บทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย

ชุดเสริมทักษะภาษา ชุดที่ ๑
เรือ่ ง คําพองรูป คําพองเสียง

์ต


m
็เวบ k.co

o
่รบ ann

b

o

ผเ .kro
w
w
w

จัดทําโดย
นางสาวจิตติมา อัน๋ ประเสริฐ
ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชาํ นาญการ

กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชวงชัน้ ที่ ๒ ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔
โรงเรียนวัดทุง ครุ (พึง่ สายอนุสรณ) สํานักงานเขตทุง ครุ
กรุงเทพมหานคร

บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง

หนา ๕

แบบทดสอบกอนเรียน
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว
๑. คําในขอใดเปนคําพองเสียง
ก. เพลา - เพลา
ข. การ - กาล
ค. แหน - แหน
ง. สระ - สระ

์ต


m
็เวบ k.co

o
่รบ ann

b

o

ผเ .kro
w
w
w

๒. คําใดเปนคําพองรูป
ก. จันทน - จันทร
ข. เสมา - เสมา
ค. ชาญ - ชาน
ง. บท - บด

๓. ขอใดเปนคําพองเสียง
ก. กาญจน - กรรณ
ข. ศูนย - ศุลกากร
ค. พันธุ - พรรณ
ง. ขัน - ขัน

๔. ขอใดเปนคําพองรูปทุกคํา
ก. สระ ยุติ
ข. กรี กลี
ค. เสมา เขมา
ง. เพลา ปรัก

บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง

๕. คําใดเปนคําพองรูป
ก. กันต - กัน
ข. ขัน - ขัณฑ
ค. เขมา - เขมา
ง. จันทร - จัน

หนา ๖

์ต


m
็เวบ k.co

o
่รบ ann

b

o

ผเ .kro
w
w
w

๖. คําพองในขอใดความหมายตางกันมากที่สุด
ก. ทุกคนเลาเรื่องขําขันแตเขาไมรูสึกขันเลย
ข. กันพยายามกันพวกเขาไมใหทะเลาะกัน
ค. เธอไมรูหรือวาเธอกําลังหลงตัวเอง
ง. พระฉันอาหารที่ฉันนํามาถวาย
๗. คําพองรูป หมายความวาอยางไร
ก. เสียงตางกัน - ความหมายเหมือนกัน
ข. เสียงเหมือนกัน - ความหมายตางกัน
ค. เสียงเหมือนกัน - ความหมายเหมือนกัน
ง. เสียงตางกัน - ความหมายตางกัน
๘. ขอใดไมมีคําพองเสียง
ก. โคลงเรือทําใหเรือโคลงเคลง
ข. แมซื้อพันธไมมาหนึ่งพันบาท
ค. เขาใสของมีคาจึงถูกฆาตาย
ง. คุณยายใสบาตรพระที่มาบิณฑบาต

ความหมายตางกัน ค. คําพองเสียง หมายความวาอยางไร ก. เสียงตางกัน . แมทําแกงบวดใหพระบวชใหม ค. ขอใดมีคําพองเสียง ก.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .ความหมายเหมือนกัน ง. คุณยายสวดมนตทุกวัน ข.ความหมายเหมือนกัน ข. อากาศเปนพิษชีวิตจะสั้น . เสียงตางกัน .kro w w w ๑๐. เสียงเหมือนกัน . เสียงเหมือนกัน .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง ๙.ความหมายตางกัน หนา ๗ ์ต ซ ไ m ็เวบ k. ปาบุญมาไปทําบุญที่วัด ง.

co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w ขอที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ เฉลยคําตอบ ตอบขอ ข ตอบขอ ข ตอบขอ ค ตอบขอ ง ตอบขอ ค ตอบขอ ข ตอบขอ ง ตอบขอ ก ตอบขอ ข ตอบขอ ข นองๆทําแบบทดสอบกอนเรียนไดหรือเปลาคะ หากนองตอบผิดไมตองกังวลใจนะคะ เพราะไมมี การเก็บคะแนนใดๆ ทั้งสิ้น คราวนี้เราไปเรียนรูเรื่อง คําพองรูป คําพองเสียงพรอมๆ กันเลยคะ .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๘ เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน ์ต ซ ไ m ็เวบ k.

บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๙ กรอบนําเขาสูบทเรียน สวัสดีครับเพื่อนๆ เพื่อนๆ รูจักคําพองรูป คําพองเสียงกันหรือเปลาครับ สวัสดีคะเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาศึกษา บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง คําพองรูป คําพองเสียง ดวยกันนะคะ ์ต ซ ไ m ็เวบ k.kro w w w คําพองรูป คําพองเสียง คําพอง หมายถึง คําที่มีรูปเหมือนกันหรืออานออกเสียงเหมือนกันอยางใดอยางหนึ่ง คําพอง มี ๒ ชนิด คือ ๑. คําพองรูป ๒.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ . คําพองเสียง .

คําพองเสียง หมายถึง คําที่ออกเสียงเหมือนกัน แตรูปตางกัน (เขียนไม เหมือนกัน) และความหมายก็ตางกันดวย นองจุกเกงมากเลย อธิบายแลวพี่เขาใจมากขึ้น เพื่อนๆ ก็คงเขาใจนะครับ .co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๑๐ เพื่อนๆรูแลวนะคะวาคําพองหมายถึงอะไรและ มีกี่ประเภท ตอไปเรามาเรียนรูถึงความหมาย ของคําพองรูป คําพองเสียงกันคะ ์ต ซ ไ m ็เวบ k.kro w w w ๑. คําพองรูป หมายถึง คําที่เขียนเหมือนกัน แตอานออกเสียงตางกันและมี ความหมายไมเหมือนกัน เวลาอานจะตองสังเกตความหมายของคําใน ประโยค จึงจะอานไดถูกตอง ๒.

สบาย .co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๑๑ เรามาศึกษาตัวอยางคําพองรูปกันดีกวานะครับ ์ต ซ ไ m ็เวบ k. ตน . หยอน . ชา เวลา กระดูกแหลมที่หัวกุง ชาง เครื่องหมายปกเขต ตนไมชนิดหนึ่ง ตัว .kro w w w คําพองรูป แหน เพลา กรี เสมา ตะนุ เขมา คําอาน แหน อานแบบ น สะกด อานแบบ ห เปนอักษรนํา เพลา อานแบบอักษรควบแท อานวา เพ – ลา อานแบบอักษรควบแท อานวา กะ – รี อานวา เส – มา อานวา สะ – เหมา อานวา ตะ – นุ อานวา ตะ – หนุ อานวา เข – มา อานวา ขะ – เหมา ความหมาย หวง รักษา เฝา ระวัง ชื่อไมน้ํา ใบกลมเล็กๆ เบา . ฉัน . เจริญ ชื่อตนไมชนิดหนึ่ง . ขาพเจา ชื่อเตาทะเลชนิดหนึ่ง ชื่อวัด .

ลม ตัวอยางประโยค นองของฉันมีดวงตา กลมโต นักทองเที่ยวนั่งเรือตากแดด ตากลม ทั้งวัน แถลง ถะ .แหลง แถ .kro w w w ผมเขาใจเรื่อง คําพองรูปแลวครับ กรอบที่ 1 .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๑๒ นอกจากนี้คําพองรูปยังมีลักษณะเหมือนคําที่มีประธานและกริยาหรือ คําวิเศษณประกอบเราตองดูความหมายในประโยคดวย ไดแก คํา ตากลม คําอาน ตา .ลง ฉันนั่งเรือที่โคลงเคลงไปมา พอนําโค ลงเรือไปทุงนา ์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .ลง รัฐบาลแถลงเรื่องขึ้นราคา ขาวเปลือก เครื่องบินแถ ลงขางสนามบิน โคลง โคลง โค .กลม ตาก .

kro w w w คํารอง นางแสงเดือน รองทอง คําพองรูป หัวใจไหววูบ จอกแหนของใคร ใหปลากินพลัน ทํานอง เพลงยวนยาเหล คําพองรูป เห็นแตรูปเหมือนกัน หวงแหนทําไมกัน (ซ้ํา) ทั้งเชาทั้งเย็น .co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๑๓ กรอบที่ ๑ ์ต ซ ไ m ็เวบ k.

................................................. เขาไมชอบสระผม ..................................................................................................... ๒................. ๕................... ชาวประมงคนนั้นเสียชีวิตเพราะกินปลาปกเปา ..........บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๑๔ กรอบที่ ๒ คําชี้แจง เขียนคําอานของคําพองรูปที่พิมพตัวหนาใหถูกตอง ์ต ซ ไ m ็เวบ k...............................................................................................................................................co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ ... วาวปกเปากับวาวจุฬากําลังตอสูกันบนทองฟา .... ๓...kro w w w ๑.............................. ๔..................... สมัยกอนคนไทยเรียกชาวเขมรวาพวกแขม ............................................................ แขม เปนไมลมลุกชนิดหนึ่ง ชอบขึ้นตามชายน้ํา ............................ กรอบที่ ๒ (ตอ) ............................................................

................... ๘.................................................................................................................................................................... ครุ เปนภาชนะใชตักน้ํา ....................... สระ า ใชวางไวหลังพยัญชนะตน ์ต ซ ไ m ็เวบ k.......... ๙............ อยากทําตออีกจังเลย เฉลยกรอบที่ ๒ ..................kro w w w .................. เพลาเชาอากาศสดชื่นมาก ....................................................................................................co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ ............................................... ลูกจาชวยเพลาๆ เสียงลงหนอยจะ ..........บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๑๕ กรอบที่ ๒ ๖...................................... ๑๐.... ๗..................................................... คําวา ครู มากจากคําวา ครุ ที่แปลวาหนัก ................................

ผม ๖. ปก – กะ . คะ – รุ ๘.เปา ๕. แขม ๓. สะ .co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .เพลา ขอหนูชวยคิดดวยนะ . ขะ – แม ๒. เพ – ลา ๑๐. ปก . สะ – หระ ๗.kro w w w ๑.เปา ๔. ครุ ๙.บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๑๖ เฉลยกรอบที่ ๒ ์ต ซ ไ m ็เวบ k.

วัน จันทร จรรยา .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๑๗ เรามาดูตัวอยางคําพองเสียงกันดีกวานะคะ ์ต ซ ไ m ็เวบ k. จรรโลง ใบหญา คุณยา การงาน กาลเวลา พระกาฬ ขาเอง ฆาใหตาย ราคาสินคา .kro w w w คําพองเสียง จัน จันทน จันทร จรร หญา ยา การ กาล กาฬ ขา ฆา คา ความหมาย ชื่อผลไมที่สุกเหลือง หอม รับประทานได ชื่อตนไมที่เนื้อไม ดอก นํามา ทํายาและเครื่องหอม ดวงเดือน หรือชื่อวันที่ 12 ของ สัปดาห ความประพฤติ พยุงไวไมใหเซ วัชพืชชนิดหนึ่ง แมของพอ งาน สิ่งที่ทํา เวลา ดํา คําแทนตัวผูพูด ทําใหตาย ราคา ตัวอยางคํา ลูกจัน ตนจันทน ดวงจันทร .co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .

co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w เพลงคําพองเสียง คํารอง นางแสงเดือน รองทอง ทํานอง เพลงยวนยาเหล คําพองเสียง คําพองเสียง เหมือนกันเพียงเสียง ความหมายตางกันไป จะซื้อลูกจัน ไมจันทน ที่ไหน วันเสารนี้ไซร ซื้อเสามาพลัน คําพองเสียง คําพองเสียง เหมือนกันเพียงเสียง แตความหมายตางกันไป อาผาซับเหงื่อไคลที่หยดไหล ทรัพยสินของใครไฟไมไหม ยังอยูดี ไมยากเลยใชไหมคะ เรามาศึกษากรอบตอไป กันดีกวาคะ .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๑๘ กรอบที่ ๓ ์ต ซ ไ m ็เวบ k.

...... บาท) ๓. บาท) ๒....... เหรียญ...........แก (คน .......................co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ . เฒา) ๔....บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๑๙ กรอบที่ ๔ คําชี้แจง เขียนคําพองเสียงใหตรงกับภาพ ์ต ซ ไ m ็เวบ k... คล) ๕............ .. (บาตร .ปกแข็ง (สมุทร ................... บิณฑ........ สมุด) กรอบที่ ๔ (ตอ) . ............. ผู.................... (บาต . (เทา .kro w w w ๑..

(สมุทร ... คัน) ๑๐. มหา. คัน) เฉลยกรอบที่ ๔ ........ทอง (พาน ..ไถ (ครรภ ..... คน....co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ ..... (ครรภ ......kro w w w ๗........บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๒๐ กรอบที่ ๔ ๖.......... ................... สมุด) ์ต ซ ไ m ็เวบ k..... ตั้ง.. พาล) ๘............ พาล) ๙.............................. (พาน ........................

พาล ๙. เฒา ๔.บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๒๑ เฉลยกรอบที่ ๔ ์ต ซ ไ m ็เวบ k.kro w w w ๑. สมุทร ๗. ครรภ ๑๐.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ . สมุด ๖. พาน ๘. คน ๕. บาท ๒. บาต ๓. คัน ได 10 คะแนน เกงมากเลย .

.......................................................................... ทํา – มะ – ชาด ... ๒....... อา – กาด – รอน .................................................................บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๒๒ กรอบที่ ๕ คําชี้แจง จงเขียนคําจากคําอานตอไปนี้ใหถูกตอง ๑.....kro w w w ................................................................... ๔................................co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ ...... ๕......................................................... ผู – เถา ์ต ซ ไ m ็เวบ k....................................................................................................................... สุก – ขะ – อะ – นา – ไม .............................. กรอบที่ ๕ (ตอ) ..................................... ๓........... เมก – ฝน ................................................................................

....................................................................บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๒๓ กรอบที่ ๕ ๖...............วัน – สุก ..........................kro w w w ๗....................................... ถาง – ยา . อัก – คี – ไพ ..................................... ๑๐................................................................................... พิ – ที – กํา .............. ไมคอยยากเลยนะ เฉลยกรอบที่ ๕ ............................................. ๙.......................................................................................................................................co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ ............................ ์ต ซ ไ m ็เวบ k.......................... ๘.... ซื่อ – สัด ........................................................................

ถางหญา ๙.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ . ผูเฒา ๒. ซื่อสัตย ๑๐. พิธีกรรม ๘. ธรรมชาติ ๔.kro w w w ๑. เมฆฝน ๖. อัคคีภัย ๗.บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๒๔ เฉลยกรอบที่ ๕ ์ต ซ ไ m ็เวบ k. สุขอนามัย ๕. อากาศรอน ๓.วันศุกร เหนื่อยจังขอพักกอนนะ .

...................................... ทําวัตร ....................................... อัศจรรย ์ต ซ ไ m ็เวบ k................................................................ ๕.... ๔..............................................co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ ............................... โชคลาภ ....................................................................................................................................kro w w w ........ กรอบที่ ๖ (ตอ) ........................................................... ๒.............................................. ความทุกข .......................................... ขางบาน ......... ๓.......บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๒๕ กรอบที่ ๖ คําชี้แจง หาคําพองเสียงกับคําที่พิมพตัวหนา ๑.......................

.............co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ ................................... วรรณคดี ............................................................................................................ ๙...................................................................................................................... คําศัพท ......... เฉลยกรอบที่ ๖ .... ์ต ซ ไ m ็เวบ k......................................................kro w w w ๗.... สวนสัตว ....... ซอมแซม ...........................................................................................................................................บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๒๖ กรอบที่ ๖ ๖........ ดอกพุด ................. ๘.. ๑๐..............................

คาง ๕. วัด ๓. จันทร ๒. สับ ๑๐.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ . สอม ๙. พุทธ ๗. ลาบ ๖.บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๒๗ เฉลยกรอบที่ ๖ ์ต ซ ไ m ็เวบ k. สัตย ๘.วัน สู สู สู สูตอไปนะ . ทุก ๔.kro w w w ๑.

สรงน้ํา ๓. ชอนสอม ซ. พรรณ ๕. ไหม ๖. สัตว . ผาซิ่น ฌ. เหลา ๔. ชัดเจน ์ต ซ ไ m ็เวบ k. สวนสัด ๙. วันพุธ ค. พันธุ . สิ้น ๒. พระธรรม ง. ไม ก.kro w w w เฉลยกรอบที่ ๗ . พระพุทธ ๗.บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๒๘ กรอบที่ ๗ คําชี้แจง ใหนักเรียนโยงเสนจับคูคําพองเสียง ๑. ซอม ๑๐. ทํา ๘.รกชัฏ ญ. ซื่อสัตย ฉ. ประสงค จ. ผูกพัน ช. สงฆ . ดอกพุด.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ . เลา ข.

ญ เกงจริงเลยนะ ตัวแคนี้ . จ ๒. ซ ๗. ข ๖. ก ๑๐. ช ๕.บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๒๙ เฉลยกรอบที่ ๗ ์ต ซ ไ m ็เวบ k. ค ๓.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .kro w w w ๑. ฌ ๙. ง ๘. ฉ ๔.

kro w w w คําพองรูป หมายถึง คําที่เขียน เหมือนกัน แตอานออกเสียงตางกัน และมีความหมายไมเหมือนกัน เวลา อานจะตองสังเกตความหมายของคํา ในประโยค จึงจะอานไดถูกตอง กรอบสรุป (ตอ) .co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๓๐ กรอบสรุป ผมขอสรุปเรือ่ งคําพองใหฟงอีกครั้งนะครับ คําพอง หมายถึง คําที่มีรูปเหมือนกันหรืออาน ออกเสียงเหมือนกันอยางใดอยางหนึ่ง คําพอง มี ๒ ชนิด คือ คําพองรูป และคําพองเสียง ์ต ซ ไ m ็เวบ k.

kro w w w สวนคําพองเสียง หมายถึง คําที่ ออกเสียงเหมือนกัน แตรปู ตางกัน (เขียนไมเหมือนกัน) และความหมาย ก็ตางกันดวย ตัวอยางคําพองรูป เชน เพลา แหน กรี ฯลฯ ตัวอยางคําพองเสียง เชน การ กาล กาฬ เปนตน .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๓๑ กรอบสรุป ์ต ซ ไ m ็เวบ k.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .

บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๓๒ แบบทดสอบหลังเรียน คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว ๑. เสียงตางกัน . เสียงเหมือนกัน .ความหมายตางกัน ค.ความหมายเหมือนกัน ข. พระฉันอาหารที่ฉันนํามาถวาย ์ต ซ ไ m ็เวบ k. กันพยายามกันพวกเขาไมใหทะเลาะกัน ค. คําพองในขอใดความหมายตางกันมากที่สุด ก.ความหมายเหมือนกัน ง.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ . ทุกคนเลาเรื่องขําขันแตเขาไมรูสึกขันเลย ข. แมซื้อพันธไมมาหนึ่งพันบาท ค.kro w w w ๒. เสียงเหมือนกัน .ความหมายตางกัน ๓. คุณยายใสบาตรพระที่มาบิณฑบาต . เธอไมรูหรือวาเธอกําลังหลงตัวเอง ง. โคลงเรือทําใหเรือโคลงเคลง ข. ขอใดไมมีคําพองเสียง ก. เขาใสของมีคาจึงถูกฆาตาย ง. คําพองรูป หมายความวาอยางไร ก. เสียงตางกัน .

เสียงเหมือนกัน .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง ๔. คุณยายสวดมนตทุกวัน ข. คําพองเสียง หมายความวาอยางไร ก.ความหมายตางกัน หนา ๓๓ ์ต ซ ไ m ็เวบ k. การ .สระ ๗. กาจ ข.บด ๘. แหน .กาล ค.ความหมายเหมือนกัน ง. ขอใดมีคาํ พองเสียง ก.จันทร ข. กานต ค. บท .เสมา ค. คําในขอใดเปนคําพองเสียง ก. เพลา . ปาบุญมาไปทําบุญที่วัด ง. การณ ง. เสมา .ความหมายตางกัน ค. อากาศเปนพิษชีวิตจะสั้น ๖. เสียงเหมือนกัน .เพลา ข. คําใดอานออกเสียงตางจากพวก ก. เสียงตางกัน .co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ . เสียงตางกัน .แหน ง. ชาญ . แมทําแกงบวดใหพระบวชใหม ค. คําใดเปนคําพองรูป ก.kro w w w ๕.ความหมายเหมือนกัน ข. สระ . กาล .ชาน ง. จันทน .

เสมา เขมา ง.co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ . ขัน .เขมา ง. กันต .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง ๙.ขัณฑ ค.จัน . คําใดเปนคําพองรูป ก. ขอใดเปนคําพองรูปทุกคํา ก.กัน ข. เพลา ปรัก หนา ๓๔ ์ต ซ ไ m ็เวบ k. จันทร .kro w w w ๑๐. สระ ยุติ ข. กรี กลี ค. เขมา .

co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๓๕ เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ขอที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ เฉลยคําตอบ ตอบขอ ข ตอบขอ ง ตอบขอ ก ตอบขอ ข ตอบขอ ข ตอบขอ ข ตอบขอ ข ตอบขอ ค ตอบขอ ง ตอบขอ ค ์ต ซ ไ m ็เวบ k.kro w w w เปนอยางไรบางคะเพื่อนๆ ถาไมพอใจคะแนน ที่ไดก็ตองกลับไปทบทวนเนื้อหาใหม เราไปดูแบบประเมินตนเองพรอมๆ กัน กับจุกนะคะ .

...kro w w w คะแนน เกณฑการประเมิน (ขอละ ๑ คะแนน) ถานักเรียนทําได ๖ ถานักเรียนทําได ๗ – ๘ ถานักเรียนทําได ๙ – ๑๐ ..บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๓๖ ประเมินตนเองหลังเรียน จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนทําคะแนนได ์ต ซ ไ m ็เวบ k./๑๐ คะแนน คะแนน คะแนน ถือวา ถือวา ถือวา ถานักเรียนพิจารณาผลการเรียนแลว อยูในเกณฑที่ไมนาพอใจควรศึกษาใหมอีกครั้ง จุกดีใจนะคะที่ไดเรียนรูไปพรอมกับเพื่อนๆ ดวยบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทย หวังวา เพื่อนๆคงสนุกนะคะ แลวพบกันใหม สวัสดีคะ ผาน ดี ดีมาก ...co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ .....

(๒๕๔๒). (มปป. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน กลุมสาระการ เรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ เลม ๑-๒. เสริมทักษะหลักภาษาไทยป๔. คูมือเตรียมสอบหลักภาษาไทย การใชภาษาไทย ป๔. (๒๕๔๗).co น o ่รบ ann พ b แ o ย ผเ . ราชบัณฑิตสถาน. (๒๕๔๖). หลักภาษาไทยฉบับนักเรียน นักศึกษา. กรุงเทพฯ :สํานักพิมพดอกหญา วิชาการ สมศรี กิตติศรีวรพันธุและคณะ. กรุงเทพฯ :สํานักพิมพ พัฒนาศึกษา. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐานชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔. กรุงเทพฯ : นานมีบุคพับลิเคชั่น.ศ.). กรุงเทพฯ: ฐานบัณฑิต จํากัด.kro w w w . กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. วันเพ็ญ เทพโสภา. ศุภวรรณ สัจจพิบูล. ์ต ซ ไ m ็เวบ k. ณัฐิณา โตประเสริฐพงศ. (๒๕๔๖). ๒๕๔๒. (๒๕๕๒). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.บทเรียนสําเร็จรูป ชุดที่ ๑ คําพองรูป คําพองเสียง หนา ๓๗ บรรณานุกรม กรมวิชาการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful