You are on page 1of 7

Wetenschap en godsvrucht (4) - Digibron var brand_name = 'De Waarheidsvriend'; var fileExists = true; var file_form = "<form name='show_org'

id='show_org' action='http://viewer.digibron.nl/railo/viewer/' method='get' target='_blank'><input type='hidden' name='publisher' value='De Gereformeerde Bond' /><input type='hidden' name='publication' value='De Waarheidsvriend' /><input type='hidden' name='pagenumber' value='9' /><input type='hidden' name='type' value='article' /><input type='hidden' name='pdate' value='19890316' /><input type='hidden' name='fname' value='WHV-19890316-010009002.xml' /><input type='hidden' name='search' value='lindeboom theologen voorop' /><a href='javascript: viewOriginal();' class='original-file'>Bekijk origineel</a></form>"; var json_nav = '[]'; var formatted_date = '16 maart 1989'; var detail_nav = '<div id="null"><div id="detail-hover"><a id="detail-navigation-prev" href="detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012e92ebdd96c20d3b7c89da&docid=8"></a ><a id="detail-navigation-next" href="detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012e919e36b65ebfbbc27eee&docid=10"></ a></div></div>'; var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-1026369-48']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); function tweet() { var tweet_url = "http://twitter.com/share?"; tweet_url += "url=http%3A%2F%2Fwww.digibron.nl%2Fsearch%2Fshare.jsp%3Fuid%3D00000000012ed3e40 f573edd00f40a79%26sourceid%3D1011"; tweet_url += "&text=Ik+las+in+%23digibron%3A+%27Wetenschap+en+godsvrucht+%284%29%27"; tweetwindow = window.open(tweet_url, "tweetwindow", "status=1,toolbar=0,location=1,menubar=0,resizable=1,directories=0,height=450,wi dth=500"); return false; } function facebook() { var u = "http%3A%2F%2Fwww.digibron.nl%2Fsearch%2Fshare.jsp%3Fuid%3D00000000012ed3e40f573 edd00f40a79%26sourceid%3D1011"; var t = "Wetenschap+en+godsvrucht+%284%29"; window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+u,'sharer','status=1,toolba r=0,location=1,menubar=0,resizable=1,directories=0,height=450,width=500'); return false; } function evernote(publication, publicationdate) { Evernote.doClip({ title: $('#content-1 h1').text(), url: location.href, content: $('#content-1').html(), suggestNotebook: 'Digibron Notes', suggestTags: 'Digibron', providerName: 'Digibron', header: 'Bron: '+publication+', '+publicationdate+', pag. 9', styling: 'full' }); }

Uit: De Waarheidsvriend, 16 maart 1989 , pag. 9 Link naar dit artikel: http://www.digibron.nl/search/share.jsp?uid=00000000012ed3e40f573edd00f40a79&s ourceid=1011 Verkorte link naar dit artikel:

if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000); if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1; document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/artikel;dcopt=ist;sz=728x9 0;tile='e + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>');

if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/textlink1;sz=1x1;tile=' + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/textlink2;sz=1x1;tile=' + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/textlink3;sz=1x1;tile=' + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/textlink4;sz=1x1;tile=' + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/textlink5;sz=1x1;tile=' + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/artikel_re1;sz=300x250,336 x280;tile='e + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>'); if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;document.write('<scr'+'ipt

language="JavaScript" src="http://ad.nl.doubleclick.net/adj/digibron.dqa.nl/artikel_re2;sz=300x250,336 x280;tile='t + (et_tile++) + ';ord=' + et_ord + '?" type="text/javascript"></scr' + 'ipt>');

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact. Publicatiedatum: 16 maart 1989 Wetenschap en godsvrucht (4) W. Verboom In de Heidelbergse Catechismus (1563) wordt onder de behandeling van het vierde gebod in Zondag 38 ook begrepen de onderhouding van de scholen. Ursinus zegt ervan in zijn Schatboek dat de scholen bijzonder hard nodig zijn, aangezien zonder de geleerdheid en de kennis der talen en kunsten de mensen niet geschikt zijn om te leren noch de zuiverheid der leer te onderhouden of tegen de ketters te verdedigen. Toen de lustre School in Utrecht tot Academie was verheven in 1636 hield Voetius de zondag voor de opening (13 maart) een 'sermoen van de nutticheyt der academin ende scholen', over Luk. 2 : 16 (Jezus in de tempel). Nu kan dr. Eta Linnemann wel zeggen dat de universiteiten in elk geval niet van de hogescholen en u'niversiteiten in West Europa een antichristelijke oorsprong hebben, dan geldt dat in elk geval niet van de hogescholen en universiteiten in ons land. Waar het verlichtingsdenken pas later zijn intrede deed. Ds. G. H. Kersten citeert in dit verband met instemming ds. B. Smytegelt, die zei: 'Laat het de l^erk nooit aan mannen ontbreken, bekwaam om de jongelingen te onderwijzen. Zorg dat er academin zijn, waar zij onderwezen worden. Maak dat er leraars zijn die het Woord recht snijden. Moge dit genoeg zijn, zegt Kersten dan, om hen te overtuigen die afkerig zijn van studie en de geroepen dienaren willen laten prediken zonder opleiding' (Heid. Cat., II, 195).

Tegelijk heeft de gereformeerde kerk er altijd de nadruk op gelegd dat de wetenschappers zelf godvruchtige mensen dienen te zijn. De Synode van Middelburg van 1581 besluit dat de universiteit van Leiden moet worden bezet met 'godzalige en geleerde' mannen. Dezelfde Synode vindt dat de professoren in de theologie de studenten in 'de vreze Gods' moeten onderwijzen. Met name de eerste fase van de Nadere Reformatie (eerste helft 17e eeuw) heeft daar veel oog voor gehad. Hier is invloed van Amesius, de leerling van Perkins (1576-1633), die zei dat de theologie is de leer van het 'Deo vivendi' (het voor God leven). Voetius, met wie we onze inleiding begonnen, schreef in 1664 het geschrift: Ta ascetika sive praxis pietatis'. De studie van de godsvrucht heeft zelfs een aparte plaats in de theologie.

Voor ons onderwerp is van belang dat we zien dat wetenschap een gave en opgave van God is. Maar ze kan dat pas echt zijn, wanneer ze gebonden is aan de Gever. Niet alleen in de persoon van de wetenschapper, zoals enigszins eenzijdig Voetius in zijn inaugurale rede, maar ook in de wetenschapsbeoefening zelf Wetenschap kan daarom nooit een doel in zichzelf hebben. In verbinding met godsvrucht komt haar doel het duidelijkst openbaar, namelijk dat zij er is 'ad majorem gloriam De', tot meerdere glorie van God. 4. Een onderwaardering van de theologie Voor heel wat jongeren en ouderen die de kerk willen gaan dienen is de theologische studie meer een moeten dan een mogen, men heeft er meer tegenzin in dan dat men er vreugde van ondervindt. Dat is een trieste ontwikkeling. Het betekent onmiddellijk een verschraling van het werk in de kerk. Studenten zijn dan naar een bekend beeld als eenden, die zo snel mogelijk door de theologische vijver heen gezwommen zijn, daarna al het theologische water van zich afgeschud hebben en blij zijn dat zij ervan afzijn. Het bezig zijn in kerk kan de theologie niet missen. Beide bevruchten elkaar. - Bovendien is het ook in strijd met Gods opdracht om je te onttrekken aan de wetenschap. Ook op dat terrein mogen we onze talenten niet begraven, ook niet het ene talent. Dan stelen we onze gaven van onze Gever af. Het gevolg is dat de wetenschap, ook de theologie, steeds meer onttrokken wordt aan het gezag van Gods Woord. Hier ligt voor ons een dure verantwoordelijkheid. Hoe komt het eigenlijk dat de theologie zo weinig aantrekkingskracht heeft en inspiratiebron is voor de aanstaande werkers in de kerk? Verschillende factoren spelen hierin mee. Daar is bijvoorbeeld de neiging alles te veel af te meten naar het direkte, praktische nut. Men vindt de theologische studie een moeizame omweg. Daarnaast speelt de oude tegenstelling (en dwaling) tussen vlees en Geest nog steeds mee. Een dualisme tussen geloof en wetenschap. Maar ook moeten we ons de vraag stellen of de theologie, zoals die nu bedreven wordt, mensen wel voldoende inspireert. Hoeveel studiemateriaal is er niet dat ver van de kerk en de confessie af staat. Welk een grote plaats is er in de beginfase van de studie ingeruimd voor niet-theologische vakken (gedragswetenschappen). Voor heel wat studenten is de universitaire studie geen 'alma mater', maar een 'lupus famelicus', geen zegenrijke moeder, maar een roofzuchtige wolf Daardoor wordt een latende angst voor de studie, een bedreigd worden door de studie gevoed. Theologen voorop Een boek als van ds. Lindeboom: De theologen gingen voorop, laat - ondanks bezwaren die men tegen de redeneertrant van de auteur kan aanvoeren - zien, dat een theologie los van de confessie, een kerk binnen n generatie kan ontmantelen. Het Nieuwe Testament is voor veel wetenschappers niet anders dan een bundel literaire composities waarin de eerste generatie christenen haar geloof verwoordde. Beschreven en getoonzet op een manier die z samenhing met de godsdienstige en culturele kontekst, dat wij dit nu niet meer zo zouden doen. De Schrift verliest op deze wijze zijn normerend karakter en wordt in plaats van het genspireerde woord van God een inspiratiebron voor ons in onze situatie.

Hoezeer deze ont-historisering doorwerkt in prediking en catechese zien we bijvoorbeeld in de zogenaamde 'narratieve theologie'. In de catechisatiemethode 'Naderen om te horen' lezen we: de Schrift is een brok '' literatuur, die je moet lezen als zodanig. De schrijvers brengen in hun verhalen, gedichten, hun visie tot uiting. Hun idealen, hun verwachtingen, hun teleurstellingen. Bijbelse taal is beeldende taal. Ofschoon de Schriftverhalen ook een stuk historie registreren, zijn zij door de schrijvers nooit bedoeld als een geschiedenisboek. In Postille 32 (1980-'81) staat een preekschets van de hand van drs. Reedijk-Boersma over Luk. 1 : 26-38, waarin een 'symbolen-theologie' wordt toegepast. Maria heeft een symbolische betekenis. Ik citeer: Een buitengewoon boeiende gedachtengang was voor mij ook om Maria ter zien als de Ark des Verbonds, die overschaduwd wordt' (20). Kweken dat er leven, Bijbel we op deze wijze voor het gewone gemeentelid niet de verwarrende indruk een dubbele waarheid bestaat. De waarheid van het gewone alledaagse dat bepaald wordt door het konkreet historische, en de Waarheid van de en geloof, waarin het om symbolen, ervaringen, 'Geschichte' gaat?

Print paginaBroninformatieDeel via twitterDeel via facebookBewaar in evernote Bekijk origineel Link naar dit artikel sluiten Url: Wetenschap en godsvrucht (4)URL laden ... Pagina: 9

AdvertentiesBoekhandel Smit in Gouda Ruim aanbod in Bijbels & theologie romans & k inderboeken & muziek! www.boekhandelsmit.nl Orgelmakerij Boogaard Voor elke kerk een passend orgel www.orgelmakerijboogaard.nl Kool Boeken / Antiquariaat In- en verkoop van uw (oude) boeken Taxaties Inbreng Veilingen www.koolboeken.nl Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Volledige gebruiksvoorwaarden: http://www.digibron.nl/search/page.jsp?section=disclaimer&ln=nl. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Full terms of use: http://www.digibron.nl/search/page.jsp?section=disclaimer&ln=en.

887e1c96-2827-4b0f-8179-211a4b02b70e Y2:887e1c96-2827-4b0f-8179-211a4b02b70e http://www.digibron.nl/search/detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012ed3e40f573 edd00f40a79&docid=9 http://www.digibron.nl/search/detail.jsp?sourceid=1011&uid=00000000012ed3e40f573 edd00f40a79&docid=9