Kamba Rámájana (1Bála).

rtf

2008.04.21. 17:22

க"ப$
இய'(ய
இராமாவதார" (க"பராமாயண")
பால கா0ட"
பா2ர"
கட34 வா567
உலக" யாைவ:" தா" உளவா<க=",
>ைலெப@6த=", A<க=", ABகலா
அலD இலா EைளயாFG உைடயா$ - அவ$
தைலவ$; அHனவ$<ேக சர0 நாBகேள. 1
M'Dண6த$ ெதN3 அO நP >ைல
எ'D உண$6த அN7; எ0Rய SH(T4
U' Dண6தவேர UதV$; அவ$
ந'Dண< கடP ஆGதP நH@அX. 2
ஆY, அZத", அN என, யாைவ:"
ஓYனா$, அலD இPலன, உ4ளன,
ேவத" எHபன - ெம\Z ெந( நHைமயH
பாத" அPல7 ப'(ல$-ப'@ இலா$. 3
அைவயட<க"
ஓைச ெப'@ உய$ பா'கடP உ'@, ஒO
^ைச, U'ற3" ந<D` `<ெகன,
ஆைச ப'( அைறய='ேறH-ம'@, இ<
காa இP b'ற67 இராமH கைதஅX! 4
c\YH c\ய dP e'க='ேறH - எைன!ைவத ைவEH மராமர" ஏ5 7ைள
எ\த எ\தவ'D எ\Yய மா<கைத
ெச\த ெச\ தவH dP >Hற ேதய6ேத. 5
ைவய" எHைன இகழ3", மாa என<D
எ\த3", இ7 இய"`வ7 யா7 எhH,Page 1 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

எ\த3", இ7 இய"`வ7 யா7 எhH,i\ இP ேக4Ej `லைம2k$ `கP
ெத\வ மா< கE மாFM ெதN<கேவ. 6
7ைற அG6த EO6த6 lைக< கE<D
உைற அG6த ெசEகm<D ஓYP, யா5
நைற அG6த அaண நP மாn ெசEj
பைற அG6த7 o="-எH பாஅX. 7
U6தp56 7ைற2H Uைற q<rய
உ6தம< கEஞ$<D ஒH@ உண$67ெவH:'t6த$ dHன3", ேபைதய$ dHன3",
ப6த$ dHன3", பHனj ெப@பu?' 8
அைற:" ஆடரBD" படj t4ைளக4
தைறEP v(wH, தnசO" கா\வX?
இைற:" ஞான" இலாத எH `H கE,
Uைற2H eP உண$ZதாO", UhவX? 9
eP வx
ேதவபாைட2H இ< கைத ெச\தவ$
Sவ$ ஆனவ$ த"Um", UZYய
நாEனாH உைர2Hபw, நாH தp5j
பாEனாP இ7 உண$6Yய ப0`அX. 10
இட"
நைட2H>H@ உய$ நாயகH y'ற6YH
இைட >க5Zத இராமாவதாரj ேப$6
lைட >ர"tய y" அ@ மா<கைத
சைடயH ெவ0ெண\ நPz$வ2H தZதேத. 11
1. ஆ'@j படல"
மைழ ixதP

Page 2 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஆசல" `N ஐ" i( வா|:",
தாa அல"` Uைலயவ$ க0 எT"
^சP அ"`", ெந(2H `ற" ெசலா<
}சல" `ைன ஆ'@ அR ~@வா": 1
A@ அRZத கட34 >ற6த வாH
ஆ@ அRZ7 ெசH@, ஆ$க• ேம\Z7, அrP,
ேச@ அRZத Uைல6 YOமBைக தH
€@ அRZதவH ேமh2H •0டேவ. 2
ப"t ேமக" பரZத7, 'பாTவாP
ந"பH மா7லH ெவ"ைமைய ந0RனாH;
அ"tH ஆ'@7"' எH@, அகH DH(HேமP,
இ"ப$ வாN எ‚Zத7 oHறேத. 3
`4| மாP வைர iH என q<r, வாH,
ெவ4| €5 இைட €56ெதன6 தாைரக4,
உ4| உ4ள எலா" உவZ7 ஈ:" அ„
வ4|…NH, வழBrன - ேமகேம. 4
ெவ4ள" ெபO<ெகG67 ஓGதP
மான" ேந$Z7, அற" q<r, மT ெந(
oன த0 Dைட ேவZதH `க5 என,
ஞான" UHhய நாHமைறயாள$ ைக6
தான" எHன, தைழ6த7-A6தேம. 5
தைல:" ஆகU" தாm" த†இ, அதH
>ைல >லா7, இைற >Hற7 oலேவ,
மைல2H உ4ள எலா" b0G ம0டலாP,
Eைல2H மாதைர ஒ6த7-அ„ ெவ4ளேம. 6
மR:", iHT", ம2P தைழj ‡•:",
அR:" ஆைன ெவ0}G", அr=", த0
இைண இP ஆரU", இHன b0G ஏகலாH,
வRக மா<கைள ஒ6த7-அ„ வாNேய. 7

Page 3 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

^ >ைர67", ெமH தா7 iOZY:",
ேதH அளாE:", ெச" iH EராE:",
ஆைன மா மத ஆ'ˆG அளாE:",
வான EPைல >க$6த7-அ„ வாNேய. 8
மைல எG67, மரBக4 ப(67, மாG
இைல UதP iO4 யாைவ:" ஏZதலாH,
அைல கடP-தைல அH@ அைண ேவ0wய
>ைல:ைட< கE A6த"-அZ A6தேம. 9
ஈ<க4 வ0‰G Š\jப, வர"` இகZ7
ஊ<கேம pDZ7, உ4 ெத|3 இH(ேய,
ேத<D எ(Z7 வOத•H,-Œ" `னPவா<D ேதH •க$ மா<கைள மாTேம. 10
பைண Uக< க| யாைன பP மா<கŽG
அR வD6ெதன ஈ$67, இைர67 ஆ$6த•H,
மR உைட< bw yHற வZ7 ஊHறலாP,
`ணNேமP iரj oவ7" oHறேத. 11
சர: நY2H Mறj`", நாP வைக >ல6Y=" அ7 ஓwயn Mறj`"
இரEதH Dல67 எ0 இP பP ேவZத$த"
பர3 நP ஒ‚<rH பw ^0ட7,
சர: எHப7-தா\ Uைல அHன7, இ„
உர3 A$ >ல67 ஓBD" உ2$<D எலா". 12
bwnMய$ இw6த a0ண", DBDம",
}Fட", ஏல",
நG<D@ சZத", MZ•ர6lG நரZத", நாக",
கG<ைக, ஆ$, ேவBைக, }BD, பnMைல, க0wP ெவ0ெண\,
அG<க•H அ|Zத ெசZ ேதH, அr•G நா@" அHேற. 13
எ2ன$ வா5 ‘’$ அj` மாN2H இNயP o<r,
வ2H வ2H, எ2'( மாத$, வ2@ அைல67 ஓட, ஓw,
அ2P Uக< கைண:" EP=" வாN< b0G, அைல<D" AராP,
ெச2$ தO" b'ற மHன$ ேசைனைய மாT" அHேற. 14
Page 4 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெச2$ தO" b'ற மHன$ ேசைனைய மாT" அHேற. 14
ெச( ந@Z த2O", பா=", ெவ0ெண:", ேசZத ெந\:",
உ(“G வாN உ0G, DOZlG மOத" உZY,
ம( Ex ஆய$ மாத$ வைன 7rP வாO" AராP,
i( வN அரEH ஆG" `hதT" o=" அHேற. 15
கதEைன UFw, ம4ள$ ைக எG67 ஆ$jப ஓw,
•தP அR ஓைட iBக, •க$ வN வ0G r0ட,
தைத மR MZத உZY, த( இற6 தட< ைக சா\67,
மத மைழ யாைன எHன, மOத" ெசH@ அைடZத7 அHேற. 16
UPைலைய< D(”M ஆ<r, மOத6ைத UPைல ஆ<r,
`P•ய ெந\தP தHைனj iO அO மOத" ஆ<r,
எPைல இP iO4க4 எPலா" இைடதGமா@" AராP,
ெசP=@ கY2P ெசP=" Eைன என, ெசHற7 அHேற. 17
கா6த காP ம4ள$ ெவ4ள< க•j பைற கறBக, ைகo\n
ேச$6த A$6 Yவைல, iHT" U6தU" Yைர2H €M,
A6த" ஆH@ அைலய7 ஆr >p$Z7, பா$ rxய A0G,
}6த காP ஒH(H ஒH@ Dல" எனj tNZத7 அHேற. 18
கP•ைடj tறZ7, oZ7, கட•ைட< கலZத A6த",
'எPைல இP மைறகளா=" இய"ப அO" iO4 ஈ7' எHன6
lPைல2P ஒHேற ஆr, 7ைறl@", பரZத •5nMj
பP ெபO” சமய" dP=" iOm"oP, பரZத7 அHேற. 19
A$ பா\Z7 யாைவ:" எx=டH EளBDதP
தா7, உD –ைலy@", ச0பக< காGy@",
o7 அE5 i\ைகy@", `7மணP-தடBக4y@",
மாதE ேவ•j ^க வன" l@", வயPக4 y@",
ஓYய உட"`y@" உ2$ என, உலாய7 அHேற. 20
pைகj பாடPக4
காj`

Page 5 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஒH@ ஆ\, இர0G aட$ ஆ\, ஒO SH@" ஆr,
iHறாத ேவத" ஒO நாHbG, ஐ"^த" ஆr,
அH@ ஆr, அ0ட67 அக67 ஆr, `ற67" ஆr,
>HறாH ஒOவH; அவH A4 கழP ெந”MP ைவjபா". 1
Aல" ஆ" கடP ேநp அ" தட<ைக
மாைல மாP ெகட, வணBD7" மr5Zேத. 2
கா:" ெவ0tைற >க$ கG ஒGBD எ2'@
ஆ2ர" பணாUw அனZதH •pைச,
ேமய நாHமைற lழ, Ex67 உறBrய
மாயH மா மல$ அw வணBr ஏ67வா". 3
மா7ளB கhைய, –Y வயBD இO >Yைய, வாச6
தா7 உDந@ ெமH ெச\ய தாமைர6 7ைண ெமH oைத,
—7 பா'கட•H UH நா4, Uைள6த நாP கர6YP ஏZ7"
o7 தாயாக6 yH@" iH அw o'(ெச\வா". 4
பராவ அO மைற ப2P பரமH, பBகய<
கராதல" >ைறப2P கOைண< க0RனாH,
அரா-அைண6 72P 7றZ7 அ…6Y ேமEய
இராகவH, மல$அw இைற”M ஏ67வா". 5
கலBகா மY:", கYXH `ரEj
iலH கா மR6 ேதO", oகா இலBகா
`ர6தாைன, வாk$ `ர67 ஏறEFட
சர6தாைன, ெந”ேச! தN. 6
'நாராயணாய நம!' எHT" நP ெந”ச$
பா$ ஆm" பாத" பRZ7, ஏ67மா@ அ(ேயH;
கா$ ஆO" ேமh< கOணாகர S$6Y<D
ஆராதைன எH அ(யாைம ஒH@ேம. 7
பராவO" இராமH, மாyG இளவP tH படர< காHo\,
Eராதைன, கரைன, மாைன, கவZதைன, ெவH(b0G,
மராமர", வா• மா$`, 7ைள67, அைண வD67, tHன$,
இராவணH DலU" iHற எ\7, உடH அ…6Y வZதாH. 8
Page 6 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இராவணH DலU" iHற எ\7, உடH அ…6Y வZதாH. 8
தOைக A0ட தயரதHதாH தO"
இO ைக ேவழ67 இராகவH தH கைத
YOைக ேவைல6 தைரpைசn ெசjtட,
DOைக நாதH Dைர கழP காjபேத. 9
அ”Mேல ஒH@
அ”Mேல ஒH@
அ”Mேல ஒH@
அ”Mேல ஒH@

ெப'றாH, அ”Mேல ஒHைற6 தாE,
ஆ@ ஆக, ஆ$ உ2$ கா<க ஏr,
ெப'ற அணBைக< க0G, அயலா$ ஊNP
ைவ6தாH, அவH எ"ைம அ|67< காjபாH. 10

எ„ இட67", இராமH சNைத ஆ"
அ„ இட6Y=", அ”ச• அ6தனா\,
ப„வ p<க `க56 YOj பா'கடP
ெத\வ தாசைனn MZைத ெச\வா" அX. 11
i6தக", பwகமாைல, D0wைக, iO4 ேச$ ஞான
E6தக" தN6த ெசB ைக Eமைலைய, அமைலதHைன,
Š\6த bZ7 அளக பார Ur5 Uைல6 தவள ேமh
ைம6 தD கOB க0 ெச„ வா\ அணBrைன, வணBகP ெச\வா". 12
தைழ ெசE, M@ க0, தா5 ைக6 தZத MZ7ரU", தாைர
மைழ மத6 த@ க0 M6ர வாரண Uக67 வா5ைவ,
இைழ இைட< கலச< bBைக இமrN மடZைத ஈHற
DழEைய6 l‚வH, அHபாP-'Dைற3 அற >ைறக' எHேற. 13
எ< கண<D" இறZத ெபOைமயH,
i<கண6தH, `• அத4 ஆைடயH,
U<க0 அ6தH, வர" ெப'ற Sjபைன,
அ< கண6YH அவH அw தா5Zதன". 14
தhயH
நாரணH EைளயாFG எPலா" நாரத UhவH ~ற,
ஆரண< கEைத ெச\தாH, அ(Zத வாH•r எHபாH;
‘$ அR –ழ நாFG6 YOவ‚Z•O4 வா5uH,
கா$ அR bைடயாH, க"பH, தpxனாP கEைத ெச\தாH. 1
Page 7 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கா$ அR bைடயாH, க"பH, தpxனாP கEைத ெச\தாH. 1
அ"tேல Mைலைய நாFw அமர$<D அH@ அUத" ஈZத
த"tராH எHன, தாT" தpxேல தாைல நாFw,
க"ப நாG உைடய வ4ளP, கEn ச<ரவ$6Y, பா$ேமP
ந"` பாமாைலயாேல நர$<D" இH அUத" ஈZதாH. 2
வா53 ஆ$தO ெவ0ெண\ நPz$n சைடயjபH வா567j ெபற,
தா5வா$ உயர, `லu$ அக இO4 தாH அகல,
o5 வா$ கYNH உY6த ெத\வj `லைம< க"ப நாFG
ஆ5வா$ பத6ைதn MZYjபவ$<D யா7" அNய7 அHேற. 3
அ"` அரா அR சைட அரH அயH UதP
உ"பராP, UhவராP, …கராP, உய$
இ"பராP, tR<க அO" இராம ேவழ" ேச$
க"ப$ ஆ" `லவைர< கO67 இO67வா". 4
ச"`, அ(Z)நா4, தH உைம ெசE சா'@ ^B
b"` அனா4தH b‚நH இராமj ேப$
ப"ப நா4 தைழ<D" கைத பாn ெச\த
க"பநாடH கழP தைல2P b4வா". 5
இ"பO" உ"ப$ தாU" ஏ6Yய இராம காைத
த"பமா U6Y ேச$தP ச6Yய" ச6Yய"ேம;
அ"பர"தHhP ேம3" ஆY6தH `தPவH ஞான<
க"பH ெசB கமல பாத" கO67ற இO67வாேம. 6
ஆதவH `தPவH U6Y அ(Eைன அ|<D" ஐயH,
oதவH இராம காைத `கHறO4 `hதH, ம0ேமP
}7 அவ" ச'@" இPலாH, b0டP மாPதHைன ஒjபாH,
மா தவH க"பH ெச" iH மல$ அw l‚7 வா5வா". 7
ஆEH bைடn சகர$ ஆ2ர67 e@ ஒx67,
ேதவH YOவ‚Z•$ நP நாFG, Sவz$n
‘$ ஆ$ DணாY6தH ேச\ அைமயj பாwனாH கா$ ஆ$ காD6தH கைத. 8
எ0Rய சகா6த" எ0˜'@ ஏxHேமP, சைடயH வா53
Page 8 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

எ0Rய சகா6த" எ0˜'@ ஏxHேமP, சைடயH வா53
ந0Rய ெவ0ெண\நPz$ தHhேல க"பநாடH
ப0Rய இராம காைத பBDh அ6த நா|P,
க0Rய அரBக$ UHேன, கE அரBேக'(னாேன. 9
க‚Zதரா\ உன கழP பRயாதவ$ கY$ மR Uw•ேத
அ‚Zத வா|க4 lG Mைல இராகவ! அtநவ கEநாதH
E‚Zத நா2@அ7 எ‚வதHUH, மைற ேவYயOடH ஆரா\Z7,
எ‚Zத நா2@ E‚வதHUH கE பாwய7 எ‚eேற. 10
கைர ெச( கா0ட" ஏ‚, கைதக4 ஆ2ர67 எ0˜@,
பர3@ சமர" ப67, படல" e'(Oப6 ெதFேட;
உைரெச:" EO6த" பH™ரா2ர67 ஒOப6தா@;
வர"pD க"பH dHன வ0ணU" l0˜'றாேற. 11
தராதல6YH உ4ள தp5< D'ற" எPலா"
அரா3" அர" ஆ2'@ அHேற - இராவணHேமP
அ"` நாFG ஆ5வாH அw பR:" ஆY6தH
க"ப நாFG ஆ5வாH கE. 12
இ"ப$ நாFwP ெசPவ" எPலா" எ\Y, அரa ஆ0G இOZதா=",
உ"ப$ நாFwP க'பக< கா ஓBD" AழP இOZதா=",
ெச"iHேமO அைனய `ய6 YறP ேச$ இராமH YO< கைத2P,
க"பநாடH கEைத2PoP, க'š$<D இதய" க|யாேத. 13
நாரதH கOjப” சாறா\, நPல வாH•கH பாகா\,
‘$ அR oதH வFடா\, ெச\தனH; கா|தாசH,
பா$ அU7 அOZதj ப”சதாைரயா\n ெச\தாH; க"பH,
வார" ஆ" இராமகாைத வள" Uைற YO6Yனாேன. 14
நHைம:" ெசPவU" நாm" நPDேம;
YHைம:" பாவU" MைதZ7 ேத:ேம;
ெசHமU" மரணU" இH(6 ŒOேம இ"ைமேய இ'ராம' எH@ இர0G எ‚6YனாP. 15
ஓ$ ஆ2ர" மக" `N பயைன உ\<Dேம;
நராYப$ ெசPவU" `க‚" நPDேம,
Eரா\ எ›" பவBகைள ேவ$ அ@<DேமPage 9 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

Eரா\ எ›" பவBகைள ேவ$ அ@<Dேம'இராம' எH@ ஒO Šx இய"`" காைலேய. 16
ம'@ ஒO தவU" ேவ0டா; மR மYP இலBைக S•$
ெச'றவH Eசயj பாடP ெத|Z7, அYP ஒH@ தHைன<
க'றவ$, ேகFo$, ெந”MP கO7u$, இவ$க4 பா$ேமP
உ'@ அரa ஆ4வ$; tHT" உ"பரா\ €FwP ேச$வா$. 17
ெவH( ேச$ இலBைகயாைன ெவHற மாP €ர" ஓத
>Hற ராமாயண6YP >க5ZYG கைதக4 த"pP
ஒH(ைனj பw6y$ தாU", உைர6Yட< ேகFœ $ தாU",
'நH@ இ7' எHš$ தாU", நரக" அ7 எ\Yடாேர. 18
இ@ வர"tP 'இராம' எHš$, உ"ப$
>@வ$ எHப7 >nசய"; ஆதலாP,
ம@ இP மா<கைத ேகFபவ$ ைவDZத"
ெப@வ$ எHப7 ேபச3" ேவ0G—? 19
அHன தான", அrல நP தானBக4,
கHh தான", கtைல2H தானேம,
dHன தானj பலH எனn dP=வா$மH இராம கைத மறவா$<D அX. 20
வட கைல, ெதH கைல, வGD, கHனட",
இட" உள பாைட யா7ஒH(H ஆ2T",
Yட" உள ரD Dல67 இராமH தH கைத
அைட3டH ேகFபவ$ அமர$ ஆவேர. 21
இ6 தல6YH இராமாவதாரேம
ப6Yெச\7, பN3டH ேகFபேரP,
`6Yர$6 தO"; `0RயU" தO";
அ6 தல6YP அவH பத" எ\7ேம. 22
'ஆY "அN ஓ" நம" நராயண$ YO<கைத அ(Z7, அTYன" பர3u$,
AY அToக ெந( >H@, ெநGநா4 அYH இறZ7, சகத0ட"
U‚7<D
ஆYப$களா\அரaெச\7,உள">ைன6த7
rைட67,அO4i@67,UwEP
Page 10 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

rைட67,அO4i@67,UwEP
–Y வw3 ஆ\, அx3 இP U6Y ெப@வா$' என உைர6த, கOY6
lைககேள. 23
இராகவH கைத2P, ஒO கEதHhP ஏக பாத6Yைன உைரjo$,
பராவ அO" மலXH உலrhP, அவT" பP Uைற வ‚6த,
€'(OZ7,
`ராதன மைற:" அ0ட$ iH பதU" iH@" நா4அதhT",
iHறா
அரா அைண அமலH உலD எT" பரம பத6Yைன அைடDவ$ அHேற.
24
இைனய நP காைத U‚7" எ‚Yk$, ஓYk$, க'š$,
அைனய7தHைனn dPu$<D அO"iO4 bG67<
ேகFœ$,
கைன கடP `டE •7 காவல$<D அரa ஆ\ வா5Z7,
Eைனய" அ7 அ@67, ேமP ஆ" E0ணவH பத6YP ேச$வா$. 25
நாwய iO4 ைக~G"; ஞானU" `க‚" உ0டா";
€G இயP வxஅ7 ஆ<D"; ேவN அ" கமைல q<D";Awய அர<க$ ேசைன A@பFG அxய, வாைக
•wய Mைல இராமH y4 வ• ~@u$<ேக. 26
வாH வள" aர<க! AY மT ெந( Uைற எZ நாm"
தாH வள$ZYGக! நPV$த" rைள தைழ67 வா5க!
ேதH வள$Z7 அறாத மாைல6 ெதசரத ராமH ெச\ைக
யாH அளZ7 அ(Zத பாடP இைடயறா7 ஒ|$க, எBD"! 27
பா2ர"
எ(கடP உலக" தHT4 இH தp5j `லவ$<D எPலா"
U@வ=<D உNயதாக ŠxZெதனH; ŠxZத எH dP
M@ைம:", Mைல இராமH கைதவxn ெச(தP தHனாP,
அ(3ைட மாZத$<D எPலா", அp5த" ஒ67 இO<D" அHேற. 9-1
2. நாFGj படல"
}சல நாFG வள"
Page 11 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

}சல நாFG வள"
வாBக அO" பாத" நாHD" வD6த வாH•r எHபாH,
Œ" கE, ெசEக4 ஆர6 ேதவO" பOகn ெச\தாH;
ஆBD, அவH `க5Zத நாFைட, அH` எT" நறவ" மாZY,
SBைகயாH ேபச='றாH எHன, யாH Šxய='ேறH. 1
வர"` எலா" U6த"; த67" மைட எலா" பRல"; மா A$<
Dர"` எலா" ெச"iH; ேமY< Dx எலா" க‚A$< b4ைள;
பர"` எலா" பவள"; சா•j பரj` எலா" அHன"; பாBக$<
கO"` எலா" ெசZ ேதH; சZத< கா எலா" க| வ0G ஈFட". 2
மOத >ல வள"
ஆ@ பா\ அரவ", ம4ள$ ஆைல பா\ அமைல, ஆைலn
சா@ பா\ ஓைத, ேவைலn சBrH வா\j iBD" ஓைச,
ஏ@ பா\ தமர", ANP எOைம பா\ 7ழh, இHன
மா@ மா@ ஆr, த"pP மயBD"-மா மOத ேவ•. 3
த0டைல ம2Pக4 ஆட, தாமைர Eள<க" தாBக,
b0டPக4 UழEH ஏBக, Dவைள க0 Ex67 q<க,
ெத0 Yைர எxh காFட, ேத" tx மகர யாxH
வ0Gக4 இh7 பாட, -மOத" €'(O<D" மாy. 4
தாமைரj பGவ, வ0G" தைக வO" YO3"; த0 தா$<
காUக$j பGவ, மாத$ க0கm" காமH அ"`";
மா UrP பGவ, வாNj பவளU" வயBD U67";
நாUதP பGவ, ெம\:" நாம eP iOm" மHk. 5
ANைட உறBD" சBக"; >ழ•ைட உறBD" ேமY;
தாNைட உறBD" வ0G; தாமைர உறBD" ெச\யா4;
•Nைட உறBD" ஆைம; 7ைற2ைட உறBD" இjt;
oNைட உறBD" அHன"; ix•ைட உறBD" yைக. 6
பைட உழ எ‚Zத iHT", பRலBக4 உ2$6த U67",
இட(ய பர"tP காZ7" இன மR6 lைக:", ெநP•H
pைட பaB கYO", •T", ெமH தைழ< கO"`", வ0G",
கைடMய$ UகU", o7", -க0மல$Z7 ஒ|O" மாy. 7
Page 12 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கைடMய$ UகU", o7", -க0மல$Z7 ஒ|O" மாy. 7
ெத4 E|n ‘(யா5j பாண$ ேத" tx நறவ" மாZY,
வ4 EM< கOE ப"ப, வ2Hவ2H வழBD பாடP,
ெவ4| ெவ0 மாட67 உ"ப$, ெவ2P EN பa" iH ப4|,
எ4ள அOB கOB க0 yைக இH 72P எ‚j`" அHேற. 8
ஆைலவா\< கO"tH ேதT", அN தைலj பாைள6 ேதT",
–ைல €5 கh2H ேதT", lைட இx இறா•H ேதT",
மாைலவா\ உD6த ேதT",-வர"` இகZ7 ஓw, வBக
ேவைலவா\ மGjப-உ0G, •H எலா" க|<D" மாy. 9
ப0க4 வா\ pழ'@" இH dP கைடMய$ பரZ7 A0ட
க0, ைக, காP, Uக", வா\, ஒ<D" கைள அலாP கைள இலாைம,
உ0 க4 வா$ கைடவா\ ம4ள$, கைளrலா7 உலாE >'ப$;ெப0க4பாP ைவ6த ேநய" tைழjபX M(…$ ெப'றாP? 10
`7j `னP Dைட:" மாத$ ^•G நாE ^6த
க7j` உ@ ெவ(ேய நா@", கOB கடP தரBக"; எHறாP,
ம7jiY மழைலn ெச„வா\, வா4 கைட< க0RH ைமZத$
E7j` உற q<D", pHனா$ pDYைய Eள"பலாேம? 11
ெவ0 தள< கலைவn ேச@", DBDம Eைர ெமH சாZ7",
D0டல< }ல ைமZத$ DைடZத, A$< b4ைள, சா'(H,
த0டைலj பரj`", சா• ேவ•:", த†இய ைவj`",
வ0டP இFG ஓட, ம0›" ம7கர" Š\<D" மாy. 12
ேசP உ0ட ஒ0 கணாNH YNrHற ெசB காP அHன",
மாP உ0ட ந|னj ப4|, வள$6Yய மழைலj t4ைள,
காP உ0ட ேச'@ ேமY கH@ உ4|< கைனjபn –$Zத
பாP உ0G, 72ல, பnைச6 ேதைர தாலாFG"-ப0ைண. 13
D2Pஇன" வ7ைவ ெச\ய, b"tைட< Dh<D" ம”ைஞ
அ2P Ex மக|$ ஆG" அரBrT<D அழDெச\ய,
ப2P Mைற அரச அHன" பP மல$j ப4|>H@"
72P எழ, 7"t காைலn ெச„வx UரPவ-–ைல. 14
ம<க4 i‚7 o<D" வைக
Page 13 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ம<க4 i‚7 o<D" வைக
iOZYய மக|XG வ7ைவ2P iOZ7வாO",
பOZlG >ழP ெசHறHன இயP இைசj பயH 7\jபாO",
மOZYT" இhய ேக4E ெசE உற மாZ7வாO",
EOZYன$ Uக" க0டHன Eழா அR EO"`வாO"; 15
க@j`@ மனU", க0RP Mவj`@ •FG" காFw,
உ@j`@ பைட2H தா<r, உ@ பைக இH(n ‘(,
ெவ@j` இல, க|jtH ெவ" o$ ம7ைகய, €ர ஆ<ைக
ம@jபட, ஆE ேபணா வாரண" iO67வாO"; 16
எOைம நாD ஈHற ெசB க0 ஏ'ைற…G ஏ'ைற, '‘'ற67
உO" இைவ' எHன6 தா<r, ஊ‚ற ெநO<r, ஒHறா\
EN இO4 இர0G ~றா\ ெவD0டன; அதைன q<r,
அN இன" D”M ஆ$jப, ம”aற ஆ$<rHறாO"; 17
U4 அைர UளN ெவ4ைள Uைள இற, U67" iHT"
த4mற, மRக4 MZத, சல”சல" `ல"ப, சா•P
74| •H 7wjப, ஆைம தைல `ைட கNjப, •"tH உ4 வராP ஒ|jப, -ம4ள$ உ‚ பகG உரj`வாO"; 18
கடP வாRக"
Uைற அ(Z7, அவாைவ A<r, Uh3x UhZ7, ெவஃD"
இைற அ(Z7, உ2$<D நPD", இைச ெக‚ ேவZதH கா<கj
iைற தE$Z7 உ2$<D" ெத\வj ^தல" தHhP, iHhH
>ைற பர" dNZ7, வBக", ெநG U7D ஆ'@", ெந\தP. 19
வள" பல ெபO<r, ம4ள$ EOZyG மr5ZYO6தP
எ(தO" அN2H a"ைம எG67 வாH இFட o$க4
D(bm" o6YH bPவா$; bHற ெநP Dைவக4 ெச\வா$;
வ(யவ$<D உதE, p<க, EOZ7 உண மைன2H உ\jபா$,
ெந(கm" `ைதய, ப0w >ைற67, ம0 ெந|ய ஊ$வா$. 20
கY$ பG வய•H உ4ள, கw கம5 `ன•H உ4ள,
UY$ பயH மர6YH உ4ள, UYைரக4 `றEH உ4ள,
Page 14 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

UY$ பயH மர6YH உ4ள, UYைரக4 `றEH உ4ள,
பYபG bw2H உ4ள, பw வள$ Dx2H உ4ள,ம7வள" மலNP b4m" வ0G என-ம4ள$, b4வா$. 21
UZ7 U< கh2H, நானா UYைர2H, U‚6த ெந\2H,
ெசZ த2$< க0ட", க0ட", இைட இைட ெச(Zத –'(H,
த"த" இP இOZ7, தாU", EOZyG", தமNkG",
அZதண$ அUத உ0w அ2=@" அமைல67 எBD". 22
ெசPவn ெசxj`
பOவ மBைகய$ பBகய வா4 Uக67
உOவ உ0 கைண, 'ஒ0 ெபைட ஆ"' என<
கOY, அHiG காU'@, ைவக=",
மOத ேவ•2H ைவrன, வ0GஅX. 23
ேவைள ெவHற Uக6Yய$ ெவ" Uைல,
ஆைள, >H@ UhZYG", அBD ஒ$ பாP;
பாைள தZத ம7j பOr, பO
வாைள >H@ மத$<D" மOBD எலா". 24
ஈர A$ பwZ7, இZ >ல6ேத Mல
கா$க4 எHன, வO", கO ேமYக4;
ஊNP >Hற கH@ உ4|ட; ெமH Uைல
தாைர b4ள, தைழjபன சா•ேய. 25
UFG இP அFwP, UழBDற வா<rய
ெநFGைல< க‚A$ ெநG A6த" தாH,
பFட ெமH கUD ஓBD படjைப o\,
நFட ெசZ ெந•H நா@ வள$<Dேம. 26
•FGைட6 7ைண6 • >ற வாரண"
தா4-7ைண< Dைடய, தைக சாP மR
ேமFG இைமjபன; 'pHph ஆ"' என<
~FwH உ\<D", DŸஇ2H Dழா" அX. 27
y:" ெவ0 த2$ ம67 ஒ• 74ள3",
ஆய ெவ4 வைள வா\EFG அர'ற3",
Page 15 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஆய ெவ4 வைள வா\EFG அர'ற3",
ேத:" •0 இைட ெசH@ வணBக3",
ஆய$ மBைகய$ அBைக வOZ7வா$. 28
Yைனn Mல"`வ, Œ" dP இளB r|;
நைனn Mல"`வ, நாD இள வ0G; ^"
`ைனn Mல"`வ, `4 இன"; வ4|…$
மைனn Mல"`வ, மBகல வ4ைளேய. 29
ெபOr< rட<D" நாP >ல வள"
D'ற பாD bxjபன -}4 ெந(
க'(லாத கOB க0 •ைளnMய$
U'(P ஆர UகZ7, த" UH(•P,
M'(P }•n Mத(ய U6தேம. 30
7Oைவ ெமH tைண ஈHற 7ள<D இலா
வN மOj` இைண வH தைல ஏ'ைற வாH
உO" இw6ெதன6 தா<D@" ஒP ஒ•
ெவOE, மாP வைரn •P மைழ pHTேம. 31
கH@ைடj tw A<r< க|'(ன"
வH lட$j பG<D", வன வாN •5
DH@ைட< Dல ம4ள$ D உ< DரP,
இH 7ைண< க| அHன" இN<Dேம. 32
வ4| b4பவ$ b4வன, மா மR;
74| b4வன, •Brய மாBகh;
`4| b4வன, iH EN `Hைனக4;
ப4| b4வன, பBகய67 அHனேம. 33
bHைற ேவ\BDழP }வல$ UH(•P
கH@ உற<D"-Dரைவ, கைடMய$,
`H தைலj `ன" காj`ைடj iBகNP
ெசH@ இைச<D" - •ைளnMய$ ெச„வx. 34
ேச"` காP iரn ெசBக‚A$< Dள6
•"` கால, aN வைள ேம\வனPage 16 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

•"` கால, aN வைள ேம\வனகா"` காP iர, க0 அகP மாP வைர,
பா"` நாHெறனj பா\ பaZ ேதறேல. 35
ஈைக:" EOZ7"
ெபOZ தடB க0 tைற•தலா$<D எலா",
iOZ7 ெசPவU" கPE:" ^6தலாP,
வOZY வZதவ$<D ஈத=", ைவக=",
EOZ7", அH(, Eைளவன யாைவேய? 36
ஊFwட67" Dwக|ட67" உ4ள iO4க4
tைற Uக6 தைல, ெபFtH, இO"` o5,
Dைற நைற< க(< Djைப, பOjiG,
>ைற ெவ0 U6YH >ற67 அNM< Dைவ,
உைறவ-bFtன ஊFwட" yெறலா". 37
கல" aர<D", >Yய"; கண<D இலா,
>ல" aர<D", >ைற வள"; நP மR
tல" aர<D"; ெப@த'D அNய த"
Dல" aர<D", ஒ‚<க"-Dw<D எலா". 38
நPலவ'(H நலT", Œயன ெச\யாைம:"
~'ற" இPைல, ஓ$ D'ற" இலாைமயாP;
‘'ற" இPைல, த" MZைத2H ெச"ைமயாP;
ஆ'ற நP அற" அPல7 இலாைமயாP,
ஏ'ற" அPல7, இxதக3 இPைலேய. 39
ெந( கடZ7 பரZதன, A6தேம;
D( அxZதன, DBDம6 y4கேள;
M(ய, மBைகய$ ேத:" மOBDேல;
ெவ(ய3", அவ$ ெமH மல$< ~Zதேல. 40
பP வைகj `ைகக4
அrP இG" `ைக, அFwP இG" `ைக,
Page 17 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

அrP இG" `ைக, அFwP இG" `ைக,
நகP இH ஆைல ந@" `ைக, நாH மைற
`க=" ேவ4E2P ^"`ைக…G அளா\,
Ur•H E"p, UயBrன எBக›". 41
மக|NH அBக" oHற இய'ைக எxP
இயP `ைடெபய$வன, ம2P; மR இைழ2H
ெவ2P `ைடெபய$வன; p|$ Uைல; Dழ•H
`யP `ைடெபய$வன, ixP; அவ$ Ex2H
கயP `ைடெபய$வன, கw கம5 கழh. 42
இைட இற, மக|$க4, எ( `னP ம@க<
Dைடபவ$, 7வ$ இத5 மல$வன, DUத";
மைட ெபய$ அன" என மட நைட, அளக<
கைடMய$ Uக" என மல$வன, கமல". 43
ஒjtலா மக|$ Ex
EY2ைன நDவன, அ2P Ex; tw2H
கY2ைன நDவன, அவ$ நைட; கமலj
iY2ைன நDவன, `ண$ Uைல, கைல வா5
மY2ைன நDவன, வhைதய$ வதன". 44
பக•¡G இக=வ, பட$ மR; மடவா$
நr•¡G இக=வ, ந| வள$ இளA$;
7r•¡G இக=வ, aைத `ைர •ைர; கா$
Ur•¡G இக=வ, கw மண Uரச". 45
ெபOr6 Yக‚" பP வள"
கா¢G >க$வன, கw ixP; கழhj
o¢G >க$வன, `ண$மைல; அைண •5
A¢G >க$வன, >ைற கடP; >Y சாP
ஊ¢G >க$வன, இைமயவ$ உலக". 46
ெநP மைல அPலன->ைர வO தரள";
dP மைல அPலன-lG கடP அp$த";
Page 18 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

dP மைல அPலன-lG கடP அp$த";
நP மைல அPலன-நY தO >Yய";
iH மைல அPலன-மR பG `|ன". 47
இைளயவ$ பZ7 ப2P இடU", ஆடவ$ கைல ெதN கழகU"
பZYைன இைளயவ$ ப2P இட",-ம2P ஊ$
கZதைன அைனயவ$ கைல ெதN கழக",சZதன வன" அல, ச0பக வன" ஆ";
நZதன வன" அல, நைற EN `றவ"; 48
மடவாNH ேபnசழD", காFMj iO4கm"
}rல" நEPவன, இைளயவ$ Dதைலj
பாD இயP rளEக4; அவ$ ப2P நடேம
ேககய" நEPவன; rள$ இள வைள2H
நாDக4 உp5வன, நைக `ைர தரள". 49
பைழய$த" மைனயன, பழ நைற; •கO"
உழவ$த" மைனயன, உ‚ lxP; `N:"
மழவ$த" மைனயன, மணஒ•; இைச2H
rழவ$த" மைனயன, rைள ப2P வைள யா5. 50
}ைதக4 dNவன, D|$ இள நறவ";
பாைதக4 dNவன, பO மR கனக";
ஊைதக4 dNவன, உைற உ@" அUத";
காைதக4 dNவன, ெசE •க$ கhக4; 51
இட" b4 சாயP க0G, இைளஞ$ MZைதoP,
தடB b4 –ைலவா\, மல$ ெப\ தா5 DழP
வட" b4 ^0 Uைல மடZைதமா¢G"
lட$Z7 oவன-yைக ம”ைஞேய. 52
நாFwP வ@ைம Uத•யன இPலாைம
வ0ைம இPைல, ஓ$ வ@ைம இHைமயாP;
Y0ைம இPைல, ஓ$ ெச@ந$ இHைமயாP;
உ0ைம இPைல, i\ உைர இலாைமயாP;
Page 19 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உ0ைம இPைல, i\ உைர இலாைமயாP;
ெவ0ைம இPைல, பP ேக4E ேமவலாP. 53
எ4m", ஏன=", இ@BD", சாைம:",
b4m" b4ைள2P bணO" ப0w:",
அ4ளP ஓBD அள67 அUYH ப0w:",
த4m" A$ைம2H, தைலமயBDேம. 54
உயO" சா$3 இலா உ2$க4 ெச\ Eைனj
ெபயO" பP கYj tற<Dமா@oP,
அ2O", ேதT", இH பாD", ஆய$ ஊ$6
த2O", ேவN:", தைலமயBDேம. 55
Eழா3" ேவ4E:"
~@ பாட=", Dழ•H பாட=",
ேவ@ ேவ@ >H@ இைச<D" €Yவா\,
'ஆ@" ஆ@" வZ7 எY$Zத ஆ"' என,
சா@" ேவ4E:" தைலமயBDேம. 56
S<rP தா<D@" SN நZ7", ேந$
தா<rH தா<D@" பைற:", த0›ைம
€<rH தா<D@" E|:", -ம4ள$த"
வா<rH தா<D@" ஒ•2P மா:ேம. 57
DழZைத<D பாP ஊFG" தா\
தா• ஐ"பைட த‚3 மா$tைட
மாைல வா\ அU7 ஒ‚D ம<கைளj
பா•H ஊFGவா$ ெசB ைக, பBகய"
வாP >லா உற< DEவ மாTேம. 58
ம<க|H ஒ‚<க6தாP அற" >ைலெப@தP
i'tH >Hறன, i•3; i\ இலா
>'tH, >Hறன, AY; மாதரா$
அ'tH >Hறன, அறBக4; அHனவ$
க'tH >Hறன, கால மாNேய. 59
Page 20 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

க'tH >Hறன, கால மாNேய. 59
–ைல மா >ல" 7OE, யாவேர
ேவைல க0G தா" •ள வPலவ$?சா=" வா$ `னP சர:3", பல
கா•H ஓw:" க0ட7 இPைலேய! 60
€G ேசர, A$ ேவைல, காP மG67
ஊG ேபNT", உைல3 இலா நல"
~G }சல" எHT" }7 இலா
நாG ~(னா"; நகர" ~@வா". 61
pைகj பாடPக4
காைளய$ ேச@தHைன< கலZ7, உடH pY67, நFட
தா4கm" க‚A$ நா@"; தட< ைக:" அ7ேவ நா@";
ஆைள:" ‘(j ‡(, அR மல$< கUrP பா\Zத
வாைள:", பாைள நா@"; வயPகm" அ7ேவ நா@". 14-1
3. நகரj படல"
அ…6Y மாநகNH அழD" Mறj`"
ெச„Eய ம7ர" ேச$Zத நP iO|H ‘Nய ~Nய Œ" dP
வP•ய கEஞ$ அைனவO", வடeP UhவO", `க5Zத7; வர"` இP
எ„ உலக6y$ யாவO", தவ" ெச\7 ஏ@வாH ஆதN<rHற
அ„ உலக6y$, இxவத'D அO6Y `NrHற7-அ…6Y மா நகர".
1
>லமக4 Uக—! Yலக—! க0£! >ைற ெநG மBகல நா£!
இலD ^0 UைலேமP ஆர—! உ2NH இO<ைக…! YOமகFD
இhய
மல$bV!மா…Hமா$tPநHமRக4 ைவ6தi' ெபFw…!
வாk$
உலrH ேமP உல}! ஊx2H இ@Y உைற:Ž! யா7 என
உைரjபா"? 2
உைம<D ஒOபாக67 ஒOவT",இOவ$<D ஒO தh<
Page 21 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உைம<D ஒOபாக67 ஒOவT",இOவ$<D ஒO தh<
b‚நT",மல$ேமP
கைமj ெபO” ெசPவ< கட3m", உவைம க0wலா நக$அ7
கா0பாH,
அைமj` அOB காதP அ7 tw67 உZத, அZதர", சZYராY6த$
இைமj` இல$YNவ$; இ7 அலாPஅதT<D இய"பP ஆ" ஏ7 ம'@
யாy!3
அ2P Uக< D•ச67 அமர$}H நகO",அளைக:" எH@
இைவ,அயனா$
ப2=ற3 உ'றபw, ெபO"பாHைம இj ெபOZ YO நக$ பைடjபாH;
மயH UதP ெத\வ6 தnசO" த"த" மன6 lxP நாRன$
மறZதா$;`யP lG DGp ெநG >ைல மாட67 இZ நக$ `க=மா@ எவk? 4
'`0Rய" `NZy$ `Dவ7 7ற<க"' எHT" ஈ7 அO மைறj
iOேள;
ம0Rைட யாவ$ இராகவH அH( மா தவ" அற6lG" வள$6தா$?
எ0அOBDண6YHஅவH,இh7இOZ7,இ„ஏ5உலDஆ4இட"எ
HறாP,
ஒ0›—, இதhH ேவ@ ஒO oக" உைற3 இட" உ0G என
உைர6தP? 5
தBD ேப$ அOm" தOமU",7ைணயா6 த" பைகj`லHக4
ஐZ7அE<D"
iBD மா தவU", ஞானU", `ண$Zy$ யாவ$<D" `க•ட" ஆன
ெசB க0 மாP tறZ7, ஆ0G, அளjப அOB கால" YOEH
€'(OZதைம ெத|ZதாP,
அ" க0 மா ஞால67 இZ நக$ ஒ<D" iH நக$ அமர$ நாFG
யாy? 6
நகர மY•H மாFM
நாP வைகn ச7ர" EY Uைற நாFw நh தவ உய$Zதன, மY y\
மாPவைர< Dல67இhயாைவ:" இPைல;ஆதலாP,உவைம
ம'@இPைல;
eP வைர6 lட$Z7, பய6lG பழr, •ணBrய •வல அO"
உண$ேவ
Page 22 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உண$ேவ
oP வைக67; அPலாP, 'உய$EkG உய$Zத7' எHனலா"-iH
மYP >ைலேய. 7
ேமவ அO" உண$3 Uw3 இலாைம2னாP, ேவதU" ஒ<D"; E0
`கலாP,
ேதவO" ஒ<D"; UhவO" ஒ<D", Y0 i( அட<rய ெசயலாP;
காவ•H, கைல ஊ$ கHhைய ஒ<D"; •ல6தாP, கா|ைய ஒ<D";
யாைவ:" ஒ<D", ெபOைமயாP; எ\த'D அOைமயாP, ஈசைன
ஒ<D". 8
ப”M, வாH மYைய ஊFwய7 அைனய பட$ உr$, பBகயn ெசB
காP,
வ”MoP மOBDP, DO"ைபoP bBைக, வாBDேவ\
ைவ6தெமH பைண6 y4,
அ"dலா$ ப2=" அ…6Y மாநகNHஅழDைட67 அH@
எனஅ(வாH,
இ”M வாH ஓBr, இைமயவ$ உலக" காRய எ‚Zத7 ஒ67ளேத! 9
}•ைட உலக" அள6த•H, பைகஞ$ Uw6 தைல }ட•H,
மTEH
eP ெந( நட<D" ெச„ைவ2H, யா$<D" q<க அOB காவ•H,
வ•2H,
ேவ•G வா4, EP ப2'ற•H, ெவ\ய •5nM2H, ெவல'D அO
வல6YH,
சாP`ைட உய$EH, ச<கர" நட67" தHைம2H,-தைலவ$ ஒ67ளேத!
10
Mன67 அ2P, bைல வா4,
Mைல,ம‚,த0G,ச<கர",yமர",உல<ைக,
கன6YைடஉOpHெவOவO"கவ0கP,எH@இைவகRj`இல;b7
rH
இன6ைத:",உவண67இைறைய:",இயBD"காைல:",இத"அல>
ைனவா$
மன6ைத:", எ(:"i( உள எHறாP,ம'@ இhஉண$67வ7
எவk?11
'^RT" `கேழ அைம:"'எH@,இைனயi'tP >H@,உ2$
Page 23 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'^RT" `கேழ அைம:"'எH@,இைனயi'tP >H@,உ2$
நh`ர<D",
யாண$ எ0 Yைச<D" இO4 அற இைம<D" இரEதH DலUதP
>Oப$ேசைண:" கடZ7, Yைசைய:" கடZ7,- YrN:", ெசZ தh<
}=",
ஆைண:" கா<D"; ஆ2T", நகO<D அR என இய'(ய7 அHேற.
12
ஆ5Zத அகx2H மா0`
அHன மா மY=<D ஆx மாP வைரைய அைலகடP •5Zதன அகx,
iH Eைல மக|$ மன" என< v5 o\, `H கE என6 ெத|3
இH(,
கHhய$ அPDP-தட" என யா$<D" பw3 அOB காjtன7 ஆr,
நP ெந( Eல<D" i( என எ(:" கரா6த7;-நEல='ற7 நா". 13
ஏDrHற த" கணBகŽG" எPைல கா0rலா,
நாக" ஒH@ அகH rடBைக நாம ேவைல ஆ" எனா,
ேமக", Š0G b0G எ‚Z7, E0 lட$Zத DHற" எH@,
ஆக" cZ7 >H@ தாைர அ" மY'க0 €aேம. 14
அZத மா மYP `ற67, அக67 எ‚Z7 அல$Zத, A4
கZத" நா@ பBகய6த கான", மான மாதரா$
UZ7 வா4 UகBகm<D உைடZ7 oன Š\"` எலா"
வZ7 o$ மைல<க, மா மYP வைளZத7 ஒ<Dேம. 15
•5Zத நா”MP •5Zத ஆைர a'@" U'@ பா$ எலா"
o5Zத மா rடBrைட< rடZ7 iBD இடBக$ மா,தா5Zத வBக வாN2P, தGjப ஒணா மத6YனாP,
ஆ5Zத யாைன •4rலா7 அ‚Z7rHற o=ேம. 16
ஈO" வா|H வாP EY$67, எ2'@ இள" tைற< Dல"
ேபர pHh வா\ EN67, எNZத க0 tறBD Œn
–ர, ஒHைற ஒH@ UH lட$Z7 ‘@ இடBகா மா,oNP வZ7 ‘@rHற o$ அர<க$ o=ேம. 17
ஆm" அHன" ெவ0 Dைட< DலBகளா, அOB கரா<
Page 24 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஆm" அHன" ெவ0 Dைட< DலBகளா, அOB கரா<
}4 எலா" உலா3rHற DHற" அHன யாைன…,
தா4 உலா3 பBகய6 தரBகU" 7ரBகமா,
வாm", ேவ=", •ன" ஆக, -மHன$ ேசைன மாTேம. 18
E|"` a'@" U'@E67 ெவ4| கFw, உ4mறj
ப|BD iH-தல67 அகFG அG67றj பG6த•H,
'த|Zத கP-தல6lG, அn சல6Yைன, தh67ற6
ெத|Z7 உண$67r'@"' எHறP ேதவரா=" ஆவேத? 19
அகxையn •5Zத –ைல
அHன A4 அகH rடBD •5rடZத ஆxைய6
7Hh, ேவ@ •5rடZத •BD, €BD, இOF tழ"`
எHனலா", இ@"` •5rடZத –ைல; எ0RP, அj
iHhH மா மYFD உG6த Aல ஆைட o=ேம. 20
நாP வா2P y'றU", ஓEயj i•3"
எPைல >Hற ெவH( யாைன எHன >Hற; UHன", மாP,
ஒPைல, உ"ப$ நாG அளZத தா|H •7 உய$Zத; வாH
மPலP ஞால" யா3" AY மா@றா வழ<rனாP
நPல ஆ@ dP=" ேவத" நா=" அHன-வா2ேல. 21
தா இP iH-தல6YH, நP தவ6Yk$க4 தBD தா4
^ உ2$6த க'பகj i7"ப$ `<D ஒ7<DமாP ஆE ஒ6த அH` ேசவP ~வ, வZ7 அைணZYடா7,
ஓEயj `றாEH மாG இO<க ஊG ேபைடேய. 22
எ‚ >ைல மாட"
கP அw67 அG<r, வா\ ப|BD அNZ7 கFw, •7
எP=ைடj பa" iH ைவ67, இலBD பP மR< Dல"
EP•ைட< D2'(, வா4 EN<D" ெவ4| மா மர"
`P•ட< rட6Y, வnMர6த காP iO6Yேய, 23
மரகத67 இலBD oYைக6 தல67 வnMர"
`ைர த`67 அG<r, •7 iH D2'(, pH Dலா"
Page 25 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

`ைர த`67 அG<r, •7 iH D2'(, pH Dலா"
>ைர மR< Dல6YH ஆ| A4 வD6த ஒ|ேமP
Eர3 ைக6தல6YH உ\6த ேமதக6YH •7அX, 24
ஏ5 ix'D" ஏ5 >ல6தல" சைம6தெதHன, eP
ஊ‚ற< D(67 அைம6த உ"ப$ ெச" iH ேவ\Z7, •n
•5 aட$n Mர67 நP மR6 தa"` yHறலாP,
வா5 >ல< Dல< b‚Zைத ¤• •FwயHனேவ. 25
மா|ைகக|H அைமj`" எx="
'YBகm" கN7' என ெவ0ைம Œ'(ய
சBக ெவ0 aைத:ைட6 தவள மா|ைகெவB கGB காP iர, ேம<D q<rய,
iBD இO" பா'கடP-தரBக" o=ேம. 26
`4| அ" `ற3 இைற iOZ7" மா|ைக,
த4ள அOZ தமhய6 தகG ேவ\Zதன,
எ4ள அOB கYரவH இள ெவ2' Dழா"
ெவ4| அ" rNpைச ENZத o=ேம. 27
வ2ர நP காP pைச, மரகத6 7லா",
ெச2$ அறj oYைக, rட6Y, M6Yர"
உ2$ ெபற< D2'(ய, உ"ப$ நாFடவ$
அ2$ உற இைமjபன, அள3 இP }wேய. 28
சZYர காZத6YH தல6த, சZதனj
பZY ெச\ •RHேமP பவளj oYைக,
ெசZ தh மR6 7லா" ெச(Zத, Y0 aவ$
இZYர Aல6த, எ0 இP }wேய. 29
பாடக< காP அw ப7ம67 ஒjபன,
ேசடைர6 த†இ2ன, ெச\ய வா2ன,
நாடக6 lx•ன, நG3 7\யன,
ஆடக6 y'ற6த, அள3 இலாதன. 30
`<கவ$ க0 இைம iOZ7றா7, ஒ|
l<DடH தயBr, E0ணவNH yHறலாP,
Page 26 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

l<DடH தயBr, E0ணவNH yHறலாP,
Y<Dற >ைனjthP ெசP=" ெத\வ €G
ஒ<க >H@ இைமjபன, உ"ப$ நாFwT". 31
அR இைழ மக|O", அலBகP €ரO",
தRவன அறெந(; தR3 இலாதன
மR2T" iHhT" வைனZத அPல7
பR t(7 இயH(ல; பகைல ெவHறன. 32
வாTற >வZதன; வர"` இP ெசPவ6த;
தாH உய$ `க5 என6 தயBD –Yய;
ஊன" இP அறெந( உ'ற எ0 இலா<
}H >க$ Dwக4த" b4ைக சாHறன. 33
அOE2H தா5Z7, U67 அலBD தாம6த;
EN Ur'Dல" என< bw Eரா2ன;
பO மR< Dைவயன; பa" iH }wய;
iO ம2P கண6தன;-மைல:" oHறன. 34
bwக4 பற<D" அழD
அrP இG b‚" `ைக அளா\ மயBrன,
Ur•G ேவ'@ைம ெதNகலா, U‚6
7r•G ெநGB bwn •ல" pHTவ;பகP இG pH அRj பரj`j oHறேவ. 35
7w இைடj பைண Uைல6 yைக அHனவ$
அw இைணn Mல"` ^0G அர'@ மா|ைக<
bw2ைட6 தரள ெவ0 }ைவ •5வன;கw:ைட< க'பக" காHற மாைலேய. 36
கா0 வO ெநG வைர< கத•< கான" oP,
தா4 >p$ பதாைக2H Dழா" தைழ6தன;
வா4 நh ம‚Brட மடBr, ைவக="
ேச0 மY ேத\வ7, அ< bwக4 ேத\<கேவ. 37
மா|ைகக|H ஒ|n Mறj`" மணU"
Page 27 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மா|ைகக|H ஒ|n Mறj`" மணU"
iH YR ம0டப" அPல, ^6 lட$
மH@க4; அPலன மாட மா|ைக;
DH@க4 அPலன மR ெச\ DFwம";
UH(Pக4 அPலன U6YH பZதேர. 38
pH என, Eள<D என, ெவ2' tழ"` என,
7Hhய தமhய6 lxP தைழ6த அ<
கHh நP நக$ >ழP க7வலாP அX,
iHTலD ஆய7, அj `லவ$ வானேம! 39
எ‚" இட67 அகH@, இைட ஒH(, எP பG
i‚Yைடj oத•H, `Nைசj iH நக$,
அழP மR YO6Yய அ…6Yயாmைட
>ழP எனj i•:மாP-ேநp வாH aட$. 40
ஆ\Zத ேமகைலயவ$ அ" iH மா|ைக
ேவ\Zத கா$ அrP `ைக உ0ட ேமக" o\6
y\Zத மா கடP ந@Z •ப" நா@ேமP,
பா\Zத தாைர2H >ைல பகரP ேவ0G—? 41
ஆட=" பாட="
DழP இைச மடZைதய$ Dதைல, }ைதய$
மழைல,-அ" DழP இைச; மகர யா5 இைச,
எxP இைச மடZைதய$ இH dP இH இைச,
பைழய$த" ேசN2P iOந$ பாFG இைச. 42
க0Rைட< கனP dN க|@, காP bG
ம0Rைட ெவFGவ; வாF ைக ைமZத$த"
ப0ைணக4 ப2P இட" Dx பைடjபன;
a0ண" அ< Dxகைள6 lட$Z7 •$jபன. 43
பZ7க4 மடZைதய$ ப2'@வாNைடn
MZ7வ U6Yன"; அைவ YரFGவா$
அZத" இP Mல Yய$; ஆ'ற Djைபக4,
சZYரH ஒ| ெகட, தைழjப, த0 >லா. 44
Page 28 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

சZYரH ஒ| ெகட, தைழjப, த0 >லா. 44
அரBrைட மடZைதய$ ஆGவா$; அவ$
கOB கைட< க0 அ2P காம$ ெந”Mைன
உOBDவ; ம'@, அவ$ உ2$க4 அHனவ$
மOBDPoP ேத\வன; வள$வ7, ஆைசேய. 45
ixவன –ைலக4 `Yய ேதH Mல;
Eைழவன ெதHற=" p¥@" ெமPெலன
•ைழவன; அHனைவ •ைழய, q•G
Dைழவன, tNZதவ$ bY<D" bBைகேய. 46
இறBDவ மகர யா5 எG6த இH இைச
>றB rள$ பாடலாH >p$வ; அ„வx
கறBDவ வ4 EM< கOE; க0 Ur567
உறBDவ, மக|XG ஓ7" r4ைளேய. 47
மBைகயNH அழD ேமh
Dைத வNn Mைல•தP b„ைவ வா\nMய$
பத:க6 lxPbG, பxj` இலாதன
தைத மல$6 தாமைர அHன தா|னாP,
உைதபடn Mவjபன, உர36 y4கேள. 48
i‚7 உண$3 அNய அj iO இP மா நக$6
l‚ தைக மடZைதய$ aட$ Eள<D எனj
ப‚7 அ@ ேமhையj பா$<D" ஆைசbP,
எ‚7 M6YரBகm" இைமj` இலாதேவ? 49
தR மல$6 YOமக4 தBD மா|ைக
இண$ ஒ| பரjt >H@ இO4 7ரjபன,
YR aட$ ெந\:ைட6 Œ Eள<க—?
மR Eள<D; அPலன மக|$ ேமhேய. 50
மதBrயNH ஆடP பாடP
பதBக|P, த0›ைம, பாR, ப0 உற
EதBக|H, EY Uைற சY pYjபவ$
Page 29 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

EதBக|H, EY Uைற சY pYjபவ$
மதBrய$; அn சY வD67< காFGவ
சதBைகக4; அPலன `ரE6 தா$கேள. 51
மாZதNH மr5nM
Uைளjபன U@வP; அ" U@வP ெவZ 7ய$
Eைளjபன; அH(:", ெம•Z7 நா4l@"
இைளjபன •0 இைட; இைளjப, ெமH Uைல
Yைளjபன, U6lG ெச" iH ஆரேம. 53
தழP Ex ஆ|:" 7ைண:" தா5 வைர
Uைழ Eைழ, rN >க$ க|'(H U" மத
மைழ E‚"; E‚"l@", ம0›" v5 உற<
Dைழ E‚"; அYP E‚", bw6 Y0 ேத$கேள. 54
ஆG வா" `ரE2H Dர6ைத யாjபன,
•Gவா$ இக5Zத அ6 lBகP மாைலக4;
ஓGவா$ இ‚<Dவ7, ஊடP ஊG உற<
~Gவா$ வன Uைல bx6த சாZதேம. 55
இைளjப அOB DரBகளாP, இ3|, பாNைன<
rைளjபன; அ„ வx, rள$Zத •|2H
ஒ|jபன மR; அைவ ஒ|ர, •7 ேதH
7|jபன, Dமர$த" y|H மாைலேய. 56
Eல<க அOB கN மத" ேவBைக நா@வ;
Dல< bw மாத$ வா\ DUத" நா@வ;
கல< கைட கRjப அOB கY$க4 நா@வ;
மல$< கw நா@வ, மக|$ ~Zதேல. 57
}ைவ இZ நக¢G எ0 D(<கலாத அ6
ேதவ$த" நகNையn ெசj`rHற7 எH?
யாைவ:" வழBD இட67 இக•, இZ நக$
ஆவண" க0டtH, அளைக y'றேத! 58
அY$ கழP ஒ•jபன; அ2P இைமjபன;
கY$ மR அR ெவ2P காPவ; மாHமத"
Page 30 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கY$ மR அR ெவ2P காPவ; மாHமத"
UY$3 உற< கம5வன; U6த" pHTவ;
ம7கர" இைசjபன;-ைமZத$ ஈFடேம. 59
வைள ஒ•, வ2$ ஒ•, மகர €ைண2H
rைள ஒ•, Uழ3 ஒ•, rHனர67 ஒ•,
7ைள ஒ•, பP இய" 7ைவ<D" a"ைம2H
Eைள ஒ•, -கடP ஒ• ெம•ய, E"Uேம. 60
மHனவ$ தO Yைற அள<D" ம0டப",
அHன" ெமH நைடயவ$ ஆG ம0டப",
உHன அO" அO மைற ஓ7 ம0டப",
பHன அOB கைல ெதN பFw ம0டப". 61
இரE2H aட$ மR இைம<D", yரண6
ெதNEhH M(யன, Yைசக4; ேச0 EளBD
அOE2H ெபNயன, ஆைன6 தானBக4;
பரைவ2H ெபNயன, `ரEj பZYேய. 62
•|ைக மைழ UrP lட<D" yரண
மா|ைக மல$வன, மக|$ வா4 Uக";
வா|க4 அHனைவ மல$வ; ம'@ அைவ,
ஆ|க4 அHனவ$ >ற6YH ஆ5பேவ. 63
மHனவ$ கழ•G மா@ b4வன,
iH அR6 ேத$ ஒ•, `ரE6 தா$ ஒ•;
இH நைகயவ$ Mல"` ஏBக, ஏBDவ,
கHhய$ Dைட 7ைற< கமல அHனேம. 64
நகர மாZதNH i‚7 o<Dக4
ஊட3", ~ட3", உ2NH இH இைச
பாட3", Eற•ய$ பாடP ேகFக3",
ஆட3", அகH `னP ஆw அ" மல$
•ட3", i‚7 o"-Mல$<D, அ6 lP நக$. 65
UழBD Y0 கட கN Š\"tH ஊர3",
எ‚" Dர67 இ3|“G இரத" ஏற3",
Page 31 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

எ‚" Dர67 இ3|“G இரத" ஏற3",
பழBக£G இரZதவ$ பN3 Œ$தர
வழBக3", i‚7 o"-Mல$<D, அ" மா நக$. 66
கN“G கN எY$ iO6Y, ைகj பைட
வN Mைல Uத•ய வழBr, வாP உைளj
`ரE2P iO இP ெச0G ஆw, o$< கைல
ெதNத•H, i‚7 o"-Mல$<D, அn ேச0 நக$. 67
நZதன வன67 அல$ b\7, ந„EoP
வZ7, இைளயவ¢G வாE ஆw, வா\n
ெசZ 7வ$ அxதர6 ேதறP மாZY, •7
உZத•H i‚7 o"-Mல$<D, அ„ ஒ4 நக$. 68
bwகm", yரண வா2P Uத•ய3"
நானா Eதமா ந| மாYர €Y ஓw,
•H நா@ ேவைலj `னP ெவ0 UrP உ0› மாoP,
ஆனாத மாட6Yைட ஆG bwக4 •j o\,
வாH ஆ@ ந0R, `னP வ'(ட ந<D" மHk. 69
வH yரணBக4 `ண$ வா2=", வாhH உ"ப$
ெசH@ ஓBr, 'ேமP ஓ$ இட" இP' எனn ெச" iH இ”MDH@ ஓBD yளா$ Dண" ~FG இைச< Djைப எHனஒHšG இர0G", உய$Z7 ஓBrன, ஓBகP நாண. 70
காG", `னU", கடP அHன rடBD", மாத$
ஆG" DளT", அOEn aைன< DH@", உ"ப$
€G", Eர3" மணj பZதO", €ைண வ0G"
பாG" ix=", மல$j பPலவj ப4| மHk! 71
ெசPவU" கPE:" MறZத அ…6Y
ெத4 வா$ மைழ:", Yைர ஆx:" உFக, நாm",
வ4 வா$ Uரச" அY$ மா நக$ வா‚" மா<க4க4வா$ இலாைமj iO4 காவ=" இPைல; யா7"
b4வா$ இலாைம< bGjபா$கm" இPைல மாy. 72

Page 32 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கPலா7 >'பா$ tற$ இHைம2H, கPE U'ற
வPலாO" இPைல; அைவ வPல$ அPலாO" இPைல;
எPலாO" எPலாj ெபO” ெசPவU" எ\தலாேல,
இPலாO" இPைல; உைடயா$கm" இPைல மாy. 73
ஏக" UதP கPE Uைள67 எ‚Z7, எ0 இP ேக4E
ஆD" UதP Y0 பைண o<r, அOZ தவ6YH
சாக" தைழ67, அH` அO"t, தOம" மல$Z7,
oகB கh ஒH@ ப‚6த7 o=" அHேற. 74
pைகj பாடPக4
அைரa எலா" அவண; அR எலா"அவண; அO" ெபறPமR
எலா"அவண;
`ைரைச மாP க|@", `ரE:", ேதO", ^தல67 யாைவ:", அவண;
Eைரaவா$, Uhவ$; E0ணவ$, இய<க$, E”ைசய$, Uத•k$
எவO"
உைர ெச\வா$ ஆனா$; ஆனo7, அதT<D உவைம தாH
அN7அX, உளy? 6-1
எBD" i•:" பர” aட$ ஆr, எ„ உ2O"
மBD" tறE6 7ய$ அற, மா'@ ேநச"
தBD" தOம67 உO ஆr, தரR •7
iBD" கOைணj `6ேத4 கO67 யா" எவH `கPu"? 74-1
ேவத" அதT4 EைளiO4 Eக'ப674 அடBகாn
–Y மயமா\6 7லBr, lP உ2$6 lைக பலவா\,
ஓ7 `வன" உதர674 ஒG<rேய, ^<D"
ஆY UதPவH அம$ இட" அ…6Y மா நகர". 74-2
4. அரMய' படல"
தயரதH மா0`
அ" மா0 நகO<D அரசH அரச$<D அரசH;
ெச" மா0 தh< }P உலD ஏxT" ெசPல >HறாH;
இ" மா0 கைத<D ஓ$ இைற ஆய இராமH எHT"
Page 33 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இ" மா0 கைத<D ஓ$ இைற ஆய இராமH எHT"
Š\" மா0 கழVH - தO நP அற S$6Y அHனாH. 1
ஆY" மY:", அOm", அறT", அைம3",
ஏYP pடP €ரU", ஈைக:", எ0 இP யா3",
AYZ >ைல:", இைவ, ேநp2k$<D >Hற
பாY; U‚7" இவ'ேக பR ேகFப மHk. 2
Š\ ஆ$க• •5 U7 பாNP, UகZ7 தான<
ைக ஆ$ `னலாP நைனயாதன ைக:" இPைல;
ெம\ ஆய ேவத6 7ைற ேவZதO<D ஏ\6த, யாO"
ெச\யாத, யாக" இவH ெச\7 மறZத மாy. 3
தா\ ஒ<D" அHtH; தவ" ஒ<D" நல" பயjtH;
ேச\ ஒ<D", UH >H@ ஒO ெசP கY உ\<D" AராP;
q\ ஒ<D" எHhH மOZ7 ஒ<D"; •ணBD ேக4E
ஆயj `D"காP, அ(3 ஒ<D";-எவ$<D", அHனாH. 4
ஈZேத கடZதாH, இரjo$ கடP; எ0 இP •0 eP
ஆ\Zேத கடZதாH, அ(3 எHT" அள<க$; வாளாP
கா\Zேத கடZதாH, பைக ேவைல; கO67 U'ற6
y\Zேத கடZதாH, YOEH lட$ oக ¦வ". 5
ெவ4ளU", பறைவ:", EலBD", ேவைசய$
உ4ளU", ஒO வx ஓட >HறவH;
த4ள அO" ெபO" `க56 தயரதj ெபய$
வ4ளP; வ4 உைற அ2P மHன$ மHனேன. 6
உலகமைன6ைத:" ஒO Dைட< v5 ஆ4பவH
ேநp மாP வைர மYP ஆக, A4 `றj
பாம மா கடP rடBD ஆக, பP மR
வாம மா|ைக மைல ஆக, மHன'Dj
^p:" அ…6Y மா நகர" o=ேம. 7
பாவO" வHைம ேந$ எ(Z7 ŒFடலாP
ேம வO" ைக அைட ேவ=" ேத:மாP;
}3ைட ெநG மR மDட }wயாP
Page 34 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

}3ைட ெநG மR மDட }wயாP
ேசவw அைடZத iH கழ=" ேத:மாP. 8
தயரதhH Dைட:" ெசB}="
ம0Rைட உ2$l@" வள$Z7, ேத\3 இH(,
த0 >ழP பரjப3", இOைள6 த4ள3",
அ0ணPதH Dைட மY அைம:"; ஆதலாH,
E0Rைட மY2ைன 'pைக இ7' எHபேவ. 9
தயரதH அரa ெச\:" Yற"
வ2ர வாH ^0 அR மடBகP Š\"tனாH,
உ2$ எலா" தH உ2$ ஒjப ஓ"பலாP,
ெச2$ இலா உலrhP, ெசH@, >H@, வா5
உ2$ எலா" உைறவ7 ஓ$ உட"`" ஆ2னாH. 10
DHெறன உயNய Dவ36 y|னாH,
ெவH( அ" YrN, ெவ" பOYயா" என,
ஒHெறன உலrைட உலாE, •pைச
>H@, >H@, உ2$l@" ெநw7 கா<Dேம. 11
'எ\' என ப‚ பைக எBD" இHைமயாP,
Š\ ெபறா6 Yன3 உ@ Uழ36 y|னாH,
ைவயக" U‚வ7" வ(ஞH ஓ"`" ஓ$
ெச\ என< கா67, இh7 அரa ெச\rHறாH. 12
pைகj பாடPக4
ENகY$ பரjt, ெம\j `வன" •7 இO4
பOD@" பNY அ" Dல6YP, பா$6YபH
இரD, ம'@ அவH மகH அயH எHபாH, அவH
ெபOD மா தவ6YhP tறZத yHறேல. 5-1
5. YO அவதாரj படல"
மகj ேப@ இPலாைம D(67 தயரதH வMFடhட" வOZ7தP

Page 35 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஆயவH, ஒO பகP, அயைனேய >க$
•ய மா Uhவைன6 l‚7, 'lP Dல6
தாயO", தZைத:", தவU", அHtனாP
ேமய வாH கட3m", tற3", ேவ@", A; 1
'எ" Dல6 தைலவ$க4, இரEதHhT"
த" Dல" EளBDற6 தரR தாBrனா$,
மBDந$ இP என, வர"` இP ைவயக",
இBD, >H அO|னாP, இhYH ஓ"tேனH. 2
அ@பYனா2ர" ஆ0G" மா0G உற,
உ@ பைக ஒG<r, இ„ உலைக ஓ"tேனH;t(7 ஒO Dைற இைல; எH tH ைவயக"
ம@Dவ7 எHப7 ஓ$ ம@<க" உ0GஅX. 3
'அOZ தவ UhவO", அZதணாளO",
வOZ7தP இH(ேய வா5EH ைவrனா$;
இOZ 7ய$ உழ<Dந$ எH tH எHப7 ஓ$
அOZ 7ய$ வO67", எH அக6ைத' எHறனH. 4
UHன" அமர$<D6 YOமாP அO|யைத வMFடH MZY6தP
Uரa அைற ெச‚B கைட, U6த மா Uw,
அரச$ த" }மகH அைனய ~ற=",
Eைர ெச( கமல ெமH iOFwP ேமEய
வர சXOகH மகH மன6YP எ0RனாH- 5
அைல கடP நGவ0, ஓ$ அனZதH •pைச,
மைல என Ex 72PவளO" மா UrP,
'bைலlxP அர<க$த" bGைம Œ$jெபH' எH@,
உைல3@" அமரO<D உைர6த வா\ைமேய. 6
பாக சாதனZதைனj பாச67 ஆ$67, அடP
ேமகநாதH, `DZ7 இலBைக ேமய நா4,oக மா மல$ உைற `hதH,- •Fடைம,
yைக பாக'D உறn dP•னாH அX. 7

Page 36 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இOப7 கர", தைல ஈ$-ஐZ7, எHT" அ6
YOஇ• வ•<D, ஒO ெசயP இH@, எBகளாP;
கO UrP என வள$ கOைண அ" கடP
iO7, இட$ தR<rH உ0G' எT" `ண$jtனாP. 8
Yைர ெக‚ ப…தY6 72=", ெத\வ வாH
மரகத மைல2ைன வ‚6Y ெந”MனாP,
கர கமல" DE67 இOZத காைல2P,பரகY உண$Zதவ$<D உத3 ப0ணவH, 9
கO UrP தாமைர< காG ^67, AG
இO aட$ இO `ற67 ஏZY, ஏZ7 அல$6
YO•G" i•ய, ஓ$ ெச"iH DH(HேமP
வOவoP, க=ழHேமP வZ7 yH(னாH. 10
எ‚Zதன$, கைறpட'@ இைற:"; தாமைரn
ெச‚Z தEa உவZத அ6 ேத3" ெசH@, எY$
E‚Zதன$ அwpைச E0›Ž¢G";
l‚"l@", l‚" l@", க| 7ளBDவா$. 11
ஆwன$; பாwன$; அBD" இBDமா\
ஓwன$; உவைக மா நற3 உ0G ஓ$rலா$;
'€wன$ அர<க$' எH@ உவ<D" E"மலாP,
•wன$, Uைற Uைற 7ளவ6 தா4-மல$. 12
iHவைர இxவ7 ஓ$ `ய•H i'` உற,
எHைன ஆ4 உைடயவH y4>H@ எ"tராH,
ெசHh வாH தட3" ம0டப6YP ேச$Z7, அN
7HT i' ‡டேமP i•Z7 yH(னாH. 13
EY“G UhவO", E0›Ž$கm",மY வள$ சைடUw ம‚வலாளT"
அYசயUடH உவZ7, அயP இOZ7xbY b4 ேவP அர<க$ த" bGைம ~@வா$: 14
'ஐ-இO தைல2kH அTச$ ஆYயா"
ெம\ வ• அர<கராP, E0›" ம0›ேம
Page 37 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெம\ வ• அர<கராP, E0›" ம0›ேம
ெச\ தவ" இழZதன; -YOEH நாயக!உ\ Yற" இPைல' எH@ உ2$j` €Brனா$. 15
'எBக4 A4 வரBகளாP, அர<க$ எH@ உளா$,
iBD Sஉலைக:" `ைட67 அx6தன$;
ெசB க0 நாயக! இ7 Œ$6Y; இPைலேயP,
•BDவ$ உலைக, ஓ$ cw2P' எHறன$. 16
எHறன$, இட$ உழZ7, இைற”M ஏ6த=",
மHறP அ" 7ளEனாH, 'வOZதP; வ”சக$த" தைல அ@67, இட$ தRjெபH தாரR<D;
ஒH@ A$ ேக0"' என, உைர6தP ேம2னாH: 17
'வாH உŽ$ அைனவO" வானரBக4 ஆ\,
காhT", வைர2T", கw தட6YT",
ேசைன…G அவதN6YGpH ெசH@' என,
ஆனன" மல$ZதனH -அO|H ஆxயாH: 18
'மசரத" அைனயவ$ வரU", வா53", ஓ$
>சரத கைணகளாP A@ெச\ய, யா",
கச ரத 7ரக மா< கடPb4 காவலH,
தசரதH, மதைலயா\ வO7" தாரR. 19
'வைள“G YrN:", வடைவ Œதர
EைளதO கG3ைட ENb4 பாய=",
இைளய$க4 என அw பரவ ஏr, நா",
வைளமYP அ…6Y2P வO7"' எHறனH. 20
எH@ அவH உைர6தo7, எ‚Z7 74|னா$;
நH(b4 மBகல நாத" பாwனா$;'மHறP அ" ெச‚Z 7ள3 அR:" மாயனா$,
இH@ எைம அ|6தன$' எHT" ஏ"பலாP. 21
'oய7 எ" iOமP' எHனா, இZYரH உவைக ^6தாH;
•ய மா மல$ உŽT", aட$மY •wkT",
ேச\ உய$ Ea"` உŽO", 'Œ$Zத7 எ" M@ைம' எHறா$;
மா இO ஞால" உ0œ H, க=ழHேமP சரண" ைவ6தாH. 22
Page 38 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மா இO ஞால" உ0œ H, க=ழHேமP சரண" ைவ6தாH. 22
எHைன ஆmைடய ஐயH, க=ழH •7 எ‚Z7 oய
tHன$, வானவைர q<r, tதாமகH ேபarHறாH:
"UHனேர எ0rHேவZதH யாH"-என, UGrேனH; ம'@,
அHனவா@ எவO" A$ o\ அவதN6YGpH' எHறாH. 23
தO3ைட< கட34 ேவZதH சா'@வாH, 'என7 ~@
மOவல$<D அசh அHன வா•:" மகT"' எHன;
இரE, 'ம'@ என7 ~@ அBD அவ$<D இைளயவH' எH@ ஓத;
அN:", 'ம'@ என7 ~@ AலH' எH@ அைறZYFடானாP. 24
வா:, 'ம'@ என7 ~@ மாOY' என=", ம'š$,
'கா:" ம'கடBக4 ஆr, காMh அதhH•7
o2ட6 7RZy"' எHறா$; `ராN, 'ம'@ யாT" கா'(H
ேச\' எனj `கHறாH; ம'ைற6 Yைச:Ž$<D அவY உ0œ . 25
அO4 தO" கமல< க0ணH அO4Uைற, அல$ உŽT",
இO4 தO" pட'(kT", அமரO", இைனய$ ஆr
மO4 தO" வன6YP, ம0RP, வானர$ ஆr வZதா$;
iO4 தO" இOவ$ த" த" உைறEட" ெசH@ `<கா$. 26
`தPவைர அ|<D" ேவ4E ெச\ய வMFடH ~@தP
ஈ7, UH >க5Zத வ0ண" என, Uh, இதய67 எ0R,
'மாYர" iOத Y0 y4 மHன! A வOZதP; ஏ5-ஏ5
^தல" U‚7" தாBD" `தPவைர அ|<D" ேவ4E,
Œ7 அற Uய•H, ஐய! MZைதq\ ŒO"' எHறாH. 27
ேவ4E ெச\ய ேவ0Gவ7 யா7 என தயரதH Eன3தP
எHன மா UhவH ~ற, எ‚Zத ேப$ உவைக iBக,
மHனவ$மHனH, அZத மா Uh சரண" •w,
'உHைனேய `கP `<ேகT<D உ@க0 வZ7 அைடவ7 உ0œ ?
அHனத'D, அwேயH ெச\:" பR இh7 அ|6Y' எHறாH. 28
கைல<}FG Uhவைன< b0G ேவ4E ெச\:மா@ வMFடH
உைர6தP
Page 39 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உைர6தP
'மாa அ@ aர$கŽG ம'@Ž$ தைம:" ஈHற
காMபH அOm" ைமZதH, Eபா0டகH, கBைக •G"
ஈசT" `க5த'D ஒ6yH, இOB கைல tற3" எ0RH
ேதaைட6 தZைத ஒjபாH, YOவO4 `ைனZத ைமZதH, 29
'வO கைல tற3", AY மTெந( வர"`", வா\ைம
தO கைல மைற:", எ0RH, ச7Uக'D உவைம சாHšH,
YOகைல உைடய இZதn ெசக67 உŽ$ தHைம ேதரா
ஒO கைல Uகn MOBக உய$ தவH வOதP ேவ0G". 30
'பாZத|H மDட }w பN6த பா$ அதhP ைவD"
மாZத$க4 EலBD எH@ உHT" மன6தH, மா தவ6தH, எ0RH
^Z தEa உகZ7 உŽT", `ராN:", `க5த'D ஒ6த
சாZதனாP ேவ4E U'(H, தைணய$க4 உள$ ஆ"' எHறாH. 31
கைல<}FG Uhவைன அைழ67 வO" வx ப'( தயரதH ேகFடP
ஆBD, உைர இைனய ~@" அOZ தவ$<D அரசH, ெச\ய
^B கழP l‚7, வா56Y, ^தல மHன$ மHனH,
'ŒBD அ@ Dண6தாP p<க ெச‚Z தவH யா0ைட உ4ளாH?
ஈBD யாH bணO" தHைம அOmY, இைறவ!' எHறாH. 32
கைல<}FG UhவhH வரலா'ைற வMFடH உைர6தP
'`67 ஆன bG Eைன…G அOZ 7யர" o\ ஒ|jப,-`வன"
தாBD"
ச67 ஆன Dண" உைட…H, தைய2¡G" த0 அ|2H சைல
oPவாH,
எ6தாT" ெவல'D அNயாH,மTDல6ேத வZ7 உY6yH,இலBD"
—•
உ6தானபாதH,-அO4 உXமபதH எH@உளH,இ„ உலைக
ஆ4uH;33
'அHனவH தாH `ரZ7 அ|<D" YO நாFwP ெநGB கால" அளவ7
ஆக,
pHh எ‚ UrP இH( ெவZ 7யர" ெபODத=", ேவத நP eP
Page 40 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

pHh எ‚ UrP இH( ெவZ 7யர" ெபODத=", ேவத நP eP
மHT Uhவைர அைழ67, மா தான" bG67", வாH வழBகா7
ஆக,
tHT", Uhவர$< ேகFப, "கைல<}FG-Uh வNH, வாH t•'@""
எHறா$.34
'"ஓத ெநGB கடP ஆைட உலrhP வா5 மhத$ EலBD எனேவ
உHT"
}7 இP Dண67 அOZ தவைன< bணO" வைக யாவ7?" என<
DR<D" ேவைல
–Y •தP, கO ெநGB க0, 7வ$ இத5 வா\, தரள நைக, 7ைண
ெமH bBைக,
மாத$ எ‚Z7, "யா" ஏr, அOZ தவைன< bண$7"" என, வண<க"
ெச\தா$. 35
ஆBD, அவ$ அ" Šx உைரjப, அரசH மr5Z7, அவ$<D, அR,
•a, ஆY ஆய
பாBD உள ம'றைவ அO|, "பhj tைறையj பx6த •தP, பைண6த
ேவ\6 y4,
ஏBD" இைட,தw6த Uைல,இO0ட DழP,மO0ட Ex,இலவn
ெச„வா\j
^Bbw§$! ஏD"" என, l‚7 இைற”M, இரதpைசj
o2னாேர. 36
'ஓசைன பல கடZ7, இh ஒ$ ஓசைன
ஏa அ@ தவH உைற இட" இ7 எH@x,
பாMைழ மடZைதய$, பHனசாைல ெச\7,
ஆa அ@" அOZ தவ6தவNH ைவrனா$. 37
'அOZ தவH தZைதைய அ'ற" q<rேய,
கOZ தடB க0Rய$, கைல வலாளH இP
iOZYன$; iOZ7`, "EலBD எனாj `NZ7
இOZதவ$ இவ$" என, இைனய ெச\தன$. 38
'அO<rய" Uத•kG ஆசன" bG67,
"இO<க" என, இOZத tH, இhய ~ற=",
UO<D இத5 மடZைதய$ Uhவைன6 lழா,
iO<ெகன எ‚Z7 o\, `ைர:4 `<கன$. 39
Page 41 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

iO<ெகன எ‚Z7 o\, `ைர:4 `<கன$. 39
'YOZ7 இைழயவ$, Mல YனBக4 Œ$Z7x,
மOZYT" இhயன வO<ைக, வாைழ, மா6
தOB கh பல•G, தாைழ இH கh,
"அOZ தவ, அOZ7" என, அOZYனாH அX. 40
'இHனவH பP பகP இறZதtH, YO
நP •தP மடZைதய$, நைவ இP மாதவH தHைன, "எ" இட6YT", சா$தP ேவ0G"" எH@,
அHனவ$ l‚த=", அவ¢G ஏrனாH. 41
'E"U@" உவைகய$, EயZத ெந”Mன$,
"அ"ம! ஈ7, இ7" என, அக=" A4 ெந(,
ெச"ைம ேச$ UhவரH lடரn ெசHறன$;த" மன" என மO4 ைதயலா$கேள. 42
'வளநக$ UhவரH வOUH, வானவH
களH அம$ கG என< கOr, வாH UrP,
சள சள என மைழ6 தாைர காHறனDள¡G நYக4 த" Dைறக4 Œரேவ. 43
'ெபO" `னP, நYகm" DளT", ெபF` உற,
கO"iG ெசZெந=" கEH b0G ஓBrட,
இO" `யP ககன •7 இைடEடா7 எ‚Z7
அO" `னP dNZ7 o7, அரa உண$ZதனH. 44
"காமU", ெவD|:", க|j`", ைக6த அ<
}Uh இவ0 அைடZதனH bP-b„ைவ வா\6
தாமைர மல$ Uக6 தரள வா4 நைக6
•ம ெமH Dழ•ன$ `ண$6த •5nMயாP?" 45
'எH@ எ‚Z7, அO மைற Uhவ$ யா¢G"
ெசH@, இர0G ஓசைன ேசைன •5தர,
மHறP அ" Dழ•ய$ நGவ0, மா தவ<
DH(ைன எY$ZதனH - Dவ36 y|னாH. 46
'€5ZதனH அwpைச, Exக4 A$ தர;
Page 42 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'€5ZதனH அwpைச, Exக4 A$ தர;
"வா5Zதென" இh" என, மr‚" MZைதயாH,
தா5Z7 எ‚ மாதரா$ த"ைம q<r, "A$
o5Zதh$ என7 இட$, `ண$jtனாP" எHறாH. 47
'அரசT" UhவO" அைடZத ஆ2ைட,
வர Uh, "வ”ச"" எH@ உண$Zத மாைலவா\,
ெவOEன$ E0ணவ$; ேவZதH ேவ0டலாP,
கைர எ(யா7 அைல கட=" oHறனH. 48
'வ4 உ@ வ2ர வா4 மHனH, பP Uைற,
எ4ள அO Uhவைன இைற”M, யாNT"
த4ள அOZ 7யரU", சைம3", சா'ற=",
உ4 உ@ ெவD| o\ ஒ|6த தா" அX. 49
'அO4 aரZ7, அரசT<D ஆM:" bG67,
உO4 தO" ேதNH•7 ஒPைல ஏ(, நP
iOள தO" UhவO" lடரj o2னH மO4 ஒx உண$3ைட வரத மா தவH. 50
'அைடZதனH, வள நக$ அலBகN67 எY$
pைடZYட, Uh“G" ேவZதH; }2P `<D,
ஒGBகP இP iH Dழா67 உைற:4 எ\Y, ஓ$
மடBகP-ஆதன6YHேமP Uhைய ைவ6தனH. 51
'அO<rய" Uத•ய கடHக4 ஆ'(, ேவ@
உைர<Dவ7 இல7 என உவZ7, தாH அO4
UO<D இத5n சாZைதயா" Uக நலா4தைன,
இO<bG EYUைற இhYH ஈZதனH. 52
'வ@ைம q\ தRதர வாH வழBகேவ,
உ@ 7ய$ தE$Zத7, அ„ உலக"; ேவZ7 அO4
ெச(DழP o'(ட, YOZ7 மா தவ67
அ(ஞH, ஆ0G இO<DநH; அரச!' எHறனH. 53
கைல<}FG Uhவைன அைழ<க6 தயரதH உXமபதH
நாFG<Dn ெசP=தP

Page 43 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

எHற=ேம,UhவரHதH அwஇைற”M,'ஈ0G ஏr<
bண$ெவH'எHனா,
7H@ கழP UwேவZத$ அw o'ற, aமZYரேன UதPவ$ ஆய
வH YறP ேச$ அைமnச$ lழ, மா மR6 ேத$ ஏ@த=", வாk$
வா56Y,
'இH@ எம7 Eைன UwZத7' எனn dNZதா$ மல$ மாN,
இைடEடாமP. 54
காகளU" பP இயU" கைன கட•H ேமP UழBக, கான" பாட,
மாகத$க4, அO மைற eP ேவYய$க4, வா567 எGjப, ம7ரn ெச„
வா\6
yைகய$ பPலா0G இைசjப, கடP-தாைன `ைட •ழ, aடXH
எHன
ஏr, அO ெந( ABr, உXமபதH YOநாFைட எY$ZதாH அHேற.
55
உXமபதH தயரதைன எY$b0டைழ67 உபசN6தP
b‚Z7 ஓwj பட$ v$6Y< }ேவZதH அைடZதைம ெசH@ ஒ'ற$
~ற,
க‚Z7 ஓG" வN Mைல< ைக< கடP-தாைன `ைட •ழ, கழ' காP
ேவZதH,
ெச‚Z yG" பP கலT" ெவ2P €ச, மாகத$க4 Yர0G வா56த,
எ‚Z7 ஓG" உவைக:டH ஓசைன ெசHறனH - அரைச எY$}4
எ0R. 56
எY$b4வாH வOrHற வய ேவZதH - தைன< க0›'@, எx•
நாண
அY$rHற iலZ ேத$ >H@ அரச$tராH இxZ7x, ெசH@ அw2P
€ழ,
UY$rHற ெபOB காதP தைழ67 ஓBக, எG67 இ@க
UயBகVG",
கY$ b0ட aட$ ேவலாH தைன q<r, இைவ உைர6தாH க|jtH p<காH: 57
'யாH ெச\த மா தவ—! இ„ உலக" ெச\ தவ—! யாy! இBஙH,
வாH ெச\த aட$ ேவV\! அைடZத7?' என, மன" மrழா மR6
Page 44 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வாH ெச\த aட$ ேவV\! அைடZத7?' என, மன" மrழா மR6
ேத$ ஏ'(,
ேதH ெச\த தா$ ¤•6 ேத$ ேவZைதn ெச‚ நகNP
bண$ZதாH - ெத„வ$
ஊH ெச\த aட$ வw ேவP உXமபதH என உைர<D" உர36
yளாH 58
ஆடகj iH aட$,இைம<D" அR மாட6 Yைட,ஓ$ ம0டப6ைத
அ0p,
பாடகn ெச" ப7ம மல$j பாைவய$ பPலா0G இைசjப, ைப" iH
‡ட67,
ஏG 7'ற வwேவVH தைன இO6Y, கடHUைறக4 யா3" ேந$Z7,
yG 7'ற மல$6 தாராH EOZ7 அ|jப, இh7 உவZதாH, aர$
நாG ஈZதாH.59
கைல<}FG Uhவைன தயரதH EOjபjபw அ…6Y<D
அைழ67வOவதாக உXமபதH ~றP
ெச„E ந@” சாZ7 அ|67, ேத$ ேவZதH தைனq<r, 'இவ0 A
ேச$Zத
க„ைவ உைர67 அO4Y' என, >க5Zத பNa அரச$tராH
கழறVG",
'அ„Eய" A67 உய$Zத மன67 அOZ தவைன< bண$Z7 ஆBக0
EGjெபH; ஆHற
ெச„E Uw…\!'என=",ேத$ஏ(n ேசைன“G"அ…6Y
ேச$ZதாH.60
உXமபதH ேவ0ட, கைல<}FG UhவH மைனE:டH
அ…6Y<Dj `றjபGதP
மHன$tராH அகHறதHtH,வயேவZதH,அOமைறeP வwவ"
b0ட7
அHன UhவரH உைற:4தைன அ›r,அwஇைண6தாமைரக4
அ"iH
மHT மR Uw அRZ7, வரHUைற ெச\Yட, 'இவ0 A வOத'D
ஒ6த7
எHைன?' என, 'அwேய'D ஓ$ வர" அOm"; அwக4!' என, 'யாவ7?'
எHறாH. 61
Page 45 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

எHறாH. 61
'`ற3 ஒH(H iOFடாக6 7ைல `<க ெபOZதைகதH `கxP ^6த
அறHஒH@" YOமன6தாH,அமர$கm<D இட$இைழ<D" அ3ண$
ஆ…$
YறP உ0ட வwேவலாH,"தசரதH" எH@,உய$v$6Yn
ெசB}PேவZதH,
EறP b0ட மR மாட அ…6Yநக$ அைடZ7, இவ0 A •4தP!'
எHறாH. 62
'அ„ வர" தZதன"; இh6 ேத$ bண$Y' என, அOZ தவ6yH
அைறதVG",
ெவ„ அர" YH@ அ2P பைட<D" aட$ ேவVH, அw இைற”M,
'ேவZத$ேவZதH
க„ைவ ஒxZ7 உய$ZதனH' எH@, அY$ DரP ேத$ bண$Z7,
'இதhP, கைல வலாள!
ெச„E •தP YOE¡G" oZ7 ஏ@க!' என, ஏ(n MறZதாH
மHk. 63
UhவH oவைத< க0G, ேதவ$க4 மr5தP
Dh Mைல வயவT" கரBக4 ~jtட,
7h அ@ Uhவர$ lட$Z7 •5வர,
வhைத:", அO மைற வw3 oH@ ஒ|$
UhவT", i(pைச ெந(ைய UHhனா$. 64
அZதர 7Z7p Uழ<r, ஆ\ மல$
MZYன$, க|6தன$ - அறU" ேதவO" 'ெவZ7 எ‚ bG Eைன €FG" ெம\"UதP
வZ7 எழ அO4 தOவாH' எH@ எ0Rேய. 65
தயரதH மr53டH Uhவைன எY$b4ளP
•7வ$ அ„ வx அ…6Y 7Hhனா$;
மாYர" iOத y4 மHன$மHனHUH
ஓYன$, Uh வர3; ஓத, ேவZதT",
காதP எHற அள3 அ@" கட=4 ஆ5ZதனH. 66

Page 46 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

எ‚ZதனH iO<ெகன, இரத" ஏ(னH;
ixZதன மல$ மைழ; ஆM ^6தன;
ŠxZதன பP இய"; Uரச" ஆ$6தன;
E‚Zதன ŒEைன, ேவNkGேம. 67
தயரதH அwவணBக, UhவH ஆM ~@தP
'tY$Zத7 எ" மன6 7ய$j tறBகP' எH@ b0G,
அY$Z7 எ‚ Uரaைட அரச$ }மகH
UY$Zத மா தவUைட Uhைய, க0களாP
எY$ZதனH, ஓசைன இர0‰G ஒH(ேன. 68
நP தவ" அைன67", ஓ$ நைவ இலா உOj
ெப'@, இவ0 அைடZெதனj tறBDவாH தைன,
a'(ய ‘ைர:", உைழ2H y'றU",
U'@ உறj i•தO S$6YயாH தைன, 69
அ0ட$க4 7யரU", அர<க$ ஆ'ற=",
E0wடj i•தO" Eைன வலாளைன,
D0wைக, Dைட“G", Dல3 eP Uைற6
த0‰G", i•தO தட< ைகயாH தைன, 70
இxZ7 o\ இரத", ஆ0G, இைண b4 தா4 மல$
E‚ZதனH, ேவZத$த" ேவZதH, ெம\"ைமயாP,
ŠxZதனH ஆMக4-UYய நாHமைற<
b‚Z7 ேமP பட$ தர< b‚b"` ஆ2னாH. 71
தயரதH UhவTடH அ…6Yைய அைடதP
அயP வO" UhவO" ஆM ~(ட,
`யP ix தட< ைகயாP l‚7, iBD A$<
கயP iO Ex“G" கைல வலாளைன,
இயPiG bண$ZதனH, இரத" ஏ'(ேய. 72
அw DரP Uரa அY$ அ…6Y மா நக$
Uw:ைட ேவZதH, அ" UhவkG", ஓ$
கwைக2H அைடZதனH, -கமல வா4 Uக
வw3ைட மடZைதய$ வா567 எGjபேவ. 73
Page 47 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வw3ைட மடZைதய$ வா567 எGjபேவ. 73
வMFடTடH கைல<}FG UhவH அரசைவ அைடதP
கசFG@ Eைன6 lxP க4வரா\ உழP
அசFட$க4 ஐவைர அக67 அட<rய
வMFடT", அO மைற வw3 oH@ ஒ|$
EMFடT", ேவ6தைவ i•ய ேமEனா$. 74
தயரதH கைல<}FG Uhவைன உபசN67 ŠxதP
மா மR ம0டப" மHh, மாa அ@
• மR6 தEMைட, aOYேய >க$
} Uh<D அரசைன இO6Y, b4 கடH
ஏUற6 YO6Y, ேவ@, இைனய ெசjtனாH: 75
'சாHறவ$ சாHறவ! தOம", மா தவ",
oH@ ஒ|$ `hத! >H அO|P ^6த எH
ஆHற lP Dல" இh அரMH ைவDமாP;
யாH தவ" உைடைம:", இழj` இHறா" அX.' 76
UhவH தHைன அைழ6த காரண" Eனா3தP
எHன=", UhவரH இh7 q<Dறா,
'மHனவ$மHன! ேக4: வMFடH எHT" ஓ$
நP ெநGZ தவH 7ைண; நைவ இP ெச\ைகயாP,
>Hைன இ„ உலrhP >Oப$ ேந$வX?' 77
எH@ இைவ ப'பல இhைம ~(, 'நP
DH@ உற5 வN Mைல< Dவ36 y|னா\!
நH( b4 அN மக" நட6த எ0R…,
இH@ எைன அைழ6த7 இBD? இய"`வா\!' எHறாH. 78
ைமZத$ இPலா< Dைறைய மHனH ெதNE6தP
'உலj` இP பP ஆ0G எலா", உ@க0 இH(ேய,
தலj iைற ஆ'(ெனH; தைனய$ வZYல$;
அலj` A$ உG6த பா$ அ|<D" ைமZதைர
Page 48 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

அலj` A$ உG6த பா$ அ|<D" ைமZதைர
நலj `க5 ெபற, இh நPக ேவ0GமாP.' 79
ைமZதைர அ|<D" ேவ4E இய'றேவ0G" என UhவH ~@தP
எHற=", 'அரச! A இரBகP; இ„ உலD
ஒH@—? உலக" ஈ$ - ஏ‚" ஓ"tG"
வH YறP ைமZதைர அ|<D" மா மக"
இH@ A இய'@த'D எ‚க, ஈ0G!' எHறாH. 80
மHனH யாகசாைல2P `DதP
ஆயத'D உNயன கலjைப யாைவ:"
ஏெயன< bண$Zதன$; >Oப$<D ஏZத=",
•ய நP `னP ப©இ, aOY eP Uைற
சா\3 அற6 YO6Yய சாைல `<கனH. 81
UhவH பHhO YBக4 ேவ4E இய'(, மக3 அO4 ஆDY
வழBDதP
UழBD அழP U"ைம:" UGr, ஆDY
வழBrேய, ஈ$-அ@ YBக4 வா\6த tH,
தழBrன 7Z7p; தா இP வானக"
E‚Brன$ E0ணவ$, ெவ| இH@ எHனேவ. 82
Uகமல$ ஒ|தர Š\67, வாH உŽ$,
அக Eைர ந@ மல$ •E, ஆ$67 எழ,
தக3ைட Uh:", அ6 தழ•H நாjபேண,
மக அO4 ஆDY வழBrனாH அX. 83
ேவ4E6 Œ2P ^த" எ‚Z7, aைத >க$ t0ட6ைத6 தைர2P
ைவ67 மைறதP
ஆ2ைட, கன•H >H@, அ" iH தFwhP
•ய நP aைத, >க$ t0ட" ஒH@, - •5
Œ எNj பBr:", MவZத க0›" ஆ\,
ஏெயன, ^த" ஒH@ எ‚Zத7 - ஏZYேய. 84

Page 49 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ைவ6த7 தைரpைச, ம(67" அ„ வx
ைத6த7 ^த". அ6 தவT", ேவZதைன,
'உ\6த நP அUYைன, உNய மாத$கFD,
அ6 தD மரtP>H@, அ|6YயாP' எHறாH. 85
UhவH பR6தபw, தயரதH த" மைனEய$ Sவ$<D" t0ட6ைதj
பr$Z7 அ|6தP
மா Uh பR6Yட, மHன$ மHனவH,
•ம ெமH aN DழP l0ைட6 •ய வா\<
காமO }சைல கர6YP, ஓ$ பr$,
தா" உற அ|6தனH, சBக" ஆ$67 எழ. 86
ைககயH தைனையதH கர67", அ" Uைறn
ெச\ைக2H அ|6தனH, ேதவ$ ஆ$67 எழi\ைக:", நYகm", ix=", ஓYம"
ைவD@ }சல மHன$ மHனேன. 87
நp6Yர$ நG<D@ நல" b4 Š\"`ைட
>p6 YO மர`ளாH, UHன$, A$ைம2H
ap6Yைர<D அ|6தனH - aர$<D ேவZ7, 'இhn
சp6த7 எH பைக' என, தம¢G ஆ$jபேவ. 88
tY$Z7 €5Zதைத:" தயரதH ap6Yைர<D அ|6தP
tHT", அj ெபOZதைக, tY$Z7 €5Zத7தHைன:", ap6Yைரதன<D நPrனாH ஒHனல$<D இடU", ேவ@ உலrH ஓBrய
மHT2$தம<D A4 வலU", 74ளேவ. 89
ேவ4E UwZதtH தயரதH அரசைவ<D வOதP
வா" பN ேவ4E:", மகாைர நPDவ7
ஆ" `ைர ஆDY tற3", அZதணH
ஓ"tட UwZதtH, உலD காவலH
ஏ"பVG எ‚ZதனH - யாO" ஏ6தேவ. 90

Page 50 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

UO‰G பP இய" UழBr ஆ$6தன;
இO4 தO" உலகU" இடNH ABrன;
ெதO4 தO ேவ4E2H கடHக4 Œ$Z7x,
அO4 தO" அைவ2P வZ7 அரசH எ\YனாH. 91
ேதவ$ Uத•ய யாவ$<D" Mறj`n ெச\7, சர: நY2P தயரதH
AராGதP
ெச\" Uைற< கடH அைவ Yற"பP இH(ேய
ெம\" Uைற< கட3Ž$<D ஈZ7, E0›Ž$<D
அ" Uைற அ|67, AG அZதணாள$<D"
ைக" Uைற வழBrனH, கனக மாNேய. 92
ேவZத$கFD, அரdG, ெவ@<ைக, ேத$, பN,
வா\Zத நP 7r•G, வNைச<D ஏ'பன
ஈZதனH; பP இய" 7ைவjப ஏr, A$
y\ZதனH - சர: நP 7ைற<க0 எ\Yேய. 93
தயரதH வMFடைன வணBDதP
Uரa இன" கறBrட, U6த ெவ0Dைட
EரM ேமP >ழ'(ட, ேவZத$ •5தர,
அரசைவ அைடZ7x, அயT" நா0 உற
உைர ெச( UhவH தா4 வணBr, ஓBrனாH. 94
த"ைம வணBrய தயரதT<D ஆM ~(, கைல<}FG UhவH தH
இOjtட6Y'D •4தP
அNய நP தவUைட வMFடH ஆைணயாP,
இரைல நP MOBக மா இைறவH தா4 lழா,
உNய ப'பல உைர ப2'(, 'உ\ZதெனH;
ெபNய நP தவ" இhj ெப@வ7 யா7?' எHறாH. 95
'எZைத! >H அO|னாP இடNH ABrேய
உ\ZதெனH அwயேனH' எHன, ஒ0 தவH,
MZைத:4 மr5nMயாP வா56Y, ேத$pைச
வZத மா தவ¢G" வx<b0G ஏrனாH. 96
Page 51 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வZத மா தவ¢G" வx<b0G ஏrனாH. 96
ஏைனய UhவO" ஆM வழBr ABDதP
வாBrய 7யOைட மHனH, tHனO",
பாBDO Uhவ$ தா4 பxnM ஏ6தP b0G,
ஓBrய உவைகய$ ஆM…G எழா,
ABrன$; இOZதனH, ேநp ேவZதேன. 97
ேதEமா$ SவO" கO3@தP
ெதNைவய$ SவO", M(7 நா4 ெசªஇ,
மOEய வயா•G வO6த" 7\6தtH,
iO அO YO Uக" அH(, i'` AG
உOவU", மYய—G ஒjப6 yH(னா$. 98
}சைல வ2'(P YOமாP அவதN6தP
ஆ2ைட, பOவ" வZ7 அைடZத எPைல2H,
மா இO ம0மக4 மr5EH ஓBrட,
ேவ\ `ன$^சU", E0›Ž$கm",
•ய க'கடகU", எ‚Z7 74ளேவ, 99
M6தO", இய<கO", ெதNைவமா$கm",
E6தக UhவO", E0›Ž$கm",
>6தU", Uைற Uைற ெநOBr ஆ$j`ற,
த67றP ஒxZ7 A4 தOம" ஓBகேவ. 100
ஒO பகP உலD எலா" உதர674 iYZ7,
அO மைற<D உண$3 அO" அவைன, அ”சன<
கO Ur' b‚Z7 எxP காFG" –Yைய,
YO உறj பயZதன4 - Yற" b4 }சைல. 101
ைகேக2 ைமZதைனj ெப@தP
ஆைச:", Ea"`", >H@ அமர$ ஆ$67 எழ,
வாசவH Uத•k$ வணBr வா567ற,
^சU" •னU" i•ய, நPrனா4,
Page 52 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

^சU" •னU" i•ய, நPrனா4,
மாa அ@ ேககயH மா7 ைமZதைன. 102
ap6Yைர இO மக3 ஈHறா4
தைள அE5 தO3ைடn ச2ல}பT",
rைள:", அZதரpைச< ெக‚p ஆ$j`ற,
அைள `D" அரEkG அலவH வா53ற,
இைளயவ' பயZதன4, இைளய ெமH bw. 103
பட" rள$ பP தைலj பாZத4 ஏZ7 பா$
நட" rள$தர, மைற நEல நாடக",
மடBக=" மகUேம வா5EH ஓBrட,
Eட" rள$ Ex2னா4, •FG", ஈHறன4. 104
வானவ$ மr5nM
ஆwன$ அர"ைபய$; அUத ஏ5 இைச
பாwன$ rHனர$; 7ைவ6த பP இய";
'€wன$ அர<க$' எH@ உவ<D" E"மலாP,
ஓwன$, உலாEன$, உ"ப$ U'@ேம. 105
`தPவ$ tறZதைதn ேசwமா$ தயரதhட" ெதNE6த=",
–Yட$ ஆ\Z7, 'நா4 Uத•யன நH@' எHப7"
ஓwன$ அரசHமாFG, உவைக ~( >H@
ஆwன$, MலYய$; அZதணாள$க4
~wன$; நா«G }m" >Hறைம
நாwன$; 'உலD இh நைவ இH@' எHறன$. 106
தயரதH `னP பwZ7, தான" ெச\7 tH DழZைதகைளj பா$6தP
மா UhதH¡G, மHன$ மHனவH,
ஏUறj `னP ப©இ, E6lG இH iO4
தா" உற வழBr, ெவ0 சBக" ஆ$j`ற,
} மகா$ YOUக" D@r q<rனாH. 107
`தPவ$ tறZத மr5nM2P தயரதH `NZத ந'பRக4
Page 53 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

`தPவ$ tறZத மr5nM2P தயரதH `NZத ந'பRக4
'"இைற தE$ZYGக பா$, யா0G ஒ$ ஏ5; >Y
>ைற தO சாைல தா4 A<r, யாைவ:",
Uைற ெகட, வ(யவ$ UகZ7 b4க" எனா,
அைற பைற' எHறனH - அரச$ }மகH. 108
'பைட ஒxZYGக; த"பYகேள, இh,
Eைட ெப@Dக, Uw ேவZத$; ேவYய$,
நைட:@ >யமU" நைவ இH@ ஆDக;
`ைட ெக‚ Eழா•G i•க, எBக›". 109
'ஆைலய" `7<Dக; அZதணாள$த"
சாைல:", ச7<கU", சைம<க, சZY:";
காைல:" மாைல:", கட3ள$<D, அR
மாைல:" ŒபU", வழBDக' எHறனH. 110
ெச\Y ேகFட நகர மாZதNH மr5nM
எH`x, வ4mவ$, யாைன •pைச
நH பைற அைறZதன$; நகர மாZதO",
pH tற5 •ajtனா$ தாU", E"மலாP,
இHப" எHற அள<க அO" அள<க$ எ\Yனா$. 111
ஆ$6தன$ Uைற Uைற அHtனாP; உடP
o$6தன `ளக"; ேவ$ iw6த; A4 >Y
•$6தன$, எY$ எY$ dP•னா$<D எலா";'Œ$6தH' எH@ அ(Zதy அவ$த" MZைதேய? 112
ப0ைண:" ஆயU", Yரm" பாBகO",
க0 அகH YO நக$ க|j`< ைக"pDZ7,
எ0ெண:", களபU", இ‚7", நானU",
a0ணU", •Eனா$ - €Yy@ேம. 113
பHhர0G நா4 கx67 வMFடH DழZைதகm<Dj ெபயNGதP
இ6தைக மா நக$, ஈ$-அ@ நாm",
M6த" உ@" க|…G MறZேத,
Page 54 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

M6த" உ@" க|…G MறZேத,
த6தைம ஒH@" உண$ZYல$; தாவா
ெம\6 தவH நாம" EYjப மY6தாH. 114
இராமH, பரதH, இல<DவH, ச67O<கH, என நாPவO<D" ெபய$
ைவ6தP
aரா மைலய, தள$ ைக< கN எ\6ேத,
'அரா-அைண2P 72Pu\!' என, அZ நா4,
EராE, அ|6தO4 ெம\jiOm<ேக,
'இராமH' எனj ெபய$ ஈZதனH அHேற. 115
aரதல" உ'@ ஒ|$ ெநP• கGjப
Eரத மைறj iO4 ெம\Zெந( க0ட
வரதH, உY6YG ம'ைறய ஒ|ைய,
'பரதH' எனj ெபய$ பHhனH அHேற. 116
உல<Dந$ வ”சக$; உ"பO" உ\Zதா$;
>ல< bw:" 7ய$ A6தன4; இZத,
Eல<க அO Š\"tH EளBD ஒ| நாம",
'இல<DவH' எHன, இைச6தனH அHேற, 117
'U67 உO<b0G ெச" UளN அல$ZதாP
ஒ6YO<D" எx=ைடய இ„ ஒ|யாP,
எ6 YO<D" ெகG"' எHபைத எ0ணா,
'ச67O<கH' எனn சா'(னH நாம". 118
ெபயNFட o7 தயரதH தான" ெச\7 உவ6தP
i\ வx இP Uh, `கPதO மைறயாP,
இ„ வx, ெபய$க4 இைச67x, இைறவH
ைக வx, >Y எT" நY கைலமைற…$
ெம\ வx உவN >ைறZதன ேமHேமP. 119
த" Dமார$க4 •7 தயரதH b0ட அH`
'காE:" ஒ|$தO கமலU" எனேவ,
ஓEய எx=ைட ஒOவைன அல7, ஓ$
Page 55 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஓEய எx=ைட ஒOவைன அல7, ஓ$
ஆE:" உடலU" இல7' என, அO|H
ேமEனH - உலDைட ேவZத$த" ேவZதH. 120
Dமார$க|H வள$nM
அp$7 உD Dதைல“G அR நைட ப2லா,
Ypர" அ7 அற வO YனகரH என3",
தமரம7டH வள$ ச7மைற என3",
Dமர$க4 >லமக4 Dைற3 அற வள$ நா4- 121
வMFடH கPE க't6தP
ச3ளŠG உபநய" EYUைற தOD'@,
'இ(„)அளவ7' என ஒO கைர t(7 இலவா,
உவ4 அO மைற2¡G ஒx3 அ@ கைல:",
தவ4 மY `ைன அரH >க$ Uh தரேவ. 122
பைடj ப2'M
யாைன:", இரதU", இ3|:", Uதலா
ஏைனய tற3", அ„ இயPthP அைட:'@,
ஊH உ@ பைட பல Mைல“G ப2லா,
வானவ$ தhUதP, rைள“G வளர, 123
Uhவ$ Uத•ய யாவO" Dமார$கைள EO"`தP
அO மைற UhவO", அமரO", அவh6
YO3", அZ நக$ உைற ெசனU", 'ந" இடXG
இO Eைன 7RதO", இவ$க|H; இவ0 >H@
ஒO i‚7 அகPrல", உைற' என உ@வா$. 124
இராமT" இல<DவT", பரதT" ச67O<கT",
இைணtNயாYO6தP
ஐயT" இளவ=", அR >லமக4தH
ெச\தவ" உைடைமக4 ெதNதர, நY:",
ைம தவ5 ixPகm", வாE:", மOE,
Page 56 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ைம தவ5 ixPகm", வாE:", மOE,
'ெந\ DழP உ@" இைழ' என >ைலYNவா$. 125
பரதT" இளவ=", ஒOcw பrரா7,
இரதU" இ3|:" இவNT", மைறeP
உைரதO i‚YT", ஒxrல$; எைன ஆ4
வரதT" இளவ=" என மOEனேர. 126
நாHD DமாரO" Uhவர$ இOjtட" ெசH@ மாைல2P •4த4
€ரT", இைளஞO", ெவ( ixPக|Hவா\,
ஈரŠG உைறதO UhவரNைட o\,
–$ i‚7, அRநக$ 7@Dவ$; எY$வா$,
கா$ வர அல$ ப2$ iO3வ$, க|யாP. 127
ஏைழய$ அைனவO", இவ$ தட Uைல, y\
ேக5 rள$ ம7ைகய$, rைளகm", 'இைளயா$
வாxய!' என, அவ$ மனH உ@ கட34தா5Dவ$-க3சைல தயரதH எனேவ. 128
'கடP தO UrP, ஒ|$ கமல" அ7 அலரா,
வட வைர:டH வO ெசயP என, மைற:"
தட3தP அ(3 அO தh UதலவT",
`ைட வO" இளவ="' என, >க$ `கPவா$. 129
நகர6தவNH நலைன இராமH உசா3த=", அவ$க4 உவZ7
Eைடய|6த="
எY$ வO" அவ$கைள, எைம:ைட இைறவH,
UY$ தO கOைண2H Uகமல$ ஒ|ரா,
'எ7 Eைன? இட$ இைல? இh7 •" மைன:"?
மY தO DமரO" வ•ய$bP?' எனேவ, 130
அஃ7, 'ஐய! >ைன எம7 அரa என உைடேய";
இஃ7 ஒO iO4 அல; எம7 உ2OடH ஏ5
மrதல" U‚ைத:" உ@Dைவ, மலXH
உD பகP அள3' என, உைர நh `கPவா$. 131

Page 57 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

யாவO" o'ற, இராமH இh7 இO6தP
இj பNa, அR நக$ உைற:" யாவO",
ெம\j `க5 `ைனதர, இைளய €ர$க4
தj` அற அw >ழP த‚E ஏ67ற,
Uj பர" iO|T" UதPவH ைவD@". 132
pைகj பாடPக4
'iைற இலா அ(3, oகj `ண$j` இலா இளைம, ேமவ6
7ைற இலா வனச வாE, •a இலா$ o•6 •\ைம,
நைற இலா மலO", கPE நல" இலாj `லைம, நH™$n
Mைற இலா நகO", o=", ேச\ இலாn ெசPவ"' எHறாH. 4-1
aG lxP அர<கராP lைலZ7, வாH உŽ$,
aG அம$ களH அw கலZ7 ~ற=",
பG iO4 உண$Zத அj பரமH, 'யாH இh
அGrெலH' என ம@67, அவ¢G ஏrனாH. 5-1
கைற pட'@ அ0ண=" கட3Ž$கm"
மைற Uத' rழவைன வZ7 ந0ண=",
Uைறைம2H கடH Uைற U'(, U0டக67
இைறவT", அவ¢G" இhYH ஏrனாH. 5-2
வடவைர< DGp2H நGவ0, மாa அ@
aட$ மR ம0டப" 7Hh, நாHUக<
கட3ைள அw l‚7, அமர க0டக$
இw >க$ Eைனய" அ7 இய"tனாH அX. 5-3
எH@ இைனயன பல இய"t, 'எBக›",
கH(, அ„ அர<கைர அx67< கா6YேயP,
ஒH(ய உ2$கm" உலD யாைவ:"
இH@ A பைட6Y' எH@ இைச67, tHனO". 5-4
ஆயவ$ அயH UதP அமர$, ஈ@ இலா
நாயகH இO பத" நயZ7, MZைத•7
Page 58 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

நாயகH இO பத" நயZ7, MZைத•7
ஓ\3 இலா7, அவH அO மைறக4 ஓYேய,
ேநய—G இOZ7, இைவ >க56தP ேம2னா$. 8-1
'கா6Y A எைம; கா<rல$த"ைம யா"
ஏ6Yேய இைள6y"; இைறவா! இட$j
பா$6Y…?-YOj பா'கட' ப4|2H
S$6Yேய! UதPவா! UrP ேமhயா\! 8-2
'அZதகார67 அர<க$ ெச\ ŒைமயாP,
cZ7Ž"; இைறவா! cwj oYhP
வZ7 மா'(G" வ0ண" எம<D அO4எZைதேய! கOணாகரேன!' எனா. 8-3
அ( 72P எ‚ZதனH, அமர$ ~jtG"
மைற Šx6 7Y ஒ• வZ7 இைச<கேவ;
>ைற Dண67 அமர$க4 >ைன67 அைழjபைத,
இைறவT", YO உள67 அ(Z7, அBD எ\தேவ. 9-1
வானவ$ அ" Uைற வழBக, மா மY6
ேதH உ@" இதx அ" ெதNயP ேவRயாH
ஆனவ$ தைம< கர" அைம67 அBD, ஐயைன6
தாH Uக" q<rேய சா'றP ேம2னாH. 15-1
என< கைல மா Uகn MOBகH இ„ உைரதைனn dல, தரRப$<D அரசH தாH மr5Z7,
அைன67 உலD உ2¢G" அறBக4 உ\ய, த"
மன6 7ய$ அகH(ட, வணBr< ~@வாH. 78-1
ேமட" ஆ" மY; YY நவp; •H கைழ;
AG உ@ மாைல க'கடக"; AY ேச$
ஓைட மா க|@ அனாH உதய ராM }4
நாwH, ஏகாதச$ நாPவ$ உnசேர. 106-1
எHறன$ சாதக" ஈச'D; ஏைனய$
த" தம<D" தD" Uைற2P, தா" ெதNZ7,
ஒH(ய தமhய67 எ‚Y ஓYனா$வH YறP aர$ DO வா567 எGjபேவ. 106-2
Page 59 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வH YறP aர$ DO வா567 எGjபேவ. 106-2
q<rனH க|j` எழ; •ணBD ேக4E eP
ஆ<rய Uhவைன வணBr, 'ஐய! எH
பா<rய" ப•6த7, இj பால$' எH@, பா$
கா<D@" அரசT", கழறP ேம2னாH. 107-1
aZதரj iwகm" ெச" i' a0ணU"
சZதன" A¢G கலZ7, ைதயலா$
பZY2P, Mவ(யாP Mதற, பா$ pைச
இZYரEP என< rடZத7 எBDேம. 115-1
அO மைற ெந( வx, அரசT", அHனj
tரசன" மதைலய$ ெப@ வx உதE,
கைர அ@ YO நக$ Eழ•G க|ய$,
இOைம:" உத3@ தானU" ஈZதாH. 120-1
6. ைகயைடj படல"
மr53டH வா5Zத தயரதH
அரச$த" ெபOமகH, அrல" யாைவ:"
Eரa@ தh< Dைட EளBக, ெவH( ேச$
Uரa ஒ• கறBrட, Uhவ$ ஏ67ற,
கைர ெசயP அNய7 ஓ$ க|jtH ைவD" நா4, 1
நைன வO க'பக நாFG நP நக$
வைன lxP மY pD மய'D" MZைதயாP
>ைனய3" அNய7, Ea"tH A0ட7, ஓ$
`ைன மR ம0டப" i•ய எ\YனாH. 2
தயரதH அNயைண2P €'(O<க, Eaவாp6Yர UhவhH வOைக
•ய ெமP அNயைணj i•Z7 yH(னாH;
ேச\ இO Ea"tைட6 YN:" சாரண$,
'நாயகH இவHbP?' எH@ அ2$67, நாFட" ஓ$
ஆ2ர" இPைல எH@ ஐய" ABrனா$. 3

Page 60 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மடBகPoP Š\"tனாH UHன$, 'மHT2$
அடBக=" உலD" ேவ@ அைம67, ேதவXG
இட" b4 நாHUகைன:" பைடjெபH ஈ0G' எனா6
lடBrய, 7h உ@, UhவH yH(னாH. 4
தயரதH Uhவைன வணBr உபசN67 ŠxதP
வZ7 Uh எ\7த=", மா$tP அR ஆர",
அZதரதல67 இரE அ”ச, ஒ| E”ச,
கZத மலNP கட34 தH வர3 கா›"
இZYரH என, கw7 எ‚Z7 அw பRZதாH. 5
பRZ7, மR ெச'@` D2'( அE$ ைப" iH
அRZத தEa இFG, இh7 அO6Y“G இO6Y,
இைணZத கமலn சர0 அOnசைன ெச\7, 'இHேற
7RZத7, எH Eைன6 lட$' என6 l‚7 dP=": 6
'>ல" ெச\ தவ" எH@ உணNH, அH@; ெநw…\! எH
நல" ெச\ Eைன உ0G எhT", அH@; நக$, A, யாH
வல" ெச\7 வணBக, எ|வZத இ7 UZ7 எH
Dல" ெச\ தவ"' எH@ இh7 ~ற, Uh ~@": 7
தயரதைன Eaவாp6YரH `க5தP
'எH அைனய UhவரO" இைமயவO" இைட¬@ ஒH@
உைடயரானாP,
பP நகU" நD ெவ4|j பhவைர:", பா'கட=", ப7ம ‡ட67
அZ நகO", க'பக நாFG அR நகO" மR மாட அ…6Y எHT"
iH நகO", அPலா7, `கP உ0œ ? இகP கடZத `ல3
ேவV\! 8
'இH த|$< க'பக ந@Z ேதH இைட 7|<D" >ழP இO<ைக
இழZ7 oZ7,
>H@ அ|<D" தh< Dைட2H >ழP ஒ7Br, Dைற இரZ7 >'ப,
q<r,
DH@ அ|<D" Dல மR6 y4 ச"பரைன< Dல6yG"
lைல67, A b0G
Page 61 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

lைல67, A b0G
அH@ அ|6த அரa அHš, `ரZதரH இH@ ஆ4rHற7?-அரச!'
எHறாH. 9
தயரதH ைக ~jt6 l‚7, 'யாH ெச\வ7 அOmக!' என
ேவ0GதP
உைரெச\:" அளEP, அவH Uக" q<r, உ4ள674 ஒOவரா="
கைர ெச\ய அNய7 ஒO ேப$ உவைக< கடP ெபOக, கரBக4 ~jt,
'அைரa எ\Y இOZத பயH எ\YெனH; ம'@, இhn ெச\வ7
அOmக!' எH@,
Uைரa எ\7 கைட6தைலயாH UH Šxய, tH Šx:" UhவH,
ஆBேக: 10
ேவ4E கா<க தயரதhட" கNய ெச"மைல UhவH ேவ0டP
'தO வன674 யாH இய'@" தைக ேவ4E<D இைட¬@, தவ"
ெச\u$க4
ெவOவரn ெசH@ அைட காம ெவD| என, >Oத$ இைட Eல<கா
வ0ண",
"ெசOUக67< கா6Y" என, >H M@வ$ நாPவNT" கNய ெச"மP
ஒOவைன6 தZYGY' என, உ2$ இர<D" bGB ~'(H, உைளயn
dHனாH.11
தயரதH 7ய$ உ@தP
எ0 இலா அOZ தவ6yH இய"tய dP மOம6YH எ( ேவP
பா\Zத
`0RP ஆ" ெபO" `ைழ2P கனP •ைழZதாெலனn ெசE2P
`DதVG",
உ4 >லாEய 7யர" tw67 உZத, ஆ$ உ2$ >H@ ஊசலாட,
'க0 இலாH ெப'@ இழZதாH' என உழZதாH கGZ 7யர"காலேவலாH.12
தயரதH தாேன வZ7 ேவ4E காjேபH எனP
lைட ஊ'(H ேதH 7|<D" ந@Z தாராH ஒOவ0ண" 7யர"
ABr,
Page 62 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ABr,
'பைட¬'ற" இலH; M(யH இவH; ெபN…\! பR இ7ேவP, பh
A$< கBைக
`ைட ஊ'@" சைடயாT", `ரZதரT", நாHUகT", `DZ7 ெச\:"
இைட¬'@<D இைட¬றா\, யாH காjெபH; ெபO ேவ4E<D எ‚க!'
எHறாH. 13
Eaவாp6Yர UhவhH }ப"
எHறனH; எHற=", UhuG எ‚ZதனH, ம0 பைட6த Uh;
'இ@Y< கால"
அH@' என, 'ஆ"' என இைம…$ அ2$6தன$; ேமP ெவ2P கரZத7;
அBD" இBD"
>Hறன3" YNZதன; ேமP >வZத b‚B கைடj `Oவ" ெந'(
U'றn
ெசHறன; வZத7 நைக:"; MவZதன க0; இO0டன, o\6
Yைசக4 எPலா".14
வMFடH உைரயாP தயரதH ெத|தP
க@6த மா Uh கO6ைத உHh, 'A
i@6Y' எH@ அவ' `கH@, '>H மக'D
உ@6தP ஆகலா உ@Y எ\7" நா4
ம@6Y…?' எனா, வMFடH ~@வாH: 15
'ெப\:" மாNயாP ெபOD ெவ4ள" o\
Š\ b4 ேவைலவா\ UGD" ஆ@oP,
ஐய! >H மக'D அள3 இP E”ைச வZ7
எ\7 கால" இH@ எY$Zத7' எHனேவ, 16
தயரதH இராம இல<Dவைர Uhவhட" ஒj`E6தP
DOEH வாசக" b0G, b'றவH,
'YOEH ேக4வைன< bண$pH, ெசH@' என,'வOக எHறனH' எHனVG", வZ7
அOD சா$ZதனH, அ(EH உ"பராH. 17
வZத ந"tைய6 த"tதH¡G"
Page 63 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வZத ந"tைய6 த"tதH¡G"
UZைத நாHமைற Uh<D< காFw, 'நP
தZைத A, தh6 தா:" A, இவ$<D;
எZைத! தZதெனH; இையZத ெச\க!' எHறாH. 18
இராம இல<DவOடH UhவH `றjபGதP
bG6த ைமZதைர< b0G, MZைத UZ7
எG6த ‘'ற" EFG, இh7 வா56Y, 'ேமP
அG6த ேவ4E o\ Uw67" நா"' எனா,
நட6தP ேம2னாH, நைவ<க0 ABrனாH. 19
ஆ:த" தாBr இராம இல<Dவ$ UhவH tH ெசP=தP
ெவH( வா4 `ைட EM67, ெம\"ைமoP
எH@" ேத\3றா6 •R யா67, இO
DHற" oH@ உய$ y|P, b'ற EP
ஒH@ தாBrனாH - உலக" தாBrனாH. 20
அHன த"t:" தாT", ஐயH ஆ"
மHனH இH உ2$ வx< b0டாெலன,
dHன மா தவH - lட$Z7, சாையoP,
iHhH மா நக$j `Nைச ABrனாH. 21
SவO" சர: நYைய அG6த –ைலையn ேச$தP
வரBக4 மாa அற, தவ" ெச\y$க4 வா5
`ரBக4 ேந$ இலா நகர" ABrj o\,
அரBrH ஆGவா$ Mல"tH அHன" >H@
இரBD வா$ `னP சர: எ\Yனா$. 22
கO"` காP iர< கழh வா$Zத ேதH
வர"` •(G மOத ேவ•வா\,
அO"` bBைகயா$ அ" ெமP ஓYoP
aO"` வா5வ7 ஓ$ –ைல ந0Rனா$. 23
Œ\Zத –ைலைய< க0G இராமH Eனா3தP

Page 64 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தா‚" மா மைழ தவ‚" ெந'(யாP
•x யாைனoP yH@" மாP வைரj
பாx மா UகFG உnM, பnைச மா
ஏ‚" ஏற, o\ ஆ@" ஏ(னா$. 24
ேத3 மாதவH - l‚7, ேதவ$த"
நா34 ஆDY நய<D" ேவ4EயாP
தா3" மா `ைக த‚3 –ைல க0G,
'யாவ7 ஈ7?' எHறாH - எவ$<D" ேமP >HறாH. 25
pைகj பாடPக4
அjெபOZ YO•G" 'அrல நாதH' எH@,
எjெபO" `வனU" இைற”M ஏ6தேவ,
தjப அOZ தOமU" தயா3" தாBrேய,
ஒj`ர3டH அவH உவZ7 வா‚" நா4. 1-1
அNஅைண pைச தhP, அழD மH(hP,
`N தவ" pD பதj i'tH AG அO4
அரச$க4 Uw பw அைணய, அ" ihH
உைர iw மைல Dைவ ஒjப Djைப…. 1-2
'"இைனய –ைல ம'@ யாவ7?" எH@, மா
Uhவ! ~@' என UதPவH ~ற=",
பTவP ேவத eP பகO" மா தவH,
'தT வலா\! இதH தHைம ேக4' எனா, 24-1
'ச"பரj ெபய$6 தானவ(H)TடH
உ"ப$ }மகH அம$ உடHற நா4,
ெவ"t, ம'@ அவH ெவ'( b0ட o7,
அ"பர" இழZ7, அவh வZதனH; 24-2
'அவh வZ7, மHனவ$ இட"l@",
தவனH எHனேவ தாH உழH@, அ(Z7,
"இவhP ேவ@ ம'@இPைல எ'D" எனா,
உவH EO"t வZ7, உZைத நாG உறா, 24-3
Page 65 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உவH EO"t வZ7, உZைத நாG உறா, 24-3
'இZத இ„ இட67 எ\Y, இZYரH,
"சZத வா$ ixP தO ஒ$ ஐZைத:"
வZ7 >'க" எனா, மன >ைனjtHUH
UZ7 வZ7 மா Uரல >HறவாP. 24-4
'>Hற –ைலவா\, >யம" >6தU"
DHறP இH(ேய ெச\7 b0G, அவH
நH(யாP இOZ7, அரைச ந0Rேய,
7H@ –ைல2H lxP உண$6YனாH. 24-5
'உOவ" மா(, ேவ@ உOவமாrேய,
>Oப! >H Dைட >ழ•H >'ற=",
பNEH q<r, "A பக$YயாP" என6
தOEH நாயகZதாH Eள"tனாH: 24-6
'"சதமகH தைனn ச"பரH எT"
மதமகH 7ரZ7 அரa வ„EனாH;
கத" அகH(டா< கனக ெவ'` அவH
Eத" அகH@ வZ7, உHைன ேமEேனH." 24-7
'எHறo7 தH இரத" ஏ(ேய
ெசH@, ம'@ அவH ேசைன…G உக<
bH@, வாசவH அரa b4ளேவ
அH@ அ|67, •0G அ…6Y ேமEனாH. 24-8
'அHன7 ஆத•H அவh வZத கா
இHன நாம", இn –ைல' எHற=",
மHன$மHனவH மதைல, 'நH@' எனா,
tHைன நH@ உ2$j tNய" ஆ2னா$. 24-9
7. தாடைக வைதj படல"
Eaவாp6YரH ~(ய அBக நாFG வரலா@", காமH ஆnMரமj
ெபOைம:"
'YBக4 ேம3" சைட6 ேதவHேமP, மாரேவ4,
Page 66 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'YBக4 ேம3" சைட6 ேதவHேமP, மாரேவ4,
இBD >H@ எ\ய3", எNதO" •தP Exj
iBD }ப" aட, ^ைள € அHன தH
அBக" ெவZ7, அH@ lFG அனBகேன ஆ2னாH. 1
'வாரண67 உNைவயாH மதனைனn Mன3 நா4,
ஈர" அ'@ அBக" இBD உDதலாP, இவ0 எலா",
ஆரண67 உைற:ளா\! அBக நாG; இ73", அ<
காரண< D(:ைட< காமH ஆnMரமேம. 2
'ப'@ அவா ேவ¢G" பைச அற, tறE o\
U'ற, வாP உண$3 ேமP UGrனா$ அ(3 ெசH@
உ'ற வானவH, இOZ7 …D ெச\தனH எhH,
d'றவா" அளவy, ம'@ இதH •\ைமேய?' 3
இர3 தBr, ம@நா4 SவO" ஒO பாைலவன" ேச$தP
எH@, அ(„) அZதணH இய"ப=", EயZ7, அ„ வ2H
ெசH@, வZ7 எY$ l‚" ெசZ ெந(n ெசPவXG
அH@ உைறZ7, அல$ கY$j பNY ம0wல" அகH
DH(H >H@ இவர, ஓ$ aG aர" D@rனா$. 4
பாைல >ல6YH தHைம
பOYவானவH >ல" பைச அறj பODவாH
EO7 ேம'b0G உலா" ேவhேல அPல7 ஓ$
இO7 ேவ@ இHைமயாP, எN aட$< கட3m"
கOYH, ேவ" உ4ளU"; காRH, ேவ" நயனU". 5
பw2HேமP ெவ"ைமையj பகNT", பகO" நா
Uwய ேவ"; Uwய SG இOm" வாH UகG" ேவ";
Ew:ேமP, ெவ2=" ேவ"; மைழ:" ேவ"; pHhkG
இw:" ேவ"; எHhP, ேவ@ யாைவ ேவவாதேவ? 6
E”a வாH மைழ2HேமP அ"`" ேவ=" பட,
ெச”ெசேவ ெசOUக67 அH(ேய, YறH இலா
வ”ச$ ŒEைனகளாP மான மா மR இழZ7
அ”Mனா$ ெந”aoP, எH@" ஆறா7 அX. 7
Page 67 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

அ”Mனா$ ெந”aoP, எH@" ஆறா7 அX. 7
ேப\ tளZ7 ஒ<க >H@ உல$ ெபOB க4|2H
தா\ tளZ7 உ<க கா$ அrPகm", தைழ இலா
ேவ\ tளZ7 உ<க ெவ0 தரளU", Eட அரா
வா\ tளZ7 உ<க ெச" மR:ேம-வன" எலா". 8
பாO" ஓடா7; Aடா7 எT" பாலேத:
•O" ஓடா7; ~டா7அX: •NயH
ேதO" ஓடா7, மா மாக" •; ேதNH, ேந$
காO" ஓடா7; A4 கா=" ஓடா7 அX. 9
க0 rx67 உp5 Eட< கனP அரா-அரa கா$
E0 rx67 ஒ|O" pH அைனய பP மR, ெவ2P
ம0 rx6Yட எ‚" aட$க4, ம0மக4 உடP
`0 rx6Yட எ‚" DOYேய o=ேம. 10
`‚BD ெவ" பM“G `ரm" ேப$ அரா
E‚Bக வZ7 எ‚Z7 எY$ EN6த வா2Hவா\,
UழBD Y0 கN `D" UGr-•pைச
வழBD ெவB கY$ aட, மைற3 ேதwேய! 11
ஏக ெவB கனP அரMOZத, காFwhP
காகU" கNகm" கNZ7 சா"tன;மாக ெவB கனP எT" வடைவ6 Œn aட,
ேமகU" கNZ7 இைட €5Zத o=ேம. 12
கானக67 இயBrய க‚YH ேத$< Dல",
'தாH அக67 எ‚தலாP தைல< b0G ஓwjo\,
ேமP >p$Z7 எ‚ZYwP Ea"`" ேவ"' எனா,
வானவ$<D இரBr, A$ வைளZத7 ஒ6தேத! 13
ஏ\Zத அ< கன•ைட எ‚Zத கானP-ேத$,
கா\Zத அ< கG வன" கா<D" ேவh•H
ேவZதT<D அரa €'(O<கn ெச\த7 ஓ$
பா\Zத iH கா=ைடj ப|<Dj ‡டேம! 14
தா வO" இO Eைன ெச'@, த4ள அO"
Page 68 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தா வO" இO Eைன ெச'@, த4ள அO"
Sவைகj பைக அர0 கடZ7, U6Y2P
oவ7 `Nபவ$ மனU", iH Eைலj
பாைவய$ மனU", oP பைச:" அ'றேத! 15
iN பரP பட$ >ல" iwZ7 v5 உற
ENத•H, ெபO வx EளBr6 yHறலாP,
அN மRj பண67 அரா-அரசH நாFwT"
எN கY$<D இh7 `<D இயBகP ஆயேத! 16
ெவ"ைமைய தாBD" ஆ'றP ெபற இராம இல<DவO<D இர0G
மZYரBகைள UhவH உபேதM6தP
எNZ7 எ‚ bG” aர" இைனய7 எ\த=",
அOZ தவH, 'இவ$, ெபN7 அள3 இP ஆ'றைலj
iOZYன$ ஆ2T", ^EH ெமP•ய$;
வOZ7வ$ M(7' என மன6YH q<rனாH. 17
q<rனH அவ$ Uக"; q<க, q<Dைட<
}< DமரO" அw D@க, நாHUகH
ஆ<rன E”ைசக4 இர0G" அ„ வx
ஊ<rனH; அைவ அவ$ உ4ள67 உ4|னா$. 18
அZத >ல" அxZத காரண6ைத Uhவhட" இராமH Eனா3தP
'ax பG கBைக அ" lBகP —•யாH
Ex பட ெவZதy? ேவ@தாH உ0œ ?
பx பட$ மHனவH பN6த நாFw-BD
அxவ7 எH? காரண", அ(ஞ! ~@' எHறாH. 19
Eaவாp6YரH தாடைக2H வரலா@ ~@தP
எHற=", இராமைன q<r, 'இH உ2$
bH@ உழP வா5<ைகய4, ~'(H y'ற6த4,
அH(:" ஐ-இOe@ ைமயP மா
ஒH(ய வ•2ன4, உ@Y ேக4' எனா, 20
'ம0 உO67 எGjtT", கடைல வாNT",
Page 69 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ம0 உO67 எGjtT", கடைல வாNT",
E0 உO67 இwjtT", ேவ0wH, ெச\r'பா4;
எ0 உO6 ெதN3 அO" பாவ" ஈ0w, ஓ$
ெப0 உO< b0ெடன6 YN:" ெப'(யா4; 21
'ெபO வைர இர0‰G", tறZத ந”dG",
உO" உற5 Uழ<bG", ஊx6 Œ“G",
இO tைற ெச(Z7 எ‚" கடP உ0டா" எhH,
ெவOவO y'ற6த4 ேமh மாTேம; 22
'•டக அர3 உற5 •ல< ைக2ன4;
காG உைற வா5<ைகய4;-க0RH கா0பேரP,
ஆடவ$ ெப0ைமைய அவா3" y|னா\!"தாடைக" எHப7 அn சழ<r நாமேம; 23
'உளj பO" tRj` அறா உVப" ஒH@ேம
அளjப அOB DணBகைள அx<Dமா@oP,
rளjப அOB bGைமய அர<r ேகG இலா
வளj பO மOத ைவj` அx67 மா'(னா4; 24
'இலBைக அரசH பR அைமZ7, ஒ$ இைட¬றா,
EலBக4 வ•b0G, என7 ேவ4E ந•rHறா4;அலBகP Urேல!-அவ4 இ(„) அBக >ல" எBD"
DலBக«G அடBக நh bH@ YNrHறா4; 25
'UH உலD அ|67 Uைற >Hற உ2$ எPலா"
தH உண3 என< கO7 தHைம2ன4;-ைமZத!எH இh உண$67வ7? இhn M(7 நா|P
மHT2$ அைன6ைத:" வ2'(H இG"' எHறாH. 26
தாடைக2H உைறEட6ைத இராமH Eனா3தP
அBD, உ@வH அj பNa உைரjப, அ7 ேகளா,
bBD உைற நைற< Dல மல$< DழP 7ள<கா,
'எBD உைறவ7, இ6 lxP இய'@பவ4?' எHறாH சBD உைற கர67 ஒO தhn Mைல தN6தாH. 27
தாடைக உைற:" மைலைய UhவH காFட, தாடைக அBD6
Page 70 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தாடைக உைற:" மைலைய UhவH காFட, தாடைக அBD6
yH@தP
ைகவைர என6 தைகய காைள உைர ேகளா,
ஐவைர அக6Yைட அைட6த Uh, 'ஐய!
இ„ வைர இOjப7 அவ4' எHபதhH UH`, ஓ$
ைம வைர ெநOj` எNய வZதெதன, வZதா4. 28
தாடைக2H y'ற"
Mல"`க4 Mல"tைட ெச(6த கழVG"
>ல" `க pY6தன4; ெந|6த Dx ேவைலn
சல" `க, அனP த@க0 அZதகT" அ”Mj
tல" `க, >ல< rNக4 tH lடர, வZதா4 29
இைற<கைட 7w6த `Oவ6த4, எ2@ எHT"
tைற< கைட tற<rட மw6த tல வாய4,
மைற< கைட அர<r, வடைவ< கனP இர0G ஆ\
>ைற< கடP Uைள6ெதன, ெநOj` எழ Ex6தா4. 30
கட" க=5 தடB க|@ ைக“G ைக ெத'றா,
வட" bள, •டBD" இைடயா4, ம@r வாk$
இடBகm", ெநGZ Yைச:", ஏ5 உலD", யா3",
அடBக=" நGBக, உO" அ”ச, நh ஆ$6தா4. 31
தாடைக ஆரவார67டH அவ$கைள q<r நைக67, €ர உைர
பக$தP
ஆ$67, அவைர q<r நைகெச\7, எவO" அ”ச,
~$6த •Y U6 தைல அ2P bwய ~'ைறj
பா$67, எ2@ YH@, பD வா\Uைழ YறZ7, ஓ$
வா$6ைத உைரெச\தன4-இw<D" மைழ அHனா4- 32
'கட<க அO" வல67 என7 காவP இ7; யா3"
ெகட, கOவ@6தெனH; இh, "aைவ rட<D"
Eட<D அN7" என< கOY…? EYbG உZத,
பட< கOY…?-பக$pH, வZத பNa!' எHேற. 33

Page 71 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ேவP b0G எ(ேவH?' என6 தாடைக MனZ7 வOதP
ேமக" அைவ இ'@ உக ExZதன4, `‚Bகா,
மாக வைர இ'@ உக உைத6தன4; மY6 Y0
பாக" எT" U'@ எ2@ அ7<r, அ2P ப'றா,
'ஆக" உற உ\67, எ(ெவH' எH@, எY$ அழHறா4. 34
'ெப0' எHெற0R இராமH கைண lடாYO6தP
அ0ணP Uhவ'D அ7 கO67 எhT", 'ஆE
உ0' என, வw< கைண lG<rலH; உ2$<ேக
70ெணT" Eைன6lxP lடBr:ளேளT",
'ெப0' என மன6Yைட ெபOZதைக >ைனZதாH. 35
இராமH கO6த(Zத UhவH, 'இவ4 ெப0 அPல4; bP=Y' எனP
ெவ(Zத ெச" ம2$ ெவ4 எ2'றா4, தைன
எ(Z7 bPெவH எH@ ஏ'க3", பா$<rலாn
ெச(Zத தாரவH MZைத< கO67 எலா"
அ(Z7, நாHமைற அZதணH ~@வாH: 36
'Œ7 எH@4ளைவ யாைவ:" ெச\7, எைம<
}7 எH@ உ0wல4; இ6தைனேய Dைற;
யா7 எH@ எ0›வ7? இ< bwயாைள:",
மா7 எH@ எ0›வy?-மRj ^Rனா\! 37
'நா0ைமேய உைடயா$j tைழ6தாP, நைக;
வா0ைமேய ெப'ற வH YறP ஆடவ$
y0ைமேய இவ4 ேப$ dல6 y'DேமP,
ஆ0ைம எHT" அ7 ஆNைட ைவDேம? 38
'இZYரH இைடZதாH; உைடZ7 ஓwனா$,
தZYர" பட6 தானவ$, வானவ$;
மZதர" இவ4 y4 எhH, ைமZதXG,
அZதர" இh யா7bP, ஆ0ைமேய? 39
'கறBD அடP YrNj பw கா6தவ$
Page 72 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'கறBD அடP YrNj பw கா6தவ$
tறBகைடj ெபN…\! ெபN…¢G"
மற"bG, இ6 தைர மHT2$ மா\67, >H@,
அற" ெகG6தவFD ஆ0ைம:" ேவ0G—? 40
'சா'@" நா4 அ'ற7 எ0R, தOம" பா$67,
ஏ'@" E0 எHப7 அH(, இவைளj oP,
நா'ற" ேகFட=" YHன நயjப7 ஓ$
~'@" உ0GbP?-~'@ உற5 ேவ•னா\! 41
'மHT" பP உ2$ வாN, தH வா\j ெப\7
YHT" `Hைம2H Œைமய7 ஏ7? -ஐய!"tHT" தா5 DழP ேபைதைமj ெப0 இவ4
எHT" தHைம, எ|ைம2H பாலேத! 42
'ஈ@ இP நP அற" பா$67 இைச6ேதH; இவF
‘( >H@ இ7 ெசj`rHேறH அேலH;
ஆ( >Hற7 அO4 அH@; அர<rைய<
}(' எH@, எY$ அZதணH ~(னாH. 43
UhவhH ஏவ=<D இராமH இைசZ7 ~@தP
ஐயH அBD அ7 ேகFG, 'அறH அPல3"
எ\YனாP, "அ7 ெச\க!" எH@ ஏEனாP,
ெம\ய! >H உைர ேவத" என< bG
ெச\ைக அHš! அற" ெச:" ஆ@' எHறாH. 44
தாடைக •லj பைடைய ஏவ, இராமH அ"பாP அதைன6 7R6தP
கBைக6 Œ" `னP நாடH கO6ைத, அ"
மBைக6 Œ அைனயாm" மன<bளா,
ெசB ைகn •ல ெவZ Œ2ைன, Œய தH
ெவB க0 Œ“G ேம'ெசல €Mனா4. 45
`Yய ~'@ அைனயா4 `ைகZ7 ஏEய
கY$ b4 Sஇைல< கால ெவZ Œ, Uh
EYைய ேம'b0G >HறவHேமP, உவா
மY2HேமP வO" }4 என, வZதேத. 46
Page 73 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மY2HேமP வO" }4 என, வZதேத. 46
மா=", அ< கண" வா|ைய6 lFட7",
}ல EP காP Dh6த7", க0wல$;
காலைனj ப(67 அ< கwயா4 EFட
•ல" அ'@ €5 70டBக4 க0டன$. 47
தாடைக கP மைழ ixய, இராமH அ"` மைழயாP தG6தP
அP•H மாN அைனய >ற6தவ4,
dP=" மா6Yைர2H, கடP •$jப7 ஓ$
கP•H மாNைய< ைகவD6தா4; அ7
EP•H மாN2H, €ரH Eல<rனாH. 48
இராம பாண" தாடைக2H ெந”MP ஊGOவ, அவ4 மா\Z7
ம0RP €5தP
dP ஒ<D" கwய ேவகn aG சர", கNய ெச"மP,
அP ஒ<D" >ற6Yனா4 ேமP EGத=", வ2ர< DHற<
கP ஒ<D" ெந”MP தBகா7, அj`ற" கழH@, கPலாj
`Pல$<D நPV$ dHன iO4 என, o2'@ அHேற! 49
iH ெநGB DHற" அHனாH, `க$ Uகj பகx எHT"
மH ெநGB கால வH கா'@ அw6த=", -இw67, வாhP
கP ெநG மாN ெப\ய< கைட:க67 எ‚Zத ேமக",
pH¡G" அசh…G" €5வேத oல-€5Zதா4. 50
iw:ைட< கான" எBD" DOYA$ iBக €5Zத
தw:ைட எ2'@j ேப5 வா\6 தாடைக, தைலக4y@"
Uw:ைட அர<க'D, அZ நா4, UZY உ'பாத" ஆக,
பw2ைட அ'@ €5Zத ெவ'( அ" பதாைக ஒ6தா4. 51
காH YNZ7 ஆx ஆக6 தாடைக கwன மா$ப67
ஊH(ய பகx வா¬G ஒxrய DOY ெவ4ள"
ஆHற அ< கான" எPலா" பரZததாP-அZY மாைல6
yH(ய ெச<க$ வான" lட<D அ'@ €5Zத7 ஒ6ேத! 52
வாச நா4 மலXH அHன மா Uh பR மறாத,
Page 74 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வாச நா4 மலXH அHன மா Uh பR மறாத,
காa உலா" கனகj ைப" ^0, காD6தH கHhj oNP,
~M, வா4 அர<க$தBக4 Dல67 உ2$ Dw<க அ”M,
ஆைசயாP உழ=" ~'@", aைவ M(7 அ(Zத7 அHேற. 53
ேதவ$க4 மr5Z7 வா567தP
'யாU" எ" இO<ைக ெப'ேற"; உன<D இைட¬@" இPைல;
}மக'D இh A ெத\வj பைட<கல" bG6Y' எHனா,
மா Uh<D உைர67, tHன$, EP b0ட மைழ அனாHேமP
^மைழ ixZ7 வா56Y, E0ணவ$ o2னாேர. 54
pைகj பாடPக4
உ4|ய காைல2H ஊx6 Œைய:"
எ4m@ b‚B கனP எN:" ெவ”aர",
ெத4m த0 `ன•ைடn ேசறP ஒ6த7;
வ4ள=", Uhவைன வணBr< ~@வாH: 18-1
'கP நEP y|னா\! கமல6 yH அO4
மHT2$ அைன6ைத:" வாN வா\ மG67,
இH உ2$ வள$<D" ஓ$ எN b4 ~'றேம
அHனவ4 யாவ4 எH@ அைறய< ேகFwயாP: 20-1
'இய<க$த" Dல67ளாH, உலக" எBக›"
Eய<D@" Š\"tனாH, எN2H ெவ"ைமயாH,
மய<D இP ச'சரH, எT" வல6YனாH, அO4
7ய<D இலH aேக7 எH@ உளH ஒ$ •\ைமயாH. 20-2
'அHனவH மக3 இலா7 அயO" MZைதயாH,
மH ெநGZ தாமைர மலNH ைவD@"
நP ெநG UதPவைன வ‚6Y, நP தவ"
பP ெநG" பகP எலா" ப2Hற பாHைமயாH. 20-3
'UZYனH அO மைற< rழவH, "U'@" >H
MZதைன எH?" என,"M@வ$ இHைமயாP
cZதெனH; அO4க" என, "•ணBD ேக4Eயா\!
ைமZத$க4 இைல; ஒO மக4 உ0டா"" எHறாH. 20-4
Page 75 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ைமZத$க4 இைல; ஒO மக4 உ0டா"" எHறாH. 20-4
'"^ மட ம2•ைனj iO3" i'iG",
ஏU@ மதமைல ஈ$-ஐ”®@ைட6
தா" pD வ•“G", தனைய yH@"; A
o" என, மல$ அயH `கH@ o2னாH. 20-5
'ஆயவH அO4வx, அல$Zத தாமைரn
ேசயவ4 என வள$ ெச„E க0G, "இவFD
ஆயவH யா$bP?" எH@ ஆ\Z7, தH rைள
நாயகH, aZதH எHபவ'D நPrனாH. 20-6
'"காமT" இரY:" கலZத காFM ஈ7
ஆ"" என, இய<கT" அணBD அனாm", ேவ@
யாமU" பக=" ஓ$ ஈ@ இH@ எHனலா\,
தா" உ@ ெபOB க|n சலY S5rனா$. 20-7
'ப'பல நா4 ெசªஇ, ப7ைம o•ய
i'tனா4 வ2'(ைட, `வன" ஏBrட,
ெவ'` அன `ய67 மாŸசT", EறP
மP iO aவாD3", வZ7 yH(னா$. 20-8
'மாயU", வ”சU", வர"`" இP ஆ'ற=",
தா2T" பழrனா$ தம<D" ேத$3 ஓணா7,
ஆயவ$ வள$3x, அவைர ஈHற அ<
கா\ Mன67 இய<கT", க|jtH ேமHைமயாH. 20-9
Œ7 உ@" அ3ண$க4 Œைம Œ$தர,
—7@ கடP எலா" ஒO ைக Š0wG
மாதவH உைறEட" அதhH வZ7, A4
பாதவ" அைன6ைத:" ப(67 €MனாH. 20-10
'Eைழ3 அ@ மா தவ" ெவஃrk$ EO"`
உைழ, கைல, இரைலைய உ2$ உ0G, ஓBrய
வைழ UதP மரH எலா" மwjப, மா தவH
தழP எழ Ex6தனH; சா"பP ஆ2னாH. 20-11
'ம'றவH E|Zதைம ைமZத$ த"ŠG"
Page 76 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ம'றவH E|Zதைம ைமZத$ த"ŠG"
i'ˆw ேகFG, ெவB கன•H iBDறா,
'U'@ற Uw<DெவH Uhைய' எH@ எழா,
ந'றவH உைறEட" அதைன ந0Rனா4. 20-12
'இw“G மடBக=" வ|:" ஏBrட,
கw ெகட அமர$க4, கYO" உFrட,
தw:ைட UrP Dல" ச•jப, அ0டU"
ெவwபட, அY$Z7, எY$ E|67 ம0டேவ. 20-13
'தp5 எT" அளjப அO” சலY தZதவH
உp5 கனP Ex வx ஒ‚க, உBகN67
"அxவன ெச\தலாP அர<க$ ஆrேய
இxக!" என, உைர6தனH, அசh எ”சேவ. 20-14
'ெவO<bள, உலைக:" E0›Žைர:"
UO<r, எ„ உ2O" உ0G, உழ=" S$<கரா"
அர<க$க4 ஆ2ன$, அ< கண6YhP
உO<rய ெச"ெபன உp5 க0 Œ2ன$. 20-15
'ஆBD அவH, ெவD|:", அைறZத சாபU"
தாBrன$; எY$ ெச:" தO<D இலாைம2H,
ABrன$; aமா•ைய ேந$Z7, ">HD யா"
ஓBrய `தPவ$" எH@, உற3 ~$Zதன$. 20-16
'அவ¡G" பாதல67 அேநக நா4 ெசªஇ,
தவH உ@ தசUகH தன<D மா7ல$
இவ$ என, `ைட67 அx67, உலக" எBக›",
பவனhH YNDந$, பதr ைமZத$க4. 20-17
'pD" YறP ைமZதைர ேவ@ ABDறா,
தD" lxP UhவரH சல6ைத உHhேய,வDZ7EH வaவN வYZத7 இ„ வன"
`DZதன4,-அழP எனj `‚BD" ெந”Mனா4. 20-18
'மHன$ மHனவH காதல! ம'@" ஒH@
இHன" யாH உைர<rHற7 யா7 எhH,
UH ஓ$ கால" >க5Zத Uைறைம ஈ7'
Page 77 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

UH ஓ$ கால" >க5Zத Uைறைம ஈ7'
எHன ஓத='றாH தவ67 ஈ@ இலாH. 39-1
'tOD எHT" ெபOZ தவH தH மைன
வO கயP க0 rயாY, வP ஆaர$<D
உOD காத=ற, உறவாதேல
கOY, ஆE கவ$ZதனH, ேநpயாH. 39-2
'"வானக6YhP, ம0RhP, மHT2$
oனக" தன<D" எH@ எ›" `ZYய
தானவH DUYj ெபயரா4தைன
ஊH ஒx6தனH வnMர67 உ"ப$}H, 39-3
'ஆதலாP, அN<D, ஆக0டலH தன<D,
ஓ7 v$6Y உ0டாய7 அPலாP, இைட
ஏத" எHபன எ\Yயu? dலா\தா7 அட$Z7 தயBrய தாNனா\!' 39-4
ஏ<க—G" இைமயவ$ எBக›",
வா<rH UZ7ற மாைய வள$jபவ4,
S<D" வா$ ெசE:" Uைற o2ட,
தா<D" வ4ள'D இளவ=" தா<rனாH. 48-1
Eல<r >H@, அவH ெவB கைண EைரEhP Eல<r,
கல<க" வானவ$ தE$ZYட, காலT" கலBக6
7ல<r, ைவயக67 இG<க›" Uhவ$த" 7யO"
உல<க, ஊx6 Œ ஒjப7 ஓ$ கைண lG67 எ\தாH. 48-2
8. ேவ4Ej படல"
Eaவாp6Yர$ இராமT<Dj பைட<கல" வழBDதP
E0ணவ$ oய tHைற, ENZத ^மைழ2னாேல
த0ெணT" கான" ABr, தாBக அOZ தவ6YH p<}H,
ம0ணவ$ வ@ைம q\<D மOZ7 அன சைடயH ெவ0ெண\
அ0ணPதH dPேல அHன, பைட<கல" அO|னாேன. 1
ஆ(ய அ(வH ~( அ|6த=", அ0ணPதHபாP,
Page 78 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஆ(ய அ(வH ~( அ|6த=", அ0ணPதHபாP,
ஊ(ய உவைக…G", உ"ப$த" பைடக4 எPலா",
ேத(ய மன6தாH ெச\த நPEைனj பயHக4 எPலா"
மா(ய tறjtP ேதw வOவoP, வZத அHேற. 2
இராமH ஏவ=<D பைடக4 அைமZ7 >'றP
'ேமEன"; tNதP ஆ'ேற"; €ர! A EY2H எ"ைம
ஏEன ெச\7 >'@", இைளயவH oல' எH@
ேதவ$த" பைடக4 ெசjப, 'ெச„E7' எH@ அவT" ேநர,
^ைவoP >ற6Yனா'Dj `ற6lxP `NZத அHேற. 3
வx2P எY$jபFட நYைய< D(67 இராமH Eனா3த=", UhவhH
Eைட:"
இைனயன >க5Zத tHன$, காவத" இர0G ெசHறா$;
அைனயவ$ ேகFக, ஆ0G ஓ$ அரவ" வZ7 அ›r6 yHற,
'Uைனவ! ஈ7 யாவ7?' எH@, UHனவH Eனவ, tHன$,
Eைன அற q'@ >Hற ேமலவH Eள"ப='றாH: 4
'எ" Uனா4 நBைக இZத இO நY ஆ2னா4' எH@,
அ" Uh `கல, ேகளா, அYசய" pக3" yHற,
ெச"ம=" இைளய }3", M(7 இட" Œ$Zத tHன$,
'ைம" ம• ixP யா7?' எHன, மா தவH ~ற='றாH: 5
நYைய அG6த –ைல2H Mறjைப இராமH ேகFக, UhவH
எG67ைர6தP
'தBக4 நாயகNH ெத\வ"தாH t(7 இைல' எH@ எ0›"
மBைகமா$ MZைத oல6 •ய7; ம'@" ேகளா\:
எBக4 நாHமைற<D", ேதவ$ அ(E'D", tற$<D", எFடாn
ெசB க0 மாP இOZ7, ேமPநா4 ெச\ தவ" ெச\த7 அHேற. 6
'"பாNHபாP, Ea"tHபா=", ப'@ அறj பwjப7 அHனாH
ேப$" எHப; "அவH ெச\ மாயj ெபO" tணகD ஒOBD ேத$வா$
ஆ$?" எHபாH; அமல S$6Y கOYய7 அ(தP ேத'றா";
ஈ$-ஐ"ப7 ஊx கால" இOZதனH …க67, இjபாP. 7

Page 79 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

UhவH உைர6த மாவ• வரலா@
'ஆனவH இBD உைறrHற அZ நா4வா\
ஊன" இP ஞால" ஒGBD" எ2'@ ஆ0
ஏன" எT" YறP மாவ• எHபாH,
வானU" ைவயU" வ„3தP ெச\தாH; 8
'ெச\தtH, வானவO" ெசயP ஆ'றா
ெந\ தவ5 ேவ4Eைய U'(ட >HறாH;
ஐய" இP MZைதய$ அZதண$ த"பாP,
ைவயU" யா3" வழBக, வ•6தாH; 9
'ஆய7 அ(Zதன$ வானவ$, அZ நா4;
மாயைன வZ7 வணBr இரZதா$;
"ŒயவH ெவZ lxP Œ$" என >Hறா$;
நாயகT", அ7 ெச\ய நயZதாH. 10
'கால" •h67 உண$ காMபH எHT"
வாP-அ(வ'D அYY<D ஒO மக3 ஆ\,
Aல >ற67 ெநGZதைக வZ7, ஓ$
ஆP அம$ E6YH அOB Dற4 ஆனாH. 11
'Uj`Ne•னH, U”MயH, E”ைச
க'ப7 ஒ$ நாவH, அனP பG ைகயH,
அ'`தH,-அ'`தேர அ(:" தH
M'பத" ஒjப7 ஒ$ ெம\<bG-ெசHறாH. 12
'அH@ அவH வZத7 அ(Z7, உலD எPலா"
ெவHறவH, UZY EயZ7 எY$ b0டாH;
">ZதhH அZதண$ இPைல; >ைறZy\!
எZதhH உ\Zதவ$ யா$ உள$?" எHறாH. 13
'ஆ0தைக அ„ உைர ~ற, அ(ZyH,
"ேவ0wன$ ேவFைக2H ேம'பட €M,
A0ட ைகயா\! இh, >HTைழ வZy$
மா0டவ$; அPலவ$ மா0` இல$" எHறாH. 14

Page 80 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'MZைத உவZ7 எY$, "எH ெச\?" எHறாH;
அZதணH, "Sஅw ம0 அO4, உ0ேடP;
ெவZ Yறலா\! இ7 ேவ0G"" எனா UH,
"தZதெனH" எHறனH; ெவ4|, தG6தாH: 15
'"க0ட Yற67 இ7 ைகதவ"; ஐய!
b0டP >ற< Dற4 எHப7 b4ேளP;
அ0டU" U'@" அக0டU", ேமPநா4,
உ0டவH ஆ"; இ7 உண$Z7b4" எHறாH. 16
'">ைன<rைல; எH ைக >p$ZYட வZ7,
தன<D இயலாவைக தா5வ7, தா53 இP
கன< கNயான7 ைக6தல" எHhH,
என<D இதHேமP நல" யா7 bP?" எHறாH. 17
'"7Hhன$ 7Hனல$" எHப7 dPலா$,
UHhய நP ெந( eலவ$; 'UHவZ7,
உHhய தான" உய$Zதவ$ b4க'
எHhH, இவH 7ைண யாவ$ உய$Zதா$? 18
'"ெவ4|ைய ஆதP Eள"tைன, ேமV$
வ4|ய$ ஆrP வழBDவ7 அPலாP,
எ4mவ எH Mல? இH உ2ேரT"
b4mதP Œ7; bGjப7 நHறாP. 19
'"மா\Zதவ$ மா\Zதவ$ அPல$க4; மாயா7
ஏZYய ைகbG இரZதவ$;-எZதா\!€Zதவ$ எHபவ$; €ZதவேரT",
ஈZதவ$ அPல7 இOZதவ$ யாேர? 20
'"அGjப வO" பx ெச\”ஞO" அPல$;
bGjபவ$ UH`, 'bேடP' என >H@,
தGjபவேர பைக; த"ைம:" அHனா$
ெகGjபவ$; அHன7 ஒ$ ேகG இைல" எHறாH. 21
'"கFGைர2H, தம ைக67 உள o5ேத
இFG, இைசb0G, அறH எ\த UயHš$
Page 81 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இFG, இைசb0G, அறH எ\த UயHš$
உ4 ெத@ ெவ" பைக ஆவ7 உVப";
'EFwடP' எH@ Eல<rன$ தாேம." 22
'Uwய இ" Šx எலா" ŠxZ7, மZYN,
"bwயH" எH@ உைர6த dP ஒH@" b0wலH;
"அw ஒO SH@", A, அளZ7 b4க" என,
ெநwயவH D(ய ைக ANP AFwனாH. 23
'கய" தO ந@" `னP ைக2P Œ0ட=",
பயZதவ$கm" இக5 DறளH, பா$67 எY$
EயZதவ$ ெவO< bள, Ea"tH ஓBrனாH உய$Zதவ$<D உதEய உதE ஒjபேவ. 24
'>Hற காP ம0 எலா" >ரjt, அj`ற"
ெசH@ பாE'(ைல, M(7 பா$ எனா;
ஒHற, வானக" எலா" ஒG<r, உ"பைர
ெவHற காP •0ட7, ெவ| ெபறாைமேய. 25
'உலD எலா" உ4ளw அட<r, ஓ$ அw<D
அலD இலா7, அ„ அw<D, அHபH ெம\யதா",
இைல Dலா" 7ழா\ Uw ஏக நாயகH,Mைல Dலா" y|னா\!-M(யH சாலேவ! 26
'"உNய7 இZYர'D இ7" எH@, உலக" ஈZ7 o\,
EN Yைரj பா'@டP ப4| ேமEனாH;
கNயவH, உலD எலா" கடZத தா4 இைண
YOமக4 கர" ெச<கn MவZ7 காFw'ேற! 27
YOமாP இOZத இடேம ேவ4E<D ஏ'ற இட" என UhவH ~@தP
'ஆதலாP, அO Eைன அ@<D"; ஆNய!
காதலாP க0டவ$ tறE கா0Dறா$;
ேவதeP UைறைமயாP ேவ4E U'@ேவ'D,
ஈ7 அலா7 இPைல, ேவ@ இO<க'பாலேத. 28
இராம இல<Dவ$ காவP இO<க, UhவH ேவ4E lடBDதP

Page 82 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ஈ0G இOZ7 இய'@ெவH யாக", யாH' எனா,
A0ட ^" ப‚வ6ைத ெந(2H எ\Y, tH
ேவ0Gவ b0G, தH ேவ4E ேமEனாH,
கா0தD Dமரைர< காவP ஏEேய. 29
எ0›த'D, ஆ<க, அN7 இர0G-SH@ நா4
E0ணவ$<D ஆ<rய UhவH ேவ4Eைய,
ம0Rைன< கா<rHற மHனH ைமZத$க4,
க0Rைன< கா<rHற இைம2H கா6தன$. 30
இராமH Uhவhட" Œய அர<கNH வOைகj ப'( EனாவP
கா6தன$ YNrHற காைள €ரNP
S6தவH, U‚7 உண$ Uhைய UHh, 'A,
Œ6 lxP இய'@வ$ எHற Œயவ$,
ஏ6த அOB Dண6Yனா\! வOவ7 எH@?' எHறாH. 31
அ7 சமய" அர<க$ ஆரவார" ெச\7 வOதP
வா$6ைத மா@ உைர6YலH, UhவH, —hயா\;
o$6 lxP DமரT", l‚7 oZதtH,
பா$6தனH Ea"tைன; -பOவ ேமக"oP
ஆ$6தன$, இw6தன$, அசh அ”சேவ. 32
அர<க$ ேசைன2H YறH
எ\தன$; எ(Zதன$; எN:", AOமா\j
ெப\தன$; ெபO வைர tGBr €Mன$;
ைவதன$; ெதx6தன$; ம‚< b0G ஓnMன$;
ெச\தன$, ஒH@ அல Œய மாயேம. 33
ஊH நD பைட<கல" உO67 €Mன,
கானக" மைற6தன, கால மாN oP;
•H நD Yைர< கடP Ea"` o$6ெதன,
வானக" மைற6தன, வைளZத ேசைனேய. 34
EP•G pHT, வா4 pைடZ7 உலாEட,
Page 83 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

EP•G pHT, வா4 pைடZ7 உலாEட,
பP இய" கwjthP இw<D" பP பைட,
'ஒP' என உர(ய ஊxj ேப$nM:4,
வPைல வZ7 எ‚Zத7 ஓ$ மைழ:" oHறேவ. 35
அர<கைர இல<DவT<D இராமH காFGதP
கவOைட எ2'(ன$; கw6த வா2ன$;
7வ$ >றj பBrய$; aழP க0 Œ2ன$;
'பவ$ சைட அZதணH பR6த Œயவ$
இவ$' என, இல<Dவ'D இராமH காFwனாH. 36
உடேன அ"` எ\7 €567வதாக இல<DவH ~@தP
ஈ0ட அ< DமாரT", கைட< க0 Œ உக,
E0தைன q<r, தH EPைல q<rனாH;
'அ0ட$ நாயக! இh< கா0w, ஈ0G அவ$
70ட" €5வன' என, l‚7 dP•னாH. 37
ேவ4En சாைல2HேமP இராமH சர<~ட" அைம6தP
'•ம ேவP அர<க$த" >ணU" –N:"
ஓம ெவB கன•ைட உD"' எH@ உHh, அ6
தாமைர< க0ணT", சரBகேள bG,
} Uh இO<ைக, ஓ$ ~ட" ஆ<rனாH. 38
இராமH o$ ெச\ய6 lடBDதP
ந”a அட எ‚த=" நGBr, நா4மYn
ெச” சைட< கட3ைள அைட:" ேதவ$oP,
வ”சைன அர<கைர ெவOE, மா தவ$,
'அ”சனவ0ண! >H அபய" யா"' எHறா$. 39
தE6தனH கரதல"; 'கலBகª$' என,
ெசE6தல" >@6YனH, Mைல2H ெத\வ நா0;
`E6தல" DOY2H `ணN ஆ<rனH;
DE6தனH, அர<க$த" Mர6YH DHறேம. 40

Page 84 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இராமhH அ"` aபாDைவ< bH@, மாŸசைன< கட•P ேச$6தP
YOமக4 நாயகH ெத\வ வா|தாH,
ெவOவO தாடைக பயZத €ர$க4
இOவNP ஒOவைன< கட•P இFட7; அBD
ஒOவைன அZதக`ர6YH உ\6தேத. 41
இறவா7 எ”Mய அர<க$க4 அ”M ஓGதP
7ண$6த ^Z lைடயலாH பகx •EனாH;
கண6Yைட Ea"tைன< கE676 •$6தலாP,
'tண6Yைட நடZ7 இவ$ twjப$ ஈ0G' எனா
உண$6Yன$, ஒOவ$UH ஒOவ$ ஓwனா$. 42
tற o$< கள >க5nMக4
ஓwன அர<கைர உOpH ெவB கைண
~wன; Dைற6 தைல pைற67< ~67 >H@
ஆwன; அலைக:", ஐயH v$6Yையj
பாwன; பரZதன, பறைவj பZதேர. 43
ேதவ$க4 இராமைன வா567தP
பZதைர< rx6தன, பரZத ^ மைழ;
அZதர 7Z7p Ur•H ஆ$6தன;
இZYரH Uத•ய அமர$ ஈ0wனா$;
aZதர EP•ைய6 l‚7 வா56Yனா$. 44
`hத மா தவ$ ஆM2H ^ மைழ ixZதா$;
அைனய கான67 மரBகm" அல$ மைழ dNZத;
Uh:", அ„ வx ேவ4Eைய Uைறைம2H U'(,
இhய MZைதயH, இராமT<D இைனயன இைச6தாH; 45
ேவ4Eைய இh7 Uw6த UhவH இராமைனj பாராFGதP
'பா<rய" என<D உள7 என >ைன3@" பாHைம
o<r, >'D இ7 iO4 என உண$rெலH - `வன"
Page 85 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

o<r, >'D இ7 iO4 என உண$rெலH - `வன"
ஆ<r, ம'றைவ அைன6ைத:" அR வ2'@ அட<r,
கா<D" A, ஒO ேவ4E கா6தைன எT" கO6ேத.' 46
'யாH இh ெச\யேவ0wய பR யா7?' என இராமH Uhவைன<
ேகFடP
எH@ ~(ய tHன$, அ„ எxP மல$< கான67,
அH@, தாH உவZ7, அOZ தவ UhவXG இOZதாH;
DH@oP Dண6தாH எY$, }சைல DOMP,
'இH@ யாH ெச:" பR எHbP? பR!' என இைச6தாH. 47
UhவH 'சனகH ேவ4Eைய< காணn ெசPu"' எH@ dPல,
SவO" pYைல<Dj `றjபGதP
'அNய யாH d•H, ஐய! >'D அNய7 ஒH@ இPைல;
ெபNய காNய" உள; அைவ Uwjப7 tHன$;
EN:" வா$ `னP மOத" •5 pYைலய$ }மகH
`N:" ேவ4E:", கா0G" நா"; எ‚க!' எH@, oனா$. 48
pைகj பாடPக4
'மானச மGEP yH( வOதலாP, 'சர:' எHேற
ேமP Uைற அமர$ o'@" E‚ நY அதhkG",
ஆன }மY வZ7 எ\7" அரவ" அ7' எHன, அjபாP
oனtH, பவBக4 Œ$<D" `hத மா நYைய உ'றா$. 4-1
aர$ l‚7 இைற”ச'D ஒ6த • நY யாவ7?' எHேற,
வரUhதHைன, அ0ணP Eன3ற, மலO4 ைவD"
tரமH அH@ அ|6த ெவH(j ெபOZதைக< DசH எH@ ஓ7"
அரச$}H அ|6த ைமZத$ அO மைற அைனய நாPவ$; 4-2
'DசH, DசநாபH, }7 இP Dண6YH ஆ•$6தH, b'ற67
இைச ெக‚ வa, எH@ ஓ7" இவ$ ெபய$; இவ$க4 த"U4,
DசH க3சா"t, நாபH D|$ ம}தய", ஆ•$6தH
வைச இP தHமவன", ம'ைற வ< rNEரச", வா5Zதா$. 4-3
'அவ$க|P Dசநாப'ேக ஐ-இOபYHம$ அ"dP
Page 86 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'அவ$க|P Dசநாப'ேக ஐ-இOபYHம$ அ"dP
7வ$ இத56 ெதNைவ நPலா$ yH(ன$ வளO" நா|P
இவ$ ixP-தைல<க0 ஆய67 எ\7x, வா: எ\Y,
கவ$ மன6Yனனா\, அZத< கHhய$ த"ைம q<r, 4-4
'bw6தh மகர" b0டாH Dh Mைலn சர6தாP cZேதH;
வw6 தடB க0¯$! எHைன மண6Y$' எH@ உைரjப, "எZைத
அw6தல67 உைர67, AXG அ|6YwH, அைண7"" எHன,
ஒw6தனH ெவNைந; €5Zதா$, ஒ| வைள மக|$ எPலா". 4-5
'சpரணH அகHறதH tH, ைதயலா$, தவ5Z7 ெசHேற,
அp$7 உD Dதைல மா5r, அரசH மாFG உைரjப, அHனாH,
>p$ DழP மடவா$6ேத'(, >ைற தவH •| நPD"
Yp$ அ@ tரமத6Y'D அ|6தனH, YO அனாைர. 4-6
'அவH மல$< ைகக4 Aவ, ~H >p$Z7, அழD வா\6தா$;
`வன" U'@ைடய }3", `தPவ$ இPலாைம, ேவ4E
தவ$க|H `NதVG", தக3 உற, தழ•H நாjப0,
கவனேவக6 7ரBக< காY வZ7 உதய"ெச\தாH. 4-7
'அHனவH தன<D, ேவZதH, அரdG, Uw:" ஈZ7,
iHனக$ அைடZத tHன$, `க5 ம}தய6YP வா‚"
மHனவH காY<D, யாT", க3Mைக எHT" மா7",
UHன$ வZ7 உYjப, அZத Uw:ைட ேவZத$ ேவZதH. 4-8
'tODEH மதைல ஆய, ெபOZ தைகj tதா3" ஒ„வா,
இNMகH எHபவ'D ெமP•யலாைள ஈZதாH;
அO மைறயவT" MP நா4 அற" iO4 இHப" U'(,
EN மல$6 தE–H தHபாP E‚6 தவ" `NZ7 •0டாH. 4-9
காதலH ேசRH ABக, க3Mைக தN<கலா'றா4,
•7 உறj படா='றா4, E‚ நY வwவ" ஆr;
மா தவ$<D அரa q<r, "மா >ல67 உ@க0 A<கj
o7க, நYயா\" எHனா, ^மகH உலD `<காH. 4-10
'எG67 ஒOவ$<D ஒOவ$ ஈவதhH UHன",
தGjப7 >ன<D அழry, தக3 இP ெவ4|?
bGjப7 Eல<D bw…\! உன7 a'ற"
Page 87 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

bGjப7 Eல<D bw…\! உன7 a'ற"
உGjப73" உ0ப73" இH( EGrHறா\!. 21-1
D(யவH ைக2P A$ EழாமP, D0wைக
ம(பட, வாமனH மல$< ைக6 த$jைபயாP,
ெச(வ7 A<rட, MைதZ7 க0 உைடZ7
உ@ 7ய$ ெவ4|:" ஒ7Brj o2னாH. 23-1
AFwய ேவைல2P Aைர மா'(னாH;
நாFட" அ7 அக67ளாH, Mல"tH நாம6தாH,
ஓFwனH தOjைபைய; உைட க0 A$ Eழ,
வாFட" இP அZதணH மல$< ைக AFwனாH. 23-2
9. அக•ைகj படல"
SவO" –ைண நYைய அைடய, •NயH மைறதP
அல"`" மா மR ஆர6yG அrP அைள `|ன
நல" ெப\ ^0Uைல, நாD இள வ”Mயா" மOBDP,
`ல"`" ேமகைலj `7 மல$, `ைன அறP ~ZதP,
Mல"` •‚" காP, –ைண ஆ" ெதNைவையn ேச$Zதா$. 1
நY<D வZ7 அவ$ எ\த=", அOணH தH நயன<
கY<D UZ7@ க•ன மாH ேத¢G", கYXH,
உY<D" காைல2P த0ைம ெச\வாH, தன7 உOEP
bY<D" ெவ"ைமைய ஆ'@வாHoP, கடP D|6தாH. 2
SவO" இர3 –ைல2P தBDதP
கறBD த0 `னP, கw ெநGZ தாmைட< கமல67
அற" b4 நா4மல$< }2Pக4 இத5< கத3 அைடjப,
tறBD தாமைரவன" EFG, ெபைட“G க| வ0G
உறBDrHற7 ஓ$ ந@ மல$n –ைல `<D, உைறZதா$. 3
SவO" கBைக நYைய< கா›தP
காலH ேமh2H கOD இO4 கwZ7, உலD அ|jபாH
Aல ஆ$க•, ேத¢G >ைற கY$< கட34,
Page 88 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

Aல ஆ$க•, ேத¢G >ைற கY$< கட34,
மா•H மா மR உZY2P அய¡G மல$Zத
Sல தாமைர U‚ மல$ Uைள6ெதன, Uைள6தாH. 4
அBD >H@ எ‚Z7, அயH UதP SவO" அைனயா$,
ெசB க0 ஏ'றவH ெச( சைடj ப‚வ6YP >ைற ேதH
iBD bHைற ஈ$67 ஒ‚கலாP, iHhையj iO3"
கBைக எHT" அ< கைர iO YO நY க0டா$. 5
SவO" pYைல ேச$தP
ப4| ABrய, பBகயj பழன நP நாைர,
ெவ4ள வாH கைள கைள3@" கைடMய$ p|$Zத
க4ள வா4 ெநGB க0 >ழP, கயP என< கOதா,
அ4|, நா›@", அகH பைண pYைல நாG அைணZதா$. 6
pYைல நாFG வள"
வர"` இP வாH Mைற மதDக4 Uழ3 ஒ• வழBக,
அO"` நா4மல$ அ–Dக4 அல$ Eள<D எGjப,
நர"tH நாHற ேதH தாைர b4 ந@ மல$ யாxH,
கO"`, பா0 ெசய, yைக >H@ ஆGவ-–ைல. 7
பFட வா4 •தP மடZைதய$, பா$j` எT" •தாP,
எFட ஆதN67 உழPபவ$ இதயBக4 bYjப,
வFட நா4 மைர மலNH ேமP, வய•ைட ம4ள$
கFட காE அ" க0 கைட காFGவ-கழh. 8
•E அHன" த" இன" எH@ நைட க0G lடர,
~3" ெமH D2P Dதைலய$ DைடZத த0 `னPவா\,
ஓ3 இP DBDமn aவG உற, ஒHšG ஒH@ ஊw,
^ உறBrT", `H உறBகாதன - i\ைக. 9
Uைற2hH U7 ேமY2H Uைல வx பா=",
7ைற2H >H@ உய$ மாBகh •Brய சா@",
அைற:" ெமH கO"` ஆFwய அUதU", அx ேத"
நைற:" அPல7, ந|$ `னP ெபOகலா-நYக4. 10

Page 89 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இைழ<D" •0 இைட இைடதர, UகG உய$ bBைக,
மைழ< க0, மBைகய$ அரBrhP, வ2Nய$ Uழவ"
Uழ<D" இH இைச ெவOEய —FG இள SN
உழ<க, வாைளக4 பாைள2P DYjபன-ஓைட. 11
பைட ெநGB க0 வா4 உைற `க, பட$ `னP S5r,
கைடய UH கடP ெச‚Z YO எ‚"பw காFw,
pைட:", ெவ4 வைள `4«G" ஒ•jப, ெமP•யலா$
Dைடய, வ0wன" கw மல$ Dைடவன-DளBக4. 12
அக•ைக கPலா\< rடZத ேமFைட< கா›தP
இைனய நாFwhP இh7 ெசH@, இ”M •5 pYைல
`ைன:" A4 bwj `Nைச2H `ற67 வZ7 இ@6தா$;
மைன2H மாFMைய அx67 இx மா தவH பHh
கைன:" ேமFG உய$ கOBகP ஓ$ ெவ4|ைட< க0டா$. 13
கP•HேமP இராமன7 பாத •| பட, அக•ைக பைழய வwவ" ெப'@
எழP
க0ட கPpைச< காD6தH கழP-7க4 க7வ,உ0ட ேபைதைம மய<D அற ேவ@பFG, உOவ"
b0G, ெம\ உண$பவH கழP ~wய7 ஒjப,ப0ைட வ0ணமா\ >Hறன4; மா Uh பRjபாH: 14
அக•ைகைய வரலா@
'மா இO Ea"tH கBைக ம0 pைச< bண$ZyH ைமZத!
ேம2ன உவைக…G pH என ஒ7Br >Hறா4,
ŒEைன நயZ7 ெச\த ேதவ$}H தன<Dn ெசB க0
ஆ2ர" அ|6yH பHh; அக•ைக ஆD"' எHறாH. 15
iHைன ஏ\ சைடயாH ~ற< ேகFட=", ^p ேக4வH,
'எHைனேய! எHைனேய! இ„ உலD இயP இOZத வ0ண"!
UHைன ஊ5 Eைன2னாV! நG ஒH@ UwZத7 உ0œ ?
அHைனேய அைனயாFD இBஙH அG6தவா@ அOmக!' எHறாH. 16

Page 90 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

அ„ உைர இராமH ~ற, அ(வT", அவைன q<r,
'ெச„E…\! ேகFw: ேமPநா4, ெச( aட$< D•ச67 அ0ணP
அ„Eய" அE6த MZைத Uhவைன அ'ற" q<r,
ந„EoP Ex2னா4தH வன Uைல ந›க='றாH; 17
'ைதயலா4 நயன ேவ=", மHமதH சரU", பாய,
உ\யலா" உ@Y நாw உழPபவH, ஒO நா4 உ'ற
ைமயலாP அ(3 ABr, மா Uh<D அ'ற" ெச\7,
i\ இலா உ4ள6தாH தH உOவேம b0G `<காH. 18
'`<D, அவŽG", காமj `7 மண ம7EH ேதறP
ஒ<க உ0G இO6தVG", உண$Zதன4; உண$Zத tHT",
'த<க7 அH@' எHன ஓரா4; தா5Zதன4 இOjப, தாழா
U<கணாH அைனய ஆ'றP UhவT", UGr வZதாH. 19
'சர" தO தப" அPலாP தGjப அO” சாப" வPல
வர" தO UhவH எ\த வOத=", ெவOE, மாயா,
>ரZதர" உலrP >'D" ெநG" பx ^0டா4 >Hறா4;
`ரZதரH நGBr, ஆBD ஓ$ ^ைச ஆ\j oக='றாH. 20
'Œ Ex MZத q<r, ெச\தைத உண$Z7, ெச\ய
•யவH, அவைன, >H ைகn aG சர" அைனய dPலாP,
"ஆ2ர" மாத$<D உ4ள அ(D( உன<D உ0டாக" எH@
ஏ2னH; அைவ எலா" வZ7 இையZதH, இைமjtH UHன". 21
'எPைல இP நாண" எ\Y, யாவ$<D" நைக வZ7 எ\தj
`P•ய பx2kG" `ரZதரH oய tHைற,
ெமP•யலாைள q<r, "Eைலமக4 அைனய A:"
கP இயP ஆY" எHறாH; கOBகP ஆ\, மOBD €5வா4. 22
'"tைழ6த7 i@6தP எH@" ெபNயவ$ கடேன; அHபாP,
அழPதOB கட34 அHனா\! Uw3 இத'D அOmக!" எHன,
"தைழ67 வ0G இpO" த0 தா$6 தசரதராமH எHபாH
கழP-7க4 க7வ, இZத< கP உO6 தE$Y" எHறாH. 23
'இ„ வ0ண" >க5Zத வ0ண": இh, இZத உலD<D எPலா"
உ\வ0ண" அH(, ம'@ ஓ$ 7ய$ வ0ண" உ@வ7 உ0œ ?
Page 91 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உ\வ0ண" அH(, ம'@ ஓ$ 7ய$ வ0ண" உ@வ7 உ0œ ?
ைம வ0ண67 அர<r oNP, மைழ வ0ண67 அ0ணேல! உH
ைக வ0ண" அBD< க0ேடH; காP வ0ண" இBD< க0ேடH.' 24
அக•ைக இராமH பாத" பRZ7 ெசP=தP
Œ7 இலா உதEெச\த ேசவw< கNய ெச"மP,
}7 இலா< Dண6தாH dHன iO4 எலா" மன6YP b0G
'மா தவH அO4 உ0டாக வxபG; பட$ உறாேத,
o7 A, அHைன!' எHன iH அw வணBr oனா4. 25
அக•ைகைய °தமNட" ேச$6த tH SவO" pYைல2P `றமYைல
அைடதP
அOZதவH உைற:4தHைன அைனயவ$ அ›கVG",
EOZYன$த"ைம< காணா, ெம\" Uh, EயZத ெந”சH,
பNZ7 எY$ b0G `<D, கடH Uைற ப‚7றாமP
`NZதtH, காY ெச"மP `hத மா தவைன q<r, 26
'அ”சன வ0ண6தாZதH அw6 7க4 க7வாUHன",
வ”MoP இைடயா4 UHைன வ0ண6த4 ஆr >Hறா4;
ெந”MனாP tைழj` இலாைள A அைழ6YGக!' எHன,
க”ச மா மலXH அHன UhவT", கO674 b0டாH. 27
DணBகளாP உய$Zத வ4ளP }தமH கமல6 தா4க4
வணBrனH, வல" b0G ஏ6Y, மாa அ@ க'tH p<க
அணBrைன அவH ைக ஈZ7, ஆ0G அOZ தவkG", வாச
மண" rள$ –ைல ABr, மR மYP rட<ைக க0டா$. 28
pைகj பாடPக4
'இைனய –ைல ம'@ யா7?' என இராகவH Eனவ,
Eைன எலா" அற q'றவH Eள"`வாH; 'ேமPநா4,
தைனயவ$ ஆனவ$<D இரBrேய, காMபH தன7
மைன:ளா4 தவ" `NZதன4, இவ0' என வ•6தாH. 3-1
'அ0ட }ளைக<D அj`ற67, எHைன ஆmைடய
b0டP A4 பத67 எ\Y, ஓ$ E”ைசய$ }ைத,
Page 92 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

b0டP A4 பத67 எ\Y, ஓ$ E”ைசய$ }ைத,
`0டŸக ெமH பத6Yையj `க5Zதன4; `கழ,
வ0G அறா ம7 மா•ைக bG6தன4 மr5Z7. 3-2
'அHன மாைலைய யாxைடj tR67, அயH உலக",
கHh •ட=", கசFG@ Uh எY$ காணா,
"எHைன ஆmைட நாயr<D இைச எGjபவ4" எH@,
அHன4 தா4 இைண வணBr >H@ ஏ6த=", அைனயா4. 3-3
'"உலக" யாைவ:" பைட67, அ|67, உ0G, உp5, ஒOவH
இலD மா$பக67 இOZ7, உ2$ யாைவ:" ஈHற
Yலக வா›தP ெசHh2P •wய ெதNயP,
அலD இP மா Uh ெப@க" எH அ|6தன4 அ|யாP, 3-4
'"ெத\வ நாயr ெசHh2H •wய ெதNயP,
ஐய! யாH ெபறj `NZத7 எ6 தவ"?" என ஆw,
ெவ\ய மா Uh ெசHh2P •wேய, Eைன o\
உ\:" ஆ@ இ7 எH@ உவZ7 வZ7, உ"ப$ நாG அைடZதாH. 3-5
'ெப\:" மா UrP ெவ4|அ" tறBகP •j tற‚"
ெச\ய தாமைர ஆ2ர" மல$Z7, ெசB கYNH
Š\ய –Yைய pைலnMய Uைறைம oH@ ஒ|O"
ெம\2kG, அ2ராவத< க|'(H ேமP EலBக, 3-6
'அர"ைப, ேமனைக, YV6தைம, உOjபM, அனBகH
சர" ெப\ •R2H த|$ அw e`ர" தைழjப,
கO"ைப:" aைவ ைகjt6த Dதைலய$, EளN
>ர"` பாடVG ஆwன$, €Yக4 ெநOBக, 3-7
'Aல மாP வைர தவ5தO கY$ >லா< க'ைற
oலேவ, இO `ைட2T", சாமைர `ரள,
}ல மா மY Dைற3 அற >ைறZ7, ஒ| DலாE,
ேமP உய$Zெதன ெவ4| அ" தh< Dைட EளBக, 3-8
'தழBD ேபN:", DறF‰G பா0w=", சBD",
வழBD க"பைல மBகல vத6ைத மைறjப,
UழBD நாHமைற, SNA$ Uழ<D என, உலைக
E‚Bக, மாP வO" Eழா அR க0G உள" EயZதாH. 3-9
Page 93 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

E‚Bக, மாP வO" Eழா அR க0G உள" EயZதாH. 3-9
'தைன ஒ„வாதவH மr5nMயாP, வாசவH தH ைக
வைன:" மாைல:" AFட=", yFwயாP வாBr,
7ைன வல67 அ2ராவத67 எO6Yைட6 lG6தாH;
பைன ெச\ ைக2னாP ப(67 அwjபG6த7, அj பகG. 3-10
'"க0ட மா Uh Ex வx ஒ‚D ெவB கனலாP,
அ0ட ~டU" சா"பரா\ ஒx:"" எH@, அxயா,
E0G ABrன$ E0ணவ$; இO aட$ •0ட;
எ0 YசாUக" இO0ட7; aழHற7 எ„ உலD". 3-11
'`ைக எ‚Zதன, உ2$6l@"; எ2P iw6தவhH
நைக எ‚Zதன; >வZதன `Oவ", நP •த•P;
Mைக எ‚" aட$ Ex2னH, அசh:" Yைகjப,
"pைக எ‚ZYG சதமக! ேக4" என ெவD0டாH. 3-12
'"^த நாயகH, `Eமக4 நாயகH, iO இP
ேவத நாயகH, மா$பக67 இh7 €'(O<D"
ஆY நாயr EOj`@ ெதNயP b0G அைணZத
மாதரா4வ2H ெப'றெனH, UயHற மா தவ6தாP. 3-13
'"இH@ >H ெபO” ெச„E க0G, உவைக2H ஈZத
மHறP அ" lைட இக5Zதைன; >ன7 மா >Y:"
ஒH@ அலாத பP வளBகm" உவN `<D ஒ|jப,
DH(, A 7ய$ உ@க" என உைர6தனH, bY6ேத. 3-14
'அரமடZைதய$, க'பக", நவ >Y, அp$த",
aரt, வா"பN, மதமைல, Uத•ய lட<க67
ஒO ெபO" iO4 இH(ேய உவN `<D ஒ|jப
ெவOE ஓwன, க0ணH வா5 ெவ0ெண\ ேமவாNH. 3-15
'அZத ேவைல2P, இZYரH MZைத cZ7 அxZ7,
வZ7, வானவ Uhவைன வxபFG வ‚6த,
"நZ7" >H ெபO” ெசPவ" மாP அO|னாP, நய<க
UZ7"" எH@ சாப6YhH —<கU" ŠxZதாH. 3-16
'ெவ\ய மா Uh ெவD|யாP E0ணக" Uதலா"
Page 94 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ெவ\ய மா Uh ெவD|யாP E0ணக" Uதலா"
ைவய" யாைவ:" வ@ைம q\ ந•ய, வாkO",
ைதயP பாகT", ச7Uக< கட3m", ~w,
ெச\ய தாமைர6 YO ம@ மா$பைனn ேச$Zதா$. 3-17
'ெவ” dP மா Uh ெவD|யாP EைளZதைம Eள"t,
க”ச நா4 மல$< rழவT", கட3ள$ tறO",
"த”ச" இPைல; >H சரணேம சர0" எனn ெசjப,
"அ”சP, அ”சP!" எH@ உைர6தனH, உலD எலா" அளZyH. 3-18
'"ம67 மZதர"; வாar கைட க2@; அைட •0
ெம67 சZYரH; aராaர$ ேவ@ ேவ@ உ4ள
b67 இர0G பாP வ•jபவ$; ஓடY bG67,
க67 வாNY ம@Dற, அp57 எழ< கைடpH; 3-19
'"யாU" அ„ வ2H வO7"; A$ க7ெமன எ‚Z7
opH" எH@ அO4`Nத=", இைற”Mன$ `க5Z7,
"நாம" இH@" என< Dh6தன$, நPDர3 ஒxZத7.
ஆ" எT" ெபOB க| 7ள<D@தலாP, அமர$. 3-20
'மைல tGBrன$; வாar tR6தன$; மYைய
>ைல ெப@"பw நFடன$; ஓடY >ைர6தா$;
அைல ெப@"பw ப…தY கைடZதன$; அவh
>ைல தள$ZYட, அனZதT", v‚ற ெந|6தாH. 3-21
'YறP b4 ஆைம ஆ\, U7rhP மZதர" YNய
EறP b4 ஆ2ர" தட< ைகக4 பரjt, • வ•jப,
மறH >லா" Uh ெவD|யாP மைறZதன வரேவ,
அறH இலா மன67 அைடrலா ெநGZ தைக அைம6தாH. 3-22
'இறZ7 ABrன யாைவ:", எ"tராH அOளாP,
tறZத; அ„வ2H aராaர$ தBக|P tணBக,
MறZத —rh மடZைதயாP, அ3ண$த" ெச\ைக
7றZ7 மா0டன$; ஆ$ அp$7 அமர$க4 7\6தா$. 3-23
'ெவO3" ஆலU" tைற:" ெவ4 Eைடயவ'D அ|67,
தO3" ேவ@ உள தைகைம:" சதமக'D அO|,
மO3 lP ெபO வளBகm" ேவ@ உற வழBr,
Page 95 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மO3 lP ெபO வளBகm" ேவ@ உற வழBr,
YO3" ஆரU" அRZதனH, ‘தர S$6Y, 3-24
'அZத ேவைல2P YY ெபOZ 7ய$ உழZ7 அxவா4,
வZ7 காMபH மலரw வணBr, "எH ைமZத$
இZYராYய$ `ண$jtனாP இறZதன$; என<D ஓ$
ைமZதH A அO4, அவ$ தைம மw6த=<D" எHறா4. 3-25
'எH@ ~ற=", "மக3 உன<D அ|6தன"; இh, A,
ெசH@ பாNைட, பOவ" ஓ$ ஆ2ர" Œர,
>H@, மா தவ" `NYேயP, >ைன3 U'@Y" எH@
அH@ ~(ட, `NZதன4 அOZதவ" அைனயா4. 3-26
'ேகFட வாசவH, அHனவFD அwைம2P rைட67,
வாFட" மா தவ67 உண$Z7, அவ4 வ2'@ உ@ மகைவ
€Fwேய எ‚ ~@ ெச\YGத=", E"p,
நாFட" A$ தர, "மOZ7" எT" நாமU" நEHறாH. 3-27
'ஆய7 இ„ இட"; அ„ இட" அE$ மY அRZத
•யவH தன<D உைமவ2H yH(ேய, lPைல
வா:3" `னP கBைக:" i@<கலா வல6த
ேச\ வள$ZதO4 சரவண" எHப7" ெதNZதாH.' 3-28
'இZத மா நY<D உ'@ உள தைகைம யா3",
எZைத! ~@க' எH@ இராகவH Eன3ற, 'எைன ஆ4
ைமZத! >H YO மர` உளாH, அ…6Y மா நக$ வா5
EZைத ேச$ `யH, சகரH, இ" ேமYh `ரZதாH. 5-1
'EறP b4 ேவZதT<D உNயவ$ இOவNP, Eத$ைப
iைற2H நPrய அசம”ச'D அ”aமாH `தPவH;
பறைவ ேவZதT<D இைளய ெமH aமY UH பயZத
அறhH ைமZத$க4 அ@பYனா2ர$ வல6தா$. 5-2
'Y0 YறP `ைன சகரT", தைனய$ ேசவகBக4
க0G, U'(ய அய மக" `Nத=", கனH@,
வ0G 7'@ தா$ வாசவ'D உண$6Yன$, வாk$;
ஒ0 YறP பN கtலன7 இைட2hP ஒ|6தாH. 5-3

Page 96 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'வா3 வாMtH ெசHறனH அ”aமாH ம@r,
^EP ஒ$ இட" இH(ேய நாwனH `DZ7,
ேதவ$ }மகH கரZதைம அ(ZYலH, Yைக67,
ேம3 தாைததH தாைதபாP உைர6தனH, •0G. 5-4
'ேகFட ேவZதT", மதைலய$<D அ"Šx rள6த,
வாFட" •< bள, சகர$க4 வடைவ2H ம@r,
நாFட" ெவB கனP ixதர, நாhல" 7OE,
yFG •Brன$ `E2ைன, பாதல" yHற. 5-5
'e@ …சைன அகலU" ஆழU" •டBக<
~@ ெச\தன$, எHபராP, வட DணYைச2P;
ஏ@ மா தவ< கtலHtH இ3| க0G, எN2H
‘(, ைவதன$; ெசO<rன$, ெநO<rன$; ெச@6தா$. 5-6
'Sm" ெவ” Mன67 அOZதவH UhZ7, எN Exjப,
^ைள•wதH நைக2hP எ2P iwZதனoP,
ஆm" ைமZத$ ஆO அ:தO" சா"ப$ ஆ\ அEZதா$;
ேவ4E க0ட நP ேவZதT<D உைர6தன$, ேவய$. 5-7
'உைழ6த ெவZ 7ய$<D ஈ@ கா0rலH; உண$3 ஒxயா,
அைழ67 ைமZதH தH ைமZதைன, "அவ$ கxZதனேரP,
இைழ6த ேவ4E இH@ இழjபy?" என, அவH எ‚Z7,
தைழ6த மா தவ< கtலH வா5 பாதல" சா$ZதாH. 5-8
'E0G ABrன$ உடP உD tறBகP ெவ0 A@
க0G, •0ெணT" மன6YனH, கtல மா UhதH
`0டŸக ெமH தா4 l‚7 எ‚ZதனH `கழ,
"b0G oக, >H இ3|!" எH@, உ'ற7" D(6தாH. 5-9
'ப‚YலாதவH உைர6த dP ேகFட=", பNவாP
l‚7, வா" பN bண$Z7, அE aர$கm<D ஈயா,
U‚7" ேவ4Eைய U'@E67, அரசT" UwZதாH எ‚7 v$6Yயா\!-ைமZதT<D அரMயP ஈZ7. 5-10
'சகர" lFடலாP, "சாகர"" எனj ெபய$ தைழjப,
மகர வாNY MறZத7; மrதல" U‚7"
Page 97 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மகர வாNY MறZத7; மrதல" U‚7"
>க$ இP ைமZதேன `ரZதனH; இவH ெநG மரtP,
பrரதH எT" பா$6YபH பOY ஒ67 உY6தாH. 5-11
'உலக" யாைவ:" i7 அற6 YrNைய உOFw,
இவO" மHனவH இOZ7x, இறZதவ$ சNத",
அலD இP lP Uh ஆBகவ'D உைர6Yட, அரசH
Yலக" ம0 உற வணBr >H@, ஒO Šx ெசj`": 5-12
'"bwய மா Uh ெவD|2H மwZத எ" Dரவ$
Uwய A4 >ரய6YhP அ‚ZYG Uைறைம
கw:மா@, என<D அOZ தவ" அைமD@ கOம",
அwக4! சா'@க" எHற=", அZதணH அைறவாH: 5-13
'"ைவய" ஆmைட மHனவ$ மHனவ! மwZy$
உ\ய, A4 தவ" ஒx3 அ@ பகP எலா" ஒOBேக,
ெச\ய நா4 மல$< rழவைன q<r, A ெச\Y;
ைநயP!" எH@ இh7 உைர6தனH, நைவ அ@ UhவH, 5-14
'ஞால" யாைவ:" aமZYரH தHவ2H நPr,
}=" மா தவ67 இமrN மOBrhP D@r,
கால" ஓ$ பYனா2ர" அOZ தவ" கxjப,
Sல நாHமைற< rழவT" வZ7, இைவ ŠxவாH: 5-15
'">H ெபOZ தவ" EயZதன"; >ன7 A4 Dரவ$,
UH` இறZதன$, அOZ தவH UhEH; ஆத•னாP,
மH ெபO" `EஅதhP, வாH நY கw7 அ›r,
எH` y:ேமP, இOB கY ெப@வ$" எH@ இைச6தாH. 5-16
'"மாக மா நY `E2ைட நட<rH, ம'@ அவ4தH
ேவக" ஆ'@தP க0›த'D அH( ேவ@ அNதாP;
yைக பாகைன q<r, A அOZதவ" lடBD" எH@
ஏrனாH, உலD அைன67" எ„ உ2$கm" ஈHறாH. 5-17
'மBைக பாகைன q<r, UH ŠxZதன வOட"
தBD மா தவ" `Nத=", தழP >ற< கட34
அBD வZ7, ">H கO6Yைன Uw67"" எH@ அகHறாH;
கBைகைய6 lழ, கால" ஐயா2ர" கx6தாH. 5-18
Page 98 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கBைகைய6 lழ, கால" ஐயா2ர" கx6தாH. 5-18
'ஒO மட< bw ஆr வZ7, "உன7 மா தவ" எH?
iO `னP bw வNH, அவ4 ேவக" ஆ$ i@jபா$?
அரH உைர6த dP Ekத"; ம'@ இHT" A அ(Z7,
ெபOD நP தவ" `Nக!" என, வர நY ெபய$Zதா4. 5-19
'கரZைத, ம6த—G, எO<D அல$, ~Eைள, கG<ைக,
>ரZத i' சைட >H மல< b‚ZYைன >ைனயா,
அரZைத உ'றவH, இர0டைர ஆ2ர" ஆ0G
`NZ7 நP தவ" i•தர, வைர உைற `hதH, 5-20
'எY$Z7, ">H >ைன3 எH?" என, இைற”M, "எ" ெபOம!
அY$Z7, கBைக ஈ7 அைறZதன4" எHற=", "அ”ேசP!
tY$ZYடா வைக கா67"" எH@ ஏrய tHைற,
UY$Zத மா தவ" இர0டைர ஆ2ர" Uw6தாH. 5-21
'ெபOD" A¢G, ^Y:", வா:3", tறBD
சOD", ெவB கY$ ஒ|ைய:", 7\67, ம'@ எைத:"
பOகP இH(ேய, UjபYனா2ர" பOவ",
உOD காத•H மHனவH அOZ தவ" உழZதாH. 5-22
'உZY அ"`ய67 உY6தவH உைறதO" உலD"
இZYராYய$ உலகU", நG<Dற இைர67,
வZ7 yH(ன4 வர நY; மைலமக4 b‚நH
MZYடா7, ஒO சைட2hP கரZதனH ேசர. 5-23
'`P •h6 தO பh என, வர நY, `hதH
ெசHh2P aரZ7 ஒ|6த=", வணBrனH, Yைக67,
மHனH >'ற=", "வOZதP; ந" சைடய4, வாH நY இH@"
எHன EFடனH, ஒO M(7; அவh oZ7 இxZதா4. 5-24
'இxZத கBைகUH, மHனவH Eைர•G" ஏக,
கxZத மHனவ$ கY ெபற UGrய கYயாP,
அ‚Z7" மா தவn சHTEH ேவ4Eைய அxjப,
b‚Z7 EFG எN ெவD|யH, DடBைக2P b4ளா, 5-25
'உ0G உவZதனH, மைற Uh< கணBக4 க0G உவjப,
Page 99 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'உ0G உவZதனH, மைற Uh< கணBக4 க0G உவjப,
க0ட ேவZதT" வணBr, UH >க5Zதன கழற,
"b0G oக!" என, ெசEவx< bG6தனH; DY67,
E0G ABrன$ உடP உD iw2P ேமEனேள. 5-26
'>ைரய" உ'@ உழP சகர$க4 ெநGB கY ெசPல,
Eைர மல$ ixZ7 ஆ$6தன, E0ணவ$ DழாBக4;
Uைரச" U'(ய பP•ய" Uைற Uைற UழBக,
அைரசH, அji‚7, அR மYP அ…6Y •0G அைடZதாH. 5-27
'அ0ட }ளைகj `ற6த7 ஆ\, அrல" அH@ அளZத
`0டŸக ெமH மலரwj tறZ7, ^மகனா$
b0ட Œ$6த" ஆ\, பrரதH தவ6YனாP bணர,
ம0தல67 வZ7 அைடZத7, இ" மா நY, ைமZத! 5-28
'சகர$த" iOFG அOZ தவ" ெபO" பகP த4|,
பrரத" bண$ZYGதலாP, "பrரY" ஆr,
மrதல6Yைடn சHTEH ெசE வx வரலாP,
>க$ இP, "சானE" எனj ெபய$ பைட6த7, இZ A6த"'. 5-29
எH@ ~ற=", EயjtkG உவZதன$, இைற”M,
ெசH@ Œ$Zதன$ கBைகைய; Eசாைல வா5 Mகர<
DH@oP `ய67 அரசH வZ7, அw இைண D@க,
>H@, நP உைர Eள"t, ம'@ அ„ வ2H ABகா, 5-30
ம7 மைலZ6 ெவ0 தரளU", (வ2ரU"), மR:",
கY$ வள" ெச:" பவளU", க‚6Yைட< காFw,
எY$ மைலZத ைபB ~Zதைல இன வ0G (ந›க),
`7 மண" ெச:" மடZைதய$ oHறன-^க". 7-1
அZத இZYரைன< க0ட அமர$க4, tரமH UHனா
வZ7, }தமைன ேவ0ட, ம'@ அைவ தE$67, மாறாn
MZைத2H Uh3 Œ$Z7, MறZத ஆ2ர" க0 ஆ<க,
த" தம7 உலD `<கா$; ைதய=" rடZதா4, கP ஆ\. 23-1
'வ0ண வா$ Dழ•னாFD" வானவ$ தம<D" ஆேகH;
எ0R நாH ெச\த D'ற", Uhவ! A i@6Y' எHன,
'ப0Rய உ@jtP }டP ப67 e@ அைவ:" oக,
Page 100 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ப0Rய உ@jtP }டP ப67 e@ அைவ:" oக,
அ0Rய E0RP ஆ|<D ஆ2ர நயன"' எHறாH. 23-2
10. pYைல< காFMj படல"
pYைல2P அைசZதாwய bwக4
'ைம அ@ மலNH ABr, யாH ெச\ மா தவ6YH வZ7,
ெச\யவ4 இOZதா4' எH@, ெச‚ மR< bwக4 எHT"
ைககைள AFw அZத< கw நக$, கமலn ெசB க0
ஐயைன, 'ஒPைல வா' எH@ அைழjப7 oHற7 அ"மா! 1
>ர"tய மாட67 உ"ப$ >ைர மR< bwக4 எPலா",
'தர" tற$ இHைம உHh, தOமேம •7 ெசPல,
வர"` இP ேப$ அழrனாைள, மண" ெச\வாH வOrHறாH' எH@,
அர"ைபய$ Ea"tH ஆG" ஆட•H, ஆட< க0டா$. 2
பகP கY$ மைறய, வான" பா'கடP கGjப, A0ட
7rP bw, pYைல மாட67 உ"பNP 7வH( >Hற,
UrP-Dல" தட3" y@" நைனவன, Ur•H •5Zத
அrP-`ைக க73" y@" `ல$வன, ஆட< க0டா$. 3
SவO" pYைல2T4 `DதP
ஆதN67, அUYP }P y\67, 'அவயவ" அைம<D" தHைம
யா7?' என6 Yைக<D" அPலாP, மதன'D" எ‚த ஒ0ணாn
‘ைதைய6 தOதலாேல, YOமக4 இOZத ெச\ய
o7 எனj i•Z7 yH@", iH மYP, pYைல `<கா$. 4
E‚pய €Yகைள< கடZ7 ெசP=தP
d'கைல UhவH உ0ட aட$ மR< கட=", 7Hh
அP கடZ7 இலBD பP •H அO"tய வாT" oல,
EP கைல •த•னாO", ைமZதO", ெவ@67 A6த
iH கலH rடZத மாட ெநGZ ெதOஅதhP oனா$. 5
தா@ மா\ த@க0 DHற" தட மத அOE தா5jப,
Page 101 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தா@ மா\ த@க0 DHற" தட மத அOE தா5jப,
ஆ@" ஆ\, க•ன மா EலாxயாP அxZ7, ஓ$ ஆ@ ஆ\,
ேச@" ஆ\, ேத$க4 ஓட6 7கm" ஆ\, ஒHšG ஒH@
மா@ மா@ ஆr, வாளா rட<rலா ம@rP, ெசHறா$. 6
த0GதP இH( ஒH(, தைல6தைலn MறZத காதP
உ0டtH, கலEj oNH ஒMZத ெமH மக|ேரoP,
ப0 தO rளEயா$த" `லE2P பNZத }ைத,
வ0‰G rடZ7, ேதH –$, மR ெநGZ ெதOEP ெசHறா$. 7
€Yக|P க0ட காFMக4
ெந\ Yர4 நர"tH தZத மழைல2H இயHற பாடP,
ைதவO மகர €ைண த0›ைம த‚E6 •Bக,
ைக வx நயன" ெசPல, க0 வx மனU" ெசPல,
ஐய •0 இைடயா$ ஆG" ஆடக அரBD க0டா$. 8
^ச•H எ‚Zத வ0G மOBrT<D இரBrj iBக,
மாa உ@ tறE oல வOவ7 oவ7 ஆr,
காa அ@ பவளn ெசB கா\ மரகத< கUD ^0ட
ஊச•P, மக|$, ைமZத$ MZைத“G உலவ< க0டா$. 9
வரj` அ@ மR:", iHT", ஆரU", கவN வா=",
aர6Yைட அr=", ம”ைஞ6 yைக:", 7"t< b"`",
Dரj` அைண >ரj`" ம4ள$ DEj`ற, கைரக4y@"
பரjtய iHh அHன ஆவண" பல3" க0டா$. 10
வ4 உr$6 த|$< ைக qவ மாடக" ப'(, வா$Zத
க4 என நர"` €<r, ைக“G மனU" ~Fw,
ெவ4|ய U@வP yHற, EOZ7 என மக|$ ஈZத
ெத4 E|j பாR6 Œ" ேதH ெசE மG67, இh7 ெசHறா$. 11
bF` உ@ க•னj பா\ மா, DலாP மகH UG<r EFட
மF கல6 YrN oல, வா|2H வOவ, ேமV$
நFthH இைடயறாவா\, ஞாhக4 உண$EH ஒHறா\,
கF`ல67 இைனய எH@ ெதN3 இல, YNய< க0டா$. 12
த2$ உ@ ம6YH காம சர" பட, தைலjபFG ஊG"
Page 102 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

த2$ உ@ ம6YH காம சர" பட, தைலjபFG ஊG"
உ2$ உ@ காதலாNH, ஒHைற ஒH@ ஒOவrPலா,
ெச2$ உ@ மன6த ஆr, Œ6 Yர4 ெசB க0 MZத,
வ2ர வாH மOj` யாைன மைல என மைலவ க0டா$. 13
வாளர" iOத ேவ=", மHமதH Mைல:", வ0wH
ேக«G rடZத Aலn aOm", ெசB rைட:", b0G,
A4 இOB களBக" A<r, >ைர மR மாட ெந'(n
சாளர"y@" yH@" சZYர உதய" க0டா$. 14
ப|<D வ4ள67 வா<D" பa ந@Z ேதறP மாZY,
ெவ|jபG நைகய ஆr, ெவ(யன pழ'@rHற,
ஒ|jtT", ஒ|<க ஒFடா ஊடைல உண$67மா oP,
க|jtைன உண$67" ெச„E< கமலBக4 பல3" க0டா$. 15
ெம\ வO oக" ஒ<க உடH உ0G Eைல:" b4m"
ைப அர3 அPDலா$ த" உ4ளU", ப|BD", oல,
ைம அN ெநGB க0 q<க" பGத=" கOr, வZ7
ைக `rH MவZ7, காFG" கZ7க" பல3" க0டா$. 16
கடகU", Dைழ:", ^›", ஆரU", க•Bக •0 eP
வடகU", மகர யா‚" வFwh bG67, வாச6
lைடயP அ" }ைத –ர, ப|<D நா\ Mவjப6 lFG;
பைட ெநGB க0ணா$ ஆG" ப0ைணக4 பல3" க0டா$. 17
பBகய", Dவைள, ஆ"பP, பட$ bw வ4ைள, Aல",
ெசB rைட, தரBக", ெக0ைட, Mைன வராP, இைனய ேத"ப;
தBக4 ேவ@ உவைம இPலா அவயவ" த‚E, சா="
மBைகய$ EO"t ஆG" வாEக4 பல3" க0டா$. 18
இயBD உ@ `லHக4 அBD" இBD" b0G ஏக ஏr,
மயBD` YNZ7 >H@ ம@D@" உண$3 இ7 எHன,
`யBக|P கலைவn சாZ7", `ண$ Uைலn aவG" ABகா,
பய" ெக‚ Dமர$ வFG-ஆFG ஆG இட" பல3" க0டா$. 19
ெவ” Mன" உOE'@ எHT" ேமhய$, ேவ0w'@ ஈ:"
ெந”Mன$, ஈசH க0RP ெநOj` உறா அனBகH அHனா$,
ெச” Mைல< கர6த$, மாத$ `லEக4 YO6Yn ேசZத
Page 103 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெச” Mைல< கர6த$, மாத$ `லEக4 YO6Yn ேசZத
D”Mய$, •ழ >Hற ைமZத$ த" DழாBக4 க0டா$. 20
பாD ஒ<D" dP ைபB r|…G" பல ேபM,
மாக67 உ"ப$ மBைகய$ நாண மல$ b\:"
yைக< b"tH அHனவ$<D அHன" நைட y'@j
oக< க0G, வ0Gஇன" ஆ$<D" ixP க0டா$. 21
அர0மைனையn •5Z74ள அகxைய அைடZதன$
உ"ப$<D ஏ:" மா|ைக ஒ| >ழP பாய,
இ"ப$6 yH@" நாக$த" நாFwH எxP காFw,
ப"tj iBD" கBைக2H ஆ5Zத, பைட மHனH
அ" iH }2P iH மYP a'@", அக5 க0டா$. 22
கHhமாட6YP >Hற ‘ைத2H ேப$ எxP
iHhH –Y, oYhH நா'ற", i•ேவoP
ெதH உ0 ேதhH Œ" aைவ, ெச” d' கE இHப"கHh" மாட67 உ"பNH மாேட, க| ேபœG
அHன" ஆG" UH 7ைற க0G, அBD, அயP >Hறா4. 23
ெசj`"காைல, ெசB கமல6yH UதP யாO",
எj ெப0பா=" b0G உவpjo$ உவp<D",
அj ெப0 தாேன ஆ2ன o7, இBD, அயP ேவ@ ஓ$
ஒj` எBேக b0G, எ„ வைக நாw, உைர ெச\ேவ"? 24
உைமயா4 ஒ<D" மBைகய$ உnM< கர" ைவ<D"
கைமயா4 ேமh க0டவ$, காFM< கைர காணா$,
'இைமயா நாFட" ெப'(ல"' எHறா$; 'இO க0ணாP
அைமயா7' எHறா$-அZதர வான6தவ$ எPலா". 25
ெவH@ அ" மாைன, தா$ அ2P ேவ=" bைல வாm"
tHற, மானj ேப$ கயP அ”ச, tற5 க0ணா4,
DHற" ஆட, }EH அ|<D" கடP அH(,
அH@ அ" மாட67 உ"ப$ அ|<D" அU7 ஒ6தா4. 26
'ெபOZேதH இH dP ெப0 இவ4 ஒjபா4 ஒO ெப0ைண6
Page 104 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ெபOZேதH இH dP ெப0 இவ4 ஒjபா4 ஒO ெப0ைண6
தO", தாH' எHறாP, நாHUகH இHT" தரலாேம?அOZதா அZத6 ேதவ$ இரZதாP, அp57 எHT"
மOZேத அPலா7, எH இh நPD" மR ஆx? 27
அைனயா4 ேமh க0டtH, அ0ட67 அரa ஆm"
Eைன…$ ேம3" ேமனைக ஆY p|$ ேவ' க0
இைன…$, உ4ள67 இHன•k$; த" Uக" எHT"
பh y\ வாhH ெவ0 மY<D எH@" பகP அHேற? 28
மல$ேமP >H@ இ" மBைக இ„ ைவய6Yைட ைவக,
பல கா=" த" ெம\ நh வாG"பw q'றா$
அலD ஓ3 இPலா அZதணX? நP அறேம…?
உல}? வாk? உ"ப$bV? ஈ7 உணேரமாP! 29
தH ேந$ இPலா மBைகய$, 'ெசBைக6 த|$ மாேன!
அHேன! ேதேன! ஆ$ அp5ேத!' எH@ அw o'(,
UHேன, UHேன, Š\" மல$ •E, Uைற சார,
iHேன •‚" ^EH ஒ7Brj i•rHறா4. 30
iH ேச$ ெமH காP r0rR, ஆர", `ைன ஆர",
bH ேச$ அPDP ேமகைல, தாBD" bw அHனா$
தH ேச$ }ல67 இH எxP காண, சத }w
pH ேசE<க pH அரa எHT"பw >Hறா4. 31
'bP=" ேவ=" ~'றU" எHT" இைவெயPலா"
ெவP=" ெவP="' எHன மத$<D" Ex b0டா4;
dP=" தHைம67 அH@ அ7; DH@", aவO", Y0
கP=", `P=", க0G உOக, ெப0 கh >Hறா4. 32
ெவB க| Ex<D ஒO Eழ3" ஆ\, அவ$
க0க|H காணேவ க|j` நPகலாP,
மBைகய$<D இhய7 ஓ$ மOZ7" ஆயவ4,
எBக4 நாயக'D, இh, யாவ7 ஆ"bV? 33
இைழகm" Dைழகm" இHன, UHனேம,
மைழ iO க0 இைண மடZைதமா¢G"
பழrய எhT", இj பாைவ yHறலாP,
Page 105 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

பழrய எhT", இj பாைவ yHறலாP,
அழD எT" அைவ:" ஓ$ அழD ெப'றேத! 34
இராமT" ‘ைத:" ஒOவைர ஒOவ$ க0G, காதP b4mதP
எ0ண அO நல6Yனா4 இைனய4 >H@x,
க0±G க0 இைண க„E, ஒHைற ஒH@
உ0ண3", >ைலெபறா7 உண$3" ஒH(ட,
அ0ண=" q<rனாH; அவm" q<rனா4. 35
q<rய q<D எT" •Y b4 ேவP இைண
ஆ<rய ம7ைகயாH y|H ஆ5Zதன;
€<rய கைன கழP €ரH ெசBக›"
தா<D அணBD அைனயவ4 தன6YP ைத6தேவ. 36
பOrய q<D எT" பாச6தாP tR67,
ஒOவைர ஒOவ$த" உ4ள" ஈ$6தலாP,
வN Mைல அ0ண=" வாFக0 நBைக:",
இOவO" மா(j `<D, இதய" எ\Yனா$. 37
மOBD இலா நBைக:", வைச இP ஐயT",
ஒOBrய இர0G உட'D உ2$ ஒH@ ஆ2னா$ கOBகடP ப4|2P கலE ABrj o\j
tNZதவ$ ~wனாP, ேபசP ேவ0G—? 38
இராமH UhவOடH oக அவH >ைனவாP ‘ைத ஓEயjபாைவoP
>'றP
அZத" இP q<D இைம அைணrலாைமயாP,
ைபZlw, ஓEயj பாைவ oHறன4;
MZைத:", >ைற:", ெம\Z நலT", tH ெசல,
ைமZதT", Uh“G மைறயj o2னாH. 39
‘ைத2H காதP q\
tைற எT" •தலவ4 ெப0ைம எH பG"?நைற கம5 அலBகலாH நயன }சர"
மைறதல", மன" எT" ம6த யாைன2H
Page 106 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மைறதல", மன" எT" ம6த யாைன2H
>ைற எT" அBDச" >p$Z7 oயேத! 40
மாP உற வOத=", மனU" ெம\:", தH
eP உ@ மOBDPoP, •டBDவா4; ெநGB
காP உ@ க0 வxj `DZத காதP q\,
பாP உ@ tைர என, பரZத7 எBDேம. 41
q"; உO" q\ >ைல •வலr'(ல4;
ஊமNH, மன6Yைட உHh, E"Uவா4;
காமT", ஒO சர" கO6YH எ\தனH ேவ" எNஅதhைட EறD இFெடHனேவ. 42
>ழP இG D0டல" அதhH, ெந\ இடா,
அழP இடா, p|$ZYG" அ2P b4 க0Rனா4,
aழ•G ~Zத=" 7r=" –$தர,
தழP இG வP•ேய oல, சா"tனாH. 43
தழBrய கைலகm", >ைற:", சBகU",
ம‚Brய உ4ளU", அ(3", மாைம:",
இழZதவ4-இைமயவ$ கைடய, யாைவ:",
வழBrய கடP என-வ(ய4 ஆ2னா4. 44
வOZYn –$Zத ‘ைதைய6 yxய$ மல$jபG<ைக2P ேச$6தP
கல" DைழZ7 உக, ெநG நாT" க0 அற,
நல" Dைழதர, நrPUக6YH ஏ30G,
மலBD உைழ என, உ2$ வOZYn –$தர,
iலB Dைழ ம2ைல< b0G, அNYH o2னா$. 45
காlG" Dைழ iO கய' க0 நBைக தH
பாதU" கரBகm" அைனய பPலவ"
தாlG" Dைழ“G" அG6த, த0 பhn
‘த •0 7|, மல$ அம|n ேச$6Yனா$. 46
காதP qயாP 7யO'ற ‘ைத2H >ைல

Page 107 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தா4 அறா ந@ மல$ அம| ந0Rனா4^ைள € `ைர பhj `ய'Dj ேத"tய
தாள தாமைரமல$ தைதZத i\ைக:",
வா4 அரா •Brய மY:", oலேவ. 47
மைல UகFG இட67 உD மைழ<க0 ஆ•oP,
Uைல UகFG உY$Zதன, ெநGB க0 U67இன";
Mைல •த'கைட உைற ெச(Zத ேவ$3, தH
உைல Uகj `ைக >p$ உ2$jtH மா\Zதேத. 48
க"ப" இP bG மன< காம ேவடH ைக
அ"iG –$வ7 ஓ$ ம2=" அHனவ4,
ெவ"`@ மன67 அனP ெவ7jப, ெமH மல$<
b"` என, அம|2P DைழZ7 சா\Zதன4. 49
dNZதன ந@ மல$ aO< b0G ஏ(ன;
iNZதன கலைவக4, iN2H MZYன;
எNZத ெவB கனP aட, இைழ2P }6த eP
பNZதன; கNZதன, பPலவBகேள. 50
q\ UதP அ(யா7, தாYய$ Uத•…$ தE6தP
தாYய$, ெசE•ய$, தாய$, த„ைவய$,
மா 7ய$ உழZ7 உழZ7 அ‚Br மா5rH$;
'யா7bP இ7?' என, எ0ணP ேத'றல$;
o7டH அ2h A$ aழ'(j o'(ன$. 51
காதP qயாP 7யO'ற ‘ைத2H y'ற"
அOrP >H@ அைசrHற ஆலவFட< காP
எN2ைன pD6Yட, இைழ:", மாைல:",
கNDவ, ŒDவ, கனPவ, காFடலாP,
உOD i' பாைவ:" ஒ676 yH(னா4. 52
'அP•ைன வD6த7 ஓ$ அலBக' காG' எT";
'வP எ‚; அPலேவP, மரகதj ெபOB
கP' எT", 'இO `ய"'; 'கமல" க0' எT";
Page 108 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கP' எT", 'இO `ய"'; 'கமல" க0' எT";
'EP•G" இxZத7 ஓ$ ேமக"' எHTமாP. 53
'ெநO<r உ4 `DZ7, அO >ைற:" ெப0ைம:"
உO<r, எH உ2¢G உ0G oனவH
iOj` உற5 y4 `ண$ `0Rய6த7
கOj` EP அH@; அவH காமH அPலேன! 54
'உைரெச2H, ேதவ$த" உலD உளாH அலHEைர ெச( தாமைர இைம<D" ெம\"ைமயாP;
வN Mைல6 தட< ைகயH, மா$tH e•னH,
அரMளB Dமரேன ஆகPேவ0GமாP. 55
'ெப0 வx நல¡G", tறZத நா±G",
எ0வx உண$3", நாH எBD" கா0rேலH ம0 வx நடZ7, அw வOZதj oனவH,
க0 வx •ைழ:" ஓ$ க4வேன bலா"? 56
இராமைன >ைன67 ‘ைத உODதP
'இZYர Aல" ஒ67 இO0ட D”M:",
சZYர வதனU", தா5Zத ைககm",
aZதர மR வைர ymேம, அல;
UZY, எH உ2ைர, அ" U@வP உ0டேத! 57
பட$Z7 ஒ| பரZ7 உ2$ பOD" ஆகU",
தடZ தO தாமைர6 தாmேம, அல;
கட" தO மா மத< க| நP யாைனoP,
நடZத7, rடZத7, எH உ4ள" ந0Rேய. 58
'tறZ7ைட நல" >ைற tR6த எZYர",
கறBD` YN:" எH கHh மா மYP
எ(Zத அ< Dமரைன, இHT", க0R' க0G,
அ(Z7, உ2$ இழ<க3" ஆDேமbலா"?' 59
எH@ இைவ இைனயன Eள"`" ஏPைவ2H,
'>HறனH, இவ0' எT"; 'ABrனாH' எT";
கH(ய மன67 உ@ காம ேவFைகயாP,
Page 109 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கH(ய மன67 உ@ காம ேவFைகயாP,
ஒH@ அல, பல >ைனZ7, உOD" காைலேய. 60
அZYமாைல2H y'றU"
அHன ெமH நைடயவFD அைமZத காம6 Œ,
தHைன:" aGவ7 தN<rலாH என,
நP ெநGB கரBகைள நG<r, ஓwj o\,UHைன ெவB கYரவH - கட•P S5rனாH. 61
EN மல$6 ெதHறP ஆ" €a பாசU",
எN >றn ெச<கO", இOm", காFடலாP,
அNயவFD அனP தO" அZYமாைலயா"
கO >றn ெச" ம2$< காலH yH(னாH. 62
•7 அைற பறைவ ஆ" பைற:", v5 E|
ஓத ெமH Mல"iG", உYரn ெச<கO",
பாதக இO4 ெச\ க”aகU", ப'றலாP,
சாதக$ எHன3" தைக67 - அ" மாைலேய. 63
மாைலj i‚YP ‘ைத2H மன >ைல:" `ல"ப="
கயBக4 எHT" கனP y\Z7, கw நா4 மலNH Eட" ^M,
இயBD ெதHறP மHமதேவ4 எ\த `0Rhைட •ைழய,
உயBD" உண$3", நP நலU", உOrn –$வா4 உ2$ உ0ண
வயBD மாைல வாH q<r, 'இ7u ~'(H வw3?' எHறா4. 64
'கடV? மைழ…? U‚ Aல< கPV? காயா ந@" oy?
பட$ ^B Dவைள நா4 மலX? AV'பல—? பானV?இட$ ேச$ மடவா$ உ2$ உ0ப7 யாy?' எH@ தள$வா4UH,
மடP ேச$ தாராH >ற" o=" அZY மாைல வZத7ேவ! 65
'ைம வாH >ற67, •H எ2'@, வாைட உ2$jtH, வள$ ெச<க$j
ைப வா\ அZYj பட அரேவ! எHைன வைள67j பைக6YயாP?
எ\வாH ஒOவH ைக ஓயாH; உ2O" ஒHேற; இh இPைல;
உ\வாH உற, இj பx ^ண, உHkG என<Dj பைக உ0œ ? 66
ஆல" உலrP பரZத7u? ஆx rள$Zதy? அவ$த"
Page 110 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஆல" உலrP பரZத7u? ஆx rள$Zதy? அவ$த"
Aல >ற6ைத எPVO" >ைன<க, அ7வா\ >ர"tயy?
காலH >ற6ைத அ”சன6YP கலZ7 Dைழ67, காய6YH
ேம=", >ல67", ெம‚rயy?-Eைள<D" இOலா\ EைளZத7ேவ!
67
ெவ| >HறவX o\ மைறZதா$; Eல<க, ஒOவ$தைம< காேணH;
"எ|ய4, ெப0" எH@ இரBகாேத, எP• யாம67 இO²ேட,
ஒ| அ"` எ\:" மHமதனா$, உன<D இ" மாய" உைர6தாX?
அ|ெயH ெச\த ŒEைனேய! அZY ஆr வZதா…? 68
ெந\ Eள<D அக'(, மR Eள<D அைம676 yxய$ உபசN6தP
ஆ0G, அBD, அைனயா4, இைனய >ைனZ7 அ‚BD" ஏPைவ,
அகP வான"
Œ0ட >p$Zத ெபOB }2P, ‘த மR2H ேவYைகவா\,
'A0ட –Y ெந\ Eள<க" ெவ\ய' எH@, அBD, அைவ A<r,
•0டP ெச\யா மR Eள<rH aடராP, இரைவj பகP ெச\தா$. 69
YBக|H y'ற"
ெபOZ Y0 ெநG மாP வைர >@E, tR6த பா"tH மR6 தா"tH
ENZத Yவைல iYZத மR Ea"tH •hH ேமP EளBக,
இOZத அமர$ கல<rய நா4, அUத" >ைறZத i'கலச"
இOZத7 இைட வZ7 எ‚Zத7 என எ‚Zத7 - ஆx ெவ0 YBக4.
70
வ0G ஆ\, அயH நாHமைற பாட, மல$Zத7 ஒO தாமைரj o7,
ப0G ஆ•ைல2Hpைச< rடZ7, பாO" AO", பM6தாHoP,
உ0டாH உZY< கடP ^6த7; ஓத< கட=", தாH ேவ@ ஓ$
ெவ0 தாமைர2H மல$ ^6த7 ஒ6த7 - ஆx ெவ0 YBக4. 71
`4|< D( இFெடன ஒ4 •H ^6த வான" i• கBDP
ந4|P, MறZத இOF tழ"ைப ந<r >pO" >லா< க'ைற, r4ைள< rளE<D எHனா"bP?-v5பாP Yைச2Hpைச ைவ6த
ெவ4|< D"ப67 இளB கUrH பாைள oH@ ENZ7ளதாP, 72
வ0ண மாைல ைகபரjt, உலைக வைளZத இO4 எPலா"
Page 111 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வ0ண மாைல ைகபரjt, உலைக வைளZத இO4 எPலா"
உ0ண எ0R, த0 மYய67 உதய67 எ‚Zத >லா< க'ைறE0›" ம0›" Yைச அைன67" E‚Br< b0ட, EN நP A$j
ப0ைண ெவ0ெண\n சைடயH தH `க5oP-எBD" பரZ7ளதாP,
73
A6த" அதhP Uைள67 எ‚Zத ெநGெவ0 YBக4 எT" தnசH,
•, தH கரBக4 அைவ பரjt, pD ெவ0 >ல3 ஆ" ெவ0 aைதயாP,
'கா6த க0ணH மR உZY< கமல நாள6Yைடj ப0G
^6த அ0ட" பைழய7' எH@, `7<DவாT" oH@ளதாP. 74
தாமைர மல$ DEய, ஆ"பP அல$தP
Eைர ெச\ கமலj ெபO" o7, EO"tj `DZத YOE¡G"
Dைர ெச\ வ0wH Dழா" இNய, ~"tn சா"t< DEZ7ளதாP;
உைர ெச\ YrNதைன உOFw, ஒO }P ஓnM, உலD ஆ0ட
அைரசH ஒ7Bக, தைல எG6த D@"` oHற7, அர<D ஆ"பP. 75
‘ைத >லைவ பx67ைர6தP
'ABகா மாையயவ$ தம<D >றேம y'@j `றேம o\,
ஏBகா< rட<D" எ( கட'D", என<D", bwைய ஆனாேயஓBகா >Hற இOளா\ வZ7, உலைக E‚Br, ேமHேம="
€Bகா >Hற க$ ெநOjthைடேய எ‚Zத ெவ0 ெநOjேப! 76
'bwைய அPைல; A யாைர:" bPrலா\;
வG இP இH அUத6lG", வZதைன,
tw2H ெமH நைடj ெப0±G; எHறாP, எைனn
aGY…?-கடP yH(ய YBகேள! 77
காதP qயாP ‘ைத பFட பாG
•7 Š\67 எ‚ ெவ0 >லEH கY$
—7 ம6Yைக ெமH UைலேமP பட,
ஓYமj ெபைட ெவB கனP உ'ெறன,
o7 Š\6த அம|j `ர0டா4 அX! 78

Page 112 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

A<க" இH( >p$Zத >லா< கY$
தா<க, ெவZ7 தள$Z7 சNZதன4;
ேச<ைக ஆr மல$Zத ெசZதாமைரj
^<க4 பFட7 அj ^ைவ:" பFடன4. 79
வாச ெமH கலைவ< க| வாN, ேமP
^சj ^சj `ல$Z7 `‚Brன4;
€ச €ச ெவ7"tன4, ெமH Uைல;ஆைச q\<D மOZ7" உ0டா"bV? 80
மல$j பG<ைக கNய, ேசwய$ ேம=" மல$ b0G வZ7 DE6தP
தாயNH பN ேசwய$, தா7 உD
€, அN6 த|$, ெமP அைண, ேமh2P
கா\ எN< கNய< கNய, bண$Z7,
ஆ2ர6YH இரFw அG<rனா$. 81
கHh நP நகNP, கம5 ேச<ைக:4,
அHன", இHனண" ஆ2ன4; ஆயவ4,
pHhH pHhய, ேமh க0டாH எனn
dHன அ0ண=<D உ'ற7 dP=வா". 82
pைகj பாடPக4
இHன பP வளBக4 எPலா" இh7ற q<r, யா$<D"
UHனவH ஆய ேத3", UhவT", இைளய }3",
iHனக$ இைற:" ம'ைறj ^தல67 அரa" ஒ„வா
மHனவH சனகH }2P மR மYP `ற6ைதn ேச$Zதா$. 20-1
நBைகய$ Ex<D நP Eழ3" ஆ\, அவ$
இBrத6lG l‚7 இைற”a" ேத3" ஆ\,
அBD அவ$<D அU7" ஆ\, வZத சானr
எBக4 நாயக'D இh யாவ7 ஆ"bV? 32-1
ŒBD ெச\ அர<க$ த" வO<க" Œய3",
ஓBrய தவBகm", உலD", ேவதU"
தாBr ேமP வளர3", தைழ6த சானr
Page 113 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தாBr ேமP வளர3", தைழ6த சானr
ஆBD அவH வwEைன அக6YP உHTவா4. 52-1
அj`ற67 அைல கடP அல$Zத தாமைர
ஒj`ற இZ7 எH@ உY6த ஒ4 அழP
ெவj`@ ெவB கY$ பரjப, E0 எலா"
bj`ளB b0ெடன, உG<க4 ~$Zதேவ. 76-1
11. ைக<rைளj படல"
சனகH எY$b4ள SவO" ெசH@, ஓ$ மா|ைக2P தBDதP
ஏr, மHனைன< க0G, எY$ b0G அவH
ஓைக…G" இh7 b0G உ\6Yட,
oக ^p2P iHனக$ அHன7 ஓ$
மாக மாட67, அைனவO" ைவrனா$. 1
சதானZத Uhவ$ அ„Eட" வZ7 UகமH உைர6தP
ைவD" அ„ வx, மா தவ" யா3" ஓ$
ெச\ைக b0G நடZெதன, Œ7 அ@
Š\ b4 €ரH UளN அ" தா|னாP
ெம\ b4 மBைக அO4 Uh ேமEனாH. 2
வZ7 எY$Zத Uhவைன வ4ள="
MZைத ஆர வணBக=", ெசH@ எY$,
அZத" இP Dண6தாH ெநw7 ஆMக4
தZ7, }MகH தH மOBD எ\YனாH. 3
}தமH தO } Uh }Mக
மாதவH தைன மா Uக" q<r, 'இj
o7 A இவ0 oத, இj ^தல"
ஏ7 ெச\த தவ"?' எH@ இய"tனாH. 4
இட$ Uw6தாH இ„ இளவP என Eaவாp6YரH ŠxதP
^Z த0 ேச<ைகj `hதைனேய iO
ஏ\Zத ேக0ைமn சதானZதH எH@ உைர
Page 114 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஏ\Zத ேக0ைமn சதானZதH எH@ உைர
வா\Zத மா தவH மா Uக" q<r, eP
y\Zத MZைத< °MகH dP=வாH: 5
'வw6த மாதவ! ேகFw இ„ வ4ளPதாH
இw6த ெவB DரP தாடைக யா<ைக:",
அG67 எH ேவ4E:", >H அHைன சாபU",
Uw67, எH ெந”ச67 இட$ Uw6தாH' எHறாH. 6
'உH அO4 இO<D" o7 எ\த Uwயாத7" உளy?' என
சதானZத Uhவ$ Eன3தP
எH@ }MகH ~(ட, ஈ@ இலா
வH தoதனH, 'மா தவ! >H அO4
இH@தாH உளேதP, அN7 யா7, இZத
ெவH( €ர$<D?' என3" Eள"t, ேமP, 7
சதானZத$ இராம இல<DவO<D Eaவாp6Yர$ வரலா@ உைர6தP
எ4 இP ^ைவ:", இZYர AலU",
அ4ளP ேவைல:", அ"`த சாலU",
E4m" €:ைடj பான=", ேம3" ெம\
வ4ளPதHைன மYUக" q<rேய, 8
'ந@ மல$6 lைட நாயக! நாH உன<D
அ(3@67ெவH, ேக4: இ„ அOZ தவH
இைற எனj `E<D ஈ@ இP பP ஆ0G எலா"
Uைற2hH `ரZேத அO4 U'(னாH. 9
'அரMH ைவr அறhH அைமZ7x,
Eரa காhைடn ெசHறனH, ேவFைடேமP;
உைரெச\ மா தவ67 ஓBகP வMFடைனj
பரaவாH அவHபாP அைணZதாH அX. 10
அOZதY கணவH ேவZத'D அOB கடH Uைற2H ஆ'(,
"இOZதO4 தOY" எHன, இOZ7x, "இh7 >'D
EOZ7 இh7 அைமjெபH" எHனா, aரtைய E|67, "Aேய
aரZதO4 அp$த"" எHன, அO4Uைற aரZத7 அHேற. 11
Page 115 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

aரZதO4 அp$த"" எHன, அO4Uைற aரZத7 அHேற. 11
'"அ@ aைவ67 ஆய உ0w, அரச! >H அhக6yG"
ெப@க!" என அ|67, ேவZyG யாவO" 7\6த tHைற,
ந@ மல$6 தாO" வாச< கலைவ:" நPகVG",
உ@ 7ய$ தRZ7, மHனH உ\67 உண$Z7 உைர<க='றாH: 12
'மாதவ! எ‚ZYலா\, A; வயj`ைடj பைடகFD எPலா"
}7 அ@" அUத" இ<} உதEய b4ைகதHனாP,
Œ7 அ@ Dண6தாP p<க ெச‚ மைற ெதNZத eV$,
'ேம தD iO4க4 யா3" ேவZதO<D' எHைகதHனாP, 13
'">'D இ7 தOவ7 அHறாP, AG அO” aரtதHைன
எ'D அO4" எHறVG", இய"பலH யா7", tHன$,
"வ'கைல உைடெயH யாk வழBகெலH; வOவ7 ஆrH,
b' b4 ேவP உழவ! Aேய b0G அகPக!" எH@ ~ற, 14
'"பR6த7 `NெவH" எHனா, பா$6YபH எ‚Z7, iBr,
tR6தனH aரtதHைன; ெபய$3x, tRைய €Fw,
"மR6 தடZ y|னா'D< bG6Y…, மைறக4 யா3"
கR6த எ" ெபO"?" எHன, கைல மைற UhவH dPவாH: 15
'"bG6YெலH, யாேன; ம'@ இ< Dைடெக‚ ேவZதZதாேன
tw67 அகP3'ற7" எHன, ெபO” Mன" க73" ெந”–G,
"இw67 எ‚ Uரச ேவZதH ேசைனைய யாேன இH@
Uw<DெவH, கா0w" எHனா, Š\" ம2$ M•$6த7 அHேற. 16
'பjபர$ யவன$ ‘ன$ –னக$ Uதல பPV$
ைகjபைட அதhkG" கtைலமாFG உY67, ேவZதH
7j`ைடn ேசைன யா3" lைல3ற6 7R6தVG",
ெவj`ைட< bwய மHனH தனய$க4 ெவD0G p<கா$. 17
'"aரtதH வ• இ7 அHறாP; aOY eP உணர வPல
வர Uh வ”ச"" எHனா, "ம'@ அவH Mர6ைத இHேன
அND7"" எHனj iBr, அட$6தன$; அடர, அHனாH
எN எழ Ex6தVG", இறZதன$ Dமர$ எPலா". 18
'ஐ-இOபYHம$ ைமZத$ அEZதைம அரசH காணா,
Page 116 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ஐ-இOபYHம$ ைமZத$ அEZதைம அரசH காணா,
ெந\ ix கன•H iBr, ெநGB bw6 ேத$ கடாE,
ைக lட$ கைண2kG" கா$Uக" வைளய வாBr,
எ\தனH; Uh:", தன ைக6 த0wைன, "எY$க" எHறாH. 19
'கட3ள$ பைடக4 ஈறா< க'றன பைடக4 யா3"
Eட Eட, UhவH த0ட" E‚Br ேமP EளBகP காணா,
வடவைரEP• தHைன வணBrனH வ‚6தVG",
அடP உ@ பைட ஒH@ ஈயா, அHனவH அகHறாH அHேற. 20
'EFடனH பைடைய ேவZதH; E0›Ž$, "உலைக எPலா"
aFடனH" எHன, அ”M6 7ளBrன$; Uh:" yH(,
rFwய பைடைய உ0G rள$ZதனH, rளO" ேமh
UFட ெவ" i(க4 MZத; iO பைட Uரண7 இ'ேற. 21
'க0டனH அரசH; காணா, "கைல மைற Uhவ$<D அPலாP,
Y0 YறP வ•:" ேதa" உள எனP ‘N7 அHறாP;
ம0டல" U‚7" கா<D" Š\"` ஒO வலH அH@" எHனா,
ஒ0 தவ" `Nய எ0R, உ"ப$}H Yைசைய உ'றாH. 22
'மா0ட மா தவ6yH ெச\த வலைனேய மன6YH எ0R,
^0ட மா தவ6தH ஆr அரச$}H i•:" A$ைம
கா0ட=", அமர$ ேவZதH 7›<D@ கO6YkG"
•0wனH, அர"ைபமாO4 YV6தைம எT" dP மாைன. 23
'அHனவ4 ேமh காணா, அனBக ேவ4 சரBக4 பாய,
தH உண$3 அxZ7 காத' சலY2H அ‚ZY, ேவZதH,
பHன அO" பகP Œ$3'@, பNRத$ ெதN6த e•H
நP நய" உண$ZyH ஆr, ந”a என< கனH@, ந<காH. 24
'"E0 U‚7 ஆ| ெச\த Eைன" என ெவD0G, "A o\,
ம0மக4 ஆY" எH@, மடவரP தHைன ஏE,
க0 மல$ Mவjப, உ4ள" க@j`ற< கwYH ஏr,
எ0மNH வ•யH ஆய யமH Yைச தHைன உ'றாH. 25
'ெதH Yைச அதைன ந0Rn ெச\ தவ" ெச\:" ெச„E,
வH YறP அ…6Y வா‚" மHனவH YNசBD எHபாH
தH 7ைண< DOைவ ந0R, "தT•G" 7ற<க" எ\த
Page 117 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தH 7ைண< DOைவ ந0R, "தT•G" 7ற<க" எ\த
இH@ என<D அOmக!" எHன, "யாH அ(ZYெலH அ7" எHறாH. 26
'">ன<D ஒலா7 ஆrH, ஐய! A4 >ல67 யாவேரT"
மன<D இhயாைர நாw, வDjபP யாH, ேவ4E" எHன,
"Mன< bGZ YறV\! UHன$6 ேதMக' tைழ67, ேவ@ ஓ$
>ன<D இதH நாw >Hறா\; AசH ஆ\ EGY" எHறாH. 27
'மல$ உŽH ைமZதH-ைமZத!- வழBrய சாப" தHனாP
அலN…H தாT" நா›" வw3 இழZ7, அரச$ }மாH,
`லN அ" கமல"o=" i•3 ஒŸஇ, வதன", ^EP
பலO" ஆBD இக5த'D ஒ6த பwவ" வZ7'ற7 அHேற. 28
'காdG Uw:" ^›" கNயதா" கனக" oH@",
•dG" அR:" UZeP yP தO" y'ற" oH@",
மாdG கOr, ேமh வனj` அxZYட, ஊ$ வZதாH;
"‘M" எH@ யாO" எ4ள, YைகjiG ப‚வ" ேச$ZதாH. 29
'காhைடn M(7 ைவகP கx67, ஒ$ நா4, °Mகj ேப$<
}H இh7 உைற:" –ைல D@rனH; D@க, அHனாH,
"ஈனH A யாவH? எHைன ேந$Zத7. இ„ இைட2P?" எHன,
ேமP >க5 iO4க4 எPலா" Eள"tனH, வணBr, ேவZதH. 30
'"இ'றy?" என ந<D, அHனாH, "யாH இO ேவ4E U'(,
ம'@ உலD அ|jெபH" எHனா, மா தவ$த"ைம< ~வ,
a'@@ Uhவ$ யாO" l<கன$; வMFடH ைமZத$,
"a'(ல", அரசH ேவ4E கனP 7ைற `ைலய'D ஈவாH." 31
'எH@ உைர67, "யாBக4 ஒPV"" எHறன$; எHனj iBr,
"`H lxP rராத$ ஆrj oக" எனj `கறVG",
அH@ அவ$ எ2ன$ ஆr, அடEக4 y@" ெசHறா$;
>H@ ேவ4Eைய:" U'(, '>ராசன$ வOக!' எHறாH. 32
'"அைரசH இj `ைலய'D எHேன அனP7ைற U'(, எ"ைம
Eைரaக வPைல எHபாH! E‚p7!" எH@ இக5Z7 ந<கா$,
`ைரைச மா க|'@ ேவZைத, "oக A 7ற<க"; யாேன
உைரெச\ேதH, தவ6YH" எHன, ஓBrனH Eமான67 உ"ப$. 33

Page 118 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ஆBD அவH 7ற<க" எ\த, அமர$க4 ெவD0G, "AசH
ஈBD வZYGவ7 எHேன? இO >ல67 இxக!" எHன,
தாBகP இPலா7 €5வாH, "தாபதா! சரண"" எHன,
ஓBrனH, ">P >P!" எHன உைர67, உO" ஒ<க ந<காH. 34
'"ேபணலா7 இக5Zத E0£$ ெபO" பத" Uதலா ம'ைறn
ேச0 U‚7 அைமjபP" எHனா, "ெச‚B கY$, }4, நா4, YBக4,
மா0 ஒ| ெகடா7, ெத'D வட<கவா\ வOக!" எH@,
"தா›uG ஊ$வ எPலா" சைம<DெவH" எHT" ேவைல. 35
'நைற6 தO உைடய }T", நாHUக< கட34 தாT",
கைற6 தO களT", ம'ைற< கட3ள$ tறO", l<D,
"i@6தO4, Uhவ! >Hைனj `கP `DZதவைனj o'@"
அற6 YறH நH@; தாரா கண6lG" அைமக, அHனாH. 36
'"அரச மா தவH A ஆY; ஐZ7 நா4 ெதHபாP வZ7, உH
`ைர EளBrGக!" எHனா, கட3ள$ oய tHன$,
>ைர தவH EைரEH ஏr, ெநGB கட'D இைறவH ைவD"
உர3 இட" அதைன ந0R, உ@ தவ" உஞ'@" காைல, 37
'Dைத வN Mைல வா4 தாைன< }மகH அ"பŸடH,
aைத தO ŠxயH, ைவய67 உ2$<D உ2$ ஆய yHறP,
வைத `N `Oட ேமத" வDjப ஓ$ ைமZத' b4வாH,
Mைத3 இலH, கனக" ேத$ b0G, அடEக4 7OEn ெசHறாH. 38
'நP தவ NMகH ைவD" நைன வO" ப‚வ" ந0R,
b'றவH EனவVG", இைசZதன$; Dமர$த"U4
ெப'றவ4, "இளவP எ'ேக" எHறன4; tதா, "UH" எHறாH;
ம'ைறய ைமZதH ந<D, மHனவH தHைன q<r, 39
'"bG6தO4 ெவ@<ைக ேவ0w'@, ஒ'க" ஆ" E‚ம" DHற,
எG67 எைன வள$6த தாைத<D" எH@ அவH - l‚7 ேவZதH
தGjப அOZ ேதNH ஏ(, தைட இலாj பட$ தVG",
aட$< கY$< கட34 வான67 உnM அ" •ழP `<காH. 40
'அ„ வ2H இxZ7 ேவZதH அOB கடH Uைற2H ஆ'ற,
ெச„Eய DNMPதாT" ெசHறனH, >யம" ெச\வாH;
Page 119 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெச„Eய DNMPதாT" ெசHறனH, >யம" ெச\வாH;
அ„Eய" அE6த MZைத Uhவைன ஆ0G< காணா,
க„ைவ2kG" பாத கமல" அ7 உnM ேச$ZதாH. 41
'EறjiG வண<க" ெச\த Eடைலைய இh7 q<r,
Mறj`ைட UhவH, "எHேன ெதOமரP? ெசj`க!" எHன,
"அறj iO4 உண$Zy\! எH தH அHைன:" அ6தH தாT",
உறj iO4 b0G, ேவZத'D உதEன$" எHறாH, உ'šH. 42
'ைம67னkG UHk4 வழBrய Uைறைம ேகளா,
"த67றP ஒx A; யாேன தGjெபH, >H உ2ைர" எHனா,
`6Yர$ த"ைம q<r, "oக ேவZyG"" எHன,
அ6 தD UhவH ~ற, அவ$ ம@67 அகறP காணா, 43
'எ‚" கYரவT" நாணn MவZதனH இO க0; ெந”ச"
`‚BrனH; வடைவ Œய ம2$j`ற" i(2H 74ள,
அ‚Bக இP MZைத§$! A$ அடEக4y@" ெசHேற,
ஒ‚BD அ@ `|ஞ$ ஆr, உ@ 7ய$ உ@க!' எHறாH. 44
'மா Uh ெவD| தHனாP மwகலா ைமZத$ நாPவ$
தா" உ@ சவர$ ஆகn சt67, எY$, "ச•6த MZைத
ஏUறP ஒxக! இHேன ெப@க!" என இர0G E”ைச
} மOகT<D நPr, tHனO" DR<க='றாH: 45
'"அரசkG ஏr ¬ப67 அைண<D` இ" மைறைய ஓYH,
Eரaவ$ E0›ŽO" EN”சT" EைடவVT";
உைர ெச( ேவ4E U'@"; உன7 உ2$<D ஈ@ உ0டாகா;
tரச ெமH தாX\!" எHன, பxndG" ெபய$Z7 oனாH. 46
'மைற Uh உைர6த வ0ண" மக67 உைற ைமZதH ஆய,
Mைற உ@ க=ழH, அHன", ேச, UதP tற3" ஊO"
இைறவ$ l<D அமர$ •ழ, இளவP தH உ2O", ேவZதH
Uைற தO மகU", கா6தா$; வட Yைச Uh:" ெசHறாH. 47
'வடா Yைச Uh:" ந0R, மல$< கர" நாM ைவ67, ஆBD,
இடா3 tBகைலயாP ைநய, இதய6•G எ‚67 ஒH@ எ0R,
Eடா7 பP பOவ" >'ப, Sல மா UகG E0G,
தடா7 இO4 படைல Sட, ச•6த7 எ6 தலU", தாE. 48
Page 120 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தடா7 இO4 படைல Sட, ச•6த7 எ6 தலU", தாE. 48
'எ2P உN6தவH யாைன உN6த நா4,
ப2=@67 உN o$6த நP ப0` என,
`யP EN67 எ‚Zதாெலன, ^தல"
D2=@6Y, b‚" `ைக E"மேவ. 49
'தம" Yர0G உலD யாைவ:" தா3ற,
>p$Zத ெவB கY$< க'ைற:" ABDற,
கமZத மாYர< காவல$ க0±G",
aமZத நாகU", க0 a"`|6தேவ. 50
'YNவ >'ப ெசக தல67 யாைவ:",
ெவOவ='றன; ெவB கY$ •0டன;
கOE உ'ற ககன" எலா" `ைக
உOE உ'(ட, உ"ப$ 7ளBrனா$. 51
'`0டŸகT", `4 YOj பாகT",
D0ைட ஊ$Y, D•M:", ம'@ உள
அ0ட$ தாU", வZ7, அ„ வ2H எ\Y, ேவ@,
எ0 தoதனH தHைன எY$Zதன$. 52
'பாY மா மY •w:", ைபZ 7ழா\n
–Y…T", அ6 •\ மலரா|:",
"ேவத பாரக$, ேவ@ இல$, A அலாP;
மா தoதன!" எHன வழBrன$. 53
'அHன வாசக" ேகFG உண$ அZதணH,
ெசHh தா5Z7, இO ெசB ைக மல$ DE67,
"உHT நP Eைன உ'ற7" எH@ ஓBrனாH;
7HT ேதவ$த" •ழ=4 o2னா$. 54
சதானZத$ இராம இல<Dவைர வா56Y த" இட" ெபய$தP
'ஈ7 UHன$ >க5Zத7; இவH 7ைண
மா தவ67 உய$ மா0` உைடயா$ இைல;
AY E6தகH தH அO4 ேந$Zதh$;
யா7 உம<D அN7?' எHறனH, ஈ@ இலாH. 55
Page 121 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

யா7 உம<D அN7?' எHறனH, ஈ@ இலாH. 55
எH@ }தமH காதலH ~(ட,
ெவH( €ர$ EயjiG உவZ7 எழா,
ஒH@ மா தவH தா4 l‚7 ஓBrய
tHைற, ஏ6Yj ெப\$ZதனH, தH இட". 56
இராமH ‘ைத >ைனவா\ இO6தP
Uh:" த"t:" o\, UைறயாP தம<D
இhய ப4|க4 எ\YயtH, இOF
கh:" oPபவH, கBD=", YBகm",
தh:", தாT", அ6 ைதய=", ஆ2னாH. 57
‘ைத2H உOெவ|jபாG
'E0RH ABrய pH உO, இ" Uைற,
ெப0RH நP நல" ெப'ற7 உ0ேடbV?
எ0RH, ஈ7 அல7 எH@ அ(ேயH; இO
க0RT4m" கO67m" கா0ெபனாP. 58
வ4ளP ேச<ைக< கNயவH ைவD@"
ெவ4ளj பா'கடPoP p|$ க0Rனா4,
அ4ளP ^மக4 ஆD"bV-என7
உ4ள6 தாமைர:4 உைறrHறேத? 59
அO4 இலா4 எhT", மன67 ஆைசயாP,
ெவOm" q\ Eட< க0RH E‚BகலாP,
ெதO4 இலா உலrP, ெசH@, >H@, வா5
iO4 எலா", அவ4 iH உO ஆயேவ! 60
'^0 உலாEய i' கலசBக4 எH
ஏ0 இP ஆக67 எ‚தலஎHhT";
வா4 >லா U@வP கh வா\ மY
காணP ஆவ7 ஒ$ கால" உ0டா"bV? 61
'வ0ண ேமகைல6 ேத$ ஒH@, வா4 ெநGB
க0 இர0G, கY$ Uைலதா" இர0G,
Page 122 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

க0 இர0G, கY$ Uைலதா" இர0G,
உ0ண வZத நைக:" எH@ ஒH@ உ0டாP;
எ0›" ~'(T<D இ6தைன ேவ0G—? 62
'கHனP வா$ Mைல காP வைள6ேத மதH,
iHைன UHhய ^B கைண மாNயாP,
எHைன எ\7 lைல<D" எHறாP, இh,
வHைம எHT" இ7 ஆNைட ைவDேம? 63
'b4ைள b4ள< bY67 எ‚ பா'கடP
ப4ள ெவ4ள" எனj படO" >லா,
உ4ள உ4ள உ2ைர6 7OEட,
ெவ4ைள வ0ண EடU" உ0டா"bV? 64
'ஆD" நPவx; அPவx எH மன"
ஆD—? இத'D ஆrய காரண",
பாDoP Šxj ைபZlw, கHhேய
ஆD"; ேவ@ இத'D ஐ:ற3 இPைலேய!' 65
YBக|H மைற3", >லா ஒ| ம‚Bக="
கxZத கBDP அரசH கY$< Dைட
E‚Zத7 எHன3", ேமP Yைசயா4 aட$<
b‚Z7 ேச$ •த' }7 அ@ aFw o\
அxZத7 எHன3", ஆ5Zத7-YBகேள. 66
€arHற >லாn aட$ €ZததாPஈசH ஆ" மY ஏக=", –க6தாP
^a ெவ0 கலைவj `ைன சாZYைன
ஆைச மாத$ அx6தன$ எHனேவ. 67
•Nய உதயU", ஒ| பர3த="
தைத:" மல$6 தா$ அ0ணP இ„வ0ண" மயP உழZ7, தளO"
ஏPைவ,
Mைத:" மன67 இடOைடய ெசBகமல Uக" மலர, ெச\ய
ெவ\…H,
`ைத இO|H எ‚rHற `க$ Uக யாைன2H உNைவj o$ைவ
Page 123 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

`ைத இO|H எ‚rHற `க$ Uக யாைன2H உNைவj o$ைவ
o$6த
உைதய rN எT" கட34 •தP rx6த ExேயoP, உதய"
ெச\தாH. 68
Eைச ஆடP பa" `ரE< Dர" pYjப உதயrN ENZத •|
பைச ஆக, மைறயவ$ ைகZ நைற மலO" >ைற `ன=" பரZ7 பாய,
அைசயாத ெநG வைர2H UகGl@" இளB கY$ ெசH@
அைளZ7, ெவ\…H,
Yைச ஆm" மத கNையn MZ•ர" அjtயoP MவZத மாy! 69
ப0G வO" D( பக$Z7, பாசைற2H, iO4 வ2hH, tNZ7 oன
வ0G lட$ ந@Z ெதNயP உ2$ அைனய b‚ந$ வர மR6
ேதXG",
க0G மன" க| Mறjப, ஒ| MறZ7, ெம•3 அக=" க'tனா$oP,
`0டNக" Uக" மலர, அக" மல$Z7 i•Zதன-^" i\ைக
எPலா". 70
எ0ண அNய மைற2¡G rHனர$க4 இைச பாட, உலக" ஏ6த,
E0ணவO", Uhவ$கm", ேவYயO", கர" DEjப, ேவைல எHT"
ம0›" மR Uழ3 அYர வாH அரBrP நட" `N வா4 இரE ஆன
க0›தP வானவH, கனகn சைட ENZதாெலன ENZத - கY$க4
எPலா". 71
இராமH 72P A67 எ‚தP
bP ஆx A67, அBD ஓ$ Dh வ2ரn Mைல6 தட< ைக< b0ட
b0டP,
எP ஆx6 ேத$ இரE இளB கர6தாP அw வOw அனZதP Œ$jப,
அP ஆx< கைர க0டாH - ஆ2ர வா\ மR Eள<க" அழ="
ேச<ைக6
lP ஆx6 72லாேத, 7ய$ ஆx-ெநGB கட=4 72PrHறாேன. 72
SவO" சனகன7 ேவ4En சாைல ெசH@ சா$தP
ஊx ெபய$Zெதன< கBDP ஒO வ0ண" `ைட ெபயர, உற<க" A6த
Dx யாைன2H எ‚Z7, lP >யம6 7ைற Uw67, aOY அHன
வாx மாதவ' பRZ7, மன<D இhய த"t“G", வ"tH மாைல
Page 124 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வாx மாதவ' பRZ7, மன<D இhய த"t“G", வ"tH மாைல
தா‚" மா மR ¤•6 தா$n சனகH ெபO ேவ4En சாைல
சா$ZதாH. 73
pைகj பாடPக4
>HறனH அரசH எHறாH; A எைன< b0G oைக
நH@ என ŠxZ7 >HறாH, நPrய தாைய q<r,
'இH@ எனr bG6Y…?' எH@ இைற”MனH கMZ7 >HறாH;
தH 7ைண மா$tP ேச$676 த‚வ=", அவைன q<r. 39-1
'எH@ ~(, இைமயவ$ தBக4 UH
வH தoத வYFடH வZ7, எHைனேய,
">Hற அZதணேன" என ேந$ZதவH,
ெவH( ெவZ YறP ேதவ$ Eயj`ற. 53-1
காதலாP ஒO6Yைய >ைனjப, க0 72P
மாதரா4 அவH Yற" ம@jப, கBDP மாH,
'ஏYலாH தpயH' எH@, 'ஏகேலH' என,
ஆதலாP இOZதனH; அ|யH எH ெச\வாH? 61-1
12. வரலா'@j படல"
Uhவ$க4 ஏைன…$ •ழ சனகH €'(O6தP
Uwn சனக$ ெபOமாT", Uைறயாேல ெபO ேவ4E U'(, a'@"
இw< Dர•H Uரச இய"ப, இZYரH oP, சZYரH y\, }2P
எ\Y,
எG6த மR ம0டப674, எ0தவ67 Uhவ¢G",இOZதாH-ைபZ
தா$
வw6த Dh வN Mைல< ைக" ைமZதT",த"t:",மOBrH இOjப
மாy.1
சனகHஇராமஇல<Dவைரjப'( Eனவ,Uhவ$ அ„EOவைரjப'(<
~றP
இOZத Dல< Dமர$தைம, இO க0RH UகZ7 அழD பOக q<r,
அOZ தவைன அw வணBr, 'யாைர இவ$? உைர6YGpH, அwக4!'
Page 125 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

அOZ தவைன அw வணBr, 'யாைர இவ$? உைர6YGpH, அwக4!'
எHன,
'EOZYன$க4; >HTைடய ேவ4E காRய வZதா$; EP="
கா0பா$;
ெபOZ தைகைம6 தயரதH தH `தPவ$' என, அவ$ தைகைம
ேபச='றாH: 2
இராம இல<DவNH Dல மரைப UhவH U'பட எG67ைர6தP
'ஆY6தH Dல UதPவH மTEைன யா$ அ(யாதா$?
ேபY6த உ2$ அைன67" ெபO" பMயாP வOZதாமP,
–Y6 தHவN MைலயாP >லமடZைத Uைல aரjப,
சாY6த ெபOZ தைக:", இவ$ Dல67 ஓ$ தராபYகா0! 3
'tR அரBக, Eைன அகல, ெபOB கால" தவ" ேபR, மR அரBD ெநG Uwயா\!-மல$ அயேன வxபFG,
பR அரBகj ெபO" பாய' பர” aடைர யா" காண,
அR அரBக" தZதாைன அ(யாதா$ அ(யாதா$! 4
தாH, தன<D ெவல'D அNய தானவைர, "தைல 7p67, எH
வாH தர<r'(bP?" எH@ Dைற இரjப, வர" bG67, ஆBD
ஏH@ எG6த Mைல2னH ஆ\, இகP `NZத இவ$ Dல67 ஓ$
yHறைல, ப0G, இZYரHகா0, Eைட ஏறா\n aமZதாT". 5
அைரசH அவH tHkைர, எHனா=" அளj` அNதாP;
உைர D@க >p$ v$6Y இவ$ Dல6yH ஒOவHகா0 நைர Yைர Sj` இைவ மா'( இZYரT" நZதாமP,
Dைர கடைல ெநG வைரயாP கைடZ7, அU7 bG6தாT". 6
கOதP அO" ெபOB Dண6y$, இவ$ UதV$ கண<D
இறZy$;
YN `வன" U‚7 ஆ0G aட$ ேநp ெசல >Hš$;iO7 உைற ேச$ ேவ•னா\!-`•j o67" `Pவா:"
ஒO 7ைற2P A$ உ0ண, உலD ஆ0டாH உளH ஒOவH. 7
மைற மHT" மRUw:" ஆரU" வா«G pHன,
iைற மHT வானவO" தானவO" iO" ஒO நா4;EறP மHன$ l‚ கழலா\! - இவ$ Dல6yH, EP tw6த
Page 126 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

EறP மHன$ l‚ கழலா\! - இவ$ Dல6yH, EP tw6த
அற" எHன, ஒO தhேய YNZ7, அமராபY கர6yH. 8
இH உ2$<D" இH உ2ரா\ இO >ல" கா6தா$ எH@
iH உ2$<D" கழலவைர யா" o=", `க5r'பா"?pH உ2$<D" ெநG ேவலா\! - இவ$ Dல6yH, ெமH `றEH
மH உ2$<D, தH உ2ைர மாறாக வழBrனனாP! 9
இட@ ஓFட, இன ெநwய வைர உOFw, இ„ உலக"
YடP, yFட", என< rடZத7 என இரBr,-ெத„ ேவZத$ உடP yFட ெநG ேவலா\!-இவ$ Dல6y$, உவN A$<
கடP yFடா$ எhH, ேவ@ ஓ$ கFGைர:" ேவ0G—? 10
'• >Hற aட$ ேவலா\! அனZதT<D" dல'D அNேதP,
யாH இH@ `க5Z7ைர6த'D எ|y? ஏG அE5 bHைறj
^ >Hற ம3•ைய:" `<D அைளZத `ன' கBைக,
வாH >H@ bண$ZதாT", இவ$ Dல67 ஓ$ மHனவHகா0! 11
கய' கடP •5 உலD எPலா" ைகZ ெநP•< கh ஆ<r,
இய'ைக ெந( Uைறயாேல இZYர'D" இட$ இய'(,Uய' கைற இP மY< Dைடயா\! - இவ$ Dல6yH UH ஒOவH,
ெசய'D அNய ெபO ேவ4E ஒO e@" ெச\7 அைம6தாH. 12
சZYரைன ெவHறாT", உO6Yரைனn சா\6தாT",
7Z7 எT" தானவைனn aG சர6தாP 7R6தாT",
வZத Dல6Yைட வZத ரD எHபாH, வN MைலயாP,
இZYரைன ெவH@, Yைச இO - நாHD" ெசO ெவHறாH. 13
EP எHT" ெநG வைரயாP ேவZ7 எHT" கடP கல<r,
எP எHT" மR U@வP இZ7மY எT" YOைவ,
அP எHT" YO >ற6த அN எHன, - அயH எHபாH மP எHT" Yர4 `ய67<D அR எHன ைவ6தாேன! 14
தயரதH மகjேப@ ெப'ற வரலா'ைற UhவH உைர6தP
அயH `தPவH தயரதைன அ(யாதா$ இPைல; அவH
பயZத Dல< Dமர$ இவ$ தம<D உ4ள பNa எPலா"
நயZ7 உைர67< கைர ஏறP நாHUக'D" அN7 ஆ";-பP
Page 127 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

நயZ7 உைர67< கைர ஏறP நாHUக'D" அN7 ஆ";-பP
இய" 7ைவ6த கைட6 தைலயா\!-யாH அ(Zதபw ேகளா\: 15
7h இH( உ2$ ெசPல, aட$ ஆxj பைட ெவ\…H
பh ெவHறபw எHன, பைக ெவH@ பw காjoH,
தT அH(6 7ைண இPலாH, தOம6YH கவச6தாH,
மT ெவHற AYயாH, மக3 இH( வOZ7வாH; 16
Mைல< }FG •தP, Dதைலn ெசB கh வா\, கO ெநGB க0,
Eைல<D ஓFG" ேப$ அPDP, pH •டBD" இைடயாைர,
"Uைல< }FG EலBD" எH@, lட$Z7 அ›r UH >Hற
கைல< }FGj ெபய$ UhயாP, 7ய$ ABக< கOYனாH; 17
'"தா$ கா6த ந@B D”M6 தனய$க4, எH தவ" இHைம,
வா$ கா6த வன Uைலயா$ மR வ2@ வா\6YலராP,
A$ கா6த கடP `ைட •5 >ல" கா6ேதH; எHhH tH,
பா$ கா6த'D உNயாைரj பR, A" எH@ அw பRZதாH. 18
அ„ உைர ேகFG, அ" Uh:", அO4 aரZத உவைகயH ஆ\,
"இ„ உலக" அH(ேய, எ„ உலD" இh7 அ|<D"
ெச„E இள” M@வ$கைள6 தOrHேறH; இh6 ேதவ$
வ„E •க$ ெபO ேவ4E<D உNய எலா" வOக" எHறாH. 19
காதலைர6 தO" ேவ4E<D உNய எலா" கw7 அைமjப,
மா தவNP ெபN…T", ம'றதைன U'@E6தாH;
–Y மRj i' கல67n aைத அைனய ெவ0 –@, ஓ$
^த கண67 அரa ஏZY, அனP >H@" oZததாP. 20
'iHhH மRj பNகல6YP `றjபFட இH அUைத,
பHT மைறj iO4 உண$Zத ெபN…H தH பR2னாP,
தH அைனய >ைற Dண676 தசரதT", வரHUைறயாP,
நP •தலா$ SவO<D", நா= ~(FG, அ|6தாH. 21
ENZYG ŒEைன ெச\த ெவ„Eய ŒEைனயா=",
அOB கைட இP மைற அைறZத அற" ெச\த அற6தா=",
இOB கடக< கரதல67 இ„ எ‚த அNய YOேமh<
கOBகடைலn ெசB கh வா\< க3சைல எHபா4 பயZதா4. 22

Page 128 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'த4ள அNய ெபO AY6 தh ஆ@ `க ம0G"
ப4ள" எT" தைகயாைன, பரதH எT" ெபயராைன,
எ4ள அNய Dண6தா=" எxலா=" இ„ இOZத
வ4ளைலேய அைனயாைன, ேககய$}H மக4 பயZதா4. 23
அO வ•ய Yற•ன$ ஆ\, அற" ெகG<D" EறP அர<க$
ெவOவO Y0 Yறலா$க4, EP ஏZY" எhP ெச" iH
பO வைர:", ெநG ெவ4|j பOjபதU" oPவா$க4,
இOவைர:", இ„ இOவ$<D இைளயாm" ஈH@ எG6தா4. 24
தசரத Dமார$க4 வள$Z7, கPE க'ற வரலா@
'தைல ஆய ேப$ உண$EH கைலமகFD6 தைலவ$ ஆ\,
Mைல ஆ:" தT ேவத" ெத„வைரjoP பR ெச\ய,
கைல ஆx< கY$6 YBக4 உதய6YP க•67 ஓBD"
அைல ஆx என வள$6தா$ - மைற நாHD" அைனயா$க4. 25
'Yைற…G" அரa இைற”a" ெச( கழ' காP தசரதH ஆ"
iைற…G" lட$ மன6தாH `தPவ$ எT" ெபயேரகா0!உைற ஓG" ெநG ேவலா\!-உபநயன EY Uw67,
மைற ஓ7E67, இவைர வள$6தாT" வMFடHகா0. 26
இராம இல<Dவ$ ேவ4E கா6த Yற" ப'( UhவH ~@தP
'ஈBD, இவராP, எH ேவ4E<D இைட¬@ கw7 இய'@"
ŒBDைடய bw…ைர< bPE<D" MZைதயH ஆ\
^B கழலா$< b0Go\ வன" `<ேகH, `காUHன",
தாBக அNய ேப$ ஆ'றP தாடைகேய தைலjபFடா4. 27
'அைல உOவ< கடP உOவ67 ஆ0 தைகதH A0G உய$Zத
>ைல உOவj `ய வ•ைய A உOவ q<D ஐயா!
உைல உOவ< கனP உp5 க0 தாடைகதH உர" உOE,
மைல உOE, மர" உOE, ம0 உOE'@, ஒO வா|! 28
'ெச<க$ >ற67 எN D”Mn Mர< Dைவக4 iOj` எHன
உ<கனu Uw3 இPைல; ஓ$ அ"t¡G", அர<r
ம<க|P, அBD ஒOவH o\ வாH `<காH; ம'ைறயவH
Page 129 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ம<க|P, அBD ஒOவH o\ வாH `<காH; ம'ைறயவH
`<க இட" அ(ZYேலH; oZதெனH, எH Eைன Uw6ேத. 29
இராமன7 EPலா'றைல ப'( UhவH EயZ7 ேபaதP
ஆ\Z7 ஏற உண$-ஐய!-அய'ேக:" அ(3 அNய;
கா\Z7 ஏEH, உலD அைன67" கடVG" மைல…G"
Œ\Z7 ஏறn aGr'D" பைட< கலBக4, ெச\ தவ6தாP
ஈZேதT" மன" உFக, இவ'D ஏவP ெச\DனவாP. 30
அக•ைக<D உO அ|6த இராமன7 பாத மrைமையj o'@தP
'}தமH தH பHh<D UHைன உO< bG6த7, இவH,
o7 ெவHற7 எனj i•Zத, iலB கழ' காP iw க0டா\;
காதP எH தH உ2$ேம=" இ< கN…HபாP உ0டாP;
ஈ7, இவH தH வரலா@", `ய வ•:"' என உைர6தாH. 31
pைகj பாடPக4
அZதர6YP உO4 ேசர, அG சh வZ7 உ@" அளEP,
MZைத மr5 தசரதT" ெசH@ அவHேமP சரBக4 lG67,
'இZத வx oD அN7' எH@ இையZதவைன எZநாm"
உZ7" என உலDதன<D உ@7ய$ Œ$ZYG" உரuH. 15-1
'}தமH தH மைன<rழ6Y<D உைர6த bG” சாப" எT"
ஓத அOB கP உO6 தE$67, UHைன உO< bG6த7 இவH
பாதpைச6 7வ0G எ‚Zத பa" iw ம'@ அ7 க0டா\;
ஈ7 இவH தH அO4 வw3" வரலா@"' என உைர6தாH. 31-1
13. கா$Uகj படல"
மாய EPைல இராமH நாேண'(னாP தாH தH 7ய$ ABD" எனn
சனகH உைர6தP
'மா'ற" யா7 உைரjப7? மாய E'D நாH
y'றெனH என மன" 7ளBDrHறதாP;
q'றன4 நBைக:"; c\YH ஐயH EP
ஏ'@ேமP, இட$< கடP ஏ'@"' எHறனH. 1
Page 130 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஏ'@ேமP, இட$< கடP ஏ'@"' எHறனH. 1
சனகன7 ஆைணjபw ஏவல$ EPைல ம0டப6Y'D< b0GவOதP
எHறனH, ஏH@, தH எY$ >Hறாைர, 'அ<
DH@ உற5 வN Mைல bண$pH, ஈ0G' என,
'நH@' என வணBrன$, நாPவ$ ஓwன$;
iH YR கா$Uகn சாைல `<கன$. 2
உ@ வ• யாைனைய ஒ6த ேமhய$,
ெச( ம2$< கP என6 Yர0ட y|ன$,
அ@பYனா2ர$, அள3 இP ஆ'றல$,
த( மG67, இைட2ைட, த0wP தாBrன$; 3
ெநG >லமக4 U7D ஆ'ற, >H@ உய$
தட >p$ வடவைரதாT" நா0 உற,
'இட" இைல உலD' என வZத7,-எBக›"
கடP `ைர YO நக$ இைர67< காணேவ. 4
EP•ைன< க0டா$ ~(ய Šxக4
'சBbG ச<கர" தN6த ெசBைக அn
MBக ஏ@ அPலேனP, இதைன6 Œ0GவாH
எBD உளH ஒOவH? இH@ ஏ'(H, இn Mைல,
மBைகதH YOமண" வா‚மாP' எHபா$. 5
'ைகதவ", தT எனP; கனக< DH@' எHபா$;
'ெச\த7, அ6 YைசUகH Œ0w அH@; தH
Š\ தவj ெபOைம2H Uய'MயாP' எHபா$;
'எ\தவH யாவk, ஏ'(j ப0G?' எHபா$. 6
'Y0 ெநG ேமOைவ6 YரFw'š?' எHபா$;
'வ0ண வாH கடP ப0G கைடZத ம67' எHபா$;
'அ0ணP வா4 அரET<D அரசk?' எHபா$;
'E0 இG ெநwய EP €5Zதy?' எHபா$. 7
'எH, "இ7 bண$க" என, இய"tனாH?' எHபா$;
'மHனவ$ உள$bV மY ெகFடா$?' எHபா$;
Page 131 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'மHனவ$ உள$bV மY ெகFடா$?' எHபா$;
'UHைன ஊ5 Eைன2னாP Uw<rP ஆ"' எHபா$;
'கHh:" இn Mைல கா›—?' எHபா$. 8
'இn Mைல உைத6த }'D இல<க" யா7?' எHபா$;
'நn Mைல நBைகேமP நாFG", ேவZ7' எHபா$;
'>nசய" எG<D"bP ேநpயாH!' எHபா$;
M'Mல$, 'EY ெச\த Œைம ஆ"' எHபா$. 9
EPைல< க0ட ேவZத$க4 ைகEN6தP
Š\6தன$ இHனண" Šxய, மHனH UH
உ\6தன$, >ல" U7D உm<r< v5 உற,
ைவ6தன$; 'வாBDந$ யாவX?' எனா,
ைக6தல" EY$6தன$, க0ட ேவZதேர. 10
சதானZத UhவH ~(ய EP•H வரலா@
oதக" அைனயவH i•ைவ q<r, அ„
ேவதைன தOrHற EPைல q<r, தH
மாYைன q<DவாH மன6ைத q<rய
}தமH காதலH ~றPேம2னாH: 11
'இைமய EP வாBrய ஈசH, "பBD உைற
உைம2ைன இக5ZதனH எHன" ஓBrய
கைம அ@ Mன6 தh< கா$Uக" bளா,
சைம உ@ த<கனா$ ேவ4E சாரேவ. 12
'உ<கன பP•G, கரBக4 €5Zதன;
`<கன$, வானவ$ `காத •ழPக4;
த<கH நP ேவ4E2P தழ=" ஆ(ன;
U< க0 எ0 yளவH Uh3" மா(னாH. 13
'தாmைட வN Mைல, ச"`, உ"ப$த"
நா4 உைடைம2H, அவ$ நG<க" q<r, இ<
}mைட Eைட அனாH Dல674 yH(ய
வாmைட உழவH ஓ$ மHனHபாP ைவ6தாH. 14

Page 132 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'கா$Uக வ•ைய யாH கழறP ேவ0G—?
வா$ சைட அரH >க$ வரத! A அலாP,
யா$ உள$ அ(பவ$? இவ'D6 yH(ய
ேத$ Uக அPDலா4 ெச„E ேக4' எனா, 15
'இO"` அைனய கO ெநGB }FG இைண ஏ'(H பைண ஏ'ற
ெபO" tய•P ப|<D •க" tைண67, அதkG அைண67 ஈ$<D"
வர"` இP மRj iH - கலjைப வ2ர6YH b‚ மG6YFG
உர" iO இP >ல", ேவ4E<D, அலD இP பல சாP உ‚ேத". 16
'உ‚rHற b‚ Uக6YH, உY<rHற கYNH ஒ|
ixrHற, `E மடZைத YO ெவ|jபFெடன, `ணN
எ‚rHற ெத4 அUlG எ‚Zதவm", இxZ7 ஒ7Br6
l‚rHற நP நல67j ெப0 அரM yH(னா4. 17
'DணBகைள எH ~@வ7? b"tைனn ேச$Z7, அைவ உ\யj
tணBDவன; அழD, இவைள6 தவ" ெச\7 ெப'ற7கா0;
கணB Dைழயா4 எ‚Zதத'tH, கY$ வாhP கBைக எT"
அணBD இxயj i•3 இழZத ஆ@ ஒ6தா$, ேவ@ உ'றா$. 18
'M6Yர" இBD இ7 ஒjப7 எBD உ0G-ெச\EைனயாP
E6தகU" EY வசU" ெவ„ேவேற `ற" rடjப,
அ6 YOைவ அமர$ Dல" ஆதN6தா$ என, அ(ஞ$!
இ6 YOைவ >ல ேவZத$ எPலாO" காத•6தா$! 19
'க•6 தாைன< கடVG" ைக6 தான< க|'@ அரச$
ஒ•67 ஆைன என வZ7, மண" ŠxZதா$<D எY$, "உO6த
`•6 தாைன, க|'@ உNைவj o$ைவயாH வN Mைலைய
வ•6தாேன மBைக YOமண6தாH" எH@, யா" வ•6ேத". 20
'வP EP=<D ஆ'றா$க4, மார ேவ4 வைள கOjtH
ெமP EP=<D ஆ'றாரா\, தா" எ"ைம E|D'றா$;
கP EPVG உலD ஈZத கனB Dைழைய< காத•67,dP EPலாP உலD அ|jபா\!-o$ ெச\ய6 lடBrனா$. 21
'எ" மHனH ெபO” ேசைன ஈவதைன ேம'b0ட
ெச" மHன$ `க5 ேவFட iOேளoP ேத\ZததாP;
Page 133 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெச" மHன$ `க5 ேவFட iOேளoP ேத\ZததாP;
i"ெமHன வ0G அல"`" `N Dழைல< காத•6த
அ" மHன$ ேசைன, தம7 ஆைசoP ஆ2'றாP. 22
'மP கா<D" மRj `ய67 மHனH இவH, மழEைட…H
EP கா<D" வா4 அமO4 ெம•rHறாH என இரBr,
எP கா<D" Uw E0£$ பைட ஈZதா$ என, ேவZத$,
அP கா<ைக ~ைகைய< க0G அ”Mனவா" என, அகHறா$. 23
'அH@ UதP, இH@ அள3", ஆO" இZதn Mைல அOD
ெசH@" இல$; o\ ஒ|6த ேத$ ேவZத$ YNZ7" இலா$;
"எH@" இh மணU" இைல" எH@ இOZy"; இவH ஏ'(H,
நH@; மல$< DழP ‘ைத நல" ப‚7 ஆகா7' எHறாH. 24
இராமH EPைல q<r எ‚தP
>ைனZத Uh பக$Zத எலா" ெந( உHh, அ(வT" தH,
`ைனZத சைடUw 7ள<r, o$ ஏ'(H Uக" பா$6தாH;
வைனZதைனய YOேமh வ4ள=", அ" மா தவ6yH
>ைனZத எலா" >ைனZ7, அZத ெநG” Mைலைய q<rனாH. 25
ixZத ெந\ ஆDY வா\வx iBr
எ‚Zத b‚B கனP எHன எ‚ZதாH;
'அxZத7, EP' என, E0ணவ$ ஆ$6தா$;
ŠxZதன$ ஆMக4, Uj பைக ெவHறா$. 26
மBைகய$ மன >ைல:", வா\ Šx:"
•ய தவBக4 lடBrய lPVH
ஏயவH வP EP இ@jபதH UHன",
ேச2ைழ மBைகய$ MZைதl@ எ\யா,
ஆ2ர" EPைல அனBகH இ@6தாH. 27
'கா›" ெநG” Mைல காP வ•7' எHபா$;
'நா›ைட நBைக நல" rள$ ெசB ேக5j
பாR, இவH பட$ ெசB ைக படாேதP,
வா4 •தP மBைக:" வா53 இல4' எHபா$. 28

Page 134 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கரBக4 DE67, இO க0க4 பhjப,
'இOB க|@ இn Mைல ஏ'(லH ஆ2H,
நரZத நைற< DழP நBைக:", நாU",
UOBD எN2P `க S5D7"' எHபா$. 29
'வ4ளP மண6ைத மr5ZதனH எHறாP,
"b4" எH UH` bGjபைத அPலாP,
ெவ4ள" அைண6தவH EPைல எG67, இj
t4ைள UH இFட7 ேபைதைம' எHபா$. 30
'ஞான Uh<D ஒO நா0 இைல' எHபா$;
'}H இவhH bw…H இைல' எHபா$;
'மானவH இn Mைல காP வைளயாேனP,
‡ன தன6தவ4 ேப@ இல4' எHபா$. 31
EPைல q<r இராமH நட6தP
yைகய$ இHனன dP•ட, நPV$
ஓைக Eள"tட, உ"ப$ உவjப,
மாக மடBக=", மாP Eைட:", iH
நாகU", நாகU", நாண நடZதாH. 32
இைமj i‚YP EPைல எG67 இராமH நா0 ஏ'ற, அ„ EP
ஒwதP
ஆடக மாP வைர அHன7 தHைன,
'ேதட அO மா மR, ‘ைத எT" iH
•டக வாP வைள, •Fwட AFG"
ஏG அE5 மாைல இ7' எHன, எG6தாH. 33
தG67 இைமயாமP இOZதவ$, தா|P
மG6த7", நா0 •Y ைவ6த7", q<கா$;
கGjthP யாO" அ(ZYல$; ைகயாP
எG6த7 க0டன$; இ'ற7 ேகFடா$. 34
EP இ'ற ேபXைசயாP S3லr=" yH(ய அnச"

Page 135 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ஆNைடj `D7" நா"?' எH@, அமர$க4, கமல6yH தH
ேபOைட அ0ட }ள" tளZத7' எH@ ஏBr, ைநZதா$;
பாNைட உ'ற தHைம பக$வ7 எH? பாைர6 தாBr,
ேவெரன< rடZத நாக" இw என ெவOE'@ அHேற! 35
வானவ$ வா56த, ம0ணக6தா$ மr5Zதன$
^ மைழ dNZதா$ E0£$; iH மைழ ixZத ேமக";
பாம மா கடPக4 எPலா" பP மR •E ஆ$6த;
} Uh< கணBக4 எPலா" ~(ன ஆM; - 'b'ற
நாம ேவP சனக'D, இH@, நPEைன பயZத7' எHனா. 36
மாைல:", இைழ:", சாZ7", a0ணU", வாச ெந\:",
ேவைல ெவ0 U67", iHT", காa", •0 7r=", €M;
பாP வைள, வ2$க4, ஆ$jப; பP இய" 7ைவjப; UZA$
ஓP rள$Z7 உவா உ'ெறHன, ஒ• நக$ rள$Zத7 அHேற! 37
நP இயP மகர €ைண6 ேதH உக, நைக:" yG"
EP இட, வாm" €ச, ேவP rடZதைனய நாFட67
எP இயP மYய" அHன Uக6Yய$, எx• yHறn
dP•ய பOவ" q<D" yைக2H ஆwனாேர! 38
உ0 நற3 அOZYனாNH MவZ7 ஒ|$ கOB க0 மாத$,
`0 உ@ `லE ABக, b‚நைரj `P•< b0டா$;
ெவ0 >ற ேமக" ேமHேமP EN கடP பODமாoP,
ம0 உ@ ேவZதH ெசPவ", வ(யவ$ UகZ7 b0டா$. 39
வ2Nய$ ம7ர vத", மBைகய$ அUத vத",
ெச2Nய$ மகர யாxH ேத" tx ெத\வ vத",
ப2$ rைள ேவ2H vத", எH@ இைவ பOr, E0£$
உ2Oைட உட"`" எPலா" ஓEய" ஒjப >Hறா$. 40
ஐயH EP இ@6த ஆ'றP காRய, அமர$ நாFG6
ைதயலா$ இxZ7, பாNH மக|ைர6 த‚E< b0டா$ெச\ைக2H, வwEH, ஆடP பாட•H ெத|தP ேத'றா$,ைம அN ெநGB க0 q<க" இைம6த=", மயBr >Hறா$. 41

Page 136 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

pYைல நகர ம<க|H மr5nM
'தயரதH `தPவH' எHபா$; 'தாமைர< க0ணH' எHபா$;
'`யP இவH ேமh' எHபா$; '^ைவேய iO3"' எHபா$;
'மயP உைட67 உலக"' எHபா$; 'மாhடH அPலH' எHபா$;
'கயP iO கட=4 ைவD" கட3ேள கா›"" எHபா$. 42
'ந"tைய< காண நBைக<D ஆ2ர" நயன" ேவ0G";
b"tைன< கா›" y@", DNM'D" அHனேத ஆ"!
த"tைய< கா0pH!' எHபா$; 'தவ" உைட67 உலக"' எHபா$;
'இ"ப$, இZ நகNP தZத Uhவைன இைற”a"' எHபா$. 43
காதP q\ pக ‘ைத உ4ள" ைநZ7 உODதP
இ'@, இவ0 இHன7 ஆக,-மY“G" எP• ABகj
ெப'@, உ2$ tHT" கா›" ஆைசயாP, M(7 ெப'ற,
M'(ைட, ெபNய bBைக, ேசயN< கNய வா4-க0,
iH - lw,-மடZைத<D அjபாP உ'ற7 `கல='றா": 44
ஊசP ஆG உ2NkG", உOD ^" ப4| ABr,
பாMைழ மக|$ •ழ, o\, ஒO ப|<D மாட,
காa இP தாமைர2H i\ைக, சZYர காZத" ஈHற
‘த A$ ெத|6த ெமH ^” ேச<ைகைய அNYH ேச$Zதா4. 45
'"ெப0 இவ0 உ'ற7" எHT" ெபOைமயாP, அOைமயான
வ0ணU" இைலகளாேல காFடலாP, வாFட" Œ$ZேதH;த0 ந@B கமலBகா4!-எH த|$ >ற" உ0ட க0RH
உ4 >ற" காFw™$; எH உ2$ தர உVE™ேர! 46
'நா0 உலா3 ேமOuG நா0 உலா3 பாR:",
•0 உலா3 ym", வா|¬G உலா3 •R:",
வா4 >லாEH eP உலா3" மாைல மா$`", •ள3"
காணP ஆD"? ஆrH, ஆE காணP ஆDேமbலா". 47
E0தல" கலZ7 இலBD YBகŽG, •7 •5
வ0G அல"` அலBகP தBD பBr…G", வா$ Mைல<
b0டP ஒH@, இர0G க0RH Š0G b0G, எH ஆEைய
Page 137 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

b0டP ஒH@, இர0G க0RH Š0G b0G, எH ஆEைய
உ0ட7 உ0G;எH ெந”MP இHT"உ0G;அ7 எH@"உ0G
அX!48
'ப”a அரBD Œ2H ஆE ப'ற, AG b'ற EP
ெவ” சரBக4 ெந”a அரBக, ெவ\ய காமH எ\யேவ,
ச”சல" கலZதo7, ைதயலாைர, உ\ய வZ7,
"அ”சP! அ”சP!" எHrலாத ஆ0ைம எHன ஆ0ைமேய? 49
இைள<கலாத bBைககா4! எ‚Z7 E"p எH ெச\€$!
Uைள<கலா மY<b‚Z7 o=" வா4 Uக6YனாH.
Eைள<கலாத E' ைகயா|, வ4ளP, மா$tH உ4mற6
Yைள<கP ஆD" ஆrP, ஆன ெச\ தவBக4 ெச\"pேன! 50
எBD >H@ எ‚Zத7, இZத இZ7? வZ7 எH ெந”a உலா
அBD இயH@, அனBகH எ\த அ"tH வZத MZைத q\
iBDrHற bBைகேமP Eட" ixZத7; எHhT",
கBDP வZத YBக4 அH@; அக" களBக" இPைலேய! 51
'அட$Zத வZ7, அனBகH, ெந”a அழH@ MZ7" அ"` எT"
Eட" DைடZத ெம\2H>H@ ெவZYடா7 எ‚Z7, ெவB
கட" 7ைதZத காN யாைன அHன காைள தா4 அைடZ7,
உடH lட$Z7 oன ஆE வZதவா எH? - உ4ளேம! 52
'E0›ேள எ‚Zத ேமக" மா$tH e•H pH¡G, இ"
ம0›ேள இxZத7 எHன, வZ7 oன ைமZதனா$,
எ0›ேள இOZத o7", யாவெரH@ ேத$rெலH;
க0›ேள இOZத o7", எHbP கா0rலாதேவ? 53
'ெப\ கடP tறZ7, அயP tற<bணா மOZ7 ெப'@,
ஐய i' கல6lG அBைக EFG இOZத ஆத$oP,
Š\ rடBD" அ0ணP y4 UயBrடா7 UHனேம,
ைககட<க EFG இOZத கFGைரjப7 எHbV?' 54
ஒH@ b0G, உ4 ைநZ7 ைநZ7, இரBr, E"p E"pேய,
iH YRZத bBைக மBைக இடNH S5D o5YHவா\,
DHற" அHன Mைல U(Zத b4ைக க0G, D|$ மன67
ஒH@" உ0க0 மY Uக67 ஒO6Y ெச\த7 உைரெச\வா": 55
Page 138 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஒH@" உ0க0 மY Uக67 ஒO6Y ெச\த7 உைரெச\வா": 55
Aலமாைல EP U(Zத ெச\Yைய ‘ைத2ட" ெசj`தP
வடBகm" Dைழகm" வான EP•ட,
lட$Zத ^B கைலகm" Dழ=" –$தர,
•டBrய pH என c\YH எ\Yனா4,
ெநGZ தடB rடZத க0 Aலமாைலேய. 56
வZ7 அw வணBrல4; வழBD" ஓைதய4;
அZத" இP உவைகய4, ஆwj பாwன4,
'MZைத:4 மr5nM:", `DZத ெச\Y:",
aZதN! dP' என, l‚7 dP=வா4: 57
'தய ரத 7ரக மா< கடலH, கPEயH,
தயரதH எT" ெபய$6 தhn ெசP ேநpயாH,
`யP ix தட< ைகயாH, `தPவH; ^B கைண
மயP Eைள மதன'D" வw3 ேமHைமயாH; 58
மரா மர" இைவ என வள$Zத y|னாH;
"அரா-அைண அமலH" எH@ அ2$<D" ஆ'றலாH;
'இராமH' எHப7 ெபய$; இைளய }•G",
பராவ அO Uh“G", பY வZ7 எ\YனாH; 59
'"^0 இயP Š\"tனH, `hதH எ\த EP
காRய வZதனH" எHன, காவலH
ஆைண2H அைடZத EP அதைன, ஆ0தைக,
நா0 இh7 ஏ'(னாH; நGBr'@ உ"பேர! 60
'மா6Yைர அளEP தா4 மG67, UH ப2P
"•6Yர" இ7" என, y|H வாBrனாH;
ஏ6Yன$ இைமயவ$; இxZத, ^ மைழ;
ேவ6தைவ நG<Dற U(Z7 €5Zதேத!' 61
‘ைத ஐய" ABr, அக674 உ@Y ^›தP
'}Uh:டH வO b0டP' எHற tH,
'தாமைர< க0RனாH' எHற தHைமயாP,
Page 139 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'தாமைர< க0RனாH' எHற தHைமயாP,
'ஆ"; அவேனbP' எH@, ஐய" ABrனா4வாம ேமகைல2T4 வள$Zத7, அPDேல! 62
'இPைலேய •aj`' எHபா$, 'உ0G, உ0G' எHன3",
ெமP•யP, Uைலகm" E"ம E"Uவா4;
'dP•ய D(2H, அ6 yHறேல அவH;
அPலேனP, இறjெபH' எH@, அக674 உHhனா4. 63
சனகH Uhவhட" YOமண" D(67 Eனா3தP
ஆைச:'@ அய$பவ4 இHன4 ஆ2ன4;
பாசைட< கமல6yH பைட6த EP இ@"
ஓைச2H ெபNய7 ஓ$ உவைக எ\Y, அ<
}Mக'D ஒO Šx, சனகH ~@வாH: 64
'உைர ெச\-எ" ெபOம! உH `தPவH ேவ4EதாH,
EைரEH, இH@, ஒO பகP Uw6தP ேவFைக…?
Uரa எ(Z7 அY$ கழP UழBD தாைன அ„
அரைச:", இ„ வx அைழ6தP ேவFைக…? 65
UhவH Šxjபw, சனகH தயரதT<D6 •7 EG6தP
மP வலாH அ„ உைர பகர, மா தவH,
'ஒPைல2P அவT" வZ7@தP, நH@ என,
எPைல இP உவைகயாH, 'இையZதவா@ எலா"
dP=க' எH@, ஓைல:" •7" o<rனாH. 66
pைகj பாடPக4
`<கன$; சனக$ }H, 'iO இP ABக4தா"
ஒ<கேவ EP•ைன உர67 அG67 எG67,
இ< கண67 எ\7€$' எHறனH; என,
p<கவ$ அ„ உைர Eள"tனா$ அX. 2-1
`<கன$, அவ$கைளj iOZத q<r, 'இ"
U<கணH EP•ைன Š\"tH ஆ'றVG
இ< கண67 அ|6Y$ எH@, எ"ைம ஆmைட
Page 140 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இ< கண67 அ|6Y$ எH@, எ"ைம ஆmைட
p<D@ சனகT" Eள"tனாH' எHறா$. 2-2
எH@ சாலேவ ெவ7"t இHன இHனவாெறலா"
ஒHறலா7 பHh ஆE ஊசலாட வாGவா4
மHறP நா@ மாைல •| மான யாைன oல UH
ெசHற €Y¬G பா$ைவ ெசPல>'D" எPைலேய. 54-1
எH@ மாதரா4 >ைன67, இ„ இடNH S5D oYhP,
DH@oP எ‚Zத bBைக மBைக b"ைப அHனவ4,
'ெவH( €ரH இBD வZ7 EP இ@6த ேமHைமையn
ெசH@ ~@u"' என6 ெத|Z7 MZைத UZ7வா4. 55-1
14. எ‚nMj படல"
சனகH •த$ தயரதைன அG67, ெச \Y ெதNE6தP
கGrய •தO", கா•P கா•H ெச H@,
இw DரP Uரa அY$ அ…6Y எ\Yனா$;
அw இைண lழ இட" இH(, மHனவ$
Uw“G Uw iO வா2P UHhனா$. 1
UகZதன$ YOவO4, U ைற2H எ\Yனா$;
YகழZ7 ஒ|$ கழP இைண l‚7, ெச Pவைனj
`க5Zதன$; 'அரச! >H `தPவ$ oய tH
>க5Zதைத இ7' என, ெநw7 ~(னா$. 2
தயரதH உவைக:'@ ŠxதP
~(ய •தO", bண$Zத ஓைலைய,
'ஈ@ இP வ0 `கxனா\! இ7 அ7' எHறன$;
ேவ@ ஒO `லமகH EO"t வாBrனாH;
மா@ அY$ கழ•னாH, 'வாM' எHறனH. 3
இைல Uகj பட67 அவH எ‚Y< காFwய
தைல மகH Mைல6 lxP ெச E2P சா$த=",
>ைல Uக வைலயBக4 >p$Z7 ABrட,
மைல என வள$Zதன, வ2ர6 y4கேள. 4
ெவ'(ேவP மHனவH, 'த<கH ேவ4E2P,
க'ைற வா$ ச ைட Uw< கRnM வானவH,
U'ற ஏ5 உலைக:" ெவHற SN EP
Page 141 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

க'ைற வா$ ச ைட Uw< கRnM வானவH,
U'ற ஏ5 உலைக:" ெவHற SN EP
இ'ற ேப$ ஒ•bலா" இw6த7, ஈBD?' எHறாH. 5
•7வ$<D பNa வழBDதP
எH@ உைர67 எY$ எY$, இைடEடா7, 'ேந$
7H(ய கைன கழP •த$ b4க!' எனா,
iH YR கலBகm" •a" o<rனாH DH@ என உயNய Dவ36 y|னாH. 6
'ேச ைன:" அரசO" pYைல<D UZ7க!' என தயரதH ஆைணjபw, வ4mவH மணUரa
அைறதP
'வானவH Dல67 எம$ வர6YனாP வO"
ேவhP ேவ4 இOZத அ" pYைல q<r, ந"
ேச ைன:" அரசO" ெச Pக, UZ7!' எனா,
'ஆைனேமP மணUரa அைறக!' எH@ ஏEனாH. 7
வா" பN EN Yைர< கடைல, வ4mவH,ேத" ix 7ழா\ Uwn ெச B க0 மாலவH,
ஆ" பNa, உலD எலா" அளZ7b0ட நா4,
சா"`வH YNZெதன,-YNZ7 சா'(னாH. 8
நாPவைக ேச ைன2H எ‚nM
Eைட iO நைட2னாH ேச ைன ெவ4ள", 'ஓ$
இைட இைல, உலrhP' எHன, ஈ0wய;
கைட:க UwEhP, எைவ:" காP பட,
`ைட ெபய$ கடP என, எ‚Z7 oயேத. 9
MP இட" உலD எனn ெச (Zத ேத$க4தா"
`P•G aட$ எனj i•Zத, ேவZதராP;
எP இG கY$ மR எ(<D" ஓைடயாP,
EP இG" UrP எனj i•Zத, ேவழேம. 10
காP ENZ7 எ‚ Dைட, கண<D இP ஓYம",
பாP ENZ7, இைட இைட பறjப oHறன;
ேமP ENZ7 எ‚ bwj படைல, E0 எலா"
yP உNZ7 உDவன oH@ yH@மாP! 11
•டBrய 7r' bw eைழ< ைக" மைல<
கட" க=5 ேச ைனைய, 'கடP இ7 ஆ"' என,
இட" பட எBக›" எ‚Zத ெவ0 UrP,

Page 142 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கட" க=5 ேச ைனைய, 'கடP இ7 ஆ"' என,
இட" பட எBக›" எ‚Zத ெவ0 UrP,
தட" `னP பOrட6 தா5வ oHறேவ. 12
இைழ2ைட இள ெவ2P எ(<D"; அ„ ெவ2P,
தைழ2ைட >ழP ெகட6 தவ‚"; அ6 தைழ,
மைழ2ைட எxP ெகட மலO"; அ" மைழ,
Dைழ3ற UழBrG", Dழா" b4 ேபN ேய. 13
மH மRj `ரEக4 மக|$ ஊ$வன,
அHன" உZYய Yைர ஆ@ oHறன;
iH அR `ண$ U ைலj `N ெமH ~Zதலா$
pH என, மடj tw ேமக" oHறேவ. 14
ேச ைனக4 ெச Hற ெபO வx
இைண எG67 இைட இைட ெநO<க, ஏ ைழய$
7ைண U ைல< DBDமn aவG", ஆடவ$
மR வைரj `யZ7 ெமHசாZ7", மா5r, ெமP
அைண எனj i•Zத7 - அ< கடP ெச P ஆ@அX. 15
மக|$ ஆடவ$ Yர4
U6YனாP, U‚ >லா எ(<D"; Š\" மRj
ப6YயாP, இள ெவ2P பரj`";-பாrT"
Y6Yயா>Hற dP MவZத வா\nMய$
உ6தராசBக" இFG ஒ|<D" ~'றேம. 16
EP•ன$; வா|ன$; ெவ(6த D”Mய$;
கP•ைனj பx67 உய$ கனக6 y|ன$;
வP•2H மOBrன$ மOBD, மாj tw
`P•ய க|@ என, ைமZத$ o2னா$. 17
மHறP அ" `7 மல$ மைழ2P •5Zெதன6
7H@ இOB ~Zதலா$ UகBக4 yHறலாP,
ஒH@ அலா U‚மY ஊO" மான"oP,
ெச Hறன தரள வாH MEைக ஈFடேம. 18
யாைனகm" DYைரகm" ெச Hற காFM
Š\ Yைர< கடP என UழBD S<Dைட<
ைகக|H, Yைச >ைல< க|'ைற ஆ\வன, ைமயP உ'@, இx மத மைழ அறாைமயாP,
l\யைல< கடZYல, •x யாைனேய. 19

Page 143 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ைமயP உ'@, இx மத மைழ அறாைமயாP,
l\யைல< கடZYல, •x யாைனேய. 19
•Oைட >ைல என, y\Z7" y\rலா
வாOைட வனUைல மக|$ MZைதoP,
தா¢G" சY“G" தா3" ஆ2T",
பாNைட pY<rல - பN2H பZYேய. 20
மக|NH ஊடP
ஊwய மன6Yன$, உறாத q<rன$,
Awய உ2$jtன$, ெநNZத ெந'(ய$;
yG அE5 }ைத:" 7றZத ~Zதல$;
ஆடவ$ உ2$ என அOD o2னா$. 21
த@க0 யாைன2H ெச ல3
மா@ என6 தடBகைளj iO7, மா மர"
ஊ@ பFG இைட2ைட ஒw67, சா\67, உரா\,
ஆ@ எனn ெச Hறன-அOE பா\ க34,
தா@ என< கனP உp5 த@க0 யாைனேய. 22
தயரதன7 பைடj ெபO<க"
உ‚Z7 இட இட" இைல உலக" எBக›",
அ‚ZYய உ2$<D" எலா" அOF b"` ஆ2னாH
எ‚ZYலH; எ‚Z7 இைடj படO" ேச ைன2H
b‚Z7 o\< bw மYP pYைல ~w'ேற! 23
SG வ0w2P இOZத மக|NH UகU" q<கU"
க0டவ$ மனBக4 ைக}jப< காத•H,
வ0G இp$ }ைதய$ வதன ராMயாP,
ப0 Yக5 ப0wக4 பNMH ெச Pவன,
`0டNக6 தட" oவ oHறேவ. 24
பா0w•H ைவய67 ஓ$ பாைவ தH¡G"
ஈ0wய அHtkG ஏDவாH, இைட<
கா0ட=", q<rய கைட<க0 அ”சன",
ஆ0தைக<D இhய7 ஓ$ அUத" ஆயேத! 25
மைனEையj tNZ7 ேச ைன…G ெச P=" ஓ$ ஆடவhH >ைல
t4ைள மாH q<rையj tNZ7 orHறாH,

Page 144 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

t4ைள மாH q<rையj tNZ7 orHறாH,
அ4ளP A$ மOத ைவj` அதhP, அHன" ஆ"
`4m" ெமH தாமைரj ^3" q<rனாH,
உ4ளU" தாT" >H@ ஊசலாwனாH. 26
தாைன ெச Hற காFM
அ" க0 ஞால67 அரa pைடZ7, அவ$
iBD ெவ0Dைட சாமைர o$6தலாP,
கBைக யா@ கG6த7 - கா$ எனn
சBD, ேபN, UழBrய தாைனேய. 27
அமர$ அ" dP அணBD அைனயா$ உ2$
கவO" ~$ •Y< க0 எT" காலேவP,
Dமர$ ெந”a D|jப வழBகலாP,
சமர ^p:" ஒ6த7 - தாைனேய. 28
y4 pைடZதன, •ண" pைடZெதன;
வா4 pைடZதன, வாHpH pைடZெதன;
தா4 pைடZதன, த"p pைடZெதன;
ஆ4 pைடZதன, ஆ| pைடZெதன. 29

இைளஞ$க|H காதP நாடக"
வா$ Dலா" U ைல ைவ6த க0 வாBrடj
ேப$rலா7 tறBD Uக6YனாH
ேத$rலாH, ெந(; அZதNP ெச H@, ஒO
SN மா மத யாைனைய UFwனாH. 30
ax b4 வா" பN 74ள, ஒ$ yைகயா4
வ‚E €ழ='றாைள, ஒ$ வ4ளP தாH,
எ‚EH A4 `ய6தாP எG67 ஏZYனாH;
த‚E >H@ ஒxயாH; தைர ேமP ைவயாH. 31
7ைண6த தாமைர qவ6 lட$Z7, அட$
கைண< கOB கRனாைள ஓ$ காைளதாH,
'பைண6த ெவ" U ைலj பா\ மத யாைனைய
அைண<க, நBைக<D, அகP இட" இP' எHறாH. 32
ax:" D”Mpைச n aO"` ஆ$6Yட,
ix:" மா மத யாைன2H orHறாH,
கxய ~Nய எH@ ஒO காNைக

Page 145 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ix:" மா மத யாைன2H orHறாH,
கxய ~Nய எH@ ஒO காNைக
Exைய q<r, தH ேவைல:" q<rனாH. 33
தரBக வா$ DழP தாமைரn ‘றw<
கOB க0 வா4 உைடயாைள, ஒ$ காைளதாH,
'ெநOBD ^0 U ைல A4 வைள6 y|™$!
மOBDP எBD மறZத7 A$?' எHறாH. 34
~'ற" o=" bைல< கRனாP அH(,
மா'ற" ேபarலாைள, ஒ$ ைமZதH தாH,
'ஆ'@ AN ைட, அ" ைககளாP எG67
ஏ'@வா$ உைம, யாவ$ bV?' எHறாH. 35
ஒFடகBக4 ெச Hற வைக
த4ள அO" பர" தாBrய ஒFடக",
ெத4m ேத" Dைழ யாைவ:" YHrல;
உ4ள" எHன6 த" வா:" உல$Zதன,
க4 உ0 மாZதNH ைகjபன ேதwேய. 36
பjபர$ பார" aமZ7 ெச P=தP
அர6த q<rன$, அP Yர4 ேமhய$,
பNZத காEன$, பjபர$ ஏrனா$YOZ7 ~ட6ைத6 Y0 கைணய6lG"
எO6YH ஏZYய மாP க|@ எHனேவ. 37
tw2H ேமP ெச P=" மக|$
t6த யாைன tணBr, tw2P ைக
ைவ6த; ேமP இOZ7 அ”Mய மBைகமா$,
எ\67 இG<க0 உ'றா$, `ைத6தா$<<D இO
ைக6தலBக|P க0 அடBகாைமேய. 38
M6த$ த" மடவாXG tw2P ெச Hறவைக
வாம ேமகைலயாNைட, வாலY
^p y\ tw, MZதO" o2னா$காம$ தாமைர நா4மல$< கான674,
ஆைமேமP வO" ேதைர2H ஆBD அX. 39
ஒO6Yைய தH U7rP b0G ஓG" DYைர2H y'ற"

Page 146 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஒO6Yைய தH U7rP b0G ஓG" DYைர2H y'ற"
இ"ப$ நாFwH தர" அPல4, ஈBD இவ4;
உ"ப$ }மக'D' எHrHற7 ஒ<DமாPக"ப மா வர, காPக4 வைள67, ஒO
b"` அனாைள< b0G ஓG" DYைரேய! 40
மக|$ மன" க|67 ஓGதP
தZத வா$DழP –$பைவ தாBகலா$,
MZ7 ேமகைல MZைத:" ெச \கலா$,
'எZைத EP இ@6தாH' எT" இH dைல
ைமZத$ ேபச, மன" க|67 ஓGவா$. 41
அZதண$ U'பFGn ெச P=தP
Dைடய$, D0wைக •<rன$, DZYய
நைடய$, நாM `ைத6த ைக நா'றல$,கட க|'ைற:" காNைகயாைர:"
அைடய அ”Mய, அZதண$-UZYனா$. 42
நBைகய$ Yர0G ெச P=தP
நா@ ^B DழP நBைகய$ க0RH A$
ஊ@ ேந$ வZ7 உO3 ெவ|jபட,
'மா@ b0டைன வZதைன ஆrP, வZ7
ஏ@ ேத$' என< ைகக4 இxnaவா$. 43
Dைர6த ேதO", க|@" DYைர:",
>ைர6த வா$ Uரa", ெந|Z7 எBக›"
இைர6த ேப$ ஒ•யாP, இைட, யாவO"
உைர6த உண$ZYல$; ஊமNH ஏrனா$. 44
•0 Mல"t வலZதன •0 7rP,
க4 Mல"` கOB Dழலா$ Dழ
உ4 Mல"` Mல"ப ஒ7BகலாP,
உ4 Mல"tG i\ைக:" oHறேத. 45
மக|$ க0கைள< க0ட ஆடவ$க|H மr5nM
ெத0 Yைரj பரைவ6 YO அHனவ$,
•0 Yைரj `ைர q<rய q<rைன,
க0G இைரjபன, ஆடவ$ க0; க|
வ0G இைரjபன, ஆைன மதBகேள. 46

Page 147 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

க0G இைரjபன, ஆடவ$ க0; க|
வ0G இைரjபன, ஆைன மதBகேள. 46
உைழ க•6தன எHன, உ2$6 7ைண
•ைழ க•< கOB க0Rய$ e`ர
இைழ க•6தன; இH இயமா, எ‚"
மைழ க•6ெதன, வாM க•6தேவ. 47
ம0 க|jப நடjபவ$ வா4 Uக
உ0 க|< கமலBக|H உ4 உைற
Y0 க|n M@ 7"t என, Mல$
க0 க|6தன, காமH க|<கேவ. 48
a0ணU" •|:" >ைறய, யாவO" ெச P=தலாP `‚Y rள"`தP
எ0ண மா6YரU" அNதா" இைட,
வ0ண மா67வ$ வா\, கh வா\nMய$,
Y0ண" மா67 ஒ|$ ெச „ இளA$, இx
a0ண" ஆ6தன; •|:" ஆ6தேவ. 49
M6Yர6 தடZ ேத$ ைமZத$ மBைகய$,
உ\67 உைரjப, >ைனjப, உலjtல$,
இ6 Yற6Yன$ எ6தைன… பல$,
Š\67 இைர67 வx<b0G UHhனா$. 50
Dைச உ@ பN:", ேதO", €ரO", D‚p, எBD"
Eைச “G கGகj iBr €Brய •| E"p,
பைச உ@ 7|2H தாைரj பaZ lைள அைட6த, ேமக";
Yைச l@" >Hற யாைன மத6 lைள ெச "p'@ அHேற. 51
மBைகயைர ஆடவ$ அைழ67n ெச Hற வைக
ேகFக6 தட< ைகயாேல, rள$ ஒ| வாm" ப'(,
•டக6 த|$< ைக, ம'ைறn aட$ மR6 தட< ைக ப'(,
ஆடக67 ஓைட யாைன அx மத67 இ‚<கP - ஆ'(P,
பாடக< கா•னாைர, பயj பய< b0G oனா$. 52
மல$ ப(676 தOமா@ மக|$ கணவைர ேவ0GதP
ெச \க|H மGEP, நP A$n Mைறக|P, >ைறயj ^6த
ெந\த=", DUதj ^3", ெநr5Zத ெச B கமலj o7",
ைககm", UகU", வா:", க0கm", காFட, க0G,
'b\7, அைவ தOY$' எH@, b‚நைர6 l‚rHறாராP. 53

Page 148 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'b\7, அைவ தOY$' எH@, b‚நைர6 l‚rHறாராP. 53
யாைன வOதP அ(Z7 மக|$ ஓGதP
பZY அ" `ரE>H@" பாNைட இxZy$, வாச<
DZதள பார" –ர, DலமR< கலHக4 MZத,
சZத •0 7r=" €ழ, த|$< ைகயாP அைண67, 'சார
வZத7 ேவழ"' எHன, ம2P என இNயP oவா$. 54
Dைட, bw2H ெநO<க"
Dைட“G tnச", lBகP DழாBகm", bw2H காG",
இைட இைட மயBr, எBD" ெவ| aரZ7 இOைளn ெச \ய,
பைடகm", Uw:", ^›", பட$ ெவ2P பரjtn ெச Pலஇைட ஒO கண6YT4ேள, இர3 உ0G, பக=" உ0ேட! 55
மக|$<D ெச Pல ஆடவ$ வx EFG EலDதP
UO<D இத5 U6த SரP U@வலா$ UகBக4 எHT"
YO< rள$ கமலj oYP ŒFwன rடZத ~$ வா4,
'ெநO<D இைட அ@<D"; AE$ ABDpH ABD"' எH@ எH@,
அO<கhP ஒ|O" ேமh ஆடவ$ அகலj oவா$. 56
நZத அO ெந(2H உ'ற ெநO<rனாP aO<D0G அ'@,
காZYன மR:" U67" MZYன, கலாப" •5Zத
பாZத|H அPDலா$த" பN`ர" `ல"` பாதj
^Z த|$ உைறjப, மா5r, 'o<D அN7' எHன >'பா$. 57
இைச ேகFG எO7க4 pர0G ஓGதP
b'ற நP இயBக4 எBD" b0ட•H 7ைவjப, ப0wj
ெப'ற ஏ@, அHனj `4|H ேபைதய$ ெவOE ABக,
U'@ உ@ பரBக4 எPலா", U ைற U ைற, பாச6yG"
ப'@ அற €M ஏr, …r2H பN3 Œ$Zத. 58
A$>ைலக|P பwZத யாைனக4
காP ெச ( ேவகj பாக$ கா$Uக உ0ைட பாரா,
வா$n ெச ( bBைக அHன D"பU" மOj`" காணj
பாP ெச ( கட•P yH@" பைன< ைக மாP யாைன எHன,
A$n Mைற ப'(, ஏறா >Hற - DH@ அைனய ேவழ". 59
பாணO" Eற•யO" இைச :டH பாடP
அறP இயP ~ZதP, க0 வா4, அU7 உD DUதn ெச „ வா\,
Page 149 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

அறP இயP ~ZதP, க0 வா4, அU7 உD DUதn ெச „ வா\,
Eற•யXG, நP யா5n ெச 2Nய$, `ரE ேமலா$,
நைற ெச Ej ெப\வ7 எHன, ைநவள அUதj பாடP
U ைற U ைற பக$Z7 oனா$, rHனர p7ன" ஒjபா$. 60
மத யாைனக|H o<D
அOE ெப\ வைர2H iBr, அBDச" >pர, எBD"
இNய•H சனBக4 MZத, இளB க|n M@ க0 யாைன,
EN Mைற6 7"t, ேவ@ ஓ$ €5 மத" y\Z7, மாத$
aN DழP பwய, ேவ'@j tw“G" lட$Z7 ெச Pப. 61
தயரன7 ேநய மBைகயNH எ‚nM
>ைற மY6 y'ற" க0ட AP ெநGB கட•'@ ஆr,
அைற பைற 7ைவjப, ேதO", ஆைன:", ஆடP மா3",
கைற ெக‚ ேவP கணாO", ைமZதO", கEh, ஒPைல
ெந(2ைடj படர, ேவZதH ேநய மBைகய$ ெச Pவா$. 62
அரMய$ SவO" ெச P=தP
i\ைக அ" கமல< காhP i•வ7 ஓ$ அHன" எHன,
ைககய$ ேவZதH பாைவ, கRைகய$ ஈFட" iBr
ஐ - இOe@ •ழ, ஆ\ மRn MEைகதHேமP,
ெத\வ மBைகயO" நாண, ேதH இைச Uரல, oனா4. 63
EN மR6 தா$க4 ^0ட ேவசN ெவN>P yH@"
அN மல$6 தடB க0 நPலா$ ஆ2ர67 இரFw •ழ,
DO மRn MEைகதH ேமP, b0ட•H pH இ7 எHன,
இOவைரj பயZத நBைக, யா5 இைச Uரல, oனா4. 64
ெவ4 எ2'@ இலவn ெச „ வா\ Uக6ைத ெவ0 மYய" எH@,
b4ைள2H a'@ •Hக4 D‚pய அைனய ஊ$Y,
ெத4 அNj பா0w' பாRn ெச 2Nய$ இைச 6 ேதH MZத,
வ4ளைலj பயZத நBைக, வானவ$ வணBக, oனா4. 65
ெச B ைக2P, ம”ைஞ, அHன", M@ r|, ^ைவ, பாைவ,
சBD உைற கx6த அHன சாமைர, Uதல தாBr,
'இBD அல7, எ0›BகாP, இ„ எ‚ Yைர வளாக" தHhP
மBைகய$ இPைல' எHன, மடZைதய$, மOBD oனா$. 66
ஏவPமாZத$ a'(=" காவP `NZ7 ெச P=தP

Page 150 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஏவPமாZத$ a'(=" காவP `NZ7 ெச P=தP
காரண" இH(ேய:" கனP எழ Ex<D" க0ணா$,
€ர ேவ6Yர6தா$, தா5Z7 ENZத க”aக67 ெம\யா$,
தா$ அR `ரE ேமலா$, தல67 உளா$, கY6த dPலா$,
ஆ$ அணBD அைனய மாத$, அw U ைற கா67j oனா$. 67
~¡G Dறm", MZ7", MலYய$ DழாU", b0ட
பாP >றj `ரE அHனj `4 எனj பாNP ெச Pல,
ேத¡G p¥@" வ0G" 7"t:" lட$Z7 ெச Pலj
^ >ைற ~ZதP மாத$ `ைட tw நைட2P oனா$. 68
7jthH, மR2H, iHhH, aட$ மரகத6YH, U6YH,
ஒj` அற அைம6த ைவய", ஓEய" `கழ ஏ(,
UjபY'@ - இரFw b0ட ஆ2ர", Ur5 ெமH bBைகn
ெச jப அOZ YOEH நPலா$, ெதN ைவய$ •ழj oனா$. 69
வMFடH MEைக2P ெச P=தP
ெச E வ2H அUத< ேக4E ெதEFwனா$, ேதவ$ நாEH
அE ைக2H அ|<D" Aரா$, ஆ2ர67 இரFw •ழ,
கEைக2H AழP, க'tH அOZதY கணவH, ெவ4ைளn
MEைக2P, அHன" ஊO" Yைச UகH எHன, ெச HறாH. 70
பரத ச67O<கன$ வMFடH tH ெச P=தP
iO க|@, இ3|, iH ேத$, iலB கழP Dமர$, UZA$
அO வைர •5Zத7 எHன, அOD UH tHT" ெச Pல,
YO வள$ மா$ப$, ெத\வn Mைல2ன$, ேதர$, €ர$,
இOவO", Uh tH oன இOவO" எHன, oனா$. 71
தயரதH oதP
>6Yய >யம" U'(, ேநpயாH பாத" ெச Hh
ைவ6த tH, மைற வPV$<D வர"` அ@ மR:" iHT",
ப6Y ஆH >ைர:", பாO", பN3டH நPr, oனாH U67 அR வ2ரj ^ணாH, மBகல Ur5Zத நP நா4. 72
அரச$ Dழா" தயரதைனn •5Z7 ெச P=தP
இO tறjபாள$ எ0ணா2ர$, மR< கலச" ஏZY,
அO மைற வO<க" ஓY, அ@D A$ ெத|67 வா56Y;
வரH U ைற வZதா$, }w மBகல மழைலn ெச „வா\j
பO மR< கலாப6தா$, பPலா0G இைச பரEj oனா$. 73

Page 151 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வரH U ைற வZதா$, }w மBகல மழைலn ெச „வா\j
பO மR< கலாப6தா$, பPலா0G இைச பரEj oனா$. 73
'க0wலH எHைன' எHபா$; 'க0டனH எHைன' எHபா$;
'D0டல" €5Zத7' எHபா$; 'D@க அN7, இhn ெச H@' எHபா$;
'உ0G bP, எ‚nM?' எHபா$; 'ஒ•6த7 சBக"' எHபா$;
ம0டல ேவZத$ வZ7 ெநOBrன$, மOBD மாy. 74
i'ˆw மக|$ ஊO" iலH b4 தா$j `ரE ெவ4ள",
a'@@ கமல" ^6த lG கடP Yைர2H ெச Pல,
b'ற ேவP மHன$ ெச B ைகj பBகயj DழாBக4 ~"ப,
ம'@ ஒO கYXH எHன, மR ெநGZ ேதNP oனாH. 75
ஆ$6த7, Ea"ைப UFw; •0G, அகH Yைச க4 எBD"
o$6த7; அBD, ஒOவ$ த"ைம ஒOவ$ கF`ல" bளாைம6
Œ$6த7; ெச (Zத7 ஓw, Yைர ெநGB கடைல எPலா"
•$6த7, சகரXG பைக6ெதன, - •| ெவ4ள". 76
சBகU" பைண:" b"`" தாளU" காள6yG
மBகல ேபN ெச \த ேப$ ஒ• மைழைய ஓFட,
lBக=" Dைட:" yைகj tnசU" aடைர ஓFட,
YBக4 ெவ0Dைட க0G ஓட, ேதவO" மOள, - ெச HறாH. 77
மZYர vத ஓைத, வல"`N UழBD" ஓைத,
அZதண$ ஆM ஓைத, ஆ$67 எ‚ UரMH ஓைத,
கZ7 bP க|'(H ஓைத, கwைகய$ கE2H ஓைத,இZYர YOவH ெச Pல-எ‚Zதன, Yைச க4 எPலா". 78
q<rய Yைச க4 y@" தHைனேய q<rn ெச Pல,
€<rய கழ' காP, ேவZத$ ENZத ைக" மல$க4 ~jப,
தா<rய க|@" ேதO" `ரE:" பைடஞ$ தாm"
ஆ<rய •|, E0›" ம0›லD ஆ<க,-oனாH. 79
€ரO", க|@", ேதO", `ரE:" pைடZத ேச ைன,
ேப$3 இட" இPைல; ம'@ ஓ$ உலD இPைல, ெபய$<கலாகா;
AOைட ஆைடயாm" ெந|6தன4 U7ைக எHறாP,
'பா$ iைற A<rனாH' எH@ உைர6த7 எj பNa மHk? 80
சZYரச2ல6YH சார•P தயரதH தBDதP
இHனண" ஏr, மHனH …ச ைன இர0G ெச HறாH;
iH வைர o=" இZ7ச2ல6YH சாரP `<காH;
மHமத< க|@", மாத$ bBைக:", மாரH அ"`",
ெதHவைரn சாZ7", நாறn ேச ைன ெச H@, இ@6த7 அHேற. 81

Page 152 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மHமத< க|@", மாத$ bBைக:", மாரH அ"`",
ெதHவைரn சாZ7", நாறn ேச ைன ெச H@, இ@6த7 அHேற. 81
pைகj பாடPக4
ஓ7 AY2H }Mக மா Uh ஓைல
தா7 ேச $ lைட6 தயரதH கா0க! த' tNZ7
o7 காhைட6 தாடைக iOj` எனj `DZ7,
வா7 ெச \7 >H@, இராகவH வா|யாP மா0டா4. 3-1
'MறZத ேவ4E ஒH@ அைம6தெனH; அ7 தைனn Mைத<க,
இறZத தாடைக `தPவ$ ஆ" இOவ$ வZ7 எY$6தா$;
அற" b4 மாலவH வா|யாP ஒOவH தH ஆE
DைறZ7 o2னH; ஒOவH o\< Dைர கடP D|6தாH. 3-2
'~ட ேம3 o$ அர<கைர இைளயவH bH@,
AG ேவ4E:" Dைற படாவைக >H@ >ரjt,
பாடP மா மைற< }தமH பHh சாப6ைத,
ஆடP மா மல$n –ைல2P, இராகவH அக'(, 3-3
'iO இP மா மYP pYைல2P `DZ7, o$ இராமH
மO3 வா$ Mைல U(6த•H, சனகH தH மகைள,
"தOெவH யாH" என இைச ZதனH; தாH இBD EைரEH
வOக' எHபதா" வாசக" ேகFG, உள" மr5ZதாH. 3-4
பHT" நாH மைற வMFடT" பராவ அO Uh<D",
அHைனமா$<D", தH அைமnச$<D", –பன" அ(E67,
இHன வாசக ஓைல அBD இFட •த$<Dn
dHன" ஆ2ர" }w:" •aடH bG6தாH. 3-5
மா0ட tHனO" மZYர ேவ4E:" இய'(6
•0G அO" ெபO" .......... .............. ..............
............. .............. .............. .............. ...............
............. .............. சனகT" மகFbைட ேந$ZதாH. 3-6
மHனH அBD அவ$ ெபOமக" காRய வOவாH
அHன வMFடH அZதண$ அரச$ ஆபால$
இHன$ இH(ேய வOக என எ‚YனH; இn dP
dHன வாசக" dPl@" அU7 எனn dNZத. 3-7
சா'(ய Uரa ஒ• ெச E2P சாOUH,
}P lw மக|O", }ல ைமZதO",
ேவP தO DமரO", ெவH( ேவZதO",
கா'@ எ( கடP என< க|jtH ஓBrன$. 8-1

Page 153 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ேவP தO DமரO", ெவH( ேவZதO",
கா'@ எ( கடP என< க|jtH ஓBrன$. 8-1
எY$ b0G ஏZY ஓ$ ஏZYைழ bBைக ^0
அYர, மா$ப" அ‚Zத6 த‚EனாH,
'UYO" y4 மைல…, U ைல< DHற—
அYக" எHப7 அ(க வZேதH' எHறாH. 37-1

15. சZYரச2லj படல"
யாைனகைள மர6YP tR6த=", அவ'(H ெசயPகm"
}ைவ ஆ$ வட< b‚B DவG ஒwதர >வZத,
ஆE ேவFடன, வNMைல அனBகH ேமP b0ட,
^ைவ வா\nMய$ Uைல Mல$ `ய6lG" ^Fட,
ேதவதார67", சZYT", ^Fwன - Mல மா. 1
ேந$ ஒGBகP இP பைக2ைன AYயாP ெவP="
–$3 இட" ெபறா உண$EனH •5nMேய oல,
கா¢G" lட$ கவFG எxP, மராமர< DவFைட
ேவ¢G" bG, rN என நடZத7 - ஓ$ ேவழ". 2
Yர0ட தா4 ெநG” ெச( பைண மO7 இைட ஒwயj
`ர0G tH வO" உர•G oனவH oல,
உO0G காP lட$ tறrG த(“G", ஒOBேக
இர0G மா மர" இைட இற நடZத7 - ஓ$ யாைன. 3
கத" b4 ‘'ற6ைத ஆ'@வாH, இhயன கழ(,
பத" b4 பாகT" மZYN ஒ6தனH; பP eP
EதBகளாP, அவH, ெமPெலன ெமPெலன Eள"`"
இதBக4 b4rலா இைறவைன ஒ6த7 - ஓ$ யாைன. 4
மா@ கா0rலதா\ >H@, மைழ என UழBD"
தா@ பா\ கN, வன கN த0ட6ைத6 தடE,
பா@ tH ெசல, காP எனn ெசPவ7, ப0G ஓ$
ஆ@ orய ஆ@ o" ஆ@ oHற7ேவ. 5
பா6த யாைன2H பதBக|P பG மத" நாற,
கா6த அBDச" >p$ZYட, காP tw67 ஓw,
^6த ஏxைலj பாைலையj iwj iw ஆக,
Page 154 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

^6த ஏxைலj பாைலையj iwj iw ஆக,
கா6YரBகளாP, தல6lG" ேத\Zத7 - ஓ$ க|@. 6
அலD இP ஆைனக4 அேநகU", அவ'šG pைடZத
Yலக வா4 •தP twகm", DOைள:", ெச(Zத
உலைவ A4 வன67, ஊதேம ஒ6த; அ„ ஊத6
தைலவேன ஒ67j i•Zத7, சZYரச2ல". 7
கOBகPைலj iHனா<rn ெசHற ேத$க4
'ெதO0ட ேமலவ$, M(யவ$n ேசNT", அவ$த"
மO0ட `Hைமைய மா'@வ$' எT" இ7 வழ<ேக:
உO0ட வா\l@", iH உO4 உைர67 உைர67 ஓw,
இO0ட கPைல:" தH >ற" ஆ<rய - இரத". 8
மைல2P இறBrய மக|$, மர >ழP ம'@" ப|<Dj பாைற2P
இைளjபா(, 72P b4mதP
b„ைவ q<rய வா\கைள, இZYர }ப"
க„E q<rன எH@bP - காFG இன ம2Pக4,
ந„E q<rய$, நல" b4 ேமகைல, iல” சாயPெச„E q<rன YNவன oPவன, YNZத? 9
உ\<D" வாMக4 இxZ7, இள அHன6YH ஒ7Br,
ெம\< கலாபU", Dைழகm", இைழகm" EளBக,
l<க ெமH மர >ழP பட6 7வH(ய •ழP
`<க மBைகய$, ^6த b"` ஆ" எனj i•Zதா$. 10
தள" b4 தாமைர என, த|$ அw2T", Uக67",
வள" b4 மாைல வ0G அலமர, வx வOZYன$ ஆ\,
EளBD த" உOj ப|Brைட ெவ|jபட, ேவ@ ஓ$
7ளBD பாைற2P, yxய$ அ2$6Yட6 72Hறா$. 11
tw `<D ஆ2ைட, pH¡G" tறBrய ேமக"
பw `<காெலனj பwதர, பN`ர" `ல"ப,
7w `<கா இைட6 YOமக4 தாமைர 7றZ7
Dw `<காெலன, DwP `<கா$ - bw அHன மடவா$. 12

Page 155 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வNைசயாக< கFw ைவ6த DYைரக4
உ0 அUத" ஊFw, இைள…$ நக$ bண$Zத,
70ெணT" Uழ<rன, 7O<க$ தர வZத,
ம0மக4 தH மா$tH அR வHன சர" எHன,
ப0 இயP வயj பNக4, பZY2P >ைர6தா$. 13
பRயாள$க4 தBDவத'D வசY ெச\தP
A$ Yைர >ைர6த என, A4 Yைர >ைர6தா$;
ஆ$க• >ைர6த என, ஆவண" >ைர6தா$;
கா$ >ைர என, க|@ காEைட >ைர6தா$;
மாOத" >ைர6த என, வாMக4 >ைர6தா$. 14
மBைகயO" ைமZதO" மயBr6 YNதP
நw<D" ம2P எHன வO" ந„EExயாO",
வw<D" அ2P €ரO", மயBrன$ YNZதா$;
இw<D" Uரச< Dர•H, எBD" UரP சBrH,
bw<க|H உண$Z7, அரச$ } நக$ அைடZதா$. 15
pY<க >p$ •|2H Eள<க" அ@ ெம\ைய,
aைத< க0 •ைரையj iO3 •a bG, •\தா
உY$6தன$, இளB Dமர$, ஓEயNH; ஓவ"
`7<rன$ என, தOண மBைகய$ i•Zதா$. 16
யாைனக|•OZ7 இறBr, அரச Dமார$ பட மாடBக|P `DதP
தா4 உய$ தட< rN இxZ7 தைர ேசO"
}4 அN என, கNக4 b'றவ$ இxZதா$;
பாைள EN ஒ67 உல3 சாமைர படj o\,
வா4 எழ >ைர6த படமாட" அைவ `<கா$. 17
•MH ெநG ெவ0 பட Uைட< Dwலக4y@",
வாச நைக மBைகய$ Uக" i•வ, வாhP,
மாa இP மY2H கY$ வழBD" >ழP எBD",
€a Yைர ெவ0 `னP, EளBrயன o=". 18
Page 156 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

€a Yைர ெவ0 `னP, EளBrயன o=". 18
`‚Y பwய வO" யாைன
ம0 உற E‚Z7, ெநG வாH உற எ‚Z7, க0›தP iOZத வO க0ணhH வO" - கா$
உ0 >ற ந@" iwைய €M, ஒO பாக"
ெவ0 >ற ந@" iw `ைனZத மத ேவழ". 19
DYைரக4 அடBr வOதP
Œயவ¢G ஒH(ய Yற67 அO நல6y$,
ஆயவைர, அZ >ைல, அ(Zதன$, 7றZதாBD,
ஏய அO •0 iw பwZ7, உடH எ‚Z7 ஒ0
பா\ பN EைரZ7 உத( >Hறன, பரZேத. 20
U"ைம `N வH க2@ b\7, ெசயP Š\"பாP
த"ைம:" உண$Z7, தைர க0G, EைரrHற,
அ"ைம2¡G இ"ைமைய அ(Z7 ெந( ெசP="
ெச"ைமயவ$ எHன, நh ெசHறன - 7ரBக". 21
Yைர< Dw•P கழBD ஆG" மBைகய$
E‚Zத பh அHன, Yைர €a `ைரy@",
கழBD ப2P மBைகய$ கOB க0 p|$rHற தழBD கx MZYய தர" ப2P தரBக67,
எ‚Z7 இைட tற5Z7 ஒ|$ b‚B கயPக4 எHன. 22
ஆ@ உத3" ஊ'@jெபO<D
ெவ4ள ெநG வாN அற €M உளேவT",
r4ள எ‚rHற `னP, ேக|NH EO"t, ெத4m `னP ஆ@ - M(ேத உத3rHற;
உ4ள7 மறா7 உத3" வ4ளைல:" ஒ6த. 23
படமாட6YP •ைழrHற €ர$க4
7H( ெந( பBrக4 7ளBக, அழVG"
Page 157 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

7H( ெந( பBrக4 7ளBக, அழVG"
pH YNவ எHன, மR ஆர" p|$ மா$ப$,
மHறP மண" நா@ பட மாட" •ைழrHறா$,
DH(H Uைழy@" •ைழ }4 அNக4 ஒ6தா$. 24
ANP E‚Z7 உழ<r >'D" யாைனக4
ெநOBD அ2P எ2'றைனய ெச" ம2NH ெந'(j
iOB D•க" அjtயன, o$ மRக4 ஆ$jப,ெபOB க|@ - அைலj `னP கல<Dவன; ெபFD"
கOB கடP கல<D" ம7 க2டவைர ஒ6த. 25
ஒ<க ெந( உ\jபவ$ உைர6த D( b4ளா,
ப<க" இன" ஒ67, அயP அைல<க, நh பாரா,ைம< கN, மத6த - Eைல மாத$ கைல அPDP
`<கவைர ஒ6தன, `னP Mைறக4 ஏறா. 26
அFw•P எ‚" `ைக
7rP இைட மடZைதய¢G ஆடவ$ 7வH(,
பகP இைடய, அFw•P மG67, எN பரj`"
அrP இG b‚" `ைக அ‚Bக•H, UழBகா
UrP பG ெநGB கடைல ஒ67 உள7, அ" S•$. 27
i•3'ற ேசைன ெவ4ள"
கம$ உ@ iOjtH வா‚" E”ைசய$ காண வZதா$,
தமைர:" அ(யா$ >H@ Yைகj`@ தைகைம சாHற
DமரO" மBைகமாO" D‚மலாP, வ‚E E0 >H@
அமர$ நாG இxZத7 எHனj i•Zத7, அ„ அ™க ெவ4ள". 28
மக|O" ைமZதO" மr53டH YNதP
ெவ2P >ற" Dைறயn –Y pH >ழP பரjப, UHன"
72P உண$ ெச„E…O", 7h உ@ UhEkO",
D2•G" இh7 ேபM, Mல"iG" இh7 ~E,
ம2•ன" YNவ எHன, YNZதன$ - மக|$ எPலா". 29

Page 158 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தா4 இைண கழPக4 ஆ$jப, தா$ இைட அ|க4 ஆ$jப,
வா4 `ைட இலBக, ெசB ேக5 மR அR வைலய" pHன,
y4 என உய$Zத DH(H •ழPக4 இh7 q<r,
வா4 அN YNவ எHன, YNZதன$ - ைமZத$ எPலா". 30
16. வைர< காFMj படல"
சZYரச2ல மைல2H மாFM
a'(ய கடPக4 எPலா" aட$ மR< கனக< DHைறj
ப'(ய வைளZதெவHன, பரZ7 வZ7 இ@6த ேசைன;
b'றவ$, ேதEமா$க4, ைமZத$க4, b"பனா$, வZ7
உ'றவ$, காண='ற மைல >ைல உைர67" அHேற! 1
ப"` ேதH p¥@ 7"t பரZ7 இைச பாw ஆட,
உ"ப$ வானக67 >Hற ஒ• வள$ தOEH ஓBD"
b"`க4, பைன< ைக AFw, Dைழ“G" ஒw67, }FG6
7"tக4, உ2ேர அHன 7ைண மடj tw<D நPD". 2
ப0 மல$ பவளn ெச„ வா\j பh மல$< Dவைள அHன
க0 மல$< bwnMமா$<D< கR6 lxP `N:" ேவBைக
உ0 மல$ ெவ@6த 7"t, `Yய ேதH உத3" நாக6
த0 மல$ எH@, வான6 தாரைக தா3" அHேற! 3
•H எT" twகŽG" EளBD" ெவ0 மY நP ேவழ"
~னP வாH }G AFw< D6Yட, DU(j பா:"
ேதH உD மைடைய மா'(, ெசZ Yைன< Dறவ$, UZY
வான A$ ஆ@ பா\nM, ஐவன" வள$jப$ மாy! 4
Dj`ற'D அOைமயான Dல வைரn சாரP ைவr,
ஒj`ற6 7ளBDrHற உGபY ஆw2Hக0,
இj `ற6ேத:" கா0பா$, Dற6Yய$, இையZத }ல";
அj `ற6ேத:" கா0பா$, அர"ைபய$, அழD மாy! 5
உY உ@ 7O6Y ஊ7" உைல உ@ Œ:", வா2H
அY Eட AO", ெந\:", உ0rலா7, ஆE உ0›"
bY •ைன ேவP க0 மாத$ Dற6Yய$ •த•kG,
Page 159 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

bY •ைன ேவP க0 மாத$ Dற6Yய$ •த•kG,
மY2ைன வாBr, ஒj`< கா0Dவ$, Dறவ$ மHk! 6
ேப›த'D அNய }ல< DOைள, அ" twக4 ஈHற
கா›த'D இhய ேவழ< கHˆG க|<D" UH(P,
}›த'D உNய YBகF DழE:", Dறவ$ தBக4
வா4 •தP bwnM மாத$ மக•G, தவ‚" மாy! 7
அ”சன< rN2H அHன அx க34 யாைன bHற
ெவ” Mன67 அN2H Y0 காP aவF‰G, - E”ைச ேவZத$
D”M அ" தல67", Aல< Dல மR6 தல67", - மாத$
ப”M அ" கமல" ^6த பa” aவG உைட67 மHk. 8
ெசB கயP அைனய நாFட" ெசE உறா, U@வP yHறா,
iBD இOB ~ZதP –ரா, `OவBக4 ெநNயா, ^EH
அ" ைக:" pட@" ~Fw, நர"` அைளZ7, அUத" ஊ@"
மBைகய$ பாடP ேகFG, rHனர" மயBD" மாy! 9
க4 அE5 }ைத மாத$, காlG" உற3 ெச\:"
b4ைள வாF க0Rனா$த" DBDம< Dழ"` தBD"
ெத4|ய ப|<Dj பாைற6 ெத| aைன, மR2P ெச\த
வ4ளU" நற3" எHன, வர"` இல i•:" மHk! 10
ஆடவ$ ஆE –ர, அ”சன வாN –ர,
ஊட•H MவZத நாFட67 உ"ப$ த" அர"ைப மாத$,
yG அE5 }ைத >H@" 7றZத மZதார மாைல,
வாடல, நற3 அறாத, வ2H வ2H வயBD" மாy. 11
மாZ த|$ அைனய ேமh< Dற6Yய$ மாைல •Fw,
~ZதP அ" கUrH பாைள Dழ•kG ஒj`< கா0பா$;
ஏZ7 இைழ அர"ைப மாத$ எN மR< கடக" வாBr,
காZத4 அ" oYP ெப\7, ைககŽG ஒj`< கா0பா$. 12
சர" ப2P சாப" எHனj `OவBக4 த"pH ஆடா,
நர"tkG இh7 பாw, நாடக ம2VG ஆw,
அர"ைபய$ ெவ@67 A6த அE$ மR< }ைவ ஆர",
மர" ப2ல கGவH ^ண, மZY க0G உவ<D" மாy. 13

Page 160 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

சாZ7 உய$ தடBக4 y@" தா7ராக6YH சா$Zத
~ZதP அ" twக4 எPலா" DBDம" அRZத o=";
காZ7 இன மR2H –Y< கY¢G" கலZ7 €சn
ேசZ7, வானக", எjo7" ெச<கைர ஒ<D" அHேற. 14
>லமகFD அRக4 எHன >ைர கY$ U6த" MZY,
மைலமக4 b‚நH ெசHh வZ7 €5 கBைக மான,
அலD இP iH அல"t ஓw, சா$Z7 €5 அOE மாைல,
உலD அளZதவH தH மா$tH உ6தŸய6ைத ஒ6த. 15
மாZத$ க0ட மைல >க5nMக4
}G உலா" நாகj oyG இலவBக மலO" ~Fwn
•Gவா$, க| வ0G ஓnM6 • ந@Z ேதறP உ0பா$,
ேகG இலா மகர யாxP rHனர p7ன" பாG"
பாடலாP ஊடP ABD" பNUக மா<க4 க0டா$. 16
ெபOB க|@ ஏ:" ைமZத$ ேப$ எxP ஆக6yG
iO" 7ைண< bBைக அHன, iO இP, }BD அO"tH
மாேட,
மOBD என< Dைழ:" b"tH மடj ெபைட வ0G", தBக4
கOB DழP க|<D" வ0G", கwமண" `ண$தP க0டா$. 17
'பwக6YH தல"' எH@ எ0R, பட$ aைன UGrj `<க
awைகj ^B கமல" அHன aட$ மY Uக6Yனா$த"
வடக6yG உG6த •ைச மாa இP A$ நைனjப, q<r,
கடக< ைக எ(Z7, த"pP கOB கழP €ர$ ந<கா$. 18
^ அைண பல3" க0டா$; iHனNமாைல க0டா$,
ேம வO" }ப" அHன ெவ4|ைல6 த"பP க0டா$;
ஆE2H இhய b0க$j tNZ7, அ(3 அxZத E”ைசj
பாைவய$ ைவக, Œ\Zத பPலவ சயன" க0டா$. 19
பானP அ" க0க4 ஆட, பவள வா\ U@வP ஆட,
‡ன ெவ" Uைல2H இFட ெபO Eைல ஆர" ஆட,
ேதH UரH@ அளக67 ஆட, YO மR< Dைழக4 ஆட,
வானவ$ மக|$ ஆG", வாச" நா@ ஊசP க0டா$. 20
Page 161 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வானவ$ மக|$ ஆG", வாச" நா@ ஊசP க0டா$. 20
aZதர வதன மாத$ 7வ$ இத5j பவள வா:",
அZத" இP கO"`", ேதT", p¥@" உ0G - அPDP E'D"
ைபZ lw மக|$, 'ைக67 ஓ$ பைச இPைல' எHன EFட
ைமZதNH - A6த Œ" ேதH வ4ளBக4 பல3" க0டா$. 21
அP பகP ஆ<D" –Yj ப|<D அைற அம|j பாBக$,
மP பக மல$Zத Y0 y4 வானவ$ மணZத, }ல,
EP பைக •த•னா$, த" கலE2P ெவ@67 A6த
க'பக" ஈHற மாைல கல¡G" rடjப< க0டா$. 22
ைக என மலர ேவ0w அO"tய காZத4 q<r,
ைப அர3 இ7 எH@ அ”M, பைட< க0க4 `ைத<rHறாO";
ெந\ தவ5 வ2ரj பாைற >ழ•ைட6 yH@" oைத,
'b\7 இைவ தOY$' எH@, b‚நைர6 l‚rHறாO"; 23
tHனBக4 உrNH ெச\7, t0w அ" த|$< ைக< b0ட
MHனBக4 Uைல2H அjt, ேத மல$ b\rHறாO";
வHனBக4 பல3" yHற மR ஒ|$ மைல2H >Pலா$
அHனBக4 `DZத எHன, அகH aைன DைடrHறாO". 24
மைல< காFMக4
ஈT" மாைழ இளZ த|$ ஏ\ ஒ|
ஈT", மாைழ இளZ த|ேர - இைட,
மாT", ேவழU", நாகU", மாத$ y4
மாT" ேவழU", நாகU" - மாG எலா". 25
Ypர மா உடP DBDமn ேசதக"
Ypர மா•G" சZlG" ேத\<DமாP;
அமர மாதைர ஒ67 ஒ|$ அ" dலா$
அமர, மா தைர ஒ6த7, அ„ வானேம. 26
ேப$ அவா•G மாaண" ேபர, ேவ
ேபர, ஆ•G மா aண" ேபரேவ!
ஆர, ஆர6YkG" மOEேய,
ஆரவார6YH ஓG" அOEேய! 27
Page 162 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஆரவார6YH ஓG" அOEேய! 27
`க=" வா4 அN<D அ0Rய$ iH `ய",
`க=" வா4 அN< க0Rய$ ^0 Uைல,
அr=" ஆரU" ஆர அBD ஓBDேம!
அr=", ஆரU" மாரவ" }BDேம. 28
7H அர"ைப >ர"tய, lP வைர,
7H அர"ைபய$ ஊOEH yH@மாP;
rHனர" ப2P vதBக4 எHன, ஆBD,
இH நர"` அ2PrHறன$, ஏைழமா$. 29
ஊ@, மா கட" மா, உற ஊBD எலா",
ஊ@மா கட மா மத" ஓGேம;
ஆ@ ேச$ வன" ஆ, வைர, ஆGேம;
ஆ@ ேச$வன, மா, வைரயாGேம. 30
கP இயBD கOB Dற மBைகய$,
கP• அBD அக5 காம$ rழBD எடா,
வP•யBக4 ெநOBD மOBD எலா",
வP இயBக4 ெநOBr மயBDேம. 31
}4 இப" கய" S5க, D|$ கய<
}|, பBகய", ஊ5க< DைலZதவாP;
ஆ| iBD" மர" ைபய$ ஓY ஏ\,
ஆ| iBD", அர"ைபய$ ஓYேய. 32
ஆக" ஆைலய" ஆக உளா4 i•வாக மாP ஐயH >HெறனP ஆDமாP ேமக மாைல pைடZதன ேமP எலா"
ஏக, மாைல rடZத7, v5 எலா". 33
மைலேமP மாத$ ைமZத$ EைளயாGதP
iBD ேதH •க$ ^ p¥@ ஆ" என,
எBD" மாதO" ைமZதO" ஈ0w, அ6
7Bக மாP வைரn •ழPக4 யாைவ:"
தBr, ABகல$, தா" இh7 ஆGவா$. 34
Page 163 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தBr, ABகல$, தா" இh7 ஆGவா$. 34
இற<க" எHபைத எ0Rல$, எ0›BகாP,
tற<D" எHப7 ஓ$ ‡ைழய7 ஆதலாP,
7ற<க" எ\Yய •யவேர என,
மற<கr'(ல$, அHனதH மா0` எலா". 35
அZYj i‚YP அ" மைல2H அழD
ம”a ஆ$ மைல வாரண" ஒ6த7; வாhH ஓG"
ெவ” சாைய:ைட< கY$, அBD, அதH •7 பா:"
ப”சானன" ஒ6த7; ம'@ அ7 பாய, ஏ@
ெச” –N எனj i•3'ற7, ெச<க$ வான". 36
YR ஆ$ Mைன மா மர" யாைவ:" ெச<க$ பாய,
தRயாத ந@Z த|$ தZதன oH@ தாழ,
அR ஆ$ ஒ| வZ7 >ர"ப•H, அBக" எBD",
மRயாP இயHற மைல ஒ6த7 - அ" ைம இP DHற". 37
க0›<D இh7 ஆr EளBrய காFMயா=",
எ0ண'D அN7 ஆr இலBD MரBகளா=",
வ0ண< b‚” சZதனn ேசதக" மா$` அRZத
அ0ணP கN…Zதைன ஒ6த7 - அ„ ஆa இP DHற". 38
மக|O" ைமZதO" மைல2•OZ7 இறBDதP
ஊT" உ2O" அைனயா$ ஒOவ$<D ஒOவ$,
ேதT", p¥@", M@ 7"t:", ப"t ஆ$jப,
ஆைன இனU" tw:", இகP ஆ| ஏ@",
மாT" கைல:", என, மாP வைர வZ7 இxZதா$. 39
இO4 பரவ, எBD" Œப" ஏ'@தP
காP வானக6 ேதOைட ெவ\யவH, கா\ கGB க0
}P மா\ கY$j `P உைள< bP Mன< }4 அN"மா,
ேமPபாP மைல2P `க, €BD இO4, ேவ@ இOZத
மாP யாைன ஈFட" என, வZ7 பரZத7 அHேற. 40

Page 164 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மZதார" UZ7 மகரZத மண" Dலா3"
அ" தா$ அரச$<D அரசH தH அ™க ெவ4ள",
நZதா7 ஒ•<D" நரைலj ெபO ேவைல எPலா"
ெசZதாமைர ^6ெதன, Œப" எG6த7 அHேற. 41
மYய" yHற, Uக மல$nM ெப@" மக|$
த0 நP கட•P 7| MZ7 தரBக" ABr,
E0RP aட$ ெவ0மY வZத7, •Hக4 •ழ வ0ண< கY$ ெவ0 >ல3 ஈHறன வா=க6yG
ஒ4 >6Yல" ஈH@, ஒ|$ வாP வைள, ஊ$வ7 ஒ6ேத. 42
•H நா@ ேவைல ஒO ெவ0 மY ஈT" ேவைல,
qனா7 அதைன, •வல'D அOB }w ெவ4ள"
வாH நாwயNH i• மாத$ UகBக4 எHT"
ஆனா மYயBக4 மல$Zத7, அ™க ேவைல. 43
~6தNH ஆட=", மக|$ }ல" b4mத="
ம0›" UழEH ஒ•, மBைகய$ பாடP ஓைத,
ப0›" நர"tH பைகயா இயP பாR ஓைத,
க0›" Uைட ேவ\ இைச, - க0›ள$ ஆடPy@" E0›" மOm"பw E"p எ‚Zத அHேற. 44
மR2H அR A<r, வயBD ஒ| U6த" வாBr,
அR:" Uைலயா$, அrP ஆE `ல$67" நPலா$,
தR:" ம7 மP•ைக6 தாம" ெவ@67, வாச"
YR:" இத5j t6Yைக< க6Yைக ேச$67வாO". 45
பல வைக ஒ•க4
`7< b0ட ேவழ" tRjo$ `ைன பாடP ஓைத,
ம7< b0ட மாZத$ மடவாNH pழ'@" ஓைத,
i7j ெப0w$ அPDP `ைன ேமகைலj ^சP ஓைத,
கத< b0ட யாைன க|யாP க|<rHற ஓைத. 46
இர3j i‚ைத கx6த வைக
Page 165 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இர3j i‚ைத கx6த வைக
உ0ணா அU7 அHன கைலj iO4 உ4ள7 உ0G",
ெப0 ஆ$ அUத" அைனயா$ மன67 ஊடP ேப$67",
ப0 ஆன பாடP ெசE மாZYj பயH b4 ஆடP
க0ணாP நh 7\<க3", கBDP கxZத7 அHேற. 47
17. ^< b\ படல"
காைல2P தயரதH –ைண ஆ'ைற அைடதP
•Tைட எ2'@< கBDP-கனகைன ெவD0G, ெவ\ய
காTைட< கY$க4 எHT" ஆ2ர" கரBக4 ஓnM,
தாTைட உதய" எHT" தமhய6 த(:4 >H@,
மாTட மடBகP எHன, yH(னH, - வயBD ெவ\…H. 1
Uைற எலா" Uw6த, மHன$ மHனT", SN6 ேத$ேமP
இைற எலா" வணBகj oனாH; எ‚Z7, உடH, ேசைன ெவ4ள",
Dைற எலா" –ைல ஆr, Dx எலா" க‚A$ ஆr,
7ைற எலா" கமல" ஆன –ைண ஆ@ அைடZத7 அHேற. 2
உnM ேவைள2P –ைலையn சா$தP
அைடZ7, அவ0 இ@6த tHன$, அO<கT" உ"ப$n ேச$ZதாH;
மடZைதய$ DழாBகŽG, மHனO", ைமZத$ தாU",
DைடZ7 வ0G உைற:" ெமH ^< b\7 Aராட, ைம Œ$
தடBகm", மG3" •5Zத, த0 ந@” –ைல சா$Zதா$. 3
மாதைர< க0ட ம2P Uத•யவ'(H ெச\ைக
Y0 Mைல `Oவ" ஆக, ேசயN< கOB க0 அ"பாP,
`0 Mைல ெச\வ$ எH@ oவன oHற, ம”ைஞ;
ப0 Mல"` அR வா\ ஆ$jப, நாRனாP பறZத, r4ைள;
ஒ0 Mல"` அர'ற, மாத$ ஒ7BDy@, ஒ7BD" அHன". 4
மாத$ yxயXG ஆட< க0ட ஆடவ$ மயBr >'றP
ெச" iH ெச\ aOm" ெத\வ< Dைழகm" ேச$Z7 pHன,
Page 166 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெச" iH ெச\ aOm" ெத\வ< Dைழகm" ேச$Z7 pHன,
ப"` ேதH அல"ப ஒPr, ப0ைண2H ஆடP q<r,
b"iG", bw அனாைர< D(67 அ(Z7 உண$தP ேத'றா$,
வ"` அE5 அலBகP மா$tH ைமZதO", மயBr >Hறா$. 5
D2Pக|H நாR ஒ7BDதP
பாMைழj பரைவ அPDP, ப0 தO rளE, த0 ேதH
SMய ~ZதP, மாத$ Š\6த ேப$ அமைல ேகFG,
~Mன அPல; ேபச நாRன, D2Pக4 எPலா"வாசக" வPலா$ UH >H@, யாவ$ வா\ Yற<க வPலா$? 6
மாத$ ^B b"ைப6 Œ0ட=", மல$ dNZ7 b"` தா5த="
ந”MT" bwய நாFட" அUYT" நயZ7 q<r,
ெச”ெசேவ கமல< ைகயாP Œ0ட=", A0ட b"`",
த" Mல"` அw2P ெமH ^n dNZ7 உடH தா5Zத எHறாP,
வ”MoP மOBDலா$ மாFG யாவேர வணBகலாதா$? 7
அ"`ய67 அணBrH அHனா$ அ" மல$< ைகக4 Œ0ட,
வ"` இயP அலBகP பBr, வா4 அN மOm" }ளா$ த" `ய வைரக4 வZ7 தா5வன; த|$6த ெமH ^B
b"`க4 தா‚" எHறP, ~றP ஆ" தைகைம67 ஒHš! 8
மக|NH ேமP வ0Gக4 Š\6தP
நY2T" Dள67" ^வா ந|னBக4 Dவைள…G
மY •தP வP• ^jப, q<rய மழைல6 7"t
அYசய" எ\Y, `<D €5Zதன; அைல<கj oகா `Yயன க0ட o57 EGவX `7ைம பா$jபா$? 9
மல$ b\7>Hற மக|NH ெசயPக4
உல" தO வ2ர6 Y0 y4 ஒ‚r, வா$ ஒ| b4 ேமh
மல$Zத ^Z lைடயP மாைல ைமZத$ பாP, ம2•H அHனா$
கலZதவ$ oல, ஒPr ஒMZதன, Mல; ைக வாராj
`லZதவ$ oல >H@, வைளrல, ^6த b"ப$. 10

Page 167 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

^ எலா" b\7 b4ள, i•3 இல 7வள q<r,
'யாைவ ஆ" கணவ$ க0›<D? அழD இல இைவ' எH@ எ0R,
}ைவ:", வடU", நா›", Dைழகm", Dைழயj ^Fw,
பாைவய$, பh ெமH b"ைப q<rன$, பNZ7 >'பா$. 11
மக|NH ெவ@B ~Zதைல வ0Gக4 Š\6த காFM
7@" oYhP ேதH 7ைவ67 உ0G உழP 7"t ஈFட",
ந@B }ைத…G நைன MHனU" A6த நPலா$
ெவ@B ~ZதP Š\<rHறன; ேவ0டல ேவ0G o7";உ@" oக" எPலா", நலH உ4 வx, உ0ப$ அHேற! 12
மBைகய$ க0 பh –ர >Hற காFM
ெம\j oYH நBைக<D அR அHனவ4, ெவ0 ப|BrP
i\j o7 தாBrj i•rHற தH ேமh q<r
'இj பாைவ எ" }'D உ2$ அHனவ4' எHன உHh,
ைகj oYkG ெநGB க0 பh –ர >Hறா4. 13
}4 உ0ட YBக4 Uக6தா4 ஒO b"`, ஒ$ மHனH,
y4 உ0ட மாைல ஒO yைகையn •Fட q<r,
தா4 உ0ட கnMH தைக உ0ட Uைல<க0, ஆE,
வா4 உ0ட க0RH மைழ உ0G என, வார >Hறா4. 14
கணவH மைறZ7 >'க ம@D" மைனE
ம2P oP வOவா4 மன" காRய, காதP மHனH,
ெச2$ Œ$ மல$< காEH ஒ$ மாதEn •ழP ேசர,
ப2Pவா4, இைற ப0G tNZ7 அ(யா4, பைத6தா4;
உ2$ நாw ஒPD" உடPoP அலமZ7 உழZதா4. 15
`லZ7 >Hற ஒO6Y D2ைல மல$ ப(676 தர ேவ0டP
ைம தா5 கOB க0க4 Mவj` உற வZ7 yHற,
ெந\ தா3" ேவலா¡G, ெந”a `லZ7 >Hறா4,
எ\தா7 >Hற" மல$ q<r, 'என<D இ7 ஈ0ட<
b\7 ஈY' எH@, ஓ$ D2ைல, கர" ~j`rHறா4. 16
Page 168 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

b\7 ஈY' எH@, ஓ$ D2ைல, கர" ~j`rHறா4. 16
`லE< காFMக4
ெச"மாZத ெதBrH இளAைர, ஓ$ ெச"மP q<r,
'அ"மா! இைவ மBைகய$ bBைகக4 ஆD"' எHன,
'எ" மாத$ bBைக<D இைவ ஒjபன?' எH@, ஒ$ ஏைழ,
E"மா, ெவ7"பா, ெவயரா, Uக" ெவ\72$6தா4. 17
'o$' எHன €BD" iOj` அHன iலB b4 Y0 y4
மாரH அைனயாH, மல$ b\7 இOZதாைன, வZ7 ஒ$
கா$ அHன ~ZதP, D2P அHனவ4, க0 `ைதjப,
'ஆ$?' எHனVG", அனP எHன அ2$67 உ2$6தா4. 18
மHனhH ெசயP
ஊ'@ ஆ$ நைற நா4மல$, மாத$, ஒOBD வாசn
ேச'றாP Eைளயாத ெசZதாமைர< ைகக4 AFw,
ஏ'றாைர q<காH, இைட ஏZYனH, >H@ ஒxZதாH மா'றாH, உதவாH, கG வnைசயHoP - ஒ$ மHனH. 19
மா'றவ4 ேபைர< கணவH ~ற< ேகFட ெப0RH 7யர"
ைத<rHற ேவP q<rனா4, தH உ2$ அHன மHனH,
ைம< b0ட க0ணா4 எY$, மா'றவ4 ேப$ Eள"ப,
ெம\< b0ட நாண" தைல<b0wட E"p, ெமH ^<
ைக< b0G —Zதா4; உ2$j`0G கNZத7 அHேற! 20
தH ேதEமாOடH YNZத மHனhH y'ற"
Y0 ேத$ அரசH ஒOவH, Dல6 ேதEமா$ த"
ஒ0 தாமைர வா4 Uக674 p|$ உ0க0 எPலா"
க0G ஆதN<க6 YNவாH, மத" க„E உ0ண
வ0G ஆதN<க6 YN மா மத யாைன ஒ6தாH. 21
தைலவHேமP அவன7 மைனEய$ இOவ$ MனZ7 `ல6தP
சZY< கலா ெவ0 மY வா4 •தலா4 தன<D",
Page 169 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

சZY< கலா ெவ0 மY வா4 •தலா4 தன<D",
வZY<கP ஆD" மடவாFD", வD67 நPr,
>ZY<கP ஆகா உOவ6YனH >'ப, ெமH ^n
MZY, கலாப ம2•H, க0 MவZ7, oனா$. 22
மக|$ ஆடவ$ ெசயPக4
வZ7, எBD", த" மH உ2ேர…, t(7 ஒHš? கZத" 7H@" –$ DழP காணா$; கைல ேபணா$;
அZத" y@" அ'@ உD" U6த" அைவ பாரா$; MZ7" சZத6 ேத மல$ நாw6 YNவாO"; 23
யா5 ஒ<D" dP iH அைனயா4, ஓ$ இகP மHனH,
தாழ6 தாழா4; தா5Zத மன6தா4 தள$rHறா4;
ஆழ67 உ4m" க4ள" >ைனjபா4; அவH >'D"
•ழ'ேக, தH r4ைளைய ஏE6 lட$வாm"; 24
அ" தா$ ஆக67 ஐB கைண eறா2ர" ஆகn
MZதா >Hற MZைத2னாH, ெச\Dவ7 ஓராH,
'மZதார" b0G ஈDY…, மாதE?' எH@, ஓ$
சZ7 ஆ$ bBைக6 தா5 Dழலா4பாP தள$வாT"; 25
நாw< b0டா4, D'ற" நயZதா4; Uh3 ஆ'றா4;
ஊw< காண< காFG" நல6தா4 உடH >Pலா4;
ேதw6 ேதwn ேச$6த ந@" ^” ெச‚ மாைல
•wn •w, க0ணw q<r6 7வ4வாm"; 26
'மற•<D ஊ0 நாG" கY$ ேவலாH, இைடேய வZ7
உற, இ< }ல" ெப'(ெலH எHறாP, உடH வா53 இj
tறE<D ஒPேலH; எH ெச\வ7, இj ேப$ அR?' எH@, ஓ$
Eற•<D ஈவா4 ஒ67, இைழ எPலா" EGவாm"; 27
வ"tH iBD" bBைக aம<D" வ• இH(<
க"t<rHற •0 இைட qவ, கMவாm";
ைப" iH r0ண" ெமP EரP தாBr, ப2PrHற
b"tP r4ைளj t4ைள ஒ|<க, Dைழவாm"; 28

Page 170 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தHைன< க0டா4; ெமH நைட க0டா4; தமைரjoP
7Hன< க0டா4; yழைம b0டா4; 7ைண எHறா4;
'உHைன< க0டா$ எ4mவ$; iPலா7; உG A' எH@,
அHன< கHh<D, ஆைட அ|jபாH அைமவாm"; 29
பாD ஒ<D" dP •0 கைலயா4தH பட$ அPDP
ஆக< க0G, ஓ$ ஆG அர3 ஆ" எH@, அயP ந0›"
yைக<D அ”M, b"tH ஒ7Br, 7ண$ ஈHற
சாைக6 த" ைக, க0க4 `ைத6ேத தள$வாm"; 30
'iHேன, ேதேன, ^மகேள, கா0, எைன' எHனா,
தH ேந$ இPலா4, அBD, ஒO b\யP தைழ S5r,
'இHேன எHைன< கா›Y A' எH@, இக•, தH
நP Aல< க0 ைக2H மைற67, நDவாm"; 31
EP•P }ைத நா0 உற p<}H, இகP அBக"
`P•< b0ட தாமைர ெமH ^ மல$ தாBr,
அP•H }ைத மாத$ Uகj ேப$ அரEZதn
ெசPவ< காhP, ெசBகY$ எHன6 YNவாO"; 32
ெச\2P b4m" ெத4 அUதn ெச” Mைல ஒH@
ைக2P ெப\:" காமT" நா›" கEனா$, த"
ைமயP ேபைத மாத$ pழ'@" மழைலn dP,
ெத\வj பாடP dP கைல எHன, ெதNவாO"; 33
–ைல6 7"t ெமH DழP ஆக, lைட ேம3"
}ைல< b0ட மHமத ஆயH, D( உ\jப,
Aல67 உ0க0 மBைகய$ •ழ, >ைர ஆEH,
மாைலj oYP மாP Eைட எHன வOவாO". 34
'ஊ<க" உ4ள67 உைடய UhவராP
கா<கP ஆவ7, காமH ைக EP' எT"
வா<D மா6Yர"; அPல7, வP•2P
^< b\வா4 `Oவ< கைட o7ேம! 35
நா@ ^B DழP நHTதP, `HைனேமP
ஏ(னாH மன67 உ"ப$ ெசH@, ஏ(னா4;Page 171 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஏ(னாH மன67 உ"ப$ ெசH@, ஏ(னா4;ஊ@ ஞான67 உய$Zதவ$ ஆ2T",
€@ ேச$ Uைல மாதைர ெவPவX! 36
Mைன2HேமP இOZதாH, உO6 ேதவராP
வைனய3" அNயா4 வனjtH தைல,
>ைன3", q<கU", A<கலH; ைககளாP,
நைன:" நா4 U(:" b\7, நPrனாH. 37
வ0G வா5 Dழலா4 Uக" q<r, -ஓ$
த0G oP `ய6தாH தGமா(னாH,
'உ0G }ப"' எH@ உ4ள67 உண$Z7; - அவ4
l0ைட வா2P 7wj` ஒH@ dPலேவ. 38
^< b\தைல ெவ@67, யாவO" `னலாடj `DதP
ஏ:" தHைமய$ இ„ வைகயா$ எலா",
•ய த0 >ழP –ைல, 7@ மல$
ேவ:" ெச\ைக ெவ@6தன$; ெவ0 Yைர
பா:" Œ" `னP - ப0ைண ெசH@ எ\Yனா$. 39
18. A$ EைளயாFGj படல"
மக|O" ஆடவO" `னலாடn ெசHற காFM
`ைன மல$6 தடBக4 q<r, ^சP வ0G ஆ$67j iBக,
Eைன அ@ 7ற<க நாFG E0ணவ$ கணU" நாண,
அனகO", அணBகனாO", அ" மல$n –ைல >H@,
வன கN twகŽG" வOவன oல வZதா$. 1
அBD, அவ$, ப0ைண நP AராGவாH அைமZத y'ற",
கBைக வா$ சைட…H அHன மா Uh கனல, ேமPநா4,
மBைகய$ ~Fட6yG" வானவ$<D இைறவH ெசPவ",
iBD மா கட•P ெசP=" y'றேம oHற7 அHேற. 2
ைமZதO" மாதO" `ன•ைட Eைளயாwயைம
ைம அவா" Dவைள எPலா", மாத$ க0மல$க4 ^6த;
Page 172 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ைம அவா" Dவைள எPலா", மாத$ க0மல$க4 ^6த;
ைக அவா" உOவ6தா$ த" க0மல$, Dவைள ^6த;
ெச\ய தாமைரக4 எPலா", ெதNைவய$ UகBக4 ^6த;
ைதயலா$ UகBக4, ெச\ய தாமைர ^6த அHேற. 3
தாைள ஏ\ கமல6தா|H மா$` உற6 த‚3வாO",
yைளேய ப'( ெவ'(6 YO என6 yH@வாO",
பாைள € ENZத7 எHன, பரZ7 A$ உZ7வாO",
வாைள•H உகள, அ”M, ைமZதைர6 த‚3வாO"; 4
வ0G உண< கம‚" a0ண", வாச ெந\ நான6yG"
b0G, எY$ €aவாO", }ைத b0G ஓnaவாO",
l0ைட வா\j ெப\7, •A$, b‚ந$ ேமP •rHறாO",
`0டŸக< ைக ~jt, `னP UகZ7 இைற<rHறாO". 5
pH ஒ6த இைட2னாO", ேவ\ ஒ6த y|னாO",
MHன6YH அளக பZY YOUக" மைறjப A<r,
அHன6ைத, 'வOY, எHkG ஆட' எH@ அைழ<rHறாO";
iH ஒ6த Uைல2H வZ7 ^ ஒ'ற, உைளrHறாO"; 6
ப0 உள$ பவள6 l0ைட, பBகய" ^6த7 அHன
வ0ண வா\, Dவைள வாFக0, மOBD இலா< கO"tH அHனா$,
உ4 >ைற கயைல q<r, 'ஓG A$6 தடBகFD எPலா"
க0 உள ஆ"bP?' எH@, கணவைர Eன3வாO"; 7
ேதH உD நறவ மாைலn ெச( DழP ெத\வ" அனனா4,
தாTைட< }ல ேமh தட6Yைட6 yHற, q<r,
'நாH நக நDrHறா4 இZ நP •தP; yx ஆ"' எH@,
ஊன" இP Eைல2H ஆர", உள" D|$Z7 உத3வாO"; 8
D0டல" YO EP €ச, Dல மR ஆர" pHன,
E0 lட$ வைர2H ைவD" ெமH ம2' கணBக4 oல,
வ0G உள$ }ைத மாத$ ைமZத$த" வ2ர6 Y0 y4
த0Gக4 த‚3" ஆைசj `ன' கைர சா$rHறாO"; 9
அBD இைட உ'ற D'ற" யாவ7 எH@ அ(தP ேத'றா";
ெசB கயP அைனய நாFட" Mவj` உறn ‘(j oன
மBைக, ஓ$ கமலn •ழP மைறZதன4; மைறய, ைமZதH,
Page 173 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மBைக, ஓ$ கமலn •ழP மைறZதன4; மைறய, ைமZதH,
'பBகய"', 'Uக"', எH@ ஓரா7, ஐ:'@j பா$<rHறாT"; 10
iH - lw த|$< ைகn சBக" வ0‰G `ல"t ஆ$jப,
எ'@ A$ Dைட:"y@", ஏZ7 ேப$ அPDP>H@"
க'ைற ேமகைலக4 ABr, ‘றw க„வ, 'கா•P
a'(ய நாக"' எH@, 7›<க6தாP 7w<rHறாO". 11
DைடZ7 AராG" மாத$ Dழா" `ைட•5 ஆx6
தட" `ய" i•ய, ஆ0G, ஒ$ தா$ ெக‚ ேவZதH >HறாH கைடZத நா4, அp5YkG" கட•ைட வZ7 yH@"
மடZைதய$ •ழ >Hற மZதர" oல மாy. 12
lw உலா" கமலn ெசB ைக, • நைக, 7வ$6த ெச„ வா\<
bw உலா" மOBDP நPலா$ Dழா67, ஒO DNMP >HறாH, கw உலா" கமல ேவ•< க0 அகH கான யா'@,
tw எலா" •ழ >Hற ெப\ மத யாைன ஒ6தாH. 13
கான மா ம2Pக4 எPலா" க| ெகட< க|<D" சாயP
–ைன வா$ Dழ•னா$த" Dழா67, ஒO yHறP >HறாH வான யா@ அதைன ந0R, வ2H வ2H வயBr6 yH@"
•H எலா" •ழ >Hற EN கY$6 YBக4 ஒ6தாH. 14
ேமவலா" தைகைம67 அPலாP, ேவழ EP தட< ைக €ர'D
ஏ எலா" காFGrHற இைண ெநGB க0 ஒ$ ஏைழ,
பாைவமா$ பரZத }லj ப0ைண2P i•வா4, வ0ணj
^ எலா" மல$Zத i\ைக6 தாமைர i•வ7 ஒ6தா4. 15
pட=ைட< bwய ேவேல எHனலா\ p|$வ7 எHன,
aட$ Uக67 உல3 க0ணா4, yைகய$ •ழ >Hறா4;
மட=ைடj o7 காFG" வள$ bw பல3" •ழ,
கட•ைட6 yH@" ெமH ^B க'பக வP• ஒ6தா4. 16
ேதNைட< b0ட அPDP, ெதBrைட< b0ட bBைக,
ஆNைடn ெசH@" b4ள ஒ0rலா அழD b0டா4,
வாNைட6 தன" •7 ஆட S5rனா4; வதன", ைம Œ$
ANைட6 yH@" YBக4 >ழP என, i•Zத7 அHேற! 17

Page 174 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

Aராwய i\ைக:", ^"`ன="
மைல கடZத `யBக4, மடZைதமா$,
கைல கடZ7 அகP அPDP, கட" பG
Uைலக4, த"தpH UZY ெநOBகலாP,
>ைல கடZ7 பரZத7, A6தேம. 18
ெச\ய வா\ ெவmjப, க0 Mவj`ற,
ெம\ அராக" அxய, 7rP ெநக,
l\2P மா Uைல மBைகய$ y\தலாP,
i\ைக, காதP b‚நO" oHறேத! 19
ஆன •யவXG உடH ஆwனா$
ஞான Aரவ$ ஆDதP நH@ அX! ேதT", நாE:", ேத<D, அrP ஆE:",
•T", நா(ன; ேவ@ இh ேவ0G—? 20
p<க ேவZத$த" ெம\ அR சாZlG"
`<க மBைகய$ DBDம" o$6தலாP,
ஒ<க, Aல UrP தைல ஓwய
ெச<க$ வானக" ஒ6த7 அ" Œ" `னP. 21
காக 70ட ந@B கலைவ< க|,
ஆக" உ0ட7, அடBக=" ABகலாP,
பாD அட$Zத பh< கh வா\nMய$,
ேவகட" ெச\ மR என, pHhனா$. 22
பா\ அN6 YறலாH பa” சாZYனாP
•ய iH - `ய67j iY •< D(
• அN67 Eள$<க ஓ$ ெமP•யP
ேசயN< கOB க0க4 MவZதேவ. 23
கத"ப நா4 Eைர, க4 அE5 தாlG"
த7"`; ^Z Yைர6 த0 `னP aFடதாP >த"ப பார67 ஒ$ ேநNைழ, காம6தாP
ெவ7"`வா4 உடP, ெவjப" ெவ7jபேவ! 24

Page 175 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ைதயலாைள ஒ$ தா$ அR y|னாH,
ெந\ b4 ஓY2H A$ UகZ7 எ'(னாH ெச\ய தாமைரn ெசPEைய, Œ" `னP,
ைக2H ஆFG" க|'@ அரa எHனேவ! 25
a|:" ெமH நைட y'க நடZதவ$
ஒ| b4 ‘றw ஒ6தன ஆ" என,
E|3 yHற, pYjபன oHறன ந|ன" ஏ(ய நாD இள அHனேம. 26
ஆடவNH அடBகா ேவFைக
எNZத MZைதய$, எ6தைன எHெகk?
அNZத ~$ உrராP அx சாZ7 o\,
ெதNZத bBைகக4, ெச„Eய eP `ைட
வNZத i' கலசBகைள மானேவ! 27
தாழ >Hற தைத மல$< ைக2னாP,
ஆx மH ஒOவH உைர6தாH; அ7,
€x2H கhவா\ ஒO ெமP•யP,
yx க0RP, கைட<கR' dP•னா4. 28
த4| ஓw அைல தGமாறலாP,
ெத4m ANைட S5D ெசZதாமைர
`4| மாH அைனயா$ Uக" oPrலா7,
உ4ள" நாR, ஒ|jபன oHறேவ. 29
Aராw< கைரேய( ஆைட ஆபரணBக4 அRதP
இைனய எ\Y இO" `னP ஆwய,
வைன கOB கழP ைமZதO", மாதO",
அைனய A$ வ(7 ஆக வZ7 ஏ(ேய,
`ைன ந@Z 7rP, ^±G" தாBrனா$. 30
ேமEனா$ tNZதா$; அZத €BD A$,
தா3 த0 மYதH¡G" தாரைக
ஓ3 வானU", உ4 >ைற தாமைரj
Page 176 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஓ3 வானU", உ4 >ைற தாமைரj
^ எலா" Dw oன7", oHறேத. 31
•NயhH மைற3", சZYரhH y'றU"
மாhH q<rய$ ைமZத¢G ஆwய
ஆன A$ Eைளயாடைல q<rனாH;
தாT", அHன7 காத•6தாH என,
•ன ேவைலைய, ெவ\யவH எ\YனாH. 32
ஆ'றP இHைம2னாP அxZேத:", த"
ேவ'@ மHன$ த"ேமP வO" ேவZத$ oP,
ஏ'@ மாத$ UகBக«G எBக›"
y'ற சZYரH, •ள3" y'(னாH. 33
19. உ0டாFGj படல"
>லா எBD" பரZ7 y'@தP
ெவ0 >ற நைற >ைற ெவ4ள" எHன3",
ப0 >ற" ெச(Z7 இைட பரZத7 எHன3",
உ4 >ைற காம" p<D ஒ‚r'@ எHன3",
த0 >ைற ெநG >லா6 தைழ6த7, எBDேம. 1
கலZதவ$<D இhய7 ஓ$ க4m" ஆ\, tNZ7
உலZதவ$<D உ2$ aG EடU" ஆ\, உடH
`லZதவ$<D உதE ெச\ `Yய •7" ஆ\,
மல$Zத7, ெநG >லா - மதனH ேவ0டேவ. 2
ஆ@ எலா" கBைகேய ஆய; ஆxதா",
~@ பா'கடைலேய ஒ6த; DH@ எலா"
ஈ@ இலாH க2ைலேய இையZத; எH இh
ேவ@ நா" `கPவ7, >லEH €<கேம? 3
எ4ள அOZ YைசகŽG யாO", யாைவ:",
b4ைள ெவ0 >லEனாP }ல" }டலாP,
வ4 உைற வ2ர வா4 மகர ேகதனH
ெவ4ளR ஒ6த7 - ேவைல ஞாலேம. 4
Page 177 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெவ4ளR ஒ6த7 - ேவைல ஞாலேம. 4
U67j பZதNP தBr மக|$ ம7j பODதP
தயBD தாரைக `ைர தரள Aழ=",
இயBD கா$ pைடZத கா எxhn •ழ=",
கயBக4 oH@ ஒ|$ ப|BD அG6த கானU",
வயBD ^" பZதO", மக|$ எ\Yனா$. 5
^< கம5 ஓYய$, o7 o<rய
ேச<ைக2H Eைள ெசOn ெசO<D" MZைதய$,
ஆ<rய அp57 என, அ" iH வ4ள67
வா<rய பa நறா, மாZதP ேம2னா$. 6
•Tைட Ea"tனா$, E”ைச நாFடவ$,
ஊTைட உட"tனா$ உOவ" ஒj` இலா$,
மாTைட q<rனா$ வா2H மாZYனா$ ேதTைட மலNைட6 ேதH ெப\ெதHனேவ. 7
உ<க பாP`ைர நறா உ0ட வ4ளU",
ைக< b4 வா4 ஒ|படn MவZ7 காFட, தH
ைம< க›" MவZத7; ஓ$ மடZைத வா\வxj
`<க ேதH அp5தமா\j i•Zத oHறேவ. 8
க4 காம6ைத •0GதP
காமU" நானU" தைதZத, த0 அrP
•ம" உ0, Dழ•ய$ உ0ட • நைற,
ஓம ெவB Dx உD ெந\2H, உ4 உைற
காம ெவB கன•ைன< கன'(< காFw'ேற. 9
க4 உ0ட மய<க6தாP >க5Zத தGமா'றBக4
EடH ஒ<D" ெநwய q<rH அp57 ஒ<D" இHdலா$ த"
மடH ஒ<D" மடT" உ0œ ? - வா4 •தP ஒO6Y காண,
தடH ஒ<D" >ழைல, 'iH ெச\ த0 ந@Z ேதறP வ4ள67
உடH ஒ<க உவZ7 Aேய உ0›Y, yx!' எHறா4. 10

Page 178 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

அnச •0 மOBDலா4, ஓ$ அணBD அனா4, அளகபZY
நnaேவP கOB க0 ெச„ வா\ ந|$Uக", ம734 yHற,
'tnM A எH ெச\தா\? இj ெபO நற3 இO<க, வாளா,
எnMைல •க$Y…?' எH@, எ2'@ அO"` இலBக ந<கா4. 11
அற" எலா" நைகெச\7 ஏசj iO அO ேமh ேவ@ ஓ$
மற" உலா" bைல ேவP க0ணா4, மR2H வ4ள67, ெவ4ைள
>ற >லா< க'ைற பாய, >ைறZத7 oH@ yHற,
நற3 என, அதைன, வா2H ைவ6தன4; நா0 உFb0டா4. 12
'யா5<D", இH Dழ'D", இHப" அ|6தன இைவ ஆ"' எHன,
ேகFD" ெமH மழைலn dP ஓ$ r”aக" rடZத வாயா4,
தா4 கOB Dவைள y\Zத த0 நைறn சாw:4, தH
வா4 கRH >ழைல< க0டா4; வ0G என ஓnarHறா4. 13
க|6த க0 மத$jப, ஆBD ஓ$ கனB Dைழ, க4|H உ4ேள
ெவ|jபGrHற காFM ெவ0 மY >ழைல q<r,
'அ|6தெனH அபய"; வான67 அரEைன அ”M A வZ7
ஒ|6தைன; அ”சP!' எH@, ஆBD இhயன உண$67rHறா4. 14
அxrHற அ(EனாV, ேபதைமயாV, ஆ'(P
ax ஒH( >Hற7 அHன உZYயா4 •ய ெசZ ேதH
ixrHற ^EH ேவ\Zத பZதைரj `ைர67< v5 வZ7
இxrHற b‚ >லாைவ, நற3 என, வ4ள67 ஏ'றா4. 15
pH என •டBDrHற மOBDலா4 ஒO6Y, ெவ4ைள
இH அp57 அைனய Œ" dP, இைட தGமா( எHன,
வHன ேமகைலைய A<r, மல$6 lைட அPDP •5Zதா4;
iHனNமாைல b0G, `N DழP `ைனய='றா4. 16
க4 மR வ4ள674ேள க|<D" தH Uக6ைத q<r,
E0 மY ம7EH ஆைச €5Zத7 எH@ ஒO6Y உHh,
'உ4 மr5 7ைணவkG" ஊG நா4, ெவ"ைம ABr,
த0 மY ஆrH, யாT" தOெவH, இZ நறைவ' எHறா4. 17
எ4 ஒ6த }ல S<rH ஏZYைழ ஒO6Y, UHைக
த4ள, த0 நறைவ எPலா" தEMைட உD67", ேதறா4,
Page 179 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

த4ள, த0 நறைவ எPலா" தEMைட உD67", ேதறா4,
உ4ள6YH மய<க" தHனாP, 'உj `ற67 உ0G' எH@ எ0R
வ4ள6ைத, ம(67 வாBr, மR >ற இதxH ைவ6தா4. 18
வாH தைனj tNதP ஆ'றா வ0G இன" வnைச மா<க4
ஏHற மா >Yய" ேவFட இரவல$ எHன ஆ$jப,
ேதH தO கமலn ெச„வா\ YறZதன4 •கர நாR,
ஊH(ய க‚A$ நாள6 தா|னாP, ஒO6Y, உ0டா4. 19
`4 உைற கமல வாEj iO கயP ெவOE ஓட,
வ4 உைற கx6த வா4oP வM உற வயBD க0ணா4,
க4 உைற மல$ ெமH ~ZதP க| இள ம”ைஞ அHனா4,
'உ4 உைற அHபH உ0ணாH' என உHh, நறைவ உ0ணா4. 20
~'@ உற5 நயனBக4 Mவjப, ~H •தP
ஏ'(, வா4 எ2@க4 அ7<r, இH த|$
மா'ற அOB கரதல" ம(<D" - மா7, ஒO
‘'ற" ஆ" அEநய" ெதN<rHறாNேன. 21
7w6த வாH 7வ$ இத56 l0ைட, • >லா<
கw6த வா4 எ2@க4 அ7<r, க0களாP
வw6த ெவB DOY ேவP Ex<D" மாத$ ெம\
iw6த ேவ$, `ற67 உD நறவ" oHறேவ! 22
கh6 Yர4 இத5 iY ெச"ைம க0 `க,
>ைனjப7 ஒH@, உைரjப7 ஒH@, ஆ" ஒ$ ேநNைழ,
தhn aட$6 தாமைர Uக67n சாபU"
Dh6த7; பh6த7, DழE6 YBகேள. 23
இல3 இத5 7வ$ Eட, எ2@ ேதH உக,
Uைலpைச, கndG கைல:" SFG அற,
அைல DழP –$தர, அசY ஆடலாP,
கலE ெச\ b‚நO" க4m" ஒ6தேவ. 24
'கைன கழP காமனாP கல<க" உ'றைத,
அனகT<D அ(E' எH@, அ(யj o<D" ஓ$
இன மR< கைல2னா4, 'yx! A:" எH
மன" என6 தா5Y…? வOY…?' எHறா4. 25
Page 180 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மன" என6 தா5Y…? வOY…?' எHறா4. 25
மாH அம$ q<r, ஓ$ ம7ைக ேவZதHபாP,
ஆன தH பாBrய$ ஆ2னா$ எலா",
oனவ$ oனவ$ lடரj o<rனா4;
தாT", அBD, அவ$க4tH தpய4 ஏrனா4. 26
Eைர ெச\ ^” ேச<ைக2H அG6த •pைச,
கைர ெசயா ஆைச ஆ" கடP உளாH, ஒO
tைரச ெமH Dதைலயா4, b‚நH ேப$ எலா"
உைரெச:" r4ைளைய உவZ7 `P•னா4. 27
மHறP நா@ ஒO Mைற இOZ7, ஒ$ வா›தP,
தH 7ைண< r4ைளைய6 த†இ, 'எH ஆEைய
இH@ o\< bண$rைல; எH ெச\வா\? என<D
அH(VG ஒ6Y' எH@ அ‚7, ‘(னா4. 28
வைள ப2P UHைக ஓ$ ம2P அனா4தன<D
இைளயவ4 ெபயNைன< b‚நH ஈத=",
Uைள எ2@ இலBrட U@வP வZத7;
களகள உY$Zத7 கய' க0 ஆ•ேய. 29
ெச'ற" UH `NZத7 ஓ$ ெச"மP, ெவ"ைமயாP
ப'ற=", அPD•P பரZத ேமகைல
அ'@ உD U6YH UH`, அவh ேச$Zதன,
iH - lw ஒO6Y க0 iறாத U6தேம. 30
yG அE5 ~Zதலா4 ஒO6Y, 'yHறVG
ஊGெகk? உ2$ உOD q\ ெகட<
~Gெகk? அவH DணBக4 €ைண2P
பாGெகk?' எனj பல3" பHhனா4. 31
மாடக" ப'(ன4; மகர €ைண தH
yG அE5 மல$< கர" Mவjப6 lFடன4;
பாwன4 - ஒO6Y, தH பாBrமா$கŽG
ஊwன7 உைரெசயா4,-உ4ள67 உ4ளேத. 32
Dைழ6த ^B b"` அனா4 ஒO6Y, ~டைல
Page 181 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

Dைழ6த ^B b"` அனா4 ஒO6Y, ~டைல
இைழ6தன4; அ7, அவ4 இFட o7 எலா"
tைழ6த=", அனBக ேவ4 tைழj` இP அ"iG"
உைழ6தன4; உ2$6தன4, உ2$ உ0G எHனேவ. 33
பZ7 அR Eர•னா4 ஒO6Y, ைப:ளா4,
aZதரH ஒOவHபாP •7 o<rனா4;
'வZதனH' என, கைட அைட67 மா'(னா4;
MZதைன ெதNZYல"; MவZத, நாFடேம. 34
உ\6த ^" ப4|2H ஊடP ABDவாH
M6த" உ0G, ஒO6Y<D; அ7, அHபH ேத$rலாH;
i\6த7 ஓ$ SNயாP >p$Z7 o<Dவா4,
'எ6தைன இறZதன கwைக, ஈ0G?' எHறா4. 35
Eைத6த ெமH காத•H E67, ெவ” Mைற
இைதj `னP நைன6Yட Uைள6தேத என பைத6தன4 ஒO6தHேமP, ஒO6Y ப”a அw
உைத6த=", - iw6தன, உXம ராMேய. 36
i•Zத வா4 Uக6YனாH, iBr, தHைன:"
ம•Zத ேப$ உவைகயாP, - மா'@ ேவZதைர
ந•Zத வா4 உழவH, ஓ$ நBைக bBைக o\
ெம•Zதவா q<r, - தH `யBக4 €BrனாH. 37
ஏ\Zத ேப$ எx•னாH ஒOவH எ\YனாH,
ேவ\Zத oP எBக›" அனBகH ெவB கைண
பா\Zத ^" ப4|2P பG6த பPலவ"
Œ\Zதன q<rனH, Yைச<D" MZைதயாH. 38
ஊFwய சாZ7 ெவZ7 உலO" ெவ"ைமயாP, 'நாFwைன அ|6Y A' எH@ நPலவ$,
ஆFG A$< கலசேம எHனP ஆன - ஓ$
வா4 lxP ைமZத'D, ஓ$ மBைக bBைகேய. 39
ப2$ உ@ r0rR, பரZத ேமகைல,
வ2ர வாH ^0 அR, வாBr A<rனாH;
உ2$ உ@ தைலவHபாP oக உHhனா4;
Page 182 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உ2$ உ@ தைலவHபாP oக உHhனா4;
ெச2$ உ@ YBகைள6 Œய q<rனா4. 40
ஏ=" இ„ வHைமைய எH எH@ உHT7" ஆைல ெமH கO"` அனாH ஒOவ'D, ஆBD, ஒO
–ைல ெமH D2P அனா4 a'( €<rய
மாைலைய >p$ZYல, வ2ர6 y4கேள? 41
–$ DழP ஒO6Y தH வO6த" dP=வாH,
மாரைன q<r, ஓ$ மாைத q<rனா4;
காNைக இவ4, அவ4 கO6ைத q<r, ஓ$
ேவN அ" ெதNயலாH €G q<rனா4. 42
Mன" ெக‚ வாF ைக ஓ$ ெச"மPபாP, ஒO
கனB Dைழ ம2P அனா4 கw7 o2னா4;
மன" Dைழ நறவ—? மாைலதாH bV?
அனBகk? யா$ bV, அைழ6த •தேர? 43
lDதO காத'D6 y'ற ‘'ற67 ஓ$
வr$ மY ெந'(யா4 மைழ< க0 ஆ• வZ7
உDத=", 'உ'ற7 எH?' எH@, b'றவH
நDத=", ந<கன4, நா›" ABrனா4. 44
i\6 தைல மOBDலா4 ஒO6Y, `P•ய
ைக6தல" A<rன4, கO6YH A<கல4;
M6Yர" oHற அn ெசயP, ஒ$ yHற'Dn
ச6Yர" மா$tைட6 ைத6த7 ஒ6தேத. 45
ெமP•யP ஒO6Y, தாH EO"`" ேசwைய,
`P•ய ைக2ன4, 'oY •7' எனn
dP=வாH உ@"; உற, நா›"; dPலல4;
எPைல இP i‚7 எலா" இOZ7, E"pனா4. 46
ஊ@ ேப$ அHtனா4 ஒO6Y, தH உ2$
மா@ இலா< காதலH ெசயைல, ம'@ ஒO
நா@ ^B }ைதபாP நEல நா›வா4;
ேவ@ ேவ@ உற, Mல Šx Eள"tனா4. 47

Page 183 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கO67 ஒO தHைமய7; உ2O" ஒH@; த"
அO6Y:" அ6 7ைண ஆய ANனா$;
ஒO6Y:" ஒO6தT" உட=" ஒH@ எனj
iO67வ$ ஆ" எனj `P•னா$ அX. 48
ெவY$ iO y|னா4 ஒO6Y, ேவZதH வZ7
எY$த=", தH மன" எ‚Z7 UH ெசல,
மYUக" க7ெமன வணBrனா4; அ7,
`7ைம ஆத•H, அவ'D அnச" ^6தேத. 49
7h வO நல6lG, –$rHறா4, ஒO
Dh வO •த•<D, b‚நH இH(ேய
தh வO yx:", தாைய ஒ6தன4 இh வO" ெதHற=" இர3" எHனேவ. 50
ஆ<rய காதலா4 ஒO6Y, அZY2P
தா<rய ெத\வ" உ0G எHT" தHைமய4,
q<rன4, >Hறன4; •வHற7 ஓ$rல4;
o<rன •YkG, உண$3" o<rனா4. 51
மறjtல4 b‚நைன வர3 q<Dவா4,
tறjt¡G இறj` எனj ெபயO" MZைதயா4, 7றjப அO Ur•ைட6 yH@" pH என,
`றjபG"; `D"; - ஒO ^6த b"` அனா4. 52
எ‚த அOB bBைக ேமP அனBகH எ\த அ"`
உ‚த ெவ" `0க|P, வைள< ைக ஒ'(னா4;
அ‚தன4; MN6தன4; அ'ற" dP•னா4;
l‚தன4 ஒO6Yைய, •7 ேவ0Gவா4! 53
'ஆ$6Y:", உ'ற7", அ(ஞ$<D, அ'ற"தாH
வா$6ைத2H உண$67தP வ(7 அHš?' என
ேவ$6தன4; ெவ7"tன4; ெம•Z7 –$Zதன4;
பா$6தன4, ஒO6Y தH பாBD அனாைளேய. 54
தனBக|H இைளயவ$ த"pH, U" மw,
கன" கன" இைட இைட< க|<D" க4வH ஆ\,
Page 184 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கன" கன" இைட இைட< க|<D" க4வH ஆ\,
மனBக|P •ைழZ7, அவ$ மாZ7 ேதறைல
அனBகT" அOZYனாH ஆதP ேவ0Gேம. 55
ம7 உ0ட மக|$ ஆடவ$ இைடேய >க5Zத ஊட=" ~ட="
நைற கம5 அலBகP மாைல ந|$ ந@B D”M ைமZத$,
7ைற அ( கலEn ெச„E6 yைகய$ •a €M,
>ைற அகP அPDP `PD" கலH கx67 அகல A6தா$ அைற பைற அைனய Aரா$ அO மைற<D ஆவX தாH? 56
iH அOB கலT", •a", `ற67 உள 7ற6தP வ"o?
நP •தP ஒO6Y, தHபாP அக67 உள நா›", A6தா4;உHன அOZ 7ற3 ^0ட உண$3ைட ஒOவேன oP,
தHைன:" 7ற<D" தHைம காம6ேத தBr'@ அHேற. 57
iO அO மதனH oPவாH ஒOவT", ^EHேமP அ6
YOET<D உவைம சாPவா4 ஒO6Y:", ேச<ைகj oNP,
ஒOவO<D ஒOவ$ yலா$, ஒ6தன$;- 'உ2O" ஒHேற
இOவர7 உண$3" ஒHேற' எHற o7 யாவ$ ெவPவா$? 58
b4ைளj o$ வாFகணா4 அBD ஒO6Y, ஓ$ DமரH அHனாH
வ4ள6 தா$ அகல" தHைன மல$<ைகயாP `ைதjப q<r,
'"உ4ள67, ஆ$ உ2$ அHனா4 ேமP உைதபG"" எH@, A$ •"
க4ள6தாP `ைத6Y' எHனா, UHைன2H கனH@ p<கா4. 59
பாP உள பவளn ெச„ வா\, பP வைள, பைண6த ேவ\6 y4,
ேவP உள q<rனா4, ஓ$ ெமP•யP, ேவைல அHன
மாP உள MZைதயாH, ஓ$ மைழ உள தட< ைகயா'D,
ேமP உள அர"ைப மாத$ எHப7 ஓ$ EOjைப, ஈZதா4. 60
`ன67 உள ம2P அனா4, b‚நH i\ உைர
>ைன6தன4 ‘@வா4, ஒO6Y, Awய
Mன6lG காதPக4 ெச\த oNைட,
மன67 உைற காதேல வாைக b0டேத. 61
bைல உO அைமZெதன< bwய நாFட67 ஓ$
கைல உO3 அPDலா4, கணவ' `PDவா4,
Page 185 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

கைல உO3 அPDலா4, கணவ' `PDவா4,
Mைல உO அxதரn ெச(Zத மா$tP தH
Uைல உOEன என, U7ைக q<rனா4. 62
DBDம" உY$Zதன; }ைத –$Zதன;
சBDஇன" ஆ$6தன; கைல:" சா(ன;
iBrன Mல"`க4 ^ச•Fடன; மBைகய$ இள நல" ைமZத$ உ0ணேவ. 63
7h உ@ `லEைய< காதP, •5 aட$
பh என, 7ைட6த=" பைத<D" MZைதயா4,
`ைன இைழ ஒO ம2P, i\ உறBDவா4,
கன3 எT" நல6YனாP, கணவ' `P•னா4. 64
வFட வா4 Uக67 ஒO ம2=", மHனT",
rFwய o7, உடP rைட<கj `P•னா$; EFwல$; கBD•H Ew3 க0wல$; ஒFwய உடP tNj` உண$rலாைமயாP. 65
அOB க| மாP க2@ அைனய €ர$<D"
கOB DழP மக|$<D", கலEj ^சலாP,
ெநOBrய வன Uைல aம<க ேந$கலா
மOBDP oP ேத\Zத7 - அ" மாைல< கBDேல. 66
சZYரH மைற3", •NயH y'றU"
கைட உற நP ெந( கா0rலாதவ$<D
இைட உ@ YO என, இZ7 நZYனாH,
பட$ Yைர< கOB கடP பரமH மா$tைடn
aட$ மR அரa என, இரE yH(னாH. 67
pைகj பாடPக4
அர"ைபயNT", இவ$ ஆடP நH@ எனj
`ரZதரH கலE2H ^சP q<r, வாH
>ர"tய க0கைள Ur567, A4 நக$
கரZத7 கG67 உG<கணBக4 மா0டேவ. 66-1

Page 186 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

20. எY$b4 படல"
தயரதH பNவாரBகmடH கBைகைய< கடZ7 pYைலைய சா$தP
அடா ெந( அைறதPெசPலா அO மைற அைறZத AY
Eடா ெந(j `லைமn ெசB}P ெவ0Dைட ேவZத$ேவZதH,
படா Uக மைல2P yH(j பOவ" ஒ67 அOE பPD"
கடா >ைற ஆ@ பா:" கட•G", கBைக ேச$ZதாH. 1
கj`ைட நாEH நாக$ உலகU" க0RP yHற,
7j`ைட மண•'@ ஆr, கBைக A$ aOBr< காFட,
அj`ைட அ™க ேவைல அகH `னP UகZ7 மாZத,
உj`ைட< கட=", ெத0 A$ உ0 நைச உ'ற7 அHேற. 2
ஆ0G >H@ எ‚Z7 or, அகH பைண pYைல எHT"
ஈ0G A$ நகNH பாBக$ இO >ல< rழவH எ\த,
தா0G மா `ரE6 தாைன6 த0ண|n சனகH எHT"
•0 தO வ2ர6 yளாH ெச\த7 dPல='றா": 3
தயரதைன எY$b4ள சனகH ேசைன `ைட •ழ வரP
'வZதனH அரசH' எHன, மன67 எ‚" உவைக iBக,
கZ7 அG க|@", ேதO", க•ன மா< கட=", •ழ,
சZYரH இரEதHைனn சா$வ7 ஓ$ தHைம yHற,
இZYரYOவH தHைன எY$ b4வாH எ‚Z7 வZதாH. 4
கBைக A$ நாடH ேசைன, ம'@ உள கடPக4 எPலா"
சBDஇன" ஆ$jப வZ7 சா$வன oல, சார,
பBகய67 அணBைக6 தZத பா'கடP எY$வேதoP,
மBைகையj பயZத மHனH வள நக$ வZத7 அHேற. 5
தயரதhH தாைனn Mறj`
இைல Dலா3 அ2•னாH அhக", ஏ5 என உலா"
>ைல Dலா" மகர A$ ெநwய மா கடP எலா",
அலD இP மா க|@, ேத$, `ரE, ஆ4, என Eரா\,
உலD எலா" >p$வேத iO3" ஓ$ உவைமேய. 6
Page 187 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உலD எலா" >p$வேத iO3" ஓ$ உவைமேய. 6
lBகP, ெவ0Dைட, lைகj tnச", உFபட Eரா\,
எBD" E0 `ைததரj பகP மைறZ7, இO4 எழ,
பBகய", ெச\ய3", ெவ|ய3", பல பட6
தBD தாமைர:ைட6 தானேம o=ேம. 7
bw உளாŽ? தh< Dைட உளாŽ? Dலj
பw உளாŽ? கட' பைட உளாŽ? பக$
மw இலா அரMனாH மா$` உளாŽ? வள$
Uw உளாŽ? ெதNZ7 உண$rலா" - UளNயா4. 8
வா$Uக" ெக‚3 bBைகய$ கOB Dழ•H வ0G
ஏ$ UழBD அரவ" - ஏ5 இைச UழBD அரவேம!
ேத$ UழBD அரவ" - ெவ0 Yைர UழBD அரவேம!
கா$ UழBD அரவ" - ெவB கN UழBD அரவேம! 9
•‚ மா கடPகm" Yட$ பட, 7க4 தவ5Z7,
ஏ‚ பாரகU" உ'@ள7 என'D எ|7 அXஆxயாH உலD அளZத அH@ தா4 ெசHற அj
^ைழ¬ேட iw67, அj`ற" oயேத! 10
மH ெநGB Dைட pைடZ7 அைடய வாH மைறதர,
7HhG" >ழP வழBD இO4 7ரj` எ|7 அXiH இG", `E இG", `ைன மR< கலH எலா"
pH இG"; EP இG"; ெவ2P இG"; >ல3 இG"! 11
சனக மHனH வOrHற வx< காFMக4
தா இP மHனவ$tராH வர, Uர0 சனகT"
ஏ வO" Mைல2னாH, எY$ வO" ெந( எலா",
•3 த0 a0ணU", கனக •0 •|:",
^EH ெமH தா7 உD" iw:ேம - iw எலா". 12
ந@ Eைர6 ேதT", நானU", ந@B DBDமn
ெச( அrP ேத\ைவ:", மாH மத67 எ<கO",
ெவ(:ைட< கலைவ:", Eர3 ெச” சாZதU",
ெச( மத< க=x பா\ ேச@ேம - ேச@ எலா". 13
Page 188 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெச( மத< க=x பா\ ேச@ேம - ேச@ எலா". 13
மHறP அ" }ைதயா$ மR2T" iHhT",
ெசH@ வZ7 உல3" அn Mைத3 இலா >ழ•H ேந$,
ெவHற Y0 bw“G", ெநG EதானU" Eரா\,
>Hற ெவ0Dைடக|H >ழ=ேம - >ழP எலா". 14
இO மHன$ ேசைன:" ஒH@டH ஒH@ கலZத காFM
மா@ இலா ம7ைகயாH வO ெபOZ தாைனேமP,
ஊ@ ேப$ உவைகயாH அhக" வZ7 உ'றo7,
ஈ@ இP ஓைத2¡G", எ( Yைரj பரைவேமP
ஆ@ பா\rHற7 ஓ$ அமைலoP ஆனேத. 15
தயரதH சனகைன6 த‚3தP
கZைதேய iO கNn சனகT", காத•G
உZத, ஓத அNய7 ஓ$ தHைம…G, உலD உŽ$
தZைதேய அைனய அ6 தகEனாH UH`, தH
MZைதேய iO, ெநGZ ேதNH வZ7 எ\YனாH. 16
எ\த, அ6 YO ெநGZ ேத$ இxZ7, இhய தH
Š\ b4 Y0 ேசைன tH >'க, UH ேசற=",
ைக2H வZ7, 'ஏ@' என, கwYH வZ7 ஏ(னாH;
ஐயT", Uக" மல$Z7, அக" உற6 த‚EனாH. 17
சனகkG தயரதH pYைல நக$ ேச$தP
த‚E >H@, அவH இOB rைளைய:", தமைர:",
வ‚ இP MZதைன2னாH, வNைச2H அளவளா\,
'எ‚க UZ7ற' எனா, இh7 வZ7 எ\YனாH, உ‚ைவ UZ7 அN அனாH, எவNT" உயNனாH. 18
இராமhH வOைக
இHனவா@, இOவO", இhயவா@ ஏக, அ6
7HT மா நகNH >H@ எY$வர6 7HhனாH தHைனேய அைனயவH, தழைலேய அைனயவH,
Page 189 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தHைனேய அைனயவH, தழைலேய அைனயவH,
iHhH வா$ Mைல இறj `ய" >p$Z7 அO|னாH. 19
த"t:", தாT", அ6 தாைன மHனவH நக$j
ப"` Y0 `ரE:", பைடஞO", `ைட வர,
ெச" ihH, பa மR6 ேதNH வZ7 எ\YனாH உ"பO" இ"பO" உரகO" lழ உளாH. 20
யாைன…, twகŽ, இரத—, இ3|…,
ஆன ேப$ உைற இலா >ைறைவ யா$ அ(Dவா$ தாைன ஏ$ சனகH ஏவ•H, ெநGZ தாைத UH
oன ேப$ இOவ$ த" `ைட வO" பைட2ேன? 21
இராம இல<Dவைர6 தயரதH த‚3தP
காE:", Dவைள:", கw b4 காயா3" ஒ67,
ஓEய" aைவ ெகடj i•வ7 ஓ$ உO•ேட,
ேதவO" l‚ கழP M@வH, UH tNவ7 ஓ$
ஆE வZெதHன வZ7, அரசH மாG அ›rனாH. 22
அhக" வZ7 அw lழ, கw7 ெசH@, அரச$}H
இhய ைபB கழP பRZ7 எ‚த=", த‚EனாH;
மT எT" தைகயH மா$tைட மைறZதன, மைல6
தh ெநG” Mைல இற6 தவ5 தடB rNகேள. 23
இைளய ைபB DNMP வZ7, அw பRZ7 எ‚த=",
தைள வO" lைடயP மா$` உற உற6 த‚EனாH,
கைள3 அOZ 7ய$ அற< ககன" எ0 Yைச எலா"
EைளதO" `கxனாH, எவNT" pDYயாH. 24
அHைனய$ அw வணBDதP
க'ைற வா$ சைட2னாH ைக< bm" தT இற,
b'ற A4 `ய" >p$6தOm" அ< DNMP, tH
ெப'ற தாயைர:", அj ெப'(2H l‚7, எ‚Z7
உ'றo7, அவ$ மன67 உவைக யா$ உைர ெச\வா$. 25
தHைன வணBrய பரதைன இராமH த‚3தP
Page 190 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தHைன வணBrய பரதைன இராமH த‚3தP
உHT ேப$ அH` p<D ஒ‚r ஒ67, ஒ0 க0 A$
பHT தாைரக4 தர, l‚7 எ‚" பரதைன,
iHhH மா$` உற அைண67, உ2$ உறj `P•னாH தHைன அ6 தாைத UH த‚EனாH எHனேவ. 26
இராமைன இல<DவT", பரதைனn ச67O<கT", வணBrj
o'@தP
கNயவH tH` ெசHறவH, அOB காத•H
ெபNயவH த"t, எH@ இைனய7 ஓ$ ெபOைம அj
iO அOB Dமர$, த" `ைன ந@B D”MயாP,
இOவ$ ைபB கழ=", வZ7, இOவO" வOwனா$. 27
Dமர$க4 நாPவO" EளBrய காFM
'}P வO" ெச"ைம:", Dைட வO" தHைம:",
சாP வO" ெசPவ"' எH@ உண$ ெபOZ தாைதoP,
ேமP வO" தHைமயாP, pக EளBrன$க4, தா" நாPவO" iO இP நாHமைற எT" நைட2னா$. 28
ேசைன:டH UH ெசPல இராமT<D6 தயரதH பR6தP
சாH@ என6 தைகய ெசB}•னாH, உ2$க4தா"
ஈHற நP தா\ என< கO7 ேப$ அO|னாH,
'ஆHற இn ெசPவ" இ6தைன:" Š\67 அOD உற'
yHறைல, 'b0G UH ெசPக!' எனn dP•னாH. 29
ேசைன2H மr5nM
காதV! அ(rல", கNகைளj iOEனா$;
Œ7 இலா உவைக:", M(7அX? ெபN7அX?
}ைத •5 D”M அ< Dமர$ வZ7 எ\த=",
தாைத…G ஒ6த7, அ6 தாைன2H தHைமேய! 30
த"tயOடH இராமH ேத$ •7 ெசHற காFM

Page 191 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

l‚7 இர0G அOD", அH`ைடய த"tய$ lட$Z7,
அx3 இP MZைத2H உவZ7, ஆடP மாpைச வர,
த‚3 சBDடH ெநG" பைண தழBrட, எ‚Z7,
எ‚த அOZ தைகய7 ஓ$ ேதNHேமP ஏrனாH. 31
இராமH pYைல நகர €Y வZ7 ேச$தP
ப”M •5 ெமP அwj பாைவமா$ ப0ைண•5,
ம”a •5 ெநwய மா|ைக2H வZ7, இைட Eரா\,
ந”a •5 Exக4 ^ மைழ2H ேமP Eழ நடZ7,
இ”M •5 pYைல மா €Y ெசH@ எ\YனாH. 32
•டக" 7யP வர, }ைத –$தர, மல$j
பாடக" - பரத eP பaர, ெவB கட கN<
}G அரBrட எ‚" DE தடB bBைகயா$,
ஆG அரBD அPலேவ - அR அரBD அயP எலா". 33
ேபைதமா$ UதP கைடj ேபNள"ெப0க4தா",
ஏY ஆ$ மாரேவ4 ஏவ, வZ7 எ\Yனா$,
ஆY வானவ$ tராH அ›கலாP, அR b4 கா$
ஓYயா$ €Yவா\ உ'றவா@ உைரெச\வா": 34
21. உலாEய' படல"
இராமைன< காண வZத மக|NH இயP`க4
மாH இன" வOவ oH@", ம2P இன" YNவ oH@"
•H இன" p|ர வாhP pH இன" pைடவ oH@",
ேதH இன" Mல"t ஆ$jப, Mல"` இன" `ல"t ஏBக,^ நைன ~ZதP மாத$ - i"ெமனj `DZ7, Š\6தா$. 1
ENZ7 €5 ~ZதP பாரா$; ேமகைல அ'ற q<கா$;
சNZத ^Z 7rPக4 தாBகா$; இைட தGமாற6 தாழா$;
ெநOBrன$; ெநOBrj `<D, 'ABDpH, ABDpH' எH@, அOB கல" அைனய மாத$ - ேதH •க$ அ|2H Š\6தா$. 2
ப4ள67j பா:" நP A$ அைனயவ$, பானP ^6த
Page 192 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ப4ள67j பா:" நP A$ அைனயவ$, பானP ^6த
ெவ4ள67j ெபNய க0ணா$, ெமH Mல"` அல"ப, ெமH ^6
த4ள, த" இைடக4 qவ, தைம வ•67, 'அவHபாP ெசP="
உ4ள6ைதj tw67" நா"' எH@, ஓGrHறாO" ஒ6தா$. 3
'க0RனாP காதP எHT" iOைளேய கா0rHš"; இj
ெப0RH A$ைம2னாP எ\7" பயH இH@ ெப@7"' எHபா$;
ம0RH A$ உலZ7, வான" மைழ அற வறZத கால67,
உ0›" A$ க0G €‚" உைழ< Dல" பல3" ஒ6தா$. 4
அர6த" உ0டைனேய ேமh அக•ைக<D அ|6த தாm",
Eைர< கOB Dழ•<காக EP இற >p$Z7 €BD"
வைர6 தடZ ym", காண, ம@rhP €‚" மாத$,
இைர67 வZ7, அp5YH Š\<D" ஈஇன" எHனP ஆனா$. 5
இராமH Eைள6த ைமயP
€Yவா\n ெசPrHறாHoP, Ex67 இைமயா7 >Hற
மாதரா$ க0க²ேட வா3" மாH ேதNP ெசPவாH,
யாYT" உய$Zy$, தHைன, 'யாவ$<D" க0ணH' எHேற
ஓYய ெபய$<D6 தாேன உ@ iO4 உண$6YEFடாH. 6
'எ0 கடZ7, அலD இலா7, இH@, ஏD@" இவH ேத$' எH@,
ெப0க4 தா" த"pH cZ7 ேப7@rHற காைல,
ம0 கடZ7, அமர$ ைவD" வாH கடZதாைன, தாH தH
க0 கடவா7 கா6த காNைக வ•யேள கா0!' 7
ப2$ ஒH@ கைல:", சBD", பxjப அO நலT", ப0`",
ெச2$ இH( அல$Zத i'`", MZைத:", உண$3" ேதa",
வ2ர" ெச\ ^›", நா›", மடT", தH >ைற:", ம'@"
உ2$ ஒH@", ஒxய எPலா" உD67, ஒO ெதNைவ >Hறா4. 8
Dைழ உறா p|O" ெக0ைட b0ட•H ஆ• MZத,
தைழ உறா< கO"tH சாப67 அனBக ேவ4 சரBக4 பா\Zத
இைழ உறாj `0 அறாத இள Uைல ஒO6Y –$Z7,
மைழ உறா pHhH அHன மOBDPoP •டBr, >Hறா4. 9
ப”a அR Eர•னா$ த" பைட ெநGB க0க4 எPலா",
Page 193 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ப”a அR Eர•னா$ த" பைட ெநGB க0க4 எPலா",
ெச”ெசேவ ஐயH ெம\2H கOைமையn ேச$Zதu தா"?
ம”a அன ேமhயாH தH மR >ற", மாதரா$ த"
அ”சன q<க" o$<க, இO0டy? அ(rேலமாP. 10
மாZ த|$ ேமhயா4 ஓ$ வா›தP, மதனH, எBD"
^Z 7ண$ வா| மாN ixrHற ^சP q<r,
'ேவZத$ }H ஆைண q<காH; €ரH EP ஆ0ைம பாராH;
ஏZ7 இைழயாைர எ\வாH யாவk ஒOவH?' எHறா4. 11
dP நல" கடZத காமn aைவைய ஓ$ உOவ" ஆ<r,
இH நல" ெதNய வPலா$ எ‚Yய7 எHன >Hறா4 iHைன:" iO3 Aரா4, `ைனZதன எPலா" oக,
தHைன:" தாBகலாதா4, 7rP ஒH@" தாBr >Hறா4. 12
EP தBD `Oவ" ெந'( ெவய$ வர, பசைல E"pn
a'@ எBD" எ(jப, உ4ள" –ர, ஓ$ yைக >Hறா4,
b'ற" ெச\ bைல ேவP எHன< ~'@ என< bwய க0ணா4
ம'@ ஒH@" கா0rலாதா4, 'தpயk வ4ளP?' எHறா4. 13
ைப< கOB ~ZதP, ெச„ வா\, வா4 •தP, ஒO6Y உ4ள"
ெந<கன4 உODrHறா4, 'ெந”Mைட வ”சH வZ7
`<கனH; oகாவ0ண", க0 எT" `ல" b4 வா2P
M<ெகன அைட6ேதH; yx! ேசO7" அம|' எHறா4. 14
தா<D அணBD அைனய ேமh, ைத6த ேவ4 சரBக4 பாரா4;
€<rய கலT" •a" ேவ@ ேவ@ ஆன7 ஓரா4; ஆ<rய பாைவ அHனா4 ஒO6Y - ஆ0G, அமலH ேமh
q<D@வாைர எPலா" எN எழ q<DrHறா4. 15
க|jபன, மத$jப, A0G க7jtைன அளjப, க4ள"
ஒ|jபன, ெவ|jபFG ஓடj பா$jபன, Mவj` உ4 ஊ(
ெவmjபன, க@jப, ஆன ேவPகணா4 ஒO6Y, உ4ள"
D|$jiG காண வZதா4, ெவ7jiG }2P `<கா4. 16
கOB DழP பார", வா$ b4 கன Uைல, கைல •5 அPDP,
ெநOBrன மைறjப, ஆ0G ஓ$ A<rட" ெபறா7 E"U"
Page 194 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெநOBrன மைறjப, ஆ0G ஓ$ A<rட" ெபறா7 E"U"
ெபOZ தடB க0R, கா›" ேப$ எxP ஆைச •0ட,
மOBD•H ெவ|க²ேட, வ4ளைல q<DrHறா4. 17
இராமH உலாவZத €Yக|H >ைல
வNZத EP அனBகH வா| மனBக|P ைதjப, மாத$
எNZத ^0 இனU", bBைக ெவய$6த o7 இxZத சாZ7",
சNZத ேமகைல:", U67", சBகU", தா5Zத ~ZதP
வNZத ^Z lைட:", அH( ெவ4|ைட அN7 - அ„ €Y. 18
இராமhH ேமh அழD
y4 க0டா$, yேள க0டா$; lG கழP கமல" அHன
தா4 க0டா$, தாேள க0டா$; தட< ைக க0டாO", அஃேத;
வா4 b0ட க0ணா$ யாேர, வwEைன Uwய< க0டா$? ஊ5 b0ட சமய67 அHனாH உO3 க0டாைர ஒ6தா$. 19
இராமைன< க0ட ப'பல மக|NH >ைலக4
அல"` பார< Dழ• ஒ$ ஆ2ைழ,
Mல"`" ேமகைல:" ஒ• ெச\Yட,
நல" ெப\ b"tH நடZ7 வZ7 எ\Yனா4,
`ல"` ேசwய$ ைகpைசj o2னா4. 20
அOj` ெமH Uைலயா4, அBD, ஓ$ ஆ2ைழ,
'இOj` ெந”MைனேயT", ஓ$ ஏைழ<கா,
iOj` EPைலj iw ெச\த `0Rயா!
கOj` EP இ@67 ஆFb0G கா' எHறா4. 21
ைம தவ5Zத கOB க0 ஒ$ வா›தP,
'ெச\ தவH தh6 ேத$pைசn ேசறP EFG,
எ\த வZ7 எY$ >HறைமதாH இ7
ைகதவ"bP? கன3bV?' எHறா4. 22
மா7 ஒO6Y, மன6Yைன அPல7 ஓ$
•7 ெப'(ல4, இH உ2$ –$rHறா4,
'o7 அN< க0 iலH Dைழj ^0 Uைலn
Page 195 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'o7 அN< க0 iலH Dைழj ^0 Uைலn
‘ைத எ6 தவ" ெச\தனŽ?' எHறா4. 23
ப‚7 இலா ஒO பாைவ அHனா4, பைத67,
அ‚7, ெவ\72$67, அH`ைட6 yxைய6
l‚7, –$Z7 அய$வா4, 'இZத6 yHறைல
எ‚தலா"bP, இ" மHமதனாP?' எHறா4. 24
வ0ண வா\ ஒO வா›தP, 'மாhட'D,
எ0›BகாP, இ„ இல<கண" எ\Yட
ஒ0›—? ஒH@ உண$67rHேறH, இவH
க0ணேன! இ7 க0wG", tH' எHறா4. 25
கனக e`ர" ைக வைள…G உக,
மன" ெநD"பw வாw, ஓ$ வா›தP,
'அனகH இZ நக$ எ\Yய7, ஆY2P,
சனகH ெச\த தவj பயனாP' எHறா4. 26
நh வOZY, நல" Dwo2ட,
பh வO" க0 ஓ$ பாMைழ அPDலா4,
'UhவO" Dல மHனO" Š\j` அற,
தh வO"bP கனEH தைல?' எHறா4. 27
`ன" b4 கா$ ம2P o=" ஓ$ i'bw,
மன" b4 காதP மைற6தைல எ0Rனா4;
அனBகேவ4, அ7 அ(ZதனH; - அ'ற" தாH,
மனBக4 oல, UகU" மைற<Dேம? 28
இைண ெநGB க0 ஓ$ இZ7 Uக6Y ^அைண அைடZ7, இw:0ட அரா என,
`ண$ நல" rள$ bBைக `‚Brட,
உண$3 அ‚Bக, உ2$6தன4 ஆEேய. 29
ஆ"பP ஒ67 அU7 ஊ@ ெச„ வா\nMய$,
தா" பைத67 உ2$ உ4 தGமா@வா$,
ேத"` M'(ைடn ‘ைதையjoP, M(7
ஏ"பP ெப'(ல$; எBஙன" உ\வேர? 30

Page 196 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ேவ$67, ேமh தள$Z7, உ2$ E"மVG
ஆ$6Y உ'ற மடZைதய$ ஆைர:",
Œ$6தH, இ6தைன, MZைத2H, ெசB கRH,
பா$6YலாH; உ4 பN3 இலk?' எHறா4. 31
ைவய" ப'(ய மBைகய$ எ0Rல$,
ஐயH i'`<D அள3 இைல ஆதலாP,
எ\:" iH Mைல மாரT", எH ெச\வாH?
ைக அ"` அ'@, உைடவா|T" ைக ைவ6தாH. 32
நான வா$ DழP நாNயXG அலாP,
ேவhP ேவ«G, ேமP உைறவா$கŽG,
ஆன ^சP அ(ZYல"; அ"` o\
வான நாwய$ மா$tT" ைத6தேவ. 33
'மO4 மயBD மடZைதய$மாFG ஒO
iO4 நயZYலH orHறேத; இவH
கOைண எHப7 க0G அ(யாH; ெபO"
பORதHbP? பG bைலயாH!' எHறா4. 34
l\2P ெவ\ய Uைல, 7w oP இைட
ைந:" c\ய மOBDP, ஓ$ நBைகதாH,
ைக:" ெம\:" அ(ZYல4; க0டவ$,
'உ\:", உ\:"!' என6 தள$Z7 ஓ\3'றா4. 35
^க ஊசP `Nபவ$oP, ஒO
பாrH ெமHŠx, தH மல$j பாதBக4
ேசD ேச$தர, ேசவகH ேதNHtH,
ஏD", •m"; இ7 எH ெச\தவா@ அX? 36
ெபO6த காத•H ேப7@ மாதNH
ஒO6Y, ம'@ அBD ஒO6Yைய q<r, 'எH
கO67" அ„ வx< க0ட7 உ0œ ?' எHறா4 அO6Y உ'றtH நாண" உ0டாD—? 37
நBைக, அBD ஒO iH, 'நயZதா$ உ\ய,
தBக4 இH உ2O" bG6தா$, தம$;
Page 197 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தBக4 இH உ2O" bG6தா$, தம$;
எBக4 இH உ2$ எBகm<D ஈrலா
ெவBக0, எBக0 EைளZத7, இவ'D? எHறா4. 38
நாம6தாP அxவா4 ஒO நHTதP,
'ேசம67 ஆ$ EP இ@6த7, ேதOBகாP,
•ம67 ஆ$ DழP • Šx6 yைகபாP
காம6தாP அH@, கPE2னாP' எHறா4. 39
ஆரU", 7r=", கலH யாைவ:",
–ர, இH உ2$ –O" ஒ$ –$DழP,
'}ர EP•UHேன எைன< bPrHற
மாரேவ|H வ•யவ$ யா$?' எHறா4. 40
வMFடT" }MகT" இOZத ம0டப6ைத இராமH ேச$தP
மாத$ இHனண" எ\6Yட, வ4ளP o\,
}7 இP MZைத வMFடT", }Mக
ேவத பாரT" ேமEய ம0டப",
ஏY மHன$ Dழா6lG" எ\YனாH. 41
Uhவைர வணBr இராமH ஆசன67 அம$தP
YOEH நாயகH, pH YNZதாெலன6
7O3 மா மR ஆர" 7யPவர,
பOவ ேமக" பwZத7oP பwZ7,
இOவ$ தாm" Uைற2H இைற”MனாH. 42
இைற”ச, அHனவ$ ஏ6Yன$; ஏவ, ஓ$
>ைற”ச ^Z தEa ஏ(, >ழPக4oP,
`ற”ெச\ த"tயO4 i•ZதாH அX அற" ெச\ காவ'D அ…6Y2P yH(னாH. 43
தயரதT" ம0டப" வZ7 அம$தP
ஆன மா மR ம0டப" அHனYP
தாைன மHனH தம¢G" சா$ZதனH •H எலா" தH tH வர, ெவ0மY,
Page 198 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

•H எலா" தH tH வர, ெவ0மY,
வாH >லா உற வZத7 மானேவ. 44
வZ7, மா தவ$ பாத" வணBr, ேமP
MZ7 ேத மல$ மாN MறZYட,
அZதணாள$க4 ஆM“G, ஆதன",
இZYரH Uக" நா›ற, ஏ(னாH. 45
கBக$, bBக$, க•Bக$, D•Bக$க4,
MBகளாYப$, ேசரல$, ெதHனவ$,
அBக ராச$, D•Zத$, அவZYக$,
வBக$, மாளவ$, –ள$ மராடேர, 46
மான மாகத$, மnச$, pேலnச$க4,
ஏைன €ர இலாட$, Eத$jப$க4,
‘ன$, ெதBகண$, ெச” சக$, –மக$,
–னேகச$, 7O<க$, DO<கேள, 47
ஏY யாதவ$, ஏ5 YறP bBகண$,
ேசY ராச$, ெத=Bக$, கOநட$,
ஆY வான" கE6த அவh வா5
–Y A4 Uw மHனO" 7Hhனா$. 48
மBைகய$ சாமைர €aத=", பPலா0G ~@த="
ŒB கO"tT" Y6Y<D" இH dலா$
தாBD சாமைர, மாG தயBDவ:
ஓBr ஓBr வள$Z7, உய$ v$6Y2H
^B b‚Z7 i•வன oHறேவ. 49
aழ=" வ0G", p¥@", aO"`", •5Z7
உழ=" வாச ம7 மல$ ஓYய$,
Dழ•kG உற, ~@ பPலா0G ஒ•,
மழைல யா5 இைச…G ம•Zதேவ. 50
ெவ0Dைட EளBrய காFM
ெவB க0 ஆைன2னாH தh ெவ0Dைட,
Page 199 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெவB க0 ஆைன2னாH தh ெவ0Dைட,
YBக4, தBக4 Dல< bwn ‘ைத ஆ"
மBைக மா மண" காRய வZ7, அO4
iBr ஓBr6 தைழjப7 oHறேத. 51
தயரதH பைடj ெபO<க"
ஊG ேப$Eட" இH(, ஒH@ ஆ" வைக
AG மா கடP தாைன ெநOBகலாP,
ஆடP மா மத ஆைனn சனக$ }H
நாG எலா", ஒO நP நக$ ஆயேத. 52
சனகhH உபசNj`
ஒxZத எH இh? ஒ0›தP தாைததH
ixZத காதP lடர, iO4 எலா"
அxZ7 மHறP b0டாட•H, அH`தாH
இxZ7ளா$<D" இராம'D" ஒ6தேத. 53
pைகj பாடPக4
ைதயP, M'(ைடயா4, ஒO தா5DழP,
உ\ய ம'@ அவ4 உ4ள67 ஒGBrனாH ைவய" U'@" வ2'(H அட<rய
ஐயhH ெபNயா$ இh யாவேர? 19-1
22. }ல" கா0 படல"
‘ைதைய அைழ67வOமா@ வMFடH ~@தP
ேதEய$ மOBD •ழ, இZYரH இO<ைக ேச$Zத
ஓEய" உ2$ ெப'ெறHன உவZத , அரa இOZதகாைல,
தா இP ெவ0 கEைகn ெசB}P சனகைன இh7 q<r,
'மா இயP q<rனாைள< bண$க!' என, வMFடH dHனாH. 1
சனகH ஏEய மாத$ ெசH@, ‘ைத2H தாYய$<Dn ெச\Y அ(E6தP
உைர ெசய, l‚த ைகயH, உவZத உ4ள6தH, 'ெப0›<D
Page 200 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

உைர ெசய, l‚த ைகயH, உவZத உ4ள6தH, 'ெப0›<D
அைரMைய6 தOY$ ஈ0G' எH@, ஆ2ைழயவைர ஏவ,
கைர ெசய'D அNய காதP கடாEட, கw7 ெசHறா$,
tைரச" ஒ67 இhய dPலா$, ேபைத தாYயNP dHனா$. 2
தாYய$ ‘ைத<D அழD ெச\தP
அp5 இைம6 7ைணக4, க0›<D அR என அைம<DமாoP,
உp5 aட$< கலHக4, நBைக உOEைன மைறjப7 ஓரா$,
அp5Yைனn aைவ ெச\ெதHன, அழrT<D அழD ெச\தா$ இp5 Yைரj பரைவ ஞால" ஏைழைம உைட67 மாy! 3
க0ணH தH >ற", தH உ4ள< கO6Yைன >ைற67, •YFG,
உ4>H@" bwக4 ஓw, உலD எBD" பரZததHன
வ0ண" ெச\ ~ZதP பார வலய67, மைழ2P yH@"
E0 >Hற மY2H, ெமH ^” Mகxைக< }ைத ேவ\Zதா$. 4
EYய7 வைகயாP வான •H இன" tைறைய வZ7
க73@rHறெதHன< b‚Z7 ஒ| கஞல6 •<r,
மY2ைன6 தZத ேமக" மOBD நா வைளjபெதHன,
iY இO4 அளக பZY ^Fwய ^FG" இFடா$. 5
'ெவ4ள6YH சwல6தாH தH ெவ” Mைல இ@6த €ரH
த4ள6 தH ஆE –ர, தhj ெபO" ெப0ைமதHைன
அ4|< b0G அகHற காைள அPலHbP? ஆ"bP?' எHபா4
உ4ள6YH ஊசலாG" Dைழ >ழP உpழ இFடா$. 6
}H அR சBக" வZ7 Dw2OZதைனய க0ட67,
ஈன" இP கலBக4 த"pH இையவன அRதP ெச\தா$;
மாH அR q<rனா$ த" மBகல< க‚67<D எPலா"
தாH அR ஆன o7, தன<D அR யா7 மாy? 7
}0 இலா வான •Hக4 இையவன }6த7 எH}?
வா4 >லா வயBD ெச„E வள$ tைற வr$Zத7 எH}?
நாRP ஆ" நைக2P >Hற ந|$ >லா6 தவ5Zத7 எH}?
^0 >லா" UைலேமP ஆர U6ைத - யாH `கPவ7 எHk? 8
Š\ b4 ‘றwையn ேச$Zத UளN<D" ெச"ைம ஈZத
Page 201 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

Š\ b4 ‘றwையn ேச$Zத UளN<D" ெச"ைம ஈZத
ைதயலா4 அp5த ேமh தயBD ஒ| த‚E<b4ள,
ெவ\ய ^0 Uைல2P ேச$Zத ெவ0 U6த" MவZத; - எHறாP,
ெச\யவ$n ேச$Z7ளாO" ெச\யரா\6 Yக5வ$ அHேற? 9
bைம உற €BDrHற D•கn ெசj` அைனய bBைகn
aைம உற •டBDrHற •ajtனா4 ^0 ெச\ ym<D,
இைம உற இைம<D" ெசB ேக5 இன மR U6YkG"
அைம உற அைமவ7 உ0G ஆ" ஆrH, ஒj` ஆD" அHேற. 10
'தைல அE5 }ைத ஓYn சானr த|$<ைக எHT"
UளNக4, இராமH ெசB ைகUைறைம2H Œ0ட q'ற;
அ|யன; கBDP o7" DEயல ஆD"' எH@, ஆBD,
இள ெவ2P a'(யHன எN மR< கடக" இFடா$. 11
MP இயP ஓY bBைக6 Yர4 மR< கனகn ெசjtP,
வP•:" அனBகH EP=" மாHமதn சாZYH ŒFw,
பP இயP ெந(2H பா$<D" பர" iO4 எHன, யா$<D",
'இPைல', 'உ0G', எHன >Hற இைட2T<D இG<கH ெச\தா$. 12
>ற" ெச\ }Mக •0 •a AE Aவாத அPDP`ற" ெச\ ேமகைல2H தாழ6 தாரைகn a"ைம ^Fw,
Yற" ெச\ காa ஈHற –Y ேபைத ேச“|2H ேசZ7
கறBD` YNய, தாU" க0 வ‚<D'@ >Hறா$. 13
ஐய ஆ" அhnசj oYH அYகU" c\ய, ஆடP
ைப அர3 அPDலா4தH ப”a இH(j ப‚6த பாத";
ெச\ய ^B கமல" மHனn ேச$6Yய Mல"`, 'சால
c\யேவ; c\ய' எHš, பலபட •வPவ7? அ"மா! 14
ந”MkG அUத" ~Fw நாFடBக4 ஆன எHன,
ெச”ெசேவ A0G, •0G, ேசயN Mத(, Œய
வ”சU" கள3" இH(, மைழ என மத$6த க0க4,
அ”சன >ற—? அ0ணP வ0ண—? அ(தP ேத'றா". 15
Š\ வள$ Dவைள ^6த UளN2H Uைள6த, UZநா4
ெம\ வள$ மY2H நாjப0 •H உ0ேடP, அைனய7 ஏ\jப,
ைவயக மடZைதமா$<D", நாக$ }ைதய$<D", வான6
Page 202 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ைவயக மடZைதமா$<D", நாக$ }ைதய$<D", வான6
ெத\வ மBைகய$<D", எPலா", Yலக6ைத6 Yலக" ெச\தா$. 16
MHனj ^, ெசOD" ெமH ^, ேசகரj o7, }7 இP
கHனj ^,கஞல, •7, க'பக< b‚Z7 மான
pHன, ^” aO"`" வ0G" p¥@" 7"tகm" ப"ப,
`Hைனj ^Z தா7 மாT" i' iw அjtEFடா$ 17
yxய$ ‘ைத<D அ2h a'( காj` இGதP
ெந\ வள$ Eள<க" ஆFw, A¢G ^3" •E
ெத\வU" பராE, ேவத பாரக$<D ஈZ7, ெச" iH
ஐயE •த•P ேச$6Y, ஆ\ >ற அ2h a'(
ைக வள$ ம2P அனாைள வல" ெச\7, காj`" இFடா$. 18
மBைகய$ ‘ைத2H அழைக< க0G மயBr >'றP
க”ச67< க|<D" இH ேதH கவ$Z7 உ›" வ0G oல,
அ" d'க4 r4ைள<D எPலா" அO|னா4 அழைக மாZY,
த" d'க4 Dழ(, த" த" தைக தGமா( >Hறா$ ம”ச$<D", மாதரா$<D", மன" எHப7 ஒHேற அHš? 19
இைழ Dலா" Uைல2னாைள, இைட உவா மY2H q<r,
மைழ Dலா3 ஓY நPலா$, க| மய<D'@ >Hறா$ உைழ Dலா" நயன6தா$ மாFG, ஒH@ ஒHேற EO"ப'D ஒ6த
அழD எலா" ஒOBேக க0டாP, யாவேர ஆ'றவPலா$? 20
சBக" ைக உைடைமயா=", தாமைர< }2லா=",
எBD எBD" பரZ7 ெவ„ேவ@ உ4ள6YH எ‚Y'ெறHன,
அBD அBேக yHறலா=", அOZதY அைனய க'tH
நBைக:" ந"t ஒ6தா4; நா" இhj `கPவ7 எHk? 21
‘ைத ம0டப" அைடதP
பரZத ேமகைல:", }6த பாத சாலகU", நாகn
Mர" ெச\ e`ரU", வ0G", Mல"iG Mல"` ஆ$jப,
`ரZதரH }'v5 வான67 அர"ைபய$ `ைட•5ZெதHன,
வர"` அ@ a"ைம6 Œ" dP மடZைதய$ lட$Z7 •5Zதா$. 22
Page 203 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

வர"` அ@ a"ைம6 Œ" dP மடZைதய$ lட$Z7 •5Zதா$. 22
MZlG, Dறm", ~T", MலYய$ DழாU", ெத'(
வZ7, அw வணBrn a'ற, மR அR Eதான AழP,
இZ7EH b‚Z7 E0•H இன6lG" வOவ7 எHன,
நZதP இP Eள<க" அHன நBைக:" நட<க='றா4. 23
வP•ைய உ2$6த >லமBைக, 'இவ4 பாத"
ெமP•ய, உைற<D"' என அ”M, ெவ| எBD",
பPலவ மல$6 lைக பரjtன4 என, தH
நP அR மRn aட$ தவ5ZYட, நடZதா4. 24
l‚" தைகய ெமH நைட lைலZ7, க| அHன",
எ‚Z7, இைடE‚Z7, அய$வ7 எHன, அயP எBD"
b‚Z7ைடய சாமைர Dலாவ, ஓ$ கலாப"
வழBD >ழP pHன வO" ம”ைஞ என, வZதா4. 25
ம0 UதP அைன67 உலrH மBைகயO4 எPலா",
க0 மR என6 தைகய கHh எxP காண,
அ0ணP மரtH aட$, அO6Y“G தாH அ„
E0 இxவ7 ஒjப7 ஓ$ Eதான >ழP வZதா4. 26
க'ைற EN i' aட$ ப2'@@ கலாப",
a'@" மR `<க இைழ p<D, இைட 7வH(,
EP தைழ, வா4 >pர, ெம\ அRக4 pHன,
M'(ைட •டBக, ஒ|$ ‘றw ெபய$6தா4. 27
iHhH ஒ|, ^EH ெவ(, சாZ7 iY ‘த",
pHhH எxP, அHனவ4தH ேமh ஒ| மான,
அHனU", அர"ைபயO", ஆ$ அp57", நாண,
மH அைவ இOZத மR ம0டப" அைடZதா4. 28
அைனவO" ‘ைத2H அழைக ஒOBேக பா$6தP
சைம6தவைர இHைம மைறதாT" எனலா", அn
சைம6 Yர4, Uைல6 ெதNைவ •\ வw3 க0டா$,
அைம6 Yர4 b4 y|யO", ஆடவO" எPலா",
இைம6Yல$, உ2$6Yல$க4, M6Yர" என6 தா". 29
Page 204 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இைம6Yல$, உ2$6Yல$க4, M6Yர" என6 தா". 29
‘ைதைய< க0ட இராமன7 >ைல
அHனவைள, 'அPல4' என, 'ஆ"' என, அ2$jபாH,
கHh அp5த6ைத எY$ க0ட கடP வ0ணH,
உH உ2$ >ைலjப7 ஓ$ அO6Y“G உைழ67, ஆ0G,
இH அp57 எழ, க| b4 இZYரைன ஒ6தாH. 30
'நற67 உைற UY$nM உ@ நP அU7 tPD'@,
அற6YH Eைள3 ஒ67, UகG உZY, அOD உ\<D",
>ற6 7வ$ இத5< D2P >ைனjthைட அPலாP,
`ற67" உளy?' என மன6lG `கHறாH. 31
வMFட UhவhH மr5nM
'எBக4 ெச\ தவ6YhP, இராமH என வZyH,
சBr¡G ச<கரUைட6 தh Uத' ேப$
அ" க0 அரa; ஆத•H, அ„ அP• மல$ `P="
மBைக இவ4 ஆ"' என, வMFடH மr53'றாH. 32
7H@ `N }ைத எxP க0G, உலD •5வZ7
ஒH@ `N }•G தh6 YrN உ\jபாH,
'எH@", உலD ஏ‚", அரa எ\Y உளேனT",
இH@ YO எ\Yய7; இ7 எHன வய"!' எHறாH. 33
‘ைதைய6 ெத\வ" என நPV$ ைக~j`தP
ைநவள" நE'@ Šx ந0ண வரVG",
ைவய" •க$ b'றவT", மா தவO", அPலா$
ைகக4 தைல`<கன; கO67ள7" எPலா"
ெத\வ" என உ'ற; உடP MZைத வச" அHš? 34
வணBக'D உNயாைர Uைறjபw வணBr, ‘ைத தZைத2H அOrP
இO6தP
மா தவைர U'bள வணBr, ெநG மHனH
பாத மலைர6 l‚7, க0க4 பh –O"
Page 205 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

பாத மலைர6 l‚7, க0க4 பh –O"
தாைத அOD இFட தEMP, தh இOZதா4 oYைன ெவ@67, அரச$ iH மைன `DZதா4. 35
Eaவாp6YரhH Eயj`
அna என >ைன6த UதP அZதணH >ைனZதாH;
'பnைச மைல ஒ6த பwவ67, அடP இராமH,
நnaைட வw< க0 மல$ நBைக இவ4 எHறாP,
இn Mைல rட<க; மைல ஏைழ:" இறாk?' 36
‘ைத இராமைன< கைட<க0ணாP க0G க|6தP
எ\ய EP வைள6த7" இ@6த7" உைர67",
ெம\ Eைள3 இட67, UதP ஐய" Eட='றா4,
ஐயைன, அக67 வwேவ அல, `ற67",
ைக வைள YO67`, கைட< கRH உண$Zதா4. 37
கOB கைட ெநGB க0 ஒ| யா@ >ைற க0ணj
ெபOB கட•H ம0ட, உ2$ ெப'@ இh7 உ2$<D",
அOB கலH அணBD - அரM, ஆ$ அp57 அைன67",
ஒOBDடH அOZYனைர ஒ67, உடP தw6தா4. 38
கணB Dைழ, 'கO6YH உைற க4வH எனP ஆனாH,
வணBD EP இ@6தவH' என6 7ய$ மறZதா4;
அணBD@" அEnைச ெகட, Enைச2H அக"பாG
உண$Z7 அ(3 U'@ பயH உ'றவைர ஒ6தா4. 39
தயரதH }Mகhட" மண நா4 D(67 Eனா3தP
bP உய$ க|'@ அரச$ }மகH இOZதாH,
கPE கைர உ'ற Uh °Mகைன, 'ேமV\!
வP• iO M'(ைட மடZைத மண நா4 ஆ",
எPைல2P நல6த, பகP எH@? உைரெச\க!' எHறாH. 40
நாைள YOமண நா4 என }Mக UhவH ~றP
'வாைள உகள, கயPக4 வாE பw ேமY
Page 206 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'வாைள உகள, கயPக4 வாE பw ேமY
Sைள U7ைக< க7வ, SNய வராP •H
பாைள ENய< DY b4 ப0ைண வள நாடா!
நாைள' என, 'உ'ற பகP' நP தவH உைர6தாH. 41
தயரதH Uத•ய யாவO" த6த" இOjtட" ெசPல, •NயT" மைறதP
d'ற i‚த67, அரச$ ைகl‚7 எழ, தH
ஒ'ைற வ2ரn aN b4 சBrH ஒ• iBக,
iH - தட Uwj `7 ெவ2P ixதர, o\,
நP தவ$ அTnைச bG, நP மைன `DZதாH. 42
அHன" அNYH tNய, அ0ண=" அகH@, ஓ$
iHhH ெநG மாட வைர `<கனH; மRj ^0
மHனவ$ tNZதன$க4; மா தவ$க4 oனா$;
pHT aட$ ஆதவT", ேமOEP மைறZதாH. 43
23. கwமணj படல"
சனகன7 உபசNjtP யாவO" மr5ZYO6தP
இட" பG `க5n சனக$ }H இh7 ேபண,
கட" பG க|'@ அரச$ ஆY, இைட க0œ$,
தட" பG `ய6த M@ த"tய$க4 கா@",
உட"iG 7ற<க நக$ உ'றவைர ஒ6தா$. 1
இரEP காம ேவதைன b0ட ‘ைத2H MZைத:", dP="
ேதட அO நல6த `னP ஆைச ெதற='றா$,
மாG ஓ$ தட" உ'@, அதைன எ\7" வைக காணா$,
ஈG அx3ற, தள$•G ஏU@வ$ அHேற?
ஆடக வைள< D2=", அZ >ைலய4 ஆனா4. 2
'"உர3 ஏ7" இலா$ உ2$ ஈ7"" எனா,
aரேவ `Nவா$ உளX? கYXH
வரேவ, எைன ஆ4 உைடயாH வOேம! இரேவ! - bwயா\, Ewயா\' எTமாP, 3

Page 207 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'கO நா2@ oPபவ$ கா•G o\,
வO நா4, அயேல வOவா\; -மனேன! ெபO நா4, உடேன, tNயா7 உழPவா\;
ஒO நா4 தNயா7 ஒxவா$ உளX? 4
'கைன ஏ5 கடPoP, கO நாxைகதாH,
EைனேயH EைனயாP EwயாEwH, A
தhேய பறவா\; தக3 ஏ7" இலா\ பைனேமP உைறவா\!-பx ^›Y…? 5
'அ2P ேவP அனP காPவன ஆ"; >ழP ஆ\,
ெவ2ேல என A ENவா\; - >லேவ!
ெச2$ ஏ7" இலா$, உடP ேத\3 உ@வா$,
உ2$ }4 உ@வா$, உளX? உைரயா\! 6
'மHறP D|$ வாச" வயBD அனP வா\,
pH l67, >லா நைக, €5 மலய<
DH(P, Dல மா Uைழ2P, Dwவா5
ெதHற' `•ேய! இைர ேதGY…? 7
ெதOேவ YNவா$, ஒO ேசவகனா$,
இO o7" Eடா$; இ7 எHைன bலா"?
கO மா UrP oPபவ$, கHhய$பாP
வOவா$ உளX, Dல மHனவேர? 8
'ெதOளா Eைன Œயவ$ ேச$ நர}?
அOளாH ெந( ஓG" அவாவ7u?
கO4 ஆ$ கடV? கைர கா0` அNதாP! இOளான7தாH - எைன ஊxbலா"? 9
'ப0£ ஒxயா; பகV `Dதா7;
எ0£ தEரா; இரu Ewயா7;
உ4 q3 ஒxயா; உ2X அகலா;
க0£ 72லா; இ7u கடேன? 10
இைடேய வைள –ர, எ‚Z7, E‚Z7,
அடP ஏ\ மகனH சர" அ”Mைன…?
Page 208 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

அடP ஏ\ மகனH சர" அ”Mைன…?
உடP ஓ\3ற, நாm", உறBகைலயாP! கடேல! - உைர! A:", ஓ$ கHhbலா"?' 11
இரEP இராமன7 >ைல
என, இHனன பHh, இOZ7 உைளவா4,
7h உHh, நல" bG –$3@காP,
மைனதHhP, வயBD@" ைவD இO4வா\,
அனகH >ைனrHறன யா" அைறவா": 12
'UH க0G, Uwjப அO ேவFைக2னாP,
எH க0 7ைணb0G, இதய67 எ‚Y,
tH க0G", ஓ$ ெப0 கைர க0wெலனாP; pH க0டவ$ எBD அ(வா$ Eைனேய? 13
'YOேவ அைனயா4 Uகேம! ெதN2H,
கOேவ, கhேய Eைள காம Eைத<D
எOேவ! மYேய! இ7 எH ெச\தவா?
ஒOேவ¡G A உறவாகைல…? 14
'கxயா உ2$ உZYய காNைகதH
Ex oல வள$Zத7; €rல தாP;
அx o$ இைறவH பட, அ”MயவH
பx oல, வள$Zத7 - பா\ இOேள! 15
'>ைனயா\ ஒO காP; ெநwy ெந( தாH?
Eனவாதவ$ பாP, Eைட b0wைல…? `ன மாH அைனயா¢G o2ன எH
மனேன! - எைன A:" மறZதைன…? 16
'தH q<D எN காP, தைக, வா4, அரEH
பP q<rன7 எHப7 ப0G bலா";
எH q<rT", ெந”MT", எH@" உளா$
ெமH q<rனேத - கG வP Eடேம! 17
'கP, ஆ$ மல$ •5 கx, வா$ ixVG,
எPலா" உள ஆ2T", எH மன— Page 209 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

எPலா" உள ஆ2T", எH மன— dP ஆ$ அUYH aைவ…G இh7 ஆ"
ெமP ஓYய$ தா" EைளயாG இடேம!' 18
மண Uரa அைறயn சனகH கFடைள2GதP
மானவ$ ெபOமாT", மண >ைனEனH ஆக,
'"ேதH அம$ Dழலா4தH YOமணEைன, நாைள;
^ நD மR வாச", `ைன நக$ அR€$!" எH@
ஆைன2Hpைச, யாண$, அR, Uரa அைறக!' எHறாH. 19
நகர மாZத$ மr5Z7 நகைர அR ெச\த'D EைரதP
Uரa அைறத=", மான UYயவO", இைள…O",
Eைர ெச( DழலாO", EரEன$ EைரrHறா$;
உைர ெச( rைள…G", உவைக2H உய$rHறா$;
கைர ெதN3 அN7 ஆD" இர3 ஒO கைர க0டா$. 20
•NயH ஒ| €M EளBDதP
'அ”சன ஒ|யாT", அல$pைச உைறவாm",
எ”சP இP மன", நாைளj `ண$Dவ$' எனVG",
ெச” aட$ இO4 v(, YனகரH, ஒO ேத$ேமP,
ம”சைன அR }ல" காRய என, வZதாH. 21
நகர மாZத$ அRெச\த வைக
yரண" நGவாO", •0 உைற iYவாO",
^ரண Dட" எBD" `ைன 7rP `ைனவாO",
கா$ அR ெநG மாட" கY$ மR அRவாO",
ஆரண மைறவாண$<D இH அU7 அGவாO", 22
அHன ெமH நைடயாO", மழ Eைட அைனயாO",
கHh நP நக$, வாைழ கUbG நGவாO",
பHன அO >ைற U6த" பNயன ெதNவாO",
iH அR அRவாO", மR அR `ைனவாO", 23
சZதன", அrP, நா@" சாZlG, ெதO எBD"
Page 210 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

சZதன", அrP, நா@" சாZlG, ெதO எBD"
MZYன$ YNவாO", ெச‚ மல$ dNவாO",
இZYரதT நாண, எN மR >ைர மாட67,
அZத" இP Eைல ஆர< }ைவக4 அRவாO", 24
தள" rள$ மR கால, தவ5 aட$ உp5 Œப",
இளB D|$ Uைள ஆ$ நP பா•ைக இன", எBD",
E|"` iH ஒ| நாற, ெவ2•G >ல3 ஈT",
ப|BDைட உய$ Y0ைணj ப6Y2H ைவjபாO", 25
மZதர மR மாட UH(•H வ2H எBD",
அZத" இP ஒ| U6YH, அகP >ைர ஒ| நா(,
அZதர ெநG வாH •H அவ0 அல$Dவ7 எHன,
பZதNH >ழP €ச, பட$ ெவ2P கwவாD", 26
வ2ர" pH ஒ| ஈT", மரகத மR ேவY,
ெச2$ அற ஒ|$ Œப" Mல Yய$ bண$வாO",
ெவ2P EரEய iHhH pைட bw, மY y:"
எ2•hP நGவாO", எN அrP இGவாO", 27
ப0w2P >ைற வாசj பhமல$ bண$வாO",
த0டைல இைல…G, கh பல தOவாO",
D0டல" ெவ2P €ச< Dரைவக4 `NவாO",
உ0ைட b4 மத ேவழ67 ஓைடக4 அRவாO", 28
கலைவக4 `ைனவாO", கைல நல ெதNவாO",
மல$ DழP மைலவாO", மYUக" மR ஆw6
Yலக" UH இGவாO", Mகxைக அRவாO",
இல3 இத5 i• }ல" எxP ெபற இGவாO", 29
தjtன மR காa", சBகU", ம2P அHனா$
ஒjபைன `N o7", ஊட•H உD o7",
7j` உற5 இள வாசn a0ணU", உY$ தா7",
Djைபக4 என, வாN<b0G அயP கைளவாO", 30
மHனவ$ வOவாO", மைறயவ$ >ைறவாO",
இH இைச மR யாxH இைச ம7 •க$வாO",
ெசHhய$ YNவாO", Eற•ய$ ெச(வாO",
Page 211 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெசHhய$ YNவாO", Eற•ய$ ெச(வாO",
கHன•H மண ேவைல< கwைகக4 ெதNவாO". 31
கRைகய$ lDவாO", கைல பல ப2PவாO",
பR அR இன U6த", பல இO >ல மHன$
அR ெநG Uw ஒH@ ஒH@ அைறத•H, உD" அ" iH
மR மைல lDமHனH, வா2•H pைடவாO", 32
ேகடக" ெவ2P €ச, rள$ அ2P >ல3 ஈன,
}G உய$ ெநG E”ைச< D”சர" அ7 oல,
ஆடவ$ YNவாO", அNைவய$ க| ~ர,
நாடக" நEPவாO", நைக உ2$ கவ$வாO", 33
கY$ மR ஒ| கால, கவ$ iO4 ெதNயாவா@,
எY$ எY$ aட$ E"U'@ எ‚த•H, இைள…O",
ம7 EN DழலாO", மY=ைட ெநG மாட"
அ7, இ7, என ஓரா7, அலமரP உ@வாO", 34
ேத$pைச வOவாO", MEைக2P வOவாO",
ஊ$Y2P வOவாO", ஒ| மR >ைர ஓைட<
கா$pைச வOவாO", கNR2P வOவாO",
பா$pைச வOவாO", ப0w2P வOவாO", 35
U67 அR அRவாO", மR அR UhவாO",
ப6Y2H >p$ ெச" i' பல கலH மr5வாO",
l67 உ@ lxP மாைல aN DழP அRவாO",
M6Yர >ைர y:" ெசZ 7rP `ைனவாO", 36
Eட" >க$ ExயாO", அU7 எT" ŠxயாO",
rைட `ைர இதழாO", rள$ நைக ெவ|யாO",
தட Uைல ெபNயாO", தh இைட M(யாO",
ெபைட அன நைடயாO", tw என வOவாO", - 37
உ4 >ைற >p$ ெசPவ" ஒO 7ைற ெசல எH@"
க0›றP அN7 எH@", கO7தP அN7 அ"மா!
எ0›@ aட$ வான67 இZYரH Uw •G"
ம0›@ YOநாேள ஒ6த7 - அ" மண நாேள. 38

Page 212 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

மண ம0டப6Y'D6 தயரதH வOதP
கைர ெதN3 அNய7, கனக" ேவ\Zத7,
வைர என உய$Zத7, மR2H ெச\த7,
>ைரவைள மணEைன >ரj` ம0டப",
அைரச$ த" அரசT" அ›கP ேம2னாH. 39
ெவ0Dைட இள >லா EN<க, pH என<
க0 Dைட இன மR ெவ2=" காH(ட,
ப0 Dைட வ0wன" பாட, ஆடP மா
ம0 Dைட •| E0 மைறjப, - ஏrனாH. 40
மBகல Uரaஇன" மைழ2H ஆ$6தன;
சBDக4 UரHறன; தாைர, ேபNைக,
iBrன; மைறயவ$ `க=" நாHமைற
கBD•H ஒ•<D" மா கட=" oHறேத. 41
பரZத ேத$, க|@, பா\ `ரE, ப0ைண2P
தர" தர" நடZதன; தாைன ேவZதைன
>ரZதர" l‚7 எ‚" ேநp மHனவ$,
`ரZதரH `ைட வO", அமர$ oHறன$. 42
தயரதH, சனகH, Uத•…$ ஆசன67 அம$தP
அைனயவH, ம0டப" அ›r, அ" ihH
`ைன மR ஆதன" i•ய6 yH(னாH;
UhவO", மHனO", Uைற2H ஏ(னா$;
சனகT", தH rைள த‚வ, ஏ(னாH. 43
YOமண ம0டப6YH y'ற"
மHனO", UhவO", வாTŽ$கm",
அHன ெமH நைட அணBD அைனய மாதO",
7Hhன$ 7வHற•H, aட$க4 •5வO"
iH மைல ஒ6த7 - அj iO இP ~டேம. 44
`யP உள, pH உள, iO இP •H உள,
Page 213 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

`யP உள, pH உள, iO இP •H உள,
இயP மR இன" உள, aட$ இர0G உள;
மயH UதP YO6Yய மR ெச\ ம0டப",
அயH UதP YO6Yய அ0ட" ஒ6தேத. 45
எ0 தவ UhவO", இைறவ$ யாவO",
அ0டO", tறO", `<D அடBr'@; ஆதலாP,
ம0டப" ைவயU" வாT" வா\ மG67
உ0டவH மR அR உதர" ஒ6தேத. 46
தராதல" UதP உலD அைன67" த4mற,
EராEன, DEZதன, Eள"ப ேவ0G—?
அரா-அைண 7றZ7 oZ7, அ…6Y எ\Yய
இராகவH ெச\ைகைய இய"`வா" அX: 47
இராமH Aராw மண<}ல" `ைனதP
சBD இன" தவ5 கடP ஏxP தZத3",
MBகP இP அO மைற ெதNZத Œ$6தU",
கBைகேய Uதல3", கலZத ANனாP,
மBகல, ம”சன" மரtH ஆwேய, 48
}7 அ@ தவ676 த" Dல67Ž$ l‚"
ஆY அ" –Yைய அw வணBrனாH கா7 இயP, கயP Ex< கHhமா$கைள,
ேவYய$<D அO மைற EY2H நPrேய. 49
அx வO தவ6YkG, அற6ைத ஆ<DவாH,
ஒx3 அOB கOைண ஓ$ உO3 b0ெடன,
எ‚த அO வw3 b0G, இO0ட ேமக6ைத6
த‚Eய >ல3 என, கலைவ சா6Yேய; 50
மBகல U‚ >லா மல$Zத YBகைள,
iBD இOB கOB கடP ^6த7 ஆ" என,
ெசBrைடn Mகxைக, ெச" iH மாைல:",
lBக=", 7யPவர, axய" •wேய; 51
ஏதா" இP இO Dைழ, இர3, தH பகP,
Page 214 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ஏதா" இP இO Dைழ, இர3, தH பகP,
காதP க0G உ0$Zதன, கYO" YBகm",
‘ைததH கO6Yைனn ெசE2H உ4mற,
•7 ெசH@, உைரjபன oH@ yHறேவ; 52
கா$ Eட< கைற:ைட, கRnM, வானவH
வா$ சைடj `ைட2H, ஓ$ மY pைலnச, தாH
•$ aட$< Dல" எலா" •wனாH என,
€ர பFட6lG Yலக" pHனேவ; 53
ச<கர67 அயP வO" சBக" ஆ" என
p<D ஒ|$ க‚67 அR தரள ெவ0 bw,
Š\< கOB Dழ•னா4, U@வP உ4mறj
`<கன >ைறZ7, ேமP iwjப oHறேவ. 54
பZY ெச\ வ2ரBக4 i(2H பாG உற
அZத" இP aட$ மR அழ•H yHறலாP,
aZதர6 y4 அR வலய", lPைல நா4
மZதர" a'(ய அரைவ மாTேம. 55
}ைவ2H ெபO வட U6த" }6தன,
காவP ெச\ தட< ைக2H நGவ0 காZ7வ,
'Sவைக உலr'D" UதPவH ஆ"' என,
ஏ வO" ெபOB D( இFட oHறேவ. 56
மா0ட iH மR அR வலய" வZ7, எY$
ேவ0wன$<D உத3வாH EO"t, க'பக"
ஈ0G, தH b"tைட ஈHற7 ஆ" என,
கா0 தD தட< ைக2P, கடக" pHனேவ; 57
ேதTைட மல$மக4 Yைள<D" மா$thP,
தாH இைட EளBrய தைக2H ஆர"தாH,
•¡G aட$ Eட EளBD" ேமக67,
வாH இG EP என, வயBr< காFடேவ; 58
ந›க3" அNயதா நட<D" ஞான6த$
உண$3 என, ஒ| Yக5 உ6தŸய"தாH,
தR3 அOB கOைணயாH க‚6YP சா6Yய,
Page 215 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

தR3 அOB கOைணயாH க‚6YP சா6Yய,
மR உp5 கY$ என, மா$tP yHறேவ; 59
ேமவ அO” aட$ ஒ| EளBD" மா$tH eP,
'ஏவO" - ெதNZ7 இh7 உண$pH ஈ0G' என,
ேதவO", UhவO", ெதN<கலா UதP
SவO", தாH என, Uw6த7 ஒ6தேத. 60
a'@" A4 தமhயn –Y iBக, ேமP
ஒ'ைற மா மR உp5 உதரபZதன",
ம'@" ஓ$ அ0டU", அயT", வZ7 எழ,
iH தடZ தாமைர ^6த oHறேத. 61
'ம0›@ aட$ மR வயBr6 yH(ய
க0›@ கOB கடP அதைன, ைக வள$
த0 >றj பா'கடP த†இய7 ஆ"' என,
ெவ0 >றj பFG, ஒ| EளBகn சா6Yேய; 62
சல" வO தரளU", தயBD AலU",
அல"வO >ழP உp5 அ" iH கnMனாP,
Dல" வO கனக வாH DHைற >H@ உடH
வல" வO கY$ என, வாm" €<rேய; 63
Uைக EN aட$ ஒ| U6YH ப6Y வாH
lைக EN பFwைகn aடO" a'(ட,
தைக உைடவா4 எT" தயBD ெவ\யவH
நைக இள ெவ2P என, lBகP நா'(ேய; 64
காdG க0 >ழP கஞல, ைகEைன
ஏச@ r"`N எ2@ ெவ0 >லா
€ச•H, மகரவா\ EளBD" வா4 Uக",
ஆைசைய ஒ|களாP அளZ7 காFடேவ; 65
'இhj பரZ7 உலrைன அளjப7 எBD?' என,
தh6தh தGjபன o=" சாPtன;
•hjப அO •0 Eைனn Mல"` qH கழP,
பhj பOZ தாமைரj பாத" ப'றேவ; 66

Page 216 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இHனண" ஒ|$தர, இைமயவ$<D எலா",
தHைனேய அைனய7 ஓ$ }ல" தாBrனாH பHனக மR Eள<D அழ=" பாய=4
அHனவ$ தவ6YனாP அனZதP ABrனாH. 67
Uj பர" iO|'D4 Uதைல, Sல6ைத,
இj பர" 7ைட6தவ$ எ\7" இHப6ைத,
அjபைன, அjtT4 அp5ைத, தHைனேய
ஒjபைன, ஒjபைன உைர<க ஒ0›—? 68
இராமH ேதNP ஏ( வO" காFM
பP பYனா2ர" பa3", ைப" iT",
எPைல இP >ல¡G, மRக4 யாைவ:",
நPலவ$<D உதEனாH; நE=" நாH மைறn
ெசPவ$க4 வ‚67ற, ேத$ வZ7 ஏ(னாH. 69
iH Yர4 அnச7; ெவ4|n MP• `<D
உ'ற7; வ2ர6YH உ'ற தFட7;
a'@ உ@ நவ மR aடO" y'ற6த7;
ஒ'ைற ஆx< கY$6 ேத¢G ஒjபேத. 70
eP வO" தைகயன, •h<D" qHைமய,
சாP ெபO” ெச„Eய, தOம" ஆYய
நாைல:" அைனயன, `ரE நாHD, ஒO
பாலைம உண$ZதவH ப<க" ^0டேவ. 71
அைனய7 ஓ$ ேதNhP, அOணH >Hெறனj
பh வO மல$<க0 A$j பரதH }P bள,
Dh Mைல6 த"ttH ~ட, ஏைனயH
இhய i' கவN காP இய<க, ஏrனாH. 72
ம0ணவO" E0ணவO" மr5தP
அைம3 அO ேமhயாH அழrH ஆயy?
கைம உ@ மன6YனாP கOத வZதy?
சைம3 உற அ(ZYல"; த<க7 ஆDக Page 217 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

சைம3 உற அ(ZYல"; த<க7 ஆDக இைமயவ$ ஆ2னா$ இBD உளாOேம! 73
'வர"` அ@" உலrைன வ•Z7, மா\3 இH(,
Yர" ப2P அர<க$த" வO<க" ேத\3 இH@
>ர"tய7' என< bG, >ைறZத ேதவO",
அர"ைபய$ Dழா6lG", ஆடP ேம2னா$. 74
dNZதன$ மல$ மைழ; a0ண" •Eன$;
ENZ7 ஒ|$ காa, iH •a, €Mன$;
பNZதன$; அழrைனj பOrனா$ bV?
ெதNZYல", YOநக$ மக|$ ெச\ைகேய! 75
வ4ளைல q<rய மக|$, ேமh2H
எ4ள அO" ^0 எலா" இNய, >'rHறா$ 'உ4ளன யாைவ:" உதE, ^0ட3"
b4ைள2' b4க!' என< bG<rHறாNேன. 76
ம0டப" ேச$Z7 இராமH Uhவைர:" தZைதைய:" l‚7
அம$தP
எ”சP இP உலக67 உ4ள எ( பைட அரச ெவ4ள"
D”சர< Dழா6YH a'ற, b'றவH இOZத ~ட",
ெவ” Mன6 தTவலாT", ேமO மாP வைர2P ேசO"
ெச” aட$< கட34 எHன, ேதNைடn ெசH@ ேச$ZதாH. 77
இரத" ஆ0G இxZத tHன$, இO மOBD, இர0G ைக:",
பரதT" இைளய }3", பNZதன$ ஏZத, ைபZ தா$
வரதT" எ\Y, ைம Œ$ மா தவ$6 l‚7, AY
Eரத ெம\6 தாைத பாத" வணBr, மாG இOZத ேவைல, 78
‘ைத ம0டப674 வZத காFM
Mைல:ைட< கயP, வா4 YBக4, ஏZY, ஓ$ ெச" iH b"ப$,
Uைல இைட Ur5jப, ேதNH UH Yைச Uைள6த7 அHனா4,
அைல கடP tறZ7, tHைன அவh2P yH(, •ள
மைல2ைட உY<rHறா4oP, ம0டப" அதhP வZதா4. 79

Page 218 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

YOமண மாFM காண, வானவ$ எPலா" வான67 வOதP
நH( வானவ$ எலா", இOZத ந"tைய,
'7H@ இOB கOB கடP 7ைவjப6 yH(ய
மHறP அ" }ைதயா4 மாைல •Fwய
அH(T", இH@ உைட67 அழD' எHறா$ அX. 80
ஒ• கடP உலrhP, உ"ப$, நாகNP,
i•வ7 ம'@ இவ4 i'`; எHறாP, இவ4
ம•தO மண" பG YOைவ, வா2னாP,
ெம•தO" உண$EேனH, எH Eள"`ேகH? 81
இZYரH சM“G" எ\YனாH; இள”
சZYர ¤•:" ைதயலா«G"
வZதனH; மல$ அயH வா<rனாmடH
அZதர" `DZதனH; - அழD காணேவ. 82
வMFடH YOமணn சடBைக6 7வBDதP
AZத அOB கடP என, >ைறZத ேவYய$,
y\Zத eP மா$tன$, a'ற, lP ெந(
வா\Zத நP ேவ4E<D, வMFடH, ைம அற
ஏ\Zதன கலjைப…G இhYH எ\YனாH. 83
த0wல" EN6தனH; தOjைப சா6YனH;
ம0டல" EYUைற வD67, ெமH மல$
b0G ெந\ dNZ7, எN D‚", SFwனH;
ப0G உள மைற ெந( பரEn ெச\தனH. 84
‘ைத:" இராமT" மண6 தEMP €'(O6தP
மHற•H வZ7, மண6 தEa ஏ(,
ெவH( ெநGZ தைக €ரT", ஆ$வ67
இH 7ைண அHனU", எ\Y இOZதா$;
ஒH(ய oகU" …கU" ஒ6தா$. 85
இராமT<Dn ‘ைதையn சனகH தாைர வா$67< bG6தP
Page 219 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இராமT<Dn ‘ைதையn சனகH தாைர வா$67< bG6தP
}மகH UH சனகH, D|$ நP A$,
'^மகm" iOm" என, A எH
மா மக4 தH¡G" மHTY' எHனா,
தாமைர அHன தட< ைக2H, ஈZதாH. 86
வா567 ஒ•:", மல$ மாN:"
அZதண$ ஆM, அOB கல pHனா$
தZத பPலா0G இைச, தா$ Uw மHன$
வZதைன, மா தவ$ வா567 ஒ•…G
UZYய சBக" UழBrன மாy. 87
வானவ$ ^ மைழ, மHனவ$ iH ^,
ஏைனய$ •3" இலBD ஒ| U6த",
தாH நD நா4மல$, எH@ இைவ த"மாP,
•H நD வாhH EளBrய7, இj பா$. 88
இராமH ‘ைத2H ைகையj ப'(, Œ வல" வOதP
ெவ\ய கனPதைல €ரT", அZ நா4,
ைம அ@ மZYர" U"ைம வழBகா,
ெந\ அைம ஆ3Y யாைவ:" ேந$Zேத,
ைதயP த|$< ைக தட< ைக tw6தாH. 89
இட" பG yளவkG, இைய ேவ4E
lடBrய ெவB கனP •5 வO oYH,
மட" பG MZைதய4, மா@ tறjtH,
உட"` உ2ைர6 lட$rHறைத ஒ6தா4. 90
அ"p pY67, அOZதY கா›தP
வல"bG Œைய வணBrன$, வZ7,
iல" iN ெச\வன ெச\ iO4 U'(,
இலBD ஒ| அ"p pY67, எY$ >Hற
கலBகP இP க'tH அOZதY க0டா$. 91

Page 220 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இராமH ‘ைத…G தH மா|ைக `DதP
ம'@ உள, ெச\வன ெச\7, மr5Zதா$;
U'(ய மா தவ$ தா4 Uைற •w,
b'றவைன< கழP D"tடVG",
i'ˆw ைக< bG நP மைன `<காH. 92
பP வைக மBகல ஆரவார"
ஆ$6தன
ஆ$6தன
ஆ$6தன
ஆ$6தன

ேபNக4; ஆ$6தன சBக";
நாHமைற; ஆ$6தன$ வாk$;
பP கைல; ஆ$6தன பPலா0G;
வ0G இன"; ஆ$6தன ேவைல. 93

இராமT" ‘ைத:" தாய$ Sவைர:" வணBDதP
ேககயH மா மக4 ேக5 rள$ பாத",
தா2T" அHiG தா5Z7 வணBr,
ஆய தH அHைன அw6 7ைண •w,
•ய ap6Yைர தா4 lழVG", 94
மாpய$ மr5Z7 ‘ைத<Dj iH Uத•யன அ|6தP
அHனU", அHனவ$ அ" iH மல$6 தா4
ெசHh `ைனZதா4; MZைத உவZதா$,
கHh, அOZதY, காNைக, காணா,
'நP மகT<D இவ4 நP அR' எHறா$. 95
சBக வைள< D2ைல6 த†இ >Hறா$,
'அ" கணT<D உNயா$ உள$ ஆவா$
ெப0க4 இhj tற$ யா$ உள$?' எHறா$;
க0க4 க|jப, மனBக4 க|jபா$. 96
'எ0 இல }w iH, எPைல இP }w
வ0ண அOB கல", மBைகய$ ெவ4ள",
க0 அகP நாG, உய$ காdG •a",
ெப0RH அணBD அைனயா4 ெப@க!' எHறா$. 97
Page 221 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ெப0RH அணBD அைனயா4 ெப@க!' எHறா$. 97
இராமH ‘ைத“G ப4| ேச$தP
e' கடP அHனவ$ d' கடH q<r,
மாP கடP iBD" மன6தவŽG",
கா$< கடP oP கOைண< கடP, ப0ைடj
பா'கடP ஒjப7 ஓ$ ப4| அைணZதாH. 98
வMFடH மBகல அBr வள$6தP
பBDh உ6தர" ஆன பக'o7,
அBக இO<rhP, ஆ2ர நாமn
MBக" மண6 lxP ெச\த Yற6தாP,
மBகல அBr, வMFடH வD6தாH. 99
பரதH Uத•ய SவO<D" YOமண" >க5தP
வ4ளP தன<D இைள…$க4 தம<D"
எ4ளP இP b'றவH, 'எ"t அ|6த
அ4ளP மல$6 YO அHனவ$ த"ைம<
b4m"' என6 தமXG D(6தாH. 100
b\Z >ைற தாரH, Dச67வசj ேப$
ெந\Z >ைற ேவலவH, மBைகய$ ேந$Zதா$;
ைமZ >ைற க0Rய$, வாH உைற Aரா$,
ெம\Z >ைற Sவைர SவO" ேவFடா$. 101
தயரதH pYைல2P Mல நா4 தBr2O6தP
ேவFG அவ$ ேவFடtH, ேவZதT", ேமPநா4
~Fwய ‘$6Y bG6YலH அPலாP,
ஈFwய ெம\j iO4 உ4ளன எPலா"
ேவFடவ$ ேவFடைவ ேவ0டள3 ஈZதாH. 102
ஈZ7, அள3 இPல7 ஓ$ இHப" •க$Zேத,
ஆ\Z7 உண$ ேக4E அOZ தவXG",
ேவZதT", அZ நக$ ைவrனH; ெம4ள6
Page 222 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ேவZதT", அZ நக$ ைவrனH; ெம4ள6
ேத\Zதன நா4 Mல; ெச\த7 உைரjபா": 103
pைகj பாடPக4
எNகாP aட$ ஏக, எ‚Zத >லா
வO" ஈரU", மா ம2P சானrதH
YOேமh2H •7 MனZ7 aட,
தNயா7, உள" cZ7, தh67 உைறவா4. 2-1
எH@, ஐயH மன6lG" எ0RனH; ம'@
அH@ அBD அைவ >'க, அOF சனகH
UH தZத தவ67 உ@ Š\Dழலா4
7H@" மண" உ'ற7 dP•Gவா". 18-1
கYரவH எழVG", கw நக$ இட" எBD"
மY Uக மடவாO" ைமZதO" UY…O"
EY `N ெசயP o=", ேமP உலrT" இPலாj
`7ைம2H உ@, }ல" `ைனதைல UயP3'றா$. 21-1
எH@", நாHUகH UதP யாO", யாைவ:",
>Hற ேப$ இO|ைன A<r, A4 ெந(
ெசH@ •ளா< D( ேசரn ேச$6YG
தH YO நாம6ைத6 தாT" சா6Yேய. 48-1
24. பரaராமj படல"
Eaவாp6YரH ஆM ~(, வட மைல<Dn ெசP=தP
தாH ஆவ7 ஓ$ வைகேய நh சனகH தO தய=",
நானா Eத" உ@ oகU" •க$rHற அZ நா4வா\,
ஆனா மைற ெந( ஆMக4 Uh }MகH அO|,
oனாH வட Yைசவா\, உய$ iH மாP வைர `<காH. 1
தயரதH ேசைனn a'றUடH அ…6Y<Dj பயணமாதP
அj oYhP Uw மHனவH, 'அR மா நக$ ெசலேவ,
இjo7, ந" அhக"தைன எ‚க!' எH@ இh7 இைசயா,
Page 223 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

இjo7, ந" அhக"தைன எ‚க!' எH@ இh7 இைசயா,
ைகj oதக" >க$ காவல$ D‚ வZ7, அw க7வ,
ஒj` ஓத அO ேத$•YhP, இh7 ஏ(னH, உரuH. 2
தH ம<கm", மOம<கm", நh தH கழP த‚வ,
மH ம<கm", அயP ம<கm", வ2H Š\6Yட, pYைல6
lP ம<க4 த" மன" உ<D, உ2$ tN3 எHப7 ஒ$ 7யNH,
வHைம< கடP `க, உ\jப7 ஓ$ வx `<கனH மறuH. 3
இராமH த"tயXG ெசHற காFM
UHேன ெநG Uw மHனவH Uைற2P ெசல, pYைல
நH மா நக$ உைறவா$ மன" நh tH ெசல, நGேவ,
தH ஏ$ `ைர தO த"tய$ த‚En ெசல, மைழவா\
pHேன `ைர இைடயா«G" இh7 ஏrனH €ரH. 4
பறைவக4 அபசDனமா\n ெசPவ7 க0G, தயரதH தயBr >'றP
ஏD" அளைவ2H வZதன, வலU" ம2P, இடU"
காக" Uத•ய, UZYய தைட ெச\வன; க0டாH;
நாக" அனH, 'இைட இBD உள7 இைட¬@' என, நடவாH;
மாக" மR அR ேத¢G >HறாH, ெந( வZதாH. 5
மHனH >p6Yகைன Eனாவ, அவH, 'இைட¬@ இHேற வZ7,
நHறா\EG"' எனP
>Hேற, ெந( உண$வாH, ஒO >ைனவாளைன அைழயா,
'நHš? ப‚7 உளy? நG உைர A, நய"' எHன,
DHேற `ைர yளாH எY$, `4|H D( ேத$வாH,
'இHேற வO" இைட¬@; அ7 நHறா\EG"' எHறாH. 6
பரaராமன7 வOைக:", அ7 க0G தயரதH –$த="
எHT" அளEhP, வானக" இO4 v(ட, ஒ|யா\
pHT"பw `ைட €Mய சைடயாH; ம‚ உைடயாH;
iHhH மைல வOrHற7 oPவாH; அனP காPவாH;
உHT" aழP ExயாH; உO" அY$rHற7 ஒ$ ŠxயாH; 7

Page 224 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

க"t67, அைல எ( A$ உ@ கல" ஒ67, உலD உைலய,
த"t67, உய$ Yைச யாைனக4 தளர, கடP ச•யா
ெவ"t6 YNதர, வானவ$ ெவO3'@ இNதர, ஓ$
ெச" iH Mைல ெத(யா, அ2P Uக வா|க4 ெதNவாH; 8
'E0 v‚ற எHš? பw ேமPv5 உற எHš?
எ0 v(ய உ2$ யாைவ:" யமH வா\ இட எHš?`0 v(ய DOYj `னP ixrHறன `ைரய<
க0 v(ய கனலாH Uh3 - யா7?' எH@ அயP கOத; 9
oNHpைச எ‚rHற7 ஓ$ ம‚EH Mைக `ைகய,
ேதNHpைச மைல •5 வO கYO" Yைச YNய,
ANHpைச வடைவ< கனP ெநG வாH உற UGr,
பாNHpைச வOrHற7 ஓ$ பw ெவ” aட$ படர, 10
பாxj `ய" உய$ Y<rைட அைடயj `ைட படர,
•xn சைடUw E0 lட, அயP ெவ0 மY y'ற,
ஆxj `னP, எN, காP, >ல", ஆகாயU", அx:"
ஊx< கைட UwEP, தh உைம ேக4வைன ஒjபாH; 11
அ2$ 7'(ய கடP மா >ல" அைடய, தh படO"
ெச2$ a'(ய பைடயாH, அடP மற மHனவ$ YலகH,
உ2$ உ'ற7 ஓ$ மர" ஆ" என, ஓ$ ஆ2ர" உய$y4
வ2ரj பைண 7Rய, lG வw வா\ ம‚ உைடயாH; 12
>Oப$<D ஒO பx ப'(ட, >ல மHனவ$ DலU"
கO அ'(ட, ம‚வா4 bG கைள கFG, உ2$ கவரா,
இOப6lO பwகாP, இp5 கடP ஒ67 அைல எ(:"
DOYj `னP அதhP, `க U‚r6 தh DைடவாH; 13
கைம ஒjப7 ஓ$ தவU", aG கனP ஒjப7 ஓ$ MனU",
சைமயj ெபN7 உைடயாH; ெந( த4m'@, இைட தளO"
அைமய67, உய$ பறைவ<D இh7 ஆ@ ஆ" வைக, ‘றா,
Mைமய< rN உOவ, தh வw வா|க4 ெதNவாH; 14
ைசய" `க >p$ அ< கடP த‚3"பw சைமவாH;
ைம2H உய$ மைல e(ய ம‚ வாளவH வZதாH.
Page 225 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ைம2H உய$ மைல e(ய ம‚ வாளவH வZதாH.
ஐயHதைன அNYH தO" அரசH அ7 க0டாH,
'ெவ\யH வர >ப" எHைனbP?' என ெவ\7@" ேவைல. 15
எYேர வZத பரaராமைன, 'யா$?' என இராமH Eனா3தP
iBD" பைட இNய, rள$ `Oவ" கைட ெநNய,
ெவB க0 i( Mதற, கw7 உO" ஏ@ என Eைடயா,
MBக" என உய$ ேத$ வO DமரH எY$, ெசHறாH,
அ" க0 அரசH ைமZதT", "ஆX?" எT" அளEP, 16
தயரதH இைட வZ7 வணBக, Mன" தRயா7, பரaராமH ேபaதP
அைரசH, அவhைட வZ7, இh7 ஆராதைன `NவாH,
Eைர ெச\ Uw பwேமP உற அw ேமP உற Eழ3",
கைர ெசH(லH அைனயாH, ெநG UwEH கனP காPவாH;
UைரMH DரP பட, €ரன7 எY$ >H@, இைவ ŠxவாH: 17
'உH y4 வ• அ(ய இBD வZேதH' என இராமைன q<r
பரaராமH ŠxதP
'இ'@ ஓwய Mைல2H Yற" அ(ெவH; இh, யாH உH
iH y4 வ• >ைல –தைன `NவாH நைச உைடேயH;
ெச'@ ஓwய Yர4 y4 உ@ Yன3" M(7 உைடேயH;
ம'@ ஓ$ iO4 இைல; இBD இ7 எH வர3' எHறனH, உரuH.
18
தயரதH பரaராமhட" அபய" ேவ0GதP
அவH அHன7 பகO" அளைவ2H, மHனவH அய$வாH,
'`வன" U‚வ7" ெவH@, ஒO Uhவ'D அO4`Nவா\!
MவT", அயH, அN:" அல$; M@ மாhட$ iOŽ?
இவT", என7 உ2O", உன7 அபய", இh' எHறாH. 19
'E|வா$ E|வ7, ŒEைன EைழவாOைழ அHš?
க|யாP, இவH அய$rHறன உளu? - கனP உp‚"
ஒ| வா\ ம‚ உைடயா\! - iர உNயாNைட அPலாP,
எ|யாNைட, வ•யா$ வ• எH ஆDவ7?' எHறாH. 20
Page 226 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

எ|யாNைட, வ•யா$ வ• எH ஆDவ7?' எHறாH. 20
'நh மாதவ" உைடயா\! "இ7 tw A" என நPD"
தh நாயக", உலD ஏைழ:" உைடயா\! இ7 தEரா\;
பh வா$ கடP `ைட •5 பw நரபாலைர அOளா,
Uh3 ஆ(ைன; UhrHற7 Uைற…?' என ŠxவாH. 21
'அறH >Hறவ$ இக‚"பw, நGEH தைல `ணரா6
YறH >H@, உய$ வ• எH? அ7 ஓ$ அ(EH தD ெசயV?
அறH >HறதH >ைல >H@, உய$ `க5 ஒH@வ7 அHš,
மறH எHப7? மறu\! இ7 வ• எHப7 வ•…! 22
'சல6yG இைய3 இலH, எH மகH; அைனயாH உ2$ த`ேமP,
உல6yG எY$ yளா\! என7 உறuG, உ2$ உDேவH;
>ல6yG உய$ கY$ வாH உற ெநwயா\! உன7 அwேயH;
Dல6yG அற UwேயP; இ7 Dைற b0டெனH' எHறாH. 23
பரaராமH இராமH எY$ ெசPல< க0G, தயரதH 7Hப6YP ஆ5தP
எHனா அw E‚வாைன:" இகழா, எN Exயா,
iH ஆ$ கைல அRவாH எY$ `DவாH >ைல உணரா,
தHனாP ஒO ெசயP இHைமைய >ைனயா, உ2$ தளரா,
pHனாP அய$3@" வா4 அர3 என, ெவZ 7ய$ உ'றாH. 24
பரaராமH தH ைக EP•H ெபOைம ~(, 'A வPைலேயP, எH
EPைல வைள' எH@ €ர" ேபaதP
மான" மR Uw மHனவH, >ைல –$3றP மYயாH,
தாH அZ >ைல உ@வாH உ@ Eைன உ0ட7 தEராH;
'ஆன(")Uைட உைம அ0ணைல அZ நா4 உ@ MைலதாH
ஊன" உள7; அதH ெம\Zெந( ேக4!' எH@ உைர`NவாH: 25
'ஒO காP வO கY$ ஆ" என ஒ| காPவன, உைலயா
வO கா$ தவ5 வட ேமOEH வ• சாPவன, ைவய"
அOகா Eைன `NவாH உளH; அவனாP அைமவனதா"
இO கா$Uக" உள; யாைவ:" ஏலாதன, ேமPநா4: 26
'ஒH(ைன உைமயா4 ேக4வH உவZதனH; ம'ைற ஒHைற
Page 227 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

'ஒH(ைன உைமயா4 ேக4வH உவZதனH; ம'ைற ஒHைற
>H@ உலD அளZத ேநp ெநwய மாP ெந(2H b0டாH;
எH@ இ7 உண$Zத E0£$, "இர0wT" வHைம எ\7"
ெவH(ய7 யாவ7?" எH@ EN”சைன Eனவ, அZ நா4, 27
'"‘N7 ேதவ$தBக4 MZதைன" எHப7 உHh,
ேவN அ" கமல6yT", இையவ7 ஓ$ Eனய"தHனாP
யாNT" உய$Zத Sல67 ஒOவ$ ஆ" இOவ$ த"ைம,
SN ெவ” Mைல ேமP இFG, Š\ அம$ SFw EFடாH; 28
இOவO", இர0G EP=" ஏ'(ன$; உலக" ஏ‚"
ெவOவர, Yைசக4 ேபர, ெவB கனP iBக, ேமHேமP,
ெசO மைலrHற o5YP, YN`ர" எN6த ேதவH,
வN Mைல இ'ற7 ஆக, ம'றவH UhZ7 மHk, 29
'•FG" o$ lடBD" ேவைல, E0ணவ$ Eல<க, வP EP
AFwனH ேதவ$}H ைக, ெந'(2P க0ணH; ெவ'(
காFwய கNய மா=", கா$Uக"தHைன, பாNP,
ஈFwய தவ6YH p<க இNMக'D ஈZ7 oனாH; 30
இNMகH எZைத<D ஈய, எZைத:" என<D6 தZத
வNMைல இ7, A c\YH வாBDY ஆ2H, ைமZத!
DNMPக4 >HkG ஒjபா$ இPைல; யாH D(6த oO"
`NrெலH, >H¡G; இHன" `கPவ7 ேகFw' எHறாH. 31
ஊன EP இ@6த Š\"ைப q<Dவ7 ஊ<க" அHறாP;
மானவ! ம'@" ேகளா\: வxj பைக உைடயH •"பாP;
ஈன" இP எZைத, "‘'ற" A<rனாH" எHன, UH ஓ$
தானவH அைனய மHனH bPல, யாH ச•67 மHk, 32
'S-எ‚ Uைறைம, பாNP Uw:ைட ேவZைத எPலா",
ேவ3 எ‚ ம‚EH வாயாP, ேவ$ அற< கைளகFG, அHனா$
• எ‚ DOY ெவ4ள6 7ைற2ைட, Uைற2H, எZைத<D
ஆவன கடHக4 ேந$ZேதH; அO” Mன" அட<r >HேறH. 33
'உலD எலா" Uhவ'D ஈZேதH, உ@ பைக ஒG<rj oZேதH,
அலD இP மா தவBக4 ெச\7, ஓ$ அO வைர இOZேதH; ஆ0ைட,
Mைலைய A இ@6த ஓைச ெசE உற, ‘( வZேதH;
Page 228 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

Mைலைய A இ@6த ஓைச ெசE உற, ‘( வZேதH;
மைலDெவH; வPைலஆrH, வாBDY, தTைவ!' எHறாH. 34
EPைல வாBr வைள67, 'இத'D இல<D யா7?' என இராமH
பரaராமhட" ேகFடP
எHறனH எHன, >Hற இராமT" U@வP எ\Y,
நH@ ஒ|$ Uக6தH ஆr, 'நாரணH வ•2H ஆ0ட
ெவH( EP தOக!' எHன, bG6தனH; €ரH b0G, அ6
7H@ இO” சைட…H அ”ச, ymற வாBr, dP=": 35
'^தல67 அரைச எPலா" iH@E6தைன; எHறா=",
ேவத E67 ஆய ேமVH ைமZதH A, Eரத" ^0டா\,
ஆத•H bPலP ஆகா7; அ"` இ7 tைழjப7 அHறாP;
யா7 இத'D இல<க" ஆவ7? இய"`Y EைரEH!' எHறாH. 36
பரaராமH இராமைனj `க5Z7, தH தவ6ைத அ"`<D இல<D
ஆ<DதP
'AYயா\! UhZYேடP; A இBD யாவ$<D"
ஆY; யாH அ(ZதெனH; அலBகP ேநpயா\!
ேவYயா இ@வேத அH(, ெவ0 மYj
பாYயாH tw6த EP ப'றj o7—? 37
'iHTைட வைன கழP iல" b4 தா|னா\!
pHTைட ேநpயH ஆதP ெம\"ைமயாP;
எH உள7 உலrT<D இG<க0? யாH தZத
உHTைட EP=", உH உர67<D ஈG அHறாP, 38
'எ\த அ"` இைட ப‚7 எ\YடாமP, எH
ெச\ தவ" யாைவ:" Mைத<கேவ!' என,
ைக அவ0 ெநr5த=", கைண:" ெசH@, அவH
ைம அ@ தவ" எலா" வாN, •0டேத. 39
பரaராமH வா56Y, Eைட ெப'@n ெசP=தP
'எ0Rய iO4 எலா" இh7 U'@க!
ம0Rய மR >ற வ0ண! வ0 7ழா\<
Page 229 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ம0Rய மR >ற வ0ண! வ0 7ழா\<
க0Rய! யாவ$<D" கைளக0 ஆrய
`0Rய! Eைட' என6 l‚7 o2னாH. 40
இராமH தZைதைய6 l‚7, அவர7 7யைரj o<DதP
அxZ7, அவH oனtH, அமலH, ஐ - உண$3
ஒxZ7, தH உ2$ உைலZ7, உOD தாைதைய,
ixZத ேப$ அHtனாP, l‚7, UH` `<D,
இxZத வாH 7ய$< கடP கைர >H@ ஏ'(னாH. 41
தயரதH மr5Z7, இராமைன உnM —Z7, பாராFGதP
ெவ|jபG" உண$EனH, E‚ம" ABrட,
த|$j` உ@ மத கN6 தாைனயாH, இைட
D|jப அOZ 7ய$< கட' }G க0டவH,
க|j` எT" கைர இலா< கட=4 ஆ5ZதனH. 42
பN3 அ@ MZைத, அj பரaராமH ைக
வN Mைல வாBr, ஓ$ வைசைய நPrய
ஒOவைன6 த‚E>H@, உnM —Z7, தH
அOE அ" க0 எT" கலச" ஆFwனாH. 43
'i\"ைம இP, M@ைம2P `NZத, ஆ0 lxP,
U"ைம2H உலrனாP Uw<கP ஆவy?
ெம\"ைம இn M@வேன, Eைன ெச\y$கm<D,
இ"ைம:" ம@ைம:" ஈ:"' எHறனH. 44
ேதவ$க4 மல$ மைழ ixய இராமH வOணhட", 'ேசp67 ைவ'
எH@, பரaராமhH EPைல< bG67, அ…6Y ேச$தP
^ மைழ ixZதன$ `DZத ேதவO4
வாம ேவP வOணைன, 'மான ெவ” Mைல
ேசp' எH@ உதE, தH ேசைன ஆ$67 எழ,
நாம A$ அ…6Y மா நகர" ந0RனாH. 45
தயரதH பரதைன< ேககய நாFw'D அTj`தP

Page 230 of 231

Kamba Rámájana (1Bála).rtf

2008.04.21. 17:22

ந0Rன$, இHப67 ைவD" நா|ைட,
ம0›@ Uரa இன" வயBD தாைனயாH,
அ0ணP, அj பரதைன q<r, ஆ0தைக,
எ0ண அOZ தைகய7 ஓ$ iO4 இய"`வாH: 46
'ஆைண2H >ன7 Sதாைத, ஐய! >'
காRய Eைழவ7 ஓ$ கO6தH; ஆதலாP,
ேகR2P வைள UரP ேககய" `க,
^0 இயP Š\"tனா\! oY' எHறனH. 47
இராமைன வணBrj பரதH ேககய நாFw'Dj `றjபGதP
ஏவ=", இைற”Mj o\, இராமH ேசவwj
^Eைனn ெசHh2P `ைனZ7, o2னாH ஆE அBD அவH அல7 இPைல ஆதலாH,
ஓவP இP உ2$ tNZ7 உடP ெசHெறHனேவ. 48
ச67O<கkG பரதH ஏ‚ நா|P ேககய நாG ெசH@ ேச$தP
உைள EN `ரE6 ேத$ உதயM67 எT"
வைள UரP தாைனயாH மOBD oதj o\,
இைளயவH தH¡G", ஏ‚ நா|ைட,
ந|$ `னP ேககய நாG ந0RனாH. 49
ஆனவH oனtH, அரச$ }மகH
ஊன" இP ேப$ அரa உ\<D" நா|ைட,
வானவ$ ெச\த மா தவ" உ0G ஆதலாP,
ேமP >க5 iO4 இh Eள"`வா" அX. 50
pைகj பாடPக4
க2ைல< rNதைன Swய அH('rN கZதH
அ2ைலj `க Eட$EFட7 oP ஏ5 வxயாகn
ச2ல6 7ைளபட எ\தைன, அ2P ெத'(ய அதனாP
Uய='றவ$ >Oப<Dல" S-ஏ5 Uைற Uw6தாH. 14-1

Page 231 of 231

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

க"ப$
இய'(ய
இராமாவதார" (க"பராமாயண")
அ012யா கா3ட"
கட56 வா718
வா9:9; இ<=8, வர"> இக=த மா ?த129 ைவA> எCD",
ஊF" உHI" உண$5"JK, உ6L" >ற18" உள9 எ9பOF" P(ய Q1தாR" STைம இைழAப, QK 8ற=8,
காF" கடV" கட=8, இைம0$ இTWக3 X$1த கழK ேவ=த9.
1. ம=2ரA படல"
தயரத9 ம=2ரா[ச ைன ம3டப" அைடதK
ம3^; _ர`இன" மைழH9 ஆ$A>ற,
ப3^; பட$ PனA பIம யாைனயா9,
க3^; கவbH9 க'ைற `';ற,
எ3^; c7dPH9 இIWைக எe2னா9. 1
தயரத9 யாவைரR" Jகd fKg தh12I1தK
>Wகi9, ’:IபI", jI இK `'ற_",
பWக_", ெபய$க’ என, பbl9 mWnனா9;
ஒWக :9; உலD அp18, 0n9 எe2ய
சWகர1தவ9 என1 தqய9 ஆHனா9. 2
தயரத9 அைமdச$கைள வIl1தK
ச=2ர'D உவைம ெச e தரள ெவ3Dைட
அ=தர1தள5" :9; அpWD" ஆைணயா9,
இ=2ர'D இைமயவ$ DIைவ ஏe=த, த9
ம=2ரW nழவைர, ’வIக’ எ9; ஏlனா9. 3
வPsடh9 வIைக
? வI jல9 கழK jI இK ம9னவ9
காவg9 ஆைணெச e கட56 ஆ" என,
ேதவI", _hவI" உணI", ேதவ$க6
tவb9 நாKவ$ ஆ", _h வ=8 எe2னா9. 4
அைமdச$க6 மா3>
Dல" _தK v9ைமR", கைலH9 DAைபR",
பல _தK ேக6lR", பயF", எe2னா$;
நல" _தK நgHF" நT5 wWDவா$;
சல" _தK அ;18, அI= தIம" தாCnனா$. 5

Page 1 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

சல" _தK அ;18, அI= தIம" தாCnனா$. 5
உ'ற8 S3T, ேமKவ=8 உ;jI6 உணI" Qளா$;
ம'; அ8 lைனH9 வ=த8 ஆHF", மா'றK ஆ';"
ெப'(ய$; iறAi9 ேம9ைமA ெபbயவ$; அbய xV"
க'றவ$; மான" wWn9, கவbமா அைனய mரா$. 6
கால_" இடF" ஏ'ற கIlR" ெதb=8 க'ற
xK உற wWn, ெதeவ" yh18, அற" Dz1த ேம[$;
{ல_", >க7WD ேவ3T" ெச eைகR", ெதb=8S3T,
பாKவI" உ;2 யா5" தைலவ'DA பயWD" mரா$; 7
த"_H$WD இ;2 எ3ணா$; தைலமக9 ெவD3ட J8",
ெவ"ைமைய1 தாCn, m2 lடா8:9;, உைரWD" |ர$;
ெச "ைமH9 2ற"பK ெச Kலா1 }'ற1தா$; ெதbR" கால"
_"ைமR" உணர வKலா$; ஒIைமேய ~<R" mரா$. 8
நKல5" Xய5" நா•, நாயக'D
எKைல இK மI18வ9 இயKi9 எ3^வா$;
ஒKைல வ=8 உ;வன உ'ற ெப'(H9,
vKைல நKlைன என உத5" c7dPயா$. 9
அைமdச$க6 வIைக
அ;ப2னாHர$ எhF", ஆ3தைகWD
உ;2HK ஒ9; இவ$WD உண$5 எ9; உ9னலா";
ெபறK அI€ c7dPய$; 2Il9 ெபsiன$;ம( 2ைரW கடK என வ=8 `'(னா$. 10
அைமdச$க6 வPsடைனR" ம9னைரR" வணCDதK
_ ைறைமH9 எe2ன$ _=2, அ=த" இK
அ(வைன வணCn, த" அரைச W ைகv•8,
இைறHைட வர9_ ைற ஏ(, ஏ'ற fK
8ைற அ( ெபIைமயா9 அIL" c•னா$. 11
தயரத9 த9 மனW கI1ைத ெவpHTதK
அ9னவ$, அI6 அைம=8 இI=த ஆ3ைடHK,
ம9னF", அவ$ _க" மரi9 wWnனா9;
’உ9hய அI" ெபறK உ;2 ஒ9; உள8;
எ9 உண$5 அைனய m$ இh8 ேகs•ராK! 12
’ெவeயவ9 Dல _தK ேவ=த$, ேமலவ$,
ெச eைகH9 ஒI _ ைற 2ற"பK இ9(ேய,
ைவய" எ9 >ய12ைட, yCக6 மாsPயாK,
ஐ-இர3T ஆHர18 ஆ; தாCnேன9. 13

Page 2 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’க9hய$WD அைமவI" க'i9, மா:ல"
த9ைன இ1 தைகதர தIம" ைகதர,
ம9FH$WD உ;வேத ெச e8 ைவnேன9;
எ9FH$WD உ;வ8" ெச eய எ3zேன9. 14
lI"iய tAெபF" |T க3டயா9
இI"iயK அன=தF", இைச =த யாைனR"
ெபI"ெபய$W nbகL" ெபயர, தாCnய
அI"jைற இhdP(8 ஆ'ற ஆ'றேல9. 15
’ந"DலW Dரவ$க6, நைவH9 mCnனா$
த" DலA >தKவேர தரz தாCகA Je,
ெவC DலA >ல9 ெகட, |T ந3zனா$;
எCD உலA>;வ$, எ9;எ3z, wWDேக9. 16
’ெவ6ளm$ உலnhK l3zK நாகbK,
த6ளI" பைகெயலா" தl$18 :9றயா9
க6ளbK கர=8ைற காம" ஆ2யா"
உ6Lைற பைகஞIWD ஒ8Cn வா7ெவ„? 17
’ப€Pெம9 தpர•A பாைவ QKSள
ெவ€Pன18 அ5ண1ேத$ ப18" ெவ9;ேள'D,
எ€சgK மனெமF" இ•ைத ஏ(ய
அ€`ேத$ ெவKV" ஈ8 அIைம ஆவ}? 18
’ஒs•ய பைகஞ$வ=8 உI1த Jb ைடA
பsடவ$ அKலேரK பர" ஞான"Je1
ெதsடவ$ அKலேரK ெச Kவ" ஈ3T’ என
lsடவ$ அKலேரK யாவ$ |Tளா$. 19
’இறAெபF" ெமe"ைமைய இ"ைம யாவ$WD"
மறAெபF" அதh9ேமK ேகT ம';3† ?
8றAெபF" ெதAபேம 8ைணெச e யாl•9
iறAெபF" ெபICகடK iைழWக லாD‡? 20
’அI€PறA> அைமவI" 8ற5" அˆவ<1
ெதb€` உற5 என qD" ெதp5" ஆe, வI"
ெபI€ Pைற உள எh9, iறl எ9F" இˆ
இI€ Pைற கட1தg9 இhய8 யாவ}? 21
’இhய8 JV" இˆ அரைச எ3^‡
8h வI >ல9 என1 vட$=8 }'கலா
நh வI" ெபI"பைக நைவH9 mCnஅ1
தh அரசாsPHK தா•" உ6ளேம? 22
’உ"ைமயா9 உைடைமH9 உலக" யாைவR"
ெச "ைமH9 ஓ"iநK லற_" ெச eதென9;
இ"ைமH9 உதl, நKgைச நடாயm$

Page 3 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இ"ைமH9 உதl, நKgைச நடாயm$
அ"ைமR" உத5த'D அைமய ேவ3TமாK. 23
’இைழ1த vK lைனையR" கடWக எ3^தK
தைழ1த ேப$ அILைட1 தவ129 ஆDேமK,
Dைழ1}$ அ_8ைடW Qர" mWn, ேவ;
அைழ1த X lட12ைன அI=தK ஆD‡? 24
’கdைச ய" கடW கbW க•129க3 உறA
idச_" கlைகR" ெபeR" இ9hழK
:dசய" அ9;எh9 ெந•8 நாL3ட
எdPைல yகIவ8 இ9ப" ஆவ}? 25
’ைம=தைர இ9ைமH9 வர"iK கால_"
Š=தென9 இராம9 எ9 wைவ mWDவா9
வ=தன9 இhயவ9 வI=தயா9 iைழ18
உe=தென9 Jவ}$ உ;2 எ3zேன9. 26
’"இற=2ல9 ெச IWகள18 இராம9 தாைத; தா9,
அற=தைல :ர"பtA பைட=த i9னI"
8ற=2ல9" எ9ப}$ fKV3 டானi9
iற=2ல9 எ9ப2K i(83 டாD‡? 27
’ெபIமக9 எ9வH9 iறWகd { ைதயா"
2Iமக6 மணlைன ெதbயW க3டயா9
அIமக9 :ைறDண18 அவh மா8எF"
ஒIமக6 மண_"க3T உவAப உ9hேன9. 28
’:வA>; :லெனF" :ர"> நCைகR"
PவA>; மல$qைச d Pற=த ெச KlR"
உவA>; கணவைன உHb9 எe2ய
தவAபய9 தா7Aப8 தIம" அ9ற‹. 29
’ஆதலாK, இராமFWD அரைச நKn இA
ேபைதைம1 தாeவI" iறAைப mWD;"
மாதவ" vடCDவா9 வன1ைத ந3^ேவ9
யா8y" கI18?’ என இைனய O(னா9. 30
தயரத9 fKைலW ேகsட அைமdச$கp9 :ைல
2ர3ட }pன9 இAப•d ெச AபV" P=ைத
>ர3T Œ2டA jCnய உவைகய$, ஆCேக
ெவI3T, ம9னவ9 ib ெவF" l"_; :ைலயாK,
இர3T க9(FWD இரCD" ஓ$ ஆெவன இI=தா$. 31
அ9ன ராHF" அரசFWD, அ8வல8 உ;2
i9ன$ இKெலனW கI2R", ெபI:ல வைரAi9
ம9F" ம9FH$WD இராமhK Pற=தவ$ இKைல

Page 4 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ம9F" ம9FH$WD இராமhK Pற=தவ$ இKைல
எ9ன உ9hR", l2ய8 வgHF", இைச =தா$. 32
வPsட9 உைர
இI=த ம=2ரW nழவ$த" எ3ண_" மக9பாK
பb=த P=ைத அ" ம9னவ9 கI2ய பயF",
jI=8 ம9FH$WD உ;2R", j85ற wWn1
ெதb=8, நா9மைற 2ைச _க9 2Iமக9 ெச A>". 33
’:Iப! :9Dல ம9னவ$ ேநqப3T உIs•A
ெபIைம எe2ன$; யாவேர இராமைனA ெப'றா$?
கIம_" இ8; க'; உண$=}eWD இhW கடவ
தIம_" இ8; தWகேத உைர1தைன;- தக•e! 34
’>3zய=vட$ ேவ6lக6 யாைவR" >b=த
அ3ணேல! இh அI=தவ" இய'ற5" அTWD";
வ3ண ேமகைல :லமக6, ம';, உைனA ib=8
க3 இழ=2ல6 எனd ெச R", m த=த கழ[9. 35
’>ற18, நா~I jIphA >கKn9ற8 எவ„,
அற129 t$12வ=8 அவதb1 தா9 எ9ப தKலாK?
iற12 யாைவR" கா1தைவ i9Fற1 8ைடWD"
2ற18 tவI" 2I=2ட1 2I18", அ1 2ற[9. 36
’j9 உH$1த ? மட=ைதR" >lெயF" 2I5"
"இ9FH$18ைண இவ9" என :ைனWn9ற இராம9
"த9 உH$WD" எ9ைக >Kg8; த'பய=8 எT1த
உ9FH$Wெகன நKல9, ம9FH$Wெகலா" உர•e! 37
வார" எ9 இhA பக$வ8? ைவகV" அைனயா9
ேபbனாKவI" இைடŽ; ெபய$n9ற பய1தாK,
|ர! :9Dல ைம=தைன ேவ2ய$ _த[$
யாI" "யா"ெச eத நKலறA பய9" என இIAபா$. 38
’ம3zF" நKல6; மல$மக6, கைலமக6, கைலŽ$
ெப3zF" நKல6; ெபI">க7d சனn0 நKல6க3zF" நKல9; க'றவ$, க'(லா தவI",
உ3^" mbF", உHbF", அவைனேய உவAபா$. 39
’மhத$, வானவ$, ம';•$, அ'ற"கா18 அpAபா$
இhய ம9FH$WD இராமhK Pற=தவ$ இKைல; அைனய8 ஆதg9, அரச! :'D உ;
jI6 அ(H9,
>hத மாதவ" அKல8 ஒ9; இK’ எனA >க9றா9. 40
வPsடh9 உைர ேகsT தயரத9 மn7=8ைர1தK
ம'றவ9 f9ன வாசக" ேகsடV", மகைனA

Page 5 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ம'றவ9 f9ன வாசக" ேகsடV", மகைனA
ெப'ற அ9(F", i€ஞக9 i•WD" அA ெபIlK
இ'ற அ9(F", எ(ம• வா6 அவ9 இ•Wக"
உ'ற அ9(F", ெபbய}$ உவைகய9 ஆனா9. 41
அைனய8 ஆnய உவைகய9, க3க6m$ அI"ப,
_hவ9 மா மல$A பாதCக6 _ ைறைமH9 இைற€P,
’இhய fKgைன; எ"ெபI மா9 அI6 அ9•,
தhய9 நாhல" தாCnய8; அவ'D இ8 தகா}? 42
’எ=ைத! m உவ=8 இத"fல எCDல18 அரச$
அ=த" இK அI" ெபI">க7 அவhHK :;l
_=8 ேவ6lR" _•181த" இIlைன _•1தா$
வ=த8 அˆவI6 எனWD" எ9; உைரெச e8 மn7=தா9. 43
அைமdச$கp9 கI1ைத `ம=2ர9 O;தK
ப•2K மாதவ9, i9 ஒ9;" பz12ல9 இI=தா9
_•8" எ3^;" ம=2ரW nழவ$த" _க1தாK
எ•2 ms•ய இCnத" இைறமக'D ஏ'க1
v•த ைகHன9, `ம=2ர9 _9h9; fKV". 44
’"உற1தD" அர` இராம'D" எ9; உவWn9ற மன1ைத1
"8ற12 m" எF" fK`T" :9Dல1 vK[$
மற1தK ெச enலா1 தIம1ைத மறAப8" வழWக9;
அற129 ஊCDஇhW S•8எனK ஆவ8ஒ9; யா}. 45
’>ரைச மாWகb :Iப$WD", >ர18 உைற•$WD",
உைரெச e ம=2ரW nழவ$WD", _hவ$WD", உ6ள"
_ரச" ஆ$Aப, :9 _தKமzA >தKவைன, _ ைறயாK
அரசனாWnAi9 அA>ற18 அT1த8 >bவாe!’ 46
தயரத9 இராமைன அைழ18வரW Oற `ம=2ர9 ெச KVதK
எ9ற வாசக", `ம=2ர9 இய"பV", இைறவ9,
"ந9; fKgைன; ந"iைய நp _• cs•
:9;, :9ற8 ெச eவ8; lைரlhK mேய
ெச 9;, S3Tஅைண, 2Iமக6 S•நைன" எ9றா9. 47
`ம=2ர9 இராமைன1 2IமைனHK க3T ெச e2 ெதbl1தK
அலCகK ம9னைன, அ•v•8 அவ9மன" அைனயா9,
lலCகK மாpைக |2H9 lைர‘T ெச 9றா9,
தலCக6 யாைவR" ெப'றன9 ஆ" என1 தp$Aபா9
jலCS6 ேத’T" இராகவ9 2Iமைன >Wகா9. 48
ெப3z9 இ9ன_8 அ9னவ6 த9“T", ibயா
வ3ண ெவ€PைலW DbPV" மICnh 2IAப

Page 6 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

வ3ண ெவ€PைலW DbPV" மICnh 2IAப
அ3ணK ஆ3•I= தா9; அழD அIநற5 என1த9
க3^" உ6ள_" வ3ெடனW கpA>றW க3டா9. 49
த=ைதH9 கsடைள ேகsT இராம9 ேத$ ஏ;தK
க3T, ைகv•8, ’ஐய, இW கடgைடW nழ•9,
"உ3T ஒ$ காbய"; வIக!" என, உைர1தன9’ எனV",
>3ட”கW க3 >ரவல9 jIWெகன எ•=8, ஓ$
S3டKJK அவ9, S• ெநT= ேத$qைச W S3டா9. 50
இராம9 ேத$Œ8 ெச KVதK
_ ைறH9 ~e"_nK என_ர` ஆ$12ட, மடவா$
இைறகழ9; சCகா$=2ட, இைமயவ$, ’எCக6
Dைற_•=த8’ எ9; ஆ$12டW D€Pையd c7=த
நைற அலCகKவ3T ஆ$12ட1 ேத$qைச நட=தா9. 51
இராம9 ேதbK ெச KவைதW க3ட ெப3கp9 :ைல
பைண :ர=தன; பாsT ஒg :ர=தன; அனCக9
கைண :ர=தன; நா3 ஒg கறCnன; :ைறAேப$
அைண :ர=தன, அ(5 எF" ெபI" >னK; அைனயா$,
iைண :ர=ெதனA பர=தன$; நாண_" ib=தா$. 52
m6 எ•1 vட$ வாHgK, Dைழ•T :n7=த
ஆளக12„T அரqய1 தல12F" அல$=த;
வா6 அர1த ேவK வ3–T S3ைடக6 மயCக,
சாளர12F" ?1தன, தாமைர மல$க6. 53
ம3டல" தI ம2 ெக•, மைழ _nK அைனய,
அ3ட$ நாயக9 வைர >ைர அகல186 அலCகK,
v3ைட வாedPய$ :ைற•T", நா—T", vட$=த
ெக3ைடR" உள; nைள பHK வ3–T" nட=த. 54
சb=த ?5ள, மைழ•T கைல உற1 தா7வ;
பb=த ?5ள, பhW கைட _18இன" பைடAப;
எb=த ?5ள, இள _ ைல இைழ இைட yைழய;
lb=த ?5ள, ŒFைட வாh9;" |7வ. 55
வ6 உைற க<18 ஒp$வன வா6 :q$ ம2ய"
த6Lறd `ம=8, எ•தI" தமhயW S"iK,>6p y3 பh j•Aபன, j9hைடA j2=த,
எ6LைடA jb lரlன, -உள Pல இளm$. 56
இராம9 த"i0T தயரத9 இI=த இட1ைத அைடதK
ஆய8, அˆவ< :க7தர, ஆடவ$ எKலா"

Page 7 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆய8, அˆவ< :க7தர, ஆடவ$ எKலா"
தாைய _9hய க9; என :9; உH$ தp$Aப,
˜ய த"iR", தாF", அd `ம=2ர9 ேத$ேமK
Je, அக" Dp$ >ரவல9 இI=8<A >Wகா9. 57
தயரத9 இராமைன1 த•5தK
மாதவ9 தைன வர9_ ைற வணCn, வா6 உழவ9
பாத பCகய" பz=தன9; பzதV", அைனயா9,
காதK jCnட, க3 பh உD12ட, கh வாed
{ ைத S3கைன1 2I உைற மா$பக" ேச $1தா9. 58
’நல" S6 ைம=தைன1 த•lன9’ எ9ப8 எ9? நpm$
:லCக6 தாCD; :ைலHைன :ைலHட :ைன=தா9,
lலCகK அ9ன 23 }ைளR", ெமe1 2I இIWD"
அலCகK மா$ைபR", தன8 }6, மா$>, S3T அள=தா9. 59
தயரத9 இராமhட" த9 உளW கI1ைதW O;தK
ஆ3T, த9 மICD இ”இ, உவ=8, அ9>ற wWn,
’?3ட J$ ம• உைடயவ9 ெபI" >க7 D;க
m=த }6 ஐய! :' பய=ெதT1த யா9, :9ைன
ேவ3•, எe2ட lைழவ8 ஒ9; உள8’ என, lள">". 60
’ஐய! சால5" அலPென9; அI"ெபI tA>"
ெமeய8 ஆய8; lயK இடA ெபI" பர" lP1த
veயK மா :லd `ைம உ; Pைற 8ற=8, இh யா9
உeயK ஆவ8 ஓ$ ெந( >க, உதlட ேவ3T". 61
’"உbைம ைம=தைரA ெப;n9ற8, உ;8ய$ mCn,
இIைமR" ெபற'D" எ9ப8 ெபbயவ$ இய'ைக;
தIம" அ9ன :9 -த=த யா9, தள$வ8 தக•?
கIம" எ9வH9 ெச eH9, எ9 கsTைர Q•. 62
’ைம=த! ந" Dல மரihK மz _• ேவ=த$,
த" த" மWகேள கட9_ ைற ெநT :ல" தாCக,
ஐ=vT ஆnய _A பைக மICD அற அக'(,
உe=8 JHன$; ஊ< :9; எ3zF" உலவா$. 63
’_9ைன ஊ7lைனA பய12F", _'(ய ேவ6lA
i9ைன எe2ய நல12F", அb2h9 ெப'ேற9;
இ9ன", யா9 இ=த அரPயK இT"ைபH9 :9றாK,
:9ைன ஈ9;ள பய12h9 :ர">வ8 யா}? 64
’ஒI1தைலA பர18 ஒI1தைலA பCDl9 ஊ$2
எI129, ஈCD :9;, இயKவரW Dைழ=8, இட$ உழWD"
வI1த" mCn, அˆ வர"> அ; 2Ilைன மI5"
அI=2 உ3T, எனWD; ஐய! ஈ8 அIpடேவ3T". 65

Page 8 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அI=2 உ3T, எனWD; ஐய! ஈ8 அIpடேவ3T". 65
’ஆL" ந9ென(WD அைமவI" அைம2 இ9; ஆக
நாL" ந"Dல நாயக9 நைறlb கமல1
தாp9 நKnய கCைகைய1 த=8த= ைதயைர
Œ6lK இலா உலD ஏ'(னா9 ஒIமக9 ேமனா6. 66
’ம9ன$ வானவ$ அKல$; ேமK வானவ$WD அரசா"
j9h9 வா$கழK >ர=தர9 Jgய$ அKல$;
i9F", மாதவ" vடCnw9> இைழ1தவ$ iறரா$
fKம றாமக9 ெப'றவ$ அI=8ய$ 8ற=தா$. 67
’அைனய8 ஆதg9, "அI=8ய$ ெபI"பர" அரச9
lைனH9 எ9வH9 ைவ1தன9" எனWSளK ேவ3டா
>ைனR" மா_• >ைன=2=த நKலற" >ரWக
:ைனயK ேவ3T" யா9 :9வH' ெப;வ8ஈ8 எ9றா9. 68
தயரத9 கsடைளைய ஏ'; இராம9 _•c•W S6ள இைச தK
தாைத அA பb` உைரெச ய, தாமைரW க3ண9
காதK உ'(ல9; இக7=2ல9; ’கட9 இ8’ எ9; உண$=8",
’யா8 S'றவ9 ஏlய8 அ8 ெச யK அ9•,
m2 எ'D?’ என :ைன=8", அA பz தைல:9றா9. 69
இராம9 உட9பsடைத அ(=8 தயரத9 மn7=8, த9 அர3மைன JதK
DIPK P=ைதைய மனWS3ட S'ற ெவ3Dைடயா9,
’தI2 இˆ வர"’ எனd fg, உH$ உற1 த•l,
`I2 அ9ன த9 ம=2ரd `'ற_" `'ற,
jI இK ேமI5" jI அIC QHK JeA >Wகா9. 70
இராம9 த9 அர3மைன அைடதK
:வ=த அ=தண$ ெநT=தைக ம9னவ$ நகர18
உவ=த ைம=த$க6, மட=ைதய$, உைழஉைழ vடரd
`ம=2ர9 தட= ேத$qைச , `=தர1 2ர6 }6
அைம=த ைம=தF", த9 ெநTC QHK ெச 9; அைட=தா9. 71
தயரத9 ம9ன$கLWD ெச e2 ெதblWDமா; ஓைல JWDதK
ெவ9( ேவ=தைர ’வIக’ என உவண" |'(I=த
j9 2z=த }sT அI" ெபறK இலdPைன JWn,
’ந9; P12ர நp$ _• கl1த'D, நK[e!
ெச 9;, ேவ3Tவ வர9_ ைற அைமWக’ எனd ெச Aப, 72
வ=2I=த ம9ன$கpட" இராமFWD _•>ைனlWகW இIAபைத தயரத9 ெதbl1தK
உbய மாதவ9 ஒ6pெத9; உவ=தன9, lைர=}$

Page 9 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

உbய மாதவ9 ஒ6pெத9; உவ=தன9, lைர=}$
jIlK ேத$qைச அ=தண$ Dழா1vT" Jக’:Iப$! ேக3q9க6 இராம'D ெந(_ ைற ைமHனாK
2I5" ?qR" P=ைதHK Pற=தன’ எ9றா9. 73
தயரத9 O(யைதW ேகsட ம9ன$க6 மn78 த" கI1ைத ெதbl1தK
இைறவ9 fKெலF" இ9 நற5 அI=2ன$ யாI",
_ ைறHK :9(ல$; _=8; கpHைட t7n,
:ைறR" ெந€Pைட உவைக Je மH$ வ< :qர,
உைறR" l3ணக" உட™T" எe2ன$ ஒ1தா$. 74
ஒ1த P=ைதய$ உவைகH9; ஒIவb9 ஒIவ$
த1தமWD உ'ற அரெச ன1 தைழWn9ற மன1த$;
_1த ெவ3Dைட ம9னைன _ ைற _ ைற v•தா$;
’அ1த! ந9;’ என, அ9i„T அ(lAப8 ஆனா$. 75
’tெவ• _ ைறைம எ" DலCக6 _';றA
?ெவ• ம•lனாK jI8 JWnய
ேச வக9 ேச வக" ெச D1த ேச வக'D
ஆவ இˆ5லக"; இஃ8 அற9’ எ9றா$ அ‹. 76
ம9ன$கp9 கI1ைத Œ3T" அ(ய தயரத9 lன5தK
ேவ(லா ம9னI" lI"i, இ9ன8
O(னா$; அ8 மன" S3ட S'றவ9,
ஊ(ன உவைகைய ஒpWD" P=ைதயா9,
மா;" ஓ$ அளைவ சாK வாeைம O(னா9. 77
’மக9வH9 அ9iனாK மயCn, யா9 இ8
>கல, m$ >க9ற இA j"மK வாசக",
உகைவH9 ~<=த}? உ6ள" wWn0?
தக5 என :ைன=த8 எ1 த9ைமயாK?’ எ9றா9. 78
இராமFWD _•csட இைய=தத'கான காரண1ைத ம9ன$க6 இய">தK
இˆவைக உைரெச ய இI=த ேவ=8அைவ,
’ெச ˆl0e! :9 2Iமக'D1 ேதய1}$
அˆவவ$WD, அˆவவ$ ஆ'ற ஆ';"
எˆவ" இK அ9iைன, இh8 ேக6’ எனா, 79
தான_", தIம_", தக5", த9ைமேச $
ஞான_", நKலவ$A ேப^" ந9ைமR",
மானவ! எைவR" :9 மக'D ைவகV"
ஈனqK ெச Kவ" வ=8 இையக எ9னேவ. 80
’ஊIz :ைறய5", உத5" மாTய$
பா$ெக• பய9மர" ப•1த'; ஆக5"

Page 10 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

பா$ெக• பய9மர" ப•1த'; ஆக5"
கா$ மைழ j<ய5" கழh பாeந2
வா$>னK ெபIக5" ம;Wn9றா$க6 யா$? 81
’பைன அவா" ெநTCகரA பIம யாைனயாe!
:ைனயவா" த9ைமைய :q$=த ம9FH$WD,
எைனயவா; அ9iன9 இராம9, ஈ3T அவ'D
அைனயவா; அ9iன அைவR"’ எ9றன$. 82
ம9ன$க6 O(யைதW ேகsT தயரத9 மn7=8ைர1தK
~<=த8 ேகsடV", ~e18 ெந€PைனA
j<=த ேப$ உவைகய9, jCD காதல9,
’க<=த8 ஓ$ இடbன9’ எனW கpWD" P=ைதய9,
வ<=த க3›bன9, ம9ன9 O;வா9: 83
தயரத9 இராமைன ம9ன$WD அைடWகல" எனK
’ெச "ைமH9, தIம129, ெச யg9, XCn9பாK
ெவ"ைமH9 ஒ•Wக129, ேம9ைம ேமlœ$,
எ9மக9 எ9ப8எ9? ெந(H9, ஈCD, இவ9
y" மக9; ைகயைட; wWD" ஈCD’ எ9றா9. 84
தயரத9 _•csT lழாl'D நKல நா6 பா$1தK
அரசைவ lT1தi9, ஆைண ம9னவ9,
>ைர த> நா•T j•8 wWDவா9
உைர ெதb கzதைர ஒICD S3T, ஒI
வைர jI ம3டப" மICD JHனா9. 85
qைகA பாடKக6
’ம9னேன! அவhைய மகFWD ஈ=8m
ப9னI" தவ">b பIவ" ஈ8’ எனW
க9ன tல12hK கழற வ=ெதன
q9ெனனW கIைமJe ெவL1த }$மH$
XCD இைழ இராவண9 ெச eத Xைமதா9
ஆCSI நைரய8 ஆe அ^n' றா" எனA
பாCnKவ=8 இTநைர ப•மW க3ணா•
ஆCக2K க3டன9 அவh காவல9.
[இˆ இI பாடKகL" _தK பாடg9 _9 படல129 8வWக12K உ6ளன]
எe2ய _hவர9 இைணS6 தாமைர
ெச eய ?C கழலவ9 ெச 9h ேச $=த i9,
’ைவயக18 அரசI" ம2 வKலாளI"
ெவe2hK வIக’ என ேமHனா9 அ‹. 4-1

Page 11 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆL" நK ெந(WD அைமவI" அைமlன9 ஆn,
நாL" நK தவ" >b=8, நK நp$ ம2d ச ைட09
தாpK ?ைச H9 கCைகைய1 த=8, த=ைதயைர
Œ65 இK இ9 உலD ஏ'(ன9 ஒI மக9, ேமKநா6. 66-1
’நைறW Dழ' { ைதR", ஞால நCைகR",
ம;18", இCD ஒIவ'D மண129பால‹க;1த மா qட;ைடW கட56 கால lK
இ;1தவ'D அ9(?’ எ9; இரsட$ O(னா$. 76-1
’ஏ1த வ=8 உலD எலா" ஈ9ற ேவ=தைனA
?1தவ9 அKலேனK, >hத ேவ6lையW
கா1தவ9 உலnைனW கா1தK ந9;’ என,
ேவ1தைவ lயA>ற, lத$Aப$ O(னா$. 76-2
’ெபIைமயாK உலnைனA i9F" _9F" :9;
உbைம0T ஓ">த'D உbைம ?3ட அ1
தIமேம தாCகgK தWக8; ஈ3T ஒI
கIம" ேவ; இல8’ எனW கgCக$ O(னா$. 76-3
’ேகT அகK ப•HைனW ெகT18, ேகT இலா1
தாைடைக வgWD ஒI சர" அ9; ஏlய
ஆடக lKgWேக ஆக, பா$!’ எனா1
}T அl7 மல$ _•1 8IWக$ fKgன$. 76-4
’க'ற நா9மைறயவ$ க3ைண, ம9FH$
ெப'ற தாe என அI6 iறWD" வாbைய,
உ'றேதK உலnhK உ;2 யா8?’ என,
S'றேவK கைன கழK DIWக6 O(னா$. 76-5
’வாe நh >ர=த மா மFl9 xK _ ைற1
தாe நh >ர=தைன, தIம ேவgனாe!
m நh >ர1தg9 ெந•8 கால" :9
ேச e நh >ரWக!’ என1 ெதVCக$ O(னா$. 76-6
’ைவய_" வான_" ம2R" ஞாH;"
எe2ய எe8ப; 2க•" யா3T எலா",
ெநe தவ7 ேவgனாe! :'D" வாசக";
ெச e தவ" ெபb8!’ எனd ேச ர$ O(னா$. 76-7
’ேப$ இைச ெப'றைன; ெபறாத8 எ9, இh?
{bய8 எ3zைன; ெச A>n9ற8 எ9?
ஆbய! ந" D•WD அ2ப! mR" ஒ$
cbய9 ஆ"’ எனd žழ$ fKgனா$. 76-8
ஒ9(ய உவைகய$; ஒICD P=ைதய$
ெத9 தq7 ேச 3 உற வள$1த ெத9னI",
’எ9;" :9 >கŸT தIம" ஏ_ற,

Page 12 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’எ9;" :9 >கŸT தIம" ஏ_ற,
:9ற8 :ைல’ என :ைன=8 O(னா$. 76-9
’வா6 v<K உழவ! m உலைக ைவகV"
ஊs•ைன அI6 அ_8; உbைம ைம=தைனA
?s•ைன ஆதg9, jI இK நK ெந(
காs•ைன; ந9;’ எனW கCக$ O(ன$. 76-10
’v• கழK ேவ=த! :9 vK Dல18•$
_• _தK இ<1தைக _ ைறைம ஆWn, ஈ3T
எ• _nK வ3ணFWD அp1த இd ெச Kவ"
l•q8, ெபb8!’ என qேலdச$ O(னா$. 76-11
’SCD அல$ ந; lைரW Qைத ‡gயாe!
சCக m$ உலக186, தவ129 த9ைமயாK,
அCகண9 அர` ெச eதIL" ஆH•9’ PCகள$-’இCD இ2K Pற=த8 இK’ எ9றா$. 76-12
ஆ2R" மF5" :9 அbய ைம=த'DA
பா2R" ஆnல9; பb=8 வா718" நK
ேவ2ய$ தவA பய9 lைள=ததா"’ என,
ேச 2ய$ P=தைன ெதbயd ெச Aiனா$. 76-13
’அள" பT Dைர கடK அக< ஏ• ைட
வள" பT ெநT :ல ம9ன$ ம9னேன!
உள" ப•=8 உH$ எலா" உவAப8 ஓ$ jI6
lள"iைன ெபb8!’ என lராட$ O(னா$. 76-14
2. ம=தைர c7dPA படல"
இராம9 _•cடAபTவைத Qச ைலHட" அ(lWக மCைகய$ நாKவ$ மn75ட9
ெச KVதK
ஆ3ட அ=:ைல ஆக - அ(=தவ$
?3ட காதல$, ?sT அl7 SCைகய$,
m3ட O=தல$, m6 கைல தாCகல$,
ஈ3ட ஓ•ன$, இsT இைட உ'(ல$. 1
ஆTn9றன$; ப3 அைட5 இ9(ேய
பாTn9றன$; பா$1தவ$Wேக கர"
cTn9றன$; fKVவ8 ஓ$nல$;
மாT ெச 9றன$; - மCைகய$ நாKவேர. 2
மCைகயbட" மn75Wகான காரண1ைத Qச ைல lனா5தK
க3ட மாதைரW காதg9 wWnனா6,
S3டK வ3ணைன நKnய Qச ைல;
’உ3T ேபIவ ைகAjI6 அ9ன8

Page 13 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’உ3T ேபIவ ைகAjI6 அ9ன8
v3ைட வாHh$! fKVq9 ஈ3T!’ எ9றா6. 3
மCைகய$ Qச ைலWD ெச e2 அ(l1தK
’ம9 ெநTC கழK வ=8 வணCnட,
பK ெநT" பகK பா$ அpAபாe!’ என,
:9 ெநT" >தKவ9 தைன, ேநqயா9,
vK ெநT" _• csTn9றா9’ எ9றா$. 4
Qச ைலH9 மன :ைல
’PறWD", ெச Kவ" மக'D’ என, P=ைதHK
iறWD" ேப$ உவைகW கடK ெபs> அற,
வறWD" மா வடைவW கனK ஆனதாK 8றWD" ம9னவ9 எ9F" 8^Wகேம. 5
ெச e2 f9னவ$WD பb` வழCn Qச ைல `q12ைரRட9 QHVWDA JதK
அ9னவளாR", அI"ெபறK ஆர_",
நK :2WDைவR", நh நKn1த9
89F காதK `q12ைர 0T" Je,
q9F ேநqய9 ேம5 இட" ேமlனா6. 6
Qச ைல 2Iமாg9 2Iவ•கைள வணCDதK
ேமl, ெம9 மலரா6, :லமா8 எF"
ேதlமா’T" ேதவ$க6 யாவ$WD"
ஆlR", அ(5", _தK ஆயவ9
வாl மா மல$A பாத" வணCnனா6. 7
Qச ைல 2Iமாைல வணCn இராமFWD அI6 >bய ேவ3TதK
’எ9வH9 தI" ைம=த'D, இh, அI6
உ9வய1த8’ எ9றா6 - உலD யாைவR"
ம9வH'(9 அடWnய மாயைன1
த9 வH'(9 அடWD" தவ12னா6. 8
Qச ைல Qதான" >bதK
எ9; இைற€P, அˆ இ=2ைர ேக6வFWD
ஒ9;" நா9மைற ஓ2ய ?ச ைன
ந9; இைழ18, அவ3, நKல தவ$WD எலா"
க9;ைடA ப`l9 கடK நKnனா6. 9
தயரத9 வPsடைன வரவைழ1தK
’jI=8 நா6 நாைள, :9 >தKவ'D’ எ9றன$,

Page 14 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’jI=8 நா6 நாைள, :9 >தKவ'D’ எ9றன$,
2I=2னா$; அ9ன fK ேகsட ெச e கழK
ெபI= 23 மாK யாைனயா9, ’iைழA> இK ெச e தவ"
வI=2னா9 வIக’ என, வPsட9 எe2னா9. 10
இராமFWD உ;2~<கைள O;"ப• வPsடைன தயரத9 ேவ3TதK
’நKgயK மCகல நாL" நாைள; அˆ
lKgயK }6 அவ'D ஈ3T ேவ3Tவ
ஒKைலH9 இய'(, நK உ;2 வாeைமR"
fKV2 ெபb8’ என1 v•8 fKgனா9. 11
த" மைனWD வ=த வPsடைன இராம9 வரேவ'றK
_hவF", உவைகR" தாF" _=8வா9,
மFDல நாயக9 வாHK _9hனா9;
அைனயவ9 வர5 ேகsT, அலCகK |ரF",
இh8 எ2$S3T, த9 இIWைக எe2னா9. 12
இராமhட" ’நாைள உனWD _•csT lழா’ என வPsட9 O;தK
ஒKகK இK தவ18 உ1தம9, ஓ8 xK
மKD ேக6lய வ6ளைல wWnனா9;
’>KD காதK >ரவல9, J$ வலாe!
நKD" நாhல" நாைள :னWD’ எ9றா9. 13
இராமFWD வPsட9 O(ய அ(5ைர
எ9;, i9F" இராமைன, wWn, "நா9
ஒ9; O;வ 83T, உ;2A jI6;
ந9; ேகsTW கைடAi• ந9D’ என
89; தா$ அவ'D fKVதK ேமHனா9. 14
’கbய மாgF", க3^த லாhF",
உbய தாமைர ேமK உைறவாhF",
lbR" ?த" ஒ$ ஐ=2F", ெமeHF",
ெபbய$ அ=தண$; ேப^2 உ6ள1தாK. 15
’அ=தணாள$ _hய5", ஆCD அவ$
P=ைதயாK அI6 ெச eய5", ேதவI6
Š=8 உளாைரR", Še8 உய$=தாைரR",
ைம=த! எ3ண, வர">" உ3டா"S[? 16
’அைனய$ ஆதg9, ஐய! இˆ ெவeய XlைனH9 mCnய ேமலவ$ தாpைண
>ைனR" ெச 9hைய ஆeA>க7=8 ஏ182;
இhய O(:9; ஏHன ெச e2யாK. 17

Page 15 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’ஆவத'D", அ<வத'D", அவ$
ஏவ, :'D" l2R" எ9றாK, இh
ஆவ8 எAjI6, இ"ைமR" அ"ைமR"
ேதவைரA பர5" 8ைண {$1ேத? 18
’உIL" ேநqR", ஒ3 கவ$ எஃக_",
மI6 இK வாzR", வKலவ$ tவ$WD";
ெதIL" நK அற_", மனd ெச "ைமR",
அIL" m1தi9 ஆவ8 உ3டாD‡? 19
’c8 _=8றd fKgய மா18ய$,
m2 ைம=த! :ைனWnைல; ஆHF",
ஏத" எ9பன யாைவR" எe8த'D
ஓ8" tல" அைவெயன ஓ$2ேய? 20
’யா’T" பைக S6ளல9 எ9ற i9,
J$ ஒTCD"; >க7 ஒTCகா8; த9
தா$ ஒTCDK ெச Kலா8; அ8 த=தi9,
ேவ’T" ெகடK ேவ3டK உ3டாD‡? 21
’QL" ஐ"j(R" Dைறய, jI6
நாL" க3T, நTWD; w9ைமH9
ஆL" அˆ அரேச அர`; அ9ன8,
வாp9 ேமK வI மா தவ", ைம=தேன! 22
’உைமWD நாத'D", ஓCD >6 ஊ$2WD",
இைமA> இK நாsட" ஓ$ எsT உைடயாFWD",
ச ைம1த }6 வg தாCnன$ ஆHF",
அைமdச$ fKவ< ஆ';தK ஆ'றேல. 23
’எ9> }Vைடயா$WD" இலா$WD", த"
வ9பைகA>ல9 மா` அற மாeAப8 எ9?
_9> :9;ய$ t9; உலக12F"
அ9i9 அKல8 ஓ$ ஆWக" உ3டாD‡? 24
’ைவய" ம9FH$ ஆக அ" ம9FH$
உeய1 தாCD" உடல9ன ம9னFWD,
ஐய" இ9(, அறCகடவா8, அI6
ெமeHK :9றi9 ேவ6lR" ேவ3T‡? 25
’இhய fKgன9; ஈைகய9; எ3zன9;
lைனய9; ˜ய9; l•qய9; ெவ9(ய9;
:ைனR" m2 ெந(கட வா9 எhK
அைனய ம9ன'D அ<5" உ3டாCS[? 26
’{ல" அKலன mWn, ெச "j9 8ைல1
தால" அ9ன தh :ைல தாCnய
ஞால ம9ன'D, நKலவ$ wWnய

Page 16 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஞால ம9ன'D, நKலவ$ wWnய
கால" அKல8 க3^" உ3டாD‡? 27
"ஓ$5 இK நK lைன ஊ'ற12னா$ உைர,
ேப$5 இK vK l2 ெப';ள8" எ9ற‹,
X$5 இK அ9> ெச V1தgK, ெச ˆl0$
ஆ$வ" ம9னவ$WD ஆRத" ஆவேத. 28
’˜ம ேக8 >lWெகன1 }9(ய
வாம ேமகைல மCைகய ராKவI"
காம" இKைல எhK, கTC ேகெடF"
நாம" இKைல; நரக_" இKைலேய. 29
இராமைன வPsட9 2IமாK QlVWD அைழ18d ெச KVதK
ஏ ைன m2 இைனய5" ைவயகA
Jன க'D lள"i, >ல9S இ
ஆன வ9“T" ஆHர" ¡gயா9
தான" ந3zன9, த18வ" ந3zனா9. 30
வPsட _hவ9 இராமFWD உbய சடCDகைள இய';தK
ந3z, நாகைண வ6ளைல நா9மைறA
>3z யA>யK ஆs•A, >லைம0$
எ3^" நKlைன _';l18, ஏ'(னா9,
ெவ3 :ற1த தIAைப lb18 அ‹. 31
நகைர அழD ெச eய தயரத9 ஆைணHடK
ஏ'(ட, ஆ3தைக இh8 இI=8<,
xK தட மா$பF" Še29 எeதA Je,
ஆ'றKசாK, அரசFWD அ(l1தா9; அவ9
’சா';க, நக$ அz ச ைமWக’ எ9றன9. 32
வ6Lவ9 பைற அ(l18 ெச e2 ெதbl1தK
ஏlன9 வ6Lவ$, ’இராம9, நாைளேய
?மக6 S•நனாe, >ைனR" ¡g; இW
Q நக$ அzக!’ என, SsT" ேபb அ1
ேதவI" கp Sள, 2b=8 சா'(னா$. 33
வ6Lவ9 fK ேகsட மWகp9 மn7dP
’கl அைம ¢$12 அW காைள நாைளேய
>l அைம மz_• >ைனR"’ எ9ற fK,
ெச l அைம yக$dPய8 எhF", ேதவ$த"
அl அ_8 ஆன8; அ= நக$ உளா$Wெகலா". 34

Page 17 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அ012 மWக6 மn7=8 நகைர அலCகb1தK
ஆ$1தன$; கp1தன$; ஆ•A பா•ன$;
ேவ$1தன$; த•1தன$; Pg$18 ெமe" மH$
J$1தன$; ம9னைனA >க7=8 வா712ன$;
˜$1தன$ m6 :2, fKgனா$WD எலா". 35
2z `ட$ இரlைய1 2I18மா;JK,
பzHைடA ப6pயா9 பர=த மா$iைட
மzHைன ேவகட" வDWDமா; JK,
அz நக$ அz=தன$ - அI12 மாWகேள. 36
ெவ6pய, கbயன, ெச eய, ேவ;ள
S6ைளவா9 S•:ைரW DழாCக6 }9;வக6 அl7 Qைதயா9 ெச Kவ" காzய
>6 எலா" 2Iநக$ >D=த J9றேவ. 37
மCைகய$ DறCெகன வD1த வாைழக6;அCகவ$ க•1ெதனW க_க" ஆ$=தன;
தCDஒp _;வg9 தாம" நா9றன;
SCைகH9 :ைர1தன, கனக D"பேம. 38
_2$ ஒp உH$1தன, _TnW காைலHK
க2ரவ9 ேவ; ஒI கl9 S3டா9 எனம2 vட :வ=8 உய$ மகர }ரண"
>2யன அல$=தன >தவ ராPேய. 39
8h அ; ெச "மz1 ˜ண" mK :ற"
வhைத - ஓ$ - O(ன9 வ•5 காs•ன;
>ைன 8nK உைறv;" jg=8 }9(ன,
பh j2 க2$ எனA பவள1 ˜3கேள. 40
_12h9 _• :ல5 எ(Aப, ~e" மzA
ப12H9 இள ெவHK பரAப, mல129
v18 இன" இI6 வர1 ˜3ட, ž2ட
l1தக$ lb1த நா6 ஒ1த, |2ேய. 41
ஆடK மா9 ேத$WDழா" அவh காzய
| ெடF" உலn9 |7 lமான" J9றன;
ஓைடமாW கடகp; உதய மாK வைர
ேதடIC க2’T" 2bவ J9றேவ. 42
வளCெக• 2Iநக$ ைவD" ைவகV"
பpCDைட ெநT€`வ$ அT1த ப12HK
nள$=8எb `ட$மz இIைளW ¢றலாKவள$=2ல, iற=2ல, ெச Wக$ வானேம. 43
?மைழ, >னKமைழ, >8 ெம9 `3ண129

Page 18 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

?மைழ, >னKமைழ, >8 ெம9 `3ண129
˜மைழ, தரள129 }" இK ெவ3 மைழ,
தா" இைழ ெநbதg9 தக$=த j9 மைழ,
மா மைழ :க$1தன - மாட |2ேய. 44
கா’T vட$ மதW கp; ெச 9றன,
வா’T vட$ கழK ைம=த$ ஆ" என;
தா’T நட=தன i•க6, தா7 கைல1
ேத’T நடWD" அ1 ெதb ைவமாb ேன. 45
ஏe=8 எ• ெச Kவ_", அழD", இ9ப_",
ேதe=2ல; அைனய8 ெதb=2லாைமயாK,
ஆe=தன$ ெபIக5" - அமர$, இ"பbK
J=தவ$, ’J=2ல"’ எ9F" >=2யாK. 46
அ012 அலCகbWகAபTவைத Oh கா^தK
அ= நக$ அz5;" அமைல, வானவ$
j9னக$ இயK> எனA jgR" ஏKைவHK,
இ9னK ெச e இராவண9 இைழ1த XைமJK,
89ன அIC ST மனW Oh }9(னா6. 47
Oh Qப" S3T ைகேகH9 அர3மைன அைடதK
}9(ய OhR", 8•WD" ெந€Pனா6;
ஊ9(ய ெவDpயா6; உைளWD" உ6ள1தா6;
கா9; எb நயன1தா6; க2WD" fKgனா6;
t9; உலnFWD" ஓ$ இTWக3 tsTவா6. 48
v3ைடவாeW ேககய9 }ைக QHKேமK
ம3•னா6-ெவDpH9 ம•1த வாHனா6,
ப3ைடநா6 இராகவ9 பாz lKVq7
உ3ைட உ3டதைன1 த9 உ6ள18 உ6Lவா6. 49
நா' கடK பT மz நpன" ?1த8 ஓ$
பா'கடK பT 2ைரA பவள வKgேயJK, கைடW க3 அp j<ய, jCD அைணேமK nட=தா6 தைன, lைரl9 எe2னா6. 50
ைகேகHைய Oh எ•A>தK
எe2, அW ேககய9 மட=ைத, ஏT அl7
Še8 அல$ தாமைர w'ற w9iனாK
ெச eத ேப$ உவைமசாK ெச " j9, {ற•
ைககp9 X3•ன6 - காலW Q6 அனா6. 51
OhH9 உைர

Page 19 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

X3டV" உண$=த அ1 ெதeவW க'iனா6,
m3ட க3 அன=தI" mCDn'(ல6;
t3T எ• ெபI" ப< _•WD" ெவˆ lைன
˜3•ட, கsTைர fKலK ேமHனா6; 52
’அணCD, வா6 lட அரா அ^D" எKைலR"
DணCெகடா8 ஒplb Dp$ெவ3 2Cக6JK,
iணCDவா9 ேபbட$ izWக ந3ண5"
உணCDவாe அKைல; m உறCD வாe’ எ9றா6. 53
ைகேகH9 ம;~<
ெவˆlட" அைனயவ6, lள"ப ேவ'கணா6,
’ெதˆவT PைலWைக எ9 P;வ$ ெச ˆlய$;
அˆவவ$ 8ைறv;" அற" 2ற"பவ$;
எˆlட" எனWD வ=8 அTAப8 ஈ3T?’ எனா, 54
’பராவI" >தKவைரA பயWக, யாவI"
உராவI= 8யைரlsT, உ;2 கா3பராK;
lராவI" >lWெகலா" ேவத ேமயன
இராமைனA பய1த எ'D இட$ உ3† ?’ எ9றா6. 55
’Qச ைல வா7=தன6’ என Oh OறV", ைகேகH9 lனா5"
ஆ7=த ேபர9iனா6 அைனய OறV",
c7=த X lைன:க$ Oh fKVவா6,
’|7=த8 :9hல"; 2I5" |7=த8;
வா7=தன6 Qச ைல, ம2HனாK’ எ9றா6. 56
அ9னவ6 அˆ உைர உைரAப, ஆHைழ
’ம9னவ$ ம9னேனK, கணவ9, ைம=தேனK
ப9ன அI" ெபI" >க7A பரத9; பா$தhK
எ9 இத9ேமK அவsD எe8" வா75?’ எ9றா6. 57
ம=தைர இராம9 _•cTவதாK Qச ைலWD வI" வா7ைவ எT18 இய">தK
’ஆடவ$ நைகRற, ஆ3ைம மா` உற,
தாடைக எF" ெபய$1 ைதயலா6 பட,
Q•ய வb Pைல இராம9 Q_•,
cTவ9 நாைள; வா75 இ8’ எனd fKgனா6. 58
இராம9 _•cடAJவைத அ(=த ைகேகH மன" மn7தK
மா'ற" அஃ8 உைரெச ய, மCைக உ6ள_"
ஆ'றK சாK Qச ைல அ(5" ஒ1தவாK;
ேவ';ைம உ'(ல6, |ர9 தாைத >WD
ஏ'; அவ6 இIதய18 இIWகேவ Sலா"? 59

Page 20 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஏ'; அவ6 இIதய18 இIWகேவ Sலா"? 59
ைகேகH ம=தைரWD மzமாைல பbசp1தK
ஆய ேப$ அ9> எF" அளWக$ ஆ$18 எழ,
ேதe5 இலா _க ம2 lளCn1 ேத`ற,
˜யவ6 உவைக Je qக, `ட$WD எலா"
நாயக" அைனய8 ஓ$ மாைல நKnனா6. 60
Qப"S3ட ம=தைர மாைலைய எ(=8 O;தK
ெத<1தன6; உரAiன6; P;க3 XRக
l<1தன6; ைவதன6; ெவe8 உH$1தன6;
அ<1தன6; அ•தன6; அ"j9 மாைலயாK
D<1தன6 :ல1ைத-அW S•ய Ohேய. 61
ேவதைனW Oh, i9 ெவD3T wWnேய,
’ேபைத m i12; :' - iற=த ேச •T"
m 8ய$ பTக; நா9 ெந•8 உ9 மா'றவ6
தா2ய$WD ஆsெச ய1 தbWnேல9’ எ9றா6. 62
’Pவ=த வாed { ைதR" கbய ெச "மV"
:வ=த ஆசன18 இh8 இIAப, :9 மக9,
அவ=தனாe, ெவ; :ல18 இIWகK ஆன J8,
உவ=தவா; எ9? இத'D உ;2 யா8?’ எ9றா9. 63
’மற=2ல6 Qச ைல, உ;2 ைம=தF",
Pற=த நK 2IlhK 2I5" எe2னா9,
இற=2ல9 இI=தன9; எ9 ெச e8 ஆ';வா9?
iற=2ல9 பரத9, m ெப'றதாK’ எ9றா6. 64
’சரத" இA >lெயலா", த"i0T" இˆ
வரதேன காWDேமK, வர"iK கால_"
பரதF" இளவV", ப2H9 mCnAJe,
lரதமா" தவ"ெச ய lTதK ந9;எ9றா6. 65
’ப3^; கடகbA பரத9, பா$மக6
க3^; கlனராe இh8 கா1த அ"
ம3^; _ர`ைட ம9ன$ மாைலHK
எ3^றA iற=2ல9; இற1தK ந9;’ எ9றா6. 66
’பாWnய" >b=2லாA பரத9 த9ைனAப3T
ஆWnய jலCகழK அரச9, ஆைணயாK
ேதWDய$ கKலத$, க•8 ேச zைடA
JWnய jI6 எனWD இ9; J=ததாK.’ 67
ம=தைர, i9னI" வைக=8 O;வா6;
’அ=தர" X$=8 உலD அpWD" mbனாK
த=ைதR" S•ய9; நK தாR" XயளாK;
Page 21 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

த=ைதR" S•ய9; நK தாR" XயளாK;
எ=ைதேய! பரதேன! எ9ெச e வாe?’ எ9றா6. 68
’அரசbK iற=8, i9 அரசbK வள$=8,
அரசbK >D=8, ேப$ அரP யான m
கைரெச ய' கI=8ய$W கடgK |7n9றாe;
உைரெச யW ேகsnைல; உண$20?’ எ9றா6. 69
’கKlR", இளைமR", கணWnK ஆ'றV",
lKlைன உbைமR", அழD", |ர_",
எKைலHK DணCகL", பரத'D எe2ய;
>Kgைட உD1த அ_8 ஏR" JK’ எ9றா6. 70
ம=தைரH9 Qப உைரயாK ைகேகH Pன=8 உைர1தK
வாe கயA>ற மா=தைர வழCnய ெவ€ fK,
காe தனKதைல ெநe fb=ெதன, கத" கன'ற,
ேககய$WD இைற 2Iமக6, nள$ இள வbக6
}e, கயK க3க6 PவA>ற wWnன6, fKV"; 71
ெவHK _ ைறW DலW க2ரவ9 _தgய ேம[$,
உH$ _தK jI6 2ற"iF", உைர 2ற"பா}$;
மHK _ ைறW Dல18 உbைமைய, மF _தK மரைப;
ெச H$ உற, >ைலd P=ைதயாK, எ9 fனாe? - X0e! 72
’எனWD நKைலR" அKைல m; எ9 மக9 பரத9 தனWD நKைலR" அKைல; அ1 தIமேம wWn9,
உனWD நKைலR" அKைல; வ=8 ஊ7lைன ˜3ட,
மனWD நKலன fKgைன - ம2 இலா மன1}e! 73
’iற=8 இற=8JeA ெப;வ8", இழAப8", >கேழ;
:ற" 2ற"iF", :யாயேம 2ற"iF", ெந(H9
2ற" 2ற"iF", ெச eதவ" 2ற"iF", ெச H$X$
மற" 2ற"iF", வர9_ ைற 2ற">தK வழWQ? 74
’J2, எ9 எ2$:9;; :9 >9 j( நாைவd
ேச 2யா8 இ8 j;1தன9; >ற" Pல$ அ(H9,
m2 அKல5", ெந( _ ைற அKல5", :ைன=தாe
ஆ2; ஆதg9, அ(5 இg! அடCD2’ எ9றா6. 75
ம=தைர Œ3T" ேப`தK
அ€P ம=தைர அக9(ல6, அ" ~< ேகsT",
ந€` X$WnF" X$nலா8 அ8 நg=ெத9ன,
’த€ச ேம! உனWD உ; jI6 உண$18ைக தlேர9;
வ€P Jg!’ எ9;, அ•qைச |7=8, உைரவழCD". 76
’t1தவ'D உb18 அர` எF" _ ைறைமH9 உலக"
கா1த ம9னh9 இைளய9 அ9• கடKவ3ண9?
Page 22 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

கா1த ம9னh9 இைளய9 அ9• கடKவ3ண9?
ஏ18 m6 _• >ைனவத'D இைச =தன9 எ9றாK,
Œ1 தI" ெச Kவ" பரதைன lலWDமா; எவ„? 77
’அற9 :ர"iய அILைட அI=தவ$WேகF",
ெபறK அI=2IA ெப'றi9 P=தைன i(தா";
மற" :ைன=8 உைம வgnலராHF", மன1தாK
இறV;"ப• இய';வ$, இைடயறா இ9னK. 78
’>bR" த9மக9 அர` எhK, ?தல" எKலா"
எbR" P=தைனW Qச ைலWD உைடைமயா"; எ9றாK,
பbR" :9DலA >தKவ'D", :னWD" இA பா$ேமK
உbய8 எ9, அவ6 உதlய ஒI jI6 அKலாK! 79
’˜3T" இ9னV", வ;ைமR", vட$தர1 8யராK
ஈ3T வ=8 உைன இர=தவ$WD, இI :2, அவைள
ேவ3• ஈ20? ெவ6D20? l"மK wயாK
மா3T J20? ம;120? எCஙன" வா72? 80
’P=ைத எ9 ெச ய1 2ைக1தைன, இh, Pல நாpK,
த"த" இ9ைமR", எpைமR", :'S3T தl$Wக,
உ=ைத, உ9 ஐ, உ9 nைளஞ$, ம'ற உ9 Dல18 உ6•$,
வ=8 கா3ப8 உ9 மா'றவ6 ெச Kவ‡? ம2யாe! 81
’காதK உ9 ெபIC கணவைன அ€P, அW கh வாed
{ ைத த=ைத, உ9 தாைதைய1 ெத;nல9; இராம9
மா8ல9 அவ9; y=ைதWD வா75 இh உ3† ?
ேபைத! உ9 8ைண யா$ உள$ ப<படA iற=தா$? 82
’ம';" y=ைதWD வா9பைக ெபb8ள மற1தா$
ெச 'ற J8, இவ$ ெச 9; உதவா$ எhK, ெச IlK
S'ற" எ9ப8 ஒ9;, எˆவ< உ3T? அ8 Oறாe?
`'ற_" ெகடd `T 8ய$W கடK lழ1 8z=தாe! 83
’ெகT18 ஒ<=தைன உனWகI" >தKவைனW nள$m$
உT1த பாரக _ ைடயவ9, ஒIமக'D எனேவ
ST1த ேபரர` அவ9DலW Qைம=த$ தமWD",
அT1த த"iWDமா"; iற$WD" ஆD‡?’ எ9றா6. 84
ைகேகH உ6ள" 2bதK
Xய ம=தைர இˆ உைர ெச AபV", ேதl
˜ய P=ைதR" 2b=த8 - c7dPH9 இைம0$
மாையR", அவ$ ெப'ற நK வர" உ3ைமயாV",
ஆய அ=தண$ இய'(ய அI= தவ1தாV". 85
அரWக$ பாவ_", அKலவ$ இய'(ய அற_",
8ரWக, நKலI6 8ற=தன6 ˜~< மடமா9;
இரWக" இ9ைம அ9•, இ9; இˆ உலகCக6 இராம9
Page 23 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இரWக" இ9ைம அ9•, இ9; இˆ உலகCக6 இராம9
பரWD" vK>க7 அ_2ைனA பIDn9 ற8ேவ.? 86
உ6ள" 2b=த ைகேகH பரத9 _•cட உபாய" ேகsடK
அைனய த9ைமய6 ஆnய ேககய9 அ9ன",
lைன :ர"iய Ohைய, lI"iன6, wWn,
’எைன உவ=தைன; இhைய எ9 மகFWD"; அைனயா9
>ைனR" m6 _• ெப;"ப• >கV2’ எ9றா6. 87
ம=தைர உைர1த உபாய"
மாைழ ஒ3 கz உைரெச ய, ேகsட ம=தைர, ’எ9
}< வKல6; எ9 8ைண வKல6’ எ9;, அ• v•தா6;
’தா•" ம9 :ைல; எ9 உைர தைல:'i9, உலக"
ஏ•" ஏ•" உ9 ஒI மக'D ஆWDெவ9’ எ9றா6. 88
’நா• ஒ9; உனWD உைரெச eெவ9; நp$ மz நைகயாe!
}T இவ$=த தா$d ச"பர9 vைல5'ற ேவைல,
ஆடK ெவ9(யா9 அIpய வர" அைவ இர3T"
Q•’ எ9றன6, உ6ள_" Q•ய S•யா6. 89
’இI வர12hK, ஒ9(னாK அர` S3T, இராம9
ெபI வன12ைட ஏ7 - இI பIவCக6 ெபய$=8
2bதரd ெச e2, ஒ9(னாK; ெச • :ல" எKலா"
ஒIவ<AபT" உ9 மக'D; உபாய" ஈ8’ எ9றா6. 90
OhையW ைகேகH >க7=8ைர1தK
உைர1த Ohைய உவ=தன6, உH$ உற1 த•l,
:ைர1த மா மz ஆர_" :2ய_" ms•,
’இைர1த ேவைல c7 உலக" எ9 ஒI மக'D ஈ=தாe;
தைரWD நாயக9 தாe இh m’ என1 தzயா. 91
ைகேகH9 உ;2~<
"ந9; fKgைன; ந"iைய நp$_• csடK;
89; கான12K இராமைன1 8ர1தK; இˆ இர3T"
அ9ற8 ஆ"எhK, அரச9_9 ஆ$ உH$ 8ற=8
j9( mCDதK >b ெவ9யா9; J2m" எ9றா6. 92
qைகA பாடKக6
j9F" மா மzR", >ைன சா=த_",
க9h மா’T காPh ஈsட_",
இ9ன யாைவR" ஈ=தன6 அ=தண$WD;
அ9ன _=தp$ ஆைடR" நKnனா6 9-1

Page 24 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

நKn, நாயக9 நா6மல$A பாத1ைதA
>KgA J'(, வணCn, >ைரHலா
மKலK மாpைகW QHK வலCSளா
vKைல w9>க6 யா5" vடCnனா6 9-2
க• கம7 தாbனா9, கzத மாWகைள
_•5 உற wWn, ஓ$ _கம9 O(Ai9
’வ• ம•வாளவ' கட=த ைம=த'D
_•>ைன _த9ைம நா6 ~<q9’ எ9றன9. 9-3
3. ைகேகH c7dPA படல"
Oh ெச 9றi9 ைகேகH த9 Qல" அ<1தK
Oh Jன i9, Dலமல$W DAைப :9; இ<=தா6;
žைன வா$ DழK க'ைறHK fInய மாைல,
வான மா மைழ yைழதI ம2 i2$Aபா6JK,
ேத9 அவா5; வ3•ன" அலமர, Pைத1தா6. 1
lைளR" த9 >க7 வKgைய ேவர;18 எ9னW
nைளS6 ேமகைல P=2ன6; n3nz 0T"
வைள 8ற=தன6; ம2HhK ம;18ைடA பா6 JK
அளக வா6 yதK அI"ெபறK 2லத_" அ<1தா6. 2
தாlK மாமzWகல" ம';" தh1தhd Pத(,
நாl ஓ2ைய நாhல" ைதவரA பரAiW
காl உ3டக3 அ€சன" க9(டW கVழாA
? உ2$=த8 ஓ$ S"> எனA >l qைச A >ர3டா6. 3
நˆl |7=ெதன, நாடக மHK 8H9ெற9ன,
’கˆைவ O$தரd சனn ஆ" க• கம7 கமல18
அˆைவ mCD"’ எ9; அ012 வ=8 அைட=த அ" மட=ைத
தˆைவ ஆ" என, nட=தன6, ேககய9 தைனைய. 4
ைகேகH9 மாpைகWD தயரத9 வIதK
நா<ைக கCDg9 ந6 அைட=த i9ைற,
யா7 இைச அ€Pய அ" fK ஏ ைழ QHK,
’வா<ய’ எ9; அHK ம9ன$ 89ன, வ=தா9 ஆ< ெநTC ைக மடCகK ஆp அ9னா9. 5
தயரத9 ைகேகHைய ெநICDதK
வாHgK ம9ன$ வணCn :'ப, வ=8 ஆCD,
ஏHன ெச eR" மட=ைதமா’T ஏn,
பாயK 8ற=த பைட1 தடCக3 ெம9 }6,
ஆHைழத9ைன அைட=த ஆ< ம9ன9. 6

Page 25 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆHைழத9ைன அைட=த ஆ< ம9ன9. 6
தயரத9 ைகேகHைய எT1தV" அவ6 ம9ன9 ைகைய த6p ம3zK |7தV"
அைட=8, அவ3 wWn, ’அர=ைத எ9SK வ=8
vட$=8?’ என1 8ய$S3T žI" ெந€ச9,
மட=ைதைய, மாைன எTWD" ஆைனேய JK,
தடCைகக6 S3T த¤இ, எTWகV'றா9. 7
:9; vட$=த ெநTC ைகத"ைம mWn,
q9 8வ6n9ற8 Jல, ம3zK |7=தா6;
ஒ9;" இய"பல6; mT உH$WகV'றா6ம9றK அI= vைட ம9ன9 ஆl அ9னா6. 8
ைகேகH9 :ைலக3ட தயரத9 :க7=த8 Oற ேவ3TதK
அ9ன8 க3ட அலCகK ம9ன9 அ€P,
"எ9ைன :க7=த8? இ€ஞால" ஏ<K வா7வா$,
உ9ைன இக7=தவ$ மா6வ$; உ'ற8 எKலா"
f9னi9 எ9ெச யK கா3•; fKgT" எ9றா9. 9
ைகேகH தயரதhட" த9 வர1ைத ேவ3TதK
வ3T உள$ தாரவ9 வாeைம ேகsட மCைக,
S3ட ெநTC கz9 ஆg SCைக QAப,
’உ3T Sலா" அI6 எ9க3? உ9க3 ஒWn9,
ப3ைடய இ9; பb=8 அp12’ எ9றா6. 10
தயரத9 வர1ைத தர வாWD;2 அp1தK
க6 அl7 Qைத கI18 உணராத ம9ன9,
ெவ6ள ெநT€`ட$ q9h9 q9ன நWகா9;
’உ6ள" உவ=த8 ெச eவ9; ஒ9;" உ[ேப9;
வ6ளK இராம9 உ9ைம=த9 ஆைண’ எ9றா9. 11
ைகேகH _9ன$ ST1த வரCகைள தIமா; ேவ3டK
ஆ9றவ9 அˆ5ைர Oற, அ9ன" அ9னா6,
’}9(ய ேப$ அவல" 8ைட1தK உ3ேடK,
சா9; இைம0$ Dல" ஆக, ம9ன! m அ9;
ஏ9ற வரCக6 இர3T" ஈ2’ எ9றா6. 12
lI"iயைத ேகsக தயரத9 O;தK
’வர" Sள இ18ைண ம9F" அKலK எe2
இரCnட ேவ3Tவ8 இKைல; ஈெவ9; எ9பாK
பர" ெகட இAj• ேத, பக$=2T’ எ9றா9 உர" S6 மன1தவ6 வ€ச" ஓ$nலாதா9. 13

Page 26 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

உர" S6 மன1தவ6 வ€ச" ஓ$nலாதா9. 13
ைகேகH9 இIவரCக6
’ஏய வரCக6 இர3•9, ஒ9(னாK, எ9
ேச e அர` ஆ6வ8; { ைத ேக6வ9 ஒ9றாK
Je வன" ஆ6வ8’ எனA >க9;, :9றா6 Xயைவ யாைவHF" Pற=த Xயா6. 14
தயரதh9 8யர"
நாக" எF"S•யா6, த9 நாl9 வ=த
žக lட" vடர, 8^Wக" எeதா,
ஆக" அடCகV", ெவ=8 அ<=8, அராl9
ேவக" அடCnய ேவழ" எ9ன |7=தா9. 15
?தல" உ';, அதhK >ர3ட ம9ன9
மா 8யர12ைன யாவ$ fKல வKலா$?
ேவதைன _'(ட, ெவ=8 ெவ=8, SKல9
ஊ8 உைலHK கனK எ9ன, ெவe8 உH$1தா9. 16
உல$=த8 நா; உH$ ஓடV'ற8; உ6ள"
>ல$=த8; க3க6 j•1த, jCD žb;
சல" தைலqWக8; ’தWக8 எ9SK?’ எ9; எ9;
அல=8 அைலR'ற, அI" >ல9க6 ஐ=8". 17
ேமl :ல12K இIWD"; :'D"; |•";
ஓlய" ஒAப உH$A> அடCn ஓR";
பாlைய உ'; எ2$ ப'( எ'ற எ3^";ஆl பைதAப, அலWக3 எe8n9றா9. 18
ெப3 என உsD"; ெபI" ப<WD நா^";
உ6 :ைற ெவAjT உH$18, உH$18, உலா5";
க3zhK wWD" அய$WD"; வ9 ைகேவK ெவ"
>3 yைழn'க உைழWD" ஆைன JKவா9. 19
ேதவb9 நTWக_", ைகேகH9 கலCகா உ6ள_"
க"ப ெநTC கp யாைன அ9ன ம9ன9
ெவ"i l•=8 எ•" l"மK க3T, ெவe8';,
உ"ப$ நTCnன$; ஊ< ேப$வ8 ஒ1த8;
அ"> அன க3ணவ6 உ6ள" அ9னேதயாK. 20
அ€சல6; ஐயன8 அKலK க3T"; உ6ள"
ந€Pல6; ’நா3 இல6’ எ9ன, நாண" ஆமாK;
’வ€ச ைன ப3T மட=ைத ேவட"’ எ9ேற
த€` என மாதைர உ6ளலா$க6, தWQ$. 21
ைகேகH9 மனமா'ற12'கான காரண1ைத தயரத9 lன5தK
Page 27 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ைகேகH9 மனமா'ற12'கான காரண1ைத தயரத9 lன5தK
இ= :ைல :9றவ6 த9ைன எeத wWn,
ெநe= :ைல ேவலவ9, ’m 2ைச 1த8 உ3† ?
je= :ைல0$க6 >ண$1த வ€ச" உ3† ?
உ9 :ைல fK; என8 ஆைண உ3ைம!’ எ9றா9. 22
ைகேகH9 X€f'க6
’2ைச 1த8" இKைல; எனWD வ=8 X0$
இைச 1த8" இKைல; _9 ஈ=த இˆ வரCக6,
Dைச A பb0e! தb9, இ9; S6ேவ9; அ9ேறK,
வைச 1 2ற9 :9 வH9 :'க, மா6ெவ9’ எ9றா6. 23
ைகேகH9 கT~< ேகsட தயரதh9 ெபI=8யர"
இ=த ெநT€fK அˆ ஏ ைழ O; _9ேன,
ெவ=த ST">zK ேவK yைழ=த8 ஒAபd
P=ைத 2b=8, 2ைக18, அய$=8, |7=தா9
ைம=த9 அலா8 உH$ ேவ; இலாத ம9ன9. 24
’ஆ S•யாe!’ எF"; ஆl காV"; ’அ=}!
ஓ S•ேத அற"!’ எ9F"; ’உ3ைம ஒ9;"
சாக!’ எனா எ•"; ெமe தளா• |•"மாக_" நாக_" ம3^" ெவ9ற வாளா9. 25
’"நாbய$ இKைல இ€ ஞால" எCD"" எ9னW
Obய வா6ST S9;, mWn, யாF"
?bய$ எ3zைட |7வ9; எ9;, jCD"
|bய$ |ர" l•Cn :9ற ேவலா9. 26
ைக•T ைகக6 >ைடWD"; வாe க•WD";
’ெமeRைர D'ற"’ எனA >•Cn l"_";
ெநeெயb உ'ெறன ெந€` அ<=8 žI";
ைவயக" _';" நட=த வாeைம ம9ன9. 27
இர=தாவ8 ைகேகH9 மன1ைத மா'ற தயரத9 எ3z எ•தK
’ஒ;AiF" அ=தர", உ3ைம ஒ9;" ஓவா
ம;AiF" அ=தர"’ எ9;, வாeைம ம9ன9,
’j;AiF" இ= :ைல Jnலாைள வாளாK
இ;AiF" ஆவ8 இரAப8’ எ9; எ•=தா9. 28
தயரத9 ைகேகH9 காgK l•=8 இர1தK
’QK ேமK S3T" D'ற" அக'றW D(WS3டா$
JK, ேமK உ'ற8 உ3T எh9 ந9; ஆ" jைற ம9னா,
காKேமK |7=தா9, க=8 SKயாைனW கழK ம9ன$

Page 28 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

காKேமK |7=தா9, க=8 SKயாைனW கழK ம9ன$
ேமK ேமK வ=8 _=2 வணCn qைட தாளா9. 29
’S6ளா9 :9 ேச e இˆ அர`; அ9னா9 S3டாV"
ந6ளா8 இ=த நாhல"; ஞால" தhK எ9;"
உ6ளா$ எKலா" ஓத உவWD" >க7 S6ளாe;
எ6ளா :'D" வ9 ப< S3T எ9 பய9?’ எ9றா9. 30
’வா„$ S6ளா$; ம9னவ உeயா$; இh, ம'; எ9
ஏ„$ ெச eைக? யா’T m இˆ அர` ஆ6வாe?
யாேன fKல, S6ள இைச =தா9; _ ைறயாேல
தாேன நKD" உ9 மகFWD" தைர’ எ9றா9. 31
’"க3ேண ேவ3T"" எ9hF", ஈயW கடேவ9; எ9
உ6 ேந$ ஆl ேவ3•F", இ9ேற உனத9•?
ெப3ேண! வ3ைமW ேககய9 மாேன!- ெப;வாேயK,
ம3ேண! S6 m; ம'ைறய8 ஒ9;" மற’ எ9றா9. 32
’வாe த=ேத9 எ9ேற9; இh, யா„ அ8 மா'ேற9;
we த=8 எ9ைன wவன ெச e8 yவலாேத;
தாe த=ெத9ன, த9ைன இர=தாK, தழK ெவC க3
ேபe த=XR"; m இ8 த=தாK iைழ ஆ‡?’ 33
தயரதh9 ேவ3TQைள ைகேகH ம;1தK
இ9ேன இ9ேன ப9h இர=தா9 இகK ேவ=த9;
த9 ேந$ இKலா1 Xயவ6 உ6ள" தTமாறா6,
_9ேன த=தாe இˆ வர"; நKகாe; _hவாேயK,
எ9ேன? ம9னா! யாIள$ வாeைமWD இh? எ9றா6. 34
ைகேகH9 உைரேகsட தயரத9 t$dP18 i9 ெதp=8 ேப`தK
அd fK ேகளா, ஆl >•Cகா, அய$n9றா9,
jed fK ேபணா வாe~< ம9ன9, jைற Oர,
’நd`1 Xேய ெப3 உI அ9•?’ என, நாணா,
td` அ'றா$JK i9F" இர=ேத ~<n9றா9; 35
’:9 மக9 ஆ6வா9; m, இh8 ஆ6வாe; :ல" எKலா"
உ9 வய" ஆேம; ஆL2; த=ேத9; உைர D9ேற9;
எ9 மக9, எ9 க3, எ9 உH$, எKலா உH$கsD"
ந9 மக9, இ=த நாT இறவாைம நய’ எ9றா9. 36
’ெமeேய எ9 த9 ேவ$ அற x;" lைன wWn
ைநயா :9ேற9, நா5" உல$=ேத9; நpன"JK
ைகயா9, இ9;, எ9 க3 எ2$:9;" க<வாேனK,
உeேய9; நCகாe! உ9 அபய" எ9 உH$’ எ9றா9. 37
த=த வர1ைத தl$Wக O;தK அறமா என ைகேகH O;தK

Page 29 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இர=தா9 fKV" இ9 உைர S6ளா6, _h5 எ€சா6,
மர"தா9 எ9F" ெந€Pன6, நாணா6, வைக பாரா6,
’சர" தா7 lKலாe! த=த வர1ைத1 "தl$க" எ9றK
உர=தா9 அKலாK, நKலற" ஆ‡? உைர’ எ9றா6. 38
žக1தாK தயரத9 ம3zK l•=8 >ல">தK
S•யா6 இ9ன O(ன6; OறW Dலேவ=த9,
’_•cடாமK கா1தV", ~eகா9 இைட, ெமeேய
ெந•யா9 mCக, mCD" எ9 ஆl இh’ எ9னா,
இ•ேய; உ3ட மாK வைர JK, ம3zைட |7=தா9. 39
|7=தா9; |ழா, ெவ= 8யர129 கடK ெவ6ள18
ஆ7=தா9; ஆழா, அW கடVWD ஓ$ கைர காணா9;
c7=தா6 89ப" f' S•யா6, fKST ெந€ச"
J7=தா6, உ6ளA >9ைமைய wWnA >ல$n9றா9. 40
தயரத9 ைகேகHைய ப<18W O;தK
"’ஒ9றா :9ற ஆ$ உH‹T", உய$ ேக6வ$
j9றா _9ன" j9(ன$" எ9F" >க7 அKலாK,
இ9; ஓ$கா;", எK வைளயா$, த" இைற0ைரW
S9றா$ இKைல; SKV20 m? - S•0ேள! 41
’ஏவ" பாராe; இK _ ைற wWகாe; அற" எ3னாe;
"ஆ" எ9 பா0 அKைல; மன1தாK அI6 S9றாe;
நா அ"பாK, எ9 ஆ$ உH$ உ3டாe; இh, ஞால"
பாவ" பாரா8, இ9 உH$ S6ளA பTn9றாe! 42
’ஏ3பாK ஓவா நா3, மட", அdச" இைவேய த"
?3பாK ஆகW கா3பவ$ நKலா$; >க7 ேபz
நா3பாK ஓரா நCைகய$ த"பாK ந^காேர;
ஆ3பாலாேர; ெப3பாK ஆ‹T அைட5 அ"மா? 43
’ம3 ஆ6n9றா$ ஆn, வல1தாK ம2யாK ைவ18
எ3ணா :9றா$ யாைரR", எKலா இகலாV",
l3¥$கா;", ெவ9ற எனWD, எ9 மைன வா•"
ெப3ணாK வ=த8, அ=தர" எ9னA ெப;ேவ„?’ 44
எ9;, எ9;, உ9F"; ப9h இரWD"; இட$ }R";
ஒ9; ஒ9; ஒˆவா இ9னK உழWD"; ’உH$ உ3† ?
இ9;! இ9;!’ எ9F" வ3ண" மயCD"; இைடR"-j9
D9; ஒ9; ஒ9•T ஒ9(ய8 எ9னW Dl }ளா9. 45
ைகேகH தயரதhட" ’உைர ம;1தாK உH$ lTேவ9’ எனW O;தK
ஆ<A j9 ேத$ ம9னவ9 இˆவா; அய$5 எe2,

Page 30 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆ<A j9 ேத$ ம9னவ9 இˆவா; அய$5 எe2,
?<A j9 - }6 _';" அடCகA >ர6 J72K,
"ஊ<9 ெப'றாe" எ9; உைர; இ9ேறK, உH$ மாeெவ9;
பா<A j9 - தா$ ம9னவ!’ எ9றா6, பைச அ'றா6. 46
’அb=தா9, _9 ஓ$ ம9னவ9 அ9ேற அI ேமh,
வb=8 ஆ$ lKலாe! வாeைம வள$Aபா9! வர" நKn,
பb=தாK, எ9 ஆ"?’ எ9றன6 - பாR" கனேலJK,
எb=8 ஆறாேத இ9 உH$ உ3^" எb அ9னா6. 47
தயரத9 ைகேகHWD வர" அp1தK
’|e=தாேள இˆ ெவeயவ6’ எ9னா, qடK ேவ=த9
’ஈ=ேத9! ஈ=ேத9! இˆ வர"; எ9 ேச e வன" ஆள,
மாe=ேத நா9 Je வா9 உலD ஆ6ெவ9; வைச ெவ6ள"
m=தாe, m=தாe, :9 மக„T" ெந•8!’ எ9றா9. 48
வர"த=த தயரத9 8யIற, ைகேகH உறCDதK
Oறா _9ன", O;பTWD" Sைல வாp9
ஏ; ஆ" எ9F" வ9 8ய$ ஆக18 இைட t7க1
ேதறா9 ஆnd ெச eைக மற=தா9; ெச யK _'(
ஊறா :9ற P=ைதHனாL" 8HK5'றா6. 49
S•ய இர5 க<தK
ேச 3 உலாlய நாெளலா" உH$ ஒ9; JKவன ெச e8, i9
ஏ3 உலாlய }pனா9 இட$ எeத, ஒ9;" இரCnலா
வா6 :லாநைக மாதரா6 ெச யK க3T, ைம=த$_9 :'க5"
நாzனா6 என ஏnனா6 நp$ கCDK ஆnய நCைகேய. 50
Q< O5தK
எ3 தI" கைட ெச 9ற யாம" இய"> n9றன ஏ ைழயாK வ3T தCnய vCக6 மா$ப9
மயCn l"qய வாெறKலா"
க3T, ெந€` கலCn, அ" Pைற ஆன காம$ 8ைணWகர"
S3T த" வH; எ'( எ'( lpAப J9றன Q<ேய. 51
பK வைகA பறைவகp9 ஒgக6
}e கய18", மர18", ெம9 Pைற 86p, Œ8 எ• >6 எலா"
ேதeைக ஒ1த மICDK மாத$ Pல"i9 :9; Pல">வேககய18 அரச9 பய=த lட1ைத, இ9ன8 ஒ$ ேகT c7
மா கய12ைய, உ6 S218, மன18 ைவவன J9றேவ. 52
யாைனக6 8HK mCn எ•தK
ேச ம" எ9பன ப'(, அ9> 2I=த இ9 8HK ெச eதi9,

Page 31 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேச ம" எ9பன ப'(, அ9> 2I=த இ9 8HK ெச eதi9,
’வாம" ேமகைல மCைக0T வன186, யாI" மறWnலா
நாம" ந"i, நடWD"’ எ9; நTCDn9ற மன1தவாe
’யா_" இ"ம3 இற18"’ எ9பன JK எ•=தன - யாைனேய. 53
வான18 நsச12ரCக6 மைறதK
Pb1த பCகய" ஒ1த ெச C க3 இராமைன, 2Iமாைல, அW
கbW கர" jI ைக1 தல18, உய$ காA> நா3 அzத'D _9
வb1த த3 க2$ _1த8 ஆn, இ"ம3 அைன18" :ழ'ற, ேமK
lb1த ப=த$ ib1த8 ஆ" என, Œ9 ஒp1த8 - வானேம. 54
காைலHK மண_ர` ஒgWக மகp$ எ•தK
’நாம" lK ைக இராமைன1 v• நா6 அைட=த உமWெகலா"
காம9 l'Dைட கCDK மாைல க<=த8’ எ9ப8 க'iயா,
தா" ஒg1தன ேபb; அˆ‘g சாரK மாb தழCகலாK,
மாமH'Dல" எ9ன, _9ன" மல$=ெத•=தன$, மாதேர. 55
ம=தமாIத" |`தK
இன மல$WDல" வாe lb18, இள வாச மாIத" |ச, _9
>ைன 8n'கைல žர, ெந€` >•Cnனா$ Pல ?ைவமா$;
மன" அFWக" lட, தh1தh, வ6ளைலA >ண$ க6ள வ9
கனlFWD இைடŽ; அTWக, மயCnனா$ Pல க9hமா$. 56
D_தமல$க6 DlதK
சாe அடCக, நல" கல=8 தயCD த9 Dல ந9ைமR"
Je அடCக, ெநTC ST" ப<S3T, அI" >க7 P=8" அ1
X அடCnய P=ைதயா6 ெச யK க3T, {bய நCைகமா$
வாe அடCnன எ9ன வ=8 Dl=த - வ3 D_தCகேள. 57
ப3கh=8 எ•" பாடK
~e அராக" :ர"ப, ஆைச _ICD XH9 _ழCக, ேமK
ைவ அராlய மார9 வாpR", வா9 :லா ெநT வாைடR",
ெமe அராlட, ஆl žர ெவ8"> மாத$த" ெம9 ெச l,
ைப அரா yைழn9ற J9றன - ப3 கh=8 எ• பாடேல. 58
ஆடவ$ ப6p எ•தK
’ஆ< யா9_• cT நாpைட ஆன பாl இ8 ஓ$ இரா
’ஊ< யாHன ஆ;’ எனா உய$ J29 ேமK உைற ேபைதR",
ஏ• [க_", எ3 தவ" ெச eத க3^", எCக6 மனCகL",
வா• நா6 இ8’ என எ•=தன$ - ம€` }e>ய ம€ச ேர. 59
மகp$ ப6p எ•தK

Page 32 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

மகp$ ப6p எ•தK
ஐR;€ `ட$ ேமh யா9 எ<K காண tL" அவாlனாK,
SeR ;" Dல மா மல$W Dைவ :9; எ•=தன$ - O$ைம O$
ெநe உ;" `ட$ ேவK ெநTCக3 _n718, ெந€PK :ைனAjT"
je உறCD" மட=ைதமா$ - DழK வ3T j"ெமன l"மேவ. 60
ஊ•ய மகp$ OடK >bயா8 ibதK
ஆடக" தI ?3 _யCnட அ€P அ€P, அன=தராK
ஏTஅ க"j2 தா$ jI=2ட, யாம" ேபb இைச 1தலாK,
ேச ட க">ைன Qைத மCைகய$ P=ைதH' ெச ( 23ைமயாK,
ஊடK க3டவ$ OடK க3•ல$ ைநR" ைம=த$க6 உeயேவ. 61
பK வைக ஒgக6
தைழ ஒg1தன; வ3T ஒg1தன; தா$ ஒg1தன; ேபb ஆ"
_ழ5 ஒg1தன; ேத$ ஒg1தன; _18 ஒg18 எ•" அKDலா$
இைழ ஒg1தன; >6 ஒg1தன; யா7 ஒg1தன; - எCக^" மைழ ஒg1தனJK கg1த, மன129 _=8; வாPேய. 62
XபCக6 ஒg ம•CDதK
ைவய" ஏ•" ஓ$ ஏ•" ஆIH‹T Oட வழCD" அ"
ெமeய9 |ரI6 |ர9, மாமக9 ேமK lைள=த8 ஓ$காதலாK
ைநய ைநய, நK ஐ">ல9க6 அl=8 அடCn நTCDவா9
ெதeவ ேமh பைட1த ேச •p JK ம•Cnன - Xபேம. 63
பK வைக பாட' கIlகp9 இைச •g
வCnய" பல ேத9 lள"iன; வாz _=2ன பாzH9;
பCn அ"பர" எCD" l"qன; ப"ைப ப"iன; பKவைகA
jCD இய"பல5" கறCnன; x>ரCக6 >ல"ப, ெவ3
சCD இய"iன; S"> அல"iன, சாம ¢த" :ர=தேவ. 64
cb0தய"
˜ப" _'(ய கா$ இIs பைக 86p ஓ•ட, உ6 எ•"
Xப" _'ற5" m18 அக9ெறன ேச ய8 ஆ$ உH$ ேதய, ெவ"
பாப" _'(ய ேபைத ெச eத பைக1 2ற12hK, ெவeயவ9
Qப" _'( qகd Pவ=தன9 ஒ1தன9, Dண D9(ேல. 65
தாமைர மல$க6 மல$தK
tவ$ ஆe, _தK ஆn, tல" அ8 ஆn, ஞால_" ஆnய
ேதவ ேதவ$ i•1த J$lK ஒ•1த ேச வக$, ேச 3:ல"
காவK மா_• cT ேப$ எ<K காண லாெமF" ஆைச O$
பாைவ மா$_க" எ9ன _9ன" மல$=த பCகய ராPேய. 66

Page 33 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

பாைவ மா$_க" எ9ன _9ன" மல$=த பCகய ராPேய. 66
_•csT lழாைவW S3டாT" அ012 நகர மWகp9 :ைல
இ9ன ேவைலH9, ஏ• ேவைலR" ஒ1த Jல இைர=8 எ•=8,
அ9ன மா நக$, ’ைம=த9 மா _• cT" ைவகK இ8 ஆ"’ எனா,
89F காதK 8ரAப வ=தைவ fKலK ஆ" வைக எ"ம„$WD
உ9னK ஆவன அKல எ9hF" உ'றெப'( உண$18வா". 67
_•csT lழாl'D மCைகய$ அலCகb18W S6ளK
D€சர" அைனயா$ P=ைத S6 இைளயா$,
ப€Pைன அzவா$; பாK வைள ெதbவா$;
அ€சன" என, வா6 அ">க6 இைடேய,
ந€Pைன இTவா$; நா6 மல$ >ைனவா$. 68
நகர18 Dமார$கp9 மn7dP
jCnய உவைக ெவ6ள" j<தர, கமல" ?1த
சCைக இK _க1தா$, - ந"i த"iய$ அைனய$ ஆனா$ ெச C கயK நறவ" மா=2W கpAபன PவWD" க3ணா$
DCDமd `வT mCகாW Dவ51 }6 Dமர$ எKலா". 69
நகர1தவ$ அைனவb9 மன :ைல
மாத$க6, க'i9 qWகா$, Qச ைல மன1ைத ஒ1தா$;
ேவ2ய$ வPsட9 ஒ1தா$; ேவ; உள மகp$ எKலா"
{ ைதைய ஒ1தா$; அ9னா6 2Ilைன ஒ1தா6; அˆ ஊ$d
சா8ைக மா=த$ எKலா" தயரத9 த9ைன ஒ1தா$. 70
_•csT lழாl'D அரச$க6 வIதK
இq7 2ைரA பரைவ ஞால" எCக^" வ;ைம Oர,
உq7வ8 ஒ18 உத5 காதK உ=2ட, வ=த8 அ9ேறDq7 _ ைலd { ைத S3க3 Q_• >ைனதK கா3பா9,
அq78 உணW D•_n9ற அமரb9, அரச ெவ6ள". 71
|2கpK மWக6 ெவ6ளெமன 2ர3•I1தK
பாD இயK பவளd ெச ˆ வாe, பைண _ ைல, பரைவ அKDK,
}ைகய$ Dழா_", ைம=த$ `"ைமR" 8வ9(, எCD",
’ஏDq9, ஏD"’ எ9; எ9;, இைட இைட :'றK அKலாK,
Jnல; ŒளnKலா - j9 நக$ |2 எKலா". 72
ெபI=2ரளான மWக6
’ேவ=தேர ெபb8’ எ9பாI", ’ேவ2ய$ ெபb8’ எ9பாI",
’மா=தேர ெபb8’ எ9பாI", ’மகpேர ெபb8’ எ9பாI",

Page 34 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’மா=தேர ெபb8’ எ9பாI", ’மகpேர ெபb8’ எ9பாI",
’J=தேத ெபb8’ எ9பாI", ’>Dவேத ெபb8’ எ9பாI",
ேத$=தேத ேதb9 அKலாK, யாவேர ெதbயW க3டா$? 73
மகp$ Osட"
DவைளH9 எ<V", ேவg9 STைமR", Dைழ18W Os•,
2வL" அ€சன" எ9; ஏe=த ந€Pைன1 ெதbய1 Xs•,
தவள ஒ3 ம2R6 ைவ1த த9ைம சாK தடC க3 நKலா$,
8வL" y3 இைடயா$, ஆT" }ைக அ" Dழா129 vWகா$. 74
_• csT lழாl'D வராதவ$
நல" nள$ ?q எ9F" நCைகைய ந;= 8ழாH9
அலCகலா9 >ணI" ெச Kவ" காண வ=8 அைட=2லாதா$ இலCைகH9 :Iதேர; இˆ ஏ7 உலக18 வா•"
lலCகV", ஆைச :9ற lடா மத lலCகேலயாK. 75
ம9ன$க6 2I_• csT" ம3டப" >DதK
ச=2ர$ Q• எ9ன1 தரள ெவ3 கlைக ஓCக,
அ=தர18 அ9ன" எKலா" ஆ$=ெதனW கவb 89ன,
இ=2ர'D உவைம சாV" இI:லW nழவ$ எKலா"
வ=தன$; ¡g csT" ம3டப" மரi9 >Wகா$. 76
அ=தண$க6 வIைக
_9 பய=8 எT1த காதK >தKவைன _ ைறH„T"
இ' பய9 PறAiAபாb9, ஈ3•ய உவைக ˜3ட,
அ'>த9 2Iைவd ேச I" அI மண" காணA >Wகா$ நK பய9 தவ129 உeWD" நா9மைறW nழவ$ எKலா". 77
பK வைக :க7dPக6
l3ணவ$ l`"> ˜$1தா$; lb2ைர உT1த Qல
ம3ணவ$ 2ைச க6 ˜$1தா$; மCகல" இைச WD" சCக"
க3 அகK _ரP9 அைத க3டவ$ ெச lக6 ˜$1த;
எ3 அIC கனக மாb எ•2ைரW கடV= ˜$1த. 78
ஒpெவ6ள"
lளWD ஒp மைற1த, ம9ன$ q9 ஒp; மDட Q•
8ளWD ஒp, l`"i9 ஊI" `டைரR" மைற1த; c7=த
அளWக$ வாe _1த tரK _;வலா$ அzH9 ž2,
’வைளWகலா"’ எ9;, அˆ வா„$ க3ைணR" மைற1த அ9ேற. 79
வPsட _hவ9 ேவ2ய‹T வIதK

Page 35 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆய8 ஓ$ அைம2H9க3, ஐயைன மDட" csட'D
ஏR"மC கலCகளான யாைவR" இையயW S3T,
˜யநா9 மைறக6 ேவத பாரக$ fKல1 vKைல
வாHKக6 ெநIWக" mCக, மாதவW nழவ9 வ=தா9. 80
வPsட _hவh9 ெச யK
கCைகேய _தலவாகW க9h ஈறான X$1த"
மCகலA >னV", நாV வாbH9 mI", ?b18
அCnH9 lைனH'D ஏ'ற யாைவR" அைம18, |ரd
PCக ஆசன_" ைவ18d ெச eவன iற5" ெச eதா9. 81
வPsடh9 கsடைளAப• தயரதைன அைழ18வரd `ம=2ர9 ெச KVதK
கzத xK உண$=த மா=த$, ’கால" வ=8 அT1த8’ எ9ன,
iz அற w'; :9ற ெபbயவ9, ’lைரl9 ஏn
மz _• ேவ=த9 த9ைன வKைலH9 Sண$2’ எ9ன,
பz தைல:9ற காதK `ம=2ர9 பbl9 ெச 9றா9. 82
ைகேகH `ம=2ரhட" இராமைன அைழ18 வIமா; O;தK
l3 vட :வ=த QHK, ேவ=த$ த" ேவ=த9 த9ைனW
க3•ல9; lனவW ேகsடா9; ைககய6 QHK ந3z,
v3ைட வாe மட=ைதமாb9 fKல, ம'; அவI" fKல,
ெப3•bK O'ற" அ9னா6, ’i6ைளையW Sண$க’ எ9றா6. 83
ைகேகH கsடைளAப• `ம=2ர9 இராமைன அைழ18வரd ெச KVதK
’எ9றன6’ எ9னW ேகsடா9; எ•=தேப$ உவைக jCகA
j9 2z மாட |2 jIWெகன mCnA >Wகா9,
த9 2I உ6ள1 86ேள த9ைனேய :ைனR" ம'; அW
D9; இவ$ }pனாைன1 v•8, வாe >ைத18, O;": 84
`ம=2ர9 இராமைன 2I_• csட lைரlK வIமா; அைழ1தK
’S'றவ$, _hவ$, ம';" Dவலய18 உ6ளா$, உ9ைனA
ெப'றவ9 த9ைனA JலA ெபI"பb5 இய'( :9றா$;
P'றைவ தாF", "ஆCேக Sண$க!" எனd ெச Aiனா6 அA
j9 தட மDட" cடA JD2 lைரl9’ எ9றா9. 85
இராம9 ேதேர( ெச KVதK
ஐயF", அdfK ேகளா, ஆHர" ¡g யாைனW
ைகv•8, அரச ெவ6ள" கடெலன1 vட$=8 `'ற1
ெதeவ ¢தCக6 பாட1 ேதவI" மn7=8 வா71த1
ைதயலா$ இைர18 wWக1 தாரz ேதbK ெச 9றா9. 86

Page 36 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேதbK ெச KV" இராமைனW க3ட மகp$ ெச யKக6
2I மz மDட" cடd ேச வக9 ெச Kn9றா9 எ9;,
ஒIவb9 ஒIவ$ _=த, காத[T உவைக உ=த,
இI ைகR" இைர18 ~e1தா$; இ9 உH$ யா$WD" ஒ9றாeA
jI அI ேதbK ெச Kல, >ற12ைடW க3டா$ JKவா$. 87
83ெணF", fKலா6 fKலd `ட$_• 8ற=8, ˜ய
ம3ெணF" 2Iைவ mCn, வ<WSளா _9ன", வ6ளK
ப3ெணF" fKgனா$ த" }ெளF" பைண1த ேவR",
க3ெணF" கால ேவV" qைடெநTC கான" >Wகா9. 88
`3ண_" மலI" சா=8" கனக_" ˜வ வ=8,
வ3ண ேமகைலR" நா^" வைளகL" ˜5வாI";
>3 உற அனCக9 வாp >ைழ1த த" >ண$ ெம9 SCைக
க3 உறA j<=த காம ெவ" >னK க•5வாI"; 89
’"அCகண9 அவh கா1த'D ஆ" இவ9" எ9னK ஆ‡?
ந" க3 அ9> இல9’ எ9;, உ6ள" த6Lற நTCn ைநவா$,
’ெச Cக^", கbய Qல ேமhR", ேதI" ஆn,
எCக^" }9;n9றா9; எைனவ‹ இராம9?’ எ9பா$. 90
இராமைனW க3ட _hவ$ _தg0$ :ைனA>" ேபd`"
இைனயராe மகp$ எKலா" இைர1தன$, :ைர18 ~e1தா$;
_ ைனவI", நகர t˜$ _2ஞI" இைளஞ$ தா_",
அைனயவ9 ேமh க3டா$, அ9iFWD எKைல காணா$,
:ைனவன மன1தாK, வாயாK :க7=த8, :க71தV'றா": 91
’உe1த8 இˆ5லக"’ எ9பா$; ’ஊ< கா3 n'பாe’ எ9பா$;
’ைம=த! m Q• எCக6 வா7Wைக நா6 யா5"’ எ9பா$;
’ஐ=8 அl18 அb29 ெச eத தவ" உனWD ஆக’ எ9பா$;
’ைப= 8ழாe1 ெதbயலாeWேக நKlைன பயWக’ எ9பா$. 92
’உய$ அI6 ஒ3க3 ஒWD" தாமைர, :ற1ைத ஒWD"
>யK~< ேமக", எ9ன >3zய" ெச eத!’ எ9பா$;
’ெச யலI= தவCக6 ெச e2d ெச "மைல1 த=த ெச Kவ1
தயரத'D எ9ன ைக"மா; உைடய" யா" தWக8?’ எ9பா$. 93
’வாரண" அர'ற வ=8, கரா5H$ மா';" ேநq
நாரண9 ஒWD", இ=த ந"iத9 கIைண’ எ9பா$;
ஆரண" அ(தK ேத'றா ஐயைன அ^n wWnW
காரண" இ9(ேயR", க3க6 m$ கVழ :'பா$. 94
’mலமா _nK அனா9 த9 :ைறl„T அ(5 :'க,
{ல" ஆ$WD உ3T? ெகsேட9! ேதவb9 அடCD வா„?
காலமா கzWD" y3ைமW கணWைகR" கட=8 :9ற
tலமாe, _•lலாத t$12 இ" _9ப9’ எ9பா$. 95
Page 37 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

tலமாe, _•lலாத t$12 இ" _9ப9’ எ9பா$. 95
’ஆ$கg அக7=}$ கCைக அவhHK Sண$=}$ _=ைதA
J$ெக• >லவ$WD ஆn அ`ரைரA jI8 ெவ9•$,
ேப$ெக• PறAi9 வ=த ெபI">க7 :'ப8, ஐய9
தா$ெக• 2ர6}6 த=த >க<ைன1 த•l’ எ9பா$. 96
மWகp9 ஈைகd ெச யKக6
’ச=த" இைவ; தா இK மz ஆர" இைவ; யா5"
P=8ர_" இCD இைவ; ெச (=த மத ேவழA
ப=2க6, வயA பb, ப`" jh9 ெவ;Wைக,
ைம=த! வ(0$ Sள வழCD’ என :ைரAபா$. 97
q9jI5 ேதb9qைச |ர9 வI J72K,
த9jIlK க9;தh தாlவரK க3டாCD
அ9> உID P=ைத•T" ஆஉID மாJK,
எ9> உIக, ெந€` உIn, யா$ உIகnKலா$? 98
’ச12ர" :ழ'ற, :q$ தாைன•T நானா
அ12ர" :ழ'ற, அI•T அவh ஆ6வா$,
>12ர$ இhA ெப;தK >Kg8’ என, நK[$,
P12ர" என1 தh 2ைக18, உIn, :'பா$. 99
’கா$ q“T உலாய8 என xK கஞV" மா$ப9,
ேத$qைச , ந" வாHK க•8 ஏDதK ெச eவா„?
O$ கனக ராP0T Q•மz யாV"
˜$q9, ெநT |2Hைன’ எ9;fb வாI". 100
’தாe ைகHK வள$=2ல9; வள$1த8, தவ1தாK
ேககய9 மட=ைத; nள$ ஞால" இவ9 ஆள,
ஈைகHK உவ=த அˆ இய'ைக இ8 எ9றாK,
}ைக அவ6 ேப$ உவைக fKலK அb8?’ எ9பா$. 101
’பாவ_" அI= 8யI" ேவ$ ப(R"’ எ9பா$;
’? வலய" இ9;தh அ9;; j8’ எ9பா$;
’ேதவ$பைக உ6ளன இˆ வ6ளKெத;"’ எ9பா$;
’ஏவKெச R" ம9ன$தவ" யாவ8SK?’ எ9பா$. 102
இராம9 தயரத9 அர3மைன அைடதV", அCD அவைனW காணாைமR"
ஆ3T, இைனய$ ஆHைனய, Oற அடK |ர9,
˜3T >ரlA jIlK `=தர மz1ேத$,
m3ட S• மாட:ைர |2:ைறயAJeA,
?3ட>க7 ம9ன9 உைற QHK>க[T" 103
ஆCDவ=8 அைட=த அ3ணK, ஆைச H9 கவb |சA
?CDழK மகp$ உ6ள" >8Wகp ஆட, wWn
|CnIC காதK காs•, lb_க" கமல ¦ட18
Page 38 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

|CnIC காதK காs•, lb_க" கமல ¦ட18
ஓCnய மDட" c•, உவைக|'(IAபW காணா9. 104
இராம9 ைகேகH9 அர3மைன >DதK
ேவ1தைவ, _hவ‹T lIAjT கpWD" ெமe"ைம
ஏ1தைவ இைச WD"; ெச "j9 ம3டப" இh29 எeதா9
ஒ1தைவ உலக18 எCD" உ6ளைவ உண$=தா$ உ6ள"
?1தைவ வ•ைவ ஒAபா9, P'றைவ QHK >Wகா9. 105
இராம9 ைகேகH9 அர3மைன ெச 9றைத >ரவல$ J9•$ பாராsTதK
>Wகவ9 த9ைன wWn, >ரவல$, _hவ$, யாI",
’தWகேத :ைன=தா9; தாைத தாமைரd சரண" c•,
2Wnைன :q$1த Qலd ெச Cக2$d ெச Kவ9 ஏe=த
qWD உய$ மDட" csடd cTதK l•q8’ எ9றா$. 106
இராம9 ைகேகHைய ச=21தாK
ஆயன :க•" ேவைல, அ3ணV" அய$=8 ேதறா1
˜யவ9 இI=த cழK 8Ilன9 வIதK wWn,
’நாயக9 உைரயா9 வாயாK; நா9 இ8 பக$ெவ9’ எ9னா,
தாெயன :ைனவா9 _9ேன O'ெறன1 தqய6 வ=தா6 107
ைகேகHைய வணCn இராம9 பz5ட9 :'றK
வ=தவ6 த9ைனd ெச 9h ம3^ற வணCn வாசd
P=8ரA பவளd ெச ˆவாe ெச CைகH9 >ைத18, ம'ைறd
`=தர1 தடW ைக தாைன மடWDற1 8வ3T :9றா9 அ=2 வ=8 அைட=த தாையW க3ட ஆ9 க9(9 அ9னா9. 108
ைகேகH9 வ€சக உைர
:9றவ9 த9ைன wWn, இI"iனாK இய9ற ெந€PK
S9; உழK O'ற" எ9F" ெபய$ இ9(W STைம ?3டா6,
’இ9; எனWD உண$1தலாவ8 ஏயேத எ9hK ஆD";
ஒ9; உனWD உ=ைத, ைம=த! உைரAப}$ உைரR3T’ எ9றா6. 109
ம9னவ9 ஆைணைய Oற இராம9 பz=8ைர1தK
’எ=ைதேய ஏவ, mேர உைரெச ய இையவ8 உ3ேடK,
உe=தன9 அ•ேய9; எ9h9 iற=தவ$ உள‹? வா<!
வ=தெத9 தவ129 ஆய வIபய9; ம'§9; உ3† ?
த=ைதR", தாR", mேர; தைல:9ேற9; பzq9’ எ9றா9. 110
ைகேகH ெதbl1த ம9னh9 ஆைண
’"ஆ< c7 உலக" எKலா" பரதேன ஆள, m Je1

Page 39 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’"ஆ< c7 உலக" எKலா" பரதேன ஆள, m Je1
தா7 இI€ ச ைடக6 தாCn, தாCக அI= தவ" ேம'S3T,
?< ெவC கான" ந3z, >3zய1 8ைறக6 ஆ•,
ஏ7-இர3T ஆ3•9 வா" எ9;, இய"iன9 அரச9’ எ9றா6. 111
ைகேகH9 உைர ேகsட இராமன8 }'றA jg5
இAj•8, எ"ம„ராK இய">த'D எpேத? - யாI"
ெச Aப அIC Dண18 இராம9 2I_கd ெச ˆl wWn9;
ஒAபேத _9> i9>; அˆ வாசக" உணரW ேகsட
அA j•8 அல$=த ெச =தாமைரHைன ெவ9ற8 அ"மா! 112
ெதILைட மன18 ம9ன9 ஏவg9 2ற"ப அ€P,
இILைட உலக" தாCD" இ9னVWD இைய=8 :9றா9,
உILைடd சகட" ?3, உைடயவ9 உe1த காேர;
அILைட ஒIவ9 mWக, அAiz அl7=த8 ஒ1தா9. 113
காs•'D ெச Kல இராம9 ைகேகHHhட" lைட S6LதK
’ம9னவ9 பzய9; ஆn9, y" பz ம;Aப„? எ9
i9னவ9 ெப'ற ெச Kவ" அ•யேன9 ெப'ற8 அ9•?
எ9 இh உ;2 அAபாK? இAபz தைலேம' S3ேட9;
q9“p$ கான" இ9ேற Jn9ேற9; lைடR" S3ேட9.’ 114
Qச ைலH9 மாpைகWD6 இராம9 >DதK
எ9; S3T இைனய O(, அ• இைண இைற€P, ŒsT",
த9 8ைண1 தாைத பாத" அ1 2ைச wWn1 தா7=8,
j9 2z J2னாL", ?qR", >ல"i ைநய,
D9(F" உய$=த }ளா9 Qச ைல QHK >Wகா9. 115
qைகA பாடKக6
வ=8 ம9 நகbK த"த" வைகAபT" உIவ" மா'(,
`=தர1 தட=}6 மா=த$ vK உId `ம=8 }9றா8,
அ=தர18 அமர$, P1த$, அர"ைபய$, ஆ2 ஆக
இ=2ைர S•ந' J'( இைர18ேம எe2 :9றா$. 75-1
4. நக$ mCD படல"
இராம9 Qச ைல உைரயாடK
DைழWn9ற கவb இ9(W S'றெவ3 DைடR" இ9(
இைழWn9ற l2_9 ெச Kல1 தIம" i9 இரCn ஏக
மைழWD9ற" அைனயா6 ¡g கl1தன9 வIெம9; எ9;
தைழWn9ற உ6ள1 த9னா6 _9 ஒI தqய9 ெச 9றா9. 1
’>ைன=2ல9 ¡g; D€P ம€சனA >hத mராK

Page 40 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’>ைன=2ல9 ¡g; D€P ம€சனA >hத mராK
நைன=2ல9; எ9SK?’ எ9F" ஐய1தாK நpன" பாத"
வைன=த j' கழ'காK |ர9 வணCகV", Dைழ=8 வா712
’:ைன=த8 எ9? இைடŽ; உ3† ெநT_• >ைனத'D?’ எ9றா6. 2
மCைக அ"~< OறV", மானவ9
ெச Cைக OAi , ’:9 காதK 2I மக9,
பCக" இK Dண18 எ"i, பரதேன,
8Cக மா _• cTn9றா9’ எ9றா9. 3
’_ ைறைம அ9; எ9ப8 ஒ9; உ3T; _"ைமH9
:ைற Dண1தவ9; :9hF" நKலனாK;
Dைற5 இல9’ எனW O(னா6 - நாKவ$WD"
ம; இK அ9ihK, ேவ';ைம மா'(னா6. 4
எ9;, i9னI", ’ம9ன9 ஏlய8
அ9; எனாைம, மகேன! உனWD அற9
ந9;, y"iWD நாhல" m ST18
ஒ9( வா•2, ஊ< பல’ எ9றா6. 5
தாe உைர1த fK ேகsT1 தைழWn9ற
˜ய P=ைத அ1 }" இK Dண12னா9,
’நாயக9, எைன நK ெந( உeAபத'D
ஏய8 உ3T, ஓ$ பz’ எ9; இய"iனா9. 6
"ஈ3T உைர1த பz எ9ைன?" எ9றவsD,
’"ஆ3T ஒ$ ஏ<„T ஏ7, அகK காhைட
மா3ட மாதவ1 }Iட9 ைவnAi9,
Œ3T m வரK ேவ3T"" எ9றா9’ எ9றா9. 7
இராம9 காs•'D ெச Kலேவ3T" எனW ேகsட Qச ைலH9 8யர"
ஆCD, அˆ வாசக" எ9F" அனK, Dைழ
˜CD த9 ெச lHK vடரா_ன",
ஏCnனா6; இைள1தா6; 2ைக1தா6; மன"
|Cnனா6; l"qனா6; l•=தா6 அ‹. 8
’வ€ச‡, மகேன! உைன, "மா :ல"
த€ச" ஆக m தாCD" எ9ற வாசக"?
ந€ச‡! இh, நா9 உH$ வா7ெவ„?
அ€`"; அ€`"; எ9 ஆ$ உH$ அ€`மாK!’ 9
ைகையW ைகH9 ெநbWD"; த9 காதல9
ைவD" ஆK இைல அ9ன வH'(ைனA
ெபe வைள1 தpராK iைச R"; >ைக
ெவe8 உH$WD"; l•CD", >•CDமாK. 10
’ந9; ம9ன9 கIைண’ எனா நD";
:9ற ைம=தைன wWn, ’ெநT€ `ர18
Page 41 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

:9ற ைம=தைன wWn, ’ெநT€ `ர18
எ9; Jவ8?’ எனா எ•"; இ9 உH$
j9;" J8 உ'ற8 உ'றன9 JVேம. 11
’அ9> இைழ1த மன18 அரச'D, m
எ9 iைழ1தைன?’ எ9;, :9; ஏCDமாK_9> இைழ1த வ;ைமH9 _'(„$,
j9 iைழWகA >ல"iன$ Jலேவ. 12
’அற" எனWD இைல0?’ எ9F"; ’ஆlைந=8
இற அT1த8 எ9, ெதeவதC கா6?’ எ9F"
iற உைரAப8 எ9? க9; ib=8<W
கறைவ ஒAபW கைர=8 கலCnனா6. 13
8யI'ற Qச ைலைய இராம9 ேத'( ஆ;தK O;தK
இ1 2ற129 இட$ உ; வா6தைனW
ைக1தல129 எT18, "அIC க'i„e!
je1 2ற12ன9 ஆWD20? >கK ெமe12ற18 ந" ேவ=தைன, m" எ9றா9. 14
j'> உ;1தன, ெமe"ைம j2=தன!
f'> உ;1த'D உbயன, fKgனா9க'> உ;12ய க'>ைட யா6 தைன
வ'>;12, மனCSள1 ேத';வா9. 15
Pற=த த"i 2I5ற எ=ைதைய
மற=8" jeHல9 ஆWn, வன12ைட
உைற=8 XI" உ;2 ெப'ேற9; இ29,
iற=8 யா9 ெப;" ேப; எ9ப8 யாவ}? 16
’l3^" ம3^", இˆ ேவைலR", ம';" ேவ;
எ3^" ?த" எலா" அ<=8 ஏnF",
அ3ணK ஏவK ம;Wக, அ•யேன'D
ஒ3^‡? இத'D உ6 அ<ேயK’ எ9றா9. 17
த9ைனR" உட9 காs•'D அைழ18d ெச KVமா; Qச ைல ேவ3TதK
’ஆn9, ஐய! அரச9 த9 ஆைணயாK
ஏகK எ9ப8 யாF" உைரWnெல9;
சாகலா உH$ தாCக வKேலைனR",
Jn9, :9“T" S3டைன JD’ எ9றா6. 18
Qச ைலH9 ேவ3Tதைல இராம9 ம;18 உைர1தK
’எ9ைன mCn இட$W கடK ைவD;"
ம9ன$ ம9னைன வ'>;1தா8, உட9
89F" கான" vடர1 8zவ}?

Page 42 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

89F" கான" vடர1 8zவ}?
அ9ைனேய! அற" பா$Wnைல ஆ"’ எ9றா9. 19
’வblK எ"i இ" ம3 அர` ஆe, அவ'D
உbைம மா :ல" உ'றi9, S'றவ9
2Il9 mCn1 தவ" ெச R" நா6, உட9,
அIைம w9>க6 ஆ';2 ஆ" அ9ேற! 20
’P1த" m 2ைகWn9ற8 எ9? ேதவI"
ஒ1த மா தவ" ெச e8 உய$=தா$ அ9ேற?
எ1தைனWD உள ஆ3Tக6? ஈ3T, அைவ
ப18" நாV" பகK அல•?’ எ9றா9. 21
’_9ன$ QPக9 எ9F" _hவர9
த9 அI6 தைல தாCnய l€ைச R"
i9ன$ எe2ய ேப;" iைழ1த•?
இ9ன" ந9; அவ$ ஏHன ெச eதேல. 22
’மாதவ$WD வ<பாT இைழ18, அI"
Jத" _'(, jI அI l€ைச க6
ஏத" அ'றன தாCn, இைமயவ$
காதK ெப';, இ= நக$ வரW கா3•யாK. 23
’மகர ேவைலம3 vsட, வ3T ஆTதா$d
சகர$; தாைத பzதைல :9;, த"
>கbKயாW ைகH9 இ9FH$ JWnய
:கbK மாA>க7 :9ற8 அ9•?’ எனா. 24
’மா9 ம(W கர1தா9 ம• ஏ=8வா9,
தா9 ம;12ல9 தாைதfK; தாையேய,
ஊ9 அறWDைற1தா9; உர•9 அI6
யா9 ம;Aப8 எ9; எ3^வ}?’ எ9றா9. 25
இராம9 காT ெச Kவைத தTWக எ3z Qச ைல தயரதhட" ெச KVதK
இ1 2ற1த எைனA பல வாசக"
உe18 உைர1த மக9 உைர உsSளா,
’எ1 2ற18" இறWD" இ= நாT’ எனா,
ெமe1 2ற18 lளCnைழ உ9Fவா6. 26
’அவh காவK பரதன8 ஆDக;
இவ9 இ€ ஞால" இற=8, இIC காhைட1
தவ9 :லாவைகW காAெப9, தைகlனாK,
>வh நாத9 v•8’ எ9; JHனா6. 27
இராம9 `q12ைரH9 மாpைகWDd ெச KVதK
Jn9றாைள1 v•8, ’>ரவல9
ஆக" ம'; அவ6 த9ைனR" ஆ'(, இd
Page 43 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆக" ம'; அவ6 த9ைனR" ஆ'(, இd
žக" X$Aபவ6’ எ9;, `q12ைர
ேமக" }e தhW QHைல ேமHனா9. 28
ைகேகH9 மாpைகHK தயரத9 :ைல க3T Qச ைல மயCn l•தK
நட=த Qச ைல, ேககய நாsT இைற
மட=ைத QHைல எe2ன6; ம9னவ9
nட=த பா$qைச |7=தன6 - ெகsT உH$
உைட=த J729 உடK l•=ெத9னேவ. 29
Qச ைலH9 >ல"பK
’i(யா$ ib5 ஏ8?’ எ9F"; ’ெபb0e தக•!’ எ9F";
’ெந(0, அ•ேய9 :ைல? m :ைனயா :ைன5 ஏ8?’ எ9F";
’வ(0$ தனேம!’ எ9F"; ’தqேய9 வgேய!’ எ9F";
’அ(•; lைன0?’ எ9F"; ’அரேச ! அரேச !’ எ9F". 30
’இI6 அ'(ட உ'; ஒpI" இரlWD எ2I" 2nb
உIைள1 தh உe18, ஒI QK நைடH9 கைட கா3 உலக"
jI6 அ'(ட _';;" அA பகgK >Dத'D எ9•,
அIளW கI2'; இ8•? அரச$WD அரேச !’ எ9F". 31
’2ைர ஆ$ கடK c7 உலn9 தவேம! 2Il9 2Iேவ!
:ைர ஆ$ கைலH9 கடேல! ெந( ஆ$ மைறH9 :ைலேய!
கைரயா அய$ேவ9; எைன, m, கIணாலயேன! "எ9?" எ9;
உைரயா இ8தா9 அழQ? உலD ஏ7 உைடயாe!’ எ9F". 32
’q9 :9றைனய ேமh, ெவ(தாe lட :9ற8 JK
உ9F" தைகைமWD அைடயா உ; we உ;n9; உணரா9;
எ9 எ9; உைரயா9; எ9ேன? இ8தா9 யா8 எ9; அ(ேய9;
ம9ன9 தைகைம காண வாராe; மகேன!’ எ9F". 33
Qச ைல >ல"பைல iற$ fKலW ேகsட வPsடh9 வIைக
இˆவா; அ•வா6 இbயK DரK ெச 9; இைச யா_9ன",
’ஒˆவா8, ஒˆவா8’ எ9னா, ஒpவா6 :Iப$, _hவ$,
’அˆ ஆ; அ(வாe’ எ9ன, வ=தா9 _hவ9; அவF",
ெவˆ வா6 அரச9 :ைல க3T. ’எ9 ஆ" lைள5?’ எ9; உ9னா. 34
:ைலைமையW க3ட வPsடh9 மனW கI18
’இற=தா9 அKல9 அரச9; இறவா8 ஒ<வா9 அKல9;
மற=தா9 உண$5’ எ9; உ9னா, ’வ9 ேககய$Q9 மCைக
8ற=தா6 8யர" த9ைன; 8றவா8 ஒ<வா6 இவேள;
iற=தா$ ெபயI" த9ைம iறராK அ(த'D எp}?’. 35
வPsடhட" ைகேகH :க7=தவ'ைற O;தK

Page 44 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

வPsடhட" ைகேகH :க7=தவ'ைற O;தK
எ9னா உ9னா, _hவ9, ’இடராK அ<வா6 8யர"
f9னா6 ஆகா6’ எ9_9 v• ேக கய$Q9 மகைள,
’அ9னாe! உைரயாe; அரச9 அய$வா9 :ைல எ9?’ எ9ன,
த9னாK :க7=த த9ைம தாேன ெதbயd f9னா6. 36
வPsட9 தயரதைன ெதpl1தK
f'றா6, fKலா_9ன", `ட$வா6 அரச$WD அரைச ,
j9 - தாமைர JK ைகயாK, j• c7 ப•:9; எ•l,
’க'றாe, அயேரK; அவேள தI", :9 காத'D அரைச ;
எ'ேற ெச யK இ9; ஒ< m’ எ9; எ9; இரவா :9றா9. 37
தயரத9 உண$5 ெப;தK
{தA பh m$ அளl, 23 காK உWக" ெம9 காK
Jத18 அளேவ தவ7l18, இ9fK >கலா:9றா9;
ஓதW கடK ந€` அைனயா6 உைர ந€` ஒIவா; அlய,
காதK >தKவ9 ெபயேர >கKவா9 உHI" க3டா9. 38
வPsடh9 ேத;தK வா$1ைதக6
காணா, ’ஐயா! இh, m ஒ<வாe க< ேப$ அவல";
ஆ3 நாயகேன, இh, நாT ஆ6வா9; இைடŽ; உள}?
மாணா உைரயா6, தாேன தI"; மா மைழேய அைனயா9
?ணா8 ஒ<வா9 எh9, யா" உள‡? j9ேறK’ எ9றா9. 39
வPsடhட" தயரத9 ேவ3TQ6
எ9ற அ" _hவ9 த9ைன, ’:ைனயா lைனேய9, இh, யா9
j9;" அளlK அவைனA >ைன மா மDட" >ைனl18,
ஒ9;" வன" எ9; உ9னா வ3ண" ெச e8, எ9 உைரR",
D9;" ப< ?ணாமK, காவாe; Qேவ!’ எ9றா9. 40
வPsடh9 அ(5ைரR" ைகேகH9 ம;A>"
_hR", _hR" ெச eைகW S•யா6 _கேம _9h,
’இh, உ9 >தKவ'D அர`", ஏ ைன0$WD இ9 உHI"
மFl9 வ<:9 கணவ'D உHI" உதl, வைச X$
>hத" மI5" >கேழ >ைனவாe; j9ேன! எ9றா9. 41
~e" மா3 lைன ேவ$ அற ெவ9; உய$வா9 ~<யா_9ன"
l"மா அ•வா6, ’அரச9 ெமeH9 2bவா9 எ9hK,
இ" மா3 உலக18 உH‹T இh வா75 உகேவ9; எ9fK
je" மாணாம'D, இ9ேற, j9றா8 ஒ<ேய9’ எ9றா6. 42
வPsட9 ைகேகHைய க•=8ைர1தK

Page 45 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

வPsட9 ைகேகHைய க•=8ைர1தK
’S•ந9 8€`" என5", S6ளா8 உலக" என5",
ப< :9; உயI" என5", பாவ" உள8 ஆ" என5",
ஒ<n9(ைல; அ9(R", ஒ9; உண$n9(ைல; யா9 இhேமK
~<n9றன எ9?’ எ9னா, _hR", ’_ ைற அ9;’ எ9பா9. 43
’க3¥டாேத, கணவ9 உH$ ஓT இட$ காணாேத,
">3¨T ஓT" கன[? lட‡?" எ9னA >கKவாe;
ெப3¥? X0? மாயாA ேப0? S•யாe! m; இ"
ம3¥T உ9„T எ9 ஆ"? வைச 0 வgேத!’ எ9றா9. 44
’வாயாK, ம9ன9, மகைன, "வன" ஏD" எ9னா _9ன",
m0 f9னாe; அவ„, :q$ காhைட ெவ= ெந(HK
J0 >க[ தlரா9; >க©T உHைரd `T ெவ=
X0e! :9JK Xயா$ உள‹? ெச யK எ9?’ எ9றா9. 45
தயரத9 வI1த18ட9 ைகேகHைய ப<18W O;தK
தா இK _hவ9 >கல, தளரா:9ற ம9ன9,
நாlK ந€ச" உைடய நCைக த9ைன wWn,
’பாl! mேய, "ெவC கா9 பட$வாe" எ9;, எ9 உHைர
ஏlனா0? அவF" ஏnனா„?’ எ9றா9. 46
’க3ேட9 ெந€ச"; கhவாeW கhவாe lட", நா9 ெநTநா6
உ3ேட9; அதனாK, m எ9 உHைர _த[T உ3டாe;
ப3ேட, எb_9, உ9ைன, பாl! ேதl ஆகW
S3ேட9 அKேல9; ேவ; ஓ$ O'ற" ேத•W S3ேட9. 47
’l<WD" க3ேவ; இKலா, ெவCகா9, எ9 கா9_ ைளையd
`<WD" lைனயாK ஏகd c7வாe; எ9ைனA J7வாe;
ப<WD" நாணாe; மாணாA பாl! இh, எ9 பல? உ9
க•129 நா3, உ9 மக'DW காAi9 நா3 ஆ"’ எ9றா9. 48
ைகேகH, பரத9 இIவைரR" தயரத9 8ற1தK
இ9ேன பல5" பக$வா9; இரCகா தாைள wWn,
’f9ேன9 இ9ேற; இவ6 எ9 தார" அKல6; 8ற=ேத9;
ம9ேன ஆவா9 வI" அA பரத9 தைனR" மகென9;
உ9ேன9; _hவா! அவF" ஆகா9 உbைமWD’ எ9றா9. 49
தயரத9 :ைல க3ட Qச ைலH9 8ய$:ைல
’எ9ைனW க3T" ஏகாவ3ண" இைடŽ; உைடயா9
உ9ைனW க3T" இல„?’ எ9றா9, உய$ Qச ைலைய;
i9ைனW க3தா9 அைனயா9 ibயW க3ட 8யர",
த9ைனW க3ேட தl$வா6; தள$வா9 :ைலHK தள$வா6. 50

Page 46 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

மா'றா6 ெச யK ஆ" எ9;", கணவ9 வர" ஈ=8 உ6ள"
ஆ'றா8 அய$=தா9 எ9;", அ(=தா6; அவL", அவைன1
ேத'றா :9றா6; மகைன1 2bவா9 எ9றா6; ’அரச9
}'றா9 ெமe’ எ9;, உலக" fKV" ப<WD" ž$வா6. 51
தயரதைன Qச ைல ேத';தK
’த6ளா :ைலசாK ெமe"ைம த•வா வ•வா வைக:9;
எ6ளா :ைல O$ ெபIைமWD இ<வா" எ9றாK, உர•e!
l6ளா :ைலேச $ அ9பாK மக9ேமK ெமgH9, உலக"
S6ளா த9•?’ எ9றா9, கணவ9 DைறயW Dைறவா6. 52
Qச ைலH9 ெபI=8ய$
’Jவா8 ஒ<யா9’ எ9றா6, >தKவ9 த9ைனW கணவ9
சாவா8 ஒ<யா9 எ9; எ9;, உ6ள" த6L'; அய$வா6;
’காவாe’ எ9னா6 மகைனW கணவ9 >க•WD அ<வா6;
ஆ! ஆ! உய$Q ச ைலயா" அ9ன" எ9F' றனேள! 53
இராம9 காs•'D ெச Kவ8 :ைன18 தயரத9 >ல">தK
உண$வா9, அைனயா6 உைரயாK, ’உய$=தா9 உைரசாK Dமர9
>ணரா9 :லேம, வனேம Jவாேன ஆ"’ எ9னா; இணரா$ தIதா$ அரச9 இடராK அய$வா9; ’lைனேய9
8ைணவா! 8ைணவா’ எ9றா9; ’}9றாK, }9றாe!’ எ9றா9. 54
’க3^" mராe, உHI" ஒ•க, க<யா:9ேற9;
எ3^" m$ நா9மைற0$, எb_9 :9ேமK fbய,
ம3^" mராe வ=த >னைல, மகேன! lைனேய'D
உ3^" mராe உதl, உய$ கா9 அைடவாe!’ எ9றா9. 55
’பைடமா3 அரைச A பல காK ப•வாe ம•வாK எ(வா9,
qைட மா வg தா9 அைனயா9, lKலாK அTமா வKலாe!
"உைடமா மDட" >ைன" எ9; உைரயா, உடேன S•ேய9
ச ைட மா மDட" >ைனய1 த=ேத9; அ=}!’ எ9றா9. 56
’க;1தாe உIவ"; மன_" க3^" ைகR" ெச eயாe;
j;1தாe jைறேய; இைறவ9 >ர"t9; எb1த J$lK
இ;1தாe, ’தqேய9’ எ9னா8, எ9ைன இ"tA> இைடேய
ெவ;1தாe; இh நா9 வா7நா6 ேவ3ேட9! ேவ3ேட9!’ எ9றா9. 57
’j9h9 _9ன" ஒpI" j9ேன! >க<9 >கேழ!
q9h9 q9F" வblK Dமரா! ெமeH9 ெமeேய!
எ9h9 _9ன" வன" m அைடத'D, எpேய9 அKேல9;
உ9h9 _9ன" >Dேவ9, உய$வானக"யா9’ எ9றா9. 58
’ெநDத'D ஒ1த ெந€`" ேநய1தாேல ஆl
உDத'D ஒ1த உடV", உைடேய9; உ9JK அKேல9;
Page 47 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

உDத'D ஒ1த உடV", உைடேய9; உ9JK அKேல9;
தDத'D ஒ1த சனக9 ைதயK ைகையA ப'(A
>DதW க3ட க3ணாK, JகW காேண9’ எ9றா9. 59
’எ'ேற பக$ேவ9, இh, யா9? எ9ேன! உ9h9 ibய
வ'ேற உலக" எhF", வாேன வI=தா8 எhF",
j9-ேத$ அரேச ! தqேய9 >கேழ! உHேர உ9ைனA
ெப'ேற9; அIைம அ(ேவ9; iைழேய9! iைழேய9!’ எ9றா9. 60
’அ6ள' ப6ள" >னKc7 அகKமா :ல_", அர`",
S6ளW Dைறயா :2H9 DைவR", _தலா" எைவR"
க6ளW ைகேகPWேக உதl, >க7 ைகWS3ட
வ6ளKதன" எ9 உHைர மாeWD"! மாeWD"!’ எ9றா9. 61
’ஒgயா$ கடKc7 உலக18, உய$வா9 இைட, நா கbF"
jgயா :9றா$ உ9ைனA JKவா$ உள‹? j9ேன!
வgயா$ உைடயா$? எ9றா9; ’ம•வா6 உைடயா9 வர5",
சgயா :ைலயாe எ9றாK, தTAபா$ உள‹?" எ9றா9. 62
’ேகsேட இI=ேத9 எhF", nள$ வா9 இ9ேற அைடய
மாsேட9 ஆnK அ9•, வ9க3 எ9க3? ைம=தா!
காsேட உைறவாe m! இW ைகேகPையR" க3T, இ=
நாsேட உைறேவ9 எ9றாK, ந9; எ9 ந9ைம!’ எ9றா9. 63
"ெமe ஆ$ தவேம ெச e8, உ9 qடK மா$> அb29 ெப'ற
ெச eயா6 எ9F" j9F", :லமா8 எ9F" 2I5",
உeயா$! உeயா$! ெகTேவ9; உ9ைனA ibH9, lைனேய9,
ஐயா! ைகேகPைய ேநராேக„ நா9?’ எ9றா9. 64
’?ணா$ அzR", _•R", j9னா சன_", DைடR",
ேச ணா$ மா$>", 2I5", ெதbயW காணW கடேவ9,
மாணா மரவ' கைலR", மாh9 }V" அைவநா9
காணா8 ஒ<=ேத9 எ9றாK, ந9; ஆe18 அ9• கIம"? 65
>ல">" தயரதைன வPsட9 ேத';தK
ஒ9•T ஒ9; ஒ9; ஒˆவா உைர த=8, அரச9, ’உHI"
ெச 9றா9 இ9•T’ எ9F" த9ைம எe21 ேதe1தா9,
ெம9 }K மா$i9 _hவ9, ’ேவ=ேத! அயேரK; அவைன,
இ9; ஏகாத வ3ண" தைகெவ9 உலQT’ எ9னா. 66
வPsட9 ~< ேகsT தயரத9 P(8 ெதpதK
_hவ9 fKV" அளlK, ’_•R"SK?’ எ9;, அரச9
தh :9; உழK த9 உHைரd P(ேத தைகவா9; ’இ=தA
>hத9 JனாK, இவனாK Jகா8 ஒ<வா9’ எ9னா,
மhத9 வ•வ" S3ட மF5" த9ைன மற=தா9. 67
தயரத9 :ைல க3T Qச ைல வI=8தK
Page 48 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

தயரத9 :ைல க3T Qச ைல வI=8தK
’மற=தா9 :ைன5" உHI", ம9ன9’ எ9னா ம;கா,
’இற=தா9 SK[ அரச9?’ எ9ைன இடI'; அ<வா6,
’8ற=தா9 மக9 _9 எைனR"; 8ற=தாe mR"; 8ைணவா!
அற" தா9 இ8•? ஐயா! அரச$WD அரேச !’ எ9றா6. 68
தயரதைன Qச ைல ேத';தK
’ெமeH9 ெமeேய! உலn9 ேவ=த$WD எKலா" ேவ=ேத!
உeR" வைக:9 உHைர ஒ"பா8 இCங9 ேத"i9,
ைவய" _•8" 8யராK ம;D"; _hவ9 உட9ந"
ஐய9 வbF" வIமாK; அயேரK; அரேச !’ எ9றா6. 69
இராம9 வIவானா என1 தயரத9 Qச ைலHட" ேகsT வI=8தK
எ9; எ9;, அரச9 ெமeR", இI தா6 இைணR", _கF",
த9 த9 ெச eய ைகயாK ைதவ=2T Qச ைலைய,
ஒ9;" ெதbயா ம"ம$ உ6ள18 அரச9, ெம6ள,
’வ9 23 Pைல ந" DbPK வIேம? வIேம?’ எ9றா9. 70
தயரத9 ைகேகH9 STைமையW O( வI=8தK
’வ9 மாயW ைகேகP வர1தாK, எ9ற9 உHைர
_9மாe lAப1 8z=தாேளF" Oh ~<யாK,
த9மா மகF" தாF" தரz ெப;மா; அ9(
எ9மா மகைனW "கா9 ஏD" எ9றா6; எ9றா6; எ9றா9. 71
தயரத9 தா9 சாப" ெப'ற வரலா'ைற Qச ைலHட" O;தK
’j9 ஆ$ வலய1 }ளா9, கா„ >DதK தlரா9;
எ9 ஆ$ உH‹ அகலா8 ஒ<யா8; இ8, Qச ைல ேக6;
_9 நா6, ஒI மா _hவ9 ~<R" சாப" உள8’ எ9;,
அ= நா6 உ'ற8 எKலா" அவLWD அரச9 அைறவா9. 72
’ெவeய கான1 2ைடேய, ேவsைட ேவsைக qகேவ,
ஐய, ெச 9; கb0T அbக6 8Il1 2b ேவ9,
ைகR" PைலR" கைணR" ST, கா$ qIக" வI" ஓ$
ெச eய ந2H9 கைரவாed ெச 9ேற மைறய :9ேற9. 73
’ஒI மா _hவ9 மைன0T, ஒp•9; இலவாe நயன"
2Iமா மகேன 8ைணயாe1 தவேம >bJ7 2h9வாe,
அIமா மகேன, >னK S3T அகKவா9 வIமா;, அ(ேய9,
jI மா கைண ls•டV", >lŒ8 அல(A >ரள. 74
’>WDA ெபIm$ yகI" jI Jதக" எ9;, ஒgேமK
ைகWக3 கைண ெச 9ற8 அலாK, க3z9 ெதbயW காேண9,
அW ைகW கbH9 Dரேல அ9; ஈ8’ எ9ன ெவIவா,

Page 49 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அW ைகW கbH9 Dரேல அ9; ஈ8’ எ9ன ெவIவா,
’மWக6-DரK’ எ9; அய$ெவ9, மன" Š=8, அவ3 வ=தெனனாK. 75
ைகR" கடF" ெநnழW கைண0T உI6•9 காணா,
ெமeR" தF5" மனF" ெவ(8 ஏnடேமK |ழா,
"ஐய! mதா9 யாவ9? அ=}! அI6க" எ9; அயரA
je•9; அ(யா ைம=த9, "ேக6 m" எ9னA >கKவா9. 76
’"இIக3கL" இ9(ய தாe த=ைதWD", ஈCD, அவ$க6
பID" >னK S3T அகKவா9 பட$=ேத9; ப•8 ஆHனதாK;இI D9; அைனய >ய1தாe!- இப" எ9;, உணரா8 எeதாe;
உID" 8யர" தl$, m; ஊ<9 ெச யK ஈ8!" எ9ேற. 77
’"உ3 m$ ேவsைக qகேவ உயCD" எ=ைதWD, ஒI m,
த3›$ ST Je அp18, எ9 சா5" உைர18, உ" >தKவ9
l3Œ8 அைடவா9 v•தா9’ என5", அவ$பாK lள">" எ9;,
எ3 m$ைமHனா9 l3¥$ எ2$S3•ட, ஏnனனாK. 78
’ைம=த9 வரேவ wWD"; வள$மா தவ$பாK, மக•T
அ=த3 >னKS3T அ^க, "ஐயா, இ8J8 அள5 ஆe
வ=2CD அ^கா8 எ9„ வ=த8? எ9ேற Š=}";
ச=த" கம•" }ளாe த•lW Sளவா" எனேவ. 79
’"ஐயா! யா9 ஓ$ அரச9; அ012 நகர18 உ6ேள9;
ைம ஆ$ களப" 8Il, மைற=ேத வ2=ேத9, இI6வாe;
jeயா வாeைமA >தKவ9 >னK ~3•T" ஓைதH9 ேமK,
ைக ஆ$ கைண ெச 9ற8 அலாK, க3z9 ெதbயW காேண9. 80
’"|sT3T அல;" DரலாK, ேவழW DரK அ9; எனேவ
ஓsட=8 எ2ரா, ’m யா$?’ என, உ'ற எலா" உைரயா,
வாsட" தI" ெந€Pன9 ஆe, :9றா9 வணCகா, வா„$
ஈsட" எ2$ வ=2டேவ, இற=8 ஏnன9 l3zைடேய. 81
’"அ;1தாe கைணயாK எனேவ, அ•ேய9 த9ைன, ஐயா!
க;1ேத அIளாe, யா„ க3z9 க3ேட9 அKேல9,
ம;1தா9 இKலா9 வன" ~3•T" ஓைதH9 எeத8 அலாK;
j;1ேத அI6வாe!" எ9னா, இI தா6 ெச 9h >ைன=ேத9. 82
’|7=தா$; அய$=தா$; >ர3டா$; "l< JH';, இ9;" எ9றா$;
ஆ7=தா$ 89பW கடV6; "ஐயா! ஐயா!" எ9றா$;
"J7=தாe ெந€ைச " எ9றா$; "j9நாT அதhK Je, m
வா7=ேத இIAப1 தbேய"; வ=ேத"! வ=ேத"! இhேய." 83
’எ9; எ9; அயI" தவைர, இIதா6 வணCn, "யாேன
இ9; உ" >தKவ9; இh m$ ஏ5" பzெச e2Tேவ9;
ஒ9;" தள$5'; அய”$; ஒ<q9 இட$" எ9; இடV",
"வ3 23 { ைலயாe! ேக3‡" எனேவ, ஒI fK வD1தா9. 84
’"க3^6 மzJK மகைவ இழ=8" உH$ காதgயா,

Page 50 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’"க3^6 மzJK மகைவ இழ=8" உH$ காதgயா,
உ3ண எ3z இI=தாK, உலQ$ எ9 எ9; உைரயா$?
l3z9 தைல ேச I8"; யா" எ" JK lடைல ibயA
ப3^" பbமா உைடயாe! அைடவாe, பட$வா6" எ9னா. 85
’"தாவா8 ஒpI" Dைடயாe! ’தவ; இCD இ8, :9 சரண",
காவாe’ எ9றாe; அதனாK க•ய சாப" கIேத";
ஏவா மகைவA ib=8, இ9; எ"JK இடI'றைன m
Jவாe, அகKவா9" எ9னா, j9 நாs•ைடA JHனராK. 86
’P=ைத தள$5';, அய$தK P(8" இெலனாe, "இ9 fK
ைம=த9 உள9’ எ9றதனாK, மn7•T இவ3 வ=தெனனாK;
அ=த _h f'றைமH9, அ3ணK வன" ஏDதV",
எ" த" உH$ |DதV", இைறR" தவறா’ எ9றா9. 87
வPsட9 அரசைவ ேச $தK
உைர ெச e ெபIைம உய$ தவ1}$ ஓCகK,
>ைரைச மத கp'றா9 j' QHK _9ன$,
_ ைரச" _ழCக, _• csட ~e18, ஆ3T
அைரச$ இh8 இI=த நK அைவH9 ஆHனா9. 88
ெச e2ைய ெதblWDமா; அரச$க6 வPsடைன ேவ3TதK
வ=த _hைய _க" wWn வா6ேவ=த$,
’எ=ைத! >D=த இைடŽ; உ3டாய}?
அ=தqK žக18 அ•த DரK தா9 எ9ன?
P=ைத ெதp=}e! ெதb எமWD ஈ8’ எ9; உைர1தா$. 89
_•csT lழா தைடபsடைத வPsட9 உைர1தK
’S3டா6 வர" இர3T, ேககய$Q9 S">; அவsD
த3டாத ெச CQK தயரதF" தானp1தா9;
’ஒ3தா$ _nைல வன"JD’ எ9; ஒIAபT1தா6;
எ3தாF" ேவ(Kைல; ஈ8 அT1தவா;’ எ9றா9. 90
’ேவ=த9 பzHனாK, ைகேகP ெமeA >தKவ9,
பா=த6qைச W nட=த பா$ அpAபா9 ஆHனா9;
ஏ=8 தட= }6 இராம9, 2I மட=ைத
கா=த9, ஒI _ ைற JeW காT உைறவா9 ஆHனா9’. 91
இராம9 காT ெச Kவ8 ப'( ேகs† b9 89ப :ைல
வாரா$ _ ைலயாI", ம';6ள மா=த$கL",
ஆறாத காதK அரச$கL", அ=தணI",
ேபராத வாeைமA ெபb09 உைரெச lHK
சாராத _9ன", தயரதைனA JK |7=தா$. 92

Page 51 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

>3 உ'ற XH9 >ைக உ'; உH$ பைதAப,
ம3 உ'; அய$=8 ம;n';, உட"> எKலா",
க3 உ'ற வாb கடK உ'ற8; அ= :ைலேய,
l3 உ'ற8, எ" மICD" lsT அ•த ேப$ ஓைச . 93
மாத$ அIC கல_" மCகல_" P=21 த"
Qைத >ைடெபயர, O'; அைனய க3 PவAப,
பாத மல$ PவAப, தா" பைத18A பா$ ேச $=தா$ ஊைத எ(ய ஒP ?C S• ஒAபா$. 94
’ஆ! ஆ! அரச9 அI6 இலேன ஆ"’ எ9பா$;
’காவா, அற1ைத இhW ைகlT•" யா" எ9பா$;
தாவாத ம9ன$ தைல1தைல |7=8 ஏCnனா$;
மா வாத" சாe1த மராமர" JKn9றா$. 95
n6ைள•T ?ைவ அ•த; nள$மாட18
உ6LைறR" ?ைச அ•த; உIவ(யாA
i6ைள அ•த; ெபb0ைர எ9fKல?’வ6ளK வன">Dவா9’ எ9;ைர1த மா'ற1தாK. 96
ேச தா"பK J8 அைனய ெச C கh வாe ெவ3 தளவA
J8 ஆ" பK }9ற, >ண$ _ ைலேமK ?= தரள"
மா தா"> அ'ெற9ன மைழW க3›$ ஆg உக,
நா தா" ப'றா மழைல நCைகமா$ ஏCnனா$. 97
ஆ5" அ•த; அத9 க9; அ•த; அ9; அல$=த
?5" அ•த; >னK >6 அ•த; க6 ஒ•D"
கா5" அ•த; கp; அ•த; காK வயA J$
மா5" அ•த;-அ" ம9னவைன மானேவ. 98
’ஞாœR" உeகலா9’ எ9னாேத, நாயகைனW
’காœR"’ எ9;ைர1த ைகேகPRC, S•ய
OœR" அKலாK, S•யா$ iறIள‹?
ேமœR" இ9( ெவ;mேர ஆHனா$. 99
ஊ$ மWகp9 8யர"
ேதறா8 அ(5 அ<=தா$ எCD உலAபா$? ேத$ ஓட
m; ஆn, `3ண" :ைற=த ெதI எKலா",
ஆ; ஆn ஓ•ன க3›$; அI ெந€ச"
O; ஆn ஓடாத இ18ைணேய D'றேம. 100
நகர1தவb9 வI1த"
’ம3 ெச eத பாவ" உள8’ எ9பா$; ’மா மல$ேமK
ெப3 ெச eத பாவ" அதh9 ெபb8’ எ9பா$;
’>3 ெச eத ெந€ைச , l2’ எ9பா$; ’?தல1}$
க3 ெச eத பாவ" கடg9 ெபb8’ எ9பா$. 101
Page 52 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

க3 ெச eத பாவ" கடg9 ெபb8’ எ9பா$. 101
’ஆளா9 பரத9 அர`’ எ9பா$; ’ஐய9, இh
Œளா9; நமWD l2S•ேத கா3’ எ9பா$;
’Q6 ஆn வ=தவா, S'ற _•தா9’ எ9பா$;
’மாளாத ந"q9 மன" வgயா$ ஆ$?’ எ9பா$. 102
’ஆ2 அரச9 அICேக கய9மக6ேமK
காதK _2ர, கI18 அ<=தா9 ஆ"’ எ9பா$;
’{ ைத மணவாள9 த9„T" XW கான"
J8"; அ8 அ9ேறK, >D8" எb’ எ9பா$. 103
ைகயாK :ல" தடl, க3›$ ெம•Dவா$
’உeயா6 JK Qச ைல’ எ9;, ஓவா8 ெவe8 உH$Aபா$;
’ஐயா! இளC Qேவ! ஆ';20 m’ எ9பா$;
ெநe ஆ$ அழK உ'ற8 உ'றா$, அ= m6 நகரா$. 104
’த6ª; ேவ; இKைல; த9 மக'DA பா$ S6வா9,
எ6ª; XW கIம" ேந$=தா6 இவ6’ எ9னா,
க6 ஊ; ெச ˆ வாeW கzைகயI", ’ைகேகP,
உ6 ஊ; காதK இல6JK’ எ9;, உ6 அ<=தா$. 105
’:9; தவ" இய'(1 தா9 Xர ேந$=த}?
அ9(, உலக186 ஆIHராe வா7வாைரW
S9; கைளயW D(1த jI6 அ8•?
ந9;! வர" ST1த நாயக'D, ந9;!’ எ9பா$. 106
’ெப';ைடய ம3 அவLWD ஈ=8, iற=8 உலக"
_';ைடய QைவA ibயா8 ~e18 ஈ3•,
உ'; உைற8"; யாI" உைறயேவ, PK நாpK
>';ைடய காெடKலா" நாடாnA J"’ எ9பா$. 107
’எ9ேன :Iப9 இய'ைக இI=தவா!
த9 ேந$ இலாத தைலமக'D1 தாரzைய
_9ேன ST18, _ ைற 2ற"ப1 த"iWDA
i9ேன ST1தாK iைழயா} ெமe?’ எ9பா$. 108
Qைத வb lK Dமர9 ST1த :ல
மாைத ஒIவ$ >ண$வரா"? வ€P1த
ேபைத P;வைனA i9 பா$18 :'Dேம,
{ ைத ibHF" Xரா1 2I?’ எ9பா$. 109
உ=தா8, ெநe வா$18 உதவா8, காK எ(ய
ந=தா lளWn9 நTCDn9ற நCைகமா$,
’ெச =தாமைர1 தடC க3 ெச ˆl அI6 wWக"
அ=}! ib8‡? ஆ! l2ேய! ஓ!’ எ9பா$. 110
இலWDவh9 Qப"

Page 53 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேகsடா9 இைள09; nள$ ஞால" வர12னாேல
Œsடா6; அp1தா6 வன" த" _ ைன, ெவ"ைம _'(1
Xsடாத ேவK க3 P;தாe’ என யாவராV"
tsடாத காலW கைட1Xெயன t3T எ•=தா9. 111
க3z9 கைட1 XRக, ெந'(HK க'ைற நாற,
l3z' `டI" `ட$ }9ற, ெமe=m$ lbAப,
உ6 :'D" உH$A> எF" ஊைத iறWக, :9ற
அ3ணK ெபb09 தன8 ஆ2H9 t$12 ஒ1தா9. 112
PனCS3ட இலWDவ9 ைகேகHைய இக7=8ைர1தK
’PCகW DIைளWD இT X" `ைவ ஊைன, நாH9
ெவC க3 P; Dsடைன ஊsட lI"iனாேள!
நCைகWD அ(l9 2ற"! ந9;, இ8! ந9;, இ8!’ எ9னா,
கCைகWD இைறவ9 கடகW ைக >ைட18 நWகா9. 113
இலWDவ9 J$W Qல" ேம'SளK
`'; ஆ$=த கdPK `b ைக >ைட }9ற ஆ$18,
lK தாCn, வாpA ெபI" >s•K >ற18 |Wn,
ப'; ஆ$=த ெச " j9 கவச", பh ேமI ஆCD ஓ$
>'; ஆ" என ஓCnய }•T, மா$> J$Wக. 114
அ•HK `ட$j9கழK ஆ$கg நாண ஆ$AபA
j•HK தட5" Pைலநா3 ெபI"?சK ஓைச ,
இ•H9 vடரW கடேல•" மT18, ஞால"
_•lK Dq;" மைழ _"ைமH9 ேமK _ழCக. 115
வாF" :லF" _தK ஈ; இK வர"> இK ?த"
ேமK :9; ¢7கா;" lb=தன |7வJல,
தாF", தன த"_F" அKல8, _"ைம ஞால18
ஊF" உHI" உைடயா$க6 உைள=8 ஒ8Cக. 116
இலWDவh9 ஆேவச உைர
’>lAபாைவ பர" ெகடA JbK வ=}ைர எKலா"
அlAபாF", அl1தவ$ ஆWைகைய அ3ட _'றW
DlAபாF", இ9ேற என QlைனW S'ற ¡g
கlAபாF", :9ேற9 இ8காWDந$ காq9’ எ9றா9. 117
l3 நாsடவ$, ம3ணவ$, l€ைச ய$, நாக$, ம';"
எ3 நாsடவ$, யாவI" :'க; ஓ$ tவ$ ஆn,
ம3 நாsTந$, காsTந$, |sTந$ வ=தJ8",
ெப3 நாsட" ஒsேட9, இhA ேப$ உலக186’ எ9னா. 118
அ012 மாநகbK இலWDவ9 Qப1}T அைலதK

Page 54 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அ012 மாநகbK இலWDவ9 Qப1}T அைலதK
காைலW க2‹9 நT உ'ற8 ஓ$ ெவ"ைம காs•,
ஞால1தவ$ Q மக9, அ= நகர18 நாAப3,
மாைலd Pகர1 தh ம=தர ேமI _=ைத
ேவைல1 2bn9ற8JK, 2bn9ற ேவைல,- 119
இலWDவh9 நா—g ேகsT இராம9 ேத• வIதK
ேவ';W S•யா6 lைளl1த lைனWD l"q1
ேத'ற1 ெதpயா8 அய$P'றைவ பாK இI=தா9,
ஆ'றK 8ைண1த"iத9 lK->யK அ3ட Qள"
¢';ஒ18 உைடய, பT" நா3 உI" ஏ; ேகளா. 120
|றாWnய j'கல9 lKgட, ஆர", q9ன,
மாறா1 தhdfK 8pமாb வழCn வ=தா9;
காKதாWக :q$=8, >ைக=8, கன9;, jCD"
ஆறாW கனK ஆ';" ஓ$ அ€சன" ேமக" எ9ன; 121
5. ைதல" ஆsTA படல"
நகர1தா$ vடர இராம9 ேதbK ெச KVதK
ஏlய DbPK i9 யாவ$ ஏnலா$?
மா இயK தாைன அ" ம9ைன mCகலா1
ேதlய$ ஒ<=தன$; ெதeவ மா நக$
ஓlய" ஒ<=தன, உH$ இலாைமயாK. 1
இராமh9 ேத$ ெச 9ற காsP
ைகக6 m$ பர=8, காK vடர, க3 உD"
ெவeயm$ ெவ6ள18 ெம6ளd ேச றலாK,
உeய, ஏ7 உலD" ஒ9; ஆன m$ உழK
ெதeவŒ9 ஒ1த8-அd ெச "j9 ேத$ அ‹! 2
cbய9 மைறR" காsP
Œ9 jgதர, ெவHK ஒ8Cக, ேம20T
ஆ9 >க, க2ரவ9 அ1த" >Wகன9 ’கா9 >கW கா3nேல9’ எ9; கKலத$
தா9>க _Tnன9 எ9F" த9ைமயா9. 3
தாமைர மல$க6 DlதK
பD1தவா9 ம2ST ப8ம18 அ3ணேல
வD1தவா6 yதgய$ வதன ராPJK,
உD1தக3 ›bh9 ஒpR" mCnன,
_n718, அழD இழ=தன, _ளb ஈsடேம. 4

Page 55 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

_n718, அழD இழ=தன, _ளb ஈsடேம. 4
இI6 பர5தK
அ=2HK ெவHK ஒp அ<ய, வானக",
ந=தgK ேககய9 பய=த நCைகத9,
ம=தைர உைரெயF" கTl9 மsnய
P=ைதH9 இI3ட8, ெச "ைம mCnேய. 5
வாhK l3Œ9கp9 ஒp
பர=8 Œ9 அI"iய பசைல வானக",
அர=ைத இK _hவர9 அைற=த சாப1தாK,
:ர=தர" இைமA> இலா ெநTC க3 ஈ3•ய
>ர=தர9 உI எனA jg=த8 எCDேம. 6
இராம9 ஒI žைலைய அைட=8 _hவIட9 தCDதK
2I நக$WD 0ச ைன இர3T ெச 9;, ஒI
lைர ெச ( žைலைய lைரl9 எe2னா9;
இரத" :9; இ<=8, i9, இராம9, இ9>;"
உைர ெச ( _hவ‹T உைறR" காைலேய. 7
நகர மWகL" žைலH9 அIேக தCDதK
வsட" ஓ$ ஓசைன வைளl'றாe, நT
எ6தைன இட5" ஓ$ இடqலா வைக,
>6தD žைலH9 >ற18A J$1ெதன
lsட8-DbPைல lடாத ேச ைனேய. 8
உட9வ=தவ$க6 ஊ3 உறWகq9( 8யIட9 தCDதK
DH9றன Dலமz ந2H9 Oல12K,
பH9; உய$ வாVகA பரAiK, ைப">gK,
வH9 v;" வH9 v;" ைவnன$; ஒ9;"
அH9(ல$; 8H9(ல$; அ•8 l"qனா$. 9
இராமFட9 வ=தவ$ உறCDதK
வாl lb தாமைரH9 மா மலb9 வாசW
காl lb நா6 மல$ _n71தைனய க3ணா$,
ஆl lb பாK yைரH9 ஆைட அைண ஆக,
நாl lb Oைழ இள நˆlய$ 8H9றா$. 10
ெபI" பகK வI=2ன$, iறCD _ ைல ெதCn9
DI"ைபக6 jI" ெச lg மCைகய$ DறCnK,
அI"> அைனய SCைக, அHK அ"> அைனய உ3 க3,
கI"> அைனய ெச €fK நlK, க9hய$ 8H9றா$. 11

Page 56 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

கI"> அைனய ெச €fK நlK, க9hய$ 8H9றா$. 11
?வக" :ைற=த >pன1 2ர6க6 };"
மா வnb9 உ3கண$ மடAi•H9 ைவகd
ேச வக" அைம=த P; க3கbக6 எ9ன1
˜ அகK இK D=த" மற" ைம=த$க6 8H9றா$. 12
மாகமz ேவ2ைகHK, மாதlெச e ப=த$,
ேககய ெநTCDல" எனdPல$ nட=தா$;
?கவன" ஊT, பT க$A>pன _9(K,
}ைக இள அ9ன :ைரH9 Pல$ 8H9றா$. 13
ச"பக ந;"j<KகpK, தIண வ€PW
S"> அ•8 ஒP=தன எனdPல$ Dைழ=தா$;
வ"பள5 SCைக•T, வாVலக" வள$WD"
அ"பவள வKgக6 எனd Pல$ அைச =தா$. 14
தக5qD தவ_" இைவ த•வ, உய$ S•ந$
_க_" அவ$ அIL" yக$ nல$க6, 8ய$ _Tக,
அக5" இள மHKக6, உH$ அலPயன அைனயா$,
மக5_ ைல வIட, இள மகp$க6 8H9றா$. 15
DCDம மைலW Dp$ பhW D•q எ9ன1
8Cக _ ைலHK 8க6 உற Pல$ 8H9றா$;
அCைக அைணHK, jg5 அ•Cக, _க" எKலா"
பCகய" _n71தன எனd Pல$ ப•=தா$. 16
இராம9 `ம=2ரைன அைழ18 ேதIட9 ஊ$ 2I"பW O;தK
ஏ ைனயI" இ9னண" உறCnன$; உறCகா
மானவF" ம=2b `ம=2ரைன, ’வா’ ெவ9;,
’ஊன" இK ெபICDண" ஒICD உைடய உ9னாK
ேமK :க7வ8 உ3T அˆ உைர ேக6’ என lள">". 17
’?3ட ேபர9iனாைரA JWDவ8 அb8; JWகா8,
ஈ3T :9; ஏகK jKலா8; எ=ைத! m இரத" இ9ேன
˜3•ைன Œள wWnd `வsைட0$=8, எ9ைன "அCேக
Œ3டன9" எ9ன Œ6வ$; இ8 :9ைன ேவ3•';’ எ9றா9. 18
ெவ;=ேதIட9 2I"id ெச 9; தயரதFWD எ9ன ப2K fKVவ8 என `ம=2ர9
வI=8தK
ெச ˆlய DbPK Oற, ேத$ வலா9 ெச A>வா9, ’அˆ
ெவˆlய தாH9, Xய l2Hh9 ேமல9 Jலா";
இˆ வH9 :9ைன mWn, இ9 உH$ X$=8 இ9; ஏn,
அˆ வH9 அைனய கா3ட'D அைமதலாK அpய9’ எ9றா9. 19
’ேதlR" இளவV" vடரd ெச KவைனA
?lயK கானக" >க உe1ேத9 எ9Q?
Page 57 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

?lயK கானக" >க உe1ேத9 எ9Q?
Qlைன உட9ST D;nேன9 எ9Q?
யாவ8 O;ேக9, இI"i9 ெந€Pேன9? 20
’"தாIைட மலbF" ஒ8Cக1 தWnலா
வா$ உைட _ ைல•T", ம8ைக ைம=தைரA
பாbைடd ெச V12ேன9, பைழய ந3iேன9,
ேதb ைட வ=தன9, X8 இேல9" எ9Q? 21
’வ9>ல" கKமன ம2HK வ€ச ேன9,
எ9> உலA> உற உைட=8 இரCD" ம9ன9பாK,
உ9>லWD உbயfK உண$1தd ெச Kெக„?
ெத9>லW Qமக9 ˜29 ெச Kெக„? 22
’"நாK2ைச மா=தI", நகர மாWகL",
ேத'(ன$ Sண$வா$ எ9 P;வ9 த9ைன" எ9;
ஆ'(ன அரசைன, ஐய! ெவeயஎ9
O'; உற7 fKgனாK, Sைலெச e ேவ9S[? 23
’"அCnேமK ேவ6l ெச e8 அb29 ெப'ற :9
PCக ஏ; அக9ற8" எ9; உண$1தd ெச Kெக„?
எCக6 Qமக'D, இh, எ9h9, ேககய9
நCைகேய கைட_ ைற நKல6 JVமாK!’ 24
`ம=2ர9 இராமh9 பாதCகpK l•=8 8யIட9 O;தK
_•5ற இ9ைன ~<=த i9னI",
அ• உற1 த•lன9, அ•CD ேப$ அரா
இ• உற1 8வLவ8 எ9F" இ9னல9;
ப• உறA >ர3டன9; பல5" ப9hனா9. 25
8யI'ற `ம=2ரைன இராம9 எT18 அைண18 ஆ;தK O;தK
தடWைகயாK எT18, அவ9 த•lW, க3ணm$
8ைட18, ேவ; இI12 ம'(ைனய fKgனா9;
அடWD" ஐ" j(•T கரண18 அA>ற"
கடWD"வாK உண$lFWD அ^D" காsPயா9. 26
’iற1தK ஒ9; உ'றi9 ெப;வ யாைவR"
2ற18p உண$வ8 ஓ$ ெச "ைம உ6ள1தாe!
>ற18; ெபI" ப< j8 இ9; எeதV",
அற12ைன மற120, அவல" உ3T எனா? 27
’_9> :9; இைச :«இ, _•5 _'(ய
i9>" :9;, உ;2ையA பயWD" ேபரற",
இ9ப" வ=8 உ;" எh9 இh8; ஆHைட1
89ப" வ=8 உ;" எh9, 8றCகK ஆD‡? 28
’:றA ெபI" பைடWகல" :ற129 ேந$ உற,
Page 58 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’:றA ெபI" பைடWகல" :ற129 ேந$ உற,
மறAபய9 lைனWD;" வ9ைம அ9; அ‹;
இறAiF", 2Iெவலா" இழAப எe2F",
8றAiல$ அற" எனK cர$ ஆவேத. 29
’கா9>ற" ேச றgK அIைம கா3டலாK,
வா9iறC nய>க7 ம9ன$ vKDல",
யா9iற=8, அற12h9; இ•Wn'; எ9ன•?ஊ9 2ற=8 உH$D•18 உழV" ேவgனாe! 30
’lைனWD அI ெமe"ைமய9 வன186 lsடன9,
மனWD அI" >தKவைன’ எ9றK ம9னவ9
தனWD அI" தவ"; அ8 தைலWS3T ஏDதK
எனWD அI= தவ"; இத'D இரCகK எ=ைத! m. 31
த9 த=ைத _தg0bட" fKல ேவ3• இராம9 Pலவ'ைற `ம=2ரhட" fKVதK
’_=2ைன _hவைனW D;n, _';" எ9
வ=தைன _தgய மா'ற" O(ைன,
எ=ைதைய அவ“T" எe2, "ஈ3T, என
P=தைன உண$182" எ9;, ெச A>வா9. 32
’_hவைன, எ"iைய, "_ ைறHK :9;, அI"
>hத ேவ2ய$WD", ேமK உைற >1ேதp$WD",
இhயன இைழ12" எ9; இய"i, "எ' ib
தhைமR" X$12" எ9; உைர12, த9ைமயாK. 33
’"ெவˆlய8, அ9ைனயாK lைள=த8, ஈ3T ஒI
கˆைவ எ9; இைறR" த9 கI129 wWகல9,
எˆ அI6 எ9வH9 ைவ1த8, இ9 fலாK,
அˆ அI6 அவ9 வH9 அILக!" எ9(யாK. 34
’ேவ3•ென9 இˆ வர" எ9;, ேமலவ9
ஈ3T அI6 எ"iபாK :;l, ஏnைன,
?3ட மா தவ“T" QHK >WD, இh8
ஆ3 தைக ேவ=தைன அவல" ஆ'(, i9, 35
’"ஏ7-இர3T ஆ3T" m18, ஈ3ட வ=8 உைன1
தா7Dெவ9 2Iவ•; தAiேல9" எனd
c< ெவC கp'; இைற தனWDd ž$5 இலா
வா< மா தவ9 fலாK மன" ெதIsTவாe. 36
’_ ைறைமயாK எ'பய=8 எT1த tவ$WD"
Dைறlலா எ9ெநT வணWக" O(Ai9
இைறமக9 8ய$8ைட18 இI12, மாT’ எ9றா9
மைறகைள மைற=8Je வன186 ைவDவா9. 37
இராமைன வணCn `ம=2ர9 { ைதைய wWDதK

Page 59 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’ஆ6lைன, ஆைணH9 2ற"பK அ9;’ எனா,
தா6_தK வணCnய தh1 23 ேத$ வலா9,
’ஊ7lைன வI" 8ய$ :ைல’ எ9; உ9Fவா9,
வா7lைன wWnைய வணCn wWnனா9. 38
{ ைத `ம=2ரhட" ெச e2 OறK
அ9னவ6 O;வா6, ’அரச$WD, அ1ைதய$WD,
எ9Fைட வணWக", _9 இய"i, யாFைடA
j9 :றA ?ைவR", npR", J';க எ9;
உ9F" எ9 தCைகய$WD உண$18வாe’ எ9றா6. 39
இராம9 ேத'ற5", `ம=2ர9 jIq l"_தV"
ேத$ வலா9, அˆ உைர ேகsT, ’XCD உ(9
யா$ வலா$? உH$ 8றA> எp8 அ9ேற?’ எனாA
J$ வலா9 தTWக5", jIq l"qனா9 ž$5 இலா6 அ(nலா1 8ய$WDd ž$n9றா9. 40
இராமhட" lைடெப'; `ம=2ர9, இலWDவைன lனா5தK
ஆ(ன9 JK P(8 அவல", அˆ வ<,
ேவ; இலா அ9iனா9, ’lைட X=Xக’ எனா
ஏ; ேச வக9 - v•8, இைளய ைம=தைன,
’O;வ8 யா8?’ என, இைனய O(னா9. 41
இலWDவ9 f9ன Qபd ெச e2
’உைரெச e8 எ" Qமக'D உ;2 ஆWnய
தைரெக• ெச Kவ1ைத1 தlர, ம'; ஒI
lைர ெச ( DழgமாsT அp1த ெமeயைன
அைரச9 எ9; இ9ன" ஒ9; அைறய' பால}? 42
’கானக" ப'( நK >தKவ9 காe உண,
Jனக" ப'(ய je இK ம9ன'D, இCD
ஊனக" ப'(ய உH$ST, இ9F" Je
வானக" ப'(லா வgைம O;’ எ9றா9. 43
இலWDவ9 பரதFWD fKgய Qபd ெச e2
’q9Fட9 iற=தவா6 பரத ேவ=த'D, "எ9
ம9Fட9 iற=2ெல9; ம3S3T ஆ6n9றா9,
த9Fட9 iற=2ெல9; த"i _9னெல9;
எ9Fட9 iற=தயா9 வgய9" எ9(யாK. 44
இராம9 இலWDவைன அடWக, `ம=2ர9 அ012 wWn >றAபTதK

Page 60 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஆbய9 இளவைல wWn, ’ஐய! m
{bய அKலன ெச AபK’ எ9றi9,
பாbைட வணCnன9, பைதWD ெந€Pன9;
ேதb ைட l1தக9 ேச றK ேமHனா9. 45
Os•ன9 ேத$Aj(; Os•W Q6_ ைற
?s•ன9 >ரl; அA >ரl J" ெந(
காs•ன9; காs•1த9 கKl மாsPயாK
ஓs•ன9; ஒIவI" உண$5றாமேல. 46
இராம9, { ைத இலWDவFட9 இரlK ெச KVதK
ைதயK த9 க'>", த9 தக5", த"iR",
ைமய; கIைணR", உண$5", வாeைமR",
ெச eயத9 lKVேம, ேச மமாகW S3T
ஐயF" JHனா9, அKg9 நாAபேண. 47
:லl9 }'ற"
je lைனWD உத5" வா7Wைக அரWகைரA jI=2, அ9னா$
ெச e lைனWD உத5" நsபாK ெச Kபவ$1 தTAப8 ஏeWD",
ைம lளWnயேத அ9ன வயCD, இI6 8ரWக, வான"
ைகlளWD எT1த8 எ9ன, வ=த8 - கட56 2Cக6. 48
மIம181 த9ைன ஊ9;" மறW ST" பாவ" X$WD"
உI" ஒ1த PைலH„ைர ஒIAபT18 உதl :9ற
கIம129 lைளைவ எ3zW கpAjT காண வ=த
தIம129 வதன" எ9னA jg=த8 - தh ெவ3 2Cக6. 49
மல$க6 Dl=2I1தK
கா"> உய$ கான" ெச KV" கbயவ9 வ;ைம wWn,
ேத"iன Dl=த JV" ெச Cக• mI"; ேச ைரA
பா"iன தைலய ஆnA பb=தன, Dl=8 சாe=த,
ஆ"பV"; எ9றJ8, :9ற J8 அல$வ8 உ3† ? 50
:ல‘pHK tவI" ெச KVதK
அ€சனW D9ற" அ9ன அழகF", அழக9 த9ைன
எ€சgK j9 J$1த9ன இளவV", இ=8 எ9பா9
ெவ€PைலA >Iவ1 தா6த9 ெமKல•WD ஏ'ப, ெவ3 xK
ப€PைடA பT1தால9ன ெவ3zலாA பரAபA Jனா$. 51
{ ைத தைரHK நட=8 ெச KVதK
P;:ைல மICDK SCைக ஏ=2ய ெச Kவ" எ9F"
ெந(HIC O=தK நCைக {ற•, m$WSA ?<9

Page 61 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ெந(HIC O=தK நCைக {ற•, m$WSA ?<9
ந(யன, vட$=8 ெச 9; நட=தன6, ’நைவH9 mCD"
உ;வg அ9i9 ஊCD ஒ9; உ3ெடன’ yவKவ8 உ3† ? 52
tவI" ெத9 2ைச HK t9; 0ச ைன ˜ர" ெச KVதK
பb2 வானவF", ¢7பாK பI வைர ப'றா_9ன",
2Il9 நாயகF", ெத9பாK 0ச ைன இர3T Jனா9;
அIl பாe க3^", >3ணாe அ<n9ற மன_", தாF",
8bத மா9 ேதbK Jனா9 ெச eத8 fKலV'றா". 53
`ம=2ர9 வPsடைன க3T ெச e2 ெதbl1தK
க•ைக ஓ$ இர3T t9(K க• ம2K அ012 க3டா9;
அ• இைண v•தா9, ஆ2 _hவைன; அவF", உ'ற
ப• எலா" ேகsT, ெந€PK பIவரK உழ=தா9, _9ேன
_•5 எலா" உண$=தா9, ’அ=}! _•=தன9, ம9ன9’ எ9றா9. 54
வPsடF" `ம=2ரF" தயரதh9 அர3மைன >DதK
’:9; உய$ ப<ைய அ€P ேந$=2ல9 தTWக, வ6ளK;
ஒ9;" நா9 உைர1தK wWகா9, தIம12'D உ;2 பா$Aபா9;
ெவ9றவ$ உள‹ ேமைல l2Hைன?’ எ9; l"qA
j9 2z ம9ன9 QHK `ம=2ர„T" Jனா9. 55
’ேத$ S3T வ6ளK வ=தா9’ எ9; த" P=ைத உ=த,
ஊ$ S3ட 2Cக6 எ9ன ம9னைன உைழய$ `'(W
கா$ S3ட ேமhயாைனW க3•ல$; க3zK, வ'றா
m$ S3ட ெநT= ேத$A பாக9 :ைல க3ேட, 2Il9 X$=தா$. 56
இரத" வ=த8 அ(=த தயரத9 க3l<18 இராம9 வ=தானா என lன5தK
’இரத" வ=8 உ'ற8’ எ9;, ஆCD யாவI" இய"ப[T",
வரத9 வ=8'றா9 எ9ன, ம9னF" மயWக" X$=தா9;
>ைர த> கமல நாsட" jIWெகன l<18 wWn,
lரத மா தவைனW க3டா9, ’|ர9 வ=தன„?’ எ9றா9. 57
வPsட9 ப2K உைரயா8 அˆlட" lsT அகVதK
’இKைல’ எ9; உைரWகலா'றா9 ஏCnன9, _hவ9 :9றா9;
வKலவ9 _கேம, ’ந"i வ=2ல9’ எ9F" மா'ற"
fKலV", அரச9 ž$=தா9; 8ய$ உ; _hவ9, ’நா9 இˆ
அKலK கா3nKேல9’ எ9னா, ஆCD :9; அகலA Jனா9. 58
இராம9 காT ெச 9றைத `ம=2ர9 tல" அ(=த தயரத9 உH$ m1தK
நாயக9, i9F", த9 ேத$A பாகைன wWn, ’ந"i
ேச ய„? அzய„?’ எ9; உைர1தV", ேத$ வலாF",

Page 62 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேச ய„? அzய„?’ எ9; உைர1தV", ேத$ வலாF",
’ேவe உய$ கான", தாF", த"iR", q2ைலA j9F",
JHன9’ எ9றா9; எ9ற J7த1ேத ஆl Jனா9. 59
தயரதைன வா„$ Œளா உலnK ேச $1தK
இ=2ர9 _தKவராய கட5ள$ யாI" ஈ3•,
ச=2ர9 அைனய8 ஆCD ஓ$ மான129 தைலHK தாCn,
’வ=தன9, எ=ைத த=ைத!’ என மன" கp18, வ6ளK
உ=2யா9 உலn9 உ"ப$ Œ6nலா உலக18 உe1தா$. 60
தயரத9 மா3ட ெச e2 ேகsT Qச ைல >ல"பK
’உH$Aiல9, 8•A>" இKல9’ எ9;ண$=8, உIவ" X3•
அH$1தன6 wWn, ம9ன'D ஆIH$ இ9ைம ேத(,
மH'Dல" அைனய நCைக Qச ைல ம;n |7=தா6,
ெவH'`T Qைட த9hK எ9iலா உHb9 ேவவா6. 61
இI=த அ=தண„T எKலா" ஈ9றவ9 த9ைன ஈனA
ெபI= தவ" ெச eத நCைக, கணவhK ib=8, ெதeவ
மI=8 இழ=தவb9 l"q, மz ib அரl9 மா7n,
அI= 8ைண இழ=த அ9(' ெபைட என, அர'றV'றா6: 62
’தாேன! தாேன! த€ச" இலாதா9, தைக5 இKலா9,
Jனா9! Jனா9! எCகைள m18, இAj•8’ எ9னா,
வா9 m$ `3• ம3 அற வ'(, ம;D'ற
Œேன எ9ன, ெமe தTமா( l•n9றா6. 63
’ஒ9• நKநாsT உeWDவ$; இ=நாsT உH$காAபா$
அ9ேற? மWக6 ெப'; உH$ வா7வா$WD அவ" உ3ேட?
இ9ேற வ=8, ஈ3T ’அ€சK’ எனா8எ", மக9 எ9பா9,
S9றா9 அ9ேற த=ைதைய?’ எ9றா6 Dைலn9றா6. 64
’wR" இ9(, w9க2$ வா6, ேவK, இைவ இ9(
மாR" த9ைம மWகpனா[; மறம9ன9
காR" >6pW க$Wகட", நாக", கhவாைழ,
ேவR" J9றா9’ எ9; மயCகா l•n9றா6. 65
’வ•1தா7 O=தgK ேககய9 மாேத! ம2யாேல
i•1தாe ைவய"; ெப'றைன ேபரா வர"; இ9ேன
_•1தாe அ9ேற ம=2ர"?" எ9றா6 _nKவாe q9
8•1தாK எ9ன, ம9னவ9 மா$iK 8வ6n9றா6. 66
’அI=ேதராைனd ச"பரைனA ப3T அம$ ெவ9றாe;
இI=தா$ வா„$ உ9னIளாேல இh8; அ9னா$
lI=தா n9றாe’ எ9றன6, ேவழ18 அர` ஒ9ைறA
ib=8 ஆ$ அ9iK தா7i• எ9னA izR'றா6. 67
’ேவ6ld ெச Kவ" 8e12SK? ெமe"ைம1 8ைண இ9ைம
Page 63 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’ேவ6ld ெச Kவ" 8e12SK? ெமe"ைம1 8ைண இ9ைம
c7l9 ெச Kவ" 8e12SK? }லா மF xg9
வா7l9 ெச Kவ" 8e12SK ம9?’ எ9றன6 - வா„$
ேக6ld ெச Kவ" 8eWக வH'; ஓ$ nைள த=தா9. 68
அ;ப2னாHர" ேதlமா$கL" 2ர3T வ=8 >ல">தK
ஆ< ேவ=த9 ெபI=ேதl அ9ன ப9h அ•8 அர'ற,
}< அ9ன `q12ைரR" 8ளCn ஏCn உH$ žர,
ஊ< 2bவ8 எனW QHK உைலR" ேவைல, ம'; ஒ<=த
மாைழ உ3க3 ேதlயI", மHg9 Dழா129 வ=8 இைர=தா$. 69
ேதlமா$க6 அைனவI" தயரதFட9 உH$ 8றWக எ3^தK
8€Pனாைன, த" உHb9 8ைணையW க3டா$; 8^Wக1தாK
ந€` yக$=தா$ என உடல" நTCகா:9றா$; எ9றாV",
அ€P அ•Cn l•=2லராK; - அ9i9 த;க3 i(8 உ3†?வ€ச" இKலா மன1தாைன வாhK vட$வா9 மன" வg1தா$. 70
அள" S6 அளWக$ இI" பரAiK, அ3ட$ உலnK, அA>ற12K
lளCD" மாத$, ’க'iனா$, இவb9 யா‹!’ என, :9றா$;
களCக" m1த ம2 _க1தா$; கான ெவ6ள" காK QAப,
8ளCகK இKலா1 தhWD9(K vWக மHg9 c7=8 இI=தா$. 71
ைக1த fKலாK உH$ இழ=8", >தKவ' ib=8", கைட ஓட
ெமe1த ேவ=த9 2I உட"ைபA ibயா$ ப'( ls•லராK;
i1த மயWD ஆ" `ற5 எ(R" iறlA ெபbய கடK கடWக,
உe18 Œ3ட நாவாHK, தா_" Jவா$ ஒWn9றா$. 72
`ம=2ரனாK ெச e2 அ(=த வPsட9 வI=8தK
மாதரா$க6 அ;ப2னாHரI" உ6ள" வg18 இIAப,
Q8 இK Dண18W Qச ைலR" இைளய மா8" Dைழ=8 ஏCக,
ž2 மz1 ேத$d `ம=2ர9 ெச 9;, அரச9 த9ைம fல, வ=த
ேவத _hவ9, l2 ெச eத lைனைய wWn l"_வா9. 73
வ=த _hவ9, ’வர" ST18 மகைன m1த வ9 க3ைம
எ=ைத X$1தா9’ என உ6ள18 எ3z எ3z இரCDவா9,
உ=8 கடgK ெபIC கல" ஒ9; உைடயா :'க1 தh நாeக9
ைந=8 mCகd ெச யK ஓரா ŒகாமைனA JK, நg5'றா9. 74
தயரதh9 உடைல ைதயல12gTதK
’ெச eயW கடவ ெச ய'Dbய P;வ$, ஈ3ைட யா$ அKல$;
எeதW கடவ jI6 எeதா8 இகவா8’ எ9ன, இயK> எ3ணா,
’ைமய' S•யா9 மக9, ஈ3T வ=தாK _•18" ம';’ எ9ன1
ைதய' கடgK nட=தாைள1 தHலW கடg9 தைல உe1தா9. 75

Page 64 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

பரதைன அைழ18 வர வPsட9 ஓைல அFA>தK
ேதlமாைர, ’இவ'D உbைம ெச eR" நாpK, ெச = XH9
ஆl m12$’ என mWn, அbைவமா$க6 இIவைரR",
தா இK QHK தைல இI12, ’த3 தா$A பரத' S3T அைணக’ எ9;
ஏlனா9, ம9னவ9 ஆைண எ•8 _டCகK ST18, அவைர. 76
Jனா$ அவI", ேககய$Q9 j9 மா நகர" >க எeத;
ஆனா அ(l9 அI= தவF", அற" ஆ$ ப6p அ8 ேச $=தா9;
ேச னாப2H9 `ம=2ரைன ’ெச ய'பா'D உbய ெச eக’ எ9றா9;
ேமK நா" f9ன மா=த$WD lைள=த8 இh நா" lள">வா": 77
cbய9 உ21தK
Œ9 m$ ேவைல _ர` இய"ப, l3¥$ ஏ1த, ம3 இைற€ச,
˜ m$ ஒp வா6 >ைட இலCக, `ட$1 ேத$ ஏ(1 }9(னா9 ’வாேன >Wகா9 அI" >தKவ9; மWக6 அக9றா$; வI" அள5"
யாேன காAெப9, இˆ உலைக’ எ9பா9 Jல, எ( க2‹9. 78
காs•K l<1ெத•=த மWக6 இராமைனW காணா8 வI=8தK
வI=தா வ3ண" வI=2னா$; மற=தா$, த"ைம ’வ6ளV" ஆCD
இI=தா9’ எ9ேற இI=தா$க6 எKலா" எ•=தா$; அI6 இIWD"
ெபI=தாமைரக3 கI_nைலA ெபய$=தா$, காணா$; ேப8'றா$;
’jI=தா நயன" jI=2 நைமA j9றd c7=த’ எனA >ர3டா$. 79
இராமைனW காணாத நகரமா=த$ ெச eதைவ
எsT1 2ைச R" ஓTவா9 எ•வா$; l•வா$ இட$W கடV6;
’lsT m1தா9 நைம’ எ9பா$; ’ெவeய, ஐய9 lைன’ எ9பா$;
’ஒs•A பட$=த த3டக", இˆ உலக18 உள8 அ9•? உண$ைவd
`sTd ž$தK ப•8 அ9•? vட$8" ேதb9 `வT’ எ9பா$. 80
ேத$d`வT அ012 wWn ெச Kவ8 க3T மWக6 ஆரவாb1தK
ேதb9 `வT wWDவா$; 2I மா நகb9 qைச 1 2bய
ஊI" 2nbW D( ஒ'( உண$=தா$; எKலா" உH$ வ=தா$;
’ஆI" அ€சK; ஐய9 Je அ012 அைட=தா9’ என, அசhW
காI", கடV", ஒIவ<W S3T ஆ$1த எ9னW க•8 ஆ$1தா$. 81
மn7dP அைட=த மWகp9 த9ைம
மான" அரl9 வாe1 Xய வைளவா9 vைளவா6 எH'(9வ<
ஆன கT5WD, அIமI=தா அI=8" அ_த" ெப';e=8,
Jன j•2K >D=த உH$ j;1தா$ ஒ1தா$, jIவbய
ேவhK மதைன மத9 அ<1தா9 Œ3டா9 எ9ன ஆ3ைட0$. 82

Page 65 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேத$d`வs•ைன vட$=8 மWக6 அ012 அைடதK
ஆ; ெச Kலd ெச Kல, ேத$ ஆ< க3டா$, அய'பால
ேவ; ெச 9ற ெந( காணா$; l"மா:9ற உவைகயராe,
மா( உலக" வD1த நா6 வர"> கட=8 ம3 _•8"
ஏ( ஒTCD" எ(கடKJK, எHK மா நகர" எe2னா$. 83
மWக6 இராம9 கானக" ெச 9றைதR", ம9ன9 இற=தைதR" அ(=8 ெபI=8யI;தK
>Wகா$, ’அரச9 j9Fலக" Jனா9’ எ9F" jI6 ேகsடா$;
உWகா$, ெந€ச"; உH$ உD1தா$; உ'ற8 எ"மாK உைரAப அbதாK;
’தWகா9 Jனா9 வன"’ எ9F" தைகR" உண$=தா$; - qைக ஆl
அW கால1ேத அகV‡, அவ2 எ9; ஒ9; உளதானாK? 84
மWகp9 வI1த1ைத வPsட9 ஆ';தK
ம9ன'D அKலா$; வன"Jன ைம=த'D அKலா$; வாCக அbய
இ9னK PைறH9 இைடAபsடா$, இI=தா$; :9ற அI=தவF",
’உ9ன'D அbய ப<WD அ€P அ9• ஒ<=த8 யா9?’ எ9;,
ப9ன'D அbய பல ெந(R" பக$=8, பைதAைப mWnனா9. 85
ெவ6ள12ைட வா7 வட அனைல அ€P ேவைல கடவாத
ப6ளW கடg9, _h பzயாK, ைபR6 நகர" ைவnட, ேமK
வ6ளK தாைத பz எ9F" வா„$ தவ1தாK, வயCD இIp9
ந6pK Jன வb PைலW ைக ந"i ெச eைக நட18வா". 86
qைகA பாடKக6
vT1த கK இைடd Pல$ 8வ3டன$ 8H9றா$;
அT1த அைடH' Pல$ அ<=தன$ அய$=தா$;
உT1த 8nK `'; ஒI தைலd Pல$ உைற=தா$;
பT1த தpbK Pல$ பைச =தன$ அச=தா$. 16-1
ஒI 2ற18 உH$ எலா" >ர=8, ம'; அவ3
இI 2ற18 உள lைன இய';" எ"iரா9
தI 2ற18 ஏவைல1 தாCn, தா75 இலாA
jI 2றK `ம=2ர9 Jய i9னேர. 46-1
8=8q _ழCக, ேதவ$ ˜e மல$ j<=8 வா71த,
ச=2ர வதன18 ஏR" அர"ைபய$ த•வ, தCக6
_=8 vK Dல18•I" _Wகணா9 கண_" cழ,
அ=தர18 அரச9 ெச 9றா9, ஆன ேத$A பாக9 fKலாK. 59-1
6. கCைகA படல"
இராம9 { ைத இலWDவ„T காs•K ெச KலK

Page 66 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ெவe09 ஒp த9ேமhHK lbž2H9 மைறயA
je0 எF" இைடயா•T" இைளயா“T", Jனா9"ைம0, மரகத‡, ம(கட[, மைழ _n[,
ஐ0, இவ9 வ•5!" எ9ப}$ அ<யா அழD உைடயா9. 1
{ ைதRட9 ெச KV" இராம9 மIத :ல12K 2bR" அ9ன" _தgயவ'ைறW கா^தK
அp அ9ன8 ஓ$ அறK 89hய Dழலா6, கடK அq729
ெதp5 அ9ன8 ஓ$ ~<யா6, :ைற தவ" அ9ன8 ஓ$ ெச யலா6,
ெவp அ9ன8 ஓ$ இைடயா•T" lைட அ9ன8 ஓ$ நைடயா9
கp அ9ன_" மட அ9ன_" நட" ஆTவ க3டா9. 2
அ€` அ"ைபR" ஐய9 தன8 அலD அ"ைபR" அளவா,
ந€சCகைள ெவல ஆnய நயனCகைள உைடயா9,
8€`"கp வb வ3Tக6 Dழg9 ப• `ழV"
க€சCகைள ம€ச9 கழK நDn9ற8 க3டா6. 3
மா க=த_", மகர=த_", அளக"தI" ம2H9
பாக" தI" yதலா•T, பவள=தI" இதழா9,
ேமக=தh வIn9ற8 q9„T என, qp$?3,
நாக" நh வIn9ற8 i•0T என, நடவா, 4
vைளகs•ய nைள_s•ய `I2d `ைவ அ_29,
nைளகs•ய கIlWnள$, இைச H9, பைச நறl9,
lைளகs•H9, ம8b18எ• nளlW np l<JK,
கைளகsடவ$ தைளlsெட( Dவைள1vைக க3டா9. 5
tவI" மIத :லW காsPகைள க3ட வ3ண" Qசல நாsைடW கட1தK
’அIAேப=2ய கலச18ைண, அ_ேத=2ய மதமா
மIAேப=2ய’ எனலா" _ ைல, மைழேய=2ய Dழலா6,
கIA> ஏ=2ர" _தலாHன க3டா6, இட$ காணா6,
jIAேப=2ய }ளா“T lைளயா•ன6, Jனா6. 6
பK ந=8 உD தரள" vD பட$ ப=2க6 பT m$
அ9ன=8HK வ2 த3டைல, அயKந=8 உைள >pன",
P9ன" தI" மல$P=2ய ெச (ந=தன வன" நK
j9 ந=2ய ந2, க3T உள" மn7த=தன$ Jனா$. 7
காKபாeவன _8ேம2க6 க2$ேமeவன, கைடவாeA
பாKபாeவன; நைறபாeவன மல$வாe அp படரd
ேச Kபாeவன; கயKபாeவன; ெச CகாKமட அ9ன"
JK, பாe>னK மடவா$ப• ெநT நாT அைவ Jனா$. 8
tவI" கCைகைய அைடதK
பb2 ப'(ய பKகல9 _'(ன$,

Page 67 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

பb2 ப'(ய பKகல9 _'(ன$,
மIத ைவAi9 வளCெக• நாT ஒ”இ,
`I2 க'; உய$ }" இல$ `';;"
lb2 ைரA>னK கCைகைய ேமlனா$. 9
கCைகW கைரHK தCnHIWD" _hவ$க6 இராமைனW காண வIதK
கCைக எ9F" கட56 2Iந2
தCn ைவD" தJதன$ யாவI",
’எCக6 ெச Kக2 வ=த8’ எ9; ஏ_றா,
அCக3 நாயக9 காண, வ=8 அ3qனா$. 10
வ=த _hவ$கைள இராம9 தbP18 மn7தK
ெப3z9 wWD" `ைவHK, iற$iற$WD
எ3z wWn இய"ப அI" இ9ப1ைத,
ப3z9 wWD" பராஅ_ ைதAப`C
க3z9 wWnன$, உ6ளC கpWn9றா$. 11
_hவ$க6 இராமைன >க7=8 பா• ஆTதK
எ2$ST ஏ12ன$; இ9hைச பா•ன$;
ெவ2$S6 Qgன$, ஆ•ன$; |ரைனW
க2$S6 தாமைரW க3ணைனW க3zனாK,
ம8ர வாb அ_ெதன, மா=8வா$. 12
_hவ$க6 இராமைன1 த" இIAiட" அைழ18d ெச KVதK
மைனH9 mCnய மWகைள ைவகV"
:ைனR" ெந€Pன$ க3•ல$ ேநTவா$,
அைனய$ வ=8ற, ஆ3T எ2$=தா$க6JK,
இhய மாதவA ப6pS3T எe2னா$. 13
இராம9 வ< வ=த வI1த1ைத _hவ$க6 JWDதK
j<R" க3›$ >8A>னK ஆs•ன$;
~<R" இ9fg9, ~e"மல$ cs•ன$;
அ<lK அ9ெபF" ஆரq78 ஊs•ன$;
வ<HK வ=த வI1த1ைத |s•ன$. 14
இராமைன mரா• அ_8 உ3ண _hவ$க6 ேவ3டK
காR", காh' nழCD", கhகL",
˜ய ேத•W Sண$=தன$; ’}9றK! m
ஆய கCைக அI">னK ஆ•ைன,
Xைய ஒ"iைன, ெச eய_8’ எ9றன$. 15
இராமF" { ைதR" கCைகHK mராTதK

Page 68 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இராமF" { ைதR" கCைகHK mராTதK
மCைகய$WD lளWக9ன மாைனR",
ெச Cைக ப'(ன9, ேதவI" 89> அற,
பCகய18 அய9, ப3T, த9 பாத129
அ" ைகH9 தI" கCைகH9 ஆ•னா9. 16
இராமைன கCைக >க7தK
க9h mWக அI" கCைகR" ைகvழாA
’ப9h mWக அI" பாதக", பாI•$,
எ9h9 mWDவ$; யாF", இ9; எ9 த=த
உ9h9 mWnென9; உe=தென9 யா9’ எ9றா6. 17
கCைகHK t7D" இராமh9 }'ற"
ெவ" க3 நாகW கர12ன9, ெவ3zறW
கCைக வா$ச ைடW க'ைறய9, க'>ைட
மCைக காண:9றாTn9றா9, வn$1
2Cக6 c•ய ெச Kவh9 }9(னா9. 18
த6L" m$AெபIC கCைக1 தரCக1தாK,
வ6p y3zைட மாமல ரா•T",
ெவ6p ெவ3 :றA பா'கடK, ேமைலநா6
ப6p mCnய பா9ைமH9, }9(னா9. 19
{ ைத கCைகHK mராTதK
வ€P நாண இைடWD, மடநைடWD
அ€P அ9ன" ஒ8Cக, அ•ய9ன
க€ச" mbK ஒpAபW கயVகA
ப€P ெமKல•A பாைவR" ஆ•னா6. 20
{ ைத mரா•யதாK கCைக ந;மண" ெப;தK
ேதவ ேதவ9 ெச (ச ைடW க'ைறR6
Qைவ மாைல எIWST S9ைறH9
?5 நாறல6; ?CDழK O=தg9
நாl நா6மல$ கCைகR" நா(னா6. 21
கCைகH9 அைலக6 { ைத Œ8 ‡8தK
yைரW S•=8 எ•=8 ஓCn yடCகலாK
நைர1த O=தg9 நCைக ம=தாnh,
உைர1த { ைத தhைமைய உ9Fவா6,
2ைரWைக ms•d ெச lgH9 ஆs•னா6. 22
{ ைதH9 O=தK கCைக ெவ6ள12K }9;" காsP

Page 69 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

{ ைதH9 O=தK கCைக ெவ6ள12K }9;" காsP
மCைக வா$DழK க'ைற மைழWDல",
தCD mb ைட1 தா7=8 DைழAபன,
கCைக யா';ட9 ஓT" கbயவ6
jCD m$d`< Jவன J9றேத. 23
{ ைத >hத கCைகHK t7n எ•தK
`<பsT ஓCnய ˜CDஒg ஆ';1த9
l<HK ேச Vக6 வாhற ெவ6ள18,
_•n1 }9;n9றா6, _த' பா'கடK
அ•வ18 அ9; எ•வா6 எனK ஆHனா6. 24
இராம9 mரா•யதாK கCைகH9 மnைம qDதK
ெச eய தாமைர1 தா6ப3T X3டலாK,
ெவeய பாதக" X$18 lளCDவா6
ஐய9 ேமh எலா" அைள=தா6, இh,
ைவய" மா நரக12ைட ைவD‡? 25
இராம9 கட9 _•18 _hவb9 நKlI=8 உ3^தK
8ைற ந;">னK ஆ•d `I20$
உைறR6 எe2, உண$5 உைட0$ உண$
இைறவ9 ைகv•8, ஏ=8எb ஓ"iAi9
அ(ஞ$ காத'D அைமlI=8 ஆHனா9. 26
_hவ$ ST1த lI=தாK இராம9 மn7தK
வI=21 தா9 தர வ=த அ_ைதR",
’அI=8" m$’ எ9; அமரைர, ஊs•னா9,
lI=8 ெமKலடD உ3T lளCnனா92I=2னா$ வH' ெச eதன ேதR‡? 27
qைகA பாடKக6
அ9ன காரண18 ஐயF", ஆCD அவ$
உ9F ?ச ைன யா5" உவ=தi9,
q9F ெச € ச ைட ெமe1 தவ$ ேவ3•ட,
ப9ன சாைலH9 பாT இI=தா9 அ‹. 27-1
7. DகA படல"
Dகh9 அ(_க"
ஆய காைலH9, ஆHர" அ"iWD
நாயக9, J$W Dக9 எF" நாம1தா9,

Page 70 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

நாயக9, J$W Dக9 எF" நாம1தா9,
˜ய கCைக1 8ைற lT" v9ைமயா9,
காR" lKgன9, கK 2ர6 }pனா9. 1
8•ய9, நாHன9, }' ெச IA> ஆ$1த ேப$அ•ய9, அK ெச (=த9ன :ற12னா9,
ெந•ய தாைன ெநICகg9, m$ _nK
இ•H„T எ•=தால9ன ஈs•னா9. 2
S"> 81தb QT அ2$ ேபb ைக
ப"ைப ப"> பைடHன9, பKலவ18
அ"ப9, அ"iWD நாத9, அ< க56
8"i ஈsட" >ைர nைள `'ற1தா9. 3
காழ" இsட DறCnன9, கCைகH9
ஆழ" இsட ெநTைமHனா9, அைர
தாழ lsட ெச = }ல9, தயCDறd
cழ lsட vT >g வாgனா9. 4
பK vT1த9ன பK c7 கவ•ய9,
கK vT1த9ன JV" கழgனா9,
அK vT1த9ன D€Pய9, ஆpH9
ெந'§T ஒ18 ெநb=த >Iவ1தா9. 5
ெப3ைண வ9 ெச ;"i9 iறCnd ெச (
வ3ண வ9 மH$ வா$=8 உய$ _9 ைகய9,
க3 அக9 தட மா$> எF" கKgன9,
எ3ெணe உ3ட இI6 >ைர ேமhயா9. 6
கdfT ஆ$1த கைறW க2$ வாpன9,
நd` அராl9 நTWD; wWnன9,
idசார" அ9ன ேபdPன9, இ=2ர9
வdPராRத" JV" மICnனா9. 7
ஊ'றேம qக ஊ“T Œ9 yக$
நா'ற" ேமய நைக இK _க12னா9,
{'ற" இ9(R" X எழ wWDவா9,
O'ற" அ€சW D_;" Dரgனா9. 8
PICnேபர" என1 2ைரW கCைகH9
மICD }9;" நக$ உைற வா7Wைகய9,
ஒICD ேத“T Œ9 உபகார1த9, இI=த வ6ளைலW காண வ=8 எe2னா9. 9
இராமh9 தவdசாைலைய Dக9 ேச $தK
`'ற" அA >ற" :'க, `T கைண
lK 8ற=8, அைர |Wnய வா6 ஒ<18,
அ'ற" m1த மன12ன9, அ9iன9,
Page 71 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அ'ற" m1த மன12ன9, அ9iன9,
நK தவA ப6p வாHைல ந3zனா9. 10
Dக9 இலWDவFWD1 த9ைன அ(l1தK
Oவா _9ன", இைள09 D;n, ’m
ஆவா9 யா$?’ என, அ9i9 இைற€Pனா9;
’ேதவா! :9 கழK ேச lWக வ=தென9;
நாவாe ேவsTவ9, நாe அ•ேய9’ எ9றா9. 11
Dகh9 வரைவ இலWDவ9 இராமFWD அ(l1தK
’:'( ஈ3T’ எ9;, >WD ெந•யவ9 - v•8, த"i,
’S'றவ! :9ைனW காணW D;nன9, :q$=த Osடd
`'ற_", தாF"; உ6ள" ˜யவ9; தாH9 நKலா9;
எ'; m$W கCைக நாவாeWD இைற; Dக9 ஒIவ9’ எ9றா9. 12
இராமைனW க3T வணCn Dக9 த9 ைகRைறA jIைள ஏ'க ேவ3TதK
அ3ணV" lI"i, ’எ9பாK அைழ12 m அவைன’ எ9ன,
ப3ணவ9, ’வIக’ எ9ன, பblன9 lைரlK >Wகா9;
க3ணைனW க3z9 wWnW கh=தன9; இI3ட D€P
ம3 உறA பz=8, ேமh வைள18, வாe >ைத18 :9றா9. 13
இராம9 இIWகd fKல, Dக9 த9 ைகRைறA jIைள அ(l1தK
’இI12 ஈ3T’ எ9ன[T" இI=2ல9; எKைல m1த
அI12ய9, ’ேதF" ŒF" அ_2FWD அைமவ8 ஆக1
2I12ென9 Sண$=ேத9; எ9SK 2I உள"?’ எ9ன, |ர9
lI1த மாதவைர wWn _;வல9, lள"பV'றா9: 14
Dகன8 அ9ைப இராம9 பாராsTதK
’அbய, தா" உவAப, உ6ள18 அ9iனாK அைம=த காதK
ெதbதரW Sண$=த எ9றாK, அq72F" {$1த அ9ேற?
பblh9 த¤இய எ9h9 பl12ர"; எ"ம„$WD"
உbயன; இh29 நா_" உ3டென" அ9•?’ எ9றா9. 15
l•யgK நாவாe S3T வர Dகhட" இராம9 OறK
PCக ஏ; அைனய |ர9, i9னI" ெச A>வா9, ’யா"
இCD உைற=8, எ( m$W கCைக ஏ;8" நாைள; யாண$A
jCD" :9 `'ற1}T" Je உவ=8, இh8 உ9 ஊbK
தCn, m நாவா0T" சாI2 l•யK’ எ9றா9. 16
Dகன8 ேவ3TQ6
கா$ Dலா" :ற1தா9 Oற, காதல9 உண$18வா9, ’இA

Page 72 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

கா$ Dலா" :ற1தா9 Oற, காதல9 உண$18வா9, ’இA
பா$ Dலா" ெச Kவ! :9ைன, இCஙன" பா$1த க3ைண
ஈ$nலாW க6வேன9 யா9, இ9னg9 இIWைக wWn1
X$nேல9; ஆன8, ஐய! ெச eDெவ9 அ•ைம’ எ9றா9. 17
Dகh9 ேவ3TQைள இராம9 ஏ'றK
Qைத lK DbPK, அ9னா9 O(ய S6ைக ேகsடா9;
{ ைதைய wWn, த"i 2I_க" wWn, ’XராW
காதல9 ஆD"’ எ9;, கIைணH9 மல$=த க3ண9,
’யா2F" இhய ந3ப! இI12 ஈ3T, எ"~T’ எ9றா9. 18
அ•v•8 உவைக ˜3ட அைழ1தன9, ஆ< அ9ன
8•Rைடd ேச ைன ெவ6ள", ப6pையd `'ற ஏl,
வ• Pைல i•18, வாL" |Wn, வாe அ"> ப'(,
இ•Rைட ேமக" எ9ன இைர18 அவ3 கா18 :9றா9. 19
இராம9 நக$ mCnய காரண" அ(=8 Dக9 வI18தK
’2I நக$ X$=த வ3ண", மானவ! ெதb12’ எ9ன,
பIவரK த"i Oற, பb=தவ9 ைபR6 எe2,
இI க3 m$ அIl žர, DகF" ஆ3T இI=தா9, ’எ9ேன!
ெபI :லW nழ12 w';", ெப'(ல6 JV"’ எ9னா. 20
க2ரவ9 மைறதK
lb இIs பைகைய ஓs•, 2ைச கைள ெவ9;, ேமK :9;,
ஒI தh1 2nb உ=2, உய$ >க7 :;l, நாL"
இI :ல18 எவ$WD" உ6ள18 இI=8, அI6>b=8 |=த
ெச I வg |ர9 எ9னd ெச C க2$d ெச Kவ9 ெச 9றா9. 21
இராமF" { ைதR" உறCக இலWDவ9 காவK இI1தK
மாைலவாe :யம" ெச e8 மர>p இய'(, ைவகK,
ேவைலவாe அ_8 அ9னாL" |ரF" lb1த நாணK
மாைலவாeA பாb9 பாயK ைவnன$; வb lK ஏ=2W
காைலவாe அள5", த"i இைமAiல9, கா18 :9றா9. 22
இராம இலWDவைர wWn Dக9 இர5 _•8 க3›$ வ<ய :'றK
8"iH9 Dழா129 `';" `'ற1த9, vT1த lKல9,
ெவ"i ெவ=8 அ<யா:9ற ெந€Pன9, l<1த க3ண9
த"i :9றாைன wWn, தைலமக9 த9ைம wWn,
அ"iH9 தைலவ9 க3›$ அIl ž$ D9(9 :9றா9. 23
க2ரவ9 }9றV" தாமைர மல$தV"
8றWகேம _தல ஆய ˜யன யாைவேயF"

Page 73 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

8றWகேம _தல ஆய ˜யன யாைவேயF"
மறWDமா :ைனயK அ"மா!- வர"> இல }';" மாWக6
இறWDமா; இ8 எ9பா9JK _9ைன நா6 இற=தா9, i9 நா6,
iறWDமா; இ8 எ9பா9JK iற=தன9-iறவா ெவe09. 24
ெச €ெச ேவ ேச '(K }9;" தாமைர, ேதbK }9;"
ெவ€ `ட$d ெச Kவ9 ேமh wWnன lb=த; ேவ; ஓ$
அ€சன நாH; அ9ன ஐயைன wWn, ெச eய
வ€P வா7 வதன" எ9F" தாமைர மல$=த8 அ9ேற. 25
Dகைன நாவாe SணIமா; இராம9 பz1தK
நா6 _த'D அைம=த யா5" நய=தன9 இய'(, நாம1
}6 _த'D அைம=த lKலா9, மைறயவ$ vடரA Jனா9,
ஆ6 _த'D அைம=த ேக3ைம அ9பைன wWn, ’ஐய!
Q6 _த'D அைம=த நாவாe SணI2 lைரl9’ எ9றா9. 26
இராமைன த9 இIAiட12K தCக Dக9 ேவ3TதK
ஏlய ~<ேகளா, இ< >னK j< க3ணா9,
ஆlR" உைலn9றா9, அ• இைண ibகKலா9,
காlH9 மல$, காயா, கடK, மைழ, அைனயாைன1
ேதl•T அ• தாழா, P=தைன உைர ெச eவா9: 27
’je" _ ைற இலராK; எ" >கK இட" வனேமயாK;
Se" _ ைற உ; தாராe! Dைறlெல"; வgேயமாK;
ெச e" _ ைற D'ேறவK ெச eD8"; அ•0ைம
இ" _ ைற உற5 எ9னா இh8 இI ெந•8, எ" ஊ$; 28
’ேத9 உள; 2ைண உ3டாK; ேதவI" yக$த'D ஆ"
ஊ9 உள; 8ைண நாேய" உH$ உள; lைளயாடW
கா9 உள; >னK ஆடW கCைகR" உள8 அ9•?
நா9 உளதைனR" m இh8 இI; நட, எ"பாK; 29
’}K உள, 8nKJV"; `ைவ உள; vட$ ம€ச"
JK உள பர3; ைவD" >ைர உள; க•8 ஓT"
காK உள; Pைல ?^" ைக உள; கg வாh9ேமK உள jIேளF", lைர‘T Sண$ேவமாK; 30
’ஐ-இIப1}T ஐ=8 ஆHர$ உள$, ஆைண
ெச eDந$, Pைல ேவட$-ேதவb9 வgயாராK;
உeD8" அ•ேய"-எ" D•gைட, ஒI நா6, m
ைவD2 எh9 - ேமK ஓ$ வா75 இைல i(8’ எ9றா9. 31
Œ3T" வIைகHK Dகhட" வIவதாக இராம9 இய"பK
அ3ணV" அ8 ேகளா, அக" :ைற அI6 qWகா9,
ெவ3 :ற நைகெச eதா9; ’|ர! :9Fைழ யா" அA

Page 74 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ெவ3 :ற நைகெச eதா9; ’|ர! :9Fைழ யா" அA
>3zய ந2 ஆ•A >hதைர வ<பாT உ';
எ3zய Pல நாpK D;D8" இh8’ எ9றா9. 32
Dக9 நாவாe Sணர, tவI" கCைகையW கட1தK
P=தைன உண$n'பா9 ெச 9றன9, lைர•T";
த=தன9 ெநT நாவாe; தாமைர நயன1தா9
அ=தண$தைம எKலா", ’அIL2$ lைட’ எ9னா,
இ=8l9 yதலா•T இளவ™T இh8 ஏறா. 33
’lT, நh க•8’ எ9றா9; ெமe உH$ அைனயாF",
_Tnன9, ெநT நாவாe; _b 2ைர ெநT m$வாe;
க•2h9, மட அ9னW க2அ8 ெச ல, :9றா$
இட$ உற, மைற0I" எb உ; ெம•D ஆனா$. 34
பாK உைட ~<யாL", பகலவ9 அைனயாF",
ேச Vைட ெநT நK m$ P=2ன$, lைளயாட;
}Vைட :q$ Qg9 8ழlட, எ• நாவாe,
காVைட ெநT ெஞ3•9, ெச 9ற8 க•8 அ"மா! 35
சா=8 அz >pன129 தட _ ைல உய$ கCைக,
கா=8 இன மz q9ன, க• கம7 கமல129
ேச =8 ஒp lbR" ெத3 2ைர எF" :q$ ைகயாK,
ஏ=2ன6; ஒI தாேன ஏ'(ன6; இh8 அAபாK. 36
இராம9 Dகhட" P12ரOட" ெச KV" வ< ப'( lன5தK
அ1 2ைச உ';, ஐய9, அ9பைன _க" wWn,
’P12ர Oட129 ெச K ெந( பக$’ எ9ன,
ப12H9 உH$ ஈR" பblன9 அ• தாழா,
’உ1தம! அ• நாேய9, ஓ8வ8 உள8’ எ9றா9. 37
’ெந(, இT ெந( வKேல9; ேந•ென9, வ•வாமK,
ந(யன கh காR", நற5, இைவ தர வKேல9;
உைறlட" அைமlAேப9; ஒI Š• வைர உ"ைமA
i(nெல9, உட9 ஏகA ெப;Dெவ9 எh9 நாேய9; 38
’Xயன வைக யா5" 2ைச 2ைச ெச ல x(,
˜யன உைற கான" 8Ilென9 வர வKேல9;
ேமHன jI6 நா•1 தIDெவ9; lைன _';"
ஏHன ெச ய வKேல9; இIpF" ெந( ெச Kேவ9; 39
’கKVெவ9 மைல; ேமV" கவைலH9 _தK யா5";
ெச KVெவ9 ெந( ˜ர"; ெச ( >னK தர வKேல9;
lK இன" உெள9; ஒ9;" ெவIவெல9; இIJ8"மKgF" உய$ }ளாe!- மல$ அ• ib ேயனாK; 40
2I உள" எh9, ம'; எ9 ேச ைனR" உடேன S3T,
Page 75 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

2I உள" எh9, ம'; எ9 ேச ைனR" உடேன S3T,
ஒIவெல9 ஒI J8" உைறDெவ9; உள$ ஆனா$
மIவல$ எh9, _9ேன மா6Dெவ9; வைச இKேல9;
jI அI மz மா$பா! J8ெவ9, உட9’ எ9றா9. 41
Dகைன அவ9 இன1தாIட9 இIWக இராம9 பz1தK
அ9னவ9 உைர ேகளா, அமலF" உைரேந$வா9;
’எ9 உH$ அைனயாe m; இளவK உ9 இைளயா9; இ=
ந9Fதலவ6 :9 ேக6; நp$ கடK :ல" எKலா"
உ9Fைடய8; நா9 உ9 v<K உbைமH9 உ6ேள9.’ 42
’89> உள8எh9 அ9• `க" உள8? அ8 அ9(A
i9> உள8; "இைட, ம9F" ib5 உள8" என, உ9ேனK;
_9> உெள", ஒI நாKேவ"; _•5 உள8 என உ9னா
அ9> உள, இh, நா" ஓ$ ஐவ$க6 உள$ ஆ„"; 43
’பட$ உற உள9, உ"i, கா9 உைற பகK எKலா";
இட$ உ; பைக யா? Je, யா9 என உbயாe m;
`ட$ உ; வ• ேவலாe! fK _ ைற கடேவ9 யா9;
வட 2ைச வI" அ= நா6, :9Fைழ வIn9ேற9. 44
’அCD உள nைள காவ'D அைம2H9 உள9, உ"i;
இCD உள nைள காவ'D யா$ உள$? உைரெச eயாe;
உ9 nைள என8 அ9•? உ; 8ய$ உறK ஆ‡?
எ9 nைள இ8 கா, எ9 ஏவg9 இh8’ எ9றா9. 45
Dக9 lைடெப;தV", tவI" காs•'D6 ெச KVதV"
பz ~< கடவாதா9, பIவரK இகவாதா9,
iz உைடயவ9 எ9F" iblன9, lைடS3டா9;
அz இைழ மH[T" ஐயF" இைள0F"
2z மர", :ைற காhK ேச ^; ெந( ெச 9றா$. 46
qைகA பாடKக6
:9றா9 ெந€PK :ர">;" அ9பாK,
’இ9ேற :9 பz ெச e2ட, இைறவா!
ந9ேற வ=தென9; நாe அ•ேய9 யா9’
எ9ேற Olன9-எHbனb9 இைற09. 10-1
ெவHK lb கனகW D9ற18 எ<K ெகட lலD ž2W
கHK lb வHரA ைப" ?3 கT= 2றK மடCகK அ9னா9
8HK எF" அணCD வ=8 }9றV", அவைள, ’நாேம
எHVைட அ012 t˜$ எe8 நா9 எe8க!’ எ9றா9. 22-1
மறW க3 வா6 இைளய |ர9 ஆைணைய ம;1தK ெச Kலா
உறWக மா மா8", அ3ணK உபய பCகயCக6 J'(,

Page 76 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

உறWக மா மா8", அ3ணK உபய பCகயCக6 J'(,
’8றWகமா" எ9னK ஆய ˜e ம2K அ012 எe2
இ;WD"நா6, எ=ைத பாத" எe8வK’ எ9னA Jனா6. 22-2
ம'றவ6 இைற€P ஏக, மா மல$1 தlP9 mCகாA
j'§• 0T" ஐய9 8HKதI" >9ைம wWn,
இ'ற8 ஓ$ ெந€ச9 ஆn, இI க3 m$ அIl žர,
உ'ற ஓlய" அ8 எ9ன, ஒI Pைல அதh9 :9றா9. 22-3
8. வன" >D படல"
இராம9, Pைத இலWDவFட9 காsT வ<HK பயz1தK
?bய$ >ண$ மாத$ j8 மன" என, ம9F"
ஈர_", ’உள8, இK’ எ9; அ(5 அI6 இளேவhK,
ஆbய9 வர[T", அ_8 அளlய {தW
கா$ உ; D( மானW காs•ய8, அவ3 எCD". 1
ெவHK, இள :லேவJK, lb க2$ இைட |ச,
பHK மர" :ழK ஈன, பh >ைர 8p ேமகA
>யK தர, இள ெம9 காK ? அளlய8 எeத,
மHgன" நட" ஆT" வ< இhயன Jனா$. 2
வ<HK உ6ள இhய காsPகைள இராம9 { ைதWDW காsTதK
’ம9றg9 மg Qதாe! மHK இயK மட மாேன!இ9 8HK வ2 Qப18 இன" lbவன எCD",
S9ைறக6 fb J29 DAைபக6, Dல மாைலA
j9 2z மz மானA jgவன-பல-காணாe! 3
’பா3, இள q¬; ஆக, பT மைழ பைண ஆக,
நாzன vD ¦g Qgன நட" ஆடK,
"?zயK! :ன சாயK jgவ8 பல க3z9
காzய" எனK ஆD", கp மHK-இைவ காணாe! 4
’ேச =8 ஒp lb ெச ˆ வாeA ைபC np, ெச ( QலW
கா=தp9 மல$ ஏ(W Q8வ,-கl9 ஆI"
மா= தp$ ந; ேமh மCைக!-:9 மz _9 ைக
ஏ=2ன எனK ஆD" இயKiன; இைவ காணாe! 5
’ெநe€ ¬ ைற ெநT ேவg9 :ற" உ; 2ற" _'(W
ைக€ ¬ ைற :q$ க3ணாe!- கI2ன இன" எ9ேற
ெமe€ ¬ ைற lb சாயK க3T, :9 l< க3T,
ம€ைஞR" மட மாF" வIவன பல-காணாe! 6
’? அல$ Dர•T" >ைட தவ7 iட5 ஈF"
மா அல$ fb cழK, 8HK எ• மHK ஒ9(9
˜lH9 மண" நாற, 8ைண ib ெபைட, தா9 அd

Page 77 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

˜lH9 மண" நாற, 8ைண ib ெபைட, தா9 அd
ேச வ™T உற ஊ•1 2bவத9 இயK காணாe! 7
’அI=த2 அைனயாேள! அ_2F" இhயாேள!ெச I=2H9 மல$ தாCD" ெச ( இத7 வன žக"
jI=2ன கp வ3•9 jgவன, j9 ஊ8"
இI=ைதH9 எ• m ஒ18 எ•வன;-இயK காணாe! 8
’ஏ=8 இள _ ைலயாேள! எ•த அI எ<லாேள!
கா=தp9 _ ைக க3z9 க3T, ஒI கp ம€ைஞ,
’பா=த6 இ8’ என உ9hW கˆlய ப• பாரா,
ேத" தள5க6 ெச eR" P; D;நைக-காணாe! 9
’D9; உைற வய மாl9 DIைளR", இI6 P=2A
i9(ன8 எனK ஆD" i• தI P; மா5",
அ9(ல ib5 ஒKலா; அ3ட$த" மைன ஆl9
க9§T lைளயாT" கpயன பல-காணாe! 10
’அnK >ைன DழK மாேத! அz இைழ எனK ஆD"
நD மல$ :ைற மாைலW S">க6, ந2};"
8nK >ைர 2ைர mbK }eவன, 8ைற ஆT"
_n7 இள _ ைலயாb9 t7Dவ பல-காணாe! 11
’_';; _ ைக n3•, _ரKnல Pல 8"i,
lK 2I yதK மாேத! அ" மல$ lb QCn9
`'; உ; மல$ ஏ(1 8HKவன, `ட$ q9F"
j9 தகT உ; mல" >ைரவன பல-காணாe! 12
’O•ய நைற வாHK S3டன, l< S6ளா
t•ய கp ம9ன, _Tnன ெந( காணா,
ஆ•ய, Pைற மா வ3T, அ=தb9, இைச _9ன"
பா•ய ெபைட க3ணா வIவன பல-காணாe! 13
’க9hய$ அz Qல" க'; அ(Dந$ எ9ன,
j9 அz :ற ேவCைக QCDக6, >8 ெம9 ?,
அ9ன ெம9 நைடயாe! :9 அளக நK yதK அA>"
P9ன ெம9 மல$ மானd P=8வ பல-காணாe! 14
’மண" nள$ மல$, வாச மாIத" வர |ச,
கண" nள$தI `3ண", கKgைடயன, கான18;
அணCnF" இhயாe! உ9 அz வட _ ைல _9(K
`ணCnன" அைவ மான1 8;வன-அைவ காணாe! 15
’"அ• இைண jைறகKலா" எ9;SK, அத$ எCD",
இைட இைட மல$ P=8" இன மர"?-இைவ காணாe!
S•H“T இள வாசW S">க6, DHேல! உ9
8• >ைர இைட நாz1 8வ6வன-அைவ காணாe! 16
’வா6 >ைர l<யாe! உ9 மல$ அ• அz மான1

Page 78 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’வா6 >ைர l<யாe! உ9 மல$ அ• அz மான1
தா6 >ைர தp$ ைவD" தைக ¬q;-இைவ காணாe!
Q6 >ைர இI6 வாசW DழK >ைர மைழ-காணாe!
}6 >ைர இள ேவH9 vD2க6-அைவ காணாe! 17
’? நைன Pைன 89(, >6 இைட இைட ப"i,
நாK :ற நp$ வKgW S• நைவ இல பKn,
மா9 இன", மHK மாைல, DHK இன", வ2 கான"X :க$ v<K ஆைட1 2ைர jIவன-பாராe!’ 18
இராம9 { ைதWD P12ரOட மைலைய காsTதK
எ9;, நK மடவா•T இh2h9 lைளயா•,
j9 2z 2ர6 }ளா9; JHன9 ெந(; J8"
ெச 9ற8 DடபாK; ’அ1 2I மைல இ8 அ9•?’
எ9றன9; ’lைன ெவ9•$ ேம5 இட"’ என[T", 19
இராமைன எ2$S6ள பர18வாச _hவ$ வIதK
அI12H9 அக" l"_" அ9iன9, ’ெநT நாpK
2I12ய lைன _'('; இ9;’ எனK ெதbn9றா9,
பர18வ9 எF" நாமA பர _h, பவ wH9
மI18வ9 அைனயாைன, வர5 எ2$Sள வ=தா9. 20
பர18வாச _hவb9 ப3>க6
DைடHன9; :q$ Qல9; D3•ைகHன9; tbd
ச ைடHன9; உb மாh9 சIம9; நK மர நாb9
உைடHன9; மH$ நாV" உIlன9; ெந( ேப^"
நைடHன9; மைற நாV" நட" நlK தI நாவா9; 21
ெச = தழK >b ெச Kவ9; 2ைச _க _h ெச ˆேவ
த=தன உH$ எKலா" த9 உH$ என நKD"
அ=தண9; ’உலD ஏ•" அைம’ எh9, அமேரச9
உ=2H9 உதவாேம, உதlT v<K வKலா9. 22
_hவ$ இராம9 வ=த காரண1ைத lன5தK
அ" _h வர[T", அழகF", அல$ ˜l
_" _ ைற v•தா9; அ" _தKவF", எ2$>Kg,
’இ" _ ைற உI• நா9 கா3Dவ8?" என உ6ள"
l"qன9; இ< க3›$ l< வ< உக :9றா9. 23
’அகK இட" ெந•8 ஆL" அைம2ைய; அ8 Xர,
>கK இட" எம8 ஆD" >ைரHைட, இ8 நாpK,
தக5 இல தவ ேவட" த•lைன வIவா9 எ9இகK அT Pைல |ர!- இைளயவ“T"?’ எ9றா9. 24

Page 79 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இராம9 நட=த8 உைரWக, _hவb9 வI1த"
உ'; உள jI6 எKலா" உண$5ற உைரெச eதா9;
நK தவ _h, ’அ=}! l2 தI நைவ!’ எ9பா9,
’இ'ற8 ெச யK உ3† இh?’ என, இட$ S3டா9,
’ெப'(ல6 தவ", அ=}! ெபI :லமக6’ எ9றா9. 25
’"8A> உற7 8வ$ வாH9 ˜e ~< மH[T"
அA> உ; கடK ஞால" ஆL2 க•8" எ9னா,
ஒA> அ;" மக9 உ9ைன, "உய$ வன" உற ஏD" எ9;,
எA பb` உH$ உe=தா9 எ9 8ைணயவ9?’ எ9றா9. 26
_hவb9 ஆPரம186 tவI" ெச KVதK
’அKலV" உள; இ9ப" அ^கV" உள அ9•?
நKல5" உள; ெச eR" நைவகL" உள; அ=}!
இKைல ஒ$ பய9 நா9 இ9; இட$ உ;" இ29’ எ9னா,
>Kgன9, உடேன S3T, இh8 உைற >ைர >Wகா9. 27
_hவb9 lI=}"பK
>WD, உைறlட" நKn, ?ச ைன _ ைற ேபz,
தWகன கh காR" த=8, உைரதI" அ9பாK
vWக நK_ ைற O(, ˜யவ9 உH$JV"
மWகp9 அI6 உ'றா9; ைம=தI" மn75 உ'றா$. 28
இராமைன த"_ட9 தCnHIWக _hவ$ ேவ3TதK
ைவnன$ க2$ நா;" அளைவH9 மைற0F",
’உeDெவ" இவ„T யா" உட9 உைறதg9’ எ9பா9,
ெச eதன9 இh8 எKலா"; ெச Kவைன _க" _9னா,
’Se Dல மல$ மா$ப! O;வ8 உள8’ எ9றா9; 29
’:ைறR", m$, மல$, ெநTC கh, nழCD, காe nட=த;
DைறR" Xயைவ; ˜யைவ Dைற5 இல; எ"‡T
உைறR" இˆ வ<, ஒICnhK உய$ தவ" _யKவா$WD
இைறR", ஈ8 அலா8 இhய8 ஓ$ இட" அb8; இ9F", 30
’கCைகயா•T கbயவ6, நாமக6, கல=த
சCக" ஆதg9, ibயெல9; தாமைரd ெச Cக3
அ" க3 நாயக! அயFWD", அI" ெபறK X$1த";
எCக6 Jgய$ தர1த8 அ9;; இI12$ ஈ3T’ எ9றா9. 31
தCக இயலாைம D(18 இராம9 O;தK
?3ட மா தவ9, அ" ~< lI"iன9 >கல,
’m3ட8 அ9; இ8 :ைற >னK நாsTWD; ெநT நா6,

Page 80 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’m3ட8 அ9; இ8 :ைற >னK நாsTWD; ெநT நா6,
மா3ட P=ைதய! இˆ வ< ைவDெவ9 எ9றாK,
ஈ3ட யாவI" ெநICDவ$’ எ9றன9 இராம9. 32
இராமFWD _hவb9 அ(5ைர
’ஆவ8 உ6ளேத; ஐய! ேக6; ஐ-இர3T அைம=த
காவதA j<'D அA >ற" க<=தi9, கா3•;
ேம5 காதg9 ைவD2$-l3zF" இhதாK;
ேதவ$ ைகv•" P12ர Oட" எ9; உளேத.’ 33
tவI" _hவbட" lைடெப'; ய_ைனW கைர அைடதK
எ9; காதg9 ஏHன9; அ• v•8 ஏ12,
S9ைற ேவeC DழK Qவல$ _Kைல, அ" DTq
ெச 9; ெச C க2$d ெச KவF" நT உற, P; மா9
க9; m$ yக$ காp=2 எF" ந2 க3டா$. 34
tவI" ய_ைனHK mரா• உண5 உ3^தK
ஆ; க3டன$; அக" மn7=8 இைற€Pன$; அ(=8,
m; }e மz ேமhய$ ெநT" >னK ப•=தா$;
ஊ;" ெம9 கh nழCn„T உ3T, m$ உ3டா$;
’ஏ( ஏDவ8 எCஙன"?’ எ9றV", இைள09, 35
ெதAப" அைம18 இலWDவ9 இIவைரR" அWகைர ேச $1தK
வாCD ேவeC கைழ 8z1தன9; மாைணH9 S•யாK,
ஓCD ெதAப" ஒ9; அைம18, அத9 உ"பb9, உல"JK
|CD }6 அ3ணK ேதl0T இh8 |'(IAப,
mCnனா9, அ=த ெநT ந2, இI ைகயாK m=2. 36
ஆைல பாe வயK அ012ய$ ஆ3தைகWD இைளயா9
மாைல மாK வைர1 }6 எF" ம=தர" 2bய,
காைல ேவைலையW கட=த8, க<=த m$ க•29;
ேமைல ேவைலHK பாe=த8, Œ3ட m$ ெவ6ள". 37
tவI" பாைல :ல1ைத அைடதK
அைனய$, அA >னK ஏ(ன$; அW கைர அைண=தா$;
>ைனR" வ'கைலA j'iன$ ெநT ெந( Jனா$;
PைனR" tல_" _கT" ெவ=8, இI :ல" Xe=8,
:ைனR" ெந€ச_" `Tவ8 ஓ$ ெநT€ `ர" ேந$=தா$. 38
இராம9 :ைனவாK பாைல மா(W Dp$தK
’mCகK ஆ'றல6 சனn’ எ9;, அ3ணV" :ைன=தா9;
ஓCD ெவeயவ9, உTப2 எனW க2$ உD1தா9;

Page 81 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ஓCD ெவeயவ9, உTப2 எனW க2$ உD1தா9;
தாCD ெவC கட18 உலைவக6 தைழ S3T தைழ1த;
பாCD ெவC கனK; பCகய வனCகளாeA பர=த; 39
வ;18 l12ய அைனயன வK அHK பரKக6,
ப(18 l12ய மல$ எனW Dp$=தன; பைச =த;
இ;18 எ(=தன வKgக6 இள= தp$ ஈ9ற;
க;1த வா6 அர5 எH'(-T அ_8 உகW கp1த; 40
D•q ேமகCக6 D_(ன, Dp$ 8p Sண$=த;
_• lK ேவடI", _hவb9 _hnல$, உHைர;
த•l :9றன, பP இல, பைக இல, தz=த,
உ•ைவH9 _ ைல மா9 இளC க9;க6 உ3ட; 41
கK அைளW nட=8 அகT ெவ=8 அய$n9ற கத7 பா">,
அKலK உ'(ல, அைல >னK nட=தன அைனய;
வKைல உ'ற ேவe, >'§T" எbவன, மz வா7
>K எH'; இளC க9hய$ }6 எனA jg=த; 42
பட$=8 எ•=த >K, ப` :றW க"பள" பரAiW
nட=த J9றன; ேககய" }ைகக6 nளர,
மட=ைதமா$ என, நாடக" வH=v;" நl9ற;
vட$=8 பாணb9 பாCD இைச _ர9றன 8"i; 43
கால" இ9(R" கh=தன கh; ெநTC க=த",
tல" இ9(R" _n71தன, :ல9 உற _•8";
Qல மCைகய$ ஒ1தன, S"ப$க6;-இ9பd
{ல" அ9(R", ெச e தவ" ேவ;" ஒ9; உள}? 44
எHன$ தCD இட" இI•க6 இIAiட" ஏe=த;
வH9 வH9v;", மz :றW QபCக6 மல$=த;
பHK மர"v;", பb=தன ேபைடையA பHV"
DHK இரCnன; DரCnன; DI=த" :9; அI"iன _I=த". 45
ப=த ஞாs>; பாசைற, jI6வH9, பIவ"
த=த ேக6வைர உH$ உற1 த•lன$, ib=த
க=த ஓ2ய$ P=ைதH9 S2Aப8-அW கழ[$
வ=த J8, அவ$ மன" எனW Dp$=த8-அˆ வனேம! 46
P12ரOட மைலைய tவI" கா^தK
ெவp; mCnய பாைலைய ெமKெலனA Jனா$,
Dp;" வா9 ம2W Dழl, த9 cK வH'; ஒpAப,
ip; ேமக1ைதA i• எனA ெபI" பைன1 தடW ைக
கp; msT" அd P12ர Oட1ைதW க3டா$. 47
9. P12ரOடA படல"
இராம9 P12ரOட மைலH9 அழைக { ைதWDW காs• மn7தK
Page 82 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இராம9 P12ரOட மைலH9 அழைக { ைதWDW காs• மn7தK
:ைனR" ேதவ$WD" நமWD" ஒ18, ஒI ெந( :9ற
அனக9, அ" கன9, ஆHர" ெபயIைட அமல9,
சனக9 மா மடமH'D அ=தd ச=தன" ெச (=த
கனக மாK வைர இயK> எலா" ெதb5றW காsT". 1
’வாL" ேவV" lsT அளாHன அைனய க3 மHேல!
தாp9 ஏல_" தமால_" vட$தI சாரK,
mள மாைலய 8HKவன m$ உ3ட கம€ cK
காளேமக_" நாக_" ெதbnல-காணாe! 2
’DI2 வா6 எனd ெச ˆ அb பர=த க3 DHேல!
மIl மாK வைர உ"பbK D2Wn9ற வIைட,
`I2JK ெதp மரகதW S•€ `ட$ `'ற,
பI2 வானவ9 ப`" பb >ைரவன-பாராe! 3
’வட" S6 ?3 _ ைல மட மHேல! மதW கதமா
அடCD ேப7 வH'; அர5 உb அைமv;" vடWn,
தடCக6 };" :9; ஆTவ, த3டைல அ012
yடCD மாpைக1 8n'S• :க$Aபன-wWகாe! 4
’உவbவாe அ9(A பா'கடK உதlய அ_ேத!
8வb9 m6 மz1 தட"v;" இட"v;" 8வ9(,
கவb மாK :ற வாK >ைட ெபய$வன, க•29
பவள மாK வைர அIlையA jIlய-பாராe! 5
’சல" தைலWS3ட {ய1தாK, தh மதW கத மா
உல=8 |7தg9 P=2ன உ2ர12K, மடவா$
>ல=த காைல அ'; உWகன DCDமA j2HK
கல=த _18 என, ேவழ _18 இைமAபன-காணாe! 6
’m3ட மாK வைர ம2 உற, ெநT _• :வ=த
˜3T மா மzd `ட$ ச ைடW க'ைறH9 }9ற,
மா3ட வாK :ற அIl அ" மழ lைடA பாக9
கா3 தD" ச ைடW கCைகைய :க$Aபன-காணாe! 7
’vsட வா$ `ைன, `ட$ ஒp மz•T" ˜l
lsட ெச 9றன, lடா மத மைழ அன ேவழ"
வsட ேவCைகH9 மல’T" தைத=தன, வயCD"
பsட" ெந'(HK `'(ய JKவன-பாராe! 8
’இைழ=த xK இைண மzW Dட" `மWn9ற8 எ9னW
Dைழ=த y3 இைடW Dl இள வன _ ைலW S"ேப!
தைழ=த ச=தனd žைல த9 ெச லlைன1 தTAப,
yைழ=8 Jn9ற8 ஒWn9ற ம2Hைன wWகாe! 9
’உID காதg9 தைழS3T மழைல வ3T ஓdP,
_ID நா; ெச = ேதhைன _ ைழ:9;" வாCn,
Page 83 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

_ID நா; ெச = ேதhைன _ ைழ:9;" வாCn,
ெபID cK இள" i•WD ஒI iைற மIA> யாைன,
பIக, வாHhK, ைகH9:9; அpAப8-பாராe! 10
’அpWD" நாயக9 மாைய >WD அடCnன9 எhF",
கpA> இK இ=2ய18 0nையW கரWnல9; அ8JK,
ஒp18 :9;ள$ ஆHF" உI1 ெதbn9ற
பpWD அைறd Pல பb_க மாWகைளA-பாராe! 11
’ஆTn9ற மா மHgF" அழnய DHேல!
OTn9(ல$, S•dPய$ த" மன" S2Aப
ஊTn9றன$, S•நைர உInன$ wWகA
பாTn9றன, n9னர q8னCக6-பாராe! 12
’lKg வாCnய Pைல எனA jg yதK lளWேக!
வKgதா" கைழ தாWகg9 வ<=8 இ< iரச",
SKg வாCnய D9றவ$ S• ெநTC கவைல
கKg வாCnய D<கைள :ைறAபன-காணாe. 13
’ஒI5 இK ெப3ைம எ9; உைரWn9ற உடgFWD உHேர!
மI5 காதg9 இh8 உட9 ஆ•ய ம=2
அIl m$ST |ச, தா9 அA >ற18 ஏ(,
கIl மா மைழ உ2$Aப8 ஓ$ கTவைனW-காணாe! 14
’|; ப€PhK அq7த ெநe மாs•ய lளWேக!
{; ெவC க2$ ெச (=தன, ேப$கல, 2bயா
மா; இK ம3•ல" :ர"iய மாzWக மzWகKபாைற ம'; ஒI பb2H9 jgவ8-பாராe! 15
’{ல" இ9ன8 எ9; அI=த2WD அIpய 2Iேவ!
mல வ3•ன" ப•=8 எழ, வைள=8 உட9 :q$வ
Qல ேவCைகH9 S"ப$க6, j9 மல$ ˜lW
காghK v•8 எ•வன :க$Aபன-காணாe! 16
’lK S6 வா6 yதK, lளCD இைழ, இள= தp$W S•=ேத!
எK S6 மாK வைர உ"பb9, இI" >ன" காWD"
SK S6 ேவK கணா$ D”இ இன18 எ( DIl=தW
க'க6, வாhைட Œ9 என |7வன-காணாe! 17
’வb S6 ஒ3 Pைல வயவ$த" கzdPH9 ம(1த
பbய காK அnK `ட, :q$ ப`" >ைகA படல",
அbய ேவ2ய$, ஆD2A >ைக•T" அளl,
கbய மாK வைரW S•=8 எனA பட$வன-காணாe! 18
’நான", நா6மல$, நைற, அnK, நாl, ேத9, நா;"
žைன வா$ Dழ' `ைம jறா8 இ;" இைட1 }காe!
வான யா; Œ9 மல$=தன எனA >னK வற=த
கான யா;க6 க2$ மz இைமAபன-காணாe! 19

Page 84 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’ம€` அளாlய மாzWகA பாைறHK மைறவ,
ெச €ெச ேவ ெநT மரகதA பாைறHK ெதbவ,
l€ைச நா•ய$ S•ந‹T ஊ•ய lமலA
ப€` அளாlய {ற•d `வ•க6-பாராe! 20
’`<1த ெச "jh9 vைள>ைர உ=2H9 8ைணேய!
S<1த மா மz அIl•T இ<வன, Qல"
அ<18 ேமlய அர"ைபய$ அறK >ைர O=தK
க<18 mWnய க'பக ந; மல$-காணாe! 21
’அைற கழK PைலW D9றவ$ அக9 >ன" காவK
பைற எT18, ஒI கTவ9 :9; அ•Aப8-பாராe!
iைறைய எs•ன6 i•18, "இத'D இ8 iைழ" எ9னா,
கைற 8ைடWD;" ேபைத ஓ$ S•dPையW-காணாe! 22
’அT1த பK பகK அ9பb9 ib=தவ$ எ9ப8
எT18 ந"தமWD இய">வ எனW, கb=8 இI3ட
vT1த மாதld cழgK, c$ அரமகp$
பT18 ைவnய பKலவ சயனCக6-பாராe! 23
’:ைன=த J2F" அq78 ஒWD" ேநb ைழ! :ைற ேத9
வைன=த ேவCைகHK, QCnhK, வH=v;" vT18W
Dh=த ஊசgK, S•dPய$ எT1த இ9 D(€P
கh=த பாடK ேகsT, அ`ணமா வIவன-காணாe! 24
’இல5" இ=2ரQப_" >ைர இத7 இh0e!
அல5" y3 8p அIl m$, அர"ைபய$ ஆட,
கலைவ, சா=8, ெச C DCDம", க'பக" ST1த
பல5" }eதg9 பbமள" கம7வன-பாராe! 25
’ெச " jனாK ெச e8, Dgக" இsT எ•2ய ெச A> ஓ$
S"> தாCnய8 எனA jg வன _ ைலW S•ேய!
அ" j9 மாK வைர, அல$ க2$ உdP ெச 9; அ^கA
ைப" j9 மா _• qைலdPய8 ஒAப8-பாராe! 26
’மட=ைதமா$கpK 2லதேம! மz :ற1 2z கK
vட$=த பாைறHK, ேவHன" fb க2$ _1த"
இட"v;" nட=8 இைமAபன, எWD இள€ ெச Wக$
பட$=த வாhைட, தாரைக :க$Aபன-பாராe! 27
’D•5 y3 vைள ேவHF", D( நர"> எ(5';
எ•5 த3 தq7 யா<F" இhய fK npேய!
_•வ8" மல$ lb=த தா6 _IWD இைட qைட=த
ப•வ", ெவC கனK க8lய8 ஒAபன-பாராe! 28
’வைளக6 கா=தpK ெபeதன அைனய ைக" மHேல!
vைள S6 தா7 தடW ைக= ெநT= 8I12HK ˜Wn,
அள5 இK tAiன$ அI= தவ$WD, அIl m$ Sண$=8,

Page 85 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அள5 இK tAiன$ அI= தவ$WD, அIl m$ Sண$=8,
களப மாK கb D3•ைகd fbவன-காணாe! 29
’வTl9 மா வn$ இைவ எனA jg=த க3 மHேல!
இTD க3zன$, இட$ உ; tAiன$ ஏக,
ெநTD OனK வாK ms•ன, உID; ெந€சW
கTவ9, மா தவ$WD அI ெந( காsTவ-காணாe! 30
’பா=த6, ேத$, இைவ ப<படA பர=த ேப$ அKDK!
ஏ=8 xK அz மா$iன$ ஆD2WD இையயW
O=தK ெம9 மHK D;nன ெநT€ Pைற Qg,
கா=8 D3ட12K அடCD எb எ•A>வ-காணாe! 31
’அல"> வா$ DழK ஆe மHK ெப3 அICகலேம!
நல"ெபe ேவ2ய$ மா$iFWD இைய5ற நா•,
Pல"i, ப€PhK, PWD அற1 ெதb=த xK, ேத மா"பல" ெபe ம=2க6 உட9 வ=8 STAபன-பாராe! 32
’ெதb ைவமா$WD ஒI கsடைள எனd ெச eத 2Iேவ!
ெபbய மாW கh, பலாW கh, iறCnய வாைழ
அbய மாW கh, கTவ9க6 அ9> S3T அpAப,
கbய மா nழCD அக7=தன Sண$வன-காணாe! 33
’ஐவனW DரK, ஏனg9 க2$, இ;CD, அவைர,
ெமe வணWD; ேவe இன" ஈ9ற ெமK அbP,
je வணWnய மா தவ$ >ைரv;" >D=8, உ9
ைக வண1த வாeW n6ைள த=8 அpAபன-காணாe! 34
’இ• S6 ேவழ1ைத எH'§T" எT18 உட9 l•CD"
க•ய மா`ண", க'; அ(=தவ$ என அடCnd
ச ைட S6 ெச 9hய$, தா75 இல$ தா" q218 ஏறA
ப•களா" என1 தா7வைர nடAபன-பாராe! 35
’அ`"> பாe வைர அI= தவ" _•1தவ$, 8ைணW க3
த`"> ேவe=தவ$ ஒ1தவ$ தமWD, l3 தIவா9
l`"> ˜$Aபன ஆ" என, ெவHK உக lளCD"
ப`"j9 மானCக6 Jவன வIவன-பாராe!’ 36
இராம9 அ=தணb9 lI=2னனாதK
இைனய யாைவR" ஏ=2ைழWD இய"iன9 காs•,
அைனய மாK வைர அI= தவ$ எ2$வர, வணCn,
lைனH9 mCnய ேவ2ய$ lI=2ன9 ஆனா9மைனHK ெமe எF" மா தவ" >b=தவ9 ைம=த9. 37
க2ரவ9 மைறய மாைலA j•8 வIதK
மா இயK உதய" ஆ" 8ளப வானவ9,
ேமlய பைக இI6 அ5ண$ |=8 உக
Page 86 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேமlய பைக இI6 அ5ண$ |=8 உக
கா இயK Dட வைர, கால ேநqேமK,
ஏlய 2n$JK, இரl ஏnனா9. 38
சWகர" தானவ9 உடgK தாWDற,
எWnய žbH9 பர=த8, எCக^"
ெச Wக$; அ1 Xயவ9 வாH9 X$=8, ேவ;
உWக வா9 தh எH; ஒ1த8, இ=8ேவ! 39
ஆனன" மகpIWD அp1த தாமைரA
? நh _n71தன, >லb Jன i9;
Œ9 என lளCnய ெவ6p ஆ"பK |,
வா9 எF" மz1 தட", மல$=த எCDேம! 40
ம=2R" கTவF" மரCக6 wWnன;
த=2R" i•கL" தடCக6 wWnன;
:=ைத இK சD=தCக6 mள" wWnன;
அ=2ைய wWnனா9, அ(ைவ wWnனா9. 41
tவI" மைல வ<பாT ெச eதK
~e உ; ந; மல$ _n71தவா" Pல;
ைம அ; ந; மல$ மல$=தவா" Pல;
ஐய„T, இளவ'D" அ_தனாLWD"
ைககL", க3கL", கமல" J9றேவ. 42
இலWDவ9 D•K அைமWக, இராமF" { ைதR" D•>கK
மாைல வ=8 அக9றi9, மICD இலா•T",
ேவைல வ=8 உைறlட" ேமய8 ஆ" என,
Qைல வ=8 உq7 Pைல1 த"i Qgய
சாைல வ=8 எe2னா9, தவ129 எe2னா9. 43
இலWDவ9 அைம1த சாைல
ெநTC கைழW D;= 8z :;l, ேமK :ைர18,
ஒTCகK இK ெநT _கT ஒ•Wn, ஊ•ற
இTCகK இK ைக lP18 ஏ'(, எCக^"
_டCகK இK வbd` ேமK lbd` ts•ேய. 44
ேதWD அைடA படைலH9 ெச (5 ெச e8, i9,
?W nள$ நாணg9 >KV ேவe=8, ¢71
˜Wnய ேவeகp9 `வI" `';றA
JWn, ம3 எ(=8, அைவ >னg9 X'(ேய. 45
ேவ; இட", இய'(ன9 q2ைல நா•WD",
O(ன ெந( _ ைற DH'(, DCDமd
ேச ; S3T அழDற1 2I12, 23 `வ$

Page 87 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேச ; S3T அழDற1 2I12, 23 `வ$
ஆ; இT மz•T தரள" அAiேய. 46
மHVைடA ¦gH9 lதான" ேமK வD18,
அHVைடd `b ைகயாK அID ˜WD அ;18,
எHK இளC கைழகளாK இய'(, ஆ; இT
ெச யVைடA >8 மல$ j'பd P=2ேய. 47
{ ைத0T இராம9 சாைலHK D• >DதK
இ9னண" இைளயவ9 இைழ1த சாைலHK,
j9 :ற1 2I‘T" D• >Wகா9 அ‹!நK ெநT= 2ைச _க9 அக18", ந"ம„$WD
உ9ன அI" உHIL", ஒWக ைவDவா9. 48
சாைலHK இராம9 மn7=2I1தK
மாய" mCnய P=தைன, மா மைற,
˜ய பா'கடK, ைவD=த", fKலK ஆ"
ஆய சாைல, அI" ெபறK அ9iன9,
ேநய ெந€P9 lI"i, :ர"iனா9. 49
சாைல அைம1த இலWDவைன :ைன18 இராம9 ெநn7தK
ேம5 கான", q2ைலய$ Q9 மக6
?l9 ெமKgய பாத_" J=தன;
தா இK எ"i ைக சாைல ச ைம1தனயாைவ, யா8" இலா$WD இையயாதேவ? 50
எ9; P=218, இைளயவ' பா$18, ’இI
D9; JலW Dவlய }pனாe!
எ9; க'றைன m இ8 JK?’ எ9றா989; தாமைரW க3 பh ž$n9றா9. 51
’அடI" ெச Kவ" அp1தவ9 ஆைணயாK,
படI" நK அற" பாg18, இரlH9
`டI" ெமeA >க7 c•ென9 எ9ப8 எ9?
இட$ உனWD இைழ1ேத9 ெநT நா6’ எ9றா9. 52
இலWDவh9 ப2K உைர
அ=த வாe~< ஐய9 இய"பV"
Š=த P=ைத இைளயவ9 wWnனா9,
’எ=ைத! கா3•, இடbFWD அCDர"
_=8 வ=8 _ ைள1த8 அ9•’ எ9றா9. 53
இலWDவFWD இராம9 O(ய ஆ;தK

Page 88 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’ஆக, ெச eதWக8 இKைல; அற12h9;
ஏகK எ9ப8 அb8’ எ9;" எ3zனா9
ஓைக S3டவ9 உ6 இட$ wWnனா9
’žக பCக" 8ைடA> அbதாK’ எனா. 54
i9F", த"iைய wWn, ெபbயவ9,
’ம9F" ெச Kவ12'D உ3T வர">; இத'D
எ9ன ேகT உ3T? இˆ எKைல இK இ9ப1ைத
உ9F, ேமK வI" ஊ2ய1}T’ எ9றா9. 55
w9> இI=8 இராம9 மn7=2I1தK
ேத'(1 த"iைய, ேதவI" ைகvழ,
w'; இI=தன9, w9 Pைல09; இAபாK,
ஆ'றK மா தவ9 ஆைணH9 Jனவ$
O'(9 உ'ற8 OறV'றா" அ‹. 56
qைகA பாடKக6
’ெநe S6 m$ உ3T, ெநIA> உ3T, m3T, ைம= :ைற=த
ைவ S6 ேவK எனW காலF" ம;D;" க3ணாe!
ெமeக6 wn9ற i•கைள lI"iய ேவழ"
ைகக6 wnல தாCnன :'பன காணாe!’ 36-1
’lட" S6 wWn! :9 இைடHைன q9 என ெவIl,
பட" S6 நாகCக6 _ ைழ >கA பைதAபன பாராe!
மடCகK ஆpக6 எனW ST மைழ இன" _ழCக,
கட" S6 கா$ மதW ைக"மைல இbவன காணாe! 36-2
’எeத இ9னK வ=த J8 யாவேரF" யாைவR"
ெச eய வKல$ எ9; S6க; ேச 3 ெந(Wக3 mCnட,
ைமய க3z ெச eய பாத" வKல ஆய; எ"iத9
ைகக6 இ9; ப9னசாைல கsட வKல ஆயேவ.’ 50-1
’2ைன1 8ைண வH; அலாd P'ெற;">க6
வன12ைடW கbகைள வI12 வா7வன;
அைன18 உள உH$கL" யா5" அCஙேன;
மன18 இட$ mCnனா$ இKைல, ம9னேன!’ 55-1
10. ப6pபைடA படல"
பரதhட" ˜8வ$ த" வIைகைய ெதbl1தK
jI இK ˜8வ$ JHன$, je இலா$;
இர5" ந9 பகV" க•8 ஏnன$;
பரத9 QHK உ'றா$, ’ப•காb$! எ"
வர5 fKV2$ ம9னவ'ேக!’ எ9றா$. 1

Page 89 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

வர5 fKV2$ ம9னவ'ேக!’ எ9றா$. 1
பரத9 ˜8வbட" நல" lசாb1தK
’˜த$ வ=தன$, உ=ைத fK[T’ என,
காதK _=2W கpWn9ற P=ைதயா9,
’J8க ஈCD’ என, >WD, அவ$ ைகvழ,
’X8 இல9SK 2I _•09’ எ9றா9. 2
˜8வ$ ப2V", பரதh9 lசாbA>"
’வgய9’ எ9; அவ$ Oற மn7=தன9;
’இைல S6 ?3 இளCQ9 எ"iரா“T"
உைல5 இK ெச Kவ1த„?’ என, ’உ3T’ என,
தைலH9 ஏ=2ன9, தா7 தடW ைககேள. 3
˜8வ$ 2I_க" ST1தK
ம';" `'ற1 8ளா$WD" வர9_ ைற
உ'ற த9ைம lனாl உவ=தi9,
’இ'ற8 ஆD", எ•8 அI ேமhயாe!
S'றவ9 த9 2I_க" S6க’ எ9றா$. 4
2I_க" ெப'ற பரதh9 மn7dP
எ9; OறV", ஏ12 இைற€Pனா9,
j9 2z=த jI இK தடW ைகயாK,
:9; வாCn, உInய ெந€Pனா9
89; நா6மல$d ெச 9hHK c•னா9. 5
˜தIWD பரத9 பbசp1தK
c•, ச=தன" }e18ைடd `'; ம3
tT }s•9 _டCகK :q$=தன9;
ஈT wWn வ=8 எe2ய ˜த$WDW
Q• ேமV" :2ய" ST1தன9. 6
ச18IWகனFட9 பரத9 அ012WD >றAபTதK
வா6 :லா நைக }9ற, மH$ >ற"
?ண, வா9 உய$ காதg9 jCnனா9,
தா6 :லா" மல$ ˜lன9 - த"_ ைனW
காணலா" எF" ஆைச கடாவேவ. 7
’எ•க ேச ைன’ எ9; ஏlன9; எe2ன9
v•8, ேககய$ Qமக9 fK™T",
த•5 ேதb ைட1 த"i•T ஏ(னா9;
j•8" நாL" D(12ல9 JHனா9. 8

Page 90 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

j•8" நாL" D(12ல9 JHனா9. 8
பரத ேச ைனH9 எ•dP
யாைன `'(ன; ேத$ இைர18 ஈ3•ன;
மான ேவ=த$ D•lன$; வாLைட1
தாைன c7=தன; சCக" _ர9றன;
Œன ேவைலH9 l"qன, ேபb ேய. 9
S• ெநICnன; vCகK D¤இHன;
வ• ெநTC க3 மட=ைதய$ ஊ$ மடA
i• 8வ9(ன; ?3 ஒp ேப$=தன,
இ• 8வ9(ன q9 என, எCDேம. 10
ப3• எCD" பர=தன; பK இய"
S3T இய"iன S3டg9; QைதHK
வ3T இய"iன; வாpH9 வா5;"
ெச 3T இயCD பbR" ெச (=தேவ. 11
8ைள _க129 `I2 lள"iன;
உைள _க129 உ"பb9 ஏnட,
lைள _க1தன ேவைலH9 Œ8 ெச K
வைள _க1தன வாPR" வ=தேவ. 12
lKg9 ேவ2ய$, வா6 ெச ( l1தக$,
மKg9 வKல$, `b ைகH9 வKலவ$,
SKV" ேவK D=த" க'; உய$ S'றவ$,
vKைல வாரணA பாகI", `'(னா$. 13
எ( பகs•ன", ஆTக6, ஏ'ைற மா,
D( S6 Q<, PவK, D;"?7, ெநT"
j( மH$W க5தாbக6, J';;
ெந(H9 மாWகL" _=2 ெநICnனா$. 14
:ைற=த மா=த$ ெநICnன$ ெந€PhK,
’பற=8 J8"SK’ எ9;, பைதWn9றா$,
iற=8, ேதவ$, உண$=8, ெபய$=8 _9
உைற=8 வா9 உ;வா$கைள ஒWn9றா$. 15
ஊ9 அைள=த உட'D உH$ ஆ" என1
தா9 அைள=8 த•lன, த3^ைம;
ேத9 அைள=8 ெச l உற வா$1ெதன,
வா9 அைள=த8, மாகத$ பாடேல. 16
ஊ; S3ட _ர` உq7 ஓைதைய
|; S3டன, ேவ2ய$ வா718 ஒg;
ஏ; S3T எ•" மKல$ இ•Aiைன
மா; S3டன, வ=2க$ வா718 அ‹! 17

Page 91 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

பரத9 த9 பைடRட9 Qசல நாT ேச $தK
ஆ;" காF" அகK மைலR" கட=8
ஏ(, ஏ7 பகK m=2, i9, எ=2ர18
ஊ; பாD மைட உைட18 ஒ3 _ ைள
நா; பாe வயK Qசல" ந3zனா9. 18
Qசல நாs•9 அலCQல :ைல
ஏ$ 8ற=த வயK; இள ைம=த$ }6
தா$ 8ற=தன; த3 தைல ெநKgF",
m$ 8ற=தன; தாமைர m1ெதனA
பா$ 8ற=தன6, பCகயd ெச Klேய. 19
i2$=8 சா; ெபI= 8ைற ம3•டd
Pத$=8 P=2 அ<=தன ேத" கh;
_2$=8, SeRந$ இ9ைமH9, tWD அl7=8
உ2$=8 உல$=தன, ஒ3 மல$ ஈsடேம. 20
’ஏe=த கால" இ8 இத'D ஆ"’ என
ஆe=8, ம6ள$ அbDந$ இ9ைமயாK
பாe=த cதA ப` ந;= ேதறலாK
சாe=8, ஒP=8, _ ைள1தன சாgேய. 21
எ6 Dலா மல$ ஏPய நாPய$,
>6 Dலா வயK ?சK கைடPய$,
கsnலா$ கைள; காதK S•ந‹T
உ6 கலா" உைடயாb9, உயCnனா$. 22
ஓ8n9(ல n6ைளR"; ஓ2ய$
˜8 ெச 9(ல, வ=2ல, }ழ$பாK;
‡8n9(ல ேபb, _ழா; lழாA
J8n9(ல, j9 அz |2ேய. 23
பாடK m1தன, ப3vட$ பா3 DழK;
ஆடK m1த, அரCST அக9 >னK;
cடK m1தன, c•ைக; cpைக
மாட" m1தன, மCகல வ6ைளேய. 24
நைக இழ=தன, வா6 _க"; நா; அn'
>ைக இழ=தன, மாpைக; jCD அழK
Pைக இழ=தன, Xlைக; ேத மல$1
vைக இழ=தன, }ைகய$ ஓ2ேய. 25
அல$=த ைபC O7, அக9 DளW ¢ழன,
மல$=த வாHK >னK வழCகாைமயாK,
உல$=த-வ9க3 உ[ப$ கைட1தைலA
>ல$=8 :'D" பbPல$ Jலேவ. 26
Page 92 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

>ல$=8 :'D" பbPல$ Jலேவ. 26
நாl9 m18 அI நK வள" 89hய,
?l9 m1ெதன, நாT, jg5 ஒ”இ,
ேதl m18 அI€ ேச 3 ெந( ெச 9(ட,
ஆl m1த உடK எனK ஆயேத. 27
நாs•9 :ைல க3ட பரதh9 8யர"
எ9ற நாs•ைன wWn, இட$ உழ=8,
ஒ9;" உ'ற8 உண$=2ல9, உ9Fவா9,
’ெச 9; ேகsப8 ஓ$ XCD உள8 ஆ"’ எனா
:9; :9;, ெந•8 உH$1தா9 அ‹! 28
jglழ=த நகைர பரத9 பா$1தK
Œ3T" ஏn, அ" ெமe எF" நK அz
?3ட ேவ=த9 2I_க9, >=2தா9
˜3T ேதbF" _=8ற1 ˜3Tவா9,
m3ட வாHK ெநT நக$ wWnனா9. 29
பரத9 S• இழ=த நகைர கா^தK
’அ3ட" _';" 2b=8 அய$=தாe; அ_8
உ3T J2’ எ9;, ஒ3 க2$d ெச Kவைன,
l3 vட$=8 lலWDவ JKவன,
க3•ல9, S•H9 ெநTC கானேம. 30
பரத9 Sைட _ர` ஒg இKலாத நகைர கா^தK
’ஈsT நK >க7WD ஈs•ய யாைவR",
ேவsட, ேவsடவ$ S3q9, lைர=8’ எனW
Qs• மாWகைளW O5வ JKவன,
ேகs•ல9, _ரP9 nள$ ஓைதேய. 31
பரத9 பbPல$ பb` ெபறாத நகைரW கா^தK
க6ைள, மா, கவ$ க3zய9 க3•ல9 i6ைள மாW கp;", i• ஈsட_",
வ6ைளமாWக6, :2R", வHbய$,
S6ைள மாWகp9 S3டன$ ஏகேவ. 32
அ=தண$ பbPK ெபறாைம க3T பரத9 இரCDதK
காவK ம9னவ9 கா9_ ைன க3•ல9ஆ5", மா5", அ< க56 ேவழ_",
ேம5 காதK :2H9 ெவ;WைகR",
?l9 வானவ$ S3டன$ Jகேவ. 33

Page 93 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

?l9 வானவ$ S3டன$ Jகேவ. 33
இhய இைச ஒg இKலாத அ012 நக$
c7 அைம=த `I">", நர">", த"
ஏ7 அைம=த இைச இைச யாைமயாK,
மாைழ உ3 க3 மHK எF" சாயலா$
Oைழ J9ற, jIந$ DழாCகேள. 34
மWக6 இயWக" இKலாைமயாK jg5 இழ=த நகர |2க6
ேதI", மா5", கp;", PlைகR",
ஊI" ப3•R", ஊIந$ இ9ைமயாK,
யாI" இ9(, எ<K இல; |2க6,
வாb இ9(ய வாVக ஆ'(ேன. 35
நகb9 :ைல க3ட பரதh9 ேக6l
அ9ன த9ைம அக நக$ wWnனா9,
i9ைன, அA ெபb0$ த" ெபI=தைக,
’ம9ன9 ைவD" வளநக$ JV" ஈ8?
எ9ன த9ைம? இைளயவேன!’ எ9றா9. 36
நகb9 :ைல அ<ைவW D(1தK
’ேவ'; அடCகல$ ஊ$ என ெமKgதாK;
cK தடC கICகா$ >ைர }'ற1தா9
ேச K தடC க3 2I‘T" mCnய
பாK தடC கடK ஒ1த8, பா$’ எ9றா9. 37
ச18IWகனh9 உைர
DI மzA ?3 அரPளC Qளb
இI ைக OAi இைற€Pன9, ’எe2ய8
ஒI வைக18 அ9; உ; 8ய$; ஊ< வா7
2I நக$1 2I X$=தன9 ஆ"’ எ9றா9. 38
தயரத9 வா•qட1ைத பரத9 அைடதK
அைனய ேவைலHK, அW கைட1 }ரண
மைனH9 m6 ெநT மCகல |2க6
:ைனR" மா12ர18 ஏnய ேநqயா9
தைனயF", த=ைத சா$lட" ேமlயா9. 39
பரத9 த=ைதைய மாpைகHK காணா8 8யI;தK
lIAi9, எe2ன9, ெவ= 2றK ேவ=தைன,
இIA> நK இட" எCக^" க3•ல9;

Page 94 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

இIA> நK இட" எCக^" க3•ல9;
’அIAப" அ9; இ8’ எ9;, ஐRற5 எe2னா9jIA> நாண உய$=த >ய12னா9. 40
ைகேகH பரதைன அைழ1தK
ஆய காைலHK, ஐயைன நா•1 த9
˜ய ைகH9 vழK உ;வா9 தைன,
’Oய6 அ9ைன; D;D2$ ஈ3T’ என,
ேவe S6 }p ஒI12 lள"iனா6. 41
ைகேகHைய பரத9 வணCக அவ6 lசாb1தK
வ=8, தாைய அ•HK வணCகV",
P=ைத ஆர1 த•lன6, ’X8 இல$
எ=ைத, எ9ைனய$, எCைகய$?’ எ9றன6;
அ=த" இK Dண1தாF", ’அ8 ஆ"’ எ9றா9. 42
த=ைத எCD உளா$ என பரத9 lனா5தK
’t3T எ• காதலாK, _ளb1 தா6 vழ
ேவ3•ென9, எe2ென9, உ6ள" l"_மாK;
ஆ3 தைக ெநT _• அரச$ Qமக9
யா3ைடயா9? பz12$’ எ9;, இI ைக OAiனா9. 43
ைகேகHH9 ப2K
ஆனவ9 உைர ெச ய, அ<5 இK P=ைதயா6,
’தானவ$ வg தவ :q$=த தாைன அ1
ேத9 அம$ ெதbயலா9, ேதவ$ ைகvழ,
வானக" எe2னா9; வI=தK m’ எ9றா6. 44
தயரத9 இற=த ெச e2 ேகsT பரத9 t$dP1தK
எ(=தன க•ய fK ெச lR6 எeதV",
ெந(=8 அல$ D€Pயா9, ெந•8 |7=தன9;
அ(=2ல9; உH$12ல9;-அசh ஏ'(னாK
ம(=8 உய$ மராமர" ம3 உ'ெற9னேவ. 45
பரத9 ைகேகHைய க•=8ைர1தK
வாe ஒp ம•Cக, த9 மல$=த தாமைர
ஆe மல$ நயனCக6 அIl ž$தர,
’X எb ெச lHK ைவ1தைனய Xய fK,
m அல8 உைரெச ய :ைனAபா$க•?’ எ9றா9. 46
பரதh9 >ல"பK

Page 95 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

எ•=தன9; ஏCnன9; இரCnA i9னI"
l•=தன9; l"qன9; ெவe8 உH$1தன9;
அ<=தன9; அர'(ன9; அர'(, இ9னன
~<=தன9, i9னI"-_Iக9 ெச ˆlயா9. 47
’அற"தைன ேவ$ அ;18, அIைளW S9றைன,
Pற=த :9 த3ணp1 2Iைவ1 ேத` அ<18,
இற=தைன ஆ" எh9, இைறவ! m2ைய
மற=தைன; உனWD, இ29 மா` ேமK உ3† ? 48
’PனW D;"> எ(=8, எ• காம1 X அl18,
இனW D;"> யாைவR" எ'(, யாவ$WD"
மனWD உ; ெந( ெச V" வ6p0e! மற=8,
உனWD உ; ெந( ெச லK ஒ•Wn9பால}? 49
’_தலவ9 _தgய _=ைத0$ பழC
கைதையR" >8Wnய தைலவ9! க3^ைட
yதலவ9 Pைல lg9 w9ைம x(ய
>தKவைன, எCஙன" ib=8 JHனாe? 50
’ெச ˆ வ< உIs•ய 2nb ம9னவ!எˆ வ< மICnF" இரவலாள$ தா",
இˆ வ< உலn9 இK; இ9ைம ந3i„$
அˆ வ< உலnF" உள$S[?-ஐயா! 51
’பK பகK :ழ';" :9 கlைகA பாe :ழK
:'பன பK உH$ உணCக, m ெநTC
க'பக ந; :ழK காதg120?மK பக மல$=த }6 ம9ன$ ம9னேன! 52
’இ"ப$ :9; ஏnைன; இIWD" சா$> இழ=8,
உ"ப$ வ=8 உ9 கழK ஒ8Cnனா$க•?
ச"பர9 அைனய அ1 தாைன1 தானவ$,
அ"பர18 இ9ன_" உள$Sலா"?-ஐயா! 53
’இய" ெக• தாைனய$ இ;1த மா1 2ைற,
உயCகK இK மைறயவ$WD உதl, உ"பb9,
அய" ெக• ேவ6l0T, அமர$WD ஆWnய,
வயCD எb வள$Wகைல, ைவக வKைல0? 54
’ஏ7 உய$ மத கp'; இைறவ! ஏnைனவா<ய கbயவ9, வ(ய9 ைக என,
பா< அ" >ய18 :9 பzH9 mCகலா
ஆ<ைய, இh, அவ'D அpWக எ3z0? 55
’ப'; இைல, தவ12h9 பய=த ைம=த'D
_'; உலD அp18, அ8 _ ைறH9 எe2ய
S'றவ9 _• மணW Qல" காண5"
Page 96 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

S'றவ9 _• மணW Qல" காண5"
ெப'(ைல JV", :9 ெபbய க3களாK?’ 56
பரத9 த9ைன1 தாேன ேத'(W S6ளK
ஆ'றல9, இ9னன ப9h ஆவg18,
ஊ'; உ; க3zன9, உIDவா9; தைன1
ேத'(ன9 ஒI வைக; P(8 ேத(ய,
O'; உற7 வb PைலW DbPK O;வா9. 57
இராமைன வணCnலால9(1 8ய$ Jகா8 என பரத9 இய"பK
’எ=ைதR", யாR", எ" iராF", எ" _F",
அ=த" இK ெபIC Dண18 இராம9; ஆதலாK,
வ=தைன அவ9 கழK ைவ1தJ8 அலாK,
P=ைத ெவC ST= 8ய$ X$கலா8’ எ9றா9. 58
ைகேகH இராம9 கானக" ெச 9றைதW OறK
அˆ உைர ேகsடV", அசhஏ; என,
ெவˆ உைர வKலவ6, ŒsT" O;வா6;
’ெதˆ அT PைலHனாe! ேதl, த"i, எ9;
இˆ இI•’T" கான1தா9’ எ9றா9. 59
பரத9 8யI;தK
’வன12ன9’ எ9;, அவ6 இைச 1த மா'ற1ைத
:ைன1தன9; இI=தன9, ெநIA>3டா9 என;
’lைன1 2ற" யா8 இh lைளAப8? இ9ன_"
எைன18 உள ேகsபன 89ப", யா9?’ எ9றா9. 60
இராம9 வன" ெச 9ற காரண1ைத பரத9 lனா5தK
ஏCnன9 l"ம[T இI=த ஏ=தK, ’அA
?C கழK காலவ9 வன18A Jய8,
XCD இைழ1த - அதh„? ெதeவ" {(0?
ஓCnய l2H„? யா2„?’ எனா. 61
’Xயன இராமேன ெச eRேமK, அைவ
தாe ெச யK அKல•, தல18•$WD எலா"?
Jய8 தாைத l3 >Wக i9ன‹?
ஆயத9 _9ன‹? அIL|$’ எ9றா9. 62
ைகேகH9 ப2K உைர
’DIWகைள இக7தg9 அ9;; O(ய
ெச IWnனாK அ9;; ஒI ெதeவ1தாV" அ9;;
அIWகேன அைனய அˆ அரச$ Qமக9

Page 97 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

அIWகேன அைனய அˆ அரச$ Qமக9
இIWகேவ, வன18 அவ9 ஏnனா9’ எ9றா6. 63
பரத9 Œ3T" lனா5தK
’D'ற" ஒ9; இKைலேயK, S218 ேவ; உ•$
ெச 'ற8" இKைலேயK, ெதeவ1தாK அ9ேறK,
ெப'றவ9 இIWகேவ, i6ைள கா9 >க
உ'ற8 எ9? ெதbதர உைரெச e|$?’ எ9றா9. 64
ைகேகH தா9 ெப'ற வர" ப'( OறK
’வாWnனாK வர" தரW S3T, ைம=தைனA
JWnேன9, வன12ைட; JWn, பா$ உனWD
ஆWnேன9; அவ9 அ8 j;WகலாைமயாK,
mWnனா9 த9 உH$, ேநq ேவ=8’ எ9றா9. 65
பரதh9 {'ற"
c•ன மல$W கர", fKg9 _9, ெச l
O•ன; >IவCக6 Dh18W O18 :9;
ஆ•ன; உH$Ai„T, அழK S•=8க6
ஓ•ன; உq7=தன, உ2ர" க3கேள! 66
8•1தன கJலCக6; `';" Xd `ட$
j•1தன மH$1 vைள; >ைகR" J$1த8;
ம•1த8 வாe; ெநT மைழW ைக, ம3 பக
அ•1தன, ஒ9§T ஒ9; அசh அ€ச ேவ. 67
பாதCக6 ெபய$v;", பாI" ேமI5",
Jத" S6 ெநT= தhA jI இK O"jT,
மாதCக" வI கல" ம;n, காK jர,
ஓத" S6 கடgh9; உைலவ J9றேவ. 68
அ€Pன$ வானவ$; அ5ண$ அdச1தாK
8€Pன$ எைனA பல$; fb மத1 vைள
எ€Pன, 2ைச W கb; இரl Œ3டன9;
ெவ€ PனW O';", த9 l< >ைத1ேத! 69
இராமFWD அ€P பரத9 த9 தாையW SKலா8 lTதK
S•ய ெவC Qப1தாK S21த Qளb,
க•யவ6 தாe எனW கI8n9(ல9;
’ெந•யவ9 _hR"’ எ9; அ€P :9றன9;
இ• உI" அைனய ெவ" ~< இய">வா9: 70
பரத9 ைகேகHைய ப<18ைர1தK

Page 98 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

’மா3டன9 எ=ைத, எ9 த"_9 மா தவ"
?3டன9, :9 ST" >ண$AiனாK; எ9றாK,
¢3•ெல9 வாe; அ8 ேகsT", :9ற யா9
ஆ3டெனேன அ9• அரைச ஆைச யாK? 71
’m இன" இI=தைன; யாF", :9றென9;
"ஏ" எF" மா12ர18 எ';n'(ெல9;
ஆயவ9 _hR" எ9; அ€Pேன9 அலாK,
"தாe" எF" ெபய$ எைன1 தTWக' பால}? 72
’மாள5" உள9, ஒI ம9ன9 வ9 fலாK;
Œள5" உள9 ஒI |ர9; ேமய பா$
ஆள5" உள9 ஒI பரத9; ஆHனாK,
Q6 இல அறெந(! Dைற உ3டாD‡? 73
’"`<Rைட1 தாRைடW S•ய c7dPயாK,
வ<Rைட1தாe வI" மரைப மாe18, ஒI
ப< உைட18 ஆWnன9, பரத9 ப3T" எF",
~< உைட18 ஆWகg9 _ ைறைம ேவ; உ3† ? 74
’கˆ5 அர5 இ8 என இI=2$; க'> எF"
அˆ வர"> அ<18, உைம அக18ேள ைவ1த
ெவˆ அர" jIத ேவK அரைச ேவ$ அ;18,
இˆ வர" S3ட m$ இh எ9 Q•‹? 75
11. ஆ; ெச K படல"
ம=2ரW nழ•$ _தg0$ அரசைவைய அைடதK
வர9_ ைற ெதb=8 உண$ மைறH9 மா தவ18
அI மைற _hவF", ஆ3ைடயா9 என,
lைரl9 வ=8 ஈ3•ன$; lரn9 எe2ன$;
பரதைன வணCnன$; பbR" ெந€Pன$. 1
ம=2ரW nழவI", நகர மா=தI",
த=2ர1 தைலவI", தரz பாலI",
அ=தர _hவ‹T அ(ஞ$ யாவI",
`=தரW DbPைல மரi9 `'(னா$. 2
`ம=2ர9 _hவைரW D(Aபாக wWDதK
`'(ன$ இI=8<, `ம=2ரA ெபய$A
j9 தட= ேத$ வலா9, >லைம உ6ள1தா9,
S'றவ$WD உ; jI6 D(1த S6ைகயா9,
_'; உண$ _hவைன _க18 wWnனா9. 3
_hவ$ `ம=2ரh9 D(Aைப உண$தK

Page 99 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

_hவ$ `ம=2ரh9 D(Aைப உண$தK
wWnனாK `ம=2ர9 yவலV'றைத,
வாWnனாK அ9(ேய உண$=த மா தவ9,
’காWD2 உலக"; :9 கட9 அ8 ஆ"’ எனW
QW DமரFWD அ8 ெதbயW O;வா9: 4
பரதFWD வPsட9 அரP9 PறAைப உைர1தK
’ேவ2ய$, அI=தவ$, lI1த$, ேவ=த$க6
ஆ2ய$ :9வH9 அைட=த காbய",
m2R" தIம_" :;வ; m இ8,
Q8 அ; Dண12னாe! மன18W Q•யாK. 5
’தIம" எ9; ஒI jI6 த=8 நாsTதK
அIைம எ9ப8 ெபb8; அ(2; ஐய! m
இIைமR" தIவத'D இையவ8; ஈ3T, இ8,
ெதI6 மன1தா$ ெச R" ெச யK இ8 ஆDமாK! 6
’வ6 உ; வHர வா6 அர` இK ைவயக",
ந6 உ; க2$ இலாA பகV", நா•T"
ெத6L; ம2 இலா இர5", ேத$தb9,
உ6 உைற உH$ இலா உடV", ஒWDேம. 7
’ேதவ$த" உலnF", Xைம ெச e8 உழK
மா வg அ5ண$க6 ைவD" நாs•F",
ஏ ெவைவ உலக" எ9; இைச WD" அ9னைவ
காவK ெச e தைலவைர இ9ைம க3•ல". 8
’_ ைற ெதb=8 ஒI வைக _•ய wWD(9,
மைறயவ9 வD1தன, ம3zK, வாhைட,
:ைற ெபI= த9ைமH9 :'ப, ெச Kவன,
இைறவைர இKலன யா5" கா3nல". 9
’?1த, நா6மல$ அய9 _தல >3zய$
ஏ18, வா9 >க<ன$, இ9; கா;" OW
கா1தன$; i9, ஒI கைளக3 இ9ைமயாK,
m1த m$ உைட கல mர8 ஆDமாK. 10
’உ=ைத0 இற=தன9; உ"_9 m1தன9;
வ=த8", அ9ைனத9 வர12K; ைம=த! m
அ=த" இK ேப$ அர` அp12; அ9ன8
P=தைன எமWD’ என1 ெதb=8 O(னா9. 11
வPsட9 fK ேகsட பரதh9 அவல :ைல
’த€ச" இˆ உலக", m தாCDவாe’ எனd
ெச €ெச ேவ _hவர9 ெச AபW ேகsடV",

Page 100 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ெச €ெச ேவ _hவர9 ெச AபW ேகsடV",
’ந€Pைன yக$’ என, நTCDவாbF"
அ€Pன9 அய$=தன9 - அIlW க3zனா9. 12
நTCnன9; நா1 தTமா(, நாsட_"
இTCnன9; மகpb9 இரCD" ெந€Pன9;
ஒTCnய உHbன9; உண$5 ைகதர,
vடCnன9, அரசைவWD உ6ள" fKVவா9: 13
அரசைவWD பரத9 த9 கI1ைத எT12ய">தK
’t9; உலnFWD" ஓ$ _தKவ9 ஆe, _தK
}9(ன9 இIWக, யா9 மDட" cTதK,
சா9றவ$ உைரெச ய1 தIம" ஆதலாK,
ஈ9றவ6 ெச eைகHK இ•WD உ3டாD‡? 14
’அைட5 அIC STைம எ9 அ9ைன ெச eைகைய,
நைடவI" த9ைம m$, "ந9; இ8" எ9(ேரK,
இைட வI" கால" ஈ3T இர3T" m18, இ8
கைட வI" X ெந(W கgH9 ஆsP0! 15
’ேவ1தைவ இI=த m$, lமல9 உ=2HK
?1தவ9 _தgன$ >lR6 }9(னா$,
t1தவ$ இIWகேவ, _ ைறைமயாK :ல"
கா1தவ$ உள$ எh9, காs•W கா3•ராK. 16
’நK ெந( எ9hF", நா9 இ= நாhல
ம9 உH$A jைற `ம=8 இI=8 வா7nேல9;
அ9னவ9 தைனW Sண$=8, அலCகK மா _•
vK ெந( _ ைறைமH9 cs•W கா3•ராK. 17
’அ9; எh9, அவ“T" அbய காhைட
:9;, இh8 இI=தவ", ெந(H9 ஆ';ெவ9;
ஒ9; இh உைரWn9, எ9 உHைர mWDெவ9’
எ9றன9; எ9றJ8; இI=த ேப$ அைவ. 18
பரதைன அரசைவ0$ >க7தK
’ஆ9ற ேப$ அரசF" இIAப, ஐயF"
ஏ9றன9, மz _• ஏ=த; ஏ=தK m,
வா9 vட$ 2Ilைன ம;12; ம9 இள=
}9றKக6 யா$ உள$ :9h9 }9(னா$? 19
’ஆ<ைய உIs•R", அறCக6 J'(R",
ேவ6lைய இய'(R", வள$Wக ேவ3T‡?
ஏ<„T ஏ7 எF" உலக" எ€PF",
வா<ய :9 >க7!’ எ9; வா712னா$. 20
ச18IWகனhட" இராமைன அைழ18 வIதK ப'( _ர` அ(lWக பரத9 O;தK
Page 101 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ச18IWகனhட" இராமைன அைழ18 வIதK ப'( _ர` அ(lWக பரத9 O;தK
DbPV", த"iையW Ol, ’S3டg9
_ர` அைற=8, "இ= நக$ _ ைறைம ேவ=தைன1
தI8" ஈ3T" எ9ப8 சா'(, தாைனைய,
"lைரlhK எ•க!" என, lள">வாe’ எ9றா9. 21
ச18IWகன9 உைர ேகsட மWகp9 மn7dP
நKலவ9 உைரெச ய, ந"i OறV",
அKலg9 அ•Cnய அ9i9 மா நக$
ஒKெலன இைர1ததாK - உH$ இK யாWைக அd
fK எF" அq72னாK 8p$1த8 எ9னேவ. 22
அl1த ஐ" >ல1தவ$ ஆ2யாe உள
>l1தைல உH$ எலா", ’இராம9 j9 _•
கlWD"’ எ9; உைரWகேவ, கp1ததாK-அ8
ெச lA >ல" yக$வ8 ஓ$ ெதeவ1 ேத9Sலா"? 23
பT _ர` அைற=தன$, ’பரத9 த"_ ைனW
S• நக$1 தI"; அவ' Sணரd ேச ைனR"
_TDக’ எ9ற fK tb மா நக$,
உTப2 ேவைலH9 உதய" J9றேத! 24
எ•=த8 ெபI" பைட - எ• ேவைலH9,
~<=த ேப$ ஊ<H9 _ழCn, _=8 எழ,
அ<=த8 ேககய9 மட=ைத ஆைச ; JeW
க<=த8 8ய$, ெநTC காதK ˜3டேவ. 25
ேச ைனH9 எ•dP
ப3zன >ரl, ேத$, பகT, ப3•R",
ம3zைன மைற1தன; மg=த மாW S•
l3zைன மைற1தன; lb=த மா1 8க6,
க3zைன மைற1தன, கமல1 }ைனேய. 26
ஈச9 இˆ உலnைன அ<WD" நா6 எ•"
ஓைச H9 :q$=8ள8, ஒKெல9 ேப$ ஒg;
காைச H9 கbயவ' காண t3T எ•"
ஆைச H9 :q$=த8 அˆ அhக ராPேய. 27
ப••T 2I நக$ 8ற=8, பK மர"
ெச ••T vட$ வன" wWn, { ைத ஆ"
S••T நட=த அW S3டK ஆ" எனA
i••T நட=தன-ெபIC ைக ேவழேம. 28
ேச '; இள மைர மல$ Pற=தவா" எனW
காK தள" jgதI க9hமா’T"-

Page 102 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

காK தள" jgதI க9hமா’T"ஏ'; இள" i•WDல"-இகg, இ9 நைட
}';, இள மகpைரd `மAப J9றேவ. 29
ேவதைன ெவH'க2$ தzWக, ெம9 மைழd
{தm$ vT ெநTC S•R" ெச 9றன;
Qைத ெவ€Pைலயவ9 Qல" கா3nலா
மாதb9 yடCDவ, வர"> இK Q•ேய. 30
ெவ3 ம2 Œd ெச ல ேமக" ஊ$=ெதன,
அ3ணK ெவCக2ரவ9, அள5 இK t$12 ஆe,
ம3zைட இ<=8 ஒI வ<W S3டாெலன,
எ3ண அI ம9னவ$ கp'(9 ஏnனா$. 31
ேத$qைச d ெச 9ற8 ஓ$ பரைவ; ெச "_கW
கா$qைச d ெச 9ற8 ஓ$ உவb; கா$WகடK,
ஏ$_கA பbqைச ஏn';; எCக^"
பா$qைச A பட$=த8, பதா2A ®வேம. 32
தாைரR" சCக_", தாள" S"jT
பா$qைச A ப"ைபR", 8•R", ம'ற5",
ேபbR", இய"பல ெச 9ற - ேபைதைமA
?bய$ Dழா12ைட அ(ஞ$ Jலேவ. 33
தா அI நா3 _தK அz அலாK, தைக
ேம வI கலCகைள ெவ;1த ேமhய$,
ேதவI" மI6Sள1 ெதbR" காsPய$,
? உ2$ S"> என, மகp$ JHனா$. 34
அ2$ கடK ைவயக" அைன18" கா1தவ9
l2 வI" தhWDைட Œ8 இலாA பைட,
j2 பல கlகக Œ9 ?1த8 ஆnV"
க2$ ம2 mCnய கCDK J9றேத. 35
ெச Kgய ெச லlனாK, ’P(ய 2WD’ எனd
fKgய ேச ைனையd `ம=தேத எhK,
ஒK™g ேவைல m$ உT1த பாைர, ’ஓ$
ெமKgயK’ எ9றவ$ ெமgயேர Sலா"? 36
தCD ெச € சா=8 அnK கலைவ சா$nல,
DCDம" Ss•ல, Qைவ _18 இல,jCD இளC SCைகக6 - >8ைம ேவ; இல
ெதCD இளm$ என1 ெதb=த காsPய. 37
இ9 8ைணயவ$ _ ைல எ•8 சா=2F"
ம9றK அ" தாbF" மைற=2லாைமயாK
89; இளC S• _தK ˜; mCnய
D9; எனA jg=தன - Dவ51 }6கேள. 38

Page 103 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

நைற அ; Qைதய$ நா6 ெச e Qல129
8ைற அற, அ€சன" 8ற=த நாsடCக6
Dைற அற :க$1தன - S'ற" _';வா9,
கைற அறW க•lய கால ேவைலேய. 39
lb மz ேமகைல lரl ஆ$Wnல
ெதb ைவய$ அKDK, தா$ ஒg இK ேத$ என
பb>ர" ஆ$Wnல பவளd {ற•,
அb இன" ஆ$WnலாW கமல" எ9னேவ. 40
மKnய ேககய9 மட=ைத வாசக"
நKnய8 அbைவய$ நTl'ேக Sலா"!>Knய மzவட" ?3nலாைமயாK,
ஒKnய ஒI வைகA jைற உH$1தேவ. 41
’Qமக9 ibதg9, Qல" m18ள
தாமைரd ெச KlR", தவ1ைத ேமlனா6;
காமF", அI=8ய$W கடgK t7nனா9
ஆ"’ என, :க7=த8 - அˆ அள5 இK ேச ைனைய. 42
ம3ைணR", வாைனR", வயCD 2WைகR"
உ3zய :q$ கடK ஒWD" எ9ப8 எ9?
க3zF" மன12F", கமல18 அ3ணKத9
எ3zF", ெந•8 - அவ3 எ•=த ேச ைனேய! 43
அைல ெநT" >னK அறW D•1தலாK, அக"
:ைல ெபற :ைல ெந( :;1தலாK, ெநT
மைலHைன ம3 உற அ•1தலாK, தq71
தைலவைன :க$1த8 - அ1 தயCD தாைனேய. 44
அ(ஞI", P(யI" ஆ2 அ=தமா
ெச ( ெபI= தாைனR" 2I5" mCகலாK
D(யவ9 >னK எலா" வH'(K S3டநா6
ம(கடK ஒ1த8 - அˆ அ012 மாநக$. 45
ெபI=2ைர ந2கL", வயV", ெபs>;
மரCகL", மைலகL", ம3^", க3^ற1
2I1தK இK அ012 ஆ" ெதeவ மா நக$
அI=ெதI ஒ1த8 - அA பைட ெச K ஆ; அ‹! 46
’தா$க6 தா", Qைததா", தாம"தா", தைக
ஏ$க6 தா", கலைவ தா", கம7=29; எ9பராKகா$க6 தா" என qகW கT1த ைக"மைல
வா$ கடா" அKல8, அ" ம9ன9 ேச ைனேய. 47
ஆ6 உலா" கடgF" அக9ற அWகடK,
}6 உலா" D3டல" _தல vK அz
ேக6 உலா" q9 ஒp nள$=த8 இKைலயாK-

Page 104 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

ேக6 உலா" q9 ஒp nள$=த8 இKைலயாKவா6 உலா" yதgய$ மICDK அKலேத. 48
ம1தள" _தgய வயCD பK இய"
ஒ1தன ேச றg9, உைர இலாைமH9,
P12ரd `வ$ ெநT€ ேச ைன Xs•ய
ப12ைய :க$1த8 - அA பைடH9 ஈsடேம. 49
ஏT அ; Qைதய$ l<H9 எeத QK
ஊT உற உர" vைள18, உH$ உணாவைக,
ஆடவ$WD அI" ெபIC கவச" ஆய8 காT உைற வா7WைகையW க3ண9 ந3ணேவ. 50
கனC DைழW ேககய9 மகp9 க3zய
Pன" nட=8 எbதg9, X$=தேவ Sலா"அனCக9 ஐC STC கைண அடI" ஆடவ$
மன" nட=8 உ3nல, மகp$ SCைகேய? 51
மர5b அz=8 பரத9 ச18IWகனFட9 ேதbK ெச KVதK
இ9னண" ெநT" பைட ஏக, ஏ=தV",
த9Fைட1 2I அைரd { ைர சா12னா9;
i9 இைளயவ“T", iற=த 89jT",
நK ெநT= ேத$qைச நட1தK ேமHனா9. 52
பரதFட9 தாயI" வIதK
தாயI", அI= தவ1தவI", த=ைதH9
ஆய ம=2bயI", அள5 இK `'ற_",
˜ய அ=தண$கL", vட$=8 c7வரA
JHன9 - 2I நக$A >b ைச வாHேல. 53
ச18IWகன9 Ohய 89>;1தA ப'ற, பரத9 lலWகK
ம=தைரW O'ற_", வ<d ெச Kவா’T"
உ=2ேய JதK க3T, இளவK ஓ•, ஆ$18
அ=தர18 எ';வா9 அழ9; ப'றV",
`=தர1 }ளவ9 lலWnd fKVவா9: 54
’_9ைனய$ _ ைற ெகட _•1த பாlையd
P9னi9ன" ெச e8, எ9 Pன1ைத1 X$ெவேனK,
"எ9ைன இ9; எ9 ஐய9 8றWD"" எ9; அலாK,
"அ9ைன" எ9;, உண$=2ெல9, ஐய! நா9’ எ9றா9. 55
’ஆதலாK, _hR" எ9; ஐய9, அ=த" இK
ேவதைனW Ohைய ெவD3T" எ9hF",
Q8 இலா அI மைற Dல5" xK வலாe!
J8" நா"’ எ9; S3T, அb29 JHனா9. 56

Page 105 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:55

J8" நா"’ எ9; S3T, அb29 JHனா9. 56
இராம9 தCnய žைலHK பரத9 தCDதK
~e ெபI€ ேச ைனR" tb ஞால_"
ைககல=8 அயK ஒI கடg9 `'(ட,
ஐயF" ேதlR" இைளய ஆpR"
ைவnய žைலHK தாF" ைவnனா9. 57
இராம9 தCnய >Kலைண அInK பரத9 ம3zK இI1தK
அK அைண ெநTC க›$ அIl ஆ•ன9,
கK அைண nழCST கhR" உ3•ல9,
lK அைண18 உய$=8 }6 |ர9 ைவnய
>K அைண மICnK, தா9 j•H9 ைவnனா9. 58
’ஆ3T :9;, ஆ3தைக அ•H9 ஏnனா9
ஈ3•ய ெந(’ என, தாF" ஏnனா9 ˜3•T ேத$கL" 8ரக ராPR"
கா3 தD கbகL" vடர, காgேன. 59
12. கCைக கா3 படல"
பரத9 கCைகW கைரைய அைடதK
?lb jல9 கழK, jI இK தாைனயா9,
காlb நாT அ9ன கழh நாT ஒ”இ,
தாவர சCகம" எ9F" த9ைமய
யாைவR" இரCnட, கCைக எe2னா9. 1
கCைகைய ெச 9; ேச $=த ேச ைனH9 qD2R" PறA>"
எ3ண அI€ `I"> த" இன18WD அKல8,
க3 அக9 ெபI" >னK கCைக எCக^"
அ3ணK ெவC கb மத18 அIl பாeதலாK,
உ3ண5", Dைடய5", உb18 அ9; ஆயேத. 2
அ•qைச 1 ˜p >WD, அைட=த ேதவ$த"
_• உறA பர=த8 ஓ$ _ ைறைம ேத$=2ெல";
ெந•8 உH$18 உ3ட5", m=2 :9ற5",
j•qைச A >ர3ட5", >ரl ஈsடேம. 3
பாைல ஏe :ற1vT, ப3T தா9 பட$
ஓைல ஏe ெநTC கடK, ஓ•'; இKைலயாK;மாைல ஏe ெநT _• ம9ன9 ேச ைன ஆ"
ேவைலேய மT1த8, அW கCைக ெவ6ளேம. 4
கா9 தைல ந3zய காைளi9 பட$

Page 106 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

கா9 தைல ந3zய காைளi9 பட$
}9றைல, அˆ வ<1 vட$=8 ெச 9றனஆ9றவ$ உண$12ய அWD‹zக6
t9; ப18 ஆHர18 இரs• _';ேம. 5
பரத9 ேச ைனRட9 வIதK க3ட Dகh9 ஐய_" {'ற_"
அA பைட கCைகைய அைட=த ஆHைட,
’8A>ைடW கடg9 m$ `ம=த ேமக1ைத
ஒA>ைட அ3ண[T உட'றேவ Sலா"
இA பைட எT1த8?’ எ9;, எT1த {'ற1தா9. 6
Dக9 எனA ெபயbய O'(9 ஆ'றலா9
vைக _ர3 ேச ைனைய1 8கp9 wWDவா9 நைக qக, க3க6 X நாற, நாPHK
>ைக உற, DhA>;" >IவA J$lலா9. 7
ைம உற உH$ எலா" இ;2 வாCDவா9
ைக உ; கவ$ அHK i•1த கால9 தா9
ஐ-ஐ= xறாHர" உIவ" ஆHன
ெமe உ; தாைனயா9, lKg9 கKlயா9. 8
கs•ய `b ைகய9, க•1த வாHன9,
ெவs•ய ~<Hன9, l<WD" XHன9,
Ss•ய 8•Hன9, D(WD" S"iன9,
’ns•ய8 அம$’ எனW nளI" }pனா9. 9
’எg எலா" இA பைட; அரவ", யா9’ என,
ஒg உலா" ேச ைனைய உவ=8 Olனா9 வg உலா" உலnhK வா•" வ6 உn$A
>g எலா" ஒI வ<A >D=த Jலேவ. 10
மICD அைட ெத9 கைர வ=8 }9(னா9 ஒICD அைட ெநT" பைட ஒKெல9 ஆ$Ai„T
அIC கைடRக" தhK, அசh மா மைழ
கIC கடK nள$=ெதனW கல=8 cழேவ. 11
த9 ேச ைனWD Dக9 இsட கsடைள
}9(ய >pஞைர wWn, ’c7dPH9
ஊ9(ய ேச ைனைய உ"ப$ ஏ';த'D
ஏ9றென9, எ9 உH$1 8ைணவ'D ஈDவா9
ஆ9ற ேப$ அர`; m$ அைம2$ ஆ"’ எ9றா9. 12
’8• எ(; ெந(கL", 8ைறR", `';ற
ஒ•ெய(; அ"iக6 யா8" ஓsடg$;
க• எ( கCைகH9 கைர வ=}$கைளA
i•; எ(, பட’ எனா, ெபய$18" O;வா9: 13
Page 107 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

i•; எ(, பட’ எனா, ெபய$18" O;வா9: 13
Dகh9 |ர உைர
’அ€சன வ3ண9, எ9 ஆ$ உH$ நாயக9, ஆளாேம,
வ€ச ைனயாK அர` எe2ய ம9னI" வ=தாேர!
ெச € சர" எ9பன X உq7n9றன, ெச Kலா•?
உ€` இவ$ Jel•9, "நாeWDக9" எ9;, எைன ஓதா‹? 14
’ஆழ ெநT= 2ைர ஆ; கட=8 இவ$ Jவா‹?
ேவழ ெநT" பைட க3T lலCnT" lKலா•?
"}ழைம" எ9;, அவ$ fKgய fK ஒI fK அ9•?
"ஏ ைழைம ேவட9 இற=2ல9" எ9; எைன ஏசா‹? 15
"_9னவ9" எ9; :ைன=2ல9; ’~e >g அ9னா9 ஓ$
i9னவ9 :9றன9" எ9(ல9; அ9னைவ ேபசாேனK,
எ9 இவ9 எ9ைன இக7=த8? இˆ எKைல கட=8 அ9•?
ம9னவ$ ெந€PhK, ேவட$ lT" சர" வாயா•? 16
’பாவ_" :9ற ெபI" ப<R", பைக ந3JT",
ஏவ_", எ9பைவ ம3 உலD ஆ6பவ$ எ3ணா‹?
ஆவ8 Jக, எ9 ஆ$ உH$1 }ழைம த=தா9ேமK
Jவ8, ேச ைனR" ஆ$ உHI" ST Je அ9•? 17
’அI= தவ" எ9 8ைண ஆள, இவ9 >l ஆ6வா„?
மI=8எh9 அ9; உH$, வ3 >க7 S3T, i9 மாேய„?
jI=2ய ேக3ைம உக=தவ$த"~T Jகாேத
இI=த8 ந9;, க<WDெவ9, எ9 கட9 இ9•ேட. 18
’8"iR" மா5" qைட=த ெபI" பைட c75 ஆI",
வ"> இயK தா$ இவ$ வா6 வg கCைக கட=8 அ9•?
ெவ"iய ேவட$ உ $! 8ைற ஓட" lலW¢‹?
ந"i _9ேன, இh நா" உH$ மாeவ8 ந9; அ9•? 19
’Jன பைட1 தைல |ர$தமWD இைர Jதா இd
ேச ைன nடWnT; ேதவ$ வb9, Pைல மா ேமக"
žைன பட, Dட$ cைற பட, `ட$ வா•T"
தாைன பட, தh யாைன பட, 2ர6 சாேய„? 20
’:9ற SைடW ைக எ9 அ9ப9 உTWக ெநT€ { ைர
அ9; ST1தவ6 ைம=த$ பல1ைத, எ9 அ"பாேல
S9; Dl1த :ண"S6 iணW Dைவ S3T ஓ•,
89; 2ைரW கடK, கCைக மT18 இைட ˜ரா}? 21
’"ஆT S•A பைட சா•, அற1தவேர ஆள
ேவT ST1த8, பா$" எF" இA >க7 ேம|‹?
நாT ST1த எ9 நாயகFWD இவ$, நா" ஆL"
காT STWnல$ ஆn, எT1த8 கா›‹? 22

Page 108 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’"மா _hவ$WD உறவாn வன12ைடேய வா•"
Q _hய1 தD"" எ9;, மன18 இைற S6ளாேத,
ஏ _ ைன உ'(•K, ஏ• கட' பைட எ9றாV",
ஆ _ ைனH9 P; O7 என இAj•8 ஆகா}? 23
எ9பன fKg, இI"> அன ேமhய$ ஏ„$_9,
வ9 பைண lKgன9, மK உய$ }pன9, வா6 |ர'D
அ9பF", :9றன9; :9ற8 க3T, அbஏ; அ9ன
_9பhK வ=8, ~<=தன9, tbய ேத$ வKலா9: 24
DகைனA ப'( `ம=2ர9 பரதFWD உைர1தK
’கCைக இI கைர உைடயா9; கணWD இற=த நாவாயா9;
உCக6 Dல1 தh நாத'D உH$1 8ைணவ9; உய$ }ளா9;
ெவCகbH9 ஏ; அைனயா9; lK i•1த ேவைலHனா9;
SCD அலI" ந;= த3 தா$W Dக9 எ9F" D( உைடயா9. 25
’கK கா^" 23ைமயா9; கைர காணாW காதலா9;
அ'D ஆz க3டைனய அழD அைம=த ேமhயா9;மK கா^" 2I ெநT= }6 மைழ கா^" மz :ற1தாe!’:' கா^" உ6ள1தா9, ெந( எ2$ :9றன9’ எ9றா9. 26
DகைனW காண வடகைரWD பரத9 lைரதK
த9 _9ேன, அவ9 த9ைம, த=ைத 8ைண _=8 உைர1த
fK _9ேன உவWn9ற 8b` இலா1 2I மன1தா9,
’ம9 _9ேன த¤இW S3ட மனWD இhய 8ைணவேனK,
எ9 _9ேன அவ' கா3ெப9, யாேன ெச 9;’ என எ•=தா9. 27
பரத9 :ைல க3ட Dக9 2TWnTதK
எ9; எ•=த த"i•T", எ•n9ற காத™T",
D9; எ•=8 ெச 9ற8 எனW Dp$ கCைகW கைர D;n
:9றவைன wWnனா9, 2I ேமh :ைல உண$=தா9,
89; கI ந;C D€P எHன$ Q9; 83ெண9றா9. 28
வ'கைலH9 உைடயாைன, மா` அைட=த ெமeயாைன,
ந' கைல இK ம2 எ9ன நைக இழ=த _க1தாைன,
கK கhயW கhn9ற 8யராைனW க3^'றா9;
lK ைகHh9; இைட |ழ, l"_';, :9; ஒ<=தா9. 29
’ந"iR" எ9 நாயகைன ஒWn9றா9; அயK :9றா9
த"iையR" ஒWn9றா9; தவ ேவட" தைல:9றா9;
89ப" ஒI _•5 இKைல; 2ைச wWn1 v•n9றா9;
எ"ெபIமா9 i9 iற=தா$ இைழAப‹ iைழA>?’ எ9றா9. 30
DகF" தhேய வடகைர அைடதK

Page 109 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’உ3T இTWக3 ஒ9; உைடயா9, உைலயாத அ9> உைடயா9,
S3ட தவ ேவடேம S3•I=தா9 D(A> எKலா"
க3T, உண$=8, ெபய$n9ேற9; காq9க6 ெந(’ எ9னா,
த3 8ைற, ஓ$ நாவாHK, ஒI தhேய தா9 வ=தா9. 31
பரதF" DகF" ஒIவைர ஒIவ$ வணCn1 த•5தK
வ=8 எ2ேர v•தாைன வணCnனா9; மல$ இI=த
அ=தணF" தைன வணCD" அவF", அவ9 அ•|7=தா9;
த=ைதHF" கpOர1 த•lனா9 - தக5 உைட0$
P=ைதHF" ெச 9hHF" |'(IWD" {$12யா9. 32
பரதhட" Dக9 வ=த காரண" ேகsடK
த•lன >pஞ$ ேவ=த9 தாமைரd ெச Cகணாைன,
’எ•lF" உய$=த }ளாe! எe2ய8 எ9ைன?’ எ9ன,
’_•8 உலD அp1த த=ைத _=ைத0$ _ ைறHh9;"
வ•lன9; அதைன mWக, ம9னைனW Sண$வா9’ எ9றா9. 33
Dக9 பரதைன வணCnA பாராsTதK
ேகsடன9, nராத$ ேவ=த9; nள$=8 எ•" உH$Aப9 ஆn,
ŒsT", ம3 அதhK |7=தா9; l"qன9, உவைக |Cக;
Xsட அI ேமh ைம=த9 ேச வ•W கமலA ?lK
?s•ய ைகய9, je இK உ6ள1த9, >கலV'றா9: 34
’தாe உைரS3T தாைத உதlய தரzத9ைன,
"Xlைன" எ9ன m18, P=தைன, _க12K ேதWn,
JHைன எ9றJ78, >க<„e! த9ைம க3டாK,
ஆHர" இராம$ :9 ேக7 ஆவ‹, ெதbH9 அ"மா! 35
’எ9 >க7n9ற8, ஏ ைழ எHனேன9? இரl எ9பா9 த9 >க7W க'ைற, ம'ைற ஒpகைள1 தl$WDமாJK,
ம9 >க7 ெபIைம yCக6 மரi„$ >க7க6 எKலா"
உ9 >க7 ஆWnWS3டாe-உய$ Dண18 உர51 }ளாe! 36
பரதhட" Dக9 S3ட ேபர9>
என இைவ அ9ன மா'ற" இையவன பல5" O(,
>ைன `ழK, >ல5 ேவ' ைக, >pஞ$Q9 jI இK காதK
அைனயவ'D அைமl9 ெச eதா9; ஆ$ அவ'D அ9> இலாதா$?:ைன5 அIC Dண"ST அ9•, இராம9ேமK :q$=த காதK? 37
இராம9 தCnய இட" ப'( பரத9 Dகhட" lனா5தK
அˆ வ< அவைன wWn, அI6தI வாb அ9ன
ெச ˆ வ< உ6ள18 அ3ணK, ெத9 2ைச d ெச C ைக OAi,

Page 110 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

ெச ˆ வ< உ6ள18 அ3ணK, ெத9 2ைச d ெச C ைக OAi,
’எˆ வ< உைற=தா9 ந"_9?’ எ9றV", எHன$ ேவ=த9,
’இˆ வ<, |ர! யாேன காsTவK; எ•க!’ எ9றா9. 38
இராம9 தCnய இட1ைதW க3ட பரதh9 :ைல
கா$ எனW க•8 ெச 9றா9; கKgைடA பT1த >Kg9,
வா$ Pைல1 தடW ைக வ6ளK, ைவnய ப6p க3டா9;
பா$qைச A பைத18 |7=தா9; பIவர' பரைவ >Wகா9 வா$ மzA >னலாK ம3ைண ம3^ m$ ஆsT" க3ணா9. 39
’இய9ற8, எ9 jIs•னாK, இˆ இட$ உனWD எ9ற J78",
அH9றைன, nழCD" காR" அ_8 என; அbய >KgK
8H9றைன என5", ஆl 8ற=2ெல9; `டI" கா`
DH9; உய$ மDட" cT" ெச Kவ_" S6ெவ9 யாேன!’ 40
இலWDவh9 ெச யKக6 ப'( Dகhட" பரத9 lனா5தK
˜3தர :வ=த }ளா9 i9னI" fKVவா9! ’அ=
m3டவ9 8H9ற cழK இ8 எh9, :q$=த ேநய"
?3டவ9, vட$=8 i9ேன J=தவ9, j•8 m1த8
யா3T?’ என, இh8 ேகsடா9; எHன$Q9, இதைனd f9னா9: 41
இலWDவ9 ெச யK ப'( Dகh9 ப2K உைர
’அKைல ஆ3T அைம=த ேமh அழகF" அவL" 8€ச,
lKைல ஊ9(ய ைக0T", ெவe8 உH$AJT", |ர9,
கKைல ஆ3T உய$=த }ளாe!-க3க6 m$ fbய, கCDK
எKைல கா3> அள5" :9றா9; இைமAiல9 நயன"’ எ9றா9. 42
பரதh9 8ய$ உைர
எ9ப1ைதW ேகsட ைம=த9, ’இராமFWD இைளயா$ எ9;
_9> ஒ1த }'ற1ேதqK, யா9 எ9;" _•5 இலாத
89ப18WD ஏ8 ஆேன9; அவ9, அ8 8ைடWக :9றா9;
அ9ப18WD எKைல உ3† ? அழn8, எ9 அ•ைம!’ எ9றா9. 43
ெத9 கைர ேச $Wக, Dகைன பரத9 ேவ3TதK
அˆ இைட, அ3ணKதாF", அ9;, அI" j•H9 ைவn,
’ெதˆ இைடதர :9; ஆ$WD" ெச ( கழK >pஞ$ Qமா அ9!
இˆ இைட, கCைக ஆ'(9 ஏ'(ைன ஆH9, எ"ைம
ெவˆ இட$W கடK :9; ஏ'(, ேவ=த9பாK lT1த8’ எ9றா9. 44
Dக9 கsடைளAப• நாவாeக6 வIதK
’ந9;’ எனA >pஞ$ ேவ=த9 ந3zன9 தமைர; ’நாவாe
ெச 9; இh1 தI2$’ எ9ன, வ=தன-Pவ9 ேச $ ெவ6pW

Page 111 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

ெச 9; இh1 தI2$’ எ9ன, வ=தன-Pவ9 ேச $ ெவ6pW
D9; என, DhWD" அ" j9 DவT என, Dேபர9 மான"
ஒ9; என, நாzA பK ேவ; உI5 S3டைனய ஆன. 45
நாவாeகp9 }'றA jg5
நCைகய$ நைடH9 அ9ன" நா3 உ; ெச லl9 நாவாe,
கCைகR" இட" இலாைம qைட=தன-கல=த எCD",அCST, இCD, இ<12 ஏ';" அைம2H9, அமர$ ைவய18
இCST அCD இ<12 ஏ';" இIlைன எ9னK ஆன. 46
பரத9 ேச ைன0T கCைகைய கட1தK
’வ=தன, வர"> இK நாவாe; வb PைலW DbPK ைம=த!
P=தைன யாவ8?’ எ9;, PICnேபbய$Q9 ெச Aப,
`=தர வb lலாF" `ம=2ர9 த9ைன wWn,
’எ=ைத! இ1 தாைனத9ைன ஏ';2, lைரl9’ எ9றா9. 47
DbPல8 ஏவலாK, அW Dரகத1 ேத$ வலாF",
வbைச H9 வழாைம wWn, மர>p வைகH9 ஏ'ற,
கb, பb, இராத", காலா6, கணWD அ; கைர இK ேவைல,
எb மz 2ைரH9 |`" கCைக யா; ஏ('; அ9ேற! 48
இ•பT _ழWக" jCக, இன மைழ மகர mைர
_•5 உற _கAப, ஊ< இ;2H9 ~eAப JலW
S••T வCக" ேவைல O"jT பட$வ Jல
ெந•ய ைக எT18 ms• m=2ன, ெநTC ைக ேவழ". 49
சCக_" மகர ŒF" தரள_" மzR" த6p,
வCக m$W கடV" வ=8 த9 வ<A படர, மானA
jCD ெவC கp; xWக, கைர ஒ”இA JH'; அ"மாகCைகR" இராம' கா^" காதல8 எ9ன மா}! 50
பாCn9 உ1தbய" மானA பட$ 2ைர தவழ, பாb9
|CD m$ அ•வ" த9F6, l• மதW கV< ெவ6ள18
ஓCகKக6 தைலக6 }9ற, ஒp18 அவ3 உய$=த D"ப",
?C Dழ' கCைக நCைக _ ைல எனA jg=த மா}! 51
S•€fT தsT", அd`", ஆ<R", Q1த ~sT",
ெநT€ `வ$W S•R", யா5", ெந( வI _ ைறH9 mWn,
lT" `வK >ரl0T" ேவ; ேவ; ஏ'(d ெச 9றம•€சi9 உட"> OsT" lைன என-வHர1 ேத$க6! 52
நாK-இர3T ஆய Q•, நைவ இK நாவாeக6 Œதா,
ேச K 2ர3டைனய ஆய க2•T", :qரd ெச 9றபாK 2ர3டைனய ெமeய, பய" 2ர3டைனய ெந€ச,
காK 2ர3டைனய கால, கT நைடW கgனA பாe மா. 53
மகp$ ஓட12K ெச KVதK
Page 112 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

மகp$ ஓட12K ெச KVதK
ஊT உற ெநIWn, ஓட18, ஒIவ$_9 ஒIவ$ ns•,
cடக1 தp$W ைக" மாத$ D•qன$ 8வ9(1 }9ற,
பாT இயK கp நK யாைனA ப=2 அ" கைடH9 D1தW
QTக6 qைட=த எ9ன, qைட=தன Dவ5W SCைக. 54
jலC Dைழ மகp$, நாவாeA JWn9 ஒ9; ஒ9; தாWக,
மலCnன$; இர3T பாV" ம;nன$ ெவIl wWக,
அலCD m$ ெவ6ள" த6p அ<தர, அCD" இCD"
கலCகg9, ெவIlA பாR" கய'Dல" :க$1த, க3க6. 55
இயK5 உ; ெச லl9 நாவாe, இI ைகR" எHன$ ˜3ட,
8யKவன 8TA> |`" 8வைலக6, மகp$ ெம9 ˜`
உயK5 உ; பரைவ அKDK ஒpA> அற1 தpAப, உ6ள18
அய$5;" ம8ைக ைம=த$WD அயா5H$A> அp1த8 அ"மா! 56
மரWகலCக6 ெச 9; வI" காsP
இW கைர இைர1த ேச ைன எ( கடK _க=8, ெவஃn,
அW கைர அைடய |P, வ(யன அ^D" நாவாe>WD அைல ஆ< நK m$ j;1தன JWnA JWn,
அW கண18 உவb ŒL" அகK மைழ :க$1த அ"மா! 57
அnK இT ˜ப" அ9ன ஆe மHK ¦g ஆ$1த
_n• ைட _ர3 மா1 த3T O"> என, _ng9 வ3ண1
8n™T vT1த ெச " j9 தகs•ைட vT1த _129
நD S• ெந•ய பாயா, நˆ எனd ெச 9ற நாவாe. 58
ஆனன" கமல18 அ9ன, q9 அ9ன, அ_தd ெச ˆ வாe,
ேத9 நைன, Dழலா$ ஏ;" அ"iக6 P=8 _1த"
Œ9 என, lb=த கCைக l3 என, ப3ைண _'(
வானவ$ மகp$ ஊI" மானேம :க$1த மா}! 59
8p பட1 8ழா5 23 QK 8TA> இI காg9 }9ற,
நp$ >னK கCைக ஆ'(K ந3T எனd ெச KV" நாவாe,
கpRைட ம€ைஞ அ9ன, கனC Dைழ, கயK க3, மாத$
ஒp$ அ•W கமல" X3ட, உH$ பைட1தனேவ ஒ1த. 60
_hவ$ வா9 வ<யாக கCைகைய அைடதK
ைம அ; l`"iK, ம3zK, ம';" ஓ$ உலnK, _';"
ெமe lைன தவேம அ9( ேமV" ஒ9; உள}? ¢©$
ெச e lைன நாவாe ஏ(1 X3டல$; மன129 ெச KV"
~e l`"> ஓட" ஆக, ேதவb9 _hவ$ Jனா$. 61
அைனவI" கCைகைய கட1தK

Page 113 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’அ;ப2னாHர" அWD‹z’ எ9;
இ;2 ெச e ேச ைனR", எKைல X$ நக$
ம; அ; மா=தI", மகp$ ெவ6ள_",
ெச ( 2ைரW கCைக, i9 nடWகd ெச 9றேவ. 62
நாவாHK பரத9 ஏ;தK
க<18 m$ வI 8ைற ஆ'ைற, c7 பைட
க<18 mCnய8 என, க6ள ஆைச ைய
அ<18, ேவ; அவh ப3T ஆ3ட ேவ=தைர
இ<18, ேமK ஏ(னா9 தாF" ஏ(னா9. 63
பரத9 DகFWD Qச ைலைய அ(_க" ெச eதK
`'ற1தா$, ேதவ’T" vழ :9ற Qச ைலைய1 v•8 wWn,
’S'ற1 தா$W DbPK! இவ$ ஆ$?’ எ9; Dக9 lனவ, ’QWக6 ைவD"
_'ற1தா9 _தK ேதl; t9; உலD" ஈ9றாைன _9 ஈ9றாைளA
ெப'ற1தாK ெப;" ெச Kவ", யா9 iற1தலாK, 8ற=த ெபbயா6’ எ9றா9. 64
பரத9 Qச ைலWD Dகைன அ(_க" ெச eதK
எ9றVேம, அ•H9 qைச ெந•8 |7=8 அ•வாைன, ’இவ9 யா$?’ எ9;,
க9; ib காராl9 8ய$ உைடய S• lனவ, கழK காK ைம=த9,
’இ9 8ைணவ9 இராகவFWD; இலWDவ'D" இைளயவ'D", எனWD", t1தா9;
D9; அைனய 2I ெநT= }6 Dக9 எ9பா9, இ= :9ற DbPK’ எ9றா9. 65
Qச ைல DகைனR" பரதFWD சQதரனாWDதK
’ைந|$ அ¯$ ைம=X$! இh1 8யராK; நாT இற=8 காT wWn,
ெமe |ர$ ெபய$=த85" நல" ஆH'; ஆ" அ9ேற! lலCகK 23}6
ைக |ரW கp; அைனய காைள இவ9 த9„T" கல=8, ml$
ஐ|I" ஒI|$ ஆe, அகK இட1ைத ெநTC கால" அp12$’ எ9றா6. 66
பரத9 DகFWD `q12ைரைய அ(_க" ெச eதK
அற" தாேன எ9n9ற அயK :9றா6தைன wWn, ’ஐய! அ9i9
:ைற=தாைள உைர’ எ9ன, ’ெந( 2ற"பா1 த9 ெமeைய :'ப8 ஆWn
இற=தா9 த9 இள= ேதl; யாவ$WD" v•Dல" ஆ" இராம9 i9>
iற=தாF" உள9 எ9னA ibயாதா9 தைனA பய=த ெபbயா6’ எ9றா9. 67
Dக9 ைகேகHைய யா$ என lன5தK
`T மயான12ைட த9 8ைண ஏக, }9றK 8ய$W கடg9 ஏக,
கTைம ஆ$ கானக18W கIைண ஆ$கg ஏக, கழK காK மாய9
ெநTைமயாK அ9; அள=த உலD எKலா", த9 மன1ேத :ைன=8 ெச eR"
STைமயாK, அள=தாைள, ’"ஆ$ இவ$?" எ9; உைர’ எ9ன, DbPK O;": 68

Page 114 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

STைமயாK, அள=தாைள, ’"ஆ$ இவ$?" எ9; உைர’ எ9ன, DbPK O;": 68
பரத9 ைகேகHைய அ(_க" ெச eதK
’பட$ எலா" பைட1தாைள, ப< வள$WD" ெச lgைய, த9 பா71த பாlW
Dடb ேல ெநTC கால" nட=ேத'D" உH$A பார" Dைற=8 ேதய,
உட$ எலா" உH$ இலா என1 }9;" உலக1ேத, ஒI12 அ9ேற,
இட$ இலா _க1தாைள,அ(=2ைலேயK,இ=:9றா6 எ9ைன ஈ9றா6."69
Dக9 ைகேகHைய வணCDதV", }z கைர ேச $தV"
எ9னW ேகsT, அˆ இரWக" இலாைளR"
த9 நK ைகH9 வணCnன9 தாe என;
அ9னA ேபைட Pைற இல8 ஆeW கைர
89h'; எ9ன5" வ=த8, }zேய. 70
தாய$ பKலWnK வர, பரத9 _தg0$ நட=8 ெச KலK
இ<=த தாய$ PlைகH9 ஏற, தா9,
j<=த க3z9 >8A >னK JHனா9 ஒ<=2ல9 DகF" உட9 ஏnனா9 க<=தன9, பல காவத" காgேன. 71
பர18வாச _hவ$ பரதைன எ2$ S6ளK
பர129 mCD" பர18வ9 எ9F" ேப$
வர129 qWD உய$ மாதவ9 ைவD இட",
அI12 Oர, அ^nன9; ஆ3T, அவ9
lI12 ேவ2ய‹T எ2$ ேமlனா9. 72
qைகA பாடKக6
வ=8 எ2ேர l•=தவF" வணCnனா9; வணCகா_9,
ச=த ெநT= 2ர6 >ய1தா9 த•lனா9; த•lயi9,
இ=த இட$ வ•5ட9 m எCD எ•=தாe-இைம0$ த"
P=ைதHF" ெச 9hHF" |'(IWD" {$12யாe! 32-1
ஏ(ன$ இளவ[T, இரCD ெந€` S3T
ஊ(ய தாயI" உbய `'ற_";
ேப; உள ெபI ந2 mCn, ெபsjT"
O; ெத9 கைரHைடW D¤இய J2ேல. 63-1
த9 அன த"iR", தாய$ tவI",
f9ன ேத$ வலவF", ˜ய }ழF",
89hய$ ஏறV", 8ழா 8TA> எF"
நKநயW காgனாK நட1தK ேமHனா9. 63-2
க"பராமாயண" அsடவைண

Page 115 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

13. 2Iவ• csT படல"
த9ைன வணCnய பரதFWD பர18வாச _hவ$ ஆP O( lனா5தK
வ=த மா தவ1}ைன, அ" ைம=தF"
த=ைத ஆ" என1 தா7=8, வணCnனா9;
இ=8 ‡g அ9னாF" இரCnனா9,
அ=த" இK நல18 ஆPக6 O(னா9. 1
’எT1த மா _• c•, :9பாK இைய=8
அT1த ேப$ அர` ஆ3•ைல; ஐய! m
_•1த வா$ ச ைடW க'ைறைய, t` ˜`
உT18 ந3^த'D உ';ள8 யா8?’ எ9றா9. 2
பரத9 ப2லாK பர18வாச9 மn7தK
PனW ST= 2றK {'ற ெவ= XHனா9,
மனW கTAiன9, மா தவ18 ஓCகைல,
’"எனWD அT1த8 இய"iைல m" எ9றா9;
’உனWD அTAப8 அ9றாK, உர•e!’ எ9றா9. 3
மைறH9 ேக6வ'D ம9 இள= }9றK, ’i9,
_ ைறH9 mCn, _8 :ல" S6nேல9;
இைறவ9 S6nல9 ஆ" எh9, யா3T எலா"
உைறெவ9 கான18 ஒICD உடேன’ எ9றா9. 4
உைர1த வாசக" ேகsடV", உ6 எ•=8
இைர1த காதK இI= தவ1}$WD எலா",
Dைர1த ேமh•T உ6ள" Dp$=ததாKஅைர1த சா=8 ST அAiய8 எ9னேவ. 5
பரத9 உட9வ=}$WD" ேச ைனWD" பர18வாச9 lI=8 அp1தK
ஆய காத[T ஐயைனW S3T, த9
˜ய சாைல உைறlட" 89hனா9;
’ேமய ேச ைனWD அைமAெப9 lI=8’ எனா,
XH9 ஆD2d ெச KவF" P=21தா9. 6
8ற=த ெச Kவ9 :ைனய, 8றWக"தா9
பற=8 வ=8 ப•=த8; பK சன",
iற=8 ேவ; ஓ$ உலD ெப'றாெரன,
மற=8 ைவnன$, _9ைன1 த" வா75 எலா". 7
ந=தK இK அற" ந=2ன$ ஆ" என,
அ=தர129 அர"ைபய$, அ9iன$,
வ=8 உவ=8 எ2$ ஏ12ன$; ைம=தைர,
இ=8l9 `ட$ QHK S3T ஏnனா$. 8

Page 116 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

இ=8l9 `ட$ QHK S3T ஏnனா$. 8
நான" ந9D உைர1தா$; நp$ வாhைட
ஆன கCைக அI" >னK ஆs•னா$;
தான மாமzW க'பக" தாCnய
ஊன" இK மல$ ஆைட உT12னா$. 9
S"i9 :9; yடCD; S6ைகயா$,
ெச "jh9 கல ராP 2I12னா$;
அ"பர129 அர"ைபய$, அ9jT",
உ"ப$Q9 yக$ இ9 அ_8 ஊs•னா$. 10
அ€` அT1த அமp, அல1தகA
ப€` அT1த பb>ரA பKலவ
ந€` அT1த நயhய$, நˆlH9
8€ச, அ1தைன ைம=தI" 8€Pனா$. 11
ஏ=8 ெச Kவ18 இைமயவ$ ஆ" என,
O=தK ெதeவ மகp$ S3டா•னா$ேவ=த$ ஆ2, PlைகH9 |CD }6
மா=த$கா;", வbைச வழாமேல. 12
மாத$ யாவI", வானவ$ ேதlய$
Q8 இK ெச Kவ18 ைவnன$-Sˆைவ வாe1
X8 இK ெதeவ மட=ைதய$, ேச •ய$,
தா2மா$ என1 த" பz ேகsபேவ. 13
ந=8 அ" ந=தவனCகpK, நா6 மல$W
க=த" உ=2ய க'பகW காlh9;,
அ=த$ வ=ெதன, அ=2 த9 ைக தர,
ம=த ம=த நட=த8 வாைடேய. 14
மா9;, அpW Dல" மா மத" வ=8 உண,ேத9 தp$1த கவள_", ெச C க2$
கா9ற ெநK தைழW க'ைறR", க'பக"
ஈ9; அpWக, yக$=தன-யாைனேய. 15
நரகத$WD அற" நKD" நல1த m$;
கர கதW கb காK :q$=8 உ3டன;
மரகத129 S•=8 என வா$=த >K
Dரகத129 DழாCகL" S3டேவ. 16
பரத9 காe nழCD J9றைவ உ3T, >•2HK தCDதK
இ9ன$, இ9னண" யாவI", இ=2ர9
89F JகCக6 8e1தன$; }9றKதா9,
அ9ன காR", nழCD", உ3T, அA பகK
j9h9 ேமh j• உறA JWnனா9. 17

Page 117 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

cbய9 }9;தK
mல வK இI6 mCகV", mCD;"
tல" இK கனl9 2I _';ற,
ஏV" நK lைன 8eAபவ$WD ஈ; ெச K
கால" எ9னW க2ரவ9 }9(னா9. 18
பரதh9 பைடக6 த" :ைலைய அைடதK
ஆ( :9; அற" ஆ'றல$ வா75 என
பா( |=த8 ெச Kவ"; பb=2ல$,
ேத( _=ைத1 த" P=ைதய$ ஆHனா$,
மா( வ=8 iற=த9ன மாsPயா$. 19
பரத9 ேச ைனRட9 பாைல :ல1ைத கட1தK
காைல எ9; எ•=த8 க3T, வானவ$,
’ேவைல அ9;; அhகேம’ எ9; l"_ற,
žைலR" nbகL" `3ணமாe எழ,
பாைல ெச 9; அைட=த8 - பரத9 ேச ைனேய. 20
எ•=த8 8க6; அ29, எbR" ெவeயவ9
அ•=2ன9; அlAப அI" ெவ"ைம ஆ(னா9;
j<=தன கb மத", j• ெவC கானக"
இ<=தன, வ< நட=8 ஏற ஒணாைமேய. 21
வ•Rைட அH' பைட ம9ன$ ெவ3Dைட,
ெச •Rைட ெநT :ழK ெச eய, XA j2
ப•RைடA பரK உைடA பாைல, ேமK உய$
S•RைடA ப=தb9, Dp$=த8 எCDேம. 22
’ெபInய ெச Kவ" m i•’ எ9றா6வH9
2Inய {'ற1தாK ெச "ைமயா9, :ற"
கInய அ3ணைலW க3T, காதg9
உInய தp$1தன-உலைவ ஈsடேம. 23
பரத9 பைடக6 P12ரOட1ைத அைடதK
வ9 ெந; பாைலைய மIத" ஆ" எனd
ெச 9ற8; P12ரOட" ேச $=ததாKஒ9; உைர18, ’உHbF" ஒ•Wக" ந9;’ எனA
j9(ய >ரவல9 jI இK ேச ைனேய. 24
˜pH9 படைலR", 8ரக", ேத’T,
t6 இI€ PனW கb _ழCD" ஓைதR",
ஆ6 இI6 D•lன$ ஆரவார_",
’Q6 இI" பைட இ8’ எ9;, உணரW Oறேவ. 25

Page 118 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’Q6 இI" பைட இ8’ எ9;, உணரW Oறேவ. 25
பரத9 ேச ைனH9 எ•dP க3ட இலWDவh9 {'ற"
எ•=தன9, இைளயவ9; ஏ(னா9, :ல"
S•=8 உய$=தைனய8 ஓ$ ெந•ய D9(9 ேமK;
ெச •= 2ைரA பரைவையd P;ைம ெச eத அW
க•=8ைட வb PைலW கடைல wWnனா9. 26
’பரத9, இA பைடST, பா$S3டவ9, மற"
கI2, உ6 nட=த8 ஓ$ க;5 காதலாK,
lரத" உ'; இI=தவ9 ேமK வ=தா9; இ8
சரத"; ம'; இல8’ என1 தழCD {'ற1தா9. 27
இராமைன அைட=8 இலWDவ9 {'ற18ட9 உைர1தK
D21தன9; பாbைட; DவT m; எழ
q21தன9; இராமைன lைரl9 எe2னா9;
’ம212ல9 பரத9, :9ேமK வ=தா9, ம2K
ப2A ெபI€ ேச ைனH9 பரAiனா9’ எ9றா9. 28
J$W Qல" ?3T இலWDவ9 |ர உைர
கs•ன9 `b ைகR" கழV"; பK கைணA
>s•V" j;1தன9; கவச" ?sT அைம18
இsடன9; எT1தன9 வb lK; ஏ=தைல1
vsT, அ• வணCn :9;, இைனய fKgனா9: 29
’இIைமR" இழ=த அA பரத9 ஏ=8 }6
பIைமR", அ9னவ9 பைட1த ேச ைனH9
ெபIைமR", :9 ஒI i9> வ=த எ9
ஒIைமR", க3T, இh உவ12, உ6ள" m. 30
’பட$ எலா" படA பT" பIம யாைனH9
2ட$ எலா" உIs•ன, ேதI" ஈ$1தன,
Dட$ எலா" 2ைர1தன, DI2 ஆ;க6
கட$ எலா" மTAபன, பல5" கா3•யாK. 31
’கIlR", ைககL", கவச மா$ப_",
உIlன; உHb„T உ2ர" }e5 இல
2bவன-`ட$W கைண-2ைச W ைக யாைனக6
ெவIவரd ெச eவன; கா3•, |ர! m. 32
’Qடக1 ேத$, பT D2ைர தாlய,
ஆடக1 தs•ைட, அலைக அ'; உD
ேகடக1 தடW ைகக6 கˆl, ¢த129
நாடக" ந•Aபன-கா3•; நாத! m’. 33

Page 119 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’ப3 _2$ கp'§T பர=த ேச ைனH9
எ3 _தK அ;18, நா9 இைமAi9 mWகலாK,
l3 _8D உLWக5", ேவைல ஆைடH9
ம3 _8D ஆ'ற5" கா3•-வ6ளK! m. 34
’:வ=த வா9 DI2H9 m1த" m=2 ெமe
Pவ=த சாதக’T P; க3 OpR",
கவ=த_", "உலக" :9 ைகய8 ஆய8" எ9;
உவ=தன DhAபன கா3•, உ"ப$JK. 35
’c< ெவC கட கb, 8ரக ராPக6,
பா< வ9 >ய18 இகK வயவ$, பsT அற,
|< ெவC DI2யாK அைல=த ேவைலக6
ஏ•" ஒ9றாn :9; இைரAபW கா3•யாK. 36
’ஆ6 அற; அலCD ேத$ அ<ய; ஆடவ$
வா6 அற; வb Pைல 8zய; மாW கb
தா6 அற, தைல அற; >ரl தா•T"
}6 அற-வ•W கைண vTAப-கா3•யாK. 37
’தைழ1த வா9 Pைறயன, தைச R" கˆlன,
அைழ1த வா9 பறைவக6, அலCD j9 வ•">
இைழ1த வா9 பக< >WD இIவ$ மா$iைடA
>ைழ1த வா9 ெபI வ< Jக-கா3•யாK. 38
’ஒI மக6 காதg9 உலைக we ெச eத
ெபIமக9 ஏவg9 பரத9 தா9 ெப;"
இI :ல" ஆ6ைக lsT, இ9;, எ9 ஏவலாK
அI நரD ஆ6வ8 கா3•-ஆ<யாe! 39
’"ைவயக" 8ற=8 வ=8 அடl ைவDதK
எe2ய8 உனWD" என, :9ைன ஈ9றவ6
ைநதK க3T உவ=தவ6, நைவH9 ஓCnய
ைககய9 மக6, l•=8 அர'றW கா3•யாK. 40
’அர" `ட அழK :q$ அலCகK ேவgனாe!
lைர€` ஒI Š•HK, இˆ அhக ேவைலைய
உர" `T வ•W கைண ஒ9(K ெவ9;, _A
>ர" `T" ஒIவh9 jgெவ9 யா9’ எ9றா9. 41
இலWDவFWD பரதைனA ப'( இராம9 ெதp5;1தK
’இலWDவ! உலக" ஓ$ ஏ•", ஏ•", m,
"கலWDெவ9" எ9ப8 கI2னாK அ8,
lலWDவ8 அb8; அ8 lள"பK ேவ3T‡?>லWD உb18 ஒI jI6, >கலW ேகs•யாK: 42
’ந" Dல18 உ21தவ$, நைவH9 mCnன$

Page 120 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

’ந" Dல18 உ21தவ$, நைவH9 mCnன$
எCD உலA>;வ$க6? எ3z9, யாவேர
த" Dல18 ஒIவ அI" தIம" mCnன$?jCD உல1 2ர•T" jIத }pனாe! 43
’எைன18 உள மைற அைவ இய"ப'பாலன,
பைன1 2ர6 கரW கbA பரத9 ெச eைகேய;
அைன1 2ற" அKலன அKல; அ9ன8
:ைன12ைல, எ9 வH9 ேநய ெந€PனாK. 44
’"ெபIமக9 எ9வH9 iற=த காதg9
வI" என :ைனைகR", ம3ைண எ9வH9
தI" என :ைனைகR"" தlர, "தாைனயாK
jI"" என :ைனைகR" >லைமAபால}? 45
’j9“T", jI கழK பரத9 J=தன9,
நK ெநT" ெபI" பைட நKகK அ9(ேய,
எ9“T" jI" என இய"ப'பால}?q9“T" jI5ற lளCD ேவgனாe! 46
’ேச 3 உய$ தIம129 ேதைவ, ெச "ைமH9
ஆzைய, அ9ன8 :ைனWகK ஆD‡?
?3 இயK ~e"iனாe! J=த8 ஈ3T, எைனW
காzய; m இ8 i9F" கா3•யாK’. 47
ேச ைனைய1 தl$18 ச18IWகனFட9 பரத9 இராமைன ெநICDதK
எ9றன9, இளவைல wWn, ஏ=தV"
:9றன9; பரதF", :q$=த ேச ைனைய,
’i9 தIக’ எ9;, த9 ib5 இK காதg9,
த9 8ைண1 த"iR" தாF" _=2னா9. 48
பரத9 :ைலையW க3ட இராம9, இலWDவனhட" O;தK
v•8 உய$ ைகHன9; 8வ3ட ேமhய9
அ•8 அ< க3zன9; ’அவல" ஈ8’ என
எ•2ய ப•வ" ஒ18 எe8வா9 தைன
_•8 உண$ P=ைதயா9, _•ய wWnனா9. 49
கா$A jI ேமh அW க3ண9 காs•னா9,
’ஆ$A> உ; வb Pைல இைளய ஐய! m,
ேத$A ெபI= தாைனயாK பரத9 {(ய
J$A ெபIC Qல1ைதA jI=த wWD’ எனா. 50
இலWDவ9 ெந€ச<=8 :'றK
எK ஒTCnய _க18 இளவK :9றன9 மK ஒTCnய >ய1தவைன ைவ8 எ•8

Page 121 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

மK ஒTCnய >ய1தவைன ைவ8 எ•8
fK™T" Pன1vT" உண$5 ž$தர,
lK™T" க3ண m$ :ல18 |ழேவ. 51
பரத9 இராமh9 2Iவ• வணCDதK
Q8 அற1 தவ" ெச e8 D(Ai9 எe2ய
நாதைனA ib=தன9, நல129 mCnனா6,
ேவதைன1 2Iமக6 ெமgn9றா6, lT
˜8 எனA பரதF" v•8 }9(னா9. 52
’அற"தைன :ைன=2ைல; அIைள m1தைன;
8ற=தைன _ ைறைமைய’ எ9F" fKgனா9,
மற=தன9, மல$ அ• வ=8 |7=தன9 இற=தன9 தாைதைய எ2$க3ெட9னேர. 53
இராம9 உ6ள" கலCn பரதைன த•5தK
’உ3TSK உH$?’ என ஒTCnனா9 உIW
க3டன9; :9றன9 - க3ண9 க3 எF"
>3ட”க" j< >னK, அவ9 சடா
ம3டல" :ைற=8 Je வ<=8 žரேவ. 54
அயா5H$18, அ• க›$ அIl மா$iைட,
உயா5ற, 2I உள" உIக, >Kgனா9 :யாய" அ1தைனWD" ஓ$ :லய" ஆHனா9 தயா _தK அற12ைன1 த¤இய8 எ9னேவ. 55
த=ைத இற=த8 ேகsT இராம9 கலCDதK
>Kgன9 :9;, அவ9 >ைன=த ேவட1ைதA
பK _ ைற wWnனா9; பல5" உ9hனா9;
’அKலg9 அ•Cnைன; ஐய! ஆLைட
மK உய$ }pனா9 வgய„?’ எ9றா9. 56
அbயவ9 உைரெச ய, பரத9, ’ஐய! :9
ib5 எF" izHனாK, எ9ைனA ெப'ற அW
கbயவ6 வர" எF" காலனாK, தனWD
உbய ெமe= :;lA Je, உ"பரா9’ எ9றா9. 57
’l3zைட அைட=தன9’ எ9ற ெவeய fK,
>3zைட அHK எனd ெச l >கா_ன",
க3—T மன", `ழK கறCD Jல ஆe,
ம3zைட l•=தன9 - வாh9 உ"பரா9. 58
இI :ல" ேச $=தன9; இைற உH$12ல9;
’உI" இைன அர5’ என, உண$5 mCnனா9;
அIைமH9 உH$ வர, அயா5H$18, அக"
Page 122 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

அIைமH9 உH$ வர, அயா5H$18, அக"
jIqன9; பK _ ைறA >ல"iனா9 அ‹: 59
த=ைதைய :ைன18 இராம9 >ல">தK
’ந=தா lளWD அைனய நாயகேன! நாhல1}$
த=தாe! தh அற129 தாேய! தயா :ைலேய!
எ=தாe! இகK ேவ=த$ ஏ ேற! இற=தைனேய!
அ=}! இh, வாeைமWD ஆ$ உளேர ம';?’ எ9றா9. 60
’fK ெப'ற w9i9 8ைற09 அI6 ேவ3•,
நK ெப'ற ேவ6l நைவ mCக m இய'(,
எ' ெப';, m ெப'ற8 இ9 உH$ Je mCக[?SK ெப'ற ெவ'(W Sைல ெப'ற O$ ேவ[e! 61
’ம9 உH$WD நKD உbைம ம3 பார" நா9 `மWக,
j9 உH$WD தா‹e!- jைற உH$1த ஆ; இ8•?
உ9 உH$WDW O'றாe உலD ஆள உ'ேற„?q9 உH$WD" X வாe ெவHK உH$WD" ெவ6 ேவ[e! 62
’எ" பர1த8 ஆWn அர` உbைம, இ=2ய$க6
ெவ" பவ129 |ய, தவ" இைழ1தவா; ஈ}?ச"பரA ேப$1 தானவைன1 த6p, சதமக'D, அ9;,
அ"பர129 mCகா அர` அp1த ஆ<யாe! 63
’ேவ3T" 2ற1தாI" ேவ3டா அரசாsP
?3T, இˆ உலDWD இட$ ST1த >Kலேன9,
மா3T _•வ8 அKலாK, மாயா உட"> இ8 S3T
ஆ3T வIவ8, இh, யா$ _க1ேத wWக•? 64
’ேத9 அைட=த žைல1 2I நாT ைகlsTW
கா9 அைட=ேத9 எ9ன1 தbயா8, காவல! m
வா9 அைட=தாe; இ9ன" இI=ேத9 நா9, வா75 உக=ேத!ஊ9 அைட=த ெதˆவ$ உH$ அைட=த ஒ6 ேவ[e! 65
’வ3ைம இR", மான_", ேமK வானவ$WD" ேப$Wnலா1
23ைம இR", ெச CQK ெந(R", 2ற"பாத
உ3ைம இR", எKலா" உடேன S3T ஏnைனேய!த3ைம இ தைக ம2WD" ஈ=த தhW Dைட0e!’ 66
பலI" இராமைன பbகb1தK
எ9; எT18A ப'பல5" ப9h, இட$ உழWD"
D9; எT1த JV" Dல51 }6 Qளb ைய,
வ9 தடW ைக1 த"iயI", வ=8 அைட=த ம9னவI",
ெச 9; எT181 தாCnனா$; மா வ2sட9 ேத'(னா9. 67
_hவ$க6 இராமைன ெநICDதK

Page 123 of 124

Kamba Rámájana (2Ayódhya).rtf

2008.04.21. 21:56

ப9ன அbய w9i9 பர18வேன ஆ2 ஆ"
i9F ச ைட0I", ேப$ உலக" ஓ$ ஏ<9
ம9னவI", ம=2bய$ எKலாI", வ=8 அைட=தா$;
த9 உbைமd ேச ைன1 தைல•I"தா" அைட=தா$. 68
வPsடh9 உைர
ம';" வர'பால$ எKலாI" வ=8 அைட=8,
`';" இI=த அைம2HhK, 89> உழWD"
S'றW DbPK _க" wWn, Q மல‹9
ெப'ற ெபIைம1 தவ _hவ9 ேப`வா9: 69
8ற1தV" நK அற1 8ைறR" அKல8
>ற18 ஒI 8ைண இைல, jI=8" ம9FH$WD;
"இற1தV" iற1தV" இய'ைக" எ9பேத
மற120, மைறகp9 வர"> க3ட m? 70
’"உ3ைம இK iறlக6, உலA> இK Q•க6,
த3ைமHK ெவ"ைமHK த•lன" எF"
வ3ைமைய wWnய, அbய O'(9பாK,
க3ைமR" உள8 எனW கIதK ஆD‡? 71
’ெப;வத9 _9 உH$ ibதK கா3•யாK?
ம; அ8 க'ihK ைவய" யாைவR"
அ;ப2னாHர" ஆ3T" ஆ3டவ9
இ;வ8 க3T அவ'D, இரCகK ேவ3T‡? 72
{ல_", தIம_", Pைத5 இK ெச eைகயாe!
cல_", 2nbR", fKV", தாCnய
tல" வ=8 உதlய tவ$WD ஆHF"
கால" எ9; ஒI வைல கடWகK ஆD‡? 73
’க3 _தK காsPய, கைர இK mள1த,
உ6 _தK jIsD எலா" ஊ'ற" ஆவன,
ம3 _தK ?தCக6 மாR" எ9றJ8,
எ3_தK உH$WD m இரCகK ேவ3T‡? 74
’>3zய ந; ெநHK, jI இK கால" ஆ"
23zய 2bHhK, l2 எ9 XHhK,
எ3zய lளWD அைவ இர3T" எ€PனாK,
அ3ணேல! அlவத'D, ஐய" யாவ}? 75

Page 124 of 124

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

க"ப$
இய'(ய
இராமாவதார" (க"பராமாயண")
ஆர0ய கா1ட"
கட34 வா567
ேப9யா7 :;$ ேபத உ=வ" >ற5@லா,
ஓ9 ஓ9 உண="CD" உண$EF உத3"
ேவத", ேவ9ய$, GHIசK, LதM$ ெதH@லா,
ஆ9 ேதவ$; அவ$ எ" அ(GQRS அ(3அT.
1. GராதK வைதV படல"
இராமK இலRSவK W ைதXY அ69H LZவ$ ஆFரம" அைடத[
L67 இ=69, அ\ இ=]தைனய _`] நைகXY",
F69ரR SZ FைலR Sமர$, ெச KD அb@னா$அ69HV ெபய$ அ=] தவK இ=]த அைம9,
ப69ரV பcமரV de[ 7வKD, பcவ". 1
9RS உD" ெச ( பர" ெதHய :Kற, 9ர4 dK
ைகR SDf க1 மைலg[, Sமர$ காம" Lத[ ஆ"
LR SD"h அற எ(]த Gைன, வா[, LZவைனV
hRS இைறIFன$, அ=] தவK உவ]7 hகi": 2
'Sமர$! j$ இவ1, அைட]7 உத3 k4ைக எlm?
அமர$ யாவnY", எ\ உலS" வ]த அளேவ!
எமHK யா$ தவ" LயKறவ$க4?' எKD உ=@னK தம$ எலா" வர, உவ]தைனய தKைம LZவK. 3
Lவ=" த1டக வன" hக[
அKன மா LZXY அKD, அவ1 உைற]7, அவK அ="
பKZ, க'>K அனpைய ப0யா[, அ0கலK,
7KQ qFrY ச]7, இைவ sம]த சனகK
dKrY ஏ@, உய$ த1டக வன" hSதi". 4
GராதK எ9$Vபட[
எuvY எuY மத மா கH, இரuw அHமா,
வuட ெவf க1 வைர ஆl ப9னாD, வைகxK
@uட இuY இைட @ட]தன ெச (]த7 ஒ= ைக6
Cuட L6 தைல அx[ Cைக, ;ட[ கczேட, 5
Page 1 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

@uட இuY இைட @ட]தன ெச (]த7 ஒ= ைக6
Cuட L6 தைல அx[ Cைக, ;ட[ கczேட, 5
ெச I sட$E ெச ( மx$E s=4 ெச (]த ெச ZயK,
நIs ெவ'h உ=3 ெப'D இைட நட]தெதன, மா
மIs s'(ய வயfS @H வாத Gைச x[
பIs பuட7 பட, பwxKேம[ LY@ேய. 6
h1 7ளf@யன க1க4 கன[ dfக, மைழ p5
G1 7ளf@ட, Gலfக[க4 Sifக, ெவxi"
க1Y, உள" க9$ Sைற]9ட, ெநYfகட[ sலா"
ம1 7ளfக, வய அ]தகK மன" தளரேவ. 7
hRக வா4 அH LழfS ெச GxK d( உற,
பRக" ;KQ" ம0 ேம= Fகர" Sைழபட,
ெச Rக$ வாK மைழ :க$Rக, எ9$ உ'ற ெச =வ67
உRக |ர$ உ9ர69K ஒl$ ெச E ைச xrேட, 8
பைடXY ஆடவ$க4, பா` hரG, மா[ கxD, ேத$,
நைடய வா4 அHக4, }4 உcைவ, ந10ய எலா"
அைடய வாH, அரவா[ Lw, அேனக Gத, வK
Cைடய[ மாைல 7ய[வ]7 உல3 m4 d~யேவ. 9
SKD 7K(ன எனR SLD }ப மதமா
ஒK(K ஒKD இைட அYR@ன தடR ைக உதவ,
>KD@Kற >லZK ெபHய வாxK ஒ= பா[
ெமKD, 9KD, Glயா7 GH•" பFXேட, 10
பKனகா9ப$ பணா ம0 ப(67, அைவ பS6
ெதKன, வானவ$ Gமான" இைடxuY அரGைட6
7KQ }lrY தாரைக, CY6த 7ழZE
சKன|ர" இைட ;KQ தட மா$>rYேம. 11
ப"h ெச Rக$, எH, ஒRS" மx$ பRக" எHய,
S"ப" உ'ற உய$ ெந'(xK GF67, ஒl Sலா"
உ"ப=RS அரசK மா[ கHxK ஓைட, எxD ஒ1
@"hHV ெபHய m4வைளXY" @ளரேவ. 12
தfS 91 கHய காlைம தைழ]7 தவழ,
dfS ெவf kYைம எKப7 hcf@ எழ, மா
மfS பாதக", Gட", கன[, வயfS 9;ரR
கfS[, €F வ=@Kற க~ கால" எனேவ, 13
ெச 'ற வா4 உcைவ வK ெச ( அத4 9=SறE

Page 2 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

ெச 'ற வா4 உcைவ வK ெச ( அத4 9=SறE
s'(, வாரண உH6 CS9 jG Cடர,
k'ற" ேம3 9ைச யாைனxK ம0R SலL ைடR
க'ைற மாsண" GH67 வH, கEs ஒlரேவ. 14
ெச f க1 அfக அரGK d= இ[ ெச " ம0 Gரா`,
ெவf க1 அfகவலயfக•", இலfக GரGE
சfS அணf@ய சலIசல" அல"h தவளR
கfகணfக•", இலf@ய கர" >றழேவ, 15
L]7 ெவ4lமைல dKZK மைலXY Lரண,
ப]7 L]7 கழ[ பாYபட ஊY பட$ƒK,
வ]7 ம10Zைட„K எZQ", வாZZைட„$
F]ைத•4•" Ge•4•" உளK எKற 9றMK. 16
€த" அ6தைன•" ஓ$ வw3 k1Y, h97 எKD
ஓத ஒ6த உ=வ6தK; உ=" ஒ6த SரலK;
காத~67 அயK அl6த கைட இuட க0தV
பாத லRக" மதெவ'h அைவ பைட6த வ~யாK. 17
சார வ]7, அய[ Gலf@னK - மரfக4 தைறx[
ேபர, வK @H >ள]7 உக, வள$]7 இக[ ெபறா
|ர ெவI Fைலx…$ எ9$, GராதK எQ" அR
}ர ெவf க1 உ=" ஏD அன kY] Ce~னாK. 18
W ைதைய GராதK கவ$த[
':[i", :[i"' என வ]7, :ண" உ1ட ெநY ெவ1
ப[i", வ[ எxD", ;KQ பS வா` L ைழ 9ற]7,
அ[~ h[i" அல$ அKன" அைனயாைள, ஒ= ைக,
†[i" எ[ைலx[, Lக]7 உய$ Gs"h Cடர, 19
காைள ைம]த$ அ7 க1Y, கத" வ]7 க7வ,
ml[ ெவI Fைல இடf kY Cட$]7, sட$ வா`
வாl தf@ய வலf ைகயவ$, 'வIச ைன; அடா!
‡49; எfS அக[9' எKப7 Gள"ப, அவQ", 20
'ஆ9 நாKLகK வர69K என7 ஆG அகேலK;
ஏ9 யாவ73" இK(, உலS யா3" இக~K,
சா9யாதன3" இ[ைல; உx$ த]தெனK; அடா!
g9$, மா7 இவைள உ]9, இZ7' எKD hகல, 21
இராமK g$ CY6த[

Page 3 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

இராமK g$ CY6த[
|ரQ" F(7 ெமK LDவ[ ெவ1 :ல3 உக,
'g$ அ(]9லK இவK; தன7 d'h" Lரb"
ˆ=", எIF' என, ெநIFK உD F]ைத ெதHய,
பார ெவI FைலxK நா1 ஒ~ பைட6த dc ேத. 22
இைல k4 ேவ[ அட[ இராமK, எc ேமக உ=வK,
Fைல k4 நா1 ெநwய }ைத ஒ~ ஏD, 9ைர j$,
மைலக4, jY தல", நாக$ >ல", வான" Lத[ ஆ"
உலக" ஏc", உ=" ஏD என ஒ~67 உரறேவ, 23
GராதK இராம இலRSவனைர எ9$6த[
வIசகR kwய €ைச ெநY வாx[ மDS"
பIசரR @l எனR கதD பாைவைய Gடா,
ெநIs உ•R@னK, என, F(7 :KD :ைனயா,
அIசனR @H அனாK எ9$ அரRகK அழலா, 24
ேப`LகV >0 அற, பைகஞ$ ெபu>K உ9ர"
m` Lக6த7, கன6த7, sட$R S9ைரxK
வா` Lக69ைட :;$]7 வட ேவைல ப=S"
ˆ Lக6 9H FைகV பைட 9H67 எ(யேவ. 25
9ைச •", வானவ=", :Kற 9ைச மா3", உலS",
அைச •", ஆல" என, அKன அx[ ;KZ வரi",
வைச இ[ ேம= Lத[ மா[ வைரக4 ஏeK வ~ சா[
Gைச ய வா$ Fைல இராமK ஒ= வாl Gடேவ. 26
'இ'ற7 இKŠY இ\ அரRக$ Sல"' எKD, பகேல,
ெவ'ற G10ைட :KD ெநY ‡K Gcவg[,
s'D அைம]த sட$ எஃக" அ7 இர1Y 70யா
அ'ற க1ட" அைவ ஆைச xன7 அ]த" உறேவ. 27
p$ ஒYfS அx[ 70]7 இDத[ க1Y, F(7"
g$ ஒYfகலK, மற"kY hcf@, :=தK
பா$ ஒYfSD கர"kY ப=Vபத" எலா"
ேவnY" கw7 எY67, எ9$ Gைச 67, Gடi", 28
வuட" இuட @H அ'D உக, வயfS வxரR
கuY அைம]த க9$ வாl, எ9ேர கடவலா[,
Guட Guட மைல ‡ள, அவK ெம`x[, Gைச யா[
பuட பuட இட" எfS", உட[ ஊDபடi", 29

Page 4 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

Guட Guட மைல ‡ள, அவK ெம`x[, Gைச யா[
பuட பuட இட" எfS", உட[ ஊDபடi", 29
ஓ" அ ராமைர, ஒ=fS" உண$ƒ$ உண$3D"
நாம$ ஆ" அவைர, ந[ அற" :D6த நb@6
தா" அரா-அைண 7ற]7 தைர :Kறவைர, ஓ$
மா மராமர" இD67, அ7 kY எ'ற வரi", 30
ஏD ேச வகK இர1wrY இர1Y கைணயா[
ேவD ேவD 70ெச `7, அ7 Gc67, Gைச யா[
மாD மாD, :;$ mlைட•" மா$>Zைட•"
ஆD" ஆD" அx[ ெவf கைண அc6த, அவQ", 31
_`6த L4 தன7 உட[-தைல CைளVப, LY@,
ைக6தவ'(K :;ரR கw7 கK(, GFD"
எ`6த ெம`V ெபHய ேகழ[ என, எfS" Gைச xK
ைத6த அR கைண ெத(Vப, ெம` F~$67, உதறேவ, 32
எHxK வா$ கைண இராமK Gட, எfS" :ைலயா7
உ=G ஓட, மற" ஓYத[ ெச யா உண$GனாK,
அ=G பா•" வைரg[ S=9 ஆD ெப=@E
†Hய, ேவக வ~ ெகuY, உண$3 Œ$3Dதi", 33
GராதK m4 706த[
ெம` வர69னK, ';ட[-பைட GடV பY@லK;
ெச `•" ம'D" இக[' எKD, Fன வா4 உ=G, 'வK
ைக 7067"' என, L]7 கY@, பட$ hய67,
எ`3 இ[ ம[ d=3 m4 இ=வ$ ஏற, :=தK, 34
உ1Y எc]த உண$3 அ\வxK உண$]7, LY@,
த1Y எc]தைனய m4kY sம]7, தcG,
ப1Y எc" தன7 வK க9 ப9'(K LY@,
k1Y எc]தனK - Gc]7 இe kcf S=9யாK. 35
L]7 வாK LகY உற, கw7 Luw, LY@,
F]7 ŒHXY சாHைக 9H]தனK அTவ]7 ேம=Gைன நா4CD" வல"ெச `7 உழ[ƒ$,
இ]7 pHயைர ஒ67, இ=வ=" d~யேவ. 36
sவண வ1ணrY க1ணK உைற mளK Gைச m`
அவண G10ைட :;$]7 பட$@KறவK, அற"
Fவண தKன FைறLK அவnY, ஏS ெச லG67
உவணK எKQ" ெநY மKனவQ" ஒ6தனK அT. 37

Page 5 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

Fவண தKன FைறLK அவnY, ஏS ெச லG67
உவணK எKQ" ெநY மKனவQ" ஒ6தனK அT. 37
மா தயா உைடய தK கணவK, வIசK வ~xK
gதMY" அலம]தன4; hல$]7, dwx[,
}ைத„Y" ஒF k"h என, Gc]தன4-SலE
W ைத, ேச வ[ >w•1ட Fைற அKன" அைனயா4. 38
>Kைன, ஏ7" உத3" 7ைண ெபறா4; உைர ெபறா4;
;Kைன ஏ` இைட •டf@ட, Gைர]7 Cட$வா4;
'அKைனேய அைனய அK>K அறƒ$க4 தைம GuY,
எKைனேய •க$9' எKறன4 - எc]7 Gcவா4. 39
அc7, வா` Sழ(, ஆ$ உx$ அcf@, அைலயா,
எc7 பாைவ அைனயா4 :ைல உண$]7, இைளயவK
Cc7, 'ேதG 7ய$ Žர Gைளயாட[ CeM?
பc7, வாe' என, ஊe Lத[வK பக$3D": 40
'ஏக :Kற ெந( எ[ைல கw7 ஏ(, இZ9K
gக[ நKD என :ைன]தெனK; இவK, d= இM`!
சாக[ இKD d=4 அKD' என, நS" தைகைம„K,
ேவக ெவf கழ~K உ]தi", GராதK Gழேவ, 41
GராதK சாப" jf@ G10[ எழ[
m4 இர1Y" வw வா4kY 7067,Gைச யா[
‡l _`">ன$ S96தi", ெவS1Y,h=வ6
ேத4 இர1Y" ெநHய, Fன3 ெச f க1 அரவR
}4 இர1Y sட=" Cட$வ9K, SDகi", 42
h10ைடV de உx$V hன[ d~]7 வர3",
G10ைடV பட$த[ GuY, எc Gக'ப" :ைனயா,
எ1bைடR SHF[ எ10, 'இைள„`! இவைன, இ"
ம10ைடR கw7 d67த[ வழRS' எனiேம, 43
மத ந[ யாைன அைனயாK :ல" வ@$]த Seவா`,
நத" உலா3 நl :$வxK அc]த, நைவ ˆ$
அதவ" ஆ` நD ெந` உ1Y உல@[ அKப$ க=9'D
உத3 ேச வwxனா[, அமலK, உ]7தiேம, 44
பuட தKைம•" உண$]7, பட$ சாப" இட, LK
கuட வK >றG த]த, கைட ஆன, உட[தாK
GuY, G10ைட Gளf@னK-GHIசK என ஓ$
Luைட த]ததZ[ வ]த Lத[ LKனவZேன. 45

Page 6 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

GuY, G10ைட Gளf@னK-GHIசK என ஓ$
Luைட த]ததZ[ வ]த Lத[ LKனவZேன. 45
d(xK ஒK(, அய[ ெச KD 9H h]9 உணரா,
ெந(xK ஒK( :ைல :Kற :ைன3 உ1டதZQ",
>(3 இ[ அKh நZ ப1Y உைடய ெப'(தZQ",
அ(3 வ]7 உதவ, ந"பைன அ(]7, பக$வாK: 46
GராதK 79
'ேவதfக4 அைற@Kற உலS எfS" GH]தன உK
பாதfக4 இைவ எKZK, பwவfக4 எVபw„?
ஓத" k4 கட[ அK(, ஒK(…Y ஒKD ஒ\வாV
€தfக4CD" உைற]தா[, அைவ உKைனV dDRS•? 47
'கY6த கரா" க7வ, :;$ ைக எY67, ெம` கலf@,
உY6த 9ைச அைன69Q" ெச KD ஒ~ k4ள, உD 7யரா[,
"அY6த ெப=] தZ •ல67 அ=" பரேம! பரேம!" எKD
எY67 ஒ= வாரண" அைழVப, j„ அKD "ஏK?" எKறா`? 48
'hறf காண, அக" காணV d7 Lக69K அ=4 ‘Rக"
இறfகாத தாமைரR க1 எ"ெப=மா அK! இய"h9யா[;
அற" கா6த'S, உனRS ஒ=வ$ ஆ=" ஒ= 7ைண இK(,
கறfS ஆS" என6 9Hய, jேய„ கடவா`தாK? 49
'7றVபேத Ceலாக6 mK(…$ mK(யRகா[,
மறVபT த"ைம அ7 அKறா@[, ம'D அவ$ g[
>றVபT? எவ$RS தா" ெப'ற பத" ெபற[ அHm!
இறVபேத, >றVபேத, எQ" GைளயாuY இZ7 உக]m`! 50
'பZ :Kற ெப=" >றGR கட[ கடRS" hைண ப'(,
நZ :Kற சமய6m$ எ[லா=", "நK(" எKன,
தZ :Kற த67வ69K தைக •$69 j ஆ@K,
இZ, :Kற Lத[ ேதவ$ எKk1Y, எK ெச `வாேர? 51
'ஓயாத மல$ அயேன Lத[ ஆக உள$ ஆ@,
மாயாத வானவ$RS", ம'D ஒe]த மKQx$RS",
j ஆ9 Lத[ தாைத, ெந( L ைறயா[ ஈKற எY6த
தா` ஆவா$ யாவேர?-த=ம69K தZ •$69! 52
'j ஆ9 பர"பரL": :Kனேவ உலகfக4;
ஆயாத சமயL" :K அwயேவ; அய[ இ[ைல;
ˆயாHK ஒl69யா[; ெவl :Kறா[ ˆfS உ1“ ?
|யாத ெப= மாய GைளயாuY" ேவ1Y•? 53

Page 7 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

ˆயாHK ஒl69யா[; ெவl :Kறா[ ˆfS உ1“ ?
|யாத ெப= மாய GைளயாuY" ேவ1Y•? 53
'தா` தKைன அ(யாத கKD இ[ைல; தK கKைற
ஆ•" அ(•"; உல@K தா` ஆ@K, ஐய!
j அ(9 எV d=•"; அைவ உKைன :ைல அ(யா;
மாைய இ7 எKkM?-வாராேத வர வ[லா`! 54
'"பKன[ ஆ"" எKD உலக" பலபல3" :ைன•மா[;
உK அலா[ ெப=] ெத`வ" உய$]7•$ ஒcRS அKேற;
அKன ஊ$9ைய Lத[ ஆ" அ]தண$மாuY அ=] ெத`வ"
:K அலா[ இ[லாைம ெந(:Kறா$ :ைனயாT? 55
'd= அHய சமயfக4 hக[@Kற h6ேதl$,
இ= Gைன•" உைடயா$ g[, அ=] தவ" :KD இய'Dவா$;
9= உைற•" ம0 மா$ப! :னRS எKைன ெச ய'பால?
ஒ= Gைன•" இ[லா$g[ உறfS9யா[ - உறfகாதா`! 56
'அர3 ஆ@E sம69யா[, அx[ எx'(K ஏ]79யா[,
ஒ= வாx[ GcfS9யா[, ஓ$ அwயா[ ஒl69யா[9= ஆன :லமகைள; இஃ7 அ(]தா[ Wறா•,
ம= ஆ=" 7ழா` அலfக[ ம0 மா$>[ ைவSவா4? 57
'ெம`ைய6 தாK F(7 உண$]7, j G96த மKQx$க4,
உ`ய6தாK ஆகாm? உனRS எKன Sைற உ1“ ?
ைவய6தா$, வான6தா$, மcவாlRS அKD அl6த
ஐய6தா[, F(7 ஐய" தG$]தா=" உள$; ஐயா! 58
'அKன" ஆ` அ= மைறக4 அைற]தா` j; அைவ உKைன
LKன" ஆ$ ஒ7G6தா$? எ[லா=" Lw]தாT?
>Kன" ஆ` ஒKD ஆத[, >H]ேத„? >Hயாm?
எKன மா மாய" இைவ?-ஏன" ஆ` ம1 இட]தா`! 59
'ஒVh இைற•" ெபற[ அHய ஒ=வா! LK உவ]7 உைற•"
அVh உைற•4 7ற]7, அwேயK அ=] தவ6தா[ அbSதலா[,
இV >றGR கட[ கட]ேதK; இZV >றேவK; இ= Gைன•",
7Vh உறc" j$6த sட$6 9=வwயா[, 7ைட6தா` j.' 60
GராதK வரலாD
இ'D எலா" இய">னாK
:'றMY", 'j இ\வாD
உ'றவாD உண$67' எனா,
ெவ'(யாK Gள">னாK. 61

Page 8 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

உ'றவாD உண$67' எனா,
ெவ'(யாK Gள">னாK. 61
'க4ள மாய வா53 எலா"
G4ள, ஞான" |s தா4
வ4ள[, வாe! ேக4' எனா,
உ4ளவாD உண$69னாK: 62
'இ"ப$ உ'D இ7 எ`9ேனK
ெவ"h G' ைக |ர! ேப$
7"h=; தனதK p5
அ"பர67 உேளK அT; 63
'கரRக வ]த காம ‘`
7ரRக வ]த m;னா[,
இரRக" இK( ஏGனாK;
அரRகK ைம]தK ஆxேனK; 64
'அKன சாப" ேமG நாK,
"இKன[ ˆ$வ7 ஏ7" எனா,
":Kன தாlK jfS"" எKD,
உKQ" எ'S, உண$69னாK; 65
அKD •ல", ஆ9யா`!
இKD காD" ஏ ைழேயK
நKD ˆ7 நாடேலK;
9KD, ˆய ேதwேனK; 66
'q1ட :Kற CKைமதாK
ேவ1ட :Kற ேவத –[
€1ட :K dல" k4 தா4
ˆ1ட, இKD ேத(ேனK; 67
'9ற69K வ]த ˆ7 எலா"
அD6த உKைன ஆதேனK
ஒD6த தKைம, ஊeயா`!
dD69' எKD gxனாK. 68
•வ=" LZவ$ வா5 Œைல அைடத[
'ேத3 காத[ WH„K
ஆG gxனாK' எனா,
€ உலா3 €ைவ„Y
ஏ வலா=" ஏ@னா$. 69

Page 9 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

€ உலா3 €ைவ„Y
ஏ வலா=" ஏ@னா$. 69
ைக k4 கால ேவ~னா$,
ெம` k4 ேவத ெம`ய$ வா5
_` k4 Œைல, LKZனா$;
ைவகலாQ" ைவ@னாK. 70
;ைகV பாட[க4
ஆ9யாZட" அம$]தவைள அK>K அைணயா,
ஏ9[ இKன[ அனpையைய இைறIச, "இைற„`!
ேவத —த" அைவ ெவ1 கட[ ெவ(Vh அ= hG
ஓ7 LK >றG ஒ1 ம9 த1ட" உ;5ƒ`. 3-1
'உKன அf@ தர, „@ெபைல „க சயனK தKன7 அKன சHத6 ைதய[ ச ைம6த Gைன இKD
உKZ, உKZ மைற உEச ம9 —த ம7ர67
உKZ மாதG உவ]7 மன ேவக" உதG. 3-2
'ப=9ைய6 த=" LK அ69H பத67 அQச ைனR
க=9 உ`69Yத[ காb9, கவ]த ெபைல„`
s=9 உ`6த கலைனV d9 sம]7 k4' எனா,
த=த[ அfS அைணE சய67 அரF சா=" எனi". 3-3
பா'கட[ ப0ய பா"h அைண பர" பரமைன
ஏ'ைக ஏ69 இவ1 எ`7த~K, எKைன எ9ர
வா'கலK d9 அைச ]ெதன கர69K அைணயா,
ஊ$Rக LK, ப0 உவ]7 அ=4 எனV ெபH7அT. 3-4
அKற7 அR கட[ அl67 அகல :KD அl7அT;
ெச KD தRக ப0 ேச $ LZ 9ற67 எZK அT;
ெவKD இத'S _e ேம[ இYத[ ேவ1Yத[ அT;
இKD இத'S" ஓ$ எ[ைல d=4 உ4•4 உளT. 3-5
„ச ைனV hSத „@ LZ „க வைரxK
பாச ப69$ இட$ ப'D அற அக'D பைழ„$
ஓைச உ'ற d=4 உ'றன எனV ெபH7 உவ]7,
ஆைச உ'றவ$ அ(]தன$ அைட]தன$ அவ1. 4-1
ஆ9 நாKமைறxனாளைர அw6Ce[ hH]7
ஏ7 jH[ இைட எ`9ய7 நாம" எனi"
Œ9„ உள hர]தர 7ட$EF மடவா$
மாத$ மா1Y அைவxK மாையxZ[ வIச நடேம. 4-2

Page 10 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

Œ9„ உள hர]தர 7ட$EF மடவா$
மாத$ மா1Y அைவxK மாையxZ[ வIச நடேம. 4-2
G1ைண ஆl ெச `த மாையxZ[ ெம` இ[ மடவா$
அ1ண[ மாLZவK ஆY" என அV> நடமா"
எKன உKZ, அைத எ`9ன$ இைறIF, அவZK
அ1b ைவ@ன$ அகKறன$ அைச ]தனK அT. 4-3
ஆY அர"ைப jY அரfSஊY :KD பாடலா[,
ஊY வ]7 Žட, இR
ŽY வ]7 ŽwேனK. 62-1
வல"ெச `7 இ]த வாK எலா"
ந~Is 9KQ" நாம ேவ[
d~Iச ெவK( €b" அR
@~IசK ைம]தK ஆxேனK. 64-1
ெவ"h G'ைக |ர! j
அ"பர67 நாதனா[,
7"h=6தK வா`ைமயா[,
இ"ப$ உ'ற7 ஈ7அT. 65-1
2. சரபfகK >றVh jfS படல"
•வ=" சபரfகK தவRSw[ அைடத[
Sரவ", SG }fS, அல$ k">rY",
இர3, அfக1, உD" dc7 எ`9னரா[சரவfகK இ=]7 தவ" க=7",
மரவ" @ள$, }fS ஒl$, வாச வன". 1
வ]தனK வாசவK
ெச \ ேவலவ$ ெச Kறன$; ேச ற[ உD"
அ\ ேவைலxK எ`9னK-ஆxரமா",
த\வா7 இர3" d~ தாமைரxK
ெவ\ேவD அல$, க10னK, G1ணவ$ }K. 2
அKனE ெச லGK, பwேம[, அய[ p5
dKZK d~ வா$ அ0 €1 ஒlேம[
;KZK ெச ( க'ைற GH]தனg[,
>KZE sட=", >ற5, ேப$ ஒlயாK; 3

Page 11 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

>KZE sட=", >ற5, ேப$ ஒlயாK; 3
வாZ[ d~ mைகய$ க1மல$ வ1
காZ[ பட$ க1-கl வ1vY, தா$
ேமZ6 9= நாரதK | ைண இைச 6
ேதZ[ பw•" ெச G வ1Y உைடயாK; 4
அைனxK 7ைற ஐ"பCY ஐ"ப7", –[
GைனxK Cைக ேவ4G :ரV>ய மா
L ைனவK; L7 ேதவH[ •வ$ அலா$
hைன•" Lw 7KD dலf கழலாK; 5
ெச " மா மலரா4 :க$ ேதGXY",
L" மா மத ெவ1 :ற LK உய$ தா4
ெவ" மா ;ைச யாK; GH ெவ4l GளfS
அ" மா மைல அ1ணைலேய அைனயாK; 6
தாK, இKD அய[ :KD ஒl$ த1 க9TK,
'யாK :Kற7 எK?' எKD, ஒl எIFட, மா
வாK :Kற ெப=" பத" வ]7, உ= ஆ`
ேம[ :Kெறன, :KD ஒl$ ெவ1 SைடயாK; 7
9ைச கuwய மா[ கH ெதuட மதV
பைச கuwன, @uwன ப'பல g$
Gைச கuடe தானவ$ GuY அக[ ேப$
இைச கuwய ஒ67 இவ$, சாமைரயாK; 8
ேதH[ 9H ெச f க9$ தfSவ7 ஒ$
ஊ$ உ'ற7 எனV d~ ஒ1 LwயாK;
g$ G6தகK; ேந; dD6தவK மா
மா$G[ 9=GK d~ மாைலxனாK; 9
ெச '(, க9HK d~ ெச " ம0xK
க'ைறE sட$ GuY எH கIs@யாK;
ெவ'(6 9=GK Sl$ ெவ1 நைகg[
s'(R @ள=" sட$ m4வைளயாK; 10
ப[ ஆxர" மா ம0 பாட"உD"
C[ ஆ$ அ0 கா[ sடHK Cைகதா"
எ[லா" உடK ஆ` எழலா[, ஒ= தK
G[லா[, ஒl$ ேமக" எனV d~வாK; 11
மானா உலக"தZ[, மKற[ d=",
ேதK நாD, நல" ெச (, Cfக~னாK;

Page 12 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

மானா உலக"தZ[, மKற[ d=",
ேதK நாD, நல" ெச (, Cfக~னாK;
‡…Y கY67 உய$ ெவK( அவா"
வாK நாwயா$ க1 எQ" வா4 உைடயாK; 12
ெவ[லாK நைச யா[, Gைச யா[, GY நா4,
எ[ வாK sட$ மாைல இராவணKேம[,
ெந[ வாi" அறாத, :ற" >றழா,
வ[ வா` மwயா, வxரV பைடயாK;- 13
இ]9ரைன சரபfகK வரேவ'ற[
:KறாK. எ9$ :Kற ெநY] தவQ"
ெச KறாK, எ9$k1Y; FறVh அைமயா,
'எKதாK இவ1 எ`9யவாD?'எனi",
dKறாத dலf கழMK hகi": 14
":Kனா[ இய[ j9 ெநY] தவ", இKD,
எKனாQ" Gள"ப அH7" எKD உண$வாK
அ] நாKLகK, :Kைன அைழ6தனனா[;
dK ஆ$ ச ைட மாதவ! g79யா[; 15
'எ]தா`! உலS யாைவ•" எ\ உx="
த]தாK உைற•" ெந( த]தனனா[;
ந]தாத ெப=] தவ! நாYஅ7 j
வ]தா`எZK, :K எ9ேர வ=வாK; 16
'எ[லா உல@'S" உய$]தைம, யாK
†[லாவைக, j உண$ CKைமையயா[;
ந[லா•டேன நட, j' எனi",
'அ[ேலK' என, வா[ அ(வாK அைறவாK: 17
'†[ dfS ெப=" hக˜Y! Ce[ மா`
F'பfகlK |வன ேச $Sெவ…?
அ'ப" க=ேதK; எK அ=] தவ•
க'ப" பல ெச Kற7; காb9யா[; 18
'†'D" தர" அKD இ7; p5 கழலா`!
ெப'D", ெபD@[ல7 ஓ$ ெப'(யேத
ம'D எK பல? j இவ1 வ]ததனா[,
L'D" பக[தாQ" Lw]7ளதா[; 19
'FD காைல இலா, :ைல„ 9Hயா,
SDகா, ெநYகா, Sண" ேவDபடா,

Page 13 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'FD காைல இலா, :ைல„ 9Hயா,
SDகா, ெநYகா, Sண" ேவDபடா,
உD கா[ @ள$ €த" எலா" உ@Q"
மDகா, ெந( எ`7ெவK;- வாK உைடயா`!' 20
எKD, இKன Gள">Y" எ[ைலxKவா`,
வK 91 Fைல |ர=" வ]7 அbகா,
ஒKD" @ள$ ஓைதxனா[ உண$வா$,
:KD, 'எKைனk[ இKன7?' எனா :ைனவா$: 21
'k"h ஒ6தன நா[ ஒl$ }4 வxரR
க"பR கH :Kற7 க1டனமா[;
இ"ப$, தைல மா தவ$பா[, இவK ஆ"
உ"ப$RS அரs எ`9னK' எKD உணரா, 22
மாேன அைனயா™Y ைம]தைன அV
€ ேந$ de~K hறேம :Dவா,
ஆKஏD என, ஆ4 அHஏD இ7 என,
தாேன அ\ அகK de[ சா=தi", 23
இ]9ரK 79
க1தா" அைவ ஆxரL" க7வ,
க1 தாமைரg[ க= ஞாxD எனR
க1டாK, இைம„$ இைற- காFZxK
க1தாK, அ= நாKமைறxK கZைய. 24
காணா, மன" š]7 கவKறனனா[,
ஆ1 நாதைன, அ]தண$ நாயகைன,
நா4 நா•" வணf@ய நK Lwயா[,
q1 ஆ@ய m4kY, அவK-CcவாK, 25
7வச" ஆ$ C[ அம=4, 7KனாைரE ெச 'D",
s=9V ெப=f கட~K †[ d=4 க'>67",
9வச" ஆ$ ந[ அற69K ெச ]ெந(xK உ`67",
9= அl67", |Y அl67", Ffகாைம6 தfக4
கவச" ஆ`, ஆ$ உx$ ஆ`, க1 ஆ`, ெம`6 தவ" ஆ`,
கைட இலா ஞான" ஆ`, காVபாைனR காணா,
அவச" ஆ`, F]ைத அe]7, அயேல :KறாK,
அ(யாதாK gல, அ(]த எலா" †[வாK: 26
'm`]7", d=4 அைன67" mயா7 :Kற
sடேர! CடRS அD6m$ s'றேம! ப'(
j]த அHய ெநYf க=ைணRS எ[லா"

Page 14 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

sடேர! CடRS அD6m$ s'றேம! ப'(
j]த அHய ெநYf க=ைணRS எ[லா"
:லயேம! ேவத" ெந( L ைறxK ேநw
ஆ`]த உண$GK உண$ேவ! பைகயா[
அைலVh1Y அwேய" அw g'ற, அ] நா4
ஈ]த வர" உதவ எ`9ைனேய? எ]தா`!
இ= :ல6தƒ, :K இைண அw6 தாமைரதா"? 27
'ேமவாதவ$ இ[ைல, ேமGன=" இ[ைல;
ெவl„Y இ=4 இ[ைல, ேம[ —c" இ[ைல;
•வாதைம இ[ைல, •6தைம•" இ[ைல;
Lத[ இைடXY ஈD இ[ைல, LKrY >K இ[ைல;
ேதவா! இfS இ\ƒ :K CKD :ைல எKறா[,
Fைல ஏ]9 வ]7, எ"ைமE ேச வwக4 ‘வ,
காவா7 ஒexK, பe ெபHm? அKேற;
க=f கட~[ க1வளரா`! ைக"மாD" உ1“ ? 28
'நாe, நைர ˆ$ உலS எலா" ஆக,
நlன67 j த]த நாKLகனா$தாேம
ஊe பலபல3" :KD அள]தா[, எKD"
உலவாV ெப=f Sண67 எ" உ6தமேன! ேம[நா4,
தாe தைர ஆக, த1 தx$ j$ ஆக,
தட வைரேய ம67 ஆக, தாமைரR ைக ‘வ
ஆe கைட]7, அLத" எfக•Rேக ஈ]தா`;
-அ3ண$க4தா":K அwைம அ[லாைம உ1“ ? 29
'ஒKD ஆ@, •ல67 உ=வ" பல ஆ@,
உண$3" உx=" >(7 ஆ@, ஊe
ெச KD ஆசD" கால67 அ] :ைலய7 ஆ@,
9ற67 உலக"தாK ஆ@, ெச Iெச ேவ :Kற
நKD ஆய ஞான6 தZR kc]ேத! எfக4
நைவ ˆ$RS" நாயகேம! ந[ Gைனேய ‘R@
:KறாைரR கா69; அயலாைரR கா`9;
:ைல இ[லா6 ˆGைன•" j த]த7 அKேற? 30
'வ[ைல வர"h இ[லாத மாய GைனதKனா[
மயf@னTY எ`9, ம9 மயf@, ேம[நா4,
"அ[ைல இைறயவK j ஆ9" என, ேப7'D
அலம=ேவ"; LKைன அறV பயK உ1டாக,
"எ[ைல வலயfக4 :KQைழ" எKD, அ] நா4
எH„ைன6 ˆ1w, எcவ$ என :Kற
C[ைல Lத[ LZவ$, p•'ற gேத,
Cைக :Kற ஐய" 7ைட69ைல„? -எ]தா`!' 31

Page 15 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

C[ைல Lத[ LZவ$, p•'ற gேத,
Cைக :Kற ஐய" 7ைட69ைல„? -எ]தா`!' 31
இKனன பல :ைன]7, ஏ69னK இய"பா,
7KQத[ இைட உள7 என நZ 70வாK,
தK :க$ LZவைன, 'தர Gைட' எKனா,
dK ஒl$ ெநY LwV hர]தரK gனாK. 32
•வ=" சரபfகK தவRSw[ ேச $த[
gனவK அக :ைல hலைமxK உண$வாK
வானவ$ தைலவைன வர3 எ9$k1டாK;
ஆனவK அw Cழ, அ=4 வர, அcதாK
தாQைட இட வைக தcGனK, •ைழவாK. 33
'ஏ ைழ•" இளவi" வ=க' என, இZதா
வாeய அவnY" வ4ளi" ம@5வா[,
ஊexK Lத[ LZ உைற•ைள அbக,
ஆex[ அ(7xலவK என ம@5வாK. 34
அ\ வxK, அழகQ" ைவ@னK -அ(ஞK
ெச \Gய அற உைர ெச GவxK உதவ,
ந\GxK Geயவ™Y, நZ இ=ைளR
க\Gய :F ஒ= கைட•D" அளGK. 35
Gல@Y :ழ~னK, ெவx[ GH அx[ வா4
இல@Y sடரவK, இைச யன 9ைச m`,
அல@ட[ அHய, தK அG$ கர :ைரயா[,
உலS இY :ைற இ=4 உைறxைன உHவாK. 36
சரபfகK உய$பத" அைடத[
ஆxைட, அ(ஞQ", அவK எ9$ அcவ6
ˆxைட •ைழவ7 ஒ$ ெதlGைன உைடயாK,
'j Gைட த=க' என :DGனK, ெந(யா[,
கா` எH வரK L ைற கw9Z[ இYவாK. 37
வH Fைல உழவQ", மைற உழவைன, 'j
hH Ce[ எைன? அ7 hகi9' எனi",
'9=மக4 தைலவ! ெச ` 9=Gைன உற, யாK
எH hக :ைனSெவK; அ=4' என, இைறவK: 38
'யாK வ=" அைம9xK இ7 ெச ய[ எவ…?மாK வ= தZ உH மா$>ைன!' எனi",

Page 16 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'யாK வ=" அைம9xK இ7 ெச ய[ எவ…?மாK வ= தZ உH மா$>ைன!' எனi",
‡K வ= kwயவK Gற[ அY" மறƒK
ஊK GY" உவைகxK உைர நZ hHவாK: 39
'ஆxர Lக" உள தவ" அய$SெவK, யாK;
"j இவ1 வ=S9" எQ" :ைன3 உைடேயK;
gxன இ= Gைன; hகiD G9யா[
ேமxைன; இZ ஒ= Gைன இைல;-GறM`! 40
'இ]9ரK அ=lனK இD9 ெச ` பகலா
வ]தனK, "ம=39 மல$ அயK உலக";
த]தெனK" என, 'அ7 சாரெலK,-உரƒ`!அ]த" இ[ உய$ பத" அைடதைல Lய[ேவK. 41
'ஆத~K, இ7 ெபற அ=4' என உைரயா,
காத~ அவ™Y கத5 எH Lc@,
gதைல ம=GனK, ஒ= ெந(-hகலா
ேவதL" அ(3 அ= ;S d=4 உண$ƒK. 42
ேதவ=", LZவ=", உDவ7 ெதHƒ$,
மா வ=" நD Gைர மல$ அயK LதM$,
ஏவ=", அ(GZ[ இ= Gைன ஒ=G,
gவ7 க=7" அ\ அ= ெந( hRகாK. 43
அ1டL" அ@லL" அ(3 அ= ெந(யா[
உ1டவK ஒ= ெபய$ உண$Sந$ உD ேபD
எ1 தவ ெநw7எZK, இD9x[ அவைனR
க1டவ$ உD d=4 க=7வ7 எlm? 44
3. அக69யV படல"
•வ=" தவRSw~[ இ=]7 jfக[
அைனயவK இD9xK அைம3 ‘Rக~K,
இZயவ$, இKன~K இரfS" ெநIFன$,
SZ வ= 91 FைலE Sமர$, k"dY",
hZதன7 உைற•4:KD அH9K gxனா$. 1
மைலக•", மரfக•", ம0R க'பாைற•",
அைல hன[ ந9க•", அ=GE சாரi",
இைல ெச ( பcவL", இZய pழi",
:ைல ;S தடfக•", இZ7 jf@னா$. 2

Page 17 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

:ைல ;S தடfக•", இZ7 jf@னா$. 2
த1டக வன69[ வாc" தவLZவ$கlK ம@5EF
ப1ைடய அயK த= பால@[ல=",
L1ட=", •ன=", Lத~…$க4, அ6
த1டக வன67 உைற தவ67•$ எலா"
க1டன$ இராமைன, கlRS" F]ைதயா$. 3
கன[ வ= கYI Fன67 அரRக$ காய, ஒ$
Gைன >(7 இKைமxK, ெவ7"h@Kறன$;
அன[ வ= கானக67, அL7 அளாGய
hன[ வர, உx$ வ=" உலைவ g[@Kறா$. 4
ஆ` வ=" ெப= வ~ அரRக$ நாமேம
வா` ெவ›இ அலம=" மDRக" jf@னா$;
ˆ வ= வன69ைட இuY6 ˆ$]த7 ஓ$
தா` வர, ‘R@ய கK(K தKைமயா$. 5
கரRக அ=f கY] Ce[ அரRக$ கா`த~K,
dர'S இட" இKைமxK hcf@E Œ=ந$,
அரRக$ எK கட~ைட ஆ5@Kறா$, ஒ=
மரRகல" ெப'ெறன, மDRக" jf@னா$. 6
ெதHIsற ‘R@ன$- ெச `த ெச ` தவ"
அ=I FறVh உதவ, ந[ அ(3 ைகதர,
GHIsறV ப'(ய >றG ெவ] 7ய$V
ெப=I Fைற |Y ெப'றைனய ெப'(யா$. 7
ேவ1wன ேவ1wன$RS அlRS" ெம`6 தவ"
€1Yள$ ஆxQ", dைறxK ஆ'றலா[,
•1Y எc ெவSlைய Lத~K jR@னா$;
ஆ1Y உைற அரRகரா[ அைலVh1டா$அT. 8
LZவ$க4 •வைர•" வா569, த" Sைற Žற[
எc]தன$, எ`9ன$, இ=1ட ேமக69K
kc]7 என :Kற அR SHச[ |ரைன;
de]7 எc காத~K d=]9னா$, அவK
Cc"CD" Cc"CD", ஆF †[iவா$. 9
இZய7 ஓ$ சாைல k1Y ஏ@, 'இ\ வxK
நZ உைற' எKD, அவ'S அைமய ந[@, தா"
தZ இட" சா$]தன$; தf@, மாதவ$

Page 18 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

நZ உைற' எKD, அவ'S அைமய ந[@, தா"
தZ இட" சா$]தன$; தf@, மாதவ$
அைனவ=" எ`9ன$, அ[ல[ †[iவாK. 10
எ`9ய LZவைர இைறIF, ஏ67 உவ]7,
ஐயQ" இ=]தனK; 'அ=4 எK? எKறi",
'ைவயக" காவலK மதைல! வ]த7 ஓ$
ெவ`ய ெவf kY] Ce[ Gைள3 ேக4' எனா, 11
'இரRக" எKD ஒ= d=4 இலாத ெநIFன$,
அரRக$ எKD உள$ Fல$, அற69K jf@னா$,
ெந=Rக3", யா" பட$ ெந( அலா ெந(
7ரRக3", அ=] தவ6 7ைற•4 jf@ேன". 12
'வ[~ய" பல 9H வன67 மாK என,
எ[~•" பகi", š]7 இரf@ ஆ'றெல";
†[~ய அற ெந(6 7ைற•" jf@ென";
G[ இய[ _`">னா`! |Y கா1Y•? 13
'மா தவ67 ஒcகெல"; மைறக4 யாைவ•"
ஓதெல"; ஓ7வா$RS உதவ[ ஆ'றெல";
•ெதH வள$R@ெல"; L ைறxK jf@…";
ஆத~K, அ]தணேர•" ஆ@ேல"! 14
'இ]9ரK எZK, அவK அரRக$ ஏxன
F]ைதx[ ெச KZx[, k4•" ெச `ைகயாK;
எ]ைத! ம'D யா$ உள$ இYRக1 jRSவா$?
வ]தைன, யா" ெச `த தவ69K மாuFயா[. 15
'உ=•ைட ேந;யா[ உலைக ஓ">ய
d=•ைட மKனவK hத[வ! gR@லா
இ=•ைட ைவகெல"; இரG mK(னா`;
அ=•ைட |ர! :K அபய" யா"' எKறா$. 16
இராமK அபய" அl6த[
'hக[ hS]9லேர[; hற67 அ1ட69K
அக[வேரQ", எK அ"dY |5வரா[;
தக3 இ[ 7Kப" தG=9$ j$' எனா,
பகலவK Sல ைம]தK ப0R@KறாK. 17
'ேவ]தK |ய3", யா` 7ய$ ேமவ3",
ஏ]த[ எ"> வ=]த3", எK நக$
மா]த$ வK 7ய$ Žர3", யாK வன"

Page 19 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

ஏ]த[ எ"> வ=]த3", எK நக$
மா]த$ வK 7ய$ Žர3", யாK வன"
g]த7, எKQைடV h10ய6தா[' எKறாK. 18
'அற" தவா ெந( அ]தண$ தKைமைய
மற]த h[ல$ வ~ CைலேயKஎZK,
இற]7g@Q" நKD; இ7 அ[ல7,
>ற]7 யாK ெபD" ேபD எKப7 யாவm? 19
':வ]த ேவ9ய$ jG=", ˆயவ$
கவ]தப]தR கlநட" க1wட,
அைம]த G[i" அ=f கைண6 q0•"
sம]த m•" dைற6 7ய$ ˆ=மா[. 20
'ஆ3RS ஆxQ", அ]தண$RS ஆxQ",
யாவ$RS ஆxQ", எlயவ$RS ஆxQ",
சாவVெப'றவேர, தைக வாK உைற
ேதவ$RS" Cc" ேதவ$க4 ஆSவா$. 21
'p$ அD6தவQ", sட$ ேந;•",
ஊ$ அD6த ஒ=வQ", ஓ">Q",
ஆ$ அற69rY அK( :Kறா$ அவ$
ேவ$ அDVெபK; ெவ=வK;K j$'எKறாK. 22
உைர6த வாசக" ேகuY உவ]7 ஓf@ட,
இைர6த காதல$, ஏ@ய இKனல$,
9H6த }~ன$, ேத மைற பாwன$;
:=6த" ஆwன$; :KD Gள"hவா$; 23
'mKற[! j LZxK, hவன6 Cைக
•KD g[வன LVப7 }w வ]7
ஏKற g7", எ9$ அல; எKற~K
சாKறM, எ" தவV ெப= ஞானேம. 24
'அKன7 ஆக~K, ஏxன ஆ1Y எலா",
இKன[ கா67 இfS இZ7 உைறவா`' எனE
†Kன மா தவ$ பாத" Cc7, உய$
மKன$ மKனவK ைம]தQ" ைவ@னாK. 25
ப67 ஆ1Yக4 இZ7 கeத[
ஐ]7" ஐ]7" அைம9xK ஆ1Y, அவ1,
ைம]த$, ˆ7 இல$ ைவ@ன$; மா தவ$
F]ைத எ10, 'அக69ய' ேச $க' என,

Page 20 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

ைம]த$, ˆ7 இல$ ைவ@ன$; மா தவ$
F]ைத எ10, 'அக69ய' ேச $க' என,
இ]7 - நKQத[ தKrY" ஏ@னா$. 26
அக69யைனR காணE ெச [i" இராமைனE sˆRகணK உபசH6த[
Gடரகfக•", ேவ` ெச ( கானL",
பட=" F[ ெந( ைபVபய jf@னா$;
sட=" ேமZE sˆRகணK எKQ" அ\
இட$ இலாK உைற Œைல ெச KD, எ`9னா$. 27
அ=RகK அKன LZவைன அ\ வe,
ெச =RS இ[ F]ைதய$, ேச வw தா5தi",
'இ=Rக ஈ1Y' எKD, இZயன Ž(னாK;
ம=R k4 Œைலx[ ைம]த=" ைவ@னா$. 28
ைவS" ைவக~K, மாதவK, ைம]தKபா[
ெச `ைக யாைவ•" ெச `7, 'இவ1, ெச [வ! j
எ`த யாK ெச `த7 எ6 தவ"? 'எKறனK;
ஐயQ", அவ'S அK>னK ŽDவாK; 29
'†Kன நாKLகKதK வe6 mK(ன$
LKைன„=4, உய$ தவ" L'(னா$
உKZK யா$ உள$? உK அ=4 எ`9ய
எKZK யா$ உள$, இ' >ற]தா$?' எKறாK. 30
உவைம jf@ய mKற[ உைரRS, எ9$,
நவைம jf@ய ந[ தவK †[iவாK:
'அவ" இலா G=]7 ஆ@, எKனா[ அைம
தவ" எலா" kள6 தRகைனயா[' எKறாK. 31
மைறவலாK எ9$, வ4ளi" ŽDவாK:
'இைறவ! :K அ=4 எ6 தவ69'S எl7?
அைறவ7 ஈ1Y ஒKD; அக69ய' கா1ப7 ஓ$
Sைற @ட]த7, இZ' எனR Ž(னாK. 32
'ந[லேத :ைன]தா`; அ7, நாQ" LK
†[iவாK 70@Kற7; mKற[! j
ெச [9 ஆ1Y; அவ' ேச =9; ேச $]த>K,
இ[ைல, :KவxK எ`த@[லாதேவ. 33
'அK(•" :K வரGைன ஆதH67,
இKDகாD" :KD ஏLDமா[; அவ'
ெச KD ேச =9; ேச =த[, ெச \G„`!

Page 21 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

இKDகாD" :KD ஏLDமா[; அவ'
ெச KD ேச =9; ேச =த[, ெச \G„`!
நKD ேதவ$RS"; யாவ$RS" நKD' எனா, 34
இராமK அக69யைனR காண[
வe•" Ž(, வர"h அக[ ஆFக4
_e•" மா தவK _`" மல$6 தா4 Cழா,
>e•" ேதZK >றfS அ=G6 9ர4
de•" Œைல GைரGZ[ gxனா$. 35
ஆ1தைகய$ அ\ வxK அைட]தைம அ(]தாK;
ஈ1Y, உவைக ேவைல 7ைண ஏ5 உலக" எ`த,
மா1ட வரதK சர1 வணfக, எ9$ வ]தாK j1ட த;ழா[ உலைக ேந;xK அள]தாK. 36
ப1Y, 'அ3ண$ •5@ன$; படா$க4' என வா…$,
'எ1 தவ! எமRS அ=4க' எனR SைறxரVபR
க1Y, ஒ= ைக வாHனK Lக]7, கட[ எ[லா"
உ1Y, அவ$க4 >K, 'உ;5க' எKறi", உ;5]தாK. 37
qய கட[ j$ அwF[ உ1Y, அ7 7ர]தாK;
ஆய அதனா[ அம=" ெம` உைடயK அKனாK;
மாய-Gைன வா4 அ3ணK வாதGதK வKைமR
காய" இZ7 உ1Y, உல@K ஆ$ இட$ கைள]தாK. 38
„கLD ேப$ உx$க4தா", 'உைல3றாம[
ஏS ெந( யா7?' என, ;967 அwxK ஏ(,
ேமக ெநY மாைல தவ5 G]த" எQ" G1 m`
நாக" அ7 நாக" உற, நாக" என :KறாK. 39
•s அர3 pY LதMK, உைரxK, '•வா
மாs இ[ தவ! ஏS' என, வடா7 9ைச ேம[நா4
jச" உற, வாZK ெநY மா மலய" ேநரா,
ஈசK :க$ ஆ`, உலS W$ ெபற இ=]தாK. 40
உழRS" மைற நா~Q", உய$]7 உலக" ஓ7"
வழR@Q", ம9R கGxQ", மர>K நாw,:ழ[ d~ க0EF ம0 ெந'( உ;5 ெச f க1
தழ[ hைர sட$R கட34 த]த த;5-த]தாK. 41
அக69யK, இராமைன வரேவ'D, அளவளாவ[
'"G10Z[, :ல69Z[, Gக'ப உல@[, ேப$

Page 22 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'"G10Z[, :ல69Z[, Gக'ப உல@[, ேப$
எ10Z[, இ=R@Z[, இ=RS"" என யா="
உ4 :ைன க=69ைன, உறV ெபDெவனா[, எK
க10Z[' எனR kY கlVhD மன6தாK. 42
'இைர6த மைற நா~rY இைய]த >ற யா3"
:ைர6த ெநY ஞான" :;$ க[~[ ெநY நா4 இuY
அைர67", அயனாi" அ(யாத d=4 ேந$ :KD
உைரRS உத3மா[' எQ" உண$EFxK உவVபாK. 43
'உ`]தன$ இைமV>ல$; உx$6தன$ தவ6m$;
அ]தண$ அற69K ெந( :Kறன$க4; ஆனா
ெவ] 9ற[ அரRக$ Gட ேவ$ Lத[ அDVபாK
வ]தனK ம=67வK' என, தZ வ~VபாK. 44
ஏ ைன உx$ ஆ" உலைவ யா3" இைட ேவG67
ஊK •க$ அரRக$ உ=ைமE sY Fன69K
கான அனைலR கw7 அG67, உலS அlVபாK,
வான மைழ வ]த7' என, L]7D மன6தாK. 45
க1டனK இராமைன வர; க=ைண Žர,
h1டHக வா4 நயன" j$ deய, :KறாK எ1 9ைச •" ஏ5 உலS" எ\ உx=" உ`ய,
S1wைகxZ[, d= இ[, காGH kண$]தாK. 46
:Kறவைன, வ]த ெநw„K அw ப0]தாK;
அKD, அவQ" அKdY தœஇ, அcத க1ணா[,
'நKD வர3' எKD, பல ந[ உைர பக$]தாKஎKD" உள ெதK த;5 இய"> இைச k1டாK. 47
ேவ9ய$க4 ேவத _e ேவD பல Žற,
காத[ ;க :KD, எe[ கம1டiGK ந[ j$
மா தவ$க4 |F, ெநY மா மல$க4 qவ,
g7 மண" நாD Sl$ Œைல kY hRகாK. 48
d=]த, அமலK deலக67 இZ7 hRகாK;
G=]7 அவK அைம6த>K, G=">னK; 'G=">,
இ=] தவ" இைழ6த என7 இ[~ைடx[ வ]7, எK
அ=] தவ" Lw6தைன; அ=uS அரச!' எKறாK. 49
எKற LZைய6 Cc7, இராமK, 'இைம„=",
:Kற தவ" L'D" ெநw„HK ெநw„=",
உK தK அ=4 ெப'(ல$க4; உK அ=4 sம]ேதK;

Page 23 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

:Kற தவ" L'D" ெநw„HK ெநw„=",
உK தK அ=4 ெப'(ல$க4; உK அ=4 sம]ேதK;
ெவKறெனK அைன67 உலS"; ேம[ இZ எK?' எKறாK. 50
'"த1டக வன67 உைற9" எKD உைரதரR k1Y,
உ1Y வர3 இ6 9ைச என, ெபH7 உவ]ேதK;
எ1 தS Sண69ைன!' எனR kY, உய$ ெச KZ6
71ட ம9 ைவ6தவைன ஒ6த LZ †[i": 51
'ஈ1Y உைற9, ஐய! இZ, இ\ வxK இ=]தா[,
ேவ1wயன மா தவ" G=">ைன LwVபா`;
q1Y Fன வா4 :=த$ mK(•ள$ எKறா[,
மா1Y உக மைல]7, எம$ மன6 7ய$ 7ைடVபா`; 52
'வாc" மைற; வாc" மQ j9; அற" வாc";
தாc" இைம„$ உய$வ$; தானவ$க4 தா5வா$;
ஆe உழவK hத[வ! ஐய" இைல; ெம`ேய;
ஏ5 உலS" வாc"; இZ, இfS உைற9' எKறாK. 53
'ெச =RS அைட அரRக$ hH ˆைம Fைத3 எ`96
த=RS அeதர, கw7 k[வ7 ச ைம]ேதK;
வ=Rக மைற„`! அவ$ வ=" 9ைச x[ L]7'D
இ=Rைக நல"; :'S அ=4 எK?' எKறனK இராமK. 54
இராமQRS அக69யK G[, கைண huw[ வழfSத[
'Gc;ய7 †'றைன; இ\ G[ இ7 இவ1, ேம[நா4
LcLத[வK ைவ67ள7; •உலS", யாQ",
வeபட இ=Vப7; இ7 தKைன வw வாlR
Sc, வc இ[ huw•Y }w' என, ந[@, 55
இV hவன" L'D" ஒ= தuwZைட இuடா[
ஒVh வரG'D என உைரVப அHய வா•",
ெவVh உ=3 ெப'ற அரK ேம= வைர G[லா`
LVhர" எH6த தZ _`R கைண•", ந[கா. 56
பIசவwxK FறVh
'ஓfS" மரK ஓf@, மைல ஓf@, மண[ ஓf@,
€f Sைல Sலா3 Sl$ Œைல hைட G";,
qfS 9ைர ஆD தவ5 pழல7 ஓ$ SK(K
பாfக$ உளதா[, உைற•4 பIசவw - மIச! 57
'கKZ இள வாைழ கZ ஈவ; க9$ வா~K

Page 24 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'கKZ இள வாைழ கZ ஈவ; க9$ வா~K
ெச ]ெந[ உள; ேதK ஒcS g7" உள; ெத`வV
dKZ என[ ஆய hன[ ஆD" உள; gதா,
அKன" உள, dK இவ™Y அK>K Gைளயாட. 58
•வ=" அக69யZட" Gைடெப'DE ெச [iத[
'ஏ@, இZ அ\ வxK இ=]7 உைற;K' எKறாK;
ேமக :ற வ1ணQ" வணf@, Gைட k1டாK;
பாS அைனய †[~XY த"> பHGK >K
gக, LZ F]ைத Cடர, கw7 gனாK. 59
;ைகV பாட[க4
'அ=] 9ற[ உலS ஒ= •KD" ஆைணxK
hர]9Y" தசLக67 ஒ=வK, dK(லாV
ெப=]தவ" ெச `தவK, ெப'ற மாuFயா[
வ=]9ென" ெநY" பக[-வரத!-யா" எலா". 14-1
'ேதவ$க4 தைம6 9ன" 7ர]7, ம'D அவ$
ேதGய$தைமE FைறVபY69, 9RS எலா"
ŽGட6 தw]7, அவ$ ெச [வ" k1ட g$
மா வ~6 தசLகK வல67RS யா$ வலா$? 14-2
'அவK வ~ பைட67, ம'D அரRக$ யாவ=",
FவK Lத[ •வைர, ேதவ$ F6தைர,
hவZxK LZவைர, ம'D" hfகவ$
எவைர•" 7ர]தன$-இைறவ!-இKQேம. 14-3
'ஆxர }w எKD உைரRS" அ1டேம[
ேமய g$ அரRகேர ேமவ[ அ[லைத,
qய W$ அமர$ எKD உைரRS" C[ கண67
ஆயவ$ எfஙK எKD அ(]9M", ஐயா! 14-4
'ெவ4lயf @Hxைட GமலK ேமைல நா4,
"க4lய அரRகைரR கw@ேலK" எனா,
ஒ4lய வர" அவ$RS உதGனாK; கட'
ப4lk4பவK d=7 இைள6த பாKைமயாK. 14-5
'நாK LகK அவ$RS ந[ _eக4 ேபFேய
தாK உD ெச ` Gைன6தைலx[ :'@KறாK;
வாZ[ ெவI sட$ Lத[ வயfS }4 எலா"
ேமKைம இ[ அ=I FைறVபuY ‡1Yளா$.' 14-6

Page 25 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

வாZ[ ெவI sட$ Lத[ வயfS }4 எலா"
ேமKைம இ[ அ=I FைறVபuY ‡1Yளா$.' 14-6
எKD, >Q", மா தவK எY67 இZ7 உைரVபாK;
'அKD, அமர$ நாதைன அ=I Fைறx[ ைவ6ேத
ெவK( த= ேவ[ தச LகV பதகK ஆ9
வK 9ற[ அரRக$ வlைமRS :க$ யாேர! 53-1
'ஆயவ$க4 தfக4 Sல" ேவ$ அற மைல]ேத,
qய தவ வாணnY C[ அமர$த"ைம
j தZ hர]9Yத[ :K கடன7' எKறாK;
நாயகQ", 'நKD!' என அவ'S நG[@KறாK. 53-2
4. சடா• கா1 படல"
கc@K ேவ]தK சடா•ைவ காண[
நட]தன$ காவத" பல3"; ந[ ந9
@ட]தன, :Kறன; @Hக4 ேக1ைமxK
Cட$]தன, 7வK(ன; pழ[ யாைவ•"
கட]தன$; க1டன$ கc@K ேவ]ைதேய. 1
உ=R@ய sவண" ஒ67, உதய67 உEF ேச $
அ=RகK இ\ அக[ இட67 அலfS 9RS எ[லா"
ெதHVhD ெச ( sட$E Fைகxனா[ Fைற
GH67 இ=]தனK என, GளfSவாK தைன, 2
L]7 ஒ= க= மைல LகuY LK(~K
ச]9ரK ஒlXY தcவE சா$69ய,
அ]த" இ[ கைன கட[ அமர$ நாuwய,
ம]தர@H என வயfSவாK தைன. 3
மா[ :ற Gs"h எe[ மைறய, தK ம0R
கா[ :றE ேச Xl க7வ, க1 அக[
j[ :ற வைரxZ[ பவள j4 kw
g[ :ற" d~]ெதன, d~@KறாK தைன, 4
q`ைமயK, இ=f கைல 70]த ேக4GயK,
வா`ைமயK, மD இலK, ம9xK Ž$ைமயK,
ஆ`ைமxK ம]9ர67 அ(ஞK ஆ" எனE
ேச `ைமxK ‘RSD FD கணாK தைன, 5
|uw வா4 அ3ணைர, G=]7 Ž'(ைன
ஊuw, |5 ;EF[ தாK உ1Y, நா4CD"

Page 26 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

|uw வா4 அ3ணைர, G=]7 Ž'(ைன
ஊuw, |5 ;EF[ தாK உ1Y, நா4CD"
ˆuw, ேம[ இ]9ரK FD க1 யாைனxK
muwg[ ேத`]7 ஒl$ 71ட6தாK தைன, 6
}4 இ=-நா~…Y ஒKD Žwன
ஆ•D 9@Hg[ ஆர6தாK தைன,
j•D ேம=GK ெந'( L'(ய
வா4 இரGxK d~ Ÿ~யாK தைன, 7
†[ பfக" உற :;$ இைச xK s"ைமைய,
அ[ பfக" உற வ=" அ=ணK ெச "மைல,
F'ப" k4 பக[ எனR கw7 ெச KD ˆ$
க'பfக4 எைனV பல க1YளாK தைன, 8
ஓfS உய$ ெநY வைர ஒK([ :KD, அ7
தாfகல7 இ= :ல" தா5]7 தா53ற
|f@ய வ~xZ[ இ=]த |ரைனஆfS அவ$ அb@ன$, அx$RS" F]ைதயா$. 9
ஒ=வைர ஒ=வ$ ஐ•ற[
'இD9ைய6 தK வxK இய'ற எ`9னாK
அ(3 இ~ அரRகK ஆ"; அ[லனா" எZK,
எD5 வ~R கiழேன?' எKன உKZ, அE
ெச ( கழ[ |ர=", ெச x$67 ‘R@னா$. 10
வைன கழ[ வH Fைல ம7ைக ைம]தைர,
அைனயவK தாQ" க1Y, அx$67 ‘R@னாK 'Gைன அD ‘K>ன$ அ[ல$; G[~ன$;
hைன ச ைட Lwxன$; hலவT?' எனா. 11
'hர]தரK Lத~ய hலவ$ யாைர•"
:ர]தர" ‘RSெவK; ேந;யாQ", அ\
வர" த=" இைறவQ", மcவலாளQ",
கர]9ல$ எKைன; யாK எKD" கா1ெபனா[. 12
'காமK எKபவைன•", க10K ‘R@ேனK;
தாமைரE ெச f க1 இ6 தடf ைக |ர$க4
€ ம= dலf கழ' dwx…Y", ஒVh
ஆ" என அ(@ெலK; ஆ$kலா" இவ$? 13
'உலS ஒ= •KD" த" உைடைம ஆRSD"
அலS அD" இலRகண" அைம]த ெம`xன$;

Page 27 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'உலS ஒ= •KD" த" உைடைம ஆRSD"
அலS அD" இலRகண" அைம]த ெம`xன$;
மல$மகuS உவைமயா•Y" வ]த இE
Fைல வ~ |ரைர6 ெதH@ேலK' எனா, 14
'க= மைல ெச " மைல அைனய காuFய$;
9= ம@5 மா$>ன$; ெச f க1 |ர$தா",
அ=ைம ெச ` Sண69K எK 7ைணவK ஆeயாK
ஒ=வைன, இ=வ=" ஒ67ளா$ அT.' 15
'யா$?' எனE சடா• Gனவ[
எனV பல :ைனVh இன" மன674 எ1bவாK,
FனV பைட |ர$ேம[ ெச [i" அK>னாK,
'கனV பைட வH FைலR காைள jG$ யா$?
மனVபட, எனRS உைரவழfS|$' எKறாK. 16
தயரதK ைம]த$ என அ(]த சடா• ம@5த[
GனGய காைலx[, ெம`"ைம அ[ல7
hைன மல$6 தாரவ$ hக[@லாைமயா[,
'கைன கட[ ெநY :ல" காவ[ ஆeயாK,
வைன கழ[ தயரதK, ைம]த$ யா"' எKறா$. 17
உைர6தi", df@ய உவைக ேவைலயK,
தைர6தைல இe]7, அவ$6 தc3 காதலK,
'Gைர6 தட] தாHனாK, ேவ]த$ ேவ]தK தK,
வைர6 தட] m4 இைண வ~யƒ?' எKறாK. 18
தயரதK மைற3 அ(]த சடா•GK 7யர"
'மறRக L'றாத தK வா`ைம கா67 அவK
7றRக" உ'றாK' என, இராமK †[லi",
இறRக" உ'றாK என ஏRக" எ`9னாK;
உறRக" உ'றாK என உண$3 jf@னாK. 19
தcGன$, எY6தன$, தடR ைகயா[; Lக"
கcGன$ இ=வ=", க10K jHனா[;
வcGய இK உx$ வ]த மKனQ",
அe3D ெநIFனK, அர'(னாK அT. 20
'பரவ[ அ=fkைடRS", :KதK பZR SைடRS" dைறRS", ெநY" ப1h m'ற
கரவ[ அ=f க'பகL", உYப9•", கட[ இடL", கl67 வாழhரவல$த" hரவலேன! d`V பைகேய! ெம`RS அ0ேய! hகeK வா5ேவ!-

Page 28 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

கரவ[ அ=f க'பகL", உYப9•", கட[ இடL", கl67 வாழhரவல$த" hரவலேன! d`V பைகேய! ெம`RS அ0ேய! hகeK வா5ேவ!இரவல=", ந[ அறL", யாQ", இZ எK பட j67 ஏ@னாேய? 21
'அலfகார" என உலSRS அL7 அlRS" தZR Sைடயா`! ஆe p5]த
:ல" காவ[ அ7 @டRக, :ைலயாத :ைல உைடேயK ேநய ெநIFK
நல" கா1 நட]தைன„? நாயகேன! ˆGைனேயK, ந1>ZKD",
GலfS ஆேனK ஆத~னா[,Gலf@ேனK;இKQ" உx$Guwேலனா[. 22
'தx$ உைடRS" ம67 எKன உலைக ந~ ச"பரைன6 தw]த அ] நா4,
அx$ @டRS" கட[ வலய6தவ$ அ(ய, "j உட[; நாK ஆG" எKD
ெச x$ @ட6த[ ெச `யாத 9= மன6தா`! ெச V>னா`; 9ற"பா, :K †[;
உx$ @டRக, உடைல Gs"h ஏ'(னா$, உண$3 இற]த Ž'(னாேர. 23
'எcவ7 ஓ$ இைச ெப=க, இVdc ேத, ஒVh அHய எH•" ˆx[
Gcவேத :'க, மட ெம[~யலா$- த"ைமVg[ :ல69Kேம[ |5]7
அcவேத யாK?' எKனா, அ(3'றாK என எc]7, ஆfS அவைர ‘R@,
'Lcவ7 ஏ5 உலS உைடய ைம]தK‡$! ேக1;K' என L ைறxK †[வாK: 24
சடா• இறRக6 70த[
'அ=ணK தK hத[வK யாK; அவK பட=" உலS எ[லா" பட$ேவK; ஆe
இ=4 _`"h ெகட6 7ர]த தயரத'S இK உx$6 7ைணவK; இைம„TY"
வ=ணfக4 வS69uட கால6ேத வ]7 உ96ேதK; கc@K மKனK;த=ண" k4 ேப$ ஒl $!-ச"பா9>K >ற]த சடா•' எKறாK. 25
ஆ1Y அவK ஈ7 உைரெச `ய, அIச~6த மல$Rைகயா$ அK>…Y"
•1ட ெப=] 7Kப6தா[ L ைற L ைறxK :ைற மல$Rக1 _`6த jரா$,€1ட ெப=" hக5 :DG; த" d=uடா[ dKQலக" hRக தாைத,
‡1டனKவ]தாKஅவைனRக1டனேர ஒ6தன$-அ\Gலfக[mளா$. 26
ம=வ இZய Sண6தவைர இ= Fறகா[ உற6 தcG, 'மRகா4! jேர
உHய கடK Gைனேய'S" உத3|$; உட[ இர1YRS உx$ ஒKD ஆனாK
>Hய3", தாK >Hயாேத இZ7 இ=RS" உட[ dைற ஆ"; ¡ைழ பாரா7,
எH அதZ[ இKேற hRS இறேவேன[,இ6 7யர" மறேவK' எKறாK. 27
சடா•ைவ இராம இலRSவ$ தY6த[
'உ`Gட67 உதவ'S உHயாQ", தK
ெம` GடR க=தா7, G1 ஏ(னாK;
இ\ இட69Z[, எ"ெப=மாஅK! எைமR
ைகGwK, >ைன யா$ கைளக1 உளா$? 28
'"தாxK, jfக அ=] த]ைதxK, த1 நக$

Page 29 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'"தாxK, jfக அ=] த]ைதxK, த1 நக$
வாxK, jf@, வன" hS]7, எ`9ய
‘xK jf@ென" •KZK" எK எfகைள
j•" jfS9„?-ெந( jfகலா`!' 29
எKD †[ல, இ=]7 அe ெநIFனK,
:Kற |ரைர ‘R@ :ைன]தவK,
'"அKD அ7" எKZK, அ„69xK, ஐயK‡$
ெச Kற>K அவ' ேச $SெவK யாK' எKறாK. 30
சடா• இராம இலRSவ$ வன" hS]த காரண6ைத Gனா3த[
'ேவ]தK G1 அைட]தாK எZK, |ர$ j$
ஏ]7 ஞால" இZ7 அlயா7, இவ1
g]த7 எKைன? hS]த எK? h]9 g`R
கா]7@Kற7, கuYைர $' எKறாK. 31
'ேதவ$, தானவ$, 91 9ற[ நாக$, ேவD
ஏவ$ ஆக, இட$ இைழ6தா$ எZK,€ அரா3 dலf க9$ ேவ~¢$!சாவ$ ஆR@, த=ெவK அரs' எKறாK. 32
இராமK இலRSவQRS S(Vபா[ GைடxD6த[
தாைத Žறi", த">ைய ‘R@னாK
W ைத ேக4வK; அவQ", தK F'றைவமாதரா[ வ]த ெச `ைக, வர"h இலா
ஓத ேவைல, ஒe3 இKD உண$69னாK. 33
இராமைன சடா• g'Dத[
'உ]ைத உ1ைமயK ஆR@, உK F'றைவ
த]த †[ைல6 தைலRk1Y, தார0,
வ]த த">RS உதGய வ4ளேல!
எ]ைத வ[ல7 யாவ$ வ[லா$?' எனா, 34
அ[~6 தாமைரR க1ணைன அKh உறV
h[~, •]7, de]த க1£HனK,
'வ[ைல ைம]த!' அ" மKைன•" எKைன•"
எ[ைல இ[ hக5 எ`7G6தா`' எKறாK. 35
சடா• W ைதையV ப'( GனG அ(த[

Page 30 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

சடா• W ைதையV ப'( GனG அ(த[
>Kன=", அV ெபHயவK ெப` வைள
அKன" அKன அணf@ைன ‘R@னாK;
'மKன$ மKனவK ைம]த! இ\ வாbத[
இKன4 எKன இய"h9யா[' எKறாK. 36
அ[ இD6தன தாடைக ஆ9யா,
G[ இD6த7 இைட என, ேமைலநா4
h[ இD6த7 யா3" hகKD, தK
†[ இD6தனK - mKற[>K mK(னாK. 37
பIசவwx[ தfக உ4ளைத இராமK உைர6த[
ேகuY உவ]தனK, ேக5 @ள$ Ÿ~யாK;
'muY அலfக~¢$! 7ற]ˆ$, வள
நாuwK; jG=" ந[•த[தாQ" இR
காuw[ ைவS9$; காRSெவK யாK' எKறாK. 38
'இைறவ! எ10, அக69யK ஈ]7ள7,
அைற•" ந[ ம0 ஆ'(K அகK கைர6
7ைற•4 உ1Y ஒ= Sழ[; அE pழ[ hRS
உைற7"' எKறனK -உ4ள67 உைறSவாK. 39
•வ=" பIசவw ேச $த[
'ெபH7" நKD; அV ெப=] 7ைற ைவ@, j$
hH9$ மா தவ"; g7;K; யாK அ7
ெதH3D67ெவK' எKD, அவ$, 91 Fைற
GH•" jழ~[ ெச [ல, G1 ெச KறனK. 40
ஆய pழ[ அ(ய உண$69ய
qய F]ைத அ6 m" இ[ Sண69னாK
gய >Kைன, d= Fைல |ர="
ஏய Œைல இZ7 ெச KD எ`9னா$. 41
வா$V d' kfைக ம=@ைய, மRகைள,
ஏ'பE F]தைனxuY,-அ\ அரRக$த"
W$VைபE FRகற6 ேத(னK -ேச Rைகx[
பா$VைபV பா$RS" பறைவxK பா$R@KறாK. 42
;ைகV பாட[க4
'தRகK நZ வx'D உ96தா$ ஐ"ப9Kம$ தடf kfைக6 ைதயலா=4,

Page 31 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:03

'தRகK நZ வx'D உ96தா$ ஐ"ப9Kம$ தடf kfைக6 ைதயலா=4,
CRக ப9K•வைர அR காFபQ" hண$]தனK; அ6 mைகமா=4,
;Rக அ99V ெபயரா4 LVப67 LR}w G1¤$ ஈKறா4;
ைமRக=fக199 எKபா4 அ9K இரuw அsர$தைமவxD வா`6தா4.24-1
தானவேர LதMைர6 தQ பய]தா4; ம9 எKபா4 மZத$த"•Yஆன வ=ணfக4 அவயவ67 அைடேவ பய]தனளா[; sர> எKபா4
ேதQ3டK க]த=வ" ம'D உ4ள >ற பய]தா4; ெதHRSfகாைல,
மானLைடR STதவைச கcைத, மைர,ஒuைட, >ற, வxD வா`6தா4. 24-2
மைழ hைர €f Sழ[ Gநைத, வாK, இw, ;K, அ=ணQடK வxநேதயK,
தைழ hைர•" FைறR Žைக, பாDLத[ ெப=" பறைவ த"ைம ஈKறா4;
இைழ hைர•" தா">ைர ஊ$RS=G, Fவ[, காைட, பல >ற3" ஈKறா4;
கைழ எQ" அRkw பய]தா4, kw•டேன ெச w LதலாR க1ட எ[லா". 24-3
ெவ=uw எc" கண பணVைப Gயாள" எலா" க67= ஆ" ;KQ" ஈKறா4;
ம=4 9கc" ஒ= தைலய hயfக" எலா" sைத எKQ" மா7 த]தா4;
அ=uைட எKQ" வ[~ த]தா4, ஓ]9, உY"h, அ0[க4 Lதலான எ[லா";
ெத=uwY"மா7 இைளஈ]தா4,ெச லசர" ஆ@யபல3",ெதHRSfகாைல.24-4
'அ99, 99, தQ, அ=uைட, sைத, கைழேய, sர>, அ0 Gநைத, ஆKற
ம9, இைள, க]7=3டேன, STதவைச , தா">ைர, ஆ" மட நலா$க4,
G9 L ைறேய, இைவ அைன67" பய]தன$க4; Gநைத sதK அ=ணK ெமK m4,
h7 ம9 ேச $ •த[, அர"ைபதைனV hணர, உ96தன" யா", hவZ‡ேத. 24-5
எKD உைர6த எ=ைவ அரசைன6
7KD தாரவ$ ‘R@6 Cc7, க1
ஒKD" L6த" L ைற L ைறயா` உக:KD, ம'D இKன j$ைம :க569னா$. 27-1
5. p$VபணைகV படல"
}தாவH ந9xK d~3
hGxQRS அ0 ஆ`, ஆKற d=4 த]7, hல69'D ஆ@,
அG அக6 7ைறக4 தாf@, ஐ]9ைண ெந( அளாG,
சG உற6 ெதl]7, த1ெணK ஒcRகL" தcG, சாK¥$
கG என, @ட]த }தாவHxைன |ர$ க1டா$. 1
வ1Y உைற கமலE ெச \G வா4 Lக" d~ய, வாச"
உ1Y உைற Sவைள ஒ1 க1 ஒ=fSற ‘R@, ஊeK
ெத1 9ைரR கர69K வாH, 9= மல$ qG, ெச [வ$R
க1Y அw ப0வ7 எKன, d~]த7 கட34 யாD. 2

Page 32 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ெத1 9ைரR கர69K வாH, 9= மல$ qG, ெச [வ$R
க1Y அw ப0வ7 எKன, d~]த7 கட34 யாD. 2
எc3D காதலHK இைர67 இைர67, ஏf@ ஏf@,
பcவ நா4 SவைளE ெச \GR க1 பZ பர]7 Œர,
வc இலா வா`ைம ைம]த$ வன67 உைற வ=6த" ‘R@,
அcவ7" ஒ6ததா[, அ\ அலfS j$ ஆD மK…. 3
இராமQ" W ைத•" க1Y ம@5]த இய'ைகR காuFக4
நாள" k4 நlனV ப4l, நயனfக4 அைமய, ேந;
வாளfக4 உைறவ க1Y, மfைகதK kfைக ‘RS",
jள" k4 Fைல„K; ம'ைற ேநH ைழ, ெநwய ந">
mlKக1 நயன" ைவ6தா4, sட$ ம06 தடfக4 க1டா4. 4
ஓ9ம" ஒ7fக, க1ட உ6தமK, உைழய4 ஆS"
W ைததK நைடைய ‘R@, F(ய7 ஓ$ LDவ[ ெச `தாK;
மா7அவ4தாQ", ஆ1Y வ]7, j$ உ1Y, ‡•"
gதக" நடVப ‘R@, h9ய7 ஓ$ LDவ[ €6தா4. 5
G[ இய[ தடR ைக |ரK, |fS j$ ஆ'(K பாfக$,
வ[~க4 •டfகR க1டாK, மfைகதK ம=fS[ ‘Rக,
எ[~அ" SவைளR கான67, இைட இைட மல$]7 :Kற
அ[~அ" கமல" க1டா4, அ1ண[தK வwவ" க1டா4. 6
அைனய7 ஓ$ தKைம ஆன அ=G j$ ஆ'(K பாfக$,
பZ த= ெத`வV 'பIசவw' எQ", ப=வE Œைல6
தZ இட" அதைன ந10, த">யா[ ச ைமRகVபuட
இZய €I சாைல எ`9 இ=]தனK இராமK. இVபா[, 7
இராமைனE p$Vபணைக காண[
jல மா ம0 :ற :=த$ ேவ]தைன
•ல நாச"ெபற LwRS" _`">னா4,
ேமைலநா4 உxnY" >ற]7, தாK Gைள
கால" ஓ$]7, உடK உைற கwய ‘` அனா4. 8
ெச " பராக" படE ெச (]த Ž]தலா4,
ெவ"h அராக" தZ Gைள]த ெம`xனா4,
உ"ப$ ஆனவ$RS", ஒ1 தவ$RS", ஓத j$
இ"ப$ ஆனவ$RS", ஓ$ இD9 ஈuYவா4, 9
ெவ`ய7 ஓ$ காரண" உ1ைம ேமxனா4,
ைவகi" த;ய4 அ\ வன67 ைவSவா4,

Page 33 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ெவ`ய7 ஓ$ காரண" உ1ைம ேமxனா4,
ைவகi" த;ய4 அ\ வன67 ைவSவா4,
š`9K இ\ உலS எலா" •ைழ•" ‘Kைமயா4,எ`9ன4, இராகவK இ=]த pழ[வா`. 10
எ1 தS" இைமயவ$, 'அரRக$ எfக4ேம[
G1டன$; GலRS9' எKன, ேமைலநா4
அ1டச67 அ=] 7x[ 7ற]த ஐயைனR
க1டன4, தK @ைளRS இD9 காuYவா4. 11
p$VபணைகxK GயVh
'F]ைதxK உைறபவ'S உ=வ" ˆ$]ததா[;
இ]9ர'S ஆxர" நயன"; ஈச'S
L]9ய மல$R க1 ஓ$ •KD; நாKS m4,
உ]9x[ உலS அl6தா'S' எKD உKQவா4. 12
'க'ைற அ" ச ைடயவK க10K கா`தலா[
இ'றவK, அKDCuY இKDகாD", தாK
ந[ தவ" இய'(, அ\ அனfகK, ந[ உ=V
ெப'றனனா"' எனV ெபய$67" எ1bவா4. 13
'தரfகlK அைம]7, தா5]7, அழ@K சா$>ன;
மரfக•" :க$Rகல; மைல•" h[~ய;
உரfகlK உய$ 9ைச ஓ"h" ஆைனxK
கரfகேள, இவK ம0R கர"' எKD உKQவா4. 14
'G[ மைல வ[லவK |ர6 m™Y"
க[ மைல :க$Rகல; கZ]த jல69K
ந[ மைல அ[ல7, நாம ேம=3"
dKமைல ஆதலா[, d=வலா7' எKபா4. 15
'தா4 உய$ தாமைர6 தளfக4 த"_Y"
ேக4 உய$ நாuட67R @HxK m'ற6தாK
m™Y m4 ெச ல6 Cட$]7 ‘RS(K,
jlய அ[ல க1; ெநwய, மா$h!' எKபா4. 16
'அ9க" :KD ஒl=" இ\ அழகK வா4 Lக",
d9 அG5 தாமைரV €ைவ ஒVபm?
க9$ ம9 ஆ" எZK, கைலக4 ேத•"; அ"
ம9 எZK, ம9RS" ஓ$ மD உ1Y' எKQமா[. 17
'எவK ெச ய, இZய இ\ அழைக எ`9…K?
அவ" ெச ய6 9= உட"h அலச ‘'@KறாK;

Page 34 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'எவK ெச ய, இZய இ\ அழைக எ`9…K?
அவ" ெச ய6 9= உட"h அலச ‘'@KறாK;
நவ" ெச ய6தைகய இ] நlன நாuட6தாK
தவ" ெச ய, தவ" ெச `த தவ" எK?' எK@Kறா4. 18
'உY6த j$ ஆைடய4, உ=வE ெச \Gய4,
>w6 த= நைடxன4, ெப1ைம நKD; இவK
அw6தல" ˆ1ட~K அவZRS அ" மx$
dw6தன gi", இV h[' எKD உKQவா4. 19
'வா4 :லா LDவலK வயfS Œ9ையR
காணலேனkலா", க9HK நாயகK?
ேச 1 எலா" h[ ஒl ெச i69, F]ைதx[
நாணல", ‡;ைச நடR@KறாK' எKறா4. 20
'SVhற'S அHய மாR SKைற ெவKD உய$
இV ெப=] mளவK இதcRS ஏ'ப7 ஓ$
ஒVh என, உலக" ேம[ உைரRக ஒ1b•?
7V>Z[ 7Vhைட யாைதE †[iேகK? 21
'ந[ கைல ம9 உற வயfS ந">தK
எ[ கைல 9= அைர எ`9 ஏLற,
வ'கைல ‘'றன; மாs இலா ம0V
dK-கைல ‘'(ல giமா[' எKறா4. 22
'Cைட அைம ெநY மைழ6 Cfக[ ஆ" எனR
கைட SழKD, இைட ெந(, கHய SIFையE
ச ைட எனV hைன]9லK எKZK, ைதயலா=ைட உx$ யாைவ•" உைட•மா[' எKறா4. 23
'நா(ய நைக அ0 ந[ல, h[~னா[,
ஏ(ய ெச \GxK இய'D•?' எனா,
'மாD அக[ Lc ம0RS அரFK மாuFதாK
ேவD ஒ= ம0xனா[ GளfS•?' எKபா4. 24
'கர]9லK, இலRகண" எY67R காuwய,
பர" த= நாKLகK; பeVh உ'றாK அTஇர]7, இவK இைண அwV dw•", ஏ'கலாV
hர]தாK, உலS எலா" hரR@KறாK' எKறா4. 25
p$VபணைகxK காம ேவuைக
j6தL" வானL" SDக, ெநIFைடR
}6த அKh உண$GைடR SlVப ‡Rkள,

Page 35 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

j6தL" வானL" SDக, ெநIFைடR
}6த அKh உண$GைடR SlVப ‡Rkள,
ஏ6த3", பHGK ஒKD ஈகலாK, d=4
கா6தவK, hக5 என6 ேத•" க'>னா4. 26
வாK தZ[, வைர]த7 ஓ$ மாத$ ஓGய"
gKறன4; hல$]தன4; hcfS" ெநIFன4;
mKற[தK sட$ ம06 ml[ நாuடfக4
ஊK(ன4, ப(Rக ஓ$ ஊ'ற" ெப'(ல4. 27
:Kறன4-'இ=]தவK ெநwய மா$பக"
ஒKDெவK; அKDஎZK, அLத" உ10Q"
dKDெவK; gRS இZ அH7 gK"' எனா,
ெச KD, எ9$ :'ப7 ஓ$ ெச `ைக ேதYவா4. 28
p$Vபணைக ம]9ர6தா[ அழ@யாத[
'"எxDைட அரR@, எ\ உx=" இuட7 ஓ$
வxDைடயா4" என மDRS"; ஆதலா[,
Sx[ Cட$ Sதைல, ஓ$ k\ைவ வா`, இள
மx[ Cட$ இய~ ஆ`, ம=வ[ நKD' எனா, 29
பfகயE ெச [Gைய மன67V பாGயா,
அfைகxK ஆய ம]9ர6ைத ஆ`]தன4;
9fகlK Fற]7 ஒl$ Lக6த4, ெச \Gய4,
dfS ஒl Gs">Z[ d~ய6 mK(னா4. 30
p$VபணைகxK நைட அழS
பIF ஒl$, GIs Sl$ ப[லவ" அQfக,
ெச I ெச Gய கIச" :க$, Wறwய4 ஆ@,
அ" †[ இள மIைஞ என, அKன" என, ;KQ"
வIF என, நIச" என, வIச மக4 வ]தா4. 31
dK ஒcS €G[ உைற €ைவ, எe[ €ைவ,
>K எe[ k4 வா4 இைண >ற5]7 ஒl$ Lக6தா4,
கKZ எe[ k1ட7, கைல6 தட ம06 ேத$,
;K இeவ தKைம, இ7, G1 இeவ7எKன, 32
காZ[ உய$ க'பக" உx$6த க9$ வ[~
ேமZ நZ ெப'D, Gைள காம" :ைற வாச6
ேதZK _e உ'D, இZய ெச \G நZ ெப'D, ஓ$
மாZK Ge ெப'D, மx[ வ]த7என,-வ]தா4. 33

Page 36 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

மாZK Ge ெப'D, மx[ வ]த7என,-வ]தா4. 33
இராமQ" Gய6த[
'–hரL", ேமகைல•", –i", அற[ ஓ9V
€ Lரi" வ1Y", இைவ €ச~Y" ஓைச தா" உைரெச `@Kற7; ஒ= ைதய[ வ="' எKனா,
} மகQ", அ6 9ைச S(67, எ9$ Ge6தாK. 34
G1 அ=ள வ]த7 ஒ= ெம[ அLத" எKன,
வ1ண L ைல k1Y, இைட வணfக வ= g5த67
எ1 அ=l, ஏ ைழைம 7ைட67, எc ெம`IஞானR
க1 அ=4ேச ` க1ணK இ= க10K எ9$ க1டாK. 35
ேப$ உைழய நாக$-உல@[, >(7 வாZ[,
பா=ைழxK, இ[ல7 ஒ= ெம[ உ=3 பாரா,
'ஆ=ைழ அடfS"? அழ@'S அவ9 உ1“ ?
ேநH ைழய$ யாவ$, இவ$ ேந$?' என :ைன6தாK. 36
p$Vபணைக இராமK அ=@[ வ]7 :'ற[
அ\ வxK, அ\ ஆைச தK அக67ைடய அKனா4,
ெச \G Lக" LKZ, அw ெச fைகxK இைறIசா,
ெவ\Gய ெநYf க1-அx[ |F, அய[ பாரா,
ந\GxK ஒ7f@, இைற நா0, அய[ :Kறா4. 37
இராமK-p$Vபணைக உைரயாட[
'ˆ7 இ[ வர3 ஆக, 9=! :K வர3; ேச „`!
gத உள7, எ"L ைழ ஓ$ h10ய" அ7 அK¥?
ஏ7 ப9? ஏ7 ெபய$? யாவ$ உற3?' எKறாK,
ேவத Lத[; ேபைத அவ4 தK :ைல GHVபா4: 38
'€GMK hத[வK ைம]தK hத[G; LVhரfக4 ெச 'ற
ேச -வMK 7ைணவK ஆன ெச fைக„K தfைக; 9R@K
மா எலா" Cைல67, ெவ4lமைல எY67, உலக" •KD"
காவMK >Kைன; காமவ[~ ஆ" கKZ' எKறா4. 39
அ\ உைர ேகuட |ரK, ஐ•D மன6தாK, 'ெச `ைக
ெச \G7அKD; அ(த[ ஆS" F(9K' எKD உணர, '"ெச fக1
ெவ\ உ= அைம]mK தfைக" எKற7 ெம`"ைம ஆxK
இ\ உ= இைய]த தKைம இய"h9 இய[>K' எKறாK. 40
qயவK ப0யாLKன" †[iவா4, Œ$3 இலா4; 'அ"

Page 37 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

qயவK ப0யாLKன" †[iவா4, Œ$3 இலா4; 'அ"
மாய வ[ அரRகTY வா5Gைன ம9RகலாேதK,
ஆ`3D மன6ேதK ஆ@, அற" தைல:'ப7 ஆேனK;
ˆGைன ˆய ‘'D6 ேதவHK ெப'ற7' எKறா4. 41
'இைமயவ$ தைலவேன•" எlைமxK ஏவ[ ெச `•"
அைம9xK, உலக" •KD" ஆ4பவK தfைக ஆxK,
sைம•D ெச [வ6mY" mKறைல; 7ைண•" இK(,
த;ைய j வ=த'S ஒ6த தKைம எK? ைதய[!' எKறாK. 42
|ரK அஃ7 உைர6தMY", ெம` இலா4, 'Gமல! யாK அE
WHயர[லா$ மாuYE ேச $@ெலK; ேதவ$பாi"
ஆHய LZவ$பாi" அைட]தெனK; இைறவ! ஈ1Y ஓ$
காHய" உ1ைம, :KைனR கா0ய வ]ேதK' எKறா4. 43
அKனவ4 உைர6தMY", ஐயQ", 'அ(த'S ஒ\வா
ந[ •த[ மகl$ F]ைத ந[ ெந(V பால அ[ல;
>K இ7 ெதH•"' எKனா, 'ெப` வைள6 ml! எKபா[
எKன காHய6ைத? †[; அஃ7இைய•ேம[ இைழVப[' எKறாK. 44
'தா" உD காம6 தKைம தாfகேள உைரVப7 எKப7
ஆ" என[ ஆவ7 அKறா[, அ=f Sல மகl$RS அ"மா!
ஏLD" உx$RS ‘ேவK; எK ெச `ேகK? யா=" இ[ேலK;
காமK எKD ஒ=வK ெச `•" வKைமையR கா69' எKறா4. 45
ேச 1 உற j1Y, ‡1Y, ெச \ அH Fத(, ெவ\ேவD
ஏ1 உற ;l$]7, நானாGத" hர1Y, இ=1ட வா4-க1
€1 இய[ kfைக அKனா4 அ" _e hகறMY",
'நா1 இல4, ஐய4, š`ய4; ந[ல•" அ[ல4' எKறா4. 46
ேபசலK, இ=]த வ4ள[ உ4ள69K ெப'( ஓரா4;
€ச[ வ1Y அர'D" Ž]த[ d`" மக4, 'hகKற எKக1
ஆைச க1ட=l'D உ1“ ? அKD என[ உ1“ ?' எKQ"
ஊச~K உலா3@Kறா4; ‡uY" ஓ$ உைரையE †[வா4: 47
'எcத அ= ேமZயா`! ஈ1Y எ`9ய7 அ(]9லாேதK;
Lc7 உண$ LZவ$ ஏவ[ ெச ` Ce[ L ைறxK L'(,
பc7 அD ெப1ைம„Y" இளைம•" பயZKD ஏக,
dcCY நா•" வாளா கe]தன gi"' எKறா4. 48
':]தைன அரR@ j9 :ைல இலா4; Gைன ம'D எ10
வ]தன4 ஆS"' எKேற வ4ளi" மன674 k1டாK;
's]தH! மர>'S ஒ6த CKைமxK 70G'D அKறா[;

Page 38 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

வ]தன4 ஆS"' எKேற வ4ளi" மன674 k1டாK;
's]தH! மர>'S ஒ6த CKைமxK 70G'D அKறா[;
அ]தண$ பாைவ j; யாK அரசH[ வ]ேதK' எKறாK. 49
'ஆரண மைற„K எ]ைத; அ=]த9R க'>K எ" •`,
தார0 hர]த சாலகடfகட மKனK ைதய[;
g$ அ0 dல" k4 ேவலா`! d=]தைல இக5த'S ஒ6த
காரண" இ7ேவ ஆxK, எK உx$ கா1ெபK' எKறா4. 50
அ=69ய4 அைனய Žற, அக67D நைகxK ெவ4ைளR
S=67 எc@Kற jலR k1ட[ உ1டாuட" k1டாK,
'"வ=6த" jfS அரRக$த";[ மாZட$ மண6த[, நfைக!
d=6த" அKD" எKD, சாலV hலைம„$ hக[வ$' எKறாK. 51
'பராவ அ=I Fர6ைத ஆ=" ப69xK பய6ைத ஓரா7,
'இராவணK தfைக" எKற7 ஏ ைழைமV பால7' எKனா,
அரா-அைண அமலK அKனா`! அ(G6ேதK LKன"; ேதவ$V
பராGZK jf@ேனK, அV பeபY >றG' எKறா4. 52
'ஒ=வ… உலக" •K('S ஓfS ஒ= தைலவK, ஊf@[
ஒ=வ… SேபரK, :KrY உடK>ற]தவ$க4; அKனா$
த=வேர[, k4ெவK; அKேற[, த;ைய ேவD இட67E சார;
ெவ=3ெவK;-நfைக!' எKறாK; ‡uY அவ4 இைனய †Kனா4: 53
'கா]த$Vப" எKப7 உ1டா[; காத~K கல]த F]ைத
மா]த$RS" மட]ைதமா$RS" மைறகேள வS6த Žuட";
ஏ]த[-dK-mlனா`! ஈ7 இைய]த>K, எனRS •6த
ேவ]த$RS" G=V>'D ஆS"; ேவD" ஓ$ உைர உ1Y' எKறா4. 54
'LZவTY உைடய$, LKேன L9$ பைக; L ைறைம ‘Rகா$;
தZைய j; ஆதலா[, ம'D அவnY" தcவ'S ஒ6த
Gைனய" ஈ7 அ[ல7 இ[ைல; G1b" :K ஆuF ஆR@,
இZய$ ஆ`, அKன$ வ]7 உK ஏவ~K :'ப$' எKறா4. 55
':=த$த" அ=•" ெப'ேறK; :K நல" ெப'ேறK; :K…Y
ஒ=வ அ=I ெச [வ67 யா1Y" உைறய3" ெப'ேறK; ஒK¥,
9= நக$ ˆ$]த >Kன$, ெச ` தவ" பய]த7?' எKனா,
வH Fைல வw6த mளாK வா4 எxD இலfக நRகாK. 56
W ைதையR க1ட p$VபணைகxK எ1ணfக4
G10ைட, இ"ப$, நாக$, GHIச ேன LதM$RS எ[லா"
க10ைட ஒlxK பாfக$, கw கம5 சாைல:KD",
ெப10ைட அரF, ேதவ$ ெப'ற ந[ வர6தா[, >Kன$

Page 39 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

க10ைட ஒlxK பாfக$, கw கம5 சாைல:KD",
ெப10ைட அரF, ேதவ$ ெப'ற ந[ வர6தா[, >Kன$
ம10ைட ம0xK வ]த வIFேய g[வா4, வ]தா4. 57
ஊK sட உணfS ேப5 வா` உண$3 இ~, உ=G[ நாD"
வாK sட$E Œ9 ெவ4ள" வ]7 இைட வயfக, ‘R@,
‡K sட$ G1b" ம1b" GH]த g$ அரRக$ எKQ"
காK sட L ைள6த க'>K கன~ையR க10K க1டா4. 58
'ம= ஒKD Ž]தலாைள வன67 இவK k1Y வாராK;
உ= இfS இ7 உைடய$ ஆக, ம'ைற„$ யா=" இ[ைல;
அரG]த மல=4 jf@, அw இைண பwx[ mய,
9= இfS வ=வா4 k[M?' எKD அக" 9ைக67 :Kறா4. 59
ப1h உற ெநw7 ‘R@, 'பைடRSந$ FDைம அ[லா[,
எ1 >றfS அழ@'S எ[ைல இ[ைல ஆ"' எKD :Kறா4;
'க1 >ற d=l[ ெச [லா; க=67 எZK, அஃேத; க1ட
ெப1 >ற]ேதQRS எKறா[, எKபY" >ற=RS?' எKறா4. 60
d= 9ற6தாைன ‘R@, €ைவைய ‘R@, :Kறா4;
'க=த ம'D இZ ேவD இ[ைல; கமல67R கட34தாேன,
ஒ= 9ற67 உணர ‘R@, உ=GQRS, உலக" •K(K
இ= 9ற6தா$RS", ெச `த வர"h இவ$ இ=வ$' எKறா4. 61
'dKைனV g[ d=இ[ ேமZ, €ைவV € வ1ண6தாK, இ"
;KைனV g[ இைடயா•Y" ேம3" ெம` உைடயK அ[லK;
தKைனV g[ தைக„$ இ[லா, தlைரVg[ அwxனா•",
எKைனV g[ இைடேய வ]தா4; இக5GVெபK இவைள' எKனா, 62
W ைதைய அரR@ என p$Vபணைக Žற[
'வ=" இவ4 மாய" வ[ல4; வIச ைன அரR@; ெநIச"
ெதH3 இல; ேதD" தKைம, WH„`! ெச \G7 அKறா[;
உ= இ7 ெம`ய7 அKறா[; ஊK •க$ வா5Rைகயாைள
ெவ=GெனK; எ`9டாம[ GலRS9, |ர!' எKறா4. 63
'ஒ4l7 உK உண$3; ;Kேன! உKைன ஆ$ ஒlRS" ஈuடா$?
ெத4lய நல69னா[, உK F]தைன ெதH]த7; அ"மா!
க4ள வ[ அரR@ gலா" இவ•"? j கா1w' எKனா,
ெவ4lய LDவ[ L6த" ெவlVபட, |ரK நRகாK. 64
p$Vபணைக ெவSள, இராமK அவைள GரuYத[
ஆxைட, அL9K வ]த, அ=]த9R க'>K அ" †[

Page 40 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஆxைட, அL9K வ]த, அ=]த9R க'>K அ" †[
ேவ` இைட mlனா•", |ரைனE ேச =" ேவைல,
'j இைட வ]த7 எKைன? :=த$த" பாைவ!' எKனா,
கா` எH அைனய க4ள உ4ள6தா4 க96தMY". 65
அIFனா4; அIF அKன", ;K இைட அலச ஓw,
பIFK ெம[ அwக4 ‘வV பைத6தன4; ப=வR கால
மIFைட வயf@6 mKD" பவள69K வ[~ எKன,
SIசர" அைனய |ரK Sவ36 m4 தcGR k1டா4. 66
'வைள எx'றவ$க•Y வ=" GைளயாuY எKறாi",
Gைளவன ˆைமேய ஆ"' எKபைத உண$]7, |ரK,
'உைளவன இய'ற[; ஒ[ைல உK :ைல உண=மா@[,
இைளயவK LZ•"; நfைக! ஏS9 GைரG[' எKறாK. 67
d'hைட அரR@, '€G[, hன~Z[, d=V>[, வாc"
அ'hைட உ4ள6தா=", அனfகQ", அமர$ ம'D",
எ' ெபற6 தவ" ெச `@Kறா$; எKைன j இக5வ7 எKேன,
ந[ dைற ெநIF[ இ[லாR க4Gைய நEF?' எKறா4. 68
'தKrY" Cட$3 இலாேத" எKன3" தGரா4; தாK இR
க[ ெநY மன69 †[i", க4ள வாசகfக4' எKனா,
;KrY Cட$]7 ெச [i" ேமக"g[, ;9ைலேவ]தK
dKrY" hZதK g`, அV €" de' சாைல hRகாK. 69
மன" ைந]7 ஏ@ய p$Vபணைக
hRக >K gன7 எKQ" உண$Gன4; dைற•4 jf@
உRக7 ஆ" உxர4; ஒKD" உx$69ல4; ஒYf@ :Kறா4;
'தR@லK; மன674 யா7" தcGலK; சலL" k1டாK;
ைமR க=f Sழ~னா4மாuY அK>Z[ வ~யK' எKபா4. 70
:K(ல4; அவைனE ேச =" ெந(xைன :ைன]7 gனா4;
'இKD, இவK ஆக" h[ேலK எZK, உx$ இழVெபK' எKனா,
dK 90 சரளE Œைல, பlRகைரV d7"ப$ hRகா4;
ெச Kற7, பH9 ேம[ பா[; ெச Rக$ வ]7 இD6த7 அKேற. 71
p$VபணைகxK காம"
அe]த F]ைதயளா` அய$வா4வxK,
_e]த காமR கYf கன[ •1டதா[வe]த நாக69K வK Cைள வா4 எx'D
இe]த கா$ Gட" ஏDவ7 எKனேவ. 72

Page 41 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

வe]த நாக69K வK Cைள வா4 எx'D
இe]த கா$ Gட" ஏDவ7 எKனேவ. 72
தாடைகR kwயா4 தட மா$>ைட,
ஆடவ$RS அரசK அx[ அ"hg[,
பாடவ6 Ce[ மKமதK பா` கைண
ஓட, உu@, உx$ உைள]தா4 அT! 73
கைல உவா ம9ேய க( ஆக, வK
FைலxK மாரைன6 9KQ" :ைனV>னா4,
மைலயமா=த மா ெநYf கால ேவ[
உைலய மா$>ைட ஊK(ட, ஓ•மா[. 74
அைலRS" ஆe அடf@ட, அfைகயா[,
மைலR SலfகlK, q$RS" மன69னா4;
:ைலRS" வாZ[ ெநY ம9 j4 :லா
மைலRக, jfS" ;YRS இல4; மா]7வா4. 75
'€ எலா" dw ஆக, இV €;•4
கா எலா" ஒwVெபK' என, கா]7வா4;
ேச வMY உைற ெச ] தைல அK(~K
நாGனா[ வ~ எIச, நYfSவா4. 76
'அைண3 இ[ 9fகைள •fக, அராGைனR
kண$ெவK, ஓw' எனR k967 உKQவா4;
பைண இK ெமK L ைலேம[ பZ மா=த"
hணர, ஆ$ உx$ ெவ]7 hcfSமா[. 77
ைககளா[, தK க9$ இளf kfைகேம[,
ஐய த1 பZ அ4lன4, அV>னா4;
_` k4 ˆxைட ெவ]7 L=f@ய
ெவ`ய பாைறx[ ெவ1ெண` :க$RSமா[. 78
அlRS" ெம`, உx$, கா]7 அழ[ அIFனா4;
SlRS" j=" k967 எழ, Žsமா[;
'GlRS" ேவைலைய, ெவf க1 அனfகைன,
ஒlRக[ ஆ" இட" யா7?' என, உKQமா[. 79
வ]7 கா$ மைழ mK(Q", மா ம0R
க]7 கா0Q", ைக6தல" ŽVhமா[;
இ]7 கா]த69K ஈர ெநYf கi"
ெவ]த கா]த, ெவ7VhD ேமZயா4. 80
வாம மா ம9•" பZ வாைட•",

Page 42 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

வாம மா ம9•" பZ வாைட•",
காமQ", தைனR க1Y உணராவைக,
நாம வா4 எx'D ஓ$ கத நாக" வா5
ேச ம மா[ வைரxK L ைழ ேச =மா[. 81
அKன காைல, அழ[ ;S ெதKறi"
LKZK L"மw ஆ`, L ைல ெவ]7 உக,
இKனவா ெச `வ7 எKD அ(யா7, இள"
dKZK வா$ தlH[ hர1டா4 அT. 82
|ரK ேமZ ெவlVபட, ெவ`யவ4,
கா$ k4 ேமZையR க1டனளா" என,
Œ="; ெவ4S"; 7bRெகQ"; அ\ உ=V
ேப=fகா[, ெவ" >0xைடV ேப=மா[. 83
ஆகR kfைகxK, ஐயK எKD, அIசன
ேமக6ைத6 தc3"; அைவ ெவ]தன
gகR க1Y hல"h", அV hKைமயா4•க67RS ஓ$ Lw3" உ1டா"kM? 84
p$Vபணைக காம ெவ(யா[ hல"hத[
'ஊe ெவf கன[ உ'றன4 ஒ67", அ\
ஏ ைழ ஆG இற]9ல4; எKபரா[
'ஆeயாைன அைட]தன4, >Kைன•"
வாழலா" எQ" ஆைச ம=]9ேன.' 85
'வIச ைனR kY மாைய வள$RS" எK
ெநIs hRS, என7 ஆவ67 jRS' எQ";
'அIசனR @H ேய! அ=ளா`' எQ";
நIs நR@ன$ gல நYfSவா4. 86
'காG„, கயM, எQ" க1 இைண6
ேதG„ 9=மfைகxK ெச \Gயா4;
பாGேயைன•" பா$RS"kM?' எQ"ஆG ஓxQ", ஆைச xK ஓ`3 இலா4. 87
'மா1ட க'hைடயா4 மல$ மா மக4,
ஈ1Y இ=RS" ந[லா4 மக4' எKQமா[;
ேவ1ட@'>K அன[ வர ெம`xைட6
ˆ1ட@'ப7 அK¥, ெதD" காமேம?' 88
ஆKற காத[ அஃ7 உற எ`7e,

Page 43 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஆKற காத[ அஃ7 உற எ`7e,
•KD உMகL" •Y" அரRக$ ஆ"
ஏKற கா$ இ=4 jRக இராகவK
mK(னாK என, ெவ`யவK mK(னாK. 89
Gwய[ கா1ட~K, ஈ1Y, தK உx$ க1ட ெவ`யா4,
'பw இலா4 ம=fS உ4ள அள3, எைன அவK பாராK;
கw9K ஓwெனK எY67, ஒ[ைலR கர]7, அவ4 காத[
வwGனாQடK வா5வேத ம9' என ம9யா, 90
வ]7, ‘R@ன4; வ4ள[ g`, ஒ= ம06 தட69[
ச]9 ‘R@னK இ=]த7 க1டன4; த">,
இ]7 ‘R@ய •த~ையR கா67, அய[, இ=1ட,
க]த" ‘R@ய, Œைலx[ இ=]த7 காணா4. 91
'தZ இ=]தன4; ச ைம]த7 எK F]தைன; தா53'D
இZ இ=]7 எனRS எ1bவ7 இ[' என, எ1ணா,
7Z இ=]த வ[ மன69ன4 mைகைய6 Cட$]தா4;
கZ இ=" de[, கா67, அய[ இ=]தவK க1டாK. 92
இலRSவK p$VபணைகxK உDVh அD6த[
':[ அ¦இ' என, கY@னK, ெப1 என :ைன6தாK;
G[ எடா7, அவ4 வயfS எH ஆ" என GH]த
F[ வ[ ஓ9ையE ெச f ைகx[ 9=SறV ப'(,
ஒ[ைல ஈ$67, உைத67, ஒl @ள$ s'D-வா4 உ=G, 93
'ஊR@6 தாf@, G1 பட$ெவK' எKD உ=67 எcவாைள,
–R@, š`9Z[ 'ெவ`7 இைழேய[' என •வலா,
•RS", கா7", ெவ" Lர1 L ைலR க1க•", L ைறயா[
gR@, gR@ய Fன6CY", hH Sழ[ GuடாK. 94
p$VபணைகxK ஓல"
அR கண67 அவ4 வா` 9ற]7 அர'(ய அமைல,
9RS அைன69Q" ெச Kற7; ேதவ$த" ெச G•"
hRக7; உ'ற7 hக[வ7 எK? •RS எQ" hைழ§Y
உRக ŒHxK ஈர" உ'D, உ=@ய7 உலக". 95
kைல 7;67 உய$ kYf க9$ வாlK, அR kwயா4
L ைல 7;67, உய$ •R@ைன jR@ய •6த",
மைல 7;6ெதன, இராவணK ம0•ைட மSட6
தைல 7;6த'S நா4 k1ட7, ஒ6த7, ஒ$ தKைம. 96

Page 44 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

மைல 7;6ெதன, இராவணK ம0•ைட மSட6
தைல 7;6த'S நா4 k1ட7, ஒ6த7, ஒ$ தKைம. 96
அ9ர, மா :ல67, அw பைத67 அர'(ய அரR@க9$ k4 கால ேவ[ கரK Lத[ :=த$, ெவf கதV g$
எ9$ இலாதவ$, இD9xK :;6தமா எc]7, ஆ1Y,
உ9ர மாH ெப` கா$ :ற ேமக" ஒ67,-உய$]தா4. 97
உய=" G10ைட; ம10ைட Gc"; @ட]7 உைழRS";
அய="; ைக Sைல67 அலம="; ஆ$ உx$ Œ=";
ெபய="; 'ெப1 >ற]ேதK பuட >ைழ' எனV >த'D";7ய=" அIF LK Cட$]9லா6 C[ SwV >ற]தா4. 98
ஒ'D" •R@ைன; உைல உD ˆ என உx$RS";
எ'D" ைகxைன, :ல69Z[; இைண6 தடf kfைக
ப'D"; பா$RS"; ெம` ெவய$RS"; தK ப= வ~R காலா[
s'D"; ஓY"; g`, ŒH j$ †HதரE Œ=". 99
ஊ'D" ;Rக j$ அ=GxK ஒc@ய S=9E
ேச 'D ெவ4ள674 9Hபவ4, ேதவ=" இHய,
Ž'D" உuS" தK Sல69…$ ெபய$ எலா" Ž(,
ஆ'D@'@ல4; ப'பல பKZ :KD; அைழ6தா4. 100
p$Vபணைக உறGன$கைளR ŽG உதG }ர[
':ைல எY67, ெநY :ல67 j இ=Rக, தாபத$க4
Fைல எY676 9H•" இ7 F(7 அK¥? ேதவ$ எ9$
தைலெயY67 GeயாைமE ச ைமVபேத! தழ[ எY6தாK
மைல எY6த தZ மைலேய! இைவ காண வாரா„? 101
'"h~தாேன hற67 ஆக, Suw }uபடா7" எKன,
ஒ~ ஆe உலS உைரRS" உைர d`„? ஊexQ"
ச~யாத •வ$RS", தானவ$RS", வானவ$RS",
வ~யாேன! யாK பuட வ~ காண வாரா„? 102
'ஆ$67, ஆைனRS-அரs உ]9, அமர$ கண6CY" அட$]த
g$6 தாைன இ]9ரைனV d=7, அவைனV g$ Cைல67,
ேவ$6தாைன, உx$ k1Y ‡1டாைன, ெவH] ப1Y
பா$6தாேன! யாK பuட பe வ]7 பாரா„? 103
'கா'(ைன•", hன~ைன•", கன~ைன•", கYf காலR
Ž'(ைன•", G10ைன•", }lைன•", ப0 k1ட'S
ஆ'(ைன j; ஈ1Y, இ=வ$ மாQடவ$RS ஆ'றா7
மா'(ைன„, உK வல6ைத? FவK தடRைக வா4 k1டா`! 104

Page 45 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஆ'(ைன j; ஈ1Y, இ=வ$ மாQடவ$RS ஆ'றா7
மா'(ைன„, உK வல6ைத? FவK தடRைக வா4 k1டா`! 104
'உ=V dwயா மKமதைன ஒ67ளேர ஆxQ", உK
ெச =Vh அwxK dw ஒ\வா மாZடைரE WD9„?
ெந=Vh அwx[ dw Fதற, :ைற]த மத6 9ைச யாைன
ம=Vh ஒwய, d=Vh இwய, m4 :;$6த வ~„ேன! 105
'ேதQைடய நD] ெதHய[ ேதவைர•" ெதD" ஆ'ற[
தாK உைடய இராவண'S", த">ய$RS", தG$]தm?
ஊQைடய உட">ன$ ஆ`, எ" Sல6m$RS உண3 ஆய
மாQட$ ம=fேக hRS ஒYf@னm வ~? அ"மா! 106
'மரK ஏ•" ெநYf காZ[ மைற]7 உைற•" தாபத$க4
உரைன„? அட[ அரRக$ ஓ`ேவ„? உ'D எ9$]தா$.
"அரேன„? அHேய„? அயேன„?" எQ" ஆ'ற[
கரேன„! யாK பuட ைகயற3 காணா„? 107
'இ]9ரQ", மல$ அயQ", இைமயவ=", ப0 ேகuப,
s]தH ப[லா1Y இைச Vப, உலS ஏc" Cc7 ஏ6த,
ச]9ரKg[ தZR SைடR—5 j இ=RS" ச ைவ நYேவ
வ]7, அwேயK நாணா7, Lக" காuட வ[ேல…? 108
'உரK ெநH]7Gழ, எKைன உைத67, உ=uw, •RS அH]த
நரK இ=]7 m4 பா$Rக, நாK @ட]7 hல"hவm?
கரK இ=]த வன" அK¥? இைவ பட3" கடேவ…?அரK இ=]த மைல எY6த அ1ணாƒ! அ1ணாƒ!! 109
'நைச யாேல, •RS இழ]7, நாண" இலா நாK பuட
வைச யாேல, :ன7 hக5 மாs1ட7 ஆகாm?9ைச யாைன Gைச கலfகE ெச =E ெச `7, ம=Vh ஒF6த
இைச யாேல :ைற]த hய67 இராவணƒ! இராவணƒ!! 110
'கான" அ9Zைட, இ=வ$, காCY •RS உடK அHய,
மானமதா[, பாGேயK, இவ1 மwயR கடேவ…?தானவைரR க= அD67, சதமகைன6 தைள இuY,
வானவைரV ப0 k1ட ம=காƒ! ம=காƒ!! 111
'ஒ= கால67, உலS ஏc" உ=67 எ9ர, தQ ஒKறா[,
9=காத Fன" 9=@, 9ைச அைன67" ெச ல –(,
இ= கா~[, hர]தரைன இ=] தைளx[ இYG6த
ம=காƒ! மாZடவ$ வ~ காண வாரா„? 112
'க[ ஈ=" பைட6 தடR ைக, அட[, கர qடண$ Lதலா,

Page 46 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'க[ ஈ=" பைட6 தடR ைக, அட[, கர qடண$ Lதலா,
அ[ ஈ=" sட$ ம0V €1, அரRக$ Sல67 அவதH6ˆ$!
k[ ஈ=" பைடR S"பக=ணைனVg[, Sவலய674
எ[¨=" உறfS9T? யாK அைழ6த[ ேக©T?' 113
இராமZட" L ைறxட வ]த p$Vபணைக
எKD, இKன பல பKZ, இக[ அரR@ அc7 இரf@,
dK 7KQ" பwயக67V hர4@Kற dcதக67,
:KD, அ]த ந9யக67, :ைற தவ69K Sைற Lw67,
வK 91 ைகE Fைல ெநY] m4 மரகத69K மைல வ]தாK. 114
வ]தாைன Lக" ‘R@, வxD அைல67, மைழR க1£$,
ெச ] தாைரR S=9XY ெச c :ல6ைதE ேச D ஆR@,
'அ]m! உK 9=ேமZRS அKh இைழ6த வK >ைழயா[
எ]தா`! யாK பuடபw இ7 கா1' எKD, எ9$ Gc]தா4. 115
GH]7 ஆய Ž]தலா4, ெவ`ய Gைன யாதாQ"
hH]தா4 எKப7, தன7 d= அHய 9=மன6தா[
ெதH]தாK; இKD, இைளயாேன இவைள ெநYI ெச GXY •RS
அH]தாK எKப7" உண$]தாK; அவைள, 'jயா$?' எKறாK. 116
அ\ உைர ேகuY, அட[ அரR@, 'அ(யா„ j, எKைன?
ெத\ உைர எKD ஓ$ உலS" இ[லாத W'ற6தாK;
ெவ\ இைல ேவ[ இராவணனா", G1 உலக" Lத[ ஆக
எ\ உலS" உைடயாQRS உடK>ற]ேதK யாK' எKறா4. 117
'தா" இ=]த தைக அரRக$ hக[ ஒeய, தவ" இய'ற
யா" இ=]த ெநYI pழ'S எK ெச ய வ]ˆ$?' எனi",
'ேவ" இ=]9[ எனR கனi" ெவf காம ெவ" >0RS
மா ம=]ேத! ெந=ந~Q" வ]9ெல… யாK?" எKறா4. 118
'"ெச f கய[g[ க= ெநYf க1, ேத ம= தாமைர உைற•"
நfைக இவ$" என ெந=ந[ நட]தவT நா"?' எKன,
'kfைகக•", SைழRகா7", kw•RS", Sைற]7, அe6தா[,
அ" க1 அரேச ! ஒ=வ$RS அeயாm அழS?' எKறா4. 119
இராமK p$Vபணைக இைழ6த >ைழ எKன ேகuக இலRSவK Gைடயl6த[
•ர[ LDவலK, இைளய _`">…K Lக" ‘R@,
'|ர! Gைர]தைன, இவ4 தK GY கா7", kw •RS",
ஈர, :ைன]7 இவ4 இைழ6த >ைழ எK?' எKD இைற Gனவ,
pர ெநY]தைக அவைன அw வணf@, †[iவாK: 120

Page 47 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஈர, :ைன]7 இவ4 இைழ6த >ைழ எK?' எKD இைற Gனவ,
pர ெநY]தைக அவைன அw வணf@, †[iவாK: 120
'ேதuட"தாK வா4 எx'([ 9Kனƒ? ˆGைன„$
Žuட"தாK hற67 உளm? S(6த d=4 உண$]9லனா[;
நாuட"தாK எH உ;ழ, ந[லா4ேம[ d[லாதா4
ஓuட]தா4; அH9K இவ4 உடKD எc]தா4' என உைர6தாK. 121
p$Vபணைக மD67ைர6த[
ஏ'ற வைள வH Fைல„K இய"பாLK, இக[ அரR@,
'ேச 'ற வைள தK கணவK அ=S இ=Vப, Fன" 9=@,
p[ தவைள, j$ உழRS" 7ைற ெகc j$ வள நாட!
மா'றவைளR க1டRகா[ அழலாm மன"?' எKறா4. 122
இராமK ஓwV gகE †[~•" p$Vபணைக தKைன ஏ'SமாD ேவ1Yத[
'ேபwV g$ வ[ அரRக$ ெப=f Sல6ைத ஒ=fS அGVபாK
ேதwV g]தன"; இKD, ˆ மா'ற" Fல Gள">,
|wV gகாேத; இ" ெம` வன6ைத GuY அகல
ஓwV g' எKD உைர6த உைரக4 த]தா'S, அவ4 உைரVபா4: 123
'நைர 9ைர எKD இ[லாத நாKLகேன Lத[ அமர$
கைர இற]m$, இராவண'SR கர" இDRS" Sw எKறா[,
Gைர•" இ7 நKD அKD; ேவD ஆக யாK உைரRS"
உைர உள7, •மRS உD9 உண$3 உளேத[' எKD உைரVபா4: 124
'"ஆRக அHய •RS, உfைக அH•1டா4" எKறாைர
நாRS அH•" தயLகனா$; நாகHக$ அ[லாைம,
•RS அH]7, •" Sல6ைத Lத[ அH]ˆ$; இZ, உமRSV
gRS அH7; இ\ அழைக எ[லா" h[~ைடேய உS6ˆேர! 125
'வாK காVg$, ம1 காVg$, மா நக$ வா5 உலக"தாK காVg$, இZ தfக4 தைல கா67 :KD, உfக4
ஊK காRக உHயா$ யா$? எKைன, உx$ j$ காR@K,
யாK காVெபK; அ[லா[, அ\ இராவணனா$ உள$!' எKறா4. 126
'காவ[ 91 க'h அைம]தா$ த" ெப=ைம தா" கழறா$;
ஆவ[ ேப$ அK>னா[, அைற@KேறK ஆ" அK¥?
'"ேதவ$RS" வ~யாK தK 9=6 தfைகயா4 இவ4; ஈ1Y
ஏவ$RS" வ~யா4" எKD, இைளயாQRS இய"¡T?'. 127
'மாV gH[ hறf காVேபK; வாK sம]7 ெச ல வ[ேலK;
qV gல, கZ பல3", sைவ உைடய, தர வ[ேலK;

Page 48 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'மாV gH[ hறf காVேபK; வாK sம]7 ெச ல வ[ேலK;
qV gல, கZ பல3", sைவ உைடய, தர வ[ேலK;
காVgைரR ைக67 எK? j$ க=9ய7 த=ேவK; இV
€V gi" ெம[~யலா[ d=4 எK…? hக[| ேர. 128
'Sல6தாi", நல6தாi", S(6தனேவ kண$தRக
வல6தாi", ம9யாi", வwவாi", மட6தாi",
:ல6தா=", Gs"பா=", ேநH ைழயா$, எKைனVg[
†ல6தாK இfS உHயாைரE †[¨T, வ[¨ேர[? 129
'gR@¢$ எK நாF; g`67 எK? j$ dDRSGேர[,
ஆRSெவK ஓ$ šw வைரx[; அழS அைமெவK; அ=4ŽD"
பாR@ய" உ1YஎZK, அதனா[ ெப1ைமRS ஓ$ பc7 உ1“ ?
ேமRS உய=" ெநY •RS" மட]ைதய$RS ;ைக அK¥? 130
'G1டாேர அ[லாT, ேவ1டாதா$? மன" ேவ1wK,
உ1டாய காத~K, எK உx$ எKப7 உம7 அK¥?
க1டாேர காத~RS" கuடழS" Gட" அK¥?
k1டாேர k1டாY" உ=V ெப'றா[, k4©T? 131
'FவQ", மல$69ைச LகQ"; 9=மாi", ெதD S~ச67அவQ", அY67 ஒKறா@ :KறKன உ=ƒேன!
hவன" அைன6ைத•", ஒ= தK €f கைணயா[ உx$ வாfS"
அவQ", உனRS இைளயா…? இவேனg[ அ=4 இலனா[ 132
'dK உ=வV d= கழ¨$! hைழ காண, •RS அHவாK d=4 உ1“ ?
"இK உ=வ" இ7 k1Y, இfS இ=]7ஒe•" ந" ம=fேக; ஏகா4 அVபா[;
>K, இவைள அய[ ஒ=வ$ பாரா$" எKேற, அH]ˆ$; >ைழ ெச `ˆT?
அKனதைன அ(]7 அK¥, அKh இரuw €1ட7 நாK? அ(3 இேல…? 133
'ெவVh அeயா ெநY ெவSl ேவ[ அரRக$ ஈ7 அ(]7 ெவS1Y ‘R@K,
அV பeயா[, உலS அைன67", •" d=uடா[ அe]தன ஆ"; அற6ைத ‘R@,
ஒVபeயE ெச `@லா$ உய$ Sல676 mK(…$; உண$]7, ‘R@,
இV பeைய6 7ைட67 உதG, இZ7 இ=69$, எKrY"' எKD, இைறIF :Kறா4.
134
இராமK அEsD69 p$Vபணைகைய அக'ற[
'நாY அ(யா6 7ய$ இைழ6த நைவ அரR@, :K அKைனதKைன ந[S"
தாடைகைய, உx$ கவ$]த சர" இ=]த7; அK(•", நாK தவ" ேம'k1Y,
m4 தைகய6 7D மல$6 தா$ இக[ அரRக$ Sல" CைலVபாK, mK( :KேறK;
gY,அகல,h[ ஒcRைக;வ[ அரR@!' எKD இைறவK hகi",>KQ": 135
'தைர அl6த தZ ேந;6 தயரதK தK hத[வ$ யா"; தா`†[ தாf@,

Page 49 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'தைர அl6த தZ ேந;6 தயரதK தK hத[வ$ யா"; தா`†[ தாf@,
Gைர அl6த காK hS]ேத"; ேவ9ய=" மா தவ=" ேவ1ட, j1Y
கைர அl6த'S அHய பைடR கட[ அரRக$ Sல" Cைல67, க1டா`, ப1ைட,
வைர அl6த Sல மாட, நக$ hSேவ"; இைவ ெதHய மனRk4' எKறாK. 136
'"ெந(6 தாைர ெச [லாத :=த$ எ9$ :[லாேத, ெநwய ேதவ$
ம(6தா$; ஈ1Y, இவ$ இ=வ$; மாZடவ$" எKனா7, வ[ைல ஆ@K,
ெவ(6 தாைர ேவ[ அரRக$, Gற[ இயRக$, Lத~ன$, j, ;டM$ எKD
S(6தாைர யாவைர•", kண=9ேய[, :K எ9ேர }D"' எKறாK. 137
p$Vபணைக ‡1Y" வ'hD67த[
'k[லலா"' மாயfக4 S(6தனேவ k4ளலா"; k'ற L'ற
ெவ[லலா"; அவ$ இய'D" Gைன எ[லா" கடRகலா";-"ேம[ வா` jf@,
ப[ எலா" உற6 mKD" பS வாய4" எKனா7, பா$69ஆxK,
ெந[ எலா" sர]7 அlRS" j$ நாட! ேக4' எKD :=9 ŽD": 138
'கா"h அ(•" mளாைனR ைகG¦$; எKZQ", யாK ;ைக„? க4வ$
ஆ", d( இ[, அட[ அரRக$ அவTேட ெச =E ெச `வாK அைம]ˆ$ ஆxK,
தா" d(xK பல மாய" த=" d(க4 அ(]7, அவ'ைற6 தYVெபK அKேற?
"பா"h அ(•" பா">ன கா[" என _e•" பழ_e•" பா$R@¨T? 139
'"உள" }ட[ உைன இைழ6தா4 உள4 ஒ=69" எKQ9ேய[, :=தTY"
கள" }ட'S உHய ெச =R க10யRகா[, ஒ= •ேவ" கல]தகாைல,
Sள" }Y" எKD இ73" உD}ேள? எKD உண=" S(R}4 இ[லா
இளf}ƒY எைன இ=69, இ= }•" Fைற ைவ6தா'S இைளேயK' எKறா4.
140
'ெப=f Sலா உD நக$Rேக ஏS" நா4, ேவ1Y" உ=V >wVேபK; அKேற[,
அ=f கலா" உ'D இ=]தாK எKZQ" ஆ"; இைளயவK தாK, "அH]த நாF
ஒ=fS இலா இவ•Y" உைறெவ…?" எKபாேன[, இைறவ! "ஒKD"
ம=fS இலாதவ•Y" அK¥", j, "ெநYf கால" வா5]த7" எKபா`. 141
p$Vபணைக அEsD69 அகல4
எKறவ4ேம[, இைளயவK தாK, இலfS இைல ேவ[ கைடRக0யா, 'இவைள ஈ1Y
kKD கைளேய" எKறா[, ெநw7 அைலRS"; அ=4 எKk[? }ேவ!' எKன,
'நKD, அ7ேவ ஆ" அK¥? gகாேள[ ஆக!' என நாதK Žற,
'ஒKD" இவ$ எனRS இரfகா$; உx$ இழVெபK, :'@K' என, அரR@ உKனா, 142
'ஏ'ற ெநYf kw •RS", இ= கா7", L ைல இர1Y", இழ]7", வாழ
ஆ'Dவேன? வIச ைனயா[, உைம உ4ள பHs அ(வாK அைம]த7 அK¥?
கா'(Zi" கன~Zi" கwயாைன, kwயாைன, கரைன, உfக4

Page 50 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஆ'Dவேன? வIச ைனயா[, உைம உ4ள பHs அ(வாK அைம]த7 அK¥?
கா'(Zi" கன~Zi" கwயாைன, kwயாைன, கரைன, உfக4
Ž'Dவைன, இVdc ேத kண$@KேறK' எKD, சல"k1Y gனா4. 143
;ைகV பாட[க4
க1Y தK இ= Ge கlVப, கா ....க67
எ1 த=" hள@த" எcVப, ஏ9லா4
k1ட ˆGைன6 9றR S(Vைப ஓ$@லா4
அ1ட$ நாதைன, 'இவK ஆ$?' எKD உKQவா4. 11-1
dKrY ம0R கைல Fல"dY hல"ப,
;KrY ம0R கைலக4 G"; இைட ‘வ,
7KQ Sழ[ வK கவH mைக ப0மாற,
அKன" என, அ[ல என, ஆ" என, நட]தா4. 33-1
6. கரK வைதV படல"
p$Vபணைக கரK தா4 Gc]7 கத( L ைறxட[
இ=]த மாR கரK தா4 இைணxK ;ைச ,
†H]த ŒHய4, Ž]தல4, q"h என6
ெதH]த •R@ன4, வாxன4, ெச Rக$ேம[
GH]த ேமக" என Gc]தா4 அT. 1
'அcfS நா4 இ7' எKD, அ]தகK ஆைணயா[
தழfS ேபH என6 தZ67 ஏfSவா4;
LழfS ேமக" இw6த ெவ] ˆxனா[
hcfS நாக" எனV hர1டா4 அT. 2
வாR@'S ஒRக, hைக L67 வாxனாK
‘R@, 'Žசல$, •Kைன இ6 தKைமைய
ஆR@V gனவ$ ஆ$k[?' எKறாK-அவ4
•R@K ŒH LœஇR k1ட க10னாK. 3
'இ=வ$ மாZட$; தாபத$; ஏ]9ய
வH G[, வா4, ைகய$; மKமதK ேமZய$;
த=ம jர$; தயரதK காதல$;
ெச =G[ ேந=" :=தைர6 ேதYவா$. 4
'ஒKD" ‘Rகல$ உK வ~; ஓfS அறK
:KD ‘R@, :D67" :ைனV>னா$;
"ெவK( ேவ' ைக :=தைர ேவ$ அறR
kKD jRS7"" எKD உண$ k4ைகயா$. 5

Page 51 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

"ெவK( ேவ' ைக :=தைர ேவ$ அறR
kKD jRS7"" எKD உண$ k4ைகயா$. 5
'ம10[, ‘Rக அ= வாZZ[, ம'(Z[,
எ10 ‘RS(K, யாவ=" ேந$@லாV
ெப10K ‘RSைடயா4 ஒ= ேபைத, எK
க10K ‘R@ உைரVப அ=f காuFயா4; 6
'க1Y, "‘Rக அ=f காHைகயா4தைனR
k1Y gவK, இலfைகய$ }RS" எனா,
G1Y ேம[ எc]ேதைன ெவS1Y, அவ$
71ட" ஆR@ன$, •RS' எனE †[~னா4. 7
கரK k967 எcத[
ேகuடனK உைர; க1டனK க10னா[,
muட •f@K Cைள உD •R@ைன;
'காuY' எனா, எc]தாK, எ9$ க1டவ$
நாuட" ˆய;-உலைக நYRSவாK. 8
எc]7 :KD, உலS ஏc" எH]7 உகV
de]த }பR கன[ உக, dfSவாK;
'"கe]7 gxன$ மாZட$" எKQfகா[,
அe]தm இ[ அ=" பe?' எKQமா[. 9
ப9னாKS |ர$க4 gHடE ெச [iத[
'வ=க, ேத$!' எQ" மா69ைர, மாY•$,
இ= ைக மா[ வைர ஏerY ஏ5 அனா$
ஒ= ைகயா[ உலS ஏ]7" உர69னா$,
'த=க இV ப0 எ" வxK தாK' எKறா$. 10
pல", வா4, மc mமர", சRகர",
கால பாச", கைத, d=" ைகxனா$;
ேவைல ஞால" ெவ=3D" ஆ$V>னா$;
ஆலகால" 9ர1டKன ஆRைகயா$. 11
ெவ"h }பR கனல$ GலR@னா$,
'ந">! எ" அwைம6 Ce[ நKD' எனா,
'உ"ப$ேம[ இKD உ=6தைன g9„?
இ"ப$ேம[ இZ யா" உெள•?' எKறா$. 12
'நKD †[~Z$; நாK இE Fறா$க4ேம[
ெச KD g$ ெச xK, ேதவ$ FHVபரா[;

Page 52 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'நKD †[~Z$; நாK இE Fறா$க4ேம[
ெச KD g$ ெச xK, ேதவ$ FHVபரா[;
kKD, ŒH Sw67, அவ$ k4ைகைய
ெவKD ‡•9$ ெம[~யMY' எKறாK. 13
எKனMY", G="> இைறIFனா$;
†Kன நா1 இ~ அ]தகK q7 என,
அKன$ >K பட$வா$ என, ஆxனா$;
மKனK காதல$ ைவS இட" ந10னா$. 14
p$Vபணைக அரRக$RS இராமைனR காuYத[
7;லV g$ வ[ அரRக$RSE suwனா4,
அமல6 C[ ெபய$ ஆxர67 ஆeயாK
:;லV பாத :ைனG[ இ=]த அR
கமலR க1ணைன, ைகxZ[ காuwனா4. 15
'எ'Dவா" >w67; ஏ]77"' எKSந$,
'ப'Dவா" ெநY" பாச69K' எKSந$,
'L'Dவா" இைற †[ L ைறயா[' எனா,
s'(னா$-வைர p5]தKன m'ற6தா$. 16
இராமK g=RS எcத[
ஏ67 வா`ைம இராமK, இளவைல,
'கா69 ைதயைல' எKD, தK க'பக"
€6த7 அKன d= இ[ தடR ைகயா[,
ஆ6த நா0K அ= வைர வாf@னாK. 17
வாf@, வா™Y வாl ெப` huwi"
தாf@, தாமைரR க1ணK, அE சாைலைய
jf@, 'இ\வe ேந$;K, அடா!' எனா,
|fS mளK மைலதைல ேமxனாK. 18
நா[வ=" |5த[
மc3", வா•", வயfS ஒl LE FைகR
கc3", கால ெவ] ˆ அKன காuFயா$,
எcGK j4 தடR ைக எc நாKைக•",
தc3" வாlகளா[, தல" சா$69னாK. 19
மரfக4g[, ெநY வா™Y m4 Gழ,
உரfகளாK அட$]தா$; உரƒK GY"
சரfக4 ஓwன ைதRக, அரRக$ த"

Page 53 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

உரfகளாK அட$]தா$; உரƒK GY"
சரfக4 ஓwன ைதRக, அரRக$ த"
Fரfக4 ஓwன; ˆயவ4 ஓwனா4. 20
ெவfகரK ெவS1Y எcத[
ஒlD ேவ[ கர'S, உ'ற7 உண$69னா4SlD }ப ெவf }4 அHமா அட,
கlD எலா" பட, ைக தைலேம[ உற,
>l( ஓY" >w அKன ெப'(யா4. 21
'அfS அரRக$ அG]7 அe]தா$' என,
dfS அர6த" GeவeV g]7 உக,
ெவf கரV ெபயTK, ெவS1டாK, GைடE
சfகர'S" தYVப அ=] தKைமயாK. 22
'அைழ, எK ேத$; எனRS ஆfS, ெவ" g$V பைட;
உைழய$ ஓw, ஒ= šw ஓfக[ேம[,
மைழxK, மா Lரs எ'D9$, வ[' எKறாK L ைழxK வா4 அH அIச LழfSவாK. 23
பைற ஒ~ ேகuY நாKS பைட•" எcத[
ேபH ஓைச >ற6தi", ெபuhD
மாH ேமக" வர"h இல வ]ெதன,
ேதHK ேச ைன 9ர1ட7; ேதவ$த"
ஊ=", நாக$ உல=" உைல]தேவ. 24
g$V ெப=" பைண 'd"' எK LழRகமா,
j$6 தரfக" ெநY] தட] m4களா,
ஆ$67 எc]த7-இD9x[, ஆ$ க~R
கா$R க=f கட[ கா[ @ள$]ெதKனேவ. 25
காY 7K(, Gs"h கர]ெதன
jw, எfS" :;$]த ெநYf kw'ஓY" எfக4 பF' எKD, உவ]7, எc]7,
ஆY@Kற அலைகxK ஆடேவ, 26
த(xK jf@ய, தா5 தடR ைக6 7ைண,
S(kளா, மத ேவழR Sc அனா$,
ெச (•" வா™Y வாlைட ேத`]7 உS"
d(xK, காK எfS" ெவf கன[ dfகேவ. 27
L=Y இர1Y LழfSற6 தாRS ஒ~

Page 54 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

L=Y இர1Y LழfSற6 தாRS ஒ~
உ=4 9ர1Y எc" ேத$ ஒ~•4 hக,
அ=4 9ர1ட அ=RகK தKேம[, அழKD
இ=4 9ர1Y வ]7 ஈ1wய7 எKனேவ. 28
தைலx[, மாsண", தாf@ய தார0
:ைல :லா7, L7ைக ெநlVhற,
உைல3 இ[ ஏ5 உலக69Q" ஓf@ய
மைல எலா", ஒ= மாY CRெகKனேவ. 29
'வ[~யR Sழாfக•? மைழxK ஈuட•?
ஒ[ இப6 CS9„? ஓfS" ஓfகM?
அ[ல, ம'D அHகlK அZக•?' என,
ப[ ப9னாxர" பைடR ைக |ரேர. 30
ஆlக4 €1டன, அHக4 €1டன,
‡lக4 €1டன, ேவfைக €1டன,
ஞாlக4 €1டன, நHக4 €1டன,
Žlக4 €1டன, S9ைர €1டன, 31
ஏ'Dஇன" ஆ$6தன, ஏன" ஆ$6தன,
கா'Dஇன" ஆ$6தன, கcைத ஆ$6தன,
m'(ன மா69ர67 உலS p5வ="
பா'Dஇன" ஆ$6தன, ப0ல" ஆ$6தன. 32
ேத$இன" 7வK(ன; FD க1 ெச " LகR
கா$இன" ெந=f@ன; கா~K, கா[ வ=
தா$இன" Sc;ன;-தைட இ[ Ž'D எனV
ேப$இன" கட[ எனV ெபய=fகாைலேய. 33
அரRகHK g$R க=Gக4
மcRக•", அx[க•", வxர வா4க•",
எcRக•", mமர6 Cைக•", ஈuw•",
LcRக•", Ls1w•", த1Y", L6 தைலR
கcRக•", உலRைக•", காலபாசL". 34
S]தL", S~சL", }i", பாலL",
அ]த" இ[ சாபL", சரL", ஆe•",
ெவ] Ce[ வலயL", GளfS சfகL"
ப]தL" கVபணV பைட•", பாசL". 35
ஆ9xK, அ=RகQ" அனi" அIsD"

Page 55 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஆ9xK, அ=RகQ" அனi" அIsD"
Œ9ய, ŒH•" q3" 7KZய,ஏ9க4 ;ைட]தன,-இைமயவ$RS எலா"
ேவதைன kY6தன, வாைக ேவ`]தன. 36
அரRக$ பைட•", பைட6 தைலவ$க•"
ஆxர" ஆxர" கl'(K ஆ'றல$;
மா இ= ஞால6ைத GcfS" வாxன$;
ˆ எH Gexன$;-:=த$ ேச ைனxK
நாயக$, ப9KமTY அY6த நா[வேர. 37
ஆ(…Y ஆxர" அைம]த ஆxர"
Ž(ன ஒ= பைட; S(6த அV பைட
ஏ(ன ஏeன7 இரuw எKபரா[ஊ(ன ேச ைனxK CS9 உKQவா$. 38
உர69ன$; உ=" என உரD" வாxன$;
கர67 எ( பைடxன$; கமல6mK த="
வர69ன$; மைல என, மைழ 7xKD எc
Fர69ன$; த=R@ன$; ெச =RS" F]ைதயா$; 39
G1 அளGட :;$]7 உய$]த ேமZய$;
க1 அளGட[ அ= மா$ப$; கா~னா[,
ம1 அளGY ெநY வல6த$; வானவ$
எ1 அளGட[ அ=I ெச = ெவKD ஏ(னா$. 40
இ]9ரK Lத~…$ எ(]த மாV பைட
F]9ன ெத(67 உக, ெச (]த mlனா$;
அ]தகK, அw Cc7 அடfS" ஆைணயா$;
ெவ] தழ[ உ=3 k1டைனய ேமZயா$. 41
SலL", பாசL", Cட$]த ெச " மx$E
சாலL", தDகb", எxD", தாf@னா$,
'ஆலL" ெவl7' எQ" :ற6த$; ஆ'றலா[,
காலQ", 'காலK' எKD, அx$RS காuFயா$. 42
கழ~ன$; தாHன$; கவச மா$>ன$;
:ழiD €0ன$; ெந(6த ெந'(ய$;
அழiD SIFய$; அமைர ேவuY, உவ]7,
எழiD மன69ன$; ஒ=ைம எ`9னா$. 43
ம=Vh இறா மத கl'D அமர$ மKனL",

Page 56 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ம=Vh இறா மத கl'D அமர$ மKனL",
G=Vhறா, Lக67 எ9$ GeR@K, ெவ]9Y";
உ=V dறா7 உைல3D" உலக" •K(Q",
ெச =V ெபறா6 9ன3D Fகர6 mlனா$. 44
'SIசர", S9ைர, ேப`, SரfS, }4 அH,
ெவI FனR கரw, நா`, ேவfைக, யாl எKD,
அIsற, கன[ hைர ;க6த$; ஆ$க~
நIs CRெகனV hைர நயன6தா$க•"- 45
எ1 ைகய$; எc ைகய$; ஏc" எuY" ஆ`R
க1 கன[ †Hத= Lக6த$; கா~ன$;
வ1 ைகxK வைள67, உx$ வாH, வாxK இuY
உ1ைகx[ உவைகய$; உலVh இலா$க•". 46
இயRகHK ப(6தன, அ3ண$ இuடன,
மயRSD67 அமரைர வ~xK வாf@ன,
7`RS இ[ க]த$Vபைர6 7ர]7 வாHன,
நயVhD F6தைர ந~]7 வ\Gன. 47
kw, தைழ, கGைக, வாK, Cfக[, SIசர"
பw•D பதாைக, ‡ Gதான", ப[ ம0
இைடxலா7 எfகb" இைச ய ‡;ைச
;ைடத~K, உலS எலா" ெவx[ இழRகேவ. 48
பைடக4 இராமK இ=V>ட6ைத அைடத[
எcவTY எcவ$ ஆ", உலக" ஏªY ஏ5
தcGய ெவK(ய$, தைலவ$; தாைனய$மcGன$; வாlன$; வயfS pல6த$;
உcைவ„Y அH என உட'D" W'ற6தா$. 49
G[~ன$; வாlன$; இதeK‡7 இY"
ப[~ன$; ேம=ைவV ப(RS" ஆ'றல$;
h[~ன$ 9ைச CD"; hரG6 ேதHன$;
†[~ன LwRSD" 70GK ெநIFனா$. 50
qடணK, 9HFரா6 mKற[, ஆ9ய$
}டைண LரFன" SlD ேச ைனய$
ஆடவ$ உx$ கவ$ அலfக[ ேவ~ன$
பாடவ :ைலxன$, பல=" s'(ன$. 51
ஆKD அைம எ( பைட அcவ67 ஆ$க~,

Page 57 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஆKD அைம எ( பைட அcவ67 ஆ$க~,
வாK Cட$ ேம=ைவ வைள6ததா" என,
ஊK(ன ேதHனK, உய$]த mlனK,
mK(னK யாவ=" 7bRக" எ`தேவ. 52
அs"hD மத கH, hரG, ஆடக6
தs"hD சய]தன", அரRக$ தா4, தர,
Gs"hD qlயா[, ெவ1ைம ேமxனபs"பH, பகலவK, ைப" dK ேத$ அT. 53
வன" 7க4பuடன, மைலxK வாK உய$
கன" 7க4பuடன, கட[க4 q$]தன,
இன" CS qlயா[, இைச Vப7 எK இZ?Fன" CS ெநYf கட' ேச ைன ெச [லேவ. 54
:ல;ைச , Gs">ைட, ெந=Rகலா[, ெநY
மைல;ைச மைல இன" வ=வg[ மைல6
தைல;ைச , தைல;ைச , தாGE ெச Kறன$kைல;ைச நIs எனR k9RS" ெநIFனா$. 55
வ]த7 ேச ைன ெவ4ள", வ4l„K ம=fS-மாயா
ப]த மா Gைனய" மாளV ப'D அD ெப'( „$RS"
உ]த அ= :ைலய7 ஆ@, உடK உைற]7 உx$க4 த"ைம
அ]தக$RS அlRS" ‘`g[, அரR@ LK ஆக அ"மா! 56
qHயR Sர~K, வாZK L@' கண" 7bRக"k4ள;
வா$ Fைல ஒ~xK, அIF, உ=" எலா", மDRக"k4ள;
ஆ$க~, ஆ$V>K, உu@ அைச 3ற; அரRக$ ேச ைன,
g$ வன67 இ=]த |ர$ உைறGட" hRக7 அKேற. 57
வா` hல$]7 அe]த ெம`xK வ=6த6த, வex[ யா1Y"
ஓ`Gல, :;$]7 |fS" உx$V>ன, உைல]த க1ண,
ˆயவ$ ேச ைன வ]7 ேச $]தைம ெதHய, ெச KD,
ேவ` ெதH]7 உைரVப gKற-h4™Y GலfS" அ"மா! 58
qlxK படைல வ]7 Cட$3ற, மரL" qD"
தா4 இைட ஒw•" ஓைச 'சடசட' ஒ~Vப, கான67
ஆl•" அH•" அIF இHத=" அமைல ‘R@
‡l _`">ன=", 'ேச ைன ேம[வ]த7 உள7' எKD உKனா, 59
இராமK g=RS எcத[
;K :Kற FைலயK, |ரR கவச6தK, GF6த வாளK,

Page 58 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

;K :Kற FைலயK, |ரR கவச6தK, GF6த வாளK,
dK :Kற வw">K வாlV huwலK, hைக•" ெநIசK
':[; :KD கா1w, யாK ெச ` :ைல' என, G="> ேநரா
LK :Kற >Kவ]mைன ‘R@னK, _eயi'றாK. 60
'ெந( k4 மா தவ$RS, LKேன ேந$]தெனK; ":=த$ ஆG
ப(RSெவK யாேன" எKQ" பழ_e பc7றாேம,
ெவ( k4 €f Sழ~னாைள, |ரேன! ேவ1wேனK யாK,
S(RkY கா69; இKேன k[ெவK; இR Sc ைவ' எKனா. 61
மர" பட$ கான" எfS" அத$பட வ]த ேச ைன
கரK பைட எKப7 எ10, க= :றR கமலRக1ணK,
சர" பட$ huw[ கuw, சாபL" தH6தாK; த4ளா
உர" பட$ ml[ ‡ளாR கவச" இuY, உைடவா4 ஆ$6தாK. 62
g$ ெச `ய தனRS அ=ள இராமைன இலRSவK ேவ1ட[
'‡ள அ=I ெச =G[, G1b" ம1b" எKேம[ வ]தாi",
நா4 உல]7 அe•" அKேற? நாK உனRS உைரVப7 எKேன?
ஆlxK 7V>னா`! இ\ அம$ எனRS அ=l:KD, எK
mlைன6 9KQ@Kற Œ">ைன6 7ைட69' எKறாK. 63
இலRSவK ேவ1Y}ைள இராமK மD67, g$ ெச `யE ெச [ல[
எKறனK இைளய |ரK; இைச ]9லK இராமK, ஏ]7"
SKD அன mlK ஆ'ற[ உ4ள69[ உணரR k1டாK;
அK(•", அ1ண[ ஆைண மDR@லK; அfைக ŽV>:KறவK, இ=]7 க1£$ :லK உறV hல$@Kறா4பா[. 64
Sைழ•D ம9ய" €6த k"பனா4 Sைழ]7 Œர,
தைழ•D சாைல:KD", தZE Fைல தH6த ேம=,
மைழ என LழfS@Kற வா4 எx'D அரRக$ காண,
L ைழxK:KD எc]7 ெச [i" மடfக~K, LZ]7, ெச KறாK. 65
p$Vபணைக இராமைன suYத[
mK(ய mKற[தKைனE suwன4 காuw, †Kனா4வாK Cட$ •f@[ த]த வயfS ெவ] ˆ இ7 எKன,
தாK Cட$ Sல6ைத எ[லா" CைலRSமா ச ைம]7 :Kறா4'ஏKD வ]7 எ9$6த |ரK இவK, இக[ இராமK' எKேற. 66
கரK தாேன •7வதாகR ŽDத[

Page 59 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

கரK தாேன •7வதாகR ŽDத[
க1டனK, கனக6 ேத$ேம[, க9ரவK கலf@ jfக,
G1டனK :Kற, ெவK(R கரK எQ" Gலfக[ mளாK;
'ம1Y அம$ யாேன ெச `7, இ" மாZடK வ~ைய jR@,
k1டெனK வாைக' எKD, பைடஞைரR S(67E †KனாK. 67
"மாZடK ஒ=வK; வ]த வ~ ெகc ேச ைனRS, அ"மா!
காK இட" இ[ைல" எKQ" கuYைர கல]த காைல,
யாQைட ெவK( எK ஆ"? யாவ=" க1Y :'($;
ஊQைட இவைன, யாேன, உ1SெவK உxைர' எKறாK. 68
ˆய :;6த" க1ட அக"பK அ(3ைர
அ\ உைர ேகuY வ]தாK, அக"பK எKD அைம]த க[GE
ெச \GயாK ஒ=வK; 'ஐய; ெச VhேவK! ெச =G[ சால
ெவ\Gய$ ஆத[ நKேற; |ரH[ ஆ1ைம |ர!
இ\ வxK உள ஆ" ˆய :;6த"' எKD, இய"பi'றாK. 69
'S=9 மா மைழ †H]தன, ேமகfக4 SL(;
ப=9 வானவK ஊ$ வைளVh1ட7; பாரா`க=7 |ர!-:K kw;ைச R காRைகxK கணfக4
d=7 |5வன, hல"hவ, :ல" படV hர4வ; 70
'வாlK வா`கைள ஈ வைளR@Kறன; வயவ$
m•" நாuடL" இட" 7wR@Kறன; qf@
‡l _`"hைட இ3l |5@Kறன; GரG,
ஞாl„Y :KD, உைளR@Kற நHR Sல" பலவா[; 71
'>w எலா" மத" ெப`9ட, ெப=f க34 ேவழ"
ஒw•மா[ ம=Vh; உலகL" க">RS"; உய$ வாK
இw•" |5]9Y"; எH]9Y" ெப=]9ைச ; எவ$RS"
LwxK மாைலக4 hலா•Y Lc L ைட நாD". 72
'இைனய ஆத~K, "மாZடK ஒ=வK" எKD, இவைன
:ைனயலாவ7 ஒKD அKD அ7;-j9„`!-:Kற
Gைன எலா" ெச `7 ெவ[ல[ ஆ" தKைமயK அ[லK;
hைன•" வாைகயா`! dD69, எK உைர' எனV hகKறாK. 73
உைர6த வாசக" ேகuடi", உலS எலா" உைலயE
FH67, 'நKD ந" ேச வக"! ேதவைர6 ேதய
அைர6த அ"; ஆ" அலfS எe[ m4, அம$ ேவ1w
இைர67 |fSவ, மாZட'S எlயƒ?' எKறாK. 74

Page 60 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

இைர67 |fSவ, மாZட'S எlயƒ?' எKறாK. 74
எKQ" மா69ர67, எ( பைட இw எனா இwயா
மKன$ மKனவK மதைலைய, வைள]தன-வன67
;KQ" வா[ உைள மடfகைல, LZ]தன ேவழ"
7KZனாெலன, sY Fன67 அரRக$ த" CS9. 75
இராமZK அ"பா[ பைட எ[லா" அeத[
வைள]த காைலx[, வைள]த7, அ\ இராமK ைக வH G[;
Gைள]த gைர•" ஆவ7" Gள"hவ7"; Gைச யா[
hைள]த பா` பH hர1டன; hக$ LகV €uைக
உைள]த, மா[ வைர உ=" இw பட ஒw]ெதKன. 76
pல" அ'றன; அ'றன sட$ மc; Cைக வா4
•ல" அ'றன; அ'றன Lர1 த1Y; >1w
பால" அ'றன; அ'றன பகe; ெவ" பS வா`
ேவi" அ'றன; அ'றன G[•Y ப[ல". 77
Cw 70]தன m™Y; mமர" 70]த;
அw 70]தன கட கlD; அEŒY, ெநY] ேத$,
kw 70]தன; Sரகத" 70]தன; Sல மா
Lw 70]தன; 70]தன, L ைள„Y Lசல". 78
க=G மாzY, கா$ மதR ைக"மைலR கண67 ஊYஉ=G மா9ர67 ஓwன, sY சர"; உ9ர"
அ=G மாைலxK ேதf@ன7; அவZx[ அரRக$
9=இ[ மா$பக" 9ற]தன; 7ற]தன Fரfக4. 79
ஒKD, ப67, –D, ஆxர", }w, எKD உணரா
7KD ப69ய, இராகவK sY சர" 7ரVப,
ெச KD, ப69ர6 தைலxன மைல 9ர1ெடKன,
kKD, ப69x[ SG6தன >ணV ெப=f SKற". 80
காY k1ட கா$ உலைவக4 கத5 கH க7வ,
pY k1டன என6 Cட$ S=9 ‡6 mKற,
ஆY@Kற அDSைற; அx[ அ"h, G1ேம[
ஓY@Kறன, உxைர•" Cட$வன ஒ6த. 81
ைகக4 வா™Y கள"பட, கc67 அற, கவச
ெம`க4 g5பட, தா4 Gழ, ெவ=Gட, :=த$
ெச `ய மா6 தைல F]9ட, 9ைச உறE ெச Kறைதயலா$ ெநY Ge எனR kwயன கரfக4. 82

Page 61 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ைதயலா$ ெநY Ge எனR kwயன கரfக4. 82
மாH ஆR@ய வwR கைண, வைர hைர :=த$
ேப$ யாRைகxK ெப=f கைர வxK CD" >றfக,
ஏH ஆR@ன; ஆDக4 இய'(ன; :ைறயE
ŒH ஆR@ன; gR@ன; வன" எQ" CKைம. 83
அைல ;த]தன S=9xK ெப=f கட[, அரRக$
தைல ;த]தன; ெநY] தw ;த]தன; தடR ைக"மைல ;த]தன; வா" பH ;த]தன; வயV g$E
Fைல ;த]தன; ;த]தன; kw ெநY] ேத$க4. 84
ஆய காைலx[, அன[ Ge67 ஆ$67 இக[ அரRக$,
ˆய வா$ கைண Lத~ய ெதD FனV பைடக4,
ேமய மா[ வைர ஒK(ைன வைள6தன ேமக"
qய தாைரக4 †Hவன ஆ" என, †H]தா$. 85
†H]த ப[ பைட 70பட, 70பட, சர6தா[
அH]7 g]தன F]9ட, 9ைச 9ைச அக'(,
ெநH]7 பா$மக4 ெநl3ற, வன" L'D" :ைறய,
GH]த ெச " மx$R க=] தைல மைல என |5]தாK. 86
கவ]த ப]தfக4 கl6தன, Sl6த ைக"மைலக4,
Fவ]த பா`]த ெவf S=9x[, 9=@ய Fன6தா[
:வ]த ெவ] Ce[ :=த$த" ெநY :ண" ெதGuw,
உவ]த, வK கc7; உx$ sம]7 உ•R@ய7 உ"ப$. 87
ம=4 த=" கl வIச ைன வைள எx'D அரRக$,
க=டK அIsD, க1 ம0 காகL" கவ$]த;
இ=4 த=" hர67 இcைதய$ பc7 உைரRS எlm?
அ=4 த=" 9ற67 அற[ அK(, வ~ய7 உ1டா•? 88
ப[ ஆxர" இ=4 —(ய பகMK என ஒl="
G[லாளைன LZயா, ெவx[ அx[ ஆ" என Geயா,க[ ஆ$ மைழ, கண மா L@[ கைட நா4, Gcவனg[,
எ[லா" ஒ= Cைடயா உடK எ`தா$, Gைன ெச `தா$. 89
எ(]தா$ என, எ`தா$ என, :ைன]தா$ என, எ(ய
அ(]தா$ என, அ(யாவைக, அx[ வாlxK அD6தாK;
ெச (]தாைர•", >H]தாைர•", ெச D6தாைர•", Fன6தா[
ம(]தாைர•", வ~6தாைர•", மw6தாK -Fைல >w6தாK. 90
வான6தன, கட~K hற வலய6தன; ம9 p5
‡ன6தன; ;l$ S1டல வதன6தன ;ட[ ெவf

Page 62 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

வான6தன, கட~K hற வலய6தன; ம9 p5
‡ன6தன; ;l$ S1டல வதன6தன ;ட[ ெவf
கான6தன; மைலய6தன; 9ைச s'(ய கHxK
தான6தன-காS6தன சர" உ]9ய Fரேம. 91
ம1 ேமலன; மைல ேமலன; மைழ ேமலன; ம9 m`
G1 ேமலன; ெநY ேவைலxK ேம[ —ழன; ;டM$
h1 ேமலன;-S=9V de 9ைர ஆDக4 dfக,
91 ேம=ைவ நS மா$>ைன உ=G6 9H சரேம. 92
dல] தாHன$, அன~K Fைக de க10ன$, எவ="
வல" தாf@ய வw ெவ" பைட GYவா$, சர மைழயா[
உல]தா$; உட[ கடMY உற, உலவா உட[ உ'றா$;
'அல]தா$ :Fசர$ ஆ"' என, இைம„$ எY67 ஆ$6தா$. 93
ஈர[ ெச ( கமல6தன, இரத6 9ர4 hlன",
|ரR கH LதலR Sல", ;தR@Kறன உ9RS"
பாரR Sட$ ;ைட பாசைட பட$@Kறன பலவா,
•H6 9ைர உ9ரR Sள" Lc@R கc7 எcேம. 94
அைழ6தா$ Fல$, அய$6தா$ Fல$, அe]தா$ Fல$, கe]தா$,
உைழ6தா$ Fல$, உx$6தா$ Fல$, உ=1டா$ Fல$, hர1டா$;
Sைழ6 தா5 9ைரR S=9R கட[ Sl6தா$ Fல$, kைல வா`
மைழ6 தாைரக4 படV பாHைட மw]தா$ Fல$, உைட]தா$. 95
g$Rகள69[ பைட6 தைலவ$க4 L]7த[
உைட]தா$கைள நைகெச `தன$, உ=4 ேதHன$, உடK ஆ`
அைட]தா$, பைட6 தைல|ர$க4 ப9னா[வ="; அx[ வா4
;ைட]தா$, ெநYf கட[-தாைனய$, ;ட[ G[~ன$, GHj$
கைட]தா$ ெவ=3ற ‡7 எc கY ஆ" எனR kwயா$. 96
நாக6 தZ ஒ= G[~ைய, நl$ LVhர$, LK நா4
மாக69ைட வைள3'றன$ என, வ4ளைல ம9யா$,
ஆக67 எc கன[ க1வe உக, உ'D எ9$ அழKறா$;
ேமக69ைன :க$ G[~ைய வைள6தா$, ெச = Gைள6தா$. 97
எ`தா$ பல$; எ(]தா$ பல$; மc ஓEFன$; எcவா[
d`தா$ பல$; hைட6தா$ பல$; @ைட6தா$ பல$; d=Vபா[
ெப`தா$ மைழ; >9$6தா$ எH;->ைற வா4 எx'D அரRக$ைவதா$ பல$; ெதe6தா$ பல$; மைல ஆ" என வைள6தா$. 98
ேத$ €1டன GலfS யாைவ•", Fைல €1Y எc kைலயா[,
பா$ €1டன; மத மா கH ப~ €1டன; hHமா

Page 63 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ேத$ €1டன GலfS யாைவ•", Fைல €1Y எc kைலயா[,
பா$ €1டன; மத மா கH ப~ €1டன; hHமா
தா$ €1டன, உட[ €1wல தைல; ெவfக9$ தeவ]7
ஊ$ €1டன >H]தாெலன, இH]தா$ உx$ உைல]தா$. 99
மா[ d69ன, மறƒ$ உடK மைழ d69ன; வe ெச "பா[ d69ன, ந9xK @ள$ பw d69ன; பட$ வாK ேம[ d69ன Se G1ணவ$, Ge d69ன$; Gைர ெவf
கா[ d69ன$ நமK q7வ$, கw7 உ'D, உx$ கவ$வா$. 100
ேப` ஏ(ன ெச = ேவuY எc >67 ஏ(ன$ >K வா`,
நா` ஏ(ன, தைலேம[ ெநY நH ஏ(ன; எH கா[
வா` ஏ(ன வw வாlxK வா[ ஏ(ன$, வ]தா$,
ˆ ஏD, இக[ அH ஏD என, L@[ ஏD எனE ெச (]தா$. 101
தைல F]9ன; Ge F]9ன; தழ[ F]9ன; தைரேம[
மைல F]9னபw F]9ன, வH F]7ர"; மைழg[
Fைல F]9ன கைண F]9ன, 9ைச F]9ன; 9ைச §Y
உைல F]9ன, d( F]9ன, உx$ F]9ன, உடல". 102
பைடV ெப=] தைலவ=", பைட6த ேத$க•"
உைட6 தட" பைடக•", ஒeய, உ'D எ9$
Gைட67 அட$]7 எ9$]தவ$, |ரK வாlயா[
L ைட6த ெவf S=9xK கட~[ •5@னா$. 103
s'Dற ‘R@ன$, Cட$]த ேச ைனx[
'அ'றன தைல' எQ", ஆRைக க1wல$;
ெத'(ன$ எxDக4; 9=@னா$ Fன";
L'(ன$ இராமைன, LYS ேதHனா$. 104
ஏ5-இ= ேத=" வ]7, இைமV>K LKh, இைட
p5வன, கைணகlK 70ய –(னாK;
ஆe•", hரG•", ஆ•" அ'D, அைவ
ஊe ெவf கா[ எ( ஓfக[ ஒ6தேவ. 105
அe]தன ேத$; அவ$ அவZ —1Y உக,
இe]தன$; வH Fைல எY6த ைகxன$;
ஒe]தன$; சரfகைள உ=;K ஏD எனV
de]தன$, de கன[ dwRS" க10னா$. 106
–(ய சர" எலா" •Dfக வாlயா[
ஈDெச `7, அவ$ Fைல ஏªY ஏ ைழ•"
ஆ(…Y ஆD" ஓ$ இர1Y" அ">னா[
ŽDெச `7, அம$6 Ce[ k9Vைப jR@னாK. 107

Page 64 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஆ(…Y ஆD" ஓ$ இர1Y" அ">னா[
ŽDெச `7, அம$6 Ce[ k9Vைப jR@னாK. 107
G[ இழ]7, அைனவ=" ெவSl ‡Rkள,
க[ உய$ ெநY வைர கw9K ஏ]9னா$,
ஒ[~x[ உ=67, உய$ Gs">[ ஓf@ :KD
எ[ உய$ d( உக, எ(த[ ேமxனா$. 108
கைலகlK ெப=f கட[, கட]த க[GயாK
இைல k4 ெவ" பகe ஏ5-இர1Y" வாf@னாK;
kைல k4 ெவI FைலXY h=வ" }uwனாK;
மைலக•" தைலக•" Gc]த, ம10ேன. 109
9HFரா Fன]7 ேம[ வ=த[
பைட6 தைல6 தைலவ$க4 படi", ப[ பைட
hைட67, அட$]7, எ9$ அழ[ hைர•" க10னா$,
@ைட6தன$, அரRக$க4; —c" ேமi" _`67
அைட6தன$ 9ைச கைள; அமர$ அIFனா$. 110
Lழf@ன ெப=" பைண, •H மா[ கH;
Lழf@ன வH Fைல LYS நா1 ஒ~;
Lழf@ன சfkY hரG; _`67 உற
Lழf@ன அரRக$ த" L@~K ஆ$Vh அT. 111
ெவ" பைட, :=த$, |ச G10ைட ;ைட]த, |ரK
அ"h இைட அDRக, F]9 அ'றன பY"'; எKD, அIF,
உ"ப=" இHய[ gனா$; உலS எலா" உைல]7 சா`]த;
க"ப" இ[ 9ைச x[ :Kற கlD", க1 இைம6த அKேற. 112
அ6 தைல6 தாைனயK, அள3 இ[ ஆ'றலK,
L6 தைலR SHF[, dK LwயK; LRகணாK
ைக6தைலE pலேம அைனய காuFயாK;
ைவ6 தைலV பகeயா[ மைழ ெச ` G[~னாK. 113
அKனவK நY3ற, 'ஊe ஆe ஈ7'
எKன வ]7, எfகb" இைர6த ேச ைன•4,
தK :க$ |ரQ", த;யK, G[~னK,
7K இ=4 இைடய7 ஓ$ GளR@K mK(னாK. 114
ெப=I ேச ைன„Y 9HFரா எ9$6த[
ஓfS ஒl வாlனK, உ=;K ஆ$V>னK,
|f@ய கவச6தK, ெவ`ய க10னK-

Page 65 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஓfS ஒl வாlனK, உ=;K ஆ$V>னK,
|f@ய கவச6தK, ெவ`ய க10னKஆfS-அவK அ0RS எ9$ அ0க4 ஆக, ேத$
தாf@னK இராமQ", சர69K தாைனயா[. 115
தா4 இைட அ'றன; தைல•" அ'றன;
m4 இைட அ'றன; Cைட•" அ'றன;
வா4 இைட அ'றன; மc3" அ'றன;
}4 இைட அ'றன; Sைட•" அ'றன. 116
kw XY kYIs இற, hரGR ŽuY அற,
பwXY பw]தன, ப=6த ேத$; பைண
ெநwய வK கட கH hர1ட, ெந'(xK
இwXY L(]7 |5 Fகர" எKனேவ. 117
'அ'றன Fர"' என அ(த[ ேத'றல$;
k'ற ெவI Fைல சர" }67 வாfSவா$
இ'றவ$, இறாதவ$ எc]7, G10ைனV
ப'(ன மைழ எனV பைட வழfSவா$. 118
ேகடக6 தடR ைகய, @HxK m'ற6த,
ஆடகR கவச6த, கவ]த" ஆYவபாடக67 அர"ைபய$ ம=ள, ப[Gத
நாடக6 Ce~ைன நwVப ஒ6தேவ. 119
கவH ெவ1 Sைட எQ" •ைரய; ைக"மைலE
sவரன; கவ]த" ஆ5 seய; த1 7ைற
பவ$ இனVபY ம0 SGRS" ப1ைணய;
உவHையV h7R@ன-உ9ர-ஆDஅT. 120
ச1ட ெவf கYf கைண தwய, தா", Fல
91 9ற[ வைள எx'D அரRக$, ேதவ$ ஆ`,
வ1Y உழ[ hH Sழ[ மட]ைதமாnY"
க1டன$, த" உட[-கவ]த நாடக". 121
ஆ` வைள மகlnY அமர$ ஈuட6த$qய ெவf கYf கைண 706த தfக4 m4,
ேப` ஒ=தைல kள, >ணf@, வா`Gடா
நா` ஒ=தைல kள-நைக•'றா$, Fல$. 122
ெதH கைண •5க~K 9ற]த மா$>ன$
இ= Gைன கட]7 g` உ"ப$ எ`9னா$
':=த$ த" ெப=" பைட ெநw7; :KறவK
ஒ=வK' எKD, உ4ள69[ உைல3'றா$, Fல$. 123

Page 66 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

':=த$ த" ெப=" பைட ெநw7; :KறவK
ஒ=வK' எKD, உ4ள69[ உைல3'றா$, Fல$. 123
ைகR கlD அKனவK பகe, க1டக$
ெம`R Sல" ேவnY" 7067 |569னைமR க= மன67 ஒ= வIசK, மா1h இலK,
d`R கH Ž(ய kYI †[ gலேவ. 124
அIFைற அDபத" அைட]த —ட6ைத6
தIs என6 தK மய" ஆRS" தKைமg[
வIசக67 அரRகைர வைள67, வ4ள[தாK
ெச I சர6 q`ைமயா[, ேதவ$ ஆR@னாK. 125
'வல" k4 g$, மாZடK வ~]7 kKறைம,
அலfக[ ேவ[ இராவண'S அ(GVபா"' என
சல"k4 g$ அரRக$த" உ=Rக4 தாf@ன,
இலfைகxK உ'ற, அR S=9 ஆD அT. 126
9HFரா இ= Fர" இழ6த[
p5]த தா$ ெநY" பைட, பகe s'DறV
g5]7 உx$ Sw6த~K, hரளV df@னாK,
தா5]9லK L6 தைல6 தைலவK, ŒHxK
ஆ5]த ேத$, அ"பர67 ஓuw ஆ$R@KறாK. 127
ஊK(ய ேதHனK உ=;K ெவf கைண,
வாK Cட$ மைழ என, வா`ைம யாவ$RS"
சாKD என :Kற அ6 த=ம மKனவK
mKற[தK 9= உ= மைறய6 qGனாK. 128
qGய சர" எலா", 70ய, ெவf கைண
ஏGனK இராமQ"; ஏG, ஏ5-இ=
€ இய[ வாlயா[ dல" k4 ேத$ அe67,
ஆG, ெவ" பாகைன, அe67 மா'(னாK. 129
அK(•", அR கண67, அமர$ ஆ$67 எழ,
dK ெதH வw"hைடV d= இ[ வாlயா[,
வK Ce[ ˆயவK மSட மா6 தைல
ஒKD ஒe67, இர1ைட•" உ=uwனாK அT. 130
L6தைலவK அ6தைல ஒ= தைல•டK d=த[
ேத$ அe]7, அ\ வe, 9HFரா எQ"
ேப$ அe]ததZQ", மற" >ைழ69லK;

Page 67 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ேத$ அe]7, அ\ வe, 9HFரா எQ"
ேப$ அe]ததZQ", மற" >ைழ69லK;
வா$ அe]7 உ;5 Fைல, வான நாuYeR
கா$ இe]தாெலன, கைண வழf@னாK. 131
ஏ'(ய •த~னK இ=1ட கா$ மைழ
m'(ய G[•Y" Cடர, ‡;ைச R
கா'D இைட அe6ெதன, கா$Lக6ைத•"
மா'ற அ=" பகeயா[, அD67 மா'(னாK. 132
G[ இழ]தனK எKZQ", Ge6த வா4 Lக69K
எ[ இழ]9லK; இழ]9லK ெவf கத", இwRS"
†[ இழ]9லK; m4 வ~ இழ]9லK; †H•"
க[ இழ]9லK; இழ]9லK கறfS என6 9Hத[. 133
ஆ4 இர1Y-–D உள என, அ]தர67 ஒ=வK
•4 இ=" ெப= மாய ெவI ெச = Lய[வாைன,
தா4 இர1ைட•" இர1Y ெவf கைணகளா[ தw]7,
m4 இர1ைட•" இர1Y ெவf கைணகளா[ 706தாK. 134

:=த$ ேச ைன
அ'ற தா™Y mlலK, அx[ எxD இலfக,
d'ைற மா L ைழV hலாiைட வாxZK, hS]7
ப'ற ஆதHVபாK தைன ‘R@னK; பHவாK,
k'ற வா$ சர67, ஒe]த7 ஓ$ Fர6ைத•" Sைற6தாK. 135
9HFரா எQ" Fகர" ம1 ேச $தi", ெச (]த
:=த$ ஓwன$, qடனK GலRக3" :[லா$;ப=9 வாlன$, ேகடக6 தடR ைகய$, பர]த
S=9 jH ைட, வா$ கழ[ kcf Sட$ CடRக. 136
கண69K ேம[ :Kற வானவ$ ைக hைட67 ஆ$Vப,
பண69Kேம[ :ல" Se•ற, கா[ kY பைதVபா$
:ண69Kேம[ Gc]7 அc]9ன$ Fல$; Fல$ :வ]த
>ண69K ேம[ Gc]7 உ=1டன$, உx$ kY >ைழVபா$. 137
ேவ`]த வா™Y ேவ[ இைட ;ைட]தன ெவuட,
ஓ`]7ளா$ Fல$; உல]தன$ உ9ர j$ ஆ'([
பா`]7, கா[ ப(67 அc]9ன$ Fல$; Fல$ பய6தா[
j]9னா$, ெநYf S=9 அ" கட[ hRS :ைலயா$. 138
ம1w ஓwனா$ Fல$, ெநYf கட கH வx'DV

Page 68 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ம1w ஓwனா$ Fல$, ெநYf கட கH வx'DV
h1 9ற]த மா L ைழxைட வா™Y" hSவா$,
C1ைட jf@ய கவ]த6ைத, '7ைணவ! j எ"ைமR
"க1wேலK" எனV hக[' என, ைக தைலR k4வா$. 139
கEs" வா•" த" கா[ Cட$]7 ஈ$வன காணா$,
அEச" எKப7 ஒKD உ=3 k1டாெலன, அeவா$;
உEச |ரK ைகE sY சர" :=த$ ெநIs உ=வ6
தEs :Kறன க1டன$, அ\ வe6 தG$]தா$. 140
qடணK |ர உைர Žற[
அைனய$ ஆ@ய அரRகைர, "ஆ1 Ce'S அைம]த
Gைனய" jf@ய மZ6தைர ெவ=வK;K" எKனா,
:ைன•" நாK உமRS உைரVப7" உ1Y' என, :Kேற,
7ைன•" வா" பH6 ேதHனK qடணK †KனாK. 141
'வEைச ஆ" எQ" பய" மன67 உ1Y என வாc"
kE ைச மா]தைரR }[ வைள மகl=" Žசா$;
:Eசய" எQ" கவச"தாK :ைல:'ப7 அK(,
அEச" எKQ" ஈ7 ஆ$ உx$RS அ=] 7ைண ஆ•? 142
'€ அரா3 ேவ[ hர]தர…YதாK, dKறா
•வTYதாK LK :KD Luwய ேச ைனx[
ஏவ$ ஓwன$ இராRகத$? •மRS இைட]7 ஓY"
ேதவTY க'ற(]7lT? மன" 9ைக6ˆ$! 143
'இfS ஓ$ மாZட'S, இ6தைன |ர$க4, இைட]ˆ$;
உ" ைக வா™Y g` Gc]7, ஊ$ hகi'«$;
kfைக மா$>ைடR SlVhறR கlVhD kcf க1
நfைகமா$கைளV h[i9T? நல" •க$|$! 144
'ெச "h காuwய க1 இைண பா[ என6 ெதl]ˆ$!
ெவ"h காuwைட •ைழCD", ெவH] உறV பா`]த
k"h காuY9T, தட மா$>ைடR Sl6த
அ"h காuY9T, Sல மfைகய$RS? அ"மா! 145
'ஏRக" இfS இதKேமi" உ1“ ? இக[ மZதK
ஆRS" ெவI சம67, ஆ1ைம அ\ அமர$RS" அHதா6
தாRக அ=" hய67 உ" Sல6 தைலமகK தfைக
•RkY அK(, •" L7kY" g" பe LயK«$. 146
'ஆர வா5RைகxK வ0கரா` அைம9T? அx[ ேவ[

Page 69 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'ஆர வா5RைகxK வ0கரா` அைம9T? அx[ ேவ[
|ர வா4 kc என மY67 உc9T?-ெவ(V g$6
ˆர வா5RைகxK ெத\வைரE ெச =GைடV ப(6த
|ர வாu ைக $!-எfஙன" வா59T? Gள"¡$. 147
qடணைன இராமK எ9$6த[
எKD, தாQ", தK எ( கட' ேச ைன•", 'இைற, j$
:KD கா1w$ எK ெநYI Fைல வ~' என ேநராE
ெச KD தாR@னK, ேதவ=" ம=4k1Y 9ைக6தா$;
'நKD! கா69' எKD, இராமQ" எ9$ ெச ல நட]தாK. 148
ஊY அDVh1ட, _`பைட; ைகXY" உய$]த
}Y அDVh1ட, SIசர"; kwI†Y kwxK
காY அDVh1ட, கா[ இய[ ேத$; க9$E சா~
pY அDVh1ட எனR கc67 அDVh1ட, 7ரக". 149
7=G ஓwன, உx$ :ைல, sY sர", 7ர]த;
க=G ஓwன, கEைச •" கவசL" கழல;
அ=G ஓwன என அe S=9 ஆD ஒcக;
உ=G ஓwன, ேகடக6 தuvY" உடல". 150
ஆ`]த கfகப69ரfக4 hRS, அரRக$த" ஆG
m`]த; m`3 இலாV >ைற LகE சர" Fர" 7;6த;
கா`]த ெவI சர" :=த$த" கவச மா$h உ=வV
பா`]த; வIசக$ இதயL" >ள]தன; ப[ல". 151
qடணK GY sY சர" யாைவ•" 70யா,
மாY :Kறவ$ வழf@ய பைடக•" மா'றா
ஆட[ k1டனK, அளVப அ=" ெப= வ~ அரRக$
Žw :Kற அR Sைர கட[ வற4படR Sைற6தாK. 152
ஆ$67 எc]தன$ வானவ$; அ= வைர மர6CY
ஈ$67 எc]தன, S=9xK ெப= ந9; இராமK
q$6த ெச I சர" 9ைச CD" 9ைச CD" Cட$]7
g$6த ெவI Fன67 அரRகைரV hரuwன, hGx[ 153
mKD" மா[ வைர6 Cைக என6 7வK(ய :ணE ேச D
ஆKற பா5 வx'D அலைகையV hக[வ7 எK? அம$ ேவuY
ஊK(னா$ எலா" உைல]தன$; ஒ[ைலx[ ஒe]தா$;
காKற இK உx$ காலQ" கவ$]7, ெம`" மற]தாK. 154
கlD, ேத$, பH, கY6தவ$, Lw6 தைல, கவ]த",

Page 70 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

கlD, ேத$, பH, கY6தவ$, Lw6 தைல, கவ]த",
ஒlD ப[ பைட, த" Sல67 அரRக$த" உடல",
ெவlD ேச $ :ண", >றf@ய அYRக~K ‡தாR
SlD ேத$ கw7 ஓuwனK qடணK, k96தாK. 155
அற" kளாதவ$ ஆRைகக4 அYR@ய அYRக[
>றf@ j1டன, க0Vh இல; ெப=f கY Gைச யா[;
கறfS gKDள7 ஆxQ", >ணV ெப=f காuw[
இறfS", ஏD"; அ6 ேத$ பuட7 யா7 என இைச Vபா"? 156
அH9K எ`9னK -ஐ-ஐ]7 k` உைளV பHயா[
உ=•" ஆeய7 ஒ= தZ6 ேதHனK, ேமக67
இ=ைள jf@ய இ]7GK d~@Kற இராமK
ெத=•" வா$ கைணR Ž'D எ9$, ஆG ெச KெறKன. 157
qடணZK |5EF
ெச Kற ேதைர•", Fைல•ைட மைல என6 ேத$ேம[
:Kற qடணK தKைன•" ெநwயவK ‘R@,
'நKD-நKD, :K :ைல' என, அ=4, இைற நய]தாK
எKற கால67, அ\ ெவ`யவK பகe •KD எ`தாK. 158
qர வuட எ1 9ைச கைள6 தZ6தZ sமRS"
பார எuw…Y இர1wZ[ ஒKD பா$ hரRகV
ேபர GuடவK, •த[ அ0 ஓைடxK >றfS"
|ர பuட69[ பuடன, G1ணவ$ ெவ=வ. 159
'எ`த காலL" வ~•" நKD' என :ைன67, இராமK
ெச `த ேச Xl LDவலK, கYf கைண ெதH]தாK;
š`9K, அfS அவK š([ பH6 ேத$ பட –(,
ைகx[ ெவI Fைல அD67, ஒl$ கவசL" கw]தாK. 160
ேதவ$ ஆ$67 எழ, LZவ$க4 9ைச CD" Fல"h"
ஓ3 இ[ வா567 ஒ~ கா$R கட[ LழRS என ஓfக,
'கா அடா இ7, வ[ைலேய[, j' என, கைண ஒKD
ஏGனாK; அவK எxDைட ெநY] தைல இழ]தாK. 161
ெவS1ட கரK 9ர1ட பைட•டK g$RS வர[
த"> தைல அ'ற பw•", தயரதK ேச `
அ"h பைடைய6 70பY6த7", அ(]தாK
ெவ"h பைட G' ைக GசயR கரK ெவS1டாKk"h தைல கuwய kைலR கHXY ஒVபாK. 162

Page 71 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ெவ"h பைட G' ைக GசயR கரK ெவS1டாKk"h தைல கuwய kைலR கHXY ஒVபாK. 162
அ]தகQ" உu@ட, அரRக$ கடMY"
F]7ர", வயV hரG, ேத$, 9ைச பரV>,
இ]7ைவ வைளRS" எe~R Sல" என, தாK
வ]7, வH G' ைக மத யாைனைய வைள6தாK. 163
அடfக[ இ[ kY] Ce[ அரRக$, அ\ அன]தK
பட" @eதர, பwதZ[, பலGதV g$
கட" கi5 தடf கlD, ேத$, பH, கடாG,
Cடf@ன$; ெநY]தைக•" ெவf கைண 7ர]தாK. 164
7w6தன கடR கH, 7w6தன பH6 ேத$
7w6தன Lw6 தைல; 7w6தன Cw6 m4;
7w6தன ம0R Sட$; 7w6தன தைச 6 m4;
7w6தன கழ[-7ைண; 7w6தன இட6 m4. 165
வாlK வன", ேவ~K வன" வா$ Fைல வன" 91
mlK வன", எKD இைவ 7வK(, :=தV g$
ஆlK வன" :Kறதைன, அ">K வன" எKQ"
}lK வன வK ScGZK, SைறபY6தாK. 166
தாK உ=3 k1ட த=ம" ெதH சர" தாK
‡K உ=3"; ேம=ைவ Gைர]7 உ=3"; ேம[ ஆ"
வாK உ=3"; ம1 உ=3", 'வா4 உ=G வ]தா$
ஊK உ=3"' எKQ" இ7 உண$6த3" உH6m? 167
அKD இைட வைள]தவ$ Sலfக™Y அடfகE
ெச KD உைல3D"பw, ெதH]7 கைண F]த
மK(ைட ந~]7 வ~„$க4 எl„ைரR
kKறன$, •க$]த d=lK, கw7 kKற. 168
கYf கரK எனV ெபய$ பைட6த கழ[ |ரK,
அடfகi" அரRக$ அe3'(ட, அழKறாK,
ஒYfக[ இ[ :ணR S=9 ஓத" அ9[ உ4ளாK,
ெநYf கட~[ ம]தர" என, த;யK :KறாK. 169
கரQ" இராமQ" •7த[
ெச f க1 எH F]த, வH G[ பகe F]த,
dfS S=9V hணH•4, hைக•" ெநIசKகfக_Y காக" ;ைடய, கட~K ஓY"
வfக" என[ ஆய7 ஒ= ேதHK;ைச -வ]தாK. 170

Page 72 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

கfக_Y காக" ;ைடய, கட~K ஓY"
வfக" என[ ஆய7 ஒ= ேதHK;ைச -வ]தாK. 170
ெச D67, இD9x[ hவZ ˆய எc ˆxK,
மற69K வxர67 ஒ=வK வ]7 அbS" L]ைத,
கD6த ம0க1ட$ கட3uFைல கர6தா[
இD6தவQ", ெவf கைண ெதH]தனK, எ9$]தாK. 171
ˆ உ=வ, கா[ Gைச ய, ெச \Gயன, ெவ\ வா`,
ஆxர" வwR கைண அரRக$ப9 எ`தாK;
ˆ உ=வ, கா[ Gைச ய, ெச \GயK, ெவ\ வாய
ஆxர" வwR கைண இராமQ" அD6தாK. 172
ஊe எHxK kwய பா` பகe ஒKபாK;
ஏ5 உல@QRS" ஒ= நாயகQ", எ`தாK;
p5 sட$ வwR கைண அவ'D எ9$ CY6ேத,
ஆe வH G' கரQ", அKனைவ அD6தாK. 173
க4ள Gைன மாய அம$ க[GxK Gைள6தாK;
வ4ள[ உ=ைவV பகe மாHxK மைற6தாK;
உ4ள" உைல3'D, அமர$ ஓwனா$ ஒl6தா$;
ெவ4 எxD இத5V >றழ, |ரQ" ெவS1டாK. 174
இ'ற7 இராமZK G[
LwVெபK இKD, ஒ= _` கைணயா[' எனா,
CY67 :KD, உய$ m4 உற வாf@னாK;
>w6த 91 Fைல, ேப$ அக[ வாZைட
இwV>K ஓைச பட, கw7 இ'றேத. 175
ெவ'( Ž(ய வானவ$, |ரK G[
இ'ற g7, 7bRக" உ'D ஏf@னா$,
ம'D ஓ$ ெவI Fைல இKைம மனR kளா,
'அ'றதா[ எ" வ~' என, அIFனா$. 176
இராமK வ=ணK kY6த வHFைல வாfSத[
எKQ" மா69ர67, ஏ]9ய கா$Lக"
FKன" எKD", தZைம•", F]9யாK;
மKன$ மKனவK ெச "ம[, மர>னா[,
>K உற6 தK ெப=f கர" juwனாK. 177
க1Y :KD, க=67 உண$]தாK என,
அ1ட$ நாதK தடR ைகx[, அ6 7ைண,

Page 73 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

க1Y :KD, க=67 உண$]தாK என,
அ1ட$ நாதK தடR ைகx[, அ6 7ைண,
ப1Y g$ மcவாlையV ப1>னா[,
k1ட G[ைல, வ=ணK kY6தனK. 178
kY6த G[ைல, அR k1ட[ :ற69னாK
எY67 வாf@, வல" k1Y, இடR ைகx[
>w6த g7 ெந( >ைழ6m$RS எலா"
7w6தவா[, இடR க1¬Y m•ேம. 179
gH[ கரK மwத[
ஏ'( நா1, இைமயாLK எY67, அ7
Ž'(னா=" SZRக, SZ67, எ9$
ஆ'(னாK அவK ஆe அ" ேத$, சர"
–'(னா[, •1 dwபட, –(னாK. 180
எ]9ர6 தட] ேத$ இழ]தாK; இழ]7
அ]தர69ைட ஆ$67 எc]7, அ"h எலா"
s]தர6 தZ G[~தK m4 எQ"
ம]தர69[ மைழxK வழf@னாK. 181
தாf@ :Kற தயரத ராமQ",
qfS q0xைடE sY ெச I சர"
வாfS@Kற வலR ைக ஓ$ வாlயா[,
|fS m•Y பாHைட |569னாK. 182
வலR ைக |5தi", ம'ைறR ைகயா[ ெவ'(
உலRைக, வான67 உ=" என, ஓEFனாK;
இலRSவ'S LK வ]த இராமQ"
GலR@னாK, ஒ= ெவf க9$ வாlயா[. 183
Gராவ=" கY ெவ4 எxD இ'ற>K
அரா அழKற7 அைனய தK ஆ'றலா[
மரா மர" ைகx[ வாf@ வ]7 எ`9னாK;
இராமK அfS ஓ$ தZR கைண ஏGனாK. 184
வர" அரRகK பைட6த~K, மாையxK,
உரLைட6 தKைமயா[, உலS ஏ ைழ•",
பர" L=R@ய பாவ69னா[, வலR
கர" என, கரK க1ட" உ'றாK அT. 185
வானவ$ ம@5EF

Page 74 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

வானவ$ ம@5EF
ஆ$67 எc]தன$, ஆwன$, பாwன$,
q$67 அைம]தன$, வானவ$ qய மல$;
ˆ$6தQ" d~]தாK, க9TK 9ைச
g$6த ெமK பZ gR@ய7 எKனேவ. 186
ெச `Gைன Lw67E ெச `யவ4 அbக[
LZவ$ வ]7 L ைற L ைற _`Vhற,
இZய F]ைத இராமQ" ஏ@னாK,
அZக ெவI சம67 ஆ$ உx$ gக6 தாK
தZ இ=]த உட[ அKன, ைதய[பா[. 187
G10K jf@ய ெவ`யவ$ ேமZx[
h10K j=" dwக•" g` உக,
அ1ண[ |ரைன6 த">•" அKனL"
க10K jHZ[ பாத" கcGனா$. 188
•6த" ஒK([ Lw6தவ$ _` h1£$
j6த" ஓw, ெநY] 9ைச ேந$ உற,
}6த ேவைலR Sர[ என, வானவ$
ஏ6த, |ரK இZ7 இ=]தாK அT. 189
p$Vபணைக அc7 hல">, இலfைக ஏSத[
இfS :Kற7 உைர67"; இராவணK
தfைக தK ைக, வxD தக$6தன4;
கfS[ அKன கரைன6 தœஇ, ெநY"
dfS ெவf S=9V hர1டா4 அT. 190
'ஆR@ேனK மன67 ஆைச ; அ\ ஆைச எK
•R@…Y Lwய, Lw]9ேலK;
வாR@னா[, உfக4 வா5ைவ•" நாைள•"
gR@ேனK; kwேயK' எKD gxனா4. 191
அலfக[ ேவ' ைக அரRகைர ஆs அறR
Sலfக[ ேவ$ அDVபாK S(6தா4, உய$
கலfS pைற வK g$ ெநYf கா[ என,
இலfைக மா நக$ š`9K ெச KD எ`9னா4. 192
;ைகV பாட[க4
ஆ'ேறK ஆ'ேறK, அ7 ெகuேடK; அD6தாK அD6தாK எK •Rைக;

Page 75 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ஆ'ேறK ஆ'ேறK, அ7 ெகuேடK; அD6தாK அD6தாK எK •Rைக;
Ž'ேற Ž'ேற எK உடைல, Sைல•" Sைல•"; அ7 க1¦$;
கா'ேற ˆய என6 9H•" கரேன! கரQRS இைள„ேர!
m'ேறK m'ேறK; வ[லபfக4 எ[லா வைக•" m'ேறேன. 7-1
ப67டK ஆD எனV பS6த ஆxர"
G6தக வர6த$க4 |ர ேவ4Gx[
L6 தைலR SHFiRS அKD LRகணாK
அ67ைணV பைட67 அவK அ=4 உ'Dளா$. 35-1
ஆD –றாxர" }w ஆe6 ேத$,
Ž(ய அவ'(QRS இரuw SIசர",
ஏ(ய பH அவ'D இரuw, ெவ4ள" –D
ஈD இ[ ஆ4, கரK பைட6 CS9 எKபரா[. 38-1
நட]7 தK இ= கர69Z[ நல" ெபD" Fைலவா`
Cட$]த நா1 ஒ~ எcV>னK; CைகVபY" அ1ட"
இw]தெதKன :KD அ9$]த7; அfS இைறவQ" இைமV>[
;ைட]த ெவI சர" மைழ GY தாைரxK Gைத6தாK. 148-1
Gc]த ெவ" பைட qடணK Fர" என ெவ=3'D
அe]த F]ைதய$ 9ைச 9ைச ஓwன$ அரRக$;
எc]த காத~K இைடGடா7, இைமயவ$, LZவ$,
de]7 € மைழ g'(ன$; இைறவைனV hக5]தா$. 161-1
7. p$Vபணைக p5EFV படல"
p$Vபணைக வ]த g7 இராவணK இ=]த :ைல
இைர6த ெநY" பைட அரRக$ இற]ததைன மற]தன4, g$ இராமK 7fக
வைரV hய69ZைடR @ட]த ேப$ ஆைச மன" கவ'ற, ஆ'றா4 ஆ@,
9ைரV பரைவV ேப$ அகe6 91 நகH[ கw7 ஓw, 'W ைத தKைம
உைரVெபK' எனE p$Vபணைக வர, இ=]தாK இ=]த பHs உைர67" மK…. 1
:ைல இலா உல@Zைட :'பன3" நடVபன3" ெந(xK ஈ]த
மலHKேம[ நாKLக'S" வSVh அH7 •ZVப7 ஒ= வர"h இ[ ஆ'ற[
உைல3 இலா வைக இைழ6த த=ம" என, :ைன]த எலா" உத3" தEசK
hலK எலா" ெதHVப7,ஒ= hைன ம0ம1டப" அதZ[ d~ய மK….2
h~xK அத4 உைடயாQ", dKனாைட hைன]தாQ", €GனாQ"
ந~•" வல6தா$ அ[ல$; ேதவHK இfS யாவ$, இZ நாuட[ ஆவா$?
ெம~•" இைட,தwRS" L ைல,ேவ` இள]m4,ேச யHRக1 ெவK(மாத$
வ~ய ெநY" hலGxQ" வணfகாத மSட :ைர வயfக மK…. 3

Page 76 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ெம~•" இைட,தwRS" L ைல,ேவ` இள]m4,ேச யHRக1 ெவK(மாத$
வ~ய ெநY" hலGxQ" வணfகாத மSட :ைர வயfக மK…. 3
வ1Y அலfS •த[ 9ைச ய வயR கl'(K ம=Vh ஒwய அட$]த dK-m4
G1 தலfக4 உற |f@, ஓfS உதய மா[ வைரxK Gளfக, ‡9[
S1டலfக4, Sல வைரைய வல"வ=வாK இரG kcf க9$ p5 க'ைற
ம1டலfக4 பKZர1Y", நா[-ஐ]7 ஆ`V d~]த என வயfக மK…. 4
வா4 உலா" Lc ம0க4 வயfS ஒlxK Cைக வழfக, வxரR SKற6
m4 எலா" பw sம]த Gட அரGK பட :ைரxK mKற, ஆKற
நா4 எலா" hைட, தயfக நாம j$ இலfைகx[ தாK நலfக Guட
}4 எலா" @ட]த ெநYIFைற அKன :ைற ஆர" Sலவ மK…. 5
ஆ`3 அ=" ெப= வ~ அரRக$ ஆ9„$
நாயக$ நl$ ம0 மSட" ந1ணலா[,
ேத`3ற6 ேத`3றV ெபய$]7, ெச I sட$
ஆ` ம0V dலK கழ[ அw :KD ஆ$Vபேவ. 6
•வைக உல@Q" Lத[வ$ L]ைத„$,
ஓவல$ உதGய பHFK ஓfக[g[,
ேதவ=" அ3ண=" Lத~…$, 9ைச
qGய நD மல$R SVைப 7Kனேவ. 7
இKனg7, இ\ வe ‘RS" எKபைத
உKனல$, கரதல" sம]த உEFய$,
;K அG$ ம0 Lw GIைச ேவ]த$க4
7KZன$, L ைற L ைற 7ைறx[ s'றேவ. 8
மfைகய$ 9ற67 ஒ= மா'ற" Ž(Q",
தfகைள ஆ" என6 தாc" ெச KZய$,
அfைக•" உ4ளL" SG]த ஆRைகய$,
Ffக ஏD என, 9ற[ F6த$ ேச ரேவ. 9
அKனவK அைமEச ைர ‘R@, ஆ1Y ஒ=
ந[ _e பகHQ" நYfS" F]ைதய$,
'எKைனk[ ப0?' என இைறIs@Kறன$,
@Kனர$, ெப=" பய" @ட]த ெநIFன$. 10
>ரகர ெநY] 9ைச V ெப=] த1Y ஏ]9ய
கரதல67 அ1ணைலR க10K ‘R@ய
நர@ன$ ஆ" என, நYfS" நாGன$,
உரக$க4, த" மன" உைல]7 pழேவ. 11
9ைச உD கHகைளE ெச 'D, ேதவQ"

Page 77 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

9ைச உD கHகைளE ெச 'D, ேதவQ"
வைச •றR கxைலைய ம(67, வாK எலா"
அைச 3றV hர]தரK அட$]த m4கlK
இைச xைன6 7"h= இைச xK ஏ6தேவ. 12
ேச 1 உய$ ெந( L ைற 9ற"ப[ இK(ேய
பா0க4 ப0 ெச ய, பc7 இ[ ப1 இைட
| ைணxK நர">ைட Gைள6த ேதமைற,
வா0xK நாரதK, ெச GxK வா$Rகேவ. 13
ேமக" எK 7=69 k1Y, G1ணவ$ த=3" GIைச
நாகL" sர]த ˆ] ேதK hனMY" அளாG, ந\G6
mைகய$ 7@~[ m•" எKப7 ஓ$ 7bRக6mY"
Wகர மகர ேவைலR காவலK, F]த மK…. 14
நைற மல$6 தா7" ேதQ", நl$ ெநY மSட }w
L ைற L ைற அைறயE F]9 LH]7 உS" ம0•" L67",
தைறxைட உகாதLKன" தாf@னK தcG வாf@,
7ைறCD" Cட$]7 :KD ச‡ரணK 7ைடVப மK…. 15
;KQைட ேவ69ரR ைகய$, ெம` hக6
7K ெநYf கIsக6 7@ல$, Œ$Gல$,
dKrY ெவ4l•", hர]தரா9ய$RS
இK இய[ L ைற L ைற இ=Rைக ஈயேவ. 16
pலேம Lத~ய 7ற]7, s'(ய
ேச ைலயா[ ெச (ய வா` hைத6த ெச fைகயK,
miைட ெநY" பைண 7ைவRS]mD எலா",
காலK :KD, இைச RS" நா4 கwைக Žறேவ. 17
நய" @ள$ நான ெந` அளாG, ந]த[ இ[
GயK க=V€ர" ெமK பIFK ‡Rk©இ
கயfகl[ மைர மல$R காY €6ெதன,
வயfS எHR கட3•", GளRக" மாuடேவ. 18
அ9சய" அlVபத'S அ=4 அ(]7, ந[
h97 அல$ க'பக6 த=3", d` இலாR
க9$ ெநY ம0க•", கறைவ ஆKக•",
:9க•", L ைற L ைற :KD, juடேவ. 19
S1டல" Lத~ய Sல" k4 g$ அ0
ம1wய ேப$ ஒl வயf@ |சலா[,
'உ1Yk[ இர3, இZ உலக" ஏeQ"?

Page 78 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ம1wய ேப$ ஒl வயf@ |சலா[,
'உ1Yk[ இர3, இZ உலக" ஏeQ"?
எ1 9ைச ம=f@Q" இ=4 இKD' எKனேவ. 20
கfைகேய Lத~ய கட3u கKZய$
kfைகக4 sம]7 இைட kwxK ஒ[@ட,
ெச f ைகx[ அHF•" மல=" F]9ன$,
மfகல L ைற _e Ž(, வா56தேவ. 21
ஊ=G[ mK(ய உx$ ெப` ஓGய"
காHZ[ ெச =R@ய கலாப மIைஞg[
வா$ GFR க=G„$ வS6த பா0xK,
நாHய$, அ= நட" நwVப, ‘R@ேய. 22
இ=]தனK-உலகfக4 இர1Y" ஒKD", தK
அ=] தவ" உைடைமxK, அள3 இ[ ஆ'ற~K
d=]9ய இராவணK, h=வR கா$LகR
க=] தடf க10ய$ க10K ெவ4ள6ேத. 23
p$VபணைகையR க1ட இலfைக மா]தHK 7யர"
தfைக•", அ\ வe, தைலx[ தாf@ய
ெச f ைகய4, ŒHxK தாைர ேச ]7 இe
kfைகய4, •R@ல4, SைழxK கா9ல4,
மfS~K ஒ~ பட6 9ற]த வாxன4. 24
L ைட•ைட வாxன4, L ைறxuY, ஆ$67 எc
கைட•கR கட[ ஒ~ காuடR கா]7வா4,
Sட 9ைச E ெச RகHK ேச ]த Ž]தலா4,
வட 9ைச வாx~K வ]7 mK(னா4. 25
mKறi", C[ நக$ அரRக$ mைகய$,
ஏKD எ9$, வxD அைல67, இரf@ ஏf@னா$;
•KD உலS உைடயவK தfைக •RS இல4,
தாK தZயவ4 வர, தHRக வ[லT? 26
d=Rெகன ‘R@ன$, hக[வ7 ஓ$@ல$,
அரRக=", இைர]தன$; அசZ ஆ" எனR
கர6CY கரfகைளV hைட67, க1கl[
ெந=Vh எழ Ge67, வா` மw67, :'@Kறா$. 27
'இ]9ரK ேமலm? உலக" ஈKற ேப$
அ]தணK ேமலm? ஆeயானm?
ச]9ரŸ~பா[ தfSேமkM,

Page 79 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

அ]தணK ேமலm? ஆeயானm?
ச]9ரŸ~பா[ தfSேமkM,
அ]தர"?' எKD :KD அழ[@Kறா$ Fல$. 28
'ெச Vhற'S உHயவ$ ெத\வ$ யா$ உள$?
LV hற67 உலகL" அடfக •wய
இV hற67 அ1ட6m$RS இையவ7 அKD இ7;
அV hற67 அ1ட6m$ ஆ$?' எKறா$ Fல$. 29
'எKைனேய! "இராவணK தfைக" எKற>K,
"அKைனேய" எKD, அw வணfக[ அK(ேய,
உKனேவ ஒ1b•, ஒ=வரா[? இவ4
தKைனேய அH]தன4, தாK' எKறா$ Fல$. 30
'g$ இலாK hர]தரK, ஏவ[ €1டனK;
ஆ$ உலா" ேந;யாK, ஆ'ற[ m'DVg`
jHனாK; ெந=V>னாK, d=V>னாK; இZ
ஆ$ kலா" ஈ7?" என, அைற@Kறா$ Fல$. 31
'†[->ற]தா$RS இ7 70ய ஒ1b•?
"இ'>ற]தா$ தமRS இையவ ெச `9ல4;
க'h இற]தா4" என, கரKkலா" இவ4
d'h அைறயாR@னKg[?" எKறா$ Fல$. 32
'த67 உD F]ைதய$, தள=" ேதவ$ இV
>67 உற வ[லேர? >ைழVh இ[ p5EFயா$
L6 9ற67 உலைக•" LwRக எ1bவா$
இ6 9ற" hண$6தன$' எK@Kறா$ Fல$. 33
'இZ ஒ= க'ப" உ1YஎKZ[ அK(ேய,
வைன கழ[ வயfS வா4 |ர$ வ[லT?
பZ வ=" காZைடV பeVh இ[ ‘Khைட
LZவர$ ெவSlxK Lwh' எKறா$ Fல$. 34
கைர அ= 9= நக$R க=f க1 நfைகமா$
:ைர வைள6 தl$R கர" ெநH]7 ‘R@ன$;
>ைர உD பா[ என, :ைலxK >K(ய
உைரxன$, ஒ=வ$LK ஒ=வ$ ஓwனா$. 35
LழGZ[ | ைணx[, Lர[ ந[ யாeZ[
தcGய Sழ~Z[, சf@[ தாைரx[
எc Sர[ இK(ேய, எKD" இ[ல7 ஓ$
அc Sர[ >ற]த7, அ\ இலfைகRS அKDஅT. 36

Page 80 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

அc Sர[ >ற]த7, அ\ இலfைகRS அKDஅT. 36
க4•ைட வ4ளL", கl6த 7">•",
உ4ளL", ஒ= வeR @டRக ஓwனா$ெவ4ளL" நா1 உற GH]த க10னா$த4•D" ம=f@ன$, தœஇR k1Y ஏ@னா$. 37
நா]தக உழவ$ேம[ நாY" த1ட6த$,
கா]9ய மன69ன$, hலG ைக";கE
ேச ]த க1 அ9கL" Fவ]7 j$ உக,
ேவ]தQRS இைளயவ4 தாl[ |5]தன$. 38
dK -தைல மரகதV €க" ேந$3 உறE
s'(ய ம0வட" qfS" ஊச~K
L'(ய ஆட~[ LZ3'D ஏf@னா$
F'(ைட அலமர6 ெத=3 ேச $@Kறா$. 39
எc என, மைல என, எc]த m4கைள6
தcGய வைள6 தl$ ெந@ழ, தாமைர
Lc Lக67 இ= கய[ L69K ஆ~க4
deதர, Fல$ உள" d=; G"Lவா$. 40
ெந`] :ைலய ேவ[ அரசK, ேந=நைர இ[லாK
இ] :ைல உண$]த dc7, எ] :ைலய"?' எKD,
ைம] :ைல ெநYf க1 மைழ வாK :ைலய7 ஆக,
d`]:ைல ம=f@ன$ hல">ன$, hர1டா$. 41
மன]தைல வ=" கனGK இK sைவ மற]தா$;
கன" தைல வ=" Sழ[ சH]7, கைல Œர,
நன] தைலய kfைகக4 த7">ட, நட]தா$;அன]த$ இள மfைகய$-அcf@ அய$@Kறா$. 42
'அfைகxK அரK கxைல k1ட 9ற[ ஐயK
தfைக :ைல இfS இ7k[?' எKD, தள$@Kறா$,
kfைக இைண ெச f ைகxK மைல]7,-Sைல }ைத
மfைகய$க4-நfைக அw வ]7 Gc@Kறா$. 43
'இலfைகx[ GலfS" இைவ எ`த[ இல, எKD"
வலf ைகx[ இலfS" அx[ மKனK உளK எKனா;
நல" ைகx[ அகKற7k[, ந";K?' என ைந]தா$;
கலfக[ இ[ க=f க1 இைண வாH கi5@Kறா$. 44
அ1ணK இராவணK அwகl[ அரR@ |5த[

Page 81 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

அ1ணK இராவணK அwகl[ அரR@ |5த[
எKD, இைனய வK 7ய$ இலfைகநக$, எ`த,
:Kறவ$ இ=]தவnY ஓY ெந( ேதட,
SK(K அw வ]7 பw k1ட[ என, மKனK
dK 90 க=f கழ[ Gc]தன4, hர1டா4. 45
•wன7 இ=u படல" •உலS" L'ற;
ேச டQ" ெவ=RkY Fர6 Cைக ெநl6தாK;
ஆwன SலR @H; அ=RகQ" ெவய$6தாK;
ஓwன 9ைச R கHக4; உ"ப=" ஒl6தா$. 46
GH]த வலயfக4 ;ைட m4 படர, ‡9uY
எH]த நயனfக4 எx(K hற" இைமVப,
ெநH]த h=வfக4 ெநY ெந'(xைன L'ற,
9H]த hவனfக4; Gைன, ேதவ=", அய$6தா$. 47
ெதK 9ைச நமKதrY ேதவ$ Sல" எ[லா",
'இKD இD9 வ]த7 நமRS' என, இ=]தா$,
:KD உx$ நYf@, உட[ G";, :ைல :[லா$,
ஒKD" உைரயாட[ இல$, உ"பHrY இ"ப$. 48
யா$ ெச `த7 இ7 என இராவணK Gனவ[
மw6த >ல வா`க4 CD", வ]7 hைக L]த,
7w6த Cட$ ‡ைச க4 sDRkள உx$Vப,
கw6த க9$ வா4 எxD ;K கஞல, ேமக67
இw6த உ=" ஒ67 உர(, 'யாவ$ ெச ய[?' எKறாK. 49
'காZைட அைட]7 hG காவ[ hH@Kறா$;
‡Qைட ெநYf kwx…K அைனய$; ேம[ —5
ஊQைட உட"h உைடைம„$ உவைம இ[லா
மாZட$; தw]தன$க4 வா4 உ=G' எKறா4. 50
இராவணK நட]த7 Žற ேவ1Yத[
'ெச `தன$க4 மாZட$' என, 9ைச அைன67"
எ`த நைக வ]த7; எH F]9ன; க1 எ[லா",
'š`7 அல$ வ~6 Ce[; •வKற _e ஒK¥?
d` தG$; பய6ைத ஒe; hRக hக[' எKறாK. 51
p$Vபணைக இராம இலRSவ$ S(67R ŽDத[
'மKமதைன ஒVப$, ம0 ேமZ; வட ேம=6

Page 82 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'மKமதைன ஒVப$, ம0 ேமZ; வட ேம=6
தK எe[ அeVப$, 9ர4 தா~K வ~தKனா[,
எK, அதைன இVdc7 இைச Vப7? உலS ஏeK
ந[ மத" அeVப$, ஓ$ இைமV>K, நZ, G[லா[. 52
'வ]தைன LZ6தைலவ$பா[ உைடயா$; வான67
இ]7GK Lக6த$; எ( jH[ எc நாளR
க]த மலைரV d=3 க1ண$; கழ[, ைகய$;
அ]த" இ[ தவ6 Ceல$; ஆ$ அவைர ஒVபா$? 53
'வ'கைலய$; வா$ கழல$; மா$>K அ0 –ல$;
G' கைலய$; ேவத" உைற நாவ$; தZ ெம`ய$;
உ'S அைலய$; உKைன ஓ$ 7க4-7ைண•" உKனா$;
†' கைல என6 Cைல3 இ[ q0க4 sம]தா$. 54
'மார$ உளேர இ=வ$, ஓ$ உல@[ வா5வா$?
|ர$ உளேர, அவHK G[ அதZK வ[லா$?
ஆ$ ஒ=வ$ அKனவைர ஒVபவ$க4, ஐயா?
ஓ$ ஒ=வேர இைறவ$ •வைர•" ஒVபா$. 55
'"ஆD மன" அIFன", அரRகைர" எனE ெச KD
ஏD ெந( அ]தண$ இய"ப, "உலS எ[லா"
ேவD"" எQ" •fக4 Sல", "ேவnY" அடfகR
}D"" என, L]ைத ஒ= p•ற3 k1டா$. 56
'தராவலய ேந; உழவK, தயரதV ேப$V
பராவ அ= நல67 ஒ=வK, ைம]த$; பe இ[லா$;
Gராவ அ= வன67, அவK Gள"ப, உைற@Kறா$;
இராமQ" இலRSவQ" எKப$, ெபய$' எKறா4. 57
இராவணK தKைனேய பe67 _eத[
'ம=]7 அைனய தfைக ம0 நாF வw வாளா[
அH]தவ=" மாZட$; அ(]7", உx$ வா5வா$;
G=]7 அைனய வா™Y", Ge67, இைற•" ெவ4கா7,
இ=]தனK இராவணQ" இK உxnY, இKQ". 58
'k'ற" அ7 L'(, வ~யா[ அரs k1ேடK;
உ'ற பயK ம'D இ7kலா"? L ைற இற]ேத
L'ற, உலக67 Lத[ |ர$ Lw எ[லா"
அ'ற dcத67, இ7 d=]7" என[ ஆேம? 59
'••" உள7 ஆய பe எKவxK Lw6m$

Page 83 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'••" உள7 ஆய பe எKவxK Lw6m$
ஆ•" உளதா"; அவர7 ஆ$ உx=" உ1டா";
வா•" உள7; ஓத Gட" உ1டவK வழfS"
நா•" உள; m•" உள; நாQ" உெளK அK¥? 60
'd67ற உட'பe hS]த7" என நா0,
த67Dவ7 எKைன? மனேன! தளர[ அ"மா!
எ6 7ய$ உனRS உள7? இZ, பe sமRக,
ப67 உள தைலV பS9; m4க4 பல அKேற? 61
எKன ெச `தாK கரK என இராவணK Gன3த[
எKD உைரெச யா, நைகெச யா, எH GeVபாK
'வK 7ைண இலா இ=வ$ மாZடைர வாளா[
kK(ல$களா, ெநwய SKDைடய காZ[
:Kற கரேன Lத~…$ :=த$?' எKறாK. 62
p$Vபணைக நட]த7 நGல[
அ'D அவK உைர6தMY", அc7 இe அ=GRக1ண4,
எ'(ய வx'ற4, பாHZைட Gc]7 ஏfS@Kறா4
's'றL" Cைல]த7, ஐய! š`7' என, sம]த ைகய4,
உ'ற7 ெதH•"வ1ண", ஒ=வைக உைரRகi'றா4; 63
"†[" எKD எK வாx[ ேகuடா$; Cட$]7 ஏc ேச ைன„Y"
"க[" எKற ஒ~x[ ெச Kறா$, கரK Lத[ காைள |ர$;
எ[ ஒKD கமலE ெச f க1 இராமK எKD இைச 6த ஏ]த[
G[ ஒK([, கwைக •K([, ஏ(ன$ G10[' எKறா4. 64
தா=ைட6 தாைன„Y" த">ய$, த;யK ெச `த
gH ைட, மw]தா$ எKற உைர ெச G hகாதLKன",
காHைட உ=;K, மாH, கன•Y >றRSமாg[
jnY ெந=VhR காKற, :ைர ெநYf க1க4 எ[லா". 65
j ெச `த >ைழ யா7 என இராவணK Gனவ[
ஆxைட எc]த W'ற67 அc]9ய 7Kப" மா(,
ˆxைட உS6த ெந`xK W'ற69'S ஊ'ற" ெச `ய,
'j இைட இைழ6த S'ற" எKைனk[, :Kைன, இKேன,
வாxைட இதc" •RS" வ~]7 அவ$ k`ய?' எKறாK. 66
'எKவxK உ'ற S'ற", யாவ$RS" எcத ஒணாத
தKைமயK இராம…Y தாமைர தGரV g]தா4

Page 84 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'எKவxK உ'ற S'ற", யாவ$RS" எcத ஒணாத
தKைமயK இராம…Y தாமைர தGரV g]தா4
;KவxK ம=fS[ k1டா4, ேவ`வxK ெமK m4 k1டா4
dKவxK ேமZ k1டா4, d=uwனா[ hS]த7' எKறாK. 67
W ைதxK அழைக p$Vபணைக GH67ைர6த[
'ஆ$ அவ4?' எKனMY", அரR@•", 'ஐய! ஆe6
ேத$, அவ4 அ[S[; kfைக, ெச " dK ெச ` S~கE ெச Vh;
பா$ அவ4 பாத" ˆ1டV பாR@ய" பைட6த7 அ"மா!
ேப$ அவ4, W ைத' எKD வw3 எலா" ேபசi'றா4; 68
'காமர" Lரi" பாட[, க4 எனR கZ]த இK †[;
ேத மல$ :ைற]த Ž]த[; "ேதவ$RS" அணfS ஆ"" எKன6
தாமைர இ=]த ைதய[, ேச w ஆ" தரL" அ[ல4;
யா" உைர வழfS" எKப7 ஏ ைழைமVபால7 அK¥? 69
'மIs ஒRS" அளக ஓ9; மைழ ஒRS" வw]த Ž]த[;
பIs ஒRS" அwக4; ெச `ய பவள69K Gர[க4; ஐய!
அ" †'க4 அL9[ அ4lR k1டவ4 வதன" ைம ˆ$
கIச69K அளG'ேறQ", கட~Q" ெபHய க1க4! 70
"ஈசனா$ க10K ெவ]தாK" எKQ" ஈ7 இcைதE†[; இ\
வாச" நாD ஓ9யாைளR க1டவK, வ\வ[ ஆ'றாK
ேபச[ ஆ" தைகைம67 அ[லாV ெப=" >0 >0Vப, j1ட
ஆைச யா[ அe]7 ேத`]தாK அனfகK, அ\ உ=வ" அ"மா! 71
'ெத\ உலக67" கா1w; Fர69Z[ பண69…$க4
அ\ உலக67" கா1w; அைல கட[ உல@[ கா1w;
ெவ\ உைல உ'ற ேவைல, வாlைன, ெவKற க1ணா4
எ\ உலக6தா4? அfக" யாவ$RS" எcத ஒணாதா[! 72
'mைளேய †[iேக…? sட$ Lக67 உல3@Kற
வாைளேய †[iேக…? அ[லைவ வc67ேக…?
‡ள3" 9ைகVபத[லா[, தZ6தZ Gள"ப[ ஆ'ேறK;
நாைளேய கா1w அKேற? நாK உனRS உைரVப7 எK…? 73
'G[ ஒRS" •த[ எKறாi", ேவ[ ஒRS" Ge எKறாi",
ப[ ஒRS" L67 எKறாi", பவள6ைத இத5 எKறாi",
†[ ஒRS" d=4 ஒ\வாதா[; †[ல[ ஆ" உவைம உ1“ ?
"ெந[ ஒRS" h[" எKறாi", ேந$ உைர67 ஆகவ'¥! 74
'இ]9ரK சFையV ெப'றாK; இ=-•KD வதன6mK தK
த]ைத•" உைமையV ெப'றாK; தாமைரE ெச fகணாQ"

Page 85 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

'இ]9ரK சFையV ெப'றாK; இ=-•KD வதன6mK தK
த]ைத•" உைமையV ெப'றாK; தாமைரE ெச fகணாQ"
ெச ] 9=மகைளV ெப'றாK; W ைதையV ெப'றா` j•";
அ]தர" பா$R@K நKைம அவ$RS இைல உனRேக; ஐயா! 75
'பாக69[ ஒ=வK ைவ6தாK; பfகய67 இ=]த dKைன
ஆக69[ ஒ=வK ைவ6தாK; அ]தணK நாG[ ைவ6தாK;
ேமக69[ >ற]த ;Kைன ெவKற •1 இைடxனாைளமாக6 m4 |ர!-ெப'றா[, எfஙன" ைவ67 வா59! 76
'>4ைளg[ ேபEFனாைளV ெப'ற>K, >ைழRகலா'றா`;
k4ைள மா :9ய" எ[லா" அவ•Rேக kY69; ஐய!
வ4ளேல! உனRS ந[ேலK; ம'D, :K மைனx[ வாc"
@4ைளg[ _eயா$RS எ[லா" ேகY p5@KேறK அKேற! 77
'ேத$ த]த அ[S[ W ைத, ேதவ$த" உல@K, இ"ப$,
வா$ த]த kfைகயா$த" வxD த]தா•" அ[ல4;
தா$ த]த கமல6தாைள, த=R@ன$ கைடய, சfக
j$ த]த7; அதைன ெவ[வாK :ல" த]7 :;$]த7 அKேற. 78
'‡K k1Y ஊடாY" ேவைல ேமகைல உலக" ஏ6த,
ேதK k1Y ஊடாY" Ž]த[, F'(ைட, W ைத எKQ"
மாK k1Y ஊடாY" j; உK வாைள வ~ உலக" காண,
யாK k1Y ஊடாY" வ1ண", இராமைன6 த=9 எKபா[. 79
'த=வ7 G9ேய எKறா[, தவ" ெபH7 உைடயேரQ",
வ=வ7 வ=" நா4 அK(, வ]7 ைகŽட வ'¥?
ஒ=ப7 LகL", க1b", உ=வL", மா$h", m4க4
இ=ப7" பைட6த ெச [வ" எ`79 இZ, j எ]தா`! 80
'அKனவ4தKைன :Kபா[ உ`Vப[ எKD எYRகi'ற
எKைன, அ\ இராமK த"> இைடV hS]7, இலfSவாளா[
LKைன •RS அH]7 GuடாK; Lw]த7 எK வா53"; உKZK
†Kன>K, உxைர jVபாK 70]தெனK' எKனE †Kனா4. 81
இராவணQRS •கெவ( தைலRS ஏற[
}பL", மறQ", மானR k9Vh", எKD இைனய எ[லா"
பாப" :Kற இட67 :[லாV ெப'(g[, ப'D Guட,
ˆப" ஒKD ஒKைற உ'றா[ எKன[ ஆ" ெச ய~K, hRக
தாபL" காம‘•" ஆ$ உx$ கல]த அKேற. 82
கரைன•" மற]தாK; தfைக •R@ைனR கw]7 :KறாK
உரைன•" மற]தாK; உ'ற பeைய•" மற]தாK; ெவ'(

Page 86 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

கரைன•" மற]தாK; தfைக •R@ைனR கw]7 :KறாK
உரைன•" மற]தாK; உ'ற பeைய•" மற]தாK; ெவ'(
அரைன•" k1ட காமK அ">னா[, LKைனV ெப'ற
வரைன•" மற]தாK; ேகuட மfைகைய மற]9லாதாK. 83
F'(டE W ைத எKQ" நாமL" F]ைததாQ"
உ'D, இர1Y ஒKD ஆ` :Kறா[, ஒKD ஒe67 ஒKைற உKன
ம'Š= மனL" உ1“ ? மறRக[ ஆ" வe ம'D யாm?
க'றவ$ ஞான" இKேற[, காம6ைதR கடRக[ ஆ•? 84
மxiைடE சாயலாைள வIFயாLKன", j1ட
எxiைட இலfைக நாதK, இதய" ஆ" Fைறx[ ைவ6தாK;
அxiைட அரRகK உ4ள", அ\ வe, ெம[ல ெம[ல,
ெவxiைட நாl[ உ'ற ெவ1ெண`g[, ெவ7">'D அKேற. 85
G9ய7 வ~xனாi", ேம[ உள GைளGனாi",
ப9 உD ேகY வ]7 SD@ய பய69னாi",
க9 உD d(xK ெவ`ய காம ‘`, க[G ‘Rகா
ம9x~ மைறயE ெச `த ˆைமg[, வள$]த7 அKேற. 86
dK மய" ஆன நfைக மன" hக, hKைம €1ட
தKைம„-அரRகK தKைன அய$6த7 ஓ$ தைகைமயாMமKமதK வாl qG ந~வ7 ஓ$ வல6தK ஆனாK?
வKைமைய மா'D" ஆ'ற[ காம6ேத வ9]த7 அKேற? 87
எc]தனK இ=Rைக :KD; ஆ1Y, ஏ5 உலக674•="
_e]தன$ ஆF; ஓைச Lழf@ன, சfக" எfS",
de]தன €GK மாH; gxன$ hற6m$ எ[லா"
அe]7 ஒeF]ைத„Y" ஆடகR }x[ hRகாK. 88
இராவணZK L'(ய காம ‘`
€Gனா[ ேவ`]7 ெச `த dfS ேப$ அமlV பாfக$,
ேதGமா$ Sc3" jfகE ேச $]தனK; ேச $தMY",
நாG நாD ஓ9 ந\G நயனL", SயL", hRSV
பாGயா, kY6த ெவ"ைம பயVபயV பர]த7 அKேற. 89
–Rக[ ஆகலாத காத[ –D –D }w ஆ`V
€Rக வாச வாைட |ச Wத j$ d9]த ெமK
ேச Rைக | கH]7, 9Rகயfக4 எuY" ெவKற m4,
ஆRைக, ேதய, உ4ள" ைநய, ஆG ேவவ7 ஆxனாK. 90
தா7 k1ட Wத" ேம3 சா]7, ச]த ெமK தl$,
g7, k1Y அY6தg7, dfS ˆ ம=]9னா[,

Page 87 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

தா7 k1ட Wத" ேம3 சா]7, ச]த ெமK தl$,
g7, k1Y அY6தg7, dfS ˆ ம=]9னா[,
ேவ7 k1டெதKன, ேமZ ெவ]7 ெவ]7, G"L ˆ
ஊ7 வK 7=69g[, உx$67 உx$67, உயf@னாK. 91
தாGயா7, ˆ7 எனா7, ைதயலாைள ெம` உறV
பாGயாத g7 இலாத பாG-மாைழ, பான[, ேவ[,
காG, ஆன க10 ேமZ காண ••" ஆைச யா[
ஆG சால š]7 š]7-அcfSவாQ" ஆxனாK. 92
பர" @ட]த மா9ர" பH6த, பாe யாைனxK
கர" @ட]த k"h ஒw]7 அடfக ெவKற காவலK மர" Sைட]த 7">g[, அனfகK வாl வ]7 வ]7
உர" Sைட]7, š]7 š]7 உைள]7 உைள]7-ஒYf@னாK. 93
'kKைற நKD }ைத„Y ஓ$ k"h வ]7 எK ெநIFைட
:Kற7, உ1Y க1ட7' எKD, அe]7 அcfS" j$ைமயாK
மKற[ தfS அலfக[ மாரK வாl gல, ம[~ைக6
ெதKற[ வ]7 எ9$]த g7, WDவாQ" ஆxனாK. 94
இராவணK ஒ= Sl$ Œைல அைடத[
அKன காைல, அfS :KD, எc]7, அcfS F]ைதயாK,
'இKன ஆD ெச `ெவK' எKD, ஓ$ எ1 இலாK, இரfSவாK;
பKQ }w ˆப மாைல, பாைல யா5 பe6த †[
dKனனா$, எYRக, அfS ஓ$ Œைல§Y gxனாK. 95
மா0Rக", பனச", வாைழ, மரகத"; வxர", ேதமா;
ஆ0V dK, ேவfைக; }fக" அரG]தராக"; €க"
ேச 1 உ`RS" jல"; சால" S=G]த"; ெதfS ெவ4l
பா06 த1 பlfS, நாக", பாடல" பவள" மK…. 96
வாK உற :வ]த ெச f ேக5 ம0 மர" 7வK(, வாK
‡rY மல$க4 த";K ேவ'Dைம ெதHத[ ேத'றா,
ேதK உS, Œைல நாVப1, ெச "dK ம1டப674, ஆfS ஆ$
பா[ :ற அமl ேச $]தாK; ைப•4 உ'D உயf@ ைநவாK. 97
கZகlK, மலHK, வ]த க4 உ1Y கlk4 அKன",
வZைதய$ மழைல இK†[ @4ைள•", Sxi", வ1Y",
இZயன ;ழ'D@Kற யாைவ•", 'இலfைக ேவ]தK
LZ•"' எKD அG]த வாய; •fைகய$ gKற அKேற. 98
ப=வ6தா[ வாைட த]த பs" பZ, அனfகK வாl
உ=GV hRS ஒl6த h10[, Sl6தi", உைள]7 G";,

Page 88 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

ப=வ6தா[ வாைட த]த பs" பZ, அனfகK வாl
உ=GV hRS ஒl6த h10[, Sl6தi", உைள]7 G";,
'இ=76தாK யா7 அடா?' எKD இய">னK; இய"பMY"
ெவ=GV g`, FFர" jR@, ேவZ[ வ]7 இD6த7 அKேற. 99
வK பைண மரL", ˆ•", மைலக•" Slர வாc"
ெமK பZ எH]த7 எKறா[, ேவZைல Gள"பலா•?
அKh எQ" Gட" உ1டாைர ஆ'ற[ ஆ" ம=]7" உ1“?இKபL" 7Kப"தாQ" உ4ள6mY இைய]த அKேற? 100
மா9ர67 இD9காD", தK மன67 எc]த ைமய[ேவதைன ெவVh" ெச `ய, ேவZi" ெவ7Vh" காைல,
'யா7 இ7 இfS? இதZK LKைனE Wத" நKD; இதைன jf@,
Ž9$ ஆ" ப=வ" தKைனR kண=9$ GைரGK' எKறாK. 101
Ž9$ வ]7 அைட]தகாைல, k96தன Sவ36 91 m4;
'WதL" sY•? LKைனE FFரேமகா1 இ7' எKறாK;
'ஆ9யா`! அIs" அKேற, அ=4 அல7 இய'ற?' எKன,
'யா7", இfS, இ=7ஆகா7; யாைவ•" அக'D"' எKறாK. 102
எKனi", இ=7 எ[லா" ஏ@ன; யா3" த"த"
பK அ=" ப=வ" ெச `யா, „@g[ ப'D j6த;
>Kன=", உலக" எ[லா", >0 Lத[ பாச" |F6
7K அ=] தவ69K எ`7" 7றRக"g[, mK('D அKேற. 103
Žல67 ஆ$ உலக" எ[லா" Sl$VdY ெவ7Vh" jfக,
jல67 ஆ$ அரRகK ேமZ ெந` இK(, எH]த7 அKேறகால6தா[ வ=வ7 ஒK¥? காம6தா[ கனi" ெவ] ˆ
Wல6தா[ அGவ7 அK(, ெச `ய6தாK ஆய7 உ1“? 104
இராவணK ச]9ரைனR kண="பw Žற[
நார" உ1Y எc]த ேமக", தாமைர வைளய", நானE
சார" உ1Y இ=]த WதE ச]தன", தl$, ெமK தாmY,
ஆர", உ1Y எH]த F]ைத அய$@KறாK; அய[ :Kறாைர
'ஈர" உ1Y எKப$ ஓw, இ]7ைவR kண$;K' எKறாK. 105
ெவI Fன67 அரRகK ஆ1ட Gய[ நக$ ‡7 g7"
ெநIs இலK, ஒ7fS@Kற :ைற ம9„ைன ேதw,
'அIச ைல; வ=9; :Kைன அைழ6தனK அரசK' எKன,
சIசல" 7ற]7தாK, அE ச]9ரK உ9Rகi'றாK. 106
அx$ உறR கல]த ந[ j$ ஆe:KD, ஆe இ]7ெச x$ உ'ற அரசK, ஆ1Y ஓ$ ேத`3 வ]7'ற g59[

Page 89 of 163

Kamba Rámájana (3Áranija).rtf

2008.04.22. 9:04

அx$ உறR கல]த ந[ j$ ஆe:KD, ஆe இ]7ெச x$ உ'ற அரசK, ஆ1Y ஓ$ ேத`3 வ]7'ற g59[
வxர" உ'D உைட]7 ெச K¥$ வ~யவK -ெச [iமாg[
உx$ ெதற உவ]7 வ]தாK ஒ6தனK - உதய" ெச `தாK. 107
பராவ அ=f க9$க4 எfS" பரV>, ‡V பட$]7, வாZ[
தராதல67, எவ=" ேபண, அவைனேய ச~RS" jரா[,
அரா-அைண6 7xi" அ1ண[, கால" ஓ$]7, அ'ற" ‘R@,