5 SENARAI TUGAS UTAMA GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 1. Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2.

Membantu Guru Bahasa Melayu & Matematik 3. Melaksanakan Penilaian Berterusan 4. Penyediaan fail 5. Penyediaan Jadual Waktu

Aktiviti

6.1

PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS Muka ini

1/1

Proses Kerja 1. Pencalonan Murid& pengumpulan maklumat. 2. Menjalankan Ujian Saringan 3. Memeriksa Ujian Saringan a. Menguasai 3M dikembalikan ke kelas Perdana. b. Belum menguasai 3M akan diberikan ujian diagnostik & pengamatan. 4. Menjalankan ujian diagnostik & Pengamatan. 5. Menganalisa ujian diagnostik & Pengamatan. 6. Penyediaan Rancangan mengajar. 7. Menjalankan pengajaran & Pembelajaran. 8. Menjalankan penilaian a. Menguasai 3m – ke kelas perdana b. Belum Menguasai 3M - Teruskan P&P 9. Membuat Laporan ke JPN/PPD

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk 1. PPD 2. Penyelia 3. Guru Besar 4. PK 5. Guru Kelas 6. Guru BM & M3

Undang-Undang / Peraturan 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

Aktiviti

6.1

PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS Muka ini

1/1

Aktiviti

6.2

MEMBANTU GURU B.MELAYU & MATEMATIK Muka ini 1/1 Undang-Undang / Peraturan 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Membantu Guru BM Dan M3 untuk:- 1. PPD 1. Mengenalpasti murid yang 2. Penyelia tidak menguasai kemahiran 3. Guru Besar 3M. 4. PK 5. Guru Kelas 2. Merancang Kaedah 6. Guru BM & M3 Pengajaran. 3. Menyediakan aktiviti. 4. Menyediakan AlatBantu Mengajar. 5. Membuat penilaian. 6. Membuat laporan kepada Guru Besar dan Guru Kelas.

Aktiviti

6.2

MEMBANTU GURU BM & M3 Muka ini 1/1

Aktiviti

6.3

MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN Muka ini Pegawai Yang 1/1

Proses Kerja

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1.Menyediakan soalan-soalan ujian untuk membuat penilaian. 2. Melaksanakan ujian mengikut jadual yang ditetapkan. 3. Merekod keputusan setiap ujian 4. Membuat laporan ujian kepada Guru Besar,P,Kanan,Guru Mata Pelajaran dan Guru Kelas

1. PPD 2. Penyelia 3. Guru Besar 4. PK 5. Guru Kelas 6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

Aktiviti

6.3

MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN Muka ini 1/1

Aktiviti

6.4

PENYEDIAAN FAIL Muka ini Pegawai Yang 1/1

Proses Kerja 1.Menentukan Jenis-jenis fail 2. Menyediakan Kulit fail 3. Melabelkan/Menamakan jenisjenis fail 4. Merekod Jenis-jenis fail. 5. Menyediakan Buku Daftar fail. 6.Mendoket surat-surat ke dalam fail 7. Menyediakan tempat penyimpanan fail. 8. Menyimpan fail/Keselamatan fail

Meluluskan / Dirujuk 1. PPD 2. Penyelia 3. Guru Besar 4. PK 5. Guru Kelas 6. Guru BM & M3

Undang-Undang / Peraturan 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

Aktiviti

6.4

PENYEDIAAN FAIL Muka ini

1/1

Aktiviti

6.5

Proses Kerja

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU Muka ini 1/1 Pegawai Yang Undang-Undang / Meluluskan / Dirujuk Peraturan

1. Merancang dan 1. PPD menentukan masa diperlukan mengikut 2. Penyelia keperluan kelas 3. Guru Besar 2. Menyesuaikan Jadual 4. PK waktu dengan jadual waktu induk sekolah. 5. Guru Kelas 3. Menyelaraskan Jadual waktu dengan mata pelajaran BM dan M3 dengan Guru Kelas. 4. Mencatat waktu panduan dan persediaan dalam jadual waktu. 5. Mempamerkan jadual waktu kelas pemulihan dalam kelas pemulihan dan kelas-kelas yang terlibat. 6. Mengedarkan jadual waktu kepada Pentadbir sekolah dan Guru Kelas yang terlibat. 7. Melaksanakan jadual waktu untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran. 6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

Aktiviti

6.5

PENYEDIAAN JADUAL WAKTU Muka ini 1/1