SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan 2012 PROGRAM

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Semester 4 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

NO. KOD

:

BMM3108

TARIKH: MASA :

November 2012 2 jam 30 minit

ANGKA GILIRAN: PUSAT :

ARAHAN KEPADA CALON 1. Buku soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A: 20 soalan objektif Bahagian B : 4 soalan struktur Bahagian C : 3soalan esei Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan B serta dua soalan dalam Bahagian C Jawab soalan: Bahagian A pada kertas saranan jawapan yang disediakan. Bahagian B pada ruang yang disediakan dalam buku soalan. Bahagian C pada kertas jawapan yang disediakan. Semua kertas jawapan hendaklah diikat bersama-sama buku soalan dan diserahkan pada akhir peperiksaan.

2. 3.

4.

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
BAHAGIAN A (20 markah) B (40 markah) 1a 1b 2a 2b NO. SOALAN /MARKAH 1-20 3a 3b 4a 4b JUMLAH

C (40 markah)

1

2

3

JUMLAH KESELURUHAN

BUKU SOALAN INI MENGANDUNGI 12 HALAMAN BERCETAK DAN 1 HELAI KERTAS SARANAN JAWAPAN

Tunjukkan perkataan yang tergolong dalam vokal belakang sempit. jenis dan aspek-aspek lain yang berkaitan bunyi-bunyi bahasa serta lambang-lambang yang ada dalam setiap bunyi bagi sesuatu bahasa 2. Pilih ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. III dan IV 2 SULIT . A B C D Fonetik Fonemik Akustik Sinkronik 3. Kod : BMM3108 BAHAGIAN A ( 20 markah ) Jawab semua soalan. II dan III II.No. Antara berikut yang manakah merupakan cara pengeluaran bunyi dalam bahasa Melayu I II III IV A B C D letupan hentian letusan sengauan I. II dan IV I. III dan IV I. Cara untuk membunyikan vokal belakang sempit ialah bentuk bibir dibundarkan. A B C D obor ulat anak gelek 4. Fonologi ialah bidang yang mengkaji A B C D pembentukan bunyi-bunyi bukan bahasa pembentukan ayat yang merangkumi jenis dan golongannya kata dari segi pembentukan. 1.

BMM3108 Huruf Latin atau huruf Rumi mengandungi A B C D 26 huruf 27 huruf 25 huruf 24 huruf 6.   Dua bibir dirapatkan. Vokal yang dimaksudkan ialah A B C D vokal [a] vokal [e] vokal [o] vokal [u] 3 SULIT . Bunyi yang dihasilkan dinamakan sengauan dua bibir bersuara. A B C D lecih pensel pensil selekih 8. Tunjukkan ejaan yang tepat bagi pola e taling – e taling. Tentukan jumlah fonem konsonan dalam Bahasa Melayu.No. A B C D 25 fonem 5 fonem 27 fonem 26 fonem 7. A B C D konsonan [n] konsonan [m] konsonan [b] konsonan [p] 9. Untuk menghasilkan bunyi ini. bibir dibundarkan dan belakang lidah dinaikkan dekat dengan lelangit lembut. Kod : 5. Suaikan cara mengeluarkan bunyi konsonan di atas dengan konsonan-konsonan di bawah ini.

No. rapatan itu kemudian dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara. Arus udara keluar dari paruparu dan tersekat di belakang rapatan pita suara. kemudian digeluncurkan ke arah vokal depan sempit. # Adik memakai baju abang # #Adik memakai baju # abang # Ayat di atas membawa dua makna yang berlainan jika dibaca dengan unsur suprasegmental yang berikut: I II III IV Jeda Tona Intonasi Tekanan A B C D I dan III II dan III II dan IV III dan IV 4 SULIT . A B C D [ oi ] [ ai ] [ au ] [ ae ] 12. Bunyi yang dihasilkan daripada proses di atas ialah A B C D getaran letupan geseran hentian glotis 11. Kod : 10. Bunyi ini dimulai dengan vokal depan luas. BMM3108 Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Keadaan bibir daripada biasa kepada menjadi terhampar.

Manakah antara perkataan berikut merupakan pasangan terkecil berkontras dengan perkataan [ pagi ]? A B C D [ bagi ] [ sapi ] [ mati ] [sawi ] 17. BMM3108 Fonem konsonan letupan bersuara ialah A B C D [ p ] dan [ t ] [ g ] dan [ h ] [ b ] dan [ d ] [ p ] dan [ g ] 14.No. Kemudian lidah dengan pantas digeluncurkan. Keadaan bibir dibundarkan. A B C D [w] [y] [u] [j] 15. [ ∫ip ] [ ∫i:p ] Unsur bahasa yang membezakan kedua-dua perkataan di atas dikenali sebagai A B C D jeda mora nada tekanan 5 SULIT . Belakang lidah diangkat menghampiri lelangit lembut. Yang manakah antara pasangan perkataan berikut merupakan pasangan minimal? A B C D [ apa ] dan [apɔ] [ padam ] dan [ padan ] [ agama᷈ ] dan [ ugama᷈ ] [ palaŋ] dan [ petaŋ ] 16. Kod : 13.

di.an ] [ sim. Ibu.panan ] [ simpan. Kod : 18.an ] [ sim. BMM3108 Ibu bapa orang itu meninggal dunia.tik ] [au. Hubungkaitkan perkataan yang betul dari segi ejaan dan sebutan bagi Jadual 1 Jadual 1 Ejaan A B C D automatik auditorium generasi nasionalisme [ o.si ] [ na. Penyukuan sebutan yang tepat bagi perkataan /simpanan/ ialah A B C D [ sim.to. Bezakan unsur suprasegmental bagi makna kedua-dua ayat di atas? A B C D Fon Jeda Nada Intonasi 19.ra.ma. bapa orang itu meninggal dunia.rium ] [ je.pan.isme ] Sebutan 6 SULIT .pa.nan ] 20.to.nal.sio.ne.No.

