Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi

Komponen- komponen dalam bahasa 1.0
Jan. 1

DEFINISI BAHASA Bahasa adalah satu sistem simbol bunyi ucapan yang arbitrari, dan melaluinyalah manusia berkomunikasi.

Bahasa diwujudkan oleh dua komponen utama, iaitu: I. II. Bunyi ucapan Satu pengalaman yang mencakupi cita, rasa dan makna

2.0 •

Komponen- komponen dalam bahasa Terdapat lima komponen dalam perkembangan bahasa kanak- kanak :

1

PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR

fonetik akustik dan fonetik artikulasi.Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi Jan.1 fonologi • Merupakan cabang ilmu bahasa mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bunyi bahasa tersebut. Bentuk kata : rupa unit tatabahasa.2 • morfologi Morfologi mengkaji perkataan dari segi struktur. sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan.fonem dalam bahasa tersbut dan menghasilkan sistem tulisan. bentuk dan penggolongan kata. 1 2. Bidang ini terbahagi kepada dua iaitu fonetik dan fonemik.bunyi yang dihasilkan oleh manusia dan memberi lambang kepada bunyi tersebut. Terbahagi kepada 3 iaitu fonetik pendengaran. 2. pemajmukan dan penggandaan. • Fonemik ialah cabang fonologi yang menitikberatkan analisis sistem bunyi sesuatu bahasa sinkronik khususnya untuk mengenal pasti fonem. Struktur kata : susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Penggolongan kata : proses menjeniskan perkataan berdasarkan 1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR . • Fonetik ialah bidang yang mengkaji bunyi.

_________________________________________ _________________________________________ • Perkataan : bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. _________________________________________ __________________________________________ 2.unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan . Jan.3 • sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. 1 • Morfem : unit. 1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR . atau bentuk dan fungsinya. Sintaksis juga bermaksud bidang yang mengkaji hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa.unit terkecil dalam bahasa yang mempunyai fungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu.Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi keserupaan bentuk atau fungsi.

5 • pragmatik 1 Penggunaan pragmatik merupakan penggunaan bahasa secara berkesan dalam konteks sosial. Perkataan berfungsi Perkataan yang semata. Mengikut Nelson (1973). kotor dan sebagainya.4 semantik • Perkembangan semantik merupakan komponen perkembangan bahasa yang berkaitan makna penggunaan perkataan. perkembangan semantik kanak. III. IV. kucing.terima kasih dll. jalanjalan dan sebagainya.kanak pada dua tahun pertama tertumpu kepada perkara berikut: I. Objek dan tindakan Kanak.kanak menggunakan kata sifat objek dan rujukan yang menyatakan keadaan seperti habis.aduh.semata berfungsi sebagai tatabahasa seperti mana.nak. papa dan kata perbuatan seperti bye-bye. Perkataan peribadi atau sosial Perkataan yang menunjukkan keadaan emosi atau berkaitan perhubungan sosial seperti tak. 1 2.kanak lebih banyak menggunakan kata nama berbentuk objek terutamanya objek yang selalu mereka lihat seperti bola. Pernyataan keadaan Kanak.Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________ Jan. mama. II. Perkembangan pragmatik kanakkanak bergantung kepada kebudayaan masyarakat di mana kanakPISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR . apa dan sebagainya. 2.

ASAS PEMEROLEHAN BAHASA Asas pemerolehan bahasa terbahagi kepada tiga iaitu : 1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR .kanak : 1. mohon maaf. terima kasih.kanak berpengalaman bergaul dengan orang lain dan memahami konteks sosial yang berubah.kanak kerana kefahaman pragmatik memerlukan kefahaman tentang nilai dan budaya. yang hanya dicapai apabila kanak. tumpang lalu. bye-bye. Jan. Shading -kemahiran mengalih topik perbincangan atau perbualan secara beransur.ansur mengikut keadaan. Komponen pragmatik adalah paling sukar untuk dikuasai oleh kanak. Turnabout -kemahiran mengalih topik perbincangan supaya dapat menerima tindak balas atau pendapat dari pendengar. Kemahiran kanakkanak menggunakan bahasa secara pragmatik berkembang secara tidak langsung pada usia 6 hingga 9 tahun.Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi kanak itu membesar.ubah. 3. Speech registers / daftar bahasa -kemahiran membuat penyesuaian bahasa supaya memenuhi keperluan sosial saperti “apa khabar.” 2. 1 • Terdapat 3 kemahiran pragmatik yang akan dicapai pada hujung perkembangan kanak.

iii. akan cepat memperolehi bahasa kerana dapat membina model bahasa. Perkembangan kognitif yang baik membolehkan kanak-kanak memperoleh bahasa dengan cepat. Meniru perbendaharaan kata orang sekeliling melalui interaksi. Contohnya. • Kognitif bergantung kepada keupayaan dan kematangan kognitif seseorang. Kebolehan kognitif Faktor persekitaran Faktor genetik Kebolehan kognitif Kecerdasan & psikomotor a) kecerdasan & psikomotor 1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR . FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa iaitu : i. ii.Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi • Fisiologi ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Jan. kanak-kanak yang berpeluang berinteraksi dengan orang dewasa. 1 • Psiko-sosial diperolehi hasil daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan orang dewasa.

Jan. 1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR .kanak-kanak yang cerdas bercakap lebih lebih awal daripada kebanyakkannnya kanak-kanak yang cacat otaknya. . .Kebiasaannya. kecerdasan minda amat penting dalam perkembangan kanakkanak. b) Tempat tinggal -kanak-kanak yang tinggal di bandar lebih cepat berlaku proses perkembangan bahasa kerana didedahkan dengan pelbagai perkembangan ilmu yang canggih.berkaitan dengan taraf pendidikan dan kelas sesebuah keluarga. kanak-kanak daripada keluarga berada boleh bercakap lebih awal daripada kanak-kanak kurang berada.Hal ini bermakna.terdapat kemudahan-kemudahan komunikasi yang canggih di bandar. . 1 a) Taraf sosioekonomi .keluarga berada dapat menyediakan kemudahan dan permainan yang tertentu yang membolehkan kanank-kanak bertutur dengan lebih cepat.Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi . .

Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi . d) Hubungan kekeluargaan .. . Jan. pendidikan di sekolah membolehkan mereka berinteraksi dengan orang ramai sekaligus menambahkan perbendaharaan kata. lebih cepat berbahasa. 1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR . c) Pendidikan awal kanak-kanak .Ibu bapa yang petah bercakap kemungkinan besar melahirkan anak yang petah bercakap.kanak-kanak luar bandar kurang pendedahan terhadap alat-alat komunikasi dan media massa yang berperanan menambahkan perbendaharaan kata kanak-kanak.Kanak-kanak yang diberikan pendidikan awal ( tadika).penduduk yang banyak di bandar membolehkan tahap perkembangan bahasa berlaku dengan lebih cepat. 1 Faktor genetik Baka a) Faktor baka .keluarga yang mesra dapat mewujudkan interaksi yang aktif di kalangan kanak-kanak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful