You are on page 1of 16

chc zAchrni iKL - 2.

sTrAnA
... dobr meno pre dobr priadzu ...

FIRMA REGINU

SVETOV LDER V OBLASTI FILTRCIE VZDUCHU

o P

Nosite Ceny primtora Levc za dlhodob skvalitovanie podnikateskho prostredia a zvyovanie zamestnanosti v meste.
(51)

Ronk LXVIII

slo 30

27. augusta 2013

cena 0,46

Vaz sae firiem okresu Levice na zklade hodnotenia odbornej poroty aj na zklade hlasovania verejnosti.

Naim spechom je Vaa spokojnos

OKN DVERE REPLIKY HISTORICKCH STOLRSKYCH VROBKOV PROTIPOIARNE UZVERY GAROV BRNY SCHODY NBYTOK

ac 3 Vi str. na

Poctive a cerstve...
(12)

KonTAKT: tel.: 0907 647 381 0905 334 892 e-mail: rohau@rohau.sk www.rohau.sk

Pri PArTiznsKej chATe nA uhrAKe si PriPomenuLi PovsTALecK oDKAz

stovky ud na miestach bojov


na Via st c r. 3

Pri kladen vencov na uhrake zava poslanci NR SR Milan Halz, Marin Kry, predseda NR SR Pavol Paka a poslanec NR SR Tibor Glenda. Foto: (op)

DEVIANY, UHRAKA (Oga Prekopov) Predseda NR SR Pavol Paka sa spolu s poslancami NR SR Tiborom Glendom, Milanom Halzom, Marinom Krym, predsedom Nitrianskeho samosprvneho kraja Milanom Belicom, europoslankyou Katarnou Nevealovou a almi hosami v nedeu 25. augusta popoludn poklonil pamiatke bojovnkov SNP pri partiznskej chate na uhrake, kde poas Povstania operovala partiznska skupina Sitno. Dstojn pripomienku na 69. vroie druhho najvieho nrodnho protifaistickho odboja v Eurpe otvoril (pokraovanie na 3. strane)

Posielajte itatesk recepty a vyhrajte!


(50)
www.levmilk.sk www.facebook.com/Babickine recepty

Tdennk pohronie v mestch a obciach okresu Levice Kaln nad Hronom, Rybnk, Santovka, Ia, Nov Tekov, Horn Pial.

Aj na 40. ronku Agrokomplexu ocenili kravky z okresu Levice

ampinky z Kozroviec a Btoviec: Terezka a Dora


NITRA (op) Pocty a prv miesta na Nrodnch vstavch zvierat ako sasti Agrokomplexu u tradine putuj aj do okresu Levice. Vo tvrtok 22. augusta, v de otvorenia jubilejnho 40. Agrokomplexu, ocenili ponohospodrske drustv, ktor poas tohoronej Nrodnej vstavy zvierat demontrovali svoju starostlivos o hovdz dobytok. Ako POHRONIE informoval podpredseda a hlavn zootechnik PD Kozrovce Milan Szabo, v kategrii krv prvstok zvazila ich, kozrovsk, Terezka, ktorej patr aj titul: krava s najkrajm vemenom. Kozrovskmu PD zskala v tejto kategrii aj
ac 3 Vi str. na
Zstupcom kozrovskho PD odovzdva ocenenie minister . Jahntek.

Skromn gymnzium T.Smaragd Skromn gymnzium bilingvlne T.Smaragd Skromn zkladn kola T.Smaragd

Mil iaci,
srdene Vs pozvame do novootvorench priestorov na ulici

v tdni otvorench dver


od 2. do 6. septembra 2013 v ase od 8.00 do 16.00 hod.
www.tsmaragd.sk

Pereck 40 v Leviciach

3. miesto prvstka Daa. Jedna z dvoch starch kozrovskch kraviek ocenili 2. miestom a dve

ten jalovice skonili na 4.a 5. mieste. (pokraovanie na 3. strane)

(105) (82)

An LimiTov AKciA
Digitlna televzia freesAT
freesAT komplet za neuveritench

Ul. Sv. Michala 4 (hotel Atom) Levice


po - pia: 8.30 - 16.30 So: 8.30 - 12.00
KonTAKT:

- freesat karta umouje sledova 10 slovenskch, 10 eskch a 15 maarskch programov - iadne mesan poplatky a iadna viazanos - vysok stabilita sluby - nzke vstupn nklady - zaplatte iba jednorzov Satelitn komplet obsahuje: aktivan poplatok 20 set- topbox, parabolu, LNB konvertor, a ron poplatok 20 10 m koaxilny kbel, scart kbel

49

0903 704 381 036/381 01 55


V partner pre:

(100)

aktivujeme platen programy u ns uhradte aj servisn poplatok


(6)

ANDREJ CHUDOBA

A znova zana
LEVICE (oz) - V stredu 21. augusta sa konalo ustanovujce zhromadenie Obianskeho zdruenia (OZ) Spolonos na obnovu a vyuvanie pamtnka bojov ervenej armdy na vrchu Vpnik. Prtomn si od lenov prpravnho vboru vypouli informcie o doterajej ich innosti, o realizcii zmeru obnovy celho arelu a oboznmili sa so Stanovami tohto OZ. V bode rzne sa vyjasovali prvne kony spojen s vlastnkmi pozemku arelu a monosou jeho zskania do vlastnctva alebo prenjmu zo strany tohto OZ. Na zver ustanovujceho zhromadenia bol zvolen Vkonn vbor v zloen: Jn Medovarsk, Michal Borgua, Jn Hamar a za kontrolra Karol Szp. Obianske zdruenie vyzva obanov Levc a okolia aj rzne intitcie a podniky, ktor sa chc zastni a podiea na innosti zdruenia, aby sa prihlsili na kontaktnch adresch 0905 917 165, 0911 744 445, 0902 838 575.

A znova zana de vanch sz a kvetov Boh sa k nm z chrmov zas prihovra biblickou reou svtou pani uiteka ta nov men vzruene tl srdcia prvikov brna jazykov je otvoren v triu, pod figovnkom ctim sa ako vo Svtej zemi v slvnostnch rchach ma oslovuj ohoren mlad eny rechtorsk dmy tohto da v triu mjho starnceho srdca vysoko, a nad galilejskm figovnkom na obrovskom slnenom organe sm Bach Te Deum hr mi Pukanec, k 2. septembru 2013

LEVICE (Miroslav Kot) - Okresn dopravn inpektort (OR) PZ zaznamenal od zaiatku roka 114 dopravnch nehd, o je o tri dopravn nehody viac ako v rovnakom obdob minulho roka. Z nich v 68 prpadoch boli nsledky na zdrav zastnench. Pri nehodch dolo k usmrteniu tyroch osb (+1), akmu zraneniu estnstich osb (+1) a sedemdesiattri ud bolo ahko zranench (+11). estns dopravnch nehd bolo zavinench pod vplyvom alkoholu (+1). Hmotn koda bola odhadnut na 273 810. V sobotu 17. augusta o 13.10 hodine dolo na ceste I/75 v katastri obce Plovce k dopravnej nehode, pri ktorej sa ahko zranili dve osoby. 45-ron vodi viedol osobn motorov vozidlo zn. Mazda po ceste III/0661 oznaenej dopravnou znakou ako vedajia cesta v smere od obce Horn Turovce na obec Plovce. V kriovatke s cestou I/75 nedal prednos vozidlu zn. FordFocus jazdiacemu po hlavnej ceste. To spsobilo zrku medzi pravou prednou asou vozidla zn. FordFocus a avou bonou as vozidla zn. Mazda. Dopravn nehoda nebola zavinen pod vplyvom alkoholu. Hmotn koda dosiahla vku 6 000 . Okresn dopravn inpektort OR PZ Levice naalej vyzva vetkch astnkov cestnej premvky k zvenej ohaduplnosti, opatrnosti ako aj disciplinovanosti na cestch. (autor je riadite Okresnho riaditestva PZ Levice)

Z ustanovujceho zasadnutia Obianskeho zdruenia na zchranu a obnovu ikla.

Foto: Karol Szp

LEVICE Aj ke sa poty prvikov relne nastupujcich do jednotlivch Z mu oproti zpisu meni, zmeny by to nemali by vrazn. Do zkladnch kl v psobnosti mesta Levice bolo pre zanajci kolsk rok 2013/2014 zapsanch spolu 327 prvkov (vlani 363, predvlani 354 ). Do jednotlivch kl bol zapsan nasledovn poet iakov: Z A. Kmea (1. Z): 62 (vlani 70, predvlani 56), Z na Ulici sv. Michala 42 (2. Z): 39 (45, 37), Z Pri Podluianke 6 (IV. Z): 97 (96, 102), Z Saratovsk 43 (5. Z): 23 (38, 50), Z Saratovsk 85 (6. Z): 61 (66, 53), Z kolsk 14 (7. Z): 34 (27, 34), Z Ilustran snmka (int) s VJM G. Juhsza: 11 (21, 22). Fakty vyplvajce z potu zapsanch det do jednotlivch levickch Z kl s jasn a potvrdili zvery nvrhu aktualiz- Katolckej spojenej koly Svtho Vincenta cie koncepcie kolstva v meste Levice na de Paul v Leviciach, do koly bolo zaiatkom roky 2013-2016., ktor vak poslanci Mest- tohto roku zapsanch 38 det. Vlani bol poskho zastupitestva neschvlili. et prihlsench rovnak, ale po zpise k nim Ako POHRONIE ete po zpise informo- ete prestpili 4 deti. V roku 2011 rodiia do val POHRONIE Milo Harmady, riadite koly prihlsili 19 det. V minulom kolskom

roku mali otvoren u dve prv triedy a dve prv triedy otvoria aj od 2. septembra. Poda informci Angeliky Rvesz, vedcej oddelenia kolstva, mldee a portu Mestskho radu v ahch, bolo do tyroch zkladnch kl v meste zapsanch tohto roku spolu 103 det (vlani 94, predvlani 101, v roku 2009 95 det). Z toho do Z Janka Kra ahy 32 det (v minulch rokoch 45, 34, 32, 32), do Z ahy 24 det (24, 13, 25, 17), do Z Lajosa Pongrcza s VJM 25 det (28. 24, 22, 23) a do Katolckej spojenej koly Ferenca Gegyvernekiho s VJM 22 det (25, 23, 22, 23). Do 1. triedy Zkladnej koly v Tlmaoch tento rok rodiia zapsali 33 prvkov, vlani 21 a predvlani 29 det. Bilanciu zkladnch kl v mestch vylepuj deti dochdzajce z okolia, o vak vrazne komplikuje situciu dedinskch kl a obc vbec.

SKCOV, ZLATNO (svl) ctu a vaku partiznom a vojakom padlm v Slovenskom nrodnom povstan (SNP) vzdali v sobotu 24. augusta astnci 25. ronka pochodu po partiznskom chodnku Skcov - Zlatno. Spomienkov slvnos pri prleitosti oslv 69. vroia SNP sa zaala poloenm vencov pri pamtnku SNP v Skcove a vyvrcholila poloenm vencov pri pamtnku SNP v obci Zlatno. Tradin podujatie svojou asou podporil minister obrany Martin Glv. Slovensk nrodn povstanie sa stalo pre alie genercie trvalm zdrojom hrdosti a vlastenectva. Vrazne prispelo k spravodli-

vejiemu postaveniu Slovenska v rmci obnovenej eskoslovenskej republiky, a preto kad spomienka na tieto pamtn dni m obrovsk vznam, povedal. Takmer 11 kilometrov dlh trasu nunho partiznskeho chodnka, ktor spjal Skcov so Zlatnom v okrese Zlat Moravce u v asoch SNP, absolvovalo zhruba 300 astnkov. Na otvoren pochodu nechbal ani zakladate nunho chodnka, generlporuk vo vslube Jn Husk, ktor tento rok oslvil u 90. narodeniny. Pre ma je vek rados, ke sa mem ete v mojom veku zastni na otvoren tohto pochodu, skontatoval a vetkm aktvnym astnkom zaelal prjemn poznvanie chodnka, po ktorom ako mlad partizn chodil. Nun partiznsky chodnk je sprstupnen od roku 1988. Patr k stredne nronm, prevenie na trase 10,5 kilometra dlhej je 350 metrov. M es zastvok, medzi nimi studniku Jelovku, miesta, kde sdlila partiznska skupina Nrodn pomstite, partiznske bunkre na Stratenom vrchu i tajn sklad muncie a zbran. Na Vpennom vrchu s vkou 536 metrov sa nachdza turistick rozhada. Z drevenej vee vysokej takmer 20 metrov sa jej nvtevnkom ponka pohad na scenriu Trbeskho pohoria. Vhadu z rozhadne nebrni v okol iadna vyia ternna prekka a v slnen de z nej mono dovidie a do vzdialenosti 100 kilometrov. Do priamych bojov v SNP sa zapojilo vye sto muov zo Skcova, deviati z nich v bojoch padli. Po vypuknut povstania bola oblas es mesiacov slobodnm partiznskym zemm pod kontrolou asi 1600 partiznov z rznych oddielov a brigd. Za pomoc partiznom a as obanov obce v odboji faisti Skcov 16. marca 1945 napadli a zaplili, priom zniili 250 domov. Po vojne sa udia do znienej

Historick fotografie vyplenho Skcova z 2. svetovej vojny. (int) obce vrtili a vybudovali nov Skcov. V najmenej obci Zlatomoravskho okresu Zlatne sa prv partiznske oddiely usadili v oktbri 1944. U zaiatkom decembra sa v obci nachdzalo vye tisc partiznov rozlinch nrodnost, ktor obvali takmer kad dom na Zlatne. Rusk a slovensk partizni spolu s povstalcami a prslunkmi inch nrodov tu vytvorili Nitriansku partiznsku brigdu. 22. decembra 1944 havarovali v tesnej blzkosti obce dve sovietske lietadl, ktor prinali povstalcom strelivo, vbuniny, potraviny a lieky. Zahynulo 11 obanov Zlatna a 11 sovietskych letcov.

POHRONIE

PuBLicisTiKA * inzerciA

27. augusta 2013


Aj na 40. ronku Agrokomplexu ocenili kravky z okresu Levice

Pri partiznskej chate na uhrake si pripomenuli povstaleck odkaz

stovky ud na miestach bojov


stle krehk, musme opatrova v dlaniach a chrni. A spomna, zdraznil M. Belica. Historick fakty Povstania pripomenul predseda SZPB Jn Hamar. Niekoko sto ud, ktor prili zo irokho okolia na miesto povstaleckch bojov, zaujal aj prhovor Moniky Slikovej, starostky Deviian. V katastri tejto obce je aj lesn priestor uhraka. V dnen de si pripomname hrdinsk skutky naich dedov a pradedov, ktor bojovali proti udskej zlobe, nadradenosti, namyslenosti. Ja vak vravm, e aj dnes slovensk vidiek zatia prenajmaj zahraninm investorom, ktorm sa tu z rznych dvodov dar podnika, napriek tomu, e nai domci farmri ledva prevaj. Netka sa iba nho katastru, toto sa deje na celom Slovensku. Dmy a pni, ak nezastavme tento trend, ak nepodporme domcich farmrov, jednho da sa zobudme a zistme, e ijeme sce na Slovensku, ale na cudzej zemi. e to, o tu dnes oslavujeme, hrdinstvo naich dedov bolo plne zbyton, lebo ich deti a vnuci predali vlastn krajinu, zdraznila M. Slikov. Vyzvala

ampinky z Kozroviec a Btoviec: Terezka a Dora

Aj tento rok prilo na uhraku mnostvo ud.

Foto: (op)

(dokonenie z 1. strany) predseda Okresnho vboru Smeru SD a poslanec NR SR Milan Halz. Poloenie kvetov a vencov k pamtnmu miestu bojov na uhrake u siedmy raz spoluorganizovali obce ajkov, Deviany, Nov Dedina, Pukanec, mest Tlmae a Levice, Slovensk zvz protifaistickch bojovnkov a Lesy SR. Vznam pripomnania Slovenskho nrodnho povstania najm mladm zdraznil v prhovore predseda parlamentu Pavol Paka. Je dleit otvorene odmieta akkovek podobu

hnedho moru a deklarova potrebu mierovho silia vetkch, ktor tvorme prtomnos a budcnos. Aby sme ili v radosti. Preto je toto stretnutie generci pri partiznskej chate na uhrake tak nesmierne dleit, povedal P. Paka. O bolesti a trapch spred 69 rokov hovoril nitriansky upan Milan Belica, ktor sa zastnil aj pochodu po partiznskom chodnku Skcov Zlatno. Ako vieme, Skcov bol cez vojnu vyplen ako sto alch obc. Nov ivot sa tam budoval a po roku 1945. Preto tento mier, ktor je

Najkrajou prvstkou tohoronho Agrokomplexu je kozrovsk Terezka, kravka s najkrajm vemenom.

Pri chate na uhrake zava: starostka ajkova e. Nichtov, predseda NR SR P. Paka, poslanci NR SR T. Glenda, M. Halz, M. Kry a predseda NSK M. Belica. Foto: (op)

Poetn obecenstvo oarilo vystpenie tria G-Strinx.


(107)

Foto: (op)

bojuje. Bojuje s nezamestnanosou, s vymieranm obyvatestva, s nzkou prodnosou. Ale najv boj zvdza znovu prve s udskou hlposou, aroganciou a nadradenosou, povedala starostka Deviian. Je to boj o vlastn pdu a potravinov sebestanos. ij medzi nami aj tak udia, ktor sa hrdo nazvaj podnikatelia, ale v skutonosti s to biele kone alebo ak chcete triedny nepriate by sme ich nazvali v minulom reime, udia, ktor za smiene ceny vykupuj pdu a obratom ju

predstaviteov ttu, aby slovenskmu vidieku pomohli, aby sa pozerali nielen otvorenmi oami, ale aj otvorenm srdcom. Do scenru povstaleckch oslv na uhrake, ktor okrem turistickho vstupu na Priesil doplnili aj prelety vojnovch lietadiel, zoskoky vsadkrov a rekontrukcia povstaleckch bojov, vhodne zapadlo vystpenie dievenskho husovho tria G-Strinx a tlmaskej Vatry. Podujatie so armom moderoval Imrich Lalinsk z bvalho Vojenskho sboru Jnok.

(dokonenie z 1. strany) Ocenenia poteili, povedal M. Szabo, ktor tentoraz pri preberan cien v Nitre chbal. V de otvorenia Agrokomplexu, 22. augusta prijal v PD Kozrovce 15- lenn delegciu Ministerstva pdohospodrstva Ruskej federcie na ele so zstupcom ministra Leonidom orokovom. Hovorili sme o monostiach dodvok nho slovenskho strakatho dobytka pre zvenie itkovosti v ich zloitch sibrskych podmienkach, kde dosahuj oproti naej itkovosti 7000 litrov len polovicu, informoval M. Szabo. V nedeu, posledn de Agro-

komplexu, absolvoval na pde PD Kozrovce rokovania s delegciou ponohospodrov Bakirskej republiky, kde s vemi extrmne teplotn pomery. Na tohoronom Agrokomplexe spene bodovali aj ponohospodri z Btoviec. Ako POHRONIU potvrdil hlavn zootechnik PD Frantiek Cibira, z Nitry si odniesla titul ampinky v kategrii vysokotench jalovc ich kravka Dora. Dosiahli aj vazstvo v kategrii Kolekcia mladch jalovc. V rmci sprievodnej vstavy COOPEXPO 2013 zskala 1. miesto Novochema, drustvo Levice, za najkrajiu expozciu.

... otvorili sme pre vs nov prevdzkov jednotku...

Kde? Levice, ulica A. Kmea 42 (bval Koruna)


COOP Jednota Levice, spotrebn drustvo
Ponkame vm : irok sortiment potravinrskeho a drogistickho tovaru, kad dva tdne nov, pestr ponuku tovarov za akciov ceny, monos zapoji sa do rznych sa, vhody pre driteov nkupnch kariet, monos plati eky pri benom nkupe, chutn vrobky vlastnej lahdkrskej vrobne aj na objednvku (obloen misy, chlebky).
Teme sa na Vs !!!! cooP jednota najlepie domce potraviny

vstupenka na kpalisko margita-ilona 1,50 eur/2 hod. + bicykel zdarma

cYKLisTi, Pozor!

AK CI

A!

(99)

sa itateskch receptov s pouitm vrobkov Levickch mliekrn, a.s. pokrauje

s A !

Polite recepty aj vy a vyhrajte hodnotn ceny!


Zana sa vek sa LEVICKCH MLIEKRN, a.s, a regionlneho tdennka POHRONIE o najlepie itatesk recepty s pouitm vrobkov spolonosti Levmilk. Polite nm recepty na tradin regionlne jedl aj na netradin pochutiny, ktorch zkladom alebo podstatnou prsadou je kvalitn mlieko, maslo, smotana, syry i in mliene dobroty od spolonosti LEVICK MLIEKRNE. itatesk recepty budeme zverejova v kadom sle POHRONIA. Kad mesiac vyrebujeme tri recepty. Ich autorkm (autorom) spolonos LEVICK MLIEKRNE, a.s, pole sady mlienych vrobkov. al recept bude odmenen knihou z najpopulrnejieho vydavatestva IKAR od redakcie POHRONIE. Na zver roka vetky recepty zorebujeme a vo vianonom sle POHRONIA, zverejnme zoznam 10 vhercov vrobkov LEVICKCH MLIEKRN, a.s., a troch vhercov, ktor zskaj hodnotn knihy z vydavatestva IKAR. Neakajte a u aj posielajte vae obben recepty na sviaton aj vedn chvle. akme ich na adrese: redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice, redakcia@pohronie.sk. LEVICK MLIEKRNE, a.s., a regionlny tdennk POHRONIE sa teia na spoluprcu s vami!

Mil itatelia, okrem skvelch receptov na chutn jedl od Babiky, ktor sme publikovali v poslednch slach POHRONIA, akme teraz na recepty sksench aj zanajcich gazdiniek z Levickho, Nitrianskeho, Zlatomoravskho aj Novobanskho okresu.

Krme

suroviny: CESTO: 300 g hladkej mky, 100 g prkovho cukru, 1 pl. rumu, 1 vajce tok, 1 l. sdy bikarbny, 100g masla BABIKA, 2 ahaky BABIKA, 300 ml mlieka BABIKA KRm: 1 l mlieka BABIKA, 2 ks Zlat Klas 3 pl. mky, 200g cukru Postup: CeSTo: Vetky prsady na cesto zmiesime a vypracujeme z nich cesto. Rozdelme ho na dve asti kad as vyvakme, dme na plech a upeieme do ruova. KRM: Z mlieka, zlatho klasu, cukru a mky uvarme hust kau. Maslo BABIKA vymieame s cukrom, rumom a spojme s vychladnutou kaou. Krm navrstvme na jeden plt, pridme do tuha vyahan ahaku BABIKU, prilome druh plt cesta a vrch posypeme kakaom. Dobr chu!

itatesk recept poslala Klra Rajnohov z Levc

BTOVCE (Miroslav urek) Taktick protipovodov cvienie v priestoroch vodnej ndre Lipovina vykonali od 21. do 23. augusta Okresn riaditestv Hasiskho a zchrannho zboru Levice a Zlat Moravce. Na cvienie boli prizvan aj ostatn zchrann zloky - Dobrovon hasisk zbory z okresu Levice, zemn spolok SK Levice a pecilna kynologick zchrann sluba Nrovce, ale aj pracovnci Slovenskho vodohospodrskeho podniku. Spolone si precviili ovldanie lna na vodnej hladine pomocou pdiel alebo manvrovanie s motorovm lnom. almi lohami profesionlnych aj dobrovonch hasiov bolo poskytovanie predlekrskej prvej pomoci a stavanie protipovodovch hrdz. V piatok 23. 8. mal Dobrovon hasisk zbor (DHZ) Btovce okrem tchto loh v plne aj vykonanie taktickho cvienia vo firme, ktor sa zaober rozoberanm starch motorovch vozidiel, sdliacej v Btovciach. Sinnos na tomto cvien prisbili aj Urobili sme v dedine trochu rozruch, tentokrt to nebolo naostro... profesionlni hasii z Levc. Popoludn o 14. hodine veliteovi Obecnho hasiskho zboru (OHZ) Btovce ohlsili poiar motorovch vozidiel a ich prevdzkovch kvapaln. Jednotka vykonala vjazd s technikou CAS 25 koda 706 a piatimi lenmi OHZ. Vzpt iadal velite zsahu o pomoc pri likvidcii poiaru Okresn riaditestvo hasiskho a zchrannho zboru (OR HaZZ) Levice. Po prchode na miesto udalosti a prieskume sa zaalo hasenie jednm kombinovanm C prdom a jednm prdom s pouitm strednej peny z CAS 25 706. Vozidlo Iveco Trakker z OR HaZZ Levice bolo pouit na dopanie hasiacej ltky. Ako rozhodcovia a pozorovatelia sa tohto cvienia zastnili riadite OR HaZZ Levice Branislav tefanick, riadite Okresnho vboru Dobrovonej poiarnej ochrany Levice tefan Bra a vzcny hos- prezident Dobrovonej poiarnej ochrany Slovenskej republiky Ladislav Peth. Toto cvienie bolo vbornou prleitosou na preverenie spoluprce profesionlnych a dobrovonch hasiov pri likvidcii nsledkov mimoriadnych udalost.

Vyhodnotenie taktickho cvienia za asti riaditea OR HaZZ a prezidenta DPO.

(Dokonenie z minulho sla) RYBNK (Jozef Pacala) - Rybnan Gapar Harmady je autorom smich vynlezov. V roku 1976 mu bola udelen cena ministra pre technick a investin rozvoj za vznamn vsledky v oblasti zavdzania novch technolgi a za eko-

nomick prnos z ich vyuitia. Ke zariadenia vyvinut v kolektve dosahovali zrovnaten parametre s vsledkami takch znmych vrobcov energetickch zariaden v eskoslovensku ako bola koda Plze, Vtkovick eleziarne, alebo KD Praha, tak sa kolektv rozhodol

Kolektv veden Rybnianom Gaparom Harmadym aj v mimopracovnom ase udriaval navzjom blzke vzahy. asto to bola pomoc pri stavbe rodinnch domov, ale boli to aj spolon vlety s manelkami a demi. Pravideln boli letn vlety na Balaton do domu Jno biho v Zamrdy, alebo zimn vkendov pobyty aj s rodinami po slovenskch horch. vyda katalg vlastnch pvodnch zariaden. Vedenie podniku bolo proti. Pracovnci kolektvu napriek tomu katalg vypracovali a v roku 1982 aj vydali. Tu spomeniem aj alch Rybnanov Marka Gellena a Janka Horniaeka, pracovnkov propaganho oddelenia, ktor pochopili vznam vydania katalgu a pri spracovvan katalgu spolupracovali. Obsahoval spolu 132 technickch rieen. Vtedaj nmestnk ministra v Prahe, bval technick nmestnk z Tlm, Ing. Zdenko Urek, poznal vsledky prce tohto kolektvu. Zariadil, aby vo vetkch podnikoch rezortu v SR poda vzoru tlmaskho katalgu vypracovali katalgy vlastnch pvodnch technologickch zariaden. Tieto katalgy si potom podniky navzjom vymenili. SES Tlmae ako jedin vrobca energetickch zariaden, ktor bol v tej dobe na Slovensku, sa takto dostal k rieeniach, ktor boli vyuvan v podnikoch v echch. asto to boli zariadenia zskan v zahrani, ku ktorm pracovnci z Tlm nemali prstup.

Ako jedin podnik na Slovensku zskali ZSMK Tlmae zaiatkom 70. rokov monos zapoji sa medzi vrobcov zariaden pre atmov elektrrne. Podmienkou bolo zvldnu vrobu separtorov pary SPP 220 pre reaktory typu Vorone. Medzi inmi bolo treba vyvin manipultor, ktor by umonil manipulciu s vrobkom, pre ktorho rozmery a vhu neboli vrobn priestory v Tlmaoch prispsoben. Jeho vha prevyovala dvojnsobne nosnos najvieho eriavu a pre mal vku haly bolo treba njs aj priestorov rieenie. Manipultor na obrzku zadanie splnil. Zariadenie je vynlez .182419 autori Gapar Harmady, Peter Nagy a Jozef Pacala (vetci z okresu Levice).

JURAJ CINTULA Toto mesto poznvam 40 rokov - cez ervenkast minulos ospanlivej nostalgie, ktor postupne vypoklonkovalo farebn avnat astie prjemnej prtomnosti, a po august 2013, kedy bol jedensty ronk Cap lEst festival kultrnej kultry to s udia bez bentskych masiek s pravmi smevmi. A festival samotn? V katakombch malhovekho mesta zneli ansny sveta. A ke potemnela obloha, uliky naplno otvorili vrchnk flaknu s vou ivota. Mnostvo rozprvkovch kaviarniiek, perfektn obsluha onglri, mlad na schodoch spit len krsou starej salamandrovej dmy. Tajomnos priestorov, prjemn zhady, svetlo a tma v presnch dvkach. Primeran smiech, nevtieravos, koketria priestorov starho s novm. arm jazykov vychdzajceho slnka, tvrdej ingli a zvunej pdiovo < / span>podmanivej francztiny. Pod pivninmi klenbami, kde kedysi kypel strieborn as, umela hudba, vno a smiech. Fasdy budov ako iv kulisy skutonho divadla. Kultra civilizcie, vzneenos pohody, prjemn udia, schody, po ktorch sa d lieta. Nikde egyptsk dym, len podmaniv tolerancia eurpskeho, hoci latentne relatvneho pokoja. tiavnica op rozvinula plachty kultrnosti, ako korb, i skr fregata na hladine tajomnch tajchov. Tomuto mestu i uom prajem dlh beztitanicovsk plavbu. Bansk tiavnica to nie je provinn mesteko, to je stredoeurpska metropola.
(autor je predseda Literrneho klubu DHA v Leviciach)

BRATISLAVA/LEVICE (op) Nsilie na zpase Corgo ligy medzi mustvami K Slovan Bratislava - MFK Ruomberok v nedeu 18.augusta znovu otvra otzku, ktor na janurovom zasadnut Mestskho zastupitestva v Leviciach nastolil poslanec Jn Kotrna. Diskutoval na tmu: strach viny ud z pouvania tzv. zbavnej pyrotechniky. Myslel pri tom na mesto Levice, kde poda bchania delobuchov a petrd trv Silvester od novembra do februra. Zbavky najm dospievajcich chlapcov zneprjemuj v tomto obdob ivot vine obyvateov a okrem ud spsobuj traumy aj zvieratm. V prspevku, ktorho podstatn as zverejnilo POHRONIE v sle 6, v utorok 19. februra tohto roku, poslanec Kotrna sa na kolegov obrtil so sanosami Levianov, ktor sa kvli obaovaniu petardovmi tokmi boja tvr roka vychdza na ulicu. Boja sa vychdza rodiia s demi, matky s kokom aj dchodcovia, pretoe s z vkovch bytovch domov obhadzovan petardami, delobuchmi i rapnelmi, povedal J. Kotrna. Tento stav trv v meste asi od novembra do februra. Na ttnych skkach som mal otzku, o je to demokracia. Demokracia pre koho? Ak je demokracia pre meninu, nie je to demokracia. Zostva zbavn pyrotechnika pre niekoko vrastkov v Levicach stle zbavnou, aj ke sa ou terorizuje 36 000 ud

v meste cel dni a noci? V naom slovnku je pyrotechnika vysvetlen ako zaobchdzanie s ohom a vbuninou. T, o boli na vojne, vedia, e pyrotechnici boli najseriznej udia, lebo im ilo o ivot a zdravie. V Leviciach si dnes me ktorkovek 12 15 ron chlapisko kpi petardy. Ja sm som bol touto technikou obhadzovan na Ul. .Zd. Nejedlho, take sanosti ud mem potvrdi. Neviem, ako by zareagoval lovek so slabm srdcom, ke mu to vybuchne 50 cm pod nohami alebo na klobku, alebo na iapke. Alebo to vybuchne v detskom koku, alebo nejakej tehotnej mamike pod nohami. To sa ale skutone na Vinohradoch, Rybnkoch, Okrunej ulici, Ul. P.O. Hviezdoslava a na Ul. Na lkach deje. Komunikoval som so zlokami policajnho zboru, dokonca s hasimi, vojakmi. Vetci sa zhodli na tom, e fakticky nie je mon ustriehnu a zakza pouvanie pyrotechniky inokedy ne je termn stanoven vo VZN mesta, kontatoval v diskusnom vystpen poslanec J. Kotrna. Sasne poukzal aj na utrpenie a traumy, ktor hdzanie pyrotechniky spsobuje zvieratkm a vtkom. Poslanec sa spolu s almi kolegami z levickho mestskho zastupitestva obrtil na poslanca NR SR Milana Halza, aby sa v parlamente poksili o novelizciu sasnho zkona o poruovan

nonho pokoja. Poiadal v tomto smere o pomoc aj poslancov VC a primtora Levc tefana Mika, aby sa otzkou pouvania tzv. zbavnej pyrotechniky zaoberalo ZMOS. Pretoe aj in primtori a prednostovia miest maj podobn problmy. Tto zleitos by sa mala dosta na pretras tam, kde m. Pretoe pyrotechnika, ktor zabja, trh ruky, vybja oi a spauje ud, nie je zbavn, uzavrel svoje vystpenie na rokovan MsZ Jn Kotrna, ktor op kontaktoval POHRONIE po vbuchu delobuchu na bratislavskch Pasienkoch. Tam, ako je u znme, bol priebeh futbalovho zpasu vcelku normlny a do 83. minty, kedy za stavu 3 : 2 skupina 10-20 vrastkov spoza tribny vhodila do sektoru host (MFK Ruomberok) asi podomcky vyroben vbuninu, ktor zranila 5 Ruomberanov, z toho dve deti. Zranen boli prevezen do Nemocnice na Kramroch na pozorovanie a v utorok popoludn boli prepusten do domceho oetrenia. Polcia tento in vyetruje v spoluprci s K Slovan Bratislava zatia ako vtrnctvo a verejn ohrozenie. Objavili sa aj vahy o teroristickom toku. Princp je rovnak i v Bratislave alebo v Leviciach. Zopr jednotlivcov op ohrozuje ni netuiacu vinu. Ndejam sa, e tento in konene primje zodpovednch k prijatiu takej prsnej zkonnej normy, aby demokracia znamenala demokraciu pre vinu a nie naopak, a aby niekoko vrastkov neohrozovalo vek skupiny ud. To by Leviania vemi privtali, uzavrel poslanec MsZ Jn Kotrna.

27. augusta 2013

inzerciA

POHRONIE

(36)

(99)

ILINA (DF) - spen vkend zaili levick triatlonisti v iline na tradine silno obsadench triatlonovch pretekoch Poteili dorastenci a zahanbi sa vbec nedali ani iaci. Ivona Miklov a Tade Fazeka zvazili s jasnm nskokom. Tra printtriatlonu: 750 m plvanie, 20 km bike a 5 km beh zdolali v ase 1:04:03 resp. 1:00:20. Silnejm bicyklom a jednoznanm behom si zskali sympatie divkov a ctu od zvyku pelotnu.

Vbornm vkonom sa blysli i iaci. Martin Such a Kamil Macek stli spolu na stupoch vazov. Aj tu uril poradie zveren beh, kde mal u Such trochu viacej sl. iaci na svojej trati dosiahli as 00:32:05. V krsnom poas a pri vynikajcej organizcii sme strvili pekn de. Potvrdili ho ete aj obe nae juniorky Katky - Gunrova a Bakov, ke takmer spolu finiovali na 4. a 5. mieste. Miro Strovsk v muskej kategrii dobehol na

21. mieste. Preteky si vyskali aj nai najmlad triatlonisti Nina Tomov a Karinka Jnoov medzi demi. V kategrii mladch iakov pretekal Jakub Toma, Viki Titkov a Mirka Zimanov. Nai najlep juniori Ivonka Miklov a Tade Fazeka, vrtane Ivanky Kuriakovej,

sa bud pripravova na zver triatlonovej sezny, ktor bude v Londne. Postupne sa predstavia na Eurpskom pohri juniorov 31. augusta a Ivana aj na Grand finle MS 12. - 15. septembra. elme im spen vystpenie, o skromne znamen: bez pdu a defektu.

BARDEJOV / LEVICE (Lenka Kluchov) - Leto sa vdy vyuva na aktvnu prpravu, na udriavanie a zlepenie dosiahnutch vsledkov v novom tanenom roku. TK JUNILEV v spoluprci s tanenm klubom Meteor z Koc posiela levick pry do taneno portovho campu do super vybudovanho strediska v Bardejove, kde sa stretne vye 200 vbornch tanenkov. Na prv turnus nastpili junilevsk pry pod vedenm trnerky Ivety Moravskej Skupinov trningy boli veden pod taktovkou pikovch trnerov, manelov Harvanovch, a Jaroslava Kueru zo susednch iech, a taktie manelov Plakovch z Koc. Vek prnos pre levickch tanenkov mali tie koick trneri Jn Grega a Ladislav Gernyi. Ta-

nen de sa zanal o 8.30 h rozcvikou a potom u nasledovali po cel de skupinov, ako aj individlne trningy, oddelen len prestvkou na obed a veeru. Po niekokohodinovch trningoch poas celho da sa organiztori sstredenia snaili veern trning (Competition Practis) trochu oivi na povzbudenie tanenkov. Z toho dvodu boli veern trningy spestren rozdelenm prov do troch skupn. Na taliansky, rusk a nsky team. Tanenci sa navzjom povzbudzovali, o im dodvalo energiu do alch vkonov. V jeden veer sa konal zbavn program, na ktor si vetci tanenci pripravili vystpenie, a tak bol tret, kritick, de spestren rznymi scnkami a tanenmi vystpeniami rznych nrov. Atmosfra bola poas celho tda vemi dobr a priatesk, taktie priestory ubytovania i tanench sl boli na vysokej rovni, o nepochybne zvilo celkov rove sstredenia. Tanenci si tak okrem mnostva informci odniesli mnoho krsnych spomienok. Letn prpravu pry pokrauj na alom sstreden v TK Dukla v Trenne, kde ich trnuj aj zahranin trneri. Dokonenm letnej prpravy bude ete trojdov sstredenie v Leviciach, aby sa mohol rozbehn al spen tanen rok. (autorka je vedca TK JUNILEV)

ELIEZOVCE (=LV=) V sobotu 24. augusta sa hralo II. kolo miestnej ligy v minifutbale ma ihrisku zkladnej koly slovenskej. Prv zpas Sikenica - GH Garden Street zaal o 8. hodine a skonil prehrou domcich 2:4.

Druh zpas medzi Chryzantmou a atou skonil pre domcich debaklom 3:17. V treom Veterni porazili Satanet 8:6. V poslednom zpase medzi Zloou Trk a Telekom rozhodoval rozhodca Kotrus. Do poslednej chvle stav nerozhodn, a v zvere

Telekom rozhodol vo svoj prospech a zvazil 5:6 Tabuku strelcov vedie T. Ovszk z aty s 9 strelnmi glmi, druh je R. l s 8 glmi zo Satanetu a tret O. Mike s GH Garden Street s 6 glmi.

OBLASTN MAJSTROVSTV ajkov Kaliniakovo 5:2, Plav Vozokany Star Tekov 1:2, Pohronsk Ruskov Podluany 2:3, emberovce ata 0:1, Vek ur Tlmae 6:2, Plovce Nov Tekov 2:0, Jur nad Hronom Nov Dedina 1:3, Hronsk Kaany Horn Turovce 3:2
1. ajkov 4 2. Vek ur 4 3. Star Tekov 4 4. Hr. Kaany 4 5. Jur n. Hronom 4 6. Tlmae 4 7. Podluany 4 8. emberovce 4 9. Kaliniakovo 4 10. Nov Dedina 4 11. ata 4 12. Plovce 4 13. H. Turovce 4 14. P. Ruskov 4 15. Nov Tekov 4 16. Pl. Vozokany 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 13:4 16:10 10:6 12:10 8:6 9:9 10:7 5:5 7:9 9:12 5:8 5:9 12:12 5:6 7:14 5:11 10 9 9 9 7 7 6 6 6 6 4 4 3 3 3 1

II. TRIEDA Rybnk Hronsk Kosihy 1:1, Vek Turovce arovce 3:2, Bory Mtne Ludany 3:2, Pukanec Lok 0:1, Mal Kozmlovce Horn Semerovce 2:0, Demandice ahy 2:8, Ke Hronovce 1:1, Doln Pial Vykovce nad Ipom 0:0
1. ahy 4 2. V. Turovce 4 3. Pukanec 4 4. Bory 4 5. Lok 4 6. Vykovce n./I. 4 7. M. Kozmlov. 4 8. arovce 4 9. Demandice 4 10. Doln Pial 4 11. Ke 4 12. M. Ludany 4 13. Hronovce 4 14. Rybnk 4 15. Hr. Kosihy 4 16. H. Semerov. 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 4 29:4 14:5 17:2 11:6 8:4 10:4 8:5 6:9 11:15 2:4 7:15 8:18 3:15 3:10 3:12 3:15 12 12 9 9 9 7 6 6 6 5 4 3 2 1 1 0

III. TRIEDA Hokovce Bea 3:0, Mal Ludince Ipesk Sokolec 1:1, Tup Lontov 2:4, Ipesk any Mla 6:0, Farn Btovce 0:2, Vek Kozmlovce Pastovce 5:1
1. Btovce 2. V. Kozmlov. 3. Lontov 4. Ip. any 5. Ip. Sokolec 6. Mal Ludince 7. Farn 8. Bea 9. Tup 10. Hokovce 11. Mla 12. Pastovce 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 4 27:8 16:7 13:9 10:2 10:6 8:7 10:11 4:7 7:12 6:9 5:16 5:27 10 10 8 7 7 7 4 4 4 3 3 0

Pohronsk Ruskov - Podluany 2:3


Domci po obecnch doch neuspeli a prehrali s Podluanmi.
Text a foto (=LV=)

27. augusta 2013

KuLTrA * inzerciA

POHRONIE

hrALi nA Prvom BeA music FesTe 16. a 17. 8.


Kapela hex
Krtky letn rozhovor s ldrom kapely Hex, ktor vystpila na Bea Music Feste 16. augusta. Poznte Levice a okolie? Trochu aj. Prve sme na dovolenke v Novom Tekove. Je to tu krsne, prroda, kopeky... o oakvate od dnenho koncertu? Hlavne, e si dobre zahrme. Vetci mme premiru (kee to bol prv ronk Bea Music Festu pozn. red.). Iba sa nm zd, e ns dali priskoro, mme radej veern koncerty, ke sa stmieva, atmosfra hustne... (hrali o 19. hod., za asistencie praiaceho slnieka pozn. red.) Najvia akcia leta pre Hex? Na Pohode s Vidiekom. o povate vo svojom vonom ase? Seba urite nie, je to tak vehochu, naprklad mm rd Prodigy... Rada sa vypytujem na pvodn profesiu terajch hudobnkov. Ako je to v tvojom prpade? Nikdy som nepracoval v odbore, ktor som vytudoval bol to odbor mechanik strojov a zariaden, ie aksi elektrotechnik. Robil som skladnka, predval na trhu, neskr s CDkami a u potom sa to toilo iba okolo hudby. Kapela Janurov prekvapenie (vystupovali na Bea Music feste v sobotu 17. augusta) je v Levickom okrese menej znma skupina z Vrbov. Funguj spolu u 15 rokov, najdlhie poda vlastnch slov hadali dokonalho basgitaristu, ktorho sa podarilo njs pred troma rokmi. Odvtedy je zostava stabiln. o hraj? Sami to charakterizovali ako turistick deathmetal (poda wikipdie extrmna odno heavymetalovej hudby). zky profil znamen aj zky okruh fanikov. Ako hodnotte Bea music Fest? Ako prv ronk nieoho, o bolo perfektne zvldnut. Ako sa vm hralo? Pretoe sme hrali poobede o tvrtej, bolo vemi teplo. Je

jAnurov PreKvAPenie

Momentlne rozbiehame s gitaristom reklamn agentru, hovoria mi, e ke nemm o robi, tak si prcu vymyslm... Je to agentra Clockwise, vemi ns to bav.

Kam smerujete po koncerte? Sp na Bobiho ran, do Novho Tekova. Nech si dcrka ete zajazd, ve kvli nej sme tam prili. SYSA

odtartovali prv ronk Bea music Fest

PLAYgrounD z nitry

Nie je ahk by prvou vystupujcou kapelou na dvojdovom festivale. Nu ale niekto zaa mus, a na Bea Music Feste prischlo toto prvenstvo Nitrianskej kapele Playground. V piatok 16. augusta popoludn o 14. hodine rozbehli skvel zbavu a dodali iba zberajcemu sa da-

vu potrebn energiu tak, ako sa na rockov tart patr. Priname krtky rozhovor s jedinou babou bandu. Ako ste sa dostali na Bea music Fest? Oslovili ns a sme tomu vemi radi, i ke, by prvou kapelou nie je ahk....

Koko rokov funguje Playground? Sme spolu 4 roky, kapela mala aj 8 lenov, momentlne ns je 6, vetci mme aj civiln zamestnanie. V Nitre? Ano, sme z Nitry, tam aj pracujeme, aj nacviujeme a samozrejme, aj radi vystupujeme. Ak bolo leto? Kde ete okrem Nitry vs mohli vidie? Rzne. Hrali sme vo Vrboch, v N. Zmkoch, v Patinciach... Levice a okolie zatia nemme zmapovan, ale radi prdeme! Ako by si charakterizovala vau hudbu? Funky pop soul... Pre starch a pokroilch (smiech). Najviac fanikov mme vo veku od 25 rokov, teda t vyzretej fesci (pozor, urite nie feci! pozn. red.)...
(106)

Tete sa u na zimu? Prde as oddychu... Ale nie. V zime budeme nahrva album, pracova na vlastnch piesach, vea-vea cvii, samozrejme... Ak je v momentlny repertor? Vieme odohra asi poldruhahodinov koncert, okrem vlastnch piesn aj prebrat od Donny Summer, Jamiroquai... Prv ronk Bea Festu, prv kapela... V zatia posledn koncert tohto leta. Prdete aj na budci rok? Jasn, a vemi radi. Hralo sa nm tu super, technika bola vnimone dobr. o by som sa mala ete spta? Naprklad, odkiae ten nzov? Okej, take, odkia v nzov? Priestory, kde cvime, s akmsi nam ihriskom, kde sa hrvame po prci. SYSA

normlne, e udia nestli za koridorom a radej sa schovvali pod stanmi. Vaa najvia akcia leta? Momentlne? Tto. Ale minul rok sme hrali aj v zahrani (Maarsko, Franczsko). V sasnosti sme viac stavbri, ako hudobnci, kee traja staviame domy... Kto s vai fanikovia? Asi skupina obubujca n tl hudby, udia medzi 20 a 30 rokmi. S km by ste si radi zahrali? Hm, s Michaelom Jacksonom? (smiech... trochu morbdne, nie? pozn.red.) o odkazujete itateom Pohronia? Nech taj POHRONIE! SYSA

S ldrom kapely sme sa porozprvali pred piatkovm koncertom.

PeTer Bi ProjeKT
ni vdsko, Chorvtsko, Slovinsko, Posko... * Je rozdiel medzi naimi a zahraninmi fanikmi? - Hudba je vade hudbou. In jazyk je obas malou barirou, ale my spievame v anglitine. * To, o sa podarilo vm a za tak krtky as, sa podar iba mloktorej kapele bodova v zahraninch hitpardach, vy-

DuBnicK TechnoLogicK inTiTT


v Dubnici nad vhom,
ponka monos akreditovanho tdia, iKc Levice:

* Preo slovo Projekt? To zna nieo krtkodob, asovo ohranien... - Tto kapela vznikla pvodne vlastne naozaj ako projekt. primne, nertal som s tm, o z toho vzilo... Peter Bi som ja

tudijn odbor: 1.1.2. uitestvo profesijnch predmetov a praktickej prpravy Forma tdia: extern tandardn dka tdia: 3 roky Metda tdia: kombinovan koln za semester: 290,- EUR

BAKALrsKe TDium: uiTesTvo PrAKTicKej PrPrAvY

tudijn odbor: 1.1.2. uitestvo profesijnch predmetov a praktickej prpravy Forma tdia: extern tandardn dka tdia: 2 roky Metda tdia: kombinovan tudijn odbor: 1.1.2. uitestvo profesijnch predmetov a praktickej prpravy Forma tdia: extern tandardn dka tdia: 2 roky Metda tdia: kombinovan koln za semester: 390,- EUR

mAgisTersK TDium: uiTesTvo TechnicKch PreDmeTov

uiTesTvo eKonomicKch PreDmeTov

Bez prijmacch skok. Termn podania prihlok do 30.9.2013.


KONTAKT: Ing. Vladimr Hagara, Pereck 40, 934 01 Levice, 0905 799 046 www.tsmaragd.sk
tdium je uren pre vetkch, ktor pracuj alebo sa chystaj pracova v ttnej a verejnej sprve, v kolstve (vuba praktickej prpravy, profesijnch predmetov, pre doplnenie pedagogickho minima a zrove zskania titulu Bc., resp. Mgr., vzdelvanie a vchova mldee a dospelch), uplatnenie v manarskych, ekonomickch aj technickch pozcich.

a ten projekt zaal v roku 2010. Aj fzy vvoja kapely sa podobaj na projekt, hadali sme tch sprvnych ud, vyvjali sa spolu. Tto zostava je t najlepia: Dka, Ivo, Mao, Vlado, Joko, a ja. * Kadho astnka Bea Music Festu som sa ptala na civiln zamestnanie. Ako je to vo vaom prpade? - Venujeme sa hudbe naplno. * o budete robi, ke sa skon leto pln koncertov a festivalov? - Pripravova sa na vekolep vianon koncert, chysta nov veci... * Ak bolo toto leto? - spen, pracovne vyaen. Hrali sme aj na Dohode, vea cestovali, vystupovali v zahra-

budova si dobr meno v zahrani, a to nielen u naich susedov... - Sme jedin kapela z eska a Slovenska, ktorej sa to podarilo.

* omu za to vate? - Urite naej skvelej muzike. * o oakvate od dnenho koncertu tu na Bea Music Feste? - Skvel zbavu, to je vetko. * alie krtkodob plny? - U v nedeu ( vystupovali v piatok o 20.15 h) hrme v Prahe, no a vemi sa teme do Poska, na druh najv festival v Strednej Eurpe. * Posledn otzka: s km by dali radi spolon koncert PBP? - Hm, s Guns n roses, s Ericom Claptonom.... Tak elme zo srdca, nech sa alie projektov ciele o najskr naplnia! SYSA Poas rozhovoru sme sedeli oproti sebe, poznmky som si psala na papier. Napriek tomu, e som vytrvalo psala nzov kapely ako Peter Beach... sa tento obben interpret ani raz neozval. Poznme toko malikch, neznmych skupn, ktor robia vek hal okolo seba... Chcela som trochu podrdi ego bola som zvedav na reakciu. Je to bu vek gentleman, alebo obrovsk kuas... Neozval sa kvli tomu vbec.

Foto: Darinka Sklenrov

30/2013

Tdennk POHRONIE

v mestch a obciach okresu Levice

27. augusta 2013

Do tretice: portov de obce op skvel

o gly, body, sekundy, aj o najlep gul


DENISA BELFIOV KALN NAD HRONOm V sobotu 24. augusta sa v areli Z u po tretkrt konal portov de obce Kaln nad Hronom. Toto podujatie, tak ako kad rok, organizovalo OZ Magic Team pod ztitou Komisie mldee a portu obecnho zastupitestva. Poas celho da prebiehali sae v kolektvnych aj individulnych portoch a sa vo varen gulu. Pre vetkch saiacich bolo pripraven oberstvenie, gul a varen kukurica. Jednotlivci saili v tyroch disciplnach v skoku do diaky, hode medicinbalom, v behu na 60 m a 800 m. Vazi sa urovali na zklade stu bodov, ktor kad saiaci zskal v jednotlivch portoch. Ocenen dostali kniku a drobnos na pamiatku. Na turnaj v minifutbale bolo prihlsench 6 mustiev. Titul z predchdzajcich rokov obhjilo op mustvo Stavmat , ktor vo finlovom zpase porazilo Gumkov. Tret skonil tm s originlnym nzvom Drevorubai. Mustv na prvch troch miestach zskali darekov koe pln sladkch a slanch pochok. Fanikovia futbalu si mohli tie vyska strieanie na brnu z 11m. Najlepm strelcom bol Roman Gogora, ktor zskal poukka na nkup vo Futbalshope v Leviciach. Najmen nvtevnci mali k dispozcii opiiu drhu, kde si mohli precvii svoje fyzick zdatnosti. Pre kadho saiaceho bola pripraven sladk odmena. Zabavi sa mohli tie na nafukovacom hrade alebo elektronickom bkovi. Svoje kuchrske zrunosti si vo varen gulu zmeralo 10 saiacich. Najviac hlasov poroty zskal gul Mareka Bieleho. Cenu publika u tradine dostal Richard Maco Rafael, pod ktorho vedenm cel sa prebiehala. Celodenn program bol pripraven aj pre faniky zumby a jumpingu, za o organiztori akuj Lenke Mehartovej. OZ Magic Team ver, e portov de obce ani tentoraz nesklamal a akuje vetkm, ktor sa priinili o to, e sme sa al rok mohli stretn a spolone si zaportova. Verme, e v tejto tradcii budeme pokraova aj poas nasledujcich rokov.

Pozvnka na oslavy snP


Obec Kaln nad Hronom vs srdene pozva na oslavu SNP v stredu 28. augusta o 18:00 hod. pri Dome bojovej slvy. Program: 18:00 hod. kladenie vencov, 18:30 hod. krtky program s vystpenm tanenej skupiny Texasrangers, vatra a zbava O oberstvenie bude postaran! Do tanca hr hudobn skupina Efekt z Levc.

hArmonogrAm sePArovAnho zBeru oBec KALn nAD hronom september 2013


plasty 25.9. papier 1 100 l kont. 25.9. papier 1 100 l kont. 23.10. zvony 25.9. tetra 25.9. sklo 1 100 l kont. 11.9. sklo 1 100 l kont. ostatn komodity 20.9.

obianske zdruenie v dlani hrona, v zastpen Ing. Ladislavom hnom - predsedom zdruenia, da 1.8.2013 podpsalo zmluvu s Nitrianskym samosprvnym krajom o poskytnut dotcie z rozpotu Nitrianskeho samosprvneho kraja, na podporu Implementcie integrovanej stratgie miestneho rozvoja vo vke 14 500,00 EUR.

oktber 2013
plasty 23.10. zvony 30.10. tetra 23.10. ostatn komodity 21.10.

Predsednctvo Obianskeho zdruenia V dlani Hrona vyhlasuje

vzvu na predkladanie iadost o nenvratn finann prspevok na podporu implementcie integrovanej stratgie miestneho rozvoja
podporenej z dotcie z rozpotu Nitrianskeho samosprvneho kraja. Kd vzvy: OZVDH/NSK2/2013V01. Termn trvania vzvy: od 19.8. do 6.9.2013 Vetky informcie tkajce sa vzvy zskate v kancelrii OZ V dlani Hrona, ervenej armdy 55, 935 32 Kaln na Hronom.

mATersK KoLA oznAmuje


Riaditeka Materskej koly v Kalnej nad Hronom oznamuje vetkm rodiom , e osobn veci dieaa na kolsk rok 2013 / 2014 (posten prdlo, prezuvky, uterk, nhradn obleenie a i. ) mu prinies do materskej koly

Ke chcete da vedie o sebe a o svojom podnikan

v doch 28. a 30. augusta 2013 od 8.00 hod. do 16.30 hod.


Teme sa na Vs.

cennk inzercie v tdennku Pohronie a na internetovej strnke obce


Od 1. aprla 2012 nadobudlo innos aktualizovan Veobecne zvzn nariadenie (VZN) . 15/2012 Obce Kaln nad Hronom, v rmci ktorho bol v Obecnom zastupitestve schvlen nasledovn: sebe nasledujcich slach: pri opakovan 10 x (10%-n zava). Cennk za reklamn lnok: 1/4 strana 40 EUR 1/8 strana 25 EUR Cennk ostatnej inzercie: 1/16 obianska inzercia (blahoelanie a pod.) 10 EUR 1/16 ostatn inzercia nekomern 15 EUR 1/32 obianska inzercia (blahoelanie a pod.) 5 EUR 1/32 ostatn inzercia nekomern 7 EUR Uzvierka prijmania inzercie je vdy vo tvrtok do 15:00 hod.! Inzerty prieiace sa etike sa nezverejuj. Za vecn obsah inzertov Obecn rad nezodpoved. Uveden ceny mu by znen alebo odpusten v prpadoch hodnch osobitnho zretea (smton oznmenia, oznmenia vo verejnom zujme a pod.) starostom obce. cennk za vyuitie reklamnho priestoru na internetovej strnke obce www.kalna.eu: Cennk plonej reklamy: na hlavnej strnke 30 EUR/mesiac (1 EUR/de), v prieinku Firmy v obci 15 EUR/mesiac (0,50 EUR/de),

Zber obnosenho atstva


Zapojte sa do zberu obnosenho a nepotrebnho atstva, ktor sa bude kona v obci Kaln nad Hronom (na Obecnom rade) v termne od 19.8.2013 do 10.9.2013 v spoluprci s neziskovou organizciou Pomocn Anjel.

cennk za inzerciu v samosprvnych novinch tdennka Pohronie: Cennk komernej plonej inzercie: 1/2 strany 150 EUR, 1/4 strany 75 EUR, 1/8 strany 40 EUR, 1/16 strany 20 EUR, 1/32 strany 10 EUR. Zavy pri opakovaniach v po

Cennk inzercie v prieinku Inzerty: obianska (typu kpim predm, okrem inzertov do rubriky nehnutenost) max. 10 riadkov 1 EUR/tde do rubriky nehnutenost (predaj, prenjom, kpa, vmena domy, byty, pozemky...) max. 10 riadkov 2 EUR/tde komern riadkov inzercia (max. 10 riadkov) 2 EUR/tde V rmci plonej reklamy na strnke obce prijmame iba graficky spracovan reklamn inzert Obecn rad neposkytuje slubu vroby takhoto inzertu!!!! Elika Svordov

Veci je potrebn zabali do igelit. vreca alebo inho vhodnho obalu tak, aby nedolo k znehodnoteniu pri prevoze. ZBIERA SA: dmske, pnske, detsk letn a zimn obleenie, posten oblieky, uterky, zclony, zvesy, prestieradl, metrov textil, deky, tkan koberce, periny, hlavnice. Nezle na tom, i je to posledn mda alebo u maj veci mono i desiatky rokov. Veci mu by aj mierne zneisten, nie vak plne pinav. Prosme obanov aby posten prdlo, uterky a utierky zabalili osobitne a oznaili. NEZBIERA SA: hraky, obuv, domce potreby, matrace, koberce (okrem tkanch) a vemi zneisten veci. Nepotrebnm, obnosenm atstvom a textliami mete pomc uom, ktor ho mu potrebova. V neposlednom rade takouto likvidciou pre Vs nepotrebnho textilu etrte aj ivotn prostredie.

TenTo oznAm nePrehLiADniTe!


Zpadoslovensk distribun, a.s., oznamuje obanom, e z dvodu vykonvania plnovanej prce na zariadeniach distribunej sstavy bud da 10. septembra 2013 bez dodvky elektriny nasledovn ulice.

oznAm

V ase od 9:00 hod. do 13:00 hod.:


29. AUGUSTA . 1, 2, 3, 4, 21, 22, 24, 24/TS, 24/ZA, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 DLH . 14, 15, 16, 18, 18/VE, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 KRTKA . 1, 2, 3, 4, 5, 6 MIEROV . 19/A, 19/B, 20, 22 MLYNSK . 25 RUOV . 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ZKA . 1, 2, 8, 9 ERVENEJ ARMDY . 43

zber elektroodpadu, nebezpenho odpadu a nadrozmernho odpadu


Obecn rad oznamuje obanom, e bude realizova zber elektroodpadu, nebezpenho odpadu a nadrozmernho odpadu. Konkrtny termn zberu upresnme. Prihlasova sa mete v Kancelrii prvho kontaktu, na tel. sle 036/635 03 79 poas strnkovch hodn. Medzi elektroodpad a nebezpen odpad patria vek i mal domce spotrebie a spotrebn elektronika ako s televzory, rdi, potaov a telekomunikan technika, vide, varie, ohrievae, praky, elektromotory, iarivky, batrie, star farby a oleje. Nadrozmernm odpadom je napr. star nbytok, koberce a pod.

Zber obnosenho atstva

sPomienKA
as plynie a nevrti, o vzal, zostali len spomienky a ia... Da 29.8.2013 uplynie 10 rokov, o ns navdy opustil n milovan manel, otec a star otec p. Jlius Kuka z Kalnej nad Hronom. S ctou a lskou spomna manelka, syn s rodinou, dcra s rodinou a vnat Romanko, Veronika, Monika a Adamko.

Predm rodinn dom v Kalnej nad Hronom, v asti obce Kalnica. Kontakt: 0918 075 945.

IA/ HORN PIAL (oc) V sobotu VEK KOZMLOVCE (op) Obecnm parkom zneli v sobotu 24. augusta podveer zn17. augusta sa v Hornom Piali uskutonil me aj menej znme slovensk i esk udovky. Srdieka vanho publika rozihrali dva skvel volejbalov turnaj, na ktorom sa po tret sbory: hosujca folklrna skupina VELEN z Boskovc v eskej republike a domca musk raz zastnilo aj drustvo z Ine. Tvorili folklrna skupina VESEL CHLAPI.

Marek Laurenk, Janka Budzkov a Vlado Jablonsk. Po odohrat vetkch zpasov Iania skonili na peknom 4. mieste. Za as a reprezentciu im patr ho Adrika Zlatnick, Kristnka Zlatnick, vaka vedenia obce.

Piesne a tance boli oivenm letnho vkendovho podveera a potvrdili, e slovensk aj esk folklr vnma obecenstvo vemi spontnne a udov meldie patria do zlatho fondu oboch nrodov.

BTOVCE / VEK KOZMLOVCE Na minulotdovom spolonom taktickom protipovodovom cvien hasiskch zborov z okresu Levice a Zlat Moravce na priehrade Lipovina sa zastnili aj lenovia Dobrovo-

nho hasiskho zboru z Vekch Kozmloviec. V sektore zemnho spolku SK Levice absolvovali praktick ukky z poskytovania prvej pomoci.

sa z aty, MO Csemadoku z Hronoviec, Umeleckej koly zo eliezoviec, vystpenie maoretiek, miestnej spevckej skupiny Szivrvny, ako aj MO Csemadoku z Rbane. Medzitm cez prestvku sa konala sa v pit piva. Nezabudli ani na deti, ktor mali monos necha si vymaova tvr, sksi tetovanie, navliekanie korlok. Nechbali hodov atrakcie, mkaky, nafukovac hrad, trampolny. Od 21. hodiny sa zaala poulin zbava. Do tanca hrala skupina M -M TRIO, a veru ete rno o 6. hodine asi 30 mladch ud nechcelo opusti tanen parket. POHRONSK RUSKOV (=LV=) U tradin Obecn oslavy sa sobotu 24. augusta zaali saou vo varen gulu. Na prekvapenie napriek horavm sa prihlsilo 18 zujemcov o Zlat varechu. Zvazil team . 12 Policajt vo vslube v zastpen Rbert Csudai a Gabriel Szolr. Na snmke starosta Hronoviec Rbert Csudai prichucuje svoj gul, a spene. Popoludn o 14. hodine slvnostne otvoril XIV. Obecn dni starosta udovt Nagy. Nasledoval bohat kultrny program miestnej Z, Z Gbora Baros-

POHRONIE

sAmosPrvne novinY

27. augusta 2013

11

Od utorka do utorka: m IJE OBEC

. 30/2013 had sa spolon stanovisko, ak maj by vinohradncke domeky s pivnicami

27. august 2013

historick pivnice v rybnku s psobiv stavitesk pamiatky


PROF. mICHAL ARAFN Zanem tvrdenm, e architektonick pamiatka nepatr len jej majiteom, ale celej obci. Rozoznvam vlastnenie a uvanie architektonickej pamiatky ako vsledku staviteskej innosti loveka. Pamiatka svojm vznamom prekonala majstrovstvo vlastnho stavitea, zaala prezentova a sprtomova svet, v ktorom stavba vznikla. Oslavuje nielen svojho stavitea, ale aj ducha svojej doby. Ako udia vtedy rozmali, o prevali, o obdivovali, m sa chvlili. Architektonick pamiatky s vdy svedectvom nezvyajnej udskej hevnatosti, vynaliezavosti a zrunosti, s znakom a dokumentom doby svojho vzniku. S vnmavm pozorovateom nadvzuj zvltny kontakt, oslovuj a oaruj loveka tajomstvami prbehov a osudov. Pamiatky sa tak prihovraj vetkm, ktor ich vedia a chc pova, patria kadmu. Tto vaha m nielen psobi na zodpovednos ma-

Mil spoluobania,
dvam vm do pozornosti lnok prof. Michala arafna, uznvanho architekta urbanistu, ktor hovor o potrebe njdenia spolonho zsadnho stanoviska k tomu, ako maj vyzera rybncke vinin domeky. Ako Prof. arafn tvrd, tie nae historick pivnice maj nevysliten hodnotu. S svedkom doby a ikovnosti ud v obci, ktorej vinohradncka minulos inpiruje aj vinohradncku budcnos. A ete mi aj v tejto svislosti dovote vs vetkch zo srdca pozva na rybncky DE VINOBRANIA, ktor sa bude kona v sobotu 7. septembra od 15. hodiny. ak na vs bohat kultrny program, kvalitn rybncke vnko a dobr jedlo. Na stretnutie s vami sa te Imrich Krlik, starosta

Ako przdninovali matiiari z rybnka

Aktivity aj poas horceho leta


DANIELA TRANOV Rybnick matiiari ani poas przdnin nezahali a zaili leto pln pestrch akci a vletov. Przdniny odtartovali v Hokovciach, kde pre deti pripravili rzne sae a uili si letn slnko antenm v bazne. Atrakciou pre malch aj vekch bolo cestovanie zrenovovanm autobusom z r. 1930 do Dudiniec. Sobota 13. jla patrila folklrnym slvnostiam pod Poanou v Detve. Matiiarskou, u tradinou akciou, bol

tesk pamiatky, ktor kadho uchvtia a dojm. S to pivnice rune vyhben do pieskovcovho podloia, predstavu-

bola zakryt vabovou strechou zo slamy. Pamiatky vyaruj pracovn energiu svojej doby, predstavuj hrdinov akej prce, vazov pracovnho odhodlania. Pivnice vytvorili aro domceho vinohradnctva, pivnice maj nevysliten cenu, s pamiatkou vinohradnckych rodov. Pivnice vtlaj vnu sugestvny buket, patria do krovstva vna, pivnica je lonom jeho zrodenia. Pivnica je domovom vna, kde chut najlepie. Pivnice s nielen stavbou, s emciou vna. Obnovenie vinohradnctva je preto nosnm programom alieho rozvoja obce.

kch pivnc. Samosprva obce k tomu otvra diskusiu s cieom umocni vznam pamiatkovej obnovy vinohradnckych uliiek v mene pozvnok pre host na vinohradncke dni obnovi jedinenos, malebnos a svojrznos prostredia historickch pivnc.

V doch 10.-11. augusta sme sa zastnili vletu do mesta Jger (Eger) v Maarsku, ktor organizoval n Miestny odbor Matice slovenskej. Mali sme priestor navtvi hlavn dominanty mesta, jeho krsy dchajce histriou (minaret, hrad, baziliku...). Vekou zaujmavosou bolo pre ns mzeum marcipnu. V podveernch hodinch ns akal vborn gul a ochutnvka vna v dol krsnych ien. Domca pani Molnrov ns privtala v rodinnej vnnej pivnici, kde sme dostali informcie

zsadn stanovisko

samosprva otvra diskusiu

Zchrana pivnc a zosladenie vrazu domekov je neodkladn.

jitea pamiatky, ale hlavne ho presvedi, e jeho starostlivos o pamiatku je prejavom jeho vzahu k nm vetkm, obohat alebo ochudobn duchovn ivot celej obce, i aj celho Slovenska. Pamiatka m svoju nenahraditen hodnotu, m svoj vek, reprezentuje svoju generciu stavieb. Architektonick pamiatky rozhoduj o kultrnej rovni kadej dediny, chrme si preto vetko star, pochvme sa svojou minulosou.

historick pivnice v rybnku

Dovolm si oznmi nmu Slovensku, e v Rybnku s vemi zaujmav a psobiv stavi-

jce svedectvo pracovnej vynaliezavosti a hevnatosti vinohradnckych rodov, m sa stali oslavou celej obce. Pivnice s sasou vinohradnckych domekov, maj dku od 3-17 m, rku 2,5-3 m, klenbov profil. Pivnice s hrdosou kadho majitea. Zvl uniktnou je biskupsk pivnica z db tureckch vpdov s dkou 50 m a rkou 4-4,5m. Pivnice sa nachdzaj 3-5 m pod zemou tie pod cestou, aj pod susednou stavbou. Historick pivnice vytesan hlboko do zeme s uniktnou pamiatkou, vstupuje sa do nich cez murovan alebo zrubov stavbu s plochou do 32 m2. Stavba

Vinohradnctvo v Rybnku m rozmer krajiny a vinohradnckeho domeka s pivnicou. Jeho obnova bude znamena hospodrsku intenzifikciu zemia vinohradov a tomu zodpovedajcou vstavbou novch pivnc a vinohradnckych domekov. Prvou etapou tohto programu je obnova historic-

Objavme v sebe ten prav cit pre opravy i modernizciu starch domov svojej obce, pohlame pamiatku lskavou rukou. Zanechajme historickej pamiatke pvodn charakter vekos, postoj, tvr. Vzkriesme v nej ivot citlivm spsobom. V Rybnku si to vyaduje zauja spolon zsadn stanovisko k tomu, ako maj vyzera vinohradncke domeky s pivnicami. Stanovisko, ktor si osvoja vetci majitelia a uvatelia tchto objektov. Zanedban i zabudnut domek je hanbou nielen ich uvateov, ale aj celej obce. Nvtevnci nepoznaj uvatea i majitea. Poznaj len obec, obec je bu hanen alebo chvlen.

PozvnKA nA PieTnY AKT K snP


Pri prleitosti 69. vroia Slovenskho nrodnho povstania, udalosti ktor patr medzi najvznamnejie historick medznky v modernch slovenskch dejinch, sa v stredu 28. augusta o 18. hodine pri pamtnku pred Obecnm radom v Rybnku uskuton spomienkov akt kladenia vencov. Starosta pozva vetkch obanov.

12. Nrodn vstup na Sitno 21.jla. Poasie bolo vemi priazniv a po vstupe sme si vychutnali vystpenie folklrnych skupn pri jazere Povadlo. V piatok 26. jla sme sa vybrali na prechdzku do okolia obce, ktor sme ukonili vbornm gulom a posedenm pri gitare do neskorch veernch hodn. Zaiatok augusta patril u oakvanm Nrodnm matinm slvnostiam v Martine, kde sme si pripomenuli 150.vroie zaloenia Matice slovenskej. Slvnosti sa niesli v duchu 1 150. vroia prchodu sv. Cyrila a Metoda na nae zemie, ktor si v tomto roku pripomname. Zaujmav boli tradin remeseln trhy a bohat kultrny program.

o vyrban vn v tejto lokalite. Druh de vletu sa vina astnkov vybrala za oddychom a vodou na termlne kpalisko v meste, ktor je znme v irokom okol. Tu mali monos relaxova, ui si rzne vodn atrakcie ako aj lieiv termlnu vodu. Leto sa sce pomaly kon, ale aktivity MO MS Rybnk neutchaj . Do konca roka mme pre vs pripraven alie podujatia, z ktorch vyberme: 29. septembra - priatesk posedenie matiiarov v udovom dome na Teplici 22. novembra - Katarnska batkov zbava (do tanca hraj Kaubovci) 30. novembra - koncoron stretnutie matiiarov v katieli Krloviov v Hokovciach.

NA VINE S HVIEZDY
Bolestne krsny, oarujci a strhujci prbeh o lske

Absoltny svetov knin hit! V New York Times bestseller celch 52 tdov po sebe! Zakpen u boli prva na jeho filmov spracovanie. Kritici aj itatelia sa zhoduj v nzore, e romn Na vine s hviezdy je siln predovetkm vaka ditancu od smrti, ktorm John Green obdaril svojich hrdinov. John Green pe knihy pre mladch dospelch, ale jeho jazyk je tak neodolatene itaten, e sa vzpiera akejkovek kategorizcii. Romnom Na vine s hviezdy spsobil vo svete poriadny rozruch.

Odkedy Hazel v trinstich rokoch diagnostikovali rakovinu ttnej azy v tvrtom tdiu, pripravovala sa na vlastn smr. Potom sa stal medicnsky zzrak a metastzy v pcach sa jej zmenili. Odvtedy nechod do koly, nem priateov a nevie, ako vyzer normlny ivot, lebo je hadikami priptan ku kyslkovej fai a uva siln lieky, aby sa ndory nerozirovali alej. Na nenvidenom stretnut podpornej skupiny pre pacientov s rakovinou vak spozn Augusta Watersa, ktor m tl, ibenin zmysel pre humor, rakovinu na stupe a oi len pre u. S nm zane objavova dosia nepoznan svet lsky na pomedz ivota a smrti. Hazel je hrdinka, ktor je ak nema rd.

Nie preto, e s ou kad automaticky scit, ale preto, e ona sama nad sebou neiali. John Green je driteom viacerch literrnych ocenen, okrem inch aj Printzovej medaily, Printzovho estnho uznania a Edgara. Dva razy bol finalistom literrnych cien dennka LA Times. Spolu s bratom Hankom tvor dvojicu Vlogbrothers (youtube.com/vlogbrothers), jednu z najobbenejch online videorelci. Mete sa prida k vye milinu Johnovch priaznivcov na Twitteri alebo ho navtvi online na strnke johngreenbooks.com. S manelkou a synom ije v Indianapolise, hlavnom meste ttu Indiana. Z anglickho originlu The Fault in Our Stars (Dutton Childrens Book, a division of Penguin Young Readers Group, Penguin Group, USA) preloil Milan Kopeck. Vere preloili ubomr Feldek a Jana Kantorov- Blikov. Na vine s hviezdy vyla v edcii Svetov bestseller na 240 stranch. Maloobchodn cena 12,90 . www.bux.sk, www.ibux.sk, www.ikar.sk

27. augusta 1842 sa narodil vo Vrboch Jozef Ncsey, spoluzakladate a mecen levickho mzea. Vrbesk potmajster bol uznvanm zberateom staroitnost nrodopisnch pamiatok, archeologickch nlezov, umeleckch diel a starch tla. asto navtevoval sluobne Levice. Tu tudovali na piaristickom gymnziu aj jeho synovia Vojtech a tefan. ast nvtevy mali za nsledok iniciatvu za zaloenie mzea, ktorho zklad mali tvori bohat zbierky Jozefa Ncseya. Ncsey daroval mzeu najm archeologick pamiatky z okolia Vrbe a z dolnho Pohronia, nrodopisn predmety zo severnej asti Tekovskej upy, vzcne obrazy od talianskych, holandskch a panielskych majstrov, cenn archivlie a pribline 1500 zvzkov knh, v ktorch bola zastpen eurpska literatra, veda a umenie poslednch troch storo. Jeho meno nesie galria umiestnen v areli Levickho hradu. Jozef Ncsey zomrel 17. janura 1929 vo Vrboch. *** 28. 8. 1892 sa narodil v Pukanci Teodor
ALIK, ETOS, OMEN, PAIR

Schwartz, lekr-gynekolg, vysokokolsk uite. tudoval na gymnziu v Banskej Bystrici a v Bratislave. Medicnu tudoval na LF v Budapeti a v Prahe. Vo svojej vskumnej praxi sa zameriaval na problematiku prodnctva a gynekolgie. Ako jeden z prvch na Slovensku uviedol do praxe najmodernejie metdy lieenia zhubnch ndorov. Zomrel 4. 2. 1980 v Bratislave. *** 2. septembra 1910 sa narodil v Mokrej Lke Andrej Vrbel, pedagg a matematik. Po jeho naroden sa rodina presahovala do ankova, dnes sas Levc. tudoval na vtedajom eskoslovenskom ttnom reformnom relnom gymnziu v Leviciach, kde v roku 1929 maturoval. Po maturite sa zapsal na Filozofick univerzitu Karlovej univerzity v Prahe so zmerom tudova klasick filozofiu, avak zvazila matematika a prehlsil sa na Prrodovedeck fakultu KU. Po jej
KONIEC rusk TAJNIKY predloka kvantov genertor svetla mesto v Rusku

skonen v roku 1934 psobil najskr na metianskej kole v Ruomberku, neskr rok na maarskom gymnziu v ahch. V kolskom roku 1936/1937 bol vymenovan za riadneho profesora na gymnziu v Leviciach. V roku 1938 z Levc odiiel a na gymnziu sa vrtil a po vojne. V rokoch 1951/1952 nsledne v rokoch 19953 a 1955 psobil na gymnziu ako riadite. Bol zakladajcim lenom poboky slovenskch matematikov a fyzikov v Nitre. Bol dlhoronm lenom spevckeho zboru uiteov Levickho okresu Domovina. Zaslil sa aj o rozvoj turistiky. Za jeho zsluhy o rozvoj koly prepoialo 4. septembra 2000 Ministerstvo kolstva SR gymnziu estn nzov Gymnziu Andreja Vrbla v Leviciach. Zomrel 13. marca 1991 a je pochovan v ankove. Zaznamenal (r) Pramene: Osobnosti Levickho reginu, Mria Ztopkov, 2001, www.kniznicalevice.sk a monografie obc reginu (Pouit daje s do r. 2001)

vulkanizovan kauuk

kolska adovho hokeja

plu

P
vna PZ okr. Trebiov

ohrieva vody (hovor.) strna veika osobn zmeno predpona superlatvu


vrch na Krte povrch ahkoatletick drh a ihrsk

skr. penzistov vron trh osudn znamenie vha obalu tovaru na to miesto

kremk franczsky maliar a grafik

prere zemianska druh bielej usadlos pretrvval repy mravn zklad rub, opan strana predloka chote, po latinsky

tz

NARODILI SA LEVICE: 13. 7. Zdenka Marianna urov (dcra Mariana a Zdenky), 26. 7. Jozef Gaik (syn Jna a Marcely), 8. 8. Sava Medve (syn Filipa a Moniky), 12. 8. Sophia a Roland Kalamrovci (dvojiky Ervina a Henriety), Milan Koht (syn Milana a Karolny), 13. 8. Svetlana Masarykov (dcra Ivana a Ing. Veroniky), Elizabeta Janiarov (dcra Petra a Mgr. Katarny), Lilli uroviov (dcra Petra a Ing. Marianny), Amira Guemaoui (dcra Slaha a Bc. Zuzany), Jzmin Juhsz (dcra Viktora a Ildik), 14. 8. Martin Horvth (syn Martina a Bc. Martiny), Marko Hmornk (syn Jna a Jany), Sebastin Vg (syn Marina a Gabriely), Elika Novkov (dcra Erika a Mgr. Lucie), 15. 8. Kornlia Bickov (dcra Maroa a Klaudie), Jakub Psrsky (syn Ing. Juraja a Mgr. Andrey), Patrik Holeka (syn Jozefa a Katarny), Peter uri (syn Petra a Mgr. Libue), 17. 8. Salom Skaanov (dcra Igora a PhDr. Mrie) SBILI SI VERNOS LEVICE: 17. 8. Bc. Jn Kovcs a Jana Ambrusov, Jozef Brija a Dana Simonuttiov, Pavol Horvth a Marcela Szaklov, Mgr. Peter Kollr a Mgr. Valria Buriov, Peter tugel a Zuzana Nemcov, 20. 8. Frantiek Mtffy a Ivana Juhasov, Stanislav Ilenk a Lyudmyla Andrijivna Rudenko

otzka 1. pdu spletenec vlasov, cop abvolt spis pozemkov meno psa

doivotn len snemovne tebe

MPZ Rumunska

jeden z Vlkolinskch

KUPN KROVKY 30/2013

NAJVIA SILA... Dokonenie tajniky J. LETKA spolu s kupnom zalite do 5 dn na adresu redakcie. Tajnika z . 29/2013 znie: ...JE NEPORIADOK. Vherkyou knihy z vydavatestva IKAR je Jana Povaanov. Vhru si me prevzia v redakcii.

OPUSTILI NS LEVICE: 17. 8. Ondrej Luk (86 r., Zbrojnky), Juliana Hudecov (80 r., Kozrovce), Rozlia Bartalov (80 r., Levice), 18. 8. Elena Urbnkov (67 r., Bea), 19. 8. Gejza Tth (70 r., Levice), Eva Smyekov (81 r., aka), 20. 8. Helena Luptkov (89 r., Levice), Estera Bajnoviov (69 r., Horn Pial) AHY: 16. 8. Ruena Rafaelov (28 r., ahy), 18. 8. tefan Velebn (80 r., Plovce), 19. 8. Margita Nemokov (63 r., Kleany) ELIEZOVCE: 8. 8. Jozef o (51 r., eliezovce), 11. 8. Zuzana Bandov (79 r., Sikenica), 12. 8. Eugen uba (71 r., Zbrojnky), 18. 8. Ladislav Imre (83 r., Farn), 21. 8. Emerencia Balzsov (73 r., alov)

Baran 21. 3. - 20. 4. V zleitosti svojho srdca nestrcajte trpezlivos. Postupne sa vyrieia vetky problmy, ktor sa zdaj neprekonaten. Ak pociujete nedostatok energie, treba ju naerpa niekde v prrode. Planty ovplyvuj vau nladu a brnia vmu spontnnemu konaniu. Tde nie je vhodn na port a fyzick prcu. Bk 21. 4. - 21. 5. Najbliie chvle vona bud celkom zaujmav, s mnohmi monosami. koda by bola nevyui ich. Budete ma monos usporiada si aj svoje finann zleitosti. Dobr tip, ktor dostanete, neberte na ahk vhu. Je vea hoden. Mali by ste sa konene pusti do nieoho poriadneho, kde sa naplno mu uplatni vae schopnosti. Blenci 22. 5. - 21. 6. Protichodn pocity s zrejme dsledkom predolch dn. Vytvorte si okolo seba ochrann tt proti prpadnm tokom. Nezabdajte, e zdravie mte len jedno. Odpovajte. Tento tde prinesie nov npady a aj kritick zhodnotenie minulho. Konene sa pustte do vybavovania niektorch vaich dlhov. Venujte sa aj vaim zubm. Rak 22. 6. - 22. 7. Momentlne sa vm bude zda vetko jednoduch. Nech vs to ale nezvdza k ahkomysenosti. Mete sa poksi o astie v hre alebo v lske. Zle na vs, omu dte prednos. Nezaaujte rodinu vaimi problmami, mohli by ste sa stretn s nepochopenm a s nezujmom. Ak vm ide najm o spech, pokajte ete nejak as. Lev 23. 7. - 23. 8. Vaka optimistickmu prstupu preijete dni bez problmov. Nesplnte sce to, o ste si predsavzali, ale mte dobr dvod na spokojnos. Ten, kto si myslel, e svoj zmer me realizova aj bez vs, skoro prde na to, e sa mlil. U zakrtko prde za vami, aby si pokraoval v spoluprci. Panna 24. 8. - 23. 9. Ustpia vetky vne veci a snahy trochu ahiemu nru, ktor lepie vyhovuje vaim momentlnym predstavm a potrebm. To zrejme psob prekvapujco na vae okolie. Na dosiahnutie realizcie vneho projektu potrebujete podporu istho loveka. Ak sa ocitnete v prhodnej situcii, bute otvoren. Viete, o chcete, tak preo nejs za tm? Vhy 24. 9. - 23. 10. Rozaruje vs jedno stretnutie. o vetko si udia doku zvidie! Nenechte sa znechuti a vyhadte samotu v prrode. Cez vkend sa vm svet bude zda kraj. Poas tda budete zvaova, o je pre vs najdleitejie. Zle len na vs, i sa sprvne rozhodnete. Vetko si radej dkladne premyslite a poda toho konajte. korpin 24. 10. - 22. 11. Neradi sa vzdvate svojich zvykov. Niekedy je to vak na kodu veci. Nebojte sa zaa nieo nov, me vm to prinies vea zaujmavho a prospenho do budcnosti. Rozvahu si udrte a vaka tomu sa situcia okolo vs upokoj. Odstrnenie konfliktov by ste si mali rozobra, lebo sa vm rchlo vrtia. Strelec 23. 11. - 21. 12. V citovej oblasti sa ukete z lepej strnky. Porozumenie nastane vo vzahoch k vetkm najblim. Vkend bude naplnen lskou a nenosami. Ak to situcia dovol, dobre by bolo zjs si do prrody, kde by ni neruilo vae mylienky. Potrebujete si usporiada v mylienkach vetky udalosti, ktor sa zomleli v poslednom ase. Kozoroec 22. 12. - 20. 1. Nie vetko, na o vynalote nmahu, bude st za to. Doteraz ste sa trpili vy, teraz nechte inch. Rozhbte sa v citovej oblasti. Alebo vs ovldla pln spokojnos? V tomto prpade vm smola prinesie objav novch netuench spsobov rieen, ktor budete vedie vyui vo svoj prospech. Vodnr 21. 1. - 19. 2. Prekonajte vit predstavu, e nemte astie v hre a zapojte sa do nejakej sae, v ktorej mete zska hodnotn ceny. Prve teraz s vae ance na spech znane zven. Prenhlen shlas nemus ete vies k spechu. Dleit bude slad. Snate sa pracova v prospech vaej budcnosti. Ryby 20. 2. - 20. 3. Myslite viac na svoju rodinu. Tento tde poskytne niekoko prleitost, ako op zapli ohe vo vaom v sasnosti u ledva tlejcom rodinnom krbe. Nenechajte sa odbi v diskusii o dleitch otzkach. Neistotu by ste neprjemne znali. Venujte zven pozornos klebetm, mohli by ste im lepie eli.

POHRONIE - regionlny tdennk so sdlom v Leviciach. Vydva VITUR s.r.o., Nov 13, 942 01 urany. len Asocicie vydavateov regionlnej tlae SR. IO: 36 564 524 Dtum vydania: 27. augusta 2013, . 30, ronk LXVIII. Cena vtlaku: 0,46 . ISSN: 1337-4656. EV 3617/09. fredaktorka: PhDr. Oga Prekopov, tel. 0907 172 968. Zstupkya fredaktorky: Albeta Psrska. Redaktor: tefan Rchela, tel. 0908 397 061. Grafick redaktor: Roland Endrsz, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefn: 036/631 23 92. Manar redakcie: Ivan Tth, tel. . 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefn redakcia a inzercia: 036/631 23 92. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychdza kad utorok. Uzvierka v piatok o 12. hodine. Nevyiadan prspevky nevraciame. Uverejnen materily nemusia by toton s nzormi redakcie ani vyda vatea. Roziruje Royal Press, s. r. o., skromn predajcovia a kolportri. Objednvky na predplatn sa prijmaj priamo v redakcii. Podvanie novinovch zsielok povolilo RPC Nitra . j. 1 -RPC/2004. Tla z dodanch tlaovch predlh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registran slo EV 3617/09.

1 administratvny pracovnk - nstup 1. 9., Creative Toys Factory s.r.o., Ku Bratke 1, Levice 1 barman - ank - nstup ihne, CAFE EXPRESS - JS s.r.o., Nov Dedina 261 1 ank, servrka - nstup 2. 9., Arpd Patai RISTORANTE PIZZA ITALIA, Luka 455/1, ahy 1 ank, servrka - nstup ihne, Jana Gciov, Timravy 3, Levice 1 ank, servrka - nstup ihne, Jozef Hostinsk TASSAT, Prievozsk 30, Star Tekov 1 cukrr - nstup ihne, Viera Holkov - NIKA, Kohryho 405, Levice 1 kadernk - nstup ihne, Margita tubov, Gondu 439, emberovce 1 klampiar - nstup ihne, COMAT PLUS, s.r.o., Nov Tekov 1 kozmetik - nstup 2 . 9., EUROPARTNERS, s.r.o., Hviezdoslavova 24, ahy 2 kuchri - nstup 1. 9., Vincent Pivari Motorest STOP 582, Kozrovce 1 kuchr - nstup ihne, Ladislav Muk, Hlavn 20, Horn Se 2 manari, reprezentanti - nstup 1. 9., Allianz - Slovensk poisova, a.s., Nm. oltsovej, Levice 2 mechanici zoraovai tkskych strojov - nstup ihne, Kmpers Textil Slovensko, Ku Bratke 5, Levice 1 mzdov tovnk - nstup 1. 9., CONTO, s.r.o., Pionierska 2, Levice 2 obsluha erpacej stanice - nstup ihne, Erika Fraitov, Tureck rad 4, Levice 3 obsluha vrobnej linky - nstup ihne, LAMINUM, Nov Dedina 1 pomocn pekr - nstup ihne, Marcela Kutekov - PEKRE DEVA, Kozrovce 1 pomocn pracovnk - nstup ihne, Heliostech s.r.o., Hronsk 2, Levice 20 pomocn pracovnci na stavbe nstup ihne, Jozef Vokel, Mochovce MO34, Kaln nad Hronom 10 pomocn robotnci - nstup ihne, ARGUSS, s.r.o., Ndran 5, Lok 1 pomocn robotnk vo vrobe - nstup ihne, Viera Holkov - NIKA, Kohryho 405, Levice 1 pracovnci na oddelen kvality nstup 2. 9., Hrnlein Slovensko, s.r.o., Berneck 1823, ahy 1 predk na drevoobrbac stroj nstup ihne, LENCOS s.r.o., Ndran rad 28, Levice 1 predava textilu (ZPS nad 70 %) nstup ihne, Katarna Kubalkov, Krasku 3, Levice

1 projektant - nstup ihne, ATP strojrska vroba a mont, s.r.o., Krkany 1 servisn mechanik motocyklov nstup 1. 9., TGA, s.r.o., Jursk cesta 6, Levice 1 skladnk - nstup ihne, De Micln a.s., Levice 1 stavebn montnik jednoduchch stavieb - nstup ihne, ecoZKLADY s.r.o., Jun 15, Levice 2 stolri - nstup ihne, LENCOS IN, s.r.o., Ndran rad 23, Levice 2 strojrski pecialisti - nstup 1. 10., ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE S.P.A., organizan zloka, JE Mochovce, Kaln nad Hronom 1 strojrsky pecialista kontruktr, projektant - nstup 1. 10., ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE S.P.A., organizan zloka, JE Mochovce, Kaln nad Hronom 1 uite/ka v M - nstup 1. 9., Obec Tekovsk Hrdok 124 1 uite pre primrne vzdelvanie a kolsk pecilny pedagg - nstup 26. 8., Zkladn kola Levice, Saratovsk 43, Levice 1 uite slovenskho jazyka a literatry a nemeckho jazyka - nstup 1. 9., Skromn stredn odborn kola ANIMUS, Jesenskho 41, Levice 1 uite zkladnej koly - nstup 1. 9., Zkladn kola Btovce 368 20 upratovai vrobnch priestorov - nstup ihne, ROEZ, s.r.o., JE Mochovce, Kaln nad Hronom 1 vedci predajne - nstup ihne, CBA Slovakia, s.r.o., Nm. odborrov 6, Tlmae 1 vedci seku oetrovateskej starostlivosti - nstup 1. 10., DOMUM Zariadenie socilnych sluieb Krkany 86 3 vodii - nstup ihne, ARGUSS, s.r.o., Ndran 5, Lok 4 vodii do 3,5 t - nstup ihne, Peter Andri - TRANS HRON, Tlmae 2 vodii, kamionisti - nstup ihne, Tom Rcz EKOVOKTRANS, Ku Bratke 1, Levice 1 vapnk - barman - nstup ihne, Marta Kaminsk, Nejedlho 38, Levice 1 zstupca vedceho predajne - nstup ihne, CBA Slovakia, s.r.o., Nm. odborrov 6, Tlmae 5 zvrai obalenou elektrdou - nstup ihne, Enmont s.r.o., Mochovce, 3 a 4 blok dostavba, Kaln nad Hronom

ARRIVA Nov Zmky, akciov spolonos, so sdlom Povask ul. 2, 940 14 Nov Zmky, IO: 36 545 317, spolonos zapsan v obchodnom registri Okresnho sdu Nitra, oddiel: Sa, vloka . 10179/N, ako predvajci vyhlasuje tmto: Druh kolo ponukovho konania na predaj nehnutenost, a teda vyzva zujemcov o nadobudnutie nehnutenho majetku s nslednm uzatvorenm kpnej zmluvy prijatm ponuky zujemcu, a to nasledovnch: Nehnutenosti zapsan v katastri nehnutenosti vedenom Katastrlnym radom v Nitre, Sprva katastra Levice pre katastrlne zemie, obec eliezovce na liste vlastnctva . 1355. ktorch vlunm vlastnkom v rozsahu 1/1 je spolonos ARRIVA Nov Zmky, akciov spolonos, so sdlom Povask ul. 2, 940 14 Nov Zmky, IO: 36 545 317. V prvom kole ponukovho konania je stanoven minimlna predajn cena nehnutenost vo vke 100% ceny urenej znaleckm posudkom vyhotovenm Ing. Nagyidai Blaejom, so sdlom Zhradn 9, 079 01 Vek Kapuany pod . 19/2012, a to vo vke 140.000,- Euro (slovom jedenstotyridsa tisc euro). Podmienky druhho kola ponukovho konania njdete na naich internetovch strnkach www.sadnz.sk alebo telefonicky na sle 0908 960 044 p. Csekes.
(104)

20 montri stabilnch hasiacich zariaden - Holandsko, NJ alebo AJ - komunikatvne, SOU, S, prax min. 6 mesiacov 2 betonri - tesri - Belgicko, NJ alebo AJ - komunikatvne, SOU, prax 3 roky 1 zmonk - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 4 zvrai TIG - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 stolri, nbytkri - Raksko, NJ komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 stavebn stolri - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 maliar - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 klampiari - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok

2 intalatri plyn, voda, krenie - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 stavebn elektrikr - Raksko, NJ komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 sadrokartonisti - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 podlahri - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 montr leenia - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 zhradnk - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 20 zdravotn sestry - Anglicko, AJ komunikatvne, S 10 oetrovatelia - Anglicko, AJ - komunikatvne, S EURES 036/2440303

14

27. augusta 2013

sAmosPrvne novinY

POHRONIE

sAnTovsK KoLKA TAmArA mrhoLov vicemAjsTerKou eurPY

s Bm generation si v Budapeti vytancovala striebro

hold hrdinom snP na uhrake vzdal aj starosta santovky

nej rodinnej tradcii. Vea asu jej preto na obben kreslenie a maovanie nezostva. Svoje tanen umenie predvdza vdy aj na vystpeniach iakov koly. S hrdosou meme doplni, e Tamara reprezentovala nielen Slovensko, ale aj rodn obec. Pripjame sa ku gratulcii k vsledku z ME a elme jej vytrvalos a alie spechy v budcnosti.
ubomr Lrincz (vpravo) na pamtnom mieste bojov SNP. (op)

BUDAPE SANTOVKA, I.M. Hlavn mesto Maarska poas majstrovstiev Eurpy privtalo pikov skupiny modernch disko tancov Dance & song. Saili v niekokch kategrich na rzne motvy. Slovensko reprezentovala levick tanen skupina BM Generation pod vedenm Barbory Marekovej. Medzinrodn komisia mala ak lohu, aby z 13 skupn urila vazov. V tvrdej konkurencii stanovila poradie, v ktorom skupina BM

Generation obsadila vynikajce 2. miesto. Jej lenky sa stali vicemajsterkami Eurpy vo svojej kategrii. Zskali cenn portov pohre a diplomy. Takto mimoriadny spech zatia iadna tanen skupina z okresu Levice nezskala. spech sa nerodil ahko. Jeho zkladom boli pravideln a nron ncviky dvakrt tdenne v tanenej kole v Pereci. V skromnch podmienkach, za pomoci sponzorov, ale hlavne rodiov a starch rodiov, je dosiahnut vsledok o to cen-

nej. Predchdzala mu ak celoslovensk kvalifikcia v Dome portu v Leviciach, kde dievat zskali prvo postupu na ME. Jednou z leniek tanenej skupiny bola 9ron Tamara mrholov, iaka 4.ronka Z v Santovke. Dosiahla najvraznej spech z mnohch spechov iakov tejto koly v tomto roku. Okrem toho, e patr k jej najlepm iakom, sa dva roky spene venuje tanenmu portu a tri roky hre na klavr. Pokrauje tak v hudob-

Tamara mrholov

Na uhrake so starostkou ajkova emliou Nichtovou. Foto: (op)

Nov Tekov
obecn njomn byty u skolaudovali

Mil Novotekovania,

K Pre PriDeovAnie novch BYTov je uren

Strechu nad hlavou zska v septembri 18 rodn. Novostavba ak na ich nasahovanie.

NOV TEKOV (o) Nov njomn byty, teda 18 bytovch jednotiek, v bytovom dome, financovan z dotcie Ministerstva vstavby a regionlneho rozvoja Slovenskej republiky, z veru ttneho fondu rozvoja bvania Slovenskej republiky a z vlastnch zdrojov obce, prichdzaj do tzv. poslednej fzy. Byty bud rozdelen pre uchdzaov spajcich podmienky pre pridelenie njom-

nho bytu v slade so zkonom . 443/2010 Z.z. /alej len zkon/o dotcich na rozvoj bvania a o socilnom bvan. Tento samostatne stojaci jednopodlan bytov dom s obytnm podkrovm, bez podpivnienia, obsahujci 18 bytovch jednotiek, bol skolaudovan na stnom pojednvan spojenom s miestnym zisovanm, na zklade nvrhu Obce Nov Tekov na vydanie uvacieho povole-

nia tejto stavby. Po skolaudovan njomnch bytov komisia zloen z lenov Obecnho zastupitestva v Novom Tekove v zmysle podmienok ustanovench zkonom vykonala kontrolu pravdivosti a plnosti predloench iadost spolu s potrebnmi prlohami u vetkch uchdzaov o njomn byty. Po prerokovan a posden komisia zaradila iadosti do

zoznamu uchdzaov, ktor spaj podmienky prideovania njomnch bytov poda zkona. iadosti nespajce uveden podmienky boli vyraden zo zoznamu pre prideovanie njomnch bytov. Na najbliom zasadnut bytov komisia zo zostvajcich iadost definitvne ur, komu z uchdzaov bude pridelen njomn byt. Medzi rozhodujce faktory patr dtum prijatia iadosti o pridelenie bytu, priom komisia prioritne uspokoj iadosti obanov s trvalm pobytom v obci Nov Tekov. Udelenie konkrtneho bytu (.1.,2., a .18) bude poskytnut na zklade losovania Kad vybrat uchdza si vytiahne jedno slo z losovacej urny a poda neho mu bude pridelen byt sla, ktor vytiahol. Tieto njomn byty zriaden poda zkona sa bud uva na njom a nie je mon realizova podnjom bytu, vmeny bytov a prevod vlastnckych prv najmenej po dobu 30 rokov od nadobudnutia prvoplatnosti kolaudanho rozhodnutia na byty.

naa nov osemnsbytovka je u po kolaudcii a na rade je vber budcich njomnkov. Pravidl v tomto smere s u dohodnut a mete si ich preta v lnku na inom mieste tejto strany. Hlavnm kom je poradie, v ktorom iadosti na Obecn rad prichdzaj. Prioritne bude vyhoven uchdzaom s trvalm pobytom v obci Nov Tekov. Verm, e aj v tomto smere sa napokon docieli spokojnos vetkch zainteresovanch. Prajem vm vetkm prjemn dni a naim kolkom spen vstup do novho kolskho roka.. Silvia Hrukov, starostka

oznAm
Oznamujeme obanom, e v piatok 30. augusta bude Obecn rad v Novom Tekove z dvodu erpania dovoleniek zatvoren.
Za pochopenie akujeme.

Zapojte sa do zberu obnosenho a nepotrebnho atstva, ktor sa bude kona v obci Nov Tekov (v kultrnom dome) v spoluprci s neziskovou organizciou Pomocn anjel.

zber obnosenho a nepotrebnho atstva


Termn zberu bude od 2. do 6. 9. 2013 od 9.00 do 13.00 hod.

Veci je potrebn zabali do igelitovho vreca alebo inho vhodnho obalu tak, aby nedolo k znehodnoteniu pri prevoze. Zbiera sa: dmske, pnske, detsk obleenie, posten oblieky, uterky, zclony, zvesy, prestieradl, metrov textil, tkan koberce, periny. Nezle na tom, je to posledn mda alebo u maj veci mono desiatky rokov. Veci mu by aj mierne zneisten, nie vak plne pinav. Takmto spsobom mete pomc uom v ndzi a v neposlednom rade likvidciou takhoto nepotrebnho atstva etrte aj ivotn prostredie.

Kpim staroitnosti star pohadnice, vyznamenania, vreckov hodiny, strieborn predmety, bodky, able, lustre, porceln v Leviciach. Tel. 036/62 235 96 0903 439 094 SLUBY

PRENJOM
Dm do prenjmu preroben garsnku v Leviciach na Pereckej 3. Tel. 0948 099 696 (443) Dm do prenjmu v Leviciach v centre mesta preroben garsnku s kuchynskou linkou, chladnika, prka, me by aj zariaden. Tel. 036/631 7958 (474) Dm do prenjmu 1-izbov byt v Leviciach. Tel. 0908 083 590 (455) Prenajmeme priestory na podnikanie 400 m2,vhodn ako skladov aj obchodn. Prstup aj pre kaminy, rampa, vek dvor s monosou parkovania ut. Levice, Podjavorinskej 5.

Vykupujem strieborn predmety, aj zlomkov a star pohadnice. Tel. 0903 43 90 94


RZNE

(19)

(18)

Predm kozie mlieko 1 liter za 0,80 centov. Tel. 0903 863 595, 0944 112 115 (422) Predm plen kridlu TONDACH Steinbrck (10 ron so zrukou 30 rokov) v pote 1300 ks a hrebene 30 ks. Vetko vborn stav. Cena dohodou. Tel. kontakt: 0911 277 463 0904 813 024
(439)

Kompletn sahovanie bytov, mont nbytku, vypratvacie sluby. Tel. 0908 136 517 (428)
Tel. 0905 983 602 0903 405 588

Pohrebnctvo a Kvetinrstvo
kvetinov vzdoba, smton vence, ikebany, svieky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremcia, rezan kvety donkov sluba kvetov Ul. 28. oktbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (97) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

KERBEROS

Glazrovanie van.
(427)

Tel. 036/6312 986 0903 503 739

ZOZNMENIE
Slobodn 31 ron, had priatea na vne zoznmenie. Tel. 0908 471 425 (397) 56- ron nezadan inteligentn mu, rd spozn na trval vzah sympatick enu thlej, alebo plnothlej postavy. Tel. 0944 583 630 (451) 62 ron vdovec, nefajiar, nealkoholik, slun, had straten poloviku z ktorou bude astnej. Po vzjomnej dohode sa asom me aj prisahova. Stretnutie napovie 0902 136 733 (466)

(350)

Predm tatransk profil


brsen I. trieda od 3,85 , II. trieda od 2,85 . DOVEZIEM.

Tel. 0905 450 267 0911 811 880

(23)

Hadm odbornku - odbornka na tylistick a jazykov pravu textu do kniky. estne zaplatm. Ohlas na . t. 045/6850 336 - veer (462)

Dm do prenjmu 1-izbov preroben byt v Leviciach na Saratovskej ulici. Tel. 0908 878 714 (464) Dm do prenjmu 3-izbov zariaden byt v Leviciach na ul. Kpt. Nlepku. Von ihne. Tel. 0905 296 353 (484)

REDAKCIA POHRONIE

036/6312 392

NEHNUTENOSTI

PRCU PONKA

BYTY
Kpim 1-izbov byt v centre Levc s balknom - bez realitky. Tel. 0905 701 891 (351) Kpim v Leviciach garsnku, alebo 1-izbov byt. Tel. 0907 560 493 (456) V Leviciach predm (19 tis.), alebo prenajmem garsnku. Dobr stav aj poloha. Tel. 0907 27 10 20 (468) Predm garsnku v OV v Leviciach na ulici Z. Nejedlho v pvodnom stave. Tel. 0903 263 412 (475) Predm v Leviciach 1-izbov byt. Cena 20.000 . Tel 0907 560 493 (457) Predm 1-izbov zrekontruovan byt na Mldenckej ulici na Lipnku, 6. p./7. Cena dohodou. Tel. 0915 661 636 (460) Predm 1-izbov byt v OV v Leviciach. Tel. 0915 410 766 (482) Predm kompletne zrekontruovan 1-izbov byt v OV v Leviciach na ul. M. R. tefnika. Tel. 0905 296 353 (486) Predm pekn, preroben, slnen, 2-izbov byt v OV v centre iah. Tel. 0908 546 239 (476) Predm 2-izbov byt v OV v Leviciach na ul. M.R. tefnika, po rekontrukcii. Tel. 0918 907 984 (483) Predm v Leviciach 3-izbov byt s balknom. Cena 40.000 . Tel. 0908 083 590 (454) Predm 3-izbov byt v OV, 3. p./4 na ul. Na lkach v Leviciach, pvodn stav, plastov okn, cena 38.000 . RK - nevola. Tel. 0902 059 005 (459)

Predm 4-izbov rodinn dom s 11 rovou zhradou v Leviciach na ulici Montua. Tel. 0911 731 872 po 16. hodine (429) Predm vek rodinn dom v Banskej tiavnici v tichom prostred, vetky IS na 20 rovom pozemku. Cena 63.000 . Tel. 0908 922 265 (465) Predm rodinn dom 10 km od Podhajskej, obytn plocha 148 m2 na 23 rovom pozemku. Cena dohodou. Tel. 042/442 2468, 0908 054 716 (477) Predm rekrean domek so vetkmi IS v ankove, vhodn aj na trval bvanie. Tel. 0918 907 984 (481) Predm vidiecky rodinn dom vo Vynom nad Hronom. Tel. 0905 296 353 (487) Predm rodinn dom v Dolnom Piali, 10 km od Podhajskej, vetky IS. Cena dohodou. Tel. 036/6317 102 - RK nevola (489) Predm 3-izbov rodinn dom v Krkanoch po kompletnej rekontrukcii. Tel. 0905 296 353 (488)

SPOMIENKA
Da 28. augusta si pripomenieme prv vroie, kedy ns navdy opustil manel, otec a star otec

Ako poda riadkov obiansky inzert


Obiansky inzert mete poda osobne v redakcii na Pionierskej ulici . 2 v Leviciach (budova pri Ms, vchod zboku). Sta, ak prdete, nadiktujete text inzertu a na mieste zaplatte. alou monosou je telefonick podvanie inzertov na tel. . redakcie 036/631 23 92. Zvolen text nadiktujete naej pracovnke, ktor vypota cenu inzertu. Spsob platby si mete zvoli sami. Jednou z monost je zaslanie peaz potovou poukkou typu "H, ktor si vyptate na pote. alou monosou je prs osobne a vyplati sumu v redakcii, prp. mete peniaze posla po inej osobe. Napokon existuje ete jeden spsob podvania inzertov - potou. V liste polete text inzertu, uvediete svoju adresu, na ktor vm zaleme potov poukku na hradu inzertu. Alebo bo polite mailom na adresu redakcie: redakcia@pohronie.sk

tefan Brunclk
S lskou a ctou spomnaj manelka, synovia a vnat

(486)

SPOMIENKA
Stchlo srdieko, schladla hru, odila si nm, drah, nemono na Teba zabudn.

POZEMKY

Da 30. augusta uplyn 2 roky, o ns navdy opustila naa drah mamika, babka a prababka

Predm vek klenbov pivnicu s 25 rovm pozemkom. Tel. 0948 00 29 93 (376) Predm orn pdu 0,33 ha, zhradn a ostatn plochy 0,1 ha za obcou FARN v chatovej oblasti. Cena 4.600 . Tel. 0915 090 985 (458) V strede obce Pukanec, Za Mrom 6, predm 10 rov stavebn pozemok so starm domom na zbranie. Tel. 0908 23 00 32 (463)

Zuzana Zlyomiov
Nikdy na Teba nezabudneme. Smtiaca rodina (479)

PEDIKRA GITA
ponka zkaznkom sluby zdravotnckej pedikry.
Na zklade telefonickej objednvky v prpade imobilnch klientov prdeme aj domov. Sluby poskytujeme aj chorm na diabetes a ako zdravotne postihnutm.

AUTO-MOTO-BICYKLE

Predm motorku JAWA Betka, 50 cm3, 4 - takt, r. v. 2010. Tel. 0910 370 160 (452)

NBYTOK

Predm vek atnkov skriu, 3-dverov, farba javor. Tel. 0905 882 401 (469)

Pon 6 (bval Dom sluieb), Levice Tel. . 036/622 75 10, 0907 487 770

(99)

ZVIERAT

* INZERCIA *
Predm 3-izbov byt v OV v Leviciach, preroben s lgiou. Cena 36.500 . Tel. 0910 940 535 (467) Predm vek 3-izbov byt v OV v centre Levc s krsnym vhadom. Tel. 0905 296 353 (485)

Predm marcovho capka aj koziky, farba kapucno, vhodn na chov. Tel. 0905 882 401 (470) Zhradkr ponka zdrav predpestovan plantu zhradnch jahd

NEZABUDNITE NA
PREDPLATN POHRONIA
Celoron predplatn........................................25,00 Polron predplatn..........................................12,50 tvrron predplatn........................................6,25

Tel. 045/6850 336 - veer

(Senga, Trnica). Cena 1 za 5 ks. Jahody sa mu presdza cel vegetan rok.


(297)

16

27. augusta 2013

inzerciA

POHRONIE

vrobn priestory na prenjom

Priestory sa nachdzaj v priemyselnej asti mesta LEVICE (arel Levitex, a. s.). Vyuiten plocha: 1 200 m2; svetl vka 3,5 m; (ahk vroba, 1.n.pod. ).

Exkluzvna kaviare

MARL, Ia

Prjemn prostredie vhodn na firemn rozhovory, firemn prezentcie, rodinn oslavy Skvel vber npojov a pochutn za vborn ceny Pohoda pre vetky vekov kategrie

L. Mack, majite kaviarne MARL

K dispozci s aj kancelrske a soc. priestory - 2 miestnosti. Budova je napojen na el. rozvody, kanalizciu, vodovod a je sasou oplotenho a strenho arelu. Cena za prenjom priestorov 24 /m2/rok - bez energi.

kancelrske priestory na prenjom


Priestory sa nachdzaj v priemyselnej asti mesta Levice (arel Levitex, a. s.), v budove ktor je sasou oplotenho a strenho arelu. Priestory je mon upravi poda poiadavky od 100 m2 do 500 m2. Cena za prenjom priestorov 35 /m2/rok - vrtane vykurovania. Kontakt: tel.: +421 635 20 51; 0904 180 402; e-mail: sekretariatgr@levitex.sk
(41)

Kaviare MARL:
(26)

ak sa chce cti prjemne, urite pr!

Kol s dominantou J. B. Tita

PLASTOV OKN A DVERE

Dem-ter
vrtane doplnkov a tieniacej techniky

MV-Plast, s.r.o., Kozrovce


Jedinen stavebn hbka 92 mm

(1)

VROBA, MONT A KOMPLETN SERVIS PLASTOVCH DVER A OKIEN SALAMANDER

zn. sALAmAnDer a DeceunincK


Cenov ponuka DoDvka Mont ServiS
(mlynsk dvor przemie - veda istiarne)

tel. . 036/634 00 20, 634 00 21, Fax: 036/634 00 22, mobil: 0903 437 288, e-mail: mvplast@mvplast.sk, www.mvplast.sk

NoV PRoFIl

Levice, ul. Mlynsk 2238

tel.: 036/633 60 31 mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk www.demter.sk

(2) (73)

VIVRIUM

celopresklen interirov systmy - GeZe hlinkov dvere hlinkov Zbradlia stren okn roto monos nkupu na spltky Quatro sklenen Zsteny GraFosklo

na predaj r e k r e a n a r e l (vhodn aj ako domov soc. sluieb)


Arel tvor: trojpodlan budova - vybaven ubytovacm zariadenm - 18 izieb so soc. zariadenm, - jedle a kuchya so zariadenm, - konferenn miestnos (70 miest), - sauna, 5 zrubovch cht - vybavench ubytovacm zariadenm - 4 izby, soc. zariadenie, vonkaj bazn - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltov ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastn studa a istika odpad. vd, pozemok - s vmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 Info - 0903 402 517 (3)
hprk.sk

KOI KAPRE KARASY


sl. armdy 6, 934 01 Levice

www.levex.sk

Tel.: 0905 889 872