Examenul naţional de bacalaureat 2014

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Filiera teoretică - profil real Filiera tehnologică - toate profilurile şi specializările Filiera vocaţională - toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic)

descriere orală. argumentativ) exersate în cadrul învăţământului liceal. informativ. liceal (proba scrisă). în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică – profil real.2 la OMEN nr. tipuri de monolog: povestire/relatare orală. adecvarea la situaţia Pagina 2 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .2013 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. monolog argumentativ. Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora. precum şi itemii corespunzători evaluării competenţelor specifice şi a conţinuturilor asociate din prezenta programă. expoziţii de pictură etc. monolog informativ. corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. probă comună pentru toate filierele. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. COMPETENŢE DE EVALUAT Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. B. pune accent pe latura formativă a învăţării. II. 4923/29. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat. raportarea la reacţiile auditoriului şi în condiţii de examinare). filme artistice şi documentare. fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe. literatura română.. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. filiera vocaţională – toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic). în vederea realizării unei comunicări corecte. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior.08. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. limbă şi comunicare. Conţinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. spectacole de teatru.Anexa nr. la prima vedere. filiera tehnologică – toate profilurile şi specializările.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare Competenţe specifice 1. în programa de bacalaureat. a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile: A. fapt care a determinat precizarea. exprimarea orală a reacţiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. Curriculumul liceal. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională. profilurile şi specializările.1. narativ. tehnici de construire a monologului.

). ascultător – componentele şi funcţiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. gestică. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 1. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 1. mimică. caracterizare de personaj. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. spaţiul dintre persoanele care comunică. discuţia argumentativă. context) şi la scopul comunicării (informare.) – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenţia acordată partenerului. scrisoarea în format electronic (e-mail) –exprimarea reacţiilor şi a opiniilor faţă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. rezumat. Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. – reacţiile receptorului: cititor.08. delectare. interviul (interviul publicistic. adecvarea la cerinţa de redactare. limbaj arhaic.5. imaginaţie. limbaj colocvial. anunţuri publicitare. mesaje din domeniul audio-vizualului –sens denotativ şi sensuri conotative – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. invenţie. lexico-semantic. limbaj regional. realitate. ortoepic. povestire. corespondenţă privată şi oficială. morfosintactic. aşezare în pagină. texte nonliterare. lexico-semantic.) şi la scopul comunicării (informare. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului –texte literare (proză. ortografic şi de punctuaţie.4. jurnalistice. tipuri: conversaţia. morfosintactic. descriere. descriptiv.).2 la OMEN nr. argumentativ – discursul politic. paralelă. adecvare stilistică. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic 1. divertisment etc. juridic-administrative. scrisoare de intenţie. codul. interviul de angajare). adaptate unor situaţii de comunicare diverse de comunicare (auditoriu. comentariu. ritmul vorbirii etc. argumentare/persuasiune etc.2.3. lizibilitate) –relatarea unei experienţe personale. stilistico-textual. preluarea/redarea cuvântului la momentul oportun. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaţia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1. argumentative. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare – rolul elementelor verbale. curriculum vitae. cerere. sinteză. argumentare. –memorialistice. 4923/29. dramaturgie). eseu structurat. morfosintactic. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. poezie. limbaj literar. argou. argumentare/persuasiune etc. context etc. lexicosemantic. stilistico-textual – limbaj standard. adecvarea la situaţia de comunicare (partener. limbaj popular. ortografic şi de punctuaţie. argumentare.Anexa nr. contextul –ficţiune. eseu liber/nestructurat – normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaţie. dozarea participării la dialog etc. –reguli generale în redactare (structurarea textului. informativ. ştiri. epistolare. ştiinţifice. adevăr –scopul comunicării: informare. tonalitate. proces-verbal. discursul publicistic Pagina 3 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. analiză.2013 eficiente şi personalizate.

1. figuri semantice (tropi). de – instanţele comunicării în textul narativ compoziţie şi de limbaj – construcţia personajelor. limbajul cinematografic. a modalităţilor de analiză tematică. Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textele narative analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei în textele narative: incipit.08. teme şi motive. simbol central. Compararea unor – viziune despre lume. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. prin prima vedere prin raportări la propria sensibilitate. nuvelă. liric.2 la OMEN nr. incipit.2013 – rolul verbelor în naraţiune. idee poetică compoziţie şi de limbaj – sugestie şi ambiguitate în textul poetic – imaginar poetic. Identificarea temei – temă. experienţă de viaţă şi de prisma propriilor valori lectură şi a propriei experienţe de lectură 3. aparţinând unor genuri sau epoci diferite texte la prima vedere 2. de iniţiere. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente Pagina 4 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . Identificarea şi – particularităţi ale construcţiei subiectului în textul dramatic analiza principalelor – particularităţi ale compoziţiei textului dramatic componente de – modalităţi de caracterizare a personajelor structură şi de limbaj – registre stilistice. poezie lirică – instanţele comunicării în textul poetic 2.5. tehnici narative structură. final. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare Competenţe specifice Conţinuturi asociate 2. viziuni despre lume. dramatic reflectare a acesteia în – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe textele studiate sau în opere literare. 4923/29. limbajul personajelor.4.2. sensuri multiple ale textelor literare despre condiţia umană – limbajul literaturii. Interpretarea – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. relaţii de opoziţie şi de simetrie. nonliterare sau în alte arte 2. de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 2. modalităţi de caracterizare a specifice textului personajului. stilul indirect. stilul indirect liber 2. lectură textelor studiate sau la creativă: elevii extrapolează. notaţiile autorului specifice textului – specii dramatice: comedia dramatic – un text dramatic postbelic – creaţie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol 2. limbajul naratorului – stilul direct. sau despre artă limbajul muzicii (pentru proba orală) reflectate în texte literare.6. elemente de analiza elementelor de recurenţă: motiv poetic. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare.3. motiv/motive identificat(e) în texte. limbajul personajelor. roman – registre stilistice. concepţii despre artă. viziune despre lume şi a modului de – genuri literare: epic. tipuri de personaje narativ – tipuri de perspectivă narativă – specii epice: basm cult. elemente de prozodie – poezie epică. caută interpretări personale. limbajul picturii. componente de episoade/secvenţe narative. laitmotiv.Anexa nr. Identificarea şi – titlu.

Compararea şi evaluarea unor argumente diferite. poezia în perioada postbelică. tipuri de roman: psihologic şi al experienţei. stilistică şi de viziune. Argumentarea unui punct de vedere faţă de o problematică pusă în discuţie 4. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare Competenţe specifice 4.Anexa nr. Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc. perioada postbelică (romanul postbelic. Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre operele literare şi contextul cultural în care au apărut acestea 3. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul. eseul argumentativ – interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – eseul structurat. rolul conectorilor în argumentare. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare. simbolismul) c. adverbe de mod/predicative ca mărci ale subiectivităţii evaluative. identitate culturală în context european) d. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic. diversitate tematică. 4923/29.1. scrise sau orale – logica şi coerenţa mesajului argumentativ – verbe evaluative. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. conectori. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere 4.08. realismul.2 la OMEN nr. poezia interbelică. curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism. eseul liber Pagina 5 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . tehnici argumentative. prin integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate Conţinuturi asociate – trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere – curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul – perioada modernă: a.3.2. curente culturale/literare: postmodernismul) 4. teatrul în perioada postbelică.2. pentru formularea unor judecăţi proprii Conţinuturi asociate – construcţia textului argumentativ.1. criticismul junimist) b. structuri sintactice în argumentare – construcţia discursului argumentativ: structuri specifice. tradiţionalism. cuvinte cu rol argumentativ.2013 culturale/literare Competenţe specifice 3.

de punctuaţie. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. Călinescu • E. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Conţinuturile de mai jos vizează: . diftong. Bacovia • Lucian Blaga • Tudor Arghezi • Ion Barbu • Mihail Sadoveanu • Liviu Rebreanu • Camil Petrescu • G. regăsită în programa de examen. pauză. Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare.08. 4923/29. triftong. Conform programei şcolare în vigoare. elemente de analiză tematică. aparţinând autorilor canonici sau prozei narative. hiat. Caragiale • Titu Maiorescu • Ioan Slavici • G.aplicarea. poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise. LITERATURĂ Autori canonici: • Mihai Eminescu • Ion Creangă • I. Pentru proba scrisă. inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. hipercorectitudinea . prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora.pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor.aplicarea cunoştinţelor de limbă. ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade.pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton. un eseu liber sau un eseu argumentativ. Notă. Lovinescu • Marin Preda • Nichita Stănescu • Marin Sorescu. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. a normelor ortografice. . morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice. poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă. accentul . în diverse situaţii de comunicare.L. curente literare/culturale. b.Anexa nr. cât şi altor autori studiaţi. ortoepice. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. Niveluri de constituire a mesajului Nivelul fonetic .2 la OMEN nr. intonaţie) Pagina 6 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 .2013 PRECIZĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE PROGRAMEI a.cacofonia.

limbaj standard.stil direct. Conform Adreselor M.elemente de relaţie (prepoziţii.871/23 noiembrie 2005 şi nr.C. nr.Anexa nr. fiind evaluaţi ca atare“. mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii vorbitorului .norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. limbaj arhaic. Pagina 7 din 7 Programa de examen – Limba şi literatura română Bacalaureat 2014 . specializat etc. descriptiv. schimbarea categoriei gramaticale .registre stilistice (standard.coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă .08. 48.] la examenele de bacalaureat.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor) . argumentativ . forme cazuale.Ed.erori semantice: pleonasmul. scrierea cu majusculă. antonimie. stil indirect liber . sufixoide). omonimie) .forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor. sufixe. ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM ) este obligatorie [.2013 Nivelul lexico-semantic .) adecvate situaţiei de comunicare . stil indirect.sensul cuvintelor în context. articularea substantivelor.stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare .rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare.rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului . începând cu anul şcolar 2006-2007.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale . 31. adjective fără grade de comparaţie.). adverbe relative) Nivelul ortografic şi de punctuaţie . limbaj literar. colocvial. jargon . sens denotativ şi sens conotativ Nivelul morfosintactic .641/3 mai 2006. confuzia paronimică .2 la OMEN nr. în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora.derivate şi compuse (prefixe. sinonimie. despărţirea cuvintelor în silabe. pronume/adjective pronominale relative.tipuri de texte şi structura acestora: narativ. câmpuri semantice . limbaj popular.elemente de acord gramatical (între predicat şi subiect – acordul logic. limbaj regional.unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii) . conjuncţii. acordul atributului cu partea de vorbire determinată) . acordul prin atracţie. informativ. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2014 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. argou.rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual .relaţii semantice (polisemie.. 4923/29. numerale etc. folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaţie) . valori expresive ale părţilor de vorbire. tautologia. limbaj colocvial. prefixoide. „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a 2 Dicţionarului ortografic. forme flexionare ale verbului.variante lexicale..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful