Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (PED-ArtE

)
• •

Ultima actualizare: Joi, 04 Iulie 2013 10:27

Misiunea, obiectivele și specificul programului de studii universitare de masterat

Principala misiune a acestui program este de a oferi profesorilor și nu numai, la cele mai înalte standarde de calitate, resurse de dezvoltare personală și profesională prin care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii educației publice și private a tinerei generații. Apărut din dragoste pentru copii și din dorinta de a le oferi, prin intermediul d-voastra, o educație și o instruire mai bune, adaptate vârstei și noilor provocări, acest master este interdisciplinar, domeniul principal fiind cel al Științelor Educației, domeniul secundar fiind Teatru și Artele Spectacolului.

Obiectivele fundamentale ale acestui program de studii masterale sunt: pe de o parte de a le furniza profesorilor din secretele meseriei de actor pe care le pot folosi în cadrul activitatilor formale și nonformale si, pe de alta parte de a descoperi împreună practicile de predare eficientă și de stimulare a învățării specifice diferitelor sisteme alternative de învățământ (Waldorf, Montessori, Step-by-Step, Freinet) care și-au validat în timp eficiența și pot fi folosite și în sistemul tradițional pentru îmbunatatirea si îmbogatirea activitatii cu elevii.

Programul de masterat (PED-ArtE) urmărește în timp, o aprofundare și o diversificare a profilului profesional din domeniile pedagogiei și al teatrului, pentru beneficiul cadrelor didactice și nu numai. Masteratul (PED-ArtE) oferă prilejul profesionalizării și perfecționării tuturor celor care percep această necesitate și dezvoltă interes pentru valorile unei pedagogii moderne, deschise. Conceput ca un spațiu de întâlnire și dialog între elementele utile ale pedagogiei tradiționale și caracterul creativ-inovator dezvoltat de pedagogiile alternative (ca de ex.: Waldorf, Montessori, Freinet, Step-by-Step), masteratul (PED-ArtE) se inspiră din spiritul cercetării și învățării permanente, firesc și necesar în contextul extrem de complex al societății actuale.

L. de credite: 120 (+20 disertatie) Certificarea studiilor: diploma de master. reconsiderând poziția profesorului în clasă ca actor al profesiei sale. Facultatea de Psihologie și Științele Educației. STEP-BY-STEP. Caragiale“. Forma de studiu: zi Durata studiilor: 4 semestre. în termenii stimei de sine și ai performanței. bazată pe valori umaniste și conformă standardelor europene. Practicile recunoscute a fi eficiente în diferitele alternative educaționale (MONTESSORI. cât și cursuri de psihologie și pedagogii alternative a căror validitate s-a conturat în timp. Intenționăm să refacem în învățământul românesc puntea de legătura dintre agenții educaționali pentru o educație mai bună. FREINET) vor constitui puncte de interes în derularea programului de master. Facultatea de Teatru. Dezideratele acestui master cuprind furnizarea către dascăli a unor demersuri metodologice noi de desfășurare a activităților didactice. Cu ajutorul lor vor câstiga. ambii parteneri ai relației maestrudiscipol. Programul interdisciplinar de pregătire. WALDORF. având ca scop creșterea performanței și a eficienței didactice.Bucureşti. 2 ani Nr. pentru a putea crea o atmosferă stimulativă și antrenantă în cadrul activităților didactice. abordările teoretice fiind susținute de stagiile de practică pedagogică. implementând astfel în învățământul românesc o abordare centrată pe elev. Secrete ale meseriei de actor vor fi împărășite masteranzilor de catre cadrele didactice universitare de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. propune cursuri atât din domeniul artei teatrale.Prin oferta propusă dorim să-i oferim profesorului instrumente noi de lucru. Departamentul de Formare a Profesorilor . se va realiza la nivelul instituției organizatoare. al cărui interes de formare este prioritar. și anume Universitatea din București.

ALTERNATIVE LA LECȚIA TRADIȚIONALĂ. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR EDUCATIONALE. 12. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE DE STIMULARE A INTELIGENȚELOR MULTIPLE. 7. 5. . 4. JOC ȘI IMPROVIZATIE TEATRALĂ. Nicolae Mandea. 10. Laura Ciolan. METODE DE CERCETARE EDUCAŢIONALĂ.Caragiale” – Bucuresti (Radu Gabriel. Discipline opționale: 1. 8. Crenguța Oprea. Sorin Cristea. Victoria Gheorghe) in colaborare cu profesorii de la Facultatea de Teatru a Universitatii de Artă Teatrala si Cinematografica. DIMENSIUNEA REFLEXIVĂ A PROFESIEI DIDACTICE. 6. 2. 3. STEP-BY-STEP. Marius Gilea. TEATRUL ÎN EDUCAȚIE. FUNDAMENTE ALE PEDAGOGIILOR ALTERNATIVE (MONTESSORI. Silvia Fat. 9. Ion Negret. 11. WALDORF. TEHNICI DE RETORICĂ ȘI COMUNICARE EFICIENTĂ ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE: PERSPECTIVĂ ISTORICĂ. Marin Manolescu. PSIHOLOGIA POZITIVĂ APLICATĂ ÎN ȘCOALĂ. Cristian Buica. 2.Finalizarea studiilor: examen de absolvire constând în prezentarea şi susţinerea unei lucrări de disertaţie. DESIGNUL LECȚIEI. Diana Csorba. Elena Rafailă. Cornelia Stefanescu. Victorita Trif. „I. Elena Stanculescu.L. Mihaela Bețiu): Disciplinele obligatorii: 1. PRACTICA SPECTACOLULUI EDUCATIV. Următoarele cursuri vor fi susținute de catre profesori universitari de la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei (Ovidiu Panisoara. INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ÎN COPILĂRIE ȘI ADOLESCENȚĂ. PRACTICA PEDAGOGICĂ. FREINET).

EVALUAREA ÎN ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE. este definit prin consecvența și stabilitatea conceptuală cu care abordează deziderate devenite între timp . 7. PARADIGME ÎN EDUCAȚIA MODERNĂ ȘI POSTMODERNĂ. MASTERY LEARNING ȘI ÎNVĂȚAREA COOPERATIVĂ. • unicitatea unui astfel de program. • • nivelul de cunoaştere şi de atractivitate a Şcolii de Pedagogie de la Bucureşti. COACHING ȘI MENTORAT PENTRU CARIERA DIDACTICĂ . Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost următoarele: • necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică. 4. • cerinţele şi exigenţele privind formarea continuă. • creșterea performanței și a eficienței didactice. • preluarea unor practici recunoscute ca fiind eficiente din pedagogiile alternative cu scopul de a îmbogăți paleta metodologică a învățământului românesc. din psihologie și din pedagogiile alternative a căror validitate s-a conturat în timp. • necesitatea aplicării în sistemul formal de educație a unor noi strategii de predare-învățare-evaluare bazate pe tehnici interdiscilinare. STRATEGII CENTRATE PE COPIL ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE. prin oferta curriculară atât din domeniul a artei teatrale.3. privit ca participant activ la propria formare. prin design şi concepţie. 6. PEDAGOGII ȘI EXPERIENȚE EDUCATIVE CONTROVERSATE. profesionalizarea şi dezvoltarea cadrelor didactice și nu numai. Meritul pedagogiilor alternative studiate prin prisma educației centrate pe elev. 8. reconsiderând poziția profesorului în clasă ca actor al profesiei sale. pentru beneficiul cadrelor didactice și nu numai. în peisajul ofertelor de masterat. nivelul crescut de solicitare din partea forurilor superioare/părinților/elevilor de a imbunătăți/reforma sistemului de învățământ concomitent cu schimbarea perspectivei asupra educatului. • necesitatea aprofundării și diversificării profilului profesional din domeniile pedagogiei și al teatrului. 5.

Freinet. Metafora „Lumea privită ca teatru” funcționează și în școală și are rol decisiv în comunicarea didactică. Arta dramatică permite împrumutul și folosirea în educație a exercițiilor bazate pe joc. Strădania celor care se îngrijesc de formarea tinerei generații în școli și universități trebuie continuu sprijinită si completată printr-o ofertă de instrumente si metode noi. . Dacă desfășurarea curentă a unui transfer de metode și proceduri între pedagogiile alternative și pedagogia tradițională are doar un caracter sporadic. fie de succesul evident pe care-l implică. pe dezvoltarea imaginii de sine. pe improvizație creativă. o parte din misiunea masteratului (PED-ArtE) este și prilejuirea unui transfer unitar și ritmic. gândite ca o îmbogățire a repertoriului didactic. La acestea se adaugă și rezultatele unei culturi pedagogice care a înțeles din timp importanța structurilor afective și volitive ale psihicului uman. Step-by-Step) în scopul identificării elementelor care pot fi valorificate în învățământul actual.și cele ale pedagogiei tradiționale. a metodologiei specifice pedagogiilor alternative (Waldorf. prin cultivarea interdisciplinarității și a transdisciplinarității ca atitudini cognitive specifice activității didactice pe bază de proiecte. prin alegerea strategiilor didactice care pun accentul pe nevoile copilului. Montessori. spre folosul reciproc. Finalitățile acestui master interdisciplinar au în vedere următoarele: • Investigarea și cunoaşterea valentelor formative. Aceste deziderate provin din imaginea de ansamblu a ființei umane aflate într-un proces continuu de dezvoltare. pentru îmbunătățirea activităților instructiv-educative. realizabilă prin autenticitatea centrării pe elev. în sensul unui proces necontenit de profesionalizare. • Dezvoltarea competențelor psihopedagogice necesare unui cadru didactic eficient. consolidând și amplificând în acest fel propriul demers cognitiv. care impune de la sine o abordare holistică a procesului de educație și formare. dictat fie de necesitățile de moment. pe controlul persoanei în situații de conflict.

• Dezvoltarea capacității de ascultare activă . de cooperare şi de schimb de experienţă.prin exersarea preluării conştiente şi a relaţionării. • Determinarea pozitivă . concomitent cu manifestarea dorinței de dezvoltare personală. Dezvoltarea capacității de negociere pe bază de consens în cadrul grupului de • Dezvoltarea competentențelor de comunicare.exersarea simţurilor prin exerciţii teatrale specifice. psihic. • Dezvoltarea încrederii în sine şi în partenerul de lucru. descoperirea zonei de autenticitate. emoţional prin managementul emoţiilor.auto-descoperire prin intermediul tehnicilor teatrale. a flexibilitățeii. de interrelaţionare. participând activ la rezolvarea sarcinilor de lucru. • lucru. • Formarea și dezvoltarea receptivității la nou în situațiile de contact profesional cu specialişti din domenii similare şi complementare. • Stimularea creativităţii participanţilor de a găsi noi alternative de predareînvăţare-evaluare diferenţiate. Autocunoaştere . • • Exersarea autocontrolului fizic. neproiectabile pentru rezolvarea de probleme care apar în clasa de elevi. • • Potenţarea senzorialităţii . Promovarea unui sistem de atitudini inovatoare și creative față de copil și față de procesul de învățământ. . • Adaptarea la situaţii variate. • Dezvoltarea abilităților socio-empatice și emoționale pentru a putea contribui la crearea si mentinerea unui climat favorabil învățării în clasă. non-agresivitatea sau exersarea abilităţii de neutralizare a conflictelor). neprevăzute.• Dezvoltarea abilităţii de a analiza critic propria activitate instructiv-educativă desfăşurată cu elevii la clasă prin analiza experienţelor de educaţie şi învăţare destinate menţinerii la cote înalte a gradului de creativitate şi inteligenţă manifestat de elev.exersarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi de ceilalţi (non-discriminarea. a capacității de concesie şi de cooperare.

a imaginii personale (apectele imaginii personale: frumuseţea fizică. gestualitatea şi mimica. psihologie. • • Exersarea capacității de reflectare asupra propriei cariere. • Controlul limbajului non-verbal (coerenţă între comunicarea verbală şi cea nonverbală). carisma) prin tehnici specifice artei teatrale.Caragiale” – București în colaborare cu diferite centre universitare din țară. contactul vizual.L. ţinuta.L.F. look-ul şi arta costumului. tonalitatea şi. de asemenea. prin care s-a urmărit formarea a 2000 de cadre didactice preuniversitare (în intervalul 2010-2013) printr-un curs modular care include pedagogie.farmecul.Caragiale” – București propune acest master de tip interdisciplinar unic în ţară. artă dramtică. Propunerea vine ca urmare a mai multor studii și activități desfășurate în cadrul D.P și a proiectelor de cercetare în care membrii departamentului sunt implicați. elementele de non-verbalitate native . vocea. respectiv favorabile evaluării. inter – evaluării şi dezvoltării profesionale. unic în peisajul academic românesc: Departamentul de Formare a Profesorilor din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației. în parteneriat cu Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică “I. în . Din echipa de formatori au făcut parte. Caracteristicile ofertei educaţionale Specificul programului de masterat (PED-ArtE) este dat de următoarele aspecte: • • Program de specializare nou. comunicare etc. Printre acestea amintim în mod deosebit proiectul „Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie” (63169).• Valorizarea unei gândiri şi viziuni integratoare-holistice şi interdisciplinare în domeniul didactic. discursul. organizat de către Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică “I. • Promovarea şi implementarea unor practici şi metode inovative în activitatea didactică. • Dezvoltarea unor atitudini şi valori favorabile schimbărilor de natură educaţională şi socială. Exersarea capacității de investigare și informare prin metode adecvate asupra noutăților din sistemul educativ. Universitatea din Bucureşti.

• Stimularea cooperării în echipe interdisciplinare de cercetare. Waldorf. dr. • Viziune integrată asupra învăţării-predării-evaluării în context internaţional (proces Bologna).calitate de experți. mastery learning și învățarea cooperativă. Experiențele și feed-back-ul pozitiv al acestei cooperări la nivelul instituțional și al programelor de formare. tehnici de retorică și comunicare eficientă. Crenguța Oprea și directorul D. Ovidiu Pânișoară. • Specializare deschisă tuturor absolvenţilor de învăţământ superior. Freinet). cu interese şi competenţe în domeniul formării şi dezvoltării profesionale. rolul artei dramatice în profesia didactică. prof. aplicarea de strategii variate de evaluare (tradiţionale şi online) orientate pe performanţe şi pe competenţele formate. strategii didactice interactive de stimulare a inteligențelor multiple. proiecte de cercetare.L. • Existenţa unei echipe pluridisciplinare de cadre didactice . . coaching și mentorat pentru cariera didactică. Specialişti recunoscuţi la nivel internaţional în domeniul formării / formării formatorilor şi-au declarat deja disponibilitatea de a colabora. Caragiale” – București. directorul acestui program de master.P. psihologia pozitivă aplicată în școală.F. • Flexibilizarea ofertei curriculare şi de cercetare pe grupuri structurate pe domenii de interes şi specializare academică. tehnici de improvizație teatrală folosite în educație. seminarii. managementul conflictelor educationale. evaluarea în alternativele educaționale. ne-au determinat să continuăm și să diversificăm oferta educațională la nivel de master interdisciplinar. internet) centrată pe studentul masterand. conf. paradigme în educația modernă și postmodernă. • Ofertă educaţională completă (cursuri. creat în colaborare cu Facultatea de Teatru a UNATC. inteligența emoțională în copilărie și adolescență. Step-by-Step. • Utilizarea strategiilor activ-participative şi a mijloacelor multimedia. care acoperă pe parcursul celor 2 ani de specilizare cursuri ce vizează teme ca: fundamente ale pedagogiilor alternative (Montessori. strategii centrate pe copil în educația timpurie. teatrul în educație. manuale. „I. dimensiunea reflexivă a profesiei didactice. dr. pedagogii și experiențe educative controversate. univ. univ.

De asemenea. gimnaziale și liceale). consolidate de relationare cu elevii. dezbateri. pantomimă. Programe de conferinţe.Instituții de învățământ de stat sau private. Masteratul (PED-ArtE) își atinge obiectivele propuse prin conținuturile activate în contextul planului său de învățământ și exersare.• • Cercetare. retorică şi oratorie. școli primare. teoria discursului. .Cluburi școlare. cum ar fi: ascultare activă.fpse. discuţie euristică etc.).unibuc. în contexte de diadă/ microgrup/ macrogrup. în situaţii variate de lucru cu elevii (rezolvare de probleme. artă dramatică. publicaţii on line pe site-ul www. asigurarea şi oferire de informaţii diverse. dicţie. managementul emoţiilor în procesul de comunicare. . . oferire corectă a feedback-ului. curanții vor dobandi capacitati noi.Instituții de educație nonformală. prelegere. colegii si comunitatea. prin interdisciplinaritatea conceptului care-i stă la bază și prin accentuarea intensă a caracterului științific propriu studiului pedagogic.). cu sistem tradițional de predare și alternativ (gradinițe. .CCD-uri. Ca urmare a parcurgerii progamului de studii de master interdisciplinar propus. simulare etc. comunicare virtuală.ro. Debușee profesionale ale absolvenților specializării: Tipul instituției: . utilizare a registrelor formale şi informale în comunicare. . contact cu cadre didactice universitare şi specialişti din ţară şi din străinătate. workshopuri şi seminarii. masteranzii îşi vor îmbogăţi cunoştinţele şi-și vor construi abilităţi cu privire la utilizarea limbajului nonverbal şi a elementelor de paralimbaj în comunicare. Vor învăţa să utilizeze diverse modalităţi şi resurse de comunicare (verbală/ nonverbală.Inspectorate școlare.

5. 1/2011 și a Ordinului de Ministru al Educației Naționale cu nr. Freinet și Step-by-Step.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. capabil să susțină activități atât în învățământul tradițional cât și în cel alternativ de tip Waldorf. Director de program: conf. postliceal. Statut de profesor este oferit în condițiile absolvirii modului psihopedagogic în baza Legii Educației Naționale nr. gimnazial și liceal cu studii aprofundate de pedagogie alternativă și artă dramatică. e-mail: crloprea@yahoo. profesional si de maistri profesor/animator specializat în alternativele educaționale pentru învațamântul preșcolar.Funcția absolventului: 511307 233201 233101 232201 232101 animator socio-educativ profesor în învatamântul prescolar profesor în învatamântul primar profesor în învatamântul gimnazial profesor în învatamântul liceal. Montessori. primar. dr.com . Crenguța Lăcrămioara OPREA.09. univ.745/13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful