1

ள ெந

உண

கேளா

.....

இரகசிய

‘உண
திய

இரகசிய ’. இைத

சி தைன

ெகா

Lancelot Goddard. நா
ேநர

உண

ேடதா

நம

ளலா .

நி

தி

ெகா

ேநபாள ைத

பறி
பா

ளா . இ ப
வப த

லாேம உண

உண

எ ெபா
றி

ேபாகேவ

இ த எ

ண , அவ

ெவள ப

வ ைளவாக
அத

கிற

அவ

உண

ைகய

கியமான

லைம

ந மி

ெப ய

ைல எ

வா

ைக

ண க

ல உண

ண கைள

உ சாகமாக,
வா ைவ
ெகா

.

,ந

கைள

.

வா

ன ேல

ல உண
ெகா

ளலாக

.

ஆதலா

பண

கைள நி
உண

.

ெட

வய

கனவா

நாள

ேபால

உய ைர

கிய .

கைள

உண

அைம

ெகா

. ந

உண வ
எதி

கைள

.

அைம

நா

ல உண

.

வாெனாலி

2

ேவ

ைல. க பைல

வா

ைதக

ஆசி யேரா

ேவா . இ த நிைன

ெவள ப

ேம

,

கிறா . அத

ேமாசமைடகி

ேவைல ெச

மன த க

ஒேர

யா

. ந

தா

றாக

ேநர தி

ல உற

,

றாக

உண

.

வள

அைவகைள

உண

றாக உண வ

மகி

ேந மைற

கிேறாேமா அ

ெகா
.

கிேற

ப றி

ெதாட

ைமய ேலேய

எ ேநர

ைதக

வைத

வான எதி மைற உண ைவ

ெகா

வா

தைலைம

ெகா

உற

. ேதா

கிேறாேமா

வதி

அ த ஆசி ய

ைகய

பலவ ைற நிைன கிேறா .

என ைவ

லிய

சி பைத, ெதா

உண

தி

கைள

ெவள ேய

க தி

நா

இைளஞ

டைல

உண

கைள ஏ ப

இட தி

ல உண

தா

எைதயாவ

யா

த ப

எ ப

ண க

ேவைல ெச பவ கேளா

லதாக

பைத

ேபா

ஆசி ய , இ த

ேமாசமாகேவ

கைள

ெத யாம

க மி க மன த க

ெச

வ தி கா

ெகா

ேமாசமான

ைக

. நா

ஆசி ய

. உட

கீ றி

Neville
பற த

கிேறா .

27

பைத, ேக பைத,
நா

நிைன கிறா

சில

வா வத

வான உண

இயலா

, ேவைல

வள

அைம

வைர

ெகா

ேபா .

பா

கிைடயா

தைலைம ஆசி ய ம

நிைன

ேம ேதாலா

நம

தா

ைறேய

நா

கணேநர தி

.

தாள

க கிேறா , ெதா கிேறா . எனேவ வா

ச தியாக

ெச ய

யவ

றன.

உட

, தைலைம

. எனேவ நா

தா

. அ த எதி மைற உண ைவ

அ த

மா றி ெகா

கி

ளன. நா

. நம

வா

கைள ெவள ப

வள

தமி

நிைற

மாறாக, அ த ஆசி ய , நா

நிைன தா

கன

ைவ கிேறா ,

றி எ த வ

கள

நட

அைவ அைன

இய க

வட

கள

ஆனா

கி

.

அைன ைத

உண

களா

உணர

உண

கிேறா , ேக கிேறா ,

ந மா

தா

வய

னவ

ஆனா

ேச

ெவா

எ ெபா

ெகா

ேபா

ெகா

ெசா

ேபா

எதி மைற

சியாக, ஆ வமாக,
உண வ

இட

ைனம யா தி

தல

– ம

ைன தி

யா

ெகா

பாண ,

நில பர

ெத

கைரேயார

அரசாக
யா

ம க

, ம

வள

பாண

ெதாட

கள

அரசி

கின .

ைமகைள

காரண தினா

அ சமய தி
கிறி

1583

கிறி

ேகத

மா ைதய

ெச

அவ

மா ைத
தி

ைனய

யா

ெகா

வா

பாண நக

பாண திலி

பய ேதா
வ தி

கி ெகா

, பத ட ேதா

மா ைத

வ தன .

கிறி

யா

மகளாகிய ‘எேலனா’ எ

.

கள

கின . இ

43

வ ைத

பா

20

, அட

தியாக ‘ம

ேச


கா

கிறி

த கா

தவ கேளா

பாண திலி

தம

தன .

லா த

ஆலய

கார

ைனய

பவ , இல

இ த

ெபா

இவ க

’எ

கா

ேச

3

தவ க

மத

இதனா

ளா ,

1658

வ ைத

கீ

வ ததா

தைவ ைக ப றியேபா ,

அத

த கைள

ைணய

ெசபமாைல

லாத

திைச

வ த ஆப

ெகா

,

அ த

ைனய

ெத யா

நக ைய

றி

ைற

வத காக
கட

,

தன . ஏ கனேவ அ

ைனய

ேபா

தலி

தவ ைத

. ெசபமாைல

ஆ சிய

.

மாறிய

மா ைத ப

கா பா றி

ெகா

இ த

னா , த

ளட

மைற தி

த .

அவ க

த ப வ தவ கள

யாத

றி பாக,

எதிரான அட

கைள

அைல

பன .

அவ .

கிற

கள

,

தவ களானா க

தன .

ற இட தி

தன .

மா

வர

பர ப னா .

கலவர திலி

பண யாள கள

வ . இவ தா

தி

ைக

ைடய க ேதாலி க
தவ க

,

பவ ,

தி

தலி

கா

ப தி

கிறி

ைனய

கினா .

ற ப டன .

கிறி

ற இள ெப

ஆலய , ட

லா த

கி

தா

ைவ தா

னா

ஏ ப ட 26 ப

ைனம

சி

ம க , 1544

தவ ைத

ஆய ர

ப ரா

ஆ றைல

னா

ஒைல

கிலிய

கிறி

ேபாதி க

ெகாைல ெச தா .

த கி

ெகப ய

தவ க

ப ரதிநிதியாக, சேவ யா

ம க

த க த னா எ

வா

ைனம

அட

பவ

கால

அைல தன . இ

வழிநட தேலா

அேதசமய , யா
ெதாட

அ கி

ேச

ெசபமாைல

அட கி

, மா ைதய

வ ைத

தி

அதிகமான

ள மா ைத அ

தவ க

ைன

அைழ க ப

ள ஆேரா ய

கிறி

சிறி

வள

அைம

றன . 1669

பண யாள

ப ைத

ஆலய

த ேபாைதய

ம க

ேவைளய

னா

, தன

அவ கைள

னா

பாண

அறி திராத

சேவ யாரா


லமாக

லமாக

னத

கிறி

ப றி

ைதைய

மா ைத

இ தியாவ

வ த

ற ம

ன தைர ம

அரசராக

த ேபா

க ேதாலி கைர

ெசபமாைல

26

றா

,

றைவ யா

ைவ

மைற பண

பண யாளைர

600

வா

ைதய

திக

ேபா

இைறவா

ைல ெகா

சா சிகளா

அைம
அ கி

இ ெப

வர தி

ைனம

பாண

ெதா

அரச

வ னா .

தி

யா

தவ க

1582

ேபாதி தா .

கிறி

, ேக

வன

16

அ கால தி

இவ க

அ சமய தி

னா

.

டா

கின.

சேவ யா

யா

ெப

தல ,

தல , 468 ஆ

வரலா ைற

ைன தி

னா , இல ைக

அரவைண ப

கீ சிய

தளபதிய

ைன

சிறிய

ஆலய

அைம தா .

‘சிேலனா ம

தம ’ எ

இ த ம

கி

ெச


பய

ெப

கி

ேசா

இல

ெபா

வா

ைகய

ேபா

தி

பண

மர தாலான

11

.

வர

ைட

கள

அைமதிைய
அவ களா

ஆழமான வ

பண யாள க

சிற

ஜூைல

ப தி

ெகா

மதி

ப திநாத

J.A.Guyomar

இ தி

. இர

தல ,
டா

நல

ேவ

அைணயா

ைனய

2

சிற ப

வ தவ களா

தப

பட தி

பள

இ த ம

தி

னா

கல

ேநா க தி

ைன

ைன

ெபாழிவ

2003

ைள

1944

லி

ஆய

கிய

வாச
றா

ளாள

கி

இற

ேஜாச

ப த க

ைன ஆலய

1920

ஏ ர

7

ஆட பரமாக
ெபாழி

க களா

ைன தி

வ ழா

ேததி

ெச தா .

மா றி

வளேவா க

ெகா

இ த

தாக

கி

. 1870

பவ

.

உய ெகா

.

.

வதிலிமி

திய ம

ஆ சிய னா

த அ

க ப ட

1921

ைம

17

ேச

தல ைத

ெவ

ேபா

ஆலய அ

இ தி

கி

ேகா

க ப ட

Brault

ேப

பவ

ெசப

ஆய

தினா .

கி

பா

ைமைய

,

வாச

ேததி

.

ம க

பவரா

மதிய

, கா

கிய ஆலய தி

அ கால தி

தின . இல ைக

ைல.

ைக

அைட த

ெகா

C.Bonjean எ

ேக

உலக ேபா

வத காக ம கைள
அ நா

க ப ட .

சிற

ஆய

ஆய

வ ழா

Oratorian சைபைய

க ேதாலி க

அவ

ணமள

.

நைடெப

ெசா

ைவ க ப

. “ெசா த

தியா

ந ப

,

கி

இட ைத

த க

ம க

தல ைத

கார

தல

வரலா

அைழ க ப

இ தி

வ தன .

ேகாவாவ லி

ைனய

ைண

ெச

தல

வள

ைன ஆலய ைத வ

ேம ப ட ம க

தவ ைத

ததாக

ெதா

இ த

தி

வைர பல அ

வாசமா

வைர

தவ க

ஆசீ வதி க ப

இ தி

றன .

க ப

கிறி

ைறய ம

ம க

’ எ

வ ர திேயா

கி

ேததி சிற ப

அைம க ப ட
ஆய ர

கிறி

ெதாட

ைனம

த ைத

ம கள

1686

த ைதய ட
ட ப ட

வர ப

கின . 1834

15

மைற பண யாள க

சிறிய ம

தலி

ேபா

காக

இட

ேநா கைள

ெபற ப

‘ேகாய

” எ

ளய

அைம க ப ட

இ தியாவ

ெதாட

தராத

ெகா

தி

தி க ட தி

ஆக
தி

நிைலய னேர

வரத

இ த

ேபாேன

ந ெசய

அத ெகன

றன .

றன

உண ேவா
1656

கி

வளாக திலி

ம க

இ த

ைரயா

ைன

த கள

ைலய

நிைலய

தல தி

ைண

ைடய

அைழ தன . இ த இட தா

ைனய

றன.

இ தி

அவ

பா க

தல

டன . இல ைகய

,

30

1948, 1974, 2001 ஆகிய

ேமத

ெச

ல ப ட

இராய

ஏ றி ைவ க ப ட

ேயாேச

.

.

**************
2014

அைமதி

தின

சனவ

க ேதாலி க உலகி
அவ களா
"சேகாதர

பாைத" எ
தி

4

காக
ெத

தி

.....

ப ரா

சி

47வ

த ைத

ெச ய ப

.

ேததிய

க ப

வ , அைமதி கான அ

பதா

த ைத

உைரகள லி

சிற ப

உலக

ப ரா

தள

சி

தைல

அவ கள

,

* “இ த ந ப
ைவ

ைக ஆ

ெகா

வழ

வத

க ப

*“இைறவ

ந ம

ைண ெகா

*“மன த

அைன தி

. ஒ

ெவா

ளேவ

நா

த பதிலி

ேம ெகா

தவ

“கிறி

*“இேய

அறிவத

ெவா

நைட
*

டவேர,

கி

அ கைறய
எம

ய ஓ

பகி

தேர”

ளா . நா

ெகா

பற ம

ைம இ

ளேவ

: ந மிேலேய

ந ப

ைக

றி பாக,

,

ேவா

ெகா

ைம

நா

எனேவ,

;

ேவாேர,

இைறவ

ேம

பைட

ைக

கன ”

தியான

ைகயாள ேவ

லகி

எ மி

றி

றாக

றி

,

வட


ெச திக
*'

க ப ட

க ப ட

தாய தி ெகன

அைவ'

தைல

ஆய கள

2014
19

உ ைமைய
தல தி
*இ

ேரலி

இ திய
*ெக

யாவ

ெசய

*உதவ

ேநா கி

ஜா பாவ

ெபா

பாள

6 இல ச
தி வ

கி

தயா

ம க

திய ன , அதாவ

,

கி

யவ

களாக

நி

மிய

றன

ய ச தி

தா

ேக

சிற ப

னத

பண ெஜயசீல

, ஒ

ேததி

இ கிலா ைத

கால கள

சில

8

என அறிவ

மதி பத

மா

டா வத

ைற, இ திய கா

கட த

ேவ

இ மாத

ெகா

இட ெப

உ ைமைய

ேய றதார க

ேதைவ ப

*சி யாவ
ப தி

ெகா

வ ழாைவ

மக பண

யநி ணய

அைவ.

ப ற தநா

பாைள மைறமாவ ட தி

ேச

ைச

மி

சார

வழ

ேபாரா ட களா
ேப

ரவ

வைர

ெகா ய

இ திய கள

ைற

வனமான CAFOD.

அ நா

ெபய

ேம ப ட

தி ட

ேசைவைய

வா கி


26

ைனம யாவ

மிய

றினா .

வா வத கான

வாய ர

னத

இ திய

வா

,

.

த க ேதாலி க உதவ நி

, 1 ேகா ேய, 80 இல ச

5

பண யாள கள

வன

நிலவ வ

வ ைய

ழ ைதய

க படவ

க ப

க ேதாலி க

நிைறயம

ெப

தி

*ஒ

ல, மாறாக,

ஏதாவ

ேகரளாவ

நம

இைறவ

இ ந ப

தா

தி

ளேவ

நிக

ைற வழிகைள

“ஆ

ைவ

நா

ெகா

பற

பல வழிகள

தன ப ட அ

கிறி

தவ

வ ேறா

வா

சாதாரண த ெசய
அைழ

கிறி

தைலசிற தவ க

கா பத

*

நிைனவ

மாறாக,

தாய தி

பா

ல,

ைண ெகா

வா ைவ

ய சிக

நா

பய

ம கள

ேதாராக வா வ

மிக

ேவதைனயான உ

ேக

ேபராய

ப ரா

சி

ைம என, ஐ.நா.அைவய

கா

அம

கள

தி

த ைத

ப ரா

கவைலைய ெவள ய
*தி

ேவ

டா .

ேகாைள

வ தமாக,

அெம

றி

ேம

பசியா

ெச

*பல

அதிகார
*ெத
ெப

அைனைனம ய

வமாக அ

கீ க

ஆசியாவ
அரசி

அைன

10 இல ச
ெத கி
*தா

.

பா

ைணயாக

கால தி

6 மாத வயதி
ள வ வர

*1970
2010

ைற

லக ெதாழி

நி

ஆ ற
உட

ப ட

ெப

உலகி

என கண

ம க

க ப

.

, தா பா

கதிகமாக ப

.

கண

நி

39 வ

ைற

பட

4 வ

ளன .

தா

பா

பா

*இ தியாவ

த ெகாைல
4,10,184
ெத வ

இட தி

6

கி

கிற

வய

ஊ டப

ந ப

ைற

என

.

,
.

தி

ளதாக ஒ

ைகய ேறா ,
காடாக

, ஒ

, கட த

, ேம

தமிழக

2010

,

த ெகாைலக
ளதாக

ெகா

, இ தியா

உலக

. இ திய அளவ

வள

, இ தியாவ

இட ெப

ெச

றன

. 2012

இட தி

,

ெகா வதாக

கள

ைகய

வன

நிமிட

ெச

க ப

நி

1.8

, நா

,

தி ட

த ப

த ெகாைல

த ேபா

ைறய 2 ேகா ேய

த கட

2020

அைட த

மிக

ெதாழி

1989

திறைமைய

காடாக இ

சி

Danila

ழ ைதகைளவ ட 14 மட

பயனள

னேர தா

தயா

ெப

தமாக

திய

உ ப

ஏற

சி

ெதா

கி

வன தி

1,00,386

கைள

ப ரா

ளய

இைண

மனாவைத
கா

பவ

இல ச

ஊ ட படாத

இைளேயா ,

ப ர சைனகைள

ப , உலகி

ழ ைதய

தர

ெகன

ளன .

69வ

க டாய ேவைல

ெதாைகய

காடாக

ைற

ளன .

ழ ைதகள

ஐ கிய நா

வன தி

ழ ைதக

அள

கி

சி

ெச ய ப

டகால ேநா கள லி
றி ப

.

த இ தாலிய

தவ தமாக

நா

Burkina Faso நா

ம க

நைடெப ற

அவ கள

நிைறேவ

ெபா டல

தல

பலியா

வத

வள

வ யாபார

2

னா

ஊ ட ப கி

உய ப ைழ

ேப

ைரயா

வ யாபார

கா பா

ளன.

*ILO எ

க ப

மன த

கைள, அதிலி

ெகா

சா ப

ஐ கிய

காவ

தி

உட

Castelli

நக

கல

வா

ெகா

சி

இைளேயா

Atlantaவ

பட தி

அளவ

,

ேவா

இட தி

இர

காள

டா
,

ெச

*இல

ைனய

ைகய

, 2,438 ேப

உ ைம அைம

*ைநஜ யாவ

ணவ

அதிகமாேனா
தகவைல
இய

*கா

மாநில

கள

ழ ைதக

.

இல ச தி

ேக டா

அதி

சி

கிற

ேநாயா

,

ெத வ

கிற

ழ ைதக

ேவா

இல ச

திய

.

நா

மரண

ேதா

இல ச

இற கி

றன

.

வ தி கா

நாடக தி

,

நா

.எ

ேவ

றா

ஏதாவ

ைவ

,

,

ெமன

ேபான சமய

ைனம யா

தி

. தா க

ைர எ

லா

தவ

ற நாடக

ேட இ

பா

நிக

சிைய

றி த

என

திய

...

வாெனாலி –
ைபகா

ற வார
ெச

தல க

ேக

ப றி

அவ ைற வ
வரதாரஜ

ப றி

அலசலி
மகி

ேக

7

அதிசய .

தகவ

.

பாதி

, ம

.ஆதவ

ெசா

, காவ

ேத

ெச கிறா க

தி ெரன

ெகா

தா

வ ய பாக

. - ேவ

அ நிக

கைள

சிய

-

ேச

தி

.
.

.

மத

மனதார

கி

றன.

ெச தைல

உதாரண

உதி ப

ைறைய

தம

ற ெசா

.

எ தைன

ள ேவ

ெகா

இ நிக

ேக ேப

பைத

ேக ேட

வா ,

ைத

றி வாெனாலி க

ேபா

த வத

க தா

ெதாட

ற ஒ

ஏமா றி,

தி ெரன ெபௗண மிேபால ேதா

ேபச

ஆ வ

ேதைவ

வரா

சில

கைளேய மா றி ெகா

சி தைனய

.ேசக

ஆய

ஆனா

ஆகியைவ

தா

க க

ேபால இ

கிறி

கிய ஞாய

எதி பா

ேவைல

வ தன. - ம

என

ப .எ

வ தி கா

ேந காண

இர க

. - பரச

அைலகைள எதி

கி

ைல.

ேபசி ெகா

சிகி ைச

க றைன

தியதி

வாெனாலி வழ

மகிழைவ கிற

ேக

ரள .

வள க ப ட

கிற

ெப

னா இ

அவ க

யாராவ

.இராமசாமி

கால கள

.பால

வ தி கா

ேசா

ம கள

பா கதா பா திர

ஓ.எ

வ ம சன

இன வ

அறிவ

இல ச

ஆய ர

10

என, ஆ

வாெனாலிய

ஓைடய கா

வனெமா

24

ேபாதிய

ைரயர

இ த நாடக ைத ேக ட ப றகாவ

ேந காண

ழ ைதக

-

ளாவதாக ெப

ேம ப ட

தி நி

இைண

UNICEF

20

வதாக

*இ தியாவ

ெச

பாதி க ப

ெகா ைம

Yoka Brandt.
மா

ெத வ

பாலிய

க ேதாலி க

ேபா னா

டா

ளன .

ெப

5

வதாக

நா

ெவள ய

ைற தப ச

இட ெப

சா

வட

ைமயா

*சி யாவ

த ெகாைல ெச

90 நிமிட க

ேபால,

,

மன

அைனவைர

.

ேம

,

த மாலதி நதி

ப றி

அறிய

ேன ெகா

க றைன

இ தாலிய

ேபா

மனசா சி

திய

லவ கைள

அைன

வார


ஜூைல

தி அ

ெச

தகவ

நிக

.

சிற

ேபராய

.

இேய

ப றி அேநக கா ய
உவைமக

அலச

வ வ லிய

ஆக

பய

ப ெர

பய

ெபாறியாள

சி ெச

க றைன

ைவய

தி

பய

ெப

தர , ம

ைம. - ஏ.எ .ந

த ைதய

மி

மட

தி

பல ெச

ெப றன. ெபா

உைரக

ைர தி

ெதாட

ரா

ப றி

வ தி கா

ைர-1.

ஆ ப

பயண

திகைள வழ

ளா சி ேதவந

8

, தி

நக

ள கிறி

.

....

ப றி பல தகவ

,

மா ,

நா

தி

ெசவ ம
ெப

. ந

றி. பாரத

ள அ ைட பட

னா க

ம ப

சி.

ெச தி

இேய

தி

ேபால உ

வ வ

கினா . ப

நதி கிைட காதேபா

வாெனாலிைய பாரா

ேயாவ

இைறமக

ப .கதிேரச

அறியவ ேத

அதைன எ

தகவ

த த

லமாக இேய ைவ ப றி

த திர தின உண ேவா

ேவலி.

ப றி

. அைலகைள எதி

கல

- ேகாைவ

ேவ

ேக ேடா . நம

. - சிவகாசி ெர கி ெச.ேவத
ைம.

ெதா

பய

பாலிய

ப றிய

என

சிற பாக

ைரக

ேதட

கி

மிக

. ேநய க

சி தைன

. ஆனா

. மனசா சி ப றிய

கிேற

ெதேரசா

.

-

ெச திக

,

உத

ேந காண

அவ க

ேன வ தன.

ேம பட

ெத

அவ கள

டன சாமி

ைன

- ம

apan
ப க

மிக ெப ய தி

ைறய இைளேயா
இட

சிய

ள ந

சி

. க

அறிய

ேம இ தியா

ெந

நிக

ேசா.ச

ேத ேகா கைலய

. ேக. , தி

ேன

ப ரா

.

தர .

. வ வ லிய

ள அலச

ணா யாக

றி த ஞாய

அ ைட பட

ப றி

ைநபா

ெதள வாக

ெசப க

ஆசீ வாத

ெதாழி சாைலய

ப றி

, ஒ

க றைன

ேக ட ேக

உவைம சி தி க ைவ த

ைம. -

தகவ

மனசா சி

ேத

வளவ

க ைவ த

ஜா

.ெபா

கைள அறிய

மாத இதழி

மாதாவ

ேமத

அ த

. ச ேதக

.

த ைத

ெம சிலி

க ,

ச திர

மா .

ேவலி எ

ேதடலி

இேய

தி

வ வ லிய ேதடலி

தா

வார

ைர ேசா.ச

ஆசி ய

தகவ

. ஜூைல இத

தகவ

ேக ேட

கி.இரவ

அ ைட பட

தல

த த

சி திர

ேநய கள

அதி

வ ப

ெந

அவர

.

தி

ெச திகைள மாத ேதா

கிைட தன. - தி
யா

தவ

.– ம

கிைட த

மய ைல

சிற

கடா சல

ைன

ேவ

சிய

ெப

அலச

.–

. ெவ

ச ேதக ப

ஜூைல இதழி

ேக ேத

ப றிய ெத யாத வரலா

அலசலி

- ெப யவைளய

இத

ைம.

ேகா

ைனம யா

மா

நலமா

. அ

, ெடல

வார

ைப

நலேம

திய

ஆ யா அ

ப றிய

பா க

சா ச

ெகா

. ந

ேத

என
ேத

.

றி

-

அதி

கன சமான

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful