You are on page 1of 25

1.

0

PENGENALAN Dalam Bahasa Melayu, morfologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata. Terdapat beberapa perkara yang dikaji dalam bidang morfologi. Antara bidang tersebut ialah cara suatu kata dibentuk, proses-proses yang berlaku dalam pembentukan kata dan bentukbentuk yang terhasil dari proses tersebut. Menurut Nik Safiah Karim (1996), morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Manakala pendapat Raminah Hj. Sabran dan Rahim Syam (1995), morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob pula menyatakan morfologi ialah kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata dan bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok-belok struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata. Kata terbentuk daripada beberapa unit yang kecil.Unit tersebut dipanggil sebagai morfem.Morfem bermaksud unsur terkecil yang mengandungi

makna.Morfem ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu morfem bebas dan morfem terikat.Sebagai contoh, morfem bebas merupakan bentuk yang dapat berdiri sendiri sebagai kata sempurna seperti kalah, budak, dunia dan sebagainya. Bagi morfem terikat pula, ia merupakan kata yang tidak boleh berdiri sendiri seperti me-, mem-, meny-, dan meng-. Morfem juga boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak.Ia bermaksud morfem tidak boleh didengar atau diujarkan. Morfem perlu ditukarkan ke dalam bentuk fizikal yang lebih konkrit. Bentuk yang dinamakan sebagai fizikal dipanggil sebagai morf.Morf mewakili morfem dalam sesuatu

bahasa.Seandainya terdapat beberapa unsur morf yang mewakili satu morfem, kumpulan morf ini dipanggil sebagai alamorf.Sebagai contoh, morfem meNmempunyai beberapa alamorf iaitu me-, men-, mem-, meny-, dan meng-.

Perbezaan alamorf ini terjadi bagi menyesuaikan bunyi-bunyi nasal dengan bunyi-bunyi awal kata dasar yang diimbuhkan dengan alamorf-alamorf tersebut.

misalnya buku tulis. Ada perkataan yang berbentuk tunggal. „terserap‟. iaitu berdasarkan golongan kata atau kasusnya. iaitu melalui pencantuman kata dasar dengan pelbagai imbuhan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh. Secara umumnya . iaitu „menyerap‟. gambar rajah. Terdapat perkataan yang terbentuk hasil daripada proses Ada pengimbuhan. juga perkataan yang terbentuk hasil daripada pemajmukan dan penggandaan. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia dan melalui sumber yang diwarisi . iaitu penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan. perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu itu wujud melalui dua sumber. „menyerapkan‟. Proses pembentukan yang bersifat derivatif ini dapat menerbitkan banyak perkataan. Cara membentuk dan mewujudkan perkataan dalam bahasa tersebut adalah melalui kejadian perubahan fonem atau bunyi kata dasar bahasa itu sendiri. kertas kerja. bukit-bukau dan bantu membantu.2.0 DEFINISI PROSES PEMBENTUKAN KATA PROSES PEMBENTUKAN KATA Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. sekolah dan panjat. „terserapkan‟. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang bersifat aglutinatif. misalnya perkataan satu. baik. iaitu jenis bahasa dan kebanyakan perkataannya terbentuk melalui proses pengimbuhan. „serapan‟. dan sebagainya. iaitu melalui asal-usul bahasa Melayu itu sendiri. Kaedah pembentukan kata seperti yang terdapat dalam bahasa Melayu ini tidak sama dengan pembentukan perkataan dalam bahasa yang bersifat fleksi seperti bahasa Arab. perkataan “serap” apabila mengalami proses pembentukan kata dapat menerbitkan pelbagai perkataan baharu. misalnya perkataan berkawan. terjunam dan disarankan. „daya serap‟. „menyerapi‟. bahan-bahan. „penyerapan‟.

antaranya seperti yang berikut:- a. perkataan tatabahasa memang telah sedia ada dan melalui proses analogi. juruaudit. perkataan yang dibentuk kemudian daripada itu melalui proses-proses tertentu. juruacara. tatacara. diciptakan pula bentuk-bentuk seperti tatatertib. jejari. Contohnya:JAIS – Jabatan Agama Islam Selangor IPBA – Institut Perguruan Bahasa – bahasa Antarabangsa IPG – Institu Pendidikan Guru UPSI – Universiti Sultan Idris b. Proses ini banyak berlaku dalam bahasa Melayu pada hari ini.Peleburan Fonem .itu. sejumlah perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu telah diwujudkan sehingga hari ini. Analogi Pembentukan kata melalui proses ini adalah dengan mengiaskan kata baharu dengan bentuk kata yang telah seia ada yang telah digunakan sejak dahulu. dan tatahias. prasekolah.ang. juruhebah Lelabah – gegel. prauniversiti Jurunikah – juruwang. Akronim Pembentukan kata melalui akronim adalah dengan cara memendekkan atau meringkaskan perkataan yang kebanyakkannya terdiri daripada kata nama supaya mudah ditulis tau dilafazkan sebagai satu kata yang wajar. Contoh perkataan lain yang dibentuk melalui proses ini adalah seperti berikut:_ Prasangka – prasarana. Misalnya. Kedua. rerambut c.

malahan kepada haiwan juga. Misalnya.Pembentukan kata melalui proses ini adalah dengan cara menggabungkan perkataan agar menjadi suku kata dengan fonem-fonem tertentu. e. d. f. Melalui pemberian itu makna khusus. perkataan surih pada asalnya bermaksud „bekas atau nkesan yang dilalui oleh sesuatu seperti jalan yang dilalui oleh siput di atas daun pisang‟. meleburkan atau menggugurkan Misalnya perkataan „benda + alir‟ menjadi „ bendalir‟ terbentuk setelah satu fonem vokal / a / digugurkan. Misalnya. perkataan . Bahasa Melayu banyak meminjam perkataan daripada bahasa Ingggeris dan bahasa Arab sehingga perkataan tersebut menjadi sebati dengan penutur bahasa Melayu itu sendiri.Peminjaman Kata Peminjaman kata melalui proses ini sangat lusa digunakan dalam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa yang lain. family dalam bahasa Inggeris bermakna „keluarga‟ tetapi perkataan i i telah diperluaskan maknanya menjadi „famili‟ yang bukan sahaja merujuk kepada manusia. surih juga membawa maksud „meniru atau melukis peta‟. Proses ini berlaku salam sesuatu bahasa disebabkan dalam bahasa tersebut tidak terdapat .Pemberian Makna khusus Dalam proses ini sesuatu perkataan atau istilah itu dibentuk dengan cara mengambil kata-kata yang telah sedia ada lalu diberi makna khusus atau dijadikan istilah. Peluasan Makna Pembentukan perkataan dengan cara ini adalah dengan mengambil kata-kata yang telah sedia ada dan kemudiannya diperluaskan maknanya dalam hal-hal lain.

kata akar satu suku kata bu merujuk kepada benda yang berbentuk bulat kemudian ditambah pula satu suku kata yang lain untuk menunjukkan benda0benda tertentu yang berbentuk bulat seperti contoh yang berikut: bu + kit – bukit bu + lan – bulan bu + luh – buluh h. Contoh peminjaman kata daripada bahasa lain: element – elemen mengisteate – majistret diplomat – diplomat g. Daripada . Bentuk kata jenis ini telah sebati dalam masyarakat penutur bahasa Melayu. Penambahan Pembentukan kata melalui proses ini adalah dengan memberikan penambahan kepada kata akar suku kata dengan perkataan lain yang terdiri daripada satu suku kata juga. Dalam proses ini. perkataan „kiwi‟ merujuk kepada nama sejenis burung di New Zealand.perkataan atau istilah sedemikian. perkataan dicipta berdasarkan makna yang ditimbulkan oleh masyarakat atau dikiaskan kepada sesuatu benda. Penciptaan Pembentukan kata melalui proses penciptaan bermaksud kata-kata baharu dicipta atau dihasilkan tanpa disandarkan kepada perbendaharaan kata yang sedia ada. Misalnya . Contohnya.

pada hari ini terdapat perkataan tuan sahaja yang merujuk kepada lelaki yang patut dihormati. – Doktor Prof. jika panggilan ini digunakan dalam urusan surat – menyurat rasmi. – Profesor .makna tersebut.Penyingkatan Melalui proses penyingkatan ini. Penggemblengan Bernama – Baerita Nasional Malaysia Proton – Perusahaan Otomotif Negara j. perkataan. ia boleh merujuk kepada panggilan hormat bagi lelaki dan perempuan. Sebaliknya . k. Malahan. iaitu „panggilan bagi wanita bangsawan atau wani ta keturunan raja‟. perkataan tuan puteri mempunyai makna yang khusus. Misalnya. Penyempitan Makna Pembentukan kata jenis ini dilakukan dengan cara mengambil kata yang telah sedia ada dan kemudiannya disempitkan maknanya untuk merujuk kepada sesuatu yang lebih umum. dicipta pula perkataan „mengiwi‟ yang bermaksud „perbuatan menggilap dan mengilatkan kasut menggunakan bahan khas‟ i.perkataan tertentu dipendekkan apabila ditulis dan sering pula dianggap sebagai satu perkataan sahaja seperti contoh yang berikut: tv – televisyen Dr.

majmuk dan gandaan. terbitan. lengkung atau ikal seperti tali. Setiap bentuk tersebut mempunyai cara pengejaannya yang tersendiri serta membawa makna yang khusus sebagai rujukan. Sebagai contoh. Dalam struktur ayat. dan gulung tidak boleh disalahgunakan dalam struktur ayat kerana perkataan itu sudah jelas memberikan makna yang berbeza. . Gulung pula membawa maksud benda yang berlembar-lembar atau berutas-utas yang dilipat begitu rupa hingga berbentuk bulat atau bulat panjang. bentuk perkataan gelung. kesemua perkataan ini tidak boleh ditukar ganti kehadirannya dalam ayat kerana setiap perkataan berbeza dari segi makna. rotan dan rambut.Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu ada yang berbentuk tunggal. Perkataan golong bermaksud mengasingkan ke dalam kumpulan tertentu. Perkataan gelung merujuk kepada bendabenda yang berlingkar. golong.

pemajmukan. kata terbitan. iaitu kata tunggal. dan kata ganda.0 PROSES PEMBENTUKAN KATA Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata. Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan Akronim Pemajmukan Penggandaan .3. penggandaan dan akronim. kata majmuk. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan. tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan.

. dan (iv) sisipan. apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja. dan meN-…-kan. apitan. Antara imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah awalan-awalan meN-.contohnya.-kan. ke-. Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pen. . Jumlah apitan juga banyak dalam bahasa Melayu. Setiap jenis kata terbitan ini dibentuk oleh imbuhan-imbuhan tertentu. iaitu –an. peR-. -wan. yang hadir sebelum kata dasar. Akhiran imbuhan yang membentuk kata nama. ke-…-an. pe-. iaitu awalan. Terdapat empat jenis imbuhan. meN-…-kan. (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar. meN-…-i. beR-. juru-. Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. beR-. dan sisipan. (ii) akhiran. Imbuhan-imbuhan tersebut membentuk pelbagai jenis kata terbitan. iaitu kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan. yang hadir di celahan kata dasar. yang hadir sesudah kata dasar.dan di. dan mempeR-…-kan yang membentuk kata kerja. iaitu di awal dan akhir kata dasar. misalnya peN-…-an. pe-…an.dengan lebih terperinci. dan sebagainya. maha-. akhiran. imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu (i) awalan. Imbuhan-imbuhan ini. ter. Merujuk kepada kedudukannya dengan kata dasar. membentuk kata nama terbitan. dan kata adjektif.1 PROSES PENGIMBUHAN Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan. -wati. iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Awalan-awalan peN-. dan tata.serta akhiran –kan dan –i.3. dan peR-…-an yang membentuk kata nama.

ng.Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan Contoh Kata dasar Kata Terbitan Pe-  Diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf l. t.n. Iaitu . Beli Fitnah Varnis Proses Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses . p.     ng = k m=p n=t ny = s Tampar Soal Penampar Penyoal Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf b. r dan w.m. f dan v serta gugusan konsonan yang bermula dengan huruf b dan p. Ragut Warna Main Peragut Pewarna Pemain  Imbuhan ini juga diletakkan Kunci Pengunci Pemegang didepan kata dasar yang bermula Pegang dengan huruf k. ny. dan s. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut digugurkan dan digantikan dengan bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya dengan huruf yang pertama.

sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s. g. kh dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf k. Pemburu. j. pendapat . huruf h. Bom Cat Pengebom Pengecat Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. Gigit Hantar Khayal Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata dasar yang berekasuku kata. Orang yang suka akan sesuatu.mendukung makna tertentu.Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf c. Penyamun Pengawas. Makna abstrak Contoh Pembaca. Pelakon Penzina. Pemadam Pelaung. Pemikir Pemarah. pemabuk. Penanak. d. penyabar Penyapu. Orang yang menjawat tugas. Penjudi. Makna – makna tersebut ialah . Alat untuk melakukan sesuatu. Pengelap. Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu. Cedok Jemput Syarah Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. Pengarah. Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar. Pelontar Penunjuk.

ke. Sesuatu yang banyak Contoh Ejekan = hasil ejekan Ulasan = hasil ulasan Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau benda yang menjadi penderita kerja.. Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan Buru = buruan Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Asinan = sesuatu yang masin Bulatan = sesuatu yang bulat Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu . Membawa maksud sesuatu yang mempunyai sifat yang terkandung pada kata dasar. terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. 2008).Selain awalan pen.yang telah dinyatakan. Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut .dan juru. Menunjukkan maksud kawasan atau bidang yang luas. Maksud Hasil daripada melakukan maksud yang terkandung dalam kata dasar. per-. Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-.

peng-.-an.-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-.. men-. Me.. –an. pen-..(pengurusan) Penge....an dan ke-... Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses atau perbuatan mengerjakan maksu yang terkandung dalam kata dasar. mem-.(membiayai) Men. Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) ..-an. apitan kata nama pen-. pe-. Apitan Kata Nama pen.-an.(pembiayaan) Pen. menge.. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-.-an.(menguruskan) Menge.. pem-. –an....(pendahuluan) Peng. pen-.Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu.(mendahulukan) Meng... –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut..-an dan penge-.-an..dan meng-....(pengesahan) Apitan pen. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah. Seperti awalan kata nama.(merundingkan) Mem...-an. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-...(perundingan) Pem.(mengesahkan) Pe.. per-.

) Peperangan (hal berperang) Apitan ini boleh bergabung dengan mana. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya.mana kata dasar.. . –an Contoh Pedalaman (tempat yang kedudukannya jauh dari pantai. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini.. Contoh . Apitan Kat Nama per. Seperti apitan kata nama yang lain..Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu yang dialami) Pengetahuan (hasil yang diketahui) Darat  Tempat perbuatan Inap Pendaratan (tempat mendarat) Penginapan (tempat untuk menginap) Apitan Kata Nama pe. Peperangan. Menunjukkan makna hal yang terkandung dalam kata dasar. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-... imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna. peperiksaan. Maksud Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat yang khusus.. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah.

Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar.. Contohnya .-an. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak. Apitan Kata Nama ke-..dan –em-. Apitan ini mendukung beberapa makna. -er. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup . Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-... –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar. Menurut beliau juga. untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar.Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-.

-erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi 3. dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. misalnya: kapal terbang. Kata nama majmuk ini mengikut hukum D-M. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . iaitu . Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk. bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada .2 PROSES PEMAJMUKAN Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar.   endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. Menurut Abdullah Hassan. Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. gambar rajah dan terima kasih. Hal ini kerana. proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan.

Bentuk gandaan separa boleh terletak di bahagian belakang kata dasar. Contoh kata tersebut ialah . Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan. contohnya bantu-membantu dan cinta-mencintai. sama ada secara sepenuh. contohnya cantik-cantik dan mata-mata.3 PROSES PENGGANDAAN Bentuk kata yang terakhir ialah kata ganda. Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap.Penggandaan separa bermakna pengulangan sebahagian daripada kata dasar sahaja. dan berlaku hanya pada kata kerja dan kata adjektif tertentu. misalnya berturut-turut dan mencaricari atau bahagian kata dasar.bahasa asing. Contohnya . separa atau berentak. dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Kata ganda ialah perkataan yang mengalami pengulangan pada kata dasarnya. Misalnya. tetapi hukum MD. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) 3. yang boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. . Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan. Penggandaan penuh bermaksud pengulangan sepenuh sesuatu kata dasar. laki→lalaki→lelaki. menjadikannya vocal e pepet.Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal biasanya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya. dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar.

Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. . Sama ada penggandaan penuh. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. melalui pengulangan konsonan misalnya simpang-siur dan mandi-manda Menurut Goay Teck Chong. Dalam penggandaan berentak. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan.Penggadaan berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan. contohnya kuih-muih. berakhiran ataupun bersisipan. iaitu penggandaan penuh. berapitan.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. tungkus-lumus. penggandaan separa dan penggandaan berentak. Penggandaan ini berlaku sama ada melalui pengulangan vokal. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. Contohnya perkataan jawatankuasa. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak.

apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. meja – meja Labi – labi. Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda. Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama. .Sebagai contoh perkataan alat tulis. Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku. kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana . Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja.mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.

pukul rata kugiran .Angkatan Belia Islam Malaysia . jika kata nama khas.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.  Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.taman bimbingan kanak-kanak purata .Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .kumpulan gitar rancak . jika bukan kata nama khas. Contohnya : tabika . Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation  Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.Berita Nasional Malaysia . bergantung pada cara pembentukkannya.

 Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional .

0 ANALISIS RENCANA AKHBAR .4.

5.0 REFLEKSI .

edublogs.org/2012/01/29/proses-pembentukan-kata/ .6.0 RUJUKAN http://pgsrkent08.