Ο Herman Schuurman, ςυγγραφζασ τθσ παρακάτω προκιρυξθσ*1+, ιταν ζνασ από τουσ

ςυνιδρυτζσ τθσ ομάδασ “Η Βαριοποφλα” (Mokergroep), θ οποία ζδραςε από το τζλοσ του
1923 μζχρι το 1928 ςτθν Ολλανδία. Η ομάδα, κομμάτι του ελευκεριακοφ κινιματοσ τθσ
Ολλανδίασ, ςυςπείρωνε γφρω από τθν επικεϊρθςθ με το ίδιο όνομα (και υπότιτλο:
Επικεϊρθςθ προπαγάνδιςθσ για νζουσ εργάτεσ) νζουσ προλετάριουσ – μερικζσ εκατοντάδεσ
νζουσ και νζεσ ςε όλθ τθν Ολλανδία. Αν δείχνει κάτι το κείμενο είναι ότι το λεγόμενο ρεφμα
τθσ άρνθςθσ τθσ εργαςίασ δε ξεκινά κακόλου με τουσ καταςταςιακοφσ.

Παρακζτουμε μια ςχετικι παράγραφο κατευκείαν από τισ γραφζσ.

« Η “εργαςία” είναι το ηωντανό κεμζλιο τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ, είναι θ ατομικι
ιδιοκτιςια ωσ δθμιουργικι πθγι του ίδιου τθσ του εαυτοφ. Η ατομικι ιδιοκτθςία δεν είναι
άλλο από αντικειμενοποιθμζνθ εργαςία. Αν κζλουμε το κάνατο τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ,
δεν αρκεί να επιτεκοφμε ςτθν ατομικι ιδιοκτθςία ωσ αντικειμενικι κατάςταςθ. Πρζπει να
επιτεκοφμε ςτθν ατομικι ιδιοκτθςία ωσ δραςτθριότθτα, ωσ εργαςία. Διαπράττουμε ζνα
ςοβαρό λάκοσ όταν μιλοφμε για ελεφκερθ, ανκρϊπινθ, κοινωνικι εργαςία, για εργαςία
χωρίσ ατομικι ιδιοκτθςία. Η “εργαςία” είναι από τθ φφςθ τθσ μια δραςτθριότθτα
ανελεφκερθ, απάνκρωπθ, αντικοινωνικι, που κακορίηεται από τθν ατομικι ιδιοκτθςία, που
δθμιουργεί ατομικι ιδιοκτθςία. Η κατάργθςθ τθσ ατομικισ ιδιοκτθςίασ κα γίνει
πραγματικότθτα μόνον όταν τθν ςυλλάβουμε ωσ κατάργθςθ τθσ εργαςίασ, ωσ μια
κατάργθςθ που φυςικά κα γίνει εφικτι μζςω τθσ εργαςίασ, δθλ. μζςα από τθν υλικι
δραςτθριότθτα τθσ κοινωνίασ, και όχι ωσ μια απλι αντικατάςταςθ αυτισ τθσ κατθγορίασ με
κάποιαν άλλθ. Αποτελεί αντίφαςθ να μιλοφμε για μια *άλλθ+ “οργάνωςθ τθσ εργαςίασ”. Η
καλφτερθ οργάνωςθ που μπορεί να υπάρξει για τθν εργαςία είναι θ τωρινι οργάνωςθ, ο
ελεφκεροσ ανταγωνιςμόσ, και θ διάλυςθ των προθγοφμενων κατ’ επίφαςθ “κοινωνικϊν”
μορφϊν οργάνωςθσ. »

Καρλ Μαρξ, Για το Βιβλίο του Φ. Λιςτ “Σο Εκνικό ΢φςτθμα τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ”,
1845[2]

*

*

*

που ηουν από τθν εργαςία των εργατϊν. “μιςκόσ”. οι δεφτεροι απλά δεν εργάηονται.H ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ Herman Schuurman / Mokergroep (1924) Τπάρχουν ςτθ γλϊςςα λζξεισ και φράςεισ που πρζπει να απαλείψουμε. “άεργοσ”. θ λζξθ για τθν εργαςία. και όςο να μποροφν να κρζψουν τα παιδιά τουσ όταν είναι μικρά. παριςτάνουν ότι εργάηονται όταν υπολογίηουν και προςτατεφουν τα κζρδθ τουσ. “χρόνοσ εργαςίασ”. και αυτοί που δε δουλεφουν. Τπάρχουν οι άνεργοι. Και τα παιδιά των αφεντικϊν πάνε ςχολείο. “εργαηόμενοσ”. “άνεργοσ”. Οι εργάτεσ πλθρϊνονται τόςο όςο να μθν πεκαίνουν από τθν πείνα. Παράγει ανκρϊπουσ δίχωσ πνεφμα και ψυχι. Σοφτο το κοινωνικό ςφςτθμα. ζχουν ςτιςει τα εργοςτάςια και ζχουν ορίςει πϊσ και πάνω ςε τι πρζπει οι εργάτεσ να εργάηονται. επειδι δε μπορεί να βγει κζρδοσ από αυτοφσ. που ςαν να μθ φτάνει αυτό. Πρϊτα-πρϊτα. Οι ιδιοκτιτεσ του μθχανιςμοφ τθσ εργαςίασ ζχουν ορίςει το χρόνο εργαςίασ. και όλεσ οι ζννοιεσ που ςχετίηονται με αυτιν – “εργάτθσ”. . “Όποιοσ δεν εργάηεται δεν τρϊει” μασ λζνε τα αφεντικά. Η εργαςία είναι μια κατάρα. Οι εργάτεσ είναι αναγκαςμζνοι να εργάηονται. κακϊσ προςδιορίηουν τισ ζννοιεσ που ςυναποτελοφν το καταςτροφικό και διεφκαρμζνο περιεχόμενο του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Αυτοί που δε δουλεφουν είναι οι εκμεταλλευτζσ. “απεργία”. αλλιϊσ κα πεκάνουν τθσ πείνασ. βαςίηεται ςτθν εργαςία· ζχει δθμιουργιςει μια τάξθ που πρζπει να εργάηεται – και μια τάξθ που δεν εργάηεται. ο καπιταλιςμόσ. για να μποροφν κι αυτά να γίνουν αφεντικά όταν μεγαλϊςουν. Οι πρϊτοι δεν εργάηονται χωρίσ να φταίνε. Σα παιδιά τουσ κα πάνε ςτο ςχολείο. για να μποροφν κι αυτά να αρχίςουν να δουλεφουν. Οι άνεργοι είναι εργάτεσ που δεν επιτρζπεται να εργαςτοφν. Η εργαςία είναι θ φψιςτθ φβρισ και θ μεγαλφτερθ πράξθ εξευτελιςμοφ που ζχει διαπράξει θ ανκρωπότθτα ενάντια ςτον εαυτό τθσ.

από κακαρό ζνςτικτο. Για τουσ πλοφςιουσ που δεν εργάηονται.τι κα καλφπτει -μζςα ςε λογικά πλαίςια. Η εργαςία είναι μια αρρϊςτια τθσ κοινωνίασ. Ο άνκρωποσ όταν αποκτιςει ςυνείδθςθ τθσ ηωισ. . Σο ίδιο ιςχφει και γι’ αυτόν που πάει να δουλζψει. Μιασ ηωισ που δε κα γίνεται κφμα εκμετάλλευςθσ από παράςιτα.κα γίνει πραγματικότθτα.τισ ηωτικζσ του ανάγκεσ.Για να βάλει κανείσ τουσ άλλουσ να δουλζψουν γι’ αυτόν.τι είναι απαραίτθτο. Η ηωι για εμάσ κα ξεκινιςει όταν πάψουμε να εργαηόμαςτε.κακαρι και ςυμπαντικι. Ασ μθν ζχουμε βζβαια τθν αυταπάτθ ότι ζτςι μπορεί να λυκεί το πρόβλθμα. Μόνο τότε θ ηωι -θ πλιρθσ ηωι. και καταςτρζφοντασ όλεσ τισ κοινωνίεσ τθσ εργαςίασ που κα ζρκουν μετά -με άλλα λόγια. Δε κα υπάρχουν πια άνκρωποι-εργάτεσ. ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ. και ζνα βλακϊδεσ και άψυχο βλζμμα. Ο κακζνασ κα νιϊκει τθν ανάγκθ. δε κα ξαναδουλζψει. κα πρζπει να μθν ζχει προςωπικότθτα. κάτι που τουσ εμποδίηει να ηιςουν με αξιοπρζπεια. με τραχιά μζλθ.κα εξαφανιςτεί θ εργαςία. Σα δθμιουργικά πάκθ κα είναι θ φψιςτθ ευτυχία μιασ ανκρϊπινθσ ηωισ χωρίσ περιοριςμοφσ. να προδίδει. μια εςωτερικι αναγκαιότθτα. να ηει ςε βάροσ των ςυντρόφων του. να δθμιουργεί. θ εργαςία (των εργατϊν) είναι το μζςο για να παρζχουν ςτουσ εαυτοφσ τουσ μιαν εφκολθ ηωι. Δε κα προςποιθκϊ ότι λζω ςτον οποιοδιποτε να παρατιςει τθ δουλεία του αφριο το πρωί και μόνο μετά να ψάξει πϊσ κα ςυνεχίηει να ηει χωρίσ να δουλεφει. μόνο με επανάςταςθ πάνω ςτθν επανάςταςθ. θ πλοφςια ηωι. Αυτι θ κοινωνία εχκρεφεται τθ ηωι. νομίηοντασ ότι θ ηωι του μόλισ τϊρα ξεκινά. να εξαπατά και να λζει ψζματα. να δθμιουργεί ό. οφτε από το χρόνο ι τον τόπο. μια κακι μοίρα που τουσ επιβλικθκε από τθ γζννθςι τουσ.τι είναι όμορφο και καλό· δθλαδι μόνον ό. Ζνασ καλόσ εργάτθσ είναι ζνα ηϊο ςτον ηυγό. τότε γιατί όχι. Για τουσ εργάτεσ θ εργαςία είναι ζνασ ηυγόσ. να κάνει παηάρια. Αν όμωσ μπορείσ να ηιςεισ κλζβοντασ και πλιατςικολογϊντασ -όπωσ λζνε οι τίμιοι πολίτεσ. Πρζπει κανείσ να ςζρνεται. Σο να μθν εργάηεται κανείσ κα ζχει ςαν αποτζλεςμα. Η εργαςία είναι εχκρόσ τθσ ηωισ. Σότε δε κα υπάρχει παρά ηωι -μια ηωι ςπουδαία. μιασ ηωισ που δε κα κακορίηεται από τθν πείνα ι το μιςκό. και μόνον καταςτρζφοντάσ τθν. Θα βρεκεί ςε πολφ δφςκολθ κζςθ όποιοσ το επιχειριςει. αλλά μόνο άνκρωποι· ο κακζνασ μασ κα αιςκάνεται μια ανκρϊπινθ ηωτικι ανάγκθ.χωρίσ να ςε εκμεταλλεφεται ζνα αφεντικό. Κάκε άνκρωποσ κα είναι δθμιουργόσ και κα παράγει μόνον ό.

Ανά πάςα ςτιγμι ζνα γρανάηι μπορεί να φφγει από τθ κζςθ του. οι μθχανζσ. τα πιο απαραίτθτα εργαλεία να κάνουν φτερά – και παντοφ διαδίδουμε τρόπουσ και μζςα ςαμποτάη. Τπό τισ ςθμερινζσ εγκλθματικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ κάκε δθμιουργία είναι αδφνατθ. ΢θμαίνει να γίνεςαι ςυμμζτοχοσ ςτισ πολεμικζσ προετοιμαςίεσ. . τα προϊόντα εν τζλει αχρθςτεφονται. Και αν. τα μαχαίρια και τα ψαλίδια να ςπάςουν. Να εργάηεςαι ςθμαίνει να γίνεςαι ςυμμζτοχοσ. Αν κατανοιςουμε καλά τα παραπάνω. Δε κζλουμε να μασ εξοντϊςει ο καπιταλιςμόσ. ΑΤΣΟ΢ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟ΢ που εμείσ ςαμποτάρουμε ενςυνείδθτα κάκε καπιταλιςτικι επιχείρθςθ. θ εργαςία ζνα αφόρθτο βάςανο. Η εργαςία καταςτρζφει τθ ηωι. αυτι κα εκφραςτεί με τθν καταςτροφι αυτοφ του αχρείου και εγκλθματικοφ ςυςτιματοσ. θ ηωι μασ κα πάρει ζνα άλλο νόθμα. εργαηόμαςτε για τθ ςυντριβι τθσ ανκρωπότθτασ. να κάνεισ κζρδθ. πρζπει να εργαςτοφμε για να μθν πεκάνουμε από τθν πείνα. οι πρϊτεσ φλεσ. οφείλουμε μζςω τθσ εργαςίασ μασ να ςυμβάλλουμε ςτθ ςυντριβι του καπιταλιςμοφ. Αν αιςκανόμαςτε μζςα μασ μια δθμιουργικι ορμι. ςτο φενακιςμό. να εκμεταλλεφεςαι. Όταν δεν εργαηόμαςτε για τθ ςυντριβι του καπιταλιςμοφ. ςθμαίνει να γίνεςαι ςυμμζτοχοσ ςτθν δολοφονία ολόκλθρθσ τθσ ανκρωπότθτασ.Η δθμιουργία είναι μια ζντονθ απόλαυςθ. ΢θμαίνει να γίνεςαι ςυμμζτοχοσ ςτισ απάτεσ. ΢ε κάκε αφεντικό προξενοφμε ηθμιζσ. Γι’ αυτό και κα τον εξοντϊςουμε εμείσ. αναγκαηόμαςτε να εργαςτοφμε. Κάκε εργαςία είναι εγκλθματικι. Εκεί που εμείσ. λόγω των περιςτάςεων. ςτισ ατιμίεσ. θ εξεγερμζνθ νεολαία.

όχι να δουλεφουμε ςα ςκλάβοι· γι’ αυτό κα καταςτρζψουμε αυτό το ςφςτθμα τθσ ςκλαβιάσ. Ο καπιταλιςμόσ οφείλει τθν φπαρξι του ςτθν εργαςία των εργατϊν· ιδοφ ο λόγοσ που δε κζλουμε να είμαςτε εργάτεσ.Θζλουμε να δθμιουργοφμε ςαν ελεφκεροι άνκρωποι. _____________ . ιδοφ γιατί ςαμποτάρουμε τθν εργαςία.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful