You are on page 1of 14

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

LIMBA FRANCEZĂ
CURRICULUM

(nivel avansat)

AUTOR: Ludmila CLICHICI FORMATOR: Natalia MUCERSCHI

Chişinău 2012

spre dezvoltarea competenţelor profesionale individuale şi a competenţelor de comunicare lingvistică cu utilizarea adecvată a terminologiei juridice în limba franceză.să traducă un text de drept utilizând terminologia specifică. epigraf…) şi proiecţia lor în conţinutul textului. telegrafic). comunicative şi civilizaţionale. . publicistic. persoana. literar. .să argumenteze dinamica / progresia textului. expunerea. . comprehensiunea scrisă şi exprimarea în scris. familiar). . prelegerea) . Iată de ce Bruxelul speră să vadă tinerii europeni stăpânind cel puţin două limbi străine. dialogul. Republica Moldova este parte a celor mai importante organisme internaţionale şi calitatea prezenţei sale depinde şi de competenţele lingvistice ale solilor săi.să extindă achiurile lexicale. . colocvial.să compare sistemul judiciar al Moldovei cu cel al Franţei.să caracterizeze in limba franceză diverse compartimente ale dreptului.să relateze în limba franceză despre diferite instituţii de drept (naţionale şi internaţionale) . Activităţile de la orele de curs vor fi dirijate spre formarea şi dezvoltarea celor 4 competenţe lingvistice de bază : comprehensiunea orală. .să identifice modurile de expunere narativă (descrierea. Obiectivele sunt concepute în termeni de activităţi comunicative generale precum şi activităţi comunicative specifice domeniului de drept.să traducă un mesaj scris in limba franceză curentă.să realizeze dialoguri telefonice. deicticii…). semantico-stilistică). II. .. Uniunea Europeana numără 23 de limbi oficiale şi în jur de 60 de limbi regionale şi minoritare.I.să aplice regulile gramaticii normative.să aplice criteriile de structurare intratextuală ( logico-gramaticală. . 2 . de asemenea. . substituţia. online în limba franceză. naraţiunea. .să transfere limbajul juridic în limbaj de vulgarizare. cu vorbitori nativi. oratoric. gramaticale.să identifice registrul limbii ( standard. .să distingă stilurile funcţionale (beletristic. .să identifice elementele compoziţionale ale textului juridic. un interes atât politic cât şi economic. . epistolar. Scopul studierii limbi franceze este de a transforma audientul într-un utilizator competent şi experimentat. de asemenea.să argumenteze funcţiile structurilor pretextuale ( titlu.să stabilească legităţile de coeziune şi coerenţă a mesajului (izotopia. nu doar a celor europene.ştiinţific. explicaţia. La nivel de aplicare: . motivul şi ideea dominantă a textului. Metodele de predare utilizate sunt orientate.să deosebească tipul textului juridic în funcţie de formă structurile utilizate. . PRELIMINARII Multilingvismul este o realitate. juridico-administrativ.să determine tema. Deschiderea pentru învăţarea limbilor străine. . de a asigura o pregătire optimală pentru anumite activităţi care îi permit de a fi operaţional într-un context specific. exprimarea orală.să demonstreze polifonia textului sub aspectul logico-gramatical ( timpul. recurenţa semică). . OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI La nivel de cunoaştere şi înţelegere: . prezintă.

să evalueze valorile general umane (morale.să evalueze un text tradus de maşina automată. istoria. Total Numărul de ore 6 6+2 6 6+2 6 6+2 6 6+2 56 3 . Activitatea Curţii Europene pentru Drepturile Omului Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni Consiliul Consultativ al Procurorilor europeni Recomandările Comitetului de Miniştri Reţeaua de la Lisabona Reţeaua judecătorilor din Uniunea Europeană Moldova reprezentată în Instituţiile europene şi internaţionale. geografia. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR N 1 2 3 4 5 6 7 8 Tema Institutul Naţional de Justiţie din Moldova. .La nivel de integrare: . franceză cu literatura şi istoria altor culturi . limpede şi curgător. . . sociale) din mesajul textului.să opineze in timpul unei discuţii. . ADMINISTRAREA DISCIPLINEI Numărul de ore C I . III.să reevalueze strategiile de interpretare a diferitor texte juridice. având o structură logică.II S 56 colocviu Natalia Mucerschi Evaluarea Responsabil de disciplină Semestrul IV.să dirijeze cu o dezbatere cu subiect de drept. . .să realizeze o comunicare la un subiect concret dezvoltând puncte specifice pentru a ajunge la o concluzie adecvată. . estetice. .să producă un text elaborat.să modifice textul tradus ca sa-i atribuie un sens. .să dezvolte corespondenţă cu instituţiile europene de drept în limba franceză.să integreze valorile şi modurile de scriere în aspect intertextual ( literatura.

