ELIZABETH MARSH

Astrul iubirii
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de: S|NZIANA MIHALACHE

ALCRIS

Capitolul 1
Vechile supersti]ii \[i au rostul – gândea Anya – o nenorocire nu vine niciodat` singur`. Cu o zi \n urm`, nenorocul o lovise de trei ori. Ap`s` pedala de accelera]ie [i micul ei Volkswagen prinse vitez` pân` când ajunse la cincizeci de kilometri la or`. Mai \ntâi primise o scrisoare de la principalul ei client, avertizând-o c`, datorit` regresului economic, aveau s` \nchid` o serie de magazine; ceea ce \nsemna mai pu]ine spa]ii de desfacere pentru ea. Privind \n zare la paji[tile verzi ce [erpuiau undeva departe, se \ncrunt`. |n acea diminea]`, avea de gând s` g`seasc` solu]ii de \nlocuire a acelor spa]ii; [i totu[i ar fi ie[it \n pierdere, acum când nu-[i permitea acest lucru. Apoi, când \l luase pe Oliver de la [coal`, \nv`]`toarea \i povestise c` b`iatul, de[i nu-i st`tea \n fire, intrase \ntr-un conflict violent cu un alt b`iat, dar nu se [tia din ce motiv. {i \n al treilea rând, \n seara cu [edin]a lunar` care se ]inea la hotelul din ora[, Roger Adlam o condusese acas`, o a[tept` s`

6

ELIZABETH MARSH

coboare, pentru ca apoi s`-[i strecoare cu neru[inare un bra] \n jurul taliei ei [i s-o s`rute. Anya se strâmb`. Refuzase orice alt` rela]ie decât de prietenie \ntre ei, dar oare tân`rul fermier cu p`r slinos nu va mai \ncerca [i a doua oar`? Spera c` nu; spera c` nu va insista \n acest sens. |ns` deocamdat` nu prea g`sea ea timp s` se preocupe de un posibil pretendent. Acum trebuia s` se concentreze asupra \ntrevederilor din acea diminea]` [i asupra argumentelor pe care le va aduce patronilor de magazine s`-i p`streze produsele. Arunc` \n treac`t o ochead` la costuma]ia ei – o bluzi]` crem [i pantaloni de piele mula]i. Machiajul f`cut cu mult` grij`, al`turi de ]inuta vestimetar` pe care ea o numea "cu lipici", avea s` aduc` un plus de credibilitate [i de \n]elegere fa]` de produsele ei din flori uscate – cel pu]in a[a spera. D`du col]ul [i r`mase pu]in bulversat`. La câ]iva metri, un fazan b`l]at venea agale direct spre ea: – D`-te la o parte! \i strig`, \ns` cum el nu schi]` niciun gest, ea se v`zu nevoit` s` trag` de volan [i ie[i de pe carosabil. Ajutor! ]ip`, când ma[ina o lu` pe câmp [i \n jos, pe o pant` plin` de buruieni. |n spate, fazanul \[i continua plimbarea pe [osea, nederanjat. Strângând volanul, Anya c`lc` frâna. Ma[ina mai f`cu o \ntoarcere brusc` \n scrâ[net de ro]i, ocoli un pietroi, apoi altul pentru ca apoi s` se poticneasc`. |n fa]a ei se deschidea un curs de ap`. Anya opri motorul [i-[i trase r`suflarea. |ntreaga scen` durase câteva secunde, dar \i lu` mai bine de un minut s`-[i revin` [i s`-[i desfac` centura de siguran]`. Cu o strângere de inim`, privi bancheta din spate. Aranjase

brunet. suporturi de lumân`ri. Din plin. chircindu-se. prioritatea era s` repare micile stric`ciuni ale produselor. pachetul pe care-l lipise cu atâta b`gare de seam`. Dac` \nainte o tentase s` plâng`. Miji ochii. sim]i tenta]ia de a se ghemui [i a se smiorc`i. Apa clipocea sclipitoare. [i verific` partea din fa]`. malurile fiind \mpânzite de tufe mari de trestie. tremurând ca varga. s` calce orice \n picioare. – O. Deocamdat`. Dac` fazanul sc`pase basma-curat`. cel care aruncase. dezmierdat` de razele soarelui. |[i d`du p`rul din ochi. Dar cu ce? |ncepu s` caute primprejur. dar imediat \[i aminti c` n-are timp de prostii. dar asta se putea aranja. ceva mai \ncolo. Arbori boga]i \[i plecau crengile deasupra apei. era un b`rbat \nalt. Z`rise un smoc de culoarea mierii. cu singuran]` nu mai avea aceea[i soart`. stuf`ri[. Se ridic` imediat. Dar ma[ina \n sine? Cobor\. Primi astfel [i un du[ rece \n plin` fa]`. s` gesticuleze. semne de carte [i alte asemenea. Tocmai când [i le alegea pe cele mai potrivite. nu…! Pre] de o clip`. o piatr` \i [uier` pe la ureche. Tot p`rul \i venise \n ochi. rezistase [ocului.ASTRUL IUBIRII 7 acolo cutii de ghirlande. pe obraji \i curgeau [iroaie. Se afla \ntr-un lumini[ lini[tit. . iar farurile sparte. pentru a ateriza \n lac. dar din fericire. pe haine avea acum pete maronii de noroi. a[a c` \naint` cu b`gare de seam`. De cealalt` parte. Doar florile din portbagaj se cr`paser` pu]in. Astfel c` toate cheltuielile o vor duce destul de mult. strângând câteva tulpini uscate. acum \i venea s` urle. Anya merse pân` aproape de mal. O cuprinse dezolarea – aripa \i era complet sfâ[iat`.

periculos [i infantil? Sau nu v` pas`? – Ba da. Cum \ndr`znea? |n alt` zi. apoi sim]i c` o iau n`du[elile [i din nou trebui s` se [tearg`. tonul \nc` mai p`stra o urm` de bun` dispozi]ie. \n loc s`-[i arate regretele. avea pome]i proeminen]i. Cu toat` mina lui sever`. \ntr-o alt` stare emo]ional`. pân` când sim]i un gâdilat \n vârful nasului [i se v`zu nevoit` s` se [tearg` cu mâneca. Anyei i se ridic` tot sângele \n fa]`. Cu un smoc de trestie \n mân`. serios de data asta. poate c` [i ea ar fi v`zut latura amuzant` a situa]iei. bine f`cut. la vreo treizeci [i ceva de ani. V` rog s` m` scuza]i. observ` cu stupoare c` b`rbatul. ie[i din stuf`ri[. nu la un om de afaceri atât de chipe[. Lat \n umeri. sau pentru c` nu se putea ab]ine s` nu râd`? – Nu v-a]i gândit niciodat` c` a arunca pietre \n ap` când sunt [i al]i oameni prin preajm` e un gest stupid. Dar credeam c` sunt . nu i se p`rea deloc distractiv. dar dup` ce ocolise un afurisit de fazan ca s`-[i avarieze ma[ina. Tân`ra se \ncrunt` – se a[tepta la cine [tie ce copil neastâmp`rat. r`spunse el. Deci. a[a e. Ba chiar o impertinen]` din partea lui. se scuza pentru c` o stropise. Ochii-i sclipeau juc`u[i. se scuz` el pe când ea ajunse aproape. – |mi pare foarte r`u. deveni el serios dintr-o dat` [i se \nclin`. – Normal! Nu e amuzant deloc! – Da. Gestul o mir` [i mai mult. un nas drept aproape perfect [i o gur` senzual`. gata s` izbucneasc` \n râs. Pe m`sur` ce se apropia. P`[ea trufa[. iar buzele-i frem`tau. mai degrab` abia-[i \nfrâna amuzamentul.8 ELIZABETH MARSH \n costum \nchis la culoare.

dac` vre]i. [i-i ar`t` [i el direc]ia unde parcase o ma[in` sport. c`ma[a p`rea una scump`. cred c` v` \n[ela]i. Am unul \n ma[in`. Am un prosop \n ma[in`. cum naiba de nu m-a]i auzit? – Pentru c` vorbeam la telefon. Pe cine \ncerca s` p`c`leasc`? – Trebuie s` m` fi auzit când am ap`rut. n-a fost decât o pietricic`. cambrat pe talie avea o croial` perfect`. dar ochii ei sc`p`rau \n continuare. Dup` ani de zile locui]i \n Lidden Magnor. Costumul \nchis la culoare. de un negru-str`lucitor. – La telefon? – La mobil. de fapt merita s` primeasc` cele mai umile. mai sincere [i mai gr`itoare scuze. N-o impresionaser` nici r`spunsurile superficiale.ASTRUL IUBIRII 9 singur. iar cravata trebuia s` fie . de unde scoase o geant` de piele [i o desf`cu. Am lovit o groaz` de bolovani. Anya f`cu ochii mari [i \nghe]`. Deci. El se dep`rt`. – Putea]i s` m` lovi]i mortal cu piatra aia… – Oricât de mult \mi displace s` contrazic o doamn`. Oare cine era? B`rbatul deschise portbagajul. vi-l aduc. indiferent ce crim` ar fi comis. explic` nervoas`. destul de puternic. Anya cuno[tea majoritatea oamenilor care treceau sau aveau leg`turi cu lumea micului ora[. Se a[tepta s` primeasc`. [i nici arogan]a lui. |ns` niciodat` nu d`duse peste acest individ. [i-i indic` locul \n care se z`rea capota albastr` a ma[inii ei printre ferigi. De[i a s`rit cu stropi mul]i. Nu p`rea genul de om care s` sape o groap`. |l cercet`. Privi spatele lui bine conturat. la care ea morm`i nemul]umit`.

Alura elegant`. r`spunse el surâz`tor. [i am venit de la Heathrow. Voia s` arate precum o vedet` de cinema. Acum. Anya puse jos smocul de trestie pentru a-[i [terge p`rul. – A]i ajuns azi-diminea]` cu avionul? – Da. avea ocazia! – Sunte]i \n vacan]`? \ncerc` ea curioas`. trecând peste postura de fiin]` rece acuzatoare. Fetei i se scurgea privirea dup` ma[in` [i probabil o f`cea cu destul de mult interes. probabil tr`gându-se din vechile familii burgheze care tr`iser` \n vilele de pe dealurile Dorset? {i totu[i. a aterizat la [apte. Vin din Indonezia [i stau \n Anglia vreo dou` zile. cu siguran]` c` acum l-ar fi recunoscut. Nu. dublat` de tr`s`turile lui distinse [i foarte relaxate. de[i. cu gene lungi [i negre. Apoi se strâmb`. zise ea când el se \ntoarse cu prosopul. Tuns` mediu. Cu ochii lui de un albastru-\nchis. [i se g`sise . am o \ntâlnire cu cineva. Ea nu f`cea parte din aceast` categorie. de obicei purtând coad`. absolut deloc. inspirau siguran]` de sine – poate prea mult`!– [i apartenen]` la o anumit` categorie de oameni avu]i. gândi Anya. – A[ vrea eu. omul avea o energie care nu-l recomanda drept un tip ]inut numai \n puf sau hr`nit cu linguri de argint. De[i. mai degrab` ar`ta ca un om care se descurcase \n via]` prin propriile-i mijloace. dac` l-ar fi v`zut alt` dat`. de data asta \[i l`sase pletele libere. – Mul]umesc. tipul afi[a o imagine destul de apetisant` pentru multe fete u[or de impresionat. Ea \l cercet` mai atent`.10 ELIZABETH MARSH de m`tase. cu mâinile \n buzunare. Hainele ar`tau perfect dup` o c`l`torie a[a de lung`. cu afaceri. cu singuran]` zburase la clasa \ntâi.

acum c`-l vedea mai clar. \n ma[in` fusese cald. – Dar n-a]i reu[it. Nu dorm niciodat` \n avion. v` asigur c` vor fi mai mult decât \ncânta]i. – Un zbor obositor. a[a c` am tras pe dreapta ca s` \nchid un ochi. [i privi ma[ina. – Aveam o \ntâlnire important` \n aceast` diminea]` [i speram s` fac o impresie excelent`. ridic` el din sprâncene. [i-[i privi mâneca bluzei. conturându-i pieptul. bluza i se lipise de trup. apoi s`-l duc` pe Oliver la [coal`.ASTRUL IUBIRII 11 vreo \nso]itoare de zbor care s` aib` grij` ca sacoul s` nu i se [ifoneze. E un Maserati. s`-[i fac` bagajele. |i ardeau obrajii. Iar el o punea \ntr-o . crem. sânii cu sfârcurile \ncordate din cauza aerului r`coros. – Nu prea. \l acuz` ea din nou. urmate de…dou` ore de mers cu ma[ina? – Cam una [i jum`tate. r`m`seser` pete g`lbui pe materialul fin. Dac` ave]i clien]i de sex masculin [i ap`re]i a[a. dar cu o asemenea imagine… – Dimpotriv`. dar a fost o prim` \ncercare. observ` cearc`nele din jurul ochilor – orele \ndelungate \[i spuseser` cuvântul. aprecie ea \nc` uscându-se. Acum \ns` se iscase o u[oar` briz` de prim`var`. [tiam s` le arunc artistic [i am vrut s` v`d dac` mai [tiu [i acum. a]i vrut s` arunca]i ni[te pietre \n ap`. – Sigur c` da! protest` Anya [i-i urm`ri privirea. – Când eram copil. Toat` diminea]a fusese pe fug` – cu micul dejun. trecând la uscarea pantalonilor. dar mi-am amintit de o treab` pentru care am vrut s-o sun urgent pe secretara mea [i… – {i dup` ce-a]i vorbit. Cum apa era maronie. – Una dezastruoas`.

alta albastr` [i alta roz dungat`. el avea dreptate. Con[tient` c` timpul trecea \n defavoarea ei. [i o ducea cu gândul la o rela]ie foarte intim`. dac` se mai . Suntem chit acum? zâmbi el fermec`tor. de[i cu câteva numere mai mari. Scoase din bagaj trei c`m`[i. f`r` a ezita câtu[i de pu]in. Anya era pe punctul de a accepta târgul cu oarecare re]ineri – fiindc`. – Poftim? – Le-am sp`lat la Jakarta. – Nu. pentru c` dac` m` duc acas` s` m` schimb…o s` \ntârzii. Calitatea c`m`[ilor. \ns` el insist`. ar fi dat foarte bine. Una l`mâie. Anya \[i pierduse tot avântul. – Atunci. o s`-mi iau revan[a. {i totu[i. Ba chiar. – Dac` sufleca]i mânecile [i o b`ga]i \n pantaloni. [i duse mâna la buzunarul sacoului de unde scoase un portofel. De[i \[i dorea s`-l fi \nv`]at o lec]ie printr-o replic` inteligent`. a[a c` sunt curate. Pofti]i. nici nu se vede. – Sigur? [i ea \ncuviin]`. tipului tot \i venea s` râd` – când se uit` la ceas. [i-i d`du o bancnot` de dou`zeci de lire pe care ea o refuz` de asemenea. Anya se \ncrunt`. [i mai ales fiindc` punea mare pre] pe punctualitate. [i o conduse spre Maserati-ul s`u. de[i se ar`tase dispus s` pl`teasc`.12 ELIZABETH MARSH situa]ie atât de jenant`. – O s` ias` la sp`lat. – Pute]i lua o c`ma[` de-a mea. – O s`-i face]i ferici]i. Nu obi[nuia s` poarte haine str`ine. aranjate frumos. Anya nu era genul care s` profite. O sut` de lire ajung? De[i era mult prea mult. Pl`tesc eu o bluz` nou`.

remarc` ea. – Am [i eu momentele mele. va ar`ta impecabil. a]i fi surprins`. |n . adaptat` stilului urban. Tipul scutur` cama[a ca s-o desfac`. pentru a ar`ta c` este o femeie modern`. realizând \ncurc`tura. care se vrea a fi important`. – Bine…. la ce via]` conservatoare am dus. purta]i sutien. {i probabil c` o mare parte din timpul liber [i-o omora cu avansurile nedorite. Anya l`s` imediat prosopul jos [i \ncepu s`-[i descheie nasturii. – Pe care? – Cea \n dungi.ASTRUL IUBIRII 13 [i piept`na la loc.cine pleca? – Nu sunt un violator \n serie din cartierul vostru. B`rbatul o scoase din folia protectoare. – Un num`r cu dou` cifre…de[i. Tr`s`turile lui fine [i felul \n care se prezenta erau o dovad` c` niciodat` nu se va impune cu violen]` asupra unei femei. Refuza s` dea bir cu fugi]ii. Iar dac` nu avea]i…v` asigur c` nu m` impresiona nimic. ordon`. – Mai mult de una. iar Anya dezbr`c` bluza. Scoate]i-v` bluza. A[a c`….Mul]umesc. – Nici nu v` vedeam \n aceast` postur`. fiindc` am mai v`zut o femeie goal`. [i orice form` de protest i s-ar fi p`rut copil`reasc`. zise el. dar tonul lui nu l`sa loc niciunui comentariu. aruncând \nt`riturile cu mi[c`ri iu]i [i sigure. – {i oricum. presupun. Se imaginase stând pe bancheta din spate s` se schimbe. – Cred c` v` pricepe]i de minune \n func]ii de conducere. Ea surâse palid.

a[ zice c` sunt rapid. Gestul \i acceler` pulsul. De obicei nu r`spundea astfel la reac]iile str`inilor. poate chiar mai mult. [i chiar dac` sfârcurile \nc` \i st`teau \ncordate [i deci vizibile. chiar dac` sutienul i se muiase. Se \ncrunt`. Deci. – Mul]umesc. atât de aproape. stergând-o. crescându-i adrenalina. o opri el pe când ea se c`znea s` prind` mâneca. – Sunt vinovat. f`r` a-i desface – c`ci astfel d`dea impresia de prea mult` modernitate. se strâmb` el. Sunte]i ud`. |nseamn` c` am gur` de aur. . Se \mbr`c` [i se \ncheie. apoi suflec` mânecile pân` la cot [i \nfund` marginile \n pantaloni. zâmbi fata. dar. gândi ea. dar apoi observ` c` privirea lui coboar`. iar mi[c`rile \i devin tot mai tandre. v` trimit c`ma[a \napoi imediat ce am ocazia. Anya \nghe]` toat`. |[i spunea c` mi[carea lui e una mecanic`. [i imediat lu` prosopul. – Mul]umesc. Interesul pe care el \l manifesta \i surâdea [i…o intriga \n acela[i timp. – Dac`-mi da]i un nume [i o adres`. De[i b`rbatul jurase a nu fi impresionat de nimic \n timpul schimbului. cum de reac]ionase acum? – Sta]i. iar pentru o clip` chiar \i p`ru fascinat de pielea fin` [i de forma sânilor ei. purta exact atât cât ar fi purtat [i pe o plaj`. ca s` m` ap`r. fie ei chipe[i sau nu. – Accept ipoteza.14 ELIZABETH MARSH plus. lipsit` de orice valoare. Era aproape. – Pe dumneavoastr` arat` mai bine decât pe mine. – De[i folose[te cli[ee. Anya observ` c` ochii o m`soar` rapid. fericit` atunci când b`rbatul termin`. zise ea.

– Sunte]i vreo reprezentant` fanatic` a organiza]iilor pentru protec]ia animalelor? – Nu.ASTRUL IUBIRII 15 – Nu e nicio grab`. care locuia \n Chelsea. – Dac` nu [tia]i. – Ce face]i cu alea? ar`t` el spre smocul de trestie pe care Anya \l ridic` de jos. fazanii nu sunt specii ocrotite de lege…ba chiar sunt omorâ]i oriunde \n ]ar` [i servi]i la cin`. Ce naiba s-a \ntâmplat? – Am virat ca s` evit un fazan. nu strivi]i sub . odat` cu bluza murdar`. se \nfior` ea. am pierdut controlul ma[inii [i… – Un fazan? – Am venit din curb` [i m-am pomenit cu el exact \n fa]`. – {i atunci. cu sos sau cu garnitur` de legume. dup` care scoase din portofel o carte de vizit`. o cercet` el. – Fac aranjamente florale. mi s-au rupt câteva. dar [i stilul lui de trai \n extravaganta Londr` trebuia s` fie mult mai apetisant decât al ei. Dar \n [ocul de azi. Anya citi pe un cartona[ alb. cu borduri aurite. a]i salvat pas`rea cu riscul de a v` avaria ma[ina? – {i ce trebuia s` fac – s` dau peste ea? – Dac` n-a avut reac]ie de moment ca s` zboare de-acolo – da! – Nu puteam. Poate c` soarta f`cuse ca ei doi s` se \ntâlneasc` taman pe dealurile din Dorset \n acea diminea]` de aprilie. – {i v-a]i avariat [i ma[ina. \mp`na]i. dar diferen]a e c` acolo sunt \mpu[ca]i. Vând [i duc mostre la diferite magazine. – Poate. numele de Garson Deverill. mergând al`turi de ea pân` la locul cu pricina.

Avea un Maserati superb. am virat pentru c` m` gândeam la alte lucruri. . apoi se uit` la caroserie [i \n cele din urm` la motor. – Merge. altfel. exact tipul de vehicul pe care b`rba]ii \l \ngrijeau ca pe ochii din cap. oft` ea. – A[a e. inclusiv ea. dar nu asta e problema. Anya \l urm`ri. cercetând cu degetul peste tot. – Ca dumneavoastr`. ceea ce \nseamn` c` am ie[it din sezon. – Ce bine… – {i ce bine c` nu venea nimeni din direc]ia opus`. Nu e nicio problem` mecanic`. [i care m-ar fi exasperat. \l putea conduce foarte bine. De ce nu se \ncadra [i el \n aceea[i categorie? Cum de nu st`tea treaz nop]ile. Ci timpul pe care l-a[ fi pierdut cu toate treburile astea. o duceau r`u \n acea perioad`. mai \ntâi examinând avariile vizibile. – Nu. Anya se \ncrunt` u[or. – Sunt sigur` c` a]i fi reu[it s` v` feri]i. Crede]i c` o s` porneasc`? se alarm` ea dintr-o dat`. a]i virat…Ca nu cumva s` \nc`lca]i regulile. or acum e aprilie. dac` avea reac]ii de moment [i pricepere. de exemplu? – Poate… [i privi spre ma[ina lui. – Deci. Se [tia c` multe persoane. {i f`r` \ndoial` c` tipul. [i a fost ceva din instinct. cât superficialitatea lui Garson \n ce priveau banii. Garson \ncepu s` dea un ocol ma[inii. Fazanii se pot vâna doar din octombrie pân`-n februarie. r`spunse ea amuzat`. zise ea. o fix` cu ochii lui alba[tri. compania de asigur`ri v-ar fi pl`tit repara]iile. N-o deranjau atât teoriile.16 ELIZABETH MARSH ro]ile unei ma[ini.

Se ridic`. cum de asociase rabla ei de Volkswagen cu o imagine pozitiv`? se \ntreba ea.ASTRUL IUBIRII 17 cu gândul la cum s-o scoat` la cap`t? I se p`rea cu totul nedrept. degetele sale \i atinser` gâtul. plec` ochii spre ai ei [i cei doi r`maser` astfel \nc`tu[a]i. \ndreptând [i ultimul fir. Dac` v` ridica]i p`rul. zise ea. dar eu va trebui s` pl`tesc o sut` de lire din poli]a mea de asigurare care \nseamn`… – o luau durerile de cap numai când se gândea – c` planul meu pentru un cuptor cu microunde se duce de râp`. Tensiunea dintre ei se accentu` – o presiune fizic` din ce \n ce mai . Sim]indu-i pielea fin`. parc` [i insinuase c`. P`cat. \mbun`t`]irile \n buc`t`ria de vis vor trebui s` mai a[tepte pu]in. unde avea bagajele. – Deci. observ` el. indiferent de ce spunea. De[i p`rea c` o comp`time[te. hainele ei aveau cel pu]in [ase ani [i le p`stra pentru ocazii speciale. vi-l aranjez. Anya \l ascult` [i-[i ridic` pletele bogate. [i am tras mult ca s` pun bani deoparte. Iar \n ce prive[te "\mbun`t`]irile" pentru buc`t`ria ei de vis…m`car de ar fi [tiut realitatea! {i totu[i. ca un afront asupra ei \ns`[i. nu credea \n dificult`]ile ei financiare. Anya \ncepu s`-[i rearanjeze florile cu gândul la impresia pe care o f`cea \n public – de[i aduceau o not` de elegan]`. El \i \ndrept` col]urile [i pe m`sur` ce lucra. – Gulerul e pu]in cam aiurea. – Probabil c` nu v` preocupau banii. Probabil c` o considera preten]ioas` [i perfec]ionist`. Anya deschise portiera [i se lungi pân` pe scaunul din spate. ie[ind din ma[in`.

– Adic`. [oldurile frumoase [i. Garson \nc` ]inea degetele pe guler. func]ioneaz`? M-a]i iertat c` v-am stropit? – P`i… – f`cu ea o pauz` provocatoare – mda. Anya \[i dori ca el s`-[i \nfig` degetele \n p`rul ei. [i ea nu-[i dorea s-o elibereze. \n fine. – {tii… zise el. atr`g`toare [i disponibil` flirturilor. el \[i retrase mâinile [i f`cu un pas \napoi. s-o trag` aproape [i s-o s`rute. iar privirea lui cercet` pe de-a-ntregul p`rul castaniu [i bogat. – Prescott? Probabil c` nu auzise numele clar. Nu mi-a]i spus cum v` numi]i. coborând spre talia sub]ire. – Anya Prescott. Instantaneu. De[i n-o studia la fel de curios cum inspectase ma[ina. – Vre]i s` m` fermeca]i. dar tonul lui uimit l`sa a se \n]elege c` recunoa[te acest nume. Ea \i confirm`. Ca-ntr-un gând nebunesc. chipul bine conturat cu buzele pu]in cam mari. Serios. sunte]i una din pu]inele femei care ar trebui s` poarte pantaloni de piele. dar `sta e adev`rul. – Deci. examinarea lui echivala cu o . ochii sclipindu-i.18 ELIZABETH MARSH mare. – Scuze. putem s-o lu`m de la cap`t. observ` ea. C` avea o oarecare \nsemn`tate pentru el. Zâmbetul pozna[ \l f`cea s` par` [i mai atr`g`tor pe Garson Deverill – cel mai atr`g`tor b`rbat pe care-l \ntâlnise \n ultimii ani – iar complimentele lui o f`ceau s` se simt` dorit`. spre picioarele lungi mascate de cizmele negre. Fata ridic` din sprâncene. – Cu gur` de aur…E nepl`cut. râse el.

M`ri viteza. Fiind o apari]ie pl`cut`. – Stau la marginea ora[ului Lidden Magnor. – La revedere. – V` ajut s` ie[i]i la [osea. r`m`sese acolo.ASTRUL IUBIRII 19 aten]ie deosebit` pentru obiectul admirat. [i mai ales cum de cineva care venise pentru dou` zile \n Anglia se oprise tocmai pe dealurile din Dorset. or el d`dea impresia unui om prea important pentru a se \ncurca \n astfel de nimicuri. aproape ostil. . Anya deveni impacientat`. – La revedere. interesat. ca [i cum p`rerea lui se schimbase radical. Oare unde avea \ntânirile? Firmele cu profil industrial din zon` erau mici. [i Anya se urc` \n ma[in`. pân` se preg`ti s` ias` de pe drumul de ]ar`. \ns` Garson p`rea c` merge dincolo de trupul ei fizic – [i mai r`u. Mult mai r`u. – Trebuie s` plec. A[teptând ca el s`-i dea explica]ii mai departe. zise el neutru. murmur` el f`r` a o sc`pa din ochi. se confrunta adesea cu priviri indiscrete din partea b`rba]ilor care o dezbr`cau practic din priviri. iar acum o dispre]uia. |ns` el nu zise nimic mai mult. acum \ns` ea sesiz` ceva \n neregul`. continu` ea. Cu o clip` \nainte se ar`tase prietenos. {i nu doar o admira. cu ochii s`i alba[tri ]intuind-o. Se uit` \n oglinda retrovizoare [i-l v`zu c` o urm`re[te. – {tiu. El nu se mi[case din locul respectiv. Cam la trei kilometri mai jos. Anya \l privi curioas`. Ea se dep`rt`. cu mâinile pe piept. \ns` parc` ceva o ardea \n spate.

[i dup` ce e[uase pentru a doua oar` \n a-[i g`si o nou` locuin]`. patronii magazinelor de desfacere motivau prin pia]a falimentar` refuzul lor de a mai cere stoc. Dac` venitul actual nu-i era suficient pentru ea [i Oliver. Credea c` ghinionul ce-o urm`rise cu o zi \nainte avea s`-i fac` zile fripte \n continuare. Oare urma [i o a treia zi? Ce accidente o mai p`[teau? O inunda]ie. avea destui bani \n banc` pentru a supravie]ui alte [ase luni. [i \n acest timp presupunea c` situa]ia avea s` se \mbun`t`]easc`…Nu? Da. Anya schimb` c`ma[a dungat` [i pantalonii de piele cu ceva mai comod. Oricum. se p`rea c` intuise bine. cu siguran]`. mai ales c` aveau pre]uri foarte accesibile [i-i promiseser` c` o vor contacta imediat ce apele se lini[teau. Iar dup` accidentul de diminea]`. o foamete. Spera doar c` magazinele vor apela cât mai .Capitolul 2 Acas`. o invazie de l`custe? Un faliment bugetar? |[i strânse p`rul \ntr-o coad` bogat`. dar o [i felicitaser` pentru produsele ei bine lucrate.

iar acum de-al ei.ASTRUL IUBIRII 21 repede la serviciile ei. poate c` ea confunda nesiguran]a [i ostilitatea lui cu o simpl` curiozitate. Va sp`la c`ma[a [i i-o va trimite a doua zi. iar astfel Garson Deverill va ie[i complet din via]a ei. F`cu pu]in curat \n camera b`iatului – aranj` cuvertura. Trebuia. De ce \[i schimbase atitudinea? O m`cinase aceast` idee toat` ziua. de unde curiozitatea lui? Oare numele ei avea o semnifica]ie pentru el? Care? Arunc` deoparte c`m`[a [i merse \n dormitorul micu] al lui Oliver. A doua zi avea s` ias` pe pia]` o nou` ofert` de apartamente [i ea pornea din nou \n c`utare. materialul mângâiase pielea lui bronzat`. Atunci. O marca senzualitatea acestor gânduri. Oliver insistase cu o zi \nainte c` nu [tie motivul de la care \ncepuse cearta la [coal`. Accidentul putea s`-i fi cauzat tulbur`ri [i nu-l citise bine. pentru ca azi s-o dezmierde pe a ei. animalele de plu[. lipsa unuia? Probabil c` cel`lalt copil \l tachinase pe acest subiect. Posibil. S` fi fost oare problema tat`lui – de fapt. pân` ca ea s`-[i dezv`luie numele. . adun` creioanele l`sate pe jos. Se \ncrunt` dintr-o dat`. |ntre ei doi se conturase ceva. |ncercarea de a explica atitudinea unui tip pe care nu-l v`zuse niciodat` [i pe care n-avea s`-l mai vad` \i p`rea o pierdere de timp. |[i plimb` degetele pe obiectul fin. {i probabil a[a se explica [i dorin]a ei stupid` ca el s-o \mbr`]i[eze [i s-o s`rute. C`ma[a roz cu dungi albe era aruncat` \n fa]a ei. mult mai alb`. |ntreaga diminea]` tr`ise acut senza]ia c` acea c`ma[` fusese cândva lipit` de trupul lui Garson Deverill.

Se pr`bu[i pe marginea patului. – Pentru c` am fost gemene identice. [i-i vorbise despre mama lui natural`. foarte mult. \l \mbr`]i[ase ea. De[i amintea constant numele surorii ei. cu albumul de poze \n fa]`. dar s`rise \n mod . când tu aveai o s`pt`mân`. dar acum tu e[ti mama mea. pentru a se asigura c` Jennie r`mâne \n mintea lui. Oliver aflase [i despre desp`r]irea p`rin]ilor lui \nainte de na[tere. nu mama. zise copilul. Unde locuia tat`l lui? Cu ce se ocupa? De ce nu venea s`-l vad`? Ochii tinerei r`t`cir` undeva \n zare. Anya \i inoculase f`r` s` vrea ideea c` e p`rintele lui. – Dar seam`n` cu tine. Aberând. strângând un col] al p`turii \ntre degete. \ns` \n ultima s`pt`mân`. c` era cânt`re]. sora ei. b`iatul nu p`rea deranjat de ideea a "dou` mame" realiz` ea. Jennie. a[a cum se presupunea. |mi pare r`u c` prima mea mam` a murit. Chiar dac` pe atunci nu aveai deloc p`r. Mic fiind. [i erai ro[u la fa]` ca un rac. Dar vreau s`-mi spui m`tu[` [i s` le spui prietenilor t`i despre… – Nu vreau. m-a rugat s` am grij` de tine [i am acceptat. \i spusese c` tat`l tr`ia \n Londra. Cam \n aceea[i perioad`. – Dar m` iube[ti foarte mult. dintr-o dat`. considerându-l destul de mare ca s` afle adev`rul. – Da.22 ELIZABETH MARSH O durea sufletul doar la gândul c` b`iatul ar suferi [i mai mult dac` s-ar afla c` ea este doar m`tu[a lui. Dar cu un an \n urm`. pe fereastr`. râsese b`iatul. \nainte s` moar`. se a[ezase cu el pe canapea. O iubeam foarte mult pe Jennie a[a c`. \ncepuse s`-i pun` diverse \ntreb`ri. de[i nu avea un iubit pe-atunci.

dincolo de curtea pietruit`. dar \n receptor \l auzi pe William Price. – Scuze c` te deranjez. de cl`diri abandonate. draga mea. .ASTRUL IUBIRII 23 deliberat peste a treia \ntrebare. care locuiau la Grange. agentul imobiliar care se ocupa de vânzarea propriet`]ii Grange. Vizavi. atât Grange. {i totu[i proprietarii aveau atâtea posibilit`]i materiale. se ridica o cas` \n stil victorian. a[a c` motiv` spunând c` era foarte ocupat. Se \ncrunt` din nou. Poate era vreun client care se r`zgândise. zise el. Anya zâmbi amar. Acest` situa]ie dura de doi ani de zile. nu-l putea duce cu z`h`relul prea mult` vreme. Auzi telefonul chiar când cobora sc`rile. S`-i scrie iar`[i nesuferitului de Lucan Cesari? Poate n-avea niciun rost. ridicându-se \n picioare. Privirea \i alunec` spre pancarta pe care scria "De vânzare". – Ce bine. Cum s`-i spun` unui copil de cinci ani c` p`rintele s`u nu se interesa deloc de soarta lui? Nu putea. proprietatea unui bibliotecar pensionat [i a so]iei lui. lâng` o [ur` de c`r`mid`. \n vizit` la fiica lor m`ritat` acolo. cât [i dependi]ele se cereau reparate cât mai grabnic. De[i de la distan]` casa p`rea atr`g`toare. Se rug` repede pentru noroc. |i s`ri inima din loc. având un aspect demodat. So]ii Wright se aflau \n Australia. \n calitate de mo[tenitoare. |nchiriase o cas` cu dou` etaje. |ns` fiind un copil de[tept. murmur` Anya. ar fi trebuit s` se arate interesat`. |ncerc` s`-[i scoat` aceste gânduri din minte cu ochii pe geamul dublu. dar nimeni nu fusese interesat. so]ii Bob [i Mavis Wright. [tia c` nu-i va r`spunde. care.

eu sunt prins cu un alt client [i voiam s`-i spui tu domnului Cox c` o s` vin` cineva. Faptul c`-l . nemul]umit`. str`juit` de straturi de flori ro[ii. I-am explicat. {i a venit \n lipsa ta. – Dar ia-]i spus c`… se alarm` ea. deci poate c` nu facem nimic. cum m` a[teptam. dar indiferent cine-ar fi fost. – A.24 ELIZABETH MARSH De[i c`s`torit [i \n vârst`. Tipul n-a fost impresionat de casa mare nici a doua oar`. Nu s-a ar`tat impresioant [i n-a mai dat niciun semn de via]`. Dar cum c`su]ele sunt incluse \n pre]ul \ntregii propriet`]i. \n dup` -amiaza asta. s` fac` [i el un tur de orientare. vrea s` le vad` [i pe acestea pe din`untru. Din p`cate. a v`zut placa [i a vrut s` \ncerce. draga mea. Din grab`. Anya strâmb` din nas. mai [tii…M-a sunat pe nea[teptate ca s` fixez o alt` \ntrevedere \n diminea]a asta. dar… – {tiam c` e[ti fat` bun`. iar pentru Anya avea o sl`biciune. A venit un tip care vrea s` vad` proprietatea [i… – Eu n-am v`zut pe nimeni pe-aici. Dar. parfumate. Tipul apare pe la dou` jum`tate. {i \nchise. mai \ntâi a venit la Easter când tu [i Oliver nu era]i acas`. apoi la unchiul t`u din Yorkshire. sigur. Deci? – Da. – Nu te panica. surâzând. tipul tot f`cea ochi dulci fetelor dr`gu]e. Mul]umesc. fiindc` ea trebuia s`-l ia pe Oliver de la [coal` la trei. William uitase s`-i dea numele clientului. nu. D`du \n c`rarea principal`. Cred c` a trecut pe-acolo. De[i plimbarea pân` acolo nu lua mult… Ie[i pe c`rarea micu]` din gr`din`. – Vreau s`-mi faci o favoare. spera s` apar` la timp.

nu-l va ajuta s`-[i cure]e locuin]a. .ASTRUL IUBIRII 25 anun]a pe vecin c` venea un client. – Nu? se mir` ea. atitudinea ei se dovedea destul de non[alant`. de str`ini care "\[i f`ceau de lucru". dar nu men]ionase exact unde. ci doar avea s` creeze un deranj \n plus. pentru a parca \n curtea casei mari. deci poate c`-i luase urma. \n fiecare sear`. B`trânul \[i petrecea dup`-amiezile la televizor. – O vre]i mai repede? se apropie de el. De[i aparent inocent`. se uit` \napoi. – Poftim? zise el. Z`ri o ma[in` apropiindu-se de-a lungul paji[tilor v`lurite. Atunci. Nu voia s` par` prea mul]umit` c`-l revede. dar William Price a zis c` o s`-mi ar`ta]i c`su]ele. auzi huruit de motor \n spate. dar dac` o vre]i acum… – N-o vreau. care \ngrijea \n fiecare diminea]` gr`dina so]ilor Wright. Voiam s-o sp`l \n dup`-masa asta. Dintr-o dat`. din care cobor\ tocmai Garson Deverill. Anya r`mase cu gura c`scat` \n fa]a unui Maserati negru. probabil c`-i va face o impresie nepl`cut`. Cu toate c` o luase un fior pl`cut. comentând evenimentele politice la barul din ora[. Acest Bert Cox era un v`duv de vreo [aizeci de ani. Pulsul tinerei se acceler`. Nu agreea s` fie \ntrerupt din rutina lui zilnic`. Nu voia nici s`-l lase s` cread` c` [tie motivul venirii lui – s`-[i explice privirile neprietenoase de mai devreme. \i era greu s` nu zâmbeasc` amabil. de ce a]i venit? – Am ajuns mai devreme. Dar schimbarea ei \n haine mai confortabile. |i spusese c` tr`ia \n Lidden Magor. – C`ma[a dumneavoastr`.

s` anuleze contractele cu ea [i cu Bert. Ea se \ncrunt`. el putea foarte bine s`-i arunce \n strad` pe ea [i pe Oliver. – Da. – Presupun c` domnul Price v-a spus c` aceste c`su]e sunt \nchiriate. pentru c` persista [i acum. Doar prietenii apropia]i [tiau adev`rul. s` pun` . dar de ce s`-l nemul]umeasc` ea? Brusc. Nu spuse nimic cu privire la adev`ratele raporturi dintre ea [i Oliver. [i. din cauza sentimentului de culpabilitate. \[i d`du el p`rul din ochi. [i agentul \i luase drept mam` [i fiu. iar ea n-avea de gând s`-l corecteze. Ca toat` lumea. Mintea \i vâjâia. Tonul t`ios. r`ceala privirii lui albastre \i dovedeau acest lucru. domnul Price a men]ionat c` sta]i aici cu fiul. mi-a spus. Deci. [i doar confiden]ial. cum a semnat cu mine un contract pe un an [i c` a[ vrea s` r`mân mai departe? Adic` s` stau aici permanent? Trebuia s`-i aduc` la cuno[tin]` problema spinoas` care o preocupa \nc` de când domnul Wright se hot`râse a vinde. [i nici nu venise a-[i cere scuze. – De asta \mi [tia]i numele? – La prima mea vizit`. Deci nu se \n[elase când atitudinea lui \i p`ruse ostil`. Iar grijile \n acest sens o bântuiau zi [i noapte. Sim]ea c` nu e genul de om care s`-[i ascund` nemul]umirile. sau doar \n cazuri absolut necesare \l dez`vluia. n-o urm`rise.26 ELIZABETH MARSH – Deci… f`cu ea ochii mari. dumneavoastr` a]i v`zut-o azi-diminea]`? – Da. realiz` c` la cump`rarea propriet`]ii.

Deci. Garson trebui s` se aplece pentru a intra. – Dânsul e domnul Deverill. Iar dac` pl`nuia s`-i dea afar`. cu doar câteva fire de p`r \n cap. iar acum ie[ise. |l \nfrunta. s-o ia. neunse. zise el. Dac` deveneau du[mani. Ea era chiria[ul care-i f`cea dificult`]i prin dorin]a de a r`mâne. – O gr`mad` de or`[eni vor s` se \nst`pâneasc` aici. |l privea timid pe sub gene. Anya zâmbi. subminându-i autoritatea. pufni b`trânul. era du[manul lui.ASTRUL IUBIRII 27 totul pe seama ei. – E[ti un ditamai fl`c`ul. slab. \i \ntrerupse gândurile. De unde [i atitudinea ostil`. \l prezent` tân`ra. – Am un apartament acolo. Anya \[i \ndep`rt` o [uvi]` de p`r din ochi. Scâr]âitul unei u[i vechi. Era vecinul de-al`turi. impun`tor. William nu-i d`dea mari [anse. |nalt. – Asta vi s-a spus… Fie din cauza spa]iului mic. Oare ideile ei erau credibile sau \nnebunise de tot? Oricum. coment` b`trânul. \n papuci [i c`ma[` cu mânec` scurt`. E interesat \n cump`rarea casei mari [i ar vrea s` vad` [i c`su]ele. nu-i a[a Aya? . \nvechit. – Veni]i de la Londra? se interes` Bert. [i el \i devenea du[man. acru. |[i l`sase sticla de lapte la poart`. E \n regul` dac` vine [i la dumneavoastr`? U[a fiind scund`. solid. ca s` aib` o cas` la aer curat. fie a mobilierului b`trânesc. Garson \i ap`rea Anyei foarte \nalt. b`trânul \i amintea de un personaj simpatic. vorbind tare ca s` acopere televizorul pe care nu voia s`-l \nchid`. nu trebuia s`-i ignore prezen]a.

de diminea]`. Ea \i ar`t` scara. – Hai. |n dou`sprezece luni. zâmbi ea slab. Cei doi \[i d`dur` mâna sub privirile mirate ale Anyei. oi fi [i un cleptoman care vrea s`-[i \nfunde buzunarele cu ce-i pic` \n mân`? \ntreb` el laconic. Mul]umesc pentru g`zduirea scurt`. du-te cu el. s`-i ofere din când \n când câte o mâncare cald`. \i zise b`trânului când se \ntoarser` [i-i ar`t` o carte de pe mas`. Nu se poate. conducându-l. – V`d c` sunte]i interesat de cai. strângerea de mân` p`rea una foarte . Cu ceva ani \n urm`. se vedea clar c` e atent [i un bun cunosc`or. Bert o \ncadrase [i pe ea \n aceea[i categorie. jos. – Pe lâng` faptul c` sunt un instrus [i un b`g`cios. nu [tia dac` Bert \i \mp`rt`[ea atitudinea. \ncuviin]` ea. Merge]i des la curse? – Nu a[a cum mi-a[ dori. doar [tia pericolul pe care-l reprezenta un posibil cump`r`tor. trecuse peste atitudinea ostil` [i-i acceptase ca unii din partea locului. [ederea lui acolo putea fi pus` la \ndoial`. zâmbi. Cu toate acestea. când ajunser` la etaj. – Nicio problem`. Anya.28 ELIZABETH MARSH – Unii da. sus. Dup` cum examinase [i Volkswagenul ei. N-am ma[in` [i e greu s` g`sesc pe cineva care s` m` duc`. De[i Garson zâmbea \mp`cat. cu gândul la atitudinea lui schimb`toare. dar pe m`sur` ce se oferise s`-i fac` unele cump`r`turi. A]i terminat? – Da. cerceta]i. care se ridicase. De[i turul nu dur` mult. tân`ra observ` c` lui Garson nu-i scap` niciun detaliu. – Niciodat` nu po]i s` [tii. r`sun` autoritar glasul lui Bert.

La porti]a alb`. Dup` ce se salutar`. Anya [i b`rbatul se \ntoarser` la casa ei. Ea se \ncrunt`. eu a[a cred. casa Anyei era de dou` ori mai luminoas`. [i are ap` \n cas` la fiecare ploaie mai mare. {i oricum. o s` fie prea scump [i n-ar avea rost. La domnul Cox. de[i ieftin`. Mobila. Podelele curate erau acoperite de covoare moi.ASTRUL IUBIRII 29 amical`. dând impresia de spa]iu mare. – Da. – Corect. a[a e. – Totul e ref`cut. De[i de dimensiuni asem`n`toare. Pere]ii fuseser` proasp`t spoi]i. de asemenea mic`. iar col]urile \ntunecate erau \nveselite de decora]iuni deschise la culoare. [i asta ar \nsemna s` trece]i peste o tradi]ie de ani de zile. se trezi el. ea se opri. lemnul e mâncat de vreme. la ferestre atârnau perdele din material indian. dar dac` v` gândi]i s` lua]i [i c`su]ele [i s` m`ri]i chiria. Cel pu]in. Oricât de naiv` era nu-[i \nchipuise c` un alt proprietar ar putea distruge ansamblul de case. – {i totu[i. De[i c`su]ele au apar]inut \ntotdeauna acestei propriet`]i. nu aglomera spa]iul. nu-[i permitea s` mai cumpere altceva. Ar lua ani de zile s` v` reface]i investi]ia. chiar dac` ave]i o alt` p`rere… I-o lu` \nainte pe c`rare. datorit` aranjamentelor [i a aten]iei acordate interiorului. ]ev`ria este veche. dar le pot vinde. – Nu cred. \l inform` ea. – Mul]umesc…De[i am f`cut totul din pu]inul pe care l-am . Ajunser` la u[a ei. sunt impresionat. zise. – Chiriile pot fi o surs` substan]ial` de venit.

Amândoi au pierit \ntr-un accident de ma[in`. |ntr-adev`r. de[i se aflau pe pozi]ii adverse. am studii filologice – franceza. . {i totu[i. {i cum a]i pus \n valoare studiile? – Dup` absolvire. [i mama dumneavoastr`… a fost profesoar`? – A murit acum [ase ani.30 ELIZABETH MARSH avut. – Nu pun la \ndoial` capacitatea dumnevoastr` intelectual`. avea o fereastr` care d`dea spre livada propriet`]ii mari. Sunt profesoar`. Mergând prin spatele casei. – Deci. am lucrat ca traduc`tor la Ministerul de Externe dar…m-am l`sat de meserie. – Aceasta e boomlacka – adic` buc`t`ria visurilor mele. O intriga faptul c` apreciaz` comentariul lui. culoare [i alte asemenea. Se sim]ea nelalocul ei printre atâtea \ntreb`ri personale. – A]i urmat cursuri universitare? se mir` el. – A]i studiat decora]iunile interioare? – Nu. Deschise u[a spre o \nc`pere pu]in mai mare decât o baie obi[nuit`. – M-am \n[elat… – Amarnic. mama a fost profesoar` de desen [i i-am mo[tenit pasiunea pentru desen. |n plus. – {i tat`l? – Tot atunci. – Nu m` credea]i \n stare? râse ea. dar era exact atât cât s` \ncap` \n ea o chiuvet` cu leg`tur` la apa rece. un cuptor vechi [i un frigider la fel de ruginit. \l \n]ep` ea. ar`t` cu degetul. nu [tia ce o determina s`-i r`spund`.

[i se opri. So]ii Wright mi-au dat-o ca s-o folosesc ca atelier pentru lucr`rile mele.ASTRUL IUBIRII 31 – Dar n-a fost o jignire. a]i vrea s` continua]i? – Da. a trebuit s` arunc lucruri nefolosite. Mi-ar economisi timp [i a[ m`ri produc]ia. face o treab` bun`. Anya d`du din cap. – Asta mi-a zis [i William Price. din cauz` c` era mic` de \n`l]ime. Nu este loc pentru un cuptor cu microunde. [i spunea c` nu pl`ti]i chirie pe asta. – {i nu v`d rolul cuptorului \n toat` povestea. crizantemele. – Nu. situa]ia se va schimba? – Nu. [i intr` ca se se uite mai \ndeaproape. devenind con[tient` de entuziasmul ei exagerat. Nesigur` dac` era doar o remarc` sau o alt` amenin]are. Pot s` m` folosesc de florile din gr`din`. sunt ideale. O enerva la culme faptul c` trebuia s`-[i ridice ochii pentru a-l vedea ca lumea. margaretele. dar nu foarte mult… – Dar pl`ti]i pu]in [i pentru cas`. Asta \nsemna c` dac` el cump`ra. Sau plantele cu frunze late…. {i le mai fac. dar trandafirii. Mi-au spus c` le-am f`cut o favoare. Anya ezit`. . A[ accepta s` pl`tesc chirie pe [ur`. Nu orice plant` merge pus` la uscat astfel. – Ca s`-mi usuce florile. dar nimeni n-a folosit spa]iul acela de ani de zile [i \nainte s` intru eu. Dac` a]i observat. indiferent cum a]i luat-o. s`-l cur`] [i s` revopsesc. când mai am grij` de casa lor când sunt pleca]i. ne[tiind dac` s-o ia ca pe o amenin]are. iar Bert vrea s` fie gr`dinar \n continuare. dar inten]ionam s`-l pun \n [ur`. – {i dac` se schimb` proprietarul.

Garson cercet` atent camera. dup` dumneavoastr`. O deranjau \ntreb`rile prea \ndr`zne]e. trebuie s` faci [i astfel de lucruri. – Chiria mic` e motivul pentru care a-]i plecat acum patru ani de la unchiul dumneavoastr` [i a]i venit aici? – Da. zise el. Cât tupeu! Cu siguran]`. De unde [ti]i? – L-am \ntrebat pe William Price. M-am interesat [i de fiul dumneavoastr`. V` rog. mai ales c` \nc` nu manifestase o dorin]` sigur` de a cump`ra. indicând scara \ngust`. Garson intr` \n dormitorul ei. având \n vedere starea \n care e. Ea d`du din cap [i-i ar`t` [i petalele parfumate. – Asta e baia. Pere]ii de culoarea l`mâii se potriveau cu decora]iile albe [i galben-pal. aflase c` nu are so] [i c` probabil e \nc` o mam` nec`s`torit`. Dup` primele dou` \nc`peri. apoi se \ntoarse brusc spre ea. deschise ea repede toate u[ile. nelini[tit`. – Este opera dumneavoastr`? ar`t` el spre un co[ule] cu flori uscate. Anya urc`. – Poftim? s`ri ea. camera lui Oliver [i a mea. – Ave]i un iubit? Nu-l mul]umeau detaliile pe care le [tia deja despre via]a ei personal`? |[i \ncle[t` pumnii. Dac` vrei s` te ai bine cu vecinii. – Tot eu am f`cut [i potpuriul. f`când-o s` fiarb` de furie. Privirea lui albastr` c`ut` mai \ntâi modelul floral de pe .32 ELIZABETH MARSH – A[ pl`ti pu]in. – Ai prieten? repet` el. \nghe]` ea.

Dar con[tientizarea masculinit`]ii [i for]ei sale fizice. unde visa. \n ciuda adversit`]ii f`]i[e. Picioarele lungi cu posteriorul din piele neagr`….mmm…m` mânca \n palm`! Tân`ra r`mase f`r` cuvinte. – Dar v` teme]i c` a[ avea o mul]ime de admiratori care vin aici \n toiul nop]ii sau la orice or` din zi? Ei bine. acum! Voia s`-l plezneasc` peste mutra aia \ngâmfat`. pentru ca apoi s-o fixeze pe ea. unde dormea. – Sunt sigur` c` l-a]i interogat pe William Price dac` \mpart casa cu altcineva. nu am. – Depinde cine o poart`. dar era [i singur` \n dormitor cu el. iar el mi-a r`spunse negativ. \mbr`cat` sumar! – Asta numesc eu o idee ademenitoare. [i-i c`zu privirea spre pieptul ei. Pe de alt` parte. Dac` e o femeie sub]ire. cu sâni… – Ca s` v` r`spund la \ntrebare. Nu doar b`nuia implica]iile din aceast` \ntrebare. [i col]urile gurii sale tres`rir` u[or. nu exist` niciun b`rbat \n via]a . undeva \n mintea ei.ASTRUL IUBIRII 33 cuvertur`. o alarmau. {i nici nu aprind lumina ca s` m` postez pe teras` \n amurg. Erau singuri \n toat` casa. de fapt. r`spunse ea acid. pe lâng` formele ei pl`pânde [i feminine. De[i dac` a]i purta pantalonii de azi-diminea]`. a]i atrage mai multe persoane. |[i mu[c` buzele. – A[a e. {i pe ea o mânca \n palm`. – Ave]i un feti[ \n leg`tur` cu pielea neagr`? se interes` ea pe un ton neutru. Poate c` totul se datora faptului c` el \i violase intimitatea. spa]iul unde \[i f`cea toaleta. avea m`car satisfac]ia c` \l atr`gea din punct de vedere fizic.

ochii lui Garson o dezbr`caser` practic din priviri – ceea ce o incitase. – Presupun c` ave]i un set de chei de la Grange. n-ar fi mai cuminte s` lua]i ceva . nu? Probabil. sau ca re[edin]` permanent`? – Doar pentru sfâr[iturile de s`pt`mân`. c`ci acei ochi de un albastru p`trunz`tor nu omiteau niciun detaliu. zise el. Pre] de o secund`. coborând sc`rile o clip` mai târziu. |ntreg trupul ei fusese str`b`tut de un fior cald de pl`cere. Se poate s-o v`d [i eu? Anya sim]i cum se chirce[te pe dinl`untru. fiindc` de data asta. cel pe care-l considerase o dat` cel mai de pre] cadou din lume. s` se salveze de o dezvoltare mai am`nun]it` a idealului s`u de femeie [i-n al doilea. – S` mergem.34 ELIZABETH MARSH mea. Pentru Dumnezeu. dar le lu` imediat de pe pervaz. |ns` numai ideea de a fi excitat` de o simpl` privire \nsemna ceva nou pentru ea. cum mai mult de jum`tate din acestea le petrec prin ]ar`. de[i. s-o lase \n amarul ei. tinerei \i veni \n minte s` mint` c` nu le avea. – Dac` tot c`l`tori]i a[a de mult. [i mai ales. Trebuia s` scape. nu reu[ise a[a ceva. Se \ntunec` – nici m`car Dirk. ]ine]i casa doar pentru weekenduri. o s` fiu absent mai tot timpul. Dac` o cump`ra]i. el nu observase nimic. nu voia s` devin` foarte interesat de locul acela. coborând \n fug`. – A[ vrea s-o v`d [i a treia oar`. – A]i v`zut-o deja de dou` ori. V` rog. |[i dorea cu disperare s`-l vad` plecat. [i ie[i. |n primul rând. [i ie[i \n grab` pe u[`.

f`r` \ns` a [i-l imagina dezbr`cat. m`surându-l din priviri. nemaivorbind de a le \ntre]ine. mi-e greu s` stabilesc anumite rela]ii. – Dac` e cumva vreo aluzie la preferin]ele mele. – So]ia dumneavoastr` ce p`rere are despre o astfel de achizi]ie? se interes` ea. fericit` c`-[i poate lua revan[a. iubita… – Nu am. a[a cum o f`cuse [i el mai \nainte. murmur` ea \n b`rbie. De[i Garson nu d`dea niciun indiciu c` ar fi c`storit. aproape nobile. cu toate c`-i displ`cea. sune]i un burlac \nr`it? suger` ea suav. mobilat \n culori \nchise [i cu podea zgâriat`. Dac` tot f`cuse cercet`ri despre persoana ei. totu[i Anya sim]ea nevoia s` \ncerce. continu`. – Nu? El tres`ri. Tân`ra deschise [i intrar` \n holul tapetat \n galben. [i o fix`. – Nu exist` nimeni special \n via]a mea. – Poate. sunt cât se poate de normal. – Cum sunt mai tot timpul pe drumuri. Trebuie s` fi]i o adev`rat` prad` pentru femei. – {i un adev`rat cuceritor. |nc`perea avea aerul unei neglijen]e generale. se r`sti el [i p`[i spre o camer` folosit` drept atelier de cusut de c`tre doamna . dar… d`du din umeri. – Atunci. i se p`rea \ndrept`]it ca [i ea s`-l interogheze acum. – Atunci.ASTRUL IUBIRII 35 mai aproape de aeroporturi? suger` ea. – Nu sunt \nsurat.

– Jos. Dac` sunte]i interesat de via]a de noapte sau \n loca]ii . iar baia comun` a[ moderniza-o complet. a]i ob]ine o buc`t`rie spa]ioas`. n-ar merita – doar pentru o cas` de vacan]`. [i unindu-le. Ce a]i face dumneavoastr` ca s` aduce]i locul `sta pe linia de plutire? – Eu? – Da. Acum \ns`. [i a[ redefini spa]iul buc`t`riei [i c`mara. care la suma de cump`rare. \n timp ce f`cea cur`]enie acas`. {i cost` zeci de mii de lire. ca s`-l urm`reasc`. – Adic`? – Pentru \nceput. plus aragaz. Any \[i imaginase cum ar redecora totul. zâmbi ea. Se opri. zise când ajunser` la etajul \ntâi.36 ELIZABETH MARSH Wright. fiindc` Garson Deverill se dovedea destul de sensibil \n ce prive[te via]a lui personal`. [i avea clar \n minte toate planurile. – Cu un cuptor cu microunde? – {i acela. – A[a considera]i dumneavoastr`. [i ar lua destul pân` când v-a]i putea muta. Apoi a[ pune \nc`lzire central`. – Dar toate astea ar dura luni de zile. De multe ori. – Mda. aici – [i ar`t` spre chicineta construit` \n 1940. frigider [i altele asemenea. plus decora]iuni interioare. [tia c` \ntrebarea venise ca o porti]` de salvare. a[ ad`uga o ser` lâng` salona[. La cele dou` dormitoare a[ ad`ug` câte o baie proprie. geamuri duble. a[ face alte dou` \nc`peri.

– A[ vrea s` [tiu. El \[i vâr\ mâinile \n buzunare. De n-ar fi stat \n acea pozi]ie! Rezemat de balustrad`. Muncitorii locali sunt buni . – Un astfel de loc ar \nsemna o mare b`taie de cap [i pentru un localnic. pe teras`. so]ii Wright ar vrea s` \ncheie tranzac]ia. Probabil c` se gândea doar la persoana ei. ridic` el ochii spre cer. – Am zis eu a[a ceva? – Nu. nu este locul potrivit. \[i scotea \ntreg abdomenul \n eviden]`. doar v` avertizez asupra neajunsurilor. dar ideea de a-l avea ca vecin pe Garson Deverill. Dup` ce vizitar` toate \nc`perile. . Ea se \mbujor`. dar niciunul nu v-ar fi recunosc`tori pentru piedicile pe care le pune]i. \ncepu el. – Nu pun piedici. nu sunte]i pu]in contra? – Contra? – Din câte am \n]eles. iar William Price e desigur interesat. or renovarea unei case ar lua mult mai mult. \ncât materialul pantalonilor se mul` pe coapsele lui puternice. se \ntoarser` la primul etaj. – A[a e. – Ar trebui s` fi]i prezent la lucr`ri.ASTRUL IUBIRII 37 de lux. A. dar poate c` sunte]i. o nelini[tea. chiar numai la sfâr[it de s`pt`mân`. \nc` ceva… – Nu pot s` cred. dar`mite pentru cineva care e \n permanen]` pe drumuri. cu fa]a la ea [i cu mâinile \n buzunare. Azi-diminea]` mi-a]i spus cât de nepl`cut e s` a[tep]i s` ]i se repare ma[ina. Tipul avea dreptate. dar \ntotdeauna sunt de luat decizii de moment.

[i acum doar Oliver conta. modul ei de prezentare nu-i avantaja pe so]ii Wright. se agit` ea. da. \ndreptându-se de spate. dar oare \l va \ndep`rta? Oare o va l`sa \n pace? De-ar da Domnul! – Am \n]eles c` o s` v` lua]i fiul de la [coal`. [i va tr`i cu asta pe con[tiin]`. a[teptând-o s` \ncuie. – Eu am parcat aici [i o s` ajunge]i mai repede. – Sper c` Oliver e \n regul`. el \i deschise portiera. – V` duc cu ma[ina. Scuze. \]i dau una la popone]ul `la delicios! Temându-se s` nu-[i pun` ideile \n aplicare. |ntr-adev`r. o urm` el. – {coala e lâng` zona verde a ora[ului. [i o lu` la fug` pe sc`ri. se uit` ea la ceas. Trebuia s`-l iau acum cinci minute. – Dac` ascult. dac` dau de timpuri grele. Anya urc`. Tot mai multe lucruri . ordon` el. – O iau pe-a mea. – Am v`zut-o. – Antrena]i câini? – E o idee.38 ELIZABETH MARSH – Posibil… Avea dubii. dar Oliver m` a[teapt` de cinci minute. Nu voia s` accepte acest serviciu. râse el. – Cum? A. dar era adev`rat c` o ducea mai repede. zise el. \n fiecare zi. – Dac` refuzi. Nici nu mi-am dat seama c` e a[a de târziu. Hai feti]o. – Dar… Repezindu-se. Trebuie doar s`-mi iau cheile. [i pocni din degetele sale lungi. – Urca]i. m` ba]i pe spate [i-mi dai un biscuit? zise ea f`r` a mi[ca.

Ma[ina lu` curba pe lâng` biserica din secolul cincisprezece. a[teptând cumin]i pe gard. [i f`cu ochii mari. Z`ri cl`direa de c`r`mid` a [colii. Garson studia copilul cu foarte mare aten]ie. zise el. apoi doi copii \n pulovere gri [i pantaloni alba[tri. Anya \nghi]i \n sec. un pâlc de copii care plecau. o [oset` mai jos. – Nu cred c` s-a \ntâmplat nimic. De unde [tia? Poate c` odat` cu celelalte informa]ii. i-am spus s` nu discute cu str`inii care… – Calmeaz`-te. Ce fel de for]` interioar` poseda Garson Deverill de stârnea asemenea dezastre? – Sunt calm`. Ma[ina parc` al`turi. William Price i-l descrisese [i pe Oliver. .ASTRUL IUBIRII 39 necurate se \ntâmpl` cu copiii care sunt l`sa]i singuri. Doar cu o clip` mai \nainte era \ngrijorat` din cauza micu]ului. [i Anya se uit` \n zare. – Are doar cinci ani. un val de c`ldur` clocotea \nl`untrul ei. Cravata \i era strâmb`. acum \ns` c`ldura palmei mari cu degete lungi. o emo]ionase. Numai asupra acestei atingeri se putea concentra. Cu p`rul lui negru bogat. – Cel din stânga. sprâncenele groase [i buzele arcuite – mo[tenite de la tat` – sem`na mai degrab` cu un \nger dec`zut. – E Oliver. se l`s` ea pe sp`tar [i el – ce u[urare – \[i retrase mâna. r`sufl` ea u[urat`. Anya \i aunc` o privire alarmat`. Sim]ea c` explodeaz`. [i cu toate c` ora[ul pare unul lini[tit. Oliver realiz` c` Anya e \n`untru. alta tras` pân` la genunchi. zise el atingându-i genunchiul stâng.

– S` ne punem centurile. Iar la socoteli e… B`rbatul continua s` pun` \ntreb`ri la care copilul r`spundea .40 ELIZABETH MARSH – Dânsul e domnul Deverill. [i se r`suci pentru a-l ajuta pe copilul care era tot un zâmbet. – La naiba! strig` cel`lalt. zise Garson. – Cum a fost la [coal`? \ntreb` Anya. – Asta voiam [i eu la vârsta ta. A v`zut casa mare [i m-a adus pân` aici. zâmbi Garson. A. |n ce clas` e[ti? – |n a doamnei Malcom. din asta o s`-mi iau. A venit mama… Fericit. – Cum? \ntreb` b`rbatul distrat. – Maserati Shamal. E din Italia. care admirase tot timpul ma[ina. |n afar` de când ne pune s` ne leg`m la [ireturi. ca la un salon. – Super! Cum se nume[te ma[ina? se aplec` el \n fa]`. la cartea la care suntem acum. l`f`indu-se pe scaunele moi. – Te superi dac`-l duci [i pe colegul lui acas`? St` \n drum. urm`rindu-l \n permanen]` pe Oliver. Oliver urc` \n spate. – E greu? – Nu e foarte u[or! – Dar s` citi]i? râse Garson – {i aia e u[or. Când m` fac mare. cobor\ tân`ra \mbr`]i[ându-l ca de obicei. – Bun`. sigur c` da. – {i-]i place de ea? – Da. – E frumoas`. Adic`. – Salut. [i uite c` s-a \mplinit. Oliver.

dar cu str`inii se retr`gea. – S` ne fereasc` Dumnezeu… murmur` el [i urc` la volan. – Mami. – Promi]i? se lumin` el.ASTRUL IUBIRII 41 foarte amabil. [i o zbughi spre c`su]a vecin`. acum Oliver. Ast`zi \ns`. |ntotdeauna Oliver st`tea cuminte \n prezen]a cunoscu]ilor. – Mul]umesc c` ne-a]i adus. \ntr-adev`r era un tip foarte [armant. . pân` când \[i rostise numele. era vorb`re]. Chiar dac` sfâr[itul lumii nu era chiar a[a de aproape. ei a[a \i p`rea. Anya \i urm`rea surprins`. S` fi fost din cauza ma[inii superbe \n care urcase? Sau a farmecului personal degajat de Garson? Care. Garson corob\ [i el. Ea \i c`zuse deja victim` \n acea diminea]`. – Bine. – Pe cuvânt de onoare. – Chiar o s`-l mai duci? – Da…Am decis s` cump`r The Grange. pot s` m` duc la domnul Bert s`-i spun cum am venit acas` cu un Mas…Maserati? – Mai \ntâi s` te ui]i pe geam ca s` nu doarm`. \i spuse. Apoi venise rândul lui Bert. \i f`cu apoi cu mâna [i plec`. – Da? [i sim]i cum i se strânge tot stomacul. Anya era cea care-l urm`rea. Au revoir. De data asta. Se \ntreba dac` o pa[te o a treia zi de ghinioane. – Te mai duc [i alt` dat`. zise ea când el opri \n fa]a cur]ii. desf`cu centura copilului [i-l scoase din ma[in` \n bra]e. [i deveniser` du[mani.

mai f`cuse alte cinci. care o urm`rea de pe cealalt` parte a mesei. Venise la vecina ei pentru o bârf`. . care erau preg`tite \ntr-o cutie. – Eu a[ cump`ra a[a ceva. care se presupunea c` dorm. lipind-o \n forma desenat` pe foaia alb`.Capitolul 3 Cu mare aten]ie. femeia avea cam treizeci [i ceva de ani. Era dup`-amiaz`. Rotunjoar` [i blond`. [i se \mprietenise cu Anya \nc` de la \nceput. zise Kirsten. o sprijinise \ntotdeauna. Anya aplica punctule]e de lipici cu o scobitoare pe o panselu]`. – Asta e! Experimenta noi proiecte. Kirsten \[i l`sase so]ul \n fa]a televizorului. – Tu [i mai cine? – O gr`mad` de oameni. De multe ori Kirsten avusese grij` de Oliver. – Iar al]ii o s` r`mân` pe dinafar` dac` nu g`sesc spa]iu de desf`[urare. cu cei trei copii. de data asta felicit`ri.

iar s`pt`mâna trecut` am citit despre el c` este unul din tinerii magna]i. sau \l trimisese pe so]ul ei. [i sigur \l [tii [i tu. Nori amenin]`tori se adunaser` pe cer. priceput la toate? – Cred c` da. zise Anya. – Garson Deverill cump`r`? s`ri cealalt`. nu personal. n-o s` mai pot folosi [ura. Derek. chipe[. Dar ai zis c` este un cump`r`tor din Londra. dar am auzit de el. – Deci. – N-am v`zut [i nici n-am citit. Garson Deverill conduce o serie de companii care se ocup` de materiale de prelucrare a petrolului. Fac economii. Se pare c` a \nceput ca ucenic \ntr-o firm` mic` \n domeniu [i a preluat-o dup` . – Nici nu pot fi dou` persoane cu acee[i descriere! – |l cuno[ti? – Normal! Bine. – Nu cred c` Garson Deverill e tipul care s` aib` remu[c`ri o dat` ce s-a hot`rât. O fi acel Garson Deverill – \nalt. N-o s` mai am spa]iu s`… – Nu-]i mai face gânduri rele. |ntotdeauna apar \n ziare ultimele nout`]i \n materie de afaceri.ASTRUL IUBIRII 43 sau \i cump`rase acestuia medicamente dac` era bolnav. Nimeni n-are nimic \mpotriv` c` lucrezi aici [i chiar dac` so]ii Wright se mut`. – Dac` produc mai mult. ori de câte ori tân`ra avusese probleme mai serioase prin cas`. iar Anya nu-i vedea cu ochi buni. mai sunt trei s`pt`mâni pân` se \ncheie definitiv tranzac]ia [i…cine [tie? Poate c` noul proprietar o s` se r`zgândeasc` [i pic` toat` afacerea.

I se recunosc meritele \n aceast` bran[` [i e foarte respectat. blond`. firma s-a extins peste a[tept`ri. De[i n-avea televizor. Avea pe-atunci dou`zeci [i patru de ani. – M` surprinde faptul c` un asemenea b`rbat n-are o iubit`. dou`. [i mai privea o [tire. Anya \[i amintea de blonda superb` \mbr`cat` \ntr-un costum ro[u-aprins. cu un zâmbet fin. – {tiu de cine vorbe[ti. Un magnet care o lipsise oarecum de…obiectul de interes. [alul s-ar fi mototolit \n doar câteva minute. mare amatoare de bârfe. O [tii pe Isobel Dewing. dar a fost c`s`torit. iar acum are o emisiune de [tiri mondene. – {i arat` al naibii de bine. pe la alte case. Dac` ea \ns`[i ar fi adoptat o asemenea ]inut`. remarc` Anya. ale c`rei scene le revizuise \ntruna. sub]ire. A fost c`s`torit cu ea? – Da. Mai lipi o panselu]` pe o alt` foaie. prezentatoarea de televiziune? A \nceput cu programe pentru copii. amintindu-[i \ntrevederea de-acum o lun`. Anya d`du din cap. E o tip` \nalt`. Chipe[ul Garson Deverill era un adev`rat magnet. dar cu planurile lui. avusese dreptate când apreciase inteligen]a [i succesul lui \n afaceri. – O fi acum singur. o infirm` cealalt`. cu un [al alb pe umeri. – Bravo lui… Deci. Cred c` [i tu te-ai gândit la asta când l-ai v`zut. a cump`rat alte firme.44 ELIZABETH MARSH retragerea patronului. [i erau considera]i un cuplu perfect pân` când s-au . iar acum are o \ntreag` afacere. De-atunci. Derek zice c` e ultimul r`cnet \n materie de extravagan]`.

acum vreo trei-patru ani. la care Anya morm`i. dar se pere c` ruptura s-a produs din cauza carierelor lor. a[a c` nu s-au spus multe despre mariaj [i nici despre divor]. Anya \[i aminti de tonul lui r`stit atunci când \l \ntrebase despre o pereche. – Da. L-am refuzat de fiecare dat`. din nefericire. deci s` fi avut o doz` de influen]`? Lipi fire de ferig` pe petalele panselu]elor. ceea ce ar fi fost desigur ridicol. [i \nc` o mai sâcâia. apoi \mpodobi desenele cu o band` adeziv`. Se pare c` nu-i place s` dea am`nunte despre via]a lui privat`. – Poate. – Numai timpul va scoate la iveal` adev`ratele motive.ASTRUL IUBIRII 45 desp`r]it. Cu toate c` o interogase am`nun]it. mai bun [i \ntr-o zon` mai populat`? – Nici eu nu \n]eleg. – E mereu pe drumuri. nu sesizase prezen]a lor \nainte s` vin` la Lidden Magnor. deci e posibil ca Isobel Dewing s` se fi plictisit de absen]a lui permanent`. declar` Kirsten. a[a c` m` duc. M` \ntreb de ce ar fi Garson Deverill interesat de Grange. ce? – Nimic… Voise a spun` c` decizia lui avea de-a face cu ea [i cu Oliver. când \[i permite desigur ceva mai mare. |]i mai face curte "darul lui Dumnezeu"? Se referea la Roger Adlam. suger` ea. cred c` Derek m` a[teapt` cu cina. ideea o m`cinase de-a lungul s`pt`mânilor care trecuser` de-atunci. dar tot mai . precum [i dificultatea de a p`stra o rela]ie. Apropo de timp. Cu tot ridicolul. {i totu[i… – Totu[i.

\[i \mpachet` lucrurile. tipul se strecurase pe la spatele ei \n gr`din` [i ar fi luat-o pe sus dac` nu-i z`rea umbra. n-ai mai ie[it cu nimeni de când cu Dirk. cam dezam`git`. tân`rul p`rea partenerul ideal. Când plecaser`. so]ii Wright \i l`saser` un set de chei. tot mai e \n c`utare de o partener` de pat. cu un copil. amuzant. pân` când se dovedi c` nu-i p`sa de Oliver. – P`i. Anya puse ultima felicitare \n cutie. nici nu era de mirare c`-i luase atâta timp s` ajung` a-i face avansuri. Casa Grange.46 ELIZABETH MARSH a[tept s` apar` de nic`ieri cu cine-[tie-ce cadou – ceva brânz`. deci a cam venit vremea s`-]i g`se[ti [i tu perechea. sau numai a[a. \ns` Anya b`nuia . Cu doar câteva zile \nainte. crede c` m-am r`zgândit. Blând. adic` de doi ani. Se \ntâlniser` la o s`rb`toare local` [i se sim]iser` atra[i unul de cel`lalt. Deja era prea mult. [i având \n vedere cât a tras de timp. – Doar nu-mi sugerezi s` ies cu el? se \ngrozi Anya. dar arat` bine. motivase domnul Wright. Cu aceste cuvinte. Brusc. cu rug`mintea s` deschid` geamurile zilnic. Nici Roger nu se l`sase impresionat de copil. ca s` vorbim. Dirk Benson fusese veterinarul ora[ului. sau smântân`. De fapt. De fiecare dat` când apare. dar dac` trimite \nt`rituri…B`rba]ii [i femeile au fost create cu o singur` inten]ie – ca s` stea \mpreun`. Kirten plec`. Sun` antifeminist. a[a ca un tip mai dur. Cel pu]in a[a mi-a spus. c`-mi voi da seama de ce pierd! – O fi el \ngâmfat. gândurile ei s`rir` de la un lucru la altul. – Roger tot mai crede c`-l placi? – Da. Ai dou`zeci [i opt de ani. – Ca s` fie aer curat.

Cum u[a de la intrare era deschis`. pân` acum. so]ii Wright t`iaser` [i curentul. scumpule. [opti [i-l s`rut` u[or pe frunte. Bert veni la ea bine dispus. deci trebuia s` mearg`. oricât de scurt ar fi fost timpul. s`-i asigure cele necesare ca s` fie fericit. c`ci nu-i pl`cea s` fie luat` prin surprindere. deci mai avea timp. iar genele lungi [i negre \i erau \nchise peste obrajii \mbujora]i. \ns` uitase a le mai \nchide. La moartea lui Jennie. Se aprinse. La ultima camer`. tres`ri brusc. |nchise ferestrele de jos.ASTRUL IUBIRII 47 c` din cauza mirosului de mucegai care se impregnase parc` [i mai mult \n ziduri o dat` cu golirea casei |n diminea]a respectiv` deschisese geamurile. deci poate era mai bine s` ia o lantern`. |l iubea enorm. murmur`. Sau nu. apoi la cele din spate. printre nori. . dar se anun]a ploaie. Nu-i pl`cea s`-l lase pe Oliver singur \n cas`. Roger putea s` se fi strecurat pentru o alt` vizit`– surpriz`. ca [i cum cineva c`lcase gre[it pe podeaua din buc`t`rie. mai \ntâi la dormitoarele din fa]`. Sim]i un nod \n gât. \i jurase acesteia c` va face tot ce-i st` \n putin]` ca s`-l protejeze. Reu[ise. Surâse – degetul mare \i c`zuse din guri]`. Mai era o jum`tate de or` pân` când pleca la bar. [i plec` dincolo. Când se mutaser`. Auzise un scâr]âit. c`ci luna. Anya \l asigur` c` nu st` mult. Mai \ntâi se asigur` c` b`iatul doarme. |l va ruga pe Bert s` arunce un ochi. Pe la jum`tatea drumului se opri. – Vise pl`cute. apoi urc`. – La naiba. mai d`dea câte o raz` destul de luminoas`.

care tocmai ie[ise de undeva. care nu era a admiratorului. de data asta \n salon. – S` m` \nvine]e[ti? Sau s`-mi dai la fund? adu`g` el. \l avertiz` [i ridic` amenin]`tor o mân`. evitând o lovitur` de picior. S-ar fi pr`bu[it dac` dou` mâini puternice n-ar fi prins-o. Anya d`du buzna peste u[a de la salon [i – poc! – se ciocni cu o form` \nalt`. \ncât ea \ncepu s` bâjbâie. [i e[ti un intrus. – Gata. Inspir` adânc. Cum de-l confundase? De[i lupta durase doar câteva secunde [i totul se petrecuse pe \ntuneric. Nu dorea s` fie atins` de tân`rul fermier. indiferent de motive. Roger. fugi pe sc`ri \n jos. – Las`-m`! se c`zni ea. – Domnule…Deverilll. \ncle[tând-o. Recunoscuse vocea. hai s` termin`m cu joaca! bolborosi ea. – Gata. Luna intr` \n nori l`sând totul \n semiobscuritate. dar dac` inten]iona s-o s`rute.48 ELIZABETH MARSH |nfundându-[i c`ma[a \n pantaloni. – Nu. Poate din cauza refuzurilor ei. Ce m` crezi. s`ri posibila victim` [i o prinse de \ncheietur`. – N-am vrut s` te sperii. un masochist? Ea \ncet` a se mai zbate. Nu-i st`tea \n fire. ]inând-o de talie. Anya \n]epeni. dar e casa mea. . Luna ie[i dintre nori. zb`tându-se \n bra]ele lui. Oricum. |n hol nu era nimeni. Anya \ncerc` s` se elibereze. iar ea \ndr`zni s` arunce o privire spre cel care o imobilizase cu atâta u[urin]`. omule. \l pocnea. era mai rapid decât ea. |l putea lovi cu cealalt` mân` dac` el nu i-ar fi anticipat mi[carea. acum tipul voia s` se r`zbune. S`ltându-se silen]ios. Din contr`. Unde s` fi fost urm`ritorul? |nc` un scâr]âit.

Cine e Roger? Ea \[i frec` \ncheieturile. zise el. [i mai bine \mbr`cat. Acest Roger. are ferma lui? – Da.ASTRUL IUBIRII 49 Garson Deverill era oricum mai \nalt. Tân`ra \ncremeni din nou. de ce concluzionase asta? De ce gândea ce e mai r`u despre ea? – Normal c` nu. – Ba da! }i-am spus c` nu exist` nimeni \n via]a mea deocamdat`. – {i l-ai ademenit aici ca s` v` distra]i? Anya se \ncrunt` la auzul acestor cuvinte. – E casa dumneavoastr`? protest` ea. el p`ru fascinat de ridicarea ritmic` a pieptului ei. – Am accelerat formalit`]ile ca s` m` \ncadrez \n timp. rearanjându-[i cravata smuls`. Am auzit la [tiri. – A[a e. ca s`-i \ntind o capcan`? \ntreb` . N-o r`nise. – Iar eu ar trebui s`-l atrag aici. mai lat \n umeri. dar strânsoarea lui puternic` \i l`sase urme adânci. Ce cau]i aici? – So]ii Wright m-au rugat s` deschid geamurile. ar fi o partid` bun`. una de lactate. – Dar n-ai men]ionat c` nu dore[ti acest lucru. – Deci. – A. un fermier de pe-aici…M` place. Abia acum realiza unde b`tea Garson – insinua c` ea vâneaz` averea altora. de[i nu sunt sigur`. \n carne vie parc`. undeva mai \ncolo. observ` el rece. Timp de o clip`. iar acum le \nchideam…Cred c` vine ploaie. – Nu pari prea sigur`.

Spre groaza ei. Nu era de mirare c` o admirase atât! – Cred c` s-au desf`cut când m-ai asaltat! protest` ea. . nu aveai de gând s`-l ademene[ti pe acest Roger? – Nu! [i se \ncheie repede.sau \[i b`tea joc de ea? Trecuser` printr-un \ntreg joc al insinu`rilor [i-al aluzilor. nu-s o noutate. – Nu. precum [i c`ldura emanat` de trupul lui. – Vrei o dovad`? [i veni mai aproape. Undeva \n adâncul sufletului ei se petrecu ceva inexplicabil. – M` \ndoiesc. – Adic`.50 ELIZABETH MARSH ea. Tipul vorbea foarte serios. observ` c` primii trei nasturi de sus i se desf`cuser`. P`rea c`-i era din ce \n ce mai greu s` respire. – Dar e o insult`! {i dac` tot umblam dup` el. |l \nfrunt` mândr`. ar]`goas`. – Fetele mai pu]in \nst`rite care caut` b`ie]i avu]i. crezi c`-l mai loveam? – Puteai s-o faci pe femeia dur`. Apropierea lui aducea un miros pl`cut de parfum. – Aiurea! – Doar n-ai l`sat u[a de la intrare degeaba deschis` [i n-ai venit aici descheiat` la c`ma[` ca s`… – Descheiat`? s`ri ea [i se uit` \n jos.. mul]umesc. zise. – Dar m-ai incitat pe mine… Aceste vorbe o f`cur` s` tresar`. l`sând sutienul alb [i pielea alb` a sânilor s` se vad` \n toat` splendoarea lor.. dar acum nu mai [tia ce s` cread`.

Se strânse lâng` el. ag`]ându-se neputincioas` de haina lui. sorbind buzele lui. Ce f`cuse? Era nebun`? De ce naiba \l l`sase pe Garson Deverill. – Domnule Deverill… – Garson. Buzele lui practic se jucau. Nu putea. [i se plec` din nou. Pe m`sur` ce mi[c`rile se intensificau. o chinuiau. s`rutul veni cu un val de c`ldur` prin tot trupul ei. . Anya nu f`cu nicio mi[care. De data asta. amintindu-[i pozi]ia provocatoare a corpului s`u. care o insultase [i care-i putea deveni du[man. ru[inat` [i tulburat` \n acela[i timp. \nfuriat`. o \ngân` el. care o dispre]uia. degetele ei se strângeau tot mai mult pe materialul moale. – E[ti convins`? zise el \ntr-un final. – N-am…Nu voiam…Niciodat` n-am vrut s`… se bâlbâi ea. pinzând-o de umeri. O s`rut`. [i aplecându-se. dulcea dezmierdare a acestora. ca [i cum se blocase \n acea pozi]ie. iar ea se deschise pentru a-l primi. Acesta era un s`rut adev`rat. Când se desprinse de ea. o puneau pe jar. s` o s`rute? – Am vrut … – S` verifici c` nu mint? – Nu! – Atunci s`-mi testezi virilitatea? – Mda… ro[i ea. lipindu-se cu pieptul [i cu [oldurile de corpul s`u. \ns` nu numai atât. Anya s`ri ca ars`.ASTRUL IUBIRII 51 – Nu. mul]umesc. gustul lui proasp`t.

\l \mpiedicase pe Roger de la un asemenea gest. Ia-le tu. Se aprinse toat` la fa]`. sau ce tr`iri \i inspira ea. din p`cate! – Cred c` [i pe tine te-a…marcat. – Astea sunt ale tale. Indiferent ce sim]ea fa]` de el. Nu-i p`sa câtu[i de pu]in de excitarea lui. \n caz c` m` blochez vreodat` pe-acolo. Cerin]a lui dovedea o resemnare. umilit`. B`t`ile inimii ei \ncepuser` a se mai lini[ti. n-am nevoie.atât de ap`sat. – Trebuie s` plec. Cu o lun` \n urm`.52 ELIZABETH MARSH |nc` nu aflase motivul gesturilor ei necugetate. dar e ora lui de ie[ire la cârcium`. observ` el. deci [i ea trebuia s` coopereze. adic` exact tipul de femeie care-i a]â]a pe b`rba]i. – Cum de-ai trecut pe-aici? \l \ntreb` când ie[ir` pe c`rare. aveau s` fie vecini. spuse Anya dup` ce \ncuie. Acum \[i dorea cu ardoare . dar [i mai interesant de \n]eles erau ac]iunile lui. Anya ezit`. – Mul]umesc. {i aparent \i r`spunsese – gre[it. zise ea pornind spre ie[ire. – Mul]umesc. – Bine…Garson. – De mult n-am mai fost s`rutat`…. Anya. – {i eu plec. Ea \nlemni. [i se \nclin` formal. [i o conduse afar`. tr`dat` \n cel mai ru[inos mod. O cuprinse o nelini[te abia perceptibil`. \ns` ea una se sim]ea dezv`luit`. se scuz` ea. Probabil c` prin acel s`rut dorise a-i testa superficialitatea [i disponibilitatea. Privirea lui coborât` la nivelul pieptului era o dovad` clar` a dorin]elor negr`ite pe care le stârnise \ntr-\nsa. Bert st` cu Oliver. la fel [i valul amenin]`tor de adrenalin` din sânge.

[i-[i trecu o mân` peste fa]a obosit`. o cl`dire \n stil englezesc. – Mult prea \ndep`rtat`. – Mergeam spre hotel [i am v`zut c` u[a din fa]` e deschis`. s` beau o cea[c` de cafea \n lini[te. – Stai undeva pe-aproape? – La The King's Head. s`-i intre \n gra]ii. – Sâmb`t`. vopsit` \n alb. – Ai ghicit… De[i \nc` nu era sigur` ce s` ghiceasc` dup` atitudinea lui – ce-avea s` fac` sau s` zic` – nu putea r`mâne pe pozi]ie advers`. dou` nop]i. mai ales c` \n calitate de proprietar. Era de fapt singurul hotel din Lidden Magnor. deci. Am venit direct de la aeroport. [i s` m` culc. – |ncerci s` m` impresionezi. [i am vrut s` verific. – Te pot servi cu o cafea. – Tentant. era st`pân pe soarta ei. am o zi liber` \nainte s` plec \n State. care ad`postea [i barul la care mergea Bert. – Poate vrei [i o bucat` de pl`cint`… zâmbi ea. – De unde vii acum? – De la Tokyo.ASTRUL IUBIRII 53 s`-i uite s`rutul – [i iresponsabilitatea ei totodat` – [i cel mai bun mod era printr-o discu]ie neutr`. – |nc` o destina]ie \ndep`rtat`. adic` mâine. \i arunc` el o privire piezi[`. Bine ar fi fost. [i m-am decis s` mai arunc o privire asupra noii achizi]ii. Mi se p`rea c` intrase cineva str`in. Chiar inten]ionam s`-mi fac [i eu una. . Apoi ne-am ciocnit pe \ntuneric [i ai dat s` m` snope[ti \n b`taie. Tot ce vreau acum e s` m` trântesc \ntr-un fotoliu.

mai ales \n fa]a unuia care o trecuse pe lista neagr`. c`ci ajunseser` \n fa]a u[ii ei. [tiu. Se opri din nou. trebuie [i s`-mi g`sesc mai multe spa]ii de desfacere…dar nu se arat` nimic. De[i nu ]ineam neap`rat s`-mi cump`r unul. nu-[i expunea grijile cu atâta pasiune. sunt interesat de al]ii ca mine. {i eu conduc o firm`… – De utilaje de prelucrare a petrolului. totu[i sunt mul]umit` de decizie. Pe locul unde-l lovise. Bert se ar`t` deosebit de \ncântat [i imediat \i veni cheful de vorb`. – |mi plac operele de art`. Sau nu destule. Dar se uit` la ceas [i realiz` c` e ora de plecare. \n loc s` repar aripa. ca un om care [i-a construit propria afacere. o s`-mi m`resc produc]ia. dar ca s` scot profit. – Dac` tot merge bine. – Cum pot s` refuz a[a ceva? gesticul` el amplu. – De unde? – Mi-a povestit o prieten`. – Te plictisesc… – Deloc. . Când v`zu cine este \nso]itorul. De ce-i spunea toate astea? De obicei. cercetându-l. Astfel. "poc!" [i "au!". Luna trecut`. Oricum. Anya pictase cuvintele "trosc!". Trecur` de Volkswagenul ei [i Garson se opri. mai devreme. râse Garson. doar un magazin s-a ar`tat interesat… Brusc. se opri. E permanent? Ea neg`. mi-am zis c` un cuptor cu microunde r`mâne prioritatea mea. – Aha.54 ELIZABETH MARSH – De cas`. |nseamn` c` merge greu? – Al naibii de greu.

câteodat`. dar m` bucur c` am revenit [i c` am reu[it s`-mi l`rgesc perspectivele. Putea la fel de bine s` se a[eze pe o cutie f`cut` de ea. perspectivele de a-mi câ[tiga singur` . am \nv`]at s` g`tesc. murmur` el. dup` Cr`ciun. – Te interesa mai mult s` afli cum s` devii o mam` perfect`. – Sunt frumoase. – Mul]umesc. \ns` nu i se p`rea o idee bun` s` stea la picioarele lui.ASTRUL IUBIRII 55 Dup` ce \nchise u[a \n urma lui. \ns` doar datorit` banilor mo[teni]i de la p`rin]ii mei. ca s`-]i ratezi cariera pentru a sta acas`. [i chiar interesante. Pe de alt` parte. Anya \l pofti pe musafir s` ia loc pe canapeaua \n dungi alb-verzi [i aprinse focul. – De cât timp \]i faci singur` produsele? \ntreb` el. – A[a e. Anya \i deschise o cutie de felicit`ri. Chiar dac` deocamdat` musafirul se ar`ta afabil. Am vrut s` fiu cu el \n primii cinci ani. deci prefera s` fie la acela[i nivel. bine f`cute. [i se a[ez` de partea cealalt` a canapelei. s` cos [i…nu prea m` interesa persoana mea. |n loc s` preg`teasc` b`utura fierbinte. lungindu-[i picioarele. putea dintr-o dat` s` recurg` la un atac-fulger. – Pot s` m` uit pu]in la lucr`rile tale? \ntreb` Garson dup` o clip` de t`cere. Nu te-ai sim]it lipsit` de libertate sau s` te fi plictisit? – Amândou`. Ai avut noroc c` ]i-ai permis s` r`mâi acas`. De[i era luna mai. ca s`-l \ndrum cât mai bine la \nceput. seara \nc` se r`corea. – Cât Oliver era copil. – De când Oliver a \nceput [coala. – Erai tân`r`. ca pentru sine.

\ncât nu mi-au dat mari b`t`i de cap.56 ELIZABETH MARSH traiul p`reau atât de \ndep`rate. For]a fizic` pe care trupul lui Garson \i inspir` dorin]a de a depinde [i de altcineva. nu doar de ea \ns`[i. – Cafeaua. Se \ntoarse cu o tav`. – Imediat. Apoi. {i ce fac dac` e[uez? \ntreb` ea retoric. dar de \ndat` ce am pornit-o mai serios. \l admira foarte mult. Musafirul \[i dezbr`case sacoul [i st`tea cu un bra] sprijinit . [i nu vreau ca el s` fie nevoit a lucra de mic. – Dureaz` pân` ajungi s`-]i construie[ti o afacere. Am f`cut \nc` unul pentru altcineva. am \nceput s` primesc comenzi de la mari distan]e. Apoi am \ncercat alte obiecte. Atingerea o lini[tea [i o tenta foarte mult s` se apropie. s-a pr`bu[it totul. – Mi-am dat seama. ca [i cum realizând gestul s`u intim. s`-[i lase capul pe um`rul lui. |n Dorset nu se caut` traduc`tori din francez`. dintr-o dat`. deci ai s` r`zbe[ti. |ns` faptul c` vând astfel de produse \mi permite s` am timp de Oliver. peste noapte. Apoi mi-a venit ideea s` fac tot felul de lucruri… – De ce? – |mi f`cusem un aranjament de flori uscate pe care o prieten` de-a mea. – Ai o educa]ie aleas`. nelini[tit` din pricina acestui gând. fiindc` \ntotdeauna am crezut c` [ansele au s` pice din cer. el \[i retrase palma. [i. dou` c`ni aburinde [i o farfurie de pl`cint`. Probabil c` sunt o optimist`. s`ri ea. \i aminti. care au avut succes. [i-i atinse bra]ul. Deci totul venise de la sine. dar nu prea am acest timp. Kirsten. pe aceea[i linie.

reflect` ea. care erau planurile lui pe termen lung \n ce prive[te c`su]ele. cel mai grav. ca [i cum era la el acas`. – Cât stai \n America? – Trei s`pt`mâni. mâncând din pl`cint`. dar era [i curioas` s` afle ni[te am`nunte. se bâlbâi ea.ASTRUL IUBIRII 57 de sp`tarul canapelei. e o c`l`torie pe fug`. – |ntotdeauna e[ti a[a de direct? – Mi se pare mai practic s` vorbim la subiect. dac`-i va cere chirie [i. Era tras la fa]` dup` câte vedea Anya. \mi pare c` a trecut de asemenea destul` vreme. zise el. deci mai bine nu for]a nota. – Acum…doi ani. Nu doar c` atingea orice obiect dup` care \ntindea mâna – chiar dac` dup` aceea regreta – dar acum afi[a o atitudine atât de familiar` cu spa]iul. catalogând-o drept aduc`toare de necazuri. – Ai avut o aventur`? o cercet` el atent. [i-i enumer` toate ora[ele \n care avea s` aterizeze. cu s`rutul. dar acum ezita. Dac` mai \ntâi \nviora atmosfera… – Când ai f`cut dragoste ultima oar`? Anya era cât pe ce s`-[i verse cafeaua. Nu doar c` dorea s`-i intre \n gra]ii. E delicioas`. Voia s`-l \ntrebe dac` e de acord ca ea s` foloseasc` \n continuare [ura. O privire pe care Kirsten i-o criticase. D`dea impresia unui b`rbat extrem de echilibrat. care l`s` tava jos. . – Câteodat` \mi spun c` m` agit prea mult. |l privi pe sub gene. trezit` brusc la realitate. – Teribil. Mai ales dup` r`spunsul t`u de mai devereme. Ea surâse [i sorbi din cafea.

– {i s-a dovedit c` te-ai \n[elat? – Nu. Degetele ei se \ncle[tar` pe cana fierbinte.58 ELIZABETH MARSH – Am avut o rela]ie de durat`. Dac`-mi amintesc bine. – |n cazul `sta. Dirk… [i se opri.m-ai luat prin surprindere. fiindc` a[a p`ruse dup` tonul lui. Garson o privi [`galnic. r`spunse ea. \ns` invita]ia la cafea nu fusese una cu aluzie. poate vrei s` fac pe misionarul [i s`-]i ofer ceea ce-]i lipse[te. atingerile. Nu [tiu drept cine m` iei. Nu sunt o femeie u[oar`! Iar…incitarea mea a fost una instinctual` pentru c`…. [i nu m-am controlat. Sunt oarecum…\nfometat` dup` dragoste. – Poveste[te-mi despre tat`l lui Oliver. – Deloc. dar nu-mi fac de cap. am men]ionat [i un pat. care am crezut c` o s` fie una permanent`. De ce-i r`spunsese la acel s`rut cu atâta candoare? De ce-l men]ionase pe Dirk? De ce-i expusese \ngrijor`rile ei financiare? Cu o lun` \n urm`. Capul \ncepu s`-i vâjâie. \nnegurat`. – Dirk m-a distrus. dup` cafea. min]i ea. Acum [tii de ce m-a stârnit gestul t`u. refuzând a fi catalogat` drept o flu[turatic`. gustul s`u o aprinseser`. Probabil c` mai devereme l`sase o impresie gre[it` cu privire la disponibiliatea ei. Doar nu credea c` vrea s`-i intre \n gra]ii chiar a[a de intim? – Iar eu n-am r`spuns! ]â[ni ea. – Dirk te-a r`nit. nu eu te-am incitat? zâmbi el enigmatic. Tân`ra r`mase f`r` glas. – Deci. Chiar senzualitatea lui. astfel de . de fapt. reveni el dup` o pauz`. dar am trecut peste asta.

ASTRUL IUBIRII

59

\ntreb`ri ar fi dezgustat-o, pentru ca acum s`-i dea ap` la moar`! Sorbi \ncet din cafea. S`-i dezv`luie c` nu e mama copilului? Atunci, ar fi fost nevoit` s`-i explice [i circumstan]ele aventurii pe care sora ei o avusese cu un cânt`re]. Se \ncrunt` – de[i adev`rul nu era chiar a[a de picant, dac` ar fi cunoscut-o \ndeaproape pe Jennie, am`nuntele aveau o doz` de picanterie monden`, [i prefera s` nu fac` un caz din asta, mai ales \n fa]a unui tip care o considera pe ea \ns`[i destul de vulgar`. – Nu sunt prea multe de spus. Oliver este rezultatul unei pove[ti de iubire. – Tat`l nu s-a ar`tat interesat de c`s`torie? Anya \[i aminti de scena \n care Jennie \l anun]ase pe Lucan Cesari de paternitatea copilului [i cum acesta refuzase orice responsabilitate. Un refuz care o l`sase pe Jennie r`v`[it`, abandonat`, disperat`. – Nu. Doar bu[tenii care sfârâiau \n sob` umplur` golul care urm`. – Ultima oar` când am fost aici, mi-ai expus planurile tale de renovare a casei mari, schimb` el subiectul . Ai men]ionat [i redecorare, [i a[ vrea s` aflu ce anume. – Mda, zise ea, fericit` de \ntors`tura lucrurilor. |i povesti despre sticla pe care ar aplica-o mobilierului din lemn, culorile posibile, poate chiar tapetul pe care-l avea \n vedere \n diferite camere. – |mi po]i sugera ni[te firme care s` se ocupe de asta? De fapt, de toat` treaba. – Când c`utam magazine pentru florile mele, am dat peste

60

ELIZABETH MARSH

diverse case la care se aduceau \mbun`t`]iri [i… |[i curm` spusele c`ci el \ncepuse a se sc`rpina, ridicându-[i pantalonii, dând la iveal` o parte a gambei sale bronzate. – {i? Anya clipi des, con[tient` c` se uita insistent. {i totu[i, i se p`rea infantil, ridicol s` r`mâi fixat` pe gamba unui b`rbat. Reac]ionase precum o [col`ri]`, nu ca o femeie destul de matur`. – {i \]i pot recomanda zidari, electricieni [i al]ii asemenea, care lucreaz` bine [i sunt recunoscu]i prin zon`. Continuar` discu]ia despre repara]ii o alt` jum`tate de or`, pân` când Garson \ncepu s` se \ntind` [i s` ca[te. – Mul]umesc pentru cafea [i pentru idei, se ridic`. Dac` nu plec acum, cred c` o s` pic de somn pe canapeaua ta. Inima ei se opri pe dat`. O tenta doar gândul de a-l vedea \ntins acolo. S` r`mân` cu un tip sexy, viril, \n cas` era ceva extraordinar de incitant. S`ri [i ea \n picioare; trebuia s`-[i schimbe gândurile. – Am auzit c` hotelul e destul de confortabil, \n stil rustic, [i-i deschise u[a. Nu se compar` cu cele prin care ai mai stat. – Ce bine! M` s`turasem de cl`dirile alea sticloase, cu marmur` [i gresie care s`-mi ajung` pentru toat` via]a. O privi intens, [i ochii c`zur` pe buzele ei. Pulsul tinerei se acceler`. O va s`ruta? gândi ea ame]it`. {i oare-i va rezista? – Noapte bun`… – Noapte bun` \i r`spunse el, aplecându-se la intrare, disp`rând \n noapte. Terminând de [ters vasele \n care mâncaser` de diminea]`, Anya privi pe geam. Toat` noaptea plouase, iar acum ie[ise soarele.

ASTRUL IUBIRII

61

Se uit` la ceas. Ora nou`. Garson urma s` mai arunce o privire la casa mare, dar din cauza oboselii cu siguran]` c` va ajunge cu \ntârziere, [i deci nu-i va r`mâne mult timp de z`bav`. Dup` un somn nelini[tit, dorea s`-l evite pe noul proprietar. Se dovedise mult prea vulnerabil` fa]` de s`rutul lui [i prefera s` nu ri[te a doua oar`. Cu timpul, \[i va putea controla emo]iile, dar pân` atunci, cu cât \l vedea mai rar, cu atât mai bine. Urc` la etaj pentru a lua prosoapele [i costumele de baie. Voia s`-l duc` pe Oliver la Lulworth Cove. Rar aveau parte de o zi pe coast` – pentru c` era costisitor – dar chiar [i ei \i prindea bine o schimbare de decor, ca s`-[i mai lini[teasc` tulburarea interioar`. Complet` echipamentul cu p`l`rii de soare. Mai era de adus copilul, care se juca \n g`rdina mare, s`-l spele [i puteau pleca. Trecu de [ur` [i \ncetini. Auzea glasuri – cel pi]ig`iat al lui Oliver [i al unui b`rbat. Arunc` o privire pe furi[ spre vizuina pe care b`iatul [i-o construise printre tufe. Z`ri figura unui tip \n c`ma[` deschis`, care se apleca. Fata sim]i c` se sufoc`. Probabil venise Roger. Spera ca b`rbatul s` n– o prind` iar`[i pe la spate \n prezen]a copilului, dar \l auzi pe acesta din urm` cu glas tare. – Am un unchi David, care e c`s`torit cu m`tu[a Jane, [i sunt \n Brazilia, dar majoritatea colegilor mei au unchi adev`ra]i. Henry Collins are o gr`mad`. Unul dintre ei tocmai a venit s` stea cu mama lui Henry, [i-i cump`r` pizza [i jocuri video. {i unchiul lui Henry [i mama lui… \ncepu el s` râd`, fac baie \mpreun`! Anya chicoti [i ea. "Unchii" lui Henry deveniser` deja bârfa satului. Tat`l b`iatului se mutase cu un an \n urm`, iar ultimul tip ap`ruse cu dou` luni \nainte. Abia acum \[i aduse aminte c` Henry

– Da? . zise Anya cu r`ceal`. Un animal care o intriga la modul cel mai curios! – Unde-]i sunt juc`riile? \l \ntreb` pe copil. lopata [i… B`rbatul care st`tuse ghemuit pân` atunci se ridic`. El a adus asta \n discu]ie. [i era plin de energie. zise Oliver spre Garson. Ar fi fost un adev`rat co[mar! – Hai s` mergem. Trebuie s`-]i iei g`leata. [i se apropie de ea. – E frumos afar`. – A. blugii [i cizmele de piele \l f`ceau s` par` mai tân`r. E devreme [i…n-ai venit cu ma[ina. \[i zicea tân`ra. Nu te prive[te trecutul lui. remarcându-i mersul elastic. – Adu-le. amu]ind-o. Ce mult f`cea o noapte de somn! Toate ridurile de pe chip \i disp`ruser`. C`ma[a \n carouri. mai atletic [i mai vânjos. – A[ prefera s` nu-i pui copilului \ntreb`ri despre rudele lui. – Salut. apoi din nou vocea micu]ului. tu erai…credeam c` e Roger. Precum un animal feroce [i gra]ios. care venea bucuros odat` cu b`rbatul. De dincolo se auzi un murmur. a[a c` am f`cut o plimbare. – Nu-l interogam. – N-ai vrea s` fii unchiul meu? Anya tres`ri. doar nu-l ruga Oliver pe Roger s`-i fie unchi. s`ri ea din tufe. ar`t` ea \ntr-o direc]ie. – |n cutie.62 ELIZABETH MARSH era b`iatul cu care Oliver se \nc`ierase.

tapet aurit [i tavane de sticl`? Anya coborâse ochii spre deschiz`tura c`m`[ii lui. Dup` care. – Uit` totul. S` vii cu mine \n casa mare. se \nro[i ea. remarc` ea. Fire negre. Bine\n]eles c` te voi pl`ti. fiindc`-i oferea de trei ori mai mult decât ar fi câ[tigat din vânzarea florilor uscate. [i propuse o sum`. cârlion]ate se \ntrez`reau prin materialul aspru. sau s` vii cu o piscin`… – Plus candelabre.ASTRUL IUBIRII 63 – Am venit cu o propunere. – Adic`? – Ieri-sear` ]i-am spus c` afacerea \mi merge \ncet… – {i crezi c`-]i sugerez treaba asta din asemenea motive? Crezi c` fac acte de caritate? Draga mea. Normal c` da. – N-ar trebui? – Ba da. s`-mi detaliezi planurile tale de renovare. De[i conduc o ma[in` scump`. – Ai \ncredere \n mine? se mir` ea. \ntrebându-se dac` are p`r pe piept. de fapt vreau s` te las pe tine s` te ocupi de o munc` ce pe mine m` plictise[te de moarte. – Da…[i alea. Dar m-a[ descurca mai bine dac` nu m-ai supraveghea. dar…Nu cred c` ideile mele sunt de mare ajutor. – De ce nu? – Sunt destul de conservatoare [i poate vrei s`-]i pui un bar sau un jacuzzi. s` iei leg`tura cu firmele respective [i s` te ocupi de lucr`ri. \ncepu el cu mâinile \n buzunare. Ce zici? – Pare generoas`. . sunt un tip foarte normal. dac` e[ti de acord. – Da? – Da.

se preocupa de propria-i persoan`. Normal c` tipul nu-i oferea niciun ajutor. accept` ea dup` o pauz` de gândire. care e r`spunsul? – Nu sunt preg`tit` s`-mi abandonez lucr`rile. Garson nu reu[ea s` nu fie amuzat. sau cu telefonul \n mân` ca s`-]i explic totul. . – Bine. El \[i st`pâni un zâmbet.64 ELIZABETH MARSH Proasto! \[i zise Anya. – Nici nu vreau asta. – Deci. mim` ea. O fac. vreau s` fii acolo ca s` te ocupi de ele. Doar dac` sunt probleme. dup` care tân`ra realiz` c` indiferent pe ce pozi]ii se aflau. Trebuia s`-[i dea seama c` \n loc s-o ajute pe ea. deci nu pot sta \n cas` toat` ziua. – Ce fericit` sunt.

Acesta \[i exprima dorin]a. le ar`ta [efului. care. \l anun]` ea pe patronul magazinului. F`cu o stelu]` \n dreptul pozei. – A[ vrea s` iau astea. deci puteau lua deciziile pe loc. De data asta \ns`. Garson venise personal la Dorset pentru un weekend. . la rândul ei. Cum \nc`perea avea lambriuri de stejar. iar acum c`uta pentru sufragerie. Anya \ncepu un altul. Deja alesese trei posibile modele de perdele pentru fiecare din cele patru dormitoare de la Grange [i pentru salon. pentru sticl`rie sau pentru lambriuri – secretarei lui Garson la Londra. Vi le returnez luni. O s`-i plac` domnului Deverill. deci probabil c` un auriu cu flori de nu-m`-uita se potrivea perfect.Capitolul 4 |nchizând un pliant gros de mostre textile. trimitea aceste modele prin po[t` – la fel cum f`cuse [i cu cele pentru podea. De regul`. pe care ea o primea tot prin po[t`. cei doi se hot`râser` pentru un model tradi]ional. \n culori calde. – Toate sunt modele sofisticate. care venise a se interesa de progresul lucr`rilor.

a storurilor pentru ser`. |ntotdeauna \i con[tientiza prezen]a. \n loc de cea alb`. [i dac` totu[i era doar o capcan`? |n cele trei scurte vizite de pân` atunci. Nu mai \ncercase nimic. Anya recunoscuse c` intuise bine. O singur` dat` Garson se \mpotrivise p`rerii ei – ceruse s` i se trimit` modele de gresie crem pentru baie. dar nu g`sea alte explica]ii. Garson o rugase pe Anya s` se ocupe [i de alegerea covoarelor. trupul lui robust. semn c` numele ei tot \i mai stârnea anumite nepl`ceri. de[i mai cumin]i. \ns` mai plana \nc` o senza]ie ciudat` de nesiguran]`. [i tocmai din acest motiv. astfel c` raporturile dintre ei se vor r`ri. material`. |n ultimele dou` luni. |ns` fiecare \ntâlnire. nu se putea aplica. tân`ra nu \n]elegea de ce o pusese pe lista neagr`. din fericire. Era surprinz`tor [i cât de pa[nic evoluase rela]ia lor. extrem de apetisant. asta este. \n primul rând? Teoria cum c` avea s-o dea afar` din cas`. parc` avea o derulare fizic`. Dar p`rerea ei? |i era \ntr-adev`r recunosc`toare pentru ajutorul dat. Trecuse de la ostilitate la amabilitate. lucr`rile erau aproape de final. de[i f`r` gesturi tandre [i nici chiar atingeri. dup` care s` aib` remu[c`ri. Munca ei la Grange avea s` se termine curând. Ma[ina Anyei f`cu dreapta la indicatorul care ar`ta direc]ia spre Lidden Magnor. dac` Garson avea ceva \mpotriva ei. Garson se ]inuse la distan]`. [i alte asemenea detalii. Oricum. se consola singur` . [i atitudinea lui Garson fa]` de ea \ns`[i se schimbase. iar la final. a draperiilor. {i totu[i. gândi ea ie[ind din parcarea magazinului din centru. Era incredibil cum de se potriveau la gusturi.66 ELIZABETH MARSH – Cu siguran]`.

"Nu dispera." Arunc` o privire la ceas. – Crezi c` domnul Deverill o s` vin` \nainte ca eu s` m` culc s` ne spun` c` a sosit? \ntreb` b`iatul câteva ore mai târziu. sezonul de var` [i afluxul de vizitatori \n zon` crescuser` vânz`rile la tot mai pu]inele puncte de vânzare cu care colabora. O sear` pl`cut`. apoi la Sherbone. c`ci numai asta \ntrebase micu]ul de ceva timp. \i mai r`m`sese exact atâta timp cât s`-l ia pe copil [i s` se \ntoarc` acas`. \n dep`rtare mugea o vac`. Iar Garson nu-i va mai tulbura somnul…{i nici nu va mai primi suma de bani pe care el i-o oferea s`pt`mânal.ASTRUL IUBIRII 67 Anya. – Pot s` r`mân pân` vine? – Da… Garson anun]ase c` avionul aterizeaz` la opt. Fiindc` Oliver fusese invitat la o petrecere direct de la [coal`. \[i zise. l`mpi. cuierul pentru un hol nou amenajat \n locul camerei de lucru a doamnei Wright. Copilul se distra cu un balon pe care [i-l adusese de la petrecere. – A[a a anun]at. \n timp ce ea t`ia flori pentru aranjamente. Cei doi se aflau \n gr`dina mare. . Ai supravie]uit pân` acum. ai s` mai supravie]uie[ti \n continuare. Anya \[i cobor\ ap`r`toarea. ca s` cumpere mânere. toat` ziua umblase \ncolo [i-ncoace cu ma[ina pân` la [ase. De la Yeovil la Dorchester. Spre norocul ei. Din cauza soarelui puternic. Deasupra capetelor lor se auzi fâlfâit de aripi [i un stol de ra]e s`lbatice \[i lu` zborul. r`spunse ea deranjat`. A[a c` \n toamn` problema banilor avea s` revin` [i mai acut. deci nu mai era mult.

|nghi]i \n sec. p`rea atât de fericit [i de relaxat. a datelor sau a r`spunsurilor. Garson ceruse ca b`iatul s`-i trimit` ocazional mesaje sau desene. Din impuls. la care el r`spundea.68 ELIZABETH MARSH – Asta dac` nu cumva are \ntârziere [i ajunge prea târziu. . ca de obicei. decret` Oliver. mai ales de un vecin atât de problematic. – Dac` \ntârzia ne-ar fi trimis un fax. de fapt? Foarte pu]in. sub privirea b`nuitoare a tinerei. Garson insistase a-i instala [i un aparat de trimis faxuri pentru a facilita transmiterea informa]iei. Garson se apropie [i-l ridic` pe Oliver \n bra]e. Când acceptase a lucra pentru el. [i va renun]a la aceste scrisori. mai ales din lips` de timp. Nu dorea ca Oliver s` devin` prea apropiat de un vecin. \ngrijorat`. ad`ug` ea. dup` care \[i relu` jocul. Anya examin` petalele crizantemelor t`iate. astfel c` \ntre ei se stabilise o comunicare destul de intens`. Crezuse c` \n scurt timp Garson \[i va pierde interesul. Ce se [tia despre Garson Deverill. ridic` ochii [i-l z`ri pe Garson coborând din ma[in`. Sim]i cum o iau fiorii [i cum sângele \ncepe a-i pulsa tot mai tare. Dac` se f`cea referire la domeniul s`u de activitate. Oliver \nv`]ase repede mecanismul [i se ruga de multe ori s` fie l`sat s` trimit` el mesajul. Astfel de reac]ii ridicole [i inutile o \ncercau la fiecare vizit` a lui. purta un costum scump. B`iatul vorbea \ncontinuu de parc` nu mai avea r`bdare s`-[i controleze cuvintele. Dup` un timp. nu d`duse informa]ii depre via]a lui. Anya continu` s` taie tulpinile.

dar de dou` ori pe-atât era mai mult decât suportabil. – E[ti prea mare ca s` fii dus \n bra]e. \l dojeni pe Oliver. fiindc` asta \nsemna un ban \n plus. – Am obosit deja. anun]` el \n gura mare. zâmbi ea. Un sfâr[it de s`pt`mân` era aceptabil. – Mda… r`spunse ea. – {i acum. Chiar trebuie s`-mi spun` domnul Deverill? E foarte formal. Pe de alt` parte. Anya refuz` vehement din cap. [i-l l`s` jos. cu un gest care ei i se p`ru deosebit de incitant. s` ne uit`m [i la ceva mobil`. Deja \ntrev`zând asocierea pe care o f`cea cu "unchii" lui Henry. |i convenea. suger` repede copilul. E prea mic [i… – E prea familiar? interveni. \ns`. . Anya sim]i c` o las` picioarele. vrei s` m` lin[ezi? Ea ro[i – oare chiar atât de evident` era? – Nu…Dar e o surpriz`. – Nu mi-ai spus. – A[ putea s`-]i spun unchiul Garson. [i deja \ncântarea i se diminu`. realiz` c` [i rela]ia lor se prelungea. dar nu mi se pare normal s`-]i spun` pe nume. timp \n care \[i sl`bi cravata [i o trase pu]in mai jos. \[i d`du el cu p`rerea. – M-am decis \n ultima clip`. Parc` o lovise ceva \n moalele capului.ASTRUL IUBIRII 69 – Domnul Deverill st` patru zile. care st`tea ag`]at de gâtul lui Garson. Domnul Deverill are s` obosesc`. [ocat` de tonul oarecum agresiv. {i m` gândeam. dac` tot stau. \ns` doar ca s`-i fac` pe plac. – OK. – Poate.

{i dac` tot l-ai v`zut. Pe de o parte \i era datoare lui Garson pentru c` intervenise. |ntotdeauna. Oliver era tot ce-avea mai scump pe lume. – A[a c` n-o mai face pe copilul cel r`u. – Ai stat deja o or` \n plus [i chiar dac` mâine nu mergi la [coal`… – Nu m` culc! b`tu el cu piciorul \n p`mânt. gata! s`ri Garson. Pe tot parcursul \mb`ierii. [i se aplec` spre el. monstrule]ule. – A[ vrea s` m` \ntorc dup` ce-mi iau camera [i m`nânc ceva. Garson nu avea niciun drept \n acest sens. la care b`iatul \ncet` s` se mai agite. Oliver lu` balonul. [tiind c` voia s` fac` planuri pentru mobilarea casei. – Haide. Ne vedem mâine. E timpul s` facem baie. Anya \ncuviin]`. Oliver râse [i cei doi \[i f`cur` reciproc cu ochiul. F` cum \]i spune mama ta. Oliver p`l`vr`gi \ntruna – despre petrecere [i despre minunatul s`u prieten. [i eu plec. – Oliver… – Nu m` duc! – Gata. Vreau s` discut`m. – Nu… cobor\ el ochii. Gestul o r`v`[i complet pe Anya. \i [opti Garson la ureche. ro[u la fa]`.da? – Bine… morm`i cel mic. \l dispre]uia. era responsabilitatea ei [i doar a ei.70 ELIZABETH MARSH – E[ti prea ata[at de domnul Deverill. domnul Deverill! Pân` . {i oricum. zise ea [i-l lu` de mânu]`. pe de alta \ns`. acum te po]i duce la culcare. Trebuie s` v`d dac` m` cazeaz` mai multe zile la hotel.

– Nici vorb`. el \ncetase a o mai c`uta. bugetul ei va avea de suferit enorm. Iar prietena ei se l`uda c` \n sfâr[it Roger \[i aflase marea iubire. sau un calculator. – V-a]i desp`r]it? Nu conteaz`. – Salut. Altminteri. sau ponei de c`l`rie. Altfel s-ar fi sim]it obligat` s`-l cazeze. Jos. [i apropierea lui era mult prea tulbur`toare. iar fata \mpr`[tia peste tot vestea logodnei lor. r`spunse el. Ce repede venise Garson! Probabil c` la hotel nu mai erau locuri [i trebuia s` mearg` \n alt` parte. apoi \[i duse degetul mare \n guri]` [i adormi \n dou` minute. Kirsten o anun]ase c`-l v`zuse \mpreun` cu fata unui fermier. iar dup` o s`pt`mân` sau dou`. E [i Fiona cu tine? Cum merge rela]ia? |n luna mai. Dac` \n adolescen]` lui Oliver \i va trebui o biciclet`. . Acolo v`zuse un clovn [i o \ntrebase dac` poate avea [i el unul de ziua lui. râse el aspru. Se pare c` toat` lumea avea câte unul.ASTRUL IUBIRII 71 ajunse \n pat \ncepuse a-l lua mole[eala. str`inule. \ncepu ea. cu ursule]ul \n bra]e. Ideea e c` nu ne-am desp`r]it noi. – Nu e nicio rela]ie. dar \n adâncul sufletului. sau s` mearg` \n vacan]e cu prieteni? Abia atunci va sim]i cu adev`rat lipsurile materiale. Privindu-se pu]in \n oglind` [i ridicându-[i p`rul \ntr-o coad`. [i ar`t` spre pieptul s`u. Tân`ra \i promisese c` se va gândi. deschise. Ce bine c` ea nu avea locuri libere. sau castele de juc`rie \n care se hârjoneu copii. sunt sigur` c` o s` v` \mp`ca]i. Anya ag`]` balonul de un scaun [i strânse resturile de tort pe care b`iatul le adusese de la colegul s`u. ci…tu te-ai \ndep`rtat. Se auzi un cioc`nit \n u[`. spera ca Oliver s` uite totul. R`mase f`r` glas – Roger Adlam se afla chiar pe terasa ei.

dar nu vreau s` m` pisezi din nou. \ngropându-[i fa]a la pieptul ei. a[teptând parc` uralele care \ntârziau s` apar`. N-am de gând s` ne cert`m. Roger ar fi \mpins-o \n cas`. Deci iart`-m`. fiindc` eram a[a de fericit`. – Bine. violent. Cred c` ai suferit mult. – Poftim? – Pleac`! – Anya. – Dar… – }i-am spus s` taci! Pe la \nceputul anului. când am specificat clar c` nu vreau s` fim mai mult decât prieteni. dar plictisitor. [i o prinse de umeri. strig` ea. A[a c` \ntoarce-te la…Fiona. – Du-te de-aici. E[ti diferit` de alte fete. [i care crede c` o iube[ti. continu`. Anya. \ntorcându-se pe c`lcâie. Ai ceva aparte.72 ELIZABETH MARSH – Cum de? – A fost frumos. – Iart`-m`… – Pentru? – Pentru c` te-am p`r`sit. preg`tindu-se s` vorbeasc`. A[a c` am s`-]i dau o lec]ie – n-am v`rsat nicio lacrim` când n-ai mai ap`rut. Dac` Anya nu s-ar fi prins de balustrada terasei ca s`-i \mpiedice intrarea. [tiu c`… – Nu [tii nimic. \nfrigurat` de atingerea buzelor lui. Se d`du \napoi. de-aia ai idei gre[ite despre farmecul t`u dezgust`tor. [i se opri. când d`du cu ochi de . Tân`rul se \ntunec` [i tu[i. m-ai tot b`tut la cap. dar nu mai e nevoie s` plângi pentru c` m-am \ntors. \ng`im` el dup` ce trecuse prin diferite st`ri \n timpul discursului ei. care te iube[te.

zâmbi. – Mi-am dat seama. se adres` el lui Garson. Dac` f`ceam o mi[care gre[it`. dar tu e[ti o \mblânzitoare de lei. cu coada \ntre picioare. explic` el fiindc` o vedea mirat`. [i s`-]i mul]umesc pentru contribu]ie. [i avea o pung` de cadouri \n mân`. Ai tirbu[on? . – Ai dreptate. Privirile lor se \ntâlnir`. – Niciun "s`racului b`iat". recunoscu cel`lalt. sc`p`rând scântei de fiecare parte. Se schimbase \n blugi [i o c`ma[` cu mânec` scurt`. Anya \l privi uimit`. am crezu c`-i sari la beregat` s`racului b`iat. – Crezi c` nu m-a[ teme? – Niciodat`. E doar un nesim]it [i o mare pacoste. dar dup` cum l-am v`zut cum pleac`. – Voiam s` s`rb`torim transformarea casei mele. – Presupun c` ai auzit? – N-aveai cum s`-]i scape. – Bravo. {i noi ne-am certat. nu cred c` o s` te mai deranjeze alt`dat`. zise el. [i Garson scoase din pung` o [ampanie cu marca hotelului din sat pe ea. veni Garson la lumin`. erai \n plin` desf`[urare. Acesta din urm` a[tepta la col]ul casei. dar Doamne fere[te s` te r`ste[ti [i la mine a[a. Intrar`. puteam s`-]i \ntrerup avântul. – Te descurci tu. |mi pare r`u. dup` care urc` \n camioneta lui [i plec`. La un moment dat. Oi fi eu bun de dresor pentru câini. Ai fost magnific`. – Cred c` \ntr-adev`r te-am b`tut la cap. Am trecut pe la Grange [i când am ie[it.ASTRUL IUBIRII 73 Garson.

de[i faptul c`-l impresionase conta foarte mult pentru ea. dup` care se a[ezar` pe canapea. Am \n]eles gre[it. S` [tie c` e [tears` din lista lui neagr`. sorbi ea. Eficacitatea ei fusese motivat` [i de spiritul \ntreprinz`tor [i cooperant al lui Garson. nici nu mai [tiu când am b`ut ultima oar` [ampanie. [i câteva momente mai târziu. fiindc` afar` \ncepea s` se \ntunece. – Apreciez asta. |]i datorez ni[te scuze…Te-am acuzat c`-l ademene[ti pe Roger. [i ciocnir` din nou. {i la fel de interesant e [i acum. Teribil de gre[it. – Cum adic`? Anya p`[i pân` la m`su]` pentru a aprinde lampa. – A fost distractiv. Ea surâse – aceste cuvinte o mângâiau pe suflet. râzând. bucur`-te de ea. nu inten]ionez s` profit de generozitatea ta. – Atunci. s-o faci ca lumea. |n plus. – {tii cum se spune: dac` tot faci o treab`. Sincere felicit`ri pentru efortul t`u. Anya mai lu` o gur` de [ampanie. – Nu-i nimic. Garson f`cea pe osp`tarul.74 ELIZABETH MARSH – Da. Sper c`-]i dai seama c` e[ti propriul t`u du[man. turnând \n pahare. toast` el. Abia acum mi-am dat seama. deci cred c` nu va mai dura mai mult de dou` zile. – Mi-ai spus c` renov`rile or s` dureze luni de zile – foarte adev`rat – dar eficacitatea ta [i spiritul de organizare au mic[orat considerabil timpul de a[teptare. c` e[ti imprevizibil` [i…superficial`. Doar de coniac. c` \ntr-adev`r regret` – mai rar se \ntâmpla ca un om precum Garson s`-[i cear` scuze – \ndulceau de . dar n-am pahare de [ampanie. r`spunse ea.

dar dac` tot m` lungesc pe podea. punct lovit. \ns` de data asta vorbise mai mult decât serios. \l privi ea scurt. sorbind picurii g`lbui. abia [optit. – Când cre[ti un copil nu prea exist` timp pentru rela]ii. te rog. Apoi \[i duse degetele lipicioase de [ampanie la gur`. – …de o femeie cu un copil. Anya r`mase ca tr`snit`. râse el. – Las`-m` pe mine. – E[ti o femeie \ncânt`toare [i e p`cat s` dormi singur` \n fiecare noapte. termin`. Gestul o amu]ise de tot. murmur` el. |l ridic` la loc. ca s` fie scena complet`? – M-a[ lungi pe podea dac` asta dore[ti. Precum un test prin care o \ncerca. zona asta nu e tocmai t`râmul prin]ilor adev`ra]i care s` se lege de…Hopa! |n timp ce vorbea. – |ngenunchezi. dar oare voia s` protesteze? . – |n plus. ar fi interesat s` fii [i tu cu mine [i… – o privi intens – poate m-ar tenta s` te am. – Da. – Nu.ASTRUL IUBIRII 75 mii de ori acea scuz`. ochii lui deveniser` pasionali. E ca [i cum ai c`l`tori \n permanen]`. – Punct ochit. care se r`sturnase. dar Garson l`s` paharul s`u [i-i lu` palma \ntr-a sa. zise el r`gu[it. |n lumina amurgului. B`t`ile inimii ei se accelerar` alarmant. – Cine m-a pus s` spun a[a ceva? morm`i el. – Acum te dezici? râse ea. [i-i duse degetele la buze. ridicase o mân` [i d`duse f`r` s` vrea peste un pahar.

76

ELIZABETH MARSH

– Cred c` a[ face o pasiune pentru asta, zise el, continuând s`-i \ncercuiasc` degetul ar`t`tor cu buzele, atingându-l u[or cu limba. Ea se pierdu undeva \n marea ochilor s`i, murmurând de pl`cere [i \ngh]ind \n sec. |[i aminti de scena \n care se holbase la piciorul s`u dezvelit [i la ridicolul gestului ei de-atunci. – {i mie-mi place, [opti. Dup` ce termin`, Garson purt` trupul ei moale \napoi pe perne. – Oare [i buzele tale au gust de [ampanie? [i o s`rut` delicat. Realizând c` o tachineaz`, ea râse. Garson se juca, flirta [i ea dorea s` fac` acela[i lucru. – Nu [tiu… – Nu. Cred c` mai degrab` au gust de… – [i o s`rut` din nou – c`p[uni. – C`p[uni? se ag`]` ea de gâtul lui. Nu cred. – Ai dreptate – \nc` un s`rut. E nectar. De data asta nu mai avu timp s` protesteze, fiindc` buzele lui le \ncle[tar` pe-ale ei f`r` sc`pare, mult mai s`lbatic. Anya sim]i c` ia foc. Precum adineauri când se jucase cu degetele ei, acum buzele lui o \mb`tau de o dorin]` nehr`nit` de mult` vreme. Când s`ruturile lui devenir` tot mai ardente, dorin]a ei crescu asemenea. – Mai vrei? se opri el la un moment dat. Anya observ` c` buzele lui ardeau, probabil ca [i ale ei. – Da. Valuri de c`ldur` o inundar` de pl`cere. Garson \]i schimb` pozi]ia, \ncât mâna liber` plec` \n explorarea sânilor ei. Anya sim]ea c` \nnebune[te; degetele lui se mi[car` circular, lent, pe

ASTRUL IUBIRII

77

sfârcurile ei deja \nt`rite, pân` când atinser` vârful. Ea suspin`. Materialul fin al rochiei era aproape inexistent, \ncât p`rea c` el \i atinge direct pielea... Când relu` mi[carea, Anya deveni ner`bd`toare. Fiorul interior devenise acum o foame nebun`, feroce. Dorea s-o dezbrace, s`-i apese pielea dezvelit` cu buzele lui, s` se \nfrupte din trupul ei. – Oare [i restul are un gust al fel de bun? [i se uit` spre sânii ei. Tu – \ntreag`? Dorin]a comun` se citea [i \n privirea lui, se sim]ea dup` fierbin]eala trupului s`u, dup` glasul lui r`gu[it. Dorin]a de a face dragoste devenise un imperativ pentru amândoi. Mai târziu \ns`, ea avea s` se \ntrebe ce o determinase s` renun]e; poate instinctul – fiindc`, la urma urmei, Garson nu era decât o cuno[tin]`, iar rela]ia lor n-avea niciun viitor – sau poate c` la fel de mult contase [i ideea c`, dac` mergeau mai departe, Garson \i va vedea lenjeria destul de sp`l`cit` [i de uzat`. – Nu e locul potrivit, zise ea cu mintea tulbure, \ncercând s` se salveze. – Locul? se mir` el. – N-ar trebui s` ne afl`m pe o canapea ponosit`, \ntr-o sufragerie normal`. Ci \ntre cear[afuri de m`tase, \ntr-un pat nup]ial, iar eu… – devenea frustrat` – \mbr`cat` \ntr-un neglijeu diafan, cu lenjerie din dantel` fran]uzeasc`. |ncruntându-se, degetele lui se mutar` spre umeri, pentru a-i \ndep`rta [uvi]ele de p`r. – {i cu p`rul t`u r`sfirat pe perna moale? – Da… zise ea fericit` c` e dispus s` viseze. De[i cred c` mi s-a

78

ELIZABETH MARSH

urcat [ampania la cap, fiindc` nu inten]ionam s` am o aventur` tocmai acum… – Nici eu, se ridic` el, trecând la fereastr`, pierzându-se \n noapte. {i pe mine m-a luat valul, bâigui aparte, nemi[cat, semn c` regreta tot ce se \ntâmplase. – Ai vrut s` discut`m despre interioare, \i reaminti ea, pe un ton formal. De[i subjugat` de fream`tul l`untric, refuza s` se lase condus` de pornirile ei amoroase. Ca [i cum dorin]a de a face dragoste cu el era doar una trec`toare. – Ce-ai zis când ai trecut pe-acolo [i ai v`zut pere]ii gata, [i sera? }i-a pl`cut? – Foarte mult, se \ntoarse el. Totul e perfect. – A[a e, se mândri ea. {tiam c` e un spa]iu care trebuie redescoperit, dar niciodat` nu m-am gândit c` are atât de multe de oferit. – E mai mult decât mi-am \nchipuit chiar [i eu. Dar n-am pomenit nimic despre Grange mai devreme, [i veni mai aproape. – Nu [tiu cum s`-]i spun… – Ce anume? ezit` el, nefiresc de mult. – E vorba despre c`su]e…O s` le vinzi? – Nu. – Sau, acum c` ai renovat casa mare, vrei s` le renovezi [i pe-astea? – Da, dar… – {i o s` cre[ti chiria, se cutremur` ea, parc` bântuit` de vechile fantome.

dar niciodat` nu m` reg`seam \n el. {i nici n-am locuit \n Lidden Magnor. – De ce e satul `sta atât de special pentru tine? Ai copil`rit aici? N-ai accent din zon`. a[a c`… – Nu avea]i loc? . dar nu puteam r`mâne acolo de tot. Tat`l meu a lucrat \n armat` [i era deta[at \n diverse locuri. \n ]ar` sau \n str`in`tate. \nainte s` vin aici. Voiam s` r`mân pentru totdeauna. [i s`-]i iei flori din gr`din`. am locuit cu un unchi [i o m`tu[`. s`ri ea fericit`. De obicei mama. Niciodat` nu apucam s` ne facem un cerc de prieteni. Când Oliver era bebelu[. dar p`rin]ii mei au \nchiriat o cas` \ntr-o var`. {i pot s` mai folosesc [ura? – Da. de-atunci. \mi formasem ni[te amintiri superbe cu un sat lini[tit. – Mul]umesc. de[i era greu cu [coala. murmur` fata. O s` m` descurc [i… – Anya. dar \ntotdeuna am sim]it c` apar]in unui loc. asta e. prieteni adev`ra]i. ve[nic neschimbat. {i nu vreau ca tu sau Bert s` pleca]i. Eram o familie unit`. [i nu vreau s` plec.ASTRUL IUBIRII 79 De ce nu insistase s`-i afle planurile mai devreme? De ce l`sase totul pân`-n ultima clip`? – Va trebui s` plec din Lidden Magnor pentru c` nimic din ce este aici nu e pentru bugetul meu. de fapt. – Nu? – Nu. – Mul]umesc din suflet. sora mea [i cu mine mergeam cu el. Dar…dac` e s-o iau de la cap`t. – Pentru c` n-am stat nic`ieri mai mult de doi ani. n-o s` m`resc chiria chiar dac` renovez. n-ai niciun accent.

vreau s` se \ntoarc` \n sat [i s` simt` c` aici e casa lui. probabil. dup` ce a \nceput s` mearg`. [i de multe ori amândoi sunt pleca]i lungi perioade de timp. – {i ai venit aici ca s` te stabile[ti? – Da. – {i nu te-ai gândit s` \nchiriezi undeva mai aproape de ei? – Ba da. Vreau s`-l v`d c` merge pe strad` [i c`-[i salut` cunoscu]ii. ei nu avea copii. nu s-au mai distrat la fel de mult. Iar când va fi b`rbat [i se va muta. Aveau o cas` cu dou` etaje. Dar ne-am mutat [i fiindc`… – De ce? – De[i ei ne chemaser`. dar am \ncercat s` umplu acest gol cu prieteni precum Bert sau Kirsten sau Derek. {i m-am decis c` decât s` r`mân \n Yorkshire temporar. [i zâmbi vag. s` se lipeasc` de mobile. [i c` este salutat. Vreau ca el s` apar]in` unui loc. De[i e pentru o scurt` perioad` de timp. – Cum sunt acum \n Brazilia? – Pentru doi ani. – Ca [i cum lipsa tat`lui era problema? – Cam a[a ceva. Dac` \l d`d`ceau pe Oliver cât a fost \n leag`n. [i asta se \ntâmpl` acum.80 ELIZABETH MARSH – Ba da. dar unchiul meu lucreaz` \n domeniul hidroelectric. mai bine vin aici pentru totdeauna. Iar când rudele mele se \ntorc. lui i se pare o enormitate. . [i vreau ca [i b`iatul s` prind` gustul unui spa]iu al s`u. Tensiunea a crescut [i fiecare mi[care de-a lui devenise un subiect spinos. \ntotdeauna i-am sim]it distan]i fa]` de Oliver. \ntotdeauna \l duc acolo \n vacan]e sau de Cr`ciun. s` deschid` dulapurile. dar erau foarte grijulii cu tot ce ]inea de cas`. Oliver nu prea [tie ce \nseamn` o familie.

Tocmai voia s` deschid` gura când Garson i-o lu` \nainte: – Venisem s` discut`m despre Oliver.ASTRUL IUBIRII 81 Treminând. dup` apropierea care se stabilise \ntre ei. zise el t`ios. a[a ar fi corect. sorbind din [ampanie. Adic` un unchi adev`rat? Nu \n]eleg. {i pe bun` dreptate. – Sunt fratele lui Lucan Cesari. . S`-i spun` oare c` Oliver e nepotul ei? A[a s-ar c`dea. noua situa]ie o \ndrept`]ea s` fac` acest lucru. Dar. – Corect? ezit` ea. – Pentru tine [i pentru fiul t`u. [i \n]eleg c` unul din prietenii lui are ni[te unchi dubio[i. – Pentru generozitatea ta. Anya ridic` paharul. Anya c`zu pe gânduri. r`spunse el. Ai refuzat s`-l la[i s`-mi spun` unchi.

cu ochi negri sc`p`r`tori [i o figur` destul de aspr`. amintindu-[i ce-i povestise Jennie. de[i un romantic din fire. obiect` ea. \l hr`nesc [i-i fac moral` ori de câte ori ajunge acas`.Capitolul 5 – Fratele? [i izbucni \ntr-un hohot de râs. – De[i i-ar fi pl`cut s` fie a[a. Apoi b`rbatul ezit`. – L-am mo[tenit pe tata. Nu-l cunoscuse personal. el pe mama. – Am fost doar eu [i Luke. Lucan Cesari nu are frate. – Credeam c` Lucan e italian… – Mama e pe jum`tate italianc`. cu plete negre cârlion]ate pân` dup` umeri. r`spunse ea. Adev`ratul s`u nume era Luke. – Tr`s`turile tale sunt mai pronun]ate [i ai o construc]ie mai solid`. Nu se poate. v`zând-o c` vrea s`-l corecteze \nc` o dat`. . e fals. – Nu-i semeni. De[irat. dar \l [tia de la televizor. ci dou` surori mai tinere…care-l \ntre]in.

Garson se ridic` [i aduse punga de cadouri. – |hm… – {i asta sub numele de Lucan Cesari. . via]a ei [i a copilului erau puse sub amenin]are. fiindc` un trecut fals \l ajuta s` se distan]eze de familie. Ar fi crezut c`-i diminueaz` faima. deci [i ea trebuia s` se comporte precum mama lui Oliver. se repezi ea. ca s`-[i dea timp de gândire. Luke n-ar fi suportat s` fie recunoscut drept "fiul lui Edwin Deverill. acum totul \i era potrivnic. Dac` \n urm` cu o clip` era gata s`-i dezv`luie adev`rul despre Oliver. [i nimic mai mult. Parc` sabia lui Damocles \i st`tea deasupra capului [i deci trrbuia s` ac]ioneze cu mare b`gare de seam`. Garson nu trebuia s` afle \nc` adev`rul. fost membru al Parlamentului". De[i tata s-a retras de mult timp din politic`. Avusese o senza]ie de obligativitate. – …dar trebuie s`-]i fi dat seama c` sim]ea nevoia s` fie mereu \n centrul aten]iei.ASTRUL IUBIRII 83 continu` Garson. a ales Lucan fiindc` i-a pl`cut. Nu [tiu cât de bine l-ai cunoscut pe Luke… – Nu foarte bine. Se panic`. adic` s` joace rolul lui Jennie. {i dac` el n-o confundase cu sora ei? – Pe de o parte pentru c` asta \[i dorea. dar cum n-a vrut s` foloseasc` numele adev`rat. – {i de ce ar fi pretins c` are surori? se interes` ea. sau ca frate al meu. [i Cesari fiindc` era numele bunicii noastre. iar pe de alta. i se p`ruse totul \n regul` \ns`…dintr-o dat`.

]inându-se dup` umeri. [tiai deja cine e? – Da.84 ELIZABETH MARSH – Uite-ne pe noi doi \mpreun`. \[i pierde vremea. fragil – de aproape se \ntrez`reau mici detalii similare precum linia fe]ei. cu toate c` [tia prea bine c` tat`l avea drepturile lui. \ns` acum o cuprindea o team` nebun`. se \ntunec` Garson. A fost f`cut` la o reuniune de familie. p`rul bogat. {i nici nu vrea custodia. . dac` sunt Jennie. Lucan. nu ]i-ai dat seama cine sunt? Adic`. – Dar când ne-am \ntâlnit. veseli. Cei doi b`rba]i se aflau \ntr-o gr`din` \nsorit`. [i scoase o poz`. – Dar ai venit la Lidden Magnor dup` mine? – Dup` tine [i Oliver. Capul \i vâjâia [i gândurile i se \mpr`[tiaser` incoerente prin abisul memoriei. De[i nu sem`nau. – Când m-ai \ntrebat de tat`l lui Oliver. – Luke nu pomenea de tine. Panica Anyei spori – ce consecin]` avea s` aib` acest lucru asupra ei [i a lui Oliver? – Lucan te-a trimis? Ani de-a rândul sperase \n sufletul ei c` celuilalt i se va face mil` de copil [i va lua leg`tura cu el. Tân`ra \[i duse o palm` la frunte. acum vreun an. [i-a adus aminte de el? E prea târziu. Nu are niciun drept! Absolut niciunul! [uier` ea. fizic vorbind – Garson mult mai impun`tor. Dar ea? – Nu el m-a trimis. Deci rela]ia de rudenie era una real`. {i nici de Oliver. – Acum c` Oliver a trecut de vârsta critic`. {i dac` vrea s` ob]in` custodia [i s`-l ia.

Bietul Oliver. a murit \n doar câteva secunde. de unde mi-ai recunoscut prenumele…când ne-am \ntâlnit prima oar`? – Mi-a spus un coleg de trup` de-al lui. Abia acum mi-am dat seama c` nu [tii [i mi-a fost deosebit de greu s`-]i spun… – Presupun c` [i s`-mi dezv`lui identitatea ta a fost dificil? Era mai u[or s` te joci cu mine. iar barca \n care erau s-a r`stunat. nu reu[i s` rosteasc` niciun cuvânt. nu-[i v`zuse tat`l. cum de [tiai de existen]a noastr`? Dac` nu vorbea de noi. – Era \n vacan]` cu ni[te prieteni \n Caraibe. – A murit? Pre] de câteva momente. {i de el am vorbit tot la trecut…|mi pare r`u c`-]i spun. am zis c` nu vorbea – la trecut. – Groaznic. Luke a suferit o fractur` care i-a fost fatal`. – Dac` Lucan n-a men]ionat numele nostru niciodat`. de ce ai venit? – Anya. dar Garson o min]ise calculat. cu sânge– rece. dezgustat`. [i-[i [terse lacrimile. pac` dorind a-i alina durerea. explic` Garson.ASTRUL IUBIRII 85 Oare chiar a[a de ne\nsemna]i s` fi fost cei doi pentru Lucan Cesari? – {i atunci. iar acum nu mai avea ocazia. Motiva t`cerea ei ca fiind pentru siguran]a b`iatului. s` dai speran]e false? zise ea. – Când s-a \ntâmplat? – |n februarie. Mi-a povestit c` intrai \n culise cu numele de Vashti… – A. da… . dar Luke a murit. deci n-a suferit.

zise el aspru. – Deci Oliver [i cu mine suntem motivul pentru care te-ai ar`tat brusc interesat de Grange. – Nu-]i mai [tiam numele mic. [i ne-ai adus acas` din aceea[i cauz`. . Chiar dac` asta a \nsemnat s` \ntrerup demersurile din cauza programului. nu? se lumin` ea. – Deci nu-mi ceri s`-i fac un test de paternitate sau de ADN? Slav` Cerului! exclam` ea cu ironie \n glas. era cu sub\n]eles! – Aveam nevoie de date. doar pe cel de familie. – Trebuia s` m` asigur c` e copilul lui Luke. Ai insistat s` m` duci la [coal` ca s`-l vezi pe Oliver.86 ELIZABETH MARSH |ntr-adev`r. – {i când ai zis c` trebuie s`-]i cuno[ti vecinii. de[i ar fi fost cam acela[i lucru. – {i când ai venit a doua oar` [i ai cerut o vizionare dup`-masa…voiai s` m` vezi pe mine [i s` afli mai multe despre via]a mea sentimental`! \l fulger` ea. Jennie era o parte din ea [i viceversa. tun` ea. dup` care am revenit. s`-l vezi. Apropierea dintre ele dou` n-avea s` se [tearg` pe veci. calm. se insistase ca sora ei s` intre acolo sub un nume exotic. De[i nu cred c` te hot`râse[i s` cumperi pân`. – Când am venit \n Easter… – Când noi eram pleca]i… – …am v`zut c` proprietatea e de vânzare. m-am dat drept cump`r`tor ca s` aflu ceva despre voi. – Chiar trebuie s` fii a[a de agresiv`? – Chiar trebuie s` te compor]i ca un mi[el? |i reveneau \n minte toate scenele prin care o sedusese la \nceput – sau voia de fapt s-o seduc` pe sora ei.

Al unui b`rbat care i se p`ruse a avea ceva aparte. fiindc` te-ai ar`tat implicat. – Doar nu crezi toate astea? protest` el. se sim]ea doar folosit`. \n[elat`. ai f`cu o treab` excelent`.ASTRUL IUBIRII 87 – Presupun c` atunci când mi-ai sugerat patul. dar pur [i simplu voiai s` m` preg`te[ti pentru o bomb`. pe nea[teptate. Ba chiar mai mult. s`-l biciuiasc`. m` testai? – Par]ial… – Par]ial? Adic` nu f`ceai dragoste cu mine dac` eram dispus`? – Nu [tiu. – Tu singur ai zis c`-]i place s` fii direct – de-aia ai dat târcoale pân` s`-]i dai pe fa]` adev`ratele inten]ii? – N-am avut de ales. rosti el aspru. Anya ignor` remarca [i fiorul de pl`cere pe care i-l provocase. Refuza s` se abat` de la subiectul discu]iei. Felicit`ri oricum. ai ales s` te zba]i chiar tu. Dar e[ti foarte atr`g`toare. pentru a nu . – Nu? Nici ea nu mai [tia ce s` cread`. m-ai ademenit mai devreme. Credeam c` vrei s` mergi mai departe… [i râse u[or. La cheremul unui b`rbat pe care \ncepuse s`-l plac`. ai reu[it s`-i intri \n gra]ii lui Oliver [i…s` m` dezgu[ti! – Te dezgust? – Da. Al unui b`rbat c`ruia aproape i se d`ruise din proprie voin]`. m-ai pl`tit atât de bine. o cercet` el. dup` cafea. – Ai ales \n schimb s` m` folose[ti! Anya sim]ea nevoia s` se r`steasc`. chiar foarte mult. – M` surprinde c` \n loc s` angajezi o firm` de detectivi particulari ca s` fac` toat` treaba asta murdar`.

Garson ac]iona precum un alt soi de animal. Dar odat` ce se punea pe plâns. zise Garson grav. – {i mi-am cerut scuze.88 ELIZABETH MARSH izbucni \n lacrimi. Am s`-]i spun povestea \ntreag` [i-atunci ai s` \n]elegi. vorba \n`sprindu-i-se. Din cauza vârstei \naintate. fii atent… – Nu. o \ntrerupse. apoi f`cu o pauz` ca pentru a se reculege. – Mul]umesc. – Tot mai locuia \n apartamentul care d`dea spre râu? se interes` ea pe acela[i ton. mult mai feroce. p`rin]ii mei au fost foarte afecta]i de moartea lui Luke. a[a c` eu m-am ocupat de organizarea \nmormânt`rii [i apoi de golirea apartamentului s`u. surâse ea rece. – Nu-]i puteam spune cine sunt fiindc` nu [tiam ce fel de persoan` e[ti. nu? M`car un pic de ru[ine? Atunci. \i era greu s` se mai opreasc`. – Dar te-ai a[teptat la ce era mai r`u. \[i pierdu el r`bdarea. – Oare? – Da! Ea cu gura ei declarase c` el se va descurca \n fa]a furiei ei dezl`n]uite. ochii lui alba[tri \nnegurându-se. Oricât de nedrept`]it` era. tu s` fii atent`. – Dar pentru decep]ia provocat` n-ai pic de remu[c`ri. M-ai catalogat de la \nceput drept o prostituat`. con[tientiza nu doar faptul c` . Dac` Roger plecase ca un câine nevinovat. – Te rog. iar acum exact asta f`cea. dup` care re\ncepu pe acela[i ton grav.

{i a pierdut sarcina. – A ap`rut din gre[eal`? – Nu. dup` vreo doi ani. Apoi. dar când s` fac` un al doilea copil. dar tata pl`tea restul. Au mai a[teptat \nc` pe-atât. dar . – S-au gândit la adop]ie. [i asta le-a picat foarte greu. [i \nc` o pierdere. Mama ador` copiii. Eu am venit pe lume de \ndat` ce ai mei s-au c`s`torit. r`spunse Garson. ca [i cum \i comp`timea. Chiar dac` Luke n-a fost \ntre]inut de dou` surori…a fost \ntre]inut de p`rin]i. \ncepeam s` m` cam plictisesc de afec]iunea ei. mama a r`mas \ns`rcinat` ca printr-o minune [i a[a a ap`rut Luke. doctorii le-au zis c` probabil din cauza vârstei mamei. Pe mine m` ]inuser` din scurt. – |nseamn` c` \ntre voi doi era o diferen]` considerabil` ca ani. ci mai ales avea nevoie s` afle totul. a fost un dar ceresc. Dispera]i fiind. – Eram fericit. Garson deveni sumbru. S` [tie de ce-i c`utase. dup` ce fusese[i singur la p`rin]i? se interes` ea.ASTRUL IUBIRII 89 trebuie s`-l asculte pe Garson. pasionat` de astfel de pove[ti despre familii. Voiam libertate. – Ce ai crezut când ai v`zut un alt frate. Pesemne c` venise cu un anumit scop [i asta o nelini[tea la culme. iar Luke a fost cel care mi-a redat-o. dar aveau deja peste patruzeci de ani [i nu \ndeplineau cerin]ele agen]iilor de specialitate. Chiria se m`rise peste putin]ele lui. iar eu. la zece ani. zâmbi amar Garson. mama a r`mas \ns`rcinat` abia dup` doi sau trei ani de \ncerc`ri. – Zece. iar tata s-a dovedit la fel de \ncântat. Inteligentul domn Deverill pl`nuia ceva. Mama era peste tot cu el. – Da.

surâse Garson. plus scrisori. [i nu era destul de matur pentru asta. dac` te deranja prezen]a lui. \ntr-o vedet` na]ional`. Pentru c` primul disc al trupei sale a intrat direct \n topuri… – Da? s`ri ea. – Doar o poz` ai g`sit? se mir` ea. din p`cate. Dar a [i fost un copil vioi. dar a c`zut \n p`catul orgoliului de superstar. gândi ea. La naiba. avea doar dou`zeci de ani! Pân` atunci. nedesf`cute chiar. \l puteai trimite la plimbare printr-o glum`. ca Oliver. Când \i sortam hârtiile. – Oricât de mult \l iubeam. Cred c` [i tu ]i-ai dat seama. o scrut` \n treac`t. A \nceput s`-[i dea aere. inteligent.90 ELIZABETH MARSH bucuria de al avea pe Luke i-a f`cut s`-l r`sfe]e. [i cu toate c` \nc`-[i p`strase farmecul. – Dar? ezit` Anya. sute de scrisori. trebuie s` recunosc c` ai dreptate. – Cred c` s-au pierdut. {tiam c` poate fi cea mai mare pacoste. I-am trimis câte una cu fiecare ocazie similar`. – Da. – Exist` [i un "dar". [i c`ut` din nou \n pung`. curios. iar pe spate e o adres`. chiar [i dup` ani de zile. {i \n adolescen]` [i-a p`strat farmecul personal. – Nu [tiai? Luke vorbea tot timpul despre asta. – Fiindc` multe vedete de muzic` primesc declara]ii de la fane . – Cred c` mi-a sc`pat… – Succesul lui peste noapte \l transforma dintr-un copil minune pentru familie. am dat pete poza unui copil. devenise insuportabil de egoist. Sau Lucan le aruncase. [i scrie c` a fost f`cut` când fiul lui a \mplinit un an.

{i am folosit o copie foarte uzat` a mamei [i te-am v`zut…\ntr-o bluzi]` alb`. – L-am \ntrebat dac` Luke a fost implicat \n vreo rela]ie anume din care s` rezulte un copil [i mi-a confirmat imediat. Copilul probabil c` avea ochii negri ca ai lui. c`ci se referea la sora ei geam`n`. Presupun c` purtai o peruc`? – Nu. la \nceput n-am luat-o prea \n serios. Foarte provocator. apoi spre coada ei bogat`. Garson arunc` o privire fugar` [uvi]elor [atene care \ncadrau chipul tinerei. {i mi-a spus c` dac` m` uit la videoclipul ultimului cântec scos de trup` o s-o v`d. ad`ugând numele Vashti Prescott. Chiar [i ea uitase de schimbarea dramatic` de \nf`]i[are prin care trecuse sora ei. da. [i nici n-am g`sit vreo alt` dovad`. dând din [olduri undeva \n spate. dar asta nu \nsemna nimic. Anya ignor` comentariul. cu fust` scurt`. – Ai un p`r minunat.ASTRUL IUBIRII 91 care pretind c` sunt mame ale fiilor lor. ideea m-a marcat \ntr-atâta \ncât am luat leg`tura cu Jason Walker… – Cu cine? – Jason Walker. se \mbujor` ea. cum de ]i l-ai mutilat \n asemenea hal [i s` . {i totu[i. – {i de ce nu m-ai recunoscut de la \nceput? – Pentru c` \n videoclip. – A. Un tip slab. – Ar`tai complet alta [i mi-a fost greu s` cred c` e[ti aceea[i persoan`. – A[a e… \ng`im` ea. chitaristul. cu p`r ro[cat strâns \n coad`…Sigur \l [tii. aveai p`rul scurt [i blond. da. \[i arcui el sprâncenele.

– Poftim? – Anya. \i f`cuse pe plac. zise el gânditor. trebuia s` fi ar`tat mai mult interes. N-ai ]inut pasul cu ce se \ntâmpla? se \ncrunt` Garson. – Nu… – Dac` tot cheltuia cu mare u[urin]`. – Credeam c` e[ti orice. relu` Garson. când Luke a murit. dar n-a avut niciodat` acela[i succes. \[i relu` ea atacul. – Adic`? – Credeam c` l-ai [antajat pe Luke. de aceea. iar Luke s-a apucat de o carier` solo. – {i ai crezut [i c` eu sunt o femeie u[oar`. to]i banii lui disp`ruser` [i… – Nu mai avea succes? – Trupa s-a destr`mat cam cu trei ani \n urm`. Anya p`li.92 ELIZABETH MARSH ]i-l vopse[ti? – A fost u[or… Sora ei \i povestise cum Lucan \i ceruse s` se rad` [i s` se vopseasc` – pentru a contrasta cu cealalt` dansatoare care era de origine asiatic` – iar cum dragostea nu se d` \n l`turi de la nimic. Dac` pretindea c` avusese o rela]ie cu Lucan. [i poate vrei s` faci totul public pentru a-]i asigura traiul. mi-am pus problema c` puteai fi una care-l stoarce de bani pretinzând c` i-a f`cut un copil. rolul pe care voia s`-l joace acum se dovedea mai pr`p`stios decât crezuse. – Mersi! – Se mai \ntâmpl`… . Ba chiar se repezise la un salon de coafur` chiar \n acea zi.

Dar ai v`zut cum tr`iesc. care m-a f`cut s` cred c`… – C`.la fel cum poate f`cusem [i cu Lucan. Dac` o tip` e blond` [i dansez` \ntr-o trup`.. s` zicem s` Luke nu f`cea discrimin`ri \n acest sens. ce? El se retrase. dar ai avut o aventur` cu Luke. – Dar nu te-am acuzat c` ai fi o…târf`! – Da. de[i probabil c` deja cheltuise[i to]i banii. [i acum regreta. da. – {tiu c`…cel pu]in dou` dintre fete se drogau. iar una era . – Adic`? – Nu vreau s` detaliez. \l \nfrunt` Anya. – Eu. – {i? – {i tu ai f`cut presupuneri gre[ite despre mine. rescunoscu ea.ASTRUL IUBIRII 93 – Poate. se agit` Garson. – Atunci. [i ]i-ai luat adio de la un trai \ndestulat. ]i-ai zis c` vreau s`-l atrag pe Roger s`-i iau banii.. – Da. – Ce [tii despre prietenele lui anterioare…sau despre cele de dup` tine? – Nimic. nu \nseamn` c` [i face lucruri nepermise. la fel cum [i eu te-am catalogat gre[it. – Pe ce? – Poate pe vacan]e luxoase cu iubitul. – {i dac` n-ai g`sit nici urm` de iubit. ca [i cum se aventurase indiscret unde nu-i fierbea oala. – Mi-ai sugerat s`-mi pun jacuzzi [i robinete aurite la Grange.

rela]ia cu Oliver deveneau din ce \n ce mai nesigure. Dar toate erau ni[te scursuri care se d`deau la el pentru faima [i banii lui. m-ai angajat la o treab`. deci e[ti proprietarul locuin]ei mele. Sim]ea c` i se strânge stomacul. picior peste picior. Ie[i afar`! – Vorbe[te mai \ncet. Drepturile ei.94 ELIZABETH MARSH m`ritat`. – {i ei. Scuze. [i se propti de sp`tar. vrei s` m` [i strângi cu u[a? Scuze. ca [i cum avea s` r`mân` acolo . – Oare? [i s`ri \n picioare. De \ndat` ce o s`-l vad`. Iar tu. – Nu plec pân` nu l`murim totul. ca reprezentant al lor. vei \ncerca desigur s` le faci pe plac. [i cu copii. – Du-te! Garson nu se clinti. dar refuz s` m` las c`lcat` \n picioare. dar… – |n]eleg. ar fi \ncânta]i de \ntâlnire. – Poftim? – Faptul c`-]i \ntâlnesc p`rin]ii ar putea fi o capcan`. ce-ai de gând s` faci? – Vreau s` v` prezint p`rin]ilor mei. Deci. declar` ea deja v`zându-se \n sala de judecat`. – Du-te dracului! izbucni ea. Se l`s` o scurt` t`cere. – E absurd. vor fi \ncânta]i [i-o s`-l cear`. Acum. – {i acum? Dac` tot ai aflat despre mine [i Oliver. deci m-ai f`cut s` m` \ndatorez fa]` de tine. [i copilul. te credeam la fel. o s`-l treze[ti pe Oliver. oft` ea. ra]ional [i cu mult calm. – Ai cump`rat Grange.

ea \[i d`dea examenul de licen]` [i era \n c`utarea unui post. c`ci nu [tia cu exactitate. min]i ea. Ce putea spune? Nu [tia s` mint`. Niciodat` n-am crezut c` o s`-mi plac` vreo femeie de-a lui Luke. Garson se ridic` [i veni spre ea. – Da? \ntreb` ea \ns` nu-i reu[i ironia. Avea nevoie s` gândeasc` rezultatul noilor circumstan]e. Anya sim]i c` ro[e[te. – Dar? Anya \[i umezi gâtlejul. Cam \n aceea[i perioad`. dar…Jason a spus c` ai fost \n turneu cu trupa pentru…cât? Patru luni? – Da. dar tot tânje[ti dup` mine. V`zând c` ea nu r`spunde. – Oi fi eu necuratul. {i dac` m` urm`re[ti sus. mai ales când interlocutorul era atât de insistent. – {i totu[i. – Eu n-am ce l`muri. |n clipa asta. ]ip. c`ci sim]ea c` se pr`bu[e[te. M` duc s` m` culc. a]i fost aman]i un timp. iar Oliver se va trezi [i… – Dac` te urm`resc. deci fusese ocupat` cu alte lucruri decât s-o monitorizeze pe sora ei. o s` ajungem amândoi \n patul t`u. se \ncrunt` Garson. la fel cum o [tiu [i eu. – A]i fost aman]i? Oliver e fiul lui? – Da. S` calculeze pericolul [i cum e mai bine s`-l . Tot timpul i-ai spus Lucan Cesari de ce? Chiar dac` nu v-a mers bine.ASTRUL IUBIRII 95 o via]` \ntreag`. {i eu dup` tine. nu ]i-ai amintit de Jason [i v`d c` nici pe Luke nu l-ai cunoscut foarte bine…Iar trecutul lui e o nebuloas` pentru tine. {tii foarte bine.

– Crede c` e[ti mama lui? – Nu. dar pân` când Oliver nu consider` de cuviin]` . Ea tres`ri. \n timp ce tot jocul meu a fost spre binele lui Oliver. tu ca m`tu[`. de[i pentru el aceast` t`cere echivaleaz` cu o siguran]` emo]ional`. {i s-ar putea s` r`mân` a[a. dar a murit la o s`pt`mân` de la na[tere. Apoi trebuia doar ca Oliver s` capete \ncredere \n noul "prieten" [i… – Ai o sor`. – Dumnezeule…|nseamn` c` pe sora ta am v`zut-o \n videoclip? – Da. zise ea. [i tot ea a fost cea care s-a tuns [i…pe ea ai considerat-o o târf`. suntem chit. Tu m-ai atras \ntr-un joc de-a [oarecele [i pisica \n mod deliberat. Oare leg`tura care se formase mai devreme \ntre el [i b`iat s` fi avut vreo explica]ie de rudenie? – Sunt de acord cu prima parte a frazei. – Dar tu ai fost cea care m-a indus \n eroare. Dar din câte [tiu. Era prea inteligent. [i-i explic` modul cum \i povestise totul copilului. nu? Trebuia s` \nfrunte orice riscuri. [i de-atunci a fost doar \n grija mea. era de dorit s` men]in` secretul. n-a spus nim`nui pân` acum. [tie c` mama lui e Jennie. iar pân` atunci. {i avem acela[i statut fa]` de Oliver – eu ca unchi. – Aveam o sor` geam`n`. murmur` Garson lent. Le-am spus prietenilor. Anya ezit`.96 ELIZABETH MARSH evite. lui Kirsten de exemplu. nu [i cu a doua. ad`ug` el dup` o clip` de gândire. – Aveai? – Jennie a fost mama lui Oliver. Deci.

– M-ai p`c`lit… – Sigur c` da! Adic` tu. Iar acum vii [i crezi c` m` po]i duce la o \ntrunire de familie. [i se rea[ez` pe canapea. sub nicio form`! – Ai terminat? – Da. ai f`cut pe amabilul. – L-ai adoptat? – De ce vrei s` [tii? Ce conteaz`? Chiar dac` nu sunt mama lui biologic`. v`d c` [i lui \i place de mine. cât [i a ta. E un copil extraordinar [i l-ai crescut foarte bine. nici ai mei.ASTRUL IUBIRII 97 s` fac` totul public. gata! ordon` el. atât pentru lini[tea mea. dar n-o s` ajungi s` m` mai conduci. deveni ea intrigat` din nou. n-o s` ]i-l ia nimeni. [i vreau s` [tii c` [i eu sunt la fel. nici altcineva. Dac` a ajuns s`-mi plac` Oliver. – Pardon! – {i chiar trebuia s` fac aceste cercet`ri \nainte s` pun totul cap la cap. pot spune c`-n aceste trei luni mi-am dat seama c` e[ti o persoan` responsabil`. ro[ie de furie. – De[i nu te \nvinuiesc pentru varianta ta. [i de \ncredere. ai tot dat pe-aici. nu? Poate c` ai reu[it s`-mi intri \n gra]ii [i-n suflet. – Ce dr`gu]… \l ironiz` ea. f`r` pic de ru[ine sau de compasiune. sunt hot`rât` s` tac. – {i vrei s`-]i cânt osanale? – Parc` ziceai c` ai terminat. a[a cum m-ai atras [i-n alte chestii. timp de trei luni. sunt tot ce are el pe lume [i timp ce cinci ani… – Gata. \l \nfrunt` ea. Fie c` l-ai adoptat sau nu. apoi ai plecat bine mersi. . de[i complimentul o \nmuiase toat`. Nici eu.

Tem`toare. – A[a c` m-am decis ca pân` m` pun ca lumea pe picioare. [i d`du amplu din mâini. [i niciodat` n-a[ \ntreprinde ceva \mpotriva voin]ei tale. \ncerc [i o adop]ie.. – {i nici n-o s-o ai. nu le spun pân` n-am permisiunea ta. – Dac` ai s-o faci vreodat`. |mi doresc doar ca Oliver s` aib` ocazia de a-i \ntâlni pe-ai mei. precum [i la modul \n care-l alungase pe Garson – ac]ionase impulsiv. reveni el la afirma]ia ei de mai devreme. nu cred c` vei \ntâmpina nicio piedic`. \ns`. Habar n-au de existen]a lui Oliver.98 ELIZABETH MARSH Haide. – Te temeai de un refuz? Ea confirm` din cap. Anya reflect` mai adânc refuzul ei \n ce prive[te \ntâlnirea. dar aveam doar dou`zeci [i trei de ani. . Anya p`[i spre canapea.. f`r` un buget acceptabil [i nu eram sigur` dac` autorit`]ile au s` m` considere \ndeajuns de responsabil`. – Nu. adic` dup` ceva ani o s` . f`r` cas`. – I-ai anun]at deja pe-ai t`i s` se a[tepte la o vizit`? – Nu. parc` teama i se mai potoloise. stai jos. dar se a[ez` cât mai departe de el. Când era copil mi-am pus acest` problem`. Acum. din instinct de autoap`rare. dar nu \ncerc s` te manipulez. – Treaba ta. – De ce crezi asta? – Dumnezeu mi-e martor c` nu \ncerc s` fiu lingu[itor. nu l-am adoptat. De[i i-ar unge pe suflet s` afle c` au un nepot.

Fie ce-o fi! [i trânti cu pumnul \n mas` cu-atâta putere. de[i dorin]a lui de a avea un unchi \mi indic` aproape contrariul. au s`-[i revin` complet. adic` la mai pu]in de o or` distan]`. – Este. pezentatoarea TV. – Mi se pare un [antaj de natur` emo]ional`. atunci. mai ales când sunt \ndrept`]it s`-mi doresc ceva foarte mult. protest` ea. [tiu deja. Pierderea suferit` i-a \ndurerat teribil [i iremediabil. – {i cum n-am avut copii. dar dac`-l vor vedea. ai mei [i-au pus toate speran]ele \n Luke. [i s`-l ducem pe Oliver la masa de duminic`. – Nici nu [tiu cum de-]i po]i suporta ipocrizia. Pot s`-i sun s` le explic situa]ia. Iar p`rin]ii mei simt [i ei acut lipsa unui nepot. e fericit [i-a[a. \l \ntrerupse. [i [i-a exprimat dorin]a ca Luke s` fi l`sat vreun mo[tenitor. iar moartea lui face ca Oliver s` devin` cu atât mai important. \ncât paharele s`ltar`. nu? – Nu.ASTRUL IUBIRII 99 – Chiar dac` Oliver n-are parte de o familie normal`. Anya. mi-am adus aminte c` vorbisem cu mama la telefon. cu am`r`ciune. – Nu neg. Trebuia s` ac]ionez cumva. – De-aia te-ai decis s`-]i iei patru zile libere? – Pe drum \ncoace. – Nu te dai \n l`turi de la nimic. e clar c` ]ii la Oliver – la fericirea lui [i la sentimentul de \nr`d`cinare – de ce vrei totu[i s`-l lipse[ti de bunicii s`i? Ai mei stau \n Wincester. mi-am zis c` nu mai pot a[tepta. se ap`r` ea. zise ea pe un ton . La naiba. Am fost c`s`torit… – Cu Isobel Dewing.

– Nu [tie? – {tie doar c` a fost cânt`re]. [i am putea s` i-o spunem amândoi. ar trebui s`-i spun cine e tat`l lui. s` nu devenim subiect de bârf`.100 ELIZABETH MARSH mai degrab` sec decât agresiv. Cred \n perseveren]`. – Chiar nu vrei s` renun]i? – Nu. Chiar [tiind c` Jennie era virgin` când s-a . La fel cum \mi surâde [i planul de a v` duce pe tine [i pe Oliver la Winchester. se \ngrijor` Anya. dar acum…abia a[tept s` scap de toat` b`taia de cap [i s` m` mut \n Dorset. [i o fix` intens. \[i mu[c` ea buzele meditând. asta \l poate sup`ra. [i a[ prefera s` r`mân` a[a deocamdat`. statut. dar nu dup` nume. – Nu v`d care ar fi problema. Ca s` nu afle [i altcineva. – {i casa? Toat` munca a fost doar un mijloc de a intra \n leg`tur` cu noi sau inten]ionezi s` o p`strezi? – La \nceput a fost doar un motiv \n plus. Putem s`-i spunem c` tat`l lui se nume[te Luke Deverill [i le voi cere p`rin]ilor s` nu sufle o vorb` despre faima lui. – M` descurc. – |nainte ca Oliver s`-i vad` pe-ai t`i…dac`-i va vedea. Ba chiar cred c` presa ar specula teribil pe aceast` tem`. o s` treac` peste. – Dac` i-o spui cu mult suflet. – Dar f`r` a-i men]iona c` Lucan…Luke a refuzat s`-[i recunoasc` paternitatea. – Va trebui [i s`-i explic c` a murit. Ideea de a-mi petrece sfâr[iturile de s`pt`mân` la ]ar` \mi surâde extrem de mult.

a fost complet fermecat` de persoana lui. |n plus. c`zând \ntr-o depresie f`r` sc`pare. deci le duce lipsa [i mai acut.ASTRUL IUBIRII 101 culcat cu ea. Având mult timp de gândire. tocmai \n acea perioad`. – {i pe mine m-a afectat moartea lor. ca s-o mai . [i la momentul \n care a r`mas \ns`rcinat`. ceea ce nu-mi d`dea prea mult` vreme de bocit. – Cu to]ii gre[im câteodat`. fanilor nu le pas` de familiile starurilor pop. \i s`ri ea \n ap`rare. Din p`cate. a stat \n cas` de una singur`. a fost dat` afar`. – Dar l-a \ntâlnit la pu]in` vreme de la moartea p`rin]ilor no[tri. – Ced [i eu… – Sora ta nu [i-a dat seama c` Luke nu e cea mai bun` alegere? – Se pare c` nu. fiind \nc` vulnerabil` [i pierdut` \n spa]iu. a luat-o [i pe ea la un concert. deci poate c` vedea acceptarea lui Oliver ca un final al carierei. banca la care Jennie \[i f`cea stagiul de preg`tire s-a gândit s` reduc` din personal. pe când Jennnie tr`ise cu p`rin]ii toat` via]a. [i probabil c` perspectiva de a deveni tat` nu-i surâdea. dar cu examenele care b`teau la u[` am fost nevoit` s` \nv`]. Garson blestem` \n barb`. amintindu-[i de ai mei. asta \nr`ut`]ind lucrurile. |n plus. – {i cum l-a \ntâlnit pe Luke? – Fiul unui vecin care lucra ca tehnician [i era tot timpul pe drum cu trupe de rock. eu lipsisem de-acas` trei ani. – Nu \ncerc s`-l scuz pe fratele meu…suntem de acord c` a fost un tic`los – dar era tân`r.. – Tu erai la facultate? Anya confirm` din cap.

de aceea-l vedea ca pe un salvator [i cred c` asta a determinat-o s` se \ndr`gosteasc` de el. Cu toate astea. Lui Luke \i pl`cea modul `sta de via]`. N-a f`cut parte din genera]ia pierdut`. l-a crezut. [i cum Jennie se temea s` nu distrug` rela]ia cu el sau s` aduc` prejudicii trupei. ceea ce a [i mirat-o. Se pare c` Luke \i inoculase aceast` idee. i l-a prezentat. [i [tia s` dea din [olduri. Am \ncercat s` le explic. – Pân` când au…comis-o. [i ideea de a umbla prin ]ar` o atr`gea mai mult decât s` cure]e pe jos prin cas`. |ns` Luke a insistat. Oricum nu avea alte planuri. – Avea cursuri? – Nu. Zicea c` tot ce se f`cea "la gr`mad`" creea un sentiment de colegialitate. zâmbi ea sec. A[a c` nu dup` mult timp. [i-a descoperit voca]ia pentru zbenguial`. – Am impresia c` nu o dat`. se \ncrunt` Garson. Luke i-a oferit locul lui Jennie. . Unchiul [i m`tu[a ta o vedeau ca o libertin`? – Da…Nu \n]elegeau c` ea tânje[te dup` afec]iune. Era chiar \nainte ca grupul s` porneasc` \n turneu. dar \ntotdeauna o criticau pentru lipsa de responsabilitate. De[i \ntotdeuna a sus]inut c` n-are ce s` se \ntâmple. n-a fost nici superficial`. de[i agreea stilul libertin. ceea ce-i d`dea [i senza]ia de a apar]ine unei noi familii.102 ELIZABETH MARSH \nveseleasc`. Dup`. plus pl`cerea de a fi \ntr-un turneu. observ` ea incisiv. [i o \nvinuiau pentru consecin]ele propriilor gre[eli. Când a v`zut-o. fiindc` i se p`rea sexy. [i nicio femeie u[oar`. [i tocmai le plecase o dansatoare. iar ea a acceptat. – Nu e cazul s-o aperi cu atâta \nver[unare.

ASTRUL IUBIRII

103

– |n]eleg… Oare chiar \n]elegea? gândi Anya iritat`. O comp`timea? – Dup` trei luni, Jennie [i-a dat seama c` e \ns`rcinat`, dar când i-a spus lui Luke, el a negat paternitatea copilului, apoi a refuzat tran[ant s` discute problema. Apoi a \nceput s-o ignore. – Ce porc`rie! – Da, nici lui Jennie nu i-a venit s` cread`. Convins` fiind c`, \n timp, el va accepta situa]ia, a r`mas cu trupa, dar el n-a dat semne de bun`voin]`. A[a c` i-a p`r`sit, \n cele din urm`. – {i a hot`rât s` p`streze copilul? – A insistat s`-l p`streze. |l iubea pe Luke [i nu voia sub nicio form` s` renun]e la el. L-a iubit pe fratele t`u pân` \n ceasul mor]ii…Aiurea, nu? – Indiferent cât de mult te-ar r`ni cineva, \l mai po]i iubi, nu crezi? o privi el. Pentru totdeauna. – Poate. La na[tere, a fost nevoie de cezarian`, dar a f`cut hemoragie intern`, continu` Anya cople[it` de durere, cu ochii \n lacrimi. Doctorii ziceau c` se \ntâmpla o dat` la o mie de cazuri, dar ea a murit. El \i lua mâinile \ntr-ale sale ca s-o lini[teasc`. – Mai \ntâi p`rin]ii, apoi sora ta…Chiar ai avut de suferit. – Da…Dar Oliver era o speran]` pentru viitor [i l-am iubit \nc` din prima clip`…iar restul [tii. Garson o ]inu strâns pân` \[i reveni, apoi se a[ez` la loc pe canapea. – Cred c` ]i-ai dorit ca p`rin]ii t`i s`-l cunoasc` pe Oliver, [i invers.

104

ELIZABETH MARSH

– De multe ori. – Deci? Mergem la Winchester? – Da, zise ea cu mâinile atârnându-i \n poal`, dar numai dac` accep]i c` e o vizit` de prob`, [i c` nu se va mai repeta. |mi pare r`u dac` p`rin]ilor t`i o s` le cad` greu, dar fericirea lui Oliver e pe primul loc pentru mine. Da? – Bine, dar ai \ncredere \n mine c` o s`-i priasc`.

Capitolul 6
– E una din cele mai fericite zile din via]a mea, se bucura Dulcie Deverill, admirând b`iatul care se juca pe peluz` cu bunicul s`u. S` [tim c` dragul nostru Luke r`mâne viu prin copilul acesta minunat…E ca un vis devenit realitate. Dup` prânzul u[or, gazda \i invit` pe to]i \n sufrageria confortabil`. Se servi cafeaua, dup` care Edwin Deverill suger` ca el [i b`iatul s` mearg` \n gr`din` s` se joace cu mingea cump`rat` special pentru aceast` ocazie. B`trânul zicea c` astfel micu]ul nu se va plictisi, de[i adev`ratul motiv era, normal, ca el s` petreac` un timp singur cu nepotul. La un moment dat, Garson se ridic` [i ie[i spre teras`, sprijinindu-se de geam, uitându-se la joc. – Parc` tata suferea de artrit`, zis el râzând [i ar`tând spre b`trânul care lovea stângaci \n minge. Se pare c` Oliver l-a vindecat. – A vindecat multe, zise Dulcie oftând a nu [tiu câta oar`. Te superi dac`-i ar`t ni[te poze cu Luke, la vârsta lui? o \ntreb` pe

pot s`-]i spun unchiul Garson? – Da. pe care-l numea bunic. remarc` ea. |ns` nu pentru mult timp. privind-o pe Anya. – Mai am [i poze de la nunta lui Garson. Acesta din urm` fusese singurul care nu-[i ar`tase emo]iile. – Nu.106 ELIZABETH MARSH Anya. c`ci privirea lui Garson. – Aiurea. fericit. o anun]` pe Anya cu . dar \i po]i numi bunic` [i bunic. fiindc` Garson \l anun]ase c` el e fratele tat`lui. – Iar mâine mergem s`-i vezi pe bunicul [i pe bunica ta. pe ascuns. cu musta]` c`runt` [i de sensibila doamn` cu p`r argintiu. v`zând c` pe Oliver nu-l deranjeaz` cu nimic situa]ia. [i deci unchiul lui real. [i eu o s`-]i spun nepoate Oliver. continuase tân`ra. Nimeni nu se nume[te a[a. – Dar nu e unul adev`rat ca tine. Nu vreau s`-l deranjez emo]ional dar… – Cred c` i-ar face pl`cere s` le vad`. se umezise [i ea. copilul se ar`t` doar fascinat de elegantul domn exuberant. Oliver se [i lipise de genunchii b`trânului. Deloc ru[inos. pe nume Bert. – Unchiul meu? se luminase Oliver. Deci. privindu-l pe Garson ca pe un erou. ca niciodat`. dup` care \i explicaser` situa]ia. Chiar [i Anyei \i d`duser` lacrimile asistând la bucuria b`trânilor c`-l v`d pe Oliver. |ntr-adev`r. Dulcie [i Edwin Deverill v`rsaser` câteva lacrimi. |n câteva minute. povestindu-i c` mai avea un alt bunic. la aflarea sor]ii tat`lui s`u plânsese. Dulcie aduse albumul de poze din birou. La rândul lor. \ncercase b`rbatul. chicotise copilul. explicase tot el.

Anya puse jos cana [i farfurioara. pe care le cump`rase dintr-un magazin universal [i care probabil c`-[i ar`tau calitatea. voise a fi comod \mbr`cat`. o izbi imaginea c`m`[ii ei albe [i a pantalonilor uza]i. Isobel Dewing nu numai c` ar`tase bine. Brusc. n-avea niciun drept asupra lui…[i nici nu-[i dorea s` aib`. De[i se doreau fizic. Tân`ra mai b`u o gur` de cafea. privind tem`toare spre fiul ei. |n plus. mai zise Dulcie. asemenea lui Garson care purta un tricou [i blugi. nu era o senza]ie credibil`. dar a fost elegant`. la urma urmei? Nunta lui Garson cu o femeie necunoscut` ei se petrecuse de mult [i totul se terminase. \ntorcându-se. ci extraordinar de bine.ASTRUL IUBIRII 107 glas sc`zut. Nu mai conta c`. – {tiu c` nu l-ai cunoscut pe Luke. [i nici pe departe nu era vorba de dragoste. Vreau s` spun c` pe Isobel orice hain` arat` scump`. – Isobel are mult bun-gust \n alegerea hainelor. continu` b`trâna pe acela[i ton confiden]ial. la fel ca Isobel. triunghiular [i un p`r ar`miu. N-avea chef s` vad` pe nimeni [i nimic. \ns` imaginându-[i scenele de nunt` se posomor\. De ce s` fie geloas`. – |mi dau seama. – Hai s` facem o plimbare cât timp mama \i arat` lui Oliver . Garson o salv`. {tiu c` rochia de mireas` a costat o avere. zâmbi Anya. Era atât de chipe[ \n costumul de ginere. Cu un chip perfect. se sim]ea tern` [i comun`. Ca o prin]es` – un gând care-i trezea sentimente de gelozie sfâ[ietoare. dar poate vrei [i tu s` vezi pozele de când era copil? Anya zâmbi for]at. Dar cum s` refuze? C`utând o scuz` \n minte.

– Apoi la Prim`rie. |nainte n-o preocupase acest am`nunt. |i ar`t` turnul care str`juia peste acoperi[urile caselor. zise Garson strâmbându-se spre soare. tres`ri el. – Ce n-a mers? . s`ri Anya. Anya d`du din cap [i p`strar` t`cere câteva minute. – Da. Con[tient` c` devine prea indiscret` [i totu[i avid` dup` mai multe detalii. dar la desp`r]ire ea a preluat casa \n care locuiam cu chirie. Edwin va fi \ncântat s` stea cu el. dar remarcele lui Dulcie \i stârniser` curiozitatea. – Patru ani. – Isobel n-are o alt` rela]ie? – Se tot d` pe lâng` un tehnician. zise Garson luând-o pe-o strad` din ora[. – Ai zis c` n-ai mai fost pe-aici.108 ELIZABETH MARSH pozele. – }ine]i leg`tura? – Cred c` nu ne-am mai \ntâlnit de trei ani. Mamei \i pl`cea foarte mult de Isobel [i sper` \ntr-o re\mp`care. – Ce idee excelent`. iar soarele sc`lda pâlcurile de case de la baza dealurilor. – Cât timp ai fost c`s`torit? se interes` ea. E \n siguran]`. Era o zi pl`cut`. |l l`sar` pe Oliver instalat pe canapea. [i m` sun` ocazional pentru plat`. de[i i-am spus c` asta nu se va \ntâmpla niciodat`. a[a c` am s` te duc la o catedral`. al`turi de bunicii care-i povesteau din amintirile lor. Cel pu]in atât mi-a spus ultima oar` când am vorbit. Anya \l privi pe furi[.

dar e aici de cinci sute de ani. Uit`-te la cel de-al unsprezecelea nume. {i tu? Nu ]i-ai dorit niciodat` s` ai un nume cu rezonan]`? – Nu.ASTRUL IUBIRII 109 – Nepotrivire de caractere. e un . chiar dac` el n-a fost chiar un cavaler \mpl`to[at. poate c` spera la o \mp`care. indicând o indispozi]ie. Sunt mul]umit cu al meu. masa avea inscrip]ionate de jur-\mprejur numele a dou`zeci [i patru de cavaleri. S` fi regretat faptul c` nu-[i dedicase mai mult timp pentru ea – \n cazul \n care acesta fusese motivul desp`r]irii? Dac` la vremea respectiv` i se deschideau ochii. curioas`. Nici nu [tiam c` exist` cu adev`rat. a[a c` nu mai insist`. dar expresia rigid` a chipului. care. O rodea s` afle mai multe. prevestea alte r`spunsuri evazive. – Nu se [tie dac` este chiar acea mas`. – Cu siguran]`. la fel ca mama lui. |n stil Tudor. – Lucan…De aici venea numele fratelui t`u? – |n copil`rie era foarte mândru de asta. p`[ind \n continuare al`turi de el. – E masa Cavalerilor Mesei Rotunde? \ntreb` ea. din incinta prim`riei vechi. Cel mai mult \ns` o atrase o mas` rotund`. râse Garson. oare s-ar fi luptat pentru c`snicia lui? se \ntreb` Anya. |ns` un singur lucru era cert – tipul nu agreea noile rela]ii ale fostei so]ii. Tân`ra strâmb` din nas – acesta era motivul pe care-l invoca majoritatea când de fapt nu spuneau nimic. Plimbarea le oferi ocazia s` admire mai multe obiective turistice ale ora[ului. Garson avea câte o explica]ie istoric` pentru toate. apropo. toate fascinante.

De[i micu]ul repeta o fraz` pe care o auzise de la bunica lui. dac` la asta te referi. reu[ise a concluziona rezultatele acelei zile \mpreun` cu Garson. ci Luke. ar fi zis c` sunt o familie care se \ntoarce acas`. cum ea era distrus` [i… – Au \n]eles? – Nu o consider` o flu[turatic`. Sora ta de ce a ales tocmai Vashti ca nume de scen`? – Nu ea l-a ales. De[i le-a venit greu s` cread` \n iresponsabilitatea lui Luke.110 ELIZABETH MARSH nume foarte vechi din tradi]ia familiei noastre. . Probabil c` nu ar`ta chiar a[a de [tears` \n hainele ei ieftine. realiz` tân`ra. cu Oliver pe jum`tate adormit \n spate. tinde s` aud` doar ce vrea ea s` aud`. decret` Oliver. – E cea mai frumoas` zi din via]a mea. – Mai bine ne \ntoarcem. Se uit` la ceas. pân` la urm`. [i \nseamn` "frumoas`". cred c` mama \nc` n-a acceptat-o. Se pare c` vine din vechea persan`. Ea \ns`[i se sim]ea mai calm`. |i pl`cuse mai ales drumul de \ntoarcere când. o spunea cu toat` sinceritatea. Iar tata…de mult l-a tot criticat pe Luke. Despre moartea p`rin]ilor t`i. – Jennie a ales numele de Oliver pentru c` \nseamn` "simbol de pace". \nvelindu-l. Oricine i-ar fi v`zut a[a. Niciodat` nu-l v`zuse mai degajat sau mai vioi. Anya zâmbi. – Ca tine. trântindu-se pe perna lui cea mai bun`. S` fiu sincer. Anya surâse. Ce le-ai spus alor t`i despre sora mea [i Luke? – Ce mi-ai spus [i tu.

– Se poate. o primise. Avea nevoie [i tânjea dup` apropierea. Fire[te.ASTRUL IUBIRII 111 |ns` nu erau o familie. . – Vreau s` m` s`rute [i unchiul Garson zise micu]ul. [i hot`râr` ca b`rbatul s`-[i verifice programul [i s`-i anun]e. Dup` ce-i f`cur` pe plac. dup` sentimentul de uniune care-i adusese \mpreun` \n acea zi. \n realitate. – Da. Garson \i sugerase Anyei o cea[c` de cafea. – Când mai mergem la bunicul [i bunica? – |n curând. nu-i mai satisf`cea familia mononuclear`. Apoi vor fixa o dat`. \nfofolit. Dulcie [i Edwin nu mai puteau de fericire. zise Anya. pe care el le preg`tise cât timp ea \l culcase pe copil. fie pentru ca ei s` revin` la Winchester. strig` ea. – Dac` se poate. Compania lui o f`cuse s`-[i dea seama c` \[i dore[te cu adev`rat s`-[i \mpart` via]a cu el. Acum c` amândoi prinseser` gustul elementului lips`. c`sc` Oliver. domnule! [i Anya ie[i. |n loc s` se \ntoarc` la hotel a[a cum era normal. La fel [i Oliver. Sim]ea nevoia s-o fac`. se \ntunec` ea la gândul care o \ndurera. nici ea [i nici b`trânii nu mai sugeraser` nimic. considerând c` totul ]inea de Garson. – Noapte bun`. monstrul ar vrea un pupic de noapte bun`. r`spunse Garson s`rind câte dou` trepte odat`. dar cum micu]ul solicita o l`murire. iar Anya se scuz` o clip` pentru a-[i schimba pantofii. fie ca b`trânii s` viziteze Lidden Magnor. mul]umit de r`spuns. \l l`sar` cu ursule] cu tot s` adoarm`. Adul]ii coborâr`.

[i trupul s`u puternic. el. Garson intr` \n camer`. – Probabil… – {i ne-am potrivi [i \n pat. depre Grange. Anya \[i aminti discu]iile lejere din ma[in`.112 ELIZABETH MARSH Intr` \n camera ei. remarc` ea. – Prefer s` te privesc pe tine. despre gusturile comune pe care le aveau. |ncremeni. dar \n ce o privea. – E uimitor c` Oliver [i ai t`i s-au atras reciproc. o fix`. dar nu [tia sigur dac` totul trebuia s` vin` de la acet personaj. Trebuie c` unele fete pur [i simplu profitau de o asemenea ocazie. zise el. apoi dezbr`c` pantalonii [i r`mase \n dresuri. despre lucrurile pe care le apreciau la acela[i nivel. Pentru care rela]ia lor nu era decât o aventur`. – Parc` aveai grij` de cafea. Oare mergea la sal`? se \ntreb` ea. nu dorea s` r`mân` singur` toat` via]a sau s` tânjeasc` dup` pu]in` candoare. Tân`ra se \ntinse s` arunce ciorapii \n co[ul de rufe. alta s` se g`seasc` \n acela[i pat cu el. admirându-i picioarele goale [i fine]ea [oldurilor. . Ea tres`ri. Probabil c` Isobel avusese doza ei de elegan]` [i de farmec. o astfel de ocazie presupunea ceva mai mult. Prinse cu coada ochiului o umbr`. Cu siguran]`. Una era s` fie privit` cu insisten]` de Garson. cu mâinile \n buzunare. se desc`l]`. dar interesul pe care-l stârnise \n persoana lui Garson \i demonstra c` nici ea nu e mai prejos. |ntr-adev`r. – La fel cum [i noi suntem atra[i unul de altul. Din nou o impresiona statura lui impun`toare. mintea i-o lua razna. Garson ap`ru de pe teras`.

ca s`-i desfac` sutienul. Un s`rut lene[ aproape. [tii foarte bine c` odat` [i odat` tot o s` ajungem s` facem dragoste. \ns` Garson o urm`. – Nu recunosc nimic. [i se plec` spre ea. de data asta \ns` mâinile lui se strecurar` cu mare rapiditate sub bluza ei. – Anya. explorând din priviri pielea sidefie. \nrobind-o. El cobor\ din nou spre buzele ei. apoi o cuprinse dup` umeri [i o a[ez` \n toat` splendoarea ei pe pat. sim]i o mare ne\mplinire. fa]` de mi[c`rile lui deosebit de incitante. iar Anya gemu u[or. s`rutând-o \n continuare mai s`lbatic. murmur` el.ASTRUL IUBIRII 113 – |n pat? Garson se a[ez` al`turi. când el se dep`rt`. – Garson… murmur` ea. mângâierile lui tandre o deposedau de orice form` de autost`pânire. apoi sutienul cu mi[c`ri line. refuza s` fie sedus`. Gurile lor \mpletite. Era hot`rât` s` nu reac]ioneze. – Ba da. Apoi dezmierd` pielea fin` a sânilor dezv`lui]i. sfârcurile rozalii. – Nu [tiu… Aerul devenise insuportabil de ap`s`tor. Se delect` cu aceast` imagine din plin. Indiferent` fa]` de vulcanul nestins din sufletul ei. [tii. Anya \[i \nfipse degetele \n palme. |ns` dup` câteva clipe. dar foarte tandru. Nu trebuia s` reac]ioneze. Anya temura de dorin]` [i de pl`cere \n acela[i timp. Garson \ndep`rt` materialul. – Recuno[te. Ea se retrase. ca o chemare fa]` de dorin]a ei . Desf`cându-i nasturii. \nclinând patul sub greutatea lui. anihilând orice form` de \mpotrivire.

|ns` buzele lui \ncepur` a cobor\ tot mai jos. p`strând totu[i un ton moderat. Fata \nghe]` – \i c`zuse victim` – Una cald`. El se ridic` \n pat. prostit`. – Poftim? – M` crezi c` destinul nostru s` facem dragoste? Anya d`du din cap. mai \ntâi \n curbura gâtului. m` crezi? R`mase ca tr`snit`. una rece – a[a lucrezi? se r`sti ea. La un moment dat. – |ncercai doar s`-mi dovede[ti asta? – Nu chiar…dar. El o \mbr`]i[` [i o s`rut` din nou. – Poftim? . Dorea s`-l poat` atinge [i ea. Ce mai putea spune acum. Mâinile sale explorau formele feminine ale umerilor [i ale [oldurilor ei. se ridic` \n coate. |n gând. s`-i simt` goliciunea. apoi \n adâncitura sânilor. \nfigându-[i degetele \n p`rul s`u bogat \n timp ce buzele lui se jucau cu sfârcurile arcuite ale sânilor ei. când dorea s`-l vad` \ntins lâng` ea. iar Anya \l privi intens. – Acum.114 ELIZABETH MARSH ne\mplinit`. fata sim]i o oarecare frustrare. ea parc` se dezmembra \n mii de buc`]ele. da. S`-i ating` pielea cu buzele ei. când trupul ei striga dup` o satisfac]ie erotic` de care fusese lipsit atâta vreme? Cum el nu d`dea semne c` ar vrea s` continue. Probabil c`-i sim]ise dorin]a [i voia s`-[i scoat` tricoul. \l implora s` se gr`beasc`. pentru a nu-l trezi pe Oliver. De[i el rostise vorbele cum nu se poate mai calm. Tân`ra se lipi mai tare de el.

Mi-ai dovedit c` nu-]i rezist…deci dac` vrei s` avem o aventur`… – Nu vreau. – O s-o ver[i pe mine? ap`ru Garson cu dou` ce[ti mari cu lichid fierbinte. acum s`-i spun` c` n-o mai vrea. Cât de u[or se l`sase \nv`luit` de farmecul lui [i cât de rece se retr`sese el. ar fi bine s` bem [i o cafea. Cum s`-i reziste? Nu avea cum. c`utându-[i hainele. O vrei cu lapte [i zah`r. câteva minute mai târziu. Aparent. ordon` el pe un ton care nu l`sa loc de comentarii. timp \n care ea termin` s` se \mbrace [i s`-[i revin`. – Nu. nu? – Da. surâse ea sec. nu trebuia decât s-o ]in` de mâini. de[i asta meri]i.ASTRUL IUBIRII 115 Ea se d`du jos din pat. Nu o \ncânta ideea de a-i deveni amant`. – Am \n]eles doar c` e[ti un dobitoc! |[i lu` restul hainelor ie[ind pe teras`. dar dorin]ele trupului ei o conduceau f`r` sc`pare. [i nici nu s-ar fi \mp`cat cu a[a ceva. – }i-am spus c` n-am f`cut dragoste de doi ani…{i acum… – Acum e[ti vulnerabil`. Se pr`bu[i pe canapea. Deci. apoi pe sc`ri \n jos. Garson o urm`. po]i s`-]i iei t`lp`[i]a! \l \nfrunt` furioas`. Dar trebuie s` discut`m. nervoas`. Ea tres`ri. – Fac eu cafeaua. iar eu profit? Cred c` n-ai \n]eles. Dup` ce c`-i dovedise \n ce stare de incon[tien]` o aducea \n pat. – Nu e nevoie. – S`-mi iau t`lp`[i]a? Nu e chiar literar. [i ea se aprindea toat`. \n ciuda reticen]ei pe care el . Cum s` nu fie umilit`? Cât tupeu! [i totu[i. El disp`ru \n buc`t`rie. zise b`rbatul.

izbucni \ntr-un râs for]at. – Da. Dar. Poate crezi c` sunt de mod` veche. Deci asta e un fel de propunere. – }i-ai f`cut temele. – Dac` ne c`s`torim. – O idee. dar se \ncrunt`. – "Pentru \nceput…". – Trebuia s` ghicesc. – Nu? – Nu. |n plus. s` stau singur mai tot timpul. remarc` ea indignat`. un model de urmat care s`-l conduc`. Manualele de educa]ie insist` pe un mediu instructiv. nici tu nu e[ti de acord. . deci ne vom ]ine companie unul altuia. dac` ne c`s`torim. [i doar a[a am ocazia.. ca aceea de a m` ocupa de renovare. nu neap`rat c`-mi pas` de ce cred al]i localnici de pe-aici. Nu m-a[ \mp`ca pentru exemplul pe care i l-a[ oferi lui Oliver. o s` m` ocup [i de partea financiar`. o s` st`m \n casa mare pentru \nceput. |nseamn` c` ai [i alte planuri.neobi[nuit`. sorbi ea din cafea. cred c` [i tu te-ai cam plictisit de stilul t`u de via]`. Urm` o lung` t`cere.116 ELIZABETH MARSH o afi[a. c` se stârnise [i el . [ocat`. dar nu m` \ncânt` s` calc pe urmele…unei anumite doamne. A[ vrea s`-l apropii pe Oliver de familia Deverill. – Po]i s`-i spui [i a[a. foarte clar. M-am s`turat s` ajung \n apartamentul meu gol. [i el va avea doar de câ[tigat. {i dac` nu vrei o aventur`…ce vrei de fapt? – Vreau s` ne c`s`torim. \ncordarea trupului s`u \i ar`tase. dup` care Anya.. – {i totu[i logic`. de[i ai accepta-o. – Corect.

– Nu. – Posibil… – Vrei s`-i asiguri lui Oliver siguran]` emo]ional`. Nimic pentru mine. A[a cum [i tu vei avea partea ta. medit` el o vreme. – Nu inten]ionez s` te cump`r. de[i. – Dac` ne punem de acord…dac`…o s` accept doar banii necesari pentru \ntre]inerea casei. când discutau "afaceri". continu` Garson. nu m` las cump`rat`. la fel ca [i mine. ru[inat` de adev`r. – Chiar trebuie s` fii atât de independent`? – Da! – Bine. \n dormitor? \ntreb` ea glacial. ne \n]elegem bine – pe toate planurile.ASTRUL IUBIRII 117 continu` el. Trebuie doar s` te ating [i ai s` fii de acord. Dar ar fi ridicol ca. skateboard-uri. Chiar [i-acum. pentru c` nu-]i cump`r nici favorurile sexuale. dac` Oliver are nevoie de ceva… – Cum ar fi un clovn de ziua lui? – Clovni. de aceea inten]ionez ca aceast` c`s`torie s` . – Deci? [i-[i retrase palma. Oricum. [i \ntinse o palm` pân` la ea. \n calitate de so]ie a mea. Emfaza o determin` s` ridice ochii spre privirea lui albastr`. – Pe care o s-o la[i \n bancnote. Da? – Da… bâigui ea. s` continui s` te munce[ti pentru ni[te câ[tiguri minuscule. lunar. dar dragostea adev`rat` nu apare peste noapte. N-om fi noi \ndr`gosti]i peste cap. Nu e nevoie s` le cump`r. mul]umesc. educa]ie privat` dac` vrei – orice – o s` pl`tesc eu. plana o tensiune de natur` erotic` asupra lor. – Nu. Sugestia mea e s` prime[ti o anumit` sum`. [i inima \ncepu a-i bate cu putere.

o atr`gea nespus de mult idea de a forma o familie. nu. ar considera pasul `sta unul adecvat? – Da. s`-i asigure un mediu stabil. Anya \nc` mai punea \n balan]` neajunsurile [i avantajele . \ntâlne[ti pe altcineva [i te \ndr`goste[ti pân` peste cap? – N-o s` se \ntâmple. – Vrei r`spunsul \n seara asta? – Da. B`iatul va deveni parte din familie. – Deci. Pe de o parte. Dar dac` tu. \i dict` o voce viclean` din sufletul ei – \ns` prima op]iune era Oliver. dup` câ]iva ani. este o c`s`torie binevenit`. – Pân` ce moartea ne va desp`r]i? – Amin. – De unde [tii? – {tiu. de exemplu. \n schimb… – Cu siguran]`. Anya sorbi din cafea. sau s`-i primesc pe ei aici? – Te rog. – Se presupune ca eu s`-l duc pe Oliver la bunici când tu e[ti plecat.118 ELIZABETH MARSH fie una permanent`. iar propunerea lui Garson \i garanta toate acestea. decret` el r`spicat. Din punctul meu de vedere. Voia s`-l protejeze. – {i dac`. – Dar ei sau altcineva din familie. s`-i ofere ce e mai bun \n via]`. mai gânde[te-te. iar ziua ce trecuse \i dovedise cât de important este pentru el acest aspect. de a sc`pa de nesiguran]a zilei de mâine – plus c` vei \mp`r]i patul cu Garson. Acum.

– Am nevoie de mai mult timp. dac` nu. {i nu m` mai \ntorc la Lidden Magnor niciodat`. nu \nsemna c` nu poate tr`i f`r` ea. – Acum ori niciodat`. dac` tot venise vorba. de[i vestea le-ar frânge sufletul celor doi b`trâni. refuz` el. Nu satisf`cea romantismul din ea. – L-ai lipsi pe Oliver de bunici…[i pe ei de el? – Tu ce crezi? \[i \ncruci[` b`rbatul picioarele. . Vreau ast`zi un r`spuns. \ns` doar fiindc` \i conferea o oarecare siguran]` \n anumite privin]e. Poate c`-[i dorea ca ei doi s` tr`iasc` \mpreun` ca so] [i so]ie. Dup` p`rerea ei. Anya \l scrut` nervoas`. De[i logic`.ASTRUL IUBIRII 119 acestui mariaj. fie nu mai e deloc? – Exact. Ea \ns` putea ajunge la un anagajament secret cu ei. era prea calculat`. Dulcie [i Edwin vor juca dup` cum le va cere Garson. – Vinzi Grange [i c`su]ele? – Da. sugestia lui n-avea nimic sentimental. Dac` vindea. – Deci e fie ca tine. [i-mi iau t`lp`[i]a. Ceva dinl`untrul ei striga dup` o decizie. \ns` vârsta lor \naintat` [i fragilitatea fizic` probabil c`-i va \mpiedica s` ias` din vorba fiului. I se strânse inima doar la acest gând. abandon`m totul. Anya f`cu ochii mari. I se oferea marea cu sarea [i totu[i…Propunerea lui Garson nu fusese o cerere \n c`s`torie. – {i dac` refuz? – Asemenea. – De tot? – De tot. viitorul ei [i al lui Oliver erau din nou aruncate \ntr-o nebuloas`. zise ea mândr`.

hot`rât` a cere [i ni[te drepturi. Nu vreau ca presa s` speculeze. – Nu-]i face griji. \l acuz` ea. – Poate. de ce s` nu ri[te [i s` accepte? Pentru c` tipul te joac` dup` bunul lui plac. O s` fie bine. mul]umesc. deci. – Dar vreau s` ne c`s`torim repede. [i f`r` h`rm`laie. Problema spinoas` era c` Oliver ar fi avut doar de câ[tigat din toat` acea afacere. dar a[a cum ea se va sim]i aiurea \n biseric`. Veni mai aproape [i-i lu` mâna \ntr-a sa. Anya l`s` jos cana. Am putea face plimb`ri prin parcuri. O analiz` mai atent` \i demonstra c` balan]a \nclin` \n defavoarea ei. Anya \ncuviin]`. dar sunt sigur c` ar fi fericit cu p`rin]ii mei. la prim`rie.s` cin`m la restaurante scumpe. Am putea s` mergem \n luna de miere \n afar`.. la fel se va sim]i [i \n luna de miere. – Dar câteva zile \n apartamentul meu din Londra? suger` el. continu` Anya.. – R`spunsul este "da". F`r` \ndoial`. \i dict` aceea[i voce interioar`. s` mergem la teatru. Pentru c` nu este o c`snicie \n toat` regula.120 ELIZABETH MARSH – Joci riscant. Era clar. dar de obicei reu[esc s` m` ]in de cuvânt. Nu-i surâdea deloc ideea de a se da drept o mireas` fericit` de dragul altora. – Sunt de acord. . zâmbi el. Poate pe insula Mauri]ius… – Nu. – Nu vrei s` pleci de lâng` Oliver prea mult timp? Bine. reanalizând totul de la cap`t. s` ne bucur`m de via]a de noapte? Con[tient` c` o tachineaz` cu vremuri demult apuse.

Aranjar` ca a doua zi de diminea]` s` mearg` la cel mai apropiat oficiu ca s` \nceap` demersurile. – Bine…când suntem c`s`tori]i. Bine? Anya ezit`. La u[`. – Eu o s` plec. el o trase aproape [i o s`rut` prelung. aveau s`-i invite pe p`rin]ii lui. f`cur` un timp planuri de nunt`. prefer s` v`d rela]ia noastr` legalizat`. [i plec`. De[i unchiul [i m`tu[a ei nu se puteau \ntoarce \ntr-o a[a scurt` perioad`. Anya s`ri [i ea gata s`-l conduc`. – Dar… – Am terminat discu]ia. Se \ntreba dac` garan]ia leg`turii pe care aveau s-o pecetluiasc` \l va mai motiva s` fac` dragoste cu ea. vrei s` ai copii? – F`r` copii. {i bine\n]eles. . care trebuia s` aib` loc cât de curând. Oliver. De[i ea nu avea s` fie o mireas` virgin`. – Oricât de mult mi-a[ dori s` fac dragoste cu tine. abstinen]a lui \nv`luia c`s`toria \ntr-o aur` pur` totu[i. se ridic` el la un moment dat. oarecum trist`.ASTRUL IUBIRII 121 Apoi. pe Bert [i pe Kirsten cu familia.

]i-am zis eu. . comandându-[i altul. Mai vrei un capuccino? Mai b`user` unul \mpreun`. [i-l l`sase pe so]ul ei acolo. Anya râse. anun]` ea plictisit`.Capitolul 7 Anya intr` \n mare verv` \n cafenea. – Vor dou`zeci de cutii de felicit`ri. {i asta cât mai repede! – De[i ur`sc s-o spun. [i-i aranj` dou` fire rebele. – Nu. dar [i cea care le face…e tentant`. ad`ug` el. po]i concura cu cele mai bune firme. citind ziarul de diminea]`. ocoli toate mesele pân` ajunse \n separeu. – Bun. dac` produsele tale sunt de calitate. trântind o mân` de mostre pe mas`. râse Garson. – {i nu numai c` produsele tale sunt de cea mai bun` calitate. – De ce nu? De[i e un magazin de marc`. dou`sprezece p`l`riu]e cu flori [i [ase colaje. dar n-am crezut c` vor fi interesa]i de oferta mea.

obiect` ea. le po]i spune c` ai marf` [i \ntr-un magazin de elit` din Londra. st`pâne. Te s`rut [i m` \nclin ]ie. – Poftim? – M-ai stârnit din nou. [i se ridic`. F`cuser` pauze pentru a bea vin. rosti el mieros. – Putem cina. – Vrei altceva decât s`-]i s`rut palma? \ntreb` ea. {i sunt sigur c` farmecul t`u a influen]at demersurile. De[i nesigur` [i oarecum tem`toare. murmur` Garson. – Dar [i tu ai partea ta. – Deci acum. fiindc` tu m-ai \ndrumat aici.ASTRUL IUBIRII 123 – Crezi? – O [tiu. Garson \i sugerase ca pe perioada lunii de miere. – Asta mul]umit` ]ie. Erau c`s`tori]i de patru zile. Anya solicitase o \ntrevedere [i primise comanda numaidecât. sau s-o l`s`m pe mâine. [i-i duse dou` degete la buze. – Aha. . – A[ vrea s` primesc [i eu ceva. pe lâng` spa]iile obi[nuite de desfacere. s` intre \ntr-un magazin important [i s` le arate modelele ei de aranajmente florale. iar primele trei le petrecuser` \n pat. o privi el adânc. Gr`be[te-te. [opti el \nfierbântând-o. – Dar credeam c` o s` mânc`m \ntr-un restaurant luxos. [i-i lu` mâna \ntr-a sa. sau a degusta somonul afumat sau alte delicatese pe care Garson le considera "hrana iubirii" – dar renun]au repede pentru a se deda din nou dragostei. Ce zici s` lu`m un taxi [i s` mergem acas`? – Acum? – Acum.

124 ELIZABETH MARSH Ie[ir` \n plin` aglomera]ie \n centrul ora[ului. zise Anya. prudent. apoi o blond` cam de treizeci de ani iese. dar aranjat cu discre]ie. Aten]ionat`. Anya o privi pe cealalt`. zâmbi femeia dulceag. – Ai r`bdare… – Dar vreau s` fac dragoste cu tine. ea e Isobel Dewing. Isobel. le prezent` Garson. purtând-o cu el. sau chiar Garson o anun]ase? De[i. face câ]iva pa[i pe ni[te tocuri imense [i se opre[te ca tr`snit`. Am \n]eles c` v-a]i c`s`torit s`pt`mâna trecut`. Faimoasa prezentatoare era deosebit de elegant` [i ne\ndoielnic de sigur` pe farmecele sale. \n Dorset? – A[a e. Ea una n-ar fi avut nicio tres`rire se impun` \n fa]a unui vânz`tor. de[i o persoan` sofisticat` ca Isobel nu s-ar fi pretat la vânzarea unor produse lucrate manual. Uite. Anya. Trotuare \n]esate de vânz`tori. Dragule! se lumin` femeia. . Acum. avem noroc! exclam` el când un taxi trase ceva mai jos. tres`ri b`rbatul. – Salut. Garson o prinse de mân` pe Anya. Avea p`rul vopsit puternic. – Garson. se vedea cum [oferul prime[te banii. Prin geamul fumuriu. gândul o nelini[tea. – La naiba! se agit` Garson dup` câteva minute. totu[i. ma[ni [i autobuze mi[unând pe str`zi. Toate taxiurile sunt ocupate. \ncât era imposibil s` nu-i \ntorci gestul. De unde aflase? Oare de la Dulcie. – Isobel. – Anya. gândi Anya. purta un costum negru de calitate care se mula perfect pe formele ei. a-]i anun]a fosta so]ie c` urma s` te c`s`tore[ti din nou era o simpl` formalitate.

La plecarea din Lidden Magnor. te d` pe spate. Cealalt` avea doar o po[et` minuscul`. zise f`r` a mai zâmbi. \l s`rut` \n fug` Isobel. Isobel \i p`rea foarte simpatic`. Iar p`rul lui Isobel – era exact genul de podoab` capilar` pe care o vedeai \n reclamele la [ampon: str`lucitor. flexibil. pe colo. La revedere. tipul se gr`bise a o debarasa de haine.ASTRUL IUBIRII 125 – Presupun c` totul a mers bine? Garson d`du drumul mâinii ei. de unde [i dungile pe ici. Iar un astfel de gest o dezavantaja pe ea. [i Anya \[i ridic` geanta c`zut` de pe um`r. haine perfecte… – Bine. [i sper s` fi]i ferici]i. Niciodat` Anya nu \ntâlnise o persoan` atât de atent` cu gesturile ei. mul]umim. \ns` acum… Zâmbi apatic. realiz` Anya disperat`. dragule. \[i cump`rase o jachet` verde mai de ocazie pe care o purta acum [i pe care o considerase [ic. murmur` Anya dus` pe gânduri. ml`dios. Mi-a p`rut bine s` te v`d. iar. [i pluti mai departe. – M` bucur. zise el [i deschise u[a taxiului pentru so]ia sa. acestea r`m`seser` \mpr`[tiate pe jos. Nu trebuie s` faci mare caz din asta. – Pa. – Da. Are un p`r perfect. observând felul \n care Garson \[i plimb` privirea de la una la alta. – Isobel e perfect`. \ngreunat` de mostre. . – Trebuie s` mergem. ca [i cum le-ar compara. Plus c` nicio cut` nu-i \ncre]ea costumul impecabil. o \ntrerupse Garson. Când ajunseser` \n apartamentul lui Garson. f`r` fire r`t`cite.

gura aceea languroas` i se p`reau un festin [i o excitau la maximum. pornind \ntr-o expedi]ie de-a lungul corpului ei. {i-o \nchipuise pe cealalt` \n postura de mireas` a lui Garson. Apoi el reveni sus. sufocând-o. dar de fiecare dat` se preocupa [i de pl`cerea ei. A ta care e? – Nu am una. [i tot mai jos. dezvelindu-i \ntreg trupul \n mare grab`. balansându-se peste el. timp \n care tân`ra se pierdu \n traficul de dincolo de geamurile ma[inii. c`ldura. abdomenul. Garson o s`rut`.126 ELIZABETH MARSH Urm` o t`cere ap`s`toare. Acum suntem doar eu [i cu tine. \ntr-o manier` atât de incitant` \ncât pân` s` ajung` \n cas`. surâse el. o s`rut` \nc` o dat` [i o ridic` deasupra sa. – Anya. femeia e trecut. Atingerea lui o f`cu s` geam` de pl`cere. – E minunat. [opti ea. [i amândoi râser`. deja i se \ncre]ise pielea iar pulsul i-o luase razna. – Crezi c` din cauza descenden]ei tale italiene e[ti a[a? \l tachin` ea \n timp ce b`rbatul o purta spre dormitor. [i Garson \i puse o mân` pe genunchi. Apoi sim]i cum el o apuc` de coapse. transpira]ia [i convulsiunile propriului corp. Ea \[i mu[c` buzele. intensificând mi[carea. arcuindu-se sub el. . – E o scuz` pentru excesele sexuale din ultimele zile. mai \ntâi gâtul apoi sânii. {i \n scurt timp o s`… [i-ncepu s`-[i plimbe degetele pe coapsa ei. Pân` acas` continu` s`-i descrie ce are de gând s` fac` din ea. \ns` acum gelozia o rodea [i mai p`trunz`tor. Arcuirea lui. Garson era un amant extraordinar. Doar buzele lui care descriau minuni pe tot trupul ei.

strig` el.ASTRUL IUBIRII 127 – |nc`. Pl`cerea cre[tea \n valuri imense. dar a[a se \ntâmpla de fiecare dat` cât actuala [i fosta se \ntâlneau. Amândoi se pr`bu[ir` sfâr[i]i \n acela[i moment. – {i-nc` cum! Dup` [ase s`pt`mâni. |ntr-adev`r. – Da. Anya lipi un timbru pe ultima cutie pe care avea s-o expedieze. se auzi o voce din spate [i Anya se \ntoarse. cu to]ii \[i m`riser` cererea. |n plus. agen]ie de publicitate [i oficiu po[tal \n acela[i timp pentru ora[ul lor. \nc`. dar se pare c` numele ei devenise destul de cunoscut [i pentru cei mai vechi. cu nervii \ntin[i la culme. Era Kirsten. pentru ca apoi s` explodeze. – Nu mai pot. deci i se m`riser` [i punctele de vânzare. . – {tii c` Roger s-a decis s`-]i urmeze exemplul [i s`-[i pun` pirostriile? o \ntreb` Kirsten. ap`ruser` noi clien]i dispu[i s`-i acorde o [ans`. Zâmbind. de ce trebuia s` fie cealalt` atât de str`lucitoare. care tocmai intra \ntr-o \nc`pere care servea drept b`c`nie. \[i zise Anya lungit` lâng` b`rbatul care dormea al`turi. biata de ea. {i totu[i. Acum. – Cu Fiona? se mir` cealalt`. Isobel Dewing nu \nsemna nimic pentru Garson. murmur` ea. el fusese cam tensionat la \ntâlnirea nea[teptat`. de imaculat` [i al naibii de frumoas`? – Se pare c` afacerile tale \nfloresc. magazinul londonez nu doar c` repetase de câteva ori comanda.

128

ELIZABETH MARSH

– {i pe când nunta? intr` \n discu]ie vânz`toarea. – |n prim`var`. Cele dou` femei \cepur` s` discute posibile planuri despre restaurante, meniuri, invita]i, \n vreme ce Anya \[i aminti seara \n care fermierul ap`ruse la u[a ei, cu iluzia de a reface o rela]ie inexistent`. Nedorind a-l face de râs, p`strase t`cerea cu privire la acel episod [i acum , ori de câte ori se \ntâlneau, Roger se ar`ta amabil, ba chiar ceva mai retras. |ns` \mp`carea cu Fiona trebuie c` se petrecuse \n grab`, c`ci \i v`zuse bra] la bra] la doar câteva zile de la scena cu pricina. – Te duc acas`? o \ntreb` pe prietena ei. – Te rog, [i o a[tept` s`-[i ia pachetele. V`d c` repara]ia acoperi[urilor de la c`su]e avanseaz` repede, coment` ea \n drum spre cas`. – Da, ar trebui s` finaliz`m s`pt`mâna viitoare dac` nu plou`, [i privi cerul senin de septembrie. Pân` acum, vremea a ]inut cu noi. – Când o termin` pe-a voastr`, Bert se mut` la voi ca s-o fac` pe-a lui? – Da. Ne tot mut`m a[a fiindc` [ura e plin` de lucruri de-ale mele de când mi-am crescut produc]ia. Chiar discutam despre asta cu Garson asear`, când m-a sunat [i am zis s` folosesc casa mea ca spa]iu adi]ional. – Bun` idee. Frumosul t`u sper` s` apar` \n seara asta? Anya d`du din cap. – A avut o \ntâlnire de diminea]`, dar cred c` deja a plecat de la birou. St` o s`pt`mân`. – Credeam c` programul nu-i va permite s` te viziteze prea

ASTRUL IUBIRII

129

mult, dar v`d c` [i-a lungit [ederile tot la dou` s`pt`mâni. – P`i, râse tân`ra, s-a descurcat [i de data asta. – {i a f`cut-o fericit` pe so]ia lui, declar` Kirsten luându-[i pungile din ma[in`. Dac` vre]i s` fi]i singuri câteva seri, stau eu cu Oliver. – Mul]umesc, poate, dar te anun] oricum. |ntr-adev`r, era fericit`, medit` ea ajungând acas`. |i salut` din mers pe muncitori [i pe Bert, care lucra \n gr`din`. Toate dubiile cu privire la motivele pentru care el o ceruse \n c`s`torie se evaporaser`. Toat` frustrarea c` acceptase for]at se risipise \n miracolul nun]ii \n sine, care se desf`[urase \n cea mai mare discre]ie, [i cel al lunii de miere, care fusese o minun`]ie. Intr` \n buc`t`rie cu gura pân` la urechi. Pe zi ce trecea, era tot mai vesel`. Garson se ar`ta foarte atent [i dr`g`stos, \ncât mai tot timpul uita c` practic \[i aranjaser` leg`mântul. Era clar, \ns`, c` nimeni nu b`nuia asta. Meditând mai departe, realiz` bucuroas` c` ceea cea majoritatea b`nuia, [i era de fapt evident, era atac]ia fizic` dintre ei. Felul \n care el sim]ea \n permanen]` nevoia de a o atinge; de a o lipi de el, ca un magnet. Modul \n care schimbau priviri vulcanice prevestitoare de clipe pasionale. Iar dup` consumarea acelor clipe, Anya \nc` mai sim]ea gustul lui pe degete [i mireasma lui \n p`rul ei. {i c`dea \n visare. Deschise dulapul [i scoase f`ina [i zah`rul. Nu mai avea timp de visare acum, fiindc` so]ul ei trebuia s` apar` curând; \n seara aceea avea s-o ridice din nou spre stele. |nainte de asta, mai avea de f`cut mâncare.

130

ELIZABETH MARSH

O or` mai târziu, auzind claxonul ma[inii lui, Anya se sp`l` \n grab` pe mâini [i se usc` repede. Ie[i \n prag [i-l z`ri venind spre ea. Avea sacoul pe mân` [i-[i cobora mânecile c`m`[ii albe. Pe m`sur` ce se apropia, tân`ra sim]ea un val de cl`dur` inundând-o, se \ncord` [i \nghi]i \n sec. Era tot ce putea face pentru a se st`pâni s` nu-i sar` \n bra]e [i s` smulg` hainele de pe el. – Salut; ai venit mai devreme, zise ea cât mai normal. Ai venit bine? – Da, era liber [i am putut accelera, r`spunse el, \ns` \n priviri se citeau gândurile ascunse, mult mai intime. Mi-a fost a[a de dor de tine, [i o s`rut`. – {i mie. – Te sim]i bine? o studie. Cu dou` s`pt`mâni \n urm`, cinaser` \n ora[, iar Anya mâncase ceva stricat. Z`cuse pân` \n lunea când el plecase, dar se ref`cuse complet a doua zi. – }i-am zis c` sunt bine. De mii de ori. – Nu vreau s`-]i fie r`u, protest` el. Am bagaje. M` aju]i? – Sigur. Deschise portbagajul; avea acolo servieta, o valiz` plin` [i o serie de geamantane la fel de pline. – Ai cump`rat haine? – O gr`mad`. Transportar` totul \n`untru. Sus, Garson r`mase surprins de noile achizi]ii din cas`, fiindc` tot mobilierul venise \n lipsa lui. {i se ar`t` \ncântat de ce vedea. Anya r`mase s` desfac` pachetele. G`si foarte multe obiecte de lenjerie intim`; \n primul rând un

imaginea ei \i revenise \n minte zile de-a rândul. iar acum p`li la ideea c` tocmai acest tip de lenjerie elegant` ar purta femeia. nu e un act filantropic . oft` el indignat. – {tiu… – Nu-]i place? – Ba da. E prima oar` [i trebuie s` m`rturisesc c` mi-a trebuit ceva curaj s-o abordez pe vânz`toare. Strâmb` din nas. {i totu[i. – Nu pot s` cred. dar [i sutiene sau altele asemenea. Anyei \i veni s` intre \n p`mânt. Nici asta nu-i convenea. foarte mult. nu considera c` venise timpul s`-[i \nnoiasc` lenjeria. De[i n-o criticase. poate le alesese identic. – Tu ai cump`rat totul? N-ai trimis-o pe secretat`? – Eu le-am luat.ASTRUL IUBIRII 131 neglijeu. oare continuase a le compara [i dup`? Vizualizându-[i propria lenjerie uzat`. dar trebuie c` [tia unde se duce Isobel. La momentul \ntâlnirii. nu putea exista nicio compara]ie. tân`ra descoperise de curând c` are sume mari de bani pe care le poate folosi dup` bunul ei plac. |nc` de când o \ntâlnise pe Isobel. cel pu]in nu la ini]iativa lui Garson. Poate chiar obi[nuia a-i cump`ra astfel de articole lui Isobel. Garson p`ruse a le compara din priviri. – Totul e pe m`sura ta. Anya. probabil c` b`rbatul decisese a o \nnoi tacit. Din acest punct de vedere. deci nu cump`rase \n prealabil. rânji el. Dac` neglijeul \l vedea ca pe un fel de glum`. [i intrase \n acelea[i magazine. restul articolelor nu-i mai p`reau la fel de binevenite. Astfel c` decise a-[i \nnoi garderoba [i-[i cump`rase diverse obiecte vestimentare. dezgustat`. Bun. Cum nu mai d`dea banii pe mâncare.

– Nu doar c` se poate. Mul]umesc. Anya r`mase inert`. Garson [i-o \nchipuise numai pe ea. s`-mi hr`ne[ti fanteziile [i s` por]i dres? [i scoase dintre amabalaje o curea neagr`. Era o fraier`. Dup` cum decretase chiar el. cu o piele deosebit de fin` care se cere \nmpodobit` cu tot ce e mai de pre] [i a[ considera un privilegiu dac` mi-ai permite mie – care sunt so]ul t`u. – Se poate [i s`-]i dai jos pantalonii. Se poate? [i o privi furios. Isobel n-avea nimic a face cu imagina]ia lui. dar asta \mi permite ca atunci când sunt plecat s`-mi \nchipui picioarele tale lungi. – Te excit`? – Tu m` exci]i.132 ELIZABETH MARSH [i nici nu \ncerc s`-]i cump`r independen]a. ci pl`cerea era una reciproc`. pentru Dumnezeu! – s`-]i d`ruiesc tot ce-i aici. dar se [i accept`. eliberând masa de p`r m`t`sos. leg`nând-o pe un deget. \l s`rut` ea. dar l`s`m asta pe alt` dat`. . Tot tacâmul – nu doar c` e mai sexy. – Trebuie s`-l iau pe Oliver la trei. s` arate bine. desf`cându-i coada bogat`. [i o \ntoarse. E[ti o femeie extraordinar`. protest` ea. dorea s-o r`sfe]e. [i coapsele tale superbe defilând \n ciorapi fini. [i \ncepu s`-i descheie bluza. Indiferent ce por]i. o \mbr`]i[` Garson. Tu \nsu]i. cu vaga senza]ie c` dorin]a lui de a face dragoste \n a[a scurt timp de la sosire echivaleaz` cu folosirea ei pe post de obiect sexual. Pre] de o clip`. Anya \i zâmbi. chiar dac` nu por]i nimic. istorie. N-o folosea. tipa era trecut. negri. Probabil c` \n clipa \n care achizi]ionase totul. – Avem o or` \ntreag`…ar trebui s` por]i [i neglijeul. \ns` buzele lui suave \ndep`rtar` orice dubiu.

de la umeri spre sâni. spre coapse. Garson dezmierd` un timp pielea ei sidefie. Degetele lui dezvelir` trupul ei. \mpreun` cu ale ei. [i tu de asemenea. pentru ca apoi. apoi se ridic` \ntr-un cot [i-i r`sfir` [uvi]ele \ntr-o form` circular`. apoi mâna cobor\ din nou. Ap`sarea buzelor sale. fiecare por. murmur` el. Niciodat` nu-[i d`duse seama cât de s`lbatice [i de obsesive pot deveni jocurile erotice. \n aceea[i mi[care descendent`. \n care se str`duia din toat` fiin]a ei s`-[i \nfrâneze explozia ce cre[tea \n ea. – Când sunt departe. se minuna de fiecare dat` când \l revedea \n toat` splendoarea sa. hr`nindu-i pl`cerea. dar voi. ca [i cum dorea s` citeasc` din nou trupul ei. cum te simt sub mine. spre abdomen. De[i \n luna de miere ajunsese a-i cunoa[te fiecare linie. Unul \n fa]a celuilalt. fi. atingerie lui \i provocau un val de pl`cere vulcanic` ce-i \mpurpura pielea. fiecare particul` din ea \[i cerea partea. cum m` simt \n tine. S`ruturile re\ncepur` mai ardente. Lipi]i unul de altul r`maser` a[a un timp. pe care-l cunoscuse atât de intim cu doar dou` s`pt`mâni \n urm`. Anya amu]i. rosti el ridicându-[i ochii. \n care Anya \ntrev`zu o foame deosebit de intens`. – |nc` nu. – Satisf`cut? râse ea. fiecare adâncitur` a acelui corp. apoi \ndep`rt` cuvertura de pe pat [i o trase dup` el \n a[ternutul moale. . nu-mi pot lua gândul de la tine. s`-l dezveleasc` [i pe-al lui. Ea \[i arcui [oldurile. tot mai \nfometat`.ASTRUL IUBIRII 133 Ea \ns`[i \[i dorea s` fac` dragoste cu el. – Cear[afuri de m`tase precum pielea ta.

c` se deschide [i se tope[te \mpreun` cu fizicul lui masiv. O dat` \l v`zuse ca un simbol al nenorocului. Garson se l`s` \nv`luit. dup` care se ridic` desupra ei. – Din nou? \ncerc` ea s`-l p`c`leasc`. [i \nv`]ase a-i oferi la rândul ei pl`cere prin mângâieri la fel de tandre. Sim]indu-i ap`sarea. – Ar trebui s` [tii deja ce urmeaz` când m` trezesc al`turi de tine.134 ELIZABETH MARSH De-a lungul momentelor lor pasionale. dup` care. – Bun` diminea]a. Apoi tot mai ardent pân` când amândoi se \n`l]ar` [i Anya p`ru c` \ntrevede. [i o \mbr`]i[`. R`mase nemi[cat o clip` pentru ca ea s`-i simt` presiunea. {i cred c` mai avem timp de… . Pre] de câteva momente. Se \ntoarse. \ns` tot tânjea dup` el. gândi ea indignat`. dar se dovedise a fi cel mai bun mesager al p`cii ei interioare. Anya c`ut` ceasul. tân`ra descoperise satisfac]iile abandonului sexual. privindu-l pe cel care dormea al`turi. prin pleoapele \nchise. un [uvoi de lumin` alb`. [i el zâmbi. \ncol`cind-o. posedând-o. \ntotdeuna seara [i câteodat` c`utându-se unul pe cel`lalt \n toiul nop]ii – ar fi trebuit s` se simt` extenuat`. \ntreg trupul p`ru c`-i explodeaz`. La un moment dat. Dup` o s`pt`mân` \n care f`cuser` dragoste cu regularitate – adesea \n timpul zilei. aducea cu un om \ntr-o dezordine [i o neajutorare incitant`. Nu se f`cuse \nc` [apte [i nici nu sunase alarma. [i se trase mai aproape. pleoapele lui se dezlipir`. recunoscându-i setea nestins`. Odat` cu geam`tul ei. \ncepu s` se mi[te \ncet. \ntinzându-[i un picior peste ale ei. Cu p`rul peste ochii \nchi[i. Surâse. de[i \nl`untrul ei se formase deja o tornad`. pulsul ei o lu` razna.

zâmbi cel`lalt mul]umit. – Vreau. râse tân`ra. n-ai vrea s` te duc cu ma[ina…fiule? – Ba da. dac` tot am s` fiu plecat pe când te \ntorci tu de la [coal`. râse el [i se \mb`rb`t` imediat. Mai mult sau mai pu]in. un dar pe care acum \l regreta. Nu. zise el. [i nu vreau ca el s` m` priveasc` drept un intrus. – Ast`zi. Oliver trânti brusc lingura cu care mânca cereale. {i. – Sunt câte pu]in din amândou`. – Henry Collins zice c` nu e[ti unchiul. te rog. – Nu cred c` se va \ntâmpla asta. – Sau nu. Dac` vrei. – Deci. – Da? s`ri Anya. – Ce bine. a[ putea s`-]i spun tati? – Poate. E o experien]` nou` faptul c` trebuie s` te \mpart. uitându-se la Anya. sau s` m` resping`.ASTRUL IUBIRII 135 Se auzi sirena unei ma[inu]e din camera lui Oliver. zise Garson. O s`-i spun lui Henry c` am un tat` [i dou` mame. . nu cumva s` ne prind` \n flagrant delict. Copilul se urca tot timpul \n bra]ele lui Garson. se lumin` b`iatul. – Când bate la u[` [i vrea s` intre… – A[a am decis . {i tu \mi po]i zice "fiu". O or` mai târziu. cerea s` fie dus pe umerii lui. – {i s`-l d`m afar`? Ru[ine s`-]i fie. – …am putea mima c` cel`lalt doarme. \n timpul mesei. \n loc s`-]i zic unchiul Garson. insista ca b`rbatul s` se joace cu ma[ina de poli]ie pe care acesta din urm` i-o adusese din America. ci tat`l meu vitreg.

Când moderatorul intr` \n emisie. [i avea nevoie de ni[te c`m`[i.136 ELIZABETH MARSH Dup` plecarea lor. Dup` care urm` un alt cântec \ndr`git. mi[când apetisant din [olduri. O prinse din spate [i o lipi de el. – Cred c` e[ti mult mai sexy decât sora ta când dansezi. Aceasta nu era \ns` una din zilele ei. – Cât o s` lipse[ti? – Mult…Vreo [ase s`pt`mâni. Puse fierul de c`lcat \n priz` – Garson pleca la Londra peste o or`. \[i amiti chipul fericit al celor doi b`rba]i din cas`. So]ul ei era v`dit fericit. \l auzi pe Garson. a[a c` angajaser` o fat` care venea de dou` ori pe s`pt`mân` s` fac` pu]in` cur`]enie. \ncepu s` danseze. Garson insistase \nc` de la \nceput c`-i va fi greu s` lucreze pentru comenzi [i s` se \ngrijeasc` de cas` \n acela[i timp. dar poate c` dup` un an va reu[i s`-l \nduplece… Fiindc`-i pl`cea la nebunie melodia difuzat`. o absen]` atât de \ndelungat` l`sa impresia c` . leg`nând-o pe loc. existase [i acel "f`r` copii" de la \nceputul rela]iei lor. Anya puse vasele la sp`lat [i scoase masa de c`lcat. \ns` ea dorea s`-l ajute. Anya lua contraceptive. Pe de alt` parte. – M-ai urm`rit? – {i cred c` ]i-ar sta mai bine dac` am dansa \mpreun`. \n momentul \n care Garson devenise "tat`". de[i accepta ideea ca afacerile s`-i m`nânce o groaz` de timp [i s`-l ]in` departe. [i \nc` unul. iar Oliver "fiu". Crezuse c` vizitele frecvente indicau necesitatea lui de a fi cu ea. \[i relu` c`lcatul. |n timp ce c`lca. Voia s` [i le calce el. – {ase? tres`ri ea. Deschise [i radioul la care se difuza muzic` reggae.

el \[i \mpachet` restul de c`m`[i nec`lcate [i fugir` la ma[in`. r`maser` un timp nemi[ca]i pentru a-[i reveni. puritanii considerau valsul drept o inven]ie diavoleasc`. – O s` r`mân cu sechele dup` o asemenea desp`r]ire. râse el. [i asta implic` mai multe c`l`torii. explic` el \nl`n]uind-o din nou. – Hai \n pat. iar Garson \i ridic` fusta. la repezeal`. Sim]indu-l \nt`râtat. . Fie din cauza anun]atei absen]e \ndelungate. Garson \i fr`mânt` formele mai \nver[unat. s`rutând-o de plecare. – Fin` ca \ntotdeauna. o cuprinse un fior cald. |ntreaga ei fiin]` se cutremur` de pl`cere. Bert \mpingea o roab`. Apoi.ASTRUL IUBIRII 137 dorin]ele lui nu coincideau cu ale ei. Dup`. – Trebuie s` plec… De partea cealalt`. Leg`narea lor creease o stare de surescitare reciproc`. – Cât` destr`b`lare. [opti [i o lipi de el. – Trebuie s` fac ni[te restructur`ri. plimbându-[i degetele pe dresul negru. zise el. iar eliberarea veni cu atât mai vulcanic`. fie datorit` clipei desp`r]irii care se apropia cu pa[i repezi. Anya se \ntoarse [i-l s`rut`. nu-i va putea rezista niciodat`. – {i eu. f`cur` dragoste mai \nfometa]i [i mai s`lbatic ca niciodat`. Indiferent cât de des sau cât de rar avea s` vin` acas`. apoi pe coapsele goale. Dac`-mi aduc bine aminte. motivând c` de data asta nu se mai putea \nfrâna.

. iubito. Garson o s`rut` pe so]ia lui [i urc` \n ma[in`. Poate data viitoare mergem la curse. – Pe curând. declarându-[i din nou pl`cerea pentru cursele de cai [i plângându-se c` nu mai ajunge deloc. b`trânul \l tot b`tuse la cap. [i Maseratiul porni \n scrâ[net de ro]i. Un gol se deschise \n sufletul Anyei. De ce altfel refuzase orice posibilitate de a-[i g`si \ntre timp pe altcineva? Se a[ez` la masa din buc`t`rie. perspectiva unei iubiri ne\mp`rt`[ite o amenin]a cu o deziluzie iminent`. Cu toate c` Garson murmurase acel "iubito". Bine c` n-o min]ea.138 ELIZABETH MARSH – Deja pleci? strig` b`trânul. Dac` nu cu multe zile \n urm` c`snicia lor i se p`ruse o man` cereasc`. O declarase sus [i tare atunci când sugerase o c`s`torie. La nunta lor. Dup` ce f`cuser` dragoste. {i tot acum realizase c` nu s-ar fi c`s`torit cu el dac` nu-l iubea de la \nceput. \ns` Anya \i auzi morm`itul nemul]umit. |i ducea dorul [i-l excita. Anya se \ntoarse \n cas` cu ne\mp`cat`. realizase c`-l iube[te. Garson promisese a-l duce o dat` [i de-atunci. Bert \l \ncol]ise. Garson \i zâmbi. nici m`car \n cele mai pasionate clipe. Sub presiune. n-o iubea cu adev`rat. dar niciodat` nu-i mai declarase acest lucru. [i totu[i. \n amalgamul acela de senza]ii ap`s`toare. Nu se punea problema s` mai mediteze asupra faptului – era ceva evident. tân`ra femeie \[i dorea ca so]ul ei m`car s` mimeze un \nceput de iubire. {optindu-i \nc` o dat` c` se gr`be[te.

reveni femeia. Ca pentru a-i demonstra cât de nefondate erau astfel de speran]e. \n disperarea ei. sperase. M`car pentru un sfâr[it de s`pt`mân`. – Bert mi-a spus c` pl`nuie[te s` mearg` cu so]ul t`u la curse.Capitolul 8 Anya a[tepta \n holul cabinetului medical. Garson lipsise nu [ase. – A fost plecat cu afaceri [i s-a \ntors asear`. ci opt s`pt`mâni. – Se duc ast`zi. – Atunci. Dup` nop]i nesfâr[te de agonie [i medita]ie . gândurile Anyei revenir` la Garson. sper ca Bert s` se \mbrace bine fiindc` eu… |n timp ce b`trâna turuia \n continuare despre neajunsurile b`trâne]ii. Dar sperase degeaba. La momentul respectiv. Se spune c` timpul vindec` orice [i a[a era. când o doamn` b`trân` o abord` cu privire la absen]a so]ului ei. c` lui Garson i se va face brusc dor de cas` [i foamea de trupul ei \l va determina s`-[i abandoneze toate planurile de restructurare pentru a se \ntoarce.

auzind ro]ile ma[inii. Cu toate c` so]ul n-o iubea. – }i-am zis c` e cinci. De[i Garson se \mpotrivise unei familii. doamn`. pe lâng` iubirea negr`it` ce i-o purta lui Garson. exista posibilitatea ca odat` [i odat` Garson s` se \ndr`gosteasc` [i el. Se mul]umea [i cu atât. dar era suportabil`. surâzând. va fi fericit. mul]umesc. reu[ea s-o ridice \n sl`vi \n fiecare noapte de dragoste. Iar prin acceptarea propunerii. Va fi un tat` dedicat. . – Da. Plec` ochii. Dar n-ar fi trebuit s`-i dea atâtea b`t`i de cap. [i n-au ajuns \nc`… dar se opri imediat. |ntr-adev`r. deci n-avea niciun drept s` se plâng` tocmai acum. – Mami. – Cum? se opri ea din cur`]at ciuperci. Zâmbi de una singur`. Plus c`.140 ELIZABETH MARSH asupra pove[tii ei ne\mplinite de iubire. era convins` c` pus \n fa]a faptului \mplinit. se f`cea vinovat` de propria ei soart`. Nu doar c`-[i f`cea timp pentru Oliver. tân`ra femeie se resemnase. de data asta. {tia de la \nceput la ce s` se a[tepte din partea lui. durerea nu-i trecea cu un pansament. retr`ind clipele de intimitate din noaptea care trecuse. nu m` ascul]i. O nou` via]` cre[tea \ntr-\nsa. Alte griji o preocupau acum. strig` asistenta. Adora copiii. |[i puse o palm` pe abdomen. era grijuliu [i-i promisese devotament ve[nic. Au ajuns! [i o zbughi afar` din buc`t`rie. oft` Oliver. Oare nu exista o speran]`? – Num`rul dumneavoastr`. dar [i pentru prietenii care veneau s` se joace cu el. Anya \l l`s`.

iar Bert \ntreb` dac`-l poate lua pe Oliver cu el s`-i cumpere ceva – \n semn de recuno[tin]`. Garson r`mase prostit. când Oliver era \n pat. – O s` am un copil. Doctorul \i expusese toate interdic]iile pe perioada sarcinii. sim]i c` nu mai poate a[tepta. [i o s`rut` ap`sat. – Vrei un pahar de vin? Cu toate c` de obicei nu refuza. – Un copil? E[ti sigur`? – Foarte. cu palma lipit` de frunte. – Da. {i cu toate c` m-am ]inut s` iau pilula dup` program… – Luai pilule? . Mai târziu… – Mai târziu… murmur` ea \nfierbântat`. Anya \ncuviin]` [i-l \mbr`c` gros. cu o min` ridicol`. doctorul mi-a confirmat ast`zi. Trebuia s`-i spun` acum. \ncât Anyei \i veni s` râd`. o bucura.ASTRUL IUBIRII 141 De[i sarcina o luase pe nepreg`tite [i destul de devreme. Cu toate c` inten]iona s`-i dea vestea mai târziu. – Mai bine nu. – Te-ai distrat? se interes` ea \ntoars` \n cas`. Voia s` poarte pruncul celui pe care-l iubea. – Cum adic`? se mir` el. [i pentru mine a fost la fel. {tiu c` e [ocant. ca o ultim` dovad` a ata[amentului ei. acum ezita. de[i a[ fi preferat s` stau cu tine. Lui Oliver \i va prii compania unui alt copil dar – cel mai important – ea \[i dorea un copil cu Garson. Era o necesitate absolut`. B`rba]ii intrar` \n cas`.

dar se pare c` a avut efecte secundare \n timpul infec]iei alimentare. Ce f`cea? Plâns` [i agitat` cum era nici m`car nu trebuia s` goneasc` prin noaptea \ntunecat`. \ns` nimeni nu o urm`rea. [i-l v`zu prin oglinda retrovizoare ie[ind din cas`. Doar lacrimile fierbin]i erau reale [i dorin]a de a fugi unde vedea cu ochii. Porni \n vitez` l`sând un nor de praf \n urm`. [i nu-i va fi greu s– o prind`. Volanul vir` singur stânga. – Nenorocitule! rosti ea pentru sine. {tiu c` nu-]i doreai copii -\nc` – [i am vrut s`-]i fac pe plac. Pre] de o clip`. nu [tia unde merge [i nici nu-i p`sa. Anya se d`du câ]iva pa[i \napoi. C`lc` pe accelera]ie [i merse un timp cu vitez` maxim`. dar… – Nu poate fi al meu. Era un pericol pentru al]i [oferi [i pentru ea \ns`[i. cuvintele lui r`maser` suspendate. deci la ce se a[tepta? – Da. precum o grenad`. [i Garson o nega \n cazul ei! F`r` glas. fugi din buc`t`rie. cuprins` de o emo]ie tulbur`toare. – Anya! o strig` b`rbatul. Ie[ind din ora[. privind constant \n oglinda retrovizoare.142 ELIZABETH MARSH Acum venise rândul ei s` se mire. Abia reu[i s` le bage \n contact din cauza lacrimilor ce-i [iroiau pe obraji. la vitez` maxim`. \i veni \n minte ideea c` Garson s-ar putea s-o urm`reasc`. Iar doctorul zice c` amândoi suntem fertili. pentru ca apoi s` loveasc` din plin. De ce mai \ntreba? Garson nu folosise niciun fel de protec]ie. |n[f`c` cheile ma[inii ei [i ]â[ni pe u[`. \l fix` neclintit` pân` când. Pentru copilul ei! Reduse . Exact cum fratele s`u refuzase paternitatea copilului.

chiar dac` se c`s`toriser` [i-i dorea trupul. Un trai al`turi de Garson i se p`rea catastrofal pentru sufletul [i bun`starea ei emo]ional`. dar dragostea adev`rat` se baza pe \ncredere. [i-l iubea \n acela[i timp. Asta cu toate c`. Garson reu[ise a-i smulge o parte din suflet. deci poate c` el \naintase deja . \[i va veni \n fire [i va realiza absurdul vorbelor lui. dar trebuia s`-l \nfrunte. Refuzul lui fusese unul de moment. O cuprinse disperarea. r`mânând \ns`rcinat`. reac]ia lui Garson dovedea lips` de \ncredere. buimac`. ascultând t`cerea nop]ii. de care acum \[i b`tuse joc. Cu sau f`r` inten]ie. unde parcau rulotele pe timp de var`. Va recunoa[te c` ea tr`ia exclusiv pentru el [i nu exista posibilitatea ca ea s` se aventureze cu al]i b`rba]i. Mai devreme. crezuse \n posibilitatea ca el s` se \ndr`gosteasc` odat` [i odat`. Toate dovezile lui de afec]iune fuseser` doar mimate. |[i [terse nasul cu o batist` din buzunar. C`s`torindu-se cu ea f`r` a o iubi. |l ura. |[i puse bra]ele pe volan [i-[i rezem` capul. O parte imposibil de recuperat.ASTRUL IUBIRII 143 viteza [i trase pe un platou verde. Se [terse. Niciun Maserati negru n-o urm`rise. Oliver va suferi enorm. Nu era copilul lui – dar al cui? Râse isteric – habar n-avea. ea \ns`[i comisese marea gre[eal` de a-i \nc`lca prevederile. dar nu exista alt` solu]ie. Fugise de-acas` din instinct. Se va \ntoarce [i-i va spune c` trebuie s` se termine cu gluma [i c` vrea s` divor]eze. Poate cu timpul. |[i ridic` privirea. de[i niciodat` n-avea s` fie astfel. cu tot paradoxul unei asemena afirma]ii! Porni motorul din nou. ea \ns`[i mimase…Mimase o c`snicie perfect`.

cu ochii umfla]i. Deci o urm`rise? Sau pur [i simplu dusese ma[ina \n garaj? Dar dac` plecase \n hainele acelea sub]iri. [i Bert se ridic`. Ea d`du din cap f`r` a zice nimic. O \ntâmpin` Oliver. – {i a plecat dup` mine? – A plecat la Londra. cu un nou joc Lego. Anya sim]i c` o iau toate c`ldurile. – Bun` seara. M-a rugat s` r`mân cu Oliver pân` te . anun]` ea p`[ind \n`untru. – Frumos… – {i dulciuri. – La Londra? La apartamentul lui? – S-a dus s-o vad` pe Isobel Dewing. zise b`trânul. se va \ntoarce curând. vrei o bomboan`? – Nu. Târât` de mân` spre salona[. – Aha…Era când v-a]i \ntors? – A stat pu]in. Ma[ina lui nu era acolo. Hai s`-]i ar`t. dar când intr` \l g`si doar pe Bert.144 ELIZABETH MARSH un divor]. Pe Isobel? – Zicea ceva de genul c` dac` nu e acas` o caut` la studiourile televiziunii. Anya parc` \n fa]a casei. mul]umesc. anun]` Oliver. – M-am certat cu Garson… – Tati nu e aici. – M-am \ntors. – Mami. – Uite ce mi-a luat bunicul Bert. Câteva minute mai târziu. \ns` realiz` c` se cerea o explica]ie a atitudinii ei.

Garson va trebui s` se \ntoarc` pentru a-[i lua din lucruri. . I se strânse inima [tiind c` \ntr-un moment de criz` n-o c`utase. Nu-]i face griji. m` duc s` \mbuc ceva [i s` plec la birt. o b`tu el pe um`r. Pân` s` apar` domni[oara Prescott. bine\n]eles. Ea nu \mp`rt`[ea acelea[i gânduri ca [i copilul. \i oferise un pachet promo]ional foarte convenabil – cas`. Anya r`mase pân` mai târziu. declarase c` distan]ele \ngreunau o rela]ie. tân`ra femeie c`ut` dovezi pe care le trecuse cu vederea \n momentele cu pricina. iar acum c` ai venit. Fapt ce duce la o singur` concluzie: \nc` o iubea. Gânde[te-te ce bine o s` v` sim]i]i când v` ve]i \mp`ca. Retr`ind anumite clipe al`turi de el. Acum \n]elegea re]inerea lui \n a discuta despre primul s`u mariaj – dragostea ce i-o purta celeilalte f`cea discu]ia cu atât mai dureroas`. Dar refuzul lui categoric de a-[i g`si o alt` iubit` pe durata c`sniciei? Dac` ea se referise la viitor. discutaser` c` dragostea adev`rat` nu apare peste noapte. fiindc` deja o iubea pe Isobel. r`sfoind mecanic paginile unei reviste. orice c`snicie \[i are sui[urile [i coborâ[urile ei. el avea o certitudine. care. |ntr-adev`r. [i abia acum el \[i g`sise perechea. mas` [i sex la discre]ie! Apoi. dar nu \n acea sear`. De exemplu. ci se repezise la fosta.ASTRUL IUBIRII 145 \ntorci . dar \nc` sim]ind ceva pentru Isobel. [i apoi al \mb`ierii. Ba chiar se mul]umi s` cread` c` Garson se \ntoarce de la Londra a doua zi. Anya r`spunse printr-un surâs apatic. [i nici n-avea de ce. Din fericire. Oliver era prea absorbit de jocul lui pentru a-i observa \ngrijorarea pe tot parcursul cinei. nu-i mai p`sase de aceste distan]e.

Deci. Apoi. Pe de alt` parte. \n timp ce el dormea. când auzi u[a dormitorului deschizându-se. apoi urc` \n pat [i trase perna peste urechi. Ajunse cu mult` ambi]ie la o sut` dou`zeci. ei nu-i r`mânea altceva de f`cut decât s` mearg` de una singur` la culcare. Poate. muncit` \ncontinuu de gânduri. [i plecase la ea. pe când o c`l`torie de afaceri p`rea mult mai credibil`.146 ELIZABETH MARSH {i totu[i. [ocat` c`-l vede \ntors. |[i d`du perna de pe urechi a[teptându-se a-l vedea pe Oliver. Nu voia s` stea treaz` toat` noaptea. pe \ntuneric. unirea trupurilor lor o adusese la doar un pas de a-[i striga iubirea \n gura mare. Trebuia s` adorm` chiar dac` avea s` recurg` la vechiul truc de a num`ra oi. ca un somnambul cerând ap`. Oare acesta s` fi fost motivul absen]ei lui \n ultimele dou` luni? Dac` era a[a. dac` tot voia s` reia anumite leg`turi. Atât de multe contradic]ii [i \ntreb`ri f`r` r`spuns. numai ea [tia cum. cum de se \ntorsese acas` [i cum de-i oferise o noapte atât de pasional`? Mda…Sau nu. |ns` Garson o adora pe Isobel. o umbr` \nalt`. Ea se ridic` dintr-o mi[care sigur`. se gr`bise s` alerge la o femeie necunoscut` lui timp de trei ani. sau o alt` p`tur`. Oare Isobel \l ademenise \n acest joc? |n care Garson bine\n]eles c` se l`sase atras. ciulind urechile dup` ro]ile unui Maserati. cu hain` de blan` [i pantaloni de culoare \nchis` ap`ru lâng` pat. |[i f`cu toaleta. Din fericire. veghea ei plin` de candoare. |n schimb. cu o noapte \n urm`. ce lini[tit` se sim]ea c` nu-i dezv`luise lui Garson – marea ei dezam`gire – faptul c`-l iube[te. – M`i s` fie. se ridic` Anya furioas`. uite cine s-a hot`rât s` revin`. N-ai g`sit-o pe fermec`toarea Isobel? .

– De ce "normal"? S` fim serio[i. Când ]i-am spus c` am \n]eles motivele rela]iei dintre Luke [i Jennie. eu voi fi cea care va decide. mi-ai exploatat dorin]ele. nu? |n]eleg. cu alte cuvinte. – Deci. la naiba! – Corect. din ce-am tr`it eu. \l fulger`. Doar doi au fost \naintea ta. – Ba da…{i [tiu c`-mi por]i copilul. nu voi renun]a la acest copil! – Chiar crezi c`-mi doresc asta? url` el \nfuriat. am fost un fel de port \n care tu ]i-ai depozitat toate frustr`rile. nici el [i nici Dirk nu s-au folosit de mine! – Nici eu! – A. – Te \n[eli din nou. am vorbit foarte serios. Dar pe-atunci ne jucam amândoi. – Nu vrei? – Pentru Dumnezeu. – Un tip de la facultate. n-ai de gând s` revii la persoana lui Roger. niciodat` nu ]i-ai [ters din minte prima impresie despre mine – [i despre sora mea. nu ap`rea nici manevra ta de a te c`s`tori cu mine. – Dirk [i…cine? deveni el curios. nu! . |n oricare dintre ipostaze. scrâ[ni el. am fost un substitut pentru Isobel. Acum \ns`. – Te \n[eli. Dac` nu exista b`iatul. s` sugerezi c` el ar fi tat`l? – Normal c` nu.ASTRUL IUBIRII 147 Garson se apropie [i aprinse lampa de pe noptier`. {i indiferent ce vrei sau ce trucuri vei mai folosi. Garson. {i totu[i. sau . Iar \n ce te prive[te…[tiu c` nu obi[nuie[ti s` te culci cu oricine. – Dar ]i l-am oferit pe Oliver [i el a jucat un rol major.

o s`-l deranj`m pe Oliver. Vreau s` [tiu de ce-ai fugit la Isobel. st`tea \n picioare. Trebuia s`-[i vin` \n fire. cu p`rul r`v`[it. Dar dac` r`mânem aici. cu o c`ma[` de m`tase atârnându-i pe un um`r. Nemi[cat`. S`-[i dezgoleasc` [i cel`lalt um`r pentru a l`sa c`ma[a s` alunece pân` spre talie? Indignat` pe propria-i gândire. Vreau s` beau un gin. – Nu. urm`rind-o. Garson o dorea. dar sunt \ns`rcinat`. Care \ntârzia s` vin`. dar n-o iubea [i refuza s` fie exploatat` din nou. vreau adev`rul. la care m` gândesc de mult. deci hai s` mergem jos. Tu vrei ceva? – …O can` de ciocolat` fierbinte. Ce nes`buit` putea fi dragostea fiindc`. \[i reveni el. |i c`ut` ochii [i g`si confirmarea dorin]ei negr`ite. – }i-l spun. – Cum s` uit… Tân`ra se ridic` din pat pentru a pune ceva pe ea. [i ea-l dorea. Trecu un minut. Garson. – Cred c` a venit timpul s` discut`m fa]` \n fa]`. – Nu bei a[a ceva de obicei. Nu voia nici \n ruptul capului s` poarte neglijeul cump`rat de Garson. rosti el ap`sat. mai [tii? zâmbi ea ironic. – Nu exist` o astfel de rela]ie. m`surând-o apreciativ [i ea realiz` c` a[a cum ar`ta. cu lumina g`lbuie drept \n fa]`. G`si un . Apoi ochii lui coborâr` \ncet. \n ciuda faptului c` el fugise la Isobel.148 ELIZABETH MARSH – Dar copilul `sta o s` fie o pat` neagr` \n derularea rela]iei tale cu Isobel. {i \nc` unul. Anya \[i ridic` bretelele. zise ea. la rândul lui. Anya a[tept` o continuare. reprezenta o imagine seduc`toare. Inima \ncepu a-i bate cu putere.

vechi [i de[irat. – {tiu doar c`-mi spuneai asta. declar` ea aprins`. dorindu-[i a-[i v`rsa tot necazul pe femeia vinovat`. – {i de câte ori a mai trebuit s-o vezi \n ultimele luni? – Poftim? – Cât ai stat la Londra? – Doar vreo dou` zile. dar care o acoperea \n totalitate. \ncât…m-am pierdut. – Anya. Când ai fugit. – {i când f`ceai dragoste cu mine…. gesticul` Garson. dar de fapt erai la Londra. trebuia s` discut cu ea urgent! – Despre? – |nainte s` \ncep. declar` el. Se a[ezar` \n sufragerie. mi-a luat câteva minute s`-mi dau seama de ce. Nu pretind c` ar`t ca ea. M`car a[a nu-l mai seducea – nu voia . de fapt. Dar am r`mas atât de [ocat de veste. s` seduc`. N-am vrut s-o fac. dar deja [tiai asta.nu-]i \nchipuiai c` sunt ea? Garson trânti paharul pe mas`. când am trecut pe la birou. nu era oare ca s` recreezi imaginea ei? – Ai \nnebunit. {tii bine c` de câte ori te-am sunat. – Asta e chiar obscen [i nici nu m` obosesc s`-]i r`spund! Nu m-am mai v`zut cu Isobel… – Ai fost \n seara asta. aproape v`rsând con]inutul. – Nu m-am dus la Isobel pentru c` a[a am vrut. Complet. cu ea. fiindc` nu . a fost din alt` ]ar`. cu b`uturile \n mân`. [i studie un timp modelul de pe tapiseria canapelei. dar când mi-ai cump`rat lenjerie intim`. [i pentru faptul c` te-am r`nit.ASTRUL IUBIRII 149 halat roz. ar trebui s`-mi cer scuze pentru reac]ia mea de mai devreme. ci pentru c` a trebuit.

– Care e diferen]a? – Diferen]a e c`…eu credeam c` sunt steril. – Nu trebuia s`-]i fie jen`. \ncât nu reu[eam s` aduc subiectul \n discu]ie. ai s`-]i dai seama de situa]ie. Se \ncrunt` [i r`mase t`cut un timp. am hot`rât s` mai a[tept`m câ]iva ani pân` s` \ntemeiem o familie. a \ncetat s` mai ia pilule. – Dar ce te-a f`cut s` crezi c` e[ti steril? – Isobel. sterilitatea e ceva biologic… – {tiu. ci c` nu poate fi al meu. – La nunt`. La momentul respectiv. – Ah. {i s` m` ier]i \n adâncul sufletului t`u. [tiu. cel pu]in a[a mi-a spus. Speram doar c` dac` nu apare nimic. interveni el. – Steril? Trecur` câteva secunde pân` când ea s` \nregistreze informa]ia. ea era coprezentatoare la un program pentru copii. – {i de ce nu mi-ai spus? – Pentru c`…. Dup` doi ani. [i n-am men]ionat nimic despre protec]ie. {i recunosc c` din prea mult` mândrie ]i-am spus c` n-o s` avem o familie. {i… . s` te mul]ume[ti cu Oliver… [i plec` ochii. dup` care se \mb`rb`t`. protest` ea.mi se p`rea ru[inos [i m` deranja atât de tare.150 ELIZABETH MARSH mi-am dat seama c` am gândit cu voce tare. Garson… – Cred c` doar o minte sclipitoare \[i \nchipuie c` rezolv`rile de acest gen vin de la sine. dar zicea c` n-ar fi nicio problem` s` \mpace televiziunea cu o familie. Nici nu mi-a dat prin cap c` folose[ti pilule. se \ntunec` el. {i nu am zis c` acest copil nu e al meu.

Ceea ce a f`cut cu brio. pân` la urm`. bine\n]eles. rela]iile mele. de[i eu n-aveam habar c` se agita \n culise s` ob]in` o emisiune mai important`. dar ea m-a convins s` nu trec prin atâtea momente nepl`cute. Din nou s-a dus la doctor. [i zicea c` a trecut prin nu [tiu ce teste [i c` nu e din vina ei deci…trebuie s` fi fost din vina mea. ce face acum? – Ceva asem`n`tor. – Dar ea f`cuse testele? – N-a fost niciodat` la doctor [i nu \ncetase a lua pilule. – Adic`. s-a dus la doctor. n-am l`sat-o. Garson lu` o gur` mare de gin [i continu`: – O alt` atrac]ie era portofelul meu. Se referea. Dar o interesa [i cariera mea. – {i de ce n-a spus de la \nceput c` nu vrea copii sau o familie normal`? – Pentru c` altfel sigur nu m` c`s`toream cu ea. |ns` oricât de mult a \ncercat s` se foloseasc` de acestea. Pe care a [i câ[tigat-o. Mi-a spus c` mai trebuie s` \ncerc`m [i au trecut alte câteva luni. zâmbi el acru. la dificult`]ile pe care p`rin]ii mei le-au avut \nainte s` apar` Luke. – Te iubea? se interes` ea. Cu tine m-am c`znit dou` . Dup` [ase luni \n care nu reu[iser`m nimic. care aveau s-o propulseze. [i s-a ar`tat foarte lingu[itoare c` ar fi o tr`s`tur` genetic`. – Deci min]ise? Ce nenorocit`! Dar tu. Plus c` mi-a declarat sus [i tare c` e gata s` sacrifice ideea unui mo[tenitor de dragul unei cariere. – Presupun c` da. analizându-[i propriile sentimente. n-ai cerut s` faci test`ri? – Ba da.ASTRUL IUBIRII 151 – |nc` mai f`cea spectacolul pentru copii? – Da.

mi-am expus clar programul [i absen]a \ndelungat`. iar dragostea mea a \nceput s` p`leasc`. pentru c` o iubeam. petrecând multe ore prin baruri. se concentra pe carier`. \n schimb ea era dependent` de cump`r`turi. Astfel c` eu am fost nevoit s`-mi dedic toat` energia neconsumat` afacerilor. {i aici m` refer la via]a sexual` nesatisf`c`toare. chiar \n studiourile televiziunii. \n direct. Iar la divor] a stors pân` la ultimul cent. la fel cum [i sora ta s-a \n[elat cu Luke. Isobel se culca cu oricine \i . – Poftim? Dar noi… – Nu era vorba de noi. obligat. dar mi-am dat seama c` l`comia ei e f`r` margini. Isobel. o iubeam. – Ceea ce te-a dus repede cu gândul c` [i eu sunt o c`ut`toare de comori. La un moment dat ]i-am spus c` nu ne potriveam la caracter [i…nici \n pat. – Poate… – Te c`s`toreai cu ea [i dac`-]i spunea c` nu vrea copii? – Da. De aceea m-am [i l`sat dus de mânec` s` nu fac testele de sterilitate. La \nceput am dat. dac` nu-mi satisface cerin]ele. dau buzna \n`untru [i fac un scandal monstru. – |nseamn` c` programul t`u n-a afectat rela]ia voastr`? – La \nceput. din cele mai scumpe. murmur` Anya. Eram atât de furios \ncât s-o fi gândit c`. socializând. Repet. la rândul ei. – {i ]i-a m`rturisit totul \n seara asta? – Am descusut-o pân` la ultimul detaliu. Nu mai aveam siguran]a unei c`snicii fericite. mi-am dat seama de motiva]ia ei materialist`. Cu timpul. Dar m-am \n[elat cu ea.152 ELIZABETH MARSH luni s`-]i cump`r ceva.

dar ea se ridica imediat [i se ducea la du[. tot lipsea ceva \n rela]ia lor. . va r`mâne din nou cu un gol interior. – {i eu. – E[ti deosebit de generos [i nu vreau s` m` crezi nerecunosc`toare. |ncrederea reciproc` [i bucuria unui viitor membru existau. E[ti un prieten deosebit [i o companie pl`cut`. \ncheiem seara \ntr-o baie cald`. noi r`mânem \n a[ternuturi. E minunat [i sunt extrem de fericit. o s` ai un copil…copilul nostru. \nainte s` intr`m \n pat? Fericirea ei p`li brusc. – Anya. zâmbi Garson. – Voia perfec]iune? – Da. \ntotdeauna mi-am dorit unul. Nu agreea dezordinea. dar…Vreau s` divor]`m. De[i m-a[ fi c`s`torit cu ea [tiind c` nu vrea copii. Dup` ce facem dragoste. Eu nu suflu nimic. cu privirea \n pahar. Garson goli paharul. – }i-e team` c` Oliver va da sfoar`-n ]ar` la [coal`? ezit` Garson. nu \ns` [i iubirea. M-ai avetizat de la \nceput.ASTRUL IUBIRII 153 putea oferi o [ans` de promovare. De[i lini[tit` c` so]ul ei nu sim]ea nimic pentru Isobel. {i dac` nu clarifica totul pe loc. Când l-am v`zut pe Oliver. am realizat imediat c` e fiul fratelui meu [i nici nu [tii cât de indignat [i de invidios am fost pe el… Anyei i se p`ru c`-l vede l`crimând. – {tiu…{tiu c` te ]ii de cuvânt [i c` mariajul nostru e unul pe via]`… Trebuia s` mai adauge ceva. se \ncrunt` el. promit. – Deci. \mbr`]i[a]i. dar nici c`-i p`sa.

la el te refereai? – Da…La fel [i atunci când am spus c` po]i iubi pe cineva indiferent cât de mult te-a r`nit. Cel pu]in. . \ns` din cauza lui Oliver – atitudinea lui fa]` de b`iat. zise Anya. – Când spuneai c` dragostea nu se arat` peste noapte. Dar e[ti \ns`rcinat`! – Da. Anya tres`ri. [i recunosc c` ai fi un tat` minunat. La fel cum eu sunt pu]in cam idealist` [i… – Te referi la Dirk? – La Dirk? – |nc` mai ]ii la el? – Nu cred c` am ]inut vreodat`. n-a fost ceva profund. tu n-ai \n]eles corect. – Credeam c` v-a]i iubit. – A[a e. – De data asta. mirat`. – Dar ziceai c` rela]ia cu el te-a distrus.Capitolul 9 – S` divor]`m? r`mase el cu gura c`scat`.

\l cercet` ea suspicioas`. mi-am dat seama c` habar n-are ce simt. Adic` ziceai c` divor]ul e o nimica toat` [i c` multe c`s`torii din Occident sunt aranjate… – Vrei s` treci la subiect? – Ce? A. de ce naiba vrei s` divor]`m? – Pentru c`…n-am crezut c` o s` conteze a[a de mult. – Te iubesc mai presus decât orice. Dar când a venit cu propunerea asta. Cel pu]in din punctul t`u de vedere. dar mie mi s-a p`rut o idee de moment! – Anya. r`spunse el prompt. era mai bine. se bâlbâi ea. Ba chiar \l ignora pe Oliver pe cât posibil. – Pentru c` te credeam interesat` de persoana lui Dirk. Am nevoie de tine pentru c` te iubesc enorm. de fapt. destul de mult. {i dac` intervenea o a treia persoan`. – Dumnezeule! s`ri Garson.ASTRUL IUBIRII 155 – Adic`? – Mi-a cerut s`-l dau pe Oliver spre adop]ie. da. am nevoie de tine. . – {i atunci. declar` el. Iar eu am realizat c` nu-l cunosc deloc. insist` el pe un ton imperios. Nu m` iube[ti… rosti ea slab. – Dar nu mi-ai spus-o niciodat`. – Adev`rat? se emo]ion` ea. {i c` nu-l iubesc. – |nc` de la \ncepu s-a purtat foarte rece [i n-a \ncercat niciodat` s` devin` mai apropiat. Am tot sperat ca situa]ia s` se remedieze… – Pentru c` ]ineai la el? – Da. De ce crezi c` am ]inut neap`rat s` ne c`s`torim? – Ai ]inut neap`rat? Tu ziceai c` e o cerere.

nu te-a[ mai fi g`sit niciodat`. – Pentru c` nu te-ai exprimat tu primul. o puteai refuza din start. Oi fi eu o fire independent`. |ns`…totul e permis \n dragoste [i \n r`zboi. te iubesc. – Te iubesc. – S-a \ntâmplat \nainte de asta.156 ELIZABETH MARSH – Adev`rat. spre surprinderea ei. \l \mbr`]i[` ea. cu toat` fiin]a mea. \ns` nu \ntr-atâta \ncât s` m` avânt \n declara]ii serioase. Dar a trebuit s`… – S` m` \ncol]e[ti? – Anya. Mi-ar fi fost imposibil. – Nu plânge…Vreau s` fii fericit`. de mii de ori te iubesc. surâse el [`galnic. Nu inten]ionam s-o fac. Ea \i \mp`rt`[i starea. Garson o s`rut`. dar eram atât de nervos. – Sunt…dar te-ai purtat groaznic. Nu puteam sta departe de tine. pentru totdeauna. – M` iube[ti? – Nu m` crezi? – Ba da…dar nu mi-ai spus niciodat`. se [terse ea imediat. – {tii când te-am s`rutat pe \ntuneric? \ntreb` el. s` te fac s` te \ndr`goste[ti de mine. Dac` refuzam propunerea ta. {i nici n-aveai cum s`-i ]ii pe-ai mei departe de Oliver. ai fi plecat definitiv? – Nu. spuse el izbucnind \n lacrimi. [i dac` fugeai. – Spune-mi-o acum. iar buzele tale . dac` meditai asupra propunerii mele cu mintea odihnit`. [i m-am hot`rât ca atunci când vom fi so] [i so]ie.

de[i dup` aceea m-am felicitat c` m-am ab]inut pân` s`-]i spun c` sunt fratele lui Luke. Garson intr` \n ap` [i Anya \l urm`. l`sându-se \nconjura]i de spuma parfumat` pe care o amestecaser` \n ap`. – Am tras din greu prea mult timp. cred c` e timpul s` facem b`i]`. – Sunt de acord. cred c` ar trebui s`-l adopt`m pe Oliver. care s` preia toate c`l`toriile. – Deci. o s` fii aici când se na[te copilul? – |ncearc` numai s` m` dai la o parte! [i-[i puse mâna pe pântecul ei. protest` el. – {i vestea a fost o bomb` pentru mine. – Dar a fost cu un rost. – Dac` nu m` opream \n seara aceea. f`ceai dragoste cu mine? – Cu siguran]`. – Foarte bine. [i-i dezmierd` fa]a. se ridic` el. continu` Anya firul amintirilor. La fel [i lipsa ta. s`ri ea. Reorganizarea a fost mai complicat` decât mi-am \nchipuit. adic` peste alte câteva s`pt`mâni. . |n timp ce eu stau cu frumoasa mea so]ie.ASTRUL IUBIRII 157 ademenitoare [i ochii aceia mari au fost fatali. M` gândeam c` dac` tot folose[ti tu c`su]a ta drept studio de lucru. |nainte \ns`. \n ultimele dou` luni. a[a c` vreau s-o las mai moale. ca s` revenim. când mi-ai lins [ampania de pe degete. eu s`-mi instalez un birou \ntr-unul din dormitoarele de sus. dar de-acum \nainte am pus pe cineva responsabil. dar cred c` voi reu[i s`-mi transfer munca aici. fericit. Câteva minute mai târziu. rezemându-se de el. – {i. Nu voiam s`-]i dezv`lui pân` nu sunt sigur.

[opti ea. se arcui ea. – M` simt flatat. – {i mie…. – Cred c` e cam târziu pentru o cerere ca la carte. realiz` Anya conducându-l spre momentul culminant. zise el dup` consumarea clipelor de pl`cere. de data asta \ns` totul era diferit. Ajunser` \n pat \nc` uzi. Se \mbr`]i[ar` [i Anya adormi \n bra]ele b`rbatului pe care odat` \l considerase un simbol al nenorocului. luând ni[te prosoape. oprindu-se la sâni. [i râser`. pentru ca acum s`-l vad` ca astrul iubirii ne]`rmurite. – |mi place. – E [i mai pl`cut…impresionant de-a dreptul.158 ELIZABETH MARSH Garson \ncepu s`-i s`puneasc` pielea. Fiindc` \[i \mp`rt`[iser` iubirea. [opti el. – Dar asta? [i o lipi mai tare de el. dar vrei s` fii so]ia mea pentru totdeauna? – Da. Sfâr[it . \ns` focul pasiunii \i sec` repede de orice putere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful