You are on page 1of 12

Aan: Van:

de leden van de Bewoners Adviesgroep Verkeer Leusdenzuid en Tabaksteeg (BA) de leden van de Bewoners Commissie Tabaksteeg (BCT)

Betreft:

Reactie op Advies BA versie 9 juli definitief Verkeer LeusdenZuid en Tabaksteeg


Leusden, 6 september 2013.

Geachte leden van de Bewoners Adviesgroep, Middels dit schrijven wil de BCT reageren op het conceptadvies dat door uw Bewoners Adviesgroep (BA) is gepubliceerd middels de website van de gemeente Leusden1. Wij zijn onder de indruk van de hoeveelheid werk die de BA heeft verzet in de afgelopen tijd. Een groot aantal potentile verkeersknelpunten is onderzocht en van een passende oplossing voorzien. Een knap staaltje werk van de BA. In deze reactie zullen wij alleen ingaan op de kwestie rond de busroute (kwestie 1 van het conceptadvies). M.b.t. de overige kwesties kunnen wij ons goed vinden in de adviezen die door de BA zijn opgesteld. In de voorbereiding op deze reactie hebben wij gesproken met veel van de direct betrokkenen, zoals bewoners van de Tabaksteeg en Leusden-Zuid, verschillende belangenverenigingen, Pon Leusden en de gemeente. De reacties die wij als bewonerscommissie verzameld hebben, sterkt ons in ons geloof dat wij breed gesteund worden. Er zijn (tot dusver) handtekeningen verzameld van: 631 buurtbewoners uit de Tabaksteeg en Leusden-Zuid, Stichting Voila - Verschillend Onderwijs In Leusden Achterveld, Basisschool Loysderhoek, Stichting Humanitas Kinderopvang de Kosmos en Buiten Schoolse Opvang Supernova, Stichting Peuterspeelzalen Leusden Peuterspeelzalen de Treeklopertjes en Pinkeltje, Stichting Nieuw Knal Groen. Deze handtekeningen zijn toegevoegd als bijlage 3. Pons Automobielhandel is benaderd2 over ons plan en staat niet afwijzend tegenover ons voorstel. Echter, door de beperkte tijdslijnen en de vakantieperiode is het niet gelukt om een formeel standpunt van Pon op papier te verkrijgen. Op dit moment ontbreekt dan ook nog de handtekening ter ondersteuning van Pon. Echter, vanwege de positieve signalen die wij hebben ontvangen van
1 2

http://www.leusden.nl/BAverkeerleusdenzuidentabaksteeg Contactpersoon is dhr. Harold Bottse, hoofd van Pon Facilities. Een besluit zal volgen na overleg met Pon Logistics.

Pon, hebben wij goede hoop deze op korte termijn alsnog te ontvangen, zodra hun interne besluitvorming is afgerond. Verschillende mensen betrokken bij Basisschool t Palet hebben grote sympathie voor ons alternatief. Echter, de school heeft zich middels een lid van de Medezeggenschapsraad, de heer Denis Minken reeds verbonden aan de BA. Om deze begrijpelijke reden ontbreekt t Palet onder de handtekeningen. Ook Klantbordgroep de Bomen ondersteunt ons initiatief van harte, maar heeft er voor gekozen om op eigen conto commentaar in te dienen bij BA en gemeente. Samenvatting en conclusie In afwijking van uw rapport zien wij nog een alternatief voor de busroute, die wat ons betreft bovendien verreweg de voorkeur geniet. De busroute die wij voorstellen wordt nader uitgelegd in bijlage 1 van dit document en noemen wij gemakshalve de Tulpen+ variant. Puntsgewijs loopt onze voorgestelde route als volgt (route van Amersfoort richting Woudenberg en verder): Op de Groene Zoom slaat de bus linksaf na bushalte Burg. Beaufort, de Zuiderinslag op. Een bushalte op de Zuiderinslag tussen de Paardemaat (Pon) en bedrijventerrein de Klokhoek ontsluit deze twee gebieden en bovendien het oostelijke deel van Wildenburg. Deze drie doelgebieden zijn nu niet tot slecht aangesloten op het openbaar vervoer. Via de Hamersveldseweg en de Grasdrogerijweg komt de bus op de Ben Pon Baan. Haltes nabij de Anna Aleidalaan en de Hekkerdreef ontsluiten de Tabaksteeg op de bus. Na de Ben Pon Baan gaat de bus via de Groene Zoom naar de Maanweg. Deze weg blijft als busbaan behouden, waar 30 km/u de maximum snelheid wordt. De bushalte op de Maanweg blijft in gebruik, voor het noordelijk deel van de Leusden-Zuid. De bus vervolgt zijn weg richting Woudenberg via de Arnhemseweg, waar de bushaltes bij de Kerk van dienst blijven voor het zuidelijk deel van Leusden-Zuid en evt. een deel van de Tabaksteeg.

De voornaamste argumenten voor deze route zijn: Een veel veiligere verkeerssituatie rond Jan Wagenaarlaan/Maximaplein/Hekkerdreef n de omringende wegen. Met name voor de kinderen in onze buurt. Het weiland tussen de Tabaksteeg en de Arnhemseweg wordt ontzien, waardoor er geen bomen hoeven worden gekapt. De biotoop wordt zo niet aangetast. Grote besparing voor de gemeente doordat er geen busbaan door het weiland hoeft worden aangelegd en vervolgens onderhouden. Geen onvoorzien overlast voor de bewoners van de Tabaksteeg. Alle aanpassingen zijn in lijn met de geldende bestemmingsplannen. Alle bewoners van de Tabaksteeg en Leusden Zuid wonen dichtbij bushaltes. Ons voorstel kan als enige alternatief deze eigenschap overleggen. Veel nieuwe potentiele gebruikers van de bus vanuit Pon Leusden, de wijk Wildenburg (oost), bedrijventerrein Kloksteeg, de bedrijfspanden Grasdrogerijweg en bedrijventerrein Arbeidsweg.

Het lijkt ons evident, en wij menen dan ook, dat de Tulpen+ variant dusdanig veel voordelen heeft t.o.v. de huidige plannen van de gemeente n het door de BA opgestelde advies (stam-variant), dat dit alternatief dan ook moet worden voorgelegd aan de gemeente. Hoe nu verder? Deze reactie wordt op donderdag 5 september via email verstuurd naar uw BA. Papieren kopien worden vrijdag 6 september overhandigd aan dhr. Pullen, voorzitter van de BA en dhr. Boone, de betrokken beleidsbepaler van de gemeente Leusden. De BA geeft aan op 12 september haar advies te willen aanbieden bij de gemeente. Mocht de BA behoefte hebben aan toelichting op deze reactie, dan zijn wij daarvoor beschikbaar op de avond van maandag 9 september, vanaf 20:00 uur. Wij horen dan graag van u waar wij naartoe moeten komen. Als deze datum en/of tijd u niet schikt, bespreken wij graag met u een alternatief moment. Wij gaan er vanuit dat wij, de schrijvers van deze reactie n de BA tot een gezamenlijk advies kunnen komen. Wij kijken dan ook uit naar de komende samenwerking.

Ondertekening Deze reactie is opgesteld door de kerngroep van de Bewoners Commissie Tabaksteeg Jara Verhoeven Gerben Bosma Remco Swaab Stephan van der Ven Ivo Luijendijk en wordt u aangeboden door uw contactpersoon Ivo Luijendijk. Wij worden zeer breed gesteund in onze reactie, zoals o.i. is terug te vinden in de als bijlage 3 toegevoegde handtekeningen en steunbetuigingen. Met vriendelijke groet, Namens de buurtcommissie Tabaksteeg

Ivo Luijendijk 06-14 68 89 44 ivo@jugxo.nl Correspondentieadres: Jan Wagenaarlaan 17 3832 KX, Leusden

Bijlage 1. Inhoudelijke reactie op Advies BA versie 9 juli definitief Verkeer LeusdenZuid en Tabaksteeg
Kwestie 1. Busroute
De BA heeft ervoor gekozen om de huidige plannen van de gemeente als uitgangspunt te nemen. Hierbij worden de oorspronkelijke plannen genegeerd, waarin een separate (en dus veilige) busbaan zou worden ingericht. Dit wordt nog eens versterkt doordat de BA aangeeft dat op de eerste pagina dat de fouten die de gemeente en de GEM Tabaksteeg hebben gemaakt worden vergeven en vergeten. Op zich nobel, maar daarmee wordt al direct een deel van de mogelijke oplossingen voor de verkeerskwesties op voorhand uitgesloten. Mede hierdoor is naar ons mening een suboptimaal advies voor deze kwestie opgesteld. De drie alternatieven die door de BA zijn overwogen kennen elk hun merites. Alternatief A, de Tulpen variant wordt gezien als de meest veilige. Toch wordt deze direct afgewezen vanwege bezwaren rond kosten en ontsluiting van Leusden Zuid en het centrumgebied Tabaksteeg. Deze bezwaren lijken op zichzelf duidelijk en geldig, zij het dat elke nadere onderbouwing daarvoor in de ter beschikking zijnde stukken ontbreekt. Wij denken echter wel dat de bezwaren tegen de Tulpen variant eenvoudig kunnen worden weggenomen. Om die reden presenteren wij hier een aangepaste variant, de Tulpen+, als als busroute voor de stamlijn 80. Wij zijn het eens met het advies van de BA om de lijnen 82 en 83 via de Arnhemseweg direct naar Amersfoort te laten rijden, daarmee aan Leusden voorbijgaand. Dit is bovendien conform de wens van Connexxion. Beschrijving Tulpen+ variant De Tulpen+ variant ontsluit zowel Leusden-Zuid als de Tabaksteeg aan de busroute. Daarnaast worden ook Pon Leusden, bedrijventerrein Klokhoek en de wijk Wildenburg aangesloten. Hiermee voldoet alleen deze variant aan de norm die in het conceptadvies wordt gesteld aan de bereikbaarheid van de bushaltes voor alle buurtbewoners. Bovendien kan dit alternatief worden gerealiseerd zonder grote investeringen en zonder dat er aan de omringende natuur geweld wordt aangedaan. Nadeel van deze route zou kunnen zijn dat het rijden via deze route wat meer tijd vraagt dan de alternatieven. Wij verwachten echter dat de extra passagiers die met de Tulpen+ variant bediend worden dit bezwaar voor Connexxion en provincie ruimschoots wegneemt. De bus zal de volgende route volgen. Bussen slaan na de halte Burg.Beaufort op de Groene Zoom linksaf, de Zuiderinslag op. Via een halte aan het eind van deze weg worden de wijk Wildenburg en het bedrijventerrein Kloksteeg ontsloten. Via een stukje Hamersveldseweg3 gaat de bus over de Grasdrogerijweg naar de Ben Pon baan. Middels twee haltes, n ter hoogte van de Anna Aleidalaan en n ter hoogte van de Hekkerdreef, wordt de Tabaksteeg ontsloten op de bussen. Via de Ben Pon Baan slaat de bus linksaf de Groene Zoom op en wordt op de nieuwe rotonde afgeslagen richting de huidige Maanweg. Hier wordt door de huidige bushalte het noordelijke deel van Leusden-Zuid ontsloten. Via de Arnhemseweg vervolgt de bus zijn weg richting Woudenberg. Via de bestaande haltes bij de Kerk wordt het zuidelijke deel van Leusden-Zuid ontsloten.

Er is twijfel over of t-splitsing Zuiderinslag - Hamersveldseweg breed genoeg is voor een bus om de bocht te maken. Eventueel kan de bus dan via de Klepelhoek rijden.

Figuur 1: eenvoudige weergave van de busroute Tulpen+

Kenmerken van Tulpen+ route (1) De bushalte op de Zuiderinslag dient aan het einde van deze weg (nabij de Hamersveldseweg) geplaatst te worden, zodat het oosterlijke deel van de wijk Wildenburg wordt aangesloten op de busroute. Dit deel van de wijk is nu volledig uitgesloten van openbaar vervoer. (2) De bus moet een stuk van ongeveer 600 meter over de Hamersveldseweg rijden. De Hamersveldseweg is hier breed genoeg voor, getuige reeds het huidige gebruik van deze weg door grote vrachtwagens voor de bevoorrading van het bedrijventerrein de Ambachtsweg. (3) De route is afhankelijk van de aansluiting van de Grasdrogerijweg op de Ben Pon Baan, hetgeen in de nabije toekomst wordt gerealiseerd. Aangezien de gemeente deze aansluiting als uitgangspunt heeft meegegeven aan de BA (p.2 conceptadvies), is dit geen bezwaar. (4) De Ben Pon Baan moet worden voorzien van bushaltes. Hoewel wij het niet door deskundigen hebben kunnen laten toetsen, lijkt hier voldoende ruimte voor te zijn. (5) Onze busroute maakt gebruikt van de Maanweg in plaats van de Verlengde Maanweg. Deze keuze is gemaakt om de noordelijke helft van Leusden-Zuid een bushalte te kunnen bieden, op beloopbare afstand. (6) De bushaltes op de Arnhemseweg (bij de Kerk) blijven in ons plan actief. (Groot) voordeel hiervan is dat de bewoners van het zuidelijk deel van Leusden-Zuid hierdoor veel minder ver

hoeven te lopen naar de bus. Juist in dit deel van Leusden-Zuid wonen relatief veel oudere mensen. Voor- en nadelen van de Tulpen+ variant, t.o.v. de overige onderzochte routes De route van de Tulpen+ variant vervult ons inziens optimaal de criteria die gesteld worden door de betrokken partijen: bewoners, bedrijven, gemeente, provincie, en vervoerder. De criteria die hierbij zijn beschouwd zijn opgesteld na gesprekken met gemeente, bewoners en omringende bedrijven. Ook is het vervoersplan van Connexxion hierin meegenomen. Onderstaande tabel geeft een kwalitatieve (en dus indicatieve) beschrijving van deze criteria. De begeleidende tekst koppelt dit aan de belanghebbenden. Het is helaas door de zeer beperkte tijd n door de vakantieperiode niet mogelijk gebleken deze beoordeling de kwantificeren en te staven door onafhankelijk onderzoek. Zie bijlage 2 voor details.
Tabel 1: Kenmerkenmatrix: hoofdkenmerken (kwalitatief, - - (slechtst) tot ++ (beste))

Veiligheid Huidig plan Tulpen (A) Half-half (B) Stamlijn (C) Tulpen+ -++ --++

Natuurbehoud ----++

Kosten4 0 -++

Onvoorzien overlast4 0 0 -0

Routetijd4 0 0 0

Bushaltes bereikbaar + + ++

Veiligheid M.b.t. veiligheid kan er ons inziens weinig discussie bestaan over welke oplossing de meest veilige is. De Tulpen en Tulpen+ varianten kennen minimale conflicten met vracht- & autoverkeer, speeltuinen, geparkeerde autos en overstekende voetgangers (kinderen). De ruim 600 kinderen die dagelijks van en naar het Maximaplein reizen, komen geen bussen tegen bij het plein en de omringende wegen. De rangerende en wachtende vrachtwagens die de Dirk vd Broek bevoorraden veroorzaken geen knelpunt op de Jan Wagenaarlaan met passerende bussen, waardoor auto-, fiets- en voetverkeer hier relatief ongehinderd zijn weg kan vervolgen. Ook vrezen wij bij het huidige plan en de Stamlijn en half-half alternatieven voor buschauffeurs die vertraging rond Antares en bij de spoorwegovergang van de Ponlijn willen goed maken en zich derhalve niet meer houden aan de 30 km/u beperking. Natuurbehoud Alleen de Tulpen+ route zien geen noodzaak voor het aanleggen van de busbaan door het weiland tussen de Tabaksteeg en de Arnhemseweg. Dit voorkomt dat er bomen moeten worden gekapt en het laat het weiland ongerept. Ook is het daarbij niet nodig dat grote delen van het weiland s avonds en s nachts worden beschenen door de verlichting van het fietspad, wat in ieder geval de resterende flora en fauna tot overlast is. Door wetenschappelijk onderzoek5 is waargenomen dat zowel bij vogels als bij zoogdieren de kunstverlichting invloed heeft op het natuurlijke gedrag van deze dieren. E.e.a.
Ten opzichte van het huidige plan (van de gemeente) voor de busroutes Molenaar 2000, Wegverlichting en natuur en Molenaar 2003, Effecten van wegverlichting op zoogdieren. Beide rapporten zijn beschikbaar via ivo@jugxo.nl.
5 4

is aanleiding geweest voor een grootschalig onderzoek naar de invloed op continue belichting op gedrag en welzijn van deze dieren. Dit lopende onderzoek6 kan helaas nog geen resultaten overleggen. Overigens wordt dat effect nog versterkt door het besluit om het fietspad en bijbehorende verlichting niet aan de oostzijde (richting de huizen in Leusden-Zuid), maar aan de westzijde van de busbaan te plaatsen, richting het weiland. Ten slotte is de busbaan straks de uitgelezen plek om even goed de gaspedaal in te trappen. Dit veroorzaakt nog eens extra overlast voor mens en dier, door geluid en emissiegassen. Kosten Als de huidige plannen (met de busbaan door het weiland) als benchmark worden gebruikt, dan is de Tulpenvariant duurder, doordat de verlegde busbaan meer weilandoppervlakte bestrijkt dan de nu voorziene busbaan. De Tulpen+ route is duidelijk goedkoper, omdat er berhaupt geen busbaan aangelegd hoeft te worden. Dit scheelt de gemeente heel veel geld en zorgt ervoor dat de Tulpen+ variant sowieso verreweg de goedkoopste optie is. Wel zijn er bij deze variant extra kosten voor de provincie, voor aanleg en onderhoud van extra bushaltes. De Tulpen+ route , via de Grasdrogerijweg, gaat er vanuit dat deze weg conform de gemeenteplannen wordt aangesloten op de Ben Pon baan. De kosten hiervoor worden hier dan ook niet meegerekend. Ten slotte kunnen de wijkaanpassingen die in het conceptadvies als aanvullende eis worden gesteld, opnieuw onder de loep genomen worden. Het is onze verwachting dat bijvoorbeeld de maatregelen f. en i. (pagina 5 en 6 van het conceptadvies) niet meer nodig zijn door de afwezigheid van de bussen. Met name maatregel f. lijkt een kostbaar project. Onvoorziene overlast Wederom zijn de huidige plannen van de gemeente hier de benchmark. Dit is ook de reden dat louter negatieve waarderingen gegeven worden in deze kenmerkcategorie. Wij definiren Onvoorzien overlast als overlast t.o.v. de situatie die beschreven wordt in het bestemmingsplan en/of de huidige situatie. Kenmerkend van Onvoorzien overlast is dat het kan leiden tot protesten, procedures en zelfs schadeclaims door de betrokken omwonenden. Onvoorzien overlast ontstaat in twee van de drie alternatieven van de BA door de extra bushalte aan de Jan Wagenaarlaan (varianten Stam en Half-half) en door de laad- en losplaats op de Jan Wagenaarlaan. In de variant Half-half wil men bovendien het busverkeer via de Anna Aleidalaan laten lopen. De overige plannen kennen geen Onvoorzien overlast7.

http://www.lichtopnatuur.org/ Dit onderzoek wordt uitgevoerd door o.a. door het Nederlands Instituut voor Ecologie, Universiteit Wageningen en Philips. Contact is geweest met Kamiel Spoelstra van de Universiteit Wageningen. 7 Het busverkeer over de Zuiderinslag en de Hamersveldseweg zien wij niet als overlast, aangezien de woonhuizen ver van de weg verwijderd zijn. Hierdoor zullen de huizen weinig merken van de passerende bus. De bus over de Grasdrogerijweg zien wij niet als overlast omdat er geen woonhuizen aan liggen. Het extra verkeer over de Ben Pon baan, zie wij niet als extra overlast omdat deze wegvalt bij het reeds geplande verkeer. Het kan wel een goed idee zijn om de al geplande/doorgevoerde geluidsoverlast mitigerende maatregelen tegen de nieuwe verkeersvolumes te toetsen.

Routetijd Het huidige plan van de gemeente en de BA varianten Stam en Half-Half gaan uit van een busroute door de wijk. In het vervoerplan 20138, pagina 21, stelt Connexxion dat de route door de Tabaksteeg 0,2 minuut (12 seconden) per richting sneller is dan via de Arnhemseweg/Maanweg. Wij stellen dat door wachttijden (1) op de Jan Wagenaarlaan door de bevoorrading Dirk van de Broek en (2) op de Hekkerdreef a.g.v. overstekende kinderen (onder begeleiding van een klaarover?) de route door de Tabaksteeg zelfs langzamer is. Gevoelsmatig denken wij dat de route Tulpen+ wellicht wat meer reistijd zal kosten dan de alternatieven, omdat ervoor gekozen wordt om ook omringende bewoners en bedrijven aan te sluiten. Aan de andere kant hoeft er geen spoorwegovergang (de Ponlijn) te worden gepasseerd en doorkruist de bus geen 30 km/u zone (in de Tabaksteeg). Eventueel tijdverlies wordt nog verder verminderd door in dit voorstel de Maanweg als busbaan in te zetten, zoals nu (per 4 september) ook al het geval is. Kortom, elk alternatief heeft zijn voor- en nadelen voor de rijtijd van de route. Echter, zolang de bus niet daadwerkelijk rijdt zijn exacte getallen zeer lastig te bepalen. Conform het advies van Connexxion (ook pagina 21 van het vervoersplan) stellen wij voor om tegen de tijd dat de nieuwe route in gebruik genomen zal worden, er een nieuwe rijdtijdenschatting gemaakt moet worden op basis van de nieuwe route. Bushaltes bereikbaar De Tulpen variant kent de slechtst mogelijke bereikbaarheid van de bushaltes. De westelijke helft van de Tabaksteeg en Leusden-Zuid is slecht tot zeer slecht aangesloten op de bushaltes en moet meer dan de 650 meter lopen naar een halte, waarmee de norm zoals in het BA conceptadvies gesteld (P.4), niet wordt gehaald. De huidige plannen van de gemeente voldoet ook niet aan deze norm. Dit wordt door de BA in de varianten half-half en stam enigszins opgelost voor Leusden-Zuid door een extra bushalte aan het fietspad Tabaksteeg/Jan Wagenaarlaan. Deze oplossing is echter niet voor de hele wijk afdoende. Met name het Noordelijke deel van Leusden Zuid (t/m de Maanweg) is hiermee niet gediend. De Tulpen+ variant sluit het gebied verreweg het beste aan op de bus. Alleen in deze route wordt voor alle wijken aan de 650 meter norm voldaan. De Tulpen+ sluit bovendien een aantal extra gebieden aan op de busroute: de wijk Wildenburg (oost), Pon Leusden, bedrijventerrein Klokhoek, een deel van de Hamersveldesweg, de bedrijfspanden aan de Grasdrogerijweg en bedrijventerrein Ambachtsweg. Het aantal dagelijkse reizigers dat hierdoor extra van de bus gebruik zal gaan maken lijkt aanzienlijk. Het is onze verwachting dat Connexxion en de Provincie deze potentile extra populatie busgebruikers vindt opwegen tegen de wellicht langere reistijd.

Is dit plan voor iedereen beter? Als de wijken Leusden Zuid en de Tabaksteeg als gehele wijken worden beschouwd, zijn wij van mening dat ons plan inderdaad voor iedereen beter is. Echter, zoals elk plan kent ook Tulpen+ de mogelijkheid dat mensen van mening zijn dat zij benadeeld worden. Dit is nadrukkelijk geen
8

Op te vragen via ivo@jugxo.nl

Onvoorzien overlast (zoals eerder gedefinieerd, op pagina 7), maar uiteraard wel vervelend voor de direct betrokkenen. Wij voorzien dat deze perceptie kan worden beleefd door de omwonenden rond de Maanweg, nabij de Zuiderinslag en de bewoners van het Maximaplein. Omdat wij voornemens zijn om een voor iedereen acceptabel plan te lanceren, gaan wij hier in op deze situaties, met als doel te beschrijven wat de noodzaak is van de nieuwe situatie en hoe wij denken dat deze overlast verminder of gecompenseerd kan worden. Maanweg In ons voorstel wordt de Maanweg ingezet als busbaan, conform de situatie per 4 september jongsleden. Met andere woorden, in plaats van louter bestemmingsverkeer door die straat, blijven hier nu vier bussen per uur rijden (i.t.t. de maximaal 6 bussen per uur op dit moment). De noodzaak hiervan is dat alleen zo het noordelijke deel van Leusden-zuid (inclusief de Maanweg zelf) goed aangesloten zijn op het openbaar vervoer. Ook wordt door deze busbaan de routetijd verkort. De hier voorgestelde situatie is echter nog steeds een gigantische vooruitgang t.o.v. de circa 15.000 bewegingen die tot voor kort per dag door deze straat plaatsvonden. Om de bewoners van de Maanweg nog verder tegemoet te komen, adviseren wij de gemeente om de maximale snelheid in deze straat (de oude Maanweg tussen de nieuwe rotonde en de Arnhemseweg) te beperken tot 30 km/u. Het is een klein stukje straat, dus deze snelheidsbeperking heeft geen tot weinig invloed op de routetijd. Het geluidsoverlast voor de omwonenden zal echter wsl. wel merkbaar verminderen. Zuiderinslag Tulpen+ maakt gebruik van de Zuiderinslag als onderdeel van de busroute. De noodzaak hiervoor is dat een extra stuk van Leusden (met name Pon) kan worden aangesloten op het openbaar vervoer. De Zuiderinslag is ruim verwijderd van de woonhuizen in wijk Wildenburg, waardoor geluidsoverlast beperkt is. Bovendien worden de bewoners al ontlast doordat de vele vrachtwagens voor Pon omgeleid gaan worden via de Ben Pon baan, naar verluidt rond de 600 bewegingen per dag. De verbeterde situatie is, ook als hier een aantal bussen gaat rijden, nog steeds zeer significant. Wij verwachten dat aansluiting op de bus een goede compensatie is voor eventueel resterende overlast. Maximaplein Tenslotte is een kenmerk van de Tulpen+ variant dat de centrale bushalte bij Antares/Maximaplein verdwijnt. Bewoners van met name de flat daar vlakbij moeten in de Tulpen+ variant in plaats van 50m, naar schatting 450m lopen om bij de bus te komen. Dit is nog steeds ruim binnen de norm. Om de zwaarte van deze teleurstelling op waarde te schatten, moet bovendien nog onderzocht worden hoe vaak deze bewoners de bus zouden gebruiken. Dit zijn grotendeels geen werkende mensen meer, die hoogstens incidenteel vervoer nodig hebben. Daarbij hebben wij vernomen dat in Leusden Zuid ook veel oudere mensen wonen die nu vlakbij de halte de Kerk kunnen gebruiken. Deze mensen zouden veel verder moeten lopen om de bus bij Antares te kunnen nemen. Ogenschijnlijk een vergelijkbare situatie derhalve.

Reactie op de overige kwesties


Wij kunnen ons grotendeels vinden in de genoemde adviezen voor de overige kwesties. Wel lijkt het ons verstandig de waarde van deze adviezen te herzien, als de route Tulpen+ gerealiseerd gaat worden. Zonder busverkeer in de wijk vervalt wellicht een aantal eisen en wensen, terwijl andere onverkort van kracht kunnen blijven.

Bijlage 2. Uiteenzetting kenmerkenmatrix


De in bijlage 1 genoemde tabel kenmerkenmatrix (zie kopie hieronder) is opgebouwd volgens onderstaande analyse. Veiligheid Huidig plan Tulpen (A) Half-half (B) Stamlijn (C) Tulpen+ -++ --++ Natuurbehoud ----++ Kosten 0 -++ Onvoorzien overlast 0 0 -0 Routetijd 0 0 0 Bushaltes bereikbaar + + ++

Kenmerk Veiligheid Conflict bus vrachtwagens (J.Wagenaarlaan) Ja Nee Ja Ja Nee Voetgangers van/naar Maximaplein Ja Nee Ja Ja Nee Bus over Hekkerdreef Bus over J.Wagenaarlaan Ja Nee Ja Ja Nee Bus over A.Aleidalaan Nee Nee Ja Nee Nee Totaal

Huidig plan Tulpen Half-half Stamlijn Tulpen+

Ja Nee Ja Ja Nee

-++ --++

Kenmerk Natuurbehoud Bus door weiland Ja Ja Ja Ja Nee Totaal ----++

Huidig plan Tulpen Half-half Stamlijn Tulpen+

Kenmerk Kosten Busbaan door weiland (gemeente) 0 -++ Extra bushaltes (provincie) 0 -Wijkaanpassingen9 (gemeente) 0 0 --0 Totaal 0 -++

Huidig plan Tulpen Half-half Stamlijn Tulpen+

Wijkaanpassingen a.g.v. de overige verkeerskwesties die in het conceptadvies worden besproken zijn niet meegenomen in deze analyse.

10

Opmerking: Hierbij is de waardering van de kosten voor de gemeente zwaarder meegewogen dan de kosten voor de provincie. De kosten voor de busbaan door het weiland zijn verreweg het zwaarst meegewogen, waarbij Tulpen hiervoor de meeste kosten met zich meebrengt. Tulpen+ is hierdoor per definitie verreweg het goedkoopst. Kenmerk Onvoorzien overlast Bushalte J.Wagenaarlaan Nee Nee Ja Ja Nee Bus over A.Aleidalaan Nee Nee Ja Nee Nee Laad/losplaats J.Wagenaarlaan Nee Nee Ja Ja Nee Totaal 0 0 -0

Huidig plan Tulpen Half-half Stamlijn Tulpen+

Kenmerk Routetijd: Vertraging Zuiderinslag t/m grasdrogerijweg Nee Nee Nee Nee Ja Vertraging spoorwegovergang Ponlijn Ja Ja Ja Ja Nee Vertraging 30 km/u in de Tabaksteeg Ja Nee Ja Ja Nee Vertraging verlengde Maanweg Nee Ja (82,83) Ja (82,83) Ja (82,83) Nee Totaal

Huidig plan Tulpen Half-half Stamlijn Tulpen+

0 + 0

Kenmerk Bushaltes bereikbaar Tabaksteeg noord + ++ + + ++ Tabaksteeg zuid + ++ ++ ++ Leusden -Zuid zuid -+ ++ ++ ++ Leusden -Zuid noord + + + ++ Regio Bavoort --+ + ++ Wildenburg oost ----++ Pon Klokhoek ++ Totaal

Huidig plan Tulpen Halfhalf Stamlijn Tulpen+

0 + + 0 ++

+ + ++

11

Bijlage 3. Verzamelde handtekeningen ter ondersteuning van ons voorstel.


Deze bijlage bevat: De verzamelde handtekeningen van buurtbewoners uit zowel de Tabaksteeg als LeusdenZuid, en van ouders van de scholen en kinderdagverblijven aan het Maximaplein. De handtekeningen van tekenbevoegden van de verschillende stichtingen en bedrijven die ons alternatief ondersteunen; o Dhr. Broekhuizen, clusterdirecteur Tabaksteeg, namens Stichting Voila (verenigde basisscholen Tabaksteeg). o Dhr. Matthijs van Reij, directeur, namens Basisschool de Loysderhoek. o Dhr. Dirk Hamminga, regio controller, namens Stichting Humanitas: Vertegenwoordigt Kinderdagverblijf de Kosmos en Buitenschoolse opvang Supernova. o Mevr. Christy Groenendijk, manager, namens Stichting Peuterspeelzalen Leusden: Vertegenwoordigd Peuterspeelzalen de Treeklopertjes en Pinkeltje (samen Peutercentrum Dwergster). o Mevr. Corri Verduin, voorzitter, namens stichting Nieuw Knal Groen.

Een aantal handtekeningen is verzameld namens Bewoners Commissie Jan Wagenaarlaan & Hekkerdreef. Pas nadat wij een overweldigend aantal steunbetuigingen uit de gehele wijk mochten ontvangen, hebben wij de commissie omgedoopt naar Bewoners Commissie Tabaksteeg.

12