You are on page 1of 8

Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi

Komponen- komponen dalam bahasa 1.0
Jan. 1

DEFINISI BAHASA Bahasa adalah satu sistem simbol bunyi ucapan yang arbitrari, dan melaluinyalah manusia berkomunikasi.

Bahasa diwujudkan oleh dua komponen utama, iaitu: I. II. Bunyi ucapan Satu pengalaman yang mencakupi cita, rasa dan makna

2.0 •

Komponen- komponen dalam bahasa Terdapat lima komponen dalam perkembangan bahasa kanak- kanak :

1

PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR

Bidang ini terbahagi kepada dua iaitu fonetik dan fonemik. Struktur kata : susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit bahasa yang bermakna. 1 2. Bentuk kata : rupa unit tatabahasa.bunyi yang dihasilkan oleh manusia dan memberi lambang kepada bunyi tersebut. 2. • Fonetik ialah bidang yang mengkaji bunyi.2 • morfologi Morfologi mengkaji perkataan dari segi struktur.1 fonologi • Merupakan cabang ilmu bahasa mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bunyi bahasa tersebut. bentuk dan penggolongan kata. Penggolongan kata : proses menjeniskan perkataan berdasarkan 1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR . • Fonemik ialah cabang fonologi yang menitikberatkan analisis sistem bunyi sesuatu bahasa sinkronik khususnya untuk mengenal pasti fonem. pemajmukan dan penggandaan. fonetik akustik dan fonetik artikulasi.Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi Jan. Terbahagi kepada 3 iaitu fonetik pendengaran. sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan.fonem dalam bahasa tersbut dan menghasilkan sistem tulisan.

1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR .unit terkecil dalam bahasa yang mempunyai fungsi gramatis atau menjalankan tugas nahu. Jan.unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan . _________________________________________ __________________________________________ 2.Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi keserupaan bentuk atau fungsi. 1 • Morfem : unit. atau bentuk dan fungsinya.3 • sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. Sintaksis juga bermaksud bidang yang mengkaji hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. _________________________________________ _________________________________________ • Perkataan : bentuk bahasa yang terkecil tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri dalam ayat.

kotor dan sebagainya. jalanjalan dan sebagainya. perkembangan semantik kanak. IV.4 semantik • Perkembangan semantik merupakan komponen perkembangan bahasa yang berkaitan makna penggunaan perkataan. Objek dan tindakan Kanak. Perkataan peribadi atau sosial Perkataan yang menunjukkan keadaan emosi atau berkaitan perhubungan sosial seperti tak. 2.nak. Mengikut Nelson (1973).kanak lebih banyak menggunakan kata nama berbentuk objek terutamanya objek yang selalu mereka lihat seperti bola.aduh.kanak menggunakan kata sifat objek dan rujukan yang menyatakan keadaan seperti habis. apa dan sebagainya. Perkataan berfungsi Perkataan yang semata.Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________ Jan.kanak pada dua tahun pertama tertumpu kepada perkara berikut: I. kucing.5 • pragmatik 1 Penggunaan pragmatik merupakan penggunaan bahasa secara berkesan dalam konteks sosial. III.semata berfungsi sebagai tatabahasa seperti mana. 1 2.terima kasih dll. papa dan kata perbuatan seperti bye-bye. Pernyataan keadaan Kanak. Perkembangan pragmatik kanakkanak bergantung kepada kebudayaan masyarakat di mana kanakPISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR . II. mama.

Speech registers / daftar bahasa -kemahiran membuat penyesuaian bahasa supaya memenuhi keperluan sosial saperti “apa khabar.ansur mengikut keadaan. 1 • Terdapat 3 kemahiran pragmatik yang akan dicapai pada hujung perkembangan kanak. terima kasih. Turnabout -kemahiran mengalih topik perbincangan supaya dapat menerima tindak balas atau pendapat dari pendengar.ubah.kanak berpengalaman bergaul dengan orang lain dan memahami konteks sosial yang berubah. Shading -kemahiran mengalih topik perbincangan atau perbualan secara beransur. ASAS PEMEROLEHAN BAHASA Asas pemerolehan bahasa terbahagi kepada tiga iaitu : 1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR . Jan.kanak kerana kefahaman pragmatik memerlukan kefahaman tentang nilai dan budaya. yang hanya dicapai apabila kanak. bye-bye. Kemahiran kanakkanak menggunakan bahasa secara pragmatik berkembang secara tidak langsung pada usia 6 hingga 9 tahun.kanak : 1. 3. mohon maaf. Komponen pragmatik adalah paling sukar untuk dikuasai oleh kanak. tumpang lalu.Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi kanak itu membesar.” 2.

ii. Meniru perbendaharaan kata orang sekeliling melalui interaksi. akan cepat memperolehi bahasa kerana dapat membina model bahasa. • Kognitif bergantung kepada keupayaan dan kematangan kognitif seseorang. iii. kanak-kanak yang berpeluang berinteraksi dengan orang dewasa. 1 • Psiko-sosial diperolehi hasil daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan orang dewasa. Kebolehan kognitif Faktor persekitaran Faktor genetik Kebolehan kognitif Kecerdasan & psikomotor a) kecerdasan & psikomotor 1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR .Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi • Fisiologi ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Jan. Perkembangan kognitif yang baik membolehkan kanak-kanak memperoleh bahasa dengan cepat. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa iaitu : i. Contohnya.

.keluarga berada dapat menyediakan kemudahan dan permainan yang tertentu yang membolehkan kanank-kanak bertutur dengan lebih cepat.terdapat kemudahan-kemudahan komunikasi yang canggih di bandar. 1 a) Taraf sosioekonomi . .berkaitan dengan taraf pendidikan dan kelas sesebuah keluarga.Kebiasaannya. .Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi .Hal ini bermakna. kanak-kanak daripada keluarga berada boleh bercakap lebih awal daripada kanak-kanak kurang berada.kanak-kanak yang cerdas bercakap lebih lebih awal daripada kebanyakkannnya kanak-kanak yang cacat otaknya. . kecerdasan minda amat penting dalam perkembangan kanakkanak. 1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR . Jan. b) Tempat tinggal -kanak-kanak yang tinggal di bandar lebih cepat berlaku proses perkembangan bahasa kerana didedahkan dengan pelbagai perkembangan ilmu yang canggih.

1 Faktor genetik Baka a) Faktor baka .kanak-kanak luar bandar kurang pendedahan terhadap alat-alat komunikasi dan media massa yang berperanan menambahkan perbendaharaan kata kanak-kanak. c) Pendidikan awal kanak-kanak .Pengenalan Kepada Masalah Bahasa & Komunikasi .. 1 PISMP PK SEM 1 2009 | FADILAH SANUSI & NURUL SYAMIMI JAAFAR .penduduk yang banyak di bandar membolehkan tahap perkembangan bahasa berlaku dengan lebih cepat. . lebih cepat berbahasa. d) Hubungan kekeluargaan . pendidikan di sekolah membolehkan mereka berinteraksi dengan orang ramai sekaligus menambahkan perbendaharaan kata.Ibu bapa yang petah bercakap kemungkinan besar melahirkan anak yang petah bercakap.Kanak-kanak yang diberikan pendidikan awal ( tadika).keluarga yang mesra dapat mewujudkan interaksi yang aktif di kalangan kanak-kanak. Jan.