Минало перфектно продължтелно време

The Past Perfect Progressive Tense
Образуване
The Past Perfect Progressive Tense се образува от the Past Perfect Tense на
спомагателния глагол Ье и сегашното причастие на главния глагол.
Positive
положителен

Negative
отрицателен

Interrogative
въпросителен

I had (I'd) been
I had not (hadn't) been had I been
working
working
working?
you had (you'd)
you had not (hadn't)
had you been
been working, etc. been working, etc.
working?, etc.

Negative - Interrogative
отрицателен въпросителен
had ! not (hadn't I) been
working?
had you not (hadn't you)
been working?, etc.

Кратките отговори на въпрос в the Past Progressive са:
- Yes, I (you, he, etc.) had.
- No, I (you, he, etc.) had not (hadn't).

Употреба
The Past Perfect Progressive Tense изразява:
1. Действие, което е започнало преди даден момент в миналото и продължава
и в този момент:
They had been studying English for two years when they joined our course.
Те бяха учили английски две години, когато се записаха в нашия курс (и
продължиха да учат).
2. Действие, което е започнало преди даден момент в миналото и е
продължавало известно време, но в този момент е вече завършено или
прекъснато:
I had been reading for two hours when you came.
Бях чел два часа, когато ти доиде.

И в двата случая the Past Perfect Progressive се превежда с минало
предварително време.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful