(

)

...”

( )

Page 1 of 6

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ္) သဇင္နီ ...” အပိုင္း (၄)
ေဆာင္းပါး
မင္းဟန္
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ 18 2009 22:16 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

(၁၄)
၁၄)
၁၉၆၇ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္ ဟူးခ်္ေကာလိပ္မွ ဒႆနိကေဗဒ၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၹံ၊ စီးပြားေရး
ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္တို႔ႏွင့္ ဝိဇၨာ (ဂုဏ္ထူး) ဘြဲ႔ ရရွိခ့၏
ဲ ။ ထုိစဥ္က…. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အသက္သည္ ၂၂ ႏွွစ္ ရွိၿပီ။ ဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္….. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လန္ဒန္တကၠသိုလ္
အေရွ႕တုိင္းႏွင့္ အာဖရိကေလ့လာေရးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဌာနတြင္
သုေတသနလက္ေထာက္အျဖစ္ အလုပ္ဝင္၏။ သမုိင္းပါေမာကၡ ဟယူးတင္ကာ (Hugh Tinker) ၏
လက္ေထာက္အျဖစ္ ဝင္လုပ္ျခင္းျဖစ္၏။ ၂ ႏွစ္ခန္႔ လုပ္ၿပီးေနာက္….. သုေတသန လက္ေထာက္အျဖစ္မွ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့၏။ အလုပ္မွထက
ြ ္ၿပီးေနာက္….. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
နယူးေယာက္သို႔သြားရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္၏။
နယူးေယာက္တင
ြ ္က…. ဒိုရာသန္းေအး ရွိ၏။ ဒိုရာသန္းေအးက အယ္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ကုလသမဂၢျပန္ၾကားေရး
အရာရွိအျဖစ္ ၄ ႏွစ္ခန္႔ တာဝန္ထမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္….. နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္သို႔
ျပန္ေရာက္ေနသည္။ မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္မွာလည္း အိႏၵိယႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သံအမတ္ၾကီးရာထူးမွ
အၿငိမ္းစားယူခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ရွိ အမွတ္ ၅၄ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္၌ ျပန္ေရာက္ေနျပီ။ ရန္ကုန္သို႔
ျပန္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ေအာက္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္၍မေနလု…
ိ ။ သူ႔အတြက္
အလုပ္လည္းရွိမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မထင္မွတ…
္ .။ ၿပီးလွ်င္ …. ဗိုလ္ေနဝင္းမွလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏
မ်ဳိးဆက္အား ျမန္မာျပည္အတြင္း၌ ေနထုိင္အေျခခ်ေစလိုဟန္ မရွ…
ိ ..။ ဤအတြက္ပင္ …..
နယူးေယာက္သို႔သြားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုံးျဖတ္ခ့ျဲ ခင္း ျဖစ္၏။
နယူးေယာက္သို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ဆုးံျဖတ္ရသည္မွာ …. နယူးေယာက္
တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔လြန္ဆက္၍ တက္မည္လား…။ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တင
ြ ္ အလုပ္ဝင္မည္လား….။
နယူးေယာက္ တကၠသိုလ္တင
ြ ္ ဘြဲ႔လြန္ဆက္တက္ႏုိင္ေရးအတြက္က …. နယူးေယာက္တကၠသိုလ္တင
ြ ္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေရးရာ ပါေမာကၡအျဖစ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္ ပါေမာကၡ ဖရင့္ထေရဂါ (Dr Frank Trager)
က ကူညီေပးႏုိင္၏။ ျပႆနာက ေန႔စဥ္ေက်ာင္းသို႔ သြားလားေရးအခက္အခဲ ျဖစ္သည္။ ဒိုရာသန္းေအးႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေနထုိင္သည့္ “မန္ဟတ္တင္” (Midtown Manhatten) က ၿမိဳ႕လယ္တင
ြ ္ ရွိ၏။
“မန္ဟတ္တင္” မွ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္သို႔ ဘတ္(စ္)ကားႏွင့္ သြားရမည္။ ခရီးက ေဝး၏။

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/3200-2009-06-18-16-00-11.html?tmpl=co...

6/22/2009

(

)

...”

( )

Page 2 of 6

ကားမူးတတ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖို႔ အခက္ေတြ႔ေန၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ဘတ္(စ္)
ကားမွတ္တိုင္မွတဆင့္ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္၍ ဆက္သာြ းရမည္။ ပန္းၿခံတခုအား
ျဖတ္ရမည္။ ထုိပန္းၿခံတင
ြ ္က ….. လမ္းသရဲလူၾကမ္းမ်ား က်က္စား၏။ ထုိခရီးက ….တေန႔တရက္
ခရီးမဟုတ…
္ ။ တခါတရံ ခရီးမဟုတ္….။ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္မွန္သာြ းရမည့္ ခရီးျဖစ္သည္။ မလြယ…
္ ..။ ေနာက္ဆံုး
…. ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း ဆက္တက္ေရးအား ေလာေလာဆယ္ဆယ္တြင္ ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္၏။
ၿပီးေနာက္….ကုလသမဂၢတြင္ အလုပ္ဝင္ေလွ်ာက္၏။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ
အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး႐ုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မီတီတြင္
လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ႏွင့္ အလုပ္ဝင္ရ၏။
ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းမ်ားက ညေန႐ုံးဆင္းၿပီး အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ စေန၊တနဂၤေႏြ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား၌
ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားေပးၾကရ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနထုိင္သည့္ “မန္ဟတ္တင္”
ေနအိမ္အနီးတြင္ ဘဲ(လ္)ဗယူး (Belleview) အမည္ရွိ ေဆး႐ုံတ႐ုံ ရွိ၏။ ေဆး႐ုံက နယူးေယာက္ေဆး႐ုံၾကီး၏
အခြဲတခုဟု ဆုိရမည္။ ေဆး႐ုံရွိ လူနာမ်ားက ….. အေမရိကန္ရွိ ဆင္းရဲမေ
ဲြ တဆံုးလူနာမ်ား….။ ကင္ဆာကဲ့သို႔
ကုသ၍ မေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေတာ့သည့္ ေဝဒနာသည္မ်ား၊ ခိုကိုးရာမဲ့မ်ားႏွင့္ ဘဝအား ရင္မဆိုင္ႏုိင္ေတာ့သည့္
လူမမာမ်ားျဖစ္၏။ ထုိေဆး႐ုံတင
ြ ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အပတ္တုိင္း အားလပ္ရက္မ်ားတြင္
နာရီေပါင္းမ်ားစြာ သြားေရာက္၍ လူနာမ်ားအား ျပဳစု၏။ ျပဳစုသည္ဆိုရာ၌ လူမမာမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေဖးမေပးျခင္း….။ သူတုိ႔အားစာဖတ္ျပျခင္း၊ သူတို႔၏ အခက္အခဲမ်ားအား စာနာမႈေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္၏။
(၁၅)
၁၅)
ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တင
ြ ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလုပ္ဝင္ေနသည့္အခ်ိန္၌ ကုလ
အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ဦးသန္႔ ျဖစ္သည္။ ဦးသန္႔၏ ေနအိမ္က “ရီးဗားေဒး(လ္)” (Riverdale)တြင္
ရွိ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ေနအိမ္ႏွင့္မူ ကားႏွင့္ တနာရီခန္႔ သြားရမည္။ “ရီးဗားေဒး(လ္)တြင္ပင္ …..
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကုလသမဂၢ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးတင္၏ ေနအိမ္လည္း ရွိ၏။ ဦးစိုးတင္က
အေမရိကန္ရွိ ျမန္မာမ်ားအား “သိုးမ်ား၊ ဆိတ္မ်ား” ဟူ၍ မခြဲျခား….။ အားလံုးအား တန္းတူပင္ ဆက္ဆံ၏။
“သိုးမ်ား၊ ဆိတ္မ်ား” ဟူသည္က ….. ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား ေထာက္ခံၿပီး
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ေအာက္တင
ြ ္ ၿငိမ္ဝပ္ေနသူမ်ားအား “သိုးမ်ား” ဟု ေခၚၿပီး၊
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား ဆန္႔က်င္ေဝဖန္သူမ်ားကိုမူ ….ဆိတ္မ်ားဟု ေခၚၾက၏။
ဦးစိုးတင္၏ အိမ္တင
ြ ္က …..သုိးမ်ားျဖစ္ျဖစ္၊ ဆိတ္မ်ားျဖစ္ျဖစ္ ဝင္ထြက္၍ ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း ျငင္းခုန္၍ ရ၏။
အေျခအတင္ ေဆြးေႏြး၍ ရ၏။ တခါတရံတင
ြ ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္အထိ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္…. ျပႆနာမရွိ။
ေဗြမယူ…..။ အခင္အမင္မပ်က္ၾက……။ ဦးစိုးတင္က ေတာ္လွန္ေရးေကာ္စီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားက “ရဲလြန္း” သည္ဟု ဆိုသည့္အခါမ်ားတြင္၊
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က…

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/3200-2009-06-18-16-00-11.html?tmpl=co...

6/22/2009

(

)

...”

( )

Page 3 of 6

“ယံုၾကည္ခ်က္အရ သတၱိရွိ႐ုံမက …. အဆက္အႏြယ္အရလည္း သတၱိရွိတာကိုး” ဟု ေနာက္ေျပာင္ၿပီး
ျပန္ေျပာေလ့ရွိ၏။
(၁၆)
၁၆)
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္တင
ြ ္ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ စစ္ဗိုလ္ ၁၇ ဦးႏွင့္
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား ဖြဲ႔၏။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္မ်ား အတြင္းမွ သူ႔အား
ေျခရာတိုင္းလာမည့္သ…
ူ ..။ သူ႔အား ဆန္႔က်င္ရန္ အလားအလာရွိသည့္ သူမ်ားအား ဗိုလ္ေနဝင္းသည္
တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့၏။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ၾကီး၊ ဗိုလ္မႉးၾကည္ေမာင္၊ ဗုိလ္မႉးၾကီးေစာျမင့္၊
ဗိုလ္မႉးၾကီးတင္ယုဆုိင္ …. စသျဖင့္ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္ပစ္ခ့၏
ဲ ။ ေနာက္ဆံုး
ဲ ည့္ ေတာ္လွန္ေရး
ျဖဳတ္ထုတ္ပစ္ျခင္းခံရသည္က ….. ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ေဖဟု ဆိုရမည္။ ျဖဳတ္၊ ထုတ္ပစ္ခ့သ
ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ ေနရာမ်ားတြင္ ….ဗိုလ္မႉးၾကီးလြန္းတင္၊ ဗိုလ္မႉးၾကီးေသာင္းဒန္(ေလ)၊
ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လင
ြ ္၊ ဗိုလ္မႉးၾကီး တင္ဦး….. စသည့္တပ္္မႉးမ်ားႏွင့္ အစားထုိး၏။ တစ္ဖက္တင
ြ ္လည္း
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မ.ဆ.လ)အား “အျမဳေတပါတီမွ ျပည္သူ႔ပါတီသ”ို႔ ဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္သံအား
ေအာ္ဟစ္ရင္း ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ လုံ႔လထုတ္၍ ေနသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္းမွသည္….. ျမန္္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းသို႔….။
၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ မ.ဆ.လ ပါတီ၏ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ပါတီညီလာခံအား က်င္းပ၏။ မ.ဆ.
လ ညီလာခံက စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားအား ခ်၏။ ႏွစ္တုိ….ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုထိုေသာ
စီမံကိန္းမ်ားအား ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လြင္က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရ၏။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅
ရက္ေန႔တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ (မူၾကမ္း) ေရးဆြေ
ဲ ရးေကာ္မရွင္” ကို ဖြဲ႔စည္း၏။
ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္စန္းယုအား ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျပန္သည္။ စစ္ဗိုလ္ၾကီးမ်ား ေဘာင္းဘီခ်ြ တ္ခ်ရန္
တျဖည္းျဖည္း ျပင္ဆင္ေနၾက၏။ ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လြင္သည္ ကုလ အေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္
ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ေခါင္းေဆာင္၍ နယူးေယာက္တင
ြ ္ ေရာက္ရွိေနသည္။ နယူးေယာက္ရွိ
ကုလသမဂၢ အၿမဲတမ္းကို္ယ္စားလွယ္ ဦးစိုးတင္၏ ေနအိမ္က ႏွစ္စဥ္ …. စက္တင္ဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလလယ္
ရက္မ်ားတြင္ ဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ လူစည္ၿမဲျဖစ္သည္။ ထုိရက္မ်ားက …. ကုလသမဂၢ၏
အေထြေထြညီလာခံၾကီးအား က်င္းပသည့္ ရက္မ်ားျဖစ္၍ …. ျမန္မာျပည္မွ အေထြေထြညီလာခံသို႔
လာေရာက္၍ တက္ေရာက္ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ စည္ကား၍ ေနတတ္သည္။
တေန႔…. ။
ဦးစိုးတင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒိုရာသန္းေအးတုိ႔အား သူ၏အိမ္သို႔ ထမင္းစားၾကြရန္ ဖိတ္၏။
ထုိစဥ္က…. နယူးေယာက္တင
ြ ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံၾကီးအား က်င္းပေနစဥ္ကာလ ျဖစ္သည္။

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/3200-2009-06-18-16-00-11.html?tmpl=co...

6/22/2009

(

)

...”

( )

Page 4 of 6

ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လင
ြ ္တို႔ အဖြ႕ဲ ေရာက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရ၏။ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က
ေတြ႔လိုေၾကာင္းလည္း ဦးစိုးတင္က ေျပာ၏။
တခုခုေတာ့….တခုခုပဲဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒိုရာသန္းေအးတို႔ စိတ္မွ ေတြးထင္ထားလိုက္၏။
ဦးစိုးတင္၏ ေနအိမ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒိုရာသန္းေအးတို႔ ေန႔လည္ခင္းအခ်ိန္ခန္႔တင
ြ ္
ေရာက္သြားၾက၏။ ပန္းမ်ား၊ ရြက္လွပင္မ်ား…။ အနက္ႏွင့္ ေရႊအိုေရာင္ ျမန္မာ့ယန
ြ ္းထည္မ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္း
ကိုယ္စားလွယ္သံတမန္ၾကီး၏ အိမ္ဧည့္ခန္းသည္ ခန္႔ျငား၍ ေနသည္။ ေလးေထာင့္စပ္စပ္ ဧည့္ခန္းအတြင္း
…. အေထြေထြညီလာခံၾကီးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ေနၾကသည့္ ျမန္မာသံအမတ္ၾကီးမ်ားအား ေတြ႔ရ၏။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အခန္းတဖက္စန
ြ ္းရွိ ထိုင္ခံုေပၚတြင္ ေနရာခ်ေပး၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
တဖက္စြန္းတြင္က…. ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔၏
ဲ ေခါင္းေဆာင္ … ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လင
ြ …
္ .။
ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လင
ြ ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင…
္ .၊ ဆုိင္လ်က္ အေနအထား….။
အိမ္ရွင္ဦးစုိးတင္သည္ ယဥ္ေက်းစြာ ၿပံဳးရင္း ဧည့္ခံေနရေသာ္လည္း…. ၾကိဳတင္သိရွိၿပီးသည့္ အေရးေၾကာင့္
အေနခက္သည့္ဟန္ ေပါက္ေနသည္။ အခင္းအက်င္းက…. ျမန္မာအာဏာပိုင္ သံတမန္ၾကီးမ်ားက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစံုတခုေသာ စီရင္ခ်က္အား ခ်မွတ္ရန္စိုင္းျပင္းေနသည္ဟု
ထင္မွတ္စရာ….။
ဘယ္လုိစီရင္ခ်က္မ်ဳိးလဲ….။ ေတြးမရ…..။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ သူ၏ ဆိုဖာထုိင္ခံုေပၚ၌
သက္ေတာင့္သက္သာပင္ ထုိင္ေန၏။
အလႅာပ၊သလႅာပ ....စကားမ်ားက ခဏပင္….။ အေရးေတာ္ပံုအား စ၏။ ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လင
ြ ္က
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား…..
“မည္သည့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အား ကိုင္ေဆာင္ထားပါသနည္း….” ဟူ၍ စ…စခ်င္းေမး၏။ ၿပီးလွ်င္ …
“မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္သည္ သံအမတ္ၾကီးတဦး မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္
သံတမန္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အား ျပန္အပ္ရမည္” ဟု ဆိုသည္။ “ယခုအထိ ျပန္မအပ္ရေသးသည္မွာ
မွန္ပါသလား….” ဟူ၍ တရားသူၾကီးတဦး၏ ေလသံႏွင့္ တရားခံ ေမး….ေမးေနျပန္သည္။
“သံတမန္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အား ဆက္ၿပီးကိုင္ထားျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္မညီ ….
နည္းလမ္းမက်သည့္ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ အျမန္ျပန္အပ္ရန္ လိုသည္” ဟု ေျပာရင္း စကားအား
အဆံုးသတ္လိုက္၏။
ဧည့္ခန္းေဆာင္အတြင္း အရာရာသည္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က….

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/3200-2009-06-18-16-00-11.html?tmpl=co...

6/22/2009

(

)

...”

( )

Page 5 of 6

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပင္….။ အားလံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အာ႐ုံစိုက္ေနၾက၏။
မည္သို႔ျပန္ေျပာမည္နည္း….။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ေသာ ေလသံႏွင့္ စကားစ၏။
“ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ အသစ္ရရန္ … လန္ဒန္ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္မွာ ၾကာပါၿပီ။ ယခုထိ
သံ႐ံုးမွ အေၾကာင္းမျပန္ေသးပါ။ ….. မည္သည့္အတြက္ ဤမွ် ၾကန္႔ၾကာေနသည္ကို မသိရပါ။ ဤအတြက္
နယူးေယာက္သို႔ လာခဲ့ရာတြင္ ရွိလက္စ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုပင္ ကိုင္ေဆာင္ခ့ရ
ဲ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ကုလသမဂၢတင
ြ ္ အလုပ္ဝင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပရန္
ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္တခု လိုအပ္ပါတယ္။ လေပါင္းမ်ားစြာကပင္ လန္ဒန္သံ႐ုံးမွ ေပးပို႔လာမည္ကို
ေစာင့္ေနခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ ရရွိသည့္ႏွင့္ အေဟာင္းကို ဝမ္းသာစြာနဲ႔ ျပန္ၿပီး
အပ္ႏွံေပးသြားပါမယ္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနထုိင္ရန္မွာ သံတမန္ဆိုင္ရာ
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ိုး႐ိုးႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ပျဲ ဖစ္ျဖစ္ ….. တခုခုေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း
ဒီမွာရွိၾကသူ “အန္ကယ္” တို႔ အားလံုး သိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္….” ဟူ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏
စကားအား ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းႏွင့္ အဆံုးသတ္လိုက္၏။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားအဆံုးတြင္ လန္ဒန္သံ႐ံုးမွ သံအမတ္ကလည္း …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီ။ ရန္ကုန္သို႔လည္း ပို႔ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္မွ
မည္သို႔မွ် အေၾကာင္းမျပန္ေသးျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိ၏။
ဗိုလ္မႉးၾကီးေမာင္လင
ြ ္၏ မ်က္ႏွာ၌ ဇေဝဇဝါ၊ မတင္မက် ျဖစ္ေနသည့္ဟန္မွာ အထင္းသားေပၚေနသည္။
ၿပီးလွ်င္ …. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတာင္းပန္သည့္အသြင္ႏွင့္ ….. အရင္က အေျခအေနကို
လံုးေစ့ပတ္ေစ့ မသိရွိခဲ့ရ…..၊ ယခုမူ သေဘာေပါက္ၿပီျဖစ္၍ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္လွ်င္ …. ဤကိစၥအား
အျမန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးမည္ဟု ဆုိ၏။
ဧည့္ခန္းေဆာင္အတြင္း…..လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈမ်ား ျပန္ရလာ၏။ ဦးစိုးတင္၏ မ်က္ႏွာက ရႊင္ရႊင္ျပျပႏွင့္
ၿပံဳးေန၏။
ကိုးကား ………
- ေအာင္သန္း၏ ေအာင္ဆန္း
- ေၾကးမံုဦးေသာင္း၏ ဗမာ့ေခတ္မွေၾကးမံုသို႔
- ဒဂုန္တာရာ၏ ဦးေအာင္ဆန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ (တာရာမဂၢဇင္း အတြဲ - ၁၊ အမွတ္ - ၆)

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/3200-2009-06-18-16-00-11.html?tmpl=co...

6/22/2009

(

)

...”

( )

Page 6 of 6

- ျမတ္ထန္၏ တိုင္းျပည္ကႏုႏု၊ မုန္တိုင္းက ထန္ထန္
- ျမဟန္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာေပလက္ရာမ်ား
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ လြတ္ကင္းေရးႏွင့္ အျခားစာတမ္းမ်ား
- ဝီလ်ံလန္ဂေလ၏ က်ေနာ့္ေမေမ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ေရြးစင္ မိန္႔ခန
ြ ္းမ်ား
- ေႏြဦးအိုးေဝ ဂ်ာနယ္မ်ား
- ေရႊခေမာက္ ဂ်ာနယ္မ်ား
- သခင္အုန္းျမင့္ႏွင့္ ဒီဗီဘီ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္
- ေဒါမာန္ဟုန္
--------------------ယခင္ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈလုိပါက ...
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ)္ သဇင္နီ ...”
...” အပိုင္း (၃)
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ)္ သဇင္နီ ...”
...” အပိုင္း (၂)
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သို႔မဟုတ)္ သဇင္နီ ...”
...” အပိုင္း (၁)
< Prev

Next >

http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/3200-2009-06-18-16-00-11.html?tmpl=co...

6/22/2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful