You are on page 1of 34

De handen ineen

Jaarverslag 2011

Samen op weg naar één gemeenschappelijke dienst Publieke Gezondheid & Jeugd

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

2

De handen ineen
Samen op weg naar één gemeenschappelijke dienst Publieke Gezondheid & Jeugd
In 2011 is gekozen voor meer samenwerking. Dit heeft geleid tot de keuze voor een gezamenlijk jaarverslag van de vier sectoren van de Regio Zuid-Holland Zuid, namelijk de Regiostaf, Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaters (BLVS), de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en de Gemeenschappelijke GezondheidsDienst ZuidHolland Zuid (GGDZHZ). De Regio Zuid-Holland Zuid voert, voor de negentien gemeenten in de regio, een aantal taken uit. Binnen zowel het regio- als het lokale bestuur leefde de breed gedragen opvatting dat de uitvoering van deze taken ‘eenvoudiger en transparanter’ georganiseerd kon worden. Hoewel de regio de afgelopen jaren kleiner werd, bleef de bestuurlijke drukte (110 bestuurders en beleidsmedewerkers!) bestaan. Dit was de aanleiding voor een bestuursopdracht om te komen tot een nieuw ‘ontwerp’ voor de regio. Eind 2011 stemde het Algemeen Bestuur in met het voorstel te komen tot een gewijzigde gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd, waarin de verschillende regie- en uitvoeringstaken op het gebied van zorg en jeugd worden ondergebracht. De RAV daarentegen zal onder de vlag van de Veiligheidsregio verder gaan. Inmiddels is een bestuursopdracht vastgesteld om de drie sectoren om te vormen tot een nieuwe dienst die zich gaat richten op regievoering en zal fungeren als expertisecentrum. Met dit gezamenlijk jaarverslag lopen we vooruit op de realisatie van deze Gemeenschappelijk Dienst Publieke Gezondheid & Jeugd. Een perspectiefvolle organisatie waarvoor we, samen met de gemeenten, ‘de handen ineen slaan’.

Inhoud
Voorwoord drs. A.A.M. Brok Voorwoord Nico van de Poel (Regiostaf) Voorwoord Jos Bax (RAV) Voorwoord Arjan Zwaan (BLVS) Voorwoord Nico van de Poel (GGD ZHZ) pagina 3 pagina 4 pagina 4 pagina 5 pagina 5

Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

pagina 6

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten pagina 9 GGD Zuid-Holland Zuid Regiostaf ZHZ, financiële cijfers 2011 pagina 13 pagina 28

Bijlagen Colofon

pagina 29 pagina 34

De nieuwe gemeenschappelijke dienst gaat zich richten op regievoering en zal fungeren als expertisecentrum

De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf, RAV, BLVS, GGD ZHZ

3

Op weg naar een nieuwe toekomst
Voor u ligt het Jaarverslag 2011 van onze regio. Anders dan andere jaren: uiterlijk in een eigentijds jasje, en inhoudelijk met een samenhangend overzicht van belangrijke gebeurtenissen op onze taakgebieden. Bij het lezen krijgt u een goed beeld van de vele prestaties op het gebied van ambulancezorg, (jeugd)gezondheidszorg en onderwijs. Maar ook van de rol van onze regionale diensten bij crises en incidenten. In het belang van onze regio-gemeenten en hun inwoners. Een woord van dank aan al onze medewerk(st)ers die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Helaas werden deze prestaties overschaduwd door financiële problemen en het niet ‘in control’ zijn van delen van onze bedrijfsvoering. Door besturen van gemeenten, maar ook door onze eigen bestuursorganen zijn grote zorgen en stevige kritiek geuit, en terecht. Wij hebben hard ingegrepen, en met succes. Bij de kritische evaluaties hebben we ook zelf in de spiegel gekeken. Onze bestuurlijk-ambtelijke structuur en cultuur zijn -zo concludeerden we eensgezind- aan een grondige herziening toe. Daarom hebben we gezamenlijk de blik op de toekomst gericht. Voor een forse reductie van de bestuurlijke drukte en de vorming van een nieuwe gemeenschappelijk dienst Publieke Gezondheid en Jeugd bestaat veel draagvlak. Wij danken de besturen voor hun constructieve aandeel aan het toekomstdebat. Wij beseffen, dat wij -ook financieel- veel van onze regiogemeenten vragen. Toch hebben wij voluit steun ervaren in ons streven de samenwerking ‘van Leerdam tot Korendijk’ in het belang van onze inwoners, bedrijven en partners voort te zetten. Dat geeft ons vertrouwen en energie om te blijven investeren in een betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige en financieel gezonde regio: van en voor onze gemeenten. Dordrecht, maart 2012 De voorzitter, Drs. A.A.M. Brok De secretaris, Drs J.N. van de Poel
Drs. A.A.M. Brok

Voor vorming van een nieuwe gemeenschappelijk dienst Publieke Gezondheid en Jeugd bestaat veel draagvlak

De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf, RAV, BLVS, GGD ZHZ

het zijn stuk voor stuk voorbeelden van belangrijke veranderingen die consequenties met zich mee brengen.in geslaagd dit te realiseren! Door middel van reguliere bestuursrapportages hebben wij het regiobestuur geïnformeerd over de planning. Daarnaast bereidt de Meldkamer Ambulancezorg in Zuid-Holland Zuid zich ook voor op de toekomst en bekijkt in hoeverre het haalbaar is te fuseren met de meldkamer in Rotterdam. de op handen zijnde invoering van het Patiënt Veiligheids Management Systeem. De patiënt kan echter pas goed geholpen worden als de ambulancemedewerkers hiertoe in staat zijn. samen met de Gemeenschappelijke Regelingen. een transformatie van de organisatie die bestuurlijk verbonden is met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. BLVS. de structuur. De omgeving van de Ambulancedienst wordt door zowel nationale. Binnen de regiostaf functioneert het REO (Regionaal Economisch Overleg). Wij zijn er –op één dossier na. De gevolgen van de invoering van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg. Er is extra geïnvesteerd in informatievoorziening naar het gemeentebestuur.en de cultuur van een organisatie. een mogelijke aansluiting bij Axira. Jos Bax: De Ambulancedienst verandert mee met haar omgeving. Dit overleg heeft een breed gewaardeerde adviesrol binnen de regio op het gebied van economie en (perifere) detailhandel. Implementatie van dergelijke wijzigingen in de organisatie werken door in het beleid. vanaf de intake door de meldkamer tot het moment dat de ambulancemedewerkers weer vertrekken. in nauwe samenwerking met de accountant. Nico van de Poel Secretaris Regiostaf . Veel energie is gestoken is het oplossen van ‘pijndossiers’ uit het verleden. Op deze manier kunnen we de interne organisatie steeds beter afstemmen op wat de patiënt wil en verwacht. De focus is in 2011 vanuit de ADZHZ bij zowel de patiënt als de medewerkers gelegd. Reden te meer om er zorgvuldig mee om te gaan. professionele en betrouwbare ambulancezorg leveren voor één doelgroep: de patiënt. Om de tevredenheid van de patiënten te waarborgen. om bedrijfsonderdelen door te lichten en te verbeteren. wordt er iedere maand steekproefsgewijs een onafhankelijk een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. In 2011 heeft de regiostaf. Want een organisatie verandert mee met haar omgeving.4 De regiostaf vormt een onmisbare schakel tussen bestuur en management binnen onze regio. Uit deze aanbesteding is Deloitte als ‘nieuwe’ accountant naar voren gekomen. Er zijn extra opdrachten uitgevoerd. we gaan zorgvuldig met de consequenties om In 2011 heeft de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid gewerkt aan het verder verstevigen van haar positie.en controlcyclus en de risicobeheersing. GGD ZHZ Nico van de Poel: De regiostaf heeft prioriteit gegeven aan de bedrijfsvoering en het verbeteren van de administratie De regiostaf heeft de bestuurlijke werkgroep ‘Toekomst van de Regio’ ondersteund en geadviseerd in het uitvoeren van de bestuursopdracht. de aanbesteding voorbereid om een accountant te selecteren. RAV. Jos Bax Directeur Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. In 2011 is prioriteit gegeven aan het ‘in control’ brengen van de bedrijfsvoering en het verbeteren van de administratie.als regionale factoren beïnvloed. Eind 2011 is het nieuwe ‘ontwerp’ van de regio gepresenteerd. en op hun verzoek ook richting Raden van gemeenten.

ontwikkelde protocol ‘Aanpak schoolziekteverzuim’. maar elkaar juist aanspreken op de taken waarvoor men staat.a. positioneren als gezaghebbend bureau van en voor de negentien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. - Aan de uitvoeringsprogramma’s -depressiepreventie. Daarbij is het van groot belang dat professionals niet op elkaars stoel gaan zitten. Nico van de Poel Waarnemend Directeur GGD ZHZ De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. voor jong en oud. taken en positie van BLVS. een paar highlights uit het jaar 2011: - Alle sectoren van de GGD zijn. Zowel ouders als professionals (zoals leerkrachten) hebben de ambitie en de plicht kinderen voldoende ontwikkelingskansen te bieden. is het van belang gebleken duidelijkheid te scheppen over de rol. maatschappelijke zorg. veel werk verzet en kregen onder andere de Centra voor Jeugd en Gezin meer vorm. BLVS staat er goed voor! Arjan Zwaan Directeur Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten In 2011 heeft de GGD veel energie gestopt in het realiseren van haar kerndoelen: het ontwikkelen van een vitale en gezonde regio. met het behalen van het laatste certificaat in november 2011. GGD ZHZ . anderzijds op het verstevigen van de positie van BLVS in het werkveld. de verbeterde monitoring bij de overstap VO-MBO. In dit jaarverslag kunt u. de ActieTafel Thuiszitters en het. - De verschillende poli’s werden druk bezocht en op diverse gebieden werden gezondheidsvragen en gegevens gemonitord. nog veel meer lezen over de activiteiten van de GGD in 2011. De behaalde resultaten in 2011 zijn niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. RAV. gezamenlijk met de GGD ZHZ. BLVS. naast de voorbereiding op de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. - Er werden diverse samenwerkingsafspraken gemaakt op het gebied van o. De nieuwe organisatie Publieke Gezondheid & Jeugd biedt mogelijkheden om hieraan een extra impuls te geven. Met name voor wat betreft het werkveld waarin BLVS opereert (gemeenten. Nico van de Poel: Alle sectoren van de GGD zijn sinds november 2011 HKZ gecertificeerd - Op het gebied van de jeugdgezondheidszorg werd. Daar waar oplossingen gezocht moeten worden of ingrijpen noodzakelijk is. In een aantal gevallen is ondersteuning of ingrijpen noodzakelijk. met gepaste trots. HKZ gecertificeerd. overgewichtpreventie en alcoholpreventie. Enerzijds was dit gericht op het verder professionaliseren van de organisatie. meer en meer. onderwijs en ketenpartners). BLVS heeft actief geïnvesteerd in de ontwikkeling van de organisatie.5 Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Arjan Zwaan: BLVS is bij uitstek de organisatie die gemeenten kunnen benutten om onderwijs voor ieder kind te waarborgen Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) heeft in 2011 een duidelijke rol op zich genomen en is bij uitstek de organisatie die de negentien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid kunnen benutten om het recht op onderwijs voor ieder kind in de regio te waarborgen. BLVS staat hiervoor! Ook in 2012 zal BLVS zich.werd op verschillende manieren invulling gegeven en was sprake van een uitbreiding van de participerende gemeenten.de advisering en dienstverlening zo ongestoord mogelijk voortgezet. Zonder de overtuiging te hebben volledig te zijn noem ik. Sprekende voorbeelden hiervan zijn het visiedocument ‘BLVS in beeld’ aan de hand waarvan met partners in het veld gesproken is over wederzijdse verwachtingen. behalve over de bovengenoemde taken en werkzaamheden. moet verantwoordelijkheid genomen worden. In goed en constructief overleg met gemeenten en ketenpartners hebben we -ondanks de financiële stormen.

6 Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid .

onder andere door zorgdifferentiatie toe te passen. cruciale zorg en DAEB status. De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. Dit voorstel doet enerzijds recht aan de bestuurlijke wens tot publieke borging en anderzijds aan het ‘eigen bedrijfsmatig karakter’ van de Ambulancedienst en haar financieringsstructuur. In dit rapport wordt de voorkeur uitgesproken om de Ambulancedienst te transformeren naar een zelfstandige privaatrechterlijke rechtspersoon. GGD ZHZ . er ligt sinds oktober 2011 een tijdelijke wet ambulancezorg voor bij de Tweede Kamer. De kern van het VMS is de inventarisatie van de risico’s en het nemen en vastleggen van maatregelen om risico’s te beheersen. De sector vindt het van groot belang dat de wetgeving rond ambulancezorg geformaliseerd wordt Regionale ontwikkelingen In oktober 2011 heeft de bestuurlijke werkgroep ‘Toekomst Zuid-Holland Zuid’ haar eindrapport over de toekomst van de Regio ZHZ afgerond. In de TWAZ wordt ambulancezorg aangeduid als Dienst van Algemeen en Economisch Belang (DAEB). de Inspectie Gezondheidszorg en Ambulance Zorg Nederland werd in oktober 2011 de toolkit VMS geïntroduceerd. bestuurlijk verbonden met de Veiligheidsregio ZHZ. RAV. Eind 2013 moeten alle ambulancediensten VMS in hun ISO/HKZ certificatie hebben opgenomen. Bij de Ambulancedienst ZHZ is de CAO ambulancezorg vanaf 01-01-2011 volledig toegepast. CAO Ambulancezorg De CAO Ambulancezorg loopt van 1 januari 2011 tot 31 december 2012.7 Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Landelijke ontwikkelingen Tijdelijke Wet Ambulance Zorg (TWAZ) De Wet Ambulancezorg is gewijzigd. Landelijk wordt er vanuit gegaan dat na de vijf jaren waarin de TWAZ van kracht zal zijn een procedure van vergunningverlening/-toewijzing wordt gekozen die past bij acute zorg. De sector werkt al jaren in de geest van de nieuwe wetgeving. De ambulancesector vindt het van groot belang dat de wetgeving rond ambulancezorg geformaliseerd wordt. Patiënt Veiligheids Management Systeem (VMS) Door het ministerie van VWS. Hiermee wordt een veiligheidsbeheerssysteem ontwikkeld dat veiligheid concreet en dicht bij de medewerkers brengt. BLVS. In de nieuwe wetgeving wordt deze professionalisering formeel bekrachtigd en wettelijk gesteund.

met behoud van de regionale identiteit. RAV. Om deze resultaten ook voor de toekomst te kunnen borgen.8 De Ambulancedienst heeft zich in 2011 verder voorbereid op de vergunningverlening en het Programma van Eisen voor de TWAZ en gaat er vanuit dat de vergunning voor Ambulancezorg aan de Regio ZHZ verstrekt gaat worden. Bij toetreding tot de coöperatie Axira kunnen de volgende voordelen worden gerealiseerd: Bij een toekomstige aanvraagprocedure kan de vergunning als lid van de coöperatie worden aangevraagd. in ZHZ voorbereidingen te treffen op een traject van vergunningverlening/-toewijzing vanaf 2017. De medische eindverantwoordelijkheid berust in de werkwijze van de Inspectie Gezondheidszorg bij de medisch manager ambulancezorg. Begin 2011 zijn diverse evaluaties en onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de meldkamer ZHZ. In het najaar van 2010 is de meldkamer Ambulancezorg. achten het MT en de Ondernemingsraad van de RAV ZHZ aansluiting bij de landelijke ambulance coöperatie Axira gewenst. Axira De RAV ZHZ is één van de kleinere diensten in het land. Meldkamer Ambulancezorg In de TWAZ wordt voor de komende periode een adequate regeling getroffen inzake de verantwoordelijkheden bij de Meldkamer Ambulancezorg van de directie van de RAV. vanwege het niet kunnen voldoen aan de kwalitatieve eis van 24 uur per dag een verpleegkundige op de meldkamer. GGD ZHZ . De voorbereidingen hiervoor zijn in 2011 getroffen. De TWAZ is een tijdelijke wet met een looptijd van vijf jaar. De kleinschaligheid van de Regio ZHZ blijkt voor deze specialistische meldkamerfunctie uiterst kwetsbaar. met behoud van de regionale identiteit. cliënten. voor vijf weken overgegaan naar Rotterdam-Rijnmond. na het aanvaarden van de TWAZ. De RAV ZHZ boekte in 2011 goede resultaten zowel op het gebied van ritprestaties. Kwetsbare functies binnen de RAV kunnen worden versterkt doordat projecten in landelijke specialistische teams worden uitgevoerd (bijv.9 8. In september 2011 hebben de eerste oriënterende besprekingen plaatsgevonden in het kader van samengaan van de politieregio’s ZHZ en Rotterdam-Rijnmond waarbij ook de meldkamer Ambulancezorg aan de orde kwam. Dit creëert een sterkere vertrekpositie bij de aanvraag.en medewerkerstevredenheid als bedrijfsvoering. cliënten. digitaal ritformulier. Clienttevredenheidsonderzoek In 2011 is iedere maand een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder 400 vervoerde patiënten. De rapportcijfers die de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Rapportcijfers aan de hand hiervan heeft ontvangen zijn als volgt: Evaluatie klanttevredenheid 1e helft 2011 2e helft 2011 Spoed 8.en medewerkerstevredenheid en bedrijfsvoering De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. Gezamenlijke inkoopcapaciteit welke leidt tot efficiencyvoordelen op allerlei onderdelen binnen de (operationele) processen. Het is van belang om. AED-alert). BLVS.6 8.8 8.6 Gepland vervoer Er werden goede resultaten geboekt op het gebied van ritprestaties.

9 Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten   .

gezamenlijk met de GGD ZHZ. de ActieTafel Thuiszitters en het. Het werkveld is sterk in beweging. met als doel het voorkomen van uitval. De bestaande goede samenwerking met onder meer het OM. worden meer expliciet gemaakt. BLVS heeft zich bewezen als regionaal bureau.naast de dagdagelijkse uitvoering van taken . GGD ZHZ . In 2012 wordt de doorontwikkeling in en met het werkveld voortgezet. De eerste stappen zijn gezet om met anderen nieuwe vormen van partnership te ontwikkelen. Een aantal sprekende voorbeelden hiervan zijn de introductie van een nieuw monitorsysteem voor jongeren die de overstap maken van VO naar MBO (Intergrip). Het bieden van trajectbegeleiding terug naar onderwijs of naar werk is een belangrijke taak van BLVS.aanhaakt op innovatieve instrumenten en een verbeterde samenwerking. Dit betekent dat BLVS . wordt op dit moment gewerkt aan een vereenvoudigde vrijstellingsprocedure voor ouders van kinderen met een ernstige psychische en/ of lichamelijke beperking hebben. BLVS zit in de zorgadviesteams van alle VO.en individueel niveau De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. opgestelde ‘Aanpak schoolziekteverzuim’. De natuurlijke plaatsen waar de professionals elkaar treffen. Handhaving en een optimale samenwerking gaan hand in hand. De professionalisering vindt plaats binnen het kader van ‘kwaliteitsbewust handelen’ op organisatie-. De taken worden voor alle negentien gemeenten in de regio uitgevoerd.en MBO-scholen. BLVS. Daarnaast is in 2011 voor het eerst bestuurlijk overleg VSV op de schaal van ZHZ tot stand gekomen. is verbonden aan de CJG’s en participeert in het Veiligheidshuis. Hierbij staan de ontwikkeling van het kind en de loopbaanoriëntatie vanuit het onderwijs centraal. Met de Inspectie van het Onderwijs worden afspraken gemaakt over het toezicht op de verzuimregistratie van scholen.Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 10 BLVS Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) is actief om het recht op onderwijs te waarborgen. Zo is er de verantwoordelijkheid van het onderwijs voor Passend Onderwijs en zullen er scherpere afspraken gemaakt moeten worden om voortijdig schooluitval te verminderen. De afspraken met het onderwijs over de aanpak van verzuim. In navolging van de ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak van schoolziekteverzuim. BLVS blijft het toezicht richting de jongeren en de ouders uitoefenen. team. RAV. de Raad van de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg is hierbij essentieel.

rollen en bevoegdheden in die samenwerking. aantallen voortijdig schoolverlaters en verzuim in de regio ZHZ zie bijlage. Voor meer informatie over o. De notitie ‘BLVS in Beeld’ is bedoeld om in het belang van ieder kind in de regio de goede samenwerking te bewerkstelligen.Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 11 De komende periode zal de professionalisering van het regionaal bureau verder opgepakt worden op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. Het volgen van een goede schoolloopbaan en een passende startkwalificatie is daarvoor cruciaal. efficiënt. team. Om de tevredenheid van de medewerkers te toetsen is in navolging op het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in 2011 een nieuw MTO gehouden. Tevens is het een hulpmiddel om waar nodig prioriteiten te kunnen stellen. Echter. Een aandachtspunt daarbij is dat bij de consulenten sprake is van een lagere groei dan in de rest van de organisatie. waarin staat op welke wijze (effectief. Deze rol zal gelet op de ontwikkelingen (aansluiting) passend onderwijs en zorg voor jeugd ons inziens alleen nog maar groter worden. De in het MTO aangereikte aandachtspunten worden opgepakt.en individueel niveau wordt sinds de start van dit schooljaar gewerkt met een ‘plan van aanpak’. BLVS. Maar gelukkig is daar ook perspectief op beter omdat eind 2012 nieuwe huisvesting betrokken wordt. Vanuit die visie heeft BLVS haar missie beschreven als “het er op toezien dat voor ieder kind en iedere jongere in Zuid-Holland Zuid het recht op onderwijs wordt gewaarborgd” Een goede sluitende aanpak kan gerealiseerd door het versterken van de contacten met de samenwerkingspartners in het onderwijs en in de jeugd-zorgketen én door verheldering van onze taken. Dit is mogelijk te verklaren doordat in de afgelopen periode de stap is gezet naar een regionaal bureau met een procesgestuurde werkwijze.a. Binding met eigen medewerkers behouden. Anticiperend op de ambitie het meest gezaghebbende bureau van Nederland te worden. doelgericht en klantvriendelijk) invulling wordt gegeven aan de taakuitvoering. Er zijn verschillende beelden over de rol van Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS). er zijn nog belangrijke stappen te zetten. Een belangrijk instrument dat de komende jaren verder ontwikkeld wordt. Dit sluit naadloos aan bij de transformatie naar een nieuwe organisatie voor Publieke Gezondheid & Jeugd. Een van de grootste knelpunten in het MTO is de huisvesting in Dordrecht. RAV. BLVS in Beeld De visie van BLVS is dat iedere jongere later zelfstandig moet kunnen functioneren in de maatschappij. De medewerkers van BLVS zijn trots op de bijdrage die het bureau kan leveren aan de vervulling van het credo ‘geen kind zonder onderwijs’. De ontwikkelagenda voor de komende jaren laat vooruitgang zien. De organisatie is in ontwikkeling.moeten doen om de verwachtingen over en weer scherp te stellen. Soms zijn deze beelden niet juist. GGD ZHZ . vindt de professionalisering van BLVS plaats binnen het kader van ‘kwaliteitsbewust handelen’: op organisatie-. Het MTO van eind 2011 laat zien dat zowel het werk als de organisatie beter scoort. Wij hebben onszelf de vraag gesteld hoe dit is ontstaan en wat wij –als regionaal bureau.

• De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. Dit is aan het onderwijs zelf om te realiseren. Het protocol is in eerste instantie vooral geschreven om de zorg rondom een zieke leerling goed te organiseren. Als toch sprake is van uitval. in ieder geval twijfelachtig ziekteverzuim.en zorglijn gerealiseerd wordt. Aanpak schoolziekteverzuim In de praktijk is het gemeengoed geworden dat scholen in geval van langdurig of frequent. de GGD en het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten hebben. Daarnaast is natuurlijk het onderwijs aan zet om dreigende schooluitval aan te pakken. dan zal BLVS – zo nodig met andere partners – een traject aanbieden om de weg naar school of leren-werken te vinden. Oftewel. de Jeugdgezondheidszorg. RAV. BLVS heeft het initiatief genomen om een webbased programma te implementeren voor en met het onderwijs. bevoegdheden en verantwoordelijkheden de school. Het is echter in strijd met de beroepscode van de jeugdarts een verklaring af te geven over de legitimiteit van het verzuim. BLVS komt in beeld bij de monitoring en de begeleiding op het moment dat er sprake is van een reële dreiging van uitval. De ambitie – mede door Rijksbeleid ingegeven .is dat in de komende jaren ingezet blijft worden op het voorkomen van schooluitval. dat niet aan de legitimiteit van het verzuim getwijfeld hoeft te worden. melding doen bij Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten met de verwachting dat de consulent BLVS. In geval van verzuim als gevolg van ziekte ligt de bewijslast bij de consulent BLVS: de consulent moet in het procesverbaal aan kunnen tonen dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. maar dat leerling. BLVS. Het onderwijs is er verantwoordelijk voor dat de zogenaamde doorgaande leer. De ervaringen zijn zo positief dat het onderwijsveld met BLVS verscherpte afspraken hebben gemaakt om de overdracht te begeleiden en daarnaast is een extra module voor loopbaanoriëntatie voor het Da Vinci College ingebouwd. De consulent is echter geen medicus en in die zin afhankelijk van instanties als de GGD. veel situaties waarin leerling en ouders zich beroepen op ziekte of medische/ psychische klachten. GGD ZHZ . al dan niet door middel van een procesverbaal.Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 12 De Overstap In de overgang van VO naar MBO is er een belangrijke rol voor het onderwijs. Voor veel zieke leerlingen geldt namelijk. Vanuit preventie-optiek is De Overstap een prima middel in het voorkomen van schooluitval. In dit protocol is omschreven welke rollen. zodat we gezamenlijk de aanpak van schoolziekteverzuim op professionele wijze vormgeven. Om die reden heeft BLVS samen met de GGD Zuid-Holland Zuid het protocol Aanpak schoolziekteverzuim opgesteld. ouders en school nog zoekende zijn naar de meest passende wijze van (gedeeltelijk) herstel van de schoolgang. in afstemming met een representatief aantal scholen uit de regio Zuid-Holland Zuid. zorgadvies en aanpak dreigende schooluitval. Dit betekent bijvoorbeeld dat VO en MBO afspraken hebben over de portfolio en het afstemmen over aanmeldingen en plaatsingen (zoals warme overdracht). een oplossing kan forceren. kunnen onvoldoende aangepakt worden. Vanuit BLVS is de RMC-coördinator actief om met het onderwijsveld te komen tot expliciete afspraken rondom verzuim.

13 GGD Zuid-Holland Zuid .

mentaalvitaal. 50 kinderen aan KIES en 600 mensen aan de ‘huiskamerbijeenkomsten’. In 2011 zijn de vijf gemeenten uit de Hoeksche Waard aangehaakt bij de al veertien participerende gemeenten. gewoon doen! Depressiepreventie Onder de noemer ‘Gezond. BLVS. op basis van een in. Het programma depressiepreventie zorgt voor een betere samenwerking tussen alle regionale partijen die zich bezighouden met mentale fitheid of depressie. Om aandacht te vragen voor de website www. RAV. de strategie voor de komende periode beschreven. overgewichtpreventie en genotmiddelen opnieuw opgenomen als speerpunt voor de periode t/m 2015. Daarnaast woonden ruim 500 leerlingen uit de regio het toneelstuk ‘Weerzin’ bij. de inwoners van drie gemeenten in de regio in de gelegenheid hun mentale fitheid te testen.nl stelde de GGD. Meer informatie: cvogelaar@ggdzhz. GGD ZHZ werkt aan het versterken van de mentale fitheid en het voorkomen van depressie in deze regio.nl met Mike Boddé Het programma verbetert de samenwerking tussen alle regionale partijen die zich bezighouden met mentale fitheid of depressie De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. Gewoon Doen’ werd in de periode 2008-2011 regie gevoerd over de uitvoering van vier programma’s: depressiepreventie. 108 kinderen aan ‘Plezier op School’. Op dat vlak is er in 2011 veel gebeurd! In ieder geval te veel om op deze plaats te benoemen en daarom een kleine greep uit de interventies die hebben plaatsgevonden. Daarom heeft GGD ZHZ voor deze thema’s in 2011.mentaalvitaal.en externe analyse. kregen ruim 275 ouderen voorlichting over het voorkomen van somberheid en depressiviteit en werden op scholen veel docenten getraind op het gebied van mentale weerbaarheid. Zo namen 30 mensen deel aan de interventie ‘Rouw in Beweging’. De GGD beoogt met het programma bovenal mensen te helpen door het aanleren van vaardigheden die de zelfredzaamheid en controle van mensen vergroten. GGD ZHZ .14 Gezond. binnenmilieuverbetering en alcoholpreventie (vanaf 2009).nl Bewustwordingsactie www. Zij doet dit door de regie te voeren over het regionale programma ‘depressiepreventie’. Het programma Verzuip jij je Toekomst?! loopt nog door tot eind 2012. overgewichtpreventie. met een bewustwordingsactie. In de nieuwe nota ‘regionaal gezondheidsbeleid’ zijn de thema’s depressiepreventie.

Actie Overgewichtpreventie: Wethouder Eelke Kraaijeveld en Annamarie Thomas Meer informatie: at. De drie pijlers zijn gericht op het beïnvloeden van de omgeving van jongeren.nl Alcoholpreventie Verzuip jij je Toekomst?! 2011 was het derde jaar van ‘Verzuip jij je Toekomst?!’. integrale aanpak ontwikkeld. BLVS. In dit jaar is hard gewerkt aan het realiseren van de vastgestelde tien speerpunten.nl • De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. Aan het programma werd in 2011 invulling gegeven door onder andere.15 Overgewichtpreventie GGD ZHZ vindt het belangrijk in de regio Zuid-Holland Zuid te werken aan een gezonder gewicht van de jeugd. Daarnaast zijn er veel acties.stoel@ggdzhz. GGD ZHZ . Met iedere deelnemende gemeente is een.nl of hjacobs@ggdzhz. zoals de ouderavonden van ‘Help mijn kind wordt een puber’. op de lokale behoefte afgestemde. voorlichtingen aan kinderen en hun ouders en een kroegentocht voor ouders.nl). Deze zijn verdeeld over drie pijlers: beleid en regelgeving. Deze verbindt sancties aan overtredingen door horecaondernemers. Ook zijn in het kader van voorlichting 1033 barvrijwilligers van (sport-)verenigingen getraind in het verantwoord schenken van alcohol. Een belangrijk moment in 2011 was de aansluiting van de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht bij Verzuip jij je toekomst?!. Meer informatie: mk.beweegmaatjezhz. de Coolfit-lesdagen. Hierdoor participeren momenteel 18 van de 19 gemeenten in het programma. Wetenschappelijke studies laten namelijk zien dat een dergelijke integrale benadering cruciaal is voor een effectief alcoholpreventiebeleid. het mini-congres ‘Eetplezier en Beweegkriebels’ dat in februari en september werd georganiseerd voor medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. In lokale en regionale bladen werd in 2011 regelmatig aandacht besteed aan de door het programma overgewichtpreventie aangeboden interventies. Het programma ‘preventie van overgewicht’ heeft tot doel de jeugd (en hun directe omgeving) in de regio Zuid-Holland Zuid ertoe te bewegen dat ze gezonder eten en meer bewegen. handhaving en voorlichting. RAV. In 2011 is voor de regio Zuid-Holland Zuid een handhavingsmatrix ontwikkeld. de lokale aanpak ‘Doe ff Gezond’ (met ondermeer in november een gezondheidsweek voor 0-4 jarigen en hun ouders) en twee opvallende bewustwordingsacties (bij de avondvierdaagse en als promotieactie voor de website www. de cursus ‘Voeding en Bewegen. Hierbij ligt de focus op de (omgeving van) 0-6 jarigen. geweest om ouders bewust te maken van hun rol in het ontmoedigen van drankgebruik bij jongeren.risselada@ggdzhz. Bij het ontmoedigingsbeleid rond alcoholgebruik speelt een strikte handhaving van de wettelijke leeftijdsgrens een belangrijke rol.

Meer informatie: gpeea@ggdzhz. leerkrachten.en veiligheidsthema’s zoals pesten. alcohol/roken. In 2011 is het Gezonde Schoolteam van de GGD behalve in Dordrecht. RAV. voeding. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de school aantoonbaar aan diverse normen voldoen. BLVS.nl • Scholen die structureel en integraal werken aan gezondheid kunnen zich profileren als Gezonde School De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. Ook wordt het landelijk Vignet Gezonde School genoemd als middel om structureel werk te maken van gezondheidsbevordering in het basisonderwijs. GGD ZHZ . Daarmee laat de school aan leerlingen. weerbaarheid en milieu. Een Gezonde School is een school die op een integrale en structurele manier gezondheid onderdeel laat uitmaken van het schoolbeleid. Het op verzoek ondersteunen van scholen met toegankelijke informatie en effectieve interventies wordt in de landelijke nota gezondheidsbeleid belangrijk gevonden. ouders en anderen zien dat zij gezondheid erg belangrijk vindt. Gorinchem en Hendrik Ido Ambacht ook van start gegaan in de Hoeksche Waard om basisscholen te ondersteunen bij gezondheid.16 de Gezonde School Met de werkwijze van de Gezonde School kunnen grotere en duurzame effecten in het onderwijs worden bereikt. Scholen die structureel en integraal werken aan gezondheid kunnen een Vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Sliedrecht.

met bestuurlijke goedkeuring. Het Periodiek Gezondheidsonderzoek in groep 7 is voor de niet risicoscholen gewijzigd in een screening door de assistenten. Dit onderzoek gaat in 2012 van start. Onderzocht wordt onder andere of het contactmoment aansluit op de verwachtingen van jongeren.17 Jeugdgezondheidszorg E-health4Uth Begin januari 2011 heeft de GGD Zuid-Holland Zuid een subsidieverzoek gehonoreerd gekregen van ZonMW om een onderzoek uit te voeren onder 1700 jongeren in Zuid-Holland Zuid. RAV.19 jarigen heeft langer geduurd dan was voorzien. online advies-op-maat en preventief consult “on demand”. hoe groot het bereik is en wat de kosten zijn van deze interventie. E-health4Uth omvat een nieuw contactmoment in de jeugdgezondheidszorg voor 15-16 jarigen door web-based signalering en triage. ouders. BLVS. JGZ 4 – 19 jaar In het schooljaar 2010-2011 werden de JGZ-taken in de Hoekse Waard uitgevoerd conform het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) In 2011 hebben in de gehele regio de Centra voor Jeugd en Gezin meer vorm gekregen. De GGD heeft gekozen voor een pragmatische insteek en voor een optimale samenwerking. De besluitvorming over de gunning van de integrale jeugdgezondheidszorg en van het daarbij behorende Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 4. GGD ZHZ . • Integrale jeugdgezondheidszorg In 2011 is een aanvang gemaakt met het starten van diverse werkgroepen ter voorbereiding van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg door het consortium Rivas/ Careyn. een aangepast programma uitgevoerd. Binnen de GGD is een coördinator Zorg voor Jeugd aangesteld om de implementatie verder te begeleiden. De besluitvorming over de gunning van de integrale jeugdgezondheidszorg heeft langer geduurd dan was voorzien De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. In 2011 hebben gemeenten Centra’s voor Jeugd en Gezin geopend in Papendrecht en in de diverse gemeenten van de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. In 2011 is ook de regio aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd De verwijsindex is een signaleringssysteem waarin meldingen van zorgen over kinderen of jongeren worden gematched en de coördinatie van zorg wordt toegewezen aan de JGZ of Bureau Jeugdzorg (indien het kind daar al in behandeling is). jeugdgezondheidszorg en Centrum voor Jeugd en Gezin. In de Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden werd. Naar aanleiding van de eerste evaluatie is met de deelnemende organisaties in de Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een plan van aanpak opgesteld.

In het kader van de preventie hepatitis B voor risicogroepen hebben soaverpleegkundigen verschillende prostitutiebedrijven in de regio bezocht. RAV. In 2011 is de eerste stap gezet om te komen tot meer regionale samenwerking met de regionale partners GGD Rotterdam Rijnmond (backoffice) en GGD Hollands Midden.en Soaspreekuren in 2011 bezocht is sterk gestegen ten opzichte van 2010.• Doel van deze samenwerking is een efficiënter gebruik van subsidiegelden en uitbreiding van de activiteiten op het ROC ter bevordering van de seksuele gezondheid van jongeren die studeren op het ROC. was 43% beneden de 25 jaar. ROC In samenwerking met de afdeling gezondheidsbevordering (GBO) werden in het kader van burgerschapslessen voorlichtingen verzorgd door de Senseverpleegkundigen op het Da Vinci College. soa’s en HIV hebben deze bezoeken ook een vangnetfunctie voor vrouwenhandel en seksueel misbruik. BLVS. verpleeghuizen. Reizigerszorg Het aantal cliënten is sterk gestegen in 2011 In totaal bezochten 10183 reizigers de spreekuren in Gorinchem.als de Soaspreekuren. Behalve over soa’s kunnen jongeren hier terecht voor vragen over seksualiteit en anticonceptie. Behalve preventie hepatitis B. In 2010 bezochten 1275 cliënten de spreekuren en in 2011 waren dat er 1426. die tijdens hun werk een verhoogd risico lopen op een besmetting met hepatitis B. Van de positief geteste soa’s was chlamydia met 11.5% weer de absolute koploper. Voor meer informatie over het aantal positieve diagnoses per SOA: zie bijlage. Ook het aantal positieve diagnoses steeg van 11% in 2010 naar 13% in 2011. Deze consulten zijn specifiek voor jongeren beneden de 25 jaar. Hepatitis B risicogroepen SENSE Ook het aantal Senseconsulten steeg fors van 14 naar 83 consulten. een stijging van bijna 12%. Het gaat om medewerkers van ziekenhuizen. De daling zou mogelijk verband kunnen houden met de economische recessie. GGD ZHZ . Dat vraagt in deze periode een extra inspanning van de medewerkers om het aantal spreekuren te bemannen en tevens de kwaliteit te waarborgen. • De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. Dordrecht en Oud-Beijerland. Van het totaal aantal cliënten. maar ook leerlingen van opleidingen in de zorg zoals ROC’s. Voor meer informatie over het aantal consulten: zie bijlage. Dit is een daling van bijna 12% ten opzichte van het jaar 2010. Behalve dat er meer cliënten werden gezien steeg dus ook het aantal gevonden soa’s percentueel ten opzichte van 2010. De piek van het aantal bezoekers valt in de maanden voor de zomervakantie en de zomerperiode.18 SenseSoapoli SOA Het aantal cliënten dat de Sense. Hepatitis B voor beroepsgroepen De GGD heeft een contract met zo’n 40 instellingen voor het toedienen van hepatitis B vaccinaties aan medewerkers. Tijdens deze bezoeken werden hepatitis B vaccinaties toegediend en is voorlichting gegeven over preventie soa en HIV. voor zowel de Sense.

zoals o. Van twee cliënten werd de diagnose tuberculose ingetrokken. Meldingen van ziekte-uitbraken In 2011 kreeg de afdeling Infectieziektebestrijding 83 uitbraken van een infectieziekte gemeld voornamelijk vanuit instellingen. basisscholen en verzorgings. Voor meer informatie over het aantal gemelde uitbraken: zie bijlage. Het aantal meldingen van uitbraken van maagdarmziekte was in 2011 opvallend laag. maar een stuk minder dan in 2009 (542 meldingen).19 Infectieziektebestrijding Meldingsplichtige ziekten In 2011 kreeg de afdeling Infectieziektebestrijding 436 meldingsplichtige ziekten gemeld. Na een melding kan de afdeling infectieziektebestrijding Tuberculose In 2011 werden in het kader van de Wet publieke gezondheid 24 tuberculosepatiënten gemeld. De overige patiënten werden door specialisten(longartsen) van ziekenhuizen gemeld. GGD ZHZ . Deze ziekte neemt al een aantal jaren grofweg de helft van alle meldingen voor zijn rekening. Meldingen van kinkhoest Het totaal aantal kinkhoestmeldingen in 2011 was 293 (2009: 245. adviezen geven om de verspreiding van kinkhoest te beperken en risicogroepen in de directe omgeving van de patiënt te beschermen zoals hoogzwangeren of pasgeboren baby’s. 2010: 118). Waarschijnlijk geeft het vaccin tegen kinkhoest (de K in de DKTP-prik voor baby’s) minder (langdurige) bescherming. doordat er andere soorten kinkhoestbacteriën voorkomen. Vanaf 1996 is landelijk het aantal kinkhoest meldingen fors gaan stijgen en is er sprake van een aanhoudende ‘epidemie’ van kinkhoest. Volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid zijn bepaalde instellingen verplicht uitbraken te melden. namelijk 10 (2009: 36. Dit is fors meer dan in 2010 (245 meldingen).en verpleeghuizen. In 15 gevallen werd de diagnose door de GGD arts gesteld. RAV. De grote fluctuatie in het aantal meldingen wordt voor een groot deel verklaard door de schommeling in het aantal meldingen van kinkhoest. Voor meer informatie over het aantal DKTP-vaccinnaties en meldingen van kinkhoest: zie bijlage. De stijging van het aantal meldingen is ook voor een deel te verklaren door de toegenomen aandacht van artsen voor het testen op kinkhoest sinds het begin van de epidemie en de verbeterde testmogelijkheden. Gewoonlijk betreft een groot aantal van deze meldingen maagdarmziekte met diarree en/of braken. 2010: 50).a. De forse fluctuatie in het aantal meldingen wordt voor een groot deel verklaard door de schommeling in het aantal meldingen van kinkhoest De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. BLVS. kindercentra.

Een aantal medewerkers van de genoemde instellingen werd ook uitgenodigd voor onderzoek.a. • Met hulp van medewerkers van zowel het Leger des Heils. Bij vijf patiënten was sprake van een besmettelijke vorm van tuberculose en werd een contactonderzoek uitgevoerd. 60% werd onderzocht in het kader van een contactonderzoek.en thuislozen in Dordrecht Eind december 2010 werd bij een bezoeker van het Leger des Heils open tuberculose vastgesteld. GGD ZHZ . Bij 25 personen werd een latente tuberculose-infectie gediagnosticeerd. Voor acht patiënten werd samengewerkt met andere instanties. De Hoop als het Diaconaal Aandachtscentrum in Dordrecht werd contact gezocht met cliënten die in het slaaphuis van het Leger des Heils verbleven en de inloop locaties bezochten en mogelijk met de patiënt in aanraking waren geweest. In januari werden 73 personen onderzocht en in april 122. Het opkomstpercentage onder medewerkers van de instellingen lag beduidend hoger dan onder bezoekers. Deelname aan het onderzoek was niet verplicht. zoals o. de thuiszorg en Bouwman GGZ. bij 814 cliënten werd een röntgenfoto gemaakt en bij 43 cliënten werd een IGRA test afgenomen. Bij 931 cliënten werd een Mantoux-test gedaan. BLVS. Bij één patiënt werd het contactonderzoek regionaal uitgevoerd en was er samenwerking met de GGD Rotterdam Rijnmond en met de GGD Hollands Midden. • De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. Door middel van posters en folders werd onder de bezoekers aandacht gevraagd voor het onderzoek. Om zoveel mogelijk personen te motiveren te komen. Ook waren medewerkers van de afdeling tuberculosebestrijding in het service centrum van het Leger des Heils aanwezig om informatie te geven en vragen van bezoekers te beantwoorden. organiseerde de afdeling tuberculosebestrijding een groot contactonderzoek. RAV. Voor de ingang van het service centrum van het Leger des Heils stond de mobiele röntgenunit waar men zich kon laten onderzoeken. werd een consumptie uitgereikt. Alle tuberculosepatiënten werden door de sociaal verpleegkundige begeleid. De overigen werden onderzocht in verband met periodieke screening of na een reis of werk in een risicogebied.20 Contactonderzoek onder dak. Bij geen van de onderzochte personen is de diagnose tuberculose gesteld. In 2011 werden 2577 cliënten gezien op de spreekuren. 309 cliënten kregen een BCG vaccinatie. In januari 2011 konden alle opgeroepen personen zich laten onderzoeken door middel van een röntgenfoto van de longen. Om na te gaan wie risico had gelopen op besmetting. In april 2011 werd het onderzoek herhaald en werd opnieuw contact gezocht met iedereen die voor onderzoek in aanmerking kwam.

Zorg voor Jeugd In 2011 zijn meerdere maatregelen genomen om het gebruik van het signaleringinstrument ‘Zorg voor Jeugd’ binnen de GGD te verbeteren. De Gezonde Regio Ook in 2011 heeft de GGD geparticipeerd in het programmamanagement en projecten van het samenwerkings-verband ‘ De Gezonde Regio’ in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. vijf woningcorporaties en de GGD de ‘Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden’. middels ingrepen in de fysieke leefomgeving. Convenant Preventie Waterafsluitingen In 2011 sloot de GGD ZHZ een convenant met waterleverancier Evides. Resultaat van de inspanningen van de werkgroep is dat bijna alle adviezen door de stedenbouwkundigen zijn verwerkt in het nieuwe stedenbouwkundig plan voor Crabbehof. Dit met behoud van de stedenbouwkundige kwaliteiten van de wijk. bij ernstige problematiek kan toeleiden naar de juiste zorg. door de gemeente ingestelde.21 Beleidsadvies De GGD adviseert de gemeenten over hun gezondheidsbeleid en beleidswijzigingen. GGD ZHZ . epidemiologie en medische milieukunde) betrokken bij het schrijven van dit advies. een bijdrage te leveren aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Hiervoor zijn diverse werkgroepen samengesteld. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Crabbehof Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling De wettelijk verplichte ‘Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling’ is in september 2011 ingevoerd bij de GGD ZHZ. Afgesproken werd gegevens uit te wisselen bij een dreigende waterafsluiting. Deze nota is de basis geworden van het lokale gezondheidsbeleid 2012-2015 van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. waaronder de werkgroep gezondheid. werkgroep van de vier zorgcoördinatie leverende instellingen. Naast deskundigen uit de wijk. redelijk dicht bij het centrum. de gemeente en landelijk. • Lokaal Gezondheidsbeleid In nauwe samenwerking met de negentien gemeenten in de regio ZHZ heeft de GGD de regionale nota ‘Gezondheid gewoon dichtbij’ geschreven. De GGD adviseert de gemeenten over hun gezondheidsbeleid en beleidswijzigingen De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. BLVS. De gemeente Dordrecht heeft besloten deze gebiedsvisie te herijken. De GGD draagt in deze afspraken zorg voor het toeleiden van ‘multiproblem’ huishoudens naar de reguliere zorg. De wijk biedt daarmee mogelijkheden en kansen om. De GGD neemt actief deel aan de. De belangrijkste algemene bevindingen van de werkgroep waren dat de gezondheid van de inwoners van Crabbehof aanzienlijk minder goed is vergeleken met het Dordtse gemiddelde. • Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen In december 2011 ondertekenden de Sociale Dienst Drechtsteden. RAV. In 2006 is de gebiedsvisie ‘Kansen voor Crabbehof’ vastgesteld. zodat de GGD mensen. Maar Crabbehof is ook een ruime en groene wijk. zijn verschillende afdelingen van de GGD (gezondheidsbevordering. Onder leiding van de GGD ZHZ is een advies geschreven over hoe de achterstand in gezondheid in Crabbehof door de fysieke ingrepen in de wijk kan worden verminderd.

trend en het aantal gezondheidsvragen per gemeente gemonitord. De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. gebaseerd op de gezondheidsgegevens van zo’n 2.000 peuters. Voorheen werd de peutermonitor uitgevoerd door de GGD Rotterdam-Rijnmond. gewerkt aan het vragenlijstonderzoek van gezondheidsklachten van hulpverleners en inwoners. De afdeling hield zich onder meer bezig met: Moerdijkbrand De afdeling epidemiologie werd. Ruim 10. Het betreft een vragenlijst aan ouders van 2-jarige peuters en een vragenlijst die door de verpleegkundige is ingevuld op het consultatiebureau. Daarnaast werd. Hiervan is een onderzoeksrapport verschenen. Daarmee werden de aard. bij de afwikkeling van de brand Moerdijk betrokken. BLVS. De leerlingen konden via een link op de site van de GGD een vragenlijst invullen over hun school. maar ook schoolrapporten met de stand van zaken voor hun eigen leerlingen. De resultaten worden medio 2012 gepresenteerd.22 Epidemiologie Ook in 2011 heeft de afdeling epidemiologie op diverse gebieden gezondheidsvragen en gegevens gemonitord. De afdeling epidemiologie was verantwoordelijk voor het opzetten van een telefoonregistratie van telefoontjes van bezorgde burgers. RAV. in samenwerking met GGD Brabant.000 jongeren van 12-18 jaar hebben meegedaan! De afdeling epidemiologie maakt op basis van deze gegevens niet alleen gemeenterapporten. scholen en instellingen. Zwijndrecht en HendrikIdo-Ambacht overgenomen. GGD ZHZ . vanuit het GROP. gebaseerd op de gezondheidsgegevens van zo’n 2. In 2012 zal hieruit een factsheet van de gegevens van 2011 volgen. Ook bezoeken bij huisartsen in de getroffen gemeenten werden gemonitord. hun gezondheid en hun gedrag.000 peuters Peutermonitor 2011 De afdeling epidemiologie heeft in 2011 de Peutermonitor van Careyn in de gemeenten Dordrecht. • Jeugdgezondheidsmonitor In de herfst van 2011 hebben heel veel middelbare scholen in ZHZ meegewerkt aan de jeugdgezondheidsmonitor. In 2012 volgt een factsheet.

Asielzoekerscentrum De regio Zuid-Holland Zuid heeft één asielzoekerscentrum. Alle doelen die aan het begin van het jaar met de gemeenten waren gesteld zijn behaald! Adviseren gemeenten publieksevenementen De GGD is op grond van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor het afgeven van een inhoudelijk advies aan de gemeente en aan de organisator van het evenement op het gebied van technische hygiëne in het kader van de preventie van gezondheidsproblemen. Adviesinspectie Sex. Tijdens een bezoek worden alle ventilatievoorzieningen geïnventariseerd.23 Technische Hygiënezorg Inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen In het begin van 2011 zijn met iedere gemeente afspraken gemaakt over de uit te voeren inspecties. voor de inspecties. Er is voor gekozen om per locatie te bepalen of volledig toezicht of risico gestuurd toezicht nodig was. Ship Sanitation Certificates De GGD heeft een gedeelde verantwoordelijkheid met Netwerk N. BLVS. Dit is met de gemeente Dordrecht afgesproken. basisscholen en voortgezet onderwijs.V. Legionellapreventie Op basis van de Wet Publieke Gezondheid is de afdeling THZ aangesteld om alle (legionella-in-water) meldingen die VROM en/of provincie doorstuurt te registreren. gezondheidsrisico’s te bepalen en de betreffende instelling te adviseren over eventuele communicatie naar buiten.en relaxgelegenheden Bij het verlenen van een vergunning vraagt de gemeente als vergunningverstrekker aan meerdere gemeentelijke diensten advies. In 2011 heeft een adviesinspectie plaatsgevonden aan de hand van de hygiënerichtlijnen van het LCHV. eventueel een melding te linken aan bestaande patiënten. • Voor meer informatie over de inspecties: zie bijlage. de schoonmaak en het thermisch comfort in de zomer en in de winter. RAV. De GGD geeft een inhoudelijk advies aan gemeente en organisator van het evenement op het gebied van technische hygiëne De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. GGD ZHZ . Aan de GGD wordt een oordeel gevraagd met betrekking tot de hygiëne. De afdeling THZ werkt vanaf augustus 2011 samen met de afdeling Medische Milieukunde als het gaat om het Project binnenmilieu. Ook wordt er gelet op de inrichting van de lokalen.

Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft in samenwerking met de politie de helft meer voortrajecten in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod opgestart. Bij 21 cliënten is geen traject gestart om verschillende redenen (overlijden. Er is door medewerkers van de GGD veel energie gegaan naar de totstandkoming van de ketenplaat. Er is een plan uitgewerkt dat moet leiden tot een indicatie tot wonen bij een nieuwe huurder. RAV. in dienst van de GGD Zuid-Holland Zuid. • herstel van regie op eigen leven (autonomie herstel) van genoemde cliënten. Hierbij zijn 56 personen opgenomen in een intensief begeleidingstraject conform de Centrale Toegang. Door de extra aandacht die besteed is aan de voortrajecten en de snelle inzet van Reclassering Nederland ten behoeve van de plegers zijn er slechts vijf huisverboden verlengd. Vijf maanden later is de Traject Toewijzing Commissie Overlast (TTC) gestart met haar werkzaamheden. GGD ZHZ . volgens het plan “Zorg tegen Overlast”. Openbaar Ministerie. De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. autonomieherstel op eigen kracht. In 2012 zal dit proces worden doorgezet en wordt de ketenplaat geïmplementeerd in het proces van de Taskforce Overlast. Veiligheidshuis. Deze commissie kent een samenstelling vanuit Zorg en Veiligheid en staat onder voorzitterschap van de Veldregisseur Overlast. Met de woningcorporaties in de Drechtsteden is een start gemaakt om te komen tot een nieuwe benadering van de problematiek van toekenning van woningurgenties en de inzet van de zorgmakelaar bij trajecten ‘wonen onder voorwaarden’. vertrek uit de regio.24 Maatschappelijke zorg In de periode 2009 tot eind 2011 is in de gemeente Dordrecht gewerkt aan een verregaande samenwerking tussen zorgpartijen. etc. Deze TTC heeft verschillende trajecten aangeboden aan 108 mensen die werden genoemd op de “overlastlijst” zoals samengesteld in december 2009. Politie en Toezicht om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen met als doel overlastreductie in het centrum van Dordrecht.). BLVS. Uiteindelijk zijn er 125 trajecten gestart (80 begroot) die resulteerden in 60 daadwerkelijke huisverboden. Vanaf december 2009 is in opdracht van de (latere) Taskforce Overlast Dordrecht. 3 cliënten bevinden zich nog in een traject van “Vinden en Binden”. in de Centrale Toegang Overlast gewerkt aan de ontwikkeling van een ketenaanpak gericht op: • overlastreductie door een omschreven groep cliënten in het Centrum van Dordrecht. 29 cliënten zijn geholpen door middel van een regulier hulpverleningsaanbod van de aangesloten ketenpartners. Er is gewerkt aan een verregaande samenwerking tussen diverse partijen met als doel overlastreductie in het centrum van Dordrecht De doorontwikkeling van het ketenproces ten behoeve van de Taskforce Overlast heeft er toe geleid dat er duidelijkheid ontstaan is over de diverse rollen die ketenpartners vervullen in de keten.

Voor een compleet overzicht van de werkzaamheden: zie bijlage. BLVS.25 SMA Deze indicatie geeft aan wat er moet gebeuren om een kandidaat een kansrijke start te geven op de woningmarkt. Dit advies omvat niet alleen een woonprofiel maar geeft tevens aan welke zorg er moet worden besteed aan een te vestigen voorrangskandidaat. RAV. Het grote aantal meldingen in met name het zorgnetwerk Dordrecht West heeft er onder andere toe geleid dat de gemeente Dordrecht een extra subsidieaanvraag van de GGD heeft gehonoreerd. zijn enkele voorbeelden om te komen tot deze nieuwe vorm van aanmelden. GGD ZHZ . Met de samenvoeging van een aantal zorgnetwerken is het mogelijk gebleken de bemensing op peil te houden. De toenemende complexiteit van achtergronden van de voorrangskandidaten en de eis van corporaties om meer inzicht te hebben in de problematiek om leefbaarheidsproblemen te voorkomen. Er zijn diverse aanleidingen om te komen tot deze nieuwe methodiek. • Door samenvoeging van zorgnetwerken is de bemensing op peil gehouden De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. • De afdeling Sociaal Medische Advisering heeft dit jaar weer diverse taken uitgevoerd op uiteenlopende gebieden.

• De medewerkers van de GGD hebben zich ingespannen om de acute fase en de nazorg goed te laten verlopen De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. RAV. Veel medewerkers binnen de GGD (o.26 Medische Milieukunde De ramp in Moerdijk heeft in het eerste kwartaal van 2011 veel extra werkzaamheden opgeleverd. Naast de acute fase waarin veel aandacht is besteed aan het verstrekken van informatie omtrent handelingsadviezen en de vertaling van onderzoeken van het RIVM voor de bevolking van het getroffen gebied.a. communicatie en epidemiologie) en medewerkers van de GGD Rotterdam Rijnmond hebben zich enorm ingespannen om er voor te zorgen dat de acute fase en de nazorg goed is verlopen. heeft ook de nafase met aandacht voor de klachtenregistratie (rapportage in samenwerking met de GGD’en in Brabant) en de afhandeling van het incident in het nafaseteam van de veiligheidsregio veel tijd gekost. GGD ZHZ . Met de GGD RR zijn op basis van deze ervaringen nadere afspraken gemaakt over de ondersteuning bij calamiteiten. van MMK. BLVS.

maar gaf ook een beeld van hoe de medewerkers hun werk voor het bedrijfsbureau ervaarden. Op onderdelen zal het werk met minder formatie en of op een andere manier gedaan moeten worden. maar ook dat ze vele goed ideeën ter verbetering hadden. Eind 2011 had de GGD ruim 500 volgers. Het eerste contact en de opvolging erna zeggen veel over je organisatie. GGD ZHZ . Met het behalen van dit certificaat zijn alle sectoren van de GGD Zuid-Holland Zuid gecertificeerd. Het bedrijfsbureau heeft een professionele ambitie voor de toekomst neergelegd. Technische Hygiënezorg Reizigersadvisering. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg/ Vangnet en Advies. Gezondheidsbevordering. RAV. BLVS. Epidemiologie en beleid. Eind 2011 is inzicht gegeven in de taken en functies van het bedrijfsbureau. • Het Webteam Het Webteam was in 2011 onder andere betrokken bij de koppeling aan de database van de GHOR ZHZ. Uit de rondgang bleek onder andere dat er soms te weinig aandacht voor de medewerkers was en dat ze versnipperd opereerden. Een voorbeeld van de activiteiten is het behalen van de HKZ-certificaten door de GGD ZHZ. klanttevredenheidsonderzoeken. samen te voegen tot één website. het accent van de werkzaamheden ligt op het leveren van diensten en het uitvoeren van de taken voor het primaire proces. Daarmee voldoet de GGD Zuid-Holland Zuid aan alle normen van het HKZ-keurmerk. als voor de nieuwe organisatie een gezamenlijk bedrijfsbureau neergezet gaat worden. Het Bedrijfsbureau heeft een uitvoerende rol. levering van data bij de brand in Moerdijk en de koppeling aan de regionale websites van de Centra voor Jeugd en Gezin in de Alblasserwaard en de Drechtsteden. Voorstellen. zoals een klantcontactcentrum. De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. Op de achtergrond is met hulp vanuit het bedrijfsbureau keihard gewerkt om dit te realiseren. Infectieziektebestrijding. HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector In november 2011 mocht de GGD Zuid-Holland Zuid het laatste HKZ certificaat in ontvangst nemen. De inventarisatie van de werkzaamheden leverde niet alleen een goed overzicht op. namelijk voor Curatieve SOA Bestrijding.27 Het Bedrijfsbureau Het Bedrijfsbureau van de GGD Zuid-Holland Zuid is op 1 januari 2011 ontstaan uit de samenvoeging van alle ondersteunende diensten van de GGD Zuid-Holland Zuid. functioneert meestal goed. Het webteam werkt hierin nauw samen met de afdeling communicatie. De GGD Zuid-Holland Zuid is op alle onderdelen HKZ gecertificeerd! Eind 2011 is een start gemaakt met het plan om de zeven verschillende websites van de GGD ZHZ met de website van BLVS en van de Regio ZHZ. ondersteunend is. Juist deze ideeën en betrokkenheid geven vertrouwen voor de toekomst. Naast het laatste certificaat voor Curatieve SOA Bestrijding voldeed de GGD Zuid-Holland al aan HKZ certificeringsnormen voor: Jeugdgezondheidszorg. In maart 2011 startte de GGD ZHZ met twitter. diende helderheid verschaft te worden over de werkzaamheden van het bedrijfsbureau. Medische Milieukunde. geven de mogelijkheid een passende werkwijze voor de nieuwe organisatie te bieden en een bedrijfsbureau in te richten dat voor iedereen. en Tuberculosebestrijding. Met het oog op de uitplaatsing van de Jeugdgezondheidszorg. Een bedrijfsbureau dat voor de buitenwacht niet opvalt. zowel intern als extern.

De regiostaf beter is gepositioneerd om enerzijds processen centraal aan te sturen en anderzijds gerichtere informatie aan het bestuur voor te leggen terug naar inhoudsopgave De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. • Financiële cijfers regio 2011 Programma bedragen x E1000 Resultaat Begroting na wijziging afwijking t. GGD ZHZ .28 Regiostaf ZHZ Door de ontstane problematiek binnen de GGD heeft het bestuur in de zomer van 2011 besloten de mandaatstructuur binnen de regio ZHZ aan te passen. Deze centrale sturing heeft er mede zorg voor gedragen dat de er ‘grip’ is ontstaan op de middelenfunctie bij de GGD en de contouren voor een financieel gezonde toekomst zijn geschetst. Tevens is met de mandaatwijziging de mogelijkheid gecreëerd om centraal de bestuurlijk gewenste cultuuromslag in gang te zetten. Als gevolg hiervan is de regiostaf beter gepositioneerd om enerzijds processen centraal aan te sturen en anderzijds gerichtere informatie aan het bestuur voor te leggen. Dit heeft geresulteerd in een centrale aanpak van de financiele problematiek bij de GGD. RAV.v.o. Het ingezette cultuurtraject heeft er mede toe geleid dat de managementstructuur binnen de regio onder de loep is genomen en op diverse gebieden centrale processen leidend worden gemaakt. begroting GGD Ambulancezorg Regiostaf Bureau Leerplicht Concernmutaties Concern rente -708 0 87 0 28 0 13 0 -744 0 79 100 100 Resultaatanalyse incidenteel structureel -708 87 28 13 -744 -21 -1345 Totaal -1245 NB: deze cijfers blijven ‘concept’ tot het moment dat de accountantsverklaring is afgeven. BLVS.

984 76. RAV. BLVS.213 1.164 12.436 441 214 50 Voortijdig schoolverlaters regio 30 ZHZ Ambitie volgens convenant VSV afname van 40% o.386 1.772 12.b.o.470 1.377 2010-2011 2009-2010 2008-2009 Aantal meldingen relatief verzuim PO 205 57 178 VO 1.262 22.018 41. gedifferentieerd luxe VO 317 354 331 384 MBO PO VO (V)SO MBO 133 60 1 7 signaal 53 1.031 24.505 41.9% -9.483 1.6% -15.v.107 (V)SO 35 0 4 MBO 5.9% Meldingen relatief verzuim 2010-2011.268 76.560 realisatie Regio 30 ZHZ % gerealiseerde daling t.238 1.v.558 5.144 6.554 921 1116 1126 1178 9 77 2 9 terug naar hoofdstuk De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf.457 1.102 42.761 1.29 Bijlagen BLVS Aantal jongeren ZHZ naar leeftijd (bron: CBS) Leeftijd in jaren 2010-2011 2009-2010 2008-2009 4 5 t/m 11 12 t/m 15 16 t/m 17 totaal 5 t/m 17 78.352 22.910 12. GGD ZHZ .1% -15.242 27 425 te laat 10 382 5 0 ziekte 1.090 1. 2005-2006 -28. 2005-2006 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 1.

000 4.30 Bijlagen Sense/soa poli Aantal positieve diagnoses in 2011 SOA Chlamydia Gonorroe HIV Syfilis aantal positieve diagnoses 154 21 4 3 terug naar hoofdstuk Aantal 12.000 8.000 Reizigerszorg Aantal consulten per jaar 2007 2008 2009 2010 2011 Jaartal Verdeling consulten per maand in 2011 Aantal consulten 1400 1200 800 400 0 januari maart mei juli september november Maanden 2011 terug naar hoofdstuk De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf.000 2. GGD ZHZ . RAV. BLVS.000 consulten 10.000 6.

BLVS. GGD ZHZ .31 Bijlagen Infectieziektebestrijding Aantal gemelde uitbraken per ziekte Meldingsplichtige ziekten totaal gemelde uitbraken 2006 179 52 2007 275 71 2008 355 79 2009 542 128 2010 245 100 2011 436 83 Aantal DKTP vaccinaties per regio in 2011 Aantal meldingen kinkhoest Aantal 400 meldingen 300 200 100   88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 19 19 8 Jaartal 7 terug naar hoofdstuk De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. RAV.

32 Bijlagen Technische Hygiënezorg Uitgevoerde taken in 2011 Taak Ship Sanitation Schriftelijke adviezen publieksevenementen Adviesinspecties sex en relax Adviesinspecties asielzoekerscentrum Binnenmilieu basisscholen Binnenmilieu VO scholen Legionellameldingen aantal 39 18 3 1 8 7 169 Aantal 300 inspecties 250 200 150 100 50 Uitgevoerde inspecties in 2011 Kinderdagverblijven Gastouders Volgens de wet OKE uitgevoerd Soort inspectie Vergunningen tatoeëren en piercen in 2011 Soort studio aantal vergunningen Aangekondigde inspecties uitgevoerd Onaangekondigde inspecties uitgevoerd Incidentele onderzoeken (na klacht. BLVS. GGD ZHZ . verhuizing of uitbreiding) 7 7 5 Inspecties na melding bij startende ondernemers Nader onderzoek controle naleving kwaliteitseisen opgelegd bij reguliere inspectie Toetsingskader A inspecties (4 voldeden niet) Toetsingskader B inspecties (15 voldeden niet) Toetsingskader A en B inspecties (6 voldeden niet op Toetsingskader B) studio’s waar permanente make-up/ cosmetische tatoeages worden gezet studio’s die tatoeëren studio’s die tatoeëren en piercen onvoldoende kader A onvoldoende kader B terug naar hoofdstuk De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. RAV.

GGD ZHZ . RAV. BLVS.33 Bijlagen Sociaal Medische Advisering Geleverde voorzieningen in 2011 Soort voorziening gehandicaptenparkeervoorziening rijbewijskeuring arbeidsgeschiktheidbeoordeling Wmo hoorzitting bijzondere bijstand verhuisurgentie bezwaar in het kader van de Wmo inburgering leerlingenvervoer kinderopvang beroep op vrijstelling bijzondere bijstand rapportage Sigma keuring bezwaar in het kader van GPK aantal 547 268 252 146 49 36 30 24 19 11 7 3 3 2 2 1 terug naar hoofdstuk De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf.

RAV. 3331 HA Zwijndrecht 078 770 85 20. Eindredactie en realisering afdeling communicatie GGD ZHZ Vormgeving Studio Raaf samen op weg naar een nieuwe toekomst De handen ineen Jaarbericht 2011 Regiostaf. blvs-zhz@drechtsteden. 3312 KX Dordrecht 078 770 80 90. GGD ZHZ .nl BLVS Prof. info@adzhz. 3318 AL Dordrecht 078 770 85 00.34 Colofon Dit jaarverslag is een gezamenlijke uitgave van de vier sectoren van de regio Zuid-Holland Zuid: Regiostaf Noordendijk 250. mail@ggdzhz.nl Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Vragen en opmerkingen over dit jaarbericht kunt u richten aan de afdeling communicatie GGD ZHZ communicatie@ggdzhz. BLVS. Gunninglaan 12.nl GGD Karel Lotsyweg 40. 3311 RR Dordrecht 078 770 85 90 RAV Bootjessteeg 85.