You are on page 1of 100
pr ran ational Game Magazine Mie ie at TT Tate me MCL 4 so ace simulatoare navale 'e poate fi mai placut decat o continuare in stele a ,,clasicului” Civilizati UR CCM NEM TTY pstrategia” la grea incercare Un nou look! din martie. Mult agteptatul numar de martie! Dup& cum bine vedet{, in aceasta editiene-am. Dpropus sé aducem o serie de modi- flodri majore in ceea ce priveste lookul reviste!. Ca structuré nu $2 schimbat absolut nimio. Am Incercat s& schimb&m Un pio gi stilul nostru de a sorie, De ce? Unii ne-au aouzat of suntem prea seriogi $1 0& poate ar trebul 68 ‘Invakm sé fim un pic mai glumeti, 8 cre&im 0 atmosfers, mult mai destinsé. OK! Zis gi ficut. Ne-am adunat cu tojii gi dupa indelungi Giscufil, fiecare dintre noi a incereat s& sorie mai lejer, ins in ‘aga fel Inoat calitatea informatio: nal & rdiméné la fel de ridioata. ce masuré am reusit, rimane 88 apreciati dumneavoastra, cititoril. Oricum, in aceasti lund supunem atenfiel dumneavoastra o serie dintre cele mai asteptate gi apreciate jocuri 1a ora actuals. Sim City 3000, Fleet Commander $i Quake 3 sunt doar oateva dintre ‘itlurile raésundtoare despre care ‘am soris. Cel mai cuprinzitor arti ool de luna aceasta este insd cel despre Alpha, Centaur, care a fost, lansat de curand gi care 4 intrat aja in topul multor reviste de spe- olalitate din strainstate, Agadar, olegul nostru, Marius Ghinea, a Incercat s% realizezo un articol complet din toate punetele de vedere. §i dupa parerea mea roprie gi pereonalé cred ci este cel mai bun articol din toata revista, Numérul de pagini a ramas ‘acelagi. Mulfi dintre vol au vrut 88 gtie dacd existd ganse s&,m&rim numarul de pegini undeva in pe- rioada imediat urmatoare. Ade- virul © o& dacs lucrurile meng la fol de bine oa gi pnd acum, pro- abil c& undeva pe la sfargitul avestui an sar putea sé mai anexim cAteva pagini revistei oastve, Asta numai aga cas nu ‘se mai plang& uni ¢ialyit cd irosim, agini ou tot felul de articole in utile ca cele destinate aparitiilor musicale gi filmelor: Luna aceasta [ess am renunfat insé la pagina de muzica gi am seris ceva mal mult, despre filmul de desene animate A Bug's Life. Acesta a avut un ‘Succes enorm in State gi In aprox mativ toate jarile din Europa. In ‘acest articol putet! afla cum a fost, realizat ool mai complex film de desene animate, aldturi de Toy Story si Ants, Trebuie totugi s& Infelegeti ci aceste douk pagini de revistd, in care incercdim $i vi informém despre ce se mai petrece in lumea filmului gi @ muzicii, sunt extrem de importante pentru, uunil dintre oltitori, Sorisorile gi diversele noastre intrebari adresate unui grup de cititori LEVEL din Bragov au demonstrat o& aveste pagini ar trebui s& existe in continuare in revista. (Ce mai lipseste din revists? Bineingeles c& multi ne cer un joo full! Dragli nogtri LEVEL-igti, Injeleget! odat’ pentru totdeauna c& pentru a publica un joc full, fle fel veohi de cétiva ant, este nevoie deo anumita suma de banigi pentru ‘2 acoperi aoeste cheltuilel ar tre- bu s& marim pretul revistel. $1 ‘mB indoteso 08 vrefi acest lucru. Alfit au vrut un poster gi asta sa rezolvat-destul de repede. Alyii au vrut tot felul de oludayenti gi de lueruri imposibile. Nu pretind c& nol realizim revista perfect, inst cred.cu trie 08 realiziim o revista bun, cu un confinut informatio- al bogat si de ultima ord. Ceca ce poate cf lipsegte din aceasta revistl cunt testele de ple! gra- floe SD gi probabil 0 serie de arti cole despre cum functioneaza un rocesor sau alte componente. Undeva in viitorul aproplat 0 si avem articole §1 despre aceste Iucruri. Oricum, artioole despre plici de sunet am tot avut, $i au fost, dupé parerea mea, extrem de detaliate gi suficient de clare entru a Infelge tot. omul de rand despre ce este vorbe. Deol, dom- nilor, Va urez toate cele bune $i happy gaming, nu inainte de a gempui la nextul LEVEL We. President editorial LEVEL nen rs Dera Cae Florian Railean (Mr. President) Seer anes eres Perera onmneerer samt) Serene) Bogdan Drigan (Wild Snake) Nicolae Floristean (Nyk) veer a c een Corer Cy Krisztina Br en ire erent Ree PR Tet Progatire Filme Rea or eee rns ray Pens ey eee Oe SN Seer