You are on page 1of 2

Tashahhud : Po drugim pokłonie, zatrzymaj się w pozycji klęczącej i powiedz:

Asz hadu an laa ilaaha illallaahu łahdahu Zaświadczam, że nie ma Boga prócz Allaha,
laa sharika lah, Jedynego, bez partnerów.
“…Kiedy jesteście bezpieczni,
wa asz hadu anna Muhammadan `abduhu I oświadczam, że Mohammed jest Jego odprawiajcie modlitwę!
wa rasuluh Prorokiem. Zaprawdę, modlitwa dla wiernych
Allaahumma salli `alaa Muhammadin ła O Boże, błogosław Mohammeda i Rodzinę
Aali Muhammad Mohammeda. jest przepisana w oznaczonym czasie!”
Jeśli wykonujesz modlitwę Fajr (Świt), proszę opuść resztę I przejdź do sekcji (Koran 4 :103)
zatytuowanej Zakończenie.

Jeśli wykonujesz modlitwę Zuhr (Południe), `Asr (Popołudnie), Maghrib (Wieczór), lub
`Iska (Noc), kontynuuj przez stanięcie do trzeciej części, mówiąc Bihaulillahi…. jak to
jest opisane na końcu sekcji Pierwszy Rak`ah.

Trzeci Rak`ah
At-Tasbihat al-Arba`ah : Po powrocie do pozycji stojącej, albo wypowiedz Surat al-
Fatiha, albo trzykrotnie al-Tasbihat al-Arba`ah jak poniżej: Jak przygotować
Subhaanallaahi ła’l hamdu lillaahi wa laa ilaaha illallaahu łallaahu akbar
Chwała niech będzie Panu, Podziękowania niech będą Panu,
Nie ma Boga prócz Allaha, Allah jest wielki.

Wykonaj ruku`, stojąc krótko, a potem dwa sudżud. To jest dokładnie tak samo jak
codzienną
opisane w sekcji Pierwszy Rak`ah. Jeśli wykonujesz modlitwę Maghrib (Wieczór)
powiedz następnie Tashahhud. Pomiń resztę i przejdź do Zakończenia.

Jeśli wykonujesz Zuhr (Południe), `Asr (Popołudnie), ), lub `Isha (Noc), kontynuuj
modlitwę?
przez stanięcie do czwartej części, mówiąc Bihaulillahi…. jak to jest opisane na końcu
sekcji Pierwszy Rak`ah.

Czwarty Rak`ah
Jest identyczny jak trzeci rak`ah. Po wykonaniu drugiego pokłonu, usiądź w pozycji Jest obowiązkiem wykonywać następujące pięć modlitw każdego dnia w
klęczącej i powiedz Tashahhud. przepisanym czasie:
 Salat al-Fajr (modlitwa świtu), która składa się z dwóch członów (każdy
Zakończenie człon modlitwy nazywa się rak’ah)
Po wypowiedzeniu Tashahhud w końcowym rak`ah, recytuj Taslim (Pozdrowienie)  Salat al-Zuhr (modlitwa południowa) składająca się z czterech członów
które zakończy Twoją modlitwę:  Salat al-`Asr (modlitwa popołudniowa) składająca się z czterech członów
Assalaamu `alajka ajjuhan nabijju ła Pokój niech będzie z Tobą Proroku i łaska I  Salat al-Maghrib (modlitwa wieczorna) składająca się z trzech członów
rahmatullaahi ła barakaatuh błogosławieństwo Pana
 Salat al-`Isha (modlitwa nocna) składająca się z czterech członów
Assalamu `alajnaa ła `alaa `ibaadillaahis Pokój niech będzie z nami i tymi, którzy, którzy
saalihin idą drogą prostą
Assalamu `alajkum ła rahmatullaahi ła Pokój niech będzie nad wszystkimi, i łaska I Przygotowanie codziennych modlitw współdziała z Szyicką szkołą prawa Ja’fari
barakaatuh błogosławieństwo Pana. zawierającą opis podejmowanych kroków (tartib) oraz nieregularne przypadki
Następnie możesz powiedzieć Takbir trzy razy. bez zbytniego spóźniania się pomiędzy nimi (muwalat). Osoba musi najpierw
Aby znaleźć więcej informacji na temat duchowych aspektów Modlitwy wykonać wstępne oczyszczenie (ghusl, jeśli konieczne, lub wudhu) i wypełnić
Codziennej, odwiedź wszystkie pozostałe warunki.
http://al-islam.org/faq/v1.0
Przygotowanie Wracamy do pozycji stojącej I mówimy:
Stań prosto zwracając się twarzą do Qiblah (kierunku Mekki) i wypowiedz adhan oraz
iqama. Proszę zwróć uwagę, że wszystkie recytacje muszą być po arabsku. Jakkolwiek Sami`allaahu liman hamidah
Bóg wysłuchuje tych, którzy Go wielbią
zbliżona wymowa została podana poniżej do każdego zdania, najlepiej jest jednak
Mówiąc Takbir, klękamy na kolana (sudżud)
nauczyć się arabskiej pisowni i wymowy.

Niyyah : Jest to forma ważnej intencji w twoich myślach: “Ofiaruję tą ____ (nazwa Sudżud znaczy, że powinniśmy dotknąć czołem ziemi w specjalny sposób, z
poszczególnej modlitwy) modlitwę, z ____ (liczba części) rak`ah szukając bliskości zamysłem uniżenia się przed Bogiem.
Boga”.
Podczas wykonywania sudżud, jest obowiązkowe, aby obie dłonie i
Pierwszy Rak`ah kolana, oraz duże palce u stóp dotykały ziemi. Następujący dhikr
Takbiratul Ihram : Podnieś obie ręce na wysokość uszu I powiedz: powinien być wypowiedziany podczas sudżud raz:
Allaahu akbar
Subhaana rabbi al-a`laa wa bihamdih
Bóg jest wielki
Chwała niech będzie mojemu Panu Najwyższemu, i podziękowania należą do Niego
To zdanie, Takbir, będzie powtarzane kilka razy podczas modlitwy.
Po pierwszym sudżud, podnieś głowę i usiądź w klęczącej pozycji, a
Qiyam : Powracając do pozycji stojącej, podczas której wykonasz recytację,
kostka prawa znajduje się na lewej, ręce spoczywają na udach, powiedz
jako kolejny krok, Qira’ah.
Takbir, ewentualnie:
Qira'ah : Na początek, powiedz pierwszy rozdział Świętego Koranu, Surat al- Astaghfirullaah rabbi ła atubu ilajh
Fatiha Proszę o wybaczenie Boga, mojego Pana i do Niego się zwracam
Bismillaahi’r-Rahmaani’r-Rahim W imię Boga Miłosiernego, Litościwego
Al-hamdu lillaahi rabbil-`aalamin Chwała Bogu, Panu światów Powtarzając Takbir znowu. Powtórz sudżud znowu, następnie usiądź w pozycji
Arrahmaanir rahim Miłosiernemu, Litościwemu
klęczącej I powiedz Takbir.
Maaliki jałmid-din Królowi Dani Sądu.
Ijjaaka na`budu wa ijjaaka nasta`in Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc,
Usiądź chwilę prosto, potem wstań mówiąc:
Ihdinas-siraat al-mustaqim Prowadź nas drogą prostą, drogą tych, których
siraat al-ladhina an`amta `alajhim obdarzyłeś dobrodziejstwami, Bihaulillaahi wa qułłatihi aqumu ła aq`ud
ghajril maghdubi `alayhim Nie tych, na których jesteś zagniewany, Z Boga pomocą i przez Jego siłę, wstaję i siadam
wa la’d-daallin I nie tych którzy błądzą.

Po drugie, wypowiedz inny cały rozdział Świętego Koranu (my wybraliśmy krótki
Drugie Rak`ah
Po powrocie do pozycji stojącej, recytuj Surat al-Fatiha i jakąś inną Surah ze Świętego
rozdział numer 112, Surat al-Ikhlas).
Bismillaahi’r-Rahmaani’r-Rahim W imię Boga Miłosiernego, Litościwego
Koranu jak w pierwszym rak`ah. Potem powiedz Takbir, a następnie zrób Qunut.
Qul hułallaahu ahad Mów: On jest Bogiem Jedynym,
Allaahus samad Bogiem Wszechmogącym Qunut : Wznieś swoje ręce przed twarz, zwracając dłonie w górę, trzymając obie ręce i
Lam jalid łalam yulad Nie rodził i nie został zrodzony palce blisko siebie. Powiedz następujące zdanie:
Ła lam jakullahu kufułan ahad. I nikt nie jest Mu równy.
Rabbanaa aatinaa fi’d-dunjaa hasanatan wa fi’l-aakhirati hasanatan ła qinaa
Ruku` : Po zakończeniu drugiego rozdziału, wierny powinien powiedzieć `adhaab an-naar
Takbir (zobacz powyżej) a następnie nachylamy się dotykając rękoma O Panie! Daj nam dobro na tym świecie i dobro w świecie przyszłym, I uchroń nas
kolan. Następuje dhikr (chwalenie), który powinien być wypowiedziany w od kary ognia
tej pozycji: [Koran, 2 :201]
Subhaana rabbi al-`azimi wa bihamdih
Chwała niech będzie mojemu Panu, Największemu, podziękowania należą do [uwaga: Qunut jest opcjonalnym krokiem]
Niego
Powiedz Takbir, wykonaj dalsze kroki ruku`, potem dwa razy sudżud, obydwa tak jak
opisane w pierwszym rak`ah.