You are on page 1of 2

ЗАПИСНИК бр.

1
Од одржан состанок на стручен актив
На ден 30.08.2012 година беше одржан конститутивен состанок кој го
водеше претседателот на активот Виолета Пацаноска.Се разговараше
со членовите на активот за избор на теми кои би биле актуелни и би им
помогнале на членовите на активот во поглед на иновации во
наставата.Беа избрани презентери и теми.

ЗАПИСНИК

бр.2

Од одржан состанок на стручен актив
На ден 28.09.2012 во 12:00 часот беше одржан состанок на
активот на кој наставничката Лилјана Здеавеска имаше излагање за
наставните методи во наставата по историја. Наставните методи се
начин на работа во наставата и водат кон остварување на поставените
образовно - воспитни цели. Беа изнесени компонентите на наставните
методи, класификацијата на методите со посебен акцент на
самостојното учење на учениците – активно самоучење, на кое му се
дава голема предност во современата настава, во која наставникот е
организатор и координатор на таквата наставна практика. Темата
предизвика интерес и поширока дискусија меѓу членовите.

ЗАПИСНИК

бр.3

Од одржан состанок на стручен актив
На ден 12.12.2012 година беше одржан состанок на кој Натавничката
по македонски јазик Јулијана Талеска имаше излагање на тема Училиштата во музеите или музеите во училиштата.Проектот
претставува обид на етнографската култура да и` се даде облик на
школско градиво, кое би се имплементирало во редовната и
проектната настава на учениците во основните училишта.
Преку современи методи учениците да дознаат повеќе за народната
култура и традиција. Беа претставени целите на проектот -Да се
подигне нивото на ученичкото знаење за одредени аспекти на
народната култура, во духовната, материјалната и социјалната сфера
да предизвика интерес кај учениците за оваа област
да ја спознаат вредноста на културното наследство и да им вдахне
љубов кон истражувањето, сочувувањето и негувањето на ова
наследство низ школскиот систем и слободните школски активности.
1

секогаш ги содржело сите потребни функции и традициски институции за сопствено живеење и регулација. менаџирање со имотот. Низ овие слајдови видовме и се потсетивме какви олеснувања ни нудат компјутерите во сите области од наставата. 2 .edmodo. Беше презентираната образовната платформа www. ЗАПИСНИК бр.2012 во 12:00 часот беше одржан состанок на стручен актив на кој Ацевска Фросина. во историјата.com која наставничката ја користи за изработка на тестотови. и следење на напредокот на учениците.. решавање на спор од најстариот човек во селото.  Нашата драмска секција направи комбинација од два понудени перформанси и со одредени незначителни интервенции во перформансите..5 Од одржан состанок на стручен актив На ден 29. Прикажувањето на смарт таблата беше уште една предност за нас како членови на нашиот актив поблиску да се запознаеме и со огромните можности што ни ги нуди оваа табла. го изведе текстот: „Животот на село“  На крајот беше обеазложена мотивацијата за проектот -Нашето село. Беа презентирани повеќе активности кои може да се применуваат особено на часовите по странските јазици. кои биле нивните верувања и ставови. воспоставување на систем на услуги. ЗАПИСНИК бр.4 Од одржан состанок на стручен актив На ден 01. организација на производството. наставник по англиски јазик. одредување пристап кон заедничките добра. Постоеле традициски институции. ја презентираше темата „Активности кои ќе влијаат врз концентрацијата и мотивацијата на учениците“.02. социјализација и едукација на децата според полот. Не потсети на нашите постојани курсеви за компјутерско усовршување кои ни овозможија да се стекнеме со многу знаења од оваа област и од друга страна ни ја олеснија работата. Проектот нуди низ Roll play игра децата да се стават во позиција на актери од тоа време и од нивното однесување да сфатат како тие луѓе живееле.03 беше одржан состанок на кој наставничката по англиски јазик Соња Ташкоска имаше излагање на тема: Компјутерите во изучувањето на странскиот јазик Оваа презентација изработена во Power Point и прикажана на Smart Board имаше за цел да потенцира колкава корист имаме од употребата на компјутерите во изучувањето на странскиот јазик . а посебен акцент беше ставен на користењето на ИК технологија. кокретно англискиот јазик.