You are on page 1of 2

Curriculum vitae

OSOBNE INFORMACIJE

Svitlica Brankica
Slavonska 6, 34000 Poega (Hrvatska) 0343111468 bsvitlica@vup.hr Spol ensko | Datum roenja 02 oujka 1965 | Dravljanstvo Hrvatska

RADNO ISKUSTVO 20 prosinca 2003 danas

profesor visoke kole


Veleuilite u Poegi Vukovarska 17, Poega, 34000 Poega (Hrvatska) Profesor visoke kole na Strunom studiju Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voarstvo. Podruje biotehnikih znanosti, polje poljoprivreda, grana fitomedicina Moduli: Fitopatologija (2+2); Entomologija (2+2); Korovi i suzbijanje korova (2+1); Fiziologija bilja (2+1), Struna praksa IV. Djelatnost ili sektor Odgoj I Obrazovanje

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 20 travnja 2007 23 travnja 2010

doktor znanosti iz podruja biotehnikih znanosti, polja poljoprivrede, grane fitomedicine


Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek (Hrvatska) Doktorska disertacuja - Fitopatologija:"Patogenost Fusarium vrsta za kukuruz"

2000 2003

magistar znanosti; podruje biotehnikih znanosti; polje poljoprivreda; grana fitomedicina


Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek (Hrvatska) Magistarski rad - Fitopatologija; "Djelotvornost botriticida i jaina zaraze s Botrytis cinerea Pers. Ex Fr. Graevine i Traminca na Kutjevakom vinogorju"

1985 1989

Diplomirani inenjer poljoprivrede


Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek (Hrvatska) Diplomski rad - Skladini tetnici: "Utjecaj tetnih insekata na kvalitativna i kvantitativna svojstva pivarskih sirovina"

OSOBNE VJETINE Materinski jezik Ostali jezici hrvatski

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Sluanje

itanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

engleski talijanski

B1 B1

B1 B1

B1 B1

B1 B1

A2 B1

Stupnjevi: A1/A2: Poetnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik Zajedniki europski referentni okvir za jezike

Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Stranica 1 / 2

Curriculum vitae

Brankica Svitlica

Komunikacijske vjetine Organizacijske / rukovoditeljske vjetine Poslovne vjetine Izvrsne organizacijske vjetine

lanstvo u organizacijskim , programskim i recenzentskim odborima znanstvenih ili strunih skupova: - lan organizacijskog odbora 2nd International Conference "Vallis Aurea u Poegi u organizaciji Veleuilita u Poegi, Hrvatska i DAAAM International Vienna, Austrija (2010.). - lan organizacijskog odbora 5. meunarodnog znanstveno-strunog skupa Poljoprivreda u zatiti prirode i okolia; Vukovar, Republika Hrvatska (2012.,2013.) lanstvo i funkcije u instituciji, drutvima i udrugama: 1. Proelnik poljoprivrednog odjela Veleuilita u Poegi - 2007./2008. godine. Djelokrug poslova: izrada izvedbenih i nastavnih planova Strunih studija: Vinogradarstvo-VinarstvoVoarstvo i Prehrambena tehnologija, ustrojavanje rada nastavne baze Klijet i spremite vina. 2. Prodekanica za razvoj Veleuilita u Poegi (2008.-2012.) Djelokrug poslova: - Predsjednik povjerenstva za struni i znanstveni rad Veleuilita u Poegi, - Predsjednik povjerenstva za meunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom, - Predsjednik je povjerenstva za zavrne diplomske ispite na Veleuilitu u Poegi, - Erasmus koordinator Veleuilita u Poegi od 2009. - 2012 godine. - Voditelj EU projekta IPA IV- komponenta Regionalni razvoj ljudskih potencijala, pod nazivom Poveana zapoljivost radne snage u Poeko-slavonskoj i Koprivniko-krievakoj upaniji, - Voditelj programa osposobljavanja odraslih osoba za zanimanje Vinogradar/ka i podrumar/ka. 3. lan Hrvatskog drutva biljne zatite od 2000. godine 4. lan drutva agronoma Poeko-slavonske upanije od 1998. godine 5. lan Hrvatskog drutva sudskih vjetaka od 2007. godine 6. Stalni sudski vjetak poljoprivredne struke pri upanijskom sudu u Slavonskom Brodu i Poegi.

Raunalne vjetine

Microsoft Office

Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Stranica 2 / 2