PJZ IV -BRONČANO DOBA

-

RANO BRONČANO DOBA PANONSKO- PODUNAVSKE REGIJE o VINKOVAČKA GRUPA: 1. VINKOVCI 2. VUČEDOL 3. DRLJANOVAC o NALAZIŠTA LITZEN KERAMIKE SAVSKO-DRAVSKOG MEĐURJEČJA: 1. VINDIJA 2. VIŠNJICA 3. MAČKOVA ŠPILJA 4. GUŠĆE 5. GRADAC, POLOŽAJ: KLASJE, PAŠNJAK 6. NOVIGRAD NA SAVI 7. PODGORAČ-BREŠKE NALAZIŠTA RANOG BRONČANOG DOBA U JADRANSKO-ZAPADNOBALKANSKOJ REGIJI: 1. NOVAČKA PEĆINA 2. CINGARELA 3. SRBANI 4. MORDELE 5. TROGRLA PEĆINA 6. MAKLAVUN 7. ŽAMNJAK 8. TONDOLON 9. VRČIN 10. JAVORIKA – GROMAČE OKOLINA PULE: 11. GLAVICA –BONCASTEL 12. MAGORNJAK 13. MARINDOL 14. VINTIJAN 15. BOMBISTA 16.VLAŠKA PEĆ 17. GOLUBINJAČA 18. KRUNA U BOŽAVI 19.VRSI 20. STANKOVCI 21. STUBICA 22. ŠKARIN SAMOGRAD 23. TRADAN 24. CETINA (RUDINE,ŠPAREVINE I LUKOVAČA) 25. KOVAČINA NA BRAČU 16. MARKOVA SPILJA NA HVARU 17. GRAPČEVA SPILJA NA HVARU 18. VELA SPILJA NA KORČULI 19. GUDNJA KOD PELJEŠCA 20. RIJEKA DUBROVAČKA

PODUNAVSKO- BALKANSKI KOMPLEKS RANOG BRONČANOG DOBA - DEFINIRAO MILUTIN GARAŠANIN (NEADEKVATAN NAZIV)
VINKOVAČKA GRUPA
- IZDVOJIO S. DIMITRIJEVIĆ 1966. NA OSNOVI STRATIGRAFSKIH ISKOPAVANJA NA LOKALITETU TRŽNICA U VINKOVCIMA - U SLOJEVIMA NASELJA IZDVOJIO TRI FAZE KOJE POKAZUJU INTERNU EVOLUCIJU GRUPE A, B1, B2 - LOKALITETI: VINKOVCI-TRŽNICA VRDNIK –PEĆINE GRADINA NA BOSUTU RUDINA KOD KRIŽEVACA DRLJANOVAC VUČEDOL - RASPROSTRANJENOST: - NA ŠIROKOM PODRUČJU JUŽNE PANONIJE U SRIJEMU I SLAVONIJI, OD UŠĆA SAVE U DUNAV DO RUBA ALPA - ZAPADNA GRANICA FIKSIRANA LINIJOM OD BJELOVARA DO KRIŽEVACA SA NALAZIŠTEM DRLJANOVAC - NA SJEVERU DO SOMOGYVAR-GRUPOM U MAĐARSKOJ - NA JUGU PRELAZI LIJEVU OBALU SAVE I ŠIRI DO RUBA SAVSKE DOLINE I DINARSKOG PRIBREŽJA - NA ISTOKU DO GRUPE BELOTIĆ-BELA CRKVA - NASELJA: 1. NA VISOKIM RJEČNIM TERASAMA I DOMINANTNIM BREŽULJCIMA (ćuvicima ha ha) GRADINA NA BOSUTU, PEĆINE U VRDNIKU, VUČEDOLSKI GRADAC 2. TELL – VINKOVCI -NAČIN SAHRANJIVANJA( NEKROPOLA U BELEGIŠU): SKELETNO( U ZGRČENOM STAVU NA LIJEVOM BOKU; DAROVI U POSTAVLJENI U VISINI NOGU) I KREMACIJA (OSTACI STAVLJENI U URNE) -KERAMIKA: 1. TRBUŠASTI VRČEVI SA VISOKIM CILINDRIČNIM VRATOM I JEDNOM TRAKASTOM DRŠKOM KOJI SPAJA VRAT I TRBUH POSUDE 2. CILINDRIČNE VITKE VAZE SA RAVNIM DNOM I DVIJE MALE HORIZONTALNO BUŠENE BRADAVIČASTE DRŠKE NA OBODU 3. TRBUŠASTE AMFORE SA DRŠKAMA I RAZLIČITIM PROFILACIJAMA - ORNAMENTIKA: - NA GRUBOJ KERAMICI NAMJERNO OGRUBLJENA (BARBOTINIRANA) POVRŠINA I POJAVA METLIČASTIH ORNAMENATA - PLASTIČNA TRAKA SA UTISCIMA - NIZOVI KRUŽNIH UDUBLJENIH ORNAMENATA KOJI PRATE OBOD POSUDE - FINA KERAMIKA: ZDJELA SA ČETIRI DRŠKE SA VINKOVCI-TRŽNICA(FAZA B1) UKRAŠENA UREZANIM I BOCKANIM ORNAMENTIMA; MOTIVI TRAKE I ŠAHOVSKIH POLJA

LITZEN KERAMIKA SAVSKO-DRAVSKOG MEĐURIJEČJA

- LITZENKERAMIK PRVI UPOTRIJEBIO K. WILLVONSEDER ODNOSEĆI SE NA UKRAS IZVEDEN
UTISKIVANJEM SUKNENE NITI, ODNOSNO VRPCE U MEKANU NEPEČENU GLINU

-KERAMIKA: -VRČ KUGLASTOG TIJELA I LIJEVKASTOG DOSTA VISOKOG ILI NEŠTO NIŽEG
USPRAVNOG VRATA S JEDNOM RUČKOM KOJA SPAJA GORNJU TREČINU VRATA S RAMENOM - JAVLJAJU SE I AMFORE I TERINE - OVI TIPOVI POSUDA UKRAŠENI SU OBIČNO NA VRATU SA VIŠE HORIZONTALNIH PARALELNIH TRAKA IZVEDENIH U LITZEN-STILU, RIJETKO VALOVITIH, A NA RUČKI REDOVITO VERTIKALNIH - KERAMIKA JE FINE FRAKTURE, CRNE, TAMNOSIVE I SMEĐE BOJE, PEČENA REDUKCIONIM POSTUPKOM, S POLITUROM KOJA KATKAD IMA VISOKI SJAJ - GRUBA KERAMIKA PRIPADA TIPU VEČIH POSUDA SA TRAKASTIM RUČKAMA I LJEVKASTIM VRATOMUKREŠENIM HORIZONTALNIM A RUČKE VERTIKALNIM NIZOVIMA ŽIGOSANIH UBODA KOJI IMITIRAJU LITZEN STIL I NAČIN UKRAŠAVANJA -FRAKTURA GLINE POKAZUJE PONEKAD PRIMJESE VEĆIH ZRNA PIJESKA, DOBRO JE PEČENA, BOJE ŽUTOCRVENE DO SMEĐIH I CRNIH TONOVA -NALAZIŠTA:SPILJA VINDIJA VELIKA PEĆINA KOD VIŠNJICE MAČKOVA SPILJA GUŠĆE GRADAC, POLOŽAJ KLASJE I PAŠNJAK NOVIGRAD NA SAVI PODGORAČ,NA POLOŽAJU BREŠKE KOD NAŠICA - LITZRN-KERAMIKA SE NA OVOM PROSTORU NE JAVLJA KAO SAMOSTALNA GRUPA, VEĆ PRAĆENA KERAMIKOM DRUGIH KULTURNIH GRUPA, I TO INKRUSTRIRANOM KERAMIKOM JUŽNE TRANSDANUBIJE ILI VATINSKO –VRŠAČKOM KERAMIKOM

JADRANSKO-ZAPADNOBALKANSKA REGIJA - RANO BRONČANO DOBA CETINSKA KULTURA
NALAZIŠTA CETINSKE KULTURE: 1. VRSI 2. STUBICA 3. ŠKARIN SAMOGRAD 4. TRADAN 5. CETINA (RUDINE, ŠPAREVINE I LUKOVAČA) 6. BITELIĆ 7. OBROVAC 8. KRSTINA 9. RAVELIĆA PEČINA 10. OGRAĐE (VID) 11. GUDNJA -RASPROSTRANJENOST: DALMATINSKA ZAGORA, U ZALEĐU JADRANSKE OBEALE, TE OKO IZVORA I GORNJEG TOKA RIJEKE CETINE - NA SJEVEROISTOKU GRADAC KOD KOTORCA U SARAJEVSKOM POLJU I GLASINAC - NA ISTOKU PODRUČJE OKO BILEĆE I TREBINJA - NA JUGOISTOKU PEĆINA GUDNJA NA PELJEŠCU, NA JUGU NA HVARU(MARKOVA I GRAPČEVA PEĆINA) - NA JUGOZAPADU ŠKARIN SAMOGRAD I STUBICA KOD ŠIBENIKA - NA ZAPADU I SJEVEROZAPADU VRSI (KOSA KOD MULA) I ERVENIK -NASELJA: GRADINE- KRSTINA ( MALI OBJEKT, OVALNOG TLOCRTA, OGRAĐEN SUHOZIDOM) PEĆINE- ŠKARIN SAMOGRAD; RAVELIĆA PEĆINA; MARKOVA I GRAPČEVA SPILJA NA HVARU; STUBICA, TARDAN - POGREBNI OBIČAJI: SAHRANJIVANJE POD GROBNIM TUMULIMA 1. INHUMACIJA – POKOJNIK(KOJIPUT SAMO DIJELOVI TIJELA) SAHRANJUJE SE U ZGRČENOM POLOŽAJU, NA DESNOM ILI LIJEVOM BOKU, U GROBU KOJI JE OBLIKOVAN U OBLIKU ŠKRINJE OD KAMENIH PLOČA ; PROMJER GOMILE 4-27 m, VISINA DO 3,5 m (CETINA , BITELIĆ, OBROVAC) 2. INCINERACIJA- SPALJENI OSTACI POKOJNIKA SE STAVLJAJU U GLINENU POSUDU KOJA SE SMJEŠTA PO SREDINI GOMILE; PROMJER GOMILE DO 16 m, VISINA DO 1,60 m( LUKOVAČA U SELU CETINA, - KOD OBA NAČINA SAHRANJIVANJA U KAMENOM NANOSU GOMILE BROJNI SU KERAMIČKI ULOMCI KOJI POTJEČU OD VEĆEG BROJA POSUDA -KERAMIKA: - RAZLIKA IZMEĐU POSUĐA SVAKODNEVNE UPOTREBE, NAĐENOG U NASELJU I ONO UPOREBLJAVANOG U KULTU MRTVIH - OBLICI: TERINA SA STOPOM, VRČ, POSUDA TIPA KOTORAC - UKRAŠAVANJE: UDUBLJVANJEM I ŽIGOSANJEM; BIJELA INKRUSTACIJA( BIJELO ISPUNJENI MAT UKRASI
SNAŽNO SE ISTIČU NA GLATKIM, CRVENOSMEĐIM,TAMNOSIVIM ILI CRNIM POVRŠINAMA)

SREDNJE BRONČANO DOBA SAVSKO-DRAVSKOG MEĐURIJEČJA
VATINSKA GRUPA
- NALAZIŠTA: OSTAVE VUKOVAR I LOVAS (UKRASNE PLOČE SA DUGMASTIM DODATKOM NA GORNJEM DIJELU) -RASPROSTRANJENOST: NA ŠIROKOM PODRUČJU JUŽNE PANONIJE( U BANATU, SRIJEMU I JEŽNOJ BAČKOJ) I U USKOM PBREŽJLJKASTOM POJASU SRPSKOG PODUNAVLJA I U ZAPADNOJ SRBIJI -NASELJA: POLUZEMUNICE - NAČIN SAHRANJIVANJA: RAVNI GROBOVI - SKELETNI I KREMACIJA( SPALJIVANJE NIJE VRŠENO U SAMOM GROBU ILI
NJEGOVOJ NEPOSREDNOJ BLIZINI, VEĆ SU SPALJENI OSTACI POKOJNIKA, SAKUPLJENI U URNU, ZAJEDNO SA METALNIM PREDMETIMA KOJI SU IZGORJELI ZAJEDNO S POKOJNIKOM POLAGANI U PLITKU GROBNU RAKU PREKO KOJE NIJE NASIPAN HUMAK. U RAKU SU KAO DAROVI STAVLJENE I DRUGE POSUDE NA DNO RAKE ILI U VISINI RAMENA URNE. URNA SE ČESTO POKRIVALA ZDJELOM KAO POKLOPCEM. U GROBOVIMA NAĐENE I ŽIVOTINJSKE KOSTI)

GRUBA KERAMIKA – ZEMLJA SA KAMENČIĆIMA I PIJESKOM, DEBELIH ZIDOVA, BEZ POLITURE; SVJETLO SMEĐE ILISIVE BOJE; POSUDE SA POSTOLJEM FINA KERAMIKA- GLAČANI I ČESZO S POLIZUROM; TAMNO ILI SVJETLOSIVA,CRVENKASTOSMEĐA, SVJETLOSMEĐA ILI ŽUTA -ORNAMENTIKA: -PLASTIČNA REBRA POSTAVLJENA HORIZONTALNO NA NAJŠIREM DJELU POSUDE - UREZANI ORNAMENTI, GIRLANDI, KRUGOVI I ŠRAFIRANI TROKUTI RASPOREĐENI U HORIZONTALNOM

-KERAMIKA:

TRANSDANUBIJSKA INKRUSTRIRANA KERAMIKA
-NALAZIŠTA: BIJELO BRDO DALJ BELI MANASTIR ERDUT KOZARAC - SAHRANJIVANJE MRTVIH: KREMACIJA U URNAMA -KERAMIKA: ETAŽNE URNE SA RAZGRNUTIM OBODOM I MALIM HORIZONTALNO BUŠENIM TRAKASTIM DRŠKAMA NA TRBUHU -VEĆE POSUDE SA VERTIKALNO BUŠENOM JEZIČASTOM DRŠKOM (BELI MANASTIR) - ORNAMENTIKA: UREZIVANJE DUBOKIM USJECIMA U TRAKASTIM POLJIMA, ŽIGOSANJEM, INKRUSTACIJA - DUBOKO USJECANJE PARALELNIH TRAKA, ČESTO SA NAZUBLJENIM RUBOM, KOJE SE NAJČEŠĆE JAVLJA NA POSUDAMA SA PROŠIRENIM, CILINDRIČNIM VRATOM - POVEZUJU SE HORIZONTALNE I VERTIKALNE TRAKE NA TRBUHU POSUDE ČIME SE STVARAJU METOPNA POLJA U KOJA SU POSTAVLJENI USJEČENI ILI ŽIGOSANI MOTIVI KONCENTRIČNIH KRUGOVA ILI TROKUTA (KONTRAST INKRUSTACIJA I TAMNIH POVRŠINA) - ORNAMENTIKA NA URNAMA RASPOREĐENA JE U HORIZONTALNE ZONE PRI ČEMU SE SAMI MOTIVI POSTAVLJAJU PO HORIZONTALI ILI VERTIKALI - KARAKTERISTIČNE SU CIK-CAK LINIJE I TRAKE, DUGI HORIZONTALNI NA KRAJEVIMA ZAVINUTI SNOPOVI, NEKAD VERTIKALNE ISPREKIDANE LINIJE I ŽIGOSANI KONCENTRIČNI KRUGOVI -PLASTIKA: - IDOL IZ DALJA - PLJOSNATA STOJEĆA CIJELA FIGURA OBUČENA U ZVONASTOJ SUKNJI; TRAKE I CIK-CAK LINIJE NA DOLJNJEM DJELU IDOLA PRIKAZUJU VEZANI UHRAS; NOSIO POJAS, A NA GLAVI NEKU VRSTU RAVNE KAPE, SA KOJE NA ZADNJOJ STRANI VISE RESE

SREDNJE BRONČANO DOBA ISTRE
-NALAZIŠTA: 1. GRADINA NA VELIKOM BRIJUNU - TRI SUHOZIDNA VJENCA,PROMJER VANJSKOG 300 m - ZIDOVI OD PLOČASTOG SEDIMENTNOG KREČNJAKA, GRUBO OBRAĐENIH KVADRATA I MJESTIMIČNO VELIKIH BLOKOVA - GLAVNI ULAZ JE SISTEM ZA SEBE, PRILAGOĐEN POTREBAMA OBRANE, SA USKIM VRATIMA 2. GRADINA MAKADANJ KOD ROVINJA - DVOSTRUKA SUHOZIDNA FORTIFIKACIJA I ULAZI KOJI POKAZUJU NEKOLIKO FAZA IZGRADNJE (RAZVIJEN I SLOŽEN SISTEM OBRANE) - GRADINA ZAPREMA POVRŠINU cca 160 x 200m 3. NASELJE VRČIN KOD VODNJANA 4. GRADINA MORDELE KOD POREČA 5. POLANŽA NA LOŠINJU 6. MALI SV. ANĐEO KOD POREČA 7. TROGRLA PEĆINA -POGREBNI OBIČAJI: POD TUMULIMA - SAHRANJIVANJE U UKOPANIM, OZIDANIM, RAVNIM GROBOVIMA UNUTAR ILI IZVAN NASELJA -KERAMIKA: - RUČKE I DRŠKE OBIČNE,JEZIČASTE, POTKOVIČASTE, U OBLIKU OBRNUTOG V, TRAKASTE ILI HORIZONTALNE - PRSTENASTA I «OMFALOS» DNA - KARAKTERISTIČNE TZV. DRŠKE S OVALNOM PLOČICOM PONEKAD SMJEŠTENE ODMAH ISPOD OBODA, A MNOGO ČEŠĆE NA RAMENU POSUDE -NAKIT: KOLUT SA SPIRALNIM ZAVRŠETCIMA I JANTARNA PERLA IZ KRMEDSKOG NOVOG GRADA

SREDNJE BRONČANO DOBA U LICI
NALAZIŠTA: 1. PEĆINA BEZDANJAČA KOD VRHOVINA 2.NEKROPOLA U LIČKOM OSIKU 3. NEKROPOLA PAVLOVCU VREBAČKOM 4. TUMUL NA PERIFERIJI GOSPIĆA 5. PEĆINA U LIČKOM LEŠĆU 6. JOZGINA PEĆINA U TRNOVCU KOD GOSPIĆA 7. OŠTRA U PODOŠTRI 8. MARKAŠEVAC U ŠIROKOJ KULI 9. GRADINA VELIKI OBBLJAJ U GORNJIM VRHOVINAMA 10. LOVINAC 11. PLITVICE -NASELJA: GRADINSKA I PEĆINE (U LIČKOM LEŠĆU, PODRŠTRI KOD GOSPIĆA, JOZGINA PEĆINA U
TRNOVCU KOD GOSPIĆA)

- POGREBNI OBIČAJI: POD TUMULIMA – LIČKI OSIK,ZASEOK NOVOSELJE (SJEKIRA TIPA KRTENOV) - PAVLOVAC VREBAČKI - KOD GOSPIĆA (MAČ TIPA SAUERBRUNN) NEKROPOLA U PEĆINI- BEZDANJAČA KOD VRHOVINA - METALNI NALAZI: LIČKI OSIK – SJEKIRA TIPA KRTENOV GOSPIĆ – MAČ TIPA SAUERBRUNN LUKA U PLITVICAMA – MAČ SA PLOČICOM ZA PRIČVRŠĆIVANJE DRŠKE (GRIFFPLATTENSCHWERT) MARKAŠEVAC – LISTASTI MALI BODEŽ BEZDANJAČA – BRONČANO ŠILO UTAKNUTO U DRVENU DRŠKU - DVIJE IGLE ZA ŠIVANJE SA PRODUŽETKOM IZNAD UŠICA - SRP S DRŠKOM U OBLIKU JEZIČCA I DVA PARALELNA JAČE ISTAKNUTA REBRA - MALA NARUKVICA OD DEBLJEG BRONČANOG LIMA SA PARALELNIM REBRIMA - KONIČNA DUGMETA I SPIRALNE CJEVČICE OD TANKOG BRONČANOG LIMA -KERAMIKA : POLUKUGLASTE ZDJELE ZARAVNJENOG ILI NEZNATNO KOSO ZASJEČENOG OBODA I KONIČNE ZDJELE S KOSO ZASJEČENIM RUBOM -ORNAMENTIKA: SKROMNO,DUBLJE UREZANE, PARALELNE LINIJE, TROKUTI ISPUNJENI KOSO UREZANIM LINIJAMA, PLASTIČNIH TRAKA SA UDUBLJENJIMA NAČINJENIM VRHOM PRSTA

KULTURA POLJA SA ŽARAMA

Po Müller Karpeu Virovitička grupa

Po K. Vinski Gasparini
Kraj 14. i poč. 13. st. pr. n. e. - kraj 13. st. pr. n. e.

Prijelaz Br C na Br D do kraja Br D

grupa Zagreb

Kraj Br D do Ha A1 i 12. i 11. st. pr. n. e. Ha A2

grupa Velika Gorica grupa Dalj

Ha B1 i Ha B2

Prijelaz 11. u 10. st. pr. n. e. - kraj 8. st. pr. n. e.

Od Ha B

Oko 1000. g. pr. n. e. - 3. st. pr. n. e.

Kpž sjeverne Bosne

Br D do Ha B2 (Ha B3 – Donja Dolina)

13. st. pr. n. e. – 8. st. pr. n. e.

VIROVITIČKA GRUPA
PRIJELAZ BR C NA BR D DO KRAJA BR D KRAJ 14.ST I POČ. 13.ST DO KRAJA 13 ST. -NALAZIŠTA: 1. VINDIJA 2. JANA 3. MORAVČE 4. VIRJE 5. IVANSKA 6. TOMAŠICA 7. SIROVA KATALENA- NEKROPOLA 8. SEDLARICA 9. VIROVITICA-NEKROPOLA 10. GREĐANI 11. MITROVAC 12. VETOVO 13. ORIOVAC 14. BRODSKI STUPNIK 15. SLAVONSKI BROD 16. SATNICA ĐAKOVAČKA 17. BREZNICA ĐAKOVAČKA 18. LASLOVO 19. VUKOVAR-DESNA BARA 20. BOGDANOVCI 21. SOTIN 22. LOVAS 23. ILOK -RASPOSTRANJENOST: SREDNJA PODRAVINA - NA ISTOKU DO BELEGIŠA II - NA SJEVERU DO MEĐIMURJA - NA ZAPADU DO KALNIKA I MEDVEDNICE - POGREBNI OBIČAJI: U RAVNIM GROBOVIMA S INCINERACIJOM -UKOPANA GROBNA JAMA JE LJEVKASTA, A U NJU SU NAJPRIJE POLAGANE U VIŠE DIJELOVA RAZBIJANE POSUDE NA KOJE JE POSTAVLJENA ŽARA SA KALCIFICIRANIM KOSTIMA I TO TAKO DA SU ULOMCI POSUDA RAZMJEŠTENI ISPOD I OKO NJE - PONEKAD JE ŽARA POKLOPLJENA ZDJELOM S DNOM OKRENUTIM PREMA GORE - NA ŽARU I PRILOGE NABAČEN JE PEPEO I GAR OD INCINERACIJE, A ZATIM JE JAMA ZATRPANA ZEMLJOM - SPALJVANJE IN SITU NA POLOŽAJU GROBA NIJE VRŠENO - GROBNA RAKA NIJE NI U JEDNOM SLUČAJU BILA POKRIVENA ILI OBLAGANA KAMENJEM, NITI JE GROB NA POVRŠINI IMAO KAMENJE KAO OZNAKU POLOŽAJA -METALNI NALAZI: BODEŽ TIPA PESCHIERA IZ VIROVITICE BODEŽI S VISOKOM TROKUTASTOM PLOČICOM ZA NASAD I S TRI RUPE ZA ZAKOVICE IZ VINDIJE, LOVASA, VUKOVARA I NOVIGRADA NA SAVI BODEŽ S DRŠKOM U OBLIKU JEZIČCA RASTVORENIH KRAJEVA TIP ST. ANDREA-VIRJE BODEŽ IZ TOMAŠICE DJETLO IZ VIROVITICE NOŽ IZ IVANSKE S DRŠKOM RAĐENIM NA PROBOJ I PRSTENASTIM ZAVRŠETKOM

- NAKIT:

NAREBRENA IGLA S ČUNJASTIM ZAVRŠETKOM IZ LASLOVA I VARIJANTA TOG TIPA IZ JANE IGLA S BIKONIČNOM GLAVICOM IZ LASLOVA I SOTINA TOPUZASTE IGLE IZ SOTINA I VIROVITICE IGLA S PLOČASTOM GLAVICOM POPUT ČAVLA IZ VIROVITICE IGLA S MAKOVOM GLAVICOM IZ SLAVONSKOG BRODA , BOGDANOVACA I ILOKA

-KERAMIKA: 1. VELIKE ŽARE – TRBUŠASTOG SU OBLIKA I DOSTA USKOG DNA; IMAJU KARAKTERISTIČAN HORIZONTALNO PROFILIRAN RUB OTVORA ŠTO IZNUTRA POD OŠTIM KUTOM PRELAZI U VRAT KOJI JE ŠIROK, A PRELAZ NA RAME POSUDE BLAGO JE NAGLAŠEN UDUBLJENOM CRTOM - NA SREDINI TRBUHA IMAJU OBIČNO DVIJE NASUPROTNE DUGE HORIZONTALNE DRŠKE, A PONEKAD NA TRBUHU UKRAS PLASTIČNIH VERTIKALNIH NAREBRENJA 2. ZDJELE ZA POKRIVANJE ŽARA – ŠIROKOG OTVORA,USKOG DNA, ZAOBLJENOG TRBUHA I ZASTUPLJENE U DVA OSNOVNA OBLIKA: OTVOR IM JE ILI JAKO IZVIJEN PREMA VANI I IZNUTRA ŠIROK I PROFILIRAN ILI UVIJEN PREMA UNUTRA; ISPOD OTVORA IMAJU ČEŠĆE JEDNU, A PONEKAD I DVIJE RUČKE 3. ZDJELICE –DVA OSNOVNA TIPA: 1. ZAOBLJEN TRBUH, VERTIKALAN VRAT I LAGANO KONVEKSAN S RUČKOM KOJA SPAJA RUB VRATA S RAMENOM; 2. BIKONIČAN TRBUH S VIDLJIVIM BRIDOM U SREDINI, IZVIJEN VRAT ČIJI JE PRELAZ NA RAME VIŠE ILI MANJE NAGLAŠEN, TE JEDNA RUČKA KAO I NA TIPU 1. 4. PEHARI NA NOZI - NAGLAŠEN BRID TRBUHA,POVIŠENA NOŽICA I JEDNA RUČKA TIK ISPOD OTVORA 5. TRBUŠASTI ĆUP BLAGO IZVIJENOG OTVORA I NAGLAŠENOG VRATA, S DVIJE DRŠKE U OBLIKU JEZIČASTIH IZBOČINA NA SREDINI TRBUHA 6. VRČ S JEDNOM RUČKOM ISPOD DOSTA ŠIROKOG OTVORA

GRUPA ZAGREB -KRAJ BR D DO HA A1 I HA A2
- 12. i 11. st. pr. n.e. - NALAZIŠTA: 1. BREGANA-KOSOVAC 2. KARLOVAC – OKOLICA 3. KIRINGRAD 4. ZDENČINA 5. ZAGREB, POLOŽAJI: VRAPČE,HORVATI 6.ZLATAR 7.SISAK 8. MARTIJANEC –ŽGALIŠĆE 9. KRAPINA 10.NOVIGRAD POSAVSKI 11. DRLJANOVAC 12. STAROGRADAČKI MAROF 13. STARO PETROVO SELO 14. SLAVONSKI BROD 15. NOVIGRAD NA SAVI 16. GORJANI 17. VINKOVCI, POLOŽAJ: BRODSAK IMOVNA OPĆINA, UL 1. MAJA, BORINCI, ''MARICA'', ''BLATO'' 18. BELI MANASTIR 19. SAMATOVCI 20. SARVAŠ 21.JARUGE 22. VUKOVAR 23. LOVAS RASPROSTRANJENOST: SAVSKO-DRAVSKO MEĐURJEČJE - SJEVERNA GRANICA RIJEKE DRAVA I MURA - ISTOK BELEGIŠ II - ZAPAD MACELJSKA GORA I RIJEKA SUTLA - GRUPU ZAGREB MOŽEMO KRONOLOŠKI RAZLUČITI U DVIJE ETAPE, ODNOSNO RAZVOJNE FAZE: STARIJU ZA KOJU SU SPECIFIČNE NEKROPOLE U ZAGREB – VRAPČU, DRLJANOVCU I GROBOVI IZ MARTIJANCA I BELOG MANASTIRA, TE MLAĐU KOJU NAJBOLJE VREMENSKI DEFINIRA NEKROPOLA ZAGREB – HORVATI -UTJECAJ KULTURNOG KRUGA BAIERDORF-VELATICE -POGREBNI OBIČAJI : INCINERACIJA I POLAGANJE OSTATAKA SPALJENIH KOSTIJU U ŽARU, OBIČNO POSTAVLJENU NA SLOJ PALJEVINE I PEPELA, KOJA JE PONEKAD POKLOPLJENA ZDJELOM - PREKO ŽARE NIJE SE NABACIVAO PEPEO I PALJEVINA OD INCINERACIJE, A KERAMIČKI PRILOZI U GROBU KOJI VARIRAJU OD JEDNE DO VIŠE POSUDA, NISU RAZBIJANI SA SVRHOM DA SE S NJIHOVIM ULOMCIMA OBLOŽI ŽARA, VEĆ SU POLAGANI U ŽARU - U NEKROPOLI ZAGREB-VRAPČE DVA SU GROBA IMALA OBLIK KAMENIH ŠKRINJA, U JEDNOM GROBU ZARA JE
BILA SAMO PREKRIVENA KAMENOM PLOČOM, A U OSTALIM GROBOVIMA SU ŽARE POKAPANE U JEDNOSTAVNU ZEMLJANU JAMU, KAO I U NEKROPOLI U DRLJANOVCU, MARTIJANCU (POLOŽAJ ŽGALIŠĆE) I U GROBOVIMA MLAĐEG HORIZONTA U ZAGREB-HORVATIMA. ŠKRINJE SU OD KAMENA ŠKRILJAVCA, PRAVOKUTNOG (KVADRATNOG ILI NEŠTO IZDUŽENOG OBLIKA), SASTOJE SE OD DONJE PLOČE, ČETIRI BOČNE I PREKO NJIH GORNJE PLOČE, KOJA JE OBIČNO VEĆA OD OSTALIH ---------- JAK UTJECAJ KULTURNOG KRUGA BAIERDORF-VELATICE (NIJE SPECIFIČAN ZA TERITORIJ SAVSKO-DRAVSKOG MEĐURJEČJA I TU JE PRODRLA INFILTRACIJOM GRUPE BAIERDORF PUTEM MIGRACIJA)

-ORUŽJE:

MAČ TIP ARANYOS IZ KOPRIVNICE-DRKA U OBLIKU JEZIČCA MAČ TIPA STATZLING ILI ALLERONA IZ SISKA S DRŠKOM U OBLIKU JEZIČCA KOJA NA VRHU IMA PRODUŽETAK - ORUĐE : ŠUPLJE SJEKIRE, SJEKIRE SA ZALISCIMA,SRPOVI,DJETLA,NOŽEVI, BRITVE ... DVOSJEKLA BRITVA I PINCETA - NEKROPOLA ZAGREB-VRAPČE - NAKIT: IGLE TOPUZASTOG TIPA U GROBOVIMA U MARTIJANCU, BELOM MANASTIRU, SLUČAJNI NALAZI IZ SISKA, SARVAŠA, STAROG PETROVOG SELA, JARUGA, LOVAS) I TO UGLAVNOM UKRAŠENE MOTIVOM JELENI GRANČICA IGLE S OKRUGLOM LAGANO SPLJOŠTENOM, PONEKAD S GUSTIM KRUŽNIM CRTAMA ORNAMENTNTIRANOM GLAVICOM NARUKVICE TROKUTASTOG PRESJEKA RASTAVLJENIH KRAJEVA, NEUKRAŠENE IZ GROBA U MARTIJANCU, IZ ZDENČINE I ZAGREB- HORVATA TRI FIBULE U OBLIKU VIOLINSKIH GUDALA TIPA SA ŽLJEBASTOM NOŽICOM IZ ZLATARA, KARLOVCA-OKOLICA I GORJANI - KERAMIKA: UTJECAJ PREDHODNE VIROVITIČKE GRUPE: - ŽARA S TUNELASTIM RUČKAMA NA SREDINI TRBUHA I S BRADAVIČASTIM IZBOČINAMA, KRATKOG CILINDRIČNOG VRATA IZ ZAGREBVRAPČE - ZDJELA S RUČKOM ISPOD OTVORA IZ ZAGREB-VRAPČA - TRBUŠASTA ŽARA S BLAGO NAGLAŠENIM PRELAZOM U VRAT I S DVIJE TUNELASTE NASUPROTNE DRŠKE NA TRBUHU VIROVITIČKOG TIPA IZ DRLJANOVCA UTJECAJ BAIERDORF – VELATICE: - TRBUŠASTE ŽARE CILINDRIČNOG VRATA S RAZVRAĆENIM FACETIRANIM OBODOM BEZ RUČKI IZ SARVAŠA - ŽARA IZ NOVIGRADA PODRAVSKOG - BIKONIČNE PLITKE ZDJELICE S VISOKOM RUČKOM IZ BELOG MANASTIRA - PLITKE ZDJELICE UVUČENOG I ŠIROKO KANELIRANOG ILI GLATKOG OTVORA IZ MARTIJANCA I DRLJNOVCA - BIKONIČNA ŽARA I TRBUŠASTA ŽARA BLAGO KONUSNOG VRATA IZ ZAGREB- HORVATA

GRUPA VELIKA GORICA
-OD HA B -PRIJELAZ 11. U 10 ST. DO KRAJA 8 ST.PR N.E.

-STARIJA I MLAĐA FAZA- VELIKA GORICA I
- VELIKA GORICA II

- NALAZIŠTA: 1. OZALJ 2. TREŠĆEROVAC 3. KRUPAČE 4. ŽAMARIJE 5. VELIKA GORICA 6. DRAGANIĆI - RASPROSTRANJENOST: U SREDNJOJ POSAVINI(TUREOPOLJE I JUŽNO POKUPLJE) - IZMEĐU RIJEKA SAVE, KUPE, DOBRE I ŽUMBERAČKE GORE - POGREBNI OBIČAJI: ISKLJUČIVO INCINERACIJA 1. VELIKA GORICA- ŽARA U KOJIJ SU SE NALAZILE SPALJENE KOSTI POLAGANA JE U JAMU NA SLOJ PEPELA I GARA POMJEŠANOG S OSTACIMA NAGORJELIH KOSTIJU OD PALJEVINE. ŽARA JE RIJETKO KAD BILA POKLOPLJENA DRUGOM POSUDOM. PRILOZI SU POLAGANI ILI U ŽARU ILI IZNAD NJE, A ONI BRONČANI POKAZUJU TRAGOVE GORENJA. KAMENO OBLAGANJE JAME ILI KAMENE PLOČE NIJE USTANOVLJENO 2. U KRUPAČAMA – U JEDNOM GROBU VELIKA ŽARA DO POLOVICE NEPUNJENA PEPELOM, GAROM I TRAGOVIMA NAGORJELIH KOSTIJU POKRIVENA JE ZDJELOM S DNOM PREMA GORE, A U ŽARI JE POHRANJENA MANJA ŽARA ISKLJUČIVO SA SPALJENIM KOSTIMA, TAKOĐER POKLOPLJENA POSUDICOM; A U DRUGOM VELIKA ŽARA BILA JE POKLOPLJENA KAMENOM PLOČOM,A U MALOJ ŽARI NAĐENA JE BRONČANA IGLA 3. U TREŠĆEROVCU- ISTO KAO I U KRUPAČAMA - OD 45 GROBOVA 5 POKRIVENO KAMENIM PLOČAMA OD PJEŠČENJAKA,A OSTALI S PREOKRENUTIM ZDJELAMA 4. OZALJ – TRI VRSTE POKOPA(ZBOG KONFIGURACIJE TERENA): a) ŽARA SA SPALJENIM KOSTIMA POLOŽENA JE U ZEMLJANU JAMU BEZ TRAGOVA PALJEVINE I POKLOPLJENA ZDJELOM S DNOM PREMA DOLJE b) GROBNA JAMA OBLIKOVANA JE U KAMENU-ŽIVCU, ISPUNJENA DO POLOVICE GAREŽOM I SPALJENIM KOSTIMA, A NA NJIH JE POLOŽENA PREZNA ŽARA(BEZ SPALJENIH KOSTIJU) POKRIVENA ZDJELOM, TE IZNAD NJE KAMENA PLOČA c) GROBNA JAMA OBLIKOVANA JE U KAMENU-ŽIVCU S POLOŽENIM SPALJENIM KOSTIMA I TRAGOVIMA PALJEVINE DIREKTNO U NJU, BEZ ŽARE, TE S BRONČANIM PRILOZIMA POSTAVLJENIM POSTRANCE, KATKAD POKLOPLJENA KAMENOM PLOČOM -POKRIVANJE GROBA KAMENOM PLOČOM PREDSTAVLJA KONTINUITET U ODNOSU NA PREDHODNO RAZDOBLJE GRUPE ZAGREB, IAKO POJAVE KAMENIH ŠKRINJA NEMA - ''SEELENLOCH'' – OTVOR KROZ KOJI DUŠA MOŽE IZAĆI ILI UĆI(POSUDE U DOBOVI I VELIKOJ GORICI – MANJA KUGLASTA ŽARA S RUPOM NA SREDINI TRBUHA)

-METALNI NALAZI:

FAZA I

-

FAZA II -

IGLA S JAJOLIKOM GLAVICOM UKRAŠENOM VALOVNICOM IZ V.GORICE IGLA S GLAVICOM U OBLIKU LUKOVICE I NAIZMJENIČNO TORDIRANIM VRATOM KVADRATNOG PRESJEKA IZ V. GORICE MALE NAOČALASTE FIBULE S OSMICOM U SREDINI IZ V.GORICE NOŽ BLIZAK TIPU SEEBODEN S PUNOKOVINSKOM DRŠKOM U OBLIKU PALICE PRSTENASTOG ZAVRŠETKA IZ V.GORICE JEDNOSJEKLA BRITVA S IZBOČINOM NA LEĐIMA I S TORDIRANOM DRŠKOM PRSTENASTOG ZAVRŠETKA IZ V.GORICE ŠUPLJA SJEKIRA SA PSEUDOZALISCIMA TIPA PASSAU IZ V.GORICE NOŽ S DRŠKOM U OBLIKU JEZIČKA IZ V. GORICE ANTENSKI MAČ TIPA LIPOVKA SA DRŠKOM U OBLIKU JEZIČKA S POSEBNO LIJEVANOM UKRASOM ANTENA IZ V. GORICE NOŽ PUNOKOVINSKOG DRŠKA S ANTENSKIM ZAVRŠETKOM IZ V. GORICE KOPLJE S OKOVOM MOTKE IZ V. GORICE OGRLICE OD BRONČANOG LIMA CJEVČASTO UVIJENOG

- NAKIT:

NAOČALASTA FIBULA S OSMICOM NA SREDINI FIBULA BLAGO ZASVEDENOG LUKA S PREPLETOM NA OBA KRAJA IGLE S JAJOLIKOM GLAVICOM ČESTO UKRAŠENE MOTIVOM VALOVNICE IGLE S GLAVICOM U OBLIKU LUKOVICE S TORDIRANIM VRATOM KVADRATNOG PRESJEKA IGLE S OKRUGLOM HORIZONTALNO KANELIRANOM GLAVICOM S MALOM IZBOČINOM NA VRHU IGLE S MALOM OKRUGLOM SPLJOŠTENOM GLAVICOM IGLA S BIKONIČNIM ČVOROM NA VRATU I DISKOSOM NA GLAVICI (KRUPAČE)

- KERAMIKA: - KUGLASTE ŽARE S RUPOM - VRČEVI LJEVKASTOG VRATA S JEDNOM RUČKOM, ILI NEŠTO ŠIRI OBLICI POPUT ZDJELA TAKOĐER S LJEVKASTIM VRATOM S DVIJE RUČKE ILI BEZ NJIH - VELIKE JAJOLIKE ŽARE S RAZVUČENIM VRATOM (KRUPAČE,TREŠĆEROVAC,OZALJ,ŽAMARIJA) - ORNAMENTIKA NA KERAMICI JE SKROMNA; - PSEUDOVRPČASTI ORNAMENT(V.GORICA) -OPĆENITI MOTIVI PARALELNIH CIK-CAK ILI ŠRAFIRNIH TROKUTA(TREŠĆEROVAC) - ANTROPOMORFNI I ZOOMORFNI STILIZIRANI ORNAMENTI NA KUPI NA NOZI IZ TREŠĆEROVCA

GRUPA DALJ - OD HA B - OKO 1000 g. pr. Kr.- 3 st. pr. Kr.
-NALAZIŠTA: 1. NOVIGRAD NA SAVI 2. BATINA 3. DALJ-BUSIJA 4. ERDUT,POLOŽAJ:ŽARKOVAC, VELIK VARAD 5. DOROSLOVO – ĐEPFELD ---SRBIJA 6. VUKOVAR-LIJEVA BARA 7. SOTIN 8. ŠARENGRAD - RASPROSTRANJENOST: NA USKOM PODRUČJU JUGOSLAVENSKOG PODUNAVLJA OD BARANJE DO ZAPADNOG SRIJEMA, NA POJASU PRETEŽNO UZ DESNU OBALU DUNAVA, ZAHVATIVŠI U BAČKOJ I NJEGOVU LIJEVU OBALU - NA ISTOKU GRANIČI S BOSUTSKOM GRUPOM - POGREBNI OBIČAJI: INCINERACIJA - GROBNE JAME ŽARNIH GROBOVA RAZLIČITE SU VELIČINE npr. Vukovar, grob 63 - JAME BEZ IKAKVE KAMENE ILI DRVENE KONSTRUKCIJE, NIJE OBLAGANA GAREŽOM OD PALJEVINE, NITI SE PALJEVINA POSIPALA NA SADRŽAJ GROBA - GROB SE SASTOJAO OD ŽARE I KERAMIČKIH PRILOGA (POSUDA) SLOŽENIH NA OKUPU, RAZIČITIH VELIČINA I OBLIKA, OD VELIKIH ŽARA, ĆUPOVA, PEHARA , ZDJELA DO MANJIH ZDJELICA, PLITICA , ŠALICA I DR - U VEĆE POSUDE PONEKAD SU SE STAVLJALE MANJ, A ŽARE SE ČESTO POKLAPALE ZDJELAMA(U DOROSLOVU DNOM OKRENUTIM PREMA GORE) - ORUŽJE I ORUĐE: ŽELJEZNA KOPLJA S NAGLAŠENIM REBROM NA SREDINI LISTA POLUKUGLASTI ŠLJEM S JABUČICOM NA VRHU IZ BATINE BRONČANI NOŽEVI TIP PUSTIMER IZ BATINE I VELEM ST. VID IZ DALJA - NAKIT: NAOČARASTE FIBULE S OSMICOM NA SREDINI I DVOPETLJASTE BRONČANE LUČNE FIBULE S MALOM TROKUTASTOM ASIMETRIČNOM NOŽICOM(DALJ,VUKOVAR) IGLE S KVADRATNOM GLAVICOM I TORDIRANIM VRATOM (Ha B 3)

- KERAMIKA:

TRBUŠASTE ŽARE CILINDRIČNOG VRATA, RAZVRAĆENOG OTVORA PREMA VAN TRBUŠASTE ŽARE KONUSNOG VRATA RAVNO ODREZANOG ILI PREMA VAN BLAGO PROFILIRANOG OTVORA, OBIČNO S DVIJE MANJE RUČKE NA PRELAZU TRBUHA U VRAT ŽARA KANELIRANOG TRBUHA, KONUSNOG VRATA I RAZVRAĆENOG OTVORA, ČESTO S BRADAVIČASTIM IZBOČINAMA NA PRELAZU TRBUHA U VRAT ZDJELE UVUČENOG KANELIRANOG ILI STEPENASTO FACETIRANOG OTVORA PONEKAD UKRAŠENE METLIČASTIM ORNAMENTOM TRBUŠASTI VRČEVI I NIŽE ZDJELICE SRODNOG OBLIKA, KONUSNOG VRATA S JEDNOM RUČKOM NA PRELAZU TRBUHA U VRAT, KOJA JE ČESTO UGLATOG TIPA MANJE KUGLASTE ZDJELICE S VISOKOM RUČKOM - ORNAMENTIKA – JEDNOOBRAZNA, KANELURE NA TRBUHU POSUDA, DOSTA PLITKE I
GUSTE, KOJE SU PONEKAD RASPOREĐENE I U METOPE, ILI NA RUBOVIMA ZDJELA

- POJAVLJUJE SE MOTIV ŠRAFIRANIH TROKUTA NA DOLJNJEM DJELU VRATA GDJE SE ON SPAJA S TRBUHOM

OSTAVE S PODRUČJA KULTURE POLJA SA ŽARAM SAVSKODRAVSKOG MEĐURJEČJA
HORIZONT I – PAKLENICA: 1. PAKLENICA HORIZONT II – VELIKO NABRĐE: 1. RAČINOVCI 2. BOŠNJACI 3. OTOK-PRIVLAKA 4. MARKUŠICA 5. TENJA 6. BIZOVAC 7. PUNITOVCI 8. VELIKO NABRĐE 9. STARO TOPOLJE 10. OPRISAVCI 11. GORNJA VRBA 12. POLJANCI 13. PODCRKAVLJE- SLAVONSKI BROD 14. BRODSKI VAROŠ 15. GORNJI SLATINIK 16. LONĐICA 17. PRIČAC 18. MAČKOVAC 19. DOLINA NA SAVI 20. SISAK 21. ZAGREB 22. ZAGREB-MEDVEDGRAD 23. TOPLIČICA 24. BUDINŠĆINA 25. STRUGA 26. DONJA POLJAN 27. PODRUTE 28. BLATNICA 29. NOVI GRAD HORIZONT III – KLOŠTAR IVANIĆ: 1. DONJA BEBRINA 2. SIČE 3. JAVORNIK 4. KLOŠTAR IVANIĆ 5. APATOVAC 6. BELICA HORIZONT IV – MILJANA: 1. NJEMCI 2. BERAVCI 3. SELCI PETRIJEVAČKI 4. KAPELNA 5. SLAVONSKI BROD 6. IVANEC BISTRANSKI 7. MILJANA HORIZONT V – MATIJEVIĆI: 1. ILOK 2. ŠARENGRAD 3. BATINA 4. CIGLENIK 5. LEGRAD 6. KAMENA GORICA 7. GAJINA PEĆINA – DREŽNIK 8. VRNJKOVA PEĆINA- DREŽNIK

KASNO BRONČANO DOBA NA ISTOČNOM JADRANSKOM PRIMORJU
ISTARSKA KULTURNA SKUPINA
-NALAZIŠTA: 1. KAŠTELIR KOD UMAGA 2. BUJE 3. BAREDINE KOD BRTONEGLJA 4. PUCOLE KOD GROŽNJANA 5. OPRTALJ 6. ROČ 7. SV. SPAS KOD KALDIRA 8. SV. SPAS KOD NOVAKA BLIZU MOTOVUNA 9. KANFANAR 10. ROVINJ 11. MAKADANJ KOD ROVINJA 12. ČUBANI KOD ROVINJA 13. NOVIGRAD KOD KRMEDA 14. VRČIN 15. GRADINA NA VELIKOM BRIJUNU 16. MONTE GROSSO KOD PULE - RASPROSTRANJENOST: NA CIJELOM POVIJESNOM PROSTORU ISTRE, KOJI OMEĐUJU RIJEKE SOČA, VIPAVA, REKA I RAŠA, ODNOSNO PLANINE KRAS, ĆIĆARIJA I UČKA NA ISTOKU - NASELJA: GRADINASKA ( VRČIN KOD VODNJANA, MONTE GROSSO KOD ŠTINJANA, GRADINA NA VELIKOM BRIJUNU, MAKADANJ KOD ROVINJA) -SAHRANJIVANJE POKOJNIKA: 1. ZAJEDNIČKA GROBLJA NA RAVNOM ZELJIŠTU POKRAJ ILI PODNO NASELJA(GROBLJE UZ GRADINU VRČIN) 2. POD KAMENIM GOMILAMA U ZGRČENOM POLOŽAJU NA BOK U GROBOVE U OBLIKU ŠKRINJE (GROB POD GOMILOM S NOVOG GRADA KOD KRMEDA; GROBOVI NA GRADINI NA BRIJUNU) - OSTAVE: KOD OPRTLJA – 12 SJEKIRA IZ BAREDINE KOD BRTONEGLJA – 4 SJEKIRE SA ZALISCIMA I ŠUPLJE SJEKIRE NA GRADINI MONTE GROSSO KOD ŠTINJANA – 3 SJEKIRE SA ZALISCIMA - KAMENI PROIZVODI: GRADINA NA VELIKOM BRIJUNU – NOŽEVI, ŽRVNJEVI,BRUSOVI,KUGLE, UDARAČI, KUGLE -KOŠTANI PROIZVODI : GRADINA NA VELIKOM BRIJUNU –ŠILA, PRŠLJENOVI, - ELIPSOIDNI PRIVJESAK PROBUŠEN PRI KRAJU I POLUKRUŽNO IZBRAZDAN NA JEDNOJ STRANI, - IGLA S POLUKUGLASTOM GLAVOM, PRSTENASTIM ZADEBLJANJEM I CJEVASTIM PROŠIRENJEM ISPOD GLAVICE

- BRONČANI PREDMETI:

NARUKVICE- 1. OD USKE VRPCE KOJOJ KRAJEVI PRELAZE U DVA NASUPROT POSTAVLJENA DISKA IZ NOVOG GRADA KOD KRMEDA 2. OD VALOVITE ŽICE KOJOJ KRAJEVI PRELAZE U SPIRALNI DISK IZ VRČINA NAUŠNICE(VRČIN) – KRAJEVI IM PRELAZE U SPIRALNI DISK ILI SU RASKUCANI I ZAVINUTI PRSTENJE(VRČIN) – SPIRALNO S VIŠE ZAVOJNICA PRIVJESCI(VRČIN) – SPIRALNO NAOĆASTI S PETLJOM SJEKIRE- 1. SA ZALISCIMA- 26 PRIMJERAKA IZ MONTE GROSSO,OPRTLJA,BRTONEGLJA,KOLDIRA, MOTOVUNA,ČUBANA,GROŽNJANA, ROVINJA I BUJA 2. ŠUPLJE SJEKIRE – IZ BRTONEGLJA BODEŽI- ROČ;GRADINA NA BRIJUNU KOPLJA- GRADINA NA BRIJUNU, U KANFANARU I KAŠTELIRU KOD UMAGA PUCE – GRADINA VRČIN

- JANTAR: ZRNA OGRLICA ---NOVI GRAD KOD KRMEDA; ŽAMNJAK KOD ŠORIĆA, VRČIN -KERAMIKA: GLINA MJEŠANA S USITNJENIM KALCITOM, DOBRO PEČENA, TAMNOSMEĐA,CRVENKASTA - LOPTASTE ČAŠE-VRČIĆI S LAGANO RAZVRAĆENIM OBODOM I SJEDNOM OKOMITOM RUČICOM, PO RAMENU UKRAŠENE S DVIJE VODORAVNE UDUBLJENE CRTE - LOPTASTE POSUDE S RAZVRAĆENIM OBODOM I SA STEPENIČASTIM SNIŽENJEM NA VRATU - JAJOLIKE POSUDE S RAZVRAĆENIM OBODOM UKRAŠENE S TRI VODORAVNE UDUBLJENE CRTE NA RAMENU - POSDE S OKOMITOM PRSTENASTOM RUČICOM KOJA SE PREMA VRHU TROKUTASTO SUZUJU I PRELAZI U JEZIČASTO PROŠIRENJE KOJE NADVISUJE OBOD

Grob gradine na Velikom Brijunu

LIBURNSKA KULTURNA SKUPINA
-NALAZIŠTA: GRADINSKA NASELJA 1. GRADINA U MEDVIĐI 2. GRADINICA U ŽEGARU 3. GRAČINICA NA SESTRUNJU 4. KOSTELJ KOD PAKOŠTANA 5. BUDIM KOD POSEDARJA 6. OSOR NA CRESU 7. SV. BARTULOMEJ NA CRESU 8. OMIŠENJAK KOD SALI NA DUGOM OTOKU 9. GRADINA NA OTOKU VIRU 10. RAZVRŠJE U JASENCIMA 11. MALA GRADINA U STANKOVCIMA 12. TOPOLJE GROBNI HUMCI 13. SV. PETAR NA SESTRUNJU 14. RAŠTANE 15. GRIŽANE 16. GARICA NA KRKU 17. ŠULA KOD SELA POLJE NA OTOKU KRKU 18. ZEMUNJAČA KOD SMILČIĆA 19. KOSA KOD MULA U VRSIMA GROBLJA NA RAVNOM ZEMLJIŠTU: 20. DUGO POLJE KOD SALI NA DUGOM OTOKU 21. GALOVAC 22. JAMINE U VRSIMA 23. PRIVLAKA 24. MAĐOROVA OGRADA KOD PAKOŠTANA 25. PIRAMATOVCI 26. BAŠKA NA KRKU 27. BILJANJE DONJE 28. KASTAV 29. TOPOLJE 30. OSOR

. . .
31. LABIŠTINA 32. JURJEVO 33. SV. FOSKA NA OTOKU KRKU 34. VRBNIK NA KRKU 35. OTOČIĆ MALI VINIK 36. KARLOBAG 37. ISLAM GRČKI 38. KULA ATLAGIĆA 39. BENKOVAC 40. NADIN 41. VRANA 42. KRKOVIĆ 43. ĐEVRSKE 44. BJELINA 45. ERVENIK

46. SELINE -OSTAVA

- RASPROSTRANJENOST: OD RIJEKE RAŠE I UČKE U ISTRI DO RIJEKE KRKE U SJ. DALMACIJI - OMEĐENO VELEBITOM I GORSKIM KOTAROM -NASELJA: GRADINSKOG TIPA OPKOLJENA BEDEMIMA - SAHRANJIVANJE POKOJNIKA: 1. U RAVNIM GROBLJIMA POKRAJ ILI U BLIZINI NASELJA 2. U KAMENIM GOMILAMA -OSTAVA: SELINE- DVA BRONČANA KOPLJA, DVIJE ŠUPLJE SJEKIRE, NARUKVICA BRONČANI PREDMETI: FIBULE- 1. LUČNE FIBULE S DVA ODEBLJANJA NA LUKU- 19 PRIMJERAKA U GROBOVIMA - GRIŽANE, ŠULA, OSOR, VRSI,SALI, GORICA, RAŠTANE, KRKOVIĆ,BJELINA - UKRAŠENE UREZANIM GEOMETRIJSKIM UZORCIMA CIK-CAK CRTA, JELOVIH GRANČICA, TROKUTA, ROMBOVA, SNOPOVA KRUŽNIH CRTA ILI SPIRALA, KRUŽNICA, POUKRUŽNICA ILI GIRLANDI I UBODA 2. ZMIJOLIKE FIBULE SA SPIRALNIM DISKOM NA KRAJU NOGE - OSOR NA CRESU, GRIŽANE, GARICA NA KRKU, BENKOVAC OGRLICE- 1. TORDIRANE ILI UVIJENE – BILJANJE 2. OD DEBELE ŽICE, UKRAŠENE NAIZMJENIČNIM UZORCIMA JELOVE GRANČICE, SPIRALA, CIK-CAK I KRUŽNIH CRTA-KRKOVIĆ 3. OD SPIRALNIH CJEVĆICA –BAŠKA, OSOR, SESTRUNJE NARUKVICE - 1. ŠIROKE OTVORENE OD BRONČANOG LIMA, IZVANA NAREBRENE ILI IZBRAZDANE- MALI VINIK,VRSI, PRIVLAKA, ŠULA,OSOR 2. USKE NARUKVICE DVOSLIVNOG ILI TROKUTASTOG PRESJEKA 3. SPIRALNE TROKUTASTOG PRESJEKA-TOPOLJE,OSOR 4. OD BRONČANE ŽICE OMOTANE ŽICOM ILI SPIRALNOM CJEVČICOM PRSTENJE- 1. UOBLIKU KARIČICE ILI VITICE-BAŠKA 2. SPIRALNI OBLIK-KRK PRIVJESCI- 1. SPIRALNO NAOČARASTI 2. U OBLIKU SPIRALNE CIJEVI 3. SPIRALNO NAOČARASTI S PETLJOM 4. U OBLIKU KOTAČIĆA - OSOR UKRASNE IGLE- S KUGLASTOM GLAVOM, SA STOŽASTOM ILI DVOSTOŽASTOM GLAVOM, S GLAVOM U OBLIKU POSUDE, S PLOČASTOM GLAVICOM, S TOPUZASTOM GLAVICOMA BRIJAČI- POLUMJESEČASTI JEDNOREZNI BRIJAČ S GRBOM IZ GROBA U GARICI NA KRKU SJEKIRE- 1. SA ZALISCIMA- GRADINICA U ŽEGARU, LABINIŠTE, VRBNIK, KARLOBAG 2. ŠUPLJE SJEKIRE- SELINE,OSOR DLIJETO NOŽEVI- 1. NOŽ S GRBOM I USKOM RUČICOM PRSTENASTO ZAVRŠENOM 2. KRIVI NOŽEVI MAČEVI- 1. S JEZIČASTOM RUČICOM 2. S PINIM JABUČASTIM BALČAKOM 3. S PUNIM BALČAKOM U OBLIKU ČAŠE KOPLJA- PLAMENASTA I LISTOLIKA OBLIKA VEZICE ZA POJAS – JEZIČASTA OBLIKA S KUKICOM I HALKICOM IZ GROBA IZ PRIVLAKE TOKE-KALOTASTA OBLIKA SA ŠILJKOM NA VRHU I UŠICOM IZNUTRA, UKRAŠENE UREZANIM
UZORCIMA ČETVEROKUTA OKRUŽENIH KRUŽNICAMA, A PO RUBU NIZOM TOČAKA

- PROIZVODI OD JANTARA- ZRNA U GROBOVIMA U VRSI, PRIVLACI, BAŠKOJ

- KUGLASTOPLOSTNATI BEZ UKRASA ILI VEĆI VALJKASTOPLOSNATI UKRAŠENI BRAZDAMA ILI REBRIMA -STAKLO- 12 ZRNA STAKLENE PASTE ZELENKASTE BOJE IZ PRIVLAKE

-KERAMIKA- IZRAZITO SIROMAŠNO UKRAŠENA - LOŠA TEHNIKA BEZ PRIMJESA ILI MIJEŠANJE GLINE S ORGANSKIM MATERIJALOM - SLABO PECENA U TAMNOSMEĐEM TONU

DALMATSKA KULTURNA SKUPINA
SOJENIČKA NASELJA: 1. DUGIŠ U OTOKU 2. VRATNICE U SELU GRAB PEĆINSKA NASELJA 3. RAČA SPILJA NA LASTOVU PEĆINSKA GROBLJA 4. JAMA U PODUMICAMA 5. ŠPILJA U OTIŠIĆU GROBLJA NA RAVNOME 6. ČULAK U RUMINU 7. SV. KUZME U SITNOM 8. POSTRANJE 9. KRIŽINE U SELU VEDRINE 10. VIČA LUKA GROBNI HUMCI: 11. UNEŠIĆ 12. VRANJIC 13. PETROVO POLJE U KRIČKAMA 14. VOJNIĆ 15. MANDALINA 16. DANILO-CRNO BRDO 17. NEREŽIŠĆE NA BRAČU GRADINSKA NASELJA 18. SAMOGRAD KOD MUĆA 19. SV. KUZME U SITNOM 20. VELIKI GRADC U PRIVALI 21. RELJINA GRADINA U RELJINOM SELU 22. GRADINA U ČERIGAJU 23. VELIKA GRADINA U PETROVIĆIMA 24. OMETALA U GMIĆU 25. RAT U VIČOJ LUCI KOD BOBOVIŠĆA NA BRAČU OSTAVE: 26. BALINA GLAVICA 27. SITNO 28. DABAR KOD SEGETA 29. MAKARSKA 30. OMETALA U GMIĆU 31. TIŠKOVAC 32. ŠIBENIK 33. OGORJE 34. DRNIŠ 35. CIVLJANE 36. KOSORE 37. BITELIĆ 38. KUNCI U POTRAVLJ 39. TRILJ 40. ŽEŽEVICA

41. SOLIN 42. OKOLICA SPLITA 43. DUGO POLJE 44. KATUNI U BUGOVAČI 45. GRABOVAC 46. GRGURIĆI 47. ZAGORIČANI 48. DREŽNICA 49. VRGORAC 50. KOZICA 51. BRUSJE NA OTOKU HVARU 52. KOMIŽA NA VISU 53. BLATO NA KORČULI

- RASPROSTRANJENOST: IZMEĐU KRKE I NERETVE; OD OBALE DO NAJVIŠEG LANCA
DINARSKIH PLANINA U UNUTRAŠNJOSTI - UZDUŽ PLANINE ŠATOR,VITOROG, STARETINA, CINCAR, RADUŠA I IVAN-PLANINA I OBUHVAĆA SREDNJU DALMACIJU, ZAPADNU HERCEGOVINU I BOSNU -NASELJA: 1. U PEĆINAMA- PRIVREMENA 2. SOJENIČKA 3. GRADINSKA - SAHRANJIVANJE POKOJNIKA: 1. U RAVNIM GROBLJIMA POKRAJ NASELJA 2. U KAMENIM GOMILAMA 3. U PEĆINAMA - OSTAVE: 1. BALINA GLAVICA- 12 PREDMETA 2. SITNO 18 3. STUDENCI-OKO 15 4. DABAR – 12 (DOSTA NESTALIH) 5. MAKARSKA-1 6. OMETALA –5 7. OKOLICA LJUBUŠKOG- 13 PREDMETA

- BRONČANI PROIZVODI:
FIBULE: U OBLIKU VIOLINSKOG KLJUČA I LUČNE FIBULE OGRLICE:UVIJENE ILI UKRAŠENE UREZIVANJEM PRSTENJE: U OBLIKU HALKICE, SPIRALNOG OBLIKA ILI SPIRALNO NAOČARASTOG OBLIKA PRIVJESCI: SPIRALNO NAOČARASTI, U OBLIKU SPIRALNE CIJEVI,SPIRALONO NAOČARASTI S PETLJOM ILI KRUŽNI PRIVJESCI UKRASNE IGLE: S GLAVOM U OBLIKU POSUDE,S GLAVOM U OBLIKU ČAŠKE, S GLAVOM OD DVA KUGLASTA ODEBLJANJA ZAVRŠENA ŠILJKOM, DVOKRAKE IGLE SEDLASTO SAVIJENE GLAVICE ILI U OBLIKU GRČKOG SLOVA OMEGA Ω BRIJAČ: DVOREZNI, KRUŽNOG OBLIKA S IZREZANIM ZNAKOM KRIŽA U SREDINI - RAČA NA LASTOVU SRPOVI SJEKIRE: SA ZALISCIMA,ŠUPLJE I S UŠICOM DIJETLA BODEŽI MAČEVI- S JEZIČASTOM RUČICOM KOPLJA ŠIPKE U OBLIKU VOLOVSKE KOŽE CIPARSKE VRSTE IZ MAKARSKE VEZICA ZA POJAS- STOŽASTA , CJEVASTO PRODUŽENA NA VRHU I S KUKICAMA ZA ZAPINJANJE PO RUBU, UKRAŠENA UREZANIM KRUŽNICAMA, VRPCAMA S TROKUTIMA I JELOVOM GRANČICOM - IZ OSTAVE IZ GMIĆA -JANTAR: ZRNA, PLOSNATOG DVOSTOŽASTOG OBLIKA - STAKLENA PASTA IZ GROBA U VRANJICU – 5 ZRNA -KERAMIKA:UREZIVANJE, UDUBLJIVANJE, BRAZDANJE, OTISAK PRSTA, PLASTIČNA REBRA ILI OBRUČI, BIJELA INKRUSTACIJA, FACETIRANJE, - NAJČEŠĆE UZORCI TROKUTA, SNOPOVA CIK-CAK LINIJA, KOSIH BRAZDA

JUŽNOPRIMORSKA KULTURNA SKUPINA
RASPROSTRANJENOST: PO VEĆEM DIJELU JUŽNE DALMACIJE, JUŽNE HERCEGOVINE I ZAPADNOM DIJELU CRNE GORE - ZMEĐU RIJEKA NERETVE I BOJANE - OD OBALE DO NAJVIŠEG LANCA PLANINA – GRANICA TOKOM NERETVE, UZDUŽ PLANINE ZELENGORE, GOLIJE, VOJNIKA, MAGANIKA, PROKLETJA, PA TOKOM BOJANE -

BABINO POLJE NA MLJETU- GROBNI HUMAK
- PRSTENJE U OBLIKU ALKICE 11 KOMADA U GROBOVIMA - PRIVJESCI SPIRALNO NAOČARASTI U DVIJE VARIJANTE: 1. S CJEVASTIM SREDNJIM DJELOM JEDBAKIH ZAVOJNICA 2. S ZAVOJNICAMA KOJE SE POSTUPNO SUZUJU PREMA SREDINI - PUCE- 30 KOMADA KALOTASTOG OBLIKA S UŠICOM - 16 SITNIH PLAVIH ZRNA OD STAKLENE PASTE - JAJOLIKA POSUDA S RAVNIM DNOM, OKOMITIM PRSTENOM I JEZIČASTIM RUČICAMA + ULOMCI

- CAVTAT-OSTAVA - UŠICA SJEKIRE SA SIMETRIČNOM OŠTRICOM - KOPLJE KRATKE LISTOLIKE OŠTRICE - 6 ULOMAKA LIMA, VJEROJATNO OD KACIGE ILI POSUDE
- ULOMAK SRPA

- NARUKVICE: 1. TROKUTASTOG PRESJEKA, UKRAŠENA NIZOM UREZANIH
TROKUTA 2. (3 KOMADA) ŠIROKE MASIVNE ZAOBLJENE NARUKVICE ZADEBLJALIH KRAJEVA, UKRAŠENE UREZANIM UZORCIMA RAVNIH I CIK-CAK LINIJA, ROMBOVA, TROKUTA I JELOVE GRANČICE - ULOMAK JEDNE POSUDE S JEZIČASTOM RUČKOM

JAPODSKA KULTURNA GRUPA
NASELJA: 1. KOMPOLJE 2. SRPSKO POLJE 3. PROZOR 4. VREBAC 5. ŠIROKA KULA 6. SMILJAN 7. TOLIĆ 8. MEDAK 9. LIČKO LEŠĆE 10. GRAČAC 11. TRNOVAC 12. MLAKVA 13. LOVINAC 14. VREBAC 15. SMILJAN 16. KOMPOLJE 17. VRHOVINE(BEZDANJAČA) 18. MEDAK 19. VELIKA POPINA 20. PROZOR 21. BUŽIM 22. PLITVICE - RASPROSTRANJENOST: NA PROSTORU DANAŠNJE LIKE - NA DIJELU JUGOZAPADNE HRVATSKE IZMEĐU PLANINA VELIKE I MALE KAPELE I PLJEŠEVICE NA SJEVERU I VELEBITA NA JUGU -NASELJA:GRADINE I PEĆINSKI LOKALITETI - POGREBNI OBIČAJI: ISTOVREMENA INHUMACIJA I SPALJIVANJE 1. U PEĆINAMA – BEZDANJAČA KOD VRHOVINA- ISKLJUČIVO SKELETNI GROBOVI 2. POD TUMULIMA – ISPOD STRAŽBENICE U VREPCU- SKELETNI I ŽARNI GROBOVI 3. U RAVNIM NEKROPOLAMA – NALAZE SE NA MANJIM PRIRODNIM UZVIŠENJIMA U NEPOSREDNOJ BLIZINI NASELJA NA GRADINAMA - KONTINUIRANIM NANOŠENJEM VEĆIH KOLIČINA KAMENA KOJIM SU GROBOVI OGRAĐIVANI, TE SAHRANJIVANJEM U POJEDINIM DJELOVIMA NEKROPOLE U DVA ILI TRI HORIZONTA, TEREN DOBIVA OBLIK VELIKOG, RAZVUČENOG HUMKA,ALI TO NIKAKO NIJE TUMUL! - SMILJAN,KOMPOLJE, PROZOR -ORUŽJE I ORUĐE: SJEKIRE: 1. SA ZALISCIMA-BEZDANJAČA I BUŽIM 2. ŠUPLJE SJEKIRE- 8 PRIMJERAKA- PLITVICE,PLAŠKO,OTOČAC,ČEMERNICE, PROZOR... - UKRAŠENE PARALELNIM REBRIMA U OBLIKU SLOVA V, SA BRADAVIČASTI ISPUPČENJEM, SA JAČE IZRAŽENIM POPREČNIM REBROM I DVA PLASTIČNA PRSTENA NA RUBU OTVORA I SJEKIRA SA SEGMENTNO PROŠIRENIM DONJIM DIJELOM – SPADAJU U VREMENSKI STARIJU GRUPU; MLAĐA VRPČASTI SLOŽENIJI UKRAS

KOPLJA- PLAMENASTA I LISTASTA, BEZ UKRASA - 10 KOMADA U VLAŠKOM POLJU,PLAŠKOM,SUVAJI, KOMPOLJU, LOVINCU, DOLJANIMA,PROZORU I BEZDANJAČI
- PLAMENASTI PRIMJERCI IMAJU ANALOGIJE U OSTAVAMA FAZE II KULTURE POLJA SA ŽARAMA

SRPOVI- BEZDANJAČA(2) I GRAČAC(1) - SRPOVI S DRŠKOM U OBLIKU JEZIČCA I DVA PARALELNA REBRA KOJA PRATE LUČNO SAVIJENO
SJEČIVO PRIPADAJU STARIJIM TIPOVIMA (FAZA II KULTURE POLJA SA ŽARAMA)

NOŽEVI –NOŽ SA JEZIČASTOM DRŠKOM (GRIFZUNGENMESSER) IZ BEZDANJAČE - DUGAČKI ZAKRIVLJENI IZ METKA SA STILIZIRANIM UKRASOM RATNIKA SA ŠLJEMOVIMA ŠILJASTE KRIJESTE - NAKIT: FIBULE: 1. LUČNE JEDNOPETLJASTE SA DISKOSIMA ILI ZADEBLJANJIMA NA LUKU- OKRUGLOG PRESJEKA NA LUKU I ROMBIČNOG NA PETLJI, UKRAŠENE
SNOPOVIMA UREZANIH KRIVOLINIJSKIH I PRAVOLINIJSKIH ORNAMENATA - LIBURNSKOG PODRIJETLA

- KOMPOLJE, PROZOR I VLAŠKO POLJE 2. LUČNE JEDNOPETLJASTE FIBULE GLATKOG LUKA- KRBAVICA, VLAŠKO POLJE, VREBAC 3. DVODJELNE FIBULE S PRAVOM NOGOM- KOMPOLJE I BILAJ 4. SPIRALNE NAOČARASTE FIBULE – U NEKROPOLAMA I NASELJIMA GRAČACU, VREPCU, SMILJANU I KOMPOLJU OGRLICE: 1. TORDIRANE BRONČANE OGRLICE SA OTVORENIM KRAJEVIMA - VREBAC,SMILJAN, KOMPOLJE I PROZOR 2. OGRLICE OD BRONČANIH SPIRALNIH CJEVČICA-BEZDANJAČA I BILAJ 3. OGRLICE OD ZRNA JANTARA - BEZDANJAČA PRIVJESCI: 1. SPIRALNONAOČARASTI PRIVJESCI S CJEVASTIM SREDNJIM DJELOM 2. SPIRALNI PRIVJESCI U OBLIKU TOČAKA 3. SPIRALNI PRIVJESCI S PETLJOM U SREDINI IGLE: TOPUZASTE I IGLE S OKRUGLOM GLAVOM - KERAMIKA: - DOBRA FRAKTURA, GLAČANA POVRŠINA, PRETEŽNO BEZ ORNAMENATA - TIPOVI DRŠKI: POTKOVIČASTE, KOLJENASTE, HORIZONTALNE, UKRAŠENE OVALNIM UDUBLJENJIMA RAĐENIM UTISKIVANJEM PRSTA - GRUBLJA FAKTURA- KANELIRANE, FAZETIRANONOG OBODA - ŽARA ZAOBLJENOG TRBUHA SA ČETIRI DRŠKE I FACETIRANIM OBODOM NA UNUTRAŠNJOJ STRANI IZ VREBCA - ŽARA ZAOBLJENOG TRBUHA, KRATKOG VRATA I SA BRADAVIČASTIM ISPUPČENJIMA NA NAJŠIREM DJELU TRBUHA IZ VREBCA - ŽARA ZARAVNJENOG OBODA SA DVIJE RAČVASTE DRŠKE I VERTIKALNIM KANELURAMA NA TRBUHU IZ VREBCA - ŽARA U OBLIKU ZDJELE JAKO RAZGRNUTOG OBODA IZ SMILJANA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful