Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS

CHÖÔNG 6

THÖÏC HAØNH MPS
BAØI 1: VAÄN (DISTRIBUTION) 1. MUÏC ÑÍCH Tìm hieåu quy trình hoaït ñoäng cuûa traïm, nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc caûm bieán, caùc cô caáu chaáp haønh cuûa traïm. Laøm quen vôùi phöông phaùp laäp trình tuaàn töï, caùc leänh vaøo/ra cô baûn. Laøm quen vôùi caùc chöông trình nhoû, ñoäc laäp. Thöïc haønh caùc thao taùc keát noái phaàn cöùng PLC, keát noái PLC vôùi caùc cô caáu chaáp haønh, thöïc haønh xoaù chöông trình boä nhôù PLC, download chöông trình PLC. Laäp trình PLC cho traïm phaân phoái theo yeâu caàu sau: 1) Nhaán nuùt STOP baát kyø luùc naøo thì döøng toaøn boä heä thoáng, ñeøn RESET saùng (baùo hieäu yeâu caàu nhaán RESET). 2) Sau ñoù nhaán RESET thì heä thoáng seõ trôû veà traïng thaùi ban ñaàu (giaùc huùt xaû chaân khoâng, xilanh caáp phoâi ruùt veà, tay quay qua phaûi). Sau khi hoaøn taát quaù trình reset thì ñeøn RESET taét ñoàng thôøi START saùng (baùo hieäu yeâu caàu nhaán START) 3) Sau ñoù nhaán START thì ñeøn START taét, heä thoáng saün saøng laøm vieäc. 4) Heä thoáng seõ kieåm tra xem trong oáng chöùa coù phoâi (workpiece,WP) khoâng ? - Neáu coù WP thì xylanh seõ ñaåy WP ra sau ñoù ruùt veà, tay quay quay töø phaûi qua traùi, van huùt chaân khoâng hoaït ñoäng. Sau khi kieåm tra aùp suaát ôû giaùc huùt ñuû thì tay quay quay qua phaûi ñöa theo WP qua phaûi, roài xaû huùt chaân khoâng ñeå giaùc huùt nhaû WP ra. Sau ñoù seõ quay veà böôùc kieåm tra WP trong oáng chöùa. - Neáu khoâng coù WP trong oáng chöùa thì ñeøn baùo “heát phoâi”(Q1.2) saùng, yeâu caàu cung caáp WP vaøo oáng chöùa, sau khi cung caáp WP vaøo oáng chöùa thì ñeøn START saùng (baùo hieäu yeâu caàu nhaán START ñeå heä HAØNH TRAÏM PHAÂN PHOÁI

2. BAØI TAÄP

132

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS thoáng tieáp tuïc vaän haønh). Tieáp tuïc nhaán START thì heä thoáng seõ thöïc hieän laïi töø ñaàu böôùc (4).

133

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS LÖU ÑOÀ KHÔÛI ÑOÄNG (DUØNG CHUNG CHO CAÙC TRAÏM MPS) :
BEGIN

RESET=1 ?

NO

YES Reset caùc thoâng soá
START=1 ?

NO

YES
CHÖÔNG TRÌNH

END

LÖU ÑOÀ NGAÉT TRAÏM (DUØNG CHUNG CHO CAÙC TRAÏM MPS) :
BEGIN

Traïm ñang laøm vieäc NO
STOP=1 ?

YES
END

134

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH CHO TRAÏM PHAÂN PHOÁI : Start
Ñöa tay quay qua phaûi

N

Gaëp cöõ haønh trình phaûi ?

Y
xaû huùt chaân khoâng

N

Ñaõ xaû heát ?

Y N
Coù workspiece trong kho ?

Y
Ñaåy workspiece ra trong 2s Ñöa tay quay qua traùi

N

Gaëp cöõ haønh trình traùi ?

Y
Baät huùt chaân khoâng

N

Ñuû aùp huùt chaân khoâng ?

Y

3. BAÛNG ÑÒA CHÆ VAØO RA
Kyù hieä u Ñòa chæ Kieå u döõ lieäu Chuù Thích

135

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS
1B2 1B1 2B1 3S1 3S2 B4 IP_FI S1 S2 S3 S4 1Y1 2Y1 2Y2 3Y1 3Y2 H1 H2 H3 I 0.1 I 0.2 I 0.3 I 0.4 I 0.5 I 0.6 I 0.7 I 1.0 I 1.1 I 1.2 I 1.3 Q 0.0 Q 0.1 Q 0.2 Q 0.3 Q 0.4 Q 1.0 Q 1.1 Q 1.2 BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL Caûm bieán nhaän bieát xy lanh ñi ra. Caûm bieán nhaän bieát xy lanh ñi veà. Caûm bieán aùp suaát Coâng taéc haønh trình nhaän bieát tay quay veà ngaên chöùa Coâng taéc haønh trình nhaän bieát tay quay ñeán traïm keá Caûm bieán nhaän bieát coù workpiece trong ngaên chöùa Caûm bieán nhaän bieát traïm keá ñang baän Nuùt nhaán Start Nuùt nhaán Stop Coâng taéc choïn cheá ñoä Töï ñoäng/Tay Nuùt nhaán Reset Solenoid 1Y1 taùc workpiece ñi ra Solenoid 2Y1 taùc khoâng Solenoid 2Y2 taùc khoâng Solenoid 3Y1 taùc chöùa Solenoid 3Y2 taùc keá Ñeøn Start Ñeøn Reset Ñeøn baùo ngaên chöùa khoâng coù workpiece ñoäng xy lanh ñaåy ñoäng môû van huùt chaân ñoäng taét van huùt chaân ñoäng tay quay veà ngaên ñoäng tay quay ñeán traïm

4. TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN - B1: Phaân tích hoaït ñoäng cuûa heä thoáng - B2: Tìm hieåu caáu taïo, nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc cô caáu chaáp haønh. - B3: Caáp nguoàn cho traïm phaân phoái. - B4: Xoùa chöông trình trong PLC. - B5: Choïn ñòa chæ cho caùc ngoõ vaøo/ra. - B6: Döïa vaøo löu ñoà ñeå vieát chöông trình ñieàu khieån traïm. - B7: Nhaäp chöông trình vaøo PLC . 136

thieát bò treân traïm. TIEÂU CHÍ ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ THÖÏC TAÄP Hieåu vaø trình baøy ñöôïc quy trình hoaït ñoäng cuûa traïm.B8: Kieåm tra chöông trình hoaït ñoäng. keát noái PLC vôùi caùc cô caáu chaáp haønh. download chöông trình PLC. neáu sai quay laïi böôùc 5. Laäp trình PLC vaän haønh heä thoáng theo ñuùng yeâu caàu. thöïc haønh coâng vieäc xöû lyù loãi heä thoáng. 5. xoaù chöông trình boä nhôù PLC. 137 .Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS . nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc caûm bieán. Naém vöõng caùc thao taùc keát noái phaàn cöùng PLC. caùc cô caáu chaáp haønh.

vuøng nhôù ñaëc bieät. phaân tích löu ñoà hoaït ñoäng cuûa traïm. Laäp trình PLC cho traïm kieåm tra theo yeâu caàu sau : (1) Nhaán nuùt STOP baát kyø luùc naøo thì döøng toaøn boä heä thoáng.Khoâng: Cho ñeá naâng naâng leân. (7) Trôû laïi böôùc 3. neáu: + Ñaït : Xylanh seõ ñöa ra ñaåy WP ñaït yeâu caàu vaøo maùng tröôït. Laøm quen vôùi caùc chöông trình nhoû. nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc caûm bieán. 2. ñoàng thôøi môû ñeäm khí trong 2sec + Khoâng ñaït : Haï ñeá naâng xuoáng. (2) Sau ñoù nhaán RESET thì heä thoáng seõ trôû veà traïng thaùi ban ñaàu (thang naâng haï xuoáng. xylanh ñaåy phoâi ruùt veà. neáu: .Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS BAØI 2: VAÄN HAØNH TRAÏM KIEÅM TRA (TESTING) 1. neáu : + Khoâng: Chôø ñeán khi workpiece vaøo ñeá naâng + Coù: Kieåm tra xem workpiece coù maøu ñen khoâng. Laøm quen vôùi vieäc laäp trình ñieàu khieån caùc thieát bò khí neùn.Coù: Xylanh seõ ñöa ra ñeå ñaåy workpiece maøu ñen vaøo kho saûn phaåm loãi trong 2sec. cô caáu chaáp haønh cuûa traïm. Nghieân cöùu caùc leänh vaøo/ra. (4) Kieåm tra xem coù workpiece ñang ñöôïc ñöa tôùi khoâng. ñeøn RESET saùng (baùo hieäu yeâu caàu nhaán RESET). BAØI TAÄP 138 . (6) Sau khi haï xuoáng. Xylanh seõ ñöa ra ñeå ñaåy WP loãi vaøo kho saûn phaåm loãi trong 2sec. hoaït ñoäng tuaàn töï. . MUÏC ÑÍCH Tìm hieåu. van ñeäm khí baêng tröôït ngaét). ñoäc laäp. gaëp cöõ haønh trình treân thì döøng laïi (5) Kieåm tra tín hieäu ño ñoä cao cuûa WP coù ñaït khoâng. gaëp cöõ haønh trình döôùi thì döøng laïi. sau khi hoaøn taát quaù trình reset thì ñeøn RESET taét ñoàng thôøi ñeøn START saùng (baùo hieäu yeâu caàu nhaán START) (3) Ñeá naâng haï xuoáng. gaëp cöõ haønh trình döôùi thì döøng laïi.

Gaëp tieáp ñieåm haønh trình döôùi? Y Ñaåy WP loãi vaøo kho phuï N 3. môû ñeäm khí trong 2s.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH : Start Haï ñeá naâng Gaëp cöõ haønh trình döôùi? N Y Coøn workspiece treân ñeá naâng ? N Y Ñaåy workspiece thöøa vaøo kho phuï Coù workspiece ñöa tôùi ? Y N Y Ñaåy WP ra trong 2s Worspiece maøu ñen ? N Naângï ñeá naâng Gaëp cöõ haønh trình treân ? Y Chieàu cao WP ñaït yeâu caàu ? N N Haïï ñeá naâng Y Ñaåy WP ra maùng tröôït. BAÛNG ÑÒA CHÆ VAØO RA 139 .

TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN .B1: Phaân tích hoaït ñoäng cuûa heä thoáng .B2: Tìm hieåu caáu taïo.7 1.2 Kieå u döõ lieäu BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL Chuù thích Caûm bieán phaùt hieän coù workpiece Caûm bieán phaùt hieän workpiece maøu ñoû vaø kim loaïi Caûm bieán phaùt hieän coù vaät caûn phía treân boä naâng Caûm bieán ño chieàu cao workpiece Caûm bieán phaùt hieän boä naâng tôùi vò trí treân Caûm bieán phaùt hieän boä naâng tôùi vò trí döôùi Caûm bieán phaùt hieän xy lanh ñaåy workpiece ñi veà Caûm bieán nhaän bieát traïm keá ñang baän Nuùt nhaán Start Nuùt nhaán Stop Coâng taéc choïn cheá ñoä Töï ñoäng/Tay Nuùt nhaán Reset Solenoid 1Y1 taùc ñoäng boä naâng ñi xuoáng Solenoid 1Y2 taùc ñoäng boä naâng ñi leân Solenoid 2Y1 taùc ñoäng xy lanh ñaåy workpiece ñi ra Solenoid 3Y1 taùc ñoäng môû van baêng tröôït ñeäm khí Caûm bieán phaùt tín hieäu baùo traïm ñang baän Ñeøn Start Ñeøn Reset Ñeøn baùo workpiece kim loaïi vaø maøu ñoû 4.3 0.0 1.3 0. neáu sai quay laïi böôùc 5.2 0.0 1.7 1.6 0.1 1.0 0. 140 .1 1.4 0. .B7: Nhaäp chöông trình vaøo PLC ñieàu khieån heä thoáng .B5: Choïn ñòa chæ cho caùc ngoõ vaøo/ra . nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc cô caáu chaáp haønh.B8: Kieåm tra chöông trình hoaït ñoäng.2 1.3 0.B6: Vieát chöông trình ñieàu khieån .B3: Caáp nguoàn cho traïm kieåm tra.1 0.5 0.2 0.1 0.B4: Xoùa chöông trình trong PLC .Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS Kyù hieäu Part_AV B2 B4 B5 1B1 1B2 2B1 IP_FI S1 S2 S3 S4 1Y1 1Y2 2Y1 3Y1 IP_N_FO H1 H2 H3 I I I I I I I I I I I I Q Q Q Q Q Q Q Q Ñòa chæ 0. . thöïc haønh coâng vieäc xöû lyù loãi heä thoáng.1 0.

nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc caûm bieán. Laäp trình PLC cho traïm kieåm tra döïa theo löu doà sau : BEGIN 2. Laøm quen caùc chöông trình nhoû. cô caáu chaáp haønh cuûa traïm. ñoäc laäp. VAÄN HAØNH TRAÏM GIA COÂNG ( PROCESSING ) 1. Nghieân cöùu caùc leänh duøng ngoân ngöõ GRAPH. MUÏC ÑÍCH Tìm hieåu vaø phaân tích löu ñoà hoaït ñoäng cuûa traïm. caáu taïo. ñaåy SP sang traïm keá Coù WP ôû vò trí kieåm tra ? YES Solenoid ñi xuoáng 1 NO 141 . BAØI TAÄP RESET=1 NO YES Reset caùc thoâng soá START =1 NO 2 Part_AV=1 YES Xoay maâm quay 60°. Giôùi thieäu phöông phaùp laäp trình duøng GRAPH.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS BAØI 3. hoaït ñoäng tuaàn töï.

ñaàu khoan ñi xuoáng Cöõ döôùi =1? Y Delay 3sec Ñaàu khoan ñi leân Cöõ treân=1? Y Döøng ñaàu khoan.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 1 WP coù loã höôùng leân ? YES Solenoid ñi leân. Taét maùy khoan 2 N N Solenoid ñi leân STOP NO N 142 . delay 3s Coù WP ôû vò trí gia Y coâng? maùy khoan quay.

5 Q 0.3 0. BAÛNG ÑÒA CHÆ VAØO RA Kyù hieäu Part_AV B2 B1 1B1 1B2 B3 B4 IP_FI S1 S2 S3 S4 K1 K2 K3 K4 Y1 Y2 Y3 IP_N_FO H1 H2 H3 I I I I I I I I I I I I Ñòa chæ 0.7 Q 1.0 0.0 1.0 Q 1. 143 . nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa cô caáu chaáp haønh.B2: caùc .B3: Phaân tích hoaït ñoäng cuûa heä thoáng Tìm hieåu caáu taïo. TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN .1 Q 0.1 1.4 Kieå u döõ lieäu BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL Chuù Thích 0.3 Q 0.2 1.3 Q 0.B1: .2 Caûm bieán phaùt hieän coù workpiece Caûm bieán phaùt hieän workpiece ôû vò trí khoan Caûm bieán phaùt hieän workpiece ôû vò trí kieåm tra Coâng taéc haønh trình nhaän bieát module khoan ôû vò trí treân Coâng taéc haønh trình nhaän bieát module khoan ôû vò trí döôùi Caûm bieán phaùt hieän vò trí maâm quay Caûm bieán kieåm tra loã cuûa workpiece Caûm bieán nhaän bieát traïm keá ñang baän Nuùt nhaán Start Nuùt nhaán Stop Coâng taéc choïn cheá ñoä Töï ñoäng/Tay Nuùt nhaán Reset Baät motor khoan Maâm quay ñöôïc kích hoaït quay Module khoan ñi xuoáng Module khoan ñi leân Solenoid taùc ñoäng giöõ workpiece ñeå khoan Solenoid kieåm tra loã khoan Solenoid gaït workpiece ñaõ gia coâng sang traïm keá Caûm bieán phaùt tín hieäu baùo traïm ñang baän Ñeøn Start Ñeøn Reset Ñeøn baùo workpiece kim loaïi vaø maøu ñoû 4.2 0.1 0.7 1.1 Q 1.0 Q 0.6 Q 0.5 0.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 3. Caáp nguoàn cho heä thoáng.6 0.4 Q 0.2 Q 0.

B8: Kieåm tra chöông trình hoaït ñoäng.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS .B5: Choïn ñòa chæ cho caùc ngoõ vaøo/ra . thöïc haønh coâng vieäc xöû lyù loãi heä thoáng.B7: Nhaäp chöông trình vaøo PLC ñieàu khieån heä thoáng . 144 . neáu sai quay laïi böôùc 5.B6: Vieát chöông trình ñieàu khieån .B4: Xoùa chöông trình trong PLC .

Laøm quen vôùi caùc chöông trình nhoû. VAÄN HAØNH TRAÏM TAY GAÉP (HANDLING) 1. ñoäc laäp. BAØI TAÄP: Laäp trình PLC cho traïm tay gaép döïa theo löu ñoà sau : BEGIN RESET = 1 NO YES Tay gaép veà vò trí ñaàu. MUÏC ÑÍCH .Tìm hieåu vaø phaân tích löu ñoà hoaït ñoäng cuûa traïm.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS BAØI 4. Tìm hieåu caáu taïo. haøm keïp môû ra. cô caáu chaáp haønh cuûa traïm. reset caùc thoâng soá CÖÕ PHAÛI =1 NO YES START = 1 NO YES 4 NO Caûm Bieán Part_AV =1 YES Delay T1. nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc caûm bieán. 2. Tay gaép ñi xuoáng CÖÕ DÖÔÙI=1 NO YES 1 145 . .

delay T2.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 1 Delay T2. haøm keïp môû. tay gaép qua phaûi CB MAØU = 1 NO NO CÖÕ PHAÛI =1 CÖÕ GIÖÕA =1 NO YES Delay T2. tay gaép ñi xuoáng. NO CÖÕ DÖÔÙI = 1 YES Delay T2. delay T2. xylanh naâng leân CÖÕ TREÂN =1 NO YES Delay T2. Haøm keïp ñoùng laïi. xylanh naâng leân 2 3 146 .

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 2 NO CÖÕ TREÂN =1 3 YES Delay T2. delay T2. haøm keïp ñoùng. xylanh daãn tay gaép qua YES traùi CÖÕ TRAÙI =1 NO YES 4 Löu ñoà ngaét traïm tay gaép BEGI N Traïm ñang laøm vieäc NO STOP = 1 YES END 147 .

148 .B1: Phaân tích hoaït ñoäng cuûa heä thoáng .Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 3.1 Q 0.5 I 0.3 Q 0.2 I 1. TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN .7 I 1. nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc cô caáu chaáp haønh treân heä thoáng.B2: Tìm hieåu caáu taïo.7 Q 1.6 I 0.3 I 0.1 I 1.1 Kieåu döõ lieäu BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL Chuù Thích Caûm bieán phaùt hieän coù workpiece Caûm bieán phaùt ñaàu (traùi) Caûm bieán phaùt cuoái (phaûi) Caûm bieán phaùt giöõa Caûm bieán phaùt xuoáng Caûm bieán phaùt hieän tay gaép ôû vò trí hieän tay gaép ôû vò trí hieän tay gaép ôû vò trí hieän haøm keïp ñi hieän haøm keïp ñi leân Caûm bieán phaùt hieän workpiece kim loaïivaø maøu ñen Caûm bieán nhaän bieát traïm keá ñang baän Nuùt nhaán Start Nuùt nhaán Stop Coâng taéc choïn cheá ñoä Töï ñoäng/Tay Nuùt nhaán Reset Solenoid 1Y1 taùc ñoäng cho xy lanh ñaåy tay gaép veà vò trí ñaàu (traùi) Solenoid 1Y1 taùc ñoäng cho xy lanh ñaåy tay gaép veà vò trí cuoái (phaûi) Solenoid 2Y1 taùc ñoäng cho xy lanh haøm keïp ñi xuoáng Solenoid 3Y1 taùc ñoäng cho haøm keïp môû Caûm bieán phaùt tín hieäu baùo traïm ñang baän Ñeøn Start Ñeøn Reset 4.1 I 0.0 I 1.4 I 0.0 Q 0.0 Q 1.2 I 0.3 Q 0.0 I 0.2 Q 0. BAÛNG ÑÒA CHÆ VAØO RA Kyù hieäu Part_AV 1B1 1B2 1B3 2B1 2B2 3B1 IP_FI S1 S2 S3 S4 1Y1 1Y2 2Y1 3Y1 IP_N_FO H1 H2 Ñòa chæ I 0.

149 . neáu sai quay laïi böôùc 5. .B5: Choïn ñòa chæ cho caùc ngoõ vaøo/ra .Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS . thöïc haønh coâng vieäc xöû lyù loãi heä thoáng.B7: Nhaäp chöông trình vaøo PLC ñieàu khieån heä thoáng .B3: Caáp nguoàn cho heä thoáng.B8: Kieåm tra chöông trình hoaït ñoäng.B6: Vieát chöông trình ñieàu khieån .B4: Xoùa chöông trình trong PLC .

.Tìm hieåu vaø phaân tích löu ñoà hoaït ñoäng cuûa traïm. ñoäc laäp. cô caáu chaáp haønh cuûa traïm. môû caùc tay gaït START = 1 YES Coù WP tôùi baêng taûi? NO 5 NO YES Baêng taûi chaïy. hoaït ñoäng tuaàn töï. B3=1 YES 3 NO 4 150 . nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc caûm bieán. 2.Laøm quen vôùi caùc chöông trình nhoû. baät thanh caûn. MUÏC ÑÍCH . Delay T1 4 Baêng taûi döøng. VAÄN HAØNH TRAÏM PHAÂN LOAÏI (SORTING) 1.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS BAØI 5. Delay T2 NO B2=0. BAØI TAÄP: Laäp trình PLC cho traïm phaân loaïi saûn phaåm döïa theo löu doà sau : BEGI N NO RESET = YES 1 döøng baêng taûi. Tìm hieåu caáu taïo. B3=0 YES 1 B2 =1 ? 4 YES 2 4 NO B2=0.

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS Workpiece ñen 1 Baêng taûi chaïy. tay gaït 2 ñoùng laïi NO Reset caùc thoâng soá cuûa traïm 5 Löu ñoà ngaét traïm phaân loaïi BEGI N Traïm ñang laøm vieäc NO STOP = 1 YES END 151 . thanh caûn luøi veà Workpiece kim loaïi 2 Baêng taûi chaïy. tay gaït 1 ñoùng laïi maùng tröôït ñaõ ñaày SP? YES Workpiece maøu ñoû 3 Baêng taûi chaïy. thanh caûn luøi veà. thanh caûn luøi veà.

3 I 0.6 I 0.0 Q 0.0 I 1.7 Q 1. BAÛNG ÑÒA CHÆ VAØO RA Kyù hieäu Part_AV B2 B3 B4 1B1 1B2 2B1 2B2 S1 S2 S3 S4 K1 1Y1 2Y1 3Y1 IP_N_FO H1 H2 H3 Ñòa chæ I 0.7 I 1.3 Q 0.1 Q 0.1 I 1.1 I 0.4 I 0.0 Q 1.2 I 1.2 I 0.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 3. TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN .2 Kieå u döõ lieäu BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL Chuù Thích Caûm bieán phaùt hieän coù workpiece ôû ñaàu baêng taûi Caûm bieán phaùt hieän workpiece kim loaïi Caûm bieán phaùt hieän workpiece kim loaïi vaø maøu ñoû Caûm bieán phaùt hieän baêng tröôït ñaày Caûm bieán phaùt ñoùng Caûm bieán phaùt môû Caûm bieán phaùt ñoùng Caûm bieán phaùt môû Nuùt nhaán Start Nuùt nhaán Stop Coâng taéc choïn cheá ñoä Töï ñoäng/Tay Nuùt nhaán Reset Motor baêng taûi chaïy Solenoid 1Y1 taùc ñoäng xy gaït 1 Solenoid 2Y1 taùc ñoäng xy gaït 2 Solenoid 3Y1 taùc ñoäng xy veà Caûm bieán phaùt tín hieäu baän Ñeøn Start Ñeøn Reset Ñeøn baùo baêng tröôït ñaày lanh ñoùng tay lanh ñoùng tay lanh caûn ruùt baùo traïm ñang hieän tay gaït 1 ôû vò trí hieän tay gaït 1 ôû vò trí hieän tay gaït 2 ôû vò trí hieän tay gaït 2 ôû vò trí 4.B1: Phaân tích hoaït ñoäng cuûa heä thoáng 152 .3 Q 0.2 Q 0.0 I 0.1 Q 1.5 I 0.

B5: Choïn ñòa chæ cho caùc ngoõ vaøo/ra . Baøi 6A: (phöông aùn 1) Phoái hôïp caùc traïm: Phaân phoái. VAÄN HAØNH PHOÁI HÔÏP CAÙC TRAÏM 1. Traïm tröôùc seõ laøm vieäc neáu ñeøn START taét vaø coù tín hieäu baét tay cuûa traïm sau (baùo hieäu traïm sau ñaõ saün saøng nhaän). Baøi 6C: (phöông aùn 3) Phoái hôïp taát caû caùc traïm cuûa heä MPS. (2) Sau ñoù nhaán RESET thì traïm seõ trôû veà traïng thaùi ban ñaàu . kieåm tra.B7: Nhaäp chöông trình vaøo PLC ñieàu khieån heä thoáng .B6: Vieát chöông trình ñieàu khieån . . 2. ñeøn RESET saùng (baùo hieäu yeâu caàu nhaán RESET). baét tay truyeàn thoâng nhòp nhaøng giöõa caùc module saûn xuaát ñoäc laäp. BAØI 6. Laøm quen caùc chöông trình hoaøn thieän cuûa moät heä thoáng saûn xuaát. MUÏC ÑÍCH Giuùp sinh vieân naém ñöôïc lyù do truyeàn thoâng. Nghieân cöùu caùc leänh truyeàn thoâng. caùc phöông phaùp truyeàn thoâng vaø tín hieäu baét tay giöõa caùc traïm.B2: Tìm hieåu caáu taïo. thöïc haønh coâng vieäc xöû lyù loãi heä thoáng. nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc cô caáu chaáp haønh treân heä thoáng. gia coâng Baøi 6B: (phöông aùn 2) Phoái hôïp caùc traïm: Phaân phoái. neáu sai quay laïi böôùc 5.B4: Xoùa chöông trình trong PLC .B3: Caáp nguoàn cho heä thoáng. 153 . tay gaép vaø phaân loaïi.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS . sau khi hoaøn taát quaù trình reset thì ñeøn RESET taét ñoàng thôøi ñeøn START saùng (baùo hieäu yeâu caàu nhaán START) (3) Sau ñoù nhaán START thì ñeøn START taét.B8: Kieåm tra chöông trình hoaït ñoäng. . BAØI TAÄP Laäp trình PLC ñieàu khieån phoái hôïp hoaït ñoäng caùc traïm cuûa heä MPS theo yeâu caàu sau cho moãi traïm : (1) Nhaán nuùt STOP baát kyø luùc naøo thì döøng toaøn boä traïm. kieåm tra. gia coâng.

B5.B7: Kieåm tra chöông trình hoaït ñoäng.B8: Download phaàn cöùng PLC vaø caùc thoâng soá truyeàn thoâng .B2: Xoùa chöông trình trong PLC .B1: Caáp nguoàn cho heä thoáng .Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 3. khôûi taïo caùc thoâng soá truyeàn thoâng vaø caùc bieán truyeàn thoâng . thöïc coâng vieäc xöû lyù loãi heä thoáng. maïng truyeàn thoâng. 154 . . . TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN . neáu sai quay laïi böôùc 5.B6: Choïn ñòa chæ cho caùc ngoõ vaøo/ra vaø caùc vuøng nhôù ñeäm truyeàn thoâng .B3: Phaân tích hoaït ñoäng cuûa heä thoáng . Thieát laäp caáu hình phaàn cöùng PLC.B4: Tìm hieåu caáu taïo nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc caûm bieán.B7: Vieát chöông trình ñieàu khieån . cô caáu chaáp haønh treân heä thoáng.B6: Nhaäp chöông trình vaøo PLC ñieàu khieån heä thoáng .B9: Kieåm tra tín hieäu truyeàn thoâng giöõa caùc traïm .

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS LÖU ÑOÀ LIEÂN KEÁT CAÙC TRAÏM 1) Traïm phaân phoái (Distribution) BEGI N NO RESET = 1 YES Tay quay qua traùi. Tay quay qua traùi CÖÕ TRAÙI=1 1 155 . reset caùc thoâng soá CÖÕ TRAÙI =1 NO YES START = 1 NO 2 NO YES LkeátTraïm =1 vaø Caûm bieán phoâi =1 YES Tay quay qua phaûi NO CÖÕ PHAÛI=1 YES Xylanh ñaåy phoâi ra.

Tay quay qua traùi CÖÕ TRAÙI NO YES =1 2 Löu ñoà ngaét traïm phaân phoái BEGI N Traïm ñang laøm vieäc STOP = 1 YES END NO 156 .Tay quay qua phaûi Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 1 Môû huùt chaân khoâng NO CB aùp löïc =1 3 YES Xylanh luøi veà Tay quay qua phaûi CÖÕ PHAÛI =1 NO YES Taét huùt chaân khoâng.

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 2) Traïm kieåm tra BEGIN RESET = 1 NO YES Reset caùc thoâng soá START = 1 NO 2 NO YES LkeátTraïm =1 vaø Part_AV = 1 YES Delay 3sec YES 2 Ñaåy phoâi ra trong 2s Phoâi maøu ñen ? NO Naângï ñeá naâng Cöõ treân =1 ? Y Ño chieàu cao phoâi 1 N 157 .

xylanh luøi veà. xylanh ñaåy phoâi ra maùng Taét ñeäm khí. boä naâng ñi xuoáng Cöõ döôùi =1? Y 2 N Boä naâng ñi leân Cöõ döôùi =1? Y 3 N Löu ñoà ngaét traïm kieåm tra BEGI N Traïm ñang laøm vieäc STOP = 1 YES END NO 158 .Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 1 N Chieàu cao ñaït ? Y Môû ñeäm khí trong 2s.

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 3) Traïm gia coâng BEGIN RESET = 1 NO YES Reset caùc thoâng soá START = 1 NO 2 NO YES LkeátTraïm =1 vaø Part_AV = 1 YES Ñieàu khieån xoay baøn quay. delay 3s 1 Solenoid ñi leân STOP NO NO 159 . Ñaåy SP sang traïm keá Coù phoâi ôû vò trí kieåm tra ? YES Solenoid ñi xuoáng phoâi coù loã höôùng leân ? YES Solenoid ñi leân.

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 1 N CB coù phoâi ôû vò trí gia coâng? Löu ñoà ngaét traïm gia coâng BEGI N Y maùy khoan quay. Taét maùy khoan 2 160 . ñaàu khoan ñi xuoáng Cöõ döôùi =1? N Traïm ñang laøm vieäc STOP = YES 1 END NO Y delay 3sec Ñaàu khoan ñi leân Cöõ treân=1? N Y Döøng ñaàu khoan.

Tay gaép ñi xuoáng CÖÕ DÖÔÙI=1 NO YES 1 161 . reset caùc thoâng soá CÖÕ PHAÛI =1 NO YES START = 1 NO YES LkeátTraïm =1 vaø Part_AV = 1 4 NO YES Delay T1. Haøm keïp môû ra.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 4) Traïm tay gaép (handling) BEGIN RESET = 1 NO YES Tay gaép veà vò trí ñaàu.

haøm keïp môû. NO CÖÕ DÖÔÙI = 1 YES Delay T2. Haøm keïp ñoùng laïi.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 1 Delay T2. delay T2. xylanh naâng leân 2 3 162 . tay gaép ñi xuoáng. tay gaép qua phaûi CB MAØU = 1 NO NO CÖÕ PHAÛI =1 CÖÕ GIÖÕA =1 NO YES Delay T2. delay T2. xylanh naâng leân CÖÕ TREÂN =1 NO YES Delay T2.

delay T2. haøm keïp ñoùng. xylanh daãn höôùng YESqua traùi CÖÕ TRAÙI =1 NO YES 4 Löu ñoà ngaét traïm tay gaép BEGI N Traïm ñang laøm vieäc NO STOP = 1 YES END 163 .Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 2 NO CÖÕ TREÂN =1 3 YES Delay T2.

Caûm bieán B2=1 YES Delay. baêng taûi chaïy.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 5) Traïm trung chuyeån (Buffer) BEGI N RESET = 1 NO Löu ñoà ngaét traïm trung chuyeån BEGI N YES Reset caùc thoâng soá START = YES 1 LKT= 1 vaø Part_AV = 1 NO Traïm ñang laøm vieäc NO STOP = YES 1 END NO YES Delay. delay. tay gaït môû. baêng taûi döøng NO NO 164 . tay gaït ñoùng Caûm bieán B3=0 YES Delay.

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 6) Traïm kieåm tra chöùc naêng (Assembly Test) BEGIN RESET = 1 NO YES Reset caùc thoâng soá START = 1 NO 3 NO YES LkeátTraïm =1 vaø Part_AV = 1 YES Delay T1. NO Caûm bieán B2=1 YES Baêng taûi döøng Caûm bieán B3=1 YES 1 NO 2 165 . baêng taûi chaïy.

baêng taûi döøng Caûm bieán B4 =1 Thanh chaén ñöa ra. delay.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 1 2 Thanh chaén thu vaøo. tay gaït ñoùng laïi. baêng taûi chaïy Caûm bieán B6 =1 Thanh chaén ñöa ra. baêng taûi döøng 3 Löu ñoà ngaét traïm Assembly Test BEGI N Traïm ñang laøm vieäc 3 NO STOP = 1 YES END 166 . tay gaït môû ra. baêng taûi chaïy Thanh chaén thu vaøo.

B3=1 YES 3 NO 4 167 . baät thanh caûn. B3=0 YES 1 B2 =1 ? 4 YES 2 4 NO B2=0. Delay T1 4 Baêng taûi döøng. Delay T2 NO B2=0.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 7) Traïm phaân loaïi: BEGI N NO RESET = YES 1 döøng baêng taûi. môû caùc tay gaït START = 1 YES Coù WP tôùi baêng taûi? NO 5 NO YES Baêng taûi chaïy.

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS Workpiece ñen 1 Baêng taûi chaïy. thanh chaén luøi veà. tay gaït 2 ñoùng laïi NO Löu ñoà ngaét traïm phaân loaïi BEGI N Traïm ñang laøm vieäc NO STOP = 1 YES END 168 . tay gaït 1 ñoùng laïi maùng tröôït ñaày ? YES Reset caùc thoâng soá cuûa traïm 5 Workpiece maøu ñoû 3 Baêng taûi chaïy. thanh chaén luøi veà. thanh chaén luøi veà Workpiece kim loaïi 2 Baêng taûi chaïy.

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 8) Löu ñoà phoái hôïp caùc traïm : BEGIN YES 1 Traïm 1 laøm vieäc NO Traïm 9 laøm vieäc NO Keát thuùc YES Traïm 2 laøm vieäc NO Keát thuùc YES Traïm 10 laøm vieäc NO Keát thuùc YES YES Keát thuùc YES END 1 169 .

THIEÁT KEÁ GIAO DIEÄN GIAÙM SAÙT HEÄ THOÁNG MPS 1. Caùc maãu thieát keá trình baøy döôùi ñaây chæ coù tính tham khaûo.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS BAØI 7. MUÏC ÑÍCH . Giao dieän chính : 170 . traïm tay gaép vaø traïm phaân loaïi.ÖÙng duïng phaàn meàm WINCC thieát keá giao dieän giaùm saùt caùc traïm cuûa heä thống MPS thoâng qua maïng truyeàn thoâng Profibus . BAØI TAÄP Sinh vieân töï thieát keá giao dieän giaùm saùt heä thoáng saûn xuaát bao goàm naêm traïm : Traïm phaân phoái. traïm gia coâng. 2. traïm kieåm tra.

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS Giao dieän traïm Distribution: Giao dieän traïm Testing: Giao dieän traïm Processing: 171 .

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS Giao dieän traïm handling: Giao dieän traïm sorting: 172 .

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 173 .

TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN 3. 3. Sau ñoù nhaán OK trôû veà maøn hình chính.1 KHÔÛI ÑOÄNG WINCC Vaøo START -> SIMATIC ->WINCC -> WINDOWN CONTROL CENTER. Khai baùo döï aùn ôû cheá ñoä Multi-User Project ñeå khai baùo laøm vieäc ôû cheá ñoä nhieàu ngöôøi duøng. Khi ñoù maøn hình chính WinCC Explorer hieän ra nhö sau: Choïn FILE -> NEW ñeå taïo moät Project môùi.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 3.2 KHAI BAÙO GIAO THÖÙC TRUYEÀN THOÂNG GIÖÕA WINCC VAØ PLC 174 .

Chn.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS Khi maøn hình trôû veà giao dieän chính WinCC Explorer. Khi ñoù ta seõ coù taát caû caùc giao thöùc keát noái truyeàn thoâng. ta khai baùo Driver lieân keát giöõa WinCC vaø PLC baèng caùch click chuoät phaûi vaøo Tag Management vaø choïn Add New Driver: Choïn driver keát noái laø SIMATIC S7 Protocol Suit. Choïn kieåu truyeàn thoâng Profibus vaø nhaán chuoät phaûi vaøo Profibus vaø choïn New Driver Connection ñeå xaùc ñònh ñòa chæ keát noái giöõa WinCC vôùi PLC treân maïng Profibus: 175 .

Ñòa chæ cuûa Master S7 400 treân maïng Profibus laø 10. Trong phần này chúng ta sẽ xaây döïng heä thoáng maïng Scada vôùi CPU S7 400 laøm Master vaø 5 CPU S7 300 laøm Slave.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS Sau ñoù ta ñònh ñòa chæ PLC treân maïng Profibus. vò trí CPU treân thanh Rail laø 3 neân ta khai baùo nhö sau: Vaøo Properties ñeå khai baùo ñòa chæ CPU S7 400 treân maïng Profibus : 176 . Toaøn boä döõ lieäu cuûa Slave ñeàu ñöôïc quaûn lyù bôûi Master neân trong vieäc thieát laäp ñòa chæ truyeàn thoâng giöõa WinCC vaø PLC chuùng ta seõ ñònh ñòa chæ laø ñòa chæ cuûa Master CPU S7 400.

3 KHÔÛI TAÏO CAÙC TAG TRAO ÑOÅI DÖÕ LIEÄU Luùc naøy ta ñaõ taïo ñöôïc giao thöùc keát noái giöõa WinCC vaø PLC S7 400. 177 . Traïm tay gaép (Handling) vaø Traïm phaân loaïi (Sorting).Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 3. vaø choïn New Group ñeå chöùa caùc Tag coù cuøng thuoäc tính. Traïm kieåm tra (Testing). Ñoái vôùi Project naøy ta taïo 5 Tag Group laø 5 traïm Slave : Traïm phaân phoái (Distribution). Ta click chuoät phaûi vaøo Driver MASTER maø ta vöøa khôøi taïo xong. Traïm gia coâng (Processing). Vieäc tieáp theo laø khôûi taïo caùc Tag truyeàn thoâng ñeå trao ñoåi döõ lieäu giöõa WinCC vôùi CPU cuûa PLC.

0. ñaây laø Tag caäp nhaät döõ lieäu cho bit PART_AV coù ñòa chæ treân PLC laø I0.Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS Trong caùc Tag Group cuûa caùc traïm ta khai baùo caùc Tag truyeàn thoâng ñeå giao tieáp giöõa WinCC vôùi PLC.0 thì ta khai baùo Tag treân Master coù ñòa chæ M10. vì vaäy ñeå laáy traïng thaùi cuûa Bit I0. Ví duï ta taïo Tag PART_AV trong Tag Group TRAM_DISTRIBUTE. Do döõ lieäu byte IB 0 ngoõ vaøo cuûa PLC ñaõ ñöôïc gôûi leân MASTER S7 400 vaø chöùa trong Byte MB10.0 : Ñaët teân Tag laø PART_AV roài choïn SELECT ñeà vaøo hoäp thoaïi khai baùo ñòa chæ cuûa Tag PART_AV 178 .

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS 179 .

Chöông trình Graphic Designer môû ra nhö sau: 180 .Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS Töông töï ñoái vôùi caùc Tag khaùc cuûa Traïm Distribution cuõng nhö cuûa caùc traïm khaùc. Ñeå bieát ñòa chæ cuï theå töông öùng cuûa caùc ngoõ vaøo/ra treân PLC Slave truyeàn vaøo MASTER laø bao nhieâu ta caàn xem khai baùo phaàn cöùng Hardware cuûa PLC ôû phaàn khai baùo vuøng döõ lieäu truyeàn thoâng. Baây giôø ta ñaõ taïo xong caùc Tag trao ñoåi döõ lieäu giöõa WinCC vôùi PLC maø cuï theå laø CPU S7 400. Tieáp theo ta seõ thieát keá phaàn giao dieän ñoà hoïa HMI baèng caùch duøng Graphic Design cuûa WinCC. nhaép chuoät phaûi vaøo Graphic Designer vaø choïn Open. Töø cöûa soå Window Control Center.

Chöông 6 THÖÏC HAØNH MPS Baèng caùc coâng cuï hoã trôï töø PHOTOSHOP vaø VISIO ta coù theå xöû lyù caùc hình chuïp caùc thieát bò thöïc sau ñoù ñöa vaøo thö vieän cuûa Graphic Designer töø ñoù coù theå söû duïng ñeå thieát keá caùc hình aûnh giao dieän cuûa caùc traïm moät caùch nhanh choùng gaàn guõi vôùi thieát bò thöïc hôn. 181 . Ñaây cuõng ñöôïc xem laø moät phöông phaùp ñeå taïo thö vieän Graphic cho vieäc thieát keá giao dieän WinCC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful