D&I PRODCONSTRUCT SRL

CF RO 15163456 / J 40/1137/29.01.2003 Bd. Anul 1821 nr. 31, sect.5, BUCURESTI Tel. 021.335.95.00 (01) / Fax: 0311.04.04.32 Mobil: 0758.815.064 E-mail:di_prodconstruct@yahoo.com; web :www.diprodconstruct.ro

PROGRAMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
LUCRAREA: „Amenajare Centru SMURD, clinica medicala si spatii de
cazare”

LOCATIA: Orasul Comarnic, zona „Piata”

ELABORAT:
RMI

AVIZAT:
Director General Stramaturaru Decebal

Nume: Semnătură: Dată

Anghel Marius

06.09.2013

06.09.2013

1. OBIECTUL, SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE A PLANULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
Pagină 1 din 36

Prezentul Plan al calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de societatea comerciala SC D&I PRODCONSTRUCT SRL pentru asigurarea calitatii lucrarilor de executie a obiectivului: „Amenajare Centru SMURD, clinica medicala si spatii de cazare”. Planul de Management al Calitatii prezinta capacitatile si disponibilitatile care pot fi dezvoltate de catre sociatate, pentru a realiza produse si pentru a presta servicii conforme cu cerintele clientului, cu prevederile si legislatia in vigoare la nivel republican, specifice profilului de activitate declarat si autorizat. Planul de Management al Calitatii constituie cerinte obligatorii pentru intreaga societate, pentru fiecare compartiment din cadrul societati si pentru fiecare angajat. Totodata, Planul de Management al Calitatii contribuie la consolidarea increderii clientului, ca pe parcursul tuturor activitatilor desfasurate, societatea respecta cerintele specificate in contractele perfectate si cerintele aplicabile specificului activitatilor desfasurate/prestate. Prezentul Plan al calitatii este elaborat si difuzat cu scopul de: • • • a documenta politica si obiectivele societatii privind calitatea ; a documenta sistemul calitatii ; a mentine sub control procesele care influenteaza calitatea ;

Planul de Management al Calitatii contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintele beneficiarului, rezolvarea interfetelor societate - client, societate – subcontractanti / furnizori. Prezentul Plan al Calitatii este aplicabil tuturor compartimentelor din cadrul societatii SC D&I PRODCONSTRUCT SRL implicata in realizarea lucrarilor, in calitate de constructor / executant direct. Acest document este aplicabil tuturor comenzilor / contractelor asumate de catre societate in realizarea proiectului. 2. DATE DE IDENTIFICARE A FACTORILOR IMPLICAŢI

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Orasul Comarnic Adresă: Str. Republicii, nr. 104, Comarnic Tel.: 0244.360.076 Fax: 0244.390.932

MANAGER DE PROIECT: ............................... PROIECTANT: Adresă: .............................. Tel.: .........../ Fax: .............

…………………
VERIFICATOR PROIECT: ............................... ANTREPRENOR GENERAL: SC D&I PRODCONSTRUCT SRL

Adresă: ………………………..

Tel.: …………. Fax: .............

Adresă: ..............................

Tel.: .........../ Fax: .............

Adresă: Bd. Iuliu Maniu, nr. 107, bl. D, Tel.: 021/335.95.00 sc. 3, ap. 58, sector 6, Bucuresti Fax: 0311/04.04.32

3.

OBIECTIVELE

Principalele obiective sunt următoarele:

Pagină 2 din 36

• • • • 4.

Satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor clientului şi atingerea unui nivel înalt al satisfacţiei clientului; Organizarea şi conducerea activităţilor respectând prevederile legale şi de reglementare; Demonstrarea modului în care cerinţele asigurării calităţii pentru realizarea obiectivului sunt atinse; Demonstrarea modului eficace de desfăşurare al activităţilor prin procese care se îmbunătăţesc permanent. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Prezentul document este întocmit pe baza următoarelor documente: Legea 10/1995 Privind calitatea în construcţii Lege 50/1991+ completari Autorizarea construcţiilor Legea 137 / 1995 Legea protectiei mediului Legea 107 / 1996 Legea apelor Legea 319 / 2006 Legea protectiei muncii H.G. 766/1997 Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii H.G. 272/1994 Regulament privind controlul de stat în construcţii H.G. 622/2004 Privind stabilirea condiţiilor de întroducere pe piaţă a produselor pentru construcţii HGR 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ; HGR 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor ; C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente HG.925 / 1995 Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor şi execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor HG 472 / 2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă Ord.MLPTL 9N/15.03.1995 Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii NE 012 – 99 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton , beton armat şi beton precomprimat. C 56/85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calităţii - Cerinţe SR EN ISO 9000/2006 anulează şi înlocuieşte ISO 8402/1995 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular. SR EN ISO 9002/1995 Sistemul calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in productie, montaj si service. SR EN ISO 9004/2001 Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. SR ISO 10005/2007 Sisteme de management al calitătii. Linii directoare pentru planurile calitătii SR ISO 10013/2003 Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii. ISO 10005: 2005 Sistem de Management al Calităţii – Ghid pentru planurile calităţii ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu - Cerinte ISO 14004 Sisteme de management de mediu – Linii directoare pentru elaborarea si implemetarea sistemului ISO 14050 Sisteme de management de mediu – Definitii termeni fundamentali referitori la managementul de mediu Procedurile SMI Proceduri Documentate de sistem, Proceduri operaţionale, Proceduri tehnice de execuţie

Pagină 3 din 36

L.P. 242/1990 Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti Fişa de Date a Achiziţiei.T. Partea I Buletinul Construcţiilor. amenajărilor şi regularizărilor de râuri » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii » Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii. M. editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Pagină 4 din 36 . O MAPPM 1097 / 1997 Normele tehnice de epurare biologică în staţiile de epurare şi ghidul de stabilire a programelor de recoltare şi analizare a probelor şi metodologia de prevalare a probelor de ape uzate sunt aprobate prin Ordinul Ministerului Apelor. Of.P.L. topografice. M.C. beton armat şi beton precomprimat » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Ministerul Lucrărilor Publice.L. fotometrice şi cadastrale » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice.L. Specificaţii Generale. Construcţiilor şi Turismului Ministerul Dezvoltării. NTPA-011 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare.R. Specificaţii Tehnice Sistemul de Management Integrat al S. 47 din 3 februarie 1998 O MAPM 325 / 2001 privind aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.T.A.L. 188 2002 NORME TEHNICE /28.C.D.Hotărârea Guvernului nr. M. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă . M. 10/1995 » Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii 5. p. I B. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor » Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj » Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr.L. Regionale şi Locuinţei Monitorul Oficial al României. D&I PRODCONSTRUCT S.T.NTPA 012 şi pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. Transporturilor şi Turismului Ministerul Transporturilor. M.C. LEGENDA M.P. epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti.R. Caietele de Sarcini.L.T. 1097 din 17 decembrie 1997.D.. NTPA-002/2002 Normativ C 16–84 Normativ cu privire la indeplinirea lucrarilor de constructii si utilizarea echipamentului aferent in timpul sezonului rece. 02 Normativ / pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate privind colectarea.02. Reglementari tehnice in vigoare in domeniu » Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton. publicat în Monitorul Oficial nr.Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Ministerul Dezvoltării.

M. A.C.R.U. Organizare şi Cibernetică în Construcţii Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate Institutul de Proiectare. * Toate echipamentele utilizate trebuie să fie atestate de Comisia Naţională de Atestare a Maşinilor şi a Echipamentelor de Construcţii-CNAMEC din MLPAT pentru a asigura calitatea lucrărilorexecutate * Seful punctului de lucru are obligaţia să ia toate măsurile ce se impun pentru prevenirea oricaror riscuri de accidente şi de incendii.C. 6.B.C. • Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor .T. I.U.G. ELABORAREA. I. U. I.N.E.C. Planul de Management al Calitatii se difuzeaza in doua tipuri de copii: Pagină 5 din 36 .D. I.A.P. • Norme de protectia muncii in activitatea de constructii – montaj .L. I. IPTANA-SA CESTRIN ANRDE RENEL Construcţii şi Economia Construcţiilor Buletinul Tehnic Rutier Institutul Central de Cercetare. D.A. I. ICECON U.1. S.S.C. aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii . I.3.P.C.P.N.P. Navale şi Aeriene Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate Regia Naţională de Electricitate Protectia muncii si PSI.O.T.B.S.P.C.C. DIFUZAREA SI MODIFICAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII 6. 6.M. Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii Institutul Central de Cercetare.C.R.C.T. A. 9/1993 Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii . Proiectare şi Directivare în Construcţii Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului Autoritatea Feroviară Română Direcţia Drumuri Administraţia Naţională a Drumurilor Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală Institutul de Construcţii Bucureşti Institutul Central de Proiectare. Aparatură.P.C.T. I.S.I.C.C. nr.PE.E. Responsabilul cu asigurarea calitatii in cadrul societatii SC D&I PRODCONSTRUCT SRL se va ocupa de elaborarea.C.A.D.C. Proiectare şi Directivare în Construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Consultanţă.C. • Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii – Buletinul construcţiilor . C.T.A. Aprobarea acestuia se face de catre Directorul General.R.C.C.D. Legea privind protecţia muncii .M.I.B. Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriuzise a lucrarilor .F. difuzarea si modificarea Planului de Management al Calitatii.F.D.2.C. I.F.L. 6.P. I.A. • Norme PSI . I.D. • Ord. • Norme republicane de protectia muncii.P. Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului Inspectoratul de Stat în Construcţii Institutul de Proiectări Transporturi Auto.N. M.P.C.

• • copii controlate care sunt inregistrate ( difuzate utilizatorilor si sunt supuse procedurii de actualizare ) . Modificarile se supun aceluiasi proces de aprobare ca si documentul initial. 6. Difuzarea Planului de Management al Calitatii este inregistrata in lista de difuzare 7. legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. să controleze şi să asigure calitatea obiectivelor sale cît şi procedurile de sistem şi operaţionale ale căror copii se pot găsi la conducătorii companiei. Revizia / editarea se face atunci cand rezulta aceasta necesitate din audit sau la modificari ale documentelor de referinta. copii informative care nu sunt inregistrate ( nu sunt supuse procedurii de actualizare ) 6. Pentru lucrările executate. supraveghere şi execuţie. Pentru SC D&I PRODCONSTRUCT SRL calitatea reprezintă elementul fundamental în afaceri. în toate fazele de activitate. Atunci cand un capitol se modifica. 6. Arhivarea editiilor se realizeaza conform procedurii de sistem “Controlul documentelor si al datelor”. Pagină 6 din 36 . în vigoare. Reviziile se efecteaza pe capitole. • rezistenta şi stabilitate.5. 6. POLITICA SC D&I PRODCONSTRUCT SRL PRIVIND OBIECTIVUL: „Amenajare Centru SMURD. În acest scop sunt planificate şi asigurate resursele necesare şi sunt stabilite responsabilităţile pentru personalul de conducere. numarul reviziei capitolului repectiv creste cu o unitate. Capitotele modificate se transmit utilizatorilor inregistrati si se retrage revizia / editia anterioara. De asemenea este urmărită respectarea condiţiilor de conservare a mediului înconjurător prin asigurarea desfăşurării lucrărilor în condiţiile de respectare a prevederilor legislaţiei de mediu şi readucerea terenului la starea iniţială după terminarea lucrărilor de construcţii (în conformitate cu Legea 137 / 1995 referitoare la protecţia mediului). HG 766/1997 şi HG 622/2004. • siguranta la foc. Supunem atenţiei dumneavoastră modul în care compania noastră înţelege să execute. • izolatie termica şi hidrofuga. 6. • protectie impotriva zgomotului. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL are ca scop realizarea unor lucrări care să corespunda cerinţelor esentiale: • siguranta în exploatare. Prin activităţile sale de execuţie.9. Se urmareste respectarea Legii 10/1995 . SC D&I PRODCONSTRUCT SRL aplică Sistemul de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2008.6. imbinand profesionalismul şi experienta specialistilor.4. precum şi reglementările şi normativele aplicabile. 6. clinica medicala si spatii de cazare” Conducerea SC D&I PRODCONSTRUCT SRL asigura organizarea şi dezvoltarea mijloacelor de care dispune pentru realizarea unor lucrări de foarte buna calitate care să corespunda cerinţelor fiecarui client. ca si revizia Planului de Management al Calitatii indicata pe pagina de garda. • asigurarea sanatatii oamenilor.Privind calitatea în constructii.8.7.

obiectivele referitoare la calitate. luand la timp masuri adecvate de înlaturare a disfunctiunilor si de îmbunatatire continua. • • Aceasta politica este evaluata periodic si este disponibila în interiorul si exteriorul societatii si furnizeaza cadrul de referinta pentru stabilirea obiectivelor în domeniul Calitatii. Mediului si Sanatatii si Securitatii în Munca. ma angajez sa creez conditii pentru cunoasterea de catre fiecare salariat a prezentei politici. Securitate si Sanatate în Munca.Calitate. Director General Stramaturaru Decebal Pagină 7 din 36 . conform cerintelor standardelor: SR EN ISO 9001:2008. Responsabilitatea în ceea ce priveste Calitatea. eficienta si eficacitatea Sistemului de Management Integrat. prin asigurarea prioritatii fata de concurenta. pentru instruirea permanenta a personalului si constientizarea acestuia privind rolul. sa asigur resursele necesare functionarii si îmbunatatirii Sistemului de Management Integrat si realizarii obiectivelor si tintelor stabilite în conditiile respectarii cerintelor legale în vigoare voi analiza sistematic functionarea. importanta si interesul fiecaruia în realizarea obiectivelor. SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. prin îndeplinirea cerintelor si cresterea continua a satisfactiei clientilor sai. pentru îmbunatatirea comunicarii cu toti angajatii si implicarea activa a acestora în realizarea programelor si masurilor stabilite în domeniile calitatii.7. Mediu. Mediul si Sanatatea si Securitatea în Munca este a întregului personal al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL care se va conforma spritului acestei politici. securitatea în munca si mediul Raspunderea în fata nevoilor clientolor sai Comunicarea cu partile interesate si implicarea acestora în procesul de dezvoltare al societatii Prevenirea si diminuarea poluarii Prevenirea accidentelor si bolilor profesionale si atenuarea riscurilor legate de securitatea si sanatatea în munca Strategia SC D&I PRODCONSTRUCT SRL prevede mentinerea certificarii si îmbunatatirea Sistemului de Management integrat . POLITICA SI OBIECTIVELE SOCIETATII PRIVIND CALITATEA SI PROTECTIA MEDIULUI. functionarea eficienta si îmbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat. securitatea în munca si mediu constau în: • • • • • • Îmbunatatirea performantei si a valorii societatii Asigurarea conformitatii cu legislatia privind calitatea. În conformitate cu valorile corporative stabilite prin Codul de Etica al firmei. În calitate de Director General al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL: • • îmi asum principala responsabilitate în implementarea. Conducerea SC D&I PRODCONSTRUCT SRL este preocupata în a obtine si a mentine o reputatie solida pe piata.1. toate acestea avand ca rezultate obtinerea de profit si dezvoltarea firmei. reducerii si prevenirii poluarii mediului si prevenirii accidentelor si îmbolnavirilor profesionale.

proiectului si caietului de sarcini specifice obiectivului nominalizat. Organizare 7.3. au fost definite urmatoarele: • • • • stabilirea canalelor de informare optime. si asigurarea ca societatea este capabila sa indeplineasca in totalitate si conform. conducere si control a lucrarilor: Sef punct de lucru / Sef santier: Sirbu Costel Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE ): Capran Valentin Responsabil Controlul Calitatii ( CTCC/CQ ): Colea Cristian 7. materialele utilizate si puse in opera sunt in acord cu cerintele impuse de proiectul si caietul de sarcini ale obiectivului / lucrarii asumate. analiza regulata a sistemului managerial. 7.3. . in scopul asigurarii si mentinerii nivelului de calitate asumat de catre societate.7. inregistrarilor.3. definirea clara a responsabilitatilor interne si a nivelelor de competenta . asigurarea ca serviciile. etc. in scopul asigurarii unui flux continuu al datelor. exprimata de conducerea societatii pentru realizarea obiectivului / lucrarii nominalizate.1. reglementarile si normativele tehnice aplicabile . instructiunilor. Obiectivele privind calitatea Pentru realizarea politicii privind calitatea. aceste cerinte . si a cerintelor de asigurare a calitatii proprii asumate de societate. precum si pentru asigurarea cerintelor de calitate. identificarea clara a cerintelor clientului.2. utilajele. dispozitiilor. Pentru realizarea obiectivului / lucrarii in conditii de respectare integrala a contractului.2. proiectului.conducerea societatii nominalizeaza urmatorii factori de coordonare. si totodata cu legislatia. conducerea societatii propune/adopta urmatoarea organizare: • Pagină 8 din 36 . implementarea si controlarea activitatilor care sunt impuse de cerintele contractului. caietului de sarcini. Pentru planificarea.

Responsabilitati si competente generale privind calitatea. - Pagină 9 din 36 . reglementarilor si normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului / lucrarii . ISU SEF DE SANTIER COORDONATOR UTILAJE SEFI LUCRARI APROVIZIONARE ECHIPE MUNCITORI 7. PSI.verificarea initierii. a) Tot personalul este responsabil pentru calitatea executiei sarcinilor proprii incredintate / atribuite de conducerea societatii.3. conform specificului obiectivului / lucrarii asumate. a legislatiei. de verificarea si asumarea conformitatii serviciului prestat cu cerintele clientului si ale sistemului de asigurare a calitatii propriu societatii. b) Personalul implicat in activitati legate de controlul si asigurarea calitatii are autoritatea.3. controlul permanent al serviciilor / produselor neconforme. responsabilitatea si competentele de a mentine si implementa: controlul permanent al serviciilor / produselor prestate.FURNIZORI UTILAJE FURNIZORI MATERIALE LABORATOR TESTE GEODEZIE TOPOGRAFIE MANAGEMENT INTEGRAT ADMINISTRATOR DELEGAT DIRECTOR GENERAL RTE MEDIU CTCC CQ EXPERT SSM ISCIR. in conformitate cu prevederile contractului. si initierea de actiuni preventive si corective . proiectului si caietului de sarcini. aplicarii si a eficientei actiunilor corective initiate ca urmare a sesizarii si constatariiserviciilor / produselor neconforme .

.30X50 cm. clinica medicala si spatii de cazare” Prin prezentul proiect .70 m. Arhitectura Finisaje interioare: Pardoseli: . Structura noua a constructiei va fi de tip cadre din beton armat.realizata din beton C20/25 ( BC 25) . tavane: Pagină 10 din 36 . I. Clădirea va avea un sistem de fundare capabil să preia reacţiunile suprastructurii în cazul unui cutremur. Pereţii exteriori se vor realiza din cărămidă Placa de peste etaj este realizata din beton armat si are o grosime de 15 cm. Suprastructura : Descrierea structurii ce se va realiza: Sistemul structural al construcţiilor noi corespunde cerinţelor actuale ale Normativului P100/2006.F. SCURTA PREZENTARE A LUCRĂRILOR NECESARE OBIECTIVULUI Obiectiv: „Amenajare Centru SMURD. unei clinici medicale..Incarcarile suprastructurii sunt transmise terenului de fundare prin intermediul fundatiilor . 8. Primaria Orasului Comarnic doreste sa construiasca in zona .Piata” o cladire care va fi destinata amenajarii unui Centru SMURD. Peretii exteriori se vor realiza din caramida de 30 cm. Sistemul structural este de tip cadru din beton armat . Lucrarile de sapatura se realizeaza pe laturile incintei unde nu se depaseste limita de proprietate.30X75 cm. Fundatiile sunt continue din beton armat monolit . Clasa betonului utilizat în suprastructură şi în infrastructură este de C20/25 ( Bc 25). Presiunea convenţională de calcul in G. prestatori. Pentru acest tip de structura s-a ales un sistem de fundare relizat dintr-o retea de talpi de fundatie pe doua directii. Clădirea va fi realizată în regim de inaltime P+M cu Adc= 665 mp. este de 200 kPa.gresie ceramica in bai. Placa de peste parter se va realiza din beton armat monolit si va a avea o grosime de 15 cm . Fundaţia din beton va avea un bloc din beton nearmat si un soclu din beton armat. Pentru a indeplini conditiile de izolare termica cladirea se va izola cu 5 cm de polistiren Aceasta constructie va avea acoperis tip sarpantă.gresie antiderapanta pe trepte. Mansarda se va executa din stalpi si grinzi din beton armat. Rezistenta Infrastructura şi fundaţiile: Fundarea se va face direct in terenul de fundare prin intermediul unor fundatii continuie.linoleum de trafic intens pe holuri si cabinete. Pereti.00 de 7. . care se inscriu in limitele admise de norme. executat din beton C20/25(BC 25). II.folii hidroizolante sub pardoseala . Acoperişul va fi de tip şarpantă din lemn de brad. Latimea blocului de fundare a casei este de 75 cm. iar grinzile de cadru sunt realizate din beton armat cu secţiunea 25x45 cm . care vor avea tasari si presiuni pe teren rezonabile. Sistemul structural al constructiei (P+M) corespunde cerintelor actuale ale Normativului P100/2006. sau ( dupa caz ) dintre colaboratorii ( furnizori. Placa de la parter va fi realizată din beton armat monolit şi va avea o grosime de 15cm.- identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si derularea relatiilor organizatorice dintre compartimente. unei zone administrativa si a unei zone comerciale. cu o înălţime maxima de la cota ±0. Stâlpii sunt confecţionaţi din beton armat cu secţiunea 30x40 cm.parchet in camere .

.Fatadele se vor zugravi cu vopsea lavabila. Pentru realizarea cerintelor cuprinse în normativele I 13-02 si I 13/1-02 privind cerintele de exploatare a instalatiei s-au prevazut: − robinete pentru eliminarea aerului (in punctele cele mai inalte). Finisaje exterioare : .tencuieli driscuite. . Igiena si controlul infectiilor Cladirea centrului va fi curata. − robinete de golire (in punctele cele mai joase). . glet de ipsos. Iluminatul in camerele comune va fi suficient de intens si astfel pozitionat incat sa faciliteze buna desfasurare a activitatii in diferite camere cu functiuni aferente. − aparatura pentru masurarea temperaturii şi presiunii. . Centrala Termica va contine toate elementele necesare pentru functionarea incalzirii centrale: pompe de circulatie pentru fiecare consumator. Cladirea centrului va efectua depozitarea deseurilor conform prevederilor legale in vigoare. pe gaz natural. La alegerea acestui sistem s-a tinut cont de prescriptiile tehnice ISCIR si de reglementarile de siguranta la foc. In spatiile igienico-sanitare va exista apa curenta. dispozitive de reglare si siguranta precum si un vas de acumulare pentru prepararea apei calde menajere avind capacitatea de 500l. . functionale.Intre constructie si trotuar se va turna un dop de bitum. materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare vor fi astfel incat sa permita intretinerea si igienizarea. Instalatii termice Centrala Termica În vederea acoperirii necesarului de căldură pentru încălzire se propune utilizarea unei centrale termice proprii. si va fi prevazut cu robineti de inchidere si armatura de retinere (clapeta de sens). confortabile. instalatiile electrice din bai sunt izolate.Apele pluviale vor fi colectate prin sistemul de jgheaburi și burlane. − robinete de izolare pe ramuri. igienica si protejata contra riscului infectiilor. printr-un bransament contorizat. Amenajarea spatiilor igienico-sanitare Cladirea dispune de spatii igienico-sanitare suficiente. III. rece si calda.C.tavane false tip Armstrong in zona aferenta birourilor si de rigips in zona de apartamente. Normativul pentru executarea instalatiilor de incalzire centrala I13/94.V.Timplaria este din P. . Centrala produce agent termic apa cu temperatura de functionare 90 oC/70oC.Acoperis tip șarpantă.In jurul constructiei se executa un trotuar din beton B100. sigure. . si asigura distributia agentului termic la consumatori.4kw • Necesar pentru apa calda: ~20 kw Umplerea instalatiei Cazanul vor fi alimentat cu apa potabila din reteaua interna prin intermediul Statiei de Hidrofor. vas de expansiune inchis cu membrana elastica.placaj faianta in bai si bucatarie.cu geam termopan. zugraveli lavabile . Principalii consumatori de agent termic primar (90/70*C) sunt : • Radiatoarele din spatiile comune: ~111. Racordul pentru umplerea instalatiei se va face la conducta de intoarcere a instalatiei de incalzire (retur). Mentinerea unei Pagină 11 din 36 . accesibile.

si va furniza in instalatia sanitara apa calda menajera la temperatura de max. aerisitoare automate si robineti de golire. 13 mm. Instalatia de incalzire va fi prevazuta cu robineti de izolare. la capetele coloanelor sau la aparate.Bransamentul se va realiza din tuburi de polietilena de inalta densitate PEHD pentru apa. clapete de sens. iar golirea se va face in Camera tehnica. in si din coloanele de distributie se vor sectoriza cu robineti de trecere. in timpul noptii cind nu exista consum (deci risipa de apa dimineata) s-a apelat la solutia de a se monta o a treia conducta cu rol de recirculare. Aerul proaspat introdus se face natural prin intermediul ferestrelor .respectandu-se diametrele indicate pe planse. Se vor prevedea tevi de protectie la trecerea prin elementele de constructie. manometre. Evacuarea aerului din grupurile sanitare se va face direct in exterior prin ferestre si cu ajutorul instalatiei de ventilare prin intermediul grilelor de extractie montate pe circuitul de extractie. Distributia principala se va realiza cu teava PPR-AL(teava din polipropilena reticulara cu insertie de aluminiu). IV. prin forma traseului de distributie. pompe de circulatie. filtre mecanice. Distributia apei la consumatori Pentru determinarea consumului de apa propriu pe bransamentul de apa de la reteaua exterioara. Prepararea apei calde de consum menajer Apa calda va fi preparata prin intermediu unui schimbator de caldura in placi si a unui vas de acumulare pentru prepararea apei calde menajere avind capacitatea de 500l. Instalatii sanitare Alimenarea cu apa a instalatiilor sanitare din cladire Sistemul de alimentare cu apa potabila este constituit din: Bransamentul de apa potabila Alimentarea cu apa a cladirii se face prin intermediul unui bransament DN50 din reteaua de alimentare cu apa aflata in apropierea amplasamentului. Instalatia interioara de alimentare cu apa rece si apa calda de consum se va executa cu tevi din polipropilena random PPR-PN 6bari.urmeaza a se monta un contor pentru apa rece prevazut in caminul pentru apometru. Reteaua de distributie a agentului termic Distributia principala catre spatiile interioare se va face la nivelul tavanului fals de la parter +3.presiuni constante in instalatie se va realiza prin intermediul unei supape automate de umplere si completare tip "GIACOMINI". Distribuirea apei la consumatori se va face astfel ca sa nu se depaseasca presiunea maxima admisibila de 6 bar . Intoarcerea apei calde menajere la boiler se face cu ajutorul unei pompe controlata din pupitrul de automatizare al cazanului. Coloanele se vor masca in ghene.4 m catre fiecare zona a cladirii conform pieselor desenate. VENTILAREA INCAPERILOR Ventilarea mecanica de evacuare s-a prevazut pentru spatiile cu degajari de nocivitati si vapori de apa (grupuri sanitare. Pentru evitarea stagnarii si racirii apei calde menajere in conducte si coloane. termometre.3% pentru aerisire si golire. Pn=6 atm si va fi echipat cu. Toate conductele se vor monta cu panta de 0. Pagină 12 din 36 . Coloanele se vor izola cu cochilii de burete special cu grosime de min. prevazuta cu filtru de impuritati si manometru. Sustinerea conductelor se va face prin bratari pentru coloane si pe suporti metalici pentru conductele orizontale. Imobilul va avea bransament si contorizare separata din reteaua de apa potabila . Intrarile si iesirile.Vasul de acumulare va fi alimentat cu agent primar apa calda 90/70 oC de la cazan. Racordurile intre tevi si corpurile de incalzire se vor realiza cu ajutorul unor conectoare speciale si vor fi prevazute cu protectii pentru montarea ingropata in zidarie. Dilatarile se vor prelua natural.50oC.2-0.vestiare). Legaturile la obiectele sanitare vor fi mascate in spatele peretilor de rigips ale grupurilor sanitare. Aerisirea instalatiei se va face cu dezaeratoare automate pe retea. Imobilul va avea bransament si contorizare separata din reteaua de apa potabila de joasa presiune si va fi dotat cu o instalatie suplimentara de ridicare a presiunii (grup de pompare-hidrofor) care va asigura inaltimea de pompare necesara regimului de inaltime a cladirii P+M. apometre si vanele aferente . La baza coloanelor s-au prevazut robineti de inchidere cu cep sfera si robineti de golire.

colectorul care traverseaza terenul. 13 mm. • Spalator simplu cu picurator. recirculare apa calda menajera se vor monta pe suporti metalici si se vor izola cu cochilii de poliuretan termoizolante cu grosime de min. in camerele tehnice CANALIZAREA APELOR UZATE SANITARE SI PLUVIALE Canalizarea interioara Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din PVC sau PP (polipropilena) montate ingropat in sapa. cu rezervor ingropat sau aparent. Dotarile din grupurile sanitare si oficiu sint: • Lavoar din portelan cu picior. Hidranti interiori Hidrantii vor fi amplasati in casa scarilor.Conductele de apa rece. La canalizarea interioara se vor racorda si tuburile pentru evacuarea condensatului produs de instalatiile de conditionare a aerului interioare . comune cu cele de incalzire si cu posibilitate de acces la robinetii de inchidere. Instalatia de iluminat In fiecare camera au fost prevazute locurile de lampa si corpurile de iluminat conform indicatiilor primite de la beneficiar. din inox. apa calda menajera. in sistem separat pentru apele uzate menajere si cele pluviale. alimentarea de baza cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin bransament de la postul de transformare existent. Instalatii electrice Alimentarea cu energie electrica. vor fi utilizate corpuri de iluminat cu acumulatori. pe tavan. in si din coloanele principale se vor sectoriza cu robineti de trecere. • Robineti simplu/dublu serviciu. care vor fi alimentate din acumulatori in momentul in care dispare tensiunea de pe barele tabloului din care acestea se alimenteaza. Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte de PVC Dn 25 si se va dirija spre coloana de ape uzate . recirculare si canalizare vor fi montate in interiorul ghenelor. Coloanele de apa rece. Intrarile si iesirile. Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii sunt evacuate catre reteaua de canalizare exterioara . echipate cu surse fluorescente de 8W. Corpurile de ilumnat vor fi montate incastrat in plafonul fals sau aparent. Ultimul camin (caminul de racord general) se racordeaza la reteaua exterioara de canalizare din zona. 50 Hz. existente vor fi acoperite cu placi din beton armat avind inglobate rame si capace din fonta. Conform solutiei stabilite . V. cu teava metalica sau din PVC-KG. Canalizarea exterioara In cadrul proiectului se va pastra vechea retea de canalizare exterioara existenta. cu o tensiune de 3X400/230V. in locuri vizibile si usor accesobile in caz de incendiu. Alimentarea cu energie electrica se va face printr-un racord trifazat de tipul CYAbY4X70+35 din postul de transformare pentru o putere total instalata 125 kW. Canalizarea ansamblului se va realiza ingropat. apa calda. carosabile sau necarosabile. cu regim de funcţionare nepermanent. Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin curgere libera la reteaua de canalizare care se va executa in incinta. prin forma traseului. Caminele din beton armat sau zidarie de caramida .la semiinaltime. dupa probare. • Vas WC din portelan montat pe pardoseala sau in consola. Dilatarile se vor prelua natural. Instalatia de prize Pagină 13 din 36 . Pentru iluminatul de siguranţă şi pentru cel de evacuare. in functie de pozitia lor in incinta. Canalizarile de incinta vor fi executate cu tuburi din PVC-KG imbinate cu mufe si simeringuri de etansare din cauciuc ingropat sub adincimea de inghet si cu panta descendenta.Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare.

aceasta fiind parcursa de un curent electric foarte mare. se vor adauga electrozi pana cand rezistenta prizei de pamant Rp va deveni mai mica de 1 ohm. clinica medicala si spatii de cazare”. Daca aceasta valoare a rezistentei prizei de pamant nu se verifică. rezistenţa prizei de pământ va fi Rp≤1Ω. Elementele de coborâre se vor realiza din platbandă Ol Zn 25x4. iar legătura la priza de pământ se va face prin intermediul pieselor de separaţie. Fiind comună pentru cele două instalaţii de protecţie. Instalatia de paratraznet Instalaţia de paratrăsnet are rolul de a proteja clădirea împotriva efectelor rezultate în urma descărcărilor atmosferice. respectarea proiectului de execuţie şi a caietelor de sarcini. Pentru evitarea unor întreruperi accidentale a reţelei de nul de protecţie aceasta va fi inscripţionată distinct (culoare specifica a izolatiei. conform proiect. iar legatura dintre ei este facuta prin intermediul electrozilor orizontali de tipul platbanda OLZn40x4mm cu o lungime de 3 m. atestat respectarea sistemului de management al calităţii implementat. Pagină 14 din 36 . Proiectul pentru acest tip de instalatie va fi intocmit si executat de operatorul de cablu din zona. Instalatii de curenti slabi Instalatiile electrice de curenti slabi sunt reprezentate de: -Instalatii de cablu cablu tv internet -Instalatii de telefonie.Circuitele de priză vor deservi receptoarele electrice necesare desfăşurării activităţii specifice destinaţiei acestor imobile. Instalatia de paratrasnet se va realiza cu dispozitiv de captare tip retea montat pe acoperisul cladirii si se va realiza din platbanda de otel zincat OL ZN 25x4. respectarea condiţiilor contractuale. Instalatii de protectie impotriva socurilor electrice Protecţia prin legare la nulul de protectie se va folosi ca măsură principală de protecţie în cazul aparatelor şi echipamentelor electrice care.Electrozii verticali au lungimea de 3 m. in caz de defect a izolaţiei pot căpăta potenţialul fazei defecte. in timpul descarcarilor atmosferice Priza de pământ Priza de pământ aferentă clădirii va deservi atât instalaţia de paratrăsnet cât şi instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale de atingere va fi comună pentru cladire. receptoarele electrice fiind precizate prin temă. asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabilul tehnic cu execuţia. la cererea beneficiarului. termoizolarea fatadelor pe o lungime de 50 cm se va face cu material ignifug pentru a se evita aprinderea polistirenului ce poate avea loc din cauza incalzirii platbandei. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL asigură: • • • • • respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în vigoare. CONDIŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR Pentru executia obiectivului: „Amenajare Centru SMURD. de regula verde-galben alternativ ).In zona elementelor de coborare. S-a optat pentru o priza de pământ alcatuita din 23 electrozi verticali de tipul teava din OlZn2’’1/2 dispusi intr-o retea inchisa amplasata la o distanta de 2 m fata de cladire. 9. Conductorul pentru nulul de protecţie se execută în varianta similară cu conductorii activi.

Deşeuri din demolare Deşeurile din demolare includ ( dar nu se limitează ) beton. placaje roca. rumeguş. (reincarcabile) pot fi reciclate gratuit. deşeuri din construcţii. etc. din silicon.) exceptie deşeurilor toxice. acoperis şi elemente de acoperis. Aspectele de mediu ale activităţilor de construcţii pentru executia obiectivului: „Amenajare Centru SMURD. deşeuri canalizare. . şantierul beneficiază de servicii de management al deşeurilor. TERMENI CONTRACTUALI PENTRU EXECUŢIE REFERITORI LA MEDIU Pe parcursul execuţiei. In cazul în care pe parcursul execuţiei se identifica zone contaminate ( e. pietris linoleum. tevi plastic sau galvanizate. zidarie.Colectarea. deşeuri lichide. din piatră brută.Pre-colectare în recipiente special alocate conform sistemului de colectare impus de operatorul de colectare deşeuri.Identificarea substanţelor toxice şi periculoase şi prelucrarea conform prevederilor actuale.Pre-selectarea deşeurilor şi depozitarea pe tipuri de deşeuri în recipienti special atribuiti . apa şi/sau produsele fără continut de carbon care asociate cu solul pot prezenta risc de contaminare. sortarea şi depozitarea temporară a deşeurilor industriale reciclabile cu respectarea normelor de protecţie a mediului.Pre-colectare cu maxim de siguranţă pentru sănătatea oamenilor şi conservarea mediului pentru a nu produce poluare fonica. Lithium Ion (Li-Ion) şi bateriile mici sub 2 lb. sticla. a sănătatii oamenilor . caramizi. colectare. clinica medicala si spatii de cazare” sunt următoarele: A. transport şi depozitare deşeuri solide (inclusiv deşeuri municipale. lemn. B. . Pe şantier se vor executa activităţile mai jos menţionate în vederea asigurării protecţiei mediului. aluminium. miasme şi raspandirea deşeuri.Menţinerea în curăţenie a spaţiilor amenajate pentru pre-colectare. Nickel Metal Hydride (NiMH).Instruirea angajaţilor conform cu cerinţele imperative de mediu impuse de regulile actuale cu referire la activitatea din şantier . nivelari. periculoase şi tratamente speciale conform cu prevederile legale actuale. recipienţii alocaţi depozitării gunoiului vor fi colectaţi. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR LICHIDE Lichidele de săpare. . deşeuri industriale. gunoi. . cu referire la pre-colectare.Evitarea amestecarii în recipientii de colectare a gunoiului a deşeurilor toxice periculoase sau explozive derivate din procesele tehnologice ca tratament special autorizat de directiile sanitar-veterinare. acoperiri asfaltice şi acoperiri textile.10. .g. Deşeurile din demolari nu includ deşeurile periculoase sau foarte periculoase. carcase de animale. Materiale pulverulente Materialele pulverulente cuprind: praf rezultat din plăci de pavaj. cupru. ELIMINAREA DEŞEURILOR SOLIDE Indepartarea bateriilor Nickel Cadmiu (Ni-Cad). . sapaturi) se vor lua următoarele măsuri generale : Pagină 15 din 36 . deşeuri chimice deşeuri petroliere sau azbest. gunoi obisnuit. otel. sticlă fibroasă sau oricare alt deşeu care poate deveni transportabil pe calea aerului în momentul manevrării.

cumpăna apelor. natura contaminării şi sursa de contaminare. acolo unde este posibil. taierea copacilor mari. CONTROLUL PRAFULUI In condiţii uscate. etc. C. pot fi generate emisii mari de praf în şantier şi drumuri de acces. construirea în siguranţă şi pot cauza deasemenea discontinuităţi în activităţile zilnice ale locuinţelor din apropiere .- Suspendarea lucrărilor în zona adiacentă Notificarea situaţiei în atenţia inspectorului de şantier Un plan de refacere va fi întocmit de RMI. B. Izolare şi separare a solului C. Procedura de reducere a riscurilor include următorii paşi : A. Aceasta poate avea un impact negativ în mediul înconjurător. Metodele de securizare vor include: Depozitarea solului departe de orice curs de apă. Pagină 16 din 36 . Identificare: Solul suspect poate fi identificat de regulă prin vizualizare şi mirosire (în funcţie de prezenţa contaminanţilor). recolte. CURAŢAREA DE VEGETAŢIE In vederea facilitării activităţilor de construcţii se impune indepărtarea copacilor şi vegetaţiei din zona presupusă a proiectului. Se vor desfasura operatiuni de curatare a zonei contaminate şi de inlaturare a materialelor contaminate. Contacte Externe: Factorii ce determin care parte externă va fi implicată în incidentul de contaminare cu solul suspect / contaminat include: Amplasarea. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va implementa următoarele proceduri pentru a asigura minimizarea potenţialului impact . Pentru evaluarea zonelor contaminate vor fi colectate datele necesare în prealabil pentru diminuarea riscului. se vor lua masurile necesare pentru eliminarea zonelor contaminate. D. Unele semne evidente ale contaminării includ. Pentru minimalizarea potenţialului impact a indepartarii vegetatiei vor fi implementate următoarele proceduri de mediu: Materialul lemnos de mari dimensiuni şi recoltele agricole se vor recupera şi folosi Toate celelalte materiale rezultate în urma operatiiunii de curatire vor fi aranjate într-o manieră corespunzatoare aprobata de Inspectorul de şantier Toate operatiunile de curatire vor fi delimitate în zona de lucru conform cu acceptul Inspectorului de Şantier Se va evita. dar nu se limitează la aceastea: Decolorarea solului Textura diferită sau neobişnuită a solului Vegetaţie distrusă Apa care bălteste sau săpătură cu urme de hidrocarburi Deşeuri industriale abandonate (rezervoare de depozitare şi/sau infrastructură) In momentul în care solul suspect sau contaminat se găseşte pe parcursul săpăturii.

efectuează analiza . analiza gradului de uzura fizica a utilajelor şi echipamentelor din dotare pe toata durata anului precedent analiza fluxului tehnologic din punct de vedere al modificarilor intervenite pe durata anului precedent. G.defectiunii. INTRETINERILE CURENTE Intretinerile curente ale utilajelor / echipamentelor / masinilor. In momentul realizarii interventiilor planificate. H. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL consemnează cele constatate stabilind şi necesarul de materiale auxiliare / piese de schimb şi accesorii aferente efectuarii respectivei interventii.planificate In baza concluziilor rezultate din analiza documentata mai sus precizată. gravitatea acesteia şi stabileste modul de efectuare a interventiei. Responsabil cu tinerea sub control.- SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va sigura controlul adecvat al prafului în şantier în cazul în care acesta se află în apropierea zonelor locuite. Persoana responsabilă se va asigura că toţi utilizatorii şi manualele tehnice asociate cu utilajul sunt păstrate împreună. sunt efectuate de personalul SC D&I PRODCONSTRUCT SRL conform cerintelor stabilite şi documentate în instructiunile explicative de intretinere de la producător. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL elaborează un program anual de inetervenţii. F. MENTENANTA UTILAJELOR La sfarsitul fiecarei zile. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL preia utilajul / echipamentul defect. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL are un program de monitorizare si mentenanţa a utilajelor conform sistemului de management integrat al firmei. Desfasurarea mentenantei preventiv . MENTENANTA CORECTIVA Prin acest tip de mentenanta sunt efectuate reparatiile la utilajele şi echipamentele necesare ca urmare a producerii unor defectări accidentale ale acestora. CONTROLUL ACTIVITĂŢII DE MENTENANŢĂ Monitorizare Pagină 17 din 36 . SC D&I PRODCONSTRUCT SRL se va sigura că în zonele sensibile generarea de praf este monitorizată şi contralată E. a utilajelor pe santier. I. este seful de santier. deseurile vor fi eliminate pentru a evita imprastierea prafului si se va spala zona. MENTENANTA PREVENTIV PLANIFICATA Pregatirea mentenantei preventiv-planificate consta in: • • • analiza comportarii utilajelor. intervenţia va fi efectuată de companii specializate autorizate La finalul reparatiei sunt efectuate probele / verificarile care se impun. echipamentelor şi masinilor din dotare pe toata durata anului precedent. Programul cuprinde planificarea estimata a reviziilor tehnice şi reparatiilor pentru utilajele şi echipamentele din dotare. În cazul în care este necesară intervenţia asupra componentelor critice în funcţionarea şi siguranţa utiilajului.

va folosi echipament de oprire a zgomotului în stare de funcţionare pentru toate utilajele din proiect SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. transportat pe sol sau scurs în pânzele freatice. Aspectele de mediu sunt tinute sub control conform Planului de Management al Mediului şi procedurilor de mediu din cadrul Sistemului de Management Integrat. cat şi emisii toxice în aer. Măsurarea procesului consta în evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanta şi obiectivelor operationale stabilite. K. Măsurare Măsurarea rezultatului acestui proces constă în evaluarea gradului de: a) conformitate a realizarii programului anual de revizii şi reparatii/program de intretinere zilnica /sapatamana. CONTROLUL ZGOMOTULUI Pe parcursul execuţiei poate aparea zgomot excesiv datorat utilajelor. c) conformitatea efectuarii intretinerilor curente Aceasta măsurare este efectuata de către proprietarul de proces. Aceste lichide pot fi reciclate. fluide uzate. O soluţie pentru diminuarea impactului schimbării de ulei poate fi prevenirea eliberării uleiului folosit în mediu şi reciclarea sau refolosirea uleiului uzat. Uleiurile care nu ajung să fie scurse pot fi reciclate salvând bani şi protejând mediul. „Principiul de manevrare uscată” încurajează ca scurgerile să fie imediat curăţate. solurilor. b) conformitatea efectuarii reparatiilor accidentale. cauciucuri uzate. ungerii şuruburilor. Pe durata procesului de mentenanţă a echipamentelor este bine a se evita scurgerea fluidelor. Transfer imediat al lichidului folosit în containerul adecvat. deşeuri metalice. Pagină 18 din 36 . azbest spart. INDEPĂRTAREA DEŞEURILOR SANITARE Deşeurile vor fi izolate în containere impermeabile adaptate să stocheze şi să trateze deşeurile într-o manieră de igienă corespunzătoare situaţiilor în care nu sunt accesibile alte condiţii de igienă normale. L. Vor fi implementate următoarele proceduri pentru asigurarea diminuării impactului datorat construcţiei: SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Dacă nu sunt tratate adecvat. astfel încât lichidul scurs să nu fie evaporat în aer. Scurgerile pot fi prevenite folosind containere de ulei uzat păstrându-le pe o podea cu drenaj în spaţiu închis. şi prin instruirea angajaţilor cu tehnici de prevenire a scurgerilor. impactul acestora cu mediul poate cauza contaminări ale apelor de suprafaţă şi subterane. va minimiza nivelul de zgomot pe parcursul execuţiei proiectului. J. lichid de racire şi altele. Niciodată nu vor fi lăsate recipiente care picură sau alte containere deschise. Pentru a diminua eliberarea lor în mediu aceste fluide vor fi depozutate în zone unde nu au legaturi cu pubele publice. baterii consumate. Următoarele tehnici ajută prevenirea şi minimizarea impactului scurgerilor Colectarea fluidelor scurse în containere sau canistre Păstrarea unui container special sub vehicul în timpul schimbării uleiului. stocate în zone de siguranţă cu compartimente şi protejate de expunerea la ape.Deseurile rezultate ca urmare a activitatii de întreţinere se gestionează conform Instructiunii de lucru privind Gestionarea Deseurilor. MINIMIZAREA IMPACTULUI ECHIPAMENTELOR Pierderi posibile ca rezultat a activităţilor de mentenanţă şi reparaţie a utilajelor pot include ulei folosit. Aceste deşeuri pot afecta mediul dacă nu sunt tratate în mod adecvat. Utilajele cer schimbări regulate ale lichidelor incluzând: uleiuri. etc.

compatibil cu cel al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. verificarea şi avizarea tuturor lucrărilor executate de către subcontractori. M. • • • Subcontractorul va fi instruit privind respectarea documentelor Sistemului de Management Integrat al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL (proceduri tehnice de execuţie. cat şi obtinerea buletinului unic pe lucrare sunt în obligatia subcontractorului. obţinerea avizului de continuare al lucrărilor în fazele determinante aferente lucrării.G. Să poată face dovada unor realizări relevante în domeniul construcţiilor. ingineri constructori. metode de lucru. Invelitoarea are o rezistenţă la rupere şi la înţepare şi deschiderea nu trebuie să fie mai mare de 50cm pe fiecare direcţie. dimensionata pentru a primi deşeuri solide.Exteriorul containerului este impermeabil. Vor fi asigurate conditii igienice pentru utilizarea toaletelor. altul decat cel propriu.). lubrifianţi sau alte lichide periculoase. rezultatele incercarilor la compresiune pe epruvetele de beton la 28 de zile efectuate de un laborator de grad II. etc. Să aibă RTE atestat şi CQ competent conform legislaţiei în vigoare pentru domeniul în care se încadrează lucrarea. Aceste cote de lucrare sunt stipulate într-un contract de subantrepriză cu o firma locală aleasă de către SC D&I PRODCONSTRUCT SRL conform procedurii de selectare a subcontractorilor. adaptat să fie folosit la un conţinut solid de deşeuri. Planul de control. (in cazul unitatilor ce detin un astfel de laborator). condica de betoane. ulei. maiştri şi sefi de echipă şi muncitori capabili să execute şi să asigure nivelul calitativ ridicat al lucrării. calitate. Pagină 19 din 36 . 766/1997. Inginerii RTE şi CQ ai SC D&I PRODCONSTRUCT SRL supervizează şi controlează modul de execuţie. de verificare a calităţii şi de completare a documentelor ce atestă calitatea lucrărilor subcontractorului. ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR EXECUTATE DE SUBCONTRACTORI In cadrul contractelor incheiate în scopul realizării prezentului obiectiv. Firma subantreprenoare trebuie: • Să dispună de un sistem de management al calităţii functional. Obiectivele acestui plan sunt de a diminua: pericolul asupra oamenilor poluarea solului şi a apelor extinderea zonelor afectate gradul de tulburare pe perioada inchiderii şantierului gradul de tulburare pe perioada vietii 11. în conformitate cu prevederile H. Firma subantreprenoare este aleasă dintre companiile care sunt autorizate să execute genul de lucrări necesare în execuţia obiectivului.G. SCURGERILE DE HIDROCARBURI ŞI MATERIALE PERICULOASE Acest plan reprezintă un sistem de răspundere detaliat care va trata accidente precum deversări de petrol. Supravegherea execuţiei. verificări şi incercari. 925 / 1995. Legea nr. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL poate oferi în subantrepriză părţi din obiectivul contractat. Să aibă personal tehnic de execuţie. actele calităţii. în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001: 2008.10/1995 a calităţii în constructii şi H. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va asigura conducerea.

12. Subcontractorii Echipa de Execuţie va organiza şi va coordona activitatea sbcontractorilor de la predarea frontului de lucru până la finalizarea lucrărilor conform Documentaţiei Tehnice de Proiectare şi Programul de Execuţie.4. neconformităţi şi / sau evenimente.12. 12.2. Clientul va ordona începerea lucrărilor prin transmiterea “Ordinului de Începere a Lucrărilor” ce va reprezenta elementul de început al lucrărilor de execuţie în baza contractului şi autorizate conform legii 50 / 1991. Responsabil pentru Controlul Tehnic al Calităţii în Construcţii (CQ).3. Responsabili Sănătatea şi Securitatea Muncii. Topografi. Lansarea Execuţiei Autorizaţia de Construcţie cu privire la lucrările de execuţie emisă de către Consiliul Local în conformitate cu Legea 50 / 1991 trebuie să fie obţinută prin grija Clientului. Echipa Sănătatea şi Securitatea Muncii: Consultanţi Condiţii de Muncă. Subcontractorii vor fi instruiţi cu privire la cerinţele SC D&I PRODCONSTRUCT SRL pe şantier: Pagină 20 din 36 . Echipa de Planificare: Manager Planificare Zonal. Magazioneri. Echipa de Execuţie va asigura o bună colaborare cu toate echipele din proiect implicate în scopul rezolvării problemelor apărute pe parcursul execuţiei. noi riscuri identificate. situaţia neconformităţilor şi strategii de abordare a subcontractorilor. conform experienţei şi competenţelor. Inginer Cantităţi şi Costuri. Coordonatori Lucrări de Instalaţii mecano-electrice. Personal Administrativ. Perfromanţe ale securităţii muncii. Echipa de Management al Proiectului Managerul de Proiect va desemna. Fişa de Lansare conţine informaţiile principale cerute de autorităţi pe pacursul controalelor şi este întocmită prin grija echipei de management al proiectului. Responsabil Planificare. Ingineri constructori. Execuţia lucrărilor de constucţii va începe prin Fişa de Lansare. Comunicare Managerul de Proiect va organiza săptămânal şedinţe de şantier cu toate echipele implicate pentru a analiza: • • • • • Progresul execuţiei în raport cu Programul de Execuţie Performanţele calitative. Măsuri de protejare a mediului. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND EXECUŢIA – MASURI CONCRETE DE INTERVENTIE Planul de Management al Calităţii execuţiei descrie operaţiunile puse în practică pentru planificarea şi controlul execuţiei în vederea asigurării condiţiilor de calitate impuse de politica Orasului Comarnic necesare obţinerii satisfacţiei clientului şi respectând cerinţele stipulate în Legea 10/1995. 12. cod F-PO-19-01. Planul de lucru pentru săptămâna ce urmează şi măsuri de îmbunătăţire pentru problemele detectate. Echipa Asigurarea şi Controlul Calităţii: Responsabil Tehnic cu Execuţia atestat (RTE).1. Echipele de Execuţie: Şefi de Şantier. 12. Echipa de Management al Proiectului organizată după cum urmează: • • • • • • Echipa Comercială: Responsabil Comercial.

cu privire la Calitatea în Construcţii şi procedurile Sistemului de Management Integrat. Activitatea de management al mediului va fi efectuată conform cu Procedurile de Sistem şi Procedurile Operaţionale specifice: • Identificarea aspectelor de mediu • Cerinţe legale de mediu • Evaluarea conformării • Măsurare şi monitorizare • Managementul deşeurilor • Comunicare de mediu 12. protecţia mediului şi Sănătatea şi securitatea muncii Regulamentul de organizare internă pe şantier.7. Managerul SSM va denumi Consultantul pentru Condiţii de muncă şi va conduce activitatea Responsabililor pentru Sănătatea şi Securitatea în Muncă în conformitate cu Planul SSM . Managementul şi controlul calităţii vor fi planificate şi structurate după cum urmează: 12.7.6. consultare şi comunicare • Cerinţe legale de securitatea muncii • Identificarea pericolelor. plăţi şi respectarea condiţiilor contractuale. Echipa Comercială va gestiona toţi subcontractorii privind cantităţile de lucrări. evaluarea de risc şi stabilirea măsurilor de control • Investigarea evenimentelor 12. Managementul Calităţii Echipa de Asigurare a Calităţii are ca scop principal asigurarea unui nivel satisfăcător al calităţii prin controlul execuţiei şi de menţinere a unei bune relaţii cu Reprezentantul Clientului şi inspectoratul de Stat în Construcţii de la începutul lucrărilor până la predarea finală în conformitate cu Legea 10/1995 . etc. Managementul Mediului Managerul SMI va defini un Plan de Management de Mediu care identifică aspectele de mediu asociate impacturi negative şi măsuri ce se aplică conform cerinţelor legale. Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă Echipa SSM are ca principal ţel diminuarea riscului de apariţie a evenimentelor pentru personalul executant prin implementarea procedurilor şi instrucţiunilor SSM pe parcursul perioadei de execuţie. Toate echipele proiectului sunt activ implicate în aplicarea măsurilor de mediu. Înainte de începerea lucrărilor – acţiuni preliminare Pagină 21 din 36 .5.• • • Programul de lucru Măsuri ale calităţii. Procedurile de Sistem şi Procedurile Operaţionale specifice: • Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns • Evaluarea conformării. măsurare şi monitorizare • Participare.1. 12.

Identificarea stadiului fizic atins pe durata execuţiei obiectivului. Coordonatorul AQ/CQ va întocmi Planul de Control al Calităţii. Indeplinirea condiţiilor referitoare la măsurare şi verificările corespunzatoare. Documentul cuprinde: • • • • • • • • • • • Informatii generale şi prezentarea companiei cu specificatiile adoptate pentru lucrările contractate Durata convenita pentru desfasurarea lucrărilor inclusiv cerintele organizatiei pentru faze de execuţie Documentele de referinţă Proceduri Tehnice de Execuţie şi Fise Tehnologice Politica de Calitate. Indeplinirea condiţiilor de acceptare şi recepţie.A. Coordonatorul AQ/CQ va primi de la Echipa de Proiectare • • Exemplarul original al Programului de Control al Calităţii în Faze Determinante pentru toate categoriile de lucrări. descrierea sistemului aplicat în proiect. de Mediu şi Protectia Muncii Scurta descriere a lucrărilor ce fac obiectul contractului Conditii de execuţie cu referire la calitatea lucrărilor Conditii de execuţie cu privire la mediu şi masuri de protectie Asigurarea calitatii lucrărilor Asigurarea calitatii materialelor Asigurarea trasabilitatii materialelor şi a elementelor prefabricate Pagină 22 din 36 . Compatibilitatea procesului de execuţie al obiectivului cu documentatia aplicabila şi aplicarea controlului calităţii. aprobat. C. verificat şi ştampilat corespunzător Copie a Documentaţiei Tehnice pentru Autorizarea Construcţiei şi alte informaţii din documentaţia tehnică de proiectare solicitate de Inspectoratul de Stat în Construcţii. După ce documentaţia a fost pregătită. trasabilitatea şi păstrarea înregistrărilor referitoare la calitate. stabilirea modului de realizare a controlului calităţii. B. Departamentul Managementul Calităţii va elabora Planul de Management al Calităţii şi îl va transmite Dirigintelui de Şantier pentru informare. Acesta va fi utilizat ca instrument de implementare şi funcţionare a sistemului companiei de management integrat şi detaliază modul în care cerinţele de calitate impuse vor fi respectate. în conformitate cu Sistemul de Management Integrat sunt asigurate: • • • • • Planificarea calităţii.7. Pentru proiectele pe care le dezvoltă. Departamentul Management Integrat întocmeşte Planul de Management al Calităţii. Verificări şi Inspecţii (PCCVI) 12. Planul de Management al Calităţii Prin Planul de Management al Calităţii. Coordonatorul AQ/CQ o va transmite Dirigintelui de Şantier pentru a fi înmânată Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru procedura de aprobare a Programului de Control al Calităţii în Faze Determinante.2.

Pentru a obţine performanţa lucrărilor executate şi pentru a obţine nivelul de calitate specific. Scopul PCCVI este de a obţine. scopul PPCVI este de a reprezenta punctul de plecare pentru un set complet de documente necesar completării capitolului B al Cărţii Tehnice a Construcţiei. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL stabileşte: • • • • Criterii de evaluare a performanţelor de calitate Cerinţele clientului Dispoziţiile legale cu privire la calitatea în construcţii Măsurile şi resursele necesare pentru atingerea performanţelor.• • • • • • • • • • • • • • • Functii în şantier şi responsabilitati privitor la execuţia calitatii lucrărilor / materialelor / service Decizie de desemnare a responsabililor în şantier a Şefului de Şantier. pentru managementul şi controlul calităţii RMI intocmeste Planul de Control al Calităţii. Calitate. Totodată. Planul de Control al Calităţii. a unui rezultat satisfăcător ce combină atât aspecte ale calităţii.3. În acest scop. PCCVI va fi transmis fiecărui subcontractor implicat în procesul de execuţie şi va fi respectat pe parcursul tuturor fazelor de execuţie a lucrărilor subcontractate. Verificări şi Inspecţii (PCCVI). la finalizarea oricărei categorii de lucrări. RCTCC. Verificări şi Inspecţii (PCCVI) A. Verificări şi Incercări Descrierea Sistemului de Management al Calitatii (al subcontractorului) aplicat în şantier Asigurarea Sistemului de Identificare şi Trasabilitate Sistemul de Tratare a Neconformitatilor şi Actiuni Corective / Preventive Subcontractorii. cât şi aspecte comerciale astfel încât să vină în întâmpinarea aşteptărilor contractate ale clientului. B.7. RTE Organizare de şantier Resurse umane şi materiale Grafic de execuţie şi echipamente Cerinte speciale de depozitare Măsuri pentru lucrări pe timp friguros Plan de Control. furnizorii şi service – ul pe care le furnizează Organigrama Stabilirea perioadei garantie pentru lucrările subcontractate Verificare personal din şantier privitor la abilitatile necesare pentru efectuarea lucrărilor ce urmează a fi executate 12. Pagină 23 din 36 . Versiunea finală acceptată va fi semnată spre aprobare de către Managerul Business Process şi va fi prezentat Dirigintelui de Şantier pentru acceptare. PCCVI reprezintă un instrument adecvat de management specific fiecărei categorii de lucrări şi este întocmit în urma consultării cu celelalte echipe aleproiectului implicate.

de la începerea lucrărilor până la recepţia finală încluzând toate înregistrările de calitate rezultate din procesele A şi B mai sus menţionate. Comunicarea eventualelor probleme rămase nerezolvate detectate de către echipa de execuţie pentru aplicarea măsurilor imediate şi rezolvarea acestora în timp util. capitol B şi C.12. Pagină 24 din 36 . Va informa fiecare subcontractor. Managementul acţiunilor corective / preventive conform procedurilor de sistem “Acţiuni Corective”.-PO16.PS-09 şi “Acţiuni Preventive”. B. Menţinând un Registrul de Urmărire a Fazelor Determinante pentru înregistrarea informaţiilor cu privire la respectarea Programului de Control al Calităţii în Faze Determinante. cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL .PS10. • • • Echipa AQ va întocmi o adresă de invitaţie la data hotărâtă de comun acord specificând: date de identificare ale companiei. Echipa AQ va asigura întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei. Transmitere invitatie către Inspectoratul de Stat în Construcţii în copie. În timpul lucrărilor de execuţie A. în legătură cu cerinţele de calitate ale Orasului Comarnic şi prevederile Planului de Management al Calităţii în acord cu cerinţele de pre-calificare stabilite de SC D&I PRODCONSTRUCT SRL impreuna cu beneficiarul. cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL . data şi ora evenimentului. după semnarea contractului şi înainte de începerea lucrărilor. cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Va gestiona neconfomităţile apărute pe parcursul procesului de execuţie în conformitate cu procedura de sistem „Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor ”. în cazul în care va considera necesar. va face observaţii care să fie rezolvate de către subcontractor în timp util. Echipa de Asigurare a Calităţii asigură derularea în bune condiţiuni a Programului de Control al Calităţii în Faze Determinante. proiectantului şi subcontractorului pentru a fi informaţi şi pentru a asigura prezenţa lor la eveniment. prin : • • • Inspecţii preliminare ale tuturor condiţiilor privind stadiul fizic al execuţiei Completarea şi menţinerea documentelor de calitate referitoare la categoria de lucrări care va fi verificată de către Inspectorul de Stat desemnat. conform cu procedura SC D&I PRODCONSTRUCT SRL . lucrări ajunse în faza determinantă. Distribuind tuturor părţilor implicate în Faza Determinantă emisă de către inspector indiferent dacă acesta conţine un rezultat pozitiv sau negativ. cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL PS-07 şi procedura operaţională “ Tratare sesizari de la clienti”. va cere clarificări. această adresă va fi transmisă reprezentantului Clientului. Planul de Management al Calităţii pregătit de subcontractor va fi analizat de către Echipa AQ şi. informând toate echipele implicate în remedieri pentru aplicarea şi analizarea acestora în fncţie de situaţie. Asigurând prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii la Fazele Determinante. Echipa AQ va asigura pentru fiecare categorie de lucrări un program de control şi management al calităţii: • • • C.8. • • • • Organizând şi participând la Fazele Determinante stabilite şi oferind toate informaţiile necesare întocmirii Procesului Verbal de Fază Determinantă.PS-07 – Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor. prin menţinerea şi actualizarea Registrului de Observaţii de la Client şi Registrul de evidenţă al Neconformităţilor. Toate echipele proiectului vor fi informate cu privire la eveniment.

implementat şi menţine un Sistem de Management Integrat adecvat activităţilor desfasurate. GENERALITĂŢI: Sistemul de Management Integrat este aplicat în toate activităţile din cadrul SC D&I PRODCONSTRUCT SRL şi a fost dezvoltat în conformitate cu standardele ISO 9001:2008. regulamente Formulare Înregistrări Pagină 25 din 36 . La terminarea lucrărilor de execuţie Echipa AQ va pune la dispoziţie Comisiei de Recepţie capitolele B şi C ale Cărţii Construcţiei pentru verificările ce vor fi efectuate cu ocazia Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi Recepţiei Finale. Sistemul de Management Integrat este documentat în totalitate şi structurat pe 3 nivele: MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT DIAGRAME DE PROCES ŞI HĂRŢI ALE PROCESELOR Proceduri de Sistem Proceduri Generale Proceduri Operaţionale Proceduri Tehnice de Execuţie Instrucţiuni de Lucru PLANUR ILE CALITĂŢII PLANUR ILE DE SECURITA TE PLANURIL E DE MEDIU Alte documente care susţin activitatea Specificaţii Tehnice. ISO 14001:2005. 273 / 1994.• Scopul comun final este de a rezulta Cartea completă la sfârşitul lucrărilor şi. norme. respectând contractul comercial şi alte reglementări în vigoare. respectand prevederile legale şi reglementările în vigoare. atestat (RTE) prin asigurarea controlului tehnic de calitate de către un inginer RCTCC autorizat. 13. DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII APLICAT SC D&I PRODCONSTRUCT SRL asigură conducerea şi garantarea calităţii lucrărilor pentru obiectivul : „Amenajare Centru SMURD. 12. definit şi documentat conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008. clinica medicala si spatii de cazare” .9. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL şi-a creat. astfel: prin sistemul de management al calităţii. OHSAS 18001:2007. pe cât posibil.G.1. prin Planul Calităţii. prin indeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu executia. 13. intocmit şi aplicat pentru fiecare lucrare în parte. structurată conform H.

Câştigare noi proiecte Realizare activităţilor . satisfacţia clientului. permiţând comunicarea şi stabilirea de măsuri pentru asigurarea satisfacerii tuturor cerinţelor declarate ale clientului în condiţiile impuse de rigorile legislaţiei aplicate (în domeniile calităţii.Planificarea activităţilor . structura companiei şi procedurile standardelor de referinţă. Manualul Managementului Integrat este un document explicativ.Planificare şi programare . a sănătăţii şi securităţii muncii şi protecţiei mediului). • Nivel 2: Proceduri Generale. Planurile de Securitate şi Planurile de Mediu Asigură lucrări de construcţii sub incidenţa unei legislaţii impuse. politicile declarate de calitate.• Nivel 1: Manualul SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Acest document detaliază domeniul căruia i se aplică Sistemul de Management Integrat. Proceduri Operaţionale şi Proceduri Tehnice de Execuţie Aceste documente descriu procesele şi controlul aplicat tuturor activităţilor întreprinse pentru ducerea la bun sfârşit prin intermediul SMI al unui serviciu contractat. 13. sănătatea şi securitatea muncii precum şi protejarea mediului sunt obţinute prin acţionare în conformitate cu sistemul de management integrat documentat.Execuţie Procesele Principale sunt susţinute de către Procesele Suport care sunt identificate astfel: Planificarea activităţilor Strategie organizaţională Estimare în vederea ofertării Planificarea proiectării Planificarea calităţii Planificarea SSM Planificarea Protecţiei Mediului Budgetare Controlul riscului Obiective. Indicatori / Costuri Suport Realizarea Proiectului Achiziţii Materiale Servicii Subcontract Utilaje Execuţie Controlul calităţii Protecţia Mediului Protecţia Sănătăţii şi Securităţii Muncii Proceduri Tehnice de Execuţie Contract Management Pagină 26 din 36 .2. Cerinţele specifice ale clientului şi reglementărilor în vigoare sunt identificate şi documentate pe parcursul procesului de analiză a contractului. • Nivel 3: Planurile Calităţii.Proiectare . sănătatea şi securitatea muncii şi mediu ale companiei. PROCESE Principalele procese în cadrul societatii sunt: Dezvoltarea activităţilor .Valorificarea activităţilor . calitatea. care nu reglementează ci care descrie Sistemul Integrat de Management şi oferă explicaţii despre modul în care funcţionează sistemul.

ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2007 prin coordonarea activităţilor referitoare la managementul calităţii cu cele privind managementul de mediu şi cele privind sănătatea şi securitatea în muncă. formulare. fără excepţie. ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2007. înregistrări ale derulării proceselor. SCOPUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Scopul acestui sistem îl reprezintă optimizarea eforturilor organizaţiei privind satisfacerea cerinţelor standardelor ISO 9001:2008. referinţe. proceduri. cerinţe de calitate.IT .Resurse Umane Îmbunătăţire - Asistenţă şi Suport Continuu Monitorizare / Măsurare Performanţe Managementul Schimbărilor Inovaţie Analiza Datelor 13. Se aplică fiecărui şantier deschis al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Pagină 27 din 36 . fără excepţie. proceduri. Sistemul de Management al Calităţii: • • • • Se aplică în cadrul proceselor de management al proiectelor de către toţi angajaţii. Se aplică fiecărui şantier deschis.3. referinţe. oriune se derulează contractul. Include politici. Defineşte responsabilităţi şi autorităţi pentru acţiunile ce afectează în mod semnificativ performanţele companiei şi conformarea cu cerinţele legale aplicabile şi cu cele ale standardelor de referinţă adoptate. • 13. Documentează planuri de management pentru procesele de execuţie specifice. Incorporează mecanisme de analiză pentru procesele de management şi pentru lucrările executate de subcontractorii angajaţi sau alte părţi implicate ca acestea să se facă în conformitate cu politicile curente. formulare.1. prima întrebare care cere răspuns este: la ce se va aplica sistemul de calitate? Sistemul de Management al Calităţii urmăreşte aplicarea cerinţelor standardelor de calitate specificate în standardul ISO 9001:2008 în condiţiile impuse prin standardele cu care se integrează. cerinţe. într-un sistem unitar. Include politici. procedurile şi cerinţele standardelor de referinţă. Sistemul de Management Integrat: • • • • • Se aplică în Sediul Central şi în fiecare din şantierele sale într-un sistem unitar.Servicii Corporative . oriunde organizaţia îşi desfăşoară activitatea. Defineşte responsabilitatea şi autoritatea pentru acţiunile echipei de proiect ce afectează în mod semnificativ performanţele de calitate stabilite.3. Scopul Sistemului de Management al Calităţii Odată ce o organizaţie decide să dezvolte un sistem de calitate. înregistrări ale derulării proceselor.

3.3. Asigurarea controlului organizaţiei asupra pericolelor. 13. Documentează planuri ale calităţii pentru procesele de execuţie specifice. Firmele pot prospera doar adoptând un sistem de organizare ce are în vedere binele angajaţilor. Creşterea motivării personalului şi a comunicării printr-o participare activă în procesul de îmbunătăţire continuă şi de reducere a riscurilor la locurile de muncă. Îmbunătăţirea imaginii comerciale. Îmbunătăţirea relaţiilor cu industria şi organismele de reglementare.3. Îmbunătăţirea performantelor individuale ale salariaţilor. precum şi a bunurilor pentru a nu fi supuse unui risc inutil. Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a salariaţilor. Prin implementarea. Astfel. Creşterea conştientizării personalului cu privire la importanţa siguranţei la locul de muncă şi a propriei sanătăţi fizice şi mentale. atât în timpul planificării preliminare cât şi pe parcursul execuţiei acestora. certificarea şi mentinerea Sistemului de Management al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă se obţin următoarele avantaje: • • • • • • • • • • Realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin eliminarea şi / sau reducerea cauzelor potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională. protejarea mediului şi responsabilizarea faţă de societate. Organizarea eficientă a activităţilor la locul de muncă. procedurile şi cerinţele de calitate. Scopul acestui sistem de management este de a furniza un mecanism de evaluare a riscului care să poată fi aplicat din primele etape ale lucrului şi care să permită tuturor proiectelor să înceapă cu o informare complexă. Limitarea incidentelor şi accidentelor de muncă ce implică responsabilitatea juridică a SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. a marketingului şi a competitivităţii în cazul unui sistem de management recunoscut prin certificare. intră direct în responsabilitatea managerilor datoria de a face tot ce este necesar şi le stă în putinţă pentru a asigura sănătatea şi protecţia în muncă a salariaţilor sau a publicului. relaţii bune în comunitate. ce are la bază principiile legislaţiei europene prin adoptarea de către companie a unei politici prin care să se atingă un control eficient al riscului la care sunt supuse proiectele sale. precum şi plata de compensaţii sau taxe suplimentare.2. Organizarea Sănătăţii şi Securităţii Muncii în cadrul proiectelor se realizează în mod controlat prin Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Muncii respectând cerinţele specificate în standardul OHSAS 18001:2008. Scopul Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Muncii (SSM) SC D&I PRODCONSTRUCT SRL se angajează să îşi execute activităţile în concordanţă cu legislaţia română de protecţia muncii. • 13.• Incorporează mecanisme de analiză pentru procesele de management şi pentru lucrările executate de subcontractorii angajaţi sau alte părţi implicate ca acestea să se facă în conformitate cu politicile curente. Scopul Sistemului de Management al Mediului Pagină 28 din 36 . accidentelor şi riscurilor salariaţilor la locul de muncă.

s-au identificat activităţile necesare pentru măsurare . în condiţiile asigurării protecţiei mediului înconjurător. pus în aplicare şi menţinut în aşa fel încât să asigure permanent conformitatea cu legislaţia în vigoare.În cadrul Sistemului Integrat de Management. derularea şi monitorizarea acestor procese s-au identificat zonele cu potenţial de risc pentru mediul înconjurător din cadrul amplasamentului sediului central şi a şantierelor din ţară s-au stabilit măsuri corespunzătoare cuprinse în programul de management de mediu. Sistemul de Management Integrat este evaluat în mod periodic prin audituri speciale de sistem. • Managementul global al companiei este înclinat spre impactul imediat şi pe termen lung a produselor. oferind un cadru bine organizat pentru gestionarea problemelor de mediu de a asigura servicii de cea mai înaltă calitate clienţilor. stabilirea responsabilităţilor şi evaluarea continuă a practicilor. termene. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL implementează acest instrument de management cu scopul: • • • de a creşte prestigiul companiei de a conştientiza şi asuma problematica de protecţia mediului. pentru acţiunile ce urmează a fi întreprinse .4. Acesta impune decizii şi puterea organizaţiei de a acţiona în sensul protecţiei mediului prin alocarea de resurse. Cerinţe. Oferă o metodă sistematică de a controla procesele privitor la aspectele de mediu. Implementarea acestuia ca parte integrantă din SMI a făcut parte din deciziile strategice ale conducerii la vârf din SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. 13. Pentru asigurarea conformării cu standardul de referinţă. monitorizare .4. Pagină 29 din 36 . resurse umane şi financiare. În acest scop s-a procedat la următoarele : • • • • • • • s-au identificat activităţile / procesele desfăşurate în companie s-au identificat etapele proceselor şi interacţiunile dintre aceste procese s-a identificat legislaţia naţională aplicabilă domeniului de activitate s-a identificat impactul asupra mediului rezultat din procesele / activităţile desfăşurate în SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. numindu-se responsabilităţi.1. analizare şi s-au implementat măsurile corespunzătoare pentru diferitele procese şi pt realizarea obiectivelor planificate. Cerinţe referitoare la Calitate: Elementele Sistemului de Management al Calităţii sunt adaptate standardului internaţional de calitate – ISO 9001: 2008 – Sisteme de management al calităţii. CERINŢE APLICABILE 13. Sistemul de Management al Mediului reprezintă un instrument de management necesar pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu. procedurilor şi proceselor. serviciilor şi proceselor asupra mediului. s-a asiguarat disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pt. precum şi documentele necesare. îmbunătăţind asfel imaginea companiei şi relaţiile sale cu diverşi parteneri Sistemul de Management al Mediului este documentat.

teste care sunt aplicate pentru implementarea şi verificarea cerinţelor. izolaţie termică. cu un limbaj direct. Trasabilitate. Dacă nu se poate identifica originea.] 13. protecţia împotriva zgomotului.4. trebuie să fim capabili de a le oferi un produs / serviciu final în conformitate cu necesităţile acestora şi cu cerinţele exprimate. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL urmăreşte execuţia de lucrări de proiectare şi construcţie care corespund exigenţelor de performanţă esenţiale prevăzute în Legea nr. schiţând scenării posibile care ilustrează comportamentul aşteptat al unei părţi specific de produs. Nu trebuie să lipsească nici o informaţie necesară cerinţei. Această echipă poate asigura cu certitudine o verificare a ceea ce se poate executa din punct de vedere tehnic şi ce se poate face cu costuri suplimentare sau cu terţi.5. Cerinţele sunt legate de elementele de proiectare. Pentru a evita cerinţele nefezabile este necesar un program de analiză a proiectului implicând o echipă formată din specialişti: proiectanţi şi ingineri constructori. protejarea sănătăţii oamenilor. Fiecare cerinţă este specificată succint. cerinţe de sistem. siguranţă în exploatare. 13. Complete. Cerinţele trebuie să fie implementabile conform cu capacităţile şi limitările cunoscute ale sistemului şi mediului de funcţionare. MENŢINEREA SMI Pagină 30 din 36 • • • • • • • .4.2. protecţia şi refacerea mediului. Cerinţele consistente nu intră în conflict cu alte cerinţe. Fiecare cerinţă se urmăreşte spre originile sale cum ar fi experienţa. Caracteristici ale cerinţelor: Cerinţele de sistem sunt caracterizate de următoarele atribute: • Fezabile. Contradicţiile dintre cerinţe trebuie să fie stinse înainte de a începe dezvoltarea. hidrofugă şi economie de energie. atunci cerinţa este un exces şi deci nu este necesară. siguranţă la foc. Pentru a dezvălui ambiguitatea se vor include inspecţii formale a specificaţiilor cerinţelor. Dacă o cerinţă nu poate fi verificată. Fiecare cerinţă trebuie să documenteze ceea ce clientul doreşte sau ceea ce este cerut în conformitate cu o cerinţă externă sau un standard. O alta cale de a considera cerinţa necesară este de a fi formulată de o sursă recunoscută ca având autoritate specifică. determinarea implementării sale este o problemă de opinii. Modificabile. Necesare.Totodată. sursă. Modificarea SMI trebuie să permită schimbarea sau modificarea unei cerinţe specifice exprimate separat de alte cerinţe. 13.3. Cerinţele Clientului: Furnizând servicii clienţilor noştri. Consistente. simplu. Clare. Fiecare cerinţă trebuie să aibă orcând corespondenţa cu sursa. Verificabile.10/1995 şi anume: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ rezistenţă şi stabilitate. reglementări sau orice cerinţă formulată de către client. Cel ce citeşte o specifiaţie de cerinţe trebuie să fie capabil să facă o singură interpretare a acesteia. din domeniul utilizatorului.

managementul are responsabilităţile următoare: • • • • Să comunice prevederile SMI şi angajamentele de satisfacere a clientului şi de respectare a reglementărilor legale către toţi angajaţii Să permită angajaţilor de a oferi totalul angajament în excelenţă prin însuşirea şi înţelgerea SMI şi modul în care acţiunile lor individuale pot afecta sucesul Să stabilească şi să menţină un mediu funcţional care să încurajeze livrarea rezultatului muncii lor prin orientare. Proceduri Tehnice de Execuţie şi Norme Metodologice. În timpul execuţiei se ţine evidenţa activităţilor de control a calităţii execuţiei lucrărilor. Pe parcursul execuţiei se vor respecta condiţiile tehnice de execuţie prevazute în proiectul tehnic.Managerii au responsabilităţi generale asupra SMI al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. APROVIZIONARE Aprovizionarea cu materiale şi servicii se va realiza conform specificatiilor procedurii .9.6. Aceştia sunt responsabili pentru disponibilitatea resurselor. depozitarea şi transportul materialelor se realizeaza în conformitate cu procedurile SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. protectia mediului. în aceeasi masura ca şi pregatirea pachetului de măsuri şi riscuri ale subcontractorilor angajati şi constituie elemente particulare pentru proiect. Procesele sistemului de management al calităţii implementat în SC D&I PRODCONSTRUCT SRL sunt descrise în: Proceduri Documentate de Sistem. inspecţii. PLANIFICAREA CALITĂŢII Planificarea este necesara pentru a obtine într-un mod practic şi eficient un nivel ridicat al calităţii lucrărilor pentru realizarea obiectivului. Planul Calităţii este fundamental. manipularea. stabilirea şi comunicarea politicilor şi obiectivelor. etc. inregistrarile şi verificările din procesul de aprovizionare. manipulare. Managerii au obiective măsurabile pentru a demonstra că acţiunile lor sunt eficiente şi că satisfacţia clientului a fost atinsă.10. Înregistrările vor identifica şi vor face referire la inspecţiile/încercările făcute precum şi la criteriile de acceptare ale acestora. 13. protectia muncii. Receptia. depozitare. În mod specific. 13. în conformitate cu legislaţia în vigoare. Proceduri Operationale. pregătirea funcţiunilor şi atenţionarea cu privire la protecţia muncii Să ofere servicii care convin cerinţelor specificate sau obiectivelor stabilite în urma analizelor sistemului de management. CONTROLUL DOCUMENTELOR ŞI INREGISTRĂRILOR Proiect Manager se va asigura ca toate documentele şi inregistrarile aferente proiectului sunt pastrate în sectiunile ce corespund. 13.8. INSPECŢII ŞI ÎNCERCĂRI Inspecţiile şi activităţile de încercare vor fi stabilite în conformitate cu contractul şi specificatiile tehnice ale proiectului. condiţii de transport. 13. precum şi succesiunea şi interacţiunea acestora.7. documentele. 13. instruire. iar îmbunătătţirile aduse sistemului sunt implementate.Aprovizionare. teste. conform procedurilor de sistem – Controlul documentelor şi Controlul înregistrărilor. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL a identificat toate procesele necesare SMI. Documentele incheiate pe parcursul execuţiei se ataşează la Cartea Tehnică a Construcţiei – Capitolul B (conform HG 273/1994). precum şi calitatea materialelor puse în opera. verificări. Aceasta procedura stabileste metodele de selectie şi evaluare a furnizorilor. standarde şi normative aplicabile. TRATAREA NECONFORMITĂŢILOR Pagină 31 din 36 .

verificari si incercari 5 Elaborare – plan calitate 6 Competenta constientizare si instruire Procese referitoare la relatia cu clientul 7 Aprovizionare 8 Controlul productiei si a furnizarii serviciului 9 Identificarea si trasabilitatea 10 Proprietatea clientului 11 Pastrarea produsului 12 COD PROCEDURA PS .08 PO .07 PS .08 PS .10 PO .02 PO . sunt înregistrate în Raportul de Neconformitate formular standard ce sunt apoi transmise echipelor AQ şi de proiectare.09 PS . se vor respecta procedurile SMI. 14.06 PS .01 PO . După efectuarea remedierilor conform cu dispoziţia proiectantului lucrările remediate sunt supuse unor noi verificări de către Şeful de Şantier. crt. DENUMIRE 1 Actualizare M.participare si consultare 13 Competenta. inginerul CQ şi inginerul RTE în prezenţa reprezentantului subcontractorului.11 PO . Soluţia pentru tratarea neconformităţilor este dată de proiectant în scris prin Dispoziţie de Şantier.C. 13..04 PO .10 PS -11 PS -12 PS -13 COD PROCEDURA PO .instruire 14.11. crt.09 PO .07 PO . evaluare risc si stabilire controale 12 Comunicare. DENUMIRE 1 Control documente 2 Control inregistrari 3 Cerinte legale si alte cerinte 4 Aspecte de mediu Masurarea si monitorizarea procesului / produsului / evaluarea 5 conformarii 6 Auditul intern 7 Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor 8 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns 9 Actiunea corectiva 10 Actiunea preventiva 11 Identificare pericol . atunci când acestea sunt detectate.01 PS . LISTA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 14.12 Pagină 32 din 36 .04 PS .03 PS .1 Proceduri sistem Nr.03 PO . AUDITUL INTERN Verificarea modului de aplicare şi respectării documentelor de referinţă în execuţia lucrărilor precum şi aplicarea documentelor SMI implementat în companie este efectuată prin audituri interne stabilite şi programate de către Managerul Sistemului de Management Integrat în conformitate cu procedura Audituri Interne. 2 Elaborarea procedurilor 3 Codificare manual.05 PO . proceduri si formulare 4 Intocmirea planului de control de calitate. Dispoziţia de Şantier este transmisă către executant.02 PS .06 PO .costientizare.În conformitate cu procedura Tratarea Neconformităţilor.2 Proceduri operationale Nr.05 PS .

13 14 15 16 17 18 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare Monitorizarea si masurarea proceselor Monitorizarea si masurarea produselor Tratare sesizari de la clienti Stabilirea nivelului de satisfactie al clientului Analiza efectuata de management PO . el are sarcina de a asigura : • organizarea operaţională a execuţiei. este însărcinat cu coordonarea tuturor activităţilor de şantier depuse de echipele sale. semnătura să pe documentele cu privire la prezentul contract.14 PO .13 PO . urmăreşte orele productive şi revizuieşte previziunile . participă la diverse reuniuni de şantier . se asigură de formarea profesională a personalului.1.). MANAGER DE PROIECT Ca parte a execuţiei în cadrul proiectului. ŞEF DE ŞANTIER Ca parte organizatorică în cadrul desfăşurării activităţii de proiectare. participă la reuniunile interne (planning. vehicule.2. utilaje) . PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE Conform anexa Lista de proceduri 15. etc. fiabilitatea şi completitudinea cu privire la predarea informaţiilor (producţie. organizarea activităţilor delegând principalii săi colaboratori. mediu. el are sarcina de a asigura în cadrul companiei: • • • • • • • • • • • • • • • • • organizarea operaţională a lucrărilor. veghează la respectarea abilitării personalului din subordinea să în funcţie de capacităţile şi de condiţiile de lucru veghează la respectarea dispoziţiilor legale. relativ la lucrările în execuţie şi mediu . studii.1. RESPONSABILITĂŢI 15.17 PO . organizarea în bune condiţiuni în vederea respectării planningului de lucrări şi aducerea la zi a stadiului de înaintare a lucrărilor pe şantier . coordonarea diferitelor activităţi . respectarea clauzelor contractuale şi reglementărilor ce guvernează lucrarea. inclusiv ale subcontractanţilor săi. elaborare oferte.15 PO . Pagină 33 din 36 . controlează stadiul de inaintare al lucrărilor .18 14. igienă/securitate.16 PO . 15. participă la diverse studii de costuri . interfaţa cu Departamentul Aprovizionare ( necesităţi de materiale. administrativ). de reglementare şi altele .

în special personalul nou angajat. interfaţele de corespondentă cu clientul / consultanţa pe probleme de execuţie. are responsabilitatea totală de a conduce fişele de Neconformitate .• • • • • • • • • • • organizarea activităţilor de execuţie. participă la diverse studii de costuri . interfaţa cu Departamentul Proiectare. este în relaţie directă cu RCTCC şi RTE pentru a se asigura de eficacitatea şi eficienţa Sistemului de Management al Calităţii ce se aplică pentru această lucrare. Pagină 34 din 36 . verifică şi aprobă stadiile de execuţie conform proiectului. RESPONSABIL MANAGEMENT INTEGRAT Pentru a asigura respectarea exigenţelor în materie de Calitate.3. îndeplinirea planning-ului de execuţie prin colaboratorii săi. conducerea planning-ului stabilit pentru execuţie. de a verifica şi controla eficacitatea Sistemului de Management al Calităţii / Mediului implementat. interfaţa cu Departamentul Achizitii. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL mentine relatia cu clientul pentru problemele legate de calitate şi protejarea mediului înconjurător. de a actualiza PAC dacă este necesar . în privinţa principiilor de management al Calităţii / Securităţii Muncii/ Mediului . veghează la respectarea dispoziţiilor proiectului. El are următoarele responsabilităţi : • • • • • • • • • • • • elaborarea procedurilor specifice lucrărilor de şantier. de a sensibiliza. cât şi prevenirea riscurilor cu privire la mediul înconjurător. prevăzută în Anexa de a verifica aplicarea PAC pe teren . de a asigura tratamentul fişelor de neconformitate . Comunicarea cu Serviciile Calitate ale partenerilor şi colaboratorilor se desfăşoară conform Schemei de reprezentare a modalităţilor de interfaţare şi comunicare în domeniul Calitate. de a notifica anomaliile şi neconformităţile în execuţia fazelor de lucru şi de a evalua eficacitatea Acţiunilor Corective / Preventive implementate . de a motiva întregul personal . orice alte sarcini de serviciu prevăzute de către Project Manager 15. prin RMI. de a forma. de a conduce activitatea de asigurare a calităţii în fazele de proiectare şi de execuţie prin colaborare directă cu reprezentanţii omologi ai companiilor implicate în procesele de proiectare şi de execuţie. Planurile Calităţii şi diverse documente necesare managementului calităţii. comunică neconformităţile apărute şi se asigură de tratarea acestora. de a verifica desfăşurarea politicii Calitate / Mediu în conducerea acestui proiect .

asigură interfaţa cu serviciul de corespondenţă al clientului . • • • • • • • • • • • • Controleaza ca executia lucrărilor de constructii să se faca numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de verificatori atestati. INGINER RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA Responsabilităţile inginerilor RTE sunt stabilite clar prin HG. INGINER RESPONSABIL CU CONTROLUL TEHNIC AL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII • • • • • • Pagină 35 din 36 .. informează operativ conducătorului agentului economic privind deficientele de ordin calificativ constate în vederea dispuneri de măsuri : exercită controlul calităţi lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementările tehnice şi "Planul Calităţii'' adoptat prin sistemul propriu de asigurare a calităţii : elaborează şi supune spre aprobare programul de control lunar intocmit în corelare cu prevederile "Planului de Control al calităţii'' adoptat Înscrie în documentele stabilite prin ''Sistemul propriu de Management al calităţii'' adoptat toate constatarile şi măsurile dispuse pe care le depune Managerului de Proiect în subordonarea caruia functionează spre analiză şi dispunere de măsuri Înştiinţează în scris conducerea agentului economic asupra unor nerespectări a termenelor sau soluţiilor de remediere a unor neconformităţi constatate participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii participă şi semnează documentele întocmite la verificările efectuate în fazele de execuţie care prin natura lor sunt determinate pentru asigurarea calităţii constructiilor informează în scris conducerea agentului economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii interprinderii de acţiuni preventive şi corective. Tine evidenta lucrărilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic şi de care raspunde. instruieste şi urmareste activitatea responsabililor cu controlul de calitate.C.5. de producerea unor accidente tehnice.S. Controleaza ca în execuţie să se respecte: Metodologiile de lucru Procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor Proiectele de organizare de santier Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea calităţii şi verificarea respectarii programului de asigurare a calităţii. 15.4.• • de a asigura un tratament şi urmărirea reclamaţiilor provenite de la client . Propune. 925 / 1995 şi prin obligatiile ce le revin din respectarea şi integrarea în sistemul de management al calităţii al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Înştiinţează operativ conducerea agentului economic şi în maxim 24 de ore inspecţii teritoriale ale I. verifică corectitudinea operatiilor de trasare a lucrărilor şi nivelment 15.

Propune măsuri pentru cunoasterea prevederilor reglementărilor tehnice. Inregistrările proiectului se păstrează pe tot parcursul derulării contractului pentru demonstrarea conformităţii lucrărilor executate cu condiţiile specificate şi a funcţionării eficiente a sistemului de management al calităţii.C. Documentele şi înregistrările privind calitatea sunt colectate şi emise în conformitate cu prevederile Sistemului de Management Integrat. Verifică respectarea prevederilor ''Regulamentului pentru asigurarea activităţii metrologice în construcţii''. Verifică utilizarea numai de materiale şi echipamente pentru care s-au emis certificate de conformitate în cazul utilizării acestora la construcţii de categorie de importanţă excepţională a construcţiilor pentru lucrările publice realizate din fronturi bugetare precum şi a lucrărilor care asigură cerinţele stabilite la art 5 din Legea nr 10/1995 privind calitatea în constructii. Pagină 36 din 36 . prin procedurile sale şi în conformitate cu cerinţele legale. precum şi documente preluate de la factori externi implicaţi în activităţile de construcţie. ÎNREGISTRĂRI REFERITOARE LA CALITATE • • • SC D&I PRODCONSTRUCT SRL a stabilit un sistem standard de pastrare a inregistrarilor proiectului. Instrumentul de control al documentelor şi înregistrărilor privind calitatea este reprezentat de Planul de Control al calităţii. Pentru aceste înregistrări se folosesc documente tip impuse de autoritatea contractantă. Un set complet de documente este pastrat în dosare speciale şi se poate asigura astfel trasabilitatea lucrărilor realizate. 16. sub semnătura conducătorului agentului economic modul de rezolvare a măsurilor stabilite de organele I.S.• verifică respectarea de către factorii implicaţi a prevederilor ''Legii nr 10\1995 privind calitatea în construcţii'' cu privire la utilizarea numai de produse tradiţionale fabricate pe bază de standarde şi de produse echipamente şi procedee noi pentru care există agremente tehnice. PCCVI. şi a organelor sale teritoriale şi verifică aducerea la implinire a măsurilor dispuse de aceştia comunică în scris la termenele scadenţe.S. Documentele de confirmare a calităţii lucrărilor întocmite pe parcursul execuţiei se îndosariază la Cartea Tehnică a Construcţiei şi se înregistrează cronologic în borderou. Participă la inspecţiile efectuate de organele I.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful