Kepentingan Penggunaan Resos yang Efektif dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Kamus mendefinisikan bahan sebagai sesuatu atau beberapa benda yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu atau untuk sesuatu tujuan. Bahan juga berkaitan dengan hal-hal yang akan dibincangkan seperti dalam pengajaran dan pembentangan. Kamus Longman Dictionary of Contemporary English telah memberikan definisi bahan sebagai “information from which a (written) work is to be produced”. Pada asasnya, perkataan bahan dapat diertikan sebagai merangkumi sebagai segala benda, alat, maklumat dan media yang dapat memenuhi sesuatu tujuan dan bahan.

Sedasawarsa ini, guru-guru sering menghadapi masalah dalam memberikan pemahaman konsep yang mantap kepada murid-murid. Sering kali murid tertukar konsep-konsep pembelajaran antara tajuk-tajuk yang mereka murid-muridi, contohnya, konsep peratus dengan pecahan dan sebagainya. Oleh itu, guru-guru haruslah kreatif dan kritis dalam berfikir bagi membina satu resos yang sesuai untuk dijadikan sebagai bahan bantu belajar dalam pengajaran dan pembelajaran supaya ianya dapat meningkatkan mutu kefahaman dalam kalangan murid-murid. Penggunaan resos yang efektif sebenarnya mampu mewujudkan kejayaan mencapai objek pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. Oleh itu, terdapat banyak kepentingan dalam menggunakan resos bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Antaranya ialah,dengan menggunakan resos yang efektif, guru-guru boleh mencapai objektif pembelajaran dan pengajaran dengan senang dan berkesan. Hal ini dapat dilihat apabila penggunaan resos yang dibina, digunakan oleh murid-murid secara menyeluruh, mereka akan dapat menjawab soalan-soalan latihan yang diberikan dengan berkesan. JIka kita dapat perhatikan, murid-murid yang dapat menjawab soalan dengan cepat dan betul merupakan murid-murid yang faham akan konsep pembelajaran pada hari itu. Selain itu juga, mereka akan mampu untuk menyatakan kembali apa yang telah mereka pelajari pada hari ini secara mantap dan tepat dan dapat menggalakkan pemikiran secara membina.

Penggunaan bahan bantu belajar juga bertujuan untuk membantu guru mengajar dengan lebih berjaya selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mengutamakan kepentingan terhadap keperluan murid-murid. Melalui falsafah ini, Kementerian Pendidikan di Malaysia berusaha menjelaskan konsep pembangunan kemanusiaan dalam penggubalan kurikulum selain memberi perhatian kepada perkembangan individu khususnya dari aspek JERIS iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Perkembangan yang seimbang berdasarkan konsep JERIS adalah amat diperlukan oleh

bahan bantu belajar dapat dilihat sebagai medium yang berupaya menyerlahkan bakat dan potensi murid-murid dalam sesuatu subjek yang mana mereka akan meneroka bahan tersebut dan meningkatkan daya pemikiran mereka supaya menjadi lebih kreatif dan kritis. ianya memang susah kerana setiap murid membesar dalam persekitaran yang berbeza. ianya pasti akan menjadi kesenangan kepada murid-murid dalam menjalankan operasi dalam Matematik.murid-murid supaya mereka berdaya saing dalam era pasca globalisasi pada masa kini. Selain itu. Bahan-bahan pengajaran dan bahan bantu belajar ada dalam pelbagai bentuk. Dengan menggunakan bahan bantu belajar yang bersesuaian. murid-murid akan mengalami proses pembelajaran yang lebih interaktif dan segar. Bahan-bahan itu mungkin dalam bentuk buku. pendaraban dan pembahagian. Dalam menjalankan pengajaran berbentuk pemikiran secara kreatif dan kritis. bahan bantu belajar yang dipilih mampu mempengaruhi minat muridmurid untuk meneruskan tumpuan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran pada waktu tersebut. carta atau slaid yang dipancarkan pada layar dan sebagainya yang merupakan bahan yang menyokong penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru harus memainkan peranan penting dalam menyediakan bahan bantu belajar yang sesuai selaras dengan perkembangan semasa supaya murid-murid pada hari ini dapat mempraktikkan pemikiran di luar kotak. Tambahan pula. penggunaan bahan bantu belajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dapat menggalakkan murid-murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. kepelbagaian bahan bantu belajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah amat digalakkan kerana setiap murid mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Inilah pembangunan pendidikan yang kita inginkan terhadap murid-murid masa kini. murid-murid pasti akan memilih bahan yang mereka minati bagi membantu mereka memahami konsep subjek dalam pengajaran dan pembelajaran pada waktu tersebut. Sehubungan itu. murid-murid pasti akan menyukai pembelajaran matematik. guru memainkan peranan yang sangat penting ketika . Setiap sesuatu kejayaan yang besar adalah bermula daripada satu langkah tapak kaki. Dengan penggunaan bahan bantu belajar yang sesuai dengan tajuk. Pembelajaran subjek Matematik adalah sebenarnya adalah sangat mudah dan menyeronokkan jika murid-murid dapat memahami dan menguasai konsep matematik yang baik. Pembelajaran matematik hanya melibatkan empat jenis operasi iaitu. sekali gus dapat menepis tanggapan stereotaip yang menyatakan bahawasanya pembelajaran Matematik adalah amat susah. murid-murid akan dapat menjana idea-idea yang baru dan membuat inovasi terhadap tajuk atau bahan yang mereka gunakan. penambahan. Keempat-empat operasi ini.Oleh itu.dengan kepelbagaian bahan bantu belajar yang ada. Hal ini adalah amat digalakkan selaras dengan membentuk kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Oleh itu. Secara tidak langsung. penolakan. jika dikuasai dengan baik dan cepat serta secara efektif.

iPhone atau komputer. Selain itu. ianya akan menggalakkan penglibatan murid-murid di dalam bilik darjah secara langsung. ianya dapat memudahkan kerja guru dalam memberikan dan mengukuhkan konsep sesuatu mata pelajaran murid-muridan tersebut. ianya dapat memberi kefahaman kepada murid-murid dengan mudah dan cepat. dengan penggunaan bahan bantu belajar. pasti mereka akan dapat memahami konsep subjek itu dengan sebaiknya.proses pengajaran dan pembelajaran berlaku supaya penjanaan minda terhadap muridmurid dapat dilaksanakan secara ansur maju. dengan menggunakan bahan bantu belajar dalam pengajaran dan pembelajaran. murid-murid pasti akan lebih berminat untuk menggunakan bahan bantu belajar tersebut kerana sememangnya fitrah seorang murid-murid suka bermain sambil belajar.murid-murid juga akan mudah tertarik dengan subjek tersebut jika kita menggunakan konsep bermain sambil belajar dengan menggunakan bahan bantu belajar. Tambahan lagi. ada sesetangah murid perlu belajar dengan menggunakan muzik. Tambahan pula. Yang paling meyeronokkan adalah. Dengan adanya bahan bantu belajar ini. muridmurid pasti akan cepat berasa bosan dengan subjek tersebut. tidak semua murid mempunyai kecerdasan yang sama. Selain itu. bahan bantu belajar itu mestilah menarik dan berwarna-warni mengikut kesesuaian aktiviti supaya muridmurid akan dapat mengenali warna sambil bermain menggunakan bahan bantu belajar yang disediakan. dengan adanya bahan bantu belajar. Cara ini adalah cara yang paling baik dan patut digunakan oleh semua guru kerana cara ini terbukti merupakan cara terbaik bagi memastikan murid-murid akan memahami konsep . Secara tidak langsung objektif pengajaran pasti akan tercapai. ada yang perlu menggunakan bahan elektronik seperti iPad. Jika mereka menggunakan bahan bantu belajar tersebut sepenuhnya. Namun begitu. Secara tidak langsung objektif pengajaran dan pembelajaran pasti akan tercapai dengan mudah. Dalam setiap bilik darjah. Tumpuan mereka akan mula hilang dan mereka akan cuba untuk membuat sesuatu di luar kawalan guru contoh. menggangu rakan-rakan yang lain. Penggunaan bahan bantu belajar yang sesuai pasti akan dapat memberikan kefahaman yang baik dan mantap serta cepat kepada murid-murid. Jika kita bergantung semata-mata dengan papan putih atau papan hitam yang disediakan. membuat kerja lain dan sebagainya. ianya akan memudahkan pengajaran guru pada hari tersebut. Dengan pembinaan bahan bantu belajar yang bersifat permainan. guru haruslah kreatif dalam menyediakan bahan bantu belajar yang mengikut kemampuan guru dan juga yang mampu memenuhi keperluan murid-murid supaya objektif pembelajaran pada waktu tersebut akan mudah tercapai tanpa melibatkan kos yang tinggi.

Boon dan Sharifah Fakhriah. kesediaan dan kecerdasan untuk belajar. Bahan bantu belajar yang berbentuk 3D adalah bahan yang paling baik.subjek tersebut dengan baik. Kita dapat lihat pelbagai kemahiran dalam kalangan murid-murid yang akan dapat ditonjolkan jika cara ini diguna pakai dalam bilik darjah. Cara berfikir seperti ini perlu dipupuk semenjak mereka kecil lagi supaya mereka akan lebih kreatif pada masa hadapan. dan jika seseorang guru itu berkemampuan. Pembelajaran kooperatif adalah amat sesuai digunakan bagi meningkatkan kemahiran sosial murid-murid. Perkembangan intelek yang seimbang dapat menyeimbangkan aktiviti harian dan kecerdasan murid-murid dalam pelbagai aspek kehidupan berdasarkan konsep JERIS. Jika guru tidak menghiraukan tentang psikologi murid-murid. Penggunaan bahan bantu belajar juga dapat menilai perkembangan intelek murid-murid. Murid-murid akan dapat mengenali dan mengetahui bahawa emosi seseorang mungkin berbeza mengikut situasi tertentu dan tahu bagaimana cara untuk mengawal emosi tersebut. pembelajaran pasti akan menjadi bosan dan tidak efektif. Oleh itu. Bermain sangat penting dalam memupuk interaksi murid-murid dengan rakan-rakan mereka. alam kanak-kanak merupakan tempoh persediaan diri untuk ke alam dewasa (Noriati. Mereka juga dapat menambahkan maklumat tambahan ke dalam minda dan akan mengembangkan potensi pemikiran mereka dalam mendedahkan mereka dengan cara menyelesaikan masalah. guru boleh menyediakan bahanbahan tersebut bagi setiap murid supaya mereka boleh meneroka dan memegang sendiri barang tersebut. guru-guru dan orang-orang di sekeliling mereka termasuklah dengan ibu bapa. Bermain juga dapat meningkatkan keyakinan dan keberanian diri kanak-kanak supaya tidak malu untuk bersosial dengan orang lain. 2009). kita boleh lihat betapa pentingnya penggunaan bahan bantu belajar 3D dan penggunaannya digunakan sepenuhnya oleh murid-murid. jika berbentuk permainan adalah sangat digalakkan. Bahan bantu belajar yang disediakan. Guru perlu mengenalpasti setiap perwatakan dan gaya belajar murid-muridnya supaya guru dapat menyediakan bahan bantu belajar dengan baik dan bersesuaian dengan psikologi murid –murid. Menurut teori instinct (naluri). contohnya dengan menggunakan Polyas’ Model. Bahan bantu belajar ini disediakan dengan berpandukan kepada aspek psikologi muridmurid dan mengikut kemampuan serta kebolehan mereka dengan kemahiran yang berbeza. Murid-murid juga akan dapat mengetahui pelbagai kemahiran sekaligus dapat membantu mereka berfikir dengan lebih kreatif dan logik. Sekali lagi diterangkan bahawa seseorang guru itu perlu mahir dan fasih akan perangai murid-muridnya. . Murid-murid akan terlibat secara langsung dalam pengajaran dan pembelajaran dan mereka pasti tidak akan berasa bosan dengan subjek tersebut. Murid-murid dapat mengetahui tahap keupayaan.

Salah satu jenis bahan manipulatif yang sangat berguna untuk melakukan pengiraan ialah bahan asas 10. jari tengah dan ibu jari untuk menaik dan menurunkan manik-manik tersebut. penolakan. Murid-murid hanya perlu menggunakan jari telunjuk. pengajaran dan pembelajaran matematik amat bergantung kepada bahan manipulatif untuk melakukan proses pengiraan secara berkesan. Murid juga dapat mengira dengan pantas.Contoh bahan asas 10 yang biasa digunakan ialah Blok Dienes.Ikatan Straw dan Abakus juga merupakan bahan manipulatif yang biasa digunakan dalam pengiraan asas matematik. Contoh – contoh bahan manipulatif yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah seperti dalam gambar rajah di bawah. pendaraban dan bahagi.Secara umum. meningkatkan penggunaan otak kanan murid dan penglibatan semua deria utama murid ketika mengendalikan abakus. penambahan.rod Cuisenaire. Ianya amat mudah untuk digunakan dan sangat efisien bagi menyelesaikan masalah dalam matematik. .Cipberwarna. penambahan nombor dua digit dengan nombor dua digit tanpa kumpul semula. Penggunaan abakus boleh diaplikasikan dalam keempat-empat operasi matematik iaitu. Contohnya. Bahan-bahan manipulatif dalam Matematik Penggunaan abakus dapat meningkatkan kemahiran pengiraan dan kebolehan menyelesaikan masalah matematik dalam kalangan murid. Selain daripada itu.

Guru-guru muda sudah mula sedar akan kelebihan menggunakan video sebagai medium untuk mengajar kerana mereka sendiri sedar bahawa jika mereka belajar dengan melihat video. kepentingan dalam ICT sebenarnya mampu mencorakkan semula cara dan gaya pemikiran serta sistem nilai masyarakat masa kini dan akan datang. Ianya amat mudah untuk digunakan. murid-murid akan mudah ingat apa yang mereka belajar melalui grafik yang mana dapat membantu murid mengekalkan ingatan jangka panjang mereka. Selain itu. Ini merupakan contoh yang sangat mudah bagi menunjukkan cara menggunakan abakus. Kemudian. bahan video dalam bentuk digital dapat digunakan sebagai satu medium untuk meningkatkan lagi kesenangan dalam mengakses kepada bahan pembelajaran. Dalam pengajaran pembelajaran yang berasaskan kaedah pembelajaran secara kontekstual.Naikkan 2 manik bawah yang paling kanan ke arah palang/bim.untuk menambahkannya dengan nilai 31. Selain itu juga. Strategi ini dapat meningkatkan kefahaman dan minat murid-murid serta pembelajaran adalah lebih bermakna. Murid-murid pasti akan suka belajar dengan menggunakan abakus apabila mereka perlu menyelesaikan soalan matematik yang melibatkan operasi-operasi dalam matematik. mereka akan lebih mudah ingat sesuatu subjek itu dengan mudah dan baik. Hasilnya adalah 43. klip video juga boleh digunakan untuk menunjukkan tunjuk cara yang sukar dan bahaya dilakukan serta prosedur-prosedur penggunaan sesuatu alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan video juga. klip video dapat membawa situasi-situasi apklikasi konsep matematik dalam kehidupan harian kepada murid-murid untuk melihat bagaimana dan bilakah matematik dapat diaplikasikan ke dalam konteks sebenar. dan 3 manik bahagian nilai tempat puluh ke atas. dan naikkan 1 manik bawah yang berada di sebelah kiri untuk menunjukkan nilai 12. Mahu atau tidak. gerakkan 1 manik di bahagian nilai tempat sa ke atas. . Selain daripada itu.

bahan pembelajaran individu. Penggunaan kalkulator sebagai bahan bantu belajar dalam pengajaran dan pembelajaran matematik juga boleh digunakan. Akhir sekali. Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik dan strategi. perubahan demi perubahan perlu dilaksanakan bagi mengisi ruang-ruang input yang baru dan terkini dalam pendidikan di negara ini. penggunaan bahan pembelajaran. muridmurid menjawab soalan yang diutarakan dalam komputer. penilaian menggunakan komputer di mana guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan komputer. latihan murid. Komputer menjadi media pengantara guru dan pengajar. Antara isu yang ditimbulkan ialah. yang pertama adalah. jawapan akan disemak oleh guru itu sendiri. Murid-murid belajar dengan merujuk kepada modul tersebut. Antara kelebihan penggunaan kalkulator yang telah dikenalpasti ialah dapat meningkatkan minat . guru boleh mengubahsuai dan memperbaiki rancangan pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang. Pengurusan pengajaran menggunakan komputer pula adalah apabila sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusnya membuat analisis bagi penilaian pengajaran.Langkah kerajaan dalam menggalakkan guruguru mengajar menggunakan ICT adalah amat bagus kerana ianya dapat meningkatkan perasaan inkuiri dalam diri murid-murid dan juga guru-guru boleh memberikan inputinput tambahan kepada murid-murid yang tidak dapat dibeli atau ditunjukkan secara langsung kepada murid-murid. tidak dapat mengamalkan pengiraan secara mental dan tidak menghafal fakta asas metematik. Walaubagaimanapun pengunaan kalkulator sebagai bahan bantu belajar dalam pembelajaran pada situasi yang sesuai boleh membantu muridmurid untuk lebih memahami nombor dan operasi pengiraan dengan baik. Namun begitu. Pengajaran menggunakan komputer yang mana. Kebanyakan modul adalah dalam bentuk pakej pembelajaran formal. Dengan cara ini murid-murid akan mengetahui prestasi mereka dengan serta merta. Pembelajaran juga pasti akan menjadi lebih seronok dan interaktif. Daripada penilaian ini nanti. murid-murid tidak akan cekap dalam mengira.persaingan akan wujud yang memerlukan kepada tindakan pantas dan bijaksana bagi menghadapi keadaan ini. Terdapat dua cara yang guru boleh gunakan untuk membuat penilaian menggunakan komputer. ianya telah menimbulkan kontroversi dalam kalangan warga pendidik. Oleh itu. guru hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kandungan tajuk yang hendak diajar dalam bentuk modul. atau murid-murid menjawab soalan dalam komputer dan terus menyemak jawapan mereka. proses pengajaran dan pembelajaran. penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer. Semua ini memerlukan kredibiliti dan kemampuan manusia sebagai pengurus atau pekerja yang mahir dan mempunyai ilmu pengetahuan. dan interaksi murid-murid di dalam bilik darjah.

Dengan menggunakan model ini. Cara menggunakan blok asas sepuluh juga adalah sangat mudah dan memang sesuai digunakan untuk mengukuhkan konsep – konsep asas kepada murid-murid yang baru hendak belajar dalam matematik terutama apabila melibatkan operasi dalam matematik. Blok asas sepuluh amat meluas digunakan dalam pengajaran matematik. guru harus mengenalpasti kesesuaian bahan bantu belajar bagi setiap subjek yang diajar pada hari tersebut supaya pencapaian objektif pemebelajaran dapat dioptimumkan. Selain itu. Kita boleh melihat contoh penggunaan blok asas sepuluh dalam penambahan. Oleh itu. “Kedua. menambah dalam perpuluhan dan sebagainya.dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh. contohnya digunakan untuk menambah. menolak. cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu” . selain ianya menunjukkan kesan positif terhadap kemahiran mengira dan perkembangan konsep matematik dan juga dapat meningkatkan kemahiran pengiraan mental murid-murid.murid-murid dalam pengiraan matematik. guru juga boleh menggunakan blok asas sepuluh sebagai bahan bantu belajar dalam pengajaran dan pembelajaran mereka bagi menarik minat murid-murid dalam subjek matematik.

Internet juga boleh digunakan untuk membuat kajian dan mengumpul data. Program ini banyak membantu dalam tajuk pengumpulan. Tambahan pula. Satu contoh yang baik ialah program microsoft excel. kini terdapat manipulatif berbentuk virtual yang boleh digunakan secara interaktif oleh murid-murid.Perisian yang terdapat dalam komputer itu sendiri juga boleh membantu dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bilik darjah. Selain itu.Pelbagai laman web boleh diakses untuk .Hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut: 369 + 244 = 613 Tambahan pula. Beberapa kajian mendapati perisian seperti Geometric Sketch Pad (GSP). terdapat pelbagai perisian matematik yang membantu pengajaran dan pembelajaran matematik. Cabri dan Geogebra membantu murid-murid mengukuhkan konsep geometri dan menganalisis masalah dan situasi yang berkaitan dengan bentuk dan ruang. persembahan data.

Bahan – bahan manipulatif ini adalah sangat bagus bagi mengukuhkan konsep matematik terhadap diri murid-murid. 2669 patah perkataan Kad Imbasan Kad imbasan boleh juga digunakan sebagai bahan bantu belajar kerana ianya bersifat secara langsung.membantu guru dan murid-murid mencari bahan dan maklumat berkaitan matematik. guru harus berhati-hati dalam menilai maklumat yang sesuai dan wajar dalam pengajarannya. Selain itu juga. jelaslah kepada kita semua bahawa kepentingan menggunakan bahan bantu belajar dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. . Guru memainkan peranan yang penting dalam merancang dan melaksanakan rancangan pengajaran harian yang bersesuaian dengan subtopik yang ingin diajar pada waktu tersebut serta guru perlu bijak dan pandai memilih bahan bantu belajar yang sesuai bagi murid-murid mereka. Di sini. kita dapat mengetahui beberapa bahan-bahan manipulatif yang boleh digunakan dalam dalam pengajaran matematik yang mana. Namun. Kad imbasan amat efektif digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.

. Guru boleh membuat kad imbasan dalam pelbagai saiz.nombor yang terdapat pada kad imbasan tersebut. Berikut merupakan contoh-contoh kad imbasan yang boleh digunakan dalam mengajar nombor perpuluhan pada tiga tempat perpuluhan.Cara menggunakan kad imbasan adalah sangat mudah. Guru boleh menggunakan kad imbasan dengan mengedarkan kepada murid-murid atau guru boleh hanya menunjukkan dari hadapan. warna dan bentuk bagi menarik minat murid-murid untuk belajar tentang tajuk yang ingin diajarkan. dan meminta murid membacakan nombor .

Selain itu. saya ingin mengucapkan ribuan terim kasih kepada semua kawan-kawan saya yang telah membantu saya sama ada secara langsung atau tidak . Saya ingin mngucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Datin Zaitun bt Othman.Alhamdulillah syukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat saya menyiapkan tugasan yang diberikan pada masa yang telah ditetapkan dengan baik dan jayanya. selaku pensyarah pembimbing saya yang tidak pernah jemu dan putus-putus dalam mengajarkan kepada saya cara-cara untuk menjadi guru yang baik.

dari segi penyusunan isi kandungan dalam rancangan pengajaran harian. perkembangan 20 minit dan penutup 5 minit. Dengan ini. Walhal itu adalah perkara yang paling utama yang perlu saya ambil berat supaya saya tidak akan terambil masa kelas guru lain. Selain itu juga. namun baru saya sedar apa yang saya pelajari sebelum ini adalah kurang tepat dan baik. Saya telah mempelajari banyak perkara dalam pengajaran beliau pada hari tersebut. saya telah menghadapi banyak masalah. Masalah utama yang saya hadapi adalah saya masih lagi tidak tahu cara-cara untuk membuat rancangan pengajaran harian yang baik. beliau tidak berhnti di situ sahaja. Sepanjang dalam menyiapkan tugasan ini. Kesalahan yang paling jelas saya lakukan adalah. Secara jujurnya. set induksi 5 minit. Saya sudah menghantar rancangan pengajaran harian saya yang pertama kepada Datin Zaitun. namun ketepatan masa tidak dapat saya penuhi. Saya amat khuatir jika perancangan saya bagus. Saya amat terkejut kerana cara saya membuat rancangan pengajaran harian sebelum ini amat berlainan. kita mengenali kebolehan murid-murid kita yang mana. Perasaan saya sewaktu menjalankan mikro-teaching secara jujurnya saya berasa sungguh gementar dan takut kerana saya amat jarang sekali melakukan aktivit ini. Saya sedar akan kelemahan dan kekuatan saya sewaktu proses mikro pengajaran yang lepas. Saya sudah tahu sedikit sebanyak cara untuk menyusun isi kandungan pelajaran dalam rancangan pengajaran harian. saya masih lagi tidak dapat menguasai sepenuhnya cara-cara untuk membuat rancangan pengajaran harian yang baik. kawan-kawan saya ada menasihati supaya. kita pasti akan berjaya dalam memastikan masa yang diperuntukkan adalah mencukupi dan digunakan dengan amat berkesan dan efektif terhadap muridmurid. saya akui saya memang kurang ilmu dan tidak langsung berusaha untuk mencari ilmu tersebut. baris dan lajur dalam rancangan pengajaran harian. Saya berasa sungguh risau dengan keadaan ini kerana. apa yang perlu ada dan apa yang tidak perlu ada. Selain itu. Cukuplah bagi tempoh masa jika kita hanya diperuntukkan dengan 30 minit waktu pengajaran dan pembelajaran.saya kagum dengan semangat yang ada pada beliau yang mana. kita mengetahui berapa lama masa yang mereka perlukan bagi memahami setiap isi pelajaran yang kita ajarkan pada waktu tersebut. Saya pernah membuat rancangan pengajaran harian sebelum ini. kuliah kami hanya pernah menjalani satu kali sahaja proses mikro-teaching bersama-sama dengan pensyarah pembimbing kami yang lepas. Saya berasa sungguh kesal kerana tidak dapat menggembirakan hati beliau. keyakinan masih lagi tidak dapat wujud dalam diri saya. Seingat saya. saya juga menghadapi masalah dalam menentukan masa yang diperlukan bagi setiap slot dalam rancangan pengajaran harian yang saya lakukan. Oleh itu.langsung. Namun begitu. . namun beliau sungguh kecewa dengan penulisan yang saya berikan. Bagi saya idea itu sangat bernas kerana ianya dapat memberikan cue kepada guru-guru bila mereka perlu untuk masuk ke setiap slotslot yang telah dirancangan supaya mereka tidak akan terambil masa orang lain.sebaliknya beliau menerangkan satu-satu kepada kami untuk setiap perenggan. Contohnya. Saya telah bertanyakan kepada rakan-rakan saya bagaimana cara untuk memastikan perkara seperti itu tidak berlaku. Semoga kalian akan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Ramai dalam kalangan kawan-kawan saya memberi cadangan supaya meletakkan tempoh masa bagi setiap slot-slot yang ada dalam rancangan pengajaran harian.

saya perlu bijak menguruskan masa dan merancang set induksi agar tidak mengambil masa yang terlalu lama. Sebagai memperbaiki mutu pengajaran. Ini menjadikan pelaksanaan pengajaran mikro menjadi terlalu lama dan membuatkan para pelajar mungkin tertanya-tanya akan pelajaran yang dipelajari. saya perlulah memperbaiki pengajaran supaya lebih tahu tempoh masa yang sesuai untuk mengaitkan isi pelajaran. Selain itu. Oleh itu.Dalam melaksanakan set induksi sebagai permulaan pengajaran. Dengan demikian. Justeru itu. Selain itu. ada kalanya saya terlepas pandang kepada beberapa murid yang tergolong dalam golongan lemah di mana mereka pun berminat untuk menjawab soalan tetapi saya tidak melayan mereka kerana asyik melayan murid-murid yang begitu menonjol dalam kelas. Sebagai tindakan susulan saya haruslah menyediakan bahan bantu mengajar terutamanya carta poket pendaraban yang lebih jelas dan menarik agar tidak menimbulkan sebarang kekeliruan dan dapat menimbulkan perasaan minat murid-murid terhadap pengajaran dan pembelajaran pada waktu tersebut. Sebagai tindakan susulan untuk memperbaiki pengajaran. Semasa pengajaran saya. Penggunaan carta poket pendaraban dan persembahan multimedia sebagai bahan bantu pengajaran juga agak mengelirukan sehingga menyebabkan pelajar memberikan jawapan atau maklum balas yang kurang tepat. Di samping itu. saya juga boleh merangsang minat dan penglibatan murid dengan memberikan . saya haruslah memperbaiki pengajaran agar memastikan murid-murid lebih aktif dan berani dengan pendekatan yang lebih berpusatkan murid dan teknik penyoalan yang lebih baik. saya seharusnya menggunakan bahan yang bersesuaian dan tidak terlalu banyak agar masa dapat dihadkan dan menjadikan pelaksanaan slot-slot dalam rancangan pengajaran harian menjadi lebih teratur. Hal ini mungkin berlaku kerana para pelajar agak terganggu dengan rakaman yang dibuat dan kurang menguasai pelajaran yang lepas atau murid-murid masih lagi tidak faham akan konsep pembelajaran pada hari tersebut. saya terpaksa membantu pelajar agar lebih mengingati pelajaran lepas dengan tepat. saya juga agak lambat mengaitkan set induksi yang dilaksanakan dengan isi atau tajuk pelajaran yang hendak diajar. Kelemahan para pelajar dalam mengingati pelajaran lepas yang telah dipelajari juga mengganggu kelancaran set induksi. saya hendaklah lebih menilai keberkesanan pencapaian objektif pelajaran yang hendak dicapai. Saya amat memerlukan latihan yang lebih mantap dalam memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. Oleh yang demikian. murid-murid juga agak malu dan pasif dalam memberikan respon atau maklum balas kepada soalan guru. Dalam perancangan sepatutnya saya melaksanakan set induksi itu selama lima minit tetapi ia telah dijalankan hampir sepuluh minit. penggunaan alat bantu mengajar yang terlalu banyak juga boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan set induksi sehingga menjejaskan pengurusan masa yang ditetapkan. saya mendapati tempoh masa yang diambil terlalu panjang dan melebihi masa yang dirancang. Selain memanggil nama murid dan memberi peluang untuk menjawab.

saya boleh menggunakan gambar atau nyanyian untuk memberikan lebih keseronokan bagi menggantikan penggunaan kad gambar perpuluhan. Akhir sekali saya akan menjalankan pertandingan kuiz serta membuat rumusan tajuk yang dipelajari pada hari tersebut. saya juga ingin melihat keberkesanan objektif pengajaran dan pembelajaran pada waktu tersbut. Dalam kaedah set induksi. Ini adalah bertujuan untuk menarik minat murid ke arah tajuk yang akan dipelajari iaitu pendaraban dalam perpuluhan pada tiga tempat perpuluhan. Di samping itu. saya boleh menambahkan lagi daya tarikan dan minat murid sekiranya gambar yang ditunjukkan disertakan dengan audio yang bersesuaian. saya dapat menilai keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan dalam pengajaran mikro. Ini lebih membantu murid terutamanya yang lemah untuk lebih faham sekiranya dibuat dalam bentuk audio dan visual dan menampakkan situasi yang lebih nyata. Ini secara tidak langsung meningkatkan kemahiran berfikir murid secara kritis. saya telah menggunakan teknik bercerita yang bertajuk “sang kura-kura”.Nampaknya murid-murid begitu berminat sekali dengan cerita yang direka untuk merangsang otak mereka berkaitan dengan pembelajaran pada waktu tersebut. Sebagai kekuatan kepada set induksi yang dijalankan. Selain daripada itu. saya juga dapat memperbaiki setiap kelemahan dengan tujuan untuk meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran agar objektif yang dirancang akan dapat dicapai. bagus dan sebagainya untuk memberi galakan dan motivasi kepada mereka. Maklum balas daripada murid-murid begitu memberangsangkan kerana penglibatan murid secara aktif dan saling bekerjasama dalam pembelajaran.peneguhan positif dan pujian seperti baik. Namun begitu. Sebagai meningkatkan lagi mutu pengajaran. Melalui refleksi yang dibuat. Dengan penyediaan kad gambar perpuluhan yang berwarna boleh menarik minat murid untuk menumpukan perhatian mereka semasa membacakan kad-kad perkataan tersebut. Harapan saya telah tercapai kerana murid-murid menjadi bermotivasi sehinggakan mereka begitu seronok belajar dan ini akan lebih memudahkan saya untuk menyampaikan pengajaran yang seterusnya. Selain itu. Faktor ini adalah sangat penting agar sesi pembelajaran saya lebih bermakna dan berkesan. penggunaan kad gambar perpuluhan juga dapat membantu murid untuk mengingat semula pelajaran yang sudah dipelajari. Namun demikian. Saya telah merancang supaya dibuat dalam pertandingan supaya wujud persaingan dalam kalangan murid-murid. sekiranya saya bijak dan mahir . Nampaknya objektif saya tercapai kerana murid-murid dapat menjawab soalan kuiz tersebut dengan cepat dan betul. saya mengharapkan murid-murid akan lebih bermotivasi sebelum pergi ke langkah pengajaran yang seterusnya. Penggunaan kad gambar perpuluhan dapat merangsang murid-murid untuk berfikir dan cuba membuat andaian. Selain itu. Kepelbagaian bahan bantu mengajar sememangnya banyak membantu proses pengajaran dan pembelajaran saya. gambar yang ditunjukkan juga bersesuaian dengan isi pelajaran yang hendak diajar.

mempelbagaikan bahan bantu pengajaran dengan penggunaan pelbagai media yang lebih canggih terutamanya pengaplikasian teknologi. proses pengajaran dan pembelajaran saya akan menjadi lebih menyeronokkan dan dapat meningkatkan minat serta tumpuan murid. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful