119

ชื่อผลิตภัณฑ กระหรี่ปปไสมันแกว
ชื่อกลุม กลุมอาชีพสตรีแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. เตรียมแปงชั้นนอกและแปงชั้นใน นวด
101/2 หมูที่ 2 ตําบลบรบือ
นวดจนนุม แบงแปงออกเปนกอน ๆ
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2. ตมมันใหสกุ นุม ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอน
ใสเครื่องปรุงที่เตรียมไว ผัดรวมกัน ชิมรส3.
ชื่อผูป ระสานงาน
นางสุนทร พุทธบาล
3. ตามตองการ ผัดจนแหงยกลงพักใหเย็น
โทร 0-4377-0744
นําไปใสแปง
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
4. นําแปงที่ใสไสแลวไปทอดในน้าํ มันจน
- ระดับ 4 ดาว
กรอบ ตักขึ้นพักใหเย็น
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
- เปนผลิตภัณฑทแี่ ปรรูปจากมันแกว
อําเภอบรบือ เปนแหลงที่ปลูกมันแกวมาก
เมื่อมันแกวมีจาํ นวนมากทําใหราคาตกต่ํา
- รสชาติอรอย บรรจุภณ
ั ฑสวยงาม
กลุมสตรีจึงไดมีการแปรรูปมันแกวเปน
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑอยางอื่นเพื่อเพิ่มมูลคา
มตรฐาน อย. 44-200443-2-001
ปริมาณการผลิต
จํานวน 1,500 ถุง/เดือน
ราคาการจําหนาย
- ถุงเล็ก ราคา 5 บาท ถุงกลาง ราคา 10 บาท
ถุงใหญ ราคา 20 บาท

120

ชื่อผลิตภัณฑ ผาไหมมัดหมี่
ชื่อกลุม กลุมทอผาไหมแพรวา,ผาไหมมัดหมี่
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. คัดเลือกเสนไหมเพื่อทําทางยืนและทางพุง
29 หมูที่ 4 ตําบลหนองคูขาด
2. นําเสนไหมที่เตรียมไวมาฟอก
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3. มัดหมี่ตามลวดลายที่ตองการ
ชื่อผูป ระสานงาน
4. นําเสนไหมมายอมตามสีที่ตองการ
นางราตรี แนนอุดร
5. ทอเปนผืน นําไปจําหนาย
โทร 08-6231-2925
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
- เนื้อผามีความละเอียด แนน และสม่ําเสมอ
- ระดับ 4 ดาว
- ลวดลาย สีสัน สวยงาม
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ในสมัยโบราณชาวบานมีการปลูกหมอน
- มตรฐาน มผช. เลขที่13015-1180/17
ปริมาณการผลิต
เลี้ยงไหม ปลูกฝาย และมีการทอผาไหม
ผาฝายเพื่อไวใชเอง การทอผาจึงเปนมรดก
- จํานวน 50 ชิน้ /เดือน
ที่สืบทอดกันตอมาของลูกหลานเมื่อเวลาผานไป
ราคาการจําหนาย
การทอไวเพื่อใชเอง จึงมีการรวมกลุมและ
- ราคาเมตรละ 600 บาท
ทอไวเพื่อจําหนาย และมีลวดลายสีสันมากขึ้น
ตามความตองการของตลาด

121

ชื่อผลิตภัณฑ ผาไหมพื้นเรียบ
กระบวนการในการผลิต
1. คัดเลือกเสนไหมเพื่อทําทางยืนและทางพุง
2. นําเสนไหมทีเ่ ตรียมไวมาฟอก
3. นําเสนไหมมายอมตามสีที่ตองการ
4. ทอเปนผืน นําไปจําหนาย

ชื่อกลุม กลุมทอผาไหม
แหลงผลิต/จําหนาย
71/1 หมูที่ 1 ตําบลกําพี้
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผูป ระสานงาน
นางพิสมัย ชาวเหนือ
โทร 08-7236-2979
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
- ระดับ 4 ดาว
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
ชาวบานในภาคอีสานสวนใหญนิยม
สวมใสผาถุง และในสมัยกอนจะมีการทอผา
เพื่อไวใชเอง และใหเปนของฝากแกญาติมติ ร
ตอมาจึงมีการทอเพื่อไวจําหนาย และมีการพัฒนา
รูปแบบ สีสัน ใหเปนทีต่ องการของตลาด

ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
- เนื้อผามีความละเอียด แนน และสม่ําเสมอ
- ลวดลาย สีสัน สวยงาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ
- มตรฐาน มผช. เลขที่09081-692/18
ปริมาณการผลิต
- จํานวน 30 ชิ้น/เดือน
ราคาการจําหนาย
- ราคาเมตรละ 400 บาท

122

ชื่อผลิตภัณฑ ขาวแตนน้ําผลไม
ชื่อกลุม กลุมแมบานเกษตรกรหนองโก
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. นําขาวสารเหนียว แชน้ําประมาณ 30 นาที
118 หมูที่ 2 ตําบลหนองโก
2. นําไปนึ่งใหสุก คลุกเคลากับน้ําแตงโม
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3. นําไปปนใสพิมพ ตากแดดใหแหง
ชื่อผูป ระสานงาน
4. นําไปทอดใหสุก ตักขึน้ โดยดวยน้ําตาลปก
นางสมจิตร กางโหลน
5. นําบรรจุถุงเพื่อจําหนาย
โทร 08-9843-3996
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
- หอมน้ําแตงโม
- ระดับ 3 ดาว
- กรอบ อรอย
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
สมัยโบราณคนสมัยนั้นไดนาํ ขาวเหนียว
- มตรฐาน อย. เลขที่ 4420104520010
ปริมาณการผลิต
ที่นึ่งสุกแลว มาปนเปนแผน โดยไมมีสวน
ผสมอะไรเลย นํามาตากแดดใหแหง แลวนํา
- จํานวน 1,000 หอตอเดือน
มาทอดใสน้ําตาลโรยหนา เรียกวาขนมนางเล็ด
ราคาการจําหนาย
หรือขนมโคงตีนเกวียน ปจจุบันจึงมีการพัฒนา
- ราคาหอละ 5 บาท
รสชาติของขนม สวนผสมและรูปแบบตาง ๆ เพิ่มขึ้น
ตามความตองการ

123

ชื่อผลิตภัณฑ ผาไหมมัดหมี่
ชื่อกลุม กลุมแมบานเกษตรกรทอผาไหมหนองคูขาด กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. คัดเลือกเสนไหมเพือ่ ทําทางยืนและทางพุง
211 หมูที่ 1 ตําบลหนองคูขาด
2. นําเสนไหมที่เตรียมไวมาฟอก
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3. มัดหมี่ตามลวดลายที่ตองการ
ชื่อผูป ระสานงาน
4. นําเสนไหมมายอมตามสีที่ตองการ
นางสวย ประทุมเทา
5. ทอเปนผืน นําไปจําหนาย
โทร 08-6231-2925
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
- เนื้อผามีความละเอียด แนน และสม่ําเสมอ
- ระดับ 3 ดาว
- ลวดลาย สีสัน สวยงาม
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ในสมัยโบราณชาวบานมีการปลูกหมอน
- มตรฐาน มผช. เลขที่22163-1960/17
ปริมาณการผลิต
เลี้ยงไหม ปลูกฝาย และมีการทอผาไหม
ผาฝายเพื่อไวใชเอง การทอผาจึงเปนมรดก
- จํานวน 40 ชิ้น/เดือน
ที่สืบทอดกันตอมาของลูกหลานเมื่อเวลาผานไป
ราคาการจําหนาย
การทอไวเพื่อใชเอง จึงมีการรวมกลุมและ
- ราคาเมตรละ 600 บาท
ทอไวเพื่อจําหนาย และมีลวดลายสีสันมากขึ้น
ตามความตองการของตลาด

124

ชื่อผลิตภัณฑ โมจิใสมันแกว
ชื่อกลุม นางสุดใจ ชินเนหันหา
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. เตรียมแปงโดย นวดนุม แบงแปงออกเปน
101/2 หมูที่ 2 ตําบลบรบือ
กอน ๆ
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2. ตมมันใหสกุ นุม ตั้งกระทะใสน้ํามันพอรอน
ใสเครื่องปรุงที่เตรียมไว ผัดรวมกัน
ชื่อผูป ระสานงาน
นางสุดใจ ชินเนหันหา
3. ชิมรส ตามตองการ ผัดจนแหงยกลงพักให
โทร 0-87223-2377
เย็น นําไปใสแปง ที่เตรียมไว
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
4. นําแปงที่ใสไสแลวไปอบจนสุก
- ระดับ 3 ดาว
ตักขึ้นพักใหเย็น
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
- เปนผลิตภัณฑทแี่ ปรรูปจากมันแกว
อําเภอบรบือ เปนแหลงที่ปลูกมันแกวมาก
เมื่อมันแกวมีจาํ นวนมากทําใหราคาตกต่ํา
- รสชาติอรอย บรรจุภณ
ั ฑสวยงาม
กลุมสตรีจึงไดมีการแปรรูปมันแกวเปน
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑอยางอื่นเพื่อเพิ่มมูลคา
มาตรฐาน อย. 44-200443-2-003
ปริมาณการผลิต
จํานวน 1,200 ถุง/เดือน
ราคาการจําหนาย
- ถุงเล็ก ราคา 5 บาท ถุงกลาง ราคา 10 บาท
ถุงใหญ ราคา 20 บาท

125

ชื่อผลิตภัณฑ เกลือไอโอดีน
ชื่อกลุม นายประสาท อะโน
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. สูบน้ําที่เค็มขึ้นมาตมใหระเหยกลายเปนเกลือ
63 หมูที่ 2 ตําบลหนองจิก
2. นําเกลือที่ตมแลวมาผานกรรมวิธี
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อฆาเชื้อโรค
ชื่อผูป ระสานงาน
3. นํามาผสมกับไอโอดีนตามสัดสวนที่
นายประสาท อะโน
กําหนด
โทร 08-1261-1263
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
- ผสมไอโอดีน
ระดับ 3 ดาว
- สะอาด ถูกหลักอนามัย
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
พื้นที่อําเภอบรบือสวนใหญดนิ เปนดินเค็ม
มาตรฐาน จากกรมอนามัย และมาตรฐาน
ชาวบานจึงนําดินที่เค็มมาตมเปนเกลือ
รับรองจากชมรมเกลือผสมไอโฮดีนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อไวบริโภคในครัวเรือนและเพื่อจําหนาย
ตอมามีการคนพบเกลือที่มีอยูใตดนิ มาก
ปริมาณการผลิต
จึงมีการนําเกลือที่อยูใตดนิ ขึน้ มาผานกระบวน
100 ตัน /เดือน
จึงมีการนําเกลือที่อยูใตดนิ ขึน้ มาผานกระบวน
ราคาการจําหนาย
การเพื่อนํามาจําหนายเปนสินคา
- ตันละ6,000 บาท

126

ชื่อผลิตภัณฑ ขาวกลอง
ชื่อกลุม นายยอดยิ้ม สิงทอง
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. คัดเลือกเมล็ดขาวที่มีคุณภาพดี
39 หมูที่ 2 ตําบลยาง
2. นํามาสีโดยไมตองขัดขาว
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3. บรรจุถุงเพื่อจําหนาย
ชื่อผูป ระสานงาน
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
นายยอดยิ้ม สิงหทอง
- เมล็ดสวย
โทร 08-9575-6979
- อรอย
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ระดับ 3 ดาว
มาตรฐาน ความเปนมาของผลิตภัณฑ
ปริมาณการผลิต
ขาวกลองเปนขาวที่มีประโยชนตอผูบริโภค
250 ถุง/เดือน
แตชาวบานสวนใหญยังไมนิยมบริโภค
ราคาการจําหนาย
- ถุงละ 50 บาท
เพราะรสชาติไมอรอย ปรุงยาก และผลิตยาก
ซึ่งการบริโภคขาวที่ขัดขาวทําใหผูบริโภคปวย
เปนโรคเหน็บชา เพราะวิตามินที่มีอยูในขาวถูก
ขัดสีออกจนหมด การผลิตขาวกลองเพื่อจําหนายและ
บริโภคจึงเปนอีกทางหนึ่งทีช่ วยใหผูบริโภคไมปวย
เปนโรคเหน็บชา

127

ชื่อผลิตภัณฑ ผาไหมมัดหมี่
ชื่อกลุม กลุมทอผาไหม
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. คัดเลือกเสนไหมเพื่อนํามาทําไหมทางยืน
9 หมูที่ 1 ตําบลดอนงัว
และไหมทางพุง
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2. นําเสนไหมที่คัดเลือกไวมาฟอก
ชื่อผูป ระสานงาน
3. นําไหมทางพุงมามัดลวดลายตามที่ตองการ
นางพันศรี พิเมย
4. นําไหมทางยืนมายอมสีตามที่ตองการ
โทร 08-1263-1634
5. ทอเปนผืนผา
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับ 3 ดาว
-เนี้อผาแนนสม่ําเสมอ
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
- สีสัน ลวดลายสวงาม
ผาไหมหรือผาฝาย เปนที่นยิ มสวมใส
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ของชาวบานในภาคอีสานมาตั้งแตสมัยกอน
- มาตรฐาน มผช เลขที่ 13356-1208/17
ซึ่งในสมัยกอนมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและ
ปริมาณการผลิต
มีการทอผาเพื่อใชเองเมื่อยามวางจากการเก็บเกีย่ ว
35 เมตร/เดือน
ตอมาเมื่อผาไหมไดรับความนิยมจึงมีการทอ
ราคาการจําหนาย
ไวเพื่อจําหนาย และพัฒนาใหมีลวดลาย สีสัน
เมตรละ 400 บาท
สวยความ

128

ชื่อผลิตภัณฑ ผาฝายมัดหมี่
ชื่อกลุม กลุมทอผาฝาย
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. คัดเลือกเสนฝายเพื่อนํามาทําเปนทางยืน
140 หมูที่ 5 ตําบลวังไชย
และทางพุง
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2. นําเสนฝายที่คัดเลือกไวมาฟอก
ชื่อผูป ระสานงาน
3. นําฝายทางพุงมามัดลวดลายตามที่ตองการ
นางเบญจวรรณ ดวงพันนา
4. นําฝายทางยืนมายอมสีตามที่ตองการ
โทร 08-9577-4940
5. ทอเปนผืนผา
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับ 2 ดาว
-เนี้อผาแนนสม่ําเสมอ
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
- สีสัน ลวดลายสวงาม
ผาไหมหรือผาฝาย เปนที่นยิ มสวมใส
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ของชาวบานในภาคอีสานมาตั้งแตสมัยกอน
- มาตรฐาน มผช เลขที่
ปริมาณการผลิต
ซึ่งในสมัยกอน มีการทอผาเพื่อใชเองเมื่อยามวาง
จากการเก็บเกีย่ ว ตอมาจึงมีการทอ
60 เมตร/เดือน
ไวเพื่อจําหนาย และพัฒนาใหมีลวดลาย สีสัน
ราคาการจําหนาย
สวยความ
เมตรละ 100 บาท

129

ชื่อผลิตภัณฑ ผาไหมพื้นเรียบ
ชื่อกลุม กลุมทอผาไหมตําบลหนองมวง
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. คัดเลือกเสนไหมเพื่อทําทางยืนและทางพุง
115 หมูที่ 1 ตําบลหนองมวง
2. นําเสนไหมที่เตรียมไวมาฟอก
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3. นําเสนไหมมายอมตามสีที่ตองการ
ชื่อผูป ระสานงาน
4. ทอเปนผืน นําไปจําหนาย
นางวารุณี กองอาษา
โทร 08-9215-1621
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
- เนื้อผามีความละเอียด แนน และสม่ําเสมอ
- ระดับ 2 ดาว
- ลวดลาย สีสัน สวยงาม
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชาวบานในภาคอีสานสวนใหญนิยม
- มตรฐาน มผช. เลขที่ 22240-1381/18
ปริมาณการผลิต
สวมใสผาถุง และในสมัยกอนจะมีการทอผา
เพื่อไวใชเอง และใหเปนของฝากแกญาติมติ ร
- จํานวน 25 ชิ้น/เดือน
ตอมาจึงมีการทอเพื่อไวจําหนาย และมีการพัฒนา
ราคาการจําหนาย
รูปแบบ สีสัน ใหเปนทีต่ องการของตลาด
- ราคาเมตรละ 300 บาท

130

ชื่อผลิตภัณฑ หมอนฟกทอง
ชื่อกลุม กลุมวิชาชีพบานวังหิน
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. คัดเลือกผาโดยวัดขนาดตามตองการ
15 หมูที่ 3 ตําบลวังไชย
2. เย็บลายผาตามที่กําหนดไว
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3. รอยลายหมอนดวยเข็มสอย
ชื่อผูป ระสานงาน
4. จับจีบผา
นางทองยอย ลาดโฮม
5. ยัดนุน ใสกระดุม หอดวยพลาสติก
โทร 08-9571-9262
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
- รูปทรงสวยงาม
- ระดับ 2 ดาว
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชาวบานในแถบชนบทในอดีตจะมีการ
- มตรฐาน มผช. เลขที่ 7416-14/414
ทําสิ่งของเพื่อไวใชเองในครัวเรือน เชน
ปริมาณการผลิต
- จํานวน 30 ชิ้น/เดือน
เมื่อวางทอผา หมอน ที่นอน เสื่อ
และของใชอื่น ตอมาจึงมีการพัฒนาจาก
ราคาการจําหนาย
การทําเพื่อใชเอง เปนการทําเพื่อจําหนายบาง
- ลูกละ 100 บาท
เปนของฝากบางและไดมกี ารหัดทํา
รูปแบบตาง ๆ ใหมีความสวยงาม แปลกไป
จากเดิม

131

ชื่อผลิตภัณฑ ผาหมนวม
ชื่อกลุม นามบุญเรืองผาหมนวม
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. เตรียมผาดวยเลือกลวดลายตามตองการ
132 หมูที่ 10 ตําบลหนองโก
2. ตัดผาที่เลือกไวตามขนาดที่กําหนด
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
3. เย็บผาที่ตัดไวใหเปนผืนผา
ชื่อผูป ระสานงาน
4. นําใยผามายัดทําเปนไส
นางเพ็ญศรี ไมตรีแพน
5. เนารอบ ๆ ผาใหแนน
โทร 08-9575-9055
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
- รูปแบบ สีสัน สวยงาม
- ระดับ 2 ดาว
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชาวบานในแถบชนบทในอดีตจะมีการ
- มตรฐาน มผช. เลขที่ 7172-31/202
ทําสิ่งของเพื่อไวใชเองในครัวเรือน เชน
ปริมาณการผลิต
เมื่อวางทอผา หมอน ที่นอน เสื่อ ผาหม
- จํานวน 300 ผืน/เดือน
และของใชอื่น ตอมาจึงมีการพัฒนาจาก
ราคาการจําหนาย
การทําเพื่อใชเอง เปนการทําเพื่อจําหนายบาง
- ขนาด 6 ฟุต ผืนละ 400 บาท
เปนของฝากบางและไดมกี ารหัดทํา
- ขนาด 5 ฟุต ผืนละ 300 บาท
รูปแบบตาง ๆ ใหมีความสวยงาม แปลกไป
- ขนาด 4.5 ฟุต ผืนละ 250 บาท
จากเดิม
- ขนาด 3.5 ฟุต ผืนละ 200 บาท

132

ชื่อผลิตภัณฑ ปุยอินทรียอดั เม็ด
ชื่อกลุม เกษตรอินทรียชีวภาพ
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. เตรียมวัสดุที่ตองใช เชน ปุยคอก แกลบดํา ขี้
35 หมูที่ 11 ตําบลโนนราษี
ไกพันธไข กากแปงมัน ดินกนบอ รําออน
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2. บดสวนผสมรวมกัน
ชื่อผูป ระสานงาน
3. นํามาผสมกับน้ําหมักชีวภาพ
นายเข็มนาค วงศแสน
4. พักไวอยางนอย 1 คืน
โทร 08-1061-9783
5. เขาเครื่องอัดเม็ด เสร็จแลวนําไปตากให
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
แหง
- ระดับ 2 ดาว
6. บรรจุถุง
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
การใชปุยเคมีในการผลิตขาว หรือ
- ใหผลผลิตสูง น้ําหนักขาวมาก
ผลิตผลการเกษตรอื่น เมื่อใช ปุยเคมี
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ไปในระยะยาวนานทําใหดนิ เสื่อมคุณภาพ
- มตรฐาน มผช. เลขที่ ผลผลิตไดปริมาณนอย และราคาปุยเคมี
ปริมาณการผลิต
มีราคาแพงทําใหตนทุนในการผลิตสูง
- จํานวน 60 ตัน/เดือน
เกษตรกรจึงหาวิธีการ ลดตนทุนการผลิตและ
ราคาการจําหนาย
หาวิธีในการปรับปรุงดินใหมีคุณภาพ จึงได
กระสอบละ 250 บาท
ทําปุยชีวภาพเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต
และเปนการบํารุงดินไดอกี ทางหนึ่ง

133

ชื่อผลิตภัณฑ เสื้อผาแปรรูปผาฝาย
ชื่อกลุม กลุมตัดเย็บเสื้อผาบานกําพี้ ม.1/12
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1.เตรียมผาที่จะตัดเปนเสื้อสําเร็จรูป
78 หมูที่ 1 ตําบลกําพี้
2. ตัดผาตามขนาดและรูปแบบที่ตองการ
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2. เย็บเปนผืนผา
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ชื่อผูป ระสานงาน
นางรถจนา ชินโคตร
1. รูปแบบสวยงาม
โทร 2. ราคาไมแพง
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
มาตรฐานผลิตภัณฑ
- ระดับ 2 ดาว
- มตรฐาน มผช. เลขที่
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
ปริมาณการผลิต
เมื่อมีการรวมกลุมทอผาไหม/ผาฝายภาย
- จํานวน 60 ตัว/เดือน
ในหมูบานและทองถิ่นอื่นทีอ่ ยูรอบๆ
ราคาการจําหนาย
ตัวละ 800 บาท
ทําใหมีปริมาณผาไหม/ผาฝายมากขึ้น
การแปรรูปผลิตภัณฑจึงเปนอีกชองทางหนึ่ง
ที่จะเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ และเปนการทําให
ผลิตภัณฑผาไหม/ผาฝายไมลนตลาด ทําให
ลูกคามีโอกาสเลือกใชผลิตภัณฑไดหลายรูปแบบ

134

ชื่อผลิตภัณฑ ผาฝายมัดหมี่
ชื่อกลุม กลุมทอผาดวยกี่กระตุก
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. คัดเลือกเสนฝายเพื่อนํามาทําเปนทางยืน
162 หมูที่ 10 ตําบลโนนแดง
และทางพุง
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2. นําเสนฝายที่คัดเลือกไวมาฟอก
ชื่อผูป ระสานงาน
3. นําฝายทางพุงมามัดลวดลายตามที่ตองการ
นางประยูร เชียรประโดน
4. นําฝายทางยืนมายอมสีตามที่ตองการ
โทร 08-7852-1894
5. ทอเปนผืนผา
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับ 2 ดาว
-เนื้อผาแนนสม่ําเสมอ
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
- สีสัน ลวดลายสวยงาม
ผาไหมหรือผาฝาย เปนที่นยิ มสวมใส
มาตรฐานผลิตภัณฑ
ของชาวบานในภาคอีสานมาตั้งแตสมัยกอน
- มาตรฐาน มผช เลขที่
ซึ่งในสมัยกอน มีการทอผาเพื่อใชเองเมื่อยามวาง
ปริมาณการผลิต
จากการเก็บเกีย่ ว ตอมาจึงมีการทอ
60 เมตร/เดือน
ไวเพื่อจําหนาย และพัฒนาใหมีลวดลาย สีสัน
ราคาการจําหนาย
สวยความ
เมตรละ 100 บาท

135

ชื่อผลิตภัณฑ ผาหมไหมพรม
กระบวนการในการผลิต
1. คัดเลือกเสนไหมพรมใหไดขนาดพอเหมาะ
และสีตามตองการ
2. นํามาปน กรอ เพื่อเปนทางุงและทางยืน
3. สืบใสฟม ทอจนเสร็จเปนผืน
4. ทอจนเสร็จเปนผืน

ชื่อกลุม ผาหมไหมพรม
แหลงผลิต/จําหนาย
25หมูที่ 3 ตําบล ยาง
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผูป ระสานงาน
นางพิสมัย สันโดษ
โทร
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
ระดับ 2 ดาว
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
ผาหมนับวาเปนของใชในครัวเรือนอีกอยางหนึ่ง
ที่มีความจําเปนมาก คนในสมัยกอนนิยมทอ
ผาหมไวใชเองโดยทําจากฝายที่ปลูกไวตามสวน
ไรนา แตพอฝายเริ่มลดปริมาณลงจึงมีคนนํา
ไหมพรมมาทอเปนผาหมแทนฝาย ซึ่งก็ไดรับ
ความนิยมไมแพกันเพราะมีสสี ันสวยงาม ทองาย

ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
- สีสัน ลวดลายสวยงาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ
- มาตรฐาน มผช เลขที่ 22311-374/201
ปริมาณการผลิต
360 เมตร/เดือน
ราคาการจําหนาย
เมตรละ 60 บาท

136

ชื่อผลิตภัณฑ น้ําจิ้มสุกียากี้
ชื่อกลุม กลุมพัฒนาสตรีบานหนองจิก
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. เตรียมเครื่องปรุงเชน พริกแดง กระเทียมดอง
21หมูที่ 1 ตําบลหนองจิก
กระเทียมสด น้ําสมสายชู เกลือไอโอดีน
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
น้ําตาล ซอสมะเขือเทศ งาขาว ซอยพริก
ชื่อผูป ระสานงาน
2. ปนเครื่องปรุงที่เตรียมไวใหเขากัน
นางราตรี ปดทุม
3.ชิมรสตามตองการ
โทร 08-4796-9949
5.บรรจุขวดปดฝาใหสนิท
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับ 1 ดาว
- เก็บไวไดนานไมใสสารกันบูด
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
- รสชาดอรอย
น้ําจิ้ม เปนเครื่องปรุงที่เพิ่มรสชาด
มาตรฐานผลิตภัณฑ
- มาตรฐาน มผช เลขที่ 466/2547
ใหอาหารมีความอรอยยิ่งขึ้น ยิ่งน้ําจิ้มมี
รสชาดดีเทาไหรยิ่งทําใหอาหารนั้นมีรสชาด
- อย. เลขที่ 44-2-0064902-0001
ดีตามขึ้นมาดวย การที่จะทําน้ําจิ้มใหมีความอรอย
ปริมาณการผลิต
คนทําตองมีฝมือในการปรุงเปนอยางมาก จึงจะ
1,000 ขวด/เดือน
ทําใหน้ําจิ้มมีรสชาดอรอย
ราคาการจําหนาย
ขวดละ 20 บาท

137

ชื่อผลิตภัณฑ ดอกไมจัน
ชื่อกลุม กลุมพัฒนาสตรีตําบลหนองจิก
กระบวนการในการผลิต
แหลงผลิต/จําหนาย
1. จัดเตรียมวัสดุ เชนกระดาษ ไมไผ กาว ไมจนั
21 หมูที่ 1 ตําบลหนองจิก
ธูป เทียน ตัดใหมีขนาดเล็ก
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2. ตัดกระดาษใหเปนรูปดอกไมทก่ี ําหนด
ชื่อผูป ระสานงาน
3. อัดกลีบกระดาษที่ตดั ดวยเครื่องอัดกลีบ
นางวิภาพร อานเขียน
4. นํากลีบที่อัดแลวมาติดกับไมไผและใชดาย
โทร 0-4377-1033
หมุนใหแนน พันกานดวยกระดาษสีขาว
5. ใสไมจัน 2 อัน และธูป เทียนที่ตัดไว
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
ระดับ 1 ดาว
- คงทน
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
ดอกไมจนั เปนดอกไมทใี่ ชในงานศพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ
เพื่อแสดงออกถึงการอาลัยรักแกผูที่จากไป
- มาตรฐาน มผช เลขที่ ในการทําดอกไมจันไดมีการทําหลายรูปแบบ
ปริมาณการผลิต
ตามความตองการของตลาด
ราคาการจําหนาย
100 ดอก ขาย 16 บาท

138

ชื่อผลิตภัณฑ ผาหมทอมือ
กระบวนการในการผลิต
1. คัดเลือกเสนไหมพรมใหไดขนาดพอเหมาะ
และสีตามตองการ
2. นํามาปน กรอ เพื่อเปนทางพุงและทางยืน
3. สืบใสฟม ทอจนเสร็จเปนผืน
4. ทอจนเสร็จเปนผืน

ชื่อกลุม สตรีสหกรณบานวังทอง
แหลงผลิต/จําหนาย
2 หมูที่ 10 ตําบล วังใหม
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผูป ระสานงาน
นางบุญมี ลาดเลียง
โทร08-7129-6656
ระดับการพัฒนาตามผลการคัดสรร ป 2549
ระดับ 1 ดาว
ความเปนมาของผลิตภัณฑ
ผาหมนับวาเปนของใชในครัวเรือนอีกอยางหนึ่ง
ที่มีความจําเปนมาก คนในสมัยกอนนิยมทอ
ผาหมไวใชเองโดยทําจากฝายที่ปลูกไวตามสวน
ไรนา แตพอฝายเริ่มลดปริมาณลงจึงมีคนนํา
ไหมพรมมาทอเปนผาหมแทนฝาย ซึ่งก็ไดรับ
ความนิยมไมแพกันเพราะมีสสี ันสวยงาม ทองาย

ลักษณะเดนของผลิตภัณฑ
- สีสัน ลวดลายสวยงาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ
- มาตรฐาน มผช เลขที่ 22310-373/201
ปริมาณการผลิต
300 เมตร/เดือน
ราคาการจําหนาย
เมตรละ 60 บาท