ACTA APOSTOLICAE SEDIS

COMMENTARIUM

OFFICIALE

ANNUS LV - SERIES

I I I - VOL.

V

TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS M-DCCCCLXIII

i i

I

I

An. et vol. LV

30 Ianuarii 1963

(Ser. m,

T.

V) - N. 1

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
COMMENTARIUM OFFICIALE
Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano — Administratio: Libreria Editrice Vaticana

ACTA IOANNIS PP. XXIII

IN SOLLEMNI CANONIZATIONE
Beatorum: Petri Iuliani Eymard, Confessoris, conditoris Congregationis Presbyterorum et Societatis Ancillarum a Sanctissimo Sacramento; Antonii Mariae Pucci, Confessoris, sacerdotis ex Ordine Servorum Beatae Mariae Virginis; Francisci Mariae a Camporubeo, Confessoris, laici professi ex Ordine Fratrum Minorum Capulatorum: ritu in Basilica Vaticana die IX mensis Decembris, dominica secunda Adventus, a. Ad S. R. postulationem Sacri E. D. Cardinali Hamletus instanter, a ab Larraona, Tondini, instantius, Viro Sacrae
MCMLXn

peracto. factam, per

instantissime

Advocatum Revmus

Consistorii,

Eminentissimo Rituum ad

Arcadio

Maria

Congregationis Principes,

Praefecto, Sanctitatis

Epistulis

Suae nomine

haec respondit :

Summi Pontificis verbis ad perorationem vestram respondens, vobis omnibus, qui auditis, palam profiteri iubeor eidem admodum cordi esse beatos caelites, quorum vos alacriter causam suscepistis, in sanctorum albo ascribere; cum id videatur non parum conferre ad utilitates christianorum hominum, qui hodie sunt. Etenim, ut omnibus compertum est, multi nostrae huius aetatis homines, superna bona prorsus obliti, ita terrenis inhiant, ut iam in iis non acquiescant, quae tum recta ratio tum communis iustitia probant, sed ea quaerant et appetant, quae sive divina iura sive humana vetant. Atque huiusmodi voluptatum avida sitis tam late incessit, ut vel in catholicorum ordines quadamtenus subrepere conetur; ex quo oriatur,

6

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

ut in eorum mente, in eorum factis, in eorum denique vita tota, christiana doctrina principem debitumque iam non obtineat locum. Quapropter in hac rerum condicione, peropportune accidit quod Summus Pontifex in universae hominum societatis luce viros collocat, qui, dum viverent, suis exemplis docuerunt qua lance hinc animi illinc corporis bona essent pensitanda. Spes enim est fore ut, dum ... iustos ... cognoscimus, veluti quendam tibus, noois vestigiis innocentiae persequantur. tramitem
1

virtute

eorum

reseratum

eniten-

Addendum eodem et illud est, horum beatorum caelitum sollemnem consecrationem magis magisque hominum animos convertere posse ad gravitatem momentumque Concilii Oecumenici Vaticani I I , cuius plenarum Congregationum primae seriei hesterno die finis est factus. In his enim de admirabili et saluberrima Ecclesiae doctrina actum est, a Christo Deo tradita, quae tantum abest ut intimam perficiendi animos vim amiserit, ut nullo non tempore viros illuminaverit, excitaverit, aluerit, aeterni Conditoris sui observantissimos et amantissimos, eximio virtutum splendore claros, pariterque de humana consortione optime méritos. Has igitur ob causas prope est ut Christi Vicarius, post iterum implorata Divini Spiritus lumina, decretorio iudicio suo hos Beatos in Sanctorum numerum referat. Venerabundi ergo peremptorium edictum accipiamus, atque interea ad caelites novensiles supplices animos erigamus ; quorum triumphis societate Ecclesia caelum sancta exsultat, quorum
2

patrociniis

terra

laetatur,

coronatur.

Post cantatum hymnum Veni, in Cathedra sedens mitramque : sollemniter pronuntiavit

Creator Spiritus, gestans, hanc

Summus Pontifex, formulam

canonizationis

Ad honorem Sanctae ed individuae Trinitatis, ad exaltationem Fidei Catholicae et Christianae Religionis augmentum, auctoritate Domini Nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac Nostra : matura deliberatione praehabita, et divina ope saepius implorata, ac de Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum et Episcoporum in Urbe exsistentium consilio, Beatos Petrum Iulianum Eymard, Antonium Mariam Pucci et Franciscum a Camporubeo, Confessores, Sanctos esse decerni1 2

Cfr. S. Ambros. de Ioseph Patr. PL. 14, col. G 7 3 . S. Bedae Vener., Sermo de Sanctis, PL. 94, col. 450.

Acta Ioannis Pp. XXIII

mus et definimus, ac Sanctorum catalogo ascribimus: statuentes illorum memoriam quolibet anno die eorum natali, prima nempe Augusti pro Petro Iuliano, duodecima Ianuarii pro Antonio Maria, et decima septima Septembris pro Francisco, inter Sanctos Confessores pia devotione recoli debere. In nomine Pa tris et Fi £g Iii et Spiritus Sancti. Amen.
Postea, praecinente Beatissimo Patre, hymnus Te Deum ab clero populoque decantatus est. universo

Infra Ritum haec habita est

SUMMI PONTIFICIS HOMILIA
Sollemnis caeremonia, qua summos Ecclesiae honores decrevimus Beatis Petro Iuliano Eymard, Antonio Mariae Pucci, Francisco Mariae a Camporubeo, est profecto eiusmodi, qua vehementer animi nostri moveantur. Hic enim ritus, qui dum hisce in terris a Nobis conficiebatur, a summo Deo in caelis, tota scilicet sede illa exsultante laetitia, ratus habebatur, in memoriam nostram redigebat et quasi sub nostrum subiciebat aspectum, illam sanctitatis notam, quae catholicam Ecclesiam, Christi Sponsam, distinguit. Catholicis hominibus illud est dulce et iucundum, ex doctrinae capite, quod profitentur, Ecclesiam, matrem suam amantissimam, appellare sanctam. Quod quidem multis confirmatur argumentis. Nam primum eius Conditor sanctus est, quin etiam origo et exemplar sanctitatis; sancta deinde existimanda sunt instrumenta, quibus utitur ad animos perficiendos sibi commissorum filiorum : divina nempe gratia et augusta Sacramenta; tum eius doctrina est sancta, quam a Christo Iesu acceptam inviolate custodit, strenue defendit, impigre inculcat animis, atque ut potest latissime inter gentes disséminât; multi postremo filiorum suorum, cum insigni virtute praestitissent, re ipsa supernae gloriae compotes publice pronuntiati sunt. Haec, inquimus, explorata atque omnino certa habent christiani homines universi. Sed nemo sane dubitat quin, praeclaro hoc praebito spectaculo, opinio sanctitatis Ecclesiae vel profundius in eorum animos descendat.

8

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

Accidit praeterea congruenter, quod sacra haec caeremonia in cursum incidit Concilii Oecumenici Vaticani I I ; quod nimirum eo in primis pertinet, ut sanctitatis gemma, in diademate inserta, quo Ecclesiae caput redimitur, magis magisque niteat atque splendeat. Haec namque amplissima sacrorum Pastorum congregatio, cum beati Petri Successore falli nescio coniuncta, non solum iterum proponit atque confirmat incommutabiles veritates a divino Magistro traditas ; sed etiam illustrat et adhibenda suadet cotidie crebrius sacrosancta auxilia, quibus divinae gratiae efficiamur compotes et participes. Praeterea praecepta iniungit, quibus christianorum mores nitidius excolantur. Quapropter Concilium non alio spectare dicendum est quam ut hinc ostendat Christi Sponsam omne possidere, quovis nomine significetur, virtutis genus, in factis et verbis et spiritualibus cuiusvis speciei donis, hinc ad sanctimoniam Ecclesiae filios incendat, quibus humani generis Redemptor palam edixit: Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester caelestis perfectus est. Quibus positis facile seguitur, ut in primis christifideles in eo honeste glorientur, se talem habere Matrem, quam omnes admirari oporteat, propter incredibilem pulchritudinem eidem divinitus inditam. Eius enim dignitas non gemmis, non margaritis emicat, humano visui conspiciendis, sed fulgore et gratia radiât, quae e Conditoris sui Sanguine et insignibus multorum filiorum virtutibus manant. Sequitur tum etiam, ut quicumque christianum profitentur nomen, ii vitae consuetudinem servare enitantur, quae a matris suae superna nobilitate nulla ex parte abhorreat, neque ab eius praeceptis et institutis sit aliena. Siquidem nemo vere affirmare potest se matrem re ipsa diligere, de cuius decore aliquid detrahere moribus suis non vereatur.
1 2

Invito paterno ai fedeli Venerabili Fratelli, diletti figli.

Amiamo proseguire il discorso, come a familiare colloquio, nella lingua italiana, per associare più strettamente all'intimo gaudio del Nostro
1

2

Cfr. S. Cyril. Hier. Cathecheses, P. G. 33 col. 1044. Matth. 5, 48.

Acta Ioannis Pp. XXIII

9

cuore i numerosi fedeli, convenuti in questa Basilica, e quanti altri seguono lo svolgersi del sacro rito attraverso la radio. Da oggi l'intera famiglia dei credenti contempla tre nuove fulgide stelle nel cielo della santità: S. Pietro Giuliano Eymard, S. Antonio Maria Pucci e S. Francesco Maria da Oamporosso. E se tre Famiglie Religiose di antica e nuova tradizione — diciamo : i Sacerdoti del Santissimo Sacramento, i Servi di Maria, i Francescani Cappuccini — hanno motivo di esultare per il particolare titolo di onore, con esse è tutta la Chiesa, che si raccoglie in preghiera presso i novelli Santi per averne primizia di intercessione e di celesti favori. La figura luminosa di ciascuno meriterebbe immediata illustrazione, che per altro non mancherà in forme molteplici e per la parola e per la penna dei sacri oratori e scrittori. A Noi piace cogliere subito una significativa affinità di insegnamenti e di esempi in questi uomini di Dio, vissuti nel corso di una stessa generazione. Nella loro vicenda terrena, pur nelle diverse attribuzioni della vocazione propria di ciascuno, splendono più fulgide tre note : vita Eucaristica, tenerissima pietà Mariana, imitazione del Buon Pastore. Di qua proviene per i fedeli e per l'umanità un messaggio di intensa vibrazione.

L'Eucaristia fonte di ogni santità 1. Vita eucaristica, anzitutto, poiché nella Ss. Eucaristia è la fonte e il nutrimento di ogni santità. Lo diceva il Nostro Predecessore San Leone Magno : « La partecipazione del corpo e del sangue di Cristo non ha altro effetto, che quello di farci diventare Colui, che noi riceviamo » .
3

Questa progressiva trasformazione nella vita stessa del Salvatore Divino, oh quanto è visibile nel mirabile sviluppo delle virtù dei Santi oggi canonizzati ! E quali rapporti di particolare intimità con Gesù Eucaristia si scoprono nelle loro ascensioni ! Basta il nome di San Pietro Giuliano Eymard per aprire allo sguardo il fulgore dei trionfi eucaristici, a cui egli volle dedicata, pur in mezzo a prove e difficoltà di ogni genere, la propria vita, che si prolunga nella Famiglia da lui fondata. Il fanciullo quinquenne, trovato sull'altare, reclinante il capo sulla porticina del Tabernacolo, è lo stesso che fonderà a suo tempo la Società dei Sacerdoti del Ss. Sacramento e le Ancelle del Ss. Sacramento, irradiando in innu-

3

Serm. LXIII, cap. VII ; P. L. 54, 357.

10

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

merevoli schiere di Sacerdoti Adoratori il suo amore e la sua tenerezza a Cristo, vivente nell'Eucaristia. E il santo parroco di Viareggio non aveva immesso un profondo spirito eucaristico nelle associazioni laicali da lui promosse, come tessera di riconoscimento per il cristiano? Questa ansia di apostolato eucaristico nasceva in un cuore preso dall'amore a Gesù vittima. I testimoni oculari ne hanno lasciato commoventi descrizioni. Identica pietà eucaristica nell'umile frate cercatore Francesco Maria da Camporosso, da tutti chiamato, nonostante le sue proteste, « il Padre Santo ». E a giusto titolo, perchè il suo passaggio quaggiù ha rinnovato la fragranza dei fioretti francescani. La vita eucaristica è l'anima segreta degli impulsi di generosità, che hanno spinto i tre Eeligiosi sulle vette della santità.

Perenne fiducia nella Regina dei Santi 2. Pietà Mariana. Accanto a Gesù si trova la Madre sua, Regina Sanctorum omnium, suscitatrice di santità nella Chiesa di Dio, e suo primo fiore di grazia. Intimamente associata alla Kedenzione nei disegni eterni dell'Altissimo, la Madonna, come ha cantato Severiano di Gabala « è la madre della salvezza, la fonte della luce divenuta visibile » .
4

Piace pertanto alla pietà filiale considerarla all'inizio di ogni vita cristiana, accompagnarne con trepida cura l'armonioso sviluppo, coronarne la pienezza con la sua presenza materna. Non sorprende dunque il trovare Maria Santissima, vicina e tenerissima, nella vita dei tre novelli Confessori : San Giuliano Eymard la propone a modello degli adoratori, invocandola col titolo di « Nostra Signora del Santissimo Sacramento » ; Sant'Antonio Maria Pucci, fedele alle tradizioni del suo Ordine, fa della sede del suo apostolato la città della Madonna Addolorata, anidándole ogni più ardua impresa di sacro ministero ; San Francesco Maria da Camporosso, con filiale ardimento, non teme di inviarle i derelitti e i sofferenti, con le parole : « Andate a nome mio alla Madonna delle Grazie. Ditele che vi manda il suo servo Francesco ». Oh quale devozione spirano i santi nel loro soprannaturale trasporto di confidenza nella intercessione della Madre di Dio e Madre nostra ! Questa delicata pietà Mariana ha certo favorito il compiersi del gaudio odierno.
4

De mundi creatione, orat. VI ; P. G. 56, 498.

Acta Ioannis Pp. XXIII

II

Fedelissima immagine del Buon Pastore 3. Imitazione del Buon Pastore. Uno solo dei novelli Canonizzati ebbe la cura diretta delle anime, riproducendo in terra italiana gli esempi del santo Curato d'Ars; ma tutti e tre riproducono con fedeltà mirabile l'immagine del Buon Pastore. L'aspetto pastorale Ci dà tanta consolazione, al termine della prima sessione del Concilio Ecumenico Vaticano I I , che il Signore ha voluto per un generale ravvivamento di tutte le forme della vita cristiana. Questa irradiazione pastorale, nella testimonianza dei novelli santi, si può definire formazione di buoni preti, dall'anima fervente di adoratori, le cui schiere si sono moltiplicate in tutto il mondo, e danno in questi giorni a Boma, nel loro Convegno Internazionale, spettacolo edificante della loro pietà. Questa irradiazione si esprime inoltre col fervore delle missioni al popolo, forma immediata ed efficace di catechesi evangelica, e con altre istituzioni di carattere parrocchiale, che furono l'alba promettente delle organizzazioni di Azione Cattolica. Irradiazione che con parola semplice si chiama apostolato del buon esempio, compiuto con instancabile zelo per seminare nelle anime l'amore di Cristo, e risvegliarvi la coerenza di propositi gravi e solenni. La stessa sollecitudine costante per la carità verso i poveri, quale si legge in particolari commoventi nella vita dei novelli santi, è forma altissima di imitazione del Buon Pastore, che diffonde il suo influsso soave nelle anime, e gli dà la testimonianza concreta e commovente, come risposta al dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis.
5

H perfetto adoratore del Ss.mo Sacramento Nous voulons ajouter maintenant un mot pour les pèlerins de langue française, venus assister à la glorification de Saint Pierre-Julien Eymard, prêtre, confesseur, fondateur de deux familles religieuses consacrées au culte du Saint Sacrement. C'est un Saint qui Nous était familier depuis de longues années déjà, comme Nous Pavons dit tout à l'heure, lorsque la Providence Nous fournit l'heureuse occasion, au temps de Notre service à la Nonciature Apostolique en France, de Nous rendre dans son pays natal, à la Mure d'Isère, près de Grenoble. Nous avons vu là de Nos yeux le pauvre lit, la modeste chambre, où
5

Cfr. Gal. 2, 20.

12

Acta Apostolicae Sedis ~ Commentarium Officiale

ce fidèle imitateur du Christ rendit sa belle âme à Dieu. Vous pouvez deviner, chers Fils, avec quelle émotion Nous évoquons ce souvenir en ce jour où il Nous est donné de lui décerner les honneurs de la canonisation ! Le corps de Saint Pierre-Julien Eymard est conservé à Paris : mais le Saint est présent à Rome aussi, en quelque façon, en la personne de ses fils, les Prêtres du Saint Sacrement ; et c'est encore un souvenir bien doux à évoquer pour Nous que celui de ces visites que Nous faisions jadis à leur église de Saint Claude-des-Bourguignons, pour Nous unir pendant quelques instants à leurs silencieuses adorations. A côté d'un Vincent de Paul, d'un Saint Jean Eudes, d'un Curé d'Ars, Pierre-Julien Eymard prend place aujourd'hui dans la phalange de ces astres resplendissants qui sont la gloire et l'honneur incomparable du Pays qui les a vus naître, mais dont la bienfaisante influence s'exerce bien au-delà : dans l'Eglise tout entière. Sa note caractéristique, l'idée directrice de toutes ses activités sacerdotales, on peut le dire, ce fut l'Eucharistie : le culte et l'apostolat eucharestiques. Nous aimons à le souligner ici, en présence des Prêtres et des Servantes du Très Saint Sacrement : en présence aussi des membres d'une association qui est chère au cœur du Pape, celle des Prêtres Adorateurs, rassemblés à Rome ces jours-ci et venus nombreux honorer ce grand ami de l'Eucharistie. Oui, chers Fils, honorez et fêtez avec Nous celui qui fut un si parfait adorateur du Saint Sacrement; et à son exemple, placez toujours au centre de vos pensées, de vos affections, des entreprises de votre zèle, cette source incomparable de toute grâce : le Mysterium fidei, qui cache sous ses voiles l'Auteur même de la grâce, Jésus, le Verbe incarné.

Doni copiosi di celeste pace Venerabili Fratelli e diletti figli.

Sono queste le elevazioni ispirate dalla triplice glorificazione odierna. Il cuore si riempie di commossa esultanza, e sale al labbro la lode e il ringraziamento al Signore, che ha irradiato nuovo splendore sul volto della sua Chiesa, nell'anno del Concilio Ecumenico. O santi novelli Confessori, Pietro Giuliano Eymard, Antonio Maria Pucci, Francesco Maria da Camporosso, circondate questo altare della Confessione di S. Pietro, mentre prosegue il rito Eucaristico; e con la

Acta Ioannis Pp. XXIII

13

vostra intercessione custodite nei nostri cuori lo straordinario fervore di quest'ora storica, ottenendo all'umanità i doni copiosi della celeste pace, che in Gesù Cristo ha il suo fondamento, la sua legislazione, la sua sicurezza; doni di pace che sono il gaudio della Chiesa, il conforto dei sacri Pastori, l'onore del clero e del popolo santo di Dio. Amen. Amen.

NUNTIUS
Omnibus christifidelibus ac gentibus, ob Nativitatis Domini Iesu Christi mox celebranda «sollemnia. * Venerabili Fratelli, diletti figli.

Il Natale di quest'anno reca l'impronta del Concilio Ecumenico, grazie al Signore, già così bene avviato. Dall'I! ottobre infatti all'8 dicembre, si rincorsero qui in Roma due mesi di intensa commozione religiosa. Orizzonti miti e luminosi si videro dischiusi sopra le teste di tutti i credenti in Cristo, sparsi nel mondo, come un invito alle anime più lontane, a volgere l'attenzione al richiamo del Figlio di Dio fatto uomo, al Nato di Betlemme, Redentore di tutti gli uomini e Maestro di tutte le genti. Certo, nessuna solennità della Santa Chiesa potrebbe meglio convenire alla celebrazione del Concilio, e a segnarne i contorni, come il Natale di Gesù, annunziato in gloria sublime di tutti i cieli, e in letizia rinnov a t e s i di umana fraternità per quanti furono creati e si succederanno abitatori del,la terra. Di fatto, oh ! quanta felicità di accordi lo spirito cristiano sa trovare, anche immediatamente, nelle acclamazioni dei Padri del Concilio Vaticano I I , e nelle voci angeliche diffuse ogni anno a Natale sopra i vigilanti pastori, e ripetute nella santa notte della più grande esaltazione del divino incontro tra il cielo e la terra ! Quale emozione di accenti in quell'annunzio celeste che diffonde il gaudium magnum quod erit Deum et dicentium : bonae voluntatis!
1

omni

populo; e poi in quello stringersi a volo dei cori angelici laudantium Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus

* Vespere, die 22 Decembris mensis a. 1962. Luc. 2, 11-14.
1

14

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Ebbene, venerabili Fratelli e diletti figli, lasciateci, in questo Natale,

alla gioia di riposare alquanto, tocchi ancora come siamo tutti dalle emozioni dell'iniziato Concilio, di riposarci, diciamo, su queste parole della liturgia Natalizia. ». Tre vibrazioni armoniose vengono a noi dalle imminenti festività, in 1. La gloria del Signore affermata dal canto angelico. 2. L'avvento e il godimento della pace sulla terra, in corrispondenza alle aspirazioni delle anime e dei popoli. 3. L'apostolato e il trionfo della unità della Santa Chiesa nel pensiero, nella preghiera e nel sacrifìcio di Cristo a spirituale vantaggio di tutto il mondo. La gloria al Signore celebrata da tutte le genti I. Gloria in excelsis Deo. Verso questa liturgica sublimità si leva innanzi tutto l'inno di Natale. Ed è lo stesso inno della Chiesa Cattolica riunita nel Concilio ed insieme aprentesi come il fiorire di una umanità nuova riconciliata col suo Creatore, e da Cristo Salvatore rigenerata in letizia ed in pace di anime e di popoli. Quale emozione all'inizio dei lavori Conciliari di ogni giornata questo Gloria in excelsis della santa Messa, ripetuto in molte lingue, secondo la varietà dei riti, di cui felicemente venivano dati saggi copiosi ed attraenti : Romano e Ambrosiano, Greco e Slavo, Armeno, Antiocheno e Alessandrino, Bizantino, Caldeo, Melchita, Siro e Maronita, ed altri ed altri, di edificantissima e commovente glorificazione, e amoroso incontro ! Tale ci apparve e tale gustammo questo intreccio di lode, che trascende ogni altezza di gaudio e di omaggio alla bontà misericordiosa del Padre celeste. Chi ne fu testimone, chi ne accolse gli echi soavissimi non potrà dimenticare questo Gloria in excelsis Deo a cui non semplicemente a voce di popolo, ma a vibrazione pienissima di motivo Gregoriano, risposero ben oltre due mila petti episcopali, qui riuniti da tutto il mondo cattolico, nella solennità della Immacolata, la Madre di Gesù e la Madre nostra, splendente del prestigio, tra i più singolari, della sua esaltazione. La pace: sommo bene e sicurezza della tranquillità nel mondo I I . E con la gloria a Dio negli altissimi cieli, il mistero del Natale di Cristo e della sua commemorazione torna a noi pellegrini quaggiù, piena luce e celebrazione del grande avvenimento Conciliare :

Acta Ioannis Pp. XXIII

15

come augurio di pace per tutta la terra. In terra pax hominibus bonae voluntatis. Il vocabolo caelum ricorre con frequenza nei due Testamenti. Ma esso è di gran lunga sorpassato in pagine e pagine dal vocabolo terra. Ora della terra la ricchezza più preziosa e più degna di essere ricordata è la pace. Pax in terra — noi cantiamo infatti cogli Angeli di Betlemme — pax in terra hominibus bonae voluntatis. Fra tutti i beni della vita e della storia, delle anime, delle famiglie e dei popoli, la pace è veramente il più importante e prezioso. La presenza, lo studium pacis, è la sicurezza della tranquillità del mondo. Ad essa però si congiunge come condizione la buona volontà di tutti e di ciascuno, pax hominibus bonae voluntatis, poiché ove questa manchi è vano sperare letizia e benedizione. Cercare la pace dunque, in ogni tempo : sforzarci di crearla intorno a noi perchè si diffonda nel mondo intero, difenderla da ogni rischio pericoloso e preferirla ad ogni cimento, pur di non offenderla, pur di non comprometterla. Oh ! che grande impegno è questo di ogni Papa, di ora e di sempre ! Lo sforzo che si accompagna a questi quattro anni del Nostro umile servizio — quale lo intendiamo e lo intenderemo usque in finem — è servizio di Servo dei servi del Signore, che è veramente Dominus et princeps pacis. Pronunciando e trasmettendo alla radio-televisione queste parole, quanti Ci ascoltano in buona fede e con retta coscienza, Noi pensiamo che vogliano risentire ancora in esse Peco della Nostra più recente invocazione di pace per l'intesa e la concordia dei popoli, contenuta nel Nostro radiomessaggio del 25 ottobre scorso : « Nous renouvelons aujourd'hui cette solennelle adjuration. Nous supplions tous les Gouvernants de ne pas rester sourds à ce cri de l'humanité. Qu'ils fassent tout ce qui est en eux pour sauver la paix ... Qu'ils continuent à traiter, car cette attitude loyale et ouverte a grande valeur de témoignage pour la conscience de chacun et devant l'histoire. Promouvoir, favoriser, accepter des pourparlers, à tous les niveaux et en tout temps, est une règle de sagesse et de prudence qui attire les bénédictions du Ciel et de la terre ». Il richiamare questo invito Ci è tanto più caro e gioioso, venerabili Fratelli e diletti figli, poiché segni indubbi di alta comprensione Ci assicurano che non furono parole pronunciate al vento, ma hanno toccato intelligenze e cuori, e vengono dischiudendo nuove prospettive di fraterna confidenza e bagliori di sereni orizzonti di vera pace sociale e internazionale.

16

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale Di questi felici orientamenti dell'ordine interno dei popoli e interna-

zionale, anche come semplice svolta per l'avvio di una nuova storia del mondo contemporaneo, è graditissima la constatazione di ciò che il Nostro radiomessaggio venne a rappresentare, messo in coro armonioso ed esultante con le voci dell'episcopato mondiale della Chiesa Cattolica, inteso in quei giorni qui in Roma ai suoi lavori Conciliari in santa fraternità, sotto l'amabile guida del Successore di S. Pietro, nel tempio suo. È soffio di alta spiritualità evangelica, è fiamma viva di schietto apostolato cattolico, che attua il divino precetto del Signore e lo consacra : Quaerite cientur primum regnum vobis.
2

Dei,

et

iustitiam

eius :

et

haec

omnia

adi-

E) naturale che, in questa attesa e poi nell'attività festosa del Natale, prenda rilievo come beneficio della pace cristiana il riferimento alla prosperità dell'ordine domestico e familiare. Questa triplice apparizione di Betlemme e di Nazareth, con i tre personaggi, Gesù, Maria e Giuseppe, oh ! quale fonte di letizia, di soavità, e di pace. E quanta profondità nella dottrina del piccolo libro della Imitazione di Cristo^ là dove colorisce la figura De bono pacifico homine, del quale è detto che omnia ad bonum convertit. Fraternità dei Pastori di anime nel Concilio Ecumenico I I I . La terza vibrazione armoniosa ed esultante della festività Natalizia, insieme associata alla gioia intima di cui i venerabili prelati santamente godettero con la loro partecipazione personale alla celebrazione del Concilio, Ci viene espressa in forma commovente di santa fraternità episcopale. Oh ! veramente la grazia del Signore si è riversata sopra la sua Chiesa in proporzioni superiori ad ogni attesa. Eravamo tremanti al pensiero che la bontà di Gesù benedetto volesse volgersi sulle miserie di un mondo, di cui egli è il Salvatore e il Redentore, ma che dopo venti secoli di storia è ancora così lontano dal rispondere con pienezza di consenso al suo invito. La realtà ha di gran lunga superato ogni attesa: a Domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris.
4. 3

Iddio ha accolto ed

esaudito le preghiere delle anime consacrate, dei bambini, degli ammalati e dei sofferenti. Egli ha ascoltato la supplicazione anche di chi desidera e non sa pregare ; di chi anela a ricostituire nella intimità della coscienza
2

Matth. 6, 83; Luc. 12, 31. Imit. Lib. II c. 3. Matth. 21, 42.

3

4

Acta Ioannis Pp. XXIII

17

l'armonia delle leggi eterne con le esigenze deila vocazione personale. Fiore caratteristico di questo avvenimento del Concilio Ecumenico è il dischiudersi spontaneo, quasi inatteso dai più, del senso di unità, meglio si direbbe di avvertita e riconosciuta e bene accolta attrazione verso la fraternità cristiana, espressa nel Simbolo Apostolico in suadente affermazione della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, non a dominio, ma a servizio delle genti, per le quali il disegno di Cristo è aspirazione sinceramente desiderata, anche se non sempre avvertita nei suoi contorni e nei suoi sviluppi. Sul vasto e complicato e ancora turbatissimo orizzonte della creazione, la cui immagine è nelle prime righe del Genesi, lo Spiritus Dei ferebatur super aquas. Al di là di precisazioni e applicazioni più minute, gli è certo che nei riferimenti a quanto sopravvive del patrimonio spirituale della Santa Chiesa, anche là dove esso non è nella sua pienezza, poche volte nella successione dell'era cristiana — venti secoli trascorsi — si è avvertita una inclinazione così struggente nei cuori verso l'unità voluta dal Signore. La sensibilità che si potè constatare in questo primo affacciarsi, attraverso il Concilio Ecumenico, all'attenzione dei nostri contemporanei del problema religioso, questa sensibilità tutti raccoglie preferibilmente intorno alla figurazione dell' unum ovile et unus Pastor. È un raccogliersi talora timido, tal'altra non senza qualche apprensione di pregiudizio, che noi sappiamo immaginare e vogliamo anche comprendere, perchè con la grazia divina lo si possa superare. li unum ovile et unus Pastor — che trova accenti di accorata supplicazione nell'unum sint dell'ultima cena
5 9

— torna in eco imperiosa dal

fondo di venti secoli cristiani, e batte al cuore di ciascuno. Unione perfetta delle anime attraverso la Chiesa visibile Unum sint, unum sint! « Che siano tutti una cosa sola, come tu sei in me, o Padre, e io in te, che siano anch'essi una sola cosa in noi : onde creda il mondo che tu mi hai mandato » . Questa è la spiegazione ultima del miracolo di amore, iniziato a Betlemme, di cui i pastori e i magi furono le primizie : la salvezza di tutte le anime, la loro unione nella fede e nella carità, attraverso la Chiesa visibile da Cristo fondata. Ut unum sint! È il disegno del Redentore Divino, che dobbiamo attuare, venerabili Fratelli, e resta grave impegno, affidato alla coscienza
5

6

6

Cfr. Io. 17, 21. Io. 17, 21.

2 - ACTA, vol. V, n. 1. — 30-1-1963.

18

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

di ciascuno. Nell'ultimo giorno del giudizio particolare e del giudizio universale sarà chiesto a questa coscienza, non se ha fatto l'unità, ma se per essa ha pregato, lavorato e sofferto ; se si è imposta disciplina saggia e prudente, paziente e lungimirante ; e se ha dato vigore agli slanci della carità. Questo palpito del cuore di Cristo deve invitarci a rinnovato proposito di dedizione perchè tra i cattolici resti saldissimo l'amore e la testimonianza verso la prima nota della Chiesa ; e perchè nel vasto orizzonte delle denominazioni cristiane ed oltre si compia quella unità, verso cui sale l'aspirazione dei cuori retti e generosi.

Tenerezza del saluto ed augurio paterno agli individui e alle famiglie VeneraMU Fratelli e diletti figli.

Nell'attesa Natalizia, ravvivata dai riflessi del Concilio Ecumenico, il cui lavoro continua verso il suo auspicato coronamento, il Nostro cuore si apre a voi con trepidazione paterna. Questo del 1962 vuol essere un Natale di più intima e raccolta gioia e pace dello spirito per tutta l'umana società, e specialmente per il suo fondamento, che è la famiglia ; vuol essere un Natale di preghiera e di riflessione per corrispondere all'ansia di Gesù Cristo Nostro Signore per l'unità dei credenti nel nome suo e nel suo Vangelo : ut unum sint; vuol essere un Natale di più vissuta carità nelle reciproche relazioni delle membra del Corpo Mistico, in applicazione generosa per il bene dei singoli e delle comunità familiari, sociali e internazionali. Il Nostro cuore, che è preso dal commosso incanto di quest'ora, viene presso ciascuno di voi, venerabili Fratelli e diletti figli; con l'ausilio potente e pur sommesso delle onde radiofoniche e televisive, entra nelle vostre case, che brillano di più ardente attesa per la nascita del Salvatore Divino, si apre alla tenerezza del saluto e augurio paterno. Vorremmo soffermarci al desco dei poveri, nelle officine del lavoro, nelle aule dello studio e della scienza, al letto dei sofferenti e degli anziani, ovunque sono uomini che pregano e soffrono, lavorano per sè e per gli altri, lavorano con animo grande, in esercizio e disciplina della mente, del cuore, delle braccia. Sì, desidereremmo posare la Nostra mano sulle teste dei piccoli, guardare negli occhi i giovani, incoraggiare i papà e le mamme al proseguimento del quotidiano dovere ! A tutti vorremmo ripetere le parole dell'Angelo : vi annunzio un grande gaudio : è nato per voi il Salvatore. E continuare con le riflessioni di Sant'Agostino : « Cri-

Acta Ioannis Pp. XXIII

19

sto è nato, e giace nel presepio, ma regge il mondo: . . . è avvolto di poveri panni, ma ci riveste di immortalità : . . . non trovò posto nell'albergo, ma vuole farsi un tempio nel cuore dei credenti . . . Accendiamo dunque la carità, affinchè possiamo pervenire alla sua eternità » . lorando il voto paterno con preghiera fervida e prolungata. O Verbo Eterno del Padre, Figlio di Dio e di Maria, rinnova ancora nell'arcano segreto delle anime il prodigio mirabile della tua nascita ! Rivesti di immortalità i figli della tua redenzione ; infiammali di carità, unifica tutti nei vincoli del tuo Mistico Corpo affinchè la tua venuta porti la gioia vera, la pace sicura, l'operosa fraternità negli individui e nei popoli. Amen, amen.
7

Que-

sta è la realtà del Natale, e questa auguriamo a voi piena e gioiosa avva-

Come a riverbero delle celesti compiacenze del Divino Infante di Betlemme, scenda su di voi tutti, venerabili Fratelli e diletti figli, la confortatrice Benedizione Apostolica, che l'umile Vicario di Colui, che è il Principe della Pace, il Padre dei secoli venturi, su tutti effonde con pienezza di paterno amore.
8

CONSTITUTIONES APOSTOLICAE
I ATLANTENSIS Dioecesis Âtlantensis ad gradum et dignitatem metropolitanae Ecclesiae elevatur et nova Provincia Ecclesiastica constituitur, « Âtlantensis » nomine. IOANNES EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Decessorum Nostrorum Summorum Pontificum vestigia prementes, cum ex finium immutatione spes bona affulgeat christiano populo commoda utilitatesque esse oritura, non modo id facere non abnuimus,
7

Serm. 190, In Natali Domini VII, 4, PL. 38, 1009.
Cfr. Is. 9, 6.

8

20

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

quin potins libentissima voluntate peragimus. Qua re, cum venerabilis Frater Aegidius Vagnozzi, Archiepiscopus titulo Myrensis et in Foederatis Americae Septentrionalis Civitatibus Apostolicus Delegatus, post sententiam rogatum venerabilem Fratrem Laurentium Iosephum Shehan, Archiepiscopum Baltimorensem, ab hac Petri Sede petierit ut episcopalis Ecclesia Atlantensis ad metropolitanae gradum eveheretur, novaque insuper Provincia Ecclesiastica constitueretur, Nos, de consilio venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Negotiis Consistorialibus praepositorum, eorumque consensum supplentes qui aliquod ius in hac re habeant vel se putent habere, summa Nostra et apostolica potestate, haec quae sequuntur statuimus et iubemus. Atlantensem Ecclesiam ad gradum et dignitatem metropolitanae Sedis evehimus, cui omnia iura et honores damus, quae eiusmodi Ecclesiis iure communi debentur. Item Atlantensem sacrorum Antistitem archiepiscopali decore simulque Metropolitae dignitate honestamus, datis scilicet iuribus, privilegiis, insignibus quae ei competunt, impositis oneribus et obligationibus quae sunt Metropolitarum- propria. Inter vero privilegia haec erunt, ut possit intra fines suae circumscriptionis et pallio uti, cum tamen illud in publico Consistorio expostulatum et obtentum fuerit, et Crucem in sacris caerimoniis ante se ferre. Novam insuper provinciam ecclesiasticam condimus, Atlantensem appellandam, quae his dioecesibus constabit : Carolopolitana, Miamiensi, Raleighiensi, S. Augustini, et Savannensi, quas a metropolitana iurisdictione Archiepiscopi Baltimorensis eximimus, atque Atlantensi pro tempore Archiepiscopo subicimus. Quae autem his Litteris Nostris mandavimus perficienda curabit venerabilis Frater Aegidius Vagnozzi, quem diximus, cui omnes potestates agendae rei concedimus, quas poterit, si visum fuerit, cuilibet viro delegare, dummodo in ecclesiastica dignitate constituto. Peracto vero negotio, idem documenta exarari iubebit, eademque sinceris exemplis ad Sacram Congregationem Consistorialem cito mittet. Quod si fiat ut eo tempore, quo hae Litterae ad exitum sint deducendae, alius Aposto^ licae in Foederatis Americae Septentrionalis Civitatibus Delegationi praesit, huic onus imponimus ea perficiendi quae iussimus. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus ; ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam obtineant. Quarum Litterarum efficacitati nulla, cuiusvis generis, contraria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis praeditus auctoritate, sive sciens sive insciens contra egerit ac

Acta Ioannis Pp. XXIII

21

Nos ediximus, id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel cor r um pere liceat ; quin immo harum Litterarum exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenderetur. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit, sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas, qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Datum Romae, apud S. Petrum, die decimo mensis Februarii, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo, Pontificatus Nostri quarto. Pro S. B. E. Cancellario IOANNES H. Card. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis

CAROLUS Card. CONFALONIERI S. Congr. Consistorialis a Secretis

Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Caesar Iosephus Loco £8 Plumbi In Ap. Cane, tab., vol. CVIII, n. 62. Federici, Rossi, Proton. Proton. Apost. Apost.

II MACEJENSIS - PENEDENSIS ( P A L M I R I E N S I S INDORUM) Quibusdam detractis territoriis ex archidioecesi Macejensi atque ex dioecesi Penedensi, nova efficitur dioecesis, « Palmirensis Indorimi » nomine. IOANNES EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Quam supremam in omnes fideles potestatem obtinemus, ea a Nobis nonnumquam postulat, ut per aptam ecclesiasticarum circumscriptionum dispositionem christianis populis opportunitatem demus et religionem suam studiose alendi et vitae rationem ad sacri Evangelii prae-

22

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

cepta conformandi. Cum ideo venerabilis Frater Armandus Lombardi, Archiepiscopus titulo Caesariensis Philippi et in Brasiliana Republica Apostolicus Nuntius, ab Apostolica Sede petierit ut, partitis territoriis Ecclesiarum Macejensis et Penedensis, nova ibidem excitaretur dioecesis, cumque id opportunum duxerimus, post auditos venerabiles Fratres Ranulphum da Silva Farias, Archiepiscopum Macejensem, et Iosephum Terceiro de Souza, Episcopum Penedensem, reque magna consideratione reputata, consensum eorum supplentes qui in hoc negotio aliquid iuris habeant, de sententia venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium qui Sacrae Congregationi Consistoriali praesunt, atque de Nostra summa et apostolica auctoritate haec, quae sequuntur, statuimus et decernimus. Ab archidioecesi Macejensi integrum territorium separamus municipiorum, prout nunc lege civili terminantur, vulgo Quebrangulo et Paulo Jacinto ; a dioecesi vero Penedensi, territoria municipiorum sic in vulgus nuncupatorum : Agua Branca, Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Igaci, Major Izidoro, Jacaré dos Homens, Maravilha, Mata Grande, Monteirópolis, Olho d'Agua das Flores, Olivença, Palmeiras dos Indios, Pao de Acucar, Piranhas,

Poco das Trincheiras, Santana do Ipanema, Sâo José da

Tapera, atque ex iisdem cunctis novam dioecesim condimus, Palmiriensem Indorum appellandam atque iisdem circumscribendam finibus ac simul sumpta municipia, quae diximus. Ab eadem praeterea archidioecesi Macejensi integrum territorium municipiorum separamus, quibus nomen Anadia, Boca da Mata, Campo Alegre et Sâo Miguel dos Campos, prout nempe lege civili in praesens uniuntur, illaque perpetuo annectimus dioecesi Penedensi. Novae dioecesis sedes Episcopique domicilium in urbe vulgo Palmeira dos Indios statuetur; cathedram vero episcopalem collocari censemus in curiali templo Deo sacro in honorem B. M. V . , quam dicunt Nossa Senhora do Amparo, quod templum ad gradum et dignitatem aedis cathedralis evehimus. Ea praeterea iura, honores, privilegia quae dioecesibus competunt, eadem censemus ad novam hanc Ecclesiam pertinere ; sacris vero Praesulibus, quibus regenda commutetur, etiam onera et obligationes debitas facimus. Dioecesis Palmiriensis Indorum sit Macejensi metropoli suffraganea, eiusque Episcopus eiusdem Metropolitae oboediet. Curet Palmiriensis Indorum Episcopus ut in sua dioecesi Canonicorum Collegium constituatur, ad normas tamen per alias sub plumbo Litteras edendas. Interea vero Consultores dioecesani deligantur, qui sacrorum Antistiti praesto sint in rebus gravioribus explicandis. Qui scilicet a suo munere cessabunt Canonicis

Acta Ioannis Pp. XXIII

23

constitutis. Mensam episcopalem, quae dicitur, sive ea bona efficient quae novae Sedi obvenient ex peracta divisione iuxta canonem 1500 C. I. O. ; sive pecunia quam populus sponte dabit ; sive Curiae episcopalis reditus ; sive denique dos a publica auctoritate danda. Est Nostra voluntas, idque gravi praecepto decernimus, ut Seminarium saltem minus in modo condita dioecesi struatur, pueris excipiendis qui ad sacerdotium vocati fuerint, ad nempe iuris communis peculiaresque Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus leges. E quo, cum adolever i t , lecti iuvenes sive ingenii acie sive animi dotibus insignes Romam mittantur, in Collegium Pontificium Pianum Brasilianum, ut philosophicis theologicisque disciplinis imbuantur. Quod autem attinet ad dioecesis regimen, administrationem, Vicarii Capitularis electionem, aliaque id genus, quae sacri canones praescribunt omnino serventur. De clero autem hoc statuimus ut, cum dioecesis per harum Litterarum exsecutionem condita fuerit, eo ipso sacerdotes illi Ecclesiae censeantur addicti, in cuius territorio beneficium aut officium habeant ; ceteri autem clerici, illi, ubi legitimo domicilio degant. Mandamus praeterea ut acta et documenta quae ad novam dioecesim quovis modo respiciant, quam primum ad eius Curiam episcopalem mittantur, in rerum sacrarum tabulario religiose custodienda. Quae postremo mandavimus, eadem exsequi studebit venerabilis Frater Armandus Lombardi, quem memoravimus, vel qui eo tempore quo fieri debeant Apostolicae Nuntiaturae in Brasiliana Republica praesit, factis omnibus potestatibus, quae poterunt, si visum fuerit, cuilibet delegari, dummodo in ecclesiastica dignitate constituto viro. Idem venerabilis Frater actae rei documenta exaranda curet, quae sinceris exemplis ad Sacram Congregationem Consistorialem cito mittet. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus ; ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam obtineant. Quarum Litterarum efficacitati nulla, cuiusvis generis, contraria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis praeditus auctoritate, sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat; quin immo harum Litterarum exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenderentur. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit

Archiepiscopum titulo Laodicensem in Phrygia et in Africa Occidentali Apostolicum Delegatum. Post ideo auditum venerabilem Fratrem Ioannem Baptistam Maury. Caesar Federici.Commentarium Officiale vel quoquo modo detrectaverit. Datum Romae. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. Deo dicata in honorem B. quam Sanctae Sedi directo subiectam.24 Acta Apostolicae Sedis . visum est Nobis id probare quod Sacrum Consilium Christiano Nomini Propagando hac de causa censuit. esse nempe praefecturam quam diximus ad dioecesis dignitatem evehendam. Sedem suam Episcopus in urbe vulgo Makeni appellata ponet. praefecturam apostolicam Makenensem ad gradum dioecesis extollimus. ibidem exstante. Card. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Congr. 25. a Sacratissimo Rosario de Fatima. n-. Loco £ß Plumbi Apost. cum iuribus quae sacris huiuscemodi aedibus . cumque cupiamus meritam sodalibus Piae Societatis S. IACOBUS A. Proton. Francisci Xaverii pro missionibus exteris ob susceptos inibi labores rependere gratiam. Deo iuvante. die decimo mensis Februarii. B. qua Ecclesiis omnibus in toto terrarum orbe praesidemus. de summa et apostolica auctoritate Nostra. optatis auctibus atque incrementis magis in dies creverit. Proton. V.. III MAKENENSIS Praefectura Apostolica Makenensis ad gradum dioecesis evehitur IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Apostolica Makenensis praefectura cum. Ferretti. vol. et Sacrae Congregationi de Propaganda Fide obnoxiam esse volumus. tao. Pontificatus Nostri quarto. Cancellarius CAROLUS Card. apud S. CI X. M. In Ap. decem ante annos constituta. Consistorialis a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Begens Franciscus H. Cane. B. CONFALONIERI S. Apost. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. quam scilicet ad dignitatem maximi totius dioecesis templi tollimus. Petrum. eodem nomine iisdemque servatis finibus. magisterii autem cathedram in sacra aede. COPELLO S.

Consultores dioecesanos Episcopus eligat. cuiusvis generis. Fide Praefectus Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Franciscus H. hic mandata Nostra faciet. quas inter obligationem memorare placet constituendi Canonicorum Collegium. Cane. Card. quem memoravimus. si ostenderentur. sive typis impressis sive manu exaratis. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . XXIII 25 competunt. Apost.. quae hisce haberetur. Cancellarius GREGORIUS P. CIX.Acta Ioannis Pp. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. quavis praeditus auctoritate. Apost. vol. Card. sciat se poenas esse subitürum iis iure statutas. Caesar Federici. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. Quoadusque vero id fiat. In Ap. Quarum Litterarum efiicacitati nulla. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. ad Sacram Congregationem Fidei Propagandae mittet. de Prop. eadem omnino habenda erit fides. contraria praescripta officere poterunt. quae de more signata sigilloque impressa. . Francisci Xaverii pro missionibus exteris. A G A G I A M A N 8. Loco £8 Plumbi Proton. n. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Has denique Litteras Nostras exsequendas studebit venerabilis Frater Ioannes Baptista Maury. Volumus insuper ut modo condita dioecesis curis esse pergat sodalibus Piae Societatis S. Ferretti. Proton. C. atque igitur vim suam obtineant. Quapropter si quis. R. ad Nostrum tamen et Apostolicae Sedis nutum. Pontificatus Nostri quarto. E. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. IACOBUS A. 81. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat. Si autem tempore exsecutionis alius in Africa Occidentali Delegatum Apostolicum egerit. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. die vicesima quarta mensis Februarii. apud S. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. qui sibi consilio et ope assint. vel quem ille delegaverit. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. tab. Qui vero rem perfecerit onus habebit effecti negotii documenta exarandi. ad normas tamen per alias sub plumbo Litteras dandas. Datum Romae. COPELLO S. qui ad hunc usque diem egregiam ibi evangelicae legi prolatandae navarunt operam. Petrum. Novae praeterea Ecclesiae sacer Praesul congrua iura habebit omnesque obligationes cum munere coniunctas.

ibi collocata. Quo magis denique geminus iste cultus. in recenti et ad hodiernae artis rationem condita ecclesia. Foederatarum Civitatum Brasiliae caput est renuntiata. sive per Nuntium Radiophonicum. ob suum flagrans Christi Regnum in illas regiones dilatandi desiderium atque studium. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. in dies augesceret et una cum urbe incrementa caperet. Nosmet Ipsi. Vix enim ipsa aedificari coepta est. Quam urbem principem Archiepiscopali Cathedra. perpaucos ante annos condita. Haud aliter contigit Brasiliapoli. — Evangelii praeconum annales replicantes. quo sollemnibus urbis inaugurandae causa. auxeramus. communis laetitiae partem cepimus. « Nossa Senhora da Conceiçao Aparecida ». quae. per Constitutionem Apostolicam die X V I mensis Ianuarii dicti anni datam. primus Brasiliapolitanus Archiepiscopus. sive per Epistulam.Commentarium Officiale LITTERAE APOSTOLICAE I Beata Maria Virgo Immaculata. vehementer exarsit. die x x i mensis Aprilis eiusdem anni editum. videmus semel atque iterum accidisse ut ex impensa flagrantique in Deum atque in Deiparam Virginem pietate nova orirentur oppida. quin immo et urbes. Venerabilis Frater Iosephus Newton de Almeida Batista. interesset. Patriarcham Lisbonensem. in Virginem scilicet Immaculatam et in Sanctum Ioannem Bosco. Sanctus insuper Ioannes Bosco. a fidelibus Brasilianis sub invocatione « Aparecida » tam veneratae. adeo ut et sacrum quoddam haberent rerum suarum initium et optimum in futuras aetates omen secum ferrent. Archiepiscopo cleroque praeeuntibus faventibusque supremis Reipublicae Moderatoribus omnibusque Optimatibus. fuit litatum atque sacra effigies Beatae Mariae Virginis ab Immaculato Conceptu. I O A N N E S PP. die x mensis Martii anno M C M L X datam. et Sanctus Ioannes Bosco respective in Patronam principalem et in Patronum secundarium pro urbe et archidioecesi Brasiliapolitana eliguntur. v. renuntiavimus . cum Eucharisticum sacrificium. Nostro nomine. est dedicatum. nomine . seu « Nossa Senhora da Conceiçao Aparecida » vulgo nuncupatae.26 Acta Apostolicae Sedis . Marialis exinde religio. novissimae illi urbi. peculiari ibi gaudet cultu. Cuius maximum Templum Nostrae Dominae Immaculati Conceptus ab Apparitione. qua Dilectum Filium Nostrum Emmanuelem Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyterum Cardinalem Gonçalves Cerejeira. Legatum Nostrum.

si quidquam secus. Nos autem. ex Sacrae Rituum Congregationis consulto. auctoritate qualibet. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. illisque ad quos spectant seu spectare poterunt. Confessorem. Sanctum vero Ioannem Bosco. cui lusitano sermone nomen inditum est « Nossa Senhora da Conceiçao Aparecida ». ad firmandam ac dilatandam Catholicam Religionem ac praesertim Marialem pietatem. sub anulo Piscatoris. ut divini . nunc et in posterum plenissime suffragari. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. quae locorum Patronis principalibus minusque principalibus rite competunt. I O A N N E S PP. una cum S. principalem. Sanctum vero Ioannem Bosco. Iuliano. Pontificatus Nostri quarto. Contrariis quibusvis minime obstantibus. XXIII 27 proprio nec non Moderatorum. statuimus. apud Sanctum Petrum. aeque principalis Patrona Conchensis dioeceseos eligitur. ut paucis diebus post integrum partum ex Simeone sene acceperat. Beata Maria Virgo cunctos edocet Christifideles quomodo sive corporis cruciatus sive animi aegritudines sint toleranda. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. « Nuestra Señora de las angustias ». Card. Quapropter. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis II Beata Maria Virgo « ab angustiis ». huiusmodi precibus annuendum perlibenter censuimus. scienter sive ignoranter contigerit attentari. Haec edicimus. in praecipuam caelestem Patronam. Tota enim. v. a Nobis enixe postulavit ut Immaculatam Virginem Mariam. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. — Acerborum gladio dolorum transfixa. d. secundarium Patronum caelestem urbis Brasiliae benigne declarare dignaremus. irritumque ex nunc et inane fieri. decernentes praesentes Litteras firmas. Datum Romae. anno M C M L X I I . Patronum minus principalem urbis et totius archidioeceseos Brasiliapolitanae declaramus.Acta Ioannis Pp. constituimus. totius Cleri omniumque fidelium. harum Litterarum vi perpetuumque in modum Beatam Mariam Virginem Immaculatam. die xi mensis Aprilis. XXIII Ad perpetuam rei memoriam. a quovis. HAMLETUS I. omnibus adiectis honoribus ac privilegiis liturgicis. super his. renuntiamus.

scienter sive ignoranter attentari contigerit. ut Apostolicae Sedis decreto caeleste eius patrocinium pro universa ipsius dioecesi firmaretur. verum etiam. sed maximo Ea certe affecta est dolore. ad quos spectant seu spectare poterunt. irritumque ex nunc et inane fieri. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis liturgicis. socia nostrae Redemptionis facta est. ex Sacrae Rituum Congregationis consulto. Tum vero infinita quasi vi lacrimarum atque ardentissimo caritatis studio. d. constituimus ac declaramus. cum Iesum vidit cruci affixum.Commentarium Officiale Filii. caelestem apud Deum aeque-principalem Conchensis dioecesis Patronam. Itaque omnibus attente perpensis. quotque virtutum edidit exempla. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. hispanico sermone « Nuestra Señora de las angustias » appellatam. nulla prorsus dubitatione esse admittendas censemus. Card. has preces. illisque. salutem. HAMLETUS I. una cum Sancto Iuliano. summis honoribus augetur. a quovis. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere . sub anulo Piscatoris. quas omnium proprias esse sacerdotum et fidelium scimus. auctoritate qualibet. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis . secundo eiusdem dioecesis Episcopo. in dioecesi Conchensi magno fideles prosequuntur obsequio sinceroque animo eandem Virginem. decernentes has Litteras firmas. Beatissimam Virginem. multa etenim inveniuntur loca. Ita quidem. si quidquam secus. Hac quidem via. ita almae Matris vita « crux et martyrium » fuit. in quae posteritas Christiana respiciens res ferret adversas humanaeque angustias condicionis ! Optime ergo intelligitur cur veneratio cultusque erga Matrem dolorum non solum antiquitate. vitamque animorum convertit atque traduxit. Servatoris se pedibus advolvit. (( Nuestra Señora de las angustias ». Pontificatus Nostri quarto. die X I I I mensis Aprilis. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . Cum autem idem Praesul a Nobis petierit. harum Litterarum vi perpetuumque in modum. ut Nobis per litteras Venerabilis Frater Innocentius Rodríguez Diez nuper significavit. Haec edicimus. ubi Eadem. statuimus. Mariam ab angustiis. claro praecipuae nomine Patronae salutata. amplitudine in catholicae Ecclesiae praestet finibus . apud Sanctum Petrum. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. hac via. fructuosissimae mortis merita participando. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. quae locorum Patronis rite competunt. nunc et in posterum plenissime suffragari . nocentis instar rei. v. anno M C M L X I I . Datum Romae. dolores in lucrum. super his.28 Acta Apostolicae Sedis .

sacram aedem illam . Cuius modi religione tenentur. X. qua praecipuum sollemne honori Beatae Mariae Virginis a Quercu festo cum apparatu ac summa hominum frequentia solet celebrari. a recto cursu nequaquam aberrant. Praeterea Apostolica haec Sedes. sacellum ad venustam architectandi ornandique rationem non ita pridem aedificatum. conspirante piaque animorum alacritate. — Amicum sidus in huius saeculi fluctibus exasperato mari omnibus lucet. qui scilicet singulari amoris vi in Beatissimam Maria Virginem a Quercu. in finibus paroeciae municipii illius. Quam ob rem Sanctus Pius Pp. fuit inclusa. recentiore vero aetate probatissima haec populi pietas permagnis est aucta incrementis. Petrianum vero Canonicorum Collegium die x x mensis Februarii anno M C M X X indulsit. Quod pietatis studium ab antiqua aetate repetitur. incolae vallis (( Nure » vulgo appellatae atque intra fines Placentinae dioecesis positae. novum sanctuarium in medio oppido (( Bettola » egregio artificio. Decessor Noster. Nec multo post eodem loco.Acta Ioannis Pp. ineunte enim saeculo xv. mandans ut ecclesia Divino Filio suo sacra conderetur. cuius actuosae religionis specimen quotannis prima die dominica mensis Septembris praebetur. feruntur. quemadmodum ibidem traditur. Dei Genetricem a Quercu appellatam oppidi « Bettola » principalem Patronam die xn mensis Novembris anno M C M X I I I renuntiavit. nec desinit dilargiri . ut ad Nos allatum est. adhibitis sibi precibus obsecundans. cultus sedem in oppido « Bettola » habentem. hanc si sequuntur. intra fines Placentinae dioecesis. cuius muro quercus. Quo templo ob temporum iniuriam paene collapso. augusta videlicet Maria : hanc si mortales intuentur. ubi prodigialis visus fertur evenisse. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. XXIII 29 III Beata Maria Virgo « a Quercu » principalis caelestis Patrona declaratur convallis « Nure » vulgo appellatae. ut eiusdem Caelestis Virginis imago ibidem asservata aureo diademate sollemni ritu redimiretur. est exstructum. Alma Deipara in quercus ramis se conspiciendam obtulit puellae cuidam pascenti oviculas. ad salutis portum perveniunt. Ad almam Deiparam toto pectore excolendam iam antiquitus incensi sunt Christifideles. I O A N N E S PP. ecclesia est excitata. eo etiam quod clementissima Mater munera caelestia ibi est dilargita. ut pia fama est. atque.

statuimus. Quibus supplicationibus libenter admissis. anno M C M L X I I .Commentarium Officiale peculiari benevolentia respiciens. convallis a flumine « Nure » appellatae praecipuam Patronam constitueremus. si quidquam secus. ut Virginem Deiparam. Cum denique non ita pridem simulacrum Beatae Mariae Virginis a Fatima in sacra peregrinatione circumferretur atque in oppido « Bettola » sisteret. Card. super his. decernentes praesentes Litteras firmas. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. irritumque ex nunc et inane fieri. confirmamus seu facimus ac declaramus. quae praecipuis locorum Patronis rite competunt. sub anulo Piscatoris. vota quoque significans universi cleri atque civilium potestatum. Haec considerans. quae vulgo dicitur. auctoritate qualibet. HAMLETUS I. omnibus adiectis honoribus ac privilegiis liturgicis. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis . illisque. preces ad Nos admovit. Haec edicimus. munera e thesauro Ecclesiae deprompta seu Indulgentias eidem concessit. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . manifestum fuit religionem Marialem in animis non solum incolarum eiusdem municipii sed etiam totius Vallis « Nure » penitus inhaerere. nomine illo insignem. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. Venerabilis Frater Humbertus Malehiodi. Nos e Sacrae Rituum Congregationis consulto. apud Sanctum Petrum. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. harum Litterarum vi perpetuumque in modum Beatam Mariam Virginem a Quercu nuncupatam principalem apud Deum caelestem Patronam convallis (( Nure ». ad quos spectant seu spectare poterunt. Archiepiscopus-Episcopus Placentinus. die xn mensis Iunii.30 Acta Apostolicae Sedis . Contrariis quibusvis nihil obstantibus. Datum Romae. scienter sive ignoranter attentari contigerit. a quovis. Pontificatus Nostri quarto. nunc et in posterum plenissime suffragari.

Exquisitissimam messem caritatis. nunc panduntur. piantata apud decursus aquarum. terrestris vitae cursu confecto. opera. Ioannis de Matha. a Decessore Nostro Innocentio I I I assecuti sunt ut. Ioannes de Matha. Eocli. Eocli. quod eo spectat. ex quo S. et parentes nostros in generatione sua » . impensiore studio recoli. tam fausta recurrente memoria. et quasi nitidiorem lucernam in Ecclesiae candelabro coruscare. nam veluti generosa arbor. postquam in solitario secessu diu precibus supernum impetraturi afflatum vacarunt. ad caelum migravit. abunde protulit et christianae reipublicae adiumentum et solacium comparavit uberrimum. Qui Ordo profecto prosperi incrementi vires cepit. Temporis adiunctis mutatis. evangelica caritate poscente. 44.mae Trinitatis redemptionis captivorum. nova in Ecclesia religiosa familia.mum Patrem Michaelem a Iesu. Ordo SS. obitu. XXIII 31 EPISTULAE I Ad Rev. Historiae vestrae annales replican tibus patent innumera egregia opera a priscae aetatis sodalibus vestris perfecta. saepenumero heroico ritu exercitae. Moderatorem Generalem Ordinis SS. septingentésimo et quinquagesimo exeunte anno a pio S. 3. fructum suum dedit tempestivum et folium eius non defluxit. merita insigni celebratione honorentur. eiusdem Ordinis conditoris. Ps. 2 Quapropter Nobis probandum esse censemus a te. ut captivi cuiuslibet generis et aetatis e servitute christiani nominis osorum liberarentur. Cum Ioannes de Matha et Felix de Valois. 1-2. fraterno foedere ei coniunctus. . 45. susceptum consilium. ut legiferi patris vestri vita melita.Acta Ioannis Pp. 1. provido incepto caelestis gratia manifesto affuit. Dilectum Deo et hominibus cuius memoria in benedictione e s t 1 decet eum. religioso Instituto vestro alii campi finesque. 1. ut nempe animi 3 1 2 3 Cfr. Trinitatis ad redimendos ab infidelibus captivos constitueretur. Cfr. Enimvero salutaris ac rei congruens Sacrarum Litterarum hortatrix personat vox : « Laudemus viros gloriosos. dilecte fili. Septingenti et quinquaginta mox abibunt anni.

cumprimis vero Sacro . magna in rem usumque vitae strenue deducere.mum P. Nec deest salutaribus precationibus gratulatio Nostra. Congregationis Seminariis Studiorumque Universitatibus praepositae. floreat ac maiores usque christiano nomini utilitates et opportuna auxilia praebeat. Datum Romae. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus. Bene ominatis verbis id cupientes. E. aemulo studio pie et fructuose agendi eorum vestigiis insistite.Commentarium Officiale Christi sanguine redempti infernae potestatis et peccati mancipio. Quinque celebranti lustra. Episcopum Albanensem et Praefectum S. Ioannis de Matha feliciter cedant atque salutari cum fructu sui memoriam linquant perquam suavem ac diuturnam. dilecte fili. voluntaria corporis afflictatione ecclesiasticis laboribus vacatis. apud Sanctum Petrum. in Romana Curia multiplici industria et laboris patienti diligentia praegravibus perfunctus es muneribus. Trinitatis religiosis sodalibus et sacris virginibus. I O A N N E S PP. flagrantia vota facimus. Reapse ad Dei unius et trini gloriam amplificandam. ex quo in Sacrum Purpuratorum Patrum Collegium est cooptatus. Antiquorum sodalium vestrorum magnanimam fortitudinem imitamini. precum studio. D. X X I I I II Ad E. Non solum vovistis sanctitatem. ut haec magis magisque vigeat. quae sincero animi affectu promimus. et universis Ordinis SS. Pontificatus Nostri quinto. sinceri fratrum amatores. vestrum est ut nomen arcanae et adorandae Trinitatis solis instar mentibus nitidior effulgeat. Cuius navitatis certationem et progressum singulari cum delectamento conspicien"tes. Iosephum S. eximantur. ex quo sacra Romana purpura decoratus es. Nam a secretis Sacri Consilii extraordinariis Ecclesiae negotiis praepositi et in Actionis Catholicae campo et finibus ingenio et sollertia praeditus. tibi.32 Acta Apostolicae Sedis . die x x i x mensis Novembris anno M C M L X I I . sed omnis sanctitatis perfectionem : vestrum est Deo adhaerere . tibi gratiorem et laetiorem facimus. Posthac Purpuratorum Patrum Collegio ascitus. quinque implentem lustra. Cardinalem Pizzardo. R. tam felicis eventus memoriam votis ominibusque. fructuosam operam impendisti. quod ceteris durius et saevius est. ut statae celebritates in honorem S.

enim. licet Nobis hodie salutare vos in hac Petriana Basilica congregatos. Apostolicam Benedictionem (( magno corde et animo volenti » impertimus. qua collatam a vobis operam suavi cum gaudio prosecuti sumus. Etenim modo recitata marialis precatio Angelus Domini. quae Nobis suavissima est. bonorum omnium largitorem. quibus quidem.ACTA. horum duorum mensium spatio. opus molis sane amplissimae est demandatum. atque bor um auspicem. qui primam Congregationum Generalium Concilii Oecumenici Vaticani H seriem concluserant. Omnia fausta. vestras Congregationes Generales conclusit. Deum supplici prece poscimus. ut vobis omnibus gratam profiteamur voluntatem Nostram. Ex aedibus Vaticanis. sospitet. quas fidentes ad Omnipotentem Deum. XXIII ALLOCUTIONES I Ad Patres Conciliares in Vaticana Basilica adúnalos. Perplacet nunc palam asseverare. ut te protegat. die x n mensis Decembris anno M C M L X I I . . 1. sub exitum primae Sessionis Concilii Oecumenici Vaticani I I . praeclarum in modum pastorales sollicitudines vestras ostendistis. Per vos. Pontificatus Nostri quinto. Singulari prorsus laetitia afficimur quod. qui sive dirigendo sive scribendo sive loquendo sive consilia dando. quae caritatis in te Nostrae novum tibi sit testimonium et pignus. V. * Venerabiles Fratres. donis caelestibus ditet. 3 . Quare hodiernam oblatam occasionem libenter nanciscimur. magnae rerum provinciae consulens et Albanensis dioecesis sedulus Episcopus. I O A N N E S PP. omnia felicia cupientes. praeclara tibi comparasti merita. n. — 30-1-1963.Acta Ioannis Pp. pro vobis effudimus. Nos toto hoc temporis decursu vobiscum coniunctissimos fuisse. 1962. vol. precibus in primis. XXIII 33 Consilio Seminariis Studiorumque Universitatibus praeposito Praefectus. a Nobis vox catholicorum omnium quodammodo audita est. qui undique terra* Die 7 Decembris mensis a. deinde sedula animi attentione.

conspiciendam se praestitit Ecclesia docens. Quid autem dicendum de spectaculo. vosque omnes in episcopatu fratres cum Ipso congregati estis coram beatorum Caelitum aula.Commentarium Officiale rum hoc tempore ad vestros coetus tanta spe atque exspectatione oculos converterunt. propter quem Oecumenicum Concilium coactum est. A die undecimo mensis Octobris. In qua sollemni caerimonia. idque causa est cur Deo plurimas gratias persolvamus. catholica et apostolica orbi terrarum praebuit. atque in omnem civilis cultus provinciam securo gressu pervadat. ad eum finem assequendum. singularibus hisce in rerum adiunctis congregata. quod in Petriano foro flammae instar elucebat. quod elapsa feria quarta contigit? Penitus commoto animo oculi Nostri complexi sunt perinsigne agmen vestrum. impensa filiorum pietate Immaculatam Virginem. quam ut Christi Evangelium a nostri temporis hominibus magis magisque cognoscatur. Matrem Dei et nostram. quod nil aliud spectat. in rem libenter deducatur. ut cum Ipso ingeminaretis preces. Suaviter commoto animi affectu nunc crastinam diem praestolamur. peractis huius Sessionis laboribus. . venerabimur.34 Acta Apostolicae Sedis . apud fulgens Apostolorum Principis sepulcrum. ad quam christianorum hominum universitas mentem attento studio iam convertit. vos. qua data occasione gratiarum hymnum Christo Iesu eiusque suavissimae Matri una simul commoto animo fudimus. qui adstantibus christifidelibus praeclarum religionis exemplum comparavit. Congruens rei videtur gratulari de spectaculo. ministerio nostro omni cum honore et fructu fungi pergemus. quod amplissimo hoc consessu Ecclesia una. nobis provida continenter adsit : illa cum Sanctis Capitibus adiuvante. ac formulas ad fidem et mores quod spectat concipere. qua. Ipsi animorum vestrorum vota et omina significaretis . incepit incumbere in studia. quae. ad vestras profecturos Sedes consalutabimus. nil antiquius habet. usque ad crastinum ritum. Fulgenti illo coetu Patrem vidistis cum filiis suis. sancta. quod in vestris coetibus caritas in veritate profecto principem obtinuit locum. quo sacrorum Antistites catholici nominis Nobiscum sollemni pompa processerunt. suae dignitatis insignibus exornati. ut. Qua de vestrae caritatis significatione liceat Nobis animum perquam gratum iterum iterumque vobis profiteri. Praeterea meritae vestrae laudi etiam tribuimus. Occursus fuit pius atque festivus. benigna praestita ope.

quo Immaculata Conceptio Deiparae celebratur. legibus eius obPs. cum prima Sessio Concilii Oecumenici Vaticani II finem caperet. quo in Deum creditur. qui hodie peragitur. fauste concluditur sacratissimo hoc die. Praeterea. ut illo iterum iterumque frueremur gaudio. magnis coruscantibus splendoribus. * Prima Sessio Concilii Oecumenici Vaticani secundi. quotquot in Ecclesia Sancta pastoris partes gerimus. quae ex imo pectore coram vobis nodie fundere tantopere exoptavimus. Haec sunt omina et vota. post Missam Pontificalem ab E. 1962. ubi in memoriam redigitur Decessorem Nostrum Pium IX Concilium Vaticanum primum hoc eodem die auspicatum esse. 1 . quod sacri Psaltae vocibus praedicatur : « Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum ! x». quae Deo persolvi debent. id magna cum exspectatione et fiducia nos omnes cupimus. Apostolicam Benedictionem vobis peramanter dilargimur. 1. * Die 8 Decembris mensis a. intimus qui subest huic eventui sensus suavior exsistit. quae initium cepit cum liturgicum celebrabatur festum Divinae Maternitatis beatissimae Virginis Mariae. hae duae liturgicae celebritates iucundam quandam suppeditant occasionem gratiarum actionibus. qui a Dei hominumque Matre emanant. supernae benevolentiae munera vobis praesentissima invocantes. 1 Dum ergo paterno animo laetamur. in festo Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis. cum Oecumenici Concilii rutilanti primordio.Acta Ioannis Pp. Concilium reapse est actus. licet intellegi magnos Ecclesiae eventus obtingere lucente veluti sidere ac materne protegente Maria. Mysticus quidam caelestis arcus coniungit sacrum coetum. quod contigit die undecimo elapsi mensis Octobris. II Habita in Vaticana Basilica. Iuvat has congruentias temporis perpendere.mo Cardinali eiusdem Basilicae Archipresbytero celebratam. 132. quae si considerantur. XXIII 35 Id unum fuit Concilii indicendi consilium. Venerabiles Fratres. quod crastina die vos denuo videbimus.

Scilicet una. Ac liceat Nobis gratum animum iterum iterumque profiteri. catholica et apostolica Ecclesia hominibus se obtulit coruscantem fulgore. qui singulari cum studio. atque exspectatos fructus. atque undique allatae sunt ad Nos significationes eorum. exercens flexanimam ac blandam vim institutorum suorum. sumptis viribus ac perpensis agendi normis. ingenti gaudio animi nostri perfunduntur : etenim magis magisque cernimus hunc florem apparere. 11. futurum prospicitur. qui. ut fides. tantum eventum conspiranter sunt recordati. qui greges suos sequuntur — in cogitatione versantur ea. atque. Meminisse etiam iuvat e plurimis gentibus advenisse. praesertim cum saCri Adventus tempus decurrat. Concilii initium Die igitur illo memorabili undecimo mensis Octobris Patrum mutua et socia opera est inchoata.Commentarium Officiale temperatur. nomine suae cuiusque Civitatis Moderatorum. sanctitudo. dum in exspectatione est emetiendum iter. Quod per saeculorum decursum ad haec usque tempora fieri contigit numquam. ut magnum inceptum perfecte in rem deducatur. a cuius radice flos ascendit. . quo Verbum caro factum est de Maria Virgine. magna cum reverentia et existimatione. progressum. quod nostri temporis homines cum admiratione exordium universalis huius Synodi spectaverunt . sancta. Primo vero gradu temporis in Concilii Oecumenici celebratione absoluto. Mentibus nostris penitus adhuc inhaeret ipsum initium Concilii Oecumenici. expedit iam ut de rebus actis paulisper recogitemus. e toto terrarum orbe huc congregatorum. 1 1 Cfr. I. 1. -Cum Antistites quinque continentium terrarum ex hac Petriana Aula ad dilectas Dioeceses profecturi sunt — ut perfungi pergant officio pastorum.36 Acta Apostolicae Sedis . Tria capita Noster sibi sermo proponit : scilicet Concilii Oecumenici initium. qui a perenni munere ipsi constituto exoritur. quae adhuc effecta sunt. Divinae Redemptionis consilio sincere obsequi studetur : consilium dicimus. ostendens compagis suae firmitudinem. apostolatus in Ecclesiam et in civilem consortionem radios emittant. Is. videlicet spectaculum amplissimi illius conventus sacrorum Antistitum. Cum igitur hodie Immaculata Virgo de radice lesse recolatur. sollemnibus ob ineundum Concilium interessent.

atque Nobiscum Deum impensius usque . Id ipsum e provido Dei consilio propterea evenit. fiduciae et caritatis fulgentem veluti facem commissis populis daturos esse. se necessitudine attingerent. causam praebuerant discrepantiae. Neque fortuito coeptum est ab expendendo schemate de sacra Liturgia. oculi Nostri ad operam illam convertuntur. ad apostolatum quod attinet. Oportebat sane ut fratres e longinquis regionibus advecti et in eandem hanc vetustam Sedem congregati. postquam ad honoris vestri Sedes reversi eritis. commoto oblectamento animus perfunditur Noster. venerabiles Fratres. quae in Ecclesia viget. cum ceteris considerate et frugìfere communicaret. Sunt enim hae summi momenti rationes.Acta Ioannis Pp. oportebat ut scientiam. de quibus disceptatum est et sententiae latae. quae proximo novem mensium intervallo. quasi significationem earum rerum. ut veritas in sua luce poneretur et coram universa hominum societate manifesta fieret sancta libertas filiorum Dei. ut opus impendatur in bonum animorum amplissima illa cum iudicandi ratione. XXIII 37 Prima Sessio. quae non sapiat nimiam illam levitatem et festinationem. quae variis in locis hominumque ordinibus. quae in solido fundamento Revelationis et Magisterii apostolici innitantur oportet. utpote quae ageret de rationibus. cum sciamus vos. ex hac Urbe redeuntes. saepe propriam rationum inter solos homines. ita ut merito colligi possit bona initia posita esse eorum de quibus adhuc erit disputandum. minime quidem mirandae sed animos paulum sollicitantis. quam quisque experiendo sibi comparaverat. quas utilissimas esse arbitramur ad certam ac definitam compositionem approbationemque singularum constitutionum perficiendam. fuit scilicet initium. seu divini consilii insinuarent. Dum unumquemque vestrum in sua quisque dioecesi contemplamur. quae inter hominem ac Deum intercedunt. insumetur. unde Patres alacri animo se penitus in ipsam causam et in intimam rationem huius negotii. salva caritate. Facile intellegitur in tam amplo consessu nonnihil temporis necessarium fuisse ut ad consensionem de rebus perveniretur quae. oportebat ut invicem se intuerèntur ad mutuos animorum sensus comperiendos . Deinde quinque schemata proposita sunt. Concilii progressus En inde. modo quodam lento et sollemni. quasi aditum aperuit ad magnum ipsum opus Concilii . II. efiici contigit. licet tecta silentio nec tamen minore cum gravitate.

Verum enimvero hodiernae vitae condicionibus singulorum hominum ac rerum ad apostolatum spectantium sedulae communicationes omne genus faciliores redduntur. ut universalis Ecclesiae partes gererent. quam Nostri dilectissimi populi exspectant. Quam ob rem Sessio. in quam delecti viri e Cardinalium Collegio atque ex Episcoporum coetu cooptati sunt. mutua hac precum voluntatumque conspiratione navitas Eccli. laborum conclusio. percupientes ut effectum magna illa consilia 2 2 Ut videtis. collatis consiliis cum singulis Concilii Commissionibus. quae proximo mense Septembri continget — cum omnes Concilii Patres Romam iterum optatissimi convenient — secure. ita ut in memoriam suavissime reducantur verba Libri Ecclesiastici de Summo Sacerdote Simone : « et ipse stans iuxta aram. proposita nunc schemata. proximis mensibus laboribus adesse et moderari. maioris certo ponderis et momenti aestimandi sunt. quae magna cum fiducia consociatae navitati patet. 5. indeque sperare licet. etsi pastoralis officii sollicitudine astricti.38 Acta Apostolicae Sedis . quam in ceteris Oecumenicis Conciliis fuerunt. III. enixa exspectatione afficimur. constanter atque expeditius procedet. Etiam nova Commissio nuper constituta. Etenim huius Commissionis proprium erit.Commentarium Officiale deprecaturos. inter sacrata gaudia diei Natalis Domini Nostri Iesu Christi habeatur. qui erit quater centesimus ab exitu Concilii Oecumenici Tridentini. id plane testatur : nempe labores Concilii non inter quiescere. cum gloriam Verbi Dei. valida velut fundamenta iacere. Singuli Episcopi. coeptum iter actuosissime perget. nostra procedit. ' . quae opportuno tempore mittetur. et circa illum corona fratrum » . dum intervalla fiebant. quibus sessiones intermittentur. atque. qui nos omnes manent. attente meditabuntur atque perpendent. Concilium ergo nostrum proximis novem mensibus. ut Oecumenica Synodus ad felicem exitum perveniat. quod caro factum est. aliamque materiem. videbimus et adorabimus. Exspectati Concilii fructus Dum igitur praesaga mente hanc peramplam munerum provinciam complectimur. fore ut postero anno. 13. Coniuncta opera ob sollemnem hanc celebritatem non intermittitur : immo labores. praesertim cum maiorem rerum usum hauriat ex coetibus in hac prima Sessione habitis.

sanctissimis legibus munita. Quorum omnium munus hoc erit. ut hi fructus non solum a catholicae Ecclesiae filiis percipiantur. Ad id efficiendum. firma in fide. quae apud eos reperiuntur. Tunc procul dubio exoptata illucescet nova Pentecoste. quae post eiusdem Concilii labores iam absolutos promulgabuntur. XXIII 39 tandem consequantur. nihilominus iuvat salutares fructus inde orituros iam nunc sitienti animo praecipere. ut viribus unitis impensissimam dent operam sanae doctrinae praedicandae et Concilii legibus sollerter exsequendis. qui christiano censentur nomine. contra — ut praeteritis aetatibus saepe contigit — valde conferre poterit ad excolenda evolvendaque fecundissima illa religiosi sensus civilisque cultus germina.Acta Ioannis Pp. quae. ut patet. necnon laicorum hominum pro suo cuiusque munere atque facultate. in amplificando Christi Regno sit magis efficax atque expedita » . 3 Quamvis. a sacris Pastoribus postulabit. quae in animo habuimus dum Concilium indicebamus : nempe ut « Sancta Ecclesia. Faxit Deus. Praesagus animus Noster iam illuc prospicit. Tunc denique altius ac suavius in orbe laetus resonabit humanae Re- 3 Epistula autograpfia ad Germaniae Episcopos. atque etiam in rei socialis provinciam. die xr mensis Ianuarii MCMLXII. Cum illud tempus advenerit. Tunc Regnum Christi in terris novo amplificabitur incremento. novo quodam ac iuvenili floreat vigore. nondum habeantur normae Concilii Oecumenici. tunc necesse erit ut in omnes navitatis Ecclesiae campos. 4 Cfr. immo in innumeros illos homines. et caritate ardentior. quae in Oecumenica Synodo statuta fuerint. quae Ecclesiam spiritualibus viribus uberius ditabit eiusque maternum afflatum salutaremque vim per omnes humanae navitatis provincias latius propagabit. Institutorum Religiosorum. advocanda erit etiam adiutrix opera sacerdotum ex utroque Clero. ac probe novimus. Oratio ad Spiritum Sanctum pro Concilio Oecumenico. christianae lucis nondum compotes. ea omnia deducantur. ut Concilii Oecumenici laboribus christifideles alacri fidelique voluntate respondeant. venerabiles Fratres. atque. vos eadem ac Nos affici sollicitudine. ac normis ab eadem Synodo conditis prompto generosoque animo obtemperetur. in spe solidata. Qui quidem nihil habent quod timeant ab Evangelii luce. qui antiquissimo ac praestantissimo civilis cultus patrimonio a maioribus accepto gloriantur. . sed etiam redundent in ipsos fratres nostros. maximi sane momenti. 4 Quod quidem opus.

Pax. Peractis huius Sessionis laboribus. Supremum Ecclesiae Pastorem ad unumquemque vestrum amantissimas cogitationes continenter convertere. Triplicem laborum nostrorum campum. claudit aures sermonibus imperitis. nunc Nos renovare iuvat bene precantia verba. Adhuc longum est iter nobis emetiendum : sed sciatis. fraternae caritatis vincula inter homines. quae ab his Pii noni verbis tam apte declaratur. ominum atque votorum diserti interpretes facti. dilectissimi Fratres. quae a perficiendi Concilii curis et sollicitudinibus minime disiunguntur. Nobiscum semper sit Immaculata Virgo Maria . quam bonum et quam iucundum sit ambulare in domo Dei cum consensu. dum in pastoralia munera incumbetis.40 Acta Apostolicae Sedis . sed in itinere Deus ipse nos sustentabit. . prout scitis. Et quoniam Dominus noster Iesus Christus pacem Apostolis dedit. cupimus ut vestris sacerdotibus atque fidelibus impensam benevolentiam significetis Nostram. una simul congregati. Venerabiles Fratres. 158. quo confirmantur suprema Omnipotentis Dei iura. coniuncta opera proximis hisce mensibus alacris et cogitata perget. quique magnam spem supplicationemque Nostram aiunt. expellit timorem. sic et ego Vicarius indignus nomine suo do vobis pacem.Commentarium Officiale demptionis nuntius. item castissimus eius 5 Mansi. p. in Oecumenico Concilio Vaticano primo. Hi sunt commoti animi sensus. Magni ergo ponderis negotia et onera nos exspectant . quibus Decessor Noster Pius nonus. ut scitis. Quam ob rem. pax. 5 Superioribus qui abierunt mensibus. ut Oecumenica Synodus optatissimos fidei. quae his in terris promissa est hominibus bonae voluntatis. dum igitur proficiscentes vos votis omnibus prosequimur. 765. ad dilectissimos vobis commissos greges iam reversuri estis. Pax. ut animum vobis adderemus : fulgenti Concilii initio primus aditus patefactus est ad magnum illud opus inchoandum. 1869-70. Episcopos quondam affatus est : « Videtis. quibus urgemur. suavissima hac delectatione fruiti sumus. spei caritatisque fructus in universa hominum familia aliquando edat. communi navitati propositum. Sic ambulate semper. Triplex huiusmodi nota singulare Concilii momentum et gravitatem praedicat. hodie vobis indicavimus. ad Nationes vestras. Ah ! ista pax vos comitetur omnibus diebus vitae vestrae » .

qui publice Summum Pontificem invisit. Cfr. 1962. 6 In hac suavi commotione iucunditatis. vos omnes. Rom. apud Apostolorum Principis sepulcrum . matrem et caput omnium Ecclesiarum. * Die 16 Decembris mensis a. Concilii Oecumenici Patronus. Versamur in hac principe christianae familiae Basilica. des Chefs d'Etats africains. Hoc superno illustrati lumine. 7 III Ad Maiestatem Suam Mwambutsa IV. 16. 1. supernaturalem fidei constantiam. salutamus (( in osculo sancto » . 6. Il Nous a été donné. nos comitetur in via. et cum ipsis sint Sancti Petrus et Paulus. Apoc. 1. * Majesté. Pastoribus ac Doctoribus Ecclesiae Dei. venerabiles Fratres. cum universis Pontificibus. atque illinc splendor aulae caelestis ita super nos collucet. 16. Nous avions tenu à Nous associer aux fêtes qui marquèrent. gloria et imperium in saecula saeculorum. quae Divino Servatori Iesu dicata est. qui Nazarethanae Familiae comes atque auxiliator divinitus est datus. Pour Notre part. 17. ut securam spem. quorum pignus et auspicium esto Apostolica Nostra Benedictio. le premier juillet dernier. au cours de l'année qui s'achève. nationis v. en visite officielle. immortali et invisibili. una cum Sancto Ioanne Baptista. cuius nomen ex hodierno die in Canone Missae refulget. de recevoir à trois reprises. La venue de Votre Majesté renouvelle aujourd'hui la joie que Nous éprouvons à voir ceux qui président aux destinées de ces jeunes nations placer parmi leurs premiers soucis celui de venir rendre hommage à l'humble successeur de Saint Pierre. laetitiam pacemque placidissimam nobis inferat. divinorum munerum affluentiam vobis enixe implorantes. dum vestrum praestolamur reditum. « Burundi » Regem. l'accession du Burundi à l'indé- 6 7 1 Tim. Caelum patescit supra capita nostra. sed meminisse iuvabit Romanae dioecesis cathedrale templum Lateranensem esse Basilicam. Ipsi ergo Regi saeculorum et populorum. XXIII 41 Sponsus Ioseph. .Acta Ioannis Pp.

car elle atteste son estime pour les valeurs morales et spirituelles. elle peut être assurée de trouver toujours l'Eglise disposée à prêter sa loyale et dévouée collaboration. Nous le savons. Cette démarche de Votre Majesté. Dieu veuille bénir les progrès de votre jeune Etat : Nous le lui demandons de grand cœur. A Notre représentant. Votre Majesté voulait bien annoncer son intention de venir sans tarder Nous rendre visite au Vatican. y a fait fructifier leur apostolat.Commentarium Officiale pendance. Votre Majesté. Nous touche vivement. Nous souhaitons que la marche de votre Pays dans les voies ouvertes par l'indépendance se poursuive dans une atmosphère de concorde et de bonne entente. mais les études secondaires aussi y sont florissantes.42 Acta. Nous en sommes sûr. et manifeste avec évidence ses sentiments bienveillants vis-à-vis de l'Eglise. Nous qui avons tant à cœur l'élévation morale et spirituelle de tous les peuples. aujourd'hui heureusement réalisée. Il y a longtemps que les fils de l'Eglise sont au travail dans le Burundi. et l'enseignement supérieur lui-même s'y est développé de façon à faire honneur à la fois aux vaillants missionnaires qui l'y ont implanté et aux dignes fils du Burundi qui y collaborent et qui en bénéficient. et les résultats de leurs efforts se sont révélés particulièrement bienfaisants pour le Pays tout entier. Nous souhaitons la bienvenue à Votre Majesté et invoquons sur elle et sur tout le Burundi l'abondance des divines bénédiction. soit qu'il faille parfois apaiser les divergences qui pourraient se manifester au détriment du véritable bien de la communauté nationale. dans tout ce qu'elle entreprenda pour le bien de son peuple. Apostolicae Sedis . Nous tenons à dire à Votre Majesté que. à exercer son heureuse influence : soit qu'ils s'agisse de promouvoir la féconde collaboration de tous pour assurer la prospérité spirituelle et économique du Pays. Elle continuera. La bonne Providence. dans les domaines de la pastorale et de l'enseignement. Non seulement les écoles primaires — à ce qu'on Nous rapporte — y sont nombreuses et très fréquentées. ne pouvons que Nous en réjouir et en remercier Dieu. qui vous offrait ce jour-là Nos félicitations et Nos vœux. Quant à Nous. a fait beaucoup pour maintenir la paix intérieure et empêcher les troubles dans une période difficile. . Dans ces sentiments.

in questo incontro Natalizio del Papa coi Suoi più vicini collaboratori. ed Ella ha dato altresì testimonianza alla cooperazione intelligente. con cui Ella ha interpretato l'animo dei membri del Sacro Collegio e della Prelatura Romana. compiendosi nel 1963 il quarto centenario della conclusione del Concilio Tridentino. partecipi alle ansie dell'apostolico ministero. Signor Cardinale. . proximo iam festo Nativitatis Iesu Christi. Le sue parole. nel corso degli ultimi tre anni.Acta Ioannis Pp.mos Patres Cardinales et Romanae Curiae Praelatos. chiarezza e scioltezza ai procedimenti della grande assemblea. 1962. dapprima. e allo sviluppo. in questa fase di prosecuzione fervida e silenziosa della nostra attività. Il vostro è un nobile esempio. con l'aiuto di Dio. L'esperienza dei primi due mesi del Vaticano II ci ha messi tutti in condizione di conferire.mum Sacri Collegii Decanum fausta ominati sunt. da cui venne alla Santa Chiesa tanto benefìcio. Ë bello e Ci allieta che proprio il Cardinale Decano abbia voluto cogliere ed esprimere la fatica più nobile dell'intero Collegio Cardinalizio. han richiamato quanto la Nostra umile persona potè compiere in quest'anno del Concilio Ecumenico Vaticano I I . * Signor Cardinale. per disporre tutti a vibrazioni più intense nell'attesa del grande avvenimento. che dà coraggio a tutti : e che ci dovrà sostenere nei mesi di lavoro. qui Beatissimo Patri per E. poi. Nobile esempio e rinnovato slancio Venerabili Fratelli e diletti figli Nostri. XXIII 43 IV Ad E. sulla linea che il Signore ci ha ispirata * Die 23 Decembris mensis a. Non lieve lavoro si apre ora. cordiale ed attiva dei venerabili componenti il Sacro Collegio alla preparazione. Le siamo grati per la elevata espressione di augurio. dal prossimo gennaio ai primi di settembre dell'anno entrante. anche per le età successive. Piace il rilevare una prima singolare attrattiva che si annuncia. dell'azione Conciliare nei primi due mesi.

il che significa proseguire il cammino della Chiesa.Commentarium Officiale nelPindire il Concilio : cioè un generale e più ardente rinnovamento nella vita della Chiesa. Questo rinnovato slancio pastorale è l'ansia costante del Nostro cuore : questo è lo scopo del Concilio Ecumenico. e ne spiega gli insegnamenti. che questo è il Concilio. Ci sia permesso rinnovare qui. quindi. Per questo in verità non occorreva un Concilio. 11 Magistero pastorale della Chiesa Ma subito aggiungemmo che il nostro dovere non è soltanto di custodire questo tesoro prezioso. Dicemmo allora alla immensa corona dei venerabili Fratelli nell'Episcopato. ma que- . con semplicità e chiarezza. così come ancora splende negli atti Conciliari da Trento al Vaticano I. affinchè i nostri contemporanei siano sempre più avvertiti dell'azione materna della Chiesa per la elevazione spirituale. come se ci preoccupassimo unicamente della antichità. una nuova e vigorosa irradiazione del Vangelo in tutto il mondo. la discussione di questo o quel tema della dottrina fondamentale della Chiesa. in ripetizione diffusa dell'insegnamento dei Padri e dei Teologi antichi e moderni. nel giorno così solenne della splendente inaugurazione del Concilio. cattolico ed apostolico del mondo intero. quanto volemmo esprimere. ma di dedicarsi con alacre volontà e senza timore a quell'opera di derivazione della antica e perenne dottrina.44 Acta Apostolicae Sedis . Dalla rinnovata. attende un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione più viva delle coscienze. serena e tranquilla adesione a tutto l'insegnameno della Chiesa nella sua interezza e precisione. e questo 10 riguarda innanzitutto : cioè la fedeltà alle basi dottrinali richiamate e intangibili del deposito sacro della fede e del rispetto alle tradizioni più pure dell'insegnamento della Chiesa. quale si suppone debba essere già ben presente e familiare allo spirito. che lo fa conoscere. a comune direzione ed incoraggiamento dei nostri studi per il lavoro che tutti ci attende. Il punctum saliens — dicevamo in quel discorso di apertura solenne del Concilio — non è. lo spirito cristiano. e anche materiale dell'umanità intera. con la Santa Chiesa che lo diffonde. maestra delle anime e delle genti. radunati per la prima volta in numero così cospicuo presso il sepolcro di Pietro. e di applicazione della medesima alle condizioni della nostra età. nella successione dei secoli. in perfetta fedeltà alla autentica dottrina . nel Nostro discorso introduttivo dell'll ottobre scorso.

. Procedere in santa letizia e alacrità di spirito Intanto riprendiamo con fiducia il comune lavoro. invocandovi ogni eletta consolazione di celeste grazia dal Divino Infante di Betlemme. L'animo si dilata nella intensa attesa del Natale. sta nelle mani di Dio. . così oggi rinnoviamo a voi i voti paterni di cristiana letizia e di pace. L'Osservatore Romano. e ci piace tanto la frase di S. come il Sacro Collegio non ha cessato di dimostrarci. XXIII 45 sta studiata ed esposta attraverso le forme della indagine e della formulazione letteraria del pensiero moderno . 12 ottobre 1962. p.Acta Ioannis Pp. Ci permettiamo riferirci a quanto nelle scorse settimane fu occasione di qualche trepidazione per la Nostra salute fìsica. ama affidarsi alla buona Provvidenza del Padre Celeste. 1 La via lunga di questi mesi. Che il Signore ci aiuti insieme a compierlo in santa letizia e alacrità di spirito. si apre davanti a Noi ricca di invitanti promesse: il Papa. e come nel Nostro radiomessaggio Natalizio di ieri sera abbiamo rivolto il pensiero alla intera famiglia umana. Venerabili Fratelli e diletti figli Nostri. in consonanza di affetto e di preghiera con l'intera famiglia cattolica. Ci è caro esprimere ancora una volta di persona il Nostro grazie per gli auguri. La Nostra umile vita. ecco che il Nostro augurio si fa preghiera. come la vita di ciascuno di noi. di cui vuol essere pegno e riverbero la Nostra Benedizione Apostolica. Gregorio Nazianzeno : voluntas Dei. Venerabili Fratelli. tutto misurando nelle forme e proporzioni di un magistero a carattere prevalentemente pastorale. come per il tempo di preparazione del Concilio. Ed ora. diletti figli Nostri. 3. in espressione di amabile e pronta corrispondenza ai Nostri desideri.. pax nostra. che ci condurrà sino alP8 settembre del prossimo anno. fattici pervenire. lì) grande soddisfazione e vivo incoraggiamento quotidiano il saperCi coadiuvati da menti ed energie così generose. e come per tutto il defluire della Sua vita. che tutto dispone per il nostro bene. 1 Cfr. La benignità e la grazia del Divino Redentore ci accompagnino per tutto il nuovo anno con effusioni di celesti compiacenze.

elle a retenti. Summo Pontifici fausta ac felicia ominatos. Et plaise à Dieu qu'un jour — comme Nous en avons déjà formulé le souhait en d'autres occasions —• toute la grande famille humaine puisse être ainsi rassemblée autour du Pape en une pacifique et aimable rencontre ! Le spectacle que vous donnez ici n'est-il pas une invitation muette.Commentarium Officiale V Ad Excellentissimus Viros. à la fraternité et à l'entente entre les hommes et les peuples? Cette même invitation. ne poursuit pas de buts purement terrestres. en effet.46 Acta Apostolicae Sedis . tous et chacun ont pu se rendre compte de la liberté. Nous avons dit hier. au cours de l'année qui s'achève. en général. * Excellences et chers Messieurs. mais bien éloquente. La w * Die 23 Decembris mensis a. L'Eglise. Nous l'avons rappelé maintes fois. a bien compris que l'Eglise travaille dans l'intérêt du genre humain : elle veut. qui est de recconnaître la souveraineté de Dieu . c'est une bonne partie des peuples de la terre que Nous voyons représentés devant Nous. 1962. au rapprochement de toutes les âmes de bonne volonté? Et cela. aider celui-ci à s'acquitter de son premier devoir. dans Notre message au monde. car elle sait que de là découleront pour lui les biens auxquels il aspire le plus ardemment : la paix et le véritable bonheur. Qui pourra jamais oublier cette vision grandiose. l'impression profonde laissée dans Notre âme par la première session du Concile œcuménique. L'opinion publique. on pourrait même dire. sous les yeux d'observateurs de différentes confessions religieuses. de la sincérité et de la charité qui ont présidé à ces premiers débats conciliaires. sans exagérer. en ce monde et dans l'autre. grâce aux moyens modernes de diffusion. sous les voûtes de Saint-Pierre. et travaillant au rajeunissement de ses institutions et de ses méthodes. elle n'aspire à aucune domination temporelle. En vos personnes. présente en la personne de ses Evêques. Les vœux que vous Nous offrez par la voix de votre très digne interprète Nous touchent profondément. sous les yeux du monde entier : car. . dont le rôle est si important aujourd'hui. évoquée tout à l'heure par votre Doyen en des termes émus et pleins de noblesse : l'Eglise tout entière. qui apud Sanctam Sedem Legatorum munere funguntur. d'une façon plus parlante encore.

plus aussi elle travaille efficacement au bonheur de l'humanité et avant tout à la grande cause de la paix. bien encourageant pour l'année qui vient. Ceux qui travaillent ainsi. d'être fidèle à ce programme. et ceux qui continueront à travailler intensément et avec une inaltérable confiance au service de la paix. nous a réservé sur ce point quelques motifs de crainte et de tremblement : timor et tremor! Mais n'est-ce pas un bon signe. qui assigne la véritable hiérarchie des valeurs : d'abord le nom. C'est grâce à ces hommes qui nourrissent des pensées de paix — cogitationes pacis et non afflictiones — que le genre humain peut se consacrer. N'êtes-vous pas. à empêcher le déchaînement de la violence. par profession. jusqu'aux confins de la terre habitée.Acta Ioannis Pp. des institutions qui s'emploient à faire respecter le droit. dans une noble émulation. aujourd'hui surtout. et qui a frappé. L'histoire gardera leurs noms en caractères ineffaçables. de soutenir et d'appuyer ces institutions de tout faire pour assurer le succès des tâches qu'elles affrontent. toujours et par tous. C'est le devoir de tous. dès qu'elle apparaît menacée! L'année qui s'achève. qui ne tremble de la perdre? Quelle émotion immédiate. vous vous en souvenez. C'est une caractéristique du monde d'aujourd'hui de posséder. pour mieux dire. XXIII 47 règle d'or que lui a laissée son divin Fondateur. les ennemis des solutions hâtives et violentes dans les divergences entre les Etats? Mais c'est. que le péril ait été rapidement écarté. la volonté de Dieu . ensuite le pain et les nécessités de chaque jour. c'est le Pater : la sublime prière. Y a-t-il quelqu'un au monde qui ne désire la paix. travaille pour le bien véritable des hommes et accomplit une œuvre bénie de Dieu. la cause du genre humain tout entier. non seulement aux grandes tâches . fondé sur le droit naturel. Chose admirable. bien des penseurs et des historiens : plus l'Eglise s'efforce. à l'échelle mondiale. Nous n'hésitons pas à le dire. à travers les vicissitudes humaines. les artisans de la négociation. ceux-là seront en bénédiction auprès des générations futures. le droit international. au cours des siècles. le règne. chers Messieurs. Quiconque travaille pour l'affirmation du droit dans les querelles entre Etats. La cause de la paix ! C'est la vôtre. que la sagesse et la prudence aient si heureusement triomphé. redonnant confiance et courage à l'humanité en peine? Une chose est évidemment fondamentale pour le maintien et l'affermissement de cette paix : c'est que soit respecté.

adstantibus in foro S. Puisse l'année qui va s'ouvrir enregistrer encore beaucoup de ces pacifiques conquêtes dues au génie de l'homme! Et Dieu veuille inspirer aux organisateurs de ces grandes entreprises spatiales l'idée d'associer à leurs efforts et à leurs expériences des hommes capables et hardis de toute nation et de toute race. Elle se réjouit de tout progrès. et de lui rendre.Commentarium Officiale économiques et sociales qui s'imposent.48 Acta Apostolicae Sedis . l'abondance de ses bénédictions. Avete ben fissate le prime parole dell'Angelus Domini. YI Die Nativitatis Domini Iesu Christi. sur vos familles. qui sont l'objet des vœux et des prières de tous en ces saintes fêtes de Noël. In essa riecheggia alto e solenne il primo insegnamento dato dal Piglio di Dio fatto uomo : umiltà e obbedienza. Oh che invocazione ! Essa è preludio liturgico della vigilia e della notte di Natale. qui permet à l'homme de mieux concevoir l'infinie grandeur du Créateur. . preludio di questa soave giornata e di quelle che seguiranno. * Figli in Cristo dilettissimi. Ils auront ainsi travaillé efficacement pour la fraternité et pour la paix. Excellences et chers Messieurs. 1962 (hora meridiana). présent et à venir. de Paudace de l'exécutant. Qu'il s'agisse des investigations du savant. l'hommage d'adoration et d'action de grâces qui lui est dû. l'Eglise applaudit à cet empire croissant de l'homme sur les forces de la nature. È pertanto invito rinnovato e fervido alla sua imitazione. Pour Notre part Nous appelons les meilleures grâces du Ciel sur les hommes de bonne volonté. post recitatas « angelicae salutationis » preces. et sur les pays que vous représentez si dignement ici. mais encore à la poursuite de l'exploration du cosmos et aux réalisations les plus hardies de la technique moderne. des applications du technicien. Petri. et Nous prions Dieu de faire descendre en particulier sur vous. avec une admiration et une humilité accrues. Il recente radiomessaggio e le allocuzioni di domenica al Sacro * Die 25 Decembris mensis a.

legge del perdono. l'incoraggiamento alle applicazioni del vivere sociale : sconfìtta di egoismo. Non c'è studio filosofico. vol. 1. questa la indicazione per ogni uomo che accoglie il divino messaggio con prontezza di adesione. non c'è sforzo di ammodernamento di sistemi che valga. Ora la benedizione di questo giorno di luce — dies sanctificatus illuœit nobis — incoraggia la adesione pronta e fermissima dei cuori generosi . ma di procedere oltre con animo grande per giungere alle sue pratiche applicazioni personali e sociali. n. se l'animo non si apre tutto alle effusioni della luce e della grazia celeste. V. quia hodie descendit lux magna super terram. Di fatto. Questa la strada segnata da Gesù Cristo. sì. e per essa già si appresta al sacrificio supremo. cioè il senso vivo del dovere che tutti urge di non soffermarsi alla lietissima contemplazione del gaudio natalizio. legge del perdono. incoraggia la risposta che si annuncia anche timida alla retta coscienza di ciascun uomo. alleluia )). Da Betlemme. trionfo di fraternità perfetta. A Betlemme. ampiamente applicata. la libertà e la giustizia dipendono da tutti noi nell'insieme e come individui. XXIII 49 Collegio e al Corpo Diplomatico. Sì. Il Nato di Betlemme è umile e mite di cuore. La verità delle beatitudini proclamate sulla montagna torna in eco particolarmente vibrante a Natale. . per la legge naturale della solidarietà e per la dottrina cristiana del corpo mistico.Acta Ioannis Pp. Santo Natale ! 4 . «Venite gentes et adorate Dominum. Ancora una volta Buon Natale. è l'inizio del nuovo corso della storia. questo han voluto esprimere ancora una volta. e si impone alla universale attenzione. la dignità umana. intelligente conoscenza delle necessità altrui. diletti figli. ad ogni costo di sforzo e di generosità personale. — 30-1-1963. povero e innocente .ACTA. egli è il costruttore della pace. per una più grande irradiazione della civiltà di ciascun popolo : ma questo corso è affidato alla responsabilità di ciascuno di noi.

pacem aiunt atque concordiam. omnes populi. 10. * Laudate Dominum. laudate eum. * Die 27 Novembris mensis a. qui Romae e Pontificio Collegio Urbaniano de Propaganda Fide. mutuas populorum necessitudines fovent. Praeclarum vobis meritum comparastis : etenim. 19. ac dulcissimis ipsius Divini Redemptoris consalutamus verbis : « Pax huic domui ! Pax vobis ! » . Fausto hoc die. 1 Suaviter commoto animi affectu alloquimur vos. e Nostra Vaticana Statione cotidie destinabitur. quod. 1962. ut. in quibus splendidiores micant divinae virtutis veluti scintillulae. omnes gentes. 12. dum Episcopi vestri Oecumenicae Synodo adsunt. ut veritati et caritati.50 Acta Apostolicae Sedis . 21. cuius ope validior sonorum propagatio ad vos. 1. hodiernae technicae artis progressionibus. munificis collatis auxiliis radiophonicum hoc instrumentum Nobis muneri dedistis. civili consortioni ingentes suppeditant utilitates. simulque ad Extremi Orientis plagas. inserviret. paterna caritate imprimis vos amplectimur. Huic benevolentiae significationi vestros quoque filios adiungimus. Domestica vestra quodammodo intrantes limina. radiophonicas antemnas sese e Vaticano monte sublime extollentes conspiciunt. qui liberalitate vestra. cum novum Radiophonicae Stationis Vaticanae instrumentum inauguraretur ad illas longinquas regiones aetheriis emittendis undis. dilecti filii ex Australia et Nova Zelandia. 1 2 Matth. latius per terrarum orbem diffundendis. mirifica huiusmodi humani ingenii opera. Dilecti filii. cum domum reverterint. viva Ecclesiae vox apud vos aliquando sint. Vobis enixas agimus gratias. novum instrumentum emittendis radiophonicis undis auspicamur. 116. ut Nostra omina faciamus. 20. singularis Nobis praebetur opportunitas vos veluti coram excipiendi. cum Christo mancipata sunt. 2 0 vere laudandus Deus. Io. Hi nunc pietati atque ecclesiasticis studiis alacriter dant operam.Commentarium Officiale NUNTII RADIOPHONICI I Ad Christifideles ex Australia et Nova Zelandia. Ps. . in monte Ianiculo sito.

princeps pacis». actuosa voluntatum consensio. in quo secura prosperitatis spes. ut abundetis in spe et virtute Spiritus Sancti » . 9. diletti figli. 1962 (xxii circiter diei hora). siquidem maternae sollicitudinis efficientia in prompto filiorum obsequio innititur. Hoc est impraesentiarum Ecclesiae Sanctae fulgentissimum munus. sotto lo sguardo del Divino Infante ! In realtà. Amplissimus hic coetus nil aliud quaerit. Romae Oecumenicum Concilium celebratur.Acta Ioannis Pp. qui vocatur « Admirabilis. pater futuri saeculi. et pax vera consistunt. ut omnium virtutum certatione atque exercitatione fidelissimos christiani nominis testes in praenobili Natione vestra vos continenter praestetis. * Venerabili Fratelli. Lo avvertiamo in quest'ora di soave raccoglimento. mentre gli Angeli invitano a 3 4 Is. nil antiquius habet. 3 Hoc est certissimum salutis praesidium. . Quam ob rem vos paterno animo hortamur. 4 Quae vota dum expromimus. Consiliarius. quorum amantissimum pignus esto Apostolica Nostra Benedictio. cui sollertes vestri Pastores. 13. infirmis. aetate provectis praesertim invocantes. Deus fortis. ab eaque debito excolatur honore : nomen eius dicimus. quam ut — quemadmodum per aetherias etiam undas Christus annuntiatur — ita universae hominum familiae sanctissimum Iesu Nomen praedicetur. che aspirano a ciò che è sostanza viva di unione con Cristo : cioè religione sincera. Eucharistico sacrificio in sacello privatarum aedium a Beatissimo Patre peracto. 6. XXIII 51 Quapropter haud modico oblectamento animus Noster perfunditur. liturgia ben penetrata e anelito di cristiana perfezione. a Natale i grandi problemi della vita sociale e individuale vengono accostati alla culla di Betlemme. omnia laeta ac salutaria a Deo vobis percupimus. unanimi intersunt. tot terrae marisque intervallis superatis. Questa Messa in nocte nativitatis Domini santifica le più care intimità delle anime. in quo vos etiam. partem habetis vestram. Rom. 15. uberrima caelestia dona puerulis vestris. II Nocte Nativitatis Domini datus. dilecti filii. * Die 24 Decembris mensis a. (( Deus autem spei repleat vos omni gaudio et pace in credendo.

Grande dono. E anche a voi pensiamo. grande ricchezza in vero. cari anziani. È di qua. non a dimenticare l'immenso bene compiuto dalle anime rette. a gioia serena del Natale. cari malati. anche in questa notte come negli anni passati. dunque. di gloria o di abbominazione. ed a scuotere gioiosamente le buone volontà per la celebrazione della pace universale. dalla consapevolezza di questo rendiconto che si misura la partecipazione dei cristiani. che sono rifugio della innocenza povera e derelitta. ogni uomo che cammina quaggiù riflette con coscienza aperta e schietta che al varco supremo gli sarà chiesto stretto conto del dono della vita . Ci sono inoltre circostanze e situazioni che in questa solennità rendono più evidente ed accorato il contrasto con il gaudio del Natale. Per la conservazione e il perfezionamento di questo dono celeste vuol continuare la supplicazione universale. mentre si sta facendo più attento e prudente ogni movimento di pensiero. che soffrite dolori e solitudine. se per la Messa di Natale. del Figlio di Dio fatto uomo. che hanno scelto di far onore alla legge divina e all'Evangelo santo . e Ci piace ringraziare il Signore che l'ha fatto ben accogliere da un capo agl'altro della terra. che dolore e solitudine riuscite a volgere a grande merito per voi e a propiziazione di bene per l'umanità. a conforto di quella luce di speranza che sta accesa e sollevata sopra tutte le nazioni.Commentarium Officiale dar gloria a Dio. e degli innumerevoli Istituti di assistenza sociale. abbiamo preferito la semplicità della Nostra cappella privata. di parola. alle vòlte maestose dei templi romani. ma ad incoraggiare le buone energie per riparare i torti e riaccendere nel mondo il libero slancio del fervore religioso e delle tradizioni piissime dei padri. e questa avrà sanzione definitiva di merito o di castigo.52 Acta Apostolicae Sedis . e di tutti gli uomini al grande . diletti figli. Lo abbiamo ripetuto nel radiomessaggio natalizio. Richiamo efficace non a deprimere il servizio che rendiamo alla verità e alla giustizia. come a lasciarci avvolgere dall'ambiente delle umili chiese di campagna e di montagna. gloria a Cristo redentore e salvatore. conforto e raddolcìmento di lacrime ascose. conoscere e togliere le cause che provocano conflitti. è questo della pace del mondo. accanto alla culla del Nato Bambino. Figli diletti. che alla pace anela. di attività e si moltiplicano in ^gni campo gli sforzi e gli accorgimenti per allontanare o superare gli ostacoli. Vogliate comprenderci. riparazione di ingiustizie palesi o non sufficientémente dimostrate.

a beneficio delle genti. amen. XXIII 53 mistero che commemoriamo in questa notte. Amen. Pontificatus Nostri quinto. serenae pacis spei et perseverantiae in christiana professione auspicem. peculiarique modo Catholicae Ecclesiae filiis Nostrum significandi amorem paternamque benevolentiam. perchè dalla luce del Verbo di Dio le civiltà umane ricevano la scintilla che le può portare a fulgore più vivo. in sollemnitate Immaculatae Deiparae Virginis. anno M C M L X I I . E chi credette al messaggio celeste e gli fece onore ebbe gloria e letizia. singulis universis Hungariae dioecesibus earumque clero et populo Apostolicam Benedictionem. come sarà sempre nei secoli. Ex Aedibus Vaticanis. laetique Nobis illinc nuntii afferantur de rei catholicae condicione ! Dum suavem hanc spem fovemus. Intorno alla culla di Gesù gli Angeli suoi cantarono pace. I O A N N E S PP. die VIII mensis Decembris. allatus. Beato chi la intende e ne attinge grazia. Nos ad eos curas cogitationesque sine intermissione convertere. Sciant dilecti huius Nationis christifideles. NUNTIUS SCRIPTO DATUS Christifidelibus cunctoque populo Hungaricae Nationis missus et a Sacris Praesulibus.Acta Ioannis Pp. di qua viene l'auspicio. Utinam in proximis Concilii Oecumenici coetibus liceat Nobis aliorum quoque huius Nationis Episcoporum grata recreari praesentia. atque iugibus flagran tissimisque precibus eos cotidie Deo commendare. robustezza e benedizione. Così ieri . peramanter in Domino impertimus. X X I I I . qui primis Oecumenicae Synodi coetibus interfuerunt. La storia di Gesù si perenna. Concilii Oecumenici Vaticani II celebratio Nobis opportunitatem praebet salutandi universum Hungariae populum.

in Republica Chilensi Apostolicus Nuntius. in urbe vulgo Cauquenes exstantes. Divina Providentia Pp. San Alfonso. Archiepiscopus titularis Bindaeus.Commentarium Officiale ACTA SS. Sacra Congregatio Consistorialis.LINARENSIS DECRETUM De finium immutatione Maiori Christifidelium bono apprime prospiciens Exdmus P. a dioecesi Linarensi denique distrahit partem territorii civilis provinciae Talcensis. Caietanus Alibrandi. Talcensis et Linarensis circumscribuntur aliquantulum immutarentur ac aptius disponerentur. X X I I I . oblatis precibus benigne annuit. attento favorabili voto Excmorum quorum interest Ordinariorum. praesenti Decreto: 1. CONGREGATIONUM SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS i CHILLANENSIS .TALCENSIS . rata huiusmodi immutationes aeternae animarum saluti cessuras. vigore specialium facultatum sibi a Ssmo Domino Nostro Ioanne. eorum interesse habentium vel habere praesumentium consensu. D. 2. ab Apostolica Sede enixe expostulavit ut limites quibus in praesens dioeceses Chillanensis. suppleto.54 Acta Apostolicae Sedis . quatenus opus sit. necnon Guranipe. ita quidem ut ecclesiastici fines cum civilibus limitibus deinde conveniant. 3. Quapropter. tributarum. San Francisco. Sauzal et Pocillas. a dioecesi Chillanensi separat territoria paroeciarum infra recensitarum : San Pedro. solem patentem. Chanco. a dioecesi Talcensi distrahit paroeciam cui nomen perpetuo dioecesi Linarensi attribuit . illamque in posterum dioecesi Talcensi Puta illamque . in fines eiusdem dioecesis ad septentrionem et orientem adnectit. eadem- que perpetuo adnectit dioecesi Linarensi.

Serdicen. authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. simul ac praesens Decretum ad effectum deductum fuerit.. Archiepiscopum Sancti Dominici. Archiep.Sacra Congregatio Consistorialis 55 Mandat insuper Sacra Congregatio Consistorialis ut. Octavium Antonium Beras. quam primum fas erit. Adsessor II REIPUBLICAE DOMINICANAE DECRETUM Nominationis Vicarii Castrensis Decreto dato die 8 mensis Decembris anno 1962. Quibus super rebus praesens edit Consistoriale Decretum perinde valiturum ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent. sacerdotes Ecclesiae illi censeantur adscripti in cuius territorio ecclesiasticum beneficium vel officium legitime detinent. Caietanum Alibrandi deputat. ad effectum de quo agitur. ceteri autem clerici Seminariique tirones dioecesi illi incardinati maneant vel incardinentur in cuius territorio legitimum habeant domicilium. ® S. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. Sacra Congregatio Consistorialis Excmum P. a Secretis L. CAROLUS Card. Ad haec omnia exsecutioni mandanda eadem Sacra Congregatio Consistorialis memoratum Excmum P. f Franciscus Carpino. fideles et bona temporalia respicientia a Curia a qua ad Curiam cui illa nuper aggregata sunt quam primum transmittantur. Ad clerum vero quod attinet statuit ut. die 8 Maii anno 1962. Reipublicae nominavit ac constituit Vicarium Castrensem Dominicanae. ex Aedibus S. quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum. . CONPALONIERI. documenta et acta praefatorum territoriorum clericos. onere imposito ad eamden Sacram Congregationem. D. Congregationis Consistorialis. necessarias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi. D. Datum Romae.

suetis condicionibus. © S. Madre e Regina delle famiglie cristiane. si invocationem : « O Maria. e S. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. . prega per noi » devote recitaverint. in Audientia infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiori die 3 mensis Ianuarii vertentis anni concessa. Datum Romae. Pp. Prov. benigne dilargiri dignatus est Indulgentias quae sequuntur : 1) partialem trecentorum dierum ab omnibus christifidelibus saltem corde contrito acquirendam. ab ipsis semel in mense lucrandam.56 Acta Apostolicae ßedis .Commentarium Officiale ACTA TRIBUNALIUM SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA (SECTIO DE INDULGENTIIS) DECRETUM Invocatio ad Beatam Mariam Virginem Indulgentiis ditatur Ssmus D. F. Sessolo. 2) plenariam. Ioannes Div. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione. Card. X X I I I . die 9 Ianuarii 1963. Paenitentiaria Apost. N. CENTO.. Paenitentiarius Maior I. si quotidie per integrum mensem eandem recitationem pia mente peregerint. Regens L.

Donnellan Tommaso A. » » » Monsig. Protonotari 19 giugno Apostolici ad instar participantium : 1962. (New York). Monsig. 27 novembre » S. Babini Paolo. si è degnato di nominare: Assistenti al Soglio Pontificio : 11 settembre 1962. Arcivescovo di Managua. S. Vescovo di Galway e Kilmacduagh. Pierangeli Enrico (Tolentino). 1 ottobre » Monsig.Diarium Romanae Curiae 57 DIARIUM ROMANAE CURIAE Domenica 16 dicembre 1 9 6 2 . » » » 23 Long Giacomo (Christchurch). Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Pakistan. Monsig. HABIBTJR RAHMAN. Jeffers Vincenzo W. E. González y Robleto Vincenzo Alessandro. E. 4 dicembre » S. Revma Monsig. Monsig. il Santo Padre Giovanni XXIII ha ricevuto in solenne Udienza. Tappe Walter J. SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Giovanni XXIII. (New York).. Revma Monsig. » 26 novembre » Monsig. » 25 settembre » Monsig. » » » Monsig. Guglielmotti Pietro (Vallo di Lucania). 27 » » Monsig. Deegan Tommaso J. . felicemente regnante. Mwami del Burundi. » » » Monsig. Signorelli Francesco (Vallo di Lucania). Vescovo di Forlì. Browne Michele. (Santa Rosa). Revma Monsig. Monsig. Sabato 5 gennaio 1 9 6 3 . Sua Eccellenza il Dott. E. il Santo Padre Giovanni XXIII ha ricevuto in Visita Ufficiale Sua Maestà MWAMBUTSA I V . Cardijn Giuseppe (Malines-Bruxelles). Bilczewski Casimiro (Breslavia). Tinello Francesco (Squillace). per la presentazione delle Lettere Credenziali. (New York).

Walsh Michele (Santa Rosa in California). » » Monsig. 8 dicembre » » Monsig. » » Monsig. Backes Ignazio (Trier). Monsig. (New York). Waterson Edoardo J. » » » Monsig. Julian Vincenzo (New York). Schöllgen Werner (Köln). Empson Carlo (Saint Boniface). Monsig. O'Connor Guglielmo R. O'Connor Giuseppe (New York). » Monsig. » Monsig. (Regina). . » Monsig. Schwingenheuer Antonio (Paderborn). Hirschberger Giovanni (Limburg). » » Monsig. Monsig. Monsig. Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. Monsig. » Monsig. Schachtel Francesco G. Stakemeier Edoardo (Paderborn). Cantin Edoardo (Fribourg . Harrington Giovanni (New York). 23 » 19 maggio 1962. 8 giugno » Monsig. » » Monsig. » » » » » » » » » » » 23 giugno » » » » » » » 21 luglio Domestici di Sua Santità: Brocke Carlo (Paderborn). Caramanno Giuseppe (New York).Suisse). Willi Antonio (Chur). Gocki Antonio Giuseppe (Regina). Leddy Giacomo (New York). Monsig. » » » Monsig. Kampmann Teodoro (Paderborn). Rivera Ernesto (Talea). Jüssen Claudio (Freiburg im Breisgau). Monsig. Farrell Tommaso (New York). Monsig. » Monsig. Lewen Pietro (Köln). Kennedy Giuseppe (New York). Bellavance Giuseppe (Saint Boniface). McKinney Giorgio (New York). Boskamp Carlo (Köln). (New York). Kopp Clemente (Paderborn). Becker Giovanni Guglielmo (Köln). Monsig. » » Monsig. » » » Monsig. 27 settembre Monsig. » » Monsig. » Monsig. » Monsig. » » Monsig. Murray Giacomo Athol (Regina). Becker Ervino (Santa Rosa in California). si è degnato di nominare. Storni Adriano (New York). Milik Carlo (Katowice). » Monsig. 16 Monsig. Monsig. » » » JMonsig. » » Monsig. » 23 Monsig. Cunningham Giovanni (New York). Blake Giuseppe (New York). Tillman Clyde (Santa Rosa in California). » » Monsig. » » Monsig. » Monsig.58 Acta Apostolicae Sedis . 4 dicembre » Monsig. Monsig. Kellenberg Edoardo (New York). Breen Enrico (New York). felicemente regnante. Kinlin Pietro Stefano (Regina). Pietrzyk Stanislao (New York). » 23 febbraio 1961. Poirier Ermenegildo (Regina). Monsig. » » » Monsig. Monsig. Dufty Edoardo (Bridgeport). McMahon Andrea (New York).Commentarium Officiale 27 novembre 1962. Prelati Monsig.

» » » Monsig. » » Monsig. 6 agosto » Monsig. 23 giugno Camerieri Tully Giacomo (New York). Ganse Francesco Giorgio (Breslavia). Monsig. Hoban Giacomo (Cincinnati). Panzuto Giovanni (Vallo di Lucania). Monsig. » » » Monsig. » » Monsig. Trofello Giovanni Battista (Chiavari). Monsig. » » » Monsig. Spina Antonio (Porto e Santa Rufina) Onofri Michele (Tivoli). Salerno Giuseppe (Napoli). Zanetti Alessandro (Santos). Silvestri Quinto (Ferrara). 23 giugno 1961. Leite Giovanni Vincenzo (Santos). Gonzalez Gustavo (Talea). 28 » » Monsig. Di Leo Rocco (Vallo di Lucania). Maranta Reto (Chur). 20 » » Monsig. Salman Enrico (Talea). » » » Monsig. Mardones Stuardo Emanuele (Conception . Monsig. 27 ottobre » Monsig. 21 luglio » Monsig. De Franceschi Nicola (Albano). 25 » Monsig. Errico Mauro (Vallo di Lucania). Rocereto Giuseppe (Caiazzo). Fuchs Alfonso (Basel e Lugano). Salazar Luigi (Talea). Streif! Giovanni (Nancy). » » » Monsig. Martorelli Luigi (Napoli). Bigarella Mario (Vicenza). Monsig. Forte Domenico (Udine). Feer Carlo (Basel e Lugano). » » » Monsig. Dumas Luciano (Québec). Villalobos Olegario (Maracaibo). » » Monsig. Ghirardotti Carlo (Saluzzo). » » » Monsig. Ausdenmore Enrico (Cincinnati). » » Monsig. 2 settembre » Monsig. » » Monsig. Etchegaray Ruggero (Bayonne). » » » Monsig. Liguori Alfonso (Napoli). Monsig. 11 » » » » Monsig. » » Monsig. Monsig. soprannumerari di Sua Santità : 59 segreti 15 luglio 1960. » » » Monsig. » » Monsig. Monsig. 21 » Monsig. Punzi Giovanni (Monopoli). » » Monsig. Graham Edoardo (Cincinnati). 18 » Monsig. » » Monsig. » » 13 luglio » Monsig. Monsig. 4 agosto » Monsig.Diarium Romanae Curiae 1962. » Monsig. Minestrini Ettore (Perugia). 17 settembre » Monsig. Di Biagio Agostino (Amelia). . 29 » » Monsig. » » » » Monsig. McNulty Francesco (Scranton). 13 gennaio 1962. Piras Bacchisio (Alghero). Solimano Lorenzo (Chiavari). Evans Ferdinando (Cincinnati).Chile). Ríos Muñoz Oscar (Conception . Ludwa Riccardo (Chur). » » Monsig. Monsig. Pilny Giuseppe (Scranton). Kowalski Giuseppe (Köln). 8 dicembre » Monsig. Schniederttins Filippo (Paderborn).Chile). Damiano Domenico (Policastro). » » Monsig. Gutmann Giuseppe (Fulda).

» » » Monsig. Head Edoardo (New York). » » » Monsig. » » » Monsig. 18 » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. Cuffaro Giuseppe (Agrigento). » » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. Eo jas Espinoza Emilio (Conception . Fontana Giuseppe (Agrigento). » » » Monsig. Santos Oscar Junior (Santos). Quinn Giuseppe (New York). Werner Ginseppe Maria (Fulda). Galles Francesco (Wlnona). » » » Monsig. » » » Monsig. 23 » » Monsig.Commentarium Officiale 1962. 8 » » Monsig. Cox Geraldo (Santa Rosa in California). Klockel Enrico (Cincinnati). 21 » » Monsig. Minnella Giuseppe (Agrigento).Chile). » » » Monsig. » » » Monsig. Silvestris Nicola (Larino). McCormack Guglielmo (New York). Rojas Espinoza Giorgio Umberto (Conception Chile). 2 marzo » Monsig. Pagano Antonio (Napoli). » » » Monsig. Habiger Giacomo (Winona). 13 luglio » Monsig. C.60 Acta Apostolicae Sedis . 11 » » Monsig. Walter Lorenzo (Cincinnati). 4 agosto » Monsig. » » » Monsig. Di Bello Agostino (Castellaneta). » » » Monsig. Beggi Sante (Reggio Emilia). Di Stefano Giuseppe (Larino). Mora Giuseppe (Reggio Emilia). » » » Monsig. 1 settembre » Monsig. Koll Romano (Trier). Pederzoli Dante (Reggio Emilia). lotti Pietro (Reggio Emilia). 16 » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. Tensing Roberto (Cincinnati). Farrel Giovanni (Santa Rosa in California). » » » Monsig. Szoka Edmondo (Marquette). Paternello Angelo (Lecce). 8 giugno » Monsig. Di Caro Francesco (Agrigento). Gregori Guglielmo (Reggio Emilia). (Santos). Urso Giuseppe (Agrigento). 27 » » Monsig. Spina Nicola (Ripatransone). Gallagher Tommaso (New York). » » » Monsig. Padalino Antonio (Agrigento). Meléndez Nicola Alfredo (Ambato). Mastrorocco Nicola (Castellaneta). Ruíz Zúñiga Raffaele (Linares). » » » Monsig. » » » Monsig. Bennardis Angelo (Rossano). Crescenti Giuseppe G. » » » Monsig. 17 » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. González Campón Gesù (Linares). Váscones y Andrade Giuseppe (Ambato). Devine* Giacomo (Bridgeport). » » » Monsig. 20 gennaio » » . » » » Monsig. Balice Giovanni (Larino). Carnevale Maffé Carlo (Vigevano). 21 » » Monsig. » Monsig. Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. Pestana Emanuele (Santos). » » » Monsig. Carbonara Nicola (Monopoli). Nardelli Antonio (Nepi e Sutri). Dellepoort Giovanni Giuseppe (Breda). 25 ' » » Monsig.

» » » Monsig. Monsig. si è degnato di conferire : II Collare dell'Ordine Piano: 7 dicembre 1962. Nicoletti Pietro (Vallo di Lucania). 21 settembre 1962. Baranyanka Carlo. Dragonetti de Torres dei Marchesi Cosimo (Roma). Cameriere segreto di Spada e Cappa di numero di Sua Santità: 6 ottobre 1962. felicemente regnante. Ndenzako Leone. Re del Burundi. » » » Monsig. Giuseppe Mirisola di Torresanto (Roma). » » » Al sig. Ministro dell'Economia del Burundi. Bellomia Natale (Noto). Ministro degli Affari Esteri del Burundi. A Sua Maestà Mwambutsa IV. » » » Monsig. Il Marchese Grossi di Camporsevoli Roberto (Roma). Monsig. Campanile Antonio (Trapani). Manuguerra Michele (Trapani). » » » Monsig. Tosto Andrea (Trapani). Meile Guglielmo (Basel e Lugano). Gran Maresciallo di Corte di Sua Maestà Mwambutsa IV. Accardi Luciano (Trapani). Cassisa Salvatore (Trapani). La Gran Croce dell'Ordine di san Gregorio Magno.Diarium Romanae Curiae 28 settembre 1962. De Marco Virginio (Vallo di Lucania). » » » Monsig. Il sig. E. 7 » » Al sig. Il sig. Cameriere d'onore soprannumerario di Spada e Cappa di Sua Santità : 21 settembre 1962. Mwami del Burundi. Il sig. il sig. Cameriere d onore in alito paonazzo di Sua Santità: 6 ottobre 1962. Ministro del Burundi in Belgio. Katikati Felice. Camerieri segreti soprannumerari di Spada e'Cappa di Sua Santità: 61 20 ottobre 1961. La Gran Croce dell'Ordine Piano : 7 dicembre 1962. . classe civile : 4 dicembre 1962. Nimubona Lorgio. } ONORIFICENZE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Giovanni XXIII. Al Barone Raitz von Frentz Edmondo (Köln). Zolo Carmelo (Alghero). A S. » » » Al sig. » » » Monsig. » » » Monsig.

» » Al sig. sig. » Al sig. Grossi Gino (Pescia). Azara Antonio (Roma). Al sig.Commentarium Officiale La Gran Croce dell'Ordine di san Silvestro Papa: 11 dicembre 1962. Feilerer Carlo Gustavo (Köln). Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. Al sig. Schroeder Ermanno (Köln). Kramer Roberto (Regina). 28 15 aprile giugno La Commenda dell'Ordine di san Gregorio Magno. Cousineau Osia (Saint-Hyacinthe). » » Al sig. Yervant der Hagopian Pietro (Stockholm). sig. Arcami Giuseppe (Lodi). 6 ottobre Al sig. sig. Culliton Edoardo Emmet (Regina). Beverie Giuseppe (Rottenburg). Al sig. Conture Rolando (Saint Boniface). Cattelani Antonio (Roma). Al sig. Werhahn Guglielmo (Köln). Rigai Michele (Paris). » Al sig. Muckermann Riccardo (Köln). 21 Al sig. La Commenda dell'Ordine di san Gregorio Magno. Al sig. classe civile : 1961. Jentjens Teodoro Guglielmo (Roermond). » » Al sig. » » » Al sig. Il 2 8 Cavalierato dell'Ordine di san 1962. » » » Al sig. sig. 16 giugno 1962. Trabulsi Giovanni (Zahlen e Furzol). Lega Baldini Ruggero (Rimini). 23 » 20 settembre Al sig. McLachlan Giorgio (Bridgeport). » » Al sig. sig. Piazza Ugo (Roma). A l ' s i g . 14 ottobre Al sig. Melchers Luigi Giovanni M. Cusani Lamberto (Parma). Gregorio Magno. Al sig. Sehnaoui Antonio Elia (Bairut dei Melchiti) Al sig. Decazes Elia (Bordeaux). sig. Guerrieri Emanuele (Noto). 21 settembre » Al sig. Masini Carlo Alberto (Roma). Mulier Celeste (Saint Boniface). Salem Giuseppe (Bairut dei Melchiti).62 Acta Apostolicae Sedis . Salvi Francesco (Bergamo). classe civile: 25 agosto 1962. 30 Al sig. . classe militare : 21 settembre 1962. Melandri Ignazio (Roma). 17 ottobre Al sig. classe civile: giugno 16 30 » » » » » » » Sacchi Angelo (Viterbo e Tuscania). » » » Al sig. » » » Al sig. Al » Al » Al » Al » Al » Al Al sig. Melito Archimede (Roma). (Rotterdam). Von Blarer-Ziegler Carlo (Basel). 21 luglio » 11 agosto Al sig. » » 1 settembre Al sig. Capizzi Edoardo (Agrigento). felicemente regnante. si è degnato di conferire : La Commenda con Placca dell'Ordine di san Gregorio Magno.

Diarium Romanae Curiae 21 luglio 1962. Boustani Jalil Rizkallah (Alep dei Melchiti) Homsi Edmondo Alberto (Alep dei Melchiti). Gandini Pietro (Milano). Bergamini Arturo (Modena). Al sig. Mutsaerts Emanuele V. Al sig. La Commenda con Placca dell'Ordine di san Silvestro Papa: 63 21 luglio 1962. (Haarlem). Pucci Carmelo (Pescia). 14 ottobre » Al sig. Al sig. 17 novembre » Al sig. Balzarini Felice (Milano). Donati Aldo (Roma). Tacchi Giorgio (Milano). Deis Pietro Stanislao (Regina). » » » » Al sig. Trivelloni Nicola (Velletri). 1962. » » Al sig. Il Cavalierato dell'Ordine di san Silvestro Papa: 25 agosto 1961. » Al sig. Al sig. 21 » » Al sig. » 18 16 agosto giugno de Fürstenberg Leopoldo (Paderborn). Sabatini Aldo (Siena). 28 » » Al sig. » » » Al sig. » » » » Al sig. » » » Al sig. Mignan Edoardo (Paris). 21 settembre Al sig. Al sig. 28 » Al sig. De Fremery Ermanno Massimiliano (San Isidro). » » » Al sig. Marrone Decio Attilio (Trapani). Marchetti Angiolo (Pescia). Augenti Giacomo (Roma). Al sig. Baroni Guido (Milano). 11 » » Al sig. » » » Al sig. Al sig. » » » Al sig. Ricci Cesare (Siena). Feldhofi! Guglielmo (Köln). Mor lino Tommaso (Roma). Al sig. Gatti Amerigo (Milano). 28 settembre » » » » Al sig. » » » Al sig. 11 agosto Al sig. Baffaelli Fernando (Pescia). Pollmeyer Ermanno (Köln). Al sig. Caglio Eugenio (Milano). 1 settembre Al sig. Conti Enrico (Faenza). » » » Al sig. Antaki Fathi Giorgio (Alep dei Melchiti). Noto Salvatore Adamo (Noto). Al sig. G. Gualdrini Antonio (Faenza). Raffa Ernesto (Perugia). La Commenda dell'Ordine di san Silvestro Papa: 1961. 21 luglio Al sig. Miller Giuseppe (Regina). » » » » Al sig. 4 agosto Al sig. Airoldi Mario (Milano). Briani Narciso (Padova). . Attanasio Giuseppe (Faenza). Tornasi Armando (Roma). Lucas Bernardo (Münster). Al sig. » Al sig. » Al sig. » Al sig. Fumagalli Carlo (Milano). 6 ottobre Al sig. Roberto Umberto (Roma). De Luca Salvatore (Milano). Nuti Giulio (Pescia). 8 » » » Al sig. Lindermann Ermanno (Sankt Pölten). » Al sig. Al sig.

Menozzi Icilio (Modena). » » Al sig. Gremigni Gilla Vincenzo. 31 11 » 25 8 » 16 » 23 » » 30 13 » 21 4 11 » » 21 28 6 NECROLOGIO 31 dicembre 1962.Commentarium Officiale marzo 1962. » » Al sig. . luglio » Al sig. 7 » » Monsig. » » Al sig. Al sig. Nicolas Giorgio (Les Cayes). Arce Masias Carlos Alberto. Heiss Carlo (Augsburg). di Serre. » » Al sig.64 Acta Apostolicae Sedis . » » Al sig. Akkermans Dionisio Leonardo (Rotterdam). Meissen Michele Pietro (Rotterdam). Horn Rademacher Ottone (Araucania). Vannini Antonio (Roma). Re Bernardino Salvatore. Luykx Bernardo A. Arcivescovo di Westminster. (Haarlem). » » Al sig. » » Al sig. settembre » Al sig. *> » » Al sig. Arcivescovo tit. G. agosto » Al sig. M. » » Al sig. » » Al sig. Arcivescovo-Vescovo di Novara. » » Al sig. maggio » Al sig. Guíñez Guíñez Osvaldo (Araucania). Felicioli Gianfilippo (Camerino). Nereo ed Achilleo. 6 gennaio 1963. Monsig. » » Al sig. Hilaire Ruggero (Les Cayes). Vescovo di Piura. Di Cesare Bernardino (Penne-Pescara). » » Al sig. giugno » Al sig. Monsig. Kemp Pietro (Haarlem). » » Al sig. Vescovo di Lipari. Ballering Enrico Ermanno (Rotterdam). Luyf Giovanni Antonio (Utrecht). » » Al sig. Kerkhoft Louis-Joseph. Gori Montanelli Paolo (Pescia). ottobre » Al sig. Pietra Raffaele (Roma). 15 » » Monsig. De Haas Giovanni (Utrecht). del titolo dei SS. Ohlsson Guglielmo (Stockholm). Buongarzoni Nazareno (Macerata). 22 » » L'Emo Signor Cardinale Godfrey William. Le Vine Sidney (New York). Gangarossa Giuseppe (Agrigento).

vol. anno MCMLXin in Basilica Vaticana peracta. instanter.ACTA. V) .Città del Vaticano — Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA IOANNIS PP. summis religionis decorari honoribus. LV 28 Februarii 1963 (Ser. :sacerdotem Romanum. per Maria Praefecto.N. quippe qui in Beati Vincentii vitam. XXIII IN SOLLEMNI CANONIZATIONE Beati Vincentii Pallotti. a ab instantius. idem non una de causa Antistes sacrorum Maximus exoptat. Beatum videlicet Vincentium Pallotti. Siquidem hic Dei administer. T. veluti in speculum. V.An. Tondini. Epistulis Suae nomine haec respondit : Quod vos paucis postulavistis. Hamletus Congregationis Principes. quod uberrimum fructum ex ea esse capturos confidit potissimum catholicae Ecclesiae sacerdotes. Viro Sacrae instantissime factam. dominica secunda post Epiphaniam. posthac intueri possint. ab eo effectae. vivae bonitatis imago. n. tum mirae res supra naturae vim et ordinem. omnipotente Deo concedente. et vol. — 28-2-1963. D. Sanctitatis Ad S. Confessoris. 2 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE Directio: Palazzo Apostolico . . in iis animi eni5 . Advocatum Revmus Consistorii. R. Hoc namque primum a Summo Pontifice quodammodo poscere videntur cum huius viri integerrimi praecellens in omni genere virtus. quem Romani -cleri decus et ornamentum iure optimo appellaverunt. 2. postulationem Sacri E. M. die XX mensis Ianuarii. conditoris Societatis Apostolatus Catholici. Eminentissimo Rituum ad Arcadio Cardinali Larraona. Sed sollemnem hanc consecrationem eo etiam expetit Augustus Pontifex.

ut par erat cum proximorum amorem duxisset singularem. de quo felicissima illa Hierusalem exsultat. ante omnia incredibili flagravit religiosae pietatis ardore.Commentarium Officiale tuit virtutibus. Hoc igitur Christi in terris Vicarius mox est facturus. porrigat. operarios et opifices omni industria erudivit educavitque. quod eorum salutis quaerendae causa temptari posset. ex quo Ecclesia mater. in quod error cadere nequit. ex qua. Beato Vincentio in Sanctorum Caelitum albo ascripto. auctoritate Domini nostri Iesu Christi. hisce in terris peregrinans. consilio. ut consilii lucem suae menti. Archiepiscoporum et Episcoporum.66 Acta Apostolicae Sedis . laicos homines cuiusvis aetatis. Certissimum ergo Summi Pontificis oraculum. qui adestis. quibus omni tempore necesse est fulgeant qui divinis rebus praesunt. Post cantatum hymnum Veni. Quibus ex rebus facile quivis intellegit quam congruenter Augustus Pontifex animum induxerit. et divina ope saepius implorata. in Urbe exsistentium. nihil omnino praef termisit. ad exaltationem Fidei Catholicae et Christianae Religionis augmentum. cuiusvis condicionis ad operam Episcopis et sacerdotibus navandam tanto studio incendit. Divino Spiritui supplicaverit. denique in clericorum animis ad sanctimoniam conformandis curas omne genus locavit. Patriarcharum. ut a Pio XI Pontifice Maximo Actionis Catholicae antesignanus sit merito praedicatus. stantibus. gravissimo huius horae momento. Nam benigne egentibus et tenuioribus semper fecit . et novam sibi gloriam et novam despondet opem. omnibus sollemniter Ad honorem Sanctae et individuae Trinitatis. ac Nostra : matura deliberatione praehabita. collocatus et conditus. postquam nempe una vobiscum. ceteris pronuntiavit : Summus Pontifex. Beatum Vincentium Pallotti Sanctum esse de- . ac de Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Eomanae Ecclesiae Cardinalium. adulescentes. condemnatis capitis tulit. auxilium aegrotis. vinctis. in Cathedra sedens mitramque canonizationis formulam Creator Spiritus. Totus in Christo Iesu. altaris administris praesidium pariter et exemplum proponere. quas aetate bac nostra non minus humana societas quam Ecclesia sancta ab iisdem proprio quodam titulo desiderant. pronis auribus accipiamus. aeterno sacerdote. easque in sacro munere sustinendo agendi rationes secutus est. hanc gestans. Beatorum Apostolorum Petri et Pauli. efflagitant.

mirum in modum convenit sollemnis ritus. Eius nomen nova veluti gemma sacrum exornat diadema. decernere placuit. In nomine Pa £ß tris et Fi Iii et Spiritus £B Sancti. quod Romanae Ecclesiae frontem redimit. Numquam enim in ecclesiasticae historiae fastis legimus tam ingentem Episcoporum multitudinem undique terrarum convenisse. fraternae concordiae incensaeque pietatis praebuisse spectaculum. catholici nominis arcem. atque in fulgenti hac Petrianae Basilicae maiestate tam praeclarum fidei. ah universo clero populoque decantatus est hymnus Te Deum. et hoc quidem tali splendore f actum est. Numquam pariter hanc sanctam Dei civitatem. tamquam firmissimum catholicae veritatis propugnaculum. Etenim de Romano cive agitur. Iamvero cum huiusmodi eventus granditate. qui vitae innocentia dilatandique Iesu Christi regni studio huius civitatis cleri rutilans exstitit ornamentum et decus. XXIII 67 cernimus et definimus. pulcherrima quadam ac singulari nota semper distinxit. praecinente Beatissimo Patre. quo nuper beato Vincentio Pallotti Sanctorum Caelitum honores. Postea. qua ante omnium oculos Romanae Urbis sanctitas manifestius renidet. Quod autem faustissimum hoc eventum in grave tempus . exsultante universa christianorum familia. clarius confirmant. quam Apostolorum Principes Petrus et Paulus atque innumera Martyrum multitudo suo profuso sanguine consecrarunt. quae tot amplissimosque cognovit fidei triumphus. Eiusque apostolici laboris testimonia. quem haec subsecuta est SUMMI PONTIFICIS HOMILIA Sanctitatis fulgor hanc almam Urbem. ac Sanctorum catalogo adscribimus: statuentes illius memoriam quolibet anno die eius natali vicesima secunda Ianuarii inter Sanctos Confessores pia devotione recoli debere. postquam Concilii Oecumenici Vaticani Secundi celebratio felicibus auspiciis inchoata est. Amen. tanta reverentia tantaque exspectatione homines suspexerunt. omni tempore sanctorum virorum altricem fuisse Romanam Urbem. quae in patria sua passim supersunt.Acta Ioannis Pp. umquam adhuc non vidit. qualem per saeculorum decursum Roma. Id autem praesertim eo tempore contigisse videtur.

quos in ipsa apostolicae petrae arce fundatos. e proporli alla venerazione di tutta la cristianità. vos tamen praecipue inter ceteros populos decet meritis pietatis excellere. è il chiamare i Santi ai supremi onori degli altari. id profecto iucunda causa est. 1. quae in hac Urbe divinitus constituta est. et Dominus noster Iesus Christus cum omnibus redemit. 1 2 1 Rom. ita quidem ut Romam gentium magistram omnes populi agnoscant. Quibus virtutibus Romani cives. ad quam grandis haec Ecclesiae hora omnes vehementer impellit. quemadmodum sapienter Decessor Noster S. assumpt. non solum ob veritatis Cathedram. cunctis oporteat florere virtutibus. ob religiosae denique alacritatis studium. ut suae ipsorum dignitati cumulate respondeant. et beatus Apostolus Petrus prae omnibus erudivit. suae. Nobis sane carissimi. Scilicet confidimus fore ut hic spectatae virtutis et indefatigatae industriae vir. omnibus publice privatimque exemplo praeire debent. uberiorum inde copiam salutarium fructuum profecturam esse. In inditum igitur hunc Caelitem venerabundi convertant oculos potissimum Nostrae huius dioecesis filii. . ob christianae caritatis ardorem. diletti 1 figli. Ps. insieme degli atti più solenni della vita pastorale del Vescovi di Roma.68 Acta Apostolicae Sedis .Commentarium Officiale incidit. eiusque voce rursus salutariter incitati omni contentione nitantur coram tota christianorum societate avita illa Romana fide praestare. 67. Una delle consolazioni più intense. quo Oecumenica Synodus habetur. e Mirabilis Deus in sanctis suis. 1 2 Risposte dei Santi in armonie terrene e celesti Venerabili Fratelli. 3 6 . 8. quae in toto est orbe terrarum. Sermo 2 in annivers. da tutti i punti dell'orizzonte. verum etiam ob morum integritatem. quam apertissime dilaudavit Paulus A p o stolus . etiam atque etiam cives suos valeat infiammare ad illam animose et fortiter suscipiendam christianae vitae renovationem. cur sperare liceat. cuius grata adhuc vivit in Romana plebe recordatio. Leo Magnus hisce verbis monebat : Nam licet omnem Ecclesiam. E i Santi invero rispondono alla voce del Papa.

e delle cui virtù eroiche era stato testimone autorevole e vene* Ps. e. nel giorno della sua festa. San Vincenzo Pallotti non avrà discaro questo accostamento con San Gaspare del Bufalo. Fu infatti familiare a lui. che. 3 Marc. un buon esercizio di devozione ai Santi. che viene a rallegrare la Chiesa ! Il Vescovo di Roma ne è specialmente preso perchè Egli sa di avere con Sè. nel proporle alla universale imitazione. che palpitano come di nuove vibrazioni. a quelli più legati a questa Città. . Vincenzo Pallótti. A due settimane da quel gesto semplice e improvviso. particolarmente in questo anno del Sacro Concilio. È in questa consonanza di armonie terrene e celesti. benedetti Santi nostri ! All'inizio della loro pubblica venerazione accade che prendano posto. e anche di forme esterne di apostolato. rende più facile a tutte l'appressarsi alla perfezione cristiana. con tocco personale di venerazione verso San Gaspare del Bufalo. per la sua attività e per il fuoco da lui acceso e diffuso ovunque. che spiccano le figure dei Santi secondo la parola del Salmo : Exsultabunt sancti in gloria : laetabuntur in cubilibus suis. qui raggiunsero il fastigio della gloria. 149. esalta i suoi figli migliori. di cui confortò il pio transito. Ci parve opportuno incoraggiare. ben a ragione egli entra nel novero di coloro che. che alcune anime solleva ai vertici della santità. in letizia di santo entusiasmo j dall'altra. è ben degno di venire associato — come semplice «Prete Romano» — ai nomi gloriosi dei martiri e dei santi. come è naturale. Perchè attraverso questi rapporti passa la luce del Signore. per una più sacra intimità. e nel piccolo tempio ove riposa il suo sacro corpo. nel supremo magistero della Chiesa. 1. ecco il rito solennissimo della odierna canonizzazione. all'arrivo di questa sua esaltazione. come uno dei vogatori nella barca di Pietro ed obbedienti all'invito del Signore : mittentes retía in mare. di storia e di tradizione. venuti da tutte le spiagge della terra. e partecipando a entrambe. in esercizio di confessore ordinario. Oh ! la gioia del Nostro spirito per questa canonizzazione di San Vincenzo Pallotti. 16. si direbbe. 5. 2 Oh.Acta Ioannis Pp. di cui Roma rifulge davanti al mondo .* Agli inizi di questo anno 1963. per la sua origine ed educazione romana. prendono sonorità piena le armonie perenni dei cieli. le ragioni di singolare rapporto tra la gloria del Cielo e i bisogni della terra : rapporti di natura e di grazia. il quattro di gennaio. il suo clero e il suo popolo. XXIII &9 Da una parte sono armonie della terra.

Che presso la Cattedra di Pietro. in esaltazione del perenne evangelizare pauperibus misit me 5 di nostro Signore Gesù Cristo. movimento di fervore ideale e di opere sante. che rappresenta. 4 s Cfr. per lo spirito pastorale che ha saputo custodire. due apostoli delle forme nuove di diffusióne in mezzo al popolo della dottrina santa. Tre pensieri come tre stelle dunque. ma dalle memorie di beati e di santi. 10. Quando si dice di una diocesi : vescovo santo. — Roma da venti secoli è la Sede del Successore di Pietro. Lue. e dagli esempi di altri piissimi sacerdoti — per altro non proposti alla pubblica venerazione —. Incoraggiamento a proseguire con cuore grande sul solco millenàrio dell'evangelizzazione e del servizio pastorale. dunque. misero in luce fulgidissima di esempio preclaro la parola di Gesù. proprio in questo tempo di Concilio Ecumenico. 1. a comune edificazione e a spirituale profìtto dell'odierno rito. Io. che la venerazione universale dei fedeli chiama col dolce nome di padre : il Santo Padre. che è fondamento di ogni attività apostolica: Bonus pastor. Insegnamento grande per tutti i tempi.70 Acta Apostolicae Sedis . dove splende l'esercizio amabile e e attraente del governo universale della Santa Chiesa. viene da sè che le si congiunga l'altra espressione : clero santo. 3. 4. Il Prete Eomano che dà il voto informativo per la canonizzazione del Prete Romano ! Due sacerdoti Romani. Onore del Clero Romano Per amabile disposizione della divina Provvidenza — che qui trasse dai lidi dell'Oriente natio il Principe degli Apostoli. Onore al Clero Romano. che vogliono brillare di più intensa luce. . due operai instancabili.Commentarium Officiale ratissimo anche nel processo informativo : caso veramente raro. 1-16. e che rifulge nei suoi santi. I. innanzitutto per il clero. Questa congiunzione diventa il culmine dell'elogio : eco delle compiacenze celesti. sacerdoti santi. lasciateci proporre tre punti luminosi. che passarono nelle parrocchie e nelle molte istituzioni veneratissimi e santifìcatori. 18. che non solo da San Vincenzo Pallotti si dipartono. 2. tonus pastor! 4 Tre sorgenti di luce nel solenne Rito Venerabili Fratelli e diletti figli. che i templi di Roma custodiscono.

S. secondo il programma che tre anni or sono avemmo l'occasione di tracciare ai Nostri sacerdoti nella sessione conclusiva del Sinodo Romano : « dalla amministrazione dei Sacramenti. LII. ha fatto onore alla consegna. compito nobile e generoso.Acta Ioannis Pp. che è distribuzione della grazia celeste che irrora e fa fiorire tutta la terra. non lontani da noi. spirito pastorale animato dalla carità. Oh. che gli veniva dalla appartenenza al clero della prima diocesi della cattolicità. accanto al nobile e glorioso nome della Roma cattolica di quei tempi. alla direzione delle forme molteplici di benefìcio sociale : culto. che amiamo veder chiamati oggi — con San Giovanni Battista De Rossi e con San Gaspare del Bufalo — a prendere anch'essi un posto pur non ufficiale. dei padri Raffaele Melia. Un saggio di insigne santità che ai suoi tempi. come in tutte le diocesi. sacrificandosi fino alla morte ! È lo stesso spirito pastorale. parroci. confessori e direttori di pie istituzioni. che si dispiegano ad ornamento di eccelse virtù pastorali. Cassetta e Laurenti . e poi. di esigenze alcune legittime. veramente il suo nome segnò un'epoca di risveglio. XXIII 71 risonanza delle voci di benedizione cbe salgono dalla terra in onore della Chiesa di Cristo. Iacobini. primi collaboratori del Pallotti. questa sempre prima diocesi del mondo per la sua dignità e responsabilità contasse da allora. Eccoci innanzi a San Vincenzo Pallotti. in derivazione della sua testimonianza e attività. . nomi benedetti dei cardinali Odelscalchi. I960. accanto al nuovo Santo : questa gloria massima del ceto ecclesiastico Romano. A. opere innumerevoli protese a tutte le svariate circostanze della vita umana. battute nel secolo scorso dal vento di teorie nuove. assistenza. Luigi Oreste Borgia. nomi dei prelati Giuseppe Piazza. che dall'antica fonte di dottrina e di esperienze trae gli elementi per la continuità di un'azione. ma degno. A Roma il Vescovo è il Padre Santo. così in Roma. di padre Francesco Pitocchi e di altri e altri ancora. che vuol essere religiosa nel senso più alto e completo. 303. 6 0 A. impiego santo e benedetto delle energie sacerdotali » . decine di prelati. Giustamente dai suoi contemporanei fu chiamato : Patriae decus et cleri! Sì. che misero in onore il volto del sacerdozio santo e santificatore. e non semplice esercizio di pratiche pie e di vivaci manifestazioni esteriori . Intorno a Lni splendore di sacerdoti. insegnamento. p. per il cui onore essi tanto hanno lavorato. Luciano Bandiera e Enrico Ghiselli. Il fatto è questo : che. ed altre alquanto scapigliate.

nel campo del solo Padrone della messe. ma lavora per una ricompensa lontana ed eterna. Talora. da lui avviate con occhio presago delle esigenze dei tempi. 7 inutili. di chi intende lavorare con fedeltà estrema.72 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale Tale è il titolo di amplissimo onore per S. ma le esigenze dello spirito umano permangono intatte . della sua ancor giovane vita. nè Cerca la propria gloria. la cui spirituale fisionomia si riverbera oggi con rispetto su tutto il clero dell'Urbe. e con fiducia incrollabile nell'aiuto della grazia celeste. dettate nel 1850 per Vincenzo Pallotti e posta intornò al suo tumulo. e si apre pieno di promesse al compito. senza cercare consolazioni immediate o frutti vistosi. ma operatori di spirituali prodigi nel santuario delle anime. che deve sospingere ciascuno dal posto assegnatogli dalla volontà di Dio. a spendere se stesso e a moltiplicare cure preziose per il trionfo del Regno suo. produce sempre. L'apostolo non nutre . cambiano le situazioni di vario ordine sociale. e intimamente convinti di quella sapiente parola del Signore: servi inutiles sumus. della consolazione. II. sintetizzava efficacemente la sua figura e la sua opera : Rudibus magistrum. contento di piacere a Dio solo. Vincenzo Pallotti. della bontà. Insegnamento per tutti i tempi Una delle iscrizioni. possibilmente tutte le anime. Questo accostarsi alle necessità dei fratelli con animo di padre. . Anche in questo il Pallotti rifulge: infatti. sì. con pazienza umile e prudente. assecondando le regole della Provvidenza. del passato. con lo sguardo fìsso agli ampi orizzonti pastorali e missionari della Chiesa. 7 Lue. a 55 anni di età. L'avvenire sta nelle mani di Dio. ma lasciate quasi in germe sul chiudersi. il dispensatore della verità.infatti preoccupazioni personali. li vuole dispensatori fedeli e retti. patrem amatissirtium¿ Diletti figli. « prete romano ». fino alla fine . del presente e — ne siamo ben sicuri — dell'avvenire. al suo amore misericordioso. confidenti alla fine e sorrette dalla grazia divina. conviene abbandonarsi alla trepidazione del seminare. Constatazione consolante è questa. 10. e gli uomini di ogni tempo cercano nell'uomo di Dio. stanno a testimoniare ai sacerdoti che Dio li vuole docili strumenti nelle sue mani. le molte opere. anche delle più lontane. e di portare le anime. lasciando ad altri la cura del raccogliere. se non subito. e niente altro. frutti copiosi. egenis solatorem. 17. soprannaturale per eccellenza. lavorare.

in tutto il suo fascino. Questa caratteristica fu notata subito. di sè e degli altri. la nota della santità e dell'apostolato della Chiesa. nella figura di San Vincenzo Pallotti. 6. che intende esaltare. e per la direzione spirituale . . Questa azione non si fonda su strumenti e avvedutezze umane. ove manchi la preghiera. quale invito essa è a tutti i sacerdoti a proseguire il cammino sul solco aperto da Gesù Cristo. il culto eucaristico. Tale è l'incoraggiamento commovente. invito a darsi all'opera prima e principale : che è santità di vita. che ci viene da San Vincenzo Pallotti e dalla schiera umile e generosa dei sacerdoti eletti. Incoraggiamento 73 L'odierna glorificazione. 4 . o su potenza di mezzi tecnici. il Clero Romano. estesa a tutti i settori délia vita : a quelli. nelle opere di apostolato e di azione sociale. dice cheli suo esempio è stato raccolto come sacra consegna dai suoi contemporanei : (( Quae te suo aiebant sinu — caritas — et spes et alma veritas — iustitiaeque mis — sanctius soror — incorrupta — fides — nostris insidebunt aniinstituendae exemplar vitae ». composte in suo onore. con le altre. nel confessionale. In tal modo si può attendere più liberamente alla propria missione : Nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus. ma soprattutto sa valutarli per quel poco che sono e che valgono. che si propone ancor oggi nella pienezza del suo splendore di amabile attraimento per tutti i sacerdoti del mondo intero. principalmente. studio sacerdotale per una efficace sacra predicazione. Ciò è quanto dire : primato della preghiera e dello spirito soprannaturale. lasciando ai collaboratori laici la sollecitudine di preoccupazioni più minute. Fino a dire che la loro efficacia è nulla. a rinnovare il fervore di una attività pastorale. attraverso la sua glorificazione. che illustrarono con lui. cura diretta delle anime. 8 Act. per la santificazione delle anime. paziente e saggia. senza dubbio. San Vincenzo Pallotti è invitato. che possono sfuggire all'azione ordinària ed immediata del parroco e del sacerdote in cura d'anime. la conoscenza approfondita delle Divine Scritture e del patrimonio sacro dell'ascetica cristiana. XXIII III. Un'altra delle iscrizioni.in questo anno del Concilio. per virtù e zelo. subordinando ogni altra esigenza a quella della santificazione.* È la via.Acta Ioannis Pp. tracciata dai Santi. Sa adoperarli. gerarchia bene intesa di tutti i valori. redentore e maestro . sul solco ripercorso in due millenni dai Santi . Questo incoraggiamento alla santità si rinnova e acquista particolare risonanza — amiamo ripeterlo —. e di docilità per i buoni fedeli.

13. e continua a dare. 9 10 Cfr. convenuti a questa solenne glorificazione dalla Germania. Sempre e ovunque « sale della terra. suscitatore di entusiasmi santi. 2. 15. A noi elevare con . al cui spirito la tua glorificazione reca tanta letizia : di intercedere per i Suoi collaboratori della Curia e del Vicariato. in cui. magnifico nelle molteplici intraprese. che da Te prende un raggio di viva gloria. consultori degli umili e dei poveri. Matth. buon pastore. 14. 9 intesi alla diffusione del buon profumo di Cristo. 10 siano apostoli di verità. sotto lo sguardo pio e benedetto della Madre di Gesù e nostra. con i diletti figli del clero e del popolo Eomano. di misericordia.lui oggi e sempre i nostri cuori a Dio. accesa qui in Roma da San Vincenzo Pallotti. nella luce che si irradia da Gesù. Una preghiera confidente e tutta particolare noi vogliamo qui infine presentare a Te. ha dato per le mani della sua Congregazione. direttore di coscienze. si effonde con Noi nell'inno della riconoscenza al Signore per la vibrazione che ha voluto comunicarci. È consolante vedere che la fiaccola. Amen. Il nostro sguardo commosso si ferma sull'umile prete di Roma.Commentarium Officiale Gaudio e fervore delle schiere sacerdotali Venerabili Fratelli e diletti figli. Egli ci ha dato la prima nota. lo sentiamo. siano educatori di cristiani esemplari. per tutti i sacerdoti. diffuse su tutti i punti della terra in esercizio di apostolato instancabile e ardente. accendi di nuovo fervore tutti i ministri del Signore e questi collaboratori preziosi dell'apostolato cattolico. In quest'ora solenne. bagliori in molti paesi del mondo ! Che canto trionfale è stato questo Te Deum per ringraziare la Trinità Santissima di quanto ha operato a benefìcio ed a fervore della Chiesa tutta per mezzo del novello Santo. che risplendi oggimaì in tutto l'incanto delle tue virtù. associato oggi al corteo di tutti i Santi. o nostro Santo Vincenzo Pallotti. salvatore delle anime e dei popoli. gloria del clero Romano. di carità. l'animo vostro. rendili pronti e aperti a ogni richiamo dei loro fratelli. particolarmente per la Congregazione dell'Apostolato Cattolico.74 Acta Apostolicae Sedis . dall'Austria. Piacciati intercedere per questo umile Vescovo di Roma. e luce del mondo » . Cfr. È un'unico palpito di gratitudine. Amen. e specialmente delle schiere sacerdotali. 2 Cor. Tu che fosti instancabile apostolo. dalla Svizzera. dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti di America. si fondono i sentimenti e le voci dei numerosi piissimi pellegrini. 5. . a edificazione e consolazione della Chiesa universale.

Teneraca. quaeque civiles districtus. et civiles districtus hoc est « pueblos » : Santa Cruz. nova ibidem Praelatura « nullius » conderetur. quam nempe indigenae coloni Huicholes frequentiores incolunt. comprehendentis : San Andrés Coaminata. post rem bene reputatam locorumque Ordinarios Praesules sententiam rogatos. a dioecesi denique Tepicensi regionem dividimus ab incolis Coras habitatam seu municipia Mayar et Huajicori. qui in eadem Natione incolunt. Milpillas Chico et Lajas . Guadalupe Ocotan et Tuxpan de Bolanös. San Francisco Ocotlan. a dioecesi vero Zacatecensi territorium detrahimus regionis Huichola. quos « pueblos » vocant. San Sebastian. Buenaventura. complectitur : Taxacaringa. de christiana religione inter Indos proferenda. Quibus sane precibus volentes concedere. sollicitus. San Blasito. civiles districtus seu « pueblos ». de Nostra apostolica auctoritate haec quae sequuntur statuimus atque iubemus. Zacatecensi et Tepicensi. Ab archidioecesi Durangensi regionem separamus. qui sequuntur. XXIII 75 CONSTITUTIONES APOSTOLICAE •! DURANGENSIS E T A L I A R U M ( N A Y A R I A N A E DE IESU ET MARIA) Detractis quibusdam territoriis ab Ecclesiis Durangensi. Xoconostle. quam cives vulgo Tepehuanés habitant. nova Praelatura « nullius » conditur. Zacatecensi atque Tepicensi. « Nayariana de Iesu et Maria » appellanda.Acta Ioannis Pp. Santa Maria Ocotlan. Santa Catarina. San Juan Bautista et Teponahuaxtla. San Lucas. petiit ab hac Romana Sede ut divisis Ecclesiis Durangensi. Huazamqta. Rosarito. IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Venerabilis Frater Aloisius Raimondi. Candelaria. Quibus omnibus territoriis novam Praelaturam « nullius » condimus Nayarianctm de Iesu et . Archiepiscopus titulo Tarsensis idemque in Re publica Mexicana Apostolicus Delegatus. Buenavista. Sayacota. San Juan Corapa. San Pedro Jicora.

dioecesibus Tepicensi atque Mazatlanensi. in qua legitime degant. a SS. cui Ecclesia Nayariana de Iesu et Maria credetur gubernanda. in eius territorio beneficium vel officium habeant. eadem finitima erit: ad septemtrionem. his Litteris ad effectum adductis. C. fidelium christianorum collationes. hi tamquam proprius Praelaturae clerus habeantur . cuiusvis generis. qui meliores fuerint Romam mittantur. ad orientem solem. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . Quarum Litterarum efficacitati nulla. ut Seminarium saltem minus in sua circumscriptione struatur pueris bonae spei excipiendis qui ad sacerdotium fuerint vocati.76 Acta Apostolicae Sedis . Sacerdotes postremo qui. ad meridiem. in Pontificio Collegio Piano Latino Americano philosophia atque sacra Theologia erudiendi. quorum sincera exempla ad Sacram Congregationem Consistorialem mittet. contraria praescripta officere poterunt. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. Itaque. Cum vero iuvenes adoleverint. si ad novam circumscriptionem respicias. atque igitur vim suam obtineant. templum que ibidem exstans B. V. sive clerici sive Seminarii tirones. Porro condita Praelatura archidioecesi Guadalaiarensi suffraganea erit ad normam sacrorum canonum. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrum- . Ceterum haec omnia fieri studebit venerabilis Frater Aloisius Raimondi vel quem ille delegaverit. archidioecesi Durangensi atque dioecesi Zacatecensi. Curabit sacer Praesul. bonorum pars quae ad normam canonis 1500 C. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. cum debitis privilegiis. Acta et documenta quae ad Sedem Nayarianam de Iesu et Maria adque fideles vel res respiciant. M. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. ad eius Curiam praelaticiam mittantur. Quod iuxta normas fiat Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus atque ad leges iuris communis. novae praelaturae ob venient. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. ceteri ei Ecclesiae addicantur. Rosario dicatum ad gradum et dignitatem aedis praelaticiae tollimus. cuius amplitudo civiles districtus aequabit seu « pueblos » e quibus coalescit. quavis praeditus auctoritate. ad occasum denique solis. I. factis debitis potestatibus. documenta et acta exarari iubebit.Commentarium Officiale Maria nomine. Sedes novae Ecclesiae in urbe Nayar seu Iesus Maria collocabitur. Qui vero rem egerit. ibique religiose custodiantur. Mensam praelaticiam efficient : Curiae proventus. Quapropter si quis. archidioecesi Durangensi». archidioecesi Guadalaiarensi ac dioecesi Tepicensi.

Apost. Cane. propagatum ab Apostolis. CONFALONIERI 8. CX. apud S. Cancellarius CAROLUS Card.. si ostenderetur. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. Datum Romae. Petrum. Rossi. Congr. XXIII 77 pere liceat. Federici. E. Proton. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. R. n. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. Pontificatus Nostri quarto. IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Evangelium salutis. II LUSAKENSIS (MONZENSIS) Quibusdam territoriis ab archidioecesi Lusakensi separatis. eadem omnino habenda erit fides. 8. a Christo Dei Filio praedicatum. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. tao. nova dioecesis conditur.Acta Ioannis Pp. a ceteris christianae fidei praeconibus usque in ultimas terrae oras invectum. ut iam nulla exstet natio tam remota. COPELLO 8. Card. ita sane populis ac gentibus innotuit. quae hisce haberetur. Consistorialis a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Caesar Iosephus Loco © Plumbi In Ap. Proton. in qua evangelica tuba non laetissima voce pronuntia- . vol. Apost. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. sive typis impressis sive manu exaratis. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. « Monzensis » cognominanda. die tertio decimo mensis Ianuarii. IACOBUS A.

His praeterea Litteris ad effectum deductis. quos vocant. pueris excipiendis qui ad sacerdotium fuerint vocati. collocata. factis ad id necessariis potestatibus . tandem. a quibus est christiana fides aequissime suscepta. ad eius Curiam cito mittantur. cathedra episcopalis dignitatis in templo Sacri Cordis Iesu. C. documenta et acta. ad orientem solem et meridiem. Ad regimen postremo quod attinet.i 78 Acta Apostolicae Sedis . hic mandata haec Nostra faciat. Ab archidioecesi Lusakensi districtus. ibique religiose serventur. quae novam circumscriptionem respiciant. Namwala. in eadem civitate exstante. si credant atque ad christianae religionis placita vivant. ad Nostrum tamen ët Apostolicae Sedis nutum. separamus. ad occidentem. cuius Archiepiscopo sacer eius Praesul oboediet. Rhodesia est : quae est causa. haec quae sequuntur decernimus atque iubemus. pars territorii Rhodesiae meridionalis. qui Episcopum consilio atque ope iuvent. ad electionem Vicarii Capitularis. C. aliaque huiusmodi. Qui profecto in urbe Monze domicilium suum constituet. Mensam episcopalem efficient: bona. Item curet sacer Antistes cui Ecclesia regenda tradetur. in iis enim est spes maxima dioecesium reposita. E. censuerint bene fieri. vel quem ille delegaverit. Curiae proventus. ad administrationem dioecesis. Cardinales Sacrae Congregationi Fidei Propagandae praepositi. si in eadem regione nova dioecesis constitueretur. Mazabuka. archidioecesis Lusakensis. quod si statim fieri nequeat. ut Seminarium extruat. Canonicorum Collegium condatur . si qua sint. Archiepiscopus titulo Tuscamiensis et in Africa Orientali Apostolicus Delegatus. quae Sedi Monzensi provenient. per Christi mortem salvari. populi collationes. alius eidem Delegationi praesit. si vero illo tempore quo fieri debeant. Ceterum has Litteras Nostras venerabilis Frater Vido Dei Mestri ad rem adducet. quod territorium in praesens Southern Province populari lingua appellatur. Quam sententiam Nos probantes. pecunia quam mittere solet Sacra Congregatio Fidei Propagandae. re scilicet ante considerate reputata. leges Codicis I. Gwembe et ea pars districtus de Kalomo quae in finibus Lusakensis Ecclesiae sita est. Chôma.Commentarium Officiale verit posse homines divino consilio. ex eoque novam dioecesim constituimus Monzensem cognominandam. Placet porro conditam dioecesim metropolitanae Sedi Lusakensi esse suffraganeam. R. cur sive venerabilis Frater Vido Dei Mestri. Consultores dioecesani deligantur. Inter autem populos. Sede vacante. serventur. iuxta canonem 1500 C. sive venerabiles Fratres Nostri S. I. Re vero . dioecesis Livingstoniensis. Hanc ergo Ecclesiam tangent : ad septemtrionem. eandemque Pa- tribus e Societate Iesu concredendam.

Cancellarius GREGORIUS P. Apost. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. Cane. die decimo mensis Martii. de Prop. Card. apud S. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. In Ap. contraria praescripta officere poterunt. Proton. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. Ferretti. Pontificatus Nostri quarto. quae hisce haberetur. Federici. cum per bas Litteras iisdem derogemus omnibus. XXIII 79 acta. Fide Praefectus Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Franciscus Caesar Loco © Plumbi H. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. Petrum. quavis praeditus auctoritate. Card. CIX. . idem venerabilis Frater documenta exarari faciat. quorum sincera exempla ad Sacram Congregationem cito mittat. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat. sive typis impressis sive manu exaratis. cuiusvis generis. Proton. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. Datum Eomae. eadem omnino habenda erit fides. C. si ostenderetur. atque igitur vim suam obtineant. vol. E. Apost. Quapropter si quis. 26. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas.. COPELLO 8. n. IACOBUS A. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. R. Quarum Litterarum efficacitati nulla.Acta Ioannis Pp. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. AGAGIANIAN 8. tab.

ad Seminarium. quam divinitus accepimus. Archiepiscopum titulo Laodicensem in Phrygia et Apostolicum in Africa Occidentali Delegatum. faciendum censuerit. Documenta postremo et acta. quem diximus. Quod autem respicit Canonicorum Collegium. . item sacer eius Antistes eiusdem Sedis Archiepiscopo obnoxius. ad regimen dioecesis ad aliaque huiusmodi. Ségou et Dioila. ibidem in tabulario religiose custodienda. Archiepiscopum Bamakoënsem. quae ad dioecesim Seguensem spectant. eademque sinceris exemplis ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide mittet.8. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . a munere quidem cessaturi Canonicis rite constitutis. ad eius Curiam episcopalem quam primum mittantur. eandem Nos sententiam probantes ratamque habentes. alias ex aliis ecclesiasticas condamus circumscriptiones. ex iisque dioecesim constituimus. quod circumscriptiones administrativas quae dicuntur de Macina. id a Nobis requirit ut. idem acta et documenta actae rei exarari faciet. vel quem ille delegaverit. dummodo in ecclesiastica dignitate constitutum virum. « Seguensis » nomine. Ad mensam quod attinet. normae omnino serventur Codicis Iuris Canonici. ea quae sequuntur decernimus ac iubemus. IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Sacra christiani populi regendi potestas. Nova cathedralis Ecclesia erit metropolitanae Sedi Bamakoënsi suffraganea. Qui vero rem gesserit. latissimum nempe archidioecesis Bamakoënsis territorium esse dividendum. atque Petrum Ledere. nova fundatur dioecesis. Seguensem appellandam et Missionariis Africae committendam. ad Nostrum scilicet et Apostolicae Sedis nutum. Quod cum Sacrum Consilium Fidei Propagandae. has Litteras Nostras venerabilis Frater Ioannes Baptista Maury. si quando necessitas exigat. sinimus ut eorum loco Consultores dioecesani deligantur.Commentarium Officiale III BAMAKOËNSIS (SEGUENSIS) Detractis ab archidioecesi Bamakoënsi quibusdam territoriis. exsequi studebit. atque pagos de Gouni et Dinan complectitur. Ceterum. Ad archidioecesi Bamakoënsi totum territorium distrahimus. post auditos venerabiles Fratres Ioannem Baptistam Maury.0 Acta Apostolicae Sedis .

vol. V. E. Card. IACOBUS A. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel eorrumpere liceat. « Carthadensis in Columbia » cognominanda. 50. eadem omnino habenda erit fides. COPELLO 8. Fide Praefectus Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Caesar Iosephus Loco SB Plumbi Federici. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus.. Cancellarius GREGORIUS P. 2. sive typis impressis sive manu exaratis. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. n. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus.Acta Ioannis Pp. indefatigato studio promo6 . . Quarum Litterarum efficacitas nulla. n. de Prop. R. Cane. tab. Pontificatus Nostri quarto. Petrum. C. contraria praescripta officere poterunt. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Datum Romae. Proton. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. apud S. si ostenderetur. Aposi. quae hisce haberetur. CIX. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. — 28-2-1963. Proton. XXIII 81 ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur.ACTA. Quapropter si quis. die decimo mensis Martii. qua pro apostolico munere Nostro urgemur. IV CALIENSIS ( C A R T H A D E N S I S IN COLUMBIA) Diviso territorio dioecesis Caliensis. AGAGIANIAN 8. IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Ecclesiarum omnium sollicitudo. atque igitur vim suam obtineant. quavis praeditus auctoritate. vol. id a Nobis exposcit ut. In Ap. quae catholicae religioni provehendae et Regno Dei in terris adaugendo conferant. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Apost. nova dioecesis conditur. Rossi. Card. cuiusvis generis.

EI Cairo. Argelia. Alcalá. A territorio dioecesis Caliensis territoria separamus paroeciarum quae vulgari sermone cognominantur : El Águila. C. iuxta regulas a Sacra Congregatione de Seminariis et Studiorum Universitatibus latas . Ansermanuevo. Bolivar. a Nobis expostulaverit ut. Ad .82 Acta Apostolicae Sedis . Inter quae memorare placet esse eum eiusque Ecclesia metropolitanae iurisdictioni Archiepiscopi Popayanensis obnoxium. La Maria. Cardinales Sacrae Congregationi pro Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositos sententiamque rogatum venerabilem Fratrem Albertum Uribe Urdaneta. nova dioecesis conderetur. Mensam episcopalem efficient : Curiae emolumenta. quo satius christifidelium bono iii regione quam « Departamento Valle del Cauca » vocant. I. liberae fidelium collationes. La Unión. ut in Pontificio Collegio Piano Latino Americano philosophiae sacraeque theologiae disciplinis imbuantur. Episcopum Caliensem. summa Nostra potestate sequentia decernimus. dioecesibus Palmiranae et Caliensi. post ánditos venerabiles Fratres S. qui sibi in regenda dioecesi assint. La Victoria. La Paila. Nova igitur dioecesis erit confinis : ad septentrionem. de Monte Carmelo dicata. Toro. dioecesi Pereiranae. M. eaque bonorum pars quae nuper erectae dioecesi ad normam canonis 1500 C. Zaragoza.ra de la Pobreza et San Jorge in urbe cui nomen Cartago exstantes. Volumus insuper ut Episcopus Seminarium saltem minus quam primum fieri potest condat. iuvenibus excipiendis qui sacerdotio initiabuntur. Episcopo Carthadensi in Columbia onera insuper et obligationes imponimus. ad occidentem. ad meridiem. quibus residentes Episcopi adstringuntur. ex eo autem lecti iuvenes Romam mittantur. dioecesibus Armeniensi et Palmiranae. Versalles. templumque cathedrale erit aedes Deo in honorem B. E. cui omnia iura. ad normas per aliud decretum Nostrum edendas : interea autem dioecesanos Consultores constituat. V. e territorio dioecesis Caliensis deducenda. dos a civili Gubernio danda. R. San Francisco. obligatione Canonicorum Collegium eligendi teneri. ex iisque novam dioecesim constituimus quae Carthadensis in Colttmoia appellabitur iisdemque finibus cingetur quibus paroeciae quas diximus nunc terminantur.Commentarium Officiale veamus. Zarzal. Ulloa. Nuestra S. Roldanillo. Vicariatui Apostolico Istminaënsi. Cum igitur venerabilis Frater Iosephus Paupini. Naranjal et La Primavera. Obando. ad Iuris Canonici normas. Archiepiscopus titulo Sebastopolitanus in Abasgia et in Columbiana Republica Apostolicus Nuntius. El Dovio. ob venient. privilegia et honores damus . Alban. eorumque consensu suppleto qui in hac re aliquod ius vel habeant vel se putent habere. ad orientem. Nuper erectae dioecesis caput urbs erit Cartago cognominata.

simul ac hae Litterae Nostrae ad exitum adductae fuerint. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. administrationem. quavis praeditus auctoritate. religiose in tabulario servanda. quorum sincera exempla ad Sacram Congregationem Consistorialem cito mittet. n. Proton. cetera eiusmodi. . Quapropter si quis. ceteri vero clerici seminariique tirones ei in cuius territorio legitime degant. sive typis impressis sive manu exaratis. 85. Petrum. ad eius Curiam episcopalem cito mittantur. ea omnia serventur quae Codex Iuris Canonici statuit. contraria praescripta officere poterunt^ cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Congr. XXIII 83 clerum quod attinet.apud S. Apost. factis ad id necessariis facultatibus. atque igitur vim suam obtineant. Datum Romae. sacerdotes Ecclesiae illi censeantur adscripti in cuius territorio beneficium vel officium ecclesiasticum habeant. si ostenderentur. Sede vacante. Ceterum has Litteras Nostras exsequi curabit venerabilis Frater Iosephus Paupini. hic mandata Nostra faciet. R. Qui vero rem egerit. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. tab. attinent. Quod si alius eo tempore eidem Apostolicae Nuntiaturae praesit. Quarum Litterarum efficacitati nulla. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. In Ap. Consistorialis a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Caesar iosephus Loco £8 Plumbi Federici. quem diximus. Pontificatus Nostri quarto. Rossi. CIX. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat . vel quem ille delegaverit. quae hisce haberetur. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. Proton. Quae demum ad regimen. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus.. COPELLO S. Cane. die sexto decimo mensis Martii. Acta denique et documenta novam dioecesim respicientia.Acta Ioannis Pp. Apost. Card. Cancellarius CAROLUS Card. vol. electionem Vicarii Capitularis. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . CONFALONIERI 8.. E. ille acta et documenta exarari faciet. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. IACOBUS A. cuiusvis generis. eadem omnino habenda erit fides.

validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere . in spem etiam eius incrementi. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. Apostolicae Sedis auctoritate. civiliumque magistratuum. statuimus. constituimus. nomine quoque sacerdotum. decernentes has Litteras firmas. omnibus adiectis honoribus ac privilegiis liturgicis. I O A N N E S PP. Villaregalensi Episcopo. obsecundare perlibenter statuimus. Hic vero cultus. unde sancta astrictaque necessitudo fideles inter et Oaelites exoritur. fidelium. (( Tota Pulchra » cum sit. ex Sacrae Rituum Congregationis consulto. litterae Venerabilis Fratris Antonii Valente da Fonseca. Ipsa quidem Virgo Immaculata. firmissimis pietatis ac religionis fundamentis innituntur. magnae Nobis laetitiae fuerunt . Beatam Mariam Virginem ab origine Immaculatam totius Villaregalensis dioecesis principalem apud Deum Patronam facimus. illisque. per eas enim. primó sui ortus tempore. a Nobiis petiit ut Virginem Immaculatam toti ipsius dioecesi Patronam assignaremus. de cultu antiquo ac mire in nobili dioecesi florido certiores facti. ad quos spectant seu spectare poterunt. sumus inducti.Commentarium Officiale LITTERAE APOSTOLICAE I Beata Maria Virgo Immaculata Villaregalensis dioecesis principalis Patrona constituitur. — Quae solent. caelestis huiusmodi venustatis imaginem in suorum corde filiorum effingere studebit. summo Dei beneficio. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. uberrima cum fructuum copia. Hac de re. harum Litterarum vi perpetuumque in modum. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. Villaregalensis Episcopi.84 Acta Apostolicae Sedis . qui Beatae Mariae Virgini eidemque originalis labis omnino experti atque divina gratia plenae tribuitur. Haec quidem Nobiscum meditati. nunc et in posterum plenis- . Haec edicimus. declaramus. sese exhibens intaminatam. Itaque. ad eos quos diximus sensus animos informare fidelium non desinet .. patrocinia decerni. quae principalibus dioecesium Patronis rite competunt. qui. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . is est ut suapte vi ad excitandum in populo christiano peccator uni odium et gratiae studium alendum quam plurimum conferat.

recte eidem Virgini tribuitur. Quae enim. Gothica. titulo ac privilegiis Basilicae Minoris decoratur. auctoritate qualibet. est initum. XXIII Ad perpetuam rei memoriam. I O A N N E S PP. ut eorum omnium Regina optimo iure ab Ecclesia renuntietur. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis Ecclesia Beatae Mariae Virginis «Reginae Sanctorum omnium».Acta Ioannis Pp. Solida autem veriorque totius gloria paroeciae in templo omnium Sanctorum Reginae est posita. Tali quidem exornata titulo Chicagiae. Quodsi insignis haec appellatio. maximo . musiva tessellas conserendi ars. magnificum quippe opus. ut aiunt. siquidem in huius paroeciae finibus. vetustissimam ostendunt ulmum. in urbe Septemtrionalis Americae praeclara. scienter sive ignoranter attentari contigerit. qui « fons vitae et sanctitatis» praedicatur. Chicagiense nomine. vulgo « Sauganash » appellatis. ob suam significandi vim. XXIII 85 sime suffragari. frequentis alacrisque paroeciae caput ac domicilium. Christo Filio. ita inter ceteros una Sanctos eminet.'a quovis. apud quam foedus illud. Qui enim primus in Foederatis Civitatibus sacerdotio est inauguratus. Pontificatus Nostri quarto. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. at Nostra interest reminiscendo celebrare catholici primordia cultus. omnia denique laudes caelestis Dominae concinunt. lapidum marmorumque pretium. super his. — Sanctitatis apicem. a Bethíehemico specu usque ad Calvariae locum proxima eiusque sortis particeps atque in hominum reparanda salute socia fuit. Beatam Mariam Virginem tenuisse nemo Christianorum ignorat. in urbe Chicagia exstans. anno M C M L X I I . die xiv mensis Martii. manent. fenestrae pulchra imaginum serie distinctae. Datum Romae. Si grata ibidem monumenta. Card. ad ipsum rei publicae spectantia regimen. apud Sanctum Petrum. exstat sacra aedes. exstruendi ratione perfectum. ad quam honorandam sacra novendialia aliaque id genus opera. gratiae plenitudine fruens. miro Dei munere. sub anulo Piscatoris. irritumque ex nunc et inane fieri. antiqui familiam Indici principis baptismatis aqua eo loci aspersit. HAMLETUS I. si quidquam secus. templis eam amplissimo esse honori patet.

Haec edicimus. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. Pontificatus Nostri quarto. Neque vero est dubitandum quin huiusmodi cultus uberes virtutum fructus afferat. ex Sacrae Rituum Congregationis consulto. optati sive hodierni curionis sive omnium curialium veluti interpres. irritumque ex nunc et inane fieri. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. Deo in honorem Beatae Mariae Virginis. praesertim ut immensae regiones Africae adiungantur eidem. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. Quae cum ita sint. Reginae Sanctorum omnium. nunc et in posterum plenissime suffragari .86 Acta Apostolicae ¡ Sedis•> Commentarium Officiale fidelium concursu. « Regina Africae » nuncupata. Chieagiensium Archiepiscopus. a quovis. titulo ac dignitate Basilicae Minoris afiicimus ac decoramus. Itaque. I O A N N E S PP. anno M C M L X I I . decernentes has Litteras firmas. paroecialem ecclesiam. Nos vero. Dilectus Filius Noster Albertus Gregorius S. quae templis hoc nomine insignibus rite competunt. benigno preces admittere animo volumus. Datum Romae. HAMLETUS I. die x x v i mensis Martii. sedes omnes quae mariali floreant religione esse honorandas censemus. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. fiunt. a Nobis petit. ad quos spectant seu spectare poterunt. statuimus. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis. vehementer exoptant quicumque rei catholicae augendae studio ardent. harum Litterarum vi perpetuumque in modum. super his. R. de spirituali Christianorum profectu solliciti. Merito igitur augustae Mariae Virgini nomen « Reginae Afri- . Meyer. sub anulo Piscatoris. illisque. Presb. in principalem Patronam caelestem dioecesis Ikelaënsis eligitur. Card. E. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis III Beata Maria Virgo. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . qui. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. ut nobile idem templum ad gradum Minoris Basilicae evehamus. dicatam atque in urbe Chicagia exstantem. auctoritate qualibet. — Regni Mariae ut fines quam latissime proferantur. scienter sive ignoranter attentari contigerit. si quidquam secus. apud Sanctum Petrum. Card.

siquidem maternum eius imperium in animos INCOR lar um terrae continentis illius eodem apte exprimitur pieque deposcitur. ad templum Beatae Mariae Virginis de Mercede veluti ad portum salutis ac perfugium animarum solent confluere. HAMLETUS I. sub anulo Piscatoris. Ikelaënsis Episcopus. in urbe Guayaquilensi. Venerabilis Frater Iosephus Weigl. Nos rogavit. libenti animo admitientes atque fore confisi. principalem apud Deum totius Ikelaënsis dioecesis Patronam eligimus. si quidquam secus. cui illa adiecta appellatio. die x x v mensis Aprilis.Acta Ioannis Pp. statuimus. Card. suae dioecesis. declaramus. omnibus additis honoribus ac privilegiis liturgicis. — Guayaquilensis incolae urbis. Contrariis quibusvis non obstantibus. super his.7 eae )) est inditum. decernentes praesentes Litteras firmas. constituimus. anno M C M L X I I . ad quos spectant seu spectare poterunt. nunc et in posterum plenissime suffragari. ubi scilicet Alma Deipara pie et continenter exco- . XXIII Ad perpetuam rei memoriam. I O A N N E S PP. ex sententia quoque sacri cleri populique fidelis eiusdem regionis datas. Nos e Sacrae Rituum Congregationis consulto. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. illisque. Quas preces. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis IV Titulus ac privilegia Basilicae Minoris paroeciali ecclesiae Beatae Mariae Virginis a Mercede. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . quae praecipuis dioecesium Patronis rite competunt. anno praeterito a Nobis constitutae. Datum Romae. harum Litterarum vi perpetuumque in modum Beatissimam Virginem Mariam. « Reginam Africae » nuncupatam. Cuius suavissimae Dominae in dicionem cupiens redigere gregem sibi commissum. scienter sive ignoranter attentari contigerit. auctoritate qualibet. quae portus praecipuus est Aequatorianae Dicionis. ut Beatam Mariam Virginem. ut ex almae Deiparae tutela christianae fidei uberes ibi auctus accrescant. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. irritumque ex nunc et inane fieri. caelestem renuntiaremus Patronam. Pontificatus Nostri quarto. XXIII .8. apud Sanctum Petrum. a quovis. Haec edicimus. conferuntur.

Quae religio ab antiqua repetitur aetate. rebus gentis illius iamdiu praeest ut tutrix praeclarissima. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. statuimus. sacra supellectile admodum commendatur. nunc et in posterum plenissime suffragari . populo iam venerationi fuit. mem. ut eandem religionis pietatisque sedem nomine ac iure Basilicae Minoris donaremus. sub anulo Piscatoris.Commentarium Officiale litur. Card. irritumque ex nunc et inane fieri. die iv mensis Maii. Contrariis quibusvis non obstantibus. harum Litterarum vi perpetuumque in modum paroecialem ecclesiam Deo in honorem Beatae Mariae Virginis a Mercede in urbe archiepiscopali Guayaquilensi consecratam. proposita. ornatu. Quae vota libenti explentes animo. scienter sive ignoranter attentari contigerit. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis . Decessor Noster rec. apud Sanctum Petrum. datis Apostolicis sub anulo Piscatoris Litteris die VIII mensis Septembris anno MCMXLVii. Ob laudatum hoc pietatis Marialis studium Pius Pp. Venerabilis Frater Caesar Antonius Mosquera Corral. decernentes praesentes Litteras firmas validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. atque adeo Augusta Virgo. Templum vero ipsum.. super his. HAMLETUS I . suppliciter exorata munera dilargitur superna. nomine illo invocata. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . ad quos spectant seu spectare poterunt. ante L fere annos Gothica architectandi ratione egregie exstructum est atque molis amplitudine. X I I . Haec edicimus. Pontificatus Nostri quarto.88 Acta Apostolicae Sedis . eandem imaginem sua auctoritate aureo diademate redimiri. quae templis eodem nomine insignibus rite competunt. Nos rogavit. Datum Romae. in cuius ministeriis Sodales Ordinis Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum versantur. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. Volens autem nobilis huius ecclesiae decus augere ac Marianum provehere cultum. anno M C M L X I I . quae supra dicta est. a quovis. cum colonia eo deduceretur. si quidquam secus. Nos e Sacrae Rituum Congregationis consulto. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis. concessit. ad dignitatem et honorem Basilicae Minoris evehimus. auctoritate qualibet. Archiepiscopus Guayaquilensis. illisque. siquidem imago Dei Genetricis Mercedoniae^ in sacra aede lignea olim collocata et nunc in ecclesia paroeciali.

« Movimento Laureati di Azione Cattolica ». con altri. *essa va anzitutto a voi. e il Signore sa quanto gli siamo grati dì avervi preso umile parte. 2 Cor. è con voi a sostenervi. 10. riponendo unicamente la loro speranza in Dio. a indicazione di effusa benevolenza da parte Nostra e di consapevole vocazione all'apostolato da parte di ciascuno di voi. Essa non fa mai difetto a coloro che. Se questo vi dice la benevolenza della Chiesa. sine quo nihil possumus. Di fatto. 1963. al cui sorgere ed espandersi diede impulso. voi siete chiamati a rendere la testimonianza della parola e dell'esempio nel campo della professione e dello studio . * Diletti figli e figlie. dunque. 5. che deve far fermentare a Cristo le energie vigorose del pensiero e della cultura. Accogliere oggi le vostre care persone acquista pertanto un significato splendente. Ne considera i membri preziosi collaboratori dei Vescovi nelle varie forme della vita associata. diletti figli e figlie. Erano allora le prime prove dei tempi moderni. L'ansia dell'Apostolo Paolo. * Die 4 Ianuarii mensis a. Il compito a voi affidato è certamente non facile: ma la grazia del Signore. il Papa che vi parla. apre altresì al vostro impegno i vasti orizzonti dell'apostolato specifico. tanto più che quest'anno nella Nostra Bergamo si ricorda il mezzo secolo dall'avviamento del circolo Sant'Alessandro per universitari e professionisti. Siamo lieti di salutare e festeggiare il XXV Congresso Nazionale del Movimento Laureati di Azione Cattolica. 1 . che voleva condurre (( ogni intelletto alla obbedienza di Cristo » 1 vuol essere anche la vostra. a sospingervi verso sempre nuove conquiste. siete il lievito. XXIII 89 ALLOCUTIONES I Iis qui interfuerunt Conventui XXV ex universa Italica natione Romae habito a Sodalitate v. a illuminarvi. chiamati a funzioni di più vasta responsabilità. a cui siete chiamati. una specie di giubileo. Il Papa apprezza e benedice di gran cuore i diversi rami di Azione Cattolica di tutti i paesi del mondo. indicando le gravi mete inerenti al vostro nome di cattolici convinti e trascinatori. E se viva attenzione Egli dedica ai settori più impegnativi.Acta Ioannis Pp.

Di questa generosa volontà è testimonianza il tema. Tra queste voi siete i primi. a Cui porre urgente rimedio. amministrative. È perciò necessario congiungere gli sforzi per questo altissimo com- . ma principalmente Ci volgiamo a considerare gli uomini di buona volontà. le anime si indeboliscono. tesi in special modo agli adolescenti e ai giovani. e ne risente l'intera compagine sociale. della stampa e degli spettacoli. da sottolineare per un miglioramento della sensibilità morale. giuridiche. suggestivo e ricchissimo di applicazioni. diletti figli e figlie : a voi è affidato un dovere urgente e delicato. o. particolarmente ai giuristi e ai giornalisti cattolici. considerando il senso morale nell'azione educativa della famiglia e della scuola. continuiamo a confidare. per il rafforzamento dei grandi ideali. per la trascuratezza del senso morale. sia nelle forme meno edificanti. inteso alla applicazione integra e volonterosa dei Comandamenti di Dio. sia specialmente nei positivi valori. Abbiamo altre volte indicato. nella informazione per il tramite dei mezzi di comunicazione sociale. come in quelle economiche e sociali* Tutto il quadro della vita di oggi è aperto al vostro sguardo. di cui parliamo solo col Signore . è condizione indispensabile allo sviluppo sereno e costruttivo dei popoli . del presente Congresso Nazionale : « Il senso morale nel costume contemporaneo ». Pertanto nel difendere il prezioso patrimonio morale — fondato sulla legge di Dio. scritta nei cuori degli uomini. e solennemente sancita dalla Legge divina positiva — la Chiesa non solo adempie la sua missione salvifica. Non è raro sentire accenti di scoraggiamento e di depressione quando si giudicano alcune manifestazioni del pubblico costume. per lo meno. che son patrimonio vivo di ciascuno di voi. e contiamo sulla cooperazione delle forze sane. chiare e aperte a tutte le coscienze rette : ma vogliamo ripetere che. Non ripetiamo dunque le enunciazioni dottrinali.90 Acta Apostolicae Sedis . nonostante tutto. Il senso morale. che preoccupano per l'assenza. Le vostre Commissioni di studio hanno approfondito l'argomento nei suoi aspetti concreti. che son molti. dove esso si allenta. nell'arte. che cosa si aspetti la Chiesa in questo campo. ma al tempo stesso assicura ai popoli la difesa della loro efficienza sul piano naturale. Personalmente — ecco a voi lo possiamo dire — racchiudiamo in cuore pene e preoccupazioni talvolta ineffabili.Commentarium Officiale sanno peraltro adoperarsi attivamente per le affermazioni dell'ideale cristiano nella società. nelle attività politiche. e quale dolore causino i pericoli insidiosi della corruttela.

per tradurre sul piano della vita quanto è oggetto di studi fecondi nelle giornate romane del vostro Congresso. e vi siamo grati per quanto avete già fatto con cuore grande e per quanto saprete fare. 3. stampa e divertimento. creata a immagine e somiglianza di Dio. sui quali riponiamo aperta fiducia per l'avvenire. La Nostra preghiera vi accompagna per tutto il nuovo anno. politica e economia. recanti al Redentore fanciullo i loro doni preziosi. quasi a tutela di anacronistiche preoccupazioni. 22-23. affinchè la personalità completa si sviluppi nell'armonia del piano della salvezza : « Tutto è vostro . arte e letteratura. ma avrete l'appoggio di quanti sentono la responsabilità sincera del proprio dovere. interessate l'opinione pubblica. che attende uomini sensibilissimi alle attrattive della socialità ampia e comprensiva. con la consueta dedizione. lo esigono i giovani. E perchè più copiosi discendano i doni del Cielo. scuola. che deve temprare le anime alle difficoltà della vita. Lo splendente corteo dei Magi. . e redenta dal Sangue Prezioso di Cristo. e tutta volta a servizio delle comuni esigenze.Acta Ioannis Pp. Centro di ogni preoccupazione vuole essere la persona umana. . per rispettarne la dignità inalienabile. educarne i giudizi. Fatevi animo. diletti figli e figlie. non sarete soli. le energie della mente e della volontà. il vostro tempo. 2 Cfr. 2 Diletti figli e figlie. che ben rappresentate la grande famiglia dei Laureati Cattolici di tutta Italia e di tutto il mondo.* Lo vuole la sanità della famiglia. elevarne le potenze. Al rispetto della persona vanno orientate le attività immediate: famiglia. della cultura e della scuola. anche voi offrite al Signore i vostri doni. Tutto deve convergere a questo centro. 1 Cor. Vi abbiamo confidato le Nostre speranze . e sulle vostre dilette famiglie la Nostra larga e propiziatrice Benedizione Apostolica. il vostro apostolato. Voi. in tutte le forme della professione. Così sia sempre. e Cristo è di Dio » . riflette particolare significazione sulla vostra vocazione. dotandole di forte coscienza . lo chiede la società. XXIII 91 pito. Dio nella sua misericordiosa bontà ne saprà trarre ulteriori inenarrabili frutti di grazia. nella diffusione che fate dell'ideale cristiano. effondiamo su di voi. chiamate a raccolta gli uomini che amano la giustizia e camminano sulle vie della rettitudine. ma voi siete di Cristo.

E oggi. dalle basiliche dell'era cristiana. che dai suoi rioni antichi attorno alle vestigia della città dei Cesari. e più volte al giorno. qui a Summo Pontifice coram sunt admissi. 1963. A questa vasta distesa animata.. e ricambiati — lo potete immaginare — con cuore lietissimo. nel ricevere il Signor Sindaco e la Giunta. la cara diocesi. ove si svolge la vita dei Romani. alle case ed edifìci ove essi lavorano e soffrono.Commentarium Officiale . . Amore per Roma sacra e cristiana Nelle vostre care persone il Papa saluta la Roma del secolo x x . che la Nostra diletta città di Roma continua a dare davanti al mondo. * Die 6 Ianuarii mensis a. lungo il corso del Tevere e dell'Amene. subito suscita quello scambio di familiari consensi. perdonateci la ingenuità — umile sì. Di fatto. portato sulle ali della preghiera. le rappresentanze delle Ripartizioni Capitoline e i Gruppi dipendenti dell'Amministrazione Municipale. che ben si addice agli incontri del Papa con i Suoi figli più vicini. nel cui abbraccio universale vuole avere il primo posto la dilettissima diocesi Nostra. . ut novo ineunte anno fausta Ipsi darent omina. mentre rivive liturgicamente la deliziosa pagina evangèlica dei Magi a Betlemme. va il pensiero mattutino del Papa. meritavano ed ebbero commento di viva ammirazione per l'esempio di virtù domestiche. con la gioia dell'animo. il festoso benvenuto dettovi con la parola. ma paterno e generoso servizio. Con voi è qui in ispirito tutta Roma. / . che l'amabile Provvidenza ha 'affidato al Nostro umile — possiamo in confidenza dirvelo. con lo sguardo. la soddisfazione è grande. rinnovatici tre giorni or sono dal Signor Sindaco per l'annuale circostanza delle sante feste natalizie e di capodanno. Noi l'amiamo questa Roma sacra ! E quando dal Palazzo Apostolico. dalle chiese e dai sacri monumenti. n' * •• Ad honoratum Romanae civitatis Magistrum Admihistraiorumque Coetum.92 Acta Apostolicae Sedis . . si è estesa oltre le mura verso i colli e verso il mare. * Diletti figli e figlie.. civili e religiose. : I voti augurali dei Romani.

Noi lo attribuiamo all'Apostolo San Pietro . E al vedere tante mani volgersi verso di Noi. Quale commossa gioia Ci hanno procurato i mólti incontri di questi quattro anni con i fedeli della città antica e delle sue moderne propaggini. Ci sembra di cogliere una stessa voce al Nostro indirizzo : Noi amiamo quest'Uomo che la Provvidenza ha tratto dalla santità e nobiltà della campagna al fastigio del Pontificato Romano. Anche l'altro ieri. È problema di assistenza pastorale pronta.Acta Ioannis Pp. Ma il tolto dei Romani è lo stesso . amabile e moderna. giusto in uno dei punti più caratteristici di Roma. urbium martyrum orbis sanguine et domina rubea cunctarum roseo excellentissima albis et virginum liliis candida . Oggi l'animazione e il movimento delle macchine sono cresciuti a dismisura. generosa. tante braccia protendersi dagli autobus. Quanto di onore e di amore si riversa sulla Nostra povera persona. 1 più vicini testimoni del Concilio Diletti figli ! Vogliate crederci. che sorgono accanto. attenta. dalle finestre. ed ha un non so che di amabile che fa dire : sì. e le opere. che debbono assicurare le vibrazioni del culto e del magistero religioso. a Santa Maria in Trivio.. il cuore ha esultato e i ricordi lo hanno intenerito. Per un Vescovo non è questione di aree fabbricabili. appartengono a tutti e sono a servizio di tutte le famiglie. essi sono buoni e sensibili al richiamo delle cose celesti.. di quartieri alti o popolari: è qnestione di anime. dai negozi. il cuore si intenerisce e trepida. ma insieme lo segnaliamo al mondo come titolo di onore per Roma. Il tempio è la casa di tutti. Quarant'anni or sono. . sempre degna di essere salutata con le parole del codice Cassinese del secolo xi : O Boma nobilis. Noi passavamo per recarCi da Santa Maria in Via Lata a Piazza di Spagna. recandoci per un atto di venerazione al santo Eomano Gaspare del Bufalo. la vita di associazione e di assistenza molteplice. XXIII 93 0 da Castel Gandolfo contempliamo i centri residenziali che crescono. È problema di edifìci sacri e di opere sussidiarie. per quelle stesse strade percorse venerdì.

E in questo spettacolo di fede. che l'Urbe volle offrirci al chiudersi della prima giornata conciliare. da tutti i paesi della terra si sono qui date convegno le speranze di tutti gli uomini di buona volontà. ondeggianti in teoria luminosa nella piazza di San Pietro. l'intera famiglia umana ha guardato a Roma. espressa in forme molteplici già suggerite e ben accolte.Commentarium Officiale Chi potrà mai dimenticare. S. seconda e. .. A. È l'impegno di quest'alma Città. p. Ci parlarono della fedeltà e dell'affetto.94 Acta Apostolicae Sedis . « con pienezza di religiosa pietà e con purezza di costume. Noi confidiamo nelle preghiere e nella collaborazione operosa e lieta anche dei laici. Oh. 8 aprile 1962 . Vogliate gradire la confidenza che facciamo anche a voi del progetto che Ci sta sul cuore e che è inteso a richiamare l'attenzione rispettosa e lietissima di Roma e del mondo sulla basilica e sul Palazzo Apostolico del Laterano. ma pressoché silenzioso di preparazione alla seconda Sessione. invitandoli a prepararsi. se il Signore vorrà. la scena stupenda di tutti i Vescovi della Chiesa di Dio ascendenti verso il massimo tempio della cristianità. continueranno immutate. 281. così felicemente dimostrate nei mesi di ottobre-dicembre 1962. è il suo più alto e ambito titolo di onore. nella lettera pasquale dello scorso anno. LIV (1962). affinchè l'auspicato balzo in avanti in tutte le forme della vita cattolica. quanto ancora Ci commuove il tributo di amore. abbia in Roma il suo punto di partenza e la sua particolare attuazione. v. Sulla fronte di quel tempio augusto che estolle al cielo l'immagine 1 1 Lettera del Santo Padre Giovanni XXIII ai Romani. finché viva. conclusiva. A. l'undici ottobre scorso? Come per i fondamentali eventi della storia della Chiesa. alla straordinaria grazia del Signore » Al Laterano il centro delle sollecitudini pastorali Noi siamo certi che le disposizioni dei Nostri figli. Roma ha tenuto degnamente il posto suo. Là infatti per undici secoli — fino all'epoca Avignonese — hanno avuto dimora i Sommi Pontefici . in rappresentanza della Chiesa universale ! Quale simbolo eloquente della partecipazione della diocesi Romana alle gioie e alle sollecitudini del Suo Pastore e Padre ! Ferve ora il lavoro serrato. cresceranno anzi di intensità durante il corso di quest'anno. quando le fiaccole innumerevoli. Questo chiedemmo ai Romani primieramente. là si son celebrati cinque grandi Concili.

Acta Ioannis Pp. che scrivemmo ormai sono quarantanni. i due Giovanni. Diletti figli e figlie. secondo la espressione di un Pontefice grande. In questo ampio orizzonte. XXIII 95 benedetta del divin Salvatore — e sono con lui. invocanti il riposo e le dolcezze dell'amore. Da questa confidenza potete cogliere il tratto caratteristico della vitalità religiosa e della inalterata spirituale giovinezza così del Vescovo vostro che vi parla oggi. di quella Curia che ha il compito di coadiuvare il Papa nel governo spirituale dell'Urbe e di esprimerne in forme capillari lo spirito e le direttive pratiche. a cui l'Urbe è stata é sarà ancora chiamata nella continuazione dei lavori del Concilio : « O Roma nobile ! O signora del mondo ! apri le tue porte. non il bellicus labor che intristisce le anime. Esse bene si applicano al momento storico. che vogliono mostrare a tutte le genti la Chiesa quale essa è nel disegno del suo divin Fondatore. Nel nome tuo. dalle cattedrali insigni alle umili cappelle degli avamposti del cristianesimo : mater et caput omnium ecclesiarum Urbis et orbis. abbiamo proposto e definito di trasferire colà la sede del Vicariato di Roma. custodisca la pace e la . Mater et Magistra. che dal tempio del Signore ricevono la benedizione biblica che è grazia celeste e abbondanza di beni della terra. per la preparazione dell'Anno Santo del 1925. schiudi ancora una volta i tuoi tesori ai popoli assetati di pace. come di ogni Papa che prolungherà nei secoli la gloriosa successione di San Pietro. ad incoraggiare. salus populi romani. Noi rinnoviamo al diletto popolo Romano l'espressione della Nostra paterna esortazione e della Nostra viva speranza. come gli furono familiari sulla terra. o Roma. la pace cristiana che allieta il mondo ». che si apre allo sguardo commosso. La « pax christiana » nel nome di Roma E tutto questo incoraggia e santifica le attività stesse di ordine civico. ma la pax christiana si affermi. alle genti che a te se ne tornano. vi accompagni la virtù dell'Altissimo per tutto il nuovo anno. Ora. lumen gentium. a Roma e dappertutto nel mondo. Per la intercessione di Maria. Ci piace por fine all'odierno incontro con parole. Voi Ci comprendete. la risoluzione di molti problemi pastorali imposti dall'epoca moderna e il riaccendersi di quelle ordinate attività. il Battista e l'Evangelista — splende il richiamo fulgido della unione spirituale di tutte le chiese della terra.

conforti Iddio i sofferenti. In pegno degli invocati favori celesti. che meritava di essere segnalato : perchè richiama a quell'ideale di vita. ed è al tempo stesso un auspicio pieno di speranza. i poveri. conceda a tutti fede che illumina. vivaci. gli anziani. e temprate alla resistenza e alla disciplina. robuste. e tutti corrispondano con cuore grande alle ispirazioni è alla applicazione del Santo Vangelo. Così sia sempre. Ci tornano oggi alla mente le luminose immagini dell'incontro. È la saggezza contenuta nell'antico aforisma : mens sana in corpore samo. Il cordiale e paterno benvenuto che vi diamo è espressione di compiacimento per le finalità che vi hanno condotto a partecipare al primo Convegno Nazionale sullo Sport. * Die 25 Ianuarii mensis a. di volontà e di leggiadria fìsica. lo diciamo subito. La Società Dante Alighieri ha così voluto richiamare più vivamente l'opinione pubblica sulla necessità di ben intesa educazione sportiva. che avemmo il 24 agosto del 1960 con le schiere giovanili degli atleti. di intelligenza. valori della -cultura. considerato nella sua completezza. sempre . venuti da ogni parte del mondo per la X V I I Olimpiade svoltasi a Roma. nelle sue forme più elevate di esercizio Che tempra e nobilita. Questa è certo una felice indicazione. l'Angelo del Signore sia coi bimbi. trovano terreno fecondo nelle forze fisiche. in cui gli alti. nelle famiglie. è bello che quanto riguarda l'attività sportiva. quale coefficiente validissimo per l'armonico sviluppo dell'uomo. . * Diletti figli e cari Signori. per custodirli da ogni pericolo dell'anima e del corpo. nelle occupazioni . speranza che consola. per ciascuno e per tutti ! Così sia ! : • ( > • . In quell'occasione rivolgemmo parole di apprezzamento e di incoraggiamento. in armoniosa sintesi di grazia divina. coi giovani.Commentarium Officiale serenità nei cuori. carità che affratella. trasfigurati dalla fede.96 Acta Apostolicae Sedis . porti un riflesso del nome dell'Alighieri. E. scenda su di voi e sui vostri cari il dono della Nostra Benedizione Apostolica. ' III Iis qui interfuerunt Coetui de ludiera exercitatione ex universa Italica natione Romae habito. affinchè in tutti sia manifesta la divina assistenza. 1963. che furono accolte con tanto entusiasmo.

gli parlano della fermezza e precisione. Il premio proposto ai contendenti della corsa. Ibid. Ci partì dal cuore. facili all'entusiasmo e all'imitazione. e il corpo temprato al grado estremo della resistenza fìsica. Ci è sembrato bene scegliere per l'odierno incontro la data del 25 gennaio. poteva scrivere al discepolo Timoteo : « Ho combat1 3 2 1 Cor.ACTA. 1 la esemplare sobrietà degli atleti. con il suo spirito ardimentoso. dov'era rinchiuso il suo corpo. non diventi reprobo io stesso » . Diletti figli e cari Signori. 9. festa della Conversione di San Paolo.Acta Ioannis Pp. e che. spiegandone i vividi esempi alla illustrazione delle più alte verità morali. e lo riduco in schiavitù . 24. 2. fatta per conseguire una corona umana. 3 7 . può ben sottolineare l'interesse della Chiesa. che è oggi nella sua piena fioritura. 2 le regole del pugilato. La circostanza Ci è cara per tanti motivi incoraggianti. la stampa sportiva italiana più qualificata abbia dimostrato la sua sensibilità cordiale e attenta. in tutti i tempi. 25. che segue la formazione atletica della gioventù con lodevoli finalità educative . avendo predicato agli altri. in questa occasione. affinchè si raggiunga il perfetto equilibrio dell'anima e del corpo. ibid. 9. esercita un incanto particolare. che per natura sono generosi. V. innanzitutto sui giovani. dal carcere romano. 26-27. 9. ma castigo il mio corpo. con la pagina stupenda. tratta dagli Atti degli Apostoli. ardenti. vol. Vedete : la celebrazione di questo giorno liturgico. n. con cui bisogna correre sulla via della virtù e del distacco : sic currite ut comprehendatis . specialmente perchè in questo stesso giorno. E al termine della vita. giusto nel Cenobio Benedettino di San Paolo extra moenia. XXIII 97 È naturale che il Convegno di questi giorni abbia trovato fervida collaborazione nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano. — 28-2-1963 . gli offre il paragone per lo slancio. che non vogliono colpi a vuoto. a cui l'Apostolo delle genti plasmò la sua vita e il suo apostolato. il primo annunzio del Concilio Ecumenico. che narra la disciplina interiore ed esteriore. La figura di Paolo Apostolo. non combatto battendo l'aria . con cui deve esercitarsi la lotta del cristiano : « Io non corro a casaccio. Del resto San Paolo nelle sue epistole si dimostra buon conoscitore della vita sportiva del suo tempo. ma di dove irraggiava più vivida che mai l'azione penetrante del suo spirito apostolico. per raggiungere la corona dell'eterna felicità . gli ispira un caldo invito alla temperanza e alla vigilanza. Cfr. affinchè. quattro anni fa.

grazia . ho ñnito la corsa. mi è serbata la corona di giustizia » . se non si avvalorano le doti spirituali dell'uomo. 7-S. S. come bene supremo dell'uomo . 17. Del resto. p. vigoria. ut unum sint. A. Tanto più che voi siete convinti non potersi pienamente conseguire tale magnifico risultato. che mira alla formazione del carattere e della volontà attraverso l'efficacia educativa dello sforzo fisico.98 Acta Apostolicae Sedis . abbiamo offerto il Divin Sacrificio per questa intenzione. 21. A. che Ci preme proporre alla vostra attenzione. fortezza. padronanza di sè. Stamane. E sono davvero numerose e di gran valore le doti che si sviluppano nell'uomo per mezzo dello sport. per il significato che gliene viene in questo particolare momento. sicurezza. quanto all'anima : costanza. la grazia del Signore vuol certo servirsi di ogni mezzo. e godiamo di darvene atto. tanto più perchè l'odierno Convegno apre nuovi orizzonti alla vostra congiunta attività. attraverso la vostra dedizione. sicuri che troverete piena corrispondenza nei giovani. la vostra vigilanza. in eco di fervida supplicazione con la preghiera di Gesù nell'ultima Cena : che tutti siano una cosa sola. seguita dalla partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà. LII [1960]. il vostro impegno. il cui animo. 4. È noto che da tutti i punti del mondo si è sollevata nei giorni scorsi la solenne preghiera dell'annuale Ottavario per Vunità dei cristiani. E vi esprimiamo il Nostro paterno incoraggiamento. continuerà ad elevarsi a più fulgide mete. 4 Queste preziose indicazioni possono illuminare e guidare la vostra attività. s C'è infine un aspetto. Io. quanto al corpo: salute. 6 Ebbene. come il 18 gennaio scorso. esercizio della rinunzia » . e che la passione per lo sport non venga ad ostacolare l'integro adempimento dei propri doveri : tuttavia è certo che si devono sempre apprezzare ed incoraggiare gli onesti esercizi fisici. Sin qui l'esortazione di quel 24 agosto 1960. per- 4 5 s 2 Tim. . Sappiamo che iii questo campo si è compiuto e si compie un buon lavoro. Lo dicemmo nella ricordata Udienza agli Olimpionici : « Le regole di una sana educazione familiare e della formazione della gioventù vogliono che si vigili perchè nelle gare sportive non si abbia di mira unicamente il corpo. agilità delle membra. ho conservato la fede. e le nobili gare della palestra.Commentarium Officiale tuto una buona gara. che è lealtà. Diletti figli. 818.

. che è segreto della grazia celeste. che passa misteriosa sopra tutte le case e sopra tutti gli uomini di buona volontà. diletti figli e cari Signori. giungano a penetrare e a vivere il precetto — che di precetto del Signore si tratta •— dell'unum sint. si conoscano. Oggi le barriere della distanza sono cadute. L'anno del Concilio vuole accendere tutte le energie del clero e del laicato cattolico. quale campo si apre alla vostra opera. avvivandone lo slancio per la diffusione del Regno di Dio : è come una fiamma. * Diletti figli. anche lo sport ha il suo posto di meritato rilievo. al cuore del Papa dilettissima. oltre alla bravura delle loro capacità fìsiche. che sappiano portare in questo universale incontro. sulle amate famiglie vostre. attraverso un ulteriore tragitto. sono portati a maggiore comprensione. anche la grazia gentile del carattere. Ci è caro augurarvi ogni consolazione. a cui partecipano le sempre rinnovantisi energie giovanili da tutti i paesi del mondo. auspicando alla vostra attività il conseguimento sicuro delle sue mete elevate. Non è il ritorno di una festa tradi* Die 27 Ianuarii mensis a. Ai Nostri voti paterni si accompagna il dono della Benedizione Apostolica. IV Ad scriptorum collegium ephemeridis « L'Osservatore Romano » aliosque catholicos diurnarios scriptores a Beatissimo Patre coram admissos. e quale eflìcacia possono esercitare gli atleti. nell'uno ovile. sotto la paterna vigilanza e guida dell'uno pastore. per il bene fisico e spirituale della gioventù a tutti diletta. la coerenza tra le convinzioni intime e la vita. In questo incontro provvidenziale. e sugli organismi che rappresentate l'assistenza continua delle divine compiacenze. favorendo così non poco il processo di avvicinamento nella carità. Sul piano delle competizioni leali. che la vostra presenza ha suscitato nel Nostro cuore. 1963. e di qua. si è pervenuti a più frequenti e più sereni incontri tra i popoli. che vivono gioiosamente e generosamente il Cristianesimo ! : Ecco. a prontezza nel conoscersi e nell'aiutarsi. le riflessioni e le speranze. che attiri su di voi. XXIII 99 che gli uomini si incontrino. e i fratelli. al vostro influsso . Anche in questa direzione. ravvicinati fra di loro. la testimonianza di anime. a reciproca stima.Acta Ioannis Pp. si amino.

assai spesso. dal punto di vista cattolico. Egli ne è anche il primo Collaboratore. Voi sapete che il Papa vive intensamente questo momento. pieno di intima partecipazione . perchè Ci porta qui ben accese le sue fiaccole. anzi. di cuore. di sensibilità. che riceviamo a gran festa. Ma il Papa — voi lo sapete. Parlando a voi. nè l'espressione di una particolarità folcloristica. in uno slancio di fedele corrispondenza alla voce del Signore. voluto dalla Provvidenza. l'occasione Ci è offerta dalla celebrazione anticipata del vostro Patrono. il terzo. Gran mezzo di comunicazione in vero è la stampa! È da un secolo almeno. di orientamento e di informazione sicura. i sacerdoti. affidata alla stampa. il Nostro pensiero ama volgersi a tutti giornalisti e pubblicisti.100 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale zionale. quando Ci recammo alla sede del giornale. e sbocciato a tempo opportuno. i religiosi. il 31 gennaio del 1959 . qui presenti. che se ne vive l'impegno cocente. per il centenario. in particolar modo alla stampa cattolica. il I luglio del 1961. il secondo. oggi è la volta dei rappresentanti della stampa cattolica internazionale. fu agli inizi del Nostro Pontificato. prudente e giusta. L'odierna circostanza offre l'opportunità di intrattenerCi con voi sulla esaltante e delicata missione. e talora anche il dramma. e ne avete le prove — si incontra tutti i giorni con « L'Osservatore Romano ». i fedeli. Siamo al quarto incontro : il primo. e in questo momento spirituale e apostolico Egli sente associati a sè i Suoi collaboratori più vicini e più alti : l'episcopato del mondo universo. con la cara famiglia de « L'Osservatore Romano ». per i doveri inerenti al suo servizio pontificale. due mesi dopo. soffermandoci presso i luoghi del vostro quotidiano lavoro . Oggi. Paterno saluto alla cara famiglia de « L'Osservatore Romano » Diletti figli. in un colloquio attento. San Francesco di Sales. che in questo campo spendono le loro più belle risorse di intelletto. e per Noi fu come un restituirvi la visita. inteso come genuina diffusione di dottrina. intimo. affettuoso. o Il delicato e impegnativo ufficio dei giornalisti cattolici Diletti figli. ma è un grande momento storico. nel clima del Concilio. inteso anche . E piace ricordare che abbiamo sottoscritto la Lettera Apostolica Humanae salutis del 25 dicembre 1961 con la penna offertaci da voi.

essa finisce col rappresentare mentalità e abitudini di . convinto. perchè. fatta conoscere attraverso questa insolita e grande manifestazione del Concilio.Acta Ioannis Pp. come splendente ripresentazione del messaggio cristiano nella sua integrità. Madre e Maestra. in realtà. possiamo tranquillamente escludere che l'interesse della stampa sia stato portato dall'aspetto esteriore di cerimonie. assolvendo una funzione di informazione. L'esperienza recente. La responsabilità di quella stampa è grande. Appare sempre più evidente che siamo. Responsabilità precise di fronte a Dio e alle anime A questo punto. per adeguarlo in forma più efficace alle esigenze del nostro tempo. senza perdere di vista le supreme aspirazioni dell'animo umano. va nelle mani dei cattolici. ma in gran parte no. Anzitutto. di riti inconsueti : cose che pure hanno colpito e commosso. Eccovi infatti il magistero sacro della Chiesa. la stampa cattolica debba avere impostazione ed espressione che sostanzialmente differiscono da metodi che sono imposti da interessi contingenti e da avvedutezze puramente umane. XXIII 101 come argine a certa mentalità deformatrice. di ben altro. inteso a far rifluire dai due Testamenti la viva interpretazione della Sapienza eterna. cogliamo l'occasione per una parola sulla stampa. di svago. Ci sembra cioè di poter dire che è stato compreso il fatto in sè del Concilio : la sua realtà grandiosa. così diffuso ed anche ora in piena espressione. doverosa riparazione. non edificano nella carità e non servono all'insieme della comunità cattolica. non giovano ad alcuno. penetrante. grazie a Dio. riporta in primo piano la funzione della stampa. La stampa cattolica sente il compito suo di far onore al caratteristico ministero suo. per assolvere il suo compito. di costumi. Va da sè che. e fatta conoscere in accento suadente. di fronte all'ampio mondo. resistendo a suggestioni che amplificano le polemiche. che non prende diretta ispirazione alla sacra dottrina. che è alto servizio alla verità. che in qualche punto marginale e secondario può armonizzarsi. Il fatto del Concilio ha suscitato nel mondo vasta eco. in tema di Concilio Ecumenico. con la Legge del Signore. Si tratta. Vi siete certamente chiesti che cosa voglia dire un interessamento così vivo. quando è necessario. ma pure è diffusa a vasto raggio nei paesi cattolici. alla quale si deve opporre. di istruzione. innanzi allo sforzo sincero e generoso di conciliare le giuste necessità del tempo presente.

alla terza pagina. e in modalità confacenti con la dignità della persona umana. offrendo loro sicurezza di orientazioni. impongono che si occupi il tempo libero nella forma più degna. diritti della scuola. e notando quale numero di colonne venga oggi riservato ad avvenimenti di carattere ricreativo. Ma questo non è l'aspetto che vogliamo trattare ora. ed inoltre abbiamo incoraggiato l'approfondimento di questo tema nella Settimana Sociale dei Cattolici Italiani dell'anno 1959.Commentarium. non sia stata introdotta. ed applicata in tutta la sua estensione. Non si vuol dire con ciò che il giornale debba assumere toni . Circa il tempo libero abbiamo espresso il Nostro pensiero altra volta . Difendere sempre la dignità della persona umana 1. voi dovete dirlo coi fatti e con la presenza sempre più diffusa. Una delle preoccupazioni più attuali dell'opinione pubblica cattolica — e che è materia di larga trattazione sulla stampa — è ancora il duplice problema del tempo libero. E tutto questo. e là dove i cristiani sono in piccola rappresentanza può credersi che ogni giornale di paesi cattolici rifletta la dottrina cattolica e sia espressione della Chiesa. quanto piuttosto è fedele alla dottrina sacra. azione cattolica. ma accettata intimamente. Ci pare opportuno segnalare qualche punto. Da varie parti ci si sta domandando se nel trattare questi argomenti. Parlando ai giornalisti. che possa servire di indicazione e di invito. di cronaca religiosa. serietà di giudizi. ne prende ispirazione in modo da poter formare la mente dei lettori. e della sua utilizzazione. da difendere contro ogni leggerezza e fatuità corroditrice . una sproporzione. come si diceva un tempo. intesa a dilatare l'azione apostolica del clero. ricchezza della dottrina sociale integra e pura. non solo annunciata. che la stampa coopera alla missione della Chiesa nella misura in cui non tanto accoglie e diffonde le notizie. ÏC ben evidente che norme morali. per lo meno. santità del matrimonio come Sacramento.102 Acta Apostolicae Sedis . nel presentarli e colorirli. Misura e senso delle proporzioni. anche anteriormente ad ogni precetto positivo. Ma dobbiamo dire. segnatamente su determinati argomenti di più grande importanza che vogliamo citare : libertà della Chiesa. riservati. Officiale ambienti cattolici . che istruisce ed educa cristianamente . chiarezza di indicazioni. rispetto ai temi di carattere spirituale. Purtroppo — addolora rilevarlo — non è così. sia pur lietissime e incoraggianti. e poco gioverebbe prolungare il lamento.

181. a scapito delle realtà più alte della famiglia. ma pure è qui che bisogna insistere. Bergamo. Valutazione di idee e di fatti. dello studio.Acta Ioannis Pp. quindi il dovere dei cattolici di protestare. nell'odierna — lasciateci dire — esagerata estimazione di valori secondari. per riunire le forze sane e renderle consapevoli della efficacia della loro congiunta azione aftinché i pubblici poteri di tutti i Paesi del mondo si sentano sostenuti nel prendere posizione. Perchè non si tratta di mortificazione della personalità umana. porta questo titolo : « Per la pubblica moralità — Cinematografo ». innanzitutto. di rispetto della coscienza popolare. col protestare energicamente nei singoli casi. specie per quanto riguarda le forme di pubblico divertimento. maggio 1913. in piena coerenza.. Parole che rispecchiavano la sollecitudine del Vescovo e dei suoi collaboratori per certe forme preoccupanti dello spettacolo. XXIII 103 severi. e. E lo faranno. ma è un fatto che. Qui la preoccupazione si fa anche più viva. tutti i cristiani di buon senso contribuissero ciascuno per la parte sua col non partecipare a questi spettacoli indecenti. che favorisce questo capovolgimento di interessi. alla data maggio 1913. . 1 La Vita Diocesana Tomo V. specialmente delle giovani generazioni. perchè sembra di assistere a un progressivo peggioramento. della serietà di vita. Innanzitutto la legittimità della protesta della coscienza cattolica. e di conseguenza la legittimità dell'intervento del potere civile .Il meglio sarebbe — dicevamo ancora — che tutti i cittadini. semplice. « . specie delle organizzazioni cattoliche. In quel brano venivano sottolineati alcuni concetti. del suo ordinato e mirabile armonioso sviluppo. che non hanno perduto nulla della loro efficacia.. quando non futili e pericolosi. Il problema tuttavia non è di oggi. fase. Sarebbe questo il rimedio più sicuro e convincente contro i lamentati pericoli »/ Indicazioni ed ausili ai pubblici poteri Questo è ovvio. V. del suo onore. p. 2. offrendo troppo facile evasione con indiscriminata superficialità. ma anzi della sua difesa. di operare in modo che i pubblici poteri siano incoraggiati a prendere i provvedimenti nello spirito della legge — che è innanzitutto di diritto naturale — di difesa del buon costume. un posto non ultimo di responsabilità è da cercarsi nella stampa. Vogliate concedere a chi oggi vi parla — modesto estensore di alcune note di carattere pastorale di cinquant'anni or sono — un richiamo che. quando abbiano luogo. propri di una rivista specializzata di cultura .

Ancora concedeteci di ripetere oggi una Nostra piccola nota. per i quali è grande onore spendere tutte le energie e dare con generosità. e siamo lieti di proporvelo. modesta. anch'essa di cinquantanni esatti or sono : « Non nascondiamo che un senso vivo di simpatia ci attrae verso la forma spicciola. Sappiate comprendere queste Nostre effusioni. segnatamente a due. Abbiamo riletto il modesto elogio che scrivemmo di lui nel 1911. e nelle altre plaghe se ne pubblichino di nuovi. che vanno nelle mani dei cattolici. 457. e ai periodici delle vallate Bergamasche che venivano moltiplicandosi con encomiabile zelo di sacerdoti e di laici distintissimi. l'amabile patrono dei veri amici e servitori della penna. può concederci questo ritornare sulle antiche pagine — terminiamo con un pensiero al vostro e Nostro così caro San Francesco di Sales. piegandoci sui solchi aperti dai nostri maggiori. a conclusione di questo incontro : (( La figura di San Francesco di Sales non è di quelle che si possono contenere entro limitati orizzonti : essa ci si leva innanzi alla mente. tuttora vivi e gloriosi.104 Acta Apostolicae Sedis . ma anche la vasta fioritura di giornali diocesani e parrocchiali di varia tiratura e diffusione. Amabili e forti lezioni del celeste Patrono S. e sono strumenti validissimi per la buona causa. che dilata su di un raggio universale le preoccupazioni e le attese di un tempo che fu la primavera del Nostro sacerdozio.Commentarium Officiale È a questo compito che può prestare servigi utilissimi la stampa cat- tolica : e non soltanto i grandi quotidiani. e sarebbe desiderabile che là dove questi giornaletti ci sono. si vengano perfezionando sempre più. ma efficacissima di propaganda delle buone idee nel popolo cristiano. p. la circolazione degli stessi ideali. . 2 Ci riferivamo allora ai quotidiani cattolici di Lombardia. dicembre 1913. Diletti figli. ritroviamo lo stesso slancio. Non si tema il pericolo della concorrenza : il desiderio di leggere è oggi così intenso che la buona stampa non è mai troppo diffusa » . lo stesso fervore. Ma tuttora è primavera. quando. giornalista di professione o sostenitore della stampa. più serena del cielo ridente che si specchia nelle acque azzurre del piccolo 2 Ibid. VE co di Bergamo e L'Italia. dettate dall'ansia profonda dell'apostolico ministero. Francesco di Sales Giacché siamo in tema di rievocazioni — e nessuno più di voi. alta e serena : più alta dei monti della sua Savoia.

Acta Ioannis Pp. non indulgete mai a metodi e a linguaggio.cuori. Perchè sul véspero della vostra giornata terrena. che vi auguriamo lunga e benefica. A testimonianza del Nostro paterno affetto scenda su di voi. e Iddio lo mandava al mondo in un'ora di tristezza . Il Papa è con loro. sulle dilette famiglie. a illuminare. di comprensione e di indulgenza! E quale luce soprattutto ne discende sulle menti e sui. . p. e prega ogni giorno col quinto mistero gaudioso del Rosario perchè anch'essi possano ascoltare. e sui giornalisti tutti il dono della Nostra confortatrice Benedizione Apostolica. Lo faccia dunque con umiltà e trepidazione e si chieda ogni sera della sua vita se ha posto la mente. questo incontro soavissimo di delicatezza e di amabilità. agosto 1911. la penna e il cuore — soprattutto il cuore — a servizio della verità. Per questo Noi siamo vicini con la Nostra preghiera a tutti i giornalisti. la lingua. . In verità San Francesco di Sales fu il più amabile tra i santi. . . a servizio della verità ! Quotidiana è la preghiera del Pastore Supremo Diletti figli. di offuscarla. 287. così sia. Ne abbia sacra riverenza. 3 Ibid. Non sia mai questo di voi. così sia. a incoraggiare nel proseguimento dell'ardua missione. e trasmettere ad esse il pegno della vostra fede e di un apostolato veramente cristiano. di tradirla. a fortificare. . La verità desidera solo di venire annunciata nella sua interezza. e a quanti collaborano in qualsiasi forma alla loro opera : a voi qui presenti. di forza e di chiarezza. quanto spesso il battersi di contrastanti interessi e la bramosia di sopraffare l'avversario. 3 Quale nota per un giornalista. e fare ascoltare. XXIII 105 lago di Annecy . tema di offenderla. Ed egli apparve ed è rimasto come l'incarnazione della pietà sorridente e forte. il Maestro Divino. ai vostri colleghi di ogni nazione. Gaudium et pax. fanno riporre fiducia in altri mezzi. Ma ahimè. che offendono la verità. Si imponga la disciplina del silenzio. audientes et interrogantes. a scapito della verità. della pazienza. della moderazione. la fantasia. vogliate gradire l'invito a ciascuno amabilmente rivolto a ripiegarsi su se stesso. in cui si fondono la poesia ingenua di San Francesco d'Assisi e l'amore chiaroveggente di Sant'Agostino » . possiate fissare con occhio limpido le più giovani generazioni.

— Titulari episcopali Ecclesiae Fussalensi R. D. e dioecesi Maurianensi. vulgo « des Milieux Indépendants ». nimirum : die k Augusti î%2. D. ab archidioecesi Olindensi et Recifensi. Henricum Donze. Moderatorem Catholicae Universitatis vulgo « Seton Hall University ». in Gallia. — Cathedrali Ecclesiae Tutelensi. singulas quae sequuntur Ecclesias de novo Pastore dignatus est providere. ex archidioe- .106 Acta Apostolicae Sedis . P. die 17 Novembris. quem deputavit Auxiliarem Excmi P. noviter erectae. — Titulari episcopali Ecclesiae Cotennensi R. die 2I{. Antistitem Urbanum. — Titulari episcopali Ecclesiae Conensi R. Paulum Rolim Loureiro. sodalem Ordinis Servorum Mariae. Ioannem Iosephum Dougherty. — Titulari episcopali Ecclesiae Circesiensi R. — Cathedrali Ecclesiae Victoriensi de Conquista R. P. Iosephum Lamartine Soares. Clerentium E. P. P. — Cathedrali Ecclesiae Crucismogensi. Iucundum Mariam Grotti. Eduardi Francisci Hoban. — Praelaturae nullius Acrensi et Puruensi R. in dioecesi Amargosensi. Archiepiscopi-Episcopi Clevelandensis. Climerium Almeida Andrade. Me 5 Novembris. D. quem constituit Praelatum nullius Abaetiensem ad Tocan tinsum. parochum civitatis vulgo appellatae « Jequié ». Exc. R. X X I I I . D. quem deputavit Auxiliarem Excmi P. ex dioecesi Clevelandensi. Septembris. sodalem Piae Societatis S. die 16 Novembris. Caroli Gouvêa Coelho. die Ï5 Novembris. CONGREGATIONUM SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS I PROVISIO ECCLESIARUM Sanctissimus Dominus Noster Ioannes Divina Providentia Pp. P. Francisci Xaverii pro exteris Missionibus. Curatorem Generalem Sodalitatis ab Actione Catholica. D. Elwell.Commentarium Officiale ACTA SS. successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis. die X2 Novembris. D. hactenus Episcopum titularem Brianum. D. Archiepiscopi Olindensis et Recifensis. Ioannem Gazza. D.

D. Archiepiscopi S. die 26 Novembris. 107 Thomae — Titulari episcopali Ecclesiae Chomatitanae R. — Titulari episcopali Ecclesiae Diospolitanae in Thracia R. Antonii Pawlowski. die 28 Novembris. Episcopi Siedlcensis. sodalem Ordinis Fratrum Minorum. Iesu Christi. sodalem Congregationis Clericorum Excalceatorum SSmae Crucis et Passionis D. D. quem deputavit Auxiliarem Excmi P. Ignatii Swirski. — Titulari episcopali Ecclesiae Bararitanae R. R. N. Pauli Tarsensis Campos. R. die 2If. — Titulari episcopali Ecclesiae Castellominoritanae R. die 20 Novembris. D. D. Episcopi Vladislaviensis. Sedis » partis archidioecesis Vilnensis in Polonia exstantis. quem deputavit Auxiliarem Excmi P. Gerardum Schaffran. Canonicum Capituli metropolitani et Officialem Tribunalis Ecclesiastici Montisvidei. R. quem deputavit Auxiliarem Emi P.Sacra Congregatio Consistorialis cesi Novarcensis quem deputavit Auxiliarem Excmi P. D. Pauli in Brasilia. Ioannem Majdanski. — Titulari episcopali Ecclesiae Polemoniensi R. Archiepiscopi Montisvidei. — Titulari episcopali Ecclesiae Turrensi Concordiae. Boland. D. P. doctorem in Seminario Maiore Vladislaviensi. . Antistitem Urbanum. Thomae A. ex archidioecesi S. Salvatoris in Brasilia. quem deputavit Auxiliarem Emi P. Novembris. R. P. : Venceslaum Skomorucha. D. quem deputavit Auxiliarem Excmi P. Iosephum A. pro-Cancellarium curiae metropolitanae Novarcensis. — Titulari episcopali Ecclesiae Semneaensi. Antonii Mariae S. pro-Rectorem Seminarii Maioris dioecesis Siedlcensis. Stanislaum Arnoldum van Melis. D. — Titulari episcopali Ecclesiae Zoarensi. D. R. D. Augusti Al vari S. A. E. quem constituit Praelatum praelaturae nullius noviter erectae. Novembris. ex archidioecesi Vilnensi. D. quem constituit Administratorem Apostolicum « ad nutum S. Archiepiscopi Novarcensis. die 22 Novembris. ex archidioecesi Vratislaviensi. Costello. — Titulari episcopali Ecclesiae Zorolensi. Hadrianum Hipólito. D. doctorem in Seminario Maiore ad (( Neuzelle » exstante. Cardinalis Barbieri. Archiepiscopi Novarcensis. die 19 Novembris. Sancti Ludo3 vici de Montes Belos. Archiepiscopi Campinensis. D. Boland. Cardinalis da Silva. P. R. Adamum Sawicki. die 2Î. Bernardum Iosephum Bueno Miele. D. E. Michaelem Balaguer. quem deputavit Auxiliarem Excmi P.

D. — Cathedrali Ecclesiae Paranaguensi. Bernardum Nolker. Annae. R. — Cathedrali Ecclesiae Tetiensi. Episcopus . die 21 Ianuarii. D. curionem ad templum Beatae Mariae Virginis (( prosperi itineris » in civitate Nacala. P. Felicem Niza Ribeiro. — Titulari episcopali Ecclesiae Andropolitanae R. D. Marcellum Rosina. die 31 Ianuarii. de Mercede in urbe S. D. de Guadalupe in urbe Guadalaiarensi. — Cathedrali Ecclesiae Alatrinae Exc. Franciscus Iosephus Grimshaw. quem deputavit Auxiliarem Excmi P. Mazzocco. D. Iosephi in Costarica.108 Acta Apostolicae Sedis . D. hactenus Episcopum titularem Metrensem. Victorium Ottaviani. . P.NORTHANTONIENSIS DECRETUM De mutatione finium Quo aeternae dominici gregis saluti eiusque regimini facilius et efficacius consuli possit. die 7 Ianuarii 1963. — Cathedrali Ecclesiae Esteliensi. Vicarium Generalem archidioecesis Aquilanae. V. P. D. — Cathedrali Ecclesiae Abancaiensi Exc. M. V . M. Excmi PP. D D . B. noviter erectae. D. quem deputavit Auxiliarem Excmi P. — Titulari episcopali Ecclesiae Aezanitanae R. noviter erectae. e dioecesi Nampulensi. Vicarium Generalem dioecesis Adriensis. Canonicum Capituli metropolitani et parochum ecclesiae cathedralis Jalapensis. noviter erectae. Clementem Carranza López. D. R. noviter erectae. P. die 20 Decembris.Commentarium Officiale die 5 Decembris. P. M. parochum S. Antistitem Urbanum. R. P. R. Archiepiscopus Birminghamiensis. Ioannis Vincentii Solis Fernández. noviter erectae. D. V. matris B. — Cathedrali Ecclesiae Citrensi. in urbe Panamensi. Episcopi eiusdem Ecclesiae cathedralis. £ II BIRMINGHAMIENSIS . — Cathedrali Ecclesiae Tuxpaniensi. et Thomas Leo Parker. noviter erectae. die 15 Ianuarii. Iosephum Mariam Carrizo. D. Vidonis M. die 6 Decembris. e Congregatione SSnli Redemptoris. R. die 19 Decembris. Ignatium Lehonor Arroyo. — Cathedrali Ecclesiae Verae Crucis. Al- cidem Mendoza Castro. pro-Vicarium Generalem et Canonicum decanum Capituli metropolitam Managuensis. Episcopi Alaiuelensis. Henricum Bolafios Quesada. die 10 Ianuarii. Iosephum a Guadalupe Lozano Padilla. curionem paroeciae B. parochum ecclesiae B.

a Secretis L. vicissim a dioecesi Northantoniensi distrahit integrum territorium civilis districtus vulgo « Towersey ». Adsessor . His allatis immutationibus. Serdicen. Datum Romae. utraque dioecesis posthac circumscribetur limitibus quibus comitatus Oxoniensis et Buckinghamiensis lege civili in praesenti ibidem definiuntur. Congregationis Consistorialis. quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum. Divina Providentia Pp. 2. D. ex Aedibus S. onere ei imposito ad eandem S. ab Apostolica Sede nuper expostulaverunt ut suarum Ecclesiarum fines aliquantulum immutarentur et ita aptius disponerentur. tributarum oblatis precibus annuendum censuit. praesenti Decreto : 1. rata huiusmodi immutationes in bonum animarum cessuras. Archiepiscopi titularis Pessinuntini et in Magna Britannia Delegati Apostolici. X X I I I .. Congregatio Consistorialis memoratum Excmum P. © S. Ad haec omnia exsecutioni mandanda S. vigore specialium facultatum sibi a Ssmo Domino Nostro Ioanne. Quapropter. D. Gerardi Patricii 0'Hara. necessarias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi. idemque perpetuo adnectit dioecesi Northantoniensi . Congregationem authenticum exemplar actus peractae exsecutionis quam primum remittendi. archidioecesi Birminghamiensi. t Franciscus Carpino. eorum interesse habentium vel habere praesumentium consensu. praehabito favorabili voto Excnii P. Contrariis quibusvis minime obstantibus. suppleto. ab archidioecesi Birminghamiensi separat integrum territorium civilis districtus quod per vulgus « Kingsey » cognominatur. idque perpetuo assignat CAROLUS Card. GONFALONIERI. Gerardum Patricium 0'Hara deputat.Sacra Congregatio Consistorialis 109 Jtforthantoniensis. die 4 Iunii 1962. Archiep. quatenus opus sit. Sacra Congregatio Consistorialis. ad effectum de quo agitur.

quam philanthropiam vocant. de Spe et Caritate in gradu tum in tum cardinalibus adnexis. ea tamen negliguntur principia animique adiumenta. Prudentia. accensendus est Servus Dei Aloisius Guanella. Inter huiusmodi viros qui exemplo suo docuerunt et monuerunt nullam esse. Sacerdotis. hunc propter Deum proponit. Temperantia et earumque in casu et ad effectum de quo agitur. Fide. diligat et fratrem suum » filiorum Ecclesiae. amplectitur in se explicatque amorem proximi. unus nihilominus semper est idemque erga Deum amor. SUPER DUBIO An constet Deum tia. Iustiheroico. qui in Italia exstitit verus sancti Iosephi Benedicti Cottolengo aemulator cum in miserorum afflictorumque necessitatibus ac doloribus omnigenis sublevandis et leniendis. Christianae sanctitatis principinm et fons. iuxta illud Ioannis Apostoli : « Mandatum (I Io. post se reliquerint incepta et conatus eorum. fundatoris Congregationum Servorum a Charitate et Filiarum a S. viros omni tempore protulit de hominum societate tam praeclare méritos ut. licet duo videantur. amor in Deum. quibus et facilior et grata efiicitur earum tolerantia aerumnarum. longo intervallo. qui caritatem a pietate et religione dissociari posse effutiunt. qui. ut qui diligit Deum. S E U MEDIOLANEN. 21). necnon Fortitudine.110 Acta Apostolicae Sedis . illum propter se diligendum. Re quidem vera. Germana profecto caritas ea est. quae communi omnium condicioni sunt insitae. Inde factum est. Etsi enim proximi amore. de virtutibus theologalibus in proximum.Commentarium Officiale SACRA CONGREGATIO RITUUM COMEN. tum in eorum sempiterna salute provehenda. 4. perinde ac principiis continentur conclusiones. habemus a Deo. Is ortum habuit in loco Fraciscio. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Aloisii Guanella. eamque ne mente quidem concipi posse. ut Christi caritas visa sit semper hereditas esse . qui pars est pagi Campodolcino. miserorum necessitatibus aliquantum prospicitur. quae Deum hominemque complexa. Maria Providentiae. in proximum caritatem seorsum a caritate Dei.

quas dudum mente moliebatur. anno 1849. sed et pro temporali bono. Die tandem 26 Maii anno 1866 presbyteratus ordine auctus est. operibus multiplicibus deditus. voluntati quoque sui episcopi obsequens. ut loci facies commutata evaserit. Augustam Taurinorum se contulit et in disciplinam sancti Ioannis Bosco se tradidit. varia sibi commissa munia laudabiliter explevit. Collegium Gallium adire obtinuit. Cumque domus haec Lariana frequentiore semper indigentium numero continendo impar . fatuis et bardis ac quovis auxilio destitutis. inchoandi ei facultas est facta. Triennium. honesti et religione praestantes. anno 1878 Comum rediit. Abundii primum. in Seminarium S. Mox oeconomus spiritualis in pago Savogno renuntiatus. necnon orphanis. Christianae fidei rudimenta ab optima matre recepta coaetaneis tradere grandiusculus in deliciis habuit. sese in sortem Domini vocatum persentiens. in vinea Domini ita strenue adlaboravit. praecipue vero christianae doctrinae institutioni et praedicationi. Humanitatis studiorum emenso curriculo. regimen quoque Piae unionis Filiarum a Virgine Immaculata puellis instituendis egenorumque aerumnis sublevandis suscepit. Servus Dei brevi hospitium concredere valuit senibus. vitae innocentiae atque in pauperes caritatis documenta praebuit. in paroeciam loci Pianello Lario mittitur. frequentissimae Sacramentorum administrationi atque sodalitatibus religiosis fovendis excitandisque. ubi diligentia et pietatis laude excelluit. derelictis vetulisque egenis suscipiendis et alendis. quem parentes. sacris undis regenerari postridie curarunt. congruentibus datis normis. Sub fine tandem anni 1881.Sacra Congregatio Rituum m intra Comensis dioecesis fines. ruricolae. Comi. sacro linitus est Chrismate et. et in dioecesanum postea. Huic parvae communitati. die 19 mensis Decembris anni 1842. receptus est. ubi fundationes. duodecimum agens annum. Ibidem Servo Dei vita functo oppidani publicum posuere monumentum. votis temporariis emissis. Cum igitur optimi pastoris munia obiret vitamque religiosam in Lariano populo totis viribus instaurare satageret. In pluribus suae dioeceseos paroeciis strenue adlaboravit ad animarum bonum. biennio post. venia a suo episcopo obtenta. Litterariis ludis natali in oppido celebratis. iam a pueris religiosi fervoris. In propria vero dioecesi caritatis opera et instituta excitare cupiens. Quamvis vivacem atque audacem sortitus naturam. non modo pro christiani populi aeterna salute provehenda. Die 30 Iunii mensis. Desiderio flagrans adhuc maiora in animarum salutem et ad pauperum egenorumque levamen operandi. ad eucharisticam mensam primum accessit.

latius percrebruisset. Sorores hae.112 Acta Apostolicae Sedis . qui primum Filii S. Cordis dein Servi a Charitate appellati sunt. anno 1886 Comum hospitium transtulit. Don Guanella » veniunt. multis aliis egenorum institutis variis in locis excitatis. Die demum 24 Octobris anni 1915. Ioseph pro animam agentibus excitavit. Decretum ab Apostolica Sede meruit. hospitia omnigenis sublevandis miseriis. cui Sorores a Providentia nuncupatas praefecit. manus admovit magno templo erigendo ad Sanctum Ioseph. laboribus et morbo fractus. ob plura quoque miracula.Commentarium Officiale evasisset. Triumphali. Aloisius in apostolico etiam munere adlaboravit. qxii dicuntur. Causa de Beatorum Caelitum honoribus eidem decernendis agitari coepta est. Post vero annum 1902. operum atque artificiorum scholae. Operam quoque dedit plurimis templis aedificandis. pauperibus mentisque infirmitate laborantibus Comi aperuit. qua adhuc vivens ipse inclaruerat. cum eius sanctitudinis fama. ubi agricolam coloniam et asylum recipiendis alendisque feminis ratione deficientibus iam condiderat. atque die 12 Iulii anni 1932 edito . in regione. processibus. scriptis quoque innumeris in vulgus editis. Utrumque a Famulo Dei conditum Institutum. Anno pariter 1886 ServusDei hospitium quoque viris. patrata dicerentur. obdormivit in Domino. a Sancta Maria a Providentia nomen sumpsere. Quo in templo Societatem a Transitu S. eiusque regimen ipsemet assumpsit. quae hodie notissimo nomine « Opera di Comensis dioecesis fines brevi sunt prae- tergressa atque in transmarinas quoque terras diffusa sunt. annis 1923-1930 apud Comensem et Mediolanensem Curias. meritis et virtutibus plenus. Post Servi Dei mortem. Hisce operis sociis. Ipsa in Urbe. atque anno 1912 Congregatio Servorum a Charitate laudis quod dicitur. earumque Constitutiones a Servo Dei redactae Apostolicae Sedis definitivam approbationem anno 1917 nactae sunt. ubique verbum Dei disseminando et errantes ad Ecclesiae sinum adducere curando. rusticae coloniae aliaque id genus. cui carissimus fuit. numero iam mirabiliter aucto. Fidei non minus quam caritatis studio incensus. incolis frequentissima at paroeciali ministerio fere destituta. orphanis. adiuvantibus sacerdotibus et laicis caritate in proximum accensis. anno 1894 statuta Famulus Dei concinnavit. illo deprecante. rogatu sancti Pii Decimi. quae a Deo. quam dicunt. quam idem sanctus Pontifex ad Primariae dignitatem pro universo orbe terrarum evexit nomenque suum primum omnium inter sodales eiusdem adscribi voluit. Adornatis igitur ordinariis.

Iustitia. earumque adnexis. in casu et ad effectum de quo agitur. Hoc autem Decretum promulgari et in Acta S. Officiales Praelati Patresque Consultores suum quisque suffragium edidere. edixit : Constare de virtutibus theologalibus Fide. necnon de Temperantia roico. accitis. n. ARCADIUS Prudentia. 1962.ACTA. necnon de cardinalibus Prudentia. gradu Caheritate tum in Deum tum in proximum. coram Ssmo D. Sacrae Rituum Congregationis Praefecto. Datum Romae. Venerade quo bilis Aloisii Guanella. divino eucharistico sacrificio religiosissime litato. disceptatum est super Servi Dei virtutibus. die 6 Aprilis a. ingeminatis precibus exorarent. Adriensi et Alatrina in Curiis. Temperantia ac Fortitudine. Spe et Caritate cum in Deum tum in proximum. referri mandavit. An constet de virtutibus theologalibus Fide. Spe et cardinalibus in et Fortitudine. M . % S. meque infrascripto a Secretis. P. sive in praeparatoria Congregatione die 28 Aprilis a. . Constare deinde de oboedientia Urbanianis praescriptionibus edictum est per Decretum diei 19 mensis Iulii eiusdem anni. N. sed in re tanti momenti suum distulit proferre iudicium. . Beatissimus vero Pater haec vota benigne quidem suscepit. agitur. Patrem luminum. de quorum iuridica vi die 13 Aprilis a.Sacra Congregatio Rituum 113 Decreto super scriptis. R. Generalis Congregatio habita est. Apostolicae postmodum inquisitiones habitae sunt super virtutibus et miraculis in specie Comensi. Demum. a Secretis 8 . die 6 mensis Martii anni huius. Ferdinando Antonelli O. 1956. earumque adnexis. sive in antepraeparatorio coetu diei 13 Martii a. Suam autem sententiam hac die 6 mensis Aprilis edere statuit. Ioanne Papa X X I I I . — 28-2-1963. atque Clemente Micara. D. C. Henricus Dante. necnon R. Ponente seu Relatore. in casu et ad effectum Card. LARRAONA. in qua Revmus Cardinalis Clemens Micara. omnes exhortans ut interim Deum. 2. 1959 celebrata. V. Episcopus Veliternus dubium proposuit disceptandum : Iustitia. qui convenerant. Praefectus L. Quare Revmis Cardinalibus Arcadio Larraona. vol. Absolutis igitur servatisque omnibus de iure servandis. Fidei Promotore Generali. F. Revmi autem Cardinales. Pius Papa X I I Commissionem introductionis causae die 15 Martii anno 1939 propria manu signavit. in gradu heroico. 1945 ab hac Sacra Congregatione editum est Decretum.

Suenens Leone Giuseppe. SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Giovanni XXIII.Commentarium Officiale DIARIUM ROMANAE CURIAE Lunedì 18 febbraio 1 9 6 3 . MEMBRI Gli Emi e Bevimi Signori Cardinali: Liénart Achille. Il Santo Padre Giovanni' XXIII. Sua Eccellenza il Prof. Urbani Giovanni. Oonfalonieri Carlo. Congregazione Concistoriale. Arcivescovo di New York. Arcivescovo di Malines-Bruxelles. così composta: PRESIDENTE L'Emo e Uexmo Signor Cardinale: Cicognani Amleto Giovanni. felicemente regnante. Spellman Francesco. Yokohama). Suo Segretario di Stato. Arcivescovo di München e Freising. Revmo Signor Cardinale Marella Paolo. si è degnato di costituire una Commissione « D B COORDINANDIS CONCILII LABORIBUS ». Patriarca di Venezia. Vescovo di Lille.114 Acta Apostolicae Sedis . Döpfner Giulio. 13 ottobre » L'Emo e Protettore delle Suore « Misioneras Dominicas del Smo Rosario » (Madrid). Segretario della S. per la presentazione delle Lettere Credenziali. Protêt tore delle « Daughters of the Sacred Heart of Jesus » (Fujisawa. Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario dell'Uruguay. si è degnato di nominare: 10 settembre 1962. il Santo Padre Giovanni XXIII ha ricevuto in solenne Udienza. A L E J A N D R O G A L L I N A L H E B E R . felicemente regnante. . L'Emo e Revmo Signor Cardinale Browne Michele.

Carroll-Abbing Giovanni Patri- zio. Protettore delle « Franciscan Sisters o f St. Sac. Giovannelli Amerigo. L'Emo e Revmo Signor Cardinale Larraona Arcadio M. » Il Rev. Consultore della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi. Sac. Cappellano comune Pontificio soprannumerario (Montefiascone). 19 novembre » L'Emo e 28 » » L'Emo e Protettore delle « Hermanas de la Sagrada Familia del Urgel » (Barcelona). Roma). . Protettore delle Suore Oblate Ospitaliere di Santa Maria Nova (Firenze). 1963. Schierano Mario. » Il Rev. 6 febbraio » L'Illmo e Revmo Monsig. Membro della Suprema Sacra Congregazione del Santo Offizio. Cappellano comune Pontificio soprannumerario (Fano). Pecoraio Edoardo. rendari del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Verdelli Giovanni Battista. Cittadini Giovanni. » » » L'Emo e Revmo Signor Cardinale Larraona Arcadio M.. Il Rev. Governatori Emilio. Revmo Signor Cardinale Ottaviani Alfredo. felicemente regnante. Fagiolo Bruno. Cappellano comune Pontificio soprannumerario (Roma). Cinti Nazareno. » Il Rev. Joseph » 14 dicembre 27 » 3 gennaio » » » 11 » » » » Reggente del Tribunale della Saera Penitenzieria Apostolica. Sac. Protettore delle « Povere Figlie di S. Camerini Livio. Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. Sormanti Gioacchino. Crovella Ercole. Sessolo Giovanni. si è degnato di nominare : 29 gennaio 1963. Protettore delle « Esclavas del Corazón de Jesús Argentinas » (Cordoba). L'Illmo e Revmo Monsig. Cappellano comune Pontificio soprannumerario (Faenza). Buffalo). L'Emo e Revmo Signor Cardinale Browne Michele. Antonio » » » » (Ariccia. Sac. » L'Emo e Revmo Signor Cardinale Bacci Antonio. Revmo Signor Cardinale Marella Paolo. » » Gli Illmi e Revmi Monsignori Cecchetti Igino. Sessolo Giovanni. Tinello Francesco...Diarium Romanae Curiae 115 22 ottobre 1962. L'Emo e Revmo Signor Cardinale Larraona Arcadio M. Protettore delle « Figlie di San Giuseppe di Cenoni » (Oristano). Prelati Refe- (Hamburg.

Delle Fave Umberto. van Scherpenberg Hilger. Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Italiana. il sig. E. il sig. Ambasciatore d'Austria presso la Santa Sede. il Dott. di Corpo d'Armata Scotti Emiliano. » » » A S. » » » A S. Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania presso la Santa Sede. A S. » » » A S. Valentini Marcello. l'On. » » » A S. il Ministro Plenipotenziario Vinci Piero. E. E. E. il Prefetto Strano Paolo. facente funzioni di Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Italiana. E. La Gran Croce dell'Ordine di san Silvestro Papa: 5 novembre 1962. •» » )> A S. Ambasciatore del Brasile presso la Santa Sede. E. facente funzioni di Capo del Cerimoniale Diplomatico della Presidenza della Repubblica Italiana. il Ministro Plenipotenziario Roberti Guerino. Russo Carlo.116 Acta Apostolicae Sedis . » » » A S. classe civile: 5 novembre 1962.Commentarium Officiale ONORIFICENZE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Giovanni XXIII. A S. Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. il Gen. E. La Gran Croce dell'Ordine di san Gregorio Magno. E. il sig. Consigliere Militare del Presidente della Repubblica Italiana. Capo di Gabinetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. felicemente regnante. » » » A S . E. E. Coreth Johannes. » )) » A S. de Souza Gomes Henrique. E. E. E. il Ministro Plenipotenziario Sensi Federico. . Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. de Faria Antonio. Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Italiana. il sig. Ambasciatore del Portogallo presso la Santa Sede. Consigliere Diplomático del Presidente della Repubblica Italiana. A S. il Prefetto Russo Giulio. si è degnato di conferire: La Gran Croce dell'Ordine Piano : 10 dicembre 1962. l'On. » » » A S. » » » A S.

Generale di Divisione dell'Arma dei Carabinieri. 20 )) » Monsig. il Ministro Plenip. Bisori Guido. 18 » » Monsig. Sottosegretario di Stato all'Interno della Repubblica Italiana. Capo del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio Italiano. D'Alton John. 13 » » Monsig. Nardone Beniamino. Vescovo di San Sebastián. Font y Andreu Jaime. del titolo di Sant'Agata dei Goti. Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio Italiano. » » » A S.' 19 » » Monsig. L'Emo Signor Card. Vescovo tit. Arcivescovo di Armagh. Marchioni Felice. Bakhache Joseph. E. Arcivescovo tit. Marchiori Carlo. Vescovo di Mercedes (Argentina). Serafini Anunciado.Diarium Romanae Curiae 117 La Gran Croce dell'Ordine di San Silvestro Papa: 28 dicembre 1962. NECROLOGIO 1 febbraio 1963. di Palmira. 12 » » Monsig. All'On. di Edessa di Osroene per i Siri. di Aurelio poli di Asia. » » » Al Dott. Assumma Cosimo. Bontempi Alfredo. » » » Al Gen. . Arcivescovo tit.

Mons. Mons. Arcivescovo di Québec. Benno. Mons. Seper Francesco. Mons. Vescovo di Salamanca. S. Mons. Pelletier Giorgio Leone. Griffiths Giacomo H. Mons. Ausiliare di New York. Arcivescovo tit. «VICEPRESIDENTE L'Emo e Revmo Signor Cardinale: ' Browne Michele. (Garrone Gabriele. Scherer Alfredo Vincenzo. Mons. di Tolemaide di Tebaide. Schroffer Giuseppe. Mons. di Gaza. Arcivescovo di Zagreb. Florit Ermenegildo. LIV (1962).Commentarium. Mons. König Francesco. Dearden Giovanni Francesco. Arcivescovo di Pòrto Alegre. Vescovo di Pittsburgh. A. Barbado y Viejo Francesco. Vescovo di Sarba. Arcivescovo di Detroit. McGrath Marco Gregorio. Spanedda Francesco. Vescovo tit.. van Dodewaard Giovanni. Arcivescovo di Wien.118 Acta Apostolicae Sedis . Mons. Vescovo di Haarlem. Mons. Mons. 687. Vescovo di Split e Makarska. Vescovo tit. Officiale CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II COMMISSIONUM CONCILIARIUM ELENCHUS I Commissio « De doctrina Fidei et morum » PRESIDENTE 1 L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Ottaviani Alfredo. Arcivescovo di Montréal. Roy Maurizio. Vescovo di Bosa. Vescovo di Namur. Wright Giovanni Giuseppe. Mons. Mons. Chame Andrea Maria. Le Loro Eccellenze Revme: Mons. Maestro Generale dell'Ordine dei Frati Predicatori. 1 Consilium Praesidentiae invenies in A. Arcivescovo di Manila. Arcivescovo di Toulouse. Mons. Peruzzo Giovanni Battista. Arcivescovo di Firenze. Ausiliare di Panama. Mons. Vescovo di Eichstätt. Santos Rufino J. MEMBRI di Emi e Revmi Signori Cardinali: Léger Paolo-Emilio. Mons. Doumith Michele. Franiö Francesco. p. Parente Pietro.. Fernandez Aniceto. Mons. . / Revmi Padri: Gut D. Arcivescovo-Vescovo di Agrigento. Abate Primate dei Benedettini Confederati. di Caeciri. Vescovo di Trois-Rivières.

Coadiutore c. Mons. Arcivescovo di Cambrai. Piazzi Giuseppe. Guerry Emilio.. Mons.Concilium Oecumenicum Vaticanum II 119 II Commissio « De Episcopis et Dioecesium regimine » PRESIDENTE L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Marella Paolo. Mons. VICEPRESIDENTI Gli Emi e Revmi Signori Cardinali : Mclntyre Giacomo F. Ausiliare di Barcelona. Dwyer Giorgio. s. Arcivescovo di Rangoon. Mons. Mons. Arcivescovo tit. Vescovo di Cúcuta. Browne Michele. Carpino Francesco. Gargitter Giuseppe. Arcivescovo di Los Angeles. di Neopatrasso. di Sardica. Mons. Mathias Luigi. Mons. Schaufele Ermanno. Lemieux Maria Giuseppe. Mons. Arcivescovo tit. Mons. Arcivescovo di Freiburg im Breisgau. Vescovo di Galway e Kilmaeduagh. Mons. Miranda y Gómez Michele Dario. Hayek Dionisio. Arcivescovo di Ottawa. Bueno y Monreal Giuseppe M. Binz Leone.. Alter Carlo. Vescovo di Bergamo. Arcivescovo di Tokio. Primatesta Raul. Mons. Mons. . Arcivescovo di Sevilla. Mons. Vescovo tit. Arcivescovo di Aleppo dei Siri. Mons. Arcivescovo tit. MEMBRI L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Doi Pietro Tatsuo. Mons. Arcivescovo di Tananarive. Vescovo di Bressanone. di Costanza di Tracia. Mons. di Rusio. di Ortosia di Fenicia. di Delhi. Carli Luigi. Veuillot Pietro. Le Loro Eccellenze Revme: Mons. Arcivescovo di Cincinnati. Arcivescovo di Madras e Mylapore. Mons. Arcivescovo di México. Correa León Paolo. Arcivescovo tit. Mons. Arcivescovo di Saint Paul. Vescovo di Segni. Mons. Coadiutore di Paris. Castelli Alberto. Rakotomalala Gerolamo. Mons. Vescovo di Leeds. Mons. Vescovo di San Rafael. Fernandes Angelo. Bazin Vittore. Jubany Arnau Narciso.

Senyshyn Ambrogio. Patriarca di Antiochia dei Melchiti. Patriarca di Alessandria dei Copti. Amministratore Ap. Da Silveira D'Elboux Emanuele. s. Parecattil Giuseppe. Batanian Ignazio Pietro XVI. Mons. Vescovo del titolo della Chiesa suburbicaria di Frascati. Amministratore Apostolico « ad nutum S.120 Acta Apostolicae Sedis . Patriarca di Antiochia dei Maroniti. Varghese. Mons. di Mocisso. Coadiutore c. Arcivescovo di Philadelphia degli Ucraini. Sidarouss Stefano I. Arcivescovo di Addis Abeba degli Etiopi. Thangalathil Gregorio B. Arcivescovo tit. Segretario di Stato di Sua Santità. Mons. MEMBRI U Emo e Revmo Signor Cardinale: Testa Gustavo. Arcivescovo di Santiago de Compostela. Patriarca di Cilicia degli Armeni. Edelby Neófito. Mons. Saigh Massimo IV. Bukatko Gabriele. Mons. Vescovo tit. Arcivescovo di Changanacherry per i Siro-Malabaresi. Arcivescovo di Curitiba. di Leucade. Arcivescovo di Trivandrum per i Siro . Mons. di Krizevci. Mons. Arcivescovo tit. di Laodicea al Libano. Cheikho Paolo II. Mons. Arcivescovo di Poznan. . Yemmeru Asrate Mariam. Arcivescovo tit.Malancar esi. Mons. Gori Alberto. Ausiliare per PEparchia di Piana degli Albanesi. Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Mons. di Nacolia. Scapinelli Di Leguigno Giovanni Batt. Mons. Arcivescovo tit. di Arbano. Mons. Mons. Patriarca di Babilonia dei Caldei. Rabbani Giuseppe.Commentarium Officiale III Commissio « De Ecclesiis Orientalibus » PRESIDENTE L'Emo e Reviho Signor Cardinale: Cicognani Amleto Giovanni. Mons. Arcivescovo tit. Kavukatt Matteo. di Beograd. Visitatore Apostolico degli Ucraini di rito bizantino in Europa Occidentale. Búcko Giovanni. Perniciaro Giuseppe. Sedis » di Horns dei Siri. Le Loro Beatitudini: Mons. VICEPRESIDENTI L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Quiroga y Palacios Fernando. Mons. Mons. Le Loro Eccellenze Revme: Mons. di Edessa di Osroene. Sua Eccellenza Revma: t Mons. Meouchi Paolo Pietro. Baraniak Antonio. Arcivescovo di Ernakulam per i Siro-Malabaresi..

Jansen Martino. Vescovo di Inongo. Vescovo tit. Arcivescovo di San Francisco. Superiore Generale delia Congregazione Benedettina di Baviera. Mons. di Cirene e Ausiliare di Montreal. di Grazianopoli. Arcivescovo di Bamberg. Mons. Alves de Siqueira Antonio Maria. McGucken Giuseppe. Mons. Vescovo di Palestrina. Yoshigoro Taguchi Paolo. Morgante Marcello. Sapelak Andrea..Concilium Oecumenicum Vaticanum II 121 Mons. Vescovo di Cremona. di Siria. Mons. Van Cauwelaert Giovanni. Chedid Giovanni. Puech Pietro M. Visitatore Apostolico degli Ucraini in Argentina. Mons. Arcivescovo di Valladolid. Renard Alessandro. Arcivescovo di Catania. Vescovo di Basel e Lugano. Vescovo tit. Mons. Arcivescovo tit. Fares Armando. Vescovo di Versailles. Mons. Garcia y Goldaraz Giuseppe. Mons. Mons. McEntegart Bryan Giuseppe. Gad Giacinto. Schneider Giuseppe. di Calcedonia. Mons. Mons. Il Revmo Padre : Hoeck Giovanni. Coadiutore di Säo Paulo. Von Streng Francesco. Dell'Acqua Angelo. Zerba Cesare. Vescovo tit. Mons. Vescovo di Brooklyn. Arcivescovo di Catanzaro e Vescovo di Squillace. di Shikoku. Vescovo di Ascoli Piceno. Vescovo tit. Vescovo di Yokohama. Mons. di Sebastopoli di Tracia. Arcivescovo di Marseille. Lallier Marco. Amministratore Apostolico della Pref. . di Arca di Fenicia per i Maroniti e Vicario Patriarcale. Mons. Vescovo di Rotterdam. Benítez Fontúrvel Crispulo. Bentivoglio Guido Luigi. IV Commissio « De Sacramentorum disciplina » PRESIDENTE U Emo e Revmo Signor Cardinale: Aloisi Masella Benedetto. Mons. Mons. Mons. Mons. VICEPRESIDENTI Le Loro Eccellenze Revme: Mons. Bolognini Danio. di Colosse. Vescovo di Carcassonne. Arcivescovo tit. Arai Luca Katsusaburo. Mons. Bélanger Valeriano. Vescovo di Osaka. Vescovo di Barquisimeto. MEMBRI Le Loro Eccellenze Revme: Mons. Mons. Arcivescovo tit. Mons. Ap.

Farina Fariña Pio Alberto. Vescovo di San José de Mayo. Vescovo di Charleston. Bengsch Alfredo. Mons. Kien Samophithak Michele. Lommel Leone. S. s. Coadiutore di Villarrica. Vicario Apostolico di Tharé e Nonseng. Vescovo tit. Mons. Shehan Lorenzo. Mons. Mons. Nicodemo Enrico. Arcivescovo tit. Mons. Mons. Vescovo di Alexandria. Arcivescovo di Ëvora. Mons. Domínguez y Rodríguez Giuseppe M. Mons. Coadiutore c. Corripio Ahumada Ernesto.122 Acta Apostolicae Sedis . Mons. Arcivescovo di Saint Louis. van Zuylen Guglielmo M. Mons. Cooray Tommaso. Mons. Mons. Arcivescovo di Saigon. di Dioclezianopoli di Palestina. Marty Francesco. Arcivescovo tit. Vescovo di Luxembourg. Perini Norberto. Vescovo tit. de la Altagraeia en Higuëy. di Cesarea di Cappadocia. Arcivescovo di Bari. Mons. Vescovo di Tampico. Ritter Giuseppe. Arcivescovo di Napoli. V Commissio « De disciplina cleri et populi christiani » 6 PRESIDENTE U Brno e Revmo Signor Cardinale: Ciriaci Pietro. Palazzini Pietro. di Octaba. Reh Francesco. Arcivescovo di Fermo. Vescovo di Orense. Mons. Vescovo di N. Arcivescovo di Reims. Mons. Mons. Mons. Vescovo di Solsona. Janssen Enrico. Arcivescovo di Baltimore. Mons. Pocok Francesco Filippo. Mons. Eusebio. Baccino Luigi. Mons. Greco Carlo. Raspanti Michele. Mons. Mons. Nguyen Van Binh Paolo. Pepén y Soliman Giovanni Felice. Trindade Salgueiro Emanuele. Mons. Arcivescovo di Colombo in Ceylon. Ausiliare di Sydney. Enrique y Tarancón Vincenzo. Mons. Maricevich Fleitas Annibale. Vescovo di Matanzas. Arcivescovo-Vescovo di Berlin. Arcivescovo di Ribeiräo Prêto. Vescovo tit. Vescovo di Morón. Vescovo di Angers. . di Isauropoli. Le Loro Eccellenze Revme: Mons.Commentarium Officiale Mons. Mazerat Enrico.. di Toronto. Temiüo Saiz Angelo. di Citarizo. Mons. Rossi Agnelo. Vescovo di Hildesheim. di Fessei. MEMBRI Gli Emi e Revmi Signori Cardinali: Castaldo Alfonso. Vescovo di Liege. Mons. Vescovo tit. Muldoon Tommaso Guglielmo.

Mons. Mons. Huyghe Gerardo. Vescovo di Albacete. Abate Generale del S. Vendargon Domenico. Mons. Arcivescovo di Luluabourg. Arcivescovo di Lima.. Compagnone Enrico Romolo. Vescovo tit. . Reetz Benedetto. Il Reverendissimo: Ziggiotti D. Vescovo di Anagni. Vescovo di Salford. Mons. Arcivescovo di Avignon. Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori. Vescovo di Padova. Urtasun Giuseppe. Mons. Arcivescovo di Cagliari. Mons. Vescovo di Rottenburg. Vescovo di Arras. Francesco di Sales. Meis Bernardo. Sipoviò Ceslao. Cahill Tommaso V. Le Loro Eccellenze Revme: Mons. Rettore Maggiore della Società di S. Bortignon Girolamo. Arcivescovo di Winnipeg. di Eracleopoli Maggiore. Mons. Beck Giorgio Andrea. Vescovo di Des Moines. Mons. Tabera Araoz Arturo. Mons. Vescovo di Allentown. Mons. Arcivescovo tit. FlahifE Giorgio. Mons. McShea Giuseppe. Echeverría Ruiz Bernardino. Vescovo di Cairns. Mons. Mons. Mons. di Betlemme. Leiprecht Carlo Giuseppe. Philippe Paolo. Tomizawa Benedetto. Kleiner Sighardo. Renato. Prepósito Generale della Compagnia di Gesù. Mons. Vescovo di Sapporo. Daly Edoardo Celestino.. di Mariamme. MEMBRI L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Landázuri Ricketts Giovanni. Vescovo tit. Vescovo di Kuala Lumpur. Presidente della Congregazione Benedettina di Beuron. Botto Paolo. / Revmi Padri: Ab. Mons. Sépinski Agostino. Mons. Ordine Cistercense.Concilium Oecumenicum Vaticanum II 123 VI Commissio « De Religiosis » PRESIDENTE L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Valeri Valerio. Vescovo di Ambato. Haller Luigi Severino. Janssens Giovanni B. Mons.

Patriarca di Lisboa. Sartre Vittore. Mons. Mons. Arcivescovo di Semarang. Ngô dinh Thûc Pietro Martino. Arcivescovo di Abidjan. Sheen Fulton. Prelato nullius di Pompei. Arcivescovo tit. Mons. Rugambwa Laureano. di Mossina. s. Arcivescovo tit. Coadiutore c. Arcivescovo di Burgos. VICEPRESIDENTI Le Loro Eccellenze Revme: Mons. Mons. . Mons. Amministratore Ap. Tienchensin Tommaso. Prelato nullius di Pinheiro. Arcivescovo di Peking. Sigismondi Pietro. Mons. Mons. Arcivescovo di Hué. Vescovo di Bukoba. Perrin Maurizio. Arcivescovo di Guatemala. Sevrin Oscar. Vescovo tit. Lokuang Stanislao. Ausiliare di New York. Coadiutore c.Commentarium Officiale VII Commissio « De Missionibus » PRESIDENTE L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Agagianian Gregorio Pietro. Escalante Alfonso Emanuele. Mons. Mons. di Mulia. di Vagada. di Azura. Vescovo tit. Zoa Giovanni Battista. Mons. Kerketta Pio. di Cesariana. s. Pérez Platero Luciano. di Sora. di Nicopsi. Arcivescovo di Yaounde. Arcivescovo tiit. Signora Aurelio. di Nicosia. Sisón Giovanni. Arcivescovo di Dacca. Lecnona Labandibar Giuseppe. Riobé Guy. di Orléans. Arcivescovo tit. Mons. di Neapoli di Pisidia. MEMBRI CU Emi e Revmi Signori Cardinali: Gonçalves Cerejeira Emanuele. Mons. Il Revmo Padre: Dechâtelets Leone.124 Acta Apostolicae Sedis . di Taipeh. Mons. Vescovo tit. Ungaretti Alfonso. Mons. Vescovo tit. Vescovo di Tainan. Pollio Gaetano. Vescovo tit. di Beroe. Superiore Generale degli Oblati di Maria Immacolata. Mons. Arcivescovo di Ranchi. Mons. Vescovo tit. Arcivescovo di Carthage. Yago Bernardo. Arcivescovo di Otranto. di Nueva Segovia. Rossell y Arellano Mariano. Mons. Soegijapranata Alberto. Mons. Graner Lorenzo Leone. Le Loro Eccellenze Revme: Mons. Mons.

Mons.Concilium Oecumenicum Vaticanum II 125 VIII Commissio « De Sacra Liturgia » PRESIDENTE L'Emo e Revmo Signor Gardinale : Larraona Arcadio. Mons. Mons. di Carpasia. Grimshaw Francesco Giuseppe. Mons. Vescovo di Banjaluka. Mons. Superiore Generale della Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria. Mons. MEMBRI Gli Emi e Revmi Signori Cardinali: Lercaro Giacomo. Malula Giuseppe. di Filadelfia minore. / Revmi Padri: Ab. Mons. Vescovo di Mar del Piata. Vescovo di Meissen. Jop Francesco. Vescovo di Linz. Abate di S. Ausiliare di Léopoldville. Vescovo di Ruteng. Mons. D'Amato Cesario. Vescovo di Vich. Fey Schneider Bernardo. Eossi Carlo. di Daulia. Bekkers Guglielmo. Schweiger Pietro. di Attanaso. Vescovo tit. Giovanni. Jullien Andrea. Arcivescovo di Bologna. Vescovo di 's-Hertogenbosch. Jenny Enrico. . Masnou Boixeda Raimondo. Spülbeck Ottone. Zauner Francesco. di Licaonia. Mons. s. di Sebaste di Cilicia. Arcivescovo tit. Mons. Arcivescovo di Atlanta. Paolo fuori le mura. Dante Leonida Enrico. Vescovo di Gent. Martin Giuseppe Alberto. Vescovo di Biella. Prou D. Vescovo tit. Mons. Hallinan Paolo. Mons. Mons. Superiore Generale della Congregazione Benedettina di Francia. Coadiutore c. van Bekkum Guglielmo. Vescovo di Mcolet. Mons. di Potosí. Mons. Albareda Anselmo. Vescovo tit. Mons. Rau Enrico. Le Loro Eccellenze Revme: Mons. Vescovo tit. Vescovo tit. Arcivescovo di Birmingham. VICEPRESIDENTI Gli Emi e Revmi Signori Cardinali: Giobbe Paolo. Ausiliare di Cambrai. Calewaert Carlo Giustino. Mons. Pichler Alfredo.

Mons. Arcivescovo tit. t Sua Eccellenza Revma: Mons. O'Boyle Patrizio Luigi. Mons. Mons. Vescovo di Antwerpen. Blanchet Emilio Arsenio. Vescovo di Verona. Vescovo di Albano. Botero Salazar Tullio. Colombo Giovanni. Mons. Paré Mario. di Melbourne. di Filippopoli di Arabia. Mons. Silva Santiago Alfredo. Arcivescovo tit. Vescovo tit. Mons. Arcivescovo di Medellln. Daem Giulio. Arcivescovo tit. Coadiutore c. Vescovo di Lodz. Mons. Marchetti Zioni Vincenzo. Ausiliare di Napoli.126 Acta Apostolicae Sedis . Vescovo tit. Arcivescovo tit. Klepacz Michele. di Antinoe. Márquez Tóriz Ottaviano. Cody Giovanni Cristoforo. Staffa Dino. Vescovo di London. MEMBRI Le Loro Eccellenze Revme: Mons. Mons. Modrego y Casáus Gregorio.Commentarium Officiale IX Commissio « De Seminariis. Carraro Giuseppe. di Filippopoli di Tracia. Arcivescovo di Valencia. di Cesarea di Palestina. Cody Giovanni Patrizio. Juan Bautista de las Misiones. Pintonello Arrigo. s. Arcivescovo tit. Olaechea Loizaga Marcellino. Mons. Mons. Savino Paolo. Mons. Vescovo tit. di New Orleans. Mons. Bogarín Árgana Raimondo. Arcivescovo-Vescovo di Barcelona. di Lauzado. Ausiliare di Sâo Paulo. Arcivescovo di Puebla de los Angeles. di Bostra. de Studiis et de Educatione Catholica » PRESIDENTE L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Pizzardo Giuseppe. Arcivescovo-Vescovo di Coimbra. . Mons. Cazaux Antonio Maria. Hoeffner Giuseppe. Mons. s. Mons. Arcivescovo di Säo Sebastiäo do Rio de Janeiro. Mons. Ausiliare di Milano. Vescovo di S. Vescovo di Luçon. Arcivescovo di Durban. Arcivescovo di Concepción. Coadiutore c. Vescovo di Chicoutimi. Mons. di Cesarea di Tessalia. Mons. Simonds Giustino Daniele. Mons. di Teodosiopoli di Arcadia. VICEPRESIDENTI L'Emo e Revmo Signor Cardinale: de Barros Cámara Giacomo. Mons. Senna de Oliveira Ernesto. Vescovo di Münster. Mons. Mons. Hurley Dionisio Eugenio. Arcivescovo di Washington.

Ausiliare di La Paz. Vescovo di Tellicherry. Vescovo tit. Consins Guglielmo. Herrera y Oria Angelo. Kominek Boleslao.. . Castellano Mario I. Mons. di Bulla Regia. Mons. Arcivescovo tit. Arcivescovo di Sens. Mons. di Eatowice. Vescovo tit. O'Connor Martino G. Mons. Valloppilly Sebastiano. Arcivescovo di Parma. Mons. Mons. Hengsbach Francesco.Concilium Oecumenicum Vaticanum II 127 X Commissio « De fidelium apostolatu. Sua Eccellenza Revma: Mons. de Araújo Sales Eugenio. Nécsey Edoardo. Vescovo tit. Bednorz Erberto. Vescovo di Essen. Vescovo di Menevia. Larrain Errázuriz Emanuele. di Velicia. di Eucaita. Vescovo di Talea. di Laodicea di Siria.. Mons. Mons. Arcivescovo di Nanking. Penitenziere Maggiore. VICEPRESIDENTI L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Silva Henriquez Rani. MEMBRI Le Loro Eccellenze Revme: Mons. Mons. di Tibica. Yü Pin Paolo. di Pionia. Arcivescovo di Milwaukee. Arcivescovo tit. Mons. Petit Giovanni E. Amministratore Apostolico « sede piena » di Natal. Colli Evasio. Arcivescovo di Cashel and Emly. Coadiutore c. s. de scriptis prelo edendis et de spectaculis moderandis » PRESIDENTE L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Cento Fernando. Arcivescovo di Santiago de Chile. Mons. Ménager Giacomo. Amministratore Apostolico di Nitra. Vescovo di Meaux. Mons.. Mons. Mons. Stourm Renato. Mons. Blomjous Giuseppe. Saniore Antonio. Vescovo di Malaga. Morris Tommaso. Mons. Vescovo tit. Arcivescovo di Siena. di Tirnovo. Gutiérrez Granier Giuseppe Armando. Mons. Mons. Arcivescovo tit. Vescovo di Mwanza.

Mons. Vescovo tit. Vescovo di Chur. di Tugga. Furey Francesco.128 Acta Apostolicae Sedis . Ausiliare di Philadelphia. Commissio Technico-organizativa. Rohracher Andrea. Mons. Mons. LIV (1962). Mons. Mons. Mons. Vescovo di Eisenstadt. Beitia Aldazábal Eugenio. MEMBRI Gli Emi e Revmi Signori Cardinali: Chiarlo Carlo.Commentarium Officiale Mons. S. — Secretariatus ad unitatem Christianorum fovendam. De Vet Gerardo. László Stefano. Secretariatus de rebus oeconomicis. Vescovo di Santander. Begin Floyd Lorenzo. 688. Mons. Pohlschneider Giovanni. . Guano Emilio. Vescovo tit. Le Loro Eccellenze Revme: Mons. Vescovo di Aachen. — Quoad Secretariatum « d e Concilii negotiis extra ordinem» v. Morano Francesco. Arcivescovo di Salzburg. Civardi Luigi. Coadiutore di Gdaúsk. Mons. A. iisdem constant personis ac in periodo praeparatoria Concilii. di Tespia. A. Vescovo di Livorno. p. Vescovo tit. Mons. Heard Guglielmo Teodoro. Nowicld Edmondo. Vescovo di Breda. -i- Tribunal Administrativum PRESIDENTE L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Roberti Francesco. Vescovo di Oakland. Vonderach Giovanni. di Temno.

An. et vol. LV

23 Martii 1963

(Ser. HI, v. V) - N. 3

ACTA APOSTOLICAE SEDIS
C O M M E N T A R I U M OFFICIALE
Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano — Administratio: Libreria Editrice Vaticana

CONSTITUTIONES. APOSTOLICAE I IARENSIS
(S. I O S E P H I D E A N T I Q U O N I A ) Detractis quibusdam territoriis ab archidioecesi Iarensi, nova Praelatura « nullius » conditur, « Sancti Iosephi de Antiquonia » appellanda.

IOANNES

EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Novae cuiusque Ecclesiae constitutio, quam proprius Episcopus tamquam navem gubernet, ad litteris tranquillitatem ducendam; cuius populo compacta unitas stimulos addat ad virtutem et gratiam sacramentorum consequendam ; cuius denique iustum territorium facile, ceu campus, inarari possit ad messem christianorum laetissimum, id sane universae semper spes alit Ecclesiae atque Nostras, qui eidem Dei voluntate moderamur, eiusque utilitatibus inservire cupimus. Quandoquidem ergo venerabilis Frater Salvator Siino, Archiepiscopus titulo Pergensis et in Insulis Philippinis Apostolicus Nuntius, id petierit ut ibi loci nova circumscriptio ecclesiastica conderetur, Nos, consilio petito a venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus, qui Sacrae Congrega9 - ACTA, vol. V, n. 3. — 23-3-1963.

130

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

tioni Consistoriali praesunt, de sententia sacri Praesulis Iarensis, haec quae sequuntur Nostra auctoritate decernimus atque iubemus. Ab archidioecesi Iarensi territorium separamus, quod una cum insulis finitimis civilem Provinciam quam populus Antique appellare consuevit, constituit, eoque novam Praelaturam efficimus, ab urbe San José Sancti Iosephi de Antiquonia cognominandam. Huius Ecclesiae sedes in urbe quam memoravimus erit, in qua Praelatus cathedram suam collocant, in templo scilicet Sancti Iosephi Sponsi B. M. V . , quod ad dignitatem praelaticiae aedis evehimus, cum debitis iuribus et honoribus. Quam constituimus Ecclesiam Sedi metropolitanae Iarensi suffraganea subicietur, item eius Praelatus Archiepiscopo. Mensam, quam dicunt, efformabunt Curiae proventus, populi collationes, pars congrua bonorum eidem iuxta canonem 1500 C. I. C. provenientium. Curae sit sacro Praesuli Sancti Iosephi de Antiquonia Seminarium saltem minus construere, pueris excipiendis qui ad sacerdotium Dei instinctu moveantur ; quod faciat secundum leges communes et Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Cum vero iuvenes adoleverint, qui optimi fuerint mittat Praelatus in Pontificium Collegium-Seminarium Philippinum, quod in Urbe est, ut philosophia et sacra Theologia recte imbuantur. Ad sacerdotes et clerum quod attinet, decernimus ut omnes e clero saeculari, qui in civili provincia de Antique ad praesens legitime degunt, antequam hae Litterae Nostrae ad effectum adducantur ab Archiepiscopo Iarensi revocentur, eius archidioecesi addicendo Acta denique et documenta quae quovis modo ad novam circumscriptionem respiciant, ad eius Curiam praelaticiam mittantur, ibique religiose custodiantur. Ceterum, haec quae iussimus venerabilis Frater exsequetur Salvator Siino, quem diximus, vel qui eo tempore eodem officio fungetur atque ille. Poterit tamen et alium legare, quem voluerit, dummodo virum in ecclesiastica dignitate constitutum. Re vero peracta, documenta exarari iubebit, eademque ad Sacram Congregationem Consistorialem cito mittet. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus ; ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam obtineant. Quarum Litterarum efficacitati nulla, cuiusvis generis, contraria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis praeditus auctoritate, sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrum-

Acta Ioannis Pp. XXIII

131

pere liceat; quin immo harum Litterarum exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenderetur. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit, sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas, qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Datum Romae, apud S. Petrum, die quarto et vicesimo mensis Martii, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo, Pontificatus Nostri quarto. IACOBUS A. Card. COPELLO S. R. E. Cancellarius CAROLUS Card. CONFALONIERI 8. Congr. Consistorialis a Secretis

Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Caesar Iosephus
Loco SB Plumbi

Federici, Rossi,

Proton. Proton.

Apost. Apost.

In Ap. Cane, tab., vol. CIX, n. Iß.

II KIAYIENSIS
In Insula Formosa Praefectura Apostolica Kiayiensis ad gradum dioecesis tollitur, eodem nomine iisdemque finibus.

IOANNES

EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Cum Apostolica Praefectura Kiayiensis, quae est in Insula Taiwan seu Formosa, christianum Nomen, in similitudinem Evangelicae arboris (cfr. Matth. 13, 31), haud minima ceperit incrementa, praevideaturque maiora esse brevi capturum, ideo bene fieri censuerunt venerabiles Fratres Nostri S. R. E. Cardinales Sacrae Congregationi Fidei Propagandae praepositi si eadem Ecclesia ad dignitatem dioecesis eveheretur : qua re etiam novum addi animum iidem venerabiles Fratres Nostri existi-

132

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

maverunt Patribus seu rectoribus, quicumque tandem ii erunt, quibus eadem gubernanda attribuetur. Consilio ergo petito a venerabili Fratre Iosepho Caprio, Archiepiscopo titulo Apolloniensi et Apostolico in Sinis Internuntio, ea probantes quae sacris Cardinalibus qui Congregationi Fidei Propagandae praesunt statuere visum est, haec auctoritate Nostra decernimus atque iubemus. Apostolicam Praefecturam Kiayiensem in ordinem dioecesium redigimus, eodem servato nomine eodemque territorio et finibus. Quae Ecclesia Sedi metropolitanae Taipehensi subdetur suffraganea, iuxta normas Iuris Canonici. Sedem episcopalem in urbe Kiayi collocari volumus, cathedram vero in templo principe eiusdem civitatis statui, quod iuribus debitis cumulamus. Ad Canonicorum Collegium quod attinet, si in praesens ob haud aequam rerum condicionem condi nequeat, pro Canonicis Consultores dioecesani eligantur, qui a munere suo cessabunt, constituto Canonicorum Collegio. Regimen, dioecesis administratio, electio Vicarii Capitularis, Sede vacante, haec omnia legibus Iuris Canonici temperentur. Ceterum, quae per has Litteras facienda iussimus venerabilis Frater Iosephus Caprio exsequi studebit, vel quem ille rite delegaverit, factis necessariis facultatibus. Acta vero re, documenta exarentur, eademque sinceris exemplis ad Sacram Congregationem Christiano Nomini Propagando cito mittantur. Quod si alius eo tempore Internuntiaturae in Sinis praesit, hic mandata Nostra exsequetur. Per quas sane venerabilem Fratrem Thomam Niu, qui ad praesens est ab hostibus religionis sua dioecesi Iamcuvensi expulsus, tamquam Apostolicum Administratorem novae dioecesi praeponimus ad Sanctae Sedis nutum, quo ceterum munere iam fungebatur ante dioecesis huius constitutionem. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus ; ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam obtineant. Quarum Litterarum efficacitati nulla, cuiusvis generis, contraria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis praeditus auctoritate, sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat; quin immo harum Litterarum exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab

aliquo publico tabellione sint

subscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenderentur. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit

Acta Ioannis Pp. XXIII

133

vel quoquo modo detrectaverit, sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas, qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Datum Eomae, apud S. Petrum, die decimo sexto mensis Aprilis, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo, Pontificatus Nostri quarto. IACOBUS A. Card. COPELLO 8. R. E. Cancellarius GREGORIUS P. Card. AGAGIANIAN 8. C. de Prop. Fide Praefectus

Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Albertus Caesar
Loco £8 Plumbi

Serafini, Federici,

Proton. Proton.

Apost. Apost.

In Ap. Cane, tab., vol. CIX, n. 75.

III TAICHUNGENSIS
Praefectura Apostolica Taichungensis ad gradum dioecesis evehitur IOANNES EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Cum, Deo iuvante, Apostolica Taichungensis Praefectura, duodecim ante annos condita, magis magisque creverit, generosa sodalium Societatis de Maryknoll pro Missionibus Exteris opera, grato animo accepimus quae venerabiles Fratres Nostri S. R. E. Cardinales qui Sacro Consilio Christiano Nomini Propagando praesunt, de sententia venerabilis Fratris Iosephi Caprio, Archiepiscopi titulo Apolloniensis et Apostolici in Sinis Internuntii, faciendum censuerunt, ut scilicet ea Apostolica Praefectura in ordinem dioecesium redigeretur ; spes enim est ut felicius, re catholica aucta, per regionem « verbum Dei currat et clarificetur » (2 Thess. 3, 1). Apostolica igitur Nostra potestate, quam a Christo in universam Ecclesiam accepimus, Praefecturam Apostolicam Taichungensem ad gradum dioecesis extollimus, eodem nomine iisdemque servatis finibus, eamque metropolitanae Ecclesiae Taipehensi, una cum Praesule, suffraganeam subdimus. Sedem suam Episcopus in urbe quam Taichung vulgari sermone vocant ponet, magisterii autem cathedram in templo principe ibidem exstante, quod scilicet ad dignitatem cathedralis aedis tollimus, cum iuribus et privilegiis quae sacris eiusmodi aedibus com-

134

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

petunt. Novae praeterea Ecclesiae Episcopus congrua iura habebit omnesque obligationes cum munere coniunctas, quas inter obligationem memoramus consultores dioecesanos eligendi, ad iuris normam, qui sibi consilio et ope assint, cum sive temporis sive locorum adiuncta quominus Canonicorum collegium condatur impediant. Volumus insuper ut modo condita dioecesis curis esse pergat sodalium Societatis de Maryknoll pro missionibus exteris, qui ad hunc usque diem egregiam ibi evangelicae legi prolatandae navarunt operam, ad Nostrum tamen et Apostolicae Sedis nutum. Has denique Litteras Nostras exsequendas studebit venerabilis Frater Iosephus Caprio, quem diximus, vel quem ille delegaverit. Si autem tempore exsecutionis alius in Sinis Apostolicus Internuntius erit, hic mandata Noátra faciet. Qui vero rem perfecerit, onus habebit effecti negotii documenta exarandi, quae rite signata sigilloque impressa ad Sacram Congregationem Fidei Propagandae cito mittet. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus ; ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam obtineant. Quarum Litterarum efficacitati nulla, cuiusvis generis, contraria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis praeditus auctoritate, sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat; quin immo harum Litterarum exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenderentur. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit, sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas, qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto decimo mensis Aprilis, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo, Pontificatus Nostri quarto. IACOBUS A. Card. COPELLO S. R. E. Cancellarius GREGORIUS P. Card. AGAGIANIAN S. C. de Prop. Fide Praefectus

Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Albertus Caesar
Loco © Plumbi

Serafini, Federici,

Proton. Proton.

Apost. Apost.

In Ap. Cane, tab., vol. CI X, n. 73.

Acta Ioannis Pp. XXIII

135

IV NAGOYAËNSIS
Praefectura Apostolica Nagoyaënsis ad gradum dioecesis evehitur IOANNES EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Praefectura Apostolica Nagoyaënsis, die duodevicesimo mensis Februarii constituta, anno millesimo nongentesimo vicesimo secundo, tam feliciter, Deo iuvante, sive christianorum numero crevit, sive catholicis omne genus coeptis, ut peropportunum visum sit ad gradum dioecesis eandem evehere. Quod ideo venerabiles Fratres Nostri S. R. E. Cardinales, sacro Consilio Christiano Nomini Propagando praepositi, post auditum venerabilem Fratrem Dominicum Enrici, Archiepiscopum titulo Ancusensem atque Internuntium Apostolicum in Iaponia, hac de re statuerunt, apostolica hodie potestate Nostra confirmamus, hisque Nostris sub plumbo Litteris Praefecturam Apostolicam Nagoymnsem ad dignitatem dioecesis attollimus, eodem nomine iisdemque servatis finibus. Novam dioecesim eiusque Episcopum suffraganeos esse volumus metropolitanae Sedi Tokyensi. Praecipimus insuper ut sedem suam in urbe vulgo Nagoya sacer Praesul ponat, magisterii autem cathedram, in sacra aede ibidem exstante Deoque dicata in honorem Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, quam scilicet ad maximi totius dioecesis templi splendorem tollimus, cum iuribus quae huiuscemodi sacris aedibus competunt. Novae praeterea Ecclesiae sacrorum Antistes congrua iura habebit omnesque obligationes cum munere coniunctas, quae quales sint ex iure canonico patet. Ad Canonicorum Collegium quod attinet sinimus ut, quoadusque id condatur, quod per alias sub plumbo Litteras fiet, Consultores dioecesani renuntientur, qui Episcopo consilio et ope assint. Has denique Litteras Nostras exsequendas studebit venerabilis Frater Dominicus Enrici, quem diximus, vel quem ille delegaverit, dummodo ecclesiastica dignitate praeditum virum. Si autem tempore exsecutionis alius in Iaponia Apostolicum Internuntium aget, hic mandata Nostra faciet. Qui vero rem perfecerit onus habebit effecti negotii documenta, de more signata sigilloque impressa, ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide mittendi. Has vero Litteras nunc et in posterum efiicaces esse et fore volumus ;

136

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam obtineant. Quarum Litterarum efiicacitati nulla, cuiusvis generis, contraria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis praeditus auctoritate, sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat; quin immo harum Litterarum exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenderentur. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit, sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas, qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Datum Romae, apud S. Petrum, die sextodecimo mensis Aprilis, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo, Pontificatus Nostri quarto. IACOBUS A. Card. COPELLO S. R. E. Cancellarius GREGORIUS P. Card. A G A G I A N I A N S. C. de Prop. Fide Praefectus

Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Albertus Caesar Loco £B Plumbi In Ap. Cane, tal)., vol. CIX, n. 6£. Serafini, Federici, Proton. Proton. Apost. Apost.

V NIIGATAËNSIS
Praefectura Apostolica Niigataënsis ad gradum dioecesis tollitur IOANNES EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Sicut provido naturae instituto grandior in homine aetas tenerae succedit aetati, ita benigno Dei consilio in Ecclesia sancta fit quoties inditum animis supernum semen (cfr. 1 Io. 3, 9) generosi sacerdotes

Acta Ioannis Pp. XXIII

137

excolant atque tueantur. Quod cum feliciter evenerit in Apostolica Niigataënsi Praefectura tum ob sacerdotum sollertiam tum ob christifidelium opera, laeto animo accepimus quod venerabiles Fratres Nostri S. R. E. Cardinales qui Sacro Consilio Christiano Nomini Propagando praesunt, faciendum censuerunt, ut scilicet dioecesis ex ea apostolica praefectura constitueretur. De sententia igitur eorundem Patrum Cardinalium, postque auditum venerabilem Fratrem Dominicum Enrici, Archiepiscopum titulo Ancusensem atque in Iaponia Apostolicum Internuntium, summa Nostra auctoritate ea quae sequuntur decernimus et iubemus. Apostolicam Praefecturam Niigataënsem ad gradum et dignitatem dioecesis eodem nomine appellandae tollimus, quae metropolitanae Ecclesiae Tokiensi erit obnoxia et Sacrae Congregationi de Propaganda Fide perget esse subiecta. Sedem suam Episcopus in urbe vulgo Niigata appellata ponet, magisterii autem cathedram in templo principe, ibidem exstante, quod ad dignitatem aedis cathedralis tollimus, cum iuribus propriis. Novae praeterea dioecesis Antistes congrua iura habebit, omnesque obligationes cum munere coniunctas, quas inter memorare placet obligationem Consultores dioecesanos eligendi, qui ob locorum huiusque temporis necessitates Canonicorum Collegii vices agant. Decernimus insuper ut nova, quam condidimus, dioecesis saeculari clero concredatur, qui adhuc egregia industria, prudentia, animorum studio enituit in Apostolica Praefectura regenda atque administranda. Ceterum has Litteras Nostras exsequendas curabit venerabilis Frater Dominicus Enrici, quem diximus, vel quem ille delegaverit, dummodo virum in ecclesiastica dignitate constitutum. Si autem tempore exsecutionis alius Apostolicae Inter nuntiaturae in Iaponia praeerit, hic mandata Nostra faciet. Qui vero rem perfecerit, onus habebit effecti negotii documenta, de more signata sigilloque impressa, ad Sacram Congregationem Fidei Propagandae cito mittendi. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus ; ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam obtineant. Quarum Litterarum efficacitati nulla, cuiusvis generis, contraria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis praeditus auctoritate, sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat; quin immo harum Litterarum exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in ecclesia-

138

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

stica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenderentur. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit, sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas, qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Datum Eomae, apud S. Petrum, die sexto decimo mensis Aprilis, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo, Pontificatus Nostri quarto, IACOBUS A. Card. COPELLO S. R. E. Cancellarius GREGORIUS P. Card. AGAGIANIAN S. C. de Prop. Fide Praefectus

Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Franciscus Loco £g Plumbi In Ap. Cane, tab., vol. CIX, n. 62. H. Ferretti, Proton. Apost.

Bernardus De Felicis, Proton.

Apost.

VI BUKAVUENSIS ET KASONGOËNSIS
(UVIRAËNSIS) Quibusdam territoriis ab Ecclesiis Bukavuensi et Kasongoënsi detractis, nova dioecesis conditur, « Uviraënsis » appellanda. IOANNES EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Sollemnis Dei promissio et quasi sponsio, quam in Palaestinis oris Abrahae benignissime fecit : « Omnem terram quam conspicis tibi dabo et semini tuo in sempiternum. Faciamque semen tuum sicut pulverem terrae » (Gen. 13, 15), non modo in Abraham longo posterorum agmine impleta est sanctissimo viro, sed etiam, idque multo praestantius, in Christo, Dei Filio, cuius imperio Pater et gentes omnes ac populos tradidit (Ps. I I ) , et asseclas et cultores tam multos fieri dedit, quot stellae per caelos errant fulgentia regna, quotque in littore maris cumulantur arenae. Cuius rei documento sunt sive christifideles omnes in orbem ter-

Acta Ioannis Pp. XXIII

139

rarum diffusi, sive etiam christianorum grex, sane frequens, qui in Congo incolunt. Quibus volentes aptius providere, consilio audito venerabilis Fratris Vedasti Mojaisky-Perrelli, Archiepiscopi titulo Amideni et in Congo et Ruanda-Urundi Apostolici Delegati, item Ordinariorum Praesulum, quorum interest, aequissimo animo id probamus quod venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus visum est Sacrae Congregationi Fidei Propagandae praepositis, haecque Nostra auctoritate censemus. Civilem districtum, uti dicunt, Uvira ab archidioecesi Bukavuensi separamus ; item districtus civiles Fizi, et Mwenga, et illam partem civilis districtus Kabambare, quae ad orientem fluminis Luama sita est, a dioecesi Kasongoënsi detrahimus, in novaeque dioecesis formam redigimus, Uviraënsis cognominandae et Patribus Piae Societatis Sancti Francisci Xaverii pro Missionibus Exteris committendae, ad Nostrum nempe et huius Apostolicae Sedis nutum. Dioecesis Uviraënsis erit metropolitanae Sedi Bukavuensi suffraganea ; item sacer eius Antistes erit eiusdem Ecclesiae Archiepiscopo obnoxius. Ad mensam quod attinet, ad Seminarium, ad Collegium Canonicorum, ad regimen denique dioecesis ad aliaque huiusmodi, normae omnino serventur Codicis Iuris Canonici. Documenta postremo et acta, quae novam circumscriptionem respiciunt, quam primum ad Curiam episcopalem mittantur, ibidem religiose custodienda. Ceterum, has Litteras Nostras venerabilis Frater Vedastus Mojaisky-Perrelli exsequi studebit, vel quem ille delegaverit, factis scilicet necessariis potestatibus. Qui vero rem gesserit, idem acta et documenta actae rei exarari faciet, eademque sinceris exemplis ad Sacram Congregationem Christiano Nomini Propagando cito mittet. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus ; ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam obtineant. Quarum Litterarum efficacitati nulla, cuiusvis generis, contraria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis praeditus auctoritate, sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat ; quin immo harum Litterarum exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenderentur. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit

140

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

vel quoquo modo detrectaverit, sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas, qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto decimo mensis Aprilis, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo, Pontificatus Nostri quarto. IACOBUS A. Card. COPELLO S. R. E. Cancellarius GREGORIUS P. Card. AGAGIANIAN S. C. de Prop. Fide Praefectus

Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens ^Franciscus Caesar Loco Sß Plumbi In Ap. Cane, tab., vol. CIX, n. Jf¡. H. Ferretti, Proton. Proton. Apost. Apost.

Federici,

VII
BOGOTENSIS - ZIPAQUIRENSIS (FACATATIVENSIS) Quibusdam detractis territoriis ex Ecclesiis Bogotensi et Zipaquirensi, nova efficitur dioecesis, nomine « Facatativensis ». IOANNES EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Summi Pastoris qui munere fungimur, omnibus scilicet Christi fidelibus quam diligentissime quamque aptissime consulendi, ad id hodie adducimur, ut, votis accedentes venerabilis Fratris Iosephi Paupini, Archiepiscopi titulo Sebastopolitani in Abasgia et in Columbiana Republica Apostolici Nuntii, novam constituamus in eadem Republica dioecesim, intra videlicet fines civilis regionis, cui vulgaris appellatio Departamento de Cundinamarca. Audito ideo dilecto Filio Nostro Aloisio S. R. E. Cardinali Concha, Archiepiscopo Bogotensi, atque venerabili Fratre Bonaventura Jauregui Prieto, Episcopo Zipaquirensi, de sententia venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium qui Sacro Consilio praesunt extraordinariis expediendis Ecclesiae negotiis, deque summa et apostolica auctoritate Nostra, ea quae sequuntur decernimus ac iubemus. Ab archidioecesi Bogotensi curias seu paroecias distrahimus

Acta Ioannis Pp. XXIII

141

vulgo Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá, Zipacón, Tenjo, Facatativá, Albán, Guayabal de Síquima, Tabio, Subachoque, El Rosal, San Francisco, La Vega, Sasaima, Villeta, Quebradanegra ; a dioecesi autem Zipaquirensi, curias vulgo Cha-guaní, Guaduas, La Paz de Calamoina, Supata, Vergara, Nocaima, Nimaima, La Peña, Utica, Topaipí, San Antonio de Aguilera, La Palma, Caparrapí, Yacopí, Puerto Salgar, ex usque territoriis dioecesim condimus Facatatwensem appellandam iisdemque circumscribendam finibus ac curiae simul sumptae, quae nominavimus, prout in praesens terminantur. Decernimus praeterea ut territoria curiarum vulgo Gachalá, Ubala, Santa Rosa, Gama, Junín, Claraval, Guasca, Sopó, Chía, Cajicí, Gacheta, Guatavita, Tocancipá, Sesquilé et Gachancipá, ab archidioecesi Bogotensi separentur, atque in perpetuum dioecesi Zipaquirensi annectantur. Novae dioecesis Sedes Episcopique domicilium in urbe vulgo Facatativá statuentur; cathedra vero episcopalis magisterii collocetur in curiali templo Dei sacro in honorem B. M. V. a Ssmo Rosario, quod ad gradum et dignitatem aedis cathedralis evehimus. Ea praeterea iura, honores, privilegia quae dioecesibus competunt, eadem ad novam hanc Ecclesiam pertinebunt ; sacris vero Praesulibus, quibus regenda committetur, etiam debita onera obligationesque facimus. Dioecesis Facatativensis sit metropoli Bogotensi suffraganea, eiusque Episcopus eiusdem Metropolitae ad normam iuris obnoxius. Curet Facatativensis Episcopus ut in sua dioecesi Canonicorum Collegium constituatur, iuxta normas per alias sub plumbo Litteras edendas. Interea vero Consultores dioecesani deligantur, qui sacrorum Antistiti praesto sint in rebus gravioribus explicandis. Qui scilicet a munere cessabunt, Canonicis constitutis. Mensam episcopalem, quae dicitur, sive ea bona efficient quae novae Ecclesiae ob venient ex peracta divisione iuxta canonem 1500 C. I. C. ; sive pecunia quam populus sponte dabit ; sive Curiae episcopalis reditus ; sive dos a publica auctoritate danda. Fundus vero seu praedium rusticum, quod populari appellatione Hacienda la Trinidad vocant, intra fines paroeciae Sopó nuncupatae exstans, mancipium erit Seminarii metropolitani Bogotensis. Est praeterea Nostra voluntas ut minus saltem Seminarium struatur pueris excipiendis qui ad sacerdotium vocati fuerint, ad normas iuris communis peculiariumque Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus legum. E quo cum adoleverint lecti iuvenes Romam mittantur, in Pontificium Collegium Pianum Latinum Americanum, ut philosophicis theologicisque disciplinis imbuantur. Quod autem attinet ad dioecesis regimen, administrationem, Vicarii Capitularis electionem, aliaque id genus, omnino serventur quae sacri canones praescribunt. De clero autem hoc statuimus ut, cum dioecesis per harum Litterarum Nostrarum exsecutionem con-

142

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

dita fuerit, eo ipso sacerdotes Ecclesiae illi censeantur addicti, in cuius territorio beneficium aut officium habeant; ceteri autem sacerdotes, clerici Seminariique tirones, illi Ecclesiae in qua legitimo domicilio degant. Mandamus quoque ut acta et documenta quae novam dioecesim quovis modo respiciant, ex Curiis Bogotensi et Zipaquirensi ad Facatativensem mittantur, in rerum sacrarum tabulario religiose custodienda. Extremum, quae mandavimus exsequi studebit venerabilis Frater Iosephus Paupini, quem diximus, vel qui, eo tempore quo fieri debeant, Apostolicae Nuntiaturae in Columbiana Republica praesit, cum potestate, si visum fuerit, quemlibet delegandi, dummodo in ecclesiastica dignitate constitutum virum. Idem venerabilis Frater actae rei documenta exaranda curet, quae sinceris exemplis ad Sacram Congregationem Consistorialem cito mittet. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus ; ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam obtineant. Quarum Litterarum efficacitati nulla, cuiusvis generis, contraria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis praeditus auctoritate, sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat; quin immo harum Litterarum exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenderentur. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit, sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas, qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto decimo mensis Martii, anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo, Pontificatus Nostri quarto. IACOBUS A. Card. COPELLO S. R. E. Cancellarius CAROLUS Card. CONFALONIERI S. Congr. Consistorialis a Secretis

Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Bernardus Ioannes
Loco £ß Plumbi

De

Felicis, Proton.

Proton. Apost.

Apost.

Foschini,

In Ap. Cane, tab., vol. CIX, n. 34.

Acta Ioannis Pp. XXIII

143

LITTERAE APOSTOLICAE
I
Beata Maria Virgo in caelum Assumpta Seguntinae-Guadalajarensis dioecesis praecipua Patrona eligitur. I O A N N E S PP. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. — Augustae Dei Genetricis in caelum commigratio piorum corda fidelium sublimia quasi arripit, eademque gaudio aeternae beatitatis perfundit. Dulcis profecto huius privilegii memoria, iucunda meditatio omnisque sermo suavis. Ultro quippe animo contemplanti humillima eademque excelsa obversatur Creatura, cui, ex hac terra abeunti, ad amplexum Patris et Filii et Sponsi currenti, ianua caeli splendida reseratur. Tali vero mens recreata visione, facilius sese ad fidem erigit, dum bona certaque spe ducitur fore, ut, Sanctae Matris exemplo atque auxilio, ad Beatorum sedem aditus sibi feliciter pateat. Hisce quidem marialis pietatis nutrimentis, ut ceteros omnes Christianos, ita praecipue dilectos filios Seguntinenses alitos esse scimus, qui multa iam saecula summa veneratione Deiparam in caeleste domicilium Assumptam prosequuntur. Cuius rei testimonium exstat Templum dioecesis Maximum, quod, statim ac saeculo xn exaedificari est coeptum, eidem Virgini est dicatum. Quodsi cogitas principem quamlibet Ecclesiam a tota, quae circa est, regione veluti integrae cathedram fidei spiritalisque fontem vitae recte haberi, nihil est sane cur mireris magnam eiusmodi cultus propagationem. Eadem hac re nisus, Venerabilis Frater Laurentius Bereciartua Balerdi, Seguntinus-Guadalajarensis Episcopus, humilibus Nos adiit precibus, ut eiusdem Virginis patrocinium pro tota ipsius dioecesi sollemniter renuntiaremus. Nos vero, de cultu mariali provehendo solliciti, huiusmodi optato, quo istic teneri omnes quoque Sacerdotes, catholicos coetus populumque fidelem accepimus, perlibenter satisfacere statuimus. Itaque omnibus attente perpensis, ex Sacrae Rituum Congregationis consulto, certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum vi perpetuumque in modum Beatam Mariam Virginem, in caelum Assumptam, praecipuam apud Deum caelestem Patronam universae Seguntinae-Guadalajarensis dioecesis constituimus ac declaramus, omnibus adiectis honoribus ac privilegiis liturgicis, quae principalibus locorum Patronis rite competunt. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. Haec

144

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

edicimus, statuimus, decernentes has Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere ; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere ; illisque, ad quos spectant, seu spectare poterunt, nunc et in posterum plenissime suffragari ; sicque rite iudicandum esse ac definiendum; irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die x x i x mensis Maii, anno M C M L X I I , Pontificatus Nostri quarto.
HAMLETUS I. Card. C ICOGNANI

»

a

publicis

Ecclesiae

negotiis

II
Cathedralis Ecclesia dioecesis Biturgensis titulo ac dignitate Basilicae Minoris exornatur. I O A N N E S PP. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. — Locorum Sanctorum celebratissimum Domini Iesu Sepulcrum claro suo amplificat et ornat nomine urbem Etruriae, ad superioris Tiberis vallem sitam, ubi pii viatores, ex Palaestina redeuntes, constiterunt atque in exstructo sacello monumenti illius reliquias condiderunt. Quae aedicula, finitimae terrae incolas quasi invitando, multis brevi circumdata est domibus, unde castrum, a Sancto Sepulcro appellatum, est ortum. Deinde monachi Camaldulenses magnum ibidem coenobium collocarunt, Templumque aedificare coeperunt, quod, Deo dicatum in honorem S. Ioannis, Evangelii auctoris, cathedralis hodiernae Ecclesiae veluti caput exstitit. Politorum interea artificum opera crevit huius Templi nomen ; quod etiam, renovatum tribusque alis instructum, tale evenit, ut a nostrae aetatis iudicibus quasi quoddam exemplar habeatur illius architecturae, quae simul Romanicum — ut dicitur — servat ordinem atque Gothicum eiusdemque proprias notas proponit. Cum vero, saeculo xvi, auctoritate Leonis Pp. X, Decessoris Nostri, Burgus Sancti Sepulcri urbis titulo est decoratus, lataque ei dioecesis est attributa, quod antea monachorum Templum fuerat, idem princeps novae iurisdictionis aedes constitutum. Nostris denique temporibus reiectum, in pristinum decorem, optimo sane consilio, est adductum ; ita enim mira artificia veluti parietariae picturae, in lucem
;

prodierunt, quae pretiosarum tabularum seriem locupletar un t. Attamen

Acta, Ioannis Pp. XXIII

145

maioris momenti ideoque ampliore dignus laudatione est Dominici Sepulcri cultus, siquidem Servatoris de morte triumphantis perennis memoria viget in urbe, veneratio vere singularis in Templo, ubi sacros ritus, Canonicorum cura sollemnissimos, fideles frequentes participant. His omnibus diligenter perpensis, Venerabilis Frater Dominicus Bornigia, Biturgensis Episcopus, sententiam sive Sacerdotum sive praesertim Canonicorum expromens, preces Nobis adhibuit, ut maximum dioecesis Templum Basilicae Minoris titulo ac dignitate honestaretur. Nos autem, ne illustre vetustumque Christianae religionis monumentum Nostrae specimine existimationis careret, benigno libentique animo huiusmodi voto statuimus satisfacere. Itaque ex Sacrae Rituum Congregationis consulto, certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum vi perpetuumque in modum, Cathedralem Ecclesiam dioecesis Biturgensis ad titulum ac dignitatem Basilicae Minoris evehimus, omnibus adiectis iuribus ac privilegiis, quae Templis, eodem nomine insignibus, rite competunt. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. Haec edicimus, statuimus, decernentes has Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; illisque, ad quos spectant seu spectare poterunt, nunc et in posterum plenissime suffragari ; sicque rite iudicandum esse ac definiendum ; irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die x x x mensis Iunii, anno M C M L X I I , Pontificatus Nostri quarto.
H AMLETUS I . Card. C ICOGNANI

a

publicis

Ecclesiae

negotiis

III
Beata Maria Virgo, Regina Mundi appellata, totius Quercopolitanae dioecesis caelestis Patrona renuntiatur. I O A N N E S PP. XXIII Ad perpetuam rei memoriam. — Ex opportuno salutarique consilio, recens condita dioecesis Sanctorum Caelitum obtegitur patrocinio, ut religionis disciplina ac ratio, superno quodam stabilita praesidio, quam maximum capiat incrementum. Haud aliter fieri scimus in Foederatis
10 - ACTA, vol. V, n. 3. — 23-3-1963.

146

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

Americae Septemtrionalis Civitatibus, ubi novae Quercopolitanae dioecesis Praesul atque fideles universi id exoptant, ut, quam Patronam, obsequio quidem peculiari excultam, ultro iam elegerint, eandem Apostolico Nostro decreto sollemniter sibi constituamus. Nos vero, illud primum laetati quod in Beatam Mariam Virginem huiusmodi fertur votum, ipsam quoque appellationem pulcherrimam ac splendidissimam existimamus. Siquidem ut Mundi Reginam eam consalutant ; quem quidem honoris titulum, inter cetera nomina a Christianis Deiparae adiecta, locum quendam neque obscurum tenere nemo non confitetur. Hoc enim nomine illud terrae caelique significatur imperium, quod Alma Dei Mater, utpote quae artissimo vinculo cum Filio sit coniuncta, participat ; hoc nomine eidem Angelorum atque hominum, sive in hoc exilio vitam degentium sive aeterna beatitate fruentium, principatus quidam tribuitur. Hisce ergo de causis, quo uberius marialis pietas floreat, precibus a Venerabili Fratre Floyd Laurentio Begin, Episcopo Quercopolitano, ad Nos delatis, libenter satisfacere statuimus. Itaque, ex Sacrae Rituum Congregationis consulto, omnibus attente perpensis, certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum vi perpetuumque in modum, Beatam Mariam Virginem, quae Regina Mundi appellatur, totius Quercopolitanae dioecesis praecipuam apud Deum Patronam confirmamus, seu facimus, constituimus, declaramus, omnibus adiectis honoribus ac privilegiis liturgicis, quae principalibus dioecesium Patronis rite competunt. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. Haec edicimus, statuimus, decernentes has Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; illisque, ad quos spectant seu spectare poterunt, nunc et in posterum plenissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum; irritumque ex nunc- et inane fieri, si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die iv mensis Iulii, anno M C M L X I I , Pontificatus Nostri quarto.
HAMLETUS I. Card. C ICOGNANI
4

a

publicis

Ecclesiae

negotiis

Acta Ioannis Pp. XXIII

147

IV Beata Maria Virgo in caelum Assumpta in praecipuam Patronam pro tota dioecesi Apuana eligitur. I O A N N E S PP. XXIII Ad perpetuam rei memoriam. — Etruriae illa regio, cui Lunisianae nomen inditum est, antiquissimis Etruscis ac Eomanis historiae monumentis illustris, illustrior ob christianam gentium humanitatem facta est. Ex pervetusta et episcopali Lunensi urbe nonnullae dimanarunt, labentibus saeculis, dioeceses, quas inter Apuana, a Decessore Nostro Pio Pp. V I , fel. rec, saeculo xvui exeunte, condita. Quae, in aprico atque amoeno loco posita nec non prope asperrimas ac marmore albas Apuanas Alpes, devota est Beatae Mariae Virgini, quae, « nive candi dior », super omnes montes in caelum est assumpta. Complures etenim memoratae dioecesis paroeciae ipsimet Caelesti Reginae receptae sideribus dicatae sunt, quin immo Cathedralis ipsa Ecclesia. Quae cum ita sint, Venerabilis Frater Iosephus Fenocchio, Episcopus Apuanus, quo magis Marialis pietas in dies exardescat, a Nobis enixe postulat ut Nos Deiparam Virginem caelo receptam totius laudatae dioeceseos Patronam canonice riteque velimus renuntiare. Nos autem, quantum ad incrementum Fidei impensa in Virginem Mariam religio apud fideles conferat haud immemores, huiusmodi precibus annuendum perlibenter censemus. Quapropter, ex Sacrae Rituum Congregationis consulto, certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum vi perpetuumque in modum Beatam Virginem Mariam in caelum Assumptam totius Apuanae dioecesis praecipuam apud Deum Patronam, omnibus adiectis honoribus ac privilegiis liturgicis, principalibus locorum Patronis rite competentibus, renuntiamus, facimus, constituimus. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. Haec edicimus, statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas, atque efficaces iugiter exstare ac permanere ; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; illisque ad quos spectant seu spectare poterunt, nunc et in posterum, plenissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum; irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter contigerit attentari. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die x i n mensis Iulii, anno MCMLXII, Pontificatus Nostri quarto.
HAMLETUS I. Card. C ICOGNANI

a

publicis

Ecclesiae

negotiis

148

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

V
Ecclesia metropolitana Firmana, Deo in honorem Beatae Mariae Virginis in caelum Assumptae dicata, titulo ac privilegiis Basilicae Minoris decoratur. I O A N N E S PP. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. — Sabuli collis verticem, hinc Hadriaci maris, illinc Sibyllinorum montium prospectu amoenissimum, ubi veterum idolorum exstitit fanum, cives Firmani, ad verae fidei lumen a beatis Martyribus Alexandro et Philippo perducti, Christiani cultus domicilium actuosaeque pietatis arcem mature elegerunt. Multa ibidem ac praeclara eius monumenta urbis, quae « Firmum firma fides, Romanorum colonia » antiquitus optimoque iure fuit apppellata ; atque omnia, sive ad religionem sive ad civilem usum pertinent, mutuo quodam complexu devincta, eius comprehendunt vitam, longas per hominum aetates actam. Primo quidem basilica, ad priscae artis Christianae normam aedificata, eo loci fuit; postea vero, medio, ut aiunt, aevo magnifica exstructa est ecclesia, Firmanorum sedes atque cathedra Antistitum, operis artifìcio Gothicoque architectandi genere insignis. Neque immutationes, quae postea sunt inductae, huiusce Templi decori obfuerunt, cuius frons praecipue ob sacram turrim lapidemque ornamentum, ingentis rosae instar, aspicientibus numquam summae admirationi non fuit. Huc accedit copiosa supellex, religiosorum rituum splendori accommodata, velut aenea aedicula Augusto Sacramento asservando, magni pretii missale volumen « de Firmonibus », minutis picturis venustum, sacerdotalis vestis, qua esse usus S. Thomas, Episcopus Cantuariensis, traditur. Plurimae etiam in hypogeo Sanctorum Caelitum reliquiae continentur. Ampliore tamen recordatione ac laude digna est pietas, antiqua sane ac florens, erga Sanctam Mariam in caelum Assumptam, praecipuam civitatis Patronam, cui quidem Templum Maximum est sacrum. In interiore nempe absidis parte, solida emicat effigies, quae Dei Matrem exprimit, inter choros Angelorum, ardenti quodam amoris et gloriae studio, in caelorum spatia penetrantem. Ad eam venerandam — neque rei evanuit memoria — quotannis, die xv mensis Augusti, sollemnissimo ritu equestris pompa ducebatur : tum sacrorum videres administros, civitatis praesides, populumque fidelem, non solum ex urbe, sed ex latae etiam archidioecesis oppidis ad sacrum collem convenientes, suamque Reginam celebrantes. Hodie quoque, ut olim, pietatis exercitationes, quae maioris sint momenti, pari celebritate eademque fide ibidem fieri

Acta Ioannis Pp. XXIII

149

solent. Tot ergo de causis, cathedrali Canonicorum ordini visum est Sedem hanc Apostolicam adire, ut Templum, cum religione tum pulchritudine praestans, ad Basilicae Minoris honorem atque gradum eveheretur. Quod votum, ampla Venerabilis Fratris Norberti Perini, Archiepiscopi Firmani, commendatione roboratum, benigno animo statuimus admittere. Itaque, ex Sacrae Rituum Congregationis consulto, omnibus attente perpensis, certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum Litterarum vi perpetuumque in modum, Metropolitanam Ecclesiam Firmanam, Dei in honorem Beatae Mariae Virginis in caelum Assumptae dicatam, titulo ac dignitate Basilicae Minoris afficimus et decoramus, omnibus adiectis iuribus ac privilegiis, quae Templis eodem nomine insignibus rite competunt. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. Haec edicimus, statuimus, decernentes has Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere ; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere ; illisque, ad quos spectant seu spectare poterunt, nunc et in posterum, plenissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum; irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xx mensis Iulii, anno M C M L X I I , Pontificatus Nostri quarto.
HAMLETUS I. Card. C ICOGNANI

a

publicis

Ecclesiae

negotiis

EPISTULAE
I Ad singulos Catholicae Ecclesiae Episcopos ceterosque Patres Concilii Oecumenici Vaticani II, in Epiphania Domini. Venerabilis Frater Nobis dilectissime,

Mirabilis ille Episcoporum coetus, quem tempore primae sessionis Concilii Oecumenici Vaticani II in Petrianae Basilicae maiestate congregatum intuiti sumus, semper ante oculos Nostros obversatur. Ac postquam eos dimisimus, celebrato festo die Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis ac Sanctorum Caelitum honoribus decretis Beatis

150

Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale

Petro Iuliano Eymard, Antonio Pucci et Francisco a Camporubeo, numquam desiit animus Noster spiritualis amoris affectu cum iisdem coniungi. Cum vero in praesenti a suavi mysterio in Bethleemitico specu peracto ad praeclaram Epiphaniam Domini, Regis gloriosi et immortalis saeculorum ac gentium, transimus, nihil antiquius habemus quam ut cogitatione et verbo ad grave sacrumque argumentum de Concilio redeamus, in quo totus hic annus modo initus versabitur et in quod hominum, quotquot sunt per orbem terrarum, studia spectabunt, corda, voces et opera omnium singulari quodam concentu coniungentia. Constat autem inter cunctos, ad quos pertinet, hos menses anni MCMLXiii, id est tempus, quod ab Epiphania Domini, seu vi die Ianuarii, ad festum Nativitatis Beatae Mariae Virginis, seu VIII diem Septembris ducitur, habendos esse veram continuationem operis Concilio impendendi, quod mense Octobri anno M C M L X I I feliciter est inchoatum. Prioribus illis hebdomadibus datum est ope speciminum doctrinae et rei pastoralis, experientia comprobatae, atque disputationum libere et reverenter habitarum, certum ac definitum modum procedendi statuere, qui efficiet, ut opus postea celerius et expeditius absolvatur.

Concilii Oecumenici continuatio Summopere vero refert, ut penitus intellegatur Concilium non intermitti, licet Venerabiles Fratres in Episcopatu, qui una cum Romano Pontifice universalem constituunt Synodum, in praesenti, pastorali muneri vacantes, corpore absint. Iidem quam coniunctissimos animo hoc vertente anno se existiment atque ostendant oportet. Convictus socialis populorum, ut notum est, his temporibus plurimum accipere solet significationis et utilitatis etiam actione, quae e longinquo fit; cuius rei progressus licet et expedit ut, meliore quo fieri potest modo, ad Sanctam Ecclesiam ubique terrarum transferatur eique inserviat. Id autem maxime refert, ut sacra veluti compages Episcoporum, qui una cum Summo Pontifice intimam atque primariam rationem operis Concilii tuentur, integra et inviolata servetur : id ipsum contingat oportet imprimis Romae, in colle Vaticano, in amplis aedibus ubi Ecclesiae universali regendae animo amanti et prompto consulitur, in institutis, ubi sacrae disciplinae traduntur, in pietatis caritatisque sedibus ; scilicet sub oculis ipsius Vicarii Iesu Christi ; deinde id ipsum fiat oportet in omnibus locis orbis terrarum, quo sacra Hierarchia per-

Acta Ioannis Pp. XXIII

151

tingit et iisdem rebus opera datur, in perfecta unitate spirituali cum Romano Pontifice et in virtute Spiritus Sancti, qui posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei.
1

Quaedam praecipua capita ad considerandum proposita Quae in prioribus conventibus Concilii et in commercio sive inter singulos sive inter omnes simul Venerabiles Patres eiusdem universalis Synodi experiendo cognita sunt, Nobis suadent, ut mentes vestras ad quaedam capita convertamus, quae maximi momenti esse arbitramur, idque praesertim dum exspectantur ampliores Concilii progressiones sive per hos octo menses quibus Commissiones operi paene abscondito et secreto, tamen re vera utilissimo et efficientissimo, prout ad ipsas pertinet, insistunt, sive postea in conclusione — ut fore confidimus — totius negotii, quae Romae incipiet mense Septembri, donec finis Concilio imponetur. Haec vero capita ad quattuor redigere placuit ea mente, ut rem magis distincte ac perspicue enuntiaremus. In iisdem peculiaris ratio habetur operis per hos octo menses faciendi, qui scilicet ab Epiphania Domini ad festum Nativitatis Beatae Mariae Virginis procèdent. Opportuno tempore oblato, aliae hac de re normae edentur. Haec autem sunt capita, de quibus sumus acturi : I. Commissio Patrum Cardinalium rebus Concilii cum auctoritate recto ordine componendis, die vi mensis Decembris anno MCMLXII annuntiata ac x v n eiusdem mensis instituta, cui praeest Venerabilis Frater Noster Hamletus Ioannes Cardinalis Cicognani, a publicis Ecclesiae negotiis. I I . Studium actuosum, quo ii, qui procul ab Urbe degunt, ipsum veluti centrum Concilii attingant oportet. I I I . Firmior in dies voluntas, qua clerici et laici sibi proponant Concilio auxiliatricem praebere operam, preces pro felici eiusdem exitu fundere, omnium animos eo dirigere, vitam ducere sanctam et sanctificantem. I V . Concilium Oecumenicum XXI quam latissime pateat, scilicet amplissima consilia et proposita Ecclesiae Christi complectatur.
1

Act. 20, 28.

vv. tamen multae prudentiae. qui illud convocavit. sacra huiusmodi decreta proponere. ratione habita ordinis ac finis totius Concilii. generalibus illis servatis normis. Nam ex primo illo Concilio manifeste patet. 1-22. quod Purpuratis Patribus ad id muneris vocatis honorem habendum esse visum fuit. Necessarium etiam erit. expedit ea attente considerare. Nova Patrum Cardinalium Commissio recens instituta Viri in altissimo dignitatis gradu collocati propterea asciti sunt in Commissionem rebus Concilii recto ordine componendis per hos octo menses. atque etiam quod iidem iam usum ac dexteritatem adepti sunt in aliis Commissionibus. et Sila. quorum probata est diligentia in munere sibi credito explendo. sed Conciliarium Patrum est. quibus opus eiusdem Synodi pergere diximus. IL Conexio inter sedem Concilii et Patres extra Romam degentes Officium Romani Pontificis et Episcoporum in Concilio Oecumenico Par est ut Concilium Oecumenicum a Romano Pontifice. ponderis et utilitatis. mature expendere. perfectum Concilii specimen exhibetur. 2 qua simplici narratione. qui cognominabatur Barsabas.152 Acta Apostolicae Sedis .Commentarium Officiale I. Haec autem recentissima et princeps Commissio nequaquam ceterarum opus extenuat vel imminuit. eius celebratio debita cum libertate procedat. quae in capite xv Actuum Apostolorum de Concilio Hierosolymitano scripta sunt. quinque Subsecretarii eorumque adiutores. Adiumento ei erit Secretariatus Generalis. una cum luda. exsecutorio quidem. e cuius apostolica auctoritate tandem decreta omnia vim legis haurire debebunt . viginti iam saecula. quae Concilii veluti corpus efficiunt. 2 Cfr. necnon de Pauli et Barnabae missione in urbem Antiochiam. Quam ad rem. quo. ac tandem una cum Romano Pontifice subscribere. generales normas suscipiat . quin immo aptius disponit et lucidius definit. scilicet Secretarius Generalis. quae sit Episcoporum auctoritas et quam grave munus ad eos spectet in quavis Oecumenica Synodo. postremo a Summo Ecclesiae Pastore comprobentur. ut quae in Concilio constituta fuerint. a Hierosolymitana scilicet usque ad praesens Concilium Vaticanum I I . . at simul ad Episcoporum coetum pertinet modum statuere. licet partim extra sacra moenia Vaticana. in congruam redigere formam.

qua Ecclesia vitae suae ubertatem proxime elapsis mensibus ostendit. doctrina virtuteque praestent. ope et auxilio utantur ecclesiasticorum virorum. a paucis tantum viris expetenda. ad optatum exitum proper et. XXIII Quid postulet Concilium a singulis Episcopis 153 Quare studiosa de Concilii laboribus cura proprium ac sacrum Episcoporum officium est. quorum consilium gerendarumque rerum prudentia magna apud omnes in existimatione sunt. si res ferat. Cooperatio Cleri et laicorum hominum Augescentia studia et sollicitudines de rebus Concilii inter christifideles Quod autem attinet ad christianum populum. Itemque actuosa navitas. Eos scilicet sibi adiungere poterunt laboris socios — ut iam dictum est — sive de viris agitur. quotiescumque Commissio. cui praeest Noster Cardinalis a publicis Ecclesiae negotiis. Horum nomina. cum eidem in peculiaribus rerum adiunctis ipsi maximam utilitatem afferre possint. Haec enim alacritas. quippe qui in partem pastoralis sollicitudinis vocentur. HI. Haec adiutrix opera. aliquid ipsos rogaverit. in unaquaque dicione ecclesiastica. expedit Secretariae Generali significare. verum etiam ut per hos octo menses iidem cum omnibus in Episcopatu Fratribus arta animorum coniunctione iungantur. qui secretum de rebus Concilii religiosissime servare sciant. quo christifideles Concilii labores prosequuntur eiusque prosperum praestolantur exitum in dies magis feliciter augescit. nedum tantae dignitatis opus dedeceat. Quod officium postulat non solum ut proximis coetibus in Vaticano templo habendis singuli intersint. ad quod omnium oculi convertuntur. qui. ut Concilii labores sapienter progrediantur et grande hoc opus. quorum nomina Romae nota sunt quique apud Concilii Commissiones iam operam praestant. omnium exspectationem superavit. qua singuli universi commissa sibi studia peragent et epistularum officium absolvent. religionis studium. Hoc Nobis testantur laeta nun- . Episcoporum adiutores in rebus ad Concilium spectantibus Sollicita cura ut hac in re omnia et ab omnibus celeriter recteque peragantur. sive etiam sacerdotes ac religiosi sodales sunt. ad eius vim ac praestantiam augendam valde conferre poterit. procul dubio efficiet. sedulosque se praebeant in epistularum commercio. utiliter suadere poterit singulis Episcopis — quibus hoc vertente anno negotia ad Concilium spectantia veluti pupilla oculi habenda sunt — ut ad suam ipsorum complendam operam.Acta Ioannis Pp.

constans ex Romani Pontificis primatu. et varietatis studio ac precandi sive privatim sive publice multiplici facultate satisfaciat. qua conexione mirabili in unum corpus redigitur. consueta hactenus nobis facta sunt. peculiarique modo ii christifideles. satis Causae suppeditat. in vestitu deaurato. 4 Structura. id primo obsequii plenam animorum attentionem excitavisse. 10. quae singularibus adiunctis temporis. loci.154 Acta Apostolicae Sedis . qui innocentia vitae. religionis fervore acti. haud parvo numero consilia iniciant. Christianus populus. cum Oecumenicum Concilium indictum fuit. cur una simul solida et compacta consistat. Satis enim sunt ea. postremo vero magis magisque trepidam spem. puritate et sanctimonia praestant. 1.Commentarium Officiale tia. 3 orbem terrarum. in communes precationes coalescere gaudent. tolerantia maiorum. deinde sciendi studiosam curam. et hoc quod continet omnia Haud dubie hoc certum compertumque est. Ecclesia catholica profecto est Regina a dextris tuis (scilicet Dei) quae in conspectu adstat gentium. quae cotidie ex omnibus terrarum orbis partibus ad Nos perferuntur gratoque Nos afficiunt solacio. ut novae formae privatarum ac publicarum supplicationum introducantur. et maiorum institutis respondeant. atque sacris liturgiis et ritibus perantiquis et recens illatis exornata et munita. ubi catholica Ecclesia suos numerat filios. Necesse minime est. a religiosa potestate probata. quae tamen ad maioris boni providentiam inclinaret. candidi. trans maria quoque. circumdata varietate. 44. 3 4 Sap. ut nova et peculiaria precum genera admittantur. Cfr. Nonnulla minus opportuna vitanda N Haud desunt qui ingenui. dioecesibus. veluti si cotidianae liturgiae haec praecipua exsistat nota : Spiritus scientiam Domini replevit habet vocis. quae in terris aeternae laetitiae libamentum esse videtur. Ps. paroeciis. id suadendi causa. . Nunc quoque suaviter animum Nostrum sueta subit cogitatio primae Pentecostes. quae. saltem in praesens. Quae omnia eo spectant. 7. ut latissime per catholicum orbem diffundantur precandi formae. sermonis. quasi ex eiusdem Concilii felici exitu humanum genus recepturum sit aequam illam moderatamque una cum secura pace prosperitatem. ubique gentium in terrarum orbis regionibus. ac postea cum initium cepit.

Quod autem attinet ad sacerdotes. placet Nobis. XXIII Quomodo randa sit in singulis dioecesibus christifidelium cooperatio 155 mode- Singulis dioecesibus Episcopi praesunt. quae magisterium. regimen divinumque cultum spectant : quas partes Episcopi et Praelati. philosophiae reique publicae campo et finibus — ut iure merito quae- . IV. qua christiana familia ex universo terrarum orbe et privatim et publice Oecumenico Concilio divina poscat auxilia. reverentiam in universo terrarum orbe permovit — etiam apud illos. ex quo Concilium parari coeptum est. ut scilicet flagranti precandi studio animi erigantur. et ad ipsos e laicorum ordine christifideles. securae spei plena. Venerabilis Frater. indicendi Oecumenici Concilii Vaticani II consilium civilis societatis cogitationes occupare initio non videbatur.Acta Ioannis Pp. Cum vero tres abierint anni. ut ipsis est sacrum iniunctum officium. et aliorum quoque ardores alant. huiusmodi •opus tantán. Re vera. ad religiosos sodales. in sua quisque dioecesi et pro sua cuiusque munerum provincia. instantissime : cuiusmodi precatio Christianae multitudinis propria est. his Eucharisticum Sacrificium. ac praesertim postquam a die undecimo mensis Octobris usque ad octavum diem mensis Decembris elapsi anni prima Concilii sessio celebrata est. Horariae Preces et Mariale Eosarium uberrimam floridamque praebent supplicandi materiem. supernam opem laetans exspectat. Proposita Concilii ad universitatem christianae et humanae familiae spectantia Latissima in orbe terrarum Concilii repercussio Antequam spirituali huic Nostro colloquio finem imponimus. quae. Ad aures quoque Nostras nuntia hinc illincque perveniunt de confidenti observantia. ad monachos sacrasque virgines. instantius. quae in Romano quodam ritu hisce verbis significantur : instanter. iidemque omnibus rebus gerendis prospiciunt. qui inter se diversas amplectuntur sententias in religionis. optima cum officii conscientia et partitione implent. qua hominum opinio ad causas spectantes sive pacem sive alias christiano afflatu solvendas quaestiones conversa est. quaedam addere. Ceterum id potissimum interest. postquam magnum Concilii inceptum non quidem submisse sed sonantis veluti eloquii efficacitate promptique consilii firmitudine huiusmodi rerum exspectationem excitavit. ea quidem alacritate et religiosa se devovendi voluntate.

ut eos ad Christum Iesum ad eiusque sanctam providamque Ecclesiam paulatim adigat. hominum luce. de eo scripsit — : Ipse est propitiatio pro peccatis nostris : non pro nostris autem tantum. id aliquo modo iam contingere. Ego pro his rogo quos dedisti mihi. Observatores acatholici ad Concilium invitati Ne plura dicamus. quae est una. Luc. libenter animadvertimus nuntia atque invitationes. . nonne Spiritu Sancto afflante scripsit : Videbit omnis salutare Dei? 8 e 7 8 Io. qui — ut discipulus ille. 9. qui observatorum testiumque partes sustinentes Oecumenico Concilio Vaticano interessent. catholica atque apostolica. quo in Ecclesiae et Conciliorum rebus gestis raro evenit — Nos impellunt ut Nobiscum recogitemus. 1. quia tui sunt . 3. Concilium sane. Huc praesertim spectabant proposita Nostra.156 Acta Apostolicae Sedis . quem diligebat Iesus. sed etiam pro totius mundi? 6 Nonne verum est quod idem Evangelista de Divino Servatore. Concilium Oecumenicum 5 ad omnes homines spectat Iam perspici licet. iure videretur haud satis Divini Redemptoris respondere mandatis. hae invitationes ac singularis honor. ut sint unum sicut et nos. ut Filius tuus clarificet te . qui christiano tamen nomine gloriantur. 1 Io. Attamen. 6. 2. Pater sancte. felicem. 2. aut intra Catholicae Ecclesiae saepta immoraremur. serva eos in nomine tuo quos dedisti mihi. 17. affirmat : tem in hunc mundum f caro 5 Lux vera. ut semper Nobis visa est. nonne haec agendi ratio... inde plane portendi. directo Ecclesiae nostrae membra respicit. an caelestis gratiae lux hominum animis propior illapsa sit. ut quosdam mitterent. multos iam animos se applicare ad eam precationem penitus intellegendam. Quod ad Nos attinet. spectabilem tranquillumque exitum habuisse.Commentarium Officiale rendum sit. 11. venit hora } clarifica Filium tuum. 9. sancta. si in Nostris vel catholicorum tantum negotiis detineremur. a Nobis convocatum. eo consilio facta ad separatos ab Ecclesia fratres. quo acceptae sunt — eo scilicet favore.. quam Christus Iesus arcano pervigilio antequam pateretur ad Patrem fecit : Pater. 1. quae illuminat omnem hominem venien7 Lucas autem.. Io.

et honor et pax omni operanti bonum enim est acceptio personarum apud (Iudaeo primum et Graeco) : Deum? non Quanta sane iucundidate idem ipse Paulus. referre sententiam. Io. x Evangelii S. in eo loco praesertim ubi Christus nos instanter admonet : Ego sum ostium : ostium scilicet per quod intrant oves.. iuvat Nos S. quae rursus fidenti animo concipimus : Con- cilium Oecumenicum Vaticanum I I . Per 13 me si quis introierit salvabitur : et ingredietur et pascua inveniet. tanta cum observantia atque benevolentia erga Oecumenicum Concilium se habuerunt. 16. sed de universo reddenda est. Haec igitur sint vota. 11 12 13 Homilia XV in Matth. quem vere in Apostolorum et Prophetarum numerum asciscitur. XXIII 157 Et Paulus quidem. 12 O quam sancto perfruamur gaudio. in eoque quasi primos fulgores aspicere iubemur exspectatissimi illius diei. cum valida voce Eomanos alloquitur : Gloria autem. paucis verbis humanae salutis mysterii naturam et vim declarat : Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus. 2. Tit. 10-11. . Ioannis Chrysostomi. 2. 10 Hisce locis finem facientes. si liceat Nobis una cum his ovibus tam grata legere Dominica verba. 10. ad Titum scribens. At quanto uberiorem spem caelestiumque gratiarum vim impetrabimus. Ioannis continentur.Acta Ioannis Pp. Fratres : vobis Indicia quod non de vestra tantummodo vita. qua iam a iuventute Nostra haud parum commoti sumus : Mementote. Io. fa9 10 Rom. 11.. 9. 10. si multo effusiorem sincerae nostrae caritatis afflatum in integra veritate profitenda experti fuerint ii omnes. et illas oportet me adducere . gravissimi atque eloquentissimi S. quod feliciter inchoatum est. itemque suavissimas imagines considerare. ab hac Apostolica Sede separati. id profecto magni solacii causa est. quotquot vocati sunt una nobiscum ad eandem fidem eandemque salutem in Christo in eiusque unico ovili assequendam ! Id ad arcana Dei consilia pertinet. cuius futurum adventum Christus Dominus flagrantissimis votis fidentique animo ita salutabat : Et alias oves habeo quae non sunt ex hoc ovili. Pauli interpretis. 11 orbe a ratio melioris aetatis praenuntia Quod autem plerique fratres. et fiet unum ovile et unus pastor. quae in cap.

quae ad Ecclesiam et ad cunctam hominum familiam spectat. iam in Veteri Testamento relatum : mandavit illis unicuique de proximo 8ÌU0. vesperascente iam die Epiphaniae Domini Nostri Iesu Christi. omniumque sodalium e Religiosis Familiis utriusque sexus. 28. 15 1 1 Adhortationes et vota Venerabilis Frater. 19. Luc. Dum te certiorem libenter facimus. ac tam latos catholici apostolatus campos aperiat. 17. non modo apostolicae sollertiae constantem gratiam consequatur. ipsarum Commissionum studio concreditarum. * ut eo omnia ardèrent. ut homines. quae pertinent ad perpendenda atque apparanda schemata quaestionum. Ut Nostris in Episcopatu Fratribus animum addamus. id procul dubio supernae gratiae dono exstitit. Grandis sane spes. quam verba Sancti Pauli 14 1 15 16 Matth. 49. quas nondum pertingere valuerunt. nobisque meritae laudi vertit. e quibus humani generis salutem laetitiamque praestolamur. in splendore fidei. celsissimas optatissimasque illas assequantur metas. Hoc autem non sufficit ad divina exsequenda mandata : sive illud. ut Sacra Evangelia. scito pariter eiusdem Concilii Secretariam ad Concilii Patres in ordine Episcopatus proxime ea omnia esse missuram. 12. nil prorsus suavius. quod sonat Euntes docete omnes gentes. Cfr. Ecclesiae Dei Episcopi. Qui ignem venit mittere in terram. Quod doctrinae catholicae integritatem servavimus atque servamus. veneranda Traditio.Commentarium Officiale vente Dei gratia. Admodum laetantes tecum Nostras communicamus cogitationes. ^ .158 Acta Apostolicae Sedis . Ecclesiae Patres Romamque Pontifices docent. Commissiones Concilii Oecumenici Vaticani II magna cum omnium alacritate labores Romae resumpsisse. Faxit Deus. in Ecclesia tam uberem excitet spiritualium virium copiam. 12. ' sive aliud. a Sponsa Christi perducti. Eccli. De hisce gravibus suscepti officii rationibus in pastorali munere fungendo nos. aspirantibus precibus universi cleri. ut huiusmodi incensa sedulitate susceptus labor. in flamma caritatis. quae in terrarum orbe veluti scintillulae diffusae sunt. nobiscum recogitemus oportet. sed etiam uberrimos fructus progignat. nil ad permovendum aptius censemus. Haec est Iesu Christi gratia.

sicut electi benignitatem.mum Patrem Basilium Heiser. Patri omnia per psalmis. XXIII Dilecte fili. gratias Omne quodcumque facitis. Datum Romae. commonentes spiritualibus. et donantes habete. 12-17. 11. in vosmetipsos. ex quo sacrae S. sancti modestiam. humilitatem. tuoque gregi universo peramanter in Domino impertimus. invicem. Antonii exuviae in Basilicam Patavii eius honori exstructam translatae sunt. I O A N N E S PP. opere. apud S. Venerabilis Frater. ad bonum Ecclesiae Sanctae Dei. caelestis gratiae auxilio unice confisi. mentem studiose intendit ad concelebrandam memoriam eventus. XXIII II Ad Rev. vobismetiquod vestris. Apostolicam Benedictionem tibi. . Hic enim gentium Apostolus — o quam vere vas electionis fuit ille ! — ut generosiores animos ad celsa quaeque attingenda atque ad suscipiendos fortiter labores acuat. viscera supportantes Induite vos ergo. — Franciscalis Familia. qui Patavii ante VII saecula 17 18 Col. Col. Ordinis Fratrum Minorum Conventualium Ministrum Generalem. Dei. Atque ut lumen et auxilium gratiae Dei votis optatisque Nostris cumulate faveant. XXIII 159 ex epistula ad Colossenses deprompta illis proponamus. S. in communem sacrumque laborem iterum incumbamus. in festo Epiphaniae Domini anno MDCCCCLXIII. Christi. 17 Deinde sequentia scribit : dilecti. ipsis veluti signum haec in lumine ponit : omnia et in omnibus Christus. Hisce animi sensibus officiorumque nostrorum conscientia affecti. Venerabilis Frater. agentes Domini ipsum. si quis adversus aliquem habet querelam: vobis.Acta Ioannis Pp. vinculum qua et vocati Super omnia autem et m pax uno Christi corpore: et canticis Iesu perfectionis: estis exsultet sicut et Dominus donavit caritatem in estote. ita et vos. in verbo. septimo volvente saeculo. Pontificatus Nostri quinto. quemadmodum ad Nos allatum est. Petrum. salutem et Apostolicam Benedictionem. haec et patientiam: psis. docentes in cordibus et grati Verbum gratia Christi cantanaut Deo in et habitet in vobis abundanter. in hymnis tes in cordibus vestris Deo. est in et misericordiae. I O A N N E S PP. in lumine mentis et in laetitia cordis. die vi Ianuarii. nomine 18 omni sapientia. 3.

ut est in annalibus. confluent. Ad Claras Aquas 1897. 36.160 Acta. 22. seu imprimis ipse « semper benedixit Dominum ». « principaliter intendit unctioni. Venetorum sedem principem obtinuimus. ut viventis hominis. cuius rei causa fidelium multitudines eodem. 65. ut e vitae eius descriptione atque e verbis S. Ecclesiae Doctor potentissimus verbo. quanti meriti exstitisti apud Deum » 1 Scilicet Doctor Doctorem agnovit eique praeconium amplissimum tribuit. Quae ob memorabilem hunc eventum parantur anniversaria sollemnia. Iuvat igitur in mentem revocare haec verba S. Bonavent. Coli. antequam praegrave munus Apostolicum susciperemus. Bonaventura. . quae Dominum semper benedixisti. atque adeo raro exemplo factum est. p. S. . plurimum expetitus apud Deum deprecator populi christiani. exclamasse : (( O Lingua benedicta. ut non a nobis amoveat deprecationem nostram. in Ps. ex ecclesia S.. quo moti augustum eius templum saepe venerabundi invisimus. Romano-Seraphicum. 2 1 3 Enarr. quam quidem caelesti Numini supplicandi consuetudinem primarium quiddam esse et ad munera sacra frugifera efficienda plurimum valere non est qui ignoret. et postea speculationi » . inventa est eius lingua rubicunda. Cum igitur. die 15 Febr. Vitam igitur ducens cum Deo coniunctissimam. Etenim die VIII mensis Aprilis anno MCCLXIII sacrae exuviae S. 3 2 Praeterea. et misericordiam suam. magnificentia summa. id est ut perseveranter oremus. in lectissimum hunc Caelitem semper singulari pietatis affectu Nos sensimus ferri. Chronica XXIV Generalium. I I I .cfr. 21. in Basilicam eius honori eleganti manu. praeclaram Nobis opportunitatem praebent paterno vos cohortandi animo. n.Bonaventurae Brev. ad Franciscalis disciplinae rationem. eadem in nobili urbe exstructam. Analecta Franciscana. quae instrumentum fuerat Spiritus Sancti. Ordinis istius tunc temporis Summus Moderator. in praesens omittere nolumus. traditurque S.Commentarium Officiale feliciter contigit. huiusmodi oblata ^occasione. et alios benedicere fecisti : nunc manifeste apparet. Collationes in Hexaemeron. P. Apostolicae Sedis . esse videretur. ut lingua servaretur a corruptione immunis. preces ei adhibere non desiit. ubi vi lustra asservatae iacuerant. 24. non diu terrestri vita functi. 801. S. praeceptoris suavissimi : « quamdiu ergo hic sumus. Antonii corpus rite recognosceretur. Atque Nos. qui praesens astitit. quin. Cfr. L. ut in exemplum tam praestantis sodalis vestri omni ope vos formare studeatis : ipse. religiosam observantiam in eum exprimamus et communi Nos gaudio consociemus. Augustini. Antonii^ qui Ordinis istius lumen est eximium. Mariae Matris Domini. qui. hoc rogemus Deum. translatae sunt. 157. et perseveranter misereatur » . ut est prospicere.

Hic enim Sanctus Cáeles aetate vixit. — 23-3-1963. V.Acta Ioannis Pp. de quo Salvator noster commemorat. I O A N N E S PP. Auctorem suum perpetuis adorantem obsequiis. Religiosa Familia vestra vivax actuosumque fermentum sit oportet. quin. eiusque actuosa pastoralis opera salubribus Coetus illius decretis congruebat. ut populi. Franciscales omnesque Christiani assidue dent operam. dilecte fili. S. ut Antonianae hae sacrae celebrationes in tempus incidant. quo Concilium agitur Oecumenicum Vaticanum Secundum . attollant. Una enim caritate res adversae. religiosis sodalibus. Datum Romae.ACTA. Benedictionem Apostolicam. n. propensissimae voluntatis Nostrae testem ac pignus. sed homines etiam ad eam servandam multiplici ministerio permoveant.' ut incenso studio germanam Christi doctrinam non solum vivendo ipsi exprimant. et in unam communitatem. estque adhuc caelitus gementium et afflictorum praesens adiutor : eo magistro usi. Haud dubitamus. quibus moderaris quique sepulchrum gloriosi huius Caelitis laudata cum officiorum diligentia custodiunt. Eius igitur premant vestigia Franciscalis Ordinis sodales. Antonius inclaruit maxime. quae universalem Synodum Lateranensem Quartam proxime est subsecuta. Qua spe suavissima freti. hoc dulce vinculum animorum. spiritus asperiores mitescunt. ut verum hunc boni amorem. ut e tanti momenti Concilio fructus progignantur plurimi atque laetissimi. quod superno fidentes praesidio indiximus et amanti prosequimur cura. coalescant. die xvi mensis Ianuarii. X X I I I U . Antonius alios bene multos ad « benedicendum Dominum » ardentissimis verbis et praeclaris exemplis inflammavit. quo scilicet efficiatur. vol. hoc mutuum fraternumque auxilium consectentur. sitis acturi. peramanter in Domino impertimus. 3. qui omnium est Pater. tibi. queunt dissolvi. quotquot sunt per orbem terrarum. oculos ad Deum. Caritatis quoque officiis S. pax optata componitur. . quibus homines exagitantur. utilitates maximas attulit. in festo Sanctorum Protomartyrum Ordinis Minorum. et hanc etiam ob causam. precationes faciendo et asperitates Dei gratia libenter tolerando. XXIII 161 supra allatis constat. Neque sine providentis Dei consilio evenire videtur. quod attinet ad animorum curam. cunctis denique piam peregrinationem ob haec saecularia sollemnia suscepturis. ceteris Familiae Franciscalis partibus eiusque operum sociis. quorum proprium est. anno M C M L X I I I . Pontificatus Nostri quinto. apud Sanctum Petrum.

primum te ex ista florentissima natione Sacra Romana Purpura honestare gavisi sumus : cumque te Sacro Collegio Purpuratorum Patrum ascivimus.Commentarium Officiale III Ad E. caelesti adflante gratia. quae benevolentia caritatis sincera promit et Deo admotae preces confirmant. tum impensiore obsequio illud sacri Psaltae monitum servari congruit : Laudai) o nomen Dei cum cantico et magnificai)o eum in laude. Petrum tit.162 Acta Apostolicae Sedis . Dominicus autem ager. Cardinalem Tatsuo Doi. I O A N N E S PP. et in sanctae communionem laetitiae clerum populumque. cui moderaris. cum nullum tempus neque ullum temporis momentum supernorum beneficiorum sit expers. ubi humani nisus innituntur. postquam sacra redimitus es infula . isque potiora portendi sinit. valde addecet. a suscepta episcopali dignitate quinque impleta lustra celebraturum. sollertia operae. R. . profiteri voluimus Catholicam Ecclesiam bono auctu istic crescere. religionis studio. Salutaribus autem precationibus libenter exhibitae gratulationes interseruntur. Ob tua merita. quem sedulo exerces. — Quamvis.mum P. omina et vota tibi proferimus. maturitate consilii. anniversaria quadam sollemni felicis eventus recurrente memoria. Presb. cum retrospecta magis pateat caelitus datorum munerum magnitudo. X X I I I Dilecte Fili Noster. Quae gaudia praesentia Nostra adaugentes. iure merito advocabis. probatione Nostra dignum te praestitisti Antistitem. E. qui mox quinque revoluta celebrabis lustra. Primus namque e Iaponia natione Tokiensis Archiepiscopus. ad Regnum Christi amplificandum et ad utilia incepta provehenda valere consueverunt. concordia coniuncti et solidi. Praesentissima superna auxilia nunc tibi et navitatis tuae adiutori1 Ps. Antonii Patavini de Urbe S. 1 Haec piae commotae mentis exsultatio te. vigilantis actuosique sacri pastoris et insignis ecclesiastici viri propria. 31. salutem et Apostolicam Benedictionem. Archiepiscopum Tokiensem. tamen. iam laetis floret fructibus. D. qua. gratiarum actiones Deo semper persolvendae sint ac meminisse Largitoris omnium bonorum oporteat. S. Dilecte Fili Noster. palamque agnoscere inditae gentis tuae dignum laude erga Christi Evangelium nobile studium. 68.

ex quo auctus est sacerdotio. I O A N N E S PP. Datum Eomae. Quo autem salutarior vicesimus quintus episcopatus tui natalis contingat. 2 1 . D. I O A N N E S PP. decem autem lustra celebraturum exacta. secundum illud sacri Psaltae : Per singulos dies benedicavi tibi et laudabo nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi/ tamen. et universis. ut ((impleamini agnitione voluntatis eius in omni sapientia et intellectu spiritali. salutem et Apostolicam Benedictionem. ut ea quae salutaria excogitas consilia. ut ambuletis digne Deo per omnia placentes. Crucis in Hierusalem S. quam primum affabre factum ad caelum sua culmina extollat. ac praesertim ut novum templum princeps. Presbyterum Cardinalem Forni. Multum praeterea optamus. XXIII Dilecte Fili Noster. feliciter in rem deducantur. 2. enixe invocamus. faustis recurrentibus felicium eventuum memoriis. XXIII IV Ad E. Nihil denique Nobis restat nisi ut tibi. die xx mensis Ianuarii. 9-10. ut. anno MCMLXiii. E. Dilecte Fili Noster. Pontificatus Nostri quinto. XXIII 163 bus. cunctoque gregi moderationi tuae commisso Apostolicam Benedictionem libenti volentique animo impertiamus. 1.mum P. cum retrospecta clarior donorum magnitudo appareat. a suscepta episcopali dignitate quinque implentem lustra. quia nullum temporis momentum beneficiis caret caelestibus. adstantibus christifidelibus nomine Nostro Nostraque auctoritate benedicas. apud Sanctum Petrum. 2 Voluntatis Dei impletio operae est perfectio.Acta Ioannis Pp. quo volueris die. id tibi facultatis facimus. prorsus decet omnium bonorum Largitori sueto impensiores laudes et gratiarum actiones tribuere. — Quamvis a religioso animo semper oporteat Deo persolvi grates. Ephraem tit. Ps. plenaria Indulgentia proposita. R. Pietatis tuae posteris quoque durabile erit hoc monumentum. in omni opere bono fructificantes et crescentes in scientia Dei » . quod exaedificare cupis. 144. qui in archidioecesis istius finibus Evangelii operi vacant. Col. S.

cuncta felicia et salutaria precantes ab Eo. merita tua praemio afficientes. prorsus suadet benevolentiae caritas. et universis utrique sacro anniversario interfuturis Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus. sospitet atque munerum supernorum largitate afficiat. Haec imo e pectore ominati. Quapropter Nos. publicis Ecclesiae negotiis praepositum. quos pro Eius gloria et animorum salute suscepisti. e qua uberes fructus editi sunt. firma constantia. . decem vero exacta. duplici ex causa hoc anno contingit. bene ominatis verbis faustum precemur. ut de ea bene merereris. anno M C M L X I I I . cuncta felicia et salutaria tibi percupere suave Nobis esse putamus. Deus te tueatur. R. ex quo ad sacri presbyteratus gradum evectus es. Istam geminam anniversariam memoriam iucundiorem et laetiorem facere cupimus. Octogesimum mox celebratur o natalem. quem vividum erga te Nobis inesse sentimus ob diligentiae ple2 Cfr. qua tecum devincimur. tibi. loc. Venerabilis Frater Noster. Quem diem ut tibi. Datum Romae. E. Nam diuturnum per adhuc emensum aevi spatium Apostolicae Sedi gravium munerum perfunctione deserviens. te Purpuratorum Patrum Collegio ascivimus et sacro laticlavio honestavimus. D. Pontificatus Nostri quinto. Praesertim in Aequatoriana Republica Apostolicus Nuntius ac postea in Belgio et in Luxemburgo idem nobile gerens munus. X X I I I V Ad E. in gerendis rebus prudentia operam navasti. novo religionis studio exardeseas et. Hamletum Ioannem tit. 2 Votis ominibusque autem gratulationes libenter innectuntur. ut repetens labores. Dilecte Fili Noster. 17. apud Sanctum Petrum. octogesimum diem natalem celebraturum. Cardinalem Cicognani. Ecclesiae profuturis laudeque dignis inceptis generosas vires devovens.164 Acta Apostolicae Sedis . plane poscit grati animi affectus. die ix mensis Februarii. Ecclesiae suburbicariae Tusculanae S. facultatem assecutus es. a quo omne datum optimum et omne donum perfectum descendit.Commentarium Officiale Hoc tibi.mum P. nam a suscepta episcopali dignitate quinque impleta celebras lustra. Dilecte Fili Noster. crescenti virtutis lumine eniteas. 1. sedula officii conscientia. I O A N N E S PP.

Sacri Consilii Ecclesiae Orientali praepositi a secretis. tecum metieris. ad Oecumenici Concilii Vaticani secundi celebrationem quod attinet. I O A N N E S PP. Etenim religionis studio. et in praesenti. Hoc tibi contingere confisi. atque inde defluit et hauritur solatium. rerum agendarum prudentia exornatus et praeditus. cui vacas. Pontificatus Nostri quinto. insumís. anno M C M L X I I I . tibi. XXIII . In Romanae Curiae gravioribus usque in annos fungendis officiis. caelestium donorum tibi impertitam copiam. redintegratis viribus aerem inveniat. praeclara tibi comparasti et comparas merita. et sancta effusiore usque hilaretur laetitia. dum uberrima caelestia auxilia prece tibi poscimus. munerum provincia itemque. istum singulariter colendum natalem agens. Huius rei causa Apostolicam Benedictionem. ac praesertim Apostolicus in Foederatis Americae Civitatibus Delegatus. ut natalis tuus longam per annorum seriem te sospitem. cui quidem sollemniores grates persolves. generosa et simplici indole. operosum. Congruentia ob id tibi praemia attribuat Deus. superni praesidii et muniminis auspicem. retro versis mentis oculis. XXIII nam constantiam. id valde optamus.Acta Ioannis Pp. tibi commissas praegraves sustinens partes. quod ad novos suscipiendos invicta virtute labores animum exstimulat. Venerabilis Frater Noster. numquam intermissis curis. Ex Aedibus Vaticanis. perquam libenter impertimus. sed apprime etiam diligimus. Praeteritos recolere labores dulce est. consilii maturitate et multiplici navitate Nos iuvas. veluti in fastigio quodam positus. die x x i v mensis Februarii. cum. quem non solum magni ducimus. quam in expediendis publicis 165 Ecclesiae negotiis Adiutor sane es Noster sedulissimus.

cereis Beatissimo Patri in Aula Clementina oblatis. Abbiamo negli occhi e nel cuore le immagini del caro incontro dello scorso anno per la tradizionale offerta dei ceri. possano finalmente raggiungere una vera pace. S. 1 . Ardente augurio di pace A Natale era stata annunciata l'apertura del Concilio Ecumenico. A. in annuncio di pace cristiana. ci fu la presentazione al mondo del primo calendario dei lavori conciliari. * Diletti figli. punto luminoso di riferimento per l'anno. 66. . Nel richiamo del Concilio di Efeso e della acclamazione. LIV (1962). il due febbraio successivo.. irradiata dalla suggestiva festività liturgica. la Bolla Humanae Salutis era apparsa come l'atto di battesimo del grande avvenimento. che si era avviato pieno di promesse. x * La realtà ha superato l'aspettativa.166 Acta Apostolicae Sedis . p. Quali lieti accostamenti concede di fare la buona Provvidenza ! Nella Natività del Signore 1961. firmato il due febbraio : (( Vi è motivo di sperare — vi si diceva — che i popoli. Da parte Nostra fu veramente un ardente augurio di pace. che ebbe tonalità particolarmente solenne. che dal fondo dei secoli continua a salire di là alla Madre di Dio e nostra. A.. mentre la luce del due febbraio. lumen ad revelationem gentium. tutte le luci di Roma e del mondo cattolico sembrarono come sollevate verso il cielo.Commentarium Officiale ALLOCUTIONES I In festo Purificationis Beatae Mariae Virginis habita. presentazione di Gesù al Tempio. segnava sul libro della storia la data esatta del suo inizio : 11 ottobre. verace e costruttiva. con la data scelta opportunamente dell'll ottobre.. Che il Concilio sia stato accolto * Die 2 Februarii mensis a. E così avvenne di poi. secondo le parole del Motu proprio per l'indizione del Concilio. volgendo più fiduciosamente lo sguardo a Cristo. nel rispetto dei diritti e dei doveri reciproci )). 1963.

istituzioni antiche e recenti. ha qualche cosa che tocca profondamente il cuore. percorrendo le strade della carità. I ceri del Papa simbolo di fede Il Papa è lieto di accogliere il dono dei ceri ornatissimi e fioriti. voluto dalla Provvidenza. È questo un presentarsi davanti all'umile Successore di San Pietro per attestare la propria dedizione al servizio di Dio e dei fratelli. che non si presenta impulsiva — così di fatti verrebbe meno al suo nome — ma vuol essere umile e paziente. Li conta a uno a uno. La circostanza solenne e commovente merita questa nota di particolare distinzione. chiese. Alla benedizione liturgica che essi han ricevuto stamane. lo sentiamo dire non solo nei consessi dei cattolici. È invito alla speranza. il dispiegarsi così nobile. da incoraggiare da parte Nostra la continuazione dell'apostolico servizio e dei Nostri sforzi in questo senso. che ciascuno ha. della fede vissuta. . una consuetudine che ha riscosso universale favore — pensiamo di dare ai ceri una destinazione — lo accennavamo nell'udienza generale di mercoledì scorso — che porti nel mondo il pensiero e la preghiera del Papa. aggiungiamo la Nostra. Come le tremule luci che arderanno su questi ceri. della fede che vuol raggiungere gli estremi confini del mondo. ma un po' dovunque nel mondo. di procuratori di Ordini monastici e di alunni dei collegi pontifici dell'Urbe. e a quanti vorranno trarne benefìcio per se stessi e per l'ordine sociale. soffermandosi sul nome. È testimonianza della fede custodita. É simbolo di quella carità. qui rappresentata nei suoi figli migliori. come sapete. e vi abbia contribuito.Acta Ioannis Pp. davanti al Papa. XXIII 167 come contributo alla pace. lungimirante e coraggiosa. di sacerdoti e di religiosi. in segno della sua provenienza : basiliche. e poi — avendo iniziato. di prelati. che tengono vivo il pensiero del grande avvenimento del Concilio. e dia così nuovo slancio a quanti vi cooperano. e con accenti di così aperta simpatia. Viva immagine della Chiesa È naturale che la presentazione dei ceri voglia inserirsi anche quest'anno nelle manifestazioni. È immagine della Chiesa viva e operante. essa risplende in preannunzio dei celesti favori. Di fatto.

che soffrono nelle case del dolore di tutto il mondo. il nove dicembre 1962. Santa Maria Maggiore. San Paolo. Alcuni ceri avranno come destinazione la Nostra diletta diocesi di Roma. il Quale ha acceso queste luci nel firmamento della Chiesa. Nel trasmettere il dono.Commentarium Officiale Alle giovani Nazioni I. in segno di amore per gli ammalati. il cero sarà fiamma di incoraggiamento. i ceri saranno inviati ai signori Ambasciatori e Ministri delle varie Nazioni. Antonio Maria Pucci e Francesco Maria da Camporosso. di conforto. Sollevato dalle mani innocenti dei bimbi. particolarmente in questo momento storico del Concilio ! Accanto alla preghiera. In primo luogo le basiliche patriarcali. Inoltre sono state scelte quattro chiese. Il dono vuol sottolineare più amabilmente questi legami. il 20 gennaio scorso. Sollecito pensiero per gli infermi Ancora a Roma. e vi celebriamo ogni qual tratto i Divini Misteri. E questo.168 Acta Apostolicae Sedis . il Nostro pensiero va con eguale sollecitudine a tutti i sofferenti : ne comprende e compatisce le pene e le speranze. e per questo Noi sappiamo che esso viene accolto da tutti con lieta deferenza. di rassegnazione meritoria. sì. un cero sarà inviato all'Ospedale di Gesù Bambino. di recente accreditazione presso la Sede Apostolica. Innanzitutto. Il dono del lume ha una significazione suggestiva. continui ad additarne gli esempi al popolo cristiano. Oh. ed è invito paterno a offrire tutto al Signore. i cari malati vogliano sentirsi ben associati all'apostolato della Chiesa. da quel pio luogo che vien chiamato l'Ospedale del Papa. che uniscono la Nostra persona. perchè è bene che il Papa. e Vincenzo Pallotti. All'offerta si accompagna l'augurio di prosperità e di concordia. che sono tanto care al Nostro spirito. il contributo degli ammalati e degli anziani ha . in qualche modo legate ai nomi e al culto dei santi canonizzati di recente : Pietro Giuliano Eymard. ai templi augustissimi di San Giovanni in Laterano. perchè in ciascuna abbiamo la Nostra Cattedra. che il Papa trasmette con eguale amore ai popoli tutti. San Pietro. ricca di applicazioni e di sfumature . In onore dei nuovi Santi I I . in particolare.

e poi in questa dimora che giustamente è chiamata la casa del Padre comune in effusione di benevolenza e di stima. È una nota lietissima della perenne giovinezza della eredità di Cristo. che ancora attendono i generosi banditori del Vangelo per una irradiazione di fede. che albae sunt iam ad messem nelle quali lavorano. ma di tutto il mondo. 2 2 io. o di un gruppo di nazioni. le cui luci di civiltà conservano non indubbie tracce della primitiva divina rivelazione. aprendo il libro della nuova storia non di un popolo. I grandi popoli dell'Asia centrale e dell'Estremo Oriente. è chiamata a cooperare attivamente ai disegni della Provvidenza. che la Chiesa Madre. ma tutte senza distinzioni. Il gesto vuol essere dunque un segno di quell'amore. in ogni istante della sua permanenza terrena. saranno chiamati un giorno dalla Provvidenza — Noi lo avvertiamo come voce arcana dello spirito — a lasciarsi penetrare dalla luce del Vangelo. e in particolare le più lontane nello spazio. porta alle più giovani consorelle. e come esse eredi e testimoni della successione apostolica. dove negli ultimi quattro anni abbiamo istituito la Sacra Gerarchia. 35 . Invieremo un cero alle chiese cattedrali della città princeps in quei Paesi. ma il cuore trepido ha palpiti di più intensa emozione per quei Paesi. chiamate da Dio ad aggiungersi alla corona fulgente delle altre Chiese. 4. preceduti e tuttóra coadiuvati da eroici missionari — il cui numero desideriamo vedere aumentato. che dà i suoi lieti frutti. che abbiamo conosciuto e visitato nella Nostra umile vita . — le nuove scolte del clero locale . specialmente perchè riafferma la dignità della persona umana che. E consentiteci un ricordo pieno di tenerezza che abbraccia non solo le regioni di Oriente e di Occidente. come punto di arrivo di tutto un lavoro apostolico. di carità e di grazia. XXIII 169 un grande valore. che continuamente fiorisce di nuovi germogli in tutte le parti del mondo.Acta Ioannis Pp. la Sede di Pietro. Alle regioni « albae iam ad messem » I I I . i cui rappresentanti abbiamo avuto occasione di incontrare dapprima a Parigi. che ridonderà a beneficio anche del materiale benessere e della pace di ciascun popolo. Il Nostro pensiero si svolge altresì alle immense regioni. che fiammeggiò dai lidi di Galilea. anche su di un letto di sofferenze.

Rom. Maria guida delle genti a Cristo Diletti figli. le speranze.Commentarium Officiale Cirillo e Metodio Per i popoli evangelizzati dai Ss. a Lui condotte dalla materna vigilanza della Vergine Madre. Rom. di cui vuole essere pegno e propiziazione la Nostra Benedizione Apostolica. et gloriam plebis tuae Israel : 4 gloria delia sua Chiesa. nuove vocazioni all'attività cattolica in vario modo concepita ed attuata. il cero del Papa perverrà alle chiese cattedrali delle nazioni del centro Europa che. Da Lui scendano sulla umanità intera i doni della sua predilezione. chiamate a contemplare il volto di Cristo. si accenderà più vivo in tutte le anime un palpito di generosa dedizione. 3 quam speciosi pedes evangelizantium pacem. Resp. Il dono simbolico sarà dunque tributo di riconoscenza al Signore per aver suscitato nella Cniesa quei grandi emuli degli apostoli . Siamo certi che. nei modi consentiti dalle circostanze. perchè ne portino l'annunzio ai quattro punti della terra. santa. 4 Brev. Infine. che effondiamo con pienezza di universale affetto. luce e pace di tutte le genti. vorrà suscitare nuove vocazioni allo stato ecclesiastico e religioso. Egli solo. per le pacifiche affermazioni del regno di Cristo. V. il prezioso patrimonio di virtù religiose e morali. i voti. 3 Cfr. 15. è la luce e la pace : tu es vere lumen ad illuminationem gentium. Quell'avvenimento. in festo Purificationis B. segnò il definitivo e splendente accoglimento del Vangelo nei paesi slavi. che affidiamo stamane a questi ceri. Così le moderne generazioni tramanderanno la fiaccola accesa da Cirillo e Metodio. 10.. sarà un ripercorrere le orme dell'antico viaggio. Ecco le intenzioni. alimentando nelle nobili regioni che furono meta della loro singolare vocazione. e di studi distintissimi e fecondi. di fraternità operosa. Re immortale dei secoli e dei popoli. evangelizan- farà avvampare più alta nei cuori la fiamma della fede e dell'amore. . M. ovunque arrivi questa fiamma simbolica nell'anno del Concilio. I V . ad Matut. o la influenza benefica di quegli evangelizzatori nel campo della religione e della cultura. salmodiando le parole di San Paolo : tium bona. un risveglio di energie sante e rinnovatrici. un movimento di sempre più sentito amore verso la Chiesa una. preceduto da più remoti e continui slanci di apostolato. cattolica e apostolica.170 Acta Apostolicae Sedis . Ricorre infatti quest'anno l'undicesimo centenario del loro arrivo nella grande Moravia. si dispongono a celebrare lo storico passaggio tra loro dei santi Cirillo e Metodio.

pour se compléter et pour faire servir au bien de tous. Mais elle ne cesse d'agir en vue de la compréhension mutuelle. sous les formes d'expression les plus variées. Elle atteint. cette union européenne à laquelle les hommes politiques travaillent. de collaboration et de bonne entente entre leurs peuples respectifs. Nous Nous plaisons à le reconnaître et à vous en féliciter. et c'est pourquoi Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. au cours des dix premières années de sa courageuse existence. mais pour s'aimer. de toute la grande famille humaine. d'un cœur sincère. écoles ». Selon sa doctrine.Acta Ioannis Pp. * C'est un grand réconfort pour Nous. Vous êtes de ceux-là. avec grand mérite. du bon accord et de la vie en commun. une circulation de vie spirituelle entre les jeunes générations — celles qui formeront l'Europe de demain — c'est travailler. qui a déjà. les biens propres à chacun. Ce n'est pas son rôle. Dieu a créé les peuples non pour s'opposer. C'est là une initiative de grande importance. par de fraternels échanges. de rédactions. en effet. L'Eglise respecte donc et estime grandement les caractéristiques et les nobles traditions de * Die 11 Februarii mensis a. et un grand encouragement. c'est la substance même du christianisme. de dissertations — ces enfants contribuent à édifier. paisible et sereine. Vous êtes les promoteurs et les réalisateurs de la « Journée Européenne des écoles ». travaillent a établir ou à resserrer entre les nations des liens de connaissance. d'estime et de sympathie réciproques. sur le plan des esprits et des cœurs. qu'elle oriente vers les idées de rapprochement. n'entend pas se prononcer sur les formes d'association que doit prendre telle ou telle entité politique. au prix de bien des fatigues et de bien des difficultés. à la paix du monde et au bonheur des hommes. pour leur part. vous le savez. de voir augmenter sans cesse le nombre de ceux qui. « Journée Européenne des . 1968. En prenant part aux concours organisés pour eux par vos soins — concours de dessins. chers Messieurs. et fait réfléchir et travailler des centaines de milliers de jeunes écoliers. Assurer ainsi. L'Eglise. XXIII 171 II lis qui interfuerunt Coetui de incepto v. donné de louables résultats. dans ses applications sociales. avec une clairvoyante sagesse.

elle a un langage à elle. cette (( Europe des personnes et des peuples ». parler et agir non plus selon des vues locales et restreintes. Poursuivez donc. dans un langage où chaque petite patrie. sans rien perdre de son patrimoine de culture et de civilisation. Continuez à intéresser ces écoliers européens. De même donc que l'Eglise. par lesquels elle rassemble les hommes de toutes langues et de toutes nations dans un même hommage d'adoration. Développez-la. et — comme les fleurs du printemps annoncent les fruits de l'été — elle contient en elle la promesse de l'accord profond qui fera demain. Et pour renforcer les liens entre les peuples si différents qui recouvrent la face de la terre. Nous le lui demandons de tout cœur. tandis que Nous invoquons sa protection et l'abondance de ses bénédictions sur vos personnes. sur les collaborateurs et les bénéficiaires de votre initiative et sur tous ceux qui vous sont chers.172 Acta Apostolicae Sedis . l'union des esprits et des cœurs. votre œuvre bienfaisante. avec le concours des écoles. . étendez-la toujours davantage. en particulier. chers Messieurs.Commentarium Officiale chaque groupe ethnique. pardessus les frontières. et dont le monde pourrait s'inspirer avec profit? Le monde des jeunes. Car l'émotion que suscite au cœur du jeune étudiant la beauté d'une prière ou d'un chant liturgique — un Kyrie. trouve harmonieusement place dans le concert des races et des peuples. à les stimuler. mais elle désire avant tout voir ceux-ci communier dans un esprit de vraie fraternité. l'an dernier. à la réalisation de laquelle Nous encouragions aimablement. de louange et d'amour. les participants de la Semaine Sociale de Strasbourg : en attendant que le monde entier s'achemine vers cette unité des esprits et vers cette fraternité à vaste rayonnement si désirable et si conforme aux desseins de Dieu sur l'humanité. d'actions de grâces. comme vous le faites déjà si louablement depuis plusieurs années. à récompenser les meilleurs d'entre eux. de signes et de symboles. Les jeunes vous suivront. mère et educatrice des peuples. ainsi pourrait s'édifier peu à peu. mais en termes universels. les rapproche par sa liturgie dans l'unité d'un même culte. N'est-ce pas là un exemple accessible à tous. un Gloria. car ils ont prouvé qu'ils commençaient à savoir penser. un Agnus Dei — est la même que celle qui vibre au cœur de son frère d'une nation voisine. Dieu veuille vous assister dans votre belle tâche. un langage universel : celui du culte qu'elle rend à Dieu par sa liturgie : langage unique et multiple de paroles.

suppleto.Sacra Congregatio Consistorialis 173 ACTA SS. CONGREGATIONUM SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS I MACERATENSIS DECRETUM De erectione dignitatis Archipresbyteratus in Capitulo Cathedrali Cum Excmus P. Silvius Cassulo. Silvio Ubaldi. quatenus opus sit. D. . supplices Apostolicae Sedi nuper porrexerit preces ut in Capitulo Cathedrali Maceratensi capitularis dignitas Archipresbyteratus appellanda erigeretur. onere imposito ad eandem Sacram Consistorialem Congregationem quam primum remittendi authenticum exemplar actus peractae exsecutionis. Silvium Cassulo. ad effectum de quo agitur. utpote qui eiusdem Capituli Maceratensis canonicus antiquior atque ad id munus dignus ab Excmo suo Ordinario praesentatus. fruuntur et gaudent. vigore specialium facultatum sibi a Ssmo Domino Nostro Ioanne Divina Providentia Pp. Episcopus Maceratensis et Tolentinus. Hoc autem Decreto Sacra Consistorialis Congregatio modo erectam dignitatem hac prima vice confert R. Ita constitutus Archipresbyter omnibus iuribus et privilegiis cohonestabitur quibus dignitates. Sacra Congregatio Consistorialis. Quapropter. eique necessarias et opportunas tribuens facultates etiam subdelegandi. quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum. Apostolicae Sedi reservabitur. iure communi. oblatis precibus annuendum censuit. Ad haec omnia perficienda eadem Sacra Congregatio Consistorialis deputat memoratum Excmum P. praesenti Consistoriali Decreto in Cathedrali Capitulo Maceratensi dignitatem Archipresbyteratus perpetuo erigit et constituit. ad normam sacrorum canonum. D. D. eorum interesse habentium vel habere praesumentium consensu. Collatio vero huius dignitatis. X X I I I tributarum.

die 9 mensis Iunii 1962.Commentarium Officiale Quibus super rebus hoc edit Consistoriale Decretum perinde valitu- rum ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent. vigore specialium facultatum a Ssmo Domino Nostro Ioanne. . f Franciscus Carpino. ut fidelium commoditati atque divino cultui sueto decore peragendo non amplius respondeat. X X I I I . GONFALONIERI. Bernardinus Collin. Rebus sic stantibus. Quapropter praesenti Consistoriali Decreto. Datum Romae. Contrariis quibusvis minime obstantibus. C AROLUS Card. omnibus rerum adiunctis mature perpensis habitoque favorabili voto Exctmi P. Deo in honorem Beatae Mariae Virginis sub titulo vulgo « Notre-Dame du Bourg » dicata. Divina Providentia Pp. Pauli Bertoli. Archiepiscopi Nicomediensis et in Gallia Apostolici Nuntii. a Secretis L. ad normam iuris. Serdicen. D. D. sibi tributarum. Excmus P. © S. ita ut in eadem ecclesia cathedra episcopalis erigi possit et Capitulum cathedrale divina officia.. porrectis precibus annuendum censuit. nuper ab Apostolica Sede expostulavit ut templum S. rata id in animarum bonum cessurum. Porro Sacra haec Congregatio Consistorialis. Hieronymo sacrum ac in media urbe situm ad dignitatem et fastigium ecclesiae concathedralis eveheretur. perinde valituro ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent. persolvere valeat.174 Acta Apostolicae Sedis . ex Aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis. Adsessor II DINIENSIS DECRETUM De concathedralis erectione Pervetusta cathedralis ecclesia Diniensis. praefatum templum in urbe Dinia extans et Deo in honorem Sancti Hieronymi dicatum. Episcopus Diniensis. ad dignitatem et fastigium ecclesiae concathedralis evehit. Archiep. labentibus annis adeo a civitate segrex remotaque facta est.

excepit et vigore facultatum a Sanctissimo Domino Nostro Ioanne Providentia Divina Papa X X I I I . a Praefectura Apostolica Kayensi distraherentur et Praefecturae Apostolicae Sancti Ludovici Senegalensis adnecterentur. Congregatio Consistorialis memoratum Excmum P. Paulum Bertoli deputat. C AROLUS Card. quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum.SANCTI LUDOVICI SENEGALENSIS DECRETUM De mutatione finium Ad catholicam fidem in Africa Occidentali aptius prolatandam. CONPALONIERI. re mature perpensa atque audito favorabili voto Excellentissimi ac Reverendissimi Domini Ioannis Baptistae Maury. ad effectum de quo agitur. ex Aedibus S. preces ad hanc Sacram Congregationem de Propaganda Fide porrectae sunt ut fines inter Praefecturas Apostolicas Kayensem et Sancti Ludovici Senegalensis ita immutarentur. Adsessor SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE i KAYENSIS . Contrariis quibusvis minime obstantibus. Congregationis Consistorialis. a Secretis L. Archiepiscopi titulo Laodicensis in Phrygia atque Apostolici in Africa Occidentali Delegati.Sacra Congregatio de Propaganda Fide 115 Ad haec omnia exsecutioni mandanda S. Archiep. D.. Ser dicen. qui Reipublicae Mauritaniae subiciuntur. necessarias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi. Datum Romae. onere ei imposito ad eandem Sacram Congregationem authenticum exemplar actus peractae exsecutionis quam primum remittendi. f Franciscus Carpino. ut districtus civiles vulgo nuncupati Nema et Hodh. $ S. Quas preces eadem Sacra Congregatio. die 2 Iulii 1962.

Archiepiscopi titulo Laodicensis in Phrygia et Apostolici in Africa Occidentali Delegati. tit. Quas preces eadem Sacra Congregatio. Neap. D. PETRUS Card. f Petrus Sigismondi. a memorata dioecesi distraheretur et praefecturae apostolicae Gaoënsi adnecteretur. tit. P. Ei S. A GAGIANIAN.Commentarium Officiale praesenti Decreto statuit ut territoria sibi specialiter concessarum. in Pisidia. ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. a Secretis o II LAGUATENSIS . die 25 mensis Ianuarii a. in Pisidia. preces ad hanc Sacram Congregationem de Propaganda Fide ab eis quorum interest porrectae sunt. A GAGIANIAN. Archiep. 1962. supra indicata a Praefectura Apostolica Kayensi distrahantur et Praefecturae Apostolicae Sancti Ludovici Senegalensis adnectantur. Neapolitan. ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Praefectus L. die 28 mensis Decembris a. 1963. ut fines inter dioecesim Laguatensem et praefecturam apostolicam Gaoënsem ita immutarentur.176 Acta Apostolicae Sedis .GAOËNSIS DECRETUM De mutatione finium Quo catholica fides in Africa Occidentali aptius prolataretur. quae ad Rempublicam vulgo Mali denominatam pertinet. & S. Archiep. ut illa pars territorii dioecesis Laguatensis. Card. G. re mature perpensa atque attento favorabili voto Excmi ac Revmi Domini Ioannis Baptistae Maury. Praefectus L . a Secretis . G. Datum Romae. excepit et vigore facultatum a Ssmo Domino Nostro Ioanne Providentia Divina Papa X X I I I sibi specialiter concessarum. praesenti Decreto statuit ut pars territorii supra indicata a dioecesi Laguatensi distrahatur et praefecturae apostolicae Gaoënsi adnectatur. D. Datum Romae. f Petrus Sigismondi.

inter alias quibus usus est. Temperantia Fortitudine earumque in casu et ad effectum de quo agitur. de tum virtutibus in et theologalibus necnon Fide. n. sed conversi estis nunc (I Pt. 3. Dei Filius homo factus a pia christifidelium manu depingebatur in cryptis et coemeteriis inque sacris aedibus ut Pastor bonus ovem perditam et repertam humeris suis baiulans. 53. fundatricis Instituti Sororum Oblatarum a Ss. 6). Id ipsum mirabile redemptionis opus Christus per saecula in Ecclesia produci voluit. — 23-3-1963.ACTA. opus habebat pastore. sicut oves errantes. aegrotisque sanandis.mo Redemptore. V. immensaque eiusdem clementia. cardinalibus adnexis. imagine. Inter suavissimos. ait. 10. ille Boni Pastoris tenere se in hominum cor insinuât : « Ego sum pastor bonus » (Io. quibus aeterna Sapientia incarnata splendescere voluit in terris. Hac enim praeclariore. 2. Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servae Dei Antoniae Mariae a Misericordia. ad pastorem et episcopum animarum vestrarum » Hinc. 11). a primis inde Ecclesiae temporibus.Sacra Congregatio Rituum 177 SACRA CONGREGATIO RITUUM i MATRITEN. titulos. inquit Isaias. ob miserum Adae lapsum hereditaria labe infectum. de Spe et Caritate in gradu cum in proximum. Humanum namque genus. Quapropter eximii sanctitate viri et mulieres floruerunt qui. Prudentia. qui illud requireret et a via perditionis in viam caeli reduceret : « Omnes nos. confractis alligandis. Boni Pastoris admirabilem in peccatrices quoque feminas 12 . eamque ad gregem reportans. benignitas atque misericordia in infirmis animabus consolidandis. Et san« Eratis. Iustiheroico. 25). quasi oves erravimus. unusquisque in viam suam declinavit : ctus Petrus : et posuit in eo Dominus iniquitatem omnium nostrum » (Is. . errantibus impigre quaerendis et ad gregem reducendis et in aeternum salvandis. S UPER DUBIO An constet Deum tia. vol. mirum in modum Christi Domini depingitur immensa in pascendis fovendisque animabus demissio et bonitas.

litteris tam sedulo incubuit. ut quinque calleret linguas . postea vero. A parentibus optime est instituta puellula. filias Christinae Reginae instituendi susciperet. ob publicarum in Hispania rerum perturbationem. magistram agere filiae Marchionum Delia Romana libenter coepit. Matre tunc dilectissima vita iuncta. quae electam iuvenem decerent. ut ad salutis viam reducerent illos qui. Anno vero 1840 collegium in civitate Friburgensi pro puellis instituendis aperuit. mundi aliquando illecebris ac voluptatibus adlecti. Friburgi. Ad sacram Synaxim duodecimum agens annum magno animi fervore et gaudio primum accessit.Commentarium Officiale mansuetudinem divinamque clementiam imitantes. ubi. in variis Galliae locis usque ad annum 1857 constitit. Desideratissimo patre mature orbata. illudque ad annum usque 1848 moderata est. Antonio Maria de Oviedo. atque octo annos nata. caelesti pabulo se reficiebat. in collegio magistras pietate. regio scilicet in palatio. et Susanna Schönthal. Maria Victoria Ioanna inditis. quae Dei Famula in illa nova veluti palaestra. nominibus Antonia. nihilominus pietatis et caritatis . quod a natura sortita est. adeo ut a puerili aetate animi candore. Romam semel atque iterum petiit. cum iisque. honestis parentibus. picturae quoque et musicae aliisque rebus. Nata est Famula Dei Lausannae in Helvetia. Licet enim. studio et virtute excoluit. pietate et erga pauperes et egenos misericordia praeditam se ostenderit. muliere Helvetica. Miranda prorsus sunt virtutum specimina.178 Acta Apostolicae Sedis . utpote quae in bonis artibus humanaeque scientiae disciplinis plurimum profecisset. amplioresque in perfectionis semita progressiones fecit. profana quoque spectacula adire fuerit coacta. quod munus per biennium laudabiliter tenuit. in suo obeundo munere. Bonam indolem acreque ingenium. litteris ac scientia commendabiles nacta est. ut oblatum sibi munus. ut paenitentibus mulieribus per eius Institutum altera veluti salutis tabula in naufragio offerretur. quam Deus ad hoc praesertim destinasse visus est. institutricis expleto munere. sanctitatis famam sibi comparando. nobili viro Hispano. ab ea deflexerant. die 16 mensis Martii anno 1822. Una cum regalibus discipulis varia regni loca peragravit. ut matri esset adiumento. ex quo fere cotidie. ad annum usque 1863 est commorata. Hos inter christianae religionis héroes iure meritoque adscribenda est fortis illa mulier Antonia Maria a Misericordia. animi moderatore permittente. ad regiam Hispaniae aulam contendit. exhibuit. singulari et assidua pietate praestantibus. operam dedit. eadem cum regia familia. atque die 24 eiusdem mensis baptismus eidem collatus fuit. in hoc praecipue operam contulerunt.

alacri in Deum fiducia excitata. At prudentissima Antonia. Hic autem praeclaras dotes et virtutes Servae Dei admiratus. quamvis pluries nisa est se regimine liberare. Providae novae Institutionis suprema Antistita electa. prope Matritum. tum spe. optimis ac splendidis nuptiis refutatis. munus per triginta quattuor annos exercuit. Sorores autem appellavit Oblatas a Ssmo Redemptore cum. Restitit primum pudica virgo. tum caritate in Deum et proximum. Observantissimam quoque in Romanum Pontificem et Apostolicam Sedem toto vitae suae cursu se ostendit. castitatis voto se ipsam Deo sacravit. atque Beatae Mariae Virginis auxilio fidens. Cum iampridem se natam per sen tir et ad religiosam vitam ineundam. se tam arduo operi excitando imparem reputans. Illa namque tum fide heroice enituit. Decretum ab Apostolica Sede obtento. ita ut eiusdem sanctitatis fama ibidem etiam Pio Papae IX nota esset — et in Hispaniam denuo se contulit. quem in Urbe iam noverat. quibus teneram se praebuit matrem. Mauron. Opus Propagandae Fidei praecipue promovendo. effusis precibus certior facta est de divina voluntate. iustitia. Institutum condendum deviis ac paenitentibus feminis colligendis. Nec minus prudentia. ut inceptum opus ad finem perduceret. iecit. eam induxit ad novum. quod ipse mente meditabatur. Generalis Moderatoris Redemptoristarum. . septemdecim ea vivente conditis domibus. Cotidie Sororibus ac paenitentibus mulieribus. B. scripto et praecipue operibus mirum exhibuit virtutum omnium exemplum. Vix autem dici potest quot quantosque labores susceperit solertissima Antistita. innocentiam servavit illaesam et. in quo et ipsa anno 1873 religiosa vota est professa. quae ad vitam sunt necessaria. quod dicitur. Rei namque familiaris penuria ac durissima rerum egestas. S. Valetudinis causa Romam reliquit — ubi caritatis operibus se dicaverat. Episcopum titularem Dauliae. horum Constitutionibus proprias adaptaverit. eiusdemque prosperitati et dilatationi prospiceret. mira constantia et fortitudine adversa omnia vincere conabatur. At.. voce. Laboribus tandem fracta atque diabetico morbo et caecitate correpta.Sacra Congregatio Rituum 179 opera exercuit. quae in operibus ipsis ab ea institutis clarissime eluxit. de consilio Revnii P. fortitudine et temperantia ceterisque virtutibus praestitit. et Laudis. enascentem institutionem gravarunt. anno 1864 novi Instituti fundamenta apud Giempozuelos. ubi hae a saeculi vitiis arcerentur ac religione bonisque moribus instituerentur. sibi conscientiae moderatorem elegit Excmum Dominum Iosephum Benedictum Serra O.

accitis memorato Cardinali Sacrae Rituum Congregationis Praefecto itemque hodierno Causae Ponente . die 26 mensis Iunii huius anni. Quibus denique generalia. de inquisitionum tum ordinaria tum apostolica auctoritate institutarum iuridica vi latum est Decretum die 11 Martii anno 1955. tam Cardinales quam Praelati Officiales Patresque Consultores. obedientia Decretis Urbanianis super indebito cultu latis. Beatissimus vero Pater in tanti momenti negotio Suam aperire mentem distulit. quae dicuntur. Servatis itaque omnibus de iure servandis. in principe Instituti domo placidissime obdormivit in Domino. Processus igitur ordinaria auctoritate in Matritensi episcopali Curia annis 1927-1932 constructi fuere. gradu cum in in Deum casu tum et ad in et proxiForeffectum cardinalibus adnexis. tandem die 7 mensis Iulii anni huius. unanimi consensu affirmative responderunt. die 25 Iulii anno 1952. Eucharistico Sacro piissime litato. quae eius intercessione a Deo concessa ferebantur. necnon de titudine. Praeclara atque late diffusa sanctitatis fama.180 Acta Apostolicae Sedis . Recognita est deinde. coram Sanctissimo Domino nostro Ioanne Papa X X I I I . sed confirmata atque in dies aucta est etiam ob gratias et favores. donec a Patre luminum subsidium posceret. Pius Papa X I I die 1 Februarii anno 1948 introductionis Causae commissionem signavit.Commentarium Officiale die 28 Februarii anno 1898. Ecclesiae Sacramentis munita. deinde vero die 5 Decembris anno 1961. Rituum Congregationis comitia. earumque Spe in et Caritate Prudentia. ni forte miracula. Quare de beatorum Caelitum honoribus eidem decernendis agi cogitatum est et Causa penes Sacrorum Rituum Congregationem agitari coepta est. nimirum : An constet de virtutibus theologalibus Fide. post eius obitum non deferbuit. in quibus Revmus Cardinalis Arcadius Maria Larraona. mum. successere S. eiusdem Sacrae Congregationis Praefectus ac novissimus ipsius Causae Ponens. qua Dei Famula adhuc vivens honestabatur. editoque Decreto super' scriptis eidem Famulae Dei tributis. Temperantia 7 heroico. Quibus rite confectis atque ad Sacram eandem Congregationem delatis. Causae ipsius Ponente seu Relatore. atque apostolicis instructis processibus super virtutibus et miraculis in specie anno 1952. Iustitia. et quidem primum die 7 mensis Iulii anno 1959 in antepraeparatorio Coetu coram Cardinali Friderico Tedeschini. Quod cum impense fecisset. Ponente Cardinali Caietano Cicognani. de quo agitur. dubium disceptandum posuit. ibique canonice excussis. in praeparatoria Congregatione. Omnes autem qui aderant. quaestio agitata est super virtutibus theologalibus et cardinalibus eiusdem Dei Famulae.

S UPER DUBIO An constet de virtutibus tum in proximum. sponte constanterque semetipsos abnegant. a Secretis II BERGOMEN. F. et Dei Filium Redemptorem. Card. 12. Nihil maius aut pulchrius humanae mentis oculis quam frequens in catholica Ecclesia eorum spectaculum. ab Ipsomet electi et viva voce advocati. Datum Romae. 38). Hoc pariter. hoc idem per saeculorum decursum omnes operantur Sancti. 1962. in earumque Caritate Prudentia. qui intimam Eius vocem in . D. Venerabilis cardinalibus adnexis. die 7 mensis Iulii a. necnon R. Hoc autem Decretum rite promulgari et in Acta Sacrae Rituum Congregationis referri mandavit. LARRAONA. qui. sacerdotis saecularis. Fortitudine perantia. P. nisi ut accendatur (Luc. Ferdinando Antonelli O. animose sequuntur. Spe. theologalibus necnon de earumque Fide. Praefectus L. © S. Spe et Caritate Prudentia..Sacra Congregatio Rituum 181 seu Relatore. in gradu heroico. quem Iesus venit mittere in terram et nihil aliud magis exoptat. in casu et ad effectum de quo agitur. de cardinalibus adnexis. Henricus Dante. 10. sanctae Fidei Promotore Generali. heroico. Fortitudine. Apost. fundatoris Instituti Sororum Paupercularum. Decreto Suo sancivit : cum in Iustitia. A RCADIUS M. meque infrascripto a Secretis. sicut ille mandaverat. qui pertransiit benefaciendo et sanando omnes (Act. mundi spretis illecebris ac divitiis. impense perfecerunt. et ad effectum de quo agitur. Apostoli. Hoc profecto ignis ille operatur. Constare Deum tum Temperantia de in et virtutibus proximum. theologalibus Fide. gradu cum in Deum Temcasu in necnon Iustitia. 49). Antoniae Mariae a Misericordia. M. Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servi Dei Aloisii Mariae Palazzolo.

Decimum tertium agens annum. postquam iuxta temporis sui morem ad Paenitentiae et Eucharistiae sacramenta accesserat. studioso excolebat amore iisque suis expensis . Humaniorum studiorum curriculo rite emenso. In novis vero aedibus varia condidit fovitque benefica opera. tum propter Institutum quod illius exstat caritatis monumentum aere perennius. primum nempe Rev. sentiens se ad clericalem militiam esse vocatum. eiusdemque regimen anno 1857 suscipiens. Petro Sironi.Commentarium Officiale tono et optimo audientes. ut pias associationes et scholas vespertinas pro illitteratis pauperibus. idque in maximum non solum Ecclesiae. Progrediente autem aetate. postremus e duodecim liberis. sed et civilis societatis bonum. ubi iam antea qua clericus fructuosam impenderat operam. Collegii S. Ecclesiam quoque adhuc puerulus frequentare in deliciis habebat. Etenim iuventuti. in disciplinam traditus est sacerdotibus scientia et virtute praeclaris. cuius memoria in benedictione est cum propter heroicas. 15). Quo quidem in Oratorio perdiu adlaboravit. christiane instituendae totum se dedit in Oratorio quodam. 31. superiore saeculo. recepit. 1850. Famulus Dei flagrans salutis animarum studium statim ostendit. quibus splenduit. Alexandri antea rectori posteaque Episcopo Auxiliari Bergomensi. verbum retinent et fructum afferunt in corde patientia {Luc. ut singulari suavitate ac docilitate floreret. Primam institutionem a parentibus. praesertim paupertate laboranti. bonae indolis specimina praebens. Alexandri in Columna sacro renatus est fonte. virtutes. licet vivaci ingenio praeditus. genetricis curis adeo respondit. Is natus est Bergomi. Sacerdotio autem auctus die 23 Iunii a. in via vulgo Foppa sito. apud episcopale Seminarium Bergomense ecclesiastica studia cum laude perfecit. aedes suis sumptibus ampliavit ecclesiamque adiecit. cui idcirco illa aptari possunt verba : « ab infantia mea crevit mecum miseratio » (Iob. legitimis coniugibus Octavio et Teresia Antoine. Quos vero ex Oratorio adulescentes ad sacerdotium vocatos intuebatur. operatus est clarissimus ille vir Aloisius Maria Palazzolo.18). Hoc idem. deindeque Alexandro illi Valsecchi. die 10 mensis Decembris anno 1827. Christi miles per sacram Confirmationem factus est. Namque. ut mater nimiam eius liberalitatem refrenare debuerit . A teneris vero tam singularem erga pauperes et aegrotos caritatem portendit noster. 8. maxime vero a pia matre. atque postridie in paroeciali ecclesia S. puer decem circiter annorum patre orbatus. qui eius animi moderator per quadraginta annos exstitit. censu et religione praeclaris.182 Acta Apostolicae Sedis . solusque e germanis suis superstes.

Tempore autem labente. a S. anno 1859. Sorores praeter religiosum habitum Regulas susceperunt a Servo Dei primo exaratas deindeque . Sic ortum est Institutum Fratrum S. atriis. quod tamen circa annum 1928 exstinctum est. in domo sita in Via Foppa. novae Congregationi initium dedit. femineum Oratorium aperuit. ut civiles quoque Magistratus Famulum Dei laudibus cumularent. consilium fovere coepit Oratorium ipsum. quos agris colendis addixit. sub regimine famuli sui Ioannis Baptistae Leidi. Primo autem huic moderatori alii mox se iunxerunt viri. in eadem anno 1863 orphanos colligere coepit. Omnium praeterea puerorum iuvenumque veluti pater curam habuit ac summopere iugiterque advigilavit pro eorum moribus custodiendis eorumdemque necessitatibus cum spiritualibus tum temporalibus sublevandis. lugendas ob politicas tempestates. S.¡Sacra Congregatio Rituum 183 ad sacrum usque presbyteratus ordinem opitulabatur ac postea in pastoralis ministerii exordiis paterne adiuvabat. Cum enim e i defuncta matre in hereditatem villa quaedam vulgo Torre Boldone sibi obvenisset. Cito autem huic Oratorio beneficum aliud addidit Institutum pro pueris derelictis atque parentibus orbatis suscipiendis. et duobus annis post. orphanis curandis atque instituendis dicatum. Servus Dei Oratorium cum adnexis operibus claudere coactus est. a fundamentis excitavit. quae. theatro necnon parva ac paupere domo. quas sibi iam constituerat consimile Institutum a beata Constantia Cerioli paulo ante conditum. curam quoque gereret puellarum derelictarum omniumque egenorum. quae primum a S. praeter harum operum. valuit. qui omnes. religioso habitu induto emissisque votis die 4 Octobris anno 1872. demortua matre. dein vero Sororum Paupercularum est nuncupata. Quamobrem Oratorium tam mirabiliter floruit. Magno vero animi sui maerore. una cum ecclesia. Hortante autem pietatis magistro. Familiae. Die itaque 22 Maii anno 1869. relictis paternis aedibus. anno 1867. ut masculinae iuventutis bono totum se daret. quo perspectis necessitatibus muliebris Oratorii aptius consuleret. in qua. Dei Famulus in puellarum quoque christianam institutionem operam navare coepit. Philippo Nerio dicatum. in aedibus ad hoc emptis. cum scholis. Pro iis itaque die 6 Ianuarii anno 1864 peculiare condidit Opus. domicilium suum posuit. cui. religiosae alicui Congregationi committendi. duobus vix elapsis annis. quod perficere tandem. veteri proximum. At. una cum operibus eidem adnexis. Dorothea. scholas festivas addidit. Dorothea nuncupatum. novum Oratorium. adiuvante pia quadam ludimagistra. regulas complexi sunt.

suis operibus numquam forsitan manus apposuisset. Instructi itaque sunt ordinarii. Percrebrescens autem in dies sanctitatis fama. usque ad mortem. In tot laboribus sustinendis tantisque operibus perficiendis in bonum proximi. miserrimis inter miseriores sui Instituti aperuit ianuas. ministerio sacrae Confessionis vacavit vicesque gessit Adsidentis primae Sodalitati Iuventutis Catholicae Bergomi. spiritualiter periclitantibus. recolere praestat vere ingentem utriusque sexus orphanorum numerum. Crescente in dies numero Fratrum S. die 19 Iunii anno 1929 edito decreto super scriptis eidem tributis. suadentibus spiritualibus moderatoribus. arduis exsuperatis difficultatibus magnisque exantlatis laboribus. Romamque delati rite discussi sunt. 1886. orphanis. bardis idiotisque. quae a Bergomensi Ordinario die 12 Maii anno 1886 et tandem anno 1912 ab Apostolica Sede sunt approbatae. ut eos. quos ipse. ita ut merito Famulus Dei appellatus sit « scrutarius caritatis » seu italice il cenciaiolo della carità. aetatis suae quinquagesimo nono.Commentarium Officiale magis magisque ad perfectiorem formam redactas. corpore deformatio. Instituta sua mirabiliter auxit et propagavit. Familiae. pro eorum iuribus et libertate adserendis et tutandis. scabie aliisque foedis infirmitatibus affectis. postremis Ecclesiae Sacramentis munitus. quod ei passim tribuebatur. excepit. nisi. Laboribus tandem et doloribus potiusquam annis fractus. vere promeruit et sacrum eloquium : «. qui dicuntur. colligeret. Quandoquidem ne Fundatoris quidem titulum sibi unquam attribuit . hoc in eo praevaluisset consilium. ulceribus. 14) in semetipso adimplevit. obdormivit in Domino die 15 Iunii a. atque. aluit christianeque instituit : summa omnium fuerunt mil^e ducenti quatuor. Sororum Paupercularum necnon orphanorum et pupillarum. Famulus Dei. Fidei non minus quam caritatis studio incensus. vitae suae postremum. qua vivens quoque honestatus fuerat. Quamobrem de beatorum Caelitum honoribus eidem decernendis Causa agitari coepta est. Tibi se pauper committit. aleret et religiose institueret. orphano tu es adiutor » (Ps. Famulus Dei. splendida humilitatis et caritatis dedit argumenta. Ecclesiae et Romano Pontifici addictissimus. qui eorundem commitebantur curis. 10. Summus . Sacerdotalium quoque virtutum praeclara specimina praebuit. Servus Dei itaque patris orphanorum appellativum. processus apud Curiam Bergomensem.184 Acta Apostolicae Sedis . qui ab aliis Institutis reiecti fuissent. Ne autem sociale horum operum delitescat momentum. caelestibus signis confirmari visa est. Ex omnibus enim derelictis. ab anno 1863 ad annum 1886. paratus ad omnia fuit. Aloisius noster in apostolico etiam munere adlaboravit : magno enim cum fructu missiones ad populum dedit.

cum in Iustitia. in quibus Revmus Cardinalis Clemens Micara. necnon Ferdinando Antonelli O. P. Sacrae Rituum Congregationis Praefecto. Card. in gradu heroico. deventum est ad disceptationem super theologalibus et cardinalibus Servi Dei virtutibus. sacris ritibus tuendis praepositi. accitis Revmis Cardinalibus Arcadio M. Hac denique die. Caritate Servi tum Iustitia. die 15 Iulii a. necnon de Fortitudine. tudine earumque adnexis.Sacra Congregatio Rituum 185 Pontifex Ioannes Papa X X I I I commissionem introductionis Causae sua manu signavit die 20 Novembris anno 1958. quae est quinta post Pentecosten Dominica. Fide. 1962. de quorum quidem iuridica validitate latum est Decretum die 27 Ianuarii anno 1961. Mariae Venerabilis Aloisii Palazzolo. necnon de Spe. dein vero in praeparatoria Congregatione die 22 Maii eiusdem anni celebratis. Episcopus Veliternus Causaeque ipsius Ponens seu Relator. in gradu heroico. sanctae Fidei Promotore Generali. N. LARRAONA. at mentem aperire Suam in tanti momenti negotio distulit et supplicationes ab iisdem adhibendas postulavit. Et Revmi Cardinales. D. qui aderant. ut uberiora superna sibi lumina interim affulgerent. a caeremoniis Pontificis Maximi legitimeque constituto Postulatore huius Causae. sequens dubium proposuit disceptandum : An constet de virtutibus theologalibus Fide. A RCADIUS M . D. Die tandem 10 mensis Iulii hoc eodem anno generalia habita sunt comitia Sacrae Rituum Congregationis coram Ssmo D. Larraona. meque infrascripto a Secretis. Quibus omnibus rite absolutis. Henricus Dante. Caritate Prudentia. Ioanne Papa X X I I I . in casu et ad effectum de quo agitur. instante R.. Temperantia. Apostolici postmodum adornati sunt eadem in Bergomensi Curia processus super virtutibus et miraculis in specie Famuli Dei. sacrosancto Missae Sacrificio devote celebrato. mum. earumque adnexis. Officiales Praelati Patresque Consultores. Spe. M. in antepraeparatoria. Salvatore Capoferri. et Clemente Micara. Deum tum in proxiForticardinalibus Temperantia. Constare dein de oboedientia Urbanianis praescriptionibus super indebito cultu Sacra Rituum Congregatio die 25 Aprilis anno 1959 edixit. in casu et ad effectum de quo agitur. Praefectus L. die 9 mensis Ianuarii huius anni. Datum Romae. s s. Causae Ponente. F. a Secretis . edixit : Constare de virtutibus theologalibus in proximum. Beatissimus vero Pater benigne quidem haec vota suscepit. Dei in Deum tum cardinalibus Prudentia. Hoc autem Decretum rite promulgari et in Acta Sacrae Rituum Congregationis referri mandavit. prius quidem. suum quisque suffragium dederunt.

2. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è adunata la S. Giuseppe Maria Rubio y Peralta.Commentarium Officiale DIARIUM ROMANAE CURIAE SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI Martedì 8 gennaio -1963. Enrico Rebuschini. i Revmi Prelati Officiali e Consultori teologi hanno discusso su due miracoli. Martedì 12 febbraio 1963. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è adunata la S. giovane laico. Cardinale di S. Giovanni Lodovico Peydessus. Maria del Cuore di Gesù (Eufrasia Barbier). laico professo della Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria (Claretiani). alla augusta presenza del Santo Padre. nel Palazzo Apostolico Vaticano. 2. Giordano Mai. si è adunata la S. sacerdote professo dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli infermi (Camillini) . laico professo dell'Ordine dei Frati Minori. Martedì 19 febbraio 1963. dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane. che si asseriscono operati ad intercessione del Venerabile Servo di Dio Luigi Maria Palazzolo. Pietro Marce. Romana Chiesa. sacerdote professo della Compagnia di Gesù . nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali ed i Revmi Prelati Officiali e Consultori teologi hanno discusso su due miracoli. Congregazione dei Riti ordinaria particolare. Fratel Alperto. Arcivescovo di Milano. 2. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali ed i Revmi Prelati Officiali hanno discusso sulla introduzione della Causa del Servo di Dio Andrea Carlo Ferrari. fondatore della Congregazione dei Missionari dell'Immacolata Concezione . fondatore dell'Istituto delle Suore delle Poverelle. 3. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali. nella quale sono state esaminate le posizioni sulla introduzione della Causa dei Servi di Dio : 1. Congregazione dei Riti preparatoria. Congregazione dei Riti preparatoria. Congregazione dei Riti ordinaria particolare. che si asseriscono operati ad intercessione del Venerabile Servo di Dio Nunzio Sulprizio. Martedì 22 gennaio 1963. Gli stessi hanno inoltre esaminato le relazioni dei censori teologi sopra gli scritti dei Servi di Dio : 1. Venerdì 8 febbraio 1963. Congregazione dei Riti generale. sacerdote. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è adunata la S. nel Palazzo delle Congregazioni si è adunata la S. i Revmi Prelati Officiali e . fondatrice della Congregazione di Nostra Signora delle Missioni. Sono stati esaminati inoltre i voti dei censori teologi sopra gli scritti dei Servi di Dio : 1.186 Acta Apostolicae Sedis . sacerdote. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali.

Ryan Giuseppe Francesco. fondatrice delle Opere della Propagazione della Fede e del Rosario perpetuo. 11 febbraio 16 » » » S. Protettore delle « Sœurs Marianistes de SainteCroix » (Le Mans. E. 2. Gli stessi hanno dato il voto sulle virtù in grado eroico della Serva di Dio Paolina Maria Jaricot. si è degnato di nominare : 7 gennaio 1963. 28 dicembre » S. si è degnato di nominare : Assistenti al Soglio Pontificio : 25 settembre 1962. Revma Monsig. Francesco di Filadelfia . L'Eíño e Revmo Signor Cardinale Marella Paolo. Roberti Vito. felicemente regnante. Grauls Antonio. Roberti Vito. vedova Seton. E. SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Brevi Apostolici. Cody Giovanni Cristoforo. Revma Monsig. Baratta Raffaele. 15 » » S. Arcivescovo di Kitega. 11 gennaio 1963. Vescovo di London. Nunzio Apostolico nel Burundi. E. Elisabetta Anna Bayley. Revma Monsig. delia Congregazione dei Ssmo Redentore. Con Brevi Apostolici. E. Vescovo di Filadelfia. E. E. S. S. . Arcivescovo titolare di Tomi. Revma Monsig. il Santo Padre Giovanni XXIII. Vescovo di Hamilton. 10 » » L'Emo e Revmo Signor Cardinale Léger Paolo Emilio. fondatrice della Congregazione delle Suore di Carità nell'America settentrionale. Nunzio Apostolico nel Congo (Léopoldville). S. felicemente regnante. Arcivescovo di Perugia. Giovanni Nepomuceno Neumann.Diarium Romanae Curiae 187 Consultori teologi hanno dato il loro voto sopra i miracoli dei Venerabili Servi di Dio : 1. il Santo Padre Giovanni XXIII. fondatore della Congregazione delle Suore del Terz'Ordine di S. Revma Monsig. Protettore delle « Sœurs de Miséricorde de Montréal » (Montréal). Arcivescovo titolare di Tomi. Revma Monsig. Francia).

dei Missionari d'Africa . Considine Giovanni. Monsig. Monsig. Vachon Luigi Alberto (Québec). (La Grosse). Monsig. Beckmann Giovanni Battista. Monsig. L'Illmo e Revmo Monsig. Cuoq Giuseppe. si è degnato di nominare: 16 febbraio 1963. della Società delle Missioni Estere di Betlemme in Svizzera . Monsig. della Società per le Missioni Estere di Maryknoll . Liedtke Antonio (Chelmno). Cangiano Giovanni Mamerto (San Luis). Chiocchetta Pietro. Monsig. felicemente regnante. Gheddo Pietro. della Società degli Ausiliari delle Missioni. Bruls Giovanni. i Revmi Padri : Moya Raffaele. ad instar participantium: Van Meenen Giulio (Brentwood). 25 novembre » Monsig. de Souza y Antâo Gregorio Magno (Goa). il Santo Padre Giovanni XXIII. Monsig. Monsig. Margreth Pasquale (Udine). » » » Monsig. del Pontificio Istituto per le Missioni Estere . Monsig. Monsig. Madden Tommaso E. Monsig. Monsig. Monsig. Brunori Vincenzo (Imola). Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. felicemente regnante. dei Predicatori . Anastasio da Utrecht. (Altoona-Johnstown). Stampfl Benedetto (Salzburg). Con Biglietti della Segreteria di Stato. Monsig. Cortés Pastor Ferdinando (Zaragoza). Cave Francesco (Southwark). Vanzin Callisto. Prelati domestici di Sua Santità: 19 maggio 1961. Simmerstätter Francesco (Salzburg).188 Acta Apostolicae Sedis . Brady Giacomo Francesco (La Crosse). Alonso Zaldivar Prassede (Zaragoza). . Zryd Giuseppe L. Monsig. Consultori della Sacra Congregazione de Propaganda Fide. Poggi Costantino (Bobbio). Mannihg Giovanni Lorenzo (Charleston). Monsig. 6 agosto » 1 ottobre 31 » » » 20 novembre » » 27 » » » » » 4 dicembre 28 gennaio 1963. delle Missioni Africane di Verona. si è degnato di nominare : Protonotari Apostolici 30 » aprile » ad instar participantium: 1959.Commentarium Officiale Protonotari Apostolici 19 giugno 1962. della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere . Kamler Alfredo Francesco (Charleston). . Loehr Angelberto (Limburg). » Monsig. Monsig. Gille Carlo W. De Angelis Serafino (Rossano). dei Frati Minori Cappuccini .

Kifinger Giorgio (München und Freising). 13 luglio » Monsig. Fleckenstein Enrico (Würzburg). Poirier Alcimo (Alexandria in Ontario). Marcoux Eugenio (Québec). Monsig. Kerr Donaldo (Alexandria in Ontario). » » » Monsig. » » Monsig. Smits Giuseppe (Anvers). » » » Monsig. 1 settembre » Monsig. Monsig. » 2 giugno Monsig. Kennedy Guglielmo Patrizio (Stockton). » » Monsig. » » » » » Monsig. Welsh Giacomo Giuseppe (Davenport). 28 » » Monsig. » 11 maggio Monsig. 25 » » Monsig. » » » » Monsig. Baumgartner Giovanni Ev. » 14 aprile Monsig. (Bergamo). Font Gratacós Lamberto (Gerona). (München und Frei » » » sing). Tineo Lara Antonio (Sevilla). Monsig. Angermair Ruperto (München und Freising). Monsig. La voie Raimondo (Québec). Thompson Raffaele Luigi (Davenport).). Dessart Anatolio (Liege). » » » Monsig. » Monsig. Schlafke Giacomo (Köln). Monsig. » » » Monsig. Moersdorf Nicola (München und Freising). Noonan Edoardo Giuseppe (Stocktoh). Orriols Marques Stefano (Vich). Höck Michele (München und Freising). Mackowiak Michele (Altoona-Johnstown). » » 23 Monsig. » » » Monsig. Arnold Francesco (Wien). 3 febbraio » » » Monsig. Scharl Emmeran (München und Freising). Vincent Giovanni Paolo (Lyon). » » » Monsig. Del Carpio Giuseppe L. Cullinan Giovanni (Altoona-Johnstown). La Rosa Domenico (Arequipa). » » Monsig. Jacovino Rosario (Anglona-Tursi). » » Monsig. Morris Patrizio Giovanni (Stockton). Meiss Giuseppe (Köln). Denis Mario (Lyon). 8 Monsig. » » » Monsig. Alengrin Renato (Lyon). Cawley Tommaso (Altoona-Johnstown). Nicole Paolo (Québec). Schauf Eriberto (Aachen). » » » Monsig. » » 19 Monsig. » » Monsig. Atkinson Edoardo Ugo (Nottingham). 18 Monsig. » » » Monsig. 30 » » Monsig. Hurley Marco Giuseppe (Stockton). Wilson Humphrey (Nottingham). Raes Roberto (Anvers). Monsig. Mizzan Mario (Trieste e Capodistria). » » . » Monsig. Verdelli Giovanni B. » » Monsig. » » Monsig. Chenevert Alien Marco (Alexandria La. Suárez Muñiz Gennaro (Matanzas). » » Monsig. Monsig.Diarium Romanae Curiae 189 31 gennaio 1962. » » Monsig. » Monsig. Monsig. Krahe Giuseppe (Hildesheim). Eykens Cirillo (Anvers). (Arequipa). » » Monsig. 21 » » Monsig. Fortier Elzear (Québec). 4 agosto » Monsig. » » Monsig. Bernedo Malaga Leonida (Arequipa). Frenette Ireneo (Québec).

Shea Francesco Gerardo (Boston). Gaspari Mario Pio (Bologna). Kelly Francesco Tommaso (Townsville). Monsig. Shea Francesco Stanislao (Boston). Monsig. Monsig. Monsig. Moleski Giuliano (Grand Rapids). Castigliola Vincenzo (Napoli). 1962. Monsig. Mourmier Paolo (Arras). Brophy Carlo (Grand Rapids). Podhajski Giuseppe (Grand Rapids). Monsig. Monsig. Monsig. Obeleagu Guglielmo (Onitsha). Parsons Giovanni Leonardo (Boston). Monsig. Accogli Luigi (Otranto). Coppola Mario (Napoli). Monsig. Celli Giulio (Pescia). Monsig. Santoro Ciriaco (Napoli). Longhi Luigi (Mantova). Martin Tommaso (Grand Rapids). Monsig. Belzile Ivo (Hauterive). McCoy Patrizio Leone (Sioux City). Monsig. Casey Edmondo (Sioux City). » » » » » » » » » » » 20 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 29 » » » » » » » 3 novembre » » » » » » » » 10 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 13 » » » » » » » » » » » 6 . Monsig. Monsig. Gunn Guglielmo Wallace Giovanni (Boston) Harrington Paolo Vincenzo (Boston). Monsig. Monsig. Fantò Pietro (Gerace-Locri). Monsig. Monsig. Monsig. Marinelli Gennaro (Napoli). Radawski Adalberto (Grand Rapids). Monsig. Bongianino Luigi (Vercelli). Celentano Vincenzo (Napoli). McCabe Felice (Sioux Falls). Rodenbur Urbano (Sioux Falls). Monsig. Delahoyde Luigi (Sioux Falls). Callahan Giovanni Daniele (Boston). Monsig. Rosso Sebastiano (Siracusa). Monsig. Monsig. Monsig. Karhoff Enrico (Sioux City). Monsig. De Roia Ottavio Luigi (Viedma).Commentarium Officiale ottobre Monsig. Falcioni Goffredo (Ancona). Fons Giovanni (Grand Rapids). Monsig. Monsig. Monsig. Brosnan Giovanni (Sioux Falls). Monsig. Linnehan Giovanni Giuseppe (Boston). Monsig. Monsig. Monsig. Ducoli Maffeo (Savona). Duhigg Giacomo (Sioux City). Monsig. Monsig. Murphy Giuseppe Patrizio (Boston). Monsig. Monsig.190 Acta Apostolicae Sedis . Cardalesi Gaetano (Napoli). Monsig. Monsig. Monsig. Monsig. Monsig. Leuliet Géry (Arras). Lynch Luigi (Sioux City). Fortin Renato (Hauterive). Vollmer Edoardo (Sioux City). Tolan Giuseppe (Sioux City). Monsig. Monsig. Monsig. Calamoneri Antonio (Caltanissetta). Monsig. Monsig. Behrens Al ver (Sioux City).

Conlon Giovanni (New York). Sartorelli Pierluigi (Fiume). » » 191 » Mosconi Paolo (Tortona). » » Monsig. » . Monsig. Krug Clemente (New York). Von Weschpfennig Pietro (Köln). Kenney Giacomo (New York). Albring Edoardo (Essen). » » Monsig. » Monsig. » » » Monsig. O'Reilly Giovanni (New York). » » Monsig. Quinn Bernardo (New York). Monsig. Criscito Angelo (Conza). Campo Mariano (Cefalù). Koenen Giuseppe (Köln). Taglia via Antonino (Palermo). Cicero Cosimo (Cefalù). » Monsig. Norese Francesco (Alessandria). » » Monsig. Nemecek Geremia (New York). » Monsig. Monsig. Garwers Bernardo (Essen). Monsig. » » » Monsig. » Monsig. Camerieri segreti soprannumerari di Sua Santità: 15 giugno 1961. McNally Giacomo (New York). Dunne Giuseppe (New York). » Monsig. Dunn Tommaso (New York). Neghede Serafino (Harar). f McNulty Pietro (New York). » Monsig. Maertens Guido (Brugge). Goch Giovanni (Alexishafen). » 20 » Monsig. » Monsig. » Monsig. Monsig. 1 dicembre » 5 » Monsig. 15 » Monsig. » » Monsig. » » 8 » » Monsig. Keogh Giuseppe (New York).Diarium Romanae Curiae 13 novembre 1962. Hughes Giovanni (New York). Caldarella Mariano (Cefalù). Walsh Guglielmo (New York). Niu Giovanni (Taipeh). Kidd Giuseppe (Alexandria). Monsig. Poggi Amelio (Arezzo). Geerling Carlo (Köln). Byrne Daniele (New York). Sweeney Guglielmo (New York). » » Monsig. Byrnes Tommaso (New York). 20 gennaio 1962. Cramarossa Raffaele (Gravina). » » Monsig. » » Monsig. Carlin Giovanni (New York). Cattino Giuseppe (Torino). Garbrock Alberto (Köln). 18 agosto Monsig. Vighetti Oreste (Susa). Pezzullo Luigi (Aversa). » » Monsig. Quinnez Giuseppe (Besançon). » Monsig. » » » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. » » Monsig. » Monsig. » » Monsig. Monsig. » Monsig. » » Monsig. » Monsig. de Oliveira Barbosa Ludovico Carlo (Maceió). Prignon Alberto (Liége). Berghoff Stefano (Essen). 24 » » Monsig. 25 novembre » » » » Monsig. » » » » Monsig. » » Monsig. López Lerín Aurelio (Tabasco) Mora Callisto (Tabasco). » » Monsig.

» » Monsig. Castanho de Almeida Luigi (Sorocaba). » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. Mantler Guglielmo (Sankt Pölten). Bexch Stanislao (Westminster). Huaman Laos Leonida (Lima). » » Monsig. Friend Roberto (Alexandria La. Deceulaer Isidoro (Alexandria La. González Ugaz Saverio (Lima). 11 Monsig. Lenz Paolo (Altoona-Johnstown). » Monsig. » 18 Monsig.). Cornejo Daniele (Arequipa).). Laos Hurtado Pietro (Lima). » » Monsig.). Johler Mattia (Sankt Pölten). Gremillion Giuseppe (Alexandria La. » 30 Monsig. » » Monsig. » 19 maggio Monsig.). » » 25 Monsig. » » » Monsig.). » » Monsig.).). » Monsig. 4 agosto Monsig. » » Monsig. » » Monsig.192 Acta Apostolicae Sedis . Wakeman Giovanni (Alexandria La. » » Monsig. » » » Monsig.Commentarium Officiale 24 febbraio 1962. » Monsig. Tyrrell Martino (Alexandria La. Peña Giuseppe (Arequipa). Hemler Rodney (Altoona-Johnstown). Litzenrath Enrico (Köln). » 29 Monsig. » Monsig. Lyons Federico Giacomo (Alexandria La. Dressen Werner (Köln). Villar Cordova Pietro (Lima). » Monsig. Monsig. » Monsig. » » Monsig. Bernedo Massimo (Arequipa). Untiveros Zaccaria (Lima). » 16 Monsig. McOaa Francesco (Altoona-Johnstown). » Monsig.). Febres Giovanni Francesco (Arequipa). Z wettler Giuseppe (Sankt Pölten). » . Conway Paolo (Alexandria La. » » Monsig. » » » Monsig.Edoardo (Altoona-Johnstown). Boschbach Giuseppe (Köln). Von Rhein Raffaele (Fulda). Sifuentes Giona (Lima). 31 marzo Monsig. Büttner Guglielmo (Würzburg). Monsig. » Monsig. Hurtado Giuseppe (Lima). Bordelon Giuseppe (Alexandria La. Alarco Larrabure Gerardo (Lima). Semle Eugenio (Rottenburg). » » Monsig. Valencia Gennaro (Arequipa). Picher Edoardo (Lima). O'Toole Antonio (Altoona-Johnstown). » Monsig. Dreessen Emilio (Köln). Zarzosa Alessandro (Lima). » Monsig. Kline Roy (Altoona-Johnstown). 2 giugno Monsig. » » » Monsig. O'Malley . » Monsig.

22. caritatem cum modestia copulatam virtute extollere. — 4-4-1963.Città del Vaticano — Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA IOANNIS PP. .N. Ex quibus videlicet Christi et verbis et factis elucet germanam caritatem intime arcteque cum animi modestia esse consociandam. ineffabili cumjeo inita societate. V. 4. utpote quae mortalium animos quodammodo Deo assimulet. n. LV 4 Aprilis 1963 (Ser. Deum. cuiusvis bonitatis fontem et amatorem. vol. 4 ACTA APOSTOLICAE SEDIS C O M M E N T A R I U M O F F I C I A L E Directio: Palazzo Apostolico . merito Sacris Litteris tamquam virtutum omnium perfectio atque absolutio celebratur. IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Christi caritas. 13). v. cum percontanti cuidam Legis doctori quod esset mandatum magmim in Lege. 37-39). id in filiis exsequi non 13 . respondit : Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua et proximum tuum sicut teipsum (Mt. Paulusque Apostolus maximis laudibus extollit. discipulis demirantibus sese exhibuit Dominum et magistrum eorum pedes amanti animo abluentem (cfr. Confessori. V) . quam Spiritus Sanctus fidelium animis iniecit. XXIII LITTERAE DECRETALES Beato Martino de Porres. exemplo autem quando. ex Ordine Praedicatorum. historia autem teste elucet. Hanc Christus verbo et exemplo docuit : verbo quidem. Io. ultimo terrenae vitae vespere. Quod enim miro sapientiae consilio in sanctissima sua Matre est operatus. afficere gloria.ACTA. et vol. Sanctorum honores decernuntur. HI.An.

filium suum agnoscens per lustrumque circiter domi hospitio excipiens. Praefecti munus exsecuturus. Qui enim terrestri patre repudiante. probanda profecto de causa. tonsoriam elegit. si ad hominum iudicium et existimationem referas. quem alta animi demissio ad perfectam caritatem exercendam expedivit. I. maxima liberalitate extulit ut exemplo virtuteque sua plurimos cum suae tum insequentis aetatis homines ad religionem alliceret. Quod brevis Martini vitae narratio egregie comprobant. fuerunt. eodem quo septem post annis fonte sancta Rosa a Lima christiano nomine fuerat decorata. cumque variae artes ei praesto essent. in S. Peruviani regni urbe. Tonsoriae igitur arti operam dedit tamquam adiutor in tonstrina Marcelli de Rivero institoris. nigritana muliere loco liberta. patre Ioanne de Porres. quorum inopiae sublevandae et doloribus mitigandis naviter allaborare cupiebat. anno millesimo quingentésimo septuagesimo nono. cumque ad sacra baptismatis ventum esset. simul ob operam gratis impensam. Nil igitur mirum si Deus Martinum de Porres.194 Acta Apostolicae Sedis . Quibus in angustiis incommodaque vivendi ratione constitutus.Commentarium Officiale intermittat. 52). Qua arte. maxime tamen male affectis egenisque omnibus perutili. tamquam ignoti patris filius in codicem est relatus. ut in Panamiam iret. Martinus duodecim circiter annos natus de opere exercendo cogitavit quo sibi familiaeque quaestus suppeditaret ad vitam necessarios. die nono mensis Decembris. nobili Hispaniae nationis eqnite. matre Ioanna Velasquez. simul ob sibi partam peritiam. pro suo cognomine concessit eum appellari. natione tamen afra. Martini de Porres vitae initia omnino contempta et abiecta. Sebastiani templo. Panamensi quidem ortu. qui simul fastidiebat non legitimum coniugium simul suffuscum nati colorem. cotidie in intima Patris caelestis familiaritate versabatur singulari erga pauperes benevolentia ferebatur. eius effati veritatem demonstrans quod illa portendit : et exaltavit humiles (Lc. mox tamen puerum apud matrem reliquit una cum natu minore Ioanna. Eiusmodi enim ars latius tunc temporis patebat quam nunc : siquidem tonsoris erat plerumque etiam chirurgiam medicinamque exercere aegrotis curandis. non protinus pater. ut omnium admirationem moveret atque im- . adque christianae pacis praecepta componeret. brevique tantum in ea profecit eamque benevolentiam sibi conciliavit. Quod indignum facinus etsi paulo post pater retractavit. Cum enim Limae esset natus. sordida quidem et illiberali. animo pro videbat Martinus eos iuvari posse qui frequentes circum se venturi essent.

Mirabunda autem eiusmodi Filii Dei contemplatione actus qui semetipsum exinanivit. in eos scilicet qui. formam servi accipiens (Phil. illud petiturus quod maxime exprimeret. Quam ob rem moderatores adiit Coenobii dominiciani a S. In ministeriis igitur Dominicianae sodalitatis constitutus. quos vocant. usque in Christi cruci adfixi meditatione caelestiumque rerum versaretur. Martinus enim propositum tenebat. operam aedibus verrendis. Sancti Spiritus gratia perflante. Rosario cognominati. sui pretio sodales levaturus. Quod consilium patri. magis quam habitare in tabernaculis peccatorum (Ps. 11). existimabantur. Cuius praeclarae virtutis hoc. eo consilio ut pretiosa quaedam abalienaret. Martinus. parentique honorem familiae pretendenti aperte respondit : elegi abiectus esse in domo Dei mei. quod sequitur. Moderatorum praeceptis modestissime parere. non enim eam latebat adulescentium noctes in oratione transigere. 7). quibus sodalitas aere alieno expediretur. vel acerbe obiurgantibus gratum animum profiteri. placet ex multis proferre specimen. sed frustra . neque iure dominicianae familiae aggregabantur. humillimo animo omnibus se inferiorem putabat. Hanc autem vitae rationem sane non intellegit qui animo non expendat Martinum eum fuisse ut totus precibus insisteret. quibus in tonstrina Marcelli de Rivero uti didicerat. aegrotorum genibus advolvi iisque maxima caritate mederi.am Eucharistiam. agris colendis aegrotisque iuvandis navabant. impense etiam v . inque famulatu constituti nomine et re infra fratres professos. XXIII 195 primis dominae Venturae. Cum olim Coenobii antistes domo exiisset. 83. adhibitis nempe medicinae artis subsidiis. licet absenti. qui ut eum de sententia demoveret summopere conatus est. in deliciisque habebat comptentissimos quosque labores suscipere. secum cogitare coepit. aequalium optata libenter exsequi. religiosae sodalitati inservientes. cogitationem de morte assidue susciperet. innumera eiusmodi opera cotidiano usu sunt comprobata. vehementer displicuit. nova quaedam eaque perfectiora. impensam sui abiciendi voluntatem : ut scilicet in ministrorum ordinem assumeretur qui vulgo « donati )) dicebantur. genibusque provolutus rogavit ut se ipsum in servitutem divenderet. cuius caelesti pabulo ter in hebdomada incenso animo reficiebatur . sibi illudentes beneficiis cumulare.Acta Ioannis Pp. in urbe Lima exstantis. Egregia praeprimis in eo pietas in Ss. suavique animi motione cum Christi imagine cruci adflxi mirum in modum colloqui. repente Martinus cognita re ei obviam occurrit. Marcelli uxoris . quindecim annos natus. vel nomine ipso. 2.

egenorum numerus ob sociales civilesque commutationes ingens . Novam eamque perfectam vivendi formam amplexus Martinus. Singularis eiusmodi virtutis vis antistitis Coenobii a S. ab universa civitate (( Pater pauperum ». mox enim surgebat ferréis loris se castigaturus. ut haberet unde tribueret necessitatem pa- . libenter tamen ut absolutions sanctitatis vinculo se obligaret est secutus. Quivis enim qui succedebat dies. Christi vestigia premens qui erat pernoctans in oratione Dei (Lc. 12) : pauci asseres. sub lucem denique lectum relinquebat non sive verberibus. tignumque transversum laboribus defatigatum corpus nocturno tempore excipiebant.Commentarium Officiale Beatam Virginem Mariam adamavit. paupertatem. quos vilis storea tegebat. brevi factum est ut. se victu cibisque fraudabat ea pauperibus largiturus . Quae de re impossibile est ea omnia exponere quae Dei servus Christi caritate urgente mira alacritate effecit. sed breviter. qui una veste eaque obsoleta indueretur cellulamque sibi propriam in Coenobio recusaret. Medendi scientiam quam adulescens didicerat sponte et ultro egentibus adhibebat . ut eum sodales et Moderatores ipsam virtutis imaginem eum continenter ducerent. Ut res summas tantum attingamus. qui tunc quartum supra vicesimum agebat annum. flammam. vel citatiore gradu visus est procedere virtutis semitas : castitatem.196 Acta Apostolicae Sedis . et Martinus a caritate cognominaretur. quae virgis sibi inferebat. vehemensque studium videbatur augere Dei gloriae hominumque salutis provehendae. eamque tamquam suavissimam Matrem caram habuit. quam sententiam angelicus iuvenis. oboedientiam tam integre colendo. quam pectore alebat. cuius Rosarium semper prae manibus tenebat. surgebat dein intempesta nocte. ut defunctorum animis caelestia solacia impetraret. Rosario admirationem movit. Noctes plerumque in precibus fundendis corporisque macerationibus consumebat. atque die altero mensis Iunii anno millesimo sescentesimo tertio sollemniter eadem vota nuncupavit quibus ad laicos professos Dominicianae sodalitatis ascriptus est. apertae vel tacitae conflictationes inter diversos civium ordines erant : Martinus" praesens auxilia deprecationesque multiplicabat. Etenim in urbe Lima aegroti frequentes erant pestilentiaque grassante raro citationibus reiiciebantur . licet se imparem tali dignitati profiteretur. (( omnium pater » acclamaretur. diu noctuque iis opitulaturus qui desiderarent. 6. ut se nodata fune percuteret ad peccatorum sordes luendas . qui Martino ut sollemnia religionis vota in Dominiciana sodalitate nuncuparet suasit. ut piaculum se Deo cum Christo exhiberet. novis laboribus operam insumebat.

4. Tot tantisque donis humilem Martinum Deus cumulavit. pacem inter cives eum conciliasse. Quam miram animorum con- cordiam iam non facunda disertave Martini oratio conciliabat. Inter plurima autem eius caritatis documenta illud etiam memorandum. et commodo pauperum stipem ipse emendicare non erubuit a primoribus civitatis. ut ea quae singulis quibusque hebdomadis colligerentur tripertito erogarentur : quarum pars quaedam defunctorum animis tribueretur iuvandis precibus et sacris Deo factis. de . cui simul honori erat cum Martino familiaritas simul perfectioris vitae incitamento. 3. aerumnosorum hominum commodo. illud suae vitae exemplo. Ex quo clare elucet Martinum ita semper gessisse ut non modo ad terrenae vitae necessitates respiceret. tum de cibis divinitus auctis. duce Martino. simultates sustulisse quae servis cum dominis intercédèrent. quos inter Beatus Ioannes Macias. sed ad ea praeprimis spectaret quae ad caelestem animorum patriam pertinerent. civitatis optimates eum conveniebant ipseque Peruviani regni Vicarius. Nihil ergo mirum si rudibus puerisque simul cum terrenae vitae subsidiis etiam christianae doctrinae elementa is assidue impertiebat quibus animi ad virtutem allicerentur Deoque propius accederent. quo familiarissime Martinus utebatur. operam dabant nonnulli Dominicianae familiae sodales. itemque germana Martini soror Ioanna.Acta Ioannis Pp. 28). sed mansueta quaedam atque caelestis animi suavitas ipsaque Spiritus Sancti vis qua agebatur. alte profitentem : non est Non est iudaeus neque graecus. enim baptizati estis Christum induistis (Cal. eorum controversias composuisse. frequentes etiam sacrorum Antistites. XXIII 197 tienti (Eph. Cui generosae pecuniae ciborumque erogationi. ut vel mira quaedam per eum patraverit. altera pars clericis indigentibus destinaretur sacrorum alumnis theologiae studiis operam navantibus . Bona sapiensque Martini consuetudo ferebat. quod ita prospere successit ut brevi donationum ordinatio statuenda fuerit. masculus neque femina. 26-27). omnium bonorum largitori atque fonti. quicumque non est servus neque in Christo liber. Complura enim eaque comprobata eius temporis testimonia tum de aegrotis mirum in modum sanatis afferuntur. potius quam verbis. ut composite certisque temporibus cibi et vestes egentibus praestarentur. tertia denique iis daretur omnibus qui quavis ratione cotidiana egestate affligerentur. quem assidue non modo Coenobii novitii sed sacrae theologiae magistri et doctores adibant eius sapientiam appetituri . nigritisque cum hominibus albi coloris : omnibus denique Martinum exsurrexisse pacis oratorem. Quae causa praecipua erat ut undique Dei servus exquireretur.

Cumque ardentibus febribus esset correptus exeunte mense Octobri anno millesimo seseentesimo tricesimo nono lectulo affixus est. medicoque fratribusque medicinis eum reficere quaerentibus subridens novissimam sibi horam imminere significavit. circa philosophiam et theologiam. nam supremus generis humani hostis. labiis ad Domini crucem admotis. Forti animo et hilari non modo doloribus non repugnabat. utpote eius singularis et propria. anno Domini millesimo sescentesimo tricesimo nono. inter quos Felicianus de Vega. Inter quae digna profecto quae memorentur. Martino fortiter obsistente. de responsis circa subtiliores doctrinas. ut vitae curriculum sanctissime conficeret. eidem obviam occurrit. acriter eum impugnavit pretiosam animi humilitatem labefactare nisus. sed corpus cruciatibus volens tradebat. Morti denique proximus. de acribus cum diabolo certaminibus. quae ad eius corpus turmatim properavit illud venerabunda etiam atque etiam contemplatur a . quem paucis men- . sed frustra. Christo cruci adfìxo assimulari flagrantissime cupiens .Commentarium Officiale rebus futuris praedictis. deficientibus viribus defuit luctatus. qua simul eisdem evangelica simplicitate alimenta atque medicamina afferebat. quem toties vivens Martinus certamine superaverat. post nempe exsequias sollemnissime celebratas. simul in eorum congressum colloquiumque veniebat. gratia cito in arca depositum inque coenobii crypta sepultum est. de eius mentis atque animi a corpore excessibus dum suavissima voluptate in oratione f meretur. Cumque sodales ad morientis lectum maesti accurrissent omnesque Apostolorum symbolum Credo sollemniter canere coepissent. Neque unquam pòrtentorum eiusmodi magnitudo Martini animum a modestia dimovit. Nec tamen in ultimo vitae discrimine. quod ne laceraretur nimiae religionis. quibus impensis lacerabatur. qua erat humilitate sedulo occultabat. ieiuniis ciliciisque fractus se brevi aeternam aditurum patriam praesensit. eorum animos quos beneficiis affecisset a se quantum fieri posset avertens. ad verba et homo factus est placidissime Martinus. Sexagesimum autem aetatis annum agebat quando diuturnis laboribus. Archiepiscopus Mexicanus. die tertio Novembris.198 Acta Apostolicae Sedis . illam in se innocentiae condicionem adumbrans in qua protoparentes felicissime a Deo sunt constituti. Nuntiata Martini mors illico universam civitatem commovit. quas eminentissimi viri sunt comitati. eius cum animalibus necessitudo. quas numquam coluerat. qui omnia a providentissimo Deo procedere aperte significabat seque ipse. postquam ea quae sibi viderentur peccata neglegentiaeque omnibus coram est confessus. voluit caelesti pabulo refici et opobalsamo inungi.

ipseque regni Vicarius Comes de Chinchón. de Beatorum honoribus ei decernendis causa agitari coepta est. Anno itaque millesimo sescentesimo sexagesimo inquisitiones auctoritate ordinaria ad iuris normas Limae actae sunt . Decessor Noster. qui Dei servi familiaritate utebatur. quae dicuntur. Unum porro dubium erat discutiendum : an probatis virtutibus et duobus miraculis. eodem anno. quibus rite absolutis die decimo Septembris anno millesimo sescentesimo duodeseptuagesimo ad inquisitiones apostolicas ventum est. Ioseph. quibus peractis idem Summus Pontifex die undevicesimo mensis Martii anno millesimo octingentesimo tricesimo sexto. oculi et nempe dexteri de de repentina perElvirae Moriano. die festo S. ac demum in generali. ac visus cum cum recuperatione testacei. Tum quaestio de miraculis quae Martino deprecante celeberrima esse dicebantur in antepraeparatorio et praeparatorio. Cum vero post decretos eidem Beato supernorum Caelitum honores eiusdem cultus non modo in Peruviana regione et universa America sed in diversis etiam Asiae et Africae partibus magis in dies augeretur. adversas ob causas. venerabili Servo Dei Martino de Porres Caelitum honores tuto decerni possent. agi coeptum est coram eodem Decessore Nostro Gregorio X V I . qui favorabili omnium sententia audita. XXIII 199 sibus ante Martinus morbo liberaverat. Percrebrescente autenf eius sanctitatis fama ob frequentia nempe prodigia quae eo deprecante patrata a Deo ferebantur. insilientis pueri fragminis irreparabili disruptis a letali tunicis capitis omnibusque caecitate. de venerabilis Servi Dei tum theologalibus virtutibus cum cardinalibus agi coeptum est. sollemniter declaravit : dente venerabili ictu Martino fectaque sauciati effusis fecta sanatione humoribus sanatione lapsu Constare de de duobus miraculis a Deo. die vicesimo septimo mensis Februarii anno millesimo septingentésimo sexagesimo tertio sollemni sanxit decreto. quas heroicum attigisse gradum Clemens X I I I . intercepatratis. omnibus rite perpensis. aliisque symptomatibus. die uno et tricesimo mensis Iulii eodem anno proprio decreto sanxit : Tuto procedi posse ad sollemnem venerabilis Servi Dei Martini de Porres beatificationem. haemorrhagia. ac perex Porres. quae anno millesimo sescentesimo octogesimo sexto expletae sunt.Acta Ioannis Pp. sed solummodo subsequenti saeculo. . instantánea febri Melchioris cerebri Varanda contusione praecipiti gravissimis concussione. comitiis agitata est. Quae sollemnia die undetricesimo mensis Octobris anno millesimo octingentesimo tricesimo septimo in Vaticana Basilica habita sunt. De quo dubio die duodetricesimo mensis Maii. coram Gregorio X V I Decessore Nostro .

atque sub ipsius patrocinio haud paucae eiusmodi piae consociationes sunt constitutae. anno millesimo nongentesimo vicesimo sexto annuit. factae sunt. Reapse divus Martinus sive socialis.Commentarium Officiale eoque deprecante nova dicerentur effecta a Deo miracula. Quibus precibus Decessor Noster Pius XI die nono mensis Iunii. collapsumque cardiacum passa est. die septimo mensis Septembris anno millesimo nongentesimo quadragesimo octavo extemplo abdominis acutissimo correpta est dolore. Detroitensis. Examine radiologico. biliosae et faeculentae statim consecutae sunt. Post multas vero inquisitiones quae in curiis Ecclesiarum Caiamarcensis. Miram autem huiusmodi sanationem perfectam fuisse atque naturae excessisse vires artis medicae periti affirmaverunt. Beatum Martinum de Porres omnium socialium Institutorum in Peruviana Republica exsistentium caelestem patronum constituit ac declaravit. duo alia miracula Sacrorum Rituum Congregationi proposita sunt. sunt comprobata. die quinto decimo eiusdem mensis. quae dicitur. octoginta septem annos nata. chirurgicum interventum uti extremum proposuere remedium. letali prognosi definita. quinimmo proximus Decessor Noster Pius X I I apostolicis litteris die decimo mensis Ianuarii anno millesimo nongentesimo quadragesimo quinto datis. quem vomitiones alimentariae. dum aedificandae domus parietem scandere nititur. artisque medicae periti testati sunt Antonium certa atque implexa syndrome . aegrota sanatam se omnino persensit. fractura malleoli externi aliaque fracta ossa. iustitiae. in terram cecidit. anno millesimo nongentesimo quinquagesimo sexto. quem familiares ob infirmae mulieris aetatem abnuerunt. primo mane. Nec minus perspicuum fuit alterum miraculum quod accidit puerulo Antonio Cabrera Pérez in pago Garachico apud urbem S. quando improviso. sive pacifici convictus inter diversae stirpis homines veluti signifer multis in regionibus. ut causa resumeretur úe Beato Martino de Porres sanctitatis ínfula decorando. extincta qualibet arteriarum pulsatione. Humanis autem subsidiis frustra adhibitis. Transvaallensis. Christophori de Laguna. enixae ad intercessionem Beati Martini obtinendam preces adhibitae sunt. cuius laevum pedem lapidea moles magni ponderis ex alto cadens vehementissime contrivit. Medici Dorotheam occlusione intestinali esse aflectam comprobarunt atque. Ssmae Assumptionis in Paraquaria et S. supplices Apostolicae huic Sedi preces admotae sunt. quae hisce referuntur : Dorothea Caballero. praesertim in Foederatis Americae Septentrionalis Civitatibus et in Africa Meridionali etiam ab acatholicis agnoscitur. Crucis de Tenerife : is die vicesimo quinto mensis Augusti.200 Acta Apostolicae Sedis .

Dictu mirabile ! Mane insequenti in artum. Praelati. prognosim secum tulisse infaustam quoad functionem et valetudinem. Episcoporum et Abbatum « nullius » eo die in urbe futurorum sententiam exquireremus. quibus status generalis toxicus-infectivus accesserit. Beati deque Constare de duobus miraculis a Deo patratis per Martini miraculosa húmida de Porres. nempe pueri de ab instantánea occlusione Cabrera traumate perfectaintestinali a gravi cum Dorotheae pede et Caballero laevo. die vicesimo mensis Martii : in quo dilectus Filius Noster Paulus S. anno millesimo nongentesimo sexagesimo secundo . Patresque Consultores scripto signiñcavissent tuto procedi posse ad Beati Martini de Porres canonizationem. Tunc dilectus Filius Noster S. reservatam vero quoad vitam . amputationi maturum. dubium cognoscendum proposuit : An et de quibus miraculis. Archiepiscoporum. statu dominae sanatione Antonii irreversibili ischaemia in gangraena multiplici generali attrito consequenti tocoico-infectivo. E. Die igitur tertio mensis Aprilis hanc sententiam tulimus : Tuto procedi posse ad sollemnem Beati Martini de Porres canonizationem. Utrumque signum a Sacra Rituum Congregatione diligenti examine expensum est . Quibus suffragiis libentissime exceptis. utpote irreversibilem. Considerantes autem de re gravissima agi.Acta Ioannis Pp. Officiales. R. Cardinalis Giobbe. interponendum de more aliquod temporis spatium duximus ad expetendam locupletioris gratiae lucem. die vicesimo tertio mensis Martii sollemniter ediximus : intercessionem que alta et sanatione letali. R. Sacrum Consistorium indiximus ut in eo Patrum Cardinalium. XXIII 201 traumatica laborasse. Cardinales. R. parentes ad Beati Martini de Porres patrocinium confugerunt. post rem iterum atque iterum consideratam ac caeleste lumen pluries invocatum. cuius rei gratia plures habiti sunt conventus : praeparatorius die tertio decimo mensis Februarii. quam ob rem de amputando pueri pede cogitatum est. qui ob mortem desiderati Cardinalis Caietani Cicognani huius causae Relator renuntiatus fuerat. Post haec vero. E. E. quamvis S. generalis demum coram Nobis in Vaticano Palatio. De quo qui aderant. Quo tristissimo nuntio audito. cuius sacras reliquias ad pedem laesum applicuerunt. cum Patres Cardinales tum Sacrorum Rituum Congregationis Praelati et Consultores propositas sanationes miraculo tribuendas esse affirmarunt. cum iscbaemia et gangraena bumida. Datarius Noster. post indultam eidem Beato ab Apostolica Sede venerationem constet in casu et ad effectum de quo agitur. Patriarcharum. sanguisque in pede iam gangraena affecto suum cursum habebat. Cardi- . vita rediit. eamque Syndromen.

respondimus iam in eo esse ut Nos huiusmodi postulationi concederemus. plures sacrorum Antistites atque amplissimum Patrum Cardinalium collegium in Vaticanum Palatium convenerunt. descendimus et ad Solium Nostrum perreximus. Tunc praestita Nobis ab astantibus Cardinalibus oboedientia. ut fausta salutaria quae praestolati iam essent catholicae rei obvenirent. Dein in sancti Petri cathedra sedentes. Quibus omnibus supplicantium ritu procedentibus ac precationes caelestium Curiae admoventibus. uti supremus universae Christi Ecclesiae magister. E. Interea astantes Patres.202 Acta Apostolicae Sedis . ab Epistulis Nostris ad Principes. Quibus peractis adstantes Cardinales et sacrorum Antistites rogati sunt ut quid de proposita causa sentirent singuli significarent. Consistorialis Aulae Advocato. plane compertum est Beatum Martinum dignum ab iis concordi sententia aestimari qui fulgidissimo decorantur Sanctorum diademate. Larraona. et divina ope saepius implorata. ad Petri exaltationem fidei auctoritate et Pauli ac Ecclesiae in Urbe catholicae Nostri matura et ad Iesu christiaChristi. instantissime postulavit ut Beatum Martinum de Porres summis Sanctorum honoribus decorar emus. R. sollemniter pronuntiavimus : Ad honorem Sanctae et individuae nae religionis Beatorum Nostrorum Trinitatis. quod vocant. non pauci Abbates.Commentarium Officiale nalis A. instanter. magno fidelium ex universo paene terrarum orbe numero frequentem. plurimi Romanae Curiae Praelati et Officiales. Bea- . perorante dilecto Filio Francisco Xaverio Parisi. Cardinalis Larraona. ac de venerabilium Fratrum Romanae Episcoporum Cardinalium. instantius. dilectus Filius Noster Arcadius S. cunctis saecularis et regularis cleri ordines. Creator Spiritus cum confertissima fidelium turba canentes. a divino Paraclito impetravimus ut superni luminis copia magis magisque menti Nostrae coruscaret. affuerunt. Ad quem vero fastis Sanctorum sollemniter ascribendum statuimus diem sextum proximi mensis Maii. augmentum. Cui Consistoriali Advocato per dilectum Filium Hamletum Tondini. in aedibus Vaticanis die duodecimo mensis Aprilis habito. Quo maximae sollemnitatis die. Supremi Consilii Sacris Ritibus cognoscendis Praefectus enixe postulavit ut Beati Martini memoria summis consecraretur honoribus atque ad optatissimum canonizationis ritum deveniretur. exsistentium Archiepiscoporum consilio. in Petrianam Basilicam. Domini Nostra : Apostolorum Sanctae et deliberatione Patriarcharum. Omnium denique receptis Purpuratorum sacrorumque Praesulum suffragiis. sacros Praesules universosque christifideles rogavimus ut Nostris precibus suas illi coniungere vellent. Hymno itaque Veni. praehabita. qui in Consistorio semipublico.

nimus. etiam typis impressis. eadem tribuatur fides. Pontificatus Nostri quarto. MICARA. TISSERANT. id censentes ut harum Litterarum exemplis vel locis. E. Petrum. Nemini autem iis quae per has Litteras statuimus obniti liceat. Amen. auctoritate Nostra acta confirmamus. XXIII tum Martinum de Porres. cum adstantibus cecinimus. hasce Decretales sub plumbo Litteras confici et expediri iussimus. ut gratias omnipotenti Deo ageremus. Deinde postquam hymnum Te Deum. Novembris. PIZZARDO. precibus annuentes eiusdem Cardinalis Arcadii Larraona. Sancti illius patrocinium primi invocavimus atque sermonem de eiusdem virtutibus habuimus. manu tamen alicuius tabellionis subscriptis sigilloque munitis. SB Ego HAMLETUS IOANNES Episcopus titulo Tusculanus Card. CICOGNANI. S. Ego I O A N N E S Catholicae Ecclesiae Episcopus SB Ego EUGENIUS Episcopus Ostiensis ac Portuensis et S. apud S. Sanctum esse decernimus adscribimus : tertia nempe statuentes illius natali. In nomine Pa SB tris et Fi SB Iii et Spiritus y& Sancti. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. Rufinae Card. Quod si quis temere ausus fuerit. Qua formula prolata. SB Ego IOSEPHUS Episcopus Albanensis Card. iustis poenis plectetur. quae hisce haberetur. Sacri Collegii Decanus. Datum Eomae. SB Ego BENEDICTUS Episcopus Praenestinus Card. . SB Ego IOSEPHUS Episcopus titulo Sabinensis et Mandelensis Card. Quae cum ita sint. Camerarius. ALOISI MASELLA. SB Ego CLEMENS Episcopus Veliternus Card. die sexto mensis Iunii. ac Sanctorum quolibet anno die eius Confessorem. inter et 203 defi- catalogo memoriam Sanctos Confessores pia devotione recoli debere. si ostenderentur. R.Acta Ioannis Pp. FERRETTO.

CHIARLO.Commentarium Officiale Ego IACOBUS ALOISIUS titulo S. Bartholomaei in Insula Presbyter Card. AGAGIANIAN. Silvestri in Capite Presbyter Card. CENTO. Caesar Loco Q-í Plumbi In Ap. Ego ILDEBRANDUS titulo S. VALERI. Ego ALOISIUS titulo S. R . TESTA. Ego ALAFRIDUS S. Ego ANDREAS S. Apost. Card. BEA. Ego VILLELMUS THEODORUS S. vol. Ego ARCADIUS MARIA Ss. Ego PETRUS titulo S. Ego IOSEPHUS titulo S. CONFALONIERI. Ego FRANCISCUS S. ANTONIUTTI. Cancellarius ARCADIUS M. Ego PAULUS titulo S. OTTAVIANI. TRAGLIA. Pudentianae Diaconus Card. Mariae in Cosmedin Diaconus Card. Apollinaris Diaconus Card. Federici. HEARD. MARELLA. Ego VALERIUS titulo S. Andreae de Valle Presbyter Card. ALBAREDA. n. Crucis in Ierusalem Presbyter Card. Praxedis Presbyter Card. Cane.204 ~> Acta Apostolicae Sedis . BRACCI. Ego CAROLUS titulo S. Ferretti. Mariae in Vallicella Presbyter Card. Ego IOACHIMUS ANSELMUS S. da COSTA NUÑES. Eustachii Presbyter Card. R. LARRAONA. Proton. GIOBBE S . . MORANO. Agnetis extra moenia Presbyter Card. DI JORIO. Georgi in Velabro Diaconus Card. Blasii et Caroli ad Catinarios Diaconus Card. Ego ANTONIUS S. Datarius. R. E . Ego FRANCISCUS SS. COPELLO. LARRAONA S. Mariae in Porticu Presbyter Card. tab. Eugenii Papae Diaconus Card. Cosmae et Damiani Diaconus Card. I4. JULLIEN. Praefectus Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Franciscus H. Ego MICHAEL S. Hieronymi Illiricorum Presbyter Card. Ego GREGORIUS PETRUS titulo S. Theodori in Palatio Diaconus Card. ROBERTI.. Priscae Presbyter Card. C. Ego EPHRAEM titulo S. Sebastiani ad Catacumbas Presbyter Card. Pauli in Harenula Diaconus Card. Ego AUGUSTINUS S. Sabae Diaconus Card. Ego GUSTAVUS titulo S. 110. Ego FRANCISCUS S. Ego PAULUS titulo S. E. Cesarii in Palatio Diaconus Card. Apost. CIRIACI. Ego CAROLUS titulo S. Ego ALBERTUS S. IACOBUS A. Mariae in Domnica Diaconus Card. FORNI. Card. BROWNE. Andreae Apostoli de Hortis Presbyter Card. COPELLO S. Laurentii in Damasi Presbyter Card. Proton. BACCI. Ego FERDINANDUS titulo S.

Thoma Aquinate in Urbe ». data die 11 mensis Aprilis anno 1567. 2. II. rec. Gratiarum omnium. summae erit semper gloriae Aquinatem Doctorem inter suos Sodales adnumerare. per plurium saeculorum cursum in variaque alacritatis provincia. 1910. praeclaras sane catholicae rei peperit utilitates. 324. 1 2 3 1 Constit.Acta Ioannis Pp.. A. 2 4 1 . S.. apost.S. apost. Pius V. data die 21 mensis Ianuarii anno 1217.A. non modo catholicae veritatis inserviisse rationibus dicenda est. pp. XXIII 205 L I T T E R A E APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE Pontificium Athenaeum Angelicum titulo et honore decoratur « Pontificiae Studiorum Universitatis a S. 899. cuius Sodales Decessor Noster fel. ad divinae sapientiae studium instituit et educavit: ut palam D e cessori Nostro S.A. tot miracula patravisse. I. Roman. ipsius disciplinae se nullo non tempore praestitit servantissimam. cap. Honorius I I I futuros esse praenuntiavit púgiles fidei et vera mundi lumina. O. Mirabilis Deus. condidit. XV. quem unus ex insignioribus Ecclesiae Sanctis. 564-565. S. in Bullar. in fidei subsidium a Domino datus. Constit. P.* Attamen Dominiciana Familia. I. Studiorum Ducem. quod divum Thomam Aquinatem. illud praecipue ex eo ortum esse censemus. Pio X prae se ferre placuit. Taurini 1862.. sed etiam ob eam causam quod.S. quod Doctorem Communem veluti in gremio suo gestavit et aluit. Epistula apostolica ad Summum Ordinis Magistrum missa. A. Encycl. iam fere inde ab eiusdem Doctoris placido decessu. p. quemadmodum Decessores Nostri Benedictus XV DOMINICIANUS ORDO. hisce verbis : Huic enim inclito Ordini. qui et Doctoris Ecclesiae et Doctoris Universalis Ecclesiae nominibus est auctus. lib. VII. quot sapientes scripserit articulos. 1923. de quo merito dictum est.. Sed quod idem Ordo maximo adiumento Ecclesiae sanctae fuit in christiana fide propugnanda et in doctrina disseminanda Evangelii. 3 Litt. p. in Const. clarissimum scholarum lumen.

206 Acta Apostolicae Sedis ..Commentarium Officiale et Pius XI huiusmodi edixerunt sententia: Atque huic Ordini dandum est non tam quod Angelicum Doctorem aluerit. Eo enim non tantum Summus Dominiciani Ordinis Magister aedes illas exstructurus spectabat.. Atque re ipsa novum hoc Collegium. tum ad sacrarum disciplinarum cultum. 1916. anno MDLXXVII constitutum ad S. 137.C.I. 1923. 397. ab eius disciplina discesserit. qui. Domum delectis.A. quae sive Romani Pontifices semper commendaverunt. Acta Leonis XIII. Epist. haec ad Magistrum eundem scribebat : Ibi enim rite exposita et inde diffusa late sapientia Doctoris Angelici tum ad philosophiae. sive aliarum religiosarum Sodalitatum e qualibet natione apertum. p. non secus atque pristinum. Encycl. ubi Summus Pontifex scholarum ecclesiasticarum Magistris animum suum hisce verbis patefacit: Nihil Nobis esse antiquius et optabilius. datae die 29 mensis Iunii anno 1923. C. Leone XIII Encyclicas Litteras. sive Codex Iuris Canonici nominatim praescribit. cui anno MDCCCCXLII nomen Pontificium Athenaeum Angelicum est ascitum. ita nempe ut Decessor 5 6 7 8 BENEDICTI XV Epistula ad Revmum Patrem Magistrum Generalem L.A. Theissling.S. sed idem Decessor Noster S. Thoma tradita principia docendique rationem fideliter teneret. 1909.. A. mem. A. p. 1366 § 2. data die 29 mensis Octobris anno 1916.A. studiosae iuventuti large copioseque universi praebeatis (p. I. can. aedificii mole nondum absoluta.S. in A. id perpetuo egit contenditque. quam ut sapientiae rivos purissimos. ex angelico Doctore iugi et praedivite vena dimanantes. . p. ut inibi salutaria Aquinatis praecepta altius introspicerentur et latius exinde vulgarentur. Mariae Vico Minervae. 255. Quod idem tum cuncta Dominicianae Sodalitatis industria ubique terrarum adhuc confirmavit. maxime post editas a Decessore Nostro imm. quibus initium Aeterni Patris. ut a S. p. P I I XI Litt. tum praecipue studiorum domicilia ab ea in hac alma Urbe condita. XV.S. In quibus memoria dignum existimamus illustre Collegium a S. 324. Quod Collegium anno MDCCCCIX subsecutum est Pontificium Collegium Angelicum. 279). 1881. eo consilio adulescentibus sive Dominiciani Ordinis sive variarum dioecesium. quam quod numquam postea. non dubitamus. VIII. I. quin praeclaros ubique fructus latum sit. 6 7 8 5 .. Thoma Aquinate appellatum. ne latum quidem unguem. Studiorum Ducem. Pius X.

Allocutio habita die xvi mensis Septembris anno 1960. Consilio Seminariis et Universitatibus Studiorum moderandis habitum. Encycl. rec. ut sive Studiorum Universitates sive Studiorum Ordines doctrinarum disciplinis floreant. 324..Acta Ioannis Pp. ut vocantur. Quam bonam omnium existimationem ex ea etiam intima temperatione et conformatione sui Athenaeum collegit. 823. quoniam deinde.A. 10 . duo alia accesserunt. quas Constitutio apostolica Deus Scientiarum Dominus imperat.A. Instituta: quorum alterum disciplinis socialibus provehendis. Consilio Seminariis et Universitatibus Studiorum praeposito. qui iam a condito Athenaeo Angelico inibi exstabant. XXIII 207 Noster fel. LII.. si doctrinarum Aquinatis studia maiore cura et sol10 9 Litt. ad quas. ratum a s. XV. in quod normae inductae sunt. philosophiae et iuris canonici. tantopere viguit et floruit.S. 1923. valde expetimus divi Thomae praeceptorum veluti thesaurum summo cum rei christianae emolumento. alterum religiosae animi culturae docendae destinatum. ex variisque dioecesibus in illud studiorum causa undique gentium convenerit. probante s. p.S. Quibus omnibus cum animo Nostro consideratis. quoniam primo Athenaeum Angelicum cunctis apertum nationibus in legitimis versatur condicionibus. Studiorum Ducem. cotidie largius effodi. Pontificiae Studiorum Universitates et Studiorum Ordines constituit liceret. sive docendi genere a nostrorum dierum ingenio et indole nulla ex parte discrepantibus-. cum Conventus ex omnibus nationibus Romae haberetur. A. quam ad temporum ingenium et indolem referre numquam praetermisit. Nam primum anno MDCCCCXXXVI proprium decretum tulit. 1960. theologiae nempe. p. studiorum Thomistieorum provehendorum causa. A. quoniam postremo hoc persuasum est Nobis. Pius XI de eodem Collegio scribens haec assevera verit: Ubi Thomam tamquam domi suae habitare dixeris.* Nihil igitur mirum si praeclarum Athenaeum hoc. sive instituendi ratione. maxime in re ad philosophiam et theologiam pertinente. atque adeo eius scripta latissime in vulgus edi. Deinde ad tres Studiorum Ordines. uti diximus. ut frequentior in annos discipulorum numerus ex variis Ordinibus Sodalitatibusque virorum religiosorum. recentiore tempore. iuxta Constitutionem apostolicam Deus Scientiarum Dominus.

item merita erga hanc sacratissimam Petri Cathedram magna prorsus ac singularia. Datum Romae. Pontificatus Nostri quinto. quam tot illustres ac sanctissimi viri et summa virtute comparaverunt et partam tuiti sunt. die VII mensis Martii. . Palazzo Adriano cognominantur. 11 IOANNES PP. Contessa Entellina. quae quidem vi sua valere pergunt. ad eandem Ecclesiam eiusve res aut incepta praecipuo studio respicerent. Thomae Aquinatis. XXVII. Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris motu proprio datis decreta sunt. idcirco motu proprio et apostolica auctoritate Nostra decernimus atque pronuntiamus Pontificium Athenaeum Angelicum ad omnes nationes pertinens. XXIII CONSTITUTIONES APOSTOLICAE I PLANENS IS GRAECORUM Municipia quae vulgo Mezzoiuso. ea omnia firma ac rata esse iubemus. illud futurum esse. Quae cum ita sint.208 Acta Apostolicae Sedis . p. quibus nihil umquam fuit antiquius quam de christiano populo assidue curam agere..S. Palazzo Adriano cognominant quos" Cf. in festo S. anno MDCCCCLXIII. ut nova haec appellatio in statuta et leges Athenaei inducatur. Contessa Entellina. ut quae consilia Patribus Concilii Oecumenici Vaticani II proposita sint. IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Orientalis Ecclesiae fama. A. id semper effecerunt ut Eomani Pontifices. legitime erectum et Ordini Fratrum Praedicatorum concreditum.A. 1935. contrariis quibuslibet non obstantibus. sub unius Episcopi Planensis Graecorum iurisdictionem transferuntur.Commentarium Officiale lentia incitentur. quos per vulgus Mezzoiuso. apud S. Thoma Aquinate in Urbe esse nuncupandum. nunc et in posterum Pontificiam Studiorum Universitatem a S. volentes quam commodissime Siculis pagis providere. Petrum. 418. pariterque praecipimus. ea ad effectum felicius adducantur.

prorsus exstincta Archiepiscopi Panormitani in municipium Mezzoiuso.Acta Ioannis Pp. pro Ecclesia Orientali a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Franciscus Loco £8 Plumbi H. CXI. n. vol. V. Congr. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. Datum Romae. Card. eadem omnino habenda erit fides. R. XXIII 209 que olim fideles Byzantini ritus condiderunt. Card. atque igitur vim suam obtineant. Archiepiscopi Montis Regalis in municipia Contessa Entella et Palazzo Adriano iuris dictione. si ostenderentur. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. plurium simul Praesulum iuris dictioni subiectis. iam inde ab anno millesimo nongentesimo tricesimo septimo. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo. sub unius Episcopi Planensis Graecorum potestatem ac iuris dictionem redigere. 25. Pontificatus Nostri secundo. IACOBUS A. — 4-4-1963. 14 . Quarum Litterarum efficacitati nulla. sive typis impressis sive manu exaratis. Proton. die octavo mensis Iulii. contraria praescripta officere poterunt. vol. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. Bernardus De Felicis. CICOGNANI 8. Petrum. 4. cessante iure Ordinarii Montis Regalis quemlibet praesentandi. In Ap. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. iis quos oporteret sententiam rogatis. Cane. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. oratoriis publicis et semipublicis domibusque religiosis tum virorum tum mulierum ibi incolentium. de Nostra apostolica auctoritate ea quae sequuntur decernimus atque iubemus. Apost. Placet ea municipia quae diximus eorumque Sacerdotes ac fideles omnes tum Graeci tum Latini ritus. quo anno per Litteras ((Apostolica Sedes » dioecesim Planensem Graecorum constituta est. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus.ACTA. n. . Quapropter si quis. consequens est ut. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus. Proton. Quam ob rem. E.. vacantibus Latini ritus paroeciis Episcopus Planensis Graecorum ad iuris normam provideat. tab. cuiusvis generis. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. quae hisce haberetur. apud S. Ferretti. Cancellarius IOANNES H. templis. una cum omnibus paroeciis. Apost. COPELLO 8. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat. quavis praeditus auctoritate.

Coacolmán. Lombardia. Nueva Italia. censuit venerabilis Frater Aloisius Raimondi. territorium curiarum vulgo Aquila. « Apatzinganiensis » nomine. qui intra fines degunt civilis Status quem dicunt vulgo Michoacan. a dioecesi Tacambarensi territorium separamus. Ea ideo confinis erit. Archiepiscopus titulo Tarsensis et in Mexicana Republica Apostolicus Delegatus. ad occasum denique solis. E. R. dioecesibus Colimensi et Zamorensi in Mexico . ex iisque novam dioecesim condimus. Constitutae Ecclesiae sedes. Parácuaro. ad meridiem.210 Acta Apostolicae Sedis . Episcopi Tacambarensis. Oceano Pacifico et dioecesi Colimensi.Commentarium Officiale II TACAMBARENSIS-COLIMENSIS (APATZINGANLENSIS) Divisis territoriis dioecesium Tacambarensis et Colimensis. Coire. post nempe sententiam rogatos quorum interesset locorum Ordinarios. novamque Ecclesiam ex iis constituendam. utque id fieret ab Apostolica Sede petiit. Episcopi Colimensis. Apatzingán. Rati propterea Nos haud parum boni huius modi divisionem et constitutionem esse effecturam. Buenavista Tomatlán. quas nominavimus simul sumptae. Tepalcatepec. a dioecesi autem Colimensi. Episcopique domicilium in urbe . Tumbiscatio. Arteaga. ea quae sequuntur decernimus et iubemus. Oceano Pacifico. nova efficitur Ecclesia. de sententia sive venerabilium Fratrum Nostrorum S. deque summa potestate Nostra. Cardinales. ad septentrionem. quod complectitur curias seu paroecias vulgo nuncupatas Acahuato. cuius appellatio Apatzinganiensis. Coahuayana et Villa Victoria. ad orientem solem. Aguililla. IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Quo aptius christifidelium animis consuli posset. territoria esse dividenda dioecesium Tacambarensis et Colimensis. qui Sacris praesunt Negotiis Consistorialibus. iisdem circumscriptam finibus ac curiae. dioecesibus Tacambarensi et Acapulcanae. volentesque adhibitis postulationibus accedere. Eorum omnium consensum supplentes qui in hoc negotio aliquid iuris vel habeant vel se praesumant habere. et Ignatii de Alba et Hernández. sive venerabilium Fratrum Nostrorum Iosephi Abrahami Martínez Betancourt.

quod per alias sub plumbo Litteras fiet. vel per se ipse vel per alium in ecclesiastica dignitate constitutum virum. cathedrale habebitur. quoadusque Canonicorum Collegium condatur. XXIII 211 vulgo Apatzingán erit . cui quidem et sacro Praesuli omnia iura et privilegia damus. Quodsi tempore exsecutionis alius Apostolici Delegati partes in Mexicana Republica agat. eidem dioecesi Apatzinganiensi obvenient. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. Praecipimus insuper ut. in cuius territorio beneficium aut officium habeant . Quarum Litterarum efficacitati nulla. rite signata sigilloque impressa. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. philosophicis theologicisque disciplinis imbuendi. in Pontificium Collegium Pianum Latinum Americanum. hic mandata Nostra faciet. atque igitur vim suam obtineant. lecti iuvenes Romam mittantur. Mensam episcopalem efficient Curiae emolumenta. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . C. ceteri autem sacerdotes. Nemini .Acta Ioannis Pp. a Curiis episcopalibus Tacambarensi et Colimensi ad Apatzinganiensem mittantur. clerici Seminariique tirones. V. Consultores dioecesani deligantur ad normam iuris canonici. curíale autem templum Deo sacrum in honorem B. fidelium collationes. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. in tabulario religiose custodienda. Ea denique quae iussimus exsequenda studebit venerabilis Frater Aloisius Raimondi. quavis praeditus auctoritate. Quod ad regimen dioecesis attinet eiusque administrationem. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Novam praeterea Ecclesiam eiusque sacrorum Antistitem suffraganeos facimus metropolitanae Sedi atque Archiepiscopo Moreliensi. utque minus saltem Seminarium Episcopus quam primum struat ad iuris communis normas peculiaresque leges Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus. ad Vicarii Capitularis electionem. I. quae quovis modo novam dioecesim respiciant. atque bona quae iuxta canonem 1500 C. quem diximus. M. aliaque huiusmodi omnino serventur quae sacri canones praescribunt. Quapropter si quis. cum adoleverint. Qui vero rem perfecerit onus habebit effectae rei documenta. in eademque urbe exstans. sacerdotes ei dioecesi adscripti erunt. Acta et documenta. Simul ac demum hae Litterae Nostrae ad effectum adductae sint. ad Sacram Congregationem Consistorialem quam primum mittendi. ex quo. qui scilicet a munere cessabunt Canonicis constitutis. contraria praescripta officere poterunt. cuiusvis generis. impositis vero Episcopo etiam congruis obligationibus. ei in qua legitimo domicilio degant. in caelum Assumptae.

IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Proficientibus cotidie christianorum necessitudinibus. Cane. « Linarina » nomine. III MONTERREYENSIS (LINARINAE) Ex quibusdam territoriis archidioecesis Monterreyensis nova efficitur dioecesis. IACOBUS A. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. CIX. Datum Romae. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Federici. n. eadem omnino habenda erit fides. Proton.212 Acta Apostolicae Sedis . COPELLO 8.Commentarium Officiale praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat. Archiepiscopus titulo Tarsensis et in Republica Mexicana Apo- . quin immo harum Litterarum exemplis et locis. Consistorialis a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Caesar Iosephus Loco fcg Plumbi In Ap. novas excitare circumscriptiones ab Episcopis gubernandas . 99. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. tab. Cum propterea venerabilis Frater Aloisius Raimondi. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. Cancellarius CAROLUS Card. haud etenim est dubium eo aptius fidelibus consuli posse. Petrum. vol. quo propius iis per sacros Pastores provideatur. E. R. Proton. sive typis impressis sive manu exaratis. die tricesimo mensis Aprilis.. Apost. apud S. Congr. Rossi. necessarium quandoque arbitramur. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. peramplis scilicet divisis Ecclesiarum territoriis. Card. CONFALONIERI S. Apost. quae hisce haberetur. si ostenderentur. Pontificatus Nostri quarto.

ad occasum denique solis.Acta Ioannis Pp. quod per alias sub plumbo Litteras fiet. Galeana. atque pars bonorum quae ex praescripto canonis 1500 eidem dioecesi Linarinae obvenient. dioecesibus Tampicensi et S. quoadusque Canonicorum Collegium condatur. ad Vicarii Capitularis electionem. Decernimus insuper ut Ecclesiae sedem suumque domicilium Episcopus in urbe vulgo Linares statuat. Consultores dioecesani ad normam iuris deligantur. philosophicis theologicisque disciplinis imbuendi. quae iisdem cingetur finibus ac municipia quae diximus. in cuius territorio beneficium aut . Ab archidioecesi Monterreyensi territoria municipiorum separamus. Quod ad regimen dioecesis attinet eiusque administrationem. qui a munere cessabunt Canonicis constitutis. XXIII 213 stolicus Delegatus. suprema Nostra potestate ea quae sequuntur decernimus et iubemus. idque ut fieret ab Apostolica Sede petierit. Philippi Apostoli inibi exstante. Praecipimus etiam ut. Montemorelos. Linarinam nomine. deque sententia venerabilium Fratrum Nostrorum S. altera dioecesis conderetur. aliaque huiusmodi omnino serventur quae sacri canones praescribunt. Aldamas. obligationibus simul Episcopo impositis. lecti iuvenes Romam mittantur in Pontificium Collegium Pianum Latinum Americanum. fidelium collationes. dioecesibus S. E. Simul ac demum hae Litterae Nostrae ad effectum adductae sint. Linarinam praeterea Ecclesiam eiusque Episcopum suffraganeos facimus metropolitanae Sedi atque Archiepiscopo Monterreyensi. Doctor Arroyo. Doctor Coss. Linares. Cardinalium Negotiis Consistorialibus praepositorum atque venerabilis Fratris Alfonsi Espino et Silva. Rayones. archidioecesi Monterreyensi partita. magisterii autem cathedram in curiali templo Deo dicatum in honorem S. dioecesibus Matamorensi et Tampicensi . Mensam episcopalem efficient Curiae emolumenta. Zacatecensi et Saltillensi. ad orientem solem. quae vulgo appellantur Mier y Noriega. prout in praesens terminantur. sacerdotes ei dioecesi censeantur adscripti. General Bravo et China. Zaragoza. Ludovici Potosiensis . Iturbide. cum adoleverint. adhibitis Nos precibus accedimus. cui cuiusque sacro Praesuli honores. hac de re opportunum esse censuerit ut. ex quo. Teran. Aramberri. Archiepiscopi Monterreyensis. Nova condita dioecesis confinis erit : ad septemtrionem. ad meridiem. R. insignia. privilegia et iura facimus quibus cetera cathedralia templa eorumque Antistites decorantur. archidioecesi Monterreyensi . ex iisque novam dioecesim constituimus. Ludovici Potosiensis. utque minus saltem Seminarium quam primum struatur iuxta normas iuris communis peculiaresque leges Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Hualahuises.

quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. COPELLO S. Quapropter si quis. tab. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . rite signata sigilloque impressa. atque igitur vim suam obtineant. die tricesimo mensis Aprilis. E. in tabulario religiose custodienda. 1.Commentarium Officiale officium habeant. Cane. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. Datum Romae. R. ad Sacram Congregationem Consistorialem quam primum mittendi. Ea denique quae iussimus exsequenda curabit venerabilis Prater Aloisius Raimondi. ceteri autem sacerdotes. Card. ei in qua legitimo domicilio degant. Qui vero rem perfecerit onus habebit effectae rei documenta. quavis praeditus auctoritate. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. apud S. a Curia archiepiscopali Monterreyensi ad episcopalem Linarinam mittantur. hic iussa Nostra faciet. CX. Proton. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. si ostenderentur. eadem omnino habenda erit fides. vel per se ipse vel per alium in ecclesiastica dignitate constitutum virum. Quodsi tempore exsecutionis alius Apostolici Delegati partes in Mexicana Republica agat. Apost. Quarum Litterarum efficacitati nulla. Acta et documenta. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit.214 Acta Apostolicae Sedis . anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. Congr. Consistorialis a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Caesar Iosephus Loco £B Plumbi Federici. clerici seminariique tirones. Cancellarius CAROLUS Card. quae hisce haberetur. Apost. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. In Ap. Pontificatus Nostri quarto. cuiusvis generis. IACOBUS A.. OONFALONIERI S. sive typis impressis sive manu exaratis. Rossi. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat . Proton. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. Petrum. quem diximus. quae quovis modo novam dioecesim respiciant. vol. contraria praescripta officere poterunt. . n.

de Nostra summa auctoritate haec statuimus. donec aliud dignius construatur. item erit eius Antistes Metropolitae eiusdem Ecclesiae obnoxius. iamque nulla sit gens in orbe terrarum. Iacobi Apostoli collocari Zebedaei filii. Iuniis eiusdem anni ratas habitas. E. atque Cal. post venerabilem Fratrem Sebastianum Soares de Resende sententiam rogatum. in qua Episcopus commorabitur. Mensam episcopalem efficient sive dos a civili potestate assignata. tamen usque dum id fiat. ut regio. Episcopum Beirensem. petiit dilectus Filius Noster Ioannes S. De territorio dioecesis Beirensis civilem districtum. R. e quo constat. vulgo Tete cognominata. 8). qui sacro Praesuli assint consilio et labore. Canonicorum Collegium constituatur. nomine Tete detrahimus. Cardinalis Panico. XXIII 215 IV BEIRENSIS (TETIENSIS) E dioecesi Beirensi nova fit dioecesis. idque iuxta normas iuris communis et secundum regulas a S. « Tetiensis » cognominanda IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Quae verba Christus Iesus Apostolis fecit : « Et eritis mihi testes . indulgemus ut Consultores dioecesani deligantur. sive christiani . in Lusitania pro-Nuntius Apostolicus. quodque cathedralis templi loco habebitur. cathedram vero in templo S. Huius Ecclesiae sedem in urbe Tete poni censemus. Congregatione de Seminariis et Studiorum Universitatibus latas. 1. Sedem et Lusitanam Rem publicam die septimo mensis Maii anno millesimo nongentesimo quadragesimo initas. Nova dioecesis metropolitanae Sedi de Lourenço Marques subdetur suffraganea. divino spirante Numine ita impleta sunt ut Apostolorum praedicatio iam omnes nationes ac populos pervaserit. . quam fulgor sanctissimae nostrae fidei non illuminaverit. Quod cum singulari ratione in regionibus Africae Orientalis Lusitanae factum sit. usque ad ultimum terrae » (Act. quem dicunt. aequissima petenti. Magna etiam sollicitudine saltem minus Seminarium aedificetur. in novae dioecesis formam redigeretur. iuxta sollemnes conventiones inter S. quod in eadem civitate exstat. eoque novam dioecesim condimus et constituimus Tetiensem appellandam iisdemque finibus circumscribendam ac districtus ipse. a quibus Episcopus in gravioribus negotiis iuvetur. .Acta Ioannis Pp. factis nempe iuribus et privilegiis. Volentes autem huius dilecti Filii Nostri expostulationi concedere.

anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. Cane. ad eius Curiam episcopalem mittantur. Petrum. n. Apost. id statuimus ut qui. Cancellarius CAROLUS Card. vol. quo hae Litterae Nostrae fieri debeant. eadem omnino habenda erit fides. quin immo harum Litterarum exemplis et locis.216 Acta Apostolicae Sedis . Ad clericos vero quod attinet. COPELLO S. 92. cuiusvis generis. tab. vel quem ille delegaverit. quavis praeditus auctoritate. die sexto mensis Maii. Congr. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. si ostenderentur. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. Datum Romae. atque igitur vim suam obtineant. CIX. Quarum Litterarum efficacitati nulla. Pontificatus Nostri quarto. sive typis impressis sive manu exaratis. eidem tamquam proprius clerus assignentur. Ceterum. sive Curiae proventus. sive denique bonorum pars quae iuxta canonem 1500 C. in Tetiensi Sede seu dioecesi legitime degant. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . quae hisce haberetur. idem documenta exarari studeat. Proton. Cum autem res acta fuerit. electio Vicarii Capitularis aliaque huiusmodi legibus Iuris Canonici temperentur. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Regimen. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. in novae dioecesis possessionem veniet. In Ap. Federici. Quapropter si quis. contraria praescripta officere poterunt. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. IACOBUS A.Commentarium Officiale populi collationes. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. Apost. R. Card. apud S. . Consistorialis a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Bernardus Caesar Loco Plumbi De Felicis. Proton. quorum sincera exempla ad Sacram Congregationem Consistorialem cito mittet. E.I.. his Litteris ad effectum adductis. Apostolicae Nuntiaturae in Lusitania praesit. ibique religiose custodiantur. CONFALONIERI S. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. Documenta et acta quae vel dioecesim modo conditam vel eius cives quomodovis attingant. factis ad id necessariis facultatibus.C. haec quae mandavimus exsequetur ille qui eo tempore. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. administratio.

XXIII 217 V CAPITIS PALMENSIS Praefectura Apostolica Capitis Palmensis in Liberia fit Vicariatus Apostolicus. quae iussimus. hic mandata Nostra faciet. ad iura et obligationes cleri et populi. Mt. venerabilis Frater Franciscus Carroll. gentesque complecti. eodem servato nomine. SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Cum sit Ecclesia a Christo Iesu grano sinapis assimulata. ad administrationem. summo eam cordis Nostri gaudio conspicipus magis. Apostolicum Internuntium in Liberia aget. quem memoravimus. Novo Vicariatui eiusque sacro Praesuli. atque igitur vim suam obtineant. quo haec fieri debeant. 13. 31). Episcopi titulo Sozopolitani in Haemimonto atque in Liberia Internuntii Apostolici. esse nempe Praefecturam quam diximus ad gradum Vicariatus Apostolici tollendam. Deo iuvante. atque Societati Missionum ad Afros ut gubernent committimus. si autem creverit patula fit arbor volucribus apta recipiendis (Cf. omnia iura facimus quae tales Ecclesias talesque respiciunt Antistites. Quarum Litterarum eflâca- . ea quae Codex Iuris Canonici statuit observentur. in dies ubique proferri. uti patet. quod minimum quidem est inter semina. sententia sane audita venerabilis Fratris Francisci Carroll. et onera imponimus quae iusta sunt. Ceterum haec. fieri studebit vel per se ipse vel per alium. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . IOANNES EPISCOPUS SERVUS. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. Quod si alius eo tempore. dummodo in ecclesiastica dignitate constitutum virum. Ee vero acta. ad Nostrum tamen et Apostolicae Sedis nutum. Nos autem volentes simul ob curas sollicitudinesque Nostram in eos benevolentiam navare simulque debitas rependere grates. Quod quin et ad Praefecturam Apostolicam Capitis Palmensis in Liberia quod attinet feliciter fiat nullum est dubium. documenta exarentur eorumque digna fide exempla ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide cito mittantur. De summa propterea auctoritate Nostra Praefecturam Apostolicam Capitis Palmensis dignitate decoramus Vicariatus Apostolici.Acta Ioannis Pp. eodem nomine iisdemque servatis finibus. sodalibus scilicet iamdiu laborantibus Societatis Missionum ad Afros. Ad regimen porro quod attinet. censuimus id accipere et confirmare quod Consilium Christiano Nomini Propagando statuit.

Apost. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. Quapropter si quis. etsi virtute impares. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat. COPELLO S. Serafini. pascimus. tab. si ostenderentur. C. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Qui divino consilio ad Christi Ecclesiam gubernandam vocati sumus. AGAGIANIAN S. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. R. IACOBUS A. paterna caritate respicimus.Commentarium Officiale citati nulla. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. Petrum. vol. Proton. Fide Praefectus Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Albertus Caesar Loco © Plumbi In Ap. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. apud S. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. contraria praescripta officere poterunt. Pontificatus Nostri quarto. Card. Card. Datum Romae. cuiusvis generis. 77. deque eiusdem Filii Dei mandato gregem electorum. Federici. eadem omnino habenda erit fides. Proton. Cane. Cancellarius GREGORIUS P. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. Christi thesaurum ac sacerdotii Nostri . quavis praeditus auctoritate. VI EXARCHATUS PRO UCRAINIS Exarchatus Apostolicus pro fidelibus Ucrainis in Brasilia degentibus constituitur. Apost. sive typis impressis sive manu exaratis. CIX n. quae hisce haberetur.218 Acta Apostolicae Sedis . anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. E. ad omnes sane filios Nostros quotquot in orbe terrarum sunt.. die septimo mensis Maii. de Prop.

atque igitur vim suam obtineant. in qua urbe exarchale templum exsurget. Cum autem res gesserit. ad rem adduci studebit. E. Hanc ipsam ob rem. sive industria. quae sinceris exemplis ad Sacram Congregationem pro Ecclesia Orientali cito mittet. Quae cum ita sint. qui sibi in rebus gravioribus assistant. efficient fidelium christianorum collationes. Exarchatus huius Sedes sacrique Praesulis domicilium in civitate Curitibensi collocabitur. anno MCMLVII. sive labore egregium. R. ad munus primi Exarchi venerabilem Fratrem Iosephum Martenetz. in alienarum nationum oris degant. Mensam. 387 recensentur. Quarum Litterarum efficacitati nulla. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. servire omnimodis cupimus. adhuc Episcopum titulo Soldaiensem. item ut Seminarium saltem minus construat pueris excipiendis qui ad Sacerdotum munia capienda Dei numine invitentur. singulari sollicitudine attendamus. subiecti. facere tamen non possumus quin ad eos. virum sive pietate. ea profecto sunt quae in Litteris apostolicis de ritibus Orientalibus et de personis. sive sciens sive insciens contra egerit ac . Quapropter si quis. quibus Ordinariatus pro fidelibus ritus Orientalis anno MCMLII in Brasilia constitutus efficitur. quavis praeditus auctoritate. per se vel per legatum. a can. 366 ad can. cuius quidem prudentissimo consilio usi sumus. metropolitanae Curitibensi Sedi. haec statuimus. Cardinalium Sacrae Congregationi pro Ecclesia Orientali praepositorum. Ecclesiae suffraganeae instar. Curet Exarchus ut Consultores dioecesanos deligat. die altero Iunii datis. Ceterum. contraria praescripta officere poterunt. quorum rebus atque necessitatibus. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. cum inter coetus. post venerabilem Fratrem Archiepiscopum S. atque ad gradum et dignitatem Exarchatus Apostolici evehi. qui patria exsules. factis iuribus privilegiisque Exarchorum. Sebastiani Fluminis Ianuarii sententiam rogatum. impositis scilicet oneribds.Acta Ioannis Pp. documenta exarari faciet. Per has sub plumbo Litteras coetum Ucrainorum in Brasilia commorantium in formam Exarchatus Apostolici redigimus. quod possumus. eligimus per hasque Litteras renuntiamus. Ucrainorum conventus Sacerdotum numero piisque institutionibus valde floreat. Haec autem. Quae. iura nempe et onera. postremo. his Litteris iussimus. potestate facta rei agendae. venerabilis Frater Armandus Lombardi. Archiepiscopus titulo Caesariensis Philippi et in Brasilia Apostolicus Nuntius. XXIII 219 coronam. cuiusvis generis. quae dicitur. consilioque audito venerabilium Fratrum Nostrorum S. visum est eum ab Ordinariatu separari posse.

cum occidentalis Galliae partes indefatigabili alacritate peragrasset. dioecesis Lucionensis. in oppido S. Cane.220 Acta Apostolicae Sedis . Card. apud S. Pontificatus Nostri quarto. CX. inde loci ad caelum. IACOBUS A. 43. Proton. titulo ac dignitate Basilicae Minoris decoratur. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. animorum salutis studiosissimus. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. Laurentii ad flumen « Sèvre ». Petrum. eadem omnino habenda erit fides. quae hisce haberetur. n. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. — Nominis claritatem amplitudinemque oppidum Sancti Laurentii ad flumen « Sèvre ». si ostenderentur. Datum Romae. COPELLO S. R.. qui. Cancellarius GUSTAVUS Card. Apost. ad Deum . Proton. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. pro Ecclesia Orientali a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Bernardus Iosephus Loco © Plumbi In Ap. Apost. Ludovici Mariae Grignion de Montfort. tab. De Rossi. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. illius nempe viri.Commentarium Officiale Nos ediximus. TESTA S. Congr. ad praemium. sive typis impressis sive manu exaratis. die tricesimo mensis Maii. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat . S. àssecutum est ex piissimo obitu S. quod Lucionensis dioecesis finibus continetur. I O A N N E S PP. Felicis. vol. Ludovico Mariae Grignion de Montfort dicata. LITTERAE APOSTOLICAE I Ecclesia. E.

Contrariis quibusvis nihil obstantibus. ex Britannia et Hibernia. cuius pater et auctor idem Cáeles fuit. . validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. harum Litterarum vi perpetuumque in modum. (( incensissimum eius erga Christum amorem eiusque flagrantem. intra Lucionensis dioecesis fines. Ludovici Mariae Grignion de Montfort sacram atque in oppido S. quasi regia eiusdem domus ab Apostolica Sede declaretur. ut. titulo ac dignitate Basilicae Minoris condecoramus. eodem nomine insignibus. XXIII 221 evolavit. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. quae templis. quos pastorali cura prosequitur. angustius apparuit. rite competunt. Haec edicimus. saeculo xi exstructum. Hanc ipsam ob causam vetustum illius oppidi templum. titulo Basilicae Minoris auctum. anno MDCCCLXXXIX est positus peritique architectandi artifices sunt arcessiti. ac praesertim ex Gallia et Italia ad oppidum plurimi se conferre solebant. Nos autem. reliquias Sancti Ludovici Mariae venerati sumus eiusque filiis benediximus. ex Canadia et Foederatis Americae Civitatibus. Laurentii ad flumen « Sèvre )). factum est « gloriosum » fideliumque multitudine celebratum. X I I . exstantem. qui bene atque constanter de catholica fide sunt meriti. tam excelsae sanctitatis memores. Basilica oratione praedicavit. ideoque auspicalis lapis novae amplaeque ecclesiae. Nunc autem. Quapropter. Lucionensis Episcopus. deinde Pius Pp. Atque Nosmetipsi. templum quod de tanti viri nomine gloriatur. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis liturgicis. Deo in honorem S. qui eundem Sanctorum ordini adscripsit. quam apud sepulcrum dixit esse collocandam. carmine suavissimo amicis recreatis. ut publicum Nostri animi testimonium iis impertiamus.Acta Ioannis Pp. iuxta Sanctorum Librorum verbum. sed sodalium etiam totius Societatis Mariae Montfortanae. operibus egregie perfectis. Neque vero tanto studio incitando et permovendo Nostri defuerunt Decessores : nam Leo Pp. Crescebat interea in Venetiae seu Pictaviensis regionis apostolum pietas : religiosi quidem clientes ex Belgica et Batavia. ex Sacrae Rituum Congregationis consulto. huiusmodi precibus benigne volumus obsecundare. statuimus. qui Ludovico Mariae Beatorum decreverat honores. sepulcrum veneraturi. ecclesiam. Ludovici Mariae nomine decorandae. decernentes has Litteras firmas. X I I I . submisse Nos rogat. solidam ac rectam in Dei Genetricem pietatem » publica in Petriana. quo tempore Apostolica apud Gallos fungebamur legatione. oppidi curionem picta tabula donavit. Continuo etenim eius sepulcrum. Venerabilis Frater Antonius Maria Cazaux. consilia expromens ac vota non solum sacerdotum omniumque fidelium.

in nobilissimis inclusa litteris.222 Acta Apostolicae Sedis . peculiari animorum ferantur motu. recte quis iudicaverit ex Apostoli illius auxilio manare. quocirca nihil mirum quod par amoris studium in fidelium gregem defluxit. auctoritate qualibet. magna sane laetitia. quin uberiores in dies laborum suorum fructus ex eius . die i mensis Augusti anno MCMLIX datis. sacrae quoque iurisdictionis amplitudine insignis. simul atque urbs est condita. qua fieri ut Christifideles in Ioannem Mariam Vianney. sub anulo Piscatoris. nunc et in posterum plenissime suffragari . qui Arsiensem Curionem (( praeclarum sacerdotalium virtutum exemplar » Litteris Encyclicis. die i mensis Octobris. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis II S. Pauli de Minnesota constituuntur. a quovis. Alteram tamen eamque alacrem eo loci pietatem vigere. qui. animosam Sancti Pauli virtutem admirati. et S. comperimus.Commentarium Officiale suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. eundem suae fidei custodem conservatoremque perpetuo ac constanter habuerunt. Quippe etenim religionis incrementum. quod magnum in tota archidioecesi neque obscurum apparet. pastoralis eius operis praestantia atque vis singularis efficaces veluti stimulos Christianae veritatis praeconibus admovet. siquidem exquisita eius doctrina. illisque. ad quos spectant seu spectare poterunt. adhuc in terris versante. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . Pontificatus Nostri quarto. si quidquam secus. Ioannes Maria Vianney secundarius Patronus archidioecesis S. apud Sanctum Petrum. Paulus Apostolus principalis Patronus. apte cohaesit pietas civium catholicorum. scienter sive ignoranter attentari contigerit. HAMLETUS I. Cum hoc enim Caelite. proposuimus. primo et alteri Ecclesiae Minnesotanae Episcopis iucunda fuit amicitia. Qua cum honorifica appellatione. anno MCMLXII. I O A N N E S PP. — Doctoris gentium sanctissimo nomine distinguitur atque illustratur princeps urbs regionis Minnesotae in America Septemtrionali. Datum Romae. irritumque ex nunc et inane fieri. qui « sanctus Arsiensis Curio » per antonomasiam dicitur. Card. Nobis autem. super his. nihil profecto est dubii.

auctoritate qualibet. illisque. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. praecipua Patrona dioecesis Apatzinganiensis renuntiatur. I O A N N E S PP. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. si quidquam secus. intueantur. animorumque procuratio. nunc et in posterum plenissime suffragari . v. Ioannem Mariam Vianney — quotquot sunt in archidioecesi fideles. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . statuimus. decernentes praesentes Litteras firmas. atque S. « de Acahuato » appellata. In utrumque ergo — S. HAMLETUS I. — Caeleste patrocinium. quae dioeceseon Patronis rite competunt. irritumque ex nunc et inane fieri. anno MCMLXII. die III mensis Octobris. ab avita pietate proficiscitur populi fidelis. cum Venerabilis Frater Leo Binz Nobis preces adhibuerit. Card. Sanctum Paulum Apostolum principalem apud Deum Patronum. Haec edicimus. scienter sive ignoranter attentari contigerit. XXIII Ad perpetuam rei memoriam. imitationis causa. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis III Beata Maria Virgo. ex Sacrae Rituum Congregationis consulto.Acta Ioannis Pp. XXIII 223 deprecatione sacrorum administri sint percepturi. seu confirmamus. Itaque. in humilibus etiam vicis. ut patrocinium eorumdem Sanctorum cunctae suae archidioecesi publice constitueremus. a quovis. quod est Nobis propositum per hasce Litteras Apostolicas constituere in nova dioecesi Apatzinganiensi. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. quo modo ad summi Dei gloriam catholicae religionis fines sint provehendi. Pontificatus Nostri quarto. sub anulo Piscatoris. Haec omnia cum animo reputantes. gerenda. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. qui perpulchram Beatae Mariae Virginis imaginem. apud Sanctum Petrum. Pauli de Minnesota. constituimus ac declaramus. harum Litterarum vi perpetuumque in modum. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis liturgicis. vulgo « de Acahuato » appella- . ac praesertim sacerdotes ab utroque discant. super his. et Sanctum Ioannem Mariam Vianney secundarium Patronum totius archidioecesis S. ad quos spectant seu spectare poterunt. Datum Romae. Paulum Apostolum dicimus. libenti animo annuere statuimus.

Datum Romae.Commentarium Officiale tam ac veluti hereditate possessam. apud Sanctum Petrum. cum Mexicana terra ab ethnico cultu ad Christianam fidem se verteret. seu spectare poterunt. Quibus precibus benigno animo obsecundantes. si quidquam secus super his. certa scientia ac matura deliberatione Nostra. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis . spe acti salutis inveniendae. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . nunc et in posterum. Nos ex Sacrae Rituum Congregationis consulto. idque petens. episcopali nuper condita sede. quam diximus. auctoritate qualibet. a quovis. Antiquitus igitur exstat ac viget ibidem religio mariana. sub anulo Piscatoris. qua maximi pretii bonum solet asservari. sacros Missionales almae Deiparae debitas praedicavisse laudes illamque. vulgo « de Acahuato » appellatam. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. His de causis Venerabilis Frater Victorinus Alvarez Tena. principalem apud Deum totius Apatzinganiensis dioecesis caelestem Patronam constituimus ac declaramus. Pontificatus Nostri quinto. eandemque civitatis Apatzinganiensis una voce acclamarunt Patronam. eiusdem dioecesis Episcopus. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere . illudque praeterea addendum. cum pestifera contagio in regione saeculo superiore desaeviret. illisque ad quos spectant. aperte testatus impensum erga Virginem « de Acahuato » studium sive sacri ordinis virorum sive etiam laicorum. statuimus. plenissime suffragari .224 Acta Apostolicae Sedis . suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. ea semper tuitus est cura. scienter sive ignoranter contigerit attentari. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis liturgicis. imaginem intulisse. Est enim proditum memoria. ut votum populare. Nostrae potestatis decreto sanciretur. HAMLETUS I. Beatissimam Virginem Mariam. universi Christifideles. ad Matrem contigerunt. quod. harum Litterarum vi perpetuumque in modum. anno MCMLXII. irritumque ex nunc et inane fieri. deque Apostolicae potestatis plenitudine. ad Nos scripsit. Haec edicimus. Card. die xx mensis Novembris. quae praecipuis locorum Patronis rite competunt. decernentes has Litteras firmas.

Hisce de causis Venerabili Fratri Stanislao Adamski. I O A N N E S PP. Haec edicimus. V. quae antiquitus iam singulari fuerat venerationi populo fideli. visum est Apostolicum decretum flagitare. decernentes has Litteras firmas. Itaque ex Sacrae Rituum Congregationis consulto. ad religionem quod attinet. rite competunt. qui Decessor Noster amantissimus fuit gentis Poloniae. dum peteret Vindobonam cum exercitu. quam diximus. ut urbs Piekary. seseque suosque caelestis Auxiliatricis tutelae commisisse. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine.Acta Ioannis Pp. ad quos spectant seu spectare poterunt. quae Hierosolymitanas Dominici itineris ad Calvariam imitantur Stationes. aureo diademate est redimita. XI permissu. 4. — Augustissimis Poloniae templis iure meritoque videtur esse accensenda ecclesia paroecialis. quod suo veluti sinu mirificam Beatissimae Mariae Virginis imaginem amplectitur. imago. id fore confisi ut mariale studium ampliora in dies capiat ibidem incrementa. XXIII Ad perpetuam rei memoriam. ad titulum atque dignitatem Basilicae Minoris evehimus. primaria quasi sedes sit facta Katovicensis dioecesis. statuimus. eodem nomine insignibus. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. . intra Silesiae fines. n. ac plurimis circumcirca exornata sacellis. Quod votum non dubitamus benigno animo admittere. suaque ita eminet magnificentia et amplitudine. illisque. vol. harum Litterarum vi perpetuumque in modum. tanta nobilitate conspicuum. d. Anno MDCCCXLVI exaedificata. si operum artifìcio commendatur. ut templum. quae in urbe v. Ut alia memoratu digna praetermittamus. Piekary. Pii Pp. XXIII 225 IV Ecclesia paroecialis urbis v. paroecialem ecclesiam urbis Piekary Silesiae. quae templis. Poloniae regem. quorum auctrix est Virgo Deipara. magis profecto floret ob cultum atque pietatem. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere . constat inter omnes Ioannem Sobieski. « Piekary » ad dignitatem Basilicae Minoris evehitur. Katovicensi Antistiti.ACTA. nunc et in posterum plenissime 15 . exsurgit. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis. totque in praesens ad se allicit peregrinorum multitudines. ante sacram effigiem preces fudisse. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. Hoc enim in primis ecclesiae eidem ducitur honori. Nostra demum aetate. ut eam praeclarum quoddam religionis domicilium Christiani habeant celebrentque saepissime. intra Katovicensis dioecesis fines. — 4-4-1963. ad gradum Basilicae Minoris eveheretur.

a publicis Card. civilisque cultus multiplicent incrementum. scienter sive ignoranter attentari contigerit. super his. si quidquam secus. ita ut quae arta iam exsistant vincula amicitiae. per Nostrae auctoritatis decreto firmentur. die xi mensis Februarii. in Burundia Apostolicam Nuntiaturam erigimus ac constituimus. Pontificatus Nostri quinto. irritumque ex nunc et inane fieri. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. eidemque Legationi sic constitutae nunc et in posterum plenissime suffragari . anno MCMLXII. privilegia atque indulta. quae maior ac mirabilior in dies Dei providentis beneficio in Africis terris perspicitur. HAMLETUS I. apud Sanctum Petrum. — Christianae veritatis progressio. HAMLETUS I. His de causis Nobis in praesenti videtur novam in Burundiae finibus constituere Legationem. Haec edicimus. non solum efficit ut ibi sacrae ordo iurisdictionis gradatim fundetur. Pontificatus Nostri quinto. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. a publicis Card. harum Litterarum vi. sed etiam ut Ecclesia et Civitates publicas inter se ineant rationes easdemque ad religionis. a quovis. die i mensis Decembris. quae Legationum huiusmodi propria sunt.226 Acta Apostolicae Sedis . sub anulo Piscatoris. auctoritate qualibet.Commentarium Officiale suffragari. a quovis. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. anno MCMLXIII. super his. si quidquam secus. pacis. scienter sive ignoranter attentari contigerit. auctoritate qualibet. apud Sanctum Petrum. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. irritumque ex nunc et inane fieri. Itaque motu proprio. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . quemadmodum superiore mense Decembri in gratissima Burundiae Regis salutatione ipsi sumus experti. Datum Romae. eique omnia et singula deferimus officia. Ecclesiae CICOGNANI negotiis . Contrariis quibusvis nihil obstantibus. statuimus. decernentes praesentes Litteras firmas. Datum Romae. sub anulo Piscatoris. CICOGNANI Ecclesiae negotiis Y Nuntiatura Apostolica in Burundiae Regno erigitur I O A N N E S PP. sicque rite iudicandum esse ac definiendum.

tempus iam adesse arbitramur quo sacrum eiusmodi officium in Congica statuatur Republica. Itaque. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis . motu proprio. apud Sanctum Petrum. in Congica Republica Nuntiaturam Apostolicam erigimus atque constituimus. omnibus recte perpensis. si quidquam secus. Pontificatus Nostri quinto. scienter sive ignoranter contigerit attentari. Datum Romae. in catholicae religionis humanique cultus provinciis plurimum sit profecturus. eiusque sedem in urbe Leopoldopoli collocamus. quae huiusmodi Legationum propria sunt. irritumque ex nunc et inane fieri. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere . harum Litterarum vi. Haec edicimus. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. privilegia atque indulta. XXIII Ad perpetuam rei memoriam. decernentes praesentes Litteras firmas. neque vero est dubitandum. XXI11 227 VI Nuntiatura Apostolica in Republica Congica (Leopoldopoli) erigitur I O A N N E S PP. statuimus. quibus publica officiorum vincula inter Sedem Apostolicam et Civitates mutua firmantur utilitate. a quovis. perinde atque ceteri Nostri Decessores condendas curamus ad pacis amicitiaeque incrementum. — Pontificias Legationes. auctoritate qualibet.Acta Ioannis Pp. anno MCMLXIII. mutuis Ecclesiae Civitatisque iure atque lege compositis rationibus. super his. quin universus Congi populus. die xvi mensis Februarii. Eidem igitur a Nobis erectae Nuntiaturae omnia et singula deferimus officia. HAMLETUS I. eidemque Legationi sic constitutae nunc et in posterum plenissime suffragari . reique Christianae progressionem. Ipsi enim nationis praesides idem inierunt consilium Nobisque significaverunt. sub anulo Piscatoris. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . Haec magni quidem pretii bona attendentes. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. Card.

a maioribus accepto ac diligenter servato. erudivit alios ad iustitiam et. 3. quo S. Catharina de' Vigri e terrestri vita ad supernas sedes migravit. decus et ornamentum gratiae spiritalis . Archiepiscopum Bononiensem. quemadmodum transactis evenit aetatibus. Sanctae Catharinae pulchre apteque accommodatur honoris praeconium. ut ea. plane vereque versatilis ingenii istorum civium exemplum. columen et decus est inditum. Catharinae de' Vigri obitu. virtutes. 1 1 2 3 2 Cfr. salutem et Apostolicam Benedictionem. . quae Bononiae. Presb. 6. bona ope sospitet urbem non uno ex titulo suam. istic ascensiones in corde suo disponens. tutelam. cum. Quamvis profecto Ferraría. opera. Mariae in Transpontina S. Enimvero istic nata est. Vita altera. non sine labore et dolore et aerumna : fuit enim « peritissima militiae interioris magistra » . Bononienses Sanctam Catharinam colunt — hanc per antonomasiam Sanctam vocare consueverunt — vividius et vehementius flammescet. E. quae accurate instauras. 3 De habitu virginum. O. Asceticis quoque exaratis libris. X X I I I Dilecte Fili Noster. Ps. . Una simul flagrantioribus votis eius patrocinium impetrantur. R. I. quinto saeculo volvente a pio S. Iacobum tit. de virtute in virtutem ad celsos vértices scandii.mum P.228 Acta Apostolicae Sedis . Cardinalem Lercaro. iure merito ipsius nomine collustretur. liberales etiam artes tractavit. I O A N N E S PP. ut. istic prima antistita coenobio sanctimonialium claralium a Corpore Domini moderata est. 83. 6. sacra sollemnia ad recolenda quinque completa saecula. . ubi sancta cáeles educata fuit et religiosam vitam capessivit.Commentarium Officiale EPISTULA Ad E. altricis generosae indolis hominum. merita recensebuntur sacrae virginis. S. ne praeclarae menti quidquam laudis deesset. quo. tamen potissimum Bononia repetit sibi eiusdem gloriam. — Bene ominatis verbis et salutaribus precationibus id valde optamus. Mansueti de Monte Carlo. praesentiam. postquam S. Dei imago respondens ad sanctimoniam Domini » . prout saecularis peragenda memoria poscet. nacta spectatissima mystica dona. D. Religionis studium. Cyprianus sacras virgines extollit : « Flos ecclesiastici germinis. ea fido tutamine tegat. felicem gerant cursum et uberes nec labiles pietatis fructus edant.

I O A N N E S PP.Acta Ioannis Pp.mi Redemptoris. Dilecte Fili Noster. a Sanctissimo Redemptore appellatum. . ut in eorum imitationem laeti vestigia feramus. peramanter impertimus. laudabili pollere vigore. apud Sanctum Petrum. fidem certatim permoveat. Novimus enim Institutum vestrum. nomine etiam universae Familiae Alfonsianae. Apostolicam Benedictionem. Catharina benevolentiore usque vultu Bononienses suos respectabit. in Almam Urbem ad summa Congregationis vestrae negotia tractanda congregati. S. 11. Datum Romae. 1 Tim. quam plurimos ad christianae disciplinae sanctimoniam perducat et ad sectandam iustitiam. 6. utpote his praeteritis annis non modicis auctum * Cfr. et a Deo iis auxilia et solacia praesentissima deprecabitur. 4 Enimvero in honorandis sanctis caelitibus hoc antecellit et praestat. qui S. Catharinae Bononiensis quinque saecula ab eius natali revoluta celebrabitis. ut. Pontificatus Nostri quinto. XXIII 229 Ex animo vota facimus. qui. Haec amantibus verbis ominati. Causa laetitiae non parvae Nobis hodie affertur. cuius salvificum munus studiosius nititur participare. adire Nos voluistis. * Die 8 Februarii mensis a. franciscalibus sodalibus. cum vos hic coram aspicimus. Christi in terris humili Vicario observantiam et obsequium testar emini. 1963. die x i n mensis Februarii anno MCMLXIII. ut sanctis gaudiis statae celebritates floreant et sui recordationem linquant durabilem ac suavem. tibi. ut opportuna. pietatem. qui Generali religiosae suae communitatis Consilio Romae interfuerunt. Quodsi id contigerit. superni praesidii auspicem. celebratio. * Dilecti filii. XXIII ALLOCUTIONES I Ad moderatores et sodales Congregationis Ss. ac longe lateque spargens tam suaveolentis lilii fragrantiam. sublimi quodam in loco ponens istam rari exempli virginem. quae apparatur. clero populoque tuis curis commisso.

quam perficiatis. omni ope in eius mores. accommodanda. Habetis igitur. 10. Alfonsi. quae iam estis feliciter consecuti. habetis etiam invitamentum altiora appetendi. arcens. Qui tantum diligit Parentem. quod est sextum decimum. sancte servanda sint. adhortans.230 Acta Apostolicae Sedis . quae primaria sunt in vita religiosa vobisque peculiariter proposita. ab eo ductore sibi impositam. id propterea fit. Liquet autem id minime ita fieri debere. ratione habita necessitatum et adiunctorum. Quodsi quis anceps haeret. Nonnullis huiusmodi praeceptorum codex asperior interdum esse videtur . facilius possit ad sanctimoniam adipiscendam adduci. ut Regulam et Constitutiones eius rite recognoscatis. et indubiam significationem voluntatis divinae. quae quidem haec tempora induxerunt. quae rerum vicissitudinibus sunt obnoxia. 2 Est praeterea Regula quasi thesaurus. atque Ecclesiae Sanctae Dei alacriter et fructuose inservire. De fructu dulci.Commentarium Officiale incrementis. id est (( vetus homo ». 31. 9. et gratias agatis plurimas Deo. ideo praesertim. mentionem 1 2 Cfr. prompto fortique animo servantes disciplinam. quid in peculiari re agat. per eam vos singulos iugiter blande alloquitur. Quod negotium permagnam requirit prudentiam. ex quo Institutum vestrum est conditum. incitans. 12. ea autem.. sunt reconditae . in quo mens et pietas S. sed ut saeculum. ut leges huiusmodi ad saeculi fluxas et inanes rationes nectantur. Ioannis per translationem volumus pertinere : « Accipe librum et devora illum » . Eas diligatis et sequamini oportet quasi certum indicem viae. . Itaque ad unumquemque Congregationis vestrae sodalem haec verba S. quo maior efficientia ipsis tribuatur. praeceptis illius obsequendo. quam insistatis. a quo omnia bona sive in singulos sive in hominum communitates emanant . tuto gradu procedet. in Domino gaudeatis. Regulam teneat. cum ea. nam fructus suavissimum invenietur in eo. Si ergo Regula et Constitutiones vestrae retractantur. 1 In praesens igitur celebratis maximum Congregationis vestrae conventum seu Capitulum Generale. scilicet « aemulandi charismata meliora X). Apoc. qui in harum legum codice continetur. 1 Cor. Religiosi scilicet viri veluti strenui milites sub Christi vexillis dimicent oportet. apte ad ea. se formare contendat. eximii Conditoris vestri. aperiendus autem est durus cortex . quae haec postulat aetas. cur de iis.

Acta Ioannis Pp. XXIII 231 fecimus : sane. cur exstet. ubertim percepimus e sacro ministerio illustris cuiusdam sacerdotis ex Alfonsiana Familia vestra. quam ad tam celsum officium pastorale exsequendum contulistis atque confertis. ut alios sanctificare possitis. dilecti filii. vobis suaderemus et ominaremur.. qua vos complectimur. Hic denique coetus vester peculiaris eo tempore celebratur. 1. ex instituto a maioribus recepto. quo amplissimus et universalis Coetus coactus est. certe efficitur. qui tunc conscientiae moderator in Romano Seminario erat. scilicet memoria boni spiritualis. Paternae vero caritatis. enixas preces ad Deum fundendo et voluntarios cruciatus suscipiendo. quod. Quod itidem sine dubio continget. Alfonsi sententia. Institutum ipsam causam. Recte igitur Thomas a Kempis asseverat : « Nulla maior exstat iucunditas in monasterio et congregatione fratrum et sororum. cum essemus sacrorum alumnus et posteriore quoque tempore. si ad mutuam caritatem. cuius Legifer Pater vester exstitit praeco mirabilis. quam mundus ignorat. Petrianae Cathedrae penitus deditos. summopere expetendam. quam unanimitas animorum et concordia morum cum observantia regulae et statutorum » . divina auxilia tanti momenti Conventui impetrare studeatis. . abstractam a saeculo. ad Novit. quae. quin. si Alfonsiana statuta vestra fuerint cotidiana ratio cogitandi et agendi. 3 Congregationis vestrae est sacris missionibus populum ad impensiorem vitam christianam accendere. Ecclesia gratiam vobis habet pro assidua opera. ut. quod munus. Concilium dicimus Oecumenicum Vaticanum Secundum. ut communiter vivendi societas ea pace et laetitia fruatur. intercedente Beata Maria Virgine. illius tam proprium est. ut inceptis vestris propitius adsit suaque sapientia aspiret. amittat. fausta hac occasione oblata. quam vobis singulis cunctisque sodalibus vestris peramanter impertimus. e S. Ad paternam hanc propensamque voluntatem Nostram significandam Nos impellit etiam grati animi officium. vos ipsos oporteat virtutes colere impensissimo vitamque ducere cum Deo coniunctam. Facite ut in posterum quoque saluberrimis huiusmodi expeditionibus animorum bono quam diligentissime consulatis. 3 1 Serm. eo ablato. vos omnes universos rogamus. diligentia Regulae accedit. Haec habuimus. ut. testis sit Apostolica Benedictio. cuiusque amorem filiis tradidit quasi pretiosam hereditatem. Non est autem dubium. Nos vero Deum omnium bonorum Largitorem deprecamur. Ut filios Ecclesiae.

in riferimento al tema proposto. Chi dice «Turismo e Pastorale » pone l'accento su un problema urgente — e finora meno sistematicamente considerato — che si presenta a molti sacerdoti in cura d'anime. cioè pastori di anime : non dunque associazione a sè stante. diletti figli. * Die 19 Februarii mensis a. Desideriamo pertanto esprimere con semplicità il Nostro pensiero. Vi salutiamo come voi stessi vi qualificate. Ciò acquista luce particolare nel quadro del Concilio Ecumenico. continua ad essere la Nostra più viva sollecitudine. diletti figli. proposito argumento v. È naturale in Noi un sentimento di intima letizia. quando le circostanze favoriscono o determinano un incontro sacerdotale in questa casa di tutti. mentre collaboratori pronti e attenti sono i parroci di note località. e l'alta Direzione dell'Azione Cattolica. in bonum animarum. corrisposta felicemente dai Vescovi di tutto il mondo. qui presenti. intesi a disciplinare.Commentarium Officiale II Iis qui interfuerunt Conventui primo. che è perenne nella Chiesa. S. e via via si arricchisce di nuove esperienze e suggerisce opportuni accorgimenti. così che l'Autorità Superiore può ben volentieri accogliere proposte e voti.232 Acta Apostolicae Sedis . affinchè possiate continuare con frutto i vostri lavori. Amiamo dare atto al signor Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione del Concilio. nuovi campi di lavoro. scendendo a qualche pratica indicazione. per il bene comune.: « Turismo e Pastorale ». 1963. ed ai suoi collaboratori del Centro per la Preservazione della Fede. Eccovi. * Venerabili Fratelli. della sacerdotale sensibilità dimostrata nella preparazione di questo Convegno. Congregationis Concilii opera Romae habito. I venerabili Vescovi. ma sacerdoti nell'esercizio di quel ministero. che il Centro di Orientamento Pastorale ha lodevolmente organizzato. promosso dalla Sacra Congregazione del Concilio su a Turismo e Pastorale ». la cui caratteristica pastorale di aggiornamento delle strutture. sono maestri e guida di questi giorni di studio. . accanto al Papa sull'inizio del primo Convegno.

e comunque bisognosi di cure speciali. magisterium. che le circostanze suggeriscono allo zelo di ogni buon sacerdote.Acta Ioannis Pp. Nella semplice enunciazione di curatori d'anime. che definiscono la vostra qualificata assemblea : curatori d'anime in località climatiche. bisognose di luce e di calore. Sono essi che danno un volto caratteristico a moltissime località. turistiche e termali. e anche il tono di tutto l'ambiente. i giovanetti. è implicita una somma di teologia dommatica. regimen — nella ricchezza di applicazioni. di anime che il Signore aspetta al momento giusto. Con i malati. o talora anche dalla Conferenza episcopale della regione. privilegiate dai doni di una natura benedetta e salubre. di cui è responsabile il parroco. b) I termini che specificano l'orientamento del vostro servizio parlano di località climatiche. è evidente che questa recente attività pastorale. ascetica e pastorale . il primo e il terzo. va inquadrata nell'armonia delle attività parrocchiali. e moltiplicare le sollecitudini. disciplina. pensando forse che il molto già fatto da benemerite istituzioni debba bastare. coordinamento per raggiungere risultati efficaci e duraturi. che permettano di raccogliere frutti consolantissimi. gli anziani occorre essere attenti e tempestivi. Rivolgersi ai villeggianti e turisti non vorrà dunque dire — voi lo sapete — occuparsi con minor amore di quegli altri. ed assume una fisionomia diversa da quella abituale : accolta di anime. turistiche e termali. Avuto doveroso riguardo alla costituzione della Chiesa in tutte le sue parti. e le cui linee sono date dal Vescovo diocesano. che in determinati mesi dell'anno tende ad aumentare. mettono in chiara evidenza la categoria di persone direttamente interessate a quei luoghi : cioè i malati e i giovanetti nell'età dello sviluppo. XXIII 233 Ovunque e sempre pastori di anime I. della sua Grazia. tutta una estensione di compiti generosi — ministerium. stabilito da Lui. Ciò assicura regolarità. Due di essi. di pastori di un piccolo mistico gregge. mai affidandosi all'estro delle improvvisazioni e delle iniziative puramente personali. Ma questo vostro Convegno si occupa ex professo dei villeggianti e . Quindi al rispetto e alla cura dei sofferenti e dei bimbi dovranno convergere principalmente le attenzioni pastorali. a) Alto titolo di onore è questo di curatori di anime. Riteniamo utile fermare l'attenzione sul significato delle singole parole.

che apre gli orizzonti della vita soprannaturale della grazia. le comunicazioni. . ai monti. Forma concreta dello zelo apostolico I I . per ritrovarvi la serenità. si sta tornando al grande e nobile passato. ai quali vi rivolgete in particolare. se l'esperienza non insegnasse a quanti strapazzi. Ebbene. Come ora. che la mano del Padre Celeste ha seminato nella creazione. come un'orma della sua sapienza e bellezza eterna : aperis tu manum tuam et imples omne animal benedictione. I vostri studi. o pretesto per evasioni e incontrollate libertà. Non si deve sciupare la salute : è corollario imperioso del quinto Comandamento . e di conseguenza fateli riflettere sull'importanza della salute fìsica. alle verdi sconfinate pianure : queste mete non siano occasione di spirituale dispersione. . Fate comprendere che nei periodi di vacanze. la calma. del godere le bellezze. che. su cui amiamo fermare la vostra attenzione : i metodi di apostolato. 16. quando gli edifici si inserivano nell'ambiente naturale. altrettanto dovrete ricordare agli uomini delle città. il mare. pur così fragile. Ed è questo il secondo argomento. di riaccostamento alla pratica cristiana. l'armonia interiore . favorite dal sentirsi al di fuori delle consuetudini di vita. irrequietezze e anche veri e propri pericoli del corpo e dello spirito vadano spesso incontro gli ospiti dei luoghi di villeggiatura. che vanno ai mari. ai laghi. di prepararli o di maturarli. è indispensabile al compimento dei doveri quotidiani. nel campo dell'architettura. di onesto e legittimo svago. lo scambio di esperienze vi daranno 1 Ps. e sembrerebbe perlomeno improprio il doverlo ricordare a chi cerca il sollievo delle vacanze per ritemprare la salute fisica. del peregrinare. per meglio esprimere l'anima di un'età e di un popolo. il sole. di illuminanti approdi a pienezza di concezione religiosa. Sarà dunque vostro impegno cercare il modo di facilitare questi itinerari di anime. 144.234 Acta Apostolicae Sedis . nella ricerca di metodi pastorali adatti e amabilmente persuasivi. 1 Il periodo del riposo annuale può dischiudere a molte anime possibilità meravigliose di edificazione interiore. Questa è la finalità ultima del vedere. ed avviare altresì una ripresa di colloquio spirituale. le terme inducono a pensare agli ammalati e sofferenti. nei quali dar forma concreta allo zelo pastorale nei luoghi di villeggiatura.Commentarium Officiale dei turisti. vogliate amabilmente ammonire questi vostri fratelli che l'aria. gli uomini debbono e possono inserirsi nella natura.

e andate a trovare le pecorelle quasi ovunque. 2. circa l'abbondanza o la apparente dispersione. giusto nei pressi del tempio. sacre funzioni ben preparate.* Chi semina oggi. distratti o lontani. che proponiamo alla vostra riflessione : a) Moltiplicate gli incontri. cioè ai villeggianti e turisti. come nei periodi estivi. lo ritrovano. XXIII 235 — ne siamo certi — buoni indirizzi. La parabola di domenica scorsa è di illuminante persuasione : semen est verbum Dei. smarritolo. Nessuna paura. comunità parrocchiali ferventi. Il seminatore continua per anni e anni il compito suo. Lue. infatti. la grazia e la benedizione di appartenere alla Chiesa. dispensate con larghezza la parola di Dio. 8. Quel quasi è detto di proposito. 11. 2 Anche se si tratta di chiesa modesta — ma ce ne sono di così accoglienti. Le eccezioni.. e a facilitarne le soluzioni. insta opportune. È là che si dispensa nella sua atmosfera la parola di Dio. La tecnica scientifica dell'odierna pubblicità non ha timore di ripetersi : il sacerdote talora sì. la grazia del luogo ! Decoro della casa di Dio . Ma a queste pecorelle difficili.Acta Ioannis Pp. dunque. Pensiamo a Maria e a Giuseppe. I)) Diletti figli. sparse dappertutto nei paesi cristiani — è là che. sono ammesse. che con la partecipazione comunitaria di preghiera e di canto sembrano sostenere il sacerdote all'altare : è in questi santuari vibranti di fede che molti. hanno riscoperto il significato della vita cristiana. Diletti figli : è sempre viva la forza dell'insegnamento dell'apostolo : praedica verbum. alla grazia di stato del sacerdote si aggiunge. secondo opportune intelligenze con i Vescovi. in mezzo ai dottori della Legge : audieritem illos et interrogantem eos. Eccovi al riguardo alcuni punti. che la prudenza deve suggerire molti riguardi circa l'opportunità di portare la parola di Dio indiscriminatamente in ogni ambiente. che salgono al tempio col giovanetto Gesù. se così possiamo dire. . 46. Pensiamo. vogliate insegnare la strada. 2. E può succedere che proprio quando è più necessario e doveroso. E quando s 2 3 4 Lue.. 2 Tim. che porta al tempio del Signore. e serviranno a meglio comprendere il problema. non raccoglie nell'immediato domani. in omni patientia et doctrina. 4. egli si trattenga dal riempire il solco aperto. e che. importune .

e che Ci sono parse opportune per la conclusione del presente incontro : « Se il merito del sacerdote è grande in rapporto ai singoli — dicevamo allora — più grande è in rap5 Cfr. Dom. E sappiate comunicare idee forti e unitarie. e null'altro. c) Curate il modo di esporre la parola di Dio : semplicità. che vive quaggiù. Rom. che aiutino a vedere la vita nella sua totalità di impegno per Gesù Cristo e per la sua Chiesa. Amiamo ripetere anche a voi le parole. . Vasti orizzonti della vita sacerdotale # 5 A questo proposito. in Sexagesima: Antiph. nè si soffermino sulla ideale bellezza del precetto. e va considerato sempre nella sua luce di irradiazione feconda. accessibile. scolpita nel cuore dell'uomo. senza sprazzi retorici. Il servizio pastorale apre vasti orizzonti al vostro zelo.236 Acta Apostolicae Sedis . non subiscano appena il fascino dell'oratoria. chiarezza e buona maniera.Commentarium Officiale il timido stelo salirà su dalla terra. direttamente impegnati nell'apostolato tra gli operai. ne scopriranno l'attualità e le meravigliose prospettive. diciamo. a rendere il sessanta o il cento per uno. Voi siete ben convinti che essa parla da sè. diletti figli. anche nel seguito delle normali occupazioni. e fervore di pensiero e di opere. esponete la dottrina sociale della Chiesa. alla volonterosa e perciò stesso coraggiosa e giusta partecipazione di ciascuno. Il decalogo e la legge evangelica vanno dichiarati pertanto con umile risolutezza in ogni aspetto. Venerabili Fratelli. adattata alle esigenze odierne. che dovete conoscere nella sua interezza. Non si può poi parlare di cristianesimo — parlarne. Il precetto vuol discendere dalla sua sorgente. che rivolgemmo in paterna conversazione il 24 luglio del 1956 a La Mendola a un convegno di sacerdoti. e rivelata nella duplice armonia dell'Antico e del Nuovo Testamento. così che gli ascoltatori non fraintendano. illuminata dagli eterni principi del Vangelo. a chi è stato dotato di beni della terra — senza riferirsi esplicitamente al sacrificio e alla mortificazione. che richiede in voi giovanile generosità. alle ansie e alle sofferenze dei suoi fratelli di ogni condizione. nè polemici. ad Sextam. anche là ove impongono doveri ardui e rinuncia. A contatto con questa esposizione franca. che è la verità eterna. le anime sapranno prendere vivo interesse ai problemi . penetra nei cuori e li avvince con la forza della persuasione. lo stanco operaio sarà forse già entrato nel gaudio del suo Signore. Brev.

che dispiega le sue ali sulla immensa plebs christiana! . Ed ecco che invece di pregare insieme. Scritti e Discorsi. sia intesa al trionfo di Cristo nel ben cominciare e nel più felice finire » . Card. Oh ! che penitenza talora dover vivere con qualche confratello.. che piace ripetere spesso — sed de universo orbe a vobis ratio reddenda est* Questo è ciò che ogni apostolo del Vangelo deve ricordare : questo crea in lui una responsabilità di pastore e di pontefice e gli assicura anche una gloria incommensurabile. Ogni nostra preghiera. Torna alla mente il fervore della quotidiana invocazione tante volte ripetuta all'inizio delle singole operazioni dello spirito e del corpo.. Roncalli. tendenza ad una certa tranquillità quiescente. Venerabili Fratelli e diletti figli. Actiones nostras. come paterno suggerimento alle trattazioni di questi giorni. di ascensioni.. .Acta Ioannis Pp. con poco zelo e senza calore per le anime. Il pensiero di San Giovanni Crisostomo su questa punto è toccante. ci si lascia presto prendere dalla stanchezza. Oh ! quanto bella e quanto lieta invece la giovinezza sacerdotale ispirantesi alle alte finalità del ministero sacro della Santa Chiesa. Questo merito suppone sovente sacrifìci quotidiani e ignorati e duri. 7 A. che viene servita nella sua completezza universale. ed ogni sollecitudine del nostro apostolato . anticipando così la preparazione ad una senescenza scolorita e fastidiosa.. e che mal riesce a tenersi in cuore una desiosa ansietà e ricerca non sempre velata nè modesta. quaesumus Domine. 98-99. E siamo certi che saprete altresì appro* Horn. pp.. di singolarità : un'abitudine di tutto interpretare in tono minore. non si parla se non in tono di lamento per sè e di mormorazioni nè caritatevoli nè pie per gli altri. G. XXIII 237 porto alla Chiesa intera. di promozioni. piccoli atti sconosciuti. 7 Ecco quanto abbiamo desiderato affidarvi. ma che contribuiscono ad avviare la vita in commune commodum .. a mutua edificazione dei fedeli. La vita sacerdotale in questi ultimi tempi è tutt'altra cosa che nel passato ed è esposta a tentazioni nuove e seduttrici : comodità di posti e di impieghi . invece di cantare con letizia in faccia al sole. durante i dodici anni della preparazione al divino sacerdozio che tanto ci onora e ci esalta. Non de vestra tantummodo vita — parole d'oro veramente. XV in Matth.. aspirando praeveni et adiuvando prosequere : Così sia sempre per ciascuno di noi . IV.. dalla parola sempre rivolta a ciò che nell'attività sacerdotale è forma esteriore.

12. vi chiediamo. 84. Fiat! III Ad praeclaros Viros habita e Consilio v. Nous apprécions en effet les activités que vous déployez. In pegno delle celesti compiacenze. Pour Nous. et iustitia de caelo prospexit. e con tutti.Commentarium Officiale fondire i gravi problemi. specialmente in riguardo ai fanciulli e ai giovani. diletti figli. e di insegnare verbo et exemplo questa norma santissima. « Fondazione Internationale Balsan » et ad diurnarios scriptores e variis nationibus. 1 . che riguardano la santificazione della festa. Ps. lors de récentes rencontres. lors de l'attribution d'un prix international. en accueillir les représentants est chose toute naturelle. praemio Summo Pontifici collato ob navatam ab Ipso pro tutanda pace operam. Nous avons voulu Nous conformer à cet usage. 1 Ayant reçu le premier mars la nouvelle officielle de l'attribution qui Nous était faite du prix international pour la paix de la Fondation Balzan. che è fiore di civiltà santificata dal cristianesimo.238 Acta Apostolicae Sedis . invocando su tutti voi la luce e il calore dello Spirito Santo. 1963. la tutela della pubblica moralità. la Nostra Benedizione Apostolica. que la personne désignée adresse quelques mots à la presse. e per attestare la benevolenza. et profiter de votre courtoisie pour renouveler publiquement l'expression de Notre gratitude aux Membres de la' Fondation et au Comité d'attribution des * Die 7 Martii mensis a. Fiat. Allontanate da voi la suggestione delle forme polemiche. Ci è caro effondere su di voi. e sulle popolazioni affidate al vostro ministero. Auguriamo al vostro convegno il buon successo di acquisizioni e di propositi. exhortant vos collègues à s'employer au service de la vérité et de la justice : veritas de terra orta est. L'usage s'est introduit. il rispetto dei mutui doveri di umana cortesia e di cristiana carità. vous le savez. che finiscono col divenire dannose e ingiuste. E in ogni tempo. aspre e dure. di comportarvi evangelicamente. Nous les avons commentées. l'avvaloramento della famiglia. * Chers Messieurs. con cui seguiamo i vostri lavori.

d'avertissements. Comment ne pas éprouver une joyeuse émotion en constatant l'unanimité qui s'est faite sur Notre humble nom? Il ne s'agit certes pas de Notre nom de famille. si heureusement manifesté lorsqu'il s'est agi de Nous attribuer le Prix Balzan. c'est une action qui veut contribuer à former des hommes de paix. les noms vénérés de Nos prédécesseurs. elle ne consiste pas seulement à conjurer les Gouvernements d'éviter le recours à la force armée . . l'Eglise ne cesse d'encourager l'adoption d'un langage et l'introduction d'habitudes et d'institutions. avant tout. résonne à plusieurs reprises la parole du Christ : Pax vobis! Que la paix soit avec vous! Le célébrant. XXIII 239 prix. Les pacifiques proclamés bienheureux dans l'Evangile ne sont pas des inactifs : ils sont au contraire les artisans actifs de la paix .Aeta Ioannis Pp. adresse au Christ présent sur Pautel l'ardente supplication reprise parfois. Et c'est pourquoi vous comprendrez que Nous tenons à évoquer ici. qui en garantissent la stabilité. C'est à l'action constante de l'Eglise et de la Papauté en faveur de la paix qu'il est ainsi rendu hommage : action dont les circonstances des temps modernes ont fait apparaître toujours plus clairement les notes caractéristiques. mais de celui que Nous avons pris dans la succession de Saint Pierre. au nom de l'assistance. Matth. Soucieuse de répandre les principes de la véritable paix. comme si le rôle du Pape se limitait à observer les événements et à garder le silence. 2 Au cours de la liturgie de la messe. des cœurs et des mains pacifiques. factores pacis. Cette neutralité ne doit pas être entendue dans un sens purement passif. Nous l'avons dit à maintes reprises : l'action de l'Eglise n'est pas purement négative. elles ont favorisé. 9. par les chapelles musicales: Dona nobis pacem! 2 Cfr. des cinq tout au moins que Nous avons connus au cours de Notre vie. qui a préparé cet acquiescement universel. sur le plan des compétitions internationales — armées ou simplement verbales — la parfaite neutralité supranationale de l'Eglise et de son chef visible. d'action pastorale et charitable. C'est au contraire une neutralité qui conserve toute sa vigueur de témoignage. en un chœur puissant. Car sans rien ôter d'essentiel à la libre et complète souveraineté du Pontife Romain. 5. des hommes qui aient des pensées. De Léon X I I I à Pie X I I . c'est toute une floraison d'enseignements. dans tous les rites et dans toutes les langues. ce sont eux qui la construisent.

d'espérance. 1963. Vous pourrez ainsi vous rendre à vous-mêmes le précieux témoignage d'avoir contribué à réaliser le souhait apporté du Ciel à la naissance du Rédempteur : Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté! 3 Ce sera aussi Notre souhait pour toutes les Nations dont vous êtes ici les messagers.Commentarium Officiale Donnez-nous la paix! C'est ainsi que l'homme doit d'abord l'implorer . chers Messieurs. qui supposent que l'on est capable de discipliner noblement l'usage de ses propres droits et de se servir d'un langage serein et respectueux envers tous. de la force. La circostanza singolare del Concilio Ecumenico aperto rende ogni momento dell'anno liturgico opportuno per invitare clero e fedeli a fervore di vita e di impegno cristiano. de la famille. C'est là un ensemble de devoirs. Puissent.240 Acta Apostolicae Sedis . dans les relations sociales et dans les rapports internationaux. NUNTIUS RADIOPHONICUS Universis christifidelibus die Cinerum missus. 1. et de la tempérance. que de tout cœur Nous invoquons en cet instant sur toutes et chacune d'elles. * Venerabili Fratelli. ensuite il lui faut apprendre à la vivre : au foyer. graves et bien connus. * Die 27 Februarii mensis a. 3 Luc. ut sacro quadragenario tempore effusis precibus vitaeque asperitatibus bonum exitum Oecumenicae Synodi iuvarent. ces pensées pacifiques se répandre de plus en plus dans le monde ! Ce sera en partie votre œuvre. diletti figli. et de la collectivité. de la justice. car c'est par la presse surtout qu'elles arriveront jusqu'à l'intelligence et jusqu'au cœur des hommes. C'est dire que la paix chrétienne s'enracine dans les vertus théologales de fois. et elle s'affirme et s'étend par l'exercice généreux et volontaire de la prudence. . même quand il faut repousser une accusation ou défendre le patrimoine sacré de la personne humaine. Puissent-elles connaître toujours les bienfaits de la concorde et de la prospérité et être comblées des bénédictions célestes. 14. et de charité.

A lui la gloria e l'amore. E questo vuol essere altresì il punto più alto. V. con l'Enciclica Poenitentiam agere rivolgemmo un solenne invito alla penitenza : cioè a un mutamento in meglio del modo di pensare e di agire. dissipano i dubbi. nel giorno dedicato al culto del Sangue Preziosissimo di Gesù. e della mortificazione. che tengono in debito conto le esigenze dell'anima popolare. la verità che attraversa i secoli. (( Ecco dunque il tempo accettevole — scriveva San Paolo ai Corinti — ecco il giorno della salute )) 1 per condurre a più immediata attuazione la legge dell'amore : di un amore. secondo l'insegnamento evangelico. . 3. sul quale batte il raggio della prima e massima verità rivelata. 3. vol. 16 . dei Sacramenti. « Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione » . Esercizio di carità e di ogni virtù Eccoci ora alla Quaresima. — 4-4-1963. 4. di armoniosa convivenza domestica e sociale. che ne è come il libro aperto : dal Credo in unum 3 2 1 2 2 Cor. e di tutti gli altri delle più recenti e autorizzate forme di vita ascetica e delle nuove applicazioni liturgiche. cui si volge l'attenzione di ogni uomo. di un amore. XXIII 241 Il primo luglio dello scorso anno. Questo vuol essere la Quaresima per i fedeli di tutti i riti. 6. di un amore. La prima Quaresima dopo l'inizio del Concilio. e specialmente nell'esercizio della carità verso Dio e verso gli uomini. 2 Cor. ricca. 14. 1. di autentici e molteplici valori.Acta Ioannis Pp. che si offre in esempio di austerità di costume. 3 Exod. e al tempo stesso accessibile alla ragione umana . purezza di costume e — in conseguenza — ricerca e conquista di ogni altra virtù per mezzo della preghiera. n. È il periodo più indicato per progredire nell'acquisto della virtù. vincono ogni debolezza.ACTA. di quelli che discendono direttamente dalle venerande tradizioni apostoliche e patristiche. in ogni gruppo etnico. di gaudio sereno. Le sublimi armonie della Rivelazione prendono più vivido rilievo in tempo di Concilio. che ha come principio e fine ultimo il Creatore e Legislatore dell'universo. che è splendore di verità. che per edificare gli uomini vuol dare ad essi la conoscenza di quelle verità che rischiarano il cammino. 2. e tutto illumina ed accende : Deus est : Dio è : Ego sum qui sum.

con la istituzione della Quaresima.242 Acta Apostolicae Sedis . l'ordine. improrogabili doveri. intesa come amore alla croce. che la Nostra parola. e rompi ogni gravame. in questa luce. Studio e meditazione delle verità eterne. Questo appello è permanente nella Chiesa. che pure hanno il loro pieno valore. più che a soffermarsi a contemplare la novella fioritura di cui tutti vorranno allietarsi. la Nostra parola non rinnova subito e solo l'angoscioso appello a provvedere ai nostri simili più sventurati. Ecco come. ed aprendone allo sguardo l'orizzonte infinito del suo disegno di salvezza e di amore. oggi. e per dare alla penitenza vera ed efficace il posto che le compete. quindi. che intravvedono la nuova stagione di grazia preannunciarsi dalle deliberazioni dei Padri radunati attorno al successore di San Pietro.Commentarium Officiale Deum. battendo specialmente l'accento sull'impegno di ogni buon cristiano a vivere il precetto della carità. perchè capace di togliere a sè. alla luce dell'antico insegnamento dei profeti : « Non è piuttosto questo il digiuno che io amo? Sciogli i legami dell'empietà — ammonisce Isaia — : manda liberi gli oppressi. immedesimandoci delle loro necessità. ma ad impegno serio di amore e di generosità per il bene dei fratelli. È dunque il Concilio che dà il tono alla Quaresima di quest'anno. nella giustizia più vera e profonda. fino al et vitam venturi saeculi. che vive e applica la povertà e la rinuncia insegnate da Nostro Signore Gesù Cristo. non di spettatori. Spezza il tuo pane all'affamato e apri . Ma vogliamo anzitutto esortarvi ad approfittare della Quaresima con applicarvi al gravissimo dovere della istruzione religiosa. nella libertà dei figli di Dio. Sopra la verità palpita la perfetta adesione della Chiesa e si raccoglie il sospiro di tante anime. e si determina alla pratica generosa della penitenza. Solo così. domestico e sociale può ricevere decisivo impulso per un rinnovamento nella verità. È impegno di artefici. la Chiesa non conduce i suoi figli a semplice esercizio di pratiche esteriori. viene a conoscere i suoi ardui. È di qui che si riconosce il cristiano sincero e volitivo : soltanto da una condotta austera. Istruzione religiosa e penitenza consapevole Voi comprendete. e dare ai poveri e ai diseredati. diletti figli. l'uomo scopre se stesso. e con Lui unanimi nell'accogliere le mozioni dello Spirito Santo e nella prontezza al ministero apostolico. che Dio ha voluto comunicare all'uomo nobilitandone l'intelligenza. non vi richiama particolarmente a pratiche esterne. secondo la vocazione e le condizioni di ciascuno.

Nelle famiglie cristiane le solide e antiche tradizioni dell'ecclesiastica disciplina trovano anime sensibili e pronte. 58. questo l'esercizio della vera penitenza. e la gloria del Signore ti accoglierà » . e a quanti \ 4 5 Is. 5 nè che imitiamo il servo infedele. nel « tempo accettevole » di grazia e di perdono. prolungatosi nei secoli. O Signore Gesù ! che sul limitare della vostra vita pubblica vi ritiraste nel deserto. Ardente preghiera al Divin Redentore La Nostra voce si diffonde questa sera nelle vostre case. Ier. .Acta Ioannis Pp. che è prodigio di grazia celeste. o Gesù. ma ben pochi allora poterono riconoscervi : e questo mistero di ritardata fede. Le acque del Giordano scesero anche su di voi. per ricoprire le ignude membra. ricoprilo. e degli innumerevoli fratelli nostri. per radunare la famiglia sotto un solo tetto. 2. degli ammalati. la fame. ed è paterno invito a corrispondere generosamente. e non disprezzare la tua propria carne. Cfr. la tua giustizia camminerà innanzi a te. Allora la tua luce spunterà come il mattino. O Signore ! non permettete che accorriamo alle fontane dissipate. se vedi un ignudo. vogliate attrarre tutti gli uomini al raccoglimento che è inizio di conversione e di salute . dei bimbi orfani. Tempo di Quaresima. XXIII 243 la tua casa ai poveri e ai raminghi . ed è quanto il Signore attende da tutti. e al tentatore che vi proponeva la prova dei miracoli. 13. voi voleste provare la solitudine. che raduniamo idealmente attorno a Noi. il sonno. resta motivo di dolore per quanti vi amano ed hanno ricevuto la missione di farvi conoscere al mondo. 6-8. staccatovi dalla casa di Nazareth e dalla dolcissima Madre vostra. la vergine stolta . perchè il palpito dei cuori salga in preghiera al Divino Redentore. voi rispondeste con la fermezza della eterna parola. non permettete che il godimento dei beni della terra renda insensibile il nostro cuore al lamento dei poveri. o di indifferenza. che tuttora mancano del minimo necessario per mangiare. 4 Questa è la Quaresima. concedete ai successori degli apostoli e dei discepoli. e la tua salvezza germoglierà presto. Deh. sotto lo sguardo della folla.

vi presentaste a Giovanni in atteggiamento di peccatore. vissuto austeramente il periodo quadragesimale. attraete anche noi. E come voi. di cui vuol essere pegno e riflesso la Nostra Benedizione Apostolica. e purificare le nostre anime. e di quanti soffrono nel corpo e nello spirito. O santa Quaresima dell'anno misterioso del Concilio Ecumenico ! Salga questa preghiera. con la sofferenza. Di là scenderanno copiosi i doni delle celesti consolazioni. si compiaceva. di giovani generosi. superata vittoriosamente la prova. di portare innanzi l'opera della evangelizzazione. di sostenerla con la preghiera. alle acque del Giordano. e lo presentino a Dio. Gli Angeli del cielo raccolgano il sospiro da tante anime di piccoli innocenti. agnello di innocenza. che in noi riconosce i figli suoi. dalle singole case ove si lavora. Là vogliamo accorrere per confessare i peccati nostri. di genitori operosi e sacrificati. . o Gesù. Gesù.Commentarium Officiale prendono nome da voi e dalla vostra croce. E come i cieli aperti annunziarono la voce del Padre vostro. possiamo riudire nelle intimità nostre la stessa voce del Padre celeste. in questa sera di sereno raccoglimento.244 A età Apostolicae Sedis . così. su gli albori della vostra resurrezione. con l'intima fedeltà al vostro volere. che di voi. si ama e si soffre.

— Cathedrali Ecclesiae Patersonensi Exc. D. Iacobum G. Cancellarium Curiae dioecesanae Katovicensis. Alexandrum Gottardi. le 12 Februarii. successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis. quem deputavit Auxiliarem Excmi P. Me Nulty. die 20 Decembris. in eadem dioecesi Malanjensi. Stanislai Adamski. P. P. D. D. hactenus Episcopum Ogdensburgensem. Episcopi eiusdem dioecesis. Alexandri Renard. X X I I I . curam animarum gerentem ad archipresbyteratum vulgo « Lunda » nuncupatum. D. sodalem Congregationis Sancti Spiritus. — Cathedrali Ecclesiae Tridentinae R. Navagh. D. Pro-Vicarium Generalem Patriarchalis Ecclesiae Venetiarum. nimirum : die 23 Novembris 1962. CONGREGATIONUM SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS I PROVISIO ECCLESIARUM Sanctissimus Dominus Noster Ioannes Divina Providentia Pp. D. Leonem R. D. Moderatorem Seminarii dioecesis Vi- . — Titulari episcopali Ecclesiae Vagensi R. Andream Rousset. Georgium Henricum Speltz.Sacra Congregatio Consistorialis 245 ACTA SS. P. die 7 Februarii 1963. — Titulari episcopali Ecclesiae Orisenae praefecit R. Pompeium de Sa Leao e Seabra. Smith. quem deputavit Auxiliarem Excnii P. Iacobum A. hactenus Episcopum titularem Maridensem. P. singulas quae sequuntur Ecclesias de novo Pastore dignatus est providere. D. — Cathedrali Ecclesiae Ogdensburgensi Exc. Episcopi Versaliensis. D. Antistitem Urbanum. D. Vicarium Generalem dioecesis Versaliensis. Iosephum Kurpas. — Cathedrali Ecclesiae Malanjensi R. — Cathedrali Ecclesiae Buffaíensi Exc. P. P. hactenus Episcopum Patersonensem. — Titulari episcopali Ecclesiae Claniensi R.

e dioecesi Tagbilarana. D. nuper erectae. hactenus Episcopum Cremensem. P. Fitzgerald. Sisón. 8 Martii. S. D. die 28 Februarii. nuper erectae. paroecia vulgo appellata (( Säo Pedro de Pontäo ». quem deputavit Auxiliarem Excmi P. Cancellarium dioecesis Lingayensis-Dagupanensis.246 Acta Apostolicae Sedis . die 14 Februarii. D. — Cathedrali Ecclesiae Tarlaeensi. rata huiusmodi immutationem bono animarum profuturam. Ad animarum bono consulendum. Eduardi A. D. Mariae adnecteretur. Marianum Gavióla. P. R. vigore specialium facultatum sibi a Ssmo Domino Nostro Ioanne Divina Providentia Pp. Vicarium Generalem dioecesis Atrebatensis. Placidum M. Haec Sacra Congregatio Consistorialis. Marianum Madriaga. Episcopi Vinonaënsis. Exc. D. porrectis precibus annuere dignata est. a territorio huius dioecesis seiuncta manet. quatenus opus sit. — Metropolitanae Ecclesiae Lingayensi-Dagupanensi. eorum interesse habentium vel habere praesumentium consensu. Cambiaghi. Angelopolitana dioecesi. suppleto. intra fines municipii « Tupanciretá » exstans et ad dioecesim Uruguaianensem pertinens. Quapropter. D. Archiepiscopus tit. praehabito favorabili voto Ordinariorum quorum interest. P. X X I I I tributarum. Iesum I. nuper erectae. diei 22 Maii 1962. D. Caesariensis Philippi et in Brasilia Apostolicus Nuntius. praesenti Decreto a dioecesi Uru- . — Cathedrali Ecclesiae Novariensi Exc. die.U R U G U A I A N E N S I S DECRETUM De mutatione finium dioecesium Erecta nuper per Constitutionem Apostolicam (( Apostolorum exemplo ». M A R I A E . — Cathedrali Ecclesiae Ambianensi R. — Cathedrali Ecclesiae Cabanatuanensi. Excmus P. hactenus Episcopum Lingayensem-Dagupanensem. P. ab Apostolica Sede expostulavit ut territorium praefatae paroeciae « Säo Pedro de Pontäo » a dioecesi Uruguaianensi distraheretur et dioecesi S.Commentarium Officiale nonaënsis. R. Gericum Leuliet. die lß Februarii. Armandus Lombardi.

Quibus super rebus praesens edit Consistoriale Decretum perinde valiturum ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent. Congregatio Excmum P. D. Mariae maneat. ad effectum de quo agitur. CONFALONIERI. Mariae. f Franciscus Carpino.. © S. a Secretis L. Contrariis quibusvis minime obstantibus. Mariae incardinati sint. ita ut integrum territorium municipii « Tupanciretá ». Congregatio decernit ut. necessarias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi. onere imposito ad eandem Sacram Congregationem Consistorialem authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. CAROLUS Card. Datum Romae. die 20 mensis Augusti anno 1962. Ad haec omnia perficienda eadem S. ex Aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis. Archiep. quam primum. Mariae perpetuo adnectit. Adsessor . quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum. Omnia acta et documenta praefatum territorium respicientia a tabulario Curiae Uruguaianensis ad tabularium Curiae S. Armandum Lombardi deputat. ad clerum vero quod attinet. transmittantur. Serdicen. haec S. prouti nunc lege civili circumscribitur.Sacra Congregatio Consistorialis 247 guaianensi distrahit memoratum territorium paroeciae (( Säo Pedro de Pontäo » illudque dioecesi S. sacerdotes in territorio memoratae paroeciae beneficium aut officium legitime detinentes et clerici legitimum domicilium habentes dioecesi S. simul ac praesens Decretum ad effectum deductum fuerit. sub iurisdictione Episcopi S.

Interim hepatocolecistis quae ad pancreas pertinet inventa est. Post paucos menses tertio idem nosocomium ingressa. quae. at morbi symptomata non recesserunt. aliquid arduum atque laboribus plenum aggreditur. ex cistopielite aegrotavit. Soror Gertrudis Korzendorfer anno 1933. Quum vero ad beatificationis sollemnia iter explanandum miracula a Deo. Quam dia- . Eius Famulis intercedentibus. sollertissimi Causae actores duas sanationes selegerunt. vidua Seton. immo et religiosae familiae a se excitatae commisit. In hoc caritatis exercitio Venerabilis Dei Famula Elisabeth Anna Bayley. post mortem late percrebuit. eumque indesinenter accendi voluit. Post chirurgicam actionem. indigentibus succurrere aegrotosque curare in deliciis habuit. sacri canones patrata requirant. Apostolicae Sedis . ideoque morti proxima. eiusque heroicarum virtutum exercitium Sacra haec Congregatio Decreto diei 18 Decembris anni 1958 comprobavit. Divini Salvatoris vestigia premens. quae viventem honestavit. totis viribus incubuit. Dimissa. quae veri miraculi notas exhibent. sequenti anno idem nosocomium iterum ingressa est.248 Acta. eo vel magis si debilis femina hoc peregerit. Illud semper mortalibus est mirandum. Sanctitudinis fama.Commentarium Officiale SACRA CONGREGATIO RITUUM i BALTIMOREN. aetatis suae sexagesimo. vomitu alimentari ac nausea laborans. quum quis. digestivo morbo. licet nondum perfecte sanata. I. qui hunc caritatis ignem mundo intulisse de Seipso praedicavit. carcinomate pancreatico affecta visa est. SUPER DUBIO An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo agitur. domum relinquens. et in nosocomio Neo Aurelianensi curata fuit. Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servae Dei Annae Elisabeth Bayley viduae Seton. Ioseph in America Septentrionali. divitiis spretis ac saeculi commodis posthabitis. fundatricis Instituti Filiarum a Caritate S. dimissa fuit.

leuchaemia lynphatica acuta aegrotavit mense Februario anno 1952. quattuor annorum aetate. Puella Anna O'Neill. Soror Maria Alexia Fowler patrocinium Venerabilis Matris Seton invocavit. caelestia lumina interim imploratur us. In subsequentibus inspectionibus perfecta valetudo confirmata fuit. sequenti die ad nosocomium Universitatis eiusdem civitatis translata fuit. actum est. Praelati Officiales Consultoresque theologi suum dedere suffragium. de quarum validitate ab hac Sacra Congregatione die 24 Novembris 1961 decretum fuit. Commissionis medicae Sacrae huius Congregationis examini subiectae. Sanctitas vero Sua sententiam dare distulit. Quum vero in casu nulla prorsus sanationis possibilitas adesset. ac novendiales preces ad puellae sanationem obtinendam factae fuerunt. ita ut usitatos labores denuo suscipere potuerit . quam diagnosim tres periti ab inspectione. plene confirmarunt. I I .Sacra Congregatio Rituum 249 gnosim examen radiologicum et histologicum plene confirmavit. Interim. analysibus. ideoque e nosocomio dimissa. prognosi omnino infausta emissa. loco Revmi Cardinalis Clementis Micara. sub inspectione et cura clarissimi medici. in qua infrascriptus Cardinalis. qui praefatam diagnosim plene admisit. Prompta melioratio subsecuta est. . stupentibus et mirantibus medicis. et die 27 Aprilis eiusdem anni nosocomium plene sanata reliquit. Horum depositiones validis testimoniis scriptis. die 29 Novembris 1962 habito. et Baltimorensi annis 1960-61. cum nulla therapia in casu adhiberi potuisset. magni nominis haematologi. Super duabus miris sanationibus iuridicae inquisitiones in ecclesiasticis Curiis Neo Aurelianensi annis 1944-45. examinibus haemocitometricis. Et Revmi Patres Cardinales. Et non incassum. demum in Generali Congregatione coram Sanctissimo die 19 mensis huius. férvidas ad Dei Famulam preces elatae fuere. dubium proposuit : An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo agitur. Convocato itaque Revmo Cardinali Arcadio Maria Larraona. Episcopi Veliterni ipsiusque Causae Ponentis seu Relatoris. radiologicis ac bacteriologicis comprobatae fuerunt. quam sanationem medentes omnes nosocomii confirmarunt. peractae fuere. Agnetis ingressa. Die 17 eiusdem mensis nosocomium Baltimorense S. nam die 1 Februarii anno 1935 extemplo perfecteque sanata recognita fuit. periti omnes unanimiter diagnosim et instantaneam perfectamque sanationem utriusque aegrotae admiserunt. De iis insuper in Praeparatorio / Coetu eiusdem Sacrae Congregationis.

Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servi Dei Aloisii Mariae Palazzolo. die 25 Februarii a. nec non et Revmo P. meque infrascripto Secretario. totam vitam impenderunt.Commentarium Officiale S. Fidei Promotore Generali.. a Deo Bayley. Hoc autem Decretum publicari iussit et in Acta Sacrae Rituum Congregationis referri. Ferdinando Antonelli. Sacrisque piissime peractis. . Archiep. sollertissimi Causae actores inter alias innumeras sanationes duas selegerunt. LARRAONA. f Henricus Dante. Rituum Congregationis Praefecto. SUPER DUBIO An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo agitur Caritate Christi compulsi. Praefectus L. 1963. Summus Pontifex Ioannes Papa X X I I I solemniter edixit : Gertrudis O'Neill a rabilis Constare de instantánea perfectaque sanatione cum Sororis a carcinomate acuta. Korzendorfer leuchaemia Dei Servae patrata. Bergomensis dioeceseos sacerdos. ARCADIUS M. per viduae tum puellae Annae Venelynphatica Elisabeth intercessionem Seton. quae veri miraculi notas demonstrare videntur. ad proximorum sublevandas inopias. Carpasien. Hos inter caritatis héroes merito adscribendus est et Venerabilis Dei Famulus Aloisius Maria Palazzolo. cunctis aetatibus in Catholica Ecclesia christifideles floruerunt qui. eorum intercessione. Datum Romae. patrata. © S. D. Annae pancreatico. fundatoris Instituti Sororum Paupercularum. Quum vero sacri canones ad Servorum Dei beatificationem miracula requirant a Deo.250 Acta Apostolicae Sedis . a Secretis II BERGOMEN. sacerdotis saecularis. qui alacriter adlaboravit ut indigentibus omnibus proficeret. Card. Rituum Congregationis decreto diei 15 Iulii anno praeterito approbatae fuerunt. Eximiae eius virtutes S.

I I . tredecim diebus aegrota mansit. quendam precum librum in capsa duorum metrorum longitudine. in quo per ultra duos annos mansit. Graviores interim die 13 eiusdem mensis Maii aegrotae condiciones factae sunt : quare Servo Dei Aloisio Mariae Palazzolo devotas preces admoverunt parentes. convalescere visa est. ibidem tribus mensibus degit et in quo medici a curatione concordes peritonitem tubercularem agnoverunt. prognosim reservatam quoad vitam medici omnes emiserunt. In nosocomium adducta. Die 23 Aprilis anno 1952. ac talem periti omnes nosocomii uno ore cognoverunt. per subsecutam occlusionem intestinalem. cooperculum graviter super occipitem cecidit. immo mirabilem organorum restitutionem in integrum repérerunt. Quare die sequenti. Nimio dolore oppressa. talemque nosocomii medentes diiudicarunt. brevique totaliter deperdidit. Dum vero ex interno cavo caput retrahebat. sexaginta centimetrorum latitudine. ex Instituto Sororum Paupercularum. medicus eam haemorrhagia subaracnoidea post-traumatica affectam agnovit. In subsequentibus inspectionibus perfecta valetudo plene confirmata est. Iis adhuc perdurantibus. et ad usitatum laborem redire. Medicus commotionem cerebralem agnovit. Mense vero Decembri anno 1955 in idem nosocomium iterum adducta. pleuritide ac mesenterite affecta fuit. immo et aegroti ipsius nosocomii. paternam domum repetere coacta est. debilis ab infantia. nam Antonina in nosocomium Calaritanum admissa fuit. annorum octo et quinquaginta. cooperculum vero trium centimetrorum crassitudine ac vigintiquinque chilogrammatorum pondere. Nondum licet valetudini restituta. Assumpta perfecte sanata fuit. in territorio Bergomensi. absque dubio tubercularem naturam praeseferentibus. in religione soror Generosa. aegrota e nosocomio dimissa est ut per aëris mutationem iuvamen illud adipisceretur quod medicamina afferre non valuissent. duodecimo aetatis anno abscessibus glandularibus vexari coepit capite^ pectore et cruribus. sorore infirmaría suadente. . nam die 1 Maii inconscientiae statu affecta. prognosim reservatam emisit atque in vitae periculo versari adiudicavit : quam morbi gravitatem et nosocomii moderator confirmavit. Post vero aliquot dies. domina Assumpta Curmis. Assumpta post aliquas horas conscientiam evanescere persensit. quaerebat. Adhibitis interim curis incassum evasis. scientiae medicae subsidiis incassum adhibitis. De apparenti tamen morbi remissione agebatur .¡Sacra Congregatio Rituum 251 I. Grassobii. Instanter interim sui Instituti fundatorem adprecata est : et die 22 Iulii 1956 sanatam se persensit. quare mense Decembri anno 1950 nosocomium Turritanum ingressa. At inutiliter. Antonina Fattaccio.

Carpasien. dubium discutiendum proposuit : An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo agitur. Causae Ponentis seu Relatoris. LARRAONA. ut Dator luminum impensius obsecraretur. Ferdinando Antonelli. Praefectus L. Constare de instantánea perfectaque sanatione a peritonitide Curmis Ven. P. et R. meque infrascripto Secretario. O. S. Datum Romae. f Henricus Dante. Praelati Officiales Consultoresque theologi suum quisque votum protulit. Episcopi Veliterni.252 Acta Apostolicae Sedis . Archiep. Congregationis die 22 Decembris eiusdem anni instantáneas perfectasque sanationes extra naturae leges evenisse unanimiter admiserunt.. Fattaccio a Deo. Rituum Congregationis Praefecto. super quarum validitate S. ac in Acta S. & S. F. Card. D. Hoc autem Decretum publici iuris fieri. M . opitulante tuberculari ab Servo ac subsequenti Aloisio occluPahaemorrhagia Dei subaracnoidea Maria sione intestinali. lazzolo. edixit : cum Antoninae posttraumatica. in qua infrascriptus Cardinalis Arcadius Maria Larraona. Sacro pie litato. Rituum Congregationis referri mandavit. De iis demum in Congregatione Praeparatoria actum est die 12 Februarii proxime elapsi : tandem in Generali coram Sanctissimo Domino nostro Ioanne Papa X X I I I die 5 mensis huius. ARCADIUS M. Revmi Patres Cardinales. 1963. Rituum Congregatio die o Octobris anno praeterito decrevit.Commentarium Officiale De duabus praefatis sanationibus iuridicae inquisitiones in archi- dioecesi Calaritana anno 1959 et in Curia episcopali Bergomensi anno 1960 factae fuerunt. Medicorum Coetus ipsius S. . S. die 7 Martii a. Rituum Congregationis Praefectus. a Secretis . Attamen Sanctitas Sua sententiam proferre distulit. loco et vice Revmi Cardinalis Clementis Micara. Fidei Promotore Generali. tum Assumptae patrata. Hoc vero die ad Se accitis Revmo Cardinali Arcadio Maria Larraona.

Paolo Pietro Meouchi. alla augusta presenza del Santo Padre. Il Revmo Padre Lio Ermenegildo. Membri Aggiunti della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale. 5 marzo 1963. Patriarca di Alessandria dei Copti . giovane laico. 12 marzo 1963. 2 marzo » S. Luigi Maria Palazzolo. Massimo IV Saigh. Congregazione dei Riti antepreparatoria. si è degnato di nominare: 27 febbraio 1963. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali. Verdino Gennaro. Nunzio Sulprizio. Ignazio Pietro XVI Batanian.Diarium Romanae Curiae 253 DIARIUM ROMANAE CURIAE SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI Martedì. E. 19 » » Le Loro Beatitudini: Stefano I Sidarous. Gori Alberto. Martedì. si è adunata la S. nella quale i Revmi Prelati Officiali ed i Revmi Consultori teologi hanno discusso sulla eroicità delle virtù della Serva di Dio Francesca Streitel. Segretario della Sacra Congregazione Cerimoniale. Patriarca di Antiochia dei Melchiti . Arcivescovo tit. nel Palazzo Apostolico Vaticano. SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. Revma Monsig. Congregazione dei Riti generale. . nel Palazzo delle Congregazioni si è adunata la S. Patriarca di Antiochia dei Maroniti . fondatrice delle Suore dell'Addolorata. Consultore della Suprema Sacra Congregazione del Sant'uffizio. Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Patriarca di Babilonia dei Caldei. felicemente regnante. dei Frati Minori. 2. di Corinto. Patriarca di Cilicia degli Armeni. fondatore dell'Istituto delle Wuoie delle Poverelle . sacerdote. Paolo II Cheikko. i Revmi Prelati Officiali ed i Revmi Consultori teologi hanno dato il loro voto sopra i miracoli dei Venerabili Servi di Dio : 1.

Diakhate Lamine (Sénégal). Curti Giovanni (Milano). 20 marzo 1962. sig. Mureddu Matteo (1 talia). Lorenzelli Alfonso (San Miniato). sig. Dodds Enrico Renato (Sénégal). Al sig. Zubiri Vidal Antonio (Zaragoza). Fracassi Giuseppe (Marsi). Federici Cesare (Roma). classe civil 25 novembre 1961. sig. La Commenda dell'Ordine di san Gregorio Magno. Al sig. si è degnato di conferire: La Commenda dell'Ordine Piano : 8 dicembre 1962. Signorini Pierfranco (Italia). . Brusco Ettore (Italia). Gustavo (Angers). Borda Mendoza Carlo (Colombia). Molaioli Bruno (Roma). 29 ottobre 1962. » » Al Nob. Majnoni di Intignano Gerolamo (Milano). sig. sig. 10 novembre » 24 » » Al sig. Al sig. De Montecler Ruggero M. Renzetti Gaetano (Brescia). sig. Amendola Aniello (Salerno). Mazzoni Piero (Roma). felicemente regnante. sig. Resta Raffaele {Italia). sig.Commentarium Officiale ONORIFICENZE Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. (Alexandria La. Al sig. Di Vita Gaspare Roberto (Palermo). sig. » 6 » Al sig. classe civile-. » » Al Nob. CiofiS. » 20 » Al sig. sig. Sanguinetti Francesco (Roma). classe civile: 25 novembre 1961.254 Acta Apostolicae Sedis . Al Conte Salimei Guglielmo (Roma). Al » Al 4 agosto » Al 11 » » 18 » Al Al 21 settembre » » Al 2 ottobre » Al » 6 » Al » » Al » » » » » Al » » » Al » » » Al 20 » Al » Al » sig. Sterbini Stanislao (Roma). 20 dicembre » 12 gennaio 1963. » » Al sig. 14 » Gómez-Laguna Luigi (Zaragoza). D'Alessandro Mario (Roma). sig. »' » » Al sig. Cremades Royo Giovanni Antonio (Zaragoza). Prearo Paride (Milano). Antonio (Salerno). Al sig. sig. sig. La Commenda con Placca dell'Ordine di san Gregorio Magno. 2 ottobre » Al sig.). Rieger Giuseppe (Austria). Pluda Giuseppe (Brescia). Al sig. La Placca dell'Ordine di san Gregorio Magno. » Al sig. sig. sig. Kirchschläger Rodolfo (Austria). Van der Steen Francesco (Malines-Bruxelles) Holoubek Giuseppe E. Al » Al » )) 30 giugno 1962. 29 » » » Al sig. Alvarez de Castro Carlo (Roma). 10 dicembre » Al sig. Daly Marco (Trenton).

Bartocci Fontana Giuseppe (Roma). Cruz Ferrada Emanuele Isidoro (Linares). sig. Al Col. sig. Jaccod Eugenio (Porto e Santa Rufina) Cossetti Lino (Vercelli). sig. sig. Giering Edmondo (Alexandria La. sig.). Hayes Tommaso (Alexandria La. Saetta Giulio (Italia). . Caplis Giovanni (Alexandria La. Barbieri Corrado (Larino).).). » » » Al sig. Frigon Paolo (Nicolet). Peruzzi Cosimo (Portsmouth). Smits Carlo (Malines-Bruxelles). Préfontaine Edmondo (Saint Boniface). Sogno Fortuna Ugo (Aosta). sig. Fedeli Franco (Milano). sig.). » » » Al sig. sig. Benedetto Il Cavalierato dell'Ordine di san Gregorio Magno. Aertker Walter (Alexandria La. sig.). Al sig. Cappa Gino (Casale Monferrato). sig. Al sig. sig. 4 agosto » Al sig. sig. Ferrarino Luigi (Italia). 255 » » » La Commenda dell'Ordine di san Gregorio Magno. sig. sig. 2 giugno 1962. » » » Al sig. sig. Lanari Antonio (Roma). sig. » » » Al sig. » » » Al sig. Presti Giuseppe (Roma). Hueyo Giorgio Alberto (San Isidro). Giannini Mario (Milano). sig. Furitano Giuseppe (Roma). Scorza Enrico (Aosta). » » » Al sig. sig. Bozzini Lidio (Montepulciano). classe civile: 23 dicembre 1961. Friuli Alfredo (Grosseto). Levasseur Carlo Augusto (Nicolet). sig. sig. Olson Erico (Stockholm). sig. 18 » » Al sig. Dell'Acqua Giovanni (Ferrara). sig.). Podda Antonio (Italia). Al » Al » » Al » » Al » Al » Al 10 novembre » Al » » » Al » » » Al » » Al » » » Al 18 » Al 24 Al » 30 » » Al » » Al 8 dicembre » Al » » Al Al 20 » » » » Al » Al » » » Al 21 » » Al 29 » » Al » » Al 0 gennaio 1963. Pellegrini Quarantotti dei Marchesi (Amelia). classe militare: 20 ottobre 1962. » » » Al sig. sig. Canizaro Antonio (Alexandria La. Gorelli Gaetano (Roma). sig. » » » Al sig. Fitzgerald Tommaso (Alexandria La. Al 12 » » Al Al 19 20 29 ottobre sig. Quattrini Paolo (Grosseto). Schiavo Amelio (Roma). sig. Pii. sig. » » » Al sig. Sposetti Tommaso (Viterbo e Tuscania). Crescimanno Salvatore (Palestrina). Pupa Pietro (Grosseto). Giannini Franco (Milano). Russo Giuseppe (Napoli). Coughlin Ugo (Alexandria La.Diarium Romanae Curiae 1962.). 11 » » Al sig. Montagna Lino (Milano). 8 dicembre » Al sig.

sig. sig.). Bossart Alphonse. Monsig. sig.). Libert Andrea (Versailles). Miller Riccardo (Alexandria La. Fleischer Adalbert. sig. sig. Williams Riccardo (Alexandria). sig. sig. sig. Ontario). sig. Vescovo di Nicastro. Chiang Fu-Tsung Paolo (Taipeh). Broguet Maurizio (Versailles). Arteaga y Betancourt Manuel. sig. Monsig. Dolan Domenico (Alexandria. Vescovo tit. Broisat Giorgio (Verdun). Masterson Eodney Gregorio (Alexandria La. Moietta Vittorio.). Dono van Carlo E. » Monsig. sig. sig.). Bornigia Domenico. sig. sig. Ghiga Mario. Arcivescovo-Vescovo di Tortona. Looney Frank O'Neil (Alexandria La. Ontario). Mathieu Clément. Bethenod Camillo Marco (Viviers). Bleich Lamoyne Carlo (Alexandria). Fall Aliaune (Sénégal). O'Brien Raimondo (Alexandria La.Commentarium Officiale agosto sig. Schott Lawrence Frederick. Ryan Geremia (Alexandria La. Vescovo tit. sig. di Tiberiopoli. » Monsig. » Monsig.). Vescovo di Aire. » Monsig. sig. Vescovo di Sansepolcro. Vescovo tit. Roy Lewis Pietro (Alexandria La. Al » » » Al » » » Al » » » Al Al » » » » Al Al 25 Al Al » 21 settembre » Al Al » » » Al Al Al » 28 » » Al Al Al Al » » Al Al » » » Al 2 ottobre Al » Al » Al » Al 6 Al Al » 18 NECROLOGIO 2 3 10 11 19 20 "marzo » » » » » 1963. Koguian Sahag Laurent. di Eluza. Lorenzo in Lucina.). Monsig. Melchiori Egisto Domenico. Arcivescovo di San Cristóbal de La Habana. sig. sig. ». sig. Le Gros Carlo (Sénégal). sig. 25 31 1 » » aprile » » . Vieyra Paolino (Sénégal). » Monsig. sig. Clementz Giorgio (Versailles). sig. (Boston). Roy Gerardo (Alexandria.256 Acta Apostolicae Sedis . Johnson Enrico (Alexandria). sig. sig. Hutin Enrico (Verdun). » L'Emo Signor Card. Chatellier Enrico (Nantes). del titolo di S. Vescovo tit di Comana » di Armenia. » Monsig. 1962. Vescovo di Ampurias e Tempio. Bourguignat Roberto (Versailles). Poli Oreste (Parma). Tessier Giovanni Paolo (Versailles). sig. Pao Tsun-Peng Ignazio (Taipeh). di Tigava. sig.

V. ad easdem occupandas vires et ad sua commoda transferendas. Sed scientiarum progressiones ac technicorum inventa primum omnium infinitam Dei magnitudinem ostendunt. V) .. PACEM IN TERRIS. qui et rerum universitatem et hominem ipsum creavit. n. condi confirmarique non posse constat..ACTA.N. clero et christifidelibus totius orbis itemque universis bonae voluntatis hominibus: De pace omnium gentium in veritate... 5 ACTA APOSTOLICAE SEDIS C O M M E N T A R I UM O F F I C I A L E Directio: Palazzo Apostolico . . DI. Nam ex doctrinarum processibus ac technicorum inventis plane discimus. qua possit sive ordinem ipsum deprehendere sive instrumenta apta sibi parare. — 20-4-1963. sancte servato. libertate constituenda. et vol. LV 20 Aprilis 1963 (Ser.. quam homines universi cupidissime quovis tempore appetiverunt.. Patriarchis. VENERABILES FRATRES ET DILECTI FILII SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM . quem Deus constituit. Episcopis aliisque locorum Ordinariis pacem et communionem cum Apostolica Sede habentibus. XXIII . iustitia. IOANNES PP. nisi ordine.An. Primatibus.Città del Vaticano — Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA IOANNIS PP.. caritate. Rerum. dici17 . simul in animantibus et in naturae viribus dominari ordinem mirificum. vol. v. Archiepiscopis. simul in homine eiusmodi inesse dignitatem. 5. . XXIII L I T T E R A E ENCYCLICAE Venerabilibus Fratribus.

tum populorum perturbatio. omnia subiecisti pedibus eius. hoc est in hominis natura. universitatem de nihilo fecit. 24. dedisti ei potestatem super opera manuum tuarum. s Rom. cum huiusmodi leges. s cf. quibus virés et elementa mentis experti a universitatis. nonnisi vi regi queant. alius quidem generis. 15. quem eius conscientia et patefacit et magnopere servari iubet : Qui ostendunt opus leg'is scriptum in cordibus suis. qua de re alicubi sacer Psaltes hisce verbis Deum laudat : Domine. 6 . 8-11. intellegentia et libertate praeditum. i Ps. 1. 8. iisdem legibus. 5 6 Verum opinionis error praebet frequenter errorem quod multi censeant rationes. quae singulis hominibus cum sua cuiusque re publica intercedant. gloria et honore coronasti eum. posse gubernari. Attamen in intimo homine mundi Creator ordinem impressit. Domine. 103. Hominem item Deus ad imaginem et similitudinem suam creavit. haec infinitam eius referunt sapientiam. * Ps. uti Psaltes idem hac sententia profitetur : Et fecisti eum paulo minorem angelis. 2. in eamque sapientiae et bonitatis suae copiam profudit." 1 2 3 Nunc autem cum optimo universitatis ordine mirum quantum pugnat tum singulorum hominum. Cf. 1. 26.Commentarium Officiale mus. Ps. illinc dumtaxat petendae sint. quasi si rationes. 5-6. Gen. testimonium reddente illis conscientia ipsorum. dominumque constituit rerum universarum . quam admirabile est nomen tuum in universa terra hisce alicubi vocibus : Quam multa sunt opera tua. Ceterum quemadmodum potest fieri secus? Etenim quaecumque fecit Deus. Domine! Omnia cum sapientia fecisti. referuntque eo clarius quo absolutiore eadem perfectione gaudent.258 Acta Apostolicae Sedis . 2 Ps. 18. ubi Parens rerum omnium inscripsit. 8. quibus inter se continentur.

C. a sua ipsius natura directo et una simul profluentia. quem inter homines vigere necesse est. intellegentia et voluntatis libertate praeditam. A. 1963. aeternae gloriae instituti heredes sunt. quae civibus cum publicis suae cuiusque civitatis magistratibus intercedunt.S. pp.S. ut tandem condatur. pp. L V. do- Cf. 7 Quodsi humanae personae dignitatem ex veritatibus divinitus traditis intuemur. vestimenta. anno 1942. P ii X I I Nuntius radiophonicus. A. quibus tum modis mutuo eoiitingantur respublicae . quippe homines sanguine Christi Iesu redempti sunt. illud principium pro fundamento ponendum est. D. habere integritatis corporis.A. Atque initio de hominis iuribus sermonem instituturi. 9-24.Acta Ioannis Pp. quibus deinde modis rationes componendae sint. 1943. quibus primum modis mutua sua commercia in humano convictu moderentur . communis omnium utilitas vehementer requirit. hoc est. et Ioannis X X I I Í Sermo. habere instrumentorum ad honestum vitae cultum aptorum: cuiusmodi praesertim sunt victus. illinc universarum gentium societas. tunc fieri non potest quin eam longe maiorem aestimemus. I Atque primum omnium de ordine disserendum. ita mancipari nullo modo possunt. quem bene compositum et commodum esse velimus. I . datus prid. Nativ. 89-91. X X X V . Quae propterea. quae societas. animadvertimus hominem vitae habere ius. XXIII 259 His enim legibus praeclare erudiuntur homines. ipsum per se iura et officia habere.A. Porro in quovis humano convictu. 7 . omnem hominem personae induere proprietatem. habitus die 4 mensis Ianuarii anno 1963. quibus postremo modis inter se contineantur hinc singuli homines et civitates. naturam esse. N. ut generalia et inviolabilia sunt. atque adeo. superna gratia filii et amici Dei sunt facti.

1937.A. ut in debito habea tur honore. hunc solum noverimus. necessaria denique ministeria a civitate impendenda in singulos. Pu XI Litt. et artem qualemcumque colere. ut denique ex veritate de publicis eventibus certior fiat.S. Ex quo sequitur. tum suo ingenio consentanea. Ad haec contendendum est et elaborandum. datus prid. A. D . hac condicione gignimur. si postremo sine ulla sua noxa rebus deturbetur ad victum utcumque necessariis. quemadmodum praeclare docet Lactantius. 9-24. p. XXXV. Etenim. 1941. tum peritiae. ut bona existimatione afficiatur. vulgare. A. pp. 195-205. anno 1942. N . si relinquatur in viduitate.S. si opere et labore debilite tur. sive ad professiones institui.260 Acta Apostolicae Sedis . I . si sui ingenii vires id ferant. si vacare cogatur ab opere. Hoc vinculo pietatis ob- » Cf. Pii XII Nuntius radiophonicus. 1943. Cf.S. morali ordine communique omnium utilitate servatis. Nati v. pp. ut homines possint. ut sibi consulatur. XXIX. et. quam ipsi sibi pepererint. 8 9 In hominis iuribus hoc quoque numerandum est. 78. 9 . ut generanti nos Deo iusta et debita obsequia praebeamus. hunc sequamur. venerari possit.Commentarium Officiale mus.A. requies. et religionem privatim publice profiteri. datus in festo Pentecostes.. ita quidem ut iidem. ut et Deum. pro suae cuiusque civitatis in doctrinis progressibus. sive ad technicorum artes. XXXIII. ad altiores studiorum ordines ascendere. ut libere possit verum inquirere. in humana societate ad munera et officia emergant. Divini Redemptoris. opinionem suam declarare. ad rectam conscientiae suae normam. si senio conficiatur. quoad fieri possit. si adversa corripia tur valetudine. medicorum curationes. Naturae simul iure cum homini in partem scientiarum venire liceat. Homo praeterea iure naturae postulat.A. ei idcirco necesse etiam est liceat sive ad praecipuas communesque disciplinas. eo etiam iure hominem gaudere. Encycl. et Pu XII Nuntius radiophonicus. die 1 mensis Iunii anno 1941 A. C .

In parentibus vero potissimum ius residet alendi et educandi filios. Sed cum huius generis iuribus ius certe coniungitur exigen14 i° Divinae Institutiones. haec digna filiis Dei libertas. pp. quae in matrimonio nititur. 1888. sanxere scriptis Apologetae. datus in festo Pentecostes. pp. Cf. quae scilicet omnia eo pertinent. datus prid. uno. PL. lib. Acta Leonis XIII. N. Huius generis libertatem sibi constanter vindicavere Apostoli. p. cum in re oeconomica et sociali. 11 12 13 14 . Encycl. pp. I. XXIII 261 10 stricti Deo et r elicati sumus. XXXV. Nativ. et Pu XII Nuntius radiophonicus. Leo XIII haec asseverat: Haec quidem vera. die 1 mensis Iunii anno 1941. Cf. non solum ut operis faciendi sibi copia tribuatur.S. unde ipsa religio nomen accepit. 201. P I I XII Nuntius radiophonicus. c. Martyres ingenti numero sanguine suo consecravere. . quae humanae dignitatem personae Inonestissime tuetur. Litt. 1943. Libertas praestantissimum. aut sacerdotium vel religiosae vitae disciplinam capessere. libere nimirum contracto. XXII. I. sed etiam ut opus libere ipse obeat.Acta Ioannis Pp. in qua condenda vir et mulier paribus fruantur iuribus et officiis. C anno 1942.A. ipsam existimari opus est tamquam humanae societatis primum et naturale semen. 11 Insuper hominibus iure integrum est vitae genus eligere.A. 539-592. indissolubili. A. 6. IV. anno 1942. XXXIII. C. P I I XI Litt. A. tum in provincia doctrinarum et morum. Qua de eadem re Decessor Noster imm. 1930. P I I XII Nuntius radiophonicus. D. 2. Cf. Nativ.A. A. Ex quo oritur. XXXV. 9-24. A. 535.A. quod praeoptent : adeoque aut sibi condere familiam. 12 Quod ad familiam attinet. ut familia firmetur et ad munus suum tenendum adiuvetur. liquet iure naturae datum esse homini. est omni vi iniuriaque maior: eademque Ecclesiae semper optata ac praecipue cara.S. pp.S. ut eidem sit diligentissime consulendum.S. 1941. datus prid. mem. VIII. Encycl. 1943. 13 Si autem animum ad regionem rerum oeconomicarum referamus. 9-24. D. N. Casti Connubii. 28. 237-238.

concedenda iisdem est facultas peragendi operis in talibus rerum adiunctis. in privati dominii iure munus inesse sociale. die i mensis Iunii anno 1941. 428. quibus neque corporis vires debilitentur. Mater et Magistra. . 1 Cf. p.. pp. XIII.S. ut ex impenso opere sibi suisque filiis necessaria ad vitam proveniant: tam penitus natura iubet hominis conservationem. 16 17 Ab hominis natura adhuc ducitur ius privatim bona possidendi. Litt.A. quod postremo domestici convictus compaginem tranquillitatemque confirmat. neque iustis adulescentium auctibus noceatur. 1 7 18 9 . 422. ius pariter naturale congruit.A. Pius XII haec habet: Cum officio operis faciendi. 128-129. p. 19 Ex eo autem quod homines sunt natura sociabiles illud oritur. Encycl. XXXIII. IOANNIS XXIII Litt. operario eiusque familiae vitae genus permittat. Acta Leonis. quae sive cum uxorum sive cum matrum necessitatibus et officiis congruant. Mat er et Magistra. neque morum labefactetur integritas. non sine pacis et prosperitatis in re publica incremento. Nuntius radiophonicus. 1961. uti alias professi sumus. Exinde et illud non est tacendum. 15 Ab humanae personae dignitate ius quoque nascitur oeconomica factitandi negotia. quae idcirco.S LUI. rec. XI.262 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale di. p. 430. p. quod videlicet ius. Cf. 1941. 1891. cum hominis dignitate conveniens. !« Cf. ad iustitiae praecepta statutam. et ad liberam sui cuiusque muneris perfunctionem in omnibus navitatis campis adiuvat.S. convenienter cum reddendae rationis sensu. pro administrationis facultatibus. cuius vi homo poscere potest. 1961. A. Qua de re Decessor Noster fel. Quod vero ad mulieres spectat. Ibid. A. in natura posito. Rerum Novarum. 201. et 1 5 Cf. ut iure iidem possint et in unum locum se congregare. LEONIS XIII Litt. operario mercedem deberi. L U I . 18 Ad ultimum et hoc opportune animadvertendum est. efficaciter ad humanae dignitatem personae tuendam. A.A. ut homo in eiusmodi condicionibus opus navet. vel gignendis opibus apta. Encycl. Encycl. datus in festo Pentecostés.

ad quem homo singulus non potest tendere efficienter. pp. Quadragesimo Anno. 2 2 2 0 . Atque.A. Nativ. Sertum laetitiae. 1891. datus prid. 134-142. si iustae id suadeant causae. L U I . neque civis universalis illius societatis et coniunctionis omnium hominum communis. C. tantum abest ut homo. XLV. 1945. pp. D. pp. XXIII. I. p.quin etiam. Nativ. 1953. eidem liceat necesse est. XXIH 263 societatem cum aliis inire . 21 Cf. pp. 25 fundamentum.Acta Ioannis Pp. 12. Neque ex eo quod quis certae cuiusdam reipublicae est civis.S: XXXI. 635-644. 1939. ut Nosmetipsi datis Litteris Encyclicis Mater et Magistra magnopere monuimus.A. quam existiment ad propositum assequendum magis idoneam . anno 1952.S. ut magis eiusdem sit existifinis. XXXVII. 23 Cf. 21 20 Tum etiam homini cuilibet iure integrum esse debet in civitatis suae finibus vel tenere vel mutare locum. LEONIS XIII Litt. Pu XII Nuntius radiophonicus.A. A. ut bene multa collegia seu corpora interiecta condantur. p. 1961. A. 22 De reliquo illud accedit. A. subiectum. Encycl.. omnino opus est. Encycl. P I I XI Litt. 33-46. Rerum Novarum. Nuntius radiophonicus. alias civitates petere in iisque domicilium suum collocare. rec. is ullo modo vetatur esse membrum humanae familiae. A. 199-2C0. Haec enim collegia et corpora veluti instrumenta longe pernecessaria sunt habenda ad tuendam humanae personae dignitatem et libertatem.S. XI.A. atque ad commune civium bonum conferendi.S. C . ut in societatibus iisdem sua sponte suoque periculo agant. datus prid. et Pu XII Epist. easque ad optatos exitus pervehant. D . N . I . ut initas societates ea induant forma. 1931. Encycl. sit habendus tamquam vitae socialis obiectum vel iners mandus quoddam elementum. anno 1944. quemadmodum Decessor Noster fel. incolumi praestandae rationis sensu. Pius XII ait. Acta Leonis XIII. A. quod cum dignitate humanae personae ius cohaeret in partem publicae rei actuose veniendi.S.A. ad finem paria. N. 430. Nam. Cf. uti talis. Cf.

ut nonnullis utamur exemplis. Nuntius radiophonicus. quo cuique iuridicialis securitas asseritur. rec. ab omni precaria impugnatione tuta. et originem. aequalis. qua vel tribuuntur vel imperan tur. in eodem homine. D. consequens est etiam. eademque iura et officia a lege naturae. cum illius cohaeret officio suae vitae conservandae. ii oportet alii cum aliis vivant. iidem sunt cum iis veluti comparandi. cui competunt. ius veritatem libere vestigandi. uti Decessor Noster fel. p. atque alii aliorum quaerant bonum. anno 1942. XXXV.A. ius illud hominis proprium et perpetuum consequitur.C. qui altera manu aedem exstruunt. cum officio decore vivendi. cum officio veritatem altius latiusque in dies quaerendi. Quibus probatis. et alimentum. I. Hanc ob 24 cf. 1943. Cum homines sint natura congregabiles. atque certa definitaque iuris provincia eidem assignatur.S. datus prid.264 Acta Apostolicae Sedis . ad veras iustitiae normas conformata .Commentarium Officiale Ad humanam personam quoque pertinet legitima suorum iurium tuitio : eademque ad effectum valens. N. 21. ut in hominum consortione unius hominis naturali cuidam iuri officium aliorum hominum respondeat : officium videlicet ius illud agnoscendi et colendi. et firmissimam vim ducunt. hominis ius in vitam. officia sua vel omnino obliviscuntur. A. quem Deus voluit. vel aequo minus praestant. a natura profecta. Itaque. Nativ. Nam quodvis praecipuum hominis ius = vim auctoritatemque suam a naturali lege repetit. . dum iura sua vindicant. Pius XII monet hisce dictis: Ordinem iuridicialem. et conveniens iniungit officium. Qui igitur. ius in dignum vitae genus. cum totidem coniunguntur officiis. quae illud tribuit. 24 Quae hactenus commemoravimus iura. altera evertunt.

ita scilicet ut suo quisque instituto. Quod sane eveniet. Huc accedit quod hominum societas. Illud praeterea humanae dignitas personae exigit. at vero etiam ut coniunctim omnes in plurimis inceptis intersint. quae huius aetatis civilis cultus vel sinat. ut quisque magno animo sociam praebeat operam ad eiusmodi civium consuetudinem parandam. ad perfectionemque assequendam apte ipsi incitan di sunt. ea nihil humani in se habere dicenda est. Quocirca. suo praesertim impulsu et consulto . in qua iura et officia diligentius usque et fructuosius colantur. ita monente Paulo Apostolo: deponentes mendacium loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo. nisi pro viribus elaboremus. 4. Cuius rei ut ponamus exemplum. XXIIî 265 causam recte compositus hominum convictus postulat. si de civium coniunctione agitur. Quod flagitat. aliis sociam tribuat operam. fructuosa. iam non commotus coercitione vel sollicitatione extrinsecus plerumque adductis. ut eidem quae ad victum pertinent satis suppetant. vel suadeat. Quam ob rem civium coniunctio bene composita. non modo ordinata esse debet. vel poscat. sed multos etiam ipsis utilitatis fructus afferre. qui contra ad vitae progressus. ut ii quidem iura et officia mutuo agnoscant et exsequantur. si recte quae 25 25 Eph. humanaeque dignitati conveniens est exsistimanda. si qua hominum societas una ratione virium est instituta. Ex quo etiam nascitur. utpote in qua homines a libertate cohibeantur. 25. si veritate continetur. atque. . est profecto cur ipse iura colat. in innumeris operibus exercendis.Acia Ioannis Pp. officiique conscientia agat. ut iidem pariter iura pariter officia mutuo fateantur et faciant. ut in agendo homo proprio consilio et libertate fruatur. iudicio. non satis est homini ius in necessaria vitae tribuere. quoniam sumus invicem membra. quandoquidem. officia servet.

tum sua erga alios officia quisque fatetur. qui cum ex natura rationis compotes sint. ad bona animi appetenda incitentur . totus incorporali est natura. ut aliorum necessitates tamquam suas sentiant. Talis insuper erit hominum communitas. ut in terrarum orbe optima animi mentisque sensa inter omnes communicentur. postremo. ad aequabilitatem cotidie humaniorem est componendus. tum absoluta atque immutabilia sunt — a Deo vero. mutuo amore animari perficique poscit. ad legum praecepta. . veritatis lumine collustrante. Neque haec satis. modis nempe ad civium dignitatem idoneis. ad civium coniunctionem. siquidem in veritate idem nititur. eoque contendant. iustam voluptatem mutuo capiant. Quae quidem bona simul afficiunt. secunf dum iustitiae praecepta ad effectum perducendus est. ad rem oeconomicam. Venerabiles Fratres et dilecti filii. qualem modo adumbravimus. si cives.Commentarium Officiale sint cum sua iura. quae ad doctrinas. studiose spectent ad aliorum animi bona in animum suum convertenda. ad reliquas denique partes pertinent. libertate integra. si iidem tali amoris studio sunt ducti. Hominum igitur societas. nam hominum societas libertate coalescit. et in aliorum iura colenda et in sua officia obeunda incumbunt. simul omnia dirigunt. e qualibet re decora. actionum idcirco suarum periculum in se recipiunt. iura sua vindicare et officia exsequi possint. Ordo autem. qui in hominum consortione viget. quae exstrinsecus hominum communitatem constituunt continenterque explicant. perpetua voluntate inclinent ad optima ipsorum quaeque in alios transfundenda. primum omnium tamquam res quaedam ad animum praesertim pertinens est habenda: per quam homines. At huius generis ordo — cuius principia cum ad omnes attinent. cuicuimodi ipsa est. iustitia duce. rerum cognitiones inter se communicent. bonorum suorum alios faciant participes. ad rei publicae progressus et disciplinam.266 Acta Apostolicae Sedis .

a. . p. datus prid. Initium enim iidem capientes a suorum iurium vindicatione maxime in ordine rerum oeconomicarum et socialium.A. quae est ratio divina. et tardius quidem. Thomae Aquinatis pertinet: Quod autem ratio humana sit regula voluntatis humanae. Quam ob rem in praesentia opifices. anno 1942. summumque bonum. ex qua eius.Acta Ioannis Pp. cum sit veritas omnium prima. . A. in campo denique doctrinarum et disciplinarum. 14. C . P I I X I I Nuntius radiophonicus. Deus enim. in re publica. quod multo magis dependet bonitas voluntatis humanae a lege aeterna. D . XXXV. tum demum ad politioris humanitatis commoda adipiscenda animum intenderunt. unde vitam vere haurire hominum coniunctio potest. I M I « . Mulieres enim. cui non pateat. deinde ad vindicationem gradum fecerunt rerum politicarum. qua alii arbitrio suo utantur.: hoc est in regione oeconomica et sociali.S. a. sed late apud gentes aliarum memoriarum heredes alioque vitae cultu imbutas. cf. initium omnino repetit. quod fortasse celerius apud populos fit christianam fidem profitentes. qui ubique sunt. 26 27 Aetas haec nostra tribus huiusmodi tamquam notis distinguitur. illud vehementer exquirunt. ad hominumque dignitatem apta. ne umquam ducantur quasi quaedam res rationis et libertatis expers.. cum cotidie magis sint suae humanae 26 Cf. sed tamquam homines in quibuslibet humanae societatis partibus. Quam ad rem illud S. 9. tum vero fons est praealtus. Ante omnia opificum classes videmus in re oeconomica et sociali gradatim profecisse.. 27 Summa Theol. N .bonitas mensuretur. quam a ratione humana. q. Quod deinde mulieres in re publica intersunt. 19. XXIII 267 et eo quidem personali atque humanam naturam transcendente. habet ex lege aeterna. Unde manifestum est. I . 1943. quae nimirum recte constituta sit et frugifera.. 4. Nativ. nemo profecto est.

sive ob sexum. nullo modo probatur hominum discrimen. ut brevi neque iam populi exstent. omnes homines esse naturae dignitate inter se aequales. ex quibus scilicet hinc aliae hominum classes inferiorem sibi locum accipiebant. Quod si in homine aliquo conscientia nascitur suorum iurium. tamquam suae dignitatis significationes.268 Acta Apostolicae Sedis . neque qui alienae pareant potestati. Nam nostro hoc tempore opiniones consenuerunt. quid libertas intellegunt. sive ob suum cuiusque in civitate gradum. quid caritas. qui ubique sunt gentium. vel sint vindicaturi. generis causa. in reliquis vero officium insit iura f eadem agnoscendi et colendi. in eo etiam conscientia officiorum suorum necesse est nascatur: ita ut qui iura quaedam habeat. Latissime e contrario ea opinio pervasit et obtinuit. sive in civitate iura et officia humana persona digna postulent. in eo pariter officium insit sua iura. reposcendi. quae memoravimus. vel in eo est ut censeantur. ut potius sive intra domesticos parietes. tunc homines continuo res ad animum mentemque pertinentes deprehendunt. Etenim. Atque cum civium disciplina ad iura officiaque informatur. vel in civium ordine liberae cuiusdam civitatis iam censentur. illinc primas partes aliae postulabant. quod quidem maximi momenti est et ponderis ad humanum convictum conflandum ex principiis. Homines enim. tantum abest ut patiantur se vel pro re quadam inanima vel pro instrumento quodam haberi. saltem in ratione disciplinaque. tot saecula inhaerentes. plane quid veritas sit. neque ullius stirpis communitas alienae dicioni iam esse vult obnoxia. iidemque conscii fiunt se huius- . qui in alteros dominentur. Animadvertimus denique nostris hisce diebus. hominum coniunctionem in novam prorsus rei et socialis et publicae transisse conformationem. ob eam causam futurum est.Commentarium Officiale dignitatis consciae. Quam ob rem. quid iustitia. sive ob statum rerum oeconomicarum et socialium. cum omnes populi sese in libertatem vel vindicaverint.

quoniam Deus homines sua natura sociabiles creavit. c. Encycl. Neque id satis . quam vel intus in animo suo vivunt. Quam ob rem rationes. XXIII 269 modi societatis esse membra. auctoritate legitima decorati. sed de re ipsa. non secus ac societas. 1S85. 1-6. Quam Apostoli sententiam S. nam huius generis causis commoti homines ad verum Deum melius cognoscendum feruntur. 29 In Epist. quoniamque nulla societas potest consistere. neque omnia casu ac temere ferantur. 1-2.™ Enimvero. a natura proptereaque a Deo ipso oriatur auctore. nisi a Deo. immo cum eadem ex facultate imperandi ad rectam rationem proficiscatur. vel cum reliquis hominibus consociaverunt. Immortale Dei. nisi si aliquis omnibus praesit. divinae esse sapientiae dico. efficitur. LEONIS X I I I Epist. vv. efficaci similique movens singulos ad commune propositum impulsione. uti S. ad Rom. p. V. 120. Nam quod principatus sint. quasi fundamentum suae vitae existimant: id est vitae. alii subiecti sint. 13. liomil. qua regatur: quae. civili hominum communitati necessariam esse auctoritatem. instituta servent et. in omnium commoda operam curamque impendant suam. Ioannes Chrysostomus explanans haec scribit: Quid dicis? Omnisne princeps a Deo ordinatus est? Non hoc dico.™ 28 Haud tamen auctoritas a cuiuslibet imperio vacua putanda est. ut vim obligandi ex ordi- 3 0 Rom. quae iis cum Deo intercedunt. X X I I I : PG. 615. Iidem vero auctoritatem omnem a Deo ducunt. neque bonorum fecunda esse potest. nempe supra humanam naturam positum personaque praeditum. illud sane cogitur. • II Hominum societas neque bene composita. inquit: neque enim de singulis principibus mihi nunc sermo est. nisi ei adsint qui.Acta Ioannis Pp. 28 . 13. 60. Paulus hisce docet verbis: Non est enim potestas. et quod alii imperent. Acta Leonis XIII. quantum est satis.

id profecto cum hominum dignitate. haudquaquam sit consentaneum. officiis ob strictum. A. . auctoritateque ornatam attingunt. 15. Acta Leonis XIII. 3 2 3 1 v 274. Pius XII haec monet : A bsolutus animantium ordo. qui vicissim Deum tamquam principium et finem habet. iuribus inviolabilibus instructum. 32 Cf. I I . quod Dei ipsius auctoritatem quodammodo participant. idcirco magistratus ex eo dignitatem accipiunt. Sed quoniam omnes homines in naturali dignitate sunt inter se pares. qui libertatis rationisque sunt compotes et participes. • • ' ' "'• • • . hoc est ad officium. quo quisque obstringitur. quoniam iuxta rectam rationem et maxime iuxta christianam fidem initium non potest quin ducat a Deo. Nuntius radiophonicus. quasi quandam communitatem necessariam. eodemque persona praedito. sive in praemiorum pollicitationibus posita unice vel praecipue est. 18S0-1SS1. omnium nostrum Creatore. auno 1944. neque esse neque vivere ipsa posset. Auctoritas enim cum maxime vi contineatur incorporali.A. D . X X X V I I .Dei auctoritate coniungitur eiusque est particeps. Diuturnum illud. nullo pacto ad commune omnium bonum quaerendum efficienter incitat. p. Cf. rec. C.. societatisque humanae originem et finem) civitatem quoque. Qua de causa Decessor Noster fel. quod si forte fiat. et finis ipse hominis (hominem dicimus liberum. N. tum nemo valet alium ad aliquid intimis animi sensibus efficiendum cogere: quod quidem unus Deus potest.270 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale ne morum ipsa repetat. 31 Quocirca quae imperandi facultas sive in minis me tuque poenarum.. tunc tantum homines ex animi conscientia obligare possunt. Encycl. 1945. Qui rerum omnium ordo. in communes omnium utilitates promptam impendendi operam. I . propterea reipublicae curatores sese ad cuiusvis civis agendi conscientiam referre debent.S. qua sublata. LEONIS X I I I Epist. Nativ. utpote qui unus arcana pectoris consilia scrutetur ac iudicet. Qui igitur personam civitatis gerunt. si eorum auctoritas cum . datus prid.

quoniam servire Deo regnare est. sed magis erigimus et nobilitamus. ea cum quolibet veri nominis populari civitatis regimine congruere possit. sed re ipsa Deum. 34 35 Atqui ex eo quod auctoritas a Deo nascitur. P I I X I I Nuntius radiophonicus. et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. sic dicitur lex iniqua. Diuturnum illud. N. pp. anno 1944 A. quam doctrinam exposuimus. I -!!™. Acta Leonis XIII. sed magis violentiae cuiusdam.Acta Ioannis Pp. In quantum vero a ratione recedit. A. anno 1944. et foeda sequitur iniuria. providum omnium rerum Creatorem. C. 130. N . Ibid. neque vero. neque datae facultates civium animos obstringere possunt. Encycl. cf. 5-23. I . X X X V I I . Nätiv. Immortale Dei. I .A. 93.A. in quantum est secundum rationem rectam. tunc neque latae leges. 5-23. docente S. Ex quo est ut. datus prid. 3 3 5 3 U 3 6 3 3 . immo vero tunc auctoritas ipsa plane corruit. D . Acta Leonis XIII. 1945.. pp. et rerum publicarum formam statuendi. vel aliquid praecipiunt. et describendi auctoritatis exercendae rationes et terminos. cum oboedire oporteat Deo magis quam hominibus. LEONIS X I I I Epist. datus prid.S. et eiusdem LEONIS X I I I Epist. nullam in hominibus inesse facultatem eos eligendi qui civitati praesint. X X X V I I . administrari iussit. comprimimus nostros. 1945. 278. 271-272. Encycl. pp. Cf. si forte rei publicae moderatores contra eundem ordinem atque adeo contra Dei voluntatem vel leges ferunt. quod lex humana in tantum habet rationem legis. 36 Cf. 5. D . neutiquam iis uti hominibus parent. et sic non habet rationem legis. q. Summa Theol. a. p. -i Act.S. inde haudquaquam concluditur. qui mutuas hominum rationes. eapropter animos. 29. et P I I X I I Nuntius radiophonicus. colunt. Nativ. C . 1885. V. I I . 3 ad 2 » . XXIII 271 Quo principio posito. civium quoque dignitati consulitur : siquidem qui magistratibus parent. Thoma Aquinate : Ad secundum dicendum. p. 33 Quandoquidem imperii facultas ex ordine rerum incorporalium exigitur atque a Deo manat. quod debitam Deo reverentiam adhibemus. iuxta ordinem a semetipso statutum.. 1880-1881.

Mit brennender Sorge. A-A. Nam commune bonum. P I I X I Litt. Acta Leonis XIII. quamquam diversa ratione. p. V. normis iustitiae. 65-106. et Litt. p. et LEONIS X I I I Epist. Nativ. 1943. 412-453.S. Verumtamen cum in communi omnium bono ratio tota sit posita civitatis rectorum. omnia membra civitatis participent necesse est. A. quae non tantum rite ipsa sint perfecta. quae sunt propria cuiusvis gentis singulatim . D. iis actis praecipiant oportet. Cf.A. datus prid. Quam ob causam cunctis rei publicae principibus eo est contendendum. vel eodem adducere possint. 37 Sine dubio in bono communi insita ducenda sunt. X X I X . p. meritis et condicionibus. quemadmodum confirmat Decessor Noster / Cf. 1937. Encycl. pro cuiusque nimirum civis muneribus. 3 8 3 9 37 . X X X V . sed etiam vel ad civitatis bonum prorsus spectent. I. ut hi bonum idem ita quaerant. Divini Redemptoris. C. spectatis boni communis intima natura et electione. 38 sed haec bonum com- mune omni ex parte minime definiunt. ex sua ipsius natura. 1937. Summi Pontificatus. Encycl.A. 159. semper humanae personae ratio habeatur. pp. Encycl. praecipiendique modis et terminis servatis: Qui potestatem videlicet in civitate gerunt.S. quod hoc bonum. exinde praecipue id consequitur. 39 Quin et illud accedit. huius generis bonum ad omnium utilitatem provehant. P I I X I I Nuntius radiophonicus. pp. Cf.A. A. ut simul eius naturam observent. simul sua praecepta cum praesenti rerum statu componant. propterea quod cum humana natura penitus cohaeret. inde plane cogitur. 1885. X X X I . 1939. et sua bona ministeriaque eo vertant. Encycl. A.272 Acta Apostolicae Sedis . 13. ut nullo quidem cive nullove civium ordine praeposito.S. Immortale Dei. P I I X I I Litt. 120.S. X X I X .Commentarium Officiale Propterea autem quod singuli homines interiectique coetus suam quisque operam ad omnium commoda conferre tenentur. N. quo civitatis rectores praescripserunt. anno 1942. idcirco totum et in integro nequit consistere nisi. ut ipsi et suas utilitates ad aliorum necessitates accommodent.

vol. LEONIS XIII Litt. . qua in medio posuimus.A. Pu XII Litt. quippe qui ad sua vindicanda iura et ad legitima commoda sua asserenda minus ipsi valeant. Mater et Magistra. 433. recto rerum ordine servato. mem: Leo XIII hisce verbis: Neque ullo pacto committendum. Acta Leonis XIII. Encycl. o.S. p. A. V . Cf. Acta Leonis XIII. Rerum /Novarum. 41 Sed hoc loco filios Nostros admonendus esse opinamur. XXIII 273 imm. p. 1885. n. p. cum bonis corporis bona pariter animi civibus suppeditent. ut qui res publicas gerunt plus studii civibus humilioribus navent. 42 Quae sane principia definite concludere haec sententia videtur Nostrarum Litterarum Encyclicarum. 44 Verum cum nostra hac aetate commune bonum maxime in humanae personae servatis iuribus et officiis consistere putetur. neque perfectam adipisci felicitatem possunt. V. XI. Ex quo consequens est. Encycl. utpote qui ex corpore et animo immortali constent.S. suam ipsorum perfectionem 40 quibus atque homines expeditius possent plenius consequi. 40 At vero iustitiae aequitatisque rationes illud aliquando poscere possunt.A. L U I .ACTA. A.Acta Ioannis Pp. Summi Pontificatus. Immortale Dei. XXIII. ut rei publicae rectores ad bonum illud idoneis viis gradibusque assequendum spectent: ita scilicet ut. commune omnium bonum summam complecti earum vitae socialis condicionum. intra mortalem hanc vitam neque suas explere necessitates. 1931. — 20-4-1963. Quadragesimo Anno. pp. bonum commune ad integrum hominem attinere. Itaque homines. quibus non modo aeternae hominum saluti non officiatur. p. Encycl. 121. 1939. hoc est ad eius tam corporis quam animi necessitates. cum ad commune omnium bonum constituta sit. Cf. A.. Quocirca commune bonum eiusmodi viis atque rationibus parandum est. 133-134. sed eidem etiam serviatur. XXXI. 1891. Cf. Encycl. 4 1 42 43 44 40 18 . unius ut vel paucorum commodo serviat civilis auctoritas. P I I XI Litt. Cf.A. Epist. 417.S. 1961. 215..

si qui magistratus iura hominis vel non agnoscant vel violent.A. c u m illud nos usus docuerit.A. 46 Praeterea ii qui reipublicae gubernacula tractant in praecipuo officio sunt apte convenienterque iura. A. N . P I I XI Litt. colantur. et Litt. A. fierique idcirco. defendantur. A. sive sua officia praestare . 1937. in eo collocare operam re ipsa debent. 9-24. Divini Redemptoris. 1937.S. 4 47 4 5 .274 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale tum praecipue in eo sint oportet curatorum rei publicae partes. restituantur. D . ut postremo omnium iura cum efficaciter sarta tecta conserventur. qui civitatis sunt capita. ut hinc iura agnoscantur. et P I I XII Nuntius radiophonicus. Nativ. 1941. maxime nostris hisce temporibus inaequalitates latius latiusque inter cives permanare. alios officia sua obeuntes retardet. inter se componantur. P I I XI Litt. ut is rerum status exsistat. ut facilius quisque suis muneribus de fungatur. ne deinde alius sua servans iura. G. quibus homines alii cum aliis societate coniunguntur. circa doctrinarum cultum magistratus convenienter egerint.A.S. 47 Accedit etiam quod ii. ut hominis iura et officia qualibet effectione careant. tum in integrum. si quae violata sint. Divini Redemptoris.S. et P I I XII Nuntius radiophonicus. pp. hoc cuiusvis publicae potestatis officium est praecipuum. pp.S. Encycl.A. Encycl. D. I.A. ne primum cives iura sua persequentes. non tantum ab officio ipsi suo discedant. nisi circa rem oeconomicam. XXXV. 6 Cf. A. circa rem publicam. Cf. Cf. P I I XII Nuntius radiophonicus. 45 Quam ob causam. Mit brennender Sorge. Encycl. datus prid. 81.A. ita componere et moderari. C . p. anno 1942. XXXV. 1943. p. alteros in suis iuribus interpellent. XXIX. 1937. Etenim inviolabilia iura tueri. Nativ. datus in festo Pentecostes. I . illinc suis quisque officiis facilius fungi possit. A. 159. anno 1942. N. in quo singuli cives et possint et facile possint sive sua iura tueri.S. 79. XXIX. omni obligandi vi careant. p. A. 9-24. 1943. hominum propria.S. die 1 mensis Iunii a/no 1941. XXXIII. provehantur. sed etiam quae ab ipsis sint imperata. p. 200. datus prid. XXIX. atque curare.

XXIII 275 Quapropter qui publicam rem administrant.Acta Ioannis Pp. aut recepti familiaris officii ratio gravior intervenerit. Neque minus iis. tum provehendis summae serviant aequilibrio tati . eiusmodi tamen esse oportere. quominus his ipsi plane fungantur. contendendum et efficiendum est. ut de pecuniae subsidio civibus caveant. mutui commercii rationes. etiamsi late pateat atque intimas communitatis partes attingat. modis quidem et gradibus opportunis. domicilia. ut operariis ad laborem idoneis facultas praebeatur opera suscipiendi cum suis viribus consentanea. In eo etiam civitatis proceres enitantur opus est. res vectoriae. atque pro explicato rerum gignendarum apparatu. expedita subsidia ad religiosae professionem fidei. cauta ad valetudinem adiumenta. ut cives sicut in re oeconomica ita in re sociali progrediantur. praecipua etiam ministeria explicentur. qui reipublicae imperium obtinent. ne videlicet quorundam hominum vel societatum antepositis iuribus. ut privatorum libertatem in agendo. quibus civium convictus et fructuosior fiat et expeditior. studium curamque in eo defigant necesse est. Nam semper illud maneat. ne ipsis. ut commode possint interiecta corpora condi. sed etiam augeat. At enim communis omnium utilitas hoc etiam profecto flagitat. neve dum ad iura civium servanda spectant. necessaria ad dignum vitae cultum desint. ut rei publicae rectores in civium iuribus tum componendis et tutandis. doctrinarum bona participare queant. publicarum auctoritatum providentiam de re oeconomica. ut in societatibus ad bona gignenda fundatis liceat opificibus se impensi operis sentire auctores . praecipua iisdem commoda in re publica oriantur. . cuius sunt generis: viarum munitiones. non solum non coerceat. denique auxilia ad animi relaxationem. impedimento absurde sint. ut denique omnes. ut cuique merces ex iustitiae aequitatisque legibus persolvatur. si quando aut calamitas inciderit. aqua ad bibendum apta.

1961. ut cives facilius possint tam sua vindicare iura. cumque praesenti civitatis statu congruentibus. quae aptior sit reipublicae forma. neque civitatis instituta. At vero ut huiusmodi iuridicialis et politica civitatis compositio suas pariat utilitates. qua publicam rem administrandam.. quam officia sua in quibuslibet vitae socialis provinciis explere. Ceteroquin nequit in universum decerni. quibusve accommodatioribus modis civitatis moderatores sua sustineant munera. Quod sane civibus. si civium convictus ita conformetur.S: LUI. qua leges ferendas contingentia. quandoquidem in eiusmodi civitate. qui tribus praecipuis publicae auctoritatis muneribus apte respondeat. reipublicae legumlatores in agendo numquam debeant neque morum normas. * Atque eodem pertinere debent varii generis conatus a civitatis rectoribus ideo suscepti. non modo magistratuum munera. 415.A. rerum condicione se perpetuo vertente. non potest quin praesens cuiusque populi status et condicio plurimum valeant : quae scilicet pro locis et temporibus mutantur. At illud hominum naturae consentaneum esse opinamur. Idem praeterea postulat ut. res ipsa poscit. ut ex triplici eo magistratuum ordine constet. Mater et Magistra. Encycl. hinc sua iura tuentibus inde sua colentibus officia. sed mutuae etiam civium et publicorum ministrorum rationes sunt ad iuris normam descripta. A. Re enim vera ad constituendum qua forma civitas regatur. qua iudicia exercenda.276 Acta Apostolicae Sedis . certum affert praesidium. ut magistratus operam suam ponant oblatasque difficultates explicent idoneis rationibus atque instrumentis. p. . quave ratione sua exsequatur munera.Commentarium Officiale modo praecipua cuiusvis humanae personae iura sarta tecta serventur. neque boni communis 4 is IOANNIS XXIII Litt. iisque cum suis ipsorum muneribus.

tantoque ingenii Cf. 49 Neque dubium esse potest. Quibus in casibus res ipsa postulat. ut reipublicae moderatores. 1943. si velint praecipuis socialis vitae servire requisitis . 49 . quamvis magna prudentia providentique consilio constituta. ut iuridicialis dispositio. sive civibus sit inter se agendum. omnia ex iure componenda sunt. pariter cum iusti rectique normis. XXIII 277 necessitates neglegere. servare incolumem . quin iuridicialis reipublicae ordinatio. ius cuique suum est reddendum. "Nativ. saepenumero necessitatibus impar videatur. cuius generis sint sua munera quibusve terminis circumscribantur. si velint ad hodiernae vitae usus et leges ipsas accommodare et novas expedire quaestiones. sive cum publicis ministris. si qua ipsis iura sint asserenda et officia obeunda. tam multiformis. tam alacris est. Tum etiam rerum ordo exigit. 21. iam pro causis. pariter cum progressa civitatis disciplina consentanea. deinde civibus et interiectis corporibus cum magistratibus.I. anno 1942. p. XXXV. A.A. quandoque videmus tam ancipites tamque periculi plenas fieri.S. atque tanta animi aequitate et integritate. ita a iudicibus.C. postremo magistratibus cum magistratibus eiusdem civitatis intercedunt. qui iam leges plane cognoverint resque adiunctam diligenter perpenderint. tum vero iidem recte sentiant. summopere ad communes omnium utilitates conducat. si velint iuridicialem civitatis disciplinam. Deinde sicut a reipublicae administratoribus. ut eas in certos concludere iuris fines nequeamus. humana quidem integritate sed nulla partium sollicitatione ductis. Addendum eodem et illud quod rationes. quae primum civibus cum aliis civibus. Sed tamen hac nostra aetate vita socialis tam varia.N. ex lege opportunis munimentis ditari. D.Acta Ioannis Pp. Pu XII Nuntius radiophonicus'. iam pro re ipsa. non minus singulos cives quam interiecta corpora. ' datus • prid.

Postulatur deinde. anno 1944. ut iurium praecipuorum. nostra hac aetate in iuridiciali civitatum compositione postulari primum. ea etiam tempe- Quod autem hominibus ad reipublicae administrationem se conferre licet. 51 Quibus ex propositis rebus plane nascitur.278 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale acumine voluntatisqué constantia polleant. Nativ. XXXV. verbis adhibitis ad iuris doctrinam accommodatis. cuius sunt membra. qua scilicet definiatur quibus modis reipublicae rectores designentur. eorum idcirco auctoritas tantum abest ut senescat. ut in specie iuris et officii rationes descri- Cf. exaretur. 15-16. XXXVII. ideo aptius quae ad commune bonum valeant ipsi cognoscere queunt. 12. A. quo vinculo hi coniungi alii cum aliis debeant. 50 ut praeterquam quae facto opus sint sine cunctatione videant. I. quaenam eorum sint singulae diciones. D . Nativ. 1945. Quoniamque in hac rerum condicione ii qui civitati praesunt frequentius in civium congressum et colloquium veniunt. datus prid.S. D . atque etiam. anno 1942. pp. 1943. sententiis nimirum concisis et perspicuis conclusa. inque universa reipublicae disciplina intexatur. 5 1 5 0 .S.A.A. p. uniuscuiusque civitatis publica constitutio adornetur. C. C . Cf. ut potius pro humanae societatis progressionibus quodammodo revirescat. N . cum alii publici ministri in aliorum locum certis temporibus subeant. Pu XII Nuntius radiophonicus. id est certe suae dignitatis proprium. De cetero ex eo quod hominibus fas est ad reipublicae administrationem accedere. P I I XII Nuntius radiophonicus. etiamsi administrationem ipsam modis tantum participare possunt cum civitatis statu convenientibus. summa quaedam. stive et valenter efficiant. I . denique qua via rationeque ad agendum ipsi obstringantur. N. novae propterea iisdem ampliss i m i q u e praebentur utilitatis facultates. quae hominum sint propria. A. Postulatur denique. ut. datus prid.

nostro hoc tempore homines magis magisque fieri suae dignitatis conscios. LEONIS X I I I Epist. atque adeo incitari cum ad reipublicae administrationem participandam. 52-80. XXIII 279 bantur. iustitiae. qui profitentur. Neque haec satis. colere. civium iura et munera agnoscere. animorum appetitiones illud etiam manifesto testantur. ac propterea earum necessitudines ad normam veritatis. Apost. nam homines nunc illud insuper poscunt. III Quod de civitatibus Decessores Nostri saepe docuerunt. sive e singulorum hominum. tum publicae constitutionis obligandi vim manare. ut nempe civitatis auctoritates et ad normam publicae constitutionis creentur. pp. et sua munera intra eiusdem terminos obeant. Acta Leonis XIII.Acta Ioannis Pp. cum civium iura et Officia oriri. moderatores civitatum nullo modo posse naturali sua excidere digni- Cf. 52 At hae. ut propria. de quibus diximus. tamquam a primo et unico fonte. Quae sententia cuique facile patet. sive e quarundam societatum voluntate. utque distincte decernatur praecipuum eorumdem esse munus. X X I I . idem placet nunc auctoritate Nostra confirmare : mutua scilicet inter nationes iura et officia intercedere . si consideret. ad processus provehere. tum ad poscendum. Annum ingressi. 1902-1903. libertatisque componendas esse. inviolabiliaque iura in publica civitatis disciplina serventur. Probari tamen eorum placitum nequit. alacris animorum coniunctionis. Quae enim naturae lex singulorum civium vivendi disciplinam regit. tueri. eadem mutuas etiam rerum publicarum rationes moderetur oportet. tum postremo civitatis principum imperandi potestatem proficisci. 5 2 . invicem componere. quibus cives cum reipublicae moderatoribus contineantur .

2-4. tum nationibus. quae est ipsa regula morum. idcirco quod publicae rei regimini praeponuntur. qua regatur. reges. deserere. quin ilico corruat. Scilicet. atque adeo nullo pacto iisdem licere naturae legem. ut civili hominum communitati necessaria sit auctoritas. necessitate Cogi suam exuere humanitatem. et placetis vobis in turbis nationum. vos qui continetis multitudines.. ut commune omnium bonum promoveat.. et cogitationes scrutabitur. Ceterum animo ne fingi quidem potest. iudices finium terrae. 6. qui interrogaba opera vestra. qui quidem ex eius monitoriis. . In maximis autem communis boni praeceptis illud ponendum est. quae est Dei ipsius admonitio : A udite ergo. homines. Praebete aures. dum suae communitatis partes agunt eiusque bono prospiciunt. 53 Ad extremum tenendum est. etiam quod attinet ad mutuas ordinandas civitatum rationes. salutaribus providisque signis normas semper ductumque sumere debent. Contra iidem ob eam causam amplissimae huiusmodi dignitatis gradum obtinuerunt. quod. spectatis egregiis animi dotibus atque ornamentis. praeceptorum suorum luce rectum iter necessario ostendit cum singulis hominibus. Bene constitutus civitatum ordo in honestatis norma tamquam in rupe immota atque immutabili inniti debet. Quin etiam ex ipso morali ordine consequitur.Commentarium Officiale tate. et intelligite . utpote quae ad id in primis sit constituta. clarissimi luminis instar. auctoritatem ita esse gerendam. ne quidquid laboris 5 3 Sap. in animisque hominum notis indelebilibus insculpsit. .280 Acta Apostolicae Sedis . et virtus ab Altissimo. discite. Quoniam data est a Domino potestas vobis. partes reipublicae praestantissimam habiti sunt. Eadem. qua obstringuntur. fundamento suo destituta. ut moralis ordo agnoscatur eiusque iussa inviolate serventur. quam mundi Auctor in ipsa rerum natura manifestam voluit. utque auctoritas in ipsum ordinem torqueri non possit.

p. scientia. ac propterea sanctum firmumque censeatur. cuius mem- Cf. saevis veluti procellis tradatur ac naufragio intereat. C . I . 16. Ad unamquamque earum igitur iure pertinet ut sit. ut eaedem maiorem conferre operam debeant ad communem populorum profectum. ut denique in hoc obtinendo adipiscendoque primum in se periculum recipiat. homines saepissime inter se discrepare. Exinde tamen numquam iusta Causa nascitur. P I I X I I Nuntius radiophonicus. cur ii. mutua civitatum vincula veritate gubernari oportere. X X X I V . 5i Atque principio statuendum est. ut inter nationes aliae aliis praestent scientiarum incrementis. Veritas autem postulat. ingenii vi. humanitatis cultu ac rationum oeconomicarum progressu. 1942.A. si ipsarum dignitas a natura orta spectetur . utque sibi debiti honores tribuantur. A.S. virtute. At tantum abest ut ob hanc excellentiam iis liceat iniuste dominari in alias. Ac re vera nequeunt homines natura aliis superiores esse. ut hac in re nulla prorsus ratio habeatur stirpium discriminis. itemque legitimo iure postulare potest. bonorumque externorum copia. N . et quidem valde. ut adiumenta ad id necessaria possideat. ut bona fruatur opinione. Ex quo consequitur. Hoc nos docuit usus. datus prid. D . Nativ.Acta Ioannis Pp. ad singulos universos pertinente. cum omnes pari excellant naturali dignitate. alios iuvandi ad perfectionem mutua opera adipiscendam. singulae enim respublicae cuiusdam corporis similitudinem gerunt. anno 1941. XXIII 281 atque industriae ad novum rerum ordinem instaurandum ab ipsis susceptum sit. civiles quoque communitates nihil inter se differre. qui ceteris praestent. alios sibi obnoxios quoquo modo faciant. 51 . quin potius iidem graviore obligantur officio. ut proficiat. Similiter contingere potest. civitates omnes naturae dignitate inter se pares esse.

. Sicut enim in suis privatis negotiis homines nequeunt sua persequi commoda.S. D . quam maxime. 41. se De civitate Dei. Nativ. Sed reiciendae sunt prorsus eae pervulgandi nuntios rationes. P I I X I I Nuntius radiophonicus. quae civitates sibi quaerere contendant. quod requirit. et quorum ope populorum mutua cognitio fovetur ac propagatur. Nativ. datus prid. X X X I I . ut commoda utilitatesque. pp. 4.S. anno 1939. populi tangi solent. Tum veritas iubet. C . Augustini sententia: Remota iustitia. quibus alicuius populi fama laedatur. serenas aequitatis normas omnino servari. quae ad sui nominis dignitatem quoquo modo attinent. Ceterum. A. I V . 5-14. 5 5 . In quam rem apte cadere videtur haec S. quominus populi suas ipsi virtutes in praecipua luce collocent. I . inter se V Cf. 115. N . veritatis et iustitiae praeceptis violatis. eodem modo civitates non possunt. in plurimis illis inceptis. ut civitates pariter obstringantur officio efficaciter tuendi singula huiusmodi iura. anno 1940. cum iniusto aliorum detrimento. ac revera contingit. et primarias partes in hac re gerendi. cf. lib. qui eadem lae dere possint.A. PL. C . A. quid sunt regna nisi magna latrocinia? * 5 Scilicet contingere potest. citra scelus. pp. et progrediendo et adiumentorum copiam adipiscendi suo profectui necessariam. et bonam famam suam honoresque sibi debitos tuendi. 55 Iam porro mutuae civitatum necessitudines ad normam iustitiae componendae sunt. illud rerum suarum incrementum appetere. ut simul iura mutua agnoscantur. c. ut usu cognitum habemus. ex eo efficitur. quo aliae nationes iniuriam accipiant vel inique opprimantur. Pu X I I Nuntius radiophonicus.A. et eos actus praetermittendi. quae post recentiora technicorum inventa in usum inducta sunt. D . nec immerito sane. X X X I I I . 5-13. N . simul mutua officia persolvantur. iis omnibus rebus. Quoniam vero civitates ius habent et vivendi.282 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale bra sunt homines. I . Quod minime prohibet. 1941. 1940. datus prid.

atque ex hoc quaestiones magnae gravitatis exsistant. N. mutua rationum animorumque aestimatione. sibi ex peculiaribus hisce rerum adiunctis orta: ad ingenii sui nempe atque animi perfectionem non parum conferre cotidianam cum civibus alio civili cultu imbutis consuetudinem . adeo quidem. hos cives numero pauciores. quasi humanae familiae bonum bono suae ipsorum gentis servire oporteat. XXIII 283 pugnent. plus aequo efferenda. A.S. Nativ. Pu XII Nuntius radiophonicus. ut gentes pauciores numero intra fines nationis alius stirpis saepe contineantur. Quod cum pluribus de causis non semper effici possit. anno 1941. I. ut iidem cives commoda quoque agnoscant.A. a reipublicae moderatoribus efficacem dari operam provehendis humanis condicionibus civium stirpis numero inferioris. nec fraude vel dolo sunt dirimenda. idque multo magis. 10-21 57 . quo fit ut homines eiusdem stirpis sui iuris esse velint atque in unam nationem coire. sive ob rerum statum. cum ex hac Cf. sive ob praeteritorum temporum eventus. discidia tamen inde orta non armorum vi. quidquid contra has gentes agatur ad coërcendum stirpis vigorem atque incrementum. iustitiae officiis graviter adversari . Immo vero iustitiae praeceptis apprime respondet. ut homines addecet. et contrariis sententiis ad aequitatem compositis. opera et incepta in re oeconomica. ingenii cultum. 57 Nihilo minus animadvertendum est. quae suae gentis sunt propria. qui inde a saeculo xix ubique terrarum increbruit passim atque invaluit. quae omnium hominum sunt propria. C. quem aegre ferre cogantur. haud raro proclives esse ad ea. Eationi vero consentaneum est. sed. pp. nominatim quod attinet ad eorum linguam.Acta Ioannis Pp. illud exinde oritur. rebus mature atque ex veritate perpensis. 1942. datus prid. Quam ad rem peculiari modo pertinet ille publicarum rerum cursus. ut vel ipsa bona posthabeant. avitas consuetudines. si prava huiusmodi molimina ad ipsam gentis internecionem spectent. Hac in re aperte profitendum est. XXXIV. D.

Qua de re ante oculos habeamus necesse est. ad civium valetudinem et ad gymnicos ludos. quod aperte a nostrae aetatis rationibus dissidet. quod quidem a bono totius humanae familiae secerni certo nequit. publicam potestatem suapte natura non ad id constitutam esse. qua intervalla prope submota sunt. ad rem socialem et politicam. aliis potius incommodum. quominus cum alius stirpis hominibus commercium habeant. Tum etiam commune universale bonum requirit. civitatum necessitudines ad normam veritatis atque iustitiae componi oportet. quae ad aliam gentem pertineant. prospiciendum est. ut in unaquaque natione inter cives et interiectas societates commercium omne genus foveatur. Hoc tamen tantum eveniet. sed ut tueatur in primis commune civitatis bonum. qua in re maximopere cavendum est. in suis consectandis utilitatibus. quibus a populis populi . si iidem contentiones serant. tum ex actuosa virium animorumque coniunctione eae incrementum capere debent. in sucum et sanguinem suum con vertere possint. non autem. horum usus et instituta participare studeant. quod attinet ad rationes oeconomicas. si cives numero pauciores. quae iacturas pariant innumeras. Cum enim in multis terrarum orbis partibus exstent hominum coniunctiones stirpe plus minusve inter se dissimiles. quod nostra aetate non sine salutaribus fructibus evenit. quam utilitatem afferat.284 Acta Apostolicae Sedis . ne alius stirpis homines impediantur. cum circumiectis populis societate quadam inita. ad ingenii cultum. ubi singularum civitatum nisus ad optatos exitus pervenire non valeant. Id autem effici potest hinc atque illinc sociata multiformiter opera. Quoniam mutuae. verum etiam inter se consilia viresque coniungere. ac civilem nationum progressionem cohibeant. Ita fit ut civiles communitates. non solum aliis nocere non debeant.Commentarium Officiale paulatim ipsi virtutes. ne quod quibusdam civitatibus prosit. ut homines intra fines dumtaxat suae cuiusque nationis coerceat.

aut etiam plane tollitur. easque magni momenti. acerbo cum animi maerore eorum casus reputamus. 58 In huiusmodi causis peropportune fieri censemus. quae ad bona animi pertinent. 439. alicubi inter soli divitias et prompta agrorum vertendorum instrumenta. rectus civilis societatis ordo penitus . quam sequatur facilior sive bonorum. sive fortunarum. atque adeo necessitatem a populis sociam operam postulare. plurimi incredibilesque dolores semper comitantur. et cum aliis civibus novas inire rationum consuetudines cogantur. quibus possunt magis magisque progredi et sese perficere.A. praesertim in iis. praeter proprias peculiaresque dotes.. Res est omnibus plane perspecta. Tunc enim plurimis civibus facultas praebetur rei familiaris amplificandae.Acta Ioannis Pp.-. Encycl. IOANNIS XXIII Litt. horum enim profugorum multitudinem. qui politicarum rerum causa depulsi patria sunt. p.revertitur. Quod cum accidit.nam potestas publica suapte natura ad tutandum communitatis bonum Speers cf. alicubi terrarum distantiam esse inter agrorum exercendorum spatia et incolarum numerum. quibus a reliquis distinguuntur hominibus. Mater et Magistra. quarundam nationum principes plus nimio circumscribere iustae libertatis fines. quoad possit. Neque praetereundum est homines cuiusvis stirpis. non autem opera rem quaerat. . LUI. et novum amplecti rerum statum. A. quin. nostra aetate sane innumeram. Utpote qui paternae caritatis sensibus Deo movente universos dirigamus homines. Id profecto ostendit. sive hominum ipsorum commeatus. res operam. Iis igitur ius et officium est vitam degere cum ceteris societate coniunctis. magna cum animi aegritudine et aliam petere sedem. XXIII 285 seiunguntur.S. immo in huius exempli civitatibus quandoque vel ipsum libertatis ius aut in dubium vocatur. 1961. intra quos singulis civibus liceat vitam agere homine dignam . alias habere cum iisdem communes. ut. patrio relicto loco.

Quare si militaris res alicubi incrementum capit. quin omnibus cordatis hominibus ad lau dandum proponamus illa ex variis nationibus instituta Consilia. aliae civitates subsidiis indigeant. dum harum nationum civibus haud levia onera tolerare est opus. ea omnia incepta. Quas ob causas. iisque personae iura esse agnoscenda. Quare rei publicae moderatorum officium est alienos venientes excipere. Cuius quidem militaris apparatus probabilis causa ex eo peti solet. eo pertinent. In contrariam vero partem non sine magno doloris sensu videmus. quibus in re oeconomica et sociali progrediantur. Quae iura profugi amittere non potuerunt. nisi pari armorum apparatu innitatur. Iamvero inter humanae personae iura illud etiam recensendum est. quae fraternae coniunctionis vel christianae caritatis principiis conformata. cuius princeps officium est agnoscere honestos libertatis fines eiusque iura sarta tecta servare. huiusmodi prófugos personae dignitate ornatos esse. quae in hac gravissimi ponderis re omnes curas collocant. ubi aptius se posse speret sibi atque suis necessariis prospicere. Quo fit. hac data opportunitate. quantum suae communitatis sinit non fucatum bonum. eorum proposito favere. et. in quibus civitatibus res oeconomicae magis profecerint. qui forte novae societati sese velint aggregare. in id maximis sive animi sive corporis bonis collatis. licere cuique se in eam nationem conferre. Propter hanc causam abs re non erit hoc loco homines ad illud revocare. publice probamus laudamusque. qui a suis locis ad alia semigrare adigantur. quod pax — ita aiunt — in hisce rerum adiunctis tuta esse non potest. Ac facere non possumus.Commentarium Officiale tat. ut aerumnae eorum releventur. propterea quod nationis suae civitate sint destituti. ut.286 Acta Apostolicae Sedis . inibi immania parata esse bellica arma atque adhuc parari. fit continuo ut aliis .

I X . mutua efficacique cautione adhibita. neque — quod caput est — usquequaque armamenta de medio tolli. ut populi perpetuo in metu sint. A. C. pari delendi vi praedita.S. homines esse. Ac si qua natio in atomicis belli instrumentis parata est. nihilominus tamen est cur timeatur. nisi cessent. Nuntius radiophonicus. nisi huiusmodi ab armis discessus plenus expletusque sit atque ipsos attingat animos. 59 . N. neque arma imminui. et BENEDICTI X V Adhortatio ad moderatores populorum belligerantium.A. quamvis immanis militaris apparatus potentia hodie homines a bello suscipiendo deterreat. Ac praeterea. D. Omnibus viribus prohibendum est — admonebat Decessor Noster fel. Inde consequitur. Pius XII — quominus generale omnium gentium bellum.Acta Ioannis Pp. 59 Omnibus tamen persuasum esse debet. ut desinant aemula rei militaris augendae studia. A. quae quovis temporis momento horrifico impetu commoveri possit. quae variis civitatibus praesto sunt. anno 1941. 1 7 .A. ut tandem ad congruentem ab armis discessum omnes ex condicto deveniant. 1917. qui neces immanesque ruinas e bello orituras in se recipere audeant. Nec immerito. necopinato incertoque facto posse belli incendium exciri. data die 1 mensis Augusti anno 1917. hoc aliis nationibus causam praebet. nisi scilicet omnes concordem Cf. infitiandum tamen non est. 1942. Nativ. humanaeque dignitatis sensus instanter requirunt. ut atomica arma interdicantur. sibi parare contendant. 418. recta ratio. non posse neque rei militaris augendae intermitti studia. ne ipsa atomicorum instrumentorum experimenta belli causa suscepta. quasi in eos procella impendeat. datus prid. varia vitae genera in terris grave in discrimen possint adducere. cum revera arma non desint. I. X X X I V . hinc inde. cur id genus arma. XXIH 287 etiam locis studia augendorum annorum certatim ingravescant. p. quod tot pariat iacturas in re oeconomica et sociali. totque flagitia ac morum perturbationes habeat coniuncta. ut bellica instrumenta. rec. p. tertium saeviat in humanam familiam.S. per idemque tempus minuantur. Quare iustitia. Quodsi vix credibile est.

aut saltem constare debet. datus die XXIV mensis Augusti anno 1939. bellum omnia perdere posse. iustitiae. Qua de re haec Decessoris Nostri Pii XII monitoria v o x sonat adhuc ac vibrat in auribus nostris : Pace nihil perire . Quis enim flagrantissimis non exoptet votis. qua statuatur. non in pari rei militaris apparatu. Christi Iesu. . ut belli discrimina arceantur. officii Nostri partes esse existimamus. actuosaeque animorum coniunctionis. mutuae civitatum necessitudines. homines rogare et obsecrare. firmioribusque in dies muniatur praesidiis? Postremo haec causa est bonorum uberrima. cum eius commoditates in omnes prorsus reddant: scilicet in singulos homines. " 60 . Cf. haud secus ac singulorum hominum rationes. eos in primis qui publicam remSnoderantur. sunt componendae. donec humanarum rerum cursus cum hominis ratione dignitateque congruat. hoc est ad normam veritatis. Nuntius radiophonicus. ut nullis curis nullisque laboribus pareant. ut ex animis metus atque anxia belli exspectatio pellantur. cum de causa agatur. 334. ratione imperata. qua hodie pax continetur. in domesticos convictus. Quod Nos fieri posse confidimus. 1939. quemadmodum inter omnes constat. sed ad rectae rationis normam. in universam demum humanae gentis familiam. sed etiam summopere optabili et bonorum uberrima.A.S. pax vero incolumis servetur. incensissima totius humanae familiae optata interpretati paternaque erga universos homines caritate permoti. Id autem poscit.288 Acta Apostolicae Sedis . non tantum rectae rationis normis imperata. Agitur in primis de causa. XXXI. 60 Quae cum ita sint. Deinde huiusmodi causam vehementer dicimus expetendam. Nos qui vices in terris gerimus Servatoris mundi pacisque auctoris. sed in mutua tantummodo fide. Ac revera.Commentarium Officiale sinceramque dent operam. in populos. veri nominis pacem inter populos firmam posse consistere. ut pro suprema lege.A. alia prorsus subiciatur. p. non armorum vi.

quarum oeconomicae progressiones essent in cursu. n. 5. V. qui prudentia auctoritateque praestant. ut scilicet civitates egentiores quam primum ita in re oeconomica progrediantur. et superni finis inter se copulantur et ad unam coniungendam christianam familiam vocantur. idcirco in Encyclicis Litteris Mater et Magistra. — 20-4-1963.Acta Ioannis Pp. civitates opulentiores hortati sumus ad opem multimodis ferendam civitatibus. penitus investigetur. 1961. ut in quolibet alacritatis genere per se ipsae proficiant. 19 . Ad Nos quod attinet. in condicionibus inviolate servatis posita sit. in pactionum sinceritate. quo alias iniuste opprimât.. quae in mutua fide. Omnes contra aliis opitulentur necesse est. ita posi A. ut eadem in posterum adhuc latius excipiantur. unde amica. XXIII 289 In virorum consiliis.A. aequilibritatem dicimus. ut caput emergat. Quandoquidem omnes homines communi consortio et originis.ACTA. supplices Deo preces admovere non intermittemus. Haec autem quaestio ita omni ex parte perpendatur. ac fore confidimus. ut nulli nationi quidquam facere liceat. pp. non sine magno animi Nostri solacio fatemur.S. LUI. ut superna ope sua hos labores prosperet atque fecundet. huiusmodi monita late excepta esse . . qua potissimum ratione in universo terrarum orbe mutuae civitatum necessitudines ad humaniorem aequilibritatem conformentur. 61 Atque nunc. et christianae Redemptionis. At in promptu illud est iterum iterumque ponendum. vol. aut earum negotiis se immerito interponat. ut nova et utilia conentur. 44C-441. firma ac perutilia foedera initium capiant. Cuius sententiae vis haec est. Quin et illud accedit quod mutuae rerum publicarum rationes ad libertatis normam sunt ordinandae. ut hae magis magisque sibi sint officiorum suorum consciae. ut cives vitam ducere valeant humanae dignitati magis parem.

I . pari ratione ad omnium populorum prosperitatem spectent. sive praecipuas partes sibi esse tribuendas sentiant. salvo communi omnium bono. 443. summopere vereantur necesse est peculiares cuiusque gentis notas earumque civilia instituta a maioribus tradita. sive in bonis externis. sive in rebus. Quodsi fere necessario contingit.S. Quod si factum erit. Nativ. Mater et Magistra.290 Acta Apostolicae Sedis . 62 Florentiores igitur respublicae. nihilominus tamen his minoribus civitatibus aeque ac ceteris praecidi nequit. quarum singulae. D . 1942. in societatibus de re oeconomica cum minoribus civitatibus coniungendis normas ipsae statuant. C . LUI. ius rem publicam libere administrandi nullique se addicendi parti in nationum contentionibus. utpote quae uberioribus opibus floreant ac potentia praestent. Encycl. Pius XII sapienter haec docuit: Novus rerum ordo. 63 IOANNIS X X I I I Litt. itemque cavere debent a quovis dominandi consilio. p. Etenim. sibi suorum iurium officiorumque consciae. ut praecipit ipsum ius naturale et ius gentium. ut maiores civitates.Commentarium Officiale pulis subveniatur opus esse. prorsus prohibet quominus libertas. quaecumque sunt earum amplitudo ac tuendi se facultas.A. tantummodo hisce iuribus in tuto positis. ut hae minores nationes congruenter promovere queant commune omnium bonum ac simul suorum civium prosperitatem. integritas atque incolumitas laedantur aliarum nationum.. ut hi incolumem libertatem suam servare queant. in hoc rei oeconomicae et socialis progressu. rec. A. N . atque. anno 1941. itemque ad has minores civitates ius pertinet suum tuendi rei oeconomicae incrementum. non parum certe proderit ad omnium rerumpublicarum veluti communitatem iungendam. A. datus prid. honestatis normis innixus. dum egentioribus multis modis succurrunt.S. . 63 62 Cf. quae ad aitimi cultum et profectum attinent. Qua de re Decessor Noster fel. fieri potest. sive in se huius efficiendae rei onus potissimum recidere. 1961.A. 16-17. Nuntius radiophonicus. pp. XXXIV.

quae forte inter populos oriantur. Hodie enim rerum. sed deterrendi alios ab impetu faciendo. interpositarumque societatum ad varias nationes pertinentium. nam in primis amoris est homines adducere ad sinceram ac multiformem rerum animorumque coniunctionem. mutuis institutis necessitudinibus et negotiis. ut populi. non armis. atque idcirco in rem militarem pecuniam impendere amplissimam. ut singulorum hominum populorumque consuetudines amori obtempèrent. alienum est a ratione. Nihilo secius fore sperandum est. quae cum hodiernis bellicis instrumentis coniuncta est. controversias. homines. in praecipuis communis naturae officiis hoc esse collocandum. bellum iam aptum esse ad violata iura sarcienda. quibus invicem consocientur. intellegantque pulchrius. ut magis magisque mutuam coniungant operam interque seipsos consocientur. plerumque a terrifica delendi vi. cum plurimum humanos mores affecerint. quae vi atomica gloriatur. melius agnoscant humanae naturae vincula. non timori. Persuasio haec. Attamen saepe pro dolor populos videmus timori. Per idem tempus aliarum civitatum res oeconomicae magis in dies rebus oeconomicis aliarum con- . frequentioresque ineuntur inter moderatores variarum civitatum rationes. Quare aetate hac nostra. Quare summopere increbruerunt mutuae necessitudines civium. tamquam supremae legi. commovent. familiarum. quotquot ubique terrarum sunt. doctrinarum hominumque commeatus valde sunt adaucti.Acta Ioannis Pp. XXIII 291 Magis magisque nostris temporibus hominum animos persuasio pervasit. esse obnoxios. unde tot bona in ipsos manare possunt. IV Recentiora scientiarum artiumque incrementa. Quod se facere affirmant — nec est cur iisdem fidem non adiungamus — consilio ductos non opprimendi. initium ducit. fatemur quidem. quas arma id genus ederent. sed pactis et conventis dirimendas esse. atque a timore calamitatum et horrendarum ruinarum.

separatim a reliquis. quantumvis conventus studiaque multiplicent ad aptiora iuris instrumenta reperienda.292 Acta Apostolicae Sedis . sed quia ipsorum auctoritas idonea caret potestate. Humanae unitatem consortionis nulla delebit aetas. quod praesertim attinet ad totius orbis securitatem pacemque tuendam. non quo sincera voluntate et alacritate ipsi careant. utpote qui inter se eodem sint iure. ut convenienter bono universali studeatur. ut ex singulis simul iunctis quaedam quasi ordinatio rerum oeconomicarum totius orbis exsistat. tum rerum . arduas et quam primum solvendas. naturalem dignitatem aequo iure participantibus. In hodiernis igitur humanae societatis adiunctis. Hisce positis. perficere prorsus non posse. partim efficit. suis utilitatibus congruenter consulere. ut oportet. ex ipsa hominis natura orta. quod scilicet cunctae hominum familiae interest. singularum nationum moderatores. sive per pacta et conventa: viis nempe instrumentisque adhibitis. rationes oeconomicae nationum adeo inter se gradatim cohaerescunt. ex altera. sive per conventus et colloquia hominum in civitate praestantissimorum. patet. vel iure omnibus nationibus communi describebantur. qui quidem ad id contendebant sive per suae nationis legatos. id tamen satis non assequuntur .Commentarium Officiale tinentur . Nostris vero diebus mutuae civitatum consuetudines magnas habuerunt mutationes. vel iure gentium. Praeteritis temporibus rerum publicarum rectores visi sunt satis posse bono communi universali consulere. Hac de causa flagitabit semper necessitas. Prosperitas enim ac processus alicuius civitatis iam omnium aliarum prosperitatem ac progressum partim consequitur. ordo. securitas ac tranquillitas cuiusvis civitatis necessario cum ceterarum conectuntur. Ex altera namque parte bonum omnium gentium commune quaestiones proponit summae gravitatis. cum ex hominibus eadem constet. singulas civitates. seseque. quae vel iure naturali. denique progressus socialis.

qua in universis terrarum orbis nationibus pollet publica auctoritas. ne ea vel paucorum commodis serviret. quemadmodum publicam auctoritatem postulat ad bonum commune in civili societate promovendum. Ex quo fit. quod. ut ad commune bonum conducere valeant viis ac rationibus. bono omnium populorum communi provehendo sunt impares habendae. similiter requirit. cuius et potestas. cuius imperium ubique terrarum vim habeat. et forma. a studio partium prorsus aliena. publica quaedam generalis auctoritas constituenda sit. .Acta Ioannis Pp. vel ab aliqua staret natione. et instrumenta aequa sint amplitudine. Iamvero. Nam si a potentioribus nationibus haec universalis auctoritas vi imponeretur. ut civilia instituta — in quibus publica auctoritas vertitur. quae variis rerum momentis apte respondeant. illinc publicae auctoritatis natura atque perfunctio. non vero vi imponenda. omnes contingentes populos. idoneisque instrumentis ad commune bonum universale conducat. ipso morali ordine cogente. Cum autem hodie commune omnium gentium bonum quaestiones proponat. nemo est quin videat inter utramque rem necessariam intercedere convenientiam. operatur suumque finem consequitur — tali forma ac tali efficacitate sint praedita. omnium utique populorum consensione condenda est. atque propterea ipsius actionis vis et efficacia in discrimine versaretur. cumque huiusmodi quaestiones nonnisi publica quaedam auctoritas explicare possit. tum exinde sequitur. si diligenter perpendantur hinc intima boni communis ratio. cuiusque actio tam late pateat quantum terrarum orbis. atque ad commune omnium gentium bonum intenta sit oportet. timendum sane esset. Haec autem generalis auctoritas. Quod ex eo nascitur. cum huiusmodi auctoritas efficaciter munere suo perfungi debeat. ut. tum vis. XXIII 293 publicarum constitutio ac forma. ut eadem auctoritas id reapse efficere possit. idcirco aequabilis in omnes. Etenim moralis ordo.

294 Acta Apostolicae Sectis . quae publicae auctoritati sunt cum civibus. interpositisque societatibus. Scilicet eiusdem auctoritatis universalis non est neque coercere. quapropter publica universalisque auctoritas eo maxime spectare debet. innoxia serventur. latissime pateant. quod efficere potest vel ipsa per se. Ad haec. ut in toto terarum orbe eiusmodi rerum status condatur. cum summae sint gravitatis. et vel res oeconomicas. neque ad se revocare acta.Commentarium Officiale Licet enim nationes valde inter se discrepent bonorum externorum incremento armorumque apparatu. nisi ratione habita humanae personae. difficiliores sunt habendae quam ut a moderatoribus singularum civitatum feliciter expediantur. in re augeantur. vel in universo terrarum orbe rerum condicionibus institutis. in quo non solum publica cuiusque nationis potestas. si res ferat. aut a qua condenda afuerint. Ut de singularum civitatum communi bono. aut quae ipsis vi iniungatur. quae. vel ingenii cultum. in debito habeantur honore. sociales. quibus publica auctoritas universalis cum publicis auctoritatibus singularum nationum continetur. quae sunt publicae potestatis propria aliarum civitatum. ut humanae personae iura agnoscantur. tamen summo studio tuentur iuris aequalitatem suaeque vivendi disciplinae praestantiam. politicas attingant. sicut in singulis civitatibus rationes. atque acriter urgeant. Nempe proprium huius auctoritatis universalis est quaestiones perpendere ac dirimere. quibus iuvantibus singularum civitatum principes sua possint commodius munera sustinere. sed . Quare non immerito civitates aegre potestati subsunt. quae boni communis universalis que causa exsistant. quaestiones. dicimus. Ex contrario ea contendat opus est. familiis. regi ac temperari opus est subsidiarii officii principio: eodem aequum est necessitudines componi. ita de generalibus omnium civitatum utilitatibus iudicari non potest. aut quam sua sponte non sint amplexae.

Nihilominus Professionem eandem habendam esse censemus quendam quasi gradum atque aditum ad iuridicialem politicamque ordinationem constituendam omnium populorum. ex membris constantia publica variarum nationum auctoritate nominatis. reapse agnoscantur et innoxia serventur. At Foederatarum Nationum Consilio id maxime propositum est. mutuae observantiae ac multiplicis conspirationis in omnibus humanae industriae campis. qui in mundo sunt. die x mensis Decembris anno MDCCCCXLVIII a Foederatarum Nationum Coetu generali rata habita. Nos sane non praeterit. quaedam Professionis huius capita minus probanda nonnullis visa esse. in Professione descripta. P I I XII Allocutio ad iuvenes ab Actione Catholica ex Italiae dioecesibus Romae coadunatos. ad ingenii cultum. Cuius Consilii providentiae perspicuo est argumento Professio Universalis iurium humanorum. die xxvi mensis Iunii anno MDCCCCXLV conditum est Foederatarum Nationum Consilium — compendiariis litteris O. in principiis sitas aequalitatis. In cuius exordio Professionis asseveratur. sua praestare officia. distinctum — cui subinde adiecta sunt minora Consilia. A. atque iura cuivis homini asseruntur veritatem libere exquirendi. neque id immerito. ut populorum pacem tueatur atque confirmet. quae ad rem oeconomicam et socialem. honesta- Cf. Siquidem ea universis prorsus hominibus sollemniter agnoscitur humanae dignitas personae. XL. habita die 12 mensis Septembris anno 1948.Acta Ioannis Pp. 64 .A. 412. p.S. utque inter eos amicitiae necessitudines iuvet ac foveat. N. XXIII 295 etiam singuli homines et interpositi coetus possint tutius sua munera obire. 64 Ut sciunt omnes. quibus magni momenti munera delata sunt. ubique terrarum in provinciis explenda. illud potissimum populis ac nationibus universis esse expetendum. ut iura omnia libertatisque formae. ad educationem et ad publicam valetudinem pertinent. U. sua iura vindicare.

ad universam hominum familiam se. atque plus plusque sibi sunt conscii. actuosiore usque studio res omnium populorum prosequuntur.296 Acta Apostolicae Sedis . pertinere. ut etiam adiuvent ad se meliores faciendos. ut instituta sive ad res oeconomicas. quod. iustitiae officia usurpandi. quo Consilium hoc humanae personae iura efficienter tueri possit : iura dicimus. Verum. nemo sane potest se publicis institutis insinuare. inviolabilia atque incommutabilia sunt .Commentarium Officiale tis sequendi normas. eo vel magis. vitam exigendi homine dignam. satis non est filios Nostros caelesti fidei lumine frui atque boni provehendi ardore permoveri. Illud igitur expetimus vehementer. ut in partem rei publicae administrandae alacriter veniant. Neque minus iidem. quae supra naturam sunt. sive ad doctrinas civilemque cultum pertinentia adeo homines non impediant. utque sociam navent operam ad totius humani generis et suae cuiusque civitatis commoda provehenda. alia deinceps cum hisce coniuncta. nisi sit scientia ac . christiana luce collustrati caritateque ducti. quae. cum ab humanae personae dignitate proxime oriantur. cum hodie homines in sua cuiusque natione publicae rei magis in dies participes sint. in ordine cum rerum naturalium. Utinam quam primum tempus adveniat. Tamen nihilo minus ad civilem cultum rectis normis christianisque principiis imbuendum. V Hoc loco filios Nostros iterum adhortamur. cum praesens humanae civilisque vitae cultus maxime doctrinis et technicorum inventis conspicuus sit. contendant opus est. ut Foederatarum Nationum Consilium magis atque magis valeat formam atque idonea instrumenta sua ad munerum suorum amplitudinem nobilitatemque accommodare. qtfin etiam requiritur. sive ad res sociales. ut membra viva. ut ipsius civilis cultus institutis se interserant efficacique actione eadem intus attingant. hanc ob causam universalia. tum rerum.

ut deinde suas ipsorum actiones ad morum praecepta conforment. sit denique professionis suae exercendae expertus. Quin et illud ratio flagitat. ut in eorum actionibus fidei lumen amorisque vis simul dominentur. sed saepe christianis veluti inci tamen tis et afflatu tenuiter imbui. sit ad technicorum artes idoneus. Ad quorum consiliorum effectum ut re vera homines perveniant. Cuius rei causam ex eo proficisci putamus. in civitatibus nempe. atque ad professiones suas attinentes. ut homines quasi Dei providis consiliis mandatisque. et instrumentis abundare ad quaelibet proposita assequenda idoneis. Est hoc etiam in confesso. iustitia temperetur. christiana doctrina antiquitus excultis. normasque retineant. uniuscuiusque rei proprias. Quae tamen omnia nullo pacto sufficere existimanda sunt. vim suam a mutua hominum caritate capiat. . iisdem diligentissime elaborandum est. qui christianum profiteantur nomen ac re vera vitam suam saltem ex parte ad evangélicas normas conforment.Acta Ioannis Pp. ita in vitae actione se habeant. obtemperantes. ut res ad scientias. atque idcirco ita se gerant. cum praecipuis animi bonis omnino coniungant. XXIII 297 doctrina peritus. quod ipsorum agendi ratio cum sua fide non cohaereat. ad nostram salutem spectantibus. Quomodo autem id fieri potuerit iure merito quaeritur. civilia instituta in praesenti florere quidem scientiarum artiumque progressionibus. ut primum in huius vitae rebus efficiendis leges servent. Par ergo est ut mentis animique unitas ita in iis reficiatur. qui utique veritate innitatur necesse est. perinde ac si vel ius suum exerceant vel officium praestent. cum ad illiusmodi leges instituendas operam haud exiguam contulerint et conferre pergant. libertatis consuetudinem teneat. ut cotidianae vitae necessitudines ad humaniorem usum conformentur. ad technicorum artes. uniuscuiusque naturae convenientes. animique conscientiam non praetermittentes.

ut adulescentium institutio sit plena. Quam ob causam. hoc est probe circumscribere. atque. Contingit enim nimium saepe plurimisque locis. quo aetas haec nostra. p. sit continua.298 Acta Apostolicae Sedis . quantopere sit arduum satis recte intellegere quid re ipsa inter humanos eventus et iustitiae rationes intersit. Atque eo difficilius est gradus et formas huius generis definire. A.A. Cogit igitur necessitas. sit talibus modis tradita ut religiosarum rerum cultus animique probitas aequis passibus procedant una cum scientiarum cognitione et cum cotidie progredientibus technicorum artibus. ad corporatorum hominum collegia. tum vero est cur filii Nostri non opinentur. ut non aeque religiosis rebus cognoscendis atque externis iidem operam dent.Commentarium Officiale Quod in christifidelibus religiosa fides ab agendi ratione saepe saepius dissidet. quibus gradibus quibusve formis principia doctrinae et monita sint ad praesentem humani convictus statum componenda. quod iidem christianis moribus christianaeque doctrinae institutione haud satis sunt exculti. cum cotidie videndum sit quemadmodum res sociales ad iustitiae rationes sint congruentius accommodandae. Mater et Magistra. 65 Sed tamen hac in re opportune monere iuvat. L U I . circa vero religiosam institutionem. cum studia scientiarum ad summum perducant. 454. ad coetus civium artes profiten6 5 Cf. atque adeo sibi esse in dies maiora et aptiora incepta suscipienda. se cessatione posse consistere. Encycl. quod attinet ad societates bonis gignendis. quae ad hoc usuque tempus a se facta sint.S. IOANNIS X X I I I Litt. Praeterea adulescentes instituantur oportet ad sua cuiusque munera apte sustinenda. non esse ad necessitatem satis. 1961. et in habito acquiescere itinere. celeriore agendi impetu incitatur. id ex hoc etiam oriri censemus. . elementa communiter non excedant. in qua quisque debet operam suam ad commune bonum universale ponere. Immo enimvero omnes homines decet iudicare ea.

post individua corpora inventa. Quod cum evenit. qui et aliorum sententiam aequa perpendant benignitate. ut catholici homines operam multimodis socient vel cum christianis ab hac Apostolica Sede seiunctis. maximopere prospiciant. et parati sint ad ea cum fide coniunctisque viribus efficienda. quae vel suapte natura sint bona vel ad bonum conducibilia. Praeterea in hominis natura numquam facultas perit et refragandi erroribus. aut impari rerum cognitione capti sint. ut sibimetipsis semper constent. neve ad ea media consilia descendant.. e quibus aut religionis aut morum integritas aliquid detrimenti capiat. vias rimantur novas ad infinita prope spectantes. 456. Neque umquam hac in re providentissima Dei auxilia hominem deficiunt. Pariter tamen se tales praebeant. ad rei publicae formam. Quae ad hunc locum principia in medio posuimus. vel ad optimam vitae actionem attinentium. Nam homo ad errorem lapsus iam non humanitate instructus esse desinit.Acta Ioannis Pp. vel ad sacra. sed rationis participibus et naturali morum integritate ornatis. ad valetudinis auxilia. ad exercitationes ludicras. tum persaepe ex ordine iurium naturalium initium capiunt. ii qui catholicum profitentur nomen. et omnia ad utilitates suas non referant. cuius nempe ratio est semper habenda. . XXIII 299 tium. qua homines. quamvis de hominibus agatur. p. postremo ad huius generis cetera. caelique spatia perrupta. ad instituta ingenii cultui provehendo. tum ex ipsa rerum natura. vel cum hominibus christianae quidem fidei omnino expertibus.™ Omnino errores ab iis qui opinione labuntur semper distinguere aequum est. Qua de re in huiusmodi principiis efficiendis contingit crebro. ut. ad publicas rationes civium securitati procurandae. neque suam umquam personae dignitatem amittit. ad iuris disciplinam. et viam ad veritatem quaerendi. qui aut errore veritatis. Haec namque omnia aetas nostra desiderat. si quis hodie ee ma. Ex quo fieri potest.

quae sive res oeconomicas et sociales. tum vero illi sive occasionem sive incitamentum his dare possunt. obsequantur. de fine mundi et hominis plane incepta distinguere. a falsis philosophorum placitis de natura. et iustas hominis appetitiones referant. praetereaque statuere quibus modis quibusve gradibus sint coniunctim quaerendae veri nominis utilitates in regione vel rerum oeconomicarum et socialium. de origine. de huius exempli causis decernere ad eos viros potissimum pertinet. virtutum cunctarum moderatrix. posse aliquid boni et probandi inesse'? Has ob causas cadere aliquando potest. rerum externarum causa. ut quae congressiones de rerum usu antehac ad nullam partem utiles visae sint. Inde deinceps par omnino est. iam non mutatur. haec omnia una docere potest prudentia. doctrinae etiam de rebus socialibus. dummodo tamen praeterquam principia iuris naturalis servent. quam tradit Ecclesia.Commentarium Officiale vel fidei perspicuitate egeat. tum consociatorum hominum vita regitur. his non possunt quin sint admodum sane obnoxia. quoniam. ut ad veritatem traducantur. Sed diiudicare utrum eo perventum sit necne. nunc vero fructuosae aut iam re vera sint. veritatem amplecti. . in hisce inceptis. cum hominibus consuetudinem iungant.300 Acta Apostolicae Sedis . postquam definite descripta est. possit postmodum. dum formula disciplinae. quatenus videlicet cum rectae rationis praeceptis congruant. quibus cum singulorum. Dei collustratus lumine. incepta illa utpote quae in mutabilibus rerum condicionibus versentur. Quare si res catholicorum hominum agitur. vel in falsas discesserit sententias. De reliquo quis eat infitias. sive civitatis temperationem contingunt. qui vel nullo modo vel non recte in Christum credant. Etenim si catholici homines. qui in civium communitate inque harum rerum provincia primas agunt. etiamsi incepta hoc genus ab illis placitis originem et incitamentum ducant. sive ingenii cultum. quia in errore versantur. aut futurae prospiciantur. vel doctrinarum vel publicae administrationis.

XXXV. rec. qui rerum publicarum quaedam quasi conversio videatur. deinde inter cives et civitates Ibid. p. A. A. 1943. XIV. habita die 11 mensis Septembris anno 1947. 68 Cum gravissimis igitur magnanimorum virorum muneribus illud maxime coniungi putandum est. 456. LEONIS XIII Epist. XXIII 301 auctoritatumque ecclesiasticarum monitis pareant. cum sibi rerum adiuncta occurrant vel parum vel nullo modo cum iustitiae rationibus convenientia.Acta Ioannis Pp. non solum fidei morumque doctrinam tutari. V. 68 6 7 . nihil aedificavit. Allocutio ad opifices ex Italiae dioecesibus Romae coadunatos. 175.S. 1947. pristinum opus summo labore restituere. Etenim animi effrenatio omnia semper destruxit.A.A. die 13 mensis Iunii anno 1943. tum et omnia instaurandi studio flagrent. cupiditates incendit. Immortale Dei. et Pu XII Allocutio ad Delegatas Unionis Internationalis Sodalitatum mulierum catholicarum ob communem Conventum Romae coadunatas.S. p. tantum abest ut altercatores inter se conciliet. Encycl. discordia partas.A.. ut magis homines politicasque factiones cogat supra parietinas. atque idcirco in humanis institutis nihil posse ad melius perduci. 67 Re ipsa non desunt qui. Ea denique. iustitia. sed in bene constituta rerum progressione salus atque iustitia sitae sunt. XXXIX. cum diiudicare opus est quomodo doctrina eadem sit ad effectum adducenda. A. 698. p. Quibus illud esse in promptu velimus. nisi pedetemptim ab interiore parte agatur. et ad id tali ferantur impetu. Neminem enim praetereat oportet. p. libertate magistris ac ducibus. cf. 1885. P I I XI Litt. novas iidem necessitudinum rationes in hominum societate constituant : hoc est tum singulorum civium inter sese. caritate. Cf. Ecclesiae ius itemque officium esse. Pius XII monet his verbis usurpatis : Iam non in veteris disciplinae perturbatione. habita in festo Pentecostes. sed etiam auctoritatem suam apud filios suos in regione rerum externarum interponere. p. 1922. numquam sedavit. utpote magnitudine animi ornati.S. 486. ut. Ubi Arcano. Quod idem Decessor Noster fel. ex naturae necessitate omnia crescere gradatim. cum nonnisi odia ruinasque serat. 128. Encycl. Acta Leonis XIII. veritate.

. 1930. praesertim e christifidelibus. singulas civitates. nimis certe pro necessitate paucos. ea utique in animum Nostrum acerrima illa desideratio iniecit. iuxta ordinem a Deo statutum. Qua de re ita S. At per idem tempus in spem inducimur. Roma. Quippe qui — licet muneri impares — eius vicaria potestate e» Miscellanea Augustiniana. Augustinus hominem rogat : Vult autem mens tua idonea esse vincere libidines tuas? Subdatur maiori et vincet inferiorem: et erit pax in te: vera. dignum est a Nobis pertinere publicam laudem. quippe quo vera pax. p. et totius tamquam fermentum multitudinis fieri. nisi in uniuscuiusque hominis animo ea insederit : nisi videlicet quisque in semetipso ordinem servaverit. quotquot bona voluntate ornantur: pacem nempe hisce in terris confirmari. Quod profecto munus nemo praeclarissimum non censuerit. certa. cumque humanae communitatis profectibus quam maxime coniunctis. et amoris quasi alimenta. hominum societatem tantopere in praesentia sollicitantibus.. Quicumque enim Christo nomen dederunt. quod eo magis eveniet. quo cuiusque animus artius cum Deo coniungetur. tum civitatum inter se. coalescere possit.™ Nimirum igitur quae hactenus de quaestionibus docuimus. familias. tum denique hinc inter singulares homines.Commentarium Officiale suas. et lucis veluti scintillas. accedant. . illinc universorum hominum communitatem. ordinatis sima. ^ua omnes homines flagrare constat.302 Acta Apostolicae Sedis . fore ut ad hos viros alii multi. interposita corpora. Nam nulla sane pax. simul invitationem ad urgendum propositum salutiferum. sed de hominum consortione mirifice méritos. in hominum universitate insidet. S. officii conscientia et caritate incitantibus. eos admodum decet in hac hominum congregatione. Ad hos ergo viros. AUGUSTINI Sermones post Maurinos reperti. Qui est ordo pacis huius? Deus imperat menti: mens carni: nihil ordinatius. 633. quem Deus servari iussit.

qui fecit utraque unum. alleluia : gavisi sunt discipuli viso Domino. 2. 72 7Z Hanc ergo pacem a divino Redemptore nobis allatam. Paschae. quem nuntius ille. Nostrarum esse partium ducimus cogitationes. 14. ut per sacros hos dies. qui suis acerbissimis cruciatibus suaque morte non modo peccata diluit. quam omni quidem spe comm o n Nostris hisce Litteris Encyclicis quasi primis lineis adumbravimus : compositionem dicimus in veritate positam. caritate altam et expletam. ad Mat. libertate postremo auspice effectam. 14-17. XXIII 303 fungamur. ad exitum ullo modo perducere nequeat. etsi bona laudeque digna voluntate praeditus. verum etiam suo profuso sanguine hominum genus cum caelesti Patre suo in gratiam reduxit. Resp. 70 Quae quidem res tam magnifica tamque excelsa est existimanda. 9. 71 Atque in sacris horum dierum ritibus idem resonat nuntius : Surgens Iesus Dominus Noster. . praesagientis animi divinatione. in feria VI infra oct. miseriarum. Et veniens evangelizavit pacem vobis. Scilicet ut hominum societas regnum Dei quanta maxima potest similitudine referat. pacem meam do vobis: non quomodo mundus dat..Acta Ioannis Pp.. 6. Principem pacis appellavit. ab 70 72 Cf.. 27. ego do vobis. 71 Eph. ipsius caelestis Numinis auxilio vehementer est opus. fontem et caput discidiorum. Itaque pacem nobis Christus attulit. Is. pacem reliquit: Pacem relinquo vobis. inaequalitatum. si suis dumtaxat viribus elaboret. viresque Nostras huic communi omnium bono provehendo dicare. ad iustitiae praecepta constitutam. stans in medio discipulorum suorum dixit: Pax vobis. qui longe fuistis. et pacem iis qui prope. supplices illi admoveamus preces. pacis muneribus impertitis: Ipse enim est pax nostra. 73 Io. ut eam homo. . Rerum igitur ordo ipse poscit. nisi in ea rerum compositione vertitur. Attamen pax inane verbum est. curas.

in Cena D. omnium hominum voluntates Christus incendat ad repagula perfringenda. ad caritatis mutuae confirmanda vincula. Datum Romae. qui peculiari egeant adiumento et tutela. C. I. IOANNES PP. Abstergeat ille ab hominum animis quidquid pacem labefactare potest. ut eiusmodi pax ad greges prorepat vobis commissos. sed iis nominatim. Ita nimirum ut. eo auctore et auspice. iustitiae fraternaeque caritatis testes fingat. religiosis viris virginibusque Deo devotis. peramanter in Domino impertimus. ad ignoscendum denique iis qui iniuriam intulerint. N. Suo praeterea lumine eorum qui populis praesunt mentes collustrat. populi omnes inter se fraterno more complectantur.Commentarium Officiale ipso summis precibus petamus. per commodum maxime tenuissimorum hominum. sacerdotibus ex utroque clero. Extremum id ominantes. qui Nostris hisce hortationibus magno animo parebunt. ut una cum dignis prosperitatibus. et christifidelibus omnibus. civibus pulcherrimum pacis donum tutum praestent. quibus alii distineantur ab aliis. ad quos etiam hae Litterae Nostrae Encyclicae pertinent. Apostolicam Benedictionem vobismetipsis. XXIII . in iisque semper floreat semperque dominetur optatissima pax. ad alios intellegendos. Petrum. apud S. die xi mensis Aprilis anno MDCCCCLXIII. salutem et prosperitatem a summo Deo imploramus. Venerabiles Fratres.304 Acta Apostolicae Sedis . Ad ultimum. Pontificatus Nostri quinto. omnesque in veritatis. Universis vero bonae voluntatis hominibus.

N. n. ut fratres in Christo. decorata refulget.ACTA. quae filiorum sanctimonia. aliunde in Petriani gregis saepta ingressa et superno amore vulnerata. quo Concilium agitur Oecumenicum Vaticanum Secundum. v. quos ut Beatos Caelites Ecclesia veneratur ac fidelibus ad imitandum proponit. — 2-5-1963. vol.An. nata est Neo-Eboraci. — « Eliquabatur veritas tua in cor meum et ex ea aestuabat affectus pietatis )) : haec verba. quod caelestes honores inditae Famulae Dei eo tempore decerni contingit. V. 9. 6. Est etiam cur gaudeamus. quae. Beata renuntiatur. . 6. ortorum <x ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis » . 20 . IH. XXIII LITTERAE APOSTOLICAE I Venerabilis Dei Famula Elisabeth Anna Bayley. divinae bonitatis extulit munus. quod eo quoque contendit. Ioseph in America Septemtrionali fundatrix. cuius celebramus honores. et vol. quibus Sanctus Augustinus. IOANNES PP. 7. merito ad lectissimam transferuntur mulierem. Elisabeth Anna. 1 2 2 Conf. 9. Instituti Sororum a Caritate S. unum expetant Boni Pastoris ovile. primus veluti flos e Foederatis Civitatibus Americae Septemtrionalis hodie eorum inseritur numero. vidi. 1 ad catholicam fidem traductus. 6 ACTA APOSTOLICAE SEDIS C O M M E N T A R I U M OFFICIALE Directio: Palazzo Apostolico . Seton.Città del Vaticano — Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA IOANNIS PP. V) . estque cur praedicetur huius Sanctae Matris gloriosa fecunditas. a communione Sedis Apostolicae seiuncti. Apoc. XXIII Ad perpetuam rei memoriam. LV 2 Maü 1963 (Ser.

Famula Dei se in doctrina cultu que episcopaliano exercuit sedulo. inter angustias et aerumnas plurimas. e qua septem filios suscepit. qui. mulier fortis et uxor sollicita marito omnem. crebro et cupide sumere et agere conscientiae suae censuram. e Kichardo Bayley. ubi segrex unique Deo dedita vita duceretur. est matrimonio iuncta. advenae iussi sunt in foetidum valetudinarium sese recipere. Qua de causa haec eum singulariter dilexit et ad mortem ipsius usque omnibus est prosecuta ofiiciis. mercatori. in deliciis praesertim habens precationes et litteras divinas. nihil omisit. quorum quinque progenuit. quam dicunt. Episcopo sacra. una cum filia Anna coniugem. Famula Dei. politiore humanitate exculta virtutumque laude ornata. Tamen. et Catharina Charlton. adversa mariti valetudo. ingenio acri et docili praeditam. cum ad Tuscum illum portum appulissent. domestica eduxit disciplina aluitque pietate. curam adhibuit eiusque animum ad Deum erexit. sectam profitebantur. Liburnum est comitata. quem diximus. censu et probitate conspicui. quae contagione vVlgaretur. quae Deo firmissime fidebat. Quo erat animo ad pietatem proclivi. viri morbo ingravescente. pauperibus etiam miserentissime afïuit opusque suis manibus fecit. die duodetricesima mensis Augusti.306 Acta Apostolicae Sedis . eum rogans. quam vocant. Virgo duodeviginti annorum. munus sibi praestitutum quodam modo praesagiens.Commentarium Officiale in urbe amplissima Septemtrionalis Americae. medico clarissimo. ut postea eos potius mori iuberet quam culpa pa-teretur foedari. Alios ad cultum cohortans divinum. solebatque dominicam Cenam. ut eorum inopiam subievaret. mercatura inclinata animum eius non fregerunt. tabe languentem. Pater. Deinde. qui aegroto mitioris caeli suaserat locum. ob periculum febris. Pisis. quo pueros et puellas viciniae congregaret ad faciendas precationes et litterarum accipienda rudimenta. Anno millesimo octingentesimo tertio. Gulielmo Magee Seton. episcopalianam. Eum uxor probissima unice amavit et mater sollertissima filios. Cuius ritu infantula est abluta baptismate ac diligenter educata. Ubi. cum coniux die noctuque . Mortes vero propinquorum ipsiusque patris. ut « soror protestantica a caritate » vulgo appellaretur. Hipponensi. ante Foederatas Civitates constitutas. anno millesimo septingentésimo septuagesimo quarto. ac de locis. infortunata familia tandem inde est dimissa. Quos iam ante partus tempus Deo sacravit. de domo cogitavit. Elisabeth Anna. vicesimum agens annum aetatis. quin Elisabeth Annam. uxore mature amissa et altera ducta. quam poterat. optimis rebus instituendam curaret. Post mensem transactum. tamen Gulielmus Magee Seton die vicesima septima mensis Decembris eodem anno. Quo factum est. medico obsecuta.

qui Anglicum callebat sermonem. cuius Famula Dei tunc specimen dedit. quam profitebatur. praesertim Ioannes Hobart. cum propinqui. Eebeccam enim. Navigationis tempus insumpsit in pernoscenda re catholica ac legendis libris vitam Sanctorum narrantibus. parvum conscripsit tractatum. in re familiari coepit valde laborare. Mirum quantum christiani auxilii et solacii Americanis peregrinatoribus post adventum in Italiam praebitum est ab optimis fratribus Philippo et Antonio Filicchi. episcopalianae ecclesiae Sanctissimae Trinitatis praepositus. mariti sororem. omni ope a fide catholica eam déterrèrent. praesertim vero ardore catholicae religionis. Quorum prior in illorum patriam bis se contulerat. Ne sola cum filia longo itineri sese committeret. germanae ei praestitit fraternitatis officia. quasi personam gereret Salvatoris . qua intime utebatur. nisi foret haeretica. ubi valde commota est familiae eius beneficae vitae exemplis. exclamasse feruntur : « Haec. ingressum vero distulit. maxime vero Antonius. ut de consectanda catholica fide cogitaret. Qui testes fuerunt virtutis. verae dicimus fidei. Praesulis Baltimorensis. . quo ei summam catholicae doctrinae exponeret. sacrorum Antistiti Baltimorensi. ubi in amicitiam venit Ioanni Carroll.Acta Ioannis Pp. Elisabeth Anna cum filia. letali morbo implicitam repperit. Uterque. Philippus vero. Elisabeth Anna. quae altitudine consilii divini Italiam petiverat ob calamitatem domesticam. qui parens Ecclesiae Foederatarum Civitatum Americae Septemtrionalis magna cum existimatione habebatur. Antonius Filicchi ei fidum se comitem adiunxit. cuius religiosae moderationi se dudum crediderat. Ita. maximo vero aestu fluctuavit. post mortem mariti. in multas incidit acerbitates. Qua ingenti rixa interiore ad vegrandem est maciem reducta. aliosque libros utiles tradidit. benevolentia et liberalitate. amicae. Antonius primum Famulum Dei prudenter induxisse videtur. quae veritatem flagranti animo exquirebat. iam ad ipsa limina Ecclesiae pervenit. quippe quae plane congrueret cum religione. Deumque impensis precibus rogavit. et integritatis morum caritatisque laude floreret. antequam ineunte anno millesimo octingentesimo quarto discederet de Italia. XXIII 307 ei assedisset eumque ad vitae exitum rite comparasset. ibi inveniret. piam obiit mortem. Omnibus enim fere opibus destituta. oriundis Eugubio et Liburni facientibus mercaturam. ut omnem maculam animae suae abstergeret. hospitio excepta est in ipsam domum Antonii Filicchi. In patriam reversa suisque carissimis pignoribus reddita. socero Elisabeth Annae. et Gulielmo Seton. amicorum obsecundans consilio. ut semina fortunae amplissimae. esset Sancta dicenda )). Consiliis vero Ioannis Carroll.

a Ioanne Carroll Episcopo sacro chrismate iniuncta. qui pecunia quoque Famulam Dei large adiuvit. 3 statui- que nomen sectae episcopalianae eiurare et ei adhaerere religioni. S. Cfr. participavit.308 Acta Apostolicae Sedis . feria secunda post Pentecosten. vicesima septima mensis Februarii anno millesimo octingentesimo quinto. tunc « in aream Sancti Petri » intrarunt. quemadmodum videtur. ob mutatam fidem eam dereliquerant — Neo-Eboraci parvam convictus sedem instituit. August. Christi Sponsi amore succensa. In animum etiam induxit puellas obscuro loco natas et pressas paupertate curis maternis relevare. imprimis gratiae divinae munere roboratae omnes tandem compedes sunt ademptae : die enim cinerum. die quarta decima mensis Martii eodem anno coram Matthaeo 0'Brien. qui iidem. spirituali gaudio perfusa.Commentarium Officiale aliorumque sacerdotum confirmatae. (( quasi luce securitatis infusa cordi eius. ac paulo post paenitentiae sacramento eluit ante actae vitae admissa et Eucharisticum convivium. quae in Beato Petro ut certissimo fundamento inniteretur. Iam religiosarum sodalium more vivere coepit cum sociabus. die vicesima sexta mensis Maii. 8. vehementi caritatis igne animum eius inflammavit. Quod. Novum igitur institutum. quae ei se aggregarant. Ut rationibus vitae consuleret — necessarii enim. quo Christum sub panis et vini speciebus revera esse praesentem certissime creditur. Post Antonii Filicchi discessum. haec. paucis exceptis. ut puellas ad catholicae legis rationem institueret. mariti sui virtute praestantem sororem. . rite peregit una cum quinque filiis. in palaestram virtutum alacris prodiit. egregii cuiusdam viri munificentia. ut ipsa scripsit. Postero die baptismo sub condicione et secreto. Antonii Filicchi pio fultae adiumento. fuit lustrata.. quod ad filiorum educationem pertineret. praedicti templi parocho. ad effectum deduxit. Subsequente anno. cum in catholicam ecclesiam Sancti Petri Neo-Eboraci se intulisset. religionem catholicam defendendam propagandamque suscepit . qua ex parte iuvat memorare eam Caeciliam Seton. quod adulescentula olim inierat. Dogma enim. in salubri condidit loco. ut sanctimoniam consequeretur. 12. quin immo fides in augustum Eucharistiae Sacramentum causa et ratio fuerat. Ut ex eius epistulis et memoriali libello colligitur. veritatis muneris fecisse participem eaque de causa maximam sibi peperisse invidiam. totis viribus annitebatur. Nihil neglegens. Conf. omnes dubitationis tenebrae diffugerunt » . atque adeo consilium. Baltimorae scholam aperuit. cur ad catholicam transiret Ecclesiam. auctore Valentino Dubourg e Societate Presbyterorum a Sancto Sulpitio.

divino numine afflante. Exacto novitiatus tempore. ut filias Ecclesiae se praes t a r e t . quae « ad alios se inclinat. quae veritatem ardenti animo quaesivit eaque inventa Americam catholica disciplina caritatisque operibus locupletavit. Sancti Vincentii a Paulo discipularum. et carne et religiosae vitae proposito. ad alios se erigit . 2. in proceram arborem excrevit. 15. nulli inimica. I Cor. omnibus mater » . Ioannes Carroll. Hanc igitur virginum Christi familiam et iuventutis subolem. quod auctor habetur scholae liberae. die undevicesima mensis Iulii anno millesimo octingentesimo tertio decimo ea cum septemdecim sororibus Domino votorum sponsione se obligavit. . Re quidem vera paulatim ad ultimam tabem redacta est. aliis blanda. Eegulam Filiarum Caritatis. In terra autem sanctimoniae 4 5 S. Natalem huius familiae Dei devotae. 5 4 in caelestem abiit aulam. Elisabeth Anna. vidua. rud. Sacramentis ad exitum vitae communita et Sorores hortata. aliis severa. Baltimorensis tunc Archiepiscopus. qui Elisabeth Annae magnopere favit. quod sedes effectum est Congregationis Sororum a caritate Sancti Ioseph. ea visura. Cum anno millesimo octingentesimo duodevicesimo moderatrix generalis tertium esset electa. XXIII 309 (( Emmitsburg » vulgo appellato. Die denique quarta mensis Ianuarii anno millesimo octingentesimo vicesimo primo. August. scilicet in terram Americanam semen iniecit. ut institutio puellarum locum principem obtineret. Cfr. 9..Acta Ioannis Pp. quam amanti obsequio ad Dei voluntatem se accommodaret. ita immutari permisit. singularis exempli mulier. Id igitur in Famulae Dei laudibus ponitur. praeclara attulit adiumenta. cuius morbi dolores patienter toleravit. postquam sacra vota. quae nec aspectu oculorum attingi nec auribus percipi nec ulla cogitatione queunt comprehendi. prudentia summa eaque rexit caritate. sacerdos ex eadem Sulpitiana Societate. Famula Dei cum sodalibus die tricésima mensis Iulii anno millesimo octingentesimo nono in domo angusta quidem sed ampla caritatis spatiis egit . Elisabeth Anna ad mortem id factum esse lepide significavit. Famulae Dei bis filia. quae in Foederatis Civitatibus Americae Septemtrionalis hodieque magna cum fructuum copia viget. qua nova religiosa familia obstringeretur. nuncupavit. in domo illa. ad pietatem humanitatemque erudiendam. De eat. quod. quarum Elisabeth Anna parens fuit atque magistra. ad quam constituendam Ioannes Dubois. mater familias simulque generalis antistita. adhuc novitia mature decessit. prima e nova Congregatione. quam vocant. Cuius in obitu mater luculenter ostendit. atque gratuitae pauperibus patentis. Sancto Ioseph sacra. Anna Seton.

Quapropter Causa de Beatorum Caelitum honoribus ei tribuendis coepta est agi. viduae Seton. ut eiusdem Beatae imagines radiis decorentur. publicae Christifidelium venerationi proponantur. Quorum exceptis suffragiis.310 Acta Apostolicae Sedis . Quod quidem factum est. Nos vota Sororum a caritate. quibus . methodi trutina sunt expensa. viduae Seton. non tamen in sollemnibus supplicationibus deferendae. Positione deinde super virtutibus a Sectione historica Sacrae Rituum Congregationis ex officio confecta. itemque in templis et sacellis ubique terrarum sitis. criticae. Praelati Officiales Patresque Consultores id fieri posse cunctis sententiis affirmaverunt. ab ea heroum in modum cultas esse ediximus. facultatem facimus. a Deo ferebantur patrata. Deus miraculis visus est comprobare. vidua Seton. sollemnem Beatificationem tuto procedi posse ediximus. die duodetricesima mensis Februarii anno millesimo nongentesimo quadragesimo obsignata. Unum igitur superfuit excutiendum. harum Litterarum vi et auctoritate Nostra Apostolica. eiusque corpus et lipsana seu reliquiae. edito Decreto die vicesima mensis Decembris anno millesimo nongentesimo undesexagesimo. sive ad vitam eius sive ad virtutes pertinentia. Decessore Nostro rec. quae in locum Processus Apostolici est substituía et in qua omnia documenta. X I I . et Baltimorensi. cuius intra fines diem obiit supremum . quos vocant. est disceptatum . Beatae nomine in posterum appelletur. Nos. Nos die septima mensis Martii hoc anno ad Venerabilis Famulae Dei Elisabeth Annae Bayley. Huiusmodi vero Officii recitationem Missaeque celebrationem fieri dumtaxat largimur in archidioecesi Neo-Eboracensi. processus Commissio introductionis Causae a Pio Pp. Nos die vicesima quinta mensis Februarii anno millesimo nongentesimo sexagesimo tertio de duobus pronuntiavimus constare. quae ipsam habent auctorem. et catholici populi Foederatarum Civitatum Americae Septemtrionalis explentes. ut Venerabilis Famula Dei Elisabeth Anna Bayley.. atque post ordinarios. omnibus perspectis. quam servat. quas. Quae cum ita sint. Purpurati enim Patres sacris Ritibus tuendis praepositi. atque etiam. num Serva Dei inter Beatos Caelites tuto foret recensenda. ut de ea quotannis recitetur Officium de Communi non Virginum cum lectionibus propriis per Nos approbatis et Missa de eodem Communi cum orationibus propriis item probatis celebretur iuxta Missalis et Breviarii Eomani rubricas. omnibusque rebus diligenter exquisitis. de virtutibus theologalibus et cardinalibus Venerabilis Elisabeth Annae Bayley. Exercita postea quaestione de miraculis. quae. Famula Dei deprecante. Praeterea eadem auctoritate Nostra concedimus. in qua Beata ipsa orta est. mem. in dies percrebrescentem.Commentarium Officiale eius famam.

Card. XXIII 311 Sorores. convenientibus. in quibus eiusdem Beatae festum agatur. Datum Romae. veluti Narnus. sapienti moderatione provexerant. Volumus autem. etiam in iudicialibus disceptationibus. Beatae Teresia Eustochium Verzeri et Paula Elisabeth Cerioli cura iuventutis et caritatis officiis fecund arunt. quae Nostrae voluntatis significationi. postquam sollemnia eadem in Sacrosancta Patriarchali Basilica Vaticana fuerint peracta. ut harum Litterarum exemplis. etiam impressis. utuntur. ut sollemnia Beatificationis Venerabilis Elisabeth Annae Bayley. qui horas canonicas recitare teneantur. et. Viator. anno MCMLXIII. haberetur. I O A N N E S PP. eo vel magis inclaruit. Dominica III in Quadragesima. sanctimonia praestantis. Quam enim Alexander aliique Martyres sanguine pro Christi fide effuso olim irrorarant et Sancti Episcopi. eadem prorsus fides adhibeatur. intra annum. Pontificatus Nostri quinto. die XVII mensis Martii. fuit mater et altrix. Ioannes.Acta Ioannis Pp. dummodo manu Secretarii Sacrae Rituum Congregationis subscripta sint atque eiusdem Congregationis sigillo munita. servatis servandis. sub anulo Piscatoris. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. Instituti Sororum Paupercularum fundator. quod generosae subolis. diebus legitima auctoritate statuendis. HAMLETUS I. apud Sanctum Petrum. urbs venusta situ. eam. hisce ostensis Litteris. ut aliquot recenseamus. Gratias vero Deo animo agimus submisso. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis nec non Decretis de non cultu editis ceterisque quibusvis contrariis. Beatus renuntiatur. Gregorius Barbadicus. — Bergomum. Largimur denique. rerum gestarum memoria artisque operibus melita. ab omnibus sacerdotibus. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis Venerabilis Dei Famulus Aloisius Maria Palazzolo. viduae Seton. ab omnibus Christifidelibus. supra dictis in templis seu sacellis celebrentur. sacerdos saecularis. quae ab eadem Beata originem ducunt. quod ad Missas attinet. quod Nobis singulari eius beneficio hodie datur his Bergomatis Ecclesiae luminibus novum quasi sidus annume- . ad templa seu sacella.

Cum decimum aetatis ageret annum. Famuli Dei in sacro seminario condiscipulus fuerat eique intimus quoad sacerdotalis vitae spiritualia incrementa. quos inter eramus. Christifidelibus. etenim fore persuasum omnibus erat. Cuius aetas iungitur Nostrae. puer patre orbatus est. iuvenile aevum agentes. aemulum virtutis maiorum eorumque gloriae consortem. qui Nos salutari baptismatis aqua lustravit ac disciplina et exemplo suo puerum induxit. quanto afficimur gaudio. servatus est. Postera die in paroeciali templo Sancti Alexandri in Columna renato fonte baptismatis inditum est nomen Aloisius Maria. utpote integrae a saeculi corruptelis et uni Christo eiusque fratribus deditae. multiplici curatione adhibita. siquidem.! 312 Acta Apostolicae Sedis . quos Deus amore domus suae mature praevenerat ! Lectissimus hic Ecclesiae alumnus natus est Bergomi die decima mensis Decembris anno millesimo octingentesimo vicesimo septimo. et ipse praegracilis et ad aegritudinem proclivis. ad ecclesiastica munera Nos compararëmus. quod eius vitae omen fuisse videtur. E vitae quoque eius descriptione quot tunc hausimus invitamenta. ita et Famulus Dei matrem habuit primam ducem ad studium religionis ac postea nobilis laboris adiutricem. maximas tamen divitias existimabant virtutes domesticas. Cum ob adversam valetudinem horum coniugum proles immatura morte esset abrepta. Meminimus ipsi — est autem haec suavissima e recordationibus. statim post egressum ex ecclesia. qui rebus humanis affatim praediti. Aloisium Mariam Palazzolo dicimus. ubi Mariale Rosarium erat recitatum. sacerdotem. cum quinque annos nati essemus. quae ad infantiae Nostrae spatium pertinent — nuntium mortis eius ipso vespere diei quintae decimae mensis Iunii anno millesimo octingentesimo octogesimo sexto. Aloisius Maria. ut celsam spectaremus sacerdotii metam. Ut Sanctus Ioannes Bosco. atque modeste coniunctus cum eo aliisque non paucis e clero dioecesano temporum illorum ad consectandum religionis ardorem ex eoque operandum et ad obeunda pastoralia munera. allatum esse a parocho tunc Nostro Francisco Rebuzzini. cum eius hic referimus venerabile nomen ! Is enim. ille piissimo exitu ad caelum evolavit. viro insigni bonitate. ut Ecclesiam pietatis suae operumque fulgore illustraret.Commentarium Officiale rare universoque populo fideli proponere. Oh. quotannis una cum sociis sepulchrum praeclari illius viri consueveramus invisere. ut ossa ipsius quondam eo colerentur honore^ qui Caelitum reliquiis tribui solet. qui possessor praediorum fuit et librariam tabernam exer- . Cum praeterea. magis eius imploraturi auxilium quam preces pro eo f usuri. duodecimus isque postremus veluti flos honoratissimae familiae Octavii Palazzolo et Teresiae Antoine.

Die denique vicesima tertia mensis Iunii anno millesimo octingentesimo quinquagesimo iuvenis. astante matre. qui supra est dictus. Cui viro eximio deinde adiunctus est in munere eodem obeundo Alexander Valsecchi. qui exstincti generis sui longe amplior gloria quam proles carnis essent futuri. Ita Deus duos comites et custodes dedit Famulo suo. docilitas. chrismate sancto inunctus. eius allicie1 1 Cfr. simul vero christiana sapientia excoluit animum. praeclare adiuvit in puerorum religiosa institutione. magistro usus Petro Sironi. ad christianae vitae certamen alacriter ineundum est confirmatus. et quidem in via. ludis etiam scaenicis. et priore vita functo. Qui anno millesimo octingentesimo quadragesimo primo a Carolo Morlacchi. Aloisius Maria anno millesimo octingentesimo i quadragesimo quinto nomen sacro seminario dedit. eum clamosa iuventus summo prosequebatur amore. eius coetus moderatorem. Bergomi in ludo litterario et scholis secundi ordinis optime est institutus. in Christo generaturum plurimos. Io. XXIII 313 cuit. Aloisio Mariae id praestitit.Acta Ioannis Pp. sedulo coepit operam dare. Elucebant enim in eo iam tum simplicitas animique candor. in presbyterorum ordinem fuit ascitus. muliere vere christiana. praesertim neuropastis. canonicus et postmodum auxiliaris Episcopus Antistitis sacrorum Bergomatis. ita ut primas facile tulerit. ut a matre debuerit cohiberi. sacerdote. adulescentulis in sodalicio congregatis. aliisque honestis oblectamentis eos a periculis amovens. quo motus pauperibus solebat erogare stipem tam largiter. ardens in munus angelicum. Bergomensi Episcopo. unus ei fuit consiliorum auctor et amicus certissimus. Itaque in plebeia et paupérrima urbis Bergomi regione. ei adhaerebat. sacerdotem Petrum Donati. quas dotes mentis apostolatui mirifice iussit inservire. quae Ecclesiae tradiderat filium hunc unum superstitem. quorum ductu sanctitatis culmen ascenderet. ab Episcopo suo. Qui totum se dedidit ipsi. qui oves adducit easque vocat nominatim. ut ad sacerdotium pietate ac doctrina sese componeret. festivitas ac praecipuus miserationis affectus. cui nomen (( Foppa ». Fuit enim Famulus Dei a prima aetate ingenio ad poesim et musicam facili. Deo vocanti sine mora obsecutus. videturque tum primum refectus esse epulo divino. . qua in re iam se exercuerat ut sacrorum alumnus. quod (( oratorium » appellant. et aegrotos in publico nosocomio vel domi decumbentes officiis caritatis relevare. qui hunc in Christo filium vehementer dilexit et viginti annos in semitis Dei ferendis fructuose est moderatus. 3. Pastoris Boni exemplo. qui quadraginta annos. io. ad suum obitum usque.

ut adulescentularum. quibus pater exstiterat atque magister. Tunc coram imagine Sacrorum Cordium Iesu et Mariae et Famulo Dei pia eadem mulier tria vota religionis nuncupavit. rústicos. parvulus cum parvulis semper conversaretur. excepit estque in hanc locutus sententiam. cum ab aliis fertur auxilium. dimittere. adiecta quoque sacra aede. tamen cum alii rem assequi nequeunt. ita Famulus Dei gravibus est afflictus acerbitatibus. a Sancta Dorothea Virgine nuncupati et ab optimis fratribus Luca et Marco e comitibus Passi instituti. post morbum toleratum et veluti divinitus accepta adiutrice Teresia Gabrieli. « oratorium » coactus est claudere puerosque. puellam corpore deformem. ad viam « Foppa » positis et pecunia comparatis. artifices aliisque ministeriis per diem distentos ad humanitatem informaret. Eos enim quaero et congrego. quod Sancto Philippo Nerio esse voluit sacrum. praesertim opificum. cui addidit quartum peculiaris oboedientiae Sedi Apostolicae et Episcopo suo praestandae. gaudio exsultans. in sodalitatem piarum mulierum. Post paucos vero annos. Dei numine afflante.I 314 Acta Apostolicae Sedis . id aptius fit quam a me ipso . adiuvante piissima matre. postea vero Sorores Paupercularum sunt vocatae. maxime floruit laudesque civilium potestatum promeruit. ab eadem Sancta Dorothea appellatum.Commentarium Officiale batur suavitate . ecclesia aedibusque a fundamentis excitatis. ut aurum igne solet probari. deinde vero in aedibus. Ut scribendi imperitos adulescentes operarios. peropportune id contingit. Tamen. Famulus Dei die vicesima secunda mensis Maii anno millesimo octingentesimo undeseptuagesimo tanti incepti initium fecit. Eo post obitum matris se recepit. quae prius a Sancta Virgine illa nomen acceperunt. novum condidit « oratorium ». eo consilio ut sine ulla exceptione saluti spirituali et corporeae omnium pauperum Christi se devoveret. progressionem quodam modo praenuntians. spirituali consuleretur saluti. socialis rei. quos répudiant ceteri. quae novi Instituti esset primaria ratio : « Optime sane . Primo quidem socium et adiutorem se praebuit operis. Eadem die Famulus Dei. . Itaque. Locationis enim pactione rescissa. christiana lege innixae. ad puellas etiam Christo servandas sese applicuit. Quod opus. puellis iussit patere. quam ob rem « oratorium ». amplificavit. ludi magistra. nam. quod anno millesimo octingentesimo quinquagesimo quinto solus regendum suscepit et. ut pauper cum pauperibus. ingenti cum fructuum copia excrevit. parentibus orbatam et ab omnibus derelictam. Conscientiae Moderatore hortante. Est etiam prae Nobis ferendum ibi sedem fuisse primam consociationis Bergomatis ab Actione Catholica. « oratorium ». scholam vespertinam ibidem aperuit. cui itidem Aloisius Maria sollertes curas impendit.

Difficultatibus pluribus evictis. ut die quarta mensis Octobris anno millesimo octingentesimo septuagesimo secundo legitime constitueretur religiosa Congregatio Fratrum a Sacra Familia. se paratum esse ab omni incepto recedere. quae hereditate ipsi obtigerat quaeque « Torre Boldone » vulgo appellabatur. et quae omni genere miseriae conflictarentur. si haec esset voluntas divina. novas curavit exstruendas. agrorum culturae addictos. Ita factum est. statuit enim omnibus rebus plane se abdicare vitamque ducere abiectam cum Christo. utraque sodalitas. qui amplissimas fortunas hereditate acceptas in pauperes profudit et inopia summa asperisque cruciatibus Magistrum suum imitari contendit. a Familia sua religiosa servandam. XXIII 315 tunc aliquid egomet. mirum quantum aucta est et propagata. ibi et bonorum operum fecunditas » : haec verba Sancti Laurentii Iustiniani in hunc magnanimum sacerdotem merito licet transferri . . comes venerandi pietatis magistri sui Alexandri Valsecchi. conscripsit. maxime vero Sororum Paupercularum. Tunc praeclarum dedit specimen humilitatis animique cum Deo coniuncti. in quibus una cum Sororibus magno numero pupillarum. ut omnes ei lucrifaceret. uno mense ante Dei Famuli mortem. in villa rustica. cum decem annos essemus ab epi2 2 De triumphali Christi agone. ut enim pueris pupillis opitularetur. quam Caietanus Camillus Guindani. confessus est enim Alexandro Valsecchi. paterna cura eos fovendos suscepit. Episcopo. 14. Regulam quoque. cuique Famulus Dei tribuit Regulam similis Instituti conditi a Beata Paula Elisabeth Cerioli. sapientiae plenam. Quos.Acta Ioannis Pp. Tunc revera sanctitatis conscendit fastigium. ad episcopalem honorem provecti. Nec umquam ab hoc descivit consilio. Nos ipsi. inexhaustae caritatis suae opes impertiit. virtutem ipsius temptanti. anno millesimo octingentesimo octogesimo sexto. Forti serenoque animo tempestatem tulit. Bergomensis Episcopus. agam ». praeterea puellis in « oratorium » convenientibus. et Apostolica Sedes anno millesimo nongentesimo duodecimo approbarunt. Cum priores aedes iam non essent idoneae. cui alii sodales se adiunxerunt. Aloisius Maria superna gratia est singulariter tactus. quantum poterò. « Ubi est caritas. in asceterio ad Sancti Eusebii templum. adversus se suumque opus tunc temporis concitatam : coepit enim ipse eiusque sodales in vulgi fabulis esse et obiectationibus pungi. Cum eodem anno Romae commoraretur. ubi spiritualibus exercitationibus vacabat. viro probissimo. cuius esset pueris orphanis christianae caritatis et institutionis afferre adiumenta. commisit servo suo Ioanni Baptistae Leidi.

triumphi dicimus. Qua die funeris exsequiae sunt celebratae. quod opus eius facere perrexit. Cfr. scilicet « ad infirmitatem audientium descendendo » . 10. quos e loco obscuro ad capessendum sacerdotale munus. a saeculo rebusque humanis sese abstrahere. processus. excessit. quam Deus miraculis etiam visus est comprobare. atque post ordinarios. Causa de Beatorum Caelitum honoribus ei decernendis est acta. qui veluti angelus « pertransierat benefaciendo » . Mor. apud Sacram Rituum Congregationem instituendae. Ecclesiae Bergomatis praecellentis Episcopi. cum iam deficeret animo. non modo memoriam virtutum. qui caeleste ferret praemium laborum : anno enim millesimo octingentesimo octogesimo sexto gravi implicitus morbo et animi divexatus angoribus.Commentarium Officiale stulis Iacobi Mariae Radini-Tedeschi. M. . Commissio introductionis Causae. animum illius in filias velut transfusum et vigorem fervoremque Instituti experiendo cognovimus. Idem ignis impulit eum. de peccatoribus ad Deum convertendis obiter dixit. Increbrescente vero Servi Dei fama sanctimoniae.316 Acta Apostolicae Sedis . S. die vicesima mensis Novembris anno millesimo nongentesimo duodesexa3 4 Cfr. Quibus virtutibus cumuli instar addebatur flagrantissima caritas. 4 Corpus exanimum in publico conditum sepulchreto. numquam defuturam. sed etiam genus electum Deoque devotum.. praedicaretur. Moriens Aloisius Maria magnam reliquit hereditatem. pauperum administrum. perduxerat. quasi triumphi splendore visa est excitari. Denique die quinta decima mensis Iunii eodem anno. Act. ut appellant. quae eum effecit parentem orphanorum. et multos sacerdotes. Sacramentis Ecclesiae piissime sumptis. Nec umquam populus Bergomas oblitus est huius viri. Bergomi ex huius saeculi tenebris ad sempiternam lucem. quarum Aloisius Maria Palazzolo fuerat legifer pater. ad Iesu complexum se paravit. praesertim caritas nescia finibus ullis contineri. 2. tota civitas nec ea solum. cata confitentibus assidue aures praeberet. impensa sua. amicum iuventutis. Eum compellavit. ob quas « Sanctus » coeptus est appellari. summa observantia colere Christi in terris Vicarium. Fuit autem hoc proprium Famuli Dei se ipsum submittere atque contemnere. Greg. religiosissime oboedire Episcopo ceterisque Moderatoribus. 38. anno millesimo nongentesimo quarto rite recognitum in sacram aedem domus praecipuae Sororum Paupercularum fuit translatum. quo humilis sacerdotis sanctimonia. ut Bergomi aliisque locis verbum Dei missionalium more populo annuntiaret simplici et candido 3 genere et pec- dicendi. saepius in domibus Sororum. Iam dignus fuit indefatigatos apostolus. 20.

et. num Famulus Dei inter Beatos Caelites tuto foret recensendus. in quibus eiusdem Beati festum agatur. Nos. Unum igitur superfuit excutiendum. quod ad Missas attinet. qui horas canonicas recitare teneantur. itemque in templis et sacellis ubique terrarum sitis. ediximus. eiusdem nomine invocato. cuius intra fines Beatus ipse ortus est diemque obiit supremum. omnibus perspectis et expensis. a sacerdotibus omnibus. ut Venerabilis Famulus Dei Aloisius Maria Palazzolo. publicae Christifidelium venerationi proponantur. Quorum exceptis suffragiis. omnique re in suetis comitiis diligenter exquisita. Apostolicis deinde inquisitionibus absolutis. a Deo ferebantur patrata. non tamen in sollemnibus supplicationibus deferendae. quibus Institutum Sororum Paupercularum utitur. a Famulo Dei cultas esse heroum in modum Nos. diebus legitima potestate statuendis. Praelati Officiales Patresque Consultores id fieri posse cunctis sententiis affirmaverunt. ad templa seu sacella. de virtutibus theologalibus et cardinalibus Venerabilis Aloisii Mariae Palazzolo est disceptatum . postquam sollemnia eadem in Sacrosancta Patriarchali Basilica Vaticana fuerint peracta. ut de illo quotannis recitetur Officium de Communi Confessorum non Pontificum cum lectionibus propriis per Nos approbatis. harum Litterarum vi atque auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus. Praeterea eadem auctoritate Nostra concedimus. seu reliquiae. servatis servandis. Largimur denique. XXIII 317 gesimo a Nobis obsignata. supra dictis in templis seu sacellis celebrentur. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis nec non Decretis de non . ut sollemnia Beatificationis Venerabilis Aloisii Mariae Palazzolo. Beati nomine in posterum appelletur. et Missa de eodem Communi cum orationibus propriis approbatis celebretur iuxta Missalis et Breviarii Romani rubricas. Nos die quinta decima mensis Martii hoc anno ad Venerabilis Famuli Dei Aloisii Mariae Palazzolo sollemnem Beatificationem tuto procedi posse ediximus. Purpurati enim Patres sacris Ritibus tuendis praepositi. ut eiusdem Beati imagines radiis decorentur.Acta Ioannis Pp. lato Decreto die quinta decima mensis Iulii anno millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. Huiusmodi vero Officii recitationem Missaeque celebrationem fieri dumtaxat largimur in dioecesi Bergomensi. eiusque corpus ac lipsana. Quod quidem factum est. vota dioecesis Bergomensis et Congregationis Sororum Paupercularum explentes. atque etiam. Nos die septima mensis Martii anno millesimo nongentesimo sexagesimo tertio de duobus pronuntiavimus constare. Quae cum ita sint. intra annum. quae. convenientibus. quas. ab omnibus christifidelibus. Exercita deinde quaestione de miraculis. sacerdos.

p. in Sanctorum Caelitum albo eum ascribens. praesentis temporis caligines suae lampadis fulgore mirabiliter illustravit » (Bullarium Romanum. X. — Lumen Calabriae. apud Sanctum Petrum. ut harum Litterarum exemplis. Datum Romae. Card. ubi praeclarissimus vir in lucem est editus Ordinisque sui iecit fundamenta. Quae cum ita sint. expetiverunt. Nos ë Sacrae Rituum Congregationis consulto. quae nunc dicitur. Sanctus Franciscus a Paula. HAMLETUS I. copiam ab eius regionis incolis impensis atque perpetuis obsequiis colitur. ad quam amplissimus is Coetus referretur. in festo Sancti Ioseph Sponsi Beatae Mariae Virginis. (( suis meritis et exemplis ipsam sanctam Ecclesiam (divina cooperante gratia) multipliciter decoravit. Pontificatus Nostri quinto.Commentarium Officiale cultu editis ceterisque quibuslibet contrariis. ipsius deprecatione impetrator um. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. propter eximiam vitae sanctimoniam ac supernorum munerum. dummodo manu Secretarii Sacrae Rituum Congregationis subscripta sint eiusdemque Congregationis sigillo munita. I O A N N E S PP. Gloriosum hunc fidei confessorem ac sollertem caritatis administrum. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. die x i x mensis Martii. etiam in iudicialibus disceptationibus. Rheginensis Archiepiscopus. Decessor Noster. quod Paulae esse cognoscitur. anno MCMLXIII. Volumus autem. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis III Sanctus Franciscus a Paula praecipuus caelestis Patronus universae Provinciae Ecclesiasticae Calabrae declaratur. uni- . Cuius religionis domicilium praecipuum est templum insigne. Patres Concilii Provincialis Calabri Secundi caelestem Patronum regionis. « qui inter ceteros Christi athletas ». quibus libentissime obsecundare statuimus. eadem prorsus fides adhibeatur. Confessorem. etiam impressis. I I I . sub anulo Piscatoris. 476). preces hac de re Nobis adhibuit. quae Nostrae voluntatis significatione hisce ostensis Litteris. E quorum consensu Venerabilis Frater Ioannes Ferro.318 Acta Apostolicae Sedis . haberetur. harum Litterarum vi perpetuumque in modum Sanctum Franciscum a Paula. ut ait Leo Pp.

HAMLETUS I. Artificiosis operibus et sacra supellectile eaque pretiosa princeps haec ecclesia est affatim instructa et divinorum rituum splendori. maxime vero religione perquam commendatur cathedrale templum Czestochoviense. apud Sanctum Petrum. Quae reputans cum animo volensque tam insignem domum Dei. Haec edicimus. Quae melita aula Dei. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. Christifidelium multitudines pio perennique invitamento ad se convertit. ut par est. certa scientia ac matura deliberatione Nostra de- . Quibus supplicationibus libenti animo admissis. decernentes praesentes Litteras firmas. Mariae Virginis catervatim petentes. irritumque ex nunc et inane fieri. XXIII versae Provinciae Ecclesiasticae 319 Calabrae praecipuum apud Deum caelestem Patronum constituimus ac declaramus. scienter sive ignoranter attentari contigerit. nun_c et in posterum plenissime suffragari . e Sacrae Rituum Congregationis consulto. preces Nobis adhibuit. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . Nos. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis IV Titulus ac privilegia Basilicae Minoris cathedrali ecclesiae Czestochoviensi conferuntur. quae honori tam augusti coetus domestici dedicarentur. ad quos spectant seu spectare poterunt. anno videlicet MCMI excitata. ut eam Basilicae Minoris nomine ac iure donaremus. sub anulo Piscatoris. Pontificatus Nostri quarto. statuimus.Acta Ioannis Pp. Contrariis quibusvis non obstantibus. ornamentorum varietate. Datum Romae. Venerabilis Prater Zdzislaw Golinski. quippe qui. illisque. Card. honore decoreque augere. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. consultum. Sacrae familiae Iesu. auctoritate qualibet. — Molis amplitudine. si quidquam secus. Nostro beneficio. quod scilicet e primis ecclesiis fuit. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. I O A N N E S PP. anno MCMLXII. quae principalibus regionum Patronis rite competunt. nobile Czestochoviense sanctuarium Beatae. a quovis. omnibus adiectis honoribus ac privilegiis liturgicis. Czestochoviensis Episcopus. Mariae et Ioseph dicatum. die II mensis Iunii. simul hoc egregium templum soleant adire. super his.

anno MDCXXiv rite consecratum. « Sestri Levante » appellata. quod. apud Sanctum Petrum. scienter sive ignoranter attentari contigerit. renuntiavit. ut amplum templum ibi exstrueretur. nec desunt in praesenti. si quidquam secus. die XXII mensis Iunii. quam. xiv. utpote in quo religio et ars mirabili quodam foedere inter sese iungantur. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. sacra ea aedes delecta est. Quo in loco saeculo xiv sacellum aedificatum est augustae Virginis Deiparae honori. — Communi consensu celebratur urbs Segesta Tigulliorum. auctoritate qualibet. In ea. quam collegialem perinsignem Benedictus Pp. super his. HAMLETUS I. propter pietatem erga « Lauretanam domum ». sub anulo Piscatoris. In crebrescentibus autem populi concursibus. nunc et in posterum plenissime suffragari. Sacrae Familiae Iesu. illisque. irritumque ex nunc et inane fieri. anno MCMLXII. Pontificatus Nostri quarto. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. a Nazareth fuit adiecta appellatio. Mariae et Ioseph dicatam. decernentes praesentes Litteras firmas. Datum Eomae. Mariae Virg. paroeciae sedes effectum est atque alterius ecclesiae cathedralis auctum honore. Decessor Noster. qui eiusmodi obeant munus. cui. est autem nobilior ob egregium templum Beatae Mariae Virginis a Nazareth.! 320 Acta Apostolicae Sedis . ad quos spectant seu spectare poterunt. quae templis eodem nomine insignibus rite competunt. harum Litterarum vi perpetuumque in modum cathedralem ecclesiam Czestochoviensem. Canonici frequentes rei divinae operam dederunt. a Nazareth in urbe v. dioecesis . ad honorem ac dignitatem Basilicae Minoris evehimus. I O A N N E S PP. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis. sicque rite iudicandum esse ac definiendum.Commentarium Officiale que Apostolicae potestatis plenitudine. Ligustinum alluit mare. Haec edicimus. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis V Titulo ac privilegiis Basilicae Minoris honestatur paroecialis Clavarensis. « Sestri Levante » vulgo nuncupatam et amoeno in litore positam. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. Venustatem autem templi et magnificentiam non ecclesia B. a quovis. Contrariis quibusvis minime obstantibus. Card. statuimus.

Leo Pp. si quidquam secus. Quas preces. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. quae praedicentur. specimen praebet operis elegantia summa perfecti. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. submisse Nos rogavit. ad quos spectant seu spectare poterunt. egregio artifice Ligure. libenti animo audire statuimus. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere . a quovis. sub anulo Piscatoris. decernentes praesentes Litteras firmas. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. Cui superpositum est signum Dei Genetricis. publicis Ecclesiae negotiis . cuius in iurisdictione sita est sacra eadem aedes. a Francisco Schiaffino. nunc et in posterum plenissime suffragari . — 2-5-1963. digna sunt. irritumque ex nunc et inane fieri. pretiositatis unius. et intra fines est dioecesis Clavarensis. decoratum marmoribus variae quidem pulchritudinis. Suggestus praeterea atque sacellum. inditam eam effigiem. per Legatum aurea corona ritu sollemni redimivit. in quam cives ab antiquis temporibus singulari pietate feruntur. Clavarensis Episcopi. 6. anno MCMIII. n. Haec edicimus. apud Sanctum Petrum. Imprimis vero maximum laudatur altare. Tamen inter omnia monumenta excellit imago Christi Cruci affixi. CICOGNANI a 21 . ac praesertim Dilecti Filii Nostri Alfredi Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Ottaviani. Venerabilis Fratris Francisci Marchesani. gravissima commendatione suffultas. quod Romanicum dicitur. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. HAMLETUS I. super his. scitissime sculptum. Card. quae templis eodem nomine insignitis rite competunt. ut id Basilicae minoris nomine ac iure donaremus. e Sacrae Rituum Congregationis consulto. anno MCMLXII. Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii Secretarii. quae in urbe (( Sestri Levante » vulgo appellata. statuimus.Acta Ioannis Pp. X I I I . XXIII 321 est quin admiretur : ipsum enim structurae genus. Itaque.ACTA. Pontificatus Nostri quarto. vol. scienter sive ignoranter attentari contigerit. harum Litterarum vi perpetuumque in modum paroecialem ecclesiam Beatae Mariae Virginis a Nazareth. dilectus filius archipresbyter eiusdem. Quo amplior huic templo accresceret honor. V. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis. quo fons salutaris lavacri continetur. aurea ibi refulgent ornamenta. imagines udo illitis coloribus pictae Marialem eam aulam totam illustrant. illisque. die x x i i mensis Iunii. Datum Romae. Quo animorum studio permotus. auctoritate qualibet. Decessor Noster. ad dignitatem Basilicae Minoris evehimus.

Harrisburgensis Episcopus. non est quin admiretur. quae nunc conspicitur. dioecesis Harrisburgensis. I O A N N E S PP.Commentarium Officiale VI Titulo ac privilegiis Basilicae Minoris paroecialis ecclesia Sacratissimo Cordi Iesu dicata in oppido « Conewago ». qui Evangelium in circumiacentem regionem uberi cum fructuum copia disseminar unt. Archiepiscopi titulo Myrensis et Apostolici in Foederatis Civitatibus Americae Septemtrionalis Delegati. Ex illo tempore paulatim molis accessione cultuque auctum est templum et ornamentis locupletatum. quas Franciscus Stecher udo illius coloribus summa venustate expressit. Is. 12. excitata fuit quasi praeclarissimum Cordis Divini monumentum eiusque munerum inexhaustum receptaculum. ac fortasse totius Americae aquilonaris. egregio artificio confectas. uti appellant. cuius in dioecesi sacra eadem aedes est posita. cuius in loco inter annos MDCCLXXXV et MDCCLXXXVII ecclesia. cuius in praecipua laude est ponendum. Ad quod opus efficiendum sollers contulerunt studium sodales e Societate Iesu. harum Litterarum vi perpetuumque in modum paroecialem ecclesiam Sacratissimo Cordi Iesu in oppido « Conewago ». Anno enim MDCCXXX ibi sacellum est aedificatam. Ad hanc igitur religionis sedem persequentes Christifideles ex omnibus Civitatibus Foederatis iisdem solent accedere. eo structurae genere. libenti admisimus animo. decoratur. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam.322 Acta Apostolicae Sedis . ut eam Basilicae Minoris nomine ac iure donaremus. commendatione suffultas. 3). praesertim imaginibus. — « Caelo gratissimum oppidum » merito habetur « Conewago ». Venerabilis Fratris Aegidii Vagnozzi. Quapropter ecclesia in pulchrioribus aedibus sacris amplae plagae illius numeratur. Nos rogavit. ut pietatis officia obeant et « hauriant aquas de fontibus Salvatoris » (cfr. Itaque. Quas preces. vi- treas quoque fenestras. Quod laudatum studium cupiens vel auctibus provehere huiusque templi decorem amplificare. Venerabilis Frater Georgius Leo Leech. quod nuncupant. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. dedicatam ad honorem ac dignitatem Basilicae Minoris evehimus. e Sacrae Rituum Congregationis consulto. primum in eo conditum est templum curiale Sacratissimo Cordi Iesu dicatum et quod domicilium quoddam est actuosae vitae catholicae. quod a coloniis nomen accepit. quod Foederatarum Civitatum Americae Septemtrionalis. omnibus .

nunc et in posterum plenissime suffragari . Decessores Nostri. Contrariis quibusvis non obstantibus. validas atque efiicaces iugiter exstare ac permanere . HAMLETUS I. Atque Nosmet ipsi. auctoritate qualibet. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis VII Titulus ac privilegia Basilicae Minoris Sanctuario B. — Gloria et praesidium Balearum Insularum merito praedicatur Beata Maria Virgo « de Lluch ». Lucanam hanc domum Deiparae muneribus et honoribus cumularunt. indulsit. I O A N N E S PP. S. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . a quovis. perpetuis impensisque obsequiis colitur. statuimus. . irritumque ex nunc et inane fieri. « d e Lluch ». Card. illisque. I I I . Pontificatus Nostri quarto. XXIII 323 adiectis iuribus ac privilegiis. Maioricensis Episcopi precibus obsecundantes. ad quos spectant seu spectare poterunt. sub anulo Piscatoris. insigne hoc Sanctuarium donis locupletare. quo splendidius Beatae Mariae Virginis cultus ageretur.Acta Ioannis Pp. conferuntur. Mariae Virg. X. quae templis eodem nomine insignitis rite competunt. Summi vero Pontifices. apud Sanctum Petrum. X I I I . Haec edicimus. super his. qui in ea presbyterorum collegium. in Maioricensis dioecesis finibus. Pius Pp. die x x x mensis Iunii. instituit. decernentes praesentes Litteras firmas. Datum Romae. saeculo x i n eius honori exstructo. ornamentis aureis. Officium proprium Beatae Mariae Virginis (( de Lluch » cum Missa volentes concessimus. anno MCMLXII. Ad hanc effigiem Christifideles a vetere illa aetate consueverunt se catervatim effundere. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. Templum vero ipsum molis amplitudine et magnificentia perquam commendatur. si quidquam secus. qui. cuius venusta imago in Maioricensi templo. scienter sive ignoranter attentari contigerit. maxime Callistus Pp. ut vetus collegium paene exstinctum a Missionariis Sacrorum Cordium Iesu et Mariae instauraretur. qui inditam imaginem illam per Legatum aureo diademate redimi vit. pietatem Marianam studens promovere. atque. religionis studio incensi. Leo Pp. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . siquidem marmoribus variis.

324 Acta Apostolicae Sedis . illisque. concedere statuimus animo libenti. HAMLETUS I. egre- . qui eos in sumptus libéralissime erogavit pecuniam. Datum Romae. — Mateóla. quae templis eodem nomine insignibus rite competunt: Contrariis quibusvis nihil obstantibus. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis VIII Titulus ac privilegia Basilicae Minoris cathedrali ecclesiae Materanensi tribuuntur. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. dilectus filius Prior Collegii Sanctae Mariae « de Lluch ». suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . Neque deest sacra supellex eaque pretiosa . Quoniam sacellum. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere . Venerabilis Fratris Iesu Enciso Viana. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. Haec edicimus. quam priscis acceptam temporibus per hominum aetates impigre coluit. ad quos spectant seu spectare poterunt. submisse Nos rogavit. Maioricensis Episcopi. opere eximio in praesenti reiicitur brevique hoc pietatis monumentum exigetur. ut nobilem hanc religionis sedem Lucanam Basilicae Minoris nomine ac iure donaremus. ritusque divini sollemni cum apparatu celebrari perhibentur a frequentibus Congregationis memoratae sodalibus. urbs rerum gestarum memoria illustris. ubi venerata Deiparae imago est proposita. statuimus. ad honorem ac dignitatem Basilicae Minoris evehimus. manu eleganti. apud Sanctum Petrum. e Sacrae Rituum Congregationis consulto. harum Litterarum vi perpetuumque in modum Sanctuarium Beatae Mariae Virginis (( de Lluch ». scienter sive ignoranter attentari contigerit. auctoritate qualibet. die x x x mensis Iunii. Card. nunc et in posterum plenissime suffragari. praeclarior vero religione. si quidquam secus. Pontificatus Nostri quarto. a quovis. decernentes praesentes Litteras firmas.Commentarium Officiale picturis renidet egregiis. irritumque ex nunc et inane fieri. Quibus precibus. in Maioricensis dioecesis finibus positum. sub anulo Piscatoris. commendatione suffultis. anno MCMLXII. Itaque. I O A N N E S PP. super his. quibus amplae ibi sunt aedes iuventuti ad sacra instituendae. conspirata quoque vota populi fidelis significans. XXIII Ad perpetuam rei memoriam. antiqua regum sedes.

ut religiosam familiam suam ad artiora revocaret instituta. qui eo descenderat. sacra moderatione ornaverunt amplisque incrementis locupletarmi plures Praesules incliti. cui (( barocus ». Propter quod probatissimum animorum studium eadem effigies . Fulgida autem veluti gemma eximii huius templi merito habetur imago Beatae Mariae Virginis. Archiepiscopi. nunc vero vulgo est (( della Bruna » nomen adiunctum. udo ulitis coloribus saeculo ix vel x depicta. et peramplum Christi Infantis praesepe. In templi interiore parte. quam Romanicam-Apulam dicunt. E quibus unum — continens fertur fuisse hodierno principi templo — Urbanum Pp. V I . Beatae Mariae Virgini et Sancto Eustachio sacra. nomine sibi imposito Urbani V I . saeculo vero xi Sanctus Ioannes a Matera. eleganti manu perfectum. ut dictum est. item Decessoris Nostri. monialium antistita. Quod praeclarissimum opus artis. archidioecesis aucta honore cum Acheruntina ut aeque principalis fuit copulata. Non est quin admiretur frontem. ornatus est additus. anno vero MCMLIV a Pio Pp. saeculo x n i ingenio uberi est formatum. cui alii Caelites astant. siquidem saeculo x ibi exstiterunt Sanctus Hilarius. cui olim appellatio « a Matera » vel « ab episcopio » adiciebatur. I I . siquidem continenter supplicum turmae sacrae peregrinationis causa eo accedunt. ut ad sacram cruce signatorum expeditionem animos inflammaret ac Barensi praeesset Concilio. Sollemnissimo cum apparatu eius honori dies festus quotannis celebratur. quo scilicet Visitatio Beatae Mariae Virginis. quos inter Bartholomaei Prignano.Acta Ioannis Pp. e praescripto Urbani Pp. Christifidelium animos temporum decursu ad se convertebat nec desinit convertere. ut Marialis haec imago quasi imago sit atque index pietatis populi Mateolani. X I I inde seiuncta. Ita fit. quam dicunt. Religionis autem singulare quasi monumentum Metropolitana ecclesia eminet. Quae. ianuas tessellato opere conspicuas. I I I . quae anno MCCIII auctoritate Innocentii Pp. qui postmodum ad Summi Pontificatus evectus est fastigium. Antiquitus constitutam sedem Materanensem. Media ergo. cuius splendor ab octo manabat coenobiis. uti appellant. aetate ibidem monastica floruit vita. virtutum fama inclaruit. fenestra rotunda distinctam. qui Pulsanensis Congregationis Ordinis Sancti Benedicti auctor. sacram turrim venuste stantem ad auras. abbas. quo nomine urbs item appellatur. religiose recolitur. et Beata Eugenia. XXIII 325 gium pietatis domicilium merito praedicatur. sibi proposuit. olim Materanensis. veluti effigies augustae Virginis Mariae tutricis. Decessorem Nostrum. plurimum laudantur imagines sculptae et pictae. excepit hospitio. Sacellum quoque Dei Genetricis ab Angelo salutatae valde probatur.

illisque. argentea arca inclusum et sub ara positum. Pontificatus Nostri quarto. quae mar mor um varietate renidet . quae templis eodem nomine insignibus rite competunt. Venerabilis Frater Iacobus Palombella. Materanensis Archiepiscopus. HAMLETUS I. die II mensis Iulii. apud Sanctum Petrum. Contrariis quibusvis non obstantibus. si quidquam secus. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . auctoritate qualibet. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis. irritumque ex nunc et inane fieri. solent impendi. ab Apostolica Sede probati. et ad venerandas reliquias quod attinet. certa scientia ac matura deliberatione Nostra. suosque plenos atque integros effectus sortiri. scienter sive ignoranter attentari contigerit. Datum Romae. Meritum igitur praeconium tribuendum est incolis. et obtinere . deque Apostolicae potestatis plenitudine. nunc et in posterum plenissime suffragari . super his. Quas supplicationes libenti animo admitientes. aureo diademate fuit redimita. proclamatam esse (( urbem Mariae ». arte et religione maxime spectabile. cui Caeliti stati honores. ut cathedrale templum istud. Haec edicimus. sub anulo Piscatoris. anno MCMLIV. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis . neque praetermittendum e decurionum consulto Mateolam. Quibus omnibus permotus votaque significans sacri cleri ac potestatum civilium. Nos. harum Litteratura vi perpetuumque in modum cathedralem ecclesiam Materanensem ad dignitatem et honorem Basilicae Minoris evehimus. quod tam impenso tenentur cultu Deiparae. Praeterea cathedralis haec ecclesia sacris vestibus ac supellectile pretiosa affluit . Basilicae Minoris nomine ac iure donaremus. statuimus. decernentes praesentes Litteras firmas.1 326 Acta Apostolicae Sedis .Commentarium Officiale anno MDCCCXLIII. quem supra diximus. preces Nobis adhibuit. anno MCMLXII. ad quos spectant seu spectare poterunt. Card. corpus servat Sancti Ioannis a Matera. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere . in festo Visitationis Beatae Mariae Virginis. e Sacrae Rituum Congregationis consulto. auctoritate Petriani Canonicorum Collegii. a quovis.

Apostolicam Benedictionem. ubi doctrinae et artes. d. nobilissimam hanc ob causam delegimus et destinavimus. 1. ut optimi cuiusque exspectationi continenter respondeat. ita ut famam nactum sit inditam. politior humanitas et christiana sapientia in exemplum niteant et fertili foedere nodoque in exemplum ceteris connectantur. tueatur. cuius honorabilis praesentia palam aperteque significabit. X X I I I 1 Cfr. ob novam illius Athenaei sedem inaugurandam. et administratoribus studiorum Universitatis Ferrariensis. die xx mensis Februarii anno MCMLXIII. . et nobilis sit ingeniorum palaestra. tibi.Acta Ioannis Pp. iv Non. Pontificatus Nostri quinto. iugi incre- mento adaugeat. Ex Aedibus Vaticanis. Haec flagrantibus votis cupientes. XXIII 327 EPISTULA Ad clarissimum virum Ioannem Dell'Acqua. 17. ortu et progressione spectabile. perhumaniter optasti auspicali ritui Personam Nostram aliquo modo adesse et bona omina Nostra afferri. Pater luminum. Mart. 1 magnum Athenaeum tegat. anno MCCCXCI a Decessore Nostro Bonifatio IX constitutum est atque. et universis. Ex obsequii plenis a te datis litteris comperimus studiorum Universitati Ferrariensi proximo ineunte mense affabre exstructam novam sedem inauguratum iri : quod ut sollemnius et laetius evaderet. aemulae frugiferaeque navitatis et non defuturae fiduciae pignus. dilecte fili. Id a. lac. Votis tuis libenter concedentes. Universitatis Studiorum Ferrariensis Moderatorem. I O A N N E S PP. Venerabilem Fratrem Nostrum Hamletum Ioannem Cicognani. qui eius novis aedibus auspicandis intererunt. et de se egregiam spem foveri iubeat. a quo omne datum optimum et omne donum perfectum descendit. docentibus et discentibus. Deus scientiarum Dominus. Cardinalem a publicis Ecclesiae negotiis. . meritis et laudibus floruit. peramanter impertimus. benevolentiam et egregiam existimationem Apostolicae Sedis erga istud praeclarum disciplinarum et artium domicilium continuari et in aevum protendi. nec immerito quidem.

Luc. Questa beatitudine riassume l'essenza della vita cristiana. 1963. perchè ha udito la voce di Dio e l'ha messa in pratica. Il Signore Ci ha concesso di godere un nuovo tratto della sua buona Provvidenza : e nell'elevare l'inno del ringraziamento. Sempre mirabilis m sanctis suis/ Dìo accende sull'umanità. interessent.Commentarium Officiale ALLOCUTIONES I In Basilica Vaticana habita. 11. e la osservano. et custodiunt illud : 1 Beati coloro che ascoltano la parola di Dio. che dal seme deposto nel Battesimo procede in perfezione di lietissimo sviluppo. Stasera piace all'umile "Vicario di Cristo applicare quelle parole a colei. a dar prova delle sue inesauribili possibilità in ogni campo.328 \ Acta Apostolicae Sedis . Primo fiore di santità negli Stati Uniti I. Figlia autentica di quella nazione. di incoraggiamento. essa è vissuta dal 1774 al 1821. di buona ispirazione. armonia di fede e di opere. raggi di nuovo splendore. Elisabetta Seton è il primo fiore — ufficialmente riconosciuto — di santità. * Venerabili Fratelli. 36. Di più : in quei * Die 17 Martii mensis a. giusto quando la giovane repubblica veniva affermandosi nel consesso dei popoli. Ps. l'animo Nostro si è effuso in commossa gratitudine. christifidelibus qui Romam peregrinati sunt. di pensiero e di azione. che la Chiesa venera da oggi nella gloria dei beati : Elisabetta Anna Bayley Seton. 28. Veramente beata. per trarne luce di insegnamento. sulle note del Te Deum. viduae Seton. pellegrinante verso il Cielo. ut sollemni beatificationi Venerabilis Servae Dei Elisabeth Annae Bayley. fino agli splendori dell'eterna vita. U pensiero ama soffermarsi sulla mite e forte figura della beata. proposta in universale esempio di eroica virtù. 1 2 . Il brano evangelico dell'odierna domenica terza di Quaresima ci ha portato l'eco soave e consolatrice della parola del Salvatore Divino : Beati qui audiunt verbum Dei. 67. diletti figli. che gli Stati Uniti d'America offrono al mondo.

poiché. come dice S. lib. L'America ha continuato a superare coraggiosamente. di epoca in epoca. in augurio di ulteriore slancio di spirituali affermazioni. portandovi l'elemento proprio di quel popolo. dato larga ospitalità e lavoro a uomini provenienti da ogni terra. Ambrogio. che si è levata oggi nella gloria dei beati : Elisabetta Seton è prodigio di grazia celeste. Evang. Piace riconoscere che non minore attenzione. alle attività di assistenza squisitamente evangelica. Il primo pensiero di singolare incitamento è dunque rivolto alla terra di origine della novella beata. è la prima volta che sopra l'altare della Cattedra di San Pietro appare in gloria l'immagine di una eroina degli Stati Uniti d'America. qui rappresentata da uomini di diversa origine e stirpe. Negli Stati Uniti agli eroi delle più nobili imprese umane sono riservate in vita e in morte acclamazioni e simpatia. e la fece oggetto dell'amore del suo prossimo. cap. nella crescente fioritura degli Ordini contemplativi. cuius regnum est indivisum. una nuova nota dunque si aggiunge.Acta Ioannis Pp. come il respiro della sua vita . . XXIII 329 decenni si costituiva la gerarchia cattolica. 11: PL 15. Iddio condusse questa donna a molte esperienze e a profonde decisioni di vita spirituale. Ci dà tanto conforto rendere tale testimonianza a quella illustre nazione. de diversis et distantibus populis in unum corpus assurgens* Così tutta la Chiesa. 1700. la Chiesa è un unico corpo regale. sec. e a dare alla sua legislazione — che discende dai principi della morale cristiana — un contenuto sempre più rispondente alla dignità della persona umana. al Vangelo suo. rispetto e amore vi riscuotono uomini e donne. quale oggi si dispiega in tutta la sua efficienza. particolar3 Exposit. affinchè la fede le divenisse abituale. rende omaggio di venerazione a Elisabetta Seton ! IL Guardiamo da vicino colei. Prodigio di grazia celeste In questa terza domenica di Quaresima 1963. ed anche alla più rigida disciplina ascetica. che si compone di genti di varia provenienza : regina plane. Lucam. Cittadini americani hanno solcato i mari e i cieli . Nel vario concento della santità della Chiesa. compiuto imprese eccellenti. 7. che si sono votati a Cristo. le susseguentisi difficoltà. e sulla salda roccia della fede cristiana si ponevano le basi sicure di un meraviglioso sviluppo di opere cattoliche.

Un passo dopo l'altro.Commentarium Officiale mente in un'ora dolorosissima della sua esistenza. 151. Ed esortiamo al tempo stesso i Nostri diletti figli della universale famiglia cattolica. pieni di confidenza. strumento docile alle ispirazioni celesti. con cui Elisabetta fu in contatto nel 1803. 4 Pensiamo all'apostolato. La novella beata. 118.330 \ Acta Apostolicae Sedis . che fu oggetto di speciale amore di Dio e del prossimo. in occasione del suo viaggio in Italia. presso la cui dimora essa s'era sempre trovata dai giovani anni. Quella famiglia livornese. capo visibile della compagine cattolica — siano anch'essi strumenti di salvezza e di vera letizia ! I I I . perchè toccasse con mano la presenza di Dio. ma piuttosto come a mèta provvidenziale di studio. 6. sicuri della sua potente intercessione. diede a sua volta impulso e slancio alla carità. di esercizio di carità. che stava nelle sue mani. 4 5 6 2 Cor. 17. Ps. un penetrare nella conoscenza della verità piena. di preghiera. 7. che già possedeva. verso la novella beata. nell'attesa di quell'incontro con tanti fratelli nostri. e nella Santa Chiesa uniti al Successore di San Pietro. 21. che l'estrema preghiera del Salvatore Divino invoca con accenti sovrumani : ut omnes unum sint! 6 5 Ci basta alzare gli occhi. e veramente saggia nel saperle attuare. pieno di delicatezza. affinchè. un aprire lo scrigno chiuso. che dalla sua figura irradia incanto di spirituale attrattiva sulle anime. A Livorno. presentando agli occhi della fervente episcopaliana — quale era allora Elisabetta — il quadro ideale di un cattolicesimo vissuto. giunse al cattolicesimo non attraverso la rinnegazione del passato. a cui la preparava tutto l'orientamento della sua vita precedente. col loro esempio di fedeltà all'ideale altissimo proposto da Gesù Cristo — uniti a Lui. Domine : et omnes viae tuae veritas. . come può dirsi di altri insigni personaggi del secolo decimonono. per Lui uniti al Padre. Elisabetta Seton. dal quale essa si sentì attratta. essa si trovò in seno alla Chiesa cattolica : fu per lei un arricchire il patrimonio. in quell'anno le morì il marito. qui consolatur humiles. che nei suoi confronti svolse la famiglia Filicchi. Io. fu esempio limpidissimo di fedeltà alla Chiesa. Venerabili Fratelli. diletti figli : non precorriamole con l'animo impaziente. Le vie del Signore sono munite : prope es tu.

chinandosi ancora. si leva in tutto il mondo. 7 tutto crede. esse rinnovano le gesta di San Vincenzo de' Paoli e di Santa Luisa di Manilae. Pronte cioè ad accogliere ogni indicazione della gerarchia per un servizio sempre più rispondente. non cerca il proprio interesse si rallegra del godimento della verità: a tutto s'accomoda. Luce e programma di eroica vita Con la fondazione della famiglia religiosa delle Suore di Carità di San Giuseppe. . in tutti i campi. in molteplice applicazione. La figura di Elisabetta Seton rivive nella dedizione delle sue figlie spirituali. e regole adattate ai climi e agli usi dei vari paesi. i sofferenti. in favore degli orfani e dei bisognosi. tutto sopporta » . annunciate da Gesù : i poveri. nell'esercizio volonteroso delle opere di misericordia spirituale e corporale. di indigenti nel corpo e nello spirito. i deboli. saranno come le vergini sapienti del Vangelo. ammirazione e gratitudine per tutte le religiose. essa volle dedicarsi a ogni forma di carità. tutto spera. prende posto di primo piano la sua opera per l'educazione della gioventù. quattro anni dopo il suo incontro col cattolicesimo. perenne nella sua freschezza e nella sua attrattiva : (( La carità è paziente. XXIII 331 Il nome e il simbolo della carità divenne il programma della sua vita interiore e della sua attività esteriore. in ciascuna di esse. che tanti frutti ha dato e continua a dare negli Stati Uniti. Noi nutriamo paterno affetto. Dalla instancabile attività di ciascuna. l'inno di San Paolo. Con abito diverso. questo palpito si dilatò dalla famiglia secondo la natura alla più vasta famiglia dei suoi fratelli di ieri. . Accanto alle provvidenze senza numero. i malati. i perseguitati. alle necessità ed alle esigenze del nostro tempo. a beneficare schiere senza numero di adulti e di fanciulli. . . 13. E lo sguardo ama soffermarsi su tutte le Suore della carità. 7 1 Cor. particolarmente in questo anno del Concilio. 4-7. mossa dall'amore di Dio. e siamo certi che esse. per cui giustamente è ritenuta una delle precorritrici del sistema scolastico parrocchiale. offrendo alla Chiesa e alla nazione schiere di cattolici ferventi e di cittadini esemplari.Aiota Ioannis Pp. come di tutti gli appartenenti alle beatitudini. è benigna: la carità non è astiosa.

l'ardore nella carità. affinchè lietamente corrisponda alla sua particolare vocazione. la gloria. 1963. anziani e giovani. ma anche a tutti i membri della Chiesa. 18. offrendole in esempio il fuoco di generosità e di amore. sui pellegrini degli Stati Uniti d'America. Pegno e riverbero delle celesti compiacenze vuol essere l'Apostolica Benedizione. 9 Apoc. che di te si gloria come del suo primo fiore di santità ! Ottienigli da Dio la grazia di custodire il sacro patrimonio della chiamata al Vangelo. del Canada e di altri Paesi. che di cuore effondiamo su ciascuno di voi. guarda con occhio di predilezione al popolo tuo.332 A Acta Apostolicae Sedis. a cui è <( l'onore. sacerdoti e laici. O beata Elisabetta Seton. * Die 17 Martii mensis a. e Ci ha presentato 8 2 Cor. la cui devozione amiamo tanto di raccomandare al clero ed ai fedeli . fedelmente custodiscono l'eredità di Madre Elisabetta Seton. * Signor Cardinale Decano. diletti figli. Summo Pontifici mox diem nominalem celebraturo fausta omnia ominatis. che ti spinse di chiarità in chiarità fino alla odierna glorificazione ! Venerabili Fratelli. e la potestà nei secoli dei secoli » . uomini e donne. E sulla Chiesa intera estendi la tua protezione. . 3. che il mondo attende. afiinchë nella carità sappiano dare quella testimonianza di amore e di opere. Fiat! Fiat! 9 II Eminentissimo Cardinali Sacri Collegii Decano ceterisque Purpuratis Patribus. 8 A coronamento della letizia di questo giorno santo scendano su di voi i copiosi favori del Signore. e su quanti. Ella ha nobilmente interpretato i sentimenti che Noi nutriamo in cuore all'appressarsi della festa di San Giuseppe. la fermezza nella fede. 13. Commentarium Officiale n Testimonianze di fede e di opere L'odierna glorificazione di una eroina della carità vuole infondere nuovo slancio di dedizione non soltanto a queste benemerite religiose. che risplendi d'oggi innanzi al cospetto di tutte le nazioni per la fedeltà alle promesse battesimali. 5.

insegna le verità rivelate. fa risuonare le note più genuine della Chiesa Cattolica : uomini sulle vie della perfezione. vieppiù accesasi in questi ultimi decenni.Acia Ioannis Pp. e riaffermano la preminenza dei valori soprannaturali su ogni altra pur necessaria e comandata attività. Dalla esortazione Haerent animo di San Pio X. XXIII 333 i voti onomastici del Collegio Cardinalizio con amabile semplicità e unzione sacerdotale. son passati cinquantanni. E Ci sembra di poter dire che la devozione al Santo Patrono della Chiesa universale. È in questo quadro che si colloca la mite e cara figura di San Giuseppe. Nel suo modo di fare c'è tale distinzione. e accompagna gli . che vuol essere imitata dai sacerdoti e dai laici di tutti i tempi. alla sua figura. Oh ! sì. umile e autoritativo. nella adesione perfetta alla santa dottrina. non sottraendosi Chiesa che prega innanzitutto. impartiti con tanta discrezione. mentre incoraggia il fervore dei buoni e le volontà rette di molti uomini. con santa confidenza. che contempla i divini misteri. invita infatti ad accostarsi più da presso. che si irradia dal padre putativo di Gesù. È ben questo il suo fine eminentemente sacerdotale : far da ponte tra la terra e il Cielo. « Ecclesia orans et docens » I frutti non mancarono. ha avuto ripercussioni benefiche sui singoli individui investiti di autorità. San Giuseppe parla poco. Tutto ciò è motivo di edificazione per i fedeli cattolici . egli è presente in modo discreto ed attivo. e la sensibilità cattolica si fece più attenta che mai. Quello che Ella ha detto. e sulle istituzioni religiose e civili. vera fiamma che passò sopra le nostre teste giovanili. vivificati da sforzo costante di santificazione del clero e del popolo cristiano. e si accresce il numero di coloro che. sui quali vogliamo credere che agisca la grazia celeste. Signor Cardinale. ai ripetuti insegnamenti di Pio X I I . per applicarne gli insegnamenti. Nostro immediato Predecessore di tanto cara memoria. sono pronti al lavoro concorde. lo è anche per i non cattolici. ma vive intensamente. Al compiersi dei misteri della Natività di Gesù e della sua infanzia. L'amabile e augusta serenità. Noi avvertiamo che la misteriosa voce del Signore si fa sempre più sentire nelle coscienze.

. di fiducia piena. e non ha origine dalla non conoscenza degli uomini e della storia. e Ci infonde coraggio. e non chiude gli occhi davanti alla realtà. . È serenità che viene da Dio. 13. come all'ordinario e grave servizio dell'universale governo della Chiesa. non previene inconsideratamente il corso dei voleri di Dio . Matth. non sgomenta il suo prossimo. Gli ineffabili esempi di San Giuseppe Come dà tenerezza ripensare ai pochi episodi. è pronto a tornare. e parte. a noi noti attraverso i parchi cenni dell'Evangelo ! San Giuseppe tace davanti alle sue gravi prove. e quando il Signore lo avverte per il ministero degli Angeli. avvertito dall'Angelo. Venerabili Fratelli e diletti Figli Nostri : questo particolare tratto della fisionomia spirituale di San Giuseppe Ci è familiare.Commentarium Officiale ad alcuna responsabilità. a fine usque 1 1 ad finem fortiter et disponit omnia suaviter. e dal gran mezzo della preghiera. che ci parlano di lui. Chi ha fede non trema. A lui tocca l'onore di dare a Gesù il nome benedetto nei secoli. si associa a Maria. 14 Sap. si accordano bene con le applicazioni ascetiche. non precipita gli eventi. Padre provvidente e buono. La serenità del Nostro animo di umile Servo del Signore trae di qui continua ispirazione . affrontando l'ignoto. 8. Le note evangeliche. ma prima di tutto alla luce di Dio.. attinta da una vita di sovrumana fede e carità. che se ne son fatte nel corso dei secoli. nel cuore della notte egli prende Gesù. Egli offre esempio di attraente disponibilità alla divina chiamata. così in riferimento al fatto straordinario del Concilio Ecumenico. ma limpida dei cattolici a tutti i livelli dell'ordine sociale e civile : tutti questi problemi vogliono essere visti nella loro complessità. sì. poiché è giusto. egli ascolta e obbedisce in silenzio. che la volontà del Signore gli impone. 3 2 s Matth.1. Sostegno forte della Vergine Maria nella povertà di Betlem . clero ben formato ed educato alla sua funzione di sal terrae e di lux mundi/ presenza non angosciosa. non giudica. 19. Continua attività per le anime nella luce di Dio Azione missionaria. Cfr. ordinatore sapientissimo delle umane vicissitudini. e. 1.334 •\ Acta Apostolicae Sedis . e a riprendere la sua vita di umile artigiano nella casa di Nazareth. A tempo giusto. di calma in ogni evento. la cui sapienza attingit . 5.

conserva il sano equilibrio. e tutti i Nostri collaboratori. allietandoci di vedere accanto a Noi. O h ! commozione di tutta l'assemblea. con quella della Vergine Madre. protector Sanctae Ecclesiae. e nulla più. Questo mantiene nell'uomo di fede l'umiltà. la cristiana indifferenza circa i giudizi del mondo . Noi fermamente crediamo all'azione di Dio nella coscienza dei singoli. che 4 5 Matth. XXIII 335 Venerabili Fratelli e diletti Figli Nostri. che riflettono sulla terra irradiazione di grazia e di pace. e poi alimenta in ciascuno la convinzione di essere strumento. e ne abbiamo provato intima gioia. Ci è stato detto.14. Questa sicurezza è radicata sulla continua assistenza di Gesù. « Amicus fidelis protectio fortis » Per questa fedeltà di umile collaborazione al piano divino sulle nostre umili vite. Signori Cardinali. che per sua misericordia associa le sue creature ai disegni di eterni splendori. . i distinti membri del Sacro Collegio. e ne protegge dal Cielo il Corpo Mistico — Christi defensor sedule. che prima e dopo le Congregazioni generali in San Pietro. intercessore validissimo : fortis! 5 Amicus fidelis protectio A questo amico sollecito. nei giorni dell'avviato Concilio Ecumenico. . ma strumento e collaboratore di quel Dio. Noi crediamo al suo amore. che cammina sereno sulle onde del mare in tempesta : E ab et e fiduciam : ego sum. la protezione di San Giuseppe. che ha custodito Gesù nei giorni della sua vita mortale. apostoli e discepoli — lo sappiamo bene — costituivano uno sparuto gruppo : eppure l'invito di Gesù non conobbe tentennamenti : nolite timere! Nolite timere. 27. 4 Quando per la prima volta risonarono queste arcane parole. 14.Acta Ioannis Pp. familiarum columen. in fervida gara di santa emulazione. fondamento di ogni solido edificio. oh! edificazione del popolo cristiano che ne venne a conoscenza! Gradite il voto che Noi facciamo e vi offriamo. si notava un bel gruppo di Padri in preghiera all'altare del Santo. docile e pronto. fondatore della Chiesa. come lo invochiamo nelle sue Litanie — Noi affidiamo con fiduciosa preghiera le sollecitudini presenti e future del governo della Chiesa. 6. ci è necessaria. Beali. alla sua presenza nella storia . nolite timere.

non scevre di qualche preoccupazione. è la confortante coscienza di lasciare un forte incoraggiamento * Die 19 Martii mensis a. in una ideale continuità di pensieri e di opere. e Bergomensi dioecesi quam plurimis. qui in Petriana Basilica interfuerunt sollemnibus Aloisii Mariae Palazzolo. * Venerabili Fratelli. ma pur sovente vivificate da consolazioni. Ed ora. 1963. omaggio ai prodigi della grazia sua. effondiamo su tutti voi con fervido affetto la propiziatrice Benedizione Apostolica. così sia sorgente di conforto e di celesti favori. diletti figli. ad attestarvi la Nostra gratitudine per la delicata promessa di voti e di preghiere. nello splendore di ogni epoca. chiamati in faccia al mondo alla partecipazione di un culto. nella successione dei secoli. e quanti questa vita offrirono a Dio lietamente fin dai giovani anni. con cui vi piacque confortare il Nostro spirito nell'imminenza del giorno onomastico. è la certezza di ricongiungersi.Commentarium Officiale quell'altare — di cui benediremo la pala martedì prossimo — come sarà mèta di pio pellegrinaggio. nella variazione di tutte le regioni del mondo. è il pensiero di non essersi lanciati in un'avventura senza mèta. che è tutto insieme lode a Dio Padre onnipotente. più di cielo che di terra. senza rimpianto e senza brama alcuna. Mirabile itinerario dei Santi Oh ! che bellezza è questa della Chiesa militante e della Chiesa trionfante. alle generazioni degli eletti del passato.336 \ Acta Apostolicae Sedis . come sono. III Christifidelibus. invocata e vissuta ad edificazione delle anime. . beatificationis Venerabilis Servi Dei L'esercizio del ministero e del magistero Pontificale comporta sollecitudini molteplici. chiamate ad apportare un contributo prezioso e incomparabile! Ciò che consola quanti furono chiamati alla vita cristiana. ed a sublime scuola di santificazione universale. che si direbbero. Una di queste è data dal promuovere e procedere del Papa alla glorificazione dei Beati e Santi del Signore.

Potete immaginare il tumulto di ricordi e di sentimenti. Un sacerdote della stessa diocesi. che la Provvidenza Gli ha concesso di vivere come Vescovo di Roma. che unisce Cielo e terra in vincolo supremo di carità. pasch. in anni difficili. figlia autentica e primo fiore di santità della grande nazione degli Stati Uniti d'America. È tutto un poema di umiltà. che. di nascondimento. auspicò questo giorno. 1 Resp. e poi sempre. a prodigarsi e a spendersi fino a morirne. Due giorni or sono. ma lo ha intenerito. questa basilica Vaticana aveva raccolto la vibrazione commossa di moltitudine immensa attorno al novello santo Vincenzo Pallotti. i fedeli dell'antico e del nuovo mondo si trovarono congiunti al Papa nel venerare con Lui la beata Elisabetta Seton. Parla al Papa il nuovo Beato. XXIII 337 alle generazioni nuove. . extra temp.AoTA. mirabile consecuti iter. dall'antico patrimonio di dottrina e di zelo pastorale seppe cogliere con intuito geniale l'indicazione delle moderne necessità apostoliche : prontezza a osare. vissuto dal 1827 al 1886. V. prete bergamasco. e proseguiranno il sunt buon cammino : praeceptis Sancti 1 tui Domine. parla particolarmente alle religiose. il 20 gennaio. succedutesi dal 1886. che all'età di cinque anni ne udì il nome venerato per la prima volta . Dalla gloria della beatificazione egli parla al Papa. diletti figli : questo intreccio di grazie celesti e di umana corrispondenza merita alcune riflessioni. Mart. terza domenica di Quaresima. 22 . dagli anni del seminario. non lo ha sopraffatto. Venerabili Fratelli. È Luigi Maria Palazzolo. n. perchè questa alma Città venisse come ripercorsa da un fremito di vigoroso ardore. suo conterraneo Questa sera. — 2-5-1963. un'altra figura si aggiunge alla corona dei beati e dei santi. 6. Un sacerdote. che da lui ricevettero nome e spirito : diciamo le Suore delle Poverelle. di sacrificio. suo conterraneo. che vien messo in piena luce dal magistero supremo della Chiesa. di cui l'umile Papa che vi parla è il Vescovo nella successione dell'Apostolo Pietro. sempre.Acta Ioannis Pp. prete romano. pl. anno della sua santa morte . che ascendono le successioni del tempo. vol. Comm. Parla dunque il Beato Luigi Maria ai suoi confratelli bergamaschi delle generazioni sacerdotali. servientes tuis! Le tappe di questa mirabile ascensione non conoscono sosta. Due mesi prima. ad Matut. e fatto sacerdote e vescovo. che ha fatto ressa al cuor Nostro.

E durante questo servizio. temperanza. carità senza confine. che circondò di riverente affetto. Egli appartiene allo stuolo delle anime interamente consacrate al Signore che si offrono alla diocesi propria con assoluta dedizione. su ogni aspetto di questa anima privilegiata. che si identificano con le quattro virtù cardinali. le leggi e le tradizioni : ma che in tutto depone il fermento della novità evangelica. tutto seppe vedere sub specie aeternitatis. lo precede con passo sicuro. Giusto nei rapporti di carattere economico. e precede ogni progresso civile e sociale.Commentarium Officiale I. nell'orientamento dell'apostolato e nel fluttuare degli avvenimenti civili. in ottemperanza alla volontà per lui manifesta del Signore. 3. Prudente fu il Palazzolo nei suoi passi fino all'apice di una eroica obbedienza al direttore di spirito. Il novello Beato. nè alla madre sua piissima. nello sforzo costante di non detrarre nulla ad alcuno. nelle mani del vescovo. obbedienza nelle più piccole cose senza discussione nè attenuazione. fortezza. speranza che è pregustamento di cielo. Il monte santo delle virtù teologali e cardinali Negli studi e nella predicazione. Fede in Dio. 2 Ps. di cui il 15 luglio 1962 abbiamo decretato l'eroicità delle virtù. con intuito lungimirante. a servizio del popolo cristiano. che si prolunga quasi sempre per decenni e decenni in una piccola parrocchia o in una modesta istituzione. niente altro cercano se non la pratica della virtù — quis ascendet in montem Domini? — 2 e si propongono di salire quel monte santo. come quella che portò Francesco d'Assisi ad abbracciare il lebbroso. nei giudizi. il cui nome si riassume nelle virtù teologali : fede.338 A Acta. Carità che non si assume il compito di giudicare i tempi e gli uomini. fino a esprimerne giudizi ex officio. giustizia. . limpida. di cui pure ci si allieta. nella disciplina vissuta e richiesta. temperanza! Chi ha dovuto e potuto indagare. ne ai concittadini. fortezza. si è soffermato ad ammirare quattro note distintive del suo carattere. Cfiusto nei contatti di dovere e di cortesia col prossimo suo. Prudenza. fino alla rinuncia di ogni terreno desiderio . nè ai confratelli. il Beato Luigi. la cui intelligenza era superiore alla comune. inalterata. giustizia. 23. è dunque un sacerdote del clero secolare. speranza e c a r i t a t e nelle virtù cardinali: prudenza. scelto tra i primi e migliori del clero bergamasco .Apostolicae Sedis . gelosamente custodita.

Vita austera. lo stesso che imprime ora il suo carattere al Concilio Ecumenico Vaticano IL Assai copioso nell'ottocento il numero dei sacerdoti che. che volle accostare al divino modello. le opere di assistenza. La Congregazione delle Suore delle Poverelle segna il suo atto di nascita il 22 maggio 1869. XXIII 339 Forte fin dall'adolescenza in ogni manifestazione della sua personalità. fu dettato dal fondatore con parole spoglie di ogni enfasi. vero emulo di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. fino all'ampio orizzonte missionario dell'Africa. Il beato Luigi fu uno dei tanti . Lussemburgo. dove. mediante l'istituzione di scuole. uscito raramente dai confini della diocesi sua. uno che per i tratti singolari della sua spirituale fisionomia. con la sicurezza del germe che si sviluppa in albero frondoso. Questo l'uomo che la Chiesa propone alla imitazione del clero e del popolo : vissuto 59 anni appena . Mater et Magistra. irradiante un ottimismo che si effondeva e sollevava l'animo di chi gli si accostava. Svizzera. e soltanto per motivi di carità . lumen gentium. dei più miserabili. Nel secolo scorso la cristianità fu come presa da un fremito di rinnovamento pastorale nell'esercizio della carità evangelica. in Francia. semplice. merita bene l'odierna esaltazione. magnifica fioritura. penitente. Belgio. che commuovono sino alle lacrime : <x Io cerco . Uomo temperante fu il beato Luigi Maria. il Crocefisso. prodigiosa. vollero ancora una volta svelare al mondo il volto luminoso della Chiesa. Questa avrebbe dato più tardi. le missioni al popolo. evangelico. Alcune avviò . è in esercizio di tutte le opere di misericordia spirituale e corporale. di altre pose la semente. una castità eroica. contento. in Italia. Il beato Palazzolo fu fecondissimo ideatore di opere. poi. che sempre piace salutare con giovanile ardore. l'educazione della gioventù. con atti di rigore inconcepibili a coloro che terrena sapiunt! Eppure ilare. a poco a poco. rampollo di famiglia distinta. quando il Beato contava 42 anni. e per il bene immenso che continua a fare con l'Istituto da lui fondato. quale le si addice. datosi con determinata preferenza alla causa dei diseredati.Acta Ioannis Pp. Prodigiosa attività della Chiesa nel secolo XIX IL È naturale che questa sera lo scrigno d'oro di questo santo sacerdote riveli come non mai il segreto della sopravvivenza dell'opera sua. nell'ambito della Congregazione delle Poverelle. prima nella diocesi di Bergamo. ormai da undici anni. e visse lo splendore più alto di questa virtù mediante una purezza angelica. Il programma conciso. Come la offrì di fatto.

2. 16. Un pensiero particolare merita ancora di esser posto in evidenza . lo fa assai meglio di quello che io potrei fare . eccolo prendere ora il suo posto tra quella schiera di candide stole. dagli interessi e dalle competizioni terrestri . cerco di fare qualcosa io. beatificato da San Pio X. di povertà. nè la realizzazione di fatti straordinari. sono felicemente avviati i processi informativi. ut eatis et fructum afferatis. dove oggi contempliamo la figura del nostro beato Luigi Palazzolo. Chi ve ne parla ora conserva sempre negli occhi e nel cuore la tenerezza di averne veduta la immagine glorificata nella gloria del Bernini. Altre figure di sacerdoti e di prelati si aggiunsero alla costellazione dei santi . è amore alla Chiesa e al popolo cristiano. perchè dove altri provvede. e di moltissimi di questi uomini. dalla Santa Messa.Commentarium Officiale . di nascondimento. 19. un pensiero che è fulgore di spirituale letizia per i sacerdoti e per le anime consacrate. Eph. a questa famiglia universale di coloro che San Paolo chiama cives sanctorum et domestici Dei. Il prete bergamasco don Luigi Palazzolo che ci sta dinnanzi. che han fatto onore al sacerdozio cattolico. è distacco dalla famiglia e parentela. in atto di seguire la direzione segnata in tanti secoli da grandi e modeste figure sacerdotali. — diceva — e raccolgo il rifiuto di tutti gli altri. s A 4 Io.340 x Acta Apostolicae Sedis . così come posso ». Questa la intonazione : di là l'irrompere del cantico della carità in tutte le sue manifestazioni. et fructus vester maneat* Ininterrotte schiere di eccelse figure sacerdotali Questo divino comando per sè non impone novità geniali. 15. Agli albori del secolo — nel 1904 — la cristianità si commosse alla glorificazione del Curato d'Ars. I l i . Si tratta della linea direttiva del sacerdozio santo e santifìcatore. . tutte protese all'adempimento del divino mandato : a ciascuno il compito personale suo : posui vos. e nel servizio pronto e disinteressato delle anime. che il buon prete di tutti i tempi incentra. ma dove altri non può giungere. nella vita di preghiera orientata alla lode di Dio quale è ispirata dall' Ufficio Divino. L'umile parroco di un villaggio francese apparve come astro luminoso particolarmente ai suoi confratelli di tutto il mondo. È esercizio di obbedienza.

Il Nostro pensiero va alle oltre quattrocento parrocchie della vastissima diocesi. di umile servizio. Venerabili Fratelli e diletti figli. che si esprime in quella frase scultoria del Libro dell'Ecclesiastico : pro iustitia agonizare pro anima tua. nella beatitudine che contempla a faccia a faccia il Signore. di zelo sollecito. Celeste intercessore. che soavemente ci conferma come la seminagione di santità dell'antichissima tradizione cristiana. . continua a dare in letizia frutti copiosi. Passa sulle nostre teste una grande ora di grazia. e da zelanti e ardenti Presuli e sacerdoti. 33. Il riposo verrà nell'altra vita.Acta Ioannis Pp. che il Nostro sguardo affettuosamente contempli le care rappresentanze della diletta diocesi natia. taluni modesti. Lasciate. altri splendidi. e intorno al suo Capo visibile. et usque ad mortem certa pro iustitia : 5 lotta per la giustizia — e cioè per la santificazione — in pro dell'anima tua. come suole accadere. rinnovata da San Carlo Borromeo. esultanti di santa allegrezza perchè l'occhio di Dio si sia ancora una volta posato con particolare predilezione sulla loro terra forte. ottieni da Dio che la corrente di ardore santo si mantenga viva nel popolo cristiano. ai templi. e su tutta la Chiesa. quanto il Nostro cuore ha voluto effondere in questo momento di grande letizia per la Chiesa intera. semplice e generosa. i tuoi esempi di carità. O beato Luigi Maria. ardore di ministero zelantissimo. che è anche la Nostra. che splendi di luce immortale. irradia sulla tua diocesi nativa. circa le forme pratiche del suo apostolato caritativo — era unanime il consentimento e l'elogio su ciò che costituisce la nobiltà del sacerdote : pietà semplice e profonda. e sino alla morte per il trionfo del Eegno di Dio. 4. purezza cristallina. finché ci sono forze e respiro. ma tutti fatti oggetto dell'amore del popolo. da San Gregorio Barbarigo. specialmente nei giovani leviti. dei suoi contemporanei. l'occhio rivede le contrade del piano e dei monti percorse da un capo all'altro nella giovinezza sacerdotale e poi nei ritorni annuali fino al 1958 : e all'orecchio par di risentire in questo sereno véspero le voci possenti di mille e mille campane. e s Eccli. diletti figli. Unione di cuori alla esultanza di insigne diocesi Ecco. XXIII 341 Dei beato Palazzolo — pur nel giudizio non sempre concorde.

Era desiderio Nostro compiere questo atto di pietà verso lo Sposo castissimo di Maria. anche nel massimo tempio della cristianità. i religiosi e le religiose sparsi nel mondo intero. protector Sanctae Ecclesiae. della devozione a San Giuseppe. all'onore di sempre rinnovantesi impegno apostolico. vuole compiere per il bene dell'umanità. diletti figli : la cerimonia di questo véspero è stata veramente incanto.Commentarium Officiale il solco aperto nei secoli continui ad effondere i suoi germogli promettenti ! Accolga il Signore la tua preghiera per le vergini consacrate dell'Istituto al quale hai segnato le vie ampie della dedizione eroica. 7 . e la partecipazione dello Spirito Santo sia con tutti voi. e così diano luce a coloro che sono nella casa del Padre 6 e diventino cooperatori fervidissimi di quell'auspicato progresso spirituale. protettore del Concilio Ecumenico Vaticano I I . possa il tuo esempio attrarre i sacerdoti. 13. La coincidenza del Nostro onomastico e del 38° anniversario della Nostra consacrazione episcopale non poteva essere più toccante e significativa. affinchè « la grazia del Signor Nostro Gesù Cristo. e la carità di Dio. e sulle persone care. la Nostra propiziatrice Benedizione Apostolica. 13. il beato Luigi Maria Palazzolo certo si allieta di questo intreccio di felici circostanze. Amen » . Ed ora scenda su voi. Gloria al « Protector Sanctae Ecclesiae » e Patrono del Concilio Venerabili Fratelli. Per la grazia divina.342 Acta Apostolicae Sedis . il Custode di Gesù. All'ingresso in basilica — primo tocco di celestiale favore — abbiamo benedetto l'immagine di San Giuseppe all'altare suo. che la Chiesa dell'epoca presente. 6 7 Cfr. 2 Cor. ritemprata nel Concilio Ecumenico. 15. soavità e incoraggiamento delle Nostre anime. Matth. 5. che s'è fatto oggi attorno al suo nome. qui raccolti. e coronare così il voto del cuore per un accendersi. Dagli eterni splendori.

en quelque sorte. elle put accomplir. c'est. Nous savons par ailleurs qu'elle est prête à s'associer à tout ce qui se fait. que Nous y reçûmes . de la transmission de messages au bénéfice des familles et de l'intérêt actif à l'égard de tant de victimes de l'immense fléau. * Monsieur le Ministre. dans le domaine de l'assistance. C'est avec un plaisir tout particulier que Nous accueillons aujourd'hui au Vatican le Ministre des Affaires Etrangères de la République Turque. Lorsque celle-ci fut déclarée.Turc voulut la compléter. ouverte vers un troisième : l'Afrique. * Die 20 Martii mensis a. la Turquie se trouvait — et entendait rester — en dehors du conflit armé. devant Votre Excellence. combien le Saint-Siège apprécia cette initiative. faire revivre le souvenir de l'hospitalité. votre Patrie est particulièrement qualifiée. qui allait bien au-delà de la simple courtoisie. Nous n'avons pas besoin de redire ici. Evoquer les rives fleuries du Bosphore. les liens anciens et inoubliables qui Nous attachent à sa belle Patrie. échelonnées au long des années qui précédèrent le bouleversement de la seconde guerre mondiale. Chalcédoine. dans le concert des peuples.Acta Ioannis Pp. où se tinrent les quatre premiers Conciles : Nicée. par une émission spéciale de timbres commémoratifs : nouveau geste hautement significatif. XXIII 343 IV Ad Excellentissimum Virum Feridun Cemal Erkin. Le Gouvernement . Nous souhaitons qu'elle contribue pour sa part. si chers au peuple chrétien. c'est rappeler à Notre esprit une série de rencontres sereines et pacifiques. en effet. pour Nous. 1963. Ephèse. l'Europe et l'Asie. au plan international. . Votre Excellence n'ignore pas. à la consolidation de la paix et à son bienfaisant rayonnement. Istanbul. Ce que Nous voudrions mentionner aussi. in Turcarum Natione ab exteris negotiis Administrum. dans le monde d'aujourd'hui et de demain. pour des recontres à tous les niveaux. Grâce à cela. en faveur des nations en voie de développement. une œuvre qui mérite d'être rappelée. c'est le geste que fit le Gouvernement Turc à l'occasion de l'ouverture du Deuxième Concile Œcuménique du Vatican : une mission pontificale fut invitée à visiter les lieux. Avec l'aide du Tout-Puissant. car c'est tout à l'honneur de Votre Pays. tout empreinte de courtoisie. Située sur deux continents.

la Campagne contre la faim. d'apporter une aide concrète à ceux de ses * Die 14 Martii mensis a. Nous tenons à dire combien Nous jugeons opportunes ces nouvelles initiatives et combien Nous souhaitons qu'elles bénéficient d'une collaboration universelle. Ps. dans la Sainte Ecriture. de la part de tous ceux qui sont en état de le faire. devant la bonté de Dieu qui en a remis à l'homme le souverain domaine. dans le cadre de cette vaste campagne.Commentarium Officiale NUNTIUS RADIOPHONICUS Universis gentibus datus ad iuvandum inceptum v. « Campagne contre la faim ». x Cet empire de l'homme sur la nature.344 Acta Apostolicae Sedis . Au moment où va s'ouvrir. 1 . évoqué par l'auteur inspiré. il se révèle chaque jour plus étendu. pour enseigner à l'homme le plein usage des dons surabondants que le Créateur a placés au service de l'humanité. Que d'expressions admiratives. avec les ressources dont elle dispose. si louablement promue par F Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Dans la pensée de ses auteurs. * Dans le souci d'être fidèle à la doctrine du Christ — et suivant en cela la plus pure tradition de l'Eglise — Nous avons eu plaisir à encourager. Il revient à l'homme de mettre en œuvre les dons d'intelligence et de volonté qu'il a reçus. cette noble entreprise n'a pas seulement pour but — ce qui serait déjà méritoire et digne de respect — d'apporter un soulagement momentané aux insuffisances des peuples en voie de développement. 8. Mais c'est aussi dès maintenant le devoir de la société. 1963. le « couronnant de gloire et de splendeur et l'établissant sur l'œuvre de ses mains » . et à l'approche du Congrès Mondial Alimentaire. lorsqu'elle s'inaugura en 1960. Il s'agit en effet d'obtenir la mise en œuvre d'énergies humaines sur une très grande échelle. Elle entend surtout provoquer un effort unanime. devant les merveilles de la création. appetente ex omnibus nationibus Coetu de alendis hominibus Vasingtonii habendo. Les moyens modernes d'investigation font entrevoir les trésors encore à peu près inexploités que recèlent les entrailles de la terre et les profondeurs des océans. 6. pour s'appliquer à faire valoir ces immenses richesses. la Semaine Mondiale contre la faim.

c'est l'effort coordonné d'intelligence et de volonté organisatrices capable d'en assurer une juste répartition. C'est d'autre part. pour Notre part. Puisse cette Semaine mondiale pour la lutte contre la faim — et bientôt le Congrès Mondial Alimentaire de Washington — être un appel et un stimulant pour tous les hommes de bonne volonté ! Qu'ils s'ingénient à accélérer les programmes de développement agricole. . 2 Gai. en un mot. 6. et de mériter l'abondance des bénédictions divines. on ne peut plus dire que la faim et la malnutrition qui régnent dans certaines régions du globe soient dues uniquement à l'insuffisance des ressources naturelles actuellement disponibles. Ils seront sûrs. de s'attirer la louange et la reconnaissance de tous les hommes de bien. XXIII 345 membres qui sont privés du minimum nécessaire à l'épanouissement normal de leur personnalité. et sur tous ceux — personnes et institutions — qui y participeront ou en bénéficieront. Qu'ils s'emploient. Ce qui manque. L'avertissement de Saint Paul aux Galates est toujours valable. Nous les invoquons de grand cœur. sur les organisateurs de ces méritantes initiatives. à hâter — conformément aux conclusions de la récente Conférence de Genève -— l'application de la science et de la technique en faveur des régions moins développées. puisque celles-ci surabondent dans d'autres régions. et vous accomplirez ainsi la loi du Christ » . et plus que jamais actuel : « Portez les fardeaux les uns des autres. à promouvoir partout un meilleur usage et une meilleure répartition des ressources humaines et matérielles. 2 Etant donné le prodigieux accroissement des facilités de transport et de déplacement dans le monde moderne.Acta Ioannis Pp. chez les peuples en voie de développement. 2. ce faisant. la suffisante mise en valeur de leurs propres ressources.

2. CONGREGATIONUM SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS I OLINDENSIS ET RECIFENSIS . X X I I I tributarum. rata huiusmodi immutationes animarum aeternae saluti profuturas. ab archidioecesi Olindensi et Recifensi separat : a) integra territoria municipiorum quae vulgo nuncupantur Pau d'Alito et Gloria do Gioita. D. illaque perpetuo tribuit dioecesi Nazarensi in Brasilia.Commentarium Officiale \ ACTA SS. Quapropter. Armandus Lombardi. suppleto. eorum interesse habentium vel habere praesumentium consensu. prouti nunc lege civili circumscribuntur. vigore specialium facultatum sibi a Ssmo Domino Nostro Ioanne Divina Providentia Pp.PESQUEIRENSIS DECRETUM De mutatione finium dioecesium Maiori animarum bono consulens Excmus P. praehabito favorabili voto Excmorum Ordinariorum Provinciae Ecclesiasticae Olindensis et Recifensis. Gravata. Caruaruensis et Pesqueirensis aliquantulum immutarentur et ita aptius disponerentur. b) integrum territorium municipii adnectit. illudque dioecesi Caruaruensi perpetuo .CARUARUENSIS . prouti nunc lege civili circumscribuntur. ab Apostolica Sede expostulavit ut fines archidioecesis Olindensis et Recifensis et dioecesium Nazarensis in Brasilia. Archiepiscopus titularis Caesariensis Philippi et in Brasilia Apostolicus Nuntius. Haec S. illaque dioecesi Caruaruensi adnectit. Congregatio Consistorialis. A dioecesi Nazarensi in Brasilia distrahit : a) integra territoria municipiorum Taquaretinga do Norte et Toritama.346 Acta Apostolicae Sedis . prouti in praesens per legem civilem terminatur.NAZARENSIS IN B R A S I L I A . praesenti Decreto : 1. oblatis precibus annuere dignata est. quatenus opus sit.

© S. ad effectum de quo agitur. ita ut integrum territorium praedicti municipii Brejo da Madre de Deus. illudque attribuit archidioecesi Olindensi et Recifensi. a Secretis L. c) territorium districtus civilis Aragoiaba. simul ac praesens Decretum ad effectum . CONPALONIERI. Datum Romae. prouti in praesens per legem civilem circumscribitur. ita ut integrum territorium praefati municipii Riacho das Almas. ad dioecesim Pesqueirensem pertineat. sub iurisdictione Episcopi Caruaruensis maneat. Congregatio Consistorialis. Congregatio Consistorialis memoratum Excmum P. ad archidioecesim Olindensem et Recifensem pertineat.deductum fuerit. S. Congregationem. necessarias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi. quam primum. mandat ut documenta et singula acta illa territoria respicientia a Curia a qua sunt distracta ad Curiam dioeceseos cui noviter sunt aggregata tradantur. decernit ut. exstantem intra fines huius dioecesis. prouti nunc lege civili terminatur. illamque perpetuo adnectit dioecesi Pesqueirensi. Quibus super rebus praesens edit Consistoriale Decretum perinde valiturum ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent. ita ut integrum territorium municipii Igaragu. D. f Franciscus Carpino. onere imposito ad eandem S. authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. Ad haec omnia exsecutioni mandanda eadem S. Archiep.¡Sacra Congregatio Consistorialis 347 b) praeterea partem territorii municipii Riacho das Almas quae exstat intra fines dioecesis Nazariensis. quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. ceteri autem clerici Ecclesiae illi incardinati maneant in cuius territorio legitimum domicilium. Armandum Lombardi deputare dignata est. Congregationis Consistorialis. CAROLUS Card. Serdicen. Adsessor habent . die 20 mensis Augusti anno 1962. ex Aedibus S. illamque tribuit eidem dioecesi Caruaruensi.. prouti in praesens lege civili terminatur. 3. eo ipso sacerdotes Ecclesiae illi censeantur adscripti in cuius territorio beneficium aut officium legitime detinent . A dioecesi Caruaruensi separat illam partem territorii municipii Brejo da Madre de Deus. sic immutatis praedictarum archidioecesis et dioecesium finibus. ad clerum vero quod attinet.

D. Benedicti. preces benigne excipiens. de Apostolicae potestatis plenitudine. f Franciscus Carpino. Divina Providentia Pp. Porro Ssmus Dominus Noster Ioannes. die 15 Decembris 1962.Commentarium Officiale AUGUSTODUNENSIS DECRETUM De tribuendo titulo Abbatiae Cluniacensis Cluniacense coenobium. © S. Abbas Cluniacensis etiam nuncupari valeat eoque CAROLUS Card. Lucianus Lebrun. decrevit ut posthac.348 Acta Apostolicae Sedis . ex Aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis. Contrariis quibusvis minime obstantibus. a Secretis L . Excmus P. ac libenter annuente Revmo P'. Archiep. speciali quoque mentione dignis. pristinum amisit nomen. Episcopus Augustodunensis. perinde valiturum ac si Apostolicae sub plumbo Litterae expeditae fuissent. donec aliter provideatur. ob graves temporum rerumque vicissitudines obsoletum. Pauli Bertoli. Episcopus pro tempore Augustodunensis titulo frui possit. D. quod iam antea Benedictini Ordinis sodales incoluerant ac virtutis laude. S er dicen. Bennone Gut. D. Quibus super rebus eadem Sanctitas Sua hoc edi iussit Consistoriale Decretum. Datum Romae. Adsessor . Archiepiscopi titularis Nicomediensis et in Gallia Apostolici Nuntii. divinae humanaeque sapientiae splendore illustravérant.. Ne autem pervetusti monasterii memoria excideret. nuper Apostolicae Sedi supplices porrexit preces ut titulus memoratae Abbatiae Cluniacensis Episcopo pro tempore Augustodunensi tribueretur. GONFALONIERI. Abbate Primate Ordinis S. X X I I I . praehabito favorabili voto Excmi P.

necnon Excfrri. 1963. atque praesens ad rem Decretum confici et expediri iussit.ARAUCANIAËNSIS DECRETUM De mutatione finium Cum in Republica Chilensi limites ecclesiastici inter dioecesim Sanctae Mariae Angelorum. AGAGIANIAN. © S. Sacrae Congregationi Consistoriali subiectam. ad partialem ipsorum limitum commutationem inter memoratas circumscriptiones ecclesiasticas efficiendam procedere visum est. ad meridiem fluminis vulgo « Chaquilvin » situm. consensu Ordinariorum quorum interest prae oculis habito. ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Ordini Fratrum Minorum Capuccinorum commissum et huic Sacrae Congregationi de Propaganda Fide subiectum. D. Archiepiscopi titulo Bindaei ac Apostolici in Republica Chilensi Nuntii. die 5 mensis Martii a.Sacra. Itaque hoc Sacrum Consilium Christiano Nomini Propagando. eiusdem Sacrae Congregationis Consistorialis Secretarii. Datum Romae. in posterum ad Vicariatum Apostolicum Araucaniaënsem pertineat.Congregatio de Propaganda Fide 349 SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE SANCTAE M A R I A E ANGELORUM . ac Revmi Domini Caietani Alibrandi. in Pisidia. limites inter memoratas circumscriptiones ecclesiasticas ita emendandos censuit. ut territorium dioecesis Sanctae Mariae Angelorum. Card. re mature perpensa. a Secretis . vigore specialium facultatum sibi a Sanctissimo Domino Nostro Ioanne Divina Providentia Papa X X I I I concessarum. Caroli Confalonieri. Archiep. Neapolitan. GREGORIUS P. Praefectus f Petrus Sigismondi. hodiernis apostolatus necessitatibus non amplius respondere videantur. L. auditoque favorabili voto Emi ac Revmi Domini Card. tit. et Vicariatum Apostolicum Araucaniaënsem.

in rem tandem perduxit. Novus in vinea Domini operarius ac sacris expeditionibus addictus. probavit et ad sacros promovit Ordines. In eorum profecto numero episcoporum. ut sibi quisque non immerito usurpare possit illud Apostoli : (cfr. e Congregatione Ss. 4. prius humanioribus litteris. at. Servus Dei populis regionis prope Niagaram summo studio et patientia Evangelium Christi praedicavit. Annum agens duodecimum Budoviciam missus. tirocinio per biennium peracto. Episcopi Philadelphiensis. dies incensus.Commentarium Officiale SACRA CONGREGATIO RITUUM i PHILADELPHIEN. desiderio sacrarum missionum ad exteras gentes magis in. primaque litterarum rudimenta in publico civitatis ludo didicit. Act. Verum tamen perfectioris vitae capessendae consilium. Beatificationis et canonizationis Venerabilis Servi Dei Ioannis Nepo- muceni Neuman. 16). ipsa acceptae potestatis vi necesse est eos ita christianarum virtutum perfectionem exercere.350 Acta Apostolicae Sedis . eumque Neo-Eboracensis episcopus humanissime excepit. quod Roffae cum Alfonsianis religiosis sancte conversando conceperat et f o ver at. Is natus est Prachaticii in Bohemia die 28 mensis Martii anno 1811. Francisci. 20. dein tum in Seminario dioecesano tum in Pragensi studiorum Universitate theologicis disciplinis sedulo incubuit. SUPER DUBIO An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo agitur. A suo episcopo clericalem tonsuram minoresque Ordines anno 1832 recepit . optimo iure habendus est Venerabilis Servus Dei Ioannes Nepomucenus Neumann. Quos Spiritus Sanctus posuit episcopos Ecclesiam Dei regere (cfr. Namque anno 1840 Congregationis Ssmi Redemptoris habitum induit atque. 28). Religiosus observantissimus. die 16 Ianuarii anno 1842 religiosa vota nuncupavit. SEU BUDOVICEN. I Cor.mi Redemptoris. sicut et ego Christi » . fundatoris Congregationis Sororum Philadelphiensium Tertii Ordinis S. qui sanctitatis famam sibi adepti sunt deque catholica re bene sunt meriti. in Americam Septentrionalem profectus est. missionarius fer« imitatores mei estote. rite a Budovicensi episcopo dimissus.

1921 edixit eundem Famulum Dei virtutes théologales et cardinales ceterasque earum comites et socias heroum in modum coluisse. intra fines dioecesis Regien. 1860 evenit. Moniales. post obitum. Accitus medicus remedia quaedam praescripsit atque alvi lotiones. dum die 8 mensis Iulii anno 1949 autocineto vehitur. puella duodecim annos nata. catharticum ei praebuerunt. Neque incassum. nam media ipsa nocte aegrotula perfecte sanatam se sensit.Sacra Congregatio Rituum 351 vidus. experiri coepit. deventum est ad Decretum introductionis Causae die 15 Decembris a. Heva Benassi. ut Causa de beatorum Caelitum honoribus eidem decernendis institueretur. mense Maio anno 1923 in Instituto S. cum febri sat alta. quibus plerumque pueri afficiuntur. quae. eodemque anno consecratus ad suam dioecesim illico se contulit. arbitratae agi de torminibus. lucifera fila fulcientem. sed incassum. A sociis protinus sublatus. seu clysteres. nam morbus increvit cum vomitionibus ac ventre tumente ob aëra coërcitum. forma factus est gregis ex animo. Superiori provinciali adiutor fuit usque ad annum 1852. Duae autem mirae sanationes Sacrae huic Congregationi a Causae actoribus exhibitae sunt. Sanctimoniae fama. Tunc moniales fundere coeperunt preces. Servatis itaque de iure servandis. cum episcopus Philadelphiensis. praeter suam exspectationem. Praeter naturae vires sanationem contigisse medicus testesque alii proclamar unt. Quarum brevis expositio haec est : I. Quam ob rem cogitatum est. per huius Decreti promulgationem Summi Pontificis auctoritate approbantur. Pastorali officio pro Christo fungens. alfaque febri. quaeque eiusdem sanctitatem confirmant. ut per Venerabilis Servi Dei intercessionem puellae sanitas restitueretur. at dolores nedum remiserint. de repente vehementes dolores abdominales et ex capite. puellam brevi morituram medicus praevidebat. divinitus patrata ferebantur. in dies clarior ac diffusior facta est. Tuberculari peritonite cognita. graviores effecti sunt. qui die 5 Ianuarii a. Alterum miraculum respicit sanationem iuvenis Iacobi Kent Lenaham. . proiectus est contra palum. 1896 . Ioseph in pago cui nomen Sassuolo. eiusdem gradu pedibus innixus et manibus prehensans machinam. Venerabili Servo Dei deprecante. in Aemilia sito. quae uti vera miracula iuridice recognita. a Summo Pontifice electus est. deinde vero Benedictus Papa XV die 11 Decembris a. quam Ioannes Nepomucenus Neumann sibi in vita comparaverat. quibus sensim accessit etiam cordis defectio. Is. I I . Ita sfrata est via ad miraculorum discussionem.

Commentarium Officiale vectus est in ^aletudinarium sensibus destitutus. Beatissimus vero Pater suam patefacere sententiam de more distulit. quam Generalis. superni luminis copiam in tanti momenti negotio interim petiturus. sacris ritibus tuendis praepositi. in Aemilia anno 1924 super priore. in qua infrascriptus Sacrae Rituum Congregationis Praefectus Causaeque ipsius Ponens seu Relator. necnon R. meque a Secretis. Misericors Deus fusas exaudivit preces. Postmeridianis diei 12 Iulii horis infirmus sacro Oleo est linitus. Instantaneae perfectaeque sanationis peritonitide iuvenis Iacobi (vulgo : fracturis Kent sanationis et partis atque Lenaham letalibus fracturis superioris gravissimis « volta ») traumaticis. . de quorum iuridica vi Decretum est editum die 27 mensis Ianuarii anni 1961. nam repente decrevit febris et aegroti condiciones in melius verterunt. in qua de utraque sanatione diligenter acuteque disceptatum est. Fidei Promotorem Generalem.352 Acta Apostolicae Sedis . et Philadelphiensi anno 1959 super altera sanatione instructi sunt apostolici processus. Consilii medici huius Sacrae Rituum Congregationis die 13 Decembris anno 1962 celebrata est sessio. P. tum Praelati Officiales Patresque Consultores affirmativum suffragium singuli tulerunt. statu eum reppererunt. M . iisque adstantibus sollemniter pronunciavit : miraculis. Eucharistico sacrificio religiosissime litato. Omnes qui interfuerunt tum Revmi Cardinales. F. Praeternaturalem fuisse sanationem hanc statim conclamatum est. coram Sanctissimo Domino nostro Ioanne Papa X X I I I secuta est Congregatio die 19 mensis Februarii anni huius. atque letalem exitum portenderunt. verteNepomuceno acuta diffusa. ad se arcessiri iussit subscriptum Cardinalem. Ferdinandum Antonelli O. In ecclesiasticis Curiis Regien. quae dicitur. ubi medici in gravissimo versari. atque insequentibus diebus plene con valuit. Hodierno tandem die. favorabili quidem exitu. . scilicet de primo : Benassi a gravissima basis Instantaneae necnon a perfectaeque multiplicibus Constare de duobus Neumann et de interpuellae altero : a cranii. Praeparatoria deinde Congregatio ad Vaticanum habita est die 24 mensis Iulii anni 1962. Hevae Venerabili Servo Dei Ioanne cedente. sequens dubium discutiendum proposuit : An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo agitur. mater autem reliquiam Venerabilis Ioannis Nepomuceni filio applicuit precesque fudit ferventiores ad sanitatem impetrandam. Tribus insequentibus diebus infortunati iuvenis condiciones in peius ver ter unt paucasque vitae horas eidem medici attribuer unt.

Beatificationis et canonizationis Venerabilis Servae Dei Elisabeth Annae Bayley. ceteris salutem procurare exstitit impigra. 23 . Card. Archiep. nam « quae stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat sapientes. vol. Heroicarum Sancti Vincentii a Paulo virtutum aemulatrix. quae. Plures in sinu suo cunctis aetatibus praestantes mulieres fovit Catholica Ecclesia. Praefectus p . Dei gloriam iugiter augere. Rituum Congregationis Acta referri mandavit. operibus caritatis de ea optime meruerunt. Hoc autem Decretum in vulgus edi et in S. Equidem compertum est hanc esse divinae sapientiae legem. Ioseph in America. gloriaque apud homines illustrentur . 27). Datum Romae. Dei Spiritu ductae. Ioseph.Sacra Congregatio Rituum oras aliasque corporis partes atque aj"Scientibus. ARCADIUS M. civium admirationem merito sibi comparar unt. et infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia » (I Gor. acquirendae perfectionis studiosissima. Servae Dei tuto procedi Venerabilis beatificationem. uberiori gratia repleantur. f Henricus Dante. coniunctis cum 353 laesionibus pleuro-pulmonaribus haemopneumothorace. LARRAONA. nullis pepercit laboribus ut omnium moerentium indigentiis sublevaret. viduae Seton. omni calamitatum generi occurrere sategit. © S. Haec sane est femina quae. Magnum vero inter varias Civitatum Foederatarum Americae Septentrionalis gentes nomen sibi comparavit Elisabeth Anna Bayley. quae. miro zelo accensa. a Secretis II BALTIMOREN. 1963. sodalitiumque excitavit mulierum sub nomine Sororum a Caritate S. stante approbatione possit ad sollemnem virtutum ipsius et duorum miraculorum. — 2-5-1963. n. hominum laudes effugere. ut humilitatem impensius colentes.. Ista profecto Elisabeth Annae contigere. Carpasien. puellis instituendis infirmisque curandis iugiter intentae. SUPER DUBIO An. quae. 1.ACÍTA. V. vidua Seton. fundatricis Congregationis Sororum a Caritate S. D. 6. die 25 Februarii a. .

ut Fidei Promotor munus sibi commissum inoffenso pede explere posset. qui cuncta ad suam gloriam creare dignatus est. Anno tandem 1821. Quum vero Causae ordinatio. periti omnes eas praeter naturae ut ardua eximiaque apud suos adimplere . amplam Positionem paravit. die 16 Iulii. Episcopo Veliterno. Causae Ponente seu Relatore. ac die 15 Ianuarii anno 1936 super exhibitis scriptis decretum datum est ut ad ulteriora procederetur. Institutum Sororum a Caritate S. Archiepiscopo suadente. die 28 Augusti mensis anno 1774 Neo Eboraci nata e parentibus anglicanis. ob oculatorum testium deficientiam. aetatis anno vigesimo. de heroicis virtutibus Servae Dei actum est in Antepraeparatorio Coetu coram Revmo Cardinali Clemente Micara.354 Acta Apostolicae Sedis . catholicae religionis exempla admirata est. Neo Eboraci avitae fidei valedixit catholicamque est amplexata. De eius sanctitudinis fama. qua etiam in vita honestata fuerat. aetatis quadragesimo septimo. Sectioni historicae demandata esset. Venerabili Famula opitulante. In Italiam anno 1803 cum suis venit. Patriam anno 1804 repetens. documentis testimoniisque undique collectis critice cribratis. Die vero 20 eiusdem mensis idem Sanctissimus Dominus noster de Servae Dei heroicis virtutibus constare decrevit. annis 1907-1911 iuridicae inquisitiones peractae sunt.Commentarium Officiale quoniam Deu^ optimus ac benignissimus. Pisis amisit. Anno 1809 Baltimorae. Gulielmo Mage Seton. De duabus assertis miris sanationibus a Deo. placidissime ad Superos evolavit. Liburni hospitio ab humanissima religiosaque familia Filicchi recepta. Sessionis Medicae S. humillimae fidelique ancillae suae tantam animi magnitudinem contulit. quem una cum quinque filiis ardenti prosecuta est amore. e contra. patratis. Primum Stellatae Reipublicae sidus. quem. Anno sequenti. ipsa. iuridicae inquisitiones peractae fuerunt in Curiis Neo Aurelianensi et Baltimorensi. Rituum Congregationis examini subiectas die 4 Iulii 1962. quod in Ecclesiae firmamento lucet. Servatis igitur omnibus de iure servandis. nupsit. die 4 Ianuarii. ut maritus valetudini restitueretur. Rituum Congregationem est introducta. ac tandem die 28 Februarii 1940 beatificationis causa apud S. die 6 Octobris 1959. Ioseph excitavit. mercaturae addicto. valuerit. de oboedientia decretis Urbani Papae V I I I praestita sancitum est. meritis ac virtutibus repleta. super quarum validitate die 24 Novembris 1961 decretum fuit. ac tandem in Generali coram Sanctissimo Domino nostro Ioanne Papa X X I I I die 15 Decembris subsequentis anni. in Praeparatorio die 24 Novembris eiusdem anni.

et egenos vagosque indue in domum tuam. ARCADIUS M. Sanctitas Sua. ratum faciens. et ideo inter sidera caritatis apud Deum inextinguibili luce luxerunt. Beatificationis et canonizationis Venerabilis Servi Dei Aloisii Mariae Palazzolo. Card. 7-8) in Catholica Ecclesia quamplurimi sibi directe dicta esse putarunt. ac tandem in Generali coram Sanctissimo Domino Nostro die 19 Februarii anni huius.. et carnem tuam ne despexeris » (Is. & S. nitent adhuc. Sanctitas porro Sua de duobus miraculis propositis constare decernere benigne dignata est die 25 subsequenti. post virtutum ac duorum miraculorum approbationem. Dei tuto procedi posse ad sollemnem viduae beatificationem Seton. Archiep. Affirmativum responsum a Revmis Cardinalibus. conscribi mandavit. edixit. sacerdotis saecularis. ad Venerabilis Servae Dei beatificationem tuto procedi posset. Venerabilis Servae Elisabeth Annae Bayley. a Revmis Praelatis Officialibus Consultoribusque theologis scripto datum. 58. fundatoris Instituti Sororum Paupercularum. Rituum Congregationis referri. Hoc unum tandem disceptandum supererai : num. Servi Dei procedi tuto ad sol- beatificationem Venerabilis possit. a Secretis III BERGOMEN. Carpasien. Hoc autem Decretum publici iuris et in Acta S. f Henricus Dante. SUPER DUBIO An. omnibus mature perpensis. Verba Isaiae Prophetae : (( Frange esurienti panem tuum. Apostolicasque Litteras sub Anulo Piscatoris de sollemniis beatificationis in Patriarchali Basilica Vaticana quandocumque celebrandis. cum videris nudum operi eum. die 7 Martii anno 1963. stante virtutum lemnem et duorum miraculorum approbatione. iuxta eundem Prophetam : (( Cum effuderis esurienti animam . Datum Romae. postea vero in Congregatione Praeparatoria diei 29 Novembris eiusdem anni actum est. LARRAONA. Praefectus L. aeternumque fulgebunt.Sacra Congregatio Rituum 355 leges evenisse probarunt.

piis sacerdotibus magistris in scientia et pietate adeo profecit.356 Acta Apostolicae Sedis . ac die 20 Novembris anno 1958 Summus Pontifex Ioannes Papa X X I I I Commissionem introductionis Causae Sua manu signare benigne dignatus est. super virtutibus heroicis Servi Dei disceptatum est in Congregatione Antepraeparatoria die 9 Ianuarii 1962. Urbani Papae V I I I praestita. 58. die 15 Iunii anno 1886. ut die 23 Iunii 1850 sacerdotio auctus sit. die 22 Maii. orietur in tenebris lux tua. Rituum Congregationis iudicio subiectas die 22 Decembris eiusdem anni. in Praeparatoria die 22 Maii subsequentis. ac inopes subievaret. ut orphanorum atque pupillarum curam haberent. in apostolico etiam ministerio instanter operam navavit. die 25 Aprilis anno sequenti sancitum est. Ardore caritatis incensus. in dies aucta. Die 19 Iunii 1929 super scriptis eidem tributis et undique collectis decretum datum est ut ad ulteriora procedi posset. die 10 mensis Decembris anno 1827 natus. Animarum zelo statim flagrare coepit. de eorum validitate die 27 Ianuarii 1961 decretum est. et annuum afflictum repleveris. Super duabus assertis miris sanationibus. unanimiter omnes eas extra naturae leges . Dorothea nuncupatum anno 1867 condidit. omnibus eximiae caritatis et humilitatis exemplum factus. Ad christianam quoque puellarum institutionem curandam Opus a S. ac biennio post.Commentarium Officiale tuam. Servatis omnibus de iure servandis. Aloisius nempe Maria Palazzolo. et tenebrae tuae erunt sicut meridies » (Is. me. Sanctimoniae fama late exornatus. quorum validitas die 5 Octobris 1962 recognita est. pro cuius utilitate Oratorium et scholas aperuit. iuridici processus in Curia Bergomensi adornati sunt ac Romam missi. Ornatis postmodum in eadem Bergomensi Curia Processibus Apostolicis super virtutibus et miraculis in specie. atque tandem in Generali coram Sanctissimo Domino nostro die 10 Iulii eiusdem anni. Instituti Sororum Paupercularum excitator. Venerabilis Dei Famuli intercessioni tributis. ut indigentes miserosque iuvaret. praesertim erga pauperiorem iuventutem. 10). Bergomi. Apostolici Processus instructi sunt in Curiis Calaritana et Bergomensi. totis viribus indesinenter adlaboravit. Sessionis Medicae S. Institutum Sororum Paupercularum. De virtutum heroicitate eadem Sanctitas Sua constare decernere dignata est die 15 ipsius mensis et anni. Super eadem sanctitatis fama. aetatis suae 59. qui opus humiliter inceptum extra Bergomenses fines in bonum Ecclesiae et Societatis dilatatum conspicere valuit. Bergomensis cleri decus. Haec saeculo praeterito perfecit et ille caritatis heros qui. Constare insuper de oboedientia decretis sa. placidissime in Domino quievit.

edicere dignata est. et in Acta S. a Secretis SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS DECRETUM Studium Theologicum a S. conscribi mandavit. qui de duobus miraculis constare decrevit die 7 sequenti. Datum Romae.. Athenaei « Angelicum » de Urbe adgregatur. ratum habens. moderante . quo domus eiusdem Ordinis excitabantur. Rituum Congregationis referri. LARRAONA. An. Bononiae existens. sacris tuendis ritibus praepositis. post virtutum et beatificationem responsum Vea a Affirmativum Revmis Patribus Cardinalibus. ubi. eadem Sanctitas Sua tuto procedi posse ad sollemnem Venerabilis Servi Dei Aloisii Mariae Palazzolo beatificationem. Hoc unum tantum supererai discutiendum : duorum nerabilis miraculorum Servi Dei approbationem. tuto ad sollemnem procedi possit. Postea de eis in Congregatione Praeparatoria die 12 Februarii hoc anno actum est. Praefectus f Henricus Dante. atque Apostolicas Litteras sub Anulo Piscatoris de sollemniis Beatificationis eiusdem Venerabilis in Patriarchali Basilica Vaticana quandocumque celebrandis. Quod Bononiae praesertim evenit. Carpasien. ac tandem in Generali die 5 mensis huius coram Sanctissimo Domino nostro.Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus 357 evenisse confirmarunt. Revmis Praelatis Ofiicialibus atque a Consultoribus theologis scripto datum. Card. Thoma Aquinate. ad Theologicam Facultatem Pont. Sacram doctrinam excolendam provehendamque Sodales Praedicatorum Ordinis ita magni extollebant praetii ut theologicis docendis discendisque disciplinis ibi conderent domicilia. ARCADIUS M. die 15 Martii 1963. Hoc autem Decretum publici iuris fieri. Archiep.

de mandato Academicarum Auctoritatum. Dominicus Flandrensis. aedibus Fratrum extructis. inter quattuor Dominiciani Ordinis <( Studia Generalia » anno millesimo ducentésimo quadragesimo sexto apprime recensitum. studia viguerunt altiora. Max. Ad praesens autem. Hieronymus Savonarola. anno millesimo ducentésimo quinquagesimo tertio confecta sunt. iussu Innocentii quarti Pont. infra annos millesimum tercentesimum sexagesimum et millesimum tercentesimum sexagesimum quartum. Saevis inde seditiosorum perturbationibus saeculo decimo nono interemptum. cum novae Theologicae Facultatis ipsius perillustris Athenaei Leges ac Regulae. penes idem Dominicianum studiorum domicilium usque ad saeculum decimum sextum iustis effloruit incrementis. Quibus omnibus mature seduloque perpensis. in Sanctorum Albo adscriptus est. atque apud sacras exuvias Dominiciani Ordinis Conditoris. a multis praeclaris viris celebrata. Cuius ope ac studio tum Statuta eiusdem Bononiensis Universitatis.. qui Pius quintus ad summum pontificatus apicem evectus. auxiliante viro clarissimo Bononiae Archidiacono. ipsaque Theologica Facultas rite renovata et aucta. inter quos recolendi sunt : Petrus Maldura Bergomensis. parisiensi Magistro. Praedicatorum Ordinis Generalis Magister.Commentarium Officiale r Beato Reginaldo Aurelianensi. maximum attigit decorem. quo uberiores fructus idem adferre valeat. Idem. promulgatae sunt. praeclaro decoratum doctorum regimine. quae in ipso Bononiensi Coenobio digno cultu adservantur. novo auctoque decori sapienti sane consilio restituit. Theologicum Studium conditum est. die nona Maii anni millesimi nongentesimi quadragesimi. Sacrae Theologiae Baccalaureatus et Prolytatus academicos gradus. in Bononiensem studiorum Universitatem promovendam fovendamque rem non modice contulit.358 Acta Apostolicae Sedis . ut laudatum Dominicianum Studium. ab Apostolica Sede iterum iterumque postulatum est. Rolandus Cremonensis. Michael Ghislieri. Inde ab anno millesimo quadrigentesimo usque ad millesimum sexcentesimum quinquagesimum. Insuper. ad normam sacrarum canonum tradere iubeatur. felicis recordationis Pater et Episcopus Stanislaus Gillet. inter quos iure meritoque eminent Paulus Hungarus. ad Pontificium Athenaeum « Angelicum » de Urbe adgregandum. Sacra Congregatio de Se- . Per trium itaque saeculorum ferme decursum Dominicianum Bononiense Studium doctae Bononiae Magistrorum seminarium fuit in sacris tradendis theologicis doctrinis. Facultas Iuris laudatae Universitatis proprias scholas suumque magisterium apud Dominicianum Bononiense Coenobium celebravit. Guerricus a Sancto Quintino. inde ab anno millesimo dugentesimo octogesimo sexto.

die xv mensis Novembris. Bononiae existens. normis tum Apostolicae Constitutionis « Deus scientiarum Dominus » ipsique adnexarum « Ordinationum ». ex aedibus Sacrae Congregationis. Reverendissimi Patris ac Domini Aniceti Fernandez. privilegiis. f Dinus Staffa. omnibus insuper iuribus. adamussim servatis. Albanen. nomine et auctoritate eiusdem Theologicae Facultatis Pontificii Athenaei « Angelicum » de Urbe. ad maius pietatis augmentum. anno Domini MCMLXII. £8 I. hodierni Praedicatorum Ordinis Generalis Magistri.Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus 359 minariis Studiorumque Universitatibus. ad sanae doctrinae profectum Studium Theologicum a S. supplicibus adhibitis precibus iuste obsecundans. in festo Sancti Alberti Magni. ut actuosa memorati Theologici Studii voluntas digna laude augeatur. facta eidem potestate Sacrae Theologiae Baccalaureatus et Prolytatus academicos gradus alumnis dumtaxat Ordinis Praedicatorum conferendi. Ep. Datum Romae. Praefectus L. a Secretis . Ceteris servatis de iure servandis. ad christiani nominis decus et incrementum. PIZZARDO. contrariis quibuslibet minime obstantibus. muneribus atque officiis quae huiusmodi Studiis de more pertinent. Thoma Aquinate. © S. praesentibus litteris ad Theologicam Facultatem Pontificii Athenaei (( Angelicum » de Urbe adgregandum statuit. adgregatumque declarat. Card. cum peculiarium Statutorum quae ab eadem Sacra Congregatione approbata sunt. salvis ac valituris. Episcopi Confessoris et Ecclesiae Doctoris. honoribus.

les curés. die 6 Martii a. les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence de ladite Jeanne Me Kenzie devront. . Pompedda. Nullitatis matrimonii (Me Clean . R. 1 . Marius F. * Franciscus Brennan. Notarius * Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de M. Rota (Piazza delia Cancelleria. l'avertir de la présente citation. eamdem citamus ad comparendum. aut per legitimum procuratorem. R. parochi aliive notitiam habentes commorationis praefatae dominae. pour concorder ou souscrire le doute ci-dessous rapporté.Roma). au siège du Tribunal de la S. coram S. nous la citons à comparaître. Ponens Ex Cancellaria Tribunalis S. à 11 heures. curare debent ut ipsa de hac citatione rite edoceatur. Rotae.Me Kenzie) Cum ignoretur locus actualis commorationis dominae Ioannae Me Kenzie.360 Acta Apostolicae Sedis . par propre personne ou par un procureur légitimement constitué. aut per se. in causa conventae. Ordinarii locorum. hora undecima.me Jeanne Me Kenzie. 1963. défenderesse en cette cause. Rote Romaine (Roma. pro concordando vel subsignando infrascripto dubio : An costet de nullitate matrimonii. les prêtres. dans la mesure du possible. Palazzo della Cancelleria) le 8 juin 1963.Commentarium Officiale i ACTA TRIBUNALIUM SACRA ROMANA ROTA Citationes I edictales BRUKLYNIEN. öonste-t-il de la nullité du mariage dans le cas? Les Ordinaires des lieux. in casu. in diem 8 Iunii 1963.

dans la mesure du possible. au siège du Tribunal de la S. hora undecima cum dimidio. aut per se. die 12 Martii a. Rotae. Georges Charbonnier. . Rote Romaine (Roma. Georges Charbonnier. quatenus negative : 2. pour concorder les doutes ci-dessous rapportés. An constet de nullitate matrimonii. pro concordatione dubiorum quae sequuntur : 1.Charbonnier) Cum ignoretur locus actualis commorationis domini Georgi Charbonnier. les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence dudit M. Ponens Ex Cancellaria Tribunalis S. à 11 heures 30. Notarius * Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de M. * Lucianus Anne. les prêtres. et. aut per legitimum procuratorem. Palazzo della Cancelleria) le 28 mai 1963. Marius F. dans le cas? Les Ordinaires des lieux. conventi in causa.Roma). eumdem citamus ad comparendum. Pompedda. curare debent ut ipse de hac edictali citatione rite admoneatur. Nullitatis matrimonii et dispensationis (Valencia . nous le citons à comparaître.Sacra Romana Rota 361 II MEDELLEN. in diem 28 Maii 1963. parochi aliique notitiam habentes commorationis praedicti domini Georgii Charbonnier. 1963.! . R. défendeur en cette cause. in casu. les curés. 1) Conste-t-il de la nullité du mariage dans le cas? et. l'avertir de la présente citation. par propre personne ou par un procureur légitimement constitué. Ordinarii locorum. An super consilium rato praestandum et non sit Sanctissimo pro dispensatione matrimonio consummato. dans le cas contraire : 2) Doit-on interroger le Saint-Père pour la dispense super rato et non consummato. coram Sacra Romana Rota (Piazza della Cancelleria. devront.

Notarius * Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de M. . défendeur en cette cause. coram Sacra Romana Rota (Piazza della Cancelleria. in causa conventi. Ponens Ex Cancellaria Tribunalis S. aut per se. Rote Romaine (Roma. eumdem citamus ad comparendum. aliive notitiam habentes de commoratione praedicti domini Conradi Guarducci. * Franciscus Brennan. parochi. die 26 Martii a. Conrad Guarducci. pro concordatione sequentis dubii : An constet de nullitate matrimonii. R. les prêtres. Gonste-t-il de la nullité du mariage dans le cas? Les Ordinaires des lieux. Ordinarii locorum. 1963. Pompedda. Conrad Guarducci. curare debent ut ipse de hac edictali citatione rite moneatur. les curés. à 11 heures. 1 . Marius F. dans la mesure du possible. aut per legitimum procuratorem. les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence dudit M. l'avertir de la présente citation. pour concorder le doute ci-dessous rapporté. Palazzo della Cancelleria) le 27 juin 1963. devront. in casu. par propre personne ou par un procureur légitimement constitué. nous le citons à comparaître.Guarducci) Cum ignoretur locus actualis commorationis domini Conradi Guarducci.Roma).362 Acta Apostolicae Sedis . hora undecima. Rotae.Commentarium Officiale _ III FLORENTINA Nullitatis matrimonii (Papini . die 27 Iunii 1963. au siège du Tribunal de la S.

MEMBRI Gli Emi e Revmi Signori Cardinali: Eugenio Tisserant. Amleto Giovanni Cicognani. Arcivescovo di Milano. Prefetto della Sacra Congregazione del Concilio. Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi. Arcivescovo di Malines-Bruxelles.Diariuni Romanae Curiae 363 DIARIUM ROMANAE CURIAE Sabato 6 aprile 1963. Giulio Döpfner. Prefetto della Sacra Congregazione Cerimoniale. Cancelliere di Santa Romana Chiesa. Segretario di Stato di Sua Santità. Valerio Valeri. Prefetto della Sacra Congregazione « de Propaganda Fide ». Arcivescovo di Monaco e Frisinga. Vescovo di Lilla. per la presentazione delle Lettere Credenziali. SIMON DESVARIETJX. Fernando Cento. Paolo Emilio Léger. il Santo Padre Giovanni XXIII ha ricevuto in solenne Udienza. Giovanni Battista Montini. Giacomo Luigi Copello. Gregorio Pietro Agagianian. Giuseppe Pizzardo. Leone Giuseppe Suenens. Paolo Marella. Gustavo Testa. Giovanni Urbani. Segretario della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale. così composta: PRESIDENTE L'Emo e Revmo Signor Cardinale: Pietro Ciriaci. Benedetto Aloisi Masella. Prefetto della Sacra Congregazione della Reverenda Fabbrica di San Pietro. Penitenziere Maggiore. Ildebrando Antoniutti. Arcivescovo di Santiago de Compostela. Ernesto Ruffini. Francesco Spellman. felicemente regnante. Achille Liénart. Datario di Sua Santità. Il Santo Padre Giovanni XXIII. . Prefetto della Sacra Congregazione della Disciplina dei Sacramenti. Arcivescovo di Palermo. Sua Eccellenza il Dott. Prefetto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi. Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Haiti. Arcivescovo di Montréal. Segretario della Sacra Congregazione Concistoriale. Arcivescovo di New York. Paolo Giobbe. Carlo Confalonieri. Patriarca di Venezia. Fernando Quiroga y Palacios. si è degnato di costituire una COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANO- NICO.

Sottose- gretario della Sacra Congregazione Cerimoniale. Gendron Donato (Hauterive). » » » Il Revmo Monsig. » » » Monsig. si è degnato di nominare: Camerieri segreti soprannumerari di Sua Santità : 19 maggio 1962. Andrea Jullien. per la Sezione Tribunale. » » » Monsig. Genewein Eurt (München und Freising). Membro della Sacra Congregazione Concistoriale. Arcadio Larraona. Forster Carlo (München und Freising). Michele Browne. L'Illmo e Revmo Monsig. » » » Monsig. Monsig. Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. 8 settembre » Monsig. » » » Monsig. felicemente regnante. Lovelli Arturo. felicemente regnante. Agostino Bea.Commentarium Officiale Alfredo Ottaviani. Poll Guglielmo (München und Freising). Aluflfi Pentini Mario. » » » Monsig. Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti. si è degnato di nominare: 28 marzo 1963. Presidente del Segretariato « ad Unitatem Christianorum fovendam ». 25 agosto » Monsig. Chiarini Pietro (Teramo). Knott Giuseppe (München und Freising). » » » Monsig. SEGRETARIO L'Illmo e Revmo Monsignore: Giacomo Violar do. Segretario della Suprema Sacra Congregazione dei Sant'Offizio. Segretario della Sacra Penitenzieria Apostolica. Francesco Roberti. Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. 1 aprile » L'Emo e Revmo Signor Cardinale Léger Paolo Emilio. Gamache Giovanni Carlo (Hauterive). Borosak Giuseppe (Zagreb). Alvarez González Giuseppe (Orense). . SEGRETERIA D I S T A T O NOMINE Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. » » » Monsig. Zistl Massimiliano (München und Freising). Ferreira de Moráis Francesco (Sobral).364 Acta Apostolicae Sedis . Guglielmo Teodoro Heard. 21 » » Monsig.

» » Monsig. Piola Vittorio (Novara). Contant Cirillo (Alexandria). » » Monsig. Esposito Ernesto (Castellamare di Stabia). » » Monsig. Balsano Girolamo (Palermo). » » Monsig. » Monsig. » » Monsig. Stagnoni Pacifico (Novara). » » Monsig. » Monsig. Bernini Dante (Viterbo). » » Monsig.Diarium Romanae Curiae 365 28 settembre 1962. Carrubba Anselmo (Palermo). » » Monsig. Cox Giacomo (New York). » » Monsig. Soares Giuseppe (Maceió). Barcellona Damiano (Cefalù). Cirrincione Vincenzo (Palermo). Doherty Giovanni (New York). Moreira Neto Emanuele (Porto). » » Monsig. » » Monsig. » » Monsig. » » Monsig. . » » Monsig. Guercio Salvatore (Cefalù). Manfredi Manfredo (Civita Castellana). 6 ottobre » Monsig. » » » Monsig. Guarnieri Bruno (Firenze). Mitty Edoardo (New York). 13 » Monsig. » » Monsig. Brocato Luigi (Cefalù). Conte Stefano (Agrigento). » » » Monsig. Alemanno Sebastiano (Roma). Simone Francesco (Altamnra). » » Monsig. Forster Guglielmo Giuseppe (Boston). » » Monsig. Zanotti Alberto (Roma). Bourke Myles (New York). Gallagher Roberto (New York). Rodríguez Silva Gioacchino (San Luis Potosí). » » Monsig. Ciampa Giuseppe (Muro Lucano). » » Monsig. » » Monsig. Kelly Geraldo (Sioux City). Marxen Andrea (Hildesheim). Mulroy Giovanni (New York). 10 novembre » Monsig. 20 » » Monsig. » » Monsig. » » Monsig. Kane Cristoforo (New York). » » » Monsig. » » Monsig. » Monsig. » » Monsig. Duffy Francesco (New York). » Monsig. » » Monsig. » » Monsig. » » Monsig. Cirincione Giuseppe (Cefalù). Harrington Giovanni (New York). Quagliana Stefano (Cefalù). Cascone Gerardo (Castellammare di Stabia). Hoffman Lorenzo (Sioux City). Nugent Arturo (New York). Marsiglio Rino (Padova). » » Monsig. Zarletti Francesco (Viterbo). 24 » Monsig. Lorenzo (Sioux City). Fitzgerald Stefano (New York). » Monsig. Rouillard Giacomo (Nicolet). » » Monsig. » » Monsig. Vallières Giovanni Marco (Nicolet). » 29 » Monsig. » » Monsig. Gioacchini Delfo (Orte). Monsig. Bauer I. Peñalosa Gioacchino (San Luis Potosí). Zaccardo Mauro (Muro Lucano). » » Monsig. » » Monsig. Nobile Enrico (Novara).

Di Stefano Italo Severino (Resistencia). 30 » » Monsig. Luongo Vito (Muro Lucano). » » » Monsig. » » » Monsig. » Monsig. 31 » » Monsig. Randazzo Paolo (Acireale). Camerieri d'onore in abito paonazzo di Sua Santità 25 novembre 1961. » » » Monsig. 28 » » Il sig.366 Acta Apostolicae Sedis . Aragiusto Nicola (Sant'Agata de' Goti). Monsig. Potter Filippo (New York). Bianchini Pietro (Roma). 24 novembre 1962. Giampapa Sebastiano (Acireale). Heredia Bernardo Antonio (Caracas). Ros Giovanni (Vittorio Veneto). Dattero Felice (Muro Lucano). Monsig. Pelluzza Francesco (Acireale). (Rotterdam). . Catania Biagio (Acireale). Moráis Costa Giuseppe (Lamego). » 6 ottobre Monsig. » 1 dicembre » Monsig. » » » Monsig. Martínez Garcia Francesco (Zaragoza). Scarzello Sebastiano (Joinvile). Palm Ludgero (Aachen). Camerieri d'onore soprannumerari di Spada e Cappa di Sua Santità 21 settembre 1962. 24 » » Il Marchese Fantauzzi Franco (Roma). Benatti Alves Vincenzo (Carpi). Monteiro Sampaio Antonio (Parnaiba). Rodríguez Soler Emanuele (Resistencia). » » » Monsig. Angelucci Renato (Santo André). Dreesmann Guglielmo G. 28 settembre » Monsig. Monroy Jiménez Federico (Caracas). Catalano Antonino (Acireale). Camerieri segreti soprannumerari di Spada e Cappa di Sua Santità 10 novembre 1962. 12 gennaio 1963. Monsig. Heinemann Giorgio (Resistencia). Monsig. » » Monsig. » » » Monsig. Páparo Matteo (Acireale). 15 » » Monsig. » » » Aznar Cleofé Gioacchino (Zaragoza). » » » Monsig. » Monsig. Gallucci Luigi (Muro Lucano). Felicetta Cesare (Roma). » » Monsig. Il sig. Flórez Cuadrado Antonio (Zaragoza). Grell Ferdinando (Salzburg). » » » Monsig. 20 ottobre » Il sig. » » » Monsig. Boonen Filippo (Aachen). Monsig. » » » 10 marzo 1962. Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. R. » 29 » Monsig. Lo Giudice Edoardo (Acireale). Faloci Ernesto (Gubbio). Stoppa Lamberto (Roma). » 14 aprile Monsig. Ottaviani Pasquale (L'Aquila). » 20 » Monsig. Pina Lanci» Agostino (Zaragoza). 24 novembre » Monsig. Perin Giovanni (Padova). Kenney Vincenzo (New York). » 3 agosto Monsig. Monsig. » » Monsig. 29 » » Il sig. » » » Monsig. » Monsig. Il sig. Alfonzo Rivas Osvaldo (Caracas).Commentarium Officiale O'Flaherty Patrizio (New York). Risi Ferreyros Adelmo (Lima).

Presidente della Università delle Filippine. 367 ONORIFICENZE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Giovanni XXIII. Meinhardt Giuseppe (Sioux City). Il sig. sig. il Dott. Al » Al » Al » Al » Al » Al Al Al » » Al » Al » Al » Al Al sig. E. Shaikh Isa bin Sulman al Khalifa (Arabia).Diarium Romanae Curiae 24 novembre 1962. E. il Gen. sig. sig. Peralta Páez Benjamín. Fitzgibbons Leone (Sioux City). sig. si è degnato di conferire : La Gran Croce dell'Ordine Piano : 28 dicembre 1962. Kennedy Francesco (Sioux City). sig. sig. La Gran Croce dell'Ordine di san Silvestro Papa : 4 settembre 1962. E. Shaikh Shakhbut bin Sultan (Aralia). felicemente regnante. Meyer Vincenzo (Sioux City). Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. sig. il sig. Pifferi Ermanno (Grosseto). sig. A S. si è degnato di conferire: La Commenda con Placca dell'Ordine di san Gregorio Magno. A S. Stil will C. Focárdi Mario (Roma). Sindaco di Roma. Gill Franklin (Sioux City). Gleason Enrico (Sioux City). Cudahy Francesco (Sioux City). . E. Vitt Federico Edoardo (Sioux City). sig. il sig. E. il sig. » » » Il sig. 4 febbraio 1963. Tierney Edmondo (Sioux City). Murphy Cornelio (Sioux City). felicemente regnante. A S. Federico (Sioux City). Vitetti Leonardo. 12 marzo » A S. » A S. classe civile: 20 ottobre » » » » » » » » » » » » » » » » » 29 1962. A S. Ministro degli Affari Esteri dell'Ecuador. Gianni Giuseppe (Roma). sig. 26 febbraio 1963. Il Cavalierato dell'Ordine di san Gregorio Magno. il Dott. sig. Ambasciatore d'Italia. Ravaioli Giuliano (Forlì). Della Porta Glauco. Thielen Giuseppe (Sioux City). Romulo Carlo. sig. Ministro degli Affari Esteri della Turchia. » » » Il sig. Erkin Feridun Cemal. Presidente del Comitato Italiano per il Concilio Ecumenico Vaticano II. classe civile : 11 » marzo » 1963. E. Al Prof. Pancrazi Vittorio (Roma) 30 » » Il sig.

Garavaglia Luigi (Porto e Santa Rufina). La Gran Croce dell'Ordine di san Silvestro Papa: 15 maggio 1959. sig. Col. Nevóla Saturno (Italia). Nardi Arcangelo (Gubbio). sig. Douglas-Scotti Paolo (Roma). sig. Bernardo Silvio (Crotone). Baeck Alfredo (Salzburg). Al sig. Gleason Giuseppe L. Pourchet Luigi (Besançon). » » » ottobre 1962. sig. Tschiggfrey Giovanni (Salzburg). Farbmacher Giovanni (Salzburg). Viola Giovanni (Italia). Marottoli Giuseppe (Italia). sig. (Stati Uniti di A. Tassoni Bruno (Italia). Daleggio d'Alessio Eugenio (Esarcato Ap. sig.Commentarium Officiale Al 29 ottobre » » 1962. Masarich Alfredo (Italia). sig. Al sig. Fall Cheikh (Sénégal). sig. Obermoser Giovanni (Salzburg). sig. sig. Ferri Plinio (Ancona). Al Al 10 novembre Al » » Al » 30 8 dicembre » r Sirna G-aetano (Grosseto). Giunchi Giuseppe (Italia). Al sig. sig. sig. di Al sig. Al Al Al Al Al sig. Ballerini Giovanni (Italia). Cap. Donnenberg Giovanni (Salzburg). Maitre Stefano (Besançon).). Costa Mario (Italia). » » » 29 » » 10 novembre » 12 gennaio 1963. sig. » 15 » » 2 » » 6 20 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al sig. » » » » » » » » » » » » » » » » » 29 » » 15 dicembre maggio . » » » Al sig. Agresti Vito (Roma). Fall Idrissa (Sénégal). Ponzi Domenico (Roma). sig. La Commenda con Placca dell'Ordine di san Silvestro Papa 1959. sig. de Waele Giuseppe (Olanda). Ten. La Placca dell'Ordine di san Silvestro Papa: 20 ottobre 1962. Pellegrini David (Italia). Thiam Habib (Sénégal). Lazzaro Ermilio (Roma). Al sig. sig. sig. sig. Klaus Giuseppe (Salzburg). sig. sig.368 Acta Apostolicae Sedis . sig. Grecia). . sig.

sive religiosorum coetuum studium excitaret. 57) et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus. ut nempe nullo intermisso diei noctisque spatio.ACTA. P.Città del Vaticano — Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA IOANNIS PP. curavitque impense ut sive singulorum hominum erga Eucharistiam amorem foveret. ad affectum continenter adduci divinas Christi promissiones intellegebat. cibum nutrientem ad immortalitatem et vitam aeternam (S. X X V I I . col. Gr. Revera sacrum Convivium Petrus Iulianus animo considerans. v. 7. 582). V) . HI. n. guinem in me manet et ego in illo (Io. V. — 31-5-1963. LV 31 Maü 1963 (Ser.. 7 ACTA APOSTOLICAE SEDIS C O M M E N T A R I U M OFFICIALE Directio: Palazzo Apostolico . IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Sanctitatis corona fulgentissima. eo vel magis splendescere videtur. Quod cum feliciter de beato Petro Iuliano Eymard hodie factum sit. . Confessori. cum Sanctorum caelitum honores eiusdem filiis tribuuntur. 20) . 73. et vol. in quem sacerdos iste sanctus incensiore in dies animo intendit..N. XXIII L I T T E R A E DECRETALES Beato Petro Iuliano Eymard. Cyr. in loann. hisce factas verbis : Qui manducat meam carnem et bibit meum san(Matth. universa fidelium societas merito laetificatur ad divinumque simul inducitur Sacramentum altaris celebrandum. V I . vol. qua a se conditam Ecclesiam voluit Christus decorari. summi Sanctorum honores decernuntur.An.. Christum Iesum e sublimi solio propositum proni omnes adorarent. usque ad consummationem saeculi 24 .

non tamen sacra olim capessere munia exoptare cessabat. Quod ut clarius pateat. satis erit de eius rebus gestis breviter . qui adorabunt Patrem in spiritu et veritate exponere. die quarto mensis Februarii. ad morum in primis castimoniam quod attineret. Sanctaque de altari quam saepissime posset dehinc libare contendit. Igne praeterea ignem incendens. inflammari cupiebat . quo magis adversum patris consilium obstabat. anno millesimo octingentesimo undecimo. Novitiorum demum tirocinio Massiliae instituto apud Oblatos B. corporis mentisque afflictationes patienter sustinere. suum erga sacrosanctum Christi Corpus summopere aluit amorem. quod La Mure d'Isère nuncupant. Petrus Iulianus Eymard. haec in sacerdotium veniendi voluntas eo propensior fiebat. Io. cum duodeviginti iam esset annorum. sed praecipue erga populares et egenos. etsi perdiligentem operam patri navabat. Nihil igitur mirum si. sumendum proponere. puer acris ingenii atque vivacis. Postridie sacris Baptismi aquis est ablutus. Nam. moderatores maximo semper obsequio colere. V. aeternae salutis pignus. sub Eucharisticis velis latentem. I V . quam humanissime agere.370 r Acta Apostolicae Sedis . post exactam. Quinimmo. quamque potissimum valida ad efformandos veros adoratores. piis parentibus ortus est. M. 23). quo etiam fideles cunctos. sacerdotes dicimus. pietas. post paucos menses subito (cf. Factum propterea est ut. Iam a puero. ne levi quidem offensione a divinis praeceptis discessit. in Gratianopolitanae dioecesis oppido. ad Eucharisticum Convivium participandum incensa pietate se paravit. a prima usque aetate perspexerit quam arto coniungerentur foedere a Christo hominibus caeleste Convivium paratum eiusque extremae vitae dolorum perpessio. pueritiam. Petrus Iulianus. integre ab eo usque servatam. Immaculatae. ad Sacramenti Augusti sacrarium precibus adhibendis est initiatus secumque reputandis acerbissimis hominum Redemptoris cruciatibus. Cuius salutaris lavacri fontem mirum qua animi religione ad aetatem usque provectam invisere studuit. Totius igitur vitae suae instituto morumque disciplina significavit ille quam sit virtutum ferax sincera in Deum. erga omnes.Commentarium Officiale : . pientissimae matris sororisque natu maioris ope. optimae adulescens spei. natione Gallus. quorum praesertim esse censebat christianorum fidelium agmini Angelorum Panem.. natura bonus ac mitis itemque constans et aequus. ex eo didicit contumelias et criminationes constanter ferre. superno quodam instinctu. in primisque sacerdotes. ut pro eo tempore. ~ atque huius tactus ineffabilis mysterii ardore.

vicarii primum deinde curionis officium vehementi incitatoque studio exsecutus est . divinitus cognovit. qui nullo pacto tantae spei sodalem abscedere volebant. ut et altaris Sacramentum publico ac perpetuo cultui latius latiusque adorandum proponeret. Gratianopolitanum adivit sacrum Seminarium. V . cum a fidelibus tum praecipue a sacerdotibus. in eam Societatem cooptatus. veterem. pueris vigili sedulitate consulere. in dies graviora. Quod ut quam latissime toto orbe terrarum fieret. quippe qui sacerdotales partes fidelium saluti omnimodis quaerendae parato semper animo sustineret. uti par erat. a recta aberrantes vitae via ad virtutem revocare. Quae munia. Perfacile omnibus intellectu est qua animi alacritate. In principe enim Lugdunensi templo B . sacerdotio initiandus. a sacrorum Gratianopolitano Antistite veniam impetravit Societati Mariae Lugduni se addicendi. Christi minister sacratus. in quo munere tuendo suum esse profecto duxit fidelium sibi commissorum animos evangelica lege imbuere. Die vicesimo mensis Iulii. Eius pro christiano populo sollicitudinis caput ac veluti cardo in eo. XXIII 371 eodemque gravissimo morbo affectus est. Hoc praeterea mirandum opera eum operibus augere. hominem deponere curaret novumque induere qui secundum Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis (Eph. in Sacramento Augusto delitescens. I V . Inter tot tamen christianorum causa susceptos labores. dicato dum precaretur. aegrotos visere. vertebatur ut ab omnibus. Atque in primis ea quae Parisiensi Archiepiscopo se facturum . religiose Iesus Christus coleretur. 24). et Sodalitatem Sacerdotum conderet. ipsi a Christo Iesu ea mens iniecta est. tum adsidue. Ad salutem non sine singulari Dei auxilio reductus. domumque redire coactus.Acta Ioannis Pp. Ad perfectius autem Deo serviendum. anno millesimo octingentesimo quinquagesimo septimo. ad Pauli Apostoli hortamenta. die sexto mensis Ianuarii. egenis subvenire. utpote qui tum in sacris praesertim disciplinis se collocaret. diu noctuque orationi instando corpusque verberationibus afflictando. sibimetipsi non parum studebat. anno millesimo octingentesimo tricesimo quarto. sacra vota nuncupaverit totusque dehinc incubuerit recepta a moderatoribus officia obire. qui ad suam ipsorum fideliumque sanctitatem per Eucharistiam peculiariter inflammarentur. Sed eius consilium extra Societatem Mariae id ad exitum perducendi cum moderatorum suorum consilio non congruebat. cum tamen ob imbecillam valetudinem Massiliam redire nequiret. Lutetiam Parisiorum profectus est initiumque fecit Congregationis Presbyterorum a Ssmo Sacramento. eo submissiore accipiebat animo quo altiora erant. M . Iisdem tandem sinentibus.

multum fructum affert christianae doctrinae elementa doceret caelestique Convivio primum 24)? Ea igitur divini Magistri verba secum animo reputans. Nonne enim Iesus Christus dixerat : nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit. ob quasdam denique ab utraque Congregatione defectiones. paulatim tamen Congregatio augescebat. sanctissime ibi e vita Sacramentis munitus excessit. rite ab Apostolica Sede probata sit. Extremis autem vitae annis incommoda exceperunt incommoda ob continentes corporis animique aegritudines. de Beatorum Caelitum honoribus eidem decer- . Deficientibus denique corporis viribus.Commentarium Officiale _ 7 : — sed eos quoque pollicitus erat. anno millesimo octingentesimo sexagesimo tertio. Petrum Iulianum summum atque perpetuum praepositum communi omnium suffragio designar unt. ut non solum eorundem subveniret corporis necessitatibus. Quod cum tamquam a Deo sibi iniunctum officium ille intellexisset. condidit itemque coetum. pari animi modestia ac firmitate accepit eodemque fideliter functus est. ad vitae usque discrimen sibi instandum operi censebat. Statim post mortem. Sed Congregationis sodales. ob condendas religiosis viris additicias domus. ita quidem ut decreto. Quamquam maxima laborabat sive aedium sive sodalium egestate. ratusque a se conditum opus suo iam ipsius non indigere regimine. Summa ergo iam cupiditate expetens ut ad Christi solium Eucharisticum quod sibi reliquum esset vitae tempus precibus fundendis tribueret. suum adire. quod die decimo mensis Martii factum est. quem Aggregationem ab eodem Ssmo Sacramento appellavit. egenos plerumque rectoque deerrantes. omnia pro Christo pati contentus. adultae videlicet iam aetatis pueros. ut Christi regnum in universum terrarum orbem proferretur. si autem mortuum fuerit. ut valetudinem suam reficeret. Congregationem Ancillarum a Ssmo Sacramento. in primum sollemnemque coetum hac de causa convocati. die primo mensis Augusti. cum eius sanctitatis fama in omnium ore magis magisque versaretur. solum manet. anno millesimo octingentesimo sexagesimo octavo. Quae quidem singulari patientia tulit. aetatis quinquagesimo septimo. ipsum (Io. enutrir i curaret.372 Acta Apostolicae Sedis . solum coactus. consilium inivit se summi moderatoris munere abdicandi. in quo primam lucem aspexerat. Quo autem maior in dies fieret eorum numerus qui Sacramentum Augustum adorarent. XII. anulo Piscatoris signato. ad se allicere. ob nummarias difficultates. ope Margaritae Guillot. sibi exsequenda censuit.

canonicisque de more peractis processibus. His confectis. Cum deinde. in congregatione tandem generali disceptatum est de Servi Dei Petri Iuliani Eymard virtutibus. eodem anno. die nempe decimo mensis Iulii. sanationes propositas vera esse habenda miracula affirmarunt. Porro. operatus Deus esse dicebatur. Cardinalis Aloisi Masella. exercita est quaestio de duobus miraculis. R. Die autem altero mensis Iunii. venerabili Petro Iuliano Eymard intercedente. postquam in praeparatoriis Sacrae Rituum Congregationis comitiis est disputatum. et super duabus miris sanationibus. dubium posuit an et de quibus miraculis. commissionem introducendae causae S. anno millesimo nongentesimo vicesimo quinto. venerabilis Frater Noster Benedictus S. quae dicuntur.Acta Ioannis Pp. actum est sive coram Pio X I I . post habitas antepraeparatoriam et praeparatoriam. eodem deprecante famulo Dei. quas heroicum attigisse gradum Pius X I . E. anno millesimo nongentesimo vicesimo altero. constare decrevit de duobus miraculis a Deo. novensilis Beati deprecatione. tum Cardinales tum Praelati Officiales Patresque Consultores. antequam de tanti momenti negotio Nostram aperiremus sententiam. Caroli Eugenii Verdier ab osteitide tuberculari fistulosa chronica in pede laevo. ac tandem die quintodecimo eiusdem mensis et anni ediximus constare de subita perfectaque sanatione. statutum est tuto procedi posse ad Petri Iuliani Eymard beatificationem. constaret in casu et ad effectum de quo ageretur. scilicet de instantánea perfectaque sanatione Lucindae Cifuentes a cancro in stomacho. De utraque sanatione. idem Decessor Noster. Pius X. in Petriana Basilica sueto ritu habitae sunt. et puellae Renatae Foucherau a gonarthritide seu arthrosinovite in laevo genu. iterum dicerentur a Deo patrata miracula. Post acres ideo Sacrae Congregationis Rituum investigationes. quae. Episcopus Praenestinus huiusque causae Relator. apostolici denuo instituti sunt processus. anno millesimo nongentesimo octavo. causa ad canonizationem consequendam resumpta fuit. Decessor Noster. quae eo intercedente sunt impetratae. patratis. naturae tubercularis. supernum Dei lumen adhuc implorandum censuimus. post indultam beato Petro Iuliano Eymard venerationem. Quo in generali conventu. sua manu signavit die duodecimo mensis Augusti. sollemniter declaravit die undecimo mensis Iunii. Nos autem. Decessor Noster. anno millesimo nongentesimo vicesimo quinto. sollemnesque hac de causa celebrationes die duodecimo mensis Iulii. die nono mensis Maii. atque Mariadorae Christinae Bartels . omnesque qui affuerant. beato Petro Iuliano intercedente. XXIII 373 nendis agi coeptum est. hoc ipso anno. proximo Decessore Nostro. sive coram Nobis.

anno duodecima Ianuarii . utrum scilicet eidem Beato sanctorum Caelitum honores decerni possent necne. die altero et vicesimo superioris mensis Septembris datum. et S. numero frequentissimum. Cui consistoriali Advocato per dilectum Filium Hamletum Tondini. post preces Deo adhibitas. Consistorium. aequum esse ostendit ut Beati illius memoria summis consecraretur honoribus. Sanctus declararetur.Commentarium Officiale T~ ab angina pectoris myocardiosclerotica. Pucci et Antonium beo. E. respondimus iam in eo esse ut huiusmodi postulationi concederemus. ex universo terrarum orbe Concilii Oecumenici Vaticani II celebrandi causa Romae astantium. Receptis ideo omnium qui aderant S. una cum Antonio Maria Pucci et Francisco Maria a Camporubeo. ab epistulis Nostris ad Principes. Cardinalium et sacrorum Praesulum suffragiis. die quintodecimo superioris mensis Novembris in Basilica Vaticana habitum est. Cardinalis Larraona. augmentum. haec sollemniter pronuntiavimus : Ad honorem licae Sanctae et individuae Trinitatis. venerabilium ArchiepiPetrum Camporudie eorum pro Patriarcharum. ad exarationem Domini de ac Nostra : implorata. magno fidelium atque sacrorum Antistitum. exsistentium. Confessores. ope auctoritate Christi. Urbe Mariam saepius Cardinalium. Duobus autem miraculis ita probatis. R. instantissime postulavit ut Petrus Iulianus Eymard. per decretum. Sanctos esse decernimus et definimus. quod indiximus. Sacrum deinde. R. Beatos a Episcoporum. in E. Nostrorum et Eymard. Tunc dilectus Filius Noster Arcadius S. instantius. ac Sanctorum catalogo adscribimus: statuentes illorum memoriam quolibet natali. prima nempe Augusti pro Petro Iuliano. Cardinalis Larraona. Consistorialis Aulae Advocato. plane comperimus Beatum illum concordi sententia ab iis talem aestimari qui fulgido honestaretur Sanctorum diademate.374 — — ' Acta Apostolicae Sedis . Sacrae Rituum Congregationis Praefectus. Quo magnae sollemnitatis die in Petrianum templum descendimus. Itaque. utpote supremi catholicae Ecclesiae magistri munere fungentes. R. instanter de more. enixeque postulavit ut quam primum ad id deveniretur. Qua super re. consilio. E. E. beratione Fratrum scoporum Iulianum divina B. perorante dilecto filio Camillo Corsanego. a divino Paraclito superni luminis copia implorata. ad eiusque canonizationem diem statuimus nonum proximi mensis Decembris. in divi Petri cathedra. ediximus tuto procedi posse ad beati Petri Iuliani Eymard sollemnem canonizationem. Franciscum fidei Nostri matura cathoIesu deliet christianae religionis praehabita. in quo dilectus Filius Noster Arcadius S. Beatorum Apostolorum Petri et Pauli. unum expendendum erat dubium.

XXIII Antonio tos Maria. et pia decima septima Septembris pro devotione recoli debere. Deinde post grates omnipotenti Deo ana cum astantibus aetas. E. Ego I O A N N E S Catholicae Ecclesiae Episcopus £B Ego EUGENIUS Episcopus Ostiensis ac Portuensis et S. si ostenderetur. quae inspicienda erant. CicoGNANI. de eorumque miris virtutibus sermonem habuimus. FERRETTO. In Francisco. ALOISI MASELLA. Sanctorum illorum patrocinium primi invocavimus. certa scientia ac de Nostra apostolica auctoritate. £8 Ego BENEDICTUS Episcopus S. PIZZARDO. mandantes ut harum Litterarum exemplis vel locis. Sacri Collegii Decanus. Amen. . die nono mensis Decembris. apud Sanctum Petrum. quae supra memoravimus confirmamus. Omnibus itaque. Camerarius. Datum Romae. manu tamen alicuius apostolici tabellionis subscriptis sigilloque munitis. £8 Ego HAMLETUS IOANNES Episcopus titulo Tusculanus Card. Rufinae Card. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. MICARA. quae hisce haberetur. COPELLO. nomine 375 inter Sancet Confessores Pa £& ins Fi £ J 3 Hi et Spiritus Q$ Sancti. £8 Ego IOSEPHUS Episcopus Albanensis Card. bene perpensis.Acta Ioannis Pp. eadem tribuatur fides. etiam typis impressis. •B Ego CLEMENS Episcopus Veliternus Card. Ego IACOBUS ALOISIUS titulo S. R. Praenestinus Card. Pontificatus Nostri quinto. £& Ego IOSEPHUS Episcopus titulo Sabinensis et Mandelensis Card. TISSERANT. Laurentii in Damaso Presbyter Card.

Rossi. Ego MICHAEL S. MARELLA. Ego GUSTAVUS titulo S. Ego CAROLUS titulo S. Ego AUGUSTINUS S. Agnetis extra moenia Presbyter Card. Card. FORNI. Ego EPHRAEM titulo S. Ego ARCADIUS MARIA SS. GIOBBE. MORANO. Ego ALBERTUS S. Cancellarius ARCADIUS Card. Ego VILLELMUS THEODORUS S. Sebastiani ad Catacumbas Presbyter Card. CX. ROBERTI. Theodori in Palatio Diaconus Card. BEA. Ego ANDREAS S. JULLIEN. Cosmae et Damiani Diaconus Card. OTTAVIANI. CONFALONIERI. Eustachii Presbyter Card. Pudentianae Diaconus Card.. Georgii in Velabro Diaconus Card. Ego CAROLUS titulo S. n. Ego IOACHIMUS ANSELMUS S. Apost. Mariae in Domnica Diaconus Card. B ACCI. Ego FRANCISCUS S. Di IORIO. IACOBUS A. Ego PAULUS titulo S. R. Eugenii Papae Diaconus Card. BRACCI. Ego FRANCISCUS SS. Ego PETRUS titulo S. Mariae in Vallicella Presbyter Card. CHIARLO. Priscae Presbyter Card. Apollinaris Diaconus Card. C. AGAGIÂNIAN. Crucis in Jerusalem Presbyter Card. Datarius. ALBAREDA. Blasii et Caroli ad Catinarios Diaconus Card. Cane. .Commentarium Officiale Ego GREGORIUS PETRUS titulo S. tab. lk. Ego HILDEBRANDUS titulo S. Bartholomaei in Insula Presbyter Card. da COSTA NUNES. Mariae in Cosmedin Diaconus Card. Proton. R. LARRAONA. Praxedis Presbyter Card. ANTONIUTTI. Caesarii in Palatio Diaconus Card. CIRIACI. TESTA. Ego PAULUS titulo S. S. LARRAONA S. COPELLO S. Ego ANTONIUS S. R. Pauli in Harenula Diaconus Card. Silvestri in Capite Presbyter Card. Ego VALERIUS titulo S. E. Apost.376 Acta Apostolicae Sedis . Ego FRANCISCUS S. VALERI. BROWNE. Ego ALOISIUS titulo S. Proton. HEARD. Federici. Andreae de Valle Presbyter Card. CENTO. Ego IOSEPHUS titulo S. Ego FERDINANDUS titulo S. Sabae Diaconus Card. Praefectus Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Caesar Iosephus Loco © Plumbi In Ap. TRAGLIA. Mariae in Porticu Presbyter Card. Andreae Apostoli de Hortis Presbyter Card. Ego ALAPRIDUS S. E. vol. Hieronymi Illiricorum Presbyter Card.

Ajalpán. Nova Ecclesia confinis erit : ad septem- .Acta Ioannis Pp. Xochitlan (Todos Santos). haec statuimus atque iubemus. Zapotitlán (Salinas). Tehuacan separamus. id proposuerit ut divisis archidioecesibus Antequerensi et Angelorum. Ixcaquixtla (San Juan Bautista). sane amplissimis. IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Quem ad modum redeunte vere patularum arborum comae et gemmarum et florum et ramorum splendore vestiuntur. Zinacatepec. XXIII 377 CONSTITUTIONES APOSTOLICAE I ANTEQUERENSIS . R. San Antonio Canada. Nicolas Bravo (San Felipe). San José Miahuatlán. Cum ergo venerabilis Frater Aloisius Raimondi. Atexcal (San Martin). E. Ab archidioecesi Antequerensi districtum. Yehuaìtepec. Zoquitlàn (San Pablo). Archiepiscopus titulo Tarsensis et in Ditione Mexicana Apostolicus Delegatus. Santiago Miahuatlán. His autem omnibus territoriis novam dioecesim Condimus. Cardinalium Negotiis Consistorialibus praepositorum. de sententia venerabilium Fratrum Nostrorum S. Vicente Guerrero (Santa Maria del Monte). nova ibi loci conderetur ecclesiastica circumscriptio. cuiusque erunt fines iidem atque municipiorum quibus efficitur. Eloxochitlán. Tlacotepec de Diaz. Nos hoc censentes christiani Nominis propagationi conferre posse. quibus nova dioecesis conditur. qui haec municipia complectitur : Chapulco. « Tehuacaniensis » appellanda. Caltepec. Méndez). San Gabriel Chilac. quem dicunt. quasi de fronde. ita Ecclesia sancta. ab archidioecesi vero Angelorum municipia quae sequuntur : Talcotepec (Santa Cruz). cui erit nomen Tehuacaniensis. Tepango de López.ANGELORUM (TEHUACANIENSIS) Ab Ecclesiis Antequerensi et Angelorum quaedam territoria detrahuntur. Atenayuca (Juan N. Tehuacán. laetatur. usque renovatur. fiante Dei numine. novarumqué dioecesium ortu. aequo animo consilium eius probantes. Coxcatlán et Coyomeapan Santa Maria . Altepexi. Cañada Morelos et Palmar de Bravo. Coyotepec ( San Vicente).

Mensam efficient : Curiae proventus. eademque sinceris exemplis ad Sacram Congregationem Consistorialem mittet. Canonicis electis. vel quem ille delegaverit. contraria praescripta officere poterunt. statuimus ut dioecesi constituta Sacerdotes ei Ecclesiae addicantur. archidioecesi Verae Crucis seu Ialapensi. C. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Sedi Tehuacaniensi obveniet. Immaculatae poni censemus. item eius Episcopus illi sacro Antistiti obnoxius erit. quod est in eadem civitate. ceteri clerici atque Seminarii tirones. archidioecesi Antequerensi et dioecesi Huajuapanensi. praeterquamquod affert Episcopo utilitates. Censemus postremo ut has Litteras Nostras venerabilis Frater Aloisius Raimondi exsequatur. atque igitur vim suam obtineant. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. Collegium Canonicorum constituatur : id enim multum confert ad Dei honorem augendum sacrarum caerimoniarum splendore.378 Acia Apostolicae Sedis . cui virorum prudentium coetus praesto erit. iuxta regulas iuris communis et Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Sedem episcopalem sacrique Praesulis domicilium in urbe Tehuacán statuimus. I. idem Consultores eligat a munere cessaturos.Commentarium Officiale trionem. Acta denique ac documenta quae ad dioecesim modo conditam ad eiusve personas respiciant. cathedram in templo B. in qua beneficium vel officium habeant. populi collationes. congrua bonorum pars quae divisis bonis ad canonem 1500 C. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat. Iubemus praeterea ut Seminarium minus Episcopus quam primum construat. V. in qua legitime degant. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. in tabulario rerum religiosarum magna cura asservanda. archidioecesi Angelorum. Volumus praeterea ut nova dioecesis sit Sedi metropolitanae Angelorum suffraganea. ad meridiem. Ad clerum quod attinet. cuiusvis generis. ei. qui optimi fuerint Romam mittantur ut in Pontificio Collegio Piano Latino Americano sane erudiantur. cito ad eius Curiam mittantur. Re autem acta. quodque debitis iuribus cathedralium templorum augemus. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. Quarum Litterarum efficacitati nulla. factis necessariis potestatibus. M. ad orientem solem. quavis praeditus auctoritate. cum autem iuvenes quos Deus ad sacerdotium vocaverit philosophiae atque theologiae vacare debeant. archidioecesi Angelorum. Quapropter si quis. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . ad occidentem denique solem. sive typis . idem documenta exarari faciet. Quamdiu vero his carebit.

in Nosque christiani gregis pascendi onus paterna caritate suscepimus. IACOBUS A. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. D E POUSO A L E G R E . Cane. Adamantina. apud S. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. quae hisce haberetur. Petrum. Iosephus Loco £ß Plumbi Proton. Datum Romae. Congr. quibus novae tres provinciae ecclesiasticae conduntur: ludiciforensis. COPELLO S. id lumen quod in terras Dei Filius tulerit. E. et Uberabensis. Apostolorum princeps. die tertio decimo mensis Ianuarii. de Pouso Alegre. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. XXIII 379 impressis sive manu exaratis. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. Card. cum Nobis unum insideat et haereat in animo ut nempe ea flamma. CX. Apost. R.Acta Ioannis Pp. IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Qui tamquam Petrus. U B E R A B E N S I S ) Ab ecclesiasticis provinciis Bellohorizontina. Cancellarius CAROLUS Card. 28. II BELLOHORIZONTINAE ET A L I A R U M ( I U D I C I F O R E N S I S . eadem omnino habenda erit fides.. vol. n. tab. Consistorialis a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Caesar Federici. CONFALONIERI S. Proton. ad summa Ecclesiae sanctae elati sumus fastigia. In Ap. Rossi. Pontificatus Nostri quarto. Apost. si ostenderentur. nihil hoc sanctius agitamus in mente quam ut omnibus populis sacratissimam Christi religionem ceu thesaurum tradamus vigentemque faciamus. et . quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. Marianensi quaedam sedes dividuntur.

qui fuit hactenus eiusdem Ecclesiae Episcopus. tertiae. Uberabensi. de Pouso Alegre. Sedi Uberabensi. Ecclesiarum Marianensis. hodie ad dignitatem dioecesis elatam. Iudiciforensi . Ianuariensis et Otonopolitanae . Adamantinae. Censemus praeterea ut dioecesis Valadarensis a provincia Adamantina subtrahatur. S. Volumus ut Sedi Iudicif orensi venerabilis Frater Geraldus Maria de Moráis Penedo praefiniatur Archiepiscopus Metropolita. Fines ergo provinciarum Marianensis. Ioannis a Rege. nempe : Iudiciforensem. Oliveirensis. Archiepiscopus titulo Caesariensis Philippi et in Brasilia Apostolicus Nuntius. Arassuhayensis. Luceatinae. Leopoldinensem. Patensis. scilicet cum omnibus iuribus et privilegiis debitis. has. Campaniensem in Brasilia. tandem a provincia Adamantina. Fertiliensis et Paracatuensis. divisis provinciis ecclesiasticis Bellohorizontina. de sententia Ordinariorum Praesulum quorum interesset. venerabilis Frater Iosephus d'Angelo Neto. Porro per has litteras Nostras statuimus ut cathedralia templa et Collegia Canonicorum ad gradum et dignitatem archiepiscopalium ac metropolitanorum perferantur cum iustis iuribus et privilegiis. novae archidioeceses et provinciae constituerentur. de Pouso Alegre. R. Montisclarensis. Praelaturam nullius Paracatuensem. adhuc eiusdem Ecclesiae Episcopus. E. quae sequuntur : Iudiciforensem. Adamantinae et Bellohorizontinae iidem erunt atque Ecclesiarum quibus unaquaeque constat. et vivacissime splendeat. nempe : primae. Qui omnes iuribus frui poterunt quibus ceteri per orbem terrarum Metropolitae. Fertiliensem. de Pouso Alegre. ad populi bonum aptius procurandum atque ad ecclesiasticam disciplinam promovendam id petierit ut. hactenus sacer eiusdem dioecesis Episcopus . Sedi de Pouso Alegre. A provincia ecclesiastica Bellohorizontina has dioeceses separamus : Uberabensem. Patensem. Ecclesiis iisdem in ordinem archiepiscopalium Sedium redactis. His autem metropolitanis Ecclesiis erunt ordine suffraganeae : Leopoldinensis et S. Quibus omnibus dioecesibus tres novas provincias ecclesiasticas condimus. Campaniensis in Brasilia et Guaxupensis. Cardinalibus Negotiis Consistorialibus praepositis. alterae. Bellohorizontinae.Commentarium Officiale accendatur in hominibus vehementer. Caratingensis et Valadarensis. Nos re bene reputata consilioque petito a venerabilibus Fratribus Nostris S. haec quae sequuntur decernimus atque iubemus. Guaxupensem . a provincia vero Marianensi. Ioannis a Rege. cum venerabilis Frater Armandus Lombardi. venerabilis Frater Alexander Gonçalves do Amaral. et Marianensi in omne tempus addicatur suffraganea. ut pallium gestandi et ante se Crucem ferendi in .380 Acta Apostolicae Sedis . Uberabensem. Septemlacunensis et Divinopolitanae. Quam ob rem. Adamantina et Marianensi.

Apost. anno Domini millesimo nangentesimo sexagesimo secundo. Felicis. Consistorialis a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regem Bernardus Iosephus Loco C¡ Plumbi De Rossi. Congregationem Consistorialem mittet. quavis praeditus auctoritate.Acta Ioannis Pp. n. eademque sinceris exemplis ad S. idem documenta exarari faciet. eadem omnino habenda erit fides. Cane. apud S. Proton. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. quae iussimus. Petrum. postquam tamen in publico Consistorio a Nobis impetraverint. E. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. cuiusvis generis.. Congr. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . In Ap. si ostenderetur. Quarum Litterarum efficacitati nulla. Proton. Quapropter si quis. CX. IACOBUS A. tal. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat. factis ad hoc necessariis potestatibus. atque igitur vim suam obtineant. Ceterum. XXIII 381 sacris caeremoniis. Cancellarius CAROLUS Card. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Pontificatus Nostri quarto. haec omnia. 22. contraria praescripta officere poterunt. vol. COPELLO R. die quarto decimo mensis Aprilis. Rebus vero actis. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. CONFALONIERI S. venerabilis Frater Armandus Lombardi exsequi studebit vel quem ille delegaverit. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. Card. Datum Romae. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. sive typis impressis sive manu exaratis. Apost. . quae hisce haberetur.

in qua Praesul domicilium collocabit . quod et civiles auctoritates exoptare. Si tamen id statim fieri nequeat. quod ad dignitatem aedis cathedralis. ut. Mensam episcopalem. R. cathedram vero ponet idem in templo S. ad magna incrementa respicientes quae sive in religioso campo sive in civili regio cepit. Archiepiscopus titulo Caesariensis Philippi et in Foederatis Brasiliae Civitatibus Apostolicus Nuntius. hac ipsa die ad metropolitanae Ecclesiae gradum evectae. Quae cum ita sint. eodem nomine et finibus. Cuius erit sedes in civitate Paracatu. efficient : Curiae proventus.Commentarium Officiale ni PARACATUENSIS Praelatura « nullius » Paracatuensis ad gradum et dignitatem dioecesis tollitur. idque . IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Illius navis gubernationi praepositi. fidelium collationes. quibus Christi navigium per undas exsultat. ex huius fragilis vitae portibus ad immortales caelorum regiones reducere. de bono civium sollicitas. Seminarium saltem minus Episcopus construat. bona quae ad praelaturam hucusque pertinuerunt.382 Acta Apostolicae Sedis . cuius Metropolitae sacer etiam Paracatuensis Antistes obnoxius erit. Consultores dioecesanos ad tempus constituet. quam populus Minas Gérais cognominai. de Nostra summa auctoritate haec statuimus. Novam dioecesim suffraganeam facimus Sedis metropolitanae Uberabensis. Quibus sane hic videtur esse dies annumerandus. cum iustis honoribus et privilegiis. cuius est munus mortales omnes. E. quae dicitur. venerabilibus Fratribus Nostris sententiam rogatis S. tollimus. ibidem exstante. et tempestates cognovimus peragrandi maris. praelaturam «nullius)) Paracatuensem in ordinem dioecesium redigeremus . in quo datur novam dioecesim constituere : petiit enim venerabilis Prater Armandus Lombardi. Paracatuensem praelaturam «nullius)) in dioecesim redigimus eodem nomine iisdemque finibus. Antonii Patavini. et fulgidissimos dies. qui ope atque consilio sibi praesto sint. Qui profecto curabit ut Canonicorum Collegium in sua dioecesi condatur caerimoniarum splendori augendo consilioque lectorum virorum praesto habendo. quotquot in Christum crediderint. Cardinalibus Sacrae Congregationi Consistoriali praepositis.

Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus . quae hisce haberetur. apud S. Card. Petrum. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. R. eo ipso Sacerdotes in territorio eius degentes legitimo domicilio. Ceterum. postremo. Cum vero iuvenes adoleverint.Acta Ioannis Pp. XXIII 383 gravi obligatione. Apost. Dioecesi. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. in Pontificio Collegio Piano Brasiliano philosophia atque sacra theologia erudiendi. n. dioecesi addicentur tamquam proprius clerus. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. Quarum Litterarum efficacitati nulla. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. Serafini. Cane. factis ad hoc necessariis facultatibus. si ostenderentur. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. vel per se ipse. sive typis impressis sive manu exaratis. Congr. ad normam iuris communis et iuxta regulas quae Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus tulerit. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Proton. Ferretti. E. CX. atque igitur vim suam obtineant. eademque sinceris exemplis ad Sacram Congregationem Consistorialem cito mittet. tab. contraria praescripta officere poterunt. Pontificatus Nostri quarto. idem documenta exarari faciet. per has Litteras constituta. 19. vel per legatum. Proton. Re autem acta. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. die decimo quarto mensis Aprilis. qui optimi fuerint Romam mittantur. eadem omnino habenda erit fides. Cancellarius CAROLUS Card. Datum Romae. In Ap. quavis praeditus auctoritate. . vol. Quapropter si quis. CONFALpNIERI 8. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat . venerabilis Frater Armandus Lombardi has Litteras Nostras ad exitum adducet. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Apost.. cuiusvis generis. Consistorialis a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Franciscus Albertus Loco © Plumbi H. COPELLO 8. IACOBUS A.

dioecesi Abancaiensi et praelaturae « nullius » Sicuanensi .1) in terris. M. J3. Suprema igitur Nostra potestate usi. eorumque consensu suppleto qui in hoc negotio aliquid iuris habeant vel se putent habere. terminantur. ad orientem solem.. nova constitueretur ex iis Praelatura « nullius ». Matris dicato. quae Unión et Condesuyo vocantur . ad meridiem. cathedram vero in templo curiali ibidem exstante Deo in honorem S. praelaturae « nullius » Caraveliensi . iisdemque finibus circumscribendam quibus civiles provinciae. a praelatura autem « nullius » Caraveliensi.Commentarium Officiale S •••• IV AREQUIPENSIS . a Nobis expostulavit ut divisis territoriis Ecclesiarum Arequipensis et Caraveliensis. ex iisque novam praelaturam « nullius » constituimus Ghuquibambensem appellandam. et dilecto Filio Friderico Kaiser. . Sedem praelaturae in urbe Chuquibamba cognominata Praelatus collocabit. V. Archiepiscopus titulo Sidoniensis et in Republica Peruviana Apostolicus Nuntius. 3. Libenter igitur preces accepimus quibus venerabilis Frater Romulus Carboni. simul sumptae. auditis nempe venerabili Fratre Leonardo Iosepho Rodriguez Ballon.384 Acta Apostolicae Sedis . Praelato (( nullius » Caraveliensi. Annae. « Chuquibambensis » nomine.CARAVELIENSIS (CHUQUIBAMBENSIS) Detractis quibusdam territoriis ab archidioecesi Arequipensi et a praelatura « nullius » Caraveliensi. ad occidentem denique solem. IOANNES EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM Christi caritas. iis omnibus vel terreni ordini subsidiis adhibitis quae nonnihil ad id conducere videantur. archidioecesi Arequipensi. Archiepiscopo Arequipensi. quod ad dignitatem praelaticii templi attollimus. qua una agendi norma Apostolica haec Sedes utitur. nova praelatura « nullius » conditur. nihil unquam intentatum relinquit ut salutifer (( sermo Dei currat et clarificetur » (2 Thess. ea quae sequuntur decernimus. Nova igitur praelatura « nullius » confinis erit : ad septentrionem. Oceano Pacifico. Ab archidioecesi Arequipensi territoria separamus civilium provinciarum quae Castilla et Camanà cognominantur .

Quod si alius eo tempore in Peruviana Republica Nuntii munere fungatur. Mensam praelaticiam. statim ad eius Curiam praelaticiam mittantur. vel per alium. constituent : Curiae emolumenta. Collegio Piano Latino Americano excipiendi. sive typis impressis sive manu exaratis. cetera eiusmodi iure canonico omnino temperentur. 7. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat. qui meliores fuerint Eomam mittantur. id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. De clero autem haec decernimus : ut videlicet sacerdotes Ecclesiae illi accenseantur in qua beneficium aut officium habeant . In nova Ecclesia Seminarium saltem minus exstruatur. Ceterum ea quae per has Litteras Nostras mandavimus venerabilis Frater Romulus Carboni.Acta Ioannis Pp. quibus sui gradus Praelati per terrarum orbem fruuntur. quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta. quavis praeditus auctoritate. XXIII 385 cum iuribus et honoribus. Cum praelatura « nullius » Chuquibambensis praeterea tum eius Antistes metropolitanae Sedi Arequipensi eiusque Ordinario subicientur suffraganei. n. atque ea bonorum pars quae Praelaturae advenient iuxta canonem 1500 C. hic quae iussimus faciet. eadem omnino habenda erit fides. V. oneraque congrua subibit. idem documenta exarari studebit eademque sinceris exemplis ad Sacram Congregationem Consistorialem cito mittet. fidelium collationes. ei in qua legitimum habeant domicilium. ceteri vero clerici Seminariique tirones. sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus. cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. dos a civili Gubernio danda. vel per se ipse. re autem peracta. Sede vacante. factis ad id necessariis facultatibus . Quarum Litterarum efiicacitati nulla. pueris excipiendis qui ad sacerdotium Dei gratia invitentur . exsequi studebit. cuiusvis generis. ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur. Quapropter si quis. vol. quam dicunt. Regimen Ecclesiae. iis omnibus iuribus et privilegiis utetur. atque igitur vim suam obtineant. quin immo harum Litterarum exemplis et locis. quae ad novam praelaturam respiciant. — 31-5-1963. I. quem diximus. ut aequum. C. administratio. si 25 . Documenta denique et acta. quod ad normas iuris communis fiat atque secundum regulas Sacrae Congregationis de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Cum vero iuvenes eo adoleverint ut philosophiae sacraeque theologiae operam dare debeant. Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus. Etiam sacer Antistes. quae hisce haberetur. contraria praescripta officere poterunt.ACTA. electio Vicarii capitularis. in tabulario rerum religiosarum magna cura custodienda. .

Pontificatus Nostri quarto. Sponsus Beatae Mariae Virginis. I O A N N E S PP. Nos e Sacrae Rituum Congregationis consulto. n.. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. Cane. tab. missis aliis. Volens autem hoc alacre religionis studium . Card. In Ap.£86 Acta Apostolicae Sedis . CX. Petrum. Cancellarius CAROLUS Card. Apost. Venerabilis Frater Henricus Iosephus 0'Brien. quae Sancto Iesu Christi Nutricio sunt dicata. testantur XI templa paroecialia atque ipsa ecclesia cathedralis. B. Quibus precibus libenter admissis. Congr. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. praecipuus Patronus caelestis archidioecesis Hartfortiensis constituitur. almae Deiparae Sponsum.firmare auctibusque provehere. — Insidet in animis cleri et Christifidelium archidioecesis Hartfortiensis. 15. ut praeclarum illum Caelitem.Commentarium Officiale ostender ent»r. Iosephus Rossi. qui Summorum Pontificum iussa non fecerint. quemadmodum accepimus. Hartfortiensis Archiepiscopus. eleganti manu recens exstructa. COPELLO S. Loco £ß Plumbi De Felicis. Consistorialis a Secretis Franciscus Tinello Apostolicam Cancellariam Regens Bernardus . LITTERAE APOSTOLICAE I Sanctus Ioseph. Beatae Mariae Virginis Sponsum. anno Domini millesimo nongentesimo sexagesimo secundo. die quinto mensis Iunii. Quod. archidioecesis suae praecipuum apud Deum Patronum renuntiaremus. apud S. IACOBUS A. Datum Romae. Apost. harum Litterarum vi perpetuumque in modum Sanctum Ioseph. R. CONFALONIERI S. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit. Proton. iamdiu peculiaris pietas erga Sanctum Ioseph. sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas. Salvatori et Beatae Mariae Virgini coniunctissimum. vol. totius Hartfortien- . Nos rogavit. Proton.

His de causis. si quidquam secus. irritumque ex nunc et inane fieri. X secundarii Patroni. omnibus adiectis honoribus ac privilegiis liturgicis. superno obtegi patrocinio maxime decet. sub anulo Piscatoris. HAMLETUS I. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis II Beata Maria Virgo. Haec edicimus. Huius etiam dioecesis maximum templum praeclaro Immaculatae Conceptionis titulo decoratur atque frequentes fidelium multitudines ad caelestem Matrem honorandam excolendamque allicit. anno MCMLXII. apud Sanctum Petrum. a Venerabili Fratre Alberto Deane. Porro. Card. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. scienter sive ignoranter attentari contigerit. Pontificatus Nostri quarto. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. quasi quaedam palaestra germanae religionis. suo omniumque sacerdotum piarumque sodalitatum nomine ad Apostolicam . auctoritate qualibet. Datum Romae. quandoquidem sancta Ecclesiae instituta.Acta Ioannis Pp. dulcissimo pietatis amorisque vinculo cum Alma Deipara coniungitur. renuntiantur. His autem votis. Civitatis Mariae Episcopo. decernentes praesentes Litteras firmas. die iv mensis Augusti. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . primae labis expertem. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. duo etiam compatroni expetuntur Sanctus Ioseph Opifex ac Sanctus Pius Pp. quemadmodum ex ipso loci colligitur nomine. ab Immaculata Conceptione appellata. I O A N N E S PP. praecipua Civitatis Mariae dioecesis Patrona. a quovis. recentia praesertim. X. quo amplior quodammodo Caelitum corona reddatur. super his. quibus quippe nullus sit in eadem regione Christianus quin studio voluntateque confidat. quae praecipuis dioecesium seu locorum Patronis rite competunt. peropportunum sane probabileque est iudicandum consilium Virginem. ad quos spectant seu spectare poterunt. ad sacrae caput iurisdictionis in Argentinorum republica aliquot ante annos evecta. — Civitas Mariae. Patronam totius dioecesis eligendi. nunc et in posterum plenissime suffragari . illisque. atque Sancti Ioseph Opifex et Pius Pp. XXIII 387 sis archidioecesis principalem caelestem Patronum constituimus ac declaramus. statuimus.

Beatissimam Virginem Mariam. sub anulo Piscatoris.Commentarium Officiale Sedem aliati^ libenti animo statuimus obsecundare. X I I . r e c . a rec. anno MCMXXXX. harum Litterarum vi perpetuumque in modum. apud Sanctum Petrum. X I . auctoritate qualibet. ex Sacrae Rituum Congregationis consulto. Itaque. Virgo. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. pro certo habentes ex praesenti illorum Sanctorum tutela innumerabilia in rem catholicam beneficia redundare. I O A N N E S PP. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. Datum Romae. anno MCMLXII. die xv mensis Octobris. illisque. Decessore Nostro. Pontificatus Nostri quarto. biennio post eius Beatificationem. ad quos spectant seu spectare poterunt. principalem Civitatis Mariae dioecesis apud Deum Patronam. N. et Pium Pp. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . quae dioeceseon Patronis sive principalibus sive secundariis rite competunt. pietatem cultumque Beatae Gemmae continenter inter fide- . decernentes has Litteras firmas. Iesu Christi. — « Pios Dominicae Passionis » a Pio Pp. christianae Fidei propagatores effecti. Card. est appellata Gemma Galgani. super his. haberet. Virgo Lucensis. fel. irritumque ex nunc et inane fieri. scienter sive ignoranter attentari contigerit. ac Sanctos Ioseph Opificem. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . X secundarios eiusdem dioecesis Patronos constituimus atque declaramus. ab Immaculata Conceptione appellatam. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis liturgicis. eiusdem Virginis Sponsum. peractam-. HAMLETUS I. in praecipuam caelestem Patronam pro Iota dioecesi Dodomaënsi in Tanganyika eligitur. cui animo addicta erat. Clericorum nempe excalceatorum Sanctissimae Crucis et Passionis D. mem. « Dodoma » nuncupata. vere « gemma » illius religiosae Familiae. si quidquam secus. Pio Pp. statuimus. Hi. cum Sanctorum Caelitum honores ei decernens Homiliam.388 Acta Apostolicae Sedis . CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis III Sancta Gemma Galgani. Haec edicimus. anno MCMXXXIII. a quovis. in Africae Orientalis regione. nunc et in posterum plenissime suffragari . certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere .

ut eadem Sancta Virgo totius illius dioecesis Patrona per Nosmet ipsos renuntiaretur. sub anulo Piscatoris. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. Datum Romae. auctoritate qualibet. de spirituali bono vitaeque christianae incremento solliciti. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. renuntiamus. seu denuo declaramus. apud Sanctum Petrum. illisque ad quos pertinent seu pertinere poterunt. huiusmodi precibus annuendum perlibenter censuimus. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . Beata Maria Virgo pietate vere singulari excolitur in dioecesi Sanctae Mariae Angelorum. Quapropter. ex Sacrae Rituum Congregationis consulto.Acta Ioannis Pp. — Ab Archangelo Dei verbis humanissimis salutata. quin immo recentis illius ((missionis» territorium tunc Praefecturam Apostolicam. XXIII 389 les foverunt. anno MCMLXII. si quidquam secus super his. Episcopus Dodomaeri-' sis. HAMLETUS I. Nos autem. scienter' sive ignoranter contigerit attentari. quae principalibus locorum Patronis rite competunt. confirmamus. harum Litterarum vi perpetuumque in modum. omnibus adiectis honoribus. plenissime suffragari . Venerabilis Frater Antonius Ieremias Pesce. Sanctam Gemmam Galgani. decernentes praesentes Litteras firmas. Card. nunc vero. Haec edicimus. I O A N N E S PP. totius dioecesis Dodomaënsis praecipuam apud Deum Patronam. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis IV Beata Maria Virgo « ab Angelo salutata » totius dioecesis Sanctae Mariae Angelorum praecipua Patrona eligitur. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . certa scienta ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. die x x i x mensis Octobris. irritumque ex nunc et inane fieri. constituimus. Pontificatus Nostri quinto. Virginem. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. Nuntius ille supernus. in eiusdem Sanctae Virginis patrocinium ac tutelam tradiderunt. quam per Apostolicam Constitutionem haud pridem in Chilia condidimus. enixis Nos adiit precibus. . a quovis. ad dignitatem dioeceseos evectum. nunc et in posterum. decem fere abhinc annos. Ne tamen haec pia Religiosorum fideliumque voluntas Apostolica careret auctoritate atque sanC J tione. statuimus. postea Vicariatum.

super his. caelestem Matrem. Nos vero. apud Sanctum Petrum. principalem apud Deum totius dioecesis Sanctae Mariae Angelorum Patronam confirmamus. huiusmodi votum. in festo Annuntiationis eiusdem patrocinii festum celebrandi. Eandem suam Patronam habet. additaque facultate quotannis. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. qui eam incolit regionem. Card. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere. die XXIX mensis Octobris. si quidquam secus. Beatissimam Mariam Virginem. quique. ad quos spectant seu spectare poterunt. mariali patrocinio publice decreto. naturali veluti propensioni obsecutus. ab Angelo salutatam. nunc et in posterum plenissime suffragari. Pontificatus Nostri quinto. Haec edicimus. omnibus adiectis honoribus ac privilegiis liturgicis. auctoritate qualibet. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. sollemnibus ritibus celebrandum. quae principalibus locorum Patronis rite competunt. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis . decernentes has Litteras firmas. sacrasque iurisdictiones caelesti tutela firmandas curemus. liberorum more. His de causis Venerabilis Frater Emmanuel Sánchez Beguiristain. anno MCMLXII. eiusque praesidio confisus. irritumque ex nunc et inane fieri. scienter sive ignoranter attentari contigerit. eiusdem dioecesis Episcopus. benigne admittere statuimus. quippe qui cultui Ssmae Virginis omnimode propagando studeamus. Datum Romae. officiosissimas dedit ad Nos litteras.390 Acta Apostolicae Sedis . diligit. statuimus. diem tanti eventus memoriae in Ecclesiae liturgia sacrum pro tota sua dioecesi festum renuntiaremus. id petens ut. illisque. a quovis. harum Litterarum vi perpetuumque in modum. magno viget honore suavique recordatione apud fidelem industriumque populum. cleri universique populi nomine ad Nostrani Sedem delatum. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere. Itaque ex Sacrae Rituum Congregationis consulto.Commentarium Officiale quo caelum ß«m terra visum est coniungi. die x x v mensis Martii. constituimus ac declaramus. sub anulo Piscatoris. HAMLETUS I.

certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. Episcoporum a vetusta aetate sedes praeclara. anno MCMLXII. sub anulo Piscatoris. ut annalium memoria traditur. eo structurae genere insignis. et porticus quadrilatera. Praeterea asservatur ibidem pieque excolitur effigies Beatae Mariae Virginis. Mindoniensis-Ferrolensis Episcopus. apud Sanctum Petrum. I O A N N E S PP. XXIII 391 V Titulus ac privilegia Basilicae Minoris Cathedrali ecclesiae Mindoniensi conferuntur. si quidquam secus. Venerabilis Frater Hyacinthus Argaya Goicoechea. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis liturgicis. harum Litterarum vi perpetuumque in modum Cathedralem ecclesiam Mindoniensem. quae sacris aedibus eodem nomine insignibus rite competunt. Multum etiam probatur ei continens sacrarium. a quovis. HAMLETUS I. nunc et in posterum plenissime suffragari. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis . publicis nationis Hispanicae monumentis merito est annumerata. decernentes praesentes Litteras firmas. e Sacrae Rituum Congregationis consulto. statuimus. illisque. Quae vota libenti animo implentes. super his. eo advectum est. Haec omnia reputans cum animo cupiensque augustum hoc pietatis domicilium dignitate augere. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. simulacrum e cathedrali templo urbis Londinii. Haec edicimus. Nos. auctoritate qualibet. tabulis pictis decoratum. siquidem. sicque rite iudicandum esse ac definiendum. picturis saeculo xv summa colorum venustate expressis et aliis ornamentis lautissimis excellit. molis amplitudine commendatur. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . quod. irritumque ex nunc et inane fieri. Almae Deiparae sideribus receptae sacrum. quo tempore Henricus V I I I nomini catholico adversabatur. Quas ob laudes ecclesia haec. Card. ad egregiae artis Gothicae rationem saeculo XIII inito exstructum est. scienter sive ignoranter attentari contigerit. Contrariis quibusvis non obstantibus. quae optimum veterum aedificandi modum f abre imitatur. ad quos spectant seu spectare poterunt. Pontificatus Nostri quinto. — Sanctum religione et opere nobile perhibetur esse templum princeps Mindoniense. ad gradum Basilicae Minoris evehimus. Datum Romae. cui adiecta appellatio « Virgo Anglica ».Acta Ioannis Pp. ut templum praedictum Basilicae Minoris nomine ac iure donar emus. die VII mensis Novembris. preces ad Nos admovit. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere . Deo in honorem Beatae Mariae Virginis in caelum Assumptae consecratam.

De tous les enseignements renfermés dans le mystère de cette célébration.392 Acta Apostolicae Sedis . l'Homme-Dieu. * Die U Aprilis mensis a. 4. 3 obviavit Abrahae . .. arrivé à la veille de sa mort. 20. 26. le premier devoir de l'homme. 2 sacerdos Dei summi. grâce à l'institution par le Christ du sacrifice définitif. une des plus touchantes de toute la liturgie de l'Eglise. 109. proferens panem et vinum. C'est le pain et le vin qui fournissent au Souverain Prêtre selon l'ordre de Melchisedech la matière du merveilleux Sacrement qu'il institue en ce jour : l'Eucharistie. post Eucharisticum sacrificium in Aede Sixtina a Summo Pontifice peractum. La cérémonie du Jeudi-Saint est. Les holocaustes de l'ancienne alliance sont accomplis désormais dans la victime sans tache qui s'offrira demain sur la Croix. célébré chaque année avec ferveur par les chrétiens du monde entier. dans lequel tous les autres trouvent leur accomplissement. 1 et Gen. Ps. qui est l'adoration. 1 2 8 Matth. 18. Cfr. et toujours riche de répercussions bienfaisantes pour l'ensemble des peuples de la terre. nous disent les évangélistes — vespere autem facto — que le Christ. feria quinta Maioris Hebdomadae in « Cena Domini ».Commentarium Officiale ALLOCUTIONES I Ad Exc. se mit à table avec ses disciples : discumbebat cum duodecim discipulis suis.morum Legatorum Coetum apud Sedem Apostolicam. * Excellences et chers Messieurs. est rempli de la façon la plus eminente: c'est le Verbe incarné. 1963. c'est d'abord le jour où fut rendue à Dieu l'adoration la plus parfaite. dans sa simplicité.. Hebr. cet anniversaire du premier Jeudi-Saint. et qui se place dès ce soir sous les symboles anciennement prédits du pain et du vin: Melchisedech. Nous voudrions en signaler trois principaux. En la personne du Christ. 1 i Moment solennel entre tous dans le culte catholique. Cfr. le vrai sacrifice. Le Jeudi-Saint. 7. 14. L'heure même à laquelle elle se déroule la rend plus suggestive encore : c'est le soir venu.

dans ce document solennel de Notre magistère. Il Nous plaît qu'elle paraisse en ce jour où sont tombées des lèvres du Christ les divines paroles : « Aimezvous les uns les autres » . et qui n'aura d'égale dans aucune société terrestre. dont l'Evangéliste Saint Jean nous a conservé la substance. . 16. Et c'est encore ce qu'a voulu redire — dans un langage qui. une énergie nouvelle vienne animer les Gouvernants . grâce à la charité qui pénétrera les cœurs. sera entendu et compris de tous — l'encyclique Pacem in terris. unité. qu'elle les aide à croire à la présence de Dieu dans l'histoire. le Christ laisse à son Eglise ses suprêmes consignes. qui transcende la vie des individus ! Et que. Io. et dans un émouvant discours. Nous l'espérons. que de Nous faire l'humble écho 4 5 Cfr. au prix de leur sang. Celui-ci leur ouvre alors son cœur. Io. ils ne négligent rien de ce qui peut favo^ riser le développement de la personne humaine et assurer ici-bas une vie en société ayant pour solides fondements la vérité. Aujourd'hui comme hier. la justice. De là va découler une nouvelle méthode de diffusion de la vérité: méthode toute spéciale à l'Eglise. 13. et par les mêmes méthodes. et à accepter sa loi. trois traits de lumière. absolument tout. d'autre dessein. la paix et la liberté ! Nous n'avons pas eu d'autre désir. les Apôtres ont communié au sacrement nouvellement institué par leur Maître. Le Jeudi-Saint. 5 4 C'est en effet avant tout un grand appel à l'amour que Nous avons voulu lancer aux hommes de ce temps. Ce message. sur le point de mourir. Qu'ils reconnaissent de bon gré leur commune origine. promptitude au sacrifice. dans cet esprit. 34. il les prépare à leur future mission. jusqu'aux conséquences logiques. qui les rend tous frères. C'est en effet avec des moyens purement spirituels que les Apôtres vont affronter tous les périls et répandre dans le monde entier. XXIII 393 qui rend l'hommage le plus parfait au Roi tout-puissant et immortel des siècles. Trois pensées surtout. l'Eglise continue à le répandre au cours des âges. Le repas est achevé. qui vont illuminer leur route quand il les aura quittés : charité. c'est encore le jour où. elle appelle sans se lasser les hommes à l'unité dans la charité. et qu'ils s'unissent ! Que. 13. en esprit d'obéissance à un devoir qui les dépasse.Acta Ioannis Pp. le message de vérité et de vie dont ils sont les dépositaires. jusqu'aux applications concrètes qu'elle comporte! Qu'ils soient amenés ainsi à tout faire.

quitta son manteau et prenant un linge. La liturgie à laquelle vous venez d'assister.Commentarium Officiale du testament du Christ. Puis il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer » . sachant que le Père avait tout remis en ses mains et qu'il était venu de Dieu et retournait à Dieu. se leva de table. les pensées que Nous suggère cette réunion de ce soir. renouveler le geste de leur Maître. c'est l'esprit qui compte. et la leçon n'est pas seulement pour les chefs religieux : tout commandement. comporte une cérémonie supplémentaire. 13. Excellences et chers Messieurs. leur rendant le plus humble des services ! L'Eglise a recueilli cette précieuse leçon : elle est répétée aujourd'hui même dans toutes les cathédrales du monde. « Le repas achevé. revêtus des ornements liturgiques. d'un très haut enseignement : c'est celle du lavement des pieds : la mise en pratique de l'exemple donné par le Maître divin — Exemplum dedi vobis — et rapporté par l'Evangéliste Saint Jean en des termes d'une simplicité et d'une beauté inégalables. 6 Quel spectacle. chers Messieurs. Mais plus que le geste. Votre présence rend toutes proches de Nous les innombrables multitudes d'hommes auxquelles le Christ répète en ce * Io. . elle aussi.394 Acta Apostolicae Sedis . tout exercice de l'autorité est un service. cette dernière et grande leçon du JeudiSaint. Troisième leçon : l'exemple donné par le Christ. et sachent reconnaître que leur autorité sera d'autant mieux acceptée par leurs peuples qu'ils l'exerceront dans un esprit d'humble service et de total dévouement au bien de tous. eux aussi. lorsqu'elle est célébrée solennellement par l'Evêque dans sa cathédrale. et quel exemple : le Christ à genoux aux pieds de ses disciples. Le Pape aime à s'appeler Servus servorum Dei : il se sent et s'efforce d'être le serviteur de tous. où l'on peut voir les successeurs des Apôtres. S'il Nous est toujours agréable de voir réunis autour de Nous les distingués Représentants des nations. cette rencontre dans la lumière de la célébration liturgique du Jeudi-Saint Nous semble revêtir un caractère d'intimité et de confiance plus touchant encore que de coutume. Jésus. l'interprète des divines et émouvantes confidences du Jeudi-Saifit. 3-5. Dieu veuille que ceux sur qui pèse la responsabilité de la communauté humaine accueillent. Telles sont. particulièrement suggestive et riche. de bon cœur. l'attacha à sa ceinture.

irradia dal mistero della Risurrezione. Occhi luminosi e cuori palpitanti esprimono slancio di amore e fiducia. 4. antequam Summus Pontifex Urbi et Orbi Apostolicam impertiret Benedictionem. e le varie forme di vita cornu* Die 14 Aprilis mensis a. in eco festosa all'alleluia pasquale. * Diletti fiffli. in nessun altro c'è salvezza. Nos meilleurs vœux de joyeuses et saintes fêtes de Pâques. 12. et sur tous les peuples que vous représentez si dignement auprès de Nous. par Notre voix. 1 Siamo con Gesù risorto . Romani e pellegrini di ogni lingua e provenienza. spes nostra! Non est in alio aliquo salus : nostra speranza. II Cristo è risorto : tutto e tutti devono riflettere la luce di lui : l'uomo e la famiglia. civibus Romanis et peregrinis in Petriano adstantibus foro. Cfr. Da questa certezza saldissima. come da tutte le cattedrali del mondo. siete venuti a chiedere all'umile successore di San Pietro. A vous. 1 Cristo. Ma lo sguardo si dilata a più vasti orizzonti attraverso i collegamenti radiotelevisivi. Surrexit Christus. nell'atto di scambiare con lui. Ainsi soit-il! Il Habita die festo Resurrectionis Domini Iesu Christi. l'augurio lietissimo. 1963. che da quasi duemila anni è principio di fede. I popoli cristiani scambiano oggi lo stesso annuncio. che voi. Excellences et chers Messieurs. che simultaneamente adunano popoli vicini e genti lontane. Et Nous n'avons pas de plus cher désir. che si innalzano da questa incomparabile piazza.Acta Ioannis Pp. enrichies des grâces que Nous appelons de grand cœur sur vos personnes. XXIII 395 jour. Questa è l'ora del saluto affettuoso e della grande benedizione. que de voir toute la grande famille humaine. stimolo di attività coerente. grande incoraggiamento. è risorto. le leggi e il costume. rimaniamo con lui. figli col Padre. Act. che si scaturiscono indicazioni di . dono di grazia celeste. docile à cet appel. vous le savez. son appel à l'amour et à l'humble service de leurs frères. enfin rassemblée dans l'union et dans la paix. sur ceux qui vous sont chers.

instaurando>iuovo ordine nei rapporti dell'uomo con Dio. Diletti figli di Roma. non quel che deprime. Risuonano e si diffondono nell'aria e nei cuori le parole dell'apostolo Paolo. sì che la forza animatrice del Cristianesimo si propaghi in tutti gli stadi della vita. Che spettacolo indimenticabile quando voi. ne respinga le giuste aspirazioni. così noi camminiamo in novità di vita )). . 3 Diletti figli ! Perseverate nella fede in Gesù. Innanzitutto essa scende su di voi. 4.396 Acta Apostolicae Sedis ^ Commentarium Officiale nitaria delle nazioni. . 3. questa sia la vostra testimonianza. giovani padri di famiglia. non divisioni. Col. Poiché Cristo ha vinto il peccato e la morte. ma vita. il servizio. del mutuo rispetto. le fatiche e le consolazioni. ma la voce non sapeva esprimere appieno la tenerezza del cuore. fortificato buone volontà. ora e sempre. Haec dies quam fecit Dominus! La Pasqua esalta la gloria dei Divino Risorto : Oh ! sì. non menzogna. che addolori i fratelli. ma carità. sollevando i vostri figlioletti. voi continuate a sollevare in alto i vostri piccoli . che sia in contrasto col suo Vangelo . l'onore del cristiano. E poiché ciò costituisce la salvezza. La letizia di Pasqua irraggi dalle vostre parole e opere. toccanti. In quegli istanti le Nostre braccia si aprivano. ma pace. Cfr.1-3. 2 3 Rom. fedeli della diocesi di Roma. sembravate dire : — Ecco la Roma di domani —. Avete ben meritato la presenza del vostro Vescovo nelle diverse parrocchie durante le domeniche della Quaresima. della purezza. alleluia! Il saluto dice radioso programma: non morte. che Ci sentiamo indotti a dare con grande amore. e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. e vi rechi fermento rinnovatore di giustizia e di carità. diletti figli ! In questo giorno di Pasqua la parola si arresta sul canto della grande Benedizione. scandite questa notte nella Messa della vigilia pasquale : Se siete risuscitati con Cristo. ne turbi la coscienza. ma il trionfo della luce. non quelle della terra. cercate le cose di lassù. non egoismi. 6. e di tutto il mondo. hanno diffuso serenità. Quegli incontri spontanei. ma verità. di cui si intreccia la quotidiana esistenza. hanno rianimato propositi. 2 Surrexit Christus. ed insieme a volgere al cielo le vostre speranze. gli intenti. nulla può ormai esimersi dal suo divino imperio : « come Cristo risuscitò da morte per la gloria del Padre. Nulla fate mai. Poiché siete morti (al passato).

croato. vous vous penchez sur la brebis blessée par les dangers du chemin. slovacho. enfin et surtout. Vous avez voulu mettre en commun vos expériences cliniques. sinensi. leur donnant d'exprimer par leur talent comme un reflet des choses célestes . de tous les horizons : en vérité. d'un bout du monde à l'autre. la benedizione augurale di pace. Laissez-Nous. turcico. lusitano. romenico. sono spiritualmente presenti a questo pacifico convegno di anime. avant toute autre chose. profiter de votre présence ** Tunc Beatissimus Pater ex ordine bene precantia verba ob redeuntia Paschalia festa italico. aethiopico. peut à bon droit se réclamer de la parabole du Bon Pasteur. il a inspiré bien des artistes. ce deuxième dimanche après Pâques porte nom très suggestif : c'est le dimanche du « Bon Pasteur ». depuis bientôt deux mille ans. et faire progresser ainsi la médecine des accidents.Acta Ioannis Pp. sloveno. scenda ora. ac tandem latino sermone fecit. et c'est votre zèle charitable qui vous a conduits à Rome. albanensi. 1963. XXIII 397 Su tutto e tutti. japónico. . gallico. anglico. chers Messieurs. dont la nécessité apparaît de nos jours d'une importance sans cesse croissante. che amiamo ripetere nelle diverse lingue a voi familiari : benedictio et pax. hungarico. accesa dall'immenso affetto del Nostro cuore. sopra le moltitudini di questa piazza ed a quanti nelle chiese. negli ospedali. alleluia! ** ni Iis qui interfuerunt Conventui primo Romae habito a Sodalitate quae vulgo « Association Internationale de Médecine des accidents et du trafic » appellatur. Dans la liturgie romaine. hellenico. bohemo. * Die 28 Aprilis mensis a. * Chers Messieurs. Ce récit n'a cessé au cours des siècles de guider l'action pastorale des prêtres . Vous connaissez assurément le passage où l'évangéliste Saint Jean rapporte les paroles touchantes par lesquelles Jésus se définit ainsi le Berger des âmes. A l'exemple' du Bon Pasteur. hollandico. hispanico. nelle case. germanico. arabico. o pellegrini per via come i discepoli di Emmaus. polono. L'objet même qui vous a amenés à vous grouper en une « Association Internationale de Médecine des accidents et du trafic ». russico. un nombre incalculable d'hommes et de femmes de tous pays y ont puisé le courage et l'amour nécessaires pour se mettre au service de leurs frères. pour votre premier Congrès.

Nous encouragions en particulier. qui anime votre conduite et fait tant honneur à vos labeurs. pour réaffirmer avec vous le caractère sacré de toute vie humaine^Le véritable médecin se fait toujours un devoir et un honneur de la protéger. C'est cette noble attitude. chaque fois que Nous avons dû rappeler aux usagers de la circulation routière les lois de la prudence. par la conviction de la grandeur et de la dignité de la vie humaine. . de la mer et des cieux. à une telle perfection de moyens efficaces et rapides pour voyager sur les voies de la terre. la campagne menée par les organismes italiens compétents en faveur de la protection du trafic. de devoir constater que le drame du voyage se termine trop souvent en tragédie de mort et de larmes » 1 Ces tragédies. lorsque Nous exprimons Notre satisfaction que des régimes de sécurité sociale permettent aux hommes de regarder l'avenir avec plus de tranquillité. le 9 août 1961. Il est trop évident que. les témoins et les spectateurs attristés. C'est aussi la même conception de la dignité de la personne humaine qui Nous inspirait. lorsqu'enfin Nous soulignons le droit de l'homme à toutes les formes de l'assistance. il reconnaît la valeur imprescriptible d'un ordre moral qui le dépasse et exprime la grandeur de l'homme lui-même. au long des pages de ce document. l'Encyclique Mater et Magistra. lorsque Nous demandons l'amélioration des soins médicaux et de l'habitat dans les zones rurales. quand Nous avons publié. III vol. plus souvent que d'autres. la mécanisation progressive qui caractérise la vie moderne entraînerait des troubles de plus en plus graves dans le bon ordre de la vie en société. Nous encourageons les syndicats à améliorer le sort matériel et moral des travailleurs. sans les contrôles et les limitations nécessaires. la valeur du « Code de la Route » et de toutes les dispositions prises par les Autorités responsables de la sécurité des déplacements. 381 ss. Mais il est aussi pareillement fréquent et douloureux. quand l'occasion s'en présente. Mais Nos soucis recouvraient d'encore plus près les vôtres. Messaggi. et mettre en garde contre les conséquences désastreuses résultant de leur transgression. voici bientôt deux ans. Notre pensée est guidée comme la vôtre.Commentarium Officiale autour de Nous. Nous rappelions que (( jamais on n'était arrivé. Colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII. Chers Messieurs.. Lorsque. comme en notre époque. — Nous le savons. vous en êtes. 1 Discorsi. ajoutions-Nous. p. et Nous vous en félicitons —. Vous ne serez pas étonnés que Nous estimions de Notre devoir de rappeler à tous. de la conserver et de la développer à tous les stades de son existence.398 Acta Apostolicae Sedis . En agissant ainsi.

v. de (( l'assistance médicale aux traumatisés ». bénira vos efforts. il Lumen Christi. 1 2 2 Io. sur vos personnes. sur vos familles et sur tous ceux que vous avez en ce moment présents à l'esprit et au cœur. — Voti augurali incoraggianti e benedicenti. Nous en somme sûr. de « l'alcool et la sécurité dans la circulations ». di cui vi parlammo il sabato santo del 1959. a diffondere la sua luce nel mondo. Questo amabile saluto di Gesù Ci sale dal cuore nell'attesa ormai brevissima di celebrare la gloria della Resurrezione. Ainsi-soit-il! NUNTIUS RADIOPHONICUS Universis christifidelibus. sur le succès de votre Congrès. Pax vobis : pace a voi. A. C'est la faveur de sa toutepuissante assistance que Nous invoquons de grand cœur. LI (1959). XXIII 399 Chers Messieurs. Et Dieu. avec la compétence qui est la vôtre. 1963 (Sabbato Sancto). que des précieux rappels d'ordre moral dont vous les accompagnerez. Radiomessaggio del 28 marzo 1959. 1 diletti figli. Di questa luce amiamo considerare tre irradiazioni : — Concilio Ecumenico ed Encicliche sociali. — Generoso servizio di umana e cristiana convivenza. 20. 241 ss. festum Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi celebraturis. sur la prospérité de votre Association. A. Les hommes vous sauront gré. Ce que vous direz aura grande valeur et autorité pour le bon usage de l'incomparable don le Dieu qu'est la vie. de « la responsabilité civile des automobilistes » : tous problèmes profondément humains et hélas ! très actuels. Dalla prima Pasqua del Nostro pontificato ad oggi. p. . Cfr. des « lésions par accidents du trafic ». des « recherches et dispositions pour la prévention des accidents ». * Venerabili Fratelli.Acta Ioannis Pp. ha continuato. S. * Vespere diei 13 Aprilis a. non moins des résultats scientifiques de vos échanges. en vous remerciant de votre visite aimable. 19. nonostante qualche difficoltà. au cours de ces journées. vous avez traité ou vous traiterez.

aperti or sono venti secoli dal Divino Redentore. di moniti accorati. pegno dell'amore di Cristo. Basta appena il suo nome a suscitare entusiasmo in tutti i popoli. La Pacem in terris vuole essere il Nostro dono di Pasqua dell'anno del Signore 1963. che conducono alla vera pace nell'ambito personale.Commentarium Officiale Concilio Ecumenico e Encicliche sociali Accenniamo anzitutto al Concilio Ecumenico Vaticano I I . nel rispetto dei diritti di ciascuno. e traccia nella luce del Vangelo la sintesi di tutti gli elementi. da Leone X I I I a Pio X I I . familiare. altrimenti questo diventa debole. Oh. e riflesso del Cuore di Cristo. Eph. Il nuovo documento. comunitario. la pace ! Prima di essere equilibrio di forze esterne. assicura il tranquillo ordine esterno. di esortazioni. dedicata al retto ordinamento della società per conseguire il prezioso bene della pace. — dice l'Apostolo Paolo — e venne a evangelizzare la pace a voi. essa è dono divino. a cui guardano con speranza non soltanto i figli della Chiesa. (( Egli è la nostra pace . 2. c'è stato negli ultimi settant'anni un moltiplicarsi di interventi dei Papi. Il Concilio è veramente una fiamma. compendia sul tema della pace gli insegnamenti dei Nostri Predecessori. Ma la grande emozione di questi giorni è l'Enciclica Pacem in terris.400 Acta Apostolicae Sedis . affidato com'è ai calcoli dell'umana prudenza. . L'ordine interiore.. espressione di quell'ardente desiderio. sorretto dalla buona volontà. che si ricollega alla Mater et Magistra. che ne hanno compreso gli immutabili principi dottrinali e le amplissime finalità pastorali sui vasti orizzonti.. 17-18. 14. e ne attende il desiderato influsso nella compagine sociale. che riconcilia le anime al Padre e le stabilisce nella sua grazia. pace con gli uomini. Ecco la visione celestiale ! Pace con Dio nell'adempimento della sua volontà . e pace ai vicini : per lui andiamo al Padre mediante un medesimo Spirito » . La Lettera espone il pensiero della Chiesa su questo argomento. che eravate lontani. che infiamma l'animo Nostro di Pastore universale della Chiesa Santa . perchè su cia3 3 Cfr. Per custodire o riacquistare questo inestimabile dono. ma tutti gli uomini di buona volontà. Persino il mondo profano — quello che sembrava o si diceva estraneo a fatti eminentemente religiosi — ha sentito l'importanza di questa assemblea di tutti i Vescovi Cattolici.

ciò induce a proseguire. Questo il senso della Pasqua del Signore : il suo passaggio.Acta Ioannis Pp. 5 Pace all'interno delle nazioni. nel vigile intento di favorire l'ordinato sviluppo della vita dei cittadini. nelle mutue relazioni dei popoli. n. incomprensioni. ed hanno il diritto di avere. vol. e i figli crescono come virgulti di olivo intorno alla mensa. Ps. che sono scritte nel cuore di ogni uomo. ma anche dei propri doveri. Ps. ma con l'aiuto di Dio. In questa nobile gara i cattolici sono presenti e attivi. pace nelle famiglie. . nulla è facile. che accolgono apostolicamente questo servizio. e le ricorrenti stasi dovute alle inclinazioni dell'uomo. V. della assistenza — a servire l'uomo. Amiamo rendere omaggio alle organizzazioni mondiali. e col sincero tributo di sudditanza a lui. non soltanto dei propri diritti. nella sua dignità di persona. In tal modo sarà meno arduo entrare con animo risoluto nella complessità dei problemi e rapporti umani. talora dominato dall'egoismo. Generoso servizio di umana e cristiana convivenza Si nota in sempre più vasta cerchia di uomini una coscienza più sollecita. 3 . il suo metodo di conquista. Certo.ACTA. Non dobbiamo però sottovalutare le difficoltà che si incontrano in un compito tanto ampio. I due documenti Mater et Magistra e Pacem in terris offrono nuovi motivi di seria riflessione sui problemi economico-sociali e politici. che si avviano in ogni campo — della politica. di fratello nostro. a fine di condurne innanzi la soluzione. e Noi confidiamo che si accresca il numero di coloro. nella lealtà e nel proposito di eliminare sospetti. 7 . il vero progresso nella fraternità e nella pace è possibile. XXIII 4 401 scuno è segnato lo splendore dell'Altissimo. a confidare. così da comunicare ai suoi simili ciò che essi attendono. e non Ce lo nascondiamo. la sua novità. per l'estensione della pax christiana. 127. che compone ogni cosa nel dovuto ordine •ed elimina le fonti di perturbamento sociale e civile. nel rispetto e nell'amore di quelle leggi immutabili e universali. Cfr. infine. ove i coniugi collaborano col Signore nella trasmissione della vita. 4 6 Cfr. 4. 7. II dono della pace darà a ciascuno consapevolezza di responsabilità e di limite. Pace. — 31-5-1963. di figlio di Dio. 26 . In realtà s'è fatto finora buon cammino . minacce. della cultura.

Pax vobis. nei luoghi di lavoro. L'Agnello immolato non ha aperto bocca davanti ai persecutori. 7 Voti augurali incoraggianti e benedicenti Venerabili Fratelli.Commentarium Officiale Con quanta verità la cattolica liturgia canta : Pascha nostrum immo- latile est Christus! 6 Ciò indica che dalla venuta di Gesù sulla terra tutto è mutato. come per chiunque. lo splendore delle luci. 7 Cfr.402 Acta Apostolicae Sedis . che in ogni Paese estendono il Regno di Dio con animi- 6 1 Gor. Is. 53. Ci sentiamo vicini ai Nostri venerabili Fratelli nell'Episcopato e ai sacerdoti. Sia questa legge un suadente richiamo per coloro. che la bontà del Signore Ci ha affidata. diletti figli : tutti. Le voci delle campane e degli organi. nell'armonia dell'obbedienza e della fraterna disciplina e solidarietà. al vero successo che consiste nel bene di tutti e per tutti. Essa è il centro della storia. La solennità di Pasqua supera ogni altra ricorrenza. Disponetevi dunque a celebrarla con impegno. se non attraverso il sacrifìcio. pax vobis! Sempre la pace. 7. . Egli s'è fatto uomo. ha parlato. come di quella dei singoli uomini. 5. è morto e risorto. educatori . per quanti anelano a diffondere nel mondo la luce del Vangelo. Nel cuore di ciascun uomo. ed amiamo ripeterlo : in quest'ora di commosso raccoglimento. Gli stupendi riti liturgici di questi giorni hanno nuovamente impressionato le nostre anime commosse. operato prodigi. 7. che fra poco riprenderanno i loro concenti. il riverbero della resurrezione di Cristo. Dunque non si giunge alla vita e alla gloria. Sia particolarmente invito. così della vita dei popoli. il Nostro pensiero si rivolge all'immensa famiglia. deve considerarsi a servizio dei fratelli. nessuno eccettuato. Rinnovando a tutti il saluto di Pasqua. Noi vi siamo vicini con la preghiera e con l'affetto. che hanno la responsabilità delle nuove generazioni : genitori. L'abbiamo detto altra volta. avvivate nell'intimo della luce di Cristo. l'armonia e bellezza dei sacri templi siano l'immagine e il riflesso delle vostre anime redente. investito di autorità. indicandoci nella sua morte il segreto della vera fecondità. nelle case. nelle comunità nazionali e nel mondo. diletti figli. riscattati dal sacrifìcio di Cristo.

dominio costante di sè. nell'amore dei fratelli.Acta Ioannis Pp. affinchè. qui tollis peccata mundi. Nel nome di Dio giusto giudice. nella giustizia. esposti a pene. Fa' che tutti Ti invochino e Ti trovino. Oh ! come vorremmo di persona venire accanto a ciascuno. per esortare a serena confidenza. Illumina i reggitori dei popoli. da cui vengono talora attratti i giovani e i semplici. guarda benigno all'umanità intera. Essa da Te solo aspetta l'aiuto e il conforto alle sue ferite. e confermali nella verità. Come nei giorni del Tuo passaggio terreno. Pascha nostrum immolatus est Christus ! Ci sentano accanto alle loro fatiche i lavoratori dell'officina e della miniera. Ma è naturale che il Nostro cuore abbia un palpito di più viva comprensione per i sofferenti. i doloranti . la nostra preghiera. rinuncia a facili soddisfazioni. Gesù Risorto. solo temperate dalla fiducia nella Provvidenza. chiamati a una missione. per quanti sono privi di un lavoro sicuro. nelle corsie degli ospedali o nelle proprie case. o Agnello immolato per la nostra salvezza : Agnus Dei. la vita. ai quali le esigenze della famiglia procurano ansie pungenti. e di eliminare le pericolose suggestioni. che comporta fatica spesso incompresa e nascosta. Gesù. Siamo vicini con aperta fiducia ai rappresentanti della stampa e delle tecniche radiotelevisive. danno testimonianza di una vita generosamente offerta a Dio e alle anime. XXIII 403 rabile generosità e costanza . la verità. gli umili. Tu sempre prediligi i piccoli. Siamo vicini agli uomini di cultura e di studio. per quanti patiscono nel corpo e nello spirito. Noi li scongiuriamo di porsi a servizio del buono e del bello. Conservaci' la Tua pace. dei campi e delle fabbriche. va il Nostro pensiero ricolmo di affettuosa sollecitudine. nel silenzio della contemplazione o nell'esercizio attivo delle opere di misericordia. accanto alle giuste sollecitudini . per quanti lottano eroicamente in avverse situazioni. dona nobis pacem! Ecco. invitiamo i responsabili a respingere la tentazione del facile successo. O Principe della Pace. dalla cui opera dipende in parte la formazione o la deformazione dell'opinione pubblica. Allontana dal cuore degli uomini ciò che può mettere in pericolo la pace. e per offrire — Dio volesse ! — fortezza e letizia. note solo al Signore. per avere in Te la via. che negli Istituti antichi e recenti. sempre vai a cercare i peccatori. in ogni ora del giorno. ai quali. vicini alle anime consacrate.

404 Acta Apostolicae Sedis . la propiziatrice Benedizione Apostolica. Amen. nel mondo la pace. In pegno di questa saldissima pace. 33. à perdonare. avvalorata dai Nostri voti augurali. garantiscano e difendano il grande tesoro della pace . affinchè nel Tuo nome le genti si uniscano. nelle famiglie. e trionfi nei cuori. 15. 8 « Rom. . la Tua pace. a rinsaldare i vincoli della mutua carità.Commentarium Officiale per il benessere dei loro fratelli. amen. accendi le volontà di tutti a superare le barriere che dividono. affinchè « il Dio della pace sia con tutti voi » . a essere pronti a comprendere. siamo lieti di effondere su quanti Ci ascoltate. e sull'intera umana famiglia. dono del Divino Risorto. a compatire.

Iosephum Pogaënik. Cordis in oppido vulgo (( Massafra ». — Titulari episcopali Ecclesiae Podaliensi R. CONGREGATIONUM SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS I PROVISIO ECCLESIARUM Sanctissimus Dominus Noster Ioannes Divina Providentia Pp. Antonium D'Erchia. quem deputavit Auxiliarem Excmi P. singulas quae sequuntur Ecclesias de novo Pastore dignatus est providere. D. Annae in civitate Cracoviensi. Antonii Vovk. P. die 7 Martii. Antistitem Urbanum et curionem paroeciae S. curionem ad S. X X I I I . P. P. S. nimirum : die 23 Novembris 1962. Archiepiscopi Salisburgensis. Dominicum Vendola. quem constituit Praelatum Ordinarium Praelaturarum « nullius » Altamuren- . D. die 28 Februarii. D.. — Titulari episcopali Ecclesiae Coronensi R. D. Vicarium Generalem archidioecesis Labacensis. D. Andreae Rohracher. P. die 10 Februarii. die 7 Ianuarii 1968. Archiepiscopi eiusdem archidioecesis. Eduardum Macheiner. Antistitem Urbanum. successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis. quem deputavit Auxiliarem Excmi P. Abbatem Ordinarium Archicoenobii Montis Casini. sis et Aquavivensis. — Titulari episcopali Ecclesiae Turreblandensi praefecit R. D. — Titulari episcopali Ecclesiae Eudoxiadensi Exc. D. hactenus Episcopum Lucerinum. Hildefonsum Rea O. — Titulari episcopali Ecclesiae Irenopolitanae in Isauria R. D. B. die 17 Decembris. Canonicum metropolitani Collegii Salisburgensis et Vicarium Foraneum generalem civilis provinciae Salisburgi.Sacra Congregatio Consistorialis 405 ACTA SS. — Titulari archiepiscopali Ecclesiae Serrensi in Macedioecesis Castellanetensis. Ioannem Pietraszko. die 1 Martii. — Titulari episcopali Ecclesiae Seliensi R.

consentiente Excmo P. Antistitem Urbanum et professorem in Seminario episcopali dictae dioecesis. Antonium Cunial. interesse habentium vel habere praesumentium consensu. disiungeretur et dioecesi Montis Regalis in Pedemonte aggregaretur. Henricum Theissing. a dioecesi Montis Regalis in Pedemonte seiungeretur et dioecesi Cuneensi adnecteretur. in oppido vulgo (( Pedara ». dioecesi . Salvatorem Mcolosi. — Cathedrali Ecclesiae Liparensi R. necnon ut territorium quod inter veterem finem. — Titulari episcopali Ecclesiae Coloniensi in Cappadocia Exc. hactenus Episcopum Rupellensem. Episcopus Cuneensis. perinde valituro ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent. praesenti Consistoriali Decreto. D. Canonicum Capituli metropolitani Vratislaviensis. — Cathedrali Ecclesiae Lucerinae R. II CÜNEENSIS ET MONTIS REGALIS IN PEDEMONTE DECRETUM De mutatione finium dioecesium Quo aptius animarum bono sibi concreditarum consuleret Excmus P. Sacra igitur Consistorialis Congregatio. porrectis precibus annuendum censuit. D. X X I I I tributarum. quem deputavit Auxiliarem Excmi P. D. D. Angelum Paino. torrentera vulgo « Colla )) et fossam « Bialerasso » patet. Quapropter suppleto. e dioecesi Tarvisina. Sebastiano Briacca. Vido Tonetti. Archiepiscopi-Episcopi Berolinensis. P. Catharinae V. Episcopo Montis Regalis in Pedemonte. parocum ecclesiae S. die IS Martii. D. quatenus opus sit. — Titulari episcopali Ecclesiae Minensi R. D.406 Acta Apostolicae Sedis . vigore specialium facultatum sibi a Ssmo Domino Nostro Ioanne Divina Providentia Pp. ab Apostolica Sede nuper expostulavit ut parvum territorium. Xaverium Morilleau. a dioecesi Cuneensi. archidioecesis Catanensis. cui nunc pertinet. P. D. rata huiusmodi immutationem spirituali animarum bono vere cessuram. Alfredi Bengsch. P. paroeciae vulgo « dei Trucchi » adiacens.Commentarium Officiale donia Exc. statuit : 1) ut territorium paroeciae vulgo « dei Trucchi » adiacens. hactenus Archiepiscopum Metropolitanum Messanensem. M. die 21 Martii. D.

Segue questa strada fino alla statale N. die 16 Novembris 1962. C AROLUS Card. Ad haec omnia perficienda Sacra Consistorialis Congregatio deputat Excmum P.. Contrariis quibusvis minime obstantibus. ad meridiem : « il torrente Colla fino all'incontro col canale Bealerasso ». Archiepiscopum-Episcopum Cuneensem. 22. 22 fino al canale Vermenagna o fossato presso il pilone votivo. ex Aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis. ad orientem : « il canale Bealerasso fino all'incontro con la ferrovia Cuneo-Mondo vi. Archiep. all'altezza dei cascinali della Guardia » . ab ipsa dioecesi Cuneensi separetur et Montis Regalis in Pedemonte dioecesi adiungatur . Adsessor . © S. quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum. D. Datum Romae. ad effectum de quo agitur. Ser dicen. 2) ut pars territorii quae inter veterem finem.Sacra Congregatio Consistorialis 407 Cuneensi nunc subiectum. onere imposito quam primum remittendi ad eandem Congregationem Consistorialem authenticum exemplar actus peractae exsecutionis. eidem tribuens necessarias et opportunas facultates etiam subdelegandi. C ONFALONIERI. Detta strada fino alla sua immissione nella strada Monea — detta anche Rotta Sottana — nei pressi del Molino. a Secretis L. a dioecesi Montis Regalis in Pedemonte distrahatur et ad dioecesim Cuneensem uniatur. t Franciscus Carpino. torrentem vulgo (( Colla » et fossam « Bialerasso » sita est. Questa ferrovia fino al passaggio a livello nel punto d'incontro della strada dei Gerbidi di Beinette. Proinde utriusque dioecesis fines in posterum tales erunt : ad septentrionem ac inter septentriones et orientem solem : « la statale N. Vidonem Tonetti. Segue detto canale fino al suo incontro con la comunale Tetti PesioTrucchi » .

onere imposito ad eandem Sacram Congregationem. vigore specialium facultatum sibi a Ssmo Domino Nostro Ioanne Divina Providentia Pp. eique necessarias et opportunas tribuens facultates etiam subdelegandi. Quod attinet ad vestes chorales. rei opportunitate perspecta.408 Acta Apostolicae Sedis . quatenus opus sit. D. nempe. ita ut exinde praefatum Capitulum tribus Dignitatibus. Sacra Congregatio Consistorialis. ad effectum de quo agitur. Archidiacono et Cantore atque tribus Canonicatibus constet. suppleto. Quapropter.Commentarium Officiale III A TACNENSIS DECRETUM De erectione dignitatum Archidiaconatus et Cantoratus in Capitulo cathedrali. normae Iuris Communis. eorum interesse habentium vel habere praesumentium consensu. Eliae Pino Hidalgo. legitimae consuetudines ac Statuta Capitularia adamussim serventur. Episcopus Tacnensis. D. Archidiaconatum R. Collatio vero harum Dignitatum. erigerentur. D. hoc Decreto. Ad cathedralis Ecclesiae Tacnensis augendum decus et ornamentum Excmus P. Romulum Carboni. praesenti Consistoriali Decreto in cathedrali Capitulo Tacnensi capitulares dignitates Archidiaconatus et Cantoratus perpetuo erigit atque constituit. ad normam Sacrorum Canonum. Archidiaconatus scilicet et Cantoratus. pro hac vice. quam pri . Indulta ab Apostolica Sede concessa. iura et privilegia. Archiepiscopum titularem Sidoniensem et in Republica Peruviana Apostolicum Nuntium. D. supplices Apostolicae Sedi nuper porrexit preces ut in cathedrali Capitulo Tacnensi novae capitulares dignitates. Decano. ad servitium chorale ceteraque officia. Alfonsus Zaplana Bellizza. Sacra Congregatio Consistorialis tamen. Victori Diaz. Cubiculario intimo seu secreto Sanctitatis Suae. oblatis precibus libenter annuendum censuit. Apostolicae Sedi reservatur. Ad haec omnia perficienda eadem Sacra Congregatio Consistorialis deputat Exomum P. quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum. X X I I I tributarum. confert. Cantoratum autem R.

Serdicen. easque perpetuo adnectit dioecesi Veglensi. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. praesenti Decreto ab archidioecesi Jadrensi separat insulas vulgo « Cres. D.VEGLENSIS DECRETUM De mutatione finium In Dalmatiae insulis. tributarum. Quibus super rebus hoc edit Consistoriale Decretum perinde valiturum ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent. D. dioeceses variis. Uni je. D. Ad haec omnia exsecutioni mandanda Sacra Congregatio Consistorialis memoratum Excmum P. Sveti Petar-Ilovik. Iosephum Srebrnic deputat. suarum Ecclesiarum finium aptiorem dispositionem ab Apostolica Sede enixe expostulaverunt. quo facilius animarum regimini consuli possit. sinum Liburnicum prospicientes. die 8 Decembris anno 1962. mutationibus interdum obnoxiae fuere. C AROLUS Card. eorum interesse habentium vel habere praesumentium consensu. Divina Providentia Pp. a Secretis L. Matthaeus Garkovié. porrectis precibus annuendum censuit. Losin j.. Srakane Vele i Srakane Male ». Hodiernis autem in adiunctis. © S. f Franciscus Carpino. ex Aedibus S. quatenus opus sit. Adsessor IV JADRENSIS . Datum Romae. Archiep. re serio perpensa. X X I I I . necessa- . ad ecclesiasticam iurisdictionem quod attinet. Sacra Congregatio Consistorialis. Archiepiscopus Jadrensis. suppleto. Quapropter.Sacra Congregatio Consistorialis mum fieri poterit. Episcopus Veglensis. ob temporum rerumque vicissitudines. Excmus P. et Excimus P. Susak. remittendi authenticum exemplar actus peractae exsecutionis. vigore specialium facultatum sibi a Ssmo Domino Nostro Ioanne. C ONFALONIERI. rata huiusmodi immutationes bono animarum valde profuturas. Iosephus Srebrnié. Congregationis Consistorialis.

Serdicen. quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum.Commentarium Officiale rias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi. Archiep. Adsessor SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE HOLLANDIAE . a Secretis I*. vigore specialium facultatum sibi a Ssmo Domino Nostro Ioanne Divina Providentia Papa X X I I I concessarum. onere imposito ad eandem Sacram Congregationem authenticum exemplar actus peractae exsecutionis quam primum remittendi. © S.410 Acta Apostolicae Sedis . Heliopolitani in Phoenicia atque Apostolici in Indonesia Internuntii. Augustini commissam.. et Praefecturam Apostolicam Manokwariensem. Itaque hoc Sacrum Consilium Christiano Nomini Propagando. Ordini Fratrum Minorum concreditum. necessitatibus missionalis apostolatus amplius non responderent. Datum Eomae. limites ftiter memoratas circumscriptiones ecclesiasticas ita emendandos . f Franciscus Carpino. Ordini Fratrum Eremitarum S. auditoque favorabili voto Excmi ac Revmi Domini Octavii De Liva. ex Aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis. Archiepiscopi tit. Quibus super rebus edit praesens Consistoriale Decretum perinde valiturum ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent. die 6 Ianuarii 1963.MANOKWAEIENSIS DECRETUM De commutatione finium Cum in regione vulgo Irian Barat (iam Nova Guinea Hollandica) limites ecclesiastici "inter Vicariatum Apostolicum Hollandiae. re mature perpensa. ad partialem ipsorum limitum commutationem inter memoratas circumscriptiones ecclesiasticas procedere opportunum visum est. Contrariis quibusvis minime obstantibus. CONFALONIERI. CAROLUS Card. ad effectum de quo agitur. consensu Ordinariorum quorum interest prae oculis habito.

Ioan. 1 Tim. S U P E R DUBIO An constet Deum de virtutibus et theologalibus necnon de earumque Fide. sacris edocemur Litteris (cf. gradu cum in in tum in proximum. quae nullis regionum finibus continetur. . ut districtus civilis vulgo Fak-Fak. P. Haec autem christianarum gentium incrementa. 54. Archiep. 6. Card. 2) natura sua compellitur. Datum Romae. Spe et in Caritate Prudentia. a Secretis SACRA CONGREGATIO RITUUM i LUGDUNEN. 2. anno Domini 1963. Fortitudine cardinalibus adnexis. AGAGIANIAN. 65). Contrariis quibuslibet minime obstantibus. tit. 3. quamvis intimo divinae gratiae auxilio fiant (cf. in Pisidia. Is. 9). die 19 mensis Aprilis. Praefectus L. Neapolitan. Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servae Dei Paulinae Mariae Jaricot. © S. extrinsecus tamen hominum opera humanoque more perficiuntur.Sacra Congregatio Rituum 411 censuit. Temperantia heroico. G. fundatricis Operum Propagationis Fidei et Rosarii Viventis. atque praesens ad rem Decretum expediri iussit. 2 Pet. usque adhuc ad Vicariatum Apostolicum Hollandiae pertinens. casu et ad effectum de quo agitur. Decet namque Dei sapientiam. inde a primordiis ad divinum verbum usquequaque propagandum atque locum tentorii sui in dies magis dilatandum (cf. Iustitia. f Petrus Sigismondi. in posterum ad Praefecturam Apostolicam Manokwariensem pertineat . Eapropter Ecclesia. ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Salvificam Dei voluntatem et Christi redemptionem complecti homines omnes. 4.

Ita praeclara caritatis opera floruerunt : Associatio Beparatricum Cordis Iesu inter operarías et puellas domestico famulatui ad- . clarissima martyrum in urbe. atque apostolicis operibus. 9. ut mittat operarios in messem suam (Mt. Sed quam citius. totam se devovent. in aegrotos impendit. Novimus enim Christum Dominum suos auditores ita iussisse : Rogate Dominum messis. non unum est genus hominum vel officiorum. vel auxilia in externis rebus posita suppeditant. divino illustrata lumine. novas apostolatus formas aggressa est. quae Christo regnum Dei evangelizanti ministrabant de facultatibus suis [Lc. parique modo laudantur in Evangelio mulieres. Porro. In horum numero iure merito recensenda est Serva Dei Paulina Maria Jaricot. veluti mendici effecti. in exheredes. ad incommoda removenda. 38) . sollertem dederint operam. Sacrae Congregationi christiano nomini propagando praepositae publice fuit additum atque Pontificii Operis titulo fuit ornatum. postquam in optimum puellarum ephebeum cooptata fuerat. Ortum ipsa habuit Lugduni. stipes corrogandi ad sacrarum Missionum bonum promovendum. quae Opus a Propagatione Fidei appellatum condidit. ut ab hominibus cuiusvis ordinis expleri facile possint. qui omnes contulerunt vires.412 Acta Apostolicae Sedis . verum id habent proprium. ut brevi solidioribus floruerit virtutibus. 8. non solum Divini Redemptoris regno amplificando perutilia sunt. numquam defuerunt viri et mulieres qui. Haec duo munia. A quartodecimo autem suae aetatis anno ad decimum usque septimum aliquantulum in pietate deferbuit. At. caelestia charismata conciliant. parentibus pietate censuque conspicuis. Et sane. qui singularum naturae conveniat. Romanis Pontificibus admonentibus et incitantibus.Commentarium Officiale eo modo res universas ordinari et ad metam perduci. quodque. Primo quidem potiores curas in pauperes. numquam tamen cor suum graviter maculavit. sacris rite initiati. vel fusis ad Deum precibus. quibus se maxime propensam sentiret. ut filiolam christianae religionis praeceptis apprime instituèrent. Alii vero. cum magna accepisset incrementa. die 22 mensis Iulii anno 1799. ita se deinceps ad Deum convertit. verbum Dei praedicant. Etenim primae partes eorum Anni qui. aedificia excitanda. ubi a suis magistris in exemplum aequalibus proposita est. ad apostolatus denique varia opera condenda. quorum ope fiat ad Ecclesiam novorum civium accessio. quae in supplicando largiendoque consistunt. Duodecim annos nata ad sacram Synaxim primum accessit sacroque chrismate linita est. Ecclesiae nomine. 3). sive flagranti quo aestuabat animarum studio sive peculiaribus loci necessitatibus compulsa.

ex hebdomadali coalescens fidelium obolo. In hoc autem caritatis opere exercendo plura tulit infensa et adversa propter hominum iniustitias temporumque varietates et fortunae vicissitudines. post eius obitum non deferbuit. in quibus infrascriptus Cardinalis. coram Sanctissimo Domino nostro Ioanne Papa X X I I I . morbo ad extremum deducta et Ecclesiae Sacramentis frequenter refecta. successere S. die 9 Ianuarii anno 1862. Episcopi Veliterni ipsiusque Causae Ponentis. de quorum iuridica vi latum est decretum die 1 Februarii anno 1939. Quapropter de beatorum Caelitum honoribus eidem decernendis agi coeptum est. die 27 Maii anno 1927. parochus Arsensis. placide obdormivit in Domino. Apostolici postmodum adornati sunt in eadem Curia Lugdunensi processus super virtutibus et miraculis in specie. cuncta sua fortunae bona consumens. sequens dubium disceptandum proposuit : An constet de Opus Sanctae Infantiae conditum fuit non sine valido eiusdem Famulae Dei . aetatis suae secundo supra sexagesimum. Congregatio Filiarum Mariae pro operariis puellis quas coadunavit. Romamque delati rite discussi sunt atque. in magnas excrevit opes catholicarum Missionum. die 19 Februarii anni huius. quae dicuntur. Reliquum vitae suae tempus ad operarios sublevandos dicavit. Virtutibus et meritis plena. loco Revmi Cardinalis Clementis Micara. edito decreto super scriptis eidem Servae Dei tributis. Summus Pontifex Pius Papa XI Commissionem introductionis Causae Sua signavit manu die 18 Iunii anno 1930. Rituum Congregationis comitia. Officinae floribus arte conficiendis ad iuvandas nobiles quasdam feminas. qui eam in exemplum proposuit. deinde in Praeparatorio die 26 Aprilis anno 1952 et denuo in Nova Praeparatoria Congregatione die 26 Ianuarii anno 1954. tandem auxilio. Quibus denique generalia. et quidem primum die 22 Aprilis anno 1941 in Antepraeparatorio Coetu.¡Sacra Congregatio Rituum 413 dictas. Ordinata stipis collectio quae. Eius virtutis et patientiae testis exstitit Sanctus ille Ioannes Maria Vianney. quae politicis seditionibus naufragium rei familiaris passae erant. Servatis itaque omnibus de iure servandis. atque caelestibus signis confirmari visa est. qua Dei Famula adhuc vivens honestabatur. quaestio agitata est apud Sacram Rituum Congregationem super virtutibus theologalibus et cardinalibus eiusdem Servae Dei. cui nomen Opus propagationis Fidei. Processus igitur ordinaria auctoritate in Lugdunensi Curia instructi fuerunt. aperto etiam quodam oratorio. Praeclara atque late diffusa sanctitatis fama. sed semper forti et miti animo. Instituit quoque Opus Rosarii Viventis et Societatem Mariae.

Datum Romae. ut adulescentibus nostrae quoque aetatis. M . 1963. Temperantia agitur. Omnes autem qui aderant. Sanctitas Sua infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationis Praefectum atque R. Iustitia. Spe et Caritate eum in Deum tum in proximum. . Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servi Dei Nuntii Sulprizio. ARCADIUS L. et Caritate Servae cum Dei necnon earumque Prudentia. in casu et ad effectum de quo Hoc autem Decretum rite promulgari et in Acta Sacrae Rituum Congregationis referri mandavit. a Secretis II NEAPOLITANA S E U PINNEN. Carpasien.414 Acta Apostolicae Sedis . Iustitia. iisque adstantibus. in gradu heroico. tam nefaria impiorum arte ad perniciem . Praefectus « S. Hoc denique die. suscitans superiore saeculo Nuntium Sulprizio. SUPER DUBIO An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo agitur Electum Ecclesiae viridarium. Archiep. Ferdinandum Antonelli O. adulescentis laici. Card. in gradu heroico. theologalibus Fide. Fidei Promotorem Generalem. Omnipotens Deus egregio ditavit iuvenilis sanctimoniae flore. LARRAONA.. necnon de cardinalibus Prudentia. meque a Secretis ad Se advoca vit. M. Beatissimus vero Pater mentem aperire Suam in tanti momenti negotio de more distulit. P. ut interim maiorem superni luminis copiam impetrar et. Fortitudine. die 25 Februarii a.Commentarium Officiale virtutibus theologalibus Fide. Eucharistico Sacro piissime litato. F. Spe de cardinalibus adnexis. in casu et ad effectum de quo agitur. f Henricus Dante. tam Cardinales quam Officiales Praelati Patresque Consultores unanimi consensu affirmative responderunt. Temperantia et Fortitudine earumque adnexis. D. Venerabilis Paulinae Mariae Jaricot. multicoloribus iucundae fragrantiae areolis exornatum. sollemni decreto edixit : in Deum Constare de virtutibus tum et in proximum.

cylindruria. oliguria. humanisque incassum adhibitis auxiliis. quam secuti sunt deinde acuti dolores ex dextera aure. Emissa otitis mediae purulentae una cum mastoidite auris dexterae diagnosi. in morbum incidit. quarum haec brevis est narratio : I. cibum sumere. in avunculi officina laboriosis artis ferrariae operibus addictus. Praeter . a cura medicus chirurgicum interventum veluti extremum proposuit remedium. incola eiusdem loci Pesculi Sampsonisci. militare nosocomium Interamnense profecturus utpote militiae muneri subiectus. cui Pesculi Sampsonisci est nomen. "Venerabilem Nuntium Sulprizio heroicas exercuisse virtutes Leo Papa X I I I die 21 mensis Iunii anno 1891 pronuntiavit. Chirurgico interventu peracto.. linguae ariditas. tumefactione dexteri lateris abdominis mense Octobri anno 1942 affecta est. Signata itaque a Pio Papa IX Commissione introductionis Causae anno 1859. Sanctitatis vero opinione erumpente atque invalescente.naturae vires et ordinem sanationem hanc contigisse medens. mirantibus astantibus et miraculum conclamantibus. sunt sanationes divinitus. subdelirium. iuvenis agri cultor. viginti fere dies pituita laboravit mense Februario anno 1929. I I . patre primum dein matre maturissime orbatus. periti ex officio et testes aperte fassi sunt. aliquantulum bene se habuit. ecclesiam S. Symptomata alia febrim subsecuta sunt . Neapolitana ludimagistra. de Beatorum Caelitum honoribus eidem decernendis agi coeptum est. Hinc Neapoli benigno hospitio aegrotans supremum diem sancte explevit die 3 Maii anno 1836. quae dicuntur. alvique profluviones. Donatus Romano. eodem Venerabili Servo Dei deprecatore. A t . ortus Idibus Aprilis anno 1817. ob mastoideam exortam implicationem. exemplar praeclarissimum foret virtutum validumque inter perditorum hominum illecebras praesidium. Crudescebat in dies febris tumuitque auricularis regio tota . annum agens undevigesimum.Sacra Congregatio Rituum 415 impetitis. ineunte mense Novembri. Et ecce Venerabilis illico adfuit : evanuere ex improviso dolores omnes convaluitque omnino. Maria Di Lauro. haematuria. Cordis sui oppidi ingressus est ibique Venerabilis Nuntii Sulprizio supernam opem imploravit. aegrotus vix poterat. Ad eius autem Beatificationem assequendam binae selectae tae. ardentissima febri improviso correpta est. Donatus autem die 26 mensis Aprilis. patra- . Qui aegrotam inspexerunt medici de gravi statu septicopyhaemico deque nephritide haemorrhagica agi certiores facti sunt. Qui in oppidulo dioecesis Pinnensis. febri et purulenta secretione comitantibus.

nimirum de primo : instantaneae taneae perfectaeque sanationis iuvenis Donati Di Romano Lauro ab ab otite odenomedia purulenta una cum mastoidite auris dexterae. M.. et in Neapolitana Curia super altera. in Curia ecclesiastica Theatina super priore.. post Collegii Medici huius Sacrae Congregationis favorabilem sententiam. qui aderant. supplices interim preces Deo adhibiturus. Mirum hoc^iltra naturae vires et leges evenisse una eademque sententia cum medentes tum ex officio periti testesque professi sunt. 1963. piissime sacrosancto Missae Sacrificio antea litato. distulit. M. Praefectus B S- f Henricus Dante. P. meque a Secretis. Carpasien. Beatissimus vero Pater suam decretoriam sententiam pandere. F. et de altero : instanperfectaeque abdominis sanationis in latere dominulae dextero Mariae et a Phlegmone septicopyhaemia. Officiales Praelati Patresque Consultores suam quisque sententiam ediderunt. Et Revmi Patres Cardinales. Card. a Secretis .416 Acta Apostolicae Sedis . ita ut ad manum venire non amplius necesse fuerit. Super utraque sanatione apostolici processus fuere instructi. accitis infrascripto Cardinali Causae Ponente atque R. aegrotae condiciones extemplo mutatae sunt. eorumque iuridica vis Decreto diei 2 mensis Maii anno 1949 agnita fuit. Hodierno autem die. Archiep. die T Martii a. die 5 huius mensis Martii. Hoc autem Decretum in vulgus edi et in acta Sacrae Rituum Congregationis referri mandavit. ¡ A RCADIUS L. D. uti moris est. eadem asserta miracula ad examen vocata sunt die 8 Ianuarii anno 1963 in Praeparatorio Coetu. Generalis celebrata est Congregatio coram Summo Pontifice Ioanne Papa X X I I I .Commentarium Officiale Quapropter die 11 Novembris nosocomium ingressa est chirurgico interventui statim subicienda. Fidei Promotore Generali. Denique. Servatis itaque omnibus de iure servandis. L ARRAONA. sollemniter edixit : Constare de duobus miraculis a Deo per intercessionem Venerabilis Servi Dei Nuntii Sulprizio patratis. Sacrae Rituum Congregationis Praefectus et Causae ipsius Venerabilis Servi Dei Ponens seu Relator. ut in tanti momenti negotio uberiorem luminis copiam impetrar et. Datum Romae. sequens dubium proposuit disceptandum : An et de quibus miraculis constet in casu et ad effectum de quo agitur. Ferdinando Antonelli O. Invocato autem Venerabilis Nuntii Sulprizio patrocinio. in qua Revmus Cardinalis Arcadius Larraona. paucis ante curationem horis.

de tanti viri beatificatione cogitatum est. 7. Prachaticii in Bohemia. perarduam Williamsvillensem missionem rexit nulli parcens labori nullisque perterritus retardatusve angustiis et periculis. qui saeculorum decursu Christi Ecclesiam sanctitate vitae et pastoralis sollicitudinis laude ornaverunt. V. quaeque. SUPER DUBIO An. stante approbatione possit ad sollemnem virtutum eiusdem et duorum Venerabilis miraculorum. e Congregatione Ss. n. Francisci. Philadelphiensis in Foederatis Americae Septentrionalis Civitatibus Episcopus Ligorianaeque Sodalitatis eximius filius. — 31-5-1963. Instructis itaque ordinaria auctoritate processibus editoque a Sacra Rituum Congregatione die 5 Iunii anno 1895 decreto super scriptis eidem Servo Dei tributis. Quae quidem cum. in Septentrionalem Americam se contulit ibique. in vastissima Philadelphiensi dioecesi regenda et moderanda tam multa et eximia virtutum et pastoralis sollicitudinis exhibuit exempla.ACTA. Ad episcopalem dignitatem anno 1852 evectus. eo demortuo die 5 Ianuarii anno 1860. Omnibus deinde iis absolutis quae in huiusmodi iudicio pertractanda fuerant. et firmior et diffusior evaserit. signata est die 15 Decembris anno 1896 Commissio introductionis Causae. inde a pueritia haud obscura praebuit christianae perfectionis specimina. vix sacerdotio auctus. S E U BUDOVICEN. Alfonsianam Congregationem anno 1840 ingressus est. inita est disceptatio de virtutibus sive theologalibus sive cardinalibus Servi Dei. aetate adulescente. Venerabilis Servus Dei Ioannes Nepomucenus Neumann. quas. Namque sacris nondum initiatus Ordinibus. Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servi Dei Ioannis Nepomuceni Neumann. Altioris autem perfectionis studio impulsus. ut magnam sanctitudinis famam sibi merito conciliaverit. Clarissimos inter Praesules. post acres investigationes probationesque in praescriptis Sacrae Rituum Congregationis 27 . tuto procedi beatificationem. clariora et praestantiora in eo facta sunt. Qui luci editus die 28 mensis Martii anno 1811. vol. .Sacra Congregatio Rituum 417 III P H I L A D E L P H I E ^ . fundatoris Congregationis Sororum Philadelphiensium Tertii Ordinis S. Episcopi Philadelphiensis. iure merito est recensendus.mi Redemptoris.

D. L ARRAONA. atque de iisdem Ssmus Dominus noster Ioannes^Papa X X I I I feliciter regnans. edicens tuto procedi posse Neumann ad sollemnem Venerabilis Ioannis Nepomuceni beatificationem. ad heroicum gradum. stante approbatione lemnem virtutum Ven. et duorum miraculorum. constare pronuntiavit. Hoc autem Decretum rite promulgari et in Acta Sacrae Rituum Congregationis referri Apostolicasque Litteras sub Piscatoris anulo de sollemniis beatificationis in Patriarchali Petriana Basilica quandocumque celebrandis conscribi mandavit. lato decreto diei 11 Decembris anno 1921. Cui omnes. Quaestio postea exercita est de duobus miraculis quae. evulgato decreto diei 25 Februarii anni huius. a Secretis . ut cuncta videlicet eadem Sacra Rituum Congregatio testaretur num omnia sacri huius fori statuta legesque rite in casu fuissent servata. Archiep. tum Praelati Officiales Patresque Consultores favorabile suffragium scriptum ediderunt. Venerabili Ioanne Nepomuceno Neumann intercedente. die 7 Martii a. tuto procedi possit ad soldubio Ioannis Nepomuceni Neumann beatificationem. Datum Romae. Sacrae Rituum Congregationis votum suprema Sua auctoritate ratum habuit et hodierno die 7 mensis Martii anno 1963 confirmare dignatus est. Et Beatissimus Pater. Carpasien. 1963.418 Acta.Commentarium Officiale comitiis. Apostolicae Sedis . adhibitis enixis Deo precibus. f Henricus Dante. cum Patres Cardinales sacris ritibus tuendis praepositi. A RCADIUS M . Praefectus h. Una tandem supererai disquisitio iure praescripta. pervenisse Benedictus Papa XV edixit. Hinc dubium propositum est : An.. Card. © S. a Deo patrata ferebantur .

curare debent ut ipsa de hac edictali citatione rite moneatur. in causa conventae. au siège du Tribunal de la S. les prêtres. ad concordandum dubium. Roma). devront. Rote Romaine (Roma. l'avertir de la présente citation. par propre personne ou par un procureur légitimement constitué. Rotae. R. IN ARGENTINA Nullitatis matrimonii (Cano-Torti) Cum ignoretur locus actualis commorationis dominae Mariae Conceptionis Torti. eamdem citamus ad comparendum. Notarius * Etant inconnu le lien de la demeure actuelle de M. les curés. Marius P. Ponens Ex Cancellaria Tribunalis S. parochi aliique notitiam habentes commorationis praedictae dominae Mariae Conceptionis Torti. nous la citons à comparaître. 1963. pro hora undecima diei 26 Iunii 1963. Pompedda.me Marie (Concetta) Torti. in casu. coram Tribunali Sacrae Romanae Rotae (Piazza della Cancelleria 1. Palazzo della Cancelleria) le 26 juin 1963. les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence de ladite Marie (Concetta) Torti.Sacra Romana Rota 419 ACTA TRIBUNALIUM SACRA ROMANA ROTA Citationes I edictales CORDUBEN. dans la mesure du possible. die 17 Aprilis a. * Salvator Canals. à 11 heures. défenderesse en cette cause. . Ordinarii locorum. vel per se vel per procuratorem legitime constitutum. pour concorder ou souscrire le doute ci-dessous rapporté : Gonste-t-il de la nullité du mariage dans le cas? Les Ordinaires des lieux. vel ad infrascriptum dubium subscribendum : An constet de matrimonii nullitate.

me Catherine Anne Potter. pour concorder ou souscrire le doute ci-dessous rapporté. Rotae (Roma. l'avertir de la présente citation. in casu. Palazzo della Cancelleria) le 20 juillet 1963. in diem 20 Iulii 1963. Gonste-t-il de la nullité du mariage dans le cas? Les Ordinaires des lieux. nous la citons à comparaître. die 4 Maii a. quod sequitur : An constet de nullitate matrimonii. hora decima. Notarius * Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de M. * Ovidius Bejan. dans la mesure du possible. les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence de ladite Catherine Anne Potter. par propre personne ou par un procureur légitimement constitué. Ordinarii locorum. les prêtres. à 10 heures. Rotae. devront. aut per se aut per procuratorem legitime constitutum. Rote Romaine (Roma. Nullitatis matrimonii ( Forbes-Potter ) Cum ignoretur locus actualis commorationis dominae Catharinae Annae Potter.Commentarium Officiale II SACRAMENTEN. Ponens Ex Cancellaria Tribunalis S. eamdem citamus ad comparendum. parochi et fideles quicumque notitiam habentes commorationis praedictae dominae Catharinae Annae Potter. Pompedda. 1). R. pro concordatione dubii. coram Tribunali S. Piazza della Cancelleria. défenderesse en cette cause. in causa conventae. les curés. 1963. au siège du Tribunal de la S.420 Acta Apostolicae Sedis . R. Marius P. . curare debent ut de hac edictali citatione ipsa rite moneatur.

curare debent ut ipse de hac edictali citatione rite moneatur. les prêtres. dans la mesure du possible. Nullitatis matrimonii (Urso-Marengo) Cum ignoretur locus actualis commorationis domini Hadriani Marengo. die 6 Maii a. hora decima cum dimidio. les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence dudit M. Palazzo della Cancelleria) le 8 juillet 1963.Sacra Romana Rota 421 III PLYMUTHEN. aut per se aut per procuratorem legitime constitutum. Marius F. Ordinarii locorum. Rotae. in diem 8 Iulii 1963. devront. * Gerardus M. pro concordatione sequentis dubii : An constet de nullitate matrimonii. défendeur en cette cause. Adrien Marengo. par propre personne ou par un procureur légitimement constitué. à 10 heures 30. au siège du Tribunal de la S. R. in casu. Adrien Marengo. in causa conventi. Notarius * Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de M. eumdem citamus ad comparendum. Rote Romaine (Roma. Rogers. Pompedda. . coram S. Conste-t-il de la nullité du mariage dans le cas? Les Ordinaires des lieux. pour concorder ou souscrire le doute ci-dessous rapporté. Piazza della Cancelleria 1). Ponens Ex Cancellaria Tribunalis S. 1963. parochi et fideles quicumque habentes notitiam actualis commorationis praedicti domini Hadriani Marengo. Rota (Roma. l'avertir de la présente citation. notis le citons à comparaître. les curés. R.

Berardo Atonna. Cento Fernando. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è adunata la S. parroco di Torre del Greco. Benedetto del Ssmo Sacramento. Congregazione dei Riti ordinaria particolare. Hanno esaminato inoltre le relazioni dei censori teologi sugli scritti dei Servi di Dio Luigi Talamoni. fondatore della Congregazione della S. Protettore delle « Suore Francescane dell'Immacolata Concezione di Lipari » (Roma). si è degnato di nominare : 5 marzo 1963. fondatore della Pia Società torinese di San Giuseppe. Famiglia di Nazaret. fondatore della Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e delle Piccole Suore Missionarie della Carità. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali e i Revmi Prelati Officiali e Consultori teologi hanno discusso su due miracoli che si asseriscono operati ad intercessione del Venerabile Servo di Dio Leonardo Murialdo. sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori. sacerdote. religiosa professa dell'Istituto delle Figlie della Chiesa. religiosa professa delle Suore di S. sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori. sacerdote secolare.422 Acta Apostolicae Sedis . . felicemente regnante. L'Emo e Revmo Signor Card. Congregazione dei Riti preparatoria. Martedì 2 aprile 1963. nel Palazzo delle Congregazioni si è adunata la S. sacerdote. In Congregazione ordinaria hanno poi esaminato la relazione dei censori teologi sugli scritti delle Serve di Dio Caterina Lavizzari. Hanno inoltre discusso sul martirio del Beato Nicola Taveliè. Martedì 23 aprile 1963. del Terz'Ordine di San Domenico. fondatrice dell'Istituto delle Suore di S. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali. e Margherita Hallahan. e Luigi Orione.Commentarium Officiale DIARIUM ROMANAE CURIAE SACRA C O N G R E G A Z I O N E D E I R I T I Martedì 26 marzo 1963. SEGRETERIA DI STATO NOMINE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Giovanni XXIII. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è adunata la S. sacerdote. Domenico di Stone. sacerdote. e Olga della Madre di Dio Gugelmo. nella quale gli Emi e Revmi Signori Cardinali e i Revmi Prelati Officiali hanno trattato della Introduzione della Causa dei Servi di Dio Giovanni Piamarta. i Revmi Prelati Officiali e i Revmi Consultori teologi hanno discusso su due miracoli che si asseriscono operati da Dio ad intercessione del Venerabile Vincenzo Romano. Congregazione dei Riti preparatoria. fondatore della Congregazione delle Suore Misericordine.

Consultore della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale. (Barquisimeto). dei Predicatori . Protonotario Apostolico « de numero » (Mondovì). Revma Monsig.Diarium Romanae Curiae 5 marzo 423 12 » 14 20 1 » » aprile » » 1963. » L'Emo e Revmo Signor Card. Darsy Felice. Baron Andrea (Bourges). » I Revmi Padri : Egger Carlo.per le Cause storiche dei Servi di Dio e l'emendazione dei libri liturgici). Protettore delle « Petites Sœurs de la Sainte Famille » (Sherbrooke. Slipyi Giuseppe. Fiol Castillo Giuseppe R. Maney Giovanni E. Zegarra Chávez Juan Pastor (Tacna). Arcivescovo di Leopoli degli Ucraini. Calieri Giovanni. Antoniutti Ildebrando. 22 » » Monsig. » » 11 gennaio 1963. Protettore delle «Hermanas Trinitarias» (Madrid). » » Monsig. E. López Vitoria Giovanni di Dio (San Juan Puerto Rico). » » » Monsig. S. felicemente regnante. Monsig. 28 Monsig. (Oakland). dei Canonici Regolari Lateranensi . dei Frati Minori. Tassi Ildefonso. Membri del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Kwasny Casimiro (Przemyál dei Latini). Giobbe Paolo. Tobia Giulio (Pescara). Protettore delle « Figlie della Santissima Vergine Immacolata di Lourdes» (Roma). » Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. Canada). si è degnato di nominare: Protonotari Apostolici ad instar participantium: 27 novembre 1962. 15 » Monsig. L'Emo e Revmo Signor Card. Consultori della Sacra Congregazione dei Riti (Sezione III . si è degnato di nominare : 18 aprile 1963. 12 febbraio » Monsig. Connolly Nicola P. Fraser Samuele (Salina). Con Brevi Apostolici il Santo Padre Giovanni XXIII. Monsig. » Gli Emi e Revmi Signori Cardinali Antoniutti Ildebrando e di Jorio Alberto. » L'Emo e Revmo Signor Card. » L'Illmo e Revmo Monsig. Giobbe Paolo. Larraona Arcadio M. » L'Emo e Revmo Signor Card. (Salina). dei Benedettini . Duskie Giovanni A. 15 dicembre » Monsig. 17 » Monsig. » » » Monsig. Antoniutti Ildebrando. della Compagnia di Gesù. Raes Alfonso. Protettore delle Religiose « Agustinas Misioneras » (Madrid). 25 » 27 » . (Rochester). felicemente regnante. Brandano Pasquale (Pescara). » L'Emo e Revmo Signor Card. Protettore delle « Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue » (Roma).. Amore Agostino.

» » » Monsig. McCabe Giacomo (Detroit). Kern Clemente (Detroit). » » » Monsig. Monsig. Weier Erberto (Detroit). De Santis Antonio (Detroit). Ambris Giuseppe della Trinità (Toluca). Walkowiak Pietro (Detroit). » » » Monsig. Consultore delia Sacra Congregazione delia Disciplina dei Sacramenti. » » » Monsig. Cantwell Guglielmo Giuseppe (San Francisco in California). Carroll Vincenzo Ignazio (San Francisco in California). Monsig. Lenk Merwin (Detroit). (Palo). » » » Monsig. Griffe Elia (Carcassonne). Foudy Giovanni Tommaso (San Francisco in California). Jones Giovanni (Albany). Garduño Adolfo (Toluca) 7 ottobre 1961. Membro della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi. » » » Monsig. » » » Monsig. Graven Lorenzo (Detroit). felicemente regnante. » » » Monsig. Santiago Francesco S. Manny Howard (Albany). Capoterei Salvatore. 24 gennaio 1962. » » » Monsig. » » » Monsig. Caintic Luigi (Palo). » » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. 15 maggio » Monsig. De Keyser Edoardo (Detroit). Lynch Guglielmo (Detroit). L'Illmo e Revmo Monsig. Conway Giuseppe (Albany). Justimbaste Stefano (Palo). » » » Monsig. si è degnato di nominare: Prelati Domestici di Sua Santità: 27 novembre 1959. Eber Roberto (Strasbourg) 11 agosto » Monsig. Sudario Emiliano (Palo). Shaw Guglielmo (Detroit). Hart Giacomo (Albany). » » » Monsig. » » » Monsig. O'Malley Edoardo (Albany). 31 » » Monsig. Sánchez Concordio (Cáceres). Murnieks Donato (Liepaja). » » » Monsig. » L'Emo e Revmo Signor Cardinale Valeri Valerio. Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. . Zimmermann Bernardo (Paderborn). 8 » » Monsig. 1 settembre » Monsig. 7 25 » Con Biglietti dClla Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. Peitzmeier Giuseppe (Paderborn).Commentarium Officiale maggio 1963.424 Acta Apostolicae Sedis . » » » Monsig. Ocampo Zenone (Palo). » » » Monsig. 17 marzo » Monsig. » » » Monsig. Bowe Tommaso Giuseppe (San Francisco in California). Clasby Guglielmo Giovanni (San Francisco in California). » » » Monsig.

» » » » Monsig. 6 ottobre Monsig. Hoehle Giorgio (Limburg). Murray Giacomo Michele (San Francisco in Ca» lifornia). Munier Giuseppe Davide (San Francisco in Ca» » lifornia). Monsig. Nolan Pietro Lorenzo (Rockville Centre). Seidl Pietro (Joliet). 20 » » Monsig. Delaney Guglielmo Luigi (Rockville Centre). Lewis Guglielmo (Mangalore). Flinn Dermod Cristoforo (Rockville Centre). » » » Monsig. Saunders Edoardo Giuseppe (Chicago).Diarium Romanae Curiae 425 8 settembre 1962. » » 10 novembre » Monsig. » » Monsig. Stutzke Andrea (Joliet). Monsig. Chess Ed vino Raffaele (Chicago). Gillick Luigi (Rockville Centre). Clamkowski Edoardo Francesco (Rockville Cen» » » tre). O'Dea Martino (Rockville Centre). Monsig. Xubec Gervasio (Rockville Centre). » » Monsig. Knott Giovanni Cristoforo (Hartford). Cass Giovanni (Rockville Centre). » » » » Monsig. Conerty Tommaso Ignazio (Rockville Centre). Réel Enrico (Rockville Centre). Balbo Albino (Rockville Centre). » » Monsig. » » » » Monsig. Me Donnell Dionigi (Liverpool). » » » Monsig. » » » Monsig. » » Monsig. Holtz Arturo (Wichita). » Monsig. O'Brien Tommaso Francesco (Rockville Centre). » » » Monsig. Brennan Giovanni (Rockville Centre). » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. Monsig. Walsh Riccardo Augusto (Rockville Centre). Crawford Eugenio Francesco (Rockville Centre). Flanagan Francesco (Rockville Centre). Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. 29 » » Monsig. Pfundstein Adamo Giuseppe (Rockville Centre). Hayden Ambrogio (Saint Paul). » » Monsig. » » » Monsig. . Zebrowski Giuliano Vincenzo (Rockville Centre). Monsig. » » » Monsig. Arteaga Malfavón Lorenzo (San Andrés Tuxtla). McGowan Giovanni Francesco (Rockville Centre). » » » Monsig. Walsh Guglielmo Giuseppe (Rockville Centre). » » » Monsig. McAlister Daniele (San Francisco in California). » » » Monsig. Glueckert Giuseppe (Rockville Centre). Malone Quintino (Wichita). Healy Giovanni Giuseppe (San Francisco in California). » » » » Monsig. Castillo Estrada Pietro (San Andrés Tuxtla). Karell Enrico (Limburg). » » Monsig. Monsig. 24 » » Monsig. Monsig. Hack Giuseppe (Rockville Centre). Heinlein Michele (Rockville Centre). Monsig. Hughes Edoardo (Philadelphia). Margiotta Vincenzo Salvatore (Rockville Centre). Code Tommaso Francesco (Rockville Centre). » » » » Monsig. » » » Monsig. Sankovitz Giovanni (Saint Paul). Smulski Stanislao Alessandro (Rockville Centre).

Walsh Donnell Antonio (San Francisco in Ca» » » lifornia). Sarnelli Raffaele (Amalfi). » » OD . Ukeç Gabriele (Bunia). Mancuso Francesco (Crotone). » » » Monsig. Herre Antonio (Rottenburg). Scarpelli Luigi (Napoli). Braun Giovanni Giorgio (Paderborn). Fournier Edmondo (Detroit). 11 agosto » Monsig. » 25 maggio » Monsig. 19 gennaio 1963. Burkhardt Edoardo (Detroit). » » Monsig. » » » Monsig. Stevenson Federico (Philadelphia).426 Acta Apostolicae Sedis . Mercadillo Miranda Giuseppe (León). Gallagher Eugenio Antonio (San Francisco in California) . Siegel Carlo Augusto (Osnabrück). 9 » Castaldo Vincenzo (Napoli) Monsig. » » Monsig. Ziwa Michele (Fort Portai). Riös Armas Timoteo (León). » » » » » Monsig. » » » Monsig. » » » Monsig. » 15 dicembre 20 » » Monsig. Monsig. Monsig. Ravanera Dominatore (Cáceres). 30 » » Monsig. Thompson Chester Giuseppe (San Francisco in California). Pellico Silvio (Assisi). 9 febbraio 1962. Águila González Marziale (Tlaxcala). Ferrara Luigi (Venosa). Bradley Giovanni (Detroit). » Monsig.Commentarium Officiale 21 settembre 1692. » » » Monsig. Monsig. Eichard Wayne Raimondo (Lafayette). Addivinola Carmine (Salerno). Simeoni Agapito (Palestrina). Gogolinski-Elston Alessandro Raffaele (Luck). » » » » » Monsig. » » Monsig. » Camerieri segreti soprannumerari di Sua Santità : 14 ottobre 1961. » » 26 » Monsig. 2 febbraio » » » Monsig. Funes Ramires Antonio (León). 16 » » Monsig. Meneses González Adolfo (Tlaxcala). Monsig. 21 » » Monsig. Wandera Emanuele (Fort Portai). Schmidt Egone (Münster). Rumph Enrico (Fulda). Monsig. Quinn Francesco Antonio (San Francisco in Ca» » » lifornia). Lemos Barroco Traiano (Guaxupé). » » » Monsig. Monsig. Howard Vincenzo (Detroit). Naz Salvatore (Cáceres). Monsig. 31 Monsig. » » » » » Monsig. Monsig. Monsig. Monsig. Delavet Gabriele (Olermont). ^lonsig. Mullally Patrizio (Down and Connor). Lorscheiter Giuseppe Ivo (Porto Alegre). » » Monsig. Monsig. Monsig. Cahill Daniele Raimondo (San Francisco in Cali8 settembre » fornia). » Monsig. Maiorano Andrea (Napoli). 17 marzo » Monsig. Monsig. giugno » Monsig. Velásquez Rodríguez Stanislao (León). Orth Enrico Giacobbe (Porto Alegre). Monsig.

Bigenwald Riccardo (Aachen). » » Monsig. 29 Monsig. Il sig.Jamaica). Griffin Giacomo (Rockville Centre). Statkus Francesco (Philadelphia). Skrzypczak Otto (Pòrto Alegre). Concannon Francesco Bernardo (Rockville Centre). Rodríguez Plata Carlo Alberto (Bogotá). » Monsig. Il sig. Watson Riccardo Merrick (Kingston . Catalano Donato (Otranto). » » Monsig. Allegra Antonino (Roma). 26 gennaio 1963. » » Monsig. Poladian Emanuele (Ispahan degli Armeni). Stegmann Raimondo Vincenzo (Rockville Centre). Camerieri d'onore in abito paonazzo di Sua Santità: 16 giugno 1962. 6 ottobre » Monsig. Monsig. » Monsig. Monsig. » Monsig. Chmielewski Ceslao (Lomza). Caporello Egidio (Padova). Monsig. » » » Monsig.Diarium Romanae Curiae 21 settembre 1962. » » » Monsig. McLaughlin Michele Giuseppe (Rockville Centre). Monsig. » Monsig. » Monsig. della Sudda Stefano (Paris). Cameriere d'onore soprannumerario di Spada e Cappa di Sua Santità: 19 gennaio 1963. » » » Monsig. Pinto Alessandro (Mangalore). Castillo Cabrero Daniele (León). Minotti Luigi (Veroli-Frosinone). Lawlor Giuseppe Francesco (Rockville Centre). Podo Salvatore (Otranto). » » Monsig. 9 febbraio » Monsig. 28 » Monsig. Moudry Riccardo Paolo (Saint Paul). » » » Monsig. 24 ». » Monsig. Monsig. Rotondi Armando (Joliet). Vianello Gino (Venezia). 16 427 Pereira De Azevedo Elio (Pòrto Alegre). Marzen Francesco (Honolulu). » Monsig. » » » Monsig. Felini Franco (Lodi). » Monsig. » Monsig. . Fernandes Sabbas (Mangalore). Egano d'Arzignano Mario (Roma). Esposti Pietro (Lodi). Monsig. 9 febbraio Monsig. » » » Monsig. Ganzini Angelo (Udine). Cappellano d'onore extra Urbem di Sua Santità: 4 febbraio 1963. Giannecchini Mario (Lucca). 30 » » Monsig. 10 novembre » Monsig. Ryan Geraldo Agostino (Rockville Centre). » » » Monsig. Cameriere segreto soprannumerario di Spada e Cappa di Sua Santità: 2 febbraio 1963. Barry Tommaso (Liverpool). 20 dicembre 26 gennaio 1963. Dever Daniele (Honolulu). Phillips Velázquez Vittorio (San Andrés Tuxtla). 20 » » Monsig. Steger Ludovico (Rottenburg). » Monsig. Croce Vincenzo (Castellammare di Stabia).

A S. Vazzoler Camillo (Vittorio Veneto). sig. Frcek Nicola (Austria). (Los Angeles). Dobbelmann Raniero A. classe civile. Martinelli Tizón (Perù). Houtart Francesco (Malines-Bruxelles). si è degnato di conferire: La Commenda con Placca dell'Ordine di san Gregorio Magno. si è degnato di conferire : La Gran Croce dell'Ordine di san Gregorio Magno. f La Gran Croce dell'Ordine di san Silvestro Papa : 23 novembre 1962. felicemente regnante. Al » » » Al » » » Al » » » Al 2 febbraio 1963. All'On. De la Fior Valle Armando (Perù). 23 novembre 1962. Alvarado Garrido Luis (Perù). classe civile : 10 novembre 1962. Baumgartner Francesco (Austria). sig. felicemente regnante. Arosemena Garland Geraldo (Perù). sig. Fabbri Riccardo (Grosseto). Bauer Francesco (Austria). sig. sig. A S. A S. sig. Marschall Rodolfo (Wien). Orsini Giovanni (Monaco . sig. Al » Al 1962. Bogaerts Theo (Malines-Bruxelles). Lupetti Cesare (Chieti). sig. sig. sig.Principato). Voria Francesco (Parma). Fernández Delgado Mucio (Tucson). Langendörfer Giovanni (Köln). il sig. Arca Parro Alberto (Perù). sig. sig. Al » Al » Al » Al » Al sig. Al » Al » Al Al » Al » Al 1963. Van Lamsweerde Herluf C. La Placca dell'Ordine di san Gregorio Magno. sig. E. Ci . E. Signorello Nicola (Roma). Edmonds Carlo B. ('s-Hertogenbosch). sig. Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. Al sig.Commentarium Officiale ONORIFICENZE Con Brevi Apostolici il Santo Padre Giovanni XXIII. sig. E. Müllner Vittorio (Austria). Micara Luigi (Roma). classe civile: 9 giugno 3 febbraio 25 maggio ottobre » » » » 10 novembre 8 dicembre 19 gennaio 26 » 2 febbraio » » » » 1961. Sforzi Francesco (Siena). E. sig. (Haarlem). Lakowitsch Carlo (Austria). classe civile : 8 dicembre 1962. Al sig. sig. A S. » » » » » » » » » 11 marzo 1963.428 Acta Apostolicae Sedis . sig. il sig. sig. Büttner Giuseppe (Essen). Al 9 » » Al 24 » » Al » » Al sig. Micara Gaetano (Roma). sig. il sig. il sig. La Commenda dell'Ordine di san Gregorio Magno.

» » » » » Al sig. 6 ottobre » Al sig. 3 febbraio 1962. Al sig. Sch warer Aroldo (Johannesburg). Costantini Mario (Porto e Santa Rufina). (Breda). Stravinsky Igor (Stati Uniti d'America). 30 novembre Al sig. Vercauteren Paolo V. •21 » Al 28 sig. Sturminger Gualtiero (Austria). Li vin Pietro (Malines-Bruxelles). Van Ginkel Gerardo Nicola (Breda). 4 agosto » Al sig. Skiba Riccardo (Hildesheim). Van den Berghe Alberto (Malines-Bruxelles) La Commenda con Placca dell'Ordine di san Silvestro Papa : 17 ottobre 1962. 16 febbraio 1963. Jacquey Paolo (Avignon). . Al sig. » » » Al sig. classe civile: 23 giugno 1961. » » Al sig. 8 giugno » Al sig. Al sig. co Ci 429 Norpoth Leone (Essen). M. Lastelle Arturo (Avignon). 8 settembre Al sig. Fleming Francesco Filippo (Saint Paul). » » » Al sig. . Ten Horn Carlo Enrico ('s-Hertogenbosch). Sonnier Guglielmo Giuseppe (Lafayette). Butler Patrizio (Saint Paul). » » Al sig. 20 » Al sig. Kruttge Eigei (Köln). Putzekian Ivan (Ispahan degli Armeni). ('s-Hertogenbosch). Al sig. » » Al sig. Pallottino Carlo (Roma). Ginesi Silvio (Soyana-Pitigliano). » » Al sig. » » Al sig. » » » Al sig. » » » Al sig. Il Cavalierato dell'Ordine di san Gregorio Magno. Gribling Teodoro Cornelio (Haarlem). (Haarlem). Niel Giuliano (Avignon). Renson D'Herculais Engelberto (Reims). Ayme Felice (Avignon). De Groot Edoardo (Malines-Bruxelles). Sprockel Giovanni (Willemstad). » » Al sig. Al sig. » » » Al sig. Al sig. Avelino Maia Francesco (Guaxupé). » Al sig. » » Al sig. Al sig. 10 novembre » Al sig.Diarium Romanae Curiae 9 febbraio 1963. » » Al sig. Berthon Raul (Avignon). Moore Tommaso Giuseppe (Saint Paul). Adolfs Eugenio Cristiano M. Al sig. » » » dicembre Al sig. Richartz Guglielmo (München und Freising) Bayer Oddone (Würzburg). Al sig. 2 febbraio 1963. Merkl Adolfo Giulio (Austria).29 Al sig. Machunze Ervino (Austria). » Al sig. Florian Lodovico (Limburg). )) » » Al sig. Van Agt Antonio M. Al sig. Dame Giuseppe (Avignon). 16 Al sig. M. Guggenberger Sigismondo (Austria). Gavuzzo Gino (Roma). 6 aprile » Al sig. C. (Haarlem). Dewilde Daniele (Malines-Bruxelles). » » Al sig. 16 » » Al sig. Al sig. Al sig. Boelens Francesco J. Jaubert Carlo Clerc (Lafayette). Zegers Giuseppe Marino ('s-Hertogenbosch).

Schöndorf er Udalrico (Austria). Martinetto Domenico (Torino). sig. Bellone Adriano (Pompei). sig. G-ögler Ermanno (Eottenburg). sig. sig. Sbragia Dante (Lucca). Piacitelli Mario (Italia). sig. Ayala Viguera Felice (Zaragoza). Zykan Giuseppe (Austria). Boonen Pietro (Malines-Bruxelles). sig. sig. /»ig. Min cotto Giuseppe (Torino). sig. Burelli Giulio (Alba). Patrón Costas Edoardo (Oran). sig. sig. sig. Bicchetti Umberto (Santiago de Chile). sig. Gardini Luigi (Eoma). Lhoest Tommaso (Namur). sig. sig. sig. Fiozzo Attilio (Venezia). sig. sig. Al maggio 10 » Al giugno 30 » Al agosto 11 » Al Al » » Al 2 8 settembre » » » Al » » » Al ottobre Al 6 » » Al Al » Al » » 20 » Al » » » Al » » Al » » Al 29 » » Al » » » Al » » Al » » » Al » » » Al » » » Al 10 novembre » Al Al » » » » Al Al » » » Al Al Al » » Al » » » » Al Al Al Al » Al » » Al 24 » » Al » » Al Al » » Al 6 dicembre » 8 » » Al 20 Al » Al 29 » » Al » » 25 novembre os sig. Mareschi Mario (Bologna). Eeuter Eodolfo (Köln). Möhr Lodovico (Austria). sig. sig. Jannotta Gennaro (Caserta). Carmignani Lorenzo (Roma). sig. sig. Nelli Venanzio (Grosseto). Argentina). sig. sig. Christel Erico (Austria). Peruzzi Mario (Pistoia). Mezotten Guglielmo (Malines-Bruxelles). sig. sig. Scammacca Emanuele (Italia). Eomero Aguirre Francesco (Zaragoza). sig. sig. Eibola Bruno (Brescia). Schimetschek Bruno (Austria). sig. Correa Cintra Teodoro (Taubaté). sig. Al » » Al » » » Al Al » » gennaio 1 9 6 2 . März Adolfo (Austria). sig. Moretti Paolo (Milano). sig. sig. sig. sig. Kermer Luigi (Austria). Krämers Corrado (Eotterdam). sig. sig. Monforte Estremiana Isaia (Zaragoza). Colesanti Cosimo (Viterbo).430 Acta Apostolicae Sedis . De Franciscis Alessandro (Napoli). sig. Sánchez Armando Cesare (Córdoba. .Commentarium Officiale La Commenda dell'Ordine di san Silvestro Papa: 1 9 6 1 . Hanslik Eodolfo (Austria). sig. sig. sig. Solans Pallas Bamiro (Zaragoza). sig. Cep Giovanni (Paris). Nocentini Renato (Firenze). Ippoliti Mario (Brescia). Jacobs Domenico (Malines-Bruxelles). Cipriano Pasquale (Pompei). Kövesi Leone (Austria). sig. sig. sig. Kavalszky Giuseppe (Austria). Wiesinger Michele (Austria). sig. sig.

De Rossi Attilio (Roma). Lattanzi Carlo (Tripoli). Wallemacq Edmondo (Tournai). Al sig. Rizzi Amedeo (Bologna). Zacherl Pietro (Salzburg). » » Al sig. Artale Angelo (Palermo). » » » » 16 Al sig. » Al sig. » Al sig. » » Al sig. Gille Giovanni (Liége). Wiser Giovanni (Salzburg). Mezzano Vittorio Emiliano (Vercelli). Al sig. » » Al sig. Al sig. Al sig. Schneider-Manzell Antonio (Salzburg). » y> Al sig. Lawson Riccardo (Gran Bretagna). » » Al sig. Persoons Gustavo (Malines-Bruxelles). Tamagnini Guido (Roma). » » Al sig. » » » Al sig. » » Al sig. Al sig. Grasso Angelo (Roma). Cappa Grato (Lagos). » » Al sig. Al sig. » » Al sig. os 431 II Cavalierato dell'Ordine di san Silvestro Papa: 15 » » » » 22 25 21 4 » » 11 » » 21 » » os » » » )) » . Landuzzi Ettore (Bologna). De Angelis Luigi (Roma).Diarium Romanae Curiae 19 gennaio 1963. » Al sig. » Al sig. Maccaroni Angelo (Roma). » Al sig. » » Al sig. Al sig. Leijnen Uberto (Liége). van Breda Giuseppe (Malines-Bruxelles). Saels Omer (Liége). Al sig. Al sig. . Rubio Herrero Pietro (Zaragoza). Al sig. Cesaris Demel Venceslao (Siena). Cappa Carlo (Lagos). Questiaux Renato (Tournai). Porenta Antonio (Salzburg). Cools Giuseppe (Malines-Bruxelles). D'Alessio Pasquale (Acerenza). Sciò Domenico (Tripoli). Al sig. » » Al sig. Bozzini Giovanni Francesco (Siena). Villata Giovanni (Torino). » » settembre Al sig. » Hoppe Teodoro (Salzburg). Gouvel Bernardo (Nîmes). Walcher Giacomo (Innsbruck-Feldkirch). De Vecchi Ambrogio (Casale Monferrato). Caccia Marcello (Roma). » » » Al sig. novembre 1961. agosto » Al sig. 26 » Al sig. » » Al sig. » » » Al sig. Barraco Antonino (Palermo). Oddi Davide (Rieti). » » » » Al sig. » » Al sig. » » Al sig. Fabrizi Luigi (Roma). Kommar Francesco (Salzburg). » » » Al sig. » Al sig. » » » Al sig. Dell'Oglio Camillo (Palermo).)) » » » » 29 maggio" 1959. ottobre Al sig. 24 » » Al sig. » » Al sig. Lenk Andrea (Salzburg). Marchandise Pietro (Malines-Bruxelles). 2' febbraio » » Al sig. Reiter Mattia (Salzburg). Ciarlanti Alfredo (Roma). Benso Enrico (Roma). » » Al sig. » » Al sig. Tassinari Arnaldo (Tripoli). luglio 1962.

Remond Paul. Freundorfer Joseph. » 26 » Monsig. 24 » Monsig. D'Erme Benedetto (Roma). » 13 » Monsig. sig. 18 » » Monsig. Ubaldi Carlo (Porto e Santa Rufina). Monsig. Bues Nicola (Torino). di Eleuterna. sig. Hudal Luigi. sig. sig. Ginolfì Matteo (Grosseto). sig. sig. sig. Brunetti Giacomo (Torino). sig. Tkotsch Paul. Ficola Tullio (Roma). Sestini Oreste (Roma). Monsig. Gentili Ezio (Roma). sig. Vescovo di Augsburg. 24 » » Monsig. sig. Vescovo tit. sig. sig. Pascucci Mario (Valva e Sulmona). sig. Ci . Ra vizza Pietro (Torino). di Bitilio. Rossi Angelo (Pompei). Bellana Emilio (Lucca). Pascucci Antonio (Nocera). de Goes-Saura u Carlo Antonio Cesare (Seckau). De Giuli Raffaele. Cuccarono Cornelio Sebastiano. Pagliarulo /Rlario (Napoli). sig. di Utica. sig. Novelli Marco (Roma). di Voncaria. Caldarola Oronzo. maggio » Monsig. sig. sig. » 14 » 19 » » Monsig. Arcivescovo tit.. Pulcioni Vittorio (Roma). di Procorineso. Lesinski John V. di Eia. Ceccherini Cornino (Grosseto). Vittoz Jean. Vescovo tit. sig. sig. Vescovo tit. Nebbia Roberto (Roma). Arcivescovo-Vescovo di Nice. Pelino Olindo (Valva e Sulmona). sig. Vescovo tit. Sórino Amedeo (Oastellaneta).Commentarium Officiale sig. » » » » » » » » 10 » » 24 30 » » 15 26 ottobre 1962. Baldo vini Tobia (Torino). Primiero Mariano (Roma). sig. Freitas Silveira Pio. Pangallo Roberto (Roma). Vescovo di Tingchow. Al Al » » Al » » Al Al Al Al » » Al Al Al » » Al » » Al Al » » Al Al novembre » Al Al Al » » Al » » Al Al Al » » Al » » Al Al dicembre » gennaio 1963. sig. » 11 aprile Monsig. Vescovo di Albenga. sig. Vescovo tit. sig.432 29 Acta Apostolicae Sedis . Perotti Luigi (Roma). Stecchele "Walter (Padova). sig. Al NECROLOGIO 6 febbraio 1963.

49 SANCTISSIME O B D O R M I V I T IN DOMINO V I V I T IN CHRISTO . LV 5 Iunii 1963 (Ser. X X I I I DIE 3 IUNII H O R A 19. 8 ACTA APOSTOLICAE SEDIS C O M M E N T A R I U M OFFICIALE Directio: Palazzo Apostolico . V) .N. m . v.An. et vol.Città del Vaticano — Administratio: Libreria Editrice Vaticana SUMMUS PONTIFEX IOANNES PP.

tum maxime id congruit. merito cum laudis praeconio. per quas tam praeclare factum collustremus. Cum numquam fas est benefacta sileri caelestia. translatione in regnum Filii dilectionis suae et christianae nobilitatis ornamento dignatas esse. 6. quo Oecumenicum Concilium Vaticanum Secundum celebratur. in Magnam Moraviam pervenerunt. 2 Cor. huius incidit in temporis adiuncta. 4. X X I I I VENERABILES FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM Magnifici eventus saecularis memoria. Colos. cum sollemniter recolendum est familias gentium a Deo. radiante sole iustitiae. Vestrum erit in praesens Ss. . 1.Commentarium Officiale ACTA IOANNIS PP. ex quo Ss. Hoc profecto. arcano providentis Dei disponente consilio. Moravis et Slovachis ac postea bene multis Slavicis populis ob providum tantorum virorum adventum contingere coepit. quibus consulitis. vestratibus singulatim proponi iubere 1 2 3 2 Cfr.434 Acta Apostolicae Sedis . Eph. 3 Cfr. Cyrilli et Methodii in Magnam Moraviam. quam cum. vos paterno amantique eloquio compellemus. nihil beneficii granditate spectabilius evenire potest. et ad id concelebrandum digno pietatis obsequio una cum clero et populo. 13. 1 et ideo christianae reipublicae nova fit accessio. t Nihil sane singulis nationibus salubrius. Venerabiles Fratres. Costantinopoli profecti. 4. hasce mittere Litteras. Quapropter visum est Nobis ad vos. Cyrillus et Methodius. populis fulget illuminatio Evangelii. Cyrilli et Methodii. I O A N N E S PP. 2. pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes: undecimo exeunte saeculo ab adventu Ss. ad quae generalis synodus spectat. qui dives est in misericordia. Cfr. arcte cohaerere videtur : undecim enim revoluta hoc anno complentur saecula. atque cum optatis. Slavicarum Nationum Antistites. Apostolorum par nobilissimum. XXIII EPISTULA APOSTOLICA Ad Venerabiles Fratres Slavicarum Nationum Antistites. insigni recordatione dignum.

6. in evangelicum munus. v. Evenit ut apostolicus insumptus labor facilior expediretur. alter philosophiae cultu clarus. labores et sudores. in solitudinem Montis Olympi in Bithynia secesserunt. pulchritu- dinis studium habentes » . 95. ingenii dotibus impares : alter magistratu. XXIII 435 vitam. propterea quod ii fuerunt « pauperes in hoc mundo. 6. gente Graecos. missione Romanos. 5 6 7 4 . si Cyrillus ac Methodius — quos Orientis filios. nec ulla intermissa mora. studio fidei pares. utrique postquam varia per discrimina rerum laboriosas sacras expeditiones apud Arabes et Chazaros sunt aggressi. 2.Acta Ioannis Pp. qui eorum enarrant historiam. Romam cum venissent ambo fratres. hoc consilio suscepta. divites in fide » 6 5 (( homines divites in virtute. 7 Iuvat Nos saltem breviter strictimque annales. tum Byzantini ritus conversa.. dotes animi. 5. cum duorum Evan2 Cor. Brevi magna messis splendide crevit. patria Byzantinos. principem Magnae Moraviae. ut catholicae Ecclesiae unitati omnes lucrarentur? » . p. magis propitium aevum et aptiores exspectabant conatus. 4 Quodsi quis inquirat. Thessalonicae ii orti sunt. ut eos ad Christum converterent et ad humanum civilemque cultum magis magisque deducerent. fratres germani. miremur. Litt. Decessor Noster Pius XI hisce verbis dilucide expressit : « Quare . res gestas. quibusnam praecipuis ex causis tam ferax fructuum Ss.. 2. A. Ap. 44. S. tum Reipublicae Cecho-Slovachae. facile intelleget hoc quam maxime contigisse. XIX (1927). quod novis conformatis litteris Slavorum expressus fuit sermo et in eorundem sermonem Sacrae utriusque Testamenti Litterae et liturgici libri tum Romani. missi. Quae tenues tardosque exitus assecuta. cum ob effusas caelestis gratiae divitias oriturum erat tempus acceptabile et dies salutis. qua patet. Eocli. A Michaele I I I imperatore Byzantino ad Ratislaum. Quas quidem laudes fel. ut Romano Pontifici de actis rebus rationes redderent et de agendis mandata exciperent. ad Archiepiscopos et Episcopos tum Regni Serborum-Croatarum-Slovenorum. ab Hadriano II omni honore affecti sunt. itinera. celebri excepti sunt laetitia. Iac. cui se devoverant. decurrere. incubuerunt. A. Infitiandum non est eandem ob causam alia ab aliis antea ibi temptata esse. apostolatus fructibus Slavos appellare licet — omnia omnibus facti sunt. Summus hic Antistes. Cyrilli et Methodii apostolica opera exstiterit. qui ab eo idoneos Evangelii praecones poposcerat. Petri Sedi astricti et deditissimi et omni. nominis significatione plane pleneque catholici et apostolici. rec.

qui christiano nomine censentur. horumque ope etiam Ucrainos. isque Romanus Pontifex. quibus longe lateque omni tempore et ubique terrarum gliscente auctu Ss.Commentarium Officiale gelii praeconum orthodoxam fidem illibatam recognovisset. confirmata retinuisse et sollertius persolvisse. Quo magis apud vos opus est non humano. per suae disciplinae alumnos. die sexta mensis Aprilis anno DCCCLXXXV et in aede sacra principe Magnae Moraviae conditus est. sanctissimus vir cumprimis in suae dicionis provincia apta temperatione ecclesiasticam disciplinam constituit vel solidavit. bona existimatio. probe poscentibus. virtute magis quam aetate maturus. Slavicarum gentium spirituali emolumento consideret. ipsorum sollemnitatem et cultum ad universam Ecclesiam pertinere decrevit. nominatim Slavicam expeditionem. optamus et cupimus. sed divino praesentique auxilio. ac lata per spatia arduis itineribus susceptis. quae recolitur. qua Pontificius Legatus. terrestri est vita functus. eo magis eorum deprecatione fidendum . ut apud Ioannem V I I I de invecta Slavica lingua sacris peragendis satis sese purgaret. etiam Bohemos. quasi ad sidera amica. Methodius vero Archiepiscopus Pannoniensis et Magnae Moraviae creatus est. hoc etiam munus nactus. et cum oboedientiae obsequio erga Apostolicam Sedem. praeter Moravos. oculos animosque convertatis. munera ab Hadriano II sibi concredita. Russos et Alboruthenos ad christianam fidem erudivit. in urbana aede Sancti Clementis summo cum pietatis obsequio conditum est. Leoni X I I I id suaserunt. ut in candelabro templi Dei rutilantiorem lucem funderent. Romae supremum diem obiisset. ut iustissimo pietatis debito studio ad Sanctos hos Caelites opiferos. Croatas. Serbos. ut per Encyclicas Litteras (( Grande munus » praeclaris laudibus Apostolorum par extollere!. quae quidem firmamentum veritatis et unitatis christianae est. Cyrillus et Methodius florebant. vos et ii universi e nationibus vestris. omni accusatione liberatum. et. sollemni funebri pompa eius corpus elatum. Postquam pro Christi nomine et gloria multa peregit et passus est. Macedones. Cum autem paulo post Cyrilli. Methodio et nonnullis eorum discipulis sacros Ordines conferendos curavit. inclita fama. Religiosa reverentia. sacro ministerio defungi. Slovachos et Slovenos. Polonos. ut.436 Acta Apostolicae Sedis . Cuius Decessoris Nostri eadem observantia moti. Novum opus firmo erectoque animo aggressus. Búlgaros. praesentis temporis adiunctis et ipsa saeculari memoria. Praetereundum non esse sentimus Methodium Romam reversum. Sanctum namque semper et sollemne ei fuit cum Ecclesia Romana arctissimo caritatis fideique vinculo devinciri.

Archiepiscopo Olomucensi. ad te perveniat et per te universis Velehradi congregatis resonet hanc ob causam. flagrantibus votis Nos eniti et contendere. quod sollemnes coetus apud sacras memorias Ss. conditum et ab Antonio Cyrillo Stojan. Novistis. Cyrilli et Methodii ». Cyrilli et Methodii aguntur. quae quidem . quae facultatem impertiant feliciter incohata resumendi et promovendi. participes esse precum. Praeter modum maiora ea sunt. eandem redintegrare studeant et ut. votorum. qui apud sacras memorias S. gradatim in Christi implendum votum. si mutua erit bona existimatio et fraterna caritas : haec cupida Dei voluntatis implendae ad omnia valet. eaque non uno indicio. deliberationum.. Haec vox testimonium profert catholicos fideles. ab Antonio Martino Slomsek. omnia sperat. cum anno M C M X X V I I in Bulgaria Apostolici Delegati munere fungebamur. ex quo procul dubio christiano orbi novus nascetur felicitatis ordo. valde acuunt flagrantia desideria meliorum temporis adiunctorum. Subit recordatio Nos.. Conventus Velehradensis Praesidi haec scripsisse : (( Id cupio. Episcopo Lavantino. quae utrimque iungunt quam ea quae seiungunt in hac nobilissima et utilissima causa restaurandi in illibatae unitate fidei concordiae nexus. quibus vacarunt. omnia sustinet. quae quidem solide munientur et ad optabilem rei effectum ducent. In id etiam conspirant vota Oecumenici Concilii Vaticani Secundi. ut a Bulgaria profecta vox laetitiae. provectum. Vere nobis esse videmur grana frumenti. cui — haud parva cum animi oblectatione et spei bonae auspicio —• etiam a seiunctis Ecclesiis missi spectatores adfuerunt. non paucis et parvis argumentis huiusmodi auspicandam restaurationem communionis et pacis suadere et incitare videtur. Vox temporis vox Dei est. qui hic sunt. neque exstincta. ut orientales qui christiano nomine decorantur. unius ovilis et pastoris unitas consummetur. studiorum. sed potentior eorum provida invigilat caritas. Methodii Velehradi celebrabantur. ab Apostolicae Sedis communione seiuncti. cui nomen inditum est (( Apostolatus Ss. itemque conventus.Acta Ioannis Pp. Oportet nunc utrimque parentur viae. in montibus sparsa secundum perveteris christianae precationis venustam imaginem. XXIII 437 est. Venerabiles Fratres. quia in caelestibus sedibus valida propitiatione pergunt adesse necessitatibus et inceptis. Spectabiles gratique fructus. In id quantopere conferebat inceptum. qui in commune emolumentum inde maturuerunt. quae catholici Slavici pro coniunctione ecclesiarum fundunt et explicant .

11. His in precibus consociare solemus beatissimae Matri Iesu Ss. duae olivae. auge Ecclesiam tuam multitudine et omnes in unitate collige. et pro populis tutelae suae concreditis : Cyrillus et Methodius. 4. Cyrillum et Methodium itemque omnes sanctos caelites Orientis et Occidentis.. Zach.. sed etiam pro universis populis. effloruerunt. 15. et inspira in corda eorum verbum tui auditus . p. 9 Quam opportuna. caelum autem extendisti et terram firmasti . sanctae columnae unitatis. Cyrillus et Methodius. quam amans et praesentibus rerum adiunctis congruens est precatio. tenero cum pietatis affectu. XVIII. Ut in hoc sacrosanctae unitatis conamine perficiendo consudetur alacriter.. ad politiorem humanitatem 8 Acta V. qui omnes angélicos ordines et incorpóreas vires creasti. Cyrilli et Methodii christianae rei publicae conferebatur. 2 Mach. qui effecerunt. multum orant pro universa sancta civitate. Velehr. Cyrillus ad magna et caelestia deposcenda genti sibi commissae Romae moriens effudit : « Domine Deus.Commentarium Officiale grana ad sapidum panem conficiendum coalescunt. summo religionis obsequio exsolvendae sunt Deo grates pro inenarrabili beneficio. Apoc. sive per eorum alumnos Slavicis gentibus christiana fides et civilis humanitatis cultus advecta sunt.. ut accingant se ad bona opera et ad quae tibi sunt placita » . ut cotidie pro iis per subsequentis aetatis decursum fiduciae plenas precationes Deo funderemus. 9 10 Cfr. 61. hortatores.438 Acta Apostolicae Sedis . quae est Ecclesia. Per hos enim sive directo. ut in media Europa nomen Christi splendesceret. 4. 8 Ex eo tempore in consuetudinem quandam venire coepimus orandi Deum non solum pro dilecta Bulgarorum gente. Deprecantibus Ss. Vehementius saluit tunc Nobis cor . quae hosce populos décorant : vividus divinarum rerum sensus. Ii profecto. Conv. duo filii olei qui adsistunt Dominatori universae terrae. 14. generosa indoles. versatilis ingenii ubertas. Evangelii delabente gratia. et electos homines constitue concordes in vera fide tua et recta confessione. benedicat Deus vestrae animorum fraternitati. huiusque impulsio Nos incitavit. duo candelabra. Ac propterea naturae feliciter insertae dotes.. . instinctores. et gratia superna eam quasi applicito signo communiât » . ut praevalido patrocinio suo ab Altissimo fraternitatis et pacis tam exspectatam completionem votorum impetrent. 1 0 Hac sollemni occurrente fausti eventus memoria. quod. Cyrillo et Methodio. quam S. Vita Constantini slavica. patroni exsistunt Ss. cap. qui susceptum iter quasi duo poli lumina collustrando indicant. 11-14. auspicato adventu Ss.

His alias addite inceptiones. anno M C M L X I I I . I O A N N E S PP. XXIII 439 inclinatio. ad doctrinae studia Ss. ut spes confovet vota. ad significandum Christum datum in illuminationem vestrarum gentium et communis effectorem salutis. 1 Tim. habentes mysterium fidei in conscientia pura. in festo ritus Byzantino-slavici Ss. propitiatus. ad pias peregrinationes praesertim attinebunt.Acta Ioannis Pp. ac. ut Ss. 9. 3. Compertum Nobis est huiusmodi saecularem eventus memoriam claris quibusdam inceptis nobilitari. vertet adflictiones et maestitiam in melius. hoc anno maiore cum certatione Deo supplicationes. ita ut perpetuitate donetur haud sine rei religiosae ornamento et profectu. apud Sanctum Petrum. qui vobis per duos evangelicae lucis satores apparuit. Utinam pigeat demum id proterere quod oportet magni pendere et diligere. Cyrillum et Methodium spectantia. Haec ad rerum gestarum indagationes. peramanter impertimus. Hanc etiam ob rem cereos. Quam plurimum igitur optantes. ut aemulis nisibus Apostolorum par honorabile quodam modo ad vestrates redeat. Venerabiles Fratres. quae quidem omnia de ipsis bene sperandi haud labiles causas suppeditant. XXIII 1 1 Cfr. quod quidem fore confidimus. et facem. nonnullis templis principibus vestris destinavimus. id hortamur ut. 11 Rerum omnium et temporum moderator et rector. quod eo laetius evadet. bonarum artium dives vena. Ut gentibus vestris christianae religionis indemnis servetur a maioribus traditus inaestimabilis pretii thesaurus. moderatorum in melius mutato consilio. Cyrilli et Methodii saecularis recolenda memoria perquam digne et fructuose concelebretur et post se vestigia spiritualis incrementi et durabilis rei effectus linquat. die xi mensis Maii. . Pontificatus Nostri quinto. quo minus in exspectatione fuerit. Cyrilli et Methodii. atque supernorum munerum auspicem et pignus Apostolicam Benedictionem vobis. lacrimas. quibus in festo Purificationis Beatae Mariae Virginis rite benediximus. huius rei causa praesentissima Dei auxilia invocamus. in auram lenem se vertat procella. Pro dolor. et Eius auxilio et praesidio confisis solacium parabitur. vividiorem accendat et sublime attollat. fructum bonorum operum deferatis. Datum Romae. hospitalis liberalitas. quam attulit. postulationes. in compluribus eorum regionibus tam celsa superna benefacta et accepta a maioribus decora et christiani nominis nobilitas contemnuntur misere. atque clero et christifidelibus moderationi vestrae commissis. oblationes sanctas.

per terrarum orbem diffusam ut grana frumenti in montibus sparsa. magnis precibus se totos asserentes. Prompte igitur supernis gratiae impulsionibus sueto more obsecundans.440 Acta Apostolicae Sedis . ut ad ipsius invitationes animi nostri liberi atque expediti pateant. Maria matre Manifestior huius mysterii consideratio quodam modo nunc oculis nostris iterum proponitur.Commentarium Officiale A D H O R T A T I O APOSTOLICA Ad universos Episcopos pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes: de proximis Pentecostes novendialibus pie celebrandis. ut munerum suorum copiam in nos effundat. alacris opera instat. Divi r nus enim Paraclitus. Didaché IX. illorum dierum spatio parumper curas atque negotia 1 2 Act. et ad parandam alteram eius Sessionem. Mater Ecclesia supplex coalescit. per hos novendialium dies sacram pii recessus solitudinem ingredietur. qui sacratissimo festo Pentecostes praeeunt.. quae proximo mense Septembri incipiet. atque divinae voluntatis consiliis serena pace acquiescant. ut alacriore usque studio in perfectionem evangelicam inardescant. I O A N N E S PP. Deiparam Virginem Mariam circumsaepiebant : hi omnes Iesu. 4. et qui grata recolit memoria annuas spirituales exercitationes. hoc quoque anno humilis Christi Vicarius. ut Sancti Spiritus Paracliti praestoletur adventum. una cum Episcopis Ecclesiasticae Venetorum Provinciae olim peractas. ut in Episcoporum suorum amplissimum consessum Sancti Spiritus adfluentia dona devocet et impetret. . 14. Quapropter magnum solatium infunditur animo Nostro. cogitanti ac secum reputanti per novendiales supplicationes catholicam familiam. Hoc autem sponte sua commemorari iubet trepidas Hierosolymitani Cenaculi vigilias. 1 erant perseverantes unanimiter in oratione cum. cum Concilium Oecumenicum Vaticanum secundum ulterius progreditur. 1. Quam ob causam. postulat a nobis. 2 orandi Deum causa circa Dei Genetricem esse conventuram. qui ad vos scribit. ubi congregati Apostoli. XXIII VENERABILES FRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM Novem per dies..

XXIII apostolici officii intermittemus. . Apostolicam Benedictionem. vobis. 3 441 mysticum Di- vini Paracliti opperiamur adventum. 4. 30. ea utique vivendi ratione. 13. ad quae omnia Oecumenicum Concilium. minime dubitamus quin vos etiam. I O A N N E S PP. 4 C a l . morum emendationem. die xx mensis Maii. cum Petri Successore animo arte coniuncti. re vera intendit. 31. ut in Dum vos certiores facere volumus de hoc humili proposito Nostro. ' Haec ominati atque huiusmodi certissima spe freti. fore ut exinde vires reficiantur vestrae ad continuandos labores Concilii Oecumenici. Pontificatus Nostri quinto. cuius causa Oecumenica Synodus potissimum indicta est. quae veritate fulgeat. precando meditandoque pias Nostras exercitationes prosequi velitis. qui in Ecclesiam illabetur. 5 4 cum omnibus Datum Romae. ut gratia Domini Nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit vobis. pro Iesu Christi eiusque Ecclesiae honore diligentissime impendendam. fundendae. ut in silentio et in spe ea renovet Pentecostes mirabilia. idem autem Spiritus promptiores firmioresque omnes efficiat ad Deo inserviendum animorumque bonum provehendum. Venerabiles Fratres. supernorum munerum auspicem. significantius instantiusque edant exemplum. ob ipsam sui pastoralem naturam. Venerabiles Fratres. in fidelium universitate exoptatam approperent mentium morumque renovationem. eamque ad singulas dioeceses pertinere cupimus. apud Sanctum Petrum.Acta Ioannis Pp. apostolatus alacritatem. quod omnium dioecesium in terrarum orbe sacerdotes atque fideles intueantur. Quam ob rem ita fiet. ad maiora usque assequenda contendat illo impulsa libertatis afflatu. peramanter dilargimur. ut universi sacrorum Antistites. Dominum et vivificantem. caritatis operibus ditetur. qua Christus nos liberavit. utpote Episcopi et Pastores Ecclesiae Dei. 13. indeque ad unum necessarium adipiscendum magis magisque vocentur: illam dicimus vitae sanctimoniam. simul cum Petro supplicanti studio coniuncti. 15. cuius alteram Sessionem fidenti animo exspectamus. iustitia informetur. vigilantiae vestrae commissas. 5 2 Cor. Quin etiam iucunda Nos delectat spes. Utinam communes preces ad Spiritum Sanctum. XXIII 3 Is. anno MCMLXiii.

harum Litterarum vi perpetuumque in modum ecclesiam cathedralem Moronensem. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis. ut vulgo dicitur. redimiri. Haec edicimus. ut princeps templum. quam a « felici itinere » vulgo appellant ac ducem habent ad caelestem. quod diximus. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae dignitatis plenitudine. — Terrena in peregrinatione constituti cives Moronenses honori Beatae Mariae Virginis. Admirationem etiam habere dicitur ara maxima. Quibus postulationibus libenti animo obsecundantes. patriam. « del Buen Viaje » appellatae. Apostolicis Litteris die x i x mensis Decembris anno M C M L X sub Piscatoris anulo datis. cum diligentia f estoque apparatu. non ante multum tempus cathedralis ecclesiae auctum est dignitate. sacras turres et porticum. Immaculatae Conceptioni Beatae Mariae Virginis.Commentarium Officiale L I T T E R A E APOSTOLICAE I Titulus ac privilegia Basilicae Minoris cathedrali ecclesiae Moronensi conferuntur. Divini etiam ritus eodem in templo peragi perhibentur ea. Nostra auctoritate.442 Acta Apostolicae Sedis . Nos. e Sacrae Rituum Congregationis consulto. preces Nobis adhibuit. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. validas . a prima labe immunis. Religio et ars felici nexu ibidem inter se coniungi videntur. a « felici itinere » seu. templum dicimus. Quo pietatis studio permoti. quod anno MDCCCLXVIII excitatum. Christianorum animos haud intermissa quadam impulsione ad se convertit. qua par est. siquidem vetusta Imago almae Deiparae. monumentum praeclarum atque spectabile in urbe sua erexerunt. quae templis hoc titulo insignibus rite competunt. Contrariis quibusvis nihil obstantibus. quo contendimus. quippe quae sit singularis elegantiae specimen. I O A N N E S PP. quae eiusdem sacrae aedis decus est nobilissimum. id simulacrum aureo diademate sivimus. nomine illo adiecto insignis. Aedificium vero ipsum merito dilaudatur ob molis amplitudinem. ad honorem ac dignitatem Basilicae Minoris evehimus. quibus ornatur. decernentes praesentes Litteras firmas. structurae genus. quod Urbis basilicarum maiestatem referre videtur. Moronensis Episcopus. Haec perpendens cupiensque gregem sibi commissum ad impensiorem pietatem marialem accendere. sacram. Venerabilis Frater Michael Raspanti. Basilicae Minoris nomine ac iure donaremus. statuimus.

anno M C M L X I I .. res catholica ea in regione laetis auctibus crescat. Ep. Sanctum Patricium. Nos rogavit. I O A N N E S PP. Pontificatus Nostri quinto. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . Harrisburgensis Episcopus. Ad hanc vero pietatem fovendam provehendamque et uberem inde spiritualium fructuum copiam eliciendam. anno M C M L X V I I I . e Sacrae Rituum Congregationis consulto. decernentes praesentes Litteras firmas. omnibus adiectis iuribus ac privilegiis liturgicis. Episcopum et Confessorem. ut. illisque. apud Sanctum Petrum. Sancto illo animarum Pastore caelitus tuente. clerus et Christifideles dioecesis Harrisburgensis. statuimus. fore confisi.Acta Ioannis Pp. HAMLETUS I. Haec edicimus. Venerabilis Prater Georgius Leo Leech. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. si quidquam secus. die i mensis Decembris. sub anulo Piscatoris. Itaque. — Antistitem virtutibus illustrem. nunc et in posterum plenissime suffragari . super his. ad quos spectant seu spectare poterunt. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . ut Sanctum Patricium dioecesis suae caelestem Patronum renuntiaremus. Cui praeclaro Caeliti princeps eiusdem dioecesis templum dicatum esse cognoscitur. suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . et Conf. validas et efficaces iugiter exstare ac permanere . illisque. universae Harrisburgensis dioecesis caelestem apud Deum Patronum constituimus ac declaramus. CICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis II S. Card. Patricius. nunc et in posterum pie- . irritumque ex nunc et inane fieri. ad quos spectant seu spectare poterunt. Datum Romae. peculiaribus obsequiis excolunt eiusque tutelae se fidentes commendant. scienter sive ignoranter attentari contigerit. Quae vota libenti animo implere statuimus. est constituta. XXIII 443 atque efficaces iugiter exstare ac permanere . studiosum Evangelii nuntium. auctoritate qualibet. ex quo. XXIII Ad perpetuam rei memoriam. Contrariis quibusvis non obstantibus. quae dioecesium Patronis rite competunt. harum Litterarum vi perpetuumque in modum Sanctum Patricium. caelestis Patronus dioecesis Harrisburgensis declaratur. a quovis.

Apostolicis Litteris sub anulo Piscatoris die x i x mensis Septembris anno M C M X L I X datis. X X I I I Ad perpetuam rei memoriam. Qua propensa in lectissimum hunc Equitum coetum voluntate permoti. Romana Purpura honestatus. iuvat testatam hanc Summorum Pontificum benevolentiam consectari. anno M C M L X I I . rec. auctoritate sua approbavit confirmavitque. — Religiosissimo a monumento victoriae. si quidquam secus. quae Romani Pontifices per saecula praeterita eidem benigne praebuerant. Iamvero. scilicet ob meritorum laudem dignus est habitus. qua Christus Salvator. auctoritate qualibet. fel. a mortuis resurgens. I O A N N E S PP. primus Ordinis Istius Magnus Magister. idem laetis auctibus crevit. ei praefecimus. quasi hereditate accepta servare studens incrementisque augere. a quovis. X I I eiusdem Ordinis Statuta. sub anulo Piscatoris. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . proximus Decessor Noster. irritumque ex nunc et inane fieri. postquam Nicolaus Cardinalis Canali. qui singulari Apostolicae Sedis gratia frueretur eiusque obtegeretur praesidio. Episcopum Ostiensem ac Portuensem et Sanctae Rufinae. scienter sive ignoranter attentari contigerit. C ICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis III Nova Statuta Ordinis Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani approbantur. Datum Romae. Sacri Patrum Purpuratorum Collegii Decanum. Nos autem. die iv mensis Decembris. Quo annitente. Est enim prae Nobis ferendum in plures nationes eum tunc esse propagatum et opera Patriarchatus Latini Hierosolymitani . Pius Pp. apud Sanctum Petrum. vitam nobis tribuit. e vivis ereptus est. quibus in vitae satis longo curriculo saepius datum est Equestris huius Ordinis sodales convenire et opera ab eodem patrata cognoscere. appellationem et vim traxit Ordo Equester Sancti Sepulchri Hierosolymitani. super his. HAMLETUS I.444 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale nissime suffragari. mortem superavit. salutem impendit perpetuam. Venerabilem Fratrem Nostrum Eugenium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Tisserant. Card. quem Apostolica Sedes curis peculiaribus numquam desiit fovere. Pontificatus Nostri quinto.

omnibus cum privilegiis. quae haec tempora postularent. sive ritus Latini sive Orientalis. decrevimus. accommodarentur atque adeo prudenter immutarentur. ductu Cardinalis Magni Magistri. eo scilicet. amplificetur. ita hic etiam Equitum coetus perspectum habet oportere. a Pio Pp. cuiusque priora verba sunt : (( Articolo I : Fondazione : l'Ordine Equestre del S. ut appellatur. motu proprio. Decessor Noster. postrema vero : (( le luogotenenze pqsson disporre di un Regolamento particolare. sine dubio nitetur satisfacere. optatis Nostris obsecundans. approbamus. defendatur. expedire iam arbitramur.Acta Ioannis Pp. ut. Cum vero hoc experimentum felices habuerit exitus. di antica origine. cunctis viribus ad praeclara et alta Ordini ipsi proposita contendant. costituito » . ad novas necessitates vitae et apostolatus formas. Re quidem vera. XXIII 445 plurimum ab eo accepisse incrementi. qui praesint. ut eiusdem leges. Nos. erexit. Nos hanc condicionem iure constitutam eidem Ordini confirmamus. legitime agnoscamus atque probemus. precibus eius libenti animo admissis. quod Italico sermone conscriptum et x x x v i articulis constans. ut Purpuratus Pater a publicis Ecclesiae negotiis Statuta retractata et recognita experimenti causa ad tempus probaret. certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine. ut Eides ibi servetur. Ordinem Equestrem Sancti Sepulchri in personam iuridicam. ut sodales christiana pietate excolant animos atque in patria Divini Redemptoris Fidem tueantur. provehant et homines ad amandum Salvatorem suum accendant. Nostra auctoritate accommodari sineremus. Nos rogavit. Ordini nunc proprias. harum Litterarum vi perpetuumque in modum. anno videlicet MCMXLix edita. Quibus omnibus perpensis. Nova Statuta Ordinis Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani. Deo opitulante. X I I . Quae cum ita sint. iuxta exemplar. confirmamus iisque Apostolicae sanctionis robur adicimus. in Tabulario Officii Nostri Brevibus expediendis asservatur. perficiuntur et renovantur. Nos vero. suaserunt. sunt in Terra Christi incolatu sacra atque allaborant. Venerabilis Frater Noster Eugenius Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Tisserant. ut supra dictum est. quod quidem ab eo Litteris die x n mensis Iunii anno M C M L X I I datis factum esse cognoscitur. quibus Ordo. X I I . approbatae. Sepolcro di Gerusalemme. In praesenti vero. quem supra laudavimus. praedictus Ordo caritatis officiis et studio missionali prosequitur quotquot. o . quandoquidem Pius Pp. reso valido dall'approvazione del Cardinale Gran Maestro ». Praeterea. ut quaevis sodalitas recte constituta atque praedita vigore. Egregii autem hi conatus suscepti et munera ipsi praestituta. ut Statuta quibus priora. ut huiusmodi Statuta ad ea.

suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere . mentre attendevamo in Bergamo al servizio del Vescovo e all'ufficio di insegnante.mum P.Commentarium Officiale facultatibus. sub anulo Piscatoris. Esprimiamo cordiale soddisfazione e letizia per la opportuna celebrazione. a quovis. E. di cui ricorre il centenario della nascita.446 Acta Apostolicae Sedis . Hamletum Ioannem S. Datum Romae. fummo attratti dal nome del Seminario di Faenza : Ci era divenuto noto per la distinzione dei suoi docenti. auctoritate qualibet. irritumque ex nunc et inane fieri. Cicognani. . quae personae iuridicae legitime competunt. R. apud Sanctum Petrum. della ricerca scientifica e dell'insegnamento. C ICOGNANI a publicis Ecclesiae negotiis EPISTULA Ad E. Episcopum titulo Tusculanum. anno M C M L X I I . die VIII mensis Decembris. honorandi causa. esemplarmente fedele alla sua vocazione. scienter sive ignoranter attentari contigerit. Con intimo compiacimento abbiamo appreso che la diocesi di Faenza si prepara a rendere solenni onoranze ad un suo illustre figlio. honoribus. Pontificatus Nostri quinto. ob sollemnia Faventiae celebrata Francisci Lanzoni. Contrariis quibusvis non obstantibus. ad quos spectant seu spectare poterunt. con un Congresso di studi che ha per oggetto l'opera di lui e che sarà coronato da pubblica commemorazione che Ella. HAMLETUS I. servì la Chiesa nel campo. Haec statuimus. illisque. Signor Gardinale. terrà nel teatro cittadino. arduo e fecondo. Card. Fin dai primi anni del Nostro Sacerdozio. che esalta lo studioso di alti meriti e nello stesso tempo addita al Clero e agli alunni del santuario la figura dell'ecclesiastico che. Signor Cardinale. Card. storico sacerdote Francesco Lanzoni. D. decernentes praesentes Litteras firmas. in festo Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis. validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere . si quidquam secus. sicque rite iudicandum esse ac definiendum . sacerdotis clarissimique historici. l'insigne. sabato 18 maggio. nunc et in posterum plenissime suffragari . super his.

insieme con gli studiosi partecipanti al Congresso e al popolo Faentino. al Clero e al Seminario. fino alla immediata vigilia della Nostra elevazione al Pontificato. Signor Cardinale. l'Apostolica Benedizione. Ci è grato rivolgere al giovane Clero. nelle loro origini. XXIII . Antonino. una paterna parola di amabile esortazione perchè abbia a sentire l'impegno e l'onore di approfondire il solco tracciato dall'illustre storiografo Monsignor Lanzoni. L'esempio luminoso che da Faenza si irradiava Ci fu esso pure con fortante stimolo a dedicare parte del Nostro tempo all'indagine storica di illustri figure/rilevanti ordinamenti e memorie della Nostra terra natia. Monsignor Lanzoni. le benemerenze da lui acquisite alla Chiesa e alla scienza storica. 10 maggio 1963. Fu nel 1908 che ci avvinse l'attrattiva di un lungo studio sulla Visita di S. i quali. alle Autorità. XXIII 447 e soprattutto per la personalità del Bettore. e nel patrimonio di vetuste ed ammirate istituzioni e tradizioni. impartiamo a Lei. nello spirito della sua esemplare fatica. con l'amoroso intendimento di cui il Lanzoni fu maestro. Festa di S. Carlo Borromeo a Bergamo . prolungando ed allargando. lieta fatica. che riguardiamo con occhio di fiduciosa speranza. rimettendo così in chiara luce autentici tesori di vita cristiana. Tali antichi ricordi Ci è caro richiamare. sappiano indagare e approfondire determinanti motivazioni e preziosi sviluppi della storia ecclesiastica locale. sia pure con prolungate intermittenze.Acta Joannis Pp. che Ci accompagnò e confortò per cinquantanni. I O A N N E S PP. fervido e generoso. soave impegno. In pegno di celesti favori e confortanti grazie. consapevoli di quanto sia utile e decoroso per ogni diocesi annoverare tra il proprio Clero uomini particolarmente dediti allo studio. al diletto Vescovo diocesano. negli splendori dei loro Martiri e Santi. e agli altri Presuli presenti. che veniva celebrato per gli studi storici volti ad illustrare la diocesi e la regione emiliano-romagnola e in seguito le diocesi e regioni d'Italia. Dal Palazzo Apostolico.

le Palais Apostolique fut témoin d'un * Die 10 Maii mensis a. et la rencontre revêt parfois des formes différentes. et de susciter cette initiative qui. Ici même. cum praemium v. qui revient chaque jour sur Nos lèvres. par leur présence. capitule de Prime. dont la monumentale construction fait résonner jusqu'à nous l'écho des siècles passés. elle s'étend aux membres des divers Comités de la Fondation et à toutes les hautes personnalités qui ont voulu donner. qui avez su accompagner la remise de ce don par des paroles si nobles et si élevées . Eminentissimis Patribus Purpuratis Excellentissimisque Viris adstantibus. 1963. par l'Encyclique Rerum Novarum. amie des ouvriers et du progrès social. Les circonstances changent. la Fraternité des Peuples » Summo Pontifici sollemni caerimonia traderetur. 1 Tim. soli Deo honor et gloria! Au maître immortel et invisible des siècles. à travers Notre personne.448 Acta Apostolicae Sedis . une singulière solennité à cette cérémonie. Notre reconnaissance s'adresse ensuite à vous. que va en premier lieu Notre gratitude. la voix de l'Eglise. dans la « Salle Royale ».Commentarium Officiale ALLOCUTIONES I In Aula Regia Palatii Apostolici Vaticani habita. con- fère sa tonalité à la cérémonie d'aujourd'hui. C'est à Dieu. 1. au cours des ages. Regi saeculorum immortali et invisibili. Excellences. 17 . C'est à Lui qu'il a plu de répandre la paix dans les cœurs. en effet. veut être un hommage à l'Eglise et à sa mission de paix parmi les hommes. « Prix Balzan 1962 pour la Paix. à Dieu seul soit l'honneur et la gloire ! 1 Cette prière. * Chers Messieurs. Nous avons tenu à vous accueillir dans l'enceinte du Palais Apostolique. Lorsque Notre prédécesseur le pape Léon X I I I eut fait retentir bien haut dans le monde. et plusieurs des fresques qui décorent ces murs perpétuent le souvenir de l'hommage rendu par les grands de ce monde au successeur de l'humble Pêcheur de Galilée. au moment où Nous est remis le Prix pour la Paix de la Fondation Internationale Balzan. Rois et Empereurs sont venus jadis rendre visite à Nos Prédécesseurs. mais non moins touchantes. l'Humanité. 1 .

orthodoxes et protestantes. pour recueillir l'écho de l'adhésion des cœurs que fait vibrer le sublime idéal de la paix. en raison de Son souci inlassable de contribuer au maintien des relations pacifiques entre Etats. Hic infra causae recensentur. chers Messieurs. Vous aurez plaisir. sans distinction. . vol. plus particulièrement au cours de l'année écoulée : en invitant les Représentants des autres Confessions chrétiennes. L'aspiration à la juste paix. V. quas propter Summus Pontifex Ioannes XXIII praemio est affectus : Prix Balzan 1962. l'Humanité. utpote qui Praeses honorarius « Balzanianae Fundationis » esset. mais avec un accent plus marqué. Nous vous invitons à y descendre maintenant avec Nous. y prenant une particulière activité. tant par Ses appels pacifiques à la bonne volonté des hommes que par Ses interventions diplomatiques récentes. Aussi vous Nous permettrez de voir dans l'événement qui motive votre présence ici. 29 . à entendre la (( vox populi » donner son acquiescement enthousiaste au geste si noble que vous venez d'accomplir. dont les prolongements seront nombreux et importants. la Fraternité des Peuples. et en établissant des contacts s'étendant aussi bien au delà de la Communauté chrétienne. de la façon la plus éloquente. 8. semble-t-il. Ce vaste consentement. Il Nous est doux d'évoquer ce souvenir en la circonstance présente.Acta Ioannis Pp. n. dont vous êtes les interprètes hautement qualifiés. XXIII 449 spectacle fort suggestif : l'arrivée des «pèlerinages du travail». l'aboutissement et comme le couronnement d'un long processus : porté par le flot de l'opinion publique partout répandue. un témoignage d'une haute signification est remis aujourd'hui par vos mains à celui qui représente ici-bas le (( Prince de la Paix ». Ce n'étaient plus seulement. ** ** Beatissimo Patri praemium traditum est ab Excmo Viro Antonio Segni. à cae IOANNES XXIII — Pour la paix. ReipubliItalicae Praeside. au sein des classes laborieuses. c'étaient d'humbles fils du peuple qui avaient réappris le chemin du Vatican et montaient. et la cérémonie commencée ici va avoir dans Saint-Pierre son complément tout naturel. des représentants du pouvoir temporel. à assister au Concile Oecuménique. par ces majestueux escaliers. a pénétré les esprits et les cœurs de tous. une attitude de la plus grande compréhension réciproque. a voulu s'exprimer aussi directement dans la circonstance présente. Votre geste traduit. — Pour la Fraternité entre les hommes et les peuples. dont nous sommes aujourd'hui les heureux témoins. en raison de la contribution majeure qu'il a apportée à cette fraternité. l'aspiration unanime des hommes et des peuples. — 5-6-1963. cette fois.ACTA. Nous en sommes sûr. tant parmi les membres de ces confessions que parmi ceux de l'Eglise Catholique. pour la Paix. à la rencontre du Père de la Chrétienté. en provoquant ainsi.

* Vénérables Chers Chers fils. l'objet de l'attente confiante de l'Eglise et des peuples : la paix. « Prix Balzan pour la Paix.mos Patres Cardinales. vous ne serez pas surpris que Nous évoquions la mémoire des inoubliables Pontifes que Nous avons connus personnellement au cours de Notre vie. post traditum Ipsi praemium v. d'abord. la basilique vaticane. les unes portant sur la personne du Pape. Au moment où un témoignage de haute valeur humaine et sociale est rendu à l'Eglise en Notre personne. vrais amis de l'humanité. Que le prix pour la paix de la Fondation internationale Eugène Balzan soit remis à l'humble Serviteur des Serviteurs de Dieu . Frères. . Vous savez quel en était l'objet : celui-là même qui Nous amène maintenant au milieu de vous. VHumanité.mos Viros e Civitatum Legatorum Coetu et Romanae Curiae Praelatos. Nous assistions dans la Salle Royale du Palais Apostolique à une cérémonie empreinte d'une gravité et d'une solennité impressionnantes. la Fraternité des Peuples ». qu'ils * Die 10 Maii mensis a. Pie X I . Magnificat anima mea Dominum! La personne du Pape. bons et courageux artisans de la vraie paix.Commentarium Officiale II Ad E. les autres suggérées par le cadre majestueux de cette réunion. et qui ont tant contribué à faire grandir partout l'estime pour l'action bienfaisante de la papauté. quo Summus Pontifex ex Aula Regia descendit. Bien des motifs et des circonstances notamment au cours des soixante dernières années de l'histoire du monde ont contribué à rendre plus vif l'intérêt universellement porté à sa mission. le grand trésor de la vie en société. qu'une assemblée aussi nombreuse et aussi qualifiée ait voulu s'associer ici à cet événement : voilà qui appelle deux sortes de réflexions. ceterosque honorabiles Viros adstantes in Vaticana Basilica. Exc. Messieurs. le point le plus lumineux de l'histoire de l'humanité et du christianisme. Et il convient que tout se conclue par l'hymne de la reconnaissance : Magnificat. Léon X I I I . Pie X I I : tous les cinq.450 Acta Apostolicae Sedis . Benoît X V . 1963. Il y a quelques instants. Saint Pie X.

un hommage à la gloire de la paix n'aura suscité dans les cœurs un tel élan de spontanéité. remercier le Seigneur. XXIII 451 ont travaillé sans relâche à maintenir. la véritable fraternité de la Eph. et lui fait rencontrer autour de sa personne les hommes de notre temps dans un acquiescement aussi universel et aussi riche d'encouragement pour l'exercice de son ministère. qui l'a tant favorisé. avec une émotion profonde. Jamais peut-être comme dans la circonstance présente. L'événement dont il s'agit. de tous les points du globe. Son geste restera en bénédiction pour l'exercice et le service de la vraie paix. Il ne peut que s'humilier. La paix. si honorable soit-il pour Notre humble personne. vue dans la lumière de Dieu et se reflétant dans le cœur des 1 x source aussi de toute fraternité entre les hommes. lui infuse chaque jour la sérénité et le courage de poursuivre sa tâche au service de l'humanité. a un sens profond. ne peut Nous exalter ni porter atteinte à la tranquillité de Notre âme. paix. 3. Gloire à Dieu. il accueille l'amour des innombrables fils qui. Elle apparaît. ou à rétablir parmi les hommes. pour sa part. L'humble fils du monde du travail avait le regard tourné vers l'avenir. à développer. avec une reconnaissance émue. comme Nous le pensons : aucune circonstance. dans sa bonté pour son serviteur. 15. aucun événement. de simplicité. qui. à la manifestation de ce grand dessein du Dieu ToutPuissant. la célébration de la paix. qui a touché le cœur de tous. « origine de toute paternité au ciel et sur la terre » . Et Nous vous invitons à élever une pensée vers celui qui est à l'origine de cette initiative : Eugène Balzan. Nous sommes les heureux témoins de l'unanimité qui s'est faite spontanément autour d'un geste mémorable accompli en l'honneur de la paix. se tournent ainsi vers celui qui exerce aujourd'hui sur la terre l'autorité de Saint Pierre et cherche à vivre de son mieux le témoignage du glorieux Apôtre. toute pénétrée de la lumière d'un de ces exemples dont est si riche l'histoire de l'Eglise. Celui qui a recueilli leur succession assiste. . Nous vous le disons en toute simplicité. en ce jour. L'humble Pape qui vous parle a pleinement conscience d'être personnellement bien peu de chose devant Dieu. de chaleur et de tendresse.Acta Ioannis Pp. Le second sujet de réflexion Nous est fourni par le cadre majestueux de la Basilique Vaticane.

Pour Nous. Encyclique Pacem in terris. chers fìls et quel délice pour F esprit et pour 3 le cœur ! Mais c'est un édifice qui se construit jour par jour. en effet. la doctrine qu'elle offre au monde s'imposera par sa clarté même. 7. jusqu'à toucher le roc : ce roc dont il est question dans la conclusion du discours sur la montagne : « la maison édifiée sur le roc n'a pas été entraînée par la tempête » . Ici. elle a besoin de reposer sur quatre solides pilastres : ceux que Nous avons indiqués dans Notre Encyclique Pacem in terris : « L a paix. Enfin l'action de grâces: Magnificat! En présence de l'événement central de cette réunion — l'hommage fait au Pape. avec une fervente espérance. et réalisé dans la liberté». Mais pour s'élever si haut. disions-Nous. 25. qu'au cours des années qui viennent. appartiennent au droit naturel. . Nous aimons à en extraire trois versets. dans l'histoire de tout l'Episcopat Romain. Aussi est-ce à l'humanité que Nous avons adressé Notre exhortation. d'un prix pour la paix il Nous est doux de laisser résonner dans Notre âme les paroles du cantique de la Vierge Marie au début de sa prodigieuse maternité : hymne dont elle a donné les premières notes. Mais Nous n'avons garde d'oublier qu'elle repose sur quatre imposants pilastres qui s'enfoncent profondément dans la terre. Nous sommes convaincu. la maison de tous.452 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale hommes: quel spectacle. n'est qu'un mot vide de sens si elle n'est pas basée sur l'ordre que Nous avons. Présentée aux hommes d'aujourd'hui en dehors de toute déformation partisane. Nous voyons se dresser dans le ciel de Rome l'incomparable coupole de Michel-Ange.. il n'est pas possible qu'elle ne fasse augmenter dans le monde le nombre de ceux auxquels reviendra le mérite et la gloire d'être appelés constructeurs et edificateurs de la paix. vivifié et complété par la charité. 2 Eh bien. porteur d'une somme de motifs de joie et de réconfort pour le genre humain tout entier. qui Nous sem2 Matth. à la lumière des expériences passées et dans une appréciation objective et sereine du langage de l'Eglise. et sur des bases solides. construit selon la justice.et qui a retenti à travers les siècles. . . inscrit au cœur de tous. pour la première fois. qui soutiennent tout l'édifice. la paix est une maison. 5 è m e 3 partie. tracé dans cette Encyclique : ordre fondé sur la vérité. sous les voûtes de la Basilique Vaticane. 3 Ces quatre principes. Elle est l'arc qui unit la terre au ciel.

Et la leçon vaut pour tous. 1. L'humilité. D'abord ce qui s'applique à la personne du Papé : Respexit humilitatem ancillae suae 4 : et donc aussi : humilitatem servi sui. La miséricorde exercée entre les frères. auxquels ils ont apporté l'enthousiasme de leur jeunesse.fecit mihi magna qui potens est.Acta Ioannis Pp. . susceptible dés plus amples développements. Telles sont les grandes leçons du Magnificat. comme de tous ses autres bienfaits. pour tous. également étranger à la dureté et à l'indulgente faiblesse. Lc. 49. pour y remonter. accompagné des actions de grâces de l'humanité. l'une et l'autre nuisibles aux âmes. Enfin. non plus l'heure d'un nouveau recours à la force. 50. l'heure de la miséricorde : Et misericordia eius a progenie in progenies timentïbus eum. Lc. 5 En face des évé- nements dont nous sommes témoins : soif de renouvellement et de progrès spirituel chez beaucoup. en échange. En second lieu -. car elle implique reconnaissance des droits de Dieu. de la revanche. l'heure de la conscience qui fait naître au cœur des hommes les plus nobles aspirations. Nous le disons d'autant plus volontiers que Nous voyons devant Nous. c'est le vrai titre de gloire de tout homme ici-bas. sincère acceptation des préceptes du Christ. des rivalités sanglantes. Non plus l'heure de la vengeance. 1. avec une vive satisfaction. de nouvelles énergies. car nous sommes tous redevables à Dieu du grand don de la paix. désir général de mettre sur pied des institutions fondées sur le droit naturel . les Représentants des peuples récemment entrés dans les organismes internationaux. Il ne s'éloignera pas de l'enseignement évangélique. que la conscience chrétienne repousse avec horreur. 48. XXIII 453 blent donner une animation et une coloration à ce grand don de la paix. la paix chrétienne représente pour tous et pour chacun une richesse inestimable. 1. engagement généreux au service de la fraternité humaine.. L'heure de la sagesse pour tous. image et reflet de la miséricorde divine envers l'humanité. rehaussées encore par le contraste entre les traits délicats des premiers versets et le ton grave 4 6 5 6 Lc. descendu du ciel sur la terre. que l'humanité refuse. y puisant. 'et nous sommes tous tenus à les employer à son service. souci des peuples de se compléter l'un l'autre au lieu de se combattre. C'est dans l'humilité que le Pape qui vous parle entend poursuivre son action au service des hommes et de la paix du monde.

chers fils. Nous aimons à y voir le sceau de Notre service d'Evêque de l'Eglise de Dieu : episcopus Ecclesiae Dei. venus ici aujourd'hui de tous les horizons. le jour de la fête de Saint Marc. vions à Sofia. Près de trente ans plus tard. comme dans les trois autres basiliques majeures. Nous vous avons ouvert Notre cœur. qui Nous est suggéré par votre présence dans ce vénérable sanctuaire. les paroles qui Nous furent toujours si chères : Oboedientia et Pax.Commentarium Officiale paroles lour- des suivants : Dispersit superbos . dans Notre humble bagage. Nous arrivions à Venise. selon l'enseignement du Christ. La paix et l'Evangile : armes de Saint Marc et de tous les vrais amis de Dieu et des hommes. Nous emportions comme un trésor. après avoir été aimablement accueilli pendant dix ans à Istanboul et à Athènes. une porte s'ouvre tous les vingt-cinq ans: c'est la porte qui introduit les pèlerins du monde entier dans la grande indulgence de l'Année Sainte.. Le pardon. chers Messieurs ! Pour Nous.ous aussi. ou veulent le déraciner ou cherchent à le ramener au cercle étroit des égoïsmes individuels. chers Messieurs. C'était en Nous arri1925. Ce sont et ce seront à jamais les Nôtres. N. vous êtes et voulez êtres des pèlerins de la paix. Nous le fûmes. chers fils. cité chère entre toutes à Notre cœur. Après avoir traversé des pays dévastés par la guerre. dont l'enseignement se résume en deux mots : Pax et Evangelium.454 Acta Apostolicae Sedis . il y a bien longtemps. la « porte du pardon ». une allusion à Notre modeste personne. en 1953. et avec ces mêmes paroles dans le cœur et sur les lèvres. Nous voudrions qu'elle soit pour tous un . Quand le service du Saint-Siège Nous achemina pour la première fois. à quelques années de la fin de la première guerre mondiale. avant de terminer. Quelle parole émouvante. vous le savez. vers les régions du Proche-Orient. Chers Messieurs.. C'était un 25 avril. Nous Nous mettions à genoux auprès de la tombe de l'Evangéliste. et Nous entendons le rester. dont Nous devenions le patriarche. A Saint-Pierre. Vénérables et bien-aimés Frères. dimitte nobis debita nostra. pendant huit ans à Paris. Permettez-Nous encore. Deposuit potentes des de menaces et de condamnation pour ceux qui s'écartent de l'ordre voulu par Dieu. comme l'est et le reste toujours la première résidence que nous assigne le service de la Providence. Laissez-Nous conclure par l'évocation d'un rite touchant.

Reipublicae Italicae Praesidi. postridie quam Ipsi praemium « Balzan » traditum est. Grati e commossi. par delà toutes les frontières. pur sensibile a ogni tratto di delicatezza e di bontà.Acta Ioannis Pp. quanto piuttosto alla missione che la Chiesa Cattolica svolge nei secoli. . III Excellentissimo Viro Antonio Segni. assurance de divines bénédictions. Le siamo grati per le espressioni del Suo nobile indirizzo. e alla tutela di costruttivi rapporti di pace. * Die 11 Maii mensis a. Oboedientia et Pax : Pax et Evangelium. pour la justice. partout. allumant la joie et versant la lumière et la grâce au cœur des hommes sur toute la surface de la terre. con augurio di prosperità tranquilla e feconda ! Anche ai diletti popoli d'Italia e Svizzera il mondo tanto deve per il contributo recato alla diffusione e al consolidamento del diritto. 1963. toujours : le pardon. qui. ceterisque adstantibus habita. sans nul doute. Quanto Ci è lieto ricambiare il duplice omaggio. in Aedibus Quirinalis collis. che ha inviato il saluto suo personale e delle autorità e popolazioni di quella Nazione. Il Nostro ringraziamento va altresì al Signor Presidente della Confederazione Elvetica. Que le pardon soit sur les lèvres et dans les cœurs de tous. ubi magno honore Beatissimus Pater est exceptus. garantie de succès vrai et durable. des visages de frères. des visages d'amis. Alors. XXIII 455 appel à un renouvellement d'ardeur pour le bien. mentre le vediamo applicate non tanto alla Nostra Persona. le flambeau lumineux de la paix poursuivra son chemin. Evangile d'obéissance à Dieu. de miséricorde et de pardon : voilà le programme que l'humble Serviteur des Serviteurs de Dieu propose aujourd'hui à tous les hommes de bonne volonté. pour la vérité. C'est Notre souhait. et c'est le vôtre: Dieu veuille l'accueillir et Nous donner d'en voir bientôt assurée la réalisation. in obbedienza al mandato del suo Divino Fondatore. est force et jeunesse d'âme. * Signor Presidente. à bien le considérer. leur faisant découvrir.

prende di fatto particolare significazione dall'antico riconoscimento di servizio. Questa Nostra presenza. fu insediato nella altissima carica che tanto La onora. da parte Nostra. Le cerimonie di ieri.456 Acta Apostolicae Sedis . e di cui la recente distinzione dell' Ordine di Cristo ha voluto essere. successivamente. La Nostra persona per altro si ripiega sopra Nostro Signore Gesù Cristo. Signor Presidente. di cui si è fatta eco l'opinione pubblica. che indegnamente ma con generoso e sommesso sforzo di imitazione. Ella. Accogliendo di buon grado il cortese invito a sostare alcun poco in questa sontuosa e storica dimora. Signor Presidente. i rappresentanti della cultura. perchè esattamente un anno fa. di storia e di musica. nell'attesa del Cielo. il Senatore Luigi Einaudi. Questa sera si rinnova qui la soavità e la sincerità della comune esultanza. con il Suo Predecessore. ancora. quanto consolante e significativo ! — di quella mutua fraternità a cui anela. giusto dieci anni or sono. Ci allietiamo della soave deferenza. la famiglia umana. in vista di favorire una duratura intesa tra le genti. e splende al di sopra dei clamori contingenti e delle contrastanti . i delegati di numerosi popoli di antica e di recente storia. una lieta coincidenza vuol essere ricordata. qui. qui al Quirinale. Noi fummo chiamati a rappresentare sulla terra. tra i quali i quattro studiosi di biologia.Commentarium Officiale Salutiamo le personalità di varia provenienza. è venuto a questa residenza della suprema autorità dello Stato Italiano. pochi giorni prima di iniziare il Nostro ministero pastorale di patriarca di Venezia. l'umile Papa della Chiesa universale. nel Palazzo Apostolico Vaticano. Ma è ben naturale che la Nostra speciale attestazione di riconoscente compiacenza si volga ai membri della Fondazione internazionale Eugenio Balzan. Signor Presidente. di matematica. Oggi. amabile coronamento. in San Pietro. e. Ella può immaginare con quanta commozione il Vescovo di Roma. che si irradia su tutta la Chiesa. sono state un vero pregustamento — oh. Ad essa si eleva l'attenzione rispettosa degli uomini che sanno cogliere ogni segno di provvidenza. È sempre vivo in Noi il ricordo dell'incontro che. cui è stato assegnato quest'anno il Premio Balzan. in esecuzione delle norme concordatarie. avemmo il 5 marzo 1953.

sul sospetto. creato per dare gloria a Dio. la Chiesa Cattolica è artefice e maestra di pace. amiamo far risonare ancora una volta il Nostro invito. alla tutela e al consolidamento della pace tra i popoli. . particolarmente nelle tragiche vicende che hanno contrassegnato il secolo ventesimo. XLIV (1952). che il profetico eloquio chiama Principe della pace. Venerabili Fratelli e figli. abbiamo voluto che la somma rimessa nelle Nostre mani venga destinata a un fondo perpetuo in favore della pace. Pio XI. senza il quale non si può aspirare a costruttivo progresso. 9. che in tempi passati vollero interpretare o limitare i gesti dei Nostri Predecessori.. Vat. Lo diciamo con tranquilla coscienza. vivificato e integrato dalla carità. all'avvenire sicuro delle giovani generazioni. 1 « Vicina a Lui — come ha detto il Nostro Predecessore Pio X I I di v. perchè è la umanità stessa di Dio. costruito secondo giustizia. Essa continua nel mondo la missione del suo Fondatore Gesù Cristo. Tip. delle famiglie.. a duraturo benessere. Riflettendo sul 2 significato del gesto compiuto dalla Fondazione Eugenio Balzan. p. Lettera Enciclica a La pace tra tutte le genti. e posto in atto nella libertà » . come a dono divino preziosissimo. Il Nostro voto è che questo consentimento continui. ma stabilita sul retto ordine dei rapporti umani. Radiomessaggio natalizio. a. Signor Presidente. — la Chiesa respira il soffio della vera umanità. cari Signori. qual è contenuto nella Lettera Enciclica del Giovedì Santo. che sale dai vostri cuori. delle Nazioni. 1963. e per la mutua edificazione nell'amore fraterno . assicurata non sulla minaccia di terribili distruzioni. si rafforzi sempre più sopra 1 2 3 Io. « ordine fondato sulla verità. 9. Poligl. sulla diffidenza reciproca. Sì. 6. pertanto. esprime lo stato d'animo ch'è vostro. A. S. 24 dicembre 1951. suo Redentore e suo Restauratore » . Ricordiamo Benedetto XV. richiamante alle sorgenti. p. Pace fondata non sul timore. Pacem in terris. e di tutti i popoli. In questa circostanza. a cui le umane genti anelano. suo Creatore. XXIII 457 variazioni. che sarebbero la rovina totale del genere umano.. A. Pio X I I e tutta l'opera che il Romano Pontificato ha svolto a tutela della pace.-». 3 Questa è la pace.Acta Ioannis Pp. Il consentimento che traluce dai vostri occhi. 50. m . vera nel senso più pieno della parola.

si trovino al primo posto i distintissimi prelati e fedeli di rito orientale residenti a Roma. della comprensione. equità e amore. 4 Cfr. 3. e ne attendiamo l'esaudimento dalle propizie benedizioni del Signore. alle cure della famiglia. che si alza verso i due grandi apostoli delle genti slave. questo voto vi esprimiamo con cuore commosso e ferma speranza. 2 Thess. i doni copiosi di saggezza e generosità. e nel coro di esultanza. Questo è il voto che. sollemnia celebrantes ob X exeuntem saeculum ab adventu Sanctorum Cyrilli et Methodii in Magnam Moraviam.mos Praesules. È quindi naturale che. alle opere del lavoro. . a indicare il sicuro cammino su le vie della serenità. da cui invochiamo sui reggitori dei popoli. affinchè su tutti gli uomini. per le celebrazioni avviate a Roma dal Pontificio Istituto Orientale nell'undicesimo centenario dell'arrivo nella Grande Moravia dei Santi Cirillo e Metodio. per nulla sorpresi delle difficoltà immancabili che si frapporranno al raggiungimento del santo ideale. Rev. che la ricorrenza centenaria avrebbe richiamato alla attenzione del mondo. - * Die 13 Maii mensis a. nella sosta fatta or ora nella Cappella Mariana dell'Annunciazione. diletti figli. Dominus pacis det semper nobis pacem. splenda luminosa la stella della pace. 4 IV Ad Exc. Il Nostro saluto esprime stamane particolare compiacimento.mos Praelatos. Inoltre. 16. Religiosos Sodales et christifideles adstantes Orientalis ritus. Sacerdotes.458 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale il laborioso e generoso popolo d'Italia e sopra tutti i popoli del mondo. nel consentimento suscitato da quel Nostro semplice gesto. dell'amore. a Noi egualmente diletti . consacrati alle pazienti conquiste del sapere. produca frutti di promettente fecondità. * Venerabili Fratelli. Il 2 febbraio scorso Ci piacque mettere in risalto la significativa ricorrenza. di lietissimo incremento di giustizia. 1963. di operosa concordia. abbiamo ora benedetto — come già è avvenuto altre volte. abbiamo confidato con tenerezza alla Madre di Gesù e nostra. e sull'intera umana famiglia. destinando parte dei ceri benedetti alle chiese cattedrali di quelle Nazioni.

ut unum sint. Slovacchi e Boemi . Russi.Acta Ioannis Pp. Bulgari . sede della Cattedra di Pietro. Rom. Polacchi. in festo Ss. A Roma ottennero l'approvazione dell'uso della lingua slava nella liturgia romana. sale al Cielo con rinnovato fervore. Esso troverà generosa rispondenza nel novello Istituto. imporporata del sangue degli Apostoli e dei Martiri. Ucraini. In questa terra. Cyrilli et Methodii. col tesoro della fede cristiana. Io. scesero le spoglie mortali di San Cirillo. 17. quasi a continuazione del flusso potente di vita spirituale. onusto di meriti e di fatiche. ai quali tutti. iniziato coi due grandi apostoli delle genti slave. che il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo ha suscitato nel mondo. Serbi. Sloveni. che ha unito le genti slave alla Sede di Pietro : Quaeque vos clamat generosa tellus servet aeternae fidei nitorem : quae dedit princeps. Pontefice romano. Biancoruteni . 2 . colonne e vincolo della desiderata unione. la grande supplicazione sale verso il Si- 2 1 Brev. L'odierna cerimonia sottolinea infatti il posto che Roma. che doveva avere nei secoli meravigliosi sviluppi. Romeni. portando seco l'omaggio di tutti i popoli evangelizzati o avvicinati con anelito di eroica carità : Moravi. tenne nella vita dei due campioni di invitta fede cattolica e apostolica. hymn. e portarono a papa Adriano II le reliquie di San Clemente. che formerà nuove giovanili schiere alle responsabilità del sacerdotale ministero. era stata comunicata una ricchezza di vita culturale. Croati. 22. che sorgerà a Eoma. centro della cattolica unità. Dal gesto rituale discende in questa circostanza un toccante auspicio. Qui ritornò nell'880 Metodio. richiamandosi con granitica fede a questo fondamento. 1 Il sospiro del Redentore Divino : ut unum sint. e anche Ungheresi . e l'istituzione della gerarchia per la Grande Moravia. Accanto a questa finalità. la supplichevole invocazione ai Santi Cirillo e Metodio. Qui essi vennero nel dicembre dell'867. prende risonanze di più ampia e toccante urgenza in questa fausta celebrazione centenaria. Nell'incremento di liete attese. ad Matut. dabit ipsa semper Roma salutem. XXIII 459 in augurio di fervidissima cooperazione ecclesiastica e missionaria — la prima pietra dell'Istituto dei Santi Cirillo e Metodio.

. che trovasi a mezza strada fra Roma e Costantinopoli. . di fermezza e di zelo per tutti i diletti figli. che. potrebbe preparare a non lungo andare delle sorprese consolanti nel senso della rinnovata fraternità e unità delle Chiese intorno al successore del Principe degli Apostoli .Commentarium Officiale gnore. ad onore della Santa Chiesa. Benedica il Signore. e le suggelli con la grazia sua » . esprimemmo nel 1927 al presidente del V Congresso Unionistico di Velehrad : (( . 4 La Benedizione Apostolica. per l'intercessione dei Santi Cirillo e Metodio. che poi si riuniscono a formare il pane saporoso. e passerà di generazione in generazione. Rom. confermi quell'antico voto. che porta la data dell'll maggio 1963. la cui giovinezza non conosce tramonto : factis avitis aemula fides virescat pulchrior. che effondiamo oggi con particolare commozione su questo eletto raduno di anime. festa dei Santi Cirillo e Metodio nel rito bizantino-slavo. . questa santa unione delle nostre anime. Parmi di poter aggiungere — scrivemmo allora — che un maggior interessamento agli sviluppi del cattolicesimo in questa regione. e allieti di frutti copiosi le nostre speranze. eredi e custodi di sì alta ricchezza. 3 4 Brev.. Visitatore Apostolico in Bulgaria. Velehr.. dagli anziani ai giovani. Ardore vuole ardore : la fiaccola ricevuta dalla gloriosa antichita cristiana — che è stata veicolo insostituibile di progresso culturale e sociale — continua il suo itinerario. a servizio delle genti. . p. 3 Questi voti paterni abbiamo manifestato alla Nostra Epistola Apostolica (( Magnifici eventus ».460 Acta Apostolicae Sedis ... Acta V Conv. ad Laudes. sostenga tutti nel sacerdotale lavoro. per invocare doni di perseveranza. ib. Tali voti sono la prosecuzione di un ardente palpito del cuore. Noi ci sentiamo veramente come i grani di frumento sparsi sulla montagna.: hymn.. 61.

P. P.Sacra Congregatio Consistorialis 461 ACTA SS. die 13 Martii. P. D. —Titulari episcopali Ecclesiae Palmyrenae R. P. hactenus Episcopum Clivi Zamoërensis. Episcopi Poncensis. Exc. quem deputavit Auxiliarem ExCmi P. fel. rec. e clero dioecesis Bergomensis. D. Vendelini Iosephi Nold. Philemonem Castellano. — Cathedrali Ecclesiae Amarillensi R. D. Episcopi Galvestoniensis-Houstoniensis. Antistitem Urbanum. D. Emmanuelis Larrain Errázuriz. CONGREGATIONUM SACRA CONGREGATIO CONSISTORIALIS PROVISIO E C C L E S I A R U M Summus Pontifex Ioannes Pp. parochum e dioecesi Dallasen si-Arcis Vorthensis. I). Exc. Laurentium Michaelem De Falco. R. noviter erectae. P. — Titulari episcopali Ecclesiae Hadrianopolitanae in Pisidia Exc. Iacobi Eduardi McManus. sodalem Ordinis Recollectorum S. Ioannem Morkovsky. D. die 10 Aprilis. hactenus Auxiliarem eiusdem Episcopi Poncensis. Henricum Alvear Urrutia. Episcopum titularem Larensem. — Titulari episcopali Ecclesiae Maximianensi in Numidia praefecit Exc. D. Vicarium Generalem archidioecesis S. die 16 Aprilis. Augustini. — Titulari episcopali Ecclesiae Columnatensi R. die 17 Aprilis. singulas quae sequuntur Ecclesias de novo Pastore dignatus erat providere. die 4 Martii. Iacobi in Chile. D. hactenus Episcopum titularem Hadrianopolitanum in Pisidia. Bernardinum Mazzarella. — Praelaturae nullius Chotensi. hactenus Episcopum Amarillensem. quem constituit Coadiutorem cum iure successionis Excmi P. D. nimirum : die 26 Ianuarii 2963. Patriarchalis Archibasilicae Lateranensis Canonicum. die 9 Martii. D. die 7 Aprilis. successivis decretis Sacrae Congregationis Consistorialis. Aloisium Aponte Martínez. Franciscum Costa. noviter erectae. . D. hactenus Episcopum Sancti Philippi. X X I I I . Antistitem Urbanum. Episcopi Talcensis. P. Adsistentem alumnis Athenaei in Actionis Catholicae agminibus militantibus. — Cathedrali Ecclesiae Cremensi R. P. P. Florentinum Armas Lerena. — Titulari episcopali Ecclesiae Tigavitanae Exc. P. —-Coadiutorem cum iure successionis Excmi P. Raimundum Munita Eyzaguirre. D. — Cathedrali Ecclesiae Çomayaguensi. Iosephum Rossi.

R. 1963. Notarius * Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de M. . aut per se aut per procuratorem legitime constitutum. au siège du Tribunal de la S. devront. défendeur en cette cause. Ponens Ex Cancellaria Tribunalis S. in casu. in causa de qua supra conventi. Norma Terence Benett. par propre personne ou par un procureur légitimement constitué. Norma Terence Benett. parochi. Rotae. die 6 Maii a.Commentarium Officiale ACTA TRIBUNALIUM SACRA ROMANA ROTA Citationes I edictales BRENTWOODEN. in diem 18 Octobris 1963.462 Acta Apostolicae Sedis . pour concorder ou souscrire le doute ci-dessous rapporté: ( Conste-t-il de la nullité du mariage dans les cas? Les Ordinaires des lieux. Ordinarii locorum. les prêtres. l'avertir de la présente citation. Rota (Piazza della Cancelleria 1. curare debent ut ipse de hac edictali citatione rite moneatur.Benett) Cum ignoretur locus actualis commorationis domini Norma Terence Benett. Roma). dans la mesure du possible. hora undecima. les curés. pro concordatione sequentis dubii : An constet de nullitate matrimonii. nous le citons à comparaître. R. les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence dudit M. à 11 heures. Marius F. * Boleslaus Filipiak. Palazzo della Cancelleria) le 18 Octobre 1963. Rote Romaine (Roma. fideles quicumque notitiam habentes commorationis actualis praedicti domini Norma Terence Benett. eumdem citamus ad comparendum coram S. Nulli S a! is matrimonii (Lyons . Pompedda.

l'avertir de la présente citation. hora meridiana. à 12 heures.Sacra Romana Rota 463 II BEROLINEN. dans la mesure du possible. défenderesse en cette cause.me Ursule Klema. parochi. in casu. Notarius * Etant inconnu le lieu de la demeure actuelle de M. eamdem citamus ad comparendum. Marius F. R. Roma). Ponens Ex Cancellaria Tribunalis S. Rotae. curare debent ut ipsa de hac edictali citatione rite moneatur. aut per se aut per procuratorem legitime constitutum. Pompedda. in causa de qua supra conventae. les prêtres.Jung . devront. in diem 29 Iulii 1963. pour concorder ou souscrire le doute ci-dessous rapporté : Conste-t-il de la nullité du mariage dans le cas? Les Ordinaires des lieux. pro concordatione sequentis dubii : An constet de nullitate matrimonii. les fidèles ayant connaissance du lieu de la résidence de ladite Ursule Klema. * Emmanuel Bonet. die 7 Maii a. R . . Rota (Piazza della Cancelleria 1. nous la citons à comparaître. par propre personne ou par un procureur légitimement constitué. coram S . les curés. Ordinarii locorum. 1963. Palazzo della Cancelleria) le 29 juillet 1963. fideles quicumque notitiam habentes actualis commorationis praedictae dominae Ursulae Klema. Nullitatis matrimonii (Promotor Iustitiae .Kleina) Cum ignoretur locus actualis commorationis dominae Ursulae Kleina. Rote Romaine (Roma. au siège du Tribunal de la S.

M. Champagne Fernando (Malines-Bruxelles). Meij er s Antonio Adriano ('s-Hertogenbosch). Toponi Arturo (Roma). » Al sig. Awouters Luigi (Liége). 28 Al sig. » » » Al sig. Hamp Federico (Austria). di venerata memoria. » Al sig. » sig. » Al sig. Molzer Ferdinando (Austria). » » » Al sig. » » Al sig. Al 30 » Al sig. Umansky Martino (Stati Uniti d'America). si degnò di conferire : . » Al sig. » » Al sig. Müller Giuseppe (Köln). Rings Giovanni (Köln). De Ceuster Ermanno (Antwerpen). il Prof. si degnò di conferire : L'Ordine supremo del Cristo : 30 aprile 1963. 27 » Al sig. E. 14 aprile Al sig. Herbiet Ottavio (Liége). dicembre » 19 gennaio 1963. » » 26 » Al sig. Il Cavalierato dell'Ordine di san Silvestro Papa : 20 gennaio 1962. Cornelio (Rotterdam). Al sig. 10 novembre » » Al sig. Polterauer Villebaldo (Austria). » Al sig. Pley Everardo A. » » Al sig. 21 settembre » » » Al sig.464 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale DIARIUM ROMANAE CURIAE SEGRETERIA DI STATO ONORIFICENZE Con Breve Apostolico il Santo Padre Giovanni XXIII. Segni Antonio. Subini Tommaso (Como). Bartoletti Italo (Como). Van der Kun Leone ('s-Hertogenbosch). ('s-Hertogenbosch). Zimmer Adolfo (Köln). co co 1 . Al sig. (Rotterdam). » » » Al sig. Al sig. di venerata memoria. 2 febbraio » » » Al sig. Maagdenberg Nicola'('s-Hertogenbosch). Al sig. Aristeguieta Francesco di Paola (Cumaná). (Messina). •»••• » Al sig. Kr ei jen Gerardo (Roermond). Al sig. Koelemij Guglielmo Bernardo (Rotterdam). Goossens Eugenio Luigi Carlo (Roermond). Holzhacker Luigi (Austria). giugno » 4 agosto Al sig. Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Giovanni XXIII. A S. Magno Sacca Giovanni B. Presidente della Repubblica Italiana. Slaghek Egberto Pietro Carlo (Haarlem). Wittgen Pietro M. 6 ottobre » » » Al sig. Linthorst Enrico (Utrecht). Nuyt Giovanni M.

Per illos vero dies — arcano Dei aliter providente consilio — recrudescentis morbi vi. multitudini in Petriano foro adstanti sub meridiem. LV 18 Iunii 1963 (Ser. Summus Pontifex Ioannes XXIII Suum consilium detexit parumper intermittendi suetas curas ac negotia apostolici muneris. appropinquante iam altera Concilii Oecumenici Sessione. dominica post festum Ascensionis. uno stato anemico che è attualmente controllato e dominato mediante opportuna terapia. v. 9. nel novembre. angelica sueto more salutatione recitata. V. confectus acerbisque cruciatus doloribus ad aeternam ingredi vitam Se pie sanctissimeque paravit.An. et vol. Per tale motivo i medici curanti consigliano al Santo Padre completo riposo. e di limitare al massimo ogni attività fìsica ». dopo un periodo di cure mediche e di relativa quiescenza ha di nuovo provocato. FUNEBRIA AEGROTATIO Ante festum Ascensionis Domini. nei giorni scorsi. HI. — 18-6-1963.ACTA. pii recessus solitudinem ingressus. n. ut sacrum Pentecostes novendiale per effusas preces et rerum caelestium meditationem transigerei. . di cui il Santo Padre soffre fin dallo scorso autunno e che aveva dato origine. per Adhortationem Apostolicam ad universos Episcopos missam die xx Maii a.Città del Vaticano — Administratio: Libreria Editrice Vaticana SS. spe ductae fore ut Beatissimus Pater e fenestra privatarum aedium in conspectum veniret populoque benediceret. ad una acuta anemizzazione. vol.N. quo laborabat. 30 .MI DOMINI NOSTRI IOANNIS PAPAE XXIII ESTREMA AEGROTATIO. OBITUS. nuntius megaphoniis pervenit : « La malattia gastrica. MCMLXIII. V) . Die 26 Maii. 9 ACTA APOSTOLICAE SEDIS C O M M E N T A R I U M O F F I C I A L E Directio: Palazzo Apostolico .

Beatissimus Pater haec protulit memoriae prodenda verba: (i Per il fatto che tutto il mondo prega per il Papa malato.Commentarium Officiale Vespere autem. Die 28 Maii nuntiatum est : « La malattia del Santo Padre è seguita dai professori Gasbarrini. che sulla esso valga ad favori aspira Ecumenico. Beatissimus Pater clarissima dedit documenta spectatissimae in Deum pietatis. quotidie. quo extremo morbo laboravit.• • • • • • • • • • • • • n B H B B B n H n H ^ 466 Acta Apostolicae Sedis . rationis divinae voluntati omnino conformatae divinaque spe innixae. cum Eucharisticum sacrificium in contiguo celebraretur cubiculo ab Illmo ac Revmo D. qui die 29 et 30 Maii dati sunt. impetrare è ben Se Iddio vuole copiosi che sull'umanità Se invece a Dio piace prolungare sia a santificazione dell'anima del Papa e di quanti con lui lavorano e soffrono per la dilatazione del regno di Nostro Signore nelle antiche come nelle recenti cristianità e in tutto il mondo ». et maxime sereni animi. Molestiis morbi acerbissimisque cruciatibus pro bono Ecclesiae patientissime toleratis. Et alias : « Graviter quidem patior. Cubiculario intimo de numero participantium ac Summi Pontificis privato Secretario. fino ad oggi. questo servizio pontificale. naturale che a questa supplicazione si dia un'intenzione : il sacrificio sul alla della vita Concilio pace. auditus est aliquando dicere : « Tamquam victima in ara sum. Laurentio Capovilla. che ciò del Papa. pro Oecumenica Synodo. Chiesa Santa. In lecto iacens divinaque hostia haud valens litare. et praesertim mane diei sequentis Summi Pontificis vale- tudo in melius inclinata videbatur. I fenomeni emorragici dovuti alla eteroplasia gastrica di cui da circa un anno è affetto il Santo Padre e che. pro servanda pace ». mercoledì. donec potuit. sed amanter ». avevano avuto una accentuata ripresa alcuni giorni or sono.-dopo alcuni mesi di arresto. pro Ecclesia. Summum Pontificem meliorem fieri valetudine significabat : I (29 Maii) : « Alle ore 10 di oggi. si sono ora attenuati e le conseguenze organiche ad essi legate sono. dum preces interim a christifidelibus cleroque ubique terrarum fundebantur. mane Sacra Dape piissime est refectus. Nuntii. Toto dierum spatio. nelle condizioni generali dell'Augusto Infermo si constatava un netto miglioramento che con- . Valdoni e Mazzoni. De sollicita hac filiorum pietate certior factus ab Emo Cardinali a publicis Ecclesiae negotiis. limitate e compensate dai provvedimenti curativi adottati ».

Laurentio Capovilla. buon esito e le condizioni generali hanno segnato una sensibile ripresa ». che nei giorni scorsi avevano destato preoccupazione. il Santo Padre. ab innumeris Christifidelibus. Il fatto di essere oggetto di delicate attenzioni mi commuove e mi plicità abituale. di pace. ultimum admissione et alloquio Pontificis dignatum. II (30 Maii) : « Ulteriori segni del miglioramento accertato ieri e che. verso la mez^ zanotte. Il prof. della mia commossa gratitudine. de morbo ingravescente edoctus à Revmo D. sono attualmente cessati. carità. grazie alla forte fibra dell'Augusto Paziente. ait: « Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: in domum Domini ibimus ». via via. così fraterno amore».e chiara che nella vita ciò che vale è sempre Vangelo. nella quale è statò prontamente assistito dal prof. Più tardi è stato chiamato presso il Santo Padre il prof. si accentua. mitezza. e interessamento segnare il Signore. Quod ita nuntiatum est: « Dopo una serata tranquilla e serena. a Sacris Praesulibus. bontà. Sacramenta infirmorum petiit et Emo Cardinali a publicis Ecclesiae negotiis. vuol nel senso del Desidero impulso di nuovo fervore e cioè: che sono angustiati in varie umilmente pensieri rappresenta e propositi preghiera. Mazzoni. ex universo terrarum orbe continenter pervenirent. I fenomeni emorragici. traggano motivo e che tutti ricevano il segno vicendevole di modo che. et ab acatholicis etiam.30. Beatissimus Pater. Nocte inter diem 30 et 31 Maii. Sui moti animi sensus ita aperuit: (( Oh! quanto son grato. sono stati riscontrati alle ore 8. è stato colpito da una nuova grave crisi. Mazzoni ha lasciato il Palazzo Apostolico dopo la visita e vi tornerà solo questa sera. di tranquillo unito nella mia semai tanti e tanti mai che che soffrono negli ospedali e nelle case. nella preghiera e nell'abbandono costante al Signore ». La giornata dell'Augusto Paziente si svolge in serenità. Tale crisi perdura. cum cognovisset quot amoris et obsequii documenta a Civitatum Moderatoribus. nella consueta visita. Valdoni che ha constatato la gravità della crisi sopraggiunta ».Summi Pontificis Ioannis XXIII aegrotatio ferma la previsione di ieri. forme. Questo mentre mi lascia perfettamente sento più per il che Papa. Interim Beatissimus Pater. Summi Pontificis aegritudo repente iñgravescebat. come vogliono restare uniti a me. convinzione netta. Sanctum Christi Corpus Summo Pontifici . quem acciverat. La terapia sostitutiva ha avuto. Secretario privato.

precibus fervidis ad Deum ab iis qui aderant effusis. qua absoluta adstantibus Benedictionem impertivit. . Paulo post Excmus P. Lercaro. Vespere autem coma supervenit. mentionem faciens de. dum loqueretur. Gratum ostendit animum omnibus qui adiutricem Ipsi operam navarunt. Tunc clara ac firma voce professionem Fidei pronuntiavit. Petrus Canisius van Lierde. corporis viribus valide insanabili morbo obsistentibus. Episcopo tit. Temporis spatio inter caeleste acceptum Viaticum et Extremam Unctionem. Affirmari potest ex eo vespere Beatissimum Patrem trium dierum spatio in supremo vitae agone fuisse. Augustum Infirmum Extrema livit Unctione. Alfredo Cavagna. iterum Deo suam offerens vitam pro Ecclesia Sancta Dei. asserens tamen Se omnes dilexisse et bonum omnium quaesiisse. ut die 1 Iunii hisce verbis nuntiatum est : « Le condizioni del Santo Padre si sono ulteriormente aggravate nelle ore pomeridiane di ieri per una sopraggiunta infiammazione peritoneale : la mente dell'Augusto Pontefice si è mantenuta lucida e ferma fino alle 19. dilecta Romana dioecesi. Collegii principes. Poi è sopraggiunto il coma. Post meridiem vis morbi ulterius ingravescebat. D. Patrum Conciliarium peculiarem habuit memoriam aitque Se certum habere magnum opus inceptum ad optatum progredi exitum. Beatissimus Pater Excmum P.468 Acta Apostolicae Sedis .0. si quos forte. Urbani. Sua Santità si è ripresa pochi minuti prima delle 3 di questa mattina ». offendisset. identidem modo ad se redientem. D. Eodem die Beatissimum Patrem viserunt Emi Patres trium Ordinum S. ab adulescentia. die 31 Maii.3.Commentarium Officiale allatum est ab Excmo P. patefaciens studium quod veluti nota Sui Pontificatus exstitit : « ut unum sint —• ait — ut unum sint ! ». de Romana Curia. Hora sexta et decima cum dimidio Summus Pontifex optavit ut Missa votiva « pro infirmo » celebraretur. Tiano. de locis ubi varia munera exercuit . D. Cavagna rogavit ut Ssmam Eucharistiam deferens prope lectum sisteret. qui Ei a sacris confessionibus erat. modo animo relictum. vicaria potestate Urbis Antistes. Veniam ab omnibus petiit. ceteri Emi Cardinales in Urbe praesentes. post undecimam horam. Semel atque iterum. necnon Emi Purpurati Patres Montini. pro coacto Oecumenico Concilio et pro pace inter homines. praesertim Purpuratis Patribus et universis orbis terrarum Episcopis. Summi Pontificis cubiculum interim sacrum videbatur sacellum. praecipue vero cives Bergomenses Suique pagi « Sotto il Monte » incolas ac propinquos commotus memoravit. Emus Card. Sacrarii Apostolici Praefectus. feria sexta.

missa est eo pronuntiante — cumque iam vespertinae precationis sonitus christifideles vocaturus esset ad Caeli Reginam salutandam. Apostolorum desumpta — illius magni diei festi Pentecostes. hora septima post meridiem. La perfetta integrità dell'apparato circolatorio e l'eccezionale robustezza fìsica del Santo Padre mantengono l'organismo in condizioni di elevata resistenza.