Kod : BMM3108 Angka Giliran : _________________________ BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan. a Huraikan limacontoh cara bagaimana bunyi vokal depan sempit dihasilkan. 1.No. i _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ii _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ iii _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ iv _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [ 5 markah] 7 SULIT .

Depan lidah _______________________________________________________ _______________________________________________________ iv. Pita suara _______________________________________________________ _______________________________________________________ [ 5 markah] 8 SULIT . Kod : b BMM3108 Angka Giliran : _________________________ Tentukan kedudukan alat pertuturan berikut dalam menghasilkan bunyi diftong [oi] i. Bibir _______________________________________________________ _______________________________________________________ ii. Belakang lidah _______________________________________________________ _______________________________________________________ iii.No. Anak tekak dan lelangit lembut _______________________________________________________ _______________________________________________________ v.

vokal dan diftong bahasa Melayu. i pangkal _______________________________________________________ ii kotak _______________________________________________________ iii borong _______________________________________________________ iv pakai _______________________________________________________ v nyanyi _______________________________________________________ [ 5 markah] b Cerakin perkataan di bawah berdasarkan penyukuan sebutan baku bahasa Melayu. i belaian _______________________________________________________ ii makanan _______________________________________________________ iii menarik _______________________________________________________ iv keutamaan _______________________________________________________ v sebutan _______________________________________________________ [ 5 markah] 9 SULIT .No. Kod : 2. BMM3108 Angka Giliran : _________________________ Transkripsi fonetik bertujuan memberikan nilai bunyi sebutan baku yang betul pada konsonan. a Transkripsikan perkataan di bawah berdasarkan sebutan baku bahasa Melayu.

BMM3108 Angka Giliran : _________________________ Fonem-fonem konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu berasal daripada kata-kata pinjaman yang bunyinya disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu dan bervariasi bebas dengan fonem-fonem asli. i ii iii iv v _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ [ 5 markah] b Sebutan kata pinjaman dalam bahasa Arab tertakluk kepada pedoman umum sebutan kata bahasa Melayu jati dan cara sebutan menurut bunyi asal dalam sumber. Kod : 3. a Tuliskan lima kata pinjaman bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Perincikan dalam bentuk transkripsi cara sebutan perkataan berikut: Kata pinjaman syukur mikraj zalim nikmat maaf Sebutan bahasa Melayu [ 5 markah] 10 SULIT .No.

Kod : 4. i ‘hangat-hangat tahi ayam’ _______________________________________________________ ii ‘suam-suam kuku’ _______________________________________________________ [ 5 markah] 11 SULIT . _______________________________________________________ ii Abang membeli seikat pisang. a BMM3108 Angka Giliran : _________________________ Tunjukkan semula ayat-ayat berikut dalam bentuk transkripsi fonetik. _______________________________________________________ [ 5 markah] b Transkripsikan simpulan bahasa di bawah dengan menggunakan bahasa Melayu baku.No. i Adik sedang menyanyi.

Berikan empat alasan sejauh manakah sebutan baku dapat digunakan dengan berkesan dalam situasi formal sama ada di sekolah mahupun di jabatan-jabatan kerajaan. Kemukakan dengan contoh empat bentuk kata terbitan jenis imbuhan (20markah) © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 12 SULIT . ( 20 markah) Soalan 2 Bahasa Melayu baku lisan yang lazim ialah variasi yang digunakan oleh penyampai berita radio dan televisyen. Bahasa Melayu baku tulisan ialah bahasa yang digunakan dalam tulisan formal seperti memorandum. karya ilmiah. ( 20 markah ) Soalan 3 Tujuan utama sebutan baku adalah untuk keseragaman dan kesatuan dalam pengujaran kata bahasa Melayu. cerita alam ghaib dan rencana yang berwibawa dalam akhbar. Perincikan denganlimacontoh konsep yang berkaitan dengan fonetik dan fonologi serta dua bidang kajian yang terdapat didalamnya. Penggunaan sebutan ini melibatkan penggunaan kata dasar dan kata terbitan. surat rasmi. Tafsirkan petikan di atas dengan menggunakan lambang-lambang fonetik mengikut sebutan baku bahasa Melayu. khutbah Jumaat dan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Soalan 1 Linguistik deskriptif menghuraikan struktur dan sistem bahasa. syarahan. Kod : BMM3108 Angka Giliran : _________________________ BAHAGIAN C ( 40 markah ) Jawab dua soalan sahaja. Antara tumpuan kajian bidang ini termasuklah aspek fonetik dan fonologi.No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful