၀၇ / ၂၀၁၃
- ၂၀၁၃

(၁၀)

၁။ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္
အဖဲ႔ႏ
ြ င
ွ ့္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

(UPWC)

ထုိင္းႏုိင္ငံ ၊ ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕တြင္ “ႏုင
ိ ္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ” အတြက္ “

တုိ႔သည္

အႀကိဳညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြ” တရပ္ကုိ

၀ှဿ၁ ခုႏစ
ွ ၊္ စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ တရားှင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ UNFC
(ALP)


H.E

၀၊

UNA
ABSDF


၂။
။ UNFC


(Road

Map)

UNFC
၃။

၄။

(၄)

(၆)

(၈)

၅။ဆက္သြယ္ရန္
ေစာေဒးဗစ္သာကေဘာ (ဒုဥကၠ႒-၀)
(

- (၆၆) ၉၀၄ ၆၇ ၀၉၅
)

- (၆၆) ၈၀၅ ၀၃၀ ၈၄၉

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful