You are on page 1of 16

PRotest ministeRstVa - 2.

stRana
... dobr meno pre dobr priadzu ...

FIRMA REGINU

SVETOV LDER V OBLASTI FILTRCIE VZDUCHU

o P

nosite ceny primtora levc za dlhodob skvalitovanie podnikateskho prostredia a zvyovanie zamestnanosti v meste.
(51)

Ronk LXVIII

slo 29

20. augusta 2013

cena 0,46

Vaz sae firiem okresu Levice na zklade hodnotenia odbornej poroty aj na zklade hlasovania verejnosti.

naim spechom je vaa spokojnos

okn dvere replikY HistorickcH stolrskYcH vroBkov protipoiarne UZverY Garov BrnY scHodY nBYtok

ac 3 Vi str. na

Poctive a cerstve...
(12)

KontaKt: tel.: 0907 647 381 0905 334 892 e-mail: rohau@rohau.sk www.rohau.sk

V Pohronskom Ruskove rekontruovali boje na Hrone v roku 1945

opercia sdwind u druhkrt


na Via st c r. 3

Rekontrukciu bojov 2. svetovej vojny sledovalo 3000 divkov.

Foto: (h)

POHRONSK RUSKOV (h) Ukky bojov z 2. svetovej vojny maj za cie pomc irokej verejnosti vytvori si predstavu o tom, ako prebiehali jednotliv epizdy a bitky ako aj o ivote poas vojny, povedal Miroslav Dolnk, modertor u druhho ronka atraktvneho podujatia a dodal: Opercia je ukkou bojov o takzvan hronsk predmostie vo februri 1945. Vlani sme sa zamerali na nemeck tbor napadnut Sovietmi a dnes sme videli sovietske velitesk stanovite a vojensk lazaret napadnut Nemcami. Ide o jednu z mla situci na zem bvalho eskoslo(pokraovanie na 3. strane)

Posielajte itatesk recepty a vyhrajte!


(50)
www.levmilk.sk www.facebook.com/Babickine recepty

Tdennk pohronie v mestch a obciach okresu Levice Kaln nad Hronom, Rybnk, Santovka, Ia, Nov Tekov, Horn Pial.

prv ronk Bea MUsic FestU Bol vekolep

CI AK

BEA (SYSA) - udia z brane, hudobnci, organiztori eventov, dodvatelia techniky ani in odbornci na festy nechceli veri tomu, e tak vekolep udalos, akou Bea Music Fest bezpochb plnovala by, sa podujme zorganizova jedin lovek. ubo Skaan, majite Minibistra v Bei, si vzal asi pred rokom do hlavy, e beansk kopce vyuije ako pozadie asnej hudobnej akcie, a pome tak zviditeni malik obec. Plny dvojdovej akcie sa vypracovvali u od februra tohto roku, menie kapely sa hlsili sami, tie vie mali viac pripomienok a podmienok. primne, kto takto nieo ne-

Udalos leta dopadla nad oakvanie


ac 2 Vi str. na

Vstupenka na kpalisko margita-ilona 1,50 eUR/2 hod. + bicykel zdarma

CYKListi, PoZoR!

A!

Prv ronk Bea Music Festu skonil na vborn.

sksi na vlastnej koi, si ani len predstavi nevie, koko prce je okolo zorganizovania festiva-

lu. Zohna kapely, zabezpei miesto, to je iba vrchol adovca. (pokraovanie na 2. strane)

(99)

(82)

347

AMD Athlon II Dual Core 1.7GHz 4GB ram DDR3 * 500GB HDD grafick karta AMD Radeon HD7340M * 11,6 HD LED display * wifi * bluetooth * HDMi * USB 3.0 taka kariet * Windows 8 64-bit

HP Pavilion dm1-4300

4,90

Ul. Sv. Michala 4 (hotel Atom) Levice


po - pia: 8.30 - 16.30 So: 8.30 - 12.00
KonTAKT:

12

FM transmitter do auta

od

USB ventiltor

info V PRedajni

ne 0 sa me
39

Multifunkn farebn zariadenie HP Deskjet 1050A - tla, scan, koprka

0903 704 381 036/381 01 55


V partner pre:

(100)

a 13 tV programov cez klasick antnu!


Balk obsahuje aj

aktivujeme platen programy u ns uhradte aj servisn poplatok


(6)

Ceny platia od 20. 8. - 26. 8. alebo do vypredania zsob.

LEVICE (op) Na pietnu spomienku pri prleitosti 69. vroia Slovenskho nrodnho povstania pozva irok verejnos oblastn vbor Zvzu protifaistickch bojovnkov v spoluprci s Obvodnm radom, Mestskm radom a 13. mechanizovanm prporom v Leviciach. Akt kladenia vencov sa bude kona v stredu 28. augusta o 13. hodine pri pamtnku na Nmest hrdinov.

BRATISLAVA / LEVICE (min, op) Ministerstvo kolstva, vedy, vskumu a portu (MVVa) SR chce uvies na prav mieru nepravdiv informcie, ktor 7. augusta zverejnil dennk Hospodrske noviny v lnku aplovi m zoznam kl na odstrel. Pre platy a 8. augusta dennk Plus jeden de v lnku 128 kl na odstrel!, nakoko ide o hrubo zavdzajce a poplan informcie, ktor sa nezakladaj na pravde. Hrubo zavdzajce je tvrdenie, e zverejnen zoznam predstavuje zriaovateov, ktorch koly s uren na zruenie. Ministerstvo kolstva s uvedenmi zriaovatemi rokuje o monostiach zefektvni a racionalizova prevdzku kl, priom zruenie koly je len jednou z viacerch monost a navrhuje sa len malmu potu zriaovateov. Rozhodnutie o zruen koly je v kadom prpade vhradne v kompetencii zriaovateov. Ako tvrd ministerstvo kolstva, rokovania s stle otvoren, a preto je zarajce, e sa v mdich prezentuje tento zoznam ako koly na odstrel. Toto tvrdenie je v rozpore s relnym stavom a sasne aj s princpmi novinrskej etiky a objektvneho informovania zo strany uvedench dennkov, uvdza sa na zver stanoviska ministerstva kolstva, vedy, vskumu a portu.

O fungovan kl rozhoduje zriaovate


K situcii v mlotriedke vo Vekch Kozmlovciach, ktor sa tie ocitla na spomnanom zozname, sa v minulom POHRON vyjadrila starostka Margita Fialov. Vyjadrila poudovanie nad tm, e zoznam ohrozench kl sa v spomnanch mdich ocitol napriek tomu, e rokovania o jednotlivch kolch boli ete v ase zverejnenia stle otvoren. Rovnako ako ministerstvo, aj ona potvrdila, e rozhodnutie o zruen koly je v kadom prpade vhradne v kompetencii zriaovateov. Pretoe obec je zriaovateom naej koly a samosprva zodpoved za jej chod, obyvatelia sa nemusia o jej osud obva, zdraznila v lnku starostka Vekch Kozmloviec.

V Btovciach akaj siln ronky


Zverejnenie regionlnych kl oznaench na odstrel spsobilo rozruch aj v alch obciach okresu Levice: v Btovciach, Hronskch Kaanoch a v Plavch Vozokanoch. Ako povedal pre POHRONIE starosta Btoviec Jaroslav Kurej, pokia bude on

starostom, kola v obci bude pokraova. Nepad do vahy jej zruenie. Rieili sme s ministerstvom otzky smerujce k racionalizcii, dohodli sme sa na konkrtnych krokoch. Treba zabrni odchodom iakov do inch kl v okrese, teda zlepi aj vzahy medzi rodimi a kolou a zastabilizova poty iakov. Verm, e to dokeme. Po akch rokoch nm teraz id siln ronky, a verm, e modernizcia koly bude tie lkadlom pre iakov., argumentoval starosta Btoviec. Sstreuje sa na vstavbu 48bytovky pre mlad rodiny, o vrazne svis s posilnenm potov iakov v budcnosti. Matersk kola je u zaplnen, o je tie impulz pre zastabilizovanie btovskej Z, ktor m v sasnosti 80 iakov. Naa kola dosahuje dobr vsledky, sme zapojen do projektov na pozdvihnutie rovne vzdelvania, organizujeme vea aktivt, mme dobr spoluprcu s kultrnym centrom Pto v naej obci. Verm, e v naej Z sa situcia s potami iakov onedlho zlep a e sem, k nm, do Btoviec, bud chodi vo vom pote aj iaci z okolitch obc, uzavrel starosta Jaroslav Kurej. Starosta Hronskch Kaian Miroslav Kollr sa k situcii vzniknutej po zverejnen zoznamu ohrozench regionlnych kl nevyjadril.

LEVICE (Katarna Holbov) - Aj v horcich letnch doch mohli Leviania pri nkupoch alebo na prechdzke v centre mesta pozorova jednotliv vtiky i cel kdle belortok obyajnch (delichon urbicum) na oblohe nad Nmestm hrdinov. Tu s ich typick hniezda v zkutiach lenitch fasd pamiatkovch historickch budov. Tento vt druh u stroia patr aj do mestskho prostredia. ia, necitlivosou loveka sa zmenuje jeho monos na hniezdenie.

Btovce s dominantou znmej katedrly. V obci psob aj Vidiecke centrum kultry Pto.

(int)

nevdan mrnc... Vetko do seba zapadalo, kapely chodili naas, mekanie sa nekonalo, jedla, pitia, bolo dostatok, stanov priestor sa napal k radosti, odbornci chvlili zvuk a techniku celkovo... Akcia sa zaobila bez vch preapov, aj zranenia oetrovali v stnku SK iba ben. ud prilo tie dos, poda niektorch na prv ronk nieoho, o sa ete potrebuje roz-

rs, a prekvapivo vea. Nestailo to vak na ziskovos akcie. Kee sponzorov bolo mliko, organiztor, sm vojak v poli, mus zna aj nsledky svojho nadenia sm. i sa mu bude chcie zorganizova druh ronk tejto super akcie, najvej udalosti Levickho okresu poas tohto leta, sme sa ho sptali v rozhovore, ktor zverejnme v alom sle POHRONIA.

(Dokonenie z 1. strany) Vyisti priestory, pripravi parkovisk, oploti arel, zabezpei katering, stany, lstky, karty, Toi-toiky, vodu, splni poiadavky aktrov, pozva kadho, kto sa rta, samozrejme nezabudn na reklamu... To som nevymenovala ani stotinu vetkch potrebnch

konov. Potom vak me prs d, zl poasie (ktor v januri nikto nie je schopn predpoveda) a me zmy vetky plny a sny organiztorov... Na Bea Music Feste, ktor sa konal 16.a 17. augusta, d ni nepokazil. Poasie vylo skvelo, slnieko svietilo na vetky strany, ndhern prrodn scenria dodvala akcii

POHRONIE

PUbLiCistiKa * inZeRCia
o rip to fo

20. augusta 2013

V Pohronskom Ruskove rekontruovali boje na Hrone v roku 1945

Pomyseln opercia sdwind u druhkrt

Vea bolo divkov, vea bolo aj aktrov.

Foto: (h)

(dokonenie z 1. strany) venska, kde Nemci boli v ofenzve a zvazili v loklnej bitke. Napriek tomu vak po masvnej ofenzve sovietskych vojsk bol koniec 2. svetovej vojny neodvratn. Podujatie, ktor v sobotu 17. augusta do Pohronskho Ruskova prilkalo mnostvo nvtevnkov zo irokho okolia, op vzniklo vaka spoluprci mzea vojenskej histrie (Military Historical Museum) v Pohronskom Ruskove a Vojenskm historickm mzeom, klubmi vojenskej histrie v SR a Maarsku, ozbrojenmi silami SR a almi za podpory obce a sponzorov.

rt

Opercia zaala leteckm tokom.

Foto: (h)

Priebeh bojov si divci pribliovali aj alekohadmi.

Foto: (h)

Pripraven boli aj zkopy.

Foto: (h)

Bojov sitcie psobili vierohodne.

Foto: (h)
(101)

Rekontrukcia februrovch bojov v mornej horave...

Foto: (h)

...bojov technika aj aktri dostali na pliacom slnku zabra.

(h)

(102)

sa itateskch receptov s pouitm vrobkov Levickch mliekrn, a.s. pokrauje

s a !

Polite recepty aj vy a vyhrajte hodnotn ceny!


Zana sa vek sa LEVICKCH MLIEKRN, a.s, a regionlneho tdennka POHRONIE o najlepie itatesk recepty s pouitm vrobkov spolonosti Levmilk. Polite nm recepty na tradin regionlne jedl aj na netradin pochutiny, ktorch zkladom alebo podstatnou prsadou je kvalitn mlieko, maslo, smotana, syry i in mliene dobroty od spolonosti LEVICK MLIEKRNE. itatesk recepty budeme zverejova v kadom sle POHRONIA. Kad mesiac vyrebujeme tri recepty. Ich autorkm (autorom) spolonos LEVICK MLIEKRNE, a.s, pole sady mlienych vrobkov. al recept bude odmenen knihou z najpopulrnejieho vydavatestva IKAR od redakcie POHRONIE. Na zver roka vetky recepty zorebujeme a vo vianonom sle POHRONIA, zverejnme zoznam 10 vhercov vrobkov LEVICKCH MLIEKRN, a.s., a troch vhercov, ktor zskaj hodnotn knihy z vydavatestva IKAR. Neakajte a u aj posielajte vae obben recepty na sviaton aj vedn chvle. akme ich na adrese: redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice, redakcia@pohronie.sk. LEVICK MLIEKRNE, a.s., a regionlny tdennk POHRONIE sa teia na spoluprcu s vami!

Mil itatelia, okrem skvelch receptov na chutn jedl od Babiky, ktor sme publikovali v poslednch slach POHRONIA, akme teraz na recepty sksench aj zanajcich gazdiniek z Levickho, Nitrianskeho, Zlatomoravskho aj Novobanskho okresu.

Rchla tvarohovo-smotanov pochka

suroviny: 1 tvaroh BABIKA 1 smotana BABIKA vanilkov cukor Postup: Vymieame smotanu, pridme vanilkov cukor, potom tvaroh, vznikne hust krm, dme do pohrov, ozdobme mkovek, o mme k dispozcii a o nm chut. Hotov za 5 mint, studen a osvieujce. Dobr chu!

itatesk recept poslala Silvia Korpov z Bei

JOZEF PACALA

ijeme v dobe, v ktorej u krajina nem hranice v tom zmysle, ako to bolo v asoch studenej vojny po 2. svetovej vojne. asto povame o zverstvch a striean na ud, ktor sa pchali na zpadnch hraniciach voi udom, o chceli opusti republiku. Mysl sa opusti neleglne. Politick vedenie krajiny brnilo tmto ileglnym prechodom aj za cenu vytvorenia bojovch podmienok na ttnych hraniciach, teda aj s pouitm zbran.
Pohraninci vojaci, o prisahali vernos eskoslovenskej republike, alebo vojaci, ktor mali odmietnu plnenie povinnost voi republike? Domnieva sa, e obyajn mlad 19 20 ron mldenec, sliaci na hraniciach, mohol porui prsahu a beztrestne niekoho cez hranice ileglne prepusti, je nepredstaviten. udia, ktor tak nieo tvrdia, zamluj realitu. V roku 1968 sa o to poksila spontnne cel republika vrtane armdy, vldy, o sa dalo robi Na vojensk prezenn slubu sa muselo s povinne. Poda matrk narodenia, ktor zaviedla prve pre tento el ete Mria Terzia, boli branci povolvan k odvodom. Mlad branec, 19 ron mldenec, sa dostal po odveden do vojenskho prostredia v kasrach, kde bolo okrem neho alch niekoko stoviek podobnch dohola ostrihanch a do uniforiem obleench chalanov, z ktorch zaruene ani jednho nepoznal.

onuce, imy, blzu, vojensk iapku, vreckovku, vojensk misku s lyicou, pon fau, zimn kabt, chlebnk, vojensk batoh, at. Bola nhoda, ke vekos sedela. V nru s uniformou, s imami v ruke a s ruksakom v druhej ruke som si naiel von miesto a obliekol som si uniformu. Tam som naposledy stretol kamarta z Tekova Mia B. Ostrihan dohola vo vojenskej uniforme sme stli na adovej kltornej chodbe v rade veda seba a takmer sme sa nepoznali. V katieli Emy Destinovej Z Vyieho Brodu som bol odvelen do poddstojnckej koly do Stre nad Nerkou. kola bola v zmku, ktor bol predtm majetkom hereky Emy Destinovej. Tto poddstojncka kola bola pre vcvik veliteov drustiev pre 15. eskobudejovick pohranin brigdu. Cel jedna ata, teda tri drustv aj s velitemi, sme spali na jednej izbe, asi 33 vojakov. Na kole bolo aj s personlom koly asi tristo muov, z toho 270 vojakov 1. ronka.- frekventantov poddstojnckej koly. Vcvik poddstojnka u pohraninej stre trval dev mesiacov. Nebudem popisova spsob vcviku. Hovorili nm, lohou je z ns urobi pohraninkov, o so zbraou ubrnia hranice republiky. A tak bol zameran vcvik, politick a taktick prprava. Sluba na hraniciach Po deviatich mesiacoch v kole som bol pridelen ako velite drustva k 10. pohraninej rote v Dolnom Pibrn na umave. Pre zaujmavos uvediem, ak bola vzbroj na naej rote tri ahk guomety vz.26 a jeden ak guomet vz.37, tri run pancierovky proti pohyblivm obrnenm cieom, tri ostreovask puky. Okrem toho vojaci mali samopaly vzor 24, run granty RG-4 a samonabjacie 10 ranov puky vzor 52. Vetky zbrane boli na jednotn kaliber striel 7,62 mm. sek ttnej hranice, ktor strili hraniiari naej roty, bol dlh 4600 metrov. asto sme alekohadmi pri slube ako Skryt hliadka pozorovali Rakanov ako pas kravy alebo kosia i suia seno pri hranici.

Vcvik hraniiara bol fyzicky nron a bol prispsoben podmienkam poda ternu, v ktorom vojak vykonval slubu.

Aj takto boli vtan vojsk Varavskej zmluvy pred 45 rokmi pri okupcii SR 21. augusta 1968.

prezidenta a staila jedna noc z. 21. augusta 1968 a vsledok - vojsk Varavskej zmluvy vpochodovali do republiky a zostali v nej 20 rokov! Na regrtskej zbave hrala hudba Joino a tyria 29. oktbra 1956 nastpilo z 22 brancov zo Starho Tekova 5 mldencov k Pohraninej stri. Mem ich aj menova, Michal B., ubor K., Jozef M., Vojtech S. a ja. Boli to branci ronk 1936 a 1937. De pred odchodom na vojeninu, bola to nedea, sme usporiadali v sle u Grmana regrtsku tanen zbavu. Hrala nm hudba tekovskch cignov. Hudba bola znma pod nzvom Joino a tyria. Cigni tuili hne po zaiatku zbavy, e nakoniec im nebude ma za hranie kto zaplati. Napriek tomu zo strachu hrali alej. Kad hodinu prestali a ptali peniaze. Ni nedostali zvyk, e za regrtsku zbavu sa hudbe neplat, zostal aj tentoraz v platnosti. Dve desiatky opitch brancov nad rnom cignom poakovali a dali im po fai otelku. Potom sme utekali kad domov pre povolvac rozkaz a na drustevn Tatru, o ns odviezla na eleznin stanicu do Levc. Za 40 rokov, o Pohranin str strila zpadn hranice, slili u pohraninkov stovky, mono tisce mladch muov z nho reginu. Slili republike tak, ako ich to nauili.

Zaiatok - vojna nie je kojn Po 24 hodinovej ceste vojenskm vlakom n vagn pristl v noci v stanici esk Budjovice. Koncom oktbra bva zima, aj vtedy na stanici v . Budjoviciach zima bola. Pred stanicou sme nastpili do plachtami krytch vojenskch nkladnch V3S-iek a nad rnom, to u bola druh noc bez spnku, ns vyloili na umave v budove bvalho kltora vo Vyom Brode. Tam bol prijmac tbor pre novikov, pre 15. eskobudjovick pohranin brigdu. Tu padali prv vkriky typu vojna neni kojn, vojak rob vetko na rozkaz, ke pouje vojak svoje meno, zakri ZDE alebo TU , na dva roky zabudnite na maminku aj na frajerku, vojak sp, j, ra, se... v pokluse. V kltore ns vyzliekli donaha, ostrihali dohola, ostriekali studenou vodou a potom sme akali v dlhej studenej chodbe. V jednej vekej miestnosti plnej kat sme odovzdali civiln oblek, vojak mazk ho vloil do pripravenej papierovej katuli a napsal adresu domov. Predpokladm, e v tch doch nstupu asi 120 000 novikov mala pota dorui prve tak poet balkov s civilom domov. Do Tekova iiel ten balk v tej dobe tde. Naproti nm na chodbe stli v rade pripraven vojaci - mazci a kad nm nieo podal, trenrky, tielko, koeu, nohavice,

Ke sa kravy zatlali, prehnali sme ich veer do Rakska. Dedinania obyajne netuili, kedy a odkia s hraniiarmi sledovan. Na rakskej strane hranicu skr pochdzkami kontrolovala ne strila rakska hranin polcia. Nadviaza kontakt bolo zakzan. Iba raz pri poiari, ktor nerepektoval hranicu, sme hasili poiar spolu s rakskymi dedinanmi a hasimi. Do najbliej obce na naej strane hranice, volala sa Malonty, bolo 8 km. Bvalo v nej asi 15 - 20 rodn. Ostatn domy boli po vysdlench Nemcoch opusten. Pohranin str nebola zlokou Ministerstva obrany, ale patrila pod Ministerstvo nrodnej bezpenosti. Hlavnm veliteom bol minister, menoval sa Rudolf Bark. Hlavnm veliteom pohraninej stre bol plukovnk Duda. Veliteom Budejovickej brigdy bol podplukovnk Rub a veliteom prporu v Kapliciach bol kapitn tedr. V tej dobe men veliteov pohraninch jednotiek boli vojenskm tajomstvom. Nepriatelia za hranicami ich vak dobre vedeli. Za vojakov zkladnej sluby k PS sa vyberali branci, ktor nevedeli nemecky a anglicky. Neboli z obc, kde ili obania nemeckej n-

Vojak mazk 100 dn pred odchodom do civilu zaal striha krajrsky meter kad de 1 cm. Ete zostvalo 44 dn do odchodu domov.

Kvli krave sa hliadka nesmela prezradi Kee trva na ich strane hranice bola vypasen, asto psli i na naej strane. Trpelo sa to, ke to bolo pod kontrolou, hliadka nemala povolen kvli krave sa prezradi.

rodnosti, nesmeli ma rodinu na Zpade (rozumelo sa v kapitalistickej krajine) a samozrejme, nesmeli by trestan. U armdy sa slilo 24 mesiacov, u Pohraninej stre 27 mesiacov. Bolo to nad rmec platnho zkona o povinnej vojenskej slube. (Pokraovanie na 5. strane)

A zsadn omyl bol, e udia nevedeli, e tzv. stren elezn opona bola vybudovan asi 1 a 2 km pred ttnou hranicou. Poda ternu, ale hlavne tak, aby nemohla by pozorovan zo susednho ttu. U niekoko km pred hranicami vo vntrozem, boli tabuky s npisom HRANIN PSMO VSTUP LEN NA POVOLENIE. Ete bliie k hranici boli vstran tabuky s npisom POZOR! ZAKZAN PSMO VSTUP ZAKZAN. Kto tieto vstrahy nerepektoval, dopal sa priestupku. Ke vodi v terajej dobe nerepektuje dopravn znaku, tie sa dopa priestupku. A tak ako na hraniciach v dobe studenej vojny, ke pohranink v lese v zakzanom psme, asto v noci za znenej viditenosti uvidel osobu, asto iba siluetu, ktor nerepektovala vzvu na zastavenie, unikala a boli prpady, e zaala strebu na pohraninkov, tento pouil zbra presne tak, ako teraz policajt v podobnom prpade a naviac v relatvne mierovom obdob. Na vojne bol kuchr vemi dleit
Na svadbu priiel pohranink na tzv. opuk, boli to dva dni + 3 dni na cestu pri vzdialenosti nad 500 km.

atr pohraninej stre SR pred odchodom do civilu.

(Dokonenie zo 4. strany) Tie tri mesiace sluby naviac sa zapotavali ako vojensk cvienie zlohy. Vysvetlm, e tie tri mesiace potrebovalo velenie PS k tomu, aby za to obdobie vycviilo novch brancov pri neoslabenej slube na ttnej hranici. Zkladn vcvik, volalo sa to prijma, trval prve tie tri mesiace, v tej dobe vykonali branci aj prsahu. Od toho da boli viazan prsahou pre plnenie povinnost voi republike. Nzor, e vojak me rozma a posudzova, i je rozkaz spravodliv pred jeho vykonanm, je nzor nesksenho loveka. Prv vec, ktor nm vtkali do hlavy, bola, e ak nespln rozkaz, tak zaprin smr kamartov. Prsahu sme sa museli naui naspam Toto si z naj pamtm ete dnes po 57 rokoch: Ja, oban eskoslovenskej republiky, vedom si svojej estnej povinnosti, prisahm pred bojovou zstavou vernos pracujcemu udu vedenmu Komunistickou stranou eskoslovenska. Subujem, e budem vojakom statonm, e budem dsledne plni ustanovenia vojenskch poriadkov, rozkazy veliteov a zachovva vojensk tajomstvo. Svedomito sa budem ui ovlda zveren mi zbrane, a pripravova sa na boj, aby som mohol na rozkaz prezidenta a vldy republiky o najlepie brni svoju rodn vlas a jej socialistick poriadok proti kadmu nepriateovi. Na obranu socializmu som vdy pripraven st pevne v radoch ozbrojench sl eskoslovenskej republiky po boku Sovietskej armdy i armd ostatnch socialistickch krajn v boji proti jeho nepriateom a nasadi i svoj ivot na dosiahnutie vazstva. Tak prisahm! Mnoh sksenosti a praktiky eskoslovenskej pohraninej stre boli nepochybne prevzat od Pohraninej stre Sovietskeho zvzu. old po dobu 24 mesiacov bol 73.- Ks za mesiac. Posledn tri mesiace, teda 26 a 27 mesiac, to bolo okolo 260.- Ks za mesiac. Nrok na nvtevu rodiny mal vojak 1 krt za rok. Okrem toho bol tzv. opuk. Na tento vojak nemal nrok, mohol ho dosta ako odmenu pri poven, za mimoriadne vsledky pri vcviku a v slube, alebo

pri mrt blzkeho prbuznho, alebo, ke sa enil, resp. pri naroden dieaa. Tieto podrobnosti uvdzam preto, lebo za tie roky, o je na Slovensku zruen povinn zkladn vojensk sluba, pribudli ronky, ktor tieto podmienky poznaj iba z poutia resp. o nich vbec nevedia

Odznaky, ktor boli udeovan pohraninkom, Vzorn strelec, Pohranink a Vzorn pohranink.

Pevne dfam, e tento stav nepotrv dlho a optovne mladch chlapcov bud povinne vola do nieoho, o bude pripomna vchovu v kasrach a urite bude k prospechu nielen chlapcom, aby sa z nich stali mui pripraven do ivota, ale aby aj krajina mala muov pripravench organizovane plni lohy, ktor sa obas vyskytn v kadej krajine. Naprklad pri ivelnch pohromch, pre ktor treba poui vycvien, organizovan a primerane fyzicky odoln skupinu muov. Pohranink vojak zkladnej vojenskej sluby Ako bval prslunk PS mm z tejto sluby vlastn sksenosti a zitky. Povame o zloinoch pchanch na hraniciach. Pre pochopenie treba pozna svislosti. o si mnoho ud neuvedomovalo, bola hbkov ochrana ttnych hranc, asto to bolo aj 6 8 km od hranice do vntrozemia. V psme hbkovej ochrany neboli iadne oznaenia, dopravn ani miestne tabule, opusten osady po Nemcoch na umave sa systematicky buldozrmi likvidovali. Tern vrtane ciest za 10 rokov od vojny zarstol vegetciou.

Spomnam si na konkrtny prpad zadrania naruitea na naej rote. Hliadka v noci zadrala jednho chlapa. Bol som uren ako zapisovate pri prvom vypovan. Ke chlap povedal po slovensky, e je z Podluian pri Leviciach, tak som bol prekvapen. Ke by tento Rm nebol zabldil, tak mohol skoni s gukou v tele, alebo splen na elektrickom veden v ztarase. Takto amatrski uteenci nemali najmeniu ancu prejs cez hranicu. Ak tak ancu mali udia, ktor pracovali v lesoch na umave , alebo sa prihlsili na presdlenie a bvali v pohrani, bval pohraninci, alebo lenovia zruenho pohotovostnho pluku ZNB. Skratka udia, o poznali tern v neobvanom lesnom prostred umavy. Vycvien pini chodili cez zelen hranicu zriedka, boli in spoahlivejie spsoby, ako sa dosta do alebo von Vcvik hraniiara bol fyzicky nron a bol prispsoben podmienkam z SR.
poda ternu, v ktorom vojak vykonval slubu.

Na rote sme chovali dve kravy, kuchr ich kmil a dojil. N kuchr, volal sa Pita Sz. od trova, bol dedinsk chlapec a choval aj opan a sliepky, o nemusel. Take stravu sme mali aj vaka nemu pestr, napriek akostiam s prsunom potravn. Pre kravy, obyajne boli aj tece, ve inak by nemali kravy mlieko, dva kone do voza a tri jazdeck, sme v lete kosili trvu a pripravovali seno. Rota mala 30-32 muov a jednho dstojnka, velitea roty nadporuka, bval aj s manelkou v montovanom dome pri rote. Jeho manelka, mlad ena, bola jedinou enou, ktor okrem dieveniec pascich kravy na rakskej strane 30 mladch vojakov mohlo pozorova. Velite, jej manel, ju vade brval so sebou. Preval ak chvle, ke musel s do ternu na kontrolu hranice, kde ju nesmel bra so sebou. Spojenie roty s prporom v Kapliciach vzdialenm 22 km obstarvala spojka na motocykli Jawa 250. Na rote bolo jedno drustvo psovodov, celkom 5 psov cviench nemeckch oviakov. Psy mali okrem vojenskch kniiek s fotografiou aj vlastn kuchyu. Bolo zakzan podva im surov mso. V slube by boli uli za kadm zajacom alebo srnou. Pre psov varili striedavo psovodi. asto msov konzervy uren pre psov, boli to msov konzervy po zrunej dobe, zjedli psovodi, o bolo pochopitene zakzan. Potom pre psov varili srnu, diviaka alebo aj jelea. Zveri, najm tej, o sa usmrtila po preskoen na elektrick stenu pod naptm dva a tyri tisc voltov v drtenom ztarase, bolo vea. V hraninom psme sa nesmelo poova. Pokia nebola zver vemi splen od elektrickho naptia, kuchr ju pripravoval na

jedlo aj pre ns hraniiarov. Divina bola asto, aj niekoko krt za mesiac. Na hraniciach sa slilo v dvojlennch hliadkach. Hliadka bola ozbrojen s ostrmi nbojmi v zsobnku. Ak si niekto v terajej dobe nama, e pohraninci, sliaci naprklad v hliadke v lese za tmy, na umave asto v dadi, odmietnu zadra neznmeho loveka, ktor sa v ich seku pred ich oami poka prestrihn drten ztaras, tak nevie ni o vcviku, akm preiel 19 ron mlad mu. Kad hliadka vyslan do ternu na hranice sa evidovala, hne prv rann hliadka, o kontrolovala drten ztaras a kontroln orn ps, menovala sa Dozor, by po zanechanch stopch zistila, e im cez sek preiel lovek. Kad takto prechod konil pre pohraninka pred prokurtorom. Spojenie pohraninkov s rotou bolo na t dobu pomerne spoahliv. V dnenej dobe plnej mobilnch telefnov je zaujmav uvies, e po celej dke hranice, ale aj do hbky smerom do vntrozemia, bolo skryte naahan drten telefnne vedenie a kad pohranink vedel, kde je v lese ukryt prpojka na pripojenie pojtka pecilny, vemi jednoduch a spoahliv vojensk telefn bez cifernka, vekosti ako v mobil. Na rote bol vypovan Rm z Podluian

20. augusta 2013

inZeRCia

POHRONIE

(36)

(99)

ROBERT HOL Nrodn rada SR schvlila 22. mja zmeny zkona . 541/2004 Z.z. tzv. Atmov zkon, ktor bud inn od 1. 8. 2013 resp. od 1. 1. 2014. O tom, ako sa dotkn spolonosti SE ENEL, a.s., sme sa porozprvali s Jurajom Rovnm, ma-

narom palivovho cyklu a rdioaktvnych odpadov (RAO) Slovenskch elektrrn (SE). * Ak s hlavn zmeny v zkone? - Novela prina harmonizciu najnovej legislatvy Eurpskej nie (E) v tejto oblasti s naou nrodnou. Zakomponovan s v nej vetky poiadavky zo smernice Rady 2011/70/Euratom, ktorou

sa zriauje rmec Spoloenstva pre zodpovedn a bezpen nakladanie s vyhorenm palivom (VP) a RAO, v zujme zabrni neprimeranmu zaaeniu budcich generci. * Kad zmena zkona prina pre rzne subjekty pozitva aj negatva. Ako sa zmeny dotkn Slovenskch elektrrn? - Zvia sa nm ron poplatky za vykonvanie ttneho dozoru nad jadrovou bezpenosou (rad jadrovho dozoru SR) o sto percent v prpade prevdzkovanch blokov a o dvesto percent pre mochovsk bloky vo vstavbe. Spolu tak SE rone zaplatia 7,72 mil. eur (oproti pvodnm 3,36 mil.) Nie vemi astnm rieenm je nov ustanovenie povinnos prevdzkovatea JE odovzda do 12 mesiacov od vyprodukovania vetky rdioaktvne odpady a vyhoren palivo na alie nakladanie s nm ttnemu monopolu JAVYS, o v podstate vyluuje monos, aby si SE vybudovali vlastn sklad vyhoretho paliva, ktor sme predpokladali pre mochovsk bloky. Tie to prina vemi obmedzen monosti pri optimalizcii tvorby rdioaktvneho odpadu. Takmuto kroku nerozumieme, kee primrnym cieom vetkch ttov vyuvajcich jadrov energetiku je prve minimalizcia tvorby rdioaktvnych odpadov. Aplikcia tohto ustanovenia prinesie aj mnostvo technickch prekok, o ktorch musme ete s radom jadrovho dozoru rokova. * Urite sa vak njdu aj nov ustanovenia, ktor prines pozitvnu reakciu prevdzkovatea JE alebo obanov.

- Pozitvne vnmame odahenie od administratvnej zae vypustenm ustanovenia o maximlnej 10-ronej lehote platnosti povolen, pretoe ilo o duplicitn povinnos. Tak ako vo vine ttov E sa povolenie na prevdzku jadrovho zariadenia bude vydva na neobmedzen dobu. Samozrejme ostva povinnos vykonva kadch desa rokov periodick hodnotenie jadrovej bezpenosti, na zklad ktorho bude rad jadrovho dozoru zvaova aliu prevdzku jadrovho zariadenia, prpadne jej obmedzenie alebo nutnos skonenia.

Vzhadom na aktulne udalosti vo Fukuime a nsledn udalosti pri rieen odkodnenia sa zvyuje limit zodpovednosti za jadrov kody zo 75 milinov eur na 300 mil. eur pre JE vo fze spania i prevdzky a z 50 mil. eur na 185 mil. eur pre prepravu RAO a pre neenergetick jadrov zariadenia, kee situcia neodzrkadovala zvzky SR vo vzahu vk Viedenskmu dohovoru o obianskoprvnej zodpovednosti za jadrov kodu. To pre prevdzkovatea, samozrejme, prinesie aj vyie nklady na poistn. Pre obyvateov ijcich v blzkosti JE vak vie istoty. A to je aj v slade s naou stratgiou by zodpovedn k obanom.

JOZEF PACALA Rovnako ako v minulosti (o neahkch osudoch Tekovanov na prcach v zahrani sme v POHRON psali nedvno), aj v sasnej dobe, pre nedostatok pracovnch prleitost na Slovensku, odchdza pracova mnostvo mladch do zahrani-

ia. Vykonvaj rzne prce a nie vdy je vyuit ich kvalifikcia. Aj mlad ininier Joko Trhan zo Starho Tekova naroden v roku 1975 nenaiel zamestnanie v rodnej krajine a podarilo sa mu zamestna pri meste Salisbury v Anglicku. Pracoval tam tyri roky, a do

roku 2008. Vtedy, prve v de svojich 33. narodenn, utrpel ak pracovn raz hlavy, ktormu podahol. Pochovan je na cintorne v Starom Tekove. V novinch Salisbury THE JOURNAL z 10. aprla 2008 bola uverejnen sprva o pracovnom raze Jozefa Trhana zo Slovenska.

Jozef Trhan tragicky zahynul vo veku 33 rokov na nsledky pracovnho razu v Anglicku.

Kamenr Chris Sampson s Jozefovm priateom a spolupracovnkom Davidom Churchilom pri kri, ktor postavili na pamiatku Jozefa Trhana

Hontianska Vrbica spene vstpila do jesennej futbalovej sae, ke doma porazila Nesvady 2:0. Text a foto: =LV=

Slovensk vprava s mldenkmi sa zastnila pretekov olympijskch ndej v triatlone v maarskom Fadd-Dombori poas vkendu od 2. - 4. augusta. Zo Slovenska sa kvalifikovalo 12 pretekrov v troch kategrich, z nich tyria Leviania. Okrem nich esk pretekri skromnejia posk reprezentcia a vek masov maarsk triatlonov zklada. V depe bolo naraz 600 bicyklov .Maari mali zrove Majstrovstv Maarska jednotlivcov aj mix tafiet. Poasie bolo extrmne horce. Plvalo sa v ramene Dunaja na kajakrskej drhe, voda mala teplotu 27 C. Organizcia na vysokej rovni, bol to u 29. ronk. Preteky zaali kategriou iakov a 10 min. po nich iaky. V kadej vlne 50 pretekrov. Ich vzdialenosti boli 500 m plvanie,12 km cyklistika a 3 km beh. Najlepie vyplval z Levianov Mat Verbovsk na 13. mieste so stratou 40 sek. na prvch. Okolo 20. miesta Martin Such a Kamil Macek. Poas cyklistiky a behu sa vetci zlepovali a dobehli v takomto porad: Mat Verbovsk 7. miesto, Martin Such 18. miesto, Kamil Macek 20.miesto.

Popoludn tartovali dorastenci a juniori dovedna aj s domcimi dospelkmi elikmi na printrskych vzdialenostiach (750, 20, 5). Vsledky: Tade Fazeka 5. miesto dorastenci, Ivonka Miklov 4. miesto dorastenky. V sai drustiev sa stali asy najrchlejch troch pretekrov. V kategrii Leviania zskali striebro u iakov v zloen Mat Verbovsk, Kamil Macek a Martin Such. Bronz si vybojovali dorastenci Ondrej Dubaj, Tade Fazeka a Branislav Dube. Zaujmav boli preteky v mix tafetch v nedeu, kde tartuj dieva, chlapec, dieva, chlapec na vzdialenostiach 300 m plvanie, 6 km cyklistika a 1,5 km beh. Levick mlad triatlonisti podali sn v vkon ako jednotlivci. V dramatickom sboji vybojovali nai dorastenci druh miesto v zloen Ivonka Miklov, Ondrej Dubaj, Ldia Drahovsk, Mat Verbovsk Na pretekoch chbala Ivana Kuriakov, majsterka Eurpy v duatlone, ktor v tom ase odletela do kanadskej Ottawy na majstrovstv sveta. (MaK)

Momentka z letnho metodickho da na pde Skromnej hudobnej akadmie v Leviciach, ktor dva prleitos talentom bez rozdielu veku.

20. augusta 2013

PoRt

POHRONIE
biatlonisti spene na majstrovstvch maarska

Croatia open Water split 10 km:

Desa kilometrov je slunv zdialenos, o to viac, ak ju mte absolvova vo vode. Medzi iakovmi plavcami sa od tejto vzdialenosti zana hovori o plaveckom maratne. Nie je sa o udova, ve aj t najlep strvia vo vode len osi menej ako 2 hodiny. Nejde pri tom o iadne kpanie sa, plavci doku absolvova pretek v tempe porovnatenom tomu,ktor dosahuj na 1500m. Po dlhej dobe sa naSlovensku naiel plavec, ktor je vekom star iak a nastpil na takto dlh tra. Marek (len K AQUASPORT Levice), m len 14 rokov a v chorvtskom Splite sa postavil na tart svojej prvej desiatky. Aby toho nebolo mlo, plvalo sa v Jadrane a kee Marek trnuje vhradne v sladkch vodch, bola to pre neho alia nov sksenos. tart preteku bol o 10.00 a plvalo sa 5 kl v severnej ztoke v prostred jachtklubu, priom kad malo 2000m.Hne po

Pavuk medzi plaveckou elitou V rchlostnom


tarte sa vpredu vytvorili dve rchle skupinky. V tej prvej bolo 8 plavcov, v tej druhej 5 a medzi nimi aj Marek. V takmer strojovom tempe absolvoval prv tri kol, priom kad plval za 26 min. V tvrtom a piatom kole sa prejavili nesksenos ako aj dlhia letn prestvka, ktor mal naordinovan v poslednch pretekoch a tempo pokleslo na 29 min.nakolo. V cieli z toho bol as 2 hodiny 17 min a 34 seknd a celkov 11. miesto medz ivetkmi astnkmi bez rozdielu pohlavia a veku. V kategrii do 16 rokov skonil na striebornom mieste. Tento vkon je prsubom dobrch vkonov do nasledujcej asti sezny, kde sa Marek bude sstredi op na baznov plvanie. Jednoznanm cieom je zskanie rekordov SR na 800 a 1500 m vonm spsobom v krtkom 25 m bazne. Kee mu iakov plvanie zachutilo,absolvuje v rmci prpravy ete dva 5km preteky, prv v Bratislave (1. ronk ruinovskho maratnu -1. septembra.) a druh v Pardubiciach o tde neskr.

biatlone Hudeek druh

fUtbaL - 3. kolo
N. Dedina Hor. Trovce 3 : 2; N. Tekov Jur nad Hronom 1 : 4; Tlmae Plovce 2 : 1; ata Vek ur 1 : 4; Podluany emberovce 1 : 2; Star Tekov Pohronsk Ruskov 1 : 0; Kaliniakovo Plav Vozokany 3 : 0; ajkov Hron. Kaany 4 : 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ajkov 3 Tlmae 3 Jur n. Hronom 3 Star Tekov 3 Vek ur 3 Hron. Kaany 3 Kaliniakovo 3 emberovce 3 Podluany 3 Horn Turovce 3 Pohr. Ruskov 3 Nov Tekov 3 Nov Dedina 3 ata 3 Pl. Vozokany 3 Plovce 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 8:2 7:3 7:3 8:5 10 : 8 9:8 5:4 5:4 7:5 10 : 9 3:3 7 : 12 6 : 11 4:8 4:9 3:9 7 7 7 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 1 1 1

Oblastn majstrovstvo

Hronovce Vykovce nad Ipom 1 : 5; ahy Ke 11 : 1; Horn Semerovce Demandice; Lok Mal Kozmlovce 3 : 2; Mtne Ludany Pukanec 1 : 8; rovce Bory 2 : 0; Hronsk Kosihy Vek Trovce 1 : 2; Rybnk Doln Pial 0 : 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ahy Pukanec Vek Turovce Vykovce n. Ip. Bory Lok arovce Doln Pial M. Kozmlovce Demandice Ke Mtne Ludany Hronovce Rybnk H. Semerovce Hron. Kosihy 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 21 : 2 17 : 1 11 : 3 10 : 4 8:4 7:4 4:6 2:4 6:5 6:6 6 : 14 6 : 15 2 : 14 2:9 2 : 10 2 : 11 9 9 9 6 6 6 6 4 3 3 3 3 1 0 0 0

II. trieda

Btovce Pastovce 16 : 2 Mla Farn 1 : 5 Lontov Ipesk any 0 : 0 Ipesk Sokolec Tup 5 : 1 Bea Mal Ludince 2 : 3 Hokovce Vek Kozmlovce 0 : 4
1 Btovce 2 V. Kozmlovce 4 Mal Ludince 5 Lontov 6 Ipesk any 7 Farn 8 Bea 9 Tup 10 Mla 11 Hokovce 12 Pastovce 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 3 3 25 : 8 11 : 6 9:5 7:6 9:7 4:2 10 : 9 4:4 5:8 5 : 10 3:9 4 : 22 7 7 6 6 5 4 4 4 4 3 0 0

III. trieda

V nrodnom biatlonovom areli Gyalatet v nadmorskej vke 960 metrov sa konali 10. augusta Majstrovstv Maarska v letnom biatlone, kde Slovensko reprezentovali aj dvaja pretekri klubu biatlonu Levice. Ako prv bol na programe vytrvalostn biatlon, kde v kategrii iaok 10-11 ronch obsadila Katarna Hudeekov 2. miesto. Zvazila lderka priebenho slovenskho rebrka Viktria Hrablayov z klubu biatlonu Breza. V hlav-

nej kategrii muov 21 a star na 7 km trati zo tyrmi streleckmi polokami obsadil Karol Hudeek z KB Levice 5 miesto. Vazom sa stal Pavol Horniak zo Slovenska pred domcimi pretekrmi Mrtonom Plfym a Zsoltom Reznicsekom. Popoludn bol na programe rchlostn biatlon, v ktorom si prvenstvo vybojoval Balzs Reznicsek z Maarska pred Karolom Hudeekom a na treom mieste skonil domci pretekr Roland Varr.

3 Ipesk Sokolec 3

Zaala sa eliezovsk liga v minifutbale

ELIEZOVCE (=LV=) Na ihrisku Z s vyuovacm jazykom slovenskm sa v sobotu 17. augusta zaala miestna liga v minifutbale. Jesenn as m 11 kl, zastuje sa jej osem mustiev. Na snm-

najlepm strelcom o. miku

ke GH Garden street nad Veternmi v modrom zvazili 20:6. Najlepm strelcom bol O. Miku, ktor vsietil p glov a ujal sa vedenia v tabuke strelcov. Viac na www.minifutbalzeliezovce.sk

triatlonistka ivana Kuriakov strieborn v ruskej Penze

Pretekalo sa v zime a dadi


Na pretekoch Eurpskeho pohra v triatlone v kategrii juniorky zskala Ivana Kuriakov strieborn medailu. Zvazila Ruska Anastasia Gorbunov 17 seknd pred Ivanou. Preteky sprevdzala rusk zima a d. Plvalo sa v jazere 750 m , cyklistika v tyroch okruhoch bola kopcovit a bealo sa 5 km. Na druh de plnovala Ivana vyska olympijsk vzdialenosti na pretekoch eurpskeho pohra eny-elit , no poda pravidiel ITU tento tart nemohla absolvova. Manari a trneri ruskej triatlonovej federcie venovali Ivane vek pozornos. Doletela do Moskvy, kde ju spre-

vdzali po pamiatkach na ervenom nmest. Z Moskvy cesta trvala lkovm vlakom 12 hodn do mesta Penza , kde sa

preteky konali. Ivanu teraz ak prprava do Londna na Majstrovstv sveta v triatlone. MaK

Hronovce spen na strelnici v eliezovciach

sa zskava na popularite
ELIEZOVCE (=LV=) Streleck de, ktor organizuje Poovncke zdruenie Hubert Hronovce s podporou obecnho radu, PD a firmy Kovcs Agro, s.r.o., zskava na popularite. Tento rok sa streleckej sae na batrii zastnilo 45 strelcov, o zodpoved okresnm pretekom. Striealo sa v dvoch polokch po 35 holubov. Vazom sa stal po rozstrele Vladimr Jese. Rovnak poet 22 zsahov z 30 monch dosiahol aj tefan Varlk. Aj o 3. mieste rozhodol rozstrel, lebo Hubert Braen a Jn Boenk dosiahli rovnako 21 bodov. Bronzov umiestenie dosiahol H. Brae. Chutn oberstvenie a pitn reim v mornej horave, ke na slnku bolo 32 stupov Celzia, zabezpeilo PZ Hubert Hronovce.

eliezovsk benCHRest:

strelnica stle pln


ELIEZOVCER (=LV=) Sa v disciplne LX N, 2x25 rn 50 m usporiadal v sobotu 17. augusta streleck klub Magnum. Z muov zvazil Roman Kalina s nstrelom 483 zsahov z 500 monch. Druh bol Ladislav Szvancr s 477 zsahmi a tret mlad Kristin Molnr so 444 zsahmi. Na 4. mieste skonil Viktor Rosenberg so 418 zsahmi a 5. Michal Plavec zo Zalaby s nstrelom 393 bodov. V kategrii seniori a eny bol najlep eliezovan Ladislav Dob s nstrelom 473 z 500 monch. Druh skonila Mria Maturkaniov s nstrelom 471 pred Frantikom Csalom zo iah, ktor dosiahol 468 bodov. tvrt bol Zdenko Ndask so 467 bodmi a piaty Ladislav Molnr so 445 bodmi.

(98)
kolesomania_inz_POHRONIE_132x205.indd 1 16. 8. 2013 9:44:07

29/2013

Tdennk POHROnIE

v mestch a obciach okresu Levice

20. augusta 2013

obianske zdruenie V dlani Hrona, v zastpen Ing. Ladislavom hnom - predsedom zdruenia, da 1.8.2013 podpsalo zmluvu s Nitrianskym samosprvnym krajom o poskytnut dotcie z rozpotu Nitrianskeho samosprvneho kraja, na podporu Implementcie integrovanej stratgie miestneho rozvoja vo vke 14 500,00 EUR.

Predsednctvo Obianskeho zdruenia V dlani Hrona vyhlasuje

Vzvu na predkladanie iadost o nenvratn finann prspevok na podporu implementcie integrovanej stratgie miestneho rozvoja
podporenej z dotcie z rozpotu Nitrianskeho samosprvneho kraja. Kd vzvy: OZVDH/nSK2/2013V01. Termn trvania vzvy: od 19.8. do 6.9.2013 Vetky informcie tkajce sa vzvy zskate v kancelrii OZ V dlani Hrona, ervenej armdy 55, 935 32 Kaln na Hronom.

Pozvnka na oslavy snP


Obec Kaln nad Hronom vs srdene pozva na oslavu SNP v stredu 28. augusta o 18:00 hod. pri Dome bojovej slvy. Program: 18:00 hod. kladenie vencov, 18:30 hod. krtky program s vystpenm tanenej skupiny Texasrangers, vatra a zbava O oberstvenie bude postaran! Do tanca hr hudobn skupina Efekt z Levc.

Kalniansky armagedo ii. najrchlejie a najbizarnejie plavidlo tohto leta

na festivale UtoPeneC hasili vodu aj divkov


Dobrovon hasii z Kalnej nad Hronom a lenovia hnutia Nov vina Dohoda (D. Lipic) dali hlavy dokopy a zostrojili plavidlo, ktor pomenovali Armagedo II. Posdku tvorili hasii, ktor poas plavby striekali vodu na sperov i divkov a Pat a Mat, ktor sa do poslednej chvle snaili plavidlo vylepova a na palube ete plili drevo. Splavu sa zastnili aj pirti na iernej Perle, Postrach Hrona, pirti z Jura nad Hronom, plavidlo vyroben z PET flia a in. Vborn nladu umocnilo aj to, e kad, kto sa splavu zastnil, bol ocenen. Potom posdka svoje plavidlo ete vylepila a prihlsila sa na

oZnam nePReHLiadnite!
obecn kninica v Kalnej nad Hronom bude od 19. do 23. augusta zatvoren!
festival bizarnch plavidiel Utopenec, ktor sa konal 11. augusta na jazere Povadlo. Boh mor Poseidon odomkol vody jazera a sa sa mohla zaa. Saiace plavidl boli skutone bizarn. Videli sme pkov Ruenku spiacu vo svojej posteli, plaviaci sa Zvolensk zmok, futbalistu aj s brnkami, taxi, kaplnku a in. Hodnotila sa rchlos a bizarnos. Armagedo II. zskal 3. miesto v kategrii najrchlejie plavidlo a svojou hasiskou striekakou a hasenm vody uptal divkov i porotu. V kategrii najbizarnejie plavidlo zvazili a domov si priniesli putovn trofej za 1. miesto. DHZ Kaln nad Hronom

Vsledky vkendovch zpasov mustiev Kalnej nad Hronom


Gly za Kaln: Bogr 2, Bajan, V. Bajan, Horniak, Almsy, Ivanick, Madars. al zpas odohraj nai iaci da 24.8.2013 o 14.30 hod. doma proti ate.

ObM iaci 1. Kolo M. Ludany Kaln n/Hronom 0:8

MARIAN MAZ ,Ja, Vodnk upko, vldca vetkho ivho na toku rieky Hron na rozhran Tekova a Hontu,

z moci mne udelenej najvymi silami, som sa rozhodol usporiada splav netradinch plavidiel. Splav sa konal 20. jla v Jure nad Hronom.

Gly za Kaln : po 2, al zpas odohraj nai dorastenci da 24.8.2013 o 17.00 hod. doma proti Hurbanovu.

V. liga Vchod Dorast 3. kolo ahy - Kaln n/Hronom 1 : 2 (0:1)

Gly za Kaln: Mres 3, Pacalaj 2, R. Lack, Slher al zpas predohraj nai mui da 21.8.2013 o 18.00 hod. vo Vekom Kri a nsledne odohraj riadne kolo da 25.8.2013 o 17.00 hod. v Podhjskej. KFC Kaln nad Hronom

V. liga Vchod Mui 3. kolo Kaln n/Hronom Beeov 7 : 0 (3:0)

PoZVnKa
KFC Kaln si Vs dovouje pozva na posledn majstrovsk futbalov zpas V. ligy Vchod medzi domcim KFC a mustvom zo Zlatnej naOstrove. Zpas sa uskuton da 23.6.2013 o 17.00 hod. na naom futbalovom ihrisku. Verme, e ns prdete podpori v hojnom pote a zrove sa rozli s spenou seznou nho mustva.
KFC Kaln nad Hronom

Aj takto mu vyzera priestory po teraz u bvalom JUVA textile.

Zber obnosenho atstva


Zapojte sa do zberu obnosenho a nepotrebnho atstva, ktor sa bude kona v obci Kaln nad Hronom (na Obecnom rade) v termne od 19.8.2013 do 10.9.2013 v spoluprci s neziskovou organizciou Pomocn Anjel.

Veci je potrebn zabali do igelit. vreca alebo inho vhodnho obalu tak, aby nedolo k znehodnoteniu pri prevoze. ZBIERA SA: dmske, pnske, detsk letn a zimn obleenie, posten oblieky, uterky, zclony, zvesy, prestieradl, metrov textil, deky, tkan koberce, periny, hlavnice. Nezle na tom, i je to posledn mda alebo u maj veci mono i desiatky rokov. Veci mu by aj mierne zneisten, nie vak plne pinav. Prosme obanov aby posten prdlo, uterky a utierky zabalili osobitne a oznaili. NEZBIERA SA: hraky, obuv, domce potreby, matrace, koberce (okrem tkanch) a vemi zneisten veci. Nepotrebnm, obnosenm atstvom a textliami mete pomc uom, ktor ho mu potrebova. V neposlednom rade takouto likvidciou pre Vs nepotrebnho textilu etrte aj ivotn prostredie.

Zber obnosenho atstva

Predm rodinn dom v Kalnej nad Hronom, v asti obce Kalnica. Kontakt: 0918 075 945.

V tomto roku bolo vek sucho. Zrok bolo vemi mlo. Rastliny a zvl krmoviny sa nemohli dobre vyvja. Obilovinm vak ete pomohli dade v jnovch doch. roda zrnn bola dobr, krmovn vak bol nedostatok. Vek horavy u v druhej polovike jna dosiahli 35 stupov Celzia, a preto bola slab roda hrozna aj ovocia. roda obilovn bola dobr. Po smrti prezidenta Zpotockho bol do tejto funkcie zvolen A. Novotn. Hlavne po roku 1960 viedol kormidlo ttu strnulo. Preto bol v januri 1968 do funkcie prvho tajomnka V KS zvolen A. Dubek. V marci sa vzdal prezidentskho radu a za prezidenta bol zvolen Ludvk Svoboda. Da 28. oktbra 1968 bol podpsan federlny zkon, ktor bol dan do platnosti s tm, e SSR je tt zloen z dvoch rovnoprvnych republk, a to z SR a SSR.

kolsk rok bol otvoren 1. septembra 1968. V kole psob 13 uiteov, kolnka, upratovaka a kuchrka. Vchova a vzdelvanie prebiehali poda plnu koly a plnu pedagogickch pord. Spolu bolo v kole 207 iakov, ktor prichdzaj z Bei, Hornho a dolnho Pialu, Jesenskho dolia, z Tehly, z Lule a z Ine. V zkladnej kole spene pracovali krky: vtvarn, prrodovedn, volejbalov, literrny, spevcko-tanen. K verejnm oslavm v obci bol dodvan kultrny program. Prca ZRP bola zameran na pomoc kole pri vchove a vzdelvan, a na materilnu pomoc. Ukonenie kolskho roku bolo 27. jna 1969 s hodnotenm kladov a nedostatkov. innos MNV prebiehala poda plnu prce na rok 1968. Brigdnicky sa zaali upravova priestory v okol kultrneho domu, pokraovalo sa v prave arelu koly a kolskch ihrsk. MNV viedol obanov k plneniu si socialistickch zvzkov zameranch na drbu zelene, m sa vzhad obce stle zlepoval.

Miestny spolok ien v Hornom Piali akuje vetkch astnkom zjazdu do Patiniec, ktor sa konal 3. augusta. Strvili sme spolu na kpalisku skvel de. Poasie nm prialo a nlada bola vborn. Na hodov sobotu 7. septembra, na miestnom futbalovom ihrisku, sa po zpase starch pnov z Vekho uru a Hornho Pialu uskuton vyhodnotenie sae o najkrajiu kvetinov vzdobu balkna a okna. Ceny vazom odovzd starosta obce udovt Hdik.

Poas prestvky futbalovho zpasu si zmeraj sily a schopnosti v kopan jedenstok eny v kategrich babiky, mamiky a dcry. Prte sa s nami zabavi a povzbudi svojich. Najikovnejie futbalistky si z rk starostu bud mc prevzia vecn ceny. O oberstvenie bude postaran. Vo veernch hodinch vs vetkch budeme srdene oakva na hodovej tanenej zbave v miestnom kultrnom dome. Do tanca bud hra Rikkoovci. EVA HDIKOV

VZVA PRE HORNOPIALANOV:

SATE O NAJKRAJIE VYZDOBEN BALKN A OKNO S KVETINAMI Miestny spolok ien v Hornom Piali vyhlasuje sa o najkrajie vyzdoben balkn a okno s kvetinami.

Mil Hornopialania, zapojte sa do sae a vaa snaha aj nmaha bud odmenen. Na hodov sobotu, 7. septembra po futbalovom zpase na miestnom futbalovom ihrisku bud vyhlsen vsledky sae a vazi zskaj vecn ceny. Sa bude vyhodnocova nezvisl komisia. Teme sa, e od jla do septembra bude naa obec ako jedna rozkvitnut zhrada. Eva Hdikov

EVA HDIKOV HORN PIAL V sobotu 17. augusta sa v obci u tret raz konal turnaj v plovom volejbale, ktorho sa zastnilo es drustiev. Sily si zmerali hri z Levc, z Dolnho Pialu, z Ine a tri drustv domcich. Prvenstvo a najkrajiu trofej prvom zskali Leviania v zostave K. Hlinka, M. Kok, V. Moravk, M. Bal. Na druhom mieste skonili hri z Dolnho Pialu v zostave D. Pakiov, Trgia, M. Kaov., M. Kaov ml., F. Blaovi. K ich vynikajcim vkonom im meme len blahoela. Krsne tretie miesto si vybojoval tm starostu obce v obsaden . Hdik, M. Hdik, P. Maczk, Zs Balla. K tomuto spechu aj im srdene gratulujeme. Statone bojovalo aj drustvo z Ine

(Laurenk, J. Budzkov, K. Zlatnick, A. Zlatnick, V. Jablonsk), ktor si vybojovalo 4. miesto. Hri z tmu BadBoys (E. Maj, P. Levk, J. Krivoenko, Zs Maczk, M. Nagy, N. Baranyaiov) nemali svoj de. Snaili sa zo vetkch sl, ale astena sa od nich odvrtila. Nevad, o rok to bude urite lepie. Posledn miesto sa ulo najmladm, drustvu Gypsy (P. Kuba, Vajs., M. Vajs, D. Vajsov). Nie je dleit vyhra, ale hra, boli ste vetci asn. Starosta udovt Hdik akuje vetkm hrom za as a organiztorom, ktor priloili ruku k dielu, za aliu vydaren akciu. Ve nelo len o ceny, ale najm o krsne spolone preit portov popoludnie. Dovidenia o rok!

POHRONIE

samosPRVne noVinY

20. augusta 2013

11

Od utorka do utorka: M IJE OBEC

. 29/2013 Rybnania mu by hrd na vznamnho vynlezcu Gapara Harmadyho

20. august 2013

nvrh na udelenie nrodnej ceny sR


ian. Potreboval vedceho kontrukcie jednoelovch strojov a Gapar tto prcu vykonval v PPS. Do ZSMK v Tlmaoch nastpil Gapar Harmady v roku 1964. aiskom prce technickho rozvoja v Tlmaoch bol technologick vvoj. Pripravi technologick podmienky pre nov vroby, pre nov vrobn haly bola loha pre skupinu, ktor viedol. K pvodnm dvom vrobnm halm pribdali alie vrobn priestory a podnik zo zaiatku vyuvajci technologick sksenosti materskho podniku IBZK Brno sa stle viac osamostatoval. Postupne sa stal dominantnm vrobcom parnch kotlov vekch vkonov v SR. Vyvinuli pracovisk pre vrobu zariaden pre atmov elektrrne Technologick vvoj v Tlmaoch sa stval stle astejie vzorom pre ostatnch vrobcov energetickch zariaden a nakoniec aj vo vrobe zariaden pre jadrov elektrrne. Vsledky v oblasti zvldnutia technologickch zariaden pre vrobu separtorov pary pre reaktory VVER 440 pre atmov elektrrne viedli nakoniec k nvrhu na udelenie Nrodnej ceny Slovenskej republiky pre kolektv rieiteov veden Gaparom Harmadym. Svetov novos tejto novej technolgie bola dokumentovan viacermi pvodnmi zariadeniami, ktor boli vynlezmi a boli na ne udelen autorsk osvedenia. Podnik za zvldnutie tejto technolgie zskal na Medzinrodnom BV zlat medailu. Rybnick rodk Gapar Harmady, ktor pvodne nedostal odporajci kdrov posudok od stranckych funkcionrov z Rybnka, sa postupne dostval za dosiahnut vsledky stle astejie aj na predn strnky nielen odbornej, ale aj stranckej tlae. Kolektv kontruktrov jednoelovch strojov, ktor viedol celkom 22 rokov, nikdy nemal tzv. dobr kdrov zloenie. Medzi 22 pracovnkmi bol iba jeden len strany. Pred politikou mali prednos v kolektve odbornci a pracovn vsledky. A tie boli najlepie nielen v podniku SES Tlmae. (dokonenie v budcom sle)

Mil spoluobania,
som rd, e na strnkach POHRONIA meme pre histriu zaznamena aj ivotn prbehy ud, ktor posvali i posvaj svet dopredu. A ete viac ma napa hrdosou, ak s to Rybnania, nai rodci. Preto vm dvam do pozornosti lnok o vznamnch spechoch, ktor dosiahol vynlezca Gapar Harmady. lovek, ktor napriek neahkmu delu svojm umom a zanietenosou dokzal by v nedvnej dobe jednm z kovch kormidelnkov svetlej ry Slovenskch energetickch strojrn v Tlmaoch. S ctou: Imrich Krlik, starosta

Rybnania spomnaj na skvel vatru zvrchovanosti

amfiteter na teplici op pln

Ako jedin podnik na Slovensku zskali ZSMK Tlmae zaiatkom 70. rokov monos zapoji sa medzi vrobcov zariaden pre atmov elektrrne. Podmienkou bolo zvldnu vrobu separtorov pary SPP 220 pre reaktory typu Vorone. Medzi inmi bolo treba vyvin manipultor, ktor by umonil manipulciu s vrobkom, pre ktorho rozmery a vhu neboli vrobn priestory v Tlmaoch prispsoben. Jeho vha prevyovala dvojnsobne nosnos najvieho eriavu a pre mal vku haly bolo treba njs aj priestorov rieenie. Manipultor na obrzku zadanie splnil. Zariadenie je vynlez .182419 autori Gapar Harmady, Peter Nagy a Jozef Pacala.

JOZEF PACALA Preo nenape nieo aj o Rybnku? Takto ma oslovil Rybnan, s ktorm som sa desiatky rokov stretval v Kirove v Tlmaoch. Teraz sme sa stretli v Leviciach pred Uhnkovou viechou. Napsal som. Napsal som o vynlezcovi z Rybnka. Skuton prbeh vznamnho vynlezcu z Rybnka Skuton prbeh je obyajne prbeh, ktor vm niekto porozprva. Vy ho iba napete. Asi ako ke ope iak lohu od spoluiaka a podpe sa pod u. Tento prbeh jeho hrdina u neporozprva, napriek tomu je to prbeh skuton. ahko sa pe prbeh loveka, ktor je literrne inn. On si vlastne vetko nape. Napsa prbeh loveka, ktor posunul technick pokrok dopredu, zanechal za sebou nov technick a technologick rieenia, je vemi ak. Pokia vsledkom nie je nov auto alebo lietadlo, prpadne nov zbra, technika sama o sebe nie je zaujmav. Dostal meno poda kalendra Narodil sa 6. janura 1926. Ako bolo v tej dobe zvykom, dostal meno poda kalendra, teda Gapar. Otec bol ronk. V rodine sa narodili tyri deti. Chlapec dospel v dobe po druhej svetovej vojne a kee

sa dobre uil, mal zujem tudova. Pomery v ronckej rodine v Rybnku s viac demi zodpovedali podmienkam tej doby. Podmienkou bolo - ke vstpite do Jednotnho ronckeho drustva, syn me s tudova dme mu priazniv posudok. V tej dobe po februri 1948 bez kdrovho posudku ste nemohli ni urobi. Vade bolo treba najprv predloi kdrov posudok. Pre lenov strany (KSS) dval posudok vbor strany a pre nelenov miestny nrodn vbor, ktorho predsedom alebo tajomnkom bol dosaden funkcionr KSS. Strana mala ud vade. Gaparov otec, ako vina ronkov v Rybnku, ako nahanoben zeme dobrovone do JRD odo-

vzda odmietol, a tak Gapar nedostal doporuenie s tudova. Vyuil nbor do fabriky v echch a doslova sa vytratil z Rybnka. Zamestnal sa v Prahe v KD ako robotnk a popri zamestnan si urobil maturitu a potom Strojncku fakultu na Vysokej kole v Koiciach. U ako ininier vyuil nbor a zamestnal sa v zbrojovke, v Podpolianskych strojrach v Detve. Medzitm sa osamostatnil, oenil a aj pomery v rodnom Rybnku sa trochu znormalizovali. Prleitos vrti sa domov sa naskytla, ke sa vedcim odboru Technickho rozvoja v Zvodoch S. M. Kirova v Tlmaoch stal jeho spoluiak z vysokej koly Ing. Jn Bernt z Devi-

Vatru zvrchovanosti zaplili starosta Imrich Krlik so zstupcom Stanislavom Maarom.

V strede rybncky vynlezca Gapar Harmady, vavo Jozef Pacala, vpravo Peter Nagy.

oZnam
V doch od 26.do 30. augusta sa v naej obci uskuton zber obnosenho a nepotrebnho atstva a textilu. naplnen vrecia mu obania odovzda v zbernom mieste v dome na elezninej ulici v ase od 8. h do 15:30 h. neodovzdvajte: hraky, obuv, domce potreby, matrace, koberce a vemi zneisten veci.

RYBNK (aneta Vargov) - Uprostred leta,17. jla, si slovensk nrod kadorone pripomna vznamn de v novodobch dejinch: prijatie Deklarcie o zvrchovanosti SR. Dstojnou spomienkou na tto udalos bolo slvnostn podujatie spojen so zaplenm vatry zvrchovanosti, ktor sa konalo 20.jla v priestoroch prrodnho amfitetra na Teplici. Obec ila prpravou na veern podujatie cel de. Pracovnci Oc zabezpeili pravu priestranstiev amfitetra a postavenie vatry. Poovncke zdruenie pridalo ruku k dielu prpravou vynikajceho gula. Vetci spolone v drunej nlade zabezpeili bezchybn prpravy potrebn pre toto slvnostn podujatie. O 19. hod. sa zaali schdza prv nvtevnci pln oakvan prjemnch zitkov. Pri vstupe vetci dostali lstky na gul, ktor mohli vymeni za porciu vynikajcej diviaej pochky. Na zaiatok oficilneho programu privtal prtomnch zstupca starostu - Stanislav Maar a vetkch oboznmil s pripravenm programom. Po hymne, prednesenej skupinou Krivn, na javisko vystpil sta-

rosta Imrich Krlik a predniesol svoj prhovor. O neopakovaten zitok spojen s prekrsnym programom sa postarali deti z detskej cimbalovej hudby Zukik. Prednesom prekrsnych piesni pohladili nejedno srdieko. Do programu sa zapojila aj dvojnsobn strieborn slvica Ivanka rmekov, ktor zaspievala prendhern piesne. Na javisku deti vystriedala aj staria genercia v podobe znmej rybnckej spevckej skupiny Krivn. Prekvapenm veera bolo spolon vystpenie skupiny Krivn a vecBand. Oficilnu as podujatia ukonil slvnostn akt zaplenia vatry zvrchovanosti, ktorho sa spolu so starostom Imrichom Krlikom ujal aj jeho zstupca Stanislav Maar. V alej asti programu sa astnci podujatia mohli venova vonej zbave. Najm t men si nenechali ujs prleitos opiec si na ohnku obben pekiky. Pre vetkch, ktor sa chceli ete alej zabavi, pripravili organiztori posedenie pri ivej hudbe. Chvle pri oberstven a priateskch rozhovorov sprjemnila skupina vecBand. Zbava pokraovala do neskorch nonch hodn.

DIVY BRATISLAVY

strojom tejto knihy je vak fotografia, ktor asto doke poveda viac ako stovky slov. Stovky ndhernch farebnch fotoNrast nvtevnosti zahranigrafi a obrzkov a ptav texty zachynch turistov ukazuje, e Bratvajce minulos i sasnos sloventislava u nie je len cieom skej metropoly. Tak s DIVY BRATIkrtkych vletov, ale atraktvSLAVY. Nov kniha o Bratislave je na turistick destincia v povpoveou sksenho publicistu, ktor nuke renomovanch cestovsa mestu dlhodobo venuje ako geograf, nch kancelri. S Viedou a fotograf aj ako viac ako polstoron Budapeou patr medzi vrBratislavan. choly takzvanho zlatho DIVY BRATISLAVY s citlivo nastredoeurpskeho trojuholnmieanou zmesou odbornch faktov ka, o je jeden z najperz oblasti histrie, geografie a alch spektvnejch reginov v Euvied, ale aj vpoved subjektvnejej rpe. No nielen cudzincom povahy. Autor sa nevyhba ani polemickm t- Bratislava pripravuje prjemn prekvapenia. Aj mam, ktor s sporn, ale zatia ete nedoriee- Bratislavanom ponka vea zaujmavch n. Nechbaj odahujce texty patriace do a vzruujcich divov. sveta rozprvok, povest a legiend. Hlavnm n-

Autor publikcie Doc. RNDr. Jn Lacika, CSc. Vedeck pracovnk Geografickho stavu SAV v Bratislave v oblasti geografie, geomorfolgie a environmentlnych vied. Okrem vedeckej prce sa venuje krajinrskej fotografii, tvorbe mp a psaniu populrno-nunej a turistickej literatry a encyklopedickm dielam. Je autorom desiatok knh. Vo vydavatestve Ikar od Jna Laciku vylo: 1000 zaujmavost Slovenska (2008); za tto publikciu autor zskal Zlat knihu za predaj viac ako 15 tisc vtlakov, 700 slovenskch hradov, zmkov, katieov, panskch sdel a pevnost (2010), Divy Tatier (2011), 1000 cirkevnch pamiatok Slovenska (2012). Publikcia DIVY BRATISLAVY vychdza sasne aj v anglickej mutcii. M 208 strn, maloobchodn cena 19,90 .

www.bux.sk, www.ikar.sk

18. 8. 1940 zomrel v Leviciach MUDr. Mrius Karafith, on lekr, zakladate levickej nemocnice. Narodil sa v roku 1858. Bol znmym onm lekrom. Patril k zakladateom levickej nemocnice, ktor otvorili v roku 1885. Stal sa jej prvm riaditeom. Na jej ele stl 20 rokov (1885-1905). Poas I. svetovej vojny bol ist as riaditeom vojenskej nemocnice, ktor sdlila v budove uiteskho stavu. Bol i literrne inn. Pravidelne prispieval do vestnka Tekovskej upy Bars. V roku 1930 zaal psa zpisky o Leviciach a Levianoch, ktorch podstatn as bola publikovan v tdennku Bars. Bol dlhoronm funkcionrom levickho Kasna, podieal sa na zaloen enskho spolku (Lvai Negylet) v Leviciach, v roku 1912 bol zakladateom Reviczkho spolonosti (Reviczky Trsasg). *** 23. augusta 1820 sa narodil v Krupine tefan Lukek, uite, nrodovec. Od detstva mal rd knihy, ale rodiia ho dali na remeslo za krajrskeho ua. Ako ue spval aj cez tuh zimu na povale. Zskal tam neastn omrzliny (museli mu amputova lnky prstov), ktor spsobili astn obrat v jeho ivote. Nebol u schopn na remeslo a tak ho rodiia predsa dali tudova na piaristick gymnzium doma v Krupine. Vyie triedy absolvoval na tiavnickom
INKA, JOAN, KALO, YAK

lceu, kde ho uil aj Daniel Lichard, neskor jeho dobr priate a kmotor. Vstpil do tudentskho spolku Slovensk spolonos a aktvne v om pracoval. Ako uite psobil v Bankch pri Banskej tiavnici. Poas revolcie il v Krupine pod policajnm dozorom. Cviil sa v cudzch reiach. Potom ho pozvali za uitea do Pukanca. Zvolen bol 12. septembra 1850 a uil tu a do smrti (12. septembra 1884). Rozhbal kultrny a spoloensk ivot v obci. Zakladal, pracoval a prednal v spolkoch Jednota proti trznn zvat, Kasno, Matica slovensk, Vzjomn pomocnica, Spevokol, Vzdelvac spolok, Kninica jetok kolskch. Spolu s pukanskm r.k. farrom Martinom Veselovskm sa zastnili na prvom valnom zhromaden Matice slovenskej. Matin vbor ho v roku 1856 menoval matinm jednateom pre Hont. Staral sa nielen o duchovn kultru svojich spoluobanov, ale aj o ich hmotn povznesenie - uil ich tepi stromy. Zatepil vraj kad plnku v poli. I zaloenie Vzjomnej pomocnice bolo vznamnm hospodrskym inom. Prispieval do slovenskch novn a asopisov. Jeho lnky poskytuj jasn pohad na kultrny a spoloensk ivot v Pukanci v tch
KONIEC TAJNIKY symetrla inkujci, rieka inovnk v Rusku

asoch. Lukek bol dobr uite, no mal aj mnoho nepriateov, ktor ho pehovali a udvali za jeho nrodno-buditesk innos u slneho i kldozorcu. Uitelia Hontianskeho seniortu si ho vili. *** 25. 8. 1807 sa narodil v Bohuniciach Samuel Godra, preromantick bsnik a prozaik, nrodn budite, uite a evanjelick farr. Bol spoluzakladateom Spolonosti esko-slovenskej, podporovate slovenskch nrodno-kultrnych podujat. Zakladajci len a prispievate Matice slovenskej a slovenskho Gymnzia v Revcej. tudoval na evanjelickom lceu v Bratislave a na teologickej fakulte vo Viedni. Psobil ako uite v Bratislave, od roku 1831 ako levita v Slavnsku (Chorvtsko), neskr ako kapln v Radvani a od roku 1841 a do svojej smrti ako farr v Strednch Plachtinciach. Zomrel 4. 5. 1873. Pri prleitosti 200. vroia narodenia jeho brata Michala zorganizovala Tekovsk kninica v Leviciach 13. jna 2001 seminr "Godrovci v slovenskej literatre". Zaznamenal (r) Pramene: Osobnosti Levickho reginu, Mria Ztopkov, 2001, www.kniznicalevice.sk a monografie obc reginu (Pouit daje s do r. 2001)

divn, otoman

pridaj k tovaru v balku

zvratn zmeno

P
cudzie mu. meno PZ okr. Bnovce n./B.

podnik v Brne mal nenron skladba nikel

parafa, anonyma nelnk kozkov akate, chovanec stavu rta psmeno grckej abecedy

MPZ Turecka janur, po esky

bedunsky pl
nerozhodne v achu len starho nroda

zrazil niekoho mravy, obetovanie sprvania esk sa mu. meno titul vldcu Inkov Chaplinov film let. zn. eska PZ okr. Olomouc

tibetsk kopytnk

NARODILI SA LEVICE: 3. 8. Jasmin Lakatosov (dcra Sandry), 4. 8. Armin Bagala (syn MUDr. Michala a JUDr. Viktrie), Alexander Bak (syn Alexandra a Katarny), 5. 8. ron Oovsk (syn Tibora a Lucie), 6. 8. Adam Valkovi (syn Petra a Gabriely), Lucas Boik (syn Ondreja a Anik), 7. 8. Paulna ak (dcra Petra a Martiny), 8. 8. Sofia imkov (dcra Mgr. Petra a Ing. Jany), Liana Majov (dcra Michala a Evy), Zara Luptkov (dcra Mgr. Vladimra a Mgr. Martiny), 9. 8. Olvia uchterov (dcra Radoslava a PaedDr. Jany), Markus Dominik Szab (syn Ildik), 12. 8. Sebastin Fojtk (syn Martina a Henriety) SBILI SI VERNOS LEVICE: 9. 8. Ladislav Bainsk a Da Ioldov, Milo atko a Alena Polkov, 10. 8. Milan Bari a Tajana Btovsk, Ing. Peter Sloboda a Ing. Jana Kazimrov, 11. 8. Dalibor po a MUDr. Zuzana Teliarov OPUSTILI NS LEVICE: 8. 8. Mria Klimentov (73 r., Drenice Kmeovce), Anna tevkov (57 r., Drenice Kmeovce), 9. 8. Mria Bajnoviov (67 r., Tekovsk Luany), Michal Palic (56 r., Nov Tekov), 10. 8. Anna Dadov (68 r., Btovce), Albeta Moravsk (82 r., Sikenica Trhya), 11. 8. Mria Seneiov (83 r., Hronsk Kosihy), Valria Ivkoviov (77 r., Levice), 12. 8. Jolana ivov (59 r., Levice), Helena Homolov (82 r., Levice), 13. 8. Jn Glik (60 r., Levice), 14. 8. Juraj Srkny (69 r., ata) AHY: 7. 8. Ladislav Gergely (82 r., Vykovce nad Ipom), 9. 8. Etela Kovov (76 r., ahy), Jn Benko (63 r., Vek Turovce)

P
rieka v Rusku pean stav polomer (fonet.) uhlomern prstroj orientlne mu. meno

modla, feti okrem inho

ukazovacie zmeno

strata na vhe tovaru

KUPN KROVKY 29/2013

MATKOU NEASTIA... Dokonenie tajniky J. LETKA spolu s kupnom zalite do 5 dn na adresu redakcie. Tajnika z . 28/2013 znie: ...Z NEHO UROBME. Vhercom knihy z vydavatestva IKAR je Jozef Mrz. Vhru si me prevzia v redakcii.

Baran 21. 3. - 20. 4. Mte v blzkosti loveka, na ktorom vm vemi zle? Dneok je vhodn tento vzah vylepi. Konajte cieavedome a rozhodne. Vetko je vo vaich rukch. akaj vs starosti s peniazmi. Potrpia vs, ke sa objav monos kpi nieo, po om u dlho tite. Bute trpezliv a vykajte, km bud financie. Bk 21. 4. - 21. 5. V partnerskom vzahu dosiahnete nieo, o o ste sa v minulosti mrne usilovali. Na mieste je vak via skromnos. Aj malmi prostriedkami sa daj dokza vek veci. Ak sa dokete v pracovnch vzahoch ovlda, ni neprjemnho vs nepostretne. Zachovajte si rozvahu za kadch okolnost a preijete tde pln pokoja a pohody. Blenci 22. 5. - 21. 6. Prospela by vm menia zdravotn prechdzka, pokia mono aj s niekm vm blzkym. akaj vs prce okolo domu. Doma bud milo prekvapen, ak sa im budete naplno venova. Poda vs je zrejme vetko v najlepom poriadku. Niekto doma m vak in nzor. Nenechajte veci dovies do krajnosti. Radej uvte vetko v pokoji. Rak 22. 6. - 22. 7. Ak sa chcete osvedi aj na umeleckom poli, vystihli ste prav chvu. Nebud vm chba originlne npady, ani inpircie. Dobr aspekty s aj na lsku a vetko, o svis s vaimi zubami. Dobre si zvte, o skutone chcete, aby ste si zbytone nekomplikovali situciu. Nezabdajte kvli peniazom na svoje predsavzatia. Lev 23. 7. - 23. 8. Hoci vs domov a rodina do istej miery zaauje, na druhej strane vm dva pocit uspokojenia. Mali by ste tam aj investova, i u as alebo peniaze. Bute bez obv, ak sa dozviete nieo neprjemn. Kritika vm vemi pome. Mte vborn prleitos ukza, e ste in, ako sa o vs hovor. Panna 24. 8. - 23. 9. Ak sa vm nieo bude zda podozriv, nemuste to hne odsdi. Pome smev a tolerancia a na priaze vldnucej Venue sa mete spoahn. akaj vs povinn stretnutia. Nedvajte vak prli najavo vau nechu. Nemus sa vm to vyplati. Menie nedorozumenia neriete zbytonm vysvetovanm. smev doke viac. Vhy 24. 9. - 23. 10. Vae rozumn reakcie nasveduj, e ste sa pouili z chb z minulosti. Zleitos, ktor vs teraz zaauje, sa rchlo vyriei. Nemuste robi zbyton paniku. Zrejme mte dobr a eln npady, ale asi o nich diskutujete s nesprvnymi umi. Obrte sa na takch, ktor rozmaj ako vy. Urite pochopia a mu vm aj pomc. korpin 24. 10. - 22. 11. Zanete na sebe pracova. Vylepte si fyzick zdatnos a duevn sebaovldanie. Vo vzahoch sa vm dari nebude, niekto vm bude robi napriek. V tchto doch by ste mali urobi vetky dleit rozhodnutia tkajce sa kariry a budcnosti. Nie je vylen, e sa dokte prjemnho prekvapenia. Strelec 23. 11. - 21. 12. V spolonosti istch ud mete nadviaza mnoh uiton a perspektvne kontakty. Mali by ste preto prija ich pozvanie. Vypracujte si pln do budcnosti, ktor vm uah al postup. Mali ste s niekm naruen vzahy? U tento tde prinesie ich zlepenie. Ak budete potrebova nieiu pomoc, urite ju vemi rchlo zskate. Kozoroec 22. 12. - 20. 1. Na vau innos a zubu potrebujete nielen sstredenos, ale aj trpezlivos. Teraz budete ma vborn as sa jej venova. Dleit rozhodovania nechajte na neskr. Dopustili ste sa nejakch chb? Teraz ich zanete urchlene naprva. Nezabudnite dva pozor na to, o a komu poviete. Vodnr 21. 1. - 19. 2. Cez vkend sa plne venujte svojmu partnerovi. Zavete ho do spolonosti, kde sa dobre cti a nezabudnite ani na mal pozornos. Skr ako sa budete angaova v jednej oemetnej veci, mali by ste si zaobstara o najviac informci. Bolo by neprjemn, keby ste prve teraz urobili nejak chybu. Ryby 20. 2. - 20. 3. Preijete prjemn, ale aj plodn chvle v kruhu priateov. Vypoujete si o sebe len sam chvly. Mte dvod na spokojnos, urite to nebude vypotavos. Do popredia vho zujmu sa dostan financie. Mte ndej na zlepenie finannej situcie. Ak patrte k tm astnejm, zskate nieo u po tieto dni. Nesmiete by vak chamtiv.

POHRONIE - regionlny tdennk so sdlom v Leviciach. Vydva VITUR s.r.o., Nov 13, 942 01 urany. len Asocicie vydavateov regionlnej tlae SR. IO: 36 564 524 Dtum vydania: 20. augusta 2013, . 29, ronk LXVIII. Cena vtlaku: 0,46 . ISSN: 1337-4656. EV 3617/09. fredaktorka: PhDr. Oga Prekopov, tel. 0907 172 968. Zstupkya fredaktorky: Albeta Psrska. Redaktor: tefan Rchela, tel. 0908 397 061. Grafick redaktor: Roland Endrsz, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefn: 036/631 23 92. Manar redakcie: Ivan Tth, tel. . 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefn redakcia a inzercia: 036/631 23 92. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychdza kad utorok. Uzvierka v piatok o 12. hodine. Nevyiadan prspevky nevraciame. Uverejnen materily nemusia by toton s nzormi redakcie ani vyda vatea. Roziruje Royal Press, s. r. o., skromn predajcovia a kolportri. Objednvky na predplatn sa prijmaj priamo v redakcii. Podvanie novinovch zsielok povolilo RPC Nitra . j. 1 -RPC/2004. Tla z dodanch tlaovch predlh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registran slo EV 3617/09.

1 barman - ank - nstup ihne, CAFE EXPRESS - JS s.r.o., Nov Dedina 261, Nov Dedina 1 ank, servrka - nstup 2. 9., Arpd Patai RISTORANTE PIZZA ITALIA, Luka 455/1, ahy 1 ank, servrka - nstup ihne, Jozef Hostinsk TASSAT, Prievozsk 30, Star Tekov 1 ank, servrka - nstup ihne, Jana Gciov, Timravy 3, Levice 2 chemick laboranti - nstup ihne, De Micln a.s., Priemyseln park Ga 66, Levice 1 cukrr - nstup ihne, Viera Holkov - NIKA, Kohryho 405, Levice 1 kadernk - nstup ihne, Margita tubov, Mjr. Gondu 439, emberovce 1 klampiar - nstup ihne, COMAT - PLUS, s.r.o., Nov Tekov 1 kozmetik - nstup 2 . 9., EUROPARTNERS, s.r.o., Hviezdoslavova 24, ahy 1 kuchr - nstup ihne, Ladislav Muk, Hlavn 20, Horn Se 2 manari, reprezentanti - nstup 1. 9., Allianz - Slovensk poisova, a.s., Nm. oltsovej, Levice 1 mechanik vrobnch liniek - nstup ihne, De Micln a.s., Priemyseln park Ga 66, Levice 2 mechanici zoraovai tkskych strojov - nstup ihne, Kmpers Textil Slovensko s.r.o., Ku Bratke 5, Levice 1 mzdov tovnk - nstup 1. 9., CONTO, s.r.o., Pionierska 2, Levice 1 obchodn zstupca - nstup ihne, FLAMINGO s.r.o., Ku Bratke 11, Levice 2 obsluha erpacej stanice - nstup ihne, Erika Fraitov, Tureck rad 4, Levice 3 obsluha vrobnej linky - nstup ihne, LAMINUM, Nov Dedina 16 opertori vrobnej linky - nstup ihne, De Micln a.s., Levice 1 pomocnk prpravne - nstup ihne, Kmpers Textil Slovensko s.r.o., Ku Bratke 5, Levice 1 pomocn pracovnk - nstup ihne, Heliostech s.r.o., Hronsk 2, Levice 20 pomocn pracovnci na stavbe nstup ihne , Jozef Vokel , Mochovce MO34, Kaln nad Hronom 10 pomocn robotnci - nstup ihne, ARGUSS, s.r.o., Ndran 5, Lok 1 pomocn robotnk vo vrobe nstup ihne, Viera Holkov - NIKA, Kohryho 405, Levice 1 pracovnci na oddelen kvality nstup 2. 9., Hrnlein Slovensko, s.r.o., Berneck 1823, ahy 1 pracovnk pravne - nstup ihne, Kmpers Textil Slovensko s.r.o., Ku Bratke 5, Levice 1 predk na drevoobrbac stroj nstup ihne, LENCOS s.r.o., Ndran rad 28, Levice 1 predava textilu (ZPS nad 70 %) - nstup ihne, Katarna Kubalkov, Krasku 3, Levice

1 projektant - nstup ihne, ATP strojrska vroba a mont, s.r.o., Krkany 1 servisn mechanik motocyklov nstup 1. 9., TGA, s.r.o., Jursk cesta 6, Levice 1 skladnk - nstup ihne, De Micln a.s., Levice 1 kolsk logopd - nstup 2. 9., Spojen kola interntna, Z. Nejedlho 41, Levice 1 stavebn montnik jednoduchch stavieb - nstup ihne, ecoZKLADY s.r.o., Jun 15, Levice 2 stolri - nstup ihne, Dremax s.r.o., ajkov 2 stolri - nstup ihne, LENCOS IN, s.r.o., Ndran rad 23, Levice 1 stredokolsk uite anglickho jazyka - nstup 2. 9., Gymnzium J. A. Komenskho s vyu. jazykom ma., trova 16, eliezovce 1 strojrsky pecialista - nstup 1. 10., ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE S.P.A., organizan zloka, JE Mochovce, Kaln nad Hronom 1 strojrsky pecialista kontruktr, projektant - nstup 1. 10., ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE S.P.A., organizan zloka, JE Mochovce, Kaln nad Hronom 1 uite pre primrne vzdelvanie a kolsk pecilny pedagg - nstup 26. 8., Zkladn kola Levice, Saratovsk 43, Levice 1 uite slovenskho jazyka a literatry a nemeckho jazyka - nstup 1. 9., Skromn stredn odborn kola ANIMUS, Jesenskho 41, Levice 1 uite zkladnej koly - nstup 1. 9., Zkladn kola Btovce 368 20 upratovai vrobnch priestorov - nstup ihne, ROEZ, s.r.o., JE Mochovce, Kaln nad Hronom 1 vedci predajne - nstup ihne, CBA Slovakia, s.r.o., Nm. odborrov 6, Tlmae 1 vedci prevdzky - strojr - nstup ihne, KATHI - MASCHINEN s.r.o., Hronsk 4, Levice 1 vedci zmeny / majster - nstup ihne, De Micln a.s., Priemyseln park Ga 66, Levice 3 vodii - nstup ihne, ARGUSS, s.r.o., Ndran 5, Lok 4 vodii do 3,5 t - nstup ihne, Peter Andri - TRANS HRON, Tlmae 2 vodii, kamionisti - nstup ihne, Tom Rcz EKOVOKTRANS, Ku Bratke 1, Levice 1 vapnk - barman - nstup ihne, Marta Kaminsk, Nejedlho 38, Levice 2 zmonci - zvrai - nstup ihne, COMAT - PLUS, s.r.o., Nov Tekov 1 zstupca vedceho predajne - nstup ihne, CBA Slovakia, s.r.o., Nm. odborrov 6, Tlmae 1 zvra CO2 - nstup ihne, KATHI - MASCHINEN s.r.o., Hronsk 4, Levice 5 zvrai obalenou elektrdou nstup ihne, Enmont s.r.o., Mochovce, 3 a 4 blok dostavba, Kaln nad Hronom

14

20. augusta 2013

samosPRVne noVinY

POHRONIE

santoVKa CUP 2013: VaZi Z jURa nad HRonom

futbalov turnaj iakov bol oivenm przdnin


ktor m najlepie finann a materilne zabezpeenie. V turnaji boli dosiahnut tieto vsledky: Drustevnk Hontianska Vrbica - Santovka - Drustevnk Vek Ludince 0:6; FC aka FK Jur nad Hronom 0:10. O 3. miesto: Drustevnk Hontianska Vrbica - Santovka - FC aka 1 : 2. Finle: Drustevnk Vek Ludince - FK Jur nad Hronom 1 : 2. Zpasy na 2 x 30 min rozhodovali: Peter Tth a Ivan Kov. Vedci mustiev vyhodnotili, e najlepm brankrom sa stal Erik Kek z aky a hrom v poli Kristin Zoller z Jura nad Hronom. Najviac glov strelil Adrian Kudry z Vekch Ludiniec. Kad zastnen mustvo zskalo futbalov loptu a vazn mustv portov pohre. portov popoludnie sa za asti irokej verejnosti vydarilo. Pripravili ho starostovia obc Santovka ubomr Lrincz a Hontianskej Vrbice Karol Pilinsk za pomoci dobrovonkov a zujemcov. Jeho neodmyslitenou sasou bolo oberstvenie a tradin vborn gul od Gizely enkovej a Frantika Foltna. Vynikajci trvnik pripravil hospodr Vojtech Vg. Turnaj bol v dobrch futbalovch podmienkach Santovky prjemnm letnm oivenm, ktor dvalo ndej do budcnosti.

Mal futbalisti v zpale hry.

Na vazov akali hodnotn ceny.

SANTOVKA (I.M.) - Przdninov mesiace vytvraj prleitosti na mnoh portov aktivity. Mimo san obdobie je vyuvan predovetkm na rzne futbalov turnaje. Vedci mustiev zabezpeuj novch hrov, a zaleuj ich do zostv. Pripravuj nov san ronk a veria, e bude lep ne ten predchdzajci. Na turnajoch, ktor sa pravidelne striedaj, sa snaia o spoluprcu, upevnenie priateskch vzahov, a rieia rzne organi-

zan otzky. Hri zskavaj nov portov sksenosti. V takomto duchu sa niesol aj futbalov turnaj iakov Santovka cup 2013. V dobrch podmienkach portovho arelu sa ho v sobotu 17. augusta zastnili mustv Vekch Ludiniec, Jura nad Hronom, aky a Hontianskej Vrbice - Santovky. Zpasy sa hrali tradinm vyraovacm systmom s postupom vazov do finle. Vemi dobr pripravenos predviedli mustv Jura nad

Hronom a Vekch Ludiniec. Hri aj napriek mladmu veku u o - to ukzali zo svojho umenia. Pekn kombinan akcie, niky po krdlach, zkroky obrancov, ale i strely na brnu boli toho dkazom. Ozdobou kadho mustva boli brankri. To vetko bolo podloen nefalovanm a ete neskazenm zujmom o tto jedinen hru. Nie vetkm vak bolo sden vyhra. Zvazilo najlepie mustvo, ktormu funkcionri venuj najviac starostlivosti a

Rados det bola obrovsk.

Nov Tekov
ZVT HROn- zdruenie obc Vs pozva na:

Mil novotekovania,

odZVote PRZdninm

cyklotru

ndejam sa, e mnoh z vs sa zastnia cyklotry Odzvote przdninm, ktorou lensk obce zdruenia HRON u tradine dvaj bodku za letnmi podujatiami. Verm, e po skonen dvojmesanho vona sa nae deti vrtia do koly odpoinut, s novou dobrou energiou. Rovnako ich rodiia, ktor poas spolonch letnch chv naerpvali nov silu do alch dn. Leto sa ete stle dr svojej vldy, slnieko ukazuje svoju silu, tak vm vetkm prajem, aby ste si rodinn pohodu uili plnmi dkami. Silvia Hrukov, starostka

sasou zaujmavej publikcie aj informcie o novom tekove

na jese U do noVHo
na cyklodrhe: star tekov jur nad Hronom

29. augusta 2013

Star Tekov: TART v Baantnici od 10.00-12.00 h. Kaln nad Hronom: Strelnica, streba zo vzduchovky do 15.00 h. Doln Se: oberstvenie Jur nad Hronom: CIE v Jurskom parku do 16.00 h. - Rikoovci hudba do neskorho veera a zbavn sae - Vstava obrazov nndora Szdyho v bvalej M (budova pri Z otvoren do 18,ooh) - udov dom Dubatjhz- do 18,ooh. - vyhodnotenie losovanie tomboly: 1. cena horsk bicykel Informcie : 036/7793021, 0903247451, valentova@jur.sk Odvoz cyklistov z Jura nad Hronom do St. Tekova - o 9.00 h. pred Oc.

Strechu nad hlavou zska v septembri 18 rodn. Novostavba ak na ich nasahovanie.

NOV TEKOV Nedvno vydan publikcia DOTYKY TEKOVA A HONTU slovom aj obrazom predstavuje 13 tekovskch obc Levickho okresu. Obce Nov Tekov, Kaln nad Hronom, Horn Se, Doln Se, Tekovsk Hrdok, Tur, Vyn nad Hronom, emliare, Jur nad Hronom, Star Hrdok a Mtne Ludany svojou tradinou kul-

trou patria do mikroreginu Doln Pohronie, v ktorom sa nachdza vina obc Levickho okresu. Obce Star Tekov a Vek Kozmlovce s asou menieho, ale vraznho ilejkrskeho mikroreginu. Publikcia obsahuje textov aj obrazov informcie o histrii aj sasnosti Novho Tekova. Pe sa v nej, e k obci bola v roku 1968 pripojen Maruov

a Nov Tekov mal v roku 1970 u 1379 obyvateov. Medzi pamtihodnosti patr rmsko-katolcky barokovo-klasicistick kostol sv Karola Boromea z roku 1811 a reformtsko-klasicistick kostol z roku 1791. Najnovou pchou obce je 13. augusta skolaudovan 18-bytovka, ktor bude v septembri odovzdan budcim uvateom.

Kpim staroitnosti star pohadnice, vyznamenania, vreckov hodiny, strieborn predmety, bodky, able, lustre, porceln v Leviciach. Tel. 036/62 235 96 0903 439 094 SLUBY

(18)

PRENJOM Dm do prenjmu preroben garsnku v Leviciach na Pereckej 3. Tel. 0948 099 696 (443) Dm do prenjmu 1-izbov byt v Leviciach. Tel. 0908 083 590 (455) Dm do prenjmu 1-izbov preroben byt v Leviciach na Saratovskej ulici. Tel. 0908 878 714 (464)
Prenajmeme priestory na podnikanie 400 m2,vhodn ako skladov aj obchodn. Prstup aj pre kaminy, rampa, vek dvor s monosou parkovania ut. Levice, Podjavorinskej 5.

NBYTOK Predm vek atnkov skriu, 3-dverov, farba javor. Tel. 0905 882 401 (469) ZVIERAT Predm marcovho capka aj koziky, farba kapucno, vhodn na chov. Tel. 0905 882 401 (470) RZNE
Predm plen kridlu TONDACH Steinbrck (10 ron so zrukou 30 rokov) v pote 1300 ks a hrebene 30 ks. Vetko vborn stav. Cena dohodou. Tel. kontakt: 0911 277 463 0904 813 024
(439)

Ivana Krasku 3, 934 01 Levice


tel.: 0905 296 353, www.agbreal.sk e-mail.: kancelaria@agbreal.sk

PONKAME

Z NAEJ PONUKY VYBERME:

Kompletn sahovanie bytov, mont nbytku, vypratvacie sluby. Tel. 0908 136 517 (428)
Tel. 0905 983 602 0903 405 588

Glazrovanie van.
(427)

Tel. 036/6312 986 0903 503 739

2-izbov byt na ul. M. R. tefnika - balkn, 1. posch. - rekontrukcia - vmera 67 m2 - plastov okn cena: 42000

1-OV, Nejedlho, 26.000 2-OV, M.R. tefnika 42.000 2-OV, Na Lkach, 62 m2 34.000 1-OV, Zd. Nejedlho 42.000 2-OV, Pon 36.000 3-OV, Textiln 45.000 3-DB, Skencka 40.000 4-OV, Jun 60.000 3-OV, Kaln nad Hronom 40.000 3-OV, Dudince, rekontr. 39.500 RD Vek Ludince 18.000 RD Vyn nad Hronom 28.000 RD Levice, Vojensk ul. 100.000 Sedliacky RD Nov Tekov 26.000 prenjom 3 izbovho bytu Levice zhradka v Leviciach 7000
VYHOTOVUJEME KPNE, DAROVACIE A NJOMN ZMLUVY.

(350)

Predm kozie mlieko 1 liter za

Predm tatransk profil


brsen I. trieda od 3,85 , II. trieda od 2,85 . DOVEZIEM.

Dm do prenjmu 3-izbov

0,80 centov. Tel. 0903 863 595, 0944 112 115 (422)

Sprostredkovanie predaja, kpy a prenjmu nehnutenost. Realizcia stavieb na k.


(471)

Tel. 0905 450 267 0911 811 880

(23)

Rolety, alzie, balknov uzavretia, prstreky z LEXANU + servis. Tel. 0907 500 636

(450)

Hadm odbornku - odbornka na tylistick a jazykov pravu textu do kniky. estne zaplatm. Ohlas na . t. 045/6850 336 - veer (462)

BYTY Kpim 1-izbov byt v centre Levc s balknom - bez realitky. Tel. 0905 701 891 (351) V Leviciach predm (19 tis.), alebo prenajmem garsnku. Dobr stav aj poloha. Tel. 0907 27 10 20 (468) Predm 1-izbov byt v OV v Leviciach. Tel. 0915 410 766 (435) Predm kompletne zrekontruovan 1-izbov byt v OV v Leviciach na ul. M. R. tefnika. Tel. 0905 296 353 (448)
* inzercia * inzercia * inzercia *

zariaden byt v Leviciach na ul. Kpt. Nlepku. Von ihne. Tel. 0905 296 353 (437) Dm do prenjmu zariaden 3-izbov byt v Leviciach, ihne von. Tel. 0911 211 755 (472) Dm do prenjmu vinin domek (vhodn na bvanie, ako 1-izbov byt) v Leviciach. Vhodn cenov podmienky. Tel. 0905 296 353 (473) NEHNUTENOSTI Predm v asti Predn Star Levice vinicu a ovocn sad, uprostred s chatou, ktor pozostva: vinn pivnica, prpravova na spracovanie, kuchya, obvacia miestnos s krbom, 2 splne. Vhodn na letn bvanie - pitn voda, elektrina, vemi dobr prstup po panelovej ceste. Cena 40.000 . Tel. 0905 681 437 (420)

Vykupujem strieborn predmety, aj zlomkov a star pohadnice. Tel. 0903 43 90 94

Pohrebnctvo a Kvetinrstvo
kvetinov vzdoba, smton vence, ikebany, svieky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremcia, rezan kvety donkov sluba kvetov Ul. 28. oktbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (97) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

KERBEROS

(19)

ZOZNMENIE Slobodn 31 ron, had priatea na vne zoznmenie. Tel. 0908 471 425 (397) 56-ron nezadan inteligentn mu, rd spozn na trval vzah sympatick enu thlej, alebo plnothlej postavy. Tel. 0944 583 630 (451) 62 ron vdovec, nefajiar, nealkoholik, slun, had straten poloviku z ktorou bude astnej. Po vzjomnej dohode sa asom me aj prisahova. Stretnutie napovie 0902 136 733 (466)
Zhradkr ponka zdrav predpestovan plantu zhradnch jahd

* INZERCIA *
Predm

Tel. 045/6850 336 - veer

(Senga, Trnica). Cena 1 za 5 ks. Jahody sa mu presdza cel vegetan rok.


(297)

Predm

1 - izbov zrekon truovan byt na Mldenckej ulici na Lipnku, 6p./7. Cena dohodou. Tel. 0915 661 636 (460) Predm 2-izbov byt v OV v Leviciach na ul. M. R. tefnika, po rekontrukcii. Tel. 0918 907 984 (436) Predm vek 3-izbov byt v OV v centre Levc s krsnym vhadom. Tel. 0905 296 353 (438) Predm 3-izbov byt v OV, 3. p./4 na ul. Na lkach v Leviciach, pvodn stav, plastov okn, cena 38.000 . RK nevola. Tel. 0902 059 005 (459) Predm 3-izbov byt v OV v Leviciach, preroben s lgiou. Cena 36.500 . Tel. 0910 940 535 (467)

4-izbov rodinn dom s 11 rovou zhradou v Leviciach na ulici Montua. Tel. 0911 731 872 po 16. hodine (429) Predm vek rodinn dom v Banskej tiavnici v tichom prostred, vetky IS na 20 rovom pozemku. Cena 63.000 . Tel. 0908 922 265 (465) Predm rekrean domek so vetkmi IS v ankove, vhodn aj na trval bvanie. Tel. 0918 907 984 (434)

AKO PODA RIADKOV


OBIANSKY INZERT
Obiansky inzert mete poda osobne v redakcii na Pionierskej ulici . 2 v Leviciach (budova pri Ms, vchod zboku). Sta, ak prdete, nadiktujete text inzertu a na mieste zaplatte. alou monosou je telefonick podvanie inzertov na tel. . redakcie 036/631 23 92. Zvolen text nadiktujete naej pracovnke, ktor vypota cenu inzertu. Spsob platby si mete zvoli sami. Jednou z monost je zaslanie peaz potovou poukkou typu "H, ktor si vyptate na pote. alou monosou je prs osobne a vyplati sumu v redakcii, prp. mete peniaze posla po inej osobe. Napokon existuje ete jeden spsob podvania inzertov - potou. V liste polete text inzertu, uvediete svoju adresu, na ktor vm zaleme potov poukku na hradu inzertu. Alebo bo polite mailom na adresu redakcie: redakcia@pohronie.sk

2 zameriavai - geodeti - Chorvtsko, AJ - komunikatvne, V, prax 3 roky, AutoCAD 2 betonri - tesri - Belgicko, NJ alebo AJ - komunikatvne, SOU, prax 3 roky 1 kompletizcia strojov v lodnom priemysle - Holandsko, NJ alebo AJ vhodou, SOU, prax min. 4 roky 1 brusi - Holandsko, NJ alebo AJ vhodou, SOU, prax min. 4 roky 20 montri stabilnch hasiacich zariaden - Holandsko, NJ alebo AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 6 mesiacov 1 pomocn sila v kuchyni - Nemecko, NJ - zklady, Z 1 ank - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 vodii VZV - Nemecko, NJ - zklady, SOU, prax min. 1 rok 1 zmonk - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 mechanik stavebnch strojov - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 eriavnik - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 vodi nkladnho auta s mieaom betnovej zmesi - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 bagristi - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 pracovnci trkovne - Raksko, NJ komunikatvne, prax min. 1 rok 2 zmonci - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 autoklampiar - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU 1 vodi valca na asfalt - Raksko, NJ komunikatvne, SOU

1 vodi mobilnho eriavu - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 4 anci/-ky - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 3 kuchri/-ky - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU 2 kuchri/-ky - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 technologick projektant - projekcia v teplrenstve - R, S, V, prax min. 1 rok, VP B 10 zvrai Al metdou- zvarovanie klimatizanch jednotiek - R, S, V, prax min. 1 rok 3 obsluha CNC ohraovacieho stroja R, S, V, prax min. 1 rok 1 kontruktr - vpotr - R, AJ komunikatvne, V, prax min. 4 roky, VP B 10 zmonci - R, SOU, prax min. 3 roky 2 brusii kovov - kovovch odliatkov R, SOU, prax min. 1 rok 2 kontrolri v zlievarenskej vrobe R, SOU, prax min. 1 rok 1 nstrojr - R, SOU, prax min. 5 rokov 2 obsluha manipulanho vozka do vroby - R, SOU, prax min. 3 roky 2 prevdzkov elektrikri do vroby R, SOU, prax min. 3 roky 1 denr/-ka a msiar/-ka - R, SOU, prax min. 5 rokov 1 praktikant/ka v oblasti Predaj a Marketing - R, NJ alebo AJ - komunikatvne, V

EURES 036/2440303

* INZERCIA *
POZEMKY Predm vek klenbov pivnicu s 25 rovm pozemkom. Tel. 0948 00 29 93 (376) Predm orn pdu 0,33 ha, zhradn a ostatn plochy 0,1 ha za obcou FARN v chatovej oblasti. Cena 4.600 . Tel. 0915 090 985 (458) V strede obce Pukanec, Za Mrom 6, predm 10 rov stavebn pozemok so starm domom na zbranie. Tel. 0908 23 00 32 (463) AUTO-MOTO-BICYKLE Predm motorku JAWA Betka, 50 cm3, 4 - takt, r.v. 2010. Tel. 0910 370 160 (452)

ponka zkaznkom sluby zdravotnckej pedikry.


Na zklade telefonickej objednvky v prpade imobilnch klientov prdeme aj domov. Sluby poskytujeme aj chorm na diabetes a ako zdravotne postihnutm.

PEDIKRA GITA

Pon 6 (bval Dom sluieb), Levice Tel. . 036/622 75 10, 0907 487 770

(99)

NEZABUDNITE NA
PREDPLATN POHRONIA Celoron predplatn........................................25,00 Polron predplatn..........................................12,50 tvrron predplatn........................................6,25

REDAKCIA POHRONIE 036/6312 392

16

20. augusta 2013

inZeRCia

POHRONIE

vrobn priestory na prenjom

Priestory sa nachdzaj v priemyselnej asti mesta LEVICE (arel Levitex, a. s.). Vyuiten plocha: 1 200 m2; svetl vka 3,5 m; (ahk vroba, 1.n.pod. ).

Exkluzvna kaviare

MARL, Ia

Prjemn prostredie vhodn na firemn rozhovory, firemn prezentcie, rodinn oslavy Skvel vber npojov a pochutn za vborn ceny Pohoda pre vetky vekov kategrie

L. Mack, majite kaviarne MARL

K dispozci s aj kancelrske a soc. priestory - 2 miestnosti. Budova je napojen na el. rozvody, kanalizciu, vodovod a je sasou oplotenho a strenho arelu. Cena za prenjom priestorov 24 /m2/rok - bez energi.

kancelrske priestory na prenjom


Priestory sa nachdzaj v priemyselnej asti mesta Levice (arel Levitex, a. s.), v budove ktor je sasou oplotenho a strenho arelu. Priestory je mon upravi poda poiadavky od 100 m2 do 500 m2. Cena za prenjom priestorov 35 /m2/rok - vrtane vykurovania. Kontakt: tel.: +421 635 20 51; 0904 180 402; e-mail: sekretariatgr@levitex.sk
(41)

Kaviare MARL:
(26)

ak sa chce cti prjemne, urite pr!

Kol s dominantou J. B. Tita

PLASTOV OKn A DVERE

Dem-ter
vrtane doplnkov a tieniacej techniky

MV-Plast, s.r.o., Kozrovce


Jedinen stavebn hbka 92 mm

(1)

VROBA, MONT A KOMPLETN SERVIS PLASTOVCH DVER A OKIEN SALAMANDER

zn. saLamandeR a deCeUninCK


Cenov ponuka DoDvka Mont ServiS
(mlynsk dvor przemie - veda istiarne)

tel. . 036/634 00 20, 634 00 21, Fax: 036/634 00 22, mobil: 0903 437 288, e-mail: mvplast@mvplast.sk, www.mvplast.sk

NoV PRoFIl

Levice, ul. Mlynsk 2238

tel.: 036/633 60 31 mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk www.demter.sk

(2) (73)

VIVRIUM

celopresklen interirov systmy - GeZe hlinkov dvere hlinkov Zbradlia stren okn roto monos nkupu na spltky Quatro sklenen Zsteny GraFosklo

na predaj r e k r e a n a r e l (vhodn aj ako domov soc. sluieb)


Arel tvor: trojpodlan budova - vybaven ubytovacm zariadenm - 18 izieb so soc. zariadenm, - jedle a kuchya so zariadenm, - konferenn miestnos (70 miest), - sauna, 5 zrubovch cht - vybavench ubytovacm zariadenm - 4 izby, soc. zariadenie, vonkaj bazn - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltov ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastn studa a istika odpad. vd, pozemok - s vmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 Info - 0903 402 517 (3)
hprk.sk

KOI KAPRE KARASY


sl. armdy 6, 934 01 Levice

www.levex.sk

Tel.: 0905 889 872