недеља, 11. март 2012.

Delovanje misli - Ivan Antić Trgovci koji su napravili knjigu i film 'Tajna' (The Secret), u skladu sa svojom drevnom praksom, nisu izneli celu tajnu, ostavili su nedoreĉenu tajnu o pravom naĉinu delovanja 'Tajne'. Izneli su samo svetovan deo 'Tajne' dok ezoteriĉan nisu ni spomenuli, a bez njega Tajna ne deluje. Tajna pravog delovanja 'Tajne' je u misaonim frekvencijama, odnosno u odgovarajućem stanju svesti. Delovanje 'Tajne' ima duhovan aspekt do kojeg dopiru samo retki pojedinci. Duhovno je ono što nadilazi pojedinca i liĉnost, što individuu povezuje sa celinom, sa Apsolutnim. Otkada je ĉoveka i sveta to se povezivanje sprovodilo praksom asketskog proĉišćenja i meditacije u kojoj svi individualni sadrţaji uma nestaju, i s njima sama iluzija individualnosti, ili Ego. Samo tada je ĉovek sjedinjen sa Apsolutnim. On je to oduvek i bio, ali sada je to otkrio i u celini svesno uĉestvuje jer je svesno poništio iluziju egoiĉke individualnosti koja je stvarala privid razdvojenosti individue od celine, koja je Bog ili Apsolut. Mi smo uvek sam Apsolut, ali u svojoj suštini, ili bitku. Na najdubljim i najfinijim podruĉjima svesti. Na površini, u svakodnevnom umu, na javi koju sada vidimo oko sebe, mi smo porobljeni individualnim sadrţajima uma koji nam daju privid odvojenosti od celine. Taj privid doţivljavamo kao stvarnost u kojoj ţivimo. Toliko smo identifikovani sa tim prividom odvojenosti da smo nemoćni da delujemo kao celina i koristimo isti potencijal stvaranja kao Apsolut, što nam s pravom pripada jer ništa ne moţe biti razliĉito od Apsoluta i njegovih potencijala, pa ni mi sami. Delujemo samo sa ono malo fiziĉke snage koju imamo u telu i sposobnostima uma, ograniĉenog ĉulima i uslovljenog svim individualnim sadrţajima i utiscima koje smo sakupili, kojih se grĉevito drţimo, ili su nam nametnuti kao javno mnjenje, propaganda, 'nauĉni' zakoni, tabui, religijska verovanja ili sofisticirani implanti.

Verovatno najbolji teoretski okvir za razumevanje zakona privlaĉenja daje drevno uĉenje Sankhye, od koga je nastala sva pozitivna indijska filozofija i praksa joge. Po tom uĉenju Apsolutni duh (Puruša) samom svojom blizinom izaziva u postojanje fiziĉki kosmos (Prakrti) i svu ţivotnu energiju. Na niţem kosmiĉkom planu, po uĉenju Veda, Puruša boravi u suncu, u zvezdama, pa otuda one izazivaju stvaranje planetarnih sistema. Na još niţem planu Apsolutni duh ili Puruša, boravi kao individualna duša u ĉoveku, kao ĉovekova duhovna suština. I otuda Puruša, kao vrhunski privlaĉitelj, izaziva oblikovanje i kretanje svekolike ţivotne energije na planetama kroz svesnog subjekta, ĉoveka. To kretanje energije na planeti vidimo kao sve dogaĊaje i civilizaciju. Zbog svoje duhovne, boţanske suštine, koja sve izaziva u postojanje i koja je vrhunski privlaĉitelj, ĉovek privlaĉi sve - a ne zato što njegov ego ţeli da stvara realnost.

U eksperimentima kvantne fizike primećeno je da se energija kao ĉist potencijal pretvara u subatomsku ĉesticu samo ako su prisutni posmatraĉi, ljudi. Kada ljudi nisu prisutni u eksperimentu, ne stvara se nikakva materijalna subatomska ĉestica. Uĉenje Sankhye kaţe da se

One su najfinije akitvnosti u nama. u iskustvu sinhroniciteta misli i dogaĊaja. Tu je i najveća moć delovanja jer se sav stvaralaĉki proces kreće od finijeg ka grubljem. zbog svesnog subjekta. Zašto suprotno? . onda ubrzavamo njegovu energiju dogaĊaja i pravimo suprotnost – neće se destiti ili će se desiti suprotno. Fiziĉki univerum postoji zato što mi postojimo. a manju ukoliko smo na površnim (beta) frekvencijama. o nekom budućem dogaĊaju. kao plesaĉica koja je pokazala svoj ples. Misli uvek deluju. dok ne postane opaţen ĉulima. Šta to znaĉi? (1) Prvi je kada mislima izazivamo dogaĊaj. kada je subjekt nesvestan.fiziĉka priroda (Prakrti) pokazuje pred svesnim posmatraĉem (Purušom).) Budući da ima puno svesnih subjekata (individualnih duša) koji izazivaju u postojanje fiziĉku realnost i oblikuju je na kolektivan naĉin. Mi svojim mislima delujemo na sebe i svoju okolinu. Misli imaju egzaktno izmerenu moć delovanja. Jer na najdubljem nivou smo jedno sa svim. to daje znatnu snagu toj realnosti tako da ona opstaje nezavisna u izvesnoj meri i bez pojedinaca jer uvek postoji vladajuća većina. Ovakvo uĉenje Sankhye nam pomaţe da shvatimo da se ovo ne dogaĊa samo u eksperimentima na subatomskom nivou. Prisustvo svesnog subjekta izaziva u postojanje fiziĉki svet. one pripadaju najfinijim frekvencijama samog bića ili Apsoluta. ostvarenja 'kletvi' ili 'uroka'. ali u varijanti suprotnoj od one kako razmišljamo. nestaje. (Zato za vreme sna. Kada o neĉemu grĉevito mislite. nego uvek i svuda oko nas. ali i prošle dogaĊaje. To je ono što narod zove 'urok'. fiziĉki svet za njega nestaje. Prevedeno na praktiĉan jezik. Samo to radimo haotiĉno i nismo ni svesni efekata naših misli. ovo znaĉi da moć delovanja imamo utoliko veću ukoliko delujemo sa dubljih nivoa svesti (theta ili alfa). i kada je ovaj opazi kakva zaista jeste. a u površnom. i budući najfinije. Razlika u frekvencijama misli ili nivou njihovog delovanja ogleda se u svakodnevnim iskustvima po tome da li se ostvaruje ono o ĉemu mislimo ili se dešava upravo suprotno. odnosno na buduće. a ne obratno. niti je to samo problem tumaĉenja rezultata. ona se povlaĉi. svakodnevnom umu smo nemoćni pojedinci.

ili astrala. Dakle. Ali ako sa jedne strane skratimo klackalicu moramo pojaĉati energiju (masu) da bi i dalje bili u ravnoteţi. (http://www. jer kako se i vidi iz modela prelazi u više frekvencije i ide iza ogledala. Dakle nehercijanska realnost je 'ogledalska slika' ovog našeg 'ovde' i zato 'tamo' sve funkcionice obrnuto. Dakle. ili kako je većina ljudi navikla da misli.Da bi vam bilo jasnije ono sa ĉime ćemo se upoznati moramo se upoznati sa novim modelom iz fizike ĉestica nadsvetlosnih brzina inţenjera i filozofa Gorana Marjanovića. . E sada zamislite da je klackalica vreme koje na svojim stranama drţi jednake koliĉine energije (mase) i sve je izbalansirano. Drugim reĉima.deluje paradoksalno. Kako se na slici vidi.zovemo ga "nehercijanski" . Ako na drugoj strani produţujemo vreme. Levi deo je (kvazi) realnost koju poznaje naša nauka dakle energije i brzine do "granice" brzine svetlosti. bitno je kako mislimo – ako mislimo hercijanski (levi deo grafikona). tu energija (masa) mora biti sve manja i manja – odnosno onaj naš miš će biti sve manji i manji i na kraju će otići u svoju suprotnost. intenzivno razmišljanje pojaĉava energiju sve dok je ne dovede u nehercijanski deo (desni deo) gde se smanjuje. mnogo veća. ili 'hronike akaša' (ima mnogo pojmova za to) koji kreira buduće dogaĊaje. energija objekta koji ubrzava – smanjuje se i praktiĉno za beskonaĉno veliku brzinu postaje nula . Znaĉi obrnuta. Šta znaĉi to 'gore'? Sve naše misli deluju preko nehercijanske strane do onog dela univerzuma. Moramo se ovde malo zadrţati još na pitanju vremena. svakodnevni.html) Ako je energija ubrzana trebalo bi da se dogaĊaj pojaĉa? Ali neće. imamo dve strane. Zamislite slona i miša na klackalici. Zato kaţemo da je nehercijanska realnost 'ogledalska slika' ove naše realnosti. U takvom obliku ide "gore" gde menja okolinu. Strana sa mišem mora biti mnogo. teoretski i praktiĉno Samo vam treba dovoljno duga klackalica. u stvari putem naših misli pravi 'program' koji mi posle koristimo i ţivimo naše ţivote baš po tome. I izrasta u svoju suprotnost. Postaje nehercijanski objekat – a to je za nas ogledalska slika.yu/~gmarjanovic/srindex.beotel. Podići će slona. (beta talasi. što je vreme kraće. U našoj realnosti je sve obrnuto. ali nemaju uĉinka na istinsku promenu stvarnosti. jer uopšte nije svejedno koliko dugo razmišljamo o neĉemu. ali je tako. I desni deo dijagrama . Mogli bi biti u ravnoteţi. od svega ispadaju samo prazne predstave i ubeĊenja koja nas ubuduće uslovljavaju. Fiziĉar Marjanović je svojevremeno dao jedno lepo poreĊenje. ali 'tamo' sve funkcioniše obrnuto. Imaćemo slona. aktivni ili relativni um). Kao što se vidi. energija će biti veća. što je osnovni postulat teorije relativnosti.koji je potpuno 'inverzan' onome što nauka smatra realnim i jedino mogućim.

Svakome se to ponekad desi. ili odreĊanu frekvenciju misli s kojom moţe istinski da deluje na okolinu. naše je razmišljanje zapovest. DogaĊaji se reĊaju upravo onako kako smo ţeleli. misao mora da doĊe u nehercijanski deo. osećali i mislili celim bićem. Tako svesno kreiramo svoj ţivot. Svekoliko stvaranje i delovanje bića zapoĉinje da se odigrava na najfinijim frekvencijama (ili višim dimenzijama. Sigurno je da se tu radi o nehercijanskom razmišljanju. dok postane zapovest. nastao bi haos. ili su neprikladne iz nekih objektivnih razloga. ispravno će se zapitati: Znaĉi li to. ona se izokrene. po kojem ima stvari koje nam nikako ne pripadaju iako ih ţelimo. To je teško za proseĉnog ĉoveka. Kako smo i ţeleli. potreban je period utvrĊivanja individue u toj stvarnosti u kojoj zasluţuje ono o ĉemu misli ili što namerava utvrĊivanja zbog sazrevanja same individue u vezi onoga što namerava i što radi. Primenite naĉin razmišljanja iz modela 2. I potrudite se da zadrţite to svoje stanje. to se ostvaruje? A ako šaljem sa uobiĉajenih dnevnih frekvencija našeg mozga. Da bismo bili aktivni uĉesnik u zbivanju moramo svoj um dovesti u te najfinije frekvencije opšteg procesa zbivanja. Jer ako se misli u levom delu. alfa stanja. onda nema suprotnosti. Ako koristimo takav. da ako „zapovesti“ šaljem sa niske frekvencije. npr. iz dva razloga: prvo. To su bili trenuci kada smo delovali. nehercijanski naĉin razmišljanja. Sva energija ide direktno „gore“. a zatim i alfa talasima. (Naše misli su u energijama sa desne strane grafikona). ali u varijanti taĉno kako smo razmišljali. ţivot bi bio nemoguć kada bi se misli trenutno ostvarivale. svesno (beta) i nesvesno (alfa i theta talasi). Onaj ko je dobro razumeo do sada reĉeno. jer samo onda deluje na univerzum. onda je to odmah takva zapovest. ili prošlost. i drugo. Negativno uvek osećamo i razmišljamo najdubljim . Brinemo se o negativnim stvarima i na nivou podsvesti. to se potentizuje u suprotnost ili ne ostvaruje? Baš tako! Jednostavno proanalizirajte vaše misli kada vam se dogodilo da su bile zapovesti. ali ako se misli u desnom delu. (2) Drugi naĉin delovanja mislima je kada putem njih izazivamo dogaĊaj. da bi moglo da menja budućnost.Treba imati u vidu da je Priroda iz praktiĉnih razloga stvorila taj razmak u vremenu tokom kojeg je potrebno da se nešto ostvari iz misaone namere u konkretan rezultat. Da bi nešto bilo zapovest. Zapovest je zapravo odgovarajuća frekvencija neke energije. na dubljem nivou uma i frekvencija. i zbog zakona karme. po ezoteriĉnom uĉenju) koje u našem mozgu odgovaraju theta. koji nije veţbao da postigne odreĊeni 'naĉin razmišljanja'. U stvari mi to ĉesto radimo spontano i krajnje nesvesno.

ali mi ga drţimo emocionalnim nabojem o njemu . i zato ono deluje. kao ogledalo. Tako dajemo znaĉaj i sami drţimo ono što ne ţelimo. i dubljeg emocionalnog nivoa. tj. tj.delom svoga bića. pretvara u onaj oblik koji je baziran na odreĊenom emocionalnom uticaju koji iza njega stoji . u kojoj je fiziĉka razina samo jedan površan deo.zato što se svaka misao materijalizuje. Na primer. na kraju će energizovati taj doţivljaj i materijalizovati se u vašoj okolini kao uporno prisustvo te neţeljene osobe ili ţivotne situacije . situaciju) upravo privlaĉi zakonom privlaĉenja koji deluje slepo i mehaniĉki. do samog Apsolutnog bića u nama koje uvek deluje u svemu i ima sav potencijal delovanja. nehercijanski. od starine jedini naĉin dolaţenja i delovanja na najdubljim nivoima bića bila je i ostala praksa asketskog proĉišćenja i meditacije.i samo tako moţe privući ţeljeno. svakodnevnog uma i ega. Zato mnogi podvlaĉe znaĉaj pozitivnog naĉina razmišljanja. To je i poenta zakona privlaĉenja: da prvo sebe dovedemo u stanje da sebe menjamo i tako spoznamo sebe kao Tvorca. Inaĉe bi svaka budaletina ostvarivala sve što ţeli i nastao bi haos. ĉovek mora prvo sebe da dovede u poziciju da bude dostojan moći privlaĉenja . ne deluje se samo radi obiĉnog islunjenja glupih ţelja.svejedno da li pozitivnim ili negativnim.da ima jedno Ja i stalnu svest o sebi .a ne na obliku same misli koje se stalno smenjuju. ako mrzite neku ţivotnu situaciju ili prisustvo neke osobe s kojom ste prinuĊeni da ţivite. Potreban je indirektan metod dolaţenja iza misli. dubine. nego i na onoga ko ţeli. upravo to ćemo stalno dobijati i nećemo se moći toga osloboditi jer EMOCIJA O TOJ STVARI je ona sila koja tu stvar (osobu. već i dublje razumevanje svega. Tako je sa svim neprijatnostima koje nam se dešavaju. To nije lako dosegnuti. Jer Zakon privlaĉenja ne deluje na nivou obiĉnog. Ako svesno mislimo da ne ţelimo nešto. ako ne i dogaĊaja. jer sve su misaone aktivnosti samo u površnom umu. pa se zato negativnost tako lako i ostvaruje kod obiĉnih ljudi u vidu bolesti. već jedino sa alfa i theta stanja svesti. To je i garancija Duhu koji sve omogućava da ţeljeno neće biti štetno. Nije dovoljno samo misliti i zakljuĉivati o tome. Tada to loše lako i privlaĉimo jer ga privlaĉimo celim bićem. Takvo stvaranje ne odnosi se samo na predmet ţelje. Kao što je već reĉeno. duhovna zrelost. Ono bi moţda i samo otišlo od nas u stalnom procesu prirodne promene. Upravo s tog nivoa deluju negativne misli i osećanja. Zato je nuţan rad na sebi putem discipline meditacije kojom se stiĉe objektivno znanje. jer ne samo da je potrebna meditativna praksa. S tog nivoa. nego s nivoa stvaranja realnosti. A sada vidite i mehanizam zašto je veoma vaţno da ne mislimo ništa loše. To je u skladu sa religijskim autoritetima koji kaţu da smo po liku . vaša mrţnja kao presudna emocionalna snaga koja dolazi iz dubine celog bića.

tj.onda imamo i njegovu moć stvaranja . ali nesvesno. ĉak i najmanju. Zakon privlaĉenja deluje oduvek. taj da nam najpre daje situacije i ljude koje ţelimo da izbegnemo i to u njihovoj suštini i najjaĉem izdanju. da sebe promenimo tako da budemo na nivou traţene stvari. da je to zbog uslova i okolnosti nad kojima oni nemaju nikakvu kontrolu. a ne izvan nas. Ako je Zakon privlaĉenja tako jednostavan. jer mi smo ta celina koja sve daje samoj sebi. VI ste u svoj ţivot privukli svaku osobu. svaku radost i svaku. To je neprijatno i mnogi te znake previĊaju jer gledaju s išĉekivanjem samo ţeljene stvari da im doĊu gotove. Za većinu krupnih stvari koje su izvan našeg dosega. U odreĊenom trenutku – svesno ili nesvesno. Zato treba paţljivo da uoĉavamo znake i signale koji nas usmeravaju ka tome. Ne poĉinje njegovo delovanje tek sada kada ste ĉuli za njega i kada nameravate nešto da promenite. bol u vašem ţivotu. To je deo rada na sebi. Oni iskreno veruju da razlog za trenutno stanje u kojem se nalaze leţi izvan njih samih. koji nas navode na sopstvenu promenu. Otuda svo nerazumevanje ovog zakona i od strane onih koji ga kritikuju i onih koji pokušavaju da ga (neuspešno) primene: preskaĉe se onaj-koji-privlaĉi.Tvorca stvoreni (i kao "sinovi Boţiji") . Jer ako nismo frekvencijski. Kada se radi o meĊuljudskim odnosima to je posebno neprijatno jer je odgovor celine na naš zahtev da se oslobodimo neprijatnih veza i imamo prijatne. svaki posao. Kljuĉ za savladavanje Zakona privlaĉenja je u tome da shvatite da ste VI odgovorni za sve što vam se dogaĊa u ţivotu. i tek onda je zaista privukli. ZA SVE. kako bi uvideli da je problem u nama (da smo mi nesvesno privukli njih). nego najpre ono što je potrebno da bismo mi sami došli do onoga što ţelimo. da postanemo usklaĊeni s tim. već u podruĉju svojih ţivota. Bez rada na sebi proces privlaĉenja je neuspešan jer puca na nerazumevanju koje nastaje kada već na poĉetku ne dobijemo ono što traţimo već ono što moramo da iskusimo i odradimo da bismo dobili ono što traţimo.ne apsolutnu. a on je kljuĉni ĉinilac u tom procesu. Na taj naĉin nam daje KROZ nas. ne moţemo to ni privući. prvo privlaĉimo situacije koje nas teraju da uĉinimo ono što treba kako bismo postepeno postali podobni ţeljenom cilju. Većina ljudi je neupućena u Zakon koji kaţe da u svoj ţivot privlaĉite ono što je u harmoniĉnoj vibraciji sa vama. svaku bolest. Zato ste i došli u sadašnju istuaciju. celoga ţivota ste ga primenjivali. svaku ideju. Samo lake i dostupne stvari se dobijaju direktno privlaĉenjem. stanjem svesti usklaĊeni s tim. a ne da to privlaĉimo k sebi. Najbrţe ćemo doći do onoga što privlaĉimo ako sebe dovedemo do toga. zašto nema više ljudi koji su imućni ili zadovoljni sa stanjem u njihovim ţivotima? Većina ljudi ne preuzima odgovornost za stanje u kojem se trenutno nalaze. Celina nam skoro nikada ne daje direktno sa svoje strane ono što traţimo. . Prihvatite odgovornost za to gde se nalazite danas ili ćete biti nemoćni da se promenite.

mi dopuštamo da vanjski svet kontroliše naš unutrašnji svet. Mi smo je nesvesno aktivirali (da ne kaţem naboli kao ćorava koka). nezavisno od vremena. Najbitnija uputstva za praksu privlaĉenja bila bi sledeća: Princip metode je da u potpunosti poništimo realnost koju imamo. On je jedno veliko podruĉje slobodne volje u kome već postoji sve što uopšte moţe da postoji i sve se slobodno ispoljava tamo gde moţe da se ispolji.Jednom kad shvatite da ste vi tvorac vaše stvarnosti. Zakon privlaĉenja deluje uvek. U univerzumu postoji apsolutno sve što moţe da postoji. Nikako ne smemo da "menjamo stvari" i da se borimo protiv neĉega što ne ţelimo tako što ćemo "privlaĉiti ono što ţelimo". nikako kao nešto što je zamišljeno i što će tek doći i što mi "privlaĉimo". Moramo dopustiti da naš unutarnji svet pokreće naš vanjski svijet. Naše misli diktiraju šta ćemo privući. ĉak i da ne mislimo o njoj kao o realnosti. uvidećete da posedujete moć da promenite tu stvarnost u sve što poţelite. To moramo preokrenuti. najpre u imaginaciji ali tako kao da je ona jedina realnost ovde i sada. To je ono što vidimo kao dogaĊaje u linearnom vremenu i realnost u kojoj ţivimo. Zato se i zove 'univerzum'. Um je samo aktivator.i da u potpunosti kreiramo realnost koju ţelimo. Univerzum je bezvremeni potencijal svega. Prihvatanje odgovornosti za dosadašnje nesvesno privlaĉenje svega u svoj ţivot. niti kao o nećemu što ne ţelimo. osnovni je uslov za svesnu primenu zakona privlaĉenja ubuduće. Individua svojim umom samo nabada jednu po jednu mogućnost i ona se ostvaruje. i da učestvujemo u tome. Mi to već oduvek i radimo: svojim umom aktiviramo svaku pojedinu realnost. Ovde samo privlaĉimo. sve stvari. ali ovde govorimo samo o njegovoj svesnoj primeni. aktuelizuje. pojave i sve realnosti. Da vreme ne postoji. Kroz um se realnost aktuelizuje iz potencijalnog u aktuelno stanje. Suština Zakona privlačenja je da ne 'privlačimo' ono što želimo. bića. nego da potpuno ostvarimo da je sve već tu nezavisno od vremena. U 'trenutku stvaranja' univerzuma stvoreno je apsolutno sve što će u njemu ikada da se pojavi i dogodi (ukljuĉujući i vaše sadašnje buljenje u ekran dok ĉitate ovo). Jer ne postoji vreme. I da samo izaberemo ono što nam treba iz sveprisutne bezvremene celine u kojoj sve već jeste. već kao o iluziji . Zapravo. . ništa ne odbijamo. Ne postoji ništa novo u univerzumu. Tako samo još više dajemo znaĉaj realnosti koju ne ţelimo i na taj naĉin je drţimo i dalje.

mada je to izuzetna retkost. Ono što je ovde najvaţnije jeste da u poĉetku steknete osećaj uspeha! Kad ga jednom steknete makar i sa malim ostvarenjem. Tek kada uspete u tom prvom skromnom ostvarenju.000 evra u rukama. Što više radite ovaj proces. . Ljudi prave grešku i kreiraju buduće dogaĊaje tako što se fokusiraju na budućnost. Oterajte ovakve misli. A sada par reĉi o onih 2% neuspešnih. Jedino vreme u kojem moţete nešto da kreirate je SADAŠNJOST. povećajte svoj sledeći cilj. Uspeh ove tehnike se moţe izraziti u procentima oko 98%. Znaĉi prva stvar koju morate da znate je da stalno budete fokusirani na SADA. Zaboravite na to KAKO i KADA će vam se ostvariti. U poĉetku se mnogo lakše privlaĉe stvari nego sam novac. Ako niste bili u dobroj vezi 3 godine.samo SADA. 4. Zato nemojte samo da "probate" nego tehniku stvarno radite dok ne dobijete ţeljeni rezultat. Pokušajte da ne prelazite u poĉetku cifre iz vaše zone iskustva. ali ga vi gurate od sebe ĉekanjem da se ostvari! Što više oĉekujete da se ţelja ispuni to više ubeĊujete sebe da vi to nemate. Idite korak po korak do velikog cilja. onoliko koliko obiĉno najviše imate. tj. stvari se ubrzavaju. neka tu sliku prati osećaj kao da je ţeljeno već tu. Oblikujte cilj Morate da stvorite jasnu ideju o onome što ţelite da postignete. Razlog je što moţda imamo negativne predrasude o novcu. Ovo ustvari treba staviti na prvo mesto. za neke nedelju dana. odnosno preveliko iskustvo nemanja novca i nevolja oko njega. ali vremenom će se to jako ubrzati jer ste istrenirali svoj um da nema budućnosti . Za neke ljude je period od par dana uobiĉajen. Ostvariće se onda kada mu to ZAISTA dozvolite. nemojte odmah da pokušate da ih dobijete jer je otpor iz nesvesnog prevelik. Opuštenost u sadašnjosti Najvaţnije je da ostanete u SADA. Ako nikada niste imali 100. Poĉnite od malih stvari Poĉnite sa neĉim malim. Obratite paţnju na reĉ "probao". Kada dobijete u ruke ono što ste poţeleli moţda ćete pomisliti da to nije zasluga tehnike. Vi stvarate i prihvatate stvari samo u sadašnjosti. Prvo zamislite sliku onoga što ţelite i ne menjajte je. Zato poĉnite sa neĉim što je samo malo veće nego ono što obiĉno imate i neka to bude vaš prvi uspeh. Problem sa ĉekanjem Prestanite da se fokusirate na "još se nije ostvarilo". Tako stvoren cilj će uĉiniti da se Univerzum pokrene. onda sve ide lako. Zaboravite na pomisao o neuspehu jer ona odlazi iz vašeg ţivota. Uradite nešto da obeleţite ovaj uspeh jer će to još više pomoći. Bićete jako iznenaĊeni brzinom. da ne radite tehniku. Kad se to desi onda proslavite. To ipak zahteva i malo truda. Ako se ništa ne desi za nedelju . U poĉetku će se ostvarenje dešavati malo brţe nego što bi inaĉe. a za neke mesec ili više. nemojte odmah traţiti partnera iz snova.dve. ne smete da se razoĉarate. To samo gura cilj mnogo dalje. Ovo je tragiĉna greška i ne dozvolite da vam ona pokvari sve. Oni obiĉno kaţu: "Probao sam i nije mi uspelo". 3. Tako i dalje drţite "ja to nemam" realnost. 2. Samo dozvolite da se desi. Privlaĉenje se već dešava.1. Brzina kojom se nešto manifestuje je u direktnoj proporciji sa vašom sposobnošću da to prihvatite i dozvolite da bude ovde i sada.

Zamišljena budućnost je sada. Ne moţete samo sedeti i ĉekati da vam pare padaju sa neba. Nemojte samo da sedite u kući i ĉekate da vam zazvoni na vrata. Ako ţelite lepu vezu. jasno formulišite ono što ţelite kao zahtev i komandu da se to ostvari. Ili. samo se otvorite za mogućnost da je to naĉin za zaradu. Ne postoji ograniĉenje. Samo zahvalite kao da je to već tu.5. Nemojte forsirati. . idite tamo gde ga ima. Neće ono nikada doći onako kako smo zamišljali i ţeleli. tj. već na svoj naĉin jer Duh je mnogo kreativniji od našeg uma. onda lepo. znajte da je uraĊeno. ĉak iako ste u sred opasne dţungle. Kao u gravitaciji. brzo.. Svakodnevno se petnaestak minuta ujutru i uveĉe osamite. poveţite se sa ljudima koji ga rade. Neko ili nešto mora da bude kanal kroz koji će se ţelja ostvariti. Ako su negativci jaĉi u svojoj navici i volji da ţive u siromaštvu. Napravite mali korak napred i vidite kako vam se putevi otvaraju. Ljudi zajedniĉki stvaraju realnost u kojoj ţive. Potpuno je nestala sadašnja situacija. Tu vlada zakon jaĉeg." Moţete zahvaliti Boţjem Umu tokom ove jednostavne molitve za šta god ţelite. bolje da se malo udaljite od onih koji ĉvrsto drţe i podrţavaju situaciju koju ţelite da prevaziĊete. nije umeo da primi traţeno. opustite se i meditirajte na gore opisan naĉin. zahvalite Bogu što vam je omogućio da platite sve svoje raĉune. nju ćete samo ojaĉati. ĉak iako ste ušli u dugove. i tu formulaciju ponavljajte glasno. Ako ţelite bolji posao. i bez bilo kakve sumnje u ispunjenje. Ako to nije moguće. 7. ****************************************** Samo zahvalite Boţjem Umu za šta god da se molite. Pokrenite se i primajte Svako ko nije uspeo u Zakonu privlaĉenja. onda pojedinac meĊu njima koji ţeli da promeni situaciju nema mnogo šanse. jer ćete tu situaciju – nemanja i traţenja – privući. Koristite ovu afirmaciju – "Sve je postignuto sada. Na primer. ili u sebi. Nipošto ne smete imati stav da nešto traţite i ţelite zato što nemate. lošim odnosima. Nakon svake seanse. Ako ţelite više para ukazaće se prilika da doĊete do njih. Odvojte se od onih koji vas ne podrţavaju u tome što radite. bićete još jaĉi i uspešniji u Zakonu privlaĉenja. Primetite šanse i iskoristite ih. uţivite se u ţeljenu situaciju/realnost kao da je već tu. kao da ste to već primili. Pokušajte da im objasnite Zakon privlaĉenja i da ih privolite da uĉestvuju u njemu na pozitivan naĉin. 6. Ako više ljudi uĉestvuje na jednom cilju on se brţe i lakše ostvaruje. zahvalite Bogu što vas je doveo kući bezbedno. Ako moţete da ih nadjaĉate razumevanjem svega što je ovde reĉeno. bolesti. Moţete zahvaliti za koliko god stvari i dešavanja ţelite. Ovo je odgovarajući naĉin za molitvu – jednostavno. onda idite na ona mesta gde ima šanse da sretnete osobu kakvu ţelite i to će se desiti.. sednite. I tokom dana uvek kada moţete.

moţe svojim mislima da ostvaruje sve. a ne mi njima. Ako se ništa ne ostvaruje što ţelimo i mislimo. a on glasi: Da bismo imali moć delovanja na spoljašnje okruţenje. Zato promena poĉinje uvek od nas i moguća je jedino meditacijom. toliko su naše misli i namere moćne i delotvorne. Spoljašnje uslove i dogaĊaje moći ćemo da pobedimo i kontrolišemo samo onoliko koliko sebe moţemo da pobedimo i kontrolišemo. naše misli su samo buka. Onaj ko ima veliku energiju. ĉak i da pokreće predmete. i njihovog delovanja. toliko spoljašnji zakoni deluju na nas i upravljaju nama. Da bismo imali moć delovanja u sebi. Energija je ta koja deluje. moramo najpre imati moć delovanja na unutarnje. Spoljašnjost je samo sledi i odraţava.******************************************* Sve nas ovo vodi do glavnog amandmana Zakona o privlaĉenju koji ćete morati da usvojite pre nego što poĉnete. Tu se ne radi ni o kakvom moralu već o ĉistoj fizici ogledanja spoljnjeg i unutarnjeg. to je samo zato što nemamo snage. Koliko smo slabi prema sebi. . moramo imati energije za to. Jer spoljašnjost je samo ogledalo našeg unutarnjeg stanja. Samo onoliko koliko imamo energije. Jednostavno nećemo imati snage ni objektivnost da delujemo na spoljašnjost ako nismo dovoljno snaţni i objektivni da delujemo na sebe. Bez energije. a misli su samo njeni usmerivaĉi. na sebe.

pogledajte dokumentani film 'Tajna' Mnogo bolje objašnjene originalne ideje za istine iznete u 'Tajni' moţete naći u uĉenjima Abrahama: ZAKON PRIVLAĈENJA TRAŢI I DOBIĆEŠ MOĆ PROMIŠLJENE NAMERE . Bez toga moţe samo da sanja. A zatim. i na njeno preusmeravanje na više centre (ĉakre). kao primarne osnove svih ostalih energetskih izraza. Tako se ĉovek budi. kao inspiraciju za veţbu.Ovde se pre svega misli na akumulaciju seksualne enegije.