You are on page 1of 21

SULIT 1249/1 1249/1 Sejarah Kertas 1 LATIH TUBI SPM 1 Jam _____________________________________________________________ SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPUNG GELAM

, MELAKA

SIJIL PELAJARAN MALAYS1A

MATA PELAJARAN

SEJARAH
Kertas 1 Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan 2. Jawab semua soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru

SULIT

2 1 Maklumat berikut menerangkan hasil kesusasteraan tamadun Mesopotamia. Epik Gilgamesh

Merupakan hasil kesusasteraan tertua di dunia

Apakah tema yang diceritakan dalam epik tersebut?

A B C D

Perubatan Pendidikan Perdagangan Pemerintahan

Pernyataan berikut menggambarkan perkembangan pendidikan dalam tamadun Mesir. Sistem pendidikan Mesir Purba memberikan tumpuan kepada pembelajaran ilmu matematik seperti algebra,

Mengapakah ilmu matematik diberi tumpuan?

A B C D

Mengawal banjir Meluaskan pengaruh Melahirkan jurutulis Memajukan perdagangan

Rajah 1 merujuk perubahan pentadbiran dalam tamadun China.

Sistem Feudal Rajah 1

Pentadbiran Berpusat

Apakah faktor perubahan tersebut?

A B C D

Kemajuan ekonomi Kebangkitan rakyat Perluasan kuasa Pencerobohan asing

Gambar 1 merujuk tiang yang didirikan pada zaman pemerintahan Raja Asoka.

Tiang Asoka Gambar 1 Apakah perkara yang terdapat pada tiang tersebut? A B C D Amalan kebebasan beragama Larangan menyembelih haiwan Kepentingan semangat perpaduan Sekatan melaksana kerahan tenaga

Maklumat berikut merupakan kerajaan awal di Asia Tenggara.

Srivijaya Tiumah Kedah Tua Apakah faktor perkembangan kerajaan tersebut?

A B C D

Kesuburan tanah Kesetiaan penduduk Kedudukan geografi Menghasilkan makanan

Jadual 1 merujuk petempatan awal di Asia Tenggara.

Petempatan Jenderam Hilir Kuala Berang

Lokasi Selangor Terengganu

Jadual 1 Apakah peranan petempatan tersebut?

A B C D

Pusat pendidikan Pusat kebudayaan Pelabuhan kerajaan Pelabuhan pembekal

Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan Sistem Kabilah. Apakah kesan daripada amalan tersebut?

A B C D

Kewujudan semangat assabiah Kemajuan aktiviti perdagangan Mengukuhkan perpaduan kaum Mengekalkan keharmonian masyarakat

Pernyataan berikut menerangkan cara dakwah Islamiah disebarkan di Makkah. Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan ajaran Islam secara rahsia selama tiga tahun

Mengapakah baginda berbuat demikian?

A B C D

Ancaman kuasa asing Bilangan penganut kecil Arahan pemimpin tempatan Kekurangan sumber kewangan

Jadual 2 merujuk kepada perjanjian yang ditandatangani antara penduduk Madinah dengan Nabi Muhammad s.a.w.

Tahun Peristiwa

621 Masihi Perjanjian Aqabah Pertama ditandatangani

Jadual 2 Antara berikut, yang manakah merupakan isi perjanjian tersebut?

Suku Arab Madinah meninggalkan amalan jahiliah

II Suku Arab Madinah beriman kepada Allah dan Rasul III Suku Arab Madinah membantu Nabi Muhammad s.a.w berhijrah

6 IV Suku Arab Madinah menolong Nabi Muhammad s.a.w menentang Arab Quraisy

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

10

Masjid berikut telah dibina oleh Nabi Muhammad s.a.w. Masjid Quba Masjid al-Nabawi

Apakah tujuan masjid tersebut dibina? A B C D Tapak pertanian Tapak kediaman Tapak perkuburan Tapak berjual-beli

11

Maklumat berikut merujuk kuasa luar yang mengancam pemerintahan khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Parsi Rom Timur

Bagaimanakah khalifah Abu Bakar menghadapi ancaman tersebut ?

A B C D

Membina markas tentera Membentuk tentera sukarela Mendapatkan tentera upahan Menghantar ekspedisi ketenteraan

12

Pernyatakan berikut menerangkan perkembangan yang berlaku di Balkan.

Pada abad ke-14 dan abad ke-15, ramai orang Turki berhijrah ke Balkan.

Apakah implikasi daripada perkembangan tersebut ?

A B C D

Keruntuhan empayar Rom Pengukuhkan sistem beraja Penyebaran Islam ke Eropah Kebangkitan penentangan penduduk

13

Rajah 2 menerangkan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

S.Q. Fatimi

Islam datang dari China

Rajah 2 Apakah bukti yang dapat menyokong teori tersebut ?

A B C

Batu bersurat Penemuan tembikar Karya kesusasteraan

8 D Persamaan kebudayaan

14

Gambar 2 merujuk bangunan yang dibina oleh Wali Songgo di Indonesia.

Masjid Demak Gambar 2

Apakah tujuan pembinaan bangunan tersebut ? A B C D Meningkatkan imej negara Mengukuhkan kedudukan raja Menyebarkan pengaruh agama Memantapkan perpaduan rakyat

15

Rajah 3 menerangkan perubahan sistem pemerintahan di Tanah Melayu.

Sistem Beraja

Institusi Kesultanan

Rajah 3 Apakah faktor yang membawa kepada perubahan tersebut ?

A B C D

Kedatangan penjajah asing Kemasukan pengaruh agama Kemajuan sektor perdagangan Kepelbagaian etnik penduduk

16

Apakah peranan tokoh berikut di Tanah Melayu pada kurun ke-12 ? Tuk Pulau Chondong Tuk Ku Pulau Manis

A B C D

Meluaskan jajahan takluk Menentang penjajahan asing Menubuhkan sekolah pondok Mengetuai pentadbiran negeri

17

Rajah 4 menerangkan peranan Gereja Katolik di Eropah. Zaman Pertengahan Zaman Kemuncak Pertengahan

Menekankan pembelajaran ilmu keakhiratan Rajah 4

Apakah X ?

A B

Menjadi ejen penyatuan Meluaskan tanah jajahan

10 C D Menerajui pentadbiran pusat Menyediakan modal perniagaan

18

Jadual 3 berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani antara Sepanyol dengan Portugis.

Tahun Peristiwa

1494 Perjanjian Tordesillas ditandatangani

Jadual 3 Mengapakah perjanjian tersebut dimeterai ? A B C D Menggelakkan persaingan Menghalang penguasaan asing Memajukan aktiviti perdagangan Mengukuhkan sistem pertahanan

19

Maklumat berikut menerangkan dasar British di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.

Memberikan 4% dividen Mengecualikan cukai eksport selama 50 tahun

Mengapakah British melaksanakan dasar tersebut ?

A B C D

Mencukupkan bekalan makanan Menggalakkan tanaman komersial Meningatkan taraf hidup penduduk Mempelbagaikan kegiatan pertanian

11

20

Jadual 4 menunjukkan peningkatan dalam pengeluaran bijih timah di Tanah Melayu oleh pemodal Eropah.

Tahun 1910 1915

Peratus Pengeluaran (%) 22 28

Jadual 4 Apakah faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut ?

A B C D

Kemasukan buruh luar Penggunaan teknologi moden Penubuhan institusi kewangan Kemajuan sistem perhubungan

21

Rajah 5berikut merujuk garis masa pengenalan akta oleh British di Burma.

1889

Akta Perkampungan Burma

1887

Akta Kampung Ulu Burma

Rajah 5 Apakah kesan pelaksanaan akta tersebut?

A B C D

Memodenkan sistem pemerintahan Meningkatkan pengaruh golongan agama Menamatkan pentadbiran tradisional Mengembalikan kuasa mutlak raja

12

22

Maklumat berikut menerangkan pelaksanaan birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn di Thailand.

Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah Melantik Juruaudit dari Britain Mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan

Apakah kesan tindakan pemimpin tersebut?

A B C D

Membuktikan kewibawaan Mengukuhkan kedudukan Mengekalkan kedaulatan Memantapkan hubungan luar

23

Monolog berikut mungkin diungkapkan oleh penjajah dalam menyediakan kemudahan pendidikan di Indonesia

Pegawai Belanda : Sekolah untuk anak priyayi mesti diasingkan daripada sekolah anak orang biasa

Mengapakah penjajah berbuat demikian?

A B C D

Melahirkan pegawai kerajaan Menghalang perpaduan rakyat Membentuk golongan menengah Mendapatkan sokongan bangsawan

13

24

Mengapakah DatoBahaman menentang penjajahan British di Pahang pada tahun 1888?

A B C D

Sekatan membuka tanah pertanian Larangan amalan perhambaan Campur tangan dalam adat resam Kuasa pembesar terhakis

25

Senarai berikut merupakan pemimpin Gerakan Islah di Tanah Melayu

Sheikh Tahir Jalaludin Dr Burhanudin al-Helmy

Apakah idea yang diketengahkan oleh mereka?

A B C D

Mengusir penjajah menggunakan kekerasan Memajukan sosio ekonomi orang Melayu Mengembalikan kuasa raja Melayu Menuntut kemerdekaan Tanah Melayu

26

Bagaimanakah sempadan sesebuah kerajaan ditentukan dalam sistem politik masyarakat Melayu tradisional?

14 A B C D Kestabilan politik Kesetiaan rakyat Kekuatan pemerintah Keutuhan undang-undang

27

Jadual 5berikut merupakan peristiwa penting yang berlaku di Eropah pada abad ke 18 Tahun 1776 1789 Peristiwa Perang Kemerdekaan Amerika Revolusi Perancis Jadual 5 Apakah idea baru yang muncul kesan daripada peristiwa tersebut?

I II III IV

Pengukuhan sistem beraja Kemuculan masyarakat majmuk Kelahiran negara bangsa moden Pembentukan kerajaan berperlembagaan

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

28

Maklumat berikut merupakan syarat perjanjian Malayan Union 1946

British menyatukan semua Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan dua Negeri Selat (tidak termasuk Singapura)

15 Mengapakah British mengasingkan Singapura?

A B C D

Kepentingan sebagai pelabuhan bebas Penentangan penduduk setempat Melicinkan pentadbiran pusat Desakan pembesar tempatan

29

Golongan Melayu radikal menyokong gagasan Malayan Union? Mengapakah mereka bertindak demikian?

A B C D

Memantapkan sistem pentadbiran Memajukan pendidikan peribumi Mengukuhkan kuasa pembesar Mengekalkan kerakyatan asal

30

Rajah 6 berikut merupakan notis yang dikeluarkan oleh Briitsh dalam menangani gerakan anti penyerahan di Sarawak Surat Pekeliling Bil. 9

British memberi amaran akan mengambil tindakan terhadap kakitangan kerajaan yang terlibat Rajah 6 Apakah langkah yang diambil oleh kakitangan kerajaan sebagai bantahan terhadap tindakan tersebut? A B C D Mengadakan demonstrasi Melancarkan mogok Meletakkan jawatan Menganjurkan kongres

16 31 Apakah tujuan Sistem Ahli diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951?

AMelatih penduduk tempatan mentadbir negara B C D Membentuk sistem perundangan yang mantap Meningkatkan taraf hidup penduduk Mengekang pengaruh komunis

32

Dato Onn Jaafar mencadangkan pembukaan keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu pada tahun 1951 tetapi ditentang oleh masyarakat tempatan. Apakah tindakan beliau seterusnya?

A B C D

Menubuhkan Parti Perikatan Meninggalkan UMNO Mendapatkan sokongan British Meminda perlembagaan UMNO

33

Jadual 6 berikut menunjukkan perkembangan politik yang berlaku di Singapura pada tahun 1961

Peristiwa

Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim Jadual 6

Mengapakah Lee Kuan Yew bimbang dengan peristiwa tersebut?

A B C D

Kegiatan ekonomi merosot Perpecahan masyarakat berlaku Meluaskan pengaruh golongan kiri Meningkatkan kemasukan buruh luar

17

34

Gambar 3 berikut merupakan pemimpin sebuah parti politik di Sarawak

Ong Kee Hui Mengapakah Parti Bersatu Rakyat Sarawak di bawah pimpinan beliau berterusan menentang gagasan Malaysia?

A B C D

Rakyat kehilangan identiti Rancangan kemerdekaan tergugat Penguasaan ekonomi orang Cina terjejas Bimbang dikuasai Persekutuan Tanah Melayu

35

Bagaimanakah pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan di Malaysia?

A B C D

Prinsip musyawarah Sistem penggiliran Proses pilihan raya Secara warisan

36

Pilihanraya di Malaysia dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) yang keanggotaannya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Apakah tugas suruhanjaya tersebut? A B C D Menentukan calon bertanding Melantik pemimpin negara Merangka manifesto parti politik Menjalankan pendaftaran pemilih

18

37

Agensi berikut ditubuhkan dalam Rancangan Malaya Pertama

Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)

Apakah peranan agensi tersebut? I II III IV Memberi suntikan modal Memasarkan hasil pertanian Membuka kawasan perladangan Menyediakan peluang pekerjaan

A B C D

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

38

Jadual 7 Maklumat berikut merujuk kepada dasar yang diperkenalkan di Malaysia.

Tokoh Peristiwa

Dato Seri Dr Mahathir Mohamad Melancarkan Dasar Penswastaan pada Mac 1983

Mengapakah dasar tersebut dilaksanakan?

A B C D

Meningkatkan taraf hidup rakyat Membangunkan kawasan luar bandar Menggalakkan kemasukan pelabur asing Mengurangkan beban kewangan kerajaan

19

39

Gambar4 berikut merujuk kepada perang yang berlaku di Eropah pada tahun 1941-1918.

Perang Dunia Pertama Gambar 4 Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap Eropah? A B C D Menamatkan pemerintahan beraja Keruntuhan ideologi komunis Kemunculan negara baru yang berdaulat Meningkatkan pengaruh golongan agama

40

Perang Dingin berlaku di Eropah selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Mengapakah konflik tersebut berlaku?

A B C D

Pembinan negara bangsa moden Persaingan teknologi persenjataan Perbezaan fahaman politik Perluasan tanah jajahan

20 KERTAS SOALAN TAMAT

No Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Jawapan D A C B C D A B A D D C A C B C A A B B C C B D B B D A D C A B

Tingkatan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Bab 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5

MukasuratBukuTeks 15 22 45 47 75 79 102 109 118 123 145 163 177 184 196 202-203 216 224 248 252 11 13 16 40 49 65 67 96 100 111 119 120

21 33 34 35 36 37 38 39 40 C B B D A D A C 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 139 142 166 177 198 207 231 234