MAKNA GRAMATIKAL

Darwis Harahap (1994:49), telah menyatakan bahawa gramatikal itu bermaksud nahuan atau tatabahasa dan makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Makna gramatis ini ialah makna yang terkandung dalam imbuhan apabila ia bergabung dengan kata dasar mahupun dengan perkataan yang telah mendapat pengimbuhan sebelumnya atau kata terbitan. Makna gramatikal juga merupakan makna yang ditimbulkan oleh proses gramatis yang ditentukan oleh urutan kata, intonasi, dan juga bentuk. Abdullah Yusof (2009 : 3 ) telah menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal, seperti pengimbuhan, penggandaan dan penmajmukan.

PROSES GRAMATIKAL :  Penyisipan

Sisipan ini merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. Sisipan hadir di celah kata dasar. Walau bagaimanapun, sisipan tidak produktif lagi kerana sisipan tidak dapat menghasilkan bentuk-bentuk terbitan yang baharu. Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk sisipan, iaitu –em-, el-, er, dan –in-. Sisipan ini digunakan dalam pembentukan istilah bahasa Melayu dan sebuah kata yang menerima sisipan berlaku perubahan maknanya. Sisipan kata nama, iaitu el-, er-, dan –em- dan –in-, seperti selerak, gemuruh dan juga kerlip. Semua makna di atas mendukung makna „bersifat‟. Manakala bentuk sisipan kata kerja, iaitu –el, er-, dan –em-, kata nama dan kata kerja apabila melalui proses pengimbuhan, seperti menjelajah, berperigi, dan juga gemuruh.

Contohnya. batasan. . sisipan. membataskan. dapat diberikan pelbagai pegimbuhan pada kata tersebuut seperti dibatas. perbatasan. hal ini ada atau tidak ada makna yang muncul daripada hubungan makna antara unsur pertama dengan unsur yang kedua dari paduan tersebut. Makna kata majmuk ini merupakan dua atau lebih kata yang digabungkan dan membawa makna baharu yang berbeza dengan maksud asal kata tersebut. Kata imbuhan merupakan bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang telah menerima imbuhan. sama ada awalan. Manakala menurut Abdullah Abdullah Hassan (2002 : 11) pula. Hal ini menunjukkan jika proses gramtikal tersebut telah berlaku proses gramatikal maka makna kata tersebut juga akan berubah menjadi pelbagai kegunaan dalam aplikasi bahasa. keterbatasan dan pembatasan. akhiran ataupun apitan. iaitu proses penmajmukan. Makna kata majmuk berkaitan hubungan makna antara unsure yang membentuk paduan itu.  Pengimbuhan Dalam proses gramatikal terdapat proses pengimbuhan bentu kata yang terjadi kesan daripada penggunaan imbuhan terhadap kata dasar yang akan melahirkan makna-makna gramatis. Penmajmukan / Penggabungan Dalam kamus Tatatbahasa Dewan Edisi ketiga telah mendefinisikan proses majmuk ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. daripada kata dasar batas. kata majmuk terdiri daripada dua perkataan atau lebih. tetapi bertabiat sama seperti satu perkataan. Proses pengimbuhan dalam bahasa Melayu merupakan satu cara untuk mengembangkan kata dasar. Makna kata majmuk merupakan makna gramatikal kerana makna itu hadir setelah terjadinya proses gramatikal.

Makna kontekstual juga boleh berkenaan dengan situasinya iaitu tempat.  Semester sebelum ini saya belum mengambil kuliah Sejarah Melayu.MAKNA KONTEKSTUAL Kamus Dewan telah (2004) telah mengatakan makna kontekstual berkaitan dengan konteks. Abdullah Yusof. Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra‟in Shaari. waktu dan lingkungan penggunaan bahasa itu. Megambil tersebut membawa kepada makna memungut. (20 09) manyatakan bahawa makna kontekstual sebagai makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam sesuatu konteks. . Makna sesuatu perkataan yang diujarkan boleh diketahui dengan melihat konteks penggunaannya. makna bagi ayat khabarnya Encik Arif akan mengambil Pak Abu menjadi pemandunya bermaksud mengambil tersebut membawa maksud menjadikan. Khabarnya Encik Arif akan mengambil Pak Abu menjadi pemandunya. makna bagi ayat budak itu mengambil buku saya ialah memungut. makna bagi ayat semester sebelum ini saya belum mengambil kuliah Sejarah Melayu tersebut bermaksud mengikuti. Hal ini menunjukkan bahawa makna kontekstual tersebut dapat diaplikasikan dengan satu perkataan yang mempunyai kaitan dengan konteks makna yang serupa. Antara contoh makna kontekstual ialah   Budak itu mengambil buku saya.

Konteks makna juga boleh berkenaan dengan situasi. . maksud yang dinyatakan ialah saiz gambar tersebut yang berukuran lapan kali dua belas inci. Namun jika kita berurusan dengan kedai gambar. waktu dan lingkungan bahasa ini dapat digunakan contohnya “lapan kali dua belas berapa?” jika soalan ini kita ajukan kepad murid-murid tentu akan menjawab sembilan puluh enam. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan antara dua pihak dan mengelakkan berlakunya sebarang konflik akibat kesalahan isi yang kita tuturkan. Sebagai penutur kita perlulah mengetahui dengan siapa kita sedang berurusan dan berbicara.

Makna afektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaan atau emosi pembicara terhadap lawan bicara atau terhadap objek yang dibicarakan dan disampaikan dengan penuh semangat. Makna asosiatif memainkan peranan yang penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadikan pengikat makna-makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. 1997). et. makna stilistik. keadaan. perhubungan dan pertalian (Kamus Lingguistik. Selain itu terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman. . Makna asosiatif turut memainkan pernan penting dalam menyusun teks iklan dan bukan sahaja makna referensial atau makna rujukan sahaja yang mesti dinyatakan. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu dengan yang lain). makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata dengan kata lain termasuklah di dalamnya makna konotatif. Begitu juga dengan kata‟mawar‟ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunya yang kuning tetapi cantik dan berbau harum dinyatakan untuk perlambangan „bersih‟ dan „suci‟. Menurut Setiawati Dermojuwuno.MAKNA ASOSIATIF Menurut Leech (1976). pengetahuan dan pengalaman seseorang.al. nada dan intonansi. 2005). makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang apabila mendengar perkataan tertentu (kushartanti. Hal ini bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan maka konotatif termasuklah dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. makna afektif makna refleksi dan makna kolokatif. Contohnya perkataan „buaya‟ dikaitkan dengan „jahat‟ atau „ganas‟ atau membawa erti seorang laki -laki yang suka memujuk dan menipu wanita. Makna asosiatif biasanya dikaji dalam bidang psikolinguistik (Soenjono Dardjowidjojo. Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat yang mempunyai sifat yang serupa. 2003).

Inteprestasi bagi sebuah puisi tidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana inteprestasi puisi menjadi lebih mudah apabila seseorang itu memahami makna asosiatif kenyataan ini telah dinyatakan oleh (Kushartanti et.al. atau ciri yang ada konsep asal tersebut. makna asosiasi adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. 2005) Manakala menurut Abdul Chaer. kata buaya berasosiasi dengan jahat atau kejahatan. kata merah pula berasosiasi berani. kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan lambing atau perlambangan yang digunakan oleh masyarakat penggunan bahasa untuk menyatakan konsep lain. yang mempunyai persamaan dengan sifat keadaan. . Misalnya..

namun kini rata-rata golongan muda telah menggunakan perkataan aku ini sebagai bahasa seharian dan berkomunikasi dengan orang lain. Masyarakat pastinya sering mempunyai pandangan yang berbeza walaupun perkara yang dibincangkan itu sama. Semua perkataan tersebut dikalitkan dengan makna makan. Hal ini dapat dilihat melalui contoh perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotative yang sama. Samalah juga bagi perkataan „melantak‟. „sarapan‟. „makna asal‟. suatu ketika dahulu perkataan aku jarang digunakan kerana perkataan itu sendiri melambangkan kekasaran dan tidak manis didengar. Makna denotative ini pada dasrnya sama dengan makna referensila. Contohnya. maka ia juga disebut sebagai‟makna sebenar‟. Makna denotatif berhubung rapat dengan penerangan mengenai fakta yang bersifat objektif. menurut penglihatan. .MAKNA DENOTATIF Menurut Setiawati Dermojuwuno di dalam buku Pesona Bahasa. tidak sopan didengar dan tidak mengikut tatasusila yang sering dikaitkan dengan orang Melayu. atau „soru‟. pendengaran. „makna mutlak‟ atau „makna dasar‟. Tetapi perkataan melantak itu lebih kasar. „makan‟. Begitu juga dengan perkataan gadis dan perawan yang bermaksud „wanita yang belum bersuami‟ dan pasangan perkataan isteri dan bini bermaksud „wanita yang mempunyai suami‟. makna denotative juga sering disebut sebagai makna deskriptif dan makna leksikal. perasaan atau pengalaman lainnya (Nik Safiah Karim. hal ini kerana makna denotative lazimnya diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan emerhatian. Dengan kata lain makna denotative ialah „makna sebenarnya‟. 2004). iaitu manusia dewasa dan bukan laki-laki‟.

Maka jelas bahawa makna tidak dapat ditelusuri dari makna setiap kata pembentuknya.Merujuk kepada makna referensial pula. kata sendi nama. Perkataan yang termasuk dalam kategori kata penuh makan. 2004. Contohnya beg. Makna kambing hitam bukan merupakan gabungan makna kambing hitam dan makna hitam. namun. Perbezaan antara makna referensial dengan makna referensial bergantung pada ada atau tidak referen bagi perkataan-perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim. tidur. Makna leksikal biasanya dikaitkan dengan kata sedangkan kosa kata tidak hanya terdiri daripadda kata sahaja. ia sedikit berbeza dengan makna nonreferensial. tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial. maka perkataan tersebut mempunyai makna refernsial. Contohnya. Makna leksikal juga pula adalah perkataan leksikal yang diterbitkan daripada istilah leksikon yang bermaksdu kosa kata atau perbendaharaan kata. kambing hitam. 1994). cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna rujukan. Makna leksikal bermaksud makna yang bersifat leksikon. dan kata bantu termasuklah dalam perkataan nonrefernsial. Unit leksikon ialah leksem iaitu bentuk bahasa yang bermakna (Ibrahim Ahmad. 1992). tetapi juga terdiri daripada beberapa kata. makna yan sesuai dengan referennya. makna yang sesuai dengan pemerhatian alat indera atau makna yang nyata (Adriene Lehrer. cerdik. Apabila perkataan mempunyai referen atau rujukan. tetapi memiliki makna yang tersendiri iaitu orang yang dipersalahkan. kasut dan pakaian. walaupun. Manakala perkataan yang tergolong sebagai kata tugas seperti kata hubung. Perkataan yang tidak mempunyai referen. seperti kerana. maka perkataan „kambing hitam‟ dikatan mempunyai ido matis ataupun dikenali sebagai makna gramatikal .

Makna konotatif atau makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk pada faktor-faktor yang tertentu. Begitu juga dengan perkataan jantan dan lelaki. Perkataan perempuan mempunyai nilai rasa yng rendah. babi itu haram. namun kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. 2004). duduk bersendirian atau dengan kata lain perihal perbuatan mengasingkan atau memencilkan diri untuk menenangkaan fikiran atau bertafakur (Kamus Dewan. Bagi masyarakat yang beragama Islam. najis atau sesuatu yang membawa kepada nilai yang negatif. perkataan ini pada mulanya membawa aksud „mendekati Allah dengan beribadah. oleh lelaku dan juga perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan yang sumbang (Kamus Dewan. maka sifat perkataan itu tidak akan mempunyai nilai positif mahupun nilai negatif. nilai rasa masyarkat yang beragama Islam berbeza dengan nilai rasa dan pandangan masyarakat bukan islam. baik positif mahupun negatif (Nik Safiah Karim. Samalah juga dengan perkataan babi dan khinzir. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. namun ianya juga dikongsi bersama-sama dengan sistem komunikatif seperti seni visual dan juga muzik.MAKNA KONOKATIF Makna konokatif ialah makna yang mempunyai perkaitan dengan nilai rasa. 2004). . Kedua-dua perkataan tersebut mempunyai makna dan nilai rasa yang berbeza. Makna konotatif ini juga boleh dilihat kepada beberapa aspek iaitu. Bagi masyarakat Islam. Antaranya ialah perkataan „khalwat‟. makna konotatif ini tidak hanya spesifik padaa bahsa sahaja. iaitu „pengasingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi. Tetapi pada hari ini. jijik dan kotor. maksud perkataan ini telah berubah. 2004). Walaupun perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotatoif yang sama. manakal perkataan wanita itu mempunyai nilai rasa yang tinggi.

makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat keterbukaan. Penggunaan kata yang sopan. dan berpengalaman menjadkannya berbeza pendapat apabila melihat sesuatu atau memberikan pendapat. . Orang yang terpelajar atau orang yang menimba ilmu. Makna konotatif juga dapat ditentukan oleh makna asosiatif dan juga makna afektif. makna konotatif bersifat peripheral. bukannya fikiran atau daya berfikir. namun saya kana menerangkan apa yang dimaksudkan dengan makna afektif yang mempunyai perkaitan dengan makna konotatif. Makna afektif ini berkaitan dengan perasaan dan emosi.Hal ini dapat digambarkan melalui contoh barangan atau produk yang diiklan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. Ketiga. makna asosiatif tersebut telah diterangkan dalam tugasan ini. Contohnya perkataan kudapan itu telah digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi. ialah. Kedua. Makna konotatif yang tidak stabil. tempoh masa dan pengalaman individu. sedap didengar tapat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. bervariasi menurut budaya. Makna asosiatif tersebut mempunyai perkaitannya dengan makna konotatif.

MAKNA KOLOKATIF .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful