You are on page 1of 16

PoSielajte recePty do Sae - 3. Str.

... dobr meno pre dobr priadzu ...

FIRMA REGINU

SVETOV LDER V OBLASTI FILTRCIE VZDUCHU

o P

Nosite Ceny primtora Levc za dlhodob skvalitovanie podnikateskho prostredia a zvyovanie zamestnanosti v meste.
(51)

Ronk LXVIII

slo 31

3. septembra 2013

cena 0,46

Vaz sae firiem okresu Levice na zklade hodnotenia odbornej poroty aj na zklade hlasovania verejnosti.

Naim spechom je Vaa spokojnos

OKN DVERE REPLIKY HISTORICKCH STOLRSKYCH VROBKOV PROTIPOIARNE UZVERY GAROV BRNY SCHODY NBYTOK

ac 3 Vi str. na

Poctive a cerstve...
(12)

kontakt: tel.: 0907 647 381 0905 334 892 e-mail: rohau@rohau.sk www.rohau.sk

v SPojenej kole interntnej Pribda iakov PoaS celho roka

triedy neruia, ale roziruj


na Via st c r. 3

Riadite Spojenej koly interntnej Jn Regsz v tvrtckej triede.

Foto: (op)

LEVICE (Oga Prekopov) Pred otvorenm kolskho roka, v piatok 30. augusta, vldol v Spojenej kole interntnej (SI) na levickom sdlisku Rybnky Zdenka Nejedlho, ruch ako v kadej inej kole. Okrem benho predkolskho zhonu tu vak u roky funguje aj in fenomn. Do pecilnej zkladnej koly interntnej ete stle prichdzaj rodiia a prihlasuj sem prvikov, ale aj deti, ktor nezvldli Z. Lebo nie vetci s rovnako zodpovedn a nie vetci repektuj termny zpisov. Vedenie koly to u neprekvapuje. Komplikuje to vak situciu vzhadom k organizcii vyuo(pokraovanie na 3. strane)

Posielajte itatesk recepty a vyhrajte!


(50)
www.levmilk.sk www.facebook.com/Babickine recepty

Tdennk pohronie v mestch a obciach okresu Levice Kaln nad Hronom, Rybnk, Santovka, Ia, Nov Tekov, Horn Pial.

Skromn z a Skromn gymnzium menia adreSu

LEVICE (Oga Prekopov) Po troch rokoch znova oij priestory Z na Pereckej 40. Vberov konanie na ich prenjom vlani v decembri vyhrala levick spolonos T-Smaragd. Rekontrukn prce na budove, ktor bola postaven v roku 1984, sa vak kvli poasiu mohli zaa a koncom aprla. Minul tde sa pred otvorenm prvho kolskho roka v novch priestoroch finiovalo. Konate spolonosti a riadite Skromnej Z a Gymnzia Vladimr Hagara so svojm tmom mali pln ruky prce. Od aprla toho stihli skutone vea. S tu nov rozvody vody, nov

kola na Pereckej 40 znova v Prevdzke


ac 2 Vi str. na

Skromn gymnzium T.Smaragd Skromn gymnzium bilingvlne T.Smaragd Skromn zkladn kola T.Smaragd

Mil iaci,
srdene Vs pozvame do novootvorench priestorov na ulici

v tdni otvorench dver


od 2. do 6. septembra 2013 v ase od 8.00 do 16.00 hod.
iakov privtala moderne vybaven kola.

Pereck 40 v Leviciach

socilne zariadenia pre dievat aj chlapcov, na budove vymenili 48 plastovch okien.

V triedach s nov gumolity, nov maovka. (pokraovanie na 2. strane)

www.tsmaragd.sk

(105) (82)

an limitov akcia
digitlna televzia freeSat
freeSat komplet za neuveritench

Ul. Sv. Michala 4 (hotel Atom) Levice


po - pia: 8.30 - 16.30 So: 8.30 - 12.00
KonTAKT:

- freesat karta umouje sledova 10 slovenskch, 10 eskch a 15 maarskch programov - iadne mesan poplatky a iadna viazanos - vysok stabilita sluby - nzke vstupn nklady - zaplatte iba jednorzov Satelitn komplet obsahuje: aktivan poplatok 20 set- topbox, parabolu, LNB konvertor, a ron poplatok 20 10 m koaxilny kbel, scart kbel

49

0903 704 381 036/381 01 55


V partner pre:

(100)

aktivujeme platen programy u ns uhradte aj servisn poplatok


(6)

LEVICE (op) Historiografia druhej svetovej vojny oznauje Slovensk nrodn povstanie za druh najvie ozbrojen vystpenie proti faizmu v Eurpe. Ve v otvorenom boji na konci leta 1944 dva mesiace, a potom a do oslobodenia ervenou armdou, viazalo na seba sedem plne vyzbrojench a sksench divzi. Preto si SNP vyslilo uznanie celho demokratickho sveta. Ako povedal v prhovore na pietnom akte kladenia vencov k 69. vroiu SNP na levickom Nmest hrdinov predseda Okresnho vboru Slovenskho zvzu protifaistickch bojovnkov Jn Hamar, SNP bolo vecou celonrodnou. Zastnili sa ho udia bez rozdielu politickho, spoloenskho i nboenskho presvedenia, ktor mali rzne predstavy o budcej orientcii republiky. V pohnutch asoch ich zblioval a napokon spojil odpor k prisluhovaom vtedajieho reimu, nacistickmu Nemecku. Povstanie sa zrodilo z domcich koreov a vyjadrovalo vlastn prstup malho nroda k rieeniu svojho osudu a postavenia v Eurpe, ale aj v oslobodenej eskoslovenskej republike. Preto SNP mus zosta jednm z najsilnejch prameom naej nrodnej hrdosti, kontatoval Jn Hamar. Predstavitelia SZPB, Mesta Levice, Obvodnho radu a politickch strn spolu s vojakmi 13. mechanizovanho prporu v Leviciach v stredu 28. augusta poloili k pamtnku na Nmest hrdinov kvety a vence.

(Dokonenie z 1. strany)

Termn sri
Niektor prieky sme zbrali a priestory bud celkovo vyuvan efektvnejie ne doteraz, povedal pre POHRONIE Vladimr Hagara. Pre kolsk ely bude nateraz sli paviln A a stredn paviln B. Sm konate sa zapojil do rekontruknch prc, potrebn bola a je kad pomocn ruka. Od 22. jna som tu od rna do noci. ia, musel som vymeni firmu, pretoe s tou pvodnou by som rekontrukciu neukonil ani do konca roka. Som rd, e moja druh voba bola sprvna: udia zo spolonosti Zlatner si ponaj vemi zodpovedne. Na rozdiel od tch predchdzajcich s dobr odbornci a maj aj pracovn morlku. Sce finiujeme v rchlom tempe, ale verm, e spolone to vetko dokeme a 2. septembra naa kola privta iakov vemi prvetivo ako nov, poznamenal V. Hagara.

dom otvorench dver, aby sa tu mohli rodiia porozhliadnu a rozhodn sa, kam da svoje diea. Tto kola bude ma aj potaov miestnos a v jednotlivch triedach bud na stench datavideoprojektory, na ktor sa uite napoj a vuba bude prebieha audiovizulnym spsobom.

Rozhodujce s vsledky
Meno koly tvoria iaci a uitelia. Poty a kvalita. Dohromady vytvraj jej imid. Na Pereckej 40 bud od 2. septembra stavy iakov oproti minulmu kolskmu roku nezmenen. A konate ver, e nov iaci a tudenti pribudn. Lebo tto vzdelvacia intitcia m stle v cveng. Historicky

prv maturity dopadli na vborn a druh tto pozciu udrali. Maturity najm z anglickho jazyka poteili. Zsluhou dobrch vsledkov sa Skromn gymnzium T.Smaragd aktulne zarauje spomedzi 28 gymnzi v Nitrianskom samosprvnom kraji na 5. miesto. To je spech naej mladej koly, ktor je pre ns odrazovm mostkom k zastabilizovaniu tohto stavu, kontatoval zriaovate koly Vladimr Hagara. Na Pereckej 40 s vytvoren prednkov priestory aj pre vzdelvanie vysokokolkov v rmci Dubnickho technologickho intittu (DTI) dennou aj diakovou formou.

Aj prostredie je dleit
kola na Pereckej 40 je v zaujmavom prostred. Z jednej strany ju obklopuje potok Perec, z druhej je sdlisko pln ivota. V areli plnuj jazierko, vytvoria polka, kde bud v malom pestova lieiv rastlinky, ovocie, zeleninu. V rmci chovateskho krku tu deti bud ma monos vytvori si vzah aj k zvieratkm i vtkom (sliepky, holub, pv). Cel arel bude oploten, stren skromnou SBS a sledovan aj kamerovm systmom. Bud v om nov ihrisk, aj minifutbalov, laviky dostan nov dreven povrchy. Hne prv dni zan v novej kole T-

Pri pomnku na Nmest hrdinov pribudli kvety a vence k 69 vroiu SNP. Foto (op)

Minul tde boli ete triedy v novej kole pust.

PODLUANY (Nikola Lebocov) Oslavy pri prleitosti 15. vroia zaloenia

Nenpadnm predajcom vlastnch knh bol hos tohoronho jubilejnho X. ilejkrskeho jarmoku v Novej Dedine, znmy prrodovedec a spisovate Miroslav Saniga (druh sprava). Text a foto: K. Holbov

miestnej organizcie Jednoty dchodcov Slovenska (MO JDS) sa konali v kultrnom dome v nedeu 25. septembra. Na pripomienke jubilea sa zastnila aj predsednka Okresnej organizcie JDS Helena Kolmanov, starostka Ida Kovov, podporovatelia aj seniori z okolitch obc. Oslavy otvorila predsednka MO JDS Valria Frtsov. Zaspomnala na zaloenie organizcie, poakovala vboru aj bvalm lenom. Podujatie pokraovalo kultrnym programom v ktorom vystpil FS Rozmajrn a ensk spevcka skupina Nezbudka. Pri vbornom pohosten, vnku a harmonike sa prtomn zabavili do vle.

Starostka Ida Kovov (vavo) s predsednkou Okresnej organizcie JDS Helenou Kolmanovou.

JABLOOVCE (Samuel Almsy) - Pod nzvom Jabloovsk kotlk sa v sobotu 24. augusta uskutonil v obci 3. ronk sae vo varen gula. V tejto malej dedinke je to vrcholn kultrne podujatie, ktor si nenechaj ujs domci, chalupri ani rodci zblzka i zaleka. Okrem toho tu organizuj ochutnvku vn, majles i futbalov turnaj. Pod starm jaseom pri potoku Jabloovka rozloilo ohne desa sanch drustiev, ktor varili gule od vmyslu sveta. Ako povedal starosta Igor Hindi, ktor podujatie uvdzal, poet saiacich z roka na rok rastie. Km kuchrski majstri chystali ingrediencie a km varili, o nladu sa starali muzikanti. T, ktorm sa zbiehali slinky, si mohli da gul pre verejnos, a bolo ho aj m zapi. Podveer bolo dovaren a vedci drustiev odovzdali svoje diela porote na vyhodnotenie. Tej najviac chutil gul domceho Alm

tmu. es najlepch kolektvov bolo ocenench vecnmi cenami. Vydaren podujatie pokraovalo pri hudbe a tanci. Po 20. hodine prilo avizovan pre-

kvapenie. Niekoko svojich piesn priiel zaspieva superstrista Michal Chrenko. Po jeho odchode pokraovala zbava dlho do noci.

POHRONIE

PubliciStika * inzercia

3. septembra 2013

v SPojenej kole interntnej Pribda iakov PoaS celho roka

triedy neruia, ale roziruj


nika Krammerov a Adriana Pavloviov. Poruke mali erstv prpad. Pred chvou rieili problm rmskej matky z Kozroviec, ktor v piatok 30. augusta prila prihlsi do koly svoju dcrku. To dievatko nevedelo zobra ani ceruzku do ruky, nemalo zvldnut zkladn hygienick nvyky. Bolo nezakolen, a hovorilo len po rmsky. Mama musela vetko preklada. Viete si predstavi, ako by sa zaradila do benej triedy? kldla si otzku A. Pavloviov. Veobecne sa vie, e pecilnu zkladn kolu navtevuje vea rmskych iakov, oficilne vak iba tri deti maj nrodnos rmsku. Preto sa oznauj pojmom: deti zo socilne znevhodnenho prostredia. Problmom tchto det nie je len ich vzdelvanie. V prvom rade je potrebn riei prve prostredie, z ktorho prichdzaj, a to u nie je v kompetencii kolstva. pecilna Z interntna vzdelva iakov s rznym stupom mentlneho postihnutia, iakov s viacnsobnm postihnutm a iakov s autizmom alebo almi poruchami s mentlnym postihnutm. kolsk vzdelvac program vymedzuje pecifick potreby a poiadavky na komplexn a odborn diferencovan starostlivos. Variant A je pre iakov s ahkm stupom mentlneho postihnutia, variant B so strednm stupom mentlneho postihnutia a variant C s akm alebo hlbokm stupom mentlneho postihnutia, Tento variant je aj pre Ul. Poiarnickej, Ul. 29. augusta a 2 elokovan triedy s v Kalnej nad Hronom. Zatia sa ukazuje, e nastpi 21 prvikov ( na zaiatku roka sa ich hlsilo len 9) s ahkm mentlnym postihnutm, traja s viacnsobnm postihnutm, jedno diea s akm stupom mentlneho postihnutia a jeden chlapek autista. Na prvom stupni je 12 tried z 91 iakmi, z toho 6 tried s demi s am viacnsobnm postihnutm vzdelvanch poda variantov B a C, na druhom stupni je 13 tried. Od 5.- 10. triedy chod 93 det, v nich je vo variante A 52 iakov v Leviciach a al-

Na poslednej porade pred otvorenm kolskho roka riadite J. Regsz a jeho zstupkyne M. Krammerov a A. Pavloviov. Foto: (op)

(dokonenie z 1. strany) vania. Pred niekokmi rokmi dokonca v mji danho kolskho roka prihlsila do koly skupina rodiov desa nezakolench det, pre ktor bolo potrebn otvori triedu. To len poukazuje na vysok vyuitenos, a tm aj potrebu, tohto typu koly. Deti tchto rodiov pochdzajce z mlo podnetnho prostredia, s mentlnymi a inmi hendikepmi, ijce asto na hranici alebo a za hranicou nielen materilnej, ale aj intelektovej, chudoby, by mali ovea vie problmy zaradi sa do tried s benou detskou populciou a zvlda uivo v rovnakom tempe ako spoluiaci. Sme tu pre tieto deti, ktor si vzhadom na mal podnetnos rodinnho prostredia a ich stupe zdravotnho postihnutia vyaduj viac pedaggov aj asistentov uitea i individulne vzdelvacie plny a pecilno pedagogick postupy, S tu v homognnej komunite, nik nie je diskrimino(107)

van, a vybavenos naej koly je na vysokej rovni. Nie sme proti ich zaleovaniu medzi vinov populciu, ale poda nho nzoru u det s mentlnym postihnutm je nevyhnutn pri vchovno vzdelvacom procese dodriava aj individulny prstup, vychdzajci z ich schopnost a monost. Na druhej strane ete ani spolonos nedospela do tdia, kedy by sa tieto deti v bench triedach prijali a akceptovala by sa ich inakos i u v oblasti mentlnej alebo aj socilnej.. Jednoducho to zatia takto nefunguje, preto je typ naej koly pre tieto deti vchodiskom. Ve si len zoberte rekciu benho rodia, ak sa povie, e do triedy zaradia takto diea. Zane uvaova, e svoju ratoles d z dotynej koly pre. Tak je realita. My tchto iakov prijmame v kadom prpade, ak ns rodi poiada a preuke mentlne postihnutie dieaa odbornm psychologickm posudkom, kontatovali zstupkyne riaditea Mo-

o zaha Spojen kola interntna?

Spojen kola interntna ako samostatn prvny subjekt komplexne zastreuje vchovu, vzdelvanie, diagnostiku, poradenstvo, metodick pomoc a starostlivos pre deti a iakov so pecilnymi vchovno-vzdelvacmi potrebami od 3 do 18 rokov. M niekoko sast: pecilnu zkladn kola interntnu, pecilnu matersk kolu interntnu, Zkladn kolu s materskou kolou pri zdravotnckom zariaden, kolsk internt, trojron Praktick kolu a Centrum pecilno-pedagogickho poradenstva.

iaci mu vyuva aj vonkajie priestory koly.

Foto: (op)

deti s mentlnym postihnutm, ktor maj aj in zdravotn postihnutie, s dritemi preukazu zdravotne ako postihnutch a nemu sa vzdelva poda variantu A alebo B.

maj dvadsap tried

kola v sasnosti disponuje 23 triedami, spolu s Praktickou kolou je tried 25. Triedy s lokalizovan na Ul . Z. Nejedlho,

... otvorili sme pre vs nov prevdzkov jednotku...

kde? levice, ulica a. kmea 42 (bval koruna)


COOP Jednota Levice, spotrebn drustvo
Ponkame vm : irok sortiment potravinrskeho a drogistickho tovaru, kad dva tdne nov, pestr ponuku tovarov za akciov ceny, monos zapoji sa do rznych sa, vhody pre driteov nkupnch kariet, monos plati eky pri benom nkupe, chutn vrobky vlastnej lahdkrskej vrobne aj na objednvku (obloen misy, chlebky).
Teme sa na Vs !!!! cooP jednota najlepie domce potraviny

ch 19 v elokovanch triedach v Kalnej nad Hronom. Do Praktickej koly chod 17 iakov. Vo vchovno vzdelvacom procese iaci vyuvaj odborn uebne zameran na pracovn vyuovanie ( kolsk diela, kolsk kuchynka), potaov uebne, multisenzorick miestnos Snoezelen, kde deom poskytuj aj bazlnu stimulciu, relaxan miestnosti. Na hodinch telesnej vchovy maj k dispozcii gymnastick telocviu s dobre vybavenm gymnastickm nradm a vonkajie priestory upraven pre loptov

hry a exterirov fitnes. Vo vyuovan sa vo vekej miere vyuva nzornos s mnostvom modernch uebnch pomcok, uitelia pracuj s dataprojektorni a iaci maj k dispozcii p interaktvnych tab. iaci s viacnsobnm postihnutm sa vzdelvaj v pecilnych triedach poda individulnych vzdelvacch programov s pomocou asistentov uitea,Nehovoriace deti a iaci sa vzdelvaj formou podpornej a nhradnej komunikcie aj pomocou komunikanch tabuliek a iPadu, informoval riadite Jn Regsz. V kolskom internte bva od pondelka do piatku estns det ( od troch rokov), v pecilnej materskej kola je pln stav osem det s viacnsobnm postihnutm, z toho vina det je nehovoriacich. Vedenie koly m rados z dobrho rozbehu kolskho klubu, do ktorho je zapsanch 50 iakov, vina zo socilne znevhodnenho prostredia mlo podnetnho . Tu absolvuj prpravu na vyuovanie, chodia na vlety. Zlepil sa prospech iakov, dochdzka do koly aj poet vymekanch hodn. Urite k tomu prispel aj fakt, e o 15,45 hodine deti odva domov, na Ladislavov Dvor, kolsk autobus, ktor poskytlo Mesto Levice. Netlaj sa a s m dlhie v tomto pozitvnom prostred, poznamenala Monika Krammerov. pecilna spojen kola interntna zaznamenala vrazn spechy v projektovch aktivitch aj medzinrodnho charakteru a v sasnosti sa zapja do alch. Pracuje sce pod tlakom rznych nzorov na zaleovanie det z mlo podnetnho prostredia do spolonosti, ale poty iakov a vsledky potvrdzuj jej opodstatnenos.

(102)

Sa itateskch receptov s pouitm vrobkov levickch mliekrn, a.s. pokrauje

druh rebovanie: vazi preber ceny!


Zana sa vek sa LEVICKCH MLIEKRN, a.s, a regionlneho tdennka POHRONIE o najlepie itatesk recepty s pouitm vrobkov spolonosti Levmilk. Polite nm recepty na tradin regionlne jedl aj na netradin pochutiny, ktorch zkladom alebo podstatnou prsadou je kvalitn mlieko, maslo, smotana, syry i in mliene dobroty od spolonosti LEVICK MLIEKRNE. itatesk recepty budeme zverejova v kadom sle POHRONIA. Kad mesiac vyrebujeme tri recepty. Ich autorkm (autorom) spolonos LEVICK MLIEKRNE, a.s, pole sady mlienych vrobkov. al recept bude odmenen knihou z najpopulrnejieho vydavatestva IKAR od redakcie POHRONIE. Na zver roka vetky recepty zorebujeme a vo vianonom sle POHRONIA, zverejnme zoznam 10 vhercov vrobkov LEVICKCH MLIEKRN, a.s., a troch vhercov, ktor zskaj hodnotn knihy z vydavatestva IKAR. Neakajte a u aj posielajte vae obben recepty na sviaton aj vedn chvle. akme ich na adrese: redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice, redakcia@pohronie.sk. LEVICK MLIEKRNE, a.s., a regionlny tdennk POHRONIE sa teia na spoluprcu s vami!

Vhercami druhho kola rebovania itateskch receptov s: manelia Blahovci z Novej Bane (za recept na tvarohov ntierku), Milica Sajkov z Pukanca (recept na tvarohov iky), Silvia Korpov z Bei (recept na rchlu mlienu pochku). Osobitn cenu zskava recept Klry Rajnohovej z Levc na krme. Vhercovia zskavaj sady kvalitnch mlienych vrobkov radu BABIKA z Levickch mliekrn, a.s, a driteka osobitnej ceny hodnotn knihu z najpopulrnejieho slovenskho vydavatestva IKAR. Vhercovia si mu ceny prevzia v redakcii POHRONIE, Pionierska ulica 2, Levice (veda Mestskho radu) v stredu 4. septembra od 12. hodiny. V sai alej pokraujeme.

a !

dvojit buchty

Suroviny: 1 kg hladkej mky pecil, 7 dcl mlieka Babika, 3 dcl oleja, 200 g krytlovho cukru, 2 cel vajcia, 1 kocka drodia, 1 tvaroh Babika, slivkov lekvr, orech na dozdobenie, 1 vajce na potretie Postup: Do 7dcl mlieka da cukor, zohria, odobra z neho 1dcl, spravi kvsok. Do ostatnho mlieka pridme 3dcl oleja a uvedieme do varu. Mlieko s olejom nechme vychladn. Po vychladnut zamieame do mky, pridme kvsok, vajcia a vypracujeme cesto. Nechme vykysn. Po 20 mintach trikrt premieame. Cesto rozdelme na 3 asti, ktor vyvakme na 0,5 cm. Vykrajujeme kolieska, plnme ich tvarohom a lekvrom a prikryjeme druhm kolieskom, do kto-

rho sme do stredu vykrojili dierku, na dierku polome orech, okraje jemne popritla, aby sa nm pri peen neroztiekli. Ukladme na jemne vymasten plech (alebo vyloen papierom na peenie), potrieme rozahanm vajkom a peieme vo vyhriatej rre pri teplote 180 stupov. Dobr chu!

itatesk recept poslala Ta Klementov z Tlm

Vaka spenmu projektu eliezovce 2013 dni eurpskych obanov bud tohtoron mestsk dni bohat na udalosti i na prtomnos zahraninch turistov. Mesto podalo projekt v rmci aktivity TownTwinning programu Eurpa pre obanov, zameranej na partnersk spoluprcu miest. V Eurpe sa eviduje asi 17 tisc, na Slovensku asi 670 partnerstiev. Vypracovanie projektu bolo odpoveou na vzvu, ktorej elili pracovnci mesta pri snahe zabezpei dostatone pestr a programovo kvalitn mestsk dni a pritom nenarui rovnovhu mestskho rozpotu. Vytrval hadanie monost bolo korunovan spechom: najprv pri njden vhodnho zdroja financovania podujatia z programu Eurpa pre obanov a potom pri vyhodnoten projektu, ktor sa dostal medzi 146 spench slovenskch iadost a bude podporen bez nroku na akkovek finann spoluas mesta, povedala prednostka Ms Albeta Kdasiov.

Projekt mesta eliezovce vo vke 25 000 eur zastreuje sriu kultrnych a spoloenskch podujat, zameranch na zvraznenie eurpskej spolupatrinosti obanov. Na Dni eurpskych obanov bud pozvan delegcie z 8 eurpskych miest, ktor bud v rmci partnerstva spoluorganiztormi projektu: Barcs, Mak, Isaszeg,Veresegyhz (Maarsko), Trsten (SR), Kishegyes (Srbsko), Bojanow a Jablonka (Posko). Podujatie je kombinciou odbornho programu a kultrnospoloenskch aktivt, prostrednctvom ktorch dochdza k zbliovaniu rznych kultr, vmene sksenost a nzorov na aktulne politick a hospodrske tmy medzi obanmi lenskch ttov Eurpskej nie. Do jeho prpravy a realizcie bud okrem pracovnkov mesta zalenen vo vekom pote aj dobrovonci. Dleitm momentom podujatia je aj vmena sksenost a spoluprca medzi rznymi generciami, i u v umeleckej tvorbe, alebo v organizanch prcach. astnci projektu zaij aktvnu spoluprcu rznych subjektov a vekovch skupn z rznych ttov, aby pochopili svoje miesto v rmci aktvnej eurpskej spolonosti, pribliuje vznam a

zameranie projektu vedca odboru socilnych a vntornch vec Renta Szendiov. Projekt eliezovce 2013 dni eurpskych obanov bude zrealizovan v doch 13.15. septembra. V predbenom programe figuruje udov kultra, folklrne vystpenia, diskusie o Roku eurpskeho obianstva, Eurpskej nii a jej hodnotch, portov podujatia, zbavn programy pre najmench. Ani tento rok by nemal chba kultrny program, v ktorom sa predstavia aj skupiny z partnerskch miest projektu, sa vo varen gula, rockov koncerty a zbava, informuje pracovnka Ms v eliezovciach Adriana Tankov. (99)

BRANISLAV KINOK Pred 69 rokmi, v rannch hodinch 20. septembra 1944, jednotky 1. gardovej armdy 4. ukrajinskho frontu pri obci Kalinov vstpili na zemie Slovenska. Zaal sa dlh, viac ako 7 mesan, prechod sovietsko-nemeckho frontu nam zemm. Vojnov udalosti, ktor sa Slovensku a do leta 1944 vyhbali, ho tentoraz zasiahli plnou silou. Ich dopad najviac poctilo civiln obyvatestvo. Vnimkou neboli ani obyvatelia dolnho Pohronia, kde sa v decembri 1944 front zastavil na dlh tri mesiace. Na zklade spomienok obyvateov z okolia Vekch Kozmloviec si priblime podoby frontovho ivota a ich vzah k prslunkom jednotlivch bojujcich armd, najm vak k prslunkom ervenej armdy (A). Ich vpovede sa neraz rozchdzaj s oficilnym vkladom tchto udalost a iastone tak naraj dodnes existujci mtus o ervenej armde osloboditeke. OD PORKY POVSTANIA PO PRCHOD FRONTU Vypuknutie SNP (29. augusta 1944) obec V. Kozmlovce, rovnako ako jej irie okolie, prli nezasiahlo. Neprebiehali tu iadne boje a povstaleck a ani nemeck okupan jednotky sa tu dlhodobo nezdriavali. Po jeho porke sa obec na krtke obdobie (pribline 50 dn) dostala pod sprvu nemeckch okupanch radov, ale vaka svojmu perifrnemu postaveniu tu k iadnym vraznejm represim voi civilnmu obyvatestvu nedochdzalo. Okupan rady sce vykonvali vyhadvanie a deportcie astnkov SNP, ale vaka takmer nulovej partiznskej innosti na brutlnejie represvne opatrenia (popravy, vypaovanie dedn) dvod nemali. Koniec krtkeho nemeckho panstva sa vak rchlo blil a u v prvej polovici decembra 1944 bolo mon aj v okol V. Kozmloviec pozorova prv prznaky pribliujceho sa frontu. V obciach sa zaali objavova zven poty nemeckch a maarskch jednotiek, ktor ustupovali pred postupujcimi sovietskymi jednotkami z Maarska. Neskr sa u v tunajch obciach nezastavovali a doslova bezhlavo ustupovali na zpadn breh Hrona. O tom, ako tak stup vyzeral, vo svojich spomienkach priblila Agnea Dvidov (1932) zo Starho Tekova: Nemci vemi rchlo ustupovali. Utekali hore dedinou a my ako deti sme boli pozavesovan na brnach a pozorovali sme ich. Vykrikovali sme na nich: Heil Hitler, Heil Hitler! Jednmu vojakovi sme sa posmievali, lebo ako beal tak sa mu chudkovi vyzula ima, asi mu bola vek. V tom chvate si ju ani nestihol obu, nechal ju tam a beal bez jednej imy. Aby sa predilo prpadnm bojom, tak domce obyvatestvo neraz pomhalo nemeckm jednotkm v stupe. Pavol tipka (1923, Hronsk Kaany) si spomna, e ke Nemci ustupovali, tak sa tu zastavili asi na 6 hodn, bolo ich okolo 30. U ma boli dvaja a musel som

po oblas Slovenskej brny. Na druhej strane Hrona sa opevnili nemeck jednotky, m sa situcia na tomto seku frontu stabilizovala a a na pr vnimiek tak zostala a do 25. marca 1945. IVOT NA FRONTOVEJ LNII Mono kontatova, e vina obyvateov V. Kozmloviec a okolia privtala sovietskych vojakov ako osloboditeov. Toto nadenie ale netrvalo dlho. avu a prvotn rados z prchodu sovietskych vojakov asom vystriedala realita frontovho ivota, ktor najvstinejie vyjadrovalo heslo Vetko pre front a presne v tomto duchu sa sprvala aj A. ivot na sovietskej strane prinal so sebou cel rad povinnost, ktor si obyvatestvo muselo voi jeho armde plni. Prvou bola ubytovacia povinnos. Jednotky sovietskej armdy si hne po svojom prchode zabezpeovali ubytovanie. Zo zaiatku obsadili verejn budovy, neskr, ke vojakov pribudlo, zaali obsadzova aj jednotliv obydlia. Niekde sa ubytovalo menej vojakov, inde viac: Vojaci boli v kadom dome. U ns bolo ubytovanch iba p ruskch vojakov, pretoe si tu Rusi zriadili oetrovu. My sme spali tyria na posteli a vojaci na slame na zemi alebo na laviciach. Niekedy si zohnali aj nejak koberce a zakrvali sa dekami. (Jn Dvid (1929) a Agnea Dvidov, Star Tekov). U ns bolo ubytovanch 14 ruskch vojakov. Otec im musel do dvoch izieb nanosi slamu a tam sa uloili. Mama im musela kad de vari, a sa nm preplil porhe. (Mria Chme-

Prehliadka na nmest v Banskej Bystrici po porke Povstania im kri a furt hadali kvu. Od suseda si boli zobra mso a varili (...) Zapadli tu s kannom, tak sme im rchlo pomhali, aby len o najskr odili. alm nezvratnm znakom bliaceho sa frontu bola aj mohutnejca kanonda a roziaren juhovchodn non obloha. Ako sa na prchod frontu pripravovali obyvatelia V. Kozmloviec a okolitch obc? V prvom rade si schovvali cennejie predmety, ako peniaze, zlato, atstvo alebo aj potraviny a alkohol. Veci sa zakopvali alebo schovvali do rznych skr. Po tchto zkladnch opatreniach nezostvalo obyvatestvu ni in, len aka a dfa, e prechod frontu bude rchly a hlavne bez akch bojov a obet na ivotoch. Stal sa vak presn opak a naplnili sa ich najhorie obavy. PRCHOD ERVENEJ ARMDY Frontov udalosti nabrali rchly spd a u 10. decembra 1944 dosiahli jednotky A pri rieke Ipe hranice Slovenska spred roka 1938. O tyri dni obsadili ahy a po prelomen nemeckej obrannej lnie sa nezadratene blili k Leviciam, ktor v podveer 20. decembra 1944 obsadili jednotky 6. gardovej tankovej armdy generlplukovnka A. G. Kravenka. Na druh de tieto jednotky postupovali smerom na sever od Levc a v rmci neho bez

(AMSNP)

Prslunci A vo Vekch Kozmlovciach (Archv autora) boja obsadili V. Kozmlovce a okolie. Z tohto dvodu prchod A do obce vyzeral priam idylicky: Hne ako prili Rusi do dediny, postavili sa pred krmu a tam zaali hra a tancova, hovor Anna Hrbikov (1922, V. Kozmlovce). Prv tvary A postupne vystriedali jednotky 1. jazdeckomechanizovanej skupiny generlporuka I. A. Plijeva, ktor si dokumenty a pamtnci zapamtali jednoducho ako kozkov. Na ich prchod si zaspomnala aj Katarna Hlkov (1918) z V. Kozmloviec: Ke prili prv Rusi, leali sme ete v posteliach a zrazu sme zauli vek hrmot po pitvore. Ili sme otvori a vonku u stl rusk vojak na koni a hne ptal jes. Privolili sme, on zosadol a iiel s koom rovno do kuchyne! Zakriala som naho, i chce s s tm koom a do postele. Do konca roka 1944 sovietske jednotky obsadili vchodn breh Hrona od jeho stoku s Dunajom a ov (1920), Hronsk Kaany). Do prbytkov obyvateov sa okrem vojakov nasahoval aj ich odvek spolonk vi a blchy. Helena Harmadyov st. (1929) a Anna Bajanov (1925) z obce Rybnk, tento problm opsali nasledovne: Najhorie bolo, e vade bolo plno v. Nepomhalo ani pranie a skali sme aj veci nahdza do pece. Piekli sme chlieb a ke sa vybrali posledn kusy, tak sme do rozplenej pece nahdzali obleenie. Ale ani to nepomohlo, lebo v zhyboch vi preili. Aj takto podobu mal prechod frontu. (Pokraovanie v budcom sle)

Vek Kozmlovce na dobovej fotografii

(Archv autor a)

Mgr. Branislav Kinok je vedeckm pracovnkom Sekcie vedeckho vskumu stavu pamti nroda v Bratislave. Je spoluautorom monografie Slovensk generli 1939 1945.

3. septembra 2013

inzercia

POHRONIE

(36)

(99)

BRATISLAVA/LEVICE (Marin Pavuk) - Po vemi dlhej dobe sa na Slovensku organizovali preteky v diakovom plvan. Dejiskom podujatia, konanho pod ztitou Slovenskej plaveckej federcie, bolo trkoveck jazero. Na plavcov akali trate od 5 km a po 250 metrov pre verejnos, a teda neregistrovanch

plavcov. Na t najdlhiu 5km tra sa postavilo len 8 plavcov. Marek Pavuk (len K AQUASPORT Levice) dostal od SPF na zklade svojich predchdzajcich vkonov vnimku, pretoe preteky boli vypsan pre registrovanch plavcov ronk narodenia 1994 a starch, a tak mohol tartova. Od zaiatku

plval svoje tempo a v cieli z toho bolo 2.miesto v ase 1h11min44s. Rchlej bol len slovensk seniorsk reprezentant a rekordr na tratiach od 400m vyie - Richard Nagy. O necel tritvrhodinu po doplvan 5km preteku sa postavil so svojimi rovesnkmi na tart 1km a tu nenechal nikoho na

pochybch, kto bude prvm vazom ruinovskho maratnu na 1km. Suvernne zvazil a stail mu na to as pomal o 30s ako plval prv kilometer na 5km trati. O tde uzavrie seznu na otvorench vodch v Pardubiciach, kde absolvuje op pretek na 5km trati.

ELIEZOVCE (=LV=) Na strelnici sa v sobotu 24. augusta konala kvalifikan sa na

majstrovstv SR zo samonabjajcej puky (samopal). Prihlsilo sa 13 strelcov, z ktorch 11 sa kvalifikovalo na majstrovstv republiky. Vazom sa stal Ladislav Svanczr z Lontova, ktor dosiahol 275 bodov z 300 monch. Druh bol Peter Luptk z Banskej tiavnice s 267 bodmi a tret Marian imonek z Novch Zmkov s 262 bodmi. Prv traja s na snmke. Limit splnili aj Duan Veselovsk z Novch Zmkov 261, tefan Kycka z Novej Dediny 257, Martin Valachovi z Levc 256, Ivan Ostrulk

z Dolnho Ohaja 256, Ivan Valachovi z Levc 252, Oliver Novk z Chorvtskeho Grobu 234, rpd Marko z Tekovskch Luian 226, Roman Palacka z Hlu 217 bodov. Tretie kolo kvalifikcie bude v Leviciach, prv bolo v Komrne. Majstrovstv republiky sa uskutonia 28. septembra na strelnici v eliezovciach, a zabezpeuje ich ambicizny streleck klub MAGNUM, ktor ma vye 130 lenov. Klub zrove pozva verejnos na majstrovstv. Parkovanie, stravovanie a pitn reim to vetko je tradine zabezpeen.

V sobotu 31. augusta usporiadalo poovncke zdruenie TELLR Zbrojnky streleck de na strelnici v eliezovciach pre lenov zdruenia a priateov ako aj rodinnch prslunkov. Vbor PZ na ele s predsedom Alexandrom Antalom, na snmke v popred, zabezpeil kvalitn stravovanie, poovncke peciality, dobr pitn reim, ako aj mnostvo zkuskov, pagikov, o pripravili manelky poovnkov. Aj oni si mohli vyska streleck umenie ako aj deti v strebe zo vzduchovky. Muov bolo 17, strieali na batrii. Najlep bol Peter Gunda, druh bol Eugen uba, tret Ivan Pastierovi, pred tvrtm tajomnkom zdruenia Petrom Polyom. Piaty bol tefan Dobrovsk a iesty Vladimr Pastierovi mlad. Streleck de skonil v pohode veer o 20. hodine. =LV=

U tretiu sobotu ova minifutbalov ihrisko na Z slov. eliezovce portovm ruchom. V sobotu 31. augusta zaala zpasom o 8.hodine Satanet : Chryzantma, kde domci zvazili 12:7, rozhodoval tuller. V druhom zpase podahli Veterni Zlone Trk 4::9, rozhodoval Kotrus. Prehral aj Telekon so Sikenicou 5:8, rozhodoval op Kotrus.

ata z technickch dvodov nenastpila proti GH Garden Street a prehrala kontumane 5:0. Tm sa GH Garden Street dostala do ela tabuky s 9 bodmi, druh je Satanet so 6 bodmi pred Telekonon. Tabuku strelcov vedie R. l z klubu Satenet s 12 glmi, druh T. Ovszk z aty s 9 glmi a tret R. Janko zo Zlone Trk tie s 9 glmi. =LV=

eliezovce - Vhovce 1:5 (1:3)

Foto: =LV=

OBLASTN MAJSTROVSTV Horn Turovce Jur nad Hronom 2:1, Nov Dedina Plovce 3:2, Nov Tekov Vek ur 1:3, Tlmae emberovce 0:1, ata Pohronsk Ruskov 2:3, Podluany Plav Vozokany 5:2, Star Tekov ajkov 0:0, Kaliniakovo Hronsk Kaany 2:6
1. Vek ur 5 2. Hr. Kaany 5 3. ajkov 5 4. Star Tekov 5 5. Podluany 5 6. emberovce 5 7. Nov Dedina 5 8. Jur n. Hronom 5 9. Tlmae 5 10. H. Turovce 5 11. P. Ruskov 5 12. Kaliniakovo 5 13. ata 5 14. Plovce 5 15. Nov Tekov 5 16. Pl. Vozokany 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 19:11 18:12 13:4 10:6 15:9 6:5 12:14 9:8 9:10 14:13 8:8 9:15 7:11 7:12 8:17 7:16 12 12 11 10 9 9 9 7 7 6 6 6 4 4 3 1

II. TRIEDA Vykovce nad Ipom Ke 0:3, Hronovce Demandice 4:1, ahy Mal Kozmlovce 14:1, Horn Semerovce Pukanec 1:1, Lok Bory 4:0, Mtne Ludany Vek Turovce 1:2, arovce Rybnk 3:0, Hronsk Kosihy Doln Pial 2:0
1. ahy 2. V. Turovce 3. Lok 4. Pukanec 5. Bory 6. arovce 7. V. nad Ipom 8. Ke 9. Demandice 10. M. Kozml. 11. Doln Pial 12. Hronovce 13. Hr. Kosihy 14. M. Ludany 15. Rybnk 16. H. Semerov. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 43:5 16:6 12:4 18:3 11:10 9:9 10:7 10:15 12:19 9:19 2:6 7:16 5:12 9:20 3:13 4:16 15 15 12 10 9 9 7 7 6 6 5 5 4 3 1 1

III. TRIEDA Pastovce Farn 0:3, Btovce Ipesk any 2:0, Mla Tup 1:1, Lontov Mal Ludince 1:1, Ipesk Sokolec Hokovce 0:0, Bea Vek Kozmlovce 2:0
1 Btovce 5 2. V. Kozmlov. 5 3. Lontov 5 4. Mal Ludince 5 5. Ipesk any 5 6. Ip. Sokolec 4 7. Bea 5 8. Tup 5 9. Farn 4 10. Mla 5 11. Hokovce 4 12. Pastovce 4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 2 3 3 4 29:8 16:9 14:10 9:8 10:4 10:6 6:7 8:13 10:11 6:17 6:9 5:27 13 10 9 8 7 7 7 5 4 4 3 0

Snmka zo zpasu Veterni - Zloa Trk.

3. septembra 2013

kultra * inzercia

POHRONIE
V A! ZV

S d. lajosom nagyom, frontmanom znmej maarskej rockovej skupiny bikini

na bea music Feste sa im hralo dobre

Sme prli aleko od junch hranc Slovenska? Je ns, o si ctme kvalitn maarsk rock, v Levickom okrese primlo? Alebo jednoducho je trh presten rznymi akciami, ponkajcimi letn hudobn vyitie a sme u z toho vetkho unaven (my, alebo nae peaenky...)? Kadopdne, legendrna maarsk kapela BIKINI, ktor vystpila v sobotu 17. augusta podveer na Bea Music Feste, by si zaslila v zbor fanikov. Ni z toho vak chlapi nedali pocti. Podali skvel vkon, roztancovali nky, zohriali srdcia a dopomohli zastnenm ku krsnym spomienkam. S frontmanom kapely, znmym D. Lajosom Nagyom, som sa stretla na krtky rozhovor pred koncertom. Kedy o tebe psali noviny ako o zanajcom hudobnkovi? Huh, dvno. Zanal som v strede osemdesiatych rokov. V sasnosti odohrme rdovo 100 vystpen rone. A to nielen v Maarsku, vak? Radi chodme do okolia, kde

nm rozumej: sem, na sever od Maarska, tak isto na juh... Aj v okol Levc hrvame relatvne pravidelne. o povie na lokalizciu Bea Music Festu? Prendhern prrodn back-stage... loveku dobre padne sa tu poobhliadnu, tento pohad mus liei! Mono nevie, naa kapela m certifikt potvrden pikovmi odbornkmi Debrecnskej univerzitnej kliniky, v ktorom sa pe o lieivch inkoch naej hudby. Tto hudobn terapiu aplikovali na stovke chorch jedincov, pritom choroby boli rzneho druhu: razy, ndory, psychick poruchy... V kadom prpade pacient prejavoval po terapii v zujem o svoju liebu, pozitvnej prstup k okoliu, viu vieru v seba aj svoje uzdravenie. Jednoducho, prehodnotil svoj postoj k ivotu aj k chorobe. Tak ke k tejto hudbe pridme tto prrodn scenriu, kad mus ods z nho dnenho koncertu lep. Kde si zahr radej: na festivaloch, ako je tento v Bei, alebo na samostatnom koncerte? Jednoznane mme radej samostatn koncerty, vysvetlm

preo: Bikini je koncertn skupina. S mal kapely, ktor by nenaplnili halu, i oakvanie organiztorov, jednoducho by nepritiahli dostatok ud to s tzv. festivalov hudobnci. Tak, ke sa daj dokopy 8 9, zde sa aj slun dav, ktor si ich vypouje. No a z toho je festival. My, aj o sa tka repertoru, aj fanikovskho tbora, vypredme koncertn priestory vinou sami a bez problmov. o by si odkzal tm tzv. festivalovm kapelm? o robi, aby z nich vyrstla koncertn kapela? Jednoznane hra, hra a hra. Nechcie ni in, iba poda kvalitn vkon. spech je ako krsna ena: m viac na u niekto tla, tm menej m anc... Netreba sa za nm hna, treba iba hudbu milova. Ako vyzer hudobn leto kapely Bikini? Aj skvel letn poasie dopomohlo k vekmu mnostvu spench koncertov. Sme spokojn. Ctite krzu vo svojej brani? Jasn, stabilne. Asi v roku 2010 prila mnusov krivka a dr sa
(106)

doteraz. Naprklad nedvno sme hrali v Londne a tam sme s tamojmi odbornkmi rozoberali tto problematiku: krzu cti aj tam u roky im chba 20 a 30 percent k naplneniu ich oakvan, o sa tka potu astnkov koncertov. Ak bola tvoja pvodn profesia? Vykonval si ju vbec? Hm, aksi technicko-hospodrsky odbornk, no, chvu som pracoval vo svojom odbore, popritom ma hudba hnala vpred, samozrejme. V jednom okamihu prila chva, kedy sa bolo treba rozhodn a ja som si vybral tto cestu... Inak by som bol asi bankrom... S km by ste si radi zahrali? Dali spolon koncert? My si radi zahrme s hocikm, sme otvoren, a hlavne, mme o ponknu. V naich srdciach vri vea-vea nevypovedanch mylienok, pocitov a zitkov, ktor vo vhodnej chvke zase prerast do peknej muziky... Prekvapil si ma vyhlsenm, e sa dohovor aj po slovensky. Moja mama onoho asu nemala na vber a musela navtevova slovensk kolu. No a rodiia si mysleli, e kad jeden jazyk, ktor mm ancu spozna, si treba osvoji. Vid, a pri takchto zahraninch nvtevch mi prde slovenina vemi vhod. Nemm rd nacionalizmus, som za spokojn spoluitie susednch nrodov bez rozpitvvania malichernch politickch bojov. Ak mylienku by si rd ril medzi fanikmi? Nech vm vetkm skruje kaduk de HUDBA! Nech vyliei vetky boliestky du, aby sme sa vetci vedeli vdy primne a astne usmieva! SYSA

Slovensk erven kr zemn spolok Levice v spoluprci s NTS Nitra Vs pozva na

odber krvi
i. ronk memorilu Soniky Sldeekovej,

ktor ns nhle opustila a cel svoj ivot zasvtila ervenmu kru, pomoci druhm a hlavne sa venovala darcovstvu krvi

4. septembra 2013 (streda)


v ase od 7:30 do 11:00 hod.
v Socilnom stredisku Slovenskho ervenho kra Levice, Ul. Pon 6
Prineste si so sebou: obiansky preukaz a kartu poistenca

(101)

Btovania otvorili brny aj srdcia

V zemianskej krii zriadili obecn mzeum


dubnick technologick intitt
v dubnici nad vhom,
ponka monos akreditovanho tdia, ikc levice:
BTOVCE (r) - Leto v obci vyvrcholilo v sobotu 31. augusta podujatm Btovce otvraj brny. Pripravilo ho obianskej zdruenie Btovan. Romek z Pukanca. ilejkrsky folklr priniesla Folklrna skupina Rozmajrn z Podluian. Vyvrcholenm popoludnia bolo vystpenie Folklrneho sbo-

tudijn odbor: 1.1.2. uitestvo profesijnch predmetov a praktickej prpravy Forma tdia: extern tandardn dka tdia: 3 roky Metda tdia: kombinovan koln za semester: 290,- EUR

bakalrSke tdium: uiteStvo Praktickej PrPravy

tudijn odbor: 1.1.2. uitestvo profesijnch predmetov a praktickej prpravy Forma tdia: extern tandardn dka tdia: 2 roky Metda tdia: kombinovan tudijn odbor: 1.1.2. uitestvo profesijnch predmetov a praktickej prpravy Forma tdia: extern tandardn dka tdia: 2 roky Metda tdia: kombinovan koln za semester: 390,- EUR

magiSterSk tdium: uiteStvo technickch Predmetov

Z obecnho mzea

Foto: Peter Buro

uiteStvo ekonomickch Predmetov

bez prijmacch skok. termn podania prihlok do 30.9.2013.


KONTAKT: Ing. Vladimr Hagara, Pereck 40, 934 01 Levice, 0905 799 046 www.tsmaragd.sk
tdium je uren pre vetkch, ktor pracuj alebo sa chystaj pracova v ttnej a verejnej sprve, v kolstve (vuba praktickej prpravy, profesijnch predmetov, pre doplnenie pedagogickho minima a zrove zskania titulu Bc., resp. Mgr., vzdelvanie a vchova mldee a dospelch), uplatnenie v manarskych, ekonomickch aj technickch pozcich.

Krtko popoludn otvorili v zemianskej krii obecn mzeum. Zatia pozostva z dvoch izieb: v jednej s vystaven historick artefakty (zariadenie sedliackej izby, pracovn nstroje na gazdovstve, vinohradncky ktik...) a v druhej s fotografie na tmu Btovce vera a dnes a rzne psomn dokumenty z histrie. Postupne izby dopa a plnuj otvori ete jednu miestnos na tmu komunistick retro, kde by boli vstaven artefakty z ias relneho socializmu.. Vlastn kultrne podujatie sa konalo vo vynovenom Gazdovskom dvore. Na vod zahrala slvna Peenick dychovka zo susednch Peenc. Po nej vystpila domca musk spevcka skupina Btovan. Nasledovalo vystpenie roztomilch det OZ

ru Geovianka zo Sebechlebov. Na podujat nechbali ani hasii. Dobrovon hasistvo m v tejto obci bohat tradciu a stle aktvnu prtomnos. Btovsk hasii privtali medzi sebou aj kolegov z druobnho hasiskho zboru z rakske-

ho mesteka Wagram z dolia Treisen pod vedenm Gerharda Grundhammera, riaditea Okresnho vboru Dobrovonej poiarnej ochrany tefana Bara i riaditea OR HaZZ v Leviciach.Branislava tefanickho. Ten odovzdal vyznamenanie dlhoronmu veliteovi btovskch dobrovonch hasiov Milanovi Kuzmovi. Nasledovala von zbava za slovnho a hudobnho sprievodu Romana Janurka. Nvtevnci si mohli pozrie aj katolcky a evanjelick kostol, vstavu motocyklovch a automobilovch veternov na nmest, vstavu ponohospodrskeho nradia v Gazdovskom dvore a zrekontruovan poiarnu zbrojnicu. Toto podujatie bolo (zatia) najvydarenejm z tch, ktor pripravilo o.z. Btovan vo svojej snahe oivi kultrny a spoloensk ivot v obci, bvalom meste krovien.

Vstava veternov

Foto: Peter Buro

31/2013

Tdennk POHRONIE

v mestch a obciach okresu Levice

3. septembra 2013

oznam

obianske zdruenie v dlani hrona, v zastpen Ing. Ladislavom hnom - predsedom zdruenia, da 1.8.2013 podpsalo zmluvu s Nitrianskym samosprvnym krajom o poskytnut dotcie z rozpotu Nitrianskeho samosprvneho kraja, na podporu Implementcie integrovanej stratgie miestneho rozvoja vo vke 14 500,00 EUR.

Predsednctvo Obianskeho zdruenia V dlani Hrona vyhlasuje

obecnho zaStuPiteStva
3. septembra 2013 sa men na 10. septembra 2013 (v utorok) o 16:30 hod. Program zasadnutia bude zverejnen tri dni pred jeho konanm.

Starosta obce Kaln nad Hronom oznamuje obanom, e pvodn termn konania

vzvu na predkladanie iadost o nenvratn finann prspevok na podporu implementcie integrovanej stratgie miestneho rozvoja
podporenej z dotcie z rozpotu Nitrianskeho samosprvneho kraja. Kd vzvy: OZVDH/NSK2/2013V01. Termn trvania vzvy: od 19.8. do 6.9.2013 Vetky informcie tkajce sa vzvy zskate v kancelrii OZ V dlani Hrona, ervenej armdy 55, 935 32 Kaln na Hronom.

harmonogram SeParovanho zberu obec kaln nad hronom September 2013


plasty papier 1 100 l kont. 25.9. zvony 25.9. tetra 25.9. sklo 1 100 l kont. 11.9. ostatn komodity 20.9.

Pte a fotografujte na tmu: Prroda kalnej nad hronom

25.9.

Obec Kaln nad Hronom a regionlny tdennk POHRONIE vyhlasuj u druh ronk tvorivej literrnej sae. Po spechu vlaajieho literrneho merania sl iakov Z na tmu: PREO MM RD/RADA SVOJU OBEC sa organiztori rozhodli v sai pokraova aj tento rok. Tmou 2. ronka literrnej sae je na podnet starostu Ladislava hna AROVN PRRODA KALNEJ NAD HRONOM. Je vemi inpiratvna pre deti aj dospelch, preto kritri sae platia pre vetky vekov kategrie obyvateov obce.

Sa Pre vetkch obyvateov


Vyhlasovatelia sae oakvaj poetick aj prozaick dielka bez obmedzenia nru a rozsahu. Svoje bsne, vahy, poviedky, besednice i glosy posielajte u odteraz do redakcie POHRONIE, Pionierska 2, e-mail: redakcia@pohronie.sk. Vetky dielka bud v POHRON zverejnen, m zskaj tatt sanej prce. Vsledky bud vyhlsen na slvnostnom koncoronom stretnut na pde Obecnho radu v Kalnej nad Hronom a zverejnen v POHRON. Teme sa na vetky prce. Nech sa vm pri tvorbe dar. Ak by to bola sa o prrode Kalnej nad Hronom, keby jej arokrsne miesta a zkutia neboli zvenen objektvom fotoapartu! Preto vyhlasovatelia sae: Obecn rad v Kalnej nad Hronom a regionlny tdennk POHRONIE roziruj tvoriv meranie sl obyvateov obce aj o kategriu: FOTOGRAFIA. Prijmeme a zverejnme vetky snmky, ktor odzrkaduj prrodu Kalnej nad Hronom. Ak na-

oktber 2013
plasty 23.10. papier 1 100 l kont. 23.10. zvony 30.10. tetra 23.10. sklo 1 100 l kont. ostatn komodity 21.10.

Sa rozirujeme aj o kategriu: fotografia

snmate aj krsy dediny ako takej, poteme sa. Sa je otvoren pre vetkch obyvateov bez akchkovek rozdielov. Privtame vak, ak popri svojom autorstve fotografi uvediete aj vek, pre prpad, e budeme robi kategrie, aby nesaili deti s dospelmi. Svoje san prce posielajte potou na adresu: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice a e-mailom: redakcia@pohronie.sk.

november 2013
plasty 28.11. papier 1 100 l kont. 28.11. zvony 27.11. tetra 28.11. sklo 1 100 l kont. 13.11. ostatn komodity 22.11.

december 2013
plasty 18.12. papier 1 100 l kont. 18.12. zvony 27.12. tetra 18.12. sklo 1 100 l kont. ostatn komodity 19.12.

ke chcete da vedie o sebe a o svojom podnikan

cennk inzercie v tdennku Pohronie a na internetovej strnke obce


Od 1. aprla 2012 nadobudlo innos aktualizovan Veobecne zvzn nariadenie (VZN) . 15/2012 Obce Kaln nad Hronom, v rmci ktorho bol v Obecnom zastupitestve schvlen nasledovn: sebe nasledujcich slach: pri opakovan 10 x (10%-n zava). Cennk za reklamn lnok: 1/4 strana 40 EUR 1/8 strana 25 EUR Cennk ostatnej inzercie: 1/16 obianska inzercia (blahoelanie a pod.) 10 EUR 1/16 ostatn inzercia nekomern 15 EUR 1/32 obianska inzercia (blahoelanie a pod.) 5 EUR 1/32 ostatn inzercia nekomern 7 EUR Uzvierka prijmania inzercie je vdy vo tvrtok do 15:00 hod.! Inzerty prieiace sa etike sa nezverejuj. Za vecn obsah inzertov Obecn rad nezodpoved. Uveden ceny mu by znen alebo odpusten v prpadoch hodnch osobitnho zretea (smton oznmenia, oznmenia vo verejnom zujme a pod.) starostom obce. cennk za vyuitie reklamnho priestoru na internetovej strnke obce www.kalna.eu: Cennk plonej reklamy: na hlavnej strnke 30 EUR/mesiac (1 EUR/de), v prieinku Firmy v obci 15 EUR/mesiac (0,50 EUR/de),

cennk za inzerciu v samosprvnych novinch tdennka Pohronie: Cennk komernej plonej inzercie: 1/2 strany 150 EUR, 1/4 strany 75 EUR, 1/8 strany 40 EUR, 1/16 strany 20 EUR, 1/32 strany 10 EUR. Zavy pri opakovaniach v po

Cennk inzercie v prieinku Inzerty: obianska (typu kpim predm, okrem inzertov do rubriky nehnutenost) max. 10 riadkov 1 EUR/tde do rubriky nehnutenost (predaj, prenjom, kpa, vmena domy, byty, pozemky...) max. 10 riadkov 2 EUR/tde komern riadkov inzercia (max. 10 riadkov) 2 EUR/tde V rmci plonej reklamy na strnke obce prijmame iba graficky spracovan reklamn inzert Obecn rad neposkytuje slubu vroby takhoto inzertu!!!! Elika Svordov

Obec Kaln nad Hronom oznamuje, e od 1. 7. 2013 zana poskytova svojm obanom bezplatn prvne sluby formou konzultcie, prpadne vypracovanie jednoduchch psomnost na zklade osobitnej poiadavky obanov (vypracovanie zmlv, prvne rieenia starostlivosti o obyvateov obce a podobne). Kancelria advokta sa nachdza na Obecnom rade. RADN HODINy: pondelok od 8:00 12:00, 13:00 16:00, utorok od 8:00 12:00,13:00 16:00, streda od 8:00 12:00, 13:00 16:30, tvrtok nestrnkov de, piatok 8:00 12:00.

bezPlatn Prvne Sluby Pre obanov

Zber obnosenho atstva


Zapojte sa do zberu obnosenho a nepotrebnho atstva, ktor sa bude kona v obci Kaln nad Hronom (na Obecnom rade) v termne od 19.8.2013 do 10.9.2013 v spoluprci s neziskovou organizciou Pomocn Anjel.

oznam

tento oznam nePrehliadnite!


Zpadoslovensk distribun, a.s., oznamuje obanom, e z dvodu vykonvania plnovanej prce na zariadeniach distribunej sstavy bud da 10. septembra 2013 bez dodvky elektriny nasledovn ulice.

zber elektroodpadu, nebezpenho odpadu a nadrozmernho odpadu


Obecn rad oznamuje obanom, e bude realizova zber elektroodpadu, nebezpenho odpadu a nadrozmernho odpadu. Konkrtny termn zberu upresnme. Prihlasova sa mete v Kancelrii prvho kontaktu, na tel. sle 036/635 03 79 poas strnkovch hodn. Medzi elektroodpad a nebezpen odpad patria vek i mal domce spotrebie a spotrebn elektronika ako s televzory, rdi, potaov a telekomunikan technika, vide, varie, ohrievae, praky, elektromotory, iarivky, batrie, star farby a oleje. Nadrozmernm odpadom je napr. star nbytok, koberce a pod.

Veci je potrebn zabali do igelit. vreca alebo inho vhodnho obalu tak, aby nedolo k znehodnoteniu pri prevoze. ZBIERA SA: dmske, pnske, detsk letn a zimn obleenie, posten oblieky, uterky, zclony, zvesy, prestieradl, metrov textil, deky, tkan koberce, periny, hlavnice. Nezle na tom, i je to posledn mda alebo u maj veci mono i desiatky rokov. Veci mu by aj mierne zneisten, nie vak plne pinav. Prosme obanov aby posten prdlo, uterky a utierky zabalili osobitne a oznaili. NEZBIERA SA: hraky, obuv, domce potreby, matrace, koberce (okrem tkanch) a vemi zneisten veci. Nepotrebnm, obnosenm atstvom a textliami mete pomc uom, ktor ho mu potrebova. V neposlednom rade takouto likvidciou pre Vs nepotrebnho textilu etrte aj ivotn prostredie.

V ase od 9:00 hod. do 13:00 hod.:


29. AUGUSTA . 1, 2, 3, 4, 21, 22, 24, 24/TS, 24/ZA, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 DLH . 14, 15, 16, 18, 18/VE, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 KRTKA . 1, 2, 3, 4, 5, 6 MIEROV . 19/A, 19/B, 20, 22 MLyNSK . 25 RUOV . 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ZKA . 1, 2, 8, 9 ERVENEJ ARMDy . 43

Zber obnosenho atstva

Predm rodinn dom v Kalnej nad Hronom, v asti obce Kalnica. Kontakt: 0918 075 945.

VEK KOZMLOVCE (op) - Viem, e mnoh z vs ij ete zitkami z przdnin a ja dfam, e boli prjemn a e ste si poas letnho vona naozaj oddchli od kolskch povinnost. Takto sa prihovorila vekokozmlovskm iakom a pedaggom starostka Margita Fialov v pondelok 2. septembra rno. Ako povedala, zaiatok kolskho roka je vdy vznamnou udalosou, ktor zasiahne do ivota kadej rodiny. Ide o slvnostn chvu, na ktor najm t, o id do koly po prvkrt, bud spomna cel svoj ivot. Prve kola sa mus sta priestorom tvorivosti, samostatnosti a uplatovania modernch metd vuby, povedala starostka s ndejou, e iakom, osobitne prvikom, kola prinesie vea pozitvneho, uitonho a bud sa do nej tei. kola, iaci a uitelia svojimi vsledkami reprezentuj seba, ale aj svoju obec, zdraznila M. Fialov. Vyzvala pedaggov aj rodiov, aby sa ich vzjomn spoluprca niesla v duchu primnosti s jedinm cieom vychova z det zdravch, vzdelanch a citlivch ud v duchu kresanskej morlky. iakom zaelala dobr, mdre a tvoriv uiteky. Uitekm zvedavch a po vedomostiach tiacich iakov.

IA (o) U siedmy ronk sae vo varen gula sa v obci konal v sobotu. Do merania sl v prprave gurnnskej pochky sa zapojilo 13 tmov z obce aj okolia. Kad dostal od obecnho radu kilogram msa, prsady a iingrediencie boli na vli a chuti saiacich. Sa otvoril starosta Jozef Rosipal. Po chvli sa u z kotlkov rila va, ktorej sa nedalo odola. Nechbal ani kultrny program, o ktor sa postaral Joko Turan zo urian. Po niekokch hodinch porota v zloen: Milan Obick, udovt Hdik a MUDr. Zvodsk vyhlsi-

la toto poradie: zvazilo drustvo Moniky Mnovej z Vrbov, pred tmom p. Vargu z Hornho Pialu, a kuchrmi z drustva Emila Birica z Ine. tvrt miesto sa ulo kolektvu Ivana Laurenka st. z Ine. Za svoje kuchrske umenie boli tvorcovia dobrt odmenen cenami a diplomami. Tento rok bola rove vemi dobr, drustv vyrovnan, gule vborn, a tak rozhodovanie poroty bolo vemi ak. Chcem poakova vetkm astnkom tohto podujatia, ktorho atmosfra bola vynikajca, ukonil gulov zpolenie starosta Jozef Rosipal.

Gulmajstri

POHRONIE

SamoSPrvne noviny

3. septembra 2013

11

Od utorka do utorka: M IjE OBEC

. 31/2013 na povstaleckch frontoch SnP bojovalo stodvadsa rybnanov

3. september 2013

RYBNK (Zuzana Szolrov) - Pri prleitosti 69. vroia Slovenskho nrodnho povstania ako najvznamnejieho celonrodnho vzopretia sa faistickmu a nacistickmu reimu v nrodnej histrii sa v predveer da 28.augusta stretli predstavitelia obce a obyvatelia na pietnej spomienke pri pamtnku hrdinov. Vetci prtomn sa zastnili slvnostnho sprievodu, na ele ktorho bol pn ura s kyticou v ruke. Pani Ztikov a pani Polomkov sa poduja-

eS hrdinom PovStania
li nies veniec k pamtnku. Po samotnom akte kladenia vencov a odznen ttnej hymny SR vystpil so slvnostnm prhovorom starosta Imrich Krlik. Silnmi faktami oslovil nielen stariu generciu, ale pripomenul aj tm mladm, o prevali Rybniania, ktor sa pridali na stranu Povstania. Z naej obce sa celkovo v SNP zastnilo viac ako 120 muov na rznych sekoch povstaleckch frontov. Mnoh z nich hladovali, niektor zomreli od vyerpania. Niektor vojaci uli zo zajatia a vr-

Mil spoluobania,
op prichdza as RYBNCKEHO VINOBRANIA, ke sa v centre naej tradinej vinohradnckej obce stretn udia zo irokho okolia. Verm, e tak ako doteraz, aj tento rok bude skvel atmosfra. e nae vinobranie bude dvodom na prjemn stretnutia, pozastavenia v ase pri dobrom rybnckom vnku a tradinch pochkach. Nvtevnkov ak bohat kultrny program, ktor opri folklrne zvyky z nho ilejkrskeho reginu aj z inch ktov Slovenska. Hlavnm hosom bud Cignske husle Berkyho Mrenicu mladieho, ktor urite rozohraj ilky publika. Vetkch vs teda srdene pozvam na nae Rybncke vinobranie, ktor sa bude kona u tto sobotu 7. septembra od 15. hodiny. Pozvnka patr aj pre kolkov, ktorm sa skonili przdniny a maj za sebou prv kolsk de. Vetkm im prajem vea pevnej vle a spechy v uen. Imrich Krlik, starosta

Pamiatke hrdinov s poklonil aj starosta Imrich Krlik a jeho zstupca Stanislav Maar. Foto: (sz)

Slvnostn sprievod k pamtnku.

Foto: (sz)

tili sa do 30. marca 1945. In sa vrtili po osloboden koncentranch tborov spojeneckmi vojskami a po nutnej rekonvalescencii. V priamych bojoch poas SNP padli Rybnania Karol Babinec, Karol Maar a Jozef Zelienka. Vne zranenia utrpeli Gejza Gellen a Ondrej Chvojka, kontatoval starosta. Po zaven prhovoru lenovia folklrneho sboru Krivn zaspievali krsne piesne ktor

umocnili atmosfru a nejednmu z prtomnch sa zaleskla slzika v oku. Prve toto neubrnenie sa emcim svedi o tom, e spomienky na preit hrzy nikdy neupadn do zabudnutia a cta je nleit. Slovensk nrodn povstanie bolo zlomovou udalosou a medznkom v dejinch slovenskho nroda v boji za slobodu a pripomna si jeho odkaz je povinnosou obanov Slovenskej republiky.

Rybncki prvikovia zasadli do kolskch lavc.

Obec Rybnk a Vinohradncky spolok Rybnk Vs pozvaj na

had sa konsenzus pre vinohradncke domeky s pivnicami

v sobotu 7. septembra 2013


Kultrny program -(Pdium pred Oc)

2013

historick pivnice v rybnku s psobiv stavitesk pamiatky


(pokraovanie z min. sla) PROF. MICHAL ARAFN Z hadiska technickho stavu, pvodn stavebn objekty nad zemou mono rozdeli na: zdemolovan, odstrnen /1/ zanedban, nevyuvan /2/ prestavan, plne zmenen /3/ vstavan do novej budovy, zachovan /4/ zrekontruovan, s balknom v podkrov /5/ zrekontruovan uplatnenm tlovho ornamentu /6/ Pri celkovom pote 26 objektov je ich stav vemi rznorod a nesrod. Nvrhom zsadnho stanoviska k rieeniu situcie je: A. sbor domekov mus tvori sladn celok, dosiahnu dojem vzjomnej prbuznosti B. kad domek mus charakterizova vinohradncky vraz, histriou zdeden vraz prslunosti k svojmu poslaniu C. kad domek mus ma tvarov tl stavby s obytnm podkrovm, so sedlovou alebo vabovou strechou D. najstarie domeky musia by predmetom pamiatkovej zchrany, obnova metdou repliky s podporou obce a ttu E. domek s biskupskou pivnicou mus by v najvej pozornosti celej obce, pivnica s ambciou kultrnej pamiatky SR

RYBNCKE VNKO

15,00 hod. 15.15 hod.

HUSACINA LOKE

slvnostn otvorenie FOLKLRNE PSMO Detsk FS Galibik Rybnk FS akanka aka Detsk cimbalov hudba ZUKIK z Tlm FS Cerianka z Loviec ensk spevcky FS Marna zo Zvolena Musk spevcky FS umiaan Citarov skupina zo Sazdc 20,00 hod. hlavn hos podujatia

DIABOLSK HUSLE BERKY MRENICA ML.


M Song- srodenci Mihlkovci

22,00 hod.

vborn rybncke vnko, buriak, gul, husacina, loke, kole, trdle

peciality rybnckej kuchyne:

Prijatie zsadnho stanoviska v bodoch A-E je zkladnm kameom novho projektu obce, ktorej samosprva dala nzov Historick pivnice. Zsadn stanovisko ako vsledok diskusie sa stane stimulom investinch zmerov majiteov a uvateov a podkladom na dopracovanie projektu do rovne stavebnch regulatvov platnch na vyle-

nen zemie obce. Podmienkou vypracovania nvrhu ako by mal vyzera sbor vinohradnckych domekov s historickmi pivnicami je stotonenie sa ich majiteov a uvateov s prijatm zsadnm stanoviskom. Nastva historick chva overenia stretovosti dohodn sa o budcnosti vinohradnckych domekov. Bu preslvia Rybnk alebo upadn do zabudnutia. Osud domekov s pivnicami je v zodpovednosti majitea i verejne poverenho uvatea. Vyrieenie majetko-prvnych vzahov k viacerm pivniciam je rozhodujcim krokom ich zchrany. Rybnk sa stva vyhadvanm miestom vinohradnckych dn v svojom regine, vno sa stva symbolom obce. V spolonom zujme obce je njs historickm pivniciam dstojn miesto v budcnosti obce, historick pivnice po skreslen informano poznvacm dokumentom Rybnka.

SPomname
Da 3. septembra 2013 uplynuli dva roky, o ns navdy opustila naa dcra, sestra, priateka Ingrid Valachyov z Rybnka. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tich spomienku. Smtiaca rodina

Diabolsk husle
Grafick spracovanie a tla: AGRIPA s.r.o., Rybnk, 0918 213 282

Tradin remeselncke trhy Ukky udovch remesiel

ben lektorka Niki, dsledne ukrva pred okolm rodinn tragdiu Pre ktorho z dvoch a trpi sa pre nenaplnen muov sa rozhodne? lsku. Po dlhch rokoch samoty, prve vo chvli, spen edcia Prbehy z kake nachdza liek na belky pokrauje aj v tomto roku. ubolen duu v podobe itateky tchto modernch prmanara Mira a jeho behov zo ivota sa stotouj malej dcrky, vtrhne jej v nzore, e kabelkov kniky znovu do ivota dvna s to prav tanie na chvle oddylska a osud ju postav chu. Prvm tohtoronm titulom pred neahk skku. bolo Okno do due Andrey BoldiAko v nej obstoj? Pre ovej ktorho z dvoch muov sa rozhodne? OtOsud nm niekedy zasad rany, vor konene okno svojej due alebo sa s ktormi sa len ako vyrovnvame. zakne alieho sklamania? Hlavn hrdinka prbehu, uznvan a obAndrea Boldiov (1976) o sebe hovo-

Okno do due

r, e nem rada prlin publicitu, vraj je skr introvertn typ, ktorho viac ne rozprvanie fascinuje hra so slovom a monos psa. V roku 2011 vyiel vo vydavatestve Ikar jej romnov debut Lska vo vetre. 0krem psania ju bav cestovanie, fotografovanie a nordic walking. Aj pri tchto aktivitch spoznva osudy rozlinch ud, z ktorch sa potom poka vytvori praliv a dynamick dej. Autorka vytudovala Fakultu podnikovho manamentu na EU v Bratislave, pracuje v ttnej sprve. Titul Okno do due vychdza na 328 stranch. Maloobchodn cena 6,90 . www.bux.sk, www.ibux.sk, www.ikar.sk

2. 9. 1922 sa narodil vo Vekom Peseku Bla Lovicsek, maarsky pci spisovate. V rokoch 1950 - 1969 uil na kolch v Nrovciach, emliaroch, Kukunove, Ipeskom Sokolci, Zalabe a v ate. Od roku 1969 bol redaktorom asopisu Ht, neskorie bol tajomnkom V Csemadoku. Od roku 1982 na dchodku. Psal przu zo sasnosti. *** 6. septembra 1903 sa narodil v Leviciach Pl Kadosa, maarsk hudobn skladate, pedagg. Detstvo preil v Leviciach. V roku 1908 sa rodina presahovala do Trnavy, kde zskal zkladn hudobn vzdelanie. V rokoch 1921-27 tudoval hudbu u Zoltna Kodlya v Budapeti. Tam aj il dokonca ivota. Bol profesorom Hudobnej akadmie v Budapeti. V roku 1950 mu udelili Kossthovu cenu, v roku 1963 zskal titul vynikajci umelec a v roku 1967 sa stal estnm lenom londnskej Royal Academy of Music. Zomrel 30. 3. 1983. *** 6. septembra 1686 sa narodil v Leviciach Jn Kazi, filozof, teolg a pedagg. Vstpil do jezuitskej rehole. tudoval na jezuitskch univerzitch.
ERG, KNOT, OKER, SUTE

Bol profesorom filozofie a teolgie na univerzite v Trnave a predstavenm tamojieho rehonho domu a prefektom seminra. V rokoch 1742-43 bol rektorom univerzity v Trnave. Psal najm teologick a polemick diela. Zomrel 6. 5. 1759 v Trnave. *** 9. 9. 1932 zomrel v Bernecebarti v Maarsku Alojz Sokolyi, olympionik. Narodil sa 19. 6. 1871 v Hronci. tudoval na Gymnzium v Banskej Bystrici a v Leviciach. Bol upnm archivrom v ahch. Bol priekopnkom uhorskej a slovenskej atletiky. Najv spech dosiahol na 1. olympijskch hrch novho veku v Atnach. tartoval v iestich disciplnach. V behu na 100 m skonil na 3. a v trojskoku na 4. mieste. *** 9. 9. 1938 sa narodil v Tekovskch Luanoch Karol Sndor, PhDr., historik, muzeolg, bsnik. Detstvo preil v arovciach. tudoval teolgiu na
KONIEC 2 v Rme TAJNIKY grckokatolk polohy v telovchove

Karlovej univerzite v Prahe, neskr histriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Cel ivot sa venoval dejinm nho reginu najskr ako pracovnk, neskr (1985-1990) ako riadite Tekovskho mzea v Leviciach. Zaslil sa o zaloenie a rozvjanie maarskho amatrskeho divadelnctva. *** 11. 9. 1993 zomrel v Leviciach Ondrej Jozef Marku, nestor Cirkvi bratskej na Slovensku, kazate a spisovate. Narodil sa 20. 7. 1904 v Nyregyhze. tdium teolgie absolvoval vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1922-25. as ivota strvil v Nemecku, Raksku, Anglicku, vajiarsku a v USA. Od roku 1947 il v Leviciach. Je autorom viacerch knh s biblickou tmatikou. Zaznamenal (r) Pramene: Osobnosti Levickho reginu, Mria Ztopkov, 2001, www.kniznicalevice.sk a monografie obc reginu (Pouit daje s do r. 2001)

atnk (zastar.)

pohorie v Rusku

terbium

P
meno ppeov let. zn. Rumunska

obraz nahho tela bludisko kartrsky vraz prebral k ivotu

Ministerstvo vntra otzka na spsob


druh obilia druh geometrickho uhla

integrovan obvod obchodk s konfekciou staraj sa

zvetran lomky skl molybdn statone hnev, po latinsky

odkia

ofri alekohad (hovor.) lt zemit pigment slovko cty v zii zvratn zmeno star, po anglicky v, vntri (lek.)

NARODILI SA LEVICE: 6. 8. Nella Somsiov (dcra Toma a Viery), 16. 8. Stanislav korka (syn Stanislava a Miriamy), 17. 8. Adam Maj (syn Ing. Valra a Nikolety), Dvid Rafael (syn Rberta a Andrey), Timea Tomniov (dcra Juraja a Dominiky), 19. 8. Olvia Gaparkov (dcra Petra a Bc. Mrie), Boris Moravk (syn Jozefa a Ing. Eriky), Alex Csonka (syn anety), Patrcia Huttov (dcra Ing. Marina a Ing. Andrey), Milan Viktor (syn Milana a Katarny), 20. 8. Tom Hudoba (syn Ing. Ivana a MUDr. Daniely), 21. 8. Petra Vozrov (dcra Petra a Gabriely), Tobias Pako (syn Petra a Zuzany), 22. 8. Sofia Simonov (dcra Ernesta a Ing. Bety), Timotej Madcs (syn Jaroslava a Beaty), 23. 8. Maxim Pnik (syn Marina a Mrie), Aylin Tthov (dcra Lindy), 24. 8. Mathias Mihl (syn Frantika a Jlie), Ivan Kakara (syn Ivana a Kariny), 26. 8. Karolna Vargov (dcra Rolanda a Marty), Adela Csonkov (dcra Maroa a Mgr. Moniky), Nina Halszov (dcra Gabriela a Mrie), Andrej Tisovsk (syn Jna a Judity) SBILI SI VERNOS LEVICE: 24. 8. Ing. Jn Ukrop a Mgr. Eva Lenovsk, Daniel Mravk a Jana Vrbiniakov, Pavol Bezk a Eva Halszov, Jn Kov a MUDr. Katarna Nehzov, 28. 8. Ing. Miroslav iket a ubica Blakov ELIEZOVCE: 24. 8. Bertalan Szab (eliezovce) a Sabna Balikov (eliezovce), 30. 8. Jlius Varga (Levice) a Nikoleta Dudsov (eliezovce) OPUSTILI NS LEVICE: 22. 8. Zlatica Tthov (66 r., Lok), Jozef Vigla (85 r., aka), 23. 8. Ernest imko (63 r., Hontianska Vrbica), 24. 8. Frantiek Buchta (68 r., Levice), Jozef Cirik (61 r., Jur nad Hronom), 25. 8. Zdenko Korek (61 r., Levice), 26. 8. Pavol Msiar (67 r., Levice), Ildik Sznyogov (55 r., eliezovce), 27. 8. Juliana tutikov (80 r., Demandice), 28. 8. Albeta Baloghov (66 r., ifre) AHY: 23. 8. Albeta Balov (80 r., Horn Turovce), 26. 8. Jn Nmet (76 r., ahy - Temak) ELIEZOVCE: 27. 8, Jlius Nevinsky (89 r., Kuraany), 28. 8. Margita Budov (87 r., eliezovce)

lye v cudzej rei dedinsk boh podmienkov spojka podrobne jednotka rchlosti lode, uzol tangens

jednotka prce

miesto blaenosti, raj

KUPN KROVKY 31/2013

SUDOK MONO VYVRTI... Dokonenie tajniky J. LETKA spolu s kupnom zalite do 5 dn na adresu redakcie. Tajnika z . 30/2013 znie: ...IVOTA JE AS. Vhercom knihy z vydavatestva IKAR je Ivan Szab. Vhru si me prevzia v redakcii.

Baran 21. 3. - 20. 4. Vae nadenie pre nieo nov bude sce obrovsk, ale nemali by ste o tom hovori. Ete sa len dobre pripravujte a a neskr s tm chote na verejnos. Tajomstvo, ktor ahkovne zverte nepovolanej osobe, bude zneuit proti vm. Dajte si viac zlea na vaom zovajku, nieo mete zska. Bk 21. 4. - 21. 5. Jedna spolon oslava v tomto tdni sa stane jablkom svru pre cel vau rodinu. Mali by ste by stmelovacm initeom, nik in teraz v tejto lohe neobstoj. Majte trpezlivos aj voi "majstrom sveta". Ste voi nm vo vhode, lebo vaa inteligencia je skuton. O to vie pochopenie by ste vak mali ma aj pre inch. Blenci 22. 5. - 21. 6. Nie kad sta sledova vae mylienky pri vaom terajom tempe. Najm druh strana v partnerskom vzahu sa me cti zaskoen, ako s ou zaobchdzate. Mali by ste si vyriei nedorozumenie s lenmi rodiny. Uvedomte si, e vs potrebuj viac, ako si myslte. Vo vzduchu visia viacer otzky, na ktor by ste mali njs odpove. Rak 22. 6. - 22. 7. akaj vs povinn stretnutia. Nedvajte vak prli najavo vau nechu. Menie nedorozumenia neriete zbytonm vysvetovanm. smev doke viac. Do inov niektorch osb vo vaom okol sa vkradne agresivita. Bude vs hneva, e nebud ochotn celkom repektova vae predstavy. Dajte im vedie, o si po druh raz mu a o nemu dovoli. Lev 23. 7. - 23. 8. Vaim mnohostrannm plnom sa nebude stava ni mimoriadne do cesty. Dohodnite si stretnutie s osobou, ktor by vm mohla pomc zska alie inpircie. Mte o om rozprva, take je predpoklad, e sa s vami nebude nikto nudi. Dvajte si pozor, aby ste v rmci zanietenia nepovedali viac, ako ste chceli. Panna 24. 8. - 23. 9. Odlote malikosti, mohli by vm ujs vek veci. Tvoriv npady vm prdu vhod, pomu vm aj finanne. Cestovanie me by nebezpen v dsledku roztritosti. Nov sprvy prdu ako na zavolanie. i sa tm zmente ozaj toko, ako predpokladte, sa uke a neskr. Dovtedy nestrcajte trpezlivos a zbytone sa nevzruujte. Vetko m svoj as. Vhy 24. 9. - 23. 10. Mte prli vysok nroky na ud okolo vs? Radej sa vyhnite konfliktnm situcim. Ak sa predsa do nejakej dostanete, nechajte jej prirodzen priebeh. Nepreceujte svoje monosti. Sasn aspekty mu vyvola problmy v zdravotnom stave. Je mon, e budete musie zmeni doteraj spsob ivota. Bude to na v prospech. korpin 24. 10. - 22. 11. Najv prospech budete ma v tento tde z toho, ak sa budete zaobera niem, o podnieti vau fantziu a estetick ctenie. Dobre si poprezerajte svoj atnk, netreba ho obmeni? Okolo vs je napt situcia. Nenechajte sa vyvies z rovnovhy. Pracujte naalej tak ako doteraz. Strelec 23. 11. - 21. 12. Momentlne vs ni nesri. Uvaujte nad tm, o zamate urobi, kontrolujte svoje mysly. Ak chcete zmeni sled udalost, teraz ich mete ovplyvni. Tde bude spen predovetkm pre tch, ktor maj jasn predstavu o tom, o chc. To, o plnovali v poslednom ase, sa zane uskutoova bez toho, aby sa museli prli snai. Kozoroec 22. 12. - 20. 1. Nepredhadzujte partnerovi na oi nedostatok prjmov. Rd by ho odstrnil, ale u vs sa peniaze neohrej. Stretnete priateov, ktor ovplyvnia budce dni. Vborne sa v tchto doch ctite a ste v dobrej nlade? Tento stav bude pozitvne vplva na vetky vae skutky. Mete sa pusti aj do nronch loh. Vodnr 21. 1. - 19. 2. V vroden zmysel pre spravodlivos sa zmen a na nestupivos. Je najvy as, aby ste sa otvorene porozprvali. Cez vkend u budete ma pevn pdu pod nohami. Rodinn povinnosti vm teraz zrejme zaberaj viac asu ako inokedy. To vaej povahe nie je celkom po vli. Ryby 20. 2. - 20. 3. Dni strvte v oakvan nadchdzajcich udalost. Ist mal epizda vm mono pokaz nladu na cel tde. Neplytvajte zbytone energiou. Ak sa k niekomu sprvate milo zo scitu, dlho vm takto "nadenie" nevydr. A navye - prve v chrnenec vm me utedri der pod ps. Muste napravi resty, ktor vm zostali z minulosti.

POHRONIE - regionlny tdennk so sdlom v Leviciach. Vydva VITUR s.r.o., Nov 13, 942 01 urany. len Asocicie vydavateov regionlnej tlae SR. IO: 36 564 524 Dtum vydania: 3. septembra 2013, . 31, ronk LXVIII. Cena vtlaku: 0,46 . ISSN: 1337-4656. EV 3617/09. fredaktorka: PhDr. Oga Prekopov, tel. 0907 172 968. Zstupkya fredaktorky: Albeta Psrska. Redaktor: tefan Rchela, tel. 0908 397 061. Grafick redaktor: Roland Endrsz, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefn: 036/631 23 92. Manar redakcie: Ivan Tth, tel. . 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefn redakcia a inzercia: 036/631 23 92. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychdza kad utorok. Uzvierka v piatok o 12. hodine. Nevyiadan prspevky nevraciame. Uverejnen materily nemusia by toton s nzormi redakcie ani vyda vatea. Roziruje Royal Press, s. r. o., skromn predajcovia a kolportri. Objednvky na predplatn sa prijmaj priamo v redakcii. Podvanie novinovch zsielok povolilo RPC Nitra . j. 1 -RPC/2004. Tla z dodanch tlaovch predlh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registran slo EV 3617/09.

1 administratvny pracovnk - nstup 1. 9., Creative Toys Factory s.r.o., Ku Bratke 1, Levice 1 barman - nstup 1. 9., Marta Dvornkov - Ivana, Severn 19, Levice 1 barman - ank - nstup ihne, CAFE EXPRESS - JS s.r.o., Nov Dedina 261 1 ank, servrka - nstup 2. 9., Arpd Patai RISTORANTE PIZZA ITALIA, Luka 455/1, ahy 1 ank, servrka - nstup ihne, Jana Gciov, Timravy 3, Levice 1 ank, servrka - nstup ihne, Jozef Hostinsk TASSAT, Prievozsk 30, Star Tekov 1 cukrr - nstup ihne, Viera Holkov - NIKA, Kohryho 405, Levice 1 kadernk - nstup ihne, Margita tubov, Gondu 439, emberovce 1 klampiar - nstup ihne, COMAT PLUS, s.r.o., Nov Tekov 1 kozmetik - nstup 2 . 9., EUROPARTNERS, s.r.o., Hviezdoslavova 24, ahy 1 kuchr - nstup ihne, Ladislav Muk, Hlavn 20, Horn Se 1 kuchri - nstup 1. 9., Vincent Pivari Motorest STOP 582, Kozrovce 2 manari, reprezentanti - nstup 1. 9., Allianz - Slovensk poisova, a.s., Nm. oltsovej, Levice 2 mechanici zoraovai tkskych strojov - nstup ihne, Kmpers Textil Slovensko, Ku Bratke 5, Levice 2 obsluha erpacej stanice - nstup ihne, Erika Fraitov, Tureck rad 4, Levice 3 obsluha vrobnej linky - nstup ihne, LAMINUM, Nov Dedina 1 opertor CNC - nstup 1. 10., KATHI - MASCHINEN s.r.o. , Hronsk 4, Levice 1 pomocn pekr - nstup ihne, Marcela Kutekov - PEKRE DEVA, Kozrovce 1 pomocn pracovnk - nstup ihne, Heliostech s.r.o., Hronsk 2, Levice 20 pomocn pracovnci na stavbe nstup ihne, Jozef Vokel, Mochovce MO34, Kaln nad Hronom 10 pomocn robotnci - nstup ihne, ARGUSS, s.r.o., Ndran 5, Lok 1 pomocn robotnk vo vrobe - nstup ihne, Viera Holkov - NIKA, Kohryho 405, Levice 1 pracovnci na oddelen kvality nstup 2. 9., Hrnlein Slovensko, s.r.o., Berneck 1823, ahy 1 predk na drevoobrbac stroj nstup ihne, LENCOS s.r.o., Ndran rad 28, Levice 1 projektant - nstup ihne, ATP strojrska vroba a mont, s.r.o., Krkany

1 regionlny manar - nstup ihne, Alena iandorov, Ludansk cesta 2, Levice 1 servisn mechanik motocyklov nstup 1. 9., TGA, s.r.o., Jursk cesta 6, Levice 1 skladnk - nstup ihne, De Micln a.s., Levice 1 stavebn montnik jednoduchch stavieb - nstup ihne, ecoZKLADY s.r.o., Jun 15, Levice 2 stolri - nstup ihne, LENCOS IN, s.r.o., Ndran rad 23, Levice 2 strojrski pecialisti - nstup 1. 10., ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE S.P.A., organizan zloka, JE Mochovce, Kaln nad Hronom 1 strojrsky pecialista kontruktr, projektant - nstup 1. 10., ENEL INGEGNERIA E INNOVAZIONE S.P.A., organizan zloka, JE Mochovce, Kaln nad Hronom 1 strojrsky pecialista kontruktr, projektant - nstup 1. 10., KATHI MASCHINEN, Hronsk 4, Levice 1 strojn zmonk - nstup 1. 10., KATHI - MASCHINEN s.r.o., Hronsk 4, Levice 1 uite/ka v M - nstup 1. 9., Obec Tekovsk Hrdok 124 1 uite pre primrne vzdelvanie a kolsk pecilny pedagg - nstup ihne, Zkladn kola Levice, Saratovsk 43, Levice 1 uite slovenskho jazyka a literatry a nemeckho jazyka - nstup 1. 9., Skromn stredn odborn kola ANIMUS, Jesenskho 41, Levice 1 uite zkladnej koly - nstup 1. 9., Zkladn kola Btovce 368 20 upratovai vrobnch priestorov - nstup ihne, ROEZ, s.r.o., JE Mochovce, Kaln nad Hronom 1 vedci predajne - nstup ihne, CBA Slovakia, s.r.o., Nm. odborrov 6, Tlmae 1 vedci seku oetrovateskej starostlivosti - nstup 1. 10., DOMUM Zariadenie socilnych sluieb Krkany 86 3 vodii - nstup ihne, ARGUSS, s.r.o., Ndran 5, Lok 4 vodii do 3,5 t - nstup ihne, Peter Andri - TRANS HRON, Tlmae 2 vodii, kamionisti - nstup ihne, Tom Rcz EKOVOKTRANS, Ku Bratke 1, Levice 1 vapnk - barman - nstup ihne, Marta Kaminsk, Nejedlho 38, Levice 1 zstupca vedceho predajne - nstup ihne, CBA Slovakia, s.r.o., Nm. odborrov 6, Tlmae 5 zvrai obalenou elektrdou - nstup ihne, Enmont s.r.o., Mochovce, 3 a 4 blok dostavba, Kaln nad Hronom

PEDIKRA GITA
sluby zdravotnckej pedikry
Na zklade telefonickej objednvky v prpade imobilnch klientov prdeme aj domov. Sluby poskytujeme aj chorm na diabetes a ako zdravotne postihnutm.

ponka zkaznkom

Pon 6 (bval Dom sluieb), Levice tel. . 036/622 75 10, 0907 487 770

(99)

20 montri stabilnch hasiacich zariaden - Holandsko, NJ al. AJ - komunikatvne, SOU, S, prax min. 6 mesiacov 1 zlieva hlinka - Holandsko, AJ al. NJ vhodou, SOU, prax min. 1 rok 2 betonri - tesri - Belgicko, NJ al. AJ komunikatvne, SOU, prax 3 roky 1 zmonk - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 3 montri stabilnch hasiacich zariaden Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 4 zvrai TIG - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 stolri, nbytkri - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 stavebn stolri - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 maliar - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 klampiari - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 intalatri plyn, voda, krenie - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 elektrikr - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 textiln nvrhrka - Raksko, AJ - aktv-

ne, S, prax min. 1 rok 2 sadrokartonisti - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 podlahri - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 montr leenia - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 zhradnk - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 20 zdravotn sestry - Anglicko, AJ - komunikatvne, S 10 oetrovatelia/ky - Anglicko, AJ - komunikatvne 30 fkuchri/ky - Anglicko, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 20 obsluhujci personl - Anglicko, AJ komunikatvne 30 anci - Anglicko, AJ - aktvne, SOU, prax min. 1 rok 1 vodi - ratrak - R, SOU 10 skladnci - R, SOU 10 manipulan pracovnci - R, SOU, prax vhodou 4 uitelia pre predmety: matematika, chmia-biolgia, anglitina, fyzika - Maarsko, MJ - aktvne, V, prax min. 1 rok EURES 036/2440303

14

3. septembra 2013

SamoSPrvne noviny

POHRONIE

jedin otzka starostovi Santovky ubomrovi lrinczovi

V mdich sa asto sklouje nedostaton silie miest a obc pri dodriavan Memoranda a hospodren obc. o si o tom myslte? Ako starosta mm na uveden jednoznan nzor, a mem poveda aj za svojich kolegov, e vetci sa na svojich postoch sname hospodri zodpovedne. Mnoh skutonosti, ktor s pre
Stanovisko zmoS k hospodreniu samosprv a plneniu memoranda Zdruenie miest a obc Slovenska konsolidciu rozpotu verejnej sprvy povauje za prioritn lohu a aktvne sa k tejto lohe hlsi. Obce a mest dlhodobo zabezpeuj etrenie v rmci svojich rozpotov a v rozsahu svojich zkonnch kompetenci. Je vecne preukzaten, e samosprva etr viac ako tt. Vdavky ttneho rozpotu od vypuknutia krzy vzrstli o 41%, vdavky obc bez finannch operci, o s porovnaten ukazovatele, vzrstli iba o 5.9%. Markantn je ej rozdiel vo vynakladan administratvnych vdavkov na innos a technick zabezpeenie radov, poslancov a rznych poradnch orgnov na rovni ttu a obc. Skuton vdavky v tejto oblasti v ttnom rozpote vzrstli od roku 2008 do roku 2012 o 33,9%, ale v obciach len o 3,8%. Tento daj jasne dokumentuje, kto a ako etr a konsoliduje a kde je potrebn zamera prioritn pozor-

obce gazduj zodpovedne


kad obec rozdielne a jedinen, ako aj oprvnen oakvania a poiadavky od naich obanov, ktor si ns zvolili, viac i menej ovplyvuj hospodrenie kadej obce. V zsade mme udra (vek obce a mest aj zni) vdavky na rovni minuloronch rozpotov. Ak vak obec zska dotciu (naprklad na opravu svojich ciest) v rozpote sa to prejav ako zvenie v-

davkov! Ak tt zvi tarifn platy (koly), v naich rozpotoch s to op zven vdavky. Kadmu je jasn, e v takchto a podobnch prpadoch starosta / primtor nem monos nezvyova vdavky. Niekedy vak dochdza aj k porovnvaniu rozpotov a skutonho hospodrenia, o v podstate s rozdielne daje. Niektor rozdiely s potom vsledkom porovnva-

nia hruiek s jablkami. Pre hlbie oboznmenie dvam do pozornosti stanovisko ZMOS k hospodreniu samosprv a plneniu Memoranda.
plnenie Memoranda. Samosprvy preto odmietaj tzv. selektvny postih nekonsolidujcich obc a miest, ako nekorektn a v praxi ako realizovaten. Primtori a starostovia upozoruj, e situcia v mestch a obciach je neudraten, dlhodob etrenie a zniovanie prjmov pre obce a mest prina zastavenie rozvoja a ekonomickho rastu reginu a rapdne znenie kvality ivota jeho obyvateov. Vrazn pokles kapitlovch vdavkov a celkov oakvan hospodrske vsledky v alch rokoch mu prinies paralyzciu samosprvy a ochromenie plnenia jej zkonnch povinnost. lenovia ZMOS odporaj, aby vlda hadala rezervy vo vlastnch rozpotoch a rozpotoch ou riadench organizci a obchodnch spolonost, kde, ako ukazuj tatistick daje, s rezervy. iadaj, aby sa vrtila k skutone partnerskmu dialgu so samosprvami, a hadala rieenia v prospech obyvateov miest a obc.

Obec Santovka
si Vs dovouje pozva na krst knihy

nos na trukturlne reformy a organizan zmeny. ZMOS v zujme konsolidcie verejnch financi pristpil tie k tomu, e tt obciam ponc rokom 2012 kadorone zniuje prjem z vnosu dan zo 70,3% na 65,4%, o je ron znenie o takmer 100 mil. , ktor zostvaj k dispozcii ttnemu rozpotu! Samosprvy preto odmietaj medializovan interpretcie vldy o nedostatonom konsolidanom sil miest a obc a ich podiele na schodku verejnho rozpotu. Ministerstvo financi pouvajc metodiku ESA 95 poukazuje na to, e obce a mesta neplnia memorandum a schodok v ich schvlench rozpotoch prekrauje dohodnut rmec. Obce a mest sa v memorande na zklade sksenost z minulosti a v dobrej viere pomc nrodnmu hospodrstvu sa v Memorande doasne zaviazali uetri 10 % na slubch a 5 % na mzdovch nkladoch. Hospodrili a hospodria zodpovedne, realita je lepia ako plnovan rozpoet. Pre-

bytok rozpotovho hospodrenia miest a obc k 30.6.2013 bol vykzan v sume 228 mil. eur, o je viac o 18 mil. eur ako za rovnak obdobie roku 2012. Tento vsledok dosiahli mest a obce aj napriek prepadu rozpotovanho vnosu dane z prjmov fyzickch osb, ktor je rozhodujcim zdrojom ich financovia. Je predpoklad, e sa v zvere roka priblia k elanm vsledkom. Napriek tomu, e vlda v rozpore s Memorandom prijala zkony, ktor maj finann dopady na hospodrenie samosprv a odshlasila navenie mzdovch nkladov na kolskch zamestnancov. Samosprvy robia vetko, o je v ich silch, aby hospodrili o najefektvnejie, hadaj alie rezervy, niekedy a na hranici kvality servisu obanom. S tu vak zvzky a pohadvky, ktor vyplvaj pre obce a mest z implementcie europrojektov a u rozbehnutch investinch aktivt, ktor s pre obanov, ale mu ovplyvni hospodrske vsledky obce a ohrozi

Santovka v obrazoch
Slvnostn krst knihy sa uskuton da 15. 09. 2013 o 15.00 h, ihrisko Santovka. Program: Vystpenie folklrnych sborov v rmci podujatia Santovsk travertn.

Pozvnka Nov Tekov


medzi vye dvesto cyklistami aj novotekovania

Mil Novotekovania,

SPolone odzvonili Przdninm

notn tombola. Prv cenu: horsk bicykel si tento rok odniesla astnka cyklotry Miroslava Zimanov z Vekho ura, ktorej touto cestou gratulujeme. Po vyhodnoten saiacich hrala do tanca hudobn skupina Rikkoovci, ktor sprjemnila atmosfru podujatia. Len koda, e poasie nevydralo a zbavu skoro skonilo. Verme, e budci rok sa Novotekovania v hojnejom pote zastnia cyklotry a spolone odtartujeme leto pre zdravie a zbavu vetkch.

akujem tm, ktor so cou reprezentovali nau obec na cyklotre ako rozlke s przdninami. kolkom elm vea spechov v novom kolskom roku, rodiom vea lsky a trpezlivosti. Verm, e po przdninch a letnom vone sa vetci s novou dvkou dobrej energie pustme do prce a spolone pomeme aj pri zveaovan naej obce. Dvam vm do pozornosti tie informciu o turistickej vychdzke na Bralce a do Sklench Teplc, ktor je alou iniciatvou obianskeho zdruenia TEKOVAN. S ctou: Silvia Hrukov, starostka

Vs pozva na autobusov zjazd na turistick vychdzku do prrodnej rezervcie

spojen s nvtevou Sklench tePlc odchod autobusu o 7:30 hod. od bistra v novom tekove.
Preprava bude zabezpeen z Novho Tekova do Hlinka nad Hronom, kde vystpia turistikychtiv, ostatn pjdu do Sklench Teplc, kde sa mu kpav bazne alebo v jaskynnom kpeli tzv. Parenica. Turistick trasa v trvan asi 4 hodiny vedie cez prrodn rezervciu Bralce, Pust hrad do Sklench Teplc. BRALCE - prrodn rezervcia od roku 1965, cez ktor vedie jednosmern okrun turistick chodnk (miestny nzov Keka), ktor kukato prechdza hranicou rezervcie a kopruje aj bval lomy. Mete sa tei na pekn vhady, rzne skaln tvary a skaln tunel, ktorm prejdeme. Chodnk prechdza aj okolo niekokch chrnench jask - Vek jaskya, Jaskya pod Kekou a Tmav jaskya. http://www.kstzh.wbl.sk/Stiavnicke-vrchy.html Prihlsi sa mete u p. Dioszegiho,Nov Tekov 229 (0907/759258), alebo u p. Lelovskej, Nov Tekov 139 (0905/962821) do 10.9.2013. Teme sa na Vau as.

bralce
v sobotu 14. 9.2013

Poplatok 4,- , lenovia OZ Tekovan a deti do 15 rokov 2,- .

jUR NAD HRONOM /NOV TEKOV - Odzvote przdninm na cyklodrhe. Toto tradin podujatie Zdruenia obc ZVT Hron vo tvrtok 29. augusta odtartovalo v Baantnici Star Tekov a viedlo popri Hrone a do Jura nad Hronom. Tohtoron 13. ronk spolu so starostami zdruenia odtartoval znmy kardiochirurg, profesor Viliam Fischer, ktor ako prv na Slovensku spene transplantoval srdce a naalej pomha uom. V roku 2014 kandiduje na funkciu preziden-

ta Slovenskej republiky. astnci cyklotry sa po ceste oberstvili v Kalnej nad Hronom, kde si mohli vyska streby zo vzduchovky a v Dolnej Sei pochutna na harule a na guli. Z Novho Tekova sa tohtoronej cyklotry zastnili Daniel Polk, Patrik Frts a tradine Jozef Belu s manelkou. astnkov bolo podstatne viac ako na zaiatku leta a do ciea spene dolo 228 cyklistov. Celkov atmosfra bola asn, mnohch poteila hod-

29. augusta - turnaj prpraviek: N. Tekov Hronsk Kaany 0:11 N. Tekov Rybnk 2:11, gly Mat Ujhlyi, Samuel Palic, 1. septembra - mui: N. Tekov V. ur 1:3, gl Daniel Nagy

Kpim staroitnosti star pohadnice, vyznamenania, vreckov hodiny, strieborn predmety, bodky, able, lustre, porceln v Leviciach. Tel. 036/62 235 96 0903 439 094 SLUBY

(18)

Dm do prenjmu 1-izbov preroben byt v Leviciach na Saratovskej ulici. Tel. 0908 878 714 (464) Prenajmem ihne 1-izbov byt na tefnikovej ul. v Leviciach (220 ). Tel. 0908 236 011 (494) Dm do prenjmu 3-izbov zariaden byt v irom centre Levc. Tel. 0918 907 984 (507) Prenajmeme priestory na podnikanie 400 m2,vhodn ako skladov aj obchodn. Prstup aj pre kaminy, rampa, vek dvor s monosou parkovania ut. Levice, Podjavorinskej 5.

ZOZNMENIE
Slobodn 31 ron, had priatea na vne zoznmenie. Tel. 0908 471 425 (397) 56-ron nezadan inteligentn mu, rd spozn na trval vzah sympatick enu thlej, alebo plnothlej postavy. Tel. 0944 583 630 (451) 62 ron vdovec, nefajiar, nealkoholik, slun, had straten poloviku s ktorou bude astnej. Po vzjomnej dohode sa asom me aj prisahova. Stretnutie napovie 0902 136 733 (466)

Ivana Krasku 3, 934 01 Levice


tel.: 0905 296 353, www.agbreal.sk e-mail.: kancelaria@agbreal.sk

PONKAME

Z NAEJ PONUKY VYBERME:


1-OV, Zd. Nejedlho 26.000 2-OV, M. R. tefnika 42.000 2-OV, Zd. Nejedlho 42.000 2-OV, Pon 36.000 3-OV, Textiln 41.000 3-DB, Skencka 40.000 4-OV, Jun 60.000 3-OV, Kaln nad Hronom 40.000 3-OV, Dudince, rekontr. 38.000 RD Vyn nad Hronom 28.000 RD Levice, Vojensk ul. 100.000 Sedliacky RD Nov Tekov 26.000 prenjom 3 izbovho bytu Levice zhradka v Leviciach 7000

Kompletn sahovanie bytov, mont nbytku, vypratvacie sluby. Tel. 0908 136 517 (428)
Tel. 0905 983 602 0903 405 588

Tel. 036/6312 986 0903 503 739

Glazrovanie van.
(427)

(350)

NEHNUTENOSTI
Predm vek rodinn dom v Banskej tiavnici v tichom prostred, vetky IS na 20 rovom pozemku. Cena 63.000 . Tel. 0908 922 265 (465) Predm rodinn dom 10 km od Podhajskej, obytn plocha 148 m2 na 23 rovom pozemku. Cena dohodou. Tel. 042/442 2468, 0908 054 716 (477) Predm rodinn dom v Dolnom Piali, 10 km od Podhajskej, vetky IS. Cena dohodou. Tel. 036/6317 102 - RK nevola (489) Predm rodinn dom na Vojenskej ul. v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (504) Predm dom vo vidieckom tle vo Vynom nad Hronom. Tel. 0918 907 984 (508)

Predm tatransk profil


brsen I. trieda od 3,85 , II. trieda od 2,85 . DOVEZIEM.

Ako poda riadkov obiansky inzert


Obiansky inzert mete poda osobne v redakcii na Pionierskej ulici . 2 v Leviciach (budova pri Ms, vchod zboku). Sta, ak prdete, nadiktujete text inzertu a na mieste zaplatte. alou monosou je telefonick podvanie inzertov na tel. . redakcie 036/631 23 92. Zvolen text nadiktujete naej pracovnke, ktor vypota cenu inzertu. Spsob platby si mete zvoli sami. Jednou z monost je zaslanie peaz potovou poukkou typu "H, ktor si vyptate na pote. alou monosou je prs osobne a vyplati sumu v redakcii, prp. mete peniaze posla po inej osobe. Napokon existuje ete jeden spsob podvania inzertov - potou. V liste polete text inzertu, uvediete svoju adresu, na ktor vm zaleme potov poukku na hradu inzertu. Alebo bo polite mailom na adresu redakcie: redakcia@pohronie.sk

2-izbov byt na ul. M. R. tefnika - balkn, 1. posch. - rekontrukcia - vmera 67 m2 - plastov okn cena: 42.000

VYHOTOVUJEME KPNE, DAROVACIE A NJOMN ZMLUVY.

Sprostredkovanie predaja, kpy a prenjmu nehnutenost. Realizcia stavieb na k.


(501)

Tel. 0905 450 267 0911 811 880

(23)

Hadm odbornku - odbornka na tylistick a jazykov pravu textu do kniky. estne zaplatm. Ohlas na . t. 045/6850 336 - veer (462)

PRCU PONKA

POZEMKY

BYTY
Kpim 1-izbov byt v centre Levc s balknom - bez realitky. Tel. 0905 701 891 (351) V Leviciach predm (19 tis.), alebo prenajmem garsnku. Dobr stav aj poloha. Tel. 0907 27 10 20 (468) Predm garsnku v OV v Leviciach na ulici Z. Nejedlho v pvodnom stave. Tel. 0903 263 412 (475) Predm v Leviciach 1-izbov byt. Cena 20.000 . Tel 0907 560 493 (498) Predm 1-izbov zrekontruovan byt na Mldenckej ulici na Lipnku, 6. p./7. Cena dohodou. Tel. 0915 661 636 (460) Predm 1-izbov byt v OV na Vinohradoch 5. p./7 s lgiou, po iastonej rekontrukcii. RK Nevola. Tel. 0903 58 44 56 (491) Predm 1-izbov byt v OV v Leviciach. Tel. 0915 410 766 (502) Predm pekn, preroben, slnen, 2-izbov byt v OV v centre iah. Tel. 0908 546 239 (476) Predm 2-izbov zrekontruovan byt v Leviciach na ul. M. R. tefnika. Tel. 0918 907 984 (505) Predm v Leviciach 3-izbov byt s balknom. Cena 40.000 . Tel. 0908 083 590 (496) Predm 3-izbov byt v OV v Leviciach, preroben s lgiou. Cena 36.500 . Tel. 0910 940 535 (467) Predm 3-izbov byt v OV s plastovmi oknami v Leviciach. Tel. 0905 296 353 (506) Predm 4-izbov byt v OV na Pereckej ulici v Leviciach v pvodnom stave, 97 m2, plastov okn. Tel. 0905 827 947 (493)

Predm vek klenbov pivnicu s 25 rovm pozemkom. Tel. 0948 00 29 93 (376) Predm orn pdu 0,33 ha, zhradn a ostatn plochy 0,1 ha za obcou FARN v chatovej oblasti. Cena 4.600 . Tel. 0915 090 985 (458) V strede obce Pukanec, Za Mrom 6, predm 10 rov stavebn pozemok so starm domom na zbranie. Tel. 0908 23 00 32 (463)

AUTO-MOTO-BICYKLE

Predm motorku JAWA Betka, 50 cm3, 4 - takt, r. v. 2010. Tel. 0910 370 160 (452) Predm auto CITROEN C4 coup, 3-dverov, bordov metalza, prv majite, garovan, 78.000 km, vborn stav. Platn STK a EK. Cena dohodou. Tel. 0948 029 890 (492)

036/6312 392

REDAKCIA

NBYTOK

Predm vek atnkov skriu, 3-dverov, farba javor. Tel. 0905 882 401 (469)

SPOMIENKA
Da 7. septembra uplyn dva roky od mrtia starostlivho manela, otca a starho otca

ZVIERAT

Predm marcovho capka aj koziky, farba kapucno, vhodn na chov. Tel. 0905 882 401 (470)

RZNE

Predm kozie mlieko 1 liter za 0,80 centov. Tel. 0903 863 595, 0944 112 115 (422) Predm 20 rodn viel, rmikov miera "B". Tel. 036/7723 618, 0904 269 688 (495)

POAKOVANIE
akujem lekrom a celmu personlu Dialyzanho strediska v Leviciach za dlhoron prkladn starostlivos o mjho manela Gejzu Ttha z Levc. Smtiaca rodina
(500)

Ing. Pavla ilku z Levc.

S lskou na neho spomname.

Vykupujem strieborn predmety, aj zlomkov a star pohadnice. Tel. 0903 43 90 94

(490)

(19)

Pohrebnctvo a Kvetinrstvo
kvetinov vzdoba, smton vence, ikebany, svieky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremcia, rezan kvety donkov sluba kvetov Ul. 28. oktbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (108) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

PRENJOM

Dm do prenjmu v Leviciach v centre mesta preroben garsnku s kuchynskou linkou, chladnika, prka, me by aj zariaden. Tel. 036/631 7958 (474) Dm do prenjmu 1-izbov byt v Leviciach. Tel. 0908 083 590 (497)

Zhradkr ponka zdrav predpestovan plantu zhradnch jahd


Tel. 045/6850 336 - veer
(Senga, Trnica). Cena 1 za 5 ks. Jahody sa mu presdza cel vegetan rok.

KERBEROS

(297)

16

3. septembra 2013

inzercia

POHRONIE

vrobn priestory na prenjom

Priestory sa nachdzaj v priemyselnej asti mesta LEVICE (arel Levitex, a. s.). Vyuiten plocha: 1 200 m2; svetl vka 3,5 m; (ahk vroba, 1.n.pod. ).

Exkluzvna kaviare

MARL, Ia

Prjemn prostredie vhodn na firemn rozhovory, firemn prezentcie, rodinn oslavy Skvel vber npojov a pochutn za vborn ceny Pohoda pre vetky vekov kategrie

L. Mack, majite kaviarne MARL

K dispozci s aj kancelrske a soc. priestory - 2 miestnosti. Budova je napojen na el. rozvody, kanalizciu, vodovod a je sasou oplotenho a strenho arelu. Cena za prenjom priestorov 24 /m2/rok - bez energi.

kancelrske priestory na prenjom


Priestory sa nachdzaj v priemyselnej asti mesta Levice (arel Levitex, a. s.), v budove ktor je sasou oplotenho a strenho arelu. Priestory je mon upravi poda poiadavky od 100 m2 do 500 m2. Cena za prenjom priestorov 35 /m2/rok - vrtane vykurovania. Kontakt: tel.: +421 635 20 51; 0904 180 402; e-mail: sekretariatgr@levitex.sk
(41)

Kaviare MARL:
(26)

ak sa chce cti prjemne, urite pr!

Kol s dominantou J. B. Tita

PLASTOV OKN A DVERE

Dem-ter
vrtane doplnkov a tieniacej techniky

MV-Plast, s.r.o., Kozrovce


Jedinen stavebn hbka 92 mm

(1)

VROBA, MONT A KOMPLETN SERVIS PLASTOVCH DVER A OKIEN SALAMANDER

zn. Salamander a deceuninck


Cenov ponuka DoDvka Mont ServiS
(mlynsk dvor przemie - veda istiarne)

tel. . 036/634 00 20, 634 00 21, Fax: 036/634 00 22, mobil: 0903 437 288, e-mail: mvplast@mvplast.sk, www.mvplast.sk

NoV PRoFIl

Levice, ul. Mlynsk 2238

tel.: 036/633 60 31 mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk www.demter.sk

(2) (73)

VIVRIUM

celopresklen interirov systmy - GeZe hlinkov dvere hlinkov Zbradlia stren okn roto monos nkupu na spltky Quatro sklenen Zsteny GraFosklo

na predaj r e k r e a n a r e l (vhodn aj ako domov soc. sluieb)


Arel tvor: trojpodlan budova - vybaven ubytovacm zariadenm - 18 izieb so soc. zariadenm, - jedle a kuchya so zariadenm, - konferenn miestnos (70 miest), - sauna, 5 zrubovch cht - vybavench ubytovacm zariadenm - 4 izby, soc. zariadenie, vonkaj bazn - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltov ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastn studa a istika odpad. vd, pozemok - s vmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 Info - 0903 402 517 (3)
hprk.sk

KOI KAPRE KARASY


sl. armdy 6, 934 01 Levice

www.levex.sk

Tel.: 0905 889 872