Seniorendag weer

prima geslaagd
3
Cle Lammens 25 jaar
dirigent Cantorij
5
Deelgemeentenieuws
6
Maatregelen rond
bouw nieuwe terminal
15
Hoog bezoek
bij Beyond Chrysant
13
15e Jaargang • nummer 745 • Donderdag 5 september 2013
Gratis huis-aan-huis blad met nieuws en
advertenties uit Hoek van Holland
De Hoekse Krant
´The DriveXperience´ wordt
georganiseerd op initiatief van
de deelgemeente Hoek van
Holland in samenwerking met
het Regionaal Orgaan Ver-
keersveiligheid Zuid-Holland
(ROV-ZH), die deze dag ook
subsidieert. Wim de Groot
(VVD), verantwoordeli|k por-
tefeuillehouder daarover: "Het
is belangri|k dat deze prakti|k-
dag wordt georganiseerd. Op
deze manier kunnen we |onge
autobestuurders nog beter
toegerust veilig de weg op la-
ten gaan. Ik raad dan ook alle
Hoekse |onge autori|ders aan
om zich aan te melden. Het is
een unieke gelegenheid om
zelf in de prakti|k te ervaren
hoe goed |e als |onge autori|-
der bent en welke verbeter-
punten er wellicht nog zi|n te
behalen."
Praktijkrit rijden
(Road Xperience)
Ti|dens ´The DriveXperience
ervaar |e ti|dens een 2,5 uur
durende prakti|krit hoe goed
|e als |onge autori|der bent en
welke verbeterpunten er wel-
licht nog zi|n te behalen. 1e
ri|dt met twee andere |ongeren
tweeënhalf uur door de omge-
ving en wisselt elkaar af aan
het stuur.
1e beoordeelt |e eigen ri|sti|l
en die van de beide andere
bestuurders en zi| beoordelen
ook hun eigen - en |ouw - ri|-
sti|l. Tevens geven |ullie van
|ezelf - en van elkaar - verbe-
terpunten aan. Dit allemaal
onder begeleiding van een
coach die als laatste ook zi|n
oordeel geeft. Benieuwdº Doe
dan mee!
Noodstops op spiegelgladde
mobiele baan (Track Xperience)
Een ander onderdeel is het ri|-
den op een ter plaatse aange-
legde mobiele rem/slipbaan,
waarbi| |e zelf achter het stuur
ondervindt, hoe het aanvoelt
om op glad wegdek onver-
wacht een noodstop te maken
en ervaart hoe lang |e remweg
op een glad wegdek is. 1e voelt
daarbi| de werking van het ABS
remsysteem en maakt nood-
stops bi| verschillende snelhe-
den op een nat en spiegelglad
wegdek. 1e bent dan een erva-
ring ri|ker.
Module alcohol en drugs
(Xperience Xchange)
Derde onderdeel deze dag is
een groepsdiscussie en er-
varingsuitwisseling over de
werking van alcohol en drugs
in relatie tot verkeerdeelname
en hoe |e daarmee kunt om-
gaan. Samen met een verkeer-
en alcoholdeskundige ga |e
een open discussie aan. Het is
alles bi| elkaar een veelzi|dig
dagprogramma met autori|-
den, remproeven, met elkaar
discussiëren, ervaringen uit-
wisselen en elkaar beoorde-
len.
Aanmelden
Er kunnen deze dag maximaal
48 deelnemers meedoen.
Snel aanmelden, betekent de
grootste kans op deelname!
1e wordt 's morgens om D.OO
uur ontvangen met koffie/thee.
Halverwege het programma
kri|g |e een brood|eslunch aan-
geboden. Uiterli|k 16.OO uur
wordt de dag afgesloten. Aan-
melden kan via www.thedriv-
experience.nl of via www.|on-
geautori|ders.nl. Op deze site
staat ook aanvullende infor-
matie over ´The DriveXperien-
ce´. Na aanmelding ontvang |e
als deelnemer een eigen inlog-
code voor CitoDrive, waarmee
|e op |e pc via internet enkele
tests kunt doen, die laten zien
wat voor soort autori|der |e
bent. Na deelname aan de dag
kun |e nogmaals via die code
een leerzame en leuke toets
via internet te doen.
Heb je tussen de drie maanden en drie jaar je rijbewijs?
Meld je dan aan voor ´The DriveXperience´
Opgetogen waren ze, zowel
de deelgemeente als de me-
dewerkers van de VVV en
Get Hoekt toen begin dit |aar
de Zeeheldenroute nieuw le-
ven in geblazen kon worden.
Nieuwe paddenstoelen wer-
den geschonken en geplaatst
en bi| de opening werd gesteld
dat er niet verwacht werd dat
de wegwi|zers met het verhaal
zouden verdwi|nen.
Niets bleek echter minder
waar. Nog geen half |aar later
bleek van een duintop de laat-
ste van de tien rode Padden-
stoelen met de ontknoping van
het Zeeheldenverhaal te zi|n
verdwenen. Wie hem mee-
genomen heeft is ongekend,
maar wie meer info weet over
deze verdwi|ning kan mailen
naar vv_hoekvanholland.nl
De weg kwijt
Een Paddenstoel rood met
witte letters, zei geen krak,
maar verdween wel
Jonge autorijders uit Hoek van Holland, die tussen de 18 en 24 jaar
zijn, kunnen op zaterdag 28 september gratis meedoen aan ´The
DriveXperience´. ´The DriveXperience´ is een leuke, praktische en
leerzame praktijkdag voor jonge autorijders. Voorwaarde is, dat de
jonge autorijders tussen de drie maanden en drie jaar hun rijbewijs
hebben en sindsdien al zelfstandig rijervaring hebben opgedaan.
De dag wordt gehouden in en bij Garage Schellenboom aan de Prins
Hendrikweg 50 in Hoek van Holland. Dit bedrijf stelt ook drie auto’s
beschikbaar voor gebruik op de mobiele rem/slipbaan, dus het bezit
van een eigen auto is niet nodig.
Het Fort aan den Hoek van Hol-
land gaat deze maand weer
open. Dat blijkt uit een verkla-
ring van de betrokken partijen
nadat vrijdag toch een inten-
tieovereenkomst kon worden
getekend.
Het was een spannende week
voor de medewerkers van het
Fort. Nadat een deel van het
bestuur eerder een concept
intentieoverkeenkomst met
Stadsontwikkeling Rotterdam
en de nieuwe huurder van
het Fort Beumer Beheer was
overeengekomen, werd deze
overeenkomst, na diverse va-
kanties, aan de overige leden
van het bestuur voorgelegd.
Drie van hen bleken zich niet
te kunnen vinden in het onder-
tekenen van de overeenkomst,
waardoor sluiting en ontrui-
ming op 1 september onver-
mi|deli|k leek. In een gesprek
met Stadsbeheer en Beumen
bleken parti|en echter nog
steeds positief tegenover het
open bli|ven van het Fort, com-
pleet met de museale functie,
te staan. Voorwaarde was
echter dat de intentieovereen-
komst uiterli|k afgelopen vri|-
dag om 17.OO uur door twee
personen van het bestuur on-
dertekend zou zi|n en dat de
drie bestuursleden die tegen
waren hun functie neer zou-
den leggen.
Donderdagavond hebben de
drie betrokken bestuursleden
hun functie neergelegd en ko-
zen daarmee duideli|k in het
belang van het Fort. Tenslotte
hebben ook zi| rond de dertig
|aar hun ziel en zaligheid gege-
ven voor het museum en ook
zi| zagen de verzamelde wer-
ken in het Fort liever behou-
den bli|ven.
Dit besluit zette de deur open
voor wat |e zou kunnen noe-
men een doorstart voor het
Fort en vri|dag kon de intentie-
verklaring getekend worden.
"Het bestuur van de stichting
Fort aan den Hoek van Hol-
land en Beumer Beheer heb-
ben met het ondertekenen van
de intentieverklaring ruimte
gemaakt om structurele sa-
menwerking vorm te geven.
Dit moet in de komende pe-
riode tot een definitieve sa-
menwerkingsovereenkomst
leiden", aldus de gezamenli|ke
verklaring van beide parti|en.
"Uitgangspunten zi|n dat de
huidige museumfunctie sub-
stantieel aanwezig bli|ft, en dat
het historische karakter van
het Fort behouden bli|ft. Parti|-
en geloven erin dat dit hand in
hand kan gaan met commerci-
ele activiteiten zoals overnach-
ten, vergaderen, evenemen-
ten en de inrichting van een
modern bezoekerscentrum.
Door de samenwerking wordt
beoogd om het Fort voor de
komende |aren te behouden.
In de loop van september zal
het museum weer opgesteld
worden voor publiek", aldus
Beumer Beheer en het (inte-
rim) Fortbestuur.
Fort Hoek van Holland binnenkort weer open
De intentieverklaring werd door zowel het Fort als Beumer Beheer
ondertekend, waarmee de museale functie van het Fort gered lijkt.
van links naar rechts: Harry Koopman (Fort) Jurgen Beumer (Beumer
Beheer)en Arie Vink (Fort) Foto: PR
Na het stoppen van de lessen
tegen de zomer van 2012 bleef
het stil rondom het Kreatief
Centrum dat voorheen geves-
tigd was aan de Wierstraat.
Maar niets bleek minder waar
want in de verstreken tijd zijn
er veel zaken gebeurd. Er vond
een bestuurswisseling plaats
en er moest gezocht worden
naar een nieuwe locatie.
Een minimale vereiste van
het nieuwe bestuur voor wat
betreft de locatie was dat
hier het Kreatief Centrum
zeker voor minimaal tien |aar
gehuisvest moest kunnen
bli|ven en mogeli|kheden
moest hebben voor uitbrei-
ding.
Binnen de deelgemeente-
grenzen was dit niet direct
beschikbaar, waarop ver-
dere mogeli|kheden werden
onderzocht. Uiteindeli|k is
een samenwerking ontstaan
tussen het Kreatief Centrum
en de Hoekse I1sclub. Daar
werd de afgelopen maan-
den een nieuw onderkomen
gerealiseerd waar de werk-
zaamheden nu toch echt in
een afrondende fase terecht
zi|n gekomen.
Tijd voor een Open Huis dus
Zaterdag 21 september
aanstaande organiseert het
Kreatief Centrum van 18.OO
tot 17.OO uur een open dag
in het nieuwe onderko-
men aan het Haakpad 65,
waarbi| iedereen kennis
kan maken met de cursus-
sen die het centrum biedt.
Daarnaast kan ook worden
deelgenomen worden aan
korte workshops. De regu-
liere lessen starten meteen
de week erna met op maan-
dag sinds lange ti|d terug: de
cursus Keramiek en natuur-
li|k de vertrouwde lessen in
schilderen, aquarellen en
edelsmeden. Ook korte en
langere workshops met een
creatieve insteek zullen bin-
nenkort starten. Meer weten
wat het Kreatief Centrum
gaat bieden, ki|k op www.
stichtingkreatiefcentrum.nl
of bel naar O6-2OD747OD.
Open Dag Kreatief Centrum
NO 3820 16 MEI 2012
NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD, HERCKENRATHSTRAAT 52 MOC.NIEUWS@THUISBLADEN.NL
2681 DG, MONSTER, TEL. 0174-280921, FAX 0174-280922 MOC.ADVERTENTIE@THUISBLADEN.NL
SINDS 1931 HUIS AAN HUIS
VERSPREIDINGSGEBIED: • MONSTER • POELDIJK • TER HEIJDE AAN ZEE •
M
thuisbladen.nl
15 4 3
VV Monster
speelt nacompetitie Noviteit Agenda
Uitslag Kleurwedstrijd
de Bonestaak
13
Wim Voois lost
startschot
8
Filmmiddag
in De Noviteit
Piet van den Berg
Keursl ager
Molenbrink 50, Monster
www.pietvandenberg.keurslager.nl
KOOKI DE E
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag
Dé Ierse
Rib-eye
naturel of
gemarineerd
100 gram 2.
98
Hemelvaartsdag
GEOPEND
Elke zondag open
van 11.00 - 20.00 uur
Albert Heijn - Hoek van Holland
van 11.00-20.00 uur
Donderdag 17 mei
T 0174 28 60 80 www.borgdor.nl Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen
Heerlijke ruime hoekeengezins-
woning met 3 slaapkamers. Woon-
opp. ca. 110 m2. € 210.000,- k.k.
MONSTER
3 kamerappartement (vh 4 kamer)
op begane grond met een riante
achtertuin (Z)! € 200.000,- k.k.
Nieuw
Hortensiastraat 30
POELDIJK
Maisonnettewoning met lichte
woonkamer (ca. 35m2), moderne
keuken en 2 slaapk. € 209.500,- k.k.
Nieuw
Jan Barendselaan 121
POELDIJK
In prijs verlaagd
Hoe van Maat 2
Huurprijs € 900,- en € 950,- per maand
www.plein2011.nl
Zorgeloos wonenineenluxe
huurwoningaanhet Kerkplein.
3-kamerappartement met riante
woonkamer met open keuken
(ca. 50 m), twee ruime slaap-
kamers. Geniet elke dag van
uw zonnige dakterras van
maar liefst 65 m
3
!
MONSTER
Kerkplein
DE REALISTISCHE MAKELAAR
105 kilo cocaïne
in vrachtwagen
Politieagenten troffen in de ochtend
van woensdag 18 april bij een bedrijf
in het Westland 105 kilo cocaïne aan.
Een medewerker van het bedrijf zag
in zijn vrachtauto, waarin hij ananas-
sen vervoerde, een aantal sporttassen
tussen de kisten met vruchten staan.
De man vertrouwde dit niet en waar-
schuwde onmiddellijk de politie die
een onderzoek instelde. In enkele
sporttassen troffen agenten een partij
verdovende middelen aan. Uit onder-
zoek is inmiddels gebleken dat de ver-
dovende middelen cocaïne betreft. De
recherche is een onderzoek naar de
herkomst van de drugs gestart. Vanuit
tactische overwegingen maakte de po-
litie de vondst pas later bekend.
Zie onze weekaanbiedingen
op de achterpagina
C1000
Paardekoper
is donderdag 17 mei
(Hemelvaartsdag)
van 12.00 - 16.00 uur
GEOPEND
WSKO basisscholen Monster
overhandigen cheque
aan Team Westland
Op vrijdag 11 mei jl. werd onder
toeziend oog van wethouder Marga
de Goeij, zelf oud-leerlinge van Het
Kompas, de opbrengst van de spon-
sorloop aan team Westland overhan-
digd. Uit 420 kelen en keeltjes klonk
eerst het strijdlied en vervolgens
kwamen acht leerlingen van de drie
scholen geheel in stijl op de fiets en
met jasjes van Team Westland aan,
trots het podium op. Vervolgens kwa-
men de T-shirts, met dank aan ADB
Promotions uit Poeldijk, tevoorschijn
en werd het totaal opgehaalde bedrag
van achter naar voren cijfer voor cijfer
duidelijk: € 13.022,49 hebben de kin-
deren van St. Aloysius, Het Kompas
en de Spiegelschool bij elkaar gelo-
pen, waarmee de actie een enorm suc-
ces mag worden genoemd.
De reactie van de renners van Team
Westland bij het zien van het laatste
cijfer was er een vol verbazing en ze
waren naar eigen zeggen: “apetrots”.
Voor de allerlaatste keer werd het
strijdlied gezongen en de emoties wa-
ren duidelijk voelbaar en zichtbaar bij
alle aanwezigen. Tot slot werden alle
kinderen beloond voor hun geweldige
inzet met een gezonde traktatie: heer-
lijke TomBons, tomaatjes beschikbaar
gesteld door FrEsteem uit Maasdijk.
Wij wensen Team Westland
veel succes en een geweldig
resultaat op 7 juni 2012.
WOS Media is genomineerd voor
de Lokale Omroep Awards 2012, de
jaarlijkse competitie voor lokale om-
roepen. Uit de in totaal 105 inzendin-
gen rolden tien genomineerden, die
meedingen naar de titel ‘Lokale om-
roep van het jaar’. WOS-presentatrice
Didem Kele is bovendien in de run-
ning om ‘Presentatietalent van het
jaar’ te worden. Zij presenteert het
programma ‘On the Job’, waarín ze
op bezoek gaat bij bedrijven in de re-
gio en diverse beroepen uitprobeert.
De jury van de Olon Awards bestaat
uit voorzitter Jeroen Latijnhouwers
(presentator RTL4), Timo Kamst
(opleidingscoördinator 3FM),
Jeroen Overbeek (presentator NOS
Journaal), Iwan Reuvekamp (pro-
grammadirecteur Q-music) en Fleur
Wallenburg (nieuwslezer NOS op 3).
Of de WOS daadwerkelijk in de prij-
zen valt, moet blijken op vrijdag 8
juni. Op die dag worden de prijzen
uitgereikt in het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid in Hilversum.
WOS genomineerd voor
Lokale Omroep Awards
Opticiën
)FOLEF7JTTFS
Oogadviseur
Elke 2 jaar een nieuwe
bril voor een vaste
maandprijs zonder rente.
Prins Hendrikstraat 250
Hoek van Holland
Tel. 0174-384138
www.henkdevisser.nl
BRIL LEASE
v.d. Kasteelestraat 20, ’s-Gravenzande
Hortensiastraat 2, Monster
Sòò«
z
/·í.,!.¡..

f
a
m
i
l
i
e
b
e
r
i
c
h
t
e
n
overleden
2 De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013 |
Uw gebit verdient de
zorg van de tandprotheticus
• vergoeding via uw
zorgverzekeraar
• kunstgebit ook op implantaten
• reparaties
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
E.G.C. Veringmeier
Hof van Spaland 45
3121 CA Schiedam
tel. (010) 471 13 20
Nieuwe Haven 131
3116 AC Schiedam
tel. (010) 426 14 17
e-mail: vmeier@hetnet.nl
www. kl i kgebi t schi edam. nl
Handbeschilderde urnen
voor mens en dier.
www.riposo-urnen.nl
Wij gaan wandelen, fietsen, luieren en lezen.
Praktijk De Blooy gesloten
16 sept. vanaf 12.00 uur t/m 27 sept.
WAARNEMING VOOR SPOEDGEVALLEN:
210720
A t/m H dokter Petri/Spijker keuze 3
I t/m Q dokter v. Vugt keuze 4
R t/m Z dokter Van Dijk/Quartel keuze 2
dŚƵŝƐnjŽƌŐǁŝŶŬĞů
ǁǁǁ͘džƚƌĂŚƵůƉ͘Ŷů
dŽŝůĞƚǀĞƌŚŽŐĞƌĞŶnj͘
^ůƵŝƐǁĂĐŚƚĞƌƐƚƌĂĂƚϯϭ
͛ ƐͲ'ƌĂǀĞŶnjĂŶĚĞ

DŝŶĚĨƵůŶĞƐƐdƌĂŝŶŝŶŐ
ϴǁĞŬĞŶŶƵŽŽŬ
ŵĂĂŶĚĂŐĂǀŽŶĚ

>ŽĐĂƚŝĞ ͗ KƉ,ŽĚĞŶƉŝũů^ĐŚŝƉůƵŝĚĞŶ
ĂƚĂ ͗ ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϯƚͬŵϬϰ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ
dŝũĚ ͗ ϭϵ͘ϯϬʹϮϮ͘ϬϬƵƵƌ

ŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶĂĂŶŵĞůĚĞŶ
ǁǁǁ͘ŵŝŶĚĨƵůŶĞƐƐͲǁĞƐƚůĂŶĚ͘Ŷů
DŝŶĚĨƵůŶĞƐƐdƌĂŝŶŝŶŐ
ŽƉ
ŵĂĂŶĚĂŐĂǀŽŶĚ
KƉ,ŽĚĞŶƉŝũů^ĐŚŝƉůƵŝĚĞŶ
ϭϲ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϯƚͬŵϬϰ͘ϭϭ͘ϮϬϭϯ
ĞŶĂĂŶŵĞůĚĞŶ
ǁĞƐƚůĂŶĚ͘Ŷů
Wil jij leren BREAKDANCEN??
Dit is je kans om les te krijgen van de nummer 1 B-Boy:
Christian van Dijk een van de dansers van GOT SKILLS
Bekend van RTL dansprogramma Everybody Dance Now
Lessen worden gegeven op vrijdag vanaf 16.00 – 21.00 uur
Vanaf 5 jaar tot en met volwassenen
Kom eens een proefles meedoen!!!!!
Kijk voor het rooster op www.balletschooldomingos.com
Voor meer informatie kunt u bellen naar
Christine Domingos: 06-47039140.
Balletschool
Domingos
Stam Autorijschool
´s-Gravenzande
tel. 06 - 5351 7885
Starterspakket 395,-
www.stamautorijschool.nl
De grootste kringIoopwinkeI van het WestIand

www.recycIingwestIand.nI
Franklinstraat 6 ‘s-Gravenzande T: 0174-441268 E: ophalen@recyclingwestland.nl / info@recyclingwestland.nl
Kijk voor openingstijden, de ophaalservice
en vrijwilligersvacatures op onze website
Ook vrijwilliger worden? Kijk op onze website voor vacatures!
DIT JAAR 30 JAAR!
Marja van Dijk
Willeke den Hollander
Lilly ter Laak
Telefoon (dag en nacht):
(0174) 623456
horizon@kabelfoon.nl
www.horizonuitvaart.nl
K`R]d[f]]ZV
^V\V__V_
ûi[kweg 109, 2671 LX NaaIdwi[k · SweeIinckIaan 7S, 2692 88 's-6ravenzande
'(%(67(
35,-69225
8:28'
*28'"
Laat er weer een mooI
sIeraad van maken bIj AlrIk
SIeraden. Dok geven wIj
contant geld terug voor uw
oude sIeraden.
ZZZDO UL NVL HUDGHQQO
CoudsmI d
Dntwerper
0I amantzetter
8eIaardIerlaan 26
's·Cravenzande
T. 0174 42 26 98
|. 06 J08 7J2 09
ZZZRNLGRNLNGYQO
Bliek Schilders
v o o r k l e u r & k wa l i t e i t
M
Schi l derwerk
M
Wandaf werki ng
Hoek van Holland
0174 - 38 59 29
info@bliekschilders.nl
ERKEND
SCHILDER
®
Autorijschool de3Hoek
Hoog percentage 1e geslaagden
€ 64,- 1,5 uur
Tel. 06-14439455
www.autorijschoolde3hoek.nl
Gedipl. pedicure
& manicure
Laura Dekkers

Hèt adres
voor hand- en
voetverzorging
0174 - 387283
b.g.g. 06 - 45750535

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
ijkeboer & de Winter
Uitvaartverzorging
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl
T. 0174-412230 Zandeveltweg 75
E. gmeer@caiway.nl 2692 AS 's-Gravenzande
Henk van der Kruijk Jolanda Sonneveld
PERSOONLÌJKE
BEGELEÌDÌNG
dag en nacht
bereikbaar
Uitvaartverzorging
eer
van der
Wij beschikken over een opbaarruimte,
Prins Hendrikstraat 191 te Hoek van Holland
ADVOCATEN & PROCUREURS
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging
te Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand, Wvg en
Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht,
Incassozaken, Huurrecht, Verbintenissenrecht
Electra aanwezig.
Voor info: 06 22 56 34 32
67$//,1*922502725(17(+885
,1&(175809$1+2(.9$1+2//$1'
3 | De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013
Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk. ...........0174 - 62 42 12
T. van Ooijen, Planciushof 14, 3151 GC Hoek van Holland
Telefoon ...................................................................... 06 - 21842088
Email ......................... redactie.hk@uitgeverijwestmedia.nl
Aanleveren uiterlijk maandag voor 16.00 uur
Telefoon ...................................................................... 0174-624212
Fax ................................................................................ 0174-622840
Email ................... advertentie.hk@uitgeverijwestmedia.nl
Aanleveren uiterlijk tot dinsdag voor 12.00 uur
Advertentietarieven (los) ........................................ 0,30 per mm
Uiterlijk dinsdag 12.00 uur via e-mail: advertentie.hk@uitgeve-
rijwestmedia.nl. ovv van naam, adres en telefoonnummer.
Haal de krant bij Foto Quickly Pr. Hendrik straat 259 én geef
het door aan Broos Verspreiding ............... 0174 - 514508
of bezorginghoeksekrant@gmail.com
Colofon
QEen uitgave van Uitgeverij West Media BV.
QRedaktie
QAdvertenties
QGeen krant ontvangen...
Kerkdiensten
Egbertuskerk
Zondag 8 september
11.00 uur: Woord- en Communieviering
VOLP Groep Poeldijk
Dorpskerk
Zondag 8 september
10.00 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Bazuin
Zondag 8 september
10.00 uur: M.Vos
Q Redding- en Veerdienstmuseum,
Jan Lels. Badweg 2a
Zaterdag en zondag van het eerste weekend
van de maand open van 13.30 tot 16.30 uur en
iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 16.30
uur.. Info: 0174-383802.
Q Atlantikwall museum:
zie www.atlantikwall-museum.nl
Q Fort a.d. Hoek van Holland
zie www.forthvh.nl
Q Museum RockArt
zie www.rockart.nl. Zekkenstr. 42.
Q Keringhuis Stormvloedkering
Voor info en boeken via www.keringhuis.nl
Q vrijdag 6 zaterdag 7 september
Huttendorp aan het Haakpad
Q Woensdag 11 september
Boek en Bios in Hoekstee: 10.00 uur: film Lin-
coln entree 2,75. 14.00 uur Kinderfilm Ted en
het geheim van de Mummie entree 2,75
Q Vrijdag 13 september
20.00 uur: Dansavond in foyer Hoekstee entree
1 euro 50.
Q Zaterdag 21 september 13.00-17.00 uur
Open Dag Kreatief Centrum op terrein IJsbaan
Uit in
Hoek van Holland
WATERSTANDEN
Hoogwater Laagwater
vr. 6 sept. 04.01 16.21 09.19 21.19
za. 7 sept. 04.36 16.56 12.04 21.55
zo. 8 sept. 05.07 17.30 12.55 22.25
ma. 9 sept. 05.46 18.05 13.40 23.05
di. 10 sept. 06.22 18.42 14.15 23.49
wo. 11 sept. 07.05 19.26 12.09 ---.---
do. 12 sept. 07.48 20.15 00.46 13.04
SERVICEPAGINA
ALARMNUMMER 112
ALS ELKE SECONDE TELT
HOEK VAN HOLLAND

AA groep Westland ; tel.: (0174) -
621853 of 0642394508 (Martin).
Bijeenkomsten: maandagavond van
19.45 tot 22.00 in gebouw. De Hunse-
laer , Hunselaer 1 , Honselersdijk.
DCMR ................................0888-333 555
Telefoon .......................... 010 - 2744220
Alleen op afspraak 010 - 4360144
Telefoon 0900 - 8844
Misdaad anoniem: 0800-7000
Voor het anoniem melden van misda-
den als moord, doodslag, drugshan-
del etc
Aangifte kan ook via www.politie.nl
Anonieme Alcoholisten
Klachten, stank, vuil of geluid
Vreemdelingendienst
Buro Slachtofferhulp
Politie
Huisartsencentrum
De Cordes
Cordesstraat 101
0174-210720
08.00-13.00: afspraken dezelfde dag
en uitslagen
10.30-12.00: alleen spoed
11.00-12.00: afspraken volgende dag
of later
12.00-17.00: alleen spoed
www.huisartsendecordes.nl
Avonddiensten &
Weekenddiensten
via Centrale Huisartspost Naaldwijk,
Middelbroek-weg 2a, 2e etage, Be-
handelcentrum Naaldwijk 638 738
Uitsluitend op afspraak op werk-
dagen van 17.00 - 08.00 uur. Week-
end: vrijdag van 17.00 tot maandag
08.00 uur en dag en nacht op zon- en
feestdagen alleen voor spoedgevallen
die niet tot het volgende spreekuur van
dehuisartskunnenwachten.
Huisartsen
Grof vuil afspraak 14010
Eneco storing 0800-9009
UPC stroring (0,10 p.m.) 0900-1580
Openbaar vervoer info 0900-9292
Hoekstee 384588
Zwembad 383444
Handige nummers
Telefoon 0900-1120000
Dierenambulance
Planciushof 75,
ma. t/m vr. 08.30 -16.30 uur 389940
Woensdag van 20:00 – 21:00 uur en ie-
dere 1e zaterdag van de maand tijdens
10:00 – 11:30 uur.
Huurdersvereniging tel. 388155,
fax. 388085 huurders@houdtzicht.nl
WBV Hoek van Holland
Vraagwijzer
Voor al uw vragen op het gebied van
zorg, welzijn en wonen. Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 161. Bezoektij-
den: ma, di en do 08.30 - 14.30 uur,
wo 18.00 - 20.00 uur en vrij 09.00 -
12.00 uur.
Telefoon: 010-2671234.
E-mail: vraagwijzerhoekvanholland@
rotterdam.nl.
Tandzorg Hoek van Holland
Pr.Hendrikstraat 243A 0174-712000
Tandartspraktijk De Hoek
Postpaertstraat 21 0174-383862
Voor spoed- en weekeinddiensten
belt u uw eigen tandarts.
Tandartsen
Dierenartsen van Dijk en Hoynck
van Papendrecht
Pr.Hendrikstraat 221a 387555
Ook in weekeinde en bij spoed:
spreekuur volgens afspraak maandag
en vrijdag 15.00-18.00 uur
J. Leezer, dierenarts
(Gezelschapsdieren) Eikenlaan 139 –
’s-Gravenzande – Tel. (0174) 4
Dierenartsen
secr.tel./fax 386666/385451
spreekuur: op afspraak bellen tussen
10.00 en 16.00 uur
e-mail astrid@thomenastrid.nl
Stichting Platform gehandi-
capten en chronisch zieken
info: 383222 thlewin@hetnet.nl
of 384184 blaauwjh@hotmail.com
ANBO
Welzijn E25 Jongerenwerk
06-53116977
OK Bank HvH
Welzijn 25
Algemeen Maatschappelijk Werk
(AMW). Aanmelden voor AMW
hulpverlening kan op maandag t/m
vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur. Tel:
010-5914499. Mail: info@mdnw.nl
Maatschappelijk dienst-
verlening nieuwe waterweg
Deelname aan activiteiten in het
dienstencentrum, kijk op www.vitis-
welzijn.nl. De ouderenadviseur, voor
advies en ondersteuning. U kunt haar
bereiken via 0174 – 630358 of via
0174 – 387 235 of tijdens het spreek-
uur, maandag 9.30 tot 11.00 uur in
Humanitas en woensdag 9.30 – 11.00
uur in de Hoekstee. VIP, ondersteu-
ning vrijwilligerswerk, kunt u terecht
op maandag t/m donderdag van 9.00
– 12.00 uur, via 0174–383744 of via de
mail vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl.
Vitis Welzijn Locatie Hoekstee
Prins Hendrikstraat 400 ............. 382632
ma - vr. van ..................... 08.00-17.30 uur
zaterdag van .................. 10.00-12.00 uur
Dienstdoende apotheek buiten
normale uren dagelijks tot 23.00 uur
Apotheek Naaldwijk
Naaldwijk. Stokdijkkade 15....... 628488
Dagelijks van 23.00-08.00 uur
info over dienstdoende apotheek via
telefoon: 0800-2769378
Apotheek
Bloedafname Hoek van Holland
vrijdag 08:15 – 09:00 uur
Restaurant de Mollige Meeuw
Brink Toren. Hoekse brink 219
Overige locaties: WWW.RDGG.NL
Reinier de Graaf Groep
Centrum voor jeugd en gezin
Rijpstraat 24, telefoon 010-2010110
Hoekse Brink 219 315600
Humanitas a/z & Thuiszorg
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
zorg in de laatste levensfase
06 - 12471661
Wijkverpleegkundige, thuiszorg
en uitleen van hulpmiddelen, Jo-
han Mauritsstraat 32, 0174-711901
b.g.g. 088-1239988 (lokaal tarief)
Terminale Zorg
www.vlietland-ziekenhuis.nl.
Buitenpoli M’sluis: ........ 010 - 5921822
LokatieSchiedam:
Algemeen: ....................... 010 - 8939393
Bloedafname:
ma. t/m do 08.45-10.00 uur in LCC de
Hoekstee Mercatorweg 50
Info bloedafname ............. 010-2493003
Vlietland ziekenhuis
Kraayenest
De Uitkijk
Ik kom toch nog een keert|e terug op de
leefomgeving waarin we verkeren. Ik
schreef er al eerder over, we hebben geen
idee aan welke stoffen we blootgesteld
worden. Of dat nu om vaste stoffen of om
gassen gaat. Een oud Hoekenees is hard
bezig Rotterdam er van te overtuigen dat
schepen met gevaarli|ke stoffen een ont-
gassingsinstallatie moeten hebben zo-
dat de gassen die na het laden en lossen
over bli|ven in de ruimen niet meer in de
lucht komen. Dat gebeurt nameli|k vaak
zat. Schepen hebben zelfs toestemming
om op bepaalde stukken van de Nieuwe
Waterweg hun ruimen open te zetten om
deze te luchten. Kort daarna zie |e ze weer
naar binnen varen zoals dat heet, om een
nieuwe lading te halen. En denk niet dat
het om een klein beet|e vervuiling gaat. Ik
heb me laten vertellen, door iemand die er
volop mee bezig is, dat er gemiddeld drie
mil|oen liter giftige stoffen per |aar de lucht
in gaan in het Rotterdams Havengebied. Ik
schrok er van. 1e weet dat er allerlei zaken
niet kloppen, maar dat er zo veel veront-
reiniging is had ik niet verwacht. Wat dat
betreft hoop ik dat bepaalde instanties,
die zaken alti|d gebagatelliseerd hebben,
nu eindeli|k eens wat beter uit de hoek
zullen komen en de waarheid op tafel leg-
gen. Ik hoop ook dat de gemeente Rotter-
dam eens luistert naar de adviezen over
de ontgassingsinstallaties. Maar kenneli|k
zi|n bepaalde personen bang dat, als het
verplicht wordt van de installaties gebruik
te maken, schepen uitwi|ken naar Antwer-
pen. Men wil liever een paar |aar wachten
tot de Europese Unie zegt dat het in alle
landen moet. Onze gezondheid hangt dus
van geld af.
Naast dit nieuws is er natuurli|k veel ernsti-
ger nieuws. Denk aan de burgers in Syrië.
Daar is, voor zo ver ik begrepen heb, aan-
getoond dat er gifgas tegen de bevolking
is gebruikt. Volgens de Amerikanen heb-
ben zi| het bewi|s dat het gifgas met raket-
ten is afgevuurd vanuit een gebied dat in
handen is van de regeringstroepen. Na Irak
geloof ik de Amerikanen echter niet direct
meer. Ook toen zou er gifgas zi|n, wat in ie-
der geval de aanleiding was tot de aanval
op het land. Maar uiteindeli|k bleek er niets
te zi|n.
Wat mi| echter in het geval van Syrië het
meest verbaasde was de reactie van de
VN. De instelling die zegt de wereldbevol-
king te vertegenwoordigen. Daar werd i|s-
koud, door een veto van Rusland en China
geloof ik, gezegd dat er geen onderzoek
naar het al dan niet gebruiken van gifgas
gedaan hoefde te worden. Uiteindeli|k
is dat onderzoek er toch gekomen, maar
volgens mi| veel te laat. Het gifgas, waar-
schi|nli|k is er Sarin gebruikt, is na enkele
dagen vervlogen en niet meer te traceren.
Als |e dan als VN na een paar dagen pas
onderzoek doet en ondertussen eigenli|k
nog steeds geen echt standpunt inneemt,
ben ik nieuwsgierig naar wat de organisa-
tie nog doet. Ik weet dat er genoeg solda-
ten zi|n die zich in allerlei landen ingezet
hebben voor vrede en het beschermen van
de bevolking daar. Volgens mi| moeten
zi| staan te trappelen om te gaan helpen,
maar zullen zi| waarschi|nli|k hetzelfde
idee hebben als ik. De VN geraakt door
bureaucratie en besluiteloosheid steeds
meer tot een papieren ti|ger. En aan papier
kun |e |e sni|den, maar bi|ten doet het niet.
Helaas moest vri|dag besloten worden ook
de vi|fde editie van de Seniorendag niet op het
Brinkplein te laten plaatsvinden, maar het eve-
nement te verplaatsen naar de Hoekstee. 1an
van der Maarel, medeorganisator van de Senio-
rendag: "De weersvoorspellingen waren vri|dag
zodanig dat we geen risico durfden te lopen. Sa-
men met de Hoekstee hebben we de senioren-
dag toen in het wi|kgebouw opgezet", legt Van
der Maarel uit. De beslissing bleek uiteindeli|k
een |uiste. Het was zaterdag weliswaar droog,
maar de harde wind had er zeker voor gezorgd
dat de kartonnen bekers en plastic borden vol-
op over het plein waren gewaaid.
De deelnemers lieten zich in ieder geval niet
tegenhouden. Ruim 8OO mensen kwamen, al
dan niet met vervoer van Taxi Roony, naar de
Hoekstee om van de lunch en de optredens te
genieten. Tientallen vri|williger zorgden er voor
dat de spullen op tafel kwamen en de mensen
inderdaad tegeli|kerti|d konden eten. Ook hulp-
behoevenden zoals mensen die slecht ter been
waren, konden volop op de hulp van de vri|wil-
ligers rekenen.
Naast de lunch waren er diverse optredens.
Ronald van Loon zorgde met zi|n De 1ukebox
voor de nodige sfeer en nadat Klaas de Koning
namens de deelgemeente de Seniorendag had
geopend, w as het de beurt aan het Gouwe Ou-
we Koor onder leiding van Carolien Kalishoek.
Zanger Raymond van Elberg nam vervolgens
het stok|e over, waarna er verschillende acts
en solozangstukken volgden door onder meer
leden van het Gouwe Ouwe Koor. Miranda de
Rooi| en Inge van Geel en vervolgens Clazien
Schaafsma brachten een aantal schitterende
nummers, terwi|l Corrie van Barneveld haar
grandioze acteertalent liet zien met teksten van
Hella Haasse. Met nogmaals een optreden van
het Gouwe Ouwe Koor en Raymond van Elberg,
sloot 1an van der Maarel de Seniorendag rond
15.OO uur dik tevreden af.
Seniorendag weer prima
geslaagd
De lunch was prima geslaagd foto: Tom van Ooijen
Het Huttendorp dat aanstaande vri|dag en zater-
dag wordt gehouden kent, voor zo ver bekend,
de grootste inschri|ving ooit. Maar liefst 264 kin-
deren hebben voor het timmer-, zaag- en verf-
festi|n ingeschreven en het zal vri|dag en zater-
dag dus een drukte van belang worden in de kas
van familie De Vries aan het Haakpad. Stichting
kinderspelen Hoek van Holland heeft in ieder
geval aangegeven dat er genoeg vri|willigers zi|n
om de zaak te runnen. "We hebben heel veel
mensen die een hand|e willen helpen. Samen
met het grote aantal inschri|vingen zi|n we daar
natuurli|k best een beet|e trots op", aldus Kikki
Hai|es namens de stichting.
Huttendorp bomvol met
deelnemers
Na het succes van de Hoekse paasbingo in maart
dit |aar moest er wel een tweede editie komen.
Deze zal nu gaan plaatsvinden op zaterdag 28
september a.s vanaf 16:OO uur in het clubge-
bouw van de Hoekse I1sclub aan het Haakpad.
Natuurli|k zullen er vele bingoronden worden
gespeeld met diverse pri|zen, maar ook voor de
inwendige mens zal zeer goed gezorgd worden.
Opgeven is wel noodzakeli|k en kan bi| Tiki Ha-
i|es via O6-2O16752787. En voor iedereen die niet
kan wachten tot de 28ste, woensdag 11 septem-
ber is er weer een reguliere bingo op de I1sclub,
aanvang 2O:OO uur.
Diner-Bingo
Q
4 De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013 |
A U T O B E D R I J F
DE VOEGHT
www.devoeght.nl
Geopend
dagelijks van
8.00-17.15 uur
Zaterdags van
9.30-15.00 uur
Veilingweg 30 2675 BR Honselersdijk
Industrieterrein ‘Honsel-noord’
Telefoon 0174-630938
ƔOnderhoud &APK keuring ƔOccasions
ƔAirco service ƔSchadereparatie
Ɣ Schade-taxatie ƔInname auto’s
(ook via schadegarant) (erkend rdwvrijwaring)
Ɣ Winter- en zomerbanden- ƔVervangend vervoer
opslag
Register Financieel
Echtscheidingsadviseur
René Sonneveld RFEA
« Echtscheidingsconvenant
« Ouderschapsplan
« Alimentatieberekeningen
« Fiscale consequenties
« Netto besteedbaar inkomen
« Recht op Toeslagen?
Financieel
Echtscheidingsadviseur
0174-440356
Rolluiken
Rolluiken uit eigen fabriek zijn
standaard voorzien van dubbelwandige
aluminium lamellen
met een isolatie
van hardschuim.
Met een rolluik van
Venvo verzekert u
zich van uitstekende
isolatie, zonwering,
verduistering en
beveiliging.
’s-Gravenzandseweg 3
2291 PE Wateringen bedrijventerrein Zwethove
Telefoon 0174 - 213273
www.venvo.nl info@venvo.nl
Bezoek ons ook op www.venvo.nl
Absolute TOP-kwaliteit !!
VENVO
schaduw op maat
ZIP Screen
Markiezen
Terrasscherm
Vrijstaande
zonwering
Pergola B.127
Garagedeur
v
a
n
a
f
e
u
r
o
=
O
P
!!
terrasscherm
incl. BTW, excl. montage
elektrisch
680,--
Elektrisch
terrasscherm ‘Picca’
• Crèmewit (RAL 9001)
• Elektrisch bediend door Europese kwaliteitsmotor
(5 jaar garantie)
• Keuze uit drie trendy Tibelly-zonweringsdoeken,
van Europese topkwaliteit (5 jaar garantie)
• TÜV en CE-gekeurd
M
E
G
A
A
A
N
B
IE
D
IN
G
!
K
nikarm
C
assette
Scherm
B
25, B
38 &
B
50
series.
G
R
ATIS
elektrische bediening*
ZONWERING
ROLLUIKEN
GARAGEDEUREN
* vraag naar de voorwaarden
M
E
G
A

A
A
N
B
IE
D
IN
G
! Knikarm
Cassette
Scherm
B25, B38 & B50 series m
et SOM
FY M
OTOR.
GRATIS afstands- bediening*
AANBIEDING SEPTEMBER
Koffie Aroma snf, 250g , van 2,65 voor ........................................................................... 2,12
Koffie Mild snf, bio, 250g, van 2,95 voor ...................................................................... 2,36
Koffie DÈcaf snf, 250g, van 2,85 voor ............................................................................... 2,28
Koffie Dark Roast snf, 250g, van 2,85 voor ............................................................. 2,28
Koffie Aroma snf, 500g, van 4,99 voor ........................................................................... 3,99
Koffie Goud snf, 250g, van 2,95 voor................................................................................. 2,36
Koffiepads Regular, 268g, van 3,89 voor ..................................................................... 3,11
Koffie Superior (Goud) snf, 250 g, van 2,95 voor............................................ 2,36
Koffiepads Dark Roast, 268g, van 3,89 voor .......................................................... 3,11
Op 7 september tijdens de Dag van de Duurzaamheid en Fairtrade krijgt u 15% korting op alle
non-food artikelen in onze kraam en in de winkel.
Bamboe sjaals
Bamboe, het materiaal van de toe-
komst: bamboe groeit snel, is goed-
koop en voor vele doeleinden ge-
schikt. Misschien denkt u dan niet zo
snel aan textiel, maar bij de Wereld-
winkel verkopen wij sjaals van bam-
boe, die zo zacht als zijde aanvoelen.
Voor de vervaardiging van deze
sjaals wordt Moso bamboe gebruikt.
De stof is heerlijk zacht en soepel. De
kleur van de sjaals verloopt van licht
naar donker. Afmeting 45x180 cm.
De sjaals worden gemaakt in de tex-
tielwerkplaats van Rajesh Shrestha
in Kathmandu. Rajesh heeft zich
onder andere toegelegd op het ver-
vaardigen van shawls van allerlei
materialen zoals Pashmina, katoen,
viscose en bamboe. De textielwerk-
plaats telt meer dan 50 werknemers,
zowel mannen als vrouwen. Zijn
werkplaats is nu uitgegroeid tot een
bedrijf dat aan vele landen levert.
Wij hebben sjaals in de kleuren
groen, bauw, lila, roze en oranje voor
€19,95
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid
en Fairtrade op zaterdag 7 septem-
ber krijgt u op alle non-food artikelen
15% korting, dus ook op deze sjaals,
die dan slechts €16,95 kosten.
Prins Hendrikstraat 257 • 3151 AK Hoek van Holland
’s-GRAVENZANDE
K
i
j
k

h
i
e
r

n
o
u
!
Kon. Wilhelminastraat 1,
D. v.d. Kasteeleplein 2,
Onze Zeeuwse kwaliteits aardappelen
Frieslanders, lichtbloemig, 5 kilo ............................. 2,99
Nieuwe oogst Hollandse appels
Delbar, 2 kilo .................................................................................................. 3,50
Overheerlijke Hollandse pruimen, heel kilo ....... 2,99
Heerlijke Westlandse druiven:
Frankenthalers, 500 gram ........................................... 3,99
SUPERSTUNT: Chiquita bananen, heel kilo . 0,99
Mango’s, ready to eat, 2 grote .......................................... 2,99
Van onze kweker, de allermooiste
Bolchrysanten van Nederland .................................... 4,99
Winterharde heide, 3 super zware .................................. 5,00
MAANDAG + DINSDAG
Westlandse kaspostelein, nog één keer, kilo . 1,49
Vanaf maandag weer:
Verse zuurkool
uit ’t vat!
Van ons rund:
¥L££8wA8£ßk0FF£L ¥Aß 0£ w££k.
0I¡ £I6£ß k£0k£ß
- 8F£k80LLA0£
- 68ILL6£ßAk¡
2 I 100 68AM 3.20
Salade van de week (uit eigen keuken):
Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 7 september.
MAGERE RUNDERLAPPEN 500 gram 6.95
SIagerij van Strien
gegarandeerd de beste kwaliteit
www.slagerijvanstrien.nl
Pr. Marianneplein 5 - Maasdijk
Telefoon 0174-514646
Nieuw (uit eigen keuken):
Specialiteit van de week:
GRILLWORST SALADE
150 GRAM HALEN = 100 GRAM BETALEN
KALFS BLINDE VINK ELKE 5E GRATIS
LEKKER MAGER:
GEVULDE KIPFILET
MET ONTBIJTSPEK ELKE 5E GRATIS
SIagerij van Strien
www.slagerijvanstrien.nl
Pr. Marianneplein 5 - Maasdijk
Telefoon 0174-514646
Kijk voor de actuele voorraad op onze site:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7,
Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Toyota Aygo Acces 5-drs 74000 km 2010
Ope| Corsa 1.4 16V 5-drs En[oy 48000 km 2009
VW Passat 1.8 TFSi Combi 96000 km 2009
Fiat 500 1.4 Lounge 56000 km 2008
Hyundai I30 1.6 Dynamic 5-drs 56000 km 2008
Renau|t Twingo GT Turbo 50000 km 2008
Ope| Corsa 1.4 16V Cosmo 79000 km 2007
Ope| Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Audi A 3 1.6 61000 km 2007
Kia Ceed 1.6 CDI 85000 km 2007
Suzuki Swift 1.3 16V Comfort 47000 km 2007
Hyundai Accent 1.4 16V 66000 km 2007
Peugeot 207 XS 1.6 16V Autom. 69000 km 2007
Citroen C2 95000 km 2006
Suzuki Grand Vitara 2.0 Exc|usive 72000 km 2006
Seat A|tea 1.6 Sport-up 125000 km 2006
Ope| Corsa 1.4 16V 5-drs Si|ver|ine 148000 km 2006
Hyundai Tucson 2.0 16V 89000 km 2006
Mazda 2 1.4 16V Exc|usive 64000 km 2005
Fiat Punto 1.2 5-drs Airco 57000 km 2005
Chevro|et Ka|os 1.2 5drs 78000 km 2005
Toyota Coro||a 1.6 Linea So| 5-drs 149000 km 2004
Fiat Panda 1.2 Euro 3 88000 km 2004
Daewoo Tacuma SE 1.8 95000 km 2001
Daihatsu Charade 91000 km 1998
Toyota Star|et 191000 km 1996
Ford Escort Cabrio 108000 km 1996
Kenni sgevi ng aanvr agen
REGULÌERE VOORBEREÌDÌNGSPROCEDURE
WET ALGEMENE BEPALÌNGEN OMGEVÌNGSRECHT
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarop de
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.
Bedrijf : Ìndorama Holdings Rotterdam B.V.
Locatie : Markweg 201, 3198 NB Rotterdam-Europoort
Activiteit : Milieuneutraal wijzigen
Voor : Het behandelen van afvalwater afkomstig van PET2 in
de stripperkolom van PET1 met als doel EG terug te winnen
en 1,4-dioxaan te verwijderen uit het afvalwater, teneinde de
belasting op de waterzuiveringsinstallatie te verminderen
Aanvraagdatum : 21 augustus 2013
Zaaknummer : 98432004
Bedrijf : NV Nederlandse Gasunie
Locatie : Missourieweg 55, 3199 LB Rotterdam-Maasvlakte
Activiteit : Milieuneutraal wijzigen
Voor : Het wijzigen van de brandblusvoorschriften
Aanvraagdatum : 21 augustus 2013
Zaaknummer : 98432041
Ìn dit stadium liggen de aanvragen niet ter inzage en is het niet mogelijk uw
mening te geven over een aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen
wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.
DMS-nummers: 21629233, 21630286.
UIT
5 | De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013
Zaterdag 7 september houdt volks-
universiteit VU Westland in 's-Graven-
zand van 1O.OO tot 12.8O uur een open
dag. U kunt terecht voor informatie
over alle cursussen die in september
weer van start gaan. Het adres is: Kon.
1ulianaweg 16O, 's-Gravenzande tel.
O174 418762 - www.vuwestland.nl.
Open dag VU Westland
Dirigent Clé Lammens uit de Lier diri-
geert al 25 jaar “zijn” Hoekse Cantorij.
Met recht mag na een kwart eeuw vn
dergelijke betrokkenheid gesproken
worden over “zijn” cantorij!
Dit heugeli|ke feit hebben de leden
vanHoekse Cantori| gevierd op 28 au-
gustus |l. Op die avond hebben de le-
den Cle en zi|n echtgenote Anneke in
het zonnet|e gezet. Het zou de eerste
repetitie-avond van het nieuwe sei-
zoen worden, maar dat liep net even
anders.
Cle en Anneke werden opgehaald
en meegenomen naar een wok-res-
taurant in Maasdi|k. Daar zaten de le-
den van de Cantori| op hen beiden te
wachten om samen een gezellige en
onvergeteli|ke avond te beleven.
Cle Lammens heeft meerdere koren
uit Hoek van Holland gedirigeerd,
waaronder Together (ook toen het
nog een |ongerenkoor was) en Ho-
sanna.
Trouw
De Hoekse Cantori| is hi| alti|d trouw
gebleven. Als een dirigent zo lang
aan een koor verbonden is, heeft
zi|n inbreng en zi|n leiding een groot
stempel gedrukt op de kwaliteit van
de zang. Hi| weet nog wekeli|ks op de
repetities het koor te animeren en te
enthousiasmeren.
De Cantori| verzorgt maandeli|ks, op
de derde zondag van de maand, de
vespers, om beurten in de PKN Dorps-
kerk en in de Rooms Katholieke Kerk
Heilige Egbertus. Verder verzorgt de
Cantori| traditiegetrouw de Paaswake
en met de Kerst de Lessons and Ca-
rols. Ook wordt af en toe de mede-
werking verleend aan een ochtend-
dienst in de Dorpskerk.
Zangers weIkom
1ammer is natuurli|k dat in die 25 |aar
het koor toch wat aan het vergri|zen
is. Nieuwe (|onge) leden zi|n dan ook
van harte welkom. Met name is er
momenteel een tekort aan sopranen,
tenoren en bassen. De repetities vin-
den plaats op woensdagavond van
2O.OO uur - 21.8O uur in de Dorpskerk.
Kom gerust eens binnenstappen en
ervaar dat zingen een zeer ontspan-
nende bezigheid is. Wilt u meer in-
lichtingen dan kunt u ook contact op-
nemen via cantori|hvh_gmail.com.
Clé Lammens 25 jaar dirigent van de Hoekse Cantorij
Cle Lammens en zijn vrouw Anneke beleefden een heerlijke avond Foto: PR
Naast inwoners uit de regio bli|ft de
zomerserie in de Dorpskerk bezoe-
kers van buiten trekken, zelfs een
aantal die speciaal daarvoor vanuit
Woerden, Rotterdam, Antwerpen
en Brussel het Hoekse opzochten.
Ze kwamen afgelopen vri|dag 2D
augustus niet voor niets naar het 4e
concert in de serie: Bariton Christian
van Es en organist Gerard van der Zi|-
den geven vaak samen concerten: zi|
zi|n sterk op elkaar ingespeeld. Dat is
maar goed ook, want beide hebben
een voorkeur voor een uitgesponnen
wi|ze van uitvoeren, waarin geen en-
kele zwakte zich laat maskeren. Harry
Bodifee: "Van Es heeft dat elektrifice-
rende in het timbre wat ook Andreas
Scholl heeft, maar dan wat octaven
lager. De grote zorgvuldigheid waar-
mee Van der Zi|den de stukken ge-
heel uitspeelt is een genot en laat de
toehoorder alle details van de com-
posities horen." Het was genieten
en grinniken. Niet alleen 'geistliche'
maar ook geestige muziek in dit con-
cert.
Vri|dag 18 september vindt het laatste
concert uit deze reeks plaats. 1onate
Droogers (fluit) en Gerard van der Zi|-
den (orgel) zullen vanaf 1D.8O uur in
de Dorpskerk (ingang Kleine School-
straat) werken brengen van 1oh. Lud-
wig Krebs en 1ohan Sebastiaan Bach.
De toegang bedraagt acht euro per
persoon.
Vakmanschap is meesterschap
Jonate Droogers zal haar medewerking geven aan het laatste concert Foto: PR
Zaterdag 7 september start het nieu-
we scoutingseizoen en opent de Prins
Hendrik Groep haar deuren.
Scoutinggroep Prins Hendrik is opge-
richt in 1D4D en bestaat momenteel
uit ongeveer 11O |eugdleden en 4O
vri|willigers. Het aantal |eugdleden
bli|ft sti|gen en dit is zonder de vri|wil-
ligers niet mogeli|k. Om de huidige
groep te kunnen bli|ven ondersteu-
nen en om verder door te kunnen
groeien, zoekt de scouting nieuwe
vri|willigers. Om u kennis te laten ma-
ken met de groep, wordt zaterdag 7
september tussen 18.OO en 15.OO uur
een open dag gehouden en bent u
welkom om een ki|k|e te komen ne-
men. Er zullen dan ook diverse activi-
teiten plaatsvinden op het terrein aan
de Rondgang, naast de Tennis.
Bezoek ook de website voor meer
informatie over de groep: www.scou-
tinghoekvanholland.nl
Open Dag Scouting
De komende twee weken kent de
speeltuin aan de Willem van Houten-
straat / Prins Hendrikstraat wegens
vakantie aangepaste openingsti|den.
De ti|den zi|n: dinsdag 1O september
van 12 tot 18 uur, woensdag 11 sep-
tember van 12 tot 18 uur, zaterdag
14 september van 12 tot 18 uur, dins-
dag 17 september van 12 tot 18 uur,
woensdag 18 september van 12 tot 18
uur, zaterdag 21 september van 12 tot
18 uur Zie ook website: www.speel-
tuinhvh.nl
Aangepaste tijden speeltuin
Na het succes van vorig |aar zi|n de
voorbereidingen voor een tweede
editie van het Preuvenement Maas-
sluis in volle gang. De nieuwe locatie
van het evenement is de nieuwe dis-
cotheek Showtime Maassluis aan de
haven van Maassluis. De organisatie
is druk bezig met het vastleggen van
de deelnemende horeca en het enter-
tainment ti|dens het Preuvenement.
Bi| veel horeca bedri|ven in Maassluis
is de kaartverkoop inmiddels gestart.
Omdat er een maximum is aan aantal
bezoekers is op ook echt op. Kaarten
zi|n verkri|gbaar bi| Het Drankenkabi-
net, Grandcafe De Waker, Restaurant
De Ridderhof, Restaurant de Hofnar
Maassluis en Vlaardingen, Restaurant
Alfa, Pizzeria Della casa, Brasserie de
Lantaern, Biercafe Oporto, Kevin's
Grandcafe, Beachclub Royal Hoek van
Holland en 1ens Valk Honselersdi|k.
Kaartverkoop Preuvenement Maassluis gestart
Een inwoner van Hoek van Holland
heeft op 1 september rond 16.OO uur
een leesbril gevonden op de Merca-
torweg, ter hoogte van de Hoekstee.
Het betreft een donker bruine bril. Het
merk kan de eigenaar, zelf aan de vin-
der vertellen. Mist u uw bril neem dan
contact op met dhr. Riper tel. 84D156.
Bril gevonden
Kampeernacht zwembad weer geslaagd
Het was weer een gezellige drukte tijdens de kampeernacht op het zwembad Foto: PR
Vorig weekeinde vond in het zwem-
bad aan de Cordesstraat voor de
30ste maaI de kampeernacht voor
de kinderen van de Hoekse basis-
schoIen pIaats.
Er werden een 8O tal tenten geplaatst,
wat niet alti|d zonder moeite ging.
Hier en daar was nog al eens een
gebruiksaanwi|zing zoek. Nadat de
ouders om 1D.OO uur van het terrein
waren begeleid kon voor de kids het
feest beginnen.
Na een vers gebakken oliebol van
Fred, een klant van het zwembad die
haast elke dag baant|es komt zwem-
men was het ti|d voor de spellet|es.
Er was een speurtocht uitgezet en er
moest worden geraden hoeveel dob-
belstenen er in een zak|e waren ge-
stopt. Uiteindeli|k waren het Iris en
Robi Hamer die alles goed hadden .
Tweede werden Dana en Shanna, al-
len kregen een leuk kado.
Daarna kon op de BBQ het bakken
van de hamburgers beginnen. Samen
met een patat|e van Ina's snackbar
werd er volop gesmuld!
Rond middernacht gingen de kinde-
ren naar de tent om om te gaan sla-
pen, maar zoals alti|d bleef het nog
lang onrustig. De volgende morgen
rond 6.8O uur meldden zich de eer-
ste kinderen aan de ontbi|ttafel die
ri|k gevuld was met allerlei lekkers
geschonken door Albert Hei|n Meers-
hoek. Om D uur waren alle tenten,
kinderen en ouders op weg naar huis
en kon het personeel, dat die nacht
was opgebleven om te waken, ook
een slaap|e gaan doen. Vri|willigers
Helen en Ria werden bedankt voor
hun nachteli|ke inzet en het zwem-
badpersoneel hoopt volgend |aar de
kampeernacht weer te organiseren.
De Hoekse toneelvereniging HoCaTo
brengt op zaterdag 21 en zondag 22
september haar uitvoering Fokkin
Shokkin. Deze keer is het weer een
cabareske voorstelling, dus sket-
chesmet veelal met dit keer bi|zon-
der herkenbare situaties.
De voorstelling vindt plaats in de
Hoekstee en vangt op zaterdag om
2O.OO uur aan.Op zondag is het een
matinee voorstelling: aanvang 14.OO
uur. Kaarten zi|n, in tegenstelling tot
elders vermeldt, voor vi|f euro per
stuk te koop bi| De Hoekstee. Kaarten
kunnen ook per e-mail besteld wor-
den en dan op de avond of middag
zelf afgehaald worden: mail dan naar:
mp.rog_rotterdam.nl.
HoCaTo treedt weer op
6 De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013 |
Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 161
3151 AE Hoek van Holland
Tel: 0174-315151
Postadres: Postbus 10
3150 AA Hoek van Holland
E-mail: dghvh@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/hoekvanholland
0('('(/,1*(1
*UDWLV626SROVEDQGMHV
RSVWUDQG+RHNYDQ
+ROODQG
Een angstig visioen van menig kind (én ou-
der!): een dagje naar het strand en dan plot-
seling niet meer weten waar je ouders ook
alweer zaten. Lang zoeken op het strand van
Hoek van Holland hoeft niet. Met een SOS-
polsbandje heeft het kind het telefoonnum-
mer van zijn of haar ouders altijd bij de hand.
De SOS-polsbandjes zijn gratis verkrijgbaar
bij de EHBO-post (Zeeplein) en Strandparke-
Stadswinkel Hoek van Holland
De Stadswinkel werkt uitsluitend op
afspraak. U kunt heel eenvoudig een
afspraak maken:
1. via internet (www.rotterdam.nl/af-
spraak);
2. telefonisch (14 010);
3. via de receptie van de Stadswinkel.
VraagWijzer Hoek van Holland
Voor vragen over zorg, welzijn, wonen en
inkomensondersteuning.
Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 161
Bezoektijden: maandag, dinsdag en don-
derdag 08.30 - 14.30 uur, woensdag 18.00
- 20.00 uur, vrijdag 09.00 - 12.00 uur
Tel: 010-2671234
vraagwijzerhoekvanholland@rotterdam.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Voor informatie en advies over het opvoeden
en/of opgroeien van kinderen en jeugdigen
in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar.
Tel: 010-2010110
www.cjghoekvanholland.nl
Lokaal Zorg Netwerk / Lokaal Team
Huiselijk geweld (LZN / LTHG)
Voor persoonlijke - of gezinsproblematiek
en signalen van huiselijk geweld.
Tel: 010-4339744 (receptie GGD Rotterdam)
Deelgemeentelijke Organisatie Slui-
tende Aanpak (DOSA)
Voor zorgsignalen binnen probleemgezin-
nen en ongewenst gedrag van jongeren.
Tel: 010-2671212 / 010-2671215.
Veiligheid Voorop
Voor al uw vragen over brandveiligheid.
Tel: 0900-8387 (09.00 - 21.00 uur)
www.veiligheid-voorop.nl
Inloopspreekuren deelgemeentehuis
Bouwvergunningen
woensdag 09.00 - 10.00 uur, kamer 4
Telefonisch spreekuur: maandag t/m
vrijdag 09.00 - 11.00 uur, tel: 010-4896437
Individuele voorzieningen en Wmo
• maandag 15.00 - 15.45 uur, kamer 4
• vrijdag 11.00 - 12.00 uur, kamer 4
Milieubrengstation Hoek van Holland
Zekkenweg 100a
Openingstijden:
woensdag en vrijdag: 12.00 - 16.00 uur
zaterdag: 09.00 - 16.00 uur
Informatie politieke partijen
CDA: www.hoekvanholland.cda.nl
Hoekse Zaken: www.hoeksezaken.nl
Leefbaar Rotterdam Hoek van Holland:
www.leefbaarrotterdam.nl
PvdA: www.hoekvanholland.pvda.nl
VVD: www.vvdhvh.nl
Klachten
• openbare buitenruimte .................. 14 010
• woonoverlast ..................................... 14 010
• schade bushokjes ............... 0800-0228080
• milieuklachten ..................... 0888-333555
Belangrijke telefoonnummers
• alarmnummer ..................................... 112
• politie ......................................... 0900-8844
• dierenambulance ............. 0900-1120000
• Informatiepunt Asbest ...... 0800-0244420
• Meld Misdaad Anoniem .........0800-7000
,QIRUPDWLHELMHHQNRPVW
ERXZ7DQNWHUPLQDO
(XURSRRUW:HVW
Shtandart TT organiseert in samenwer-
king met het Havenbedrijf op woensdag
11 september 2013 op het deelgemeente-
huis een speciale informatiebijeenkomst
over de nieuwe tankterminal. Aanvang is
om 19.30 uur, de deur is open vanaf 19.00
uur. Vertegenwoordigers van Shtandart
en het Havenbedrijf lichten de actuele
stand van zaken toe. Ook de DCMR Mili-
eudienst Rijnmond en het Waterschap
Hollandse Delta zijn aanwezig om vragen
te beantwoorden. Tijdens de informatie-
avond wordt ingegaan op ontwikkelingen
op het gebied van gezondheid, veiligheid
en milieu. Aspecten als de te ontwikke-
len tanks, specifieke maatregelen ter
voorkoming van geuroverlast, nautische
veiligheid en de gang van zaken tijdens de
bouw zullen onder andere de revue passe-
ren. Daarnaast is er gelegenheid voor het
stellen van vragen.
+RHNVH7KHPD·V
Op donderdag 5 september 2013 vindt er
weer een Hoekse Thema-avond plaats om
zowel de deelraad als de inwoners van Hoek
van Holland te informeren over actuele on-
derwerpen. Deze presentatieavond vindt om
20.00 uur plaats in de raadszaal van het deel-
gemeentehuis aan de Prins Hendrikstraat
161.
Het programma ziet er als volgt uit:
20.00 uur presentatie bouwplannen 1e
Scheepvaartstraat en
Scheepvaartplein
20.30 uur presentatie Communities That
Care (CTC) 2008-2012
U bent van harte welkom om bij deze Hoekse
Thema-avond aanwezig te zijn. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de raadsgrif-
fier, de heer D. Hagers, bereikbaar via tele-
foonnummer 010-2671253 of e-mail dppb.
hagers@rotterdam.nl.
2SURHSDDQEH]RHNHUV
VWUDQG5HFKWHVWUDDW
Tijdens zomerse dagen wordt het strand
aan de Rechtestraat druk bezocht door
strandliefhebbers uit Hoek van Hol-
land en de nabije omgeving. Helaas
parkeren veel van deze bezoekers hun
fiets of scooter op het plein aan het eind
van de Rechtestraat of zelfs op het pad
naar de vloedlijn. Dit bemoeilijkt niet
alleen de hulpverleningsvoertuigen in
hun werkzaamheden in het geval van
calamiteiten, maar zorgt er tevens voor
dat de aanwezige bankjes door de be-
zoekers niet gebruikt kunnen worden.
Daarnaast geeft het geheel een romme-
lig beeld. Dringend verzoek is dan ook
om het plein en het pad naar de vloedlijn
NIET te gebruiken voor de stalling van
fietsers en scooters. Laten we allemaal
meewerken aan een goed bereikbaar en
fraai strand van Hoek van Holland.
9HUOHHQGHHYHQHPHQ
WHQYHUJXQQLQJHQ
De secretaris van de deelgemeente Hoek
van Holland maakt bekend dat hij een
vergunning heeft afgegeven voor:
• het organiseren van ´Huttendorp´ in
de kas aan het Haakpad 57 op 6 en 7
september 2013 (verzonden 5 septem-
ber 2013);
• het organiseren van de ´Dag van de
Duurzaamheid en Fairtrade´ op het
Brinkplein op 7 september 2013 (ver-
zonden 5 september 2013).
Gedurende een termijn van zes weken
gerekend vanaf de dag van verzending
kunnen belanghebbenden op grond van
de Algemene Wet Bestuursrecht een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij de burgemeester van Rotterdam. Dit
bezwaarschrift dient u te richten aan
de Directie Juridische Zaken, Postbus
70012, 3000 KP Rotterdam. Belangheb-
benden kunnen, indien zij een bezwaar-
schrift hebben ingediend, tegen beta-
ling van griffierechten een verzoek om
voorlopige voorziening (o.a. schorsing)
indienen bij de President van de Arron-
dissementsrechtbank Rotterdam, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007
BM Rotterdam. Wij verzoeken u een af-
schrift van een verzoek te zenden aan de
deelgemeente Hoek van Holland, post-
bus 10, 3150 AA Hoek van Holland.
*H]RQGKHLGVDGYLH]HQ
YRRUZDUPZHHU
Er komen weer enkele zomerse dagen aan.
Hitte kan tot gezondheidsklachten leiden.
Vooral kinderen, ouderen en mensen die al
gezondheidsproblemen hebben zijn kwets-
baar. Om de kans op gezondheidsproblemen
te verminderen, moeten mensen tijdens
warme dagen hun gedrag aanpassen. Dit
betekent bijvoorbeeld meer drinken dan
normaal en zoveel mogelijk in de schaduw
blijven. Dit is extra belangrijk voor kleine
kinderen, ouderen en mensen, die vanwege
een luchtwegaandoening, hart- en vaat-
ziekten of diabetes kwetsbaar zijn. De GGD
Rotterdam-Rijnmond vraagt daarom aan
iedereen om kinderen, ouderen, zieken en
mensen die alleen wonen in de gaten te hou-
den en zo nodig te helpen. Kijk voor meer in-
formatie op www.ggdrotterdamrijnmond.
nl/milieu-en-leefomgeving/hitte-en-gezond-
heidsklachten.
/RFDWLHV
GHILEULOODWRUHQ
In Hoek van Holland is op de volgende
plaatsen (tijdens openingstijden) een
defibrillator beschikbaar:
deelgemeentehuis Hoek van Holland
(Prins Hendrikstraat 161) - LCC De
Hoekstee (Mercatorweg 50) - zwembad
Hoek van Holland (De Cordesstraat 160)
- EHBO-vereniging Hoek van Holland
(Vergulde Draekweg 81) - EHBO-post
Strandwacht (Zeekant) - Humanitas aan
Zee (Hoekse Brink 219) - Huisartsencen-
trum De Cordes (De Cordesstraat 111)
- receptie / nachtportier recreatieoord
Hoek van Holland (Wierstraat 100) -
VVV Hoek van Holland store (Prins
Hendrikstraat 281) - voetbalvereniging
HVC’10 (Rondgang 10) - receptie Stena
Line (Stationsweg 10) - portiersloge
vrachtterminal Stena Line (Slachthuis-
weg) - appartementencomplex ‘De At-
las’ (Mercatorweg / Johan Mauritsstraat)
- aula begraafplaats Hoek van Holland
(Kerkhofweg 6) - Hoekse Watersport
Vereniging (Rechtestraat 30) - tennisver-
eniging VT De Hoek (Harwichweg 201)
- Fort aan den Hoek van Holland (Stati-
onsweg 82) - Verkeerscentrale Hoek van
Holland (Koningin Emmaboulevard 9)
De beschikbaarheid en toegankelijk-
heid tot de defibrillatoren zijn bij het
personeel van de betreffende organi-
saties bekend en wordt door middel
van stickers aan het publiek kenbaar
gemaakt.
Bij de burgemeester in bad
Eerste Rotterdamse parkenweekend
Rotterdam heeft nieuw crematorium
Ofciële bekendmakingen gemeente Stadskrant
4 september 2013 nummer 36
Tijdens de Wereldhavendagen
zijn er spannende en interessante
demonstraties te zien.
Op het water, in de lucht en op de
kade is echt van alles te beleven.
Bijvoorbeeld een demonstra-
tie van de speurhonden van de
douane op de Westerkade, of
stap op het Koninginnenhoofd
aan boord van een reddingboot.
Ondanks de crisis groeit de haven
door. Op het ‘Carrièreplein’ op
de Wilhelminapier staan vele
bedrijven die op zoek zijn naar
(jong) talent omhun vacatures te
vervullen.
Op de Wilhelminapier is ook een
speciaal Kinderplein ingericht.
De allerkleinsten kunnen zich
laten schminken als stoere zeeman
of zeemeermin. Er is een speur-
tocht waar je baboesjka’s kunt
vinden. Je kunt er een radiogra-
fisch bootje besturen. Of kennis-
maken met de Zeekadetten.
Op vrijdagmiddag is het program-
ma speciaal voor jongeren.
Expedities, het Wereld Water
college en het Worldport Seminar
‘the Russia-Rotterdam-connection’
leggen de haven aan je voeten.
www.wereldhavendagen.nl
Spektakel op de
Wereldhavendagen
De grootste cruiseferry ter wereld zien straatje-keren?
Waterskiërs zien vliegen? Of een antipiraterij-demon-
stratie bekijken vanaf de veilige kade? Kom dan naar de
Wereldhavendagen op 6, 7 en 8 september in Rotterdam.
Ze waren bijna twee maanden uit het straatbeeld verdwenen. Maar nu de zomer-
vakantie voorbij is, zie je ze weer volop in de stad. Slierten fietsende kinderen op
weg naar school. Druk kletsend en met volgepropte rugzakken arriveren ze op het
schoolplein. De fietsenrekken kunnen het maar net aan…
Rotterdam Late Night be-
gint weer. Op donderdag
5 september presenteert
Ernest van der Kwast in
Worm (Boomgaardsstraat
71) de eerste editie van
het nieuwe seizoen.
Ook nu met interessante tafel-
gasten, live muziek, een mini-
hoorcollege en een ode aan een
bijzondere Rotterdammer. Dat is
deze keer Frank Neuerburg. Hij is
al 32 jaar dé postzegelhandelaar
van Rotterdam en omstreken.
Wat vindt Neuerburg van het
verdwijnen van de postzegelmarkt
op de Rotterdamse Nieuwemarkt?
Ook te gast: Femke Snijders,
Simon Cox en Vincent Taapken
over voormalig subtropisch
zwemparadijs Tropicana. Nu is
het een koffiebar en een pizza-
restaurant. Hoe ziet de toekomst
eruit voor het iconische gebouw
aan de Maasboulevard?
Kees Moeliker, bioloog en liefheb-
ber van opmerkelijk diergedrag,
geeft een minihoorcollege over
verrassende ontdekkingen binnen
de Rotterdamse fauna. Aanvang:
21.30 uur. Toegang: 6,50 euro
(5 euro in de voorverkoop).
www.worm.org
De RET heeft alvast beloofd in die
jaren de prijs van het reizen niet te
verhogen, geen lijnen te schrappen
en geen mensen te ontslaan.
En toch bespaart de RET vanaf
2017 per jaar bijna 27 miljoen
euro. Maar de reiziger gaat er op
vooruit door allerlei verbeteringen.
Wi
Zo wordt de zomerdienstregeling
op sommige lijnen uitgebreid.
De bus heeft al wifi, maar het
komt in 2013 en 2014 ook in de
tramen de metro. Alle oude rij-
tuigen krijgen dezelfde kunstleren
stoeltjes als de nieuwe voertuigen.
En ook krijgen alle metro’s en
trams airco. Het comfort voor de
reiziger verbetert, de prijs blijft
nagenoeg gelijk. Nagenoeg omdat
de tarieven wel jaarlijks aangepast
worden aan de prijsindex.
Het lijkt bijna te mooi omwaar te
zijn, maar volgens de directie van
de RET, is het een reëel contract.
Door efficiënter te werken, meer
reizigers door betere service en
meer comfort te bieden en meer
inkomsten uit de winkeltjes op de
station, zijn al die verbeteringen
haalbaar.
Met ingang van 2017 neemt de
RET de treinlijn naar Hoek van
Holland van de NS over. Dat wordt
een metrolijn die doorloopt tot aan
het strand. In samenwerking met
bijvoorbeeld de NS komen er meer
bewaakte fietsenstallingen bij de
stations en meer OV-fietsen.
‘We hopen al met al op een
stijging van het aantal reizigers
van 4 procent per jaar’, aldus
Pedro Peters, directeur van de RET.
De RET heeft een nieuw contract om het railvervoer
in de regio te blijven verzorgen. Dit loopt van 2016 tot
2026. In die tien jaar blijven tram- en metrovervoer en
-beheer in handen van de RET. De vervoerder investeert
ink in het comfort van de reiziger.
Openbaarder vervoerder verbetert service
Meer comfort voor reizigers RET
Pag. 2
Pag. 2
Pag. 3
Pag. 4
Hij is blij met het nieuwe contract.
Peters ziet meer voordelen:
‘Een ander voordeel is dat we het
beheer van het netwerk en het
vervoer in één hand houden.
We kunnen dus niet zoals bij NS
en ProRail verantwoordelijkheden
bij anderen neerleggen. Als het nu
misgaat, kan er maar één iemand
de schuld krijgen. En dat ben ik.’
www.ret.nl
Parkeerregeling Havendagen
Voor en tijdens de Wereldhaven-
dagen kunnen houders van
een parkeervergunning voor de
parkeersectoren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
en 13 de auto ergens anders in de
stad parkeren. Dat geldt van
5 tot en met 8 september. Tijdens
een aantal grote evenementen
in het centrumzijn er altijd
meer parkerende bezoekers dan
normaal. Net als voorgaande jaren
krijgen parkeervergunninghou-
ders in het centrumde mogelijk-
heid tijdens deze evenementen
met de vergunning ergens anders
in de stad te parkeren. Er kan
met de parkeervergunning niet
worden geparkeerd in winkel-
straten en op parkeerplaatsen voor
belanghebbenden.
www.rotterdam.nl/parkeren
Rotterdam
Late Night
De RET mag in ieder geval tot 2026 de reizigers van trams en metro’s in Rotterdam vervoeren.
D
a
v
i
d
R
o
z
i
n
g
Fietsslierten
R
E
T
8 De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013 |
Stadskrant
4 september 2013 nummer 36
Pagina 2
Nieuw
podium
diversiteit
Rotterdam heeft een
nieuwe organisatie die
zich bezighoudt met di-
versiteit: Open Mind Rot-
terdam. Deze beweging
wil bruggen slaan tussen
bewoners, ondernemers
en organisaties in de stad.
Het uitgangspunt is dat iedereen
uniek is en dat ook moet kunnen
uiten. Open Mind Rotterdam is
een initiatief van RotterdamV
(kenniscentrum homo-emancipa-
tie) en wordt ondersteund door
alle Rotterdamse kenniscentra
op het gebied van burgerschap:
Dona Daria, RADAR en het
Kenniscentrum Diversiteit.
Koploper
Het nieuwe podium gaat in
september van start met twee
debatten in de Arminiuskerk.
Iedereen kan kosteloos deel-
nemen. Het eerste is op 5 septem-
ber. Rotterdam is een koploper
op veel gebieden, ook als het gaat
om seksuele en gender-diversi-
teit. Maar, hoe herkenbaar zijn
we als ‘diverse’ stad? Wat bete-
kent het begrip ‘open mind’ voor
Rotterdam?
Gasten onder meer Herman
Meijer (ex-wethouder en auteur
van ‘Er zijn altijd anderen’), Linda
Duits (publicist en onderzoeker
op het gebied van populaire
cultuur) en Glenn Helberg
(psychiater, onder meer gespe-
cialiseerd in problematiek van
homo’s en lesbo’s).
Zichtbaar
Het tweede debat vindt op
19 september plaats. Thema is
dan: hoe gaan we de diversiteit
nog beter zichtbaar maken
binnen alle geledingen van onze
stad? En daarbuiten. Wethouder
Louwes (o.a. Participatie) is bij
beide bijeenkomsten aanwezig.
www.openmindrotterdam.com
Acht jongemannen
beklimmen op een middag
in maart 1973 het dak van
enkele panden aan de
Gaffelstraat. Gedurende
een halfuur gooien ze dak-
pannen en stenen naar
beneden. Ze zijn boos
over de sloopplannen
voor het Oude Westen.
De politie maakt snel een einde
aan de sloopactie. Maar als ze de
slopers willen meenemen naar
het politiebureau ontsteken de
omstanders in woede. De agenten
besluiten de zaak niet op de spits
te drijven en vertrekken zonder
arrestanten.
De acht mannen zijn lid van
Aktiegroep Het Oude Westen,
die in 1970 is opgericht uit
protest tegen de plannen van
de gemeente om hun wijk te
saneren. Ze willen dat het Oude
Westen wordt opgeknapt, en
niet grotendeels gesloopt. Een
gevarieerd woongebied waar je
kunt winkelen en uitgaan, waar
nieuwbouw staat naast opge-
knapte 19de eeuwse huizen, dát
is wat hen voor ogen staat.
Gemêleerd gezelschap
De actiegroep vormt een
gemêleerd gezelschap van huis-
vrouwen, studenten, kunste-
naars en een enkele politieke
activist zoals de communistische
metaalarbeider Gerrit Sterkman.
Onder de kunstenaars bevindt
zich tekenaar Gerard Goosen. Van
zijn hand is de in overall gestoken
leeuw met sigarettenpeuk die het
beeldmerk wordt van de groep.
De organisatie wordt verder ter
zijde gestaan door een aantal
geëngageerde architecten, onder
wie Pietro Hammel.
Thomassen
Het Oude Westen blijkt behoorlijk
handig in het bespelen van de
media. Kort na de oprichting staat
de actiegroep al op de voorpa-
gina van Het Vrije Volk, als vijf
jonge bewoners bij burgemeester
Thomassen thuis in bad gaan
om aandacht te vragen voor de
gebrekkige sanitaire voorzie-
ningen in hun wijk. Met hun
sloopactie in de Gaffelstraat halen
de actievoerders in 1973 zelfs de
landelijke pers. De onverhulde
boodschap is dat gemeente en
woningbouwcorporaties nu eens
vaart moeten maken met de
stadsvernieuwing.
Stadsvernieuwing
Na de gemeenteraadsverkiezingen
van mei 1974 komt er inderdaad
schot in de zaak. Op aandrang
van de nieuw aangetreden
wethouder stadsvernieuwing Jan
van der Ploeg koopt de gemeente
duizenden particuliere woningen
aan in de oude wijken. Bovendien
betrekt hij de bewoners bij het
maken van de plannen.
Het Oude Westen groeit al gauw
uit tot een laboratorium van
de stadsvernieuwing. In 1980
ontvangt de Aktiegroep Het
Oude Westen de Rotterdam-
Maaskantprijs omdat ze het
balletje van de stadsvernieuwing
aan het rollen hebben gebracht.
Actie in Oude Westen om sloop te voorkomen
In bad bij de burgemeester
A
r
y
G
r
o
e
n
e
v
e
l
d
Bewoners van het Oude Westen houden op 29 maart 1973 in de Gaffelstraat een sloopactie.
meer informatie kunt u vinden
op de website. www.rotterdamseparken.nl
Alle activiteiten tijdens het
Parkenweekend zijn door
betrokken buurtbewoners geor-
ganiseerd. Voor sommige activi-
teiten is aanmelden gewenst. Dit
omdat de groepsgrootte beperkt
is. Een greep uit het aanbod.
Park 16Hoven
In Park de Buitenplaats Overschie
is een Walk&Talk&Wildproeverij
met producten uit het park. Op
zaterdag en zondag om 13.00 uur
aan de Overschiese Kleiweg 775.
Natuurtuin Prinsenland en
Prinsenlandpark
Hier ziet u natuur in een
moderne stadswijk. Wat groeit
daar, wat is er te zien en wat is
de relatie met het vroegere land-
schap? Een excursie langs heden
en verleden van het gebied.
Kralingse Bos
In het Kralingse Bos zijn
verschillende activiteiten gepland.
Een rondleiding door molen De
Ster is leuk en leerzaam. Of een
wandeltocht langs de bijzondere
plekken van het bos.
Zuiderpark
In het Zuiderpark is het klussen
geblazen. Er moet veel gebeuren
in het nieuwe natuurgebiedje
‘de Streep’. U krijgt duidelijke
instructie en dan kunnen de
handen uit de mouwen!
Schat van Schoonderloo
Op beide dagen kunt u om 14.00
uur aan de Schoonderloostraat 46
– 54 terecht voor ‘Lekker of Link’.
U leert wat in de natuur eetbaar
is en wat echt niet.
Volledig overzicht
Er is in het Parkenweekend veel
te doen in de elf deelnemende
Rotterdamse parken. Een volledig
overzicht van alle activiteiten en
Dit jaar voor het eerst: het Rotterdamse Parkenweek-
end. Op zaterdag 14 en zondag 15 september bruist
het in elf parken van de activiteiten: spelen, klussen,
wandelen, eten en etsen, lezingen en concerten en
nog veel meer.
Veel te doen in elf parken
Eerste Rotterdamse Parkenweekend
W
o
u
t
e
r
B
a
u
m
a
n
In Rotterdam zijn 25 parken vertegenwoordigd in het Parkenoverleg.
Bewoners uit de buurt van de verschillende parken nemen daaraan
deel. En in dat overleg is het idee voor het Parkenweekend geboren.
Verwachting is dat het aantal deelnemende parken (elf) komende
jaren zal stijgen. Het is de bedoeling om tijdens het weekend de
mooie parken die de stad rijk is, in het zonnetje te zetten. En het zou
natuurlijk leuk zijn als nóg meer Rotterdammers zich na een bezoek
aan het park betrokken voelen bij het groen en de stadsnatuur in de
buurt.
Serie Op de barricaden!
Nederlanders zijn tevreden over
hun eigen leven, maar maken
zich zorgen over de samenleving.
Dat blijkt uit onderzoeken van
het Sociaal Cultureel Planbureau.
Toch gaan maar weinig mensen
de straat op. Dat was vroeger wel
anders. Ook Rotterdam was
geregeld het toneel van protes-
ten. Waar maakten burgers
zich in het verleden druk om?
Daar draait deze rubriek van het
Stadsarchief om. In dit nummer
de laatste aflevering in deze
serie.
In de Heemtuin van het Kralingse Bos geeft Marius Huender uitleg over de tuin
aan vertegenwoordigers van het Rotterdamse Parkenoverleg.
9 | De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013
Stadskrant
4 september 2013 nummer 36
Pagina 3
Week van
de taal
‘Boek je toekomst’ is
het thema van de week
van de alfabetisering.
De organisatoren bedoe-
len daarmee dat het voor
je toekomst belangrijk is
om te kunnen lezen en
schrijven.
De week van de alfabetisering
vindt plaats van 8 tot en met
15 september. Ook in Rotterdam
zijn er allerlei activiteiten op het
gebied van lezen en schrijven.
Bijvoorbeeld op woensdag
11 september van 13.00 tot
15.00 uur een feestelijke markt:
‘Nederlands spreken, lezen en
schrijven’. Op die markt staan
kraampjes van veel verschillende
organisaties die met taal werken.
Van harte welkom is iedereen die
de Nederlandse taal wil leren of
die zich als vrijwilliger inzet om
anderen (beter) Nederlands te
leren. U vindt de markt op de Bin-
nenrotte, naast de bibliotheek.
Opzoomer Mee
In Rotterdam is Opzoomer Mee
een begrip. Ook de taalinitia-
tieven van deze organisatie, en
dat zijn er inmiddels ruim vijftig,
kunnen op hun steun rekenen.
In deze bijzondere week worden
de initiatiefnemers in het zon-
netje gezet. Zij begonnen onder
meer met voorleesclubjes voor
kinderen en conversatiegroepen
voor moeders. Daarnaast zijn er
veel bewoners die via het project
‘tien voor taal’ buurtgenoten
helpen bij het leren van de Neder-
landse taal.
Meer informatie
Ook nieuwe taalplannen zijn van
harte welkom! Hebt u een idee
maar hebt u hulp nodig bij het
maken van een plan? Neem dan
contact op met Opzoomer Mee,
telefoon (010) 213 10 55.
www.rotterdam.nl/
taalindewijk
www.weekvande
alfabetisering.nl
a
Begraafplaats Laurentius ligt mid-
den in de deelgemeente Kralin-
gen-Crooswijk en doet al sinds
1864 dienst als begraafplaats.
‘Wil je blijven bestaan, dan moet
je innoveren’, zegt algemeen
directeur Nicoline Zemering.
‘Vandaag de dag kiest bijna 70
procent van de Rotterdammers
voor cremeren en dat aantal stijgt
nog steeds. Opeens had ik het. We
bouwen er een crematorium bij.’
Paviljoentje
Na een bouwperiode van bijna
een jaar, is Rotterdam nu dus een
kleinschalig en intiem cremato-
rium rijker. ‘Het was best een uit-
daging om op dit historische ter-
rein een crematorium te bouwen
met alle moderne voorzieningen
die daar tegenwoordig bij horen’,
bekent Zemering. ‘Maar volgens
mij zijn we er goed in geslaagd.’
Op een open stuk van de be-
graafplaats staat een elegant,
meerhoekig paviljoentje bekleed
met leien. Het is ontworpen door
Hulshof Architecten uit Delft.
Daaraan vast zit een transparante
voorhal van 6 x 6 m. In de meer-
hoekige ruimte bevindt zich de
crematieoven, filterinstallatie en
alle andere benodigde techniek.
De voorhal is van glas en op een
van de wanden zit een levens-
grote kleurenprint van klimop-
bladeren. ‘Achter het paviljoentje
komt nog een stiltetuin’, vertelt
Zemering enthousiast. ‘Daar kun-
nen dan openluchtceremonies
gehouden worden.’
Duurzaam
Omdat het historische entree-
gebouw van de begraafplaats be-
hoorlijk verouderd was, heeft dat
ook een metamorfose ondergaan.
‘We hebben bewust gezocht naar
duurzaamheid’, aldus Zemering.
‘De daken zijn bijvoorbeeld geïso-
leerd met een beplanting van
sedum. En een warmtewisselaar
onttrekt warmte en koeling aan
de aarde. Verder hebben we van
Steeds meer mensen laten zich na hun dood cremeren
in plaats van begraven. Reden voor Begraafplaats Lau-
rentius om een kleinschalig en intiem crematorium te
bouwen. Zaterdag 7 september opent het de deuren.
omgekapte bomen op de begraaf-
plaats bankjes, bloementafels en
kaarsenstandaards gemaakt.’
Oven
Volgens Zemering wil de naaste
familie van een overledene steeds
vaker bij het inbrengen in de
oven blijven. ‘Dat is bij ons ook
mogelijk. De afgelopen weken
hebben we een aantal crematies
gedaan zonder familie, zodat we
alles rustig konden ‘testen’. Want
in het bijzijn van nabestaanden
moet alles natuurlijk wel goed
gaan.’ De eerste crematie na de
officiële opening staat al gepland.
Met de opening van het nieuwe crematorium Laurentius (in Crooswijk) telt
Rotterdam drie crematoria.
Nieuw crematorium in Rotterdam
Bijna 70% van Rotterdammers kiest voor cremeren
A
r
n
o
u
d
V
e
r
h
e
y
De gemeente onderhoudt
voor 296 Rotterdamse
scholen de gebouwen.
Er wordt veel geld en
aandacht besteed aan het
leef- en leerklimaat. In een
goed gebouw leer je beter.
Huisvesting is belangrijk voor
goed onderwijs. Een goed ge-
bouw levert een bijdrage aan het
leerresultaat. Maar wat moet je
je daar dan bij voorstellen? Fred
Barendse van de gemeente Rot-
terdam vertelt er meer over. ‘Je
kunt je wel voorstellen dat het
voor kinderen prettiger is om in
een frisse ruimte te zitten. Als
we een nieuwe school bouwen
of er moet een schoolgebouw
gerenoveerd worden, zijn dat
belangrijke dingen om rekening
mee te houden.
85.000 leerlingen
We werken altijd nauw samen
met de schoolbesturen. Zij zijn
de eigenaar van het schoolge-
bouw, dus zij moeten aangeven
hoe zij het graag willen hebben.
De gemeente betaalt voor het
gebouw, maar het gebouw is van
het schoolbestuur. Als de school
ophoudt te bestaan, gaat het
gebouw terug naar de gemeente.
De gemeente vindt dit een
belangrijk onderwerp. Dat blijkt
ook wel uit de jaarlijkse begro-
ting voor onderwijshuisvesting
van zo’n 70 miljoen euro. On-
geveer 85.000 leerlingen hebben
daar plezier van. Dat aantal blijft
komende jaren vrijwel gelijk.
Ruimte slim inzetten
Het aantal vierkante meters per
leerling ligt vast. Maar hoe je die
vierkante meters slim inzet, kan
verschillen. Wil je graag grote
klaslokalen en smallere gangen?
Of juist wat kleinere lokalen en
meer andere ruimtes, zoals een
ouderkamer of een grote aula. We
proberen zoveel mogelijk aan dat
soort wensen tegemoet te komen.
Nieuwbouw
Een goed voorbeeld van de
bouwsamenwerking tussen
gemeente en schoolbestuur is de
nieuwbouw van de Nieuwe Park
Rozenburgschool in Kralingen.
Een schoolgebouw uit 1927 kreeg
in anderhalf jaar een nieuw stuk
aangebouwd. Coen Kalkhoven is
manager vastgoed van de stich-
ting Kind en Onderwijs Rotter-
dam. Hij geeft een enthousiaste
rondleiding door de school.
De directeur, meesters en juffen
zijn druk bezig met inrichten.
Kalkhoven: ‘Ja ik ben er blij
mee. Het is een hoop werk nu,
maar hier wórd je toch blij van!’
zeggen ze in het voorbijgaan. En
het ziet er dan ook prachtig uit.
Op deze school geven ze klassi-
kaal onderwijs dus zijn er vooral
Schooldirecteur Kees Adriaansen (l.) en Coen Kalkhoven zijn blij met het resultaat. Het oude en nieuwe gedeelte van de
Nieuwe Park Rozenburgschool zijn met een glazen ruimte aan elkaar verbonden, waardoor een nieuw geheel is ontstaan.
A
r
n
o
u
d
V
e
r
h
e
y
Betere schoolprestaties door goede gebouwen
Hoe bouw je een school?
grote lichte, ruimtes. Er is goede
zonwering en een luchtbehande-
lingssysteem. Er zijn in elk lokaal
ramen die open kunnen. En het
zou heel goed zijn als een paar
keer per dag de ramen en deuren
even lekker opengezet kunnen
worden. Dan verlaag je het CO
2
-
gehalte heel snel, en dat geeft een
goed klimaat in de klas.’
Dat geldt trouwens voor meer
scholen. Niet iedereen doet dat,
maar een paar keer per dag ven-
tileren scheelt echt veel voor het
leer- en leefklimaat.
Crematoria in Rotterdam
• Crematorium Hofwijk
(Overschie)
• Crematorium Rotterdam Zuid
(Lombardijen)
• Crematorium Laurentius
(Crooswijk)
10 De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013 |
Stadskrant
4 september 2013 nummer 36
Pagina 4
Rotterdam
Bericht
Week 36 | 2013
Hieronder geven we een kort overzicht van gemeen-
telijke bekendmakingen die voor u van belang kunnen
zijn. Zoals die van verleende of aangevraagde (bouw)
vergunningen, besluiten of milieumaatregelen. Aan de
samenvatting van bekendmakingen op deze pagina
kunt u geen rechten ontlenen.
Voor de volledige en officiële teksten van de bekendmakingen kunt u
terecht op internet: www.rotterdam.nl/rotterdambericht. Hier vindt u
ook lijsten met namen van personen die met onbekende bestemming
zijn vertrokken. Deze lijsten moet de gemeente wekelijks publiceren.
Voor informatie over en inzage in openbare officiële (beleid)stukken
kunt u terecht bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR)
in de Stadswinkel Centrum, kamer 050, Coolsingel 40 (zijde Doelwater,
tegenover hoofdbureau politie), 3011 AD Rotterdam.
Openingstijden: op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 09.00 tot
16.00 uur en op donderdag van 09.00 uur tot 13.30 uur.
Telefoon (010) 267 25 14. E-mail kbrbsd@rotterdam.nl.
Directie veiligheid
Last onder dwangsom
De burgemeester legt aan drie
personen een last onder dwang-
som op vanwege het exploiteren
van een escortbedrijf/seksinricht-
ing zonder over een hiervoor
noodzakelijke vergunning te
beschikken. Het gaat om mevrouw
A.F. Artimov, geboren op 16 maart
1990 te Roemenië, mevrouw A.A.
Yusein, geboren op 27 december
1961 te Bulgarije en mevrouw
M. Demireva. De besluiten en
bijbehorende stukken liggen van
6 september 2013 tot en met 17
oktober 2013 ter inzage bij de
Directie Veiligheid. Voor het inzien
van het besluit kan een afspraak
worden gemaakt maken via het
secretariaat Stadszaken, tel. (010)
267 30 08. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken een
bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, t.a.v. de Algemene
Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 1011, 3000 BA.
Stadsontwikkeling
Concept-omgevings-
vergunning ‘Plaatweg 17’
Burgemeester en wethouders
willen een omgevingsvergunning
verlenen voor het plaatsen en in
gebruik nemen van een losinstal-
latie binnen de inrichting van de
Asfaltcentrale Rotterdam gelegen
aan de Plaatweg 17.
Het conceptbesluit met bijbe-
horende stukken liggen van 6
september 2013 tot en met 17
oktober 2013 ter inzage bij de
Stadswinkel Centrum. Een ieder
kan zienswijzen indienen bij
Burgemeester en wethouders,
Postbus 6575, 3002 AN.
Concept-
omgevingsvergunning
‘Kruisplein 536’
Burgemeester en wethouders
willen een omgevingsvergun-
ning verlenen voor de activiteit
’brandveilig gebruik’ om 15
appartementen in het project ’De
Calypso’ te gebruiken als short-
stay appartementen op de locatie
Kruisplein 536.
Het conceptbesluit en bijbe-
horende stukken liggen van
6 september 2013 tot en met
17 oktober 2013 ter inzage bij
de Stadswinkel Centrum. Een
ieder kan zienswijzen indienen
bij Burgemeester en wethouders,
Postbus 6575, 3002 AN.
Omgevingsvergunning
‘Bredestraat 13-15’
Burgemeester en wethouders
hebben op 30 juli 2013 een omge-
vingsvergunning verleend voor de
activiteit ‘brandveilig gebruik’ voor
het hebben van een logiesfunctie
in het pand aan de Bredestraat
13-15. Het besluit en bijbehorende
stukken liggen van 6 september
2013 tot en met 18 oktober 2013
ter inzage bij de Stadswinkel
Centrum. Belanghebbenden
kunnen beroep instellen bij de
Rechtbank Rotterdam, sector
Bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM.
DCMR
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders
stellen maatwerkvoorschriften
aan het Havenbedrijf voor het
lozen van grondwater aan de
Heijplaatweg 21. Het besluit en
bijbehorende documenten liggen
van 5 september 2013 tot en met
16 oktober 2013 ter inzage bij de
DCMR Milieudienst Rijnmond,
Parallelweg 1 te Schiedam.
Belanghebbenden kunnen bezwaar
aantekenen bij het College van
burgemeester en wethouders van
de gemeente Rotterdam, Postbus
1011, 3000 BA Rotterdam.
Wet bodembescherming
(Wbb)
Burgemeester en wethouders
De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Rotterdam
en verschijnt wekelijks. 37e jaargang.
Informatie over de gemeente:
www.rotterdam.nl Telefoon 14 010
Redactie Stadskrant: Gemeente Rotterdam
Telefoon: (010) 267 64 33
Bezorgklachten:
www.deweekkrant.nl/verspreidklachten
Telefoon 0900 - 42 45 726
Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Wijnbrugstraat 1-17, postbus 1130, 3000 BC Rotterdam
stadskrant@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/stadskrant
Ontwerp: CARENZA
Colofon
Van verre hoorde je al tromgeroffel. Het kwam van Chinese drakenboten die over de Kralingse Plas scheerden. Voor het eerst
werd het afgelopen weekend het Drakenboot Festival in Rotterdam gehouden. Teams bestaande uit een trommelaar, zestien
peddelaars en een stuurman streden tegen elkaar over een afstand van 250 meter. Allerlei activiteiten zetten het evenement
luister bij.
Draken op de plas
P
a
u
l
v
a
n
d
e
r
B
l
o
m
hebben een melding ontvangen van
Stadsontwikkeling Rotterdam voor
het saneren van de Rosestraat /
Stieltjesplein (Hefpark) en van
Woonstad Rotterdam voor het
saneren van de Sint-Mariastraat
140-146.
Per ontwerp-beschikking hebben
burgemeester en wethouders ernst
en noodzaak van spoedige sanering
vastgesteld voor de Montrealweg
25 (Vopak Terminal Laurenshaven
(VTL)). De ontwerp-beschikking en
bijbehorende stukken liggen van
5 september 2013 tot 18 oktober
2013 ter inzage bij de infobalie
van de DCMR en bij de deelge-
meente Rotterdam Centrum. Een
ieder kan zienswijzen indienen
bij het College van burgemeester
en wethouders, per adres: DCMR
Milieudienst Rijnmond, Postbus
843, 3100 AV Schiedam.
Per beschikking hebben burge-
meester en wethouders ernst en
noodzaak van spoedige sanering
vastgesteld voor de Vijverhofstraat
27-33. De beschikking en bijbe-
horende stukken liggen van
5 september 2013 tot 18 oktober
2013 ter inzage bij de infobalie van
de DCMR en bij de deelgemeente
Noord. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken in beroep gaan
bij de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
Per verkorte beschikking hebben
burgemeester en wethouders ernst
en noodzaak van spoedige sanering
vastgesteld en ingestemd met een
saneringsplan voor de Welplaatweg
2. Ook per verkorte beschikking
hebben burgemeester en wethou-
ders ingestemd met een nazorg-
plan aan de Tankhoofd 2 tankput
5 (oostelijk deel). Beide verkorte
beschikkingen en bijbehorende
stukken liggen van 5 september
2013 tot 18 oktober 2013 ter inzage
bij de infobalie van de DCMR.
Per beschikking hebben burge-
meester en wethouders goedkeu-
ring verleend aan het sanerings-
verslag voor Theemsweg 20
(brandkraan en hydrant).
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken tegen de (verkorte)
beschikkingen bezwaar maken bij
het College van burgemeester en
wethouder, per adres: Algemene
Beroepscommissie, Postbus 1011,
3000 BA.
Jongerenmaand
in de bieb
Jongeren kunnen in september
voor tal van activiteiten terecht
in de Centrale Bibliotheek.
Talentontwikkeling staat daarbij
centraal. Ze kunnen deelnemen
aan workshops over budget, werk
en ondernemen. Maar ook creatief
aan de slag gaan kan, in de hiphop-
en schrijfworkshops en op het
poëziepodium bijvoorbeeld. Verder
zijn er onder andere spoken-word-
optredens, debatten, spreekuren,
exposities en is er een podium voor
woordkunstenaars. Alle activitei-
ten zijn gratis toegankelijk. De
Jongerenmaand komt tot stand
in samenwerking met twintig
organisaties. Het programma is
te bekijken op www.bibliotheek.
rotterdam.nl. Reserveren kan via:
jongerenvloer@bibliotheek.
rotterdam.nl.
Verken rauw
Rotterdam
Houdt u van de rauwe kanten van
Rotterdam? Doe dan aanstaande
zaterdagmiddag (7 september) mee
aan een ontdekkingstocht naar een
oud industreel terrein/scheepswerf
in Bolnes. Het gaat om het Verolme
YVC Bolnes-terrein. Rondleider is
Parfum de BoemBoem, de organi-
satie die bekend staat om zijn
creatieve excursies in Rotterdam.
Het genoemde terrein staat vol
oude fabriekshallen, hoge kranen
en overwoekerde scheepswerven.
Met een gids van Parfum de
BoemBoem gaat u bij een aantal
bedrijven naar binnen, waarbij u
medewerkers ontmoet die hun
persoonlijke verhalen met u
delen. Kosten: 7,50 euro (inclusief
vervoer).
www.parfumdeboemboem.nl
11 | De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013
Rotterdam
Bericht
Week 36 | 2013
Centraal Bevoegd Gezag/
Haven en Industrie
Aangevraagde
omgevingsvergunning
• 1e Welplaatdwarsweg 13,
laad en losplaats voor
Maastank BV (aanvraagdatum
21-08-2013, dossiernummer
OMV.13.08.00204).
• Maasvlakte 2 of kadastraal
object RTD12-AM-420,
realisatie aanmeerpalen,
pontons en loopbruggen
servicehaven (aanvraagdatum
19-08-2013, dossiernummer
OMV.13.08.00184).
• Theemsweg 30, tijdelijk
kantoorgebouw Almatis
(aanvraagdatum 13-08-
2013, dossiernummer
OMV.13.08.00122).
• Petroleumweg 32D,
verbouwen van Gebouw
6 (aanvraagdatum 21-08-
2013, dossiernummer
OMV.13.08.00217).
Verleende omgevingsvergunning
• Aan de Matlingeweg
of kadastraal object
OVS00-E-677, bovengrondse
AdBlue opslagtank en
afgiftepunt Shell Express
(datum besluit 22-08-
2013, dossiernummer
OMV.13.06.00415).
• Vondelingenweg 545, twee
tanks voor de opslag van
vloeibare CO2 met een
verdampingsinstallatie
(datum besluit 22-08-
2013, dossiernummer
OMV.13.08.00053).
• Den Hamweg 30, herbouwen
van loods 2 voor opslag van
metalen (datum besluit 22-
08-2013, dossiernummer
OMV.13.03.00360).
• Waalhaven Z.z. 19,
aanleggen terras/
plaatsen tuinmeubilair bij
lunchruimte (datum besluit
27-08-2013, dossiernummer
OMV.13.01.00201).
• Nabij de Botlekweg
of kadastraal object
RTD12-AK-1344, in- en
uitrit, een tie-inn in
de nieuw aangelegde
warmtetransportleidingen
(datum besluit 27-08-
2013, dossiernummer
OMV.13.07.00049).
• Europaweg 910,
bouwwerken voor APM
Terminals (datum besluit
27-08-2013, dossiernummer
OMV.13.05.00275).
• Aan d’Arcyweg of kadastraal
object RTD12-AL-793,
in- en uitrit Windpark
Suurhoffbrug (datum besluit
28-08-2013, dossiernummer
OMV.13.07.00084).
Deelgemeente Centrum
Aangevraagde
omgevingsvergunning
• 1e Middellandstraat 30A,
gevelwijziging op de BG
(aanvraagdatum 26-08-
2013, dossiernummer
OMV.13.08.00265).
• Willemskade 25, plaatsen
verlichting aan de
buitenzijde (aanvraagdatum
20-08-2013, dossiernummer
OMV.13.08.00193).
• Weena-zuid 144,
gevelwijziging en plaatsen
nieuwe entreepuien
(aanvraagdatum 20-08-
2013, dossiernummer
OMV.13.08.00191).
Verleende
omgevingsvergunning
• Westewagenstraat 80,
bouwen, gevelreclame
(westzijde) (datum besluit
22-08-2013, dossiernummer
OMV.13.07.00402).
• Kruisplein 536-576, 15
appartementen wijzigen
naar short- stay logiesfunctie
(datum besluit 22-08-
2013, dossiernummer
OMV.13.06.00376).
• Goudsesingel 338A-340A,
vernieuwing entreepuien/
etalage (datum besluit 21-
08-2013, dossiernummer
OMV.13.07.00197).
• Sint Jacobsplaats/-park
of kadastraal object
RTD08-AD-768, plaatsen
vijf informatiepanelen
( datum besluit 19-08-
2013, dossiernummer
OMV.13.03.00297).
Deelgemeente Pernis
Aangevraagde
omgevingsvergunning
• Pastoriestraat 24, plaatsen
van een stal (aanvraagdatum
16-08-2013, dossiernummer
13.08.00177).
Informatie aangevraagde
vergunningen
Op dit moment kunt u nog
geen zienswijze of bezwaar
indienen, dit wordt te zijner
tijd gepubliceerd. Voor meer
informatie over de voortgang
kunt u -onder vermelding
van het dossiernummer-
contact opnemen met Bureau
Omgevingsvergunning via
telefoon 14010 of email
infoomgevingsvergunning@
rotterdam.nl
Bezwaar bij
verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Belanghebbenden kunnen
tegen het verleende besluit
binnen zes weken na
datum van verzending
ervan een gemotiveerd en
ondertekend bezwaarschrift
indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders,
T.a.v. de Algemene
Bezwaarschriftencommissie,
Postbus 1011, 3000 BA te
Rotterdam. U kunt, indien
u een bezwaarschrift bij
het college heeft ingediend,
een verzoek om voorlopige
voorziening (schorsing)
indienen bij: Rechtbank
Rotterdam, sector
Bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM te Rotterdam.
Voor een dergelijk verzoek is
griffierecht verschuldigd.
U wordt verzocht een kopie
van het besluit mee te zenden;
dit kunt u aanvragen bij
Bureau Omgevingsvergunning
via telefoon 14010 of email
infoomgevingsvergunning@
rotterdam.nl
Een overzicht van de aangevraagde en verleende
reguliere omgevingsvergunningen in de afgelopen
week in de Haven en Industrie, Centrum en Pernis.
Kijk voor alle bekendmakingen van de gemeente ook
op www.rotterdam/nl/bekendmaking.
HOEK VAN HOLLAND
Blokdijk
Tuinaanleg
BEL VRIJBLIJVEND: 0174-310720
www.blokdijktuinaanleg.nl
Tuinontwerp, aanleg- en onderhoud van
uw tuin • sierbestrating •
tevens voor uw snoeiwerkzaamheden
3o||ct co Spo·t stud|o
PßP|LLOn
ßItIjd gtotIs ptoe|Ies
Jc|. O6S3S84447
hom een kIjkje nemen In onze boIIetzooI
gevestIgd In Monstet.
voo· acc· |o|o·aot|c z|c oozc ccos|tc ccc.oo||ctschoo|pop|||oo.o|
|o|o-oo||ctschoo|pop|||oo.o|
1ozz, M|oss|c-, St·cctdoocc,
00v co M|cutc·doos,
Modc·o, º||otcs, 0c·oo|c
Mooodogochtcod ºcutc·doos
vooo| 2 joo·
N|cuc.
%UHDNGDQFH
voo· joogcos voo 8l2 joo·
op dc cocosdog.
Modc·o voo· -|odc·co
vooo| 8 joo· op dc zotc·dog.
6o vooo| l2 joo·
op dc v·|jdog.
2 septembet stotten
onze Iessen meetl
15 SEPTEMBER:
van 09.00 tot 17.00 uur
GROTE
ROMMELMARKT
in de OLYMPIAHAL
in Maassluis kr.hr. v.a. € 27,50
Vol=Vol - Entree € 2,50
MdV evenementen 06-41010900
12 De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013 |
OBBSEFKVJTUF[BBL
H
o
e
k

v
a
n

H
o
l
l
a
n
d
:JFJTEJU
W
a
a
r w
e
rk
ik
?
Maandelijks verschijnt er op deze pagina een foto van een medewerker(ster) die werkzaam is
bij een van de adverteerders op deze pagina. De oplossing van vorige maand is “Henk de Visser
Optiek”, dhr. C. Dekker uit Hoek van Holland gefeliciteerd, de cadeaubon komt naar u toe!
Weet u waar deze dame werkt?
Vermeldt dit hieronder op de aangegeven plaats en u maakt kans op een cadeau-
bon van € 25,- te besteden bij één van de winkeliers op deze pagina!
natuurlijk concept
-RHKZLOO
STR^fC ICEK \^f ICLL^fC
f^BIJ STLIFKEfSZ^fC,
STR^fCP^^L 11O Ef 117.
fIELV STR^fCP^\ILJCEf
BAKKERIJ
Marathon
PRINS HENDRIKSTRAAT - H0EK \AN H0LLAND
0e openin¿stijden:
maandag LoL en meL zaLerdag van 08.00 LoL 20.00 uur
en op zondag van TT.00 LoL 20.00 uur.
Meer¿ranen 3 voor 6 euro
6 zachte puntjes 1,25
5 krentenboIIen 2,00
VoIkorenbroden 3 voor 4,50
M££k AAh8I£0Ih0£h Ih 0hZ£ WIhk£L
SEPTEMBER AANBIEDING:
Houd het kleurtje van de zomer vast
en koop deze maand een 10 rittenkaart
voor de zonnebank en krijg de
11de keer gratis.
Last van rode adertjes in het gezicht?
Bij Salon Fresh kunt u ze laten verwijderen!
s
alon
fre
s
h
Schoolstraat 36b,
Hoek van Holland
Tel. 0174-310979
www.salonfresh.nl
Vraag niet hoe het kan, profiteer er van!
Ook voor uw heerlijke salades:
Zalm - Haring - Tonijn - Gamba’s in Dille - Krab etc.
Alléén
vrijdag en
zaterdag
Gebakken schar
3 voor 2,
50

7 voor 5,
00
Harwichweg (nabij station)
Hoek van Holland
tel 0174 - 385166
Prins Hendrikstraat 250
0174-384138
www.henkdevisser.nl
spectacular-eyewear.com
AH 0erookte
zalmfllet
Elke zcndag cpen
van 11.00 - Z0.00 uur
Albert HeIjn - Hcek van Hclland
Pak 100 gram
Actìeprì[s per kì|o 15.40
3.
09
1.
54
60%
kortlng
7kuisbezory
service
0!74-2J7J87
of viu
7kuisbezoryd.nll
Elke dinsdag
onbeperkt SPARE RIBS eten voor € 15,00
Elke woensdag
KIDS-MIDDAG
Vanaf 12.00 uur onbeperkt pannenkoeken eten incl. een ijsje voor € 3,00)
Elke dag
3- GANGEN MENU €18,50
Kæægweg 1D3
Сj de ¡ngæng wæn de Cæmg¡ng Moek wæn MoIIænd
7 dægen geogend wænæt 14.DD uurI
Met eigen klussendienst
Spet|c|e cca||e1|ag ||aaea· ea |e|leateawet|ag,
teawet|ag, |a|eewkcslea.
0ek veet vetI ea |e|cag |eal e ||j eas cca |el je|sle c1tes.
Sepetst|etpe pt|jtea
Huydecoperstraat 17
3151 NC Hoek van Holland
Telefoon 0174 -384 149
GK]GHKRHN#JPDLOFRP
w|I ¥IkI0k6Ik 00K 0w B0|¡IkSCh||0IkwIkK.
En die hebben wij
voor u staan!
Bijvoorbeeld Calluna of Hebe
DE OPENINGSTIJDEN:
Maandag 12.00 - 17.00 uur
Woensdag 12.00 - 17.00 uur
Donderdag 12.00 - 17.00 uur
Vrijdag 11.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur.
De zomer loopt op haar eind
en de meeste zomerbloeiers ook.
Dus wordt het tijd om nieuwe planten
te poten.
Telefoon 06-11214486 • Prins Hendrikweg 14
Hoek van Holland (tegenover de schaatsbaan)

N|euwe £|qenoren, N|euwe 5t|j| Lo Þorte 5o|ute |

Þou||joen:weq 2, 1IsI Hk Hoeh uon Ho||ond - OI14-1s2 õsõ - www.|oµorte:o|ute.n|
qen|et uon onze eer:teh|o: qerechten teqen zeer :cherµe tor|euen |
Bcn! e jzr|]
cn kem! e ep ew vcrjzzr4z]
||j ens 4|ncrcn!
Pzn kr|j]! e hc! heef4]crcrh!
vzn ens rz4cze|
*
* vrzz] nzzr 4c veerwzzr4cn
Koningin Emmaboulevard 4
Hoek van Holland
Tel. 06-30059624
Pannetje mosselen
met friet,
sausjes en sla
17,
50
p.p.
Reserveren gewenst
Naam (inzender)* :
Adres :
Postcode+Woonplaats :
Deze medewerker/ster
Werkzaam bij :
*Stuur uw inzending, vergezeld van uw naam, adres,
Postcode, woonplaats en telefoonnummer binnen 14 dagen naar:
De Hoekse Krant, Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk of mail
naar actie@uitgeverijwestmedia.nl o.v.v. “HK Zoek de Weg”.
ACTUEEL
13 | De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013
Donderdag 2D augustus heeft de com-
missaris van de Koning, 1an Franssen,
Beyond Chrysant aan de Dwarshaak
bezocht.
Franssen kwam die middag op
eigen verzoek praten over de
glastuinbouw en was zeer geînteres-
seerd in de innovaties van het bedri|f.
Duurzaamheid is voor de commissa-
ris van de Koning een belangri|k the-
ma. Na een rond|e door het bedri|f is
onder andere gesproken over de gro-
te uitdagingen en kansen die de glas-
tuinbouw biedt, zo tussen de twee
grote steden Den Haag en Rotterdam
in. Franssen gaat beki|ken welke rol
de provincie of energiebedri|ven zou-
den kunnen hebben in het opzettten
van een groot warmteweb, waarbi|
restwarmte en restproducten duur-
zaam kunnen worden ingezet. Op dit
moment is er nog niet alti|d duideli|k-
heid in de regelgeving en worden niet
alle kansen benut. In de korte periode
dat Franssen nog in deze rol zit, wil hi|
zich hiervoor inzetten.
Hoog bezoek bij Beyond Chrysant
Commissaris van de Koning, Jan Franssen (tweede van rechts) bezocht
BeyondChrysant Foto: PR
De Stichting Reünie Openbaar Onder-
wi|s organiseert op zaterdag D novem-
ber 2O18 voor de zevende keer een
reünie voor oud-leerlingen, geboren
vòòr 1 oktober 1DD8 en voor (oud)-
docenten. Het betreft de Van Ri|cke-
vorselschool en de vroegere Ir.P. Ca-
landschool (Mulo-Mavo) Deze reünie
vindt plaats van 15.OO tot 28.OO uur in
wi|kgebouw De Hoekstee in Hoek
van Holland. De mogeli|kheid om
oud-klasgenoten weer eens te ont-
moeten. Getracht is om zoveel mo-
geli|k adressen ter verifiëren. Er zi|n
totaal 85OO uitnodigingen verzonden.
Indien u als oud-leerling geen uitno-
diging ontvangen heeft en toch geîn-
teresseerd bent om deel te nemen,
meldt u zich dan aan op ons email-
adres, onder vermelding van (meis-
|es)naam, voornamen, geslacht,
geboortedatum, adres, postcode en
woonplaats.
Uiteraard zi|n partners ook van harte
welkom. De kosten bedragen Ą 1O,--
per persoon. Dit bedrag moet overge-
maakt worden naar giro 48OOO46, on-
der vermelding van geboortedatum,
postcode en huisnummer. Verdere
informatie op website www.reunie-
hvh.nl of 1an van de Woesti|ne tel: O6-
86161285 reuniehvh2O18_gmail.com
Reünie Openbaar
Onderwijs
Hoek van Holland
Een 28 -|arige man en een 1D - |arig
meis|e probeerden afgelopen zondag
in een woning in te breken. Dit werd
gezien door een getuige die vervol-
gens 112 belde en een goed signale-
ment van de daders kon geven. Het
tweetal werd betrapt en vluchtte de
woonwi|k in. Diverse politie-eenhe-
den zochten vervolgens de omgeving
af en troffen beide verdachten aan.
De verdachten, uit Rotterdam en Gou-
da, werden aangehouden en voor
een Hulp Officier van 1ustitie geleid.
Poging inbraak
Aanstaande zaterdag 7 september
is er bi| de Hoekse Zwemvereniging
weer het diplomazwemmen. Om
14.OO uur gaan de kinderen voor het
A-Diploma van start terwi|l om 15.OO
uur de afzwemmers voor het B di-
ploma hun verrichtingen zullen laten
zien. De kinderen voor het C Diploma
gaan om 16.OO uur te water. Afgelo-
pen maandag, dinsdag en woensdag
hebben de zwemmers voor de ver-
schillende zwemvaardigheidsdiplo-
ma's afgezwommen.
Diplomazwemmen
Meer dan 88.OOO kinderen van 742
scholen in Zuid-Holland starten op
woensdag 25 september met de ver-
koop van kinderpostzegels, kaarten
en pleisters. De opbrengst dient om
kwetsbare kinderen aan onderwi|s
te helpen. Dit |aar is Anton Corbi|n
naar Ethiopië afgereisd om een on-
derwi|spro|ect van Stichting Kinder-
postzegels te fotograferen. Deze foto's
worden afgebeeld op de kinderpost-
zegels van 2O18.
Kinderen op pad met Kinderpostzegels
Het tweede Museum Weekend in Hoek
van Holland, een samenwerking van
de vijf Hoekse musea en stichting Get
Hoekt op 28 en 29 september, staat in
teken van jutten. Deze week het tweede
museum dat meedoet.
Aanspoelen schip
Nu heeft een Museum over de Neder-
landse muziekgeschiedenis niet veel
met |utten te maken zult u denken
maar een van de grootste items die
op het strand van Scheveningen aan-
spoelde was het zendschip Norder-
ney van voormalig zeezender Radio
Veronica. In de woeste, niets ontzien-
de, zeer zware storm in de nacht van
2 op 8 april 1D78 slaat de Norderney
los van haar ankers en dri|ft richting
land. Alle bemanningsleden worden
van boord gehaald. Technicus Ruud
Doets leest een laatste bericht voor
en hierna gaat het station de lucht uit.
De overige zes bemanningsleden ver-
laten dan het schip. Diezelfde avond
strandt het schip op het strand van
Scheveningen.
De volgende dag en de dagen daarna
was het een drukte van belang op het
strand, de vele tranen, de emoties van
vele mensen die deze tragedie met
eigen ogen wilden zien, hun troetel
kind, hun muziekstation, hun leven
lag ineens verloren op het strand
zonder muziek. Na een periode van
tien dagen komt Veronica weer in de
lucht op 25D meter vanaf het zend-
schip Mi-Amigo na een aanbod van
Ronan O'Rahilly, eigenaar van de Mi-
Amigo in ruil voor reparatie van zi|n
zender en generator.
'HPRQVWUDWLH
17 april wordt er door diverse arties-
ten opgeroepen om de volgende
dag naar Den Haag te komen om te
demonstreren voor het behoud van
Veronica op het Binnenhof in Den
Haag en op het Malieveld treden o.a.
Shocking Blue, Golden Earring en The
Cats belangeloos op. Dezelfde dag, 18
april, wordt de Norderney onder grote
belangstelling vlot getrokken en om
vi|f uur 's morgens ligt het zendschip
weer op zi|n oude vertrouwde plek en
stemde men weer af op de 588 meter.
Samenwerking
Dat het schip en het avontuur van
Zeezender Radio Veronica nog steeds
tot de verbeelding spreekt bli|k wel uit
de unieke samenwerking tussen de
Stichting Norderney en Museum Roc-
kArt. Drie originele radiostudio's heb-
ben inmiddels een vaste plaats in het
museum. Ti|dens het museumweek-
end van 28 en 2D september zi|n o.a.
de diverse schaalmodellen van de
Norderney en natuurli|k de originele
studio's te zien.
Museum RockArt is een van de vi|f
musea die deelneemt aan het muse-
umweekend op 28 en 2D september.
Meer informatie over het weekend
bi| het VVV Hoek van Holland en op
www.hoekvanholland.nl: agenda
2O18
Jutten & RockArt Museum
Jaap Schut met een schaalmodel van de Norderney Foto: Thierry Schut
Op het reddingstation Hoek van Hol-
land van de KNRM is afgelopen za-
terdag een eigen trainingsruimte
geopend op de zolder van het karak-
teristieke bemanningsverbli|f aan de
Berghaven.
Met veel eigen vri|willige inzet is er
hard gewerkt om de, meer als opslag
gebruikt zi|nde, zolder om te toveren
tot een multifunctionele ruimte.
Adri Lokker secretaris en plaatsver-
vangend voorzitter van de Plaatse-
li|ke Commissie had de eer om "het
lint|e" door te knippen en de ruimte
officieel te openen De ruimte wordt
o.a. gebruikt voor het volgen van de
eigen EHBO cursus en het geven van
andere KNRM instructies. Door de
aanwezigheid van moderne presen-
tatiemiddelen zoals scherm en com-
puter kunnen ook de gasten van het
reddingstation hier ontvangen wor-
den en middels film en presentatie
op de hoogte worden gebracht van de
activiteiten van de KNRM en specifiek
station Hoek van Holland.
Het station Hoek van Holland is nog
steeds op zoek naar opstappers die
ti|d willen besteden aan deze span-
nende en uitdagende |ob als vri|wil-
liger. Vele handen maken licht werk
geldt ook zeker voor dit station. Heb
|e interesse, maak het kenbaar via se-
cretaris_hoekvanholland.knrm.nl
KNRM opent eigen
trainingsruimte
Adri Lokker opende de ruimte Foto: PR
In de Kleine Schoolstraat wilde een
vrachtwagenchauffeur verleden
week een bocht nemen richting Mus-
tangstraat. De chauffeur vergat ken-
neli|k dat de wagen nogal uitzwaaide
en raakte een geparkeerd staande
auto. De wagen raakte zwaar be-
schadigd. Bewoners snappen niet dat
chauffeurs niet geli|k door hebben
dat deze straten niet voor dit vervoer
geschikt zi|n. Het liefst zouden ver-
schillende mensen een verbod op
vrachtwagens in de straat hebben,
waarbi| eventueel het bestemmings-
verkeer uitgezonderd zou moeten
worden.
Auto zwaar beschadigd
De wagen raakte zwaar beschadigd
Foto: Marcel de Hoog
14 De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013 |
Fultonstraat 1 T 0174 41 81 68
2691 HA ’s-Gravenzande E info@bouwactief.nl
• Snelle service
• Ruim 25 jaar ervaring
• Ook levering nieuwe apparaten
• Bosch/Siemens service partner
REPARATIES AAN:
WASMACHINES / WASDROGERS
VAATWASSERS / KOELKASTEN
EN ALLE INBOUWAPPARATUUR
Storingopgave op:
witgoedservicewestland.nl
0174-712805
E L E K T R O - T E C H N I S C H B U R E A U
Voor snelle en vakkundige reparatie aan huis van uw
-WASAUTOMAAT
- DROGER,
-VAATWASSER
-KOELKAST,
-KOOKLAAT ENZ. ENZ.
Tel. 641010 / 0651 68 89 41
J.A.Koenen
ELEKTRA*
*HOLLAND
Ook voor nieuwe apparatuur en gespecialiseerd
in vervanging op maat van inbouwapparatuur.
TEVENS ERKEND
MIELE SERVICEMONTEUR
Dus ook voor de gratis service die geldt
voor de houders van een
Miele Servicecertificaat van 5 of 10 jaar.
TONNY BURGMANS
W O N I N G I N R I C H T E R
Meubel stoffeer-atel ier Burgmans
KERKLAAN 11
2678 ST DE LI ER
T 0174510 224
F 0174523 524
M 06 107 29 992
krIa§Ieeµ wIakeI
8aaIdWIjk
Wi[ doen ook. º k|eine verhuizingen, º huisraad gratis opha|en, º k|usdienst,
º huizen gratis |eegha|en en bezemschoon op |everen
Ook een ingang met ruime parkeerge|egenheid aan de Wi||em de Sitterstraat 1.
Voor meer informatie en/of maken van een afspraak.
WWW.krIa§IeeµaaaIdWIjk.aI · krIa§IeeµaaaIdWIjk@hetmaII.cem
8te0a eea §eed deeI
2SKQ@AOLQHHAJVEFJ
JEAQSRKKN AAJ=J@AN
0eer het hrea§ea ea keµea vaa 0W sµ0IIea hIj eate WIakeI heIµt 0 mee aaa eea
heter mIIIe0 ea ste0at 0 IekaIe, aatIeaaIe ea IateraatIeaaIe §eede deeIea.
:LM]LMQGH
JRHGNRRSVWHYDQ
KHW:HVWODQGHQ RPVWUHNHQ Prins Hendrikstraat 26
2671 JH Naa|dwi[k
Te|efoon. 0174-237459
(naast winke|centrum De Tuinen}
4 29,99
4 29,99
4 29,99
4 19,99
4 19,99
4 19,99
4 19,99
4 12,99
4 39,99
4 39,99
4 29,99
4 19,99
4 19,99
4 19,99
4 34,95
4 29,99
4 24,99
4 14,99
4 6,99
4 14,99
4 9,99
KoM NO NAA¤ VAN Oë VëN FASM1oN SMopS, WANT Oë N1ëOWë |ëOkë NA)AA¤S-
co||ëcT1ë 1S Wëë¤ B1NNëN. HëT ScM1TTë¤ëNOë coMB1NAT1ëS ëN k|ëO1Nq vAN
DOST SMA||, Pë¤S1vA|, D-Z1Në, UN|ockëO ëN BAkkABoë.
K1)k voo¤ Oë qëMë|ë N1ëOWë co||ëcT1ë op
WWW.vANOëvëN|ASM1oNSMopS.N|
NA)AA¤Sco||ëcT1ë
NO Të koop B1) VAN Oë VëN FASM1oN SMopS
N
A
)A
A
¤

2
0
1
3
'S-GRAVENZANDE - Langestraat 221 - teI. 0174-418935 - MONSTER - MoIenstraat 5e - teI. 0174-280136
HOEK VAN HOLLAND - Pr. Hendrikstraat 225 - teI. 0174-384527 - DE LIER - Hoofdstraat 81 - teI. 0174-642536
ROZENBURG - RaadhuispIein 8-10 - teI. 0181-218676 - SPIJKENISSE - Winterakker 12-14 - teI. 0181-632436
A U T O S C H A D E
ACTUEEL
15 | De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013
Bi| HVC'1O gaat het wekeli|kse kla-
ver|assen weer van start. Dinsdag 1O
september worden vanaf 1D.45 uur de
kaarten weer gedeeld. Rond de dertig
klaver|asliefhebbers spelen wekeli|ks
hun boomp|es, waarbi| verplicht gaan
regel is. Er wordt om dagpri|zen ge-
speeld, maar er wordt ook een klas-
sement bi|gehouden waarbi| de re-
sultaten van de beste twintig avonden
tellen.
Heeft u interesse?
U bent van harte welkom op de dins-
dagavond aan de Rondgang.
Klaverjassen bij HVC’10
Zaterdagmorgen |.l. kwamen 14 brid-
gers uit Harwich/Dovercourt aan om
een poging te wagen de "Zeeland-
cup" van de bridgers weer naar Har-
wich Dovercourt te kri|gen. Eerst was
er een rondleiding in de orchideeën-
kwekeri| van Terlaak in Wateringen.
Vandaar naar het centrum van Delft
voor een rondleiding met gids.
Na Delft voerde de route langs Schi-
pluiden naar de landeli|ke Zuidbuurt
in Vlaardingen. In de clubruimte van
Freegolf B.V. konden de deelnemers
op het terras en in de zon even bi|-
praten waarna de maalti|d volgde en
daarna, hoe kan het anders, begon
het bridgen. Er werd tot laat in de
avond gespeeld en menig geeuwend
geluid steeg op een gegeven moment
op. Van 's morgens 5 uur na het op de
boot door de luidsprekers geklonken
signaal tot 's avonds 28.8O uur is een
lange dag en bridgers zi|n meestal nu
eenmaal niet de |ongsten meer.
Sommigen bezochten zondagmor-
gen de met bloemen versierde kerk
in Naaldwi|k. Wonderful, splendid
,beautiful was de algehele indruk. 's
Middags was de wedstri|d om de cup
in restaurant "Gentile", bi| de Engsel-
sen beter bekend hotel America. He-
laas voor de Hoekse bridgers ging de
beker mee naar Harwich/Dovercourt.
Met 226-1D2 in het voordeel van de
Engelsen vertrok de groep 's avonds
naar de hal van de Stena Line.
Zeelandcup 2013
Op verzoek van het dagelijks bestuur
van de deelgemeente Hoek van Holland
nemen het Havenbedrijf Rotterdam en
Shtandart TT extra maatregelen rond-
om de bouw van een nieuwe insteek-
haven en tankterminal op de ‘Kop van
de Beer’ in Europoort West. De extra
maatregelen moeten ervoor zorgen, dat
eventuele overlast voor de Hoekse be-
volking op het gebied van trillingen en
geluid tot een minimum wordt beperkt.
De bouwwerkzaamheden starten medio
2014 en duren ruim twee jaar.
Shtandart TT en het Havenbedri|f
Rotterdam hebben de afgelopen pe-
riode intensief overlegd met verschil-
lende lokale parti|en over de nieuwe
tankterminal en de realisatie van een
insteekhaven en kades aan het Ca-
landkanaal. Zi| spraken onder andere
met de deelgemeente Hoek van Hol-
land, de gemeente Westvoorne en de
Vereniging Verontruste Burgers van
Voorne. Ook zi|n er in 2O12 meerdere
informatieavonden voor inwoners
van Westvoorne en Hoek van Holland
gehouden. Het Milieueffectrapport
(MER) en de vergunningaanvragen
zi|n inmiddels ingediend bi| Gede-
puteerde Staten van Zuid-Holland en
liggen tot en met 2 oktober 2O18 ter
inzage.
1LHXZHLQVWHHNKDYHQ
Voor de nieuwe tankterminal op
de 'Kop van de Beer' bouwt het
Havenbedri|f,dat verantwoordeli|k is
voor beheer en aanleg, een insteek-
haven en kades voor zeeschepen en
binnenvaartschepen. Hiervoor moet
worden geheid. De heiwerkzaamhe-
den, die een periode van ongeveer 8
maanden in beslag nemen, kunnen
geluidsoverlast opleveren in Hoek van
Holland. Het dageli|ks bestuur van
de deelgemeente maakte zich daar
zorgen over. In nauw overleg met het
Havenbedri|f worden daarom extra
geluidseisen opgenomen in de voor-
waarden bi| de selectie van een aan-
nemer. Het geluidniveau is daarmee
aanzienli|k lager dan de wetteli|ke
normen. Bovendien mag alleen wor-
den geheid tussen O7.OO uur en 1D.OO
uur en niet op zondag. Daarnaast
heeft het dageli|ks bestuur het Haven-
bedri|f dringend verzocht de heiwerk-
zaamheden buiten de zomerperiode
uit te laten voeren. Door het Haven-
bedri|f is inmiddels aangegeven dat
dit niet gegarandeerd kan worden.
Trillingen door heiwerkzaamheden
in Hoek van Holland sluit het Haven-
bedri|f uit. Op verzoek van de deel-
gemeente worden echter toch extra
controlemetingen uitgevoerd door
een onafhankeli|k bureau.
7DQNWHUPLQDO(XURSRRUW:HVW
De ´Tankterminal Europoort West´
wordt gebouwd op drie dicht bi| el-
kaar gelegen nog braakliggende ter-
reinen in de Europoort; de noorde-
li|ke locatie grenst aan het Calandka-
naal, de zuideli|ke locatie aan de Din-
telhaven en ten noorden van BP. In
totaal bouwt Shtandart TT ongeveer
8 mil|oen kubieke meters opslagca-
paciteit voor ruwe olie en olieproduc-
ten. Het bedri|f zet een zeer moderne
terminal neer, waarbi| de nieuwste
technieken worden toegepast. Dit
betekent een veilige terminal met zo
min mogeli|k overlast voor de omge-
ving. Met name mogeli|ke geurover-
last was en is een belangri|k punt van
aandacht voor de deelgemeente. De
tankterminal levert ti|dens de bouw
honderden banen op voor de bouw-
sector. Shtandart TT verwacht 6O
vaste banen in 2O16, wanneer de ter-
minal operationeel is.
,QIRUPDWLHELMHHQNRPVW
Shtandart TT organiseert in samen-
werking met het Havenbedri|f op
woensdag 11 september 2O18 op het
deelgemeentehuis een speciale in-
formatiebi|eenkomst over de nieuwe
tankterminal. Aanvang is om 1D.8O
uur, de deur is open vanaf 1D.OO uur.
Vertegenwoordigers van Shtandart en
het Havenbedri|f lichten de actuele
stand van zaken toe. Ook de DCMR
Milieudienst Ri|nmond en het Water-
schap Hollandse Delta zi|n aanwezig
om vragen te beantwoorden. Ti|dens
de informatieavond wordt ingegaan
op ontwikkelingen op het gebied van
gezondheid, veiligheid en milieu. As-
pecten als de te ontwikkelen tanks,
specifieke maatregelen ter voorko-
ming van geuroverlast, nautische vei-
ligheid en de gang van zaken ti|dens
de bouw zullen onder andere de
revue passeren. Daarnaast is er gele-
genheid voor het stellen van vragen.
Extra maatregelen rondom bouw nieuwe
insteekhaven en tankterminal
een impressie van de nieuwe terminal Foto: PR
Of de kip nu van een dinosaurus af-
stamt of niet, het is een must voor
iedereen om de eindresultaten van
Hans Innemee's nieuwe kunstwer-
ken te komen beki|ken. Het is op zich
al een stunt dat de ogenschi|nli|k sim-
pele en eenvoudige werken zoveel
verhaal te vertellen hebben: ze geven
kernachtig verhoudingen weer, zi|n
reflecterend en maatschappi| kritisch.
Dan maakt de kunstenaar nog eens
beesten de boodschapper van zi|n
verhaal en is zi|n techniek een unieke
zelfontworpen werkwi|ze. Op 8 sep-
tember om 15.OO uur wordt de ten-
toonstelling geopend. De kunstenaar
zelf zal ook aanwezig zi|n.
Ooit geînspireerd geraakt door de
Engelse komiek Tommy Cooper en
diens sketch rond zes eieren, bracht
Innemee er toe om te componeren
met kippen, eieren en eierdop|es. Tot
op de dag van vandaag helpen de kip
en enkele boerderi|genoten Innemee
zi|n verbazing en verwondering van
onze eigen op hol geslagen soort (de
mens) uit te drukken. In de gedaante
van het meest miskende diersoort uit
onze geschiedenis (onvermeld in de
grote vogelencyclopedie) komen zi|
tot de kern van zaken waar de mens
vaak verzandt en uiteindeli|k ver-
zaakt.
Naast zeefdrukken en originelen
maakt Hans Innemee nu ook staal-
ob|ecten met zi|n favoriete karakters
waarmee hi| een verdere vereenvou-
diging heeft kunnen realiseren van
zi|n beeldtaal. Onlangs hield Hans
Innemee wederom een succesvolle
tentoonstelling in 1apan. Nu is zi|n
werk tot en met 8 november 2O18 te
bewonderen in Gallery RitsArt, Veer-
straat 8 te Maassluis. De galerie is
geopend op donderdag van 12.OO tot
17.8O uur, vri|dag van 14.OO tot 17.8O
uur, zaterdag van 11.OO tot 17.8O uur
en zondag van 18.OO tot 17.OO uur.
Cabaretier op canvas: Hans Innemée in
Gallery RitsArt
Innemée componeert in zijn werken met kippen, eieren en eierdopjes. Foto: PR
Vitrona zet op vrijdag 13 en zaterdag
14 september de deuren wagenwijd
open voor een unieke en niet te missen
Terrasoverkappingshow. Tijdens deze
twee dagen staat Vitrona volledig in het
teken van vaste, schuifbare en Louvré
terrasoverkappingen.
Op vri|dag 18 en zaterdag 14 sep-
tember presenteert de speciaalzaak
een Terrasoverkappingshow die uw
bezoek meer dan waard maakt. Ti|-
dens deze twee dagen staat Vitrona
volledig voor u in het teken van op-
lossingen. Buitenleven, comfort, ont-
spannen, genieten. en dat allemaal
lekker thuis in uw eigen tuin. Een
complete presentatie van het bui-
tenleven, want ook windschermen,
winddoeken, onderzonwering, ter-
rasverwarmers en verlichting hebben
een belangri|ke plek gekregen.
Ontspannen sfeer
"U bent van harte welkom om u in
een ontspannen sfeer te laten inspi-
reren op het gebied van het ultieme
buitenleven. Zo is er ook een wi|n-
proeveri| onder begeleiding van een
Vinoloog en wordt u verrast met heer-
li|ke culinaire hap|es, welke door een
plaatseli|ke chef kok op een 'Green
Egg' worden bereid. Neem gerust de
kinderen mee, want in de showroom
is er voor de allerkleinsten alti|d wel
wat leuks te beleven in de speelhoek
of bi| de vernieuwde (veilige) Koik-
arpervi|ver. Ti|dens deze Terrasover-
kappingshow is Vitrona geopend op
vri|dag 18 september van OD.OO tot
17.OO uur en op zaterdag 14 septem-
ber van 1O.OO tot 17.OO uur. Er is vol-
doende eigen parkeergelegenheid bi|
de showroom aan de Grote Woerd-
laan 86c te Naaldwi|k.

Speciaal actieaanbod
Alti|d al willen weten hoe die zonwe-
ring of terrasoverkapping er uit zou
komen te zien bi| uw woningº Elke
bezoeker kri|gt bi| zi|n offerte gratis
en vri|bli|vend een op maat gemaakte
8d-visualisatie t.w.v. Ą 8OO,OO! (Ki|k
voor een voorbeeld op: vitrona.nl/
visualisatie). Wi| ontvangen u graag
komend weekend op de Terrasover-
kappingshow en weten nu al bi|na
zeker dat u er net zo enthousiast over
zult zi|n als wi|!" Meer informatie over
Vitrona op website www.vitrona.nl.
(Advertorial)
Uitnodiging Terrasoverkappingshow bij Vitrona
Tijdens de terrasoverkappingshow staat alles bij Vitrona in het teken van het
buitenleven. Foto: PR
16 De Hoekse Krant donderdag 5 september 2013 |
Ervaar hoe het schoner, mooIer en eerIIjker kan!
Met om 13.00 uur de uItreIkIng van de tIteI
'FaIrtrade 0orp Noek van NoIIand' door wethouder Van NuffeIen.
'DJYDQGH'XXU]DDPKHLGHQ)DLUWUDGH
9(5'(5%28:(1$$1
((1'885=$$0
+2(.9$1+2//$1'
Datum: zaterdag 7 september 2013
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Brinkplein
• Maak een gratis proefrit met diverse
elektrische vervoersmiddelen
De Vereniging DOET laat u kennismaken met diverse elektrische
auto´s, scooters en fietsen.
• Bezoek diverse stands met duurzame en/
of Fairtrade producten en maak kennis met
enkele duurzame Hoekse ondernemers /
organisaties
Met medewerking van Beachclub Royal, Beyond Chrysant,
deelgemeente Hoek van Holland / gemeente Rotterdam, DSM
Hoek van Holland, Stena Line, Van Vliet Recycling, Wereldwinkel
Hoek van Holland en Woningbouwvereniging Hoek van Holland
• Profiteer van speciale aanbiedingen bij
diverse Hoekse winkeliers
Met medewerking van Albert Heijn Hoek van Holland (Fair Trade
origineel snelfilter koffie 250 gram van ¼ 2,89 voor ¼ 1,00),
Bellagio (Fairtrade chocolade-ijs¼1,00 per bol), Bloemsierkunst
De Carlton (diverse Fairtrade boeketten), Cheeze Connection
(200 gram biologische boeren jong belegen kaas voor ¼ 2,98
/ 250 gram Twentse bunkerkaas voor ¼ 4,75) en Gall & Gall
(Makana Fairtrade Merlot / Makana Fairtrade Sauvignon Blanc
van¼4,99 voor¼3,99)
• Laat u voorlichten over duurzame energie
Met medewerking van Solar-Box zonnepanelen
• Geniet van een ´eerlijke´ en gezonde
maaltijd bij diverse Hoekse restaurants
Met medewerking van Beachclub Royal (3-gangen menu voor
¼35,00), Beachclub The Bing (speciale keuze van de chef), Kokkoo
Catering / VT De Hoek (biologisch stokbroodje en Fairtrade
wijn, koffie en chocolade), Restaurant Gentile (3-gangen menu
voor ¼ 24,50), Restaurant De Mollige Meeuw (3-gangen menu
voor¼17,50), Strandclub Danz (speciaal menu van de chef) en
Strandclub Zwoel (3-gangen verrassingsmenu voor¼34,50)
Verder wordt de ´Dag van de Duurzaamheid en Fairtrade´ mede
mogelijk gemaakt door Solar Guard Exclusive Truck Parts en
Taxi Rooney. Voor meer informatie kijk op www.rotterdam.nl/
dagvandeduurzaamheidenfairtrade.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful