You are on page 1of 12
22 00 00 99 ²Ãö-4 ²Ãö-5 ²Ãö-9 እታ ሰዓት ፍዮሪ - ፍዮሪ ረኺባ
22
00
00
99
²Ãö-4
²Ãö-5
²Ãö-9
እታ ሰዓት
ፍዮሪ - ፍዮሪ ረኺባ
ኣብእዋንጥንሲዝርአቀጻሊ
ምሕርናኽ ሳዕቤን ኣለዎ ተባሂሉ
²Ãö-3
²Ãö-10
ወተሃደራዊወጥሪሓውሲደሴት
ኮርያ ይኸርር
ተኽሊ ዱማ

KkF 18 –Kq cÿ.250

ሓሙስ 18 ሰነ 2009

²Äq 12 g³ 1.00 |iÍ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ። ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ዝካየድ ዘሎ ገስጋስ መደባት ልምዓት ንምዕዛብ ዑደት ኣካዪዱ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ። ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ናይ ዝካየድ ዘሎ ገስጋስ መደባት ልምዓት ብሓፈሻ ሕርሻዊ ትሕተ-ቅርጺ ድማ ብፍላይ ንምዕዛብ። ዑደት ኣካዪዱ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ዑደቱ። ኣብ ዓድ ዑመር ዝህነጽ ዘሎ ጀሪፍ ኣብ ዝበጽሓሉ። ንዕላማኡን ኣብ ምዕባለ ንጥፈታት ሕርሻን እቶታውነትን ዘለዎ ኣበርክቶን ብዝምልከት። ብክኢላታት መብርሂ ተዋሂብዎ፣ እቲ ብተሳታፍነት ብርክት ዝበላ ማሽነሪታት ዝዕመም ዘሎ ጀሪፍ። 400 ሜትሮ ጐኒን 4 ሜትሮ ብራኸን ዘለዎ ኮይኑ። ንውሕጅ ጋሽ ናይ ቀደም ኣንፈቱ ብምትሓዝ ናህሩ ዝንኪ ከምዝኾነን ዝዓበየ ክፋሉ ተዓሚሙ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዝህልዎ ዝርዝራዊ ቅርጽን። እቶም ክኢላታት ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብሪሆምሉ፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ። እቲ ስራሕ ክራማት ከየርከበ ንኽዛዘም ተወሳኺ ጻዕሪ ኪካየድ ብምዝኽኻር። ንትግሃትን ተወፋይነትን ናይቶም ኣብቲ ስራሕ

ተወፋይነትን ናይቶም ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ መጒሱ፣ ብዘይካ ’ ዚ

ተዋፊሮም ዘለዉ መጒሱ፣ ብዘይካዚ ኣብቲ ከባቢ። ብጸፍዒ

ውሕጅ ተፈጢሩ ንዝነበረ ኣንፈት ናይ ምቕያር ስግኣት ዝቕንጥጥ።

ልዕሊ 600 ሜትሮ ዝንውሓቱ ጋብዮናት ተሃኒጹሎ፣

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብድሕሪዚ። ንገስጋስ ስራሕ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ብሰንኪ ብርቱዕ ውሕጅ ተሃስዩ ዝነበረን ብገዚፍ ወጻኢ መንግስቲ ዝጽገንን ዝሰፍሕን ዘሎ መእለዪ ውሕጅ ዓሊ ግድር ኣብ ዝተዓዘበሉ ድማ። ተበጺሑ ዘሎ ደረጃን ተሪፉ ዘሎ ዕዮ ንምዕማም ኪግበር ብዛዕባ ዘለዎ ስራሓት ምስ ክኢላታት ድሕሪ ምምይያጥ። ኣብ ፕሮጀክት ሕርሻ ዓሊ ግድር ብምብጻሕ። ዝሰላሰል ዘሎ ሕርሻዊ ትሕተ-ቅርጺ በጺሑን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዘትዩን፣ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ቀጺሉ ናብ ንኡስ ዞባ ገሉጅ ብምምራሕ። ኣብኡ ዝካየድ ዘሎ ሕርሻዊ ምድላዋት ተዓዚቡ፣ ብዘይካዚ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ። ኣብ ኣለቡ ተተኺሉ ስርሑ ጀሚሩ ዘሎ ፋብሪካ መጻረዪ ማይ። ከምኡ ድማ ዕዳጋታት እኽልን ኣሕምልትን ከተማ ባረንቱ በጺሑ፣ ሰፊሕ ዝርዝር ዑደት ፕረዚደንት ኢሳይያስ። ኣብ ዝመጽእ መደባትና ክነቕርብ ምዃንና ንሕብር፣

ምስጢር ባህሊ። ዝኽሪ ሓደ ደቒቕ
ምስጢር ባህሊ። ዝኽሪ ሓደ
ደቒቕ
ምስጢር ባህሊ። ዝኽሪ ሓደ ደቒቕ ስድራ - ስውኣት ንምሕብሓብ ልዕሊ 1.6

ስድራ -ስውኣት ንምሕብሓብ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ናቕፋ ደበስ ተዋሂቡ

መንግስቲ ኤርትራ ንክብሪ ሃገርን ህዝብን ዝተበጀዉ ስውኣት ዝገደፍዎም ስድራቤታት ንምሕብሓብን ንምእላይን ብዝኣተዎ ቃል። ካብ 2004 ክሳብ ሚያዝያ 2009 ኣብ ዘሎ ግዜ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ናቕፋ ደበስ ከምዝኸፈለ። ካብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነት

ዝተረኸበ ሓበሬታ ገሊጹ፣ እቲ ሓበሬታ። መንግስቲ ኤርትራ ስድራ-ስውኣት ንኽሕግዙ መሰረት ዘንበረ ኣዋጅ ቁጽሪ 48/1994 ብምውጻእ ኣብቲ ዓመትቲ ደበስ ከምእተኸፍለ ዝዝከር ኮይኑ። ናጽነት ኣብ ምምጻእን ልኡላውነት ኣብ ምውሓስን ናይ ዝተሰውኡ

ዜጋታት ስድራ ምሕጋዝ ኣዋጅ ቁጽሪ 137/2003 ከምዘውጸአ። እቲ ኣዋጅ ድማ ነቲ ደገፍ ብዝርዝርን ብንጹርን ኣስፊርዎ ከምዘሎ ኣብሪሁ፣ በዚ መሰረት። ኣብ 2004 ልዕሊ 203 ሚልዮን ናቕፋ፤ ኣብ 2005 ኣስታት 392 ሚልዮን ናቕፋ፤

ኣብ 2006 ልዕሊ 333 ሚልዮን ናቕፋ፤ ኣብ 2007 ኣስታት 321 ሚልዮን ናቕፋ፤ ኣብ 2008 ኣስታት 352 ሚልዮን ናቕፋ፤ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ 2009 ድማ ኣስታት 63 ሚልዮን ናቕፋ ካብ ካዝና መንግስቲ ከምእተኸፍለ ተፈሊጡ፣

ብዘይካዚ። ኣብ 22 ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት። ነቶም ኣዝዮም በታኻት ስድራ-ስውኣት ተወሳኺ ሓገዝ ንምግባር ብዝወሰድዎ ተበግሶ። ን7 ሽሕን 906ን በተኻት ስድራ-ስውኣት ይኣልዩ ኣለዉ፣ ነፍሲ-ወከፍ ናባዪ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት 720 ዶላር ከምዝልእኽ ዘመልከተ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን። ካብ 2004 ክሳብ መጋቢት 2009 ኣስታት 83 ሚልዮን ናቕፋ ኣታዊ ኮይኑ ከምእተዓደለ ኣነጺሩ፣

2
2

ሓዳስ

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ፋብሪካ ዓለባ ባራኮ። ንሰደድ ዝዓለመ ምህርቲ ንምፍራይ ጻዕርታቱ የሓይል

ምህርቲ ንምፍራይ ጻዕርታቱ የሓይል ፋብሪካ ዓለባ ባራኮ። ጠለባት ውሽጢ

ፋብሪካ ዓለባ ባራኮ። ጠለባት ውሽጢ ሃገር ብምምላእ ንሰደድ ዝዓለመ ምህርቲ ንምፍራይ ጻዕርታቱ የሓይል ከምዘሎ። ዋና ኣካያዲ ስራሕቲ ፋብሪካ ኣቶ ርእሶም ነጋሽ ምስ ኤረና ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት ኣብሪሁ፣ እቲ ፋብሪካ ኣብዚ እዋንዚ ዘፍርዮ ዘሎ ምህርቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሃልኽ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ርእሶም። ፍርያቱ ብዓይነትን መጠንን ክብ ኣቢሉ ንሰደድ ዝበቅዕ ተወዳዳሪ ዓለባታት ንምፍራይውን መደብ ከምዘለዎን ይሰርሓሉ ምህላውን ብምግላጽ። ነቲ ስራሕ ብዓወት ንምክያድ ድማ ንኣባላቱ ዝተፈላለየ

ሞያዊ ስልጠናታት ይህብ ከምዘሎ ሓቢሩ፣ ኣብቲ ፋብሪካ በብእዋኑ ብዝተኣታቶ ዘሎ መሳርሒታት። ምፍታል። ማእለማ። ምስታይ ሕብርታት። ምስፋይን ካልእን ዘማልአ ስራሓት ከምዝካየድ ብምሕባር ድማ። ዓቕሚቲ ፋብሪካ ክብ ንምባልን ንምሕያልን እቲ ጻዕርታት ቀጻሊ ከምዝኾነ ኣፍሊጡ፣ ካብ ሰራሕተኛታትቲ ፋብሪካ ወይዘሮ ፋና ዓንቀጸብርሃን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ። በቲ እትነጥፈሉ ሞያ ቀጻሊ ስልጠናታት ከምዝዋሃባ ብምግላጽ። ከም ውጽኢቱ ኣብ እትካይዶ ንጥፈታት ብተገዳስነት

ከምእትሰርሕን ዝኾነ ጸገም ከምዘየጋጥማን ኣብሪሃ፣ ናይ ልዕሊ 45 ዓመት ተመኲሮ ማእለማ ዘለዎ ኣቶ ጅዘፐ ረጀንተ ብወገኑ። ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ጥዑይ ዝምድናታት ስራሕ ብምፍጣር ፍርያትቲ ትካል ንምዕባይ በብእዋኑ ንዝወሃቦም ሞያዊ ስልጠና ድሕሪ ምምስጋን። ፍርያት ሃገር ንምስሳን ከይተሓለሉ ከምዝሰርሑ ገሊጹ፣ ፋብሪካ ዓለባ ባራኮ። ብ1998 ናብ ብሕታዊ ትካል ዝተሰጋገረ ኮይኑ። ኣብዚ እዋንዚ ድማ ኣብ ሰለስተ እብረ ዝሰርሑ 900 ሚእቲ ሰራሕተኛታት ኣለውዎ፣

ተኣለይቲ ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት። ስድራ-ቤት ስውኣት ኣብ ምእላይ ይነጥፉ

ተኣለይቲ ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት። ምሕጋዝን ምሕብሓብን ስድራ-ቤት ስውኣት ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ጾር ዘይኮነ። ናይ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ሓላፍነትብምባል። ኮሚቴታት ብምቛም ንስድራቶም በጃ ሃገርን ህዝብን ዝሓለፉ ሓርበኛታት ንምእላይ ሓላፍነት ወሲዶም ይነጥፉ ኣለዉ፣ ሓደ ካብኣቶም ሓርበኛ ተስፋዝጊ የማነ። ነዚ ቅዱስ ዕላማ ንምትግባር ድሌትን ባህግን ነፍሲ-ወከፎም

ከምዝነበረ። እንተኾነ ግን ካብ ብውልቂ ብጥርኑፍ ዝግበር ዕዮ ዝያዳ ኣድማዕን ውጽኢታውን ምዃኑ ኣሚኖም። ጥርናፊኦም ኣሐዪሎም ናብ ግብራዊ ስራሕ ከምእተሰጋገሩ ብምሕባር። ልዕሊቲ ሃገራዊ ሓገዝ። እቲ እትረኽቦ ውሽጣዊ ዕግበትን ሕልናዊ ዕረፍትን ይረዝንክብል ኣብሪሁ፣ ሓርበኛታት ኣለም ገብረሃንስን ሚኪኤል ጎይትኦምን በብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ። ኣብቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ከም ሓላፍነቱ ወሲዱ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ብዘይካብዘይካ ሰኑይሰኑይ መዓልታዊመዓልታዊ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ብዘይካብዘይካ ሰኑይሰኑይ መዓልታዊመዓልታዊ እትሕተምእትሕተም ጋዜጣጋዜጣ
ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)
ም/ኣሰናዳኢ
ዮናስ መሓሪ
ቍ.ስ 201820(2212)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247
ምዝርጋሕ ጋዜጣ
ቍ.ስ. 125394
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284
ለይ-ኣውት
ሳምራዊት መለስ
ኣማኑኤል ተኽለ
ኤደን ገብረመድህን
ሰላማዊት ክብረኣብ
ዘቢብ ተወልደ
ራሄል ግርማይ
ሓበን ስብሃቱ

ዝነጥፈሉ ዘሎ ቅዱስ ዕላማ እጃሞም ከበርክቱ ብምብቅዖም ዝተሰመዖም ሓጎስ ድሕሪ ምግላጽ። ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሕልሞም ንምትግባር ንዝገበረሎም ምትሕብባር መጒሶም፣ ሓርበኛ ዓብዱሰላም ዓሊ ብወገኑ። ዋላኳ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እንእለ እንተኾና። ንስድራ-ቤትቶም ትማሊ በጃ ሃገርን ህዝብን ኣብ ጎድንና ከለዉ ዝሓለፉ ብጾት ኣለናልኩም ምባልና። መርኣያ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ብጾትናን ስድራ-ቤቶምን ዘለና ኣኽብሮትን ሓልዮትንድሕሪ ምባል። ንኽኣልየን ብሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ተዋሂበንኦ ንዘለዋ ኣደ። ብኣጋጣሚ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ብኣካል ክበጽሐን መደብ ከምዘለዎ ሓቢሩ፣ ሓርበኛታት ሰንበቱ ዑቕባጼንን ማሕሙድ ዑስማን ድማ። እቲ ትማሊ ብኣካል ካብ ጃጋኑ ብጾቶም ዝተቐበልዎ ሕድሪ ክፍጽሙ ብምብቅዖም ቅሳነት ከም ዝስምዖም ብምጥቃስ። ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ኣብ ምሕብሓብ ስድራ-ቤት ስውኣት ብዝለዓለ ክነጥፍ ኣዘኻኺሮም፣ ንሳቶም ኣስዒቦም። ዛጊት ምስቶም ንኽኣልይዎም ሓላፍነት ዝወሰዱ ስድራ ስውኣት ብኣካል ከምዘይተላለዩ። ብኣጋጣሚ 20 ሰነ ግን ናይ ምብጽሖም መደብ ተታሒዙ ከምዘሎ ኣፍሊጦም፣

ህዝቢ ንስድራቤት ስውኣት ዝገብሮ ምትሕግጋዝ ክዓዝዝ። ኣቦመንበር ባይቶ ዞ/ጋሽ-ባርካ ኣዘኻኺሩ

ጎድኒ ጎድኒቲ መንግስቲ ስድራቤት ስውኣት ንምሕብሓብን መነባብሮኦም ንምምሕያሽን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ። ህዝቢውን ከካይዶ ንዝጸንሐ ኣበርክቶ ከዕዝዞ ከምዝግባእ። ኣቦ-መንበር ባይቶ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣቶ ዑስማን መሓመድ ዓሊ ኣዘኻኺሩ፣ ኣቶ ዑስማን ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት። ህዝቢ ምእላይ ስድራቤት ስውኣት ጾር መንግስቲ ጥራይ ከምዘይኮነ ተረዲኡ። ነቲ ዓቕሙ ብዘፍቅዶ ዘካይዶ ንጥፈታትን ዝገብሮ ሓገዛት ብዝለዓለ ክደፍኣሉ ኣተሓሳሲቡ፣ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ብኣስታት 3 ሚልዮን ናቕፋ ንልዕሊ 200 ስድራቤት ስውኣትን ኣለይቲ ደቂ ስውኣትን ከምዘጣየሰ ዝጠቐሰ ኣቦ-መንበር ባይቶ ዞባ ጋሽ-ባርካ። እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ዞባ ጋሽ- ባርካ ብህዝቢ ዝተተግበሩ ዓበይቲ መደባት ከምዝኾነ ብምምልካት። እቶም ብህዝቢ ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ምድግጋፋት መርኣያ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ስውኣትን ስድራቤታቶምን ዘሎ ኣኽብሮት ምዃኑ ኣረዲኡ፣ ብዘይካዚ። ከም መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ስድራ-ስውኣት

ንምሕጋዝ ከካይዶ ዝጸንሐ ዝተፈላለየ ማእቶታዊ ንጥፈታት። ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ። ኣብ ዝተፈላለዩ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ምትካል ፈልስን ምስራሕን ምጽጋንን ቀጽሪ መቓብር ሓርበኛታትን ተዋፊሩ ዕውት ስራሕ ይዓምም ከምዘሎ ኣቶ ዑስማን ገሊጹ፣ ብሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዝመሓደሩ መእለዪ ዘኽታማት። ኣብ ምንባይ ደቂ ስውኣት ዓቢ ተራ ይጻወቱ ኣለውዝበለ ኣቶ ዑስማን። ክሳብ ሕጂ ብህዝብን መንግስትን ዝተተግበሩ ናብ ስድራቤት ስውኣትን ኣለይቲ ደቂ ስውኣትን ዝቐንዑ መደባትውን እወታዊ ውጽኢት ከምዘመዝገቡ ኣነጺሩ፣ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዑስማን። ናይ ስራሕ ዓቕሚ ዘለወን ስድራቤታት ቀዳምነት ክወሃባ። ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት ንምስሳን ዝሕግዝ ሜላታት ክተኣታቶ። ከምኡውን ከምቶም ኣብ ተኾምብያ። ሽላሎን ሻምብቆን ዝተሰርሑ መካነ መቓብር ሰማእታት ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክሰርሑ ተላብዩ፣

ኣባላት ኩባንያ ህንጻ ሮዳብ ልዕሊ 570 ሽሕ ናቕፋ ሓገዝ ንስድራ ስዉኣት ኣበርኪቶም

ኣባላት ኩባንያ ህንጻ ሮዳብ ብዝወሰድዎ ሰናይ ተበግሶ። ልዕሊ 570 ሽሕ ናቕፋ ንስድራ ስውኣት ወፍዮም፣ ኣብቲ ናይ ምርኽኻብ ሰነ- ስርዓት። ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረትኣብ ፍስሃየ ኣብ ዘስምዖ ቃል፤ ኣባላትቲ ኩባንያ ጎኒ-ጎኒቲ ናይ ምህናጽ ሃገር ስርሓት ንስድራ ዝገበርዎ ሓገዝ።

ብኻልኦትውን ክሰዓብ ዘለዎ ቅዱስ ተግባር ከምዝኾነ ብምጥቃስ። ምስጋናኡ ነቶም ኣባላት ገሊጹ፣ ነቲ ሓገዝ ዘረከበ ኣብ ኩባንያ ህንጻ ሮዳብ ኣቦ-መንበር ማሕበር ምትሕግጋዝ ኣቶ ተኽሊት በርሀ ብወገኑ። እቲ ሓገዝ ሞራላዊ መልእኽቱ ከምዝዓቢ ብምሕባር። ህዝቢ ብሓፈሻ ትካላት መንግስትን ሰብ ርእሰማልን ድማ ብፍላይ እጃሞም ከበርክቱ ተላብዩ፣

ብፍላይ እጃሞም ከበርክቱ ተላብዩ፣ ምልክታ ናይ ወርሒ ሰነ መጽሔት

ምልክታ

ናይ ወርሒ ሰነ መጽሔት ሕድሪ። ንኣንበብቲ ዘገድሱ ጉዳያት ሒዛ ኣብ ዕዳጋ ተዘርጊሓ ኣላ፣ ዋጋ 5.00 ናቕፋ፣ መጽሔት ሕድሪ ንሓበሬታ። መጽሔት ሕድሪ ንዘተ፣

  ፖሊስ ዞ / ማእከል ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ መጥፋእቲ ሓዊ
 

ፖሊስ ዞ/ማእከል

ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ

መጥፋእቲ ሓዊ

202099

/ትራፊክ ዞ/ማእከል)

202260

120555

152817

ቀይሕ መስቀል

... ፖሊስ ኤርትራ

122244

127799

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009 3
3
3
ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009 3 ኣብ ኤስያ - ፓስፊክ ብሓፈሻ ኣብ ሓውሲ ደሴት

ኣብ ኤስያ-ፓስፊክ ብሓፈሻ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ድማ ብፍላይ ካብ ዝኾነ ካልእ እዋን ንላዕሊ ኣዝዩ ተኣፋፊ ወተሃደራዊ ኩነታት ተኸሲቱ ኣሎ፣ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ተኣፋፊ ወተሃደራዊ ወጥሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳኸረረ ይኸይድ ብምህላዉ ከኣ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ኵናት ከይባራዕ ስግኣት ኣንጠጥዩ ይርከብ፣ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣብ መጀመርያ 1950ታት ንሰለስተ ዓመታት መመላእታ ዝቐጸለ ደማዊ ኵናት ከምዝተኻየደ መዛግብቲ ታሪኽ የረድኡ፣ ብሰንኪቲ ካብ 1950 ክሳብ 1953 ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ዝተኻየደ። ቻይናን ኣመሪካን ዝርከብአን ሓያሎ ሃገራት ንክልቲአን ተጻረርቲ ወገናት ብምሕጋዝ ቅሉዕ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝገበራሉ ኵናት። ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ከምዝተቐትሉን ኣብ ንብረትን ትሕተ- ቅርጽን ድማ ከቢድ ዕንወት ከምዝወረደን እቶም መዛግብቲ ታሪኽ ብተወሳኺ የመልክቱ፣ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ኣብ 1953 ግዝያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ቶኽሲ ድሕሪ ምኽታመን። እቲ ኣብ መንጎአን ዝካየድ ዝነበረ ኵናት ደው ኢሉ፣ ኪባራዕ ንዝኽእል ተወሳኺ ግጭት ንምግታእ ድማ። ንሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ዝፈሊ ካብ ወተሃደራዊ ህላዌ ነጻ ዝኾነ ናይ ጸጥታ ዞባ ተመሰርቱ፣ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ኣብ መጀመርያ 1950ታት ስምምዕ ምቁራጽ ቶኽሲ ድሕሪ ምኽታመን። ኩለን እተን ኣብ ኵናት ኮርያ ኢደን ኣእትየን ዝነበራ ሃገራት ሰራዊተን ጠቕሊለን ስሒበንኳ እንተኾና። ኣመሪካ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዘዋፈረቶ ሰራዊት ዛጊት ኣይሰሓበቶን ዘላ፣ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ዝተሰለፉ ኣስታት 30 ሽሕ ወተሃደራት ኣመሪካ ገና ስግር እቲ ንክልቲኤን ኮርያ ዝፈሊ። ካብ ወተሃደራዊ ህላዌ ናጻ ዝኾነ ዞባ ዓስኪሮም ኣለዉ፣ ህላዌ ሰራዊት ኣመሪካ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ። ንመስርሕ ሰላምን ሃገራዊ ዕርቕን ኮርያ ኮሊፍዎዩ፣ ክልቲኤን ኮርያ ነቲ ቅድሚ ፍርቂ ዘመን ዘካየድኦ ደማዊ ኵናት ብወግዒ ንምዝዛም ዛጊት ውዕል ሰላም ስለ ዘይከተማ ከኣ ተክኒካዊ ገና ኣብ ኵናት ኣለዋ፣ ከም ሳዕቤኑ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ዝዓጠቑን ኣድላይ ስልጠና ዝቐሰሙን ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ወተሃደራት ክልቲኤን ኮርያን ኣመሪካን። ነቶጕቲ ብጻዕቂ ብዝተተኽሎ ግዝያዊ ናይ ጸጥታ ዞባ ተፈላልዮም ኣብ ሓጺር ርሕቀት ንሓድሕዶም ተፋጢጦም ይርከቡ፣ ሰሜን ኮርያ። ኣብዚ ዝሓለፈ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ውሕስነት ጸጥታ ተሰሚዕዋ ኣይፈልጥን፣ ኣመሪካ። ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ኣቀዲማ መጥቃዕቲ ብምፍጻም። ንዴሳዊ ስርዓት እታ ሃገር ካብ ስልጣን

ሰሜን ኮርያ። ብሰንኪቲ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነተ ኣይ ሰላም ኣይ ኵናትብሓፈሻ ብሰንኪ ወተሃደራዊ ህላዌ ኣመሪካ ኣብቲ ከባቢ ድማ ብፍላይ ውሕስነት ጸጥታ ረኺባ ከምዘይትፈልጥያ እትገልጽ፣ ሰሜን ኮርያ ልኡላውነታን ግዝኣታዊ ሓድነታን ንምውሓስን ካብ ኣመሪካን ኮራኩር ኣመሪካ ምዃነን ካብ እትጠቕሰን ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ከጋጥማ ንዝኽእል ወተሃደራዊ ተጻብኦ ንምምካትን ወተሃደራዊ ዓቕማ ኣብ ምድልዳል ኣተኵራ ኪትሰርሕ ጸኒሓ፣ ሰሜን ኮርያ። ከም ኣካል ናይቲ ሓይሊ ምክልኻላ ብውሽጣዊ ዓቕማ ብዘማዕበለቶ ዘመናዊ ኣጽዋር ንምድልዳል ከተካይዶ ዝጸንሐት ጻዕሪ። ብ25 ግንቦት ዕዉት ፈተነ ኑክሌሳዊ ቦምብ ኣካይዳ፣ እቲ ኣብ ትሕቲ ባይታ ዝተኻየደ ፈተነ ኑክሌሳዊ ቦምብ። ብኩሉ መለኪዒታቱ ዕውት ምንባሩ ሰበ ስልጣን እታ ሃገር ይገልጹ፣ ብመሰረት መግለጺ ማእከል ምርምር ስነ-ምድሪ ኣመሪካ። እቲ ፈተነ ኑክሌሳዊ ቦምብ። ካብ ርእሰ ከተማ ፕዮንግያግ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ 368 ኪሎ ሜተር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ። ልዕሊ 9.5 ኪሎ ሜተር ኣብ ዝዕምቆቱ ትሕተ ባይታዩ ተኻይዱ፣ ናይ ምፍንጃር ዓቕሚ ናይቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ወርሒ ግንቦት ዝፈተነቶ ኑክሌሳዊ ቦምብ። ካብቲ ኣብ ጥቅምቲ 2006 ዝፈተነቶ ተመሳሳሊ ቦምብ ከምዝሕይልን ምስቲ ኣመሪካ ኣብ 1945 ኣብ ምዝዛም ካልኣይ ኵናት ዓለም ሂሮሽማን ናጋሳክን ንዝተባህላ ከተማታት ጃፓን ንምድምሳስ ዝተኮሰቶ ኑክሌሳዊ ቦምብ ከምዝዳረግን። ሩስያውያን ተመራመርቲ ስነ-ምድሪ። ድሕሪቲ ፈተነ ንዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ መሬት ብምጽናዕ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም፣ ሰሜን ኮርያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ብዘይካ ኑክሌሳዊ ቦምብ። ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለቶ። ሓጺር። ማእከላይን ነዊሕን ርሕቐት ዝውንጨፉ ገሊኦም ኑክሌሳዊ ቦምብ ኪስከሙ ዝኽእሉ ሽዱሽተ ዝተፈላለየ ዓይነት ሚሳይልውን ብዓወት ፈቲናያ፣ እታ ሃገር። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ሰላማዊ መዓላ ከምእትውዕል ዝገለጸታ ናይ መራኸቢታት ሳትላይት ናብ ዙርያ መሬት ከምዝወንጨፈት ዝዝከርዩ፣ ሰሜን ኮርያ ኣብ ጥቅምቲ 2006 ቦኽሪ ፈተነ ኑክሌሳዊ ሚሳይል ከምዘካየደት ጸብጻባት የረድኡ፣ እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመትን መንፈቕን ንኻልኣይ እዋን ዕዉት ፈተነ ኑክሌሳዊ ቦምብ ምክያዳ። ኣብ ምዕባለ ኑክሌሳዊ ቴክኖሎጂ ጽቡቕ ትስጕም ምህላው ዘመልክት ከምዝኾነ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ፣ እንተኾነ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ፈነተ ኑክሌሳዊ ቦምብን ሚሳይላትን ከምኡውን ናብ ዙርያ መሬት ዝወንጨፈታ ናይ

ናብ ዙርያ መሬት ዝወንጨፈታ ናይ ንምእላይ ውጥን ከምዘለዋ ’ ውን ሰበ

ንምእላይ ውጥን ከምዘለዋውን ሰበ ስልጣን ሰሜን ኮርያ ይወቕሱ፣

መራኸቢታት ሳትላይት። ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ተሪር ተቓውሞ ኣስዒቡላ

ወተሃደራዊወተሃደራዊ ወጥሪወጥሪ ሓውሲሓውሲ ደሴትደሴት ኮርያኮርያ ይኸርርይኸርር

ኣሎ፣ ብዘይካዚ እቲ ፈተነ። ንኹሉ መዳያዊ ወጥሪ ኤስያ ፓስፊክ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከምዘዕረጎን።። ንኑክሌሳዊ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምፍታሕን ዝምድና ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን ናብ ንቡር ንምምላስን ክወሰድ ንዝጸንሐ ተበግሶውን ከምዝቐተሎን ተንተንቲ ፖለቲካቲ ከባቢ ይገልጹ፣ ደቡብ ኮርያ። ጃፓን። ኣመሪካ። ቻይና። ሩስያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን። ብሰሜን ኮርያ ዝተኻየደ ፈነተ ኑክሌሳዊ ቦምብን ሚሳይላትን። ንዞባውን ኣህጉራውን ምርግጋእ ኣብ ሓደጋ ዘአቱ ምዃኑ ብምጥቃስ ብትሪ ኮኒነን፣ ብፍላይ ኣመሪካ። ብሰሜን ኮርያ ዝተኻየደ ፈተነ ኑክሌሳዊ ቦምብን ሚሳይላትን ንኣህጉራዊ ሰላምን ጸጥታን ከቢድ ስግኣት ምዃኑ ብምግላጽ። ኣብ ልዕሊታ ሃገር ውሁድ ኣህጉራዊ ስጉምቲ ኪወሰድ ጸዊዓ፣ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ብወገነን። ብሰሜን ኮርያ ንዝተኻየደ ፈተነ ኑክሌሳዊ ቦምብ ዘይቅቡል ክብላ ብትሪ ተቓውመአን ኣስሚዐን፣ ሰራዊተን ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ኪጸንሕ ድማ ኣዚዘን፣ በዚ መሰረት ደቡብ ኮርያ ሰራዊታ ንኹሉ እንተታት ተዳልዩ ኪጸንሕ ጥቡቕ ትእዛዝ ከተመሓላልፍ እንከላ። ተመራሒ ሚሳይል ዝዓጠቓ ፈጣናት ጀላቡ ኣብ ገማግም ምዕራባዊ ማያታ ኣዋፊራ፣ ኣብ ከባቢ ደሴት የኦንፕየኦንግ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ንዝነጥፋ ጀላቡ ዝዕጅባ መራኽብ ኵናትውን ናብቲ ከባቢ ልኢኻላ፣ ብዘይካዚ ደቡብ ኮርያ። ኣብቲ ኣዕነውቲ ኣጽዋር ከምዝጸዓና ዝጥርጠራ መራኽብ ሰሜን ኮርያ ንምፍታሽ ብኣመሪካ ዝተወሰደ ብPSI ዝፍለጥ ተበግሶ ከምእትጽንበር ኣፍሊጣላ፣ ኣመሪካ ብወገና ተወሰኽቲ F- 22 ዝዓይነተን ዘመናውያን ነፈርቲ ኵናት ናብ ኤስያ-ፓስፊክ ብምልኣኽ ኣብቲ ዞባ ንዝጸንሐ ወተሃደራዊ ሓይላ ተደልድል ኣላ፣ ብዘይካዚ ኣብ ጃፓን ደሴን ዝመደበረን ነፈርቲ ስለያ ኣመሪካ ንወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ሰሜን ኮርያ ብደቂቅ ንምክትታል ብቀጻሊ ኮለላ የካይዳ ኣለዋ፣ ኣመሪካ። ወተሃደራዊ ዓቕሚ ደቡብ ኮርያ ምስ ናይ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ከምዝመጣጠን ንምግባር። ዘመናዊ ኣጽዋር ነታ ሃገር ትሸጠላ ከምዘላውን ይግለጽ ኣሎ፣ ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን። ንብቕዓት ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ክብ ንምባል ምዃኑ ዝገለጸኦ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ከምዘካየዳ ዝዝከርዩ፣ ብዘይካዚ ኣመሪካን መሻርኽታን። ሰሜን ኮርያ ብውሽጣዊ ዓቕማ ኑክሌሳዊ ቴክኖሎጂ። ሚሳይላትን ሳትላይትን ብምምዕባል ማዕረተን ምዕቡላት ዝበሃላ ሃገራት ኪትስራዕ ምብቕዓ ከም ድፍረት ስለ ዝቖጸርኦ ጥራይ ኣብ ልዕሊታ ሃገር ብመንገዲ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ተሪር እገዳ ብምጽናዕ ቀጺዐናኣ ኣለዋ፣ እቲ ብስም ባይቶ ጸጥታ ዝሓለፈ ሓድሽ ውሳኔ። ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ዓይነት ኣጽዋር ከይተአቱን ንሰደድ ከይትልእኽን ዝኽልክልን ከምኡውን ኩለን ኣባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት። ምስ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ምትሕሓዝ ዘለዎ መሳጢርያታት ጽዒነን ካብን ናብን ሰሜን ኮርያ ንዝንቀሳቐሳ መራኽብ ኪፍትሻን ንዝጠርጠርኦ ንብረት ድማ ከዕንዋን ስልጣን ዝጽውዕዩ፣ ይኹንምበር ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት። ሰሜን ኮርያ የንጸላልዋ ከምዘሎ ንእትገልጾ ጸጥታዊ ስግኣት ንምፍታሕን ይኹን ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ነባሪ ሰላም ንምምጻእን ዕቱብ ተበግሶ ከይወሰደ። ብኣመሪካን መሻርኽታን ንዝቐረበ። ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተሪር እገዳ ኪጸንዕ ዝጽውዕ ንድፈ እማመ ከምዘለዎ ምጽዳቑ። ንድርብ ዕያርን መጋበርያነትን እቲ ባይቶ ዘቃልዕ ከምዝኾነ። ዲፕሎማያዊ ጸብጻባት የረድኡ፣ ሰበ ስልጣን ሰሜን ኮርያውን ንውሳኔ ባይቶ ጸጥታ ዘይሕጋዊ ክብሉ ነጺጎሞ ኣለዉ፣ ንመራኽባ ሰሜን ኮርያ ካብ ጉዕዘአን ንምስንኻል ይኹን ንምፍታሽ ዝውሰድ ስጉምቲ ይቕረ ዘይባሃሎ ምግሃስ

ልኡላውነት ምዃኑ ጠቒሶም ከኣ ሃገሮም ንከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ከም ምእዋጅ ኵናት ከምእትቖጽሮን ብቅጽበት ሓያል ወተሃደራዊ ግብረ መልሲ ከምእትህበሉን ኣገንዚቦም፣ ብዘይካዚ ሰሜን ኮርያ ነቲ ውሳኔ ብምቅዋም። ብዩራኒዮም ዝሰርሕ ሓድሽ ፕሮግራም ምምዕባል ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ከምእትጅምርን ኣብ ኢዳ ዘሎ ፕሎቶኒዮም ድማ ብምሉእ ኣብ ምስራሕ ኑክሌሳዊ ቦምብ ከምእተውዕሎን ገሊጻላ፣ ሰሜን ኮርያ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ባህሪያዊ ዩራኒዮም ብብዝሒ ከምዘለዋ። ተመራመርቲ ስነ- ምድሪ ይሕብሩ፣ ክንዲ ዝኾነ እታ ሃገር ንመመስርሒ ኑራኒዮም ዘገልግል ቴክኖሎጅን መሳለጥያታትን እንተወኒና። ኑክሌሳዊ ቦምብ ብብዝሒ ከተፍሪ ልዑል ተኽእሎ ከምዘሎ ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይገልጹ፣ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ። ሰሜን ኮርያ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኩነተ ኵናትተኸሲቱ ከምዘሎ ብምጥቃስ። በቲ ኣብ 1953 ምስ ደቡብ ኮርያ ዝተበጽሐ ግዝያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ቶኽሲ ከምዘይትቕየድን ንኑክሌሳዊ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣመልኪቱ ኪካየድ ካብ ዝጸንሐ ዘተ ሽዱሽተ ሃገራት ከምዝሰሓበትን ኣፍሊጣ፣ ኣብ ልዕሊ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ኮርያ ሓያል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኪትወስድ ከምእትኽእልውን ብተደጋጋሚ ኪትህቦ ኣብ ዝጸንሐት መግለጺ ኣጠንቂቓላ፣ እታ ሃገር ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ባይቶ ጸጥታ ኣንጻራ ዘሕለፎ ውሳኔ። ተወሳኺ ፈተነ ኑክሌሳዊ ቦምብን ሚሳይላትን ከተካይድ ከምእትኽእልውን ዝተፈላለዩ ወገናት ጥርጣሬኦም ይገልጹ ኣለዉ፣፣ ድሮውን እታ ሃገር ካብ ታይፖዶንግ-2 ንላዕሊ ዝውንጨፍ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ንምፍታን ምድላዋታ ከምዘጻፈፈትን ኣካላት ናይቲ ሚሳይል ድማ ኣብቲ ዝተመደበሉ ቦታ ተገጣጢሙ ንፈተነ ድሉው ኮይኑ ከምዘሎን ነቲ ኩነታት ብቀረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ፣ መሰረታዊ ጠንቂ ናይዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤስያ-ፓስፊክ ዝጓሃሃር ዘሎ ኣብ ዝኾነ እዋን ክነቱግ ዝኽእል ተኣፋፊ ወተሃደራዊ ወጥሪ። መሰል ምውናን ኑክሌሳዊ ቴክኖሎጂ። ሚሳይልን ኣብ ሰላማዊ መዓላ ዝውዕል ሳተላይትን ኢዩ፣ ምውናን ኑክሌሳዊ ቴክኖሎጅን ሚሳይላትን ከም ናይ ብሕተን መሰል ዝወስድኦ ሃገራት ምዕራብ። ዝኾነት ሃገር ብውሽጣዊ ዓቕማ ፋሕተርተር ኢላ ኑክሌሳዊ ቴክኖሎጂ ከተማዕብልን ሚሳይላት ኪትዓጥቕን ኣብ እትፍትነሉ እዋን። ምስ ምኽባርን ምግሃስን ኣህጉራዊ ውዕል ዘይምብዛሕ ኑክሌስ-NPT ብምትእስሳርን ካልኦት ዝተፈላለየ ምስምስ ብምቕራብን ከተዓናቕፍኣ ህርድግ ከምዝብላ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ፣ ኣመሪካን መሻርኽታንውን። ሰሜን ኮርያ ተማዕብሎ ዘላ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ነቲ ኣህጉራዊ ውዕል ከምዝግህስ ብምውቓስየን እታ ሃገር ተማዕብሎ ንዘላ ኑክሌሳዊ ቴክኖሎጂ ከሰናኽልኦ ዝህቅና ዘለዋ፣ ብመሰረትኣህጉራዊውዕልዘይምብዛሕ ኑክሌስ-NPT። ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ክውንና ዝፍቀደለን ሃገራት እቲ ኣህጉራዊ ውዕል ብወግዒ ቅድሚ ምጽዳቑ ኑክሌሳዊ ቦምብ ዓጢቐን ዝነበራ ሓሙሽተ ቀወምቲ ኣባል ሃገራት ባይቶ ጸጥታ

ማለት ኣመሪካ። ሩስያ። ብሪጣንያ። ፈረንሳን ቻይናን ጥራይ ኢየን፣ ብመሰረት እቲ ኣህጉራዊ ውዕል ሓሙሽቲአን ሃገራት ኑክሌሳዊ ቴክኖሎጂ ናብ ካልኦት ሃገራት ከየሰጋግራ። ኣብ ዕጥቀን ዘሎ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ከጉድላን ኣብ መወዳእታ ድማ ኑክሌሳዊ-ቦምብ ኣልቦ ዓለም ከረጋግጻን ሓላፍነት ኣለወን፣ ይኹንምበር። ኣመሪካ። ሩስያ። ብሪጣንያ። ፈረንሳን ቻይናን። ብመሰረት ኣህጉራዊ ውዕል ዘይምብዛሕ ኑክሌስ-NPT ኣብ ዕጥቀን ዘሎ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ንምጉዳል ዛጊት ተበግሶ ኣይወሰዳን፣ ብኣንጻሩ እተን ሃገራት ኣህጉራዊ ውዕል ዘይምብዛሕ ኑክሌስ ዘሰከመን ረዚን ሓላፍነት ዘንጊዐን። ሓደስቲ ኑክሌሳዊ ቦምብ ኣብ ምስራሕን ኣብ ዕጥቀን ንዝጸንሐ ኣብ ምምሕያሽን ኣተኵረን ይሰርሓ ኣለዋ፣ ብዘይካዚእስራኤል።ህንድንፓኪስታንን

መሻርኽቲ ሃገራት ኣመሪካ ብምዃነን

መሻርኽቲ ሃገራት ኣመሪካ ብምዃነን ጥራይ ንኣህጉራዊ ውዕል ዘይምብዛሕ ኑክሌስ ብምግሃስ ኑክሌሳዊ ቦምብ ኪውንና በቒዐን ኣለዋ፣ እንተኾነ ኣመሪካ ትኹን ባይቶ ጸጥታ። ኣብ ልዕሊ እተን ድሒረን ኑክሌሳዊ ቴክኖሎጂን ኑክሌሳዊ ቦምብን ዝወነና ህንዲ። ፓኪስታንን እስራኤልን ዛጊት ዝወሰድዎ ስጉምቲ የለን፣ ብኣንጻሩ ባይቶ ጸጥታ። እታ ምስ ኣመሪካ ኣብ ሓያል ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ምትፍናን እትርከብ ሰሜን ኮርያ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ንምምዕባል ንእተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ንምትዕንቓፍ። ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ተደጋጋሚ እገዳ ከጽንዕ ጸኒሑ ኣሎ፣ እዚ ድማ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት ንዝኽተሎ ድርብ መዐየሪ ዘቃልዕ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ፣ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ መሰል ምውናን ኑክሌሳዊ ቴክኖሎጂ ዝመንቀሊኡ። ሓያል ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ወጥሪ ተኸሲቱሎ፣ ኩሎም ተጻባእቲ ወገናትውን። ኩሉ ወተሃደራዊ ምድላዋቶም ኣጻፊፎም ንኵናት ድልዋት ኮይኖም ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነ። ሓደ ወገን ነቲ ካልእ ወገን ከምዝድምስሶ ይፍክሩ ኣለዉ፣ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ተኣፋፊ ወተሃደራዊ ኩነታት ህጹጽ ፍታሕ እንተዘይረኺቡ። ኣብ ምድር ኮርያ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ። ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ዘውርድን ንዞባውን ኣህጉራውን ሰላም ዝዘርግን ደማዊ ኵናት ከይተባርዐ ከምዘይተርፍ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ፣ ክንዲ ዝኾነ ዝምልከቶም ወገናት ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ዘጓሃህር ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክቑጠቡን። ንዘለዎም ጸገማት ብዘተ ንምፍታሕ ዘኽእል ምቹእ ሃዋሁ ኪፈጥሩን ይግባእ፣ ማሕበረሰብ ዓለምውን። ንመሰል ምውናን ኑክሌሳዊ ቴክኖሎጂን ኑክሌሳዊ ቦምብን ዝምልከት ንኹለን ሃገራት ብማዕረ ዝገዝእ። ሓድሽ ኣህጉራዊ ሕጊ ኪነድፍ እዋኑዩ፣

4
4
4

ሓዳስ

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ዕዘይ ካብታ ልዕሊ ፍርቂ ዕድሚኡ ዝተቐመጠላኣውስትራልያዩመጺኡ፣ ነቲ ልቢ ዝመልስ ምኡዝ ክሊማ ዓዱ ካብ ዘስተማቕር ገና ሳልስቱ ኢዩ፣ ንኸባቢ 28 ዓመታት ዝሓዞ ከቢድ ቅርሲ ንብረት-መብጽዓ ገና ካብ ሕቖኡ ስለዘየራገፎ ግን ኣይቀሰነን፣ ኣብ ርእሲኡ ኩነታት ስንኩል ሓው ሻርሕ ካብ ግምቱን ትጽቢቱን ንላዕሊ ኰይኑ ብምጽንሑ ፍጹም ኣሰንቢዱዎ ኢዩ፣ ዕዘይ ኣዝዩ ረቂቕን ሓጺር ዝእጅግኡ ጻዕዳ ማልያን ቱታን ኢዩ ለቢሱ፣ ጭሕሙ በኣጻብዕቱ ክደርዝን ንታሕቲ ገጹ ስሕብ ስሕብ ከብልን ድሕሪ ምጽናሕ። ነቲ ብሰንኪ ትኪ ሽጋራ ምሉእ ብምሉእ ሕብሩ ዝቐየረ ኣስናኑ ሓርቀምቀም ኣበሎ፣ ንእለቱውን ኣብ ዓሚቚ ዝኽሪ ኣትዩ ክሕንብስ ጀመረ፣ መተዓብይቱ። መጻውቱ። መማህርቱ። መተኣስርቱ። መሳድድቱ ንኹሉ ክዝክሮ ፈቲኑ፣ ሓደ ድሕሪ ሓደ ዝኽርታት እናኣፈልፈለ ዘይሩ ዘይሩ ናብታ ኣዝያ ምውቕቲ ነይራ ድሒራ ዝተባታተነት ፍትውቲ ገዛኦም ተመልሰ፣

*** 1974’ዩ ዕሙራት ዓድታት ዝበረሳሉንስድራቤታትዝተበታተናሉን ግዜ፣ እታ ምውቕቲ ገዝኦም ስድራቤት ሽፋ መሓመድ ስራጅውን ሽዑያ ንፋስ ዝኣተዋን ንኽትበታተን ኣሃዱ ኢላ ዝጀመረትን፣ ሻርሕ እቲ ቦኽሪ ገዛ ጽልኣት ጦር ሰራዊት ዒቕ ኢሉዎ ክጋደል ንሜዳ ወጺኡ፣ ዘይነብ ምንኣሱ ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ኩነታት ብዘይ ኣፍልጦ ቤተሰባ ምስ ገለ መሓዙታ ንሱዳን ጠፊኣ፣ ኣቦይ ሽፋ ከኣ ሓደ ዕዘይ ጥራይ ሒዞም ተረፉ፣ ንሱውን ዓመት ድሕሪ ምጥፋእ ኣሕዋቱ ዝገደደ ገጠሞ፣ ሓደ ምሸት ዓፋኝ ወተሃደራት ንዕዘይን ብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያትን ወሲዶም ከም ዑንቂ ሸረቡዎም፣ ኣቦይ ሽፋ ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ኰይኑዎም ውነኦም ክስሕቱ ቀረቡ፣ ደሃይ ወዶም ንምፍላጥ ይኽእልዩ ንዝበልዎ ናይ ኢዶም እናነገፉ ብምሃብ ልዕሊ ዓቕሞም ጸዓሩ፣ እንተዀነ ደሃይ ዕዘይ ሽታ ማይ ኰነ፣ ድሕሪዚ ኣቦይ ሽፋ ጓሂ ብዘምጽኦ ሕማም ኣብ ካልኣይ ዓመቶም ዓረፉ፣ ሽዱሽተ ወርሒ ድሕሪ ሞት ኣቦይ ሽፋ ግን ዕዘይ ኣብ ዓለም-በቃኝ ከም ዘሎ ተረጋገጸ፣ ወላዲቱ ኣደይ ባሕረኑር ሓጂ ማዕሩፍውን ኣይሓመቓን፣ ንኹሉ ዘጋጠመን ክኢለን። ቤተንን ንብረተንን ብምሻጥ ገንዘብ ኣኻኺበን ኣዲስ-ኣበባ ኣተዋ፣ ለይትን መዓልትን ጽዒረን ገዚፍ ጉቦ እናሃባ ከኣ ንዕዘይ ካብ ሞትን ስንክልናን ከምልጠኦ ከኣላ፣ ዕዘይ ነዊሕ ከይጸንሐ ብሓገዝ ቤተ-ሰብ ህይወቱ ንምድሓን ንስደት ኣምረሐ፣ ኣደይ ባሕረኑር ንዓደን ተመሊሰን ጽምዋ ዝወሓጦ ናብራ ክመርሓ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መፋርቕ ክራማት 1985 ኣሰር ሰብኣየን ሰዓባ፣ *** ምጽላል ኩነታት ሓሙታ ዋላ ባህ ኣይበላን፣ ነዚ ገዛ ድዩ ጸሊኡዎ። ዋላ ምምጽኡ ደስ ዘይበሎ ኰይኑ? ዶስ ጽምዋ ስለ ዝለመዶዩ፣ እንታይ ክኸውን ከምዝኽእል ንምፍላጥ ሓርበታ፣ ትገብሮ ምስ ጠፍኣ ንበዓል- ቤታ ካብ ከቢድ ድቃሱ ቀሳቐሰቶ፣ ሻርሕ ተበራቢሩ ናብቲ ዕዘይ ዝነበሮ ቦታ ገጹ ኣምረሐ፣ ዕዘይ ካብቲ ርሑቕ መገሻ ሓሳቡ ተመሊሱ ግዲ ጸኒሑ ድምጺ ምርኩስ ሻርሕ ሓው ምስ ሰመዐ ደንገጸን ሰንበደን፣ ኢሂ ዕዘይእንታይ ጸገም ኣጋጢሙ ድዩ?’’ በሎ ሻርሕ ኣብ ምርኩሱ ተደጊፉ፣ ዋላ ሓንቲ ጸገም የሎን። ኢሉዎ

እታ ሰዓት

ኢሉ እናተራእዮ፣ ነቲ ከባቢ ትፈልጦ ኢኻ?” ዕዘይ ኩሉ ነገራት ከም ዝሰለጦ ብታሕጓስ ሓተቶ፣ እፈልጦ ጥራይ! ሰቡ። ኦሙ። ስንጭሮኡ። በረኻኡ። እንስስኡዝተረፈኒ የብለይን፣የግዳስ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ።በለ ኣዕሚቑ እናስተንፈሰ፣ ሓቢሮም ክኸዱ ተሰማሚዖም ከኣ ነናብ መደቂሲኦም ሓለፉ፣ ዕዘይ ኩሉ ነገር ፈኺሱዎ ከይጸንሐ ድቃስ ወሰዶ፣ ሻርሕ ግን ሰለም ኣየበለን፣ መን ወዲ መንዩ እቲ ሰብ። ክሳብ ክንድዚ ዘሸግርን ዘጨንቕንከ እንታይ ዓይነት መብጸዓ? ክሓስብ መሬት ምውጋሕ ኣበዮ፣ ብቐደሙውን ብሳዕቤን ናይ ማህረምቲ ርእሱ ብሓገዝ መድሃኒትዩ ዝድቅስ፣ ድሕሪ ሳልስቲ ዕዘይ። ሻርሕን ቦኽሪ ጓሉ ዓለያን ነቲ ታሪኻዊ መገሻ ንምፍጻም ብሓባር ነቐሉ፣ መገዲ ዘይከምቲ ዝፈርሁዎን ካብ ኣስመራ ድሕሪ ናይ ክልተ ስዓትን ርቦን ጉዕዞ ዓረት ሓሊፎም ማይ- ሓራሳት ኣተው፣ መኪና ኣብ ሓደ

ነታ ቀርቂሩዋ ዝነበረ ሽጋራ ሰሓባ፣ እሞ ከተዕርፍ ክትሕጐስ ዘይከኣልካ ኣንታ ዕዘይ! ቁሩብ ጋሻ ግዲ ኴንካ ከቢድካና። ንባዕልኻ ድማ ኣየዕረፍካን፣ ምሉእ ለይቲ ምስዘን ሰራማት ሽጋራ ክትቃለስ፣ እንድዒ ወደይ’’። ንባዕሉ ድቃስ ድዩ ወልፊ ኣፉ ከፊቱ እናምባሃቘ፣ ኣየ! ሻርሕ ንሱስ ሓቅኻ ኢኻ፣ እንተዀነ ግን ሓደ ነገር ኣሎ።በለ ሓሳቡ ከይወደአ ኣንጠልጢሉ ብምግዳፍ፣ እንታይ ሓደ ነገሩ? ኣንታይ ኴንና ዲና?” ሓተተ ሻርሕ ብዓውታ፣ ኣይ! ከምኡ ኣይኮነን ሻርሕ ርግእ በል፣ ዝዀንናዮን ዘጋጠመን የብልናን፣ እንተዀነ ኩነታትካ ነቲ ወዓል ሕደር ዘየድልዮ ዝነበረ ፕሮግራመይ ሰባቢሩለይ ኢዩ።በለ ኩሉ ነገር ግልጺ ኰይኑ ብምዝራብ፣ ኣይተረደኣንን ዕዘይ፣ እንታይዩ እቲ ብሰንከይ ዝተሓላለኸ ፕሮግራምካ?” “ስማዕ ሻርሕ ሓወይ ኣነ ክብገስ ከሎኹ ዝስራዕኩዎ መደብ ነዊሕ

ሓጻር ዛንታ ብሚኪኤል እምባየ
ሓጻር ዛንታ
ብሚኪኤል እምባየ

እዋን ከም ዓቢ መብጽዓ ዝኣተኹዎን ናይ ሓደ ብህይወት ዘየለ ዓርከይ ኣሎ፣ ወዓል ሕደር ዘየድልዮ ጉዳይዩ ነይሩ፣ ናትካ ነገር ግን ካብ ትጽቢተይ ንላዕሊ ኰይኑ ጸኒሑኒ፣ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ከቢድ ስንክልና ከም ዘሎካን ከም ዝገጠመካን ሕጂ ብኣካል ምስ ረኣኹኻ እየ ፈሊጠ፣ሻርሕ መጀመርያ ክምስ በለ፣ ኣየ ዕዘይ ዘየጨንቕ የጨንቐካ ኣነ ደኣ ኣንታይ ጸገም ኣሎኒክንደይ ካባይ ዝገዱ። ካብ ዓራት ዘይትንስኡ። ካብ ብሽግለታ ወሪዶም ዘይፈልጡ። ከረጺት ቀልቀል ሒዞም ዝዛወሩ መጋድልተይ ትማል ኣየርኣኹኻን ድየ? እስከ ምሳኣቶም ኣወዳድረኒ፣ ኣንታይዩ ዝጎድለኒ። እንታይዩ ዝተርፈኒ፣ ይሰርሕ። ናብራ የካይድ። ይዛወር። ዝደለኹዎ ይገብር ኣሎኹ፣ ከምዚ ናተይ ዘይተዓደለት ክንደይ ድያ? ክንደይ ጅግና ክንደይ በጽሒ ድያ ብዘይ ሓድጊ በጃ ሓሊፉ፣ ኣነ ደኣ ስመይ ዘልዕሉ ዕንባባታት እኳ ወሊደ።ብምባል ንገዛኣ ርእሱ ኣብ ዓሚቚ ተዘክሮ ኣተወ፣ ብዝዀነ ሕጂ ቁሪ ኣይንወቓዕ፣ ንእሽቶ ነዕርፍ፣ ናይቲ ትብሎ ዘሎኻ መብጽዓ ናይ ዓርክኻ ድማ ጸገም ዘሎዎ ኣይመስለንን፣ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ተብጽሓሉን ትፍጽመሉን፣ ኣብ ውሽጢ እዚ ከተማ ድዩኸ?” ‘’ኣይፋሉን፣ እቲ ዓዲ ካብዚ ከባቢ ቁሩብ ርሕቕ ኢልካ ኢዩ፣ ለሰ ደምበ ኣንበሳ ዝብሃል ሰገነይቲ ሓሊፍካ ዘሎ ዓዲ ኢዩ፣ መገዲ ከይሃለዎስ ኣይተርፍን ኢዩ።መለሰ ዕዘይ፣ ለሰ ደምበ ኣንበሳጸወዐ ሻርሕ፣ ነቲ ምስ ጸላኢ ጭርጭር ዓበደ ዝተጻወተሉ ቦታ ዘኪሩ፣ እወ! ኣብኡ ኢዩ፣” “ክገርመካ እቲ ቦታ ልክዕ ከም ኣጻብዕቲ ኢደይየ ዝፈልጦ፣ ቀዳማይ መዕቆቢናን መወዳደቢናንዩ ነይሩ፣ ኣብ ዘመነ ገድሊ እቲ ዝነወሐ ዝዓስከርኩሉን ኣብ መወዳኣታ ከኣ ዝሰንከልኩሉን ቦታዩ ኔሩ፣’’ ብምባል ቅርጽን ምስልን ናይቲ ከባቢ ቅጅል

ጸግዒ ኣንፈቶም ብኡ ንብኡ ንለሰ ደመበ ኣንበሳ ገበሩ፣ ኣካይዶኦም ብለመምታ ኢዩ፣ ሻርሕ ክልተ ኣብ ቱሽቱሹ ዝድግፍ ነዋሕቲ ናይ ዕንጨይቲ መራኹስ ኢዩ ሒዙ፣ ዕዘይን ዓለያንውን ናይ ጉዕዞ ልምዲ ስለ ዘይነበሮም ካብኡ ዝሕሹ ኣይኰኑን፣ ነቲ ስቡሕ ለስ ግራት ዓፋፋን ወዲኦም ኣብ ንእሽቶ ኩጀት ተጸግዑ፣ ንእሽቶ ምስ ከዱ ኣብ የማናይ ኣንፈት ናይቲ ዝነበሩዎ መገዲ ሓደ ኣብ ዕብይ ዝበሉ ኣድጊ ዝሓዙ ኣቦ ተጓነፉዎም፣ ሰላምታ ተለዋወጡ፣ ካብ ኣይቲ ዝመጻኹም ኢኹም? ጌጋ ይኽለኣለይ እምበር ደቂዚ ዓዲስ ኣይኰንኩምን።ሓተቱ እቶም ሰብኣይ ፍሽኽ እናበሉ፣ ኣይተጋገኹምን ኣቦ፣ ካብ ኣስመራ ዝመጻና ኣጋይሽ ኢና መለሰ ሻርሕ፣ እሞ ጋሻ ደኣ ካብ መኣስ ብዘይ መራሒ መገዲ ይጓዓዝ፣ ደሓር ከኣ ካብ ኣስመራ ዝኣክል መጺእኩምሲ ነዚ ስንኩል ዝኸውን እኳ ገለ መሳለዪ` ኣይትሕዙን፣ ናብ ኣይቲ ኢኹምከ ደሊኹም?” ተመሊሶም ሓተቱ ነቲ ከቢድ ስንክልና ሻርሕ ብዓይኒ ርህራሀ እናጠመቱ፣ ናብዚ ማዕዶና ዘሎ ዓዲ ለሰ ደምበ ኣንበሳ ኢና፣ ቀረባ ኢዩ ኢልና ኢና ዕሽሽ ኢልናዮ፣እቶም ሽማግለ ሰብኣይ። በሉ ሰብ ኣበይ ይፈልጦን ኣበይ ይረኽቦን ኣይብሃልን ኢዩ፣ ኣነ ቀሺ ምሑር ኪዳነማርያም እየ ዝብሃል፣ በዓል ዝባን ላዕላይ ዓዲ ኢየ፣ ሕጂ ድማ ኣምላኽ ባዕሉ ኣጸቢቑዎ ሓደዩ መገድና፣ ንዓ ቁሩብ ሓገዝ እንተዀንካ ኣብዛ ኣድጊ ተሰቐል፣ ሓላል ውላድ ሰብ ኢያ።በሉ። ወዲ ሽፋ ንኽስቀል ጠይቂ ናይታ ኣድጊ እናመዓራረይሉ፣ ወዲ ሽፋ ቃል-ዓለም ኣይገበረን ቀልጢፉ ዝተባህሎ ገበረ፣ ብማዕዶ ዲኹም ትፈልጡዎ ዋላ ረጊጽኩሞ ትፈልጡ ኢኹም?” ሓተቱ እቶም ቀሺ፣ እዚ ሓወይ እኳ ካብ ወጻኢ ዓዲዩ መጺኡ፣ ኣነ ድማ ተጋዳላይየ፣

ከሰንዮ ኣየ መጺአ፣ካብዞም ኣብዚ ከባቢ ዝነበሩ ተጋደልቲ እኳ ትኸውን?” “ኢሂናይ ደኣ!” ‘’ካበየኖት ደኣ ኴንኳ ወደይ ጀማሂርዶ ዋላስ ባዶ ሽዱሽተ? ሓያለይ ዓመታት ብድሆ ሽማግለ ኰይነ ምስኦም ሰሪሐየ፣ሻርሕ ካብ ቃላቶም መን ምዃኖም ብኡ ንብኡ ኣለለዮም፣ ኣነኳ ቁሩብ ተደናጊረ እምበር ሕጂስ ኣለልየኩም ኣሎኹ፣ ኣነ ከኣ ካብ ሓይሊ ባርዕ እየ!” ድማ በሎም፣ ቀሺ ምሑር ኩሉ ነገር ናጤባ ኰኖም፣ ኣንታ ወደይ ነዚ በረኻዚ ዘይፈልጦን ዘይረገጾን ሰብ ደፊሩ ከም ዘይሓልፎስ ኣይስሓትኩዎን፣ እንተዀነ ግን ካብ ሓይሊ ባርዕ ደኣመኒኦም ኴንካ? ኤእ ኣይተሕጣኣኒ። ግዜ ነዊሑ። ደሓር ከኣ ሰብዓ ሰማንያ ጎበዝ ክትዝክር ከቢድዩ።በሉ ኣቃውማ ናይታ ሓይሊ ኣብ ኣዒንቶም እናተመላለሶም፣ ሰብዓ ሰማንያ ጎበዝ ክትዝክር እኳ ዝከኣል ኣይኰነን። ገለ ፍሉጣት ቀጻሊ ምስ ህዝብን ምሳኹምን ዝራኸቡ ዝነበሩ ግን ዝርሳዕ ኣይመስለንን።በለ መገዲ ንኽትሕዞም እናፈተነ፣ እንድዒ ወደይ ዘይርሳዕ ዝመስል ዝነበረ ረሲዕናዮ፣ ድሕሪ ናጽነት ኩሉ ኣብ ውራዩን ስራሑን ምስ ተጸምደ፣ ኣብ ሓይሊ ባርዕ ካብ ዝነበሩ ሓለፍቲ መነ-መን ትዝክሩ?” “ኣይ! ክንደይ ክንብሎም መራሕቲ ሓይሎም መራሕቲ ጋንታኦም፣ በዓል ጠዓመ ወደስካለ። ገብረሃንስ ወዲ ሮማ። በሽር ማንጁስ ኤእእንድዒ ወደይ በዓል ኮምሽነር ሐይሊ ዝነበረ ወዲ ሽፋ፣ሻርሕ ስሙን ስም ፍትዋት ብጾቱን ምስ ተላዕለ። ከም ብርቱዕ ነዝሪ ኤለትሪክ ምሉእ ኣካላቱ ተዘዝ ክብል ተሰምዖ፣ ገለ ካብቶም ቀሺ ምሑር ዝጠቐሶም ገዳይም ኣባላት ባርዕ ኣብቲ ንናጽነት ዝተገብረ ቃልሲ ዝተሰውኡ ኢዮም፣ ሻርሕ ንኹሉ ስምዒታቱ ብምቁጽጻር፣ ናይዞም ዝጠቐስኩዎም ብጾት ደሃይ ገለ ኣለኩም?” ሓተተ ህድእ ኢሉ ስምዒቱ ክቆጻጸር እናፈተነ፣ ገሊኦም ተሰዊኦም ገሊኦም ኣሎው ንሰምዕ፣ ብኣካል ዝረኣናዮ ግን የለን፣ ገብረሃንስ ወዲ ሮማ ኣብ ኳዓቲት። በሽር ማንጁስ ኣብ ውግእ ባጽዕ ከም ዝተሰውኡ ሰሚዕና፣ ወደስካለ እኮ ኣሎ ይብሉዎ፣ በቃ ከም ዘይንፋለጥ ብሓደ ከም ዘይበላዕና ከም ዘይሰተናን ተረሓሒቕና፣ ክንደይ ጅግና ኣብ ማእከል ህዝቢ ምስ ኣተወ ናብራ ወጢጡዎ። ተኣምር ታሪኽ ዝሰርሓሉ ክቡር ቦታ ተመሊሱ ክነግዶ ኣይከኣለን።’’ በሉ ብሓውሲ ነቐፌታ፣ ደሃይ ሻርሕ ወዲ ሽፋኸ?” ክብል ከም እንደገና ተወከሶም፣ ኡፍ ደሃይ ሻርሕ እሞ እንድዕሉ ኣቦኻ። ኣየ! ጉብዝና ኣየ ቁመት! ኣየ ግርማ! ብሓቂ ኣደ ወሊዳ ትምከን ትብሎ ጅግና ከምኡ ዓይነት ሰብ ጥራይ ኢዩ፣ ከይዱ ኣየደክም ተኲሱ ኣይርብርብ እንድዒ እንታይእንታይጥይት ጅግና እንዶ ተሓሪ ኰይና።ብምባል ዝን በሉ፣ ወዲ ሽፋ ካብ ዓይኑን ኣፍንጭኡን ጸረር ዝብል ዝነበረ ንብዓት ደጋጊሙ ድሕሪ ምሕባስ። ኢሂ ኣባ ቐሲ ንሱከ ተሰዊኡ ድዩ?” ክብል ሕንቕንቕ እናበለ ሓተተ፣ ወዲ ሰብ ልክዕ ከምታ ዝተወለዳ ሰለስተ ሜትሮ ዓለባ ጌርካ ኣብታ ጻድቕን ሓጥእን ብማዕረ እትጸውር ጉድጓድ ከይሰዃዕካዮ ዘይቅበጽ ኰይኑ

እምበር። እንታይ ተሪፍዎ። ሻርሕ ካብ ይህሉ ደኾን ክትብሎ ተሰዊኡ ክትብል ይቐልል፣ ግና ሓመድ ኣዳም ለቢሱዩ ብጭቡጥ ተሰዊኡ ዝብል ከይሰማዕካ ኣፍካ መሊእካ ክትዛረብ ከቢድ ኢዩ፣ዓለያ ጓል ሽፋ ኣብ መንጎ ዘረባኦም ኣትያ። ከም ገለ እንተ ትረኽቡዎስ መለለኹሞዶ መስለኩም?” ዓይኒ ዓይኒ ኣቦኣ እናጠመተት ተወከሰቶም፣ እንድዒዛ ጓለይ ጌጋ ይኽለኣለይ እምበር ኣይምጋገኹዎን መስለኒ፣ ልዕሊ ኩሉ በታ ኣብ ክሳዱ ዝነበረት ገዛፍ ብሮት መለለኽዎ።በሉ ክጋግይዎ ከም ዘይክእሉ ንምእማት፣ ዓለያ በቲ ኣዝዩ ረዚን ዋጋ ዝተኸፍሎ ታሪኽ ኣቦኣ ሓበን እናተሰምዓ። ንቐሺ ምሕሩ እቲ ኣብታ ኣድጊ ተወጢሑ ዝነበረ ሻርሕ ከም ዝዀነ ንምሕባር። ብኣጻብዓ እናመልከተት እሞ ንሱስ በሉ እነህልኩም!” ክትብል ነቲ ተሓቢኡዎም ዝጸንሐ ብስራት ደርጓሓትሎም፣ ይቕጽል

ስምካ …. ንገረኒ

ፍጥረትካ ሰብ። ልግስኻ ስላሴ ልፍንቲ ወስታኻ ህራም በትሪ-ሙሴ ጸዋር-መስገደል። መላኺ ማዓት ዓስቢ ጉዕዞኻ። ህላወ ብዙሓት ውቃበ ሰይጣን ካብ ኮንካ ተጀጁ ካብ ቅብኣ ትንፋስካ። መላይን ተቘንጁ ኣብ ዙፋን ጽንዓትካ። ውጹዓት ተገምጁ እንታይ ዓቕሚ። ኣለዎም ቃላት ሻሕ-ሻሕ እንተበሉ ፈሲሶም ቅጽላት ስምካ ዘራኽሱ። ከይኮኑ ሰጊአ ኣብ ጥምቀትካ ዝወዓለ። ከይሰምዓኒ ፈሪሐ ኣብ ኩሮ ሰባኣት። ትብዓት ካብ ትሕለብ ካብ በረኸት ትንፋስካ። ህይወት ካብ ዝምገብ ሓቀኛ ነጸብራቕ ድሕነት ሰብኣውነት ሕሩይገንሸልቡቕሊናጽነት ልብኻ ፍትሒ ቀታል ባርነት ጥምሮ ማሕዘልካ ረራው ሓድነትእናበሉ…. ኪንዮ ዓቕሞም። ካብ ዝውድሱ ኣብ ባሕሪ ናእዳ። ካብ ዝሕንብሱ ስምካክሳዕትነግሮምግዳ ኣኣፎም ዘይዓብሱ፣ መንፈስ ቆራሮ። ኣባኻ ካብ ሞቖ ጸጋ መስተርሆትካ ህይወት ካብ ተበቆ ስምካ ዝሓርበቶ ዘይሓትት እንተደልዩ ድምቀት ሓንቲ ዕለት ኣብ ብርሃን ኮሊሉ ጸሓይካብ ዝብለካ። ስምካ ዘዘንጢሉ፣ ዘይጽሓይ ደኣሞ ጸላምያ ተሕምቕ ኣብ ዓመጽን ፍትሕን ምስ ኩሎም ትበርቕ! ዓቕሚ ካብ ስኣንኩ። ንስምካ ክገልጽ ጸውዓኒግዳ ኣሰርካክመርጽ መብተኽ ስግኣት። ጎዞሞ ሓደጋ ነብሰይክሽንናናይክብርኻዋጋ ኪንዮ ዕንቈ ባሕሪ ዕዳ ነብሰ-ስጋ ንሕልፈትምስከድካኣሻሓት ክጸንሑ ኣብ ቀንዴል ንዳድካ ርእየ ኣእላፍ ክምርሑ ዒላ ጥበባተይ ናእዳ እንተተቐድሑ ተጸንቂቖም ቃላት። ስምካ ከየጒልሑ፣ ሞያ ምሳኻ …. ካብ ከበደኒ ሓያል - ሞሎኮትካ ካብ ተጻዕነኒ ባዕልኻስምካንገረኒ ስምካ!

ግርማይ ኣስፍሃ (ዓንቂ)

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009 5
5
5
ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009 5 4 ይን መወዳእታ ክፋል “ ክነግረኪ ይግባኣኒ እኳ

4ይን መወዳእታ ክፋል

ክነግረኪ ይግባኣኒ እኳ እንተነበረ። ኣብቲ ትንገረሉ ዕድመ ስለ ዘይበጻሕኪ ኮይነገርኩኺ ጸኒሐ፣ ብዝኾነ - ሕጂውን ማይ ኣይሓለፎን፣ ኣብቲ ነብስኺ ትፈልጥሉ ዕድመ ስለ ዘለኺ ብዙሕ ዘሰክፍ የብለይን፣ ብዝኾነ ታሪኽ ህይወትና ነዚ ይመስል፣ ሕጂ

ኣነ ብዙሕ ዝሓሰበሉን ዝጉህየሉን ነገር የብለይን፣ ምኽንያቱ ንስኺ ንዓይ ህያብ ኢኺ፣ ህያብ ከኣ ህያብዩ፣ሃና ኣብ ሰለፋ ኣደቂሳ ነቲ ብንጭርጭር ዝበለ ጸጉሪ-ርእሳ እናኣከበት ሓኸኸታ፣ ባህ ዝበላ ፍዮሪ- ኣብ ሓሳብ ኣትያ ብውሽጣ ተዕለብጥ ነይራ፣ ፍዮሪ። ሓንቲ ግራም ወርቂ ናትካ ክንዲ ብዙሕ ከይረኣኻ ሽሕ ግራም ወርቂ ከተናዲ ሃተምተም እንተድኣ

ኢኻ

ትኣቱ፣ ተመስገን ዋጋ ኣለዋ፣ ረዚን ዋጋ፣ ስለዚ ተመስገን ክንብል ኣለና፣ ኣነ ንዓኺ ረኺበ፣ ንስኺ ከኣ ንዓይ ብምርካብኪ፣ ነዚ ናትና ጸጋ ዝስኣንዎ ሰባት እኳ ኣለው፣ ኣብ ዓለም ከኣ ምስጢር ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን፣ ስለዚ ጽባሕ ንግሆ ክጋሃድ ምዃኑ ኣይትስሓቲ፣ ነዚ ተረዲእኪ ትዕግስቲ ክትገብሪ ፈትኒ፣ እታ ካባኺ ዝደልያ እዚኣ ጥራይያ፣ኣዲኣ ክትብላን - ፍዮሪ ንብዓታ ከተውሕዝን ብሓደ፣ ንሱ ድኣ ጽቡቕ ኣለኺ፣ ግን ቁሩብ ሕርክርክ ይብለካዩ ኣንቲ ማማ…” ንብዓታ ደሪዛ ናብ ልባ ተመልሰት፣ እቲ ምቕሓር ንዓይ ጥራይ ክስማዓኒ ኢየ ዝደሊ፣ ልብኺ ንጽልኢ ወይ ቕርሕንቲ ቦታ ኣይትሃብዮ፣ ብዘይቀልዓለም ኣብ ልዕሊ ኣቦኺ ሕማቕ ክስማዓኪ ኣይደልይንየ፣ ስለዚ ዝኾነ ሕርክርክ ዘብል የብልክን፣ እቲ ጸገም ኣባይ ጥራይ ተሓጺሩ ክተርፍየ ዝደሊ፣ምስ በለታ ብኽሳዳ ሒዛ ኮፍ ኣቢላ ናብቲ ኣብ መንደቕ ዝተሰቕለ ናይ ቀደም ስእላ ኣመልከተትላ፣ ርኣይዮ እዛ ጓለይ ስእለይ እንታይ ይመስል ነይሩ፣ በለታ-ብስምዒት፣ ክሳብ ክንደይ መልክዓ ተደዊኑ ዘይምሱል መሲላ ከምዘላ ምስ ፈለጠት ብልባ ሓዘነት፣ ንዓኺ ጥራይ መዓስ ኮይነ በዲልኪ፣ ንዓይውን ዝሓደገለይ የብሉን፣ ብኡነት! ብልቢ ክነግረኪ ሞይቱ እንተበሉኒውን ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብሩ ኣይምወዓልኩን፣ልቢ ዝሰብር ቃላት ደርብያትላ ብድድ ኢላ ተንሲኣ - ናብ ውሽጢ ገዛ ገጻ ተመርቀፈት፣ ሃና። ፍዮሪ ሓንሳብ ምስ ሓረቐት ንኽትመልሳ ነዊሕ ግዜ ከምዝወስደላ ስለ እትፈልጥ። ነቲ ዘልዕለኦ ዘረባ ኣቋሪጻ ናብ ስርሓ ተጸምደት፣ ኣብ ህይወትካ ፍቕሪ ክትውንን ዓቢ ዕድልዩ፣ ብምሉእ ልብኻ ቀኒዕካ ትጓዓዞ ፍቕሪ ዘይነጽፍ ሰረት ከም ዝህልዎ ርዱእ ኢዩ፣ ፍዮሪ። ኣቦኣ ክመጻ ወይ ብዓይና ክትርእዮ እኳ

ኢልካ። ኣብ ሽሕ ህጉም ናይ ጌጋ

እንተነበረ ናይ ፈለማ ትምኒታ። ድሓር ግን ናይ ኣብኣ ተግባራት ምስ ሰምዓቶ ኣብ ዓይኒ ጽልኢ ኢያ ኣብ ሓንጎላ ኣእትያቶ፣ እቲ ሰረት ዘይሓዘ ፍቕሪ ናይ ኣቦኣ ከም ወላዲ ዓስቡ ክረክብ ዘይኮነስ። እቲ ዝኣበሶ ማህደር ተገንጺሉ ክቃላዕ ተማህለለት፣ ይኹን ድኣምበር ኣዲኣ። ፍዮሪ ንኣቦኣ ብዓይኒ ጽልኢ ንኸይትሪኦ ብዝመዓደታ ማዕዳ ተዓጊሳ ኢያ ህይወታ ክትመርሕን ክትኣልን በቒዓ፣ ዋላኳ ሃና ብዛዕባ ሽግር ኣቦ ጓላ ትፈልጦ ነገር ኣይሃልዋ እምበር። ንጽህናኣ ኣሚና ዝቕበላ ሰብ ስለ ዘይረከበትያ። በቲ ሕማቕ ዕድላ ኣምሪራ ዝሓዘነት፣ ናይ ውሽጣ ሽግር ኣብ ቅድሚ ውላዳ ኣንጸባሪቓቶ ኣይትፈልጥን፣ ብኸምዚ እናተኻናኸነት ኢያ ብሕንቃቐ ኣዕብያታ፣ ፍዮሪ ግን ሽሕኳ ኣመና ሕንቅቕትን ተፈራሂትን እንተነበረት። ወላዲታ ካብ ስነ-ስነ-ስርዓት ወጻኢ ክትከይድ ኣየፍቀደትላን፣ ንሳውን ብዓንዲ ርእሱ ናብራን ሕሉፍ ሂወትን ወላዲታ ኣብ ውሽጢ ከርሳ ኣትዩ ፍሉይ ስምዒት ስለ ዘሕደረላ - ኣይተቐበለቶን፣ ሃና። ከም ሓጺን ዝተረረ እምነት ኣብ ፈጣሪ ዘለዋ ኢያ፣ ምናልባት ዕድሎታ ኮይና እምበር። ኣብ ቃል-ኪዳና እምንቲ ኮይና ትነብር ሰበይቲ ምኾነት ነይራ ዝብል እምነት ብዙሓት ከምዝነበረዩ ዝዝረብ፣ ኮይኑ ግን ዋላኳ እቲ እምነት እንተነበረ ብምኽንያት ጽባቐ መልክዓ ፈተና ሰይጣን ክተርፍ እንተዘይካኣለ። ኣብ ዝኸደት እንተኸደትውን ኣዒንቲ ጓላ ኣብ ሕማቕ ከይወድቃ ካብ ምጥንቃቕ እፎይ ኢላ ኣይትፈልጥን፣ ኣብ ልዕሊ ወለዳ ሕማቕ ስሚዒት ንኸይተሕድር ብዝገበረቶ ጥንቁቕ ሓልዮት ፍዮሪ ኣብ ህይወት ጽቡቕ ገስጊሳ፣ ሃና ንኹሉ ዘጋጠማ በደላ ንግዜ ኢያ ትገድፎ፣ ግዜ ባዕሉ ንኹሉ ሕልምታትን ባህግታትን መልሲ ዝረኽበሉ ወቕቲ ክህሉ ኢዩ ኢላ ስለ ትጽበ፣ እቲ ዝለዓለ ትምኒት ብዛዕብኡ ኢዩ፣ ቤታ ብተደጋጋሚ እናተራሕወ እንጌራ ዘናደየትሉ እዋን ሓሊፉ። ሰላም ክትነብር ዝነበራ ተስፋ ልዑልዩ፣ ከምዚ እናበለትያ ንፍዮሪ ብስነ-ስርዓት እናዅስኮሰት ጽቡቕ ዕድል ክፈጥረላ ትጽዕት ነይራ፣ ምናልባት መበገሲ ወይ ጠንቂ ዘይብለን ኣብ ምንዝርና ዝዋፈራ ደቂ-ኣንስትዮ ብቁጽሪ ሒደትየን እኳ እንተዘይተባህላ። ዝበዝሓ ግን ኣብ ምንባርን ምቕጻልን ዘሎ ድሌትዩ ደራኺ ሓይሊ ዝኾነን፣ ናይ ዓለም መንብሮ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ። ሃና ኩሉ ግዜ ብተስፋ እናተማህለለት ትነብር፣ ሓደ-ሓደ እዋን ከቢድ ሕልሚ ትሓልመሉን ሃተፍተፍ ትብለሉን እዋን እኳ እንተነበረ።

ፍዮሪ - ፍዮሪ ረኺባ

መብዛሕትኡ ሕልማ ቅልጡፍ ክውን ክኸውን ካብ መጠን ንላዕሊ ኢያ ትብህግ ነይራ፣ ብጻዕራ ድማ ህላውነታ ኣረጋጊጻ፣ እቲ ኣብ በሪኽ ደይባ ሩፍታ ክትረክብ ዝነበራ ሕልምን ተስፋን። ሕልምን ተስፋን ኮይኑ ኣይተረፈን፣ ብኡ መጠን እቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ብርሃን ደምቀቱ እናተኾልዐ ከደ፣ ጉዕዞ ህይወታ ንኽትቅጽል ካብ ዝሓገዝዋ ነገራት እንተነይሮም ኣብ ጉዑዞ ህይወት ዝተኸተለቶ ጥንቃቐዩ፣ ብሓጺሩ ንትርጉም ምንባር ተገዛኢት ኣይነበረትን፣ ከምቲ ዝጸዓረ ይዕወት ዝብል ቁም ነገር ዝሓዘለ ጥቕሲ። ኣነውን ምስቲ ቃላት ይሰማማዕየ፣ ምኽንያቱ ብዘይ ዝኾነ ናይ ህይወት ብድሆ ዝርከብ ራህዋ ስለዘየለ፣ ነዚ መስገደልዚ ርእያ ዝሓለፈት ህይወት ከኣ ኢያ ናይ ብሓቂ ህይወት ተስተማቕር፣ ህይወት ድሕሪ ሽግርያ ዓወት እትጓናጸፍዝብል ዘረባ መምህረይ ኩሉ ግዜ ኢዩ ትዝ ዝብለኒ፣ ህይወት ንሱ ስለ ዝኾነ ዋጋ፣ ሃና ምንባራ ቀጺላ፣ ነቲ ከውሒ ህይወት ሰይራን ሰጊራን ዘሪአ ክትነብር ዝፈተነቶ ፈተነ ተዓዊቱ፣ ክትነብር ክኢላ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ምንባራ ህይወት ኣውሒሳ፣ ከምቲ ህይወት ንኹሉ እወንታዊ ስምዒታት ብእትኸፍሎ ዋጋ ጥራይ ዘይኮነ። ብመንፈስን ሕልናንያ ትዓግብ፣ዝተባህለ። ሃናውን ባህግታታ ዝጋሃደሉ ግዜ ክትሓልም እንከላ ዝሓድራ ዝነበረ ስክፍታ ተቐንጢጡ። ድሮውን ናብቲ ዝቕጽል ሰላም ህይወት ረጊጻ ናብራ ትመርሕ ኣላ፣ ሓደ ረፍዲዩ፣ ክልተ ኣጋይሽ ሃንደበት ናብ ቤት-ጽሕፈት ፍዮሪ ኣተዋ፣ ደኒና ድሕሪ ምጽናሕ ቅንዕ ኢላ ጠመተተን፣ ምውቕ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጠን ዋላኳ ወቃበ

ደሪኻ ትም ኢላ ክትሰምዐን ተገዲዳ፣ ሕጂ ንሕና ቤተ-ሰብኪ ኢና፣ ርሑቕ ዘይኮነ ናይ ቀረባ ኣዝማድኪ፣ ክልቲና ኣሓት ኣቦኺ ኢና፣ ምናልባት ተረዲኢኪ ይኸውን። ማለት ሕብርናን ደምናን ንዓኺ ስለ እንመስል፣ ኣቦናውን ምሳኺ ክንራኸብ ከምዘለና ስለ ዝነገረና ኢና ከም ሓብትናን ስጋናን መጠን ክንፋለጠኪ መጺእና ብምባል ዝርዝር ኣቢለን ብዛዕባ ስድራ- ቤታ ኣጻወትኣ፣ ስቕ ኢላ ክትሰምዐ ዝወዓለት ፍዮሪ ግን እዚ ትበላኒ ዘለኽን ዛንታ ሓድሽ ኢዩ፣ ምኽንያቱ። ብዛዕባ ህይወቱ ከምዚ ዓይነት ታሪኽ ኣይፈልጥንየ፣በለተን፣ ክልቲአን ደንጊጸን ተጠማመታ፣ መልሳ ልዕሊ ትጽቢተን ስለ ዝኾነ ዕንድ በላ፣ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣዴኻ ኢያ እዚ ኣቦኻ ኢዩ ኢላ ትህበካ፣ ኣደይ ከኣ ኣቦይ ብህይወት ከምዘየለ ኢያ ነጊራትኒ፣ ስለዚ ኣነ ኣቦይ የብለይን፣ እናፈለጠት። ዘይፈለጠት መሲላ መለሰትለን፣ ፍዮሪ እንታይ ትብሊ ኣለኺ? ከመይ ጌርኪ ከምኡ ትብሊ። ኣቦኺ ከምዘየለ ኣዴኺ ድኣ ከመይ ጌራ ፈሊጣ? ብናይ ሕርቃን ስሚዒት ተገምጢለን ሓተተኣ፣ ህላውነቱ ስለ ዘይትፈልጥ ብዘይ ሕብእብእ ሓጺር ምላሽ ሃበተን፣ እንታይ ኮይና ዘይትፈልጥ፣ ንስኺ- ንእሽተይ ከለኺ ሒዛትኪ መጺኣ ነይራ እንድያ - ብድሕሪኡውን ኣብ ሞት ኣቦይ መጺኣ ነይራ፣ ምህላውን ዘይምህላውን ትፈልጥ ስለ ዝነበረት ዶ ኣይኮነትን መጺኣ፣ትስፉው ምላሽ እንተሃበተን መንገዲ ኣርሓዋላ፣ ጽቡቕ ዘረባ ኣምጺእኺ ኣዴኽን ዝገበረታ ትፈልጣዶ ንስካትኽን ንገዛእ ርእስኽን፣ ኣደይ እኳ ጓል ሰብ ኢያ፣

ርእስኽን፣ ኣደይ እኳ ጓል ሰብ ኢያ፣ ወጅሃተን ወቃሕ እንተበላ።

ወጅሃተን ወቃሕ እንተበላ። እናተፈለጣ ኢያ ሓንጐፋይ ኢላ ተቐቢላተን፣ ኣነ ኣስመረት ይባሃል፣ እዚ ከኣ ሓብተይያ፣ ኣኽበረት ኢዩ ሽማ፣ድሕሪ ምባል ኮፍ መበሊኣ ኣጣጥሐት፣ ምስኣ ዘረባ ስለ ዘለወን ክላዘባ ከም ዝጸመጻ ኢያ ነጊራታ፣ እንታይ ናይ ድሓን?” በለተን ክብልኣ ዝደልያ እናተረድኣን እናጠርጠረተንን፣ ናይ ድሓን ኢና ቤተ-ሰብ ስለ ዝኾና ክንፋለጥ ደሊና?” በለታ እታ ፈለማ ዝስማ ዝነገረታ ኣስመረት፣ ሕራይ ቀጽላ እቲ ክትብልኦ እትደልያ?” ብምባል ዘረብአን ክትሰምዕ ጽን በለት፣ ምናልባትኣቐዲምናክንገብሮዝግብኣና እኳ እንተነበረ እንታይ ከምዝዓሸረና ኣይንፈልጥን ኢና፣ ብዝኾነ እቲ ክንገብሮ ዝግብኣና ኣይገበርናዮን ጌጋ ከምዝገበርና ንፈልጥ ኢና፣በለት ኣኽበረት ብጊድኣ፣ ፍዮሪ ነዊሕ ድሕሪ ምስትንፋሳ። ውሽጣ ብርጉእ መንፈስ

ግን ብሰንኪ ንዓይ ምውላዳ ክብረት ከሊኣታ ኣዴኽን፣ ጸገም ኣይኮነን ምናልባት ኣብ ደቃ ከይርኣየቶ ኣይትተርፍን ትኸውንጨደረት ፍዮሪ፣

እዚ ትብልዮ ዘለኺ፣ ንሕና

ኣይንፈልጦን ኢና፣ ኣደይ ከምኡ ኣይትገብርንያ፣ ኣዴኺ ግን ሕማቕ ሚሂራትኪ…” ምስበላኣ ዘረብአን ከይወድኣ ከለዋ። ዋእ! እዚ ዘይመስልዩ፣ ካብ ኣይሰማዕናን ኣይገበርናዮን ተጋጊና ምባል ይቐርብ፣ ድሓር ከኣ ኣደይ ንዓይ ሕማቕ ሚሂራትኒ ኣይትፈልጥን፣ ሕማቕ እንተትምህረኒ ኣብዚ በጺሓዮ ዘለኹ ደረጃ ኣይ ምበጻሕኩን፣ፍዮሪ ተጸዊጋ ጠመተተን ንኽልቲአን፣ ካብዚ ንላዕሊ ክብሎ ዝደሊ ነገር የብለይን፣ ሎሚ ይኹን ጽባሕ እዚ ኣቦኺ ኢዩ ትብላኒ ዘለኽን ሰብ ዋላውን

እንተዀነ ብፍጹም ኣቦይ ኢለ ዝቕበለሉ ምኽንያት የለን፣ ልዕሊ ኹሉ ድማ

ኖኖ እ

ነታ ንዕኡ ዝወለደት ኣዲኡ ክርእያ ኣይደልንየ፣ንድሕሪት ገጻ ተዓጺፋ ኣዕሪፉ ኣስተንፈሰት፣ ንምንታይ ግን ክሳብ ክንዲዚ ተማርሪ?” ሐተተት ኣስመረት ሕማቕ ስለ ዝተሰምዓ፣ ኣየማረርኩን ዘማርርውን የብለይን፣ድሕሪ ምባል ዝን ኢላ ሓሰበት፣ እንታይ ድዩ መስለክን ንዓይ ክንዲ ኣቦይን ኣደይን ኮይና ኣብዚ ደረጃዚ ዘብጽሓትኒ ኣደ ኣላትኒ፣ ኣደይ ከኣ ንዓይ ኹሉ ነገር ኢያ፣ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣቦይ ዘናድየሉ ምኽንያት የብለይን፣ ብሓጺሩ። ኣደይ እዚ ኢዩ ኣቦኺ ኢላ ክሳብ ዘይሃበትኒ ኣነ ከኣ ኣቦይ ኢለ ዝቕበለሉ ምኽንያት የብለይን፣ኢላ ፍዮሪ ከይወደአት እንከላ ንሕና እኮ ኣሕዋት ክንኮነኪ ኢና መጺእና፣በለታ ሕጂውን ኣኽበረት ብወገና፣ ፍዮሪ ሓውሲ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል እዚ ድኣ ድሕሪ ማይ ኣብ ብዓቲ ኮይኑ ኢዩ ዝስምዓኒ፣ እቲ ትብላሉ ግዜ ሓሊፉ፣ ሕጂ ዘይኮነ ክፍጠር ከለኹ ኢዩ፣ ብዝኾነ ቁስለይ ክጉዳእ ኣይደልንየ፣ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ፣ ኣብ ጡፍእ ኣይትዛረብ ክፉእዩ፣ ምስ በልተን ንሳተን እውን ድሕሪ ተስፋ ምቁራጽ ዝግበር ነገር ከምዘየለ ምስ ተረድአን ብዘይ ሓደ ምርድዳእን ፍረን ኢየን ተፈላልየን፣ እቲ ብዘይሕብእብእ ኣብ ጋህዲ ብርሃን ክውን ንምግባር ዘንቀደ ውዲተን ክዕወት ኣይከኣለን፣ ብሓጺሩ ፈተንአን ኣሚኑ ከእምን ዝተሓሰበ እኳ እንተነበረ ኣይኮነለንን፣ ኣብ ውሽጢቲ ብስነ-ኣእምራዊ ጉጥያ ተጓዕጺጹ ዝተረፈ ዛንታ ድሒሩ ንምቕርራብ ዝገበርኦ ፈተነ ኣይሰለጠንን፣ ብዝኾነ። ዋላቀጺዑ ይሃብካ!” ዝብል ምስላን ኣቦታት እንተሎ። እታ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ነብሳ ናይ ጥርጣረ መንፈስ ኣሕዲራ ዘይትፈልጥ ፍዮሪ ናብ ዙሮትን ዕብዳንን ከየድሃበት። ክሕነን ክሽለምን ከይበለትያ። ካብ ሕሉፍ ህይወት ኣዲኣ ተማሂራ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወት ግሩም ብዝኾነ ኣካይዳ ገስጊሳ። ኣብ መወዳእትኡ ከኣ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ብሕጊ ብዲግሪ ተመሪቓ፣ እንሆ ኣብ ጽቡቕ ስራሕ ኣትያ መነባብርኣ ትመርሕ ኣላ፣ ናይ ህይወት ብድሆታት ኣለሊኻ ኣድላይ ስጉምቲ ምውሳድ ህይወታዊ ብልሓትዩ፣ ሃና እውን ካብዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያታት ኣይደሓረትን፣ ተቐንዝያ። ተሳቕያ። ይኹንምበር እቲ ቃንዛኣን ስቅያታን ኣብ ለውጥን ኣብቲ ትደልዮ ሰናይ ትምኒትንዩ ኣብጺሕዋ፣ ስለምንታይ ግዜ ምስ ገጻት ዓለም ዝሕዛእ ዛራ ህይወት ስለ ዝኾነ፣ በዚ ድማዩ ርጉእ ህይወት ኣብ ርግኣት በጺሑ፣ እቲ ዘይውዳእ ተስፋኣ ሃና ከኣ ተስፋ ኢዩ ወሊዱ፣ ከምቲ ትትምነዮ ዝነበረት ድማ ፍዮሪ ኣብ ሓዳር ዓለም ኣትያ ሊላይ ሓዳር መስሪታ። ሕጉስ ህይወት ተሕልፍ ኣላ፣ ከምቲ ኣበባኣን ፍሪኣን ክርእዮ ዝተሃንጠዩ። ኣብ ዕለተ ጋምኣ ፈረይትን ጸገይትን ይግበርኩምኢሎም መሪቖምዋ፣ ትምኒትን ባህግን ሓያል ከም ምዃኑ መጠን እንሆ ናይቲ ልባዊ ምረቓ ራሕሲ። ፍዮሪ ጥራይ ዘይኮነት ሃና እውን እቲ ዝደለየቶ ሰሚሩላ እታ እንኮ ጓላ ልክዕ ከም ወላዲታ ጓል ተቦኵራ፣ እታ ነቲ ጽኑዕ እምነት ዝሕላገቱ ኪዳን ፍቕሪ ንምድራዕን ስንሰለት ንምጽናዕን ሆሳእና መዓልቲ ዝተወልደት ህጻን ሆሳእናሰምያታ፣ ብሓጺሩ ሃና ትምኒታ ሰሚሩ፣ ብፍረ-ማህጸና ድማ ተኻሒሳ፣ ክንዲ ዝኾነየ። ጓል ኣመንዝራ-ኣመንዝራ ኣይኮነትን፣ትብል ሓደ እዋን ጽሑፍ ጽሒፈ ነይረ፣ እንሆ ድማ እቲ ናይ ትማሊ ጽሑፍ ሎሚ ብግብሪ ክውን ኮይኑ፣ ብርግጽ ድማ ኣይኮነትን፣ እቲ- ምንታይብንብዓት ዝዘርኡ ብእልልታ ይዓጽዱ ከምዝበሃል። ብንብዓት ተዘሪኣ ኣብ እልልታ ስለ ዝተዓጸደት፣ በዚ መንጽር እዚያ ድማ ፍዮሪ-ፍዮሪ ረኺባ፣ ፍዮሪ ክንዲ ዝኾነት!!

***

6
6

ሓዳስ

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ኣዳለውቲ ምልክታ - ሄለን ዮናስ - ልዋም ተስፋሂወት
ኣዳለውቲ ምልክታ - ሄለን ዮናስ - ልዋም ተስፋሂወት

ምልክታታት ቤት ፍርዲ

ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ኣስመራ ዝረኣዩ ጉዳያት

ሞግዚት ወ/ሮ ኢለን ዘርአ ሃብቱ። ናሆም ወንድሙ ነጋሽ ምባል ተሪፉ። ኣኽሊሉ ወንድሙ ነጋሽ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፤ ዝቃወም እንተሎ። ን07/07/09 ኣብ 1 /6 መጋባእያ ቁ/41 ይቕረብ፣

ኣቶ ተወልደ በላይ ረዳ። ኣደይ ወ/ሮ ድንቅነሽ ፍላቲ ኪዳነ ስለዝሞተት። ኣነ ምስ ኣርባዕተ ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፤ ዝቃወም እንተሎ። ን08/07/09 ኣብ 1 /4 መጋባእያ ይቕረብ፣

/ሮ ገነት ተኽሎም መብራህቱ ምባል ተሪፉ። ኣማል ተኽሎም መብራህቱ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፤ ዝቃወም እንተሎ። ን02/07/09 ኣብ 1 /5 መጋባእያ ይቕረብ፣

ሰናይት ሳልሕ መሓመድ። ወላዲትና ወ/ሮ ሓዳስ ወልዳይ ሃይለ ስለዝሞተት። ወረስቲ ኣነ ምስ ሓወይ ጀማል መሓመድ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፤ ዝቃወም እንተሎ። ን02/07/09 ኣብ 1 /5 መጋባእያ ይቕረብ፣

ኣብ ሞንጎ ከሳሲ ሄኖክ ተኸስተ ተስፋሚካኤልን ተኸሳሲት ራሄል ረድዋን መሓመድን። ዘሎ ናይ ሓዳር ክርክር ጉዳይ። ተኸሳሲት ኣድራሽኣ ስለዘይተፈልጠ ን06/07/09 ኣብ 1 /4 መጋባእያ ትቕረብ፣

/ሮ መብራት ገብረትንሳኤ

ዑቅቡ። በዓል ቤተይ መምህር ተኽለኣብ መርእድ ሚካኤል ስለዝሞተ። ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ክሕለወለይ። ሓሙሽተ ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፤ ዝቃወም እንተሎ። ን09/07/09 ኣብ 1 /2 ሲቪል መጋባእያ ይቕረብ፣

ኣቶ ኣለም ኣርኣያ ኣለሙ። ወለድና ኣቶ ኣርኣያ ኣለሙ ላቀውን ወ/ሮ ትደግ መንግስትኣብ ንጉሰን ስለዝሞቱ። ወረስቲ ኣነ ምስ ክልተ ኣሕዋተይ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ። ዝቃወም እንተሎ። ን30/06/09 ሰዓት 830 /ቀትሪ ኣብ 1 /8 መጋባእያ ይቕረብ፣

በሪኽ

/ሮ የሹ ኪዳነ ግደ። በዓል ቤተይ ሌ/ኮነሬል የማነ ገብረእግዚኣብሄር ገብረመድህን ስለዝተሰውአ። ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ክሕለወለይ። ወረስቲ ኣርባዕተ ደቅና ምዃኖም ክረጋገጸሎም። ናይ ትሕቲ ዕድመ ደቅና ድማ ናይ ሞግዚትነት ስልጣን ይወሃበኒ ስለዝበላ፤ ዝቃወም እንተሎ። ን30/06/09 ይቕረብ፣

ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ-ዃላ ዝረኣዩ ጉዳያት

ኣቶ የማነ ጎይትኦም ወልደሩፋኤል ምባል ተሪፉ። የማነ ተስፋይ ወልደሩፋኤል ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፤ ዝቃወም እንተሎ። ን07/07/09 ይቕረብ፣

ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ሰ/ /ባሕሪ ጊንዳዕ ዝረኣዩ ጉዳያት

ምስጋና

ብመስዋእቲ ወድናን ሓውናን ተጋዳላይ ገብረዬስ መስፍን ሃይለ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና። ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ዘቃበርኩምናን ከምኡውን ካብ ውሽጥን ወጻእን ቴሌፎን ብምድዋል ኣብ ገዛና ብምምልላስ ዝሓብሓብኩምናን ዘጸናናዕኩምና። ፈተውትናን ኣሕዋትናን የቀንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና። ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ፣

ኣይትርከቡ እናበልና። ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ፣ ምሉኣት ስድራ - ቤት

ምሉኣት ስድራ-ቤት

ምልክታ ኮምሽን ኣባይቲ ዝሃበኒ ናይ ዋንነት መረጋገጺ ምስክር ወረቐት
ምልክታ
ኮምሽን ኣባይቲ ዝሃበኒ ናይ ዋንነት መረጋገጺ ምስክር ወረቐት
ቁጽሪ 122448 መወከሲ ቁጽሪ 128971 ስለዝጠፍኣኒ። ረኺበዮ ኣለኹ
ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ኣለኹ ዝብል ሰብ እንተሎ። ብቁጽሪ ቴሌፎን
07115433 ደዊሉ ከረኽበንን ክሕብረንን፣ እንተዘየለ ናብ ዝምልከቶ
ቤ/ጽ ኣመልኪተ መተካእትኡ ክወሃበኒ ክሓትት ምዃነይ ይሕብር፣
ፍቓዱ ዓንደመስቀል ዘርኢት

ምስጋና

ብሞት ዘፍቅሮ በዓል ቤተይ ኣቶ ኣባዲ ወልደገብሪኤል ገብሩ ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገለጽኩ። ኣብ ግዜ ሕማሙ ዝተመላለስኩም ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ዘቃበርኩምና ኣብ ገዛና ብምምልላስ ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምና ቤተ- ሰብን ፈተውትን ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና እናሓበርና ምስጋናና ነቕርብ፣

እናሓበርና ምስጋናና ነቕርብ፣ በዓልቲ ቤቱ ዘነበሽ ገብረማርያም

በዓልቲ ቤቱ ዘነበሽ ገብረማርያም ምሉኣት ስድራ-ቤት

ሓሊማ መሓመድ ዓሊ ስዒድ ምባል ተሪፉ። ሓሊማ ዓብዱ ስዒድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፤ ዝቃወም እንተሎ። ን23/06/09 ኣብ 2 /2 መጋባእያ ይቕረብ፣

ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ጋሽ-ባርካ ቶኮምብያ ዝረኣዩ ጉዳያት

/ሮ ሶፍያ ተፈሪ ወልደገርግሽ። በዓል ቤተይ ኣቶ ግርማይ በርሀ ቀለታ ስለዝሞተ። ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ክሕለወለይ። ሓሙሽተ ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፤ ዝቃወም እንተሎ። ን30/06/09 ይቕረብ፣

ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ጋሽ-ባርካ ሻምብቆ ዝረኣዩ ጉዳያት

/ሮ መዋስእቲ ማና። ወደይ ሓድሽ በየነ በራኺ ስለዝተሰውአ። ወራሲት ኣነ ጥራይ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፤ ዝቃወም እንተሎ። ን25/06/09 ይቕረብ፣

ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ዓዲ-ተከሌዛን ዝረኣዩ ጉዳያት

/ሮ ኣመተ ሃብቱ ስባህቱ። በዓል ቤተይ ኣቶ ማና ነጋሲ ሚኪኤል ስለዝሞተ። ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ክሕለወለይ። 10 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፤ ዝቃወም እንተሎ። ን14/07/09 ኣብ 1 መጋባእያ ይቕረብ፣

}ch©M kDê ! ቋ}cü†}´Dï› ‰M K[³²U ©öF©öF `©ö`§ ‹ÏDï †p }ÊDL ´sò oKAY ‰êDê –§{q
}ch©M kDê !
ቋ}cü†}´Dï› ‰M K[³²U ©öF©öF
`©ö`§ ‹ÏDï †p }ÊDL ´sò oKAY ‰êDê
–§{q qMBXoñ ቋ}cü†}´Dï› ‹KATE ›°MT K[³²Uq
©öF©öF „ï¥; ksï M‹}¥q’¥ `©ö`§ ‹ÏDï }oKAY …›¥
Êp{ðq} …`dhDïq};
†Mk…X‰]: oKAY `©ö`§ ‹ÏDï {š K[³²Uq ©öF©öF
mk–‘q }‹[´Tg} …mk„ê }›²¹NM òLq ›Ï’]}:
ÄÂ’D÷] ²ªïM kòq qMBXoñ cü}cü: K©mk qMBXoñ cü}cü
†}´Dï› (Springboard English) …ªF£ …D÷;
†sï K©mk mkM‰êVq KLBV}: sK|gñ KÄIÏq} M—
kéF …²lmk} }oKAY †|g]„} †|s|´•} mk†}´Dï› |§
M›Vmk: M]L—: M}lmk} MÃöHÏ} –iNM ‹mk smkFDê
K©mk ]D›Œ{: |§’ sï o·cMoñ }‹Œ{ê: }‰êD÷M oKAY}
‘D©ö} }ch©M }mkF;
M›²l ›°MSDê —Dq:- [{ 15 2009
qMBXoñ ›°MSDê —Dq:- [{ 22 2009
…©öV`|:- μ©| |iÍ, cë.²š:- 160
cë.]F‰ï: 08206543
(¹d Ðr Dêd]/ Ìq W©ö-[ï ]ÔXq ‹Dmk)

ምስጋና

ብሞት ኩቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ጸጋይ ዳኘው ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን እናገለጽኩ። ኣብ ግዜ ሕማሙ ኣብ ገዛን ኣብ ሆስፒታል ደምበ ሰንበል ተመላሊስኩም ዘጣየቕኩም። ከምኡውን ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ክሳብ ትኹል ን/ዞባ ደቀምሓረ ብምኻድ ሓመድ ኣዳም ዘልበስኩምን ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን ቴሌፎን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምና። ብፍላይ ሓካይም ደምበ ሰምበልን ተሓጋገዝቶምን ዝገበርኩምልና ምትሕብባር ብምምስጋን ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ፣

ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ፣ በዓልቲ ቤቱ ወ / ሮ ሉኡል

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ሉኡል ገብረክርስቶስ ምስ ምሉኣት ስድራ-ቤት

ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ንሚኒስትሪ
ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝከውን ንብረት ብጨረታ ክዕድግ ብዕለት
27/05/09 መበል 18 ዓመት ጋዜጣ ሓዳሰ ኤርትራ ቁጽሪ 231 ዝወጸ ምልክታ ጨረታ ከም’ቲ ዝደለ
ተጫረትቲ ክረክብ ስለዘይከኣለ። ንካልኣይ ግዜ ግቡእን ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎም ተወዳደርቲ
ይዕድም፣
1.ዓይነት ንብረት
*
ብሽክለታ ማውንቴን ባይክ ምስ ካልኦት ኣቑሑትን
*
ኮምፒዩተር ንኤዲትን እተገልግል ምስ ካልኦት ናውትን
*
ካሜራ ካኖን ዲጂታል ስቲል …ወዘተ
2.
ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ቤት ጽሕፈት ዞባ ማእከል ቁ.39 ክውሰድ ይከኣል፣
3.
ተጫረትቲ መኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 5,000.00 (ቸክ ወይ ብሲ.ፒ.ኦ) የትሕዙ፣
4.
ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብዝወጸሉ ዕለት ን10 መዓልታት ክፉት ኮይኑ ንጽባሒቱ ኣብ ዘሎ
ናይ ስራሕ መዓልቲ ሰዓት 10።00 ቅ/ቀትሪ ይኽፈት፣
ምምሕዳርና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ ክስርዝ መሰሉ ዝተሓለወ
ኢዩ፣
ምምሕዳር ዞባ ማእከል
ዘሐጉስ ብስራት ካብ ግሎሪ መዋእለ ህጻናት ግሎሪ መዋእለ ህጻናት ካብ
ዘሐጉስ ብስራት ካብ ግሎሪ መዋእለ ህጻናት
ግሎሪ መዋእለ ህጻናት ካብ ዘዋህለሎ ሃናጺ ናይ ስራሕ ተመክሮ ብምብጋስ ብምዕቡል ሜላን ጹፉፍ
ኣተሓሕዛን ህጻናትን ተሰንዩ ምስ ምኩራት መማህራን ን ዓመተ ትምህርቲ 2009/2010 ሓደስቲ ህጻናት
ምምዝጋብ ከምዝጀመረ ብሓጎስ ነበስር፣
ኣድራሻና።-
ግሎሪ 1. ትራቨሎ ድሕሪ ኣልፋ ህንጻ ጎደና ባቕላ
ቴሌፎን 154114/07175860
ግሎሪ 2. ፊት ፍያት ታግሌሮ (ጎኒ ላንቺያ ነበር) ጎደና ሰማእታት
ቴሌፎን። 200957/07175860
ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ትካል ስርሓት ጨው ዓሰብ ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ
ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ
ትካል ስርሓት ጨው ዓሰብ ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ረቋሒታት ዘማልኡ ዜጋታት ኣወዳዲሩ
ክቆጽር ስለዝደለየ ተወዳደርቲ ይዕድም፣
ሲንየር ኣካውንታንት
ደረጃ ትምህርቲ - ቢ,ኤ ዲግሪ ወይ ዲፕሎማ ብኣካውንቲግ
ተሞክሮ ስራሕ - ንዲግሪ ብውሑድ 1(ሓደ) ዓመት። ንዲፕሎማ ብውሑድ 4 (ኣርባዕተ) ዓመት ኣብ
ኣፍረይቲ ትካላት፣
ዶሞዝ -
ብናይ ትካልና ስኬል መሰረት ኮይኑ ብብዝሒ ግቡእ ተመክሮ ዝፈላሊ
ይኸውን
ብዝሒ -
2(ክልተ)
ጾታ
ኣይፈልን
ቦታ -
ዓሰብ
ሓበሬታ።- 1. ተወዳደርቲ ሃገራዊ ግቡኦም ዝፈጸሙ/ማ ወይ ዘይምልከቶም/ተን ክኾኑ ኣለዎም፣
2. ኣብ መንግስታዊ ትካል ዝሰርሑ እንተኾይኖም ግቡእ መልቀቒ (Release paper)
ክህልዎም ይግባእ፣
3. ትካል ንተዓወትቲ ናይ መንበሪ ገዛ ኣገልግሎት የቕርብ፣
መመዝገቢ ቦታ።- ድሕሪ ፋብሪካ ሽጋራ ሞኖፖልዮ ኣብ ዝርከብ ጨንፈር ቤ/ጽሕፈትና ዘድሊ ፎቶ ኮፒ
ናይ መረዲኢታትን ብኢድ ዝተጻሕፈ C.V. ሒዝኩም ብምቕራብ ኣብ ውሽጢ ሓደ
ወርሒ ምምዝጋብ ይከኣል፣ ንኣድላይ ሓበሬታ 117049 ወ/ሮ ርብቓ ኣርኣያ
ምውካስ ይከኣል፣
7
7

ሓዳስ

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ምልክታታት

ምልክታ ንኹሎም ሰብ ብርኪ ኤሪትራኮ ናይ ብርኪ ማሕበር ሻሙናይ ሓፈሻዊ
ምልክታ
ንኹሎም ሰብ ብርኪ
ኤሪትራኮ ናይ ብርኪ ማሕበር
ሻሙናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሰብ ብርኪ ኤሪትራኮ 27 ሰነ 2009 ሰዓት 8።00
ኣብ ኣዳራሽ ቤት ምኽሪ ንግዲ ኤርትራ ክካየድ ተሰሪዑ ኣሎ፣
ኣብ’ዚ ዕለት’ዚ ምልኣተ ጉባኤ እንተዘይተረኺቡ። ኣኼባ ኣብ
ዝተጠቕሰ ቦታን ሰዓትን ዕለት 04 ሓምለ 2009 ብዝተረኽቡ ኣባላት
ክካየድ ምዃኑ እናሓበርና።
ኣብ’ዚ ጉባኤ ኣገደስቲ ኣርእስትታት ተላዒሎም ክዝተየሎም ተሰሪዑ
ስለዘሎ። ኩሉ በዓል ብርኪ ክሳተፍ ንዕድም፣
ኤሪትራኮ ናይ ብርኪ ማሕበር
CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR CLEANING SERVICES The Delegation of the European Commission in
CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
CLEANING SERVICES
The Delegation of the European Commission in Eritrea has the intention to conclude a
service contract with a company for the provision of cleaning services for the Commission’s
of fi ce premises in Asmara.
Companies interested in participating with this tender can express their interest in writing
to the following address:
Delegation of the European Commission to the State of Eritrea
Paola Amadei, Head of Delegation
P.O. Box 5710
Asmara, Eritrea
The deadline for the expression of participation in this tender is June 30, 2009 at 1800 hrs.
Box 5710 Asmara, Eritrea The deadline for the expression of participation in this tender is June

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009 8
8
8
ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009 8 “ ብመንፈስና ሳላ ዝተጋደልና። ከም ህዝቢን

ብመንፈስና ሳላ ዝተጋደልና። ከም ህዝቢን ሃገርን ክንህሉን ክንቅጽልን ክኢልና!” ኢሉ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ፣ ሓቁዩ ጀነራል፣ መንፈስናዩ ተጋዲሉ፣

ምስጢር ባህሊ። ዝኽሪ ሓደ ደቒቕ

ምስጢር ባህሊ። ዝኽሪ ሓደ ደቒቕ መንፈስና ’ ዩ ንጸላእትና ኣርዒዱ፣

መንፈስናዩ ንጸላእትና ኣርዒዱ፣ መንፈስናዩ ንሓቂ ካብ ማዕሙቕ ጸላምን ሰልምን ጋህዲ ገይሩ፣ ህዝቢ ኤርትራ። ንናጽነቱ ኪቃለስ ምስ ወሰነ። እቲ ንሰብ ዘቐውም ስጋን መንፈስን። መንፈሱ ካብ ስጋኡ ክዕብልል። ብመንፈሱ ክረክእ እምበር ንስጋኡ ከየቐድም። ንመንፈሱ ኣወሃሂዱ። ጉዕዞ ገድሊ ፈሊምዎ፣ ብስጋኡን ናይ ስጋኡን እንተዝነብር ጉዕዞ ገድሊ። ስድሪኳ ኣይምሰጎመን፣ ገድሊ። ተሓቢእካ ንምንባር ጥራይ ምዀነ፣ ገድሊ። ናብ ዕንደራን ባሳጆን ምተቐየረ፣ ናይ ስጋኡ ከናዲ ሃነፍ- ነፍ ምበለ፣ ሕልናኡ ሸይጡ መንፈሱ መብነነ፣ ናይ ስጋ ሕሱምዩ፣ የስድዕ፣ የረስዕ፣ ዘይናትካ የጠምት፣ ብወገነይ- ወገንካ ይፈላሊ፣ ናይ ስጋ። ስጋዩ ዚቖጽር፣ ኪኖኡ ሓሊፉ። ማይ-ቤትዩ ዚጽብጽብ፣ ግራትን ማይ-ክዖን ዚኸፋፍል፣ ናይ ስጋ ንስጋዩ፣ ስጋ። እዛ ካብ ሓመድ ሰብ ዝዀነት። ተመሊሳ ናብ ሓመድ እትቕየርብኣእማን ተጸቒጣ ሽሻይ ፍልሖ እትኸውን። መዐሸዊትያ፣ ኣሕጣኢት፣ ምናዳ። ብስጋ ዚግዛእ ሕልና። ደው ኢሉ ዝሞተ ስጋ ለበስዩ፣ ገድልን ህዝቢን ኤርትራ ግን። ስጋኡ ሓኺኹ። ስብሒ ውሽጢ ስጋኡ ኣምኪኹ። ብመንፈሱ። እታ መንፈሱ ጥራይ ንበይና። ኣብ ቅድሚ ሓውን ነበልባልን። ኣብ ቅድሚ መዳፍዕ ዚጎስዖም ቦምባታት። ኣብ ቅድሚ ብመሬትን ሰማይን ዚተፍእ ሃልሃልታን ረመጽን። ኣብ ቅድሚ ንጥፍኣቱ ዚወፍሩን ዘዋፍሩን ጸላእቱ። ኣብ ቅድሚ ኩሉ ባህርያዊ ተጻብኦ። ኣብ ቅድሚ ሞት ተገቲሩ። ጥምየትን ጽምኢን ተጻዊሩ። ምስ ዕሩቕ ዝባኑ። ምስ ዝጠልቅዐ ከብዱ። ንሞት በዲሁ ተዓዊቱ፣ ዓወቱ። ማዕረቲ ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋዩ፣ ዋጋ መስዋእቱ፣ መስዋእቲ ናይቶም ካብ መንጎኡ ንሕና ክንቅድም። ኣብ ክንዳኻ ክንብጆ ዝበልዎ ደቁ፣ ናይቶም ስጋኦም ሓኺኾም። መንፈሶም ዘወሃሃዱ ጀጋንኡ። ምሩጻት ናይ ምሩጻት። ሕሩያት ጻድቃናት፣ ምጽዳቕ እንታይ ድዩ? ኪኖኮ የልቦን ጽድቂ! ዕሽር ካብ ትሕዝቶኻ ሂብካ እኳ ዚጽደቕ!

ከምኡዶ ኣይኰነን ዚብል መጽሓፍ

ብኸምኡዶ ኣይኰነን

ሰፊሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ? ንሶም ግዳ። እዛ ህይወቶም ከይበቐቑ። ብርሃን ኪህቡ። ሰላምን ቅሳነትን ከስፍኑ። ስለ ራህዋ ህዝቦም። ምእንቲዛ ሓላል መሬቶም። ሓመዳ ቁሒሞም ዝዓበዩላ። ኣብ መንፈሶም ዝተቐረጸ ራእዪ ክውን ኪገብሩ። ጠኒኖም ናብ ሓዊ፣ ኣየስገኦምን ሃፈጽታ ሓዊ፣ ኣይደሃሎምን ጠራዕ-ራዕን ድምጽታትን ሃልሃልታ፣ ስጋኦምን ናይ ስጋኦምን ኣይነበረን ምስኦም፣ ፍቕሪ ህዝቢን ሃገርን መሊኡዩ ነይሩ ኣብ መንፈሶም፣ ኣብቲ ሓዊ። ስጋኦም ወዲቑ ክቕምርር ምዃኑ እናፈለጡ። መንፈሶም ምስቲ ጽንካረዩ ዚሰጥም፣ ሓይሊ መንፈሶም ልዕሊቲ ሓጺኖም

ዚተርር፣ ኣሚኖም፣ ተኣማሚኖም፣ ብመንፈሱ ዝኣመነ ኮቶ ዚገጥሞ ሓይሊ የልቦን፣ ዓወት ንሓፋሽ!” ዝእምነቶም። ንሳታ ቃሎም፣ ኪጅምሩን ኪፍጽሙን - ኣልፋዎ ኦሜጋ፣ ኣብቲ ዓውደ ኲናት ዝኣጎዶ ሓዊ። ኣብቲ ሰብ ምስ ሓጺነ-መጺን ዝራጸመሉ ውግእ ጥራይ ግን ኣይነበረን እምነትን ጽንዓትን መንፈሶም፣ ኣብቲ ሲኦል ። ኣብቲ ውሽጢቲ ሰብ ዝፈጠሮ ገሃንበ-እሳት - ቤት ማእሰርቲ ተቐጥቂጦም፣ ደም ነዚዑ ኣካላቶም፣ ውሒዙ፣ ጨቂዩ፣ ሸቲቱ፣ ምስኡ ተላዊሶም፣ ውኖምን ሃለዋቶምን ክሳብ ዘጥፍኡ ኲርንኩሪት ተኣሲሮም። ብዂርማጅን ኳሬንቲን። በቲ ዝኸፍአ ተፈቲኖም፣ ብሓዊ ዝረሰነ መስፈ። ቁስሉ በሻዕ-ሻዕ ኣብ ዝበለ ኣካላቶም ቖቒሎሞም፣ ብጉጤት። ናይ ኢዶምን እግሮምን ኣጽፋር መንሽቶሞ፣ ሓንቲ ቃል ምስጢር ግን ኣየምሎቑን፣ እቲ ምንታይ። እቲ ዝደመየ ኣካላቶም። እቲ ብምሒር መግረፍቲ ዝተመናንሀ ስጋኦም። በጃ ኪኸውን ብዓንተብኡ ወሲኖምዮም፣ መንፈሶም። ኣብ ቅድሚ ዓረር ዝለጎመ ጠበናጁ። ኣብ ቅድሚ ናብ ግንባሮም ዝቐንዐ መትርየስ። ኣይተሳዕረን፣ ኣድሚጹ ግን መንፈሶም ዓወት ንሓፋሽ!” ኣቃሊሑ፣ ርዝነት ናይ ምቅላስ መንፈስ። ረዚን ሓላፍነትዩ ዘሰክም፣ ኣይረኣኹን።

ቁርኣን?

ኣይሰማዕኩን። ኣይፈልጥንንዝበለ። ምስጢር ገድሉን ተጋድሎኡን ከይህብ። ምስ መንፈሱ ዝተመባጽዐ ህዝቢ። ህይወቱ። ንብረቱን ጥሪቱን ብሓዊ እናሃመኹዎ። ብነፈርትን መዳፍዕን እናደብደብዎ። ብጥይት ብሳንጃ እናቐተልዎ። ብስልኪ። ብገመድ እናሓነቕዎ። ኣይተንበርከኸሎምን፣ ኣይሰገደን፣ ኣይደነነን፣ ርእሱ ኣቕኒዑ። ኣፍልቡ ነፊሑ። ንኹሉ መከራ ጸላእቱ ተጻዊሩ። ብመንፈሱ ከይተረትዐ። ኣኽናፍ መንፈሱ ኣርጊፍዎም፣ ብመንፈስ ምቅላስ እምበኣር እዚዩ፣ መንፈስዚ ህዝቢዚን ተጋድሎኡን፣ መለኮታዊ ሓይሊዩ፣ ሓይሊ፣ ዘይጸዓድ። ዘይቁረን፣ እምባታት ዘፍርስ። ኣኻውሕ ዝጨድድ። ንዘይክኣል ዚኽእል፣ ኩሉ ይክኣል!” ኢሉ ዚኣምን፣ ነዚ እምነትዚ ዘብቅዕዎ። ንሶም እቶም ምእንታኡ ዚወደቑ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ስድሪ መሬቱ ዝተዘርኡ። ብስጋን ናይ ስጋን ሓኺኽካ። ብመንፈስ ምቅላስ ዝመሃሩን ዘስተምሃሩን ሰማእታቱ፣ ብግብሪ። ሓይሊ-መንፈስ ክሳዕ ክንደይ ክብሪ ከም ዘለዎ ዘመስከሩ። ጀጋኑኡ። ጀጋኑ ታሪኽ። ጀጋኑ ህዝቢ፣ ኣብ ልቢ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋኦም - ሓወልቲ ሃኒጾም ዝሰፈሩ፣ ወትሩ ንምንቅስቓሱ ዝምእዝኑ። ዝሕልዉ። ዝድርኹ፣ እዚ እምነትዚ። እቲ ዝኸበረ እምነት ናይዚ ህዝቢዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ ኣማኒዩ፣ እምነትዩ መለለይኡ፣ እምነቱ። ኣብ ክብርታት ባህልታቱዩ ዝውቅሮ፣ ምስጢር ባህሊ ዝኽሪ ሓደ ደቒቕ ድማ ኣብዩ ዚምስረት፣ ኣብ ኣኼባኡ። ኣብ ጉባኤታቱ። ኣብ ዋዕላታቱን ኣብ ኩሉ ዘካይዶም ንጥፈታቱን። ዝዀነሉ ምኽንያት እዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ዝተገልጸዩ፣ ኣብ ምጅማሩ። ኣብ ምዝዛሙ። ስለ ዝኽሮም ንሓደ ደቒቕ ደው ዝብል። ስለ ኣኽብሮቶም ኩሉ ኣብ ርእሱ ዚህሉ ጉልባብ ዚቐልዕ። ሰጥ ኢሉ ርእሱ ዘድንን። ኣብታ ደቒቕ ምስኦም ብመንፈስ ንምርኻብዩ፣ ኣብታ ህሞት። ኣብቲ ጸጥ ዝበለ ሃዋህው። ምስ ሕልናኡ ዚዛረብ፣ ከይጋገ። መስመሩ ከይስሕት። ኣሰሮም ረጊጹ ክውጥን። ዕላማኦም ጨቢጡ ክሕንጽጽን

ክትግብርን። ይምሕል፣ ማሕላኡ ኣብ ውሽጡ። ምስ ሕልናኡ ይገብሮሞ። ድምጹ ክብ ኣቢሉ ዓወት ንሓፋሽ!” ኢሉ መደባት ዕዮኡ ይፍልም፣ ምስጢር ባህሊ ዝኽሪ ሓደ ደቒቕ። ኣብ ዘመነ-ገድሊዩ ተኣታትዩ፣ እቲ ዝኸበረ ማሕላ። እቲ ከይተባህለ ዘይስገር መብጽዓ ንስውኣት እንኣትወሉ። ባህሊ ኰይኑ ዚሰረጸን ዚቕጽል ዘሎንዩ፣ ናህና። ናይ ኤርትራውያን ፍሉይ ባህሊ ኣኽብሮት ንስውኣትና እንህበሉዩ፣ መዓልታዊ ናብ ስራሕ እንክንወፍር። እንክንድቅስን እንክንትንስእን። ተመስገንእንብሎ ንተመስገን እኮ ንዖኦምዩ፣ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ። ሰላምን ናጽነትን ዝፈጠሩ ስለ ዝዀኑ፣ ንዘይርአ ንኣምን ህዝቢ እንካብ ኮንና። ዓይንና ንዝረኣዮ ከመይ ዘይንኣምን? ደቂ ህዝቢ ንህዝቢ ክብጀዉ፣ ንእስነቶም እንከይመነዉ። ደቆም። ሓዳሮም። ዋኒኖም። ናይ ስጋ ኰይንዎም ሰገጥ እንከይበሉ። መንፈሶም ብዝቐለሶ ምእንቲዚ ህዝቢ ኪወድቁ እንከለዉ። ጽኑዕ እምነት ኣብ ልዕሊኦም። ኣምልኾትና ንዖኦም። ዘይንገብረሉ ምኽንያት እንታይ ኣሎ? “ኣይድያሊስትይብሉና ይዀኑ እቶም ግርምቢጥ ስነ-መጎት ዘንብቡ፣ ንሕና

ግን ኣብ ክውንነት ኢና ንኣምን፣ ኣብ ዝዀነ። ኣብ ዝተፈጸመ። ኣብ ዝረኣናዮ ጥራይ ዘይኰነ። ጌና ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ መንፈስ። ትማሊ ኣብ ዝነበሩ ከይተሓጸረ። ሎሚ ኣብ ዘሎ ወለዶን ቀጻልነቱን ርኢናና ኣሚና፣ እምነትና። ኣብ ህላወናዩ ዝግለጽ፣ መን ከማና ኣይንብልን፣ ይህልዉዶ ከምዚ ከማና ኢልና ግን ንሓትት፣ ምስጢር ባህሊ ዝኽሪ ሓደ ደቒቕ። ዕምቆቱን ርዝነቱን ሓደኳ ክልክዖ ኣይክእልን፣ ናይ መንፈስ ኣብ መንፈስዩ ዚተርፍ፣ ናይዚ ህዝቢ - ናይዛ ሃገረ ሰማእቲ እቲ ዝለዓለ ምስጢር ዓወት። ናይ ሎሚ። ጽባሕ። ንዘልኣለም ዝነብር ድማዩ፣ ምኽንያቱ። ከምቲ ስነ-ጥበባዊ ግርማይ ገብረመስቀል ዝበሎ።

ነዚ ምድሪ ቀሰይ ኢልኩም ርገጽዎ መን ይፈልጥ ደም ተጋዳላይ ኣለዎ፣ ነዚ መሬት ተጠንቂቕኩም ኩዓትዎ መን ይፈልጥ ኣዕጽምቲ ጅግና ሒዙሎ፣ ዝረገጽኩሞ መሬት ኣኽብርዎ ብደም ሰማእታት ቅዱስ ኰይኑሎ፣

ዝያዳ ኩሉ ንሕና ምነባዕና! ንብዙሓት ቀቢርና፣ ኣብ ዓውደ ኲናት
ዝያዳ ኩሉ ንሕና ምነባዕና!
ንብዙሓት ቀቢርና፣ ኣብ ዓውደ
ኲናት ብጅግንነት ንዝተሰውኡ፣
ኣብ ዝተፋላለየ ሃገራዊ ዕማም
እንከለዉ ንዝተኸልፉ፣
ቀቢርና ንብዙሓት፣
ኣብ ጎድንና እንከለዉ ጥይት
ንዝምንከለቶም፣
ዓበይቲ ቦምባታት ንዝጸቐጦም፣
ኣዋልድ ኣወዳት፣
ንብዙሓት መንእሰያት ቀቢርና፣
ነዛ ዓለም ማንካ ንዘይልዓሉ፣
ተማሃሮ ደቂ ዓዃይ፣
ሊቃውንቲ ብትምህርቲ።
ብተመክሮ፣
ቀቢርና’ወ መርዑት። በኮራት
ዘይወለዳ፣
ቈልዑቶም ዘኽቲሞም ንዝተረፉ፣
ቀቢርናዮም ነቦ ስድራ። ነደ ስድራ፣
ኣብ ስንጭሮን ጎቦን።
ኣብ ደንደስ ሩባን ኩርባን።
መሬት ኲዒትና ሓመድ
ዘልበስናዮም።
ንቡር ከይገበርና ዝሓደግናዮም።
ክንደይ’ሞ ክንብሎም!
ኩስቶ-ኩስቶ ኢልካ ዘይጽብጸቡ፣
ኣብ ቅድሚ ዓይናን ወትሩ
ዚግተሩ።
ትሕቲ ጅግንነቶም። ስሓቖም
ዋዝኦም ዚስራዕ።
ልዕሊ ዝዀነ ፍጡር ነኽብሮም።
ኣብ ማእከል ባሕሪ። ኣብ ኩሉ
መኣዝን ናይ ኤርትራ።
ኣብ ቆላኡ ከበሳኡ፣
ደሙ ዝጸንቀቐ ኣዕጽምቲ ደፊንና፣
ኣብ ድቕ-ድቕ ጸልማት ከውታ
ለይቲ፣
ኣብ ወጋሕታ። ጽሓይ ህሮርማ፣
ኣብ’ቲ እዋን ብርቱዕ ቁሪ
ኣስሓይታ።
ጁው እናበለ ዝናብ። ቀቢርናዮም
ግዜ ከፈለና፣
ሓዲግናዮም ኣብ’ታ ዝወደቕዋ፣
ክሳዕ ትማሊ ግን ኣይነባዕናን፣
ኣይነባዕናን!
ኣብ ዝባና እንክዝሕል ውዑይ ደም
ሰውነቶም፣
ኣይነባዕናን!
ሓመድ እንከነልብሶም፣
ንንብዓትና ተቘጻጺርናዮ፣
ዓቂብናዮ ንንብዓትና፣
ንውሽጢ ሰውነትና ኣዝዒግናዮ፣
ዝጎሃየት ልብና ብንብዓት ተርኪሳ፣
ተጸናኒዓ!
ካብ ኩሉ ከኣ ጸላእትና ኒሕ
ከየሕድሩ ኣይነባዕናን፣
ተጸሚምና፣
ንጣብ ንብዓት ኣየጽረርናን፣
ተጻዊርና!
ንሳ’ያ’ታ ዝዓበየት ምስጢር ህዝቢ-
ተጋዳላይ፣
ንሳ እንተዘይትህሉ ነይራ’ሞ
ንዘዝኸፈልናዮ እንተንነብዓሉ።
ካብ ሰውነትና ዝምግቡ ፈሳሲ
ንብዓትና ምተጸንቀቐ፣
ኣካላትና ምደረቐ፣
ተዀርሚና ብሓዘን ክንርሮ ግዜ
ምቐተልና፣
30 ዓመት 30ታት ዓመት
ምደመረት፣
ዓወት ብማዕዶ ጥራይ ኰይና
ምነበረ፣
ዘይትጭብጥ ምስሊ ምዀነት፣
እምበር! ዝያዳ ኩሉ ንሕና
ምነባዕና!
20 ሰነ 1992

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009 9
9
9
ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009 9 ንዝዓጠረ ቆርበት ዘልምጽ መድሃኒት ወተሃደራዊ

ንዝዓጠረ ቆርበት ዘልምጽ መድሃኒት

ወተሃደራዊ ኔትዎርክ ደቡብ ኮርያ ብመጥቃዕቲ መርበብ ይናወጽ

ናይ መጀመርያ ተርእዮ ሕማም መንሽሮ ቆርበት ንምፍዋስ ከገልግል ዝጸንሐ ቅብኣት

ድማ ትብል ካብ ዩኒቨርሲቲ ሚቺጋን ዶክተር ዳና ሳችስ፣ እዚ መድሃኒት ንዝሓለፈ 40/50

መድሃኒት ኣብ ቆርበት ንዝመጽእ ለውጢ ብልክዕ ንምምዛኑ ድሌት ከምዘለዎም ሓቢራ፣

ናይ ደቡብ ኮርያ ወተሃደራዊ ናይ ኮምፒዩተር ኔትዎርክ። ኣብ ትሕቲ ተኸታታሊ ናይ መርበብ መጥቃዕቲ ከምዝርከብ አይ.ኤፍ.ፒ ሓቢሩ፣ ዛጊት እቲ ወተሃደራዊ ኔትዎርክ። ብገምጋም መዓልታዊ ብ95 ሽሕ ጉዳያት ይጥቃዕ ምህላዉ ንሰበ- ስልጣን እታ ሃገር ብምጥቃስ አይ.ኤፍ.ፒ ወሲኹ ኣብሪሁ፣ ብዘይካዚ እቲ ወተሃደራዊ ኔትዎርክ። መዓልታዊ ልዕሊ 10 ሽሕ ናይ ምብታኽን ምጥላፍን ፈተነታትን ኣስታት 82 ሽሕ መልከፍቲ ናይ ኮምፒዩተር ቫይረስ ከምዘጋጥሞን ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ምክልኻል ጸጥታ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ፣ እዚ መርበባዊ መጥቃዕቲ ምስ ናይ 2008 ክነጻጸር ከል። ብ20% ከምዝወሰኸ ድማ ኣብቲ ጸብጻብ ተሓቢሩ፣ ኣፈኛ እቲ ወተሃደራዊ ቤት ጽሕፈት ንኤይ.ኤፍ.ፒ ከምዝገለጾ። ዝበዝሐ ካብቲ መርበባዊ መጥቃዕቲ ከምቲ ንተራ ሰባት ኣብ ውልቃዊ ኮምፒዩተራቶም ዘጋጥሞም ዝመሳሰል ምዃኑ ጠቒሱ። ሓደ ዕስረት ካብቲ መጥቃዕቲ ግና ኣዝዩ ሓደገኛን ንጸጥታ እታ ሃገር ዝፈታተንን ከምዝኾነ

ኣብሪሁ፣ 11% ካብቲ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ። ንመርበብ ወተሃደራዊ ቤት ጽሕፈት ንምብታኽን ሰለያዊ ሓበሬታ ንምርካብን ዝዓለመ። ኣዝዩ ዝተራቐቐን ኣስጋእን ፈተነታት ከምዝኾነ ከኣ እቲ ኣፈኛ ወሲኹ ኣነጺሩ፣ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ጸጥታ ደቡብ ኮርያ። መበገሲ ናይቲ መርበባዊ መጥቃዕቲ ካበይ ምዃኑ ኣየብርሀን፣ ላዕለዎት ሰበ- ስልጣን ምክልኻል እታ ሃገር ግና። ኣቐዲሞም ነተን ዕሉላት ጉጅለ መርበባዊ መጥቃዕቲ ከምዘለወን ዝገልጽወን ሰሜን ኮርያን ቻይናን ክኸሱ ምጽንሖም እቲ ሓበሬታ የረድእ፣

‘’ሃገርና ብቐጻሊ ተኣፋፊት ትኸውን ኣላ፣ ገለ መንግስታዊ ጨናፍራት ከኣ ብስግኣት ናይዚ መርበባዊ መጥቃዕቲ ካብ ስራሕ ተጎናዲበን ኣለዎ’’ ዝበለ ስሙ ዘይተጠቕሰ በዓል ስልጣን ሃገራዊ ስለያ እታ ሃገር። መርበባዊ መጥቃዕቲ ንሃገራዊ ጸጥታ ደቡብ ኮርያ ከቢድ ፈተነ ኮይኑ ምህላዉ ሓቢሩ፣

ኣብ መወዳእታ ዶክተር ዳና ሳችስ። ናይ መጀመርያ ደረጃ ሕማም መንሽሮ ቆርበት ዘለዎም ሰባት። ቅብኣት ምልካይ ምስ ጀመሩ ምሉእ ብምሉእ ክፍውሶም ከምዝኽእል ተረዲኦም ብዘይ ሸለልትነት ክሳብ መወዳእታ ክቕጽልዎ ተላብያ፣ ብሰንኪ ናይ ጽሓይ ብርሃን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝመጽእ ሕማም ቆርበት። ብቐሊሉ ዝፍወስኳ እንተኾነ። ግቡእ ክንክን እንተዘይተገይሩሉ ግን ናብ መንሽሮ ቆርበት ክምዕብል ይኽእልዩ፣ ኣብ ዓለም። ዓመታዊ 1 ሚልዮን ሓደስቲ ሰባት ብናይ መጀመርያ ደረጃ ሕማም መንሽሮ ቆርበት ከምዝጥቅዑ ጸብጻባት ይሕብሩ፣

ደቡብ ኮርያን ኣመሪካን ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ። ካብ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ንዝመጸን መርበባዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል። ሓቢረን ክሰርሓ ከምእተሰማምዓ ይፍለጥ፣

ኣብ እዋን ጥንሲ ዝርአ ቀጻሊ ምሕርናኽ ሳዕቤን ኣለዎ ተባሂሉ

ኣብ እዋን ጥንሲ ዝርአ ተኸታታሊ ምሕርናኽ። ናይ ደም ሽኮር ጸገም ከምዘሎ ዘመልክት ከምዝኾነ ሓድሽ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ ክትብል መጽሄት ሄልዝ ደይሊ ኒውስሓቢራ፣ ምስ ጥንሲ ዝምዕብል ሕማም ሽኮር ንቡርኳ እንተኾነ። ብቐጻሊ እትሕርንኽ ነፍሰ-ጾር ግን። ናይ ጥንሲ ሕማም ሽኮር ንኸተማዕብል ዘለዋ ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃኑ በቲ መጽናዕቲ ከምእተነጸረ እታ መጽሄት ወሲኻ ኣረዲኣ፣ እቲ መጽናዕቲ ምሉእ ጥዕና ኣብ ዘለወን 189 ነፈሰ-ጾራት ኣንስቲዩ ተኻይዱ፣ ኣብ መንጎ ካብ 6 ሰሙን ክሳብ 20 ሰሙናት ኣብ ዘሎ ናይ ጥንሲ ግዜን ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ናይ ጥንሰ ግዜን ከፋፊሎም ድሕሪ ዘካየድዎ ናይ ድቃስ መጽናዕቲ ከኣ። ኣብ ሰሙን ብውሕዱ ሰለስተ ግዜ ዝሕርንኻ ነፍሰ- ጾራት። ናይ ጥንሲ ሕማም ሽኮር (ges- tational diabetes) ንኸማዕብላ ዘለወን ዕድል 14.3% ምዃኑ ገሊጾም፣ ኣብተን ዘይሕርንኻ ነፍሰ-ጾራት ግና እቲ ተኽእሎ 3.3% ምንባሩ ሓቢሮም፣ ብዘይካዚ። ኣብ ናይ መጀመርያ ደረጃ ናይ ጥንሲ ብቐጻሊ ዝሕርንኻ ዝነበራ ኣዴታት 11% ከምዝነበራ ዝገለጸ ውጽኢት ናይቲ መጽናዕቲ። ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ጥንሲ እቲ ኣሃዝ ናብ 16.5% ክብ ምባሉ። ጥንሲ። ባዕሉ ንኽትሕርንኽ ጠንቂ ከምዝኸውን ዝሕብር ምዃኑ የብርህ፣ እቲ መጽናዕቲ ነቶም ናይ ጥንሲ ሕማም ሽኮር መሊሶም ዘጋድዱ ከም ክብደት ኣካላት። ዕድመ። ዓሌትን ማሕበራዊ ጉጅለን ዝኣመሰሉ ጠንቅታት ኣብ ግምት ዘእተወኳ እንተኾነ። ኣብ መንጎ ቀጻሊ ምሕርናኽን ናይ ጥንሲ ሕማም ሽኮርን ዝምድና ከምዘሎ ዝገልጽ ውጽኢት ከምዝረኸቡ ግን እቶም ተመራመርቲ ሓቢሮም፣

‘’ኣብ እዋን ጥንሲ ዝርአ ናይ ድቃስ ምዝንባል ንመስርሕ ምስትንፋስን ምሕቃቕን ኣካላት ብኣሉታ ክጸልዎም ይኽእል’’ ዝበለ ነቲ መጽናዕቲ ዝመርሐ ዶክተር ፍራንሲስካ ፋክኮ። እዚ ኣብ መንጎ ምሕርናኽን ሕማም ሽኮርን ምትእስሳር ከምዘሎ ዝገልጽ ረኺቦሞ ዘለዉ ውጽኢት ናይ መጀመርያ ምዃኑ ገሊጹ፣ ‘’ምሕርናኽ። ኣብ እዋን ድቃስ ድኻም ዋሕዚ ኣየርን ዋሕዲ ኦክስጅን ኣብ ኣካላትና ከምዘሎ ምልክት’’ ክብል ዘብርሀ ዶክተር ፋክኮ። እዚ ተርእዮ እዚ ንስርዓተ መትንታት ኣንቂሑ። ኣብ ግዜ ለይቲ ጸቕጢ ደም ከምዝውስኽ ይገብርን፤ ከም ሳዕቤኑ። ነድሪ ኣለዓዒሉን መስርሕ ምሕቃቕ ቀያይሩን ድማ። ንሕማም ሽኮር ወይ ንድኹም ናይ ሽኮር ተጻዋርነት ዘጋድድ ከምዝኸውን ኣረዲኡ፣ ዛጊት ኣብ መንጎ ምሕርናኽን ናይ ጥንሲ ሕማም ሽኮርን ዘሎ ምትእስሳር ጠንቁ እንታይ ከምዝኾነ ብንጽር ኣይተፈልጠን፣ ነፍሰ-ጾር ኣደ ኣብ እዋን ጥንሲ ብእተርእዮ ምውሳኽ ክብደት ኣካላትን ልዑል ምዕቃብ ፈሳስን። ኣብ መውጽኢ ኣየር ብዝፈጥሮ ጸቕጢ ክኸውን ከምዝኽእል ከኣ ዶክተር ፋክኮ ይገልጽ፣ ምስ ጥንሲ ዝምዕብል ሕማም ሽኮር። ኣብ ነፍሰ-ጾራት ኣዴታት ብውሕዱ 4 ካብ ሚእቲ ከጋጥም ከምዝኽእል ይግመት፣ እዚ ዘማዕበላ ነፍሰ-ጾራት። ኣብ ሂወተን ካልኣይ ደረጃ ሕማም

ኣብ ሂወተን ካልኣይ ደረጃ ሕማም ሽኮር ንኸማዕብላ ልዑል ተኽእሎ

ሽኮር ንኸማዕብላ ልዑል ተኽእሎ ኣለወን፣ ብዘይካዚ። ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝርአ ሕማም ሽኮር። ነቲ ዕሸልውን ጸገማት የስዕበሉዩ፣ ንኣብነት። እቲ ዕሸል ግዝፊ ከም ዝውስኽ ብምግባር ኣብ ግዜ ምውላድ ጸገማት ምፍጣር፤ ትሑት ዓቐን ሽኮር ኣብ ደም፤ ግዳይ ሕማም ግዝፊን ድኹም ናይ ሽኮር ተጻዋርነትን ዝኣመሰሉ ሳዕቤናት ኣብቲ ዕሸል የኸትል፣ ሓንቲ ብምሕርናኻ እትሻቐል ነፍሰ- ጾር ኣደ። ካብ ክኢላታት ምኽሪ ድቃስ ክትረክብ ብምዝኽኻር። ነተን ናይ ድቃስ ግዜአን ተዘሪጉወን ኣብ እዋን ጥንሲ ዝሕርንኻ ነፍሰ-ጾራት ካብ ጸገማተን ንምፍዋስ። ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ናይ መጀመርያ ውጽኢት ዝያዳ ክደፍኣሉ ዶ/ር ፋክኮ ኣብ መወዳእታ ተላብዩ፣

ዶ / ር ፋክኮ ኣብ መወዳእታ ተላብዩ፣ ( ክረይም ) ። ዕጣር ኣልጊሱ ነቲ

(ክረይም)። ዕጣር ኣልጊሱ ነቲ ቆርበት ሓድሽ ከምዘምስሎ ኣመሪካውያን ተመራመርቲ ገሊጾም ክብል ሮይተርስ ሓቢሩ፣ እቲ ቫሊያንት ፋርማሰዩቲካል ክረይም ኢፊደክስዝተባህለ ቅብኣት። ብናይ ጽሓይ ብርሃን ንዝመጽእ ሕማም ቆርበትን ንናይ መጀመርያ ደረጃ ሕማም መንሽሮ ቆርበትን ኣብ ምፍዋስ ዘገልግል ኮይኑ፤ ብዝተኻየደ ምርምር ንዝዓጠረ ቆርበት ኣመሓይሹን ኣልሚጹን ሕብሪ ቆርበት ኣመና ዘመልክዕ ከምዝኾነ እቶም ተመራመርቲ ገሊጾም፣ እቲ መጽናዕቲ። ካብ 58 ክሳብ 85 ዓመት ኣብ ዝዕድሜኦም። ብብርሃን ጽሓይን ቀመማትን ቆርበቶም ዝሓመሙ 21 ሰባት ኢዩ ተኻይዱ፣ ብወለንትኦም ድማ ነቲ ቅብኣት መዓልታዊ ክልተ ግዜ ኣብ ገጾም እናተለኽዩ ንኽልተ ሳምንታት ቀጺሎሞ፣ ኣብ ቆርበቶም ንዝተራኣየ ለውጥታት ብምምዝጋብ ድማ። ዝነበሮም ዕጣር ዳርጋ ብምልኡ ጠፊኡ። ቆርበቶም ለስሊሱን መልክዑ ተመሓይሹን ከምዝተረኽበ እታ ጉጅለ ሓቢራ፣ ‘’እዚ ቅብኣትዚ። ንዝተላሕጸን ንዝተጎድአን ቆርበት ቀልጢፉ ንኽጽገንን ንኽፍወሰን ዝሕግዝ ስለዝኾነ። ንዝዓጠረ ቆርበት ትርኢቱ ቀይሩ ሓድሽዩ ዘምስሎ’’

ትርኢቱ ቀይሩ ሓድሽ ’ ዩ ዘምስሎ ’’ ዓመታት ንዝተፈላለዩ ሕማማት ቆርበት

ዓመታት ንዝተፈላለዩ ሕማማት ቆርበት ንምፍዋስን ንምክልኻልን ተባሂሉ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝጸንሐ ምዃኑ ጠቒሳ። ብፍላይ ኣብቶም ንጽሓይ ብርሃን ዝተቓልዑ ኣካላት - ማለት ኣብ ገጽ። ክሳድ። ቅልጽምን ከንፈርን ብብዝሒ ክልከ ዝጸንሐ መድሃኒት ምዃኑ ኣብሪሃ፣ እዚ ቅብኣትዚ ናቱ ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘለዎኳ እንተኾነ። ንብዙሓት ግን ካብ ሕማም ቆርበት ክፍውሶም ጸኒሑዩ፣ መጀመርያ ምስ ተለኸኻዮ ንቆርበትካ ቀይሕን ሓረሮን ስለዘምስሎ ንብዙሓት ሰባት የሰንብዶምዩ፣ ‘’ሕሙማት ነዚ ቅብኣት ምስ ተለኸይዎ ኣብቲ መጀመርያ ቆርበቶም ቀይሕን ሓረሮን ስለዝኸውን ሕማቕዩ ዘምስሎም፣ ብዙሓትውን ቆርበተይ ዝተጠብሰ ስጋ ሃምበርገር መሲሉክብሉ ይስምብዱዮም’’ ዝበለት ዶክተር ሳችስ። ድሕሪ ፍወሳ ግን። ቆርበቶም ሓድሽን ምልኩዕን ከምዝኸውን ገሊጻ፣ እዚ ቅብኣት ንናይ መጀመርያ ተርእዮ ሕማም መንሽሮ ቆርበት ጥራይ ዘይኮነ ዝፍውስ። መልክዕን ብቕዓትን ቆርበት ኣመሓይሹ ንሓያለ ዓመታት መመሊሱ ከምዘጸብቖ ዶክተር ሳችስ ኣረዲኣ፣ ካብዚ ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት ብምብጋስ ከኣ። ንሳን ብጾታን። ብሰንኪ

ኣብ ኤስያ ዝርግሐ ያሁ ሞባይል ይዓቢ

ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝህብ ኩባንያ ያሁ። ኣብ ዞባ ኤስያ- ፓሲፊክ ዝርግሐ ናይ ያሁ ሞባይል ንምዕባይ ይሰርሕ ከምዘሎ አይ.ኤፍ.ፒ ገሊጹ፣ እቲ ኩባንያ ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ። ተቐማጦቲ ዞባ ኣብ ክንዲ ብመገዲ ኮምፒዩተር ኢንተርነት ዝጥቀሙ። ብመገዲ ያሁ ሞባይል ብተሌፎኖም ኢንተርነት ንኽጥቀሙ ዕድል ንምፍጣር ከምዝኾነ እቲ ሓበሬታ ኣረዱኡ፣ ያሁ ሞባይል። ኣብ ተንቀሳቓሲ ተሌፎን ኢንተርነት ንምጥቃም ዘኽእል ፕሮግራም ኮይኑ። ዛጊት ኣብ ኣውስትራልያ። ማሊዥያ። ሲንጋፖርን ታይዋንን። ከምኡውን ኣብ ኣርጀንቲና። ብራዚል። ኢጣልያ። ሜክሲኮን ስጳኛን ተኣታትዩ ከምዝርከብ መግለጺቲ ኩባንያ ይሕብር፣ ዓማዊል ዝስሕብ መርበብ ንምፍጣርን ዞባዊ ኣገልግሎት

ከም ዘአንግድ ንምግባርን ብዝብል ዕላማ። ኩባንያ ያሁ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብልዕሊ 400 ናይ ሞባይል መሳርሒታት ኣገልግሎት ኢንተርነት ክትረኽበሉ ዘኽእል ያሁ ሞባይል (ፕሮግራም) ኣፍርዩ ይርከብ፣ ‘’ምስ ፍርያት ሓድሽ ናይ ያሁ ሞባይል። ንኡንዲስትሪ ሞባይል ነተባብዐን ዓማዊል ብዝተፈላለየ ናይ ሞባይል መሳርሒ ኣገልግሎት ኢንተርነት ንኽረኽቡ ዕድል ንፈጥርን ኣለና’’ ክብል ዝሓበረ ላዕለዋይ ምክትል ፕረዚደንት ያሁ ሞባይል ደቪድ ኮ። ያሁ ሞባያል። ዛጊት ኣብ 17 ሃገራት ኤውሮጳ። ኤስያን ኣመሪካን ተኣታትዩ ስሉጥ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ፈጢሩ ምህላዉ ኣረዲኡ፣ ኣብ ቀጻሊውን ንዝተወሰነ ዞባ ወይ ከባቢ ጥራይ ዘገልግል ሓደ ቅዳሕ ያሁ ሞባይል ንምዝርጋሕ ምድላዋት ይጻፈፍ ከምዘሎ ኣፍሊጡ፣

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009 10
10
10
ሓበን ኣፈወርቂ
ሓበን ኣፈወርቂ

ይወትንይወትን ቀመማቀመማ

ህ ይወትን ይወትን ቀመማ ቀመማ ን ን እቲ ዕንባባታት ዋላ ሓደ ክገብር

እቲ ዕንባባታት ዋላ ሓደ ክገብር ኣይክእልንየ፣ ናተይ ሕልሚ። ራእዪን ባህግን ኣብኡበለትኒ፣ ዝተሰምዓ ስምዒት ኣብ ውሽጠይ ኣትዩ ከም ገለ ገይሩኒ። ናይ ውሽጠይ ሓቢአ ግን። ኣነ ናፊቐኪየ ዘለኹ። በጃኺ ሕጂ ጸጽብቑ ንዕልል፣ ኣብ ኢድኪዩ ዘሎ በልክዋ ነቲ ኣቐዲመ ዝበልክዋ ደገምኩላ፣ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ሒዛትኒ ምስ ኣተወት ከኣ ልዕሊ እቲ ግዳማዊ ጽባቒኡ ኣድነቕክዎ፣ ዋው! ደስ ክብል ሜሪ ብጣዕሚ ጽቡቕ በልክዋ፣ ኣድኒቐያ፣ እዋይ ሓቅኺ እንዲኺ ደኣ ዕንባባ ክትመስሊ ምስ ዕንባባ እናወዓልኪ በልክዋ፣ እዚ ሃዳናይ ካልኣይ ግዜ እንተ ዝመጽእ ጽቡቕ ነይሩበለትኒ፣ ኣነ ከኣ ብምግራም እንታይ ክገብር ክመጸኪ? ሕጂኸ እንታይ ክደግም ደሊኺ! በልክዋ፣ ነኖእ መረዳእክዎ ነይረ ኣብዚ ዘሎ ህይወት። ብዘይ ምፍላጥ

ከም ዝገበሮ እኳ ፍሉጥበለትኒ፣ ድሕሪዚ። ንነዊሕ ሰዓታት ኣብቲ ደገ ኮይንና ኣዕሊልና፣ ትምህርታ ከትውድእ ከም ዝቐረበትውን ነጊራኒ፣ ጽቡቕ ምንዮተይ ከኣ ገለጽኩላ፣

ንግሆ ተሲእና፣ ኣነ ስራሕ ስለ ዝነበረኒ ክኸይድ ከም ዘለኒ ነጊረያ፣ ሜሪ ከነዕልል እኮ እንተደለየት ስራሕ ምዃነይ ምስ ሓበርክዋ ግን ከተፋንወኒ ወሰነት፣ ካብ ገዛ ውጽእ ክንብል እቲ ሃዳናይ ከምኣመሉ። ፍዮሪ ክቕንጥስ ጸንሓና፣ ሜሪ እናጉየየት ከይዳ ብነድሪ ሕጂ ከኣ ክትቕንጥብ መጺእካ! ትማሊ ዝወስድካዮ ከይኣኽለካበለቶ፣ እቲ ሃዳናይ ብኣሽካዕላል እንታይ እሞ እዚ ቆሪጸ እንተ ሸጥክዎ ኣብዚ በረኻዚ ከምዚ ዓይነት ዕንባባታት እንታይ

ክዓብስ እዩ? በለኒ፣ ሕርቃነይ

ክቆጻጸሮ ስለ ዘይከኣልኩ ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ መቐዝ - መቚረጺ ፍዮሪ ምንጠልክዎ፣ እዚ ዕንባባታት ንዓይ ኩሉ እዩ፣ ህይወተይ። ሕልመይ። ኣዝየ ዝብህጎን ባህታ ዝፈጥረለይንዩ ንስኻ ካብዚ ወሲድካ ዝሸጥካዮ ገንዘብ እንታይ ይጠቕመካ? ነዓይ ግና ከምዚ ንእሽተይ ወደይ ዝቐተልካለይ እዩ። ሕማቕ ተሰሚዑኒ - ሕልመይ ሰርካዮ ደስ ይብልካእናበለት ነብዐት፣ እቲ ሃዳናይ። ንብዓታ ምስ ረኣየ ብድንጋጸ ይቕሬታ ሓተታ፣ ዕንባባታት ኣዝያ ከም እትፈቱን ስነ-ኣትክልቲ ኣጽኒዓ ናታ ትካል ክትከፍት ከም እትደሊ ነገረቶ፣ እቲ ሃዳናይ። ኩሉ ነገር ተረዲእዎ ከም እንደገና ይቕሬታ ሓቲቱ። ክሕግዛ ምዃኑ ቃል ኣትዩ

ተፋነወና፣

ምጪ።-inspirationalstories.com

ንልቦናንልቦና
ንልቦናንልቦና

=> ንገዛእ ርእስኻ ልዕሊቲ ንስኻ ትግምታ ምዃና ኣዘኻኽራ። ዕውታት ሰባት ፍሉያት ሰባት ኣይኮኑን ዓወት ብሉጽ ፍልጠት ዝሓትት ኣይኮነን፣ ዕውታት ሰባት ልክዕ ከም ካልኦት ሰባት ፍሉጣት ኣብ ገዛእ ርእሶም እምነት ዘማዕብሉ እዮም፣ ስለዚ ርእስኻ ኣትሒትካ ኣይትርአ፣ => ገለ ሰባት እንታይ ኢና ከነንብብ ኢሎም ዝጭነቑ ኣለዉ፣ እዚ ግና እንታይ ከንብቡ ከም ዘለዎም ጠፊእዎም ዘይኮነ። ብመሰረቱ ናይ ንባብ ልምዲ ስለዘይብሎም እዩ፣

ሚልዮን ስለሙን

ምስ ሜሪ መሓዙት ካብ ንኸውን 13 ዓመት ኮይኑ ኣሎ፣ ኣዝየ ዝፈትዋ መሓዛይያ፣ ኩሉ ግዜ ኣብ እንራኸበሉ እዋናት ሓቑፍ ኣቢላ ስዒማ ፍዮሪ ከም ህያብ ተበርከተለይ፣ ምስ ዕንባባታት ክቱር ፍቕሪ ስለዘለዋ። ድሌታታን ሕልማን ስነ-ኣትክልቲ (ፕላንት ሳይንስ) ናይ ምጽናዕ እዩ፣ ኣብ ዝተራኸብናሉ ኣጋጣሚ። እዋይ እታ ዕንባባ ዝተኸልክዋ ዓብያትለይ ክትጽብቕ ኮይና! ሄሪ ገዛና ምስ መጻእኺ ከርእየኪትብለኒ፣ ብዕንባባታት ብዙሕ ኣይግደስንየ ነይረ። ምስ ሜሪ ካብ ዝቐርብ ግን ዋላኳ ክንዲ ናታ እንተዘይኮንኩ። ክግደስ ጀሚረ፣ ብስራሕ ስለ ዝገሽኩ ገዛ ካብ ትቕይር ሎሚ ንመጀመርታ መዓልተይ እየ እንዳ ሜሪ ዝኸይድ ዘለኹ፣ ካብ ዘይንረኸብውን ነዊሕ ግዜ ስለ ዝገበርና ናፍቖተይ ከውጽእ ተሃወኽኹ፣ ደዊለላ ምስ ተራኸብና ገዝኣ ሓቢራትኒ ንኽመጻ ተሰማማዕና፣ ገዝኣ ካብ ከተማ ውጽእ ዝበለዩ፣ ጽምዋ ስለ እትፈቱ ነቲ ገዝኣ ተደኲንሉ ዝነበረ ከባቢ ኣዝያያ ትፈትዎ፣ ንዓይንኻ ባህ ዘብል ዕንባባታት ኣብቲ ኣፍደገ ምስ ረኣኹ እታ ገዛ ንሳ ከም ዝኾነት ኣረጋገጽኩ፣ እቲ ማዕጾ ክፉት ስለዝጸንሓኒ። ሰብ- ቤት ብምባል። ናብ ውሽጢ ገጸይ ኣተኹ፣ ሜሪ ድምጸይ ምስ ሰምዐት እናጎየየት መጸትኒሞ። ተሓቛቚፍና ተሰዓዓምና፣ ሜሪ ሓፍተይ ብምባል ደጋጊመ ሓቒፈ ሰዓምክዋ፣ገጽ ሜሪ ተላዋዊጡ ረኣኽዎ ኩነታታ ስለ ዘሻቐለኒ ከኣ ድሓን ዲኺ ሜሪ? ደጋጊመ ሓተትክዋ፣ ሓደ ሃዳናይ መጺኡ ነዚ ዕንባባታት ዋላ ነቲ ገረብ ዝተኸልክዋ ኩሉ ቆራሪጹ ወስድዎ። ነቲ ዕንባባታት ክሸጦ ኢየ ኢሉዩ ወሲድዎኢላ ካብ ውሽጣ እናተነኽነኸት ነገረትኒ፣ ብተግባር ናይቲ ሃዳናይኳ እንተተቖጣዕኩ ንሜሪ ከጸናንዓ ስለ ዝነበረኒ ግን ስምዒተይ ሓቢአ። ኣጆኺ ተኺልክዮምበር ኣይተኸለክን። ሕጂውን ከም ቀደምኪ ኩኒ ኣጆኺ ካልእ ኣምጺኺ ትኸሊ በልክዋ፣ ኩሉ ሕልምታተይ ምስኦምዩ ነይሩ፣ ምስቶም ዕንባባታት፣ ብዘይ

ብሁል

ሰምሃር ። ሕውነታዊ ፍቕሪ!’

ተመስገን። ሓደ ሰብ ንሓደ ኣድጊ ብበትሪ ክቕጥቕጦ ርእየ እንተኣገላገልክዎ ታይ ዓይነት ባህሪ የርኢ ኣሎኹ ማለትዩ ምስ በላ ሰምሃር ዝበለቶ * * * ‘ናይዓባይካወሲድካመምህር ብእምነት ብዋዛ እና መሃረ እንከሎ ታይ ኮይነ እስኪ ጭሕሚ

ዘይትርእዩለይ ምስ በሎም ሓንቲ ተማሃሪት ዝበለቶ

ሜሪ ማና

ኩርናዕ ሰኣልቲ
ኩርናዕ ሰኣልቲ
ዝበለቶ ሜሪ ማና ኩርናዕ ሰኣልቲ ተኽሊተኽሊ ዱማዱማ ንብረት ኮይኑ
ተኽሊተኽሊ ዱማዱማ
ተኽሊተኽሊ ዱማዱማ
ኩርናዕ ሰኣልቲ ተኽሊተኽሊ ዱማዱማ ንብረት ኮይኑ የገልግል፣ብዘይካ እዚ

ንብረት ኮይኑ የገልግል፣ብዘይካ እዚ ቅላጡ ንረስኒ። ቆጽሊውን ንኣሜባ ። ፍሪኡ ንውጽኣት ይጠቅም፣ ኣብ ሃገርናውን ( ማርያም ድዓሪት ከረን ኣብ ዱማ እያ ትርከብ፣

sምንጪ።-

መጽሄት

ሰላምታ

እልልታ ብርሃነ

ብትግርኛ ዱማ ሰነፍልጠታዊ ስሙ ከኣ (adansonia digitatal) ይበሃል፣ገሊኦም ድማ ሱሩ ንላዕሊ ዝተገልበጠ ገረብ ይብልዎ፣ ኣብ ኤርትራ ኣብ ባርካን ሳሕልን ካብ 700–1700 ሜተር ብራኽ ኣብ ዘለዎም ቦታታት ብብዝሒ ይርከብ፣ቁመቱ ክሳብ 20 ሜተር ሰንጣቒት ጉንዱ ድማ ካብ 2-6 ሜትር ይበጽሕ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ዱማ ዕድሚኡ ዋላኳ ኣዝዩ ገዚፍ እንተኾነ ካብ 100 ዓመት ኣይበዝሕንዩ፣ ዱማ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ንብዙሕ ነገራት ይጠቕም እዩ፣ ቆጽሉ ከም ሓምሊ። ፍርኡ ድማ ኣብ ጋዓት ኣትዩ ክበላዕ ይከኣል፣ ቅላጥ ጉንዱ ንገመድ መርበብ መስርሒ ይውዕል፣ ኣብ ግዜ ጽምኢ ብእንስሳታትን ሰብን ይሕየኽ፣እቲ ኣብ ውሽጢ ጉንዱ ዘሎ ክፉት ቦታ ከም መዐቀቢ

ጉንዱ ዘሎ ክፉት ቦታ ከም መዐቀቢ ብሂል ብሂል ቀዳሞት ቀዳሞት *

ብሂልብሂል ቀዳሞትቀዳሞት

* ሓዳር ከመይ ኣቢልካ በቲንካዮ ኣዕበድቢደ። ከመይ ኢልካ ኣኪብካዮ ኣባቢደ፣

* ግሩም ዝተኸደነ ለባም ይመስል። ዓሻ ኽኸውን ከይከውን መንሞ ይፈልጥ፣

* ብዕራይ ዘይብሉን ክሩምቲ ዘይብሉን ከካብ ጥዕም ይተርፍ፣

* ዳጉሻ ክበቈል ሳዕሪ ይመስል። ጓና ከፍቕር ሓው ይመስል፣

* ሬሳ ብምንታይ ከቢዱ። ሓሳቡ ኣብ ልዕሊ ሰብ ኣውሪዱ፣

* ሰፍኢ የብለይ መቦቈጺ። ቆልዓ የብለይ መደንገጺ ሩባ ሩባ ከይደ ይፋጺ፣

* ባዕላ ሰቒላቶ ረሓቐ። ባዕላ ሰንኪታቶ ቦኽዐ ቀደም ከይትሕዞ ብጥንቓቀ፣

ምንጪ።- መጽሓፍ ጥንታዊ ምሳሌ ትግርኛ

ትትፈልጡፈልጡዶዶ ?? ውዒልካዮ ኣብቲ ረመጽ ሓያል ጥምጥም ጎነጽ መዓልቲ
ትትፈልጡፈልጡዶዶ ??
ውዒልካዮ ኣብቲ ረመጽ
ሓያል ጥምጥም ጎነጽ
መዓልቲ ብዘይ ዕረፍቲ
ድምጺ መድፍዕ ጠያይቲ
ጸልማት ምስ ለቐቐ
ጸሓይ ምስ በረቐ
ቃል ኣቲኻ
በጃ ህዝብኻ
ሞባእ ኮንካ ክትውዕሎ
ገንሸል ናይቲ ውዕሎ
መስዋእቲ ክትክፈሎ
በጃ ናይቲ ውዕሎ
ጸማኻ ተኸፈሎ፣
ውዕሎ ንበጃ
ኣሮን ተስፋማርያም
ጎስጓስ ሓበሬታን ኩ/ህ/ሓበን
ኣብ 24 ሰዓታት። ልቢ ወዲ ሰብ
ብገምጋም ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ግዜ
ትሃርም፣
ኣብ 24 ሰዓታት። ብገምጋም ልዕሊ
23 ሽሕ ግዜ ነተንፈስ፣
ኣብ 24 ሰዓታት። ብገምጋም ደም
ኣብ ኣካላትና ልዕሊ 270 ሽሕ
ኪሎሜተር ይጓዓዝ፣
ኣብ 24 ሰዓታት። ጽፍርና ብገምጋም
ብ 0.08 ሰንቲሜተር ይዓቢ፣
ኣብ 24 ሰዓታት። ሓደ ሰብ ኣስታት
4,800 ቃላት ይዛረብ፣
ኣብ 24 ሰዓታት። ሓደ ሰብ ኣብ ግዜ
ድቃስ ልዕሊ 25 ግዜ ይገላበጥ፣
ኣብ 24 ሰዓታት። ሓደ ሰብ ኣስታት
1.5 ኪሎ መግቢ ይበልዕ፣
ሰብ ኣስታት 1.5 ኪሎ መግቢ ይበልዕ፣ ኮ መ ት ኮመት ኮኾብ ዓቢ ኮይኑ

ኮመት ኮኾብ ዓቢ ኮይኑ ዚረኣየና ካብ ኣካላቱ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ጋዛት ሰለ ዝበዝሕዩ፣ ኮመት። ኮኸብ ዘይኮነ እኽብካብ ኣኻውሕ። ሓመድን በረድንዩ፣ ናይ ፕላነት ዑደት ዓንኬል ኣብ ማእከል ከቢብ ክኸውን ከሎ። ናይ ኮመት ግን ሸሊሕን ነዊሕንዩ፣ በዚ ምኽንያትዩ ከኣ ንዓለም ክዘራ ኣማኢት ዓመታት ዝወስደሉ፣ እቲ ጭራ ዝመስል ነገር ጥቃ ጽሓይ ክቐርብ ከሎ ብረስኒ ሃፊፉ ምስቲ ኮመት ዝጓዓዝ ጋዝ እዩ፣ እዚ ጋዝዚ ብርሃን ስለ ዘንጸባርቕ ከም ነዊሕ ጩራ ኮይኑ ይርአ፣

ምንጪ።- encyclopedia ኣዝመራ ገብረመድህን

ከም ነዊሕ ጩራ ኮይኑ ይርአ፣ ምንጪ። - encyclopedia ኣዝመራ ገብረመድህን

Hª] „íXqV 18 ሰነ 2009

Hª] „íXqV 18 ሰነ 2009 1515 1111 ኢሳያስ ፍስሃየ
1515 1111
1515 1111
ኢሳያስ ፍስሃየ
ኢሳያስ ፍስሃየ

ኣብኣብ ኬሩኬሩ ዝእንገድዝእንገድ ዘሎዘሎ ስርሒትስርሒት ዞባዞባ 0101 ንኡድንኡድ ምንቅስቓስምንቅስቓስ እናተኻየዶእናተኻየዶ ይካየድይካየድ

3 ሰነ 2009 ኣብ ኬሩ ዝጀመረ ስፖርታዊ ቅነ ሓይልታት ምክልኻል ዞባ ስርሒት 01። ብ78ን ሰነ ቀጺሉ ነይሩ፣

ኵዕሶኵዕሶ እግሪእግሪ ጋንታታት ሆሚብን ዛራን ካብ ሰዓት 630 ንግሆ ጀሚረን ጸወታአን ኣብ ዘካየዳሉ። ብወገን ክልቲአን ጋንታታት ዝተመዝገበ ሸቶ ብዘይምንባሩ 00 ተፈላልየን፣ ድሕሪ ቐትሪ ዝቐጸለ ካልኣይ ግጥም። መራር ጸሓይ ኬሩ ኣብ ዝተንጠልጠለትሉ ግዜ ካብ ሰዓት 430 .ቐ ጀሚሩ ጋንታታት ቀይሕ ኮከን ሰቲትን ዘካየድኦ ነይሩ፣ ኣብ 7 ደቒቕ ተጻዋታይ ጋንታ ሰቲት ዑመር መሓመድ ሓሰን ብዝፈተና ሓደገኛ ኵዕሶ ድማ እቲ ግጥም ህይወት ዘሪኡ ተኸፈተ፣ ኣብ መበል 33 ደቒቕ። ናይ ጋንታ ሰቲት ማሕሙድ ህያቡ ካብ ዑመር መሓመድ ሓሰን ዝረኸባ ኵዕሶ ተቐቢሉ ኣትያ!’ ዝተባህለት ኵዕሶ ክእመን ብዘጸግም መልክዕ ንደገ ኣውጽኣ፣ ተጻወትቲ ቀይሕ ኮከ ኣልግብ ኣቢሎም ኣብ መበል 35 ደቒቕ ብዮሴፍ ኣበበ ብልጽቲ ሸቶ ኣመዝገቡ፣ በዚ ድማ። ቀይሕ ኮከ 10 መሪሓ ንዕረፍቲ ወጺኣ፣ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ግጥም። ጋንታ ሰቲት ዝተመዝገባ ሸቶ ንምሕዋይ። ጋንታ ቀይሕ ኮከን ድማ ውሕስነት እትህባ ሸቶ ንምምዝጋብ ርሱን ጸወታ ኣንጸባረቓ፣ ስዒድ መሓመድ ዓሊ ኣብ መበል 50 ደቒቕ። ዮሴፍ ኣበበ ድማ ኣብ መበል 56 ደቒቕ ብዘመዝገቡወን ሸቶታት። ጋንታ ቀይሕ ኮከን 30 ተዓዊታ ወጺኣ፣ ብ9 ሰነ ኣብ መንጎ ቀይሕ ኮከን ሆሚብን ዝተኻየደ ግጥም ብርሱን መንፈስ እናቐጸለ እንከሎ። ኣብ መበል 30 ደቒቕ ናይ ጋንታ ቀይሕ ኮከን ሳልሕ መሓመድኑር። ናይ ጋንታ ሆሚብ ድማ ኤፍሬም ያቆብ ኣብ ክሊ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተሓንኲሉ ስለዝወደቐ ዳኛ ንጋንታ ቀይሕ ኮከን ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣዘዘ፣ ስዒድ መሓመድ ዓሊ ቀሊዑ ስለዝሰሓታ ከኣ ኣብቲ ዝተረፈ ግዜ ዝጥቀስ ፈተነ ከይተኻየደ ቀዳማይ እብረ 00 ተፈጸመ፣ ድሕሪ ዕረፍቲ። ክልቲአን ጋንታታት ጽቡቕ ምንቅስቓስ እናካየዳ ጸወታአን ቀጸላ፣ ጋንታ ቀይሕ ኮከን ብመሓመድ ሳልሕን ብመሓመድ ኣድምን ኣብ መበል 6474ን ደቓይቕ ኣከታቲላ ክልተ ሸቶ ስለዘመዝገበት ብዓወታ 20 ፈጺማቶ፣ ድሕሪ ቐትሪ። ኣብ መንጎ ጋንታ ሲሮን ዛራን ዝተኻየደ ግጥም ብጽቡቕ ምንቅስቓስ እናቐጸለ እንከሎ። ሓያል ተኸላኻላይ ጋንታ ዛራ ማሕሙድ ሱሌማን ኵዕሶ ብርእሱ ክሃርም ምስ ዘለለ ኣዋድቓ ስለዘየጸበቐ ሓደገኛ መጉዳእቲ ኣጓኒፉዎ ብቓሬዛ ተጸይሩ ክወጽእ ተገዲዱ፣ ብተኪኤ ኣለም ድማ ተተክአ፣ እቲ መስመር ምክልኻል ናይታ ጋንታ ብድሕርዚ ክጸንዕ ብዘይምኽኣሉ። ጋንታ ሲሮን ብሸቶታት ዳዊት ሃይለ። ሳሙኤል ካሕሱ። ግርማይ ተስፋማርያምን ዮናስ ተስፋኣለምን ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ዛራ ብገፊሕ 50 ተዓዊታ፣

ኵዕሶኵዕሶ መርበብመርበብ ብ8 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኵዕሶ መርበብ። ሆሚብ ንዛራ 31። ቀይሕ ኮከን ንሰቲት ድማ 30 ረቲዐንአን፣ ኣብቲ ዕለትቲ። ያታዊ ስፖርትውን ተኻይዱ ነይሩ፣ ኣቤል ደምበ ካብ ቀይሕ ኮከን ንተወልደ ነጋሲ ካብ ሆሚብ 20 ከፋንዎ እንከሎ። ፈረጅ ሓምድ ካብ ዛራ ንዑስማን ጀማይ ካብ ሰቲት 20 ረቲዑዎ፣ ኣብ ያታዊ ጸወታ ቢብ። ቀይሕ ኮከን ንሆሚብ 20፤ ዛራ ከኣ ንሰቲት 20 ረቲዐን፣

////01

ኬሩ

“40“40 ሚልዮንሚልዮን ፓውንድ።ፓውንድ። ሓደሓደ እግሪእግሪ ሪበሪሪበሪ
“40“40 ሚልዮንሚልዮን ፓውንድ።ፓውንድ። ሓደሓደ
እግሪእግሪ ሪበሪሪበሪ ናብናብ ካልኦትካልኦት ክለባትክለባት
ንምስግጋርንምስግጋር’’ውንውን ኣይኣክልንኣይኣክልን””
ኣካያዲ ስራሕ ጀርመናዊት ክለብ
ባየር ሙኒክ ዝኾነ ኡሊ ሆነስ።
ድሒሩ ኣብ ዘስምዖ መደረ። 40
ሚልዮን ፓውንድ ንሓደ እግሪ ሪበሪ
ናብ ካልኦት ክለባት ንምስግጋር’ውን
ከምዘይኣክል ብምጥቃስ። ሪበሪ ካብ
?
ሃድንሃድን ማንማን ዩናይትድዩናይትድ ናብናብ
ብራዚላዊብራዚላዊ ዶግላስዶግላስ ኮስታኮስታ
ኣድህቦ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ
ፍሉይ ብዝኾነ መልክዕ ናብ
ብራዚላውያን ተጻወትቲ ዝዘዙ ዘሎ’ዩ
ዝመስል፣ ኣብዚ ግዜ’ዚ። እቶም ክልተ
ማናቱ መንእሰያት ብራዚላውያን
ተጻወትቲ’ታ ጋንታ ኣገዳሲ ተራ
ከምዝህልዎም ተኣሚኑሎም ኣብ ዘሎ
ግዜ። ኣንደርሰን ኣብ ዝመጽእ ዓመተ
ስፖርት ብቐዋምነት ብምስላፍ ናይ
ማእከል ሜዳ ኣበርክቶኡ ካብ ዘለዎ
ንላዕሊ መሊሱ ከዕዝዝ ትጽቢት
ዝግበረሉ ካልእ ብራዚላዊ ተጻዋታይ
ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ
ይርከብ፣ ሰር ኣሌክስ ፈርጕሰን
ግን በዚ ዝዓገበ ኣይመስልን፣
ምኽንያቱ። ሕጂ’ውን እንተኾነ
አዒንቱ ኣርሒቐን ናብ ብራዚል
ሲቲን ኣርሰናልን ኢየን ነይረን፣
እዚ ይኹን’ምበር። እቲ ኣይቮርያዊ
ተጻዋታይ ምስታ ኣብ ሓደ ዓመት
ሰለስተ ዋናጩ ዝጨበጠት ክለቡ
ባርሴሎና ተወሳኺ ውዕል ንምፍራም
ይቀራረብ ብምህላዉ ልቢ ኣናደይቱ
ሰይሩ ኣሎ፣
ባየር ሙኒክ ክወጽእ እንተኾይኑ
እታ ጋንታ ብርክት ዘበለ ገንዘብ
ክትቕበል ከምዝግብኣ ኣገንዚቡ፣
እዚ ምስ ዘይከውን። ክለብ ባየር
ሙኒክ ነቲ ተጻዋታይ ሒዛ ኣብ
ዝመጽእ ዓመተ-ስፖርት ዕዉት
ውጽኢት ንምምዝጋብ ስርሓ ከም
እተዋድድ ኣረዲኡ፣
ኡሊ ሆነስ። “ሪያል ማድሪድ ንካካ 56
ሚልዮን ፓውንድ እንተውጺኣትሉ።
ንክሪስቲያኖ ሮናልዶ ድማ ብ80
ሚልዮን ፓውንድ እንተዓዲጋቶ።
ክለብ ባየር ሙኒካ ካብ ፍራንክ
ሪበሪ ኣስታት 70 ሚልዮን ፓውንድ
ዘይትጽበየሉ ምኽንያት የለን”
ኢሉ፣
እዚ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ
እንተሃልዩ። ክለብ ሪያል ማድሪድ
ንዕዳጋ ምስግጋር ተጻወትቲ ማዕረ
ክንደይ ኣሉታዊ ብዝኾነ መገዲ
ጸልያቶ ምህላዋ ኢዩ፣
ፍራንክ ሪበሪ። ብክለባት ማንቸስተር
ዩናይትድ። ባርሴሎናን ሪያል
ማድሪድን ዝድለ ዘሎ ብሉጽ
ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ክለብ ባየር
ሙኒክ ኢዩ፣
ፋብሪጋስ።ፋብሪጋስ። ናብናብ ባርሳባርሳ ከምከም ዘይከይድዘይከይድ
ገሊጹገሊጹ
ሓለቓ ጋንታ ክለብ ኣርሰናል ሰስ
ፋብሪጋስ። ኣብ 2003 ወዲ 16
ዓመት እንከሎ’ዩ ካብ ባርሴሎና
ናብ ኣርሰናል ዝተሰጋገረ፣ ዕቤቱ
ብደረጃ ዓለም ኣብ ዝተመስከረሉ
ግዜ። ኣብ ዝሓለፋ ክልተ ወይ
ሰለስተ ዓመታት ናብ ክለብ
ባርሴሎና ክምለስ ምዃኑ ዝተፈላለያ
ምንጭታት ክጠቕሳ ጸኒሐን ኢየን፣
ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ። ጻውዒት
ኣሰልጣኒ ፐፐ ጓርዴላ እንተረኺቡ
ናብ ባርሴሎና ክኸይድ ከምዝኽእል
ዝጠቅስ ዜና ምዝርግሑ ይፍለጥ፣
እዚ ይኹን’ምበር። ፋብሪጋስ ናብ
ባርሴሎና ናይ ምኻድ መደብ
ከምዘይብሉ ድሒሩ ኣብ ዝሃቦ
ብምውርዋር። ምስ ብራዚላዊት
ክለብ ጅረምዮ ንዝጻወት ወዲ 18
ዓመት ኣከፋፋሊ ዶግላስ ኮስታ ናይ
ምግዝኡ መስርሕ ማዕጾኣ ኣርሕዩ
ይጽበዮ ኣላ፣
ዶግላስ ኮስታ። ሓደ ካብቶም
ንክሪስቲያኖ ሮናልዶ ናይ ምትካእ
ዓቕሚ ዘለዎም ተጻወትቲ ኮይኑ በታ
ክለብ ማን. ዩናይትድ ተሓጽዮም
ዘለዉ ተጻወትቲ ኢዩ፣
ዶግላስ ኮስታ ምስ ክለብ ጅረምዮ
ዘጽንሖ ገና ናይ 4 ዓመታት
ውዕል ኣለዎ፣ እዚ ይኹን’ምበር።
ብኣስታት 17.8 ሚልዮን ፓውንድ
ካብታ ጋንታ ክወጽእ ከም ዝኽእል
ሓበሬታታት የረድኡ፣
ጋዜጣዊ መግለጺ ኣረዲኡ፣
ማድሪድማድሪድ ብኣሎንሶብኣሎንሶ ተስፋተስፋ ቆሪጻቆሪጻ
ንስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ሊቨርፑል
ዛቢ ኣሎንሶ ናይ ምግዛእ ተበግሶ
ክለብ ሪያል ማድሪድ ምሉእ ብምሉእ
ውዱቕ ከም ዝኾነ ዝተፈላለያ
ማዕከናት ዜና ገሊጸን፣
ፕሪመርፕሪመር ሊግሊግ እንግሊዝ።እንግሊዝ። ንብቕዓትንብቕዓት
ተጻወትቲተጻወትቲ ስጳኛስጳኛ ክብክብ ምባሉምባሉ
ኣሰልጣኒኣሰልጣኒ ዴልዴል ቦስኵቦስኵ ተኣሚኑተኣሚኑ
ሃገራዊት ጋንታ ኵዕሶ እግሪ ስጳኛ።
ሓደ ካብቲ ናይ ዓለምና ዝበለጸት
ጋንታ ክትከውን ዘኽኣላ ነጥቢ።
ኣገደስቲ ኣባላታ ኣብ ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ስለዝጻወቱ ምዃኑ
ኣሰልጣኒ ናይታ ሃገራዊት ጋንታ
ቪሰንተ ዴል ቦስኵ ገሊጹ፣
ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ
ኣብ ዝእንገድ ዘሎ ውድድር ዋንጫ
ኮንፈደረሽ ተጸሚዳ እትርከብ
ሻምፕዮን ክለባት ኤውሮጳ ዝኾነት
ስጳኛ። ኣብ ቀዳማይ ጸወታኣ
ንኒውዝላንድ ብቐሊሉ 5ብ0 ኣብ
ዝረትዓትሉ። ኣጥቃዓይ ክለብ
ሊቨርፑል ፈርናንዶ ቶረስ ሃትሪክ
ምስርሑ ይፍለጥ፣
ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ። 6 ምስ
ክለባት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ዝጻወቱ ስጳኛውያን ተጻወትቲ
ኣለዉ፣
ስጳኛ። ንኒውዝላንድ 5ብ0 ድሕሪ
ምስዓራ ኣብ 34 ተኸታተልቲ ግጥማ
ስዕረት ከይቐመሰት ብምውጽኣ።
ካብቲ ብደረጃ ዓለም ብሃገራዊት
ጋንታ ብራዚል ተታሒዙ ዘሎ ናይ
ዘይተሳዓርነት ሪከርድ ተኸታታሊ
ግጥማት ብሓደ ዓወት ምድሓራ
ይፍለጥ፣ ናይ ትማሊ ረቡዕ ግጥም
ኣንጻር ዒራቕ። ምስ ክብረወሰን
ብራዚል ኣመዓራርዩዋ ዶ ወይስ
ግለንግለን ጆንሰንጆንሰን -- ናብናብ ሊቨርፑልሊቨርፑል
ክለብ ሊቨርፑል። ንወዲ 24 ዓመት
ተጻዋታይ ክለብ ፖርትስማውዝ
ቶረስ።ቶረስ። ቪላቪላ ኣብኣብ ሊቨርፑልሊቨርፑል
ክጽምበሮክጽምበሮ ይጉስጉስይጉስጉስ
ክለብ ሊቨርፑል ንዴቪድ ቪላ
ብምፍራም። መስመር መጥቃዕቲ
ስጳኛ - ኣብ እንግሊዝ ኣብ
ክለብ ሊቨርፑል ክቐርብ ስጳኛዊ
ኣጥቃዓይ’ታ ጋንታ ፈርናንዶ ቶረስ
ደጊሙ ጸዊዑ፣ እዚ ይኹን’ምበር።
ክለባት ባርሴሎና። ማንቸስተር
ዩናይትድን ቸልሲን ነቲ ተጻዋታይ
ናይ ምፍራም ድሌት ስለዘለወን።
ክለብ ሊቨርፑል ምስዘን ዓበይቲ
ክለባት ክትወዳደር ትግደድ፣
ግለን ጆንሰን ብኣስታት 18 ሚልዮን
ፓውንድ ንምግዝኡ ትቀራረብ
ኣላ፣
ሊቨርፑል።
ብመስርሕ
ምስግጋር ፒተር ክሮች ናብ
ክለብ ፖርትስማውዝ። ንክለብ
ፖርትስማውዝ ገና ዘይተኸፍለ 7
ሚልዮን ፓውንድ ትእውዳ ኢያ፣
ማንማን ሲቲ።ሲቲ። ኣገደስቲኣገደስቲ ተጻወትቲተጻወትቲ ተናዲተናዲ
= ክለብ ማንቸስተር ሲቲ 6
ተወሰኽቲ ተጻወትቲ ናብታ ጋንታ
ናይ ምምጻእ መደብ ከምዘለዋ
ገሊጻ፣ ኣብዚ ክራማት ናብታ ጋንታ
ዝተሳሕበ ቀዳማይ ተጻዋታይ። ናይ
ኣስቶን ቪላ ጋረት ባሪ ኢዩ፣ ንሱ
ብ12 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሲቲ
ምስግጋሩ ይግለጽ፣
ቶረ።ቶረ። ኣብኣብ ባርሳባርሳ ክጸንሕክጸንሕ ወሲኑወሲኑ
ንያያ ቶረ ካብ ዘማዕደዋ ክለባት -
ማንቸስተር ዩናይትድ። ማንቸስተር
““ዋጋዋጋ ጁሴፐጁሴፐ ሮሴሮሴ 4040 ሚልዮንሚልዮን
ዮሮዮሮ’’ዩዩ””
ክለብ ቪያ ሪያል ንኢጣልያዊ ኣጥቃዓያ
ጁሴፐ ሮሲ ኣብ ዕዳጋ’ኳ እንተዘየቕረበቶ።
ዋጋኡ ክሳብ 40 ሚልዮን ዩሮ ከምዝበጽሕ
ገሊጻ፣
ጁሴፐ ሮሲ። ኣብ ቀረባ ወርሒ ኣብ
መንጎ ክለባት ኣርሰናልን ቪያ ሪያልን
ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ብመስበርቲ ምኽንያት ዘይተሰለፈ
ተጠማቲ ተጻዋታይ ናይታ ስጳኛዊት
ጋንታ ኢዩ፣ ብሰሉስ 16 ሰነ 2009።
ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ኣንጻር ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ዘካየደቶ
ግጥም ዋንጫ ኮንፈደረሽን ተቐይሩ
ድሕሪ ምእታዉ ብክልተ ሸቶታቱ ዓወት
ሃገራዊት ጋንታኡ ከረጋግጽ ዝኸኣለ
ትስፉው መንእሰይ ኢዩ፣
ጁሴፐ ሮሲ። ኣመሪካዊ መበቆል ዘለዎ
ወዲ 22 ዓመት ብሉጽ ኢጣልያዊ
ተጻዋታይ ኢዩ፣

ስፖርታዊስፖርታዊ ቅነቅነ ////ምክልኻልምክልኻል ልዑልልዑል ተወዳዳርነትተወዳዳርነት የርኢየርኢ

ተወዳዳርነት የርኢ የርኢ ንጥፈታት ስፖርት ክ / ሚ / ምክልኻል

ንጥፈታት ስፖርት ክ//ምክልኻል ልዑል ተወዳዳርነት እናርኣየ ዉድድራቱ የሰላስል ኣሎ።። ኣብ ግጥማት ኵዕሶ እግሪ። ሰቐርቀጠ ንሓሊበት 21። ሂምቦል ምስ ዓራግ 22 ብዝኾነ ወጽኢት ተፈላልየን።። ግጥም ጋንታታት ሰቐርቀጣን ሓሊበትን ጐነጽ ዝተሓወሶ ሓያል ጸወታ ነይሩ፣ ብዘይ ሸቶ 00 ድማ ንዕረፍቲ ወጺአን፣ ድሕሪ ዕሪፍቲ። ኣብ መበል 69 ደቒቕ ገባር ዩዉሃንስ ናይ ሰቐርቀጣ ጾመ ሉጋም ናይቲ ግጥም ዝፈትሐት 1 ሸቶ ኣቑጺሩ።። ድሕሪ ኣስታት ርብዒ ስዓት። ተጻወትቲ ሓሊበት ብዘካየድዎ ጻዕሪ። ኣቐዲማ ንእተመዝገበቶም ሸቶ ሰረዙዋ።። ተቐይሩ ዝኣተወ ሄርሞን ነጋሲ ሸቶ ብምምዝጋብ ጸወታ 11 ናብ ዝኾነ ዉጽኢት ተመዓራርዩ።። ተጻወትቲ ሓሊበት ሓጐሶም ይገልጽሉ ኣብ ዝነበሩ ህሞት። ወዲ ጋንታኦሞ ሃብቶም ዘውደ ብዘርኣዩ ዘይስፖርታዊ ተግባር። ብቐይሕ ካርድ ተባረረ፣ ግጥም ካልኣይ እብረ ኣብ ኣጋ ምዝዛሙ። ሰቐርቀጣ ዳግም መሪሕነታ ተረከበት።። ገባር ዩወሃንስ ንዕኡን ንጋንታኡን ካልኣይቲ ሸቶ ብምምዝጋቡ። ሰቐርቀጣ 21 ተዓዊታ፣ ቀጺለን ኣብ ሜዳ ዝተራእያ ጋንታታት ሂሞባልን ዓራግን ኢየን።። ተጻወትቲ ናይዘነ ጋንታታት ብሓጺርን ነዊሕን እናተቐባበሉ ዝነኣድ ምንቅስቓስዮም ኣርእዮም።። ገና ጸወታ ኣብ ምጅማሩ ኣብ 7 ደቒቕ ዮናስ በየነ ናይ ዓራግ ብፍጹም ቅላዕ ፈላሚት ሸቶ ኣቑጺሩ፣ እንተኾነ። ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ደቒቕ ሓለቓ ጋንታ ሂምቦል ብኹርናዕ ዝመጻቶ ኵዕሶ ብርእሱ ኣብ መረብ ኣንጻር ጋንታኡ ብምዕራፉ። 11 ብዝኾነ ውጽኢት ናይ ዕረፍቲ ሰዓት ኣኺሉ፣ ድሕሪ ዕረፍቲ። ክልቲአን ጋንታታት ካብ ሓድሕድ ዘይሰንፍ ሓያል ናይ ሸቶ ፈተነታት የካይዳ ኣብ ዝነበራሉ እዋን። ኣብ መበል 60 ደቒቕ ሓላዊ ልዳት ብዝፈጸሞ ጉድለት ኣኽሊሉ ገብረስላሴ ናይ ሂምበል ነቲ ጉድለት መዝሚዙ ሸቶ ኣመዝገበ፣ ጋንታ ዓራግ ዝተመዝገበታ ሸቶ ንምሕዋይ ኣብ ከቢድ ቃልሲ ተሸመመት፣ ሮቤል ተኸስተ ናይ ዓራግ ዝቐልዓ ነጻ ቅላዕ። ጸጋማይ ዓንዲ ልዳት ሃሪማ ዝተምልሰ ትድነቕ ፈተነ ነይራ፣ ኣብ መበል 83 ደቒቕ በርሀ ገ/ሚካኤል ብዝፈጸሞ በደል ብቐይሕ ካብ ሜዳ ተሰናቢቱ፣ በዚ ከኣ ተጻወቲ ዓራግ ብ10 ተጻወትቲ ጥራይ ጸወታኦም ክቕጽሉ ተቐሰቡ፣ የግዳስ ማዕረ እትገብሮም ሸቶ ካብ ምርካብ ኣይቦኾሩን፣ ኣብ ውዱእ ግዜ ዮናስ በየነ ናይ ዓራግ ዝረኸባ ነጻ ቅላዕ ናብ ሸቶ ለወጣ፣ ንሱን ጋንታኡን በተን ክልተ ሸቶታት ኣቢሎም ክጽውዑን። ነቲ ውጽኢት ናብ 22 ክልውጥዎን በቕዑ፣ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ ካብ ዝተሰላሰሉ ግጥማት ኵዕሶ መርበብ። እታ ብጽቡቕ ትግስግስ ዘላ ጋንታ ሰቐርቀጠ ኣብ ዝተፈላለየ መዓልቲ ንሓሊበትን ኣባሓኒን ብተመሳሳሊ ውጽኢት 30 ረቲዓተን፣ ሳቡር ምስ ዓራግ ኣብ ዘካየድኦ ግጥም ከኣ ዓራግ 31 ተዓዊታ፣ ኣብቲ ዕለትቲ። ሓሊበት ንሂምቦል 30 ብዝኾነ ውጽኢት ኣሰናቢታታ፣ ብተወሳኺ። ጋንታታት ኵዕሶ እግሪ ሂምቦል ምስ ሓሊበት ስሩዕ ናይ ጸወታ ግጥመን ኣካይደን ነይረን፣ ጸወታ ከኣ ብዓወት ጋንታ ሓሊበት 42 ተዛዚሙ፣ ፈለማ ናይ ሂምቦል ሰላምይንገስ በየነዩ ልዳት ኣንጻር መጋጥምቱ ዝደፈረ፣ ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ። ፊልሞን ናይ ሓሊበት ማዕረ እትገብሮም ትነኣድ ሸቶ ኣመዝገበ፣ 11 ብዝኾነ ውጽኢት ከኣ ንዕረፍቲ ኣምሪሐን፣ ካልኣይ እብረ ብተዛማዲ ዝሓየለ ጸወታዩ ዝተንጸባረቘ፣ ክሳብ መበል 80 ደቒቕ ዝኾነ ተወሳኺ ሸቶ ከይተመዝገበ ድሕሪ ምጽንሑ። ኣኽሊሉ ገ/ስላሴ (ሂምቦል) ንጋንታኡ መሪሕነት ዘረከበት ሸቶ ኣመዝገበ፣ ከምዚ ኮይኑ ከብቅዕ። ተጻወቲ ሂምቦል ገና ሓጎሶም ከይወድኡ እንከለዉ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቒቕ ቢንያም ደበሳይ ናይ ሓሊበት ነቲ ውጽኢት ናብ 22 ኣመዓራረዮ፣ ሽዑውን ነዊሕ ከይጸንሑ። ተጻወትቲ ሓሊበት ኣከታቲሎም ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋቦም ጋንታኦም 42 ተዓዊታ ክትወጽእ ኣኽኢሎማ፣ ቴድሮስ ገ/ገርግሽ ህዝባዊ ርክባት ክ//ምክልኻል

ክትወጽእ ኣኽኢሎማ፣ ቴድሮስ ገ / ገርግሽ ህዝባዊ ርክባት ክ / ሚ / ምክልኻል

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009

ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009 12
12
12
ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰነ 2009 12 እሱራት ጓንታናሞ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት

እሱራት ጓንታናሞ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ይሰጋገሩ

ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ይሰጋገሩ ኣብ ጓንታናሞ - በይ ብዘይ ፍርዲ

ኣብ ጓንታናሞ-በይ ብዘይ ፍርዲ ተዳጕኖም ዝጸንሑ ጥርጡራት ግብረሽበራ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ይሰጋገሩ ከምዘለዉ ማዕከናት ዜና ሓቢረን፣ በዚ መሰረት። ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ እትርከብ ደሴት ፓልዋ 17 እሱራት። ደሴት ፔርሙዳ 4። ዜጋታታት ስዑዲ- ዓረብ ዝዀኑ 3 እሱራት። ስጳኛ 5። ኢጣልያ ድማ 3 እሱራት ክወስዳ ተሰማሚዐን ኣለዋ፣ ብሪጣንያ። ኣውስትራልያ። ሽወደንን

ካልኦት ሃገራትውን ቁጽሮም ዘይተፈልጠ እሱራት ክቕበላ ተሰማሚዐን ከምዘለዋ ተፈሊጡ፣ እቶም ናብ ፓልዋ ዝተሰጋገሩ 17 እሱራት። ቻይናውያን ብምዃኖም መንግስቲ ቻይና ዜጋታቱ ናብ ሃገሮም ክለኣኹ ጸዊዑ ኣሎ፣ ምምሕዳር ባራክ ኦባማ። ቤት ማእሰርቲ ጓንታናሞ ክዓጽዎ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ። ነቶም እሱራት ብግዝያውነት ይኹን ብኻልእ ስምምዕ ዘጽንሓሉ ሃገራት ከናዲ ከምዝጸንሐዩ ዝንገር፣

ይኹንምበር ነቶም እሱራት ጓንታናሞ መሓዙት ኣመሪካ ናብ ዝዀና ሃገራት የሰጋግሮም ብምህላዉ። እቲ ብኣባላት ወኪል ማእከላይ ስለያ ኣመሪካ - .ኣይ. . ዝካየድ ዝነበረ ኣሰቓቒ ኣገባብ መርመራ ኣብተን ሃገራትውን ክቕጽል ከምዝኽእልዮም ተዓዘብቲ ዝሕብሩ፣ ፓልዋ ክሳብ 1994 ብመንግስቲ ኣመሪካ እትመሓደር ዝነበረት ካብ ፍሊፒንስ ንምብራቕ እትርከብ ንእሽቶ ደሴት እያ፣ ኣቐዲሙ። ላዕለዋይ ባይቶ ኣመሪካ እቶም ኣብ ጓንታናሞ (መሬት ኩባ) ተቐይዶም ዘለዉ ጥርጡራት ናብ ውሽጢ መሬት ኣመሪካ ኣትዮም ፍርዳዊ መስርሕ ከየካይዱ ተቓዊሙ ኔሩዩ፣ ጓንታናሞ-በይ። ኣብ 1903 ኣብ መንጎ መንግስታት ኩባን ኣመሪካን ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት። ኣመሪካ ሓይሊ ባሕሪ ከምዘቘመትሉ መዛግብቲ የመልክቱ፣ ካብ 1934 ንደሓር ኣመሪካ ብመልክዕ ክራይ ኣብቲ ቦታ ክትጸንሕኳ እንተተሰማማዐት። ኣብ 1959 መሪሕነት ፊደል ካስትሮ ንኩባ ምስ ተቘጻጸረ ግና ኩሉቲ ስምምዓት ውዱቕ ከምዝኾነ ይግለጽ፣ እንተኾነ። ኣመሪካ ካብቲ ቦታ ከይለቐቐት ከምዝጸንሐትን ካብ 2002 ኣትሒዛ ድማ እሱራት ትዳጉነሉ ከምዘላን ይፍለጥ፣

እሱራት ትዳጉነሉ ከምዘላን ይፍለጥ፣ ኢንፍሉዌንዛ ኤች .1 ኤን 1 ኣብ የመን

ኢንፍሉዌንዛ ኤች .1ኤን1 ኣብ የመን ተራእዩ

ብውድብጥዕናዓለምኣብዝለዓለ ናይ ምልባዕ ደረጃ ከምዝበጽሐ ዝተኣወጆን ብልዑል ናህሪ ዝላባዕ ዘሎን ሕማም ኢንፍሉዌንዛ ኤ። ኤች1 ኤን1 ኣብ የመንን ሞሮኮን ንመጀመርያ ግዜኡ ከምዝተራእየ ማዕከናት ዜና ሓቢረን፣ እቲ ኣብ የመን ዝተራእየ። ካብ ኣመሪካ ዝኣተወ የመናዊ መንእሰይ ሒዝዎም ዝመጽአ ከምዝኾነ ዝገለጹ ሰበ-ስልጣን ጥዕና የመን። እቲ መንእሰይ ናብ ካልኦት ሰባት ከየመሓላልፍ ተወሺቡከምዘሎገሊጾም፣ እቲ ሕማም ኣብ ሞሮኮውን ብተመሳሳሊ ካብ ኣመሪካ ዝመጸ ጋሻ ከምዘእተዎን እቲ ግዳይ ድሕሪ ዝተሰምዖ ረስኒ መርመራ ምስ ተገብረሉ በቲ ሕማም ተለኺፉ ከምዘሎ ከምዝተረጋጋጸን ተፈሊጡ፣ እቲ ኢንፍሉዌንዛ። ኣብ ዮርዳኖስን ቐጠርንውን ንፈለማ እዋን ከምዝተራእየ ክፍለጥ እንከሎ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሃገራት ወሽመጥን

ብሓፈሻ። ኣብ እስራኤልን ፍልስጤምን ድማብፍላይብሰፊሑይላባዕከምዘሎ ተሓቢሩ፣ እዚከምዚኢሉእንከሎ።ኣብብሪጣንያ ሓደ ሰብ ዝቐተለ ኢንፍሉዌንዛ ኤች1

ኤን1። ኣብ ኣርጀንቲናውን ንኻልኣይ ግዜ ሓደ ሰብ ዝቐተለ ተመሳሳሊ ተርእዮከምእተኸስተ ተገሊጹ፣

ካብ ዝእወጅ ንደሓር ጥራይ ናብ ሓደስቲ ሃገራት ከስፋሕፍሕ ይርአ ብምህላዉ። ቅልጡፍ መግትኢ እንተዘይተገይሩሉ። ዝበኣሰጉድኣትከውርድከምዝኽእል ክኢላታት ጥዕና የጠንቅቑ፣ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ።

ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ። ነቲ ሕማም ዝከላኸል ክታበት ተዳልዩ

ነቲ ሕማም ዝከላኸል ክታበት ተዳልዩ ከምዘሎን ብቐዳምነት ንህጻናት ንምኽታብ ምድላዋት ይግበር ከምዘሎን ተፈሊጡ፣

ኣብ

ወርሒ

ሚያዝያ ናይዚ ዓመትዚ ኣብ ሜክሲኮ ዝጀመረ ኢንፍሉዌንዛ ኤች1 ኤን1። ናብ ልዕሊ 75 ሃገራትብምልባዕ ዛጊት 165 ሰባት ከም ዝቐተለን 37 ሽሕ ካልኦት ድማ ከምዘሕመመን ጸብጻባት ዓለምዊ ውድብ ጥዕና የረድእ፣ ኢንፍሉዌንዛ ኤች1 ኤን1 ዓለማዊ ለበዳ ተባሂሉ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና

ሰሜን ኮርያ። ኣመሪካውያን ጋዜጠኛታት በደለን ተኣሚነን

ካብ ቻይና ናብ ሰሜን ኮርያ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ክሰግራ ዝተታሕዛ ክልተ ኣመሪካውያን ጋዜጠኛታት ብበደለን ከም ዝተኣመና ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ሓቢረን፣ እተን ኢና ሊን ላውራ ሊንግን

ዝተባህላ ናይ ቻይና መበቆል ዘለወን ጋዜጠኛታት። ናብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሰግራሉ ዝነበራ እዋን ባዕለን ዝቐረጻኦ ደኮሜንታሪ ከምዘረጋገጸ እቲ ማዕከን ዜና ገሊጹ፣ ሰሜን ኮርያ ነተን ኣባላት ስለያ ኣመሪካ ከምዝኾና ዝጠርጠረተን ጋዜጠኛታት ብተግባራት ተጻብኦን ዘይሕጋዊ ስግረ ዶብን ብምኽሳስ ብኸቢድ ዕዮ ዝስነ ናይ 12 ዓመት ማእሰርቲ ከምዝፈረደተን ይፍለጥ፣ እተን ኣመሪካውያን ብ12 መጋቢት ብቪድዮ እናሰኣላ እንከለዋ ኣብ ውሽጢ መሬት ሰሜን ኮርያ ከምዝተታሕዛ እዩ ዝግለጽ፣ ኣቐዲማ ጸሓፊት ጉዳያት

ዝግለጽ፣ ኣቐዲማ ጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ሂላሪ ክሊንተን።

ወጻኢ ኣመሪካ ሂላሪ ክሊንተን። ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ እተን ጋዜጠኛታት ዝመስረተቶ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ከምዝኾነ ብምጥቃስ። እተን ብኽሲ ስለያ ተቐዪደን ዘለዋ ኣመሪካውያን ብህጹጽ ክልቐቓ ክትጽውዕ ጸኒሓያ፣ እተን ኣመሪካውያን። ኣብ መንጎ ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን ዘሎ። ምፍሕፋሕ ኣብ ጥርዙ በጺሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብኽሲ ስለያ ምቕያደን መዋገዪ ከይኮና ከምዘይተርፋ ተዓዘብቲ ይገልጹ፣ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ሳተላይት ድሕሪ ምውንጫፋን ዝተፈላለየ ርሕቀት ዝሽፍን ሓያሎ ሚሳይላት ድሕሪ ምፍታናን። ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ደበና ኲናት ኣንጠጢዩ ከምዘሎ ምንጭታት ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ይሕብሩ፣

ትካል ምፍራይ ተንቀሳቐሲ ተሌፎን ኖክያ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ጸሓያዊ
ትካል ምፍራይ ተንቀሳቐሲ ተሌፎን
ኖክያ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክን
ጸሓያዊ ጸዓትን። ማዕበል ሬድዮ (radio
waves) ብምጥቃም ባትሪ እትመልእን
እትሰርሕን ተሌፎን ከምዝመሃዘ
ገሊጹ፣
እታ ተሌፎን ካብ መደበራት
ሬድዮን ተለቪዥንን ዝፍኖ ከምኡ’ውን
ካብ ካልኦት ሞባይላት ዝምንጩ ኣብ
ኣየር ዝንቀሳቐስ ማዕበላት ብምጥቃም
“ቻርጅ” ከምእትገብር ኣፍሊጡ፣
እታ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኑ። ኣብ ኣየር ንዝዝምቢ ማዕበላት እትጥቀም
ተሌፎን 50 ሚሊዋት ጸዓት ከምዘድልያን እዚ ድማ ኣዝዩ ውሑድ ከምዝዀነን
ተሓቢሩ፣
*
*
*
*
ተመራመርቲ ብሪጣንያ። ብረት
ዝዕጠቑ ሰባት ክትፍትሽ እትኽእል
ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ከምዝመሃዙ
ተገሊጹ፣
እታ ተሌፎን ካብ ዝተወሰነ ርሕቀት።
ሰባት ዝሓብእዎ ሽጕጥ። ካራ ይኹን
ብሓጺን ዝተሰርሑ ካልኦት ንኣሽቱ
ኣጽዋር ከተለልን ምልክት ክትህብን
ከምእትኽእል ተሓቢሩ፣
ኣዝዩ ሓጺር ማዕበል (micro-waves) ብምጥቃም ነቲ መስርሕ ከምእተካይዶን
ኣባላት ፖሊስ ይኹኑ ውልቀ ሰባት ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉን ድማ
ተፈሊጡ፣
እታ ተሌፎን ኣብ መዕርፎ ነፈርትን ካልእን ምስ ዘሎ ኤሌክትሮኒካዊ
መፈተሺ መሳርሒ ተመሳሳልነት ዘለዎ ኣገባብ’ያ ትጥቀም፣
ዘለዎ ኣገባብ’ያ ትጥቀም፣ መገዲ ኣየር ብሪጣንያ። ሰራሕተኛታቱ

መገዲ ኣየር ብሪጣንያ። ሰራሕተኛታቱ ብናጻ ከገልግሉ ሓቲቱ

መገዲ ኣየር ብሪጣንያ። ንኣስታት 30 ሽሕ ሰራሕተኛታቱ ንዝመጽእ ሓደ ወርሒ ብዘይ መሃያ ብናጻ ከገልግሉ ከምዝሓተተ ማዕከናት ዜና ሓቢረን፣ መገዲ ኣየር ብሪጣንያ። ንሰራሕተኛታቱ ብመገዲ ኢ-ሜይል ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ። ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ክሳራታት ንምድሓን ሰራሕተኛታቱ ብቐዳምነት ክተሓባበርዎ ጸዊዑ ኣሎ፣ ድሮ ዋና ኣካያዲ ስራሕ እቲ መገዲ ኣየር ዊሊ ዋልሽ ናይ ወርሒ ሰነ ደሞዙ ማለት ኣስታት 61 ሽሕ ፓውንድ ከምዘይተቐበለ ገሊጹ፣ መገዲ ኣየር ብሪጣንያ። ክብረወሰን ዝሓዘ 401 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝኸሰረን ብኸምዚ ዘለዎ እንተቐጺሉ ድማ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣብ ጥፍሽና ክኣቱ ተኽእሎ ከምዘለዎን ገሊጹ ኔሩዩ፣ ሰራሕተኛታቱ ብናጻ ንሓደ ወርሒ እንተሰሪሖም ነቲ ኩባንያ ኣዝዩ ክጠቕሞ ምዃኑ ድማ ዋሊሽ ይሕብር፣ እዚ ከምዚሉ ከሎ። ኣህጉራዊ ማሕበር

መጐዓዝያ ነፈርቲ (IATA) ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይ 22 ሚእታዊት ናይ ስራሕ ምንቁልቋል ከምዘርኣየ ኣፍሊጡ፣ እቲ ማሕበር ኣብ 2008 ምስ ዝነበረ ኩነታት ክወዳደር እንከሎ። እቲ ምንቍልቋል ብ44% ከምዝወሰኸ ተገሊጹ፣ ኣብ ኢንዱስትሪ መጐዓዝያ ነፈርቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት ትሽዓተ ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከጋጥም ምዃኑ ኣህጉራዊ ማሕበር መጐዓዝያ ነፈርቲ ሓቢሩ ኔሩዩ፣ ኣህጉራዊ ማሕበር መጐዓዝያ ነፈርቲ። 230 መገዲ ኣየራት ዝሓቝፍን 93 ሚእታዊት ካብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዓለም ዝሽፍንን ዓቢ ማሕበር እዩ፣ እቲ ኢንዱስትሪ ብሰንኪ ወሪድዎ ዘሎ ክሳራ ብጠቕላላ ኣስታት 30 ሽሕ ሰራሕተኛታት ከባርር ተገዲዱ ከምዘሎ ብምሕባር። እዚ ድማ ድሕሪ መጥቃዕቲ 11 መስከረም ካብ ዘጋጠሞ ክሳራታት እቲ ዝበኣሰ ምዃኑ ጸብጻባት የመልክቱ፣

ዝበኣሰ ምዃኑ ጸብጻባት የመልክቱ፣ በዓል ተራ ቤት መድሃኒት።- ዕለት
በዓል ተራ ቤት መድሃኒት።- ዕለት ኣድራሻ ቍ.ስልኪ ቤ / መ / መ ጎዳይፍ
በዓል ተራ ቤት መድሃኒት።-
ዕለት
ኣድራሻ
ቍ.ስልኪ
ቤ / መ / መ ጎዳይፍ
18/06/09
ጐደና እምበረሚ 755 ከባቢ ሚ/ሪ ሕርሻ
181672
ፋርማሲ ቍ.1 ብዘይካ’ቲ መዓልታዊ እትህቦ ኣገልግሎት ምሉእ ለይቲ’ውን ክፍትቲ ኢያ፣ ኣድራሻ። ዞባ 1 ንኡስ ዞባ 02 ጐ. ናቕፋ ቍ.1።
127565
ለይቲ’ውን ክፍትቲ ኢያ፣ ኣድራሻ። ዞባ 1 ንኡስ ዞባ 02 ጐ. ናቕፋ ቍ.1። 127565