. .să deosebească tipul textului juridic în funcţie de formă precum şi de structurile utilizate. . Activitatea Curţii Europene pentru Drepturile Omului 1. .să opineze intr-o discuţie oficială. AUDITION : Quel avenir pour la formation des magistrats et des professionnels de la justice dans l’Union Européenne.să redacteze un text de 100 de cuvinte asupra situaţiei internaţionale.să identifice programele realizate de Institutul Naţional al Justiţiei: . des structures grammaticales utilisées.să construiască e rezumatul textului audiat. . documente oficiale. spécificité du vocabulaire.să generalizeze opiniile în urma dezbaterilor asupra unor subiecte sociale.să stabilească legăturile logice a unui text.să comenteze articolul Article 5 . Le fonctionnement de la COUR III partie 5 min 40 sec Texte vidéo - să explice Programul cadru de acţiune 3. Consiliul Consultativ al Judecătorilor pentru judecătorii europeni. 2. Droits et libertés 3. Réforme de l'Ecole Nationale de la Magistrature 3 Les types de textes juridiques: structure. .). 1. Conţinuturi 1.să identifice informaţia pertinentă unui fragment scris a unui enunţ. Institutul Naţional al Justiţiei din Moldova. Programe realizate în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei 2.Droit à la liberté et à la sûreté.să se servească de modele structurale pentru a produce enunţuri noi. L’utilisation des connecteurs logiques 4. . . Convention des droits de l’Homme.să conceapă un proiect colectiv pentru activitatea INJ.să distingă informaţia pertinentă în unele scrieri cotidiene: scrisori.sa dialogheze pe problemele societăţii moderne (eutanasie. Organisation de la Cour Européenne des droits de l’Homme 2. Discours de Rachida DATI. . . . . . . . violenţa în rândurile tinerilor etc.V. pliante.să compare activitatea INJ cu instituţii similare din alte ţări.să interpreteze ideile evocate in documentul video.să argumenteze utilizarea conectorilor logici. . OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI Obiectivele de referinţă . Garde de Sceau de la France. 4. făcând referinţă la cazuri concrete mediatizate în presa străină.să analizeze punctele comune din programele de activitate.să utilizeze corect conectorii logici. Europeni 4 .

Programme cadre d’action globale pour les juges en Europe. .să-şi argumenteze poziţia conform rolului din simularea globală. Des nouveau-nés vendus (texte à traduire) 4. .să producă texte utilizând corect concordanţa timpurilor la toate modurile. să producă un rezumat oral în urma audierii unui text. Constituţia Republicii Moldova art. Moldova au sein du Conseil de l’Europe 2. 125.- să argumenteze conceptele de jurisprudenţă: să dezvolte într-un eseu un subiect studiat.să compare articole din Constituţia Republicii Moldova cu articole similare din Constituţia republicii Franceze. Le Mot de la Présidente. de echivalenţe lexicale şi semantice din domeniul dreptului. Texte audio Paris solidaire. să compună un comentariu structurat referitor la un document de lucru. . 124.să restructureze enunţul în funcţie de limba utilizată (franceză sau română).să se adapteze la fluxul verbal al emiţătorului. Simulation globale: l’enfant entre père et mère en conflit. . Consiliul Consultativ al Procurorilor europeni 1.să redacteze o scrisoare oficială adresată uneia dintre aceste instituţii. . să producă un discurs cu utilizarea corectă a conectorilor logici şi a formulelor de adresare. .să traducă în limba franceză un discurs 5 4.să utilizeze in exprimare colocaţiile din domeniu lor de activitate.să construiască un corpus de colocaţii. Subjonctif. . 6. Médiation familiale internationale au sein de l’autorité centrale 4. Recomandările Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei 1. Conditionnel.să analizeze statutul şi activitatea Comitetului de miniştri al Consiliului Europei.să evalueze calitatea traducerilor făcute de colegi.să traducă discursuri în prezenţa colegilor. să argumenteze utilizarea conectorilor logici într-un discurs. La concordance des temps: Indicatif. Les moyens d’améliorer la coopération internationale dans le domaine pénal. Recommandation CM/Rec(2008)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les moyens a mettre en oeuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour Européenne des droits de l’Homme(fragment) . Spécificités du discours 5. 3. să utilizeze formulele de adresare într-o scrisoare oficială. .să identifice părţile constitutive a unei Recomandări a Comitetului de miniştri a Consiliului Europei. Texte audio : Réchauffement climatique. . 2. .să efectueze controlul auditiv. 1. 3. 2. . . 5.să argumenteze prezenţa Republicii Moldova în instituţiile europene de drept. . . 5. .

Reţeaua de la Lisabona 1.să obţină sau să transmită în scris informaţii personale amănunţite. 2. 6. L’égalité des sexes: une question essentielle dans les sociétés en mutation. pacsés… et mariés! 5. 3. idei şi opinii din surse foarte specifice din domeniul dreptului. Reţeaua judecătorilor din Uniunea Europeană 1. Ministre de la Justice à la commission des libertés et des droits des citoyens.să analizeze competenţa Curţii de justiţie a Comunităţilor europene. Entretien d’embauche: 10 questions pièges. Discursul Ministrului Justiţiei privind .să dezvolte ideile principale dintr-un „Garanţiile juridice şi judiciare contra document audio autentic în care vorbesc procesării ilegale a datelor cu caracter personal.oficial. .Blog vidéo de Rachida Dati.să compare diferite opinii la adresa aceluiaşi subiect. Simulation globale. . Comment rédiger un Curriculum vitae 4. . 3.să relateze despre Carta Europeană referitor la statutul judecătorilor. Le réseau au service de la formation judiciaire dans les Etats membre du Conseil de l’Europe. . Moldova reprezentată în instituţiile Europeană . 4.să formuleze o reclamaţie în limba franceză. Le Comité des Sages.să furnizeze informaţii concrete cerute în cursul unei convorbiri sau consultaţii. Garde des Sceau. . Parlement européen.să identifice elementele semnificative ale unui articol de ziar asupra unui subiect specific. 2008 .. . diferiţi locutori nativi. europene şi internaţionale 6 .să deducă raţionamente. . Texte audio: Société. Competenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor europene. asupra oricărui subiect de interes comun. (octombrie 2008) (fragment).să identifice instrucţiuni dintr-un text de specialitate. .să identifice problemele cheie evocate întrun discurs de durată în domeniul de drept. de la Justice et des Affaires intérieurs. Le PACS . 7. 2. 15 juillet. .să reformuleze un paragraf transformând frazele complexe în fraze simple şi vice versa. . . Grammaire: françaises. Discours .să utilizeze un chestionar pregătit pentru a conduce o convorbire structurată. 3. Débats : La contrefaçon 5.să redacteze un Curriculum vitae..să analizeze Planul de acţiune Uniunea 8. Les types de phrases 4.Republica Moldova. Société -Homos. .să dezvolte metodic o prezentare sau o descriere a unui subiect complex integrând argumente. Charte Européenne sur le statut des juges. . .să realizeze o conversaţie o conversaţie de o anumită durată.

Comment s’appelle l’association ? 7 . 2.să identifice părţile constitutive ale unei scrisori de motivare. injonctif . . 172Strasbourg. . descriptif. argumentatif. EVALUAREA DISCIPLINEI: I. Répondez aux questions ci-dessous : 1. Planul de integrare europeană a Republicii Moldova. . SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL AUDIENŢILOR Subiecte/probleme Forme de realizare Avis du Comite Consultatif sur Referat aplicativ la Moldova.să identifice diferite tipuri de texte: narratif. injonctif. 4. Comment rédiger une lettre de motivation. 1. descriptif.. . Quel âge a l’étudiante ? 2. . Convention cadre pour la protection des minorités nationales Legea cu privire la Institutul Traducere individuală Naţional al Justiţiei Convention sur la protection Referat despre traducerea în de l’environnement par le droit practică a acestei convenţii pénal (ETS No. Grammaire: Les types de texte : narratif.98) Modalităţi de evaluare – prezentarea rezultatelor – elaborarea eseului Confruntarea traducerilor cu alegerea variantei optime. argumentatif. 3.să opereze cu colocaţii în limba sursă şi limba ţintă. Verificarea calităţii memoriei imediate . EVALUARE CURENTĂ (comprehensiune orală) TEST Obiective : 1. LUPU Moldova în instituţiile euro-atlantice-conjugarea eforturilor. 3. VI. explicatif. 2. Evaluarea comprehensiunii orale în baza unui document audio autentic . Visite de travail de Mme Rama YADE en République de Moldavie.sa redacteze o scrisoare de motivare în limba franceză.să traducă interviuri produse de vorbitori nativi. Evaluarea calităţii produsului oral sub forma unui rezumat.să autoevalueze traducerile efectuate. explicatif. Discurs de M. 5. in termen limitat după audiere. 04. Ecoutez le document audio et : 1.11. Prezentarea la curs în faţa colegilor VII.

ces deux populations . 5. mettre en………………. 10. 9. s’adapter au …………de vie . des personnes âgées qui souffrent d’un manque de ……social . Quel est l’age de la vieille dame ? 4. 8 .Il n’y a pas de relation …………. de présence .capacităţii de reformulare în limbaj curent a unui text specializat. 1. 4. 2.capacităţii de a manipula lexicul studiat în baza textelor de specialitate.. Complétez avec les mots qui manquent. elle a ……………. .par une association .calităţii traducerii în limba maternă a textului citit. 3.calităţii comprehensiunii textului scris intr-un termen limitat de timp. Nommez 3 villes françaises dans lesquelles il y a des associations pareilles 10. . Comment s’appelle l’appartement où habitent ces deux personnes.entre le propriétaire et son locataire. rendre les soirées plus……………… . 2.ni par les petites………………… . Emeline n’est pas passée ni par une …………….. L’étudiante doit avoir un……. 8. – capacităţii de producere a unor microcontexte utilizând lexicul textului citit.3.. Faites un résumé oral du sujet écouté: II EVAUARE CURENTĂ (compréhension et production écrite) VariantaI Obiective : Evaluarea . Comment l’étudiante s’appelle-t-elle ? 8. 6. . Quelle est la danse préférée de la vieille dame ? 5. 7. Où habite la famille de la vieille dame ? 7. chacun d’eux ………………son intérêt . confronté a la ………………de logement . 3. Quel est le prénom de la vieille dame ? 9. L’étudiante fait ses études à quelle faculté ? 6.

dans les conditions prévues au paragraphe 1. 5. dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend. De quel droit s’agit-il dans cet article? 3. Nommez 3 raisons pour lesquelles une personne peut être privée de liberté.1. Est-ce que la personne arrêtée a le droit d’introduire un recours? 10. 3. lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation La Convention des droits de l’homme a. décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière. e. d'un toxicomane ou d'un vagabond. sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: a. 8. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal. d'un alcoolique. 6. Toute personne arrêtée doit être informée. des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur. Nul ne peut être privé de sa liberté. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente. 2.Droit à la liberté et à la sûreté 1. ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. Evaluez la compréhension du texte en donnant des explications et en répondant aux questions ci – dessous: 1. 4.c du présent article. b. Par qui doit être rendue l’ordonnance de détention? 4. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue. 5. Sur quoi va statuer le Tribunal au cas ou la personne arrêtée introduit un recours? b Observez lesquels de ces noms désignent des actions La condamnation L'arrestation La détention L'exécution 9 L'insoumission La raison L'extradition La condition . doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. A quoi peut être soumise la mise en liberté? 9. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. Expliquez : toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge. par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi. afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. La personne arrêtée a-t-elle le droit d’être informée des raisons de son arrestation? 7. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Article 5 . conformément à la loi. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse. ou libérée pendant la procédure. Expliquez la différence entre l’expulsion est l’extradition. Quelle est la source de cet article? 2. c. d. Toute personne arrêtée ou détenue. d'un aliéné. f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire. afin de le traduire devant l'autorité compétente.

c'est-à-dire sans les coups de pouce réguliers des dévaluations.Comités. Chambres et Grande chambre 1. a. Traduisez les groupes de mots relevés dans le texte. Expliquez en langage courant les groupes verbaux: comparaître devant un tribunal – se présenter devant une juridiction.competenţei de traducere a textului specializat. au point mort. économie. . e. Je crains pourtant que le _____________ de ce film d'horreur ne soit fondé sur une analyse macroéconomique défectueuse et l'utilisation de statistiques douteuses. Le pays aurait souffert d'une énorme __________ de compétitivité. de leurs principaux partenaires commerciaux. . EVALUARE SUMATIVĂ TEST I Obiective: Evaluarea . en 10 . l'Italie. f. . . Pour l'examen des affaires portées devant elle.gradului de utilizare a lexicului specializat în domeniul dreptului.competenţelor ce ţin de cultura generală. Selon ce raisonnement. Relevez dans le texte 5 noms accompagnés d’un adjectif comme dans l’exemple : la détention illégale . 2) Traduisez le texte reconstitué II. sa productivité serait ____________ et sa dette publique hors de contrôle. perte. scénario. leur pessimisme se transformerait en prophétie auto-réalisatrice : les Italiens se prendraient à rêver d'une dévaluation semblable à celle de 1992. Rédigez des phrases avec ces groupes de mots. monétaire. La vie réelle aurait ainsi démontré que ____________ ne peut rivaliser avec ses voisins _______________ égales. et comme la charge de _______________ s’alourdirait alors. à armes. Je crois au contraire que l'Italie va mieux et qu'elle est susceptible d'attirer davantage de ______________ étrangers qu'elle ne l'a fait dans le passé. à savoir que l'Italie pourrait bien être la première victime d'une union ______________ mal conçue.L'infraction La fonction La comparution La libération La disposition La réparation c. . Aux frais. h. bien sûr. la dette. la Cour siège en comités de trois juges. L'abaissement de la note de l'Italie par deux agences de notation financière va sans doute redonner de la vigueur à une théorie qui connut un certain succès sur les marchés. d.comprehensiunii scrise a unui text din Convention Europeenne des droits de l’homme. les ______________________ finalement imposer une prime de risque supplémentaire.comprehensiunii orale a textului audio sau video.capacităţii memoriei imediate. . Lisez le texte: Article 27 . g. Formez des verbes à partir de ces noms d’après le modèle: la détention – détenir .abilităţii de utilizare a conectorilor logici. Traduisez en roumain le texte Droit à la liberté et à la sûreté Variante II 2) Remplacez les points par les mots ci – dessous : investisseurs. seule voie de salut pour une __________________ déprimée. capitaux.

ei şi-au ales preşedintele. Totuşi. Siéger en qualité de juge. un grefier si doi grefieri adjuncţi. cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge. Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului a început să funcţioneze la 1 noiembrie 1998. alegerea judecătorilor. Or. 11. Font aussi partie de la Grande Chambre. Q2. Porter une affaire devant la Cour. 3. Elire un juge. 11. II. Constituer un comité. Différer une affaire.l’examen d’une affaire. Relevez 5 syntagmes verbaux caractéristiques à la justice d’après le modèle rendre un arrêt. Siéger au titre de l’Etat. Etre en mesure de siéger. între altele. Il pleut … je prends mon parapluie. de un an. à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé. Astfel. data intrării în vigoare a Protocolului nr.Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Le président de la Cour fait-il parie de la Grande Chambre? c. Donnez les équivalents roumains de ces syntagmes verbaux: Examiner une affaire. e. la un an după depunerea pe lângă Consiliul Europei a ultimului instrument de ratificare. TEST : Utilisez correctement les connecteurs et vous gagnerez 15 points: Q1. si bien que. La 31 octombrie 1998. Ei au redactat şi un nou regulament. Le juge élu au titre d'un Etat Partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger. les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Est-ce que les comites des juges sont constitues pour une durée déterminée? 4. Rendre un arrêt. doi vicepreşedinţi (de asemenea preşedinţi de secţiune). Quelle est la source de l’article lu_ 2. vechea Curte şi-a încetat existenţa. patru vicepreşedinţi de secţiune. intrarea în vigoare a Protocolului nr. Traduisez le texte ci-dessous: NOUA CURTE EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI Perioada de tranziţie Depinzând de ratificarea de câtre ansamblul statelor contractante. La Convention Europeenne de Droits de l’Homme b. Conceput ca o perioada pregătitoare. a permis. III. Comisia va continua timp de un an (până la 31 octombrie 1999) să instrumenteze cazurile declarate admisibile de către ea înainte de data intrării în vigoare a Protocolului nr. Répondez aux questions sur le contenu de l’article lu: 1. Aceştia au avut o serie de reuniuni pentru a lua măsurile organizatorice si procedurale necesare pentru funcţionarea Curţii. 11 a avut loc la 1 noiembrie 1998. mais. 11 . 2. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43. d. le président de la Cour. les vice-présidents. J’aimerais que tu m’accompagnes … je t’apprécie beaucoup. en cas d'absence de ce juge. 11. aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger. doi preşedinţi de secţiune. conform Protocolului nr. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée. termenul menţionat. Reformulez les syntagmes verbaux en construisant des syntagmes nominaux d’après le modèle: examiner une affaire. Designer un juge. Combien de juges siégent dans une Grande Chambre? 3.

il est sujet à certaines grimaces. Le Gabon s’est enrichi … du pétrole qui a été trouvé dans son sous-sol. Vivre toute sa vie et développer toutes les puissances que l’on sent en soi. De sorte que. … ses sœurs … son père. Or / pourtant. Q14. Même si. Q5. Certes. Néanmoins. … personne n’était là pour l’attendre. Q15. Nous n'avons pas fait l’ascension du mont Blanc le week-end dernier. Après la première écoute. Q6. Premièrement / deuxièmement / pourtant. Pourtant. il va travailler. Q13. . Texte vidéo: RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE a. Ni / ni / donc. Nommez 3 conséquences visibles suite au réchauffement climatique ? 8. Ainsi. IV. Outre. répondez aux questions suivantes : 1. … tu n’es pas là. De sorte que. De combien de degrés se réchaufferont la planète en 2050. En revanche. De quelle période de l’humanité le savant parle-t-il? 2. quoique. ces pays accueillent de nombreux touristes. les températures sont fraîches à Addis Abéba. Combien de degrés enregistre-t-on sur Venus ? 12 . L’avion de Caroline a été déporté sur Lyon. Q7. … il y a de magnifiques parcs au Kenya et en Tanzanie. C’est un exercice difficile. … qu’il parle tout seul. En revanche. La nuit. Pourtant. En conséquence. D’ailleurs. A mesure. 6. Du reste.Car. … je veux essayer. la ville se situe à une altitude élevée. Q4. De combien de pourcent a augmente la quantité du gaz carbonique ? 5. D'ailleurs.. En effet / par conséquent. Certes / mais. Q8.. Grâce a. De combien de degrés a augmente la température sur la planète? 3. … Jean soit malade. Q3. Cependant. Q11. certes. De sorte que. Et puis. Pourtant. Paul embrasse … sa mère. Bien que. Le Nil est l’un des plus longs fleuves du monde. Comme. En conséquence. Car. Quelle est la cause principale du réchauffement climatique ? 4. Parce que. D’une part. Sous l’effet. D'abord / ensuite / et. Tandis que. En effet. je pense à toi. Toute violence est aujourd’hui rendue publique grâce au développement des moyens d’informations : nous avons … l’impression que la violence a augmenté. Q12. Q9. … il n’a pas fait beau. Q10. …il mesure 6670 km. En effet. Comment s’appelle l’effet produit par l’augmentation du gaz carbonique ? 7. Et puis. Beau programme … … difficile programme. Alors.

Le gaz carbonique est-il utile ? b. 10. Kernoleguen. Petit traite de l’écrit judiciaire. 3. 253 p. 2003 Les grands procès. Ecoutez le discours et complétez les vides par des mots qui manquent : 1. On a _________________ un degré . Corunescu. 2008 Dicţionare: 1. contrats spéciaux. Revista Institutul Naţional al Justiţiei. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Edition du Juis-Classeur. A l’intérieur de ___________________ ça se réchauffe . informativă şi de drept. Quelle est la cause de la guerre entre l’Israël et le Liban ? 4. Pesonnes-Famille-Biens. le mois. L’industrie humaine a dégagé quantité de ____________________ . Nommez les deux ex-présidents de la Moldavie. Editura Hamangiu. 10. 3. Les grands arrêts de la jurisprudence civile.successions. 8. DELMAS. Tom 1. A. Grigoriu.9. Dites la fonction et le nom de la personne qui conduit avec l’Allemagne.. 670 p. Test de culture générale Répondez aux questions ci-dessous : 1. Capitant. Melis. – M. Terré/ Lequette. 5. Nommez les pays qui sont qualifiés de « pouvoirs émergents ». 3. Cet effet de serre a joue _____________________ important dans l’évolution de la vie . D. Les grands arrêts de la jurisprudence civile. 6. Introduction. la date du commencement de la guerre en Iraq. N. 638 p. Tom 2. 1995. Comment s’appelle le document qui propose la réforme de l’enseignement en Europe ? 8. 8. Editura Teora. H. B. Popova. 319 6. Cazacova. Ştefan. Nous sommes ______________________________ d’expérimenter . Cours pratique de grammaire francaise. 2. C’est ce que nous aurons à ______________vivre dans les décennies qui viennent. Dalloz – 2000. 13 . Terré/ Lequette. H. Régimes matrimoniaux . Où. Paris.. 1. E. 2.. V. T. 4. VIII. Le droit en 100 tableaux. 3. J. Sûreté. J. quand et quel est le thème du dernier sommet de la Francophonie ? 5. Institutions judiciaire 3-e édition. Dicţionar francez-român. Indiquez l’année. A. 2000. Dans quels pays du monde il y a des femmes -dirigeants ? 7. 3 e édition. Moscou. Tratatele Uniunii Europene. Obligations. 4. 9. Ca c’est vraiment ____________________________ . 5. Paris. Larousse. Il y a des ____________________________ déjà visibles . Ce réchauffement est largement dû aux ______________________ . Quel sont les objets qu’il utilise en guise d’exemple pour expliquer l’effet de serre ? 11. DALLOS. F. 2004. Denieul. 7. Quels ont été les principaux candidats à la haute fonction de chef d’Etat français ? 6. I. L’espace Schengen c’est quoi ? 9. sous la direction de Nadeije Laneyrie-Dagen. 288 p. Publicaţie ştiinţifico-practică. 2007. 2. 11 –e édition. 7. 2. 11 –e édition. Nr. Capitant. L’atmosphère de notre planète se ________________ .

11. avenue Parmentir.coe. 9. 2004. Paris.2000. Gérard Cornu.gov.belgium. Dalloz.int/t/DGHL/cooperation/ccpe/default_fr. 2004 .gouv.fr. www.foruminternet. Dictionnaire de la Justice sous la direction de Loic Cadiet. Dictionnaire de termes juridique.asp. 1987. 8.CLE international. www. 14.coe. http://www.md/ 14 . 2007.org/europe/.be/fr/justice/organisation/instances_internationales/ 12.2.int/t/DGHL/cooperation/ccje/default_fr. 5. 16e édition. Dictionnaire du vocabulaire juridique. http://www.justice. 15. Le Petit Robert 1. 2e édition. 13. PUF. 10. Litec.. http://www.aidh.fr/. 3. PARIS-XI. Vocabulaire juridique.asp. 6. PUF.justice. www.org/specialistes/. Des termes juridiques.wikipedia. http://www. 4. 7. www.