VEREJNÁ VÝZVÁ

My nižšie podpísané občianske iniciatívy a združenia žiadame aby v rámci:    zadania pripravovanej architektonicko-urbanistickej štúdie „petržalského koridoru“ pripravovaného dopravného generelu Bratislavy pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu hl. m. SR Bratislavy č. 3

(ďalej ako „dokumentácia“), boli do uvedených dokumentov zapracované naše návrhy, ktoré vzišli zo spoločného stretnutia občianskych iniciatív a združení k problematike „petržalského koridoru“ dňa 14.6.2013:

1. Petržalský „Central park“
Žiadame, aby v spomínanej dokumentácii bola plocha zelene zvýšená nad úroveň dnes v tomto území predpokladanú platným ÚP vo forme súvislého Ssevero - Jjužného parku pri Chorvátskom ramene.

2. Bezkolízne cyklotrasy
Požadujeme, aby v tomto území boli nezávisle na chodníkoch pre peších v celej dĺžke vedené cyklotrasy, a to bez kolízie s motorovou dopravou, so správne, bezpečne a vhodne riešenými križovaniami.

3. Redukcia cestných komunikácií
Požadujeme redukciu profilu plánovaného 48 m širokého „bulváru“ na šírku potrebnú pre dopravnú obsluhu daného územia. V úseku Romanova ulica – Kutlíkova/Pajštúnska ulica požadujeme úplné vypustenie plánovanej cestnej komunikácie paralelnej s traťou Nosného systému MHD. Pre obsluhu tohto územia nie je potrebná a prerušenie Jantárovej cesty v danom úseku považujeme za kľúčové, aby táto komunikácia nevťahovala do vnútra Petržalky tranzitnú dopravu.

4. Prestupné body v križovaniach tratí
Požadujeme, aby v súvislosti so stavbou 1. etapy Nosného systému MHD bola v mieste križovania trate Nosného systému MHD a existujúcej železničnej trate ponechaná rezerva pre budúce vybudovanie prestupného uzla integrovanej dopravy a aby bol tento uzol zahrnutý do pripravovanej dokumentácie. Analogicky navrhujeme v križovaní železničnej trate na juhu Petržalky a trate budúceho Nosného systému MHD vybudovať prestupný uzol integrovanej dopravy a žiadame, aby bol tento uzol zahrnutý do pripravovanej dokumentácie.

5. Nefinancovať z verejných zdrojov súkromné záujmy
V súvislosti so stavbou 1. etapy Nosného systému MHD navrhujeme v maximálnej možnej miere využiť jestvujúci násyp popri bývalom štadióne Ártmedie namiesto budovania nákladnej estakády „Ártmedia“ a ušetrené prostriedky použiť účelnejšie. Nevidíme dôvod, aby bola za verejné zdroje v danom úseku vybudovaná estakáda v prospech developerov priľahlých území.

6. Rešpektovanie EIA
Žiadame, aby kompetentné orgány pri spracovaní dokumentácie rešpektovali závery Posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIÁ) v zmysle tejto výzvy.

Petržalka má potenciál byť najlepším miestom pre život v Bratislave. Riešenie „koridoru“ však musí optimálne spĺňať požiadavky na dopravné a urbanistické dotvorenie s požiadavkami na dostatok zelene a oddychový charakter tohto územia. Naše združenia majú rozličné názory na mnohé ďalšie otázky týkajúce sa dopravného, či urbanistického riešenia tohto územia. Na uvedených pripomienkach sa však zhodneme a predstavujú podľa nášho názoru minimálne podmienky pre to, aby Petržalka v budúcnosti takýmto moderným a príjemným miestom bola.

V Bratislave dňa ....................................

za o.z. Cyklokoalícia, Peter Netri za o.i. Lepšia doprava, Martin Fundárek za o.z. Petržalský Central park, Marián Sim za o.z. Petržalský okrášľovací spolok, Iveta Plšeková za vlastníkov domu Rovniankova 14, Bratislava, Marcel Slávik za o.i. Za efektívnu a ekologickú dopravu, Martin Kugla

Na vedomie: - Miestne zastupiteľstvo Petržalka - Mestské zastupiteľstvo Bratislava - primátor Hl. mesta SR Bratislava - Hlavná architektka Hl. mesta SR Bratislava - Hlavný dopravný inžinier Hl. mesta SR Bratislava