You are on page 1of 4

SULIT

32/2
Bahasa
Cina
Kertas 2
Ogos
2013
2 jam

PEJABAT PELAJARAN DAERAH TAMPIN


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR
TAHUN 2013

BAHASA CINA

Kertas 2
Masa : Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1

Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian : Bahagian A, Bahagian B,


Bahagian C dan Bahagian D.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu soalan
daripada Bahagian D.

Bahagian A hendaklah ditulis dalam kertas kaligrafi yang disediakan. Bahagian B,


Bahagian C dan Bahagian D hendaklah ditulis dalam kertas jawapan.

Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak.

SULIT

32/2

6
[15 ]

10
[20 ]
60

4101

SULIT

32/2

14
[25 ]
100

SULIT

30

[60 ]
220

KERTAS SOALAN TAMAT

32/2