You are on page 1of 5

This is dedicated at the lotus feet of Shri Maha Vishnu.

According to the religious text of Devi Bhagwata (and other scriptures) ,to kill demon Jalandhar Lord Vishnu have to destroy Jalandhar wife Brindha's sati dharma. When he did that Sati Brindha gave four curse to Lord Vishnu to become stone, grass, tree, plant. To wash away this curse Lord Vishnu took four avatars (incarnations). He became stone (Sri Saligram), grass (Kush), tree (Pipal) and plant (Tulsi). from this time onwardse the Saligrams are considered to be most auspicious to behold and to worship. Om Ashya Shree Shaligram Strotmantrashya Shre Bhagwan Rishiah Narayano Devta Anushtay Chnadah Shree Shaligramstrot MantrayeViniyogah. Yudhisthir Uvach Shree Dev Dev Devera Devatachanmuttamam Tatsarva Shrotmicchami Bruhi Me Purushotam. Shree Bhagwan Uvach Gandakyashwotare Tire Girirajashya Dakshine Dashyojan Vishtinam Mahakshetra Vashundharam Shaligramo Bhavedevo Devi Dwaradevi Bhavet Ubhayoah Sangamo Yatra Muktistatra Na Sanshay. Shaligram Sheela Yatra Yatra Dwaravati Sheela Ubhayoah Sangamo Yatra Muktistatra Na Sanshayah Aajanmkrutpapanam Prayaschitam Ya Icchati Shaligranmsheelawari Paaphari Namostute Akalmrutyuharanam Sarvavyadhi Vinashanam Vishnoah Padodakam Pitwa Shirsa Dharyamyaham Shankhmadhye Sthitam Toyam Brhamitam Keshavopari Anglagna Manushyanam Brhamhatyadikam Dahet Shnanodakam Pibenityam Chakrankit Shilodbhawanam Prakshalya Iti Tatoya Brhamhatyam Vyopohot Agnishtomsahastrani Vajapeysatani Cha Sabhyakafalmavapnoti VIshnonevedhybhakshanaat Navedhyuktam Tulsim Cha Mishrita Viseshatah Padjalen Vishnoho Yokshraityam Purto Murareah Praproti Yaganyutkotipunyam Khandita Shfutita Bhinna Agnindhga Tahtheve Cha Shligam Sheela Yatra Tatra Dosho Na Vidhyate Na Mantrah Pujanam Nev Na Tirtham Na Cha Bhawna Na Stutinopacharaschya Shaligramsheelarchane Brhmahatyadikam Paapam Manovaakka Ya Sambhawam

.Shighram Nashyati Tatsharwam Shaligram Sheelarchanaat Nanavaranabhayam Cheve Nanabhogen Veshtitam Tatha Varprashodan Lakshmikantam Vadamyaham Narayanoudhbhawo Devashchyakramadhye Cha Karmana Tatha Varprashodan Lakshmikantam Vadamyaham Krushne Sheela Tale Yatra Sukshamchakram Sudyashate Saubhagyam Sannati Dhate Sarvasaukhyam Dadati Cha Vasudevashya Chihnani Dyashtawa Paapeyah Prabhuchyate Shreedharah Sukre Vaame Haridhavashtu Dyashte Varaharipinam Devam Kurmanaurapi Chihinatam Gopadam Tatra Dyashyet Vaaraham Vaamanam Tatha Pitvarnastu Devnaam Rakhtavarno Bhayawah Naarshiho Bhavedevo Mokshdashchya Prakitirtah Shankchakragadakurmaha Shankho Yatra Padyashte Shankhvarnashya Devanam Vaamdevshya Lakshanam Damodar Tatha Sthulam Madhye Chakram Pratisthitam Purna Dwaren Sandikarna Pinrekha Cha Dyashyate Chatrakare Bhawedrajyam Vartule Cha Mahashreeyah Chipite Cha Maha Dukham Sulagre Tu Ranam Dhruvam Lalate Seshbhogastu Shiropari Sukaanchanam Chakrakanchanvarnanam Vaamdevashya Lakshanam Vaampashve Cha Vai Chakre Krushnavastu Pinalam Lakshminushree Devanam Pruthagnavarnashtu Dyashyate Lambostha Cha Daridrah Stahpitanale Hanirev Cha Bhagnachakre Bhavedwaya Dhirvudware Maranam Dhruvam Padodakam Cha Nirmalyam Mastake Dharyetsada Vishnodrashtam Bhakshitavyam Tulsidal Mishritam Kalpakoti Sahastrani Vainkunthe Vaste Sada Shaligram Sheelavinduhatya Koti Vinashanah Tasmashampujyedhyayatva Pujitam Chapi Sarvada Shaligram Sheela Strotam Yah Pathescha Dwijotamah Sa Gachetparam Sthanam Yatra Lokeshwaro Hariah Sarvapaapvinibhukto Vishnulokam Cha Gachati Dashawtaar Devanam Pruthgvanastu Dyashyate Ipsitam Labhte Raajyam Vishnupujanukamat Kotyo He Brhamhatyanamgamyagamy kotayah Tah Sarva Naasmayanti Paapam Bhumau Bindunipaatnaat Iti Shree Bhavishyotarpurane Shrre Krushna Yudhisthir Sanvade Shaligramstrotam Sampurnam.

part5.part2.rar .part4.com/file/gdGERKH/SP3.rar http://www.com/file/3268728154 PASS KING http://www.part3.part1.part3.part1.fileserve.fileserve.rar http://www.rar http://www.part3.com/file/F9ryeQP/SP3.part4.filesonic.part5.com/file/7rdJNpm/SP3.com/file/Ujr5kSc/SP3.fileserve.part1.fileserve.fileserve.com/file/Ew4WApJ/SP3.part4.part2.com/file/3268728084 http://www.fileserve.com/file/km3MfCY/SP3.rar http://www.fileserve.rar http://www.rar http://www.rar http://www.fileserve.filesonic.rar http://www.rar http://www.rar http://www.com/file/cZPXrPt/SP3.com/file/jsefUYB/SP3.part2.fileserve.fileserve.com/file/dCkgwxP/SP3.com/file/48ZvmC8/SP3.fileserve.com/file/X6F3vPz/SP3.fileserve.rar http://www.rar http://www.fileserve.filesonic.com/file/3jc3pWX/SP3.com/file/3268728064 http://www.com/file/7x5jYJE/SP3.http://www.fileserve.com/file/SxU6kWu/SP3.rar http://www.

exe /a" 14.com/file/CWAYeQq/SP3.part6. Start -> Run 2. Done! .part6. 12. Click "Update".com/file/FKD9RFX/SP3.fileserve. Double click in "OOBETimer" 5. Click Ok to exit." 15.fileserve.rar http://www.com/file/VCPh7kj/SP3. Restart Windows XP.com/file/WupZKar/SP3. Then you get back to the same window and choose "Remind Later". Type: %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a 8. In the next stage choose "Change Key Product" 10. Inside regedit search for: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion\WPAEvents 4.rar http://www. Erase any values (0000) 6. Type "regedit" 3. Type this CD-Key: Code: CB9YB-Q73J8-RKPMH-M2WFT-P4WQJ 11. 13.part5.rar http://www. Again do Start -> Run 7.fileserve.fileserve. You should see "Windows is activated. On that window choose: "Yes i would like to call" 9.http://www.Jackal 1. Once again go to "Start -> Run" and once again type "%systemroot%\system32\oobe\msoobe.rar Mr.part6.