You are on page 1of 51

Javisova molitva

Brus H. Vilkinson

PREDGOVOR
Dragi itaoe, elim da te nauim smeloj molitvi na koju Bog uvek odgovara. Ona je kratka - svega jedna reenica sa etiri dela i sakrivena u Bibliji, ali ja verujem da sadri klju od ivota ispunjenog izvanrednom Bojom naklonou. Ova molitva je radikalno promenila ono to oekujem od Boga i ono to doivljavam svakog dana putem njegove moi. U stvari, hiljade vernika koji primenjuju njene istine vide uda koja se redovno deavaju. Hoe li mi se pridruiti u linom istraivanju Javisovog ivota i njegove molitve? Nadam se da hoe! Brus H. Vilkinson

I KRATKA MOLITVA, DINOVSKA NAGRADA


~ I Javis prizva Boga Izraelovog ~
Knjiica koju drite govori o tome ta se deava kada obini hriani odlue da posegnu za izvanrednim ivotom koji je, kako se ispostavlja, upravo ona vrsta koju Bog obeava. Moja pria poinje u kuhinji sa utim stolom i krupnim kapima kie koje udaraju u prozore. Bila je to moja zavrna godina na bogosloviji u Dalasu. Darlin, moja supruga, i ja troili smo sve vie i vie vremena razmiljajui i molei se o tome ta e uslediti. Gde treba da usmerim svoju energiju, strast i obuku? ta to Bog eli za nas kao brani par? Stajao sam u naoj kuhinji razmiljajui ponovo o izazovu koji sam uo od kapelana bogoslovije dr Riarda Seume. elite veu viziju za svoj ivot?, pitao je ranije te sedmice. Prijavite se da budete istaknuti ljudi za Boga. Istaknuti ljudi su, kako je Seume objasnio, oni koji uvek urade malo vie nego to je potrebno ili vie od onog to se od njih oekuje. Dr Seume je uzeo za citat najkrau biblijsku biografiju: A Javis bee slavniji od svoje brae. (1. Dnevnika 4,9). Javis eli da bude vie i da uini vie za Boga i - otkrivamo to do kraja 10. stiha - Bog mu odobrava zahtev. Kraj stiha. Kraj biblijske prie. Gospode, mislim da elim da budem istaknut za tebe, molio sam se dok sam gledao kroz prozor glasnu prolenu kiu. Ali bio sam zbunjen. ta je to uinio Javis da bi se uzdigao iznad ostalih? Zato je Bog usliio njegovu molitvu?, pitao sam se. U stvari, zato je Bog uopte ukljuio Javisovu mini biografiju u Bibliju?
3

Moda su me pokrenule kine kapi koje su tekle niz prozorska stakla. Iznenada su moje misli preletele 9. stih. Uzeo sam svoju Bibliju i proitao 10. stih - molitvu Javisovu. Neto u njegovoj molitvi e objasniti misteriju. Mora biti da je tu reenje. Pribliio sam stolicu utom stolu, nagnuo se nad moju Bibliju i itao molitvu ponovo i ponovo, traei itavim srcem budunost koju Bog ima za nekog tako obinog kao to sam ja. Sledeeg jutra molio sam se izgovarajui Javisovu molitvu od rei do rei. I sledeeg jutra. I jutra posle tog. Trideset godina kasnije, jo uvek nisam prestao. Ako me upitate koja je to reenica - osim moje molitve za spasenje - koja je najvie promenila moj ivot i slubu, rekao bih vam da je to pokli istaknutog oveka po imenu Javis, koga jo uvek pamtimo po tome ne ta je uinio, ve ta je molio - i ta se dogodilo nakon toga. Na stranicama ove knjiice elim da vas upoznam sa udesnim istinama Javisove molitve za blagoslov i pripremim vas za zapanjujue Boje odgovore na nju kao na redovan deo vaeg ivotnog iskustva. Kako znam da e ona znaajno uticati na vas? Zbog svog iskustva i svedoanstava stotina drugih ljudi irom sveta sa kojima sam podelio ove principe. Zbog toga to, a to je jo vanije, Javisova molitva preiava Boju monu volju za vau budunost. Konano, zato to ona otkriva da Otac ezne da vam da mnogo vie nego to ste ikada mislili da zatraite. Samo upitajte oveka koji nije imao budunost.

udo u rodoslovu
Neko je jednom rekao da je stvarno mala razlika izmeu ljudi - ali ta mala razlika ini veliku razliku. Javis ne stoji iznad Starog zaveta kao Mojsije ili David niti obasjava knjigu Dela apostolskih kao oni rani hriani koji su okrenuli svet
4

naopake. Ali jedna stvar u njegovom ivotu je inila svu razliku. Moete misliti o njemu kao o udu rodoslova ili moda kao o Biblijinom Malom Velikom oveku. Pronai ete ga kako se krije u najree itanom delu najmanje itane knjige u Bibliji. Prvih devet poglavlja Prve knjige Dnevnika ispunjena su zvaninim porodinim stablom Jevrejskih plemena, poevi od Adama i produavajui kroz hiljade godina sve do povratka Izraelaca iz zarobljenitva. Dugaka lista nepoznatih i tekih imena - vie od pet stotina njih - verovatno e i najhrabrijeg istraivaa Biblije naterati da im okrene lea. Uzmite 4. poglavlje: Sinovi Judini behu: Fares, Esron i Harmija i Or i Soval... a ovo je samo poetak. Ahumaj Jesma Jedvas Aselelfoni Anuv... Oprostiu vam ako ste iznenada pomislili da ostavite ovu knjiicu sa strane i posegnete za daljinskim upravljaem televizora. Ali ostanite sa mnom. Jer posle etrdeset i etiri imena u poglavlju iznenada se pojavljuje pria: ,,A Javis bjee slavniji od svoje brae, i mati mu nadje ime Javis govorei: rodih ga s bolom. I Javis prizva Boga Izrailjeva govorei: O, da bi me blagoslovio i rairio mee moje, i ruka tvoja da bi bila sa mnom, i da bi me sauvao oda zla da me ne ucvijeli! I uini Bog za to ga moli. (1. Dnevnika 4,9 -10) U sledeem stihu se nastavlja prozivka Judinog plemena kao da se nita nije desilo - Heluv, Suja, Mehir... Neto je navelo istoriara da kod ovog oveka Javisa napravi pauzu u nabrajanju, proisti grlo i promeni taktiku. Hej, saekajte minut!, kao da ubacuje, morate da saznate neto o ovom momku po imenu Javis. On se za glavu i ramena izdvaja od ostalih! ta je bila tajna Javisove trajne reputacije? Moete
5

pretraiti svoju Bibliju od poetka do kraja, kao to sam ja uinio, i neete pronai nita vie informacija nego to ih imamo u ova dva kratka stiha: Stvari su poele loe za osobu za koju niko nikad nije ni uo. Molio se neobinom molitvom od jedne reenice. Stvari su se zavrile izvanredno dobro. Jasno je da se ishod moe povezati sa njegovom molitvom. Neto u vezi sa Javisovim jednostavnim, direktnim zahtevom Bogu promenilo je njegov ivot i ostavilo trajan trag u istorijskim knjigama o Izraelu: O, da bi me blagoslovio, i rairio mee moje, i ruka tvoja da bi bila sa mnom, i da bi me sauvao oda zla. Na prvi pogled, ova etiri zahteva mogu izgledati iskreni, razumni, ak plemeniti, ali i ne naroito vredni zapaanja. Ipak, ispod povrine svakog od njih lei dinovski talas koji rui opteprihvaene ablone i kree se u pravcu upravo suprotnom od onoga koji vi i ja oekujemo. Na stranicama koje slede elim da vam pokaem koliko dramatino svaki od Javisovih zahteva moe osloboditi neto udesno u va ivot.

iveti izvan granica


Kada je poslednji put Bog delovao kroz vas na takav nain da ste nesumnjivo znali da je to Bog uinio? U stvari, kada ste poslednji put primetili da se uda redovno deavaju u vaem ivotu? Ako ste kao veina vernika koje sam sreo, verovatno ne znate kako da zatraite takvu vrstu iskustva, ili se ak pitate da li bi uopte trebalo da se molite za to. Nedavno sam bio u Dalasu da bih predavao na temu Javisovih blagoslova publici koja je brojala devet hiljada osoba. Kasnije, za rukom, jedan ovek mi je rekao: Brus, uo sam te kako propoveda poruku o Javisu pre petnaest godina i nisam do sada prestao da izgovaram tu molitvu. Promena je bila toliko sveobuhvatna da nisam nikada prestao. Sa druge strane stola, jo jedan prijatelj se sloio. Rekao je da se molio Javisovom kratkom molitvom deset godina sa slinim rezultatima. ovek pored njega, kardio-hirurg iz
6

Indijanapolisa, rekao je da se on moli tako pet godina. Rekao sam im: Prijatelji, ja se molim kao Javis vie od pola svog zivota!Zato to itate ovu knjigu, verujem da delite moju elju za ivotom koji e biti ,,slavniji za Boga. Nije da vi elite da drugi manje postignu, ve po vama nita osim Bojih blagoslova u punini nije dovoljno. Kada stanete pred Njega, vaa najdublja enja je da, kada predate svoj izvetaj, ujete: Dobro uraeno! Prijatelju, Bog zaista ima nepodeljene blagoslove koji ekaju na tebe. Znam da to zvui nemogue, ak bezobrazno sumnjivo u naem sebinom vremenu. A ipak je upravo ta razmena - vaa elja za Bojim obiljem - bila njegova dobra namera za va ivot od venih vremena. I sa svega nekoliko vanih odluka sa vae strane, moete produiti od ovog dana nadalje sa oekivanjem i sigurnou da e va nebeski Otac uiniti to za vas. Razmiljajte o tome na sledei nain: umesto da stojite blizu ivice reke molei za au vode svaki dan, uiniete nezamislivo - iskoristiete malu molitvu sa dinovskom nagradom i skoiti u reku! U tom momentu, poeete da dozvoljavate da vas struja Boje milosti i sile nosi dalje. Boji veliki plan za vas e vas okruiti i poneti napred u ivot koji ima istinski znaaj i kojim ete biti zadovoljni, a koji je On pripremio za vas. Ako je to ono to elite, nastavite da itate.

II ZATO ONDA NE TRAITI?


~ O, da bi me blagoslovio! ~
Vi ste u duhovnom utoitu u planinama sa ostalima koji ele da iskuse potpuniji hrianski ivot. U toku trajanja boravka svakome je dodeljen mentor. Va je u svojim sedamdesetim, i osvajao je due za Boga due nego to ste vi ivi. Prvog jutra, na putu do kupatila, prolazite pored njegove sobe. Njegova vrata su odkrinuta i upravo je kleknuo da se moli. Ne moete da odolite. Na koji nain div vere otpoinje svoje molitve, pitate se. Zaustavite se i nagnete blie. Da li e se moliti za probuenje? Ili e se moliti za gladne u svetu? Moda e se moliti za vas? Ali ovo je ono to ujete: O, Gospode, preklinjem te da prvo i najvie ovog jutra blagoslovi... mene! Iznenaeni tako sebinom molitvom, koraate niz hodnik ka kupatilu. Ali dok podeavate temperaturu vode, jedna misao vas pogaa. Toliko je oigledno da ne moete verovati da o tome niste razmiljali ranije. Veliki ljudi vere razmiljaju drugaije nego mi ostali. Do vremena kada ste se obukli i krenuli na doruak, postali ste sigurni u to. Razlog zato se neki ljudi i ene vere uzdiu iznad ostalih, odluili ste, u tome je to razmiljaju i mole se drugaije nego oni oko njih. Da li je mogue da Bog eli da budete sebini u svojim molitvama? Traiti vie - i jo vie - od vaeg Gospoda? Sreo sam tako mnogo iskrenih hriana koji doivljavaju kao znak nezrelosti ovakav nain razmiljanja. Oni smatraju da e izgledati neutivo ili pohlepno ako trae od Boga suvie blagoslova.
9

Moda i vi tako mislite. Ako je tako, elim da vam pokaem da takva molitva nije sebino delo kako moda izgleda, ve vrhunski duhovni in i upravo ona vrsta zahteva koji Otac ezne da uje. Hajde da prvo blie pogledamo Javisovu priu.

Ne bol, ve dobitak
Koliko znam, Javis je iveo u junom Izraelu nakon osvajanja Hanana i tokom vladavine sudija. Roen je u Judinom plemenu i vremenom postao znaajna glava porodice. A ipak, njegova pria zaista poinje sa njegovim imenom: ,,I mati mu nadje ime Javis govorei: rodih ga s bolom. Na jevrejskom re Javis znai ,,bol. Doslovno tumaenje bi zvualo: On prouzrokuje (ili e prouzrokovati) bol. Ne zvui kao poetak obeavajueg ivota, zar ne? Sve bebe stiu sa odreenom koliinom bola, ali neto sa Javisovim roenjem je bilo izvan uobiajenog - toliko da je njegova majka izabrala da to ovekovei u sinovljevom imenu. Zato? Moda su trudnoa ili poroaj bili traumatini. Moda je dete prevremeno roeno. Ilije moda majin bol bio emocionalan - moda ju je detetov otac napustio tokom trudnoe, moda je umro; moda je porodica zapala u takvu finansijsku krizu da je najava jo jednih usta koja treba hraniti donela samo strah i brigu. Samo Bog zna zasigurno ta je prouzrokovalo bol ovoj ucveljenoj majci. Ali to nije mnogo pomoglo mladom Javisu. Odrastao je sa imenom koje bi svaki deak mrzeo. Zamislite da morate proi kroz detinjstvo trpei zadirkivanje siledija, svakodnevna podseanja vaeg nedobrodolog roenja i rugajua pitanja kao: ,,I, mladiu, ta je tvoja majka uopte mislila? A opet je najtee breme Javisovog imena bilo u tome kako je ono oblikovalo njegovu budunost. U biblijska vremena ovek i njegovo ime bili su tako usko povezani da je oduzimanje" imena nekome bilo isto kao i ubiti ga. Ime je
10

esto predstavljalo elju ili proroanstvo za budunost deteta. Na primer, Jakov moe znaiti otima", to je dobra biografija u jednoj rei za ovog patrijarha sklonog spletkarenju. Nojemina i njen suprug svojim sinovima dali su imena Malon i Heleon. Prevod? Slabaan" i paenik". I oni su upravo takvi bili. Obojica su umrla u ranom zrelom dobu. Ime koje je znailo ,,bol nije slutilo na dobro za Javisovu budunost. Uprkos sumornim izgledima, Javis je pronaao izlaz. On je odrastao sluajui o Izraelovom Bogu koji je oslobodio njegove pretke iz ropstva, spasio ih od monih neprijatelja i nastanio ih u zemlji obilja. Do vremena kada je postao zreo ovek, Javis je verovao i usrdno se uzdao u ovog Boga uda i novih poetaka. Pa zato onda ne zatraiti od njega tako neto? Upravo je to uinio. Molio se za najvei, najmanje mogu zahtev koji je mogao da zamisli: O da bi me blagoslovio...!1 Volim tu hitnost, linu ranjivost njegove molbe. U jevrejskom, dodavanje rei zaista ovoj molitvi bilo je kao kada bi mi stavili pet znakova uzvika ili sva slova napisali velika i jo ih i podvukli. Zamiljam Javisa kako stoji ispred masivne kapije uglavljene u zid visok do neba. Potiten tugom njegove prolosti i turobnou njegove sadanjosti, pred sobom vidi jedino nemogunost - budunost koja je zatvorena. Ali on podie svoje ruke ka nebu i vie: Oe, o, Oe! Molim te blagoslovi me! I ono to stvarno mislim je... blagoslovi me puno! Sa poslednjom rei preobraaj poinje. On uje vrlo jak prasak. Zatim jeanje. A onda tutnjavu dok se ogromna kapija zaljuljala otvarajui se u irokom luku. Odatle, proteui se do horizonta, polja su blagoslova. I Javis koraa napred u drugi ivot.

O da bi me blagoslovio zaista! u drugim prevodima. 11

Blagosiljanje nema veze sa kijanjem


Pre nego to zatraimo Boje blagoslove sa poverenjem, potrebno nam je jasno razumevanje ta ta re znai. ujemo rei blagoslov" ili blagosiljanje" izgovorene sa svake govornice. Od Boga traimo da blagoslovi misionare, decu i hranu koju emo jesti. To je neto to baka kae - kada vas uje da kijate.2 Nije udo da znaenje blagoslova biva razvodnjeno do neega neodreenog i bezopasnog kao: elimo vam prijatan dan." Nije udo da mnogi hriani nisu tako oajni kao Javis za tim blagoslovima. Blagosloviti u biblijskom smislu znai zatraiti ili uiniti nekom natprirodnu uslugu. Kada se molimo za Boje blagoslove, mi ne traimo jo vie onoga to sami moemo uiniti za sebe. Mi vapimo za udesnom, neogranienom dobrotom koju samo Bog poznaje i ima mo da nam je da. Ovo je vrsta bogatstva na koju nam pisac ukazuje u Priama Solomunovim: Blagoslov Gospodnji obogaava, a bez muke. (Prie Solomunove 10,22) Zapazite radikalno gledite Javisovih zahteva za blagoslovima: on je potpuno prepustio Bogu da odlui koji e to blagoslovi biti i kada, i gde i kako e ih Javis primiti. Ova vrsta radikalnog poverenja u boanske dobre namere prema nama nema nita zajedniko sa popularnim naelom da od Boga treba traiti mercedes, milionski prihod ili neki drugi materijalni znak da ste nali nain da unovite vau povezanost sa Njim. Umesto toga, Javisov blagoslov se fokusira precizno kao laser na naoj elji da ne dobijemo nita vie i nita manje od onog to Bog eli za nas. Kada traimo Boje blagoslove kao vrhunsku vrednost u ivotu, mi sebe ,,bacamo u potpunosti u reku Njegove volje, sile i svrhe za nas. Sve ostale nae potrebe postaju sporedne prema onome to zaista elimo: da postanemo potpuno uronjeni u ono to Bog pokuava da uini u nama, kroz nas i oko nas, sebi na slavu.
2

Amerikanci umesto Na zdravlje!" kau: Bog te blagoslovio!" 12

Da vam kaem ta je garantovani sporedni proizvod iskrenog traenja Njegovog blagoslova: va ivot e postati oznaen udima. Otkud ja to znam? Zato to je On to obeao, i video sam da se to deava u mom ivotu! Boja mo da postigne velike stvari iznenada u vama ne pronalazi nikakvu smetnju. Vi se kreete u Njegovom pravcu. Vi se molite upravo za ono to Bog eli. Iznenada neometane snage neba mogu poeti da ostvaruju Boju savrenu volju - kroz vas. I vi ete biti prvi koji e to primetiti! Ali, postoji jedna zakoljica.

Gospodin Dons ide na nebo


ta ako saznate da je Bog imao na umu da vam poalje dvadeset i tri razliita blagoslova danas, ali ste vi dobili samo jedan? ta mislite da je razlog za to? Postoji kratka pria o gospodinu Donsu koji umire i odlazi na nebo. Petar eka na kapiji da ga povede u obilazak. Usred sjaja zlatnih ulica, prelepih kua i horova anela koje mu Petar pokazuje, gospodin Dons primeuje jednu zgradu udnovatog izleda. Pomislio je da lii na ogromno skladite nema prozora i ima samo jedna vrata. Ali kada je zatraio da vidi unutranjost, Petar je oklevao. Zaista ne bi voleo da vidi ta je unutra, rekao je pridolici. Zato bi tajne postojale na nebu, udio se Dons. Kakva neverovatna iznenaenja bi mogla da me ekaju unutra? Kada je slubeni obilazak bio gotov, on se jo uvek udio, tako da je ponovo upitao da vidi unutranjost graevine. Na posletku, Petar je popustio. Kada je apostol otvorio vrata, gospodin Dons ga je skoro oborio u svojoj urbi da ue. Ispostavilo se da je ogromna zgrada popunjena nizom polica, visokih od poda do plafona, na kojima su bele kutije uvezane crvenim trakama. Sve ove kutije imaju imena na sebi, glasno je komentarisao gospodin Dons. Onda se okrenuo Petru pitajui: Imam li i ja jednu?! Da, ima. Petar pokuava da usmeri gospodina Donsa
13

prema spoljanosti. Iskreno, kae Petar, da sam na tvom mestu... Ali gospodin Dons ve uri ka slovu D, nestrpljiv da pronae svoju kutiju. Petar ga prati, maui glavom. Sustie gospodina Donsa upravo kada skida crvenu traku i podie poklopac. Gledajui unutra, Dons u trenutku prepoznaje sadraj i isputa dubok uzdah, slian onima koje je Petar uo toliko puta ranije. Jer, u beloj kutiji gospodina Donsa su svi blagoslovi koje je Bog hteo da mu da dok je bio na zemlji... ali gospodin Dons ih nikad nije zatraio. Traite, obeao je Isus, i dae vam se. (Matej 7,7) Nemate jer ne itete, rekao je Jakov ( Jakov 4,2). Iako nema granica Bojoj dobroti, ako jue niste zatraili blagoslov od Njega, niste dobili sve to je trebalo da dobijete. U tome je tos - ako ne traite Njegove blagoslove, gubite one koji vam stiu samo ako ih zatraite. Kao to je otac poastvovan da ima dete koje ga zamoli za blagoslov (dozvolu, pristanak), tako je i va Otac ushien da se odazove dareljivo kada je Njegov blagoslov ono za im najvie udite.

Boja priroda je da blagosilja


Moda mislite da je vae ime samo druga re za bol ili nevolju, ili da je naslee koje su vam predale porodine okolnosti samo prepreka. Jednostavno se ne oseate kao kandidat za blagoslove. Ili ste moda jedan od onih hriana koji misle da jednom kada ste spaseni, Boji blagoslovi rominjaju po vaem ivotu ranije utvrenim tempom, bez obzira ta vi inili. Dodatan napor nije neophodan. Ili ste moda skliznuli u knjigovodstveni" odnos sa Bogom. Kod vaeg rauna za blagoslove imate kolonu za uplate i kolonu za isplate. Da li je Bog bio neobino ljubazan prema vama nedavno? Onda mislite da ne trebate oekivati, jo manje traiti od Njega da kreditira va raun. Moda ak mislite da treba da vas ignorie neko vreme ili ak da zadu i va raun slanjem neke nevolje u vaem pravcu. Ovakav nain razmiljanja je greh i zamka! Kada je Mojsije
14

rekao Bogu na brdu Sinaj: Pokai mi svoju slavu (2. Mojsijeva 33,18), on je traio intimnije razumevanja Boga. Kao odgovor, Bog je opisao sebe kao: Gospod, Gospod, Bog milostiv, alostiv, spor na gnjev i obilan milosrem i istinom (2. Mojsijeva 34,6). Neverovatno! U prirodi je Boga da ima milosra u tolikom obilju da se ono preliva u nae bezvredne ivote. Ako mislite o Bogu na bilo koji drugi nain, molim vas da promenite nain razmiljanja. Zato ne doneti doivotnu odluku da svakog dana od Boga traite da vas blagoslovi, a kada ve to radi, da vas blagoslovi puno? Boja dareljivost je ograniena jedino nama, a ne Njegovim sredstvima, moi ili voljom da nas daruje. Javis je bio blagosloven jednostavno zato to je odbio da dopusti bilo kakvoj prepreci, osobi ili miljenju da se nazire vie nego Boja priroda. A Boja priroda je da blagosilja. Njegova ljubaznost da zabelei Javisov sluaj u Bibliji dokaz je da se ne rauna ono to vi jeste ili ta su vai roditelji odluili za vas ili ta vam je ,,sueno. Ono to se rauna je vae znanje ta elite da budete i da to traite. Kroz jednostavnu molitvu vere moete promeniti svoju budunost. Moete promeniti ono to se deava od ovog trenutka na dalje.

15

16

III IVETI PUNIM PLUIMA ZA BOGA


~ O da bi rairio mee moje! ~
Sledei deo Javisove molitve - molba za vie teritorije onaj je u kome od Boga traite da uvea va ivot tako da moete ostvariti vei uticaj za Njega. Iz konteksta i rezultata Javisove molitve moemo zakljuiti da je u njegovom zahtevu bilo vie od jednostavne elje za veim posedom. eleo je vie uticaja, vie odgovornosti i vie prilika da bi postigao uspeh za Izraelovog Boga. U zavisnosti od prevoda koji itate, re mee se takoe moe prevesti kao obala ili granice. Za Javisa i njegove savremenike ta re je imala istu emocionalnu snagu kao i rei farma ili pogranina oblast (krajina) generacijama amerikih pionira. Ona govori o mestu koje je neije vlasnitvo, sa obiljem prostora za napredovanje (irenje). Isus Navinovo osvajanje Hanana i podela obeane zemlje u parcele nepokretne imovine za svako pleme bila je u Javisovo vreme deo skorije nacionalne istorije Izraela. Kada je Javis povikao Bogu: Rairi mee moje!, on je gledao na svoje trenutne okolnosti i zakljuio: Sigurno sam roen za vie nego to je ovo! Kao zemljoradnik ili pastir, posmatrao je prostranstvo koje je nasledio od svoje porodice, preao okom liniju ograde, posetio granine oznake, izraunao mogunosti - i doneo odluku: Sve to si stavio pod moje staranje, o, Boe, uzmi i uveaj. Da je Javis radio na Vol Stritu, moda bi se molio: Boe, uveaj vrednost akcija u koje sam uloio. Kada razgovaram sa predsednicima kompanija, esto diskutujem sa njima o ovom nainu razmiljanja. Kada me direktori hriani pitaju:
17

Da li je u redu da od Boga traim vie posla?, moj odgovor je: ,,Apsolutno! Ako obavljate svoj posao na Boji nain, nije samo vae pravo da traite vie, On eka na vas da traite. Va posao je teritorija koju vam je Bog poverio. On eli da vi to prihvatite kao znaajnu priliku da utiete na pojedinane ivote, poslovnu sredinu, svet oko vas Njemu na slavu. Traei od Njega da uvea vae mogunosti, inite da On uiva. Pretpostavimo da je Javis bio supruga i majka. Onda bi molitva mogla ovako izgledati: Gospode, umnoi moju porodicu, blagoslovi moje odnose sa lanovima porodice, poveaj uticaj mog domainstva zbog Tvoje slave! Va dom je najvanije pojedinano mesto na zemlji za promenu ivota za Boga. Zato On ne bi eleo da budete moni za Njega? Bez obzira na vae zanimanje, savremeni oblik Javisove molitve za vie teritorije bi mogao zvuati ovako: O, Boe i Kralju, molim te proiri moje mogunosti i moj uticaj na takav nain da mogu delovati na vie ivota, Tebi na slavu. Dozvoli mi da mogu uiniti vie za Tebe! Kada se molite ovako, stvari postaju vrlo uzbudljive.

Pomeranje granica
Tokom predavanja koje sam drao sedmicu dana na jednom hrianskom koledu u Kaliforniji pre nekoliko godina, izazvao sam studente da se mole Javisovom molitvom za vie blagoslova i vei uticaj. Predloio sam da studentsko udruenje od dve hiljade lanova postavi sebi cilj dostojan ugleda tog koleda. Zato ne pogledate globus i odaberete jedno ostrvo, predloio sam. Kada ga odaberete, sastavite tim studenata, iznajmite avion za arter let i zauzmite to ostrvo za Boga. Neki studenti su glasno negodovali. Neki su doveli u pitanje moje duevno stanje. Ali su skoro svi sluali. Ja sam istrajao. Bio sam na ostrvu Trinidad i video potrebu, rekao sam im. Trebali biste da molite Boga za Trinidad, rekao sam. ,,I za avion DC-10.
18

Nije bilo onih koji bi odmah prihvatili izazov. Ipak, moj predlog je izazvao navalu podsticajnih razgovora. Primetio sam da je veina studenata eljna da uini neto smisleno sa svojim vremenom i talentima, ali su nesigurni gde treba da ponu. Najee bi nabrojali listu svojih nedostataka u sposobnostima, novcu, odvanosti ili prilikama. Proveo sam vei deo te sedmice postavljajui pitanje: Ako vas Bog nebeski beskonano voli i eli vas u svojoj prisutnosti svakog momenta i ako On zna da je nebo mnogo bolje mesto za vas, zato vas je onda, za ime sveta, ostavio ovde? Studentu za studentom sam pokuavao da objasnim ono to ja smatram da je biblijski odgovor na to pitanje: zato to Bog eli da pomerate granice, osvajate novu teritoriju za Njega moda jedno ostrvo - i doseete ljude u Njegovo ime. Bog je radio tada. Sedmicu dana nakon to sam se vratio kui, primio sam pismo od studenta po imenu Voren. Rekao mi je da su on i njegov prijatelj Dejv odluili da izazovu Boju silu i zamole ga da ih blagoslovi i proiri njegove granice. Posebno su se molili Bogu da im da priliku da svedoe guverneru drave tog vikenda. Ubacili su vree za spavanje u Vorenov plimut valiant 63 godite i vozili 640 kilometara do glavnog grada da bi zakucali na vrata. Pismo se nastavljalo: Do nedelje uvee kada smo se vratili iz Sakramenta, ovo je ono to se dogodilo: Svedoili smo o svojoj veri dvojici radnika na pumpi, etvorici radnika obezbeenja, naelniku Nacionalne garde Sjedinjenih drava, direktoru Ministarstva za zdravlje, obrazovanje i socijalnu pomo drave Kalifornije, naelniku saobraajne policije Kalifornije, guvernerovoj sekretarici i, konano, samom guverneru. Dok Bog ini da rastemo, mi smo mu zahvalni i puni strahopotovanja. Hvala jo jednom za va izazov! To je bio samo poetak. Tokom sledeih nekoliko sedmica i meseci, vizija vee teritorije je zahvatila kampus. Do jeseni, tim studenata predvoen Vorenom i Dejvom organizovao je
19

ozbiljan misionski projekat za sledee leto. Nazvali su ga Operacija Javis. Njihov cilj: sakupiti tim samofinansirajuih studenata radnika, iznajmiti arter avion i - pogodili ste odleteti do ostrva Trinidad da bi leto proveli u slubi. I to je upravo ono to su uinili. Stotinu dvadeset i est studenata i profesora je pristupilo. U trenutku kada je avion, popunjen do zadnjeg mesta, poleteo iz Los Anelesa, Operacija Javis se mogla pohvaliti obuenim timovima, spremnim da poslue kroz dramske prikaze, graenje objekata, letnje biblijske teajeve, muziku i kune posete. Pred- sednik koleda je Operaciju Javis nazvao najvanijim pojedinanim studentskim poduhvatom u istoriji koleda. Dva studenta su traila od Boga da uvea njihovu teritoriju - i On je to uinio! Jedna mala molitva je prepravila granine linije i uticala na ivote hiljada ljudi.

Mislim da je ovo moj ugovoreni sastanak


Javisova molitva je revolucionarni zahtev. Kao to je veoma neobino da ujete nekog kako se moli: Boe, blagoslovi mene!, isto retko ete uti nekog da trai: Boe, molim te daj mi vie slube!" Veina nas misli da su nam ivoti ve prezauzeti. Ali kada ponete da se mol ite, u veri, za vie slube, udesne stvari se dogaaju. Kako se vae prilike uveavaju, vae sposobnosti i sredstva takoe rastu. Odmah ete primetiti zadovoljstvo koje Bog osea u vaem zahtevu i Njegovu urbu da postigne velike stvari kroz vas. Ljudi e se pojavljivati na vaem pragu ili za stolom pored vas. Poee da izgovaraju rei koje e iznenaditi ak i njih. Zatraie neto - ni oni nisu sigurni ta - i ekati va odgovor. Ove susrete ja zovem Javisovim sastancima. Seam se kada sam prvi put zatraio jedan. Bilo je to na veoma neobinom mestu - na brodu kraj obale Turske. Putovao sam sam, testirajui turistiku organizaciju koja se specijalizovala za voenje grupa Mediteranom, pratei tragove rane crkve. Uivali smo prelepe dane tokom plovidbe sa obiljem vremena koje sam mogao da iskoristim za razliite
20

projekte, ali sam se oseao sve vie usamljenim kako su dani prolazili. Tog jutra kada smo se usidrili kod Patmosa, ostrva gde je Jovan napisao Knjigu Otkrivenja, udario sam u dno. Umesto da krenem u obilazak sa vodiem, etao sam ulicama malog lukog mesta razgovarajui sa Gospodom. Gospode, oseam se tako slab i eljan doma, molio sam se. Ali svejedno elim da budem tvoj sluga. ak i sada, proiri moje granice. Poalji nekoga kome trebam. Naiavi na malo raskre, zauzeo sam sto u jednom kafiu na otvorenom i naruio olju kafe. Posle nekoliko minuta uo sam glas mukarca iza sebe: Vi ste na brodu koji krstari? Pogledao sam gore i video mladog oveka kako koraa prema meni. Da, jesam, rekao sam. ,,A vi? Kazao je da je on Amerikanac koji ivi na ostrvu, a onda me upitao da li moe da mi se pridrui. Zvao se Teri. U roku od nekoliko minuta poeo je da iznosi svoju ivotnu priu. Kako se ispostavilo, njegov brak je bio pred slomom. U stvari, tog dana je bio kraj. Njegova supruga je rekla da e do veeri otii. Vi znate ta sam pomislio tada, zar ne? U redu, Gospode, mislim da je ovo moj ugovoreni sastanak. I ja ga prihvatam... Da li elite da vaa supruga ode?, upitao sam. Rekao je da ne eli. Jeste li otvoreni za nekoliko ideja?, ponudio sam. Kada je rekao da jeste, znao sam da je to Gospodnja potvrda jo jednog Javisovog iskustva. Potroio sam sledeih sat vremena govorei o nekoliko kljunih biblijskih princip a o srenom braku. Teri nije uo ni za jedan od njih ranije. Do momenta kad sam zavrio, Teri je bio toliko nestrpljiv da svojim novim shvatanjima prui ansu da mu sauvaju brak, da je skoio na noge. Sluaj, Teri, rekao sam, zaista bih voleo da ujem kako su stvari ispale za vas i vau suprugu danas. ta god da se desi, doite do broda pre nego isplovi i obavestite me, u redu? Teri se sloio, mahnuo mi i otiao. Do veeri, svi putnici su se vratili na brod. Ja sam etao palubom ekajui. Jo uvek
21

sam bio usamljen, oseao se nekako frustrirano i poinjao da razmiljam ta se deavalo u Teriju nakon naeg susreta. Kada je kapetan naredio poslednju sirenu koja e najaviti isplovljavanje, odetao sam do zadnjeg dela broda gde je posada bila zauzeta izbacujui konopce kojima je bila vezana krma. Odatle sam video mladi par kako tri prema nama uz obalu drei se za ruke. Kada su doli dovoljno blizu da bi me videli kako se naginjem preko ograde, poeli su da viu: Uspelo je! Uspelo je! Zajedno smo! Ostatak putovanja bio sam toliko razveseljen onim to je Bog uinio da sam oseao da plovim bez pomoi broda. Bog je ugovorio sastanak za tog mladog oveka i mene. On nas je vodio jednog ka drugom od onog momenta kada sam zatraio ispunjeniji ivot u Njegovoj slubi.

iveti po Bojoj matematici


Kakvi god da su nai darovi, obrazovanje ili zanimanje, na poziv je da radimo Boji posao na zemlji. Ako elite, moete to nazvati ivljenjem vae vere za druge. Moete to nazvati slubom. Moete to nazvati svakodnevnim poslom svakog hrianina. Ali kako god to nazvali, Bog je u potrazi za ljudima koji time ele vie da se bave, jer, naalost, izgleda da veina vernika zazire od ivljenja na ovom nivou blagoslova i uticaja. Za veinu od nas razlog protivljenja potie iz pokuaja da izraunamo taan rezultat sa svojom potpuno pogrenom matematikom. Na primer, kada odluujemo koju veliinu teritorije Bog ima na umu za nas, mi u svojim srcima uvamo jednu jednainu koja izgleda otprilike ovako: Moje sposobnosti + iskustvo + obuka + moja linost i izgled + moja prolost + oekivanja drugih = teritorija koja mi je dodeljena Bez obzira koliko smo propovedi uli o Bojoj moi koja radi kroz nas, mi jednostavno zatakavamo znaenje te male rei kroz. Naravno, mi kaemo da elimo da Bog radi kroz nas, ali ono to zaista mislimo je preko ili u saradnji sa
22

nama. Ipak, podsetnik koji nam Bog daje je isti onaj koji je dao Jevrejima kada su se vratili iz zarobljenitva u desetkovanu domovinu: Ne silom ni krepou nego duhom mojim, veli Gospod nad vojskama. (Zaharija 4,6). Na Bog je strunjak za rad kroz obine ljude koji veruju u neobinog Boga koji e svoj posao obaviti kroz njih. Ono na ta Bog eka je poziv. To znai da Boja matematika lii na sledee: Moja voljnost i slabost + Boja volja i natprirodna mo = moja teritorija koja se iri. Kada ponete moliti ozbiljno - preklinjui - za vie uticaja i odgovornosti kojima biste proslavili Njega, Bog e dovesti prilike i ljude na vau stazu. Moete mu verovati da vam nikada nee poslati nekoga kome ne moete pomoi Njegovim vodstvom i snagom. Gotovo uvek ete oseati strah kada poinjete da zauzimate teritoriju za Njega, ali ete takoe iskusiti ogromno uzbuenje dok vas Bog bude nosio u toku posla. Biete kao Jovan i Petar kojima su date rei da kau u momentima kada su im bile potrebne. Jednog dana, kao odgovor na Darlenine molitve za vie slube, kom- inica koju smo jedva poznavali je zakucala na naa vrata. ,,Gospoo, rekla je kroz suze,,,Moj suprug umire i nemam nikoga sa kim bih priala. Moete li mi pomoi? Vee granice. Sastanak koji treba odrati. Nedavno, tokom jednog putovanja vozom, molio sam se ponovo da Bog proiri moje granice. Za vreme obroka u vagonrestoranu zamolio sam Gospoda da poalje nekoga kome je On potreban. Jedna ena je sela za sto nasuprot meni i rekla da ima potrebu da me neto pita. Znala je moje ime, ali ne mnogo vie od toga. Izgledala je veoma uzrujana. ta mogu uiniti za vas?, upitao sam. Bojim se Antihrista, odgovorila je. Ve pedeset godina ivim u strahu da ga neu prepoznati kad doe, da e me prevariti i da u primiti ig zveri. To neposredno pitanje od ene koju vie neu sresti odvelo nas je do dirljivog razgovora i divnog duhovnog osloboenja.
23

Vee granice. Sastanak koji treba odrati.

Vae sedite u prvom redu


Moliti se za vee granice znai traiti udo. udo je boja intervencija da bi se desilo neto to se inae ne bi normalno desilo. To, i nita manje od toga, bilo je potrebno Javi su da prevazie svoje ime i preokrene svoje okolnosti. Da li verujete da se uda jo deavaju? Mnogi hriani koje sam sreo ne veruju. Podseam ih da uda ne moraju da prekre prirodne zakone da bi bili natprirodni dogaaji. Kada je Hristos smirio oluju, nije sklonio na stranu univerzalni zakon - oluja bi na kraju prestala sama od sebe. Umesto toga, upravljao je vremenskim prilikama. Kada se Ilija molio da ne pada kia, Bog je regulisao prirodni ciklus sue i kie. Na isti nain, Boje udesne moi su oigledno bile na delu kada su nas, znajui za Terijevu potrebu, spojile na Patmosu. I kada je, poznajui potrebe ene u vozu, uredio razgovor izmeu nas. Najznaajnija uda u mom ivotu su uvek zapoinjala sa smelim zahtevom da znaajno proirim Boje kraljevstvo. Kada pravite male korake, nije vam potreban Bog. Kada ubacite sebe u sred Bojih planova za ovu zemlju - koji su izvan naih sposobnosti da ih izvrimo - i zamolite ga, Gospode, iskoristi me - daj mi vie slube za Tebe! - tada oslobaate uda. U tom momentu, nebo alje anele, sredstva, snagu i ljude koji su vam potrebni. Video sam kako se to deava stotinama puta. Bog se uvek umea kada stavite Njegov dnevni red ispred vaeg i krenete da ga ostvarite! Neverovatno, ali ako ste se molili Gospodu da proiri granice, prepoznaete Njegov boanski odgovor. Imaete sedite u prvom redu u ivotu ispunjenom udima.

24

IV DODIR VELIANSTVENOSTI
~ O, da bi ruka tvoja bila sa mnom! ~
Uinili ste to. Otili preko ivice. Zali suvie duboko. Stvarnost vas je tresnula kao hladan kamen. Niste sposobni da se drite za ivot za kojim ste posegnuli... Usudivi se da zatrae vie slube dosta hriana se spotaklo u ovoj taki njihovog duhovnog preobraaja. Oni su primili blagoslove u razmeri koju nisu ni zamiljali moguom. Videli su kako je Bog rastegnuo granice njihovog uticaja i mogunosti. Ali iznenada je nalet vetra ispod njihovih krila prestao. Bespomoni, poeli bi da padaju. Zvui vam poznato? Moda vae nove poslovne mogunosti prete da prevaziu vae iskustvo i sredstva. Moda vam izgleda da tinejderi koji su poeli da se okupljaju u vaoj trpezariji utiu na vau porodicu negativnije nego to vi na njih utiete pozitivno. Moda se pokazalo da nove prilike u slubi, za koje ste se molili i primili ih, zahtevaju osobu sa mnogo vie sposobnosti nego to ete ih vi ikada imati. Primili ste puno naruje Bojih blagoslova, umarirali u novu teritoriju... i uleteli u okolnosti koje su vas nadmono porazile. Kada se vernici nau u ovakvoj vrsti neoekivane dileme, obino se oseaju uplaenim. Obmanutim. Naputenim. Pomalo ljutim. Bar sam se ja tako oseao.

Silaenje do moi
Ne spominjite mi padanje! Oseao sam se slab i bez ikakve kontrole nad situacijom - uopte se nisam oseao kako bi voa trebalo da se osea - i dani su mi prolazili u oseanju da
25

gubim tlo pod nogama. Bilo je to rano u mom propovednikom poduhvatu, nakon to su vrata poela irom da se otvaraju sa uzbudljivim novim mogunostima. Ali jednostavno nisam mogao da se otrgnem utisku da sam pogrena osoba za taj posao. Krajnje uznemiren, odluio sam da zatraim savet od starijeg oveka od poverenja. Don Miel je tada bio u svojim osamdesetim godinama - biblijski uitelj koji je bio duhovni otac hiljadama. Rekao sam mu na ta mislim da me Bog poziva i tada mu priznao svoj problem. Bio sam u detaljnom opisivanju svoje krize kada me je prekinuo. ,,Sine, rekao je ljubazno, oseaj od koga pokuava da pobegne zove se zavisnost. To znai da hoda sa Gospodom Isusom. Napravio je pauzu da bih shvatio njegove rei, i onda nastavio: ,,U stvari, momenat kada se ne osea zavisnim je momenat kada si odstupio od istinskog ivota vere. Nije mi se svidelo ono to sam uo. Vi kaete, dr Miel, da je oseanje da neto jednostavno ne mogu, ne umem da uradim upravo ono to bi trebalo da oseam? Pa naravno, mladiu!, rekao je osmehujui se. To je sasvim u redu. To je zastraujua i vrlo uzbudljiva istina, zar ne? Kao Boji izabranici, blagosloveni sinovi i keri, od nas se oekuje da pokuamo neto dovoljno veliko da je neuspeh zagarantovan... ukoliko se Bog ne ukljui. Odvojite minut d a uz molitvu razmislite kako je ova istina razliita od svega to biste ljudski izabrali: Ide nasuprot zdravom razumu. Suprotstavlja se vaem prethodnom ivotnom iskustvu. Izgleda kao da zanemaruje vaa oseanja, obuku i potrebu za sigurnou. ini da izgledate kao neznalica i gubitnik. Ipak, to je Boji plan za njegove najasnije sluge. Priznau, heroji sa TV ekrana kao da ne daju ni pet para za zavisnost, ali vi i ja smo stvoreni za nju. Zavisnost od Boga ini heroje od obinih ljudi kao stoje Javis, vi i ja. Kako?
26

Prisiljeni smo da uzviknemo zajedno sa Javisom trei oajniki pokli: O, da bi Tvoja ruka bila sa mnom! Time mi oslobaamo Boju silu da ostvari Njegovu volju i pokae svoju slavu kroz sve te prividne nemogunosti. Zapazite da Javis nije zapoeo svoju molitvu zahtevom da Boja ruka bude sa njim. U tom trenutku on nije oseao potrebu. Okolnosti su jo uvek bile takve da je mogao upravljati njima. Rizici u koje se upustio i strahovi koji dolaze sa njima su bili minimalni. Ali kada su se granice pomerile i na vidiku se pojavili zahtevni zadaci sa Bojeg rasporeda, Javis je znao da mu je potrebna Boja ruka - i to brzo. Mogao je da se okrene i vrati nazad ili da pokua da napreduje dalje u svojoj sili. Umesto toga, on se molio. Ako je traenje Bojih blagoslova na vrhunski in oboavanja, a elja da uinimo vie za Njega naa najvea ambicija, onda je zahtev da Boja ruka bude nad nama strateki izbor da istrajemo i nastavimo velike stvari koje je Bog zapoeo u naim ivotima. Zbog toga moete Boju ruku nad vama nazvati dodir velian- stvenosti. Vi ne postajete veliki, vi postajete zavisni od snane ruke Boje. Vae potrebe koje ste mu predali postaju neograniene mogunosti za Njega. I On postaje veliki kroz vas.

Lestve ka oblacima
Dok su naa deca jo bila u predkolskim godinama, Darlen i ja smo se obreli u velikom gradskom parku u junoj Kaliforniji. Bila je to vrsta parka koja odraslog oveka natera da poeli da je ponovo dete. Tamo je bilo ljuljaki, klackalica, ali su najprimamljiviji bili tobogani - ne jedan, ve tri - mali, srednji i ogroman. Dejvid, koji je tada imao pet godina, poleteo je kao metak ka najmanjem. Zato se ne spusti sa njime?, predloila je Darlen. Ali ja sam imao drugaiju ideju. Hajde da saekamo da vidimo ta e se desiti!, rekao sam. Seli smo na oblinju klupu i
27

posmatrali ga. Dejvid se sav srean popeo na vrh najmanjeg tobogana. Sa velikim osmehom na licu mahnuo nam je odatle i uz fijuk skliznuo niz tobogan. Bez oklevanja je krenuo ka drugom toboganu srednje visine. Popeo se do polovine lestvi kada je zastao, okrenuo se i pogledao me. Ja sam skrenuo pogled na drugu stranu. Razmislio je za trenutak o izborima koje je mogao da napravi i zatim se paljivo spustio, korak po korak. Duo, trebao bi da ode i pomogne mu, rekla je moja supruga. Ne jo, odgovorio sam namignuvi joj, nadajui se da u je uveriti da nije nemar u pitanju. Dejvid je proveo nekoliko minuta u podnoju srednjeg tobogana posmatrajui ostalu decu kako se penju, skliznu dole i tre okolo da bi to ponovili. Konano se njegov mali um odluio. On to moe. Popeo se... i skliznuo dole. Tri puta, u stvari, a da nas nije ni pogledao. A onda smo gledali kako se okree i polazi ka najveem toboganu. Sada je Darlin postajala nervozna. Bruse, mislim da ne bi trebao sam to da uradi. A ti? Ni ja, odgovorio sam to je mirnije mogue. Ali mislim da to nee uiniti. Hajde da vidimo ta e uraditi. Kada je Dejvid dospeo do podnoja dinovskog tobogana, okrenuo se i pozvao: ,,Tata! Ali ponovo sam pogledao u drugom pravcu pretvarajui se da ga ne ujem. Pogledao je uz lestve. U njegovoj mladoj mati mora da su dosezale do oblaka. Gledao je deaka tinejdera kako se sputa niz tobogan. Onda je, uprkos loim izgledima, odluio da pokua. Korak po korak, jedna pa druga ruka, polako je napredovao uz lestve. Nije stigao ni do treine puta kada se sledio. Do tada je deak tinejder stigao iza njega i viknuo da nastavi penjanje. Ali Dejvid nije mogao. Nije mogao ni gore ni dole. Stigao je do take sigurnog neuspeha. Pourio sam ka njemu. Je si li u redu, sine?, upitao sam iz podnoja tobogana. Pogledao je dole ka meni, potresen, ali drei se za lestve
28

sa elinom odlunou. Rekao bih da je imao spremno pitanje. Tata, hoe li da se spusti niz tobogan sa mnom?, pitao je. Tinejder je poeo da gubi strpljenje, ali ja nisam hteo da propustim ovu priliku. Zato, sine?, pitao sam gledajui u njegovo malo lice. Ne mogu to da uradim bez tebe, tata, rekao je drhtei, previsoko je za mene! Protegnuo sam se koliko god sam mogao da bih ga dohvatio i podigao sam ga u naruje. Zatim smo se popeli uz te dugake merdevine do oblaka zajedno. Na vrhu, stavio sam sina izmeu nogu i obgrlio ga rukama. Onda smo otklizali niz tobogan zajedno, smejui se celim putem.

Njegova ruka, Njegov duh


Eto takva je ruka vaeg Oca. Vi mu kaete: Oe, molim te uini to u meni jer ja to ne mogu sam! Suvie je visoko za mene! I zatim zakoraite u veri da bi uradili i rekli stvari koje mogu doi samo iz njegove ruke. Nakon toga, vaa dua uzvikuje: Bog je to uradio, niko drugi! Bog me je nosio, dao mi rei, dao mi silu - i to je udesno! Ne bih mogao da preporuim uzvienije ivljenje u ovoj natprirodnoj dimenziji! Boja sila ispod nas, u nama, strujei kroz nas, ini da zavisnost postaje nezaboravno iskustvo celovitosti. Ne da smo vrsni od sebe, pisao je Pavle, pomisliti to, kao od sebe, nego je naa vrsnoa od Boga. Koji i uini nas vrsne da budemo sluge novom zavetu. (2. Korinanima 3,5-6) Moe zvuati tragino, ali ruku Boju ak i zreli hriani iskuse tako retko da im ona ne nedostaje niti je trae. Jedva su svesni da postoji. Misle o njoj kao o neemu rezervisanom za proroke i apostole, ali ne za njih. Kao to i pretpostavljate, kada ovi vernici stignu do take sigurnog neuspeha, s kloni su pogrenom zakljuku: Otiao sam suvie daleko; Zavrio sam na pogrenom mestu. I poto su postojea sredstva sve to mi je na raspolaganju, moram da odem odavde to bre!
29

Javis je, nasuprot prethodnom zakljuku, bio toliko siguran da je Boja ruka nad njim neophodna za blagoslove da nije mogao da zamisli astan ivot bez nje. Pogledajmo poblie znaenje njegove molitve. Ruka Boja je biblijski izraz za Boju silu i prisutnost u ivotima Njegovog naroda (pogledajte Isus Navin 4,24 i Isaija 59,1). U Delima apostolskim fenomenalni uspeh rane crkve je pripisan jednom uzroku: ,,I bjee ruka Boja s njima, i mnogo ih vjerovae i obratie se ka Gospodu. (Dela apostolska 11,21) Priblino i novozavetni opis Boje ruke je ispunjavanje Svetim duhom. Rast crkve nosi snano svedoanstvo o neophodnosti i dostupnosti ruke Boje da se obavi Boji posao. Razmotrite prirodno napredovanje od vie blagoslova do vie teritorije i potrebe za natprirodnom silom. Kada je Isus dao svojim uenicima Veliki nalog - Idite, dakle, i nauite sve narode... i evo, ja sam s vama u sve dane. (Matej 28,19-20) dodelio im je istovremeno neverovatne blagoslove i nemogui zadatak - Nauite sve narode? Pa to je od poetka osueno na nauspeh! Na kraju, On je zaposlio takve nepouzdane kukavice, kao to je Petar, koji je ve dokazao da ga devojka pored logorske vatre moe naterati da porekne da je uopte uo za Isusa! Ipak, kada je poslao Svetog duha (Dela 1,8), Isus je dodirnuo ove obine vernike velianstvenou, ispunjavajui ih svojom udesnom moi da ire evanelje. U stvari, primetiete kod Luke da je fraza ispunjeni Duhom esto povezana sa posledicom - oni su govorili sa slobodom (pogledajte Dela 4,13, 5,29, 7,51, 9,27). Samo je Bog koji je delovao kroz njih mogao biti odgovoran za uda i masovna obraenja koja su usledila. Kada zatraimo Boju monu prisutnost, kao to su Javis i rana crkva uinili, i mi emo takoe videti velike rezultate koji se mogu objasniti samo kao delovanje Boje ruke. Na mene je poseban utisak ostavilo to to su u doba rane crkve vernici stalno iznova traili ispunjenje Bojim duhom
30

(pogledajte Dela 4,23-31). Bili su poznati kao zajednica koja je provodila sate, ak i dane u zajednikoj molitvi, ekajui na Boga; traei Njegovu silu (pogledajte Dela 2,42-47). Oni su eznuli da prime vie od Boje ruke - svee duhovno ispunjenje Bojom silom koja e preokrenuti predstojei, siguran neuspeh u udo i uiniti njihov izvanredan zadatak moguim. Pavle je rekao hrianima u Efesu da prioritetom uine ispunjavanje svakom puninom Bojom (Efescima 3,19). Do ispunjenja tog cilja on se molio Bogu da ih blagoslovi i ojaa silom Duha svetog (3,16). Kada se poslednji put vaa crkva okupila i zajedno molila za ispunjenje Duhom? Kada ste poslednji put traili od Bog a redovno i arko: ,,O, spusti Tvoju ruku na mene! Ispuni me Tvojim Duhom!? Naglo irenje Dobre vesti u Rimskom svetu nije se moglo desiti ni na jedan drugi nain.

Dvanaest tinejdera i jaje koje nestaje


Pre mnogo godina, dok sam sluio kao mladi propovednik u velikoj crkvi u Nju Dersiju, dvanaest srednjokolaca mi je dokazalo da je Boja ruka dostupna svakom verniku koji trai. Kao projekat misioniranja preko leta odabrali smo, posle molitve, predgrae Long Ajlenda u Nju Jorku. Cilj: evangelizirati mlade u tom podruju za est sedmica. Odluili smo se za strategiju iz tri dela. Poeli bi sa dranjem lekcija iz Biblije u dvoritima stambenih zgrada, zatim se prebacili na evangelizaciju na plai poslepodne, i sve to kompletirali veernjim sastancima u lokalnim crkvama. Zvui jednostavno, ali ne moram da vam kaem da se na tim - ukljuujui i mladog propovednika - oseao savladan veliinom zadatka. Pozvali smo strunjaka za deju slubu na Long Ajlend da bi nas malo obuio. On je naoj misionarskoj grupi rekao da bi okupljanje trinaestoro-etrnaestoro dece u dvoritu iza zgrade bilo izvanredan uspeh. Nakon to je otiao, tiho sam rekao: Ako ne budemo imali stotinu dece u svakoj grupi za
31

prouavanje, i to do kraja sedmice, moemo projekat smatrati neuspenim. Iznenada, svi smo poeleli da se spustimo na kolena i da se molimo. Nikada neu zaboraviti te mlade, iskrene molitve. Gospode, molim te blagoslovi nas! i Gospode, znam da je to daleko iznad mojih sposobnosti, ali molim te, daj mi stotinu dece!, i Gospode, uini neto veliko Tvojim Duhom na Tvoju slavu!. Roditelji su uveravali na tim da je ono to pokuavamo nemogue. I ja sam siguran da su bili u pravu. Meutim, na plan je poeo da se ostvaruje. etiri od est timova su okupili vie od stotinu dece na svojim sastancima u toku prve sedmice. Neke grupe su morale da se premeste tamo gde su se dva dvorita dodirivala bez ograde da bi sva zainteresovana deca mogla da prisustvuju. Do kraja sedmice podelili smo Dobru Vest sa vie od pet stotina dece , od kojih veina nikada nije bila u crkvi. Ako to nije bilo dovoljno uda, druga faza misioniranja na Long Ajlendu, odrana na plai, donela je jo vie - uz pomo malo magije. U stvari, otiao sam u lokalnu prodavnicu noviteta i vratio se u grupu sa opremom za maioniare poetnike. Znate ono: Sve to vam treba da zadivite i ostavite utisak na svoje prijatelje. Ostao sam budan do tri sata nou uei kako da uinim da jaje ,,nestane. Do sledeeg poslepodneva mi smo otpoeli nau besplatnu maioniarsku predstavu na pesku i molili se Bogu da njegova ruka bude nad nama. Posebno smo traili od Boga trideset odluka za spasenje do kraja prvog dana. Naa publika je rasla od samo jednog reda dece koja su se mekoljila (ostavljeni od roditelja koji su hteli neki minut mira) do vie od sto pedeset posetilaca u kupaim kostimima. Usmerili smo program sa maginih trikova na prianje pria i predstavljanje evanelja. Na posletku su jata tinejdera poela da opsedaju nau grupu. Do kraja poslepodneva dostigli sm o
32

broj dvesta pedeset. I kada smo konano uputili poziv, ne manje od trideset osoba je iskazalo elju da prihvate Isusa Hrista kao svog Spasitelja - upravo tu na plai. Poto smo ustanovili nau slubu na plai, dodali smo veernje sastanke za mlade u lokalnim crkvama. Bog je blagoslovio nae napore izvan svih oekivanja - ali upravo u skladu sa obimom nae Javisove molitve. Do kraja nae invazije koja je trajala est sedmica mogli smo izbrojati hiljadu i dvesto novih vernika na Long Ajlendu. Onih dvanaestoro srednjokolaca vratilo se svojim udobnim ivotima srednje klase u predgraima, ubeeni da Bog moe uiniti bilo ta. Prva stvar koja se promenila je bila njihova domaa crkva zato to su odluili da se mole za Svetog Duha da pokrene njihove skuptine i donese pokajanje i probuenje. Nemogue? Uopte ne. Dvanaestoro dece i mladi propovednik gledali su kako se Boja ruka kree kroz crkvu. Kako su lanovi misionarskog tima priali svoja iskustva i izazvali crkvu da od Boga trae jo vie, tako je probuenje prostrujalo kroz tu crkvu. A sve zato to je dvanaestoro studenata zatrailo da ih Bog zaista blagoslovi, da im da vie teritorije da bi ga proslavili, i da Njegova mona ruka bude nad njima.

Oev dodir
Kao svaki brini otac na igralitu, Bog posmatra i eka da zatraite natprirodnu silu koju nudi. Jer oi Gospodnje gledaju po svoj zemlji da bi pokazivao silu svoju prema onima kojima je srce celo prema njemu. (2. Dnevnika 16,9) Zapazite da Bog ne pretrauje horizont u potrazi za duhovnim dinovima ili istaknutim studentima teologije. On revnosno trai one koji su mu iskreno odani. Jedini deo Njegovog plana napredovanja koji On nee obezbediti je vae odano srce. Vi i ja smo uvek samo za jednu molbu udaljeni od neobjanjivih, Duhom omoguenih podviga. Putem Njegovog dodira moete iskusiti natprirodno oduevljenje, hrabrost i
33

silu. Do vas stoji. Oev dodir. Jer za hriane, zavisnost je samo druga re za silu.

34

V UVANJE NASLEA NA SIGURNOM


~ O, da bi me sauvao od zla! ~
Oglas koji je zauzimao itavu stranicu jednog asopisa prikazivao je rimskog gladijatora u velikoj nevolji. Nekako je ispustio svoj ma. Razjareni lav je, uvidevi svoju priliku, u napadu rairenih eljusti. Gomila u Koloseumu je na nogama posmatrajui sa uasom kako uspanieni gladijator pokuava da pobegne. Ispod je pisalo: Ponekad moete sebi dopustiti da stignete drugi na cilj. Nekada ne moete. Nakon to je traio i primio natprirodne blagoslove, uticaj i silu, Javis je mogao pomisliti da moe uskoiti u bilo koji ri ng sa bilo kojim lavom i pobediti. Pomislili biste da e se osoba sa Bojom rukom nad sobom moliti: uvaj me kroz zlo. Ali Javis je razumeo neto to nesreni gladijator nije: naa daleko najvanija strategija za savlaivanje urliueg lava je da ostanemo izvan arene. Zato je poslednji zahtev njegove molitve bio da ga Bog uva izvan borbe: O, da bi me sauvao od zla. Javisov poslednji zahtev je briljantna strategija za odravanje blagoslovenog ivota koju malo ko razume. Posle svega, poto va ivot prevazilazi uobiajeni, i posee za novom teritorijom za Boga, pogodite na iji teren upadate? U prethodnom poglavlju molili smo se za natprirodnu silu koja e raditi kroz nau slabost; u ovom poglavlju traimo natprirodnu pomo da nas zatiti od sotonine dokazane sposobnosti da nas sprei da na cilj stignemo prvi.

Rizici duhovnog uspeha


Bez sumnje, uspeh sa sobom donosi i vee mogunosti za neuspeh. Samo pogledajte oko sebe i videete hrianske voe
35

koji su pali u greh, napustili slubu i za sobom ostavili nebrojene uzdrmane, razoarane i povreene vernike. Neko je jednom rekao: Blagoslovenost je najvea opasnost jer moe otupiti na oseaj zavisnosti od Boga i uiniti nas sklonim drskosti. to dalje stignete u ivotu natprirodne slube, to e vam vie trebati poslednji zahtev Javisove molitve. Doiveete vie napada na vas i vau porodicu. Upoznaete neprijateljeve aoke: zbunjivanje, protivljenje i ugnjetavanje. U stvari, ako je vae iskustvo bilo ta osim toga, budite zabrinuti. Nikada neu zaboraviti razgovor kome sam prisustvovao na bogosloviji izmeu mog kolege, jednog studenta, i mog mentora, profesora Hauarda Hendriksa. Student je uzbueno govorio dr Hendriksu kako njegov ivot dobro napreduje. Kada sam prvi put doao ovde, rekao je, bio sam toliko kuan i testiran da sam jedva drao glavu iznad vode. Ali sada - slava Bogu! - moj ivot na bogosloviji se smirio. Skoro da uopte nemam iskuenja! Ali Hendriks je izgledao duboko uznemiren - reakcija koju student nije oekivao. To je gotovo najgora stvar koju sam mogao uti, rekao je iznenaenom studentu zavrne godine. To mi govori da ti vie nisi u bici! Sotona vie nije zab rinut za tebe. Mi smo otkupljeni i postavljeni u prve borbene redove. Zato je molitva da budemo sauvani od zla veoma bitan deo blagoslovenog ivota. Kao i mnogi drugi, otkrio sam da imam posebnu potrebu za ovim delom Javisove molitve upravo onda kada doivim duhovni uspeh. Paradoksalno, tada sam najvie sklon pogrenom (i opasnom) miljenju o svojoj snazi. Pre vie godina, taksi me je pokupio u centru ikaga i povezao me ka aerodromu. Sruio sam se na zadnje sedite, iscrpljen posle sedmice provedene na posebnim sastancima u Mudijevom biblijskom institutu. Bog je delovao na izvanredne naine. Propovedao sam svakoga dana i savetovao mnotvo
36

studenata - sedamdeset est - da budem taan (vodio sam beleke). Krenuvi kui, bio sam fiziki i duhovno potroen . Gledajui tupo u saobraaj, posegnuo sam za Javisovom molitvom. O, Gospode, molio sam se, ,,u meni nema vie otpornosti. Potpuno sam se istroio u slubi za Tebe. Ne mogu se izboriti sa iskuenjem. Molim te, dri zlo podalje od mene danas. Kada sam se ukrcao u avion, saznao sam da mi je dodeljeno sedite u sredini reda - ne ba najbolji poetak mog leta. A prilike su se uskoro pogorale - ovek koji je sedeo sa moje leve strane izvukao je pornografski asopis. Gospode, mislio sam da smo se dogovorili! Uzdahnuo sam u sebi i pogledao na drugu stranu. Ali pre nego to je avion uzleteo, ovek sa moje desne strane je otvorio svoju torbu i izvukao svoj goliavi asopis. U tom momentu, nisam imao snage da ih zamolim da promene tivo. Zatvorio sam oi. Gospode, molio sam se, ne mogu da izaem na kraj sa ovim danas. Molim te oteraj zlo od mene! Iznenada je ovek sa moje desne strane opsovao, savio asopis i sklonio ga. Pogledao sam ga da vidim ta je izazvalo takvu reakciju. Nita, koliko sam mogao da primetim. Onda je ovek sa leve strane pogledao u njega, glasno opsovao i takoe zatvorio svoj asopis. Ponovo, nisam pronaao vidljivi razlog za takvo ponaanje. Bili smo iznad Indijane kada sam poeo da se smejem nekontrolisano. Obojica su me upitala ta je to tako smeno ,,Gospodo, rekao sam, ne biste mi verovali kad bih vam rekao!

Drati se podalje
Stigli smo do jednog od sotoninih skrivenih uporita u ivotima vernika. Iz svog iskustva mogu rei da veina hriana izgleda da se moli iskljuivo za snagu da izdri iskuenja - za pobedu nad napadima naeg razbesnelog
37

protivnika, sotone. Nekako ne razmiljamo o tome da zamolimo Boga da nas jednostavno uva od iskuenja i dri avola zauzdanog u naem ivotu. Meutim, u uzor molitvi koju je Isus dao uenicima, gotovo etvrtina od pedeset rei moli za osloboenje! I ne navedi nas u napast nego nas izbavi od zla (Matej 6 ,13). Nita o duhovnoj pronicljivosti ili posebnim moima. Ni re o sukobljavanju. Kada ste poslednji put traili od Boga da vas uva od iskuenja? Na isti nain na koji Bog eli da vi traite vie blagoslova, vie teritorije i vie sile, On ezne da uje vau molbu za uvanje od zla. Bez iskuenja, mi ne bismo greili. Veina nas se susree sa suvie iskuenja - i zbog toga suvie esto greimo - jer ne traimo od Boga da nas vodi dalje od iskuenja. Mi, dakle, pravimo veliki duhovni skok unapred kada se vie usredsreujemo na izbegavanje nego na pobe ivanje iskuenja. Sa svim vojskama neba na raspolaganju, ak se i Isus molio za osloboenje. ak i uz svu svoju boansku pronicljivost, kada je bio kuan u pustinji, odbio je da ue u diskusiju sa sotonom o njegovim primamljivim ponudama. Kako se kreemo dublje u domen udesnog, najefikasniji rat protiv greha koji moemo povesti je da se molimo da ne moramo da se borimo sa nepotrebnim iskuenjima. A Bog nam nudi svoju natprirodnu silu da uini upravo to.

Polaganje naeg oruja


Arena iskuenja je obino neprijateljska teritorija. Pod ovim ne podrazumevam da je biti kuan isto to i greiti - to je jo jedna od sotoninih prevara. Ono to mislim je da smo mi obino izazvani na dvoboj sa zlom u domenu naeg subjektivnog iskustva. Ovo nije neutralno tlo jer mi smo pala bia sa ogranienim razumevanjem, to sotona dobro zna. Tu ak i naa najbolja oruja (ljudski govorei) mogu lako postati
38

uzrokom nae propasti. Uzmite nau mudrost. Ona deluje sporadino, u najboljem sluaju, jer je priroda zla takva da nas obmanjuje - ne celom istininom, ve njenim deliem, ali sasvim dovoljno da nas prevari. Adam i Eva nisu bili nita vie skloni da podlegnu iskuenju nego to smo mi. U stvari, za razliku od nas, oni su bili savreni u svakom pogledu, i nijedna od njihovih istinskih potreba nije bila nezadovoljena. Sotona se pribliio ljudskoj rasi kada je bila na vrhuncu svojih mogunosti i kada je najvie obeavala - i slomio nas je jednim prijateljskim razgovorom. Zbog toga, kao i Javis, treba da se molimo za zatitu od obmane: Gospode, sauvaj me od greaka kojima sam najvie sklon kada iskuenje doe. Priznajem da je ono to mislim da je neophodno, pametno ili za linu korist - tako esto samo prelepo umotani greh. Zato te molim da zlo dri daleko od

mene! Uzmite nae iskustvo. to vie ulazimo na novu teritoriju


za Hrista, to su nai bokovi manje zatieni od sotoninih napada. Neko je rekao: Niste u opasnosti zato to ste na ivici litice, ve zato to ste nepaljivi tamo. Majuno povlaivanje ponosu ili samopouzdanju moe izazvati katastrofu. Najdublja alost koju sam video kod bratskih vernika je bila kod onih koji su doiveli izvanredne blagoslove, teritoriju i silu... samo da bi skliznuli u ozbiljan greh. Mi bismo trebali, kao i Javis, da traimo da budemo poteeni opasnih pogrenih procena: Gospode, sauvaj me od bola i tuge koje donosi greh. A od opasnosti koje ne vidim ili onih za koje mislim da mogu rizikovati zbog svog iskustva (ponos i neopreznost), zatiti me podizanjem natprirodne brane. Zatiti me, Oe, svojom silom! Uzmite naa oseanja. Da li zaista shvatamo koliko je daleko ameriki san o uspehu od Bojeg sna za nas? Stopili
39

smo se sa kulturom koja oboava slobodu, nezavisnost, lina prava i potragu za zadovoljstvom. Mi potujemo ljude koji se rtvuju da bi dobili ono to ele. Ali biti iva rtva? Biti razapet sam sebi? Kao i Javis, trebali bismo se moliti da budemo sauvani od snanih sklonosti ka onome to oseamo daje ispravno, a u stvari je pogreno: Gospode, uvaj me na sigurnom od iskuenja koja utiu na moje emocije i fizike potrebe, koja govore mojim ulima ta ja zasluujem, ta imam pravo da oseam i u emu da uivam. Jer Ti si istinski izvor svega to je zaista ivot, usmeri moje korake dalje od onoga to nije od Tebe. Ovo su zahtevi za osloboenjem koje na Otac voli da uje - i da na njih odgovori.

Svedok slobode
Zbog toga to se sotona najvie suprotstavlja onima koji postaju najvea pretnja njemu i njegovom carstvu, to vie Bog bude odgovarao na vae Javisove molitve, to vie morate biti spremni da se suoite sa duhovnim napadom. Ponekad, ipak, ne moete biti sauvani od zla jer uz pomo Boje sile vi pokuavate da pokrenete veliku ofanzivu protiv sila tame. U tim momentima moete stajati sigurni protiv neprijatelja sa onim to Pavle naziva orujem naega vojevanja (2. Korinanima 10,4) Seam se jednog molitvenog sastanka u ranim godinama pokreta uvari obeanja. Dvadeset i pet lanova naeg vodeeg tima bilo je zbijeno u molitvi dok su se desetine hiljada okupljale na stadionu ispod. Otpor je bio tako jak da smo se stalno spoticali u reima i prestajali da govorimo. Znali smo da ne bi bilo svrhe otpoinjati program ukoliko ne savladamo sotonino ugnjetavanje. Konano je jedan od lanova tima ustao i otpoeo da napada zlo istinom. Prijatelji, pobeda je ve naa, izjavio je samouvereno dok smo mi nastavili da kleimo. Sasvim odluan, poeo je da se moli iznosei istinsku Boju volju za taj dan. Njegova molitva
40

vredna spomena tekla je otprilike ovako: Gospode, tvoja je volja da traimo ovaj blagoslov za nebrojene ljude i njihove porodice! Znamo da je tvoja duboka elja da zauzmemo vie zemlje za carstvo u ovoj generaciji, u ovom danu istorije, na ovom stadionu! I zahvaljujemo ti se za ono to e uiniti. Najbolje to smo mi ostali mogli da uinimo je da uestvujemo sa njim u molitvi, predajui sebe Bogu da deluje u nama i u nau korist. Teina koju smo oseali bila je gotovo preteka za noenje. Ali na voa molitve nije posustao: Oe, tvoja je duboka i nepromenljiva odluka da Tvoj Sveti duh bude ovde - i jeste ovde, usred nas - delujui ve kroz redove ljudi koji se okupljaju. Doao si ovde da radi na natprirodni nain koji jedva moemo shvatiti, ali koji iskreno oekujemo. I pred tvojim imenom, Gospode Isuse, svaka druga sila na zemlji mora da se pokloni ili da pobegne. U nekom momentu njegove molitve probili smo se uz Boju pomo. Nae oajne molbe pretvorile su se u slavljenje i oboavanje. Znali smo da smo bili svedoci slobode u Duhu. Krupnim koracima smo zajedno uli u tu arenu da hrabro potvrdimo obilne rezultate onoga to smo ve postigli u molitvi.

Trijumfalno naslee
Mislim da bi Javis voleo tu molitvu. On je eleo da ivi slobodan od robovanja grehu jer su mu boji karakter dostojan poverenja i postojana Re pokazali neto nezamislivo bolje. Budite izvan arene iskuenja kada god je to mogue on bi save- tovao, ali nikada nemojte iveti u strahu ili porazu. Uz Boju pomo, moete sauvati naslee blagoslova na sigurnom. Da li verujete da e se natprirodni Bog pojaviti da vas sauva od zla i zatiti vau duhovnu investiciju? Javis je verovao i postupao po svom uverenju. Zbog toga je njegov ivot bio poteen alosti i bola koji donosi zlo.
41

Pavle je rekao Koloanima da ih je Bog oiveo sa njim (Hristom) i svukavi poglavarstva i vlasti izvede ih na ugled slobodno, i pobedi ih na njemu (krstu) (Koloanima 2,13.15) Kakvo udesno proglaenje pobede! Kroz Hrista, mi moemo iveti u trijumfu - ne u iskuenju ili porazu. Sa etvrtim Javisovim zahtevom kao delom naeg ivota, sada smo spremni da napredujemo na vii nivo asti i znaajno proirenih blagoslova. Evo zato: za razliku od veine berzanskih akcija, u Bojem carstvu najsigurnije investicije pokazuju i najzapaeniji rast.

42

VI DOBRODOLI NA BOJU POASNU LISTU


~ Javis bese slavniji od svoje brae ~
ta mislite, da li Bog ima miljenike? Svakako da Bog ini da njegova ljubav bude dostupna svima, a i Isus je doao na zemlju da bi se svako mogao pozvati na njegovo ime i tako bio spasen. Ali Javis, koji je zbog molitve od Boga dobio ,,slavniju nagradu, moda je napravio presedan pokazavi da Bog ipak ima miljenike. Njegovo iskustvo ga je nauilo da ravnopravan pristup bojoj naklonosti ne vodi automatski do jednake nagrade. ta se dogodilo sa ostalima spomenutim zajedno sa njim u knjigama Dnevnika? Jedvas, Aselelfonija i Anuv, na primer. Koje poasti i nagrade su oni dobili od Boga? Jednostavno govorei, Bog daje prednost onima koji trae. On ne uskrauje nita onima koji ele i iskreno eznu za onim to On eli. Rei da elite da budete ,,slavniji u Bojim oima nije arogancija ili egocentrinost. ,,Slavniji opisuje ta Bog misli; to nije zasluga koju sebi pripisujemo. Popustili biste telesnom nagonu ako biste pokuali da nadmaite nekog drugog, ali vi ivite po duhu kada teite da primite Boju najviu nagradu. ,,I trim k biljezi, k daru gornjega zvanja, Pavle je pisao u svojoj poslednjoj poslanici (Filipljanima 3,14) i oekivao je dan kada e dati izvetaj ta je uradio. (2. Korinanima 5,9-10). alosna alternativa me ne privlai. Ne elim da stignem do neba da bih uo Boga kako kae: Hajde da pogledamo tvoj ivot, Bruse. Daj da ti pokaem ta sam eleo za tebe i ta sam vie puta pokuavao da postignem kroz tebe... ali mi ti nisi dozvolio. Kakva parodija! Primetio sam da osvajanje poasti skoro uvek znai ostavljanje osrednjih oekivanja i udobnih pretpostavki iza
43

sebe. Ali u ovom sluaju to ima vrlo malo veze sa talentom. Veoma je ohrabrujue pronai tako malo super svetaca meu onima koje je Bog postavio na svoju poasnu listu (Jevrejima 11. poglavlje). Oni su uglavnom obini ljudi koje je lako prevideti, koji su imali veru u izvanrednog, udesnog Boga i istupili su da deluju po toj veri. Ono to su otkrili bio je ivot obeleen Bojim blagoslovima, natprirodnim staranjem i boanskim vostvom upravo u trenutku kada su im trebali.

Boja ruka nada mnom sada


Mislim da je neposrednost - sadanjost41 sluenja Bogu jedan od najuzbudljivijih vidova ivljenja za Boju poasnu listu. Poinjete da napredujete u sadanjosti do stepena za koji veina hriana nikada ne bi pomislila da je mogu. Razmislite o tome: kako bi se va dan odvijao ako biste verovali da Bog eli vae granice rairene svo vreme sa svim osobama, i ako biste bili sigurni da Boja mona ruka upravlja vama upravo dok mu sluite? Tokom proteklih pet godina ja sam stavljao to uverenje na veoma poseban ispit, esto sa zapanjujuim rezultatima. Zamolim Boga za vie slube, zatim, posle usmeravanja od strane Svetog duha, zapoinjem razgovor sa osobom postavljajui jednostavno pitanje: Kako vam mogu pomoi? Da vam dam jedan primer: Vozio sam kroz Atlantu ka aerodromu, na jedan vaan sastanak u Severnoj Karolini. Bez upozorenja, saobraaj se usporio, a zatim stao. Velika saobraajna nezgoda je blokirala sve trake. Kada je postalo jasno da u propustiti let, molio sam se: Gospode, molim te uini da moj let kasni da bih mogao stii na vreme. Kada sam konano stigao na odlazni terminal, primetio sam tamo mnotvo ljudi kako se gura unaokolo. Naravno, let je bio odloen. Oseajui zahvalnost, pomislio sam da moda Bog ima neto drugo na umu uz ovo. Poeo sam da se molim da Gospod uprilii susret kako bih nekom posluio.
44

Za nekoliko trenutaka, prila je dobro obuena poslovna ena, vukui svoju konu torbu sa tokiima. Kada se pridruila ostalima koji su ekali na let, primetio sam da izgleda uznemireno. Klimnuo sam daje pozdravim i upitao: ta mogu uiniti za vas? Molim? rekla je, ne verujui svojim uima. Ponovio sam svoju ponudu. Ne moete uiniti nita za mene, rekla je ljubazno ali vrsto. Verujem, da postoji neto to mogu uiniti za vas, ali ja ne znam ta je to. Meutim, vi znate. Usput, moje ime je Brus. Nasmeio sam joj se i smireno je upitao ponovo: Dakle, ta mogu uiniti za vas? Prijatelju, jeste li ikada videli kako se Sveti Duh probija kroz emocionalne i duhovne prepreke upravo pred vaim oima? To je iskustvo koje neete zaboraviti. ena je uhvatila dah, naslonila se na zid i poela da pria. Vidite, letim kui da bih se razvela od supruga, rekla je. To je razlog to ekam ovaj let. Suze su se pojavile u njenim oima. Predloio sam da se pomerimo u mirniji deo odlaznog terminala i zamolio Gospoda da postavi svoju zatitu oko nas i izmeu nas. Zvala se Sofija. Njena savreno skrojena haljina i italijanska kona galanterija sakrivali su slomljenu osobu u begu od razoaranja i oaja. Njen suprug joj je bio neveran, a povredio je i na druge naine. Iako je eleo da ispravi stvari, njoj je bilo dosta svega. Kada stigne kui, izvadie papire za razvod iz putne torbe. Aerodromski slubenik nas je prekinuo. Evil, zar ne? Propustiete avion. Mi smo bili poslednji koji su trebali da se ukrcaju. Sada je Sofija bila uzrujana jer e na razgovor morati da se prekine, a ona jo nije zavrila. Gospod e nas smestiti zajedno, rekao sam i sam iznenaen sigurnou koju sam uo u svom glasu. Kako to mislite?, pitala je Sofija.
45

Pa, On nije imao mnogo potekoa pri stvaranju sveta, sigurno moe da nam obezbedi dva sedita jedno uz drugo. Meutim, kada smo uporedili karte, ispostavilo se da je izmeu naih mesta bilo pet redova. Kada smo stigli do mog sedita, ovek koji je imao mesto pored Sofijinog uo nas je kako priamo i okrenuo se. Mrzim ova sedita u sredini, rekao je. Zameniu mesto tako da moete sedeti zajedno. Sofija se spustila u sedite pored mene ostavi bez rei. Tokom leta, razgovarali smo o izborima koje je mogla da napravi. Izneo sam joj neke biblijske principe i obeanja. Molio sam se sa njom. Do trenutka kada smo sleteli u Evil prelomila je odluku da e oprostiti. Jo uvek je oseala povreenost, ali sada i smirenost i odlunost da se posveti svom braku. Kada pogledam unazad na ovaj sastanak koji je Bog organizovao, mogu videti tragove Javisa i njegove male molitve: Traio sam i oekivao Boji blagoslov za danas. Molio sam za vie teritorije (vie slube i uticaja za Njega) i zakoraio napred da bi je primio. Oslonio sam se obazrivo, ali sa sigurnou, na Svetog duha da On vodi moje misli, rei i postupke sa Sofijom i da deluje na natprirodan nain da bi postigao ono to ja ne mogu. Traio sam od Boga da sprei zlo (ili, u ovom sluaju, ak i nagovetaj neprimerenosti) koje bi moglo da pokvari blagoslov koji je On eleo da donese preko mene. Dozvolite da vas ohrabrim, prijatelju, da odvano posegnete za udom. Va Otac zna vae darove, smetnje koje imate, situaciju u kojoj se nalazite u svakom momentu. On, takoe, zna ono to vi nikako ne moete znati - svaku pojedinanu osobu kojoj je oajniki potrebno primanje Njegovog uticaja kroz vas. Bog e vas dovesti do te osobe tano u pravo vreme i pod odgovarajuim okolnostima. I u tom trenutku, vi ete primiti silu da budete Njegov svedok.
46

Toak blagoslova
Kako budete ponavljali korake, staviete u pokret toak blagoslova koji e nastaviti da uveava ono to Bog moe da uini u vama i kroz vas. To je progresivni rast koji sam spomenuo na kraju prethodnog poglavlja. Traili ste i primili vie blagoslova, vie teritorije, vie sile i vie zatite. Ali grafikon rasta uskoro kree strmo nagore . Neete postii sledei nivo blagoslova samo da bi ostali tamo. Poeete ponovo: Gospode, zaista me blagoslovi! Gospode, molim te uveaj...! I tako dalje. Kako se ciklus bude ponavljao, shvatiete da se stalno kreete ka irim sferama blagoslova i uticaja, kruei sve ire i sve vie u ivotu za Boga. Doi e dan - i ponavljae se tokom vaeg ivota - kada ete biti toliko savladani Bojom velikodunou da e suze tei niz vae lice. Seam se da sam govorio Gospodu: Ovo je suvie! Zadri neto od svojih blagoslova! Ako ste kao mnogi koji koriste Javisovu molitvu, ukljuujui i mene, doiveete trenutke u svom ivotu kada ete se oseati toliko blagoslovenim da ete prestati da se molite za jo blagoslova, bar za neko vreme. Ali vam obeavam da ete videti direktnu vezu: znaete izvan svake sumnje da je Bog otvorio nebeske riznice jer ste se vi molili. Priznau: ciklus blagoslova e vau veru staviti na dobar ispit. Da li ete dozvoliti da Bog deluje u vaem ivotu bez obzira ta on odabere? To e uvek biti najbolje za vas. Da li ete se predati Njegovoj sili, ljubavi i iznenaujuem planu za vas? Nadam se da ete odabrati da uradite upravo to. Iskusiete radost saznanja da Bog doivljava duboko zadovoljstvo i radost u vama! Jedina stvar koja moe prekinuti ovaj ciklus izobilnog ivota je greh, jer greh prekida tok Boje sile. To je kao da su elektrini vodovi do vae kue prekinuti i vi ste odseeni od generatora struje u hidroelektrani erdap. Neverovatni potencijal turbina na brani bie neiskorien, uzaludan i

47

ekae da se veza ponovo uspostavi. Treba da znate da ete kada greite nakon to osetite Javisove blagoslove, doiveti dublju alost zbog prekida veze sa Bogom nego to ste ikada mislili da je mogue. To je bol koji doivljavaju oni koji su osetili uzbuenje kad Bog deluje u njima na viem nivou ispunjenja, a koji su zatim svemu tome okrenuli lea. Ohrabrujem vas da pourite nazad u Boje prisustvo i ispravite stvari, koliko god vas to kotalo. Ne traite ni na minut udo koje je On zapoeo u vaem ivotu. Neopisivo blagostanje jo uvek lei pred vama i vaom porodicom.

48

VII UINITI JAVISOVU MOLITVU SVOJOM


~ I uini Bog zato ga moli ~
Izazivam vas da Javisovu molitvu za blagoslovom uinite svakodnevnim delom vaeg ivota. Da biste to postigli, ohrabrujem vas da plan opisan ovde pratite bez odstupanja sledeih trideset dana. Do isteka tog vremena primetiete znaajne promene u svom ivotu, a molitva e biti na svom putu da postane cenjena, doivotna navika. Molite se Javisovom molitvom svakog jutra i vodite evidenciju o vaoj svakodnevnoj molitvi oznaavajui kalendar ili grafikon koji ste napravili posebno za tu svrhu. Ispiite molitvu na papiru i zalepite je u vaoj Bibliji, u vaem rokovniku, na ogledalu u kupatilu ili nekom drugom mestu gde e moi da vas podseti na vau novu viziju. Proitajte ovu malu knjigu ponovo svake sedmice tokom sledeeg meseca traei od Boga da vam ukae na vane delove koje ste moda propustili. Ispriajte jo jednoj osobi o vaoj privrenosti novoj molitvenoj navici i zamolite njega ili nju da vas proverava. Ponite da vodite beleke o promenama u vaem ivotu, posebno o sastancima koje vam je Bog ,,ugovorio i o novim prilikama - mogunostima koje moete povezati direktno sa Javisovom molitvom. Ponite da se molite Javisovom molitvom za svoju porodicu, prijatelje i lokalnu crkvu. Naravno, ono to znate o ovoj ili bilo kojoj drugoj molitvi nee vam doneti nita. Ono to znate o osloboenju nee vas osloboditi bilo ega. Moete okaiti Javisovu molitvu na zidovima svake sobe u vaoj kui i nita se nee desiti. Samo ono to verujete da e se desiti i ono to uradite u toj veri
49

oslobodie Boju silu i dovesti do promene ivota. Ali kada se pokrenete, zakoraiete u Boji najbolji plan za vas. Ja sam ivi dokaz.

Otkupljeni za ovo
Video sam da se neto neverovatno dogaa u ljudima kao to ste vi, ljudima koji su sve vreme pretpostavljali da Bog odgovara na hrabre molitve. Kada zrak vere zasija u vaem duhu, a toplota Boje istine se ulije u vas, i kada instinktiv no poelite da uzviknete: O, Gospode, molim te blagoslovi me! I vidim u ljudima kao to ste vi rastue uzbuenje oekivanje ta e se desiti sledee. Zato to se uvek neto desi. Vaa duhovna oekivanja doivljavaju radikalnu promenu, mada to nekom drugom moe izgledati neznatno. Oseate obnovljeno poverenje u silu i realnost vaih molitvi jer se molite po njegovoj volji i na njegovo zadovoljstvo. Vi oseate u najdubljem kutku vaeg bia ispravnost ovakvog naina moljenja. Znate izvan svake sumnje da ste otkupljeni radi ovoga: da Ga molite za najveu dobrobit koju ima na umu za vas i da ga molite za to svim srcem. Pridruite mi se za taj preobraaj. Promeniete svoje naslee i poneti natprirodne blagoslove kuda god idete. Bog e sada osloboditi svoju udesnu silu u vaem ivotu. I kroz svu venost On e vas obasipati svojim potovanjem i uivanjem.

50

SADRAJ

KRATKA MOLITVA, DINOVSKA NAGRADA ZATO ONDA NE TRAITI? 9

IVETI PUNIM PLUIMA ZA BOGA 17 DODIR VELIANSTVENOSTI 25 UVANJE NASLEA NA SIGURNOM 35 43

DOBRODOLI NA BOJU POASNU LISTU UINITI JAVISOVU MOLITVU SVOJOM SADRAJ 51 49

51