Nguyen Thi Hang

Vietnamese –English translation

ENGLISH TRANSLATION
VIETNAMESE Đơn vị hành chính / Bắc Ninh Điều kiện tự nhiên Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ có diện tích 823,1km2 với số dân là 1,024,151. Phía bắc giáp Bắc Giang, phía đông giáp Hải Dương, phía tây giáp Hà Nội, phía nam giáp Hưng Yên. Địa hình chủ yếu là đồng bằng, có nhiều địa danh đẹp đã nổi tiếng trong thơ ca: sông Cầu, núi Thiên Thai... Nhiệt độ trung bình năm khoảng 24°C. Tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch Kinh Bắc là vùng đất đạo Phật sớm thâm nhập ngay từ những thế kỷ đầu công nguyên. Đến đời nhà Lý, Phật giáo đã đạt đến độ cực thịnh. Bắc Ninh là nơi sinh ra nhiều nhân tài trong lịch sử đất nước như tám vị vua nhà Lý; thời Lê triều đình có 6 vị thượng thư thì 5 người quê ở Bắc Ninh; Ngô Gia Tự, một chiến sĩ cộng sản kiên cường... Bắc Ninh còn là vùng đất tổ của những làn điệu dân ca Quan họ đặc sắc. Quan họ Bắc Ninh ngày nay đã trở thành di sản văn hoá phi vật thể do UNESCO công nhận ENGLISH Administrative Unit / Bac Ninh Geography Bac Ninh is a province of 1,024,151 people in the North plain and midland with a total area of 823,1 square kilometers. Bac Ninh is bordered by Bac Giang to the north, Hai Duong to the east, Hanoi to the west, and Hung Yen to the south. The topography is mainly plain with many famous beautiful places in poetry such as Cau river, mount Eden… The average temperature is about 240C. Potential of Economic development and tourism Buddhism infiltrated into Kinh Bac region from the early first century AD. Until the Ly dynasty, it reached the zenith. Bac Ninh is home to numerous talents in the history ( historical numerous talents) such as 8 Ly kings, 5 out of 6 prime ministers in Le dynasty and Ngo Gia Tu, a resilient communist. Bac ninh is also country of Quan ho folksong which is now recognized as cultural heritage and intangible object by UNESCO Besides, the province has many famous handcrafts throughout the country including Dong ky wood, Dong Ho paintings, Dai Bai bronze.

Bắc Ninh là một địa phương có nhiều ngành nghề thủ công nổi tiếng cả nước: gỗ Đồng Kỵ, tranh Đông Hồ, đồng Đại Bái. http://www.vietnamtourism.com/v_pages/country/province.asp?mt=84241&uid=1432

Nguyen Thi Hang Vietnamese –English translation .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful