1,604,082 – 143,316 1,233 20,910 738,400 2,566,555 (1,188,641) – 83,177 128,750 – – – – 211,927 3,545,253 – 67,086 – 22,112 75 1,906 738,400 829,579 2,395,388 90,534 469,466 – 791,633 26,281 1,377,914 – 57,685 2,129,238 1,570,111 146 3,757,180 – 5,050 3,174,540 45,350 27 3,224,967 3,216,293 – 3,216,293 25,362 8,532 33,894 30,584 94,532 125,116

Maxis Communications Berhad

73

Kumpulan Nota 2002 RM’000 2001 RM’000 2002 RM’000

Syarikat 2001 RM’000

TANGGUNGAN BUKAN SEMASA Pemiutang (dikenakan faedah) Pinjaman (bercagar dan dikenakan faedah) Cukai tertunda 20 21 22 250,179 727,300 141,345 1,118,824 3,047,550 MODAL DAN RIZAB Modal saham Premium saham Rizab penebusan modal Rizab dividen cadangan Kerugian terkumpul 23 245,088 3,265,040 890 367,631 (831,099) 3,047,550 157,895 2,664,719 – – (1,412,244) 1,410,370 245,088 3,265,040 – 367,631 (298,612) 3,579,147 157,895 2,664,719 – – (302,110) 2,520,504 199,172 339,458 78,652 617,282 1,410,370 – – – – 3,579,147 – – – – 2,520,504

Nota-nota di muka surat 79 hingga 119 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini

74

Maxis Communications Berhad

Penyata Perubahan Ekuiti
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002

Saham biasa diterbit dan dibayar penuh berharga RM0.10 (2001: RM1) sesaham Bilangan saham ’000 Nilai nominal RM’000

Nota Kumpulan

Tidak dibahagikan Rizab Premium penebusan saham modal RM’000 RM’000

Rizab dividen cadangan RM’000

Kerugian terkumpul RM’000

Jumlah RM’000

Pada 1 Januari 2001 Keuntungan selepas cukai Dividen bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2001

157,895 – 11 – 157,895

157,895 – – 157,895

2,664,719 – – 2,664,719

– – – –

– – – –

(1,253,171) 1,569,443 600,927 600,927 (760,000) (760,000)

Pada 31 Disember 2001 Terbitan 203,300 RPS Tiada Hak Mengundi berharga RM1 sesaham pada harga premium RM9,999 sesaham Terbitan saham biasa: – 2,790 saham biasa berharga RM1 sesaham pada harga premium lebih kurang RM39.86 sesaham – 21,857,463 saham biasa berharga RM1 sesaham pada harga premium lebih kurang RM39.86 sesaham – 24,245,008 terbitan bonus saham biasa berharga RM1 sesaham – 1,836,000,000 saham biasa bagi saham pengasingan untuk menukarkan nilai nominal daripada RM1 sesaham kepada RM0.10 sesaham – 410,875,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham diterbitkan berhubung dengan Tawaran Awam Permulaan Kos terbitan saham Keuntungan selepas cukai Rizab penebusan modal diwujudkan bagi menebus nilai nominal 890,000 RPS Tiada Hak Mengundi berharga RM1 sesaham oleh sebuah anak syarikat Pindahan kepada rizab dividen cadangan 11 Pada 31 Disember 2002

(1,412,244) 1,410,370

(2,033,000)

– (2,033,000)

3

3

111

114

21,857 24,245

21,857 24,245

871,143 (24,245)

– –

– –

– –

893,000 –

1,836,000

410,875 – –

41,088 – –

1,855,289 (68,977) –

– – –

– – –

– – 949,666

1,896,377 (68,977) 949,666

– – 2,450,875

– – 245,088

– – 3,265,040

890 – 890

– 367,631 367,631

(890) (367,631)

– –

(831,099) 3,047,550

Maxis Communications Berhad

75

Saham biasa diterbit dan dibayar penuh berharga RM0.10 (2001: RM1) sesaham Bilangan saham Nilai nominal

Nota

Tidak dibahagikan Rizab Premium penebusan saham modal

Rizab dividen cadangan

Kerugian terkumpul

Jumlah

Syarikat Pada 1 Januari 2001 Keuntungan selepas cukai Dividen bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2001

’000 157,895 – 11 – 157,895

RM’000 157,895 – – 157,895

RM’000 2,664,719 – – 2,664,719

RM’000 – – – –

RM’000 – – – –

RM’000

RM’000

(304,219) 2,518,395 762,109 762,109 (760,000) (760,000)

Pada 31 Disember 2001 Terbitan 203,300 RPS Tiada Hak Mengundi berharga RM1 sesaham pada harga premium RM9,999 sesaham Terbitan saham biasa: – 2,790 saham biasa berharga RM1 sesaham pada harga premium lebih kurang RM39.86 sesaham – 21,857,463 saham biasa berharga RM1 sesaham pada harga premium lebih kurang RM39.86 sesaham – 24,245,008 terbitan bonus saham biasa berharga RM1 sesaham – 1,836,000,000 sesaham biasa bagi saham pengasingan untuk menukarkan nilai nominal daripada RM1 sesaham kepada RM0.10 sesaham – 410,875,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham diterbitkan berhubung dengan Tawaran Awam Permulaan Kos terbitan saham Keuntungan selepas cukai Pindahan kepada rizab dividen cadangan 11 Pada 31 Disember 2002

(302,110) 2,520,504

(2,033,000)

– (2,033,000)

3

3

111

114

21,857 24,245

21,857 24,245

871,143 (24,245)

– –

– –

– –

893,000 –

1,836,000

410,875 – – – 2,450,875

41,088 – – – 245,088

1,855,289 (68,977) – – 3,265,040

– – – – –

– – – 367,631 367,631

– – 371,129 (367,631)

1,896,377 (68,977) 371,129 –

(298,612) 3,579,147

Nota-nota di muka surat 79 hingga 119 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini

76

Maxis Communications Berhad

Penyata Aliran Tunai
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002

Kumpulan Nota 2002 RM’000 2001 RM’000 2002 RM’000

Syarikat 2001 RM’000

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI Keuntungan selepas cukai Pelarasan bagi: Hutang lapuk dilupuskan Susutnilai, hartanah, loji dan peralatan Pendapatan dividen Kerugian /(keuntungan) daripada penjualan hartanah, loji dan peralatan Pendapatan faedah Perbelanjaan faedah Yuran dokumentasi pinjaman bersindiket Peruntukan / (kemasukan semulaperuntukan )bagi: – keusangan inventori – penurunan nilai pelaburan lain – hutang ragu – pengurangan nilai kos rangkaian dikenalpasti Cukai Hartanah, loji dan peralatan dilupuskan Peruntukan bagi: – skim insentif kakitangan – kerja pembaikan tapak – tuntutan kes undang undang dan kos pembinaan rangkaian Kerugian / (keuntungan) tidak direalisasi daripada pertukaran matawang asing Keuntungan daripada penjualan pelaburan lain 949,666 45,332 548,595 – 325 (37,198) 54,249 36,416 6,527 – 15,733 – 331,123 36 16,267 20,441 12,793 997 – 2,001,302 600,927 41,486 399,670 – (1,695) (22,430) 67,868 – (1,834) (2,475) 40,289 189,861 176,684 4,852 25,203 – 5,607 (7,998) (68) 1,515,947 371,129 – 5,488 (453,412) 2 (20,214) 812 – – – – – 87,872 27 – – – 2 – (8,294) 762,109 – 7,150 (881,900) (839) (722) 122 – – – – – 97,025 – – – – 148 – (16,907)

Maxis Communications Berhad

77

Kumpulan Nota 2002 RM’000 2001 RM’000 2002 RM’000

Syarikat 2001 RM’000

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI (sambungan) (Tambahan) / kurangan inventori Tambahan penghutang Tambahan pemiutang Kurangan /(tambahan) baki antara syarikat Tunai dijana daripada / (digunakan dalam) operasi Faedah diterima Cukai dibayar Pembayaran di bawah skim insentif kakitangan Bayaran tuntutan kes undang undang Dividen diterima Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi (131,525) (193,632) 397,884 – 6,048 (204,743) 418,849 – – (50,871) 23,717 808,475 – (291) 45,147 (173,909)

2,074,029 36,652 (227,032) (15,572) (5,511) – 1,862,566

1,736,101 22,424 (90,312) (13,468) (489) – 1,654,256

773,027 20,213 (5,761) – – 733,208 1,520,687

(145,960) 621 (499) – – 51,840 (93,998)

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN Pembelian hartanah, loji dan peralatan Kutipan daripada penjualan hartanah, loji dan peralatan Kutipan daripada penebusan RPS Tiada Hak Mengundi Kutipan daripada nota janji ditebus dan penjualan pelaburan lain Pembelian saham dalam anak-anak syarikat Aliran tunai bersih daripada pengambilalihan anak-anak syarikat Aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan 24 (964,086) 1,146 – – – 27 (4) (962,944) (1,031,084) 2,989 – 2,792 – – (1,025,303) (298) 3 89,000 – (3,000) – 85,705 (432) 856 – – – – 424

78

Maxis Communications Berhad

Penyata Aliran Tunai
bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002

Kumpulan Nota 2002 RM’000 2001 RM’000 2002 RM’000

Syarikat 2001 RM’000

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN Kurangan deposit, tunai dan baki bank disandar sebagai cagaran Pembayaran semula prinsipal dan faedah sewa beli dan pajakan kewangan Pengeluaran wang dari pinjaman bersindiket Pembayaran semula pinjaman berjangka dan bersindiket Faedah dibayar Yuran dokumentasi pinjaman bersindiket dibayar Dividen dibayar Kutipan daripada terbitan saham Pembayaran penebusan RPS Tiada Hak Mengundi Pembayaran kos terbitan saham dan perbelanjaan penyenaraian Aliran tunai bersih daripada aktiviti pembiayaan TAMBAHAN / (KURANGAN) BERSIH TUNAI DAN SETARA TUNAI TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AWAL TAHUN KEWANGAN TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN

– (11,198) 1,060,000 (739,397) (58,915) (36,416) (738,400) 2,789,491 (2,033,000) (76,604)

61,947 (12,626) – (361,495) (74,765) – (21,600) – – –

– (4) – – (811) – (738,400) 2,789,491 (2,033,000) (76,604)

– (431) – – (20) – (21,600) – – –

155,561

(408,539)

(59,328)

(22,051)

1,055,183

220,414

1,547,064

(115,625)

794,489

574,075

23,193

138,818

25

1,849,672

794,489

1,570,257

23,193

Nota-nota di muka surat 79 hingga 119 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini

Maxis Communications Berhad

79

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002

1

MAKLUMAT AM Syarikat terlibat dalam beberapa aktiviti utama sebagai pemegang pelaburan dan penyedia perkhidmatan kepada anak-anak syarikatnya. Aktiviti utama Kumpulan yang memberi sumbangan besar kepada keputusannya adalah sebagai pengendali sebuah rangkaian telefon mudah alih selular, pengendali sebuah rangkaian telefon suis awam nasional dan penyedia perkhidmatan internet dan perkhidmatan aplikasi internet serta sebagai pengendali sebuah gerbang antarabangsa. Tiada perubahan penting berlaku kepada bentuk aktiviti utama Kumpulan dan Syarikat pada tahun kewangan ini. Pada 31 Disember 2002, Kumpulan mempunyai seramai 2,517 (2001: 2,462) orang kakitangan yang terdiri daripada 2,482 (2001: 2,444) orang kakitangan tetap dan 35 (2001: 18) orang kakitangan kontrak dengan sekurangkurangnya satu tahun perkhidmatan secara kontrak. Syarikat merupakan sebuah syarikat tanggungan terhad awam, diperbadankan dan bermastautin di Malaysia serta disenaraikan di Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur. Alamat pejabat berdaftar perniagaan Syarikat adalah seperti berikut: Aras 18, Menara Maxis Kuala Lumpur City Centre Off Jalan Ampang 50088 Kuala Lumpur Alamat tempat utama perniagaan Syarikat adalah seperti berikut: Aras 9 - 23, Menara Maxis Kuala Lumpur City Centre Off Jalan Ampang 50088 Kuala Lumpur

2

OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN Risiko kewangan yang penting di mana Kumpulan terdedah berikutan penglibatannya di dalam aktiviti perniagaan yang dijalankan, adalah terutamanya berkaitan dengan risiko matawang asing, risiko kredit dan risiko kadar faedah. Instrumen kewangan derivatif ringkas digunakan oleh Kumpulan untuk mengurangkan kos pembiayaan dan untuk mencapai tahap ketentuan kos masa depan dengan lebih berkesan. Kumpulan tidak berurusniaga dalam instrumen kewangan derivatif bagi tujuan perdagangan. (a) Pengurusan Risiko Pertukaran Matawang Objektif dasar pertukaran matawang asing Kumpulan adalah untuk membolehkan Kumpulan mengurus secara berkesan pendedahan yang timbul dari aktiviti perdagangan yang termasuk dalam rangka kawalan yang meminimakan kesan jangka pendek perubahan matawang asing. Kontrak pertukaran hadapan digunakan untuk menangani pendedahan pertukaran matawang asing yang timbul daripada semua komitmen penting bagi pertukaran matawang asing yang diketahui (kecuali bagi Dolar US yang kini pada satu kadar tetap dengan Ringgit Malaysia) apabila berlaku perkara sedemikian.

80

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

2

OBJEKTIF DAN DASAR PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (sambungan) (b) Pengurusan Risiko Kredit Kumpulan terdedah kepada kerugian berkaitan dengan risiko kredit sekiranya instrumen kewangan pihak ketiga tidak berbayar, tetapi ia tidak menjangka sebarang pihak ketiga gagal memenuhi obligasi mereka kerana Kumpulan berpegang kepada dasar memilih hanya pihak ketiga yang berwibawa dari segi kredit sahaja. Kumpulan tidak mempunyai tumpuan ketara terhadap risiko kredit. Sebahagian besar depositnya ditempatkan dengan institusi-institusi kewangan di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia. (c) Pengurusan Risiko Kadar Faedah Pendedahan Kumpulan kepada risiko kadar faedah timbul sebahagian besarnya melalui aset dan tanggungan yang dikenakan kadar faedah berbeza. Kumpulan berpegang kepada dasar memantau kadar faedah serta mengambil tindakan sewajarnya apabila perlu.

3

Asas Perakaunan Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat disediakan di bawah konvensyen kos sejarah dan selaras dengan piawaian perakaunan diluluskan yang diterima pakai di Malaysia dan peruntukan Akta Syarikat, 1965. Penyediaan penyata kewangan ini adalah bersesuaian dengan piawaian perakaunan diluluskan yang diterima pakai dan peruntukan Akta Syarikat, 1965 yang memerlukan para Pengarah membuat anggaran dan andaian yang boleh memberi kesan terhadap jumlah aset dan tanggungan yang dilaporkan dan penzahiran aset dan tanggungan luar jangka pada tarikh penyata kewangan dan hasil dan perbelanjaan pada tahun kewangan yang dilaporkan. Keputusan sebenar mungkin berbeza daripada anggaran berkenaan. Kumpulan dan Syarikat telah, buat pertama kali, menerimapakai dan menggunakan secara prospektif Piawaian 24 Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (“MASB”) Instrumen Kewangan: Penzahiran dan Pembentangan” pada tahun kewangan ini.

4

RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING Dasar-dasar perakaunan berikut telah digunakan dengan seragam dalam menguruskan perkara-perkara yang dianggap penting berhubung penyata kewangan. (a) Asas penyatuan Penyata kewangan Kumpulan meliputi penyata kewangan Syarikat dan anak-anak syarikatnya bagi seluruh tahun kewangan ini. Anak-anak syarikat disatu menggunakan kaedah perakaunan pengambilalihan. Di bawah kaedah ini, keputusan anak-anak syarikat yang diambilalih atau dijual pada tahun kewangan ini dimasukkan ke dalam penyata pendapatan yang disatukan dari tarikh pengambilalihan atau sehingga ke tarikh penjualannya.

Maxis Communications Berhad

81

4

RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (sambungan) (a) Asas penyatuan (sambungan) Pada tarikh pengambilalihan, nilai saksama aset bersih anak-anak syarikat ditentukan dan nilai-nilai tersebut ditunjukkan dalam penyata kewangan yang disatukan. Lebihan daripada kos pengambilalihan ke atas nilai saksama aset bersih yang boleh dikenalpasti milik Kumpulan pada tarikh pengambilalihan, ditunjukkan sebagai muhibah daripada penyatuan. Muhibah diambilkira sebagai aset tidak ketara di dalam kunci kira-kira. Muhibah dipermodal menggunakan kaedah garis lurus sepanjang anggaran tempoh hayat kegunaannya atau dua puluh (20) tahun, yang mana lebih pendek. Semua urusniaga antara syarikat, baki dan keuntungan tidak direalisasi daripada urusniaga antara syarikatsyarikat dalam kumpulan dilupuskan. Kerugian yang tidak direalisasi juga dilupuskan kecuali jika kos tidak boleh diperolehi semula. Keuntungan dan kerugian daripada penjualan anak syarikat adalah perbezaan antara kutipan penjualan bersih dan bahagian Kumpulan dalam aset bersihnya. (b) Hartanah, loji dan peralatan Hartanah, loji dan peralatan, kecuali tanah milik bebas, dinyatakan pada kos ditolak susutnilai terkumpul dan peruntukan bagi pengurangan nilai kos rangkaian yang dikenalpasti. Tanah milik bebas dinyatakan pada kos dan tidak disusutnilai. Tanah pegangan pajakan jangka panjang adalah tanah dengan baki tempoh pajakan melebihi lima puluh (50) tahun. Tanah pegangan pajakan dilunaskan sepanjang tempoh pajakan mengikut kaedah garis lurus. Kadar pelunasan tahunan utama yang digunakan adalah seperti berikut: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek 1% - 2% 2% - 3%

Bangunan, peralatan telekomunikasi, kenderaan bermotor dan perabot pejabat, kelengkapan dan peralatan disusutnilai berasaskan kaedah garis lurus untuk melupuskan kos bagi setiap kategori aset sehingga ke nilai sisanya sepanjang anggaran tempoh hayat kegunaannya. Kadar susutnilai tahunan utama yang digunakan adalah seperti berikut: Bangunan Peralatan telekomunikasi Kabel dasar laut (termasuk dalam peralatan telekomunikasi) Kenderaan bermotor Perabot pejabat, kelengkapan dan peralatan Modal kerja dalam pelaksanaan tidak disusutnilai. 2% 10% - 17% 4% - 10% 20% 15% - 20%

82

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

4

RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (sambungan) (b) Hartanah, loji dan peralatan (sambungan) Peralatan telekomunikasi meliputi kos berkaitan dengan pembelian program perisian komputer yang berupa program perisian unik yang digunakan oleh Kumpulan dan mempunyai kemungkinan manfaat ekonomi melebihi kos lebih daripada satu tahun kewangan. Jika wujud petunjuk kemerosotan nilai, nilai aset akan ditaksir dan diturunkan nilainya dengan segera kepada nilai yang boleh diperolehi semula. Kos faedah ke atas pinjaman untuk membiayai pembinaan hartanah, loji dan peralatan dimodalkan sebagai sebahagian daripada kos aset sepanjang tempoh yang perlu untuk disiapkan dan menyediakan aset tersebut untuk tujuan kegunaannya. Semua kos pinjaman lain dibelanjakan ke penyata pendapatan. Keuntungan dan kerugian daripada penjualan ditentukan dengan membandingkan kutipan dengan nilai aset ditolak susutnilai terkumpul dan diambilkira dalam keuntungan / (kerugian) daripada operasi. (c) Cukai tertunda Pebelanjaan cukai ditentukan berasaskan perakaunan kesan cukai menggunakan kaedah tanggungan. Cukai tertunda diiktiraf bagi perbezaan masa kecuali apabila terdapat bukti munasabah bahawa perbezaan masa tersebut tidak akan berbalik pada masa hadapan yang boleh diramalkan. Kesan cukai daripada perbezaan masa yang menyebabkan baki debit atau debit kepada baki cukai tertunda tidak dibawa ke hadapan kecuali terdapat jangkaan munasabah ia akan direalisasikan. Kemungkinan penjimatan cukai berkaitan kerugian cukai dibawa ke hadapan hanya akan diiktiraf jika terdapat jaminan yang tidak meragukan bahawa pendapatan boleh dicukai masa hadapan akan mencukupi untuk membolehkan manfaat daripada kerugian direalisasikan. (d) Matawang asing Urusniaga matawang asing ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran yang berkuatkuasa pada tarikh urusniaga. Aset dan tanggungan berbentuk kewangan dalam matawang asing pada tarikh kunci kira-kira ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran yang berkuatkuasa pada tarikh tersebut. Perbezaan pertukaran yang timbul daripada pertukaran matawang asing diuruskan melalui penyata pendapatan.

Maxis Communications Berhad

83

4

RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (sambungan) (d) Matawang asing (sambungan) Kadar penutup utama yang digunakan bagi setiap unit matawang asing utama adalah seperti berikut: Matawang Asing 2002 RM 3.80 6.09 2.19 Tiada 5.15 3.98 2001 RM 3.80 5.51 2.05 1.72 4.77 3.36

1 USD 1 GBP 1 SGD 1 DEM* 1 SDR** 1 EURO

* berkuatkuasa dari 1 Januari 2002, DEM tidak lagi digunakan dan telah diganti oleh EURO. ** mewakili Special Drawing Rights, kadar purata penjelasan perakaunan antarabangsa dengan pembawa antarabangsa. (e) Pelaburan dalam anak-anak syarikat Anak syarikat adalah sebuah perniagaan di mana Kumpulan mengawal komposisi Lembaga Pengarahnya dan / atau lebih daripada setengah kuasa mengundi dan/atau memegang lebih daripada setengah modal saham biasa terbitannya. Pelaburan dalam anak syarikat dinyatakan pada kos. Jika wujud petunjuk yang membuktikan berlakunya kemerosotan nilai, nilai pelaburan akan ditaksirkan dan diturunkan nilainya dengan segera kepada nilai yang boleh diperolehi semula. (f) Pelaburan lain Pelaburan jangka panjang ditunjukkan pada kos dan peruntukan hanya dibuat jika, pada pendapat para Pengarah, berlaku penurunan nilai kekal. Penurunan nilai kekal bagi sesuatu pelaburan diiktiraf sebagai perbelanjaan pada tahun kewangan di mana penurunan tersebut dikenalpasti. Selepas sesebuah pelaburan dijual, perbezaan antara kutipan penjualan bersih dan nilai bawanya dicajkan /dikreditkan kepada penyata pendapatan. (g) Inventori Inventori yang meliputi komponen telekomunikasi dan kos berkaitan, dinyatakan pada nilai yang lebih rendah di antara kos dan nilai realisasi bersih. Kos meliputi kos sebenar bahan dan kos tambahan untuk membawa inventori tersebut ke lokasi dan keadaan semasanya, dan ditentu berasaskan purata wajaran.

84

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

4

RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (sambungan) (h) Pajakan kewangan dan sewa beli Pajakan dan sewa beli hartanah, loji dan peralatan di mana Kumpulan dan Syarikat memegang sebahagian besar daripada manfaat dan risiko pemilikan dikelaskan sebagai pajakan kewangan. Pajakan kewangan dimodalkan pada anggaran nilai saksama pembayaran pajakan asas pada tarikh permulaan pajakan. Setiap pembayaran pajakan diperuntukkan antara caj tanggungan dan kewangan bagi mencapai kadar pulangan yang sama secara berterusan daripada baki kewangan tertunggak. Obligasi sewa, selepas caj kewangan, dimasukkan ke dalam pinjaman. Eleman faedah daripada caj kewangan dicajkan kepada penyata pendapatan sepanjang tempoh pajakan. Hartanah, loji dan peralatan yang dibeli di bawah perjanjian pajakan kewangan dan sewa beli disusutnilai sepanjang tempoh hayat kegunaan aset tersebut. Jika tidak dapat dipastikan secara munasabah sama ada hak milik akan dipindahkan kepada Kumpulan atau Syarikat, aset tersebut disusutnilaikan berasaskan pada yang mana lebih pendek antara tempoh pajakan dan tempoh hayat kegunaannya. (i) Pajakan operasi Pajakan aset di mana semua manfaat dan risiko pemilikan secara efektif dikekalkan oleh pemajak, dikelaskan sebagai pajakan operasi. Pembayaran yang dibuat di bawah pajakan operasi dicaj kepada penyata pendapatan berasaskan kaedah garis lurus sepanjang tempoh pajakan. Tunai dan setara tunai Bagi tujuan penyata aliran tunai, tunai dan setara tunai meliputi tunai dalam tangan, deposit dipegang yang boleh diperolehi dengan bank-bank berlesen, overdraf bank dan pelaburan jangka pendek berkecairan tinggi yang sedia untuk ditukar kepada amaun tunai yang diketahui dan tertakluk kepada risiko perubahan nilai yang tidak begitu ketara. Deposit yang dipegang sebagai jaminan yang dicagar bagi pinjaman berjangka tidak dimasukkan sebagai tunai dan bersamaan tunai.

(j)

(k) Pengiktirafan hasil Hasil daripada perkhidmatan mudah alih pasca bayar, perkhidmatan telefon suis awam, perkhidmatan internet dan perkhidmatan aplikasi internet diiktiraf pada masa pelanggan menggunakannya dan semasa penyediaan perkhidmatan. Diskaun dan insentif perkhidmatan diambilkira sebagai pengurangan hasil apabila diberikan. Amaun yang tidak digunakan ke atas pelan kadar mudah alih pasca bayar tertentu ditunda sehingga tiga bulan, jika gagal, hasil sedemikian akan diiktiraf sebagai hasil pecahan. Hasil mudah alih prabayar meliputi jualan pek pemula dan tiket tambah prabayar. Hasil daripada jualan pek pemula diiktiraf pada masa jualan dibuat kepada pelanggan dan pengedar. Hasil daripada jualan tiket tambah prabayar diiktiraf semasa digunakan. Sebarang amaun tidak digunakan adalah ditunda sehingga sembilan puluh (90) hari maksima dari tarikh tiket tambah prabayar diaktifkan, jika gagal, hasil sedemikian akan diiktiraf sebagai hasil pecahan. Hasil diperolehi daripada pembawa bagi perkhidmatan gerbang antarabangsa diiktiraf pada masa membuat panggilan dan penyediaan perkhidmatan. Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak pemegang saham mendapat dividen ditentukan. Pendapatan faedah diiktiraf berasaskan kepada akruan mengikut kadar faedah yang berkuatkuasa ketika itu.

Maxis Communications Berhad

85

4

RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (sambungan) (l) Penghutang Penghutang dibawa pada nilai yang dijangkakan boleh direalisasi. Peruntukan disediakan bagi hutang ragu berasaskan kepada kajian khusus baki tertunggak pada tarikh kunci kira-kira. Hutang lapuk dilupuskan pada tahun kewangan di mana ia dikenalpasti.

(m) Pendapatan tertunda Pendapatan tertunda merupakan masa keudara tidak digunakan bagi tiket tambah prabayar yang dijual kepada pelanggan serta pengedar dan masa keudara tidak digunakan bagi pelan kadar pasca bayar tertentu. (n) Pelan caruman ditakrif Caruman Kumpulan dan Syarikat kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dicaj kepada penyata pendapatan pada tahun kewangan berkaitan. (o) Peruntukan bagi tanggungan dan caj Peruntukan bagi pembaikan tapak kerja dibuat berasaskan kepada arah aliran kos terdahulu bagi kerja pembaikan yang akan dilakukan supaya memenuhi garis panduan peraturan dan keperluan baru. Peruntukan bagi skim insentif kakitangan dibuat berasaskan kepada anggaran terbaik pengurusan terhadap amaun perlu dibayar berasaskan kepada prestasi pekerja individu dan anak-anak syarikat dalam Kumpulan. Peruntukan bagi tuntutan kes undang undang dan kos pembinaan rangkaian dibuat berhubung dengan projek pembinaan rangkaian di bawah notis penamatan, rundingan untuk penjelasan dan kos berhubung dengan obligasi di bawah kontrak pembinaan rangkaian. (p) Instrumen kewangan Instrumen kewangan yang dibawa dalam kunci kira-kira meliputi tunai dan baki bank, penghutang, pemiutang dan pinjaman. Kaedah pengiktirafan khusus yang digunakan dinyatakan secara tersendiri dalam penyata polisi berkaitan dengan setiap perkara. Kontrak matawang asing melindungi Kumpulan dan Syarikat daripada pergerakan kadar pertukaran asing dengan mewujudkan kadar di mana sesebuah aset atau tanggungan matawang asing akan dijelaskan. Keuntungan dan kerugian matawang asing yang timbul daripada kontrak yang dimeterai sebagai lindung nilai urusniaga masa depan yang dijangkakan, akan ditunda sehingga tarikh urusniaga tersebut, di mana pada masa itu, ia akan dimasukkan ke dalam ukuran urusniaga berkenaan. Semua keuntungan dan kerugian pertukaran matawang asing lain berkaitan dengan instrumen lindung nilai diiktiraf dalam penyata pendapatan pada tempoh kewangan yang sama sebagai perbezaan pertukaran matawang asing bagi perkara yang dilindung nilai. Keuntungan dan kerugian kontrak yang tidak lagi bertujuan sebagai pelindung nilai, dimasukkan ke dalam penyata pendapatan.

86

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

4

RINGKASAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (sambungan) (p) Instrumen kewangan (sambungan) Anggaran nilai saksama bagi tujuan pendedahan Kumpulan dan Syarikat membuat andaian tertentu semasa menaksir nilai instrumen kewangan dan mengamalkan kaedah aliran tunai didiskaun untuk mendiskaunkan aliran tunai masa depan bagi menentukan nilai saksama instrumen kewangan. Nilai saksama tanggungan kewangan dianggar dengan mendiskaunkan aliran tunai masa depan pada kadar faedah pasaran semasa bagi Kumpulan dan Syarikat. Nilai saksama bagi aset dan tanggungan kewangan dengan tempoh matang kurang dari satu tahun diandaikan sama dengan anggaran nilai saksama masing-masing. (q) Perdagangan dan pemiutang lain Perdagangan dan pemiutang lain, termasuk akruan mewakili tanggungan bagi barangan dan perkhidmatan yang disediakan kepada Kumpulan dan Syarikat sebelum akhir tahun kewangan dan yang tidak berbayar. (r) Pinjaman Pinjaman dibawa pada amaun prinsipal yang menggambarkan nilai semasa aliran tunai masa depan berkaitan dengan pembayaran faedah hutang. Nota janji berkupon sifar direkodkan pada amaun prinsipal tunggakannya. Faedah diakru sepanjang tempoh ia menjadi tertunggak dan direkodkan sebagai sebahagian daripada akruan lain. (s) Modal saham (i) Pengkelasan Saham biasa dengan dividen budi bicara dikelaskan sebagai ekuiti. (ii) Kos terbitan saham Kos luaran ditanggung secara langsung untuk menerbitkan saham baru ditunjukkan sebagai pengurangan selepas cukai, dalam ekuiti daripada kutipan.

(t)

Saham keutamaan boleh tebus Saham keutamaan boleh tebus yang menyediakan penebusan secara mandatori dimasukkan ke dalam tanggungan kerana ia secara asasnya merupakan pinjaman. Dividen perlu dibayar ke atas saham diiktiraf dalam penyata pendapatan sebagai kos pembiayaan secara akruan.

Maxis Communications Berhad

87

5

LAPORAN SEGMEN Kumpulan disusun kepada tiga segmen perniagaan utama: * * * Mudah alih - membekal perkhidmatan komunikasi mudah alih kepada perniagaan, individu dan pengendali lain; Talian tetap dan internet - menyediakan sebuah rangkaian talian tetap domestik yang menawarkan perkhidmatan suara dan data; dan Gerbang antarabangsa - menyediakan sebuah rangkaian gerbang antarabangsa yang menawarkan perkhidmatan antara sambungan merentas sempadan.

Keputusan Kumpulan ini memasukkan keputusan bagi operasi mudah alih, talian tetap dan internet dan gerbang antarabangsa, di mana operasi mudah alih merupakan sebahagian besar daripada aktiviti Kumpulan. Operasi lain Kumpulan yang merupakan operasi anak-anak syarikat yang lain dalam Kumpulan, meliputi pegangan pelaburan, pegangan pelaburan hartanah dan perkhidmatan pengurusan, yang mana tiada sebuah pun yang mempunyai saiz sewajarnya untuk dilaporkan secara berasingan. Jualan antara segmen meliputi caj talian pajakan, caj antara sambungan dan caj bagi perkongsian aset bersama dan perbelanjaan urusniaga bersama menurut terma-terma komersial biasa yang tidak memberi kelebihan berbanding yang tersedia untuk pihak ketiga. (a) Segmen perniagaan Hasil Hasil luaran RM’000 Tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002 Mudah alih Talian tetap dan internet Gerbang antarabangsa Operasi lain Pelupusan Kumpulan Hasil antara segmen RM’000 Jumlah hasil RM’000

3,514,095 129,838 124,773 – – 3,768,706

15,578 278,312 107,938 1,056 (402,884) –

3,529,673 408,150 232,711 1,056 (402,884) 3,768,706

Tahun kewangan berakhir 31 Disember 2001 Mudah alih Talian tetap dan internet Gerbang antarabangsa Operasi lain Pelupusan Kumpulan

2,780,303 150,966 100,036 – – 3,031,305

23,475 210,323 199,376 1,054 (434,228) –

2,803,778 361,289 299,412 1,054 (434,228) 3,031,305

88

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

5

LAPORAN SEGMEN (sambungan) (a) Segmen perniagaan (sambungan) Keputusan Tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002 RM’000 Mudah alih Talian tetap dan internet Gerbang antarabangsa Operasi lain Pelupusan Kumpulan Pendapatan faedah Keuntungan daripada operasi Kos pembiayaan Keuntungan sebelum cukai Cukai Keuntungan selepas cukai 1,172,551 144,075 30,942 (13,454) 142 1,334,256 37,198 1,371,454 (90,665) 1,280,789 (331,123) 949,666 Tahun kewangan berakhir 31 Disember 2001 RM’000 913,161 (181,538) 113,832 (22,558) 152 823,049 22,430 845,479 (67,868) 777,611 (176,684) 600,927

Maklumat lain Pada 31 Disember 2002 RM’000 Aset segmen Mudah alih Talian tetap dan internet Gerbang antarabangsa Operasi lain Pada 31 Disember 2001 RM’000

3,419,745 1,010,180 190,370 1,673,280 6,293,575 6,332 6,299,907

3,459,279 870,057 145,265 104,623 4,579,224 14,983 4,594,207

Aset tidak diperuntukkan Kumpulan 5 LAPORAN SEGMEN (sambungan)

Maxis Communications Berhad

89

(a) Segmen perniagaan (sambungan) Maklumat lain (sambungan) Pada 31 Disember 2002 RM’000 Tanggungan segmen Mudah alih Talian tetap dan internet Gerbang antarabangsa Operasi lain Pada 31 Disember 2001 RM’000

1,924,346 174,173 80,071 83,344 2,261,934 990,423 3,252,357

1,466,093 241,536 88,180 805,692 2,601,501 582,336 3,183,837

Tanggungan tidak diperuntukkan Kumpulan Perbelanjaan modal* Mudah alih Talian tetap dan internet Gerbang antarabangsa Operasi lain Kumpulan Susutnilai Mudah alih Talian tetap dan internet Gerbang antarabangsa Operasi lain Kumpulan

844,522 87,169 32,851 493 965,035

687,773 290,782 52,099 430 1,031,084

417,801 113,022 11,961 5,811 548,595

267,543 116,715 6,919 8,493 399,670

* Perbelanjaan modal meliputi pembelian hartanah, loji dan peralatan pada tahun kewangan tersebut. 5 LAPORAN SEGMEN (sambungan)

90

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

(a) Segmen perniagaan (sambungan) Maklumat Lain (sambungan) Perkara-perkara bukan tunai yang penting adalah seperti berikut: Mudah Talian tetap Gerbang alih dan internet antarabangsa RM’000 RM’000 RM’000 Tahun kewangan 31 Disember 2002 Pelupusan hutang lapuk Peruntukan/(kemasukan semula peruntukan) bagi: – keusangan inventori – hutang ragu Peruntukan/(kemasukan semula peruntukan) bagi: – skim insentif kakitangan – kerja pembaikan tapak – tuntutan kes undang undang dan kos pembinaan rangkaian (Keuntungan)/kerugian tidak direalisasi ke atas matawang asing 43,512 1,820 – – 45,332

Operasi lain RM’000

Kumpulan RM’000

10,033 (4,041)

(3,506) 8,986

– 10,788

– –

6,527 15,733

17,833 20,441 –

(1,411) – 12,793

(155) – –

– – –

16,267 20,441 12,793

(537)

34

1,498

2

997

Tahun kewangan 31 Disember 2001 Pelupusan hutang lapuk Peruntukan/(kemasukan semula peruntukan) bagi: – keusangan inventori – penurunan nilai pelaburan lain – hutang ragu – pengurangan nilai kos rangkaian yang telah dikenalpasti Peruntukan bagi: – skim insentif kakitangan – tuntutan kes undang undang dan kos pembinaan rangkaian (Keuntungan)/kerugian tidak direalisasi ke atas matawang asing 5 LAPORAN SEGMEN (sambungan) 40,413 1,073 – – 41,486

1,765 (1,180) 14,750 – 21,736 –

(3,599) (1,295) 14,071 189,861 3,018 5,607

– – 4,623 – 449 –

– – 6,845 – – –

(1,834) (2,475) 40,289 189,861 25,203 5,607

(7,224)

(636)

(286)

148

(7,998)

Maxis Communications Berhad

91

(b) Segmen geografi Segmen perniagaan Kumpulan beroperasi dari Malaysia sahaja. Dalam menentukan segmen geografi Kumpulan, hasil diasing berasaskan kepada lokasi negara pelanggan atau pengendali antarabangsa tersebut. Tidak terdapat jualan antara segmen. Jumlah aset dan perbelanjaan modal ditentu berasaskan kepada lokasi aset tersebut. Perbelanjaan Jumlah Hasil modal aset Tahun kewangan berakhir 31 Disember 2002 RM’000 RM’000 RM’000 Malaysia Luar negara 3,556,088 212,618 3,768,706 Aset tidak diperuntukkan Jumlah aset Tahun kewangan berakhir 31 Disember 2001 Malaysia Luar negara 2,829,291 202,014 3,031,305 Aset tidak diperuntukkan Jumlah aset 6 HASIL Kumpulan 2002 RM’000 Analisis hasil: Perkhidmatan telefon mudah alih Perkhidmatan telefon suis awam Perkhidmatan telefon gerbang antarabangsa Perkhidmatan internet dan aplikasi internet Pendapatan dividen daripada anak-anak syarikat 3,514,095 117,375 124,773 12,463 – 3,768,706 7 KEUNTUNGAN DARIPADA OPERASI 2,780,303 141,431 100,036 9,535 – 3,031,305 – – – – 453,412 453,412 – – – – 881,900 881,900 2001 RM’000 2002 RM’000 Syarikat 2001 RM’000 999,651 31,433 1,031,084 4,451,621 127,603 4,579,224 14,983 4,594,207 939,365 25,670 965,035 6,135,154 158,421 6,293,575 6,332 6,299,907

92

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

Keuntungan daripada operasi adalah setelah ditolak/(ditambah) perkara-perkara berikut: Kumpulan 2002 RM’000 Bayaran juruaudit – PwC Malaysia (1) Perkhidmatan lain – PwC Malaysia (2) – Juruaudit lain (3) Pelupusan hutang lapuk Bayaran para Pengarah – yuran – emolumen lain – yuran dicaj oleh pihak ketiga untuk perkhidmatan yang disediakan oleh seorang Pengarah di dalam Kumpulan Susut nilai hartanah, loji dan peralatan Kerugian/(keuntungan) daripada penjualan hartanah, loji dan peralatan (Keuntungan)/kerugian daripada matawang asing – direalisasi – tidak direalisasi Peruntukan/(kemasukan semula peruntukan) bagi: – hutang ragu – penurunan nilai lain-lain pelaburan – inventori usang – pengurangan nilai kos rangkaian yang dikenalpasti Peruntukan untuk: – tuntutan kes undang undang dan kos pembinaan rangkaian – kerja pembaikan tapak Keuntungan daripada penjualan lain-lain pelaburan Pelupusan hartanah, loji and peralatan Sewa tanah dan bangunan Sewa peralatan Kos kakitangan Pendapatan faedah daripada deposit Pembayaran balik perbelanjaan faedah daripada anak-anak syarikat Sewa aset dikongsi bersama 2001 RM’000 2002 RM’000 Syarikat 2001 RM’000

608 11,296 4,508 45,332 312 1,000

461 4,762 2,932 41,486 – 12

135 6,135 2,380 – 312 40

90 2,282 853 – – 12

360 548,595 325 (1,676) 997 15,733 – 6,527 –

360 399,670 (1,695) 4,523 (7,998) 40,289 (2,475) (1,834) 189,861

360 5,488 2 121 2 – – – –

360 7,150 (839) 134 148 – – – –

12,793 20,441 – 36 30,885 17,077 193,280 (37,198) – (94)

5,607 – (68) 4,852 30,190 7,536 184,685 (22,430) – (87)

– – – 27 18,268 344 778 (20,213) (1) (3,683)

– – – – 18,227 – 1,517 (621) (101) (5,703)

Maxis Communications Berhad

93

7

KEUNTUNGAN DARIPADA OPERASI (sambungan) Anggaran nilai kewangan bagi manfaat seupamanya yang disediakan kepada para Pengarah pada tahun kewangan melalui penggunaan aset Kumpulan berjumlah RM64,329 (2001: RM19,316).
(1) (2)

(3)

PricewaterhouseCoopers (“PwC”) Malaysia, juruaudit Kumpulan dan Syarikat. Termasuk yuran sebagai akauntan pelapor berhubung Tawaran Awam Permulaan, di atas khidmat usaha wajar bagi cadangan mengambilalih TIMECel Sdn. Bhd., kajian pengurusan risiko dan aset. Yuran bagi usaha wajar dan kajian proses yang telah dibayar atau perlu dibayar kepada firma yang bergabung dengan PwC Malaysia.

8

KOS PEMBIAYAAN Kumpulan 2002 RM’000 Perbelanjaan faedah – pinjaman bank – sewa beli dan pajakan kewangan – skim bayaran tertunda – lain-lain Yuran dokumentasi pinjaman bersindiket 2001 RM’000 2002 RM’000 Syarikat 2001 RM’000

40,824 403 8,795 4,227 36,416 90,665

52,833 1,029 6,478 7,528 – 67,868

7 1 – 804 – 812

12 109 – 1 – 122

9

CUKAI

Cukai semasa Cukai tertunda (Nota 22)

268,430 62,693 331,123

105,808 70,876 176,684

87,872 – 87,872

97,025 – 97,025

Cukai semasa Syarikat pada dasarnya berhubung dengan pendapatan faedah dan pendapatan dividen. Kadar cukai efektif Kumpulan adalah lebih rendah daripada kadar cukai berkanun yang berkuatkuasa di Malaysia, ini adalah disebabkan oleh penggunaan peruntukan modal dibawa ke hadapan dalam sebuah anak syarikat. Penjimatan cukai berpunca daripada penggunaan peruntukan modal dibawa ke hadapan berjumlah RM59,175,829 (2001: RM50,361,896) dan pada tahun kewangan sebelumnya, penjimatan cukai daripada penggunaan kerugian cukai dibawa ke hadapan berjumlah RM3,854,000.

94

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

9

CUKAI (sambungan) Tertakluk kepada persetujuan oleh pihak berkuasa cukai, pada 31 Disember 2002 Kumpulan dan Syarikat mempunyai kerugian cukai belum diserapkan, peruntukan modal dan pelaburan yang dibawa ke hadapan yang mana kesan cukai berkaitan tidak diambilkira di dalam penyata kewangan, dianggarkan berjumlah: Kumpulan 2002 RM’000 Kerugian cukai Peruntukan modal Peruntukan pelaburan 664,785 939,972 806,943 2001 RM’000 652,106 870,655 1,015,612 2002 RM’000 46,692 21,166 – Syarikat 2001 RM’000 33,944 19,017 –

Faedah kerugian cukai ini dan peruntukan yang dibawa ke hadapan akan hanya dapat diperolehi jika dan apabila Syarikat dan anak syarikat masing-masing yang mempunyai kerugian cukai dan peruntukan sedemikian yang akan mendapat pendapatan masa hadapan yang boleh ditaksir dan jumlah yang mencukupi bagi kerugian dan peruntukan ini akan digunakan. Tertakluk kepada persetujuan dari pihak berkuasa cukai dan berikutan dividen akhir yang disyorkan oleh para Pengarah sebuah anak syarikat, anak-anak syarikat ini mempunyai kredit cukai Seksyen 108 yang mencukupi pada 31 December 2002 untuk menjelaskan kira-kira RM332,625,000 (2001: RM1,356,000) daripada keuntungan terkumpul mereka jika dibayar sebagai dividen. Anak-anak syarikat ini mempunyai akaun pengecualian cukai yang membolehkan dividen dikecualikan cukai dibayar sehingga kira-kira RM685,683,000 (2001: RM626,139,000) 10 PENDAPATAN SESAHAM (i) Pendapatan asas sesaham Pendapatan asas sesaham bagi Kumpulan dikira dengan membahagi keuntungan selepas cukai bagi tahun kewangan melalui purata wajaran bilangan saham biasa yang diterbitkan dalam tahun kewangan. Kumpulan 2002 Keuntungan selepas cukai bagi tahun kewangan (RM’000) Purata wajaran bilangan saham biasa yang diterbitkan (‘000) Pendapatan asas sesaham (sen) 949,666 2,238,981 42.4 2001 600,927 2,018,140 29.8

Maxis Communications Berhad

95

10

PENDAPATAN SESAHAM (sambungan) (ii) Pendapatan cair sesaham Pendapatan cair sesaham bagi Kumpulan dikira dengan membahagikan keuntungan selepas cukai bagi tahun kewangan dengan bilangan purata wajaran saham biasa dalam terbitan yang dilaraskan pada tahun kewangan ini. Bilangan purata berwajaran saham dalam terbitan telah dilaraskan dengan andaian penukaran penuh opsyen saham yang merupakan potensi kecairan saham tersebut. Syarikat mempunyai satu sahaja kategori saham yang berpotensi cair iaitu opsyen saham yang diberi kepada kakitangan di bawah Skim tersebut. Kumpulan 2002 Keuntungan selepas cukai bagi tahun kewangan (RM’000) Purata wajaran bilangan saham biasa yang diterbitkan (‘000) Pelarasan bagi opsyen saham yang diberi (‘000) Purata wajaran bilangan saham biasa yang diterbitkan (‘000) Pendapatan cair sesaham (sen) 949,666 2,238,981 3,863 2,242,844 42.3 2001 600,927 2,018,140 – 2,018,140 29.8

Purata wajaran bilangan saham biasa yang diterbitkan pada 31 Disember 2001 (yang sebelumnya bernilai nominal RM1) telah dinyatakan semula kepada bilangan setara saham biasa bernilai nominal RM0.10 setelah mengambilkira kesan terbitan bonus dan pengasingan saham (mengasingkan saham bernilai nominal RM1 kepada saham bernilai nominal RM0.10) bagi mematuhi Piawaian 13 MASB: “Pendapatan Sesaham”. Ini bertujuan untuk menyatakan semula pendapatan sesaham kepada asas setara dengannya bagi tahun kewangan semasa. 11 DIVIDEN Kumpulan dan Syarikat 2002 Dividen kasar sesaham Sen Dividen, selepas ditolak cukai pendapatan Malaysia – Interim – Akhir disyorkan/Akhir Dividen, dikecualikan cukai – Interim – Akhir – 12.5 Amaun dividen RM’000 – 220,579 Dividen kasar sesaham Sen 19.0 178.1 2001 Amaun dividen RM’000 21,600 202,500

6.0 – 18.5

147,052 – 367,631

– 339.4 536.5

– 535,900 760,000

Dividen akhir sebanyak 12.5 sen sesaham biasa, ditolak cukai pendapatan Malaysia sebanyak 28%, berjumlah RM220,578,750 telah disyorkan oleh para Pengarah dan ini adalah tertakluk kepada kelulusan ahli-ahli pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.

96

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

12

HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN Pada 1 Januari 2002 RM’000 2002 Kumpulan Pada kos Pembelian aset Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan Peralatan telekomunikasi Kenderaan bermotor Perabot pejabat, kelengkapan dan peralatan 17,948 8,933 1,258 74,221 3,993,515 15,627 307,836 4,419,338 613,519 5,032,857 Aset diperolehi di bawah perjanjian pajakan kewangan dan sewa beli Kenderaan bermotor Perabot pejabat, kelengkapan dan peralatan Jumlah 5,491 26,608 5,064,956 (5,491) – – – – 965,035 – – (2,827) – – (743) – 26,608 6,026,421 – – – – 1,013,115 5,491 1,623 1,020,229 (1,014,738) 5,491 – – – – 24 3,471 30,124 33,619 931,416 965,035 – (690) – – (1,892) – (245) (2,827) – (2,827) – – – – – – (743) (743) – (743) 17,948 8,243 1,258 74,221 5,004,762 24,589 338,595 5,469,616 530,197 5,999,813 Pengkelasan semula RM’000 Pada 31 Disember 2002 RM’000

Tambahan Penjualan RM’000 RM’000

Pelupusan aset RM’000

Modal kerja dalam pelaksanaan

Maxis Communications Berhad

97

12

HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (sambungan) Pada 1 Januari 2002 RM’000 2002 Kumpulan Susutnilai terkumpul Pembelian aset Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan Peralatan telekomunikasi Kenderaan bermotor Perabot pejabat, kelengkapan dan peralatan Pengkelasan semula RM’000 Caj bagi Pelepasan tahun untuk kewangan Penjualan RM’000 RM’000 Pada 31 Disember 2002 RM’000

Pelupusan aset RM’000

320 150 8,174 1,410,205 12,260 184,182 1,615,291

– – – – 5,491 – 5,491

101 25 1,501 494,229 1,382 40,942 538,180

(52) – – (126) – (229) (407)

– – – – – (707) (707)

369 175 9,675 1,904,308 19,133 224,188 2,157,848

Aset diperolehi di bawah perjanjian pajakan kewangan dan sewa beli Kenderaan bermotor Perabot pejabat, kelengkapan dan peralatan 5,345 11,771 1,632,407 Peruntukan bagi pengurangan nilai kos rangkaian yang dikenalpasti Peralatan telekomunikasi Modal kerja dalam pelaksanaan 179,316 36,940 216,256 Jumlah 1,848,663 – – – – – – – 548,595 – – – (407) – – – (707) 179,316 36,940 216,256 2,396,144 (5,491) – – 146 10,269 548,595 – – (407) – – (707) – 22,040 2,179,888

98

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

12

HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (sambungan) 2002 RM’000 Kumpulan Nilai buku bersih Pembelian aset Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan Peralatan telekomunikasi Kenderaan bermotor Perabot pejabat, kelengkapan dan peralatan Modal kerja dalam pelaksanaan 17,948 7,874 1,083 64,546 2,921,138 5,456 114,407 493,257 3,625,709 Aset diperolehi di bawah perjanjian pajakan kewangan dan sewa beli Kenderaan bermotor Perabot pejabat, kelengkapan dan peralatan Jumlah – 4,568 3,630,277 146 14,837 3,216,293 17,948 8,613 1,108 66,047 2,403,994 3,367 123,654 576,579 3,201,310 2001 RM’000

Maxis Communications Berhad

99

12

HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (sambungan) Pada 1 Januari 2002 RM’000 2002 Syarikat Pada kos Pembelian aset Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan Kenderaan bermotor Perabot pejabat, kelengkapan dan peralatan 5,509 1,258 11,373 8,376 45,587 72,103 78 72,181 Aset diperolehi di bawah perjanjian sewa beli Kenderaan bermotor Jumlah 270 72,451 (270) – – 298 – (30) – (135) – 72,584 – – – 270 61 331 (61) 270 – – – – 113 113 185 298 – – – – (30) (30) – (30) – – – – (135) (135) – (135) 5,509 1,258 11,373 8,646 45,596 72,382 202 72,584 Pengkelasan semula RM’000 Pada 31 Disember 2002 RM’000

Tambahan Penjualan RM’000 RM’000

Pelupusan aset RM’000

Modal kerja dalam pelaksanaan

100

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

12

HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (sambungan) Caj bagi Pelepasan tahun untuk kewangan penjualan RM’000 RM’000

Pada 1 Januari 2002 RM’000 2002 Syarikat Susutnilai terkumpul Pembelian aset Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan Kenderaan bermotor Perabot pejabat, kelengkapan dan peralatan

Pengkelasan semula RM’000

Pelupusan aset RM’000

Pada 31 Disember 2002 RM’000

150 1,502 8,249 31,696 41,597

– – 270 – 270

25 231 70 5,162 5,488

– – – (25) (25)

– – – (108) (108)

175 1,733 8,589 36,725 47,222

Aset yang diperolehi di bawah perjanjian sewa beli Kenderaan bermotor Jumlah 270 41,867 (270) – – 5,488 – (25) – (108) – 47,222

2002 RM’000 Syarikat Nilai buku bersih Pembelian aset Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan Kenderaan bermotor Perabot pejabat, kelengkapan dan peralatan Modal kerja dalam pelaksanaan 5,509 1,083 9,640 57 8,871 202 25,362 Aset diperolehi di bawah perjanjian sewa beli Kenderaan bermotor Jumlah – 25,362

2001 RM’000

5,509 1,108 9,871 127 13,891 78 30,584

– 30,584

Maxis Communications Berhad

101

12

HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (sambungan) Termasuk dalam caj susutnilai bagi tahun kewangan ini adalah susutnilai sebanyak RM97,100,000 bagi peralatan telekomunikasi yang telah ditamatkan penggunaannya. Modal kerja dalam pelaksanaan akan dikelaskan semula kepada kategori hartanah, loji dan peralatan apabila siap. Surat hak milik berhubung tanah milik bebas sebuah anak syarikat kini dalam proses penukaran kepada nama anak syarikat berkenaan. Turut dimasukkan ke dalam tanah pegangan pajakan jangka panjang Kumpulan, adalah tanah pegangan pajakan yang dibeli pada nilai saksama oleh Syarikat ketika pengambilalihan sebuah anak syarikat pada tahun kewangan sebelumnya. Tanah milik bebas dan bangunan dengan nilai buku bersih RM7,497,513 dalam salah sebuah anak syarikat telah dicaj sebagai cagaran untuk pinjaman berjangka yang dinyatakan di dalam Nota 21 kepada penyata kewangan. Pada tahun kewangan sebelumnya, tanah milik bebas, tanah pegangan pajakan, bangunan dan hartanah lain, loji dan peralatan dengan nilai buku bersih RM931,181,000 dalam anak syarikat tertentu telah dicaj sebagai cagaran untuk pinjaman berjangka. Hak milik peralatan telekomunikasi dan modal kerja dalam pelaksanaan berjumlah RM669,016,000 (2001: RM529,319,000) akan dipindahkan kepada sebuah anak syarikat selepas pembayaran selaras dengan terma skim bayaran tertunda yang dinyatakan dalam Nota 20 penyata kewangan.

13

PELABURAN DALAM ANAK-ANAK SYARIKAT Syarikat 2002 RM’000 Saham tidak disenarai, pada kos Peruntukan bagi penurunan nilai Jumlah 8,732 (200) 8,532 2001 RM’000 94,732 (200) 94,532

102

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

13

PELABURAN DALAM ANAK-ANAK SYARIKAT (sambungan) Maklumat mengenai anak-anak syarikat, yang kesemuanya diperbadankan di Malaysia, adalah seperti berikut: Nama Kepentingan Kumpulan 2002 2001 100% 100% Aktiviti Utama

Maxis Mobile Sdn. Bhd. (229892-M) Maxis Broadband Sdn. Bhd. (234053-D)

Pengendali rangkaian telefon mudah alih selular Pengendali rangkaian telefon suis awam nasional dan penyedia perkhidmatan internet dan perkhidmatan aplikasi internet Pengendali sebuah gerbang antarabangsa

100%

100%

Maxis International Sdn. Bhd. (240071-T) Maxis Collections Sdn. Bhd. (383275-M) Maxis Management Services Sdn. Bhd. (287998-P) Maxis Multimedia Sdn. Bhd. (530188-A) Rawa Utara Sdn. Bhd. (270701-A) Castle Rock Equity Sdn. Bhd. (95330-K) Advanced Wireless Technologies Sdn. Bhd. (517551-U) Anak Syarikat Maxis Broadband Sdn. Bhd. Maxis Online Sdn. Bhd. (235849-A) Anak Syarikat Maxis Mobile Sdn. Bhd. Maxis Mobile (L) Ltd * (LL-01709) Anak Syarikat Advanced Wireless Technologies Sdn. Bhd. UMTS (Malaysia) Sdn. Bhd. (520422-D) *

100%

100%

100%

100%

Pemungut hasil telekomunikasi bagi anak-anak syarikat dalam kumpulan Penyedia perkhidmatan pengurusan bagi anak-anak syarikat dalam kumpulan Penyedia perkhidmatan berkaitan multimedia Pemegang hartanah pelaburan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pemegang hartanah pelaburan

100%

0%

Penyedia perkhidmatan berkaitan multimedia tanpa wayar

100%

100%

Pemegang pelaburan (tidak aktif)

100%

100%

Pemegang pelaburan (tidak aktif)

100%

0%

Penyedia perkhidmatan multimedia tanpa wayar

Maxis Mobile (L) Ltd adalah syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Luar Pesisir, 1990, dengan saham-saham diterbitkan dalam Dolar US.

Maxis Communications Berhad

103

14

INVENTORI Kumpulan 2002 2001 RM’000 RM’000 Pada kos Bahan dan bekalan telekomunikasi Peralatan telekomunikasi Barangan dalam transit 129,957 66,641 16,534 213,132 Pada nilai boleh direalisasi bersih Bahan dan bekalan telekomunikasi Peruntukan bagi keusangan inventori 46,756 (45,418) 1,338 Peralatan telekomunikasi Peruntukan bagi keusangan inventori 49,130 (48,068) 2,400 Jumlah 215,532 56,384 (54,487) 1,897 37,540 (32,472) 6,965 90,534 24,290 54,450 4,829 83,569

104

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

15

PENGHUTANG Kumpulan 2002 RM’000 Penghutang perdagangan – Pelanggan – Antara sambungan dan perantauan – Pengedar 2001 RM’000 2002 RM’000 Syarikat 2001 RM’000

253,159 182,013 66,743 501,915

256,440 108,569 42,324 407,333

– – – –

– – – –

Peruntukan bagi hutang ragu – Pelanggan – Antara sambungan dan perantauan

(75,524) (22,356) 404,035

(66,248) (14,324) 326,761 7,183 88,523 27,594 19,405 469,466

– – – 518 1,624 53,760 1,783 57,685

– – – 963 6 3,712 369 5,050

Jumlah terhutang oleh pihak-pihak berkaitan Penghutang lain-lain Deposit Prabayaran Jumlah

10,722 5,065 82,739 101,782 604,343

Profil pendedahan matawang asing bagi penghutang adalah seperti berikut: – Ringgit Malaysia – USD – SDR – Lain-lain Jumlah

553,678 1,112 49,540 13 604,343

57,679 5 – 1 57,685

Maxis Communications Berhad

105

15

PENGHUTANG (sambungan) (a) Dasar kredit Kumpulan memberikan penghutang perdagangan tempoh kredit selama 30 hari. Kumpulan tidak mempunyai pendedahan ketara kepada sebarang pelanggan individu, lokasi geografi atau kategori industri. Semua risiko berkenaan kredit dan kutipan yang berkaitan dengan penghutang telah diperuntukkan dalam penyata pendapatan. Amaun bawa penghutang perdagangan, penghutang lain dan amaun dihutang oleh pihak-pihak berkaitan adalah hampir sama dengan nilai saksama masing-masing. (b) Penghutang lain-lain dan deposit Syarikat ditunjukkan selepas peruntukan bagi hutang ragu masing-masing sebanyak RM46,000 (2001: RM46,000) dan RM80,000 (2001: RM80,000). (c) Penghutang lain-lain, deposit pembaikan infrastruktur kepada pihak berkuasa tempatan dan deposit lain-lain dalam Kumpulan ditunjukkan selepas peruntukan bagi hutang ragu masing-masing sebanyak RM1,447,000 (2001: RM2,858,000), RM29,045,000 (2001: RM28,352,000) dan RM4,420,000 (2001: RM5,360,000).

(d) Prabayaran meliputi sejumlah RM45,000,000 bagi pembelian lesen berkaitan telekomunikasi dan peralatan telekomunikasi tertentu. Pembelian ini adalah tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa berkaitan. 16 DEPOSIT DENGAN BANK-BANK BERLESEN Deposit dengan bank-bank berlesen dipegang dalam pasaran wang jangka pendek. Amaun bawa deposit adalah lebih kurang sama dengan nilai saksama masing-masing berikutan jangkamasa matang masing-masing yang pendek. Kadar faedah purata wajaran deposit dengan bank-bank berlesen bagi Kumpulan dan Syarikat masing-masing adalah sebanyak 2.74% (2001: 2.53% dan 2.40%) setahun. Deposit Kumpulan dan Syarikat pada akhir tahun mempunyai tempoh matang purata selama 30 hari. 17 TUNAI DAN BAKI BANK Tunai dan baki bank yang meliputi sebanyak RM83,000 (2001: RM83,000) daripada sebuah anak syarikat telah dicagarkan sebagai jaminan bagi memperolehi pinjaman berjangka bagi sebuah anak syarikat tersebut seperti dinyatakan dalam Nota 21 kepada penyata kewangan. 18 JUMLAH HUTANG OLEH/ (KEPADA) ANAK-ANAK SYARIKAT Jumlah hutang ole h /(kepada) anak-anak syarikat adalah tidak bercagar, tanpa faedah dan tiada syarat pembayaran semula yang tetap.

106

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

19

PERUNTUKAN BAGI TANGGUNGAN DAN CAJ Kumpulan
Kos tuntutan kes Kerja undang-undang pembaikan danpembinaan tapak rangkaian RM’000 RM’000

Skim insentif kakitangan RM’000 17,517 25,203 (13,468) 29,252 28,115 (11,848) (15,572) 29,947

Jumlah RM’000 41,761 30,810 (13,957) 58,614 62,861 (13,360) (21,083) 87,032

Pada 1 Januari 2001 Dicaj kepada penyata pendapatan Dibayar dalam tahun kewangan Pada 31 Disember 2001 Dicaj kepada penyata pendapatan Pengurangan daripada penyata pendapatan Dibayar dalam tahun kewangan Pada 31 Disember 2002

– – – – 20,441 – – 20,441

24,244 5,607 (489) 29,362 14,305 (1,512) (5,511) 36,644

Keterangan mengenai peruntukan di atas dimasukkan dalam Nota 4(o). 20 PEMIUTANG Kumpulan 2002 RM’000 Semasa Pemiutang antara pembawa dan rantauan Akruan antara pembawa dan rantauan Deposit pelanggan Pemiutang perdagangan Akruan perdagangan Pemiutang lain-lain Akruan lain-lain Bayaran pendahuluan daripada pelanggan Pendapatan tertunda Jumlah dihutang kepada pihak-pihak berkaitan Jumlah 118,433 207,961 110,242 704,633 410,137 105,456 69,082 14,546 161,196 23,037 1,924,723 79,535 191,755 109,140 565,592 358,451 100,709 75,685 13,994 92,668 16,553 1,604,082 – – – 42,382 – 439 30,776 – – 9,580 83,177 – – – 4,071 – 263 55,843 – – 6,909 67,086 2001 RM’000 2002 RM’000 Syarikat 2001 RM’000

Maxis Communications Berhad

107

20

PEMIUTANG (sambungan) Kumpulan 2002 RM’000 2001 RM’000 2002 RM’000 Syarikat 2001 RM’000

Bukan semasa (dikenakan faedah) Pemiutang perdagangan 250,179 199,172 – –

Profil pendedahan matawang pemiutang adalah seperti berikut: – Ringgit Malaysia – USD – GBP – SDR – EURO – Lain-lain Jumlah 2,071,640 31,248 1,062 68,362 1,086 1,504 2,174,902 83,021 65 85 – – 6 83,177

Pemiutang perdagangan semasa meliputi pemiutang di bawah skim bayaran tertunda, yang perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan berikutnya, berjumlah RM100,087,000 (2001: RM107,789,000). Pemiutang perdagangan bukan semasa adalah pemiutang di bawah skim bayaran tertunda, yang perlu dibayar antara 13 hingga 30 bulan. Kadar faedah purata wajaran ke atas baki-baki ini adalah sebanyak 4.58% (2001: 5.05%) setahun. Pemiutang perdagangan dan pemiutang lain-lain bagi Kumpulan dan Syarikat menyediakan tempoh kredit selama 60 hari. Amaun bawa di atas adalah lebih kurang sama dengan nilai saksama masing-masing. Dalam menaksir nilai saksama pemiutang perdagangan bukan semasa, kaedah aliran tunai pendiskaunan diamal menggunakan kadar faedah pasaran semasa.

108

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

21

PINJAMAN (DIKENAKAN FAEDAH) Kumpulan 2002 RM’000 Semasa (dikenakan faedah) Bercagar: Pinjaman bersindiket Pinjaman berjangka Nota janji Tanggungan sewa beli dan pajakan kewangan Tidak bercagar: Overdraf bank Jumlah – 57,706 22,109 143,316 – – 22,109 22,112 38,000 398 14,538 4,770 – 110,407 – 10,800 – – – – – – – 3 2001 RM’000 2002 RM’000 Syarikat 2001 RM’000

Bukan semasa (bercagar dan dikenakan faedah) Pinjaman bersindiket Pinjaman berjangka Tanggungan sewa beli dan pajakan kewangan Jumlah 722,000 5,300 – 727,300 – 334,688 4,770 339,458 – – – – – – – –

Pinjaman bersindiket mewakili pinjaman sebanyak USD200,000,000 yang dilindungi nilai sepenuhnya (rujuk Nota 26(b)). Nota janji kupon sifar diterbitkan oleh sebuah anak syarikat berhubung dengan perjanjian yang dimeterai oleh anak syarikat tersebut dengan sebuah pembekal peralatan telekomunikasi dan beberapa institusi kewangan bagi pembelian peralatan telekomunikasi berkaitan dengan skim pembayaran tertunda 12 bulan. Anak syarikat ini tertakluk kepada beberapa persetujuan yang dikenakan oleh institusi kewangan menurut terma perjanjian tersebut. Faedah dibayar setiap tiga bulan sekali kepada pembekal berkenaan, sebelum tempoh matang dicapai. Pada tarikh matang, jumlah prinsipal nota janji akan dibayar kepada institusi kewangan. Nilai saksama pinjaman dinyatakan dalam Nota 26(d) kepada penyata kewangan.

Maxis Communications Berhad

109

21

PINJAMAN (DIKENAKAN FAEDAH) (sambungan) Kumpulan Kadar faedah efektif purata wajaran Pinjaman bersindiket Pinjaman berjangka Tanggungan sewa beli dan pajakan kewangan Nota janji Overdraf bank 2002 % 4.75 10.25 3.10 4.46 – 2001 % – 6.90 3.11 – 8.15 2002 % – – – – – Syarikat 2001 % – – – – 8.15

Pinjaman tertunggak RM’000 760,000

Cagaran Cagaran ke atas semua saham biasa sebuah anak syarikat yang meliputi 100% daripada jumlah modal saham terbitan dan berbayar dalam anak syarikat tersebut dan semua saham keutamaan lain yang mungkin dari semasa ke semasa diterbitkan atau diperumpukkan kepada Syarikat, bersama dengan semua hak dan manfaat terakru terhadapnya dari semasa ke semasa.

Syarat pembayaran semula 8 ansuran bermula 18 bulan dari tarikh pengeluaran iaitu 16 Mei 2002 pada tempoh setiap 6 bulan sekali. Setiap ansuran akan dibayar dalam amaun bersamaan dengan nisbah seperti berikut: Ansuran pembayaran semula 1&2 3&4 5&6 7&8 Peratus amaun prinsipal pinjaman 5% 10% 15% 20%

5,698

Caj tetap ke atas tanah dan bangunan milik bebas sebuah anak syarikat dan deposit dengan sebuah bank berlesen sebanyak RM83,000 (2001: RM83,000) seperti dinyatakan dalam Nota 17.

180 ansuran sama rata bulanan mulai Disember 1996.

765,698

110

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

21

PINJAMAN (DIKENAKAN FAEDAH) (sambungan) Pembayaran semula pinjaman bersindiket dan berjangka boleh dianalisis seperti berikut: Kumpulan 2002 2001 RM’000 RM’000 Cukup tempoh dalam masa 12 bulan Cukup tempoh selepas 12 bulan Jumlah 38,398 727,300 765,698 110,407 334,688 445,095

Tanggungan sewa beli dan pajakan kewangan adalah cagaran kerana hak kepada aset yang dipajak akan berbalik kepada pemajak sekiranya berlaku kemungkiran pembayaran. Tanggungan sewa beli dan pajakan kewangan merupakan obligasi tertunggak perlu dibayar berhubung dengan hartanah, loji dan peralatan yang dibeli di bawah perjanjian sewa beli dan pajakan kewangan dan dianalisiskan seperti berikut: Kumpulan 2002 RM’000 Tanggungan sewa beli dan pajakan kewangan: Perlu dibayar dalam tempoh satu tahun Perlu dibayar antara satu hingga lima tahun 4,820 – 4,820 (50) 4,770 4,770 – 4,770 11,198 4,820 16,018 (448) 15,570 10,800 4,770 15,570 – – – – – – – – 4 – 4 (1) 3 3 – 3 2001 RM’000 2002 RM’000 Syarikat 2001 RM’000

Caj pembiayaan masa depan Jumlah Semasa Bukan semasa Jumlah

Maxis Communications Berhad

111

22

CUKAI TERTUNDA Kumpulan 2002 2001 RM’000 RM’000 Pada 1 Januari Dicaj kepada penyata pendapatan (Nota 9) Pada 31 Disember 78,652 62,693 141,345 7,776 70,876 78,652

23

MODAL SAHAM Kumpulan dan Syarikat 2002 2001 RM’000 RM’000 Dibenar: RPS Tanpa Hak Mengundi berharga RM1 sesaham Pada 1 Januari Diwujudkan pada tahun kewangan Disusun semula daripada RPS Tiada Hak Mengundi kepada saham biasa Pada 31 Disember Saham biasa berharga RM0.10 (2001: RM1) sesaham Pada 1 Januari Disusun semula daripada RPS Tiada Hak Mengundi kepada saham biasa Diwujudkan pada tahun kewangan Pada 31 Disember 1,000,000 203 999,797 2,000,000 1,000,000 – – 1,000,000 – 203 (203) – – – – –

Pada 6 Mei 2002, Syarikat telah mewujudkan modal saham dibenarkan sebanyak 203,300 RPS Tiada Hak Mengundi berharga RM1 sesaham. Pada 18 Mei 2002, modal saham biasa dibenarkan Syarikat telah ditambah daripada 1,000,000,000 saham biasa berharga RM1 sesaham kepada 1,000,203,300 saham biasa berharga RM1 sesaham melalui penyusunan semula 203,300 RPS Tiada Hak Mengundi berharga RM1 sesaham ke dalam 203,300 saham biasa berharga RM1 sesaham. Modal saham dibenarkan telah ditambah lagi kepada 20,000,000,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham melalui pengwujudan sebanyak 18,999,796,700 saham biasa berharga RM0.10 sesaham berikutan pengasingan saham untuk menukar nilai nominal modal saham biasa Syarikat daripada RM1 sesaham kepada RM0.10 sesaham.

112

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

23

MODAL SAHAM (sambungan) Skim opsyen saham kakitangan Skim ini telah dilaksanakan pada 1 Julai 2002 bagi manfaat kakitangan dan para Pengarah Eksekutif sepenuh masa yang layak didalam Kumpulan. Jawatankuasa Skim ini yang dilantik oleh para Pengarah untuk mentadbir Skim ini, boleh dari semasa ke semasa, menawarkan opsyen kepada kakitangan yang layak di dalam Kumpulan untuk melanggan saham biasa baru berharga RM0.10 sesaham dalam Syarikat. Ciri-ciri penting Skim ini adalah seperti berikut:(a) Bilangan saham yang boleh diterbitkan di bawah Skim ini tidak boleh melebihi dalam agregat 10% daripada modal saham terbitan dan berbayar Syarikat pada sebarang masa Skim ini wujud; (b) Tertakluk kepada pertimbangan para Pengarah, sebarang kakitangan yang tempoh perkhidmatan mereka telah disahkan dan sebarang Pengarah Eksekutif yang memegang jawatan dalam kapasiti sebagai eksekutif sepenuh masa dalam Kumpulan, akan layak untuk menyertai Skim ini; (c) Bilangan saham baru yang boleh ditawarkan di bawah Skim ini adalah di atas pertimbangan para Pengarah, selepas mempertimbangkan prestasi, tahap kanan dalam jawatan yang disandang dan bilangan tahun dalam perkhidmatan serta sumbangan sebenar atau potensi kakitangan tersebut kepada Kumpulan;

(d) Sekiranya berlaku perubahan dalam struktur modal Syarikat, kecuali di bawah keadaan tertentu, para Pengarah boleh membuat atau menyediakan penyesuaian kepada harga opsyen dan /atau kepada bilangan saham bagi opsyen tertunggak seperti yang para Pengarah, menurut pertimbangan ikhlas mereka anggap sama rata bagi mencegah pencairan atau pembesaran hak Penerima Opsyen atau menyediakan penyesuaian kepada bilangan saham untuk memberikan Penerima Opsyen nisbah modal saham biasa terbitan Syarikat yang sama, selaras dengan kelayakan beliau sebelumnya. (e) Harga di mana Penerima Opsyen tersebut boleh laksanakan berhubung sesebuah saham adalah seperti berikut: (i) berhubung pemberian permulaan, harganya adalah pada harga di mana saham tersebut dilanggan oleh seseorang pelabur runcit di bawah Tawaran Awam Permulaan iaitu pada harga RM4.36 sesaham; atau

(ii) berhubung dengan pemberian berikutnya, harganya ialah harga pasaran purata berwajaran yang dicatat bagi lima (5) hari pasaran sebaik sahaja sebelum tarikh di mana opsyen tersebut diberikan kurang, jika para Pengarah tentukan sedemikian menurut pertimbangan mereka dari semasa ke semasa atau diskaun tidak lebih dari 10% atau nilai tara sesebuah saham, yang mana lebih tinggi;

Maxis Communications Berhad

113

23

MODAL SAHAM (sambungan) Skim opsyen saham kakitangan (sambungan) (f) Opsyen tersebut akan boleh dilaksanakan setakat satu pertiga (1/3) daripada saham yang diberi pada setiap tiga ulang tahun pertama mulai 1 Julai 2002 dengan syarat Penerima Opsyen telah berkhidmat secara berterusan dengan Kumpulan sepanjang tempoh tersebut. Asas di mana opsyen tersebut boleh dilaksanakan melalui Undang-undang Kecil 7.1 Skim tersebut adalah seperti berikut: Bilangan opsyen diberi dan belum dilaksanakan pada 31 Disember 2002 35,012,578 Bilangan opsyen boleh dilaksanakan 2003 2004 2005 11,982,000 11,807,000 11,223,578

(g) Tertakluk kepada perenggan (f) di atas, seseorang Penerima Opsyen boleh melaksanakan opsyen tersebut secara keseluruhan atau sebahagian dalam gandaan 1,000 saham sahaja pada satu-satu masa menurut sebarang garis panduan seperti yang ditetapkan oleh para Pengarah dari semasa ke semasa; (h) Saham yang diterbitkan selepas pelaksanaan sesebuah opsyen akan bertaraf pari passu dalam semua hal sama seperti saham dalam terbitan sedia ada, kecuali ia tidak melayakkan pemegangnya menerima sebarang terbitan hak dan bonus di mana tarikh kelayakannya mendahului tarikh pelaksanaan opsyen tersebut atau untuk menerima sebarang dividen atau sebarang pengagihan lain yang diisytiharkan kepada para pemegang saham Syarikat pada satu tarikh yang mendahului tarikh pelaksanaan opsyen dan untuk menerima dividen yang berkaitan dengan tahun kewangan yang mendahului tarikh pelaksanaan opsyen dan akan tertakluk kepada semua peruntukan yang disediakan di bawah Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat. Senarai kakitangan dengan bilangan opsyen diberi melebihi 150,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham adalah seperti berikut: Bilangan opsyen ke atas saham biasa berharga RM0.10 sesaham dalam Syarikat Pada 31 Disember Diberi Dilaksana 2002 300,000 216,000 180,000 180,000 162,000 150,000 – – – – – – 300,000 216,000 180,000 180,000 162,000 150,000

Tarikh tawaran 1 Julai 2002 1 Julai 2002 1 Julai 2002 1 Julai 2002 1 Julai 2002 1 Julai 2002

Nama pemegang opsyen Ross Chia Boon Khim Meharani a/p Ramasamy Kiang Chew Peng Azmi Haji Ujang Lee Chin Yik James Edward Alexander Brodie

Harga opsyen RM4.36 RM4.36 RM4.36 RM4.36 RM4.36 RM4.36

Syarikat telah diberi pengecualian oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia daripada keperluan untuk menyatakan nama kakitangan yang telah diberi opsyen bawah 150,000 saham biasa berharga RM0.10 sesaham.

114

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

23

MODAL SAHAM (sambungan) Skim opsyen saham kakitangan (sambungan) Pergerakan bilangan opsyen ke atas saham dalam Syarikat sepanjang tahun kewangan ini adalah seperti berikut: 2002 Pada 1 Januari 2002 Diberi Luput Dilaksanakan Pada 31 Disember 2002 – 35,263,578 (251,000) – 35,012,578

24

URUSNIAGA BUKAN TUNAI Urusniaga bukan tunai utama Kumpulan pada tahun kewangan ini adalah pembelian hartanah, loji dan peralatan melalui tukar beli aset berjumlah RM949,000 (2001: RM Tiada).

25

TUNAI DAN SETARA TUNAI Tunai dan setara tunai pada penghujung tahun kewangan ini meliputi: Kumpulan 2002 RM’000 Deposit dengan bank berlesen Tunai dan baki bank (selepas ditolak baki bank yang dicagar seperti dinyatakan di Nota 17) Deposit, tunai dan baki bank Overdraf bank Baki bank Jumlah Profil pendedahan matawang bagi deposit dengan bank-bank berlesen, tunai dan baki bank adalah seperti berikut: – Ringgit Malaysia – USD Jumlah 1,821,119 28,553 1,849,672 – – 1,849,672 2001 RM’000 791,633 26,198 817,831 (22,109) (1,233) 794,489 2002 RM’000 1,570,111 146 1,570,257 – – 1,570,257 Syarikat 2001 RM’000 45,350 27 45,377 (22,109) (75) 23,193

1,845,989 3,683 1,849,672

1,568,685 1,572 1,570,257

Baki bank negatif pada tahun kewangan lepas adalah disebabkan perbezaan masa antara pemprosesan dan penjelasan dan penerimaan bayaran.

Maxis Communications Berhad

115

26

INSTRUMEN KEWANGAN (a) Kontrak pertukaran asing hadapan Pada 31 Disember 2002, tiada kontrak tukaran asing hadapan yang tertunggak. (b) Lindungnilai matawang Pada 13 Mei 2002, sebuah anak syarikat telah melaksanakan satu perancangan untuk melindung nilai sepenuhnya pinjaman bersendiket berjumlah USD200,000,000 yang menetapkan tukaran matawang Dolar US berbanding Ringgit Malaysia pada kadar RM3.80 untuk USD1.00. (c) Risiko kredit Instrumen di atas dilaksanakan dengan institusi kewangan Malaysia yang berwibara dari segi kredit. Para Pengarah berpendapat bahawa kemungkinan institusi kewangan gagal memenuhi obligasi adalah rendah berasaskan kepada kekukuhan kewangannya. (d) Nilai saksama Nilai bawa bagi aset dan tanggungan lain dengan tempoh matang kurang dari satu tahun dianggap sebagai hampir dengan nilai saksama aset dan tanggungan. Amaun bawa tanggungan kewangan dengan tempoh matang lebih dari satu tahun pada tarikh kunci kira-kira adalah seperti dibentangkan di bawah: Amaun Nilai bawa saksama RM’000 RM’000 Pinjaman 727,300 727,300

Dalam menaksir nilai saksama pinjaman jangka panjang, kaedah aliran tunai didiskaun telah diamalkan menggunakan kadar faedah pasaran semasa. 27 PENGAMBILALIHAN ANAK-ANAK SYARIKAT Pada 15 Mei 2002, Syarikat telah mengambilalih keseluruhan kepentingan ekuiti dalam Advance Wireless Technologies Sdn. Bhd. (“AWT”) melalui bayaran pembelian bernilai RM2 dan mengakujanji untuk menjelaskan tanggungan AWT. Pada 15 Mei 2002 AWT telah mengambilalih keseluruhan kepentingan ekuiti UMTS (Malaysia) Sdn. Bhd. melalui bayaran pembelian bernilai RM2.

116

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

27

PENGAMBILALIHAN ANAK-ANAK SYARIKAT (sambungan) Kesan-kesan pengambilalihan tersebut terhadap keputusan kewangan Kumpulan pada tahun kewangan ini dibentangkan seperti di bawah: 2002 RM Hasil Kos operasi Kerugian sebelum cukai Cukai Kerugian selepas cukai Pengurangan dalam keuntungan bersih milik pemegang-pemegang saham Kumpulan – (7,094) (7,094) – (7,094) (7,094)

Kesan pengambilalihan ini terhadap kedudukan kewangan Kumpulan pada akhir tahun kewangan adalah seperti berikut: 2002 RM Deposit, tunai dan baki bank Pemiutang perdagangan dan lain-lain Bahagian Kumpulan ke atas aset bersih Pengurangan dalam aset bersih Kumpulan 4 (7,094) (7,090) (7,090)

Butir-butir aset bersih yang diambilalih, muhibah dan aliran tunai yang timbul daripada pengambilalihan ini adalah seperti berikut: Pada tarikh pengambilalihan RM Tunai dalam tangan Pemiutang perdagangan dan lain-lain Nilai saksama daripada jumlah aset bersih yang diambilalih Muhibah Jumlah bayaran pembelian dibayar secara tunai Tunai dan setara tunai anak syarikat yang diambilalih Aliran keluar tunai semasa pengambilalihan 4 (3,796) (3,792) – (3,792) 4 (3,788)

Maxis Communications Berhad

117

28

PENGLIBATAN MODAL Perbelanjaan modal untuk hartanah, loji dan peralatan yang diluluskan oleh Para Pengarah dan tidak diperuntukkan di dalam penyata kewangan. Kumpulan 2002 RM’000 Dikontrakkan Tidak dikontrakkan Jumlah 297,814 868,189 1,166,003 2001 RM’000 194,375 992,695 1,187,070 2002 RM’000 – – – Syarikat 2001 RM’000 105 – 105

29

PENGLIBATAN PAJAKAN OPERASI Bayaran sewa minimum masa hadapan di bawah pajakan operasi tidak boleh batal adalah seperti berikut Kumpulan 2002 RM’000 Tamat dalam tempoh setahun Tamat tempoh antara satu hingga lima tahun Tamat tempoh selepas lima tahun Jumlah 25,720 85,816 123,136 234,672 2001 RM’000 27,502 101,420 117,570 246,492 2002 RM’000 19,383 82,049 123,136 224,568 Syarikat 2001 RM’000 18,323 96,428 117,570 232,321

30

PENZAHIRAN PIHAK-PIHAK BERKAITAN PENTING Urusniaga penting pihak-pihak berkaitan Pihak-pihak berkaitan adalah mereka yang ditakrifkan di bawah Piawaian MASB 8 “Penyataan Pihak-Pihak Berkaitan.” Usaha Tegas Sdn. Bhd. bersama-sama dengan entiti tertentu yang dikawal oleh atau di mana Ananda Krishnan Tatparanandam dianggap sebagai mempunyai kepentingan, mempunyai kebolehan untuk melaksanakan pengaruh yang ketara terhadap Kumpulan. Sebagai tambahan kepada penyataan pihak-pihak berkaitan yang disebut di bahagian lain penyata kewangan ini, dibentangkan di bawah adalah urusniaga dan baki-baki lain yang penting. Urusniaga pihak-pihak berkaitan yang dinyatakan di bawah dijalankan menurut terma-terma komersial biasa yang tidak memberi kelebihan berbanding yang tersedia untuk pihak ketiga.

118

Maxis Communications Berhad

Nota-Nota kepada Penyata Kewangan
31 Disember 2002 (sambungan)

30

PENZAHIRAN PIHAK-PIHAK BERKAITAN PENTING (sambungan) (a) Jualan barangan dan perkhidmatan Kumpulan 2002 2001 RM’000 RM’000 Jualan perkhidmatan telekomunikasi kepada: – MEASAT Broadcast Network Systems Sdn. Bhd. (VSAT, perkhidmatan telefon dan jalur luas antarabangsa)

9,769

10,201

(b) Pembelian barangan dan perkhidmatan Pembelian perkhidmatan daripada: – Tanjong City Centre Property Management Sdn. Bhd. (caj sewa dan utiliti) – Binariang Satellite Systems Sdn. Bhd. (sewa pajakan transponder) – MEASAT Broadcast Network Systems Sdn. Bhd. (CATV, perkhidmatan pengiklanan dan percetakan) – UTSB Management Sdn. Bhd. (pengendalian tugas dan khidmat rundingan)

21,867 13,726 6,407 30,146

22,495 8,941 5,647 16,079

31

TANGGUNGAN LUAR JANGKA Syarikat 2002 RM’000 (i) Jaminan diberikan kepada institusi kewangan ke atas kemudahan pinjaman yang diberikan kepada sebuah anak syarikat 2001 RM’000

760,000

439,301

(ii) Jaminan diberikan kepada Telekom Malaysia Berhad berhubung perkhidmatan yang diberikan kepada Maxis Broadband Sdn. Bhd. dan Maxis International Sdn. Bhd.

1,800

1,800

Maxis Communications Berhad

119

31

TANGGUNGAN LUAR JANGKA (sambungan) Kumpulan 2002 RM’000 (iii) Jaminan ganti rugi yang diberi kepada institusi kewangan berhubung jaminan bank yang dikeluarkan atas permintaan Syarikat dan anak-anak syarikat – cukai kastam – lain-lain Jumlah 2001 RM’000 2002 RM’000 Syarikat 2001 RM’000

28,721 21,293 50,014

1,597 13,086 14,683

– 730 730

– 2,008 2,008

(iv) Pada masa lepas, sebuah anak syarikat, telah memeterai perjanjian penyewaan untuk manfaat Binariang Satellite Systems Sdn. Bhd. (“BSS”), yang pada masa itu merupakan sebuah anak syarikat kepada Syarikat. Pada tarikh luput perjanjian penyewaan tersebut, satu tuntutan telah dibuat bagi mendapatkan semula deposit jaminan berjumlah RM132,000 daripada tuan tanah tersebut. Satu tuntutan balas kemudiannya telah dikemukakan oleh tuan tanah ke atas anak syarikat tersebut berjumlah RM974,000 berhubung kos yang ditanggung dan kerugian pendapatan disebabkan oleh dakwaan beberapa obligasi yang tidak dipenuhi. Sejak itu, BSS telah dilupuskan oleh Syarikat dan menurut terma dan syarat-syarat perjanjian Jual Beli BSS, pembeli BSS akan membayar ganti rugi kepada Syarikat daripada semua tanggungan dan tuntutan berhubung sebarang perjanjian dan pengaturan yang dimeterai oleh Syarikat atau mana-mana anak syarikatnya bagi pihak BSS. Atas dasar ini, para Pengarah berpendapat bahawa tiada peruntukan perlu dibuat dalam penyata kewangan kerana Syarikat akan mendapat semula sebarang pembayaran yang dibuat, jika ada. (v) Sebuah anak syarikat telah menerima perintah injunksi mandatori yang difailkan oleh seorang pelanggan untuk menyambung semula nombor premium perkhidmatan telefon mudah alih, satu injunksi larangan menegah anak syarikat tersebut daripada menyekat talian telefon mudah alih beliau, serta satu tuntutan ganti rugi. Anak syarikat berkenaan mempertikaikan tuntutan tersebut. Para Pengarah berpendapat bahawa tuntutan tersebut tidak mungkin akan berjaya dan tiada peruntukan dibuat di dalam penyata kewangan.

(vi) Syarikat telah menerima surat tuntutan berjumlah RM532,000 bagi bayaran komisyen yang perlu dibayar di bawah perjanjian pungutan hutang yang telah ditamatkan oleh Syarikat disebabkan oleh prestasi pihak menuntut yang lemah. Para Pengarah berpendapat bahawa tuntutan tersebut tidak mungkin akan berjaya dan tiada peruntukan dibuat di dalam penyata kewangan. (vii) Sebuah anak syarikat telah memeterai beberapa kontrak pembinaan rangkaian dengan pemaju yang telah menamatkan kontrak-kontrak tersebut berdasarkan tuduhan kemungkiran kontrak tanpa prasangka terhadap hak-hak pemaju untuk menuntut ke atas anak syarikat tersebut. Anak syarikat tersebut sehingga hari ini telah menerima beberapa tuntutan berhubung kontrak-kontrak tersebut dan dalam sesetengah keadaan, rundingan penyelesaian sedang dijalankan. Jumlah tanggungan tidak boleh ditentukan berikutan rundingan tersebut masih berlangsung yang mana pembayarannya dibuat secara berperingkat-peringkat sementara beberapa tuntutan masih lagi belum diterima. Peruntukan sebanyak RM23,164,000 (2001:RM29,362,000) telah dibuat di dalam penyata kewangan dan para Pengarah berpendapat bahawa peruntukan ini adalah mencukupi untuk menampung potensi tanggungan berhubung tuntutan ini. 32 PERISTIWA SELEPAS AKHIR TAHUN Pada 30 Januari 2003, Syarikat bersama-sama dengan beberapa anak syarikatnya yang tertentu telah mengemukakan satu pembelaan dan tuntutan balas berhubung satu saman yang telah dilakukan oleh pihak ketiga ke atas Syarikat dan anak-anak syarikatnya yang tertentu mengenai penggunaan nama “Maxis” dan ke atas Suruhanjaya Syarikat Malaysia kerana telah meluluskan penggunaan nama tersebut. Pada 10 Februari 2003, Syarikat dan anak-anak syarikatnya yang tertentu telah mengemukakan satu permohonan untuk membatalkan tuntutan tersebut yang menghendaki satu tindakan munasabah dan pada 26 Februari 2003, satu permohonan telah dikemukakan bagi mendapatkan pelepasan injunksi untuk menghalang nama “Maxis” terus digunakan oleh pihak ketiga tersebut. Berdasarkan pendapat peguampeguam Syarikat, para Pengarah berpendapat bahawa saman tersebut boleh dibela dengan jayanya.

120

Maxis Communications Berhad

Penyata Para Pengarah
menurut seksyen 169(15) Akta Syarikat, 1965

Kami, Tun Haji Mohammed Hanif bin Omar dan Dato’ Jamaludin bin Ibrahim, dua orang daripada para Pengarah Maxis Communications Berhad, dengan ini memaklumkan bahawa, pada pendapat para Pengarah, penyata kewangan di muka surat 71 hingga 119 telah disusun supaya menunjukkan pandangan yang benar dan saksama mengenai kedudukan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Disember 2002 dan keputusan serta aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut adalah menurut piawaian perakaunan diluluskan yang diterima pakai di Malaysia dan peruntukan Akta Syarikat, 1965. Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah menurut resolusi bertarikh 27 Februari 2003.

TUN HAJI MOHAMMED HANIF BIN OMAR PENGARAH Kuala Lumpur

DATO’ JAMALUDIN BIN IBRAHIM PENGARAH

Pengakuan
menurut Seksyen 169(16) Akta Syarikat, 1965

Saya, James Edward Alexander Brodie, pegawai yang terutamanya bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan Maxis Communications Berhad, dengan sesungguhnya dan seikhlasnya mengaku bahawa penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 71 hingga 119 adalah, pada sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah betul, dan saya membuat pengakuan ini dengan sesungguhnya mempercayai bahawa ianya benar dan menurut peruntukan Akta Akaun Berkanun, 1960.

JAMES EDWARD ALEXANDER BRODIE Ditandatangani dan diakui sesungguhnya oleh penama di atas James Edward Alexander Brodie yang tersebut di atas di Kuala Lumpur pada 27 Februari 2003, di hadapan saya.

DATO’ HJ. NADZAM BIN HJ. MOHD DIN
No. W-138

DJMK, KMN, AMP, JP

PESURUHJAYA SUMPAH

Maxis Communications Berhad

121

Laporan Juruaudit
kepada ahli-ahli Maxis Communications Berhad (No. Syarikat 158400 V)
Kami telah mengaudit penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 71 hingga 119. Penyata kewangan tersebut adalah tanggungjawab Pengarah-pengarah Syarikat. Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat ke atas penyata kewangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit menurut piawaian-piawaian audit yang diluluskan di Malaysia. Piawaian- piawaian itu memerlukan kami merancang dan melaksanakan audit untuk memperolehi keyakinan yang munasabah sama ada penyata kewangan tersebut bebas dari salah nyata yang ketara. Sebuah audit meliputi pemeriksaan, secara ujian, bukti yang menyokong jumlah dan penyataan di dalam penyata kewangan. Audit juga meliputi penaksiran prinsip - prinsip perakaunan yang digunakan dan anggara n- anggaran penting yang dibuat oleh Pengarah-pengarah serta penilaian ke atas pembentangan penyata kewangan secara keseluruhan. Kami percaya bahawa audit kami menyediakan asas yang munasabah untuk kami memberi pendapat. Pada pendapat kami: (a) penyata kewangan telah disediakan menurut peruntukan Akta Syarikat, 1965 dan piawaian-piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan di Malaysia untuk memberi gambaran yang benar dan saksama tentang: (i) perkara-perkara yang dikehendaki oleh Seksyen 169 Akta Syarikat, 1965 untuk dinyatakan di dalam penyata kewangan; dan

(ii) kedudukan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Disember 2002 dan keputusan serta aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut; dan (b) rekod-rekod perakaunan dan rekod-rekod lain dan daftar-daftar yang dikehendaki oleh Akta untuk disimpan oleh Syarikat dan anak-anak syarikatnya yang diaudit oleh kami telah disimpan dengan sempurna menurut peruntukan-peruntukan Akta tersebut. Kami berpuashati bahawa penyata kewangan anak-anak syarikat yang telah disatukan dengan penyata kewangan Syarikat adalah dalam bentuk dan kandungan yang bersesuaian dan teratur untuk tujuan penyediaan penyata kewangan yang disatukan dan kami telah menerima maklumat dan keterangan-keterangan yang memuaskan yang kami perlukan untuk tujuan tersebut. Laporan juruaudit ke atas penyata kewangan anak-anak syarikat tidak dikenakan sebarang pengecualian ketara dan tidak mengandungi sebarang teguran mengikut subseksyen (3) seksyen 174 di bawah Akta tersebut.

PRICEWATERHOUSECOOPERS (No. AF: 1146) Akauntan Bertauliah

UTHAYA KUMAR S/O K. VIVEKANANDA (No. 1455/06/04 (J)) Rakan dalam firma Kuala Lumpur 27 Februari 2003

122

Maxis Communications Berhad

Analisis Pegangan Saham Saiz Pegangan Saham
pada 9 Mei 2003
Kelas saham : Saham Biasa berharga RM0.10 sesaham Hak mengundi : Satu undi setiap saham biasa Bil. pemegang saham 15 10,599 4,855 757 559 5 16,790
* ** – Kurang daripada 5% saham diterbitkan – 5% dan ke atas saham diterbitkan

Saiz pegangan Kurang daripada 100 100 – 1,000 1,001 – 10,000 10,001 – 100,000 100,001 hingga 122,543,749* 122,543,750 ke atas**

% pemegang saham 0.09 63.12 28.92 4.51 3.33 0.03 100.00

Bil. saham dipegang 261 10,557,109 18,198,170 28,462,600 1,360,625,804 1,033,031,056 2,450,875,000

% saham diterbitkan 0.00 0.43 0.74 1.16 55.52 42.15 100.00

Jadual Taburan Menurut Kategori Pemegang Saham
pada 9 Mei 2003

Kategori pemegang saham Individu Bank / Syarikat Kewangan Tabung Amanah Pelaburan / Yayasan / Amal Syarikat-syarikat jenis lain (Industri & Komersial) Agensi Kerajaan / Institusi Nomini Jumlah

Bil. pemegang saham 14,537 33

% pemegang saham 86.58 0.20

Bil. saham dipegang 34,254,494 31,865,205

% saham diterbitkan 1.40 1.30

27

0.16

4,087,000

0.17

329

1.96

1,303,829,987

53.20

9 1,855 16,790

0.05 11.05 100.00

32,154,000 1,044,684,314 2,450,875,000

1.31 42.62 100.00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful