ANDORKA RUDOLF

:

BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA
(jegyzetek)

1 . A SZOCIOLÓGIA MINT TUDOMÁNY
A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha nem is lehetünk biztosak abban, hogy megtaláltuk az igazságot, kutatásaink közelebb visznek a megismeréshez, azaz minden új hipotézissel, amelyet a megcáfolódott korábbi hipotézis helyett fogalmazunk meg, közelebb kerülünk az igazsághoz. Tudományfilozófiai vitakérdés, hogy a tudományok – közöttük a szociológia – úgy fejlődnek-e, hogy a korábbi ismeretekre építve egyre több új ismeretet halmozunk fel, vagy pedig „tudományos forradalmak” útján, vagyis úgy, hogy idővel felismerjük, hogy halmozódó ismereteink nem magyarázzák meg a valóságot, ezért félredobjuk az addigi megközelítést, a új kérdéseket fogalmazunk meg, azaz új nézőpontból közelítünk az igazsághoz. Ezt nevezik tudományos paradigmaváltásnak (Kuhn, 1984). Nem kétséges, hogy léteznek tudományos forradalmak. A szociológia tudományának lényegéhez tartozik tehát az elméleteknek a valósággal való összevetése. A valósággal való – tudományos módszerekkel végzett – összevetés nélkül nem beszélhetünk tudományos szociológiáról. A tudomány úgy működik, hogy az előkerülő problémát meg kell oldani. A szociológia művelésének két meghatározó kritériuma: - a társadalomnak el kell érnie egy bizonyos szintű fejlettséget, hogy a szociológia megjelenhessen - bizonyos mértékű demokrácia is előfeltétele a szociológiának. A társadalmi struktúra, intézmények, kultúra A társadalmi struktúrán a legáltalánosabb értelemben az egyének és társadalmi csoportok közötti viszonylag tartós viszonyokat (például alá- és folérendeltséget) értjük. Társadalmi intézménynek nevezzük a legáltalánosabb értelemben a társadalom tagjainak többsége által végzett tevékenységek alapvető módját, mintáját. A kultúrán az anyagi javak, normák és értékek együttesét értjük. A társadalom tagjainak egész életét befolyásolja a társadalmi struktúrában elfoglalt helyzetük. Három példával lehet a társadalom és az egyének viszonyát jellemezni: 1. Durkheim a társadalmat a bronzhoz hasonlította, amelynek tulajdonságai nem vezethetők le egyszerűen az alkotórészei, a réz és az ón tulajdonságainak összehasonlításából. A társadalom tehát egyszerűen a tagjainak az összege. 2. Giddens (1995) nyomán a társadalmi struktúrát, intézményeket, kultúrát egy lakóházhoz hasonlíthatjuk, amelynek falai, mennyezete, ajtói és ablakai meghatározzáka benne lakók mindennapi tevékenységeit. Azonban a benne lakók folyamatosan átépítik, azaz tevékenységükkel újratermelik, de változtatják is a struktúrát, intézményeket, kultúrát. 3. Egy elkeseredett római egyszer kijelentette: „ A római szenátorok jó emberek, de a szenátu rossz bestia”. Más szóval a szenátus másképpen viselkedett, mint azt tagjainak egyenkénti tulajdonságai alapján el lehetett volna várnil. A szenátus együttes döntéseit csak úgy érthetjük meg, ha megismerjük a szenátus struktúráját (pl. kik vannak hangadó pozícióban?), és kultúráját (pl. hogyan illik az üléseken viselkedni?).

-2-

A társadalomtudományok történeti kialakulása A társadalomtudományok mind a filozófiáról váltak le abban a történeti korszakban, amikor erre társadalmi igény mutatkozott, és mikor az önálló tudományhoz szükséges ismeretek elégségesek voltak. Elsőként a XVII. század közepén a demográfia önállósult, amikor John Graunt a londoni halálozási adatokat kezdte tanulmányozni. Néhány évtized múlva, a XVII. század második felében jelentek meg John Locke politikatudományi munkái – politikatudomány végleges elkülönülése a filozófiától. Majnem egy évszázaddal később függetlenült Adam Smith alapmunkáival a közgazdaságtan, melynek elsődleges célja annak bizonyítása volt, hogy ha az állam nem avatkazik be a gazdasági életbe, akkor a piacon egyes emberek önérdeket követő viselkedése optimális gazdasági eredményhez vezet. Legjobb tehát a „láthatalan kézre” hagyni a gazdasági élet szabályozását. A klasszikus polgári közgazdaságtan az ember természetére (homo oeconomicus) vonatkozó egyszerű feltevésekből indult ki, s azokból deduktív módon vezette le tételeit. A „láthatatlan kéz”, azaz a piac szabad működése gazdasági növekedést idéz elő, de a társadalom nagy tömegei elvesztik korábbi megélhetési alapjukat (földjüket), s szélsőséges nyomor fenyegeti őket. Az elégedetlenség forradalomhoz vezetett. A szociológia előfutárai, Saint-Simon, Comte és Tocqueville, valamint tudományunk három nagy klasszikusa, Marx, Durkheim és Weber a XIX. sz. első évtizedeitől az első világháborúig pontosan ezeket a folyamatokat próbálták megérteni. A szociálpszichológia a századforduló körül a pszichológiából alakult ki, melynek kialakulásához az a felismerés vezetett, hogy az egyén a nagyobb társadalmi csoportokban másképpen viselkedik, mint elszigetelt egyénként. A társadalomnéprajz két forrásból táplálkozott. Európában és főleg Közép-Európában azzal a céllal indult, hogy összegyűjtse a népi kultúrát (népdalt, népmesét stb.) és a tárgyakat (népviseletet). Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban viszont a gyarmatokon élő nem európai kultúrájú népek gondolkodásának és viselkedésének megértése volt a cél. A szociológia tárgya, módszere és alapvető szemlélete A szociológia tárgya tekintetében, mint társadalomtudomány a társadalom egészét vizsgáló tudomány. A módszer tekintetében a szociológia, amely a tömegesen előforduló jelenségekre vonatkozó empirikus adatgyűjtést, továbbá ezeknek az adatoknak elemzését használja kitüntetett módszerként A szociológiát azonban a tárgyán és a módszerein kívül leginkább alapvető szemlélete különbözteti meg a többi társadalomtudománytól. A szociológusok többsége úgy véli, hogy az ember életének minden jellemzőjét – életesélyeit – erősen meghatározza a társadalmi szerkezetben elfoglalt helyzete. A társadalmi helyzet befolyásolja azt, hogy mekkora jövedelmet tud elérni, milyen lakásban lakik, milyen iskolai végzettséget szerez, hány gyermeke születik, hány évig él, vagy milyen valószínűséggel válik alkoholistává, vagy kerül börtönbe. Ez a hatás természetesen nem determinisztikus jellegű, hanem inkább sztochasztikus, azaz valószínűségi jellegű.

-3-

a tudomány főpapja – az egyetemeken. a hatalom megszerzése és megtartása mozgatja. amelyben él. változásait megjósolja. Közismert a klasszikus gazdasátan emberképe. Felhasználható az előrejelzésben és tervezésben – az igazi tudomány kritériuma egyes vélemények szerint. demagógiával. megjósolni. Ennek alapján beszélhetünk homo psychologicusról is. Merton (1980) – amerikai szociológis – szerint a szociológia középszintű törvényszerűségek kutatására használható. 3. Robert K. A szociológus szerepei Raymond Aron francia szociológus szerint háromfajta szociológus vagy szociológiai magatartás létezik: 1. 2. a haszna maximalizálására törekszik. Konkrét társadalmi problémák megoldását segíti elő azzal. ezért jobban tud védekezni minden manipulációval. gyors és radikális változásokat a szociológia általában nem tud előre jelezni. Eszerint az ember mindig racionálisan dönt. kutatóintézetekben elvont elméleti és módszertani problémákkal foglalkozik -4- . A szociológia nem alkalmas arra. azonban illúzió. deviáns viselkedések) előfordulását értelmezi egy adott társadalomban és korszakban. hogy előre jelezni tudja az eseményeket. hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés nagy évszázados irányait. E normák hátterében értékek állnak. hogy az embert alapvetően a hatalomvágy. Nagy történeti fordulatokat. a pszichoanalízis szerint az egyént jelentős mértékben tudat alatti motívumok irányítják. hogy ismereteket ad ezeknek a problémáknak a megismeréséhez. folyamatokat. a nép orvosa – a szegények. mely egy jól definiálható jelenség (pl. elnyomottak. pl. Középszintű elmélet az olyan elmélet. Eszerint az ember tevékenységében a társadalmi normákhoz igyekszik alkalmazkodni.A társadalomtudományok emberképe A szociológia a többi társadalomtudománytól emberképe tekintetében is különbözik. Mire jó a szociológia? Nyilvánvalóan a szociológiában jártas egyén jobban megérti a társadalmat. hogy a társadalom egésze központilag tervezhető. egy település fejlődését lehet lehet politikai eszközökkel befolyásolni. kizsákmányoltak problémáit kutatja. és ezek erősebbek a haszonmaximalizálásnál és a normakövetésnél. Andorka 1995) emberképből indul ki. A politkatudomány többnyire abból indul ki. A pszichológiában több emberképpel is talákozhatunk. Ezt az emberképet homo politicusnak nevezhetjük. az uralkodó tanácsadója – a kormányzatnak szakértő tanácsokat. félrevezető nézettel szemben. A szociológia viszont a homo sociologicus (Dahrendorf 1958. a homo oeconomicus. azaz legfeljebb középszintű elméleteket fogalmazhat meg. reformjavaslatokat kidolgozó szociológus. Társadalmi tervezés – pl. de valamennyi irányzat súlyt helyez az egyéni lelki tényzők szerepére.

Gunnar Myrdal (1972) szerint a társadalomtudós nem tudja az általa elfogadott értékektől függetleníteni magát a kutatásban. századra tehető. saját témakörrel. mások reformista politikát támogattak. 1989) vizsgálta a legmélyebben a tudósi és a politkikai tevékenység közti különbségeket. Egyes szociológusok forradalmi mozgalmakhoz csatlakoztak. sem a proletariátus pártján álló tudós nem képes objektív maradni. ezért a más állásponthoz közel állókat nem tekintik tudósnak. hogy a tudományos igazságot kimondja. ezért leghelyesebb. urbanizáció. mint ő maga is tette az amerikai fekete népességről írott nagy munkájában (Myrdal 1944). Max Weber (1970a. módszereit – szemléletes példája szerint – a hívő katolikus és a szabadkőműves egyformán felhasználhassa. a különböző társadalmi csoportok. hogy csak bizonyos értékeket elfogadó szociológusok képesek felárni a valóságot. elméletekkel és módszertannal rendelkező tudomány megszületése csak a XIX. s a tudományt nem befolyásolhatják a kormány. hogy hideg fejjel nézzen szembe a mindenkori uralkodó eszményekkel. Véleménye szerint a tudósnak az a kötelessége. eszményeit a társadalomban megvalósítsa. mert a proletariátusnak ez az érdeke. A szociológiai kutatások objektivitása A tudománynak objektív megállapításokat kell megfogalmaznia. érdekei sem. hanem egyszerűen ideológiáról van szó. és szükség szerint szembe kell helyezkednie azokkal. mert az osztályérdekek befolyása alól egyik sem tud szabadulni. Abból indul ki. hogy hatalomra jusson. Mannheim Károly (1953) Marxszal ellentétes álláspontot foglalt el. Jellemző példa erre Talcott Parsons kirekesztése a 1970-es években. a ahgoymányos társadalom intézményeinek. mely az emberek egy részének érdekeit szolgálja. a pártok. A gyors iparosodás. Karl Marx szerint a tudóst ugyanúgy. gondolkodásmódjának. hogy megállapításait. ha ezeket az értékeket világosan kimondja. de még a kutató saját politikai nézetei. a hatalmat megtartsa. a politkus ezzel szemben arra törekszik. Viszon a „ szabadon lebegő értelmiségi”. aki nem kötődik osztályhoz és párthoz. tekintet nélkül fajra. hanem súlyos társadalmi -5- . 2. Csak a proletariátushoz tartozó tudós képes objektív igazságot kimutatni. objektívan tárhatja fel a valóságot. hogy az amerikai társadalomnak egyik alapvető értéke az emberek közötti egyenlőség. A tudós számára a legfőbb érték. vagyis egy olyan világképről. ismét mások igyekeztek magukat az aktív politizálástól távol tartani. akkor az nem érdemli meg a tudomány elnevezést. értékeinek és normáinak rohamos változása nemcsak pozitív eredményekkel jár. mint más embert. A burzsoáziából származó tudóst a burzsoázia érdekei befolyásolják. Max Weber (1970b) sokkal árnyaltabban értelmezte ezt a problémát. legalábbis közeledjen afelé. vagy – Max Weber fennköltebb megfogalmazásában – politikai céljait.Szociológiai kutatás és politikai cselekvés Minden szociológusnál felvetődik a szociológia tudománya és a politikai cselekvés közötti viszony kérdése. ismereteit. Egysek hajlamosak azt állítani. Szerinte sem a burzsoázia. A SZOCIOLÓGIA TÖRTÉNETE A szociológia mint önálló. döntően befolyásolják társadalmi helyzetéből következő érdekei. nemre stb. Ha ugyanis ezek a nézetek befolyásolják a tudományos munkát. A tudósnak szerinte arra kell törekednie.

vagy pedig egymástól eltérő tudományok.a katonai . így a szociológiának az a feladata. a Frankfurti Iskola az azzal ellentétes álláspontot (Papp 1976) Comte megfogalmazta az emberiség fejlődésének elméletét. -6- . Comte szerint a társadalmat – ugyanúgy mint a természetet – determinisztikus törvények uralják. A klasszikusok kortársai 4. A szociológia korszakai: 1. hogy a katonai eredetű régi uralkodó osztály és a dologtalan osztály nem volt hajlandó átadni a társadalom vezetését a dolgozóknak.pozitív korszakot – melyben természettudományos módszerrel kimutatott törvényekkel magyarázzák őket Alexis de Tocqueville (1805-1859) – számos korábbi szociológiatörténeti munka nem sorolta az első szociológusok közé. és mennyiben politikus esetleg történész. A gazdasági és társadalmi folyamatokat tervezni fogják. a prostitúció. az iparosoknak. a nagyvárosok szegénynegyedeinek nyomora.teológiai korszakot – melyben isteni lényeg beavatkozásával magyarázzák a jelenségeket . Szerinte a francia forradalmat az okozta.a teológiai . Cseh(szlovák) ill. a tudósoknak. Szociológiai irányzatok a II. hogy előremozdítsa. Auguste Comte-ot (1798-1857) elsősorban azért szokták az első szociológusnak tekinteni. Következésképpen a szociológia képes előre látni a szükségszerűen bekövetkező változásokat. de ebben a gondolkodásra. mint pl. A 80-as és 90-es évek szociológiája 7. családok felbomlása stb. könnyebbé és kevésbé fájdalmassá tegye a fejlődést. mert törvényszerűségeket keresett a társadalmak fejlődésében. Az első szociológusok ebben a társadalmi környezetben jelentek meg. Ő is három korszakot különböztet meg: .problémákkal is. Ezért Saint-Simont az ipari társadalom elméletének megfogalmazójának tekintjük. A két világháború közti szociológusok 5. Szerinte az emberek kormányzását fel fogja váltani a dolgok adminisztrációja.és az ipari társadalmat. mert ő fogalmazta meg a szociológiának mint önálló tudománynak az igényét.metafizikai korszakot – melyben elvont gondolatokkal magyarázzák őket . Nehéz eldönteni. Előfutárok 2. a filozófiára helyezte a hangsúlyt. amely a változásokra irányuló kollektív aspirációkban testesül meg. a magyar szociológia története Az előfutárok Durkheim szerint Claude Henri Saint-Simon (1760-1825) volt az első szociológus. Saint-Simon három nagy társadalmi típust különböztet meg: . mely a szokásokban ölt testet. valamit tőle származik a „szociológia” elnevezése is. a munkásosztály alacsony életszínvonala. A fejlődés az ipari társadalom irányában halad. „Alapítóatyák” 3. az alkoholizmus terjedése. világháború után 6. mennyiben volt szociológus. hogy a szociológia és a természettudományok azonos típusú. valamint az újításra való hajlam. a bűnözés. Ma is vita tárgya. A vitában Karl Popper képviselte a pozitivizmushoz közeli álláspontot. ezeknek a problémáknak felmérésére és magyarázatára vállalkoztak. Szerinte két erő mozgatja a társadalmakat: a megszokás ereje. Gondolatainak történeti hátterét a francia forradalom és a restauráció adta.

2. a feudális. Marx és Engels legfontosabb szociológiai gondolatait és azoknak a mai szociológiára való hatását a következőképpen foglalhatjuk össze: 1. mint a Kommunista kiáltvány. az azt mejdan felváltó kommunista rendszerről. A munkások személyileg szabadok. hogy a kapitalist a társadalom után szükségszerűen következik a szocialista társadalom. Tocqueville a valóságos társadalmi jelenségek megfigyeléséből és elemzéséből indult ki és ezáltal keresett választ az általa feltett kérdésekre. mint a Munkásosztály Angliában. a Brumaire 18. akik a termelőeszközök birtokában vannak.Raymond Aronnal az élen többen is a legfontosabb szociológusok közé sorolják. Az egész történeti fejlődést átfogó történelemfilozófiai művek. A termelőeszközök társadalmi tulajdonba vételében látták a szocialista rendszer másik fő jellemzőjét. és központi gazdasági tervezés folyik. az ún. ill. A szocialista rendszerekben a termelőeszközök többsége állami tulajdonban van. formációelméletbe illeszkedik. a Parasztháború Németországban és a Forradalom és ellenforradalom Németországban 2. a történelem itt ér véget. A kapitalista társadalom működését elemző A tőke 3. Szociológiai jellegű munkáikat három csoportba sorolhatjuk: 1. mely az amerikai ill. A szocialista rendszer – Marx jóslatával ellentétben. a francia forradalmak következtében jött létre. mint Amerikában és despotikus. 3. az Osztályharcok Franciaországban. hanem nagy jelentőségű politikai mozgalmat is szerveztek.Szerinte a demokratikus rendszer lehet liberális. Az egy-egy társadalom meghatározott történeti időszakát elemző művek. de megélhetése érdekében kénytelen bérmunkát vállalni a tőkés üzemében. A kapitalista társadalomban a bérmunkásnak nincs jogi kötelezettsége. hogy a tőkésosztály áll a munkásosztállyal szemben. Friedrich Engels (1820-1895) köztudottan nemcsak tudósok voltak. Sokkal kevesebbet írtak a kapitalizmust követő szocialista rendszerről. A korábban nagyhatalmú marxizmus hanyatlását elsősorban kétségtelenül az a marxi jóslat okozta. melyben megszűnik a kizsákmányolás. míg végül a kommunista társadalomban csúcsosodik ki. A rabszolgatartó társadalomban a rabszolga a rabszolgatartó tulajdona. A szocializmusban a jövedelmeket a végzett munka arányában osztják el. a tőkések kizsákmányolják a munkásokat. mint Franciaországban. valamint a kapitalizmus szükségszerű összeomlása állt. A feudális társadalomban a földesúr a földet jobbágybirtokként a parasztoknak adja használatba. a kommunizmusban mindenki szükségletei szerint részesül a megtermelt javakból. Munkásságuk középpontjában a a kapitalista rendszer elemzése. Az „alapító atyák” Karl Marx (1818-1883) és munkatársa. Tudományos munkásságuk kiterjedt a szociológián kívül a közgazdaságtanra és a filozófiára is. ellentmondásainak feltárása. így munkára kényszeríthető. miszerint az emberiség az ősközösségi társadalom után a rabszolgatartó. de megélhetésük érdekében kénytelenek eladni bérmunkásként munkájukat a tőkéseknek. A kapitalista és a szocialista rendszer fogalma egy nagy történelmi fejlődési elméletbe. Érdelődésének középpontja a demokrácia. a kapitalista és a szocialista rendszeren megy keresztül. Szerintük a kapitalista társadalom alapvető jellemzője az. kik ezért különféle szolgáltatásokat kötelesek teljesíteni. hogy a gazdaságilag fejlettebb országokban fog először megvalósulni a szocializmus – külső -7- .

mert ezek valósítják meg egyik társadalmi formációból a másikba való átlépést. (1929-es évet követő világgazdasági válság) 5. Durkheim és Weber a közel fél évszázaddal későbbi nemzedékhez tartozik. Marx szerint a szocialista társadalomban eltűnik a konfliktus. a kommunizmusban teljes lesz a társadalmi harmónia.relatív elnyomorodás – a munkások életszínvonala nem szükségképpen süllyed absz. és a konfliktusban társadalmi problémát lát. Ezeket Marx pozitívan értékelte. lakásra fordítani. . 7. 9. Ezt nevezi kizsákmányolásnak. -8- . ruházkodásra. azonban nem a marxista. hogy a kapitalizmust felváltja a szocializmus. vagyis egyre kisebb bérből egyre kevesebbet tudnak élelmiszerre. akik a termelőeszközökhöz való viszony tekintetében azonos helyzetben vannak. 4. Az osztályfogalomnál is erősebben hat ma is a szociológiára Marx azon tétele. Emile Durkheim (1858-1917) – kurzust tartott a szocializmusról. a munkásoknak nincsenek termelőeszközei. hanem a Jaures-féle szocializmus állt hozzá közel. 6. A szociológia konfliktuselméleti irányzatával szemben áll a funkcionalista irányzat. melyet halála után könyv alakban publikáltak is. Gazdasági alap – a történelem döntő mozgatóereje. értelemben. hogy a jövőbeli történelmi fejlődés kutatása nem tudományos feledat.az abszolút elnyomorodás – a munkások életszínvonala abszolút értelemben egyre mélyebbre süllyed. melynek két eltérő értéke van: a/ használati értéke – egyenlő az általa előállítható áruk értékével b/ az értéke – egyenlő azzal az árumennyiséggel.hatalmi ráhatás nélkül a meglehetősen elmaradott társadalmakban valósult meg. Az osztály Marx szerint azon egyének csoportja. A szociológia két másik klasszikusa. Marx megfigyelte a munkásosztály elnyomorodását. amelyet a reprodukcióra (létfenntartásra) kell fordítani Mivel a használati értéke nagyobb mint az értéke. de a tőkések és a munkások jövedelme közötti rés egyre nagyobbá válik. Értéktöbblet–elmélet – az áru értéke arányos az előállításra fordított munkával arányos. a kizsákmányolókat és a kizsákmányoltakat. A mai szociológia ún. amely a társadalmak lényegét az együttműködésben látja. Marx szerint a munkaerő az egyetlen áru. az érdekeiket. Marx több. vagy harmóniaelmélet. vannak és lesznek konfliktusok. A termelőeszközök a tőkések tulajdonában vannak. melyről kétféle értelemben beszélt: . a korabeli kapitalista társadalmakban megfigyelt tendenciára alapozta azt a jóslatát. Marx A tőkében két osztályt különböztet meg. Elidegenedés elmélete – elsősorban a munkaviszonyokban jelentkezik. Ez határozza meg helyzetüket. a társadalmi tudatukat. a tőkés a különbözetet elsajátítja. a bérmunkás ugyanis nem érzi sajátjának munkája termékeit. hogy minden emberi társadalomban voltak. sőt a konfliktus a társadalmak fejlődésének egyik mozgatóereje. vagy afelé közeledett. 8. munkával. aki Marx elméletét bírálva mondta. a tőkéseket és a bérmunkásokat. Karl Popper (1989). Ő a társadalmi integráció feltételeit kereste. és azt állítja. Ilyen a gazdasági válságok ismétlődő megjelenése. hogy a konfliktus az emberi társadalmak lényegéhez tartozik. konfliktuselméleti irányzata túlmegy Marxon. Bizonyos fejlettségi szint elérése után a szocialista társadalom rendre összeomlott és helyén egy kapitalista típusú rendszer valósult meg. Az áru ára ezen értékkel azonos. melynek legélesebb formája a forradalom.

ennél kevésbé fontos számára az. Vallásszociológiai könyvében az ún. Max Weber (1864-1920) Marx elméleteire. a bűnözés. pontosan meghatározott követelmények alapján (végzettség) alapján választják ki őket. A racionalizálódás megnyilvánulása a gazdasági. Az anómia fogalmát Durkheim dolgozta ki és vezette be a szociológiába.A szolidaritásnak két fajtáját különböztette meg:  a mechanikus szolidaritást – alapja. tradicionális (hagyományos normákat követő) 2. Szemmel láthatóan nyugtalanította a munkások nyomora. jogszabályokat követő). amelyről úgy gondolták. társadalmi és politikai változások lényegét. hanem csakis társadalmi tényekkel. népvezérek)  racionális (választásokon alapuló. hogy a szervezetek az ügyeket pontosan meghatározott szabályok szerint intézik. vagyis egy totemállat tisztetét vizsgálta. A társadalmi cselekvés négyfajta típusának weberi megkülönböztetése: 1. hogy …. azon a tényen. hogy a társadalom tagjai egymáshoz hasonló munkát végeznek. hogy a társadalom különféle munkát végző tagjainak együtt kell működniük. a karizmatikus uralom – lényeges jellemzőinek -9- . a bürokrácia. Az ideáltípus valamely jelenség – pl. célracionális (a közgazdaságtudomány emberképe. hasonlóképpen gondolkodnak. Weber a hatalomnak. Ezt a tételét az öngyilkosságról írott könyvével illusztrálta. Szakismereteik. Weber a bürokratikus racionalizációban látja a modern gazdasági. Megkülönböztette a hatalmat. A bürokraták közt pontos munkamegosztás érvényesül. az életmód és a megbecsültség dimenzióban. hogy a törzs őse. A társadalmon belüli konszenzus és szolidaritás megteremtésében nagy jelentőséget tulajdonít a vallásnak. és az uralmat. melynek alapja a társadalom tagjainak az a meggyőződése. megnő a különféle társadalmi problémák gyakorisága.”Marxnál kisebb jelentőséget tulajdonított a forradalomnak. Weber gondolatai azt a sémát követik.  a szerves vagy organikus szolidaritást – a társadalmi munkamegosztáson alapul. Az öngyilkosság ugyan egyéni cselekedet. A legitimitás három fajtáját különböztette meg :  a tradicionális (pl. hogy „nagyjából igaza van ugyan Marxnak ebben és ebben a kérdésben. hogy a társadalmi tényeket csak más társadalmi tényekkel lehet megmagyarázni. de az öngyilkosság gyakorisága társadalmi tény. primitív társadalmakban előforduló totemizmust. gondolataira reagált. A társadalmi fejlődés fő mozgatóereje a növekvő munkamegosztás. a hatalom. mikor valaki a saját céljait követi). a protestáns etika. Nála a bürokrácia azt jelenti. és ezáltal a politikának sokkal több figyelmet szentelt. Durheim nagy szerepet játszott abban. Ezek szerint a társadalmi szerkezet differenciálódik a gazdaság. hogy a vallás fontosságát a szociológiában elfogadtassa. királyi – hagyományok a családon belül)  karizmatikus (pl. hogy a termelőeszközök magántulajdonban vagy állami tulajdonban vannak-e. vagyis legitim. hogy a kormányzat jogos. Fontos tétele. érzelmileg motivált (az érzelemek alapján) 3. ezért nem magyarázható az egyének tulajdonságaival. társadalmi és politikai szervezetekben a bürokratizálódás. értékracionális (a cselekvés meghatározója az érték. mint Marx. alkoholizmus és öngyilkosság. Ennek okát az anómiában látta. A bürokráciának Weber műveiben nincs kizárólag negatív felhangja. ez áll a cselekvés központjában – vallás) 4. Ha a normákban való egyetértés meggyengül. mely a fizikai kényszer fenyegetésén alapul. Az ideáltípus fogalmának megalkotása Webernél is a megértésnek és a törvényszerűségek megismerésének egyik eszköze. de hozzá kell tegyem. Marx társadalmi-szerkezet – felfogásást két további dimenzió bevonásával egészítette ki.

hanem valószínűségi jellegű összefüggések érvényesülnek.10 - . Weber és Simmel kortársa és kollégája a közösségről és a társadalomról írott munkájában (Tönnies 1983). Pareto szerint a történelem a hatalmi elitek körforgásának története. amely valójában Marxszal vitatkozik. mint a régi. Ezt nevezzük szociáldarwinizmusnak. művében egy nagy társadalomfejlődési elméletet próbál megfogalmazni. hogy szegények maradjanak. Georg Simmel (1858-1918) Max Weber baráti köréhez tartozott. Ezzel együtt meggyengülneka rokoni és baráti kapcsolatok. Az új elit ugyanúgy elnyomja a társadalom nagy többségét. Marx kortársa. és a szerződéseken és személytelen kapcsolatokon alapuló társadalmi típusú szerveződések uralkodnak el. A klasszikusok kortársai Herbert Spencer (1820-1903) angol szociológus. az irracionális cselekvéssel pedig a szociológia. akkor a fejlődés spontán módon kiselejtezi az alkalmatlan társadalmi intézményeket és egyéneket és segíti a legalkalmasabbak túlélését. Ezért ellenzett mindenféle szociálpolitikát: a szegények megérdemlik. Egyik leghíresebb munkája A pénz filozófiája (1973) – a pénzgazdálkodás elterjedése nagymértékben megváltoztatja az emberek közti interakciókat. mivel a racionális cselekvéssel ugyanúgy kíván foglalkozni. de ezáltal nem változik meg az elitnek a társadalomban betöltött szerepe.összefoglalása. „absztrakt” kapcsolatok lépnek. Az érzéseken alapuló személyes kapcsolatok helyére meghatározott célt szolgáló személytelen. Elmélete szerint a társadalmak ugyanazon törvényszerűségek szerint fejlődnek. Szerinte a racionális cselekvéssel a közgazdaságtan foglalkozik. gátlástalansága és fényűzése. Ha az állam nem avatkozik be az evolúcióba. Vilfredo Pareto (1848-1923) – A szociológia általános elmélete (1916) c. mint ahogy azt Darwin a fajok eredetéről írt munkájában kifejtette. hogy a racionális megfontolások mellett az embereket irracionális ösztönök (reziduumok) és az irracionális cselekedeteket igazoló ideológiák (derivátumok) is mozgatják. Ferdinand Tönnies (1855-1935) is hasonló problémákkal foglalkozott. Pareto fő mondanivalója. az állami beavatkozás nélküli tőkés iparosodás híve volt. Kortásaival ellentétben Weber szerint a társadalomban és a történelemben nem determinisztikus törvények. Velük szembeni . hogy a történelemben – Marx és Spencer felfogásával ellentétben – nincs semmiféle fejlődés valamilyen jobb társadalom felé. Ezt a mai szociológia nem fogadja el. A szegény parasztcsaládból származó tudóst taszította az amerikai újgazdagok viselkedése. Csak az utóbbi években kezdtek foglalkozni munkáival a szociológusok. Eszerint a modern társadalomban háttérbe szorulnak a személyes kapcsolatokon alapuló közösségek. A társadalomban létezik elitcsere. Pareto elméletéből az következik. Thorstein Veblen (1857-1929) az amerikai társadalomtudományok igen eredeti „fenegyereke” volt.

világháború. az alapvető emberi értékek elsikkadását bírálja. az elismertség vágya. művével a tudásszociológia egyik alapítójának számít. a munkahely. hogy az embereknek „négy kívánságuk”. „szabadidős” osztálynak. a szomszédság fontosságát emelte ki az emberi személyiség fejlődésében. Módszerük az életrajzok írása volt. a játszótárscsoportok. a Szellemi Tudományok Szabad Iskolájából. melynek eredményeit A lengyel paraszt Európában és Amerikában címen tették közre. aki Chicagóban volt egyetemi tanár. melyben az önszabályozó piac. hanem a szolidaritás uralkodik. Művei közül leghíresebb a Nagy átalakulás (1957). hogyan működik a gazdaság. Polányi Károly és Mannheim Károly hasonló társadalmi és intellektuális háttérből indult. más szóval a gazdaságot nem lehet a társadalomtól függetlenül vizsgálni. hogy az emberek tiszteljék.kritika a háttere a dologtalan osztályról szóló könyvének (Veblen 1958). ahol verseny uralkodik. a társadalmi ellentétek kiélesedését. osztrák és magyar szociológus kivándorolt Amerikába vagy Nyugat-Európába. Mannheim Károly (1893-1947) az Ideológia és utópia (1996)c. a szabályozatlan kapitalizmus következményeit. ill. Ebben azt fejti ki. az új tapasztalatok iránti vágy 3. Ketten vizsgálták a nagy összehasonlító vizsgálatot a Lengyelországban maradt és az Amerikába vándorolt lengyel parasztok helyzetéről. a Galilei Körből. s foglalkozott kultúrszociológiával. Tudásszociológiai nézőpontból vizsgálta a korabeli konzervatív ideológiát. Másik eszköze a sok szabadidő. Charles H. vágyuk van: 1. Abból indultak ki. a körülmények kialakítására való képesség vágya 4. hogy az ember nem elsősorban minél nagyobb jövedelemre törekszik. (Cooley 1964). 2. Alaptétele. A piac mellett két alternatív gazdálkodási mechanizmust elemzett: a reciprocitást (kölcsönös ajándékozás) és a redisztribúciót (a társadalom által termelt javak összegyűjtése és szétosztása egy központi irányzat által). hogy a gazdaság a társadalomba beágyazottan működik. felnézzenek rá és elismerjék. Az elsődleges csoportokban nem az önérdek. hogy az elsődleges csoportokra jellemző emberi szimpátiaérzések kiterjednek a helyi közösségre. elsősorban William I. az 1930-as évek eleji nagy gazdasági válság és a szélsőjobboldali rendszerek hatalomra kerülése Németországban és Olaszországban. a család. a biztonság vágya. ezért nevezi a gazdagokat „dologtalan”. Florian Znaniecki (1882-1952) lengyel szociológus nem volt kénytelen hazájából emigrálni.11 - . . Nagy hatása volt a 70-es és 80-as évek magyar szociológiájára. Két magyar emigráns. hanem azt akarja. Az emberiség haladását abban látta. azaz a társadalmi környezettől függ. „hivalkodó” fogyasztás. értékeiről. becsüljék. akik Nyugaton váltak nagy hírű társadalomtudóssá. a nemzetre. Ennek egyik eszköze a bőséges. Cooley (1864-1929) az elsődleges csoportok. Több német.végül az egész emberiségre. Thomasszal. Pollányi Károlyt (1886-1964) gazdaságtörténésznek vagy a gazdaságantropológia meglapítójának szokták tekinteni. de igen gyümölcsöző kapcsolatokat alakított ki az amerikai szociológiával. Másodlagos csoportok – pl. A két világháború közötti szociológusok Az I.

Az ezen elveket követő szociológiai irányzatokat szokták – némileg pontatlanul és leegyszerűsítve – empirikus szociológiának nevezni. Az 1960-as évektől lassan.  Az empirikus szociológia kutatás terén sokkal nagyobb eredmények születtek. hogy a szociológia tudományos fejlődéséhez szükséges vizsgálatokhoz olyan változókat szerkesszenek. hanem diszfunkciói (hátrányos hatásai) is lehetnek. Ennek az iskolának az alapítói Robert E. A szociológusok nagy többsége elfogadta Merton programját. burzsoá áltudománynak tekintették. Statisztikai módszereket használtak A szociológia irányzatai a második világháború utáni évtizedekben A második világháború után a szociológia – nem kis részben az amerikai szociológia hatására – nagy fejlődésen ment át.  A szociológia egyre inkább ágazatokra. mint az elméletalkotás terén. Csehszlovákiában is újjászületett és némileg megerősödött. először leginkább Lengyelországban. . normának. hiedelemnek nemcsak funkciói. pl. így elfogadhatóbbá tette azt a szociológusok többsége számára: . A vizsgált jelenségek elemzéséhez természetesen empirikus adatokat kellett használniuk. hogy bizonyos társadalmi intézményeknek. Park. vagyis a célok megvalósítása. Elsősorban a módszertan szakértőjeként ismert. „városökológiai iskola” érdeklődésének központjában az a kérdés állt. és ennek megfelelően minden társadalom mint rendszeren belül további alrendszer működik:  politika – a társadalom céljainak meghatározása  gazdaság – az eszközök hozzárendelése a célokhoz.12 - . tevékenységüknek integrálása  személyiség – a társadalom fennmaradásához szükséges értékek és normák átadása az egyik nemzedéktől a másiknak. A fő változási tendenciákat a következőképpen foglalhatjuk össze:  A szociológia szakmává vált. azaz professzionalizálódott. mert ő hivatkozik műveiben arra. az őslakosok és a bevándorlók hol helyezkednek el. Robert Merton (1910-) nem fogalmazott meg Parsonéhoz hasonló elméletet. Némileg kritikusan ugyanezt neopozitivizmusnak is nevezik.  kultúra – a társadalom tagjainak. Burgess (1886-1966) volt. szocializáció A funkcionalizmus másik kiemelkedő amerikai képviselője. Gyökerei Durkheimig nyúlnak vissza. Egyetemi tanszékek és kutatóintézetek létesültek. szakszociológiákra vált szét. azaz négy funkciója van. a különböző társadalmi osztályok. miszerint középszintű elméleteket kell alkotni. amelyeket a valóságban mérni lehet.rámutatott. A chicagói ún. hogy egy-egy fennálló intézménynek. Abból indul ki. kereskedelem). majd Magyarországon. Teljesen eltért ettől a kelet-európai országok helyzete: a sztálinista korszakban – Lengyelország kivételével – a szociológia tiltott tudomány volt. A funkcionalizmust szokás a fő harmóniaelméletnek nevezni. Az 1945 utáni 20-30 évben három nagy elméleti irányzat uralkodott a szociológiában: 1. Peter Lazarsfeld (1901-1976) – a nemzetizocializmus elől vándorol ki a tengerentúlra. A funkcionalizmust Talcott Parsons (1902-1979) vezette be a szociológiába. (1864-1944) és Ernest W. továbbá mely városrészben összpontosulnak a társadalmi problémák. A nyugat-európai országokban újra fellendült. a vallásnak vagy a büntetésnek vannak bizonyos társadalmi funkciói. viszont több kritikus ponton módosította és kiegészítette a funkcionalizmust. hogy minden társadalomnak négy feladatot kell ellátnia. s azokat empirikusan igazolni. hogy a nagyvárosban különféle tevékenységek (ipar.Az amerikai empirikus szociológia az chicagói egyetemen indult fejlődésnek. Azt hangsúlyozza.

) szerint a konfliktusnak nem a magántulajdon. sokat hivatkoznak rá. Az iskolához tartozó tudósok: Max Horkheimer (1895-1973). A társadalmi különbségek gyökerét a hatalomban. ezekben nyilvánulnak meg jól láthatóan a hatalmi helyzet különbségei. Ide sorolhatjuk Gerhard Lenski Hatalom és privilégium c. norma. Az osztály a hatalomról szól. Bírálta Parsons fogalmi és Lazersfeld módszertani fetisizmusát. hogy a szociológiai elemzés a jelenségek felszínénél mélyebbre hatoljon. Ralf Dahrendorf (1929. hanem a hatalom és hatalomnélküliség szembenállása a legmélyebb gyökere. mutatja a pszichoanalízis hatását a gondolkodásunkra.megkülönböztette a manifeszt (nyílt) és a latens (rejtett) funkciókat. Andorn (1903-1969) továbbá – a második és harmadik nemzedékből – Jürgen Habermas. ugyanakkor nem tekinthetők sem marxistáknak. tudományos akadémia) vagy a társadalomtudósok. sem funkcionalistáknak. illetve a hatalomnélküliségben látja. hanem valamely probléma megértésére. szervezete (pl. valamely összefüggések magyarázatára. s úgy véli a hatalom különbségei eredményezik a privilégiumok különbségeit. a jelenség okainak felderítésére. Pl.). 3.13 - . melynek megismerése és megmagyarázása szükségesnek látszik. Közel állt a marxizmushoz a Frankfurti Iskola. Nehéz egyszerre a gazdasági jólétet növelni és mindenkinek – a szociális jogokat is magukban foglalaló – állampolgári jogait egyenlően biztosítani. Inkább filozófus. 2. Marxista irányzatok . másrészt a funkcionalistákkal. . a közvélemény vagy a társadalom valamely vezető-irányító intézménye. 3. aki azt hangsúlyozza. Leginkább a weberi gondolatkörhöz sorolhatjuk Raymond Aron (1905-1983) francia szociológust és politológust. Habermas vitatkozott egyrészt a pozitivista szociológusokkal (Papp 1976). Wright Mills (1916-1962) az amerikai szociológia „fenegyereke”volt. Ilyen célt szolgálnak pl. A probléma megfogalmazása Felmerül valamilyen társadalmi jelenség. A SZOCIOLÓGIA MÓDSZERTANA A szociológiai vizsgálat lépései A szociológiai vizsgálat célja valamely társadalom vagy társadalmi csoport megismerése. akik viszonylag sok gondolatot vettek át Max Webertől. mint elméleti szociológus. amely Frankfurtban jött létre az 1920as években. Ide tartozik Antony Giddens (1938. az antiszemitizmusra hajlamos személyiség kialakulásának okát pedig a gyermekkorban kapott nevelésben keresték. különösen Luhmann-nal.a korán elhunyt C. a hatalom pedig a politikáról. hogy a piac alapvetően hatalmi struktúra. Az ilyen típusú szociológiai vizsgálat lépéseit Karl Popper tudománymódszertani felfogását követve a következő képpen lehet összefoglalni: 1. A Frankfurti Iskola ma is élő és publikáló képviselője Jürgen Habermas (1929. nagy rétegződéselméleti munkáját (1966). Neoweberiánus irányzat – azokat a szociológusokat szokás idesorolni. .. a népszámlálások. Theodor W. A szociológia vizsgálatok legtöbbször nemcsak egyszerűen leírásra törekszenek. alapvető jellemzőinek feltárása. mivel ő ismeretette meg Weber munkásságát a francia szociológusokkal és olvasóközönséggel. ebben messze eltávolodott a marxizmus eredeti tanításaitól. Könyvet írt a történelmi materializmus rekonstrukciójáról. hiedelem funkcionális lehet a társadalom egyik osztálya és diszfunkcionális a másik osztálya számára.ugyanaz az intézmény. A Frankfurti Iskola tagjai az antiszemitizmus gyökereit a személyiségben. kormányzat. velük ellentétben a „szociológiai fantázia” szükségességét hangoztatta. ezáltal lehetővé tette.).

személyt. ezért ismerni kellene az elrejtését és az okait. és újabb elméleteket is ki lehet dolgozni. amikor a kutató maga is részt vesz a jelenségben. 4. Operacionalizálás Mérhető formában fogalmazzák meg az elméleti hipotéziseket. ennek alapján következtetéseket fogalmazunk meg arról. Elemzés Elemezzük a gyűjtött adatokat. ahola kultúra értékei és normái elnézőek a nagymennyiségű szeszesital-fogyasztással szemben. együtt iszik. Elméleti hipotézisek A vizsgélni kívánt jelenségről elméleti hipotéziseket fogalmaznak meg. a továbbiakban ennek egyes lépéseit soroljuk fel: Mintavétel – megfelelő mintavétel azt jelenti. és abból próbálnak következtetéseket levonni a vizsgált jelenség társadalmi méretű előfordulásáról. A pontos és részletes publikálás elengedhetetlen része a kutatásnak. 5. hogy a mintába kerüljön. hogy közülük az egyik az egyik a másiknak oka. egy kocsmában tartózkodik. Makrotársadalmi szinten az alkoholizmus gyakoriságát mérhetjük a májzsugorodás okozta halálesetek számán alapuló Jellinek-képlettel vagy az egy főre jutó alkoholfogyasztáson alapuló Ledermannképlettel. hogy két adatsor között körreláció áll fenn. Ehhez felhasználhatók a szociológiai irodalomban található elméletek. 2. hogy az adott társadalomban az alkoholizmus súlyos probléma. csoportban. intézményt vizsgálnak igen alaposan. Az elemzésnél igen óvatosan kell eljárni. CD-n) tárolt adatok másodelemzése. Az eredmények közzététele Tanulmányokban vagy könyvekben közzétesszük a kutatás eredményeit. pl. és nem elegyedik szóba a társasággal. s az adatok alapján az ok-okozati kapcsolatokra próbálunk következtetni. még nem következtethetünk minden további nélkül. beszélget a kocsma vendégeivel. életrajzi módszer. munkahelyi elbocsátás.kutatók egy csoportja felismeri.  kísérlet – a kutató maga szabályozza a megfigyelt jelenség bizonyos feltételeit. de nem pontosan megfogalmazott kérdésekkel meghatározott hosszabb interjút folytat a megkérdezettekkel. Ilyen típusú téves következtetés sokat idézett példája a településen fészkelő gólyák és a születések gyakorisága közötti kapcsolat. 6. naplók. családi vita) előfordulására vonatkozó kérdésekre adott válaszokkal.  mélyinterjú. pl. levelek) elemzése. hogy a vizsgálni kívánt sokaság minden tagjának egyenlő esélye kell hogy legyen arra. kötetlen beszélgetés – a kutató előre kiválasztott szempontok szerint irányított.  dokumentumok (sajtóközlemények. amikor a kutató nem vesz részt a megfigyelt jelenségben. vagyis . az alkoholizmus ott gyakoribb. vagy közvetve.  egyéni adatok formájában (kazettán. 3.  megfigyelés – ennek két fajtáját különböztetjük meg: a külső megfigyelést. az ivással összefüggő különféle problémák (pl. Abból. vagy survey-módszer. vagy hogy valamely jelenség gyakoribb egy másik jelenség jelenléte esetén. Adatgyűjtési módszerek Adatokat gyűjtünk a vizsgált jelenségekről. A szociológia a következő módszereket szokta alkalmazni:  publikált statisztikai adatok másodelemzése. Pl. de nem iszik. hogy a vizsgált jelenségnek milyen jellemzőit mutattuk ki. és a részt vevő (belső) megfigyelést. annak okairól). Egyéni szinten mérhetjük az alkoholizmust a kérdezett személy által bemondott szeszesital-fogyasztás mennyiségével.  esettanulmány (ilyenkor egyetlen esetet. Mivela szociológia leggyakrabban használt módszere a kérdőíves adatfelvétel vagy survey-módszer. mezoszint és lokális szint.14 - .  kérdőíves adatfelvétel. A két szint között létezik az ún.

Kódolás – a begyűjtött információkat a feldolgozás céljára számmal ellátott kategóriákba csoportosíthatjuk. Pl.  ordinális szint – ebben az esetben a válaszkategóriák sorba rendezhetők. házasság révén b/ barátság. c/ szomszédság. hogy a különféle válaszlehetőségeket milyen főbb típusokba soroljuk. d/ munkatárs. a nemére vonatkozó kérdés. hogy két vagy több különböző tipusról van szó. az a legnagyobb fokú előítéletességet mutatja. Nyitott kérdés – a megkérdezett személy fogalmazhatja meg a válaszát. aki viszont turistaként sem engedné be őket az országba. A faji előítélet attitűdjének erősségét például lehet mérni azzal a kérdéssel. gyermekkora története és az abban előforduló problematika. az nyilván az előítéletesség attitűdjét a legkisebb mértékben sem mutatja. ha a megkérdezett egészségi . férfi vagy nő. arabok) valamely képviselőjével az alábbi kapcsolatok közül melyiket venné szívesen vagy nem szívesen: a/ közeli rokonság. pl. de a köztük levő távolságokat nem lehet összehasonlítani. amelyek valamely attitűd erősségének növekvő intenzitási fokát jelzik. és ezért költségesebb. hogy csak egy vagy több választ is alá lehet-e húzni. pl. A kérdőíven szereplő kérdéseknek világosaknak kell lenniük. a „ teljesen egyetértek” választól az „egyáltalán nem értek egyet” válaszig.15 - . A kitöltött kérdőívet a megkérdezés után célszerű ellenőrizni.a kérdőíven szerepelnek a válaszlehetőségek. Mérési szintek:  nominális szint – ebben az esetben a változó különböző értékei azt fejezik ki. f/ turista egy ország területén ?” Aki a más fajhoz tartozó egyént a családjában is szívesen látná. hogy „a kérdezett faj (pl. Az ily módon választott mintát nevezzük reprezentatív mintának. skálatechnikát használunk. Zárt kérdéseknél tisztázni kell. Vélemények és attitűdök mérése skálákkal – speciális kérdésekkel lehet attitűdöket mérni.véletlenszerűen kell kiválasztani a mintába kerülő személyeket. Kérdezhetjük így a társadalmi-foglalkozási helyzetet. pl. Megkérdezés vagy interjú – történhet személyes felkeresés útján. Zárt kérdés . nem adhatnak alkalmat félreértésre. vagy postán küldött vagy másképpen átadott kérdőív ún. Kérdőívkészítés – a szereplő kérdéseknek két típusát különböztetjük meg: zárt vagy strukturált és nyitott vagy nem strukturált kérdések. de sokkal kisebb a pontatlan kitöltés veszélye. hogy az esetleges hiányokat pótolni lehessen. Erre ún. Adatfeldolgozás – kis adatfelvételeket egyszerűen kódlapok alapján is fel lehet dolgozni. A Lickert-skála esetében az egy-egy kijelentéssel való egyetértést vagy egyet nem értést 5 vagy 7 fokozatú skálán fejezik ki. A személyes megkérdezés sokkal időigényesebb. így a velük való egyetértés vagy egyet nem értés kifejezi az attitűd intenzitását a megkérdezettnél. e/ honfitárs. ilyenkor a megkérdezett személy egyszerűen aláhúzza a férfi vagy a nő válaszlehetőséget. A Bogardus-skála esetében a kérdőív olyan állításokat tartalmaz. Más szóval meghatározzuk. „önkitöltése” útján. A mélyinterjús módszerben ennél is tágabb kérdéseket tesznek fel. és ezeket a típusokat 0-tól 9-ig terjedő kódszámmal látjuk el.

a vagyon. ezért eléged etlenek. Ezért azt állíthatjuk a 0 Celsius fok és a 10 Celsius között ugyanannyi a különbség. hogy az egyik kategória hányszor magasabb a jobb másiknál. amelyet ki szoktunk számolni a módusz: ez az a kategória. Az intervallum mérési szint példájaként a Celsius hőmérsékleti skálát szokás idézni.16 - . hogy amikor 20 fok meleg van. ezeknél kiszámíthatjuk a statisztikáknál szokásos legegyszerűbb mutatókat: a középértéket és a szóródás különféle mutatóit. mint a „meglehetősen jó”. és olyanok. az intelligencia teszteket értékelhetjük így. akik el tudják érni. A harmadik középérték. EGYENLŐTLENSÉG. amelybe a vizsgált populációból a legtöbben tartoznak. a lakóhely környezete. mint a „meglehetősen jó” és a „közepes” közt. hogy az egyének és családok.  állapotára vonatkozó kérdésre a köv. a műveltség. akiknek nem sikerül életcéljaikat megvalósítani. . A szociológiának kezdetei óta egyik központi kutatási témája az. hanem a zérus szintnek is van értelme. de nem tételezhetjük fel egy zérus pont létét mérésre használt skálán.akkor azt egyértelműen tudjuk. mint a 10 és a 20 Celsius között. meglehetősen jó. a személyes jövedelem (van olyan személy. Az egyenlőtlenségnek számos dimenzióját lehet megkülönböztetni. hanem a közöttük lévő távolságot is. Ezt a jelenséget nevezzük egyenlőtlenségnek. nagyon rossz. és ezért elégedettek. Ennek zéruspontját Celsius egyszerűen saját belátása alapján választotta ki. mi az oka és hogyan lehet enyhíteni. SZEGÉNYSÉG Alapfogalmak Minden mai társadalomban vannak szegények és gazdagok. hogy a „nagyon jó” és a „meglehetősen jó” között ugyanakkora a távolság. az egészségi állapot. mint amikor 10 fokot mérünk. közepes. . aránymérő szint – ebben az esetben nemcsak az intervallum mérési szint jellemzőit ismerjük. olyanok. 5 válasz adható: . stb. ezért semmit sem tudunk arról mondani. akinek semmi jövedelme sincsen). Egyenlőség – egyenlőtlenség A társadalmi egyenlőtlenségen azt értjük. a lakásviszonyok. kétszer annyira meleg van. A középértékek közül legtöbbször a számtani átlagot használjuk. Ilyenek a jövedelem. valamint különféle ismérvek alapján definiált társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban nagy különbséget mutat. Néha célszerű a mediánt is kiszámítani. de azt nem állíthatjuk. 4. meglehetősen rossz.nagyon jó. A szociológiai tesztekben pl. főleg ha a változó elosztása erősen eltér a normális elosztástól. amit szeretnének. hatalmasok és a hatalomnak kiszolgáltatottak. hogyan alakul – nő vagy csökken – a szegénység. de azt nem tételezhetjük fel. Pl. a munkakörülmények. A felsoroltak mind társadalmi pozíciók közötti egyenlőtlenségek. a szabadidő mennyisége és eltöltésének módja. hogy a „nagyon jó” válasz az egészségi állapot jobb szubjektív értékelését fejezi ki. Egyszerű statisztikai útmutatók Ha intervallum. intervallumszint – nemcsak a különböző válaszkategóriák egymás utáni sorrendjét vehetjük ismertnek. hogy mekkorák az egyenlőtlenségek.és aránymérő szinten mért változóink vannak.

akkor kapják meg az egy főre jutó havi jövedelmet. alacsony jövedelem és rossz egészségi állapot) jelentkezik. pl. A relatív szegénység viszont azt jelenti. Abszolút szegénységről beszélünk. és nemcsak jövedelmi. Amikor a szegénység megjelölésére használjuk.17 - . elmagányosodás) is vonatkozik. A hátrányos helyzet fogalmat a depriváció magyar fordításaként értelmezhetjük. Azt az elképzelt társadalmat. Az esélyek egyenlősége pedig azt jelenti. szempontjából kedvező pozíciókat elérje. amikor még senki sem tudja. amely arányos a társadalom érdekében végzett szolgálatukkal. akiknél egynél több hátrány (pl. hanem egyéb hátrányokra (pl. ami az adott társadalomban a nagy többségnek rendelkezésére áll. mint az átlag 60. és inkább az alacsony jövedelem és ebből adódó egyéb hátrányok. amelyeket egy hipotetikus kiinduló helyzetben.A társadalmi egyenlőség fogalmát is alapvetően két értelemben szokás használni. A méltányossággal rokon fogalom az igazságosság (justice). Szegénység A szegénység fogalmát inkább a hagyományos fajtájú hátrányos helyzet megjelölésére. az egy főre jutó jövedelem kevesebb. Ezért inkább relatív. ahol ez megvalósul. igazságosság Az egyenlőség mint elérendő cél alternatívájának tekintik egyes szerzők a méltányosságot (equity). a társadalom minden tagja elfogadhatónak tartana. mint abszolút hátrányt jelent. többnyire azt értjük alatta. megbecsülésben stb. mint pl. majd 12-vel. a vagyona. szokták meritokráciának nevezni. Módszerek Háztartásijövedelem-felvétel A jövedelemegyenlőtlenségekre és a szegénységre vonatkozó magyarországi adatforrások a Központi Statisztikai Hivatal által 1963-tól 1987-ig ötévenként végzett családi vagy háztartásijövedelem-felvételek. megjelölésére szokták használni. Az aktuális pozíciók egyenlősége azt jelenti. hogy a társadalom tagjai akkora jövedelemben. Igazságosnak nevezik azokat az egyenlőtlenségeket. rossz lakásviszonyok stb. A hátrányok egyszerűen csak alacsony jövedelmet és ebből adódó hátrányokat jelentenek. A depriváció szó szerint „valamitől való megfosztottságot” jelent. azonosak a lakásviszonyai stb. hogy a deprivált személy vagy család nélkülöz valamit. ha az egyén vagy a család létminimum alatt él. a nem megfelelő táplálkozás. Méltányosság. hogy a jövedelem stb. hogy a társadalom minden tagjának (legalábbis életpályája elején) egyenlő esélye van arra. hogy a társadalom minden tagjának az adott időszakban azonos a jövedelme. A többszörösen hátrányos helyzet olyan személyekre vagy családokra utal. Ez azt jelenti. . hogy a jobb módúak vagy a szegények közé fog tartozni. tehát relatív lemaradást jelent. Ha a család (háztartás) összes jövedelmét elosztják a háztartástagok számával. A létminimumot legtöbbször egy bizonyos egy főre jutó havi jövedelemben határozzuk meg. részesülnek a társadalom részéről. 50 vagy 40 százaléka. hogy az egyén vagy a család erősen elmarad az adott társadalom átlagos viszonyaitól.

a társadalom. Az adatfelvétel során megkérdezett személyeket vagy háztartásokat egy főre jutó háztartási jövedelmük alapján sorba rendezzük. 4200 16 évesnél idősebb személyt. az ún. Három álláspontot különböztetünk meg: 1. hogy ugyanazokat a háztartásokat és személyeket – szám szerint kb. Európában szociáldemokratáknak nevezik. A szegénységi küszöb meghatározásának egyik lehetséges módja a létminimum kiszámítása. hogy mennyire indokoltak. A paneljelleg lehetővé teszi. 2. Azokat. E módszerek közül a legegyszerűbb az úgynevezett jövedelmi decilisek elosztása. hogy a háztartások és személyek helyzetében évről évre bekövetkező változásokat elemezzük. akik erre az álláspontra helyezkednek. Ennek az álláspontnak háromféle indoklása van a szakirodalomban: . kevesebb ruházat kell). a bennük élő kb. Létminimum Ha az egész népességre kiterjedő jövedelemvizsgálat alapján a szegénységet akarjuk elemezni. Elméletek Az elfogadható egyenlőség mértéke Inkább társadalomfilozófiai kérdés. kultúra is. meg kell vonnunk azt a határt.Háztartáspanel-felvétel 1992 óta a TÁRKI és a BKE Szociológia Tanszéke háztartásipanel-felvételt végez.Minden társadalmi beavatkozás a fennálló jövedelem eloszlásba a szegényebbek érdekében sérti a gazdagok szabadságjogait. hogy az összes összeírt jövedelemből mennyit kapott az első (legalsó). századai szociáldarwinizmusra nyúlik vissza. vagyis százalékos részesedések az összes jövedelemből. decilis.S. Az a lényege. sőt kívánatosak. hogy a társadalom tagjai mennyire hasznos funkciót töltenek be a társadalom számára – a funkcionalista szociológiai iskola álláspontja. . ezért magas jövedelmeket érdemelnek. miszerint kívánatos. 2000 háztartást. a kultúra fejlődését. ők viszik előre a gazdaság. intelligensebbek. továbbá a szokások. majd kiszámítjuk. második stb. hogy a legrátermettebbek emberek minél sikeresebbek legyenek és mintegy természetesen kiválasztódjanak. Amerikában liberálisoknak. de az esélyek legyenek egyenlőek (J. szükségesek az egyenlőtlenségek. Jövedelmi decilisek A jövedelmek egyenlőtlenségét többféleképpen lehet mérni. Mérsékelt egyenlőtlenség elfogadható. A XIX. Eszerint a méltányos . szegénységi küszöböt. amely alatt szegénynek tekintjük a háztartásokat és személyeket.A társadalomban szűk elitek állnak szemben a tömegekkel. melegebb éghajlaton kevesebb kalória fogyasztása szükséges. így végső soron szolgasághoz. . Mill álláspontja). és róluk kérdőíveket töltenek ki.18 - . ezek az átlagnál tehetségesebbek. mert mindig befolyásolják az adott társadalom objektív életkörülményei (pl. diktatúrához vezet – libertariánus álláspont. A létminimum nem lehet egyszerűen biológiai fogalom.A fennálló jövedelemelosztás pontosan azt tükrözi. valamint 1800 gyereket – évről évre felkeresik. Az egyenlőtlenségek szükségszerűek.

és azt hangsúlyozta. ha azok a társadalomnak nyújtott szolgálatok különbségét tükrözik. és senki se szenvedjen egyéb tényezők miatt súlyos hátrányokat. 3. hogy ezek többé-kevésbé öröklődnek. és képtelenek ebből a helyzetből kiemelkedni. Az 1960-as években és a 70-es évek elején sok képviselője volt annak az irányzatnak. működése. A mai magyar társadalomban két alapelvet lehet elfogadni az egyenlőtlenséget és a szegénység kívánatos alakulását illetően: kívánatos a társadalmi egyenlőtlenségek minden olyan csökkenése. de kórházban tartást nem igénylő elmebetegek. hogy senki se kényszerüljön a létminimumnál kisebb jövedelemből megélni. hogy miként alakult az egyenlőtlenség az emberiség történelme folyamán. leépült. Az egyenlőtlenség azonban csak addig a határig fogadható el.A társadalmi egyenlőtlenségeket úgy kell elrendezni.jövedelemkülönbségek elfogadhatóak. John Rawls (1972) fogalmazta meg az igazságos társadalom két fő elvét: . Van olyan álláspont. s ezután a jövedelem egyenlőtlensége lassan mérséklődni kezdett. Egy másik álláspont a szegények rossz testi és különösen lelki egészségi állapotára hívta fel a figyelmet. Az általuk felvázolt jövőkép a kommunista társadalomról valóban ilyen teljes egyenlőséget tartalmazott. Az 1970-es években a gazdaságilag fejlettebb országokban a jövedelemegyenlőségek újra nőni kezdtek. amely szerint elsősorban a csonka – egyszülős – családok válnak szegénnyé. Az ipari társadalom kezdeti szakasza után azonban megfordult ez a tendencia. és nem jár az egyéni szabadság elfogadhatatlan korlátozásával. Ezt nevezzük egalitárius álláspontnak. . E nézet fő képviselője Karl Marx és Friedrich Engels.19 - . A fentiekkel ellentétben a teljes egyenlőség kívánatos. továbbá a társadalom minden tagjának egyenlő esélye legyen a kedvező pozíciókba való bejutásra. és azt feltételezik. amely a gazdasági fejlődést nem hátráltatja. alkoholisták. . amely a műveltség és az iskolai végzettség terén fennálló hátrányokban látta a szegénység fő okát. hogy azok hosszabb távon a legszegényebbek helyzetét is javítsák. amely összeegyeztethető a társadalom többi tagjának hasonló teljes körű szabadságával.A társadalom minden tagjának egyenlő joga van az alapvető szabadságjogok legteljesebb körére addig a határig. Egyenlőtlenség a történelemben Másik fontos kérdés. Az egyenlőtlenség és a szegénység okai Egyik álláspont szerint a társadalmi egyenlőtlenségek az emberek közötti alapvető különbségekből származnak. Radikálisan társadalomkritikus szociológusok szerint a szegénység oka – legalábbis az iparosodott társadalmakban – a gazdasági-társadalmi rendszer jellege. ezért az elsőrendű feladat ennek megváltoztatása. melynek okát sokan a biológiai adottságokban látják. hogy a társadalom tagjait nagyobb teljesítményre ösztönzi. hogy krónikusan beteg. Továbbá a magyar társadalom jelenlegi fejlettségi viszonyai között középtávon arra kell törekedni. rokkant emberek – egyebek között rokkantak. amíg elősegíti a gazdaság fejlődését azáltal. Gerhard Lenski (1966) szerint a vadászó-gyűjtögető társadalmaktól az ipari társadalmakig az egyenlőtlenség állandóan és fokozatosan nőtt.

A jóléti állam kiépülése Elméleti alapját T. a teljesítménymodell (Németország). Kiépülnek az ún. Angliai vizsgálatok szerint azt találták. . betegségi. században nemcsak a szociológusok. világháború után a szegénység iránti érdeklődés lecsökken. A szegénység. baleseti. Ezek a jóléti programok eltérő időpontban és eltérő mértékben majdnem minden fejlett országban kiépültek a II. a gyermekek megszületése után válnak szegénnyé.20 - . jóléti államok. világháború után következett be. hogy az állam növekvő részt vállal az állampolgárok jólétében. a közrend megzavarásának.H. mely arra kötelezett minden helyi közigazgatást – várost. Nemzetközi tendenciák A XIX. században kezd elterjedni Európában. majd mikor a gyermekek már felnőnek és keresőkké válnak. Nevezetes az 1572. akik képtelenek a piacon a megfelelő jövedelemhez jutni. kiemelkednek a szegénységből. Némely országokban az ingyenes oktatás is a jóléti állam része. az életszínvonal-emelkedés következtében a fejlett nyugat-európai és észak-amerikai országokban fokozatosan eltűnik. hanem a közvélemény számára is nyilvánvaló volt a szegénység megléte. Ezzel elejét akarták venni a szegények vándorlásának. az intézményes modell (Svédország) minden állampolgár életkörülményeit és életesélyeit kívánja az egyenlőség felé közelíteni univerzális (mindenkinek alanyi jogon adott) támogatásokkal. családi támogatásokat ad. A II. 2. Társadalompolitika Minden emberi közösség. A 60-as évektől kezdték felismerni. hogy a századfordulón a munkáscsaládok először a házasságkötés után. hogy a szegénység elsősorban életciklus-jelenség. A jóléti állam azt jelenti. társadalom gondoskodott szegény tagjairól. Ezt a törvényt viszont 1832-ben eltörölték. Marshall fogalmazta meg. hogy a fejlett országokban sem sikerült a szegénységet megszüntetni. A szegényekről való gondoskodás a XIX. vagy legalábbis megpróbált róluk gondoskodni. hogy az ott élő szegényekről gondoskodjék. reziduális modell (Egyesült Államok). ebben csak azoknak nyújtanak támogatást. falut -. melyektől azt remélték. Tehát az angol társadalom vitathatatlanul gondoskodott legnyomorultabb tagjainak létfenntartásáról. A nagy fellendülés azonban csak a II. továbbá ingyenes egészségügyi ellátást biztosít. Churchill kidolgozta a háború után megvalósított Beveridge-tervet. ugyanis egyesek szerint a szegénységtörvény akadályozta a szabad munkaerőpiac érvényesülését. hogy a mégis előforduló szegénységet kezelni tudják.Empirikus vizsgálatok alapján megfogalmazták azt a hipotézist is. Titmuss (1958) megkülönböztette a következő jóléti modelleket: 1. hogy a szegénység még a legfejlettebb országokban is súlyos probléma. ebben a támogatásokat – elsősorban a nyugdíjat – a korábbi járulékbefizetéshez és azok arányában adják. évi angol szegénytörvény. nyugdíjat biztosít. Egyik úttörő lépés a Bismarck által bevezetett kötelező munkástársadalombiztosítás volt. munkanélküliségi támogatást nyújt. a koldulásnak. Az 1930-as évek nagy világgazdasági válsága ismét rádöbbentette a társadalomtudományokat arra. világháború után. 3.

oktatás. A támogatások elosztási rendszere egyes területeken (pl. a rászorultsági elven alapul. hanem a jómódúak kapták (pl. gyes stb. néhol megállt. Azonban hiba lenne ezt jól működő jóléti államnak nevezni. nyugdíjazás) előfordulása esetén. az egészségügyben) pazarláshoz vezetett. Esping-Andersen (1990) újabban szintén három típust különböztetett meg. ezek többé-kevésbé hasonlítanak Titmuss típusaihoz: 1. A fordulópont az 1973. lakás (építési támogatás. vagy hátráltatja a gazdasági fejlődést. Ellenzői szerint nagy megterhelést jelentenek a gazdaság számára.) 3. táppénz.  A fejlett országok népessége öregedni kezdett. 2. 7. és fejlesztésre szánt összegeket kötnek le. . Három oka volt:  A kapitalista országoknak a második világháború utáni fellendülési korszaka véget ért. nyugdíj. a szociális kiadásokhoz sorolni: 1. Hívei viszont azt állítják. 4. ezen belül a gyógyszertár támogatás. 8. a foglalkozottak jövedelmi helyzetét védi különböző azt veszélyeztető körülmények (betegség. alacsony lakbér az állami bérlakásokban). ezáltal segíti a gazdasági fejlődéshez szükséges társadalmi együttműködést.21 - . lelassult a növekedési ütem. évi olajválság volt. meglehetősen nagy összegeket oszt el újra. viszonylag csekély összeget oszt el újra. 9. közepesen nagy összeget oszt el újra. fogyasztói ártámogatások. az idős korú.G. egészségügyi ellátás. Az 1970-es évek második felétől a jóléti állam további kiépítése gátolva volt. munkanélküli segély 5. s a közeljövőben is csökkenni fog. a munkaképes korú kereső és ezáltal jövedelemadót és társadalombiztosítást fizető népesség növekedése lelassult. Viták a jóléti államról Létrejötte óta folyik a vita arról. szociális segély 6. hogy az életkörülményeket az egyenlőség felé közelítse. A következő programokat szokás a magyarországi jóléti rendszerhez. hogy a nagy tömegű szegénység sok közvetett költséget jelent a társadalomnak. liberális modell. szociáldemokrata modell célja. A munkanélküliek támogatása jelentős többletmegterhelést jelent a jóléti rendszerek számára. elsősorban a társadalombiztosításra támaszkodik. elsősorban segélyezésre támaszkodik. konzervatív modell.  A gazdasági növekedés lelassulásával megnőtt a munkanélküliség. nyugdíjjogosult népesség aránya megnőtt. családi támogatások (családi pótlék. A magyar jóléti rendszer Magyarországon a szocialista korszakban igen kiterjedt jóléti rendszer alakult ki. másrészt a szegénység mérséklése csökkenti a társadalmi konfliktusok élességét. így szegények maradtak. az állami bérlakások alacsony bére). 2. hogy a kiterjedt szociális célú jövedelem-újraelosztás segíti. Ezáltal kevesebb állampolgár járulékaiból kell növekvő számú állampolgár juttatásait kifizetni. 3. másrészt gyengítik az egyének kezdeményezőkészségét és egyéni felelősségvállalását. állampolgári jogon nyújtja a támogatást. mert sokan nem kaptak támogatást. a támogatás nagy részét nem a szegények.

Társadalmi osztály.Kívánatos lenne. így szükséges lenne a családokat ebben segíteni. hogy ha az állami szociálpolitika mellett nem állami szervezetek. Alapfogalmak Társadalmi szerkezet. ill. Az amerikai szociológiában ezt némelykor úgy fogalmazzák meg. Ezek a pozíciók – és az őket betöltő személyek – egyáltalán nem egyenlőek. a státuszok betöltői meghatározott szerepek szerint viselkednek. önálló parasztokat) 3. nagybirtokosokat. hogy azokkal bérmunkásokat foglalkoztatnak. és ezekben többé-kevésbé tartósan meg is maradnak.22 - . de nem utolsó sorban a családok változatlanul igen nagy szerepet játszanak a szegénység különféle formáinak enyhítésében. réteg. Társadalmi rétegződés A társadalmi rétegződés a különböző ismérvek – mint a foglalkozás. intézmények (egyházak. beosztás. munkahely. rétegek vagy más csoportok. A bérmunkás pl. lakóhely – alapján megállapított társadalmi kategóriák helyzetének eltérése. státuszcsoport. a vállalatvezetők és a szakképzetlen munkások pozíciói. sőt pozíciójukat a gyermekeikre is átörökítik. csoportok foglalják el. tehát a társadalmat a mindenkinek hasznos együttműködés és ugyanakkor az egyenlőtlenség jellemzi. és azokat a tőkéseket. iskolai végzettség. elit Társadalmi osztálynak nevezzük a termelőeszközökhöz való viszony alapján definiált társadalmi kategóriákat. hierarchikus sorrendje az életkörülmények és az életmód különböző dimenzióiban. Ilyen különböző pozíciók pl. Más szóval a társadalmaknak szerkezetük van. A társadalmi szerkezet ezen tömbjei lehetnek osztályok. TÁRSADALMI SZERKEZET ÉS RÉTEGZŐDÉS Közhelynek számít. a termelőeszközöket nem birtokló munkásokat 2. A rétegződés vizsgálatában megkülönböztetett kategóriák lehetnek az osztályok. hogy az ember társadalmi lény. egyesületek) is minél nagyobb részt vállalnának a szegénység enyhítésében. tehát a szerkezet konkrétabban a különböző pozíciókat betöltő egyének és csoportok közötti viszonyokat jelenti. A társadalmi pozíciókat egyes emberek. Három osztályt lehet megkülönböztetni: 1. de a társadalmi szerkezet kutatása szempontjából mégis igen fontos megállapítás. ennek alapján az egyes személyek különböző társadalmi pozíciókat foglalnak el. kiskereskedőket. követni tartozik a vezetők utasításait. akik annyi termelőeszközt birtokolnak. a csak a saját maguk foglalkoztatásához elegendő termelőeszközzel rendelkező kispolgárokat (kisiparosokat. hogy a társadalmi szerkezeten belül státuszok vannak. Végül. . 5. A társadalmat alkotó egyének között többé-kevésbé állandó viszony alakul ki. a rétegek vagy más kisebb társadalmi csoportok. és ezek a szerepek meghatározott viszonyokat írnak elő az őket betöltők számára. státusz és szerep A társadalmi szerkezeten a társadalmon belüli különböző pozíciók közötti viszonyokat értjük.

a társadalmi hasznosság stb. hogy pontosan megnevezett foglalkozások „presztízsét” nevezzék meg. A szociológiában legtöbbször hatalmi elitről beszélünk. és az értékek átlagát tekintik a presztízs mérőszámának. átlagos értékét vagy a hátrányos. Önbesorolásos módszer. konkrétabban a foglalkozás jellege alapján megkülönböztetett kategóriákat. A jelen könyv fogalmai szerint ezek társadalmi rétegek. Ezeknek az adatfelvételeknek alapján társadalmi kategóriaként lehet kimutatni a jövedelmek. . társadalmi-gazdasági státusz Az ún. Módszerek A társadalmi szerkezet és rétegződés szociológiájának. tehát a politikai és gazdasági hatalmat kezében tartó szűk csoportról.Társadalmi rétegnek nevezzük a foglalkozás. vagy sorba rendeztetik a foglalkozásokat valamilyen kritérium – „presztízs”. életkörülményeiről. hogy kisebb foglalkozási csoportok számára külön-külön presztízspontszámot lehet meghatározni. amelyek sokféle adatot gyűjtenek össze a megkérdezett személyek vagy családok társadalmi helyzetéről.23 - . A státuszcsoport fogalmát egyes szerzők az előbb megadott rétegfogalommal azonosan használják. önbesorolásos módszer esetében a megkérdezetteket kérdezik meg. – szerint. gondolkodásáról. presztízsvizsgálat. a jövedelem nagysága stb. Mi itt a fogalomnak Kolosi Tamás (1984) által bevezetett definícióját használjuk: a státuszcsoport az olyan egyének vagy családok csoportja. A presztízsvizsgálat módszerben a megkérdezetteket arra kérik fel. átlagos és kedvező helyzetben lévők arányát. A presztízsmódszernek jellemzője és sokak szemében előnye. Survey-módszer A társadalmi szerkezet. így a társadalmi kategóriák közti különbségeket sok dimenzióban lehet vizsgálni. iskolai végzettség. a befolyás vagy hatalom. központi jelentősége ellenére – vagy talán éppen annak következtében – nincs általánosan elfogadott egységes módszertana. Három.vagy ötfokozatú skálán értékelik a különböző foglalkozásokat. a lakásviszonyok stb. a megbecsülés. akik az általa használt hét dimenzióban együttvéve hasonló helyzetben vannak. életmódjáról. a jövedelem. alapján definiált társadalmi kategóriákat. Munkajellegcsoportnak nevezte Ferge Zsuzsa (1969) a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely. Az első ilyen rétegződés típusú survey-felvétel a KSH 1963. Elitnek szokás nevezni a társadalmi hierarchia csúcsán elhelyezkedő kis létszámú – az uralkodó osztálynál szűkebb – csoportot. évi rétegződésfelvétele volt (Ferge 1969). és a sorszámok átlagát veszik a presztízs mérőszámának. hogy milyen osztályba vagy rétegbe sorolják magukat. lakóhely. így sok réteget és alréteget lehet megkülönböztetni.és rétegződésvizsgálat kitüntetett adatforrásai mégis a survey típusú adatfelvételek.

Elméletek Harmónia-, konfliktus-, csere- és kényszerelméletek A társadalmi szerkezettel kapcsolatos legalapvetőbb elméleti, mondhatnánk filozófiai kérdés, hogy az emberi társadalmakat mi jellemzi inkább: a harmónia és az együttműködés vagy a konfliktus, más szóval a csere vagy a kényszer? Ettől már csak egy lépés kell annak a kérdésnek feltételéhez, hogy jó-e vagy rossz egy-egy társadalom. A harmóniaelméletek szerint az emberi társadalmakat alapvetően a tagok együttműködése jellemzi, a konfliktus csak kivételes és diszfunkcionális jelenség. A konfliktuselméletek szerint minden emberi társadalmat alapvetően jellemez a konfliktus, és ez nem szükségképpen káros jelenség, mert a konfliktusok viszik előre a társadalmi fejlődést. Ha nem lenne konfliktus, a társadalom változatlan állapotban maradna. A csereelméletek szerint a társadalom tagjai egymással javakat cserélnek, éspedig nemcsak anyagi, pénzben mérhető értékű javakat, hanem eszmei, szellemi javakat is, mint a megbecsülést, engedelmességet, szeretetet, segítséget. A kényszerelméletek szerint nem mindenki számára hasznot hozó csere, sokkal inkább a hatalommal rendelkezők által az elnyomottakkal szemben alkalmazkodott kényszer jellemzi a társadalmakat, a javak átadása nem egyenrangú csere útján, hanem kényszer fenyegetése alatt történik. Konzervatív és radikális elméletek G. Lenski (1966) a harmóniaelmélet híveit nevezi konzervatívoknak, a konfliktuselmélet híveit radikálisoknak, mert az előbbiek felfogásából a status quo fenntartásának kívánatossága, az utóbbiakéból pedig a társadalom minél előbbi – akár forradalom útján történő – megváltoztatásának törekvése következik. A társadalomtudományoknak a filozófiától való különválása idején Adam Smith a harmóniaelmélet felé hajlott, mert azt feltételezte, hogy a piac mint „láthatatlan kéz” összhangba hozza a gazdasági élet minden szereplőjének érdekeit. A konfliktuselmélet legegyszerűbb megfogalmazói Marx és Engels voltak. Szerintük a társadalmak története az osztályharcok története, minden társadalomban az uralkodó, kizsákmányoló osztály és az elnyomott osztály harcol egymás ellen. Az uralkodó osztály a kizsákmányoltak jövedelmének a létminimum alá szorítása útján törekedett saját jövedelmét növelni, a kizsákmányolt osztály viszont azért harcolt, hogy a munka termékeiből minél több jusson neki. Ahhoz azonban, hogy a társadalom hatékonyan működhessen, és a konfliktus következtében ne omoljék össze, a hatalmat birtokló osztály kénytelen arra törekedni, hogy hatalmát legitimizálja. Ezért többek között a többlettermék egy részét is át kell hogy engedje a hatalom nélkülieknek, továbbá a nyílt erőszak helyére intézményesített (alkotmányos) hatalomgyakorlási formákat hoz létre, valamint propagandával és ideológiával próbálja hatalmát elfogadtatni. A társadalmi szerkezet kategóriáinak elméleti alapjai Marx és Engels szerint a társadalmi szerkezetben elfoglalt hely fő meghatározója a termelőeszközökhöz való viszony: a termelőeszközök tulajdonosai (rabszolgatartók, nagybirtokosok, tőkések) állnak szemben azokkal, akiknek nincs a tulajdonukban termelőeszköz (rabszolgák, jobbágyok, bérmunkások).

- 24 -

Max Weber különböző műveiben megfogalmazott megállapításai közt néha ellentmondásokat is találunk. Weber három lényeges dimenziót nevez meg: - gazdasági dimenzió – a termelőeszközökhöz való viszony mellett a munkaerő-piaci helyzetet (ahol a szakképzettek kedvezőbb helyzetben vannak a szakképzetleneknél) látja differenciáló tényezőnek. Ezt a dimenziót nevezte Weber osztálynak vagy gazdasági osztálynak. - hatalom – Marx szerint a hatalom a tőketulajdon függvénye. Weber szerint a politikai hatalom nem szükségképpen függ össze a tőketulajdonnal. - rend – lényege a megbecsülés, melynek az előkelő életvitel, életmód az alapja. A háromdimenziós szerkezetmodell szerint tehát a társadalom tagjainak a szerkezetben elfoglalt helyzete nemcsak a termelőeszköz tulajdonától vagy annak hiányától, továbbá a munkaerőpiacon elfoglalt előnyös vagy előnytelen helyzettől, hanem ezek mellet a hatalom birtoklásától vagy hiányától, valamint a finom életviteltől és az ezzel összefüggő megbecsültségtől vagy annak hiányától, sőt a megvetettségtől is függ. Másik művében Max Weber háromféle osztályt különböztet meg: - a birtok szerinti osztályt (tőkés stb.), - a jövedelem szerinti osztályt (nagyobb és kisebb jövedelműek) - társadalmi osztályt – azon belül könnyű a társadalmi helyváltoztatás, mobilitás, valamint azon belül szokásos a házasságkötés, de amelynek határát nehéz átlépni akár foglalkozási mobilitás, akár házasság útján. Sokdimenziós társadalomszerkezet-elméletek Webertől származó felismerés, hogy a társadalmi szerkezet többdimenziós fogalom, és kiindulópontját képezi a mai többdimenziós társadalmiszerkezet-modelleknek. Többdimenziós modell alapján állt T. Geiger (1949), a rétegződés fogalmának és elméletének kidolgozója. Szerinte az osztályfogalom elveszíti használhatóságát a fejlett társadalmak szerkezetének vizsgálatában. Helyette a rétegek fogalmának a használatát javasolja. A réteghez tartozást meghatározó tényezők sokfajták lehetnek, mint a termelőeszközökhöz való viszony, a foglalkozás, a műveltség, a jövedelem stb. Egy adott társadalomban egyszerre többféle kritérium szerinti rétegződés érvényesül egymás mellett, ezek közül valamelyik az uralkodó rétegződési kritérium, a többiek alárendelt rétegződési kritériumok Lenski (1966) szerint ma az ipari társadalmakban hétféle osztályrendszer él egymás mellett. Ezek a 1. politikai-hatalmi, 2. vagyoni-tőketulajdonlási, 3. foglalkozási, 4. iskolai végzettségi, 5. faji, etnikai, vallási, 6. nemek szerinti (férfi és nő) és 7. életkori osztályrendszerek. Közülük a foglalkozási osztályrendszert tartja a leginkább meghatározónak. Pénztőke, kulturális tőke, szociális tőke P. Bourdieu (1979,80,83) háromféle tőkét különböztet meg: pénztőkét, kulturális tőkét - műveltség szociális tőkét – társadalmi kapcsolatok.

-

- 25 -

Aki nem tud az uralkodó osztály kulturális követelményeinek megfelelően viselkedni, és aki nem rendelkezik megfelelő kapcsolatokkal az uralkodó osztályban, azt nem fogadják be, nem hagyja érvényesülni az uralkodó osztály. Másik fontos gondolata, hogy e tőkék egymásba „konvertálhatóak”, azaz átválthatóak. Aki pl. jó kapcsolatokkal rendelkezik, az könnyen válik pénztőkéssé. Aki nagy kulturális tőkével rendelkezik, az – ha kívánja – könnyen jut jelentős vagyonhoz. Hatalomelméletek A második világháború utáni évtizedekben a hatalmi elméletek váltak egyre népszerűbbekké a szerkezetvizsgálatban. R. Dahrendorf korai műve (1953) szerint a modern társadalomban már nem a tőketulajdon, hanem a gazdasági hatalom birtokosai állnak a hierarchia csúcsán, a társadalmi konfliktus nem annyira a jövedelmért, mint inkább a hatalomért folyik. Persze a jövedelemből való részesedés a hatalmi pozíciótól függ. A hatalmi elméletet Az új osztály című könyvében a szocialista országokra alkalmazta M. Gyilasz (1957) jugoszláv kommunista politikus, miután súlyos konfliktusba került Titóval és kizárták a politikai vezetésből. Szerinte a kelet-európai szocialista társadalmak ugyanolyan osztálytársadalmak, mint a kapitalisták, csak az a különbség, hogy a szocialista társadalmakban az állami és pártbürokrácia a termelőeszközök tényleges tulajdonos és ezáltal az uralkodó osztály. Új marxista társadalomszerkezet-elméletek A termelőeszköz-tulajdonon alapuló szerkezetelméletek továbbéltek, sőt egyes szerzőknél lényegesen továbbfejlődtek a második világháború után. E.O. Wright amerikai marxista szociológus elméletének változásai. Abból indul ki, hogy a kapitalista társadalom három dimenzió mentén differenciálódik: - a termelőeszközök tulajdona, - szervezeti tőke, - szakképzettségi tőke. Ezek közül a legfontosabb a termelőeszközök tulajdona, a termelőeszköz tőke. Ennek alapján megkülönböztet:  olyan termelőeszköz-tulajdonosokat, akik képesek bérmunkásokat alkalmazni, és maguk így mentesülnek a munka alól (burzsoázia)  olyan kisebb termelőeszköz-tulajdonosokat, akik bérmunkásokat tudnak foglalkoztatni, de maguk is kénytelenek dolgozni (kisvállalkozók)  olyan termelőeszköz-tulajdonosokat, akiknek nincs elég tőkéjük bérmunkások foglalkoztatásához, így maguk dolgoznak termelőeszközeikkel (kispolgárság)  végül a termelőeszközök birtokában nem lévő bérmunkásokat. A második dimenzió a „szervezeti tőke”, itt a szervezetben lévő vezetői hatáskör, hatalom alapján különböztet meg felsővezetőket, középvezetőket, és nem vezetőket. Végül a harmadik dimenzió, a „szakképzettségi tőke” alapján megkülönböztet magas képzettségűeket, félig szakképzetteket és a szakképzetleneket. Ennek alapján a mai fejlett kapitalista társadalmakban három olyan osztályt definiált, amelynek helyzete egyértelmű: a burzsoáziát, a kispolgárságot és a proletariátust. Rajtuk kívül azonban négy további nem egyértelmű helyzetű kategóriát lát: 1. a felső- és középvezetőket és technokratákat (akiknek nincs termelőeszköz tulajdonuk, de van szervezeti hatalmuk és szakképzettségi tőkéjük, ezért a burzsoázia és a proletariátus között helyezkednek el),

- 26 -

3. az osztályhoz. A társadalmi helyzet hatása az egyén életére. milyen zenét hallgat. 2. réteghez stb. Presztízs (tekintély. tartósan munkanélküliek. akiket nem fenyeget munkanélküliség és elszegényedés. Összefoglalóan azt mondhatjuk. gazdasági vezetők. 3. kivel házasodik össze. A „magának való osztály”. olyan „normálkeresők”. erős munkásöntudata van. Az elsőt „társadalmi helyzetnek” nevezte. hogyan tölti szabad idejét stb. A másik fogalom. befolyás). műveltségi elit. egyetemi hallgatók. hogy mit olvas. tisztán látja érdekeit és azoknak ellentétét a tőkésosztály érdekeivel. 6. 9. S. szegények. nézeteire Újabb kérdés a társadalomszerkezet elméletében. gazdagok. hogy az életmód alapján lehetne vagy kellene a modern társadalomban a társadalmi kategóriákat megkülönböztetni. A szociológusok egy része nagy érdeklődéssel fordul a különböző osztályok és rétegek életmódjának eltérései felé. Ezek elsősorban az életmód. A következő társadalmihelyzet-kategóriákat különítette el: 1. hatalmi elit. olyan „normálkeresők”. diszkriminációt szenvedő csoportok. az értékek által meghatározott társadalmi csoportok. mint a magas szintű konzervatív. mit sportol. hogy a társadalmi helyzet igen nagy mértékben határozza meg az egyén életmódját. d nincs erős osztálytudata és nem harcol kollektívan érdekei érvényesítéséért. . egyre többször felmerül az a gondolat. Végül. tartozás az emberek életét. melynek címe Túl az osztályon és rétegen volt. a „társadalmi miliő”. 4. amelyet Hradil javasol. 7. 13. az ezek által erősen veszélyeztetett „normálkeresők”. ill. akiket ezek közepesen fenyegetnek. Az egyén életét nagy mértékben befolyásolja. az alsóvezetőket. 12. elsősorban magának való munkásosztály objektív helyzete és ebből következő valóságos érdekei alapján különül el a többi osztálytól. Max Weber szerint a társadalmi pozíció meghatározza az egyes emberek életesélyeit. társadalmi helyzet és társadalmi miliő A presztízsen alapuló szerkezetelméletek elsősorban az empirikus szociológia kutatásban játszottak szerepet. hogy a réteg és az osztály helyett milyen fogalmakkal lehetne a társadalmakat jellemezni. hagyományos munkás vagy az alternatív-baloldali miliő. a kultúra. Hradil (1987) dolgozta ki. 5. Beck (1986) tanulmánya.2. művezetőket (akiknek mind szervezeti hatalmuk. 8. a kisvállalkozókat (akik a burzsoázia és a kispolgárság között helyezkednek el) 4. hogy kikkel barátkozik. 11.27 - . A problémát Marx világosan megfogalmazta a magának való és a magáért való osztály fogalompárjával. nyugdíjasok. peremhelyzetben lévő. ugyanis sok országban számos presztízsvizsgálatot végeztek. a munkájukat önállóan végző alkalmazottakat (akik a kispolgárság és a proletariátus között helyezkednek el). hogy hogyan befolyásolja a társadalmi szerkezetben elfoglalt pozíció. Hatásos indulást jelent U. ennek alapján kollektívan harcol érdekeiért és forradalomra is hajlandó. mind szakképzettségi tőkéjük az előbbieknél kisebb). 10. felsőszintű szakemberek. A „magáért való osztály”. de nem utolsó sorban a társadalmi helyzet egyes korszakokban és társadalmakban erősen befolyásolhatja a politikai preferenciákat.

az alábbi foglalkozási osztályokat különböztette meg az ipari társadalomban: 1. kiskereskedők. segédmunkás. önálló parasztok. 3. vagyis kétkategóriás modell. G. Hasonlóképpen teljesen dichotóm Pareto társadalomképe: ez elit áll szemben a hatalmának alávetettekkel. menedzserek. értelmiségi. 5. 5. munkásosztály. 2. amelyekben 30-40 vagy akár 100 kategóriát is megkülönböztetnek. középvezetők és középszintű szellemi szakemberek. 2. szakmunkások. tőkés vállalkozók. 8. 7. rutin fehérgalléros. felsővezetők. . mezőgazdasági munkások. a kizsákmányolók és kizsákmányoltak harcolnak egymás ellen.A társadalmi kategóriák száma Más társadalomképhez tartozik a dichotóm. az iskolai végzettség és szakképzettség szintjét. 8. Goldthorpe dolgozta ki. 10. 6. felső adminisztratív. Ebben a modellben figyelembe veszik a termelőeszköz-tulajdont. hivatásos politikusok. 6. tőkések. A másik végletet a presztízscsoportok és a SES-en (társadalmi-gazdasági pontszámokon) alapuló modellek jelentik. 3.28 - . művezetők és üzemtechnikusok. végül a kettő között az öt-tíz nagy társadalmi tömböt megkülönböztető modell. 6. kiskereskedők. 5. 4. értelmiségiek. Lenski pl. A neoweberiánus szociológusok többnyire öt-tíz kategóriát tartalmazó modelleket használnak. menedzser. A dichotóm modell a kibékíthetetlen osztályellentétek létét sugallja. mint a nagyszámú kiskategóriát feltételező modell. A sokkategóriás társadalmi modellek alkalmazása többnyire összekapcsolódik a matematikai-statisztikai módszerekkel végzett elemzéssel. szakképzetlen munkások. Tíz osztályt különböztet meg foglalkozási kategóriák szerint: 1. munkanélküliek és rabszolgamunkások. 2. irodai foglalkozásúak. 9. Klasszikus példája Marx és Engels társadalomképe a Kommunista kiáltványban: két osztály. 10. 4. F. betanított munkás. 4. rutin szellemi foglalkozásúak. 3. félértelmiségi és alacsonyabb adminisztratív. 7. parasztok. kereskedelmi foglalkozásúak. A mai empirikus kutatásban leggyakrabban használt szerkezetmodellt R. értelmiségi szakemberek. alkalmazottakat tartó kisiparosok. alkalmazottat nem tartó kisiparosok. a vezetői beosztást és az ágazatot. a végzett munka jellegét. Erikson és J. katonatisztek. 9. Parkin a következő hat nagy foglalkozási kategóriát különbözteti meg: 1. szakmunkás.

a demográfiai tudomány kutatási körébe tartozik. vagy egy szakmunkás elvégzi a műszaki egyetemet. hogy négy társadalmi dimenzióban vizsgálta mind a társadalmi származást. míg a többi változatlan maradt. Arra a következtetésre jutott. Nemzedékek közötti (intergenerációs) mobilitásnak nevezzük azt a jelenséget. minél kisebb az eltérés a különböző rétegekből származók mobilitási esélyei. a munkás fia mérnökké válik. amikor valaki foglalkozási életpályája folyamán lép át másik társadalmi helyzetbe.29 - . a műveltség (iskolai végzettség) emelkedése és a foglalkozási helyzet hogyan függtek össze egymással. és segédmunkásként vállalt munkát egy ipari üzemben. TÁRSADALMI MOBILITÁS ÉS VÁNDORLÁS Alapfogalmak Társadalmi mobilitás Társadalmi mobilitásnak nevezzük azt a jelenséget. arányszámai közt. Vándorlás (migráció) A vándorlás vagy lakóhely-változtatás. pl. Tehát az egy településen belüli lakóhelyváltoztatás nem számít vándorlásnak. az egyéni megbecsültség vagy presztízs stb. a kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lakóhely. az anyagi helyzet és a lakóhely. parasztból munkás vagy munkásból értelmiségi lesz. plussz az itt ideiglenesen bejelentett . a lakóhelyváltozás. ha valaki házasságkötésével lép át másik társadalmi helyzetbe. Házassági mobilitás alatt azt értjük. hogy ezeknek csak egyike vagy másika javult. latinos nevén a migráció. amikor az egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik. Horizontális mobilitásról akkor beszélünk. mind az elért társadalmi helyzetet. hogy az anyagi helyzet javulása. amikor valakinek a társadalmi helyzete a szüleihez képest változik meg. A társadalmi helyzetet azonban meghatározhatjuk a jövedelem. pl. amely településhatár átlépésével jár. hogy a műveltség határozza meg legerősebben a státuszmobilitást. valamit a lakónépességet amely az állandó lakóhellyel rendelkező népesség száma. műveltség. egy asszisztensnő házasságot köt egy orvossal. ebben az esetben az ilyen kategóriák közötti mozgást is mobilitásnak tekintjük. az iskolai végzettség. Ezek a foglalkozás. Állandó és lakónépesség A települések kétféle népességszámát különbözteti meg a népszámlálás: az állandó népességet. milyen gyakorisággal fordult elő. egy termelőszövetkezeti paraszt kilépett a szövetkezetből. Nyitott és zárt társadalom Annál nyitottabb valamely társadalom. amikor pl. Nemzedéken belüli (intragenerációs vagy karrier-) mobilitásnak pedig azt. Róbert Péter (1986) úgy vizsgálta a magyar társadalmi mobilitást. azaz az ott állandó lakhellyel rendelkező népességet. A társadalmi hierarchiában történő fölfelé vagy lefelé mozgását szokás vertikális mobilitásnak is nevezni. pl. és mérnök lesz. Azt is vizsgálta. pl. alapján is.6. Definíciója a demográfiában a következő: olyan lakóhelyváltoztatás. esetleg romlott stb. a gépkocsi szerelő foglalkozást változtat és gépkocsivezető lesz.

melyben 5-10 nagyobb osztályt. A „paradigma” kifejezés azt jelenti. Vándorlási egyenlegnek pedig a településre való vándorlás és az onnan való elvándorlás különbségét. Ingázás. mínusz az állandó lakóhellyel rendelkezők közül azok. Összeállítják a mobilitási kereszttáblázatokat. vándorlási egyenleg A vándorlás témaköréhez tartozik az ingázás. A legközelebb áll a matematikai közgazdaságtanhoz vagy ökonometriához. hogy nemcsak egyszerűen módszerről. melynek keretében ezt a módszert 1950-es években kidolgozták. Megkülönböztetünk napi ingázást. réteget különböztetnek meg. Ez az a jelenség. Az összes mobilak aránya. hanem a jelenség vizsgálatának egy elméleti és módszertani megközelítéséről van szó. akik szükségképpen mobilak voltak a származási és az elért társadalmi helyzetek megoszlása közötti eltérés miatt. ISA-paradigma Az ISA-rövidítés a Nemzetközi Szociológiai Társaság neve. azaz a táblázatban a „nagyátlón” kívüli cellákban helyezkednek el. strukturális és cirkuláris mobilitás A mobilitási táblázatokból ki lehet számítani az összes mobilak arányát.népesség. a nemzetközi vándorlásban a bevándorlás és kivándorlás különbségét. vagyis azoknak százalékos arányát. . A táblázat egyik dimenziójában az elért társadalmi kategóriákat mutatják ki. akik a megkérdezettek közül mobilak voltak.30 - . a másikban a származási kategóriákat. nemzetközi vándorlás. heti és annál ritkább ingázást. akiknek máshol ideiglenes lakóhelyük is van. mert az „apák” nemzedékének összetétele eltér a „fiúk” nemzedékének összetételétől. amikor az aktív keresőnek más településen van lakóhelye és munkahelye. Módszerek A társadalmi mobilitás vizsgálatának módszere a legfejlettebb matematikai-statisztikai elemzési módszer a szociológia ágai közül. Nemzetközi vándorlásnak nevezzük az országhatárt átlépő lakóhely változtatást. Cirkuláris mobilitás – az összes mobilitás és a strukturális mobilitás különbsége. Strukturális mobilitás – azoknak az aránya. ill. más szóval azért kellett hogy mobillá váljanak. amikor naponta utazik a személy a lakóhelyéről.

szellemi és társadalmi jólét teljes állapota. ha az adott évi gyakoriság szerint szülne élete folyamán. Termékenység. halálozások stb. születésnapig. hanem valamilyen finomabb mutatóját. Alapvető kérdés az egészség definíciója. a testi. elsősorban a születéskor várható átlagos élettartamot értjük. korcsoportonkénti valószínűségét vagy még inkább a halandósági tábla mutatóit. amelyet egy nő vagy ezer nő szülne élete folyamán. Elméleti módszere szerint a népesség gyorsabban képes szaporodni. melynek száma. adatai). A születések mutatói A nyers élveszületési arányszám: az évi születések száma osztva az évközi népességgel. az éves ún.7. NÉPESEDÉS. A legtöbbet emlegetett demográfus Robert Malthus (176-1843). A teljes termékenységi arányszám: a korspecifikus termékenységi arányszámok összege a 15 éves kortól az 50. népmozgalmi statisztikák (az adott évi születések. így a népesség folyamatosan csökken. Módszerek A demográfiai adatoknak három forrása van: a népszámlálások. vagyis azt. hogy a halandóság és a termékenység együttes hatása alatt a népesség száma és összetétele hosszú távon hogyan alakul. A reprodukció a népesség „újratermelődését” jelenti. pl. reprodukció. Ezen a szülőképes korban lévő női népességre vagy annak egyes részeire jutó születések számát értjük. Morbiditásnak nevezzük a betegségek előfordulásának gyakoriságát. NÉPESSÉG. végül újabban egyre inkább alkalmazzák a szociológiában szokásos reprezentatív mintás. Alapfogalmak Demográfia A népességszámmal és a népesedési folyamatokkal a demográfia foglalkozik. Ezeket az arányszámokat ezrelékben szokás megadni. A Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) alapokmánya szerint „az egészség. morbiditás A születések vizsgálatánál használjuk a termékenység fogalmát. és nem csak a betegség és rokkantság hiánya”. Ezen nem a halálozások számát. A korspecifikus termékenységi arányszámok: az adott korcsoportba tartozó nők által szült gyermekek száma osztva az adott korcsoportba tartozó nők számával. tehát a hipotetikus gyermekszám. . Az általános termékenységi arányszám: az évi születések száma osztva a 15-49 éves nők számával. halandóság. A halálozások vizsgálatakor szokás a halandóság fogalmát használni.31 - . mint ahányan születnek. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Minden társadalom egy adott népesség tagjaiból áll. kérdőíves módszert. összetétele messzemenően befolyásolja a társadalmi folyamatokat. mint a termelés növekedni. különösen az élelmiszertermelés. 1982 óta Magyarországon többen halnak meg.

A halandóság hosszú távú javulását és az azt követő termékenységcsökkenést nevezzük demográfiai átmenetnek.  a halálozási arányszám tovább csökken.32 - .  a halálozási és a születési arányszám hasonlóan alacsony szinten stabilizálódik. Halálozási arányszámokat számítanak halálokok (különféle betegségek stb. A halandósági viszonyok tömör jellemzése a születéskor várható átlagos élettartamot szokás kiszámítani. elsőként G. hogy a házaspár a gyermek számára vonatkozó döntésnél hasonlóképpen gondolkodik. a születési arányszám tovább csökken. majd megáll.  a halálozási arányszám csökkenése lelassul. században. ezért a népesség növekedése lelassul. chicagói iskola. Ez az ún. (A. valamint a családi jövedelmet. mint amikor valamely tartós fogyasztási eszköz megvásárlásáról határoz. demográfiai elméletet. korspecifikus halálozási arányszámok. Csecsemőhalandósági és természetes szaporodási arányszámok A szokásos halálozási arányszámokból különbözik a csecsemőhalandósági arányszám: az összes 1 éven aluli korban meghaltak száma az adott évben az összes újszülöttek száma az adott évben A nyers élveszületési és a nyers halálozási arányszám különbségét nevezték korábban természetes szaporodási arányszámnak.A halálozás mutatói. Az elmélet szerint a demográfiai átmenetnek öt egymást követő fázisa van:  a születési és a halálozási arányszám egyaránt igen magas. a termékenység egyelőre változatlanul magas marad. a halandósági tábla A legegyszerűbb mutató a nyers halálozási arányszám: az adott évi halálozások száma osztva az évközépi népesség számával. A termékenység közgazdaságtani és szociológia elméletei A termékenység közgazdaságtani elmélete. de a születési arányszám is csökkenni kezd. Elméletek A demográfiai átmenet elmélete A halandóság javulását előbb-utóbb követte a termékenység csökkenése. A második világháború után többen továbbfejlesztették ezt az ún. Figyelembe veszi a gyermekekből származó hasznokat és örömöket. Landry 1934). a népesség növekedése megáll. hogy a fejlett országokban a valóságban ezzel ellentétes tendenciák érvényesülnek a XIX. . A korösszetétel hatását kiszűrik az ún. halandósági táblán alapul. Demográfusok azonban fokozatosan felismerték.  a halandóság javulni kezd. a népesség növekedése továbbra is gyors.) szerint is. amelyet az ún. a népesség gyorsan nőni kezd. Becker (1960) fogalmazott meg. abból indul ki. a gyermeknevelés költségeit.

nem alapítottak családot. A legegyszerűbb a nagykorúság életkorát. hogy az 1960-as években sok fejlett. és azok megszüntetésére törekszenek. A fejlett társadalmakban erős feminista mozgalmak jöttek létre. de még nem felnőttek. A szociológia figyelmének a középpontjába kerülnek a nők. amelyek a nők helyzetének hátrányait erősen hangsúlyozzák. A fiatalkor határai Fiatalnak általában azokat tekintik. vagyis nem kezdték a rendszeres kereső munkát. KIEMELT DEMOGRÁFIAI CSOPORTOK: NŐK.33 - . mind a férfiak és az idősek életkörülményeinek vizsgálatához alapvető források. Néha a kamaszkortól számítják a fiatalságot. Franciaországban 1968-ban). vagy egyszerűbben nem rendelkeznek a felnőttek összes jogával. vagyis nálunk a 18 éves kort a fiatalság felső korhatárának tekinteni. mint a társadalmi osztályok és a rétegek. A gyermekkor és a serdülőkor A fiatalság alsó határát sem egyszerű megállapítani. A fiatalság szociológiájának alakulását az ösztönözte. hogy részben a halandósági viszonyok javulása. 60 vagy 65 év fölöttieket. akik már nem gyermekek. (Ebben a könyvben a 30 évnél fiatalabbakat tekintem fiatalnak). magas életszínvonalú országban jelei mutatkoztak a fiatalság nagyfokú elégedetlenségének. de szokás a fiatalkor kezdetét a középiskolába lépés életkorával is azonosítani. Az idős emberek helyzete iránti szociológiai érdeklődés megnövekedésének oka az. Alapfogalmak Az időskor alsó határa Az időskorúakat sokszor úgy definiálják. FIATALOK ÉS GYERMEKEK A demográfiai ismérvek – nem és életkor – alapján megkülönböztetett csoportok ugyanolyan egyértelműen elkülönülnek egymástól az életkörülmények és az életmód tekintetében.8. mint egy bizonyos korhatár. IDŐSEK. A 70 vagy 75 évnél idősebbeket szokás „idős öregeknek” tekinteni. máskor a nyugdíjkorhatár fölötti népességet tekintik idősnek. . Módszerek Népszámlálások A népszámlálások és szociológiai adatfelvételek adatai általában rendelkezésre állnak részletes nem és korcsoport szerinti bontásban. a társadalom egészét elutasító ifjúsági szubkultúrák kialakulásától a nyílt lázadásokig (pl. részben a születésszám csökkenése következtében az idős emberek aránya erősen megnőtt a fejlett társadalmakban. ezért ezek mind a nők.

A modern családokban is szükség van egy felnőttre.  az ifjúság – 14-16 éves kortól az iskolai tanulmányok befejezéséig. magatartásokat értik. kaszálás) viszont egyedül a nők képesek gyermeket szülni és csecsemőket gondozni (szoptatni). aki az „expresszív” (érzelmi. A konfliktuselméleti irányzatok a munkamegosztás helyett a férfiak hatalmi pozíciójára helyezik a hangsúlyt. fiatalok és gyermekek szociológiai vizsgálatának másik elméleti kérdése. A férfiak nagyobb testi ereje következtében alkalmasabbak a vadászatra. majd 1995-ben a 15-34 évesek reprezentatív mintáján felvételt végzett. Sem a nemi szerepek vállalása.Szociológiai adatfelvételek A KSH 1984-ben.  gyermekkor – az 1 éves kortól kb.). az első kutatási időszak eredményeit foglalta össze A magyar ifjúság a nyolcvanas években c. . a nőnek a férfiak általi elnyomása az emberiség történetének legáltalánosabb egyenlőtlenségi viszonya. 14-16 éves korig.  a serdülőkor – 12 éves kortól kb. kötet (Ancsel et al. Elméletek A nemek közötti különbségek okai A férfiak és nők szociológiájának egyik legtöbbet tárgyalt elméleti kérdése a nemek közötti különbségek okai. Eszerint a férfiak dominanciája. A következő életszakaszokat különböztetjük meg:  csecsemőkor – születéstől az 1 éves korig. hogy idejük jelentős részét a gyermekekre és házimunkára fordítsák. mint az uralkodó osztályok és az alávetett osztályok közötti konfliktus. A szociológusok megkülönböztetnek nemi (gender) szerepeket és a nemi (gender) identitást.34 - . A 80-as években az ifjúságkutatás a kiemelt társadalomtudományi kutatási témák közé tartozott. 12 éves korig. 1984). a genetikai eltérésben rejlik és ezért szükségszerű. mert a nemek közötti munkamegosztás és a szerepek ebből fakadó eltérései előnyösek az emberi társadalmak számára. így a demográfiai reprodukció érdekében szükséges. ezért egyáltalán nem szükségszerű. Az egyik szerint a különbségek a biológiában. fontosabb és általánosabb. tevékenységeket. és egy másikra. hogy az emberi életciklus milyen életszakaszokra osztható fel. aki az „instrumentális” szerepet (a megélhetés biztosítja stb.  felnőttkor – a nyugdíjkorhatár eléréséig. ebből részletes adataink vannak ezeknek a korcsoportoknak az életkörülményeiről. Az egyén életciklusának szakaszai Az idősek. a gyermekkori szocializációban a társadalmi környezet hatására alakul ki. a másik szerint a különbség elsősorban pszichológiai és szociológiai természetű. A nemi szerepeken azokat a társadalmi szerepeket.  időskor – a nyugdíjkorhatár fölött. életmódjáról. a kereső munkavállalásig. A férfiak és a nők közötti munkamegosztás A funkcionalista iskola szerint a nemek között különbségek azért fordulnak elő a legtöbb társadalomban. családalapításig. a nehéz földművelési munkákra (szántás. támogató) szerepet vállalja. Két elméleti felfogás állt egymással szemben. amelyeket a társadalom a két nem tagjaitól elvár. sem a nemi identitás nem egyértelmű ugyanis homoszexuálisok esetében.

hanem több testi jellemző alapján különböztet meg három nagy emberi rasszt: a kaukázoid.35 - . Nemzet A nemzet azokból áll. amelyben nem állnak előttük nyitva a felnőttkorral járó lehetőségek (önálló munka. kereset) és nem vállalják a felnőttkori kötelezettségeket (nem tudnak családot eltartani). egyebek között meg akarja tartani saját identitását. Ugyanakkor a várható élettartam meghosszabbodása következtében a nyugdíjazás után egyre hosszabb életszakaszra számíthatnak. KISEBBSÉGEK Ebben a fejezetben foglalkozunk az egy társadalmon belül együtt élő fajok közötti konfliktusokkal és a nemzeti-nemzetiségi-etnikai. munkaképes emberek hosszú ideig egy olyan szakaszban élnek. és különösen meghosszabbodnak a felnőttkor előtti és utáni egyes szakaszok. Ennek következtében felnőtt. sárgákat. amelyet posztadoleszcenciának (utóserdülőkornak) neveztek el. Mindegyik esetben az a probléma lényege. pl. amikor a nyugdíjazással többé-kevésbé egy csapásra abbahagyják az aktív kereső munkát. rassz Fajnak nevezik az emberek olyan csoportját. A fizikai antropológia nem a bőrszín. a mediterrán és a hindu. a szokásokat. és ez a kisebbség a kirekesztettség érzése következtében megpróbál védekezni. a mongoloid és a negroid rasszt. NEMZET. elsősorban bőrszín alapján különítenek el. Ezeken belül több alrassz van. amelyet biológiailag örökölt – vagy biológiailag örököltek gondolt – testi jellemzők. FAJ. Az idős emberek a korábbi évszázadokban sokkal később és fokozatosan váltak ki a jövedelmet biztosító munkából. ETNIKAI CSOPORT. Ez lehet a fiatalok között tapasztalható elégedetlenségek egyik lényeges oka. . E rasszok között nincsenek nagy biológiai különbségek. Újabban az iskoláztatás meghosszabbodásával a fiatalkor felső korhatára is egyre inkább kitolódik. amely némileg eltér a többség identitásától. mint ma. akik egy nemzet tagjának tartják magukat s akiknek közös a nemzeti identitásuk. hogy létezik egy állam. és fehéreket. Alapfogalmak Faj. a kaukázoid rasszon belül a nordikus. Fajnak szokás tekinteni a köznapi szóhasználatban a feketéket. amely ennek a nemzetnek az állama. hogy ezek hasonló jelenségek. valamint a valllási kisebbségekkel és konfliktusokkal abból a meggyőződésből kiindulva. kultúra vagy vallás alapján definiál. A felnőttkor előtti és utáni életszakaszok elkülönülése és meghosszabbodása A fejlett társadalmakban – úgy látszik – jobban elkülönülnek egymástól az egyes életszakaszok. A nemzet fogalmához általában hozzátartozik. az alpesi. mely magába foglalja a közös nyelvet vagy nyelvjárást. anyanyelv. a közös kultúrát.A modern társadalmakban az ifjúkor és a felnőttkor közé kezd beékelődni egy sajátos életszakasz. Régebben a fiatalok korábban kezdtek munkát vállalni. amelyet bőrszín. 9. mint jelenleg. hogy a társadalom többsége kirekeszti a kisebbséget. továbbá a közös lakóterületet.. amikor is iskolába járnak. a közös történelemre vonatkozó emlékeket (amelyek nem szükségképpen felelnek meg a tényeknek ).

amelyhez az adott ember tartozik. aki a nemzet nyelvét beszéli. a nemzeti kultúrához tartozónak vallja magát.36 - . de saját állam létrehozására törekszik. amely elkülöníti őket a többségtől vagy a többi etnikai csoporttól. előítéletek együttese valamely csoporttal szemben. amelyhez tatozónak vallja magát. némely esetben nagyon is meghatározó része. aki az adott állam polgára. Az előbbi szerint a nemzet tagja mindenki. mely azon alapul. ha a nemzeti összetartozás érzéséből a más nemzetekkel. hogy ezek az emberek a csoport tagjai. A kulturális nemzet fogalma szerint a nemzet tagja az. a többségi csoport piszkosnak. nemzeti kisebbségekkel. vagy pontosabban.Megkülönböztetünk „francia” nemzetfogalmat és „német” nemzetfogalmat. vagy egy olyan nemzet tagjainak tartják magukat. pl. amelynek nincs ugyan állama. magasabb rendű. Sztereotípia – torzításon. Lehet pozitív előítéletről is beszélni. akik olyan közös kulturális identitás tudatával rendelkeznek. etnocentrizmus. Nem csak nemzeti és etnikai ismérvek alapján különülnek azonban el kisebbségek. pl. ( Pl. etnikai csoport A nemzeti kisebbség egy adott társadalom azon csoportja. nemzeti kisebbséghez. hogy csak egyetlen nemzethez. megbízhatatlannak tarthatja valamely kisebbség tagjait (sztereotípia). A szociológiában régóta használják a rasszizmus analógiájaként az etnocentrizmus fogalmát is. Előítélet. intelligensebb. amelynek van állama. diszkrimináció A rasszizmus és az agresszív nacionalizmus témakörének vizsgálatában sokan használják az előítélet. Pl. hogy egyáltalán nem zárható ki az. túlzáson és leegyszerűsítésen alapuló negatív elképzelések. vagyis nem szükségszerű. hogy azok valamely meghatározott csoport tagjai. és a diszkrimináció fogalmát. etnikai csoporthoz vagy vallási csoporthoz tartozónak tartsa magát. sztereotípia. mint a többi faj. Etnikai csoportnak nevezzük az adott társadalmon belül azoknak a csoportját. mint a nemzeti kisebbség. a szunnita és a síita mohamedánok elkülönülése több mohamedán országban. a sztereotípia. ezért nem kíván érintkezni (előítélet). erkölcstelennek. hanem egy olyan másik nemzettel. ennek következtében nem alkalmazza őket munkásként az irányítása alatt álló munkahelyeken (diszkrimináció). vallási alapon is elkülönülhet valamely kisebbség a társadalmon belül. hogy az embernek több identitása legyen. Irakban). . Az etnikai csoport kevésbé különül el a többségtől. Diszkrimináció – egyes emberek hátrányos kezelése azon az alapon. erkölcsibb stb. Súlyos veszélyekkel jár. Hangsúlyozni kell azt is. Előítélet – valamely csoport tagjaival szembeni negatív érzelmi viszonyulás. akik nem a többségi nemzettel identifikálódnak. Mivel a vallás a kultúra része. nacionalizmus Rasszizmusnak nevezzük azt a felfogást. Nemzeti és vallási kisebbség. amely szerint az a faj. etnikai csoportokkal szembeni ellenségesség érzése válik – ezt nevezzük agresszív nacionalizmusnak. Rasszizmus.

mi vezetett az agresszív nacionalizmus nagy történelmi fellángolásaihoz. Az előítéletek és a diszkrimináció egyszerűen hatalmi és anyagi érdekeket szolgálnak. tehát a IX-X. hogy a nemzet agresszív nacionalizmusa az ellenségnek tekintett nemzet vagy kisebbség hasonló agresszív reakcióit erősíti. Mindezek azonban csupán feltételezések. gazdagabb. Az autoriátus személyiségű emberek hajlamosak az előítéletes gondolkodásra és az agresszív viselkedésre a más csoportba tartozókkal szemben. Az autoritárius személyiségtípus maghatározott nevelési gyakorlatok terméke. században.) és a kormányzat. hogy a társadalom tagaji a társadalom számára szükséges funkciókat ellássák.37 - . akik hatalmukat akarják növelni. Az előítélet és a diszkrimináció olyan egyéneknél erősödik. A szociológia társadalmi intézménynek nevezi a normák és értékek valamilyen egymással összefüggő tevékenységekre vonatkozó elfogadott rendszerét. és a szocializáció útján sajátítja el őket az egyén. CSALÁD Az emberi társadalmakban nem a „nagy” vagy „makrotársadalmi” struktúrák állnak szemben az egyes emberekkel. köztük különösen a nácizmushoz Németországban. (pl. A XVIII. . 2. (zsidóság elleni diszkrimináció). a gazdasági rendszer (vállalatok stb. és ez a védekező nemzettudat könnyen átcsap agresszív nacionalizmusba. mint a társadalom többségét alkotó csoport. Az intézmények lényegét tehát a normák és a mögöttük álló értékek alkotják. sikertelenek voltak és a sikertelenség okát másokra akarják hárítani. hogy mi okozza egyéni szinten az előítéletes gondolkodást és a diszkrimináló viselkedést. Ilyen társadalmi intézmények: a család. Négy szociálpszichológiai elmélet van arról. az oktatási rendszer. A török fenyegetettség. század végétől Európában és az Egyesült Államokban – a polgárjogoknak a társadalom minden tagjára történő kiterjesztésével – a nemzettudat a társadalom minden rétegében kisebb-nagyobb mértékben megjelent. hanem közöttük mintegy közvetítő szerepet játszva a társadalmi intézmények helyezkednek el. a kurd nacionalizmus). Azt azonban biztosan állíthatjuk. Az agresszív nacionalizmus kialakulásának okai Az idegen állam általi elnyomás vagy annak fenyegetése egyértelműen erősíteni látszik a nacionalizmust. politikai intézmények. amelyek a társadalmi életet szervezik olyan módon. Azok hirdetnek negatív előítéleteket és azok követelnek vagy alkalmaznak diszkriminációt kisebbségek ellen. Ennek példája a közelmúltbeli boszniai polgárháború. A kisebbséggel szembeni agresszió érzésének megerősödését segíti elő. ha az adott társadalmon belül valamely kisebbség privilegizált helyzetben van. 3. Ezek: 1. 10 . akik súlyos frusztációkat szenvedtek. Az előítéletek. valójában eddig nem tisztázták egyértelműen. sztereotípiák és a diszkriminációs viselkedés mélyen be vannak ágyazva a társadalom kultúrájába.A nemzettudat kialakulása A társadalmak felső rétegeiben a nemzettudat megjelent már a Karoling Birodalom hanyatlása idején. 4. majd hódoltság pedig a magyar társadalomban váltotta ki a nemzettudat megerősödését. sikeresebb.

Ezt szokás családmagnak vagy nukleáris családnak is nevezni. Attól függően. ezen belül a szülők egyetlen házas gyermekükkel élnek együtt. a baráti csoport vagy klikk a vállalaton belül. kiterjesztett családi háztartások – ezekben egy nukleáris család tagjain kívül más ehhez a családmaghoz tartozó rokonok élnek együtt (leggyakrabban az özvegy szülő. háztartás Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportot.Ezek a normák szerepeket definiálnak. a gyermek. a munkás. legtöbbször a szülők és házas gyermekük házastársával. családmag.38 - . a vállalat egy-egy osztálya. amelyeket a különböző státuszokat betöltő személyek mintegy el kell hogy játsszanak. . 5. Alapfogalmak Csoportok A család a társadalmi kiscsoportok egyike. A családtól meg kell különböztetni a háztartás fogalmát. a házaspárt gyermekkel. kötnek össze. ezek a kapcsolatok elősegítik személyiségük fejlődését. Ilyen pl. akik általában. A legfontosabb elsődleges csoportok a család. amelyeknek tagjai közül senki sem tartozik ugyanolyan családmaghoz. de azzal nem teljesen azonos. vagy egy nem házas testvér). Ilyen státusz pl.a törzscsalád–háztartást. az anya. gazdagodását. nem házas unokatestvér. olyan háztartások. vagy leszármazás. amelyeket a szervezeti szabályok definiálnak. Ennek alapján három családtípust különböztet meg: a házaspárt. amelyeket nem formális szabályok definiálnak össze. személyiségük fejlődése. Ez az együtt lakó és a megélhetési költségeket megosztó. Formális csoportnak nevezzük azokat a csoportokat. 4. közöttük a kortársi kiscsoportok. A statisztika családdefiníciója ennél valamivel szűkebb: csak a szülőket és velük együtt élő nem házas gyermekeiket számítja a családhoz. különféle háztartástípusokat szokás megkülönböztetni: 1. továbbá egy szülőt gyermekkel. a diák. Informális csoportnak nevezzük azokat a csoportokat. a tágabb rokonság és baráti. annál szűkebb fogalom az elsődleges csoport. de szükségképpen rokonok. Ilyen pl. (munkahely. két egyedülálló. nukleáris családi háztartások – ezekben egyetlen nukleáris család tagjai élnek együtt. 3. segítséget várnak és kapnak. státusza. szoros kapcsolatban vannak. Kiscsoportnak nevezzük azokat a csoportokat. egyszemélyes háztartás. a tanár stb. Elsődleges csoportokban megy végbe a gyermekek szocializációja. 2. amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat. amelyeket bizonyos közös ismérvek jellemeznek. A kiscsoporttal rokon. Egyes csoporttagok érzelmi biztonságot. amelyeknek tagjai olyan kis létszámúak. Család. Csoportnak nevezzük az egyéneknek olyan együtteseit. hogy kik élnek együtt a háztartásban. A kiterjesztett és több családos típust szokás együtt összetett háztartásnak nevezni. több családmagból álló háztartások – ezekben több családmag él együtt. lakóhely). hogy egymást személyesen ismerik. pl. együtt fogyasztó emberek csoportja. más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köti össze. melyben a csoporttagok teljes személyiségükkel vesznek részt. ezen belül megkülönböztethetünk több sajátos típust: .

felekezeten. Ezt követően a többnejűség (egyes helyeken többférjűség) vált általánossá. 2.Házasságtípusok A magyar és más fejlett országok társadalomstatisztikájában házasságnak nevezik azt a jogi cselekményt. Endogámiának nevezik a csoporton (törzsön. etnikumon belüli házasságkötést. amely Bachofen (1861) és az ő nyomán Morgan (1871) nevéhez fűződik. Az emberi társadalmak általában szigorúan szabályozzák. Homogámiának nevezik az egy adott társadalmi osztályon. özvegy. majd a fejlettség magasabb szintjén a monogámia. amelynek során egy férfi és egy nő a jogszabályoknak megfelelően házastársi kapcsolatot létesít. elvált. heterogámiának azt az esetet. Később fokozatosan korlátokat vezettek be a lehetséges nemi partnereket illetően (először a szülők és gyermekeik és a testvérek közötti nemi kapcsolatokat tiltották). tagja. A vérrokonok tiltott házasságát. házas. Ezt az elméletet Engels is átvette. klánon. tehát csoportházasság létezett. A statisztikában négyféle családi állapotot különböztetnek meg: 1. Poligám házasságnak nevezik azokat. évszázados népesség-összeírások) elemzésétől a megfigyelésig. Csoportházasságnak nevezik azt az esetet. Válásnak tekintik azt.ha a férfinak van több felesége. amikor több férfi és több nő él együtt közösen házas kapcsolatban. falun) belüli házasságkötést. a fejlődés első szakaszaiban a szexualitás a törzsön belül teljesen szabályozatlan volt. amikor a vőlegény és a menyasszony más-más osztály stb. 3. a mélyinterjúig és a pszichológiai tesztek alkalmazásáig. Ilyen a családfejlődés evolucionista elmélete. hajadon. Ennek megfelelően módszerei is igen változatosak. nőtlen. Monogám házasságnak nevezik egy férfi és egy nő házas együttélését. Eszerint az emberiség történetének kezdetén. exogámiának a csoporton kívülivel kötött házasságot. a vérrokonok közötti tiltott szexuális kapcsolatot nevezik incestusnak. poliandria – ha a nőnek van több férje). 4. ahol egy férfinak vagy nőnek több házastársa van. Elméletek A családfejlődés evolucionista elmélete A családszociológiában sokféle és szokszor egymásnak ellentmondó elméleteket találhatunk. (poligínia . Kutatási terülte a történeti családkutatásoktól a házastársi konfliktusok kutatásáig terjed. rétegen. Módszerek A családszociológia a szociológia tudományának egyik legfejlettebb ága. amikor a bíróság a fennálló jogszabályok értelmében kimondja a válást. A házasságkötések és válások adatait évente gyűjti és közli a népmozgalmi statisztika. ill. a történeti dokumentumok (pl. ill. és megtoldotta .39 - . hogy tagjaik kivel házasodhatnak és még inkább hogy kivel nem házasodhatnak.

A háztartások történeti változásai Európában A háztartások összetételének történeti változásaira vonatkozóan is fogalmaztak meg elméleteket. elhidegülnek. Lasch (1977) nevezte a családot „menedéknek egy szívtelen világban. a fejlett társadalmakban a fogyasztás növekvő része kerül a családon kívülre (pl. ahol érzelemgazdag kapcsolatok vannak. ugyanakkor az embernek változatlanul szüksége van intimitásra. a kommunista társadalomban valamilyen közelebbről nem részletezett családforma fog uralkodóvá válni. így a nők és férfiak egyenrangúak lesznek. hogy a modern társadalomban eluralkodott az instrumentális. munkahelyi étkezés)  reprodukciós funkció – a gyermek szülése. A család funkciói A családnak öt fontos funkciója volt:  termelési funkció – mert a legtöbb esetben maga a család volt a termelőegység (parasztgazdaság. ill. ezért a házasságkötés sokkal kevésbé . Ch.” Ezen azt érti.  fogyasztás – túlnyomó része a családban történt. Másként megfogalmazva: a családok termelési és fogyasztási funkcióinak csökkenése azzal jár. hogy a modern gazdaság és társadalom következményeinek a családmag tagjaira korlátozó háztartás felel meg. az agrártársadalmakban a többcsaládos együttélés és együttműködés vált uralkodóvá.azzal. hogy megerősödött a családtagok egymás közötti érzelmeinek a fontossága. A múltban a legtöbb család különálló gazdasági egység volt. Giddens (1992) ezt úgy fogalmazta meg. Le Play (1871) nevéhez fűződik annak az elméletnek első megfogalmazása. hogy a modern társadalomban az emberi kapcsolatok egyre felszínesebbekké válnak. amelyet csak a párkapcsolatokban és a családban találhat meg. mert nagy mozgékonyságra volt szükség. vagy egy szüló és gyermeke. kisipari műhely). hanem a szocialista. könnyebben változtatnak lakóhelyet. a mentálhigiénés és hasonló intézmények pedig a felnőttek lelki védelmét. a modern ipari társadalmakban viszont újra a nukleaizálódási tendencia érvényesült. melynek működéséhez egy-egy felnőtt férfira és nőre volt szükség. amely szerint a háztartás a többcsaládos és törzscsaládos típus uralma felől a nukleáris háztartástípus túlsúlya irányában változik a fejlett társadalmakban. a népesség fenntartása nemzedékről nemzedékre nagyrészt a család körében maradt  felnőttek pszichés védelme  a gyermekek szociológiája Egyesek szerint az iskola átvette a szocializációs funkciók egy részét.40 - . ma viszont a házastársk egymás iránti érzelmei játszanak szerepet a párválasztásban. csak a család marad meg olyan elsődleges csoportként. A gyűjtögető-vadásztársadalmakban a nukleáris családtípus volt az uralkodó. vagyis meghatározott célt szolgáló kapcsolatok. munkahelyet. mert ennek a háztartásnak tagjai mozgékonyabbak.) Parsons (1955) viszont azt állapította meg. ma viszont könnyebben meg tud élni egy magányos felnőtt. E felfogás szerint a korábbi évszázadokban a házasságkötésnél is döntő szerepet játszottak a gazdasági szempontok. amelyben Engels szerint megszűnik a nőknek a a férfiakkal szembeni alárendlt helyzete. hogy a burzsoá monogám házasság sem a fejlődés végső állomása.

A gyermek helyzete a családban A családszociológia egyik ágazata a gyermekek családon belüli helyzetét kutatja. a heteroszexuális kapcsolat egyértelmű az erőszakkal. A szerelem és a szexualitás történet változásai Shorter (1975) a modern család kialakulásáról írott történeti-szociológiai munkájában azt a hipotézist állította fel. nem szól bele a családok magánügyeibe. Aries (1987) a szülő-gyermek kapcsolatokban vélt történeti változásokat felfedezni: egészen a reneszánsz korszakig a szülők nem sok szeretetet éreztek gyermekeik iránt. az irántuk érzett szeretetnek . anyagilag támogatja a családokat az eltartottakról való gondolkodásban. A legszélsőségesebb feministák szerint a nemek közötti kapcsolatok lényege a harc. elsősorban az utódok biztosítását. Aries szerint a XIV. Berger és P. a homoszexualitás tolerálását. és korlátozza az állami beavatkozást a családba. a két szülő és gyermek típusú családtípustól eltérő formák elterjedését. A kritikus tábor szerint a család a nők elnyomásának és a gyermekek személyiségfejlődése eltorzításának intézménye. Elmegyógyászok szerint a lelki betegségek. és a szexualitásban is egyre fontosabbá vált az örömszerzés. akik munkája a problematikus helyzetű családok segítéséből áll. hogy a család a társadalom számára fontos intézmény. hogy a hagyományos társadalmoban az érzelmek teljesen alárendelt szerepet játszottak a párkapcsolatokban. A „szexuális forradalom” során az érzelmek egyre nagyobb szerephez jutottak a párválasztásban.gazdasági kényszerűség. az anyaság egyértelmű a rabszolgasággal. hogy a család helyzetét úgy definiálják. Ezt nevezi a „romantikus szerelem” térhódításának. Ezért kívánatos lenne a család teljes eltűnése az emberi társadalomból. pl. Ezt azért sem tehették. hogy a kisgyermek a család számára értékké válik. B.) áll. 2. mert a csecsemőknek és gyermekeknek közel fele meghalt. A „szakmai” (professional) tábor azokból a szakemberekből (családgondozókból. pszichiátriai problémák legfőbb okai a családban találhatóak meg. Berger és P. mielőtt a fiatal felnőttkort elérte volna. amely elismeri. elfogadja. a szexualitás is többé-kevésbé érzelemmentes volt. Berger (1984) a vitáról beszámoló könyvüknek azt a találó címet adták. ezért olyan családpolitikát látnak kívánatosnak. Háború a család körül Az elmúlt évtizedekben kialakult egy heves vita a családról és annak jövőjéről. B. a szexualitásukba. Három tábort különböztettek meg a vitában: 1. A neotradicionalista tábor az előbbi tábor reakciójaként jött létre: ellenzi a családok felbomlását. a család reprodukcióját szolgálta. hogy szolgálataikra nagy szükség van. hogy többféle családforma létezhet. és a házasság felbomlása sem teremt szinte leküzdhetetlen gazdasági problémákat. Ezért a családok problémáit súlyosnak és igen elterjedtnek mondják. Nekik az az érdekük.41 - . 3. pszichológusokból stb. hogy „Háború a családról”. Mindezen elveiknél sokkal közismertebb a művi abortusz engedélyezése elleni igen harcos fellépésük. és nagyon szeretett kisgyermekek sorozatos elvesztése igen nagy érzelmi terhet jelentett volna a szülők számára. A gyermekek értékének. és a családok segítését e problémák megoldásában égetően szükségesnek tartják. Berger a „középső területet” szeretnék képviselni a vitában. században láthatóak az első jelei annak.

a XVIII. a mögöttük álló értékek átadását. A szülők meglehetősen sokáig nyújtanak anyagi támogatást gyermekeiknek. 11.Ide tartoznak elsősorban az oktatási és egészségügyi ráfordítások. Az oktatási intézmények funkciói tehát: az ismeretek átadása. hogy nagyjából egységes ismereteket ad át a fiataloknak. Emberi beruházás Emberi beruházásnak tekintik mindazokat a ráfordításokat. A felnőtt gyermekek és a külön háztartásban. hogy a családok kevesebb gyermeket vállalnak. másképpen fogalmazva a személyiség fejlesztését. továbbá a fiatal nemzedékek integrációja a társadalomba. hozzájárul ahhoz. vagyis a személyiség fejlesztése. ezért nem vehtett részt a háztartás munkáiban. hogy a felnőtt házas gyermekek és idősebb szülei között sok esetben eléggé intenzív marad a kapcsolat. egységes kultúrába vezeti be őket. a társadalom integrációja Oktatásnak nevezzük általánosságban a társadalomban felnőttkorban betöltendő szerepekhez szükséges ismeretek átadását a gyermekeknek és fiataloknak. nevelés. a felnőtt gyermekek viszont az idős emberek számára a legfontosabb emberi kapcsolatot jelentik. A modern társadalmakban az oktatásban egyre nagyobb. hogy a fiatalokban megerősödik az az érzés. vagyis integrálódnak a társadalomba. öltöztetni. A felnőttek és idős szüleik közötti kapcsolat A családszociológia figyelme újabban fordult a felnőttek és az idős szüleik közötti kapcsolatokra. ami egyre költségesebbé vált. amelyek az egyén munkájának termékenységét közvetlenl – a tárgyi termelőeszközöktől függetlenül – emelik. Aries szerint „királlyá vált”. Nevelésnek szokás nevezni a viselkedési normák megtanítását. hogy egy nagyobb – többnyire nemzeti – társadalmi közösség tagjai.42 - . amikor a gyermek iskolába járt. mert egyrészt gyermekeiknek minél kedvezőbb anyagi feltételeket akarnak teremteni. Végül oktatás azáltal. Míg korábban a gyermekeket a csecsemőkor és az egész fiatal kisgyermekkor után mindjárt felnőttként kezdték kezelni. tehát külön nukleáris családban élő szülei közötti kapcsolatok meggyengülnek. sőt a háztartás munkájába is bevonták. sőt túlnyomó szerepet játszanak az iskolák vagy oktatási intézmények. . Újabb kutatások azt igazolják. OKTATÁS Alapfogalmak Oktatás. mely paradox módon azzal járt. századtól kezdve a kisgyermekkor után egy külön életszakasz alakult ki. ha erre rászorulnak. vagyis a szűk értelemben vett oktatás. gyermekruhákat és gyermekjátékokat kapott A modern korban egyrészt a gyermek igen nagy értékké.megnövekedésével párhuzamosan kialakult a gyermekkor fogalma. a nevelés. és a szülők sok esetben tudnak gyermekeik gondozására is támaszkodni.

az esti és levelező hallgatókat a 18-22 éves népességhez viszonyítani). ill. – még pontosabban – mekkora tanulók száma az adott típusú iskolai oktatásban való részvétel szokásos életkorában lévő összes népesség számához viszonyítva. Az adott évi oktatást jobban jellemzik az ún. továbbá esti és levelezőképzésben. felhasználás (alkalmazott tudomány) és átadása (oktatás) válnak a legfontosabb és leggyorsabban fejlődő gazdasági ágazattá. A posztidusztriális társadalomban még fontosabbá válik az iskolai oktatás. beiskolázási arányszámok. Ezért szokás az oklevéllel. Ezek azt fejezik ki. Beiskolázási arányszámok Az egész népesség iskolai végzettségét bemutató adatok több évtizedes oktatási folyamatok eredményét tükrözik. Gazdasági elmélet – minél többen minél magasabb iskolai végzettséget és szakképzettséget szerezzenek. Az iparosodás előrehaladásával az ezen ismeretekátadásának funkcióját majdnem teljesen átvette az iskola. valamint az egyre jobban terjedő távokatatásban. hogy a tanuló megszerzi az adott típusú iskolai végzettséget. A szülők egyre kevésbé képesek gyermekeiknek a munkavégzéshez az adott időszakban és a közeljövőben szükséges tudást átadni. a faluközösség voltak azok a társadalmi intézmények. ezért nem lenne indokolt pl. annál inkább nő az iskolák ezen funkciójának a jelentősége. mert az általuk a saját gyermekkorukban. a szűkebb és tágabb társadalmi környezet normáira. hány százalékának van felsőfokú. amelyek a fiatalokat megtanították a felnőttkori szerepek ellátására.43 - . ezekben a társadalmakban a család a rokonság. Ezért az új tudás alkotása (tudományos alapkutatás). kimaradhat az oktatásból. Minél jobban előrehalad a műszaki és gazdasági fejlődés. A magas szintű ismeretekkel rendelkező népesség képes továbbá a modern gazdasában elsőrendű fontosságú újításokat. két-három évtizeddel korábban az iskolában megtanult ismeretek kisebb-nagyobb mértékben idejétmúltakká váltak. az eredményes munkavégzéshez szükséges ismeretekre. Felnőttképzés – a foglalkozási karrier átmeneti megszakításával történik nappali oktatás formájában.Módszerek Iskolai végzettségi arányszámok Az oktatás legegyszerűbb mutatói kifejezik. . hogy akölönféle szintű és fajtájú iskolákban hányan tanulnak. mert ebben a fejlődési szakaszban a tudás válik a gazdasági és társadalmi fejlődés fő hajtóerejévé (szociológiai elmélet). Elméletek Az iskola szerepe Bár az antik és a feudális társadalomban is voltak iskolák. egyszerűen azért . Ezeknek a beiskolázási arányszámoknak több problematikus pontja van: csak a nappali tagozaton tanulókat veszik figyelembe (az esti és levező tagozaton tanulók idősebbek életkorúak. A valamilyen típusú oktatási intézetben való tanulás nem jelenti természetesen azt. mert megbukhat. középfokú vagy alapfokú végzettsége. diplomával rendelkezők számát a megfelelő korú – többnyire több korcsoport – népességéhez viszonyítani. hogy a népességnek mekkora része ért el különböző iskolai végzettségi szinteket. innovációkat létrehozni. a változó gazdasági feltételekhez gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni.

Miller szerint számos munka elvégzéhes valójában nincs szükség a megkívánt iskolai végzettséghez. akik valamilyen társadalmi ügyben tudatni akarják a közvéleménnyel a saját álláspontjukat. A bizonyítványokhoz való ragaszkodás ugyanis megakadályozza a hátrányos helyzetű rétegek tagjainak társadalmi felemelkedését. Szerinte az iskola a személyi. Arra a következtetésre jutottak. a privilegizált családok gyermekeinek hasonlóan privilegzált társadalmi elhelyezkeését támogatják. Ezért a formális iskolai oktatás teljes megszüntetése mellett érvel. Ezen azt értik. életjövedelmet. hogy aváltozó társadalmi-foglalkozási struktúrájában elfoglalt magas vagy alacsony. Kimutatták. viszont a társadalom többi rétegéből származó tanulók nagy részét visszatartják attól. Az iskolák a társadalmi mobiliátst csatornázzák. hogy csak arra alkalmasak. és ezzel elősegítik a társadalmi pozíciók nemzedékről nemzedékre való átörökítését. Ivan Illich (1971) még ennél is élesebb. végül lehetőséget biztosítani azoknak. amire az iskolai eredményeik őket predesztinálják. valamint azok közt. Eszerint az oktatás legfőbb rejtett funkciója a társadalmi struktúra reprodukciója. hogy az iskolai oktatás képtelen változtatni rajta. hogy a családi háttér és az iskola erősen befolyásolják az iskolai teljesítményt és azon keresztül a későbbi foglalkozási életpályát. Az 1950-es és 60-as években az optimista nézet uralkodott. a valóságban a vizsgaeredményekkel és a továbbtanulás irányításával. előnyös vagy hátrányos pozíciót örökli. hogy mindenki a szülei foglalkozási pozícióját örökli. M. hogy bizonyos munkakörök. éspedig éppen a legtehetségesebbekét. mobilitást. hogy az oktatás kiterjesztése és demokratizálása révén nagymértékben csökkenteni lehet majd a társadalmi különbségeket. beosztások betöltéséhez egyre inkább szükséges bizonyos iskolai bizonyítványokkal rendelkezni. családi és kisközösségi autonómiát ássa alá. ez pedig lényeges tényezője az iskolai sikernek. A nyelvhasználaton túl azonban az iskolában oktatott és megkövetelt „magas műveltséggel” való ritkább vagy gyakoribb érintkezés a családban (a lakásban lévő könyvek. Roby (1974) bírálata a „ papírkórsággal” vagy credentializmussal szemben. aki adatfelvételt készített az amerikai iskolákról és azok tanulóiról. Kulturális tőke és nyelvi készségek Ennek egyik magyarázata szerint a szülői házban és baráti csoportokban elsajátított kultúra olyannyira meghatározó erejű tényező. foglalkozásokba. Bourdieu kritikájához közel áll S. hogy kellő tehetséggel és szorgalommal mindenki elérhet a legmagasabb iskolai végzettséget megkívánó legelőnyösebb társadalmi pozíciókba. a kulturális intézmények . hanem azt. és a látszólag objektív követelményeik révén be is láttatják a tanulókkal. Ilyen értelemben szokás társadalmi mobilitás helyett társadalmi reprodukcióról beszélni. A társadalmi reprodukció nem azt jelenti. az egyes emberek kezdeményezőkészségét csökevényesítik el. valamint az azonos szintű oktatási intézmények közötti igen erős differenciálódás révén rejtetten kijelölik a tanulók helyét a társadalomban. Tehát a látszólag objektív kritériumok alapján (nagyszámú vizsga segítségével) igazságosan értékelő iskolák valójában rejtett társadalmi diszkriminációt érvényesítenek. hogy a társadalmi különbségek a gyermekek nyelvhasználatában is erősen megmutatkoznak. Ezt nevezi a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésének. Illich szerint a jelenlegi kötelező tanterves és vizsgáztató rendszert a saját motivációra épülő tanulásnak kell felváltania. hogy az elitbe emelkedjenek.44 - . E felfogás tudományos megalapozását a híres Coleman-jelentés (1966) szolgáltatta. elősegíteni a kommunikációt a tanulni vágyók közt. akik szívesen átadják tudásukat. vagy legalábbis egyenlő mobilitási esélyeket lehet biztosítani. Miller és P. akik tanulni akarnak. Bourdie (1978) – szerinte az iskolák csak látszólag végzik a legtehetségesebb tanulók kiválogatását.P. Ennek az oktatási rendszernek három feladata lenne: oktatási eszközöket bocsátani azok rendelkezésére.

hogy a hátrányosabb helyzetű családok gyermekei genetikai öröklés következtében alacsonyabb intelligeniájúak. és ezért nem tudja a társadalmi származásból eredő esélykülönbségeket sem lényegesen csökkenteni. Amerikában az etnikai és nemzeti kisebbségek egy részének – elsősorban a feketéknek és a mexikóiaknak – gyermekei átlagosan alacsonyabb pontszámokat érnek el az intelligenciatesztekben. ezért nem sokat lehet tenni az alacsony intelligenciájú gyermekek és fiatalok érdekében. hogy vajon jó lenne-e egy olyan társadalom. elsősorban a feketék alacsonyabb intelligenciáját az örökléssel magyarázza. Ezt a kulturális örökséget nevezte P. sőt a szűk családon belüli beszélgetési témák is) lényegesen befolyásolják a gyermek iskolai teljesítményét. . Mivel mindezt nagyon nehéz elsajátítani azok számára. Az e körüli vita sokszor az intelligenciahányados (IQ) öröklött és környezeti hatásokból. A szociológusok körében sokáig általános volt az a felfogás.és fiatalkorban a családi környezet. Ezért a meritokrácia irányában történő előrehaladást pozitív változásnak tartották. Jensen (1969) pszichológus ezeket az intelligenciakülönbségeket. B. akik nem tanulták meg szinte észrevétlenül a családban és a baráti körben. akár később már nem lehet az intelligencián belül az öröklés és a környezet hatását különválasztani. megkülönböztessék magukat a többiektől. (Herrnstein és Murray 1994). tehát nem befolyásolná a társadalmi származás. az átlagosnál jóval alacsonyabb intelligenciájú része. Az ilyen társadalmakat szokás meritokráciának nevezni. ahol az érdemen kívül más tényezők is jelentős szerepet játszanak abban. hogy egy meritokratikus elveken felépülő társadalom mindeképpen kívánatosabb lenne a jelenlegi társadalmaknál. elsősorban a privilegizáltak. az abban kapott kulturális hatások (pl. Súlyos hátrányt jelent. Bernstein (1964) a nyelvi készségekre helyezte a fő hangsúlyt az iskola által újratermelt egyenlőtlenségek okai között. konkrétabban a tudástól és a munkateljesítménytől függene. A környezet hatása ugyanis már a magzati korban megkezdődik pl. A. a szülés körülményeins stb. amelyben a társadalmi hierarchiában való elhelyezkedés teljes mértékben az „érdemtől”. ha a tanuló nem az anyanyelvének megfelelő iskolába jár. De ha még pontosan is lehetne mérni az intelligenciát (a gyermekét és a szüleiét is). az iskola nagyon keveset tehet a kulturális különbségek kiegyenlítése érdekében. akkor sem lehetne eldönteni.látogatása. a nem vagy a bőrszín). hogy azon belül mekkora részt határoz meg az öröklés és mekkorát a társadalmi környezet.45 - . Bourdieu (1978) kulturális tőkének. Ezért akár hatéves korban. olvasnake a gyermeknek mesét) döntően alakítják az intelligenciát. a vagyon vagy bármilyen más. amely azt a célt is szolgálja. ezeket a genetikai hátrányokat pedig lehetetlen kiegyenlíteni. a teljesítménytől független tényező (pl. a különórák. és ez az alacsony (ugyanúgy. A vita egyik legtöbb szenvedélyt kiváltó mellékága a fajok közötti állítólagos örökölt intelligenciakülönbségek körül folyt és folyik. az édesanya táplálkozásán. dohányzásán. A meritokratikus társadalom A harmadik sokat vitatott kérdés. hogy az egyes rétegek. Öröklés A családból hozott hátrányok kiegyenlítésének eredménytelenségét az magyarázza. hogy ki hol helyezkedik el a társadalmi hierarchiában. ezek között az oktatásból és nevelésből származó része körüli vitára szűkül le. mint a magas) intelligencia nagy részben genetikai tényezőktől függ. A népességnek szükségszerűen van egy. A gyermek.

Még ha ezt az elvet el is lehet fogadni. a tudati viszonyok területén a racionalizálódás állt kutatásainak középpontjában. szinte lehetetlen objektívan mérni. 11. Schumpetert (1975) véleménye szerint a gazdasági fejlődésnek mozgatóereje a vállalkozók osztálya. az egyes ember „értékességét”.) minden gazdasági döntésnél racionálisan jár el. vagyis társadalmi intézmények között a gazdaság működése is alapvetően megváltozik. hogy a szabad verseny a társadalom egésze és minden egyes tagja számára optimális végeredményhez vezet el. vagyis hogy az egyének önérdeke és a társadalom egészének érdeke egybeessen. hanem csak olyan azokkal a társadalmi jelenségekkel. hogy mekkora jövedelemkülönbség indokolt. háztartás stb. tehát legyen a „maradékok” (leftovers) tudománya. A mai napig nem tisztázott a közgazdaságtan és a gazdaságszociológia egymáshoz való viszonya. ezért amikor a XIX. sz. hogy a közgazdaságtan neoklasszikus irányzata abból az alapfeltevésből indult ki. vagyis a társadalmi intézmények közötti ellentmondások és kölcsönhatások eredményeként értelmezte. hogy a magasabb iskolai végzettségűek magasabb fizetést kapnak.Kétséges. ez vezeti be a fejlődéshez szükséges újításokat a gazdaságba. Hangsúlyozta. másrészt azt vizsgálta. a közgazdászok egy részében megfogalmazódott egy olyan nézet. A termelési viszonyok területén a bürokrácia. azaz maximalizálni kívánja hasznát. Max Weber –t elsősorban a gazdasági élet társadalmi feltételei érdekelték. A közgazdaságtan és a szociológia közötti időnkénti nézeteltérésekben lényeges szerepet kapott az is. végén és a XX. GAZDASÁG A gazdálkodás vizsgálatára még a szociológia megszületése előtt száz évvel külön tudomány jött létre. éspedig nagyrészt forradalmak útján. Marx munkásságában a politikai gazdaságtani és szociológiai nézőpontok és gondolatok szorosan összekapcsolódnak. Így a meritokrácia sokszor leegyszerűsödik arra az érvre. hogy a társadalom számára valóban a „tiszta jeles” tanuló lesz-e a legértékesebb. és a megváltozott termelési viszonyok. de abban sok helyütt megjelennek szociológia kérdésfeltevések is. hogy milyen intézmények szükségesek ahhoz. Számos nagy közgazdász és szociológus próbálta egyesíteni a két tudomány nézőpontjait munkásságában. hogy a szociológia ne foglalkozzék a gazdasági jelenségekkel.46 - . mert ez a réteg hozza össze a termelési tényezők új kombinációit. J. elején a szociológia is önálló tudományként jelentkezett az egyetemi és tudományos életben. vagyis minél kisebb ráfordítással minél nagyobb eredményt kíván elérni. Smith egyrészről igyekezett kimutatni. Adam Smith munkásságát a közgazdaság-tudományhoz szokás sorolni. az önérdek a társadalom számára optimális gazdasági eredményhez vezessen. hogy az egyén vagy a gazdasági egység (tervhivatal. már kialakult társadalomtudomány nem foglalkozik. hogy a piac ilyen eredményhez vezessen. amelyekkel a közgazdaságtan és a többi. A konjuktúraciklusok fellendülő . Alapfogalmak A közgazdaságtan és a gazdaságszociológia viszonya A közgazdaságtan előbb fejlődött önálló tudománnyá. mivel a gazdaság és társadalom fejlődését a termelőerők és a termelési viszonyok. a társadalom számára nagyon nehéz. arról semmit sem lehet mondani. hogy ezek a termelési viszonyok változnak. a közgazdaságtan. A másfajta teljesítményeket. sz. vállalat.

természeti erőforrások) költségeiből állnak. a neoinstitucionalista vagy új intézményes közgazdaságtan (North 1990). mert úgy ítélte meg. szürke és fekete gazdaság Egyes társadalmakban különböző mértékben és formákban működnek további gazdaságok is. személyiség) egyike a másik hárommal kölcsönhatásban működik. továbbá a vállalati gazdasági munkaközösségekben és más hasonló formákban végzett munkát. mert a gazdaság működésének és változásának megértéséhez látni kell a társadalmi környezetét és annak változását. hogy a gazdálkodó személyek információi hiányosak. a betegápolás. hogy a vállalkozók újításai révén létrejött új gazdasági egységeket. bűnözés jellegű haszonszerző tevékenységeket. munka. a főmunkaidőn kívüli kisipari és szolgáltatási munkát. Informális gazdaságnak szokás nevezni a szociológiai szakirodalomban azokat a többnyire kismértékben folytatott gazdasági tevékenységet. a könyvelési és a jogászi kiadások. a társadalom megértéséhez pedig ismernünk kell a gazdaság működését. hogy ezek fokozatosan megsemmisítik a társadalom emberi és természetes szubsztanciáját. a társadalom tagjainak jólétét növelik. továbbá tágabb értelemben a háztartási munka és az altruista alapon (azonnali ellenszolgáltatás nélkül) nyújtott kölcsönös segítség. A piaci rendszer és a kapitalizmus jövőjét azért látta veszélyeztetve.ágát az újítások időbeni felhalmozódása okozza. Polányi Károly fő tétele. hogy a gazdaságot és társadalmat nem helyes egymástól elszakítva vizsgálni. hanem a gazdasági ügyletek létrehozásának és érvényesítésének költségeiből is. amelyek a társadalom jólétét növelik. amely a gazdaságszociológiai szemlélethez közeledett. biztosítási. amelyek nem kifejezetten tiltottak. de növelik a társadalom jólétét. de távol állnak az emberek valóságos viselkedésétől. Ilyen pl. a magánlakásépítésbe és –karbantartásba fektetett családi. hanem a társadalomba „beágyazottan” működik. kereskedelmi költségek vagy pl. Parsons és Smelser (1956) gazdaságszociológiájában a gazdaság mint a négy társadalmi alrendszer (gazdaság. Az elmúlt években a közgazdaságtanban is jelentkezett egy olyan irányzat. Ide soroljuk a háztáji és kisegítő gazdálkodást. Értéket termelnek. politika. ide tartoznak többek közt a bankügyi. . pl. második. a hanyatló ágat pedig annak szükségessége. Szürke gazdaságnak nevezzük azokat a gazdasági tevékenységeket. Fekete gazdaságnak nevezzük a jólétet nem növelő. Informális. Az utóbbiakat nevezik tranzakciós költségeknek. Második gazdaságon a jövedelemkiegészítés céljából végzett legális melléktevékenységet értjük. A fent említett társadalomtudósok munkássága alapján megfogalmazhatjuk azt a tanulságot. amelyeket a háztartások maguk fogyasztanak el vagy a piacon értékesítenek. továbbá hogy a termékek és szolgáltatások költségei nemcsak a felhasznált termelési tényezők (tőke. hogy a neoklasszikus feltevések a gazdálkodó emberek viselkedéséről – a haszon vagy profit maximalizálására való törekvés mint egyetlen motívum feltevése – hasznosak a piaci viselkedés elméleti modelljeinek megfogalmazásához. a kis javítási munkák. tehát nem tudják biztosan felmérni döntéseik gazdasági következményeinet. amelyek nem jelennek meg a nemzetijövedelem-számításokban. hogy a gazdaság nem a társadalomtól függetlenül. de a személyi jövedelemadó alól való kibújás miatt nem is teljesen legálisak. kifejezetten illegális. Ez az iskola abból indul ki. A nemzeti jövedelemből ezért többnyire kimaradnak (vagy csak megbecsülik globális értéküket). háztáji kertekben előállított mezőgazdasági termékek.47 - . a törpegazdaságokban. kultúra. Ennek oka.

A modern társadalmakra jellemző nagy szervezetek bürokratikusak. Módszerek A gazdasági rendszerek. A szociológia definíciója szerint a szervezet egy konkrét csoport. az üzemszociológia – a munkahelyen. normáinak. intézmény. hallgatóktól elvárt viselkedési normák együttesen. ill. az egyetem. tanul (iskolában). amelyek előírják. vagyis világos. közérthetőbben: milyen indítékok. A modern ember egész életében szervezetekkel találkozik.és fogyasztó tevékenységeket vizsgálja Végül a gazdaságszociológiához közel áll a szervezetszociológia. A szervezet az emberek többé-kevésbé személytelen kapcsolatokra felépülő nagyobb csoportja.Szervezet. hogy az egyén milyen motivációk alapján dönt és cselekszik. stb. más szóval melyek a „gazdasági élet szereplőinek motivációi”. az egyetemi oktatóktól. alárendeltje. A homo oeconomicus teljes mértékben individualista. az automatizálás hatásával. Itt is használják a survey típusú adatfelvételeket (pl. a háztartásszociológia – a háztartáson belüli termelő. milyen viselkedést várnak el a társadalom tagjaitól e tevékenységekben. 4. megkérdezik. az agrárstruktúra átalakulásával. mert egyetlen célja. A szervezetnek struktúrája van. az intézmény viszont az emberi tevékenységek bizonyos területére vonatkozó normák és értékek együttese. szervezetekben (kórházakban) születik. senki mással nem törődik. az ipari és az agrárszociológia – az ipari. a gépesítés. a vállalaton belüli társadalmi kapcsolatokat. ki kinek adhat utasításokat. A bürokrácia olyan szervezet. a mezőgazdasági termelés speciális sajátosságaival foglalkozik. keresi jövedelmét (vállalatok. amelyben az ügyintézés pontosan meghatározott szabályok szerint történik. 2.) szervezetektől szerzi be a létfenntartáshoz szükséges javakat stb. . a munkaszociológia – a munkatermelékenységet meghatározó tényezőket vizsgálja és a termelékenység emelésének lehetőségeihez ad tanácsokat. pl. mint olyan. megfontolások alapján dönt és cselekszik a gazdálkodó ember mint munkavállaló. bürokrácia A gazdálkodás egyes részterületeivel. jelenségeivel foglalkozó. pontosan meghatározott hierarchikus viszonyok alakulnak ki közöttük. a feladatokat felosztják egymás közt. hogy ki kinek a fölérendeltje.48 - . 3. hogy megfeleljen közössége elvárásainak. amelyet konkrét cél megvalósítására hoznak létre. hogy részt vett-e az interjúalany az elmúlt két évben valamilyen magánvállalkozásban). kifejezetten alkalmazott jellegű gazdasági szociológiák: 1. A homo sociologicus közösségi ember. csak a saját hasznát keresi. azoknak gazdasági hatásait kutatja. fogyasztó. mechanizmusok szociológiai vizsgálatának nincs kialakult sajátos módszertana. Elméletek A gazdasági élet szereplőinek motivációi A gazdaságszociológiában a szociológia egyéb ágainál is aktuálisabb kérdés. Intézmény pl. vállalkozó. A szervezettől meg kell különböztetni az intézményt. amely minden szervezet szociológiai sajátosságait vizsgálja. tehát szabályozza tagjai tevékenységét.

a „korporációk” (részvénytársaságok) növekvő súlya megváltoztatja-e a gazdasági mechanizmus működését. redisztribúció. hogy annak következményei hogyan befolyásolják a saját egyéni hasznát. a termékek központi begyűjtése és elosztása (redisztribúció). Háromféle indítékot különböztet meg az emberek viselkedésében:  az önzést  a szimpátiát – amikor az egyén haszonfüggvényében nemcsak a saját jövedelme. A reciprocitás példájaként többek a Trobriand-szigeteknek Malinowski által leírt kulakereskedelmét említi. mint az egyéni vagy családi tulajdonban levő vállalatok. ajándékok (reciprocitás). akik iránt szimpátiát érez. hanem a normák által vezérelt ember gondolata Durkheimre megy vissza. és erkölcsi értékek. ők hozzák meg az üzleti döntéseket (Berle. Összefoglalóan azt lehet mondani. értékek megvalósítása vezeti. . miszerint ez egyén döntésialternatíva-tartományon belül. részvénytársaságokat ténylegesen a vállalati vezetők.  az elkötelezettséget – amikor az egyén úgy dönt valamilyen cselekvés mellett. Mindhárom forma érvényesül azonban a mai társadalmakban egymás mellett.A nem az önérdek. hatalmának. a „tradicionális” viselkedés pedig egyszerűbben a hagyományos normákat követő viselkedés. más területeken (pl. a menedzserek vezetik. hogy az ember bizonyos tevékenységeiben (elsősorban a gazdaságban) és bizonyos határok között homo oeconomicusként viselkedik. A második világháború után Dahrendorf (1958) fejtette ki a legrészletesebben a „homo sociologicus”. mert a „célracionális” viselkedés fogalma megfelel a homo oeconomicus feltételezett viselkedésének. Lindenberg (1990) fogalmazta meg a „homo socio-oeconomicus” emberkép hipotézisét. A menedzserek számára nem a vállalat nyereségének a maximalizálása a legfontosabb cél. és az egész világra kiterjesztik értékesítésüket. és végül a piac. piac A gazdasági aktor motivációinak elméleti kérdésével mintegy párhuzamosan merül fel az a „makroszintű” elméleti kérdés. Max Weber a cselekvés mindkét motívumát figyelembe vette. A részvénytársaságok sokkal nagyobb mérettűekké képesek válni. gazdasági befolyásának erősítése (Burnham 1962). A közelmúltban Max Weberéhez hasonló szintézist próbált megfogalmazni A. hogy milyen mechanizmusok alapján működik a gazdaság. Sen (1982) indiai-amerikai közgazdász és filozófus. hogy a nagy bürokratikus gazdasági szervezetek. Polányi Károly (1976) három ilyen mechanizmust különböztetett meg. Ezek: a kölcsönös adományok.49 - . ezáltal világméretekben alakítják ki üzleti politikájukat. nyereségét olyan cselekvésekkel növelni. elsősorban a más emberek iránt érzett szolidaritás alapján dönt. Századi Dahomeyi Királyságot. Means 1968). hanem kizárólag bizonyos elvek. A piaci gazdaság mintapéldája a kapitalista gazdaság. Gazdasági mechanizmusok: reciprocitás. hogy nincs tekintettel arra. hanem azon más embertársaié is. a redisztribúció példájaként a XVIII. amelyek több országban működtetnek termelő üzemeket. szerepel. Az ilyen nagyvállalatokat.modell alapfeltevéseit. hanem a vállalat növelése. Más szóval nem kívánja hasznát. az „értékracionális viselkedés” viszont az értékeket megvalósítani kívánó és ebből fakadó normákat követő viselkedés leírása. amelyek ellentétben állnak a normákkal és értékekkel. S. A „menedzserek forradalma” A kapitalista gazdaság működésével kapcsolatos sok sok évtizedes elméleti kérdés. a családban) általában messzemenően félreteszi az individualista racionalitást. fogyasztása stb. de ennek a tartománynak a határait az adott társadalomban elfogadott és az egyén által követni kívánt normák és értékek határozzák meg.

egyre több jószág válik „pozivionális jószággá”. Mindezekért a bürokratikus szervezetek merevekké válnak. Ezek közül itt hármat említünk meg: 1. Az előrelépés pontos szabályok szerint működik. hogy a hátrányait elkerüljük. pontos szabályok mondják meg. hogy növekedésre törekszik: minél nagyobb a beosztottak száma. tehát olyan jószággá. amelynek haszna nem vagy nemcsak önmagában van. Minél többen tudnak valamely pozicionális jószághoz hozzájutni. A gazdasági fejlődés társadalmi korlátai A makrogazdaság-szociológia által felvetett újabb elméleti kérdések közül az egyik legérdekesebb. hogy a modern fejlődés egyik legfontosabb jellemzője a szervezetek fokozódó bürokratizálódása. Ugyanakkor Weber már látta a bürokrácia hátrányait. és egyre több ember dolgozik bürokratikus szervezetekben. maga a működés válik céllá. 3. Ezek a következők: 1. A bürokrácia hátrányos jellemzőinek ellensúlyozását a gazdaságszociológusok egy része a munkásönkormányzattól. hogy a bürokratikus szervezetekben egyértelmű uralmi hierarchia van. hogy mindenki addig emelkedik a hierarchiában. hogy hogyan lehet a bürokrácia előnyeit biztosítani úgy. További szociológiai probléma. állítják ennek az elméletnek a képviselői. hogy a szervezetek méretei nőnek. 4.50 - . annál nagyobb a bürokratikus vezető tekintélye. 5. sőt a modern ember életének egyre nagyobb része telik el bürokratikus szervezetekben. ahol már nem tud megfelelni a feladatnak. Mit jelent a bürokrácia? 1. A bürokratikus ügyintézésben a kapcsolatok személytelenek. míg olyan szintre nem jut. A bürokraták teljes munkaidős állásban és kereset fejében dolgoznak. hogy meddig mehet a gazdasági fejlődés. hogy ki kinek adhat utasítást.Ezáltal. Az előléptetési szabályok ahhoz a képtelen helyzethez vezethetnek. A bürokráciában „benne van” az oligarchizálódási tendencia. 5. Bürokratikus szervezetek Max Weber fogalmazta meg azt a tézist. 3. hogy mások birtokolják-e. F. A bürokrácia a szervezet eredeti célja helyett saját bürokratikus céljait követi. 4. Másrészt. és ki kinek tartozik engedelmességgel. A bürokrácia természetében rejlő alapvető tendencia. . Az ügyintézésről írásos dokumentumok készülnek. a nagy szervezeteket egyre inkább bürokratikusan igazgatják. hanem attól is függ. Mindenekelőtt azt. Az ügyeket pontosan megfogalmazott szabályok szerint intézik. 2. az annál inkább veszít az értékéből. A pozicionális jószág példája a kiváló márkájú drága személygépkocsi. a kapitalizmus működési mechanizmusa alapvetően megváltozott. Hirsch (1976) angol közgazdász néhány társadalmi jellegű korlátozó tényezőre hívta fel a figyelmet. annak kiterjesztésétől reméli. Ez azt jelenti. hogy a munka szakismereteken alapuló munkamegosztás szerint szerveződik. 7. 6. 2. Ahogyan a társadalom kiemelkedik szegényes állapotából.

3. a hatalmat megtarthassák. akiknek joguk van állami hivataluk folytán erőszakot alkalmazni. ÁLLAM. . hogy a gazdaság minden szereplője önérdekét követi. akár nem. üzenhet hadat más államoknak stb.2. hogy mindent meg lehet vásárolni. hogy a hatalmának alávetett személyeket arra bírja. A politológiai szociológia elsősorban abban különbözik a politikai történetírástól. és nem tesz kísérletet az ideális politikai rendszerek kidolgozására. Hatalom és uralom A politikai élet és a politikai szociológia központi fogalma a hatalom. politika A mai társadalmak nagy része államban él. börtönözhet be bűnözőket. hogy főképpen empirikus adatgyűjtések alapján próbálja a politikai élet eseményeit magyarázni. Pl. hogy tagjainak jólétét emelkedő szinten biztosítsa. a saját hasznát kívánja maximalizálni. továbbá a politika társadalmi háttere. hogy az állam tartósan fennmarad. A piaci rendszerű gazdaság fejlődése azon alapul. Ez háttérbe szorít minden más erkölcsi normát.51 - . különösen piaci viszonyok közt. míg a kormányzatban részt vevő személyek előbb-utóbb kicserélődnek. kormányzat. összefüggése a társadalmi szerkezettel és folyamatokkal. amely egy pontosan körülhatárolt területen egyedül alkalmazhat kényszert. ill. POLITIKA Alapfogalmak A politikai szociológia mellett két másik tudomány foglalkozik a politika vizsgálatával: a politikai történetírás és a politikatudomány vagy politológia. A politológiai szociológia elsősorban abban különbözik a politikatudománytól. vagyis az a jelenség. E különbségek ellenére az átfedés a három tudományág között meglehetősen nagy. KORMÁNYZAT. Állam. Pedig semmilyen társadalom sem. döntések kerülnek érdeklődésének középpontjába. és egyre inkább vásárlás útján kívánnak mindenhez hozzájutni. vagyis hatalomhoz jussanak. akkor ez az egész társadalom jólétére nézve súlyos károkat okoz. amelynek keretében a hatalmat birtokló személynek módja van arra. A különbség az állam és a kormányzat között az. hogy az állami döntések meghozatalára feljogosító pozícióba jussanak. hogy szándékainak megfelelően viselkedjenek. A politika a társadalom tagjainak és csoportjainak arra irányuló tevékenysége. Az állam vethet ki adókat. akár egyetértenek az utóbbiak ezen szándékkal. egy fejlett társadalom pedig a legkevésbé képes bizonyos erkölcsi normák széles körű elfogadottsága nélkül úgy működni. Az állam Max Weber definíciója szerint az a politikai intézmény. ezeket a pozíciókat megtartsák. 12. A gazdasági fejlődéssel. A hatalom ugyanolyan viszony. hanem az önérdek elve által vezettetve megvásárolhatóak. hanem a politikai életben megnyilvánuló törvényszerűségek. vagy legalábbis ezeket a döntéseket befolyásolhassák. együtt jár a kommercializálódás. ha a bírák nem becsületesek. hogy nem az egyedi politikai események. A kormányzat azokból az egyénekből áll.

52 - . máskor azonban a karizmatikus vezetők súlyos katasztrófákba vitték alattvalóikat.Nagy különbség természetesen. hogy az uralkodó annyira bölcs. amelyek védik az egyént. vagy pedig a hatalmának alávetettek elfogadják azt hogy ezt a szándékot szolgálniuk kell. másképpen uralomnak. autoritarizmus A politikai rendszerek két szélsőséges típusa a demokrácia és totalitarizmus. Tradicionális. politikusoknak nagyon sok változatát ismerjük a történelemből Gandhitól Kossuth Lajoson. Karl Popper definíciója: demokratikus a politikai rendszer abban az esetben. hogy a kormánypárti és az ellenzéki szerep a pártok között időnként felcserélődik. végül a hatalmat intézményes korlátok (alkotmány. hogy a király meghatározott öröklési rend szerint örökölte királyi méltóságát. ha már két alkalommal került sor ilyen parlamenti választás következtében kormányváltásra. Azonban a politikai rendszerekben. hogy az adott társadalomban elfogadott alkotmányjogi szabályok szerint került uralomra. Julius Ceasaron és Napóleonon keresztül Adolf Hitlerig és Sztálinig. kicserélhetik az uralmon lévőket. amelyben a döntéshozók formalizált versengési mechanizmus útján. Dahrendorfnak azon gondolata is figyelemre méltó. a hatalmat birtoklónak az utasításait végre kell hajtaniuk. jó vagy igazságos ember.  Racionális-legális uralom esetén az uralkodó hatalma azon alapul. . az állampolgárok erőszak nélkül leválthatják. ha a hatalom birtokosa csak a hatalomnak alávetettek akarata ellenére végső soron kényszerrel tudja keresztülvinni a szándékát. az alattvalóknak az a meggyőződése. pártok és nyomást kifejtő csoportok folyamatosan próbálják befolyásolni a döntéseket. Az alattvalók elfogatták.  Karizmatikus uralom esetén a legitimitás alapja az uralkodó személyisége. hogy a politikai demokrácia akkor tekinthető teljesen megszilárdultnak. karizmatikus és racionális-legális uralom Weber a legitim hatalomnak vagy uralomnak három típusát különböztette meg: Tradicionális uralom esetében a hatalomnak alávetettek azért fogadják el a legitimként a hatalamat birtokló személy hatalmát. és ahol a választáson többséget kapó párt vagy koalíció alakít kormányt. demokrácia van. hogy ennek alapján teljesen jogosult arra. R. kétszer sikerült az ellenzéknek a parlamenti választást megnyernie és kormányt alakítania. ahol több párt indulhat. Ilyen volt általában a királyok hatalma a középkorban. azokat semmilyen esetben sem sértve gyakorolja uralmát. a magánérdekeket. és az érvényes jogszabályoknak megfelelően. vagyis választások útján kerülnek hatalomra: a döntéseket állandó versenyhelyzetben hozzák. Smelser (1994) a demokráciának olyan definícióját adta. ahol meghatározott időnként olyan parlamentáris választásokra kerül sor. jogosan uralkodik. bátor. totalitarizmus. a jog uralma) között gyakorolják. ha a társadalom tagjai . Az utóbbi esetet nevezik jogos vagy legitim hatalomnak. mert az a hagyományokon alapul. Más szóval a demokráciához hozzátartozik. hogy alattvalóit vezesse. A demokráciának sokféle definíciója van. Karizmatikus uralomnak és uralkodóknak. akik némelykor nagy szolgálatot tettek alattvalóiknak. a kisebbségeket.  Demokrácia. ha többségük nincs velük megelégedve.

Dahl (1989) poliarchiának. mivel tölti szabadidejét. A képviseleti demokráciában. hanem a politikai döntések befolyásolása. ezzel ellentétes gondolatokat. a nyugdíjasoknak képviseli az érdekeit. amely a legtöbb mai fejlett demokráciában érvényesül. A kivonulás azt jelenti. sőt sokszor olyanokat is. kivégeztet minden tényleges vagy potenciális ellenzékit. amelyek nem függnek az államtól. világnézetet nem tűr el. Nyomást kifejtő csoportnak nevezik az olyan szervezett csoportokat. Ennek érdekében egypártrendszert vezet be. akiknél az ellenzéki gondolatok gyanúja sem merül fel. A mozgalmak sokszor nem a demokrácia hagyományos eszközeit alkalmazzák. a sajtót.53 - . Az alkalmazott módszerek. amelyet időnként ma is több demokratikus országban alkalmaznak. minél több hívet akarnak szerezni céljaik megvalósítása érdekében. aki felhagy a nem megfelelő minőségű terméket előállító cég árujának. Autoriátusnak nevezzük azt a diktatórikus politikai rendszert. Ez nevezte R. nyomást kifejtő csoport. legtöbbször a társadalom alapvető megváltoztatására való törekvés. Hasonló az érdekcsoport fogalma is: ez a társadalom valamely részének. A népszavazás. hogy valaki a vallását gyakorolja-e vagy nem. amely nem tűri a nyílt ellenzéket. milyen rádiót hallgat stb. saját érdekeiknek megfelelően. megkínoztat. és ezen túlmenően az állampolgárok magánéletébe is bele kíván szólni. monopolizálja a kommunikáció csatornáit. A közvetlen demokráciában minden polgár részt vesz vagy legalábbis részt vehet a döntések meghozatalában. bebörtönöz. milyen nem politikai egyesületnek tagja. a tüntetést. hanem a tiltakozás különböző formáit. pl. A mozgalom kevésbé szervezett társulás. szintén a közvetlen demokrácia intézménye. amelynek megszületése nem valamilyen részcsoport érdeke. Civiltársadalom A civiltársadalom fogalma a legutóbbi években hódított tért a társadalomtudományokban. az állampolgárok képviselőket választanak. amelynek működésével. a mosóporának vagy személygépkocsijának vásárlásával és helyette másik cég termékeihez pártol. tehát nem szól bele abba. hanem a társadalom valamilyen súlyosnak tartott problémáinak felismerése és az ennek orvoslására. némelykor a magánvállalatokat is -. gondolkodásukat is ellenőrizni és szabályozni kívánja. illetve a hatalom megtartása. Párt. amelyek célja nem a politikai hatalomra jutás. O. elveivel. köröket. hogy az elégedetlen személy egyszerűen elhagyja azt a közösséget. Tipikus példája valamely iparág érdekeinek védelmére létrehozott lobby. mit olvas. Más szerzők kiterjesztik a fogalmat. A legegyszerűbb példa a fogyasztó. politikai pereket rendez. többek között az állami és pártbürokrácia egyes tagjait is. és beleértik . eszközök kérdésköréhez tartozik A. amelyeknek kifejezett céljuk a politikai hatalomra jutás. amely nem tűri a nyílt politikai ellenzéki tevékenységet. pl. mozgalom Pártnak nevezzük az olyan szervezett csoportokat. hivatalos ideológiát fogalmaz meg. pl. Elsősorban a közvetlen és a képviseleti demokráciát kell megkülönböztetni. Tipikus példája a zöldmozgalom. teljesítményével elégedetlen. de az állampolgárok magánéletébe és gondolkodásába való beleavatkozástól többé-kevésbé tartózkodik.Totalitáriusnak nevezzük azt a diktatórikus politikai rendszert. a televíziót és rádiót uralma alatt tartja. Hirschman (1970) igen szellemes megkülönböztetése a kivonulás és a kritika vagy jobbító felszólalás alternatívájáról. A civiltársadalmak alatt értik a társadalomnak mindazokat az autonóm szervezeteit – az egyesületeket. egyházakat. A demokráciának több fajtája van. akik a döntéshozatalban részt vesznek. Mozgósítani próbálják az egész társadalmat.

Jóléti állam A demokratikus rendszer lényegéhez tartozik. nemcsak saját hasznukat keresik. Elméletetek Az állam Az állam és a kormányzati szociológiával kapcsolatos alapvető elméleti kérdés.egyrészt azt a magatartást. a politikai jogokat – a választásnak és a politikai hivatalra választhatóságnak a jogát. Némely országban az ingyenes oktatás is a jóléti állam része. mint a szociológia más ágaiban – a leggyakrabban használt módszer a survey típusú adatfelvétel. hasonló érdekeket képvisel. családi támogatásokat ad. az érdekellentéteket kiegyenlítse és a külső beavatkozástól megvédje. Beleértik másrészt a demokráciában szükséges mentalitást: az udvariasságot és toleranciát a közösség többi tagjával szemben. Gyakran használják forrásként a politikai közvélemény-kutatások eredményeit. amikor az állampolgárok részt vesznek a közügyekben. Abban a kérdésben. akár pedig az elégedetlen tüntetők közé lövet. település hatalmi viszonyait kutatják és amikor egy-egy maghatározott politikai döntés meghozatalának körülményeit kutatják. baleseti. A pluralista elmélet szerint (Riesman 1968) sok különböző érdekcsoport közötti vitában és versenyben alalkul ki a végső döntés. munkanélküliségi támogatást nyújt. hogy mi az állam és a kormányzat funkciója. Speciális módszereket. írásos dokumentumok vizsgálatát szokás használni. amely jóléti juttatások széles körét biztosítja állampolgárai számára. ki határozza meg vagy befolyásolja az állami döntéseket. Az elitelmélet szerint (Mills 1962) viszont egy szűk elit hozza meg a döntéseket. azaz létrehozta a jóléti államot. amikor valamely helyi társadalom. ez az elit szoros személyi kapcsolatban áll. H. Az állam arra törekszik. a fennálló társadalmi rendszer fenntartására törekszik. hogy kinek a kezében van a hatalom. A jóléti állam szolgáltatásai azonban egyre többe kerülnek. Módszerek A politikai szociológiában – ugyanúgy. hanem a közösség javát igyekeznek előremozdítani. T. betegségi. végül a szociális jogokat – az állampolgároknak azt a jogát. hogy a társadalom biztosítja számára az életszínvonalnak és a szociális biztonságnak valamilyen elfogadott minimumát.a szabadságjogokat. A kapitalizmus késői szakaszában az állam az osztálykonfliktus mérséklése érdekében egyre nagyobb jóléti feladatokat vállalt magára. mélyinterjúkat. nyugdíjat biztosít. hogy az állampolgároknak jogaik vannak. továbbá ingyenes egészségügyi ellátást biztosít. hasonlóan gondolkodik. Marshall (1973) háromféle jogot különböztet meg: a polgári jogokat . Az állam növekvő részt vállal az állampolgárok jólétében. éspedig akár a szegényebb rétegeket támogatja a szociálpolitikán keresztül.54 - . vagyis messzemenően gondoskodik polgárai jólétéről. A szociális jogokhoz kapcsolódik a jóléti állam fogalma. szintén két elmélet áll egymással szemben. ugyanakkor a gazdasági növekedés lelassulása következtében az állami költségvetés és a társadalombiztosítás bevételeinek növekedése . Jóléti államnak nevezzük az olyan államot. A marxisták szerint az állam és a kormányzat egyszerűen az uralkodó osztály érdekeit szolgálja ki. hogy a társadalom tagjai minél nagyobb részének megelégedésére kormányozzon.

a nemzettudat. és hogy egy állam minden polgára legyen az államalkotó nemzet tagja. Fukuyama (1994) amerikai politikatudós tétele. valószínűleg már évszázadokkal ezelőtt kisebb-nagyobb intenzitással létezett és nem mutatja az eltűnés jeleit. politikai célt értjük. továbbá az állam minden polgárát akár erőszak árán is az államalkotó nemzet tagjává akarja tenni. mert a politikai demokrácia és a piacgazdaság egyértelműen és visszafordíthatatlanul bebizonyította felsőbbrendűségét. mint a „mi-tudat” egyik fajtája. Más szóval lehet-e arra számítani. E két célból következik. sokan ellentmondtak neki. A régiók némelykor több állam területére terjednek ki (pl. Míg a nemzeti összetartozás érzése.lelassul. hogy a demokrácia és a gazdasági fejlettség szintje között van-e – mint Lipset állítja – és ha igen. hogy az állampolgárok tájékozottak és elkötelezettek a politikai kérdésekben. hogy „itt a történelem vége”. A nemzetállamokon belül megerősödik a régiók szerepe. a Bázel környéki régió). A nemzetállam eszméjén azt az elképzelést. ha az állampolgárok túlságosan aktívak minden politikai kérdésben. a nemzetállam eszméje a XVIII. században. Állampolgári kultúra A demokrácia létrejöttének és fennmaradásának másik fontos elmélete a demokratikus vagy állampolgári kultúra meglétében látja a legfontosabb tényezőt (Almond-Verba 1963). az adott nemzet tagjának tekintett személyre. hogy a gazdasági fejlettség magasabb szintjének elérése után minden totalitárius és autoritárius rendszer demokratikussá alakul át. be kívánja olvasztani a többségi nemzetbe. hogy a nemzetállam ki kívánja terjeszteni fennhatóságát. milyen szoros a kapcsolat. Totalitarizmuselméletek A demokrácia feltételeire vonatkozó kérdés ikerpárja az a kérdés. Európában elsősorban az Európai Unióval. az aktivitás mellett érvényesülnie kell a kormányzati intézkedések elfogadásának is. másrészt a nemzetállamnál kisebb regionális egységekkel szemben. legkorábban a XVII. hogy a nemzetállam változatlanul fennmarad-e vagy fokozatosan háttérbe szorul. F. században jelent meg a történelemben. Tétele nagy vitát váltott ki. így az állam és a társadalombiztosítás nem képes korábbi jóléti kiadásai vállalásának maradéktalanul eleget tenni. nem lesznek többé a különféle rendszerek és ideológiák közötti harcok. Ugyanakkor az sem előnyös. Ez a politikai kultúra azt jelenti. A nemzetállam Az állam szerepével kapcsolatos másik elméleti kérdés. még élesebben fogalmazva: milyen erők. körülmények okozzák a demokratikus rendszerek bukását és autoritárius.55 - . hatásköréből egyrészt a nemzetállam fölötti szervezetekkel. sőt totalitárius rendszer által való felvátásukat. és visszafordíthatatlanul győzött. Demokrácia és gazdasági fejlettség A szociológusokat élénken foglalkoztatja a kérdés. területét minden. racionálisan gondolkodnak a politikai kérdésekről. hogy egy nemzetnek minden tagja legyen egy adott nemzetállamnak alattvalója. veszít hatalmából. . hogy milyen feltételek segítik elő a totalitárius és az autoritárius rendszerek létrejöttét és fenntartását. aktívan részt vesznek a politikai vitákban.

normákból. Ez elkeseredett. ezért támogatták azt legalább ideig-óráig. 2. kognitív és normatív elemekből áll. munkahelyet ígért. hogy a totalirizmus a tömegtársadalom következménye.A legegyszerűbb totalitarizmuselméletek – elsősorban a nemzetiszocialista Németország története alapján – a piacgazdaságokban bekövetkezett súlyos gazdasági válsággal. Demokrácia és piacgazdaság A rendszerváltás előtt elsősorban Kelet-Közép-Európában. hiedelmeket. KULTÚRA. normáit. hanem egyrészről az emberek alkotta tárgyakat (pl. művészeti. A szociológia – a kulturális antropológiához hasonlóan – a kultúra fogalmába tartozónak tekinti nemcsak és nem is elsősorban az irodalmi. vagy pedig autoritárius politikiai rendszer mellett is képes a piacgazdaság működni? Másképpen fogalmazva: a központilag tervezett gazdaságból a piacgazdaságba való áttérésnek demokratikus vagy autoritárius politikai rendszer mellett van-e nagyobb esélye a sikerre? Több példa van arra. SZOCIALIZÁCIÓ Alapfogalmak A szociológiában használt kultúrafogalom a hétköznapi fogalomnál sokkal tágabb. az azokat alátámasztó értékeket. továbbá értékekből. Tehát a kultúra anyagi. Elméletileg igényesebb az a magyarázat. épületeket. A totalitárius politikai rendszer azonban Kornai János szerint nem egyeztethető össze a piacgazdasággal. ahol nem volt kellőképpen erős a polgárság ahhoz. Szükséges-e a piacgazdaság működéséhez a demokrácia. végül magát a nyelvet. az elgyökértelenedés kétféleképpen is érthető. Szükséges-e a politikai demokrácia működéséhez a piacgazdaság. amely a totalitárius rendszert a sikertelen vagy a megkésett modernizációval hozza összefüggésbe azokban az országokban. igen nagy tömegek munkanélküliségével és gazdasági lecsúszásával magyarázzák a totalitárius rendszerek hatalomra jutását. bútorokat).56 - . hogy a modernizációt demokratikus politikai rendszerben valósítsa meg. zenei alkotásokat. tudásból. társadalmi értelemben atomizálódnak. 13. másrészről és főképpen a társadalom viselkedési szabályait. a piacgazdaságból és a demokrációból kiábrándult emberek számára a totalitárius rendszer anyagi biztonságot. egyrészt úgy. vagy egy központilag tervezett és/vagy legalább részben a termelőeszközök állami tulajdonán alapuló gazdaságban is működhet demokratikus politikai rendszer. hogy az iparosodás és városiasodás következtében nagy tömegű parasztszármazású és vidéki lakos költözik be a nagyvárosokba. A kérdést két részletre bonthatjuk fel: 1. más szóval lehetséges-e szocialista demokrácia? Erre a kérdésre nincs egyértelmű válasz a szakirodalomban. a vallást. vagyis tárgyakból. . Az eltömegesedés. azok ismeretét és élvezetét. ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK. de a világ más részein is égető kérdés volt a demokrácia és a piacgazdaság összefüggése. A két világháború között elterjedt volt az a gondolat. továbbá a hétköznapi és tudományos ismereteket. hogy a piacgazdaság autoritárius politikai rendszerben is működni képes.

hogy az adott társadalomban mit tartanak kívánatosnak és fontosnak. másutt viszont súlyosan büntetik. jónak vagy rossznak. Jó példája ennek a vérbosszú. Pl. mert az adott társadalom normáival ellentétes. mert a büntetőjog szabályaiba ütközik. amelyek megtartásáról az állam végső esetben kényszerrel gondoskodik. a tehenek levágása a hindu vallásban. Értékek Az értékek olyan kulturális alapelvek. és ezáltal lehetetlenné válik az együttműködés. Ahogy a szükségletek változnak. Ilyenkor szokás kulturális késésről beszélni. az ilyen társadalmat pedig multikulturális társadalomnak. hogy a büntetőjog büntet olyan cselekményeket. megvetéssel bünteti. A normák a társadalmak történeti fejlődése során változnak. sőt az egész emberiséget átfogó világtársadalom működőképes legyen.) Több kultúrának egy társadalmon belüli együttélését nevezik kulturális pluralizmusnak. A különböző társadalmakban egymástól eltérő normákat fogadnak el. A normákkal kapcsolatban öt nagyon fontos tényre kell felhívni a figyelmet: 1. Vannak jogi normák. hogy ez a norma feltétlenül előnyös az adott társadalom fennmaradása és fejlődése szempontjából. A társadalmakon belül többé-kevésbé különálló szubkultúrák élnek. előfordulhat. tagjainak követniük kell bizonyos viselkedési szabályokat.) 5. 3. amelyet egyes társadalmakban kötelezőnek tartanak vagy tartottak. A konkrét szükségletek. Normák Ahhoz. ugyanazon emberi szükséglet kielégítésének más-más módját írják elő. szubkultúra. hogy a kultúra folyamatosan változik. de ezek az emberi kultúrák nagyon eltérőek. úgy módosul lassan a kulturális alkalmazkodás is. A norma megszegését mindig valamilyen szankció bünteti. hogy minden további nélkül negatívan értékeljen valamilyen jelenséget vagy viselkedést csak azért. máskülönben viselkedésük a társadalom többi tagja számára kiszámíthatatlanná válik. más szóval a kultúra elmaradhat a külső feltételek változása mögött. amelyek kifejezik azt. Egyszerű példája ennek a homoszexualitás büntetőjogi és erkölcsi megítélésének változása az európai társadalmakban. A társadalomban nagyon sokféle norma érvényesül egymás mellett. Vannak erkölcsi szabályok.(Pl. 4. amelyeknek megszegését a társadalom többi tagja többé-kevésbé egyöntetű és erős rosszallással. 2. a természeti-gazdaságitársadalmi körülmények változása általában gyorsabb. nem jelenti azt.57 - . Ezért a szociológusnak mindig óvakodnia kell attól. ill. vagy egyszerűen azért. normákat. mint a kultúra. Egy adott társadalomban is ellentmondásban lehetnek a normák. kulturális pluralizmus Minden emberi társadalomnak van kultúrája. A szubkultúra a társadalom többségének kultúrájától eltérő kultúra. Az értékek és azok sorrendje társadalmanként és korszakonként eltérő lehet. hogy valamilyen normát egy társadalomban elfogadnak. A társadalmi fejlődés egyik fontos összetevője az.Kultúra. amelyeknek megszegését kényszereszközökkel torolja meg. hogy egy kisebb társadalmi közösség vagy egy nemzeti társadalom. hogy a normák változnak. amelyeket a népesség többsége nem helytelenít erkölcsileg. Az a tény. a kábítószer-fogyasztók stb. Egészen különlegesek a deviáns szubszkultúrák (a bűnözők bizonyos csoportjai. A család jó példa arra. .

jogokból és kötelességekből áll. A gyermek elsősorban a szüleitől. Az egyik definíció szerint az a folyamat. a ruha. hanem a különböző szellemi – pénzben nem mérhető – javakkal való ellátottság tekintetében is jól érzik magukat. Ebben az értelemben a szocializáció során a gyermek megtanulja a környező társadalom kultúráját. a társadalomban elfoglalt pozíciót jelent. Ez azt a folyamatot jelenti. A szocializáció más színterei növekvő szerephez jutnak. Ehhez kapcsolódik a „jólét” és a „jóllét” megkülönböztetése. a társadalom kultúráját. az ivóvíz stb. míg a jólléten azt. mondván. A szükséglet fogalmát újabban a fejlődő országokra vonatkozó szegénységkutatásban alkalmazzák. hogy a társadalom tagjai nemcsak az anyagi javak tekintetében. hogy tartós és intenzív emberi kapcsolatok hiányában a csecsemők és kisgyermekek nem fejlődnek teljes mértékben emberi személyiségekké és nem képesek felnőttkorukban a társadalmi életben részt venni. Egy embernek természetesen több státusza van párhuzamosan. A szocializációval összefüggő fogalom az internalizálás. rádióműsorokat hallgatnak. hogy az egyén olyan mértékben sajátítja el. Elsősorban azt kutatja. ezt is szokás vizsgálni szociológiai adatfelvételekkel. Szocializálnak a modern társadalmakban a tömegkommunikációs eszközök is. továbbá testvéreitől és más rokonaitól sajátítja el a normákat és értékeket. A státusz egy. A szerep viselkedési mintákból.58 - . hogy a társadalom tagjai „jól élnek”. amikor a szülők és gyermekeik közti interakció csökken. Az iskola mellett az azonos életkorú barátok játszanak nagy szerepet. könyveket olvasnak. A konkrét kérdőíves adatfelvételekben ez sokszor összekapcsolódik az életminőség-vizsgálatokkal. a lakás. hogy akkor is azoknak megfelelően viselkedik. a javakkal való ellátottság tekintetében is jól érzik magukat. A jólléthez hasonló a boldogság fogalma. értékeit. Ez a szerep lehet negatív. amelynek során a gyermekek megtanulják. A másik definíció szerint a szocializáció az a folyamat. filmeket néznek. hogy vannak az embernek bizonyos alapvető szükségletei. hogy milyen televízió műsorokat néznek. Az élet minősége Az élet minősége fogalma azt jelzi. amelynek során az emberi személyiség kialakul. művelődési szokásait vizsgálja a művelődésszociológia. státusz A szocializáció fogalmát a szociológia és a pszichológia egyaránt használja. A szocializáció legfontosabb intézménye a gyermekkori család. szerep. az apa és az anya. különösen a televízió. hogyan lehetnek társadalmunk hasznos tagjai. múzeumokat látogatnak stb. ha ez a baráti csoport galeri jellegű. Különböző státuszokhoz különbözőszerepek tartoznak. teszi magáévá az értékeket és normákat. hogyan kell a társadalomban élniük. az egyesületi tag pozíciója.Szocializáció. vagyis deviáns értékekre és normákra szocializálja a gyermeket vagy a serdülőt. Ilyen mindenekelőtt az iskola. Kulturális szakszociológiák Az utolsó években megerősödött az empirikus értékszociológia. A szocializációt többféleképpen definiálhatjuk. Ezt a definíciót inkább a pszichológia használja. hogy az anyagi szükségletek kielégítettségének magas szintje még nem jelenti szükségképpen. Azon az empirikus megfigyelésen alapul. normáit. A társadalom tagjainak műveltségi színvonalát. mint az élelmiszer. . A jóléten általában az anyagi javakkal való ellátottságot értik. Státusz például a tanár. ha nem számít külső negatív szankcióra a norma megszegése esetén.

3.A szociológiának külön ágazatai az irodalom. az embereknek nagyobb beleszólásuk legyen abba. Közülük az egyik legismertebb a Rokeach (1968) által kidolgozott értékrendszer. eszmék fontosabbak a pénznél. attitűdök vizsgálatának legelterjedtebb módszere az. o küzdelem a bűnözés ellen. A nemzetközi szakirodalomban több. az utóbbi kettő a posztmateriális értékeket Az attitűdök vizsgálata A végső értékek helyett sok esetben attitűdöket vizsgálnak. értékek. az önfegyelem. másrészt a divat szociológiai megismeréséhez még több üzleti érdek fűződik. széles körben alkalmazott értékskálát találhatunk. a béke. az egyenlőség. Mindhárom négytételes kérdésben az első két érték képviseli a materiális értékeket. Eszközérték pl. Ezek a célok: 1. Attitűdnek nevezik az egyénnek azt a lelki és szellemi készségét. Célérték pl. o előrehaladás egy olyan társadalom felé. amelyet a legfontosabbnak tart: 1. hogy a kérdőíves vizsgálatban konkrétan megfogalmazott kérdéseket tesznek fel ezekre vonatkozóan.1990) egy négytételes és egy tizenkét tételes értékvizsgálati kérdéssorozatot dolgozott ki. Egyrészt a divat is a szociológiai értelemben vett kultúra alkotórésze. a városokat és tájat szebbé tenni. hogyan döntik el a kérdéseket munkahelyükön és lakóhelyükön. Inglehart és Kohn módszere az értékek vizsgálatára A normák. az infláció leküzdése. 3. kevésbé személytelen társadalom felé. Módszerek Rokeach. Ezek a műalkotások létrejöttének és befogadásának társadalmi meghatározó tényezőivel foglalkoznak. Ebben 18 terminális (cél-) érték és 18 instrumentális (eszköz-) érték fontossági sorrendjét állapíthatják meg a megkérdezett személlyel. Az ilyen irányú kutatások legkiemelkedőbb képviselője a világon a magyar Hauser Arnold (1980. o előrehaladás egy emberségesebb. közrend fenntartása. a türelem.59 - . 4. 1982) volt. 4. A négytételes változatban a megkérdezett személynek a négy alábbi fő társadalompolitikai cél közül azt a kettőt kellett kiválasztania. személyekre. Meg kell említeni a divatszociológiát is. a hatékonyság a munkában. ahol a gondolatok. erős honvédelem. Inglehart (1977. a szólásszabadság. az érdekes élet. és o stabil gazdaság. helyzetekre meghatározott módon reagáljon. az állampolgárok nagyobb beleszólása a fontos politikai döntésekbe. 2. . 2. hogy bizonyos tárgyakra. A tizenkét tételes változatban további két esetben kell négy cél közül a két legfontosabbat kiválasztani. gyors ütemű gazdasági növekedés. a művészet és a zene szociológiája.

hogy hogyan lehet a emberi szükségleteket vagy jóléti értékeket rendszerezni. olyan kérdésekkel. lakókörnyezet) és a „jóllét” nem anyagi elemeivel (pl. „Úgy érzi-e. hogy a vallás. amely megfelel képességeinek?” vagy „Úgy érzi-e. melegségére és az önértékelésre. A teljes konformitás ugyanis a társadalom teljes megmerevedéséhez vezet. a külső kötöttségektől való függetlenség. mint az. E. amely az alap változásának hatására változik meg. nevezetesen az. Értékek változásának elméletei Nagyjából a 60-as évek közepe-vége óta figyeltek fel a szociológusok az értékek változására. Allardt (1975) finn szociológus – A. a szabadság. Ezzel szemben Max Weber a tudati viszonyoknak. hogy az-e a a kívánatos. a jövedelem növekedésének. R.60 - . a mindennapi társadalmi kultúra különbségei következtében az Egyesült Államok. A szocializációval kapcsolatban felmerül azonban egy teljesen alapvető kérdés. és a tudati viszonyok mind a felépítményhez tartoznak. hogy a társadalom tagjai tökéletesen beilleszkedjenek a társadalomba. Münch (1993) a közelmúltban megjelent munkájában azt bizonyította. Elméletek A gazdasági alap és a kultúra kölcsönhatásai Marx szerint a gazdaság az alap. a tudomány. a kulturális értékek. a foglalkozási karriersikernek. mint pl. lakás. hogy fontos a barátai számára?”Másrészt adatokat gyűjtenek (többnyire a „nagyon elégedetlen”-ig terjedő skálákkal) az életkörülmények anyagi dimenzióival (például jövedelem. Az élet minőségének három dimenziója Az életminőség-vizsgálatok két fő elméleti kérdésének az látszik. Anglia.Az élet minőségének vizsgálata Az „élet minősége” adatfelvételek során egyrészt rákérdeznek a „jóllét” nem anyagi elemeire. családdal) való elégedetlenségre. Elsősorban a fiatalok között egyre kisebb értéke van az anyagi javaknak. . különösen a vallásnak a gazdasági viszonyokra gyakorolt hatását tanulmányozta. Franciaország és Németország némileg másfajta modernizációt valósított meg. a „szeretetet” és a „létezést” vagy „önmegvalósítást”. mint az emberi kapcsolatok gyakoriságára. hogy a szigorú vagy az engedékeny gyermeknevelés a helyesebb. A nevelés dilemmái Konkrét kérdések merülnek fel. Maslow amerikai pszichológus szükségelméletét továbbfejlesztve – az emberi szükségletek és a jólét három szintjét különböztette meg: a „birtoklást”. teljesen konformak legyenek minden értékkel és normával szemben. továbbá hogyan függ össze az egyes emberek objektív helyzete és az azzal való megelégedettségük. hogy olyan munkát végez. és egyre fontosabbá válnak a tartalmas és bensőséges emberi kapcsolatok.

létezésen pedig az elidegenést ellentétét. 3. A normaszegést nevezik devianciának. (pl. DEVIÁNS VISELKEDÉSEK Az emberek társadalmi együttélése azért lehetséges. vallási stb. alkoholizmus. Alapfogalmak Deviáns viselkedés Deviáns viselkedésnek azokat a viselkedéseket nevezzük.. Ilyenek a bűnözés. Ezek a normák társadalmanként eltérőek lehetnek. akár információhiány. Módszerek Statisztikai mutatók Az öngyilkossági arányszámot a statisztikai és a demográfiai évkönyvek évente közlik. hogy egyes tagjai ezeket a normákat megszegik. Felmerülhet a kérdés. viselkedési szabályokhoz. 4. lakást stb. a szereteten az emberi kapcsolatok iránti igényt. hogy milyen fajtájú és súlyosságú normaszegést tekintsünk deviáns viselkedésnek. mint az étkezést. és hogy a deviancia nem mindig szükségképpen káros a társadalom egésze számára. mert nagy többségük alkalmazkodik az adott társadalomban elfogadott normákhoz.61 - . amelyeket a rendőrség nyilvántartásba vett.Birtokláson az emberi élet külső feltételeit. a normaszegő viselkedést deviáns viselkedésnek. Kérdés. hogy minden egyes deviáns viselkedésfajta okait és következményeit alaposan és tárgyilagosan elemzzük. ez azoknak a cselekményeknek a száma. hogy nem fordul-e elő. az abortusz kérdésében). mint korábbi korszakokban. csoportjainak felfogása is a követendő normákról (pl. hogy a ténylegesen öngyilkosság következtében meghalt személyeknél valamely más halálokot írnak be. az ismertté vált közvádas bűncselekmények száma. Ezekből a dilemmákból kiutat jelenthet az. életbiztosítás végett is letagadják az öngyilkosság tényét). a vádlottak száma. a modern társadalmakban talán még inkább. hogy bizonyos mennyiségű devianciával együtt kell élni a társadalomban. amelyek eltérnek az adott társadalomban elfogadott normáktól. ha azt mondjuk: azt a normaszegő viselkedést tekintjük deviáns viselkedésnek. akár az öngyilkosság tényének leplezési szándéka miatt. az egyéni élet értelmének érzését értette. öngyilkosság. kábítószer-fogyasztás és a lelki betegségek. A statisztika alapja a halálozási statisztikai lapon szereplő halálok. . 2. A bűnözésről négyféle statisztikai adatot közölnek a statisztikai kiadványok: 1. az ismertté vált elkövetők száma. amely az egyén és a társadalom számára káros vagy súlyosan káros. és elfogadjuk. Eltérő lehet egy-egy társadalom különböző etnikai. A szociológia arra ösztönöz. és korszakonként változhatnak. 14. Ugyanakkor minden társadalomban előfordul. az elítéltek száma.

Becslési módszerek egyelőre nem állnak rendelkezésre. skizofrénia) a neurotikus panaszokig igen változatos viselkedési zavarokat lehet besorolni. akik nagyjából hetente-kéthetente. akinek életében – családjában. és ezt tekinti az adott népességcsoportban élő súlyos alkoholisták számának. aki nem képes lemondani arról. Jellinek-képlet (1960) az adott évben májzsugorodásban meghaltak számából indul ki. mert vannak alkoholisták. Ezt a számot szorozza meg 144-gyel. ennek 60 %-át tekinti alkohol okozta májzsugorodásnak. és nagyon eltérő gyakorisággal és mennyiségben fordul elő kábítószer-fogyasztás. Az uralkodásra való képtelenségnek is legalább két változata van: van. és a súlyos alkoholistáknak meghatározott százalékos része hal meg egy adott évben májzsugorodás következtében. különféle veszélyességű kábítószer létezik. Az ún. Ezeket nevezik viktimológiai felvételeknek.62 - . többnyire hétvégén részegednek le súlyosan. Kétféle definíciót ismer a szakirodalom. A képlet alapja az a megfontolás. mivel sokféle. Epidemiológiai vizsgálatok A kábítószer-fogyasztók számának mérésénél hasonló problémák merülnek fel. A mentális vagy lelki betegségek mérése hasonlóan nehéz problémákba ütközik. amikor a teljesen öntudatvesztésig lerészegednek. akik hosszabb ideig. hogy követtek-e el ellene egy meghatározott időn belül (pl. . mert az összes fogyasztásról semmiféle adat nincsen. és vannak olyanok is. Az alkoholizmus becslési módszerei Az alkoholizmus mérésének módszertanában az első bonyolult kérdés magának az alkoholizmusnak a definíciója. mint az alkoholfogyasztás esetében. A szociológiai definíció szerint az az alkoholista. ha egyszer hozzákezdett. lakókörnyezetében. de még nagyobb a bizalmatlanság. munkahelyén. de a letagadás esélye minden bizonnyal még nagyobb. Az orvosi definíció szerint az alkoholista. akinél már kialakult az úgynevezett dependencia vagy függőség. A lakosság megkérdezésén alapuló epidemológiai felvételeket lehet végezni. egészségi állapotában – az alkohol fogyasztása súlyos problémákat okoz. és van. hogy a májzsugorodás okozta haláleseteknek meghatározott részét az alkoholizmus okozza. tehát nem tud uralkodni az ivásán. és többnyire súlyos károkat okoznak maguknak és környezetüknek. aki nem kképes a teljes lerészegedésig megállni az ivásban.Viktimológiai felvételek Némely esetben úgy próbálják a bűnözés elterjedését felderíteni. többek között azért sem. Az alkohológia nemzetközi gyakorlatában két közvetett módszerrel becslik az alkoholisták számát egy-egy országban vagy ennél kisebb népességcsoportban. néha hónapokig is képesek elkerülni a lerészegedést. Ebbe a kategóriába a súlyos betegségektől (pl. hogy mindennap – az alkoholizmus előrehaladott szakaszában minden reggel – szeszes italt fogyasszon. Bizonytalan a kábítószer-fogyasztó definíciója. Az utóbbinak is legalább két változata van. múlt évben) bűncselekményt vagy valamilyen meghatározott fajta bűncselekményt. hogy a lakosság reprezentatív mintáját kérdezik meg.

Biológiai elméletek C. az alkoholisták körében a férfi-nő kapcsolatok problémáit. Azt nem lehet kizárni. Ugyanezt mondhatjuk el az alkoholizmus genetikai és biológiai elméleteiről is. mint a mai modern emberre. pl. minden változás. elsősorban a koponyaalkat és a bűnözés között látott összefüggést. A közelmúltban fogalmazták meg azt az elméletet. hogy a deviancia nem az adott viselkedés lényegéből következik. továbbá hogy nem az egyénben. hogy bizonyos genetikai vagy más biológiai adottságok hajlamossá tesznek meghatározott elmebetegségekre. a társadalomban elfogadott normákból. különösen gyakran jelennek meg olyan elméletek. minősítési elmélet) közös jellemzője.Elméletek A deviancia funkciói és diszfunkciói A devianciával kapcsolatos legáltalánosabb elméleti kérdés. amelyek ezeknek a betegségeknek az öröklődését és biológiai. elsősorban a mentális betegségek. A deviancia funkcióját illető legfontosabb szempont az. amely az erőszakos bűnözést egy spericális kromoszóma-rendellenességgel hozza kapcsolatba. anómiaelmélet. hogy a teljesen konform társadalomban. kábítószer-fogyasztó „aluljárós” fiataloknál az iskolai kudarcokat és konfliktusokat. genetikus alapját tételezik fel. A frusztráció-agresszió elmélet szerint a személyi szükségletek kielégítésében való sikertelenség. Az agresszió irányulhat más személyek ellen (emberölés. A pszichoanalitikus elméletek a személyiségfejlődésben keresik a deviáns viselkedés. Pszichológiai elméletek A pszichológiai elméletek vagy akut feszültséghelyzetekre. ahol senki sem térne el az elfogadott normáktól. hogy elsősorban nem az egyén deviáns viselkedésének okait kutatják.63 - . mivel azok egyértleműen az orvostudomány területére tartoznak. családi viszályt. vagy az egész személyiségfejlődésre helyezik a hangsúlyt. nemi erőszak) vagy önmaga ellen (öngyilkosság) is. amelyek a deviáns magatartás kialakulásában akut feszültséghelyzetet. öngyilkosság esetében az elmagányosodást. milyen funkciói vagy diszfunkciói vannak a devianciának a társadalomban. A szociológiai elméletek jellemzői A szociológiai elméletek (kulturális elmélet. hogy milyen szerepet játszi a deviancia. konfliktusait. Durkheim (1978) rámutatott arra. Bizonyos deviáns viselkedésfajták gyakoriságának nagyfokú megnövekedése vitathatatlanul súlyos társadalmi zavarokhoz vezethet. Az elmebetegségek okainak kutatásában. amelyek társadalmanként és korszakonként eltérőek lehetnek. A bűnözők szerinte jobban hasonlítanak az emberszabású majmokra és az ősemberekre. Lomroso olasz orvos a testi jellemzők. hanem a deviáns viselkedés társadalmi gyakoriságának magyarázatát keresik. hanem az adott társadalom ítéletéből. Ezek a kora . azok között is különösen a neurózisok okát. testi sértés. frusztráció agresszív viselkedést eredményez. hanem a társadalomban gyökerező okokat kívánják feltárni. minden fejlődés leállna. Amikor egyes emberek életében azokat az okokat keressük.

hogy minden társadalomban kulturális normák és értékek szabályozzák a társadalom tagjainak viselkedését. beteges társadalom. korlátozzák. amely beavatkozás a rendbe. ellentmondásaival a deviáns viselkedés gyakoriságát. 5. amelyek azt engdélyezik vagy hallgatólagosan elfogadják. . nem várható segítség az embertársaktól. más társadalmakban viszont igen. Anómiaelméletek A szociológia klasszikus devianciaelméletei az anómiaelméletek. A nagyobb fokú anómia pedig az öngyilkosság gyakoribbá válását okozza. az élet értelmetlensége. öngyilkosok lesznek. 2. nagyobb valószínűséggel válnak bűnözőkké. Kulturális elméletek A kulturális elméletek abból a felfogásból indulnak ki. Ez többek között a gyors és nagy társadalmi változások határsára erősödik fel.64 - . Ezek a normák kultúránként meglehetősen eltérőek lehetnek. az életcélok megvalósíthatatlanok és ezért nem fontosak. A kulturális elméletek szerint tehát azokban a társadalmakban gyakoribb valamely deviáns viselkedésforma. struktúrájával. az önértékelés elvesztése. végül normanélküliség. 4. Azok. akik gyakrabban kerülnek kapcsolatba bűnözőkkel. az ún. Az anómia a társadalmi normák meggyengülésének állapota. az önmagától való elidegenedés. nem hibáztathatók viselkedésükért. normálistól eltérő állapot. Abból a megfigyelésből indul ki. A kulturális elméletek körébe sorolhatjuk a chicagói iskola bűnözéselméletét. Merton szerint az anómia nem egyszerűen a normák meggyengülése az adott társadalomban. Ezek magyarázzák ugyanis a makrotársadalom jellemzőivel. Látható. differenciális asszociáció elméletét. eltűrik. Tehát egyes kábítószerek és az alkohol fogyasztása egyes társadalmakban nem minősül deviáns viselkedésnek. Egyben ezek azok az elméletek. az egyén hiábavalónak. hogy a deviáns viselkedést mutató személyek a társadalmi viszonyok áldozatai. hogy a közösség vezetői közömbösek a közemberek igényei iránt. Ez egy válság. a társadalom működése érthetetlen. kiszámíthatatlan. akik ritkán talákoznak bűnözőkkel. megsegítésük a társadalom egészének mintegy kötelessége. különösképpen a szülő-gyermek kapcsolatokban látják a felnőttkori deviancia gyökerét. haszontalannak érzi magát. ennek zavarait az emberek nem képesek feldolgozni. mint azok. hogy ez az elidegenedésfogalom nagyon közel áll az újabb anómiaértelmezésekhez. az elmagányosodás. 3. de a szegények között gyakori mindenfajta deviáns viselkedés. hanem a társadalomban elfogadott célok és megengedett eszközök közötti ellentmondás. Az anómiaelméletekből adódó fontos következtetés. az a meggyőződés. hogy a deviáns viselkedéseknek közös gyökereik vannak. Az anómiához hasonló fogalom az elidegenedés. Ennek dimenziói: a hatalomnélküliség.gyermekkori élményekben. amelyek a legkövetkezetesebben alkalmazzák azt a szemléletet. kevésbé szigorúan szabályozzák. Merton (1980) az 1930-as évek végén új anómiafogalmat vezetett be.) Srole (1956) a mentális betegségek vizsgálatában az anómia következő dimenzióit különböztette meg: 1. mert a világos viselkedési szabályok hiánya megnöveli az egyes emberek életében előforduló feszültségeket. hogy a jómódúak között ritka. (Anómia – törvénynélküliségben van a társadalom.

65 - . pszichiátriai intézménynek stb. az ún. hogy valamilyen viselkedés vagy személy deviánsnak minősül-e. hogy a pszichiáterek elmebetegnek minősítik. hanem a társadalomnak. . az elmebeteget pl. mint inkább az.Minősítési elmélet Az 1960-as években a deviáns viselkedésnek egy újfajta szociológiai elmélete jelent meg. nem annyira a viselkedése különbözteti meg a társadalom többi tagjától. valamint egyes erre kijelölt társadalmi intézményeknek (rendőrségnek. Ezen elmélet szerint nem magán a viselkedésen. Egyszerűbben fogalmazva.) válaszreakcióján múlik. minősítési vagy címkézési elmélet. bíróságnak.

.66 - